روزنامه خوب شماره 748 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 748

روزنامه خوب شماره 748

روزنامه خوب شماره 748

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫در دیدار بااعضایهیئترئیسهکمیسیوناصل‪۹۰‬مجلس‬ ‫مطرحشد؛‬ ‫تاکید رئیس قوه قضاییه بر‬ ‫تکمیل سامانه جامع تجارت‬ ‫وز یر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز به کار «پنجره ملی‬ ‫خدمات هوشمند دولت»‬ ‫پس از ‪ ۲‬دهه‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشت ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 748‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 17‬شوال‪ 18 |1443‬می‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در دیدار وز یر اقتصاد با معاون نخست وز یر کوبا؛‬ ‫رئیس دیوان محاسبات‪:‬‬ ‫توافق برای افزایش‬ ‫همکار ی های اقتصادی‬ ‫تهران و هاوانا‬ ‫پایان رسیدگی به تخلفات ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫باز پرداختتسهیالت‬ ‫صندوقتوسعهملیبهشکل‬ ‫ارزی انجام شود‬ ‫اغاز ساخت‪ 100‬هزار واحد‬ ‫نهضتملیمسکن در‪ 23‬شهر‬ ‫جدیدبادستوررییس جمهوری‬ ‫‪8‬‬ ‫هشدار درباره پیامک های‬ ‫جعلی یارانه معیشتی‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شهرداری رباط کریم در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ‪00/978‬مورخ ‪1400/10/19‬شورای محترم اسالمی شهر نسبت به واگذاری سالن سینما‬ ‫فرهنگ شــهرداری رباط کریم برای مدت ‪ ۳‬سال به شرکت ها و موسسات واجد شــرایط و دارای گواهینامه فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد و‬ ‫اســالمی و ســوابق کاری مفید در این زمینه از طریق مزایده عمومی به شرح و شــرایط زیر برای مدت سه سال به بخش خصوصی اقدام نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫کاربری ملک‬ ‫توضیحات‬ ‫قیمت پایه کارشناسی به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫سالن سینما‬ ‫واقع در طبقه همکف و با ظرفیت تقریبا‬ ‫‪ 500‬صندلی‬ ‫سال اول ماهیانه به مبلغ ‪ 180/000/000‬ریال‬ ‫سال دوم ماهیانه به مبلغ ‪ 216/000/000‬ریال‬ ‫سال سوم ماهیانه به مبلغ ‪ 260/000/000‬ریال‬ ‫شرایط ‪:‬‬ ‫‪ -1‬هزینه درج دو نوبت اگهی ‪،‬هزینه کارشناسی و سایر هزینه های مزایده بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬به پیشنهادات مشروط ‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬سپرده شرکت در مزایده می بایست بصورت ضمانت نامه بانکی به نفع شهرداری رباط کریم و یا واریز نقدی به شماره حساب ‪ 0106625206008‬نزد بانک ملی‬ ‫ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد ‪( ۲۳۵۴‬شماره حساب شبا(‪ IR280170000000106625206008‬تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربری مزایده به همراه‬ ‫پیشــنهاد قیمت ارائه گردد ‪ .‬الزم به ذکر اســت ســپرده نفرات اول و دوم و سوم مزایده تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هر گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند‬ ‫سپرده انان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬مهلت دریافت اســناد مزایده از تاریخ انتشــار اگهی (پایان وقت اداری روزچهارشــنبه مورخ ‪ 1401/02/21‬و محل دریافت ان صرفا از طریق ســامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ‪WWW.SETADIRAN.IR‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬متقاضیان میبایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مزایده تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت ‪ ۱۴‬روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1401/03/11‬در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ‪WWW.SETADIRAN.IR‬تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می بایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره ‪ ۰۱۰۶۶۲۴۸۱۹۰۰۴‬نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباط کریم کد‬ ‫‪ ۲۳۵۴‬به مبلغ ‪2/000/000‬ریال (غیر قابل استرداد) بابت خرید اسناد مزایده به شهرداری رباط کریم تسلیم نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت های مزایده در ساعت ‪ 14/30‬روز دوشنبه مورخ ‪1401/03/16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۸‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ انتشار نوبت اول‪1401/02/21 :‬‬ ‫یونس غفاری‬ ‫‪ -۹‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد‪/27.‬ص‪01/‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/02/28 :‬‬ ‫شهردار رباط کریم‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت های جدید ذرت‪ ،‬جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 203‬تن کاالی اساسی‬ ‫کشف شده به زودی روانه‬ ‫بازار می شود ‬ ‫قائــم مقــام ســازمان امــوال تملیکــی بــا بیــان‬ ‫اینکه ‪ ۲۰۳‬تن کاالی اساسی کشف شده به زودی روانه‬ ‫بازار می شود ‪ ،‬گفت‪ :‬مایحتاج و اقالم ضروری مردم را هر‬ ‫چه ســریع تر و با قید فوریت تعیین تکلیف و روانه بازار‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫ صاحب حجتی با اشــاره به اصالح نظام یارانه های برخی‬ ‫اقالم و کاالهای اساســی و ضروری مردم‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫سازمان اموال تملیکی مسئولیت جمع اوری‪ ،‬نگهداری و‬ ‫فروش اموال قاچاق‪ ،‬متروکه‪ ،‬ضبطی و قضایی را بر عهده‬ ‫دارد و در این راستا تالش می کند کاالهای اساسی و مورد‬ ‫نیاز سفره مردم را در اختیار متولیان تنظیم بازار قرار دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان جمع اوری و فروش اموال تملیکی با‬ ‫بیان اینکه قاچاقچیان و سودجویان در صدد بر هم زدن‬ ‫ارامش و معیشــت مردم هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش های واصله در چهار اســتان کرمانشاه‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫اصفهــان و فارس بالغ بر ‪ ۳۵‬تــن روغن خوراکی و ‪۱۶۸‬‬ ‫تن برنج قاچاق کشف و برای تعیین تکلیف در اختیار این‬ ‫سازمان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫قائم مقام ســازمان اموال تملیکی با بیان اینکه ‪ ۲۰۳‬تن‬ ‫کاالی اساسی کشــف شده به زودی روانه بازار می شود ‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وظیفه خود می دانیم مایحتاج و اقالم ضروری‬ ‫مردم را هر چه ســریع تر و با قید فوریت تعیین تکلیف و‬ ‫روانه بازار کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این اقدام پس از دستور مراجع قضایی و با‬ ‫همکاری دستگاه های مسئول به سرعت در حال پیگیری‬ ‫و انجام است‪.‬‬ ‫قائم مقام ســازمان اموال تملیکی به شــعار حمایت از‬ ‫تولید اشاره کرد و یاداور شــد‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۰‬این سازمان‬ ‫توانســت با برنامه ریزی و اولویت بندی براســاس ســند‬ ‫تحولــی در دولت مردمی بیــش از ‪ ۶۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫کاال شــامل مــواد اولیــه و واســطه ای را در ‪ ۵‬ماهــه‬ ‫پایانی ســال در اختیار واحدهــای تولیدی و بنگاه های‬ ‫اقتصادی قرار دهد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫به جای خودرو‪،‬‬ ‫خودروساز وارد کنید!‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی تهران می گوید با‬ ‫قیمت های جهانی‪ ،‬خودروی خارجی که اســتانداردهای‬ ‫‪ ۸۵‬گانه را داشته باشد و در بازار داخلی ارزان تمام شود‪،‬‬ ‫وجود خارجی ندارد‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش اظهار کرد‪ :‬خودروســازان داخلی‬ ‫از ازاد شــدن واردات خــودرو اســتقبال می کنند و این‬ ‫امیدواری وجود دارد که فشاری که در سال های گذشته‬ ‫بر بخش های مختلف این صنعت وارد شده‪ ،‬با ازاد شدن‬ ‫ورود خودروهای خارجی کاهش پیدا کند و صنایع داخلی‬ ‫با مشکالت کمتری به کار خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه در واردات خودرو باید برخی شــروط‬ ‫در واردات خودرو رعایت شــود‪ ،‬تشــریح کرد‪ :‬ما در این‬ ‫سال ها با مشکالتی در زمینه ارتباط با شرکت های خارجی‬ ‫مواجه بوده ایم که یکی از انها‪ ،‬نبود خدمات پس از فروش‬ ‫در ایران اســت‪ .‬به این ترتیب که اگر قطعه یک ماشین‬ ‫خارجی در ایران خراب شــود و در بازار وجود نداشــته‬ ‫باشد‪ ،‬عمال ان خودرو قابل استفاده نیست‪ .‬به این ترتیب‬ ‫شرکت های خارجی از محدودیت ها و تحریم ها علیه ایران‬ ‫به سود خود استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره بــه‬ ‫توقف فروش برخی قطعات به شــرکت های ایرانی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما باید این سوال را خودمان بپرسیم ایا منطقی است‬ ‫که از کشــوری که به ما قطعه خــودرو نفروخته‪ ،‬خودرو‬ ‫وارد کنیم؟‬ ‫نجفــی منــش بــه قیمــت بــاالی خودروهــای‬ ‫استاندارد در بازار جهانی اشاره کرد و گفت‪ :‬یک خودرو‬ ‫که اســتانداردهای ‪ ۸۵‬گانه را رعایت کرده باشد‪ ،‬احتماال‬ ‫قیمتی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار دالر خواهد داشت و باید دید‬ ‫این ماشین زمانی که به ایران برسد با چه قیمتی عرضه‬ ‫خواهد شد‪ .‬حتی خودرویی هندی که با اهداف اقتصادی‬ ‫تولید شــده نیز قیمتی بین شش تا ‪ ۷۰۰۰‬دالر دارد و از‬ ‫این رو این تصور که خودرو خارجی وارد بازار می شــود و‬ ‫اقشار کم درامد امکان خرید ان را پیدا می کنند‪ ،‬از اساس‬ ‫غلط است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واردات یک خودرو بیــن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫دالر هزینــه دارد امــا تولید همــان خــودرو در ایران‬ ‫حــدود ‪ ۱۵۰۰‬دالر هزینــه دارد‪ .‬از ایــن رو ای کاش به‬ ‫جای انکه اصرار بر واردات خودرو باشد‪ ،‬تصمیم گیران به‬ ‫واردات خودروساز و استفاده از انها در ظرفیت های داخلی‬ ‫برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه ای قیمت های جدید ذرت‪ ،‬جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه را اعالم کرد‪« .‬عباس عسکرزاده» طی نامه ای به ربانی زاده مشاور‬ ‫وزیر‪ ،‬رئیس قرارگاه رصدخانه کشاورزی و سرپرست مرکز فناوری اطالعات و ارتباطات قیمت های جدید ذرت‪ ،‬جو و کنجاله سویا در سامانه بازارگاه را به شرح زیر اعالم کرد‪ .‬در متن این‬ ‫نامه امده است‪:‬با توجه به مردمی سازی و اصالح سیاست ارز ترجیحی و ضرورت تامین به موقع نهاده های موردنیاز دام و طیور کشور و همچنین تغییرات جهانی قیمت این کاالها‪ ،‬ضروری‬ ‫است فرایند تعیین قیمت ها در سامانه به گونه ای انجام پذیرد که خللی در فراینده تامین نهاده ها اتفاق نیفتد‪.‬باتوجه به تعیین و اعالم سقف قیمت فروش نهاده های ذرت‪ ،‬جو و کنجاله‬ ‫سویا در مبادی ورودی به شرح زیر‪ ،‬مقتضی است ترتیبی اتخاذ گردد تا قیمت جدید این نهاده ها در سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی اعمال گردد‪.‬‬ ‫اغاز ساخت‪ ۱۰۰‬هزار واحد نهضت ملی مسکن‬ ‫در ‪ ۲۳‬شهر جدید با دستور رییس جمهوری‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید گفت‪ :‬امروز در جلســه‬ ‫شورای عالی مسکن و با دستور رییس جمهوری ‪ ۱۰۰‬هزار واحد نهضت‬ ‫ملی مســکن در ‪ ۲۳‬شهر جدید از جمله شهر جدید پرند‪ ،‬پردیس و‬ ‫ایوانکی در استان تهران کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫«علیرضا جعفری» درباره جزئیات افتتاح طرح های نهضت ملی مسکن‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جلسه شورای عالی مسکن به ریاست رییس جمهوری و با حضور‬ ‫وزیر راه و شهرســازی برگزار و در ‪ ۲۳‬شهر جدید در ‪ ۱۱‬استان کشور‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واحد نهضت ملی مسکن به صورت ویدئوکنفرانسی افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی طرح های کلنگ زنی شده‬ ‫نهضت ملی مسکن در استان های اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تهران‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ ،‬فارس‪ ،‬مرکزی و هرمزگان انجام گرفت‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬از جمله امروز در استان تهران در شهر جدید پرند ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۹۷‬واحد‪ ،‬در پردیس ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد و در ایوانکی ‪ ۴‬هزار‬ ‫واحد مسکونی کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شــهرهای جدید اضافه کرد‪ :‬بیشــترین‬ ‫واحدهایی که با دســتور رییس جمهوری کلنگ زنی شــد مربوط به‬ ‫شهر جدید هشتگرد در اســتان البرز است که ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۲۰‬واحد‬ ‫کلنگ زنی شد‪.‬‬ ‫جعفری گفت‪ :‬امروز هم چنین در فوالدشهر اصفهان ‪ ۱۴‬هزار و ‪۷۵۰‬‬ ‫واحد و در شهر جدید گلبهار خراسان رضوی نیز ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۲۹‬واحد‬ ‫کلنگ زنی شد‪ .‬امار مربوط به سهم هر شهر جدید از طر ح نهضت ملی‬ ‫مسکن که امروز با دستور رییس جمهوری کلنگ زنی شد به تفکیک در‬ ‫تصویر زیر موجود است‪.‬‬ ‫در دیدار وزیر اقتصاد با معاون نخست وزیر کوبا صورت گرفت؛‬ ‫توافق برای افزایش همکاری های اقتصادی تهران و هاوانا‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی کشــورمان با معاون نخســت وزیر و‬ ‫فرستاده ویژه رئیس جمهور کوبا دیدار کرد و طرفین برای افزایش‬ ‫همکاری های اقتصادی بین دو کشور توافق کردند‪.‬‬ ‫وزارت اقتصادی‪« ،‬سید احســان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی کشــورمان صبح امروز با «ریکاردو کابریساس رویز» معاون‬ ‫نخســت وزیر و فرســتاده ویژه رئیس جمهور کوبا دیدار کرد که‬ ‫طرفین برای افزایش همکاری های اقتصادی بین جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و کوبا توافق کردند‪.‬‬ ‫خاندوزی در این دیدار ضمن خوش امد گویی به معاون نخست وزیر‬ ‫کوبا اظهار داشــت‪ :‬دولت جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار‬ ‫ایجــاد ارتباط اقتصادی بلندمدت و پایدار با کشــورهای امریکای‬ ‫التین به ویژه کوبا است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به سابقه همکاری های سیاسی عالی دو کشور‪،‬‬ ‫کوبا از اهمیت ویژه ای برای جمهوری اسالمی ایران برخوردار است‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصاد در این دیدار با اشــاره به ســوابق همکاری هایی دو‬ ‫کشور در زمینه های بهداشتی و کشاورزی‪ ،‬ضمن تاکید بر ضرورت‬ ‫ارتقای روابط اقتصادی فی مابین‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار می رود برای توسعه‬ ‫همکاری هــا و اجرایی شــدن توافقات‪ ،‬بــا اراده و جدیت بیش از‬ ‫پیش گام برداریم‪.‬‬ ‫خاندوزی در ادامه مهم ترین دالیل عدم گســترش همکاری های‬ ‫تجاری بین دو کشور را عدم شناخت مناسب تجار و فعاالن اقتصادی‬ ‫طرفین از فرصت ها و مزیت های تجاری و سرمایه گذاری دو کشور‬ ‫دانست و در ادامه برای برگزاری جلسات ویدئوکنفرانسی با حضور‬ ‫نمایندگان بخش های دولتی و فعاالن اقتصادی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و کوبا به منظور تبیین فضای کسب وکار و سرمایه گذاری دو‬ ‫کشور اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد کشورمان همچنین با اشاره به فقدان بسترهای حقوقی‬ ‫مناسب برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی‪ ،‬بر ضرورت نهایی‬ ‫کردن موافقت نامه های تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری و‬ ‫اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫تغییرات اب وهوایی و جنگ اوکراین امنیت غذایی کوبا را با چالش‬ ‫مواجه کرد‬ ‫«ریکاردو کابریساس رویز» معاون نخست وزیر کوبا نیز ضمن تشریح‬ ‫برنامه توســعه اقتصادی ان کشور و بخش های اولویت دار برای ان‬ ‫کشور در جهت نیل به توسعه اقتصادی‪ ،‬با برشمردن عوامل منفی‬ ‫اثرگــذار بر اقتصاد کوبا نظیر محاصــره اقتصادی و یا اثرات جدی‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬تاکید کرد کــه دو عامل تغییرات اب وهوایی و جنگ‬ ‫اوکراین به ویژه در حــوزه امنیت غذایی اقتصاد کوبا را تحت تاثیر‬ ‫منفی قرار داده است‪.