روزنامه خوب شماره 733 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 733

روزنامه خوب شماره 733

روزنامه خوب شماره 733

‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫تجلیلوز یر نفتاز بانکملت‬ ‫بهعنواناثرگذارتر ینبانک‬ ‫در حوزه انرژی کشور‬ ‫وز یر کشور اعالم کرد؛‬ ‫تعطیالت عید فطر‬ ‫ممنوعیت تردد نداریم‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪| 1401‬سالسوم|شماره‪8 | 733‬صفحه| قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 25‬رمضان‪ 27 |1443‬اگوست‪2022‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وز یر ارتباطات تاکید کرد‬ ‫افزایش قیمت های‬ ‫بسته های اینترنتی منوط‬ ‫به افزایش کیفیت است‬ ‫‪4‬‬ ‫دستورالعمل تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک‬ ‫و متوسط ابالغ شد‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا مطرح کرد‬ ‫مقاومت‬ ‫خودروسازان‬ ‫برای اصالح‬ ‫و ایمن سازی‬ ‫تولیدات‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫مناقصه گذار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق خوزستان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫براورد مالی مناقصه (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1401/1‬‬ ‫پروژه اجرای احداث سوله چذابه‬ ‫‪30،681،097،074‬‬ ‫‪1،596،000،000‬‬ ‫‪ ë‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1401/02/07‬لغایت ‪1401/02/20‬‬ ‫‪ ë‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬اسناد مناقصه در سامانه الکترونیکی دولت(‪)www.setad iran.ir‬‬ ‫‪ ë‬می باشد‪.‬ضمنا دانلود و بارگذاری و ثبت پاکات فقط و تنها از طریق سامانه ستاد ایران قابل انجام خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ تحویل پاکات مناقصه ‪ :‬تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪1401/03/03‬‬ ‫‪ ë‬محل تحویل پاکات مناقصه‪ :‬اهواز امانیه خیابان شــهید منصفی شــرکت توزیع نیروی برق خوزســتان طبقه اول دفتر حراســت و امور‬ ‫محرمانه‪.‬‬ ‫‪ ë‬تاریخ گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه ‪ 1401/03/08‬ساعت ‪10:00‬‬ ‫‪ ë‬مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ 1000،000 :‬ریال واریز به حساب سپهر شماره ‪ 0104978200007‬نزد بانک صادرات اهواز شعبه دز‪.‬‬ ‫‪ ë‬پیشــنهاد دهنده مکلف اســت معادل مبلغ سپرده ‪ ،‬تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک‬ ‫بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و حسب مورد ضمانتنامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید‪.‬‬ ‫‪ ë‬به پیشــنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر یا چک شخصی و نظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد‬ ‫شد‪ .‬به پیشنهادهای فاقد امضاء مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ë‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خوزستان‬ ‫ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ‪،‬‬ ‫دل ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ رو روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﻤﻮن دﻟﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺻﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﺷﻮن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ‪.‬‬ ‫ارزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن‪ ،‬ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺸﯿﻦ!‬ ‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ ‫هر‪ 24‬ثانیه یک نفر‬ ‫در جاده های جهان‬ ‫کشتهمی شود‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت ارد واحدهای صنفی و صنعتی اعالم شد‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫نرخ جدید ارد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت جهاد کشاورزی و تائید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعالم شد‪ .‬نرخ جدید ارد صنف و صنعت بر اساس درخواست وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی و تائید سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعالم شد‪.‬بر این اساس نرخ ارد‪ ۱۸‬درصد سبوس گیری شده به ازای هر کیلو‪ ۱۵۷۰۰‬تومان‪ ،‬ارد‪ ۲۱‬درصد سبوس گیری شده‪۱۶,۰۰۰‬‬ ‫تومان و ارد ‪ ۲۷‬درصد سبوس گیری شده ‪ ۱۶,۹۰۰‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫قابل ذکر است‪ ،‬قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی‪ ۱۰‬هزار و‪ ۵۰۰‬تومان تعیین شده‪ ،‬که‪ ۱,۰۰۰‬تومان هم به عنوان جایزه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی اعالم کرد‬ ‫پرداخت ‪ 60‬میلیارد تومان‬ ‫مالیات خودروهای لوکس‬ ‫مدیرکل طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی اعالم کرد‪:‬‬ ‫از محل شناســایی خودروهای لوکس مربوط به ســال‬ ‫گذشــته تاکنون حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬میلیارد تومان مالیات‬ ‫وصول شده است‪.‬‬ ‫جهانگیر رحیمــی‪ ،‬درباره اخرین وضعیت اخذ مالیات از‬ ‫خودروهای لوکس اظهار کرد‪ :‬تاکنون صاحبان خودروهای‬ ‫لوکس شناسایی شــده در سال گذشته حدود ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده اند‪ .‬از انجا که مالیات‬ ‫خودروهای لوکس برای سال جاری نیز تعیین شده است‪،‬‬ ‫اطالعات سال ‪ ۱۴۰۱‬مالک قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروهای لوکس برای ابتدای امســال‬ ‫احصا شده اند و ناجا باید اطالعات ان ها را به سازمان امور‬ ‫مالیاتی بدهد‪ ،‬گفت‪ :‬با دریافت اطالعات خودروهای لوکس‬ ‫مربوط به سال جاری‪ ،‬ممکن است که خودروهای مشمول‬ ‫در سال ‪ ،۱۴۰۰‬امسال مشمول این مالیات نشوند‪.‬‬ ‫مدیــر کل طراحی و تحلیل فرایندهــای مالیاتی افزود‪:‬‬ ‫امســال برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس‪ ،‬مجموع‬ ‫ارزش مالک نیست و همه خودروهای باالی یک میلیارد‬ ‫تومان مشمول مالیات خواهد بود‪ .‬ممکن است که فردی‬ ‫‪ ۱۰‬تا خودروی باالی یک میلیارد تومان داشــته باشد‪،‬‬ ‫ارزش تمام این خودروها جمع می شود و به فرد مشمول‬ ‫مالیات اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬در قانون بودجه سال گذشته‪ ،‬مالکان‬ ‫انواع خودروهای ســواری و وانت دو کابین که در ابتدای‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬مالک خودروی مزبور بوده اند‪ ،‬به شرح زیر‬ ‫مشمول مالیات شدند‪:‬‬ ‫‪ )۱‬اشــخاص حقوقی غیردولتی بــه ازای هر خودروی با‬ ‫ارزش روز باالتر از یک میلیارد تومان‪.‬‬ ‫‪ )۲‬اشــخاص حقیقی که مجموع ارزش خودروهای خود‬ ‫و فرزندان کمتر از ‪ ۱۸‬ســال تحت تکفل خود باالی یک‬ ‫میلیارد تومان باشد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬نرخ مالیات ســاالنه مجموع ارزش روز انواع‬ ‫خودروهای سواری و وانت دو کابین به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ _۱‬تا مبلغ ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد‬ ‫تومان معادل یک درصد‬ ‫‪ -۲‬تا مبلغ سه میلیارد تومان نسبت به مازاد ‪ ۱.۵‬میلیارد‬ ‫تومان معادل دو درصد‬ ‫‪ -۳‬تا مبلغ ‪ ۴.۵‬میلیارد نسبت به مازاد سه میلیارد تومان‬ ‫معادل سه درصد‬ ‫‪ -۴‬نسبت به مازاد ‪ ۴.۵‬میلیارد معادل چهار درصد‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن اذربایجان شرقی خبرداد؛‬ ‫ثبت نام‪ 61‬هزارنفر در شهرهای زیر‬ ‫‪ 100‬هزار نفر برای مسکن ملی‬ ‫مدیرکل بنیاد مســکن اذربایجان شــرقی با بیان اینکه‬ ‫بنیاد متولی ســاخت مسکن در ‪ ۵۷‬شــهر استان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۶۱‬هزار نفر در شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫جمعیت برای دریافت مسکن ملی ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫حجت اهلل ســروری با اشــاره به اینکه شهرهای تبریز‪،‬‬ ‫مراغــه‪ ،‬اهر و مرند دارای جمعیت بــاالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در راســتای اجرای شعار دولت مبنی بر‬ ‫ساخت چهار میلیون واحد مسکن در چهار سال‪ ،‬ساخت‬ ‫واحدهای مسکونی در شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر به عهده‬ ‫بنیاد مسکن گذاشته شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در زمان کنونی شرایط ثبت نام کنندگان‬ ‫در این طرح در حال بررسی و پاالیش است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫تاکنــون از متقاضیــان طرح اقدام ملی مســکن در این‬ ‫شهرها‪ ۹۷۰ ،‬نفر بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تومان واریز کرده اند‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن اذربایجان شرقی گفت‪ :‬در تعدادی‬ ‫از شهرهای استان زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح از‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی دریافت و برای واگذاری گروهی‬ ‫به متقاضیان‪ ،‬تفکیک شده است‪.‬‬ ‫ســروری‪ ،‬با بیان اینکه مدل ســاخت و ســاز مسکن در‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت استان‪ ،‬مردمی است‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این مدل‪ ،‬بنیاد مسکن زمین مورد نیاز را از راه‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬دریافت و برای تسریع در اجرای این طرح‪،‬‬ ‫اقدام به تفکیک زمین کرده و پس از تایید از ســوی راه و‬ ‫شهرســازی و قرعه کشی در بین متقاضیان برای اجرا در‬ ‫اختیار انان قرار می گیرد‪ .‬وی همچنین با اشــاره به روند‬ ‫اجرای طرح مســکن مهر در اذربایجان شــرقی از سوی‬ ‫بنیاد مســکن یاداوری کرد‪ :‬در ســطح استان ‪ ۱۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬مسکن مهر از سوی این بنیاد اجرا و اکثر انها تحویل‬ ‫متقاضیان شــده و فقط ‪ ۴۶۰‬واحــد از انها به علت نبود‬ ‫متقاضی و سایر مسائل در روند اجرا‪ ،‬نیمه تمام مانده است‪.‬‬ ‫ســروری‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها نیز بر اساس مصوبه شورای‬ ‫مسکن استان به طرح نهضت ملی مسکن منتقل شده اند‬ ‫که پس از تکمیل در اختیار متقاضیان قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات تاکید کرد‬ ‫افزایش قیمت های بسته های اینترنتی منوط به افزایش کیفیت است‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشــاره به اینکه ما به دنبال سود‬ ‫اپراتورها نیستیم گفت‪ :‬افزایش قیمت اینترنت منوط به افزایش کیفیت‬ ‫است و ما با هرگونه افزایش قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشد‬ ‫مخالفیم‪ .‬عیسی زارع پور ‪ -‬وزیر ارتباطات در یک برنامه تلویزیونی با‬ ‫اشــاره به نقش مهم ارتباطات ثابت اظهار کرد‪ :‬در همه جای دنیا بار‬ ‫اصلی شبکه و اینترنت بر دوش ارتباطات ثابت است‪ ،‬اما در کشور ما در‬ ‫این حوزه به دالیل گوناگون سرمایه گذاری درستی انجام نشده است‪،‬‬ ‫بنابرایــن بار بر دوش اینترنت همراه اســت و به همین دلیل کیفیت‬ ‫الزم را ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در تالش هســتیم تا بســتر فیبرنوری‬ ‫را در کشور توســعه دهیم‪ .‬توسعه اینترنت ثابت مبتنی بر فیبرنوری‬ ‫تکنولوژی دهه های اینده اســت‪ .‬زارع پور گفت‪ :‬اعتقاد داریم نسخه‬ ‫شفا بخش حل مشکالت شبکه ای و اینترنت کشور توسعه ارتباطات‬ ‫ثابت است‪ .‬وی با بیان اینکه به سه میلیون کیلومتر فیبر نوری احتیاج‬ ‫داریم تصریح کرد‪ :‬بسته حمایتی برای اپراتورهایی که در این حوزه کار‬ ‫کننــد اماده کرده ایم و اجازه داده ایم که اپراتورهای تلفن همراه برای‬ ‫ارایه خدمات ورود پیدا کنند‪ .‬زارع پور افزود‪ :‬دولت از محل سهم خود‬ ‫از درامــد اپراتورهای مخابراتی تمهیداتی را پیش بینی کرده اســت‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵‬درصد از درامد اپراتور قرار اســت با نظارت وزارت ارتباطات‬ ‫صرف توسعه ارتباطات ثابت شود‪ .‬وی با اشاره به دریافت سه درصد از‬ ‫درامد اپراتورها توسط دولت ادامه داد‪ :‬سه درصد از درامد اپراتورهای‬ ‫ثابت را به عنوان حق الســهم دولت دریافت می کنیم اما اپراتوری که‬ ‫پورت فیبر نوری روشن در منازل مردم ببرد این سه درصد را به مدت‬ ‫پنج سال از او دریافت نمی کنیم‪ .‬وزیر ارتباطات افزود‪ :‬اولین قدم را در‬ ‫اسفند ماه برداشتیم که بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار پورت فیبر نوری اماده شد‪.‬‬ ‫تاکنون یک و چهار دهم میلیون پورت فیبر نوری مبتنی بر فیبر نوری‬ ‫راه اندازی شده که حدود یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار اف تی تی اچ و ‪۲۰۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰ ،‬هزار وی دی اس ال اســت و تمام این فعالیت ها در سامانه ای‬ ‫قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫تشکیل جلسات هفتگی شبکه ملی اطالعات‬ ‫زارع پور تاکید کرد‪ :‬اعتقاد داریم که اگر بخواهیم از فناوری اطالعات‬ ‫که یک فناوری راهبردی و تمدن ساز است‪ ،‬حداکثر استفاده را انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬بســتر ان یک شبکه پرسرعت اســت‪ .‬وی درباره شبکه ملی‬ ‫اطالعات بیان کرد‪ :‬شبکه ملی اطالعات شبکه ای پرسرعت با کیفیت‬ ‫و امن است که همه خدمات الزم در ان به مردم ارایه می شود و بنده‬ ‫مسئول اجرایی شبکه ملی اطالعات هستم‪ .‬وی افزود‪ :‬برای شبکه ملی‬ ‫اطالعات شورایی با حضور همه معاونان در وزارتخانه تشکیل شده است‬ ‫و هر هفته جلســات پیگیری ان برگزار می شود‪ .‬همه امکانات بسیج‬ ‫شده تا یک شبکه پرسرعت و امن برای مردم داشته باشیم‪.‬‬ ‫دولت را تبدیل به یک ایکون در گوشی ها می کنیم‬ ‫زارع پور خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه خدمات هم زیرساخت های خوبی‬ ‫برداشــته شــده و دولت قصد دارد دولت را تبدیل به یک ایکون در‬ ‫گوشــی ها کند و در تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کلیه دستگاه های‬ ‫اجرایی مکلف شــدند پنجره واحد خدمات خود را راه اندازی کنند و‬ ‫ما در وزارت ارتباطات نیز مکلف شــدیم پنجره واحد ملی خدمات را‬ ‫راه اندازی کنیم‪ .‬همه دستگاه های اجرایی مکلف شدند که تا شهریور‬ ‫ماه پنجره واحــد و خدمات خود را راه انــدازی کنند و ما هم مکلف‬ ‫شدیم تا دی ماه پنجره ملی خدمات را راه اندازی کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫ســال گذشته پنجره واحد مجوزها انجام شد‪ ،‬همه دستگاه ها مکلف‬ ‫شدند که به جای اینکه ده ها سامانه داشته باشند برای هر کاری یک‬ ‫ادرس داشته باشند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬در حوزه‬ ‫ارتباطات دولت بخشی از ارتباطات را به بخش خصوصی واگذار کرده‬ ‫است‪ ،‬الیه اول در اختیار بخش خصوصی است ما به عنوان حاکمیت‬ ‫تنظیم گر این حوزه هستیم و باید منابع الزم را برای انها فراهم کنیم‬ ‫که بتوانند ارائه خدمات کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬منابع در حوزه ارتباطات‬ ‫همراه فرکانس اســت‪ ،‬وزارت ارتباطات باید فرکانس های الزم را در‬ ‫اختیار قرار دهد‪ ،‬در گذشته فرکانس هایی که واگذار شده بود که هم‬ ‫اکنون اشــباع شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ســال گذشته فرکانس ‪ ۲۳۰۰‬را‬ ‫واگذار کردیم برای فعال کردن فرکانس جدید نیاز به تجهیزات است و‬ ‫اپراتورها برای استفاده از ان نیاز به منابع مالی دارند‪.‬‬ ‫مخالف افزایش هزینه بدون افزایش کیفیت هستیم‬ ‫وی درباره بســته های اینترنتی تصریح کرد‪ :‬اپراتورها معتقدند که با‬ ‫توجه به افزایش تورم‪ ،‬زیاد شدن دستمزدها و افزایش هزینه نگهداری‬ ‫تجهیزات‪ ،‬تعرفه ها همچنان ثابت باقی مانده است بنابراین برای توسعه‬ ‫نیاز به افزایش ســرمایه داریم‪ .‬وی درباره بســته های جدیدی که از‬ ‫سوی اپراتورها پیشنهاد شده است افزود‪ :‬افزایش قیمت ها باید منوط‬ ‫به افزایش کیفت شبکه باشــد و وزارت ارتباطات با هر گونه افزایش‬ ‫قیمتی که منجر به افزایش کیفیت نباشــد مخالف است‪ .‬ما به دنبال‬ ‫سود اپراتورها نیستیم خط قرمز ما کیفیت شبکه است‪.‬‬ ‫بومی سازی ساخت و تعمیر فیبرهای دریایی‬ ‫وزیر ارتباطات درباره توانمندی ساخت و تعمیر فیبرها در زیر دریا نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬بومی ســازی تجهیزات شبکه و خدمات اغاز شده است و‬ ‫به توانمندی ساخت و تعمیر فیبرهای زیردریایی دست یافته ایم و در‬ ‫این زمینه قراردادهای بین المللی با کشورهای منطقه منعقد کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره هوش مصنوعــی نیز تصریح کرد‪ :‬در هوش مصنوعی قدم‬ ‫های خوبی برداشته شده است و باید به سمت حکمرانی داده ها مبتنی‬ ‫بر هوش مصنوعی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫تبدیل شدن به هاب منطقه‬ ‫زارع پورتاکید کرد‪ :‬یکی از دســتاوردهای ما تبدیل شدن جمهوری‬ ‫اسالمی ایران به هاب ترانزیت ترافیک است که در این زمینه قدم های‬ ‫بسیار بزرگی برداشــتیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۵۰‬درصد به‬ ‫ترانزیت ترافیکی کشور اضافه کردیم و کار بسیار سنگین بین المللی‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫تثبیت الیه لئو‬ ‫وزیــر ارتباطات درباره فناوری فضایی نیــز تصریح کرد‪ :‬در این حوزه‬ ‫ظرفیتهای خوبــی داریم و راهبرد ما اســتفاده حداکثری از فناوری‬ ‫فضایی برای حل مشکالت است‪ .