روزنامه خوب شماره 621 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 621

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 621

روزنامه خوب شماره 621

‫تبعاتحذفارزترجیحیدرزندگیکارگران‬ ‫‪7‬‬ ‫بازار از اختیار دولت خارج شده است؟‬ ‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‬ ‫کارت واکسن؛‬ ‫یکی از شروط ورود به ایران‬ ‫‪5‬‬ ‫معاونگردشگریمطرحکرد‪:‬‬ ‫اقدام عملیاتی برای افزایش‬ ‫انگیزهسرمایه گذاران‬ ‫در گردشگری دریایی‬ ‫یک فعال حقوق کارگری گفت‪ :‬با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬شــوک اساسی در قیمت کاالها به ویژه خوراکی به‬ ‫وجــود می اید و جامعه کارگری دیگر حتــی در روزهای ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش خود را‬ ‫مدیریت کند‪ .‬از فروردین ‪ ۱۳۹۷‬که دالر ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشت‪ ،‬بیش‬ ‫از سه سال می گذرد‪ .‬مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار‬ ‫داخلی کشور نشان می دهد این ارز‪ ،‬به دلیل اختالف قیمت و رانت خیز بودن‪ ،‬مشکالت متعددی را نه تنها‬ ‫بــرای فعاالن اقتصادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف‬ ‫حمایتی این ارز بودند‪ ،‬ایجاد کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به اینکه تخصیص این ارز به اقالم خوراکی‬ ‫مورد مصرف احاد جمعیت کشــور اســت‪ ،‬فعاالن جامعه کارگری نســبت به حذف ارز ترجیحی‪ ،‬مواضع‬ ‫دیگری دارند و معتقدند حذف بدون برنامه ریزی این ارز‪ ،‬می تواند سفره جامعه کارگری را کوچک تر از قبل‬ ‫کند‪ .‬ناصر چمنی اظهار کرد‪ :‬ارز ترجیحی بحث های خاص خود را دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشود‪...‬‬ ‫دوشنبه‪ 8‬اذر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 621‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 23‬ربیع الثانی‪ 29 |1443‬نوامبر‪2021‬‬ ‫رییسسازمانهواپیماییاعالمکرد‪:‬‬ ‫حقبیمهبیشتری‬ ‫درمناطقپرخطر‬ ‫کشاورزیپرداخت‬ ‫میشود‬ ‫برخورد با گرانفروشی‬ ‫بلیت هواپیما‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫خبر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫مجل ش نای‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ئ‬ ‫ی‬ ‫سبرایکا س‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ربارهافزایش مندان‬ ‫حقوق‬ ‫‪4‬‬ ‫ایتالهرئیسیدردیداررئیسجمهورترکیه‪:‬‬ ‫خریداروفروشندهمعطلتعیینتکلیفقیمتخودرو‬ ‫بازار خودرو‬ ‫قفل شده است!‬ ‫توسعه روابط تهران انکارا به نفع‬ ‫دو ملت و صلح و ثبات در منطقه است‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفنسازمانگاهی‪:‬‬ ‫‪09121959391‬‬ ‫‪021-66650099‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫دستور اردوغان برای تحقیق درباره علت سقوط ارزش لیر‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫گزارش‬ ‫خروج قاچاقی‬ ‫داروهای وارداتی با ارز دولتی‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫عضــو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬بخش‬ ‫باالیی از داروهای وارداتی مانند انسولین با ارز دولتی وارد ‬ ‫می شــوند اما به صورت قاچاق از کشور خار ج می شود‪.‬‬ ‫محمود نجفی عرب عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اشــاره به اینکه سیاست ارز دولتی از ابتدا اقدامی‬ ‫اشــتباه بود بیان کرد‪ :‬فعاالن حوزه اقتصاد کشور در اتاق‬ ‫بازرگانی از ابتدای اجرای سیاست ارز ‪ 4200‬تومانی اعالم‬ ‫کردند این سیاســت به نفع کشور نیست چون وقتی ارز‬ ‫ل می گیرد و‬ ‫چند نرخی شود سوداگری و فساد قطعا شک ‬ ‫امکان کنترل و نظارت بر روند هزینه ارز دولتی تا انتهای‬ ‫زنجیره وجود ندارد‪ .