روزنامه خوب شماره 773 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 773

روزنامه خوب شماره 773

روزنامه خوب شماره 773

‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫معاون وز یر اقتصاد‪:‬‬ ‫مصباحی مقدم‪:‬‬ ‫مالیات اصناف تعدیل‬ ‫نشده؛ فقط فرایند بازنگری‬ ‫تسهیل شده است‬ ‫یکشنبه‪ 29‬خرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 773‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 19‬ذی القعده‪ 19 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مس‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫باتراک ازیح‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ ‬ ‫ب‬ ‫نش‬ ‫های‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تو‬ ‫‪5‬‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ه باال‬ ‫ص‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫ندارد‬ ‫جزئیات بسته پیشنهادی‬ ‫وزارت راه وشهرسازی برای‬ ‫مدیریت اجاره بها‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی ‪:‬‬ ‫تنفس یکساله برای‬ ‫دریافت مالیات کارتخوان ها‬ ‫اعالمشــرایطاخذمالیات‬ ‫از تراکنش های بانکی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شهرداری مشکین دشت‬ ‫از طریق سامانه الکترونیکی دولت‬ ‫نوبت اول‬ ‫شناسه اگهی‪۱۳۳۸۰۲۱ :‬‬ ‫شهرداری مشکین دشت در نظردارد بر اساس مجوز شورای اسالمی شهر مشکین دشت بشماره ‪ 32‬مورخ ‪ 1401/1/31‬نسبت به برگزاری مناقصه ذیل از طریق‬ ‫سامانه الکترونیکی دولت اقدام نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در‬ ‫سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند ‪ .‬از تاریخ چاپ اول اسناد اماده ارائه از طریق سامانه الکترونیکی میباشد ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫به ریال‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫جدولگذاری معابر سطح شهر مشکین دشت‬ ‫‪40.000.000.000‬‬ ‫‪2.000.000.000‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت ایمنی و‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬راه و باند الزامیست‬ ‫‪ ë‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت‪:‬ازساعت‪8‬صبح روز یکشنبه‪1401/3/29‬لغایت یکشنبه‪1401/4/5‬‬ ‫‪ ë‬مهلت زمان ارائه پیشنهاد ‪ :‬از روز دوشنبه ‪ 1401/4/6‬لغایت ساعت ‪ 13:00‬روز پنج شنبه ‪1401/4/16‬‬ ‫‪ ë‬زمان بازگشایی پیشنهادها ‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز شنبه ‪1401/4/18‬‬ ‫‪ ë‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ ë‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار میباشد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬مبلغ ســپرده شــرکت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانکی که بمدت ‪ 90‬روز حداقل دارای اعتبار و قابل تمدید باشــد و یا واریز نقدی به شــماره حســاب‬ ‫‪ 0107195292009‬نزد بانک ملی ایران شعبه مشکین دشت ‪.‬‬ ‫‪ ë‬برندگان نفر اول تا سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان بترتیب ضبط خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬به پیشنهادهای مخدوش ‪ ،‬ناخوانا ‪ .‬مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬بارگزاری تصویر ضمانت نامه شرکت در مناقصه در سامانه تدارکات الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫‪ ë‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است ‪.‬‬ ‫‪ ë‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه شهرداری مشکین دشت ‪ ،‬تلفن ‪ 026-36215159 :‬امور قراردادها‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ‪ ،‬در سایت سامانه ( ‪ )www.setadiran.ir‬بخش " ثبت نام ‪/‬پرفایل تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر " موجود است ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/04/05 :‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وار یز سود سنواتی‬ ‫به حساب ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار‬ ‫سهامدار از طر یق سجام‬ ‫معاون وز یر راه و شهرسازی تشر یح کرد؛‬ ‫شهرداری مشکین دشت‬ ‫ایران برای پیشرفت کارها‬ ‫و برنامه ها معطل نتیجه‬ ‫مذاکرات نمی ماند‬ ‫علیرضا صفرخانلو‬ ‫سرپرست شهرداری مشکین دشت‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی‬ ‫قیمت مر غ زنده با ارز نیمایی‬ ‫کیلویی ‪ ۴۵‬هزار تومان‬ ‫تمام می شود‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫مرغ و برنج گران شد‬ ‫‪2‬‬ ‫بررسی وضعیت قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار در روزهای پایانی خرداد ‪ ۱۴۰۱‬حاکی از افزایش قیمت مرغ‪ ،‬برنج ایرانی و تداوم کمبود رب گوجه فرنگی است‪.‬بررسی وضعیت‬ ‫قیمت کاالهای اساسی و اقالم ضروری خانوار در روزهای پایانی خرداد ‪ ۱۴۰۱‬حاکی از افزایش قیمت مرغ‪ ،‬برنج ایرانی و تداوم کمبود رب گوجه فرنگی است‪.‬در این راستا یکی از مغازه داران‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های تولیدی منتظر تعیین قیمت رب گوجه فرنگی از سوی ستاد تنظیم بازار هستند و به همین جهت عرضه ان را کاهش داده اند‪.‬بر اساس این گزارش قیمت گوشت گوساله‬ ‫نیز حدود ‪ ۲۰‬هزار تومان کاهش پیدا کرده اما نمودار قیمت گوشت گوسفندی روند صعودی را طی کرده است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل استاندارد استان تهران خبر داد‪:‬‬ ‫ باسکول هایمرغداری هاومراکز‬ ‫عرضهگندموغالتازمونمی شود‬ ‫مدیرکل استاندارد اســتان تهران گفت‪ :‬طرح بازرسی و‬ ‫ازمون ادواری باسکول های مورد استفاده در مرغداری ها‬ ‫و مراکــز عرضه و فروش انواع غالت به ویژه گندم‪ ،‬پس از‬ ‫طرح اصالح یارانه ها توســط دولت‪ ،‬در استان تهران اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد استان تهران‪« ،‬عباس نوری» در این‬ ‫زمینه توضیح داد‪ :‬با توجه به فرارســیدن فصل برداشت‬ ‫گندم و لزوم کنترل باســکول های مراکز فروش و عرضه‬ ‫گندم و انواع غالت‪ ،‬طرح پایش و کنترل مراکز مذکور‪ ،‬برای‬ ‫مقابله با کم فروشی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان‪،‬‬ ‫در استان تهران درحال اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین‪ ،‬بازرســان استاندارد با همکاری‬ ‫ت شــده‪ ،‬وسایل توزین در‬ ‫ازمایشگاه های تایید صالحی ‬ ‫مرغداری ها را ازمون می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬تاکنون ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از موارد ازمون شده‪،‬‬ ‫عدم انطباق با الزامات استاندارد داشته اند که باسکول دار‬ ‫موظف اســت در مــدت دو هفته موارد عــدم انطباق را‬ ‫برطرف کند و مجدد مورد ازمون قرار گیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسوول در پایان یاداور شد‪ :‬وسایل توزین مورد‬ ‫استفاده در داد وستدهای عمومی‪ ،‬مطابق مقررات سازمان‬ ‫ملی استاندارد ایران‪ ،‬سالیانه دست کم یک مرتبه ازمون و‬ ‫برچسب گذاری می شوند‪.‬‬ ‫پیگیری های حقوقی و قضایی‬ ‫منجر به صدور رای نهایی شد؛‬ ‫محکومیت بدهکار مالیاتی‬ ‫‪ 600‬میلیارد تومانی به دو سال‬ ‫حبس تعزیزی‬ ‫با پیگیری قضایی سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬فردی که‬ ‫بدهی مالیاتی قطعی معوق به میزان ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫داشت‪ ،‬مجرم مالیاتی شــناخته شد و به دو سال حبس‬ ‫تعزیزی محکوم شد‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور‪« ،‬حسین تاجمیر ریاحی» در‬ ‫این باره اظهار داشت‪ :‬سازمان امور مالیاتی کشور در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس سیاست های جدید سازمان‪ ،‬علیه برخی‬ ‫اشــخاص حقوقی که با نحوه فعالیت خود موجبات فرار‬ ‫مالیاتی خود و دیگــران و همچنین معوق ماندن وصول‬ ‫مالیات را فراهم کرده اند‪ ،‬اقدام به طرح شکایت در مراجع‬ ‫قضایی کرده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به یکی از پرونده های بزرگ فرار مالیاتی‬ ‫که با پیگیری های حقوقی و قضایی مستمر نهایتا منجر‬ ‫به صدور دادنامه محکومیت و رای مجازات کیفری شد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬با مکاتبه اداره کل امور مالیاتی جنوب اســتان‬ ‫تهران‪ ،‬احــدی از مودیان مالیاتی با فعالیت گســترده‬ ‫اقتصادی و بدهی مالیاتی قطعی معوق نزدیک به ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان معرفی شد که با وجود استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت ها از جمله واحد اجرائیات‪ ،‬امکان وصول مالیات‬ ‫فراهم نشده بود‪.‬‬ ‫تاجمیر ریاحی افزود‪ :‬دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور برای این پرونده شکوائیه ای در دادسرای‬ ‫عمومی انقالب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی طرح و‬ ‫با بیان عناوین اتهامی از اقدامات مشــارالیه که به انحاء‬ ‫مختلف و شیوه های متعدد اقدام به فرار مالیاتی کرده بود‪،‬‬ ‫موفق به دریافت دادنامه محکومیت به استناد ماده ‪۲۷۴‬‬ ‫قانون مالیات مستقیم به میزان ‪ ۲‬سال حبس تعزیری شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد با اشخاصی که با ارتکاب جرایم مالیاتی‬ ‫تالش می کننــد از پرداخت مالیات خــودداری نمایند‬ ‫برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫کشف احتکار و عرضه خارج‬ ‫از شبکه ‪ 78‬هزار حلقه الستیک‬ ‫مرکز حراســت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موفق به‬ ‫کشف اختفا و امتناع از عرضه و عرضه خارج از شبکه ‪۷۸‬‬ ‫هزار حلقه الستیک سواری و سنگین شد‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬مرکز حراست این وزارتخانه‬ ‫توانســت عوامل اختفا و امتناع از عرضه و عرضه خارج از‬ ‫شــبکه ‪ ۷۸‬هزار حلقه الستیک سواری و سنگین به مبلغ‬ ‫‪ ۱۰۲‬میلیارد تومان را کشف کند‪ .‬همه موارد با دستور کتبی‬ ‫مرکز حراست با مراجعه به انبارها بررسی و صورت جلسه‬ ‫شده و پرونده تعزیراتی نیز برای انها تشکیل شد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬مرکز حراست وزارت صمت توانست احتکار و عرضه‬ ‫خارج از شبکه ســه میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار لیتر روغن موتور‬ ‫لیتر بــه ارزش ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان‪ ۶۷ ،‬هزار و ‪ ۲۳۱‬حلقه‬ ‫الستیک سواری و ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۳۷‬حلقه الستیک سنگین‬ ‫به مبلغ ‪ ۱۰۱‬میلیارد تومان را نیز کشف کند‪.‬‬ ‫مالیات اصناف تعدیل نشده؛ فقط فرایند بازنگری تسهیل شده است‬ ‫رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت‪ :‬بررسی امکان بازنگری یا تعدیل‬ ‫مالیات تعیین شــده برای اصناف و کسبه به ممیزان ادارت کل امور‬ ‫مالیاتی واگذار شد‪.‬‬ ‫داوود منظور درباره مالیات اصناف و کسبه گفت‪ :‬مالیات اصناف تعدیل‬ ‫نشــده است بلکه تمهیدات تسهیل گری را ایجاد کرده ایم و با توجه‬ ‫به اینکه مالیات تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم عم ً‬ ‫ال یک‬ ‫مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی اعالم می کند‪ ،‬لذا ما به‬ ‫ادارات کل مان اختیار داده ایم که اگر مالیات مقطوعی که اعالم شده‪،‬‬ ‫مورد رضایت مودیان نیست و همچنین مودیان هم عالقه مند هستند‬ ‫حتماً از تبصره ماده قانون مالیات های مســتقیم استفاده کنند چون‬ ‫مودیان کوچکی هستند که نمی خواهند اظهارنامه بدهند و عالقه مند‬ ‫به اســتفاده از تسهیالت تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫هســتند‪ ،‬لذا این مالیات هایی که به صورت سیستمی محاسبه شده‪،‬‬ ‫بتوانند با مســتنداتی که دریافت کرده و صحت سنجی ای که انجام‬ ‫می شــود‪ ،‬ادارت کل امور مالیاتی استان ها بتوانند ارقام ان را تعدیل‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬این فرایند (امکان بررسی مجدد مالیات های تعیین‬ ‫شــده برای مودیان مالیاتی) را تا پیــش از در موضوع اظهارنامه های‬ ‫مالیاتی و کســانی که از تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫اســتفاده نمی کردند‪ ،‬داشــته ایم اما در بحث تبصره ماده ‪ ۱۰۰‬این‬ ‫قانون چنین فرایندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا‬ ‫می شــود و این فرایند به پرونده های مالیاتی ذیل تبصره ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم افزوده شد‪ .‬رئیس کل سازمان امور مالیاتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریم مودیانی که نسبت به مالیات های مقطوع گالیه مندی‬ ‫دارند اعم از اینکه معتقدند مبالغ واریزی به کارتخوان انها لزوماً درامد‬ ‫نبوده یا اینکه نسبت به ضرایب فعالیت یکه مبنای محاسبه مالیات قرار‬ ‫گرفته معترض هســتند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند‪ ،‬به ممیزان‬ ‫مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود‪.‬‬ ‫منظور تاکید کرد‪ :‬به ادارات کل امور مالیاتی استان ها دسترسی داده‬ ‫ایم که تعدیل هــای الزم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫قانون مالیات های مســتقیم برای جلب رضایت بیشتر مودیان‪ ،‬اعمال‬ ‫کنند معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه ایا سقف خاصی برای ارقام‬ ‫مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار کرد‪ :‬مبنا همانی است‬ ‫که ســامانه امور مالیاتی نشــان می دهد؛ تعدیل ها و تغییرات به نظر‬ ‫خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر گرفته می شــود‪ ،‬برمی‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫در سفر رییس سازمان توسعه تجارت مذاکره با مقامات روسیه انجام شد؛‬ ‫از تولید مشترک خودرو و ایجاد مرکز بازرگانی تا عضویت ایران در بریکس‬ ‫رییس سازمان توسعه تجارت در سفر خود به سن پترزبورگ طی‬ ‫سه روز در دیدارهایی با مقامات ارشد روسی از معاون نخست وزیر‬ ‫گرفته تا وزرای مسکن این کشور و اقتصادی اتحادیه اوراسیا ضمن‬ ‫انعقاد تفاهم نامه ها‪ ،‬راهکارهای عملی توسعه صادرات میان ایران و‬ ‫روسیه را بررسی کرد‪.‬‬ ‫«علیرضا پیمان پاک» که روز چهارشنبه برای شرکت در بیست و‬ ‫پنجمین مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ عازم این شهر‬ ‫شده بود‪ ،‬در طول سه روز اقامت خود در این شهر با مقامات ارشد‬ ‫روسی در حوزه اقتصاد و تجارت دیدار و گفتگو داشت‪.‬‬ ‫روسیه اماده ساخت راه اهن در ایران است‬ ‫در این دیدار اوورچوک‪ ،‬معاون نخســت وزیر روسیه‪ ،‬از فعال سازی‬ ‫کریدور شــمال – جنوب اســتقبال کرد و از برنامــه ایران برای‬ ‫حل مشکالت لجســتیکی این کریدور پرسید و از موافقت ریس‬ ‫جمهوری روسیه برای ساخت راه اهن در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬روسیه حاضر است ‪ ۱۶۲‬کیلومتر راه اهن استارا‪-‬رشت را‬ ‫ساخته و تحویل ایران دهد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت در مورد مباحث پولی و تشــکیل کارگروه‬ ‫تولید مشترک‪ ،‬تامین قطعات صنعتی کارخانه های روسیه توسط‬ ‫کارخانه های ایرانی‪ ،‬ایجاد مناطق ازاد مشترک در شمال و جنوب‬ ‫ایران بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫همچنین پیمان پاک بر نقش روسیه در نوسازی ناوگان حمل ونقل‬ ‫ریلی ایران‪ ،‬نوسازی ناوگان کشــتیرانی در دریای خزر و نوسازی‬ ‫ناوگان جاده ای ایران تاکید کرد‪.‬‬ ‫معاون نخســت وزیر روســیه نیز با بیان اینکــه روس ها می دانند‬ ‫تحریم ها لغو نخواهد شــد از چشم طمع دشمنان به منابع عظیم‬ ‫دو کشــور سخن گفت و بر لزوم طراحی شیوه های جدید تبادالت‬ ‫پولی و بانکی تاکید کرد‪.‬وی همچنین از عزم روسیه برای پیگیری‬ ‫عضویت ایران در بریکس خبر داد و پیشــنهاد کرد ایران به عنوان‬ ‫عضو ناظر به اتحادیه اوراسیا ملحق شود‪.‬‬ ‫ایجاد مرکز بازرگانی نوا‪-‬پارس در سنت پترزبورگ‬ ‫همچنین در حاشیه بیست وپنجمین مجمع بین المللی اقتصادی‬ ‫ســن پترزبورگ تفاهم نامه ایجاد مرکز بازرگانی ایران و روســیه با‬ ‫مرکزیت ســن پترزبورگ و تهران با عنــوان «نوا‪-‬پارس» با حضور‬ ‫پیمان پاک‪ ،‬رییس ســازمان توسعه و تجارت ایران‪ ،‬کاظم جاللی‪،‬‬ ‫سفیر ایران در روسیه و کریل والنتینوویچ پولیاکوف‪ ،‬معاون استاندار‬ ‫سن پترزبورگ‪ ،‬گریگوریف اوگنی دیمیتریویچ‪ ،‬رییس کمیته روابط‬ ‫خارجی دولت ســنت پترزبورگ‪ ،‬اپلسنین دیمتری والدیمیرویچ‬ ‫مسئول ایران و خاورمیانه کمیته روابط خارجی دولت سن پترزبورگ‬ ‫به امضا رسید‪.‬‬ ‫با راه اندازی این مرکز‪ ،‬توســعه تجارت متقابل بین ایران و روسیه‬ ‫در حوزه هــای تامین تجهیزات نفت و گاز‪ ،‬محصوالت مهندســی‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬ماشین سازی‪ ،‬کشتی ســازی‪ ،‬تجهیزات الکترونیکی‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت تاسیسات انرژی‪ ،‬ایجاد پایگاه تعمیرات تجهیزات‬ ‫عرضه شده‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬داروسازی و ساختمانی در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫توسعه همکاری های تجاری‪-‬اقتصادی و سرمایه گذاری در صنایع‬ ‫پیشران و اولویت دار بین شرکت ها‪ ،‬سازمان ها و تولیدکنندگان ایران‬ ‫و روسیه‪ ،‬حمایت و کمک موثر در ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم‬ ‫بین کارافرینان روســیه و ایران‪ ،‬ایجاد سازوکار مناسب در جهت‬ ‫تسهیل در مراودات مالی شرکت های مستقر در جغرافیای طرفین‪،‬‬ ‫راه اندازی پورتال های اینترنتی معرفی پتانسیل های تجاری ایران به‬ ‫روسیه و بلعکس‪ ،‬تالش در جهت توسعه پروژه کریدور حمل ونقل‬ ‫بین المللی شمال‪-‬جنوب به منظور تســهیل در ترانزیت کاال بین‬ ‫دو کشور‪ ،‬ایجاد کلیه زیرساخت های الزم موردنیاز مرکز همچون‬ ‫حضور بانک و شــرکت بیمه ایرانی و روسی در مرکز‪ ،‬ایجاد واحد‬ ‫نمایشگاهی در جهت به نمایش دراوردن دستاوردهای طرفین در‬ ‫کشور مقابل و همچنین ایجاد مراکز فرهنگی در محدوده طرفین‬ ‫ازجمله اهداف راه اندازی مرکز بازرگانی ایران و روســیه ذکر شده‬ ‫اســت‪ .