روزنامه خوب شماره 720 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 720

روزنامه خوب شماره 720

روزنامه خوب شماره 720

‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫مهم تر ین برنامه های‬ ‫صنعت نفت در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫دستو‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫سجمهو‬ ‫ر‬ ‫ا توقف‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫حدا‬ ‫اتا‬ ‫ثپتروشیم جرایی‬ ‫یمی‬ ‫انکاله‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫دوشنبه‪ 22‬فروردین ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪8 | 720‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 9‬رمضان‪ 11 |1443‬اگوست‪2022‬‬ ‫بانک مرکزی از هفته اینده‬ ‫اسامی بدهکاران بزرگ‬ ‫بانکی را اعالم می کند‬ ‫‪7‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫همهایرانیان‬ ‫بیمهمی شوند‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد‬ ‫نباید برای «درامد»‬ ‫وسیله نقلیه ای‬ ‫را توقیف کنیم‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیرعاملایران خودرو‪:‬‬ ‫موافق‬ ‫واردات خودرو هستیم‬ ‫دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا شتی ردمانی البرز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شناسه اگهی‪1299816 :‬‬ ‫به استناد ماده ‪ 63‬ایین نامه مالی و معامالتی دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪2001090407000009 https://www.setadiran.ir :‬‬ ‫نام سازمان‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‪ -‬بیمارستان امام حسین (ع)‬ ‫موضوع ‪ :‬واگذاری حجمی امورات منشی گری و پذیرش‬ ‫تاریخ توزیع اســناد ‪ :‬مهلت خرید اســناد مناقصه توسط مناقصه گزار ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬از ساعت‬ ‫‪ 09:00‬مورخ ‪ 1401/01/22‬الی ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪1401/01/27‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ https://www.setadiran.ir‬ساعت ‪ 14:00‬مورخ ‪ 1401/02/17‬می باشد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهاد های رسیده‪ :‬مورخ ‪ 1401/02/19‬راس ساعت ‪ 08:00‬صبح در محل ستاد دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫میزان سپرده تضمین شرکت در مناقصه ‪ 1/273/000/000‬ریال به صورت فیش واریزی به حساب جاری ‪( 218126438‬شبا ‪)IR 930130100000000218126438‬‬ ‫نزد بانک رفاه شعبه بهار کرج کد ‪ 972‬یا ارایه ضمانت نامه بانکی بنام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی البرز‬ ‫( مدت اعتبار ضمانت نامه در زمان بازگشایی پاکات نبایدکمتر از ‪ 3‬ماه باشد)‬ ‫پرداخت هزینه چاپ اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مجاز و مختار می باشد‪.‬‬ ‫نشانی سازمان ‪ :‬بلوار طالقانی شمالی – باالتر از میدان طالقانی – شهرک اداری –ساختمان مرکزی‬ ‫شماره تماس‪026-34197656 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز‬ ‫ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ‪ ،‬ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻪ!‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺐﻫﺎ ﻣﺎه ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﺮ ﻣﺎﺳﺖ‪ .‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﻣﻬﺮ ﺷﻤﺎ‪،‬‬ ‫دل ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﮏ رو روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻗﻬﺮﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﭼﯿﮑﻤﻮن دﻟﺸﻮن ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺻﻪ ﺗﺎ دﺳﺘﺎﺷﻮن ﺑﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺳﻪ‪.‬‬ ‫ارزو ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﺎل دﯾﮕﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ‪.‬‬ ‫ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن‪ ،‬ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺸﯿﻦ!‬ ‫وﻋﺪه ﻣﺎ‪ ،‬زﯾﺮ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻣﺎه‪ ،‬ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺘﯽ‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫یک بند دردسر ساز و کشمکش دو صندوق!‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫کشــمکش بین دو صندوق توسعه ملی و تثبیت بازار سرمایه بر ســر واریز منابع همچنان ادامه دارد و درحالی که صندوق توسعه ملی تاکید دارد که مبلغ طبق مصوبه واریز‬ ‫خواهد شد‪ ،‬صندوق توسعه و تثبیت اعالم کرده است که برای دریافت پول یکی از بندهای مصوبه باید اصالح شود‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫معاون وزیر راه‪:‬‬ ‫دنبال مولدسازی سرمایه هایمان‬ ‫در بخش زمین و مسکن هستیم‬ ‫مدیرعامل سازمان ملی زمین و مســکن گفت‪ :‬باید در حوزه‬ ‫اقتصاد زمین و مسکن فکر و برنامه ریزی جدی داشته باشیم‬ ‫و در جهت تولید ثروت و مولد سازی سرمایه هایمان به صورت‬ ‫مضاعف تالش کنیم‪ .‬به نقل از ســازمان ملی زمین و مسکن‪،‬‬ ‫علیرضا فخاری در مراســم تکریم و معارفه مدیرکل ســابق و‬ ‫سرپرست جدید دفتر مدیرعامل و روابط عمومی سازمان ملی‬ ‫زمین و مسکن و همچنین نماینده ویژه مدیرعامل و مجری طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن با اشاره به اینکه بر مبنای اساسنامه سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن وظیفه اصلی این سازمان در دو حوزه زمین‬ ‫و مسکن بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حوزه مسکن عقب ماندگی هایی‬ ‫وجود دارد و بیش از این می توانســتیم به مردم خدمت کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه سازمان ملی زمین‬ ‫و مســکن نقش هدایت و راهبری حوزه مسکن در وزارت راه و‬ ‫شهرسازی را داراست‪ ،‬افزود‪ :‬باید در حوزه اقتصاد زمین و مسکن‬ ‫فکر و برنامه ریزی جدی داشته باشیم و در جهت تولید ثروت و‬ ‫مولد سازی سرمایه هایمان به صورت مضاعف تالش کنیم‪ .‬وی‬ ‫در خصوص ماموریت تعادل در عرضه و تقاضای حوزه مسکن‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با ترفندهایی که با همکاری و همفکری اعضای‬ ‫هیئت مدیره سازمان در دستور کار قرار داده ایم‪ ،‬مصمم هستیم‬ ‫که بیش از پیش به این عرصه ورود کنیم‪ .‬فخاری با بیان اینکه‬ ‫بر اساس ابالغ اخیر وزیر راه و شهرسازی وظیفه نظارت بر اجرا‬ ‫و ساخت بخشی از واحدهای طرح نهضت ملی مسکن عالوه بر‬ ‫وظیفه ابتدایی تامین زمین این طرح بر عهده سازمان ملی زمین‬ ‫ومسکنقرارگرفتهاستخاطرنشانکرد‪:‬بحث هایاطالع رسانی‬ ‫و رسانه ای در خصوص طرح اقدام ملی تمام شده و وقت عمل‬ ‫و اجرا فرارسیده و این وظیفه بزرگ یک همت باال می خواهد‪.‬‬ ‫قیمت خانه های نهضت ملی‬ ‫مسکن میلیاردی شده است؟‬ ‫شگفتانه مدیرعامل شهرهای جدید در یک برنامه تلویزیونی‪،‬‬ ‫اعالم قیمت متری ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیــون تومان برای واحدهای‬ ‫نهضت ملی مسکن بود که هزینه واحدها را به باالی یک میلیارد‬ ‫تومان می رساند؛ اگرچه روابط عمومی شرکت‪ ،‬این عدد را اشتباه‬ ‫لفظی دانسته اما محاسبات سازندگان بر اساس قیمت نهاده های‬ ‫ساختمانی و هزینه های مرتبط با ساخت و ساز مربوط به سال‬ ‫گذشــته از عددهای باالی ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان برای واحدهای‬ ‫‪ ۱۰۰‬متــری حکایــت دارد‪ .‬هر روز اعــداد و ارقام متفاوتی از‬ ‫قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن از سوی مسئوالن شنیده‬ ‫می شود که منجر به سردرگمی متقاضیان شده است‪ .‬پس از‬ ‫ان که محمود محمودزاده ـ معاون وزیر راه و شهرسازی بر اساس‬ ‫فهرست بهای ســال ‪ ۱۴۰۰‬و با اتکا به براورد سازمان برنامه و‬ ‫بودجه از پروژه های دولتی هزینه هر متر واحدهای نهضت ملی‬ ‫مسکن را ‪ ۴.۵‬میلیون تومان اعالم کرد‪ ،‬روز گذشته رییس بنیاد‬ ‫مســکن گفت که نرخ هر متر از واحدهای واقع در بلوک های‬ ‫باالی شش طبقه کمتر از ‪ ۶‬تا ‪ ۶.۵‬میلیون تومان نخواهد بود‬ ‫پیش از ان هم انبوه سازان و سازندگان با استناد به افزایش قیمت‬ ‫نهاده های ساختمانی‪ ،‬نرخ دستمزد و سایر هزینه های مرتبط با‬ ‫صنعت ساختمان از قیمت های متری ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان‬ ‫برای واحدهای نهضت ملی مسکن سخن گفته بودند‪ .‬اما ماجرای‬ ‫سردرگمی متقاضیان نهضت ملی مسکن بین اعداد و رقم های‬ ‫مختلف به این جا ختم نمی شــود‪ .‬دیشب علیرضا جعفری ‪-‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید هزینه هر متر مربع‬ ‫از واحدهای پروژه مذکور را بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون تومان اعالم‬ ‫کرده اســت‪ .‬البته محمد نظری ‪ -‬مدیر روابط عمومی شرکت‬ ‫عمران گفت که این رقم باید اصالح شود و احتماال اشتباه کالمی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬جعفری در سخنان خود به‬ ‫تســهیالت تا سقف ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان اشاره کرد و گفت که‬ ‫اقساط این تســهیالت بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون تومان است‪ .‬نکته‬ ‫دیگر صحبت های مدیرعامل شرکت عمران این بود که به طور‬ ‫تلویحی اعالم کرد هزینه زیرساخت ها باید توسط متقاضیان‬ ‫پرداخت شود‪ .‬او در عین حال که تالش برنامه ریزان تولید مسکن‬ ‫در وزارت راه و شهرســازی را به حداقل رساندن هزینه ساخت‬ ‫واحدهــا از طریق کاهش قیمت زمین عنوان کرد از خدمات و‬ ‫زیرساخت هایی سخن گفت که قیمت ها را باال می برد‪ .‬او اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از زمین ها نیاز به اماده سازی دارد‪ .‬بر اساس تاکید‬ ‫وزیر‪ ،‬ما صرفا مسکن سازی نمی کنیم بلکه به زیربناها و مراکز‬ ‫خدماتی مورد نیاز در نگاه شهرسازی توجه داریم‪ .‬شاید اشکال‬ ‫طرح های گذشته این بود که صرفا مسکن تولید شد و توجه به‬ ‫حوزه زیربنایی و روبنایی پروژه ها کمتر بوده است‪ .‬ما باید بتوانیم‬ ‫هم زیست سکونتی متقاضیان را به صورت مطلوب دراوریم و‬ ‫هم زیست اجتماعی شان را توجه کنیم‪ .‬صحبت های جعفری در‬ ‫شرایطی عنوان شده که در طرح جهش تولید و تامین مسکن‪،‬‬ ‫اشــاره ای به تامین منابع زیرساخت ها توسط متقاضیان نشده‬ ‫اســت‪ .‬اما اگر قرار باشد این مبالغ توسط متقاضیان پرداخت‬ ‫شود قیمت واحدها چقدر خواهد بود؟ در این خصوص با یکی از‬ ‫سازندگان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد صحبت کردیم که‬ ‫گفت توسعه شبکه اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬محوطه سازی و اماده سازی‬ ‫برای هر واحد بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫تبادل‪ 2‬میلیارد تراکنش از گذرگاه خدمات دولت‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات در گزارشی از تبادل ‪ ۲‬میلیارد تراکنش از گذرگاه دولت در سال ‪ ۱۴۰۰‬خبر‬ ‫داد‪ .‬سامانه دولت همراه به عنوان مسیر مکمل ارائه خدمات دولت الکترونیکی است که از ابتدای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تا کنون ‪ ۳۱‬دســتگاه اجرایی به سکوی دولت همراه متصل شده اند‪ ،‬بیش از ‪ ۵۹‬میلیون استعالم سرویس‬ ‫صورت گرفته و ‪ ۶۹‬خدمت الکترونیکی پیاده سازی شده است‪ .‬کارپوشه ملی ایرانیان‪ ،‬واریزی مستمری بگیران‬ ‫بهزیستی و اخرین سابقه بیمه تامین اجتماعی در فهرست خدمات پرکاربرد سکوی دولت همراه قرار دارد و‬ ‫در این زمینه سازمان فناوری اطالعات ایران‪ ،‬سازمان بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی به عنوان برترین‬ ‫ســرویس دهنده ها بر بستر ســکوی دولت همراه بودند‪ .‬نکته قابل توجه این است که در حال حاضر حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬خدمت الکترونیکی بر بســتر این گذرگاه ارائه می شــود که در این بین ‪ ۶۶‬دســتگاه دولتی سرویس‬ ‫دهنده و ‪ ۲۹۰‬دستگاه سرویس گیرنده هستند و در زمینه تعداد تراکنش های انجام شده به ترتیب وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان ثبت احوال کشور و مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه جزو‬ ‫سرویس دهنده های برتر و وزارت کشور‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫نیز بیشترین دریافت کننده خدمات بودند‪ .‬در گزارشی که محمد خوانساری ‪ -‬رییس سازمان فناوری اطالعات‬ ‫ایران ارائه کرده به رشد و توسعه دولت الکترونیک در کشور به عنوان تحول بزرگی در ارایه خدمات دستگاه‬ ‫های دولتی اشاره کرده بطوری که این خدمات در تمام ایام سال‪ ،‬در کلیه ساعات شبانه روز و بدون تعطیلی‬ ‫دردسترس مردم قرار گرفت و در بسیاری از موارد احراز هویت متقاضیان این خدمات نیز غیرحضوری شد‪.‬‬ ‫وی در این گزارش لزوم تحول افرین بودن این خدمات را بی نیازی به کاغذ‪ ،‬بدون رد و بل شدن پول نقد‪،‬‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬یکپارچه و مبتنی بر رضایت مردم عنوان کرده که برای ارائه چنین خدماتی باید قابلیت های‬ ‫خاصی توسعه پیدا می کرد‪.‬‬ ‫تبادل بیش از دو میلیارد تراکنش بین دستگاهی از طریق گذرگاه خدمات دولت‬ ‫رییس ســازمان فناوری اطالعات به ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دولت (‪ ) GSB‬به عنوان یکی از ارکان اصلی توســعه‬ ‫زیرساخت دولت الکترونیک اشاره کرده که وظیفه بسترسازی به استعالمات بین دستگاهی را بر بستر شبکه‬ ‫ملی اطالعات بر عهده دارد و در سال ‪ ۱۴۰۰‬تبادل اطالعات بیش از دو میلیارد و دویست میلیون استعالم‬ ‫الکترونیکی بین دستگاهی از این طریق ثبت شده که این به معنای ان است که به طور متوسط ماهیانه ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تراکنش رخ داده است‪.‬‬ ‫اتصال ‪ ۳۱‬دستگاه اجرایی به سامانه دولت همراه‬ ‫خوانســاری در بخش دیگری از این گزارش به ســامانه دولت همراه به عنوان بســتری برای ارائه خدمات‬ ‫الکترونیکی پرکاربرد سازمان های دولتی برای استفاده اقشار مختلف جامعه اشاره کرده و این را سامانه ای یک‬ ‫تحول در سطح کالن دانسته است‪.‬‬ ‫تبادل ‪ ۱۲۵‬میلیون نامه در سامانۀ پیام ایران‬ ‫در بخش دیگری از این گزارش با سامانه پیام ایران برای ارتباط دوسویه میان دولت با شهروندان و از سوی‬ ‫دیگر کســب وکارها و افراد حقوقی اشــاره شده که حاصل مجموعه ای از سامانه هاست‪ .‬این سامانه به نوعی‬ ‫تکمیل زنجیره خدمات دولت الکترونیکی برای تحویل خروجی خدمات دولت و نهادهای عمومی به مردم‬ ‫اســت‪ .‬سامانه پیام ایران شامل کارپوشه پیام ایران‪ ،‬کد دستوری‪،*۴‬سرشماره پیامکی ‪ ۴۰۴۰‬و ایمیل ملی‬ ‫احراز هویت شــده توسط ســازمان فناوری اطالعات ایران جهت ارسال و دریافت الکترونیکی بدون واسطه‬ ‫اعالن ها و مکاتبات بین دســتگاه های اجرایی و نهادهای عمومی کشور از یک سو و احاد مردم و موسسات‬ ‫حقوقی از ســوی دیگر ایجاد شده است‪ .‬تاکنون ‪ ۱۰۹‬دستگاه اجرایی به این سامانه متصل شده اند و تعداد‬ ‫تراکنش ها در سال گذشته بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیون استعالم بوده است‪ .‬از میان ‪ ۱۰۳‬دستگاه های متصل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بیمه سالمت ایران بیش ترین تراکنش ها را‬ ‫به شهروندان داشته اند‬ ‫ماسک؛ کاربردی ترین خدمت گذرگاه خدمات عمومی دولت(‪)PGSB‬‬ ‫رییس سازمان فناوری اطالعات در این گزارش به گذرگاه عمومی خدمات دولت نیز اشاره کرده و کاربرد ان‬ ‫را برای ارائه خدمات سازمان های دولتی و بخش های خصوصی به یکدیگر در بستر اینترنت عنوان می کند‪.‬‬ ‫ی کنند‪ ،‬خدمت‬ ‫سامانه های اینترنتی دستگاه های اجرایی که به کسب و کارها و یا عموم مردم خدماتی ارایه م ‬ ‫ً‬ ‫مورد نیاز خود مانند استعالم کد ملی و یا استعالم کدپستی را از طریق این گذرگاه که اصطالحا ‪PGSB‬‬ ‫نامیده می شــود تبادل می کنند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬مجموع تراکنش های گذرگاه عمومی خدمات دولت‬ ‫مرکز ملی تبادل اطالعات تا پایان اســفند سال ‪ ،۱۴۰۰‬بیش از ‪ ۳۳۶‬میلیون تراکنش بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫بیش ترین تعداد تراکنش استفاده از خدمات الکترونیکی از میان ‪ ۶۰۸‬کسب وکار و دستگاه اجرایی متصل‬ ‫به مرکز ملی تبادل اطالعات از ابتدای سال جاری به ترتیب به یکی از پلتفرم های حوزه حمل و نقل‪ ،‬وزارت‬ ‫اموزش و پرورش و سازمان فناوری اطالعات ایران تعلق دارد‪ .‬در سال گذشته‪ ،‬سرویس ماسک‪ ،‬که در زمینه‬ ‫حفظ سالمت مردم و جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر کرونا از طریق اگاهی افزایی فعالیت می کرد‪ ،‬در گذرگاه‬ ‫خدمات عمومی دولت عنوان پرکاربردترین خدمت را به خود اختصاص داد‪ .‬پس از ماســک‪ ،‬پاسخگویی به‬ ‫استعالمات هویتی کاربران سرویس های پستی‪ ،‬ارتباطی و فناوری اطالعات (شاهکار)‪ ،‬استعالم مجوز سفر و‬ ‫استعالم اعتبار دفترچه سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬رتبه های بعدی خدمات پرکاربرد را به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫سماوا؛ نیازمند همکاری بیشتر سازمان ثبت احوال کشور‬ ‫خوانساری در پایان این گزارش به سامانه سماوا اشاره کرده که امکان احراز هویت با بهره گیری از خدمات‬ ‫هویتی ارایه شده دستگاه های متولی را ارایه می کند‪ .‬این سامانه استعالم هویت بر پایه کد ملی از طریق‬ ‫سامانه شاهکار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‪ ،‬بر پایه اطالعات سجلی سازمان ثبت احوال و بر‬ ‫پایه اطالعات اتباع خارجی از طریق وزارت کشور را فراهم می کند‪ .‬اکوسیستم سامانه احراز هویت معتبر در‬ ‫فضای مجازی شــامل زنجیره ای از شناسه های معتبر اعم از تطبیق شماره تلفن همراه با کدملی‪ ،‬اطالعات‬ ‫هویتی اتباع ایرانی‪ ،‬تطبیق عکس و زنده بودن‪ ،‬اطالعات هویتی اتباع خارجی‪ ،‬اطالعات افراد حقوقی‪ ،‬اطالعات‬ ‫مکانی و نشانی و نیز امضای دیجیتال است‪ .‬عدم همکاری مناسب سازمان ثبت احوال کشور‪ ،‬به رغم ان که‬ ‫طبق مصوبه کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی در سال ‪ 1399‬به عنوان تامین کننده شناسه مربوط به‬ ‫اشخاص حقیقی ایرانی تعیین شده است؛ مانع از توسعه و تکمیل سماوا شده است‪ .‬اما با این وجود‪ ،‬تا کنون‬ ‫‪ ۷۸‬دستگاه به این سامانه متصل شده اند‪ ،‬بیش از نه میلیون تراکنش به ثبت رسیده است و سه خدمت احراز‬ ‫هویت مورد پیاده ســازی قرار گرفته اند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬از ابتدای راه اندازی سامانه سماوا از میان ‪۷۸‬‬ ‫نهادهای متکی متصل به سماوا‪ ،‬بیشترین تراکنش ها به وزارت راه و شهرسازی بابت سامانه امالک و اسکان‪،‬‬ ‫شرکت سایپا بابت سامانه سامان ه ثبت نام خودرو و سامانه مدیریت انرژی به شرکت توانیر تعلق داشته است‪.‬‬ ‫کاهش مخاطرات ناشــی از جمع اوری و افشــای اطالعات هویتی در فضای مجازی و ایجاد امکان نظارت و‬ ‫پایش متمرکز و فراهم نمودن اطالعات استنادپذیر برای مراجع ذی صالح از اهداف اصلی ایجاد و راه اندازی‬ ‫سماواست‪.