‬وجود فاصله میان ارز دولتی با ارز بازار‬ ‫ی می شود‪ ،‬ضمن اینکه مردم هم‬ ‫ازاد باعث ایجاد سوداگر ‬ ‫از مزیت های ارز دولتی بهره مند نمی شوند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫دولت باید یارانه بخش هایی اعم از انرژی‪ ،‬سوخت و ارز را‬ ‫به انتهــای زنجیره یعنی مصرف کنندگان واقعی منتقل‬ ‫کند‪ .‬در این شرایط اگر کاال و خدمات قیمت واقعی پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬ما به التفاوت ان به اقشار مختلف مردم هم انتقال‬ ‫پید ا می کند‪ .‬با توجه به مصرف بیشــتر اقشــار ثروتمند‬ ‫جامعه‪ ،‬این طبقه از یارانه بیشــتری بهره من د می شوند‬ ‫درحالیکه یارانه دولتی برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه‬ ‫اختصاص پیدا کرده اســت‪ .‬نجفی عرب افزود‪ :‬مسئوالن‬ ‫دولتــی و مجلس به این نتیجه رســیده اند که یارانه ارز‬ ‫به دست مردم نرسیده است چون کاالهای اساسی رشد‬ ‫قیمت زیادی داشته اند‪ ،‬بنابراین ادامه این سیاست منطقی‬ ‫نیست و باید با راهکارهای جایگزینی مانند ارائه کاال برگ‬ ‫یا یارانه نقدی به طور مستقیم به دست مردم برسد و در‬ ‫بخش دارو نیز از ظرفیت بیمه ها استفاده کرد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به پرداخت یارانه به دارو و تجهیزات پزشــکی بیان کرد‪:‬‬ ‫بخش دارو ســهم جزیی از ارز دولتی بهره من د می شود‬ ‫و بقیه بخش ها مانند ماشــین االت‪ ،‬مواد بسته بندی و‬ ‫جانبی از ارز نیمایی استفاد ه می کند‪ .‬پرداخت ‪ 35‬درصد‬ ‫از هزینه تولید دارو را نمی توان بهره مندی از ارز دولتی‬ ‫قلمداد کــرد‪ .‬عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران‬ ‫بیان کرد‪ :‬بخشی از داروهای وارداتی مانند انسولین با ارز‬ ‫دولتی وار د می شــوند اما به صورت قاچاق از کشور خارج ‬ ‫می شــود‪ .‬بعضی از داروهای وارداتی هم به طور کامل از‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی برخوردار هستند و این مسئله متناقض‬ ‫با حمایت از تولید داخلی است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ارز‬ ‫دارو باید بر اساس نرخ نیمایی محاسبه شود تا قیمت دارو‬ ‫واقعی شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت محاسبه قیمت دارو با ارز‬ ‫نیمایی‪ ،‬ما به التفاوت ان با ارز دولتی به انتهای زنجیره که‬ ‫ل می گردد‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫شامل بیمه ه ا می شود‪ ،‬منتق ‬ ‫جلــوی قاچاق معکوس دارو هم گرفت ه می شــود‪ .‬نجفی‬ ‫عرب با اشــاره به اینکه دولت در صورت حذف ارز ‪4200‬‬ ‫تومانــی باید ان را در قالب یارانه نقدی یا کارت اعتباری‬ ‫کاالی اساســی به مردم اختصاص دهد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی از‬ ‫اقتصاددانان معتقدند دولت با حذف ارز ترجیحی ساختار‬ ‫مناسبی برای پرداخت یارانه به انتهای زنجیره را ندارد زیرا‬ ‫به علت مواجهه با کســری بودجه ما به التفاوت به وجود‬ ‫امــده را صرف هزینه های جاری خو د می کند‪ .‬اگر دولت‬ ‫یارانه ارز را به اقشار جامعه منتقل کند‪ ،‬نگرانی برای حذف‬ ‫ان وجود نخواهد داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬نگرانی بیمه ها‬ ‫از حذف ارز دولتی هم این اســت کــه ‪ 50‬هزار میلیارد‬ ‫تومان یارانه ارز به طور اسمی به انها تخصیص داده شود‬ ‫ولی به علت مشکالت بودجه ای به بیمه ها پرداخت نشود‪.‬‬ ‫ی می توان ابزارهایی‬ ‫برای ممانعت از بروز چنین مساله ا ‬ ‫تعریف کرد که دولت امکان استفاده از این پول را نداشته‬ ‫باشد‪ .‬نجفی عرب با اشاره به اینکه حذف کامل ارز دولتی‬ ‫احتمال افزایش قیمت کاال و حتــی دالر را دارد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حذف این سیاســت تصمیم کالن و دشواری است اما در‬ ‫نهایت باید انجام شــود‪ .‬امکان چند نرخی بودن ارز برای‬ ‫همیشه وجود ندارد زیرا به بدنه اقتصاد کشور اسیب وارد‬ ‫کرده اســت و مضرات ادامه ان بســیار بیشتر از مضرات‬ ‫حذف ان اســت‪ .