‬در شورای عالی فضایی که در اذر ماه‬ ‫با حضور رئیس جمهور تشکیل شد تثبیت الیه لئو مصوب شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ایران جز ‪ ۱۰‬کشــوری است که دارای ماهواره و پرتابگر‬ ‫بومی اســت و اولین ماهواره با پرتابگر بومی در اسفندماه با موفقیت‬ ‫پرتاب شد‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود‪ :‬هدفمان در بحث‬ ‫فضا این اســت که اوال در این حوزه مســتقل شویم و بتوانیم در الیه‬ ‫های مختلف جو با موفقیت ماهواره هایمان را در مدار قرار دهیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حوزه کابردی سازی صنعت فضایی تالش می کنیم بتوانیم‬ ‫از اطالعات و داده های فضایی برای حل مشکالت مردم استفاده کنیم‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه نظارت مردمی‬ ‫وزیــر ارتباطات درباره نظارت مردم به عملکرد دســتگاه ها نیز گفت‪:‬‬ ‫فضای مجازی فرصتی برای نظارت مردم برعملکرد دستگاه هاست‪ ،‬پس‬ ‫از دستور رئیس جمهور مبنی بر ضرورت نظارت مردمی بر دستگاه ها‬ ‫ســازمان فناوری اطالعات را مکلف کردیم تا در هفته دولت ســامانه‬ ‫نظارت مردمی راه اندازی شود و مردم به صورت انالین درباره کیفیت‬ ‫ارایه خدمات دستگاه ها نظر دهند‪ .‬زارع پور درباره عملکرد شرکت ملی‬ ‫پست نیز توضیح داد‪ :‬به دنبال هوشمندسازی کل چرخه پستی کشور‬ ‫هستیم تا سرعت کار افزایش یابد‪.‬‬ ‫پیش رونق بازار مسکن در فروردین‬ ‫سه نمایه از بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه گویای ان است‬ ‫که علی رغم فاصله گرفتن قیمت ها از توان متقاضیان‪ ،‬بازار مسکن به‬ ‫سمت پیش رونق نسبی می رود؛ داده های غیررسمی از افزایش ‪۳.۷‬‬ ‫درصدی قیمت های قطعی نسبت به اسفند پارسال حکایت دارد اما‬ ‫نرخ های پیشنهادی ‪ ۱.۶‬درصد افت کرده که می تواند عالمت کوچک‬ ‫شدن حباب این بازار باشد‪ .‬بازار مسکن شهر تهران در فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬از یک طرف با ادامه روند تخلیه حباب قیمتی و در ســوی‬ ‫مقابل رشد نسبی قیمت در معامالت قطعی مواجه بود‪ .‬بررسی های‬ ‫غیررسمی گویای ان است که نرخ های پیشنهادی کانال ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان را از دست داده و از ‪ ۵۰‬میلیون و ‪ ۷۷۶‬هزار تومان در هر متر‬ ‫مر بع به ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۹۶۵‬هزار تومان رسیده که افت ‪ ۱.۶‬درصد را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬در سوی مقابل اما نرخ های قطعی بر اساس وزن دهی‬ ‫به مناطــق با توجه به تعداد معامالت صورت گرفته از افزایش ‪۳.۷‬‬ ‫درصد حکایت دارد؛ به طوری که بررسی غیررسمی معامالت صورت‬ ‫گرفته گویای ان است که میانگین قیمت های قطعی از متری ‪۳۳.۷‬‬ ‫میلیون تومان در اسفندماه ‪ ۱۴۰۰‬به متوسط ‪ ۳۴.۱‬میلیون تومان در‬ ‫فروردین ماه ‪ ۱۴۰۱‬رسیده است‪ .‬این در حالی است که بانک مرکزی‬ ‫میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در اسفندماه سال‬ ‫گذشــته را ‪ ۳۵.۱‬میلیون تومان در هر متر مربع اعالم کرد‪ .‬مطابق‬ ‫اطالعات به دست امده از سامانه کیلید‪ ،‬عرضه مسکن در فروردین‬ ‫امســال ‪ ۳۱‬درصد نسبت به اسفند پارسال کاهش یافته است‪ .‬این‬ ‫شــاخص از تغییرات تعداد اگهی های فروردین نسبت به اسفند به‬ ‫دست امده اســت‪ .‬البته با توجه به نیمه تعطیل بودن فروردین و‬ ‫همزمانی ان با ماه مبارک رمضــان‪ ،‬افت تعداد اگهی ها نمی تواند‬ ‫مالک کاهش تمایل برای فروش باشد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تقاضای خرید ملک با رشد مواجه شده است‪ .‬تغییرات‬ ‫میزان بازدید اگهی ها که شــاخصی برای تمایل به خرید مســکن‬ ‫محسوب می شود از افزایش ‪ ۹.۸‬درصد نسبت به اسفندماه حکایت‬ ‫دارد‪ .‬هم چنین میزان بازدید از اگهی های رهن و اجاره با رشد قابل‬ ‫توجهی نســبت به اسفند مواجه شده و رشــد ‪ ۱۲۲‬درصدی را به‬ ‫ثبت رسانده است‪ .‬اگر بخواهیم تحلیلی بر داده های مذکور داشته‬ ‫باشیم طرف تقاضا در بخش خرید و فروش‪ ،‬انتظارات تورمی را در‬ ‫ذهن دارد‪ .‬بررسی های میدانی از مشاوران امالک نیز نشان می دهد‬ ‫با توجه به تجربه سال های گذشته مبنی بر رونق نسبی بازار مسکن‬ ‫در ماه های اردیبهشت و خرداد‪ ،‬معموال انتظارات تورمی در سه ماهه‬ ‫نخست سال بر این بازار سایه می اندازد‪ .‬از طرف دیگر نزدیک شدن‬ ‫نرخ های پیشــنهادی به قیمت های قطعی به رونق این بازار کمک‬ ‫می کند‪ .‬طی حدود ‪ ۱.۵‬سال گذشته قیمت های پیشنهادی از حدود‬ ‫‪ ۵۷‬میلیــون تومان در هر متر مربع به ‪ ۴۹‬میلیون تومان رســیده‬ ‫است‪ .‬در بخش اجاره نیز جهش قابل مالحظه ‪ ۱۲۲‬درصدی بازدید‬ ‫از اگهی ها به نوعی نمایانگر نزدیک شدن به فصل جابه جایی است‪.‬‬ ‫امارهای رسمی از افزایش ‪ ۴۶‬درصدی سالیانه اجاره بها در اسفند‬ ‫سال گذشته نسبت به اسفند ‪ ۱۳۹۹‬حکایت دارد‪ .‬برای سال جاری‬ ‫هنوز نرخ رشد اجاره کشف نشده اما فعاالن بازار انتظار دارند بخش‬ ‫اجاره به تدریج میزان عقب ماندگی خود را با نرخ رشد قیمت مسکن‬ ‫جبران کند‪ .‬عوامل متعددی بر نوسانات قیمت خانه تاثیرگذار است‬ ‫که از ان جمله می توان به تورم عمومی ‪ ۳۹‬درصد‪ ،‬رشد نقدینگی‪،‬‬ ‫رشد حدود ‪ ۵۰‬درصدی نهاده های ساختمانی‪ ،‬پایین بودن سرعت‬ ‫اجرای طرح نهضت ملی مســکن‪ ،‬رکود ســاخت و ساز در بخش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬افزایش نرخ دالر از کانــال ‪ ۲۵‬هزار تومان به کانال ‪۲۸‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬خواب یک ســاله بازار مسکن ناشی از مذاکرات وین و‬ ‫انتظار جبران بخشی از عقب ماندگی این بازار اشاره کرد‪ .‬اسفندماه‬ ‫سال گذشته قیمت ها در بازار مسکن شهر تهران تنها طی یک ماه‬ ‫‪ ۶.۲‬درصد رشــد کرد‪ .‬ان هم در شــرایطی که بازار یک ســال در‬ ‫ثبات نسبی به سر برده بود و رشد سالیانه ان ‪ ۱۶‬درصد اعالم شد‪.‬‬ ‫محمد عدالت خواه ـ کارشناس مسکن ـ در تحلیل شرایط فعلی این‬ ‫بازار گفت‪ :‬یکی از دالیل اصلی افزایش قیمت مسکن در اواخر سال‬ ‫گذشته به کاهش ارزش پول ملی برمی گردد‪ .‬واقعیت این است که‬ ‫با توجه به تورم موجود جامعه نمی توان انتظار داشت همه چیز گران‬ ‫شود اما قیمت مسکن افزایش پیدا نکند‪ .‬علت رکود بخش مسکن در‬ ‫سال گذشته این بود که سال های قبل از ان بیش از حد گران شده‬ ‫بود و برای مدتی این روند متوقف شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬تفاوت این دوره‬ ‫بازار مسکن با دوره های قبلی این است که در زمان رکودهای قبلی‪،‬‬ ‫ارزش پول ملی تا این حد افت نمی کرد و قیمت کاالها تا این مقدار‬ ‫افزایش نداشت‪ .‬اما زمانی که همه اجناس گران می شود بازار مسکن‬ ‫هم با مقداری تاخیر شروع به حرکت می کند‪ .‬این کارشناس مسکن‪،‬‬ ‫طوالنی شدن روند مذاکرات وین را در بالتکلیفی یک سال اخیر بازار‬ ‫مسکن موثر دانست و گفت‪ :‬مردم فکر می کردند برجام به زودی امضا‬ ‫خواهد شــد و گشایش مالی ایجاد می شود ولی مذاکرات به کندی‬ ‫پیش می رود‪ .‬از طرفی با تورم باال مواجهیم‪ .‬بنابراین مردم به سمت‬ ‫دارایی هایی می روند که ارزش پول انها را حفظ کند‪ .‬عدالت خواه با‬ ‫اشاره به عبور نقدینگی از ‪ ۴۵۰۰‬هزار میلیارد تومان گفت‪ :‬این حجم‬ ‫از ورود پول به بازار دائما ایجاد تورم می کند و به بی ارزش شدن پول‬ ‫ملی می انجامد‪ .‬درامد دولت از فروش نفت مقداری افزایش یافته اما‬ ‫با توجه به تورم و رشد دستمزدها هزینه ها باال رفته است‪.‬‬ ‫افزایشحقوقجلویگسترشمشاغلکاذبرامی گیرد‬ ‫عضو کانون عالی شوراهای اسالمی کار با بیان اینکه افزایش حقوق‬ ‫و دستمزد جلوی گسترش مشاغل کاذب و غیر مولد را می گیرد‪،‬‬ ‫ابتــکار و اقدام دولت در کاهش زمان صدور مجوزها را موجب رفع‬ ‫موانع از پیش روی کسب و کارها دانست‪.‬‬ ‫علی اصالنی‪ ،‬با ابراز خرســندی از افزایش امار بیمه شدگان جدید‬ ‫تامین اجتماعی گفت‪ :‬معتقدم بخشی از این مساله ناشی از افزایش‬ ‫دستمزدها و بخشی دیگر صدور مجوزهای کسب و کار است‪ .‬به طور‬ ‫حتم افزایش دســتمزد امار اشتغال را باال می برد و از جهت ایجاد‬ ‫انگیزه در نیروهای کار‪ ،‬تاثیر بسزایی در بهبود بازار کار می گذارد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به عوامل تاثیرگذار در خروج کارگران از کارخانه ها و‬ ‫تمایل به کار در مشــاغل کاذب و غیر مولد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این بحث‬ ‫که چه چیزی باعث شــده تا جوانان از کار در کارگاهها و کارخانه‬ ‫ها رویگردان شــوند و به کارهای کاذب روی اورند عوامل خودش‬ ‫را دارد اما به طور حتم افزایش دســتمزد جلوی گسترش مشاغل‬ ‫کاذب را می گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫دولت قبل بنزین را به قیمت هر لیتر ‪ ۵۰۰‬تومان صادر کرد‬ ‫مدیرعاملشرکتملیپاالیشوپخشفراورده هاینفتیگفت‪:‬دردولتقبلایجادهرگونهظرفیتذخیره سازیبنزینممنوعشد‪.‬جلیلساالریدرمراسمامضایتفاهم نامهتامینمالیطرحاحداثانبارگاه‬ ‫شهید نادر مهدوی اظهارداشت‪ :‬ظرفیت مخازن فراورده های نفتی باید از‪ ۱۲‬به‪ ۱۶‬میلیارد لیتر برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی گفت‪ :‬اما در دولت قبل ایجاد هر گونه ظرفیت ذخیره سازی ممنوع شد‪ .‬ساالری گفت‪ :‬نتیجه این شد که در دولت قبل و دوران کرونا‪ ،‬بنزین به لیتری‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان صادر شد و کمترین مزیت نصیب کشور شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫هدررفت ساالنه‪ 11‬هزار میلیارد تومان به دلیل مصرف نجومی برق‬ ‫مصرف نجومی برق توسط پرمصرف های بخش خانگی‪ ،‬ساالنه کشور را‬ ‫از درامد ‪ 11.2‬هزار میلیارد تومانی ناشی از عدم صادرات برق محروم‬ ‫می کند‪ .‬بر اســاس اطالعات منتشر شده در ســامانه کدال‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات برق کشــور در ســال ‪ 1399‬به لحاظ انرژی تنها ‪ 3‬درصد از‬ ‫کل انرژی به فروش رفته در کشور را تشکیل داده است‪ .‬در حالی که‬ ‫میــزان اورده مالی همین ‪ 3‬درصد برق فروش رفته معادل ‪ 40‬درصد‬ ‫کل درامد حاصل از فروش برق در سال ‪ 1399‬است‪.‬‬ ‫موضوع صادرات نامتناسب برق در شرایطی رقم می خورد که وجود مرز‬ ‫خشکی مشترک ایران با ‪ 7‬کشور که عمدتا در تامین نیاز به انرژی برق‬ ‫خود با مشکالت عدیده مواجه هستند و همچنین نوار ساحلی ‪1441‬‬ ‫کیلومتر در شــمال و جنوب ایران از دالیلی است که ظرفیت تبدیل‬ ‫شدن به قطب انرژی غرب اسیا را برای ایران به وجود می اورد‪.‬‬ ‫عــاوه بر ظرفیــت جغرافیــای سیاســی‪ ،‬در حال حاضر توســعه‬ ‫زیرســاخت های شبکه برق ایران در مقایسه با کشورهای همسایه به‬ ‫نحوی اســت که امکان تبدیل کردن کشــور به قطب برق منطقه را‬ ‫تسهیل می نماید‪،‬‬ ‫به طور کلی شــبکه تولید و توزیع برق ایران با ظرفیت نزدیک به ‪۹۰‬‬ ‫هزار مگاوات در مقایســه با کشورهای منطقه از توسعه قابل توجهی‬ ‫بهره مند شــده است‪ .‬تا جایی که این شبکه پتانسیل تبدیل شدن به‬ ‫قطب توزیع انرژی برق منطقه را در اختیار داشته و می تواند ایران را به‬ ‫بازیگر اصلی منطقه در حوزه تامین برق تبدیل کند‪.‬‬ ‫تبدیل شــدن ایران به قطب تولید و توزیــع برق در منطقه عالوه بر‬ ‫اهمیت عمیق سیاست خارجی و مسئله تامین امنیت انرژی‪ ،‬نقش قابل‬ ‫توجهی در تامین پایدار انرژی کشــور دارد‪ ،‬زیرا میزان اوج مصرف در‬ ‫ایران مرتبط با بازه زمانی خاصی در فصل تابستان است و در شرایطی‬ ‫که اتصال شبکه برق ایران و شبکه برق کشورهای همسایه وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬این میزان اوج مصرف با استفاده از انرژی تولید سایر کشورهایی‬ ‫که پیک انرژی متفاوتی نسبت به ایران دارند‪ ،‬تامین می شود‪.‬‬ ‫چرا صادرات برق در کشور توسعه پیدا نمی کند؟‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬بیان چنین اماری و اطالعاتی این سوال را به وجود‬ ‫می اورد که چرا کشور با وجود درامد سرشار تنها ‪ 3‬درصد از کل برق‬ ‫فروش رفته خود در یک ســال را صادر نمی کند و با گســترش امار‬ ‫صادرات از منابع ارزی سرشــار این محل برای توسعه اقتصادی بهره‬ ‫نمی برد؟‬ ‫پاسخ این سوال می تواند جنبه های متفاوتی را در بر بگیرد‪ ،‬اما یکی از‬ ‫مهمترین موانع توســعه صادرات برق کشور‪ ،‬مواجه با اوج بار تابستان‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــرای باز کردن این موضوع در گام ابتدایی باید بدانیم‪ ،‬کشــور ما در‬ ‫بازه های زمانی بســیار محدودی از سال نظیر بخشی کوتاهی از فصل‬ ‫گــرم به دلیل مصرف بی رویه انــرژی به خصوص در بخش خانگی با‬ ‫ناترازی تولید و مصرف برق مواجه می شود‪.‬‬ ‫به معنای دیگر کشوری که از ظرفیت نصب شده نیروگاهی نزدیک به‬ ‫‪ 90‬هزار مگاوات بهر ه می برد‪ ،‬در بازه های زمانی کوتاه به دالیل عنوان‬ ‫شده توان تامین ‪ 100‬درصدی برق در کشور را نداشته و این مسئله‬ ‫به صورت قطعی به زندگی مردم ضربه وارد می کند‪.‬‬ ‫پرمصرف ها مانع ایجاد درامد ‪ 11‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫همین مسئله سبب شده تا توســعه قراردادهای صادراتی برق ایران‬ ‫تحت تاثیر قرار گرفته و عمال کشور از یک منبع درامدی بسیار سرشار‬ ‫فاصله بگیرد‪ .‬زمانی که به طور دقیق تر به مسئله ناترازی برق کشور در‬ ‫فصل تابستان به عنوان عامل مهم توسعه صادرات انرژی نگاه می کنیم‪،‬‬ ‫متوجه خواهیم شد که تنها مشترکان پرمصرف عامل اصلی ناترازی به‬ ‫حساب امده و به طریق اولی مانع صادرات برق کشور هستند‪.‬‬ ‫بر مبنای امار مستند ارائه شده در تابستان سال ‪ ،1400‬میزان مصرف‬ ‫فراتر از الگوی مشــترکان خانگی پرمصــرف دقیقا معادل ‪ 7‬میلیارد‬ ‫کیلووات ســاعت براورد می شــود‪ .‬بر این مبنا در شرایطی که همه‬ ‫مشترکان پرمصرف نسبت به استفاده برق در الگو مصرف تعیین شده‬ ‫اقدام می کردند‪ 7 ،‬میلیارد کیلووات ساعت برق کشور مصرف نمی شد‬ ‫و کشور عمال با خاموشی مواجه نمی شد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس با توجه به نرخ صادرات برق منتشر شده در سامانه‬ ‫کدال‪ ،‬اگر مشــترکان پرمصرف در الگوی تعیین شده از برق استفاده‬ ‫ف ان ها به جای روشــن کردن چلچراغ‬ ‫می کردنــد و برق مازاد مصر ‬ ‫واحدهای مســکونی صادر می شد‪ ،‬زمینه کسب درامد ‪ 11‬هزار ‪190‬‬ ‫میلیون تومانی معادل ‪ 50‬درصــد از کل درامد فروش برق به داخل‬ ‫کشور مهیا می شد‪.‬‬ ‫بر این مبنا با توجه به اینکه مصرف فراتر از الگوی مشترکان خانگی‬ ‫زمینه عدم کســب درامد برق صادراتی را به وجود می اورد‪ ،‬بنابراین‬ ‫کارشناســان حوزه انرژی معتقد هســتند‪ ،‬تعرفه برق فراتر از الگوی‬ ‫مشــترکان عمدتا پردرامد پرمصرف خانگی بایــد معادل تعرفه برق‬ ‫صادراتی تعیین شود‪.‬‬ ‫در سال های گذشته پرمصرف ها موجب شدند‪ ،‬صنعت برق کشور نه‬ ‫تنها در توســعه بازار خود در منطقه موفق عمل نکند بلکه در همین‬ ‫مدت از ســایر کشورهای منطقه در این حوزه عقب بماند‪ .‬برای مثال‬ ‫شرکت زیمنس المان در قالب قراردادی‪ ،‬تبدیل شدن کشور افغانستان‬ ‫به قطب توزیع برق منطقه اســیای مرکزی را هدف گرفته یا شرکت‬ ‫جنرال الکتریک امریکا در قالب قراردادهای متعدد زیرســاخت های‬ ‫انرژی کشور عراق را گسترش می دهند‪.‬‬ ‫عالوه بر این تبادل برق کشورهای منطقه در سایه بی عملی سال های‬ ‫گذشته شدت گرفته است‪ ،‬برای مثال خط انتقال برق کاساهزار‪ ،‬خطی‬ ‫است که برق قرقیزستان و تاجیکســتان را به افغانستان و پاکستان‬ ‫منتقــل می کند‪ .‬عالوه بر این عــراق هم در اینــده از اردن‪ ،‬مصر و‬ ‫عربســتان برق وارد می کند و المان و امریکا نیز نزدیک ‪ 30‬میلیارد‬ ‫دالر برای توسعه این شبکه سرمایه گذاری می کنند‪.‬‬ ‫البته اخیر تعرفه های مصرف برق خانگی به منظور ایجاد صرفه جویی‬ ‫در پله های پرمصرفی دچار تغییر شده است اما به نظر می رسد‪ ،‬برای‬ ‫رسیدن به شرایط باید قیمت برق پرمصرف ها را بر اساس قیمت برق‬ ‫صادراتی تعیین کرده و انرژی صرفه جویی شده از نتیجه این تصمیم را‬ ‫صرف ارزاوری برای کشور کند‪.‬‬ ‫احتمال خاموشی ها در فصل تابستان وجود دارد‬ ‫رایزنی دولت با روسیه و اذربایجان برای سواپ برق‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس از رایزنی دولت با‬ ‫کشورهای همســایه به ویژه روسیه و اذربایجان‬ ‫برای ســواپ برق برای کاهش خاموشــی ها در‬ ‫فصل تابستان خبر داد‪.‬‬ ‫مالک شریعتی عضو کمیســیون انرژی مجلس‬ ‫شورای اســامی‪ ،‬با اشاره به احتمال قطعی برق‬ ‫در فصل تابستان‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان ریسک در این‬ ‫زمینه باال اســت و احتمال خاموشی ها در فصل‬ ‫تابســتان وجود دارد البته تا دو یا سه سال اینده‬ ‫این ریسک خاموشی ها همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه با توجه به اینکه ظرفیت ها در‬ ‫ســال های گذشــته افزایش پیدا نکرده احتمال‬ ‫خاموشی ها همچون سالهای گذشته وجود دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬وزارت نیرو نیز در روزهای گذشــته تالش‬ ‫کرده که ظرفیت هــا را افزایش دهد تا در فصل‬ ‫گرم هموطنانمان دچار مشــکل نشوند اگر چه‬ ‫با گزارشاتی که به دســت ما رسیده است هنوز‬ ‫اقدامات وزارت نیرو برای کاهش خاموشی ها کافی‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫نماینده تهــران در مجلس با تاکید بر اینکه باید‬ ‫در فصل گرم تابستان با اطالع رسانی های به موقع‬ ‫بحث کاهش مصرف را دنبــال کنیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫وزارت نیرو نیز باید تالش کند تا در زمان پیک‬ ‫توزیع بار را انجام دهد تا مشــکالت در این فصل‬ ‫کمتر شود‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون انرژی مجلس بــا بیان اینکه‬ ‫هوشمندســازی کنتورهای بــرق یکی از پیش ‬ ‫نیازهای اصلی برای کاهش خاموشی ها و توزیع‬ ‫پیک است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬استفاده از سواپ برق با‬ ‫کشورهای همسایه همچون روسیه و اذربایجان‬ ‫نیز می تواند به کاهش خاموشــی ها کمک کند‪.