‬‬ ‫درام د ‪ 918‬میلیون دالری بنیاد مستضعفان از صادرات‬ ‫معاون اقتصادی بنیاد مســتضعفان گفــت‪ :‬باوجود تحریم خاص‬ ‫امریکا علیه بنیاد مستضعفان ســال ‪ 1400‬موفق به صادرات ‪45‬‬ ‫نوع محصول به ‪ 42‬کشــور جهان و در ‪ 4‬قاره مختلف شدیم که از‬ ‫محل صادرات ایــن کاالها‪ ،‬بیش از ‪ 918‬میلیون دالر درامد ارزی‬ ‫عاید کشور شد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بنیاد مستضعفان‪ ،‬سید محمد اتابک با اشاره‬ ‫به فعالیت اقتصادی بنیاد مستضعفان در سال ‪ 1400‬و ارائه برخی از‬ ‫امارها و مولفه های اقتصادی این بنیاد در سال قبل‪ ،‬در جمع بندی‬ ‫عملکرد بنیاد طی ســال گذشته اظهار کرد‪ :‬سال ‪ 1400‬به دالیل‬ ‫متعددی از جمله اعمال بیشتر تحریم های ظالمانه‪ ،‬تغییر مدیریت‬ ‫سیاســی کشور‪ ،‬ادامه دار بودن شیوع کرونا در ان و البته فشارهای‬ ‫اقتصادی از ناحیه تورم‪ ،‬کمبود منابع و البته مشکالت قابل توجه در‬ ‫حوزه تامین برق و گاز صنایع‪ ،‬سال بسیار سختی بود که به حمدهلل‬ ‫امارهای موجود از عملکرد اقتصادی بنیاد در ســال ‪ ،1400‬نشان‬ ‫می دهد با وجود این شــرایط سخت‪ ،‬نتایج به دست امده فراتر از‬ ‫تصورات و برنامه ریزی ها بود‪.‬‬ ‫ رکوردزنی درامد حاصل از فروش ساالنه‪ /‬صادرات تولیدات‬ ‫بنیاد مستضعفان به ‪ 42‬کشور جهان‬ ‫معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان ادامه داد‪ :‬جمع بندی عملکرد ‪12‬‬ ‫ماهه سال ‪ 1400‬نشان می دهد که میزان درامد حاصل از فروش‬ ‫محصوالت گروه بنیاد مستضعفان در سال گذشته رکورد ‪ 96‬هزار‬ ‫و ‪ 700‬میلیــارد تومانی را ثبت کرد و این میزان معادل رشــد ‪50‬‬ ‫درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این میزان فروش‪ 28 ،‬درصد بیش از برنامه ریزی‬ ‫مصوب بوده افزود‪ :‬این میزان فروش در حالی محقق شد که قطع‬ ‫برق صنایع در تابستان و قطع گاز صنایع در زمستان بخصوص در‬ ‫صنعت فوالد و سیمان‪ 6900 ،‬میلیارد تومان از میزان فروش بنیاد‬ ‫در این صنایع را کاست‪.‬‬ ‫اتابک با تاکید بر افزایش ‪ 5‬درصدی تولید در گروه بنیاد طی سال‬ ‫‪ 1400‬گفت‪ :‬یکی از عوامل این موفقیت در سال گذشته‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫انسجام مدیریتی و همچنین هم افزایی در گروه بنیاد بود که بر اثر‬ ‫این انسجام و هم افزایی بیش از ‪ 5500‬میلیارد تومان مبادالت درون‬ ‫گروهی در مجموعه بنیاد مســتضعفان برای رفع نیازهای داخلی‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی بنیاد مســتضعفان با اشــاره به میــزان صادرات‬ ‫محصــوالت تولیدی بنیاد طی ســال ‪ 1400‬نیز گفت‪ :‬ما با توجه‬ ‫به شعار سال و تمرکز بر اقتصاد مقاومتی‪ ،‬علی رغم اعمال تحریم‬ ‫خاص امریکا علیه بنیاد مستضعفان و تمرکز این تحریم ها بر برخی‬ ‫از رشــته فعالیت های بنیاد‪ ،‬موفق به صادرات ‪ 45‬نوع محصول به‬ ‫‪ 42‬کشــور جهان و در ‪ 4‬قاره مختلف شدیم که از محل صادرات‬ ‫این کاالها‪ ،‬بیش از ‪ 918‬میلیون دالر درامد ارزی عاید کشور شد‪.‬‬ ‫بــه گفته وی این میزان صادرات‪ 39 ،‬درصد بیش از صادرات گروه‬ ‫بنیاد در سال ‪ 1399‬بوده و بیش از ‪ 36‬درصد فراتر از برنامه مصوب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 46‬پروژه سرمایه گذاری به ارزش ‪ 16‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سال ‪1400‬‬ ‫اتابک در ادامه با اشاره به نتیجه بخش بودن گام های توسعه ای بنیاد‬ ‫در سال ‪ 1400‬اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته ‪ 46‬پروژه سرمایه گذاری‬ ‫و ساختمانی با حجم سرمایه گذاری ‪ 16‬هزار میلیارد تومان به بهره‬ ‫برداری رسید که بخشی از این پروژه ها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی‪،‬‬ ‫دارای اثراتی در سطح ملی بود که افتتاح کارخانه کنسانتره سنگ‬ ‫اهن فوالد شرق کاوه‪ ،‬افتتاح تونل البرز در ازادراه تهران شمال به‬ ‫عنوان بزرگترین و پیچیده ترین پروژه تونل ســازی خاورمیانه و یا‬ ‫افتتاح ســاختمان جدید پالسکو‪ ،‬بخشی از این پروژه ها بودند که‬ ‫بــرای بیش از ‪ 1770‬نفر به طور مســتقیم و برای ‪ 14200‬نفر به‬ ‫طور غیرمستقیم و در مجموع برای حدود ‪ 16‬هزار نفر اشتغالزایی‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته معاون اقتصادی بنیاد مســتضعفان‪ ،‬این بنیاد در سرمایه‬ ‫گذاری های اقتصادی خود تالش کرده که پروژه های اقتصادی را با‬ ‫نگاهی به اهداف بنیاد در محرومیت زدایی از نقاط مختلف کشــور‬ ‫انجام دهد و به همین منظور بخشی از این پروژه ها در نقاط محروم‬ ‫و کم برخوردار تعریف و به بهره برداری رسیدند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬بهره برداری از این پروژه ها در شرایطی رقم خورد که‬ ‫ما در سال گذشته‪ ،‬بیشترین نرخ رشد پیشرفت فیزیکی پروژه ها را‬ ‫در مقایسه با سنوات قبل ثبت کردیم و این میزان پیشرفت فیزیکی‬ ‫سبد پروژه های بنیاد مستضعفان در ‪ 7‬سال اخیر‪ ،‬بی نظیر بود‪.‬‬ ‫اتابک درخصوص پروژه های توسعه ای مصوب شده در سال گذشته‬ ‫نیز گفت‪ :‬در سال ‪ 1400‬عالوه بر افتتاح و بهره برداری از پروژه ها‪،‬‬ ‫بر ســرمایه گذاری های جدید توســعه ای با هدف حفظ توان بنیاد‬ ‫در ســنوات اتی تمرکز داشتیم و در این ســال‪ 28 ،‬پروژه جدید‬ ‫به ارزش ‪ 16.4‬هزار میلیارد تومان به تصویب رســید و این تعداد‬ ‫پروژه‪ ،‬بیشترین حجم پروژه های توســعه ای مصوب و ابالغی در‬ ‫بنیاد مستضعفان است‪.‬‬ ‫پیش بینی صادرات یک میلیارد دالری در سال ‪1401‬‬ ‫معاون اقتصادی بنیاد مستضعفان در ادامه درخصوص برنامه ریزی‬ ‫انجام شــده برای ســال ‪ 1401‬نیز بیان کرد‪ :‬با توجه به شــرایط‬ ‫امروز کشــور‪ ،‬تصور می کنیم در ‪ ،1401‬شــرایط اقتصادی قابل‬ ‫پیش بینی تری را تجربه کنیم و خصوصاً در ‪ 3‬ماهه پایانی سال در‬ ‫شاخصه های اقتصادی از جمله تورم‪ ،‬نرخ ارز‪ ،‬نقدینگی‪ ،‬ثبات نرخ‬ ‫ارز و غیره شرایط بهتری را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بر همین اساس ما در بنیاد مستضعفان انتظار داریم‬ ‫که میزان فروش محصوالت تولیدی در بنیاد به ‪ 117‬هزار میلیارد‬ ‫تومان و میزان صادرات در این گروه نیز به ‪ 920‬میلیون دالر تا یک‬ ‫میلیارد دالر برسد؛ این در حالی است که ان شاءاهلل در سال ‪،1401‬‬ ‫تعداد ‪ 45‬پروژه بزرگ بــه ارزش ‪ 15.4‬هزار میلیارد تومان نیز به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫اتابک در خاتمه با اشاره به امادگی بنیاد مستضعفان برای محقق‬ ‫کردن شــعار سال گفت‪ :‬ما در سال قبل موفق شدیم با هدف مانع‬ ‫زدایی از تولید‪ ،‬ساختار اقتصادی خود را منطبق بر اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫بازطراحی کنیم و بر همین اساس بر روی فعالیت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری و تمرکز خوبی داشتیم و توانستیم پلتفرم پیشرفته‬ ‫دانش بنیان را در گروه بنیاد مستضعفان طراحی و به بهره برداری‬ ‫برســانیم؛ پلتفرمی که بر اســاس ان تمام نیازهای شرکت های‬ ‫تولیدی ثبت می شــود و تالش می شود تا این نیازها‪ ،‬با اقدامات‬ ‫فناورانه و با تمرکز بر توان شرکت های دانش بنیان برطرف شود و‬ ‫تا امروز نیز بیش از ‪ 236‬مورد از این نیازها بر این پلتفرم بارگذاری‬ ‫شــده و شــرکت های دانش بنیان در حال کار برای پاسخ به انها‬ ‫هســتند؛ لذا امیدواریم امسال بتوانیم همراه با شعار سال‪ ،‬عملکرد‬ ‫بهتری در این بخش و پاســخ به نیازهای صنعتی کارخانجاتمان با‬ ‫استفاده از توان دانش بنیان ها داشته باشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫نفت و انرژی‬ ‫مصرف برق در ایران ‪ ۲،۵‬برابر میانگین جهانی است‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای غرب کشور گفت‪ :‬سرانه مصرف برق در کشورمان از میانگین جهانی باالتر است‪ ،‬بطوریکه مصرف برق ایران ‪ ۲،۵‬برابر مصرف برق جهان است‪.‬‬ ‫علی اســدی در نشست مدیریت مصرف انرژی در استان ایالم اظهار داشت‪ :‬ایران از نظر شــبکه برق در خاورمیانه رتبه اول و در جهان رتبه ‪ ۱۴‬است اما متاسفانه مصرف برق‬ ‫کشورمان بیش از ‪ ۲،۵‬برابر مصرف جهان و ‪ ۲‬برابر مصرف منطقه است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫مهم ترین برنامه های صنعت نفت در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ت بخش های‬ ‫صنعت نفت برنامه های متعددی را در حوزه توسعه ظرفی ‬ ‫مختلف لحاظ کرده است که از مهم ترین ان می توان به تولید حداکثری و‬ ‫تداوم فعالیت برای فشارافزایی پارس جنوبی‪ ،‬توسعه کامل میدان ازادگان و‬ ‫افزایش تولید و صادرات نفت اشاره کرد‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های موجود در سال ‪ ،۱۴۰۱‬موضوع تامین گاز‬ ‫و سوخت زمستانی است‪ .‬تالش صنعت نفت ایران بر این است که تولید‬ ‫حداکثری از پارس جنوبی داشته باشد‪ .‬به عبارت دیگر فازهای پارس جنوبی‬ ‫که تکمیل نشده اند‪ ،‬فازهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬و پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬باید نهایی‬ ‫و تکمیل شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر این موضوع انتقال گاز میدان کیش به پارس جنوبی هم در این‬ ‫سال دنبال خواهد شد و بسته‪ ۱۵‬میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫مورد توجه است؛ البته نخستین تحقق تولید جدید از این شرکت در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬اتفاق می افتد‪ .‬موضوع برداشت از طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬امسال دنبال‬ ‫می شود که تولید حدود روزانه ‪ ۴۵۰‬میلیون فوت مکعب از این فاز به عنوان‬ ‫هدف دنبال می شود‪.‬‬ ‫طبقاعالممسووالن‪،‬همچنینازدیگربرنامه هایتدوینشدهتداومفعالیت‬ ‫برای فشارافزایی پارس جنوبی است‪ ،‬طرح توسعه پارس شمالی برای کمک‬ ‫به پارس جنوبی نیز پیگیری خواهد شد‪ ،‬البته در سال های اینده برداشت‬ ‫از ان محقق می شود‪ .‬تا پایان ‪ ۱۴۰۱‬در میدان های غرب کارون‪ ،‬باید فاز‬ ‫نخست میدان ازادگان جنوبی به تولید ‪ ۲۲۰‬هزار بشکه در روز برسد‪.‬‬ ‫در این بین طرح جامع توسعه تهیه شده که شامل توسعه کامل میدان‬ ‫ازادگان (شمالی و جنوبی به صورت یک پارچه) و یک پروژه ازدیاد برداشت‬ ‫تزریق اب برای ان در نظرگرفته شده‪ ،‬این کار طرح توسعه حفاری های‬ ‫بسیار زیادی را می طلبد که البته این اقدام ها از سال ‪ ۱۴۰۲‬اغاز می شود؛‬ ‫اما کارهای مقدماتی ان باید اکنون اغاز شود و ادامه حفاری چاه ها و تکمیل‬ ‫بخشی از واحد فراورش (‪ )CTEP‬که مربوط به فاز نخست هستند باید‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬انجام شود‪ .‬کری م زبیدی ‪ -‬مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران در همین راستا اعالم کرد‪ :‬اینکه برداشت می شود برنامه‬ ‫تولید میدان ازادگان جنوبی ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه تولید خواهد بود‪ ،‬رویکردی‬ ‫اشتباه است؛ در واقع این موضوع مربوط به کل میدان است که به طرح‬ ‫جامع توسعه ان اشاره کردم و تحقق تولید روزانه ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه از بخش‬ ‫جنوبی میدان ازادگان به هیچ وجه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گفته او طرح جامع توسعه تهیه شده برای تولید از کل میدان ‪ ۵۷۰‬هزار‬ ‫بشکه است‪ ،‬این طرح جامع توسعه پیشنهاد شرکت های پرشماری است‬ ‫که پیش تر برای توسعه این میدان پا پیش گذاشته بودند و عددی نیست‬ ‫که بی منطق اعالم شده باشد؛ از جمله شرکت های شل‪ ،‬توتال پتروناس و‬ ‫شرکت نفت ژاپن و ‪ ...‬طبق اعالم وزارت نفت‪ ،‬وی با بیان اینکه برای میدان‬ ‫یاداوران به دنبال ادامه توسعه ان هستیم؛ فعال با یک شرکت خارجی در‬ ‫حال مذاکرات نهایی برای گام دوم هستیم تا تولید را از ‪ ۱۱۰‬به ‪ ۲۱۰‬هزار‬ ‫بشکه برسانیم‪ ،‬پروژه های ‪ EPCF – EPDF‬و ‪ IPC‬باید دنبال شوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مسائلی که به شدت پس از پیام مقام معظم رهبری در شرکت‬ ‫ملی نفت ایران به طور جدی مورد بحث قرار گرفته‪ ،‬موضوع شرکت های‬ ‫دانش بنیان و تعریف نیازهای واقعی شرکت ملی نفت و ایجاد اشتغال از این‬ ‫رهگذر است‪ .‬به واقع می توانم بگویم که فرمایش ایشان نه تنها در سطح‬ ‫شرکت ملی نفت‪ ،‬بلکه در سطح کشور می تواند نجات بخش اقتصاد باشد‪،‬‬ ‫به شرط اینکه به صورت شعاری و کلیشه ای با ان برخورد نشود‪.‬‬ ‫یکی از اتفاقات مهمی که در ماه های اخیز اتفاق افتاد تحول در میزان تولید‬ ‫نفت بود‪ ،‬درواقع در دولت جدید از ابتدای کار تصمیم گرفته شــد برای‬ ‫برگرداندن تولید به قبل از تحریم ها برنامه ریزی جدی صورت بگیرد‪ .‬پیش‬ ‫از تحریم ها تولید ما ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۸‬هزار بشکه در روز بود‪ .‬بازگشت به این‬ ‫عدد در چند مرحله انجام شد‪ ،‬در مراحل مختلف‪ ،‬تولید باال امد تا سرانجام‬ ‫‪ ۱۵‬اسفند سال ‪ ۱۴۰۰‬امکان تولید دوباره ان مقدار نفت در دسترس بود‪.‬‬ ‫اکنون امکان تولید روزانه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۸‬هزار بشکه به طور کامل و صد‬ ‫در صدی وجود دارد‪ .‬عالوه بر این یک ردیف شیرین ســازی گاز از فاز ‪۱۴‬‬ ‫پارس جنوبی که در پاالیشگاه تکمیل نشده بود؛ عملیاتی شد‪ .‬فعالیت ی‬ ‫قابل توجه بود و برای ان پیگیری های بسیار زیادی شد‪ .‬سه پیمانکار حاضر‬ ‫فعالیت سه شیفت داشتند تا کار تکمیل شود و در شرایط سخت زمستان‬ ‫بتوان از این ظرفیت استفاده کرد‪ .‬واحد ‪ DMC‬به منظور مرکاپتان زدایی و‬ ‫بوزدایی از میعانات گازی در پارس جنوبی تکمیل شد‪ .‬چاه هایی تازه در غرب‬ ‫کارون بودند که حفاری ان ها تکمیل شده اما به تولید نرسیده بود؛ ثروتی‬ ‫که از ان استفاده نمی شد‪ .‬این چاه ها یا اسیدکاری می خواستند یا خطوط‬ ‫ش شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)‪ ۱۳‬حلقه از‬ ‫لوله جریانی که با تال ‬ ‫چاه های حفر شده به مرحله تولید رسید‪.‬‬ ‫مقام مسوول سازمان زمین شناسی عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای اینده گرم و خشک تر اماده شویم‬ ‫مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی‬ ‫سازمان زمین شناســی‪ ،‬پدیده ریزگرد را همانند فرونشست ناشی‬ ‫از تخریب ســرزمینی دانست و گفت‪ :‬ایران عالوه بر مواجه بودن با‬ ‫‪ ۳۵‬کانون ریزگرد داخلی‪ ،‬تحت تاثیر چشمه های ریزگرد کشورهای‬ ‫پیرامونی نیز قرار دارد‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪« ،‬رضا شهبازی»‬ ‫موضــوع گردوغبــار را همانند پدیده فرونشســت‪ ،‬یک مســاله‬ ‫چندوجهی و مولفه ای از تخریب ســرزمین دانســت و افزود‪ :‬این‬ ‫پدیده ها‪ ،‬پیامدهای فرایندهایی به نام تخریب سرزمینی است‪ ،‬زیرا‬ ‫وقتی مولفه های شــکل گیری یک سرزمین به هم می ریزد‪ ،‬ما را با‬ ‫شرایط جدیدی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ذرات گرد و غبار کمتر از هفت تا هشــت میکرون‬ ‫و بیشــتر کوچک تر از ‪ ۲.۵‬میکرون است‪ ،‬این ذرات قابلیت انتقال‬ ‫بــاال دارند؛ از این رو هر کاری که بخواهیم در زمینه کنترل و مهار‬ ‫ریزگردها اجرایی کنیم‪ ،‬باید به خاطر داشته باشیم که باید محیط‬ ‫پیرامونی خود را بشناسیم و بدانیم که کدام مناطق قابلیت گسیل‬ ‫ریزگرد را دارند‪ .‬شهبازی‪ ،‬مناطق مستعد ریزگرد را مناطقی توصیف‬ ‫کرد که مسطح هستند و جریان باد قابلیت جوالن در این مناطق را‬ ‫دارند‪ ،‬ضمن انکه این مناطق از رسوبات ریزدانه پوشیده شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نامناســب بودن پوشش گیاهی را از دیگر ویژگی های مناطق‬ ‫مستعد ریزگرد عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬این مجموعه زمانی که تحت‬ ‫تاثیر بادهایی با سرعت باال قرار گیرند‪ ،‬ذرات گرد و غبار را پراکنده‬ ‫می کنند و این در شرایطی است که کشور ایران از حدود ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫کیلومترمربع چشــمه های تولید گردوغبار داخلی برخوردار است‬ ‫و مرز این چشمه های ریزگرد بســته به فصل و این که چه میزان‬ ‫رطوبت جذب می کند‪ ،‬متغیر است‪.‬‬ ‫این مقام مسوول‪ ،‬مرز چشمه های ریزگرد را در حال افزایش دانست‬ ‫و یاداور شد‪ :‬دست کم ‪ ۱۰‬برابر مساحتی که در ایران چشمه ریزگرد‬ ‫داریم در کشورهای اطراف ایران نیز پراکند ه شده است‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که ایران تحت تاثیر ریزگردهای کشــورهایی مانند عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫اردن‪ ،‬عربستان و در برخی مواقع کویت قرار می گیرد و این همان‬ ‫پدیده ای است که در کشور از روز جمعه تجربه شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که چشمه های تولید گردوغبار از منطقه مشترک در‬ ‫عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬اردن و شمال عربستان وارد جو شده است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫عالوه بر این کشــورها‪ ،‬ایران همچنین تحــت تاثیر ریزگردهای‬ ‫کشــورهای افغانستان‪ ،‬ترکمنستان و حتی بخش هایی از روسیه و‬ ‫جمهوری اذربایجان نیز قرار دارد‪.‬‬ ‫شــهبازی تاکید کرد‪ :‬هر اقدامی در داخل کشور اگر با هماهنگی‬ ‫کشورهای پیرامونی خود نباشد‪ ،‬تنها ‪ ۱۰‬درصد در کاهش الودگی‬ ‫هوای ناشــی از ریزگردها اثر خواهد داشت و همچنان ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اقدامات بی اثر می ماند‪.‬‬ ‫شرایط کشورهای پیرامونی در زمینه منابع اب‬ ‫وی در ادامه به بیان وضعیت کشــورهای پیرامونی ایران در زمینه‬ ‫دسترســی به منابع ابــی پرداخت و گفت‪ :‬این کشــورها به ویژه‬ ‫کشورهای غرب و شرق ایران مناطقی هستند که به نظر می رسد از‬ ‫نظر شرایط اقتصادی و ثبات سیاسی در وضعیت مناسبی قرار ندارند‬ ‫و این مساله همکاری با ان ها را مشکل می کند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بررســی مخاطرات زمین شناسی و زیست محیطی‬ ‫سازمان زمین شناســی اضافه کرد‪ :‬اکنون ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد از منابع‬ ‫ابی عراق و ســوریه وابســته به ترکیه است و از سوی دیگر ترکیه‬ ‫پروژه های سدسازی بزرگی را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫خشکسالی بیشتر پیش روی ما‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ســال گذشته و امسال خشک بوده و خواهد بود و‬ ‫به نظر می رسد که چشــم انداز خوبی برای تابستان امسال از نظر‬ ‫منابع ابی و پیامدهای خشک ســالی و طوفان های ریزگرد‪ ،‬وجود‬ ‫ندارد و چشــمه های ریزگرد خارجی نیز کشور را تحت تاثیر قرار‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫جوالن ریزگرد در پایتخت‬ ‫شهبازی به وقوع طوفان ریزگرد در تهران اشاره کرد و افزود‪ :‬وقوع‬ ‫این طوفان ها در تهران کم نظیر نیست و در گذشته نیز ان را تجربه‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬اما این که تهران به این اندازه از الودگی رسیده‪ ،‬پدیده‬ ‫بی نظیری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این پدیده‪ ،‬حجم الودگی ریزگردها و غبار‪ ،‬ان قدر‬ ‫زیاد بوده که حجم ان حتی در مسیر طوالنی که جریان های بادی‬ ‫طی کردند و به پایتخت رسیدند‪ ،‬نیز کاسته نشد‪.