‬‬ ‫معاون نخست وزیر کوبا در ادامه برای استفاده از تجربیات و فناوری ‬ ‫شــرکت های ایرانی در اجرای پروژه های مهم اقتصادی ان کشور‬ ‫اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه این دیدار با اشاره ظرفیت باالی بخش های کشاورزی‪،‬‬ ‫انرژی و بهداشــت و درمان و همچنین توانمندی های موجود در‬ ‫شــرکت های ایرانی‪ ،‬بر افزایش همکاری های بلندمدت اقتصادی‬ ‫میان دو کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬معاون نخست وزیر و فرســتاده ویژه رئیس جمهور‬ ‫کوبا در راس هیئتی عالی رتبه به منظور مالقات و رایزنی با مقامات‬ ‫جمهوری اســامی ایران و همچنین برگزاری هجدهمین اجالس‬ ‫کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور به تهران سفر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫رئیس دیوان محاسبات‪:‬‬ ‫پایان رسیدگی به تخلفات ارز ‪ 4200‬تومانی تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫رئیس دیوان محاســبات کشور گفت‪ :‬رســیدگی به پرونده های‬ ‫تخلفات ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم اکنون در دادسرا است و تا دو ماه‬ ‫اینده به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫«مهرداد بذرپاش» در حاشــیه همایش علمــی صندوق ثروت‬ ‫ملی و عدالت بین نســلی اظهار داشت‪ :‬رســیدگی به تخلفات‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومــان یکی از بزرگترین پرونده های در دســتور کار‬ ‫دیوان محاسبات است و افراد مختلفی همچون وزرای مربوطه و‬ ‫مقامات باالتر در این زمینه مورد سوال قرار گرفتند و دفاعیاتی‬ ‫نیز داشــته اند و هر کدام نیز گفتند که این اقدامات با دســتور‬ ‫مقامات باالتر انجام شــده است و این مســائل در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته تالش کردیم این اقدامات موجب به هم ریختگی‬ ‫بازار ارز نشود ولی یکی از بزرگ ترین پرونده های در حال بررسی‬ ‫تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪.‬رییس دیوان محاسبات کشور‬ ‫گفت‪ :‬حجم باالی پرونده هــای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به منزله این‬ ‫نیست که همه تخصیص ها اشــکال داشته است زیرا بخشی از‬ ‫کاالهای اساسی که تهیه شده از محل همین تخصیص ارز بوده‬ ‫اســت‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬تمرکز دیوان محاســبات بیشتر بر مبالغ‬ ‫کالنی اســت که در ســال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫بذرپاش گفت‪ :‬رســیدگی به پرونده تخلفات ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫تا دو ماه اینده به اتمام می رسد و هم اکنون در دادسرا است‪.‬‬ ‫تعداد افراد و بانک ها و افراد دســتوردهنده زیاد اســت و اینکه‬ ‫کدام یک اشــکال داشته است و کدام یک اشکال نداشته در حال‬ ‫بررسی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخصیص های پرداخت شده توسط بخش خصوصی‬ ‫که برخی حاضر به پاســخ نبوده را باید بــه قوه قضائیه معرفی‬ ‫می کنیم اما مقام دســتوردهنده ای که با علم به اینکه تخصیص‬ ‫ارز در زنجیره تامین وارد نمی شــده‪ ،‬باز دستور پرداخت صادر‬ ‫کرده تخلف قطعی و محرز داشته است‪.‬رییس دیوان محاسبات‬ ‫درباره انطباق قانون بودجه بــا اصالحات جدید یارانه ای گفت‪:‬‬ ‫اختیارات در این زمینه به دولت واگذار شــده است البته تاکید‬ ‫بر ارائه کاالبرگ بوده اســت تا کاالها به صورت عادالنه به مردم‬ ‫برســد اما باز این مســئولیت برعهده دولت اســت تا زمانی که‬ ‫توانایی پرداخت یارانه نقدی را دارد بپردازد و بعد کاالبرگ ارائه‬ ‫کند‪ .‬انحرافی از اجرای بودجه ‪ ۱۴۰۱‬دیده نمی شود‪.‬‬ ‫سازمان هدفمندی‪:‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان جدید یارانه حمایتی اغاز شد‬ ‫بر اســاس اعالم سازمان هدفمندســازی یارانه ها و در راستای‬ ‫مردمی ســازی و عادالنه ســازی یارانه ها‪ ،‬ثبت نام از متقاضیان‬ ‫دریافــت یارانــه شــامل افراد جدیــد و جامانــده را به صورت‬ ‫الکترونیکی اغاز شد‪.‬‬ ‫سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد‪ :‬ثبت نام از متقاضیان‬ ‫دریافت یارانه شــامل افراد جدید و جامانده در راستای تکلیف‬ ‫مقرر در جز یک بند ص تبصره ‪ ۱‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل‬ ‫کشــور و در راستای مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها از‬ ‫سوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها اغاز شد‪.‬‬ ‫سرپرستان خانوارهایی که تاکنون از گرفتن یارانه جامانده اند و‬ ‫یا متقاضی جدید دریافت یارانه هســتند‪ ،‬ابتدا الزم است برای‬ ‫کسب اطالع از اخرین وضعیت ثبت نام خود کد دستوری ‪#‬کد‬ ‫ملی *‪ *۴*۴۳۸۵۷‬را شماره گیری کنند و سپس با مراجعه به‬ ‫ادرس اینترنتی ‪ my.gov.ir‬نسبت به ثبت درخواست برقراری‬ ‫یارانه خانوار خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان بــرای ثبت نام‪ ،‬نیازی به مراجعــه حضوری به هیچ‬ ‫سازمانی را ندارند‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام از متقاضیان جدید یارانه و جامانده بر اساس اخرین‬ ‫رقم سمت راست کدملی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه (‪۲۷‬‬ ‫و ‪ ۲۸‬اردیبهشت ماه ‪ )۱۴۰۱‬برای اعداد زوج و همچنین روزهای‬ ‫پنجشنبه و جمعه (‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬اردیبهشت ماه ‪ )۱۴۰۱‬برای اعداد‬ ‫فرد از طریق این درگاه است‪.‬‬ ‫درصورتی که این متقاضیان به هر دلیلی موفق به انجام ثبت نام‬ ‫در روزهای یادشده نشوند‪ ،‬می توانند در روز شنبه ‪ ۳۱‬اردیبهشت‬ ‫و یکشنبه ‪ ۱‬خردادماه ‪ ۱۴۰۱‬نسبت به ثبت نام خانوار خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ثبت نام پس از این تاریخ متوقف نخواهد شد‬ ‫و تاریخ جدید بــرای افرادی که در زمان مقرر موفق به ثبت نام‬ ‫نشوند‪ ،‬متعاقباً اعالم می شــود‪ .‬برای ثبت نام در اختیار داشتن‬ ‫شــماره همراه بنام سرپرســت خانوار‪ ،‬کدملی‪ ،‬کدپستی‪ ،‬تاریخ‬ ‫تولد و شــماره شبا بانک مربوط به سرپرســت خانوار ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫بدیهی اســت‪ ،‬پس از ثبت نام کلیه اطالعات سرپرستان جهت‬ ‫تعیین دهــک به وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ارســال‬ ‫می گردد که در صورت واجد شرایط بودن متقاضی‪ ،‬یارانه معوقه‬ ‫مطابق با دهک خانوار مربوطه از اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬به حساب‬ ‫سرپرستان خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫معترضیــن بــه دهــک بندی اعالم شــده و یــا قطــع یارانه‬ ‫اردیبهشــت ماه ‪ ۱۴۰۱‬کماکان باید از طریــق ادرس اینترنتی‬ ‫‪ hemayat.mcls.gov.ir‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس این فراخوان‪ ،‬افرادی که در اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۱‬بر‬ ‫اساس اعالم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مشمول دریافت‬ ‫یارانــه قرار گرفته اند‪ ،‬نیــازی به ثبت نام مجدد یــا مراجعه به‬ ‫درگاه های اعالم شده‪ ،‬ندارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعالم اینکه عراق بابت صادرات گاز یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر به ایران بدهی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این کشور یک ماه برای پرداخت بدهی خود مهلت دارد‪.‬‬ ‫«مجید چگینی» در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬طبق تفاهم نامه فی مابین‪ ،‬عراق باید مبلغ یک میلیارد و‪ ۶۰۰‬میلیون دالر بدهی خود بابت صادرات گاز را به ایران پرداخت کند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬براساس قراردادی که‬ ‫بین دو کشور جاری است و در ان ما تکالیفی داریم که می بایست همان میزان گازی که در قرارداد ذکر شده به عراق تحویل دهیم‪.‬مدیرعامل شرکت ملی گاز گفت‪ :‬با توجه به شرایطی که دو کشور دارند یک‬ ‫تفاهم نامه با یکدیگر به امضا رساندیم که با توجه به نیاز انها و شرایط کشورمان‪ ،‬توافق شد گاز به عراق صادر شود و میزان ان افزایش داده ایم‪.‬چگینی افزود‪ :‬در تفاهم نامه قید شده عراق ظرف مدت یک ماه‬ ‫بدهی خود را به ایران پرداخت کند و در صورت پرداخت نشدن مجدد پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫مذاکرات برای سواپ گاز از ترکمنستان به ارمنستان‬ ‫وزیر نفت در دیدار با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت های ارمنستان‬ ‫بر امادگی شبکه گازی ایران برای اغاز سواپ گاز از ترکمنستان و نیز‬ ‫افزایش صادرات گاز به این کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از وزارت نفت‪ ،‬جواد اوجی پس از دیدار با گنل سانوسیان ضمن‬ ‫تاکید بر مذاکرت مثبت و سازنده دو طرف گفت‪ :‬مذاکرات برای سواپ‬ ‫گاز از ترکمنستان به ارمنستان از خاک ایران اغاز شده است و به زودی‬ ‫با توجه به ظرفیت باالی شبکه خطوط لوله گازی کشور به نتایج خوبی‬ ‫در این زمینه دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در مذاکرات امروز خود با طرف ارمنستانی بر امادگی‬ ‫ایران برای ســواپ گاز از ترکمنستان به این کشور تاکید شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز در ایــن مذاکرات در زمینه افزایش صــادرات گاز‪ ،‬محصوالت‬ ‫پتروشیمی و توسعه همه جانبه توافق های خوبی انجام شد‪.‬‬ ‫هشتم فروردین ماه امســال وزیر نفت در دیدار با ارتاشس تومانیان‪،‬‬ ‫مشاور نخست وزیر ارمنســتان در زمینه تعمیق روابط تهران‪-‬ایروان‬ ‫در حوزه انرژی برای بلندمدت مذاکره کردند‪ .‬بر اســاس این گزارش‪،‬‬ ‫منطقه ای و زیرساخت جمهوری ارمنستان ریاست هیئت ارمنی این‬ ‫نشست را به عهده داشتند‪ .‬ارمنستان ذخایر هیدروکربنی اندکی دارد‬ ‫و برای تامین انرژی مورد نیاز خود‪ ،‬به واردات ســوخت و یک نیروگاه‬ ‫هسته ای که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق ساخته شده‪ ،‬وابسته‬ ‫است‪ .‬با توجه به اختالف های سیاسی با اذربایجان‪ ،‬همسایه نفت خیز‬ ‫شرقی و ترکیه‪ ،‬همسایه غربی ارمنستان‪ ،‬ایروان نیازهای انرژی خود را‬ ‫از ایران و گرجستان تامین می کند‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬منابع ارمنی از موافقت دو کشور برای افزایش صادرات گاز‬ ‫ایران به ارمنستان خبر داده بودند‪ ،‬روسیه اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد گاز‬ ‫مورد نیاز ارمنستان را تامین می کند‪.‬‬ ‫این گزارش می افزاید تهران و ایروان ســال ‪ ۲۰۰۴‬میالدی (‪)١٣٨٣‬‬ ‫قرارداد تهاتر گاز و برق را برای مدت ‪ ۲۰‬سال امضا کردند که بر اساس‬ ‫ان‪ ،‬گاز صادراتی ایران به مصرف نیروگاه های تولید برق در ارمنستان‬ ‫می رسد و در عوض‪ ،‬ایران از ارمنستان برق وارد می کند‪ .‬ارمنستان از‬ ‫اواسط سال ‪ ٢٠٠٩‬واردات گاز از ایران را اغاز کرد‪.‬‬ ‫نخستین نشست کارگروه انرژی ایران و ارمنستان ‪ ۲۶‬ابان ماه پارسال‬ ‫به صورت مجازی برگزار شد‪ ،‬در این نشست نمایندگان شرکت های ملی‬ ‫گاز ایران‪ ،‬صنایع پتروشیمی‪ ،‬پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬توانیر‬ ‫و مدیریت شــبکه برق ایران با نمایندگان وزارت مدیریت منطقه ای و‬ ‫زیرساخت و نیروگاه ارمنســتان درباره مسائل مرتبط با انرژی بحث‬ ‫و مذاکره کردند‪ .‬احمد اســدزاده‪ ،‬سرپرست معاونت امور بین الملل و‬ ‫بازرگانی وزیر نفت ریاست هیئت ایرانی و وارتانیان‪ ،‬معاون وزیر مدیریت‬ ‫چرا کشوری با پیشینه‪ 5000‬ساله باید نگران فروش نفت باشد؟‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد از عدم توجه کافی‬ ‫به حوزه دانش بنیان ها و اثاری که می توانند در توسعه کشور داشته‬ ‫باشند گفت‪ :‬چرا باید کشوری با پیشینه ‪ ۵۰۰۰‬ساله‪ ،‬نگران فروش‬ ‫نفت خود باشد؟‬ ‫سورنا ستاری در همایش «ثروت ملی و عدالت بین نسلی»‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر اهمیت ســرمایه گذاری مناسب و صحیح در حوزه دانش بنیان‬ ‫و بخش های مختلف اظهار کرد‪ :‬مگر می شود کشوری در اموزش‬ ‫و پژوهش خرج کند ولی وضعیت مناسب و مطلوبی نداشته باشد‪،‬‬ ‫بخشی از این ایراد به این برمی گردد که یکسری موارد اشتباه چیده‬ ‫شده است‪ .‬وی بر اهمیت سرمایه گذاری در بخش خصوصی تاکید‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬هیچ وقت از پول دولت در پژوهش‪ ،‬محصولی خارج‬ ‫نمی شود چون ساختار به نحوی است که نمی شود تجاری سازی‬ ‫کرد‪ ،‬محصول‪ ،‬حاصل سرمایه گذاری در بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ادامه داد‪ :‬اگرچه اقداماتی‬ ‫صــورت گرفته ولی برای تحول باید ســاختار بازنگری اساســی‬ ‫شــود؛ چرا کشوری با وجود پیشینه ‪ ۵۰۰۰‬ساله در تاریخ‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫کارافرینی و ‪ ...‬همچنان نگران این باشد که چطور نفت بفروشد‪ ،‬در‬ ‫حالی که انقدر ظرفیت وجود دارد که می توان در رونق و توسعه و‬ ‫تامین مالی از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به برخی ایرادهای موجود اشــاره و با انتقاد از جریان‬ ‫واردات گفت‪ ۱۰۰ :‬سال که این سیستم واردات چی در کشور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در حالی که خود امکان و ظرفیت تولید داریم؛ این در حالی‬ ‫است که در قانون جدید جهش تولید مصوب مجلس سعی کردیم‬ ‫بخشی از ایرادها در این رابطه را برطرف کنیم و تغییر جهت دهیم‪.‬‬ ‫ستاری با اشــاره به لغو معافیت حقوق ورودی ماشین االت تولید‬ ‫در بودجه امسال گفت‪ :‬از بزرگترین اشتباهات اوایل انقالب‪ ،‬همین‬ ‫تعرفه هایی است که برای ماشین االت در نظر گرفته شده و مانند‬ ‫نهاده با انها برخورد شــد که حداکثر به ‪ ۱۰‬درصد رســید که در‬ ‫کنار فسادی که داشت‪ ،‬باعث نابودی صنایع تولید ماشین االت که‬ ‫ظرفیت ان در کشور وجود داشت شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حدود ‪ ۸‬میلیارد دالر ماشین االت تولید با معافیت‬ ‫وارد شده که حدود ‪ ۷۰‬درصد انها در کشور قابل ساخت است گفت‬ ‫که در قانون جدید جهش تولید این معافیت را حذف کردیم و منابع‬ ‫ناشــی از ان را به حوزه دانش بنیان و ساخت ماشین االت منتقل‬ ‫کردیم‪ .‬ســتاری همچنین بر اهمیت بورســی شدن شرکت های‬ ‫دانش بنیان تاکید و یاداور شد که در حال حاضر بیش از ‪ ۵۹‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در بورس فعال است و که امیدوارم بر تعداشان افزوده‬ ‫شود‪ ،‬این در حالی است که «تپسی» به زودی بورسی خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در پایان از بانکها نیز خواست‬ ‫که تعامل بیشتری با حوزه دانش بنیان داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و گاز‪:‬‬ ‫قرارداد ساخت‪ 14‬توربوکمپرسور‪ ،‬ساالنه‪ 2.2‬میلیارد دالر صرفه جویی ارزی به همراه دارد‬ ‫رئیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و گاز از امضای قرارداد‬ ‫شرکت های ملی نفت ایران و اوتی سی که ساالنه ‪ ۲.۲‬میلیارد دالر‬ ‫صرفه جویی ارزی به همراه دارد برای ســاخت ‪ ۱۴‬توربوکمپرسور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اوتی ســی برای ساخت کمپرسورهای سکوهای‬ ‫تقویت فشار پارس جنوبی نیز اعالم امادگی کرد ه است‪.‬‬ ‫«سید اسماعیل کفایتی» در جمع خبرنگاران با بیان اینکه دولت‬ ‫برای حمایت از شرکت های دانش بنیان برنامه دارد در مناقصه های‬ ‫ترک تشــریفات برای این شــرکت ها را لحاظ کنــد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫هم اکنون شرکت های دانش بنیان به اعتبار و منابع اولیه نیاز دارند‬ ‫که به نظر می رسد باید در این زمینه از انها حمایت بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی با تاکیــد بر اینکه هم اکنون برای توســعه فعالیت های پارک‬ ‫نواوری و فناوری صنعت نفت و گاز باید فرهنگ سازی شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بســیاری از مجموعه های دولتی و خصوصی فعال در صنعت نفت‬ ‫هنوز با توانایی های پارک اشنا نیستند‪ ،‬درحالی که می توانیم روند‬ ‫همکاری شرکت های دانش بنیان را در بخش های مختلف صنعت‬ ‫نفت و گاز سرعت بخشیم‪.‬‬ ‫ضرورت تدوین قوانین جدید برای مجموعه های دانش بنیان‬ ‫ی اسالمی‬ ‫س شورا ‬ ‫در مجل ‬ ‫رئیس پارک فناوری و نواوری صنعت نفت ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫باید قوانین جدید برای مجموعه های دانش بنیان و پارک های علمی‬ ‫ی اسالمی تصویب شود‪ ،‬زیرا قوانین‬ ‫س شورا ‬ ‫و فناوری کشور در مجل ‬ ‫شفافی در این بخش وجود ندارد‪.‬‬ ‫کفایتی به توانایی های شــرکت های حاضر در بیســت و ششمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمایشــگاه امســال ایینه تمام نمای بی تاثیری تحریم ها در‬ ‫سال های اخیر است زیرا سازندگان داخلی در این سال ها به خوبی‬ ‫توانستند خود را به بدنه کارشناسی صنعت نفت ثابت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جنبه تسهیلگری پارک فناوری و نواوری صنعت نفت‬ ‫در زمینه ارتباط میان شرکت های دانش بنیان و بدنه صنعت نفت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید فرایندهای اعتمادسازی بین این دو بخش افزایش یابد و‬ ‫پارک در این زمینه تالش می کند پیشتاز باشد‪.‬‬ ‫رئیس پارک نواوری و فناوری صنعت نفت و گاز ادامه داد‪ :‬قرارداد‬ ‫احیای چاه هــای نفت و گاز برای افزایش تولیــد انها با همکاری‬ ‫شــرکت های دانش بنیان به زودی امضا می شود‪ ،‬همچنین در ایام‬ ‫نمایشگاه بین المللی نفت تفاهم نامه های خوبی با شرکت های نفتی‬ ‫همچون شــرکت مناطق مرکزی ایران‪ ،‬شرکت نفت و گاز خزر و‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب امضا شده است‪.‬‬ ‫تقاضای قطر‪ ،‬روسیه و چین برای سرمایه گذاری در بخش‬ ‫فناوری و نواوری صنعت نفت ایران‬ ‫کفایتی ضمن اشاره به استقبال سرمایه گذاران از کشورهای قطر‪،‬‬ ‫روســیه و چین برای ســرمایه گذاری در پارک نواوری و فناوری‬ ‫صنعت نفت و گاز‪ ،‬گفت‪ :‬تمایل داریم در این زمینه با سرمایه گذاران‬ ‫داخلی برای رسوب فناوری در صنعت نفت بیشتر همکاری کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کــرد‪ :‬در بخش احیای چاه های نفت و گاز هم اکنون به‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیون دالر ســرمایه گذاری نیاز است که شرکت های روس‬ ‫برای حضور در این بخش ابراز عالقه کرده اند‪ ،‬ضمن انکه هم اکنون‬ ‫در این زمینه در حال رایزنی با یکی از بانک های بزرگ قطر هستیم‪.