‬‬ ‫شــریعتی بیان کــرد‪ :‬دولت برای ســواپ برق‬ ‫رایزنی های را با برخی کشورها همچون روسیه و‬ ‫اذربایجــان انجام داده تا در زمان های که ما نیاز‬ ‫نداریم صادرات داشــته باشیم و در زمان های که‬ ‫نیاز داریم واردات داشته باشیم‪.‬‬ ‫الودگی خلیج فارس در میدان نفتی فروزان با‪ 3‬شناور جمع اوری و پاکسازی می شود‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشــهر با اشاره به اغاز‬ ‫پاکسازی الودگی خلیج فارس در میدان نفتی فروزان گفت‪ :‬عملیات‬ ‫پاکسازی این محدوده توسط ‪ ۳‬فروند شناور شرکت نفت فالت قاره‬ ‫در حال اجرا است‪.‬‬ ‫فرهاد قلی نژاد در بوشهربا اشــاره به الودگی نفتی خلیج فارس در‬ ‫میدان نفتی فروزان اظهار داشت‪ :‬الودگی نفتی خسارت زیادی به‬ ‫زیستگاه ابزیان و مرجان های دریایی وارد می کند‪.‬‬ ‫قلی نــژاد با بیان اینکــه حفاظت محیط زیســت دریایی یکی از‬ ‫اولویت های شرکت های نفتی اســت تصریح کرد‪ :‬پس از مشاهده‬ ‫الیه های نفتی در خلیج فارس در میدان نفتی فروزان اقدامات الزم‬ ‫برای جمع اوری و پاکسازی ان انجام شد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان بوشــهر با اشاره به اغاز‬ ‫عملیات پاکســازی الودگی نفتی در خلیج فارس خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫عملیات پاک ســازی محدوده میدان نفتی فروزان در خلیج فارس‬ ‫توسط ‪ 3‬فروند شناور تخصصی شــرکت نفت فالت قاره در حال‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با مشاهده الودگی‪ ،‬شرکت نفت فالت قاره پاکسازی‬ ‫دریا و جمع اوری مواد نفتی را اغاز کرد و این مهم به زودی به اتمام‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫قلی نژاد با اشاره به گذشــت ‪ 4‬روز از الودگی نفتی ناشی از نشت‬ ‫خطوط لوله میدان نفتی فــروزان به اب های خلیج فارس تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬بدون شــک الودگی های نفتی خســارت هایی به زیســت‬ ‫محیط دریا وارد می کند که در این راســتا میزان خســارت وارده‬ ‫به محدوده یاد شــده مورد توجه قرار دارد‪ .‬وی نوسازی و تعویض‬ ‫خطوط لوله های فرســوده را یکی از برنامه های شرکت های نفتی‬ ‫در میدان های نفتی دانســت و تاکید کرد‪ :‬براساس برنامه مدیریت‬ ‫زیست محیطی‪ ،‬شرکت های نفتی باید نسبت به تعویض و نوسازی‬ ‫خطوط لوله فرســوده که نقش مهمی در الودگی های نفتی دارند‬ ‫اقدام کنند در غیر این صورت پیگیری قضایی می شود‪.‬‬ ‫رفع مشکل اب روستایی تا ماه اینده‬ ‫تکمیل خط انتقال از طرح غدیر تا تاسیســات ســمیده هویزه‬ ‫تا انتهای اردیبهشــت ماه زمینه تامین اب ‪ ۴۳‬روســتا واقع در‬ ‫منطقه هویزه را مهیا می کند‪ .‬خشکســالی اتفاق افتاده در غرب‬ ‫خوزســتان به دلیــل تصمیمات غیرکارشناســی دولت قبل در‬ ‫کنار کمبود بارندگی ســبب شــده تا تامین اب شرب مردم در‬ ‫این منطقه نیز با مخاطره جدی مواجه شــود‪ .‬در همین راســتا‬ ‫دولت سیزدهم با تمرکز جدی بر حل مسائل و مشکالت استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬پروژه های ابرسانی گسترده ای را در دستور اجرا قرار‬ ‫داد تا به تکمیل ســریع این طرح ها‪ ،‬مصائب ناشی از خشکسالی‬ ‫در حوزه تامین اب شرب پایدار بهداشتی را برای مردم به حداقل‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫کاهش ذخیره سازی سوخت‪،‬‬ ‫علت صادرات بنزین با قیمت‬ ‫پایین بود‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬متاسفانه از سال ‪ ۹۲‬تاکنون یک‬ ‫مخزن فراورده های رنگی ســاخته نشده است که نتیجه‬ ‫ان صادرات بنزین با یک ســوم قیمت عرضه داخلی در‬ ‫ایام کرونا شد‪.‬‬ ‫جلیل ســاالری مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی در ائین امضای تفاهم نامه تامین مالی‬ ‫مخزنگاه شهید نادر مهدوی گفت‪ :‬انچه در صنعت پاالیش‬ ‫و پخش در دهه اخیــر رخ داد نتیجه ‪ ۹-۸‬میلیارد دالر‬ ‫ســرمایه گذاری بود که در طرح های مهر ماندگار به ثبت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه در دولت های قبل ســاخت مخزن‬ ‫را ممنــوع کرده بودند و از ســال ‪ ۹۲‬تاکنون یک مخزن‬ ‫فراورده های نفتی ساخته نشده است‪ .‬نتیجه ان این شد‬ ‫کــه در ایام کرونا بنزین با لیتری ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬یعنی یک‬ ‫سوم عرصه داخلی صادر می شد و علی رغم حجم باالی‬ ‫صادرات منابع پایینی به کشور سرازیر شد‪.‬‬ ‫ساالری تصریح کرد‪ :‬نتیجه ان این شد که علیرغم اینکه‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد دالر صادرات داشــتیم‪ ،‬صورت های مالی ‪۴‬‬ ‫شرکت ما زیان ده هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این خط لوله جدید با ظرفیت ‪ ۶۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫از بزرگترین مخازن ذخیره سازی جنوب کشور است که‬ ‫با توجه به افزایش ظرفیت پاالیشی و انتقال فراورده های‬ ‫نفتی مثل خط لوله تابش یک ضرورت بود‪.‬‬ ‫در سال جدید با وجود این که به دلیل پایان کرونا افزایش‬ ‫مصرف داشــتیم و مصرف داخلی ما به ‪ ۹۷‬میلیون لیتر‬ ‫رســیده بود اما ‪ ۵‬محموله نفت گاز و نفت ســفید را هم‬ ‫صادر کردیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این که ظرفیــت این را داریم ماهی یک‬ ‫تفاهم نامه امضا کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬منابع مختلفی از جمله ماده‬ ‫‪ ۱۲‬قانون رفع موانع تولید‪ ،BOT ،‬سواپ نفتی و… در‬ ‫نظر گرفتیم‪.‬‬ ‫باحضور وزرای نفت و اقتصاد؛‬ ‫تفاهم نامه تامین مالی‬ ‫طرح احداث مخزنگاه‬ ‫شهید نادر مهدوی امضا شد‬ ‫‏تفاهم نامه تامین مالی طرح احداث مخزنگاه شــهید نادر‬ ‫مهــدوی با حضور وزرای نفت و اقتصاد به امضا رســید‪.‬‬ ‫‏تفاهم نامه تامین مالی طرح احداث مخزنگاه شــهید نادر‬ ‫مهدوی با حضور وزرای نفت و اقتصاد به امضا رسید‪.‬این‬ ‫تفاهم نامه بین شرکت ملی پاالیش و پخش و بانک ملی‬ ‫ایران منعقد شــد؛ احداث مخزنگاه شهید نادر مهدوی با‬ ‫توجه به برنامه احداث پتروپاالیشــگاه شهید سلیمانی و‬ ‫مهر خلیج فارس در استان هرمزگان احداث می شود‪.‬ائین‬ ‫امضای این تفاهم نامه مالی هم اکنون در حال برگزاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫راهکارهای مقابله با بحران‬ ‫کم ابی کشور از نگاه یک عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس‬ ‫جزئیات پروژه انتقال اب به هویزه‬ ‫برساند‪ .‬در روزهای گذشته انتشار تصاویری از مخازن خالی سد‬ ‫کرخه موجب ایجاد نگرانی میان مردم شــده است که تنش ابی‬ ‫شــدیدی مثل تابستان سال گذشته در این منطقه شکل نگیرد‪.‬‬ ‫در این رابطه برنامه فوری وزارت نیرو برای رفع این مشکل حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫جزئیات پروژه ابرسانی خط انتقال از طرح غدیر تا‬ ‫تاسیسات سمیده هویزه‬ ‫در همین راستا‪ ،‬یکی از پروژه های مد نظر دولت برای این موضوع‪،‬‬ ‫پروژه اجرای خط انتقال از طرح غدیر تا تاسیسات سمیده هویزه‬ ‫است که زمینه تامین اب شرب ‪ ۴۳‬روستای این منطقه را فراهم‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫می کند‪ .‬به اســتناد اطالعات به دست امده از پروژه مذکور‪ ،‬این‬ ‫خط انتقال به به طول ‪ ۳.۵‬کیلومتر هم اکنون در دســتور اجرا‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬همچنین تجهیزات الزم به منظور این خط لوله‬ ‫در ســایت محل کار قرار گرفته و عملیات اجرایی نیز اغاز شده‬ ‫است‪ .‬با توجه به تمرکز باالی فعالیت سایت این پروژه و به گفته‬ ‫مقامات مسئول خط انتقال مذکور تا انتهای اردیبهشت ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬تکمیل شــده و زمینه تامین اب ‪ ۴۳‬روستای یاد شده را‬ ‫مهیا می کند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب تامین اب شرب روستاهای یاد شده واقع در منطقه‬ ‫هویزه با وجود خشکسالی بدون مشکل تداوم پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی انتقال‬ ‫اب از دریاها‪ ،‬اصالح الگوی کشــت متناســب با شرایط‬ ‫اقلیمی هر منطقه و جمع اوری اب های ســطحی را از‬ ‫راهکارهای موثر برای بهبود منابع ابی کشور برشمرد‪.‬‬ ‫رحمت اهلل فیروزی پوربادی‪ ،‬با اشاره به کاهش منابع ابی‬ ‫کشور بر ضرورت صرفه جویی در مصرف اب تاکید و بیان‬ ‫کرد‪ :‬صرفه جویی در مصرف و پرهیز از اسراف برخاسته از‬ ‫شریعت و دین ما است‪ .‬با توجه به کاهش میزان بارش ها‬ ‫و کمبود منابع ابی کشور صرفه جویی در مصرف باید با‬ ‫جدیت دنبال شود و انتظار می رود مردم با مصرف صحیح‬ ‫مسئوالن را در عبور از بحران کم ابی یاری رسانند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر بایستی تدابیر الزم‬ ‫از سوی دولتمردان برای بهبود منابع ابی کشور اندیشیده‬ ‫شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتقال اب از دریاها یکی از راهکارهایی‬ ‫است که اکثر کشورهای پیشرفته برای مقابله با بحران کم‬ ‫ابی از ان استفاده کرده اند‪ ،‬ما نیز باید از تکنولوژی ها و‬ ‫تجارب موجود در این حوزه برای بهبود منابع ابی کشور‬ ‫بهره ببریم‪ .‬نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه بیشــترین مصرف اب در‬ ‫کشور به حوزه کشاورزی برمی گردد‪ ،‬اصالح الگوی کشت‬ ‫در کشور متناســب با شرایط اقلیمی هر منطقه از دیگر‬ ‫راهکارهای موثری اســت که می تواند نقش ویژه ای در‬ ‫کاهش مصرف اب در حوزه کشاورزی ایفا کند‪..‬‬ صفحه 3 ‫رئیس سازمان امور عشایر کشور‪ :‬بانک ها برای اعطای تسهیالت به عشایر همکاری نمی کنند‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫اخبار‬ ‫شرط انتقال سپرده های‬ ‫سرمایه گذاریبلندمدت‬ ‫اصالح شد‬ ‫بانک مرکزی شــرط انتقال سپرده های سرمایه گذاری‬ ‫بلندمدت را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬پیش از این و براساس مصوبه‬ ‫نهصد و هفتاد و ششــمین جلسه مورخ ‪/۰۸‬‏‪/۰۲‬‏‪‬۱۳۸۱‬‬ ‫شــورای پول و اعتبار ابالغی طی بخشــنامه شــماره‬ ‫مــب‏‏‪ ۱۹۲/‬مــورخ ‪/۲۸‬‏‪/۰۲‬‏‪ ‬۱۳۸۱‬انتقال ســپرده های‬ ‫سرمایه گذاری بلندمدت به پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همسر و فرزندان‬ ‫سپرده گذار با رعایت ســایر مقررات مربوط مجاز اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این خصــوص و با توجه به لــزوم رعایت الزامات‬ ‫مبــارزه با پولشــویی از حیــث ضرورت ایجــاد امکان‬ ‫بازســازی نظام مند تمامی تراکنش ها و عملیات بانکی‬ ‫و نگهداری ســوابق تراکنش های حســاب سپرده گذار‬ ‫اولیه‪ ،‬اعمــال اصالحاتی در مقرره مذکور الزامی بود‪ .‬بر‬ ‫همین اساس‪ ،‬در یکهزار و سیصد و سی و دومین جلسه‬ ‫مورخ ‪/۱۶‬‏‪/۰۱‬‏‪ ‬۱۴۰۱‬شورای پول و اعتبار مقررات انتقال‬ ‫حساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر‬ ‫مورد اصالح قرار گرفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫انتقال سپرده های ســرمایه گذاری بلندمدت صرفا به‬ ‫پدر‪ ،‬مادر‪ ،‬همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته‬ ‫شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری‬ ‫مدت دار جدید به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته‬ ‫شــده و حداکثر تا سررسید ان ســپرده مجاز می باشد‪.‬‬ ‫این مصوبه پس از تمهید شــرایط الزم در ســامانه های‬ ‫اطالعاتــی بانک هــا و موسســات اعتبــاری غیربانکی‬ ‫الزم االجرا خواهد بود‬ ‫بر این اساس از این پس پذیرش درخواست دارندگان‬ ‫ســپرده های ســرمایه گذاری بلندمدت بــرای انتقال‬ ‫ســپرده های سرمایه گذاری خود به وابستگان مذکور در‬ ‫فوق‪ ،‬صرفاً در چارچوب مصوبه یاد شده امکان پذیر است‪.‬‬ ‫حمایت قانونی از مددجویان‬ ‫نهادهای حمایتی با ابالغ‬ ‫سیاستهایکلیتامین اجتماعی‬ ‫عضو هیئــت علمی گروه اموزشــی مدیریــت رفاه‬ ‫اجتماعی دانشــگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی‬ ‫با بیان اینکه سیاســت های کلی تامین اجتماعی بسیار‬ ‫کامل تر از قانون ســاختار جامع رفاه و تامین اجتماعی‬ ‫اســت‪ ،‬به بند پنجم این سیاست ها مبنی بر «الیه بندی‬ ‫امور امدادی‪ ،‬حمایتی و بیمه ای و ســطح بندی خدمات‬ ‫با رویکرد فعال دولت براســاس وسع و استحقاق» اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بســتر قانونی بــرای حمایت از مددجویان‬ ‫به طور کامل فراهم اســت اما باید مکانیزم های اجرایی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫فرهاد نصرتی نژاد‪ ،‬با اشاره به اینکه یکی از فلسفه های‬ ‫بنیادین تامین اجتماعی کمک به عدالت اجتماعی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۸۳‬قانون ساختار جامع رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی تصویب شــد که انچه امروز در سیاست های‬ ‫تامین اجتماعی مشاهده می شود‪ ،‬در ان قانون نیز لحاظ‬ ‫و بحث تجمیع صندوق ها و الیه ای کردن بعد امدادی و‬ ‫حمایتی و بیمه ای مدنظر قرار گرفته بود و ســابقه این‬ ‫چنینی نیز وجود داشــته است ولی انچه در عمل اتفاق‬ ‫افتاد این بود که ان قانون عمال اجرایی نشد و همچنان با‬ ‫یک ساختار تامین اجتماعی غیریکپارچه روبرو هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایران اجزاء و عناصر نظام تامین اجتماعی‬ ‫ارتباط ارگانیک با یکدیگــر ندارند و صرفا صندوق های‬ ‫بیمه ای با قوانین و مقررات متفاوت داریم که البته برخی‬ ‫از انهــا وضع مالی و وضعیت چندان مناســبی ندارند‪.‬‬ ‫بنابراین اگر بخواهیم سیاست های کلی تامین اجتماعی‬ ‫را اجرایی کنیم باید در گام اول اسیب شناســی درباره‬ ‫چرایی اجرا نشــدن قانون ســاختار جامع رفاه و تامین‬ ‫اجتماعی داشته باشیم که در چه بخش هایی ایراد وجود‬ ‫داشته است؟‪.‬‬ ‫عضو هیئــت علمی گــروه اموزشــی مدیریت رفاه‬ ‫اجتماعی دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی‬ ‫با بیان اینکه سیاست های کلی تامین اجتماعی بسیار‬ ‫کامل تــر از قانون ســاختار نظام جامع رفــاه و تامین‬ ‫اجتماعــی اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بخشــی از مواد‬ ‫سیاست های کلی تامین اجتماعی همراستا و همسو با‬ ‫قانون ساختار است‪ ،‬بنابراین برای اجرای سیاست های‬ ‫کلی تامین اجتماعی باید اسیب شناســی نظام رفاه و‬ ‫تامیــن اجتماعی صورت گیــرد و از طریق روش های‬ ‫معمول و مرســوم جهانی به چرایی اجرا نشدن قانون‬ ‫ســاختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی پاسخ داد؛‬ ‫هرگونه اقدام عملی قبل از این اسیب شناســی راه به‬ ‫جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت‪ ۲۲ :‬میلیارد تومان به عشایر خراسان شمالی اختصاص یافت اما به رغم تصویب قوانین خوب‪ ،‬بانک ها در حوزه تضامین عشایر تمکین الزم را ندارند‪ .‬عباس پاپی زاده‬ ‫امروز در جلسه شورای عشایری خراسان شمالی اظهار داشت‪ :‬دارایی عشایر خراسان شمالی برای هر خانوار‪ 100‬تا‪ 120‬راس دام معادل‪ 250‬میلیون تومان و سیاه چادر است اما با همین دارایی اندک تولید کننده‬ ‫اصلی هم هستند‪ .‬وی با بیان اینکه میزان محرومیت در حوزه عشایر باال است افزود‪ :‬با توجه به اینکه سهم واقعی عشایر از بودجه و امکانات کشور پرداخت نشده میزان محرومیت در حوزه عشایر باال است و اگر‬ ‫امکاناتاولیهواسانسازیزندگیبرایانهافراهمنشوددیگرعشایررغبتیبهادامهزندگیعشایرینخواهندداشت‪.‬رئیسسازمانامورعشایرکشورازاختصاص‪ 22‬میلیاردتومانتسهیالتبهعشایرخراسان‬ ‫شمالی خبر داد و در این باره گفت‪ 22:‬میلیارد تومان به عشایر خراسان شمالی اختصاص یافت اما به رغم تصویب قوانین خوب‪ ،‬بانک ها در حوزه تضامین عشایر تمکین الزم را ندارند‪ .‬پاپی زاده با تاکید بر این که‬ ‫عشایر خراسان شمالی‪ ،‬خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از محروم ترین عشایر کشور هستند اضافه کرد‪ 1500:‬میلیارد تومان اعتبار برای سال جاری جهت نوسازی مدارس عشایری اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫از سوی بانک مرکزی؛‬ ‫دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط ابالغ شد‬ ‫بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت‬ ‫از واحدهای تولیدی کوچک و متوســط‪« ،‬دستورالعمل تامین مالی‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ‪ »۱۴۰۱‬را به بانک ها‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به نقل از بانک مرکزی‪ ،‬این بانک در تداوم تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی‬ ‫و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای‬ ‫تولیدی کوچک و متوســط و همچنین هدایــت بهینه منابع مالی‬ ‫موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور‪،‬‬ ‫دستورالعمل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬را به بانک ها ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در این ابالغیه از بانک های عامل خواســته شــده است بیشتر از‬ ‫گذشته و با احساس مسوولیت بیشتر‪ ،‬موضوع تامین مالی بنگاه های‬ ‫اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی قراردهند و با وجود‬ ‫محدودیت منابع و مشکالت و تنگناهای اعتباری موجود‪ ،‬نسبت به‬ ‫اولویت بندی تسهیالت به گونه ای اقدام کنند که امکان دستیابی به‬ ‫اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود‪.‬‬ ‫در این دســتورالعمل اعطای تســهیالت و ایجــاد تعهدات برای‬ ‫بنگاه های اقتصادی کوچک و متوســط که حائز شرایط ذیل باشند‪،‬‬ ‫توسط مووسســه اعتباری در اولویت قرار دارد‪ .‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫معرفی شــده از سوی کارگروهای استانی (مشروط به احراز توجیه‬ ‫فنی‪ ،‬مالی و اقتصادی مناســب فعالیت توســط مووسسه اعتباری‬ ‫‪.