‬در این مراسم رییس سازمان توســعه و تجارت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران راه اندازی این مرکز را فصل جدیدی از همکاری بین‬ ‫شرکت های ایران و روسیه خواند و بر حمایت از برنامه های ان تاکید‬ ‫کرد‪.‬پیمان پاک اجرای تفاهم نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور‬ ‫را که پیش تر به امضا رســیده بود را راهی برای توسعه گردشگری‬ ‫در دو کشور عنوان کرد‪.‬معاون استاندار سن پترزبورگ نیز با ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از تشکیل این مرکز و همکاری همه جانبه در پیشبرد‬ ‫اهداف ان به خواهرخواندگی سن پترزبورگ با اصفهان اشاره کرد و‬ ‫از سفر هیاتی تجاری از روسیه به ایران و حضور در دو شهر اصفهان‬ ‫و تهران خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی‬ ‫قیمت مرغ زنده با ارز نیمایی کیلویی‪ ۴۵‬هزار تومان تمام می شود‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی ایــران‬ ‫قیمت تمام شــده مرغ زنــده را با ارز نیمایی کیلویــی ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان عنوان کــرد و گفت‪ :‬با توجه به تامیــن نهاده های طیور با‬ ‫ارز نیمایــی‪ ،‬از دو هفته دیگر مرغ زنده باید با نرخ نیمایی در بازار‬ ‫عرضه شود در غیر این صورت با ضرر هنگفت تولیدکنندگان روبرو‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫« حبیب اســداهلل نژاد » درباره وضعیت تولید مرغ زنده و بازار این‬ ‫محصول افزود‪ :‬جوجه ریزی بعد از ‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه با ارز نیمایی‬ ‫صورت گرفته اســت‪ ،‬بنابراین مرغ زنده و گوشت مرغی که از یک‬ ‫هفته دیگر وارد بازار می شود‪ ،‬با ارز نیمایی باید محاسبه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اظهار داشت‪ :‬اکنون‬ ‫قیمت مرغ زنده در بازار به طور متوســط حــدود ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫خریداری می شــود‪ ،‬این بدان معناست که تولیدکنندگان ما روی‬ ‫هر کیلوگرم مرغ حداقل ‪ ۱۵‬هزار تومان ضرر می دهند‪ ،‬درحالی که‬ ‫قیمت واقعی مرغ زنده بدون احتساب سود برای تولیدکنندگان ‪۴۵‬‬ ‫هزار تومان و با احتساب سود اندکی ‪ ۴۹‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به قیمت های دستوری و مصوب گوشت‬ ‫مرغ برای مصرف کنندگان‪ ،‬شــاهدیم که با وجود افت قیمت مرغ‬ ‫زنده‪ ،‬نرخ گوشــت مرغ گرم در بازار کاهش نمی یابد؛ به طوری که‬ ‫هفته گذشــته قیمت مرغ زنده کیلویی ‪ ۲۸‬هــزار تومان بود ولی‬ ‫قیمت گوشت مرغ گرم در بازار بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬هزار تومان به فروش‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫اســداهلل نژاد گفت‪ :‬این موضوع برای یــک واحد تولیدکننده ‪۴۰‬‬ ‫هزارتایــی نزدیک ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان خســارت اســت که بیش‬ ‫از یک دوره تســهیالتی اســت که دولت قصــد دارد این روزها به‬ ‫تولیدکنندگان بدهد؛ یعنی رقم زیان تولید از رقم تسهیالت بیشتر‬ ‫است و این تسهیالت تبدیل به بدهی غیرقابل پرداخت مرغداران به‬ ‫بانک ها خواهد شد و عم ً‬ ‫ال کمکی به مرغدار نیست‪.‬‬ ‫ای مقــام صنفــی بــا اشــاره بــه اینکــه مــرغ زنــده را از‬ ‫تولیدکننــدگان ارزان می خرنــد و گوشــت مــرغ در بــازار بــا‬ ‫قیمت های نامتناســب به فروش می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه مرغ زنده را‬ ‫کیلویی ‪ ۳۰‬هزار تومان از مرغدار بخرند‪ ،‬اما در بازار ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫بفروشــند‪ ،‬یعنی اینکه نظارتی روی بــازار صورت نمی گیرد؛ زیرا‬ ‫قیمــت مرغ گرم در بازار باید تابعی از قیمت مرغ زنده باشــد که‬ ‫عموماً این گونه نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر عرضه و تقاضا باعث شده گوشت مرغ‬ ‫گرم در بازار کمتر از نرخ مصوب باشد‪ ،‬ولی هنوز نرخ دقیق مصوب‬ ‫مرغ زنده از سوی دولت تعیین نشده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشتی افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫فعلی بازار گوشــت مرغ تابع قیمت مرغ زنده نیست‪ ،‬زیرا دولت در‬ ‫پی اصالح نظام یارانه ای قیمت گوشــت مرغ را برای عمده فروشی‬ ‫و مصرف کننده اعالم کرده اســت‪ ،‬اما هنــوز قیمت مصوب مرغ‬ ‫زنده برای تولیدکنندگان تعیین و مصوب نشــده است‪ .‬همین امر‬ ‫نگرانی هایی را برای بخش تولید ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫اســداهلل نژاد اظهار کرد‪ :‬با توجه به اصالح نظــام یارانه ای‪ ،‬به نظر‬ ‫می رســد دولت بــرای حمایــت از تولیدکننــده و مصرف کننده‬ ‫باید قیمت مــرغ زنده را واقعی کند‪ ،‬زیرا طبــق انچه در قرارگاه‬ ‫امنیت غذایی مطرح شــد بر اســاس انالیزها قیمت هر کیلوگرم‬ ‫مــرغ ‪ ۴۹‬هزار تومان تمام می شــود که این رقــم موردتوافق قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انتظار ما این است که دولت از محل اصالح نظام یارانه ای‬ ‫که مجلس معادل ریالی مبلغ ‪ ۹‬میلیارد دالر ( معادل ریالی) را در‬ ‫اختیــار دولت قرار داده‪ ،‬از صنعت حمایت کند‪ ،‬به طوری که از این‬ ‫محل یا مابه التفاوتــی به صورت نقدی در اختیار بخش تولید قرار‬ ‫دهــد یا اینکه مبلغی را به تجــار بدهد تا ‪ ۴٠‬تا ‪ ۵٠‬درصد نهاده با‬ ‫قیمت قدیم عرضه شود و جلوی زیان مرغدار گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی اضافه کرد‪ :‬واحدهای‬ ‫مرغداری که از ‪ ۲۱‬اردیبهشــت ماه به بعد جوجه ریزی داشته اند با‬ ‫وجود پایین بودن قیمت مرغ زنده دچار خسارت خواهند که باید‬ ‫برای انها چاره ای اندیشیده شود و راه حل پیشنهادی هست که ارایه‬ ‫شده است‬ ‫اسداهلل نژاد تصریح کرد‪ :‬برخی از تولیدکنندگانی که قبل از اصالح‬ ‫نظام یارانه ای جوجه ریزی داشــتند و اکنون مرغشان اماده عرضه‬ ‫به بازار اســت با وجود اینکه مشمول دریافت نهاده با ارز ترجیحی‬ ‫می شدند‪ ،‬اما هنوز نهاده خود را دریافت نکرده اند؛ همچنین برخی از‬ ‫تولیدکنندگان نهاده هایشان مربوط به بهمن و اسفندماه سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫است که هنوز نهاده خود را نگرفتند‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت‪ :‬با وجود مازاد‬ ‫تولید در برخی استان ها و ضرر تولیدکنندگان اکنون گوشت مرغ‬ ‫به کشورهای هدف به شکل محدود صادر می شود که روند افزایش‬ ‫صادرات نیز می تواند به بخش تولید کمک کند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه میزان تقاضای مراکز مجاز استخراج رمز ارزهای مجاز‪ ۸۰۰‬مگاوات است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون مراکز مجاز استخراج رمز ارز تا‪ ۲۰۰‬مگاوات برق از شبکه سراسری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مصطفیرجبیمشهدیاظهارداشت‪:‬میزانتقاضایمراکزمجازاستخراجرمزارزهایمجاز‪ ۸۰۰‬مگاواتاستکهدراینایامفقط‪ ۲۰۰‬مگاواتدریافتمی کنند‪.‬ویگفت‪:‬اینمراکزمتناسبباشرایطومحدودیت ها‬ ‫نسبت به کاهش مصرف اقدام خواهند کرد‪ ،‬البته در صورت بروز شرایط اضطراری و افزایش نیاز مصرف در کشور‪ ،‬این مراکز به طور کامل از مدار مصرف خارج خواهند شد‪.‬سخنگوی صنعت برق ادامه داد‪ :‬حداقل‬ ‫مصرف مراکز غیر مجاز حدود‪ ۱۲۰۰‬مگاوات است‪ ،‬البته از ابتدای سال تاکنون‪ ۶۵۰‬مگاوات دستگاه غیر مجاز شناسایی‪ ،‬جمع اوری و ضبط شده است‪.‬‬ ‫در دیدار وزیر نیرو انجام شد‬ ‫تاکیدقالیبافبررفعمشکلروستاها‬ ‫و مناطق دچار تنش ابی و تدوین سند حکمرانی اب‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به بحران اب و مدیریت منابع‬ ‫ابی کشور بر تدوین سند حکمرانی اب تاکید کرد و گفت‪ :‬البته الزم‬ ‫است با استفاده از ظرفیت های موجود برای رفع تنش ابی در روستاها‬ ‫و سایرمناطق گرفتار این بحران‪ ،‬به صورت ضربتی و کوتاه مدت اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیبــاف در دیدار وزیر نیرو با بیــان این که بحران اب و‬ ‫مدیریت منابع ابی یکی از مشکالت اساسی کشور و جزو مسائلی است‬ ‫که باید در برنامه توسعه هفتم مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است‬ ‫با همکاری دستگاه های مسئول و مرتبط‪ ،‬سند حکمرانی اب تدوین‬ ‫شده و مبنای عملکرد بخش های مختلف در این باره باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ما در مجلس امادگی داریم تا در قوانین مختلف و نیز‬ ‫برنامه هفتم توســعه به وزارت نیرو کمک کنیم تا تصمیمات اصولی‬ ‫درباره کاهش اشکاالت در مدیریت منابع ابی گرفته شود و همچنین‬ ‫کمیسیون های تخصصی مجلس اماده اند در فرایند تدوین یک سند‬ ‫برای چگونگی حکمرانی در موضوع اب به دولت کمک کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که اتاق تصمیم گیری‬ ‫درباره اب نباید تاریک باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدم برای حل بحران کنونی‬ ‫و پیش رو درباره اب باید در ســه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛‬ ‫نخست این که باید با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده و قرارگاه های‬ ‫جهادی به صورت ضربتی مشکل اب روستاها و مناطقی که دچار تنش‬ ‫ابی شده اند حل شود‪ ،‬همچنین الزم است به پروژه های منتخب این‬ ‫حوزه توســط وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره‬ ‫برداری برســد و مردم از منافع ان بهره مند شوند و سوم این که باید‬ ‫حتما سند حکمرانی اب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای‬ ‫اجرای ان برنامه ریزی و اقدام کنیم‪.‬‬ ‫تشکر وزیر نیرو از مجلس برای توجه‬ ‫به حوزه اب و برق در قانون بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در این نشســت علی اکبر محرابیان وزیــر نیرو نیز با بیان این که در‬ ‫مســئله اب‪ ،‬نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع اب‪ ،‬اتمام طرح‬ ‫های نیمه تمام و اســتفاده از ظرفیت خیریــن باید مورد توجه واقع‬ ‫شود تا مشکالت حوزه اب برطرف شود‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نیرو برای اتمام‬ ‫پروژه های نیمه تمام ابی‪ ۳۵۲ ،‬طرح را در کشور انتخاب کرده و میزان‬ ‫بودجه مورد نیاز این پروژه ها نیز براورد شده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در این جلســه گزارشــی از اقدامات ایــن وزارتخانه‬ ‫جهــت مدیریــت منابــع تولیــد بــرق و مدیریــت مصــرف ان‬ ‫ارائه و تاکید کرد که در دولت سیزدهم از نخستین روزها‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫برای افزایش تولید و مدیریت مصرف انجام شده است تا مردم ارامش‬ ‫بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ضمن تشکر از مجلس برای نگاه ویژه به حوزه تامین نیازهای‬ ‫صنایع اب و برق در بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬خاطرنشان کرد‪ :‬تداوم هماهنگی ها‬ ‫میان دولت و مجلس می تواند مانع پراکنده کاری شــده و گامی برای‬ ‫تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد‪.‬‬ ‫هشدار! بی ابی در حال بلعیدن زمین است‬ ‫ب زیرزمینی ایران از ذخایر استراتژیک محسوب شده و نقش‬ ‫منابع ا ‬ ‫اساسی و حداکثری در تامین مصارف اب دارد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫در دهه های گذشته حدود ‪ ۱۳۶‬میلیاردمترمکعب از ذخایر غیرقابل‬ ‫تجدیدپذیر مصرف شده است؛ موضوعی که شاید در نگاه اول ساده‬ ‫به نظر برســد اما نباید فراموش کرد که پایان اب های زیرزمینی به‬ ‫معنای وقوع حوادث و پیامدهای جبران ناپذیر است‪.‬‬ ‫طی ‪ ۵۰‬سال‪ ،‬برداشت بی رویه از منابع اب زیرزمینی‪ ،‬سبب شده‬ ‫اســت که بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیارد متر مکعب از ذخایر اب زیرزمینی‬ ‫کاسته شــود‪ .‬افت ســطح اب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند‬ ‫خشک شــدن رودخانه ها و تاالب ها‪ ،‬از بین رفتن پوشش گیاهی‪،‬‬ ‫افزایش گرد و خاک‪ ،‬نشست زمین‪ ،‬ایجاد فروچاله ها و شکاف های‬ ‫طوالنی در دشت ها و شور شدن منابع اب زیرزمینی را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫نشست زمین عالوه بر خسارت هایی که به زیرساخت ها و ابنیه وارد‬ ‫می کند‪ ،‬خسارت جبران ناپذیری برای ابخوان ها دارد‪ ،‬چرا که نشست‬ ‫زمین ب ه معنی پرشدن حفره های خالی بین دانه های خاک و از بین‬ ‫رفتن ظرفیت ذخیره اب در ابخوان است و دیگر امکان ذخیره اب‬ ‫در سفره اب زیرزمینی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫درحال حاضر نشست زمین در دشت ورامین ‪ ۳۶‬سانتیمتر در سال‬ ‫گزارش شده و در دشت کبودراهنگ ‪ ۲۵‬فروچاله با ابعاد چند ‪۱۰‬‬ ‫متری ایجاد شده اســت‪ .‬پدیده شور شدن اب زیرزمینی در اغلب‬ ‫دشت های کشــور و به ویژه در دشت های فالت مرکزی وجود دارد‬ ‫و در مناطقــی برای اســتفاده از اب زیرزمینی نیــاز به تجهیزات‬ ‫اب شیرین کن است‪.‬‬ ‫تمامی موارد یاد شــده نشــان می دهد که برداشــت از منابع اب‬ ‫زیرزمینی بیش از اندازه بوده است و با وجود همه این پیامدها‪ ،‬این‬ ‫اضافه برداشت ها همچنان ادامه دارد‪ .‬با توجه به مخاطرات ناشی از‬ ‫کسری مخزن‪ ،‬طرح احیا و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬تصویب و از همان سال‪ ،‬اجرای ان شروع شد‪.‬‬ ‫محدودیت های موجود در کشــور نشــان می دهــد‪ ،‬امکان تحقق‬ ‫اهداف پیش بینی شده با این روند فراهم نیست‪ .‬از این رو مهمترین‬ ‫برنامه های طرح برای ســال های باقیمانده برنامه ششــم توســعه‬ ‫(‪ ،)۱۴۰۰‬استقرار حدود ‪ ۹۲۰‬گروه گشت و بازرسی‪ ،‬اتمام اماربرداری‬ ‫سراسری مرحله سوم و تهیه بیالن منابع اب محدوده های مطالعاتی‪،‬‬ ‫اســتمرار فعالیت های اطالع رسانی و فرهنگ ســازی‪ ،‬پیاده سازی‬ ‫الگوی مشارکتی مدیریت منابع اب زیرزمینی در دشت های پایلوت‬ ‫و همچنین انســداد ‪ ۱۰۵۰۰‬حلقه چاه غیرمجاز و نصب ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫دستگاه کنتور هوشمند حجمی روی چاه های مجاز است‪.‬‬ ‫ضمناً اصالح و تعدیل پروانه های بهره بــرداری و انجام فرایندهای‬ ‫بهره بردار محور با توســعه سامانه های ایجاد شده نیز در دستور کار‬ ‫وزارت نیــرو قرار دارد‪ .‬اقدامات کنترلی و نظارتی در مجموع منجر‬ ‫به مدیریت و کنترل برداشــت در حدود ‪ ۴‬میلیارد متر مکعب اب‬ ‫زیرزمینی از ابتدای طرح (‪ )۱۳۹۴‬تا پایان برنامه ششم می شود‪.‬‬ ‫اعتبار ابالغی برای اجرای اقدامات این طرح در ‪ ۷‬سال اخیر (سال های‬ ‫‪ )۱۳۹۴-۱۴۰۰‬برابر ‪ ۲۲۴۷‬میلیارد تومان بوده ولی حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫این اعتبار (‪ ۱۱۲۷‬میلیارد تومان) در سال های پیش تخصیص یافته‬ ‫است‪ .‬این درحالیست که مطابق اخرین براوردها برای اجرای کامل‬ ‫طرح و اتمام همه فعالیت های برنامه ریزی شده طی چهار سال اینده‬ ‫(ســال های ‪ )۱۴۰۱-۱۴۰۴‬در مجموع قریــب به ‪ ۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان مورد نیاز است‪.‬‬ ‫تحقق اهداف مورد نیاز با رویه فعلی تخصیص اعتبارات امکان پذیر‬ ‫نمی باشد‪ .‬تجارب شش ساله اجرای طرح نشان می دهد که تحقق‬ ‫اهداف تعیین شده در طرح احیاء و تعادل بخشی منابع اب زیرزمینی‬ ‫در بازه زمانی مورد نظر منوط به اجرایی شدن کامل مصوبات جلسه‬ ‫شــورای عالی اب توسط وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی ذیربط‬ ‫اســت‪ .‬به عبارتی نپرداختن ویژه بــه موضوع حفاظت از منابع اب ‬ ‫زیرزمینی تبعات متعددی را برای کشــور به همراه خواهد داشت‪،‬‬ ‫ازاین رو به دلیل اهمیت این مساله به سراغ حمید رحمانی ‪ -‬معاون‬ ‫دفتر توســعه نظام های فنی بهره برداری و دیسپاچینگ برقابی ‪-‬‬ ‫رفتیم تا وضعیت روشــن کامل منابع اب هــای زیر زمینی را جویا‬ ‫شویم؛ در ادامه می توانید مشروح این گفت وگو را بخوانید‪:‬‬ ‫در حال حاضر وضعیت منابع اب های زیرزمینی‬ ‫در کشور چگونه است؟ تا چه میزان به نقطه بحران و خطر‬ ‫نزدیک شده ایم؟‬ ‫اگــر بخواهیم در مورد وضعیت منابــع اب های زیرزمینی و اینکه‬ ‫چقدر وضعیت منابع اب های زیرزمینی بحرانی است‪ ،‬صحبت کنیم‪،‬‬ ‫باید شاخص های ان را بیان کنیم؛ یکی از شاخص های اصلی که در‬ ‫وضعیت منابع اب زیرزمینی به ان توجه می کنیم‪ ،‬بحث کســری‬ ‫مخزن اســت‪ ،‬یعنی این که اگر بیاییم تفاضل بین مقدار حجم اب‬ ‫تجدیدشونده که ساالنه وارد سفره های اب های زیرزمینی می شود‬ ‫و حجم ابی که از ان برداشت می کنیم را با هم مقایسه کنیم و اگر‬ ‫مقدار مصرف بیش از مقداری باشد که ساالنه تغذیه می شود‪ ،‬ساالنه‬ ‫حجم ابی را از دســت داده ایم و به این شــکل که مثال اگر ساالنه‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد مترمکعب اب وارد سفره های اب های زیرزمینی شود و‬ ‫‪ ۵۵‬میلیارد مصرف کنیم‪ ،‬پنج میلیارد بیش از مقدار تغذیه از سفره‬ ‫برداشت کرده ایم که اصطالحا به ان کسری مخزن می گوییم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از پارامترهایی که می تواند تاثیرگذار باشــد‪ ،‬بحث افت و‬ ‫پایین رفتن ســطح اب زیرزمینی است که در دشت های مختلف‬ ‫می تواند نشان دهنده وضعیت پایداری ان سفره باشد‪ ،‬پارامتر بعدی‬ ‫وضعیت کیفی ابخوان ها است‪ ،‬اگر امالح موجود در اب افزایش پیدا‬ ‫کند و اصطالحا ‪ EC‬اب افزایش یابد‪ ،‬نشــان می دهد که وضعیت‬ ‫منابع اب این ابخوان رو به افول و در حال افت کیفی است‪.