‬‬ ‫رئیــس پارک نــواوری و فنــاوری صنعت نفــت و گاز از امضای‬ ‫قــرارداد شــرکت های ملــی نفــت ایــران و اوتی ســی بــرای‬ ‫ســاخت ‪ ۱۴‬توربوکمپرســور کــه ســاالنه ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالر‬ ‫صرفه جویی ارزی به همراه دارد‪ ،‬خبرداد و گفت‪ :‬ســاالنه به ارزش‬ ‫چند میلیارد دالر گازهای همراه نفت در کشــور سوزانده می شود‬ ‫که با به کار گیری توربوکمپرســورهای ساخت داخل در طرح های‬ ‫جمع اوری گازهای همراه نفت و مشعل‪ ،‬صرفه جویی ارزی زیادی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بین شرکت مشاور‬ ‫سرمایه گذاری فاینتک و پارک فناوری و نواوری نفت و گاز‬ ‫همچنین در ‪ ۲۶‬اردیبهشــت ماه ســال جاری هم زمان با اخرین‬ ‫روز بیســت و ششمین نمایشــگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬در نشستی مشترک‪ ،‬تفاهم نامه همکاری بین شرکت‬ ‫مشاور سرمایه گذاری فاینتک و پارک فناوری و نواوری نفت و گاز با‬ ‫حضور مدیران عالی دو مجموعه منعقد شد‪.‬‬ ‫در این خصوص مهدی فرازمند‪ ،‬مدیرعامل مشــاور سرمایه گذاری‬ ‫فاینتک‪ ،‬ضمن اعــام امادگی به منظــور ارائه خدمات تخصصی‬ ‫بازار ســرمایه شامل تامین مالی‪ ،‬اماده ســازی شرکت ها‪ ،‬پذیرش‪،‬‬ ‫ارزش گذاری‪ ،‬جذب ســرمایه گذار و ‪ ...‬بیان داشــت‪ ،‬دو مجموعه‬ ‫فاینتک و پارک نفت درصدد ایجاد صندوق جسورانه تخصصی در‬ ‫صنعت نفت است‪ .‬این صندوق به منظور تامین مالی استارتاپ ها و‬ ‫شرکت های مستقر در پارک و نیز سایر پروژه های جذاب حوزه نفت‬ ‫طراحی گردیده است‪.‬‬ ‫امار اوپک‪ ،‬شایعه کاهش صادرات نفت ایران را رد کرد‬ ‫روسیه بازار ایران را نگرفته است‬ ‫بر اساس اخرین امار منتشر شده توسط اوپک‪ ،‬تولید نفت ایران‬ ‫در ماه گذشته میالدی ‪ ۳۶‬هزار بشکه بیشتر شده است‪ .‬با توجه‬ ‫به ثابت ماندن مصرف نفت در کشور‪ ،‬ایران نه تنها در این مدت‪،‬‬ ‫کاهش صادراتی نداشته بلکه با افزایش صادرات نیز رو به رو بوده‬ ‫است‪ .‬مهمترین بازار صادرات نفت ایران‪ ،‬کشور چین است‪ .‬چین‬ ‫چه در زمان رفع تحریم ها و چه زمیانی که تحریم های یک جانبه‬ ‫امریــکا به اقتصاد ایران بازگشــت‪ ،‬بزرگترین بازار صادراتی نفت‬ ‫ایران بوده است‪ .‬حتی زمانی که دولت ترامپ در امریکا در فکر به‬ ‫صفر رساندن صادرات نفت ایران بود‪ ،‬چین با همراهی ایران برای‬ ‫دورزدن تحریم ها به خرید نفت از کشــورمان ادامه داد و حتی تا‬ ‫توقیف نفتکش های خود نیز در این راه پیش رفت‪.‬‬ ‫با این حال ادامه خرید نفت ایران توسط چین باعث شد تا تالش‬ ‫امریکا برای موفقیت در تحریم ها ناکام بماند‪.‬‬ ‫حاال درســت در شرایطی که ایران بر اســاس امارهای داخلی و‬ ‫البته بین المللی توانسته صادرات نفت خود را تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬شایعاتی مبنی بر کاهش صادرات نفت ایران به چین مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شایعاتی که با تکیه بر خبرهای جنگ روسیه و اوکراین و احتمال‬ ‫تحریم نفت روسیه توسط اروپا بیشتر به گوش می رسد‪.‬‬ ‫نگاهی به امارها اما رد این مدعا را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین گزارش اوپک که در خصوص تولید نفت اعضای‬ ‫این سازمان در ماه گذشــته میالدی(اوریل) منتشر شده‪ ،‬تولید‬ ‫نفت ایران در ماه اوریل در مقایســه با ‪ ۳‬ماهه اول ســال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫میالدی رشدی ‪ ۳۶‬هزار بشکه ای را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫عراق ‪ ۱.۶‬میلیارد دالر بابت صادرات گاز به ایران بدهکار است‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫حمل نفت خام در دولت‬ ‫سیزدهم ‪ 2‬برابر شد‬ ‫وزیــر تعاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی با اشــاره به افزایش‬ ‫دو برابــری حمل نفــت خام در دولت ســیزدهم گفت‪:‬‬ ‫شرکت ملی نفتکش که یکی از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫صندوق هاست‪ ،‬دستاوردهای مطلوبی داشته و برای حمل‬ ‫نفت هیچ مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی‪ ،‬در حاشیه بازدید از بیست وششمین‬ ‫نمایشــگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی‬ ‫با بیان اینکه طبق گزارش های اعالم شــده‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫نفتکش ایران جزو سه ناوگان بزرگ جهان به شمار می رود‬ ‫که برای داخلی سازی فعالیت های خوبی انجام داده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بی تردید از این داخلی سازی حمایت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط ســخت کارگران در حوزه نفت و‬ ‫انرژی اظهار کرد‪ :‬مســئله کارگری در شرایط سخت در‬ ‫ی عالی کار مدنظر است‪ ،‬بخش زیادی از جامعه ما‬ ‫شــورا ‬ ‫را کارگران تشکیل می دهند که درباره تعیین دستمزد و‬ ‫ی عالی کار نمایندگان جامعه کارگری‬ ‫وضع انها در شورا ‬ ‫و کارفرمایی حضور دارند و با نگاه سه جانبه گرایی توافق ها‬ ‫انجام می شــود که دولت نیز از ایــن تصمیم ها کمک و‬ ‫پشتیبانی می کند‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی تمرکز بر تحول‬ ‫الگوی مدیریت با نگاه جهادی و استقرار مدیران انقالبی‬ ‫است‪ .‬این تغییر رویکرد دستاوردهای خوبی داشته است‬ ‫که به رکورد در تولید و ســوداوری برای شــرکت های‬ ‫زیرمجموعه هــای صندوق های پنجگانه وزارت کار منجر‬ ‫شده است‪ .‬عبدالملکی با اشاره به افزایش دو برابری حمل‬ ‫نفت خام در دولت ســیزدهم گفت‪ :‬شرکت ملی نفتکش‬ ‫که یکــی از شــرکت های زیرمجموعه صندوق هاســت‬ ‫دستاوردهای خوبی داشته است‪ ،‬برای حمل نفت نیز هیچ‬ ‫مشکلی ندارد و ظرفیت حمل افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وزیر کار عنوان کرد؛‬ ‫حمایت از پروژه های‬ ‫داخلی سازینفتکش‬ ‫وزیر کار با اشــاره به موفقیت های شــرکت ملی نفتکش‬ ‫گفت‪ :‬حمل و نقل نفت بیش از ‪ ۲‬برابر شــده است و اگر نیاز‬ ‫به ظرفیت باالتری باشد اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫حجت اهلل عبدالملکی وزیر کار تعــاون و رفاه اجتماعی‬ ‫در بازدید از نمایشــگاه بین المللی نفت با اشاره بر اینکه‬ ‫تمرکز ما بر تحول در مدیریت و استقرار مدیران جهادی‬ ‫و متخصص اســت‪ ،‬افزود‪ :‬در این مدت بیش از ‪ ۵۲۰‬نفر‬ ‫انتصاب انجــام دادیم که حدود ‪ ۳۰۰‬نفر از انها در حوزه‬ ‫اداری و ‪ ۲۲۰‬نفر در حوزه های اقتصادی بوده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت ملی نفتکش موفقیت های خوبی در‬ ‫این مدت داشــته و حمل و نقل نفت بیش از ‪ ۲‬برابر شده‬ ‫اســت و اگر نیاز به ظرفیت باالتری باشد اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشاره به اینکه شرکت ملی نفتکش ایران جزو‬ ‫سه ناوگان برتر کشتیرانی نفتی دنیاست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت را با استفاده از بانک های زیر مجموعه‪ ،‬در راستای‬ ‫داخلی سازی کشتی های نفتکش‪ ،‬حمایت می کنیم‪ ،‬خود‬ ‫شرکت ملی نفتکش هم سوداوری خوبی داشته وبخشی از‬ ‫سودش را می تواند به این بحث اختصاص دهد‪ .‬وی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از اتفاق های خوب در شــرکت های تابع وزارت‬ ‫کار‪ ،‬گرایش به رویکرد دانش بنیان و تولید داخلی اســت‪،‬‬ ‫یکی از شــرکت های زیرمجموعه این وزارتخانه در حوزه‬ ‫پاالیشگاهی موفق به داخلی سازی یک هزار و ‪ ۵۰۰‬قطعه‬ ‫شــده است و سایر شرکت ها برای برطرف کردن نیازهای‬ ‫فناورانه با شرکت های دانش بنیان وارد مذاکره شده اند‪.‬‬ ‫بر اساس پیش بینی موسسه تحقیقات اب؛‬ ‫دمای هوا در حوضه های ابریز از‬ ‫این هفته افزایش خواهد یافت‬ ‫موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو اعالم کرد‪ :‬دمای هوا در‬ ‫حوضه های ابریز اصلی و فرعی کشــور از این هفته رو به‬ ‫افزایش خواهد گذاشــت‪ .‬افزایش دمای هوا در حوضه های‬ ‫ابریز کشــور یکی از مولفه های مهم هم در افزایش میزان‬ ‫تبخیر و هم افزایش میزان مصرف است و به هر یک درجه‬ ‫افزایش دما مقدار قابل توجهی از منابع ابی کشور به مصرف‬ ‫می رسد‪ .‬کارشناسان بخش اب معتقدند هرچه دمای هوا‬ ‫بیشتر باشــد عالوه بر فشاری که به منابع سطحی تامین‬ ‫اب مانند ســدها وارد می شود‪ ،‬منابع زیرزمینی هم دچار‬ ‫چالش های جدی می شوند که در این شرایط صرفه جویی‬ ‫برای حفاظت از منابع اب از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫پیش بینی اختالف دمای متوسط هفتگی دمایی متوسط‬ ‫روزانه نســبت به متوسط هفته مشــابه در ‪ ۵‬سال اخیر و‬ ‫نسبت به هفته گذشــته برای این هفته و هفته اتی (‪۳۱‬‬ ‫اردیبهشــت ماه الی ‪ ۶‬خردادماه) در سطح کشور توسط‬ ‫موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو انجام شده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫جزئیات عرضه ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه خودرو در بورس کاال اعالم شد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت مطرح کرد‬ ‫وجود بیش از ‪ 3‬میلیون زوج‬ ‫نابارور در کشور‬ ‫رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر هزینه های درمان ناباروری تحت پوشش بیمه قرار‬ ‫گرفته اند و بیمه سالمت به طور کامل این پوشش را ایجاد‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صابر جباری بــا بیان اینکه در حــال حاضر هزینه های‬ ‫درمــان نابــاروری تحت پوشــش بیمه قــرار گرفته اند‬ ‫و بیمه سالمت به طور کامل این پوشش را ایجاد می کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تسهیل خدمات زایمان از مهم ترین اقدامات وزارت‬ ‫بهداشــت در حوزه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در عین حال زایمان طبیعی هم رایگان‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬پیشگیری و درمان ناباروری از موضوعات مورد‬ ‫توجه وزارت بهداشت اســت‪ .‬در حال حاضر هزینه های‬ ‫درمــان ناباروری تحت پوشــش بیمه قــرار گرفته اند و‬ ‫بیمه سالمت به طور کامل این پوشش را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫همچنین به زودی بیمه تامین اجتماعی هزینه های درمان‬ ‫ناباروری را تحت پوشش بیمه قرار می دهد‪.‬‬ ‫جبــاری با اشــاره به این که بیــش از ‪ ۳‬میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫زوج نابارور در کشــور حضــور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫امار ناباروری در کشــور زیاد اســت‪ .‬ما برای پیشگیری‬ ‫از نابــاروری باید موضوعات اموزشــی مختلفــی را به‬ ‫دختــران نوجــوان یــاد بدهیــم و همین طــور‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مختلــف مرتبط به‬ ‫ضروری اســت کــه بیماری هــای‬ ‫ناباروری در سنین پایین تر تشخیص داده شوند‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشــت مراکز درمان ناباروری ســطح دو را برای کل‬ ‫کشور طراحی می کند‪ .‬البته ما می توانیم در مسیر درمان‬ ‫ناباروری در کنار طب مدرن از روش های طب ایرانی هم‬ ‫بهره ببریم‪.‬‬ ‫جباری با بیــان اینکه بخش عمده ای از کســانی که با‬ ‫مشکل ناباروری درگیر هستند‪ ،‬برای درمان این موضوع‬ ‫به اقدامــات گران قیمت نیاز ندارند‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬مراکز‬ ‫خصوصی درمان ناباروری در کشور با سازمان های بیمه گر‬ ‫قرارداد ندارند‪ .‬در این زمینه وزارت بهداشــت قصد دارد‬ ‫زمینه عقد قرارداد میان مراکز خصوصی درمان ناباروری‬ ‫و بیمه هــا را فراهم کند‪ .‬باید توجه کرد که ارزان ســازی‬ ‫خدمات درمان ناباروری برای حل این مشــکل یک گام‬ ‫بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این که تا به امروز خدمات طب ایرانی برای درمان ناباروری‬ ‫در دســترس مردم نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫سراسر دنیا به اثبات رسیده که طب ایرانی می تواند میزان‬ ‫موفقیت درمان های ناباروری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫تغییرات اب وهوایی به بیمه گران‬ ‫اسیب می زند‬ ‫مشــاوران کاپژمینــای و نهاد صنعت مالــی ‪ Efma‬در‬ ‫گزارشــی گفتند که تغییرات اب وهوایی به صنعت بیمه‬ ‫اسیب می زند و تنها هشــت درصد از بیمه گران به اندازه‬ ‫کافی برای تاثیر ان امادگی خواهند داشت‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است که خسارات بیمه شده ناشی از‬ ‫بالیای طبیعی در ‪ ۳۰‬ســال گذشته ‪ ۲۵۰‬درصد افزایش‬ ‫یافته اســت و خطراتی مانند اتش سوزی و طوفان که به‬ ‫ویژه تحت تاثیر تغییــرات اب وهوایی قرار دارند و باعث‬ ‫افزایش بیش تر خسارات بیمه شده خواهد شد‪.‬‬ ‫ســت راچلین‪ ،‬در کاپژمینای‪ ،‬شرکت مشــاوره فناوری‬ ‫اطالعات فرانسوی به رویترز گفت که خطر اصلی فاجعه‬ ‫بیمه گران در گذشته معموال ناشی از طوفان های ایالت های‬ ‫ایاالت متحده مانند فلوریدا و تگزاس بود اما در حال حاضر‬ ‫این موضوع در حال تبدیل شدن به یک موضوع جغرافیایی‬ ‫گسترده تر است و درصد بیشتری از زمین را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪.‬‬ ‫المان و سایر بخش های اروپا در جوالی ‪ ۲۰۲۱‬تحت تاثیر‬ ‫سیل قرار گرفتند‪ ،‬در حالی که باران های شدید اوایل سال‬ ‫جاری سواحل شرقی استرالیا را زیر اب برد‪.‬‬ ‫در ایــن گزارش امده اســت که بیــش از ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫شــرکت های بیمه در سراسر جهان‪ ،‬ســرمایه گذاری در‬ ‫شــرکت های ناپایدار را محدود می کننــد و بیش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد پوشــش بیمه ای را به شرکت های ناپایدار محدود‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ۷۴‬درصد از بیمه گرانی که با ان ها مصاحبه شد‪ ،‬احساس‬ ‫کردند که تغییرات اب وهوایی‪ ،‬بیمه کردن برخی مناطق را‬ ‫دشوار کرده است‪ .‬مناطقی مانند کالیفرنیا به دلیل تعداد و‬ ‫شدت اتش سوزی های جنگلی شاهد خروج بیمه گذاران‬ ‫از این منطقه بوده اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۹۰۰‬مشــتری بیمه در ‪ ۱۶‬کشــور در ژانویه و‬ ‫فوریه ‪ ۲۰۲۲‬برای این گزارش نظرسنجی شدند‪.‬‬ ‫مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کاال به تشریح جزئیات اولین عرضه خودرو با ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه در بورس کاال پرداخت‪.‬احمد رحیمی با اشاره به اینکه مراحل اولیه پذیرش خودرو در بورس کاال‪ 24 ،‬فروردین‬ ‫انجام شد و عرضه خودرو وانت کارا تک کابین و کارا دو کابین انجام می شود به شبکه خبر اعالم کرد‪ :‬اولین عرضه محموله خودرو خارجی در بورس کاال با سررسید ‪ 13‬تیر ارائه شده که امروز چهارشنبه انجام‬ ‫می شود‪.‬مدیر عملیات عرضه شرکت بورس کاالی ایران ادامه داد‪ :‬این اولین عرضه خودرو از طرف گروه بهمن بوده و شامل خودرو تک و دو کابین کارا به قیمت پایه‪ 291.2‬و‪ 3.015‬میلیون تومان بوده و مشتریان‬ ‫می توانند از طریق شرکت عرضه کننده‪ ،‬متوجه اخرین وضعیت تقاضا باشند و درصورت شماره گذاری خودرو هم می توانند محصول را در سررسید تحویل بگیرند‪.‬این مقام مسئول افزود‪ :‬درصورت زیاد بودن‬ ‫تقاضا بیش از عرضه‪ ،‬رقابت ایجاد خواهد شد‪.‬بازه قیمت مشتریان هم باز است و نرخ ها طبق رقابت تعیین می شود و در صورت ازدیاد مشتریان تا ساعت‪ 9:30‬صبح چهارشنبه مشخص می شود‪ .‬حتی امکان عدم‬ ‫پذیرش قیمت های باالتر از نرخ بازار را وجود دارد‪.‬به گفته رحیمی‪ ،‬مالکان خودرو هم برخالف روال پیش فروش محصوالت ایران خودرو و سایپا می توانند در این عرضه حضور داشته باشند و محدودیتی ندارند‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫بازپرداختتسهیالتصندوقتوسعهملیبهشکلارزیانجامشود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت ‪ :‬بازپرداخت اقساط تسهیالت اعطایی‬ ‫صندوق توســعه ملی باید به صورت ارزی انجام شود تا امکان اعطای‬ ‫تسهیالت ارزی به پروژه های جدید حاصل شود‪.‬‬ ‫علی صالح ابادی در دومین همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین‬ ‫نسلی‪ ،‬نقش صندوق های توسعه در همه کشورها را مهم توصیف کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یک سری پروژ ه های در سال های اخیر اجرا شده اند و اکنون به‬ ‫مرحله بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی رسیده اند در این میان‬ ‫این نکته مهم اســت که چون منابع صندوق ارزی است علی االصول‬ ‫باید اقساط ان نیز به صورت ارزی پرداخت شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی با اشاره به همکاری بانک های عامل و صندوق توسعه ملی‬ ‫گفت‪ :‬همکاری صندوق و بانک های عامل در وصول مطالبات صندوق‬ ‫می تواند حائز اهمیت باشــد و صندوق و بانک در کنار هم قرار گیرند‪.