روزنامه خوب شماره 751 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 751

روزنامه خوب شماره 751

روزنامه خوب شماره 751

‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیسی در همایش خصوصی سازی‪:‬‬ ‫یکشنبه‪ 1‬خرداد ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 751‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 21‬شوال‪ 22 |1443‬می‪2022‬‬ ‫خصوصی سازی‬ ‫متوقف نمی شود‬ ‫‪4‬‬ ‫صرفه جو یی ‪ 350‬میلیون‬ ‫لیتر بنز ین با گازسوز کردن‬ ‫‪ 200‬هزار خودرو‬ ‫معاون وز یر اقتصاد عنوان کرد؛‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اموال‬ ‫مازاد بانک ها‬ ‫قیمتبرخیکاالهاکاهشیافت‬ ‫بازارکاالهای‬ ‫اساسی در ارامش‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫‪8‬‬ ‫ا‬ ‫‪ 15‬فزایش‬ ‫‪ 1‬در‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫حقو‬ ‫ق‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ازان‬ ‫قانون بیمه کارگران‬ ‫ساختمانی در مجلس‬ ‫در حال اصالح است‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫زیر ساخت های مرز دوغارون روند ترانزیت و صادرات را تسهیل کرده است‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون اقتصادی وزیر اقتصاد اعالم کرد؛‬ ‫کاهش ‪ 30‬درصدی درامد سرانه‬ ‫کشور در دهه نود‬ ‫معــاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اشــاره به اینکه ارتقا‬ ‫‪‎‬معیشت مردم اولویت اصلی دولت سیزدهم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫‏در دهــه نود به دلیل تورم باال و رشــد اقتصادی تقریباً‬ ‫صفر‪ ،‬درامد سرانه کشور ‪ ۳۰‬درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫ســید محمدهادی سبحانیان در صفحه شخصی خود‬ ‫در توئیتر نوشــت‪« :‬در دهه گذشته به دلیل تورم باال و‬ ‫رشــد اقتصادی تقریباً صفر‪ ،‬درامد سرانه ما ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ .‬لذا امروز ارتقا‪‎‬معیشت مردم اولویت اصلی‬ ‫دولت اســت‪ .‬گرچه عادالنه کردن توزیــع‪‎‬یارانه ها در‬ ‫کوتاه مدت قدرت خرید دهک های پایین و متوســط را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬ولــی راه کار اصلی کاهش پایدار‪‎‬تورم‬ ‫است‪».‬‬ ‫دولت تسهیالت ارزان قیمت به‬ ‫تولید کنندگان می دهد‬ ‫معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی گفت‪ :‬دولت‬ ‫پس از اصالح یارانه ها تســهیالت ارزان قیمت به تولید‬ ‫کنندگان می دهد‪.‬‬ ‫«حســین دماوندی نژاد» معاون امور دام وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬در برنامه شبکه یک سیما اعالم کرد‪ :‬دولت‬ ‫پس از اصالح یارانه ها تسهیالت ارزان قیمت به تولید‬ ‫کننــدگان می دهد تا انها در قبال دریافت نهاده با نرخ‬ ‫جدید‪ ،‬تولیدشان را با قدرت ادامه دهند‪.‬‬ ‫معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی افزود‪165 «:‬‬ ‫هزار میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت قرار است به‬ ‫تولید کنندگان گوشــت‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخــم مرغ و محصوالت‬ ‫لبنی پرداخت شود»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید کنندگان می توانند به بانک کشاورزی‬ ‫که عاملیت پرداخت این تسهیالت را دارد مراجعه کنند‪.‬‬ ‫یارانه های جدید ضریب جینی را‬ ‫به کم ترین سطح پس از انقالب‬ ‫می رساند‬ ‫براورد یک مرکز پژوهشــی نشان می دهد با سیاست‬ ‫دولت ســیزدهم در افزایش یارانه های نقدی به ‪ ۳۰۰‬و‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪ ،‬شــاخص ضریــب جینی به کم ترین‬ ‫رقم پس از انقالب خواهد رســید تــا توزیع درامد در‬ ‫کشور با بهبود چشــمگیر مواجه شود‪ .‬دولت سیزدهم‬ ‫با هدف بهبود توزیع یارانه کاالهای اساســی از دو هفته‬ ‫قبل‪ ،‬سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را متوقف و سیاســت‬ ‫مردمی ســازی یارانه هــا را به اجرا دراورد‪ .‬در ‪ ۴‬ســال‬ ‫گذشته ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی جهت واردات کاالهای اساسی‬ ‫به واردکنندگان داده می شد تا این کاالها با قیمت ارزان‬ ‫به دست مردم برســد اما انحرافات گسترده در زنجیره‬ ‫واردات تا توزیع‪ ،‬سبب شــد این هدف هیچ گاه محقق‬ ‫نشــود‪ .‬با تصمیم دولت سیزدهم‪ ،‬از این پس تخصیص‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردکنندگان متوقف شــد و یارانه‬ ‫نقدی به حســاب مردم واریز می شــود‪ .‬این یارانه برای‬ ‫اقشــار کم درامد هر نفر ‪ ۴۰۰‬هزار تومان و سایر اقشار‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫عدالت در توزیع یارانه کاالهای اساســی‪ ،‬هدف اصلی‬ ‫دولت از اجرای این سیاســت اســت‪ .‬بررسی های یک‬ ‫مرکز پژوهشی هم نشان می دهد یارانه های ‪ ۳۰۰‬و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار‬ ‫کم درامد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه ان‬ ‫را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید‪.‬‬ ‫بر اســاس بررســی های این مرکز پژوهشی‪ ،‬شاخص‬ ‫ضریب جینــی درنتیجه اصالح توزیــع یارانه کاالهای‬ ‫اساســی به رقم ‪ ۰.۳۴۷‬واحد خواهد رسید که کمترین‬ ‫رقم پس از انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫پیــش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشــور‬ ‫مربوط به ســال های پس از اجرای هدفمندی یارانه ها‬ ‫در دولــت دهم بود اما متاســفانه در دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم به علت سیاســت های نادرســت اقتصادی‬ ‫از جمله توزیــع ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی‪ ،‬پولدارها پولدارتر‬ ‫و فقــرا فقیرتــر شــدند و ضریــب جینی به شــدت‬ ‫افزایشــی شــد‪ .‬اکنون به نظر می رســد که با افزایش‬ ‫چشمگیر قدرت خرید اقشار کم درامد با یارانه های ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی‪ ،‬شکاف درامدی دهک ها به طور چشمگیری‬ ‫کاســته شــود و ضریب جینی به بهترین وضعیت خود‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ضریب جینی یکی از شــاخص های سنجش نابرابری‬ ‫درامد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در‬ ‫ان صفر به معنی توزیع کامال برابر درامد یا ثروت و یک‬ ‫به معنای نابرابری مطلق در توزیع درامدی است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬زیرساخت های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت ‪ ،‬صادرات و واردات را تسهیل کرده است‪.‬سعید خطیب زاده در حاشیه بازدید از مرزدوغارون‬ ‫اظهار کرد‪ :‬زیرساخت های خوبی در مرز دوغارون وجود دارند که روند ترانزیت ‪ ،‬صادرات و واردات را تسهیل کرده و امید است در ان سوی مرز و در افغانستان هم چنین امکاناتی فراهم شود‪.‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه افزود‪ :‬تجهیزات و امکانات مناسبی در حوزه ارائه خدمات به رانندگان ایرانی و افغانستانی در مرز دوغارون پیش بینی شده که باز هم جای ارتقا دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هدف از بازدید از‬ ‫معبربینالمللیدوغاروناشناییمیدانیبااینکانونافتصادیاستوبخش هایمختلفمرزدوغاروننشان دهندهحسنهمسایگیجمهوریاسالمیایرانباافغانستاناست‪.‬خطیب زادهبیانکرد‪:‬مرز‬ ‫دوغارون یکی از مهترین مرزهای زمینی کشور است که نقش بسزایی در توسعه روابط ایران و افغانستان دارد و روابط دیرینه‪ ۲‬کشور ایران و افغانستان نشان دهنده تعامالت باالی این‪ ۲‬کشور است‪.‬‬ ‫خاندوزی‪:‬‬ ‫پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل‪ ۴۴‬به دولت ارائه شد‬ ‫ســید احســان خاندوزی در رویداد بین المللی خصوصی سازی‬ ‫در اقتصاد ایران به روند واگذاری در ســالهای گذشــته اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در ســالهای ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساسی توســط رهبر انقالب ابالغ شد‪ .‬قانون اجرای این سیاست ها‬ ‫نیز در ســال ‪ ۸۷‬به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید که دسته‬ ‫بندی فعالیت های حاکمیت به گروه های مختلف انجام شد‪ .‬سپس‬ ‫ابالغیه هایی برای خروج دولت از تصدی گری تنظیم شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار بود بخش خصوصی توانمند شــود و ســهم بخش‬ ‫خصوصــی و تعاونی از اقتصاد افزایش یابد‪ .‬بار مالی دولت کاســته‬ ‫شده و اقتصاد ایران رقابت پذیر شود‪ .‬اینها نقطه عطف سیاستگذاری‬ ‫اقتصادی بود‪ .‬امروز برای بازخوانی مســیر گذشــته و بررسی تمام‬ ‫واگذاری های قبلی یک رویداد برگزار کرده ایم‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد تصریح کرد‪ :‬با عبرت اموزی از گذشته مسیر پیش رو‬ ‫را تشخیص می دهیم‪ .‬سیاست گذاری های اقتصادی کشور در اجرای‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬از واگذاری های گذشــته مورد قبول نیست و گزینه ای جز‬ ‫تغییر این مسیر نداریم‪ .‬در این مسیر بر لزوم احیای اعتماد عمومی‬ ‫میان سرمایه گذاران نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر اعتماد اندکی میان ســرمایه گذاران به‬ ‫واگذاری ها وجود دارد‪ .‬همچنــان اعمال حقوق مالکانه دولت را در‬ ‫شرکت های واگذار شده شاهد هستیم‪ .‬نه قبل از واگذاری ها امادگی‬ ‫داشتیم و نه بعد از واگذاری ها از خریداران حمایت کردیم‪.‬‬ ‫خاندوزی تصریح کرد‪ :‬رها شــدگی مجموعه های واگذار شده به‬ ‫شدت مشهود است و صرفاً می خواستند شرکت های دولتی را واگذار‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین باید در سیاست های پیشینی و پسینی دقت کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در برخی از موارد کامیابی هایی نیز داشــته ایم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مث ً‬ ‫ال مالکیت عمومی گسترش یافته‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از مردم تحت سهام عدالت‪ ،‬وارد دارایی های دولت شده اند‪ .‬کدهای‬ ‫ســهامداری افزایش یافته اســت‪ .‬ظرفیت تولید و کفایت سرمایه‬ ‫بانک ها از محل بازار سرمایه افزایش یافته است و موارد دیگر را نیز‬ ‫می توان جزو موفقیت ها دانست‬ ‫وزیر اقتصاد گفــت‪ :‬در واگذاری های بدون فســاد مجموعه های‬ ‫دولتی‪ ،‬کارنامه قابل دفاعی نداشــتیم‪ .‬از منظر وزارت اقتصاد تداوم‬ ‫این حجم از رد دیون به صندوق ها نه مشــکلی از صندوق ها را حل‬ ‫می کند و نه شرکت ها واقعاً واگذار شده است‪ .‬اگر چه براساس قانون‬ ‫بودجه ســنواتی ملزم به اجرای قانون هســتیم اما پیشنهاد ما این‬ ‫اســت که به صورت جدی در این مسیر در قوانین بودجه‪ ،‬تغییراتی‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای امسال براساس مصوبه اولین جلسه هیئت واگذاری‬ ‫که دو هفته قبل برگزار شــد‪ ۱۸۷ ،‬شــرکت دولتــی با درصدهای‬ ‫مختلف ســهامداری دولت از ســه تا چهار درصــد تا صد درصد و‬ ‫همچنین ‪ ۳۰۰‬دارایی متنوع در دستور کار واگذاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد بیان کرد‪ :‬تمایز ما در این دولت با واگذاری های گذشته‬ ‫در وزارت اقتصاد این است که ابتدا باید توانمندی در مدیریت احراز‬ ‫شود‪ ،‬سپس مالکیت واگذار شود‪ .‬بنابراین قراردادها به صورت پیمان‬ ‫مدیریت بوده و پس از مدتی مالکیت واگذار می شود‪.‬‬ ‫خاندوزی همچنین از اماده شدن پیش نویس الیحه اصالح قانون‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت‪ :‬این پیش‬ ‫نویس به کمیســیون اقتصاد دولت ارائه شــده و پس از تصویب در‬ ‫صحن دولت به مجلس تقدیم می شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در گام دوم شرکت ها چه در بخش دولتی‬ ‫و چــه عمومی غیر دولتی باید برای افزایش کیفیت مدیریت و ارتقا‬ ‫بهره وری تالش کنند‪ .‬در این راستا شفاف سازی صورت های مالی‬ ‫بخش عمومی را در ادامه شفاف سازی صورت های مالی شرکت های‬ ‫دولتی طبق دســتور رئیس جمهور در سامانه کدال در دستور کار‬ ‫داریم‪ .‬باید مدیران بخش های دولتی و عمومی غیر دولتی پاسخگوتر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران‪:‬‬ ‫تعطیلی بهتر از ادامه خصوصی با روند فعلی است‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬بســیاری از فعاالن اقتصادی‬ ‫معتقدند اگر مسیر فعلی خصوصی سازی اصالح نشود‪ ،‬بهتر است‬ ‫تعطیل شود‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی در نخســتین رویداد بین المللی خصوصی‬ ‫سازی در اقتصاد ایران با بیان اینکه واگذاری تصدی گری دولتی‬ ‫چه در کشورهای پیشرفته و چه در حال توسعه به یک اصل تبدیل‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬در همه کشورها دولت ها برای مواجهه با بحران دولتی‬ ‫سازی‪ ،‬برنامه دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت ها به دنبال رفع مشکل مدیریت بخش خصوصی‬ ‫در اقتصاد هســتند‪ .‬کشورهای توســعه یافته یا در حال توسعه و‬ ‫یا حتی کشــورهای کامــ ً‬ ‫ا متمرکز دولتی مانند کمونیســتی و‬ ‫سوسیالیستی این موارد را نیز دستور کار قرار دادند‪.‬‬ ‫شــافعی با اشاره به ابالغ سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی در‬ ‫سالهای ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬از سوی رهبر معظم انقالب اظهار داشت‪ :‬برخی‬ ‫موارد مانند «شــتاب به سمت رشــد اقتصاد علمی»‪« ،‬بهره وری‬ ‫منابع انســانی»‪« ،‬گسترش مالکیت در سطح عمومی»‪« ،‬رسیدن‬ ‫به عدالت اجتماعی» و «واگذاری بنگاه ها به بخش های خصوصی و‬ ‫تعاونی» در این سیاست های ابالغی ذکر شده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫ما به هیچکدام یک از این اهداف حتی نزدیک هم نشــده ایم چه‬ ‫رسد به اینکه به ان برسیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار بود خصوصی سازی به معنای اینکه اقتصاد مولد‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬انجام شود اما عکس ان نتیجه داد‪ .‬امروز کسی را پیدا‬ ‫نمی کنید از فعاالن بخــش خصوصی‪ ،‬تعاونی‪ ،‬دولتی‪ ،‬حاکمیتی‪،‬‬ ‫نماینده مجلس و… و‪ .‬که از خصوصی ســازی راضی باشند‪ .‬چه‬ ‫خریدار و چه فروشنده همه ناراضی هستند‪ .‬بنابراین روند خصوصی‬ ‫سازی اشکال داشته است‪.‬‬ ‫شــافعی تصریح کرد‪ :‬عدم اصالح این مســیرها مــا را به جایی‬ ‫هدایت نخواهد کرد‪ .‬بزرگترین مشکل موجود و اشتباه فاحش در‬ ‫خصوصی ســازی‪« ،‬نگاه بودجه ای» به ان است‪ .‬یعنی خصوصی‬ ‫سازی را برای کسب بودجه مورد توجه قرار داده ایم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق ایران‪ ،‬ایراد دوم خصوصی ســازی را مسئله رد دیون‬ ‫عنوان و اظهار داشت‪ :‬اص ً‬ ‫ال رد دیون چه ارتباطی با خصوصی سازی‬ ‫دارد؟ از این جیب به ان جیب دولت اســت و بعد هم نتیجه ان‬ ‫می شود‪ ،‬واحدهای مشکل دار‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنگاه هایی کــه به صندوق ها و یا تامین اجتماعی به‬ ‫عنوان رد دیون داده می شــود‪ ،‬بســیاری از انها قبل از خصوصی‬ ‫سازی مشکل داشتند و قبل از واگذاری به تامین اجتماعی باعث‬ ‫شــدند که این نهاد ‪ ۱۰‬برابر مشــکل دار تر شود‪ .‬کجای این کار‬ ‫خصوصی سازی است؟‬ ‫شــافعی تصریح کرد‪ :‬یکی دیگر از مشــکالت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد اســت‪ .‬بســیاری از اوقات فعاالن‬ ‫اقتصادی اص ً‬ ‫ال نمی توانند برای دو تا سه ماه اتی خود را پیش بینی‬ ‫کنند؛ پیش بینی برای فعاالن اقتصادی ســخت و مشکل بوده و‬ ‫ریسک را افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هنوز به این باور نرسیده ایم‬ ‫که راه نجات کشور‪ ،‬عمومی کردن اقتصاد است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی اطمینانی به حرکت خصوصی سازی ندارد‪ .‬در فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب درباره خصوصی سازی بر توانمند سازی بخش‬ ‫خصوصی برای توفیق واگذاری ها تاکید شده است اما در گذشته‬ ‫به جای توانمند سازی‪ ،‬دست اندازی شده است‪ .‬چارچوب حقوقی‬ ‫کاملی در این مسیر نداشتیم که متضمن مالکیت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل و بعد از واگذاری نیز حد و مرز نهادهای نظارتی‬ ‫و دولتی مرتبط با خصوصی ســازی‪ ،‬مشخص نیست؛ خصوصاً در‬ ‫قیمت گذاری ها‪ .‬چرا در مبدا حرکت همه تکالیف تعیین نمی شود‬ ‫که در طول مســیر خصوصی سازی‪ ،‬ســرمایه گذار دچار مشکل‬ ‫نشود؟‬ ‫شافعی خاطرنشان کرد‪ :‬یکی دیگر از مشکالت حوزه خصوصی‬ ‫سازی فسخ قراردادهاســت‪ .‬برخی بنگاههایی که سرمایه گذاری‬ ‫کرده و مجموعه ای را خریده اند‪ ،‬در ادامه با فسخ قرارداد از هیئت‬ ‫واگذاری مواجه شده اند‪ .‬بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند اگر‬ ‫روش های قبلی ادامه یابد‪ ،‬بهتر است خصوصی سازی تعطیل شود‪.‬‬ ‫واکنش سخنگوی گمرک به ادعای سازمان غذا و دارو درباره شیرخشک‬ ‫سخنگوی گمرک در خصوص ادعای شیرخشکی سازمان غذا و‬ ‫دارو گفت‪ :‬این سازمان می داند که مرجع تحویل گیرنده کاال گمرک‬ ‫نیست و مواردی که اعالم می کنند اص ً‬ ‫ال در حوزه اختیارات گمرک‬ ‫نیست‪ .‬در بخشی از برنامه شبکه تلویزیونی افق‪ ،‬سید روح اهلل لطیفی‬ ‫سخنگوی گمرک در واکنش به مشاور سازمان غذا و دارو مبنی بر‬ ‫الزام ارســال اطالعات کاال در حین تخلیه و قبل از اظهار از سوی‬ ‫گمرک به سازمان غذا و دارو گفت‪ :‬سازمان غذا و دارو بهتر از همه ما‬ ‫می داند که مرجع تحویل گیرنده کاال گمرک نیست و این مواردی‬ ‫که اعالم می کنند اص ً‬ ‫ال در حوزه اختیارات گمرک نیست‪ .