‬بنگاه های اقتصادی که محصــوالت انها از بازار فروش قابل قبولی‬ ‫برخوردار باشــد و منجر به انباشته شدن محصوالت در انبار نشود‪.‬‬ ‫بنگاه هــای اقتصادی متوقف و یا در حــال فعالیت کمتر از ظرفیت‬ ‫اسمی‪( .‬مشــروط به اینکه علت تعطیلی بنگاه تنها ناشی از کمبود‬ ‫سرمایه در گردش بوده و تزریق منابع مالی به اینگونه بنگاه ها دارای‬ ‫توجیهات الزم از سوی مووسسه اعتباری باشد‪ .‬بنگاه های اقتصادی‬ ‫که در ســال های گذشته فعالیتی نداشــته و فاقد فروش بوده اند و‬ ‫اعطای تسهیالت سرمایه در گردش به تشخیص مووسسه اعتباری‬ ‫موجب فعالیت مجدد بنگاه شــود‪(.‬در صورتی که متقاضیان دارای‬ ‫طرح توجیهی مناسبی باشند و فعالیت مجدد انها بتواند به فروش و‬ ‫سوداوری منتهی شود‪ .‬بنگاه های اقتصادی که به دلیل عدم وصول‬ ‫مطالبات خود از دســتگاه های اجرایی دولتی‪ ،‬شرکت های دولتی و‬ ‫وابســته به دولت‪ ،‬نتوانسته اند تعهدات خود را در قبال شبکه بانکی‬ ‫کشور و سایر اشخاص ایفا کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬بنگاه های اقتصادی که‬ ‫از میزان اشتغال پایدار و توجیه پذیری بیشتری برخوردار باشند‪.‬‬ ‫تجلیل وزیر نفت از بانک ملت به عنوان اثرگذارترین بانک در حوزه انرژی کشور‬ ‫مدیرعامل بانک ملت در دیدار با وزیر نفت تاکید کرد که برای بانک‬ ‫ملت افتخاری است که در کنار صنعت نفت قرار دارد و طرح های این‬ ‫صنعت را تامین مالی می کند‪ .‬به نقل از روابط عمومی بانک ملت‪،‬‬ ‫رضا دولت ابادی در راس هیاتی از مدیران ارشد این بانک با حضور‬ ‫در محل ســاختمان مرکزی وزارت نفت‪ ،‬بــا جواد اوجی وزیر نفت‬ ‫دیدار و گفت و گو کرد‪ .‬وزیر نفت در این دیدار با اشاره به پیشتازی‬ ‫بانک ملت در حوزه نفت و انرژی کشور‪ ،‬اعالم کرد که این بانک در‬ ‫موفقیت های حوزه نفت کشور بسیار تاثیرگذار بوده و اثرگذارترین‬ ‫بانک در حوزه انرژی کشــور است ‪ .‬جواد اوجی با قدردانی از دست‬ ‫اندرکاران بانک ملت‪ ،‬مشارکت این بانک را در اکثر پروژه های بزرگ‬ ‫نفتی کشور به ویژه در راه اندازی پاالیشگاه نفت ستاره خلیج فارس‪،‬‬ ‫پروژه های مختلف صنعت پتروشیمی و گاز‪ ،‬فازهای مختلف پارس‬ ‫جنوبی و پاالیشگاه های کشور ســتودنی خواند و اظهار امیدواری‬ ‫کرد که در دوره جدید‪ ،‬این مشــارکت ها افزایش پیدا کند و حوزه‬ ‫نفت که از استراتژیک ترین حوزه های اقتصادی کشور است بتواند‬ ‫با حمایت نظام بانکی و به ویژه بانک ملت‪ ،‬پروژه های بزرگی را در‬ ‫راستای شکوفایی اقتصاد کشــور به مرحله اجرا دراورد‪ .‬وی تالش‬ ‫های دســت اندرکاران بانک ملت را در کمک به اجرای طرح های‬ ‫نفتی بسیار موثر خواند و از انان بابت حمایت از حوزه نفت و انرژی‬ ‫کشــور قدردانی کرد‪ .‬رضا دولت ابادی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت هم‬ ‫در ایــن دیدار در کنار صنعت نفت بــودن را برای این بانک افتخار‬ ‫دانست و اظهار داشت‪ :‬بانک ملت کارهای بزرگی را در بخش انرژی‬ ‫کشــور انجام داده و حامی اصلی این بخش بــوده و درصدد انجام‬ ‫اقدامات اثربخش دیگری در اینده با اســتفاده از روش های جدید‬ ‫تامین مالی است‪ .‬وی یکی از اصلی ترین استراتژی های بانک ملت‬ ‫را تامین مالی طرح هــای حوزه نفت خواند و از امادگی کامل این‬ ‫بانک به عنوان بانک انرژی برای افزایش سرمایه گذاری در پروژه های‬ ‫صنعت نفت به صورت ارزی و ریالی خبر داد‪ .‬دولت ابادی با بیان این‬ ‫نکته که بانک ملت همواره بیشترین نقش را در تامین مالی پروژه ها‬ ‫به ویژه ابرپروژه های صنعت نفت‪ ،‬پاالیش و پخش‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫ایفا کرده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بانک تامین مالی ده ها پروژه را در‬ ‫سال های گذشته به عهده داشته که امروز بخش بسیار زیادی از این‬ ‫پروژه ها به بهره برداری رســیده است که در توسعه و رشد اقتصادی‬ ‫کشــور و تامین منابع ارزی نقش مهمی داشته اند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫ملت همچنین در دیدار با محمد روستا مدیر امور مالی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران به بررســی سطح تعامالت این دو مجموعه پرداخت و بر‬ ‫اتخاذ راهکارهایی برای تقویت این همکاری ها تاکید کرد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مقرر شد در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری‬ ‫مبنی بر جلوگیری از خام فروشی و توصیه های وزیر نفت‪ ،‬بانک ملت‬ ‫چه در قالب کنسرســیوم و چه به صورت مستقل در توسعه پروژه‬ ‫های نفت و گاز و پتروشیمی و پتروپاالیشی حضور فعال داشته باشد‬ ‫و به دولت یاری برساند‪.‬‬ ‫طرحبخشودگیجرائمتاخیربدهیتسهیلاتیدربانکسپه‬ ‫بانک سپه به منظور تکریم مشتریان خود از عید سعید فطر تا‬ ‫عید غدیر خم‪ ،‬نسبت به بخشودگی ‪ ۶‬درصد جرائم تاخیر تادیه‬ ‫بدهی مشتریانی که در زمان مذکور بدهی خود را تسویه کنند‪،‬‬ ‫اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪ :‬همسو با برنامه ها و‬ ‫رویکردهای حمایتی بانک ســپه در جهت تحقق اهداف تعیین‬ ‫شــده در حوزه مدیریت مطالبات و نیز در راستای جلب رضایت‬ ‫مشــتریان‪ ،‬حمایت از تولیدکنندگان‪ ،‬فعــاالن اقتصادی و ایجاد‬ ‫انگیزش در مشــتریان برای پرداخت بدهی خود‪ ،‬طرح «عید تا‬ ‫عید» اجرا می شود‪.‬‬ ‫در این طرح مشــتریانی که به علل مختلف در پرداخت اقساط‬ ‫تســهیالت دریافتــی تاخیر داشــته و مبالغــی را تحت عنوان‬ ‫وجه التزام به بانک بدهکار هســتند‪ ،‬در صورت تســویه بدهی‬ ‫مطابق فرمول تعیین شــده‪ ،‬حداکثر تا سقف ‪ 6‬درصد مشمول‬ ‫تخفیف وجه التزام می شــوند‪.‬طرح «عیــد تا عید» از تاریخ ‪12‬‬ ‫اردیبهشت ماه همزمان با عید سعید فطر اغاز می شود و تا تاریخ‬ ‫‪ 27‬تیرماه ســال جاری همزمان با عید ســعید غدیر خم ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬مشــتریان محترم بانک سپه می توانند با مراجعه‬ ‫به یکی از شعب سراســر کشور‪ ،‬ضمن کسب اطالعات بیشتر از‬ ‫امتیازات این طرح بهره مند شوند‪.‬‬ ‫شفاف سازی بدون برنامه بهبود کارایی بی فایده است‬ ‫گام مهم و موثر وزارت اقتصاد برای انتشار گزارش مالی شرکت های‬ ‫دولتی و یا فهرست ابربدهکاران بانکی برای شفافیت کافی نیست و‬ ‫منجر به ارتقا بهره وری و حل معضالت ریشه ای بنگاهها نمی شود‪.‬‬ ‫طی روزهای اخیر انتشار فهرست ابر بدهکاران ‪ ۱۱‬بانک دولتی و‬ ‫بالفاصله رونمایی از صورت های مالی ‪ ۳۱۳‬شرکت دولتی با ماهیت‬ ‫سهامی خاص و عام در سامانه اطالع رسانی ناشران سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار باعث شده تا وزارت اقتصاد بیش از پیش در کانون توجه‬ ‫اغلب کارشناسان و رسانه ها قرار گیرد‪ .‬اقدامی که با تکیه بر تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانون برنامه و بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬انجام شده و طبق ان بانک‬ ‫مرکزی در نخستین گام ملزم به افشای لیست اسامی ابر بدهکاران‬ ‫بانکی شده است‪ .‬سلسله اقدام های کم نظیر برای ارتقای شفافیت‬ ‫مالی و انتشار عملکرد شرکت ها و بانک های دولتی برای دسترسی‬ ‫عموم از سوی وزیر اقتصاد اگرچه پس از گذشت سال های بسیاری‪،‬‬ ‫در حــال حاضر به تحقق یکی از ارزوهای ذی نفعان بازارهای مالی‬ ‫و ســرمایه کشور جامعه عمل پوشــانده اما صرف اطالع از انتشار‬ ‫صورت های مالی بانک ها و شــرکت های دولتی به بهانه دستیابی‬ ‫به شــفافیت در اقتصاد منجر به ارتقا بهره وری و تضعیف معضالت‬ ‫ریشه ای در برابر کارایی بنگاه های دولتی نمی شود‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد در میانه هفته قبل گزارش حســابرس مستقل‬ ‫و بازرس قانونی به انضمام صورت های مالی ســال مالی ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۹۶‬شــرکت دولتی شامل هلدینگ های مادر تخصصی‪،‬‬ ‫اصلی و فرعی و گزارش حســابرس مستقل و بازرس قانونی به‬ ‫انضمام صورت های مالی سال ‪ ۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۳۱۳‬شرکت دولتی از‬ ‫جمله تعداد ‪ ۷‬بانک دولتی ‪ ۲،‬بیمه دولتی و همچنین ‪ ۴‬شرکت‬ ‫تابعه وزارت اقتصاد را در ســامانه کدال منتشــر و در دسترس‬ ‫عمــوم قرار داد تا بــه این ترتیب با تحقــق مطالبه و انتظارات‬ ‫بسیاری از فعاالن و کارشناسان اقتصادی برای افزایش شفافیت‬ ‫در ســال های متمادی؛ تصویری از کم و کیف عملکرد مالی این‬ ‫شرکت ها و نقاط قوت و ضعف احتمالی موجود در عملکرد مالی‬ ‫شــرکت های دولتی و مدیران انها را بــرای عموم مردم بازتاب‬ ‫دهد‪ .‬اقدامی که در گام نخست ارتقای شفافیت به عنوان اصل مهم‬ ‫حاکمیت شرکتی و افزایش نظارت عمومی بر عملکرد شرکت های‬ ‫دولتی می تواند فضای پرسشــگری عمومــی را تقویت و مدیران‬ ‫شــرکت های دولتی را در برابر مطالبات مردم پاسخگو نماید‪ .‬قدر‬ ‫مسلم بخش عمده فعالیت های اقتصادی دولت برعهده شرکت های‬ ‫دولتی است و اثار مالی و اقتصادی تعیین کننده ای بر عملکرد دولت‬ ‫و بــه تبع ان در زندگی مردم به عنوان ذی نفعان اصلی خود دارند‪.‬‬ ‫بیش از نیمی از بودجه کل کشور مربوط به شرکت های دولتی است‬ ‫و عدم دسترسی به اطالعات شرکت های دولتی در سال های گذشته‬ ‫همواره مانع از انتشار گزارش های کارشناسی دقیق و موشکافانه در‬ ‫محافل کارشناسی و دانشگاهی شده است‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬انتشــار گزارش های عملکردی برخی از بنگاه های‬ ‫متعلق به دولت و یا نهادهای عمومی در ســال های گذشــته از‬ ‫جمله بنیاد مســتضعفان و بانک ملی ایران نشان داده که صرف‬ ‫رصد این گزارش ها و مستندات تا به امروز هیچ تاثیری بر کارایی‬ ‫این شرکت ها نداشته و همچنان بر زیان دهی انها افزوده است‪.‬‬ ‫افزایش شــفافیت اگرچه می تواند به عنوان یکی از دستاوردهای‬ ‫دولت رئیسی به شمار رود اما باید پرسید ایا لیست های اعالم شده‬ ‫از سوی دولت همچون سایر لیست هایی که در مقاطعی از سال های‬ ‫اخیر منتشر شــده صرفاً قرار است در کدال ارشیو شوند یا اینکه‬ ‫برنامه مدونی برای پیگیری وضعیت انها و جلوگیری از زیان دهی‬ ‫با هدف حرکت به سمت کارا شدن این بنگاه ها تبیین و اجرا شود؟‬ ‫اعالم فهرســتی از اسامی ابر بدهکاران بانکی و یا اطالع یافتن‬ ‫از زیان انباشته بانک های دولتی همچون بانک ملی که گزارش‬ ‫ان در سال گذشته منتشر شده چه کمکی به توقف زیان دهی و‬ ‫درمان چنین شرکت هایی کرده که نیمی از بودجه دخل و خرج‬ ‫کشــور را رد خود می بلعند؟ ایا همه ابر بدهکاران اعالم شــده‬ ‫به عنوان بدهکار بانک محســوب می شوند یا بخشی از بدهی ها‬ ‫پرداخت و الباقی مطالبات بانکی در قالب دعوای حقوقی مشتری‬ ‫و بانک دنبال می شود؟ سهم این بدهی ها در مطالبات مشکوک‬ ‫الوصــول یا معوقات بانک ها چند درصد اســت و برنامه دولت و‬ ‫بانک مرکزی برای وصول این بدهی ها چیست؟‬ صفحه 4 ‫نام فیلم افتتاحیه جشنواره کن به دلیل مشابهت ان با نماد نیروهای روس در جنگ علیه اوکراین‪ ،‬تغییر کرد‪ .‬به نقل از اسکرین‪« ،‬میشل ازاناویسوس» کارگردان فرانسوی که بیشتر برای ساخت‬ ‫فیلم برنده اسکار «هنرمند» شناخته می شود‪ ،‬طبق اعالم پیشین اغازگر هفتاد و پنجمین جشنواره فیلم کن با نمایش فیلم جدیدش با عنوان «‪ »Z‬به عنوان فیلم افتتاحیه خواهد بود اما از انجایی‬ ‫که «‪ »Z‬به عنوان نماد حمایت از روسیه در جنگ علیه اوکراین استفاده می شود‪ ،‬نام این فیلم به «کات اخر» تغییر یافت و با این عنوان جدید پخش بین المللی خواهد شد‪ .‬همزمان با اعالم‬ ‫انتخاب این فیلم به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره در نشست خبری ‪ ۱۴‬اوریل در پاریس‪ ،‬عنوان فیلم «‪ ،»Z‬موجب شگفتی و ابراز نارضایتی سینماگران و صنعت سینمای اوکراین شده بود‪.‬‬ ‫علی اوجی تهیه کننده فیلم سینمایی «خائن کشی»‪:‬‬ ‫«خائن کشی» با سکانس های جدید اکران می شود‬ ‫تهیه کننده فیلم ســینمایی «خائن کشــی» به کارگردانی مســعود‬ ‫کیمیایی می گوید که برای اکران عمومی این فیلم‪ ،‬امکان تغییر برخی‬ ‫از سکانس ها و جایگزینی ان با سکانس های دیگر وجود دارد‪.‬‬ ‫علی اوجی تهیه کننده فیلم ســینمایی «خائن کشی» به کارگردانی‬ ‫مسعود کیمیایی با اشــاره به اینکه هنوز درباره زمان اکران این فیلم‬ ‫سینمایی تصمیم نگرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر و با توجه به اینکه‬ ‫در دوران بعــد از پاندمی کرونا قرار داریم‪ ،‬نمایش فیلم ها به خیلی از‬ ‫چیزها بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در حال حاضر اکران فیلم های کمدی در سینمای ایران‬ ‫مقبول تر است‪ ،‬هرچند که در گذشته نیز همیشه از این اثار در گیشه‬ ‫استقبال می شد‪ .‬به همین دلیل برای اکران «خائن کشی» باید همه‬ ‫شرایط را سنجیده و با فکر بازتری درباره ان تصمیم گرفت‪.‬‬ ‫این تهیه کننده درباره نســخه ای که قرار اســت از «خائن کشی» در‬ ‫سینماها اکران شود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قطعاً نسخه ای که برای اکران عمومی‬ ‫اماده می شــود با تغییراتی همراه خواهــد بود‪ .‬در واقع می توان گفت‬ ‫سکانس هایی در این فیلم برای اکران عمومی استفاده می شود که در‬ ‫نسخه جشنواره ای ان نبوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر قرار باشــد «خائن کشی» به صورت کامل منتشر‬ ‫شود‪ ،‬فیلمی با مدت زمان حدودی ‪ ۳‬ساعت و ‪ ۳۰‬خواهد بود‪ .‬اما برای‬ ‫اکران عمومی مدت زمان فیلم ‪ ۲‬ساعت خواهد بود‪.‬‬ ‫اوجــی در پایان گفت‪ :‬اقای کیمیایی با کارگردانی خود و نوع گرفتن‬ ‫فیلم‪ ،‬این امکان را فراهم کرده است که بتوانیم سکانس های بسیاری‬ ‫را جایگزین سکانس های دیده شده کنیم‪.‬فیلم سینمایی «خائن کشی»‬ ‫جدیدترین ســاخته مســعود کیمیایی اســت که در چهلمین دوره‬ ‫جشنواره فیلم فجر به نمایش درامد‪ .‬در این فیلم بازیگرانی چون امیر‬ ‫اقایی‪ ،‬سارا بهرامی‪ ،‬پانته ا بهرام‪ ،‬پوالد کیمیایی‪ ،‬اندیشه فوالدوند‪ ،‬سام‬ ‫درخشانی‪ ،‬حمیدرضا اذرنگ و مهران مدیری حضور دارند‪.‬‬ ‫غیبت بی سر و صدای ایران در بینال ونیز!‬ ‫ســه روز از اغاز بخش نمایشــگاهی بینال هنر ونیــز می گذرد و با‬ ‫جست وجویی ساده در وب سایت این رویداد می توان متوجه شد که‬ ‫ایران امسال در بین ‪ ۸۰‬غرفه شــرکت کننده‪ ،‬حضور ندارد! این در‬ ‫حالی اســت که هنر ایران در پنجاه وهشــتمین دوساالنه هنر ونیز‪،‬‬ ‫توانست در بین ‪ ۹۰‬کشور شرکت کننده حضور موفقی داشته باشد‪.‬‬ ‫حضور ایران در بینال ونیز در سال ‪ ۲۰۱۹‬نسبت به دوره های گذشته‬ ‫با رویکرد متفاوتی همراه بود‪ .‬اثاری که از سوی سه هنرمند به نمایش‬ ‫گذاشته شده بودند‪ ،‬تالش کردند تا تصویری از گذشته‪ ،‬حال و اینده‬ ‫ایران را به نمایش بگذارند‪ .‬حضوری که توانســت توجه هیات ژوریِ‬ ‫این رویداد بین المللی و برخی از رسانه های خارجی را به خود جلب‬ ‫کند‪ .‬در حقیقت موفقیت در پنجاه وهشتمین دوره از بینال هنر ونیز‬ ‫ت نیوزپیپر» با انتشــار گزارشی‪،‬‬ ‫تا حدی بود که ماهنامه هنری «ار ‬ ‫پاویون ایران را در میان جذاب ترین های این نمایشگاه بزرگ هنری‬ ‫قرار داد و تا مدتها از پاویون ایران به عنوان یکی از جذاب ترین غرفه ها‬ ‫یاد می شــد و رسانه های دیگری نیز به معرفی پاویون کشورمان در‬ ‫دوســاالنه ی ونیز پرداختند‪ .‬همچنین برخی غرفه ایران را به عنوان‬ ‫برترین پاویون حاضر در ان دوره از دوساالنه ونیز معرفی کردند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه وب سایت «‪ »Art Newspaper‬درباره غرفه ایران‬ ‫نوشــته بود‪« :‬در پاویون ایران میزهای بزرگی که در طول اتاق قرار‬ ‫گرفته و روی انها را گل‪ ،‬میوه‪ ،‬شمعدان و… می پوشاند‪ ،‬قرار دارند و‬ ‫یک لوستر غول پیکر باالی انها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این چیدمان به وسیله کاغذهای خاکستری پاپیه ماشه توسط طراح‬ ‫مجرب ایرانی رضا لواسانی‪ ،‬شــکل گرفته و تعمقی بر روی چرخه‬ ‫زندگی است‪ .‬کمی ان سوتر صندلی خالی پیرمردی دیده می شود‬ ‫که نشان دهنده غیبت و مرگ است‪»...‬‬ ‫یا نشریه ارت نیوز پیپر فرانسوی نیز پاویون ایران را یکی از پاویون های‬ ‫منتخب ملی عنوان کرد‪ .‬ایــن تجربه به گونه ای بود که بعدا هادی‬ ‫مظفــری ـ مدیر کل دفتر هنرهای تجســمی وقت ـ اعالم کرد که‬ ‫رسیدن به شیر طالی ونیز را دور از دسترس نمی داند‪ .‬حال باتوجه به‬ ‫حضور موفق ایران در دوره پیشین‪ ،‬جای سوال است که چرا ایران در‬ ‫پنجاه ونهمین دوره از بینال هنری ونیز حضور به عمل نیاورده است؟‬ ‫چه شد که پس از کسب ان حجم از موفقیت و دریافت نقدهای مثبت‬ ‫از سوی رسانه های مختلف جهان‪ ،‬به یک باره تصمیم به خداحاظی‬ ‫در اوج گرفتیــم؟ بــه جای اینکه تالش کنیم تــا در این دوره ارائه‬ ‫قوی تری داشــته باشیم! درواقع حضور ایران در پنجاه ونهمین دوره‬ ‫باید از مدت ها پیش برنامه ریزی می شد و اقدامات الزم برای برپایی‬ ‫پاویون صورت می گرفت‪ .‬شاید بهتر است اینگونه بگوییم‪ ،‬تغییرات و‬ ‫جابه جایی هایی که در سمت های دولتی به واسطه تغییر دولت ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬نباید در حضور ایران در عرصه های بین المللی اثرگذار باشد‬ ‫و الزمه این امر‪ ،‬جاری بودن یک روند سیســتماتیک قوی است که‬ ‫با تغییر ادم ها‪ ،‬تغییری نمی کند و به قوت خود باقی است‪ .‬غیبت‬ ‫ایران در این دوره را تا حدی به خالی بودن سمت مدیرکل هنرهای‬ ‫تجســمی پس از استعفای مدیر پیشین می توان ارتباط داد؛ چراکه‬ ‫اکنون چند ماه از خالی بودن این جایگاه مهم هنری کشور می گذرد‪.‬‬ ‫همچنین غیبت ایران در پنجا ه‪‎‬ونهمین دوره از بینال هنری ونیز‪ ،‬در‬ ‫چنان سکوت خبری صورت گرفت که از سمت هیچ مدیر و مسئولی‬ ‫نشــانی از علت غیبت در بینال هنری ونیز و یا اطالع رسانی درباره‬ ‫ان نبود و نیست‪.