‬‬ ‫مدیر زیرساخت ایمیدرو خبر داد؛‬ ‫امضای قرارداد تامین ‪ ۵‬هزار مگاوات برق برای صنعت و معدن‬ ‫مدیر زیرساخت ایمیدرو گفت‪ :‬قرارداد ‪ ۵‬هزار مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫از تفاهمنامه ‪ ۱۰‬هزارمگاواتی‪ ،‬امضا شده است‪.‬‬ ‫بــه نقل از ایمیدرو‪ ،‬منیژه غالمرضایی در حاشــیه بازدید از پروژه‬ ‫نیروگاهی شهید باکری سمنان اظهار داشت‪ :‬این قراردادهای جدید‬ ‫در چارچوب تفاهمنامه ایجاد ‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی‬ ‫برای حوزه صنعت و معدن امضا شده است‪.‬‬ ‫مدیر زیرســاخت ایمیدرو با بیان اینکه نیروگاه سمنان‪ ،‬نخستین‬ ‫طرح از این تفاهمنامه است‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح با ظرفیت تولید ‪۳۸۰‬‬ ‫مگاوات انرژی برق‪ ،‬تا نیمه تابستان امسال راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همکاری قابل توجه وزارت نیرو برای طرح یاد شده‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس تفاهمنامه ای که میان وزارتخانه های صمت و نیرو‬ ‫منعقد شــده‪ ،‬در مجموع ‪ ۱۴‬استان کشــور دارای نیروگاه جدید‬ ‫می شوند که برق ان ها در اختیار صنایع و معادن قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گفته غالمرضایی‪ ،‬این میزان ظرفیت در ‪ ۲۴‬سایت نیروگاهی و در‬ ‫مدت ‪ ۳۶‬ماه ایجاد خواهد شد‪ .‬مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین‬ ‫با اشاره به استقبال سرمایه گذاران از این برنامه‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫می شود ظرفیت های جدیدی به رقم فعلی تامین برق افزوده شود‪.‬‬ ‫غالمرضایی گفت‪ :‬پیش بینی می شــود در طــرح بعدی‪ ،‬نیروگاه‬ ‫شرکت فوالد مبارکه وارد مدار تولید برق شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۳۰‬درصد مصرف برق کشور مربوط به‬ ‫حوزه صنعت و معدن اســت‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬هزار مگاوات به این‬ ‫حوزه اختصاص دارد کــه ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار مگاوات ان مربوط به بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬ ‫مدیر زیرساخت ایمیدرو همچنین گفت‪ :‬ادامه اجرای این تفاهمنامه‬ ‫نیازمنــد همکاری و همیاری دســتگاه های کشــور جهت صدور‬ ‫مجوزهای الزم اســت تا بتوان در زمان مقرر‪ ،‬برق مورد نیاز حوزه‬ ‫تولید و اشتغال را تامین کرد‪.‬‬ ‫ظرفیتنیروگاه هایحرارتیسه هزارمگاواتافزایشیافت‬ ‫وزارت نیرو برای توســعه ظرفیت نیروگاه های حرارتی و کمک به‬ ‫کاهش خاموشــی ها در تابســتان برنامه افزایش پنج هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫مگاواتی ظرفیت نیروگاه های حرارتی برای دوره اوج بار امســال را‬ ‫در دستور کار قرار داده که تاکنون بیش از سه هزار مگاوات از این‬ ‫برنامه محقق شده است‪.‬‬ ‫افزایش ظرفیت نیروگاه های تولید برق یکی از برنامه هایی بود که‬ ‫«علی اکبر محرابیان» وزیر نیروی دولت ســیزدهم از ابتدای اغاز‬ ‫به کار تحقق ان را در چهار ساله نخست این دولت وعده داده بود‪.‬‬ ‫دولت ســیزدهم در حالی فعالیت رسمی خود را از اواخر تابستان‬ ‫سال گذشــته اغاز کرده بود که کشورمان در روزهای اوج مصرف‬ ‫پیک تابستان ان سال به دلیل ناترازی ‪ ۱۵‬هزار مگاواتی میان تولید‬ ‫و مصــرف برق با بروز قطعی و خاموشــی در نقاط مختلف روبه رو‬ ‫شــده و همین امر مشکالت اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجاد‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫به همین منظور و با توج ه به حساسیت این موضوع‪ ،‬وزارت نیروی‬ ‫از همان روزهای ابتدایی شروع به کار دولت سیزدهم برنام ه مدون‬ ‫و منسجمی را برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور برای کاهش‬ ‫ناترازی یادشده و بروز قطعی برق در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ ۲۰۰‬مگاوات برق دریافتی ماینرهای مجاز از شبکه برق‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫با تدابیر وزارت نیرو؛‬ ‫تامین برق بخش‬ ‫صنعت افزایش یافت‬ ‫مصرف برق در بخش صنعت پس از انکه شرکت مدیریت‬ ‫شــبکه برق ایران محدودیت شبانه مصرف در این بخش‬ ‫را کاهش داد رو به افزایش گذاشــته و به بیش از ‪ ۵‬هزار‬ ‫مگاوات رسید‪.‬‬ ‫رونــد مصرف برق در بخش صنعــت هم زمان با افزایش‬ ‫مصــرف در بخش خانگــی و تجــاری کاهش یافته بود‬ ‫به گونه ای که تا ‪ ۳‬هزار مگاوات هم رســیده بود‪ .‬این روند‬ ‫در بازه زمانی شب هم برای صنایع تداوم داشت تا انکه در‬ ‫روزهای اخیر شــرکت مدیریت شبکه برق ایران با ارسال‬ ‫نامه ای به صنایع کشور خبر از کاهش محدودیت شبانه‬ ‫مصرف برای صنایع داد‪ .‬بر همین اساس تازه ترین گزارش‬ ‫شــرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می دهد مصرف‬ ‫برق در بخش صنعت شب گذشته و در ساعت ‪ ۲۱‬و ‪۴۶‬‬ ‫دقیقه با افزایش روبرو شــده و بــه ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۷‬مگاوات‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫این درحالی است که روند مصرف این بخش در ساعت ‪۱۴‬‬ ‫و ‪ ۱۲‬دقیقه روز گذشته کاهشی بوده و چهار هزار و ‪۸۴۹‬‬ ‫مگاوات برق مصرف کرده اند‪ .‬شــب گذشته درحالی که‬ ‫مصرف برق شبانه در بخش صنعت افزایش یافته بود‪ ،‬در‬ ‫ســایر بخش ها با کاهش همراه شــده و به رقم ‪ ۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬مگاوات رســید‪ .‬این میزان مصرف برق در شــب‬ ‫گذشته نسبت به مدت مشابه پارسال که ‪ ۵۵‬هزار و ‪۹۱۷‬‬ ‫مگاوات برق مصرف شده بود رشد حدود هزار مگاوات را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬البته رکورد مصرف برق روز ‪ ۲۵‬خردادماه‬ ‫با مصرف بیش از ‪ ۶۲‬هزارمگاوات شکست‪.‬‬ ‫در همین باره مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت‬ ‫مدیریت شبکه برق ایران گفته بود‪:‬رکورد مصرف برق در‬ ‫‪ ۲۵‬خرداد در ساعت ‪ ۲‬بعد از ظهر شکسته شد و به عدد‬ ‫‪۶۲‬هزار مگاوات رسید‪ .‬اما تاکنون خاموشی برنامه ریزی‬ ‫شده ناشی از کمبود برق نداشته ایم‪.‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬البته ممکن است در برخی از‬ ‫مناطق به دلیل مشکالت فنی و یا طوفان و شرایط جوی‬ ‫برق بخشی به مدت کوتاه قطع شده باشد که همکاران به‬ ‫سرعت مشکل را برطرف می کنند‪.‬‬ ‫پرده برداری از برنامه‬ ‫سخت گیرانهمدیریت‬ ‫مصرف برق ادارات دولتی‬ ‫سخت گیرانه ترین برنامه مدیریت مصرف برق در ‪ 3‬سطح‬ ‫برای ادارات و دستگاه های دولتی در نظر گرفته شده و تا‬ ‫کنون به ‪ 70‬درصد هدف گذاری خود رسیده است‪.‬‬ ‫احتمــاال ضرب المثل یک ســوزن به خــودت بزن‪ ،‬یک‬ ‫جوالدوز به مردم را شــنیده باشید‪ .‬این اصطالح معموال‬ ‫زمانی به کار می رود که شــخصی در حال توصیه به یک‬ ‫مسئله خود ان موضوع را رعایت نمی کند‪.‬‬ ‫ســال گذشــته در مســئله مدیریت مصرف برق دولت‬ ‫دوازدهم مصداق این ضرب المثل واقع شــد‪ ،‬جایی که از‬ ‫مردم تقاضا می شــد‪ ،‬مصرف برق خــود را در فصل گرم‬ ‫مدیریت کرده و اقدام به صرفه جویی کنند‪ ،‬اما در ادارات‬ ‫دولتی و وزارت خانه های کشور عمال فضای دیگری حاکم‬ ‫بود و عمال از مدیریت مصرف برق خبری نبود‪.‬‬ ‫واکاوی عملکرد ســال گذشته ادارات دولتی در مدیریت‬ ‫مصــرف برق اوج بار خبــر از افزایش ‪ 5‬درصدی مصرف‬ ‫برق طی دوره گرم می دهد‪ .‬به معنای دیگر دستگاه های‬ ‫دولتی در اخرین سال دولت دوازدهم نه تنها در مصرف‬ ‫برق صرفه جویی نکردند‪ ،‬بلکه با افزایش ‪ 5‬درصدی سهم‬ ‫قابــل توجهی در رکورد افزایش بیش از ‪ 20‬درصدی اوج‬ ‫بار ایفا کردند‪.‬‬ ‫با توجه به شــرایط منعکس شــده از مصرف برق ادارات‬ ‫در ســال گذشته‪ ،‬در ســال جاری دولت با این وعده که‬ ‫مدیریت مصرف برق را از خود شروع می کند‪ ،‬در قالب ‪3‬‬ ‫الیه برنامه ریزی قصد زدن یک ســوزن به خود را کرد تا‬ ‫جوالدوز مدیریت مصرف توسط بخش خانگی بهتر عمل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در این راستا الیه اول فعالیت ها در این زمینه معطوف به‬ ‫نصب کنتور هوشمند برای ادارات شد تا از این طریق زمینه‬ ‫بررسی دقیق و روئیت مصرف برق ادارات و دستگاه های‬ ‫دولتی مهیا شــود و همچنین امکان قطع از راه دور هر‬ ‫کنتــور به وجود اید‪ .‬بر این اســاس در فاز اول این طرح‬ ‫فرایند نصب کنتورهای هوشمند با قابلیت قطع و وصل از‬ ‫راه دور برای ‪ 400‬هزار مشترک اداری پیگیری شد‪.‬‬ ‫با توجه به امار ارائه شــده از ســوی متولی نصب کنتور‬ ‫هوشــمند در توانیر تا پیش از شروع ســال ‪82 ،1400‬‬ ‫درصد از کنتورهای هوشمند برنامه ریزی شده برای ادارات‬ ‫کشور نصب شده بود و این امار تا پیش از ورود به اوج بار‬ ‫به ‪ 100‬درصد رسید‪.‬‬ صفحه 3 ‫مسدودسازی حساب های با تراکنش باالی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان صحت ندارد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ سود بین بانکی باال رفت‬ ‫نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ‪ ۰.۱۱‬درصدی نسبت به‬ ‫هفته قبل به رقم ‪ ۲۰.۶۸‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در گزارش جدیــد خود درباره تغییرات نرخ‬ ‫ســود بین بانکی اعالم کرد که این نرخ در هفته منتهی به‬ ‫‪ ۲۶‬خرداد ماه رشــد ‪ ۰.۱۱‬درصدی داشته و به رقم ‪۲۰.۶۸‬‬ ‫درصد رسیده است‪.‬نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به‬ ‫‪ ۱۹‬خردادماه ‪ ۲۰.۵۷‬درصد و در هفته منتهی به ‪ ۱۲‬خرداد‬ ‫‪ ۲۰.۵۵‬درصد بود‪.‬گفتنی است‪ ،‬که این نرخ از چهارم اذر ماه‬ ‫سال قبل به سطح ‪ ۲۱‬درصدی ورود کرده بود ولی از نیمه‬ ‫دی ماه کاهشــی شد و به سطح ‪ ۲۰‬درصدی بازگشت که‬ ‫به نظر می رســد با حداقل تغییرات ممکن در محدوده ‪۲۰‬‬ ‫درصدی در حال تثبیت است‪.‬‬ ‫تاثیر سیاست ترکیبی بانک مرکزی در بازار ارز‬ ‫دالر در مسیر کاهش‬ ‫قیمتقرارگرفت‬ ‫سیاســت های جدید ترکیبی بانک مرکزی درباره بازار ارز‬ ‫توانســت این بازار را که متاثر از برخی اخبار و تحریم های‬ ‫جدید امریکا دچار تالطم کرده بود از هفته گذشته در مسیر‬ ‫نزول قیمت ها و تعادل قرار دهد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی طی روزهای اخیر با کسب مجوز خاص از جلسه‬ ‫سران قوا مجموعه برنامه هایی را برای تعادل بخشی در بازار‬ ‫ارز اتخاذ کرد‪ ،‬برنامه ای که هدف نخست ان پاسخگویی به‬ ‫نیاز واقعی بازار و تامین ارز مورد نیاز وارد کنندگان‪ ،‬باکمترین‬ ‫دخالت مستقیم بانک مرکزی در قالب حضور مستقیم در‬ ‫همراه بود‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه می گوید‪ :‬سیاســت‬ ‫بانک مرکزی در شرایط کنونی به هیچ وجه مداخله مستقیم‬ ‫با نرخ پایین تر از نرخ بازار غیر رسمی نیست بلکه تسهیل‬ ‫گری برای عرضه ارز در اختیار صاحبان ارز و عمق بخشی‬ ‫به بازار با نرخ توافقی است تا از این طریق با افزایش عرضه‬ ‫نرخ های غیر رسمی به تعادل برسد‪.‬‬ ‫بایــد تاکید کرد بــا وجود وضعیت مناســب ذخایر ارزی‬ ‫کشور‪ ،‬این نهاد سیاستگذار ارزی کشور تاکنون برای تعادل‬ ‫بخشیدن به بازار از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است‬ ‫بلکه با تسهیل گری در فرایند عرضه ارز حاصل از صادرات‬ ‫صادرکنندگان بســتر را برای افزایش عرضه در بازار با نرخ‬ ‫توافقی در صرافی ها مهیا کرده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬المعی‪ ،‬معاون اداره صــادرات بانک مرکزی‪ ،‬در‬ ‫زمینه سیاســت بانک مرکزی در حوزه ارز می گوید‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی براســاس اطالعات بدســت امده از رصد و پایش‬ ‫بازار ارز و شناســایی مشــکالت ورود اسکناس ارز حاصل‬ ‫از صادرات از ســوی صادر کنندگان و همچنین به منظور‬ ‫روان سازی خرید و فروش ارز در شبکه رسمی صرافی های‬ ‫کشــور‪ ،‬تدابیر ویژه ای اتخاذ کرد که در همین راستا از ‪۲۲‬‬ ‫خرداد صادرکنندگان این اجازه را پیدا کردند که ارز حاصل از‬ ‫صادرات خود را در شبکه رسمی صرافی ها با ارائه اظهار نامه‬ ‫گمرکی با نرخ توافقی عرضه کنند‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی؛ در حال حاضر‬ ‫تمامی افراد می توانند در یک فرایند قانونی که بانک مرکزی‬ ‫زیرساخت قانونی انرا مهیا کرده است با مراجعه به صرافی ها‬ ‫به هر میزان ارز مورد نیاز خود را خریداری یا ارز در اختیار‬ ‫خود را با نرخ توافقی عرضه کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر دارندگان عمده ارز از جمله صادرکنندگان‬ ‫پتروشــیمی پای کار هســتند و نیاز ارز واردکنندگان در‬ ‫سریع ترین زمان ممکن تامین می شود همچنین نیازهای‬ ‫خرد مردم همچون ارز مســافرتی و دانشجویی با گشایش‬ ‫مجدد ســرفصل های ‪ ۲۴‬گانه از ســوی صرافی ها تامین‬ ‫می شود‪ .‬بهزاد المعی می گوید‪ :‬از روز چهارشنبه بانک مرکزی‬ ‫با انتشار اطالعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد‬ ‫و براساس مقررات باال دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز‬ ‫خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می توانند بدون هیچ‬ ‫ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند‪ ،‬ضمن اینکه از معافیت‬ ‫مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی‬ ‫درسطح خرد نیز دارندگان ارز می توانند تا سقف‪ ۱۰‬هزار یورو‬ ‫یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی‬ ‫صرافی های کشــور ارز خود را با نرخ های توافقی به فروش‬ ‫برسانند‪ .‬معاون اداره صادرات بانک مرکزی در خصوص نرخ‬ ‫ارز رایج در کشــور نیز گفت‪ :‬در حال حاضر نرخ رسمی ارز‬ ‫در ســایت بازار متشکل ارزی منتشر می شود و هموطنان‬ ‫می توانند ارز مورد نیاز خود که در سرفصل های ارزی برای‬ ‫مواردی همچون مسافرت‪ ،‬ارز مورد نیاز دانشجویی یا بیماری‬ ‫را براساس ضوابط تعیین شده برای این مصارف از این بازار‬ ‫با نرخ های رسمی تامین کنند‪ .‬المعی تاکید کرد‪ :‬نرخ هایی‬ ‫که در شبکه های اجتماعی منتشر می شود به هیچ وجه مورد‬ ‫تایید بانک مرکزی نیست و افراد سود جو تالش می کنند تا‬ ‫با جو سازی نرخ کاذب ایجاد می کنند لذا این نرخ ها به هیچ‬ ‫وجه نرخ های مورد معامله نیست بلکه نرخ های مورد معامله‬ ‫نرخ هایی است که در شبکه های رسمی صرافی ها مردم به‬ ‫انها هم اسکناس خود را عرضه می کنند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی شایعات مربوط به مسدودسازی حساب های با تراکنش باالی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان را تکذیب کرد‪.‬قمری وفا؛ مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به شایعات‬ ‫مسدودســازی حساب های بانکی با تراکنش های باال‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شایعات مطرح شــده درباره مسدودسازی حساب های با تراکنش باالی ‪ 500‬میلیون تومان به هیچ وجه صحت‬ ‫ندارد و چنین برنامه ای در دستور کار بانک مرکزی نیست‪.‬او تاکید کرد‪ :‬حساب هایی که با دستور مقام قضایی مسدود شده اند همگی مربوط به افرادی است که بطور غیرقانونی‬ ‫در‪‎‬معامالت فردایی ارز و طال فعالیت داشته اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد‬ ‫شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی‬ ‫رئیس کل ســازمان امور مالیاتی در بخشــنامه ای به‬ ‫ادارات کل امــور مالیاتی اعالم کرد‪ :‬در مواردی که در‬ ‫رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد‪ ،‬مدارک و شواهد‬ ‫مثبتــه ای دال بر درامدی بودن ان به دســت نیاید‪،‬‬ ‫ادارات امور مالیاتــی به صرف تراکنش بانکی مجاز به‬ ‫اعمال ضریب یا نسبت‪ ،‬سود فعالیت و مطالبه مالیات‬ ‫از این بابت نیستند‪.‬‬ ‫در بخشــنامه داود منظور امده اســت‪ :‬پیرو بخشنامه شماره‬ ‫‪ ۱۶/۹۹/۲۰۰‬در تاریــخ ‪ ۳۱/۱/۱۳۹۹‬و اصالحــات بعدی ان‬ ‫در ارتباط با نحوه بررســی و رســیدگی به اطالعات پولی و‬ ‫مالــی واصله از جمله تراکنش هــای بانکی و با توجه به ارای‬ ‫متعدد مصادره از سوی شعب دیوان عدالت اداری و همچنین‬ ‫شــعب شــورای عالی مالیاتی در نقض ارای هیات های حل‬ ‫اخالف مالیاتــی و با توجه به نارضایتی های ایجاد شــده در‬ ‫نحــوه عملکرد ادارات امور مالیاتی در رســیدگی به تراکنش‬ ‫های بانکی به ویژه بنده (‪ )۱۸‬ان‪ ،‬موارد زیر در رســیدگی به‬ ‫تراکنشــهای بانکی لغایت عملکرد سال ‪ ۱۳۹۹‬توسط ادارات‬ ‫امور مالیاتی و مراجع حــل اختالف مالیانی مورد تاکید قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬همانطور که در بخشنامه مذکور و سایر مکاتبات سازمان‬ ‫تاکید شــده و اطالعات حســاب های بانکی فی نفسه موید‬ ‫درامد اشــخاصی نیست مگر اینکه طبق رسیدگی های انجام‬ ‫شده و اسناد‪ ،‬مدارک‪ ،‬شــواهد و قرائن مثبته درامدی بودن‬ ‫ان احراز شــود‪ .