‬بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬درصد کاالهای تحویلی در ورود به کشــور قبل از تشــریفات‬ ‫گمرکی‪ ،‬سازمان بنادر‪ ،‬شرکت انبارهای عمومی و شرکت فرودگاه ها‬ ‫را رد می کنند‪ .‬زمانی گمرک ورود می کند که کاال ثبت ســفارش‬ ‫داشته و امکان اظهار کاال فراهم باشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی گمرک تاکید کرد‪ :‬ما مرکز و مرجع تحویل گیرنده‬ ‫کاال نیستیم که قرار باشد ما اجازه چیزی را صادر کنیم‪ .‬کاالها در‬ ‫سازمان بنادر و شرکت انبارهای عمومی و شرکت فرودگاه ها تخلیه‬ ‫می شــود و بعد اگر کاال ثبت سفارش داشت صاحب بار به گمرک‬ ‫مراجعه می کند‪ .‬در دولت جدید و اواخر دولت قبل دستورالعملی‬ ‫به همه دستگاه ابالغ شد که کاالی فاقد ثبت سفارش اجازه ورود‬ ‫نداشته باشد‪ .‬ما تحویل گیرنده و مسئول ان نیستیم‪ ۲۶ .‬دستگاه‬ ‫در واردات دخیل هســتند و گمرک بر اســاس قانون از زمانی که‬ ‫کاال ثبت ســفارش دارد و اظهار کاال صــورت می گیرد وظایفش‬ ‫اغاز می شود‪ .‬سازمان غذا و دارو از این شیرخشک ها مطلع و ثبت‬ ‫سفارش را چند ماه نگه داشته بود‪ .‬بر اساس اظهارات صاحب کاال‬ ‫ان ها کارتابل های خود را بررسی نمی کنند و بعد از ما انتظار دارند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مســئولیت حقوقی کاال از زمان اظهار با گمرک‬ ‫است‪ .‬قبل از ان کاال می تواند برگردد و حتی صاحب کاال پشیمان‬ ‫شود‪ .‬گمرک اعالم کرده که به دلیل شرایط خاص کشور کاالهایی‬ ‫که در انبار موجود اســت را بررســی و تصمیم گیری کنیم‪ .‬قانون‬ ‫مشخص کرده که ترخیص با گمرک است و این یعنی ما به عنوان‬ ‫مجری هســتیم و باید تاییدیه همه گرفته شده باشد و اگر کاالیی‬ ‫مجوز الزم را نداشــته باشد اص ً‬ ‫ال ترخیص نمی شود‪ .‬برای ترخیص‬ ‫شیرخشک های رژیمی نیاز به تاییدیه سامان غذا و دارو داشتیم که‬ ‫تا این اتفاق افتاد‪ ،‬ترخیص انجام شد‪ .‬سامانه جامع تجارت و وزارت‬ ‫صمت برای اینکه مشکل و خال قانونی رفع شود امده شناسه قبض‬ ‫انبار یکتا را برای همه انبارهای ماقبل از گمرک‪ ،‬گمرک و مقاصد‬ ‫تعیین کرده اســت و گفته باید کاال از زمان تخلیه و قبل از اظهار‬ ‫شناسه یکتا داشته باشد که قابل رصد باشد‪ .‬لطیفی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫کار در یک ســال اخیر انجام شده ولی این شیرخشک ها تا زمانی‬ ‫که ثبت سفارش نداشته باشــد‪ ،‬اظهار نمی شود‪ .‬موضوع چند ماه‬ ‫در کارتابل اقایان در وزارت بهداشــت مانده و مانند واکسن کرونا‬ ‫یادشان نبوده که شیرخشــک امده است‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬شناسه‬ ‫یکتای قبض انبار در ســامانه جامع تجارت مشــخص می شود که‬ ‫محور اصلی دستگاه هاســت و گمرک وظیفه قانونی ندارد‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت طی چند ماه گذشته با وجود ورود شیرخشک های دارویی‬ ‫توسط شرکت های مورد تایید سازمان غذا و دارو با هماهنگی این‬ ‫شرکت ها با سازمان غذا و دارو‪ ،‬روند درخواست ثبت سفارش و تایید‬ ‫ان بعد از چند ماه انجام شد و با وجود اطالع شرکت واردکننده به‬ ‫سازمان غذا و دارو مبنی بر ورود کاال هیچ اقدامی در ثبت سفارش‪،‬‬ ‫تمدید مجوز ترخیص با حداقل اسناد و تاییدیه سالمت و تایید عدم‬ ‫تولید داخل از ســوی سازمان غذا و دارو انجام نشد و نهایتاً بازار با‬ ‫کمبود شیر خشک درمانی مواجه شد تا اینکه نیمه اول اردیبهشت‬ ‫برای بخشی از محموله وارده پس از چند ماه‪ ،‬مجوزهای گفته شده‬ ‫صادر شد‪ ،‬با وجود مسئولیت سازمان غذا و دارو در تامین‪ ،‬توزیع و‬ ‫عرضه داروها و ملزومات پزشکی و برنامه ریزی برای تامین و توزیع‬ ‫و رصد کاالهای مورد نیاز در کشور‪ ،‬پاسخی در این خصوص در این‬ ‫برنامه ارائه نشد و صرفاً با مطرح کردن موضوع فرعی ورود کاال به‬ ‫گمرک‪ ،‬موضوعات اصلی مطرح نشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪ ۶۰‬لیترسهمیهبنزینخردادخودروهایشخصیبدونهیچ گونهتغییریساعتصفربامدادشنبه(یکمخردادماه)درکارت هایهوشمندسوختشخصیشارژمی شود‪.‬درسومینماهسال‪ ۶۰،۱۴۰۱‬لیترسهمیه‬ ‫بنزین ماهانه به کارت های هوشمند سوخت شخصی واریز خواهد شد‪ ،‬همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه طرح مدیریت مصرف سوخت واریز می شود‪.‬سهمیه بندی‬ ‫بنزینازساعتصفرروزجمعه‪ ۲۴،‬ابان ماهسال‪ ۱۳۹۸‬براساسمصوبهشورایعالیهماهنگیاقتصادیسرانسهقوه‪،‬برایهمهوسائطنقلیهبنزین سوزاغازشد‪.‬سقفذخیرهسهمیهبنزینکارت هایهوشمند‬ ‫سوختبرایمالکانخودروهایشخصیوموتورسیکلت ها ابتدا‪ ۶‬ماهبود کهبه دنبال گسترشویروس کرونادر کشوروشرایطویژه اعالم شدهبرایمقابلهبا گسترش ان‪،‬شرکتملیپخشفراورده هاینفتیدر‬ ‫اطالعیه ای این سقف را به‪ ۹‬ماه تغییر داد‪ ،‬بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت ها در صورت استفاده نکردن‪ ،‬حداکثر تا‪ ۹‬ماه در کارت های هوشمند سوخت قابل ذخیره خواهد بود‪.‬‬ ‫دیدار وزیر نفت ایران با وزیر انرژی عمان؛‬ ‫رونق دیپلماسی منطقه ای در بازارهای انرژی در دولت سیزدهم‬ ‫وزیــر نفت ایران با وزیر انرژی و معادن عمان دیدار کرد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که هفته گذشته نیز وزیر نفت با مقاماتی از ارمنستان و جمهوری‬ ‫اذربایجان دیدار کرد که نشان دهنده رونق دیپلماسی منطقه ای در بازار‬ ‫انرژی در دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫«جواد اوجی» وزیر نفت کشورمان با «الرومحی» وزیر انرژی و معادن‬ ‫عمان دیدار کرد و به گفت وگو پرداخت‪.‬‬ ‫در این دیدار در خصوص توسعه همکاری دو کشور در زمینه انرژی و‬ ‫پروژه های مشترک تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫هفته گذشــته نیز وزیر نفت با برخی مقامات و مسووالن کشورهای‬ ‫همسایه در خصوص افزایش مبادالت و همچنین گسترش دیپلماسی‬ ‫انرژی به گفت وگو نشست‪ .‬روز دوشنبه ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫دیدار با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های ارمنستان بر امادگی‬ ‫شــبکه گازی ایران برای اغاز سواپ گاز از ترکمنستان و نیز افزایش‬ ‫صادرات گاز به این کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت که مذاکرات برای ســواپ گاز از ترکمنستان به ارمنستان‬ ‫از خاک ایران اغاز شــده اســت و به زودی با توجه به ظرفیت باالی‬ ‫شبکه خطوط لوله گازی کشــور به نتایج خوبی در این زمینه دست‬ ‫خواهیم یافت‪ .‬همچنین روز پنجشــنبه ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه‪ ،‬وزیر نفت‬ ‫ایران میزبان معاون نخست وزیر جمهوری اذربایجان بود‪.‬‬ ‫وزیــر نفت و معاون نخســت وزیر جمهوری اذربایجان بر گســترش‬ ‫همــکاری تهران و باکو در بخش انرژی تاکید کردند‪ .‬افزایش مراجعه‬ ‫مقامات کشورهای همسایه به ایران در زمینه انرژی حاکی از ان است‬ ‫که ایران توانســته در دولت ســیزدهم‪ ،‬اعتماد از دست رفته خود در‬ ‫دولت گذشته در بازار انرژی را بازیابی کند‪.‬‬ ‫اغاز ســواپ گاز از ترکمنستان به جمهوری اذربایجان که از زمستان‬ ‫سال گذشته از سر گرفته شــد‪ ،‬یکی از مهم ترین نمادهای موفقیت‬ ‫دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو مجمع فعاالن صنعت سی‪ .‬ان‪ .‬جی خبر داد‪:‬‬ ‫صرفه جویی‪ 350‬میلیون لیتر بنزین با گازسوز کردن‪ 200‬هزار خودرو‬ ‫عضو مجمع فعاالن صنعت ســی‪ .‬ان‪ .‬جی کشــور گفت‪ :‬در ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته با سی‪ .‬ان‪.‬و جی سوز کردن حدود ‪ ۲۰۰‬هزار دستگاه خودرو‪،‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۳۵۰‬میلیون لیتری در مصرف بنزین حاصل شده است‬ ‫و انتظار می رود با اجرای کامل مصوبه شورای اقتصاد در این زمینه‪،‬‬ ‫صرفه جویی باالتری حاصل شود‪.‬‬ ‫«نوید خاصه باف» در نشســت خبری افزود‪ :‬شورای اقتصاد در سال‬ ‫‪ ۹۸‬مصوبــه طرح ملی دوگانه ســوز کردن خودروهــای عمومی و‬ ‫شــخصی را ابالغ کرد که طی ان مقرر بود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودروی عمومی (شامل وانت بار و تاکسی) به صورت رایگان‬ ‫دوگانه سوز شود‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬این مصوبه در میانه راه اجرا‪ ،‬با اصالحیه ای مواجه‬ ‫شد که اجازه می داد خودروهای مسافربرهای شخصی و تاکسی های‬ ‫اینترنتی نیز دوگانه سوز شود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی خاطرنشان کرد‪ :‬از ان زمان تاکنون فقط ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫دستگاه خودرو دوگانه ســوز شده است و به ویژه مواجهه با پاندومی‬ ‫کرونا و همچنین کمبود ارز در کشــور‪ ،‬اجرای ان را با کندی همراه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امار صرفه جویی روزانه ‪ ۲۳‬میلیون لیتری در کشور ناشی‬ ‫از دوگانه سوز کردن خودروها در حالی است که کشور چین با هفت‬ ‫میلیون دستگاه خودروی دوگانه سوز‪ ،‬روزانه در مصرف ‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین صرفه جویی می کند و دلیل ان‪ ،‬تمرکز بر دوگانه سوز کردن‬ ‫خودروهای ســنگین و تجاری است؛ نکته ای که در کشورمان از ان‬ ‫غفلت شده است‪.‬‬ ‫عضو مجمع فعاالن صنعت سی‪ .‬ان‪ .‬جی کشور یاداوری کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫این طرح مقرر بود ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه مینی بوس و ‪ ۴۰‬هزار دستگاه‬ ‫اتوبوس سی‪ .‬ان‪ .‬جی سوز شوند‪ ،‬اما اجرایی نشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش از استقرار دولت سیزدهم هیچ نقطه روشنی از اینده‬ ‫این قراردادها و همچنین طراحی برنامه جامعی در این خصوص وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬اما با روی کار امدن دولت ایت اهلل رییسی امیدواریم اقدامات‬ ‫الزم برای اجرای این طرح انجام شود‪.‬‬ ‫خاصه باف یاداور شد‪ :‬در حالی که صنعت سی‪.‬ان‪ .‬جی زمینه اشتغال‬ ‫به کار مستقیم بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر را فراهم کرده‪ ،‬اما برخی نمایندگان‬ ‫خانه ملت بدون مطالعه و با اتکا به سخنان چند نفر دالل‪ ،‬قراردادهای‬ ‫یاد شــده را غیراســتاندارد توصیف می کنند که با شــرکت هایی‬ ‫غیراستاندارد منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امروز کیت و کپسول سازان ایرانی ضمن بومی سازی‬ ‫کامل این صنعت‪ ،‬محصوالت شــان را به روســیه‪ ،‬کشورهای حوزه‬ ‫اوراسیا و حتی برخی کشورهای اروپایی صادر می کنند و از استاندارد‬ ‫«گوس» روسیه برخوردارند‪ ،‬اما جالب است که اجازه استفاده از این‬ ‫استانداردها در تولید داخل داده نمی شود‪.‬‬ ‫همچنین «محمدرضا گلزار » دیگر عضو مجمع فعاالن صنعت سی‪.‬‬ ‫ان‪ .‬جی کشور در این نشست اظهار داشت‪ :‬انانی که بحث تحقیق و‬ ‫تفحص از این صنعت را در مجلس دنبال می کنند‪ ،‬باید بدانند سالیانه‬ ‫چند بار به صورت دوره ای از خطوط تولید و محصوالت این صنعت‬ ‫نمونه بردایر می شود و در صورت هر گونه تخلف‪ ،‬گواهی استانداردشان‬ ‫باطل می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به استفاده از کیت های نســل اول در ابتدای دهه ‪۸۰‬‬ ‫برای دوگانه سوز کردن خودروها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز به فناوری‬ ‫کیت نسل ‪ ۴‬دست یافته ایم و حتی موفق به دریافت استاندارد ان‬ ‫نیز شده ایم‪.‬‬ ‫در ادامه «خلیل علی عســگری» از فعاالن و کارشناســان صنعت‬ ‫ســی‪ .‬ان‪ .‬جی افزود‪ :‬هفت کارخانه تولیدکننده مخزن و تعداد قابل‬ ‫مالحظه ای تولیدکننده کیت کپســول در کشور فعالند و اتحادیه‬ ‫سوخت های جایگزین با حدود یک هزار مرکز خدمات دارای پروانه در‬ ‫کشور مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬در سال ‪ ۸۹‬مقرر شد ‪ ۱۰‬درصد به قیمت سی‪ .‬ان‪.‬‬ ‫جی در کشــور افزوده و از این پول برای اورهال کردن و هوشــمند‬ ‫کردن جایگاه های سی‪ .‬ان‪ .‬جی استفاده شود؛ مبلغی بیش از یک هزار‬ ‫میلیارد تومان که می توانست تحولی در این صنعت ایجاد کند‪.‬‬ ‫طراحی سامانه کشف و ردیابی چشمه ها و لکه های نفتی توسط پژوهشگران ایرانی‬ ‫پژوهشگران دانشــگاه تهران برای نخستین بار در کشور موفق به‬ ‫طراحی و پیاده ســازی سامانه کشف و ردیابی چشمه ها و لکه های‬ ‫نفتی در سطح دریاها با استفاده از تصاویر ماهواره ای شدند‪.‬‬ ‫روابــط عمومی دانشــگاه تهران‪ ،‬محققان دانشــکده مهندســی‬ ‫نقشــه برداری و اطالعات مکانی دانشــکدگان فنی دانشگاه تهران‬ ‫برای اولین بار در کشور‪ ،‬موفق به طراحی سامانه ای شدند که قادر‬ ‫به شناسایی چشــمه های نفتی و همچنین ردیابی لکه های نفتی‬ ‫در ســطح دریاهاست‪ .‬مهدی حسنلو‪ ،‬دانشیار دانشکده مهندسی‬ ‫نقشــه برداری و اطالعات مکانی دانشگاه تهران و مجری این طرح‬ ‫با تاکید بر اهمیت طراحی و ســاخت این سامانه برای نظارت در‬ ‫محــدوده مرزهای ابی با توجه به مرزهــای طوالنی ابی ایران در‬ ‫شــمال و جنوب کشور گفت‪ :‬این سامانه عالوه بر شناسایی لکه ها‬ ‫و چشــمه های نفتی‪ ،‬این قابلیت را نیز دارد که جهت حرکت انها‬ ‫در سطح اب را مشخص کند‪ .‬این موضوع به لحاظ محیط زیستی و‬ ‫برنامه ریزی و تصمیم گیری حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫مجری طرح ســامانه اکتشاف چشــمه ها و لکه های نفتی کشف‬ ‫چشــمه های نفتی را از دیگر مزایا و کارکرد این سامانه برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬عالوه بر وجود منابع نفتی روی خشکی ها‪ ،‬یکی از منابع مهم‬ ‫چشمه های نفتی در دریاهاست که این جریان نفت از چشمه های‬ ‫نفتی در دریا جریان پیدا کرده و روی سطح اب دریا ظاهر می شوند‪.‬‬ ‫این سامانه قادر است محل چشمه های نفتی را کشف و با استفاده‬ ‫از پردازش تصاویر ماهواره ای‪ ،‬اطالعات مورد نظر را استخراج کند‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی(فشرده)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل‪ ،‬به استناد قانون برگزاری مناقصات ‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو‬ ‫مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی از محل»اعتبارات داخلی «با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به پیمانکار واجد‬ ‫شرایط واگذار نماید ‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و همچنین بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪ .‬لذا تقاضا می شود پس از نشر اگهی ‪ ,‬به سامانه فوق مراجعه و پس از طی‬ ‫مراحل مندرج در سامانه ‪ ,‬اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در مناقصه‪ ،‬اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال‬ ‫پاکت الف مناقصه و پاکت اسناد ارزیابی کیفی (به صورت فیزیکی ) در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که الزامی می باشد‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ ë‬ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی‪ ،‬در صورت برنده شدن ارسال اصل پاکات (ب ‪ ،‬ج ) به ادرس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر‬ ‫الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر– تلفن ‪077-31282204-31282203:‬‬ ‫‪ ë‬به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ,‬مشروط‪ ,‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ,‬مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر‬ ‫اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ ë‬مبلغ خرید اسناد ‪ 500,000 :‬ریال در وجه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر به شماره حساب ‪ 0102403497008‬بانک صادرات شعبه میدان امام (ره)‬ ‫‪ ë‬هزینه درج اگهی با برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ ë‬زمان فروش اسناد مناقصه‪ 1401/3/2 :‬الی ‪1401/3/7‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫کد فراخوان سامانه ستاد‬ ‫مبلغ تضمین ریال‬ ‫(ضمانت نامه‬ ‫بانکی معتبر)‬ ‫تاریخ و ساعت‬ ‫ارسال پاکات از‬ ‫طریق سامانه‬ ‫تاریخ و ساعت‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫ارزیابی مناقصه از‬ ‫طریق سامانه‬ ‫تاریخ و ساعت‬ ‫بازگشایی پاکات‬ ‫مناقصه از طریق‬ ‫سامانه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 401/6‬م ن‬ ‫طراحی‪ ،‬تامین‪ ،‬ساخت‪ ،‬نصب‪،‬‬ ‫تست‪ ،‬راه اندازی مرکز دیسیاچینگ‬ ‫شبکه توزیع برق استان بوشهر‬ ‫‪2001001443000009‬‬ ‫‪2/000/000/000‬‬ ‫‪1401/3/28‬‬ ‫ساعت ‪8‬‬ ‫‪1401/3/28‬‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫‪1401/4/25‬‬ ‫ساعت ‪8:30‬‬ ‫شناسه اگهی‪1319630:‬‬ ‫مدیر تدارکات و انبارها‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر‬ ‫مدیر عامل ساتبا‪:‬‬ ‫پیش بینی تامین حدود ‪ ۶۰۰‬مگاوات‬ ‫برق از طریق واردات‬ ‫رضوی مدیر عامل ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر و بهره وری‬ ‫انرژی برق(ساتبا) گفت‪ :‬پیش بینی می شود حدود ‪ ۶۰۰‬مگاوات‬ ‫برق مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین شود‪.‬‬ ‫محمود کمانی با بیان اینکه نیروگاه های انشعابی در سطح کشور‬ ‫از اهمیــت ویژه ای برخوردار اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــکالتی که‬ ‫نیروگاه ها با سوخت فسیلی دارد‪ ،‬نیروگاه های فعال با انرژی های‬ ‫خورشیدی ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مشــکل تامین سوخت‪ ،‬الودگی و مصرف‬ ‫اب از مشــکالت نیروگاه های فسیلی است‪ ،‬به برنامه های دولت‬ ‫برای توسعه نیروگاه های خورشیدی پرداخت و افزود‪ :‬طی چهار‬ ‫سال دولت سیزدهم برنامه توسعه ‪ ۱۰‬هزار مگاواتی نیروگاه های‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را در دســتور کار داریم‪ .