‬‬ ‫ایــن محقق‪ ،‬علت اصلی ریزگرد در تهران را ســوء مدیریت منابع‬ ‫ابی نه در کشور‪ ،‬بلکه در منطقه دانست و گفت‪ :‬مدیریت نامتوازن‬ ‫منابع ابی و مســائلی مانند دیپلماسی اب در منطقه و همچنین‬ ‫خشکســالی های رو به فزونی و مکرری که داشتیم‪ ،‬در این زمینه‬ ‫موثر بوده است‪.‬‬ ‫رخدادهای حدی بیشتر در انتظار ما‬ ‫وی بــا بیان این که در اینده نیز با این نوع رخدادها مواجه خواهیم‬ ‫بــود‪ ،‬از این پدیده هــا با عنوان «پدیده حدی» یــاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫پدیده هــای حدی مانند خشکســالی های شــدید‪ ،‬الودگی هوا و‬ ‫طوفان های ریزگرد و حتی ســیالب ها‪ ،‬رخدادهای مخرب بوده و‬ ‫به دائم در حال افزایش هستند و به عبارت دیگر هرسال بیشتر از سال‬ ‫قبل این پدیده ها را تجربه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شهبازی اضافه کرد‪ :‬مشکل اصلی ما در مواجهه با این پدیده ها ان‬ ‫است که دیر به ان ها فکر می کنیم و هر زمان که کار از کار گذشته‬ ‫است‪ ،‬به فکر رفع شان می افتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما با روش های ســنتی و تکــراری نمی توانیم جلوی‬ ‫زیان های ناشی از تغییر اقلیم را بگیریم و گام نخست این است که‬ ‫در محدوده سرزمینی هم سو با ظرفیت های ان زندگی کنیم؛ به این‬ ‫معنی که نمی توانیم هرقدر خواستیم از سرزمین بهره برداری کنیم‬ ‫این مقام مسوول‪ ،‬بهره برداری از سرزمین بر اساس میل و خواسته‬ ‫انســان ها را «بهره کشــی از طبیعت» نامید و گفت‪ :‬بهره کشی از‬ ‫طبیعت یعنی مصرف اب‪ ،‬خاک و ذخایر زیرزمینی و این به معنی‬ ‫مصرف سرزمین است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اســتفاده نکردن از فناوری در مواجهه با رخدادهای‬ ‫حــدی‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما در زمینه پایش و پدیده شناســی از فناوری‬ ‫استفاده کرده ایم‪ ،‬اما در ان جاهایی که نیاز به برنامه ریزی عملی و‬ ‫اقدام است‪ ،‬فناوری فراموش می شود‪.‬‬ ‫شهبازی‪ ،‬عامل اصلی این تخریب سرزمینی را انسان دانست و افزود‪:‬‬ ‫اکوسیســتم ما این توان را ندارد که خود را با ســرعتی که ما به‬ ‫ان تحمیل کرده ایم‪ ،‬سازگار کند و ما چاره ای نداریم جز این که از‬ ‫فناوری استفاده کرده و برای بازسازی طبیعت اقدام کنیم‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت خبر داد‪:‬‬ ‫تحقق بازگشت ظرفیت تولید نفت به دوره پیش از تحریم ها‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شــرکت ملی نفت ایران با تشریح عملکرد این‬ ‫مدیریت‪ ،‬گفت‪ :‬بازگشت ظرفیت تولید نفت به پیش از اعمال تحریم ها‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫وزارت نفت‪« ،‬کریم زبیدی» با تاکید بر اینکه در دولت جدید از ابتدای کار‬ ‫تصمیم گرفته شد برای برگرداندن تولید به قبل از تحریم ها برنامه ریزی‬ ‫جدی صورت بگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از تحریم ها تولید ما ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۳۸‬هزار‬ ‫بشکه در روز بود‪ .‬بازگشت به این عدد در چند مرحله انجام شد‪ ،‬در مراحل‬ ‫مختلف‪ ،‬تولید باال امد تا سرانجام‪ ۱۵‬اسفند سال‪ ۱۴۰۰‬امکان تولید دوباره‬ ‫ان مقدار نفت در دسترس بود‪ .‬اکنون امکان تولید روزانه ‪ ۳‬میلیون و ‪۸۳۸‬‬ ‫هزار بشکه به طور کامل و صد درصدی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من تعجب می کنم اینکه در کشور ما امری است که به طور‬ ‫قطعی تحقق پذیر اســت‪ ،‬چرا این قدر در این موضوع تشکیک می شود‪،‬‬ ‫مگر در تحریم های پیشین تولید برنگشته بود؟؛ ما باید قدردان این توان و‬ ‫ظرفیت باشیم‪ ،‬نه اینکه همه چیز را زیر سوال ببریم‪ .‬این تذهبون‪.‬‬ ‫زبیدی با اشاره به اینکه با تالش شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫از جمله شرکت های ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬فالت قاره‪ ،‬نفت مناطق‬ ‫مرکزی‪ ،‬نفت اروندان و مهندسی و توسعه نفت این هدف محقق شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اینشرکت هافعالیت هایزیادیداشتندکهشاملفعالیت هایروسطحیاز‬ ‫قبیل خطوط لوله‪ ،‬تاسیسات و فعالیت های مربوط به بخش باالدستی مثل‬ ‫تعمیر و ترمیم و ازمایش های جریانی چاه ها که تمامی اقدام های انجام شده‬ ‫در شرکت ها ضبط و ثبت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ســال ‪ ۱۴۰۱‬یکی از مهم ترین دغدغه های موجود موضوع‬ ‫تامین گاز و سوخت زمستانی است‪ .‬تالش شرکت ملی نفت ایران بر این‬ ‫اســت که تولید حداکثری از پارس جنوبی داشته باشیم‪ .‬ب ه عبارت دیگر‬ ‫فازهای پارس جنوبی که تکمیل نشــده اند‪ ،‬فازهــای ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۴‬و‬ ‫پاالیشگاه فاز ‪ ۱۴‬باید نهایی و تکمیل شوند‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه موضوع انتقال‬ ‫گاز میدان کیش به پارس جنوبی را در این سال دنبال می کنیم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫بسته ‪ ۱۵‬میدان گازی شرکت نفت مناطق مرکزی را داریم‪ ،‬البته نخستین‬ ‫تحقق تولید جدید از این شــرکت در سال ‪ ۱۴۰۲‬اتفاق می افتد‪ .‬موضوع‬ ‫ برداشت از طرح توسعه فاز ‪ ۱۱‬امسال دنبال می شود که تولید حدود روزانه‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلیون فوت مکعب از این فاز را به عنوان هدف دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تداوم فعالیت برای فشــارافزایی پــارس جنوبی از دیگر‬ ‫برنامه های امسال است‪ ،‬همچنین طرح توسعه پارس شمالی برای کمک‬ ‫به پارس جنوبی پیگیری می شود‪ ،‬البته در سال های اینده برداشت از ان‬ ‫محققمی شود‪.‬‬ ‫به گفته زبیدی‪ ،‬تا پایان ‪ ۱۴۰۱‬در میدان های غرب کارون‪ ،‬باید فاز نخست‬ ‫میدان ازادگان جنوبی به تولید ‪ ۲۲۰‬هزار بشکه در روز برسد‪ .‬طرح جامع‬ ‫توسعه بسیار کاملی تهیه شده که شــامل توسعه کامل میدان ازادگان‬ ‫(شمالی و جنوبی به صورت یکپارچه) و یک پروژه ازدیاد برداشت تزریق اب‬ ‫برای ان در نظر گرفته شده‪ ،‬این کار طرح توسعه حفاری های بسیار زیادی‬ ‫را می طلبد که البته این اقدام ها از ســال ‪ ۱۴۰۲‬اغاز می شود‪ ،‬اما کارهای‬ ‫مقدماتی ان باید اکنون اغاز شــود‪ .‬ادامه حفاری چاه ها و تکمیل بخشی‬ ‫از واحد فراورش (‪ )CTEP‬که مربوط به فاز نخست هستند باید در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬انجام شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫گام به گام خشکسالی در ایران؛‬ ‫‪ 51‬درصد ظرفیت سدهای کشور‬ ‫ُپر از اب است‬ ‫کاهش‪ ۳۸‬درصدی اب سدهای تهران‬ ‫در یک سال اخیر‬ ‫ظرفیت کل ســدهای کشور ‪ ۵۰‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب اســت کــه از این میزان تا روز بیســت‬ ‫فروردین ماه امسال‪ ۵۱ ،‬درصد پرشدگی (اب) دارند‪.‬‬ ‫کشــور ایران دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و‬ ‫متوســط بارش ان ‪ ۲۵۰‬میلی متر اســت که این میزان‬ ‫بارش حدود یک سوم متوسط جهانی است‪.‬‬ ‫از نظر توزیع مکانی و زمانی بارش کشور‪ ،‬شرایط مطلوبی‬ ‫در جهت تقویت منابع ابی و دسترسی مناسب به منابع‬ ‫ابی در سطح کشور فراهم نیست‪ ،‬به طوری که میزان بارش‬ ‫در مناطــق کویری حدود ‪ ۴۶‬میلی متر بوده که این رقم‬ ‫در اســتان های شمالی کشور به بیش از یک هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلی متــر افزایش می یابد و از نظر زمانی نیز پنج درصد‬ ‫بارش کشور در تابستان اتفاق می افتد که چندان کمکی‬ ‫در تامین اب کشت های تابستانه و دائمی نمی کند‪.‬‬ ‫از طرفی متوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش‬ ‫است‪ ،‬به طوری که میانگین بارش ‪ ۵۳‬ساله کشور حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلی متر بوده در حالی که میانگین ‪ ۱۳‬ساله اخیر‬ ‫به ‪ ۲۳۲‬میلی متر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫تازه تریــن گزارش شــرکت مدیریت منابع اب کشــور‬ ‫نشانگر ان است که حجم اب موجود در سدهای کشور‬ ‫از ابتدای ســال ابی جاری (ابتدای مهر‪ ۱۴۰۰‬تا انتهای‬ ‫شــهریور‪ )۱۴۰۱‬تا بیســتم فروردین امسال به رقم ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۱‬میلیون متر مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫این درحالی است که پارسال و در همین بازه زمانی حجم‬ ‫اب موجود در ســدهای کشور ‪ ۲۹‬میلیارد و ‪ ۴۸‬میلیون‬ ‫متر مکعب بوده که کاهش ‪ ۱۳‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵‬درصدی اب ورودی به سدها در یک سال اخیر‬ ‫کل ابی که از ابتدای ســال ابی جــاری (ابتدای مهرماه‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬وارد ســدها شده ‪ ۱۹‬میلیارد و ‪ ۵۸‬میلیون متر‬ ‫مکعب است که این میزان در سال ابی پارسال (ابتدای‬ ‫مهر ‪ ۱۳۹۹‬تا اخر شهریور‪ ۲۰ )۱۴۰۰‬میلیارد و ‪ ۶‬میلیون‬ ‫متر مکعب بوده که ‪ ۵‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫میزان خروجی اب از ســدهای کشور هم از ابتدای سال‬ ‫ابــی جاری تا بیســت فروردین مــاه ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪۱۵‬‬ ‫میلیون متر مکعب اســت‪ ،‬درحالی که در مدت مشابه‬ ‫سال ابی پارســال ‪ ۱۸‬میلیارد و ‪ ۴۶‬میلیون متر مکعب‬ ‫بوده که کاهش ‪ ۲۹‬درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬سد حوضه ابریز دریاچه ارومیه در سال ابی جاری‬ ‫با موجودی یک میلیارد و ‪ ۱۶۹‬میلیون متر مکعبی ‪۷۰‬‬ ‫درصد پُرشدگی دارند که در مقایسه با سال ابی پارسال‬ ‫‪ ۳‬درصد افزایش پرشدگی را نشان می دهند‪.‬‬ ‫ســدزاینده رود اصفهان نیز در ســال ابی جاری با ‪۳۳۹‬‬ ‫میلیون متر مکعب موجودی مخــزن ‪ ۲۷‬درصد میزان‬ ‫پرشــدگی ان است که نسبت به سال ابی پارسال حجم‬ ‫پرشدگی ان ‪ ۳‬درصد بیشتر شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳۸‬درصدی اب سدهای تهران‬ ‫پنج سد تهران نیز که ‪ ۴۳۶‬میلیون متر مکعب موجودی‬ ‫مخزن دارند‪ ،‬در سال ابی جاری (ابتدای مهر‪۲۳ )۱۴۰۰‬‬ ‫درصد پرشدگی دارند که در مقایسه با سال ابی پارسال‬ ‫کاهش ‪ ۳۸‬درصدی دارند‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ســد خوزســتان با ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪ ۷۳۶‬میلیون متر‬ ‫مکعب درصد پرشدگی انها در سال ابی جاری ‪ ۵۶‬درصد‬ ‫است که در مقایسه با سال ابی پارسال ‪ ۱۰‬درصد کاهش‬ ‫را نشان می دهند‪.‬‬ ‫وضعیت ‪ ۲‬ســد اســتقالل و شــمیل و نیان در استان‬ ‫هرمزگان در سال ابی جاری بهتر از بقیه سدهای کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫سد استقالل با ‪ ۲۳۳‬میلیون متر مکعب موجودی مخزن‬ ‫‪ ۹۳‬درصد پرشدگی دارد که نسبت به سال ابی پارسال‬ ‫رشد ‪ ۹۲‬درصدی یافته است‪.‬‬ ‫ســد شمیل و نیان هم با ‪ ۷۱‬میلیون متر مکعب موجود‬ ‫مخزن در سال ابی جاری ‪ ۷۲‬درصد حجم پرشدگی دارد‬ ‫که در مقام مقایســه با سال ابی پارســال از رشد ‪۲۹۳‬‬ ‫درصدی برخوردار شده است‪.‬‬ ‫سازمانگاهیها‪77851437 :‬‬ ‫لتفکس‪7851725:‬‬ صفحه 3 ‫بانکی که بدهکار کالن ندارد‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫بانک توسعه تعاون اعالم کرد بدهکار کالن با بدهی بیش از ‪ 100‬میلیارد تومان ندارد‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون اعالم کرد این بانک فاقد بدهکار بدحساب و مشکوک الوصول باالی یک هزار میلیارد ریال در مقطع پایان سال ‪ 1400‬می باشد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫از سوی رهبر انقالب؛‬ ‫سیاست های کلی‬ ‫تامین اجتماعی ابالغ شد‬ ‫رهبر انقالب در اجرای بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی و پس‬ ‫از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬سیاست های کلی‬ ‫و مص ّوب تامین اجتماعی را برای اقدام به روسای قوای سه گانه‬ ‫و رئیس مجمع تشخیص ابالغ کردند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در اجرای بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساســی و پس از مشورت‬ ‫با مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬سیاست های کلی و مص ّوب‬ ‫تامین اجتماعی را برای اقدام به روسای قوای سه گانه و رئیس‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام ابالغ کردند‪.‬‬ ‫بر اساس دســتور رهبر انقالب اسالمی و در اجرای بند «ج –‬ ‫‪ »۱‬الزامات تحقق سیاست های کلی نظام‪ ،‬قوه مجریه موظف‬ ‫است با کمک مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه و با بسیج‬ ‫دستگاههای مسئول‪ ،‬برنامه جامع تحقق این سیاستها را شامل‬ ‫تقدیم لوایح‪ ،‬تصویب مقررات و اقدامات اجرایی الزم‪ ،‬در مدت‬ ‫شش ماه ارائه کند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است سیاست های کلی تامین اجتماعی به منظور‬ ‫جامعیت دادن و انسجام بخشــی به تالش های نظام و ایجاد‬ ‫جهش در این زمینه ابالغ شده و با توجه به اهمیت و جامعیت‬ ‫ان به عنوان یک سند باالدستی‪ ،‬تحقق ان مستلزم تغییرات‬ ‫اساســی در قوانین و مقررات جاری و تالش های جدی در این‬ ‫عرصه است‪.‬‬ ‫متن سیاست های کلی تامین اجتماعی به این شرح است‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫سیاست هایکلیتامیناجتماعی‬ ‫ایجاد رفاه عمومی‪ ،‬بر طرف ساختن فقر و محرومیت‪ ،‬حمایت از‬ ‫اقشاروگروههایهدفخدماتاجتماعیازجملهبی سرپرستان‪،‬‬ ‫از کارافتادگان‪ ،‬معلوالن و ســالمندان و انچه از اهداف رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی که در اصول ‪ ۳۱ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۱ ،۳‬و ‪ ۴۳‬قانون‬ ‫اساسی امده است‪ ،‬اقتضاء می کند نظامی کارامد‪ ،‬توانمندساز‪،‬‬ ‫عدالت بنیان‪ ،‬کرامت بخش و جامع برای تامین اجتماعی همگان‬ ‫که برگرفته از الگوهای اسالمی‪ -‬ایرانی و مبتنی بر نظام اداری‬ ‫کارامد‪ ،‬حذف تشکیالت غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و‬ ‫بهره گیری از مشارکت های مردمی باشد‪ ،‬طراحی و اجرا شود و‬ ‫ترتیبات زیر در ان رعایت گردد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬استقرار نظام تامین اجتماعی به صورت جامع‪ ،‬یکپارچه‪،‬‬ ‫شفاف‪ ،‬کارامد‪ ،‬فراگیر و چندالیه‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ‬ ‫انتظام و انسجام امور مربوط‪ ،‬الیه بندی و سطح بندی خدمات‪،‬‬ ‫ایجاد وحدت رویه‪ ،‬ا ِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت‬ ‫ســازمانها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی‪،‬‬ ‫حمایتی و بیمه ای و شــکل دهی پایــگاه اطالعات‪ ،‬با رعایت‬ ‫مالحظات امنیتی مربوط به نیروهای مســلح و دستگاههای‬ ‫امنیتیکشور‪.‬‬ ‫‪ -٣‬پایبنــدی به حقوق و رعایت تعهدات بین نســلی و عدم‬ ‫تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی‪ ،‬تامین منابع‬ ‫پایدار‪ ،‬رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف‬ ‫و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر ســازمانها و صندوق های بیمه گر‬ ‫اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تاکید بر امانت داری‪،‬‬ ‫امنیت‪ ،‬سوداوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار الزم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اصالح قوانین‪ ،‬ساختارها و تشکیالت سازمانها و صندوق های‬ ‫بیمه گر اجتماعی در جهت تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و‬ ‫مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت‬ ‫و رعایت قواعد بیمه ای و تامین بار مالی تضمین شــده و بین‬ ‫نسلی‪.‬‬ ‫‪ -۵‬الیه بندی امور امدادی‪ ،‬حمایتی و بیمه ای و ســطح بندی‬ ‫خدمات با رویکرد فعال دولت بر اســاس وسع و استحقاق‪ ،‬به‬ ‫ترتیبذیل‪:‬‬ ‫ امور امدادی از محل پوشش بیمه ای‪ ،‬مشارکت های مردمی و‬‫مساعدتدولت‪.‬‬ ‫ امور حمایتی با هدف رفع فقر و اسیب اجتماعی و تضمین‬‫سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی‪ ،‬عمومی و مردمی‪.‬‬ ‫ امور بیمه پایه برای احاد جامعه متناسب با وضع انان از محل‬‫حق بیمه سهم بیمه شدگان‪ ،‬کارفرمایان و دولت‪.‬‬ ‫ امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان‬‫و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در‬ ‫فضایرقابتی‪.‬‬ ‫حفظقدرتخریداقشارضعیفجامعهازطریقمتناسب سازی‬‫مزدشاغلین‪،‬مستمریبازنشستگانومقرریبیکاران‪.‬‬ ‫ اعمال رویکرد مناســب برای زدودن جلوه های اشکار فقر و‬‫اســیب اجتماعی از محالت کم برخوردار شــهری و مناطق‬ ‫روستایی و عشایری‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بســط و تامین عدالت اجتماعی‪ ،‬کاهش فاصله طبقاتی با‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها‪ ،‬دسترسی احاد جامعه به خدمات تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توانمندسازی‪ ،‬کارافرینی و رفع تبعیض های ناروا در‬ ‫بهره مندیازمنابععمومی‪.‬‬ ‫‪ -۷‬استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان‬ ‫ظرفیت های مردمی و دستگاههای موظف‪.‬‬ ‫‪ -۸‬ارائه خدمات الزم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزنداوری‪.‬‬ ‫‪ -۹‬الزام به تهیه پیوســت تامین اجتماعی بــرای طرح ها و‬ ‫برنامه هایکالنکشور‪.‬‬ ‫بانک مرکزی از هفته اینده‬ ‫اسامی بدهکاران بزرگ بانکی را اعالم می کند‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد اسامی همه بدهکاران بزرگ شبکه بانکی را از‬ ‫هفته اینده تا نیمه اردیبهشت منتشر خواهد کرد‪.‬‬ ‫مصطفی قمری وفا‪ ،‬مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در توئیتی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬بانک مرکزی در چارچوب برنامه جامع اصالح شبکه بانکی و بر‬ ‫مبنای‪‎‬انضباط مالی و‪ ‎‬بهداشــت اعتباری بانک ها‪ ،‬طبق بند د تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬از هفته اینده‪ ،‬اسامی‪ ‎‬بدهکاران بزرگ شبکه‬ ‫بانکی را منتشر می کند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬جدول بدهکاران بزرگ بانکی با دریافت‬ ‫اطالعات مربوطه توسط بانک ها‪ ،‬نیمه اردیبهشت تکمیل می شود‪.‬‬ ‫طی روز گذشــته چند بانک دولتی فهرست بدهکاران بزرگ خود را‬ ‫منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬بر اساس بند «د» تبصره ‪ 16‬قانون بودجه ‪ ۱۴۰۱‬تحت‬ ‫عنوان احکام تنظیمی‪ ،‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف‬ ‫است با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم اطالعات دریافتی‬ ‫از بانکها و موسســات اعتباری غیر بانکی(موضــوع جزء(‪ )۲‬این بند)‬ ‫براســاس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار‪،‬‬ ‫مانده تسهیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده تسهیالت و‬ ‫تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشــخاص با تعریف شورای‬ ‫پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)‪ ،‬نرخ ســود‪ ،‬مدت بازپرداخت‪،‬‬ ‫دوره تنفس‪ ،‬وضعیت بازپرداخت (جاری‪ ،‬سررســید گذشته‪ ،‬معوق یا‬ ‫مشــکوک الوصول)‪ ،‬نوع و میزان وثیقه دریافت شده‪ ،‬بر تارنمای بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت‬ ‫فصلی به روزرسانی کند‪.