‬بنابراین در مواردی که در رسیدگی ادارات‬ ‫امور مالیاتی اســناد‪ ،‬مدارک شواهد و قرائن مثبته ای دال بر‬ ‫درامدی بودن ان به دســت نیایــد و ادارات امور مالیاتی به‬ ‫صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نســبت‪ ،‬سود‬ ‫فعالیت و مطالبه مالیات از این بابت نیســتند‪ .‬در صورتی که‬ ‫قبال بدون توجه به این امر نســبت بــه مطالبه مالیات اقدام‬ ‫شده است به مراتب در رسیدگی مجدد در اجرای ماده ‪۲۳۸‬‬ ‫قانون مالیات های مســتقیم و با مراجع حل اختالف مالیاتی‬ ‫حسب مورد بشرح فرق مورد رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در مواردی که پیش از این بدون رعایت شــرایط بند (‪)۱‬‬ ‫نســبت به مطالبه مالیات اقدام و مالیــات متعلقه به قطعیت‬ ‫رسیده اســت‪ ،‬قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی در امدی بودن‬ ‫برای بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی‬ ‫مجــاز به مطالبه مالیــات برارزش افــزوده و جریمه موضوع‬ ‫مــاده ‪( ۱۹۲‬کتمــان در امد) از این بابــت نخواهند بود مگر‬ ‫اینکه طبق اســناد و مدارک و شواهد و قرائن مثبته درامدی‬ ‫بودن ان احراز شود‪ .‬در مواردی که در اجرای ماده ‪ ۹۷‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم نسبت به صدور برگ تشخیص مالیات بر‬ ‫اساس اظهارنامه براوردی (اعم از سیستمی با رسیدگی توسط‬ ‫اداره امور مالیاتی) و بدون رعایت بند (‪ )۱‬اقدام شــده است‪،‬‬ ‫ادارات امــور مالیاتی پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه‬ ‫اظهارنامه مالیاتی‪ ،‬مطابق مفاد این بخشنامه اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬با توجه به مقررات بند (م) تبصره (‪ )۱۲‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور‪ ،‬مفاد این بخشنامه در خصوص واریزی به‬ ‫حساب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله‬ ‫دســتگاه کارتخوان بانکی(‪ ،)pos‬جــاری نبوده و در اینگونه‬ ‫موارد اثبات غیر در امدی بودن ان با مودی است‪.‬‬ ‫تنفس یکساله برای دریافت مالیات کارتخوان ها‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس از موافقت وزیر صمت برای تنفس‬ ‫یکســاله در مورد دریافت مالیات کارتخوان ها خبر داد و گفت ‪ :‬در‬ ‫پیگیــری و صحبت هایی که با وزیر صمت داشــتم‪ ،‬وی با تنفس‬ ‫یکساله برای اخذ مالیات از گردش مالی کارتخوان ها موافقت کرد‪.‬‬ ‫مجتبی یوســفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به اجرای قانون سامانه های فروشگاهی گفت‪ :‬ما امروز حدود ‪7‬‬ ‫میلیون دستگاه کارتخوان داریم که حساب های متناظر با ان متعلق‬ ‫به اشخاص مختلفی اســت که این مسئله موجب التهاب در بازار‬ ‫می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬اقدام دولت در دریافت مالیات از تراکنش های‬ ‫مالی دســتگاه های کارتخوان اقدامی درستی است اما الزم است تا‬ ‫زیرساخت های ان فراهم شود تا زمینه برای التهاب در بازار فراهم‬ ‫نشــود‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت‪ :‬در پیگیری و‬ ‫صحبت هایی که با وزیر صمت داشتم‪ ،‬اقای فاطمی امین با تنفس‬ ‫یکساله برای اخذ مالیات از گردش مالی کارتخوان ها موافقت کرد‪.‬‬ ‫یوسفی خاطرنشان کرد‪ :‬بنا شد چه از ظرفیت قانونگذاری در مجلس‬ ‫و چه مصوبه هیات دولت و چه نامه نگاری این تنفس یکســاله در‬ ‫دریافت مالیات از گردش مالی کارتخوان ها اجرایی شود و از ابتدای‬ ‫سال ‪ 1402‬ما این موضوع را اجرایی کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر الزم باشد‬ ‫ما در مجلس برای دادن تنفس یکساله به دریافت مالیات از گردش‬ ‫مالی کارتخوان ها طرح دوفوریتی خواهیم داد‪.‬‬ ‫واریز سود سنواتی به حساب ‪ 2‬میلیون و ‪ 700‬هزار سهامدار از طریق سجام‬ ‫مدیر سیســتم های تســویه و پرداخت شــرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه اعالم کرد‪ :‬ســود سنواتی‬ ‫‪ ۳۷‬شــرکت تا پایان هفته گذشــته به حساب بانکی بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار ســهامدار از طریق اطالعات سامانه سجام‬ ‫واریز شده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و‬ ‫تسویه وجوه (ســمات)‪« ،‬حسین قشــمی» با بیان مطلب باال‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان هفته گذشته‪ ،‬سود سنواتی‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۷۶۷‬هزار سهامدار از طریق اطالعات سامانه سجام‬ ‫به حساب بانکی سهامداران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شــرکت های «گروه دارویی برکت‪ ،‬شــرکت‬ ‫بهنوش ایــران‪ ،‬گــروه دارویی البــرز (گروه ســرمایه گذاری‬ ‫البرز)‪ ،‬بانک دی‪ ،‬پاالیش نفت تهــران‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫پتــرو صنعت گامرون‪ ،‬تولیــد نیروی برق دماوند‪ ،‬شــفا دارو‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری ساختمان نوین‪ ،‬بانک ســینا‪ ،‬گروه توسعه هنر‬ ‫ایران و غلتک ســازان ســپاهان» از ‪ ۱۰‬خرداد تا ‪ ۲۸‬خردادماه‬ ‫سال جاری سود سنواتی خود را به حساب سهامدارانشان واریز‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫قشــمی اضافه کرد‪ :‬شرکت های «سرمایه گذاری پردیس (سهام‬ ‫و حق تقدم اســتفاده نشــده)‪ ،‬بیمه حکمت صبا‪ ،‬بیمه نوین‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی (حق تقدم استفاده نشده)‪،‬‬ ‫سیمان درود‪ ،‬بورس انرژی‪ ،‬سرمایه گذاری خوارزمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫فارابی (حق تقدم اســتفاده نشــده)‪ ،‬ســرمایه گذاری توسعه‬ ‫گوهــران امید‪ ،‬فوالد الیــاژی ایران‪ ،‬کشــتیرانی دریای خزر‪،‬‬ ‫بانک کارافرین‪ ،‬ســرمایه گذاری بوعلی‪ ،‬گروه توسعه مالی مهر‬ ‫ایندگان‪ ،‬پست بانک‪ ،‬سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی‪ ،‬تامین‬ ‫سرمایه بانک ملت (حق تقدم اســتفاده نشده)‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫توسعه ملی‪ ،‬سرمایه گذاری صنعت بیمه‪ ،‬جنرال مکانیک و بانک‬ ‫ملت» نیز از ابتدای ســال جاری تا به امروز مطالبات ســنواتی‬ ‫صاحبان سهام خود را از طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫سامانه سجام چیست؟‬ ‫سجام یک سامانه زیرســاختی برای شناسایی مشتریان جهت‬ ‫ورود به باشــگاه بزرگ بازار سرمایه ایران است که تمام فعاالن‬ ‫این بازار اعم از ســرمایه گذاران‪ ،‬مشتریان و مدیران نهادها در‬ ‫این ســامانه‪ ،‬فقط یک بار برای همیشه اطالعات خود را در ان‬ ‫ثبت خواهند کرد و پس از احراز هویت حضوری و غیرحضوری‬ ‫قادر به دریافت خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬از طریق این ســامانه اطالعات هویتی‪،‬‬ ‫شماره حساب‪ ،‬شماره موبایل‪ ،‬ادرس الکترونیکی و اقامت دایمی‬ ‫فرد ثبت می شــود و از ان بــه بعد هیچ نهاد مالــی نیازی به‬ ‫دریافت مجدد اطالعات ان سهامدار را ندارد‪.‬‬ ‫پذیرش ‪ ۱۳‬کاال و محصول در بورس کاال‬ ‫عرضه های جدید در راه است‬ ‫بورس کاال از پذیرش ‪ ۱۳‬کاال و محصول متعلق به ‪ ۱۶‬شــرکت‬ ‫در بازار اصلی و فرعی بورس کاال خبر داد‪.‬‬ ‫براساس اطالعیه های جدید مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬گندله ســنگ اهن‪ ،‬ورق گالوانیزه‪ ،‬نبشی فوالدی‪،‬‬ ‫نخ پلی اســتر (‪ ،)POY‬قیر‪ ،‬شــمش روی و دی اکتیل فتاالت‬ ‫(‪ ۷ ،)DOP‬کاالی جدید هستند که برای عرضه در بازار اصلی‬ ‫پذیرش شدند‪.‬‬ ‫پذیرش کاالها و محصول های مذکور پس از بررســی مدارک و‬ ‫مســتندات در سیصد و چهل و سومین جلسه کمیته عرضه در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۴‬خرداد به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ۵۰ ،‬هزار تن گندله سنگ اهن شرکت فوالد زرند‬ ‫ایرانیان که عرضه کننده ان شــرکت فرا طرح معدن اســت و‬ ‫همینطور ‪ ۶۰‬هزار تن ورق گالوانیزه گروه صنعتی دانیال استیل‬ ‫که عرصه کننده ان شــرکت فوالد مبین البرز است‪ ،‬راهی بازار‬ ‫اصلی بورس کاالی ایران می شوند‪.‬‬ ‫همچنین نبشــی فوالدی شــرکت نورد مقاطع فوالدی در بازار‬ ‫اصلی بورس کاال پذیرش شدند‪.‬‬ ‫عــاوه بر این‪ ،‬نخ پلی اســتر (‪ )POY‬شــرکت الیاف ســازان‬ ‫بهکوش‪ ،‬قیر شــرکت قیر ســفت دمیده جم هندیجان‪ ،‬شمش‬ ‫روی شرکت کاوش روی زنجان و دی اکتیل ترفتاالت (‪)DOP‬‬ ‫شــرکت صنایع شــیمیایی کیمیا صنت فردوس برای عرضه در‬ ‫بورس کاال پذیرش شدند‪.‬‬ ‫محصول و کاالی کدام شرکت ها به بازار فرعی راه یافتند؟‬ ‫مدیریــت پذیرش و بازاریابی بورس کاالی ایران نیز در اطالعیه‬ ‫های جداگانه دیگری از پذیرش تســمه فوالدی‪ ،‬کالف الیاژی‪،‬‬ ‫پشم شیشــه‪ ،‬کنسانتره فســفات‪ ،‬نخ فالمنتی پلی استر و دی‬ ‫اکتیــل ترفتــاالت (‪ ۹ ،)DOTP‬شــرکت جدید هســتند که‬ ‫توانستند مجوز ورود به بازار فرعی بورس کاال را بگیرند‪.‬‬ ‫پذیرش کاالها و محصول های مذکور پس از بررســی مدارک و‬ ‫مســتندات در سیصد و چهل و سومین جلسه کمیته عرضه در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۴‬خرداد به تصویب رســید‪ .‬به این ترتیب‪ ۱۰ ،‬هزار تن‬ ‫تسمه فوالدی شرکت ذوب اهن اریان بوئین زهرا و ‪ ۱۰‬هزار تن‬ ‫تســمه فوالدی شرکت نورد اریان فوالد راهی بازار فرعی بورس‬ ‫کاال می شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ۱۰۰ ،‬هزار تن کالف الیاژی گروه نورد فوالد کاران‬ ‫افق‪ ۳ ،‬هزار تن پشم شیشه شرکت پشم شیشه ایران و ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن کنسانتره فسفات شرکت تهیه و تولید موادمعدنی ایران برای‬ ‫عرضه در بورس کاال پذیرش شد‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن نخ فالمنتی پلی اســتر شرکت های‬ ‫تولیدی مواد پلیمری ارمغان‪ ،‬الیاف ســازان بهکوش و نســج و‬ ‫شیمی شمیم بهاران در بازار فرعی بورس کاال پذیرش شدند‪.‬از‬ ‫این میزان‪ ۲ ،‬میلیون تن مربوط به شرکت تولیدی مواد پلیمری‬ ‫ارمغان‪ ۳ ،‬هزار تن متعلق به شــرکت الیاف سازان بهکوش و ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬تن مربوط به نسج و شیمی شمیم بهاران است‪.‬یک‬ ‫هزار و ‪ ۲۰‬تن دی اکتیل ترفتاالت شــرکت کمیسان نیز پس از‬ ‫بررسی مدارک و مستندات در جلسه کمیته عرضه مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫نهمین جشنواره سینمای ایران در پاریس میزبان نمایش مجموعه ای اثار سینمای ایران و مرور اثار علی نصیریان خواهد بود‪.‬نهمین جشنواره سینمای ایران در پاریس از تاریخ ‪ ۲۲‬تا‬ ‫‪ ۲۸‬ژوئن (‪ ۱‬تا ‪ ۷‬تیر ماه) در فرانسه برگزار می شود و در مجموع ‪ ۱۵‬فیلم بلند‪ ،‬دو اثر مستند و شش فیلم کوتاه از سینمای ایران به نمایش خواهد گذاشت‪.‬فیلم «برادران لیال» ساخته‬ ‫سعید روستایی که به تازگی در جشنواره کن رونمایی شد در بخش ویژه «کن ‪ »۲۰۲۲‬جشنواره سینمای ایران در پاریس به نمایش گذشته خواهد شد و در بخش مرور اثار استاد علی‬ ‫نصیریان نیز فیلم های «گاو» و «اقای هالو» ســاخته داریوش مهرجویی‪« ،‬جاده های سرد» ساخته مسعود جعفری جوزانی‪« ،‬بوی پیراهن یوسف» ساخته ابراهمیم حاتمی کیا‪« ،‬جزیره‬ ‫لاُف و «مسخره باز» از همایون غنی زاده خواهد بود‪.‬‬ ‫اهنی» به کارگردانی محمد رسو ‬ ‫تاکیدمعتمداریادربارهضرورتبازنگریدراخذمالیاتازهنرمندان‬ ‫فاطمه معتمداریا با اشاره به حاشیه های اخیر جامعه فرهنگی کشور‪،‬‬ ‫در مورد ضــرورت بازنگری در اخذ مالیــات از هنرمندانی که درامد‬ ‫محدودی دارند ‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییس انجمن بازیگران سینمای ایران درباره مشکالت مالیاتی صنوف‬ ‫سینمایی و نیز بعضی حاشیه های اخیر بیان کرد‪ :‬مدتی است که جامعه‬ ‫فرهنگی کشور بخصوص سینماگران به طرزی بی سابقه و عجیب از هر‬ ‫ســو مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند و متاســفانه درچنین فضای‬ ‫اشفته ای ‪ ،‬پرداختن به مشکالت معیشتی و صنفی بسیار سخت تر از‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مســئله مهمی که این روزها درگیر ان هســتیم و موجب‬ ‫نگرانی جدی بازیگران شــده‪ ،‬میزان سقف مشمول معافیت مالیاتی‬ ‫بازیگران ســینما است‪ .‬شکی نیست که دریافت مالیات کاری درست‬ ‫و اصولی اســت و باید شــامل همه نهادها و اقشار جامعه متناسب با‬ ‫درامدشان باشــد‪ .‬البته در بیشتر جاهای دنیا فعالیت هایی مثل امور‬ ‫فرهنگی و خیریه کم و بیش مشمول معافیت هایی هستند و تا سال‬ ‫گذشــته نیز هنرمندان کشــور ما از این معافیت برخوردار بودند؛ اما‬ ‫در ســال های اخیر با نمایش ظواهر زندگی و وضعیت مالی معدودی‬ ‫از دســت اندرکاران ســینما خصوصا بازیگران‪ ،‬تصویری غیرواقعی از‬ ‫وضعیت اقتصادی و درامد این قشــر از جامعه هنری کشور به جامعه‬ ‫ارائه شــده است که هیچ ربطی به شرایط واقعی زندگی صدها بازیگر‬ ‫عضو انجمن بازیگران ســینمای ایران ندارد؛ اکثریتی که حقوق بگیر‬ ‫ثابت جایی نیستند و ممکن اســت یک سال کار کنند و سال دیگر‬ ‫کاری نداشته باشــند و بدون کمترین اندوخته ای نگران بیکاری های‬ ‫فراوان و دوران از کار افتادگی خود هستند‪.‬‬ ‫معتمداریا با تاکید بر اینکه «صحبت من تجدید نظر درمورد ســقف‬ ‫معافیت مالیاتی اکثریــت بازیگران کم درامد سینماســت»‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســقف درامد معاف از مالیات بازیگران سینما باید تغییر کند و‬ ‫سقف معقول و منطقی متناسب با هزینه ها و درامد ان ها با مشورت‬ ‫کارشناســان و با حضور نمایندگان نهادهای صنفی سینمایی کشور‬ ‫تعیین شود‪ .‬درحال حاضر این خواسته با جدیت از طرف نمایندگان‬ ‫انجمن بازیگران سینما و خانه سینما در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫رییس انجمن بازیگران سینمای ایران در مورد شنیده هایی مبنی بر‬ ‫برخوردهای نامناسب برخی مسئوالن و کارکنان حوزه های مالیاتی با‬ ‫بازیگران گفت‪ :‬برخوردهایی با همکاران من شــده که در شان جامعه‬ ‫هنری کشور نیست‪ .‬مثال از یک بازیگر قدیمی و شناخته شده که به‬ ‫حوزه مالیاتی مراجعه کرده‪ ،‬خواســته بودند ثابت کند بازیگر است! یا‬ ‫در مواردی افرادی از دارایی با بعضی از همکارانم تماس گرفته اند و با‬ ‫لحن ناخوشایند و سخت گیرانه خواستار پرداخت بدهی مالیاتی شده‬ ‫اند‪ .‬به نظرم سازمان امور مالیاتی نیاز به ایجاد یک بخش کامال مستقل‬ ‫برای هنرمندان و اموزش بیشتر کارکنان برای برخورد با اقشار مختلف‬ ‫متناسب با حرفه شان دارد‪ ،‬چون برخورد با کسانی که شغل شان پول‬ ‫و تجارت اســت و در امور مالیاتی با تجربه هســتند نسبت به افرادی‬ ‫که زندگی شان صرف فعالیت های هنری بوده و اکثرا هیچ اطالعی از‬ ‫مقررات اداری و مالی ندارند باید متفاوت باشد‪.‬‬ ‫فصل دوم برنامه تلویزیونی «کاربلد» برای معرفی مشاغل سینمایی‬ ‫کارگردان و تهیه کننده برنامه تلویزیونی «کار بلد» از ســاخت‬ ‫فصل جدید این برنامه خبر داد‪.‬‬ ‫محمد خانلری کارگردان و تهیه کننــده برنامه تلویزیونی «کار‬ ‫بلد»گفت‪ :‬این برنامه با اجرای حســین رفیعی با موضوع معرفی‬ ‫مشــاغل سینما و تلویزیون در ‪ ۱۳‬قسمت تولید شده و روزهای‬ ‫یکشنبه ســاعت ‪ ۲۳:۳۰‬و تکرار ان دوشنبه ‪ ۷:۳۰‬و ‪ ۱۵:۳۰‬از‬ ‫شبکه ای فیلم پخش می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هر قســمت یک نفر حرفه ای از دنیای فیلم‬ ‫و ســریال مهمان این برنامه است‪ ،‬گفت‪ :‬ایده این برنامه حاصل‬ ‫دغدغه شــخصی خودم برای اموزش مشــاغل سینمایی بود تا‬ ‫مردم بتوانند بیشــتر با افراد جلو و پشــت دوربین اشنا شوند‪.‬‬ ‫در واقع خیلی از عالقه مندان به فیلم با شــغل یک مدیر تولید‬ ‫ســینما یا یک منشی صحنه اشــنایی ندارند و از حوزه اختیار‬ ‫ان ها بی خبر هستند‪ .‬در این برنامه سعی داریم به همه مشاغل‬ ‫و حوزه اختیار ان ها در قالب طنز و سرگرمی بپردازیم‪ .‬خانلری‬ ‫از ساخت فصل دوم این برنامه تلویزیونی خبر داد و گفت‪ :‬فصل‬ ‫اول این برنامه رو به پایان اســت و درحال ســاخت فصل دوم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در فصــل جدید یک مجری که احتماال خانم باشــد به برنامه‬ ‫اضافه می شود و طبق سناریوی جدید‪ ،‬برنامه را به سمت نمایش‬ ‫خواهیم برد‪ .‬فصل دوم‪ ،‬روایت یک خواهر و برادر خواهد بود که‬ ‫مجریان برنامه هســتند و قرار است فیلم بسازند‪ ،‬ان ها به سراغ‬ ‫افراد مختلف ســینمایی می روند و از ان ها برای ســاخت فیلم‬ ‫کمک می گیرند‪ .‬همچنین در فصل جدید به مشاغلی که کمتر‬ ‫دیده شده اند توجه بیشتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کارگــردان «کاربلد» این برنامه را تنهــا مجموعه تلویزیونی در‬ ‫حوزه معرفی مشاغل ســینمایی خواند و اظهار کرد‪ :‬این برنامه‬ ‫تنها نمونه داخلی و خارجی برای معرفی مشاغل سینمایی بوده‬ ‫و ما در این برنامه سعی داریم برای مخاطب فرصتی ایجاد کنیم‬ ‫تا ازنزدیک با زندگی اشــخاص مهم در سینما اشنا شوند‪.‬بعضی‬ ‫از مشــاغل حیاتی هستند و نبودشــان می تواند به طرح لطمه‬ ‫وارد کند‪.‬‬ ‫مدیرانستیتویملیبازی سازی؛‬ ‫درامد صنعت بازی از مجموع درامد دو صنعت سینما و موسیقی بیشتر است‬ ‫مدیر انســتیتو ملی بازی ســازی با بیان این که‬ ‫صنعت بازی سازی صنعتی است که می تواند در‬ ‫عین خالق بودن درامدزا نیز باشد‪ ،‬گفت‪ :‬گردش‬ ‫مالی صنعت بازی ما چیزی کمتر از صنعت سینما‬ ‫ندارد که هیچ‪ ،‬بلکه از ان خیلی هم بیشتر است‪.