‬وی در پایان سخنانش تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫تصمیم شجاعانه باید توسط دولت گرفته شود اما در کنار‬ ‫ان باید راهکارهای کارشناسی شده دقیق هم جایگزین‬ ‫شــود‪.‬هر چقدر تاخیــر در حذف ایــن ارز اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫مشکالت اقتصادی هم مزمن ت ر می شوند‪ .‬مسئوالن باید‬ ‫با مشــارکت سندیکاها و تشکل ها و فعاالن حوزه اقتصاد‬ ‫تصمیم گیری کنند و عوارض جانبی حذف سیاست ارز‬ ‫دولتی را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫پس از ســقوط شدید لیر در برابر دالر و رسیدن ان به پایین ترین ســطح خود در هفته جاری‪« ،‬رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه دستور تحقیقات درباره دستکاری احتمالی‬ ‫ارزش پول این کشور را صادر کرد‪ .‬در بیانیه ریاست جمهوری ترکیه امده است که اردوغان به شورای نظارت دولتی به عنوان اداره حسابرسی که به ریاست دفتر جمهوری گزارش می دهد‪،‬‬ ‫دستور داده تا موسساتی را که مقادیر زیادی ارز خریداری کرده اند شناسایی کند و مشخص کند که ایا سقوط ارزش لیر عامدانه بوده یا خیر‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬لیر در این هفته پس‬ ‫از اینکه اردوغان متعهد شــد به سیاست کاهش نرخ سود بانکی پایبند بماند‪ ،‬به پایین ترین سطح خود سقوط کرد‪ .‬واحد پول ترکیه امسال ‪ ۴۵‬درصد از ارزش خود را از دست داده است‬ ‫که حدود نیمی از این ضرر در دو هفته گذشــته بوده اســت‪ .‬این در حالی است که هزاران نفر از مردم استانبول ظهر جمعه با تجمع در خیابان های این شهر‪ ،‬بار دیگر به کاهش بی سابقه‬ ‫ارزش پول ترکیه‪ ،‬گرانی و تورم‪ ،‬و بی برنامگی دولت اردوغان برای رفع مشکالت اقتصادی اعتراض کردند‪.‬‬ ‫تبعات حذف ارز ترجیحی در زندگی کارگران‬ ‫بازارازاختیاردولتخارجشدهاست؟‬ ‫یک فعال حقوق کارگری گفت‪ :‬با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬شوک اساسی در قیمت کاالها به ویژه خوراکی‬ ‫بــه وجود می اید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهــای ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و معاش‬ ‫خــود را مدیریت کند‪ .‬از فروردین ‪ ۱۳۹۷‬که دالر ترجیحــی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پا به عرصه اقتصاد ایران‬ ‫گذاشت‪ ،‬بیش از سه سال می گذرد‪.‬‬ ‫مروری بر تجربه بیش از سه سال برقراری این ارز در جریان تجارت خارجی و بازار داخلی کشور نشان‬ ‫می دهد این ارز‪ ،‬به دلیل اختالف قیمت و رانت خیز بودن‪ ،‬مشــکالت متعددی را نه تنها برای فعاالن‬ ‫اقتصــادی درگیر در جریان تجارت خارجی و تولید داخلی بلکه حتی برای مردمی که هدف حمایتی‬ ‫این ارز بودند‪ ،‬ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬با توجه به اینکه تخصیص این ارز به اقالم خوراکی مورد مصرف احاد جمعیت کشور است‪،‬‬ ‫فعاالن جامعه کارگری نســبت به حذف ارز ترجیحی‪ ،‬مواضع دیگــری دارند و معتقدند حذف بدون‬ ‫برنامه ریزی این ارز‪ ،‬می تواند سفره جامعه کارگری را کوچک تر از قبل کند‪.‬‬ ‫تورم اقالم خوراکی به ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۱۰‬درصد می رسد‬ ‫ناصــر چمنی اظهار کــرد‪ :‬ارز ترجیحی بحث های خاص خود را دارد؛ اگر ارز ترجیحی حذف نشــود‪،‬‬ ‫فســادهای اقتصادی بیش از پیش گســترش می یابد چراکه به دلیل عدم مدیریت و کنترل درست‪،‬‬ ‫اغلب ارز تخصیص داده به مقصد نرســیده و به جای خرید کاالهای اساسی از راه های دیگر وارد بازار‬ ‫ارز کشــور شده است‪ .