‬‬ ‫همچنین بانک ها و موسســات اعتباری غیربانکی موظفند اطالعات‬ ‫مندرج در جزء (‪ )۱‬این بند را به صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫درصورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطالعات‪ ،‬در موعد مقرر‪،‬‬ ‫موسسه اعتباری حســب مورد به تشخیص بانک مرکزی‪ ،‬به یکی از‬ ‫جرائم مندرج در ماده (‪ )۴۴‬قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(‪ )۳‬یا‬ ‫(‪ )۴‬بند (الف) ماده (‪ )۱۴‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج‬ ‫در مواد مذکور محکوم می گردد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانکها و موسسات‬ ‫اعتباری غیربانکی را به صورت فصلی به کمیســیون اصل نودم (‪)۹۰‬‬ ‫قانون اساســی جمهوری اسالمی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نقش مهم بازار سرمایه در رفع نیاز تولید به نقدینگی‬ ‫معاون اســبق وزیر صمت با بیان اینکه بازار سرمایه کمک کننده‬ ‫به توســعه واحدهای تولیدی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬در جهان نقدینگی‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬تامین کننده درصدی از سرمایه یک واحد تولیدی‬ ‫است و عمده ان از سیستم بانکی یا بازار سرمایه تامین می شود که‬ ‫این موضوع به عنوان معضلی در ایران تلقی می شود‪.‬‬ ‫ســازمان بورس و اوراق بهادار‪« ،‬مهدی کرباسیان» به کمک بازار‬ ‫ســرمایه در رفع موانع تولید و ایجاد زمینه های الزم در راســتای‬ ‫تحقق شــعار «تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشــتغال افرین» اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬عوامل متعددی بر روند تولید کشور اثرگذار است که باید هر‬ ‫یک از انها را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نخســتین مساله اثرگذار در زمینه تولید را مربوط به موضوع‬ ‫سرمایه گذاری دانست و گفت‪ :‬این موضوع را باید بپذیریم که نرخ‬ ‫ســرمایه گذاری در کل کشور صفر یا نزدیک به صفر است‪ ،‬چنین‬ ‫اماری نشــان دهنده ان است که ســرمایه گذاری در سطح کالن‬ ‫کشور انجام نشده یا جایگزینی برای این اقدام انتخاب نشده است؛‬ ‫بنابراین وجود چنین حاشــیه هایی باعث شــده تا کشور نتواند به‬ ‫سمت توسعه و رونق تولید حرکت کند‪.‬‬ ‫کرباسیان ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود چنین مصائب و مشکالتی در‬ ‫مسیر تولید کشور‪ ،‬اکنون سیستم بانکی کشور دچار مشکل جدی‬ ‫سوداوری است و حتی برخی از انها طبق ماده ‪ ١۴١‬قانون اساسی‬ ‫ورشکسته محسوب می شوند؛ بنابراین سیستم بانکی کشور تحت‬ ‫تاثیر چنین مشکالتی نمی تواند به حمایت از تولید بپردازد‪.‬‬ ‫معاون اسبق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشان کرد‪ :‬بدیهی‬ ‫است بحث ارز‪ ،‬تحریم و نیز جابه جایی ارزی از جمله مشکالتی است‬ ‫که در مســیر تولید کشور وجود دارد‪ ،‬به همین دلیل بهتر است تا‬ ‫در ابتدا برای ایجاد رونق تولید در کشور زمینه رفع مشکالت فعلی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در جهان‪ ،‬نقدینگی یک سرمایه گذار تامین کننده درصدی‬ ‫از سرمایه یک واحد تولیدی است و بیشتر ان از سیستم بانکی یا‬ ‫بازار سرمایه تامین می شود که این موضوع به عنوان معضلی جدی‬ ‫در ایران مطرح است‪.‬‬ ‫کرباســیان از موضوع نقدینگی برای واحدهای تولیدی به عنوان‬ ‫مســاله ای مهم در تولید یــاد کرد و گفت‪ :‬در کنار این مســائل‪،‬‬ ‫مشــکالتی در زمینه تامیــن مواد اولیه‪ ،‬قطعات و ماشــین االت‬ ‫وجود دارد و همچنین برای صادرکنندگان هم با مسایل مربوط به‬ ‫جابه جایی نرخ ارز روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫معاون اســبق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داشت‪ :‬با توجه‬ ‫به تحریم که به عنوان مشکل کالن اقتصاد تلقی می شود و کشور‬ ‫را دچار مشکالت جدی کرده اســت‪ ،‬برخی از واحدهای تولیدی‬ ‫قادر بوده اند تا از امتیاز نیاز داخلی نهایت استفاده را برای تولیدات‬ ‫واحدهای خود داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به وجود چنین مشکالتی‪ ،‬بازار سرمایه می تواند‬ ‫کمک کننده به توسعه واحدهای تولیدی از لحاظ تامین نقدینگی‬ ‫باشد و این بازار از جایگاهی ویژه در این زمینه برخوردار است‪.‬‬ ‫کرباســیان به حضور گســترده مردم در بازار سرمایه اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در چند سال اخیر‪ ،‬رغبت مردم برای حضور در بازار سرمایه‬ ‫افزایش پیدا کرده و شاهد ورود سرمایه های چشمگیر مردم به این‬ ‫بازار بوده ایم‪.‬‬ ‫معاون اســبق وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهار داشت‪ :‬با وجود‬ ‫ناراحتی هایی که در ‪ ٢‬ســال گذشته برای مردم در این بازار ایجاد‬ ‫شــد‪ ،‬اما به نظر می رســد این بازار در مقایســه با دیگر بازارهای‬ ‫سرمایه گذاری جایگاه ویژه ای را به دست اورده و با توجه به حمایت‬ ‫انجام شده از بازار سرمایه می توان شاهد تقویت معامالت این بازار‬ ‫در کشور باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در صورت تقویت و حمایت از بازار ســرمایه‬ ‫می توان شــاهد کمک این بــازار در حوزه تولید کشــور و تامین‬ ‫نقدینگی تولید باشیم که این مساله زمینه ساز ایجاد شفافیت اقتصاد‬ ‫و کمک کننده به تحقق شعار سال است‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای واریز سودهای رسوب شده سهامداران در حال اجراست‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و‬ ‫تسویه وجوه ضمن اعالم جزییات پرداخت سود شرکت ها از طریق‬ ‫سامانه سجام‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص اشخاص حقوقی و همچنین مانده‬ ‫مطالبات سهامداران حقیقی برای سودهای رسوب شده‪ ،‬فرایند ان‬ ‫در حال پیاده سازی‪ ،‬تست و عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫به دنبال اعتراض سهامداران در زمینه دریافت سودهای تعیین شده‬ ‫در مجامع سالیانه شرکت های بورسی (سود نقدی)‪ ،‬از سال گذشته‬ ‫و در دولت ســیزدهم اقداماتی به منظور رفاه حال سهامداران در‬ ‫دستور کار مسووالن قرار گرفت تا بتوانند پرداخت سود شرکت ها از‬ ‫طریق سامانه سجام را الزامی کنند‪.‬‬ ‫اهمیت این موضوع تا جایی پیش رفت که پرداخت سود از طریق‬ ‫سامانه سجام در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مورد تاکید قرار گرفت و این‬ ‫موضوع نشــان از ان داشت که اجرای این اقدام در سال ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫طور جد مورد پیگیری اســت و زمینه های ان برای الزام شرکت ها‬ ‫در زمینه پرداخت سود با سامانه سجام باید با مورد توجه شرکت ها‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫شرکت های بورس پس از تصویب قانون بودجه‪ ،‬ملزم شدن که سود‬ ‫نقدی را از طریق سامانه سجام به حساب سهامدارن واریز کنند‪.‬‬ ‫به دنبال تالش های انجام شده برای انجام این اقدام‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫«محسن انصاری مهیاری»‪ ،‬مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهــادار در نامه ای در راســتای اجرای قانون بودجه ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬اعالم کرد‪ :‬تمامی ناشــرین ثبت شده نزد سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار در راستای تسهیل امور سهامداران موظف شدند سود‬ ‫تقسیمی مصوب مجمع عمومی را با همکاری شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی و تســویه وجوه از طریق سامانه جامع اطالعات مشتریان‬ ‫(سجام) به سهامداران پرداخت کنند‪.‬‬ ‫اجرایی شدن این اقدام نیازمند اماده بودن زیرساخت های الزم در‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه است که‬ ‫در این زمینه «غالمرضا ابوترابی» نایب رییس هیات مدیره و قایم‬ ‫مقام مدیر عامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‬ ‫وجوه به ارائه توضیحاتی از جزییات ساختارهای این شرکت برای‬ ‫سهامداران است‬ ‫در صورت پرداخت سود از سوی شرکت ها به حساب‬ ‫شرکت ســپرده گذاری‪ ،‬چه مدت زمانی الزم است تا‬ ‫شرکت ســپرده گذاری سود را به حساب سهامداران‬ ‫واریز کند؟‬ ‫ابوترابی‪ :‬ناشرین با توجه به سررسید انتخاب شده جهت توزیع سود‪،‬‬ ‫حداکثر یک تا ‪ ۲‬روز قبل از سررسید مورد نظر‪ ،‬وجه قابل پرداخت‬ ‫را تامین کرده و شرکت سپرده­ گذاری مرکزی در تاریخ تعهد شده‪،‬‬ ‫نسبت به توزیع ان اقدام می کند‪.‬‬ ‫پرداخت سود از طریق سامانه سجام پرداخته است که در ادامه ان‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۲‬شرکت سود خود را از طریق سجام توزیع کردند‬ ‫ایا زیرساخت های شرکت سپرده گذاری مرکزی برای‬ ‫پرداخت سود همه شــرکت ها از طریق سجام اماده‬ ‫است؟‬ ‫ابوترابی‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۹‬در خصوص ناشرین ثبت شده نزد سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬امکان پرداخت سود جاری سهامداران حقیقی‬ ‫ت نام کرده اند­‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫که در سامانه سجام ثب ­‬ ‫با وجود الزامی نبودن پرداخت ســود سهامداران از طریق سامانه‬ ‫سجام در سال­ های گذشته اما در سال ‪ ۱۳۹۹‬و با همکاری شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬تعداد ‪ ۱۲۳‬شرکت نسبت به توزیع سود از‬ ‫طریق سامانه مذکور اقدام کردند‪.‬‬ ‫این موضوع در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با استقبال بیشتر ناشرین مواجه شد؛‬ ‫به طوری تعداد ‪ ۲۹۲‬شرکت از طریق این سامانه اقدام به پرداخت‬ ‫سود اشخاص حقیقی کردند‪.‬‬ ‫در خصوص اشخاص حقوقی و همچنین مانده مطالبات حقیقی نیز‬ ‫فرایند مربوطه در حال پیاده سازی‪ ،‬تست و عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫سود نقدی سهام دو روز بعد از پرداخت توسط شرکت ها در حساب‬ ‫اکنون در کشور چند نفر در سجام ثبت نام کردند؟‬ ‫ابوترابی‪ :‬هم اکنون بیش از ‪ ۴۰‬میلیون نفر در ســامانه سجام ثبت‬ ‫نام کرده ­اند‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۵۸‬میلیون کد بورسی تا پایان اسفند ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫چه تعداد از افرادی که دارای کد معامالتی بورســی‬ ‫هستند که در بازار سهام معامله می­ کنند و چه تعداد‬ ‫کد بدون استفاده مانده است؟‬ ‫ابوترابی‪ :‬تعداد کل کدهای سهامداری تا پایان اسفند ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بر‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون کد بوده که حدود ‪ ۸‬میلیون کد در طی ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حداقل یک بار معامله داشــته اند و باقی کدهای معامالتی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬فاقد معامله بوده اند‪.‬‬ ‫تعدادی از ســهامداران برای دریافت ســود با مبالغ‬ ‫پایین به بانک ها مراجعه نکرده اند و این ســودها در‬ ‫شرکت ها مانده اســت‪ ،‬تکلیف این سودهای رسوب‬ ‫شده چه خواهد شد؟‬ ‫ابوترابی‪ :‬همه ذینفعان جهت جلوگیری از تضییع حقوق سهامداری‬ ‫خود‪ ،‬باید با ناشرین جهت دریافت مطالبات و‪ ...‬در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫در صورت عملیاتی شــدن بستر توزیع سودهای مانده و مطالبات‬ ‫ســهامداران‪ ،‬این امکان در قالب یک ســرویس جدید در اختیار‬ ‫ناشرین و سهامداران به عنوان پرداخت مانده مطالبات قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫نمایشگاه و بازار فروش اسباب بازی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی با حضور یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬مهدی علی اکبرزاده مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تولیدکنندگان‬ ‫صنعت اسباب بازی ساعت ‪ ۱٨:۳۰‬یک شنبه ‪ ۲۱‬فروردین ‪ ۱۴۰۰‬در مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون افتتاح می شود‪ .‬بر اساس این خبر‪ ،‬در روز نخست نمایشگاه هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی‪،‬‬ ‫کارگاه های مهارتی و هنری با حضور مربیان مراکز کانون از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱‬بامداد برگزار می شود‪ .‬همچنین برنامه تلویزیونی «مل مل» در محل کانون در سه سانس ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱٨ ،۱۷‬تا ‪ ۱۹‬و ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۱‬اجرا و ضبط و‬ ‫از ساعت ‪ ۱۶‬سه شنبه ‪ ۲۳‬فروردین در قالب یک برنامه یک ساعته از شبکه پویا روی انتن خواهد رفت و پخش ان به مدت سه روز ادامه خواهد داشت‪ .‬اجرای برنامه در محوطه باز نمایشگاه شامل مسابقه‪،‬‬ ‫سرگرمی‪ ،‬بازی‪ ،‬نمایش و نقالی در ساعت های‪ ۱٨‬تا‪ ۱۹:۳۰،۱۹:۳۰‬تا‪ ۲۲‬و‪ ۲۲:۳۰‬تا‪ ۲۴‬از دیگر بخش های نمایشگاه در روز اول خواهد بود‪ .‬نمایشگاه و بازار فروش اسباب بازی هفتمین جشنواره ملی اسباب بازی‬ ‫مصادف با ایام ماه رمضان از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۸‬فروردین ‪ ۱۴۰۱‬از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱‬بامداد در مرکز افرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی کشور‪:‬‬ ‫برایهرموضوعیشبکهتلویزیونیداریمجزگردشگری‬ ‫نایب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی کشور گفت‪ :‬برای‬ ‫«توزیع مکانی و زمانی سفر» نیازمند یک راهبرد جامع در تقویم برای‬ ‫مناســبات های شــادی و عزاداری های دینی‪ ،‬تعطیالت پایان هفته‪،‬‬ ‫معرفی مقاصد و محورهای جدید گردشگری هستیم‪ ،‬حتی باید یک‬ ‫شبکه تلویزیونی گردشگری داشته باشیم‪.‬‬ ‫موج گردشــگری نوروز ‪ ،۱۴۰۱‬افزایش بیــش از ‪ ۶۰‬درصدی اقامت‬ ‫مسافران نسبت به سال قبل از کرونا (نوروز ‪ )۱۳۹۸‬و ثبت امار بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلیون نفر اقامت شب و تراکم مسافران در بازه زمانی حدود ‪۱۸‬‬ ‫روز‪ ،‬بیش از هر چیزی ضرورت مدیریت برنامه سفر در پهنه کشور را‬ ‫در قالب یک راهبرد نشان می دهد‪ :‬توزیع زمانی و مکانی سفر‪.‬‬ ‫اگر چه حجم سفرهای نوروزی را می توان به تقاضای انباشه شده در‬ ‫دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و محدودیت های سفر نسبت داد‪،‬‬ ‫اما رصد رفتار مسافرتی مردم ایران در سال های گذشته‪ ،‬حتی قبل از‬ ‫کرونا هم نشان می دهد این نوع گردشگری متراکم و انبوه معموال در‬ ‫یک زمان خاص و فقط در یک یا دو محور خاص انجام می شود‪ .‬دلیل‬ ‫این رفتار هر چه باشــد‪ ،‬بیانگر این سه مساله است‪ :‬تقویم تعطیالت‬ ‫در ایران در خانواده ها مدیریت نمی شــود‪ ،‬مردم هنوز مقاصد جدید‬ ‫گردشگری را نمی شناسند و محرک های موجود برای سفر با برنامه و‬ ‫مدیریت شده‪ ،‬کارساز نیست‪.‬‬ ‫اکبر رضوانیان نایــب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی‬ ‫کشــور و از فعاالن صنعت گردشگری معتقد است که برای مدیریت‬ ‫تقویم گردشــگری کشور‪ ،‬همه زمانی و همه مکانی کردن سفر بسیار‬ ‫موثر است‪ ،‬ولی برای ان در گام اول باید راهبرد طراحی و تدوین شود‪،‬‬ ‫راهبردی که تقویم و تعطیالت ان را بر اســاس مناسبت های شادی‬ ‫و عــزاداری های دینی و دغدغه های جامعــه ایمانی در نظر بگیرد‪،‬‬ ‫تعطیالت پایان هفته و تعطیالتی زمســتانی در ان گنجانده شــود و‬ ‫مهمتر از همه مقاصد و محورهای جدید گردشگری توسط رسانه های‬ ‫رسمی و فضای مجازی در طول سال به مردم معرفی و مدیریت کردن‬ ‫سفر به انها اموزش داده شود‪.‬‬ ‫معرفی مقاصد گردشگری به مردم در طول سال ‪ /‬نیازمند‬ ‫تولید محتوا هستیم‬ ‫رضوانیان اظهار داشت‪ :‬اســتقبال از نوروز و سفرهای نوروزی ‪۱۴۰۱‬‬ ‫و خاص و متفاوت بود‪ ،‬البته این موج ســفر قابل پیش بینی هم بود‪.‬‬ ‫بیشــتر رزروها در بومگردی های سراسر کشور مطلوب بود‪ ،‬اما سرد‬ ‫شــدن هوا در منطقه غرب و شمال غربی کشور در چند روز نخست‬ ‫بهار‪ ،‬بر کاهش تماس‪ ،‬رزور و اقامت در بومگردی های این مناطق تاثیر‬ ‫گذاشــت‪ .‬نایب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی کشور‬ ‫افزود‪ :‬برای مدیریت تقویم گردشگری کشور‪ ،‬همه زمانی و همه مکانی‬ ‫کردن سفر بسیار موثر است و برای عملیاتی کردن ان در وهله نخست‬ ‫باید راهبرد توزیع زمانی و مکانی سفر طراحی و تدوین شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این کــه نیازمند تولید محتوا بــرای معرفی جاذبه های‬ ‫گردشگری هستیم ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تا زمانی که مردم نسبت به سایر‬ ‫ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری شناخت نداشته باشند‪ ،‬فقط یکی‬ ‫دو محور گردشــگری پرتراکم و شلوغ خواهد شد و انچه باقی خواهد‬ ‫ماند خستگی گردشگر از ترافیک جاده است‪ ،‬پس برای معرفی جاذبه‬ ‫های گردشگری هم باید راهبرد داشته باشیم‪.‬‬ ‫فعاالن گردشگری باید از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی‬ ‫به خوبی اســتفاده کنند تا مردم نه چنذ روز مانده به تعطیالت بلکه‬ ‫در طول ســال و چند هفته قبل از تعطیالت بتوانند مقاصد جدید را‬ ‫بشناسند و به راحتی انتخاب کنند و برای سفر برنامه ریزی کنند‪ .‬البته‬ ‫نمونه های خوبی هم اکنون وجود دارد که به جذب گردشگر و توزیع‬ ‫مکانی سفر بسیار کمک کرده اند‪ ،‬اما هنوز هم کم است‪.‬‬ ‫تعطیالت عید سعید فطر با موج سفر همراه است‬ ‫رضوانیان اظهار داشــت‪ :‬معرفی جاذبه های گردشــگری نباید فقط‬ ‫محدود به نوروز باشد بلکه رسانه ملی و رسانه های رسمی باید این در‬ ‫تمام طول سال محتوا تولید کنند و مردم حتی برای پایان هفته کاری‬ ‫خود برنامه سفر طراحی کنند این گونه توزیع زمانی و همه زمانی سفر‬ ‫هم شکل می گیرد‪.‬‬ ‫برای هر موضوعی شبکه تلویزیونی داریم به جز گردشگری؛ البته این‬ ‫شبکه نباید فقط یک اسم باشد‪ ،‬بلکه باید به صورت تخصصی محتوای‬ ‫دقیق و کامل برای این حوزه ارائه کنداین فعال صنعت گردشــگری‬ ‫افزود‪ :‬در راهبرد جامع توزیع مکانی و زمانی سفر باید مجموعه ای از‬ ‫عوامل مانند‪ ،‬تقویم و تعطیالت‪ ،‬مناســبات های شادی ها و عزاداری‬ ‫های دینی و دغدغه های جامعه ایمانی‪ ،‬تعطیالت پایان هفته‪،‬اموزش‬ ‫و معرفی مقاصد و محورهای جدید گردشــگری‪ ،‬فعالیت رسانه های‬ ‫رســمی در کنار رسانه های فضای مجازی در نظر بگیریم‪ .‬تعطیالت‬ ‫زمستانی که مدتی مورد بحث سیاست گذاران صنعت گردشگری بود‬ ‫هم می تواند در همین چارچوب گنجانده شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه های بومگردی کشور با تاکید بر‬ ‫لزوم تقویت و به روز رســانی زیرساخت های گردشگری کشور گفت‪:‬‬ ‫برای هر موضوعی شبکه تلویزیونی داریم به جز گردشگری؛ البته این‬ ‫شبکه نباید فقط یک اسم باشد‪ ،‬بلکه باید به صورت تخصصی محتوای‬ ‫دقیــق و کامل برای این حوزه ارائه کند و می تواند به توزیع زمانی و‬ ‫مکانی سفر کمک کند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬تعطیالت عید ســعید فطر در راه است که با موج سفر‬ ‫همراه است از همین االن باید برای سفرها مدیریت شود‪ ،‬باید به مردم‬ ‫محتوای الزم برای تنوع در انتخاب مکان گردشگری را بدهیم تا انها‬ ‫بتوانند به راحتی انتخاب کنند‪.