‬‬ ‫دوره تابســتانی انستیتو ملی بازی سازی با هدف‬ ‫تعلیم و تربیت نیروی بازی ســاز بومی از اواسط‬ ‫تیرمــاه اغاز و تا پایان تابســتان ادامــه دارد‪ ،‬به‬ ‫همین بهانه با فرزانه شریفی‪ ،‬مدیر انستیتو ملی‬ ‫بازی سازی گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫شــریفی در ادامه بــا بنیان این کــه بنیاد ملی‬ ‫بازی های رایانه برای حل مشــکل نیروی انسانی‬ ‫صنعت بازی سازی همت جدی دارد‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در تالشــیم ظرفیت های استانی را فعال و‬ ‫ظرفیت های موجود در داخل تهران را حتی شده‬ ‫به صورت دورکاری به بدنه صنعت وصل کنیم‪.‬‬ ‫عضــو شــورای سیاســتگذاری و کمیته علمی‬ ‫کنفرانــس تحقیقــات بازی هــای دیجیتال در‬ ‫ادامه تصریــح کرد‪ :‬امار و ارقام به دســت امده‬ ‫از گزارش های صنعت ســینما و گزارش صنعت‬ ‫بازی نشــان می دهد‪ ،‬گردش مالی صنعت بازی‬ ‫ما چیزی کمتر از ســینما نــدارد و حتی خیلی‬ ‫بیشتر هم هســت‪ .‬صنعت بازی ما در ایران طی‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬گردش مالی عجیب و غریبی بالغ بر‬ ‫‪ ۴۳۰‬میلیارد تومان داشــت بنابراین واقعیت این‬ ‫اســت که این صنعت باید جدی گرفته شــود‪.‬‬ ‫صنعت بازی صنعتی است که می تواند در کنار‬ ‫خالق بودن درامدزا هم باشد‪ ،‬اشتغال ایجاد کند‬ ‫و ادم های زیادی را در خودش درگیر کند‪ .‬اگر ما‬ ‫بتوانیم سیاست گذاری درستی برای این صنعت‬ ‫داشته باشــیم حتما می توانیم از ظرفیت افرادی‬ ‫که عالقه مند هستند در همین جا استفاده کنیم‬ ‫به جای این که ان ها را از دســت بدیم تا جذب‬ ‫شرکت های خارجی شوند‪.‬‬ ‫بازگشت رویدادهای حضوری به اکوسیستم‬ ‫اموزش بازی سازی‬ ‫شریفی درباره برنامه ها و رویکرد اموزشی انستیتو‬ ‫ملی بازی سازی در سال جاری نیز گفت‪ :‬امسال‬ ‫با توجه به فروکش کردن تهدید کرونا‪ ،‬دســت‬ ‫انســتیتو باز اســت تا رویدادهایی را به صورت‬ ‫حضوری برگزار کند‪ .‬بنابراین شــاهد بازگشــت‬ ‫فیزیکی برخی از رویدادهای قدیمی انیســتیتو‬ ‫مثل گیم جم‪ GDX ،‬و رویدادهایی که در قالب‬ ‫پنل برگزار می شد‪ ،‬خواهیم بود‪ .‬البته در دو سال‬ ‫گذشته هم این رویدادها را به صورت انالین برگزار‬ ‫کردیم اما شبکه سازی انالین انها خیلی سخت‬ ‫اتفاق می افتاد‪ .‬بنابراین طی مذاکراتی که با مرکز‬ ‫دانشگاهی و بخش خصوصی صورت گرفته قرار‬ ‫شــده از فضاهای مختلف مرتبط با گیم استفاده‬ ‫شود برای این که بتوانیم رویدادهای بازی سازی‬ ‫را با همکاری مراکز دانشــگاهی و وزارت اموزش‬ ‫و پرورش برای دانشــجویان و دانش اموزان نیز‬ ‫برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی هم مرکز رشد و بازی سازی‬ ‫بار دیگر مجموعه ای فراخوان منتشــر کرده و در‬ ‫نظر دارد ضمن جذب تیم های جدید یک سری از‬ ‫تیم ها و دانشجویان را که در فضاهای دانشگاهی‬ ‫مستقر بودند شناســایی کرده و از انها در قالب‬ ‫رتبه غرال که مبادی حمایتی همگرا در معاونت‬ ‫حمایتی بنیاد است‪ ،‬حمایت کند‪.‬‬ ‫وزارت علوم چراغ سبز نشان نمی دهد‬ ‫مدیر انستیتو ملی بازی سازی در بخش دیگری از‬ ‫اظهاراتش با بیان این که خیلی از دانشگاه ها طالب‬ ‫این هستند که رشته بازی سازی به رشته های انها‬ ‫اضافه شــود‪ ،‬گالیه کرد‪ :‬مساله ای که وجود دارد‬ ‫این است که علی رغم پیگیری بسیار زیاد خیلی‬ ‫از دانشــگاه ها مثل دانشگاه اصفهان‪ ،‬رشته بازی‬ ‫سازی برای مقطع کارشناسی مجوز نمی گیرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر تنها دانشگاهی که رشته بازی سازی را‬ ‫به شکل خاص تدریس می کند‪ ،‬دانشگاه هنرهای‬ ‫اســامی تبریز اســت که این رشته را در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد گنجانده اما در مقطع کارشناسی‬ ‫و کاردانی رشته ای به اسم بازی سازی یا مطالعات‬ ‫بازی در بعد علوم انسانی ان نداریم زیرا موافقتی‬ ‫از سوی وزارت علوم انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان نمونه دانشگاه اصفهان با توجه‬ ‫به این که یک هاب تخصصی بازی سازی داشته‬ ‫و اساتید بسیار فعالی دارد با وجود پیگیری های‬ ‫چند ســاله هنوز در این باره به توفیقی دســت‬ ‫نیافته است‪ .‬البته طی سالهای گذشته دانشگاهها‬ ‫در قالــب تمرکز‪ ،‬و نه گرایش‪ ،‬یعنی در حد چند‬ ‫واحد درسی توانستند دروس بازی سازی را وارد‬ ‫دانشگاهایشان بکنند‪ :‬مثال دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫قزویــن واحد باراجین یا دانشــکده مهندســی‬ ‫کامپیوتر دانشــگاه علم و صنعت یا دانشــکده‬ ‫مهندسی کامپیوتر دانشــگاه شهید بهشتی در‬ ‫مقطع کارشناسی توانستند به شکل تمرکز یک‬ ‫ســری دروســی را به بچه ها امــوزش دهند اما‬ ‫همچنان رشته بازی سازی مصوب نشده و بنیاد‬ ‫هم به طور خاص به دانشــگاه ها دست همکاری‬ ‫داده تا در تدوین برنامه های درســتی همکاری‬ ‫بکند اما خود دانشگاه ها نتوانستند در این زمینه‬ ‫موفق شوند‪.‬‬ ‫جایزه بهترین موزیک ویدیوی فستیوال وگاس به «صورتگر»‬ ‫ویدئــو ارت «صورتگر» با هنرمندی رامین حســین پور در ادامه‬ ‫موفقیت های بین المللی خود‪ ،‬برنده جایزه بهترین موزیک ویدئوی‬ ‫ماه ژوئن جشنواره فیم وگاس شد‪.‬‬ ‫رامین حســین پور برای ساخت ویدیوارت «صورتگر» برنده جایزه‬ ‫بهترین موزیک ویدئوی ماه ژوئن جشــنواره فیلم وگاس شد‪ .‬این‬ ‫دوره جشنواره بین روزهای یک تا ‪ ۱۴‬ماه ژوئن (‪ ۱۱‬تا ‪ ۲۴‬خرداد)‬ ‫برگزار شد‪ .‬جوایز فیلم وگاس با بیش از سه سال فعالیت حرفه ای‪،‬‬ ‫یکی از تاثیرگذارترین و بهترین جشنواره ها در سراسر جهان است‬ ‫و هدف ان کشف سینماگرهای مستقل است‪.‬‬ ‫حضور بیش از ‪ ۸۰‬کشور با فیلمنامه های با کیفیت باال روی پرده‬ ‫ســینماهای الس وگاس امریکا باعث متفاوت بودن این جشنواره‬ ‫شده است‪ .‬ضمن اینکه بهترین بازیگران و کارگردانان برنده جوایز‬ ‫گلدن گلوب‪ ،‬اسکار‪ ،‬امی‪ ،‬بفتا و افرادی همچون تام هنکس‪ ،‬ویلیام‬ ‫بالدوین‪ ،‬گای نتیو‪ ،‬فرانکو نرو‪ ،‬وینی جونز‪ ،‬اریک رابرتس‪ ،‬ویل فارل‪،‬‬ ‫الویا کولمن در جشنواره فیلم وگاس حضور داشته اند‪.‬‬ ‫نفرات برتر در این جشــنواره برنــده تندیس طالیی و گواهی نامه‬ ‫معتبر جهانی فیلم وگاس می شوند‪ .‬افراد برتر این جشنواره منتخب‬ ‫رویداد ماهانه و ساالنه می شوند و ضمناً ایجاد شبکه نخبگان برای‬ ‫فیلمسازان برنده جایزه از دستاوردهای این جشنواره است‪.‬‬ ‫ویدیوارت «صورتگر» به کارگردانی‪ ،‬نویســندگی‪ ،‬تهیه کنندگی‬ ‫و اهنگسازی رامین حســین پور همچنین به تازگی برنده جایزه‬ ‫بهترین موزیک ویدئوی فســتیوال بین المللی «بُدن» (‪)Boden‬‬ ‫ســوئد شــده اســت‪ .‬این ویدیوارت در رویداد ماه خرداد جوایز‬ ‫بین المللی «اینده صدا» شــهر نیویورک امریکا نیز توانست برنده‬ ‫‪ ۵‬جایزه بهترین موزیک ویدئوی تجربی‪-‬تلفیقی‪ ،‬بهترین موزیک‬ ‫ویدئوی ســاخته کارگردان مرد‪ ،‬بهتریــن فیلم موزیکال‪ ،‬بهترین‬ ‫موزیک ویدئوی راک و بهترین تهیه کنندگی شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مرور اثار علی نصیریان در جشنواره سینمای ایران در پاریس‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫در پی استقبال عالقه مندان؛‬ ‫کنسرت همایون شجریان‬ ‫برای بار سوم تمدید شد‬ ‫کنســرت همایون شجریان با عنوان «به رنگ صدا» که‬ ‫قرار بود تیرماه طی ‪ ۱۷‬روز در سالن وزارت کشور برگزار‬ ‫شود‪ ،‬به دلیل استقبال عالقه مندان برای بار سوم تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫همایون شجریان خواننده موسیقی سنتی قرار است تیرماه‬ ‫طی ‪ ۱۷‬روز پس از چهار سال دوری از صحنه در ایران‪ ،‬با‬ ‫کنسرت به رنگ صدا همراه با ارکستر سیاوش به رهبری‬ ‫ارش گوران در سالن وزارت کشور روی صحنه برود‪.‬‬ ‫این کنسرت به دلیل استقبال عالقه مندان و اتمام فروش‬ ‫بلیت پیش از این طی دو نوبت تمدید شده بود که به دلیل‬ ‫استقبال عالقه مندان برای بار سوم نیز تمدید شد‪.‬شجریان‬ ‫در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با اعالم این خبر‬ ‫نوشت‪« :‬عزیزان گرامی‬ ‫کنسرت برای ‪ ۱۳‬اجرای دیگر تمدید شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲ ،۱۹ ،۱۷ ،۱۰ ،۶ ،۵‬و ‪( ۲۵‬سانس دوم)‬ ‫‪ ۲‬مرداد (سانس اول و دوم)‬ ‫‪ ۴ ،۳‬مرداد (سانس اول)‬ ‫‪ ۵‬مرداد (سانس اول و دوم)‬ ‫سانس اول ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬و سانس دوم ساعت ‪ ۲۲‬است‪.‬‬ ‫عزیزان می توانند برای تهیه بلیت روز یکشنبه ‪ ۲۹‬خرداد‬ ‫به سایت تیوال مراجعه کنند‪».‬‬ ‫در کنســرت به رنگ صدا جایگاه ‪ VIP‬به صورت رایگان‬ ‫به دانشــجویان اختصاص داده شده است و در این زمینه‬ ‫اعالم شــده بود؛ دانشجویان می توانند در صورت تمایل‪،‬‬ ‫شــماره دانشجویی خود را به شماره ‪ ۲۰۰۰۹۰۹۰‬ارسال‬ ‫کنند‪ .‬چنانچه درخواســت های رسیده بیش از گنجایش‬ ‫جایگاه مذکور باشد‪ ،‬انتخاب به قید قرعه انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شجریان در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی در‬ ‫این باره اعالم کرده است‪« :‬دانشجویان محترم قرعه کشی‬ ‫جایگاه ‪ VIP‬برای ‪ ۱۷‬اجرای تیرماه در ســاعت ‪ ۱۸‬روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۲۵‬خرداد بین ‪ ۱۶۷۵۴۸‬کد دانشــجویی‬ ‫غیرتکراری ارسالی به سرشماره ‪ ۲۰۰۰۹۰۹۰‬انجام شد‪.‬‬ ‫به اطالع می رساند تیم اجرایی کنسرت از طریق سرشماره‬ ‫‪ ۲۰۰۰۹۰۹۰‬مراحل دریافت بلیت رایگان را به برندگان‬ ‫اعالم خواهد کرد‪ .‬با سپاس و ارزوی تندرستی»‬ ‫ازاد میرزاپور (عود و ســه تار)‪ ،‬مهیار طریحی (سنتور)‪،‬‬ ‫مهرزاد اعظمی کیا (کمانچه)‪ ،‬حسین رضایی نیا (دف‪ ،‬طبل‬ ‫باس‪ ،‬بندیر‪ ،‬شیکر)‪ ،‬همایون نصیری (بندیر باس‪ ،‬کاخن‪،‬‬ ‫کوزه‪ ،‬اســنیر‪ ،‬درام‪ ،‬راید‪ ،‬های هت)‪ ،‬ایین مشــکاتیان‬ ‫(تنبک‪ ،‬کوزه‪ ،‬کاخن)‪ ،‬ویلن یک؛ میثم مروســتی‪ ،‬پدرام‬ ‫فریوســفی‪ ،‬دانیال جورابچی و فرشاد شیرانی‪ ،‬ویلن دو؛‬ ‫نیلوفر محبــی‪ ،‬ارمین قضاتی‪ ،‬علیرضا چهره قانی و بهار‬ ‫فلسفی‪ ،‬ویلن التو؛ مازیار ظهیرالدینی‪ ،‬پیمان ابوالحسنی‬ ‫و پرهام میالنی‪ ،‬ویلنسل؛ مهدی عبدی‪ ،‬یاسمن کوزه گر‪،‬‬ ‫هادی اسماعیلی (کنترباس) و امیر دارابی (پیانو) نوازندگان‬ ‫ارکستر به رنگ صدا هستند‪.‬‬ ‫سحر فروزان مدیر برنامه‪ ،‬غالمرضا صادقی صدابردار‪ ،‬رضا‬ ‫موسوی طراحی و کارگردانی صحنه‪ ،‬مصطفی طباطبایی‬ ‫و گروه همراه ســاخت و اجرای دکور‪ ،‬محمد صیدابادی‬ ‫طراح نور‪ ،‬اجرای نــور؛ گروه نور تاالر‪ ،‬ایدا اب پرور تولید‬ ‫تصاویر‪ ،‬خشــایار لهراسبی طراحی و ساخت ویدیوکلیپ‬ ‫دیار عاشــقی هایم‪ ،‬اجــرا و مپینگ؛ ایدین کشــاورز به‬ ‫همراهی تیم مپینگ‪ ،‬شــیما میرحمیدی طراح لباس‪،‬‬ ‫کامیار مینوکده عکس از دیگر عوامل این کنسرت هستند‪.‬‬ ‫گروه سیاوش به سرپرستی و خوانندگی همایون شجریان‬ ‫از جمله گروه های شــناخته شــده موسیقی ایرانی طی‬ ‫ســال های گذشته است که در سال های اغازین دهه ‪۹۰‬‬ ‫اجراها و برنامه های زنده بسیاری را پیش روی مخاطبان‬ ‫قرار داده اســت کــه از ان جمله می تــوان به مجموعه‬ ‫کنســرت های ایینه ها به اهنگسازی کیخسرو و سهراب‬ ‫پورناظری اشاره کرد‪.‬‬ ‫لغو محدودیت های سفر‬ ‫به گرجستان‬ ‫گرجستان محدودیت های کرونا هنگام ورود به این کشور‬ ‫را که شامل ارائه کارت واکسن و یا گواهی منفی ازامیش‬ ‫‪ PCR‬بود‪ ،‬لغو کرد‪.‬‬ ‫دولت گرجستان اعالم کرد‪ :‬شهروندان این کشور و اتباع‬ ‫کشــورهای خارجی که از مســیرهای هوایی‪ ،‬زمینی و‬ ‫دریایی به گرجستان ســفر می کنند‪ ،‬دیگر الزم نیست‬ ‫گواهی واکسیناســیون کووید یا نتیجــه منفی ازمایش‬ ‫‪ PCR‬را نشان دهند‪.‬‬ ‫این مقررات از تاریخ ‪ ۱۵‬ژوئن ‪ ۲۰۲۲‬برابر با ‪ ۲۵‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از سوی دولت گرجستان برقرار شده است‪ .‬هرچند‪،‬‬ ‫ممکن است شرکت های هواپیمایی که در مسیر این کشور‬ ‫پرواز دارند‪ ،‬همچنان محدودیت ها و مقررات خود را حفظ‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫تعرفه انشعابات خانواده های بهزیستی در استان اردبیل رایگان می شود‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫اخبار‬ ‫اغاز پویش «صحن حرم‪،‬‬ ‫مدرسه ام» در استان مرکزی‬ ‫هنرمند‪-‬استان مرکزی‪:‬مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز‬ ‫مدارس استان مرکزی گفت‪ :‬پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام»‬ ‫همزمان با سراســر کشور در این اســتان اغاز شد‪« .‬حسین‬ ‫محمــدی» افزود‪ :‬این طرح همزمان با دهه کرامت و ترویج‬ ‫فرهنگ متعالی رضوی و فاطمی‪ ،‬در راســتای اجرای طرح‬ ‫تحولی مشارکت های مردمی «اجر به اجر» و با هدف جلب‬ ‫مشــارکت های خرد مردمی در عرصه مدرسه سازی در این‬ ‫استان اغاز شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام»‬ ‫پنجمین پویشــی است که در راستای طرح تحولی «اجر به‬ ‫اجر»در مدت ‪ ۲‬ســال اجرا و منابع مالی جمع اوری شــده‬ ‫در این طرح‪ ،‬به نیت امام هشــتم‪ ،‬صرف ســاخت هشــت‬ ‫مدرسه دانش اموزان استثنایی در استان های مختلف کشور‬ ‫شده است‪ .‬مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان‬ ‫مرکزی خاطرنشان کرد‪ :‬نیک اندیشان و خیران می توانند با‬ ‫مراجعه به کانال مهر مدرســه در شبکه اجتماعی شاد و یا از‬ ‫طریق وب سایت ‪ ajorBajor.ir‬در این پویش خیرخواهانه‬ ‫شــرکت کنند‪ .‬محمدی گفت‪ :‬پویش های «مهر را با محرم‬ ‫اغاز کنیم»‪« ،‬من مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزندمن»‪« ،‬اجرهای‬ ‫مهربانی» و «به رنگ مدرســه» در راســتای طرح «اجر به‬ ‫اجر» اجرا شــده و بیش از یک و نیم میلیون نفر در ســطح‬ ‫کشــور در این پویش ها شرکت کردند‪ 227.‬هزار دانش اموز‬ ‫در‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۶۹‬مرکز اموزشی در استان مرکزی به تحصیل‬ ‫اشــتغال دارند‪.‬گروه نوسازی مدارس استان مرکزی در سال‬ ‫‪ ۱۳۵۵‬شکل گرفته و در سال ‪ ۱۳۷۱‬از گروه به مدیریت و در‬ ‫سال ‪ ۱۳۷۷‬از مدیریت به اداره کل تبدیل شده است‪.‬‬ ‫دستگیری قاتل در کمتر‬ ‫از ‪ 2‬ساعت در گرگان‬ ‫خوب‪-‬استان گلســتان‪ :‬فرمانده انتظامی گرگان گفت‪ :‬به‬ ‫دنبال وقــوع درگیری منجر به قتل بین دو جوان در گرگان‬ ‫در کمتر از دو ساعت قاتل دستگیر شد‪.‬سرهنگ علی تجری‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬بدنبال وقــوع درگیری منجر بــه قتل بین دو‬ ‫جوان در گرگان‪ ،‬رســیدگی به موضوع در دستور کار پلیس‬ ‫قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬با اشــراف اطالعاتی و تالش ماموران‪،‬‬ ‫مخفیــگاه قاتل در کمتر از دو ســاعت شناســایی و پس از‬ ‫کســب مجوز قانونی‪ ،‬متهم در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر‬ ‫شــد‪.‬فرمانده انتظامی گرگان گفت‪ :‬متهم در تحقیقات اولیه‬ ‫انگیزه خود از این جنایت را اختالفات ملکی با مقتول عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بازاریان بوشهر با هرگونه‬ ‫تجمع و تعطیلی صنوف خود‬ ‫مخالفهستند‬ ‫هنرمند‪-‬استان بوشــهر‪ :‬اتاق اصناف بوشهر‪ ،‬اتحادیه های‬ ‫تحت پوشش و بســیج اصناف این استان در بیانیه ای اعالم‬ ‫کردند‪ :‬بازاریان این استان متعهد و دوست دار نظام و انقالب‬ ‫و با هرگونه تجمع و تعطیلی صنوف خود مخالف هستند‪.‬در‬ ‫این بیانیه که نســخه ای از ان از طریق روابط عمومی اتاق‬ ‫اصناف مرکز اســتان بوشهر در اختیار این رسانه قرار گرفت‪،‬‬ ‫امده است‪ :‬بازاریان متعهد بوشهر همانند سایر مردم انقالبی‬ ‫و دوســتدار نظام در تمامی صحنه ها اعم از نظامی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و غیره همیشه حماسه ساز بوده اند و در‬ ‫مقابل توطئه هایی که توســط دشمنان قسم خورده خارجی‬ ‫و داخلی بر این نظام الهی وارد شــده دفاع کرده اند‪.‬کســبه‬ ‫وبازاریان در دفاع از انقالب ثابت قدم هســتند و با کســانی‬ ‫که ســعی در بهم زدن امنیت بازار داشته باشند‪ ،‬هیچگونه‬ ‫مماشاتی ندارند‪.‬این بیانیه افزوده است‪ :‬مسئوالن اتاق اصناف‬ ‫کشــور و استان بوشهر مشــغول رایزنی با مسئوالن مالیاتی‬ ‫کشور برای برطرف کردن نگرانی کسبه و اصناف این استان‬ ‫هستند و رئیس جمهور نیز در اصفهان رفع نگرانی کسبه و‬ ‫اصناف در زمینه پرداخت مالیات حقه صنوف تاکید کردند و‬ ‫این اطمینان را دادند که شرایط در حال اصالح شدن است‪.‬‬ ‫در ایــن بیانیه امده اســت‪ :‬بازاریان بوشــهر عالقه مند و‬ ‫دوست دار نظام اسالمی هستند و مشکالت خود را با رعایت‬ ‫مالحظات نظام و انقالب منعکس کرده و با هرگونه تعطیلی‬ ‫و یا تجمع مخالفت دارند‪.‬اتاق و اصناف بوشهر در این بیانیه‬ ‫اورده است‪ :‬بازاریان این اســتان اکنون که ماموریت خطیر‬ ‫توزیع اقالم را در این نوسان های بازار از یک طرف و بمباران‬ ‫تبلیغاتی دشمن مبنی بر تعطیلی بازار از سوی دیگر برعهده‬ ‫دارند به مردم شــهید پرور این استان اعالم می کنند که در‬ ‫هفته اتی و ســایر روزهای دیگر با قوت و قدرت بیشــتر در‬ ‫واحدهای صنفی خود حضور یافته و در خدمت شــهروندان‬ ‫عزیز باشــند تا با حضور خود مشــت محکمی بر دهان یاوه‬ ‫گویان بزنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بهزیستی استان اردبیل گفت‪ :‬تعرفه اب‪ ،‬برق و گاز تمام خانواده های زیرپوشش بهزیستی در این استان رایگان می شود‪ .