‬رئیس ســابق کانون عالی انجمن های صنفی کارگران افزود‪ :‬اما از منظر جامعه‬ ‫کارگری باید گفت که حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کاالها می شــود و اگر در این شــرایط حذف‬ ‫شــود تورمی که جامعه کارگری با ان دســت و پنجه نرم می کند‪ ،‬بیشتر خواهد شد؛ در حال حاضر‬ ‫تورم خوراکی ها باالی ‪ ۷۰‬درصد اســت که در صورت حــذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬این نرخ به ‪ ۱۰۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱۰‬درصد خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنابراین در این شــرایط که نمی توانیم تورم را کنترل کنیم و خط فقر کشور نیز ‪۱۱.۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۲‬میلیون تومان اســت‪ ،‬با حذف ارز ترجیحی‪ ،‬شــوک اساســی در قیمت کاالها به ویژه کاالهای‬ ‫خوراکــی به وجود می اید و جامعه کارگری دیگر حتی در روزهای ابتدایی ماه هم نمی تواند زندگی و‬ ‫معــاش خود را مدیریت کند‪ .‬چمنی در مورد افزایش میزان یارانه نقدی به عنوان جایگزین حذف ارز‬ ‫ترجیحی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد اقتصاددانانی که در دولت مشاوره می دهند به شرایط اقتصادی‬ ‫احاطــه ندارند‪ ،‬ما می دانیم که نقدینگی عامل اصلی تورم اســت بنابراین افزایش میزان یارانه نقدی‪،‬‬ ‫منجر به ورود نقدینگی هنگفتی به بازار می شــود که شــاید در یکی دو ماه نخســت بتوان با ان پول‬ ‫کاالهای مورد نیاز را خرید کرد اما به مرور ارزش خود را از دســت می دهد؛ دقیقاً مشــابه اتفاقی که‬ ‫برای یارانه ‪ ۴۵۵۰۰‬تومانی افتاد‪.‬‬ ‫بازار از اختیار دولت خارج شده است‬ ‫این فعال حقوق کارگری با بیان اینکه مشــکل جامعه ما تورم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از سویی دیگر باید توجه‬ ‫داشــت که بازار از اختیار دولت خارج و به دست دالالن افتاده است‪ .‬در این شرایط افزایش نقدینگی‬ ‫و تزریق ان به بازار فقط مشــکالت اقتصادی را بیشتر و ســفره جامعه کارگری را کوچک تر می کند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬تنها کمکی که دولت می تواند انجام دهد و جلوی افزایش تورم را بگیرد‪ ،‬به کارگیری‬ ‫سیســتم کوپن است تا مایحتاج اولیه را به دست مردم برساند‪ .‬با دادن پول‪ ،‬سرمایه داران یک مدت‬ ‫کاالها را احتکار کرده و بعد از مدتی با دو برابر قیمت می فروشــند که همین مســاله هم قدرت خرید‬ ‫مردم را کاهش و هم تورم را افزایش می دهد‪ .‬چمنی گفت‪ :‬هر جا که دولت خواسته به صورت نقدی‬ ‫کمک کند‪ ،‬این پول پاشــی منجر به افزایش تورم شــده است‪ .‬دولت قطعاً می تواند شرایطی به وجود‬ ‫اورد که کاالی اساسی همچون برنج و گوشت مستقیم به دست مردم برسد‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعالم کرد‪:‬‬ ‫اختصاص اراضی دولتی واقع در داخل شهرها به نهضت ملی مسکن‬ ‫محمود محمودزاده ‪ ،‬معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و‬ ‫شهرســازی روش های تامین اراضی برای اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده با بیان این که روش های تامین اراضی برای‬ ‫مدیران کل راه و شهرسازی استان های سراسر کشور ابالغ شده‬ ‫است‪ ،‬بر تکلیف ادارات کل راه و شهرسازی برای تامین به موقع‬ ‫اراضی برای اجرای طرح نهضت ملی‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مدیران کل راه و شهرســازی باید نســبت به‬ ‫شناســایی و تامین اراضی طرح نهضت ملی مســکن‪ ،‬اهتمام‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫به گفته معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫روش هــای تامین اراضی در نهضت ملی مســکن شــامل این‬ ‫موارد است‪ :‬اراضی دولتی با کاربری مسکونی واقع در محدوده‬ ‫شــهرها اعم از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی یا سایر‬ ‫دســتگاه های دولتی که در اجرای ماده ‪ ۶‬قانون ســاماندهی و‬ ‫یــا ماده ‪ ۱۰‬قانون جهش تولید مســکن باید بــه وزارت راه و‬ ‫شهرســازی منتقل شــود که در این خصوص‪ ،‬اراضی واقع در‬ ‫بافت فرسوده در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی و نهادهای طرف‬ ‫تفاهم با وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬احیای بافت های فرسوده شهری‬ ‫و ســکونتگاه های غیررســمی‪ ،‬شــهرهای جدید‪ ،‬شهرک های‬ ‫مســکونی جدید و اســتفاده از اراضی دارای طرح اماده سازی‬ ‫زمین‪ ،‬استفاده از ظرفیت اراضی دولتی با کاربری غیرمسکونی‬ ‫در محدوده شهرها مشروط به تصویب تغییر کاربری در مراجع‬ ‫ذیربط‪ ،‬اســتفاده از اراضی با کاربری مرتبــط و یا قابل تغییر‬ ‫کاربری بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی بر اساس‬ ‫توافق با دســتگاه های متولی اجــرای طرح اقدام ملی و پس از‬ ‫تصویب طرح تغییــر کاربری در مراجع ذیربط‪ ،‬معاوضه اراضی‬ ‫مسکونی غیردولتی واقع در محدوده شهرها با اراضی دولتی با‬ ‫هرنوع کاربری بخش دیگری از روش های تامین اراضی نهضت‬ ‫ملی مسکن است‪.‬‬ ‫خرید اراضی غیردولتی مناســب واقع در محدوده شــهرها در‬ ‫صورتیکه تامین زمین از طریق راهکارهای فوق به تشــخیص‬ ‫اداره کل و تاییــد ســازمان ملــی زمین و مســکن امکانپذیر‬ ‫نباشــد‪ .‬اراضی دولتی مناســب الحاق به محدوده مصوب شهر‬ ‫بــا تصویب مراجــع ذیربط‪ ،‬و اراضی دولتــی واقع در محدوده‬ ‫سکونتگاه های داخل حریم شــهرها و یا اراضی مناسب جهت‬ ‫احداث شهرک های مسکونی‪ ،‬از دیگر روش هایی است که برای‬ ‫تامین اراضی در اجرای نهضت ملی مسکن به استان ها تکلیف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ی کره ای از عراق به ایران‬ ‫جزئیات قاچاق ‪ 910‬میلیارد تومان لوازم خانگ ‬ ‫قاچاقچیاننقره داغشدند!‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت‪:‬‬ ‫قاچاقچیان لوازم خانگی قاچاق را از نمایندگی سامسونگ‬ ‫در عراق تحویل می گرفتند بعد از ورود این کاال به کشور‬ ‫پول حاصل از فروش ان را به نمایندگی تحویل و به ازای‬ ‫ان دستمزد اندکی دریافت می کردند‪.‬‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا دربــاره جزئیات انهدام باند قاچاق‬ ‫واردات لوازم خانگی کره ای به کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬عوامل‬ ‫قاچاق واردات لوازم خانگی از دو رویه کوله بری و ته لنجی‬ ‫برای واردات کاالهای لوازم خانگی به کشور سوء استفاده‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود‪:‬‬ ‫مغز متفکر این باند در کردستان و بازوان اجرایی ان در‬ ‫خوزستان بود ه است که این قاچاقچیان از بستر کوله بری‬ ‫و ته لنجی سوء اســتفاده کرده و با هدایت انها کاالهای‬ ‫قاچاق را به کشور وارد می کردند‪.‬‬ ‫واردات ‪ 94‬هزار دستگاه لوازم خانگی قاچاق کره ای به‬ ‫کشور طی ‪ 2‬سال‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬این باند واردکننده لوازم خانگی قاچاق در دو‬ ‫سال گذشته نزدیک به ‪ 94‬هزار قطعه کاالی لوازم خانگی قاچاق‬ ‫به کشور وارد کرده اند و ‪ 910‬میلیارد تومان کاال فروخته اند‪.‬‬ ‫دهقانی نیــا افزود‪ :‬از طریق ته لنجی حــدود ‪ 6‬هزار قلم کاال به‬ ‫ارزش ‪ 81‬میلیارد اورده اند کــه ‪ 4‬هزار قلم ان را به ارزش ‪44‬‬ ‫میلیارد تومان به کشور وارد کرده اند‪.‬‬ ‫کشف ‪ 3‬هزار و ‪ 400‬دستگاه قاچاق لوازم خانگی از‬ ‫انبارها‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ 3‬هــزار و ‪ 400‬قلم کاال از این میزان از انبارها کشــف شــده‬ ‫که کاالهای کشــف شــده شــامل تلویزیون‪ ،‬یخچال‪ ،‬ماشین‬ ‫لباس شویی‪ ،‬ماشین ظرف شویی و کولر گازی است‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت‪:‬‬ ‫در ضربــه اخیر به باند واردات قاچاق لــوازم خانگی فقط ‪780‬‬ ‫تلویزیون کشــف شده اســت‪ .‬وی با بیان اینکه این باند واردات‬ ‫قاچاق لوازم خانگی قاچاق عمله نماینده شــرکت سامسونگ در‬ ‫عراق بوده انــد‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد ســرمایه ای در اختیار ندارند تا‬ ‫لوازم خانگی قاچاق را با ســرمایه خودشان خریداری و به کشور‬ ‫وارد کنند بلکه به عنوان کارگر برای نماینده شرکت سامسونگ‬ ‫در عراق کار می کردند‪.