‬معاون وزیر نیرو‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬با توجه به مجوزی که شــورای اقتصاد صادر کرده‪،‬‬ ‫امســال ســرمایه گذاری برای راه اندازی ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫خورشیدی به مناقصه گذاشته شده است‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫مرحله اول مناقصه انجام شده که پس از ارزیابی شرکت ها با ان ها‬ ‫قرارداد منعقد و به تدریج کار احداث نیروگاه ها شروع می شود‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫سهمیه بنزین خرداد واریز شد‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫سلیمی‪ :‬صنایع بزرگ باید برای‬ ‫تولید برق سرمایه گذاری کنند‬ ‫یک عضو هیات رئیسه مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬نباید برق کسبه بازار که مصرف چندانی ندارند برای‬ ‫تامین برق یک صنعت بزرگ که سالیانه میلیاردها تومان‬ ‫سود دارد‪ ،‬قطع شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم علیرضا ســلیمی ‪ ،‬با اشاره به فرا رسیدن‬ ‫فصل گرما به ضرورت مدیریت خاموشی ها تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واقعیت این است که ما با کمبود برق مواجه هستیم‬ ‫و یکی از دالیل اصلی ان نیز عدم سرمایه گذاری در حوزه‬ ‫تولید برق در طول چندین سال گذشته است‪ .‬دولت قبل‬ ‫در این حوزه کم کاری داشــته اســت و در خصوص این‬ ‫ترک فعل‪ ،‬ما منتظر گزارش قوه قضاییه هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬برای مدیریت خاموشــی ها با‬ ‫توجــه به کمبود برقی که با ان مواجه هســتیم چندین‬ ‫نکته باید مورد توجه قرار گیرد؛ صنایع بزرگ نظیر فوالد‬ ‫باید خودشــان در زمینه تولید برق سرمایه گذاری انجام‬ ‫دهند‪ ،‬این صنایع سود زیادی دارند که باید این صنایع را‬ ‫واداشــت که در بازه زمانی معین برای تولید برق سرمایه‬ ‫گذاری انجام دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم محالت در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از سوی دیگر بعضی از صنایع هستند که حساس به‬ ‫شمار می روند مانند صنعت الومینیوم‪ .‬در استان هایی که‬ ‫این صنایع وجود دارند‪ ،‬وزارت نیرو نباید برق این صنایع‬ ‫را جزو ســهمیه ان استان حساب کند تا به دنبال تامین‬ ‫برق این صنعت با خاموشی در حوزه خانگی مواجه شویم‪.‬‬ ‫این عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد‪ :‬نباید برق یک‬ ‫کاســب که برق کمی مصرف می کند قطع شود تا برق‬ ‫یک صنعت بزرگ که سالیانه میلیاردها تومان سود دارد‪،‬‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫ســلیمی تاکید کرد‪ :‬برای خاموشی ها باید اولویت بندی‬ ‫دقیقی صورت گیرد و اگر قرار است خاموشی اتفاق افتد‬ ‫باید یک جدول خاص تهیه شود و بر اساس اولویت بندی‪،‬‬ ‫برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫مسئوالن و مردم دو ُرکن مهم‬ ‫در مدیریت مصرف برق‬ ‫روز اول خردادماه روز بهره وری و مصرف بهینه نامگذاری‬ ‫شــده است؛ بهره وری ارتباط معنا داری با مصرف بهینه‬ ‫برق دارد‪.‬تدبیر برنامه ریزی مسووالن و مشارکت مردم دو‬ ‫ُرکن مهم در مدیریت مصرف بــرق و افزایش بهره وری‬ ‫اســت‪ .‬بهینه ســازی مصرف به معنای استفاده درست و‬ ‫به اندازه‪ ،‬با مفهوم بهره وری با معنای اســتفاده مطلوب‪،‬‬ ‫موثر و بهینه از تمام وقت‪ ،‬امکانات‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬پتانســیل‪،‬‬ ‫سرمایه‪ ،‬نیرو و منابعی که به انسان برای رسیدن به رشد و‬ ‫شکوفایی همه جانبه کمک می کند قرابت دارد‪.‬‬ ‫در سالی که تولید دانش بنیان و اشتغالزایی سرلوحه همه‬ ‫فعالیت های اقتصادی و برنامه ریزی های ملی ماست‪ ،‬باید‬ ‫مصرف بهینه نیز در اولویت های اول ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫در مقوله مصــرف انرژی و به ویژه مصرف برق امســال‬ ‫نیازمند ترویج بیشــتر یک ارزش اجتماعی تحت عنوان‬ ‫مصرف بهینه هستیم‪ .‬چراکه ناترازی تولید و گذر از اوج‬ ‫مصرف برق تابستان امســال ما در گردنه از مسایل قرار‬ ‫داده اســت که به دست دو گروه توانمند حل انها امکان‬ ‫پذیر است‪ .‬یکی از این ارکان دوگانه مسئولین دولتی یعنی‬ ‫وزارت نیــرو‪ ،‬توانیر‪ ،‬برق های منطقه ای تولید و توزیع ها‬ ‫هستند‪ .‬اقدامات شایسته ای در دست است تا حل مساله‬ ‫ناتــرازی و گذر از پیک به خوبی صورت پذیرد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه تدوین یکصد برنامه ی اقدام جامع در زنجیره تولید‪،‬‬ ‫انتقال و توزیع برق به صورت نظام مند و هدفمند‪ ،‬توجه و‬ ‫تمرکز تمامی ارکان صنعت برق را برای تامین برق مستمر‬ ‫و پایدار در ایران سرافراز به این اقدامات موثر جلب کرده‬ ‫است که می توان در مقال های بعدی به ان پرداخت‪.‬‬ ‫اما رکن دوم حل مســاله ناترازی و گــذر از اوج مصرف‬ ‫تابستان سال جاری کدام است؟‬ ‫بدون شک رکن دوم مردم هســتند‪ .‬همان ها که از اول‬ ‫انقالب اســامی ایران تا کنون دســت به دســت هم از‬ ‫سیالب های حوادث گذشته اند‪.‬همان هایی که گرد و غبار‬ ‫کرونا را فرو نشاندند‪ .‬همان ها که اثبات کرده اند در رفتار‬ ‫به شعار و اندرز بنی ادم اعضای یکدیگرند دل سپرده اند‪.‬‬ ‫مردم می دانند و به خوبی اگاهند که مسئولیت اجتماعی‬ ‫و تعهــد اخالقی به انها انگیــزه ی فراتر از تصور خواهد‬ ‫بخشــید تا با اقداماتی جزیی که همگی شدنی هستند‬ ‫بتوانند برق را بهینه مصرف نمایند‪.‬‬ ‫جالب اینکه این اقدامــات از رفاه زندگی انان نمی کاهد‪.‬‬ ‫بلکه با تشویق های مالی و انگیزشی از بیرون و با صدای‬ ‫تشویق وجدانی در درون همراه است‪.‬‬ ‫هــر دو رکن باید از جان و دل تالش کنند تا برق گلوگاه‬ ‫ناترازی را پشت ســر بگذارد‪ .‬هردو رکن با موفقیت می‬ ‫توانند مجددا در عرصه تاریخ ایران اسالمی بدرخشند‪.‬‬ صفحه 3 ‫افزایش ساعت کاری ساتنا از اول خردادماه‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫بر اساس اعالم بانک مرکزی از اول خردادماه‪ ،‬ارسال دستور پرداخت های ساتنا برای مشتریان تا ساعت‪ ۱۴‬و‪ ۳۰‬دقیقه امکان پذیر است‪ .‬بانک مرکزی‪ ،‬با توجه به تغییر ساعات کاری بانک ها بعد از ایام ماه مبارک‬ ‫رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین وضعیت چک های رمزدار در سامانه چکاوک‪ ،‬از اول خردادماه سال جاری ساعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت در سامانه ساتنا برای دستور پرداخت های‬ ‫بین مشتری‪ ۱۴‬و‪ ۳۰‬دقیقه برای دستور پرداخت های بین بانکی ساعت‪ ۱۵‬تعیین شده است‪.‬در خصوص سامانه پایا‪ ،‬ساعات شروع پردازش چرخه ها بدون تغییر و همانند گذشته خواهد بود‪.‬پیش از این ساعت‬ ‫خاتمه پذیرش دستور پرداخت در ساتنا برای مشتریان ساعت‪ ۱۴‬بوده است‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫اخبار‬ ‫هشدار پیامکی قوه قضائیه‬ ‫به فعاالن بازار بورس‬ ‫قوه قضائیه با ارسال پیامکی به فعاالن بازار بورس هشدار‬ ‫داد که به هیچ عنوان کد بورسی خود را در اختیار دیگران‬ ‫قرار ندهند‪ .‬معاونت اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم‬ ‫قوه قضائیه در هشداری پیامکی که به شهروندان ارسال‬ ‫کرده است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬فعاالن محترم بازار بورس!به هیچ‬ ‫عنوان کد بورســی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید‪.‬‬ ‫مســئولیت هرگونه سوءاســتفاده از کد بورسی به عهده‬ ‫دارنده کد است‬ ‫ذخایر ارزی ترکیه طی یک هفته‬ ‫‪ ۵‬میلیارد دالر اب رفت‬ ‫امار بانک مرکزی ترکیه نشان داد ذخایر ارز خارجی این‬ ‫کشور حدود ‪ ۵‬میلیارد دالر طی هفته منتهی به سیزدهم‬ ‫ماه مه کاهش یافته که حاکی از شکســت سیاســت این‬ ‫کشور در حمایت از لیر است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ‪ ،‬ذخایر‬ ‫خالص ارز خارجی ترکیه بیشــترین کاهش را در ســال‬ ‫جاری میالدی داشــت ه که نشــان می دهد تالش برای‬ ‫حمایت از لیر بهای سنگینی داشته است‪.‬‬ ‫امار بانک مرکزی ترکیه در روز جمعه نشان داد ذخایر ارز‬ ‫خارجی این کشور ‪ 4.8‬میلیارد دالر طی هفته منتهی به‬ ‫سیزدهم ماه مه کاهش یافته است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کل ذخایر‬ ‫ترکیه غیر از ذخایر طالی این کشــور به پایین ترین رقم‬ ‫طی ‪ 10‬ماه گذشته یعنی ‪ 61.2‬میلیارد دالر رسیده است‪.‬‬ ‫طبق گفت ه کریستین ماگیو‪ ،‬رییس استراتژی اوراق بهادار‬ ‫در تی دی ســکیوریتیز‪ ،‬این کاهش شدید هفتگی بسیار‬ ‫تکان دهنده بود و نشــان داد ترکیه در سیاست های خود‬ ‫ناموفق بوده و برخالف جریان باد حرکت می کند‪.‬‬ ‫حتــی با وجود مداخله بانک های دولتــی ترکیه در بازار‬ ‫مبادالت ارز خارجی‪ ،‬لیر بدترین عملکرد خود را در سال‬ ‫جاری میالدی در بین بازارهای نوظهور داشته و ‪ 16‬درصد‬ ‫از ارزش خود را در برابر دالر ازدســت داده است‪ .‬کاهش‬ ‫ارزش لیر در شرایطی صورت می گیرد که تقاضای باالیی‬ ‫از سوی شرکت های ترکیه برای دالر وجود دارد‪.‬‬ ‫این شــرکت ها تالش می کنند خودشان را در برابر تورم‬ ‫ت جهانی‬ ‫به وجودامــده از افت ارزش لیر و باال رفتن قیم ‬ ‫کاالها حفظ کنند‪.‬‬ ‫بانک هــای دولتی ترکیه هیــچ اظهارنظــری در مورد‬ ‫مداخــات ارزی خود نکرده اند‪ ،‬امــا طبق گفته یکی از‬ ‫روســای سابق بانک مرکزی ترکیه‪ ،‬بانک های دولتی این‬ ‫کشــور نقل وانتقال های ارزی خــود را در محدوده قانون‬ ‫انجام داده و در بازار ارز فعال خواهند ماند‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛‬ ‫شناسایی بیش از‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک ها‬ ‫معاون وزیر اقتصاد گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان اموال مازاد‬ ‫(شامل ســهام و امالک) نزد بانک ها شناسایی شده که با فروش انها‬ ‫می توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد‪.‬‬ ‫موضوع بنگاه داری بانک ها و فعالیت های غیر مولد قوی در اقتصاد ایران‪،‬‬ ‫یکی از چالش های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف‬ ‫منابع و نقدینگی طی ســالیان گذشته شــده است‪ .‬گسترش بخش‬ ‫غیررســمی در اقتصاد‪ ،‬توزیع درامد ناعادالنه‪ ،‬کاهش رشد اقتصادی‬ ‫و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید از جمله اسیب های جدی بنگاه‬ ‫داری بانک ها در اقتصاد است‪.‬‬ ‫به منظور جلوگیــری از این چالش و به طور کلی تقویت نظام بانکی‬ ‫در ماه گذشــته وزارت اقتصاد بزرگترین سهامدار بانک های دولتی از‬ ‫سند «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی کرد که شامل‬ ‫دســتورالعمل هایی در ‪ ۳‬بخش هدایت اعتبار‪ ،‬انضباط مالی و الزامات‬ ‫فناورانه بانک ها بود‪ .‬در همین راســتا و در پاســخ به اینکه این سند‬ ‫چگونه می تواند گره چالش های نظام بانکی را باز کند به گفتگو با سید‬ ‫عباس حســینی‪ ،‬معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشستیم که‬ ‫مشروح ان به شرح زیر است‪.‬‬ ‫بنگاه داری و ســرمایه گذاری های غیرمولد بانک ها چه‬ ‫اسیب هایی در طی این سال ها داشته است؟‬ ‫دولت ها‪ ،‬متولی برنامه ریزی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه‬ ‫اقتصادی کشورها هستند‪ .‬حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نمی توان‬ ‫منکر مدیریت دولت ها در روند توسعه اقتصادی شد‪ .‬وظیفه اصلی نظام‬ ‫بانکی نیز‪ ،‬به جریان انداختن پول در چرخه اقتصاد اســت‪ .‬حال اگر‬ ‫خود شبکه بانکی که محل تجمع پول و منابع مالی است‪ ،‬بخواهد در‬ ‫نقش سرمایه گذار و یا بنگاه دار عمل کند‪ ،‬به دلیل انکه منافع گروهی از‬ ‫ذینفعان را مدنظر قرار خواهد داد‪ ،‬سرمایه را به سمتی هدایت خواهد‬ ‫کرد که بیشترین بازدهی را داشته باشد‪ .‬مشکل از انجا اغاز می شود‬ ‫که بانک ها‪ ،‬به عنوان شبکه مویرگی پول رسان به اقتصاد‪ ،‬در راستای‬ ‫اهداف رشــد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار‬ ‫می دهند‪ .‬گاهی منجر به رشــد نقدینگی در یک بازار (ارز‪ ،‬طال‪)… ،‬‬ ‫و گاهی باعث رشــد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن‪)… ،‬‬ ‫می شــوند که اســیب های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای‬ ‫رقیب وارد می اورند‪.‬‬ ‫چرا به طور کلی بانک ها به سرمایه گذاری در بازارهای طال‬ ‫و ارز و همچنین بنگاه داری تمایل دارند؟ در قانون جدید‬ ‫چه تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع اندیشــیده‬ ‫شده است؟‬ ‫به طور کلی‪ ،‬دارنده ســرمایه‪ ،‬تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای پر‬ ‫کاهش دارایی های ثابت بانک ها موجب تضعیف سیستم‬ ‫بانکداری نمی شود؟‬ ‫بازده دارد‪ .‬با این وجود‪ ،‬قانونگذار و نهاد ناظر اســت که می بایســت‬ ‫در این خصوص مداخالت جهت دهنده داشــته باشــد‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫در بســته راهبردی بانکی که به عنوان ‪ ۱۰‬فرمان بانکی وزیر محترم‬ ‫امور اقتصــادی و دارایی مطرح گردید‪ ،‬چنین ســرمایه گذاری هایی‬ ‫توســط بانک های دولتی به شدت منع گردید‪ .‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫نیز از طریق ســازوکارهای تنبیهی مالیاتی‪ ،‬مانع بنگاه داری بانک ها‬ ‫شــده که به تدریج در حال اجرا است‪ .‬بخش اعظم وظیفه پیشگیری‬ ‫از کژکارکردی های نظــام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اســامی ایران اســت که با نظارت دقیق‪ ،‬به موقع و قاطع قابل انجام‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫اینکــه در حــال حاضــر‪ ،‬تــورم در دارایی هــای ثابــت‪ ،‬امالک و‬ ‫سرمایه گذاری های حقوقی شبکه بانکی‪ ،‬نقطه قابل اتکایی برای شبکه‬ ‫بانکی محســوب شده است کالم صحیحی اســت‪ .‬لیکن‪ ،‬تناسبی با‬ ‫وظایف اصلی بانکداری ندارد‪ .‬درواقع دارایی قابل اتکایِ بانک ســالم‪،‬‬ ‫مطالبات با کیفیتی است که تضمین کننده بقای بانک و سالمت شبکه‬ ‫بانکی خواهد بود‪.‬‬ ‫چرا الزام شــده اســت که اعتبار بانک ها باید به سمت‬ ‫طرح های با پیشــرفت پروژه بیش از ‪ ۸۰‬درصد هدایت‬ ‫شــود؟ راهکارهای جایگزینی که بــرای بانک ها ارائه‬ ‫شده‪ ،‬اعم از ســرمایه گذاری در دانش بنیان ها‪ ،‬تامین‬ ‫مالــی زنجیره ای و… چقدر می تواننــد نیاز بانک ها در‬ ‫سرمایه گذاری در دارایی های ثابت را برطرف کند؟‬ ‫ایا اماری از این موضوع در دسترس هست؟‬ ‫در حال حاضر و بر اساس براوردهای به عمل امده بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و امالک) نزد بانک ها شناسایی‬ ‫شــده که با فروش انها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه‬ ‫و امالک)‪ ،‬می توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه پیشــتر هم قوانین سفت و سختی در‬ ‫زمینه ممنوعیت بنگاه داری بانک ها داشتیم و کارامدی‬ ‫الزم را نداشــت‪ ،‬قوانین جدید با چه ســاز و کاری این‬ ‫موضوع را تضمین می کنند؟‬ ‫موضوعی که بدوا ً باید به ان پرداخته شود این است که ایا بنگاه داری‬ ‫بانک ها بد مطلق است؟ اجرای سفت و سخت قانون رفع موانع تولید‬ ‫باعث شد تا بانک ها غالب منابع خود را به تسهیالت سرمایه در گردش‬ ‫اختصاص دهند و این در حالی اســت کــه بیش از ‪ ۸۰‬درصد تامین‬ ‫مالی کشور توسط شــبکه بانکی انجام می شود‪ .‬در چنین شرایطی‪،‬‬ ‫رشد سرمایه گذاری ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا نمود و رشد‬ ‫اقتصادی کشــور به شدت تحت تاثیر قرار گرفت که موجب شد تا در‬ ‫قوانین بودجه سال های ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬مجوز سرمایه گذاری به بانک ها‬ ‫یکی از مشــکالت حال حاضر اقتصاد ایران تعدد بیشــمار طرح های‬ ‫نیمه تمام ملی و اســتانی می باشد که باعث شده ذینفعان و مقامات‬ ‫استانی در تامین مالی انها دچار مشکالت عدیده شوند و این موضوع‬ ‫باعث طوالنی شدن روند بهره برداری طی سالیان متمادی شده است‪.‬‬ ‫هر چند هیچ قانونی شــبکه بانکی را ملزم به تامین مالی طرح های با‬ ‫پیشــرفت بیش از ‪ ۸۰‬درصد نکرده اســت و به عنوان نمونه بانک ها‬ ‫مطابــق ماده واحده اصالح ماده ‪ ۵۶‬قانون الحاق و متعاقباً بر اســاس‬ ‫بند ز تبصره ‪ ۴‬قانون بودجه ســال ‪( ۱۴۰۱‬تا ســقف ‪ ۵,۰۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای هر پروژه) مکلف به تامین مالی طرح هایی شــده اند که در‬ ‫پیوســت شماره ‪ ۱‬قانون بودجه درج شده اند و باتوجه به دولتی بودن‬ ‫این پروژه ها و همچنین عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک‪،‬‬ ‫اصوالً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه گذاری در این طرح ها وجود‬ ‫نداشته و به نوعی‪ ،‬روشی برای تامین مالی طرح ها و پروژه های دولتی‬ ‫بدل گردیده که بانک ها مطابق قانون مکلف به اجرای ان هستند‪ .‬با این‬ ‫حــال در پروژه هایی که الزام قانونی برای تامین مالی انها وجود ندارد‬ ‫رعایت این نسبت می تواند کمک شایانی به بهره برداری از پروژه های‬ ‫با درصد فیزیکی باال نماید‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی‪:‬‬ ‫نتایج رویداد خصوصی سازی می تواند چراغ راه اینده باشد‬ ‫سرهنگ ولی پور گودرزی خبر داد؛‬ ‫سبد گردان صوری بورس‬ ‫دستگیر شد‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ‪ ،‬از دستگیری‬ ‫ســبد گردان صــوری بازار ســرمایه خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫کارشناســان ارزش ریالی اموالی که این فرد کالهبرداری‬ ‫کرده بــود ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال اعالم کرده اند‪ .