‬‬ ‫حتی پس از پیگیری ها برای دریافت اطالعات در این زمینه انجام داد‪،‬‬ ‫نتیجه ای حاصل نشد‪ .‬درواقع اکنون که مدیرکل هنرهای تجسمی‬ ‫را نداریم‪ ،‬با اردشیر میرمنگره (معاون اداره تجسمی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی) تماس گرفتیم که او ضمن اظهار بی اطالعی درباره‬ ‫این امر خواستار پیگیری موضوع از سمت معاونت امور هنری شد‪.‬‬ ‫دوره ای کــه ایران پیــش از پنجاه وهشــتمین دوره در بینال ونیز‬ ‫شرکت کرده است نیز‪ ،‬به دوره پنجاه وششم در سال ‪ ۹۴‬برمی گردد‬ ‫که به گفته ی دســت اندرکاران و به گواه مســتندات‪ ،‬وسیع ترین و‬ ‫پرشــمارترین حضور ما در این رویداد معتبر جهانی بود و می توان‬ ‫گفت در عین حال حاشیه دارترین حضور ما را رقم زد‪.‬به طور کلی تا‬ ‫کنون از پنجاه و شــش دوره بینال ونیز‪ ،‬کشور ایران در هشت دوره‬ ‫از ان شــرکت داشته است‪ .‬حضور ایران در این بینال دو دوره پیش‬ ‫از انقالب اسالمی و شش دوره ان پس از انقالب اسالمی بوده است‪.‬‬ ‫اکنون پنجاه و نهمین دوره از بینال هنر ونیز که به عنوان طوالنی ترین‬ ‫و مهم ترین نمایشگاه بین المللی هنر معاصر شناخته می شود از ‪۲۳‬‬ ‫اوریل اغاز شــده اســت و تا ‪ ۲۷‬نوامبر ‪( ۲۰۲۲‬پیش افتتاحیه در‬ ‫روزهای ‪ ۲۱ ،۲۰‬و ‪ ۲۳‬اوریل) به کیوریتوری سیســیلیا ال ِمانی ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬این نمایشگاه در ابتدا برای سال ‪ ۲۰۲۱‬برنامه ریزی‬ ‫شده بود‪ ،‬اما به دلیل همه گیری ویروس کرونا به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫بینال هنر ونیز که دارای دو بخش رقابتی و نمایشگاهی است‪ ،‬شنبه‬ ‫‪ ۲۳‬اوریل شــیر طالی برترین غرفه این دوره را به «سونیا بویس»‬ ‫هنرمند بریتانیایی اهدا کرد‪.‬‬ ‫بینال ونیز در ســال ‪ ۱۸۹۵‬به عنوان نمایشــگاهی برای هنر جدید‬ ‫سراسر جهان تاســیس شد‪ .‬با رشــد تعداد هنرمندان‪ ،‬کشورهای‬ ‫مختلف غرفه هایی را برای هنرمندان اماده کردند؛ بلژیک نخستین‬ ‫کشوری بود که در سال ‪ ۱۹۰۷‬به این مهم اقدام کرد‪.‬‬ ‫داریوش مهرجویی و علی نصیریان فردا در سینمای مردمی‬ ‫نخســتین اکــران مردمــی فیلم ســینمایی‬ ‫«المینور» فیلم تــازه داریوش مهرجویی فردا‬ ‫ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫طبق گزارش رسیده‪ ،‬اکران مردمی «المینور»‬ ‫چهارشــنبه ‪ ۷‬اردیبهشت همزمان با نخستین‬ ‫روز اکــران ایــن فیلم در پردیــس ایرانمال با‬ ‫حضور داریوش مهرجویی‪ ،‬علی نصیریان‪ ،‬علی‬ ‫مصفا‪ ،‬پردیس احمدیه و کاوه افاق برگزار می‬ ‫شود‪.‬پیش فروش بلیت این فیلم در سامانه های‬ ‫فروش بلیت انالین در حال انجام است‪.‬‬ ‫‏‪‎‬علــی نصیریان‪،‬پردیــس احمدیه‪،‬ســیامک‬ ‫انصاری‪،‬بیتــا فرهی‪،‬علــی مصفا‪،‬مهــرداد‬ ‫صدیقیان‪،‬بهنــاز جعفــری‪،‬کاوه افاق‪،‬امــراهلل‬ ‫صابری‪،‬رضــا داودنژاد‪،‬دیبــا زاهدی‪،‬ســیامک‬ ‫ادیب‪،‬محمــد رضــا شــهبانی نوری‪،‬شــراره‬ ‫رنجبر‪،‬محمــد جــواد جعفرپور‪،‬مهرنــوش‬ ‫ذوالفقاری‪،‬محمــد هــادی عطایی‪،‬مهــدی‬ ‫مرتضایی‪،‬یاسمن کوزه گر‪،‬هومن بهزادی‪،‬شیدا‬ ‫مودب‪،‬هانا وارسته‪،‬ســبحان خســروی‪،‬احمد‬ ‫یاوری‪،‬فرهــاد ریش ســفیدی‪،‬علی بلوردی و‬ ‫فریمــاه فرجامــی بازیگران فیلــم «المینور»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫«المینور» به کارگردانــی داریوش مهرجویی‬ ‫با تدویــن هایده صفی یاری‪ ،‬طراحی و ترکیب‬ ‫صدا محمدرضا دلپاک‪ ،‬موســیقی کریســتف‬ ‫رضاعــی‪ ،‬طراحــی گریم عبداهلل اســکندری‬ ‫و مدیریــت فیلمبــرداری بهرام بدخشــانی ‪،‬‬ ‫طراحی لبــاس گلناز گلشــن‪ ،‬طراحی صحنه‬ ‫امیر حسین حداد‪ ،‬جلوه های بصری فرید ناظر‬ ‫فصیحی‪ ،‬برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان‬ ‫حمید غفــارزاده ‪ ،‬صدابــرداری امیرحاتمی و‬ ‫دســتیاری کارگردان امیر ســیدی ‪ ،‬عکاسی‬ ‫فاطمه حســنوند با مدیریت تولید فواد بوربور‬ ‫و با نویســندگی مشــترک وحیده محمدی فر‬ ‫و داریــوش مهرجویی به تهیــه کنندگی رضا‬ ‫درمیشیان ساخته شده است‪.‬‬ ‫پرسشی درباره یک میهمان ویژه‬ ‫حدود دو هفته تا برگزاری ســی و سومین دوره نمایشگاه بین المللی‬ ‫کتــاب تهران زمــان باقی مانده‪ ،‬امــا هنوز میهمان ویــژه این دوره‬ ‫ن ویژه‬ ‫نمایشگاه مشخص نشده است‪.‬انتخاب کشوری به عنوان میهما ‬ ‫در نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران یک رسم معمول در برگزاری‬ ‫نمایشگاه کتاب بوده و این اقدام با هدف گسترش تعامل فرهنگی بین‬ ‫کشورها انجام می شود؛ پیش تر کشورهایی همچون عمان‪ ،‬افغانستان‪،‬‬ ‫ن ویژه» در نمایشگاه‬ ‫ایتالیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬صربستان و چین به عنوان «مهما ‬ ‫بین‪‎‬المللی کتاب تهران حضور داشته اند و پیش از شیوع کرونا و تعلیق‬ ‫سی و سومین دوره نمایشگاه کتاب تهران در اذرماه ‪ ۱۳۹۸‬اعالم شد‬ ‫از گزینه های موجود‪ ،‬کشــور ترکیه به عنوان کشور «میهمان ویژه»‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران انتخاب شده که با برگزار نشدن ان دوره به دلیل‬ ‫شیوع کرونا این اتفاق نیفتاد‪.‬‬ ‫اواخر سال گذشته اعالم شد نمایشگاه کتاب تهران در سال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫صورت حضوری برگزار خواهد شد‪ ،‬اواسط فروردین ماه هم زمان و مکان‬ ‫نمایشگاه اعالم و مشخص شد نمایشگاه از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۳۱‬اردیبهشت ماه در‬ ‫مصلی برگزار خواهد شد و برنامه ریزی های نمایشگاه تقریبا در مدت‬ ‫زمان محدود در حال انجام است‪ .‬یکی از برنامه های نمایشگاه انتخاب‬ ‫مهمان ویژ ه است که هنوز به صورت رسمی اعالم نشده اما در بخشی‬ ‫از گزارشی که ستاد خبری نمایشــگاه از بازتاب رسانه ای این رویداد‬ ‫منتشــر کرده‪ ،‬امده است‪« :‬نمایشگاه کتاب تهران هر سال باسخاوت‬ ‫میزبان ناشران مختلفی است اما بعضی مهمانان هم ویژه تلقی می شوند‪.‬‬ ‫امسال مهمان ویژه نمایشگاه ناشران افغانستانی هستند‪ .‬خبرگزاری‬ ‫پیام افتاب با ذکر خبر حضور افغانستان در نمایشگاه کتاب امسال‪ ،‬از‬ ‫موضوع ترخیص نشدن بعضی از کتاب های افغانستانی از گمرک خبر‬ ‫داده است‪ .‬رئیس گمرک دوقارون در این باره توضیح داده است‪« :‬این‬ ‫محموله ها به صورت مسافری به گمرک تحویل داده شده‪ ،‬نه تجاری‪،‬‬ ‫به همین خاطر تشریفات انجام این کار کمی طول کشیده است»‪ .‬این‬ ‫جمله این موضوع را به ذهن متبادر می کرد که امسال میهمان ویژه‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬ناشران افغانستانی هستند‪ .‬میهمان ویژه نمایشگاه امسال‬ ‫در روزهای اینده از سوی ستاد برگزاری نمایشگاه معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین گویا سی وسومین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در‬ ‫بخش بین الملل و ناشران خارجی به طور خاص و ویژه تر میزبان ناشران‬ ‫ان دسته از همسایگان و کشورهایی است که با فرهنگ و تمدن ایران‬ ‫سهیم هستند و شراکت تاریخی‪ ،‬فرهنگی یا زبانی دارند‪ .‬ملت افغانستان‬ ‫هم در زمره همین کشورهاســت و با توجه به حواشی ایجادشده در‬ ‫هفته های اخیر‪ ،‬این میزبانی اهمیت مضاعفی پیدا می کند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫جنگ اوکراین به جشنواره کن رسید‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫«اقیانوس پشت پنجره»‬ ‫به نمایش ویژه هند رسید‬ ‫«اقیانوس پشــت پنجره» در ادامه اکران های جهانی‪ ،‬در‬ ‫هشتمین جشنوارۀ بین المللی کودکان و نوجوانان هند‪ ،‬در‬ ‫بخش ویژه به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫انتخاب اقیانوس پشــت پنجره اولین ساخته بلند بابک‬ ‫نبی زاده‪ ،‬با همکاری مقر سازمانی جهانی فیلم کودکان و‬ ‫نوجوانان سیفژ صورت گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین چند فیلم برنده جایزه اسکار و نیز فیلم های راه‬ ‫یافته به جشنواره هایی چون کن‪ ،‬برلین و تورنتو در بخش‬ ‫نمایش ویژه امسال انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫اقیانوس پشت پنجره داستان کودکانی از جزیره ای زیبا‬ ‫در دریای خلیج فارس را روایت می کند که می خواهند‬ ‫با مراسم ایینی و موسیقی اصیل جنوب‪ ،‬جزیره ی زیبای‬ ‫خود را به توریستهای خارجی معرفی کنند‪.‬‬ ‫این فیلم در روستاهای گامبرون‪ ،‬سلخ‪ ،‬الفت و در ابهای‬ ‫جزیره ی هنگام و قشــم در تابســتان ‪ ۹۸‬با عوامل زیر‬ ‫فیلمبرداری شد‪ :‬تهیه کننده‪ :‬سید جالل چاوشیان‪ .‬مجری‬ ‫طرح‪ :‬محمــد رضا کریمی صارمی‪ ،‬مدیــر فیلمبرداری‪:‬‬ ‫حمیــد مهرافروز‪ .‬تدوین‪ :‬کاوه ایمانــی‪ .‬صدابردار‪ :‬جعفر‬ ‫علیان‪ .‬طراحی و ترکیب صدا‪ :‬مهزیار یزدانی نیا‪ .‬فیلمبردار‬ ‫زیراب‪ :‬اصغر بشــارتی‪ .‬مدیــر تولید‪ :‬مهــدی مددکار‪.‬‬ ‫اهنگساز‪ :‬محمد فرشته نژاد‪ .‬طراح صحنه و لباس‪ :‬مجید‬ ‫علی اسالم‪ .‬عکس‪ :‬مصطفی مهدوی‪ .‬دستیاران کارگردان‪:‬‬ ‫محمد حمیدی‪ ،‬حامد نوبری‪ .‬پشــتیبانی تولید‪ :‬محمد‬ ‫حبیبــی‪ .‬بازیگران‪ :‬محمــد ازادی‪ .‬حدیثه کرمی‪ .‬جعفر‬ ‫قاسمی‪ .‬مهران مظفری‪ .‬محمد طاهر عزیزپور‪ .‬غالم رنجبر‪.‬‬ ‫بهرام کمیجانی‪.‬‬ ‫به گفته برگزارکنندگان جشنواره امسال قرار است بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬فیلم سینمایی‪ ،‬کوتاه و مستند از ‪ ۵۰‬کشور دنیا‬ ‫و نیز فیل م هایی که کودکان و نوجوانان کارگردانی کرده‬ ‫اند‪ ،‬به نمایش درایند‪.‬‬ ‫بنیانگذاران این جشنواره معتقدند‪ :‬فیلم قویترین رسانه‬ ‫برای نشــان دادن واقعیت به کودکان و نوجوانان است و‬ ‫می توانــد جایگزین جالب و جذابی برای موضوعات مورد‬ ‫بحث جوانان مانند موضوعات حیاتی‪ ،‬شخصی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اخالقی و جهانی شود‪.‬‬ ‫در این جشنواره همچنین اثار دیگری از فیلمهای کانون‬ ‫پرورش فکری کــودکان و نوجوانان به نمایش درخواهد‬ ‫امد‪.‬هشــتمین جشــنواره بین المللی فیلــم کودکان و‬ ‫نوجوانان اســمایل از ‪ ۲۴‬تا ‪ ۳۰‬اوریل ‪ ۲۰۲۲‬برابر با ‪ ۴‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬اردیبهشــت‪ ۱۴۰۱‬در شهر دهلی نو کشور هند در‬ ‫حال برگزاری است‪.‬‬ ‫ارکستر ملی ایران «عودالجان تا‬ ‫اذربایجان» را اجرا می کند‬ ‫ارکســتر ملی ایــران‪ ،‬در تازه ترین رویداد خود‪ ،‬کنســرت‬ ‫«عودالجان تا اذربایجــان» را در تاالر وحدت روی صحنه‬ ‫می برد‪ .‬به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد رودکی‪،‬‬ ‫ارکستر ملی ایران‪ ،‬با کنســرت «عودالجان تا اذربایجان»‬ ‫به رهبری شــهرام توکلی ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬اردیبهشت ماه ساعت‬ ‫‪ ۲۱:۳۰‬در تاالر وحدت به روی صحنه خواهد رفت‪ .‬در این‬ ‫برنامه اثاری از اهنگسازان ایرانی چون فرهاد فخرالدینی‪،‬‬ ‫علی تجویدی‪ ،‬پرویز یاحقی‪ ،‬مجید وفادار‪ ،‬محمد حیدری‪،‬‬ ‫شهرام توکلی‪ ،‬حسین زندیان و نیز اهنگسازان اذربایجانی‬ ‫از جمله خیام میرزازاده‪ ،‬واصف ادی گوزلُف‪ ،‬علی سلیمی‪،‬‬ ‫جهانگیرف اجرا خواهد شد‪ .‬کنسرت «عودالجان‬ ‫جهانگیر‬ ‫ُ‬ ‫تا اذربایجان»‪ ،‬دارای رپرتواری ترکیبی از قطعات مربوط به‬ ‫تهران قدیم و همچنین موسیقی اذربایجان است‪ .‬عودالجان‬ ‫نام یکی از محله های زیبای تهران قدیم و انتخاب این عنوان‬ ‫ناظر به مشــترکات این دو فرهنگ است‪ .‬خوانندگان این‬ ‫کنسرت نوید نوروزی و مهدی محمدی هستند و همچنین‬ ‫امینغفاریتکنوازویولنایناجرااست‪.‬عالقه مندانمی توانند‬ ‫بلیت این کنسرت را از سامانه ایران کنسرت تهیه کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫هوای مازندران گرم تر می شود‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫هواشناسی مازندران با بیان اینکه ناپایداری های جوی تا اوایل هفته اینده همچنان تداوم خواهد داشت از افزایش تدریجی دمای هوا در شهرهای مختلف این استان از فردا تا پایان روز جمعه خبرداد‪ .‬هواشناسی‬ ‫مازندران پیش بینی کرد که با وجود سامانه ناپایدار جوی که بیشتر ارتفاعات استان را تحت تاثیر قرار می دهد و با بارش رگبار باران‪ ،‬وزش باد نسبتا شدید و وقوع رعد و برق نیز همراه است‪ ،‬دمای هوا از فردا تا پایان هفته‬ ‫جاری روند افزایشی را در پیش خواهد گرفت بگونه ای که دمای هوا در برخی مناطق تا‪ ۲۶‬درجه سانتی گراد باالی صفر افزایش می یابد‪ .‬طبق پیش بینی هواشناسی‪ ،‬اسمان مازندران هر چند از امروز سه شنبه تا شنبه‬ ‫هفته اینده در مناطق ساحلی و جلگه ای با بارش های پراکنده باران و در ارتفاعات و مناطق کوهستانی نیز با رگبار پراکنده باران‪ ،‬وزش باد نسبتا شدید و رعد و برق همراه است اما دمای هوا نیز تاپایان روز جمعه روند‬ ‫افزایشی را در پیش خواهد داشت و شهروندان در مناطق ساحلی و جلگه ای افزایش دمای ببین دو تا پنج و در مناطق کوهستانی و ارتفاعات نیز بین یک تا پنج درجهای دما را شاهد خواهند بود‪ .‬پیش بینی می شود‬ ‫بیشترین میزان افزایش دما طی این مدت در گلوگاه ثبت شود و دمای هوای این شهر را از‪ ۲۱‬درجه باالی صفر در گرم ترین زمن روز جاری با پنج درجه افزایش در روز جمعه به‪ ۲۶‬درجه سانتی گراد باالی صفر برساند‪.‬‬ ‫سرپرست ابفای استان اصفهان خبرداد؛‬ ‫اخبار‬ ‫بیمه سالمت همواره در حال‬ ‫افزایش پوشش بیمه و خدمات و‬ ‫گسترشهدفمندچترحمایتاز‬ ‫بیمهشدگاناست‬ ‫خوب‪-‬استان بوشــهر‪:‬دکتر پرویز رمضانی مدیرکل بیمه‬ ‫سالمت استان بوشهر گفت‪ :‬گســترش تعهدات خدمات‬ ‫توانبخشــی ‪ ،‬افزایش ســقف قیمت و تعهد هزینه های‬ ‫اورتز و پروتزهای تهیه شــده توســط معلوالن جســمی‬ ‫حرکتی (با تاییدیه ســازمان بهزیســتی) ‪ ،‬حذف سقف‬ ‫خدمــات فیزیوتراپی دو انــدام بــرای مددجویان تحت‬ ‫پوشش بهزیســتی ‪ ،‬خدمات کار درمانی مرتبط در بخش‬ ‫بســتری و خدمات مشاوره روانشناسی در بیماران اوتیسم‬ ‫‪ ،‬از جمله اقدامات هدفمند و موثر ســازمان بیمه سالمت‬ ‫اســت‪.‬وی با بیان این مطلب که بیمه سالمت همواره در‬ ‫حال افزایش پوشــش بیمه و خدمات و گسترش هدفمند‬ ‫چتر حمایت از بیمه شدگان است گفت‪ :‬برنامه های تکمیل‬ ‫پوشش بیمه محالت کم برخوردار و ارائه خدمات از طریق‬ ‫پزشــک خانواده ‪ ،‬تعهد هزینه خدمات درمــان ناباروری ‪،‬‬ ‫خدمات توانبخشی و افزایش تعهد داروها و خدمات بویژه‬ ‫برای بیماران مزمن ‪ ،‬مددجویان و بیماران کرونایی در همین‬ ‫راستا است‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت ‪ :‬سه محور اصلی‬ ‫رسالت سازمان بیمه سالمت شامل پوشش همگانی بیمه‬ ‫سالمت ‪ ،‬رویکرد سالمت محوری و حفاظت مالی از مردم در‬ ‫برابر هزینه های سالمت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم عنوان کرد‪:‬‬ ‫افزایش تولید خلق ثروت است‬ ‫خوب‪-‬اســتان ایالم‪:‬مدیرعامل شــرکت پتروشیمی ایالم‬ ‫افزایش تولید را خلق ثروت ارزیابی کرد و با بیان اینکه تالش‬ ‫ما بر این بوده است که کارگران و کارکنان دغدغه ی معاش‬ ‫نداشته باشند تاکید کرد‪:‬همان گونه که نیروهای پرتالش‬ ‫مجتمع چــر خ تولید را به حرکت دراورده اند ما نیز وظیفه‬ ‫داریم نگذاریم چرخ زندگی کارکنان از حرکت باز ایستد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی ایالم‬ ‫‪،‬مهندس نجفی ســمنانی در دیدار کارکنان پتروشیمی‬ ‫ایالم به مناســبت هفته کار و کارگر با تمجید از توان‬ ‫‪ ،‬تجربه و تخصص جوانان اســتان ایالم گفت‪:‬شــرکت‬ ‫پتروشیمی ایالم به عنوان بزرگ ترین واحد غرب کشور‬ ‫در تمام زمینه ها باید ســرامد باشد‪.‬وی تولید مستمر‬ ‫‪،‬افزایش بهره وری و خلق ثروت د ر صنعت را از مصادیق‬ ‫جهاد اقتصادی کارکنان و متخصصان شرکت برشمرد‬ ‫و ادامه داد‪:‬صنعت پتروشیمی به عنوان موتور محرکه ی‬ ‫اقتصاد کشور در شرایط دشوار تحریم در قالب صادرات‬ ‫و ارزاوری کمک شــایانی به تحرک چرخه ی توسعه در ‬ ‫کشور داشــت‪.‬وی با اشــاره به اینکه پتروشیمی ایالم‬ ‫جوان است و با افزایش تولید بدهی های انباشته شده به‬ ‫دلیل تاخیر در راه اندازی فازهای اول و دوم را پرداخت‬ ‫خواهد کرد ادامه داد‪ :‬با افزایش تولید اتیلن و هیدروژن‬ ‫در اینــده نزدیک و با رفع مشــکالت موجود خبرهای‬ ‫امیدبخشی از تریبون پتروشیمی منعکس خواهد شد‪.‬در‬ ‫این اییــن کارکنان نیز نقطه نظرات خــود را در قالب‬ ‫نشســت هم اندیشــی مطرح کردند و با اهدای تندیس‬ ‫«قدردانیم» و لوح ســپاس از حســن نجفی سمنانی‬ ‫مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایالم تقدیر نمودند‪.‬‬ ‫شهردار اهواز‪:‬‬ ‫افتتاح پروژه ها بهانه ای برای‬ ‫ارتباطمستقیموتعاملبا‬ ‫شهرونداناست‬ ‫خوب‪-‬استان خوزستان‪:‬رضا امینی شهردار اهواز صبح امروز‬ ‫در جمع مدیران شهری عنوان کرد‪ :‬ما در شهر اهواز هفت‬ ‫ورودی داریم و به دنبال زیباسازی و نوسازی انها هستیم و‬ ‫پروژه های بسیار دیگری نیز در دست اقدام داریم‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫مناطق چندگانه اهواز باید در هر هفته یک پروژه شاخص‬ ‫برای افتتاح داشته باشند‪ .‬ما باید تالش کنیم تا نگاه مردم‬ ‫به مجموعه شهرداری اهواز مثبت باشد‪.‬شهردار اهواز علت‬ ‫برگزاری افتتاحیه پروژه ها در شهر اهواز را در ابتدا ارتباط‬ ‫مستقیم با مردم و سپس ایجاد فضای گفتگو بین مجموعه‬ ‫شــهرداری و شهروندان دانست و ادامه داد‪ :‬شهرداری اهواز‬ ‫به دنبال این است تا کلیه پروژه های برزمین مانده در این‬ ‫شــهر را به سرانجام برساند‪ .‬ما باید به هر بهانه ای که شده‬ ‫به مناطق محروم برویم و از نظرات مردم الگو بگیریم‪.‬امینی‬ ‫گفت‪ :‬افتتاح پروژه های مختلف باعث می شــود تا حس‬ ‫رقابت در بین شــهرداران مناطق چندگانه ایجاد شود و به‬ ‫صورت کلی همه این موارد باعث می شود تا کم کم قطار‬ ‫توسعه شهر اهواز به حرکت در بیاید‪.