‬‬ ‫البته مطلع هستیم بدلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها برخی شرکت ها‬ ‫و دریافت کنندگان ارزی صندوق دچار مشکل شده اند که مساعدت‬ ‫الزم در این خصوص انجام می گیرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این نکته مهم است که بانک و صندوق مشترکا تالش‬ ‫کنند که پرداخت ها به شکل ارزی باشد و منابع صندوق برگردد چراکه‬ ‫با بازگشت منابع ارزی صرف اعطای تسهیالت جدید شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همه دســتگاه های متولــی کار باید تالش کنند که‬ ‫در حفظ و صیانت صندوق توســعه ملی کمک کنند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫پول و اعتبار با بیــان اینکه برخی مواقع منابع ارزی صرف پروژه های‬ ‫می شود که تولید مشابه داخلی ان وجود دارد گفت‪ :‬این عمل هیچگونه‬ ‫توجیهی ندارد و حتماً بابد پروژ ه هایی از ســوی صندوق تامین مالی‬ ‫شود که از بازدهی مناسب‪ ،‬توجیه پذیری باال و از عوائد ارزی برخوردار‬ ‫باشد‪ ،‬منابع ارزی صندوق را نباید صرف وارداتی که امکان تولید داخلی‬ ‫دارند‪ ،‬کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ســرمایه گذاری های صندوق باید الزاماً در‬ ‫پروژه های صرف شــود که عوائد ارزی دارد چــرا که اگر این پروژه ها‬ ‫درامد ارزی داشــته باشد می توان مجددا ً ارز به صندوق برگردد و این‬ ‫منابع به صــورت پایدار بماند و در چرخه ســرمایه گذاری و اعطای‬ ‫تسهیالت جدید استفاده شود‪.‬‬ ‫صالح ابادی با اشــاره به مستثنی برخی از پروژه ها یی که عوائد ارزی‬ ‫ندارنــد و از منابع صندوق اســتفاده می کنند گفت‪ :‬در برخی صنایع‬ ‫ممکن اســت درامد ارزی هم بر هر دلیلی نداشــته باشد و الزاماً هم‬ ‫هزینه های ان ارزی نباشد اما جز پروژه های زیرساختی باشد که این‬ ‫موضوع متفاوت اســت‪ .‬صالح ابادی گفت‪ :‬نقش صندوق توسعه ملی‬ ‫در ایران از جهاتی به دلیل برخی محدودیت ها مهمتر است‪ ،‬صندوق‬ ‫توسعه ملی در کشور ما به دلیل محدودیت های خارجی عمدتاً از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬به بعد نقش پررنگ تر ی پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بار مالی بســیاری از پروژه ها و ســرمایه گذاری ها‬ ‫در سال های گذشــته بر دوش صندوق توسعه ملی بوده است گفت‪:‬‬ ‫امروز تامین مالی پروژه های که به مرحله بهره برداری می رسد از محل‬ ‫فاینانس های صندوق توسعه ملی انجام می شود و در مقابل بخشی از‬ ‫درامدهای نفت به صندوق توســعه ملی واریز می شود تا از این محل‬ ‫امکان تامین مالی پروژه ها از محل این صندوق فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر این صندوق نبود شاید بسیاری از منابع صرف مصارف‬ ‫جاری می شــد‪ ،‬اما الزام قانونی مبنی بر ذخیره سازی بخشی از درامد‬ ‫های کشــور در صندوق توســعه ملی‪ ،‬این ظرفیت را ایجاد می کند‬ ‫که پروژه های ســرمایه گذاری مهم کشور از محل منابع این صندوق‬ ‫به سرانجام برســد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ضمن تشکر از همکاران‬ ‫صندوق توسعه ملی و تالش انها برای حفاظت و صیانت از این ثروت‬ ‫مانــدگار افزود‪ :‬برگــزاری چنین همایش ها و همفکــری برای اتخاذ‬ ‫تمهیــدات الزم برای پایدار کردن صندوق و اثرگذاری بیشــتر ان در‬ ‫اقتصاد کشور بسیار مهم و ارزشمند است‪.‬‬ ‫صالح ابادی خواســتار تبین و تشریح کارکرد صندوق توسعه ملی در‬ ‫اقتصاد شد و گفت‪ :‬باید تالش شود تا در سیاست های کلی و قوانین به‬ ‫دقت تبیین وتشریح شود که چه میزان از عوائد نفت در صندوق توسعه‬ ‫ملی واریز و صرف چه پروژه هایی شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه با تبیین و تشریح نقش و کارکرد صندوق توسعه‬ ‫ملی‪ ،‬اهمیت ان روشــن تر و کامل تر برای افکار عمومی جامعه روشن‬ ‫خواهد شد گفت‪ :‬تبیین نقش صندوق توسعه ملی حکایت از این دارد‬ ‫که ثروت کشور باید صرف پروژه های ماندگار زیرساختی شود‪.‬‬ ‫دومین همایش صندوق ثروت ملی و عدالت بین نسلی با شرکت معاون‬ ‫علمــی و فناوری رئیس جمهوری‪ ،‬رئیــس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس‪ ،‬رئیس دیوان محاسبات کشور و جمعی‬ ‫از مدیران عامل بانک ها و صاحبنظران اقتصادی در مرکز همایش های‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد‬ ‫اصالح سه رابطه در نظام بانکی؛‬ ‫مثلث بانک‪ ،‬مردم‪ ،‬دولت در بانک مرکزی باز تعریف می شود‬ ‫در پرداخت تســهیالت‪ ،‬ترویج و توســعه سازوکارهای فرهنگ‬ ‫قرض الحســنه حائز اهمیت اســت چراکه اینگونه سیاست های‬ ‫اعتباری نباید جنبه تکلیفی و تحمیلی و بار بر شــبکه بانکی به‬ ‫خود بگیرد‪.‬‬ ‫همانطــور که صالــح ابادی بارهــا و از ابتدای اغــاز فعالیتش‬ ‫در کســوت ریاســت کل بانک مرکزی بارها تاکید کرده است‬ ‫محورهــای اصالح نظام بانکی بر روی ســه رکن اصلی یا همان‬ ‫اصالح رابطه دولت با بانک ها و بانک مرکزی‪ ،‬اصالح رابطه بانک‬ ‫مرکزی با بانک ها و بانک ها با مشتریان را استوار شده است‪.‬‬ ‫اگر حلقه نخســت ارتبــاط و ارائه خدمات را صــف بانک ها و‬ ‫یا نقاطــی در بانکداری الکترونیک که همــان ارائه خدمات به‬ ‫مشتریان است به حســاب اوریم‪ ،‬انگاه اصالح رابطه بانک ها با‬ ‫مشتریان اهمیت دو چندان می یابد و در این زمینه اصالح رابطه‬ ‫بانک و مشتری از سوی هر دو رکن امری اجتناب ناپذیر به نظر‬ ‫می رســد و باید فرهنگ اعتبــاری و همچنین نوع نگاه به نحوه‬ ‫تسهیالت دهی از وثیقه گیری به اعتبارسنجی تغییر کند‪.‬‬ ‫در صورتی که بخواهیم نگاهی جامع به این مهم داشــته باشیم‪،‬‬ ‫می توان این موضوع را در ارتقای نظام تامین مالی خرد مشتریان‬ ‫حقیقی و توســعه شمولیت مالی دانســت‪ ،‬در تعریفی عمومی‬ ‫شمولیت مالی به معنای ارائه خدمت مالی ارزان قیمت به بخش‬ ‫کم درامــد یا کم بهره مند جامعه‪ .‬برهمین اســاس خدمات و‬ ‫محصوالت مالی شامل مواردی همچون «داشتن حساب بانکی»‪،‬‬ ‫«امکان پس انداز و ســرمایه گذاری»‪« ،‬اخذ اعتبار» و «خدمات‬ ‫بیمه ای (به ویژه بیمه عمر)» اســت‪ .‬تحقیقات نشــان می دهد‪،‬‬ ‫شمولیت مالی در سطح خرد منجر به دسترسی به حساب پس‬ ‫انداز‪ ،‬باعث افزایش پس انداز در جامعه شــده و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مصرف و درامد را تحت تاثیر می گذارد و دسترسی به اعتبارات‬ ‫به افزایش کارافرینی و کاهش فقر منجر می شــود‪ .‬در ســطح‬ ‫کالن نیز‪ ،‬ارتباط مســتقیم بین شمولیت مالی و افزایش درامد‬ ‫ملی و نیز توسعه اقتصادی‪ ،‬عدالت درامدی می انجامد‪.‬‬ ‫البته در مبحث شــمولیت مالی‪ ،‬سوی دیگر‪ ،‬ارتقای سواد مالی‬ ‫و مباحثی همچون دانش خدمــات و محصوالت مالی و اگاهی‬ ‫بخشــی در خصوص اخذ اعتبار و ظرفیت اعتباری است‪ .‬در این‬ ‫مسیر در حال حاضر اصالح و ارتقای نظام اعتبارسنجی مشتریان‬ ‫و اصالح سازوکار وثیقه گذاری مشتریان و توسعه سازوکارهای‬ ‫اعطای تسهیالت قرض الحسنه‪ ،‬توسعه خدمات مالی قابل ارائه‬ ‫از طریق بانکداری الکترونیک در دستور کار بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫براساس انچه اشاره شــد‪ ،‬بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار‬ ‫پولــی و بانکی و به موجب قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬و نیز براســاس‬ ‫اعطای تســهیالت قرض الحســنه همچون ازدواج‪ ،‬فرزنداوری‬ ‫و غیــره را به شــبکه بانکی ابالغ کرده اســت‪ ،‬امــا انچه حائز‬ ‫اهمیت اســت ترویج فرهنگ قرض الحسنه است چراکه اینگونه‬ ‫سیاست ها نباید جنبه تکلیفی و تحمیلی و بار بر شبکه بانکی به‬ ‫خود بگیرد‪ ،‬بلکه ضروری است تالش شود سازوکارهای توسعه‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه و فرهنگ ان بهبود یابد‪ .‬چراکه در‬ ‫نهایت محل منابع بسیاری از این تسهیالت از محل ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫مانده ســپرده های قرض الحسنه و ‪ ۵۰‬درصد سپرده های قرض‬ ‫الحســنه جاری شبکه بانکی به حساب می اید‪ .‬اگر تمام منابعی‬ ‫که برای اعطای تسهیالت قرض الحسنه در نظر گرفته می شود‪،‬‬ ‫تنها از مانده ســپرده ها تامین شــود‪ ،‬می توان انتظار داشت که‬ ‫مشــکلی در شرایط اقتصاد کالن و بازار پول پدید نیاید‪ .‬لذا باید‬ ‫این نکته را نیز در نظر داشــت که یکی از نقش های نظام بانکی‬ ‫واســطه گری وجوه است و تامین تســهیالت تکلیفی از محل‬ ‫ســپرده های مردم می توان در نهایت منجر به استقراض بانک ها‬ ‫از بانک مرکزی‪ ،‬خلق نقدینگی و تورم شــود‪ .‬لذا در نظر گرفتن‬ ‫ســازوکارهایی برای بهبود اعطای تســهیالت قرض الحســنه‪،‬‬ ‫موضوع دیگری اســت که باید در دستور کار بانک مرکزی قرار‬ ‫گیرد‪ .‬براین اســاس در اسفند ماه سال گذشــته بود که بانک‬ ‫مرکزی در راســتای توســعه خدمات الکترونیکــی‪ ،‬برنامه ها و‬ ‫راهبرد ویژه ای را تدارک دید و دســتورالعمل ارائه غیرحضوری‬ ‫خدمات به مشتریان بانک ها را به بانک ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫این اقدام از ســوی دیگر یــک گام رو به جلوی برای توســعه‬ ‫شــمولیت مالی از طریق خدمات غیرحضــوری و الکترونیکی‬ ‫در نظام بانکی در نظر گرفته شــد‪ .‬البتــه نگاه بانک مرکزی به‬ ‫تســهیالت قرض الحسنه و غیرحضوری شدن دسترسی به انها‬ ‫تکمیل کننده پازل توسعه سازکار قرض الحسنه و نیز شمولیت‬ ‫مالی در کشور است‪.‬‬ ‫در کنار مواردی که پیشــتر به انها اشــاره شــد‪ ،‬اصالح نظام‬ ‫اعتبارســنجی نیز از جمله مواردی است که برای ارائه خدمات‬ ‫ان هم به صورت غیرحضوری مدنظر قرار می گیرد و از ســوی‬ ‫دیگر موجب می شــود تسهیالت هدفمند‪ ،‬نظام مند و با نظارت‬ ‫بیشتر به مشتریان شبکه بانکی اعطا شود‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی خبر داد‪:‬‬ ‫برنامه ریزی برای واگذاری سهام باقیمانده دولت‬ ‫رییس ســازمان خصوصی سازی گفت‪ :‬حدود ‪ ٣٠٠‬شرکت دولتی‬ ‫در لیست واگذاری ها قرار دارد که به دلیل زیان ده بودن بخشی از‬ ‫ان ها‪ ،‬امکان واگذاری فراهم نیست‪.‬‬ ‫«حسین قربان زاده» در نشست خبری نخستین رویداد بین المللی‬ ‫خصوصی ســازی در ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از درخواست های بنده‬ ‫در نخستین روزهای فعالیتم این بود که بتوانم نسبت به واگذاری ها‬ ‫گذشته اشراف داشته باشم و اقدام به بررسی پرونده های واگذاری ها‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی بیان کرد‪ :‬بهبود کیفیت حکمرانی‬ ‫دارایی تجاری دولت موردتوجه بود و عالوه بر فهرست واگذاری ها‪،‬‬ ‫دارایی ها دولت برای مدیریت واگذاری ها مورد بررســی بوده است‬ ‫که نفس خصوصی سازی دیگر از این لحاظ اصالت ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بنگاه هایی که واگذار شده اند‪ ،‬ارزیابی شده تا هدف نهایی‬ ‫انها مورد بررسی قرار بگیرد و تفاوت ها نسبت به زمانی که دولت‬ ‫مالکیت داشته با زمانی که واگذار شده است‪ ،‬مشخص شود‪.‬‬ ‫قربان زاده تاکید کرد‪ :‬در این زمان مشــخص شد که نیاز به یک‬ ‫رویداد در ســطح ملی و بین المللی داریم تا انچه که در ‪ ٢٠‬سال‬ ‫گذشته در حوزه خصوصی سازی و واگذاری ها انجام شده‪ ،‬تبیین‬ ‫شود و در ادامه به ارایه راهکارها بپردازیم‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد‪ :‬این رویداد کمک می کند‬ ‫تا سیاست گذاران اختالفات این حوزه را حل وفصل کنند و افرادی‬ ‫که مجری اجرای خصوصی سازی هستند‪ ،‬در این امر کمک کنند‬ ‫تا برداشت واحدی از این موضوع داشته باشیم‪.‬‬ ‫قربان زاده ادامه داد‪ :‬همچنین امسال در راستای واگذاری بخشی‬ ‫دیگری از ســهام باقیمانده دولت برنامه را داریم که در نخستین‬ ‫جلسه هیات واگذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رییس سازمان خصوصی ســازی درباره جاماندگان سهام عدالت‬ ‫گفــت‪ :‬بند«الف» قانون بودجه‪ ،‬دولت را مکلف کرده اســت تا به‬ ‫افراد تحت پوشــش کمیته امداد‪ ،‬سازمان بهزیستی و افراد واجد‬ ‫شــرایط مطابق اجرای قانون اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬سهام عدالت‬ ‫تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قانــون اصــل ‪ ۴۴‬قانون اساســی‪ ،‬ســازوکاری‬ ‫را پیش بینــی کــرده کــه وزارت اقتصــاد و وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعی بــا همکاری هم افرادی که دارای شــرایط‬ ‫دریافت سهام عدالت هستند‪ ،‬تعیین شوند‪.‬قربان زاده اظهار کرد‪:‬‬ ‫ابتدا قرار بود مبنای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان پرداخت‬ ‫ســهام عدالت به ‪ ۲‬دهک اول و ‪ ۴‬دهک دیگر باشد اما ایرادی که‬ ‫توزیع ســهام عدالت در دوره قبلی داشــت‪ ،‬این بود که رده بندی‬ ‫شــغلی مدنظر بود و دسته بندی ها بر اساس دسته بندی قشری و‬ ‫شغلی انجام شده بود‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد گفت‪ :‬این امر باعث شد تا افرادی که جزو دهک‬ ‫‪ ۱۰‬هســتند نیز سهام عدالت دریافت کنند و افرادی که مستحق‬ ‫دریافت ســهام عدالت بودند از این امکان محروم شوند؛ بنابراین‬ ‫مبنای ما برای اختصاص سهام عدالت به جاماندگان دهک بندی‬ ‫تعیین شده از سوی وزارت رفاه است‪.‬‬ صفحه 4 ‫بازدید از موزه سینما در تاریخ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه‪ ۱۳۰۱‬به مناسبت روز جهانی موزه رایگان اعالم شد‪ .‬به نقل از روابط عمومی موزه سینما‪ ،‬همزمان با روز جهانی موزه در روز چهارشنبه‪ ۲۹‬اردیبهشت‬ ‫ماه‪،‬بازدیدازموزهسینمارایگاناستوعالقمندانبرایبازدیدمیتوانندازساعت‪ ۹‬تا‪ ۱۹‬بهاینمجموعهتاریخی‪-‬فرهنگیدرخیابانولیعصر‪،‬باغفردوسمراجعهکنند‪.‬تاالرهایموزهسینمایایران‬ ‫دارایبخش های؛معاصران‪،‬بینالملل‪،‬کودک‪،‬دفاعمقدس‪،‬تماشاخانه‪،‬ناماورانوخانهفرهاداست؛اینتاالرهانمایانگرسیرسرگذشتوتحوالتسینمایایرانازاغازاینهنرصنعتتابهامروزاست‪.‬‬ ‫بازدیدکنندگان این موزه با اغازگران سینمای ایران‪ ،‬نخستین تجهیزات سینمایی‪ ،‬افتخارات بین المللی اشنا شده و از مجموعه جوایز‪ ،‬یادگارها ‪ ،‬تصاویر و اسناد شخصی و تندیس هنرمندان بازدید‬ ‫خواهند کرد‪.‬سپسدر ادامهبازدیددرسالنتماشاخانه کهمدلبازسازیشدهسینماهایدهه های گذشته استبهتماشای گزیده ای ازفیلم هایتاریخسینمای ایرانخواهندنشست‪.‬‬ ‫علی درستکار‪:‬‬ ‫روایت مجری «این شب ها» از ایت اله فاطمی نیا‬ ‫علی درســتکار مجری ســابق برنامه های معارفی از جمله «این‬ ‫شــب ها» که ایت اهلل فاطمی نیا بیشــتر با این برنامــه مورد اقبال‬ ‫مخاطبان ســیما قرار گرفت از تجربه همکاری با این روحانی سخن‬ ‫گفت‪ .‬علی درستکار که چندین سال اجرای برنامه «این شب ها» را‬ ‫در تلویزیون بر عهده داشت درباره حضور ایت اهلل فاطمی نیا در این‬ ‫برنامه و ویژگی های متفاوت ایشــان توضیح داد و بیان کرد‪ :‬حضور‬ ‫ایشان در این شب ها مرهون معرفی حجت االسالم رحیم زاده مدیر‬ ‫وقت گروه معارف شــبکه یک بود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اقای رحیم زاده‬ ‫پیشنهاد داد و شاید با مشورت تهیه کننده هم بود و درنهایت در سال‬ ‫‪ ۸۷‬بود که سری اول برنامه در ماه رمضان پخش شد ایشان در برنامه‬ ‫حضور پیدا کردند‪ .‬قبلش در برنامه های دیگر هم بودند اما کمتر‪.‬‬ ‫«این شــب ها» در اولین فصل قرار بود فقط ‪ ۳۰‬برنامه باشــد و‬ ‫دیگر پخش نشــود اما خدا را شکر هم از سوی مردم و هم سازمان‬ ‫اســتقبال کردند و بعد در بازه های زمانی مناسبتی روی انتن رفت‪.‬‬ ‫مردم با پوشــش و اعتقادات مختلف احوالش را می پرســیدند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این اقبال مردم‪ ،‬باعث جلب توجه بیشتر شد و به حدی‬ ‫که لوث نشود خدمتشان می رسیدیم‪ .‬بعضی وقت ها سعی می کردیم‬ ‫حضورشــان در هر فصل در اولین قســمت برنامه باشد که بیننده‬ ‫انگیزه ای برای ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫سبک او سبک دیگران نبود‬ ‫درستکار اضافه کرد‪ :‬این مدل زحمت علمی‪ ،‬سبک دیگران نبود‪،‬‬ ‫دیگــران اگر هم رفته بودند و خوانده بودنــد‪ ،‬لزوماً برای نقل قول‬ ‫مطرح شده ســند نمی اوردند که از که و از کجا نقل شده است‪ .‬او‬ ‫جزییات را حفظ بود و تطبیق می داد با اســنادش‪ .‬خوددار بود در‬ ‫نقل مفاهیم و معانی گاهی که تردید داشت ان تردید را با جمالتی‬ ‫مثل «قریب به این مضمون» بیان می کرد‪.‬‬ ‫مبلغ تعیین شده برنامه را نمی پذیرفت‬ ‫این مجری ســابق «این شب ها» در بخشــی دیگر بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫بــرای برخی از مهمانــان که دولتی نبودند و حقــوق بگیر نبودند‬ ‫هدیــه و مبلغی را در نظر گرفته بودیم اما خاطرم هســت ایشــان‬ ‫قبول نمی کرد‪ .‬جز ایشــان مرحوم ســید مهدی طباطبایی و ایت‬ ‫اهلل کازرونــی هم نمی گرفتند‪ .‬البته برخی هم می گرفتند و خیرات‬ ‫می کردنــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬او با اعتقاد به برنامه می امد‪ .‬اهل فروتنی‬ ‫بود خیلی ها این فروتنــی را ندارند به حدی ندارند که امروز امتیاز‬ ‫اســت‪ .‬او اما با ســعه صدر و روی خوش و تواضع امیخته با لطافت‬ ‫طبع و مهربانی بود‪ .‬مزاح یعنی بســیار مزاح کننده بودند‪ .‬در پشت‬ ‫صحنه برنامه به خیلی ها مشــورت های دینی و مبتنی بر اموزه های‬ ‫دینی می داد‪.‬‬ ‫در استانه شروع به کار فستیوال رخ داد؛‬ ‫ت از سامانه بلیت‬ ‫پاسخ جشنواره به شکای ‬ ‫در حالی که روز پیش مشــکالت ایجاد شــده در سامانه فروش‬ ‫انالین بلیت جشنواره فیلم کن با شکایت کاربران روبه رو شد‪ ،‬پاسخ‬ ‫مسئوالن این اســت که در صدد رفع مشکل هستند اما سانسور‬ ‫مورد دیگر مطرح شده است‪.