‬‬ ‫دستمزد ‪ 50‬هزار تومانی به ازای واردات هر دستگاه‬ ‫لوازم خانگی قاچاق به کشور‬ ‫دهقانی نیا در مورد شــیوه کار این بانــد واردات لوازم خانگی‬ ‫قاچاق به کشور گفت‪ :‬این باند لوازم خانگی قاچاق را از نماینده‬ ‫شــرکت سامسونگ در عراق دریافت می کرده اند و به شیوه های‬ ‫مختلف ته لنجی یا کوله بری وارد کشور می کردند و پس از فروش‬ ‫این کاالها در کشور پول ان را به نماینده شرکت سامسونگ در‬ ‫عراق تحویل می داده و به ازای فروش هر دســتگاه لوازم خانگی‬ ‫قاچاق دستمزدی مثال ‪ 50‬هزار تومانی دریافت می کرده اند‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه باید فکری بــه حال اقتصاد بیماری کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاســفانه بخشی از این اتفاقات ناشی از معیشت ضعیف‬ ‫بومی ها در برخی از مناطق کشور است‪.‬‬ ‫دهقانی نیــا اظهار داشــت‪ :‬کاالی قاچاق از طریــق ته لنجی به‬ ‫کشــور حمل‪ ،‬صاحب لنج و ملوان نیز برای واردات ان همکاری‬ ‫می کنند و در نهایت نیز از طریق شوتی ها در اقصی نقاط کشور‬ ‫توزیع می شــود‪ .‬وی با بیان اینکه این بانــد وارد کننده لوازم‬ ‫خانگی قاچاق کاالهای شــرکت لوازم خانگی کره ای سامسونگ‬ ‫را از عراق به کشــور وارد می کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است‬ ‫که کشــور کره در دوران تحریم های امریکا با ما همکاری نکرد‬ ‫و هنــوز هم تالش می کند که بازار لوازم خانگی ما از روش های‬ ‫مختلــف حفظ کند‪ .‬وی افــزود‪ :‬امیدوارم که با بهبود وضعیت‬ ‫اقتصادی دیگر شاهد این بالهای اقتصادی نباشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫نمایندگانمجلسشورایاسالمی‪،‬یوسفنوریرابهعنوانوزیراموزشوپرورشدولتسیزدهمانتخابکردند‪.‬نمایندگانمجلسشورایاسالمیدرجلسهعلنیروزیکشنبه‪،‬بررسیصالحیتوزیرپیشنهادی‬ ‫اموزش و پرورش را در دستور کار قرار دادند و از مجموع‪ ۲۶۸‬رای با‪ ۱۹۴‬رای موافق‪ ۵۷،‬رای مخالف و‪ ۱۷‬رای ممتنع «یوسف نوری» را به عنوان وزیر اموزش و پرورش و اخرین وزیر راه یافته به دولت سیزدهم‬ ‫انتخابکردند‪.‬پیشازاینرییسجمهوری‪ ۲۶‬ابانماهیوسفنوریراطینامه ایبهرییسمجلسشورایاسالمیبعنوانوزیرپیشنهادیاموزشوپرورشمعرفیکردهبود‪.‬نوریسومینوزیرپیشنهادیدولت‬ ‫سیزدهمبهمجلسشورایاسالمیبودتارایاعتمادنمایندگانبراینشستنبرصندلیوزارتاموزشوپرورشراکسبکند‪.‬پیشازوی«حسینباغگلی»و«مسعودفیاضی» وزرایپیشنهادیاموزشوپرورش‬ ‫بودند که موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی نشدند‪ .‬نوری دارای مدرک کارشناسی علوم تربیتی‪ ،‬کارشناسی ارشد مدیریت دولتی و دکترای تخصصی مدیریت گردشگری از‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) است و از دهه‪ ۶۰‬وارد اموزش و پرورش شده و عالوه بر خدمت در حرفه معلمی‪ ،‬از سال‪ ۱۳۶۷‬به بعد پست های مدیریتی در سطوح مختلف اموزشی و تربیتی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رئیسی در اجالس سران سازمان اکو‪:‬‬ ‫پروژهانتقالاببهایراندردستورکارسازمان«اکو»قرارگیرد‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیش از ظهر دیروز‬ ‫(یکشنبه) در پانزدهمین اجالس ســران سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫(اکو) که به میزبانی ترکمنســتان برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران‪ ،‬اولویت ویژه ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با‬ ‫کشورهای اسیایی به خصوص همســایگان خود در اسیای جنوبی‪،‬‬ ‫اســیای غربی‪ ،‬اســیای میانه و قفقاز قائل است‪ .