‬‬ ‫ادامه ابرسانی سیار به ‪ 305‬روستای استان اصفهان در سال ‪1401‬‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬سرپرست ابفای استان اصفهان‬ ‫از ادامه ابرسانی ســیار به ‪ 305‬روستای این استان در طول سال‬ ‫جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ناصر اکبری‪ ،‬خشکسالی های مستمر و کاهش ابدهی منابع محلی‬ ‫را از جمله عوامل تامین اب روســتاها به صورت سیار اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد فقط ‪ 195‬روســتا تحت پوشــش شرکت اب و‬ ‫فاضالب اســتان اصفهان هستند اما این شرکت به لحاظ رسالت و‬ ‫مســئولیت اجتماعی که بر عهده دارد‪ ،‬اب شرب سالم و بهداشتی‬ ‫مردم ساکن در ‪ 110‬روســتای غیر تحت پوشش را نیز به صورت‬ ‫سیار تامین می کند‪.‬‬ ‫وی جمعیت تحت پوشش ابرسانی سیار در ‪ 305‬روستای یاد شده‬ ‫را ‪ 38‬هــزار نفر اعالم کرد و افزود‪ :‬ماهیانه به طور میانگین با بهره‬ ‫گیری از ‪ 30‬دستگاه تانکر‪ ،‬بالغ بر‪ 25‬هزار متر مکعب اب در این‬ ‫روستاها توزیع می شود‪.‬‬ ‫اکبــری در عین حال افــزود‪ :‬با افزایش دما بــه بیش از‪ 38‬درجه‬ ‫ســانتیگراد در ماه های مرداد و شــهریور تعداد روستاهای تحت‬ ‫پوش ابرسانی سیار به ‪ 356‬روستا‪ ،‬تعداد تانکرهای ابرسان به ‪60‬‬ ‫دســتگاه و حجم اب توزیع شده به ‪ 38‬هزار متر مکعب در ماه می‬ ‫رسد‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگری از ســخنانش بــه پراکندگــی جغرافیایی‬ ‫روســتاهای تحت پوشــش ابرسانی ســیار اشــاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهرســتان نایین با ‪ ، 131‬اردستان با ‪ ، 73‬کوهپایه با ‪ ، 39‬خور و‬ ‫بیابانک با ‪ ، 23‬جرقویه با ‪ ، 21‬بویین و میاندشــت با ‪ ،17‬چادگان‬ ‫با ‪ ،16‬فریدن با ‪ ،8‬نطنز با ‪ ،8‬شــاهین شــهر و میمه با ‪ ،7‬تیران‬ ‫با ‪ ،7‬ســمیرم با ‪ ،3‬شــهرضا با ‪ 2‬و براان و کرارج با ‪1‬روســتا به‬ ‫ترتیب بیشــترین روستاهای تحت پوشش ابرسانی سیار را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫سرپرست ابفای استان اصفهان‪ ،‬فاصله بسیار زیاد برخی از روستاها‬ ‫با تاسیســات ابرســانی و صعب العبور بودن مســیر دسترسی به‬ ‫ان هــا را یکی دیگر از موانع تامین اب شــرب پایدار در مناطق‬ ‫روســتایی دانســت و اظهار امیدواری کرد با اجــرای طرح های‬ ‫مجتمع های ابرســانی روستایی در ســال جاری‪ ،‬تعداد ‪ 20‬تا‪30‬‬ ‫روســتا در شهرستان های نایین‪ ،‬اردســتان‪ ،‬سمیرم و چادگان به‬ ‫شبکه ابرسانی پایدار وصل شوند‪.‬اضافه می شود از مجموع ‪1302‬‬ ‫روستای استان تعداد ‪ 949‬روستا تحت پوشش خدمات شرکت اب‬ ‫و فاضالب اســتان اصفهان قرار دارند که ‪ 808‬روســتا بیش از ‪20‬‬ ‫خانوار و ‪ 141‬روستا کمتر از ‪ 20‬خانوار جمعیت دارند‪.‬‬ ‫هرگونه خرید و عرضه کاغذ چاپ و تحریر خارج از نظام بورس کاالی ایران‬ ‫از ‪ 15‬اردیبهشت ماه سال جاری تخلف میباشد‬ ‫خوب‪-‬اســتان گلستان‪:‬سرپرســت اداره کل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان با اعالم‬ ‫این خبرگفت‪ ،‬از تاریخ ‪ 15‬اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری الزاماً عرضه داخلی کاغذ چاپ و تحریر در‬ ‫بــورس کاال مجاز بوده و هرگونه خرید و عرضه‬ ‫خارج از بورس کاالی ایران ممنوع می باشــد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارت استان گلســتان ‪ ،‬درویش علی حسن‬ ‫زاده گفت‪ ،‬با توجه به ایجاد فضای ازاد و رقابتی‬ ‫در خریــد و فــروش کاال و همچنیــن قوانین‬ ‫موضوعه در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و‬ ‫تولید کنندگان و برابر سیاست های ابالغی دفتر‬ ‫صنایع معدنــی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫‪ ,‬از تاریخ ‪ 15‬اردیبهشــت ماه سال جاری الزاماً‬ ‫عرضــه داخلی کاغذ چــاپ و تحریر در بورس‬ ‫کاال مجاز بــوده و هرگونه خرید و عرضه خارج‬ ‫از بورس کاالی ایران ممنوع می باشد‪..‬حســن‬ ‫زاده در ادامــه افزود‪ ،‬تمامــی واحدهای تولید‬ ‫کننــده و وارد کننده کاغذ چاپ و تحریر مکلف‬ ‫به پیگیری ثبت نام و اخذ کد بورسی در طی دو‬ ‫هفته اینده بوده و میبایست محصوالت خود را‬ ‫در بورس کاال عرضه نمایند‪.‬وی همچنین ادامه‬ ‫داد‪ ،‬از محسنات این اقدام شفاف سازی در خرید‬ ‫و عرضه کاال و همچنین جلوگیری از احتکار‪ ،‬و‬ ‫کمبــود و عدم عرضه بموقع کاال در بازار و دیگر‬ ‫تخلفات احتمالی مبیاشــد‪.‬این مقام مســئول‬ ‫همچنان افــزود‪ ،‬کلیه مراحل اخــذ کد بورس‬ ‫کاالی ایــران‪ ،‬ثبت نام‪ ،‬دریافت کد نقش‪ ،‬اظهار‬ ‫تولید و ثبت معامالت (ثبت فاکتور الکترونیکی)‬ ‫تولیــد کنندگان و خریداران در ســامانه جامع‬ ‫تجــارت برای عرضــه کنندگان کاغــذ چاپ و‬ ‫تحریرتا پایان روز پانزدهم اردیبهشــت ماه سال‬ ‫جاری قابل انجام بوده و پس از موعد مقرر بمنزله‬ ‫خرید خارج از شبکه بوده و فاقد وجاهت قانونی‬ ‫میباشد و مستوجب مجازات های قانونی میباشد‬ ‫‪.‬سرپرســت اداره کل صمت استان گلستان در‬ ‫خاتمه افزود‪ ،‬کلیه فروشندگان و خریداران کاغذ‬ ‫چــاپ و تحریر و همچنین شــهروندان محترم‬ ‫میتوانند تخلفــات احتمالی موجود و همچنین‬ ‫ســواالت مربوط در این خصــوص را از طریق‬ ‫سامانه گویای تلفنی ‪ 124‬اداره کل صمت استان‬ ‫گلستان به کارشناسان مربوط گزارش نموده تا‬ ‫سریعاً مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تودیع و معارفه معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت ابفای گیالن‬ ‫خوب‪-‬اســتان گیــان‪ :‬در مراســمی معــاون‬ ‫خدمــات مشــترکین و درامد شــرکت اب و‬ ‫فاضالب گیالن تودیع و معارفه شــد‪.‬به گزارش‬ ‫دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب گیالن؛ رئیس هیــات مدیره و‬ ‫مدیرعامل شرکت در سخنانی معاونت مشترکین‬ ‫را شــاهرگ حیاتی شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫دانست و گفت‪ :‬همه پروژه های اجرایی به منظور‬ ‫بهره مندی حوزه مشــترکین است و همکاری‬ ‫ســایر معاونت ها جهت ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫مشترکین تحت پوشش‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫مازیار علی پــور با قدردانــی از زحمات معاون‬ ‫پیشــین خدمات مشترکین و درامد شرکت اب‬ ‫و فاضالب گیالن؛ تغییرات سازمانی و انتصابات‬ ‫جدید را در راســتای تحقق اهداف شــرکت و‬ ‫حرکت به سوی رشد و تعالی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫از معاون جدید پیگیری و پیاده سازی ائین نامه‬ ‫های عملیاتی در حوزه مشترکین انتظار می رود‬ ‫و باید تسلط کاملی بر ائین نامه ها داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین رضا ســبحانی معاون پیشین خدمات‬ ‫مشترکین و درامد شرکت ابفای گیالن گزارشی‬ ‫از فعالیــت هــای انجام شــده طی ‪ 4‬ســال‬ ‫مســئولیت در ایــن معاونــت ارائــه داد و‬ ‫ســاماندهی حوزه مشــترکین پس از یکپارچه‬ ‫ســازی شــرکت های اب و فاضالب شــهری‬ ‫و روســتایی‪ ،‬پیاده ســازی تعرفه هــا و اجرای‬ ‫سیستم جدید مبتنی بر خدمات الکترونیک را‬ ‫از مهم ترین اقدامات انجام شــده در این مدت‬ ‫ذکر کرد‪.‬‬ ‫نرخ اب بها برای مشترکینی که الگوی مصرف را عایت کنند ‪ ،‬افزایش نمی یابد‬ ‫خوب‪-‬اســتان مرکزی‪:‬قیمــت اب بــرای‬ ‫مشــترکین خانگی که بر اساس الگوی مصرف‬ ‫ماهانه تا ‪ 14‬مترمکعــب اب مصرف نمایند ‪،‬‬ ‫افزایش نخواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان مرکزی مهندس یوسف عرفانی نسب‬ ‫مدیر عامل این شرکت با بیان خبر فوق افزود‪:‬‬ ‫الیحــه بودجــه ‪ ۱۴۰۱‬وزارت نیــرو با هدف‬ ‫اصالح تعرفه های اب به منظور مدیریت بهینه‬ ‫مصرف و تشــویق به رعایت الگوی مصرف اب‬ ‫توســط مشترکین خانگی تهیه شده است و بر‬ ‫اساس ان قبوض اب بها مشترکین پر مصرف‬ ‫بــا افزایش نــرخ اب ها و به صــورت پلکانی‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه الگوی مصــرف اب برای‬ ‫مشــترکین خانگــی در اســتان مرکزی ‪14‬‬ ‫مترمکعب در ماه ‪ ،‬تعیین شــده است ‪ ،‬افزود ‪:‬‬ ‫به طور میانگین در سال گذشته ‪ 48‬درصد از‬ ‫مشترکین خانگی الگوی مصرف اب را رعایت‬ ‫نموده اند‪.‬وی با اشــاره به میزان تعرفه اب در‬ ‫ویالها ‪ ،‬باغ ویال ها‪ ،‬خانه باغ ها و مجتمع های‬ ‫مسکونی که محل زندگی دائمی و کسب و کار‬ ‫افراد نیستند اظهار داشــت‪ :‬در اقامتگاه های‬ ‫غیردائم در صورت رعایت الگوی مصرف اب تا‬ ‫ظرفیت قراردادی با افزایش نرخ اب بها مواجه‬ ‫نخواهند شــد و برای مصارف مازاد بر ظرفیت‬ ‫قراردادی نرخ اب ازاد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫مهندس عرفانی نســب با اشــاره بــر اعمال‬ ‫معافیت مشــمولین کم مصرف تحت حمایت‬ ‫سازمان های بهزیســتی و کمیته امداد افزود‪:‬‬ ‫این دسته از مشــترکین چنانچه در هر دوره‬ ‫مصــرف ماهانه یک ســوم الگــوی مصرف را‬ ‫رعایت کنند مشــمول معافیت شده و هزینه‬ ‫اب بها برای این دســته از مشــترکین رایگان‬ ‫محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ 43‬درصد از مشــترکین اب‬ ‫اســتان تا ‪ ۲‬برابر الگــوی مصرف‪ ،‬اب مصرف‬ ‫می کننــد عنوان کرد‪ 9 :‬درصد از مشــترکین‬ ‫اب خانگی بیش از ‪ ۲‬برابر الگوی تعیین شــده‬ ‫اب مصرف می کنند که بیشــترین این تعداد ‪،‬‬ ‫مشترکین ســاکن در روستا و جزو مشترکین‬ ‫پرمصرف محسوب می شوند‪.‬‬ ‫صدور بیش از ‪ ۵‬هزار کارت تردد دام برای عشایر اردبیل‬ ‫خوب‪-‬اســتان اردبیل‪:‬مدیرکل امور عشــایری استان اردبیل‬ ‫گفــت‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۵‬هزار کارت تردد بــرای دام های‬ ‫عشایری استان اردبیل صادر شده است‪.‬‬ ‫معرفــت اذری در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در راســتای‬ ‫قانون نظــام جامع دامپروری کشــور هرگونه خرید‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫نگهــداری و جابجایی دام زنده فاقد پــاک و هویت گذاری‬ ‫ممنوع بوده و در صورت مشــاهده به عنوان قاچاق محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از مجموع یک میلیون و ‪ ۳۵۳‬هزار و‪ ۳۷۰‬راس دام‬ ‫عشــایر کوچنده استان اردبیل تعداد ‪ ۹۴۲‬هزار و ‪ ۹۶۴‬راس‬ ‫دام عشــایر کوچنده معادل ‪ ۷۰‬درصد دام های عشایر تحت‬ ‫پوشــش هویت گذاری و پالک کوبی قرار گرفته است و نیز‬ ‫‪ ۵۱۱۲‬کارت تردد برای دام های عشایری صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور عشــایر استان اردبیل با بیان اینکه پالک کوبی‬ ‫به گوش دام نصب می شود و دارای مشخصه کشوری‪ ،‬استانی‬ ‫و شهرســتانی بوده که مختص هر منطقه است‪ ،‬گفت‪ :‬هویت‬ ‫دار کردن دام ها در کنترل و کاهش بیماری های مشترک بین‬ ‫انســان و دام تاثیر بسزایی داشته و نقش موثری در کنترل و‬ ‫جلوگیری از قاچاق دام دارد‪.‬‬ ‫اذری گفت‪ :‬دامداران عشــایر که مبادرت به حمل و نقل دام‬ ‫در غیر از زمان کوچ نمایند باید از ادارات دامپزشــکی و سایر‬ ‫ارگان های مربوط مجوزهای الزم را دریافت دارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫جمعی از دانشجویان با رهبر معظم انقالب دیدار می کنند‬ ‫جمعی از دانشجویان با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار می کنند‪ .‬جمعی از دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی سراسر کشور‬ ‫با حضرت ایت اهلل خامنه ای دیدار خواهند کرد‪.‬این دیدار با رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬به صورت حضوری در حسینیه امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد و در ابتدای‬ ‫برنامه نمایندگان تشکل های دانشجویی به بیان نظرات و دیدگاه های خود می پردازند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫وزیر کشور اعالم کرد؛‬ ‫تعطیالتعیدفطرممنوعیتترددنداریم‬ ‫وزیر کشــور از عدم ممنوعیت تردد برای تعطیالت عید فطر خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬نماز عید فطر امســال در تمامی مســاجد و مصلی ها‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫احمد وحیدی‪ ،‬روز سه شــنبه در جلسه قرارگاه ستاد ملی کرونا‬ ‫گفت‪ :‬در این جلســه مطالب مختلفی در رابطه با اخرین وضعیت‬ ‫کرونا در کشور صحبت شد‪ ،‬اکنون وضعیت خوبی در رابطه با کرونا‬ ‫در کشــور داریم اما این موقعیت نباید موجب عادی انگاری شود و‬ ‫شیوه های بهداشتی را کنار بگذاریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به همین دلیل در برنامه هــای اتی مانند روز قدس و‬ ‫عید فطر باید شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل رعایت شوند‪.‬‬ ‫وزیر کشــور گفــت‪ :‬در رابطه بــا وضعیت کرونا در کشــورهای‬ ‫دیگر مورد خاصی از بابت ســویه هــای جدید نداریم و فع ً‬ ‫ال نیاز به‬ ‫محدودیت ترددی در رابطه با رفت و امد مســافران بین کشورهای‬ ‫دیگر وجــود ندارد‪ .‬وحیدی با تاکید بر اینکه افرادی که تاکنون دز‬ ‫ســوم واکســن کرونا را نزده اند اقدام به زدن دز سوم کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصناف بایــد پروتکل ها را به خوبی رعایت کنند و عادی انگاری در‬ ‫این زمینه نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۲‬درصد از مدارس حضوری شــده اند و تا‬ ‫به امروز گزارشــی از اینکه وضعیت سالمتی دانش اموزان به خطر‬ ‫افتاده‪ ،‬نداشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر کشــور از پملب ‪ ۹۳۶‬واحد صنفی در کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫درست است وضعیت کشور در رابطه با کرونا در شرایط خوبی قرار‬ ‫دارد اما اگر اصناف نخواهند پروتکل های بهداشــتی را رعایت کنند‬ ‫مجبوری با انها برخورد کنیم‪.‬‬ ‫وی در پاســخ مبنی بر اینکــه ایا ممنوعیت تــردد جاده ای در‬ ‫تعطیــات عید فطر داریم یا خیر گفــت‪ :‬ممنوعیت جاده ای برای‬ ‫تعطیالت عید فطر در نظر گرفته نشده‪ ،‬سفر ازاد است‪ ،‬اما همچنان‬ ‫بر زدن ماسک و رعایت شیوه نامه های بهداشتی و همچنین تزریق‬ ‫دز سوم واکسن تاکید می شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا تصمیمی‬ ‫بر جابجایی استانداران در کشور گرفته شده‪ ،‬گفت‪ :‬لیست هایی که‬ ‫از جابجایی اســتانداران در کشور در فضای مجازی منتشر می شود‬ ‫به هیچ عنوان صحت نــدارد‪ ،‬این موضوع را تکذیب می کنم و باید‬ ‫از اینجا اعالم کنم استانداران ما شبانه روز در حال فعالیت هستند‬ ‫و انتشــار چنین لیست هایی به هیچ عنوان به پیشبرد اهداف دولت‬ ‫کمکی نمی کند‪ .‬وزیر کشــور در پاســخ به سوال مبنی بر اینکه ایا‬ ‫نماز عید فطر در تمامی مساجد برگزار می شود یا محدودیت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نماز عید فطر در تمامی مساجد (روباز و مسقف)‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا همچنان برای مرز زمینی‬ ‫با عراق داشتن ویزا الزم است‪ ،‬گفت‪ :‬بله‪ ،‬متاسفانه رایزنی هایی که‬ ‫با دولت عراق داشــته ایم هنوز به نتیجه نرسیده و افرادی که قصد‬ ‫دارند از مرز زمینی به عراق سفر کنند حتماً باید ویزا داشته باشند‬ ‫اما برای ســفر به عراق از طریق پرواز (مرز هوایی) احتیاجی به اخذ‬ ‫ویزا نیست‪ .‬وی همچنین درباره تردد از مرز زمینی بدون روادید به‬ ‫عراق گفت‪ :‬رایزنی با دولت عراق انجام شده اما هنوز تصمیمی مبنی‬ ‫بر تردد بدون ویزا و روادید گرفته نشــده است و زائران با روادید از‬ ‫مرز زمینی عبور می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاســخ به ســوالی مبنی بر اخرین وضعیت مرز‬ ‫دوغارون گفت‪ :‬انچه که در مرز اتفاق افتاده حاصل سوءتفاهم برخی‬ ‫مســئوالن محلی افغانســتان درباره محدوده مرزی است و به انها‬ ‫یاداوری شــد که باید محدوده های مرزی را رعایت کنند‪ .‬برادران‬ ‫ما در نیروهای مســلح و نیروی انتظامی تذکــرات الزم را دادند و‬ ‫امیدواریم توجه کنند‪ .‬مسائل دوستی بین دو کشور را نباید افرادی‬ ‫بر اثر سوءبرداشــت و سوءتفاهم دچار خدشه کنند‪ .‬ملت افغانستان‬ ‫از این موضوع حتماً ضرر خواهند کرد چراکه حمل و نقل جاده ای و‬ ‫تامین مایحتاج مردم افغانستان که از طریق مرزها صورت می گیرد‬ ‫و تجار ما انجام می دهند در صورت بروز هر مشکلی اولین کسی که‬ ‫ضربه می خورد مردم عزیز افغانستان هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما توصیه می کنیم هر ابهامی که وجود داشته باشد‬ ‫باید بین مرزبانان دو کشــور و دستگاه های رسمی دو کشور بحث‬ ‫شــده و ابهام رفع شود کام ً‬ ‫ال مسئله روشن است و امیدواریم شاهد‬ ‫این چنین اتفاقاتی نباشــیم البته بخش دیپلماسی ما نیز تماسهای‬ ‫الزم را گرفته و تذکرات الزم را داده اند امیدواریم مســئوالن محلی‬ ‫مراقبت کنند که دیگر با مشکل مواجه نشویم‪.‬‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون ُدز واکسن کرونا در انبارها‬ ‫دولت ریسک تولید واکسن ایرانی را بپذیرد‬ ‫عضو کمیتــه ملی واکسیناســیون کرونا با اشــاره به کاهش‬ ‫تقاضای جهانی واکسن کرونا‪ ،‬این موضوع را چالش این روزهای‬ ‫عرصه واکسن سازی خواند و درباره سرنوشت واکسن های ایرانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه ادامه تولید واکســن های ایرانی به چه صورت باشد‬ ‫یک تصمیم سیاسی است؛ نباید ریسک را به واکسن ساز تحمیل‬ ‫کرد؛ بلکه مانند ســایر کشورها باید ریســک را به سمت دولت‬ ‫برد و الزم است واکسن سازها حفظ شوند‪ .‬دکتر مصطفی قانعی‪،‬‬ ‫درباره اخرین اخبار واکسن های ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫اکنون قرارداد واکسن های تولید شده بسته شده است و بخشی‬ ‫از انها مانند واکسن اسپایکوژن‪ ،‬کووپارس‪ ،‬نورا‪ ،‬فخرا و‪ ...‬توسط‬ ‫ســازمان غذا و دارو یا هیئت امنای ارزی خریداری شــده است‪.‬‬ ‫این واکســن ها اکنون در انبار موجود هستند‪ .