‬‬ ‫توزیع مکانی و زمانی سفر نیازمند بسته های حمایتی و تشویقی است‬ ‫رضوانیان گفت‪ :‬البته اجرایی شدن راهبرد توزیع مکانی و زمانی سفر‬ ‫نیازمند بسته های حمایتی و تشویقی است‪ .‬اعطای بن کارت های سفر‬ ‫به گروه ها و اقشــار هدف‪ ،‬می تواند محرک موثری برای سفر مبتنی‬ ‫بر برنامه ریزی هدفمند زمانی و مکانی باشــد‪ .‬مثال فرهنگیانی که در‬ ‫بازه زمانی مشخص در داخل یک استان سفر می کنند از تسهیالت و‬ ‫مشوق های الزم استفاده کنند‪ .‬نایب رئیس جامعه حرفه ای اقامتگاه‬ ‫های بومگردی کشور به رشد چشم گیر واحدهای بوم گردی در کشور‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر حــدود ‪ ۲۵۰۰‬واحد بومگردی در‬ ‫سراسر کشور ثبت و شناسایی شده البته بعد از کرونا هنوز پایش نشده‬ ‫چند درصد و چه تعداد از این واحدها تعطیل شــدند و چرخه خارج‬ ‫شده اند و چند درصد همچنان فعال هستند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اگر چه ابزارهــای الزم برای جوامــع صنفی حوزه‬ ‫گردشگری ایجاد شده ‪ ،‬اما به صورت کامل هنوز به انجمن ها تفویض‬ ‫نشده است‪ ،‬ما اختیار صدور نرخ گذاری واحدهای بومگردی را داریم‪،‬‬ ‫اما هنوز اختیار صدور و تمدید مجوز و حتی نظارت و رســیدگی به‬ ‫شکایت ها را نداریم‪ .‬قرار است امسال در جلسات اتی با وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و گردشگری در مورد حدود این‬ ‫اختیارات و تفویض های ان مذاکره کنیم‪.‬‬ ‫درخشش نقاشی های کودکان ایرانی در ژاپن‬ ‫سه عضو هنرمند مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫در دوازدهمین مسابقه بین المللی نقاشی محیط زیست «کائو»‬ ‫کشور ژاپن موفق به کسب جایزه شدند‪.‬‬ ‫به نقل از ادار ه کل روابــط عمومی و امور بین الملل کانون‪ ،‬این‬ ‫مســابقه با موضوع «بیایید با هم محیط زیســت خود را پایدار‬ ‫کنیم!» در سال ‪ ۲۰۲۱‬برگزار و از میان ‪۷‬هزار و ‪ ۹‬اثر رسیده به‬ ‫جشنواره سه کودک ایرانی موفق به دریافت جایزه شدند‪.‬‬ ‫فاطمه عبیری» ‪ ۱۰‬ساله از مرکز شماره ‪ ۳۰‬کانون تهران برنده‬ ‫جایزه کائو کشور ژاپن‬ ‫بر اســاس این خبر‪« ،‬ســلن ارامی» ‪ ۷‬ســاله از اهواز اســتان‬ ‫خوزســتان موفق به دریافت جایزه بزرگ ســیاره زمین شــد‪.‬‬ ‫همچنین «فاطمه عبیری» ‪ ۱۰‬ســاله از مرکز شماره ‪ ۳۰‬کانون‬ ‫تهران توانست جایزه کائو این دوره از مسابقه را دریافت کند‪.‬‬ ‫«کیان جمشیدپور» ‪ ۱۰‬ساله از مرکز شماره ‪ ۴‬کانون کرمانشاه‬ ‫نیز موفق به دریافت جایزه دوســتی اکو از دوازدهمین مسابقه‬ ‫نقاشی محیط زیست «کائو» شد‪.‬‬ ‫درخشش نقاشی های کودکان ایرانی در ژاپن‬ ‫کیان جمشــیدپور ‪ ۱۰‬ساله از مرکز شــماره ‪ ۴‬کانون کرمانشاه‬ ‫برنده جایزه دوستی اکو‬ ‫کانــون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با ارســال ‪ ۳۴‬اثر در‬ ‫دوازدهمین مســابقه بین المللی نقاشــی محیط زیست «کائو»‬ ‫کشور ژاپن شرکت کرد‪.‬‬ ‫«سحوری خوانی»؛ایینیرمضانیازقلبتاریخ‬ ‫پژوهشــگر ایین های اقوام ایران در کتــاب ایین های ماه رمضان‬ ‫نوشته است‪ :‬سحوری خوانی به شکل یک هنر‪ ،‬ساخت و پیشینه ای‬ ‫طوالنی‪ ،‬جدی و قابل تامل دارد‪ .‬هر چند این ایین در طول تاریخ با‬ ‫تحوالت و تغییرات فراوانی روبرو بوده‪ ،‬در همراهی مسلمانان روزه دار‬ ‫ایرانی در ماه صیام تا به امروز نیز برقرار است‪.‬‬ ‫هم زمان با ورود اســام و پذیرش این دین هدایتگر و مبین توسط‬ ‫ایرانیان‪ ،‬بسیاری از رفتارهای ائینی با رویکرد مذهبی راه خود را به‬ ‫سمت باورها و بنیان های اداب‪ ،‬رسوم و شعائر دین مبین اسالم در‬ ‫زیست ایرانیان باز کرد‪ .‬به گونه ای که غنی ترین تجلی ان رفتارهای‬ ‫ایینی را می توان در دو ماه رمضان و محرم ب ه عنوان ماه های بسیار‬ ‫مهم برای مسلمانان به خوبی مشاهده کرد‪.‬‬ ‫رمضــان ‪ ۱۴۰۱‬خورشــیدی مطابق با ( ‪ ۱۴۴۳‬قمری) ســومین‬ ‫ی است که ایرانیان روزه خود را در سایه ویروس کرونا به افطار‬ ‫سال ‬ ‫می رسانند‪ .‬هر چند تفاوت رمضان قرن جدید همنشینی بهار قران‬ ‫با بهار طبیعت است‪ .‬رخدادی که شور و حالی متفاوت به این ایام‬ ‫برای روزه داران ماه مهمانی خداوند بخشیده است‪.‬‬ ‫اما با این وجود اعتقاد و باورمندی به ایین های همسو با ماه مبارک‬ ‫رمضان از جمله رفتارهای ملی و مذهبی ایرانیان است که با وجود‬ ‫همراهی با شبح کرونا شاهد تغییر رنگ و شکل اجرای ان نبوده و‬ ‫نیستیم‪ .‬این خود دلیلی محکم بر مدعای کهن مایه گی و سترگی‬ ‫این ایین ها در باور مردمان ایین مند ایران زمین است‪.‬‬ ‫نیایش‪ ،‬ستایش ‪ ،‬ذکر و صلوات ورد زبان «سحوری خوانان»‬ ‫همسویی با رفتارهای ایینی در ماه مبارک رمضان‪ ،‬به وضوح به ما‬ ‫نشان می دهد مهمترین و در عین حال جذاب ترین رفتارهای ایینی‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫ساترا محتوای صداوسیما را در‬ ‫اختیار نمایش خانگی قرار می دهد‬ ‫ســاترا به منظور حمایت از مجوز گیرندگان این سازمان‪،‬‬ ‫محتوای شبکه های رادیویی و تلویزیونی را مبتنی بر نظام‬ ‫رده بندی مربوطــه‪ ،‬به صورت قاب اختصاصی (‪)IFrame‬‬ ‫در اختیار ان ها قرار می دهد‪ .‬روابط عمومی ساترا؛ سازمان‬ ‫تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر(ساترا)‪ ،‬با‬ ‫موافقت پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما‪ ،‬محتوای‬ ‫شبکه های رادیویی و تلویزیونی را به صورت رایگان در اختیار‬ ‫رســانه های صوت و تصویر فراگیر قرار می دهد‪ .‬این اقدام‬ ‫برای اولین بار به منظور حمایت از رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر‪ ،‬تکمیل سبد محتوایی ان ها و افزایش محتوای سالم‬ ‫در فضای مجازی فراهم می شود‪ .‬سازوکار انتخاب رسانه ها‬ ‫نیز براساس نظام رده بندی محتوایی ساترا خواهد بود‪.‬‬ ‫دخترهاوپسرهایروزهاولیدر‬ ‫میدانامامحسین(ع)جشنمی گیرند‬ ‫رئیس فرهنگسرای امید از برگزاری برنامه «سحرخیزان‬ ‫کوچک» خبر داد و گفت‪ :‬این مراسم جشنی ویژه دخترها‬ ‫و پســرهای روزه اولی شهر تهران اســت که همزمان با‬ ‫نیمه ماه رمضان و در شب میالد امام حسن مجتبی (ع)‬ ‫برگزار می شــود‪ .‬پروانه دوستی‪ ،‬رئیس فرهنگسرای امید‬ ‫از برگــزاری ویژه برنامه فراگیر «ســحرخیزان کوچک»‬ ‫همزمــان با ماه رمضان خبر داد و گفت‪« :‬ســحرخیزان‬ ‫کوچک» مراســم «جشن روزه» ویژه دخترها و پسرهای‬ ‫روزه اولی است که همزمان با نیمه ماه رمضان و در شب‬ ‫میالد امام حســن مجتبی برگزار می شــود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪« :‬سحرخیزان کوچک» همه ساله در فرهنگسراهای‬ ‫مختلف برگزار می شد‪ ،‬اما امسال مقرر شد تا این برنامه به‬ ‫صورت منسجم و متمرکز به دبیری اجرایی فرهنگسرای‬ ‫امید برگزار شــود‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬این جشن بزرگ روز‬ ‫شــنبه ‪ ۲۷‬فروردین ماه از ساعت ‪ ۱۸‬در شب میالد امام‬ ‫حسن مجتبی علیه الســام در میدان امام حسین علیه‬ ‫السالم برگزار خواهد شد‪ .‬رئیس فرهنگسرای امید درباره‬ ‫جزئیات این جشن گفت‪ :‬بخش اصلی این مراسم جشن‬ ‫روزه برای دختران و پسران روزه اولی است که با رسیدن‬ ‫به سن تکلیف برای اولین بار توانستند روزه بگیرند‪ .‬در کنار‬ ‫ان نیز مراســمات دیگری نظیر جشن میالد امام حسن‬ ‫مجتبی‪ ،‬برپایی استیج و ســفره افطاری برگزار می شود‬ ‫براســاس این گزارش‪ ،‬دبیرخانه اجرایی «ســحرخیزان‬ ‫کوچک» در فرهنگســرای امید قرار دارد و مردم شــهر‬ ‫تهران برای شــرکت در این جشــن بزرگ می توانند به‬ ‫فرهنگسراهای مناطق ‪ ۲۲‬گانه شهر تهران مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام تا ‪ ۲۳‬فروردین ماه است و عالقه مندان برای‬ ‫کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ‪ ۳۳۳۰۳۸۴۳‬و‬ ‫یا تلفن همراه ‪ ۰۹۳۸۵۹۸۱۸۳۸‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫اعضای کارگروه رصد فرهنگی‬ ‫منصوب شدند‬ ‫رمضان با ایین های نمایشی‬ ‫در مراسم و شعائر این ماه به هنگام سحر و اغاز روزه داری مسلمانان‬ ‫بروز و ظهور پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ســده های گذشــته که مفهومی به عنوان ساعت برای اعالن و‬ ‫بیدارباش مسلمانان روزه دار جهت برگزاری ضیافت های سحر‪ ،‬اغاز‬ ‫اعمال و مناسک روزه داری مانند خوراک سحر و اماده شدن جهت‬ ‫اقامه نماز صبح وجود نداشت؛ افرادی در روستا‪ ،‬دهکده و میدان های‬ ‫اصلی شهرها بودند که وظیفه اعالم و نزدیک شدن به ساعات سحر‬ ‫را برعهده داشتند‪ .‬افرادی که در تاریخ ایین های نمایشی ماه صیام‬ ‫از انها به عنوان سحری خوان ها یا سحوری خوانان یاد می شود‪.‬‬ ‫نمایشگران ایین سحوری خوانی افرادی مومن‪ ،‬محترم و از معتمدان‬ ‫روســتاها‪ ،‬قریه و شهرها بودند که ساعتی قبل از اذان صبح بر بام‬ ‫خانه ها می رفتند و یا در کوی و برزن شــروع به حرکت می کردند‬ ‫و با بهره مندی از صــدای خوش عالوه بر بیدار کردن مردم جهت‬ ‫اماده شدن برای برگزاری مراسم سحری‪ ،‬با نیایش ها‪ ،‬ستایش ها‪،‬‬ ‫ذکرها و صلوات فرستادن بر رسول خدا‪ ،‬صاحبخانه و افراد ان خانه‬ ‫را بیدار می کردند‪.‬‬ ‫راویــان این ایین در تمام مناطق کشــورمان از شــمال گرفته تا‬ ‫منطقه فالت مرکزی و زاگرس نشینان همچنین در جنوب در کنار‬ ‫بهره مندی از صدای خوش‪ ،‬سازهای مختص ان نواحی را نیز با خود‬ ‫همراه داشــتند؛ از نقاره در شمال و شمال شرقی گرفته تا سرنا و‬ ‫کرنا میان زاگرس نشینان و استفاده کردن از دمام در جنوب کشور‪.‬‬ ‫اهمیت سحوری خوانی؛ شناساندن ذات احدیت برای دیگران است‬ ‫سحوری خوانان عالوه بر بیدارکردن مردمان برای اغاز مراسم سحر‬ ‫و فراهم کردن خوان سحری ان بود که مردم را در نخستین ساعات‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫توسط کانون پرورش فکری؛ برنامه روز نخست نمایشگاه جشنواره ملی اسباب بازی اعالم شد‬ ‫بامدادی به دعا و نیایش دعوت کنند؛ تا پیش از برقراری و اقامه نماز‬ ‫صبــح روزه داران هر یک خانه های خود را معطر به ذکرها‪ ،‬ادعیه و‬ ‫نیایش های فردی کنند و بعد از خوردن سحری نیز تمام افراد قریه‬ ‫و روستا در مسجد جمع شده و نماز صبح را اقامه کنند‪.‬‬ ‫رسالت دیگر ســحری خوانان یاداوری به مسلمانان روزه دار برای‬ ‫شناخت هرچه بیشتر ذات احدیت و تحکیم رابطه مردمان مسلمان‬ ‫با رحمت و بخشایش خالق مطلق است‪.‬‬ ‫انگونه که هوشنگ جاوید پژوهشگر ایین های اقوام ایران در کتاب‬ ‫ایین های ماه رمضان نوشته اســت که «سحوری خوانی به شکل‬ ‫یک هنر‪ ،‬ساخت و پیشینه ای طوالنی‪ ،‬جدی و قابل تامل دارد‪ .‬هر‬ ‫چند ایــن ایین در طول تاریخ با تحوالت و تغییرات فراوانی روبرو‬ ‫بوده است زهی سعادت که این ایین عظیم در همراهی مسلمانان‬ ‫روزه دار ایرانی در ماه صیام تا به امروز نیز برقرار است‪».‬‬ ‫بخش پراهمیت از بهره های سحوری خوانی‪ ،‬شناساندن ذات احدیت‬ ‫برای دیگران است‪ ،‬یعنی گونه ای بیان برداشت اندیشه خود از خدا‬ ‫برای شنوندگان‪ .‬به همین دلیل کار نیایشگر ‪ -‬سحوری خوان ‪ -‬برای‬ ‫ارائه مفاهیم دشوار می شود‪ ،‬زیرا بیان ساده و راحت‪ ،‬مخاطب را به‬ ‫سویی می کشــاند تا با بیان بی پرده دردها و رنج های درونی اش به‬ ‫ارامش روانی دست یابد‬ ‫در رفتار مشترک ایینی مانند ذکر‪ ،‬دعا و مناجات است که تعصبات‬ ‫قومی‪ ،‬نژادی و منطقه ای کنار گذاشته می شود و انچه مدنظر است؛‬ ‫خدا‪ ،‬ایمان و یقین افراد و مخاطب است‪ .‬همین قدرت موجب شده‬ ‫تا نگاه ژرف تری از سوی ایرانیان قدیم به این ایین شده باشد و نمی‬ ‫توان ساده انگارانه از کنار ان گذر کرد‪.‬‬ ‫اعضای کارگــروه رصد فرهنگی با احــکام جداگانه ای از‬ ‫سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب شدند‪ .‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬محمدمهدی اسماعیلی در احکام‬ ‫جداگانه ای‪ ،‬عماد افروغ‪ ،‬ابراهیم محسنی‪ ،‬کمیل قیدرلو‪،‬‬ ‫محمد اقاســی معاون نظارت و برنامه ریزی ستاد فرهنگ‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬فرهاد رستگارنسب مدیر دفتر‬ ‫مطالعات رصد و پیوســت اجتماعی وزارت کشور‪ ،‬محسن‬ ‫شــاکری نژاد رئیس مرکز تحقیقات صدا و سیما‪ ،‬جمال‬ ‫رحیمیان معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی‪ ،‬سیدمجید‬ ‫امامی دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و محمد رحمتی‬ ‫مدیــرکل دفتر مطالعات و برنامه ریــزی راهبردی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی را به عنوان اعضای کارگروه رصد‬ ‫فرهنگی منصوب کرد‪ .‬در متن پیام اسماعیلی خطاب به‬ ‫اعضــای کارگروه رصد فرهنگی امده اســت‪ :‬با عنایت به‬ ‫جایگاه شایسته علمی و تجارب ارزشمند جنابعالی در حوزه‬ ‫پژوهش و تحلیل فرهنگی و بر اساس ماده واحده تشکیل‬ ‫کارگروه رصد فرهنگی مصوب ‪ ۲۹/۴/۱۳۹۸‬ستاد هماهنگی‬ ‫و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به استناد‬ ‫ماده ‪ ۲‬دســتورالعمل اجرایی کارگروه رصد فرهنگی‪ ،‬به‬ ‫موجب این حکم برای مدت دو ســال به عضویت کارگروه‬ ‫رصد فرهنگی منصوب می شوید‪ .‬در ادامه این پیام ذکر شده‬ ‫است‪ :‬شناسایی مسائل و تحلیل تحوالت فرهنگی کشور از‬ ‫طریق بازبینی و به روزرسانی شاخص های فرهنگی‪ ،‬تجمیع‬ ‫داده هــا و اطالعات فرهنگی و نیز پردازش داده ها و تهیه‬ ‫گزارش های فرهنگی از جمله وظایف این کارگروه است‪.‬‬ ‫مزید توفیق جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری‬ ‫اسالمی و تحقق اهداف دولت مردمی‪ ،‬ظل توجهات حضرت‬ ‫ولی عصر (عج) و رهبری حکیمانه حضرت ایت اهلل العظمی‬ ‫امام خامنه ای (مدظله العالی) از خداوند منان خواستارم‪.‬‬ صفحه 5 ‫وزیر راه‪ :‬پیش بینی سفر ‪ 500‬هزار ایرانی برای تماشای جام جهانی‬ ‫استان ها‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی که از روز گذشته برای برنامه ریزی به منظور نقش افرینی جزیره کیش در جام جهانی قطر و میزبانی از همتای قطری خود در سفر به جزیره کیش حضور دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫سفر اقای رییس جمهور به قطر‪ ،‬مشارکت ایران در جام جهانی بخصوص از طریق جزیره کیش مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه ای که با ورود وزیر حمل و نقل قطر به کیش داشتیم و نیز در جلساتی‬ ‫که بعد از ظهر امروز داریم‪ ،‬بناست تا در حوزه حمل و نقل هوایی و دریایی و برنامه ریزی برای مسافران ایرانی متقاضی تماشای جام جهانی برنامه ریزی داشته باشیم و نیز بتوانیم برای ان دسته از مسافرانی که از‬ ‫دیگر نقاط کشور برای جام جهانی به قطر می ایند بتوانند از زیرساختهای جزیره کیش و در شهرهای دیگر ایران و بنادر ایران استفاده کنند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی همچنین عنوان کرد‪ :‬فردا نیز وزیر حمل و نقل قطر‬ ‫بازدیدی از امکانات جزیره کیش خواهد داشت‪ .‬قاسمی ادامه داد‪ :‬استانداران مرزی و ابی کشور نیز در این سفر همراه بنده هستند و وزارت گردشگری و ورزش و منطقه ازاد کیش نیز در این حوزه پای کار هستند‬ ‫و بحث های مرتبط با جام جهانی را مورد بررسی و هماهنگی قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫در اولین رویداد تقدیر از بنگاه ها و فعاالن اقتصادی استان صورت گرفت‪:‬‬ ‫استاندار مرکزی‪:‬‬ ‫اگر استاندارد از زندگی مردم‬ ‫حذف شود اتفاقات جبران‬ ‫ناپذیری رخ خواهد داد‬ ‫خوب‪-‬استان مرکزی‪:‬در سفری که خانم ها مهندس قزلباش‬ ‫مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد خدمات‪ ،‬معیارهای مصرف‬ ‫انرژی و محیط زیست سازمان و حلوانی معاون مرکز ملی تائید‬ ‫صالحیت ایران به استان مرکزی به منظور پایش کمی و کیفی‬ ‫طرح ویژه عیدانه سازمان ملی استاندارد ایران در سطح استان‬ ‫داشــتند با اقای دکتر مخلص االئمه استاندار مرکزی دیدار و‬ ‫ضمن تبریک سال نو به همراه سید سعید میرنظامی سرپرست‬ ‫اداره کل استاندارد استان مرکزی توضیحاتی در خصوص نحوه‬ ‫اجرایطرحبرایاستاندارمرکزیارائهنمودندکهاستاندارمرکزی‬ ‫نیز با استقبال از رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در نظارت‬ ‫بر حوزه خدمات از اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران قدردانی‬ ‫نمودند و ضمن حمایت از اقدامات قانونی اداره کل اســتاندارد‬ ‫استان بیان داشــتند اگر استاندارد از زندگی مردم حذف شود‬ ‫اتفاقات جبران ناپذیری رخ خواهد داد و تاکید داشتند هرگونه‬ ‫توجه به بحث کیفیت در کشور عواید فراوانی در پی داشته و به‬ ‫نوعی سرمایه گذاری ملی برای کشور محسوب می گردد‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ 300‬تا ‪ 400‬میلیارد ریال‬ ‫به تکمیل تاالر مرکزی سمنان‬ ‫اختصاص می یابد‬ ‫خوب‪-‬استان سمنان‪:‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫سمنان گفت‪ :‬احداث و تکمیل تاالر مرکزی سمنان از مصوبات‬ ‫سفر استانی رئیس جمهور است که سالی ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال از تسهیالت بانکی به این طرح اختصاص می یابد‪.‬فرشید‬ ‫فالح گفت‪ :‬اکنون اعتبار سال ‪ ۱۴۰۰‬برای تکمیل تاالر مرکزی‬ ‫سمنان جذب شده است و در انتظار تخصیص اعتبار سال‪۱۴۰۱‬‬ ‫هستیم‪.‬وی افزود‪ :‬استاندار ســمنان و نماینده مردم سمنان‪،‬‬ ‫مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسالمی در حال پیگیری‬ ‫برای تخصیص بودجه سال‪ ۱۴۰۱‬در همین ابتدای سال هستند‬ ‫که در روند اجای طرح وقفه ایجاد نشود‪.‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان سمنان گفت‪ :‬در حال حاضر فونداسیون طرح‬ ‫کامل و دیوارها بتن ریزی شــده است و اجرای اولین طبقه به‬ ‫زودی اغاز می شود‪.‬فالح گفت‪ :‬در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬احداث هفت‬ ‫طرح راکد استان سمنان مانند مجتمع فرهنگی هنری شاهرود‪،‬‬ ‫ارادان‪ ،‬ایوانکی‪ ،‬کالته رودبار‪ ،‬شهمیرزاد‪ ،‬دیباج و بیارجمند در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬اغاز به کار کرد و اکنون استان سمنان هیچ طرح‬ ‫عمرانی راکدی در حوزه فرهنگ و هنر ندارد‪.‬وی افزود‪ :‬کتابخانه‬ ‫«شهید محسن فخری زاده» در مهدیشهر با ظرفیت ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫عنوان کتاب نیز ســال گذشته با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی افتتاح شد‪..‬‬ ‫رکورد سالیانه تولید در خطوط‬ ‫اسکین پاس ناحیه نورد سرد فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان شکسته شد‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪:‬محســن زارع‪ ،‬مدیر محصوالت سرد و‬ ‫پوشــش دار ناحیه نورد سرد شرکت فوالد مبارکه در گفتگو با‬ ‫خبرنگار فوالد از کسب رکورد سالیانه تولید در خطوط اسکین‬ ‫پاس ناحیه نورد سرد خبر داد و گفت ‪:‬میزان تولید سالیانه در‬ ‫خطوط اســکین پاس ‪ 1‬و ‪ 2‬در سال ‪ 1400‬به یک میلیون و‬ ‫‪ 48‬هزار تنرســید و رکورد قبلی یک میلیون و ‪ 25‬هزار تنی‬ ‫سال ‪ 1399‬شکسته شــد‪.‬وی افزود‪ :‬این موفقیت در شرایطی‬ ‫حاصل شد که تولید محصوالت خاص نظیر ورق سطح نمایان‬ ‫خودروسازی و تولید محصوالت فروش از اسکین نیز انجام شده‬ ‫است‪.