‬ســرهنگ‬ ‫علی ولی پور گودرزی توضیح داد‪ :‬در راســتای رسیدگی‬ ‫به پرونده های اخالل در بازار سرمایه بورس و اوراق بهادار‬ ‫پرونده ای با موضوع سبد گردانی و مشاوره سرمایه گذاری‬ ‫در معامالت در دستورکار این پلیس قرار گرفت که در این‬ ‫راستا فردی که ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال کالهبرداری کرده بود‬ ‫دستگیر شد‪ .‬وی عنوان داشــت‪ :‬متهم س‪ .‬س از طریق‬ ‫فضای مجازی با جذب دنبال کننده با شگردهای مختلف‪،‬‬ ‫بدون اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار خود را به‬ ‫عنوان سبد گردان و مشاور سرمایه گذاری در بازار بورس‬ ‫و ســرمایه معرفی می کرد‪ .‬این مقام انتظامی افزود‪ :‬متهم‬ ‫با وعده پرداخت ســود کالن در کمترین زمان به سرمایه‬ ‫گذاران بورس توانسته بود اعتماد اشخاص را به خود جلب‬ ‫کند تا جایی که کاربران حاضر به در اختیار گذاشتن نام‬ ‫کاربــری و رمز عبور کارگزاری خــود به وی می نمودند و‬ ‫متهم با دسترسی به پرتفوی شخصی انها مبادرت به جذب‬ ‫ســرمایه ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریالی متواری شده بود که با اقدام‬ ‫فنی پلیس دســتگیر و به دادسرا فرستاده شد‪ .‬این مقام‬ ‫پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال را ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد ریال اعالم کرده اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با توجه به فراگیر‬ ‫شدن سرمایه گذاری در بازار بورس و سرمایه و همچنین‬ ‫کانال ها و محتواهای به ظاهر اموزشی در فضای مجازی که‬ ‫بعضاً برای کاله برداری و منافع شخصی ساخته می شوند‬ ‫از شهروندان خواست تا با دید باز و اموزش های الزم وارد‬ ‫این بازار شــوند و از افشای اطالعات حساب های شخصی‬ ‫خودداری نمایند‪ ،‬لذا مردم در صورت مشــاهده هرگونه‬ ‫موارد مشابه با این پلیس به شماره های ‪۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳‬‬ ‫و یا ‪ ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲‬یا پلیس فتا تماس بگیرند‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬کماکان نظارت بر نحوه ســرمایه گذاری بانک ها و تاکید‬ ‫بر واگذاری ســهم بانک از بنگاه داری مورد تاکید می باشد‪ .‬همانگونه‬ ‫که قب ً‬ ‫ال اشــاره شــد در ماده ‪ ۱۷‬قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر‬ ‫مجازات های انتظامی و مالیاتی الزم برای عدم اجرای قانون پیش بینی‬ ‫شده است‪ .‬ضمن اینکه نحوه عملکرد اعضای هیات مدیره و مدیر عامل‬ ‫در اجرای راهبردهای ابالغی مبنای ارزیابی عملکرد انها خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس ســازمان خصوصی ســازی با بیان اینکه بایــد همکاری و‬ ‫تبــادل نظر در حوزه واگذاری ها انجام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬واگذاری و‬ ‫خصوصی ســازی قصه پر غصه ای است و برای تحول در این مسیر‬ ‫نیاز به یک اسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است‪.‬‬ ‫«حسین قربانزاده» در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این رویداد بین المللی‪ ،‬تشــخیص اســیب ها و کیفیت‬ ‫مداخله سیاســت گذار در این فرایند و عملکرد خریداران است که‬ ‫امید می رود در نشست های تخصصی با حضور کارشناسان داخلی و‬ ‫خارجی مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬نحوه واگذاری‪ ،‬فرایند واگــذاری و دالیل توفیق‬ ‫یا عدم توفیق همه شــرکت هایی که طی ‪ ۲۰‬سال گذشته واگذار‬ ‫شــده اند (چه به صورت تلفیقی‪ ،‬چه به صورت گروهی و مدیریتی و‬ ‫چه به صورت کنترلی)‪ ،‬در این رویداد بررسی می شود و یک راهنما‬ ‫برای اینده مسیر واگذاری دارایی های دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫قربانزاده با بیان اینکه ســند تحول دولت که توسط شخص رییس‬ ‫جمهوری ابالغ شد‪ ،‬چراغ راه ما برای اغاز این مسیر بود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد‪ ،‬هیچ‬ ‫اتفاق دیگری نمی تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمئن‬ ‫باشیم در همه ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان خصوصی ســازی ادامــه داد‪ :‬هشــت مرحله‬ ‫خصوصی سازی از انتخاب بنگاه‪ ،‬اماده سازی‪ ،‬ارزش گذاری‪ ،‬بازاریابی‬ ‫مناسب‪ ،‬نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می تواند یکی‬ ‫از راهکارهای ان باشــد‪ ،‬انعقاد قرارداد و حذف شروط تحمیلی به‬ ‫خریدار‪ ،‬نظارت درســت و شایسته و حل وفصل درست اختالفات‬ ‫حقوقی نیاز به تحول دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمامی این ‪ ۸‬مرحله نیاز به نظارت مناسب دارد که در این‬ ‫رویداد و در نمایشگاه به انها خواهیم پرداخت و امیدواریم که این‬ ‫باعث تحولی در مســیر بهبود کیفیت دارایی های دولت باشد و در‬ ‫این مسیر عالوه بر شرکت ها حتماً دارایی های دیگری چه مشروع‬ ‫چه نامشروع و چه اموال غیرمنقول هم نیاز به پذیرش خیزش خلق‬ ‫ارزش دارد و مولدسازی طبیعی و شایسته شکل بگیرد‪.‬‬ ‫قربانزاده با تشــکر از گروه های مختلف که حامی برگزاری این رویداد‬ ‫بودند‪ ،‬گفت‪ :‬این حمایت همه جانبه باعث می شــود که دلگرمی برای‬ ‫دســت اندرکاران هیئت واگذاری محقق شود‪ ،‬ما در این کشور به یک‬ ‫خیزش خلق ارزش نیازمندیم‪ .‬رییس ســازمان خصوصی سازی اگر‬ ‫خیزش خلق ارزش و ثروت افرینی اتفاق نیفتد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬هیچ اتفاقی‬ ‫نمی تواند ما را به سدی از کارایی و بهره وری و حرکت برساند که مطمئن‬ ‫باشیم در همه اطراف اقتصاد ملی در مسیر درستی حرکت می کنیم‪.‬‬ ‫صعود بازار سرمایه با اصالح ارز ترجیحی‬ ‫حاشیه سود شرکت ها بیش تر می شود‬ ‫بورسبااصالحارزترجیحیبابزرگ ترینمشکلخودیعنیقیمت گذاری‬ ‫دســتوری خداحافظی کرد و این مساله مهم ترین اتفاق بورس در ‪10‬‬ ‫روز گذشته بوده است‪ .‬گذشت ‪ 4‬سال از اجرای سیاست تخصیص ارز‬ ‫ترجیحی به برخی کاالها‪ ،‬نشان از شکست این طرح در صحنه واقعی‬ ‫اقتصاد دارد‪ .‬قیمت گذاری دستوری یکی از نتایج ارز ‪ 4200‬تومانی بوده‬ ‫و صنایعی که از این ارز اســتفاده می کرده اند‪ ،‬مشمول قیمت گذاری‬ ‫دستوری شده و این مساله نیز به همه بخش ها تسری پیدا کرده است‪ .‬به‬ ‫نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه‪ ،‬یکی از موضوعاتی که مشکالت‬ ‫فراوانی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده‪ ،‬همین موضوع قیمت گذاری‬ ‫دستوری بوده است‪ .‬بسیاری از کارشناسان و سهامداران موافق حذف ارز‬ ‫ترجیحی از اقتصاد کشور بوده اند‪ .‬تغییر حاشیه سود برخی صنایع یکی‬ ‫از نتایج حذف ارز ترجیحی در بازار سرمایه است‪ .‬کارشناسان معتقدند‬ ‫با حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬ن ه تنها حاشــیه سود برخی شرکت ها کاهش پیدا‬ ‫نمی کند‪ ،‬بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد‪ .‬بررسی ها نشان‬ ‫می دهد تاکنون معامالت در بازار سهام با سه نوع نرخ اعم از نیمایی‪ ،‬سنا‬ ‫و ترجیحی محاسبه می شده است‪ .‬حال با حذف ارز ترجیحی شرکت ‬ ‫هایی که از این ارز بهره می گرفتند‪ ،‬معامالتشان بر حسب دالر نیمایی‬ ‫انجام خواهد شد؛ از سوی دیگر محدودیت ارزی انها نیز رفع می شود و‬ ‫می توانند فروش های خود را ب ه صورت ازادانه انجام دهند‪.‬‬ ‫از بین رفتن رانت با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران‬ ‫شرکت هایی با حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی متضرر خواهند شد که با استفاده‬ ‫از رانت‪ ،‬مواد اولیه را تهیه می کردند و محصول نهایی را با قیمت ازاد در‬ ‫ت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ای ‬ ‫ن‬ ‫بازار می فروختند که عمده شرک ‬ ‫گونه نیستند‪ .‬طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه‪ ،‬تصمیم اصالح نرخ ارز‬ ‫در دو مقطع کوتا ه مدت و بلندمدت می تواند تاثیر خود را بر بورس بگذارد‪.‬‬ ‫علیرضاسدیدی‪،‬کارشناسبازارسرمایهدرزمینهتاثیرکوتاهمدتحذف‬ ‫ارز ترجیحی به بورس گفت‪ :‬حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث‬ ‫افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار ســرمایه و اثرپذیر از این ارز‬ ‫ت گذاری را کوتاه می کند‬ ‫می شود‪ .‬همچنین دست دولت جهت قیم ‬ ‫و می توان امیدوار بود افزایش رقم فروش انها منجر به افزایش حاشیه‬ ‫سود شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مهم تر از اثرات کوتاه مدت این سیاست‪ ،‬اصالح ارز ترجیحی‬ ‫می تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز‬ ‫ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند‪ .‬همچنین این‬ ‫سیاســت رفته رفته رغبت به کاالی تولید داخلی را در کشور به دلیل‬ ‫ی دهد‪ .‬موضوع دیگر اینکه با توســعه صنایع‬ ‫مزیت قیمتی افزایش م ‬ ‫داخلی می توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب انها هم بورسی‬ ‫هستند‪ ،‬روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند‪.‬‬ صفحه 4 ‫محمد اصفهانی امروز شــنبه ‪ ۱۰ -‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬با اجرای ترانه هایی پرخاطره به روی صحنه خواهد رفت‪ .‬اصفهانی که انتشار البوم هایی از جمله «بی واژه»‪« ،‬حسرت»‪« ،‬تنها‬ ‫ماندم» و «برکت» را در کارنامه خود دارد‪ ،‬قرار است روز شنبه با حضور عموم مردم در ابتدای بوستان اب و اتش به روی صحنه برود‪ .‬محمد مناجاتی‪ ،‬تهیه کننده درباره این کنسرت‬ ‫گفت‪« :‬به یاری خداوند شــنبه ‪ ۱۰ -‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬با حضور «محمداصفهانی» شــبی را پرخاطره خواهیم کرد‪ ».‬او ادامه داد‪« :‬این کنسرت ها به همت مدیران منطقه فرهنگی‬ ‫ مندان هنردوست ازاد است‪ ».‬این تهیه کننده همچنین خبر‬ ‫گردشگری عباس اباد و اموزشگاه موسیقی هنر و اندیشه نوین (منتخب کشوری) برپا می شود و حضور برای عموم عالقه‬ ‫ِ‬ ‫داد‪« :‬به لطف خدای مهربان با حضور اساتید مطرح و سرشناس موسیقی ملی به زودی قرار است تور کنسرت های متفاوتی را در ایران و کشورهای همسایه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«محمد اصفهانی» به روی صحنه خواهد رفت‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫جواد خواجوی‪:‬‬ ‫بازی در سریال «یاغی» یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی من است‬ ‫جواد خواجوی گفت‪ :‬بســیاری از پیشــنهادهای بازیگری را رد‬ ‫کردم تا سریال یاغی پخش شود و بازخوردهای ان را ببینم چراکه‬ ‫بازی در این ســریال یکی از مهم ترین اتفاقات زندگی من است و‬ ‫زندگی کاری و هنری من را تحت تاثیر بسیاری قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫این بازیگر در رابطه با ایفای نقش در سریال یاغی به کارگردانی‬ ‫محمــد کارت که پخش ان از ‪ ۲‬روز گذشــته در شــبکه نمایش‬ ‫خانگی اغاز شده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینستاگرام روابط بسیاری را برای من‬ ‫ایجاد کرد و باعث شد کسانی من را دنبال کنند‪ ،‬به من پیام بدهند‬ ‫و دوستم داشته باشند که در گذشته ارزو داشتم ان ها را از نزدیک‬ ‫ببینم‪ .‬اشنایی با محمد کارت نیز از همین طریق اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محمد کارت نقش یک نوازنده را برای ســریال یاغی‬ ‫می خواست و چون ســاز زدن من را در صفح ه اینستاگرامم دیده‬ ‫بــود‪ ،‬راجع به کار بــا هم صحبت کردیم و خیلــی زود به نتیجه‬ ‫رسیدیم‪ .‬ان زمان به محمد کارت گفتم که اگر در سریال یاغی به‬ ‫من نقش بدهی‪ ،‬باید جواب برخی را نیز بابتش بدهی که او گفت‬ ‫جوابشان را اماده کرده ام و می دهم‪.‬‬ ‫خواجوی تصریح کرد‪ :‬او حین کار نیز خیلی به من لطف داشت‪.‬‬ ‫امیــد و حال خوب می داد و می گفــت اگر هر بازیگر دیگری را به‬ ‫جــای تو برای این نقش انتخاب می کــردم‪ ،‬به اندازه ای که اکنون‬ ‫راضی هســتم‪ ،‬راضی نبودم‪ .‬وقتی کارگردانی که کارهای بســیار‬ ‫خوبــی تاکنون تولید کرده‪ ،‬چنین ســخنی بگوید‪ ،‬قطعا بازیگری‬ ‫مانند من خوشحال خواهد شد‪.‬‬ ‫این بازیگر خاطرنشــان کرد‪ :‬سریال یاغی پروژه ای است که اگر‬ ‫نقش من را به هر بازیگر دیگری پیشنهاد می دادند‪ ،‬با افتخار ان را‬ ‫قبول می کرد چراکه بهترین های ایران در این سریال حضور دارند‪.‬‬ ‫کســانی مانند نیکی کریمی و امیــر جعفری نقش های کوچک یا‬ ‫چند سکانسه در این سریال بازی کردند اما وقتی با ان ها صحبت‬ ‫می کردم‪ ،‬می گفتند این نقش ها برای خودشــان بســیار ارزشمند‬ ‫بوده و ان را از بسیاری از کارهای دیگری که تاکنون بازی کرده اند‬ ‫و حتی نقش اصلی هم بوده‪ ،‬بیشتر دوست داشتند‪.‬‬ ‫علی شادمان در سریال یاغی به شدت دیده خواهد شد‬ ‫وی با اشاره به نقش تاثیرگذار علی شادمان در سریال یاغی بیان‬ ‫کرد‪ :‬علی شــادمان در سریال یاغی به شــدت دیده خواهد شد‪ .‬او از‬ ‫زمانی که کودک بوده‪ ،‬به خاطر زیبایی و بانمکی اش به ســینما امده‬ ‫اما اکنون یک ارتیست و هنرمند درجه یک است و اگر از کودکی نیز‬ ‫به سینما نمی امد‪ ،‬باز هم جای خود را در سینما داشت‪ .‬علی شادمان‬ ‫یک بازیگر بسیار حرفه ای است و به نظرم سریال یاغی اتفاق عجیب و‬ ‫غریبی در زندگی کاری او است‪.‬‬ ‫خواجوی عنوان کرد‪ :‬قصه اصلی داستان سریال برگرفته از رمانی به‬ ‫نام ســالتو است که بیننده قشرهای مختلف جامعه را در ان مشاهده‬ ‫می کند‪ .‬جالب است بدانید من چیز زیادی از داستان سریال نمی دانم‬ ‫چراکه شــیوه کار محمد کارت به این صورت بود که به من فیلمنامه‬ ‫را نداد بلکه فقط دیالوگ های خودم را در اختیارم گذاشــت‪ .‬من حتی‬ ‫نمی دانم که کجای قصه قرار دارم اما چون او می داند و کار خود را بلد‬ ‫است‪ ،‬خیالم راحت است‪.‬‬ ‫این بازیگر ادامه داد‪ :‬حین کار حتی نیم نگاهی هم به خود در مانیتور‬ ‫نکردم؛ از پشــت به صورت چشم بسته خود را در اغوش محمد کارت‬ ‫رها کردم و می دانســتم که او مرا می گیرد‪ .‬نگــران هیچ چیز نبودم‬ ‫ی ایمان داشتم‪.‬‬ ‫چراکه به حرفه ای بودن و توانایی اش در کارگردان ‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حضور در چنین سریالی دقیقا ان چیزی است‬ ‫از کودکی که ارزو داشــتم‪ .‬با تمام کســانی که یک روز عالقه داشتم‬ ‫ان ها را از ‪ ۱۰۰‬متری ببینم‪ ،‬در این کار همکاری کردم و نام های مان‬ ‫کنار هم در یک تیتراژ قرار می گیرد‪ .‬این برای من بســیار ارزشــمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم های ایرانی در زوریخ با «گاو» مهرجویی افتتاح می شود‬ ‫فیلم «گاو» ساخته داریوش مهرجویی هشتمین دوره جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های ایرانی در زوریخ سوییس را افتتاح می کند‪.‬‬ ‫روابط عمومی جشــنواره‪ ،‬نسخه ترمیم شــده و باکیفیت فیلم‬ ‫گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی در روز اول هشــتمین دوره‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های ایرانی در زوریخ سوییس به نمایش‬ ‫درمی اید‪.‬‬ ‫در این دوره از جشنواره قرار است نسخه ترمیم شده و باکیفیت‬ ‫فیلم گاو ساعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۳۰‬به وقت محلی شب ‪ ۲۶‬می مصادف با‬ ‫‪ ۵‬خرداد در زوریخ سوییس روی پرده سینما برود‪.‬‬ ‫فیلم گاو با بــازی عزت اهلل انتظامی‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬جمشــید‬ ‫مشــایخی‪ ،‬جعفر والی‪ ،‬پرویز فنــی زاده‪ ،‬محمود دولت ابادی و‪...‬‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۱‬جایزه فیپرشی جشنواره فیلم ونیز را به دست اورد‪.‬‬ ‫در این دوره از جشنواره در بخش اثار بلند سینمایی‪ ،‬فیلم های‬ ‫ابــر بارانش گرفته ســاخته مجید برزگر‪ ،‬انتهای اوین ســاخته‬ ‫مهدی تراب بیگی‪ ،‬بی همه چیز ســاخته محسن قرایی‪ ،‬تی تی به‬ ‫کارگردانی ایدا پناهنده‪ ،‬جهان‪ ،‬نیمکره شــمالی ساخته حسین‬ ‫تهرانی‪ ،‬خورشــید ان ماه ســاخته ستاره اســکندری‪ ،‬داستان‬ ‫زودگذر ســاخته رومد وایدر فیلمساز سوییسی‪ ،‬روز مات ساخته‬ ‫محمــود نوری‪ ،‬مجبوریم بــه کارگردانی رضا درمیشــیان‪ ،‬مغز‬ ‫اســتخوان ساخته حمیدرضا قربانی‪ ،‬منطقه پایانی به کارگردانی‬ ‫بردیا یادگاری و احســان میرحسینی‪ ،‬یدو به کارگردانی مهدی‬ ‫جعفری حضور دارند‪.‬‬ ‫در بخش فیلم های مستند بلند این دوره از جشنواره‪ ،‬فیلم های‬ ‫جابه جایی یا نابه جایی ســاخته پریســا گرگیــن‪ ،‬خطوط ناپیدا‬ ‫ساخته مهدی رخشانی‪ ،‬سیاوش در اتش ساخته کیوان مهرگان‪،‬‬ ‫مشق امشب ساخته مشترک اشکان نجاتی و مهران نعمت اللهی‬ ‫و هزار زن ساخته مژگان ایالنلو حضور دارند‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخــش فیلم های کوتاه (مســتند و داســتانی)‬ ‫هشتمین دوره جشــنواره بین المللی فیلم های ایرانی در زوریخ‬ ‫سوییس فیلم های اب‪ ،‬باد‪ ،‬خاک‪ ،‬نان به کارگردانی مهدی زمانپور‬ ‫کیاســری‪ ،‬ایدنتی بای به کارگردانی سجاد شاه حاتمی‪ ،‬تهاتر به‬ ‫ن داد به کارگردانی‬ ‫کارگردانی زیبــا کرمعلی و عماد اراد‪ ،‬جــا ‬ ‫ســهیال پورمحمدی‪ ،‬جزر و مد به کارگردانی پــدرام مهرخواه‪،‬‬ ‫عروسک به کارگردانی الهه اسماعیلی‪ ،‬کپسول به کارگردانی امیر‬ ‫پذیرفته‪ ،‬مرا ببوس به کارگردانی علیرضا خالق وردی و مرد ابری‬ ‫به کارگردانی شاهین جاللی حضور دارند‪.‬‬ ‫برنامه های شهرداری برای روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی اعالم شد‬ ‫از معرفی تهران و شهر موزه ها تا اجرای تورهای ادبی‪ -‬گردشگری رایگان‬ ‫رئیس ستاد گردشگری شــهر تهران از معرفی ‪ ۱۶۰‬موزه فعال‬ ‫شــهر تهران در ویژه نامه روایت تهران به مناســبت روز جهانی‬ ‫موزه و هفته میراث فرهنگی خبر داد‪ .