‬حامد رضایی به راه اندازی سامانه ثبت درخواست رایگان قبوض‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز مددجویان بهزیستی اشاره کرد و افزود‪ :‬این سامانه در راستای اجرای بند (ک) تبصره ‪ ۱۵‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬راه اندازی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خانواده های زیرپوشش اعم از مستمری بگیر و‬ ‫غیرمستمری بگیر تا پایان خرداد فرصت دارند با مراجعه به سامانه پیشخوان بهزیستی کشور به ادرس‪ http://sam.behzisti.net:‬اطالعات مربوط به خانوار خود را ثبت کنند‪ .‬رضایی گفت‪ :‬این رایگان شدن‬ ‫تعرفه‪ ،‬تنها برای افراد واجد شرایطی شامل می شود که استفاده انها از انشعابات بر اساس سه پله مصرفی پایین صورت بگیرد که طبق منطقه بندی شهرستان ها و مناطق و بر اساس شرایط جغرافیایی محاسبه‬ ‫می شود‪ .‬بعد خانواده هزار پرونده موجود در بهزیستی این استان حدود‪ ۳۲‬هزار توانخواه از خدمات غیرنقدی‪ ،‬حمایتی و مستمری استفاده می کنند‪.‬‬ ‫در پنل اختصاصی ذوب اهن در کنفرانس تخصصی استیل پرایس عنوان شد‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از استراتژی های ذوب اهن است‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬محبوبــه عزیز‪:‬پنل اختصاصــی ذوب اهن در‬ ‫کنفرانس تخصصی استیل پرایس با محوریت فوالدهای پیشرفته با ارزش‬ ‫افزوده باال با حضور محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد‪ ،‬مرتضی‬ ‫شــیرین پرور مدیر تحقیق و توســعه‪ ،‬مرتضی ربانی مدیر برنامه ریزی و‬ ‫مهندســی صنایع‪ ،‬احمد ادیبی سرپرســت امور فنی تولید فوالد‪ ،‬فرزاد‬ ‫اکبریان مهندس ارشــد طراحی کالیبر و هادی مهندســی نورد و رسول‬ ‫علی نقی پور سرپرست کنورتور و میکسر فوالدسازی ‪ ۲۴ ،‬خرداد ماه در‬ ‫هتل المپیک تهران برگزار شــد ‪ .‬مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان‬ ‫در این پنل اظهار کرد‪ :‬فوالد الیاژی امروز در کشور برای سازه های ایمنی‬ ‫و توسعه صنعتی سازه های کشور بسیار اهمیت دارد‪.‬وی افزود‪ :‬در کشور‬ ‫ما که زلزله خیز اســت باید در صنعت ســاختمان به سمت بهره گیری‬ ‫از ســازه های فوالدی حرکت کنیم‪ .‬این مســئله عالوه بر افزایش ایمنی‬ ‫ساختمان‪ ،‬در سرعت عمل ساخت نیز در مقایسه با بتن تاثیر مثبت دارد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بازیافت ســازه های فوالدی درصــد باالیی نیز دارد و به نفع‬ ‫محیط زیست است‪.‬‬ ‫یوسف زاده خاطرنشــان کرد‪ :‬ذوب اهن میلگردهای میکروالیاژی تولید‬ ‫کــرده که خواص مکانیکــی یکنواخت تری دارنــد و در حفظ و ارتقای‬ ‫ایمنی در ســازه های صنعتی موثر هستند‪.‬یوسف زاده در پایان گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه تولید ریل نیز از سال ‪ ۷۳‬اقداماتی شد که کامل نبود اما پس از ان‬ ‫توانستیم به اســتاندارد باالیی در تولید ریل و ریل های پرسرعت برسیم‬ ‫که اتفاق بزرگی در صنعت کشــور بود‪ .‬این کار ملی دارد و به اندازه یک‬ ‫انقالب صنعتی اهمیت دارد کــه به ان افتخار می کنیم‪.‬تولید فوالدهای‬ ‫ایران ســهامدار یک شرکت پایلوت به نام ســهند خاورمیانه هستند که‬ ‫وظیفه توســعه محصوالت فوالدی به ویژه فوالد بــا ارزش افزوده باال را‬ ‫به عهده دارد‪.‬وی با اشــاره به اینکه اســتفاده از پایلوت در صنعت فوالد‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اولین پروژه منحصر به فرد پایلوت مربوط به‬ ‫کک ســازی است‪ .‬این پایلوت در گذشته تنها در ذوب اهن قابل استفاده‬ ‫بود چرا که تنها این شــرکت دارای کک سازی بود اما االن چند شرکت‬ ‫فوالدی دارای کک سازی هستند و برای انها قابل استفاده است ‪.‬شیرین‬ ‫پرور خاطرنشــان کرد‪ :‬صنعت فوالد کشور در حال حاضر به تکنسین که‬ ‫مهارت الزم برای انجام کارهای فنی را داشته باشد نیازمند است و نباید‬ ‫به گونه ای عمل کنیم که تکنســین ها تبدیل به کارشناس بشوند‪.‬مدیر‬ ‫تحقیق و توسعه ذوب اهن بیان داشت‪ :‬در شرکت ذوب اهن برای اولین‬ ‫بار در ایران اســتانداردها توسعه پیدا می کند‪ .‬برای مثال استاندارد برخی‬ ‫تیراهن ها توســعه می یابد‪.‬وی در پایان گفت‪ :‬در بخش تحقق و توســعه‬ ‫این شــرکت پروژه های متعددی برای بازیافت سرباره های تولید تعریف‬ ‫شده است‪.‬احمد ادیبی دیگر سخنران این پنل با اشاره به اهمیت توسعه‬ ‫محصوالت جدید گفت‪ :‬از ‪ ۷۰۰‬شرکت بزرگ که مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬بخش اعظمی از سود این شرکت ها ناشی از تولید محصول جدید‬ ‫ان ها در یک ســال بوده است‪.‬ادیبی خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اساس اهداف‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬هر سال تعدادی پروژه طراحی و تولید محصول جدید تعریف‬ ‫می شــود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۰‬هدف گذاری شرکت ذوب اهن‬ ‫تولیــد هفت محصول جدید بوده اســت در حالی که ‪ ۱۴‬محصول جدید‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫کیفی با ارزش افزوده باال اســتراتژی ذوب اهن است مرتضی ربانی مدیر‬ ‫برنامه ریزی و مهندسی صنایع ذوب اهن در این پنل اظهار کرد‪ :‬با تدوین‬ ‫اســتراتژی در جهت تولید محصوالت صنعتی و فوالدهای الیاژی‪ ،‬پروژه‬ ‫های مختلفی در حال اجراســت که پیشرفت خوبی داشته اند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫در تالشــیم تا با اجرای پروژه های مختلف حجم تولید فوالدهای الیاژی‬ ‫را افزایش دهیــم و این موضوع برای ذوب اهن اصفهان اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد ‪.‬مدیر برنامه ریزی و مهندســی صنایــع ذوب اهن تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫طرح ها در راستای تحقق اســتراتژی های ذوب اهن در تولید فوالدهای‬ ‫کیفــی با ارزش افزوده باال اســت‪.‬صنعت فوالد کشــور در حال حاضر با‬ ‫کمبود تکنســین مواجه اســتدر ادامه مرتضی شیرین پرور مدیر تحقیق‬ ‫و توســعه ذوب اهن اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شــرکت های بزرگ فوالدی در‬ ‫سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز ‪:‬‬ ‫وضعیتزیستمحیطیالبرزشکنندهاست‬ ‫خوب‪ -‬استان البرز‪:‬سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان‬ ‫البرز در نشست خبری با اصحاب رسانه از تولید روزانه ‪ 1500‬تن زباله‬ ‫در اســتان خبر داد و گفت‪ :‬علیرغم صــرف هزینه های هنگفت برای‬ ‫خرید و راه اندازی ماشــین االت و تجهیزات در مرکز حلقه دره بخش‬ ‫قابل توجهی از زباله ها بدون تفکیک مناســب دفن می شــود‪.‬مجید‬ ‫درگی با بیان اینکه زیرســاخت هایی چند ده میلیاردی در این سالها‬ ‫برای پردازش زباله در مرکز حلقه دره ایجاد شده اما بال استفاده مانده‬ ‫است که جای تاسف دارد‪،‬افزود‪:‬این امر سبب هدر رفت ارزش اقتصادی‬ ‫پســماندهای تولید شده و متعاقبا مشکالت زیست محیطی در استان‬ ‫شده است ‪.‬سرپرســت اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با‬ ‫بیان اینکه روزانه ‪ 1500‬تن زباله در البرز تولید می شود گفت‪ :‬بیش از‬ ‫‪ 70‬درصد پسماند قابلیت تبدیل به کمپوست‪،‬بازیافت و سوخت را دارد‬ ‫و می تواند ارزش افزوده باالیی را در کنار حفظ محیط زیســت ایجاد‬ ‫کند‪.‬درگی با اشــاره به اســتاندارد نبودن پساب تصفیه خانه شهرک‬ ‫صنعتی اشــتهارد تصریح کرد‪ :‬برخی شــهرک های صنعتی ما تصفیه‬ ‫خانه ندارند و خروجی پســاب شهرک صنعتی اشتهارد هم کامال غیر‬ ‫اســتاندارد و الوده است‪ .‬هرچندمحیط زیســت اخطارهای الزم را به‬ ‫شــهرک صنعتی داده و خواهشی که از دستگاه قضا داریم‪ ،‬حمایت دو‬ ‫چندان از ماست‪ .‬مدیر کل محیط زیست البرز ادامه داد‪ :‬در چند سال‬ ‫گذشــته ایجاد زهکش در منطقه‪ ،‬ترکیب تاالب صالحیه را برهم زده‬ ‫اســت چرا که این زهکش مانعی شده تا سیالب های شمال استان به‬ ‫تاالب نرسند‪ .‬از طرفی چرای بی رویه شتر که به صورت گله های چند‬ ‫هــزار تایی و به صورت غیرمجاز در این بیابان ها در حال چرا هســتند‬ ‫پوشــش گیاهی را از بین برده است‪ ،‬این درحالی است که حتی حکم‬ ‫تیر و ذبح این شــترها گرفته شده اما به دلیل تبعات اجتماعی اقدامی‬ ‫صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫مدیر کل محیط زیست با اشاره به الوده تر شدن هوا در سه ماهه اول‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬در مقایسه با سال های گذشته گفت‪ :‬در سه ماه اول سال‬ ‫‪ ۲۳ ،۹۹‬روز پاک و ‪ ۱۵‬روز قابل قبول داشــتیم‪ .‬در این مدت اصال روز‬ ‫ناسالم نداشتیم‪ .‬در ســه ماه اول سال ‪ ،۱۴۰۰‬روز پاک نداشتیم‪۵۸ ،‬‬ ‫روز قابل قبول و ‪ ۳۴‬روز ناسالم برای گروه های سنی حساس داشتیم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬تا به امروز روز پاک نداشــتیم‪ ۵۴ ،‬روز قابل قبول و‬ ‫‪ ۳۷‬روز ناسالم برای گروه های سنی حساس و دو روز هم بسیار ناسالم‬ ‫بود‪ .‬این امار نشان می دهد از ســال گذشته که خشکسالی اغاز شده‬ ‫الودگی هوا بیشتر شده و به دلیل عامل طبیعی‪ ،‬به راحتی قابل کنترل‬ ‫نیســت‪.‬وی همچنین با اشاره به اهمیت فرهنگسازی عمومی در حوزه‬ ‫محیط زیست خاطرنشان کرد‪ :‬امکان ندارد دستگاه های اجرایی بتوانند‬ ‫مسئله محیط زیست را به تنهایی حل کنند بلکه حفظ محیط زیست‬ ‫وظیفه ای عمومی است‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران پیشگام شبکه بانکی کشور در برگزاری مجامع عمومی شد‬ ‫خوب‪-‬استان اردبیل‪:‬بزرگ ترین بانک قرض الحسنه‬ ‫کشــور با برگزاری مجمع عمومی عــادی خود در‬ ‫تاریخ ‪ 18‬خرداد‪ ،‬پیشگام بانک های کشور شد‪.‬دکتر‬ ‫«سیدعباسی حسینی» معاون وزیر اقتصاد در جلسه‬ ‫مجمــع عمومی بانک‪ :‬اقدامــات الزم برای افزایش‬ ‫ســرمایه بانک قرض الحســنه مهر ایران تا ‪10‬هزار‬ ‫میلیارد تومان انجام شــود‪.‬بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران در بانکداری خرد به گونه ای عمل کرده که هم‬ ‫بانکداری اســامی است و هم از اقشاری دستگیری‬ ‫می کند که نیاز بیشتری به مساعدت و کمک دارند‪.‬‬ ‫الزم است بانک از سمت کارمزدمحوری به خدمت‬ ‫محوری حرکت کند‪.‬‬ ‫دکتر «ســید ســعید شمســی نژاد» مدیرعامل‬ ‫بانک قرض الحســنه مهــر ایران‪:‬به علــت افزایش‬ ‫تعداد مشــتریان‪ ،‬رویکرد بانک باید توسعه خدمات‬ ‫غیرحضوری باشــد‪.‬باالترین سود بانک در ‪ 15‬سال‬ ‫اخیر به مبلغ ‪18‬هزار میلیارد ریال به دســت امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمترین معوقات در تاریخ این بانک به میزان نیم‬ ‫درصد در ســال مالی ‪ 1400‬به دســت امده که در‬ ‫شبکه بانکی کشور بی نظیر است‪.‬‬ ‫حضور رئیس جمهور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫به این مجموعه و شرکت های دانش بنیان ان افتخار می کنیم‬ ‫خوب –اســتان اصفهان‪:‬همزمان با بیســت و پنجمین ســفر استانی‬ ‫ریاست جمهوری به اصفهان‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین ابراهیم رئیسی‬ ‫به همراه دکتر سورنا ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دیدن کردند‪ .‬رئیس جمهور همچنین‬ ‫از شرکت بهیار صنعت سپاهان‪ ،‬یکی از شرکت های دانش بنیان شهرک‬ ‫علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد‪.‬علیرضاهژبری‪ ،‬رئیس جمهور در‬ ‫جمع شرکت های فناور با اشاره به شعار سال مبنی بر تولید‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫و اشــتغال افریــن اظهار کرد‪ :‬در واقع جلوه ای از شــعار ســال جاری‬ ‫همین شــرکت های دانش بنیان هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫متخصصان و اینده سازان در این مجموعه حضور دارند‪ ،‬عالوه بر اموزش‪،‬‬ ‫اشتغال انها را نیز تضمین می کنید که این مسئله باعث دلگرمی نخبگان‬ ‫به ماندن در کشور می شــود‪.‬رئیس جمهور با بیان اینکه برای گردش و‬ ‫رفع نیاز مالی این مجموعه‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫ظاهرا امکانات کافی ندارد‪ ،‬خاطر نشــان کــرد‪ :‬از این مجموعه حمایت‬ ‫مالــی‪ ،‬حقوقی و معنوی انجام خواهد شــد و نیز برای افزایش صادرات‬ ‫محصوالت تســهیلگری انجام خواهیــم داد‪.‬وی با بیــان اینکه به این‬ ‫مجموعه و شرکت های دانش بنیان در ان افتخار می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند ممکن اســت که مشکالت و موانع وجود داشته باشد اما مردان‬ ‫و زنان بزرگ با رفع موانع‪ ،‬سعه صدر‪ ،‬پیگیری و امیدافرینی به درجات‬ ‫بلندی رسیده و خواهند رسید‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی در راستای جهاد ابرسانی به روستاها در ‪ 12‬حوزه کاری استان گیالن‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬مدیرعامل ابفای گیالن در جلسه محرومیت زدایی‬ ‫و جهاد ابرسانی به روستاها‪ :‬عملیات اجرایی در راستای جهاد ابرسانی‬ ‫به روستاها در ‪ 12‬حوزه کاری اغاز شدمدیرعامل ابفای گیالن در جلسه‬ ‫ویدئوکنفرانسی با شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور از اغاز عملیات‬ ‫اجرایی پروژه های ابرسانی جهت تامین اب روستاها در راستای محرومیت‬ ‫زدایی خبر داد‪.‬به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب‬ ‫وفاضالباستانگیالن‪،‬مدیرعاملاینشرکتدرارتباطویدئوکنفرانسیبا‬ ‫مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور ‪ ،‬ضمن تشریح پیشرفت‬ ‫پروژه های محرومیت زدایی در گیالن‪ ،‬از شروع عملیات اجرایی در نواحی‬ ‫‪ 6،7،8،9‬و ‪ 10‬غرب گیالن توسط بسیج سازندگی و ‪ 6‬حوزه تک روستایی‬ ‫توسط قرارگاه خاتم االنبیاء خبر داد‪.‬در ابتدای جلسه اتابک جعفری رئیس‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور با بیان‬ ‫اینکه جهاد ابرسانی پروژه گسترده ای است که با مشارکت سپاه پاسداران‬ ‫انقالب اسالمی اجرا می شود افزود‪ :‬ابرسانی به ‪ 10‬هزار روستا توسط سپاه‬ ‫پاســداران و ‪ 3‬هزار روستا را بخش خصوصی به عهده دارد که از شرایط‬ ‫مناسبی در اجرا برخوردار است و تسریع در روند اجرای این طرح بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪.‬سپس مازیار علیپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن با اشاره به اینکه بسیج سازندگی در‬ ‫شهرستان تالش و استارا‪ 1260‬متر لوله گذاری انجام داده است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬احداث مخزن ‪ 1000‬مترمکعبی خرشتم املش نیز توسط قرارگاه‬ ‫خاتم االنبیاء اغاز شد و پیشرفت خوبی داشته است‪.‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫در سایر روستاهای پیش بینی شده در طرح نیز عملیات اجرایی اغاز شده‬ ‫است ‪ ،‬تامین لوله برای کارگاه های فعال را از چالش های مهم این حوزه‬ ‫عنوان کرد‪.‬گفتنی است این طرح شامل اجرای‪ 3‬هزار کیلومتر لوله گذاری‬ ‫خطوط انتقال و شبکه توزیع اب‪ ،‬احداث ‪ 87‬باب ایستگاه پمپاژ‪ ،‬احداث‬ ‫‪ 28‬هزار مترمکعب مخزن ذخیره اب ‪ ،‬حفر ‪ 14‬حلقه چاه و بهسازی ‪11‬‬ ‫دهنه چشمه می باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫صنعت گردشگری ایران در سال ‪ ۲۰۲۱‬رشد ‪ ۴۰‬درصدی داشته است‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬تازه ترین گزارش نهادهای بین المللی نشان می دهد‪ ،‬صنعت گردشگری ایران در سال ‪ ۲۰۲۱‬با رشد ‪ ۴۰‬درصدی‪ ،‬به ‪ ۲۰۲‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫علی بهادری جهرمی ســخنگوی دولت‪ ،‬با بیان اماری در خصوص صنعت گردشــگری ایران در صفحه توئیتر خود نوشت‪ :‬تازه ترین گزارش نهادهای بین المللی نشان می دهد‪،‬‬ ‫صنعت‪‎‬گردشگری ایران که در سال ‪ ،۲۰۲۰‬منفی ‪ ۴۵‬درصد رشد داشته‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۲۱‬با رشد ‪ ۴۰‬درصدی‪ ،‬به ‪ ۲۰۲‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬وی همچنین اضافه کرد‪ :‬میزان‬ ‫اشتغال در این صنعت نیز ‪ ۵.۱‬درصد افزایش داشته است و گردشگران خارجی ‪ ۲.۵‬میلیارد دالر در ایران خرج کرده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫رییس جمهور در اولین سالگرد ریاست جمهوری‬ ‫امدمتاباساختارهایفسادزامبارزهکنم‬ ‫ایت اهلل رییسی در اولین سالگرد انتخاب شدنش به عنوان رییس جمهور‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬این انتخابات را تاکید مجدد مردم به اجرای ارمان های اصیل‬ ‫انقالب در حوزه عدالت گستری و مبارزه با فقر‪ ،‬فساد و تبعیض می دانم‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رییسی‪ ،‬رییس جمهور کشورمان مصادف با اولین‬ ‫ســالروز انتخابات ریاست جمهوری ‪ ،۱۴۰۰‬در حضور جمعی از مردم‬ ‫شهرستان پیشوا‪ ،‬قرچک و ورامین که در ورزشگاه جهان پهلوان تختی‬ ‫این شهرستان گرد امده بودند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم قرچک‪ ،‬پیشوا و ورامین نه‬ ‫تنها در اغاز نهضت اسالمی‪ ،‬بلکه در ادامه جریان مبارزات منتهی به‬ ‫انقالب اسالمی در سال ‪ ،۵۷‬در دوران دفاع مقدس و پس از ان در فتنه‬ ‫سال ‪ ۸۸‬با بصیرت و هوشیاری به میدان امده و حقیقتاً همواره در دفاع‬ ‫از ارزش ها‪ ،‬انقالب و نظام اسالمی خوش درخشیدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور شهدای پرشمار این مناطق را نشانه صدق و وفای مردم‬ ‫به انقالب و نظام اسالمی دانست و افزود‪ :‬حماسه افرینی اهالی قرچک‪،‬‬ ‫پیشوا و ورامین در مسیر دفاع از ارزش های اسالمی به سال های ‪ ۴۲‬و‬ ‫‪ ۵۷‬محدود نشد و در سال ‪ ۸۸‬هم این مردم به صحنه امدند و همراه‬ ‫با مردم دیگر مناطق‪ ،‬پای انقالب ایستادند و بساط فتنه گران را جمع‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رئیســی اظهار داشــت‪ :‬از همین رو بنده تصمیم گرفتم که در اولین‬ ‫ســالروز انتخاب دولت مردمی به جای حضور در جلسات نمادین به‬ ‫میان مردم بیایم و پیگیر تکمیل پروژه های نیمه تمام باشم‪ .