‬‬ ‫به نقل از ورایتی‪ ،‬روز پیش کار نکردن سامانه خرید بلیت انالین‬ ‫برای مطبوعاتی ها با اعتراض هایی روبه رو شد و جشنواره فیلم کن‬ ‫با انتشــار بیانیه رسمی گفته است‪ :‬مشکالت فنی که صبح امروز‬ ‫در سرویس فروش بلیت انالین ایجاد شد به احتمال زیاد به دلیل‬ ‫اشباع شدن سایت اســت و در نتیجه مانع دسترسی تماشاگران‬ ‫جشــنواره به ان می شــود‪ .‬ما برای رفع این مشکل داریم تالش‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫شــماری از روزنامه نگاران و منتقدان دیروز در توییتر از سایت‬ ‫فروش بلیت این جشــنواره ابراز نارضایتی کــرده بودند و اظهار‬ ‫می کردند سایت اجازه دسترسی برای رزرو بلیت را نمی دهد‪.‬‬ ‫مارتین کانتریو از منتقدان سینمایی در توییتر نوشته بود که اگر‬ ‫سیســتم فروش انالین بلیت کن را اشغالی بنامیم که مثل یک‬ ‫معماست‪ ،‬کام ً‬ ‫ال منصفانه است‪.‬‬ ‫جشنواره تنها برای دسترسی بیشتر خبرنگاران برای رزور بلیت‪،‬‬ ‫سایت فروش مجزایی برای مطبوعات راه اندازی کرده است‪.‬‬ ‫در همین حال جشنواره فیلم کن ‪ ۲۰۲۲‬که از امشب به صورت‬ ‫رسمی شروع می شود روز پیش به تالش برای سانسور مطبوعات‬ ‫متهم شــد‪ .‬تیری فرمو رییس جشــنواره دیروز در یک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی تایید کرد از نشریات خواسته است تا نقل قول های او را‬ ‫اصالح کنند و گفت این یک سنت فرانسوی است که چیز عجیبی‬ ‫هم نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬خودسانســوری و حتی اندکی سانسور هم‬ ‫مطرح نیست‪ ،‬این یک سنت فرانسوی است که اگر در مصاحبه با‬ ‫روزنامه نگاری وی می پذیرد که پس از مصاحبه متن را بخوانم و اگر‬ ‫خواســتم چیزی را تغییر دهم‪ ،‬این به معنی سانسور نیست چون‬ ‫متن روزنامه نگار را تغییر نمی دهم‪.‬‬ ‫فرمو درباره میزان حضور فیلم های کارگردان های زن هم گفت‬ ‫امســال برای بررســی تنها ‪ ۲۵‬درصد فیلم هایی که ارســال شد‬ ‫توسط کارگردان های زن ساخته شــده بودند و ما هم ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫از فیلم های جشنواره را به فیلم هایی که زنان ساخته اند اختصاص‬ ‫داده ایم که رقم خوبی اســت‪ .‬وی یاداوری کرد که تازه همین ‪۱۰‬‬ ‫ســال پیش بود که یونسکو تذکر داد که تنها ‪ ۷‬درصد مدیران در‬ ‫سراسر جهان زن هستند‪ .‬با این حال وی یاداوری کرد که برخی‬ ‫سهمیه های جنسیتی در بخش مسابقه کوتاه دانشجویی (که قب ً‬ ‫ال‬ ‫سینه فونداسیون نامیده می شد) در نظر گرفته شده زیرا این بخش‬ ‫شــروع کار فیلمسازان جوان اســت و همه باید از فرصت یکسان‬ ‫برخوردار باشند‪.‬‬ ‫ددالین همچنین یاداوری کرده که نشریه دیگری مجبور شده‬ ‫پرســش ها و پاســخ های کامل درباره عدم حضور کارگردان های‬ ‫سیاهپوست را حذف کند‪.‬‬ ‫این نشریه تاکید کرد که در این مسیر با تماس های پرتنشی از‬ ‫سوی دفتر مطبوعاتی کن روبه رو شده و گفته شد که سال اینده‬ ‫امکان مصاحبه مشابه را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫خبرنگار این نشــریه تاکیــد کرده که در گذشــته هم چنین‬ ‫مواردی مشاهده شــده در حالی که این با روزنامه نگاری حرفه ای‬ ‫هم خوانی ندارد ولی در بحبوحه رقابت شــدید برای دسترسی به‬ ‫مسئوالن‪ ،‬اولویت ها ممکن است دچار انحراف شوند‪.‬وی یاداوری‬ ‫کرده که چند ســال پیش رفتار تبعیض امیز کن برای اجبار زنان‬ ‫برای پوشیدن به کفش های پاشنه بلند را وی افشا کرده و همین‬ ‫موجب واکنش شدید چهره های صنعت سینما شد و دیگر چنین‬ ‫مساله ای‪ ،‬مساله جشنواره کن نیست‪ .‬فرهنگ تغییر کرد زیرا زمان‬ ‫تغییر فرا رسیده بود‪.‬‬ ‫تهران سیمین روایت زندگی فاطمه معتمداریا رونمایی شد‬ ‫مستند‬ ‫ِ‬ ‫تهران سیمین به کارگردانی هادی افریده‪ ،‬قصه زیست‬ ‫مســتند‬ ‫ِ‬ ‫فاطمه معتمداریا‪ ،‬بازیگر معاصر ایرانی در شهر تهران‪ ،‬از کودکی‬ ‫تا به حال را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫شهر تهران به عنوان بســتری برای تولد‪ ،‬رشد و خلق خاطرات‬ ‫جمعــی و تاثیری که مکان هــا و رویدادهــای فرهنگی بر روی‬ ‫شخصیت فاطمه معتمداریا داشته و دارد موضوع این فیلم مستند‬ ‫بلند است‪ .‬تهران سیمین به تهیه کنندگی منیژه حکمت و امین‬ ‫کاظمی با رویکرد اهمیت پرداختن به قصه های شهر تهران ساخته‬ ‫شده است‪.‬در مراســم افتتاح رسمی فیلم که در مجموعه بوتیک‬ ‫هتل حنا برگزار و از پوســتر فیلم به طراحی بهزاد خورشیدی هم‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫فاطمه معتمداریا‪ ،‬مهسا مجیدی‪ ،‬مصطفی کاظمی اسفه‪ ،‬مانلی‬ ‫افشــنگ‪ ،‬مهفام کوشش و ســیاوش معتمداریا از شخصیت های‬ ‫فیلم در کنار دیگر مهمانان این رویداد از جمله حســین علیزاده‬ ‫‪ ،‬ســعیده قدس‪ ،‬اتیال پسیانی‪ ،‬ترانه یلدا‪ ،‬فرهاد خردمند‪ ،‬اسداهلل‬ ‫امرایی‪ ،‬حمیدرضا افریده‪ ،‬روشــنک اهرابی‪ ،‬شهرام صارمی‪ ،‬رضا‬ ‫تیموری‪ ،‬ســهیل صباحی‪ ،‬امیر رئیســیان‪ ،‬روانبخش صادقی و ‪...‬‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫«دیو و دلبر» از ‪ 18‬خرداد به تاالر وحدت می ایند‬ ‫تئاتــر موزیکال «دیو و دلبر» بــه کارگردانی ماهان حیدری و‬ ‫اهنگسازی بهزاد عبدی از ‪ ۱۸‬خرداد در تاالر وحدت روی صحنه‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫ط عمومــی و امور بین الملل بنیاد رودکــی‪ ،‬تئاتر موزیکال‬ ‫رواب ‬ ‫دیو و دلبر نوشــته و کار ماهان حیدری با ترجمه ارش نعیمیان‬ ‫و تهیه کنندگی ماهان حیدری و النا خلیلی و اهنگســازی بهزاد‬ ‫عبدی از ‪ ۱۸‬خرداد ساعت ‪ ۱۸‬در تاالر وحدت روی صحنه می رود‬ ‫و پیش فروش بلیت های ان از امروز‪ ۲۷ -‬اردیبهشت‪ -‬اغاز می شود‪.‬‬ ‫در خالصه داستان نمایش امده است‪ :‬داستان شاهزاده جوانی که‬ ‫در قالب یک هیوال زندانی شده است و تنها عشق واقعی است که‬ ‫می تواند این طلسم را نابود کند‪.‬‬ ‫حمید حامی‪ ،‬بهزاد عمرانی‪ ،‬ارش نعیمیان‪ ،‬خســرو پســیانی‪،‬‬ ‫کامران جهانبانی‪ ،‬نیکا افکاری‪ ،‬امیررضا توانایی‪ ،‬ثمیال تحویلداری‪،‬‬ ‫مدیا هاشمی‪ ،‬رها میرمیثاقی و مایسا مظلومی بازیگرانی هستند که‬ ‫در این نمایش ایفای نقش می کنند‪.‬‬ ‫پیام قربانی طراح صحنه و لباس‪ ،‬علیرضا و محمدرضا شــریفی‬ ‫طراحان حرکت‪ ،‬لیال جعفری مجری طرح‪ ،‬فرزام شــکاری مدیر‬ ‫اجرایی‪ ،‬بهروز ســیفی طراح صدا‪ ،‬محمود نیک پور سولو اسکیت‪،‬‬ ‫نوازنده‪ -‬بازیگر؛ ســارا پارســایی (فلــوت)‪ ،‬ثمیــا تحویلداری‬ ‫(ساکسوفن)‪ ،‬سحر شاطری (درامز‪ ،‬کاخن‪ ،‬شیکرز و ملودیکا)‪ ،‬لیال‬ ‫حق جو (هارمونیکا)‪ ،‬تینا یوسفی (ویولن) و مدیا هاشمی (پیانو) از‬ ‫عوامل این نمایش هستند‪.‬‬ ‫گروه کارگردانی؛ دســتیار کارگــردان‪ :‬علیرضا ملک محمودی‪،‬‬ ‫منشــی صحنه‪ :‬یلدا پیری‪ ،‬دســتیار برنامه ریــزی‪ :‬دریا مهرابی‪،‬‬ ‫دستیاران کارگردان‪ :‬امین باقرزاده و پریسا قنبری‪ ،‬دستیار تولید‪:‬‬ ‫علیرضا ملک محمودی‪ ،‬مدیر مجازی‪ :‬ارین امیرخان‪ ،‬موشن گرافی‪:‬‬ ‫پیمان امدادی‪ ،‬طراح تیزر‪ :‬شهاب جعفرنژاد‪ ،‬فیلمبرداری مستند‪:‬‬ ‫جاوید علیپور‪ ،‬ســاخت اکسسوار‪ :‬محمد رســولی‪ ،‬مدیر اجرایی‬ ‫لباس‪ :‬الیکا شاهوردی و صبا معراجی و گروه حرکت‪ :‬محمدامین‬ ‫ پازوکی‪ ،‬فرشته رضازاده‪ ،‬محمد اکبری‪ ،‬تارا گراگوری مالخاصیان‪،‬‬ ‫سینا ساعتیان‪ ،‬سامان توحیدی‪ ،‬امیرحسین اسفندیاری‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫غالمحسینی‪ ،‬دیبا پورعزیزی‪ ،‬طال تهرانی‪ ،‬رستا میرمیثاقی‪ ،‬سانیا‬ ‫مسعودی‪ ،‬نهال سرخابی و درسا پنجه از دیگر عوامل نمایش دیو‬ ‫و دلبر هستند‪.‬‬ ‫دیو و دلبر (‪ )beauty and the beast‬افسانه ای است که برای‬ ‫نخستین بار توســط رمان نویس فرانسوی گابریل سوزان باربوت‬ ‫دوویلنوو در سال ‪ ۱۷۴۰‬نوشته شده است و سپس در سال ‪۱۷۵۶‬‬ ‫ژان ماری لپرنس دوبومونت ان را خالصه و بازنویســی کرد‪ .‬این‬ ‫افسانه تحت تاثیر داستان هایی از اساطیر یونان باستان مانند کوپید‬ ‫و سایکی و افسانه های ایتالیایی مانند پادشاه خوک است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بازدید از موزه سینما ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه رایگان است‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫هفته میراث فرهنگی از امروز‬ ‫اغاز می شود‬ ‫معاونــت میراث فرهنگی با انتشــار بیانیه ای‪ ،‬هدف از‬ ‫برگزاری هفته میراث فرهنگی را ارتقاء دانش و ســواد‬ ‫میراثی جامعه‪ ،‬معرفی بهتر و بیشــتر میراث فرهنگی از‬ ‫طریق رسانه ها‪ ،‬جلب همکاری بیشتر نخبگان‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و تشــکل های مردم نهاد و بهره گیری از فرصت به دست‬ ‫امده برای بیان خدمات و عملکرد خود اعالم کرد‪.‬‬ ‫«ایــران عزیز بــا تاریــخ و قدمتی کهــن و تمدنی‬ ‫عظیم ســابقه ای به قدمت تاریــخ دارد‪ .‬اثار باقی مانده‬ ‫از گذشــتگان و نیــاکان ما در قالب میــراث فرهنگی‬ ‫منحصربه فرد و غیرقابل جایگزین و دارای ارزش‪ ،‬احترام‬ ‫و اعتبار جهانی‪ ،‬به یادگار برای ما باقی مانده اســت که‬ ‫امــروزه وظیفه احاد ایرانیــان را در هر جای جهان که‬ ‫هستند در حفظ‪ ،‬احیا‪ ،‬صیانت و نگهداری و نیز «معرفی‬ ‫و تبلیغ» ان را بس خطیر و سنگین کرده است‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی ملموس‪ ،‬ناملمــوس و طبیعی که در‬ ‫ایران فرهنگی جــای دارد‪ ،‬در جهان رخ نمایی می کند‬ ‫و گویای تاریخ کهن این سرزمین است‪.‬‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی با‬ ‫اغتنام از فرصت روز جهانی موزه ها (‪ ۱۸‬می)‪ ،‬امروز ‪۲۸‬‬ ‫اردیبهشت را اغاز «هفته میراث فرهنگی» نامیده است‬ ‫و برنامه های مختلف و متنوعی را در سراسر کشور اجرا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫هدف از برگــزاری هفتــه میراث فرهنگــی‪ ،‬ارتقای‬ ‫دانش و ســواد میراثی جامعه‪ ،‬معرفی بهتر و بیشــتر‬ ‫میراث فرهنگی از طریق رسانه ها‪ ،‬جلب همکاری بیشتر‬ ‫نخبگان‪ ،‬انجمن ها و تشکل های مردم نهاد و بهره گیری‬ ‫از فرصت به دســت امده برای بیــان خدمات و عملکرد‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫شــعار روز جهانــی موزه ها در ســال ‪« ۲۰۲۲‬قدرت‬ ‫موزه ها» نام گذاری شده اســت؛ چرا که امروزه موزه ها‬ ‫نقش عملی در تحقق دموکراســی‪ ،‬صلح‪ ،‬همزیســتی‪،‬‬ ‫دوری از خشــونت‪ ،‬افزایــش مــدارا و تضــارب ارا‪،‬‬ ‫مشــارکت پذیری مردم‪ ،‬توسعه و بســط دیپلماسی را‬ ‫نمایندگی می کند‪.‬‬ ‫معاونت میراث فرهنگی بر این اساس شعار خود را در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬بر پایه «میراث فرهنگی‪ ،‬قدرت ملی و دولت‬ ‫مردمی» انتخاب کرده است تا از رهگذر ان بتواند پیوند‬ ‫بهتری میان مردم و دولت برای برپا ســاختن (نهضت‬ ‫حفظ‪ ،‬احیا و معرفی میراث فرهنگی) را دنبال کند‪.‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری همزمان از ‪ ۷۲‬طرح و پروژه های‬ ‫عمرانــی‪ ،‬مرمت و اجرای بیش از هزار عنوان برنامه در‬ ‫سراسر کشور از جمله برنامه های مهم این هفته است‪.‬‬ ‫مردم با موسیقی‬ ‫بی کالم اشتی کنند‬ ‫نوازنده قطعه موســیقی بی کالم «گذشتم» هدفش را‬ ‫پیشرفت و اعتالی هنر قانون نوازی در ایران عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬مردم باید با موســیقی بی کالم اشــتی کنند و‬ ‫با شــنیدن این نوع موسیقی ‪ ،‬سواد موسیقیایی خود را‬ ‫افزایش دهند‪ .‬قطعه موســیقی بی کالم با نام گذشتم با‬ ‫نوازندگی امیرحسین مختاری‪ ،‬مدرس و نوازنده قانون و‬ ‫علی امره نوازنده کالرینت و اهل کشور ترکیه طی یکی‬ ‫دو روز گذشته منتشر شــد‪ .‬این قطعه چندمین قطعه‬ ‫موســیقی امیرحســین مختاری و بازنوازی یک قطعه‬ ‫ی است‪ .‬مختاری که در سال ‪۱۳۹۹‬با ایتاچ دوغان‬ ‫ترک ‬ ‫اســطوره قانون نوازی ترکیه‪ ،‬اثر مشترکی را اجرا کرده‬ ‫اســت این بار نیز با یکی از هنرمندان اهل کشور ترکیه‬ ‫قطعه ای را تولید و منتشــر کرده اســت‪ .‬با وی درباره‬ ‫ویژگی های قطعه جدیدش گفت وگو کردیم‪.‬‬ ‫مختــاری اظهار داشــت‪ :‬قطعه وازگچیــم به معنی‬ ‫«گذشــتم» ‪ ،‬یک اثر معروف و قدیمی از ســزن اکسو‬ ‫اهنگساز و خواننده شناخته شده اهل ترکیه است‪ .‬این‬ ‫اثــر هنری باکالم‪ ،‬اگرچه یک قطعه قدیمی اســت‪ ،‬اما‬ ‫مردم ترکیه همچنان به شنیدن ان عالقه مند هستند‬ ‫و در کنســرت ها و مراسم های مختلف در ترکیه توسط‬ ‫خوانندگان مختلف اجرا می شود‪ .‬زیبایی و جذابیت این‬ ‫قطعه موســیقی انگیزه ایی شد تا تصمیم به اجرای ان‬ ‫به صورت بی کالم بگیرم‪ .‬نتیجه کار نیز تولید و تنظیم‬ ‫یک موزیک ویدئو به نام گذشتم شد‪ .‬این موزیک ویدئو‬ ‫در کشور ترکیه و با همکاری علی ا ِمره مالچوک نوازنده‬ ‫ســاز کالرینت اهل کشور ترکیه و مســعود همایونی‬ ‫نوازنده گیتــار الکتریک و با تصویربرداری اســماعیل‬ ‫محمودابادی تولید شــد‪ .‬نوازنده ساز قانون افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مهم ترین مراحل تولید یک قطعه موســیقی تنظیم‬ ‫ان است‪ ،‬بهنام شــهرکی که یکی از تنظیم کننده های‬ ‫باتجربه و باسواد کشور است من را در تنظیم این قطعه‬ ‫همراهی کرده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫محرومیت زدایی درتمامی مناطق محروم تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه دارد‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫اخبار‬ ‫گازرسانی به ‪ 105‬روستای استان‬ ‫البرز در دستور کار قرار دارد‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬مدیرعامل شرکت گاز استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬گازرسانی به ‪ ۱۰۵‬روستا را در برنامه سال جاری‬ ‫خود قرار داده ایم که از این تعداد ‪ ۵۵‬روستا در دست‬ ‫اقدام بوده و برای ‪ ۵۶‬روســتای دیگــر پیمانکاران نیز‬ ‫معرفی شده اند‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــرکت گاز اســتان البرز‪،‬‬ ‫ســیدرضاغفاریان اظهار کرد‪ :‬ما دربه سرانجام رساندن‬ ‫اهداف تعیین شده برای گازرسانی دراستان البرز شبانه‬ ‫روزی کارخواهیــم کرد تا بــا محدودیت های موجود‬ ‫وپیش بینی نشــده مواجه نشــویم چراکــه باورداریم‬ ‫رســاندن گاز به متقاضیان درکمتریــن زمان ممکن‬ ‫موجب خوشــحالی مردم وکســب رضایت ســازمانی‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۲۰‬روستای باقی مانده در‬ ‫شهرستان طالقان و ‪ ۳۵‬روستا در بخش جاده چالوس‬ ‫تا شهریور اینده گازدار خواهند شد و به این امید سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬را سال پایان گازرسانی به روستاها در استان البرز‬ ‫می دانیم ‪،‬ادامه داد ‪ :‬ما از تمامی مسئولین ‪،‬معتمدین‬ ‫‪،‬شوراها ‪ ،‬دهیاری ها ‪ ،‬فرمانداری ها‪،‬شهرداری هاو هر‬ ‫ارگان مرتبط با گازرسانی درخواست داریم تا برای رفع‬ ‫مشکالت ما را یاری رسانند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز اســتان البرز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تمام تالش مان این است که روستاهای باقی مانده در‬ ‫شهرستان طالقان و شهرستان کرج را در کمترین زمان‬ ‫ممکن از نعمت گاز برخوردار کنیم‪.‬‬ ‫پویش بانوی اب در‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬برگزیدگان‬ ‫خود را شناخت‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬در مراســمی از‬ ‫برگزیــدگان پویش بانــوی اب در بخش های «تجربه‬ ‫نگاری»‪« ،‬مقاله نویسی» و «شعر» تجلیل شد‪.‬‬ ‫در این همایش که روز یکشــنبه ‪ 25‬اردیبهشــت ماه‬ ‫جاری در شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان برگزار‬ ‫شــد از ‪ 4‬تجربه‪ 7 ،‬مقاله و ‪ 11‬شعر برگزیده قدردانی‬ ‫به عمــل امدفراخوان پویش بانوی اب دی ماه ســال‬ ‫گذشته در ســه بخش «تجربه نگاری بانوان»‪« ،‬مقاله‬ ‫نویسی» و« شعر بانوی اب و ایینه» منتشر و از عالقه‬ ‫مندان دعوت شد تا اثار خود را به دبیرخانه این پویش‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫در اییــن پایانی پویش بانــوی اب از میان ‪ 18‬تجربه‬ ‫ارســالی به دبیرخانه با موضوع های «بانوان‪ ،‬اجتماع‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف»‪« ،‬بانوان‪ ،‬خانواده‪ ،‬مدیریت مصرف»‪،‬‬ ‫«بانــوان‪ ،‬مشــاغل‪ ،‬مدیریت مصــرف اب» و «بانوان‪،‬‬ ‫مدیران و اموزگاران اب»‪ ،‬اثار خانم ها حمیرا کریمی‬ ‫از فوالدشــهر‪ ،‬زهره ارزانی از باغبهادران‪ ،‬زهره شــاه‬ ‫محمــدی از اصفهان و مریم اهکــی از ورزنه به عنوان‬ ‫تجربیــات برتر انتخاب شــدند‪.‬در بخش مقاالت نیز از‬ ‫‪ 17‬مقاله رسیده با محورهای «انواع وسواس در مصرف‬ ‫اب»‪« ،‬روش های درمان وســواس در مصرف اب»‪« ،‬‬ ‫نحوه گفت وگو‪ ،‬مذاکره و اقناع افراد مبتال به وســواس‬ ‫در مصرف اب»‪« ،‬وســواس در مصــرف اب و ویروس‬ ‫کرونا»‪« ،‬مدیریت رفتار و کاهش مصرف اب» و «نقش‬ ‫افــکار ناکارامد و خطاهای شــناختی در مصرف زیاد‬ ‫اب» ‪ 3‬مقالــه بــه عنوان مقاله برتــر و ‪ 4‬مقاله نیز به‬ ‫عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند‪.‬‬ ‫در بخش شــعر هم از میان ‪ 70‬شــعر ارســالی از ‪47‬‬ ‫شاعر‪ ،‬تعداد‪ 10‬شعر به عنوان اثار برتر و شایسته تقدیر‬ ‫انتخاب شــدند و از زهرا مرشــدی پور به عنوان شاعر‬ ‫نوجوان تجلیل به عمل امد‪.