‬مهرشاد کاظمی در تشریح‬ ‫برنامه های مدیریت شــهری به مناسبت روز جهانی موزه و هفته‬ ‫میراث فرهنگی گفت‪ :‬در شــماره جدید ویژه نامه روایت تهران به‬ ‫بررسی ‪ ۱۶۰‬موزه شهر تهران پرداختیم که از جنبه های گوناگون‬ ‫این مراکز معرفی شــده اند‪ .‬وی با بیان اینکه تهران شــهر موزه‬ ‫هاســت‪ ،‬افزود‪ :‬در پایتخت نزدیک بــه ‪ ۲۰۰‬موزه قرار دارد که از‬ ‫این تعداد حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬موزه متعلق به بخش خصوصی اســت‬ ‫که برای عموم باز نیســت و عمده صاحبان این موزه ها مجموعه‬ ‫دارانی هســتند که اثار با ارزشی را در موزه خصوصی خود جمع‬ ‫اوری کرده اند‪ .‬رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫از‪ ۱۶۰‬موزه دیگر تهران شهروندان می توانند بازدید کنند که در‬ ‫این میان نیز شــهرداری تهران ‪ ۶۴‬مــوزه و خانه موزه در اختیار‬ ‫دارد که شهروندان و گردشگران به راحتی می توانند از انها بازدید‬ ‫کنند‪ .‬وی در ادامه بیان کرد‪ :‬نشستی با حضور مدیران موزه ها و‬ ‫خانه موزه های شــهرداری با هدف اسیب شناسی در این حوزه‬ ‫در هفته جاری برگزار می شــود‪ .‬کاظمی با اشاره به مصوبه سال‬ ‫گذشته شورای شهر تهران مبنی بر ایجاد شورای عالی موزه ها در‬ ‫شهر تهران یاداور شد‪ :‬نخستین جلسه این شورا با هدف نظارت بر‬ ‫موزه های شهرداری تهران برگزار می شود‪ .‬وی با اشاره به نشست‬ ‫های تخصصی در حوزه میراث فرهنگی با حضور اساتید برجسته‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این نشســت ها در خانه اندیشــمندان و موزه دفینه‬ ‫دربــاره وضعیت موزه داری و اهمیت ان در صنعت گردشــگری‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬رئیس ستاد گردشــگری شهر تهران همچنین‬ ‫گفت‪ :‬تور بازدید سفرای خارجی از موزه دفینه برگزار می شود‪ .‬در‬ ‫واقع ســفرایی در این برنامه حضور دارند که اثار کشورهایشان در‬ ‫موزه دفینه وجود داشته و به نمایش گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ســایر برنامه های هفته میراث فرهنگی افزود‪:‬‬ ‫اجرای تورهای ادبی گردشگری با همکاری شرکت توسعه فضاهای‬ ‫فرهنگی شــهر تهران با بازدید رایــگان از خانه موزه اخوان ثالث‪،‬‬ ‫خانه موزه ســیمین و جالل‪ ،‬خانه موزه فروغ فرخزاد‪ ،‬خانه موزه‬ ‫نیمــا یوشــیج از اول خردادماه برگزار می شــود که عالقمندان‬ ‫مــی توانند برای هماهنگی و شــرکت در این برنامه به شــماره‬ ‫‪ ۰۹۱۹۰۲۸۵۸۲۳‬در واتســاپ پیام ارســال کننــد‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫ســایت شهر‪ ،‬مهرشاد کاظمی ادامه داد‪ :‬همچنین فیلم «تپه های‬ ‫قیطریه» فردا اول خردادماه در خانه اندیشــمندان جوان واقع در‬ ‫پارک ورشو به صورت رایگان نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫«دزد و پلیس» و «افسانه جومونگ» پخش می شوند‬ ‫سریال های «دزد و پلیس» و «افسانه جومونگ» به روی انتن شبکه تماشا می روند‬ ‫به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا‪ ،‬مجموعه تلویزیونی «دزد‬ ‫و پلیس» به کارگردانی ســعید اقاخانی و تهیه کنندگی محسن‬ ‫چگینی از روز شــنبه‪ ۳۱ ،‬اردیبهشت ‪ ۱۴۰۱‬از این شبکه پخش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫داستان سریال «دزد و پلیس» درباره ناصر کاظمی‪ ،‬خالفکاری‬ ‫معروف و ســابقه داری اســت که در اثر یک ضربه ناشی از وقوع‬ ‫یک تصادف به سر او حافظه خود را از دست می دهد‪ .‬ناصر پس‬ ‫از وقوع این تصادف شــخصیت دیگری پیدا کــرده و وقتی که‬ ‫می بیند همه از او می ترسند سعی می کند که اشتباهات خودش‬ ‫را جبران کند ‪.‬‬ ‫بهنام تشــکر‪ ،‬هومن برق نورد‪ ،‬شقایق دهقان‪ ،‬مرجانه گلچین‪،‬‬ ‫حمید لوالیی و بیژن بنفشــه از جمله نقش افرینان این سریال‬ ‫طنز هستند‪.‬‬ ‫ســریال «دزد و پلیس» هر شب ساعت ‪ ۲۰:۰۰‬از شبکه تماشا‬ ‫پخش شده و در ســاعات ‪ ۲‬بامداد‪ ۸ ،‬صبح و ‪ ۱۴‬روز بعد تکرار‬ ‫ان به روی انتن می رود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬کنداکتور شــبکه تماشــا در اخرین ماه بهار دچار‬ ‫تغییرات شده اســت و از روز گذشته سریال «افسانه جومونگ»‬ ‫جایگزین «تماشــاگر» در باکس ثابت سریال های شرقی (ساعت‬ ‫‪ )۱۹‬شده است‪.‬‬ ‫از پنجشــنبه‪ ۵ ،‬خــرداد مــاه نیــز ســریال‬ ‫«دفتر حقوقی» جایگزین ســریال «هانا» در باکس سریال های‬ ‫اکشن (ساعت‪ )۲۲‬می شود‪.‬‬ ‫داســتان ســریال درباره دادســتانی به نام مایــکل مک دیر‬ ‫و خانــواده اش اســت‪ .‬انها پس از گذراندن ‪ ۱۰‬ســال ســخت‬ ‫که تحــت حمایت طــرح محافظــت از شــاهدان بــوده اند‪،‬‬ ‫اکنون از این طرح رها شده اند و می خواهند برای اینده ای بهتر‬ ‫زندگــی کنند‪ .‬بی خبر از اینکه گذشــته خطرناک انها هنوز در‬ ‫کمین نشسته و مشکالت جدیدی در گوشه و کنار انها را تهدید‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫همکاریامینزندگانی‬ ‫بانمایشپرویناعتصامی‬ ‫بازیگر نقش« سرهنگ »‪ ،‬نمایش «پروین» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی حســین کیانی و تهیه کنندگی داود نامور‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم روابط عمومی نمایش‪ ،‬امین زندگانی بازیگر‬ ‫دانش اموخته ی دانشــگاه هنر‪ ،‬با نقش سرهنگ‪ ،‬همسر‬ ‫سابق پروین اعتصامی در نمایش «پروین» به نویسندگی‬ ‫و کارگردانی حســین کیانی به ســالن اصلی تئاتر شهر‬ ‫خواهند امد‪.‬در کارنامه ی کاری وی می توان به همکاری با‬ ‫کارگردانانی چون ازیتا حاجیان‪ ،‬داود میرباقری‪ ،‬سیروس‬ ‫مقدم‪ ،‬ابراهیم شــیبانی‪ ،‬قاســم جعفری‪ ،‬اصغر توسلی‪،‬‬ ‫داریوش فرهنگ‪ ،‬علیرضا افخمی‪ ،‬رضا گوران ‪ ،‬چیســتا‬ ‫یثربی‪ ،‬فلورا ســام‪ ،‬سید جواد هاشــمی‪ ،‬علی قوی تن‪،‬‬ ‫محمود عزیزی‪ ،‬اکبر زنجان پــور‪ ،‬ضیاالدین دری‪ ،‬هادی‬ ‫مرزبان و … اشــاره کرد‪ .‬وی جایزه ی بهترین بازیگری‬ ‫مرد را در ســال ‪ ۱۳۷۴‬از جشنواره بین المللی تئاتر فجر‬ ‫دریافت کرده است‪ ،‬همچنین وی در سال ‪ ۱۳۸۰‬دومین‬ ‫بازیگر منتخب مردم از بین ســریال های پخش شده در‬ ‫طول چهار سال از شبکه سوم سیما شده است‪.‬‬ ‫نمایش «پروین» به قلم و کارگردانی حســین کیانی و‬ ‫تهیه کنندگی داود نامور از هشــتم خردادماه در ســالن‬ ‫اصلی مجموعه تئاتر شــهر با حمایت انتشــارات انجا و‬ ‫پوشاک بانوان گت به روی صحنه خواهد رفت‪.‬‬ ‫پیــش از این حضور اکرم محمدی‪ ،‬مهران رنج بر‪ ،‬جواد‬ ‫یحیوی‪ ،‬مجید رحمتی‪ ،‬هوشــنگ قوانلو‪ ،‬سهیل ملکی‪،‬‬ ‫مریم ندایی و اتنا تندرو در این اثر قطعی شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنین شبیه ترین بازیگر ایرانی به پروین اعتصامی برای‬ ‫بازی در نقش «پروین» به زودی معرفی می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس‪:‬‬ ‫شیرازبهترینمنطقه‬ ‫برای برگزاری جشنواره های‬ ‫فرهنگیاست‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان فارس گفت‪:‬‬ ‫شیراز به علت غنای فرهنگی و تاریخی که داشته بهترین‬ ‫منطقه برای گردهمایی موســیقی و اقوام ایرانی اســت‪.‬‬ ‫حمیدرضا قانعی شــامگاه جمعه در ائین پایانی دومین‬ ‫جشنواره ملی موسیقی و ائین های اقوام ایرانی بیان کرد‪:‬‬ ‫شیراز بهترین مکان برای گردهمایی موسیقی و اقوام ایرانی‬ ‫اســت و این موسیقی جز جدایی نشدنی تاریخ و فرهنگ‬ ‫ایران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تمامی اقوام و فرهنگ ها در تالش‬ ‫هســتند تا بتوانند نقش ویژه ای در حفظ و نگهداری این‬ ‫فرهنگ داشــته باشند این موسیقی از میان مردم برامده‬ ‫و بر جان تمام هنرمندان نشســته است‪ .‬قانعی افزود‪ :‬این‬ ‫موسیقی به واسطه ایجاد شدن توسط عامه مردم موسیقی‬ ‫داری مولف نیست و از میان مردم ایجاد شده و به گونه ای‬ ‫برای مردم بوده است‪.‬دامون شش بلوکی دبیر علمی این‬ ‫جشــنواره نیز گفت‪ :‬شــیراز نگین فرهنگی ایران باید به‬ ‫گونه ای باشــد که اینچنین برنامه ها در سالیان اینده نیز‬ ‫برگزار شــود‪.‬وی افزود‪ :‬این جشنواره تالش کرد تا بتواند‬ ‫از تمامی اســاتید در تمامی حوزه ها استفاده کرده تا این‬ ‫جشنواره به عنوان یکی از جشنواره های مرجع در کشور‬ ‫شناخته شود‪.‬‬ ‫«انتونیهاپکینز»بازیگرنقش‬ ‫«فروید»شد‬ ‫«انتونی هاپکینــز » بازیگر کهنه کار و برنده دو جایزه‬ ‫اسکار در نقش «زیگموند فروید» عصب شناس برجسته و‬ ‫بنیان گذار دانش روانکاوی بازی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نقل از اســکرین‪ ،‬پروژه ســینمایی «اخرین جلسه‬ ‫فروید» به کارگردانی «متئو براوان» در بازار جشنواره فیلم‬ ‫کن به خریداران بین المللی عرضه شــد‪ ،‬فیلمی که قرار‬ ‫است با بازی «انتونی هاپینز» در نقش «زیگموند فروید»‬ ‫روانکاو نامدار اتریشی همراه شود‪« .‬هاپکینز» در این فیلم‬ ‫در نقش سال های پایانی زندگی فروید پس از اغاز جنگ‬ ‫جهانــی دوم بازی خواهد کرد‪ ،‬زمانی کــه او با دعوت از‬ ‫«ســی اس لوئیس» بحث هایی اگزیستانزیالیستی را با او‬ ‫مطرح کرد و به داستان چگونگی ارتباط فروید با دخترش‬ ‫نیز پرداخته است‪« .‬انتونی هاپکینز» در سال ‪ ۱۹۹۳‬در‬ ‫فیلم «سرزمین سایه ها» در نقش «سی ‪.‬اس لوئیس» بازی‬ ‫کرده بود‪ .‬این بازیگر امریکایی تاکنون دو بار برای بازی در‬ ‫فیلم های «سکوت بره ها» و «پدر» موفق به کسب جایزه‬ ‫اسکار بهترین بازیگر مرد شده است‪« .‬مارک سنت جرمن»‬ ‫نگارش فیلمنامه «اخرین جلســه فرویــد» را بر عهده‬ ‫دارد که اقتباســی از نمایش نامه خودش با همین عنوان‬ ‫است‪« .‬الن گریژمن»‪« ،‬ریک نیکیتا» و «مگ تامسون»‬ ‫تهیه کنندگان این پروژه سینمایی هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫رییس جمهور در جمع نمازگزاران شهرستان میاندواب‪ :‬اجرای عدالت خواسته عموم جامعه است‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫وزیر ارشاد خبر داد؛‬ ‫اهدای نشان درجه یک هنری‬ ‫به یک هنرمند پیشکسوت‬ ‫موسیقی نواحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی درحاشیه سفر به یکی‬ ‫از روستاهای منطقه سردشــت از اهدای نشان درجه‬ ‫یک هنری به یکی از هنرمندامن پیشکسوت موسیقی‬ ‫نواحی این منطقه از کشورمان خبر داد‪.‬‬ ‫محمد مهدی اســماعیلی‪ ،‬وزیــر فرهنگ ظهر جمعه‬ ‫‪ ۳۱‬اردیبهشــت ماه در حاشیه سفر اســتانی خود به‬ ‫اذربایجــان غربی با خدر قــادری گرماوی متخلص به‬ ‫خله درزی از اســاتید مطرح موسیقی فولکلور کردی‬ ‫دیدار کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن حضور در روســتای باغی از توابع سردشت‬ ‫ضمن دیدار با این هنرمند ‪ ۱۰۷‬ســاله از اهدای نشان‬ ‫درجه یک هنری به این هنرمند پیشکســوت موسیقی‬ ‫نواحی طی روزهــای اینده خبــر داد‪ .‬خله درزی در‬ ‫چهارحــوزه هنرکردی بیت خوانی‪ ،‬حیــران‪ ،‬الوک و‬ ‫شمشال زنی جزو هنرمندان مطرح محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی در بیشــتر فســتیوال های هنری کشــور شرکت‬ ‫داشته اســت به نحوی که چند سال پیش در سمینار‬ ‫«ارکی تایپ هــای اوازی هند و اروپایی» که توســط‬ ‫کنسرواتوار «چایکوفسکی» مسکو در این شهر برگزار‬ ‫شده بود‪ ،‬حضور داشته است‪.‬‬ ‫موسیقی راک نه تنها استرس‬ ‫را افزایش نمی دهد که خشم‬ ‫را کنترل می کند‬ ‫افالطون می گوید‪« :‬موســیقی به جهانیــان روح و به‬ ‫تفکر بال می دهد» تاریخچه موسیقی به ما قبل تاریخ‬ ‫بازمی گردد‪ .‬در ان زمان انســان ها با استفاده از چوب‬ ‫و اســتخوان ادوات موسیقی می ســاختند‪ .‬ان ها هیچ‬ ‫دانش علمی درباره تاثیر موســیقی بر انسان نداشتند‬ ‫اما به هر حال می دانستند که این صداهای گوش نواز‬ ‫روحیه شان را بهتر می کند!‬ ‫همه ما در لیســت پخش خــود اهنگ هایی داریم که‬ ‫اشــکمان را درمی اورد و اهنگ هایــی داریم که دائما‬ ‫در طــول روز در ذهنمــان تکرار می شــوند‪ .‬بنابراین‬ ‫موســیقی تاثیر انکارناپذیری بر احساسات انسان دارد‪.‬‬ ‫به همین خاطر است که ســازندگان فیلم وسریال ها‪،‬‬ ‫همیشه از موسیقی در اثار خود غافل نمی شوند و برای‬ ‫همذات پنداری بیننده با صحنه های غم انگیز یا شــاد‪،‬‬ ‫از موسیقی متن مناســب بهره می گیرند تا احساسات‬ ‫مخاطب را برانگیخته و او را بیشــتر با فیلم خود همراه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برخی از فیلم های معروف جهان موســیقی ماندگار و‬ ‫خاطره انگیزی داشــته اند که گاهی بر نام فیلم پیشی‬ ‫می گیرد‪ .‬امروزه با توجه به گســتره وســیع موسیقی‬ ‫در جهان‪ ،‬مــا می توانیم هر نوع موســیقی را که نیاز‬ ‫داریم انتخاب کنیم؛ مثال هنگام ورزش یک موســیقی‬ ‫انگیزشــی گوش کنیم یا به هنگام خواب نواهایی ارام‬ ‫بخش را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫تحقیقات معاصر‪ ،‬تاثیر موســیقی بر روحیات انســان‬ ‫را تایید می کند‪ .‬یک موســیقی شــاد ســبب ترشح‬ ‫هورمون های دوپامین و ســروتونین در انسان می شود؛‬ ‫هورمون هایــی که شــادی اور محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫همچنین پژوهش ها نشان داده همان طور که موسیقی‬ ‫بر ما اثرگذار است‪ ،‬حال روحی ما نیز در نوع موسیقی‬ ‫که انتخاب می کنیم تاثیرگذار اســت‪ .‬به گفته انجمن‬ ‫موسیقی درمانی بریتانیا‪ ،‬موسیقی می تواند به افرادی‬ ‫که نیازهای روحی‪ ،‬شــناختی و ارتباطی دارند‪ ،‬کمک‬ ‫کند تا مشــکالتی را که از طریق درمان پزشکی قادر‬ ‫به رفعشان نبودند را درمان کنند‪ .‬موسیقی درمانی بر‬ ‫پایه تحریک حســی برای برانگیختن پاسخ مثبت در‬ ‫موقیعت های خاص اســت‪ .‬این درمان فقط مبتنی بر‬ ‫گوش دادن به موســیقی نیست بلکه نواختن موسیقی‬ ‫نیز جزو درمان محسوب می شود‪.‬‬ ‫یکی از مواردی که موســیقی بــه ان کمک می کند‪،‬‬ ‫تنظیم سیســتم قلب و عروق است‪ .‬موسیقی بر اساس‬ ‫نــوع و ریتم ان‪ ،‬تاثیر زیادی بر روی ضربان قلب دارد‪.‬‬ ‫در مورد بیماری های مزمن‪ ،‬تحقیقات مجله بین المللی‬ ‫روانپزشــکی‪ ،‬نشان داده اســت که موسیقی بر درمان‬ ‫اختــاالت خلقی مرتبط با بیماری هــای عصبی موثر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیماری هایی مثل زوال عقل‪ ،‬پارکینســون‪ ،‬مولتیپل‬ ‫اسکروزیس و ســکته مغزی‪ .‬محققان همچنین به این‬ ‫نتیجه رســیدند که موســیقی یک درمان موثر برای‬ ‫کاهش افســردگی و اضطراب و نیز بهبود خلق و خو و‬ ‫عزت نفس است‪ .‬عالوه بر این ها موسیقی درمانی بسیار‬ ‫کم هزینه و بدون عوارض است‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رییسی روز جمعه در جمع نمازگزاران شهرستان میاندواب اظهار کرد‪ :‬تمام برنامه های دولت به گونه ای تنظیم شده که موجب تحقق دو موضوع مهم و محوری عدالت و پیشرفت‬ ‫در کشور باشد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ارتباط دو سویه بین دولت و مردم و مردم با دولت و اشنایی از نزدیک دولتمردان با مشکالت مردم و ایجاد زمینه برای رفع مشکالت انها در راس امور دولت به شمار می رود‪.‬‬ ‫رییس جمهور با بیان اینکه برای ایجاد عدالت پایدار اقتصادی و اجتماعی باید در توزیع ظرفیت ها و امکانات‪ ،‬عادالنه عمل شود افزود‪ :‬امروز دولتمردان تالش می کنند تا مشکالت هرچه سریعتر حل شود‬ ‫چرا که مردم نشان دادند که خدمتگزار را از غیرخدمتگزار تشخیص می دهند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت تمام سعی و توان خود را بکار گرفته است تا با کمک و مساعدت مردم اجرای این عدالت در‬ ‫جامعه محقق شود اضافه کرد‪ :‬دولت به دنبال ان است که به خواست عموم مردم جامعه عمل بپوشاند و ان هم مساله عدالت است‪ .‬رییس جمهور با اشاره به اینکه اشتغال از نگرانی های جدی رهبر معظم‬ ‫انقالب و مردم است گفت‪ :‬خدمتگزاران شما در دولت تمام سعی خود را به کار گرفته اند تا با حمایت مردم و به برکت خون شهدا این مشکل اساسی کشور را رفع کنیم‪.‬‬ ‫حرف هایغیرمحرمانهضرغامی‬ ‫ش سیاسیون درباره گنج و گنج یابی‬ ‫از گزار ‬ ‫عــزت اهلل ضرغامــی از ارائه گــزارش به رییس جمهــور برای رفع‬ ‫محدودیت های یگان حفاظت میراث فرهنگی و موافقت ریاســت‬ ‫جمهوری با حل مشکل پرداخت حقوق کارکنان پایگاه های میراث‬ ‫فرهنگــی خبر داد و از گزارش های برخی مســووالن و نمایندگان‬ ‫مجلس درباره گنج و گنج یابی سخن گفت‪.‬‬ ‫وزیــر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی در پنجمین‬ ‫گردهمایی فرماندهان و مدیــران پایگاه های یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬با بیان این که جدی ترین وظیفه وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی حفاظت از میراث فرهنگی است و‬ ‫ماموریت میراث فرهنگی حاکم بر ســایر ماموریت های وزارتخانه‬ ‫اســت‪ ،‬به نقش کلیدی یگان حفاظت اشــاره کرد و افزود‪ :‬در این‬ ‫حــوزه عدد و رقــم معنا ندارد‪ ،‬گنجینه ای که در اختیار ما اســت‬ ‫بی انتهاست و عزیزان یگان حفاظت و همه ما از گنجینه ارزشمندی‬ ‫محفاظت می کنیم که تعیین عدد و رقم برای ان معنا ندارد‪.‬‬ ‫گزارشی به رییس جمهور برای رفع محدودیت های یگان‬ ‫ضرغامی با اشــاره به برخی محدودیت هــای یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اظهار کرد ‪ :‬ماموران یگان برای انجام ماموریت های خود‬ ‫بــه ابزار نیاز دارند‪ ،‬درحالی که از حداقل ابزار محروم اند‪ .‬در این باره‬ ‫اسیب شناسی صورت گرفته و حداقل نیازهای یگان حفاظت برای‬ ‫انجام ماموریت ها در قالب نامه ای به رییس جمهور به زودی گزارش‬ ‫می شــود‪ .‬این ابزار از نیروی انسانی و خودرو گرفته تا تجهیزات و‬ ‫امکانات نرم افزاری و ســخت افزاری و بعضی اختیارات قانونی است‬ ‫که همه ان ها جمع بندی شــده است و ســعی می کنیم به تدریج‬ ‫ان هــا را رفع کنیم‪ .