‬عبدالرحیم صادقی رئیس خطوط اسکین پاس و تمپرمیل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز در این خصوص در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫فــوالد اظهار کرد‪ :‬خطوط اســکین ‪ 1‬و ‪ 2‬از فرایندهای اصلی‬ ‫زنجیره تولید محصوالت سرد فوالد مبارکه بوده و ظرفیت تولید‬ ‫محصوالت با عرض حداکثر هزار و‪ 680‬میلی متر و ضخامت‪0/3‬‬ ‫میلی متر تا‪ 3‬میلی متر را دارد‪.‬وی افزود‪ :‬ازجمله مهم ترین عوامل‬ ‫به دست امدن این موفقیت می توان به تالش و کوشش کارکنان‬ ‫تولید و انجام به موقع تعمیرات توسط کارکنان تعمیرات اشاره‬ ‫کرد که ضمن افزایش اماده به کاری خط تولید‪ ،‬از بروز توقفات‬ ‫اضطراری جلوگیری کرده اســت‪.‬رئیس خطوط اسکین پاس و‬ ‫تمپرمیل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬این موفقیت‪،‬‬ ‫نشانه ای از عزم کارکنان این واحد جهت رسیدن به اهداف کالن‬ ‫مدیریت سازمان بوده که از کوشش های بی دریغ کارکنان تولید‬ ‫و تعمیــرات واحد قدردانی می کنم و امیدوارم که در اینده نیز‬ ‫این افتخارافرینی ها تداوم داشته باشد‪.‬وی در پایان از حمایت‬ ‫صمیمانه مدیریت ناحیه نورد سرد‪ ،‬مدیریت محصوالت سرد و‬ ‫پوشش دار و همکاری گروه فنی تولید‪ ،‬تعمیرات نورد سرد‪ ،‬واحد‬ ‫برنامه ریزی تولید نورد سرد‪ ،‬واحدهای کنترل کیفیت‪ ،‬کارگاه‬ ‫غلتک‪ ،‬خطوط نهایی و باکس انیلینگ و دیگر واحدهای درگیر‬ ‫در کسب این رکورد قدردانی کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪ :‬در اولین رویداد تقدیر از بنگاه ها‬ ‫و فعاالن اقتصادی استان اصفهان در حوزه مسئولیت های اجتماعی‪،‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان حائز رتبه دوم در بخش سازمانی شد‪.‬در این رویداد‬ ‫که با گردهمایی بزرگ کار افرینان استان اصفهان همراه بود‪ ،‬تندیس‬ ‫و لوح ویژه سازمان برتر در حوزه مسئولیت اجتماعی به مهندس ایرج‬ ‫رخصتی سرپرســت مدیریت عامل ذوب اهن اصفهان اهداء گردید‬ ‫‪.‬این رویداد با حضور اســتاندار اصفهان‪ ،‬جمعی از مسئولین و فعاالن‬ ‫صنعتی و اقتصادی و کار افرینان اســتان به همــت اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی این استان در سالن امیرکبیر ( نمایشگاه‬ ‫های بین المللی)‪ ،‬برگزار شــد ‪ .‬مهنــدس رخصتی در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی یک سازمان نشان دهنده میزان تعهد ان‬ ‫به تاثیر فعالیت هایش در جامعه و محیط زیســت و مشارکت ان در‬ ‫توســعه پایدار و در نظر گرفتن خواسته ها وانتظارات ذینفعان است‬ ‫که ذوب اهن اصفهان در این خصوص پیشگام و پیشتاز صنایع کشور‬ ‫محسوب می شــود ‪.‬وی افزود‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی از ابتدای‬ ‫تاســیس و همچنین با پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬نه تنها خودکفایی و‬ ‫بومی ســازی را رقم زد‪ ،‬بلکه به توسعه سایر صنایع کشور نیز کمک‬ ‫شــایانی نمود و در دوران دفاع مقدس عالوه بــر ارائه خدمات فنی‬ ‫و پشــتیبانی‪ ،‬بیش از ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از پرســنل این شرکت به‬ ‫جنــگ اعزام کــه از این تعداد بالغ بر ‪ ۲۹۰‬نفر شــهید ‪ ۸۶ ،‬ازاده و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نفر جانباز شدند‪.‬سرپرست مدیریت عامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این شرکت در خدمت رسانی به جامعه در ابعاد مختلف‬ ‫فعالیت کرده اســت از جمله با تاسیس بیمارستان شهید مطهری نه‬ ‫تنها به شهرســتان لنجان و شهر اصفهان بلکه به استان های اطراف‬ ‫خدمات ارائه داده و با شــیوع بیماری کرونا نیز در خدمت جامعه بود‬ ‫‪ .‬وی افزود‪ :‬تولید محصوالت صنعتی مطابق با نیازهای کشور جهت‬ ‫جلوگیری از واردات‪ ،‬سرانه فضای سبز ایجاد شده بیش از یک هکتار‬ ‫به ازای هر یک از کارکنان و همچنین انجام پروژه های مختلف زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬کاهش ‪ ۵۰‬درصدی مصــرف اب‪ ،‬انجام پروژه های مربوط‬ ‫به اســتفاده از پساب جهت به حداقل رساندن برداشت اب از زاینده‬ ‫رود‪ ،‬تاسیس باشــگاه فرهنگی ورزشی ذوب اهن برای ایجاد روحیه‬ ‫شــادابی و نشاط در قشر جوان‪ ،‬مشــارکت در تدوین استانداردهای‬ ‫ملی(محصوالت فوالدی و معیارهای مصرف انرژی)‪ ،‬ارائه اموزشــی‬ ‫های تخصصی مورد نیاز واحدهای فوالدی کشور‪ ،‬احداث اولین ازاد‬ ‫راه کشــور در جنوب غرب اصفهان (اتوبــان ذوب اهن اصفهان) به‬ ‫منظور تردد در مسیر جنوب غربی اصفهان‪ ،‬برخی فعالیت های این‬ ‫شرکت در حوزه مسئولیت اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫اماده مشارکت با سرمایه گذاران‬ ‫برای احداث پارکینگ ماشین االت سنگین در اردبیل‬ ‫خوب‪-‬اســتان اردبیل‪ :‬شــهردار اردبیل گفت‪:‬‬ ‫به منظور رفع یکی از معضالت دیرینه شهر اردبیل‪،‬‬ ‫اماده مشارکت و حمایت از سرمایه گذاران برای‬ ‫احداث پارکینگ ماشین االت سنگین در نقاطی‬ ‫خارج از محدوده شهر هستیم‪.‬‬ ‫️به گزارش مدیریــت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شــهرداری اردبیل‪ ،‬محمود صفری در جلســه‬ ‫کمیسیون عالی سرمایه گذاری از نگاه حمایت‬ ‫محــور مجموعــه مدیریت شــهری در جهت‬ ‫صدور پروانه و مشــارکت در امر سرمایه گذاری‬ ‫برای احداث پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در‬ ‫نقاطی خارج از محدوده شــهر اردبیل و نزدیک‬ ‫به چهار ورودی اصلی خبر داد و گفت‪ :‬برای حل‬ ‫مشکل پارکینگ وسایل نقلیه سنگین در شهر‬ ‫اردبیل که از معضالت دیرینه شهر بوده و ضمن‬ ‫گله مندی همشهریان عزیز از پارک خودروهای‬ ‫سنگین شاهد تخریب زیرسازی و اسفالت معابر‬ ‫مناطق مختلف شهر هستیم‪.‬‬ ‫صفــری با اذعــان بــه اینکه امــاده همکاری‬ ‫و مشــارکت بــا بخــش خصوصی هســتیم تا‬ ‫پارکینگ های وسایل نقلیه سنگین را در ورودی‬ ‫های شــهر اردبیل راه اندازی کنیــم‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫احداث این پارکینگ ها زمینه ای فراهم می اید‬ ‫تا صاحبان خودروهای ســنگین با خیال راحت‬ ‫و دغدغه کمتر خودرو ســنگین خود را در این‬ ‫مکان ها پارک کرده و زمینه ارامش و اســایش‬ ‫همشهریان عزیز فراهم اید‪.‬‬ ‫تحقق صدور اسناد مالکیت روستایی در گیالن‬ ‫خوب‪-‬اســتان گیالن‪:‬به نقــل از روابط عمومی بنیاد مســکن‬ ‫انقالب اســامی استان گیالن‪ ،‬نشســت بررسی عملکرد صدور‬ ‫اسناد مالکیت روستایی و شــهرهای زیر ‪۲۵‬هزارنفر جمعیت با‬ ‫حضور مدیران کل‪ ،‬معاونین و کارشناســان بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اســامی استان و اداره کل ثبت اســناد و امالک گیالن برگزار‬ ‫گردید‪.‬مهنــدس حامــد دائمی‪ ،‬مدیرکل بنیاد مســکن انقالب‬ ‫اسالمی استان گیالن از همکاری اداره کل ثبت اسناد و امالک‬ ‫گیــان به جهت تعامل مثبت‪ ،‬ســازنده و همکاری تنگاتنگ با‬ ‫مجموعه بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان که منجر به تحقق‬ ‫ســهمیه صدور اسناد مالکیت روســتایی گردید‪ ،‬تقدیر و تشکر‬ ‫نمودند و با برشــمردن فواید صدور سند بویژه برای روستائیان‬ ‫ابراز داشــت‪ :‬در سال گذشته تعداد ‪ 5645‬برگ سند مالکیت‬ ‫روستایی و ‪ 651‬برگ سند مالکیت در شهرهای زیر ‪ 25000‬نفر‬ ‫جمعیت با همکاری ثبت اســناد و امالک صادر و تحویل مالکان‬ ‫گردیــد‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با همیــن تعامل و همکاری و‬ ‫تالش بیش از پیش در امر خدمت رســانی به مردم بویژه قشر‬ ‫روستایی‪ ،‬موجبات رضایت مردم که همان رضایت خداوند است‬ ‫فراهم گردد‪.‬‬ ‫درادامه محمد نوذری‪ ،‬مدیرکل ثبت اســناد و امالک استان از‬ ‫مدیرکل و مجموعه همکاران بنیاد مســکن اســتان از تعامل و‬ ‫کمک همه جانبه بنیاد مسکن در راستای خدمت به مردم تقدیر‬ ‫و تشکر نمود و تعامل و همکاری همه جانبه دو دستگاه را عامل‬ ‫مهم در تحقق اهداف مدنظر دانست‪.‬ایشــان همچنین با اشاره‬ ‫به وظایف اداره ثبت اســناد و امالک‪ ،‬گزارش مبسوطی از روند‬ ‫صدور سند مالکیت برای اشخاص در حمایت از روستائیان ارائه‬ ‫نمود‪ .‬وی نیز با برشــمردن فواید سند مالکیت‪ ،‬از مدیران اداره‬ ‫ثبت و بنیاد مســکن خواســت با تعامل بیش از پیش نسبت به‬ ‫سند دار شدن امالک‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫قدردانی شهردار البرز از اقدامات عدالت محور مجموعه قضایی‬ ‫خوب‪-‬اســتان البرز‪:‬شهردار کرج گفت‪ :‬اقدامات جهادی‪ ،‬عدالت‬ ‫محور و شجاعانه مجموعه دادگســتری البرز و دادستانی مرکز‬ ‫استان در راستای احقاق حقوق عامه و صیانت از محیط زیست‪،‬‬ ‫عرصه هــای ملی و منابع دولتی قابل قدردانی اســت‪.‬مصطفی‬ ‫ســعیدی با بیان اینکه ریاســت محترم قوه قضائیه در پیامی از‬ ‫اقدامات دادگستری استان البرز از جمله تسریع در رسیدگی به‬ ‫پرونده های کثیر الشــاکی‪ ،‬رفع موانع از بستر و حریم رودخانه‬ ‫کرج‪ ،‬رفع تصرف اراضی ملی و منابع دولتی و هوشمندســازی‬ ‫در پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری ها تشکر نموده اند ‪،‬افزود‪:‬‬ ‫اظها ِر لطف ایشان برای عمو ِم مردم قدرشناس این خطه موجب‬ ‫دلگرمی گردیده اســت‪.‬وی با اشــاره به اینکه «مقابله و مبارزه‬ ‫قاطعانه و شجاعانه و عاری از تبعیض با تجاوز و تعدی به منابع‬ ‫طبیعی و اراضی ملی در دوره کنونی مدیریت دادگستری البرز‬ ‫و دادستانی مرکز اســتان با قوت و قدرتِ جهادی و انقالبی در‬ ‫جریان است ‪،‬ادامه داد‪ :‬در پی دستور رئیس محترم قوه قضائیه و‬ ‫اقدامات دادگستری البرز در رفع تصرفات دستگاه های دولتی و‬ ‫افراد حقیقی در حاشیه رودخانه کرج و ازادسازی موانع و چالش‬ ‫ها‪ ،‬امکان کلنگ زنی پروژه «پارکرود» با مصوبه و حمایت های‬ ‫شورای شهر مهیا شد تا عدالت ساحلی و امکان استفاده عمومی‬ ‫ِ‬ ‫طبیعت خدادادی چالوس محقق شود‪.‬شــهردار کرج اهتمام‬ ‫از‬ ‫جهادی دادگســتری استان البرز در مشــخص نمودن حریم و‬ ‫بستر رودخانه اتشــگاه و در نتیجه ازادسازی بیش از ‪ ۵۸‬هزار‬ ‫مترمربع از اراضی جهت انتفاع عمومی را قابل قدردانی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬هوشمندسازی در پیشگیری و مقابله با تغییرکاربری ها‬ ‫با سامانه های انالین طراحی شده در استان جهت رصد لحظه ای‬ ‫وضعیت اراضی نیز از اقدامات متفاوت و راهگشــایی می باشــد‬ ‫که عملیاتی شده است‪.‬ســعیدی افزود‪ :‬مجموعه قضایی استان‬ ‫در مواردی که مدیریت شــهری در جهت احقاق حقوق عامه و‬ ‫صیانت از حقوق مادی شــهر و شهروندان و در راستای مقابله با‬ ‫تغییر کاربری ها و موار ِد ساخت و ساز غیرمجاز یا عملیات های‬ ‫اجرایی در تصرفات اراضی شهری نیاز به دریافت احکام قضایی‬ ‫و مســاعدت داشته‪ ،‬با پاسخ مثبت و حمایت های دلگرم کننده‬ ‫نیروهای جهادی در دســتگاه قضا مواجه شده ایم و جا دارد که‬ ‫بار دیگر از زحمات ارزشمند و صادقانه عزیزان قدردانی ویژه به‬ ‫عمل اید‪.‬‬ ‫درایینتجلیلوتقدیرازاعضایستادتسهیلسفرهاینورزی‬ ‫از اداره کل اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل امد‬ ‫خوب‪-‬اســتان بوشــهر‪:‬در این اییــن از حجت‬ ‫االسالم محمدرضا اسماعیل پور مدیرکل اوقاف‬ ‫وامورخیریه اســتان بوشــهربه منظــور خدمت‬ ‫رسانی به مسافران نوروزی درامامزادگان و اماکن‬ ‫متبرکه توســط استاندار بوشــهر تجلیل بعمل‬ ‫امد‪.‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اوقاف‬ ‫وامورخیریه استان بوشهز‪،‬درایین تجلیل و تقدیر‬ ‫ازاعضای ستاد تســهیل سفرهای نورزی‪ ،‬از اداره‬ ‫کل اوقاف استان بوشهر تجلیل بعمل امد‪.‬احمد‬ ‫محمدی زاده در ایین تجلیل از دســت اندرکاران‬ ‫سفر و کارگروه ستاد تنظیم بازار استان بوشهر از‬ ‫اجرایی شدن دستور رئیس جمهور برای خدمات‬ ‫ رسانی مطلوب به گردشگران و مسافران خبر داد‬ ‫و اظهار داشــت‪ :‬فعالیت دست اندرکاران کارگروه‬ ‫ســتاد هماهنگی خدمات ســفر قابل تحسین و‬ ‫تقدیر اســت‪.‬وی میهمان نوازی و همکاری مردم‬ ‫استان بوشهر در ارائه خدمات به مسافران نوروزی‬ ‫را مورد تقدیر قرار داد و بیان کرد‪ :‬مردم خونگرم‬ ‫استان بوشــهر در عرصه فرهنگ میهمان نوازی‪،‬‬ ‫استعمارســتیز و استکبارســتیزی معرف همه‬ ‫مردم ایران و منطقه است‪.‬در این ایین از حجت‬ ‫االسالم محمدرضا اسماعیل پور مدیرکل اوقاف‬ ‫وامورخیریه استان بوشهربه منظور خدمت رسانی‬ ‫به مسافران نوروزی درامامزادگان و اماکن متبرکه‬ ‫توسط استاندار بوشهر تجلیل بعمل امد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫نظری در تذکر شفاهی‪ :‬قانون کاهش مجازات حبس تعزیری موجب جوالن سارقان خرد شده است‬ ‫نماینده مردم خمین در مجلس گفت‪ :‬تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قراردادن ســرقت های زیر ‪ ۲۰‬میلیون تومان در ردیف جرایم قابل گذشت‪ ،‬امار زندانیان را‬ ‫کاهش داد اما موجب جوالن سارقان خرد شده است‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫احتمال ابطال مصوبه ضد محیط زیست دولت قبل قوت گرفت‬ ‫دستوررئیس جمهوربرایتوقفعملیاتاجراییاحداثپتروشیمیمیانکاله‬ ‫شــنیده شده در پی دســتور رئیس جمهور به رئیس سازمان محیط‬ ‫زیســت برای جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله به دلیل بروز‬ ‫مشکالت زیست محیطی‪ ،‬ابطال مصوبه دولت قبل درباره این پروژه در‬ ‫دستور کار هیات وزیران قرار گرفته و به زودی پرونده ان برای همیشه‬ ‫بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫دولت دوازدهم در جلسه ‪ ۱۷‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬به پیشنهاد وزارت نفت با‬ ‫ادعای ایجاد زیرســاخت های الزم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬ایجاد اشــتغال پایدار و با رویکرد امایش سرزمینی از‬ ‫طریق اجرای طرح های پیشبران صنعت پتروشیمی با تاکید بر تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش متانول ‪ -‬پروپیلن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران‬ ‫موافقت کرد‪ .‬مصوبه دولت گذشته با مخالفت فعاالن محیط زیستی‬ ‫مواجه و عملیات احداث این طرح متوقف شــد اما با تشــکیل دولت‬ ‫سیزدهم بار دیگر این موضوع در کانون اخبار قرار گرفت و برخی افراد‬ ‫متنفذ دولت را برای کلنگ زنی این پروژه بدون مجوز محیط زیســت‬ ‫تحت فشار قرار دادند؛ تا جایی سخنگوی دولت در هفته های اخیر در‬ ‫گفت وگو با رســانه ها به صراحت اعالم کرد اجرای این پروژه منوط به‬ ‫اخذ مجوزهای الزم زیست محیطی است‪.‬‬ ‫متذکر شــد که «طبق قانون دیگر هیــچ کلنگی بدون مجوز محیط‬ ‫زیست بر زمین نخواهد خورد و در اجرای این طرح نیز کوتاه نخواهیم‬ ‫امد»‪ .‬تازه ترین اخبار به دست امده حکایت از ان دارد که بازنگری در‬ ‫مصوبه دولت قبل برای احداث پتروشیمی میانکاله در دستور کار هیات‬ ‫وزیران قرار گرفته و احتماالً با ابطال ان بر اساس مصوبه جدید دولت‪،‬‬ ‫پرونده این طرح برای همیشه بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫خاطر نشان می شود نگاهی با زبان امار به پروژه پتروشیمی میانکاله‬ ‫نشــان می دهد خالء قانونی زیــادی در ان وجــود دارد‪ :‬طرحی که‬ ‫‪ ۸‬مهــر ‪ ۹۹‬از دولــت وقت که خود را در دولتی کــه خود را «دولت‬ ‫محیط زیســتی»! خوانده بود جواز تاسیس گرفت؛ در ‪ ۱۷/۱۲/۹۹‬در‬ ‫هیات وزیران وقت مصوب و تصویب نامه دولت با شماره ‪/۱۵۲۵۳۶‬ت‬ ‫‪ ۵۷۹۴۴‬هـ‪ ،‬در بیســت و سوم اسفند ماه ابالغ شد؛ در ‪ ۱۵‬تیر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع اب ایران طی نامه ای به سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست خواستار تامین اب شرب پتروشیمی امیر اباد‬ ‫مازندران از محل دریا شــد که در ان نامه اشــاره شده به میزان ‪۲۵‬‬ ‫میلیون متر مکعب در ســال برای تامین اب این طرح نیاز است و در‬ ‫پانزدهم دی ماه ‪ ۹۹‬نیز‪ ،‬معاونت برنامه ریزی وزارت نفت موافقت نامه‬ ‫مقدماتی اجرای طرح پتروشیمی را با ‪ ۶‬سهامدار امضا کرده است‪.‬‬ ‫ایت اهلل «سید ابراهیم رئیسی» در اخرین جلسه هیات دولت به رئیس‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست دستور داد موضوع احداث پتروشیمی‬ ‫میانکاله را بررســی و با احصای موارد خالف قانون و اســیب زا برای‬ ‫محیط زیست‪ ،‬سریعاً از اجرای ان جلوگیری کند‪.‬‬ ‫در پی این دســتور‪ ،‬علی سالجقه اعالم کرد از نظر دولت کلنگی که‬ ‫برای احداث پتروشیمی میانکاله به زمین زده شده فاقد اعتبار بوده و‬ ‫در واقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشــده است و این نکته را هم‬ ‫امیرعبداللهیان در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی‪:‬‬ ‫مسیر دیپلماسی باز است‬ ‫امریکایی ها در حوزه لغو تحریم ها خارج از مذاکرات شروط جدیدی را مطرح می کنند‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬ما برای رسیدن به توافق عزتمند‪،‬‬ ‫پایدار و خوب مسیر دیپلماســی را ادامه می دهیم اما امریکایی ها‬ ‫در حوزه لغو تحریم ها خارج از مذاکرات شــروط جدیدی را مطرح‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حســین امیر عبداللهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه کشــورمان در اولین‬ ‫جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی که امروز (یکشنبه)‬ ‫در محل وزارت خارجه برگزار شــد‪،‬گفت‪ :‬تولیدات ما به مرحله ای‬ ‫رســیده است که باید دیده و صادر شــود و تالش های زیادی هم‬ ‫در این حوزه انجام شــده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار سایر وزارت‬ ‫خانه ها برای تقویت شرکت های دانش بنیان و صادرات محصوالت‬ ‫ارز اور و اشتغال زا در کشور‪ ،‬از همه توان دستگاه دیپلماسی استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬وزیر امورخارجه با بیان اینکه بحث امنیت غذایی مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع مسئله مهمی است و‬ ‫انچه که دغدغه مردم اســت‪ ،‬تنظیم قیمت بــازار‪ ،‬کاهش تورم و‬ ‫مشکالتی است که مردم دارند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما بین مردم هستیم‬ ‫و مایلم اینجا تاکید کنم که در جلسات هیات دولت‪ ،‬اقای رئیسی‬ ‫دائما بر این موضوع تاکید دارد که وزارت امور خارجه کار خودش‬ ‫را در مذاکــرات وین برای لغو تحریم ها دنبال کند‪ .‬ما به دنبال این‬ ‫هستیم تا تحریم ها برداشته شود‪ ،‬اما با عزت و با توافقی پایدار‪ .‬اما‬ ‫تاکید اقای رئیســی در جلسات به همه اعضای کابینه همواره این‬ ‫اســت که نگاه ها نباید معطوف به وین باشد‪ ،‬بلکه همه دستگاه ها‬ ‫موظف هســتند برای بی اثر کردن تحریم ها و پیشرفت و توسعه‬ ‫پایــدار اقتصاد و تجارت در کشــور عمل کننــد‪ .‬وزیرامورخارجه‬ ‫کشورمان افزود‪ :‬در این مسیر با توجه به کارشکنی هایی که طرف‬ ‫امریکایی دارد و با توجه به مشکالتی که دشمنان برای ایران ایجاد‬ ‫می کنند و ســنگ اندازی هایی که صورت می گیرد‪ ،‬اگر ان شاءاهلل‬ ‫مذاکرات در هر مرحله ای به نتیجه رسید‪ ،‬حتما به عنوان یک اقدام‬ ‫مثبت و یک دستاورد می تواند شتاب بیشتری به کار شما عزیزان‬ ‫در ســایر دستگاه ها بدهد‪ .‬وی با بیان اینکه چند هفته ای است که‬ ‫الزم بود مکثی در مذاکرات داده شــود‪،‬گفت‪ :‬علت این بود که ما با‬ ‫ســه کشور اروپایی در مباحث فنی به جمع بندی نزدیک شده ایم‬ ‫اما همزمان با بحران و جنگ در اوکراین مواجه شدیم‪ .