‬امار دقیقی ندارم‬ ‫اما تصور می کنم هر واکسنی حداقل یک تا ‪ ۵‬میلیون دز قرارداد‬ ‫خرید داشته است که پول ان باید به شکل کافی پرداخت شود‪.‬‬ ‫‪ ۲‬واکسن جدید در استانه ورود به مطالعه بالینی‬ ‫او در پاسخ به درباره واکسن ‪ MRNA‬شرکت رناپ نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬این واکسن هنوز نتوانسته است اخرین مجوزهایش را برای‬ ‫ورود به فاز بالینی اخذ کند‪ .‬مشکالتی اداری دارد که باید کمک‬ ‫کنیم رفع شود‪ .‬وی درباره واکسن ادنوویروسی پاستور نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬این واکســن مرحله پیش بالینی را طی کرده اســت و باید‬ ‫مجوز ورود به کارازمایی بالینی را بگیرد‪ .‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫کامل بودن ســبد واکسیناســیون ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید همه‬ ‫انواع واکســن در سبد واکسیناسیون ما اعم از واکسن با ساختار‬ ‫ویروس کشــته شــده‪ ،‬پروتئینی و‪ ...‬وجود داشته باشد‪ .‬واکسن‬ ‫اســپوتنیک نیز تحت لیسانس روسیه در ایران تولید شده است‬ ‫که مباحثی در مورد بازار مصرف ان وجود دارد‪ .‬خودشان اعالم‬ ‫کردند که تولید صورت گرفته و منتظر خرید واکسن هستند اما‬ ‫بحث این اســت که اگر خرید هم انجام شود‪ ،‬با توجه به میزان‬ ‫واکسیناســیون صورت گرفته در کشــور‪ ،‬در مصرف ان مشکل‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫دپوی ‪ ۵۰‬میلیون ُدز واکسن در انبارها‬ ‫قانعــی تاکید کرد‪ :‬با این اوصاف ما وضعیت خوبی داریم و کل‬ ‫نیاز داخل به واکســن در حال تامین شدن است و خوشبختانه‬ ‫مشکلی با تامین واکسن نداریم‪ .‬البته به طور کلی در دنیا و ایران‬ ‫مصرف واکسن کاهش یافته است که این چالش امروز ما است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســال گذشته بحث ســ ِر نبود واکسن بود و امسال‬ ‫بحث ســر فروش واکسن ها اســت‪ .‬داخل انبارها ‪ ۵۰‬میلیون دز‬ ‫واکســن (ایرانی و خارجی) دپو داریم و اکنون موضوع مهم این‬ ‫اســت که چگونه واکسن ســازها را حمایت کنیم تا از دور خارج‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫ادامه تولید واکسن های ایرانی چگونه خواهد بود؟‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اینکه ادامه تولید واکسن های ایرانی به چه صورت‬ ‫باشد یک تصمیم سیاسی اســت‪ ،‬نباید ریسک را به واکسن ساز‬ ‫تحمیل کرد؛ بلکه مانند ســایر کشورها باید ریسک را به سمت‬ ‫دولت برد؛ بنابراین الزم است واکسن سازها حفظ شوند چون ما‬ ‫نمی دانیم موتاســیون بعدی ویروس به چــه صورت خواهد بود‬ ‫و چقدر طول می کشــد‪ .‬واکسن ســازها نباید از دور خارج شوند‬ ‫کــه اگر این اتفاق رخ دهد دوباره بایــد به واردات روی بیاوریم‪.‬‬ ‫علی رغم کاهش مصرف واکســن در ســطح جهانی و همچنین‬ ‫ایران‪ ،‬اما تولید واکسن ها باید تا حدی که شرکت ها از هم نپاشد‪،‬‬ ‫ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫دولت ریسک تولید واکسن را بپذیرد‬ ‫عضو کمیته ملی واکسیناســیون کرونا‪ ،‬مجددا تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫این میان یک ریسک وجود دارد که نباید به واکسن ساز تحمیل‬ ‫شود‪ .‬در مدل تجاری یک زمان محصول برای بازار تولید می شود‬ ‫ت است‪ ،‬اما وقتی کسی برای دولت‬ ‫که پیش بینی ان با خود شرک ‬ ‫دســت به تولید می زند‪ ،‬خود دولت باید ریســک ان را بپذیرد و‬ ‫هیچ راهی جز این کار نیست‪ .‬وی با اشاره به ذخیره ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دزی واکســن در انبارهای کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برخی واکسن های‬ ‫خارجی خریداری شده به دلیل عدم استقبال از تزریق دز سوم‪،‬‬ ‫در حال نزدیک شــدن بــه تاریخ انقضای خود هســتند‪ .‬تاریخ‬ ‫انقضاها در بیشترین حالت معموال یک ساله است‪.‬‬ ‫تزریق ُدز سوم را جدی بگیرید‬ ‫قانعی در عین حال با تاکید بر لزوم تکمیل روند واکسیناسیون‬ ‫و مراجعه مردم در این زمینه‪ ،‬افزود‪ :‬تزریق دز ســوم به جمعیت‬ ‫باید جدی گرفته شــود؛ چون این موضوع به اثبات رسیده است‬ ‫که تزریق ‪ ۳‬دز واکســن‪ ،‬بستری و مرگ ناشی از کرونا را کاهش‬ ‫می دهد و این امر باید جدی گرفته شــود‪ .‬تزریق دز چهارم نیز‬ ‫مصوب شد که به کادر درمان و افراد باالی ‪ ۸۰‬سال یا افراد دچار‬ ‫ضعف سیستم ایمنی تزریق شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫ایا با توجه به کاهش تقاضای واکســن و موجود بودن حدود ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دز واکسن در انبارها باز هم نیاز است واکسن های جدید‬ ‫ایرانی که در پلتفرم هــای دیگر کار کرده اند و هنوز به مطالعات‬ ‫بالینی نرســیده اند‪ ،‬کار را ادامه داده و ســاخته و تولید شوند؟‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬به هر حال باید روی محصــوالت دیگر هم تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫مهم دســتاوردها در پلتفرم های ساخت واکســن و دارو است؛‬ ‫چراکه پس از انکه این شــرکت ها تولید کننده محسوب شدند‬ ‫می توانیم به سراغ تولید سایر داروها و واکسن ها با این پلتفرم ها‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه اعالم کرد‬ ‫دودانشجویدانشگاهشریفبه‪ 10‬سالحبسمحکومشدند‬ ‫ســخنگوی قــوه قضاییه گفــت‪ :‬در خصوص بانک ســرمایه‬ ‫پرونده های متعددی تشکیل شد و برخی منتهی به صدور حکم‬ ‫قطعــی و اعالم شــدند‪ .‬اخیرا پرونده منتهــی به صدور حکم‬ ‫قطعی شده و کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ‪ ۱۷۰‬سال‬ ‫محکوم شدند‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل خداییان در نشســت خبــری امروز گفت‪ :‬جمعه این‬ ‫هفته اخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس‬ ‫نامگذاری شده اســت‪ .‬این روز جلوه شکوه وحدت امت اسالمی‬ ‫برای ازادی قدس شریف است‪ .‬روز قدس به یک ملت و یک دین‬ ‫و یــا یک مذهب خاص تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به همه انســان‬ ‫های ازاده در دنیاســت‪ .‬روز قدس روز مبارزه با ظلم و ســتم و‬ ‫تبعیض نژادی اســت‪ .‬امروز باید با حضور پرشــور خود در روز‬ ‫قدس‪ ،‬جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنیم‪.‬‬ ‫خداییان در پاسخ به سوال درباره وضعیت پتروشیمی میانکاله‬ ‫و اینکه ایا با توجه به دستورات مقامات بررسی و نظارتی نسبت به‬ ‫توقف ان انجام شده است؟ گفت‪ :‬بعداز طرح موضوع پتروشیمی‬ ‫در فضای مجازی و جامعه از ناحیه معاونت عامه دادســتانی کل‬ ‫مکاتبه ای با دادســتان مرکز مازندران شــد و در این مکاتبه با‬ ‫توجه به مصوبه هیات وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع‬ ‫شیمیایی در صورت دارا بودن فاضالب صنعتی در تولید خواستار‬ ‫پیگیری شدند و قرار شد تا زمان مشخص شدن موضوع از ادامه‬ ‫عملیات جلوگیری شود و عملیات اجرایی متوقف شده است‪.‬‬ ‫خداییان یاداور شــد‪ :‬در خصوص اینکه مرتکب شــهدا را می‬ ‫شناخته یا انگیزه شخصی داشته باید گفت عامل حادثه شهدا را‬ ‫نمی شناخته و وابستگی های گروهی داشته و تحت تاثیر تفکرات‬ ‫گروهی بوده و به صورت خودسرانه این اقدام را انجام داده است‪.‬‬ ‫خدائیــان در رابطه بــا اخرین وضعیت پرونده بانک ســرمایه‬ ‫و محمــد امامی گفت‪ :‬در خصوص بانک ســرمایه پرونده های‬ ‫متعددی تشــکیل شــد و برخی منتهی به صدور حکم قطعی و‬ ‫اعالم شدند‪ .‬اخیرا پرونده منتهی به صدور حکم قطعی شده و‬ ‫کسانی که تحت تعقیب اند مجموعا به ‪ ۱۷۰‬سال محکوم شدند‪.‬‬ ‫در این رابطه محمد امامی به جرم اخالل کالن در نظام اقتصادی‬ ‫به ‪ ۲۰‬ســال حبس و رد مال‪ ،‬انفصال از خدمات دولتی‪ ،‬ســید‬ ‫احمد هاشــمی شاهرودی به ‪ ۱۰‬ســال حبس و رد مال‪ ،‬شهاب‬ ‫الدین قندالی به جرم معاونت در اخالل در نظام اقتصادی به ‪۱۲‬‬ ‫سال و ‪ ۶‬ماه حبس محکوم شدند‪ .‬یکی از همدستان هم به جرم‬ ‫مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی به ‪ ۲۰‬سال حبس و رد مال‬ ‫محکوم شده ولی چون حکم غیابی است اسمش را نمی گویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۶ :‬متهم هم به دو فقره حبس محکوم شدند‪ ۱۵ .‬نفر‬ ‫هم به حبس و رد وجوه محکوم شدند‪.‬‬ ‫خدائیــان گفت‪ :‬رئیس قوه قضائیه تاکید کرده که بر حســب‬ ‫تعداد پرونده ها و وضعیت مراکز‪ ،‬قضات بتوانند به بخش دیگری‬ ‫منتقل شــوند و اینطور نیست که بگوییم چینش همه نیروها در‬ ‫قوه قضائیه صحیح نیست‪.‬‬ ‫خداییان در پاسخ به سوالی در باره جزییات حکم صادره علیه‬ ‫دو دانشجوی بازداشــتی دانشگاه شریف گفت‪ :‬در مورد این دو‬ ‫نفر دانشــجو می دانید که با عنوان اتهام افساد فی االرض تحت‬ ‫تعقیب قرار گرفتند ولی دادگاه این اتهام را محرز تشخیص نداد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حکمرانی رسانه درحکومت‬ ‫جهانی‬ ‫حسین کاهه‬ ‫درتمام موضوعاتی که درفضای جهانی شــدن مطرح می‬ ‫باشد حکمرانی رســانه درحکومت جهانی ازاهمیت زیادی‬ ‫برخورداراست‪ .‬امروزه انجام امور رسانه و روابط عمومی به یک‬ ‫حرفهوعلمتبدیلشدهاست‪.‬مهمترینخصیصهحکمرانیدر‬ ‫رسانه شفافیت است‪،‬شفافیت را ازفضای خارج از رسانه نمی‬ ‫توان مدیریــت کرد‪،‬والزاما از داخل ان وبهره گیری ازفضای‬ ‫رسانه ای همراه باجلب اعتماد مخاطب انرا باید رهبری نمود‪.‬‬ ‫پسازفروپاشیشورویسابقاندیشهحکومتجهانیبرمحور‬ ‫پیش بینی نویسندگان درخصوص اینده جهان درحال انجام‬ ‫وتبدیل شدن است‪ .‬مادشال مک لوهان جهان کنونی رابه یک‬ ‫دهکــده تبدیل نموده که ارتباطات دران از ارتباط افرادیک‬ ‫دهکده راحت تر شــده است‪ ،‬وعنوان می دارد همه ما یک‬ ‫امت واحد هســتیم و اگر درجهان پیرامون اتفاقی رخ دهد‬ ‫تمام مردم در مقیاس بزرگتر انرا مشاهده خواهند کردواین‬ ‫تاثیر رسانه جمعی است که دلیل انتقال اطالعات است‪ .‬رسانه‬ ‫افکارعمومی را به هرســمت وسویی که بخواهدکنترل می‬ ‫نماید‪ .‬درجوامع مردم ساالررسانه سعی دربرداشتن دیواربین‬ ‫مردم و دولت ها دارد‪،‬که این مهم ســبب ارائه خدمات زیاد‬ ‫دولت به مردم خواهد شد‪ .‬انشااهلل در این دولت شاهد بهبود‬ ‫و افزایش رابطه دو سویه بین رسانه و مسِ ولین درجهت ارائه‬ ‫خدمات مطلوب و رضایت بخش به مردم باشیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫احمد خاتمی ‪:‬‬ ‫ارتش و فرماندهان ان مطیع‬ ‫والیتهستند‬ ‫نائب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت‪ :‬عقیدتی بودن‬ ‫نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یکی از عواملی است‬ ‫که انها را به معنای واقعی بر ســایر نیروهای مسلح جهان‬ ‫برتری می دهد‪ .‬به نقل از روابط عمومی ارتش‪ ،‬ایت اهلل سید‬ ‫احمد خاتمی‪ ،‬امام جمعه موقت تهران در جمع فرماندهان‪،‬‬ ‫دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع) که با حضور رئیس‬ ‫اداره عقیدتی سیاســی نیروی زمینی ارتش و معاونان این‬ ‫اداره برگزار شــد گفت‪ :‬شــما امیدهای اینده نظام و ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران هستید چون حفظ نظام به حفظ‬ ‫مرزهای کشور وابسته اســت‪ .‬وی با اشاره به جایگاه واالی‬ ‫دانشگاه افسری امام علی(ع) تصریح کرد‪ :‬تعبیر فیضیه ارتش‬ ‫به راستی برازنده این مجموعه با برکت است چراکه پرورش‬ ‫دهنده و تربیت کننده افسران و فرماندهان والیتمدار و انقالبی‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به‬ ‫فرمایشات گرانبهای امام علی(ع)‪ ،‬نیروهای مسلح جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را «جنود» این نظام مقدس برشمرد و عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امیرالمومنین علی(ع) با صراحت ماموریت لشکریان را‬ ‫بیان می کند و انها را دژهای مردم‪ ،‬زینت زمامداران‪ ،‬مایه عزت‬ ‫دین و امنیت کشور برشمرده اند‪ .‬خاتمی‪ ،‬ارتش و فرماندهان‬ ‫این نیروی انقالبی را مطیع والیت دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫عقیدتی بودن نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یکی‬ ‫از عواملی است که انها را به معنای واقعی بر سایر نیروهای‬ ‫مسلح جهان برتری می دهد و این اعتقاد مقدس انها همواره‬ ‫درنوکشمشیرهای شانخودنماییمی کند‪.‬‬ ‫معاوناجراییرئیسجمهور‪:‬‬ ‫خروج از کمیسیون اقتصادی‬ ‫دولت خواست من و «محسن‬ ‫رضایی» بود‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور گفت‪ :‬خروج از کمیســیون‬ ‫اقتصادی دولت به درخواست بنده و معاون اقتصادی رئیس‬ ‫جمهور و به دلیل مشــغله های کاری بوده اســت‪ .‬صولت‬ ‫مرتضــوی معاون اجرایــی رئیس جمهــور در واکنش به‬ ‫حاشیه های پیرامون مصوبه مربوط به خروج معاونین اجرایی‬ ‫و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در پی انتشار متنی پیرامون اصالح ساختار‬ ‫کمیسیوناقتصادیدولت‪،‬متاسفانهگمانهزنی هایسلیقه ای‬ ‫و ناروایی از سوی برخی از رسانه های داخلی و خارج مطرح‬ ‫شد که الزم است شــرح ما وقع را به استحضار مردم عزیز‬ ‫و همه کسانی که عالقمند به اطالع رسانی شفاف هستند‬ ‫برسانم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در یکی از جلسات دولت بحث حضور‬ ‫اعضای دولت در کمیسیون ها مطرح شد و در انجا پیشنهاد‬ ‫دادم که به نظر می رسد تعداد اعضای کمیسیون ها مقداری‬ ‫زیاد است و ضرورت دارد اعضای کمیسیون ها اصالح شود‪.‬‬ ‫در رابطه با خودم به دلیل اینکه در دو کمیسیون زیر بنایی‬ ‫و کمیسیون اقتصادی دولت حضور داشتم و الزمه حضور در‬ ‫کمیسیون ها و اظهار نظر کارشناسی‪ ،‬مطالعه پیش جلسه و‬ ‫وقت گذاشتن کافی در کمیسیون ها است در خواست من این‬ ‫بود که از عضویت کمیسیون اقتصادی خارج شوم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 7‬اردیبهشتماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪733‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫مدیرعامل بانک ملی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایالن ماسک صاحب توییتر شد‬ ‫ایالن ماســک برای خرید توییتر به ارزش ‪ ۴۴‬میلیارد دالر‬ ‫قرارداد بست‪ .‬این لحظه مهمی برای شرکت ‪ ۱۶‬ساله توییتر‬ ‫است که به یکی از تاثیرگذارترین صحنه های عمومی جهان‬ ‫تبدیل شده و اکنون با سلسله چالش هایی روبرو شده است‪.‬‬ ‫ایالن ماسک که خود را مدافع سرسخت ازادی بیان می خواند‪،‬‬ ‫از نظارت بر محتوا در توییتر انتقاد کرده و می خواهد الگوریتم‬ ‫اولویت دهنده توییت ها‪ ،‬عمومی باشد و با دادن قدرت بیش‬ ‫از حد در این سرویس به شرکت هایی که تبلیغ می کنند‪،‬‬ ‫معترض است‪.‬‬ ‫کنشگران سیاسی انتظار دارند که سیستم ماسک به معنای‬ ‫نظارت کمتر و احیای دوباره افراد ممنوعه شــامل دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور سابق امریکا باشد‪ .‬محافظه کاران از‬ ‫چشــم انداز کنترلهای کمتر به وجد امده اند در حالی که‬ ‫برخی از مدافعان حقوق بیش نگران افزایش نفرت پراکنی‬ ‫هستند‪ .‬ماسک همچنین خواستار تغییرات کاربر پسند در‬ ‫این سرویس شامل وجود دکمه ویرایش پیامها و مقابله با‬ ‫رباتهای اسپم است که میزان انبوهی از توییت های ناخواسته‬ ‫را ارسال می کنند‪.‬صحبت درباره این قرارداد که طی هفته‬ ‫گذشته نامعلوم بود‪ ،‬در تعطیالت اخر هفته پس از این که‬ ‫ایالن ماسک نظر سهامداران توییتر را با اعالم جزئیات مالی‬ ‫پیشنهاد خریدش جلب کرد‪ ،‬سرعت گرفت‪ .‬توییتر تحت‬ ‫فشار ســهامدارانش‪ ،‬مذاکره با ماســک را برای خرید این‬ ‫شرکت به قیمت ‪ ۵۴.۲۰‬دالر هر سهم اغاز کرد‪.‬‬ ‫ماسکدربیانیه ایاعالمکردازادیبیانبستریکدموکراسی‬ ‫کارامد است و توییتر میدان شهر دیجیتالی است که در ان‬ ‫مسائل مهم اینده بشریت به بحث گذاشته می شوند‪.‬‬ ‫جک دورسی‪ ،‬مدیرعامل ســابق توییتر اواخر روز دوشنبه‬ ‫در سلسله توییت هایی از ایالن ماســک و پاراگ اگراوال‪،‬‬ ‫مدیرعامل توییتر برای این که شــرکت را از یک وضعیت‬ ‫غیرممکن بیرون بردند‪ ،‬تشکر کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬توییتر شرکتی‬ ‫است که همیشه مسئله مهمی برای من و بزرگترین افسوسم‬ ‫بوده است‪ .‬توییتر در مالکیت وال استریت و مدل تبلیغات‬ ‫اســت‪ .‬پس گرفتن توییتر از وال اســتریت‪ ،‬نخستین گام‬ ‫درست است‪.‬‬ ‫ارزش سهام توییتر روز دوشنبه ‪ ۵.۷‬درصد افزایش یافت و در‬ ‫‪ ۵۱.۷۰‬دالر بسته شد‪ .‬قیمت خرید ایالن ماسک ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫باالتر از قیمت نهایی سهام توییتر یک روز پیش از افشای‬ ‫خرید ‪ ۹‬درصد سهام این شرکت توسط ماسک بود‪ .‬با این‬ ‫حال این قیمت کمتر از قیمت ‪ ۷۰‬دالر هر سهم توییتر در‬ ‫سال میالدی گذشته محسوب می شود‪.‬‬ ‫اقدام ماسک ادامه سنت خرید پلتفرم های رسانه ای تاثیرگذار‬ ‫توســط میلیاردرها است‪ .‬پیش از این جف بزوس‪ ،‬موسس‬ ‫شرکت امازون در سال ‪ ۲۰۱۳‬واشنگتن پست را خریداری‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫توییتر اعالم کرد ماسک ‪ ۲۵.۵‬میلیارد دالر فاینانس بدهی و‬ ‫خرید اعتباری سهام تامین کرده و ‪ ۲۱‬میلیارد دالر هم بدهی‬ ‫قابل تبدیل به سهام فراهم کرده است‪.‬‬ ‫ماسک که ثروتش از سوی فوربس ‪ ۲۶۸‬میلیارد دالر تخمین‬ ‫زده شده اســت‪ ،‬اعالم کرد نگران مسائل اقتصادی توییتر‬ ‫نیســت‪ .‬وی مدیرعامل شرکت خودروسازی برقی تسال و‬ ‫شرکت هوافضای اسپیس ایکس است و مشخص نیست چه‬ ‫مدت زمانی برای توییتر اختصاص خواهد داد‪.‬‬ ‫اگراوال به کارمندان توییتر اعالم کرد هنگامی که قرارداد‬ ‫فروش نهایی شــد‪ ،‬نمی دانیم این پلتفرم چه مسیری پیدا‬ ‫خواهد کرد‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪ ،‬قرارداد فروش توییتر‬ ‫توسط هیات مدیره این شرکت تایید شد و اکنون در معرض‬ ‫رای سهامداران قرار خواهد گرفت‪ .