‬وزیــر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی اضافه کرد‪ :‬در قانون وزارت میــراث فرهنگی که مراحل‬ ‫پایانی را طی می کند‪ ،‬بند مشــروحی درباره یگان حفاظت میراث‬ ‫فرهنگی به عنوان ضابط قضایی اورده شــده اســت‪ ،‬محدودیت و‬ ‫مشــکلی که یگان همیشــه با ان در برخورد با تخلفات مواجه بود‬ ‫و فرمانده فراجا هم در حاشــیه ایــن برنامه در جمع خبرنگاران از‬ ‫پذیرش و اموزش یگان به عنوان ضابط خبر داد‪.‬او در ادامه خطاب‬ ‫بــه فرماندهان یگان حفاظت گفت‪ :‬بخش مهمی از کار ما حفاظت‬ ‫در حوزه «سخت» اســت‪ ،‬اما بخش زیادی از حفاظت ما در حوزه‬ ‫نرم تعریف می شــود‪ .‬این موضوع را جدی بگیرید و راه های نرفته‬ ‫را امتحان کنید‪ .‬باید توجه کرد که بیشتر نیروهای ما افراد رسمی‬ ‫نیســتند‪ ،‬احاد مردم نیروهای ما هستند‪ .‬در واقع ما به اندازه احاد‬ ‫مردم ایران نیروی محافظ میراث فرهنگی داریم‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی با اشــاره به‬ ‫گســتردگی میراث فرهنگی در سراسر کشور افزود‪ :‬وجود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫استانی اخیر‬ ‫اثر تاریخی ملی در کشــور شوخی نیست‪ .‬در ســفر‬ ‫ِ‬ ‫ریاســت جمهوری که به ماکو رفته بود‪ ،‬یک پــل تاریخی را دیدم‬ ‫که درحال تخریب بود‪ ،‬می گفتند به دوره صفوی مربوط می شــود‪،‬‬ ‫گفتم وقتی اعتبار حفاظت و مرمت از این اثر هنوز نیامده اســت‪،‬‬ ‫حداقل یک تابلو معرفی بزنید که مشــخص شود این پل تاریخی و‬ ‫مربوط به چه دوره ای است‪ .‬زباله های پایین دست ان را جمع کنید‬ ‫و تا زمانی که اعتبار برسد از روی ان رفت وامد نکنید‪ .‬انقدر مساله‬ ‫در ماکو بود که کسی به این پل تاریخی توجه نمی کرد‪ ،‬درحالی که‬ ‫این پل یکی از ان ‪ ۳۵‬هزار اثر ملی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫او ضرورت راه اندازی سامانه ای مردمی برای جلب حمایت و دریافت‬ ‫اطالعات و گزارش های مردمی را به یگان حفاظت یاداور شد و گفت‪:‬‬ ‫این سامانه در بخش گردشگری راه اندازی شده و نتیجه بخش بوده‬ ‫است‪ .‬امیدوارم این شماره تماس و ارتباط مردمی سریع تر در حوزه‬ ‫میراث فرهنگی راه اندازی شــود‪ .‬هرچند فعال فضای مجازی مثل‬ ‫موهبت الهی برای ما است که با انگیزه اطالع رسانی می کند‪ ،‬حال‬ ‫ممکن است گزارش های اشتباهی هم بدهند‪ ،‬اما تحقیق می شود‪.‬‬ ‫حل مشکل حقوق کارگران پایگاه ها با دستور رییس جمهور‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی درباره مرمت های‬ ‫نیــز اظهار کرد‪ :‬خیلی از مشــکالت را می توان با صدور مجوزهای‬ ‫محلی و منطقه ای حل کرد‪ .‬البته که مســاله مرمت حساس است‬ ‫و به کارشناســی نیاز دارد‪ ،‬اما مرمت را می توان در دو الیه تعریف‬ ‫کــرد‪ ،‬یک الیه مرمت در بناهایی مثل تخت جمشــید اســت که‬ ‫از نزدیــک ان را دیــدم و اتفاقــا در روز بازدیــد مرمتگران تخت‬ ‫جمشــید می گفتند که دو ماه حقوق نگرفته اند و خوشــبختانه با‬ ‫دستور رییس جمهور مشکل پرداخت حقوق همکاران پایگاه ها حل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬توجه شود که همه مرمت ها از جنس تخت جمشید‬ ‫نیست‪ ،‬وقتی بنایی بر اثر فرســایش درحال نابودی است می توان‬ ‫از نیروهای مردمی‪ ،‬عالقه مندان‪ ،‬بســیج و تشــکل های مســاجد‬ ‫کمک گرفت تا مانع از تخریب این دســته از بناها شد‪ .‬حداقل جلو‬ ‫فرســایش بیشتر را گرفت‪ .‬گاهی پیش امده که از ترس این که بنا‬ ‫تغییر هویت بدهد‪ ،‬به ان دست نمی زنند‪.‬‬ ‫ضرغامی همچنین از یگان حفاظت خواســت برای حفاظت از ‪۳۵‬‬ ‫هزار اثر ملی که هنوز بســیاری از ان ها شناســنامه ندارند‪ ،‬برنامه‬ ‫داشته باشد و سامانه ارتباط مردمی تشکیل دهد‪.‬‬ ‫ماجرای گنج حضرت سلیمان و گورستان یهودی ها‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در بخش دیگری‬ ‫از ســخنانش به گزارش ها و ادعاهای مربوط به گنج که از ســوی‬ ‫برخی شخصیت های سیاسی در اختیار او قرار می گیرد‪ ،‬اشاره کرد‬ ‫و با بیان این که این صحبت ها نمی تواند و نباید محرمانه باشد و هر‬ ‫چه مردم درباره میراث فرهنگی بیشتر اطالعات داشته باشند‪ ،‬از ان‬ ‫بهتر محافظت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬گزارش شــده بود که مثال گنجینه‬ ‫حضرت ســلیمان در فالن روستا وجود دارد و اگر حفاری نکنید به‬ ‫دست نااهلش می افتد و با این گنجینه می توانید جمهوری اسالمی‬ ‫را نجات بدهد‪ ،‬مــا هم مجبوریم مطالعه اولیــه و تحقیق میدانی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬اتفاقا همه پروژه هایی که گزارش داده اند مشــابه هم‬ ‫بوده است‪ ،‬یک شخصیت سیاســی مورد اعتماد بنده زنگ می زند‬ ‫که گنجینه ای پیدا شــده است و ما مجبوریم تحقیق میدانی کنیم‬ ‫و بعد اطالع رسانی کنیم‪.‬‬ ‫ضرغامی بیان کرد‪ :‬ما همه نوع گزارشی داریم‪ ،‬بعضی ها به صراحت‬ ‫می گویند ثروت هایی وجود دارد‪ ،‬اما به درون سیستم خود اعتماد‬ ‫نکنید‪ ،‬جریان های فاسدی هستند که به محض اطالع یافتن سراغ‬ ‫ان می رونــد‪ ،‬محرمانه اقدام کنید‪ ،‬ولی بــه ان ها هم ثابت کردیم‬ ‫که این گونه نیســت‪ .‬از روز اولی که به این وزارتخانه امدم شورای‬ ‫ســه نفره ای از معاون اداره مالی‪ ،‬مسول حراست و یگان حفاظت‬ ‫تشــکیل دادم و تاکید کردم که حفاظت موزه ها و بناهای تاریخی‬ ‫مهم اســت‪ .‬اطالع رســانی هم نکردم‪ .‬هر کجا می روم این کار در‬ ‫اولویت است‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫به گزارش یکی از نمایندگان مجلس درباره گنج یابی ها اشاره کرد‬ ‫و گفــت‪ :‬نماینده جامعه کلیمیــان در مجلس در دیداری که با ما‬ ‫داشت تنها درخواست خود را حفاظت از قبرستان یهودیان مطرح‬ ‫کرد‪ .‬ایشان می گفت‪ ،‬این گورستان متروکه شده ولی برخی بر این‬ ‫باورند که اموات ما را با طال و جواهر دفن کرده اند و این قبرســتان‬ ‫را شخم زده اند‪ .‬درخواست کرد فنس بکشیم‪ ،‬گفتم ما حتی بودجه‬ ‫این کار را نداریم‪ ،‬اما قرار شد یگان حفاظت از این گورستان بازدید‬ ‫ی َک َند‪ ،‬برخورد کند تا‬ ‫داشته باشد و با هر کسی که زمین را انجا م ‬ ‫فضای این گورستان برای حفاران ناامن شود‪.‬‬ ‫ضرغامی ســپس از یــگان حفاظت بــه خاطر برخــورد خوب با‬ ‫گردشگران داخلی و خارجی قدردانی کرد و خواست که این رفتار‬ ‫به عنوان یک مزیت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی روستای علیصدر‪:‬‬ ‫غارعلیصدر مدیر گردشگری می خواهد‬ ‫عضو شورای اسالمی روستای علیصدر با تاکید بر اینکه غارعلیصدر‬ ‫مدیری می خواهد که دید گردشگری داشته باشد نه امنیتی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شرکت سیاحتی علیصدر طی ‪ ۳۰‬سال به جز ساخت چند سرویس‬ ‫بهداشتی‪ ،‬چه زیرساختی در علیصدر ایجاد کرده است؟‬ ‫ابوالحسن سلیمی در پاسخ به اظهارات مدیرعامل شرکت سیاحتی‬ ‫علیصدر مبنی بر ناسیونالیسم بودن اهالی این روستای توریستی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ما اگر ناسیونالیسم هستیم چرا وی مدیرعامل غار است؟‬ ‫اگر مشــاهدات میدانی از پرســنل علیصدر به عمل اید مشاهده‬ ‫می شــود ‪ ۸۰‬درصد کارکنان رسمی شرکت غریبه هستند و تنها‬ ‫برای کارکنان قراردادی فصلی از نیروهای روستا استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تجمع پرســنل غار در تعطیالت عید فطر صرفاً‬ ‫اعتراض به مدیرعامل بود‪ ،‬افــزود‪ :‬کارگران تاکنون چندین بار به‬ ‫مقامات مختلف اعالم کردند که دو ماه به مدت قراردادشان اضافه‬ ‫شود اما از انجا که مدیرعامل دید حراستی دارد اعتراض ها به نتیجه‬ ‫نرســید‪ .‬ســلیمی با تاکید بر اینکه غار مدیری می خواهد که دید‬ ‫گردشگری داشته باشد نه امنیتی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬غار علیصدر پادگان‬ ‫نیست که کارکنانش توسط مدیرعامل تهدید شوند‪ ،‬عالوه بر این‬ ‫در زمان مدیریت وی چندین بار اعتراض اتفاق افتاده که حاکی از‬ ‫بی کفایتی مدیرعامل است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه علیصدر به مدیر الیقــی نیاز دارد تا مانع از‬ ‫تنش شــود‪ ،‬شرح داد‪ :‬دسته بندی قرارداد کارگران به ‪ ۱۰ ،۶‬و ‪۱۲‬‬ ‫ماه‪ ،‬بینشان تنش ایجاد کرده همچنین غار در تمام طول سال باز‬ ‫بوده و در فصل های مختلف تنها تعداد گردشگران متفاوت است اما‬ ‫مدیریت اظهار می کند کارگران فصلی هستند و نمی توانیم حقوق‬ ‫انها را بدهیم‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی روستای علیصدر اضافه کرد‪ :‬اگر شرکت واقعاً‬ ‫ضرر می کند مدیریت غار را به ما بدهند تا به راحتی ان را مدیریت‬ ‫کرده و حق و حقوق پرسنل را هم به موقع پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با طرح این ســوال که شرکت سیاحتی علیصدر طی‬ ‫‪ ۳۰‬سال به جز ساخت چند سرویس بهداشتی‪ ،‬چه زیرساختی در‬ ‫علیصدر ایجاد کرده اســت؟ توضیح داد‪ :‬اساسنامه این شرکت چه‬ ‫بوده و چه کارهایی باید انجام می داده؟ شــرکت هیچ یک از موارد‬ ‫را عملی نکرده و تنها ‪ ۳۰‬سال کم کاری و خالف را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪ .‬ســلیمی در ادامه به ماجرای تخریب دیوار حائل بین روستا‬ ‫و محوطه غار اشــاره کرد و گفت‪ :‬این دیوار براســاس صورتجلسه‬ ‫ســال ‪ ۹۰‬توسط شورا و دهیاری روســتا تخریب شده و طبق ان‬ ‫بنیاد مســکن انقالب اسالمی موظف به تهیه طرح تفصیلی کوچه‬ ‫فوق الذکر در اسرع وقت و اعالم به شرکت و دهیار روستا شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین در بند دیگر این صورتجلســه امده است‬ ‫طبق نقشه طرح هادی روستا و طرح تفصیلی تهیه شده‪ ،‬منازل و‬ ‫مغازه ها و دیوار شرکت سیاحتی که به صورت غیرمجاز احداث شده‬ ‫و مانع اجرای طرح است‪ ،‬تخریب شود‪.‬‬ ‫سلیمی با بیان اینکه عالوه بر این‪ ،‬مسئول اجرای تخریب قسمت‬ ‫روستا به عهده دهیار و شورای اسالمی و قسمت شرکت سیاحتی‬ ‫علیصدر به عهده مدیریت شــرکت است‪ ،‬افزود‪ :‬شش ماه است به‬ ‫هیئت مدیره غار درخواست داده ایم اما طبق گفته مدیرعامل پس از‬ ‫گذشت شش ماه هنوز جلسه ای برگزار نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اظهارات معاون عمرانی اســتاندار به عنوان یکی‬ ‫از اعضای هیئت مدیره درباره تخریب دیوار حائل روستا و محوطه‬ ‫غار کام ً‬ ‫ال بی اساس اســت‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬ما دیوار را براساس مصوبه‬ ‫تخریب کردیم‪ ،‬از طرفی تخریب دیوار باعث می شــود گردشگر به‬ ‫داخل روستا بیاید و اشــتغال پایدار ایجاد شود‪ .‬این عضو شورا در‬ ‫بخش دیگری برخورد بد پرســنل علیصدر با مسافران را رد کرد و‬ ‫ان را حاشیه ســازی برای اهالی روستا دانست و گفت‪ :‬سال ‪ ۹۹‬و‬ ‫زمان مدیرعامل سابق صورتجلسه ای مصوب و تعهد شد کارکنانی‬ ‫که بیش از پنج ســال سابقه بیمه داشته باشــند هر سال دو ماه‬ ‫به بیمه انها اضافه شــود و کارگران دقیقــاً این موضوع را مطالبه‬ ‫می کنند‪ .‬سلیمی اضافه کرد‪ :‬همچنین شرکت تعهد کرده بود در‬ ‫صورت بازگشــایی غار به قرارداد هر یک از پرسنل سه ماه اضافه‬ ‫شود و در صورتجلسه قید شده است و این موضوع ربطی به حضور‬ ‫گردشگر در غار ندارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه نوع نگاه و مدیریت فعلی‬ ‫غار اشتباه اســت و به بن بست می رسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال های قبل‬ ‫بارها مکاتباتی برای تخریب دیوار حائل با مسئوالن انجام دادیم اما‬ ‫پاسخی دریافت نکرده بودیم‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد‪ :‬مردم علیصدر از اســتاندار درخواست دارند‬ ‫نگاه ویژه نســبت به علیصدر داشته باشد چراکه علیصدر در حال‬ ‫حاضر نیاز به نگاه دولتی دارد تا زیرســاخت های اصلی مثل راه و‬ ‫بستر برای جذب سرمایه گذاران را فراهم کند و به پیشرفت منطقه‬ ‫محروم کمک شود‪.‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫تلفن تماس‪77851725 :‬‬ صفحه 6 ‫متقاضیان دریافت یارانه می توانند امروز بدون محدودیت مربوط به شماره کارت ملی نسبت به ثبت نام اقدام کنند‪ .‬طی زمانبندی صورت گرفته جهت ثبت نام از جاماندگان از یارانه نقدی‪ ،‬امروز اول‬ ‫خردادماه‪،‬متقاضیانمی توانندبدونرعایتشمارهاخرکدملیبرایثبتناماقدامکنند‪.‬بااتمامایندوروز‪،‬اگرهمچنانکسانیازثبتنامجاماندهباشند‪،‬بایدمنتظرباشندتاسازمانهدفمندییارانه ها‬ ‫زمان دیگری را مشخص و اعالم کند‪.‬ثبت نام از جاماندگان یارانه‪ ،‬طبق تکلیف قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬انجام می شود که از ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه اغاز شد‪ .‬بر اساس زمان اعالمی از سوی سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬مقرر شد در ‪ ۲۷‬و ‪ ۲۸‬اردیبهشت افرادی که عدد اخر کد ملی انها زوج است برای ثبت نام اقدام کنند و در دور روز دوم یعنی ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬اردیبهشت هم افرادی که عدد اخر کد ملی انها فرد‬ ‫است‪.‬ثبت نام از برای یارانه‪ ،‬محدود به گروه خاصی نیست و تمامی افرادی که یارانه دریافت نمی کنند‪ ،‬می توانند جهت ثبت نام اقدام کرده تا درخواست انها بررسی شود‪.‬متقاضیان ثبت نام باید برای‬ ‫کسب اطالع از اخرین وضعی ثبت نام خود‪ ،‬کد دستوری ‪#‬کد ملی*‪ *۴*۴۳۸۵۷‬را شماره گیری و سپس با مراجعه به ادرس اینترنتی‪ my.gov.ir‬نسبت به ثبت درخواست برقراری یارانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیسی در همایش خصوصی سازی‪:‬‬ ‫خصوصی سازی متوقف نمی شود‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه خصوصی سازی متوقف نمی شود‪،‬گفت‪ :‬اما‬ ‫باید اصالح ساختار و رفتار داشته باشیم که حتماً هم این گونه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی امروز(شنبه) در «نخستین رویداد‬ ‫بین المللی خصوصی ســازی در اقتصاد ایران» با بیان اینکه امیدوارم‬ ‫این رویداد راه را برای تصمیم گیری در خصوص قانونگذاری و اجرای‬ ‫واگذاری شرکت دولتی با توجه به تجربیات گذشته فراهم کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫کاری که تاکنون انجام شده‪ ،‬روشن است اما بازنگاهی نسبت به انچه‬ ‫انجام شده‪ ،‬یک ضرورت اجتناب ناپذیر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای همه‬ ‫روشن اســت که اقتصادی که ‪ ۸۰‬درصد یا کمتر یا بیشتر ان دولتی‬ ‫است‪ ،‬مشــکالت زیادی دارد‪ .‬همه باید بر اساس قانون اساسی رفتار‬ ‫کنیــم که در ان اقتصاد هم دولتــی‪ ،‬هم خصوصی و هم تعاونی ذکر‬ ‫شده است‪ .‬همه باید بر اساس قانون اساسی عمل کنیم که اصل ‪ ۴۴‬و‬ ‫سیاست های ذیل ان هم در قانون و هم در اجرا مورد تاکید است و در‬ ‫برنامه های ششم تا دوم به وضوح تاکید شده که دولت متصدی نباشد‬ ‫بلکه حمایتگر‪ ،‬نظارتگر و هدایتگر باشــد‪ .‬رئیس جمهور اظهار داشت‪:‬‬ ‫دولت باید در این سه مورد جلوه کند نه در دخالت ها و تصدی ها‪.‬‬ ‫رئیســی با تاکید بر اینکه میان انچه باید باشد و انچه اکنون هست‪،‬‬ ‫تفاوت وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید از گذشته درس بگیریم که چه کاری باید‬ ‫انجام دهیم‪ .‬همه ما اتفاق نظر داریم که دولت نباید متصدی باشد بلکه‬ ‫حمایتگر بخش خصوصی چه مالی و چه حقوقی و چه دیگر نحوه های‬ ‫حمایتی باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بازنگری از تابلوی خصوصی ســازی و نگاه نقادانه به‬ ‫ان‪ ،‬به ما کمک می کند؛ در این سال ها تابلویی ترسیم کرده ایم به اسم‬ ‫خصوصی سازی‪ .‬اگر دقیق نگاه و به ساحت های مختلف توجه کنیم‪،‬‬ ‫باید دریابیم که اشکال‪ ،‬ســاختاری و یا در رفتارها بوده است‪ .‬اگر در‬ ‫ساختار ایراد داشتیم‪ ،‬هر چقدر مدیران تغییر کنند‪ ،‬تاثیر ندارد‪ .‬اگر هم‬ ‫در رفتارها اشتباه بوده‪ ،‬باید بازنگری شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با طرح این سوال که چرا به سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون‬ ‫اساســی انچنان که باید مورد نظر سیاستگذار و قانون اساسی باشد‪،‬‬ ‫عمل نشده است؟ پاسخ داد‪ :‬از دیدگاه همه صاحبنظران‪ ،‬اندیشمندان‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی‪ ،‬ســرمایه گذاران و کسانی که خودشان شرکت های‬ ‫دولتی را خریداری کرده اند‪ ،‬اگر سوال کنیم که چرا موفق نبوده اید یا‬ ‫اگر موفق بوده اید‪ ،‬رمز موفقیت تان چیست؛ می توانیم مسیر پیش روی‬ ‫اینده را ترسیم کنیم‪ ،‬بنابراین این بازنگری یک الزام است‪.‬‬ ‫رئیســی افزود‪ :‬بر سیاســت های ابالغی ذیل اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست میدان واقعی دادن‬ ‫به بخش خصوصی تاکید داریم‪ .‬در بسیاری از موارد از دولت با تابلو یا‬ ‫بدون تابلو‪ ،‬خصوصی سازی انجام شده که به ان خصولتی هم گفته اند‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال واگذاری به تامین اجتماعی یا بانک ها و صندوق ها انجام شده که‬ ‫ایا واقعاً به عنوان بخش خصوصی تلقی می شوند؟ یک بخش دولتی‬ ‫دیگر با عنوان دیگری امده و ان شرکت را در اختیار گرفته است‪ .‬برویم‬ ‫از بخش خصوصی واقعی ســوال کنیم که ایا فضا برای فعالیت فراهم‬ ‫است؟ ممکن است بگوید در ظاهر‪ ،‬میدان فراهم است اما واقعاً چنین‬ ‫نیست؛ باید این روش تغییر کند‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که ایا انچه مورد نظر قانونگذار بوده‪ ،‬عملیاتی‬ ‫شــده است؟ گفت‪ :‬پاسخ منفی است‪ ،‬عمل نشده و باید علت های ان‬ ‫بررسی شود‪.‬‬ ‫خصوصی سازی متوقف نمی شود‬ ‫رئیس جمهــور ســپس این ســوال را مطــرح کرد که ایــا حاال که‬ ‫خصوصی سازی با مشکل مواجه شده‪ ،‬باید متوقف شود؟ گفت‪ :‬خیر‪-‬‬ ‫باید ادامه یابد‪ ،‬اما باید اصالح ســاختار و رفتار داشته باشیم که حتماً‬ ‫هم این گونه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیســی با تاکید بر اینکه همه بخش های دخیل در خصوصی سازی‬ ‫باید توافق کنند که دولت متصدی نباشــد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬باید به بخش‬ ‫خصوصی واقعی‪ ،‬میدان داده شــود و بررســی کنیم که چرا این گونه‬ ‫ِ‬ ‫نشده اســت‪ .‬مث ً‬ ‫ال هیئت واگذاری بررسی شــود که ایا این ساختار‬ ‫کارامد اســت یا خیر؟ وی افزود‪ :‬من در سفر به لرستان یک مجموعه‬ ‫کشــت و صنعت را از نزدیک دیدم که دوبار واگذار شده بود؛ بار اول‬ ‫شکســت خورد و پس گرفته شده بود اما در مرتبه دوم به افرادی که‬ ‫توانمند بودند و بخش خصوصی واقعی بود‪ ،‬داده شد که توانست هزار‬ ‫نفر نیروی تحصیلکرده همان محل را جذب کند‪ .‬رئیس جمهور اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬وقتی به شهرستان ها می روم می بینم که کارخانه ها واگذار و‬ ‫سالن های تولید به انبار پیاز و سیب زمینی تبدیل شده اند‪ ،‬دستگاه ها و‬ ‫ماشین االت نیز فروخته شده و به دنبال فروش گران تر زمین کارخانه‬ ‫هستند؛ نباید این گونه باشد‪.‬‬ ‫سرمایه گذار باید احساس امنیت کند‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬رشد اقتصادی ‪ ۲‬پایه دارد؛ یکی رشد سرمایه گذاری‬ ‫داخلی و خارجی و دومی رشــد بهره وری؛ سرمایه گذار باید احساس‬ ‫امنیت کند و بداند که هم اصل سرمایه و هم سود ان تضمین است‪ ،‬به‬ ‫این‪ ،‬امنیت سرمایه گذاری گفته می شود‪.‬‬ ‫دانشگاه ها اتاق های فکر دولت هستند‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬از دانشگاه ها باید کمک گرفته شود‪ .‬بارها اعالم‬ ‫کرده ام که دانشگاه ها اتاق های فکر دولت هستند‪ .‬بازار به معنی واقعی‬ ‫کلمه یعنی فعاالن اقتصادی مورد توجه واقع شوند و انها دریابند که‬ ‫به بازی گرفته شــده اند‪ .‬حتی کسانی که نظرشان با ما متفاوت است‪،‬‬ ‫باید نظر خود را اعالم کنند تا کشور به پیش برود‪ .‬به همه کسانی که‬ ‫نظر خود را اعالم کرده اند یا به من نامه می دهند‪ ،‬من نوشته هایشان را‬ ‫می خوانم و حتی به انها زنگ می زنم و بدانند که در این تصمیم سازی‬ ‫شریک هســتند تا به یک اصالح ساختاری برسیم؛ اراده خوبی برای‬ ‫پیشبرد کار وجود دارد‪.‬‬ ‫انتقادها ما را به افق روشن رهنمود می کند‬ ‫رئیس جمهور یاداور شد‪ :‬قرار است در کشور تصمیم های سخت بگیریم‪.‬‬ ‫اشــکال ندارد برخی با ما موافق نباشند‪ .‬اینکه کسانی با نگاه نقادانه‬ ‫نسبت به کارهای انجام شده یا در حال انجام نظر بدهند‪ ،‬اشکالی ندارد‬ ‫و ما را به افق پیش روی کشــور رهنمود می کند‪ .‬همه مردم دغدغه و‬ ‫رشد پیشرفت کشور را دارند‪ .‬دیروز اذربایجان غربی بودم‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫بسیاری داشت‪ .‬این استان می تواند با این ظرفیت ها هم به تولید و هم‬ ‫اشتغال کمک کند‪.‬‬ ‫سفیر تهران در عمان‬ ‫سفر رییس جمهور به افزایش مراودات اقتصادی و تجاری کمک می کند‬ ‫سفیر تهران در عمان به تشریح برنامه ها و دستاوردهای سفر ایت اهلل‬ ‫رییسی به عمان پرداخت‪.‬‬ ‫علی نجفی‪ ،‬ســفیر جمهوری اســامی ایران در عمان با اشاره به‬ ‫سفر رییس جمهور به عمان ضمن تشریح اهمیت این سفر گفت‪:‬‬ ‫روابط ایران و عمان در حوزه های مختلف روابط بسیار خوبی است‪.‬‬ ‫این روابط مبتنی بر اصول حســن همجواری و اشتراکات تاریخی‪،‬‬ ‫فرهنگی و مناسبات همسایگی است‪ ،‬همچنین در حوزه سیاسی‬ ‫روابط دو کشــور روابط ممتازی است و ما در حوزه همسایگان دو‬ ‫کشــوری هستیم که هیچ مسئله و مشکلی در مناسبات فیمابین‬ ‫وجــود نداریم وی ادامه داد‪ :‬در حــوزه اقتصادی نیز ظرفیت های‬ ‫به مراتب بیشــتری برای توســعه روابط فی مابین وجود دارد که‬ ‫خوشبختانه در این بخش هم مناسبات دو کشور مسیر رو به رشد‬ ‫و تعالی را طی می کند‪ ،‬بنابراین یکی از اولویت های ما این است که‬ ‫روابط اقتصادی را هم پای مناسبات سیاسی ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫رویکرد دولت برای توسعه با همسایگان‬ ‫راهبرد دقیقی است‬ ‫سفیر تهران در مســقط با بیان اینکه معتقدم رویکرد دولت برای‬ ‫توسعه همکاری با حوزه همسایگان راهبرد درست و دقیقی است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ایران در نقطه بســیار مهم جغرافیایی واقع شده است‪.‬‬ ‫همسایگان متعددی دارد و اولویت همکاری با همسایگان می تواند‬ ‫ظرفیت های مناســبی را برای تقویت ارتباطات جمهوری اسالمی‬ ‫با کشــورهای همســایه در زمینه های مختلف اقتصادی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری‪ ،‬ترانزیت و همکاری های حمل و نقلی ایجاد‬ ‫کند‪ .‬نجفی افزود‪ :‬بنابراین ایران به خصوص در حوزه همســایگان‬ ‫جنوبــی و در حوزه خلیج فارس و عمان می تواند جایگاه مهمی در‬ ‫این سیاست همسایگی داشته باشد‪.‬‬ ‫سفر رییس جمهور به عمان‪ ،‬زمینه های جدیدی را برای‬ ‫تقویت روابط میان دو کشور فراهم می کند‬ ‫ســفیر ایران در عمان با بیان اینکه ســفر رئیس جمهور به عمان‬ ‫سفر بسیار مهمی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬رایزنی ها و سفرها در سطوح‬ ‫عالی می تواند به ترسیم مسیرهای جدید برای توسعه همکاری دو‬ ‫کشور کمک کند‪ .‬این اولین سفر ایت اهلل رئیسی به عمان از زمانی‬ ‫که مسئولیت دولت را به عهده گرفته است و همچنین اولین دیدار‬ ‫رئیس جمهور اســامی ایران و سلطان عمان است‪ .‬چراکه پس از‬ ‫درگذشت مرحوم ســلطان قابوس که دو سال قبل اتفاق افتاد‪ ،‬ما‬ ‫ســفری در سطح روسا نداشــتیم و از این جهت هم از زمانی که‬ ‫سلطان هیثم شروع به کار کرد و هم از زمانی که ایت اهلل رئیسی به‬ ‫عنوان رئیس جمهور انتخاب شد‪ ،‬این اولین دیدار سران دو کشور‬ ‫در این زمینه است لذا اطمینان داریم که این سفر می تواند عرصه ها‬ ‫و زمینه های جدید و موثری را برای توسعه و تقویت روابط دوستانه‬ ‫و برادرانه جمهوری اسالمی ایران و سلطنت عمان فراهم کند‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از نقش سازنده عمان در تحوالت‬ ‫منطقه استقبال می کند‬ ‫نجفی با اشاره به اینکه عمان سیاست متوازنی را در سیاست خارجه‬ ‫خود دنبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬عمان در مقاطع مختلف سعی کرده که‬ ‫در راســتای کمک به حل مسائل و مشکالت مختلف ایفای نقش‬ ‫کند‪ .‬جمهوری اسالمی ایران در راستای سیاست اصولی خود برای‬ ‫کمک به تحکیم صلح و امنیت در سطح منطقه بین المللی از ایفای‬ ‫چنین نقشی سازنده ای اســتقبال می کند و در این راستا امیدوار‬ ‫هستیم که رایزنی ها و همکاری های دوستانه دو کشور هرچه بیشتر‬ ‫به مسیر کاهش مسائل و مشکالت در سطح منطقه و تقویت صلح و‬ ‫امنیت و شکوفایی اقتصادی در سطح منطقه کمک کند‪.‬‬ ‫مسائل کشورهای منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه‬ ‫حل و فصل شود‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ایران در چارچوب رویکرد اصولی خود مبنی‬ ‫بر گفت وگو و همکاری از چنین وضعیتی استقبال می کند‪ .‬معتقد‬ ‫هســتیم که این ارتباطات می تواند به رفع سوء تفاهم ها‪ ،‬تعریف و‬ ‫طراحی زمینه های همکاری دوســتانه در روابط جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با کشــورهای مختلف منجر شــود و به این وضعیت کمک‬ ‫کند‪ .‬این در چارچوب سیاســت اصولی جمهوری اســامی ایران‬ ‫مبنی بر تمرکز بر منطقه و حوزه همسایگان هم قابل تحلیل است‪.‬‬ ‫ما اعتقاد داریم مسائل میان کشــورهای منطقه باید توسط خود‬ ‫کشورهای منطقه حل و فصل شــود و رویکرد درون منطقه ای را‬ ‫به جای مداخالت کشــورهای خارج از منطقه در ســطح منطقه‬ ‫ترجیح می دهیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به شرایط نوظهور در حوزه‬ ‫همسایگان شــمالی ایران و تحوالت فی مابین روسیه و اوکراین و‬ ‫مسائل میان دو کشور به اعتقاد بنده این موقعیت‪،‬به مراتب مهمتر و‬ ‫برجسته تر شده است و امیدواریم در این چهارچوب شاهد افزایش و‬ ‫تقویت همکاری ها باشیم‪ .‬یکی از جهت گیری های مرتبط با بخش‬ ‫ترانزیت موضوع صادرات مجدد است‪ .‬هم ظرفیت هایی که ایران و‬ ‫موقعیت ممتاز جغرافیایی که ایران برای ترانزیت کاالهای مختلف‬ ‫و صادرات کاالهای مختلف به کشورهای دیگر دارد و هم موقعیتی‬ ‫که عمان برای صادرات مجدد به کشــورهای همسایه در افریقا و‬ ‫سایر مناطق دارد‪.‬‬ ‫سفر ایت اهلل رییسی به افزایش مراودات‬ ‫اقتصادی و تجاری کمک می کند‬ ‫سفیر تهران در مسقط تاکید کرد‪ :‬امیدوار هستیم که در سال جدید‬ ‫هم با تالش مشترک بخش های دولتی و خصوصی شاهد افزایش‬ ‫هرچه بیشتر این مبادالت باشیم و فرصت های جدیدی هم در این‬ ‫مسیر فراروی دو کشور قرار گرفته است و امیدواریم که سفر رییس‬ ‫جمهور و گفت وگوی وی با مقامات عمانی به توسعه این همکاری ها‬ ‫کمــک کند و اطمینان داریم که این اتفاق خواهد افتاد و مراودات‬ ‫اقتصادی و تجاری دو کشور تسهیل خواهد شد‪.‬‬ ‫نقش عمان در مذاکرات عربستان مهم و موثر است‬ ‫نجفی به نقش عمان اشاره کرد و گفت‪ :‬نقش عمان همواره موثر و‬ ‫مهم ارزیابی می شود اما در حال حاضر مذاکرات ایران و عربستان در‬ ‫همان چارچوب بغداد در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مهمترین زمینه های ارتباطات دو کشور در حوزه‬ ‫گردشگری به ویژه گردشگری ســامت است‪ .‬ما در این بخش از‬ ‫ظرفیت بســیار خوبی برخوردار هســتیم‪ .‬تعــداد قابل توجهی از‬ ‫عمانی ها در طول سال به شــهرهای مختلف ایران به ویژه شیراز‬ ‫برای درمان و کارهای پزشــکی بهداشتی و درمانی سفر می کنند‪.‬‬ ‫همچنین متقاب ً‬ ‫ال شــهروندان ایرانی هم به منظور گردشــگری و‬ ‫بررسی زمینه های فعالیت اقتصادی و تجاری به عمان سفر می کنند‪.‬‬ ‫اتبــاع ایرانی می توانند به مــدت ‪ 14‬روز با روادید رایگان به عمان‬ ‫سفر کنند‬ ‫نجفی در پایان در مورد دیدارهای رییس جمور در مســقط خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬ایت اهلل رییسی عالوه بر دیدار با سلطان عمان با سایر‬ ‫مقامات این کشور نیز دیدار و گفت وگو خواهد کرد‪.‬‬ ‫وحیدی‪ :‬تالش دشمن برای خاموش کردن افکار امام راحل به جایی نرسیده است‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬امــروز همه معارف انســانی در حرکت بزرگ‬ ‫گرامیداشــت امام راحل نهفته اســت و تالش های دشــمن برای‬ ‫خاموش کردن ان و اندیشه های امام خمینی به جایی نرسیده است‪.‬‬ ‫احمد وحیدی روز شــنبه در نشســت با اعضای ستاد بزرگداشت‬ ‫ارتحال امام خمینی (ره) اظهار داشــت‪ :‬وظیفه تک تک ما است تا‬ ‫اندیشه های امام را بسط دهیم و این بحث پایان ناپذیری است؛ چون‬ ‫همه مدیون امام راحل هستیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور افزود‪ :‬انچه به عنوان مکتب امام تعریف می شود توسط‬ ‫مقام معظم رهبری به خوبی در دنیا تبیین شده و احیاگری دوران‬ ‫ما مربوط به همان روشنگری امام (ره) است‪.‬‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬وعده های امام مانند فروپاشی غرب و دینداری مردم‪،‬‬ ‫یکی پس از دیگری در حال تحقق است‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫امروز بدون محدودیت یارانه ثبت نام کنید‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫سازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش ‪ 115‬درصدی‬ ‫حقوق سربازان‬ ‫ســازمان وظیفه عمومی فراجا اعالم کرد که با توجه به‬ ‫تامین منابع بودجه ای حقوق ســربازان از ســوی دولت‪،‬‬ ‫متناســب با اعتبار واگذاری برای ســال ‪ ۱۴۰۱‬میانگین‬ ‫حقوق سربازان وظیفه نیروهای مسلح ‪ ۱۱۵‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫مساعدت مجلس شورای اسالمی و دولت‪ ،‬میانگین حقوق‬ ‫کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در سال ‪ ۱۴۰۱‬به نسبت‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به میزان ‪ ۱۱۵‬درصد رشد یافته واز مبلغ یک‬ ‫میلیون و‪۴۹۰‬هزار تومان در فروردین سال گذشته به ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان افزایش یافته که بر این اساس‪:‬‬ ‫‪ -۱‬حقوق ســربازان وظیفه مجرد که در مناطق عادی‬ ‫خدمت می کنند با رشد ‪ ۱۴۰‬درصدی و حداکثر به مبلغ‬ ‫‪ ۳‬میلیون و‪ ۷۸۰‬هزار تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬حداقل حقوق سربازان وظیفه متاهل با افزودن هزینه‬ ‫عائله مندی با رشــد ‪ ۱۴۵‬درصدی به مبلغ ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان افزایش یافت که هزینه مربوط به فرزند‬ ‫یا ایاب و ذهاب به این مبلغ افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬ســربازان وظیفه ای که در مناطق عملیاتی خدمت‬ ‫می کنند‪ ،‬اعــم از مجرد و متاهل عــاوه بر حقوق ذکر‬ ‫شده به تناســب مدرک تحصیلی و تاهل از مبلغ حدود‬ ‫یــک میلیون تا ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارتومان از فوق العاده‬ ‫عملیاتی بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫ســازمان وظیفه عمومــی فراجا همچنیــن اعالم کرد‪:‬‬ ‫امیدواریــم بــا افزایش حقــوق و مزایا در ســال جاری‬ ‫دیگر هیــچ هزینه ای بابــت انجام خدمت ســربازی به‬ ‫خانواده کارکنان وظیفه تحمیل نشــود و ان شــاءاهلل با‬ ‫ادامه این روند‪ ،‬در راســتای تامین معیشــت ســربازان‬ ‫گام های بیشتری برداشته شود تا ضمن تامین حداکثری‬ ‫معیشت سربازان و اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده‬ ‫در ســال های گذشــته که مربوط به رفاه سربازان است‪،‬‬ ‫شــاهد رضایتمندی هرچه بیشتر سربازان و خانواده های‬ ‫انان باشیم‪.‬‬ ‫ورود فروشگاه های زنجیره ای به‬ ‫ایستگاه های متروی پایتخت‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهــران و حومه از‬ ‫مذاکره با فروشــگاه های زنجیره ای (با اولویت فروشــگاه‬ ‫شهروند) در قالب طرح «مترو مارکت» خبر داد‪.‬‬ ‫مهــدی شایســته اصــل ضمــن اشــاره بــه رویکرد‬ ‫مدیریــت شــهری ششــم در زمینــه یکپارچگــی‪،‬‬ ‫انســجام و هم افزایــی زیرمجموعه هــای شــهرداری‬ ‫تهران بــا یکدیگر و ســایر نهادها‪ ،‬عنــوان کرد‪ :‬ضمن‬ ‫چارچــوب و بســترهای کالن تنظیم شــده از ســمت‬ ‫ســازمان زیباســازی در حوزه تبلیغات‪ ،‬شــرکت مترو‬ ‫درحــال تعامــل جدی با مجموعه همشــهری اســت‬ ‫تا موضوعــات فرهنگی‪ ،‬اموزشــی و اطالع رســانی به‬ ‫شــهروندان را مدنظــر قرار دهــد‪ .‬چرا که قرار اســت‬ ‫متــرو از ظرفیت تبلیغــات فقط به عنــوان درامدزایی‬ ‫استفاده نکند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهران و حومه در‬ ‫ادامه اضافه کرد‪ :‬البته درحال حاضر براســاس مصوبات‬ ‫و رویه هــای موجود‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت‬ ‫تبلیغاتی شــرکت مترو بــرای موضوعــات فرهنگی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اموزش های عمومی‪ ،‬سالمت‪ ،‬اطالع رسانی و‬ ‫مناسبت ها استفاده می شود‪.‬‬ ‫شایسته اصل از مذاکره با فروشگاه های زنجیره ای خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬درتالش هستیم تا از ظرفیت این فروشگاه ها در‬ ‫ایستگاه های مترو استفاده شود‪ .‬فروشگاه شهروند که جزو‬ ‫خانواده شهرداری محسوب می شود جزو اولویت نخست‬ ‫شرکت مترو قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تعامل و مذاکره اولیــ ه با مدیرعامل‬ ‫شهروند انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم که محصوالت‬ ‫ل و با صرفه تــر‪ ،‬در قالب «مترو مارکت» در‬ ‫ت ناز ‬ ‫با قیم ‬ ‫اختیار شهروندان قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه ضمن‬ ‫اشاره به تفاهم نامه این شرکت با سازمان مدیریت میادین‬ ‫میوه و تره شهرداری تهران بار‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار و عرضه ‪۳۱‬‬ ‫غرفه در ایستگاه های مترو نیز با همکاری سازمان میادین‬ ‫میوه و تره بار پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫بنا براعالم سایت شهر‪ ،‬شایسته اصل در پایان عنوان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر این غرفه ها مستقر شده اند‪.‬‬ ‫امیدواریم در اینده ای نزدیک با مدیریت سازمان میادین‬ ‫بتوانیم در تمامی ساعات فعالیت مترو‪ ،‬عرضه محصوالت و‬ ‫مایحتاج عمومی را با قیمت نازل و فارغ از حضور دالل به‬ ‫شهروندان ارائه کنیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 1‬خردادماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪751‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫معاون رئیس جمهور تاکید کرد؛‬ ‫در نامه ای به رئیس جمهور؛‬ ‫قالیباف «قانون جهش تولید‬ ‫دانش بنیان» را ابالغ کرد‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی قانون جهش تولید دانش‬ ‫بنیان را برای اجرا به دولت ابالغ کرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬طی‬ ‫نامه ای به سید ابراهیم رئیســی‪ ،‬رئیس جمهور‪« ،‬قانون‬ ‫جهش تولید دانش بنیان» را برای اجرا ابالغ کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت طرح «جهش تولید دانش بنیان» چند بار‬ ‫بین شورای نگهبان و مجلس در رفت وامد بود و در نهایت‬ ‫چهارشنبه (‪ ۲۱‬اردیبهشت ماه) مورد تایید شورای نگهبان‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییس بنیاد مسکن‪:‬‬ ‫وام ‪ 200‬میلیون تومانی ساخت‬ ‫مسکن روستایی پرداخت می شود‬ ‫رییس بنیاد مسکن گفت‪ :‬با عنایت به نظر مثبت رییس‬ ‫مسکن ‪ ۲۰۰‬میلیونی به‬ ‫جمهوری با اعطای وام ســاخت‬ ‫ِ‬ ‫روستاییان‪ ،‬به زودی پرداخت وام با سود ‪ ۵‬درصدی اغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی مسکن روستایی را‬ ‫به بانک های عامل ابالغ کرده اما اغاز پرداخت‪ ،‬منوط به‬ ‫صدور ضمانتنامه مابه التفاوت نرخ سود از سوی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه است که هنوز انجام نشده است‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪« ،‬اکبر نیکزاد» در نشســت خبری بعد‬ ‫از امضای تفاهم نامه همکاری مشــترک بنیاد مسکن و‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬درباره اخرین وضعیت پرداخت وام ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیونی ساخت مسکن روستایی گفت‪ :‬موضوع وام مسکن‬ ‫روستایی دوباره در جلسه شورای عالی مسکن در خدمت‬ ‫رییس جمهوری بررسی شد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد‪ :‬این موضوع در صورتجلســه شــورای‬ ‫عالی مسکن درج شده بود که ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫نامه مربوط به قبول تعهد مابه التفاوت ‪ ۱۳‬درصدی نرخ‬ ‫تسهیالت وام روستایی را به بانک مرکزی دهد و پرداخت‬ ‫وام اغاز شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬محل بحث بنیاد مسکن و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه این اســت که یارانه وام روستایی عدد سنگینی‬ ‫می شود و پرداخت ان تورم زاست‪ .