‬برای بنده‬ ‫به عنوان نماینده مردم حضور در میان این مردم و رسیدگی به انچه‬ ‫مایه نگرانی و دغدغه انان است‪ ،‬دلنشین تر از دیدارها و جلسات نمادین‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به بازدید خود از تعدادی از طرح های نیمه تمام‬ ‫در بخش های مختلف شهرستان ورامین‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به برکت انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬اقدامات و کارهای زیادی برای این منطقه انجام شــده‪ ،‬اما‬ ‫کارهای انجام نشــده زیادی نیز باقی مانده است‪ .‬از پروژه هایی بازدید‬ ‫کردیم که بعضی از انها ‪ ۱۷‬ســال و برخی دیگر حدود ‪ ۱۰‬سال است‬ ‫که اغاز شده‪ ،‬اما هنوز به اتمام نرسیده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پس از بازدید از این پروژه ها برای عرض ادب خدمت‬ ‫شــما مردم رســیده ایم و پس از این دیدار در جلســه شورای اداری‬ ‫شهرستان‪ ،‬تصمیمات الزم برای تکمیل این پروژه ها و رفع مشکالت‬ ‫شهرستان ورامین اتخاذ خواهد شد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در راستای ایجاد‬ ‫تمرکز بیشتر برای مدیریت بهتر مسایل شهرستان در جلسه شورای‬ ‫اداری شهرســتان‪ ،‬فرمانداری ورامین به فرمانــداری ویژه ارتقاء پیدا‬ ‫می کند تا بتواند با دست بازتر پیگیر حل مشکالت باشد‪ .‬به همکارانم‬ ‫در دولت و وزارت کشور ماموریت داده ام راهکارها و شرایط تاسیس ‪۲‬‬ ‫استان در شرق و غرب استان را مورد بررسی قرار دهند‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به اینکه رای مردم در ‪۲۸‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۴۰۰‬رای به اجرای عدالت بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انچه مردم از ما‬ ‫خواستند‪ ،‬مبارزه با فقر‪ ،‬فساد و تبعیض بود و به این عهد خود با مردم‬ ‫وفادار هستیم و ان شــاء اهلل با عمل به انچه وعده کرده ایم در میدان‬ ‫ق الوعد خواهیم بود‪ .‬ساخت ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫عمل دولتی صاد ‬ ‫در طول ‪ ۴‬سال وعده دولت‪ ،‬نیاز کشور و تصریح قانون است و باید به‬ ‫ان عمل کنیم که اگر این اتفاق نیفتد مثل گذشته عقب ماندگی ها در‬ ‫حوزه مسکن بر روی هم انباشته خواهند شد‪ .‬در مدت سپری شده از‬ ‫فعالیت دولت مردمی گام های خوبی در عرصه های اموزش‪ ،‬مسکن و‬ ‫ســامت برداشته شده است‪ .‬در این مدت ‪ ۵‬میلیون خانواده نیازمند‬ ‫بدون پرداخت هیچ وجهی تحت پوشــش بیمه سالمت قرار گرفتند‬ ‫و این روند ادامه خواهد داشــت همچنین در زمینه عدالت اموزشی‪،‬‬ ‫جذب‪ ،‬ارتقا و استفاده عادالنه از نیروی انسانی قدم های خوبی برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور یکی از برنامه هــا و اهداف اصلی دولت مردمی اصالح‬ ‫ســاختارهای فسادزا عنوان کرد و افزود‪ :‬بنده در قوه قضائیه با مفاسد‬ ‫برخورد می کردم و به اینجا امدم تا با بســترهای فسادزا مبارزه کنم؛‬ ‫وعده داده ایم ساختارهای فسادزا و انچه مولد نابرابری است را اصالح‬ ‫کنیم و این کار را خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر رئیســی در ادامه سخنانش با اشاره به برخی از اظهارات درباره‬ ‫سفرهای استانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کسانی که به سفرهای استانی و حضور‬ ‫بنده در میان مردم خرده می گیرنــد‪ ،‬تجربه حضور در میان مردم و‬ ‫دیدار با انها را ندارند‪ .‬بنده به انها پیشــنهاد می کنم که در اجتماعات‬ ‫مردمی حضور یابند و لذت بودن در میان مردم را بچشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور خاطر نشان کرد‪ :‬این تاکید بنده است که همه مسئوالن‬ ‫دولت مردمی باید با مردم‪ ،‬از مردم و در میان مردم باشند و بدانند که‬ ‫این حضور و همراهی مردم اســت که مشکالت عرصه های مختلف را‬ ‫حل خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیســی با بیان اینکه مردمی بودن درسی است که امام راحل و مقام‬ ‫معظم رهبری در میدان عمــل به ما اموخته اند‪ ،‬گفت‪ :‬همانگونه که‬ ‫جبهه ها را مردم اداره کردند‪ ،‬مشــکالت اقتصادی نیز با حضور موثر‬ ‫مردم رفع خواهد شد‬ ‫رئیــس جمهور در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه انچه در‬ ‫عرصه اقتصادی دنبال می کنیم‪ ،‬این اســت که مــردم‪ ،‬بازار و فعاالن‬ ‫اقتصادی شاهد ارامش و رشد اقتصادی باشند‪ ،‬افزود‪ :‬دولت برای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬رشــد ‪ ۸‬درصدی را هدفگذاری کرده اســت‪ .‬در حالی که در‬ ‫اغاز فعالیت دولت مردمی نرخ رشد اقتصادی یک چهارم درصد بود‪،‬‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬را با رشد اقتصادی نزدیک به ‪ ۵‬درصد به پایان رساندیم‪.‬‬ ‫کاری که مردم سال گذشته پای صندوق های رای شروع کردند در ‪۲۸‬‬ ‫خرداد پایــان نیافت‪ ،‬بلکه این ‪ ۲۸‬خرداد روز اغاز کار مردم در دولت‬ ‫مردمی اســت‪ .‬کار با حضور مردم شروع شده است و رشد اقتصادی و‬ ‫پیشــرفت و اقتدار بازدارنده با مشارکت و حضور مردم حاصل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬کار برای رفع همه تهدیدها و کسب قوت‬ ‫و اقتــدار در دنیا برای دفاع مقتدرانه از ازادی‪ ،‬اســتقالل و جمهوری‬ ‫اسالمی اغاز شده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی با بیان اینکه راهی طوالنی پیش رو داریم‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬به رغم همه تحریم ها و تهدیدها اینده را بسیار روشن می بینم و‬ ‫یقین دارم که دشمن همانگونه که تاکنون در برابر جمهوری اسالمی‬ ‫راه به جایی نبرده‪ ،‬پــس از این نیز نمی تواند ما را متوقف کرده یا به‬ ‫عقــب براند؛ فقط یک راه پیش رو داریم و ان راه حرکت به ســمت‬ ‫پیشرفت و اجرای عدالت است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬دشمنان و بدخواهان جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ماه های گذشته سعی کردند برای دولت حاشیه سازی کنند‪ ،‬اما به همه‬ ‫دولتمردان تاکید کردم که مانند برخی از دوره ها که مسئوالن گرفتار‬ ‫حاشــیه شدند و زیان ان متوجه مردم و کشور شد‪ ،‬مراقب باشند که‬ ‫گرفتار حاشیه نشوند‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی از همه صاحبان قلم و تریبون و جایگاه اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و رسانه ای خواست برای حل مشکالت‪ ،‬دست به دست هم دهند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور اظهار داشــت‪ :‬ما مکتبی را می پســندیم که باور ما‬ ‫می توانیم را به تبعیت از امــام راحل و مقام معظم رهبری به جامعه‬ ‫القــاء کند‪ .‬ما پیرو مقتدای بصیرت افرینی هســتیم که تاکید کرد با‬ ‫همراهی مردم هیچ مشکل حل ناشدنی در کشور نداریم؛ به همه تاکید‬ ‫می کنم که دچار حاشیه نشــوند و بدانند که موفقیت در خدمت به‬ ‫مردم‪ ،‬خدمت به مردم و خدمت به مردم برای خداست و این تنها راه‬ ‫رفع مشکالت کشور است‪.‬‬ ‫تاکید رئیس مجلس بر رفع مشکل روستاها و مناطق‬ ‫دچار تنش ابی و تدوین سند حکمرانی اب‬ ‫محمدباقر قالیباف با اشــاره به بحــران اب و مدیریت منابع ابی‬ ‫کشــور بر تدوین سند حکمرانی اب تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم است‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت های موجود برای رفع تنش ابی روستاها به‬ ‫صورت ضربتی و کوتاه مدت اقدام شود‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در دیدار وزیر نیرو که انجام شد‪ ،‬با‬ ‫بیان این که بحران اب و مدیریت منابع ابی یکی از مشکالت اساسی‬ ‫کشــور و جزء مسائلی اســت که باید در برنامه توسعه هفتم مورد‬ ‫توجه قرار گیرد گفت‪ :‬الزم است با همکاری دستگاه های مسئول‬ ‫و مرتبط‪ ،‬ســند حکمرانی اب تدوین شده و مبنای عملکرد بخش‬ ‫های مختلف در این باره باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما در مجلس امادگی‬ ‫داریم تا در قوانین مختلف و نیز برنامه هفتم توسعه به وزارت نیرو‬ ‫کمک کنیم تا تصمیمات اصولی درباره کاهش اشکاالت در مدیریت‬ ‫منابع ابی گرفته شود و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس‬ ‫اماده اند در فرایند تدوین یک ســند برای چگونگی حکمرانی در‬ ‫موضوع اب به دولت کمک کنند‪ .‬رئیس مجلس شــورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر این که اتاق تصمیم گیری درباره اب نباید تاریک باشد‬ ‫گفت‪ :‬معتقدم برای حل بحران کنونی و پیش رو درباره اب باید در‬ ‫سه سطح اقدامات اساسی انجام دهیم؛ نخست اینکه باید با استفاده‬ ‫از ظرفیت های ایجاد شده و قرارگاه های جهادی به صورت ضربتی‬ ‫مشــکل اب روســتاها و مناطقی که دچار تنش ابی شده اند حل‬ ‫شود‪ ،‬همچنین الزم است به پروژه های منتخب این حوزه توسط‬ ‫وزارت نیرو نیز توجه ویژه شود تا در زمان مقرر به بهره برداری برسد‬ ‫و مردم از منافع ان بهره مند شوند و سوم این که باید حتما سند‬ ‫حکمرانی اب را در یک زمان منطقی تدوین و نهایی و برای اجرای‬ ‫ان برنامه ریزی و اقدام کنیم‪.‬‬ ‫تشکر وزیر نیرو از مجلس برای توجه به حوزه اب و برق در‬ ‫قانون بودجه ‪1401‬‬ ‫در این نشست علی اکبر محرابیان وزیر نیرو نیز با بیان این که در‬ ‫مسئله اب‪ ،‬نحوه اعمال حاکمیت و مدیریت منابع اب‪ ،‬اتمام طرح‬ ‫های نیمه تمام و اســتفاده از ظرفیت خیرین باید مورد توجه واقع‬ ‫شــود تا مشکالت حوزه اب برطرف شــود گفت‪ :‬وزارت نیرو برای‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام ابی‪ 352 ،‬طرح را در کشور انتخاب کرده‬ ‫و میزان بودجه مورد نیاز این پروژه ها نیز براورد شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات این وزارتخانه جهت‬ ‫مدیریــت منابع تولید برق و مدیریت مصرف ان ارائه و تاکید کرد‬ ‫که در دولت سیزدهم از نخستین روزها‪ ،‬برنامه ریزی برای افزایش‬ ‫تولید و مدیریت مصرف انجام شده است تا مردم ارامش بیشتری‬ ‫داشته باشــند‪ .‬وزیر نیرو ضمن تشکر از مجلس برای نگاه ویژه به‬ ‫حوزه تامین نیازهای صنایع اب و برق در بودجه ‪ ،1401‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تداوم هماهنگی ها میان دولت و مجلس می تواند مانع پراکنده‬ ‫کاری شده و گامی برای تخصیص اعتبارات بودجه سنواتی باشد‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم‪:‬‬ ‫ایرانبرایپیشرفتکارهاوبرنامه هامعطلنتیجهمذاکراتنمی ماند‬ ‫عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بــا بیان اینکه ایران برای‬ ‫پیشرفت کارها و برنامه هایش معطل نتیجه مذاکرات نمی ماند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اقای رئیســی هم مکررا ً اعالم کرده که ما برای پیشرفت‬ ‫برنامه ها معطل مذاکرات نخواهیم شد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار ســران قوا و جمعی از مســئوالن‬ ‫و کارگــزاران نظام در فروردین ماه ســال جــاری با بیان اینکه‬ ‫«در برنامه ریزی ها مطلقاً معطل مذاکره نشــوید» تاکیدکردند‪:‬‬ ‫این جور نشــود که اگر مذاکرات به نتایــج مثبت یا نیمه مثبت‬ ‫یا منفی رســید‪ ،‬در کار شــما خللی ایجاد شود؛ کار خودتان را‬ ‫بکنید‪ .‬حجت االســام غالم رضا مصباحی مقــدم عضو مجمع‬ ‫تشــخیص مصلحــت نظام درباره ایــن بخــش از بیانات رهبر‬ ‫معظم انقالب‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬رهبر انقــاب پیش تر هم به این‬ ‫نکته تاکید کرده بودند و همواره به مســئوالن درباره بدعهدی‬ ‫غرب و امریکا هشــدار داده اند‪ .‬عضو مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران پیشــرفت کارها و‬ ‫برنامه هایش را به نتیجه مذاکرات موکول نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬اقای‬ ‫رئیســی هم مکررا ً اعالم کرده بود که جمهوری اســامی ایران‬ ‫معطل مذاکرات نخواهد شد و با تکیه بر توان داخلی و تعامل با‬ ‫کشورهای همسایه کار را پیش خواهد برد‪ .‬وی افزود‪ :‬این بدان‬ ‫معناست که دولتمردان‪ ،‬مجلس‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬نیروهای مسلح و‬ ‫همه دستگاه ها باید فعالیت های خودشان را با تمام توان بر این‬ ‫مبنا بگذارند که چه مذاکرات به نتیجه برســد چه نرسد‪ ،‬سعی‬ ‫کنند و تالش کنند که مشــکالت کشــور برطرف و حل شود و‬ ‫مسائل به گفتگوها و مذاکرات گره نخورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت قبل معتقد بود اگر مذاکرات به نتیجه برسد‪ ،‬به‬ ‫ما واکســن می دهند و مشکل اب خوردن نیز حل می شود! این‬ ‫اشتباه بزرگی بود که در دولت قبل مسئوالن داشتند‪.‬‬ ‫عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام تصریــح کرد‪ :‬مراد رهبر‬ ‫انقــاب از این جمله کــه فرمودنــد «در برنامه ریزی ها مطلقاً‬ ‫معطل مذاکره نشــوید»‪ ،‬این است که مسئوالن باید برنامه های‬ ‫خودشــان را با شدت و قوت ادامه دهند و کوتاه نیایند و به این‬ ‫انتظار نباشــند که مذاکرات به جایی می رسد و مشکالت ما از‬ ‫ان طریق حل شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫ورودی های معلولیت شدید و خیلی شدید‬ ‫بهزیستی «زیاد» است‬ ‫گالیه از تامین اعتبارات‬ ‫«قطره ای»‬ ‫ورودی های معلولیت شــدید و خیلی شــدید بهزیستی‬ ‫«زیاد» است‪/‬گالیه از تامین اعتبارات «قطره ای»‬ ‫جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران از وجود‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۵۰‬معلول شــدید پشت نوبت برای دریافت‬ ‫حق پرستاری خانواده محور خبر داد‪.‬‬ ‫الهــه ســعادتی ‪ ،‬بــا بیــان اینکــه حــق پرســتاری‬ ‫در دو عنوان «حق پرســتاری خانــواده محور» و «حق‬ ‫پرستاری معلوالن اســیب نخاعی» به مددجویان تحت‬ ‫پوشــش پرداخت می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حق پرستاری‬ ‫خانواده محور برای افراد دارای معلولیت شــدید و خیلی‬ ‫شــدید (براساس نتایج کمیســیون ارزیابی و تشخیص‬ ‫شــدت معلولیت) به افراد ارائه می شود که در این بخش‬ ‫نوع معلولیت مالک نیست و بر نیاز به مراقبت و نگهداری‬ ‫فرد معلول تاکید است اما حق پرستاری معلوالن اسیب‬ ‫نخاعــی صرفا مختص مددجویان دارای اســیب نخاعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران با بیان‬ ‫اینکه حق پرستاری ها ماهانه به صورت مستمر به حساب‬ ‫مددجویان واریز می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۵۵۲۲‬نفر‬ ‫از افراد تحت پوشش حق پرســتاری خانواده محور را با‬ ‫رقمی معادل یک میلیون تومان به صورت ماهانه دریافت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ســعادتی با اشــاره به اینکه حدود ‪ ٤٠‬درصــد از افراد‬ ‫واجد شــرایط از خدمت حق پرســتاری خانواده محور‬ ‫بهره مند هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضــر نیز ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۵۵۰‬نفر از افراد دارای معلولیت شــدید و خیلی شدید‬ ‫پشــت نوبت دریافت حق پرســتاری هســتند و هنوز‬ ‫برای پرداخت ان تامین اعتباری نشــده است‪ .‬البته در‬ ‫این زمینه اقدامات و رایزنی هایی انجام شــده اســت‪ ،‬اما‬ ‫این تامین اعتبار به صورت قطره ای اســت و تا به دست‬ ‫بهزیستی استان برســد به تعداد افراد پشت نوبت اضافه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جانشین معاون توانبخشی بهزیستی استان تهران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ممکن اســت روزانه ‪ ۴۰-۳۰‬نفر به تعداد افرادی که‬ ‫حق پرستاری دریافت می کنند‪ ،‬اضافه شود اما ورودی های‬ ‫معلولیت شدید و خیلی شدید زیاد است و باتوجه به اینکه‬ ‫تعداد پشــت نوبتی ها در حال افزایش است میزان اعتبار‬ ‫چندان جوابگو نیست‪.‬‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت پرداخت حق پرســتاری به‬ ‫معلوالن اسیب نخاعی نیز توضیح داد و یاداور شد‪ :‬در این‬ ‫زمینه نیز هیچ پشت نوبتی وجود ندارد و در حال حاضر‬ ‫‪ ۵۳۷‬نفر فرد دارای معلولیت اســیب نخاعی ماهانه یک‬ ‫میلیون تومان حق پرستاری دریافت می کنند‪.‬‬ ‫جانشــین معاون توانبخشــی بهزیستی اســتان تهران‬ ‫با اشــاره بــه میزان پرداخت حق پرســتاری در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬بیــان کــرد‪ :‬میــزان مبلــغ حق پرســتاری در‬ ‫ســال جاری باید بــه تصویب هیــات وزیران برســد‪.‬‬ ‫قاعدتا به دلیل اینکه مجری کار هســتیم پیشــنهاد ما‬ ‫باالتر اســت‪ ،‬اما پیشــنهاد بهزیســتی حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش بوده که باید منتظر نظر و تصویب هیات وزیران‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫فتاحی خبر داد؛‬ ‫همکاری ‪ 1678‬وکیل نیکوکار‬ ‫برای رفع مشکالت حقوقی‬ ‫مددجویان‬ ‫معــاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت‪۱۶۷۸ :‬‬ ‫وکیل نیکوکار برای رفع مشــکالت حقوقی مددجویان با‬ ‫کمیته امداد همکاری می کنند‪.