‬تحلیلگران می گویند هیچ‬ ‫مانع رگوالتوری برای نهایی شــدن این قرارداد پیش بینی‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫پایملخ هاامسال‬ ‫به کشور باز نشد‬ ‫مدیر کل دفتر مبارزه با افات عمومی و همگانی ســازمان‬ ‫حفظ نباتات کشور گفت‪ :‬به دلیل تغییر شرایط اب وهوایی‬ ‫احتمال حمله ملخ ها به کشور منتفی شده است‪.‬‬ ‫سعید معین‪ ،‬در پاسخ به این سوال که ایا ملخ های صحرایی‬ ‫ی ماه های گذشته وارد کشور شده اند‬ ‫بر اساس پیش بینی ها ‬ ‫یا خیر؟ گفت‪ :‬ســازمان هواشناســی جهانی ماه های قبل‬ ‫بارندگی هایی را در شبه جزیره عربستان پیش بینی کرد ولی‬ ‫وضعیت اب وهوایی در اســفندماه و ماه مارس عوض شد و‬ ‫این پیش بینی ها به وقوع نپیوست و سیکلونی(چرخه) که‬ ‫قرار بود تشکیل شود‪ ،‬نشــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلیل تغییر‬ ‫شرایط اب و هوایی عواملی که در ورود ملخ های مهاجم به‬ ‫ایران نقش داشتند دیگر وجود ندارد و ملخ ها در مبدا یعنی‬ ‫شمال عربستان رشد و تکثیر نکردند‪ ،‬بنابراین به سمت ایران‬ ‫نیز نخواهنــد امد‪ .‬مدیر کل دفتر مبارزه با افات عمومی و‬ ‫همگانی ســازمان حفظ نباتات کشور در پایان گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته در سطحی بالغ بر حدود ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۳‬هکتار با افت‬ ‫ملخ صحرایی مبارزه شد که این مبارزه بیشتر در استان های‬ ‫خوزستان و بعد از ان بوشهر‪ ،‬هرمزگان و ایالم بود‪.‬‬ ‫تمام شرکت های متعلق به بانک ملی در لیست فروش قرار می گیرند‬ ‫مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه این بانک در خدمت توسعه بخش‬ ‫انرژی کشــور خواهد بود و در تامین مالی پروژه ها نیز در کنار وزارت‬ ‫نفت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این بانک در همه پروژه های نفتی اماده همکاری‬ ‫اســت‪ .‬محمدرضا فرزین در ائین امضای تفاهم نامــه پروژه احداث‬ ‫مخزنگاه (انبار نفت) شــهید نادر مهدوی در بندرعباس با بیان اینکه‬ ‫بانک ملی از بزرگ ترین شبکه های بانکی کشور است و بیش از ‪ ۳‬هزار‬ ‫شبعه در داخل دارد‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون بزرگ ترین شبکه بانکی خارج از‬ ‫کشور نیز متعلق به بانک ملی ایران است‪ .‬در لندن‪ ،‬امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬المان‬ ‫و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز شعبه های بسیاری داریم و‬ ‫ان شاءاهلل قصد گشایش شعبه در چین‪ ،‬هند و برزیل هم داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه ارزی می توانیم تامین مالی خوبی داشته باشیم و به‬ ‫عبارتی شعب خارج از کشور ما می تواند به قطب جذب سرمایه خارجی‬ ‫برای کشــور بدل شود‪ ،‬نیروی توانمند ان را نیز داریم که این کار در‬ ‫روسیه در حال انجام است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه ارمان ما کاهش مصرف‬ ‫انرژی در کشور است و تالش خود را برای تامین مالی پروژه های وزارت‬ ‫نفت انجام می دهیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانک ملی ایران در خدمت توســعه‬ ‫و تجارت بخش انرژی کشور خواهد بود و در تامین مالی پروژه ها نیز‬ ‫در کنار وزارت نفت است‪ .‬فرزین اظهار کرد‪ :‬بانک ملی امادگی حضور‬ ‫برای اجرای پروژه های نفتی را دارد و تفاهم نامه امروز اغاز کار ما خواهد‬ ‫بود‪ ،‬بانک ملی در توســعه حوزه انرژی کشــور همیشه با وزارت نفت‬ ‫همکاری الزم را خواهد داشــت‪ .‬وی همچنین در این ائین و در جمع‬ ‫خبرنگاران تصریح کرد‪ :‬بانک ملی ایران در این طرح ‪ ۹۰‬میلیون یورو‬ ‫سرمایه گذاری می کند و این طرح اغازی برای مشارکت بانک ملی در‬ ‫اجرای دیگر پروژه های صنعت نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران گفت‪ :‬این بانک در نظر دارد مشارکت فعالی‬ ‫در زمینه تامین سرمایه حوزه های انرژی به ویژه بخش نفت به صورت‬ ‫ارزی و ریالی داشته باشد و مذاکرات برای تامین مالی دیگر طرح های‬ ‫نفتی با دیگر بخش های وزارت نفت در حال انجام است‪.‬‬ ‫فرزین با بیان اینکه هدف از مشارکت بانک ملی در چنین پروژه هایی‬ ‫تنها تامین مالی و ایجاد این طرح هاســت و نقشی در مدیریت ندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شــرکت هایی متعلق به بانک ملی چه سوداور و چه غیر‬ ‫سوداور در فهرســت فروش قرار گرفته اند‪ ،‬زیرا ما به دنبال بنگاه داری‬ ‫نیستیم و قصد داریم به نظام تامین مالی کشور و خلق بنگاه های جدید‬ ‫کمک کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬فرایند فروش شرکت های بانک ملی بر اساس‬ ‫زمان بندی و با توجه به شرایط بازار سرمایه پیش می رود و امیدواریم‬ ‫امسال شاهد فروش چند شرکت بزرگ این بانک باشیم‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا مطرح کرد‬ ‫مقاومت خودروسازان برای اصالح و ایمن سازی تولیدات‬ ‫هر‪ ۲۴‬ثانیه یک نفر در جاده های جهان کشته می شود‬ ‫رییس پلیس راهور ناجا مقاومت خودروســازان برای اصالح و ایمن‬ ‫سازی تولیدات خود را یکی از عوامل منجر به تلفات رانندگی و ازبین‬ ‫رفتن سرمایه های کشور دانست‪ .‬سردار سید کمال هادیانفر با اشاره‬ ‫به نزدیک شدن به روز ایمنی حمل و نقل اظهارکرد ‪ :‬در مارس ‪۲۰۱۰‬‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای سالهای ‪ ۲۰۱۱‬تا‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬را دهه کنش و اقدام برای ارتقاء ایمنی جاده ای با هدف تثبیت‬ ‫و ســپس کاهش تلفات جاده ای اعالم کرد‪ .‬این قطعنامه از سازمان‬ ‫بهداشت جهانی و کمسیون های منطقه ای سازمان ملل با همکاری‬ ‫نهاد مربوط به ایمنی جاده ای سازمان ملل و سایر ذینفعان خواست تا‬ ‫برنامه جهانی این دهه را به مثابه سندی راهنما برای حمایت و اجرای‬ ‫اهداف این دهه تهیه کنند و در همین راســتا روز هفتم اردیبهشت‬ ‫ماه به منظور فرهنگ سازی در راستای افزایش ایمنی راه ها و کاهش‬ ‫تصادفات به عنوان روز ایمنی حمل و نقل در تقویم کشــور از سوی‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی برگزیده شد‪ .‬وی با بیان اینکه انتظار بر‬ ‫این اســت که این نامگذاری در تقویم ساالنه بتواند به حساس سازی‬ ‫جامعه و مسئولین در مقوله ایمنی و تصادفات کمک کرده و با عملیاتی‬ ‫کردن راهکارهای تخصصی میزان حوادث ترافیکی کاهش یابد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گو‬ ‫نگاهی کوتاه به حوادث رانندگی در دنیا نشــان می دهد که مر ‬ ‫میر ناشــی از سوانح ترافیکی یکی از دغدغه های اصلی دولت هاست‬ ‫و بار بزرگی ازجمله مرگ‪ ،‬ناتوانی و هزینه های بسیاری را در مقیاس‬ ‫وسیع به کشورها تحمیل می کند‪ .‬برابر گزارش سال ‪ ۲۰۱۸‬سازمان‬ ‫جهانی بهداشــت هرساله یک میلیون و سیصد و پنجاه هزار نفر در‬ ‫ت می دهند که این موضوع‬ ‫اثر ســوانح ترافیکی جان خود را از دســ ‬ ‫بیانگر کشــته شدن یک نفر در هر ‪ ۲۴‬ثانیه در جاده های دنیا است‪.‬‬ ‫هادیانفر با بیان اینکه مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬عواقب‬ ‫مالی ســوانح ترافیکی نیز فراوان بوده و در کشورهای با درامد کم و‬ ‫متوســط‪ ،‬مرگ ومیر ناشی از سوانح ترافیکی‪ ،‬بین دو تا هفت درصد‬ ‫از تولیــد ناخالص داخلی را به خود اختصاص می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه‬ ‫سنگین و رو به رشد تلفات‪ ،‬جرح و مصدومیت و از بین رفتن اموال‪،‬‬ ‫رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی اعالم کرد؛‬ ‫اغاز پرداخت وام‪ 200‬میلیون تومانی‬ ‫مسکنروستاییازهفتهاینده‬ ‫رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی از اعطای تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومانی مسکن روستایی به بانک های عامل از هفته اینده خبر داد‪ .‬اکبر‬ ‫نیکزاد در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه صنعتی شریف و‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬فعالیت های دانش بنیان بخصوص در سال‬ ‫جاری را از مطالبات به حق رهبر معظم انقالب عنوان و اظهار کرد‪ :‬در ‪۲۱‬‬ ‫فروردینامسالسالروزتاسیسبنیادمسکندرنشستیبارئیس جمهور‪،‬‬ ‫وی تاکید کرد «ســاخت یک میلیون مسکن در سال که شعار دولت‬ ‫سیزدهم است‪ ،‬با برنامه ریزی دقیق و هدف گذاری شده است»‪ .‬به گفته‬ ‫نیکزاد‪ ،‬رئیس جمهور به بنیاد مسکن درباره استفاده از فناوری های نوین‬ ‫ساختمان و همچنین ساخت وساز بر اساس دانش و تکنولوژی روز و‬ ‫نیز باال بردن سرعت ساخت همزمان با کیفیت ساختمان تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ادامه داد‪ :‬پژوهشکده بنیاد مسکن‬ ‫نیز مطالعاتی در خصوص تکنولوژی نوین ساخت انجام داده‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکه ما پیچ و مهره های ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬متری خودمان را تولید می کنیم و در‬ ‫سوانح طبیعی که ساختمان ها ریزش می کند‪ ،‬پس از اجرای فنداسیون‪،‬‬ ‫ظرف ‪ ۲۴‬ساعت اسکلت پیچ و مهره ای نصب می شود درحالی که اگر‬ ‫قرار بر سنتی سازی بود‪ ،‬این روند بیش از یک ماه طول می کشید‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در بخش اجرای سقف دو دهه تکنولوژی ان رشد‬ ‫نداشته و در بحث نازک کاری‪ ،‬ساخت وساز به کندی پیش می رود ولی‬ ‫در سفت کاری و فنداسیون پرشتاب عمل می کنیم‪ .‬نیکزاد با تاکید بر‬ ‫ورود بنیاد مسکن به ساخت مسکن شهری گفت‪ :‬بنیاد مسکن در ایالم‪،‬‬ ‫قم و ارومیه مسکن شهری خواهد ساخت‪ .‬نیکزاد در حاشیه این مراسم‬ ‫در جمع خبرنگاران با اشــاره به اخرین وضعیت وام مسکن روستایی‬ ‫گفت‪ :‬به دستور محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬اعطای وام ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومانی مسکن روستایی هفته اینده به بانک ها ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫هزینه­ های عمیق روحی روانی و فرهنگی و اجتماعی تصادفات بسیار‬ ‫باالست و می تواند به عنوان یکی از مهمترین موضوعات جاری کشور‬ ‫همانند تلفات بیماری کرونا و حتی باالتر از ان مورد بررسی و برنامه‬ ‫ریزی قرار گیرد‪ .‬بیماری کرونا‪ ،‬تلفات حوادث طبیعی مثل ســیل و‬ ‫زلزله و مشابه ان و حتی جنگ ها یک امر کوتاه مدت و گذرا بوده ولی‬ ‫تصادفات به لحاظ ماهیت سیستم حمل و نقل و دائمی بودن جریان‬ ‫تردد همیشگی است و تمامی اقدامات کشورها باید معطوف به کاهش‬ ‫و به حداقل رساندن این حوادث شود‪.‬‬ ‫هزینه تصادفات در ایران معادل‪ ۸‬درصد تولید ناخالص ملی‬ ‫وی به نتایج تحقیق مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اشاره‬ ‫کرد و گفت ‪ :‬نتایج این پژوهش نشان می دهد هزینه های اقتصادی و‬ ‫اجتماعی تصادفات رانندگی در کشور ما بالغ بر هشت درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی است‪ .‬هزینه مذکور برای سال ‪ ۹۰‬فقط معادل ‪۵۱۹‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده است‪ .‬رییس پلیس راهور ناجا ادامه داد ‪ :‬به طور‬ ‫کلی در تصادفات رانندگی سه عامل انسان‪ ،‬خودرو و جاده نقش دارند‬ ‫که بر اساس میزان تاثیر در وقوع حادثه سهم تقصیر تصادفات مشخص‬ ‫می شود‪ .‬اگر چه سهم عامل انسانی بیشتر از بقیه عوامل بوده ولی در‬ ‫رویکرد نوین سیستمی در نگاه به حوادث رانندگی به اشتراک سهم‬ ‫عامل انسانی با راه و خودرو نیز پرداخته شده و به صورت کامل تر عالوه‬ ‫بر سهم کاربران راه یعنی راننده‪ ،‬سرنشین و عابر به سهم مسئوالن و‬ ‫طراحان راه و خودرو نیز پرداخته شده است‪.‬‬ ‫مقاومتخودروسازانبرایایمن سازیمحصوالتشان‬ ‫هادیانفر ادامه داد ‪ :‬در این نگاه جدید صحبت این اســت که برای هر‬ ‫انسانی احتمال ارتکاب خطا در رانندگی وجود دارد ولی نبایستی با این‬ ‫وجود کشته یا مصدوم شود‪ .‬در این زمان در صورتیکه خودرو ایمنی‬ ‫کامل داشته باشد و راه هم دارای استانداردهای ایمنی باشد باید بتواند‬ ‫در ابتدا از خطا و وقوع حادثه جلوگیری کند و در صورت وقوع حادثه‬ ‫کمترین اسیب به راننده و سرنشینان وارد شود‪ .‬یکی از علت های رواج‬ ‫نیافتن این نگاه در کشور ایران‪ ،‬مقاومت خودروسازان برای اصالح و‬ ‫ایمن سازی تولیدات خود است که ادامه این روند تداوم تلفات رانندگی‬ ‫و از بین رفتن ســرمایه های کشور اســت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬هر چند‬ ‫اقداماتی در این زمینه صورت پذیرفته ولی در مقایسه با استانداردهای‬ ‫دنیا و به منظور دســتیابی به کاهش تصادفــات راه درازی در پیش‬ ‫است‪ .‬اصطالح راه بخشنده که اخیرا در کشورهای پیشرفته رواج یافته‬ ‫حاصل نگاه جدید به حوادث رانندگی است‪ .‬منظور این است که اگر‬ ‫راننــده خطا و تخلفی در جاده انجام داد مانند حواس پرتی و خواب‬ ‫الودگی و ‪ ...‬نباید با مرگ مجازات شــود و جاده باید بتواند با حداقل‬ ‫خسارت از راننده و خودرو محافظت کند‪ .‬جاده های بخشنده‪ ،‬ایمن با‬ ‫بکارگیری سامانه های هوشمند حمل و نقل‪ ،‬از شاخص های توسعه‬ ‫یافتگی کشورها بوده و از جمله زیرساخت های حیاتی کشور است که‬ ‫بر بستر ان تمامی ابعاد سیاسی و اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و ‪...‬‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬رییس پلیس راهور ناجا در پایان گفت ‪ :‬به هر میزان که‬ ‫در ایمن سازی و بهبود جاده ها هزینه ای صرف شود یک پشتوانه برای‬ ‫کشور محسوب شده و نه به عنوان هزینه بلکه به عنوان یک سرمایه‬ ‫گذاری محسوب خواهد شد و ما امیدواریم که ان شاءاهلل با مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی دولت و مجلس و همکاری تمامی بخش ها و سازمان های‬ ‫مرتبط‪ ،‬وضعیت مطلوبی در این عرصه فراهم شود‪.‬‬ ‫ترکیهدر‪ 60‬کیلومتری عمق خاک عراق پایگاه نظامی می سازد‬ ‫یک روزنامه ترکیه ای از قصد ارتش این کشور برای ساخت یک‬ ‫پایگاه نظامی دیگر در عمق خاک عراق خبر داد‪.‬‬ ‫ارتش ترکیه قصــد دارد در ادامه عملیات نظامی اخیر خود در‬ ‫شــمال عراق‪ ،‬یک پایگاه نظامی در عمق ‪ ۵۰‬الی ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫خاک عراق به بهانه مبارزه با گروهک پ‪.‬ک‪.‬ک دایر کند‪.‬‬ ‫این روزنامه نوشــت که پس از پایان عملیات نظامی ترکیه در‬ ‫شمال عراق‪ ،‬ارتش این کشور قصد خروج کامل را ندارد‪ ،‬بلکه به‬ ‫دنبال ان است تا «پایان کامل تهدیدات» در خاک عراق بماند‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬رهبران کردستان عراق نیز با ترکیه در راستای‬ ‫ممانعت از ورود عناصر گروهک پ‪.‬ک‪.‬ک به خاک عراق همکاری‬ ‫می کنند‪ .‬روزنامه الصباح ترکیه نیز نوشته است که پیش از اغاز‬ ‫عملیات موســوم به «قفل پنجه» (‪ )Claw-Lock‬حدود سه‬ ‫هزار نفر از شبه نظامیان پ‪.‬ک‪.‬ک در کوههای قندیل در شمال‬ ‫عراق مستقر بودند‪« .‬حلوصی اکار» وزیر دفاع ترکیه روز گذشته‬ ‫با اعالم پایان مرحله اول عملیات «قفل پنجه» گفت که تاکنون‬ ‫‪ ۵۶‬نفر از عناصر پ‪.‬ک‪.‬ک در این عملیات کشته شده اند‪ .‬دولت و‬ ‫گروههای سیاسی عراقی عملیات نظامی ترکیه را نقض حاکمیت‬ ‫و تمامیت ارضی عراق دانسته و برپایی پایگاههای نظامی را نیز‬ ‫اشغالگری می دانند‪ .‬هرچند اردوغان روز یکشنبه مدعی شد که‬ ‫عملیات های ترکیه طبق قوانین بین المللی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫پایگاههای ترکیه در عراق‬ ‫به گفته منابع عراقی ارتش ترکیه تاکنون ‪ ۳۶‬پایگاه و مقر نظامی‬ ‫کوچک و بزرگ در شمال عراق به بهانه مبارزه با پ‪.‬ک‪.‬ک دایر‬ ‫کرده اســت‪ .‬یک منبع نظامی عراقی در این باره به رادیو الحره‬ ‫گفت که برخی از این پایگاهها در عمق ‪ ۸۰‬و ‪ ۴۰‬کیلومتری در‬ ‫استان نینوی و شمال موصل دایر شده اند‪.‬‬ ‫طبق امارهای منتشر شــده ارتش ترکیه در حال حاضر دارای‬ ‫‪ ۳۶‬پســت نظامی در استان دهوک است که ‪ ۹‬پست نظامی ان‬ ‫در محدوده منطقه عمادیه‪ ۲۴ ،‬پست نظامی در مناطق زاخو و‬ ‫هفتین و ســه پست نظامی دیگر نیز در زناری کیسته در کانی‬ ‫ماســی قرار دارد‪ .‬همچنین ارتش ترکیه شش پایگاه نظامی در‬ ‫عمادیه‪ ،‬زاخو و بعشیقه و دست کم سه پایگاه اطالعاتی در خاک‬ ‫عراق دارد‪.‬‬ ‫موقعیت پایگاههای ترکیه‬ ‫در شمال عراق‪ .‬ابعاد اصلی نقشه‬ ‫تاریخچه ورود ارتش ترکیه به شمال عراق به سال ‪ ۱۹۸۲‬و توافق‬ ‫بین این دو کشور برمی گردد‪ .‬طبق این توافق به ترکیه اجازه داده‬ ‫شده است تا عمق ‪ ۲۰‬کیلومتری وارد شمال عراق شود‪.‬‬ ‫بعد از این توافق در ســال های ‪ ۱۹۹۶ ،۱۹۹۵ ،۱۹۹۲‬و ‪۱۹۹۷‬‬ ‫ارتش ترکیه چندین بار مرزهای شمال عراق را پشت سر گذاشت‬ ‫و به ویژه در سال های ‪ ۱۹۹۶‬و ‪ ۱۹۹۷‬ترکیه نیروهای خود را در‬ ‫اقلیم کردستان عراق مســتقر کرد و با موافقت حزب دمکرات‬ ‫کردستان چندین پایگاه در مناطقی از استان دهوک دایر کرد‪.‬‬ ‫در عملیــات اخیر نیز انکار اعالم کرد که پیش از انجام عملیات‬ ‫با دولــت عراق اقدام خود را هماهنگ کرده اســت؛ اما «احمد‬ ‫الصفــاف» ســخنگوی وزارت امور خارجه عــراق این اعالم را‬ ‫تکذیب کرد و گفت که «ادعای انکارا مبنی بر هماهنگی با بغداد‬ ‫درخصوص عملیات نظامی انها‪ ،‬به هیچ وجه صحت ندارد‬ ‫تاکنون بســیاری از مقامات عراقی در اعتراض به عملیات اخیر‬ ‫ترکیه در منطقه کردستان واکنش شدیداللحنی به نشان داده اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 779

روزنامه خوب 779

شماره : 779
تاریخ : 1401/04/05
روزنامه خوب 778

روزنامه خوب 778

شماره : 778
تاریخ : 1401/04/04
روزنامه خوب 776

روزنامه خوب 776

شماره : 776
تاریخ : 1401/04/01
روزنامه خوب 775

روزنامه خوب 775

شماره : 775
تاریخ : 1401/03/31
روزنامه خوب 774

روزنامه خوب 774

شماره : 774
تاریخ : 1401/03/30
روزنامه خوب 773

روزنامه خوب 773

شماره : 773
تاریخ : 1401/03/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!