‬رئیسی عنوان کرد‪:‬‬ ‫ضرورت نقش و جایگاه سازمان های منطقه ای به عنوان تسهیل کننده‬ ‫روابــط دوجانبه و چندجانبه مورد توجه و اهتمام ما اســت که یکی‬ ‫از نمونه های واضح ان ســازمان همکاری های اقتصادی اکو است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مجموعه اکو عالوه بر بهره مندی از ویژگی های مادی قدرت‬ ‫همچون جمعیت نیم میلیاردی‪ ،‬مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان‬ ‫و موقعیت بی نظیر ارتباطی میان اروپا با چین‪ ،‬روســیه‪ ،‬خلیج فارس‪،‬‬ ‫اقیانوس هند و همچنین نیروی انســانی جوان و پرتوان‪ ،‬که هویتی‬ ‫ممتاز به نام اسالم دارد‪ ،‬را داراست‪ ،‬رئیس جمهور با اشاره به اینکه ما‬ ‫فقط همسایگانی قانونمند نیستیم بلکه میراث دار و در عین حال دارنده‬ ‫هویت اصیل منبعث از فرهنگ اســامی هستیم که قادر است اینده‬ ‫بشریت را در درخشان ترین حالت رهبری کند‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ اسالمی‬ ‫می تواند بالندگی و نشاط معنوی را به کالبد همکاری های همه جانبه‬ ‫میان ما تزریق کند‪ .‬رئیســی گفت‪ :‬طی سالیان گذشته دستاوردها و‬ ‫پیشرفت های خوبی در ســازمان اکو به دست امده است اما کماکان‬ ‫فاصلــه معناداری بین ما و موفقیت های حاصله با ظرفیت های واقعی‬ ‫سازمان وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای نمونه با وجود پتانسیل های‬ ‫تجاری باال‪ ،‬تجارت درون منطقه ای کماکان کمتر از ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک کشور‬ ‫مهم به دنبال ارتقای ســطح همکاری ها در اکو و ترفیع رتبه و منزلت‬ ‫این سازمان در مناسبات منطقه ای و بین المللی است‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬ما‬ ‫معتقدیم که ابزارهای موثری برای جهش ســازمان وجود دارد که در‬ ‫صورت اشتراک مساعی اعضا می تواند عالوه بر پیشرفت مادی کشورها‪،‬‬ ‫سعادت نسل های اینده را تضمین نماید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته الزم اســت بــه پیامدهای همه گیری کرونا توجه‬ ‫داشت‪ .‬اینک نیازمند دخالت جمعی دولت های عضو هستیم تا مناسبات‬ ‫فیمابین را با کمک به تجربیات در حوزه سالمت‪ ،‬اموزش و تولید دارو‪،‬‬ ‫ارتقا دهیم‪ .‬مایل هستم نظر شما را به ضرورت هایی مانند جدیت در‬ ‫تجارت‪ ،‬شبکه مواصالتی مکمل‪ ،‬انرژی و ظرفیت های تجاری و توسعه‬ ‫جلب کنم‪ .‬رئیس جمهور بیان کرد‪ :‬بسیاری از گشایش های اقتصادی‬ ‫در اکو‪ ،‬به ارتقای تجارت درون منطقه مرتبط است و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران امادگی دارد نقش بیشتری را در ازادسازی های تجاری در منطقه‬ ‫اکو ایفا کند و مایل هستیم همه کشورهای عضو‪ ،‬بر اساس زمانبندی‬ ‫که متناسب با اقتصاد ملی انها است در ازاد سازی های تجاری اکو چه‬ ‫در قالب موافقتنامه پوتا و چــه در قالب مذاکرات تجارت ازاد حضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬جمهوری اسالمی ایران اماده است با اعطای تعرفه های‬ ‫ترجیحی مناســب در چارچوب اکو در حصول این هدف مهم سهم‬ ‫داشته باشد‪ .‬رئیســی با بیان اینکه شبکه های مواصالتی منطقه اکو‬ ‫نه تنها الزمه توســعه تجارت درون منطقه ای اســت بلکه در خدمت‬ ‫تجارت کشــورهای عضو به ویژه کشورهای محصور در خشکی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما اعتقاد داریم پتانسیل های تجاری منطقه ای و فرامنطقه ای به‬ ‫حدی اســت که دیر یا زود تمام مسیرهای بالقوه در منطقه اکو باید‬ ‫گشوده شود‪ .‬شکل گیری کریدور جاده ای اسالم اباد‪-‬تهران‪-‬استانبول‬ ‫پس از ‪ 10‬سال شاهد این مدعا است‪ .‬برای منطقه اکو کریدور ایران‪-‬‬ ‫هرات‪-‬مزار شریف به همان اندازه اهمیت دارد که کریدور مزار شریف‪-‬‬ ‫گیالوند‪ .‬کریدور ریلی رشت‪-‬اســتارا‪-‬باکو نیز به همان اندازه ضروری‬ ‫است که کریدور ابی امیراباد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنادر ایران در شمال و جنوب‬ ‫میزبان های بی بدیل همکاری‪ ،‬رفاه و برادری در منطقه هستند‪ .