‬پاسخ بنیاد مسکن نیز‬ ‫این بوده که تعداد کثیری از خانه های روستایی نیمه کاره‬ ‫در مرحله فنداسیون مانده است ‪.‬‬ ‫ی پیگیر‬ ‫وی گفت‪ :‬برای پرداخت وام مســکن روســتای ‬ ‫هستیم و با توجه به عنایت رییس جمهوری روستاییان‬ ‫منتظر دریافت وام ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ساخت مسکن با‬ ‫نرخ سود ‪ ۵‬درصد باشند‪.‬‬ ‫عراق‪ :‬قبل از پایان این ماه‬ ‫بدهی های ایران را می پردازیم‬ ‫وزیر برق عراق اعالم کرد که این کشــور قبل از پایان ماه‬ ‫جاری بدهی های گازی ایران را پرداخت خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نقل خبرگزاری رســمی عراق(واع)‪ ،‬عادل کریم‪ ،‬وزیر‬ ‫برق عراق امروز(شنبه) در نشستی خبری در کربال تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با دولت توافق کردیم که بدهی های ایران را پرداخت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به تهران ســفری داشتم و با وزیر نفت ایران به‬ ‫این توافق رسیدیم که قبل از پایان ماه جاری بدهی های‬ ‫ایران را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬پیش از این عادل کریم تاکید کرد‪:‬‬ ‫در سفر اخیر به تهران در خصوص واردات گاز از ایران به‬ ‫عراق در تابستان به توافق رسیدیم و طرف ایرانی متعهد‬ ‫شد که نیروگاه ها و واحدهای تولید برق را تجهیز کنند‪.‬‬ ‫بغداد به خاطــر واردات گاز از ایران بدهی هایی به تهران‬ ‫دارد و برای پرداخت این بدهی ها به توافق رسیدیم‪ ،‬ان‬ ‫هــا اوضاع عراق را می داننــد و انتظار داریم که در فصل‬ ‫تابستان و زمستان تامین گاز به خوبی انجام شود‪.‬‬ ‫عادل کریم در ادامه خاطرنشــان کــرد که تامین گاز در‬ ‫ســطح جهانی نیز با کمبود مواجه است و این سوخت به‬ ‫یک کاالیی بســیار مهم تبدیل شده است و دست یابی‬ ‫عراق به گاز یک دستاورد به شمار می رود‪.‬‬ ‫همچنین جواد اوجــی‪ ،‬وزیر نفت ایران در دیدار با عادل‬ ‫کریــم‪ ،‬وزیر برق عراق و هیات همراه بر توســعه هر چه‬ ‫بیشــتر همکاری ها در حــوزه نفــت و گاز تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم در این چند روزی که در ایران هســتید‬ ‫تصمیم های خوبی اتخاذ شود‪.‬‬ ‫وزیر برق عراق نیز در این دیدار ایران را کشــور دوســت‬ ‫خواند و افزود‪ :‬خوشــحال هستم که برای دومین بار شما‬ ‫را مالقات می کنم‪ .‬ما دوست شما هستیم و دوست داریم‬ ‫همکاری های دو کشور تداوم یابد‪.‬‬ ‫دو طرف در این دیدار بر توسعه هر چه بیشتر همکاری ها‬ ‫به ویژه در بخش گاز تاکید کردند‪.‬‬ ‫عزم دولت برای اجرای قانون جوانی جمعیت‬ ‫معاون امور مجلس ریاســت جمهوری‪ ،‬از جمعیت به عنوان یک‬ ‫مولفــه قدرت یاد کرد و بر عزم جــدی دولت برای اجرای قانون‬ ‫حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید کرد‪.‬‬ ‫سید حمید حسینی‪ ،‬در نشست تبیین جایگاه سالمت اجتماعی‬ ‫و توانبخشــی در نظام ســامت کشــور‪ ،‬با اشــاره به سیاست‬ ‫جمعیتی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه رهبری همواره در موضوع جمعیت‪،‬‬ ‫اینده نگری داشــته اند و هشــدار داده اند‪ ،‬یک بحث جدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فقط بحث ســالمندی نیســت‪ ،‬در موضوع اب نیز اگر‬ ‫اقدامات عاجل صورت ندهیم‪ ،‬با مشکل مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬مسئله امنیت غذایی نیز از جمله دغدغه های‬ ‫رهبری بوده است که باید به ان توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولــت در زمینه اجرای قانون حمایــت از خانواده و‬ ‫جوانی جمعیت جدی است‪ .‬اینکه فقط روی کاغذ بیاید‪ ،‬اهمیت‬ ‫ندارد‪ .‬لذا‪ ،‬دولت پای کار است‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور گفت‪ :‬ســالمندی‪ ،‬ابعاد وسیعی دارد و تنها‬ ‫این نیست که به مسائل اقتصادی موضوع توجه کنیم‪.‬‬ ‫وی با عنــوان این مطلب که جمعیت یک مولفه قدرت اســت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬اســنادی وجود دارد که پروژه تهدید نســل‪ ،‬از امریکا‬ ‫کلید خورده است‪.‬‬ ‫حســینی افزود‪ :‬از سال ‪ ،۱۳۳۷‬اولین بار موضوع تنظیم خانواده‬ ‫توسط امریکا در ایران اغاز شد‪ .‬وی گفت‪ :‬لذا‪ ،‬باید به جنبه های‬ ‫سیاســی موضوع جمعیت توجه شــود تا بدانیم چه منافعی را از‬ ‫کنترل جمعیــت در ایران دنبال می کننــد‪ .‬معاون امور مجلس‬ ‫ریاست جمهوری افزود‪ :‬فقط وزارت بهداشت نیست که باید پای‬ ‫کار باشد‪ ،‬بلکه نیاز به همگرایی ملی است که از این مشکالت به‬ ‫سالمت عبور کنیم‪.‬‬ ‫حســینی گفت‪ :‬االن اگر کمبود و مشکلی وجود دارد‪ ،‬باید ان را‬ ‫حل کنیم‪ .‬بن بست کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقام معظم رهبری در بحــث یارانه ها نیز بر همدلی‬ ‫قوای سه گانه تاکید کردند‪ .‬لذا‪ ،‬الزم است در بحث جمعیت نیز‪،‬‬ ‫این همدلی و همراهی فراهم شــود تا بتوانیم بر مشــکالت فائق‬ ‫اییم‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس در حال اصالح است‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬قانون بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫در مجلس در حال اصالح است که در صورت اصالح ‪ ۴۰۰‬هزار کارگر‬ ‫ساختمانی جدید بیمه می شوند‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی ظهر شــنبه در جلسه شــورای اداری استان‬ ‫اردبیل اظهار کرد‪ :‬قانون بیمه کارگران ســاختمانی در مجلس در‬ ‫حال اصالح اســت که در صورت اصــاح ان بیمه ‪ ۴۰۰‬هزار کارگر‬ ‫ساختمانی جدید بیمه می شوند‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬احداث یک هزار واحد مسکونی برای کارگران استان‬ ‫اردبیل تخصیص یافته که تاکنون ‪ ۷۰۰‬نفر ثبت نام کرده اند و بقیه‬ ‫افراد نیز پس از ثبت نام مشمول این طرح خواهند شد‪.‬‬ ‫وزیــر تعاون کار و رفــاه اجتماعی با بیان اینکــه تاکنون حقوق و‬ ‫مستمری بازنشســتگان در شــرایط مطلوب پرداخت شده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬میــزان پرداختی مســتمری بازنشســتگان صندوق های‬ ‫بازنشســتگی کشــور حــدود ‪ ۷۰‬درصــد حقــوق پرداختــی‬ ‫دولت بــه کارکنان فعلی اســت که ایــن پرداختی ها ســر موقع‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫عبدالملکی همچنین با اشــاره به انجام خدمــات برای مددجویان‬ ‫بهزیســتی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به استان اردبیل جهت‬ ‫تهیه ‪ ۲۰۰‬تخت جهیزیه به افراد تحت پوشش بهزیستی اختصاص‬ ‫داده شــده و عــاوه بر این یک هزار و ‪ ۷۰۰‬متقاضی پشــت نوبت‬ ‫بهزیستی استان اردبیل هم تحت پوشش قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه نســبت به احداث درمانگاه تامیــن اجتماعی و مرکز‬ ‫نگهداری معلوالن در شهرســتان گرمی قول مساعد داد و خواستار‬ ‫حل مســئله اســتقرار نمایندگی ادارات در شهرستان تازه تاسیس‬ ‫انگوت شد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن خواســتار رفع مشــکل ســرمایه گذاری کارخانه‬ ‫ظروف شیشــه و پتروشــیمی جم در شهرســتان گرمی شــد و‬ ‫افــزود‪ :‬احداث این دو واحد صنعتی بایــد تا دو هفته اینده تعیین‬ ‫تکلیــف شــود و در ارزیابــی مجدد اگر بــه هر دلیلــی اجرای‬ ‫ایــن دو طرح تایید نشــود‪ ،‬وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫باید طرح هایــی را جایگزین این دو طرح کــرده و باهمان میزان‬ ‫اشتغال تا دو ماه اینده طرح جدید شروع شود‪.‬‬ ‫بازار کاالهای اساسی در ارامش‬ ‫قیمتبرخیکاالهاکاهشیافت‬ ‫بعد از گذشــت ‪ ۱۰‬روز از اغاز اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها‬ ‫ف کننده‪ ،‬ارامش‬ ‫(اصالح سیاست ارز ترجیحی) و اعطای ان به مصر ‪‎‬‬ ‫در عرضه و تقاضای کاالهای اساسی به بازار بازگشت است و کاالها‬ ‫به وفور در بازار موجود است‪.‬‬ ‫شامگاه دوشنبه ‪ ۱۹‬اردیبهشت ماه ایت اهلل «سید ابراهیم رییسی»‬ ‫رییس جمهوری در گفت وگوی زنده با مردم از صداوســیما خبر از‬ ‫یک جراحی اقتصادی توسط دولت داد که در راستای توزیع عادالنه‬ ‫یارانه ها است‪.‬‬ ‫طرح اصلی برای این جراحی اقتصادی‪ ،‬حذف و اصالح سیاست ارز‬ ‫ترجیحی یا همان دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است که به جای پرداخت به‬ ‫واردکننده در اغاز زنجیره‪ ،‬حــود مردم (مصرف کننده) در انتهای‬ ‫زنجیره پرداخت می شــود‪ .‬این تغییر و اصالح هزینه های دولت را‬ ‫کاهش نمی دهد‪ ،‬بلکه موجب بهبود شاخص های اقتصادی می شود‪.‬‬ ‫در گام نخســت این طرح‪ ،‬با تجمیع تمــام یارانه های پرداختی به‬ ‫مردم‪ ،‬برای دو ماه یارانه به مبلغ ‪ ۴۰۰‬هزار تومان برای دهک های‬ ‫بانک مرکزی فهرست بدهکاران‬ ‫بانکی را به روزرسانی کرد‬ ‫بانک مرکزی فهرست جدید بدهکاران بانکی را جهت اطالع عموم‬ ‫مردم منتشــر کرد‪ .‬بانک مرکزی در راســتای اجرای بخش ‪ ۱‬بند‬ ‫د‪ -‬احــکام تنظیمی تبصره ‪ -۱۶‬تســهیالت تکلیفی قانون بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور مصوبه به شماره ‪ ۱۱۴۵۰۴/۷۱۵‬مورخ ‪۲۹‬‬ ‫اسفندماه سال ‪ ۱۴۰۰‬مجلس شــورای اسالمی و با عنایت به امار‬ ‫منتشر شده در تاریخ ‪ ۳۱‬فروردین ماه سالجاری ‪ ،‬اطالعات واصله از‬ ‫بدهکاران سه بانک سینا‪ ،‬توسعه تعاون و توسعه صادرات را منتشر‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی‪ ،‬اغلب تسهیالت دریافت‬ ‫شــده در راستای تولید و سازندگی در کشور مصرف شده و انتشار‬ ‫اسامی در گزارش پیش رو تنها به منزله دریافت تسهیالت و تعهدات‬ ‫کالن از شبکه بانکی می باشد که عموم انها در موعد مقرر بازپرداخت‬ ‫شده است‪ .‬بر همین اساس فهرست تسهیالت غیرجاری هر بانک را‬ ‫نیز می توان مشاهد کرد‪ .‬شایان ذکر است به استناد فصل اول ماده‬ ‫‪ ۱‬بند ‪ -۸-۱‬ایین نامه تسهیالت و تعهدات کالن موضوع بخشنامه‬ ‫شــماره ‪ ۲۴۴۲۵۵۳/۹۲‬مورخ ‪ ،۱۶/۰۸/۱۳۹۲‬تسهیالت و تعهدات‬ ‫کالن‪« :‬به مجموع خالص تسهیالت و تعهدات اعطایی‪/‬ایجاد شده به‪/‬‬ ‫برای هر ذینفع واحد که میزان ان حداقل معادل ‪ ۱۰‬درصد سرمایه‬ ‫پایه موسسه اعتباری باشــد‪ .‬این حد برای شعبه بانک خارجی‪۳ ،‬‬ ‫درصد مجموع دارایی های شعبه می باشد» اطالق می شود‪ .‬گفتنی‬ ‫اســت‪ ،‬اطالعات مابقی بانک ها نیز پس از بررسی های کارشناسی‬ ‫و دریافت اطالعات کامل تر از بانک ها و صحت ســنجی‪،‬در اینده‬ ‫نزدیک منتشر می شود‪.‬‬ ‫اول تا ســوم و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان برای دهک های چهارم تا نهم واریز‬ ‫شــد که در مجموع ‪ ۷۲‬میلیون ایرانی این مبلغ را دریافت کردند‪.‬‬ ‫مقرر شــده پس از این دو ماه و با اماده شدن زیرساخت های الزم‪،‬‬ ‫کاالبرگ الکترونیــک در اختیار تمام مردم قرار بگیرد تا توزیع ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی از شــرایط کنونی خارج و یارانه ان به طور مستقیم‬ ‫به مردم پرداخت شود‪.‬‬ ‫چرا سیاست ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید اصالح می شد؟‬ ‫دولت قبل از سال ‪ ۹۷‬به دلیل افزایش قیمت ارز و برای کنترل بازار‬ ‫کاالهای اساســی‪ ،‬ارز دولتی با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان برای ‪ ۳۰‬کاالی‬ ‫یارانه ای اختصاص داد که طی سال های بعد از ان به مرور تعداد این‬ ‫اقالم کاهش یافت و درنهایت به هفت کاال محدود شد‪.‬‬ ‫طــرح تخصیص ارز ترجیحی به واردکننــدگان در اغاز تصمیمی‬ ‫درست به نظر می امد‪ ،‬اما شرایط حاصل شده این برنامه با اهداف‬ ‫ان فاصله بســیاری داشت‪ ،‬زیرا در زمان اجرا فساد و رانت بسیاری‬ ‫ایجاد کرد و این روند موجب از بین رفتن بخشی از منابع کشور شد؛‬ ‫در نهایت نیز به دست مصرف کننده و مردم نرسید‪.‬‬ ‫طــرح تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اغاز به عنوان یارانه کاالهای‬ ‫اساسی بود اما با اجرای ان‪ ،‬اعداد واردکنندگان رشد صعودی پیدا‬ ‫کرد تا از این طریق به ســودهایی دســت یابند‪ ،‬زیرا با دریافت ارز‬ ‫ترجیحی‪ ،‬مواد اولیــه را وارد می کردند و بعد از فراوری‪ ،‬محصول‬ ‫نهایی را با قیمتی بازار ازاد به دست مردم می رسید‪.‬‬ ‫از سوی دیگر در برخی موارد با انجام تخلفات ارز ترجیحی را دریافت‬ ‫می کردند‪ ،‬اما به جای مواد اولیه و موردنیاز تولید کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫اقالمی تجملی و غیر ضرور را وارد کشور می کردند یا ان را در بازار‬ ‫ازاد می فروختند که این روند موجب شد تا روز به روز سفره مردم‬ ‫کوچک تر شود و نیاز به اصالح این طرح ضرورت بیشتری پیدا کرد‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشــکالت دیگری را نیز به دنبال داشــت‪ ،‬زیرا‬ ‫بــا تخصیص ارزی ارزان تر از بــازار ازاد برای واردات برخی کاالها‪،‬‬ ‫اختالف قیمت با کشــورهای همسایه ایجاد شده و همین موضوع‬ ‫منجر به قاچاق معکوس این کاالها شد‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام عدالت جاماندگان اغاز شد‬ ‫معاون فناوری و توســعه نواوری شرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬پرداخت ســود ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از جاماندگان دریافت سود‬ ‫سهام عدالت امروز اغاز شده است‪.‬‬ ‫«محمود حسنلو» به واریز سود سهام عدالت مشموالن این سهام‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬استخراج اطالعات و محاسبه سود جاماندگان‬ ‫سهام عدالت از امروز اغاز شده و امیدوارم تا فردا (یکشنبه) همه‬ ‫پرداخت ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار سهامدار سهام عدالت در ‪ ۲‬ماه‬ ‫نخست امسال مشکل شماره شبای معتبر بانکی خود را برطرف‬ ‫کرده بودند‪ ،‬به همین علت شرکت سپرده گذاری مرکزی از امروز‬ ‫(شنبه)‪ ،‬سود سال های ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬این تعداد از سهامداران‬ ‫را به حسابشان واریز کرد‪.‬‬ ‫معاون عملیات ســمات با بیان اینکه حدود یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار ســهامدار سهام عدالت با مشکل شبای معتبر بانکی روبرو‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬شماره شبای نامعتبر‪ ،‬حساب بانکی مسدود‪ ،‬راکد‪،‬‬ ‫مشترک (دو امضا)‪ ،‬ارزی و بلندمدت مهم ترین دالیلی است که‬ ‫باعث شده تا سود سهامداران به حساب انها واریز نشود‪.‬‬ ‫حسنلو درباره ســهامداران عدالتی که هنوز شماره شبا معتبر‬ ‫بانکی خود را اصالح نکرده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این افراد می توانند‬ ‫با مراجعه به سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) ثبت نام و‬ ‫احراز هویت خود را انجام دهنــد تا در روند پرداختی های اتی‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گیرند‪.‬‬ ‫معاون فناوری و توسعه نواوری سمات با بیان اینکه سهامداران‬ ‫عدالت نگران ســود سال های گذشته خود نباشند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت ســپرده گذاری مرکزی امســال در چندین نوبت‪ ،‬واریز‬ ‫سود سهامداران عدالت را در دستور کار خود قرار داده است اما‬ ‫امیدواریم این گونه سهامداران هر چه سریعتر مشکل شماره شبا‬ ‫معتبر بانکی خود را حل کنند تا این شرکت بتواند سود سال های‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬انها را پرداخت کند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬سامانه جامع اطالعات مشتریان (سجام) با هدف‬ ‫ایجاد ســامانه ای یکپارچه‪ ،‬فراگیر و ارائــه خدمات مطلوب به‬ ‫سهامداران بازار سرمایه راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند با مراجعه بــه وبگاه ‪www.sejam.ir‬‬ ‫به صورت حضوری و غیرحضوری ثبت نام خود را در این سامانه‬ ‫انجام دهند و به باشگاه بزرگ مشتریان بازار سرمایه ملحق شوند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 788

روزنامه خوب 788

شماره : 788
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه خوب 787

روزنامه خوب 787

شماره : 787
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه خوب 786

روزنامه خوب 786

شماره : 786
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه خوب 785

روزنامه خوب 785

شماره : 785
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه خوب 784

روزنامه خوب 784

شماره : 784
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه خوب 782

روزنامه خوب 782

شماره : 782
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!