‬سرپرســت ابفای اســتان‬ ‫اصفهان در ایین پایانی پویــش بانوی اب با بیان این‬ ‫که در نیم قرن اخیر به دلیل اســتفاده از فناوری های‬ ‫نوین‪ ،‬دسترسی به اب اسان تر و در نتیجه مصرف ان‬ ‫افزایش یافته اســت گفت‪ :‬همین موضوع باعث شده تا‬ ‫بخش زیادی از منابع سطحی و زیرزمینی خشک شده‬ ‫و تامین اب پایدار جوامع با مشکل مواجه شود‪.‬‬ ‫ناصر اکبری ســرانه مصرف اب شــرب در کشور های‬ ‫توســعه یافته را ‪ 130‬لیتر در شــبانه روز اعالم کرد و‬ ‫گفــت‪ :‬با وجــود ان که اصفهان با حــدود ‪ 160‬لیتر‪،‬‬ ‫کمترین مصرف سرانه کشور را به خود اختصاص داده‬ ‫است اما همچنان تا رســیدن به شاخص های جهانی‬ ‫باید تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی به در پیش بودن فصل تابستان اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫با گرم شــدن هوا در حــدود ‪ 35‬درصد به مصرف اب‬ ‫افزوده می شــود که از هم اکنون از مردم درخواســت‬ ‫می کنیم با صرفه جویی و مصرف بهینه‪ ،‬شــرکت اب‬ ‫و فاضالب استان اصفهان را در مدیریت منابع و توزیع‬ ‫عادالنه اب یاری کنند‪.‬‬ ‫سردار سید ضیاءالدین حزنی دبیرقرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی روز سه شنبه در ویژه برنامه تجلیل از دست اندرکاران ساخت منازل نیازمندان و مددجویان کمیته‬ ‫امدادامام خمینی(ره) در بندرعباس افزود‪ :‬تمامی رده ها و قرارگاه های سپاه از جمله نیروی زمینی‪ ،‬نیروی دریایی‪ ،‬هوافضا و نیروی قدس با تمام ظرفیت ها و امکانات خود در امر محرومیت زدایی‬ ‫سراسر کشور وارد عمل شده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دفاع از نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و امنیت پایدار از ماموریت های اصلی سپاه است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬محرومیت زدایی‪ ،‬مردم یاری ‪ ،‬مردم ‬ ‫دوستی و مردم نوازی از وظایفی است که سپاه در کنار ماموریت های اصلی خود انجام می دهد‪ .‬دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تاکید بر نقش محوری رسانه در رفع‬ ‫محرومیت زدایی خاطرنشان کرد‪ :‬اصحاب رسانه با استفاده از ظرفیت خود باید بتوانند مشکالت و گرفتاری مردم را به بهترین نحو انعکاس دهند تا مسووالن پس از اگاهی و اشراف بر مشکالت در‬ ‫راستای رفع ان ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیالن ‪:‬‬ ‫خدمت بی منت به مردم درسی است‬ ‫که ما از شهدای گرانقدر اسالمی گرفته ایم‬ ‫فرماندار شهرســتان تالش نیز انجام شد و طی این‬ ‫دیدار وضعیت شبکه های توزیع برق شهرستان مورد‬ ‫بررسی و راهکارهای مناسب در این خصوص مورد‬ ‫تبادل نظر قرار گرفته همچنین جلسه شورای اداری‬ ‫امورهای توزیع برق غرب استان با حضور محمد تقی‬ ‫مهدیــزاده مدیرعامل ‪ ،‬مهندس محمد علی میری‬ ‫نرگسی قائم مقام اجرایی و مدیران امورهای تالش‪،‬‬ ‫استارا‪ ،‬رضوانشهر‪ ،‬ماسال به میزبانی امور توزیع برق‬ ‫تالش برگزار شد ‪.‬در این جلسه مهندس مهدیزاده‬ ‫خواستار امادگی همکاران برای گذر از پیک تابستان‬ ‫پیش رو شــد و اظهار داشت ‪ :‬خدمت بی منت به‬ ‫مردم درسی است که ما از شهدای گرانقدر اسالمی‬ ‫گرفته ایم پس الزم اســت با صبــوری و تالش با‬ ‫درنظرگرفتن کرامت انســانی‪ ،‬ارتباطی ســالم در‬ ‫محیــط کار در تمامی زمینه ها با همکاران و ارباب‬ ‫رجوع در محدوده مقررات و ایین نامه ها داشــته‬ ‫باشــیم ‪.‬وی همچنین بیان داشت ‪ :‬در کنار گذر از‬ ‫پیک تابستان سال جاری توجه به مبحث هوشمند‬ ‫ســازی ‪ ،‬رویت و کنترل پذیری بســیار مهم است‬ ‫و باید مشــترکین پر مصرف که ‪ %50‬انرژی برق‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬دیدار با امام جمعه و فرماندار‬ ‫شهرســتان تالش و حضور در جلسه شورای اداری‬ ‫امورهــای توزیع برق غرب اســتان گیالن صورت‬ ‫پذیرفت ‪.‬محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل شــرکت‬ ‫توزیع برق اســتان گیالن در دیــدار با امام جمعه‬ ‫شهرستان تالش گفت ‪ :‬مهمترین خواسته مجموعه‬ ‫کارکنان این شرکت جلب رضایت مشترکین است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان گیالن ضمن‬ ‫حضور در جلسه شورای اداری امورهای توزیع برق‬ ‫غرب اســتان با محوریت عبور از پیک تابستان‪ ،‬با‬ ‫حجت االسالم والمسلمین مجتبی نورزاد امام جمعه‬ ‫و کیا عاشوری فرماندار شهرســتان تالش دیدار و‬ ‫گفتگو کرد‪.‬مهدیزاده نیز در نشست با امام جمعه‬ ‫شهرستان تالش گفت‪ :‬جلوگیری از خاموشی ها و‬ ‫مدیریت هوشمند مصرف انرژی نتایج مثبت محیط‬ ‫زیســتی‪ ،‬صیانت از ســرمایه ملی و امنیت خاطر‬ ‫اجتماعی مردم شریف را به همراه خواهد داشت و‬ ‫با جدیت در شرکت توزیع برق گیالن مورد اجراء و‬ ‫پیگیری قرار خواهد گرفت‪.‬گفتنی است نشست هم‬ ‫اندیشی مدیرعامل توزیع برق گیالن با کیا عاشوری‬ ‫حداقل خاموشی پشت سر بگذاریم‪.‬در ادامه مهندس‬ ‫میری نرگســی اظهار داشت ‪ :‬احساس مفید بودن‬ ‫یک موهبت الهی است که خداوند متعال ان را به‬ ‫بندگان خود هدیه داده و این حس در صنعت توزیع‬ ‫برق استان از ارزش واالیی برخوردار است و اگر این‬ ‫احساس وجود نداشته باشد حتی با وجود بهترین‬ ‫امکانات رفاهی نیز ما احساس خوشبختی نخواهیم‬ ‫کرد ‪.‬وی با اشاره به اینکه زندگی و ارامش مردم با‬ ‫برق گره خورده اســت افزود ‪ :‬ما باید همواره اماده‬ ‫باشــیم و با تمام توان خود در جهت رفع مشکالت‬ ‫مــردم در حوزه برق تالش کنیم و همواره در انجام‬ ‫وظایف خــود با رعایت صرفه جویــی در امکانات‬ ‫موجود تالش کنیم که خدمات مطلوبتری را برای‬ ‫مشــترکین عزیزمان ارائه و با این کار ضمن جلب‬ ‫رضایت انــان از الطاف الهی نیز بهره مند شــویم‬ ‫‪.‬همچنین در این جلسه مدیران امورهای اجرایی به‬ ‫همراه روئســای ادارات نگهداری شبکه ‪ ،‬طراحی و‬ ‫مهندسی و خدمات مشترکین درخصوص عملکرد‬ ‫و اقدامات انجام شده ‪ ،‬کمبود ها و مشکالت حوزه‬ ‫کاری خود مواردی را مطرح کردند ‪.‬‬ ‫اســتان را مصرف می کنند مــورد نظارت و پایش‬ ‫قرار گیرنــد و با اموزش های الزم مدیریت مصرف‬ ‫برق انها را بسوی مشترکین کم مصرف سوق دهیم‬ ‫مهدیزاده گفت ‪ :‬ضروریســت برای اطالع رسانی و‬ ‫اموزش مشــترکین در زمینه مدیریت مصرف برق‬ ‫از تمامی ظرفیتهای موجود نظیر رسانه ها ‪ ،‬تریبون‬ ‫های نماز جمعه ‪ ،‬جلســات مستمر با سازمان ها و‬ ‫غیره استفاده کنیم تا بتوانیم تابستان پیش رو را با‬ ‫تمامی بنادر استان بوشهر دارای پروژه توسعه ای هستند‬ ‫خوب‪-‬استان بوشهر‪:‬توسعه پایدار سواحل و توسعه دریامحور با رشد‬ ‫و شکوفایی بنادر کوچک امکان پذیر است‪.‬معاون مهندسی و توسعه‬ ‫امور زیربنایی ســازمان بنادر و دریانوردی عنوان کرد‪:‬تمامی بنادر‬ ‫استان بوشهر دارای پروژه توسعه ای در قالب طرح جامع هستند‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی‪ ،‬محمد رضا اله یار معاون مهندســی و‬ ‫توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی در اینباره گفت‪ :‬در‬ ‫خصوص پروژه هایی که برای استان بوشهر پیش بینی شده بررسی‬ ‫های مفصلی صورت گرفت و در این خصوص وضعیت پروژه های‬ ‫موجود و همچنین برنامه ریزی هایی که برای پروژه های اتی در‬ ‫چهارچوب طرح جامع بنادر بازرگانی هست بررسی شدند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫طرح جامع بنادر بازرگانی برای بندر بوشــهر با افق توسعه ‪۱۴۰۴‬‬ ‫تنظیم شــده بود که خوشبختانه پروژه ها در همین راستا تنظیم‬ ‫شد و مطابق طرح جامع در حال پیشرفت هست‪.‬اله یار اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین برای بنادر فرعی استان در شمال و جنوب نیز برنامه ریزی‬ ‫های مفصلی انجام شد که ان هم در افق ‪ ۱۵‬ساله طرح های جامع‬ ‫تنظیم شــده و در سه گام ‪ ۵‬ساله که مطابق با طرح جامع ترسیم‬ ‫شده برنامه ریزی شد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در بنادر شــمالی استان بوشهر که شامل دیلم ‪ ،‬گناوه‬ ‫و ریگ هست طرح های مطالعاتی براساس طرح جامع پیش بینی‬ ‫و فاز اول مطالعاتی ان برای هر ســه بندر نهایی شــد که با انجام‬ ‫مطالعــات ژئو تکنیک که مورد نیاز و اصرار ما در ســازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی هســت انشاهلل بتوانیم با تســریع در این مهم توسط‬ ‫دوستانی که در استان مباحث ژئو تکنیک را انجام می دهند هرچه‬ ‫سریعتر فاز دوم مطالعات را نیز اغاز کنیم ودر پی ان شاهد عملیاتی‬ ‫شدن فاز اجرایی در این بنادر باشیم‪.‬اله یار ادامه داد‪ :‬در بندر بوشهر‬ ‫نیز پروژه های مختلفی داریم کــه درحوزه مجتمع بندری نگین‬ ‫هســت و در بازدید که امروز صورت گرفت پروژه های ان در حال‬ ‫انجام بود همچنین در جلســه ای که امروز برگزار شد بحث های‬ ‫مربوط به رســیدگی به موضوعات پروژه های موجود و همچنین‬ ‫اسکله مسافری که برای پهلوگیری شناورهای مسافری بزرگ هست‬ ‫و بخشــی از ان نیز انجام شده صورت گرفت و با هماهنگی که با‬ ‫پیمانکار پروژ داشتیم انشــاهلل تا شهریور سال جاری پکیج کامل‬ ‫بخش دریایی کامل خواهد شد‪.‬وی بیان کرد‪ :‬در بندر کنگان طرح‬ ‫توسعه موج شکن ها و همچنین طرح توسعه خود بندر کنگان که‬ ‫در راستای طرح جامع میباشد در حال اجرا داریم که خوشبختانه از‬ ‫پیشرفت خوبی نیز برخوردار می باشند و در صدد انیم تا با استفاده‬ ‫از محدوده ای که بتوان بصورت رمپ خاکی استفاده شود و برنامه‬ ‫ریــزی ان نیز امروز صورت گرفت قابلیت پهلوگیری لندیگرافت را‬ ‫دران محل محیا کنیم‪.‬اله یار اشــاره کرد‪ :‬بــرای بندر دیر نیز در‬ ‫راســتای طرح جامع و برای اسکله هایی که مربوط به پهلوگیری‬ ‫لندیگراف هست پروژه ای تعریف شد و قرار شد پیگیری های الزم‬ ‫جهت تامین منابع ان انجام شود وی افزود‪ :‬همچنین بنادر محمد‬ ‫عامری وسایر بنادر دیگری که در منطقه هستند نیز در چهارچوب‬ ‫طرح های جامع برنامه ریزی های انها انجام شــده که انشاهلل امید‬ ‫داریم اگر به مشــکل تامین منابع بر نخوریم این پروژها را اجرایی‬ ‫کنیم‪.‬اله یار گفت‪ :‬تقریبا تمامی بنادر اصلی و فرعی استان بوشهر در‬ ‫حال حاضر دارای پروژه تو سعه ای هستند چه پروژه هایی که هم‬ ‫اینک در حال اجرا هستند و چه برنامه های مفصلی که در پیش‬ ‫رودارند واین موضوع نوید بخش شکوفایی و پویایی هر چه بیشتر‬ ‫در بنادر استان بوشهر خواهد بود‪.‬‬ ‫اغاز مانور مدیریت مصرف اب در روستاهای استان مرکزی‬ ‫خوب‪-‬اســتان مرکزی‪:‬کرمی مدیر دفتر روابط‬ ‫عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان مرکزی از اغاز برگزاری مانور مدیریت‬ ‫مصرف اب در روســتاهای اســتان مرکزی به‬ ‫منظور اشنایی مشترکین با روش های صحیح‬ ‫مصــرف اب نمود‪.‬بــه گزارش روابــط عمومی‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان مرکزی ازاده‬ ‫کرمی مدیر دفتر روابط عمومی این شــرکت با‬ ‫اشاره به کاهش نزوالت جوی طی سالهای اخیر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تنها راه برون رفت از بحران کم‬ ‫ابی صرفه جویی در مصرف اب است واز این رو‬ ‫اصالح الگوی مصرف اب در بخش های مختلف‬ ‫شهری‪ ،‬روستایی‪ ،‬کشاورزی و صنعتی ‪ ،‬مناسب‬ ‫ترین و منطقی ترین راه حل مدیریت برای گذر‬ ‫از شرایط کم ابی به نظر می رسد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫اغاز فصل گرما و به تبع ان افزایش مصرف اب‬ ‫به ویژه در مناطق روستایی عنوان کرد‪ :‬فرهنگ‬ ‫سازی‪ ،‬اطالع رسانی و شناسایی و تعیین عوامل‬ ‫تاثیر گــزار در روند امــوزش مدیریت صحیح‬ ‫مصرف از جمله فعالیت شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان مرکزی در راستا ی مدیریت مصرف اب‬ ‫می باشــد‪.‬کرمی هدف از برگزاری این مانور را‬ ‫گسترش فرهنگ مصرف بهینه در بین مشترکین‬ ‫دانســت و افزود ‪ :‬متاسفانه درحال حاضر سرانه‬ ‫مصرف هر فرد در روستا ‪ 184‬لیتر بر ثانیه است‬ ‫و تنها راه حل برون رفت شرایط کم ابی مصرف‬ ‫صحیح و کاهش سرانه این مصرف و همچنین‬ ‫استفاده بهینه از منابع موجود می باشد‪.‬گفتنی‬ ‫ست در رو گذشته اولین مرحله از این مانور در‬ ‫سه روستای در ‪ 3‬روستای معصومیه ‪،‬قلعه نو و‬ ‫مالک اباد شهرستان اراک با شعار « من مراقب‬ ‫اب هستم « برگزار شد‬ ‫انهدام باند سارقان سیم های کابل در گنبدکاووس‬ ‫خوب‪-‬اســتان گلستان‪:‬ســردار « ســعید دادگر « در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار پایگاه خبری پلیس اظهار داشت‪ :‬در پی افزایش وقوع سرقت‬ ‫سیم های کابل در سطح شهرستان گنبد کاووس ‪ ،‬موضوع شناسایی‬ ‫و دســتگیری عامل یا عامالن وقوع ســرقت در دستور کار ماموران‬ ‫انتظامی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اشراف اطالعاتی و بهره گیری از روش های خاص پلیسی‬ ‫‪ 3،‬نفر از اعضاء یک باند سرقت شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع‬ ‫قضائی طی عملیاتهای جدا گانه دستگیر شدند‪.‬سردار دادگر با اشاره‬ ‫کانوناگهیوتبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪77851437 :‬‬ ‫به دســتگیری ‪ 3‬مالخر در این عملیات تصریــح کرد‪ :‬متهمان د ر‬ ‫تحقیقات اولیه و پس از مواجهه با مستندات پلیس‪ ،‬چاره ای جز اقرار‬ ‫نداشتند و به ‪ 61‬فقره سرقت کابل اعتراف و متهمان پس از تشکیل‬ ‫پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند‪.‬فرمانده انتظامی گلستان در‬ ‫پایان با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت یکی از اولویت ماموریت های‬ ‫پلیس اســت از شهروندان خواست‪ :‬هر گونه موارد مشکوک و پرسه‬ ‫زدن افراد ولگرد در محالت را از طریق شــماره تلفن ‪ 110‬به مرکز‬ ‫فوریت های پلیس اطالع دهند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سعید خطیب زاده ســخنگوی وزارت امور خارجه اعالم کرد که گسترش سازمان پیمان اتالنتیک شمالی (ناتو) و بی توجهی غرب به مالحظات امنیتی روسیه‪ ،‬دالیلی برای به‬ ‫وجود امدن اوضاع کنونی پیرامون اوکراین اســت‪.‬وی به خبرگزاری ریانووستی روسیه گفت‪ :‬ناتو باید بداند که مسیر تقابل پایان خوشی ندارد و ریشه تمام چیزهایی که امروز‬ ‫در اوکراین شــاهد ان هستیم‪ ،‬گســترش ناتو یا نادید ه گرفتن حقایق اروپا‪ ،‬در حقیقت بی اعتنایی کشورهای غربی به مالحظات سیاسی و امنیتی شمار کشورها به ویژه روسیه‬ ‫و توافقاتی اســت که یک دهه پیش نهایی شــده بود‪ .‬وی همچنین تاکید کرد روابط میان تهران و مسکو یک رابطه راهبردی است و اجازه نمی دهیم هیچ چیز در این روابط خلل‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫در دیدار با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس مطرح شد؛‬ ‫تاکید رئیس قوه قضاییه بر تکمیل سامانه جامع تجارت‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تکمیل و راه اندازی سامانه جامع‬ ‫تجارت و کارکرد این سامانه در شفاف سازی چرخه صادرات و واردات‬ ‫گفت‪ :‬در صورت تحقق کامل ان‪ ،‬بخشــی از منافذ فســازا‪ ،‬معایب و‬ ‫اســیب ها در فرایندهای زنجیره تجارت و مدیریت زنجیره توزیع کاال‬ ‫رفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز رسانه قوه قضاییه‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی‬ ‫اژه ای در نشست با اعضای هیئت رئیسه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫ضمن اشاره به تعبیر مطرح شده از جانب رئیس کمیسیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫مبنــی بر وجود دردهای مزمن در بخش هایی از نظام اداری کشــور‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬رفع دردهای مزمن با درمان عادی ممکن نیســت و نیازمند‬ ‫درمان ویژه است؛ درمانی که هزینه دارد و باید مستمر و مداوم باشد تا‬ ‫اثرات بر جای مانده از دردهای مزمن و کهنه را به طور کامل مداوا کند‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا یاداور شــد‪ :‬این درمان و مداوای دردهای مزمن‬ ‫که بخش هایی از نظام اداری کشور به ان مبتال است نیازمند تشریک‬ ‫مساعی و تمرکز قوای دستگاه های مختلف و شناسایی اولویت هاست؛‬ ‫همچنین باید توجه داشت که این درمان دردهای مزمن با جیغ ها و‬ ‫فریادهایی همراه خواهد بود که این امر نباید ما را از ادامه مسیر بازدارد‬ ‫و باید موضوع را تا انتها و حصول نتیجه پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رئیس عدلیــه تاکید کرد‪ :‬در عین حال که نبایــد از هیچ موضوع و‬ ‫مســئله ای که موجد اسیب و خلل در نظام اداری کشور است‪ ،‬غفلت‬ ‫کرد اما باید تمرکز و انرژی خود را بر اولویت ها بگذاریم و با اولویت بندی‬ ‫مسائل و موضوعات در راستای رفع انها اقدامات مجدانه و پیگیرانه را‬ ‫انجام دهیم و توجه داشــته باشیم که با انجام یک اقدام بازدارنده در‬ ‫حوزه یک اولویت شناسایی شده بسیاری از مشکالت و اسیب ها مرتفع‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای با تاکید بر ضرورت اتصال ســامانه های دستگاه های‬ ‫مختلف از جمله اداره گمرک ‪ ،‬سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی‬ ‫در راستای شفاف ســازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد‬ ‫بسترهای فســادزا و موجد خسارت در این حوزه به معضل کاالهایی‬ ‫اشــاره کرد که در انبار بنادر و گمرکات‪ ،‬متروکه و فاســد می شوند؛‬ ‫محموله هایی که به تصریح قاضی القضات هیچ عایدی برای مردم ندارند‬ ‫و فقط به بیت المال خسارت تحمیل می کنند؛ از «تخصیص ارز برای‬ ‫واردات» تا «اشغال فضای فیزیکی» و «صرف هزینه جهت امحاء انها»‪.