‬ضمن این که‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در عالی ترین سطح مخالفت خود را با جنگ‬ ‫در اوکراین‪ ،‬یمن‪ ،‬افغانستان و یا هر کشور دیگری اعالم می کند و‬ ‫همچنیــن مخالفت خود را با اعمال تحریم های یکجانبه نیز اعالم‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫روسیه مانع توافق نیست‬ ‫وزیرامورخارجه کشورمان با بیان اینکه روسیه مانع توافق نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قبل از این که ســفری به مسکو داشته باشم‪ ،‬با وزیر خارجه‬ ‫اوکراین تلفنــی صحبت کردم و پیام وزیر خارجــه اوکراین را به‬ ‫روس ها اعالم کردم که انها خواهان توقف جنگ و تداوم گفت وگوها‬ ‫هستند‪ ،‬ایران همواره اعالم کرده است که راهکار این بحران جنگ‬ ‫نیست و ریشه های جنگ در اوکراین و ریشه های تحریک های ناتو‬ ‫و امریکا به عنوان عامل اصلی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬غربی ها به ما گفتند که با توجه به شروع جنگ اوکراین‪،‬‬ ‫حتی اگر در توافق به نقطه نهایی برسیم روسیه با توافق همراهی‬ ‫نخواهد کــرد‪ .‬در تماس تلفنی که با اقای الوروف داشــتیم و در‬ ‫ســفری که به مسکو داشتم‪ ،‬گفت وگوهای خیلی روشن و شفافی‬ ‫بین ما انجام شــد و اقای الوروف اعالم کــرد و توافق ما با طرف‬ ‫روس این شــد اگر در مذاکرات وین‪ ،‬هر زمانی که خطوط قرمز ما‬ ‫به صورت کامل رعایت شــد و به نقطه توافق رسیدیم روسیه هیچ‬ ‫مانعی برای توافق نخواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ادامه داد‪ :‬همچنین چند روز پیش در دیداری با الوروف‬ ‫در حاشیه سفر به چین داشتیم ایشان بار دیگر تاکید کردند که اگر‬ ‫در مسیر پایانی توافق قرار گرفتیم روسیه از ان حمایت می کند و‬ ‫در دیدار با وزیر خارجه چین نیز چینی ها اعالم کردند که کامال با‬ ‫نظرات ایران هماهنگ هستیم و اگر در نقطه پایانی این توافق قرار‬ ‫بگیریم از این توافق حمایت خواهیم کردیم‪.‬‬ ‫امیر عبداللهیان تاکید کرد‪ :‬طرف امریکایی در دو‪ ،‬سه هفته گذشته‬ ‫زیاده خواهی هایی را مطرح کرد که در تعارض با برخی بندهای متن‬ ‫اســت و علیرغم اینکه بخش زیادی از متن در مسیر این مذاکرات‬ ‫مورد توافق قرار گرفته‪ ،‬طرف امریکایی پیشنهادات و خواسته های‬ ‫را مطرح می کند که در تضاد با برخی از بندهای متنی اســت که‬ ‫مورد اشاره قرار گرفت‪.‬‬ ‫ما نفعی از مذاکره با امریکا نمی بینیم‬ ‫امیر عبداللهیان تاکید کرد‪ :‬امریکایی ها به صورت مستمر از ضرورت‬ ‫مذاکرات مستقیم با ایران صحبت می کنند و ما با بررسی های که‬ ‫انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که نفعی در مذاکره مستقیم با‬ ‫امریکا نداریم‪ .‬امریکایی ها هنوز روی زمین اقداماتی انجام نداده اند‬ ‫که بتوانیم یک چشم اندازی را در این زمینه مشاهده کنیم و بگویم‬ ‫در کنار ابراز حســن نیتشان اقدامات مثبتی را بر روی زمین انجام‬ ‫دادند‪ .‬وی افزود‪ :‬انها اگر حسن نیت دارند‪ ،‬قبل از هر توافقی یکی‬ ‫دو مورد از مســائل ملموس و علنی را اعالم کند تا نشان دهند در‬ ‫عمل نیز حسن نیت دارند به طور مثال بخشی از درامدهای بلوکه‬ ‫شــده ملت ایران را ازاد کنند و اگر اقای بایدن که دائم صحبت از‬ ‫حســن نیت میکند‪ ،‬یک مورد از تحریم ها را با فرمان اجرایی خود‬ ‫به نشانه حسن نیت لغو کند‪.‬البته تبادل پیام بین ایران و امریکا از‬ ‫طریق ‪ non paper‬و از طریق هماهنگ کننده اروپایی کمیسیون‬ ‫مشترک برجام ادامه دارد و ما به صراحت به امریکایی ها گفته ایم که‬ ‫سنگ اندازی و کارشنکنی نکند‪ .‬سه کشور اروپایی و همچنین چین‬ ‫و روسیه نسبت به برخی زیاده خواهی های امریکا در این مذاکرات‬ ‫انتقاداتی دارند و با خود ما همراهی می کنند‪ ،‬در واقع این روشــی‬ ‫که امریکا دنبال می کند با روح حاکم بر همکاری در مذاکرات وین‬ ‫همخوانی ندارد‪ .‬وزیرامورخارجه تاکید کرد‪ :‬ملت عزیز ما بدانند که‬ ‫ایران برای رسیدن به توافقی که تحریم ها را لغو کند‪ ،‬توافق عزتمند‪،‬‬ ‫خوب‪ ،‬قوی و پایدار مسیر دیپلماسی را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد‬ ‫نبایدبرای«درامد»وسیلهنقلیه ایراتوقیفکنیم‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تاکید کرد که به هیچ عنوان نباید‬ ‫با هدف کسب درامد نسبت به توقیف بی مورد خودروها اقدام شود‪.‬‬ ‫سردار سیدکمال هادیان فر در نشست خبری پیش از ظهر امروز که در‬ ‫شهرک ازمایش برگزار شد اظهار کرد‪ :‬ما به همکارانمان تاکید کردیم‬ ‫که در اعمال قانون کمترین تنش را با مردم داشته باشند و بیشتر از‬ ‫فناوری و ســامانه ها بهره ببریم‪ .‬ما باید هوای مردم خوب کشورمان‬ ‫را داشــته باشیم و تنها در جاهایی که ضرورت دارد نسبت به اعمال‬ ‫قانون خودروهای متخلف اقدام شود‪ .‬وی با بیان اینکه ما باید به جای‬ ‫«مامور معذور» یک «مامور مسئول» در برابر مردم باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫همین دلیل نیز ما باید توجه داشته باشیم که همه از یک خانواده و‬ ‫جامعه هستیم و باید نسبت به هم درک و فهم مشترک داشته باشیم‬ ‫و طوری قانون را اجرا کنیم که سبب ایجاد مزاحمت برای مردم عزیز‬ ‫نباشیم‪ .‬همان طور که گفتم ما در اجرای قانون مسئولیم اما باید همواره‬ ‫طرف مردم را بگیریم‪ .‬رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بیان اینکه‬ ‫به هیچ عنوان نباید با هدف کسب درامد نسبت به توقیف بی مورد‬ ‫خودرو و موتورسیکلت اقدام شود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال با تاکید سردار فرمانده‬ ‫کل انتظامی کشــور به تمام نیروها اعالم کردیم که توقیف خودرو و‬ ‫موتورسیکلت را به حداقل ممکن برسانیم و تنها درباره تخلفات حادثه‬ ‫ساز نسبت به توقیف خودروهای متخلف اقدام شود کما اینکه در ایام‬ ‫نوروز نیز همین اقدام را انجام دادیم‪.‬‬ ‫تسهیالت جدید برای ترخیص خودروها و موتورسیکلت ها‬ ‫‪ ۵۶‬درصد از خودروهای توقیفی درگیر مباحث قضایی نظیر «مهریه»‬ ‫یا «ارث» هستند‪ .‬هادیان فر از اجرای طرح عید نوروز تا عید فطر برای‬ ‫ترخیص خودروها و موتورسیکلت های توقیفی خبر داد و گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح تسهیالتی همچون تقسیط جرایم‪ ،‬حذف دیون دولتی و‪ ...‬پیش‬ ‫بینی شده است تا خودروها و موتورسیکلت هایی که مدت هاست در‬ ‫پارکینگ هامانده اندترخیصشوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته حدود ‪ ۵۶‬درصد از خودروهای توقیف شــده درگیر‬ ‫مباحث قضایی نظیر مهریه یا ارث هستند که ما از قضات خواستیم تا‬ ‫در این خصوص همراهی الزم را داشته و این گونه پرونده ها را تسریع‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫جریمه‪ ۲‬برابری موتورسیکلتها حذف شد‬ ‫هادیان فر در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه حذف دیون دولتی از روند‬ ‫ترخیص موتورسیکلت ها چگونه است‪ ،‬گفت‪ :‬ما گفتیم مواردی مانند‬ ‫عوارض شــهرداری‪ ،‬بیمه نامه‪ ،‬گواهی نامه و ‪ ...‬را در هنگام ترخیص‬ ‫حذف کنند‪ .‬اگر فردی گواهی نامه نداشــت موتورسیکلت را با وانت‬ ‫ترخیص کند‪ .‬همچنین برای موتورسیکلت ها جریمه دوبرابری را حذف‬ ‫کردیم و نرخ سال ‪ ۹۴‬را نیز برای پارکینگ اعمال کردیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر اینکه در حال حاضر ‪ ۱۳۲‬هزار دستگاه خودرو و ‪ ۳۶۷‬هزار دستگاه‬ ‫موتورسیکلت در پارکینگ ها توقیف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫از خودروهای توقیفی و حدود ‪ ۸۴‬درصد از موتورسیکلت های توقیفی‬ ‫یا از سوی پلیس های دیگر توقیف شده یا دارای دستور قضایی هستند‪.‬‬ ‫هادیان فر افزود‪ :‬البته قطعا پلیس با تخلفات حادثه ساز برخوردی قاطع‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی از شهروندان خواست که تا عید فطر با مراجعه به دفاتر پلیس‪۱۰+‬‬ ‫و اســتفاده از نرم افزار «پلیس من» نســبت بــه ترخیص خودرو یا‬ ‫موتورسیکلت توقیفی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫با موافقت دولت‪:‬‬ ‫کلیات «طرح اصالح قانون‬ ‫تشکیالت وایین دادرسی دیوان‬ ‫عدالت اداری» تصویب شد‬ ‫در نشســت علنی امروز‪ -‬یکشنبه ‪ ۲۱‬فروردین‪ -‬مجلس‬ ‫شورای اســامی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در‬ ‫مورد طرح اصالح قانون تشکیالت وایین دادرسی دیوان‬ ‫عدالت اداری مورد بررســی قرار گرفت و با ‪ ۱۹۲‬رای به‬ ‫تصویب نمایندگان رسید‪.‬‬ ‫موسی غضنفر ابادی در موردطرح اصالح قانون تشکیالت‬ ‫وایین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫ایین نامه دیوان عدالت اداری در مجلس اصالح شــد‪ .‬در‬ ‫روند اجرای این قانون مشکالت و ابهاماتی در نحوه اجرای‬ ‫قانون پیش امد که به مجلس منعکس شــد و ‪ ۵‬ماده از‬ ‫ایــن طرح در مجلس دهم تصویب شــد که رئیس قوه‬ ‫قضاییه وقت درخواست اســترداد این طرح را کردند به‬ ‫دلیل اینکه می خواستند مطالب و نکاتی را نسبت به این‬ ‫طرح کم یا زیاد کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی اضافه کرد‪ :‬این طرح‬ ‫در کمیســیون قضایی مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬نواوری‬ ‫های در این طرح ارائه شــده است که عالوه بر این که‬ ‫اشــکاالت که در اجرای این قانون وجود داشته برطرف‬ ‫شده نواوری ها را به ان اضافه کرده است‪.‬‬ ‫غضنفر ابادی تصریح کرد‪ :‬کوتاه شدن فرایند رسیدگی و‬ ‫جلوگیری از اطاله دادرسی ‪ ،‬ارتقاء شرط قضاوت در دیوان‬ ‫عدالت اداری از جمله نواوری های این طرح بوده است‪.‬‬ ‫حمایت دولت از «اصالح قانون تشکیالت وایین دادرسی‬ ‫دیوان عدالت اداری»‬ ‫نماینده دولت در موافقت با کلیات این طرح گفت‪ :‬قانون‬ ‫تشکیالت دیوان عدالت اداری در سال ‪ ۱۳۹۲‬اصالح شده‪،‬‬ ‫امــا با توجه به بعضی از خالء هــا و نواقصاتی که اجرای‬ ‫قانون مشــاهده شد ویا رســیدگی سریعتر و قاطع تر به‬ ‫موضوعات و رســیدگی تخصصی به شکایات‪ ،‬اصالحاتی‬ ‫در این طرح الزم دانســته شد که از طریق این طرح این‬ ‫موارد مورد اصالح قرار گرفته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬تخصصی‬ ‫شــدن رسیدگی ‪ ،‬جذب قضات متخصص و دارای تجربه‬ ‫و کوتاه شدن روند دادرســی در برخی از موارد با توجه‬ ‫به وجود مراجع شــبه قضایی در تشکیالت اداری کشور‬ ‫از برجســتگی های این طرح است‪ .‬نماینده دولت خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬اصالحات به نفع مردم و تشــکیالت اداری‬ ‫کشــور خواهد بود‪ .‬مواردی را که بعضــی از نمایندگان‬ ‫در مخالفت اشــاره کردند از جمله موضوع دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی جزئیاتی است که مورد توجه نمایندگان در حین‬ ‫رسیدگی قرار می گیرد ‪ .‬وی افزود‪:‬در مدت قانونی طرح‬ ‫در اختیار نمایندگان محترم بوده و پیشــنهادهای ارائه‬ ‫شده انشااهلل با نظرات نمایندگان محترم مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد درخواســت داریم با توجه به نواوری هایی که‬ ‫در ایــن قانون امده اســت و پیش بینی های خوبی که‬ ‫در اصالح این طرح به عمل امده اســت با رای باال شما‬ ‫نمایندگان کلیات را به تصویب خواهیم رساند‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫اقای موســی پناهی مال محمودی را نســبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫به مســاحت ‪ 38827/29‬متر مربع پــالک ‪ 904/201‬واقع در مال محمود گناوه بخش‬ ‫‪ ۶‬بوشهر برابر رای شماره ‪ 140060324001004590‬مورخ ‪ 1400/11/3‬تایید نموده‬ ‫و اگهــی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامــه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید‬ ‫حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان فاقد ســند رســمی جهت قسمت مورد‬ ‫تصرف اقای موســی پناهی مال محمودی منتشرو به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪1401/2/20‬در‬ ‫محل شروع به عمل خواهد امد‪.‬لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می‬ ‫شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود‬ ‫ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت‬ ‫‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شــود‪ .‬معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق‬ ‫تبصــره ماده ی ‪ 86‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬مــاده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 73/3/25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫کتبــی به اداره ثبت دادخواســت به مراجع قضائی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیق‬ ‫گواهی به جریــان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت‬ ‫تسلیم نمایند و اال حق انان ساقط می شود‪.‬م‪-‬الف ‪20‬‬ ‫محمد چهابدار‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/1/22:‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫٭٭٭٭٭٭٭‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫اقای موســی پناهی مال محمودی را نســبت به شش دانگ یک قطعه زمین کشاورزی‬ ‫به مســاحت ‪ 59187/70‬متر مربع پــالک ‪ 904/202‬واقع در مال محمود گناوه بخش‬ ‫‪ ۶‬بوشهر برابر رای شماره ‪ 140060324001004591‬مورخ ‪ 1400/11/3‬تایید نموده‬ ‫و اگهــی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامــه ی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی ســاختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا اگهی تحدید‬ ‫حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ســاختمان فاقد ســند رســمی جهت قسمت مورد‬ ‫تصرف اقای موســی پناهی مال محمودی منتشرو به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین‬ ‫و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪1401/2/20‬در‬ ‫محل شروع به عمل خواهد امد‪.‬لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت می‬ ‫شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود‬ ‫ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت جلســه تحدید حدود به مدت‬ ‫‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شــود‪ .‬معترضین نســبت به حدود و حقوق ارتفاقی مکلفن مطابق‬ ‫تبصــره ماده ی ‪ 86‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬مــاده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 73/3/25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫کتبــی به اداره ثبت دادخواســت به مراجع قضائی محل وقوع ملک تســلیم و تصدیق‬ ‫گواهی به جریــان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت‬ ‫تسلیم نمایند و اال حق انان ساقط می شود‪.‬م‪-‬الف ‪21‬‬ ‫محمد چهابدار‬ ‫تاریخ انتشار‪1401/1/22:‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫تاثیر دانش بنیان ها در کاهش‬ ‫بیکاری و فقر با توسعه صادرات و‬ ‫اشتغال زایی‬ ‫حوزه تولید‪،‬‬ ‫ پس از شناسایی فرصت های اقتصادی کشور در ‬ ‫می توان با سرمایه گذاری در دانش بنیان های مربوطه‪ ،‬ارزش‬ ‫افزوده قابل توجهی ایجاد کرد که به سبب توسعه صادرات‬ ‫ ‬ ‫و اشتغال زایی فراوان خط بطالنی بر مشکالتی مانند تورم‪،‬‬ ‫بیکاری و فقر بکشد‪ .‬پس از شناسایی فرصت های اقتصادی‬ ‫حوزه تولید‪ ،‬می توان با سرمایه گذاری در دانش‬ ‫کشــور در ‬ ‫افزوده قابل توجهی ایجاد کرد که‬ ‫بنیان های مربوطه‪ ،‬ارزش ‬ ‫به سبب توسعه صادرات‪ ،‬اشــتغال زایی فراوان و غیره خط‬ ‫بطالنی بر مشکالتی مانند تورم‪ ،‬بیکاری و فقر بکشد‪ .‬با مطرح‬ ‫شدن شعار سال از سوی رهبر انقالب سیل برداشت ها از شعار‬ ‫روانه فضای حقیقی و‬ ‫«تولید؛ دانش بنیان‪ ،‬اشتغال افرین» ‬ ‫مجازی شد‪ ،‬با مروری بر سخنرانی پس از تحویل سال حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬متوجه تاکید ایشان بر دو خصوصیت دانش‬ ‫بنیان و اشتغال افرین می شویم؛ طرح همزمان این دو قید‬ ‫و تاکید چند باره بر ان‪ ،‬نشــان می دهد تولید که کلید حل‬ ‫مشکالت کشور است باید متکی به دانش و پیشرفت علمی و‬ ‫در عین حال ایجاد کننده اشتغال فراوان باشد تا رفع کننده‬ ‫مشکالت کشور باشد‪ .‬ایا کشورهایی هستند که به واسطه ی‬ ‫سرمایه گذاری بر دانش بنیان ها‪ ،‬بر مشکالت اقتصادی غلبه‬ ‫کرده باشند؟ برای شفاف تر شدن این مسئله‪ ،‬گذار اقتصاد هند‬ ‫از یک اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان را بررسی می کنیم‬ ‫تا تجربه موفق تاریخی این مهم‪ ،‬نشان دهنده ظرافت و عمق‬ ‫انتخاب واژه ها باشد‪.‬‬ ‫اقتصاد هند در دهه ‪ ۱۹۸۰‬ساالنه رشد اقتصادی باالی پنج‬ ‫و نیم درصد را تجربه کرد‪ .‬در ســال های ‪ ۲۰۰۲‬تا ‪ ۲۰۰۳‬و‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬تا ‪ ۲۰۰۷‬این رشــد به هشت درصد رسید که رشد‬ ‫پایداری برای کشور هند قلمداد می شود‪ .‬در واقع کشور هند‬ ‫این پیشرفت را مرهون گذار به اقتصاد دانش بنیان است‪.‬‬ ‫بهره برداری از نیروی کار ماهر و مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬بازار‬ ‫بزرگ داخلی‪ ،‬خلق دانش و شبکه سازی از عوامل تاثیرگذار‬ ‫بر این موضوع هستند‪ .‬نظام اموزشی هند‪ ،‬بیشتر بر ارتقای‬ ‫بهره وری و کارایی اقتصاد متمرکز است و سالیانه حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار دانشمند‪ ،‬مهندس و تکنسین تربیت می کند و به همین‬ ‫علت توانسته است دانش جدید و موجود در داخل کشور را به‬ ‫صورت نواورانه کاربردی کند‪.‬‬ ‫این کشور به بهترین نحو این فعالیت را در بخش کشاورزی‬ ‫انجام داده است‪ .‬هند در انقالب سبز‪ ،‬از طریق توسعه ماشین‬ ‫االت جدید کشاورزی و شیوه های نو در کاشت و برداشت‪،‬‬ ‫ابیاری‪ ،‬کودهای شیمیایی و غیره‪ ،‬تولید گندم و مواد غذایی‬ ‫را افزایش داد تا جایی که از یک از کشور وارد کننده به یک‬ ‫کشور صادر کننده مواد غذایی تبدیل شد و تا سال ‪۲۰۰۵‬‬ ‫بیش از ‪ ٪۶۰‬از نیروی کار کشــور در این بخش مشغول به‬ ‫فعالیت بودند‪ .‬با این وجود این کشور‪ ،‬همچنان تالش برای‬ ‫ارتقا بهره وری در حوزه های دارای مزیت بومی‪ ،‬به روش های‬ ‫نواورانه را دنبال می کند‪ .‬عالوه بر نواوری و اشتغال افرینی‬ ‫در حوزه کشــاورزی‪ ،‬هند با ایجاد زیرساخت های فناوری‬ ‫ارتباطات و اطالعات و همچنین شبکه های مخابراتی از راه‬ ‫دور‪ ،‬توانسته اســت در جهت گذار به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫قدم بردارد‪ ،‬تا جایی که شــرکت های هندی نظیر ویپرو‪،‬‬ ‫اینفوســیس و تاتا مدیریت شبکه های اطالعاتی در امریکا‬ ‫و مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار انها را به عهده‬ ‫گرفتند و شرکت هایی همچون اینتل و تگزاس اینسترومنت‬ ‫در طراحی ریزتراشــه ها‪ ،‬هند را بــه عنوان هاب تحقیق و‬ ‫توسعه خود در زمینه پردازنده و ریز تراشه های چندرسانه ای‬ ‫برگزیده اند‪ .