‬‬ ‫حسین فتاحی با اشاره به فعالیت ‪ ۵۸۴‬میز خدمت برای‬ ‫ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضائی به مددجویان افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۶۷۸‬وکیل نیکوکار برای ارائه مشــاوره و رفع مشکالت‬ ‫حقوقی مددجویان با کمیته امداد همکاری می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۲۴‬هزار مورد‬ ‫خدمت توســط وکالی نیکوکار بــه خانواده های تحت‬ ‫حمایت ارائه شــد‪ ،‬ادامه داد‪ ۴۰ :‬هزار مددجوی کمیته‬ ‫امداد شــامل زنان سرپرســت خانــوار‪ ،‬زوج های جوان‪،‬‬ ‫دانشــجویان و … در این مدت از اموزش های حقوقی و‬ ‫قضائی برخوردار شدند‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از رسیدگی به‬ ‫‪ ۵۱۸۷‬پرونده مددجویی در سال گذشته‪ ،‬خبر داد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در مجموع در سال ‪ ۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۶۲‬هزار خدمت‬ ‫حقوقی انجام شد‪.‬‬ ‫فتاحی اظهار کرد‪ :‬پرونده های مربوط به مسائل خانوادگی‪،‬‬ ‫بیشــترین موضوعات مرتبط با خدمات حقوقی و قضائی‬ ‫مددجویان را شامل می شود‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫یکشنبه ‪ 29‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪773‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی تشریح کرد؛‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه وشهرسازی برای مدیریت اجاره بها‬ ‫تاثیر کاهش ساعات کار‬ ‫بر فضای کسب و کار‬ ‫محمودزاده گفت‪ :‬کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد که روز شنبه‬ ‫در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتی برای کوتاه مدت اخذ می شود که‬ ‫بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬محمود محمودزاده معاون مسکن و‬ ‫ســاختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع‬ ‫«اجاره بها» اختصاص داشت‪ ،‬در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی‬ ‫اســت که با ورود کرونا دولت ها روی سقف ‪ ۲۵‬درصد اجاره بها تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬ولی این اتفاق نمی افتد‪ .‬دلیل ان چیســت؟‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه بعضاً‬ ‫صحبت می شود که چرا دولت تا االن به موضوع اجاره بها و کنترل بازار‬ ‫مسکن ورود نکرده است‪ ،‬باید گفت که امار ‪ ۳۰‬ساله از سال ‪ ۷۰‬تا االن‬ ‫را اگر بررســی کنیم‪ ،‬می بینیم که در جلسات مختلف طرح هایی ارائه‬ ‫شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه‬ ‫تبعیت می کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شیب بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد کمتر از تورم عمومی تحت‬ ‫کنترل بوده‪ ،‬ولی از سال ‪ ۹۸‬به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب‬ ‫اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد‪ ،‬ورود دولت در این بازار مسکن خیلی‬ ‫مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در ســال ‪ ۹۹‬با مصوبات ستاد‬ ‫ملی کرونا‪ ،‬کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫برای تهران‪ ۲۰ ،‬درصد برای کالنشهرها و ‪ ۱۵‬درصد برای سایر شهرهای‬ ‫کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می شد و نه شروع‬ ‫اجاره‪ ،‬چون شروع اجاره‪ ،‬مبانی قیمت گذاری خاص خودش را دارد که‬ ‫قابلیت اجرای ان وقتی قانون وجود نداشته باشد‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال‬ ‫که ولی ‪ ۲۵‬درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی‬ ‫هم اجاره دهد‪ ،‬ایا ممکن اســت ‪ ۵۰‬درصد رشد داشته باشد؟‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرکز امار ایران رســماً اعالم می کند در پایان سال ‪ ۹۹‬میزان افزایش‬ ‫اجاره بها‪ ۳۲ ،‬درصد است و اگر شما ‪ ۲۵‬درصد افزایش اجاره هایی را که‬ ‫تمدید شــدند و میزان متوسط ان هایی را که جدیدا ً اجاره رفته اند‪ ،‬در‬ ‫یک فعال حوزه کار معتقد است تغییر یکباره ساعات کار‬ ‫بر فعالیت صنوف و کســب و کارها تاثیر می گذارد و این‬ ‫کاهش نباید موجب توقف خط تولید کارخانه ها و تعطیلی‬ ‫فعالیت کارگران در مجموعه ها و شــهرک های صنعتی‬ ‫شود‪ .‬ناصر چمنی در ارزیابی اجرای طرح کاهش ساعات‬ ‫کار و تاثیــر ان بر فضای کســب و کار اظهار کرد‪ :‬بدون‬ ‫تردید کاهش ساعات کار برای صرفه جوبی در مصرف برق‬ ‫خوب است ولی این طرح در فضای کسب و کار تاثیر می‬ ‫گذارد چون وقتی به یکباره ساعات کار را تغییر می دهیم‬ ‫روی فعالیت کسبه‪ ،‬بانکها و واحدهایی که تا قبل از ان با‬ ‫شرایطی مشغول کار بودند دچار تغییر می شود و ممکن‬ ‫اســت برخی مجموعه ها نتوانند خود را با این تغییرات‬ ‫وفق دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬ممکن اســت اجرای این طرح در‬ ‫برخی اســتانها مثل خوزستان جواب بدهد ولی در کالن‬ ‫شــهرهایی مثل تهران فضای کسب و کار را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد به خصوص انکه به مجموعه های تولیدی و‬ ‫شهرکهای صنعتی و کارخانه ها بگوییم که ساعات کارشان‬ ‫را کاهش بدهند‪ .‬چمنی ادامه داد‪ :‬با قطع برق یا کاهش‬ ‫ساعات کار در نواحی صنعتی و کارخانه ها کارگران اسیب‬ ‫می بینند و ناچار به تعطیلی یا توقف خط تولید می شوند‬ ‫و این امر به کارفرما ضربه می زند‪ .‬به گفته این فعال حوزه‬ ‫کار‪ ،‬وقتی خط تولید کاالیی متوقف می شــود‪ ،‬محصول‬ ‫دیر به بازار عرضه می شود در نتیجه بازار به دلیل کمبود‬ ‫کاال واکنش نشان می دهد؛ از سوی دیگر کارگرانی که به‬ ‫کار در شــیفت اضافه امید بسته اند به دلیل تعطیلی کار‪،‬‬ ‫اضافه کاری خود را از دســت می دهند و به کار در شغل‬ ‫های کاذب روی می اورند‪ .‬وی گفت‪ :‬برخی کارها هستند‬ ‫که به لحاظ عمومی نیاز به مراجعه حضوری افراد دارد که‬ ‫با کاهش ساعات کار ممکن است در برخی از ساعات روز‬ ‫ازدحام در این مراکز و ترافیک در خیابانها را شاهد باشیم‪،‬‬ ‫مثل کاهش ساعات کار بانک ها که هجوم افراد در ساعات‬ ‫اولیه را برای انجام کار بانکی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫نظر بگیرید‪ ،‬امار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ‪ ۳۲‬درصد است و‬ ‫این در سال ‪ ۱۴۰۰‬مجددا ً تکرار شد‪ .‬با همکاری ویژه ای که دستگاه های‬ ‫مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند‪ ،‬سال ‪ ۹۹‬که سال ابتدای این طرح‬ ‫بود‪ ،‬ما ‪ ۶۴‬درصد کاهش جابه جایی مستاجر را داشتیم‪.‬‬ ‫محمودزاده در مورد علــت عدم رعایت افزایش ‪ ۲۵‬درصدی اجاره بها‬ ‫نیز تاکید کرد‪ :‬باید به امار ‪ ۲۲‬درصدی که مرکز امار ایران اعالم کرده‬ ‫اســت‪ ،‬استناد کرد‪ .‬رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع‬ ‫اصلی و قابل اســتناد است و اماری که بانک مرکزی اعالم می کند‪ ،‬بر‬ ‫اســاس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله ای است که‬ ‫در مناطق مختلف شهر صورت می گیرد و متوسط گیری می کند و این‬ ‫نمی تواند مالک درستی برای برنامه ریزی باشد و در یک منطقه تعداد‬ ‫معامالت بیشتر و در منطقه ای عکس این موضوع باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این امار امسال بیشتر است و سال ‪ ۹۹‬که اجرای این مداخله‬ ‫در بازار شروع شد‪ ۳۲ ،‬درصد در پایان سال انجام شد و سال ‪ ۱۴۰۰‬به‬ ‫‪ ۳۴‬درصد رســید‪ .‬اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید!‬ ‫همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد‪ .‬در‬ ‫گزارش تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال‬ ‫مســکن ‪ ۲۶‬درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است‬ ‫دستوروزیردفاعبرایپیگیریمطالبهرئیس جمهوردربارهساختهواپیمایمسافربری‬ ‫امیر سرتیپ اشتیانی در پیامی خطاب به مدیر عامل سازمان صنایع‬ ‫هوایی وزارت دفاع‪ ،‬خواســتار پیگیری مطالب ه رئیس جمهور برای‬ ‫ساخت هواپیمای مسافربری شد‪.‬‬ ‫در پی بازدید رئیس جمهور محترم از شــرکت هواپیماسازی ایران‬ ‫(هِســا) در اصفهان و دســتور ایشــان مبنی بر طراحی و ساخت‬ ‫هواپیمای مسافربری‪ ،‬امیر سرتیپ محمدرضا اشتیانی وزیر دفاع و‬ ‫پشتیبانی نیروهای مسلح طی نامه ای به مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫هوایی دستور پیگیری عوامل ایشان را صادر کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع‬ ‫امیر سرتیپ دکتر افشین خواجه فرد‬ ‫سالم علیکم‬ ‫با صلوات بر محمد و ال محمد (ص) ضمن ابراز مســرت و قدردانی‬ ‫احاد کارکنان خــدوم وزارت دفاع از تشــریف فرمایی و حضور پر‬ ‫برکت رئیس جمهور محترم حضرت ایت اهلل دکتر ابراهیم رئیســی‬ ‫در مجموعه شرکت هواپیماسازی ایران (هِسا) از شرکت های تابعه‬ ‫ســازمان صنایع هوایی وزارت دفاع و صدور اوامر ایشــان مبنی بر‬ ‫روابط عمومی ارتش اعالم کرد؛‬ ‫یک فروند جنگنده اف‪1۴‬‬ ‫دچار سانحه شد‬ ‫روابط عمومی ارتش در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬یک فروند‬ ‫هواپیمای اف ‪ ۱۴‬به علت نقص فنی دچار ســانحه شد و‬ ‫خوشبختانه این ســانحه هیچ گونه تلفات جانی نداشته‬ ‫است‪.‬به نقل از روابط عمومی ارتش‪ ،‬یک فروند هواپیمای‬ ‫اف ‪ ۱۴‬به علت نقص فنی دچار ســانحه شد‪.‬این سانحه‬ ‫هیچ گونه تلفات جانی نداشــته و خلبان این جنگنده که‬ ‫از اســتاد خلبانان نیروی هوایــی بوده با تصمیم به موقع‬ ‫و مهارت موجب نجات جان خود و کمک خلبان شــد و‬ ‫خوشبختانه هر دو خلبان عزیز این پرواز در سالمت کامل‬ ‫به سر می برند‪.‬‬ ‫ســاخت و تولید هواپیمای مســافربری و تاکید مجدد این مطالبه‬ ‫توسط ایشان در حسینیه جماران‪ ،‬بی درنگ در یک حرکت جهادی‬ ‫و پرشتاب طرح ها و برنامه های اجرایی جهت تحقق عوامل راهبردی‬ ‫را تدوین نمایید‪.‬‬ ‫انتظــار می رود با توکل بر خداوند متعال و اســتعانت از ســاحت‬ ‫مقــدس و نورانی قطــب عالم امــکان حضرت‪ ،‬ولــی عصر (عج)‬ ‫شرکت اب فاضالب استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای ‪ ،‬به شرح جدول زیر را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین (ریال )‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید کنتور اب مولتی جت خشک یا نیمه خشک معادل کالس‪C‬‬ ‫با نسبت‪Q3/Q1=160‬‬ ‫در قطر‪1/2‬‬ ‫( ‪1.944‬دستگاه ) اینچ ‪DN 15‬‬ ‫‪401 - 1 – 142‬‬ ‫‪550.000.000‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ســتاد) به ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجام خواهد شــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1401/04/06‬می باشد‪.‬‬ ‫عنوان‬ ‫ساعت‬ ‫روز‬ ‫تاریخ‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪13:00‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪1401/4/1‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد‬ ‫‪13:00‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪1401/4/11‬‬ ‫زمان بازگشائی پاکتها‬ ‫‪8:00‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪1401/4/12‬‬ ‫‪ -3‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪:‬‬ ‫‪ -1-3‬ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان شــیخ کلینی‪ ،‬خیابان جابر ابن حیان‪ ،‬دبیرخانه معامالت شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬تلفن‪،031-36680030-8:‬‬ ‫اتاق (‪)292‬‬ ‫‪ -4‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪:‬‬ ‫‪ -1-4‬مرکز تماس‪1456:‬‬ ‫‪ -2-4‬دفتر ثبت نام‪ 88969737:‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ -5‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش ثبت نام ‪ /‬پروفایل ‪ /‬تامین کننده ‪ /‬مناقصه گر موجود است‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪021-77851725 :‬‬ ‫و بــا همــکاری نزدیک و هــم افزایــی کلیه ظرفیت هــای ملی‬ ‫و فرا دســتگاهی‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬ارکان ســتادی و‬ ‫صنعتــی وزارت دفاع و همچنین توســعه همکاری های کشــوری‬ ‫ولشکریوبهویژهاجرایینمودنتوافقنامه هاییکهاخیرا ًنهاییشدهاست‪،‬‬ ‫در اســرع وقــت و بــا در نظــر داشــتن همــه الزامــات و‬ ‫ایمنی مبادی مربوطه‪ ،‬اقدام بایسته معمول و‬ ‫استاندارد های فنی و‬ ‫ِ‬ ‫گزارش پیشــرفت ان جهت استحضار رئیس محترم جمهور و ملت‬ ‫شریف ایران ارائه گردد‪.‬‬ ‫رجاء واثق دارم با اخالص و توسل به ائمه اطهار علیه السالم تحت‬ ‫منویــات داهیانه فرماندهی معظم کل قوا حضــرت امام خامنه ای‬ ‫(مدظله العالی) و اســتمداد از شــهدای عزیز و طلب دعای خیر از‬ ‫خانواده معزز انان و ملت عظیم الشــان و ســرافراز ایران اســامی‪،‬‬ ‫گام های محکم و موثری را بردارید؛ انشااهلل در این امر خطیر موفق‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح‬ ‫سرتیپ دکتر محمدرضا اشتیانی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه یک مرحله ای خرید‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان‬ ‫و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد‪ ،‬ولی سوال این‬ ‫است که تورم عمومی کشور چند درصد باال رفته است؟ وقتی در بازار‬ ‫اقتصادی که مث ً‬ ‫ال قیمت ‪ ۴۰‬درصد کاالها افزایش داشته‪ ،‬افزایش ‪۲۶‬‬ ‫درصدی برای مســکن هم زیاد است چرا که مسکن حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل‬ ‫بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می کنند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس‬ ‫جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬مصوبه هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬شرایط کرونا را کمتر داریم‪ ،‬ولی با موضوعات جدیدی‬ ‫مواجه شدیم و مجموعه ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح‬ ‫شــده‪ ،‬یک بسته سه بخشی اســت‪ .‬بحث اول‪ ،‬بحث کمک یا تشدید‬ ‫عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است‪ .‬برای اقدام کوتاه مدت که‬ ‫همان سامانه اسکان امالک است‪ .‬سامانه اسکان امالک در دی ماه سال‬ ‫گذشته برای اولین بار توانست بیش از ‪ ۵۶۰‬هزار واحد مسکونی خالی را‬ ‫شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات های خانه‬ ‫خالی بعد از ‪ ۴۰‬و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می گذشت‪،‬‬ ‫در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد‪ .‬اخیرا ً در هفته گذشته هم مجددا ً‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود‪ ،‬به سازمان امور‬ ‫مالیاتی معرفی کردیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شــنبه در جلسه‬ ‫ســران مطرح خواهد شــد و مصوبات برای کوتاه مدت اخذ می شود و‬ ‫همزمان مجلس شورای اســامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای‬ ‫تبدیل شدن به قانون‪ ،‬زمانبر است و حتماً به تابستان امسال نمی رسد‪،‬‬ ‫ولی موضوع از طریق ســران قوا در حال پیگیری است که بتوانیم این‬ ‫کنترل را برای تابســتان امســال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از‬ ‫تصویب قانون در مجلس شورای اسالمی برای سال های بعد قابل کنترل‬ ‫و استناد قانونی خواهد بود‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫به شماره ‪140152‬‬ ‫شرکت اب وفاضالب‬ ‫استان ایالم‬ ‫شرکت اب وفاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید‪.‬‬ ‫لذا ازتامین کنندگان وتولید کنندگان واجد شــرایط دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد وشرکت درمناقصه‬ ‫وارائه پیشنهاد قیمت به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد )به ادرس ‪ setadiran.ir‬مراجعه نماید‪.‬‬ ‫جهت کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪08432230120 – 7‬داخلی ‪ 222‬امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫درضمن مبالغ تضمین براساس ایین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد ‪.‬‬ ‫تذکر ‪:‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده برنده میباشد‬ ‫شهرستان‬ ‫‪140152‬‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل ونقل لوله های فوالدی و‬ ‫اجرای پوشش داخلی و خارجی طرح خط انتقال‬ ‫اب مجتمع چشمه رمضان‬ ‫شماره مناقصه‪ 140152 :‬مناقصه بار اول‬ ‫شهرستان‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1/816/320/000‬‬ ‫چوار‬ ‫تذکر‪ :‬الزم به ذکر است کلیه مراحل مناقصه ازدریافت اسناد مناقضه تا پیشنهاد قیمت وبازگشایی پاکات ازطریق سامانه‬ ‫ستاد انجام می گیرد وفقط ارائه اصل ضمانت نامه (پاکت الف ) عالوه بر بارگذاری سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر‬ ‫خانه حراست واقع درمیدان دفاع مقدس ‪ ،‬شرکت اب وفاضالب استان ایالم‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد ‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد ازتاریخ ‪ 1401/03/28‬لغایت ‪ 1401/03/31‬ساعت ‪ 14‬ب ‪ .‬ظ‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401/04/12:‬ساعت ‪ 14‬ب‪.‬ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه ‪ :‬تاریخ ‪ 1401/1304‬ساعت ‪ 10‬ق‪ .‬ظ‬ ‫‪ ë‬نوبت اول درتاریخ ‪1401/03/29‬‬ ‫‪ ë‬نوبت دوم درتاریخ ‪1401/03/30‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 855

روزنامه خوب 855

شماره : 855
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه خوب 853

روزنامه خوب 853

شماره : 853
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 849

روزنامه خوب 849

شماره : 849
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!