‬‬ ‫پدیده شــوم قاچاق که یکی از موانع اصلــی رونق و جهش تولید در‬ ‫کشور است‬ ‫محســنی اژه ای با تاکید بر اینکه مقابله همه جانبه با پدیده قاچاق به‬ ‫صرف راه اندازی و اتصال سامانه ها ی یکپارچه تحقق نمی یابد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬به منظور مقابله جدی با پدیده شوم قاچاق که یکی از موانع‬ ‫اصلی رونق و جهش تولید در کشور است ضروری است دستگاه های‬ ‫مسئول تشریک مساعی و تعامل بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه رئیس ســازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان‬ ‫تهران را مکلف کرد با برگزاری نشســت های تخصصی مشــترک با‬ ‫اعضای کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‪ ،‬موضوعات و مسائل این حوزه از‬ ‫جمله راه اندازی و اتصال سامانه های الزم و تخلفات صورت گرفته در‬ ‫این زمینه را شناسایی و جمع بندی کنند و بدین ترتیب یک کار عملی‬ ‫منسجم در حوزه مقابله با قاچاق صورت گیرد‪.‬‬ ‫تعدادی از متخلفان در حوزه ســامانه های مبارزه با قاچاق از ســوی‬ ‫سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده اند‬ ‫وی افــزود‪ :‬البته تعدادی از متخلفان در حوزه ســامانه های مبارزه با‬ ‫قاچاق از سوی سازمان بازرسی به دادسرا معرفی شده اند اما باید توجه‬ ‫داشت که صرف این اقدام کفایت نمی کند و باید این مسئله را بصورت‬ ‫ریشه ای و اساسی با همکاری و تعامل رفع کنیم‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه به نقشــی که مجلس یازدهم می تواند در زمینه «کوتاه‬ ‫کردن فرایند دادرسی» و «کاستن از عناوین متعدد و کثیر مجرمانه»‬ ‫ک کار دستگاه قضایی در این راستا باشد‪ ،‬تاکید کرد و‬ ‫ایفا کند و کم ‬ ‫به استمرار فضای همدالنه ایجاد شده میان مسئوالن دستگاه قضایی‬ ‫و نمایندگان مجلس یازدهم برای غلبه بر چالش ها و معضالت اشاره‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی در همین راســتا افزود‪ :‬کوتاه کردن فرایند دادرسی یک ضرورت‬ ‫غیرقابل کتمان است و ما برای تحقق این مهم سلسله برنامه هایی را‬ ‫در دستور کار داریم؛ مجلس یازدهم نیز می تواند در این زمینه در قالب‬ ‫ارائه طرح از ناحیه خود و یا تسریع در تصویب لوایح ارسالی از ناحیه ما‪،‬‬ ‫نقش افرین باشد؛ به طوری که شاهد رسیدگی به یک پرونده قضایی‬ ‫در بازه های زمانی طوالنی نباشیم‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای به ثمرات و اثرات مثبت جلسات مستمر و هم اندیشانه‬ ‫مسئوالن قضایی با نمایندگان مجلس در کمیسیون ها و فراکسیون های‬ ‫مختلف در راســتای رفع اشــکاالت و ایرادات موجــود در بخش ها و‬ ‫حوزه های گوناگون کشــور اشــاره کرد و نتایج و اثرات نشست اخیر‬ ‫خود و مسئوالن قضایی با طراحان قانون «حمایت از خانواده و جوانی‬ ‫جمعیت» را مورد تصریح قرار داد‪.‬‬ ‫وحیدی‪:‬‬ ‫حضور جهادگرانه روابط عمومی در تبیین و اقناع افکار عمومی یک ضرورت است‬ ‫وزیر کشور در پیامی با تبریک روز روابط عمومی‪ ،‬حضور جهادگرانه‬ ‫در عرصه تبیین و اقناع افکار عمومی در مقاطع حساس کشور مانند‬ ‫اصالحات بزرگ اقتصادی که دولت ســیزدهم در مردمی ســازی و‬ ‫توزیع عادالنه یارانه ها انجام داد‪ ،‬یک ضرورت دانست‪.‬‬ ‫احمد وحیدی در پیام تبریک خود به مناســبت ‪ ۲۷‬اردیبهشت روز‬ ‫ارتباطات و روابط عمومی اورده اســت‪ ۲۷ :‬اردیبهشت که در تقویم‬ ‫کشــور به روز روابط عمومی نام گذاری شده است‪ ،‬فرصتی مغتنم‬ ‫برای قدردانی و ارج نهادن به فعالیت انهایی است که با عشق‪ ،‬تعهد‬ ‫و تخصص در تبیین ارزش های انقالب اســامی پا در عرصه جنگ‬ ‫روایت ها گذاشته اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسوولیت روابط عمومی که مطابق با اندیشه های رهبر‬ ‫فرزانه انقالب اســامی‪ ،‬نقشی انکارناپذیر در انتقال دقیق و صادقانه‬ ‫رویکردها‪ ،‬دستاوردها و اهداف سازمانی دارد‪ ،‬بیش از هر زمان دیگری‬ ‫خطیر شده است چرا که باید با تلفیق اطالعات‪ ،‬تجربه‪ ،‬مهارت‪ ،‬دانش‬ ‫و فنون روز و با شناختی دو سویه از جامعه و دستگاه ها‪ ،‬ایینه ای تمام‬ ‫نما و پل ارتباطی میان این دو باشد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور از جمله نقش های مهم روابط عمومی را شفاف سازی‬ ‫عملکردها به ویژه در حوزه های اقتصادی و تصمیم هایی دانست که‬ ‫به طور مستقیم بر زندگی مردم اثر دارد و خاطرنشان کرد‪ :‬این نقش ‬ ‫و وظایف عالوه بر همراه ســازی مردم برای بهبود شرایط‪ ،‬در روند‬ ‫توسعه کشور و همچنین تحقق فرمان رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫برای «تولید‪ ،‬دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین»‪ ،‬اثرات مثبت و بی بدیلی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روابط عمومی باید مشاوری امین‪ ،‬اتاق فکر و تحلیلگری‬ ‫دوراندیش برای مدیران باشــد و انتظارات و مطالبــات مردم را در‬ ‫کوتاه ترین زمان منعکس سازد تا اختالالت‪ ،‬مشکالت و کاستی های‬ ‫حوزه اجرا به سرعت مشخص و برای برطرف شدن ان اقدام شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اعتماد ســازی و اطمینان بخشــی به مردم‪ ،‬مقابله با‬ ‫ماشــین تحریف و تخریب بدخواهان نظام‪ ،‬امیدافرینی‪ ،‬تسلط به‬ ‫ابزارهــای نوین‪ ،‬پرهیز از افــراط و تفریط و تقویت جایگاه واقعی به‬ ‫عنوان ســخنگوی صادق‪ ،‬ان هم در زمانی که فضای مجازی کار را‬ ‫برای مدیران روابط عمومی سخت کرده است‪ ،‬گویای شرایط ویژه این‬ ‫نهاد در دوره جدید برای پویایی‪ ،‬تالش خستگی ناپذیر شبانه روزی و‬ ‫خروج از رخوت و سکون است‪.‬‬ ‫وزیر کشور حضور جهادگرانه در عرصه تبیین و اقناع افکار عمومی‬ ‫در مقاطع حساس کشور مانند اصالحات بزرگ اقتصادی که دولت‬ ‫سیزدهم در مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها انجام داد یک‬ ‫ضرورت دانســت و ابراز امیدواری کرد که با تالش و کوشــش این‬ ‫مجموعه گرانقدر در دستگاه های اجرایی‪ ،‬سازمان ها و نهادها‪ ،‬شاهد‬ ‫تحقق بیش از پیش اهداف دولت باشیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم صالحی‪:‬‬ ‫مطالبات مردم در باالترین سطح پیگیری می شود‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت‪ ۴۰۱ :‬مدیر از‬ ‫مدیران دستگاه ها ارزیابی شده اند و در نتیجه ان ‪ ۱۳۰‬مدیر ناکارامد‬ ‫شناسایی و از کار خود برکنار شدند که این نشان دهنده عزم راسخ‬ ‫مرکز ارتباطات است‪ .‬حجت االسالم احمد صالحی روز دوشنبه در‬ ‫نشست خبری که برگزار شد‪ ،‬با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای‬ ‫رســانه به ویژه مرحوم طالب زاده و شهید شیرین ابوعاقله‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫رییس جمهوری بر اطالع رســانی دقیق تاکید دارد و جهاد تبیین‬ ‫را هم که رهبری ان را باز کرده اســت‪ ،‬در باب جنگ رسانه اطالع‬ ‫رسانی به موقع شده است و در حال حاضر با پاسخگویی می تواند‬ ‫فضای بانشــاط در جامعه را ایجاد و فضــای اعتماد از بین رفته را‬ ‫اعتمادسازی کند‪ .‬وی گفت‪ :‬مجموعه ای که بنده مسئولیت دارم‬ ‫اسم مبارک مردم بر تارک ان نقش بسته است‪ .‬و منظور ما از مردم‬ ‫از هر رنگ و نژاد و طیف است و هر کس که دغدغه کشور را دارد‬ ‫و برای اعتالی ان خدمت می کند برای ما ارزشمند است و این ها‬ ‫پایه گذاران انقالب هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۰‬مدیر ناکارامد شناسایی و از کار برکنار شدند‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری با بیان اینکه در‬ ‫این مدت ‪ ۱۰‬ماهه‪ ۴۰۱ ،‬مدیر از مدیران دســتگاه ها ارزیابی شده‬ ‫اند‪ ،‬گفت‪ ۱۹۰ :‬مکاتبه برای پیگیری این ارزیابی ها انجام شده است‬ ‫و در نتیجه ان ‪ ۱۳۰‬مدیر ناکارامد در ســطوح مختلف شناسایی‬ ‫و از کار خود بر کنار شــدند که این نشان دهنده عزم راسخ مرکز‬ ‫ارتباطات است‪ .‬صالحی با بیان اینکه نماینده تام االختیار ‪ ۳۰‬تا ‪۳۴‬‬ ‫وزارتخانه و نهاد برای رفع مشــکالت و با نگاه حمایتی از مردم در‬ ‫اداره کل مربوطه در اســتان ها مستقر می شوند‪ ،‬اظهار داشت‪۳۸ :‬‬ ‫هــزار مراجعات مردمی و دیدار چهره به چهــره انجام و همه این‬ ‫دیدارها در سامانه سامد ثبت می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار‬ ‫مراجعه مردمی در مرکز داریم و این خدمت ها با نگاه حل مســاله‬ ‫اســت‪۹۴۴ .‬هزار و ‪ ۴۲۵‬درخواست مردمی در سامانه سامد ثبت‬ ‫شــده است‪ .‬که ‪ ۸۲‬درصد نتیجه ارجاعات ما به نهادها بوده است‪.‬‬ ‫حجم درخواست ها در ابتدای کار دولت ‪ ۱۹‬برابر دولت های قبل بود‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری گفت‪ ۷۷ :‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۶‬درخواست چهره به چهره مردم هم در دیدارهای استانی انجام‬ ‫شده است‪ .‬صالحی با بیان اینکه حجم درخواست ها و مطالبات مردم‬ ‫در ابتدای تشکیل دولت ‪ ١٩‬برابر دولت های قبل بود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این نگاه همراه با اعتماد و امید مردم به دولت را نشان می دهد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مدیران در خط مقدم مراجعات مردمی هستند و همه‬ ‫انها موظفند در سفرهای استانی حضور داشته و پاسخگوی مردم باشند‪.‬‬ ‫واهمه ای از عذرخواهی نداریم‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت‬ ‫مردم در دولت مردمی گفت‪ :‬واهمه ای از عذرخواهی از مردم نداریم‬ ‫و خود را بدهکار مردم و انان را مطالبه گر می دانیم‪.‬‬ ‫پاسخگویی به ‪ ۳۳۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار موضوع مربوط به وزارت کار‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار موضوع مربوط به وزارت کار را در‬ ‫حال پاسخگویی هستیم‪ ،‬عنوان کرد‪ ۱۲۰ :‬نفر در سامانه به صورت‬ ‫شــبانه روزی در حال پاسخگویی هستند‪ .‬در مورد مردمی سازی‬ ‫یارانه ها تالش داریم تا جهاد تبیین انجام شــود و با اطالع رســانی‬ ‫دقیق به مردم اطمینان خاطر دست پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهوری گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫درخواســت ها و مطالبات مردم در سامانه از وزارت کار‪ ،‬اعتراض به‬ ‫نحوه دهک بندی و اعتراض به عدم دریافت یارانه جدید است‪.‬‬ ‫صالحــی با بیان اینکه مردم پیگیر هســتند تا بدانند از چه طریق‬ ‫می تواننــد برای دریافت یارانه ثبــت نام کنند و همچنین ثبت نام‬ ‫جاماندگان چه زمانی اغاز می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سامانه پاسخگویی‬ ‫‪ ،۶۳۶۹‬ســایت وزارت رفاه و شماره تلفن همراه ‪۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹‬‬ ‫راه های ارتباط با وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است‪.‬‬ ‫از ظرفیت مردم باید برای اطالع رسانی استفاده شود‬ ‫مطالبات مردم در تجمعات اعتراضی در باالترین سطح‬ ‫پیگیری می شود‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاســت جمهــوری درباره برخی‬ ‫تجمعات مردمی در خیابان پاستور‪ ،‬گفت‪ :‬روزانه تجمعاتی در پاستور‬ ‫انجام می شــود که نسبت به اوایل بسیار کم شده است‪ .‬بسیاری از‬ ‫اعتراضات مربوط به دستگاه قضایی است و مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫معترضان را به انجا ارجاع می دهد‪ .‬صالحی خاطرنشان کرد‪ :‬مواردی‬ ‫که به دستگاه های دولتی مربوط باشد‪ ،‬همان روز در باالترین مقام‬ ‫ان اداره کل دیدار و مالقات انجام می شــود و حتی نتیجه بسیاری‬ ‫از این موارد هــم در همان روز اعالم و نتیجه مطالبات مردمی در‬ ‫پاستور در نهایت تقدیم رییس جمهور می شود‪.‬‬ ‫رییس جمهور در کنار مردم شنونده مطالبات انهاست‬ ‫رییس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با بیان اینکه روزانه‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر درخواســت دارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رییس جمهور سعی کرد‬ ‫بین مردم‪ ،‬با مردم‪ ،‬در کنار مردم و شــنونده مطالبات مردم باشد‬ ‫و بر این اســاس‪ ،‬دستورات صادر می کند‪ .‬مطالبات مردم از طریق‬ ‫واســطه ها به گوش رییس جمهور نمی رسد‪ .‬وی در پایان نشست‬ ‫خبری از رسانه ها خواســت اقدامات شبانه روزی دولت در بحث‬ ‫توزیع عادالنه یارانه و ایجاد فضای اعتماد در مردم را اطالع رسانی‬ ‫کنند و ادامه داد‪ :‬رسانه ها همچنین باید نسبت به سفرهای استانی‬ ‫و مرکز ارتباطات مردمی مطالبه گری داشــته باشــند تا دولت و‬ ‫دســتگاه های اجرایی بتوانند به درستی کار کنند و در مسیر خود‬ ‫موفق پیش بروند‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫خطیب زاده‪ :‬گسترش ناتو عامل شرایط کنونی در اوکراین است‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫باغات از بین رفته تهران‬ ‫باید احیا شود‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اعالم کرد‬ ‫که اگر مالکان باغات اقدام به تخریب باغ کنند نه تنها برابر‬ ‫ماده ‪ ۴‬با مالک برخورد می شــود‪ ،‬بلکه مالک باید باغ را‬ ‫مجددا احیا کند‪.‬‬ ‫مهدی عباســی‪ ،‬در مورد اصالح ائین نامه نوعیت باغات‬ ‫تهران با اشــاره به موضوع «تــی‪ .‬دی‪ .‬ار»‪ ،‬یا انتقال حق‬ ‫توســعه‪ ،‬گفت‪ :‬حفظ باغات‪ ،‬برای تهران بسیار ارزشمند‬ ‫اســت به همین دلیل باید برای مالکان باغات باقی مانده‬ ‫شــهر‪ ،‬راه حلی اتخاذ کنیم تا انها برای حفظ باغات خود‬ ‫تشویق شوند؛ لذا توجه به موضوع انتقال حق توسعه‪ ،‬می‬ ‫تواند در این زمینه راهگشا باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تی دی ار‪ ،‬یک مساله پیچیده است و بر‬ ‫همین اساس شورای شهر از شهرداری خواسته که الیحه‬ ‫ای در این زمینه ارائه کند‪ ،‬گفت‪ :‬به طور کلی در «تی دی‬ ‫ار» به مالکان زمین هایی که بر اساس طرح تفصیلی برای‬ ‫پالک هایشان محدودیتی ایجاد شده می توان تراکم مورد‬ ‫نظر را در یک فضای دیگر ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون شهرسازی شــورای شهر تهران درباره‬ ‫ســاخت و ســاز در باغات نیز با تاکید بر اینکه به هیچ‬ ‫وجه اجازه ساخت و ســاز در باغات را نمی دهیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما در بررسی پرونده باغات‪ ،‬با پرونده هایی مواجه هستیم‬ ‫که ســابقه زمین و عکس های هوایی نشان می دهد که‬ ‫درختان ملک‪ ،‬به دالیل مختلف از بین رفته است که در‬ ‫بررسی ها نقش مداخالت انسانی اشکار است؛ به همین‬ ‫دلیل از انجایی که باغات ارزشمند باید حفظ شوند‪ ،‬طبق‬ ‫قانون با مالکان متخلف برخورد می شــود و باید باغات از‬ ‫بین رفته نیز احیا شود‪.‬‬ ‫عباســی با بیان اینکه برخی ساخت و سازها در باغات بر‬ ‫اساس مصوبه برج ‪ -‬باغ در گذشته انجام شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬روی ســخن ما با امالکی اســت که اسناد و تصاویر‬ ‫ماهواره ای گواه باغ بودن این امالک اســت؛ اما حاال که‬ ‫پرونده این امالک برای تعیین نوعیت به شورا امده‪ ،‬می‬ ‫بینیم که اثری از درخت نیست و قطعا این‪ ،‬تخلف است‬ ‫وی افزود‪ :‬پرونده هایی که رای باغ دارند و باغ شــناخته‬ ‫شــده اند‪ ،‬به دلیل ارزش اکولوژیک درختان باید حفظ‬ ‫شوند‪ ،‬در غیر اینصورت برابر ماده ‪ ۴‬با مالک برخورد می‬ ‫شــود و مالک باید باغ را مجددا احیا کند و اگر عالوه بر‬ ‫تخریب درختان‪ ،‬ساخت و سازی نیز فراتر از حدود قانونی‬ ‫انجام شده باشــد‪ ،‬پرونده به کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬ارجاع‬ ‫داده خواهد شد‪.‬‬ ‫با حضور سرلشکر باقری؛‬ ‫کارخانه تولید پهپاد ایرانی ابابیل‬ ‫‪ 2‬در تاجیکستان افتتاح شد‬ ‫کارخانه تولید پهپاد تمام ایرانی ابابیل ‪ ۲‬با حضور رییس‬ ‫ســتاد کل نیروهای مسلح جمهوری اســامی ایران و‬ ‫سپهبد شیر علی میرزا وزیر دفاع تاجیکستان در دوشنبه‬ ‫پایتخت این کشور افتتاح شد‪ .‬در راستای تقویت و توسعه‬ ‫همکاری های مشــترک دفاعی و نظامی بین دو کشور‪،‬‬ ‫کارخانه تولید پهپاد ابابیل ‪ ۲‬با همت و تالش متخصصان‬ ‫صنایع دفاعی وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح‬ ‫جمهوری اســامی ایــران با حضور سرلشــکر باقری و‬ ‫شیرعلی میرزا وزیر دفاع و جمعی از فرماندهان عالی رتبه‬ ‫کشور تاجیکستان در دوشنبه پایتخت این کشور افتتاح‬ ‫شــد‪ .‬سرلشکر باقری با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با تالش متخصصان و دانشــمندان متعهد خود و‬ ‫با اســتفاده از ظرفیت های داخلی توانسته در تمام ابعاد‬ ‫نظامی و دفاعی به ویژه هواپیماهای بدون سرنشین رشد‬ ‫قابل توجهی داشته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬امروز در جایگاهی هستیم‬ ‫که می توانیم عالوه بر رفع نیازهای داخلی به کشورهای‬ ‫هم پیمان و دوست در جهت افزایش امنیت و صلح پایدار‪،‬‬ ‫تجهیزات نظامی صادر کنیم‪ .‬رییس ســتاد کل نیروهای‬ ‫مســلح افتتاح تولید کارخانه ابابیل ‪ ۲‬در تاجیکســتان‬ ‫را نقطــه عطفی در همکاری های نظامی بین دو کشــور‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬در اینده شــاهد افزایش همکاری ها‬ ‫و تعامالت بیشــتر از تمام سطوح دفاعی نظامی بین دو‬ ‫کشــور ایران و تاجیکســتان خواهیم بود‪ .