‬این توســعه ی فناوری ارتباطات و اطالعات در‬ ‫هند‪ ،‬بهبود رقابت پذیری دیگر صنایع این کشور‪ ،‬ارتقای رتبه‬ ‫هند در جهان و توسعه فرصت های کارافرینانه را در برداشته‬ ‫است‪ ،‬به گونه ای که صنایع «ای تی» و «ای سی تی» هند در‬ ‫سال ‪۲۰۱۲‬میالدی زمینه اشتغال بیش از ‪ ۸/۲‬میلیون نفر را‬ ‫به صورت مستقیم و ‪ ۹/۸‬میلیون نفر را به صورت غیرمستقیم‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬در واقع نیروی کار متخصص و مســلط به‬ ‫زبان انگلیسی که از دانشگاه های صنعتی هند فارغ التحصیل‬ ‫شده و دستمزد کمتری دریافت می کنند توانستند در گذار‬ ‫به اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬عامل موفقیتی برای این کشور باشند‬ ‫و جمعیت زیاد هند به عنوان امتیازی مثبت در جهت تامین‬ ‫نیروی کار متخصص و غیرمتخصص عمل کرده است‪ .‬با همه‬ ‫این تفاسیر در راستای تحقق تولید قوی‪ ،‬پس از شناسایی‬ ‫فرصت های اقتصادی کشور‪ ،‬باید استراتژی ویژه ان را چید‬ ‫و برای دستیابی به ان هزینه کرد‪ .‬برای مثال در حال حاضر‬ ‫میانگین جهانی بودجه کشورهای جهان در بخش «ای تی»‬ ‫و «ای سی تی » حدود یک درصد عنوان شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که هند با اختصاص بودجه ‪ ۷/۱۱‬درصدی بیش‬ ‫از سایر کشورهای جهان به رشد این بخش از صنعت اهمیت‬ ‫داده است‪ .‬بنابر این گزارش‪ ،‬هند که در حال حاضر به یکی‬ ‫از مهم ترین پایگاه های جهانی در صنایع «ای سی تی » تبدیل‬ ‫شده‪ ،‬با افزایش بودجه و صرف هزینه های بیشتر برای توسعه‬ ‫این صنعت‪ ،‬به دنبال نزدیک شدن به جایگاه چین و تصاحب‬ ‫جایگاه نخست جهان است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 22‬فروردینماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪720‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪09932045164:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫همهایرانیانبیمهمی شوند‬ ‫وزیر بهداشت با اشــاره به ارز اختصاص داده شده از سوی مجلس به‬ ‫وزارت بهداشــت و با تاکید بر اینکه امسال قطعا کمبود دارو نخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬در عین حال به افراد فاقد پوشش بیمه درمانی در کشور اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬امسال قطعا همه مردم را تحت پوشش بیمه همگانی قرار‬ ‫می دهیم؛ اعتبارش دیده شده تا مردم دغدغه نداشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر بهرام عین اللهی در مراسم ایین تکریم و تقدیر از خادمان نوروزی‬ ‫سالمت‪ ،‬گفت‪ :‬در ماه رمضان هستیم و در این ماه همه دنبال عبادت‬ ‫و خودسازی هستند‪ .‬کادر بهداشت‪ ،‬درمان و اورژانس هم از این قاعده‬ ‫مستثنی نیستند و حتی یک عبادت مضاعف دارید که ان هم خدمت‬ ‫به مردم است‪ .‬امســال مفتخر بودیم به بیان مقام معظم رهبری که‬ ‫رضایت خودشــان را از زحمات کادر بهداشت و درمان اعالم کردند‪.‬‬ ‫کرونا یکی از مســائلی بود که مملکت را فلج کرده بود‪ .‬امسال بعد از‬ ‫دو سال شاهد شــادی مردم بودیم که سفرها و دید و بازدیدها انجام‬ ‫شد و همه به دلیل زحمات کادر بهداشت و درمان بود که از تعطیالت‬ ‫خودشان گذشتند و در کشور مستقر شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما تاریخ پر افتخاری در کشور داریم که یکی از نقاط پرافتخار‬ ‫ما خدمات اورژانس اســت که یادمان نرفته در دفاع مقدس چقدر در‬ ‫انتقال مجروحان زحمت می کشــیدند‪ .‬در این انقالب نیز اورژانس در‬ ‫صحنه های خطر می رفتند و مجروحان را خارج می کردند که همچنان‬ ‫هم خدمات شان برای مردم ادامه دارد‪.‬‬ ‫عین اللهی ادامه داد‪ :‬امروز هم وظیفه داریم که بتوانیم خدمات مان را‬ ‫گســترش داده و به روز کنیم که امیدواریم این کار انجام شود‪ .‬یکی از‬ ‫نکات مهم این است که در نوع خدمات مان باید کرامت مردم را حفظ‬ ‫کرده و با حفظ کرامت مردم به انها خدمت ارائه دهیم‪ .‬در بازدیدهایی‬ ‫که داشــتیم این چشــمگیر بود‪ ،‬اما باید بیشتر شود و ارائه خدمت با‬ ‫لبخند و حفظ احترام مردم باشــد‪ .‬ما توانستیم با فعالیت مستمری‬ ‫که انجام شــد و با واکسیناسیون خوبی که انجام شد که امروز میزان‬ ‫واکسیناسیون به ‪ ۱۴۸‬میلیون دز تزریق رسیده ایم که این قدرت بسیار‬ ‫زیادی را ایجاد کرده است‪ .‬سازمان های جهانی همه متعجبند که طی‬ ‫این چند ماه چه اتفاقی در ایران رخ داد و واکسیناسیون انجام شد که‬ ‫با زحمات کادر سالمت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با تاکید بر اینکه حفظ سالمت مردم برای ما اهمیت‬ ‫باالیی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬باید در هر شرایطی این موضوع را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در اورژانس کشــور حضور یافتند و قدردانی کردند‪ .‬ما‬ ‫احتیاج داریم که اورژانس مان به روز باشــد‪ .‬وسایل پیشرفته تر داشته‬ ‫باشد‪ .‬امروز در انفجار ای تی هستیم و می توانیم از طریق تله مدیسین‬ ‫و از راه دور بسیاری از درمان ها را انجام دهیم که حتما تکمیل می شود‪.‬‬ ‫امسال قبل از اغاز سال با همه روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور‬ ‫جلسه داشتیم و همه انها اماده باش بودند‪ .‬من هم توفیق داشتم که از‬ ‫نزدیک فعالیت ها را ببینم‪ .‬حدود ‪ ۳‬میلیون ویزیت در این ایام داشتیم‬ ‫که نشــان دهنده حجم کاری بوده که در اورژانس انجام شده و حدود‬ ‫‪ ۱۳۱‬هزار جراحی هم انجام شده است‪.‬‬ ‫عین اللهی گفت‪ :‬امســال در بحث انتقال خــون دیدیم که مردم چه‬ ‫اشــتیاقی برای اهدای خون داشــتند و ‪ ۲۳‬درصد افزایش داشتیم و‬ ‫اعالم شده که امسال هیچ مشکلی بابت تامین خون نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس جمهور هم برای بهداشــت و درمان بسیار اهمیت قائل شدند‬ ‫و شــخصا با رئیس جمهور چین صحبت کردند کــه مقدار زیادی از‬ ‫واکسن ها را خودشان تامین کردند‪ .‬وی با بیان اینکه امروز این نوید را‬ ‫به مردم می دهم که مدیران متعهد و دانشمند داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ان شاءاهلل‬ ‫بتوانیم انچه که شایسته مردم است را فراهم کنیم‪ .‬از مجلس هم تشکر‬ ‫می کنیم که در بحث بودجــه همکاری خوبی کردند که امیدواریم با‬ ‫منابعی که در اختیار داریم‪ ،‬بتوانیم با تمام قدرت عمل کنیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬خط قرمز ما تعارض منافع اســت‪ .‬ما ســامت مردم را به هیچ‬ ‫قیمتی قربانی نخواهیم کرد و از ســامت مردم دفاع خواهیم کرد‪ .‬در‬ ‫سال جدید هم ان شاءاهلل با افزایش تولید دارو‪ ،‬صادرات را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجلس حدود ســه میلیارد دالر ارز به وزارت بهداشت داده‬ ‫که یک میلیارد از سال قبل بیشتر است‪ .‬بنابراین امسال قطعا کمبود‬ ‫دارو نخواهیم داشــت و مساله اصلی ما تامین داروهای ضروری مردم‬ ‫است‪ .‬به ویژه در زمینه بیماری های خاص بودجه خوبی تخصیص داده‬ ‫شــده که امیدواریم عزیزان مبتال به این بیماری ها را به نحو احســن‬ ‫حمایت کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون بعد از ‪ ۴۳‬سال از انقالب اسالمی هنوز‬ ‫همه مردم بیمه نیســتند اما امسال قطعا همه مردم را تحت پوشش‬ ‫بیمه همگانی قرار می دهیم که اعتبارش دیده شــده تا مردم دغدغه‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫در نامه نمایندگان به رئیس جمهور مطرح شد‬ ‫ق سربازان در قانون بودجه نظارت می کند‬ ‫مجلس به افزایش حقو ‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اســامی در نامه ای به رئیس جمهور‬ ‫نسبت به پرداخت حقوق سربازان مصوب الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬ابراز‬ ‫امیدواری کرده و تاکید کردند‪ :‬مجلس که نقش اصلی را در افزایش‬ ‫حقوق ها ایفا کرده‪ ،‬بر حسن اجرای جزء الحاقی ‪ ۳‬تبصره ‪ ۱۲‬قانون‬ ‫بودجه نظارت می کند‪ .‬سیدمحسن دهنوی در نشست علنی امروز‬ ‫(یکشنبه) مجلس شورای اســامی نامه جمعی از نمایندگان در‬ ‫حمایت از ســربازان جمهوری اسالمی و کمک به نیروهای مسلح‬ ‫جهت تقویب بنیه نظامی کشور را قرائت کرد‪ .‬متن کامل این نامه‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«مســئله امنیت و اقتدار نظامی کشــورمان بــه دلیل موقعیت‬ ‫ژئوپلیتیک ایــران و تضاد تمدنی با هژمونی غرب‪ ،‬همواره مد نظر‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس بوده و با هدف ارتقای کارایی نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬همت خود را جهت حمایت و برطرف کردن مشکالت قانونی‬ ‫این عزیزان معطوف داشــته ایم‪ .‬مــردم و نمایندگان مردم همواره‬ ‫قدردان زحمات نیروهای نظامی و انتظامی بوده و ارامش و اسایش‬ ‫خانواده ها را مدیون جانفشــانی های این عزیزان می دانند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬با توجه به نقش بسزای سربازان جان بر کف در دفع ناامنی‬ ‫از کشور و ایجاد امنیت پایدار‪ ،‬رفع نیازهای اولیه سربازان‪ ،‬و تامین‬ ‫شرایط مناسب جهت ایفای نقش مقدس سربازی باید در اولویت‬ ‫دولت ها قــرار گیرد که یکی از مهم تریــن دغدغه ها و نارضایتی‬ ‫ســربازان‪ ،‬عدم پرداخت حقوق کافی و قانونی انان اســت‪ .‬طبق‬ ‫ماده ‪ ۴۹‬و ‪ ۵۰‬قانون خدمت وظیفه عمومی‪ ،‬حقوق ســربازان باید‬ ‫بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۰‬درصد حقوق کادر و حداقل دریافتی کارکنان پایور‬ ‫نیروهای مسلح باشد‪ .‬نپرداختن حقوق قانونی و کافی به سربازان‬ ‫در قبال خدمت موجب دلســردی و کم اقبالی جوانان به سربازی‬ ‫شده است؛ بنابراین جهت کمک به نیروهای مسلح و ایجاد مشوق‬ ‫برای جوانان مشــمول خدمت سربازی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬اقدام بــه پیش بینی منابع الزم جهت‬ ‫افزایش حقوق سربازان مطابق قوانین باالدستی کرده است‪ .‬تاکید‬ ‫رهبری معظم انقالب اسالمی بر ازدواج زودهنگام و تشکیل خانواده‬ ‫توسط جوانان علت دیگر اقدام مجلس جهت افزایش حقوق سربازان‬ ‫بوده است؛ چرا که با حقوق فعلی سربازی به عنوان مانع ازدواج تلقی‬ ‫شــده و عدم رغبت جوانان به ســربازی را به همراه دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫دولت ها تاکنون تالش چندانی جهت بهبود شرایط سربازان و حل‬ ‫مشکل جوانان نداشته اند اما مجلس یازدهم در قانون بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به موضوع حقوق ســرباز پرداخت و حقوق سربازان را افزایش داد‪.‬‬ ‫متوسط حقوق سربازان در سال ‪ ۱۳۹۹‬به طور میانگین برابر با ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تومان بود که مجلس یازدهم در اقدامی بسیار مهم و تاثیرگذار‬ ‫در قانون بودجه ‪ ۱۴۰۰‬حقوق سربازان را از میانگین ‪ ۳۵۰‬هزار تومان‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان افزایش داد‪ .‬در زمان بررسی الیحه‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬مجلس شورای اسالمی نیز با تصویب جزء الحاقی‬ ‫‪ ۳‬تبصره ‪ ۱۲‬گام مهمی برای افزایش حقوق ســربازان وظیفه برای‬ ‫تامین معیشت جوانان و به ویژه جوانان متاهل برداشت‪ .‬بدین صورت‬ ‫طبق این مصوبه حداقل حقوق سرباز مجرد به سه میلیون و سیصد‬ ‫و شــصت هزار تومان و حداقل حقوق سرباز متاهل به پنج میلیون‬ ‫تومان افزایش یافت‪ .‬این اقدام مجلس شورای اسالمی در کنار تامین‬ ‫اعتبارات الزم‪ ،‬افتخار مهمی بــرای مجلس انقالبی را رقم زد؛ زیرا‬ ‫طی دو سال در مجلس شــورای اسالمی حقوق سربازان تقریا ‪۱۰‬‬ ‫برابر رشــد پیدا کرده است‪ .‬مجلس شورای اسالمی که نقش اصلی‬ ‫را در این افزایش حقوق ها ایفا کرده‪ ،‬از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۱‬بر حسن‬ ‫اجرای جزء الحاقی ‪ ۳‬تبصره ‪ ۱۲‬قانون بودجه نظارت می کند‪ .‬امید‬ ‫است دولت سیزدهم و ریاست محترم دولت که همیشه حمایت از‬ ‫جوانان و امیدبخشی به جامعه شاه بیت برنامه انان است‪ ،‬با اجرای‬ ‫کامل قانون ضمن انجام وظیفه به افزایش امید و نشاط جوانان یاری‬ ‫رسانند‪ .‬قطعا یکی از معیارهای ارزیای جامعه درباره صداقت دولت‬ ‫و میزان پایبندی به وعده هایش‪ ،‬مساله توجه به حقوق سربازان و‬ ‫پرداخت به موقع و کامل مبالغ فوق الذکر خواهد بود‪ .‬امید است با‬ ‫همراهی و همکاری دولت اقدام مجلس جهت حمایت از نیروهای‬ ‫مسلح و افزایش حقوق سربازان به ثمر نشسته و نیروهای مسلح نیز‬ ‫در این راه کمک حال مجلس و دولت باشند‪».‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو‪:‬‬ ‫موافق واردات خودرو هستیم‬ ‫مدیرعامــل ایران خودرو با بیان اینکه فعــا برنامه ای برای افزایش‬ ‫ق واردات خودرو هستیم و‬ ‫قیمت خودرو نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما هم مواف ‬ ‫هم موافق رقابت هستیم‪.‬‬ ‫مهدی خطیبی در پاســخ به این سوال که ایا عرضه خودرو توسط‬ ‫خودروســازان نسبت به شب عید کاهش یافته و این موضوع باعث‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این مساله که افزایش‬ ‫قیمت خودرو در بازار به صورت نسبی داشته ایم‪ ،‬موضوعی است که‬ ‫دالیل مختلفی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به دالیل افزایش قیمت خودرو در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬متغیرهای‬ ‫کالن اقتصــادی‪ ،‬بروز برخــی فعل و انفعاالت در بــازار و تقاضای‬ ‫سفته بازی برای خودرو از مسائلی است که می تواند بر قیمت خودرو‬ ‫در بازار تاثیر گذار باشــد‪ ،‬اما افزایش قیمت خودرو در بازار به علت‬ ‫کاهش عرضه خودرو توسط ایران خودرو را تکذیب می کنم و چنین‬ ‫چیزی صحت ندارد‪.‬‬ ‫عرضه حدود ‪ 34‬هزار دستگاه خودرو به بازار از ابتدای سال تاکنون‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو با تاکید بر اینکه ایران خودرو نه تنها کاهش‬ ‫عرضه خودرو نداشته است‪ ،‬بلکه افزایش عرضه نیز نسبت به سال های‬ ‫گذشته داشت است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬از ابتدای امسال تا روز گذشته ‪20‬‬ ‫فروردین ‪ 1401‬در مجموع ایران خودرو ‪ 33‬هزار و ‪ 381‬دســتگاه‬ ‫خودرو را به بازار عرضه کرده است‪ ،‬علیرغم اینکه به علت ایام نوروز‬ ‫برخی از روزها نیز تعطیل بوده است‪.‬‬ ‫تولید ‪ 750‬هزار خودرو تا پایان سال توسط ایران خودرو‬ ‫خطیبی در پاســخ به این ســوال که ایا امکان تولید یک میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار خودرو طبق دستور رئیس جمهور وجود دارد و ایا ایران‬ ‫خودرو به عنوان یکی از دو خودروســاز بزرگ کشور می تواند ‪750‬‬ ‫هزار خودرو تا پایان امسال تولید و روانه بازار کند‪ ،‬گفت‪ :‬ایران خودرو‬ ‫باید ‪ 750‬هزار خودرو تا پایان سال تولید کند و نسبت به این موضوع‬ ‫متعهد هستیم و تولیدات و عرضه به صورت روزانه رصد می شود‪.‬‬ ‫فعال برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو نداریم‬ ‫وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اینکه ایا برای امسال نیز‬ ‫افزایش قیمت خودرو پیش بینی شده است و ممکن است در سال‬ ‫جاری نیز با افزایش قیمت کارخانه ای خودرو مواجه شــویم‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬افزایش قیمت خودرو اصال به خودروساز بستگی ندارد و به‬ ‫عبارت ساده افزایش قیمت دست خودروساز نیست‪ ،‬کمیته خودرو‬ ‫و ســتاد تنظیم بــازار در رابطه با قیمت یــا افزایش قیمت خودرو‬ ‫تصمیم گیری می کنند و فعال برنامه ای برای افزایش قیمت خودرو‬ ‫نیســت‪ ،‬اما با توجه به تورم باید در این مورد صحبت شود که هنوز‬ ‫صحبتی درباره ان نشده است‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو در پاسخ به‬ ‫این سوال که به چه دلیل دو خودروساز بزرگ کشور از جمله ایران‬ ‫خودرو از کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان چینی فعال در‬ ‫ایران جلوگیری کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع صحت ندارد‪ ،‬متاسفانه‬ ‫مشکل ما تحلیل و گمانه زنی اســت که در قالب خبر ان را انتشار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫موافق واردات خودرو هستیم‬ ‫وی در مورد واردات خودرو نیز بیان داشت‪ :‬در مورد واردات خودرو‬ ‫نیز مباحث مطرح می شود که مافیا اجازه نمی دهد و من در همین‬ ‫جا به عنوان مدیرعامل ایران خودرو تاکید می کنم که گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو و بنده به عنوان مدیرعامل این شرکت خودروساز هیچ‬ ‫گونه مخالفتی با واردات خودرو نداریم‪ .‬خطیبی بیان داشت‪ :‬ما هم‬ ‫موافقت واردات خودرو هستیم و هم موافق رقابت هستیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫اگر مشکالتی وجود دارد در رابطه با واردات مقصر را ایران خودرو یا‬ ‫سایپا ندانند‪ .‬وی با انتقاد از مباحث مطرح شده در رابطه با جلوگیری‬ ‫خودروســازان داخلی از کاهش قیمت خودرو توسط خودروسازان‬ ‫چینی گفت‪ :‬مگر ما خودروسازان چه قدرتی داریم که بتوانیم از این‬ ‫موضوع جلوگیری کنیم‪ ،‬چنین مساله ای صحت ندارد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو در پاســخ به این سوال که ایا امسال شاهد تحولی در‬ ‫خودروسازی کشور خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران خودرو در سال جاری‬ ‫با رشد ‪ 59‬درصدی تولید نسبت به سال گذشته ‪ 750‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو تولید خواهد کرد ‪ ،‬ضمن اینکه موضوع کیفیت خودرو را به‬ ‫صورت جدی بررســی می کنیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در حال بررسی‬ ‫صادرات خودرو نیز هستیم و امیدواریم که امسال سال خوبی برای‬ ‫ایران خودرو و مالکان و سهامداران ایران خودرو در بورس باشد‪.‬‬ ‫خطیبی در پاسخ به این سوال که با توجه به حادثه تصادف زنجیره ای‬ ‫بهبهان چه برنامه ای برای ارتقا سطح کیفی خودروهای تولیدی در‬ ‫سال جاری دارید؟ افزود‪ :‬گزارشــات کارشناسی در رابطه با حادثه‬ ‫تصادف بهبهان برخالف ان چیزی است که عنوان می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خودروهــای ناقص موجود در پارکینک مرکزی‬ ‫ایــران خودرو در ایام نوروز توســط کارکنان ایران خودرو تکمیل و‬ ‫روانه بازار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در ایام نوروز این پارکینگ از خودرو تخلیه شد‬ ‫و خودروهای ان به دست مردم رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو اظهار داشت‪ :‬در روز بازدید رئیس جمهور از‬ ‫این پارکینگ ‪ 12‬هزار دستگاه خودرو در ان پارکینگ موجود بود که‬ ‫در روز ‪ 13‬فروردین موجود ان پارکینگ به صفر رسید‪ ،‬اما در بقیه‬ ‫پارکینگ ها خودروها کم شد‪ ،‬اما به صفر نرسید‪.‬‬ ‫خطیبی اظهار داشــت‪ :‬هنوز تعدادی از خودروها در پارکینگ های‬ ‫ایران خودرو ناقص اســت و تکمیل نشــده اما به وزیر صمت قول‬ ‫داده ایم که تا پایان فروردین باز هم خودروها را تکمیل و روانه بازار‬ ‫کنیم‪ ،‬ضمن اینکه تولید را نیز دوباره اغاز کرده ایم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 786

روزنامه خوب 786

شماره : 786
تاریخ : 1401/04/13
روزنامه خوب 785

روزنامه خوب 785

شماره : 785
تاریخ : 1401/04/12
روزنامه خوب 784

روزنامه خوب 784

شماره : 784
تاریخ : 1401/04/11
روزنامه خوب 782

روزنامه خوب 782

شماره : 782
تاریخ : 1401/04/08
روزنامه خوب 781

روزنامه خوب 781

شماره : 781
تاریخ : 1401/04/07
روزنامه خوب 780

روزنامه خوب 780

شماره : 780
تاریخ : 1401/04/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!