‬در پایان کلید‬ ‫نمادین افتتاح کارخانه و گواهینامه پایان دوره اموزشــی‬ ‫به فرمانده و کارکنان نیروی هوایی تاجیکستان اهداء شد‪.‬‬ ‫در ادامه سرلشکر باقری در راستای همکاری های دوجانبه‬ ‫پیرامون مســائل امنیتی و مرزبانی دوکشــور‪ ،‬با سپهبد‬ ‫سیمومین یتیم اف رییس کمیته امنیتی دولتی جمهوری‬ ‫تاجیکستان دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬تقویت توان دفاعی و‬ ‫نظامی در راستای هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر در‬ ‫مرزهای مشترک و همچنین موضوعات و تحوالت منطقه‬ ‫و افغانستان از مهمترین محورهای این گفت وگو بود‪ .‬دو‬ ‫طرف بر ادامه تعامالت و رایزنی ها و نشست های تخصصی‬ ‫ل منطقه ای و فیمابین تاکید کردند‪.‬‬ ‫پیرامون مسائ ‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫هشدار درباره پیامک های جعلی‬ ‫یارانهمعیشتی‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرائم سایبری‬ ‫پلیس فتا نســبت به کالهبرداری از شهروندان با ارسال‬ ‫پیامک جعلی اعتراض به یارانه معیشتی خبر داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمد رجبی‪ ،‬با اشاره به ســودجویی افراد‬ ‫فرصت طلب از نگرانی برخی از شهروندان در مورد نحوه دریافت‬ ‫یارانه های معیشتی‪ ،‬گفت‪ :‬این احتمال وجود دارد که مجرمان‬ ‫سایبری با ارســال پیامکی حاوی جعلی لینک های ثبت نام یا‬ ‫معرفی اپلیکیشن های مختلف درباره یارانه معیشتی اقدام به‬ ‫کالهبرداری از جاماندگان یا معترضان یارانه معیشــتی کنند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا‬ ‫با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان نباید بر روی لینک های مندرج‬ ‫در پیامک های دریافتی از منابع ناشناس کلیک کرد‪ ،‬گفت ‪ :‬برای‬ ‫پیگیری یارانه قطع شده از طریق سامانه هایی که در رسانه ملی‬ ‫معرفی می شود اقدام شود‪ .‬در حال حاضر سامانه رسمی برای‬ ‫اعتراض وبسایت ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬است‪.‬‬ ‫پلیسوشهرداریدونهادتاثیرگذار‬ ‫درمیزانرضایت مندیمردم‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس و‬ ‫شهرداری محورهای کاری مشترک و زیادی در ارتباط با تکریم‬ ‫شهروندان دارند‪ ،‬گفت‪ :‬عملکرد شهرداری ها و انتظامی کشور در‬ ‫میزان رضایت مندی مردم موثر و تاثیرگذار است‪ .‬سردار «مهدی‬ ‫معصوم بیگی»در ایین تکریم و معارفه فرمانده یگان حفاظت‬ ‫شهرداری تهران با گرامی داشت سوم خرداد؛ سالگرد ازادسازی‬ ‫خرمشــهر اظهار داشت‪ :‬شــکر گزار نعمت والیت و امنیت در‬ ‫ایران عزیزمان هستیم که علیرغم حجم انبوه دسیسه معاندان‬ ‫و دشــمنان از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون موفق به‬ ‫خدشه دار کردن نظم و ارامش در ایران سرافراز نشده اند و اقتدار‬ ‫کشورمان عالوه بر عنایت خداوند متعال‪ ،‬مرهون هم افزایی تمامی‬ ‫دستگاه های امنیت ساز و همراهی مردم عزیز و نجیب است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 28‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪748‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز به کار «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» پس از‪ ۲‬دهه‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اعالم رونمایی و اغاز «پنجره ملی خدمات‬ ‫هوشمند دولت» با حضور تعدادی از دستگاه ها به صورت ازمایشی‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫سامانه تا شهریور ماه امسال تکمیل خواهد شد‪« .‬عیسی زارع پور» در مراسم‬ ‫افتتاح پروژه های وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در روز جهانی ارتباطات‬ ‫و در ایین افتتاح پروژه های مخابراتی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زندگی مردم امروز با فناوری‬ ‫گره خورده و فیبرهای نوری به بزگراره های جدید کشور بدل شده اند‪ .‬دنیا به‬ ‫سمت کاربردی سازی و بهره گیری حداکثری از فناوری اطالعات برای تسهیل‬ ‫زندگی مردم حرکت کرده و این تبدیل به یک رویه شــده است‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شعارهای اتحادیه جهانی مخابرات اکنون از مسائل کلی مانند استفاده‬ ‫از فناوری اطالعات در مسائلی مانند محیط زیست و فرهنگ فاصله گرفته و‬ ‫به سمت استفاده از فناوری در راستای تسهیل زندگی سالمندان ورود رفته‬ ‫است‪ .‬وزیر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬ما در دولت سیزدهم به دنبال این هستیم که‬ ‫از ارتباطات و فناوری اطالعات برای تسهیل زندگی مردم و حکمرانی مبتنی‬ ‫بر داده استفاده کنیم‪ .‬به واسطه حکمرانی مبتنی بر داده‪ ،‬تصمیمات مسئوالن‬ ‫کشور دیگر بر اساس حدس و گمان و نظرسنجی نیست و ان ها صرفاً بر اساس‬ ‫داده هاتصمیممی گیرند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که‪ ،‬اکنــون خانواده بزرگ ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫برای اجرایی کردن طرح ملی و بزرگ «مردمی سازی و توزیع عادالنه یارانه ها»‬ ‫در کنار دولت ایستاده است‪ ،‬گفت‪ :‬دبیرکل اتحادیه مخابرات اعالم کرد ‪۶۰‬‬ ‫درصد از مردم روستاهای دنیا به اینترنت دسترسی دارند‪ ،‬اما خوشحال هستم‬ ‫که بگویم در جمهوری اســامی ایران‪ ،‬اکنون بیش از ‪ ۸۶‬درصد روستاها به‬ ‫شبکه ملی متصل هستند‪ .‬ارتباطات و فناوری اطالعات ظرفیت های زیادی‬ ‫برای باز کردن گره های کشــور دارند‪ .‬زارع پور با بیان این که فناوری می تواند‬ ‫اقتصاد کشــور را متحول کند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت برای اولین مرتبه است که برای‬ ‫پیشبرد اقتصاد در کشور قصد دارد از ارتباطات و فناوری اطالعات استفاده کند‪.‬‬ ‫محور ما در این کار شبکه ملی اطالعات است‪ .‬این شبکه چیزی نیست جز یک‬ ‫شبکه پرسرعت‪ ،‬مستقل و امن در سراسر کشور که خدمات متنوع با کیفیت‬ ‫بر بستر ان به مردم عرضه می شود‪ .‬محور کار ما در هر ‪ ۲‬بال توسعه ارتباطات‬ ‫باکیفیت و ارائه خدمات در بستر شبکه ملی اطالعات است‪ .‬وی درباره پروژه‬ ‫فیبرنوری خاطرنشان کرد‪ :‬با تفاهم نامه هایی که امروز توسط اپراتورهای ثابت‬ ‫و ســیار کشور به امضا رسید‪ ،‬زیرساخت های الزم برای عمل به ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫تعهدی که برای راه اندازی ‪ ۲۰‬میلیون پورت فیبرنوری به مردم داده ایم‪ ،‬عمل‬ ‫کرده ایم‪ .‬زارع پور افزود‪ :‬روزی که درباره راه اندازی و تحویل ‪ ۲۰‬میلیون پورت‬ ‫فیبرنوری ظرف مدت‪ ۳‬سال صحبت کردیم‪ ،‬عده ای گفتند طرح فضایی است‬ ‫و امکان ندارد به نتیجه برسد‪ .‬امسال با تمهیدات دولت توانسته ایم به نقطه‬ ‫خوبی در اجرای طرح برســیم‪ .‬وزیر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬برای نخستین بار‬ ‫اغاز به کار سامانه جدید فروش خودرو‬ ‫مهلت یک هفته ای برای ثبت نام‬ ‫ســامانه متمرکــز قرعــه کشــی خــودرو بــه ادرس‬ ‫‪ sale.iranecar.com‬از امروز ســاعت ‪ ۹‬صبــح‪ ،‬اغاز به کار کرده و‬ ‫اولین عرضه رسمی خودرو در قالب این سامانه تا روز سه شنبه ‪ ۳‬خرداد‬ ‫ماه ادامه دارد‪ ۱۳ .‬اردیبهشــت ماه سال جاری‪ ،‬سیدرضا فاطمی امین‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در بخشنامه ای خطاب به سازمان حمایت‬ ‫اعالم کرد که همه خودروسازها از ‪ ۱۸‬اردیبهشت هرگونه عرضه خودرو‬ ‫را صرفاً از طریق سامانه متمرکز قرعه کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد‬ ‫شفافیت‪ ،‬امکان عرضه عادالنه تر برای همه خودروهای تولیدی فراهم شود‪.‬‬ ‫طبق تاکید فاطمی امین تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو‪،‬‬ ‫تمهیدات الزم برای قرعه کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت‬ ‫است که دولت تقریباً یک سوم درامد خود از اپراتورها را صرف توسعه ارتباطات‬ ‫کشور می کند‪ .‬ضمن اینکه در یک بخش دیگر نیز ‪ ۳‬درصد از حق السهم خود‬ ‫از ارتباطات را نیز بخشیده است‪.‬‬ ‫زارع پور درباره مشارکت اپراتورهای مختلف در پروژه فیبرنوری گفت‪ :‬ما برای‬ ‫پیشبرد اینکار‪ ،‬منتظر کسی نمی ایستیم و از هر اپراتوری که امروز تفاهم نامه‬ ‫را امضا کرد‪ ،‬پشتیبانی می کنیم‪ .‬در حال برنامه ریزی و فراهم کردم زمینه هایی‬ ‫هســتیم که بتوانیم منابعی که دولت فراهم کرده را به دیگر اپراتورها بدهد‬ ‫تا پروژه به خوبی پیش برود‪ .‬البته اپراتورهای دیگر نیز هر زمان که بیایند ما‬ ‫دست شــان را به گرمی می فشاریم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایجاد «پنجره ملی‬ ‫خدمات هوشمند دولت» باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس قانون همه دستگاه ها مکلف شده اند تا شهریورماه پنجره ارائه‬ ‫خدمات هوشمند خود را ارائه کنند‪ .‬در مرحله بعدی نیز وزارت ارتباطات باید‬ ‫دی ‪« ۱۴۰۱‬پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» را راه اندازی کند‪ .‬به واسطه‬ ‫این پروژه‪ ،‬نام کاربری و پسوردهای متعدد در سامانه های مختلف به خاطره‬ ‫تبدیلمی شوند‪.‬‬ ‫با توجه به این که وزارت ارتباطات بر اســاس قانون هنوز هشت ماه دیگر تا‬ ‫رونمایی از «پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» فرصت دارد‪ ،‬اما وزیر ارتباطات‬ ‫امروز اعالم کرد‪« :‬پنجره ملی خدمات هوشمند دولت» (‪https:my.gov.‬‬ ‫‪ )ir/login‬به صورت ازمایشی راه اندازی شده و با خدمات ‪ ۱۰‬دستگاه اکنون‬ ‫در اختیار مردم قرار گرفته است‪ .‬اکنون پنج درصد از این کار انجام شده و تا‬ ‫شهریور این پنجره با حضور تمام دستگاه ها پیش از زمانی که قانون مصوب‬ ‫کرده‪ ،‬رونمایی شود‪ .‬امسال این ارزوی دیرینه که نزدیک به ‪ ۲‬دهه است که‬ ‫قصد انجام ان را داریم‪ ،‬محقق می شود‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ‪ ۱۴۰۱.۲.۲۵‬باید فراهم‬ ‫شود‪ .‬بر همین اساس نیز از روز یکشنبه هفته جاری سامانه متمرکز قرعه‬ ‫کشی به ادرس ‪ sale.iranecar.com‬در دسترس قرار گرفت و از امروز‬ ‫‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه ساعت ‪ ۹‬صبح‪ ،‬اولین عرضه رسمی خودرو در قالب‬ ‫سامانه یکپارچه فروش خودرو شروع شده و تا تا روز سه شنبه ‪ ۳‬خرداد‬ ‫ماه ادامه دارد‪ .‬طی دو روز گذشــته نیز (یکشنبه و دوشنبه)‪ ،‬متقاضیان‬ ‫می توانستند از بخشنامه های مختلف فروش خودرو که از سوی تمامی‬ ‫شرکت های خودروسازی ارائه شده است‪ ،‬مطلع شوند و طی یک هفته‬ ‫می توانند برای ثبت نام خودروی مدنظر خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫سنفونی عمران‪ ،‬توسعه و ابادانی در پرند‬ ‫سنفونی عمران‪ ،‬توسعه وابادانی در پرند‬ ‫اهتمام جدی شــهرداری پرند و اجرای چندین پروژه‬ ‫عمرانی شــاخص‪ ،‬پرند را تبدیل به کارگاه عمرانی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬کرده است‪.‬‬ ‫رفع کمبودهــا و توجه به نیازهــا و مطالبات مردمی‪،‬‬ ‫موجب شــده که پروژه هــای عمرانی شــهر پرند در‬ ‫ســال جاری با رویکرد مردم محــور به پیش برود تا با‬ ‫بهره بــرداری از این پروژه ها‪ ،‬نیازهــای مهم و اصلی‬ ‫شهروندان محترم پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫احداث بازار میوه و تره بار در شــمال فاز ‪ ۳‬به مساحت‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬متر مربع‪ ،‬ســاخت چمــن مصنوعی در جنوب‬ ‫فاز ‪ ۳‬به مســاحت ‪ ۱۰۰۰‬متر مربع‪ ،‬ساختمان مرکزی‬ ‫شــهرداری با زیربنــای ‪ ۱۰‬هزار متر مربــع‪ ،‬احداث‬ ‫پارک بانوان با اســتاندارد هــای الزم در ‪ ۱۱‬هزار متر‬ ‫مربع‪ ،‬حســینیه فاز صفر‪ ،‬ســوله ‪ ۱۳۷‬و‪ ...‬تنها بخشی‬ ‫از پروژه های متعدد شــهرداری پرند در ســال جاری‬ ‫به شــمار می رود که با نظارت مستمر دکتر اله یاری‬ ‫شهردار پرند با سرعت و کیفیت باال در حال اجرا است‪.‬‬ ‫گام بلند شهرداری پرند برای حفظ فضای سبز‬ ‫در بحران کم ابی‬ ‫دکتر اله یاری شــهردار پرند از احــداث و راه اندازی‬ ‫سیســتم مکانیزه ابیاری غیر شرب در پارک کوهسار‪،‬‬ ‫پارک شهدای هسته ای و بلوار شهید باهنر در ورودی‬ ‫شهر خبر داد‪.‬‬ ‫دکتــر اله یاری با اعالم این خبر گفــت‪ :‬با اجرای این‬ ‫پروژه‪ ،‬پارک کوهســار با مســاحت ‪ ۱۰‬هکتار به طور‬ ‫کامل تحت پوشش سیســتم ابیاری تحت فشار با اب‬ ‫غیر شرب (خام) قرار گرفت‪.‬‬ ‫شــهردار پرند افزود‪ :‬طول خط انتقال اب غیر شرب به‬ ‫پارک کوهسار حدود ‪ ۷‬کیلومتر است که در فاز نخست‬ ‫انتقال پســاب تصفیه خانه رودشــور به مخزن‬ ‫از خط‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۷۰۰‬متر مکعبی میدان بصریت اغاز شــده و سپس از‬ ‫طریق خط انتقال جدیدی که اخیرا راه اندازی گردیده‬ ‫به پارک کوهسار پمپاژ می شود‪.‬‬ ‫سکاندار مدیریت شهری پرند همچنین از تحت پوشش‬ ‫قرار گرفتن پارک شــهدای هسته ای در ورودی شهر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با توســعه شبکه ابیاری مکانیزه غیر‬ ‫شــرب‪ ،‬این پارک از طریق خط انتقال پساب رودشور‬ ‫مورد ابیاری قرار گرفته است تا این دغدغه نیز مرتفع‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دکتر اله یاری تصریح کرد‪ :‬عملیات لوله گذاری جهت‬ ‫ابیاری قطره ای با اب غیر شــرب در بلوارشهید باهنر‬ ‫به اتمام رســیده و در بلوارامامخمینی (ره) نیز مراحل‬ ‫پایانــی خود را طی می کنــد و در مجموع حدود ‪۱۷‬‬ ‫کیلومتــر از بلوار هــای تحت مدیریت شــهرداری به‬ ‫سیستم مکانیزه ابیاری غیر شرب مجهز شده است‪.‬‬ ‫شهردار پرند با اشاره به بحران کم ابی در کشور‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬توســعه و ارتقای سرانه های فضای سبز‪ ،‬مستلزم‬ ‫بهره مندی از شــبکه مکانیزه ابیاری غیر شرب است‬ ‫و ما زمانی می توانیم از فضای ســبز مناسبی برخوردار‬ ‫باشیم که در کنار کاشت درخت‪ ،‬گل و گیاه‪ ،‬به شرایط‬ ‫حفظ و نگهداری از انها هم توجه نماییم‪.‬‬ ‫دکتر اله یاری در پایان خاطر نشــان کرد‪ :‬شهر جدید‬ ‫پرند با توجه به شرایط اقلیمی نیازمند اقدامات اساسی‬ ‫و زیرساختی در حوزه فضای سبز است و ما در مدیریت‬ ‫شهری پرند تمام تالش خود را برای ارتقاء و توسعه این‬ ‫حوزه به کار بسته ایم‪.‬‬ ‫تدابیر شهرداری پرند جهت مقابله با ابگرفتگی‬ ‫با الیروبی انهار و کانال های انتقال اب‬ ‫با توجه به بارش های بهاری و احتمال ابگرفتگی معابر‪،‬‬ ‫الیروبی کانال های انتقال اب به طور مســتمر در کلیه‬ ‫معابر تحت مدیریت شهرداری اجرا می شود‪.‬‬ ‫با تاکید دکتر اله یاری شــهردار پرند‪ ،‬معاونت خدمات‬ ‫شهری با جدیت تمام اقدامات الزم را جهت جلوگیری‬ ‫از ابگرفتگی در دســتور کار قرار داده است و در همین‬ ‫راســتا کلیه معابــر تحت مدیریت شــهرداری به طور‬ ‫منظم و مستمر مورد پاکسازی‪ ،‬الیروبی و شستشو قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫شــهرداری پرند در راستای توسعه فضای سبز بیش از‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬اصله درخت مثمر‪ ،‬سازگار با شرایط اقلیمی پرند‬ ‫در بوستان ها و پارک ها طی یک ماه اخیر غرس نموده‬ ‫اســت‪ .‬با رویکرد دکتر اله یاری شهردار پرند مبنی بر‬ ‫کاشت درختان مثمر در سطح شهر‪ ۳۵۰۰ ،‬اصله انواع‬ ‫نهال و درخت مثمر در پارک های کوهســار‪ ،‬شهدای‬ ‫هسته ای‪ ،‬بانو‪ ،‬بوستان امام حسین (ع)‪ ،‬حاشیه پیست‬ ‫دوچرخه سواری و ‪ ...‬کاشته شد‪.‬‬ ‫درختان پسته‪ ،‬انار و توت از گونه های کاشته شده در‬ ‫شهر پرند است که روند غرس انها با تعداد بیشتری در‬ ‫مناطق تحت مدیریت شهرداری ادامه دارد‪.‬‬ ‫کاشت بیش از ‪ ۳۵۰۰‬اصله درخت مثمر در‬ ‫پارک های پرند‬ ‫اهتمام جدی شهرداری پرند برای توسعه‬ ‫زیرساخت ها و جبران کمبودها‬ ‫رونــد احداث بــازار میوه و تره بار فاز ‪ ۳‬با ســرعت و‬ ‫کیفیت باال و بدون لحظه ای توقف به پیش می رود تا‬ ‫پروژه های عمرانی شهرداری پرند در این فاز با رویکرد‬ ‫پرند شــهر خانواده محــور به زودی به بهــره برداری‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫توســعه متوازن و عادالنه امکانات در همه مناطق شهر‬ ‫پرند از دغدغه های جدی مدیریت شــهری به شــمار‬ ‫می رود و از همین رو پس از تحویل مدیریت فاز ‪ ،۳‬با‬ ‫تاکید دکتر اله یاری شهردار پرند گام های بلند عمرانی‬ ‫بــا اولویت کاهــش کمبودها و رفع نیازهای اساســی‬ ‫شهروندان در این فاز برداشته شد‪.‬‬ ‫بازار میوه و تره بار در شــمال فاز ‪ ۳‬با مساحت ‪۱۶۰۰‬‬ ‫متر مربع از جمله پروژه های عمرانی شــهرداری پرند‬ ‫برای رفاه شــهروندان گرامی به شــمار می رود که با‬ ‫سرعت و کیفیت باال در دست احداث است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 788

روزنامه خوب 788

شماره : 788
تاریخ : 1401/04/15
روزنامه خوب 787

روزنامه خوب 787

شماره : 787
تاریخ : 1401/04/14
روزنامه خوب 786

روزنامه خوب 786

شماره : 786
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه خوب 785

روزنامه خوب 785

شماره : 785
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه خوب 784

روزنامه خوب 784

شماره : 784
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه خوب 782

روزنامه خوب 782

شماره : 782
تاریخ : 1401/04/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!