‬تکمیل‬ ‫اقدامــات ناتمامی مانند ایجاد بازار منطقه ای برق اکو و کنسرســیوم‬ ‫شــرکت های تجاری اکو و عملیاتی شدن مرکز انرژی های پاک اکو و‬ ‫سازوکار همکاری صنایع پاالیشی اکو باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسالمی ایران عالوه بر جدیت‬ ‫در این حوزه ها اماده است برنامه های اموزشی حوزه نفت و گاز برای‬ ‫کشورهای عضو اکو را توسعه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین عالقه مند هستیم‬ ‫پروژه های انتقال اب به کشورهای متقاضی از جمله جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در دستور کار سازمان اکو قرار گیرد‪ .‬رئیسی اقتصاد دیجیتال را‬ ‫چهارمین ضرورت برای گفتگو میان دولت های عضو اکو معرفی و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران امادگی دارد در زمینه هایی مانند اقتصاد‬ ‫فیبر نوری کشورهای عضو‪ ،‬تبادالت فناورانه‪ ،‬علمی و دانشگاهی و ایجاد‬ ‫بازار های مشترک منطقه ای‪ ،‬فناوری اطالعات و ارتباطات و همچنین‬ ‫در حوزه تجربه اموزشی «شاد»‪ ،‬هوش مصنوعی و اموزش مجازی با‬ ‫اعضا همکاری کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این امادگی وجود دارد تا جمهوری‬ ‫اســامی ایران نقطه کانونی این همکاری ها در سازمان اکو باشد تا به‬ ‫این سازمان کمک کند تا اجالس ساالنه ای در خصوص امنیت سایبری‬ ‫و اموزش مجازی در سطح حرفه ای میان کشورهای عضو برگزار نماید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور معماری جدید مالی در اکو را پنجمین ضرورت گفتگو‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬ظرفیت های تجاری منطقه‪ ،‬الزامات زیر ساختی و‬ ‫توسعه ای منطقه‪ ،‬محدودیت دسترسی به منابع مالی خارج از منطقه‪،‬‬ ‫ایجاب می کند تا ســاز و کارهای موثرتری در قالب یک معماری ملی‬ ‫منطقه ای جدید به کار گرفته شود‪ .‬بانک تجارت و توسعه اکو‪ ،‬باید با‬ ‫انجام اصالحات قانونی و رویه ای نقش پررنگی در تامین مالی مبادالت‬ ‫تجاری ما بین کشورهای عضو برعهده گیرد و جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اماده است افزایش سرمایه این بانک را مدنظر قرار دهد‪ .‬رئیسی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همچنین ایده ایجاد صندوق سرمایه گذاری مشترک اکو که در‬ ‫نشست صندوق های ثروت ملی کشورهای عضو که از سوی ایران نیز‬ ‫مطرح شده است را راهگشا می دانیم و در اینجا اعالم می کنم به منظور‬ ‫تمهید مقدمات تخصیص این صندوق در اکو‪ ،‬ایران ســهم خود را در‬ ‫اختیار پروژه های تحت پوشش این صندوق قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای تاسیس پلیس اکو‬ ‫وی با تاکید بر اینکه جمهوری اســامی ایران از گســترش تعامالت‬ ‫فرهنگی به خصوص همکاری های بین دانشگاهی در راستای بهره مندی‬ ‫از ظرفیت نخبگان و توسعه دیپلماسی علمی حمایت می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین از هر پیشــنهادی که منجر به گسترش تمهیدات و ساز و‬ ‫کارهای همکاری در اکو و همه اعضا شود حمایت می کنیم و امادگی‬ ‫کامل داریم تاسیس پلیس اکو و ایجاد ساز و کار همکاری های قضایی‬ ‫اکو در اســرع وقت نهایی شود و مرکز مبارزه با فساد و همکاری های‬ ‫امبودزمان مستقر در تهران نیز به سرعت عملیاتی گردد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برادران عزیز! در ســال های اخیر خوشــبختانه سازمان‬ ‫اکــو رویکرد موثری در رابطه با برخــی موضوعات بین المللی از خود‬ ‫به نمایش گذاشــته است‪ .‬عهدنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫متحد در خصوص همکاری ســازمان ملل متحد و سازمان اکو حاکی‬ ‫از همکاری موثر دو ســازمان در موضوعــات جهانی با اثار منطقه ای‬ ‫اســت‪ .‬الزم می دانیم به یکی از موضوعات روز جهانی یعنی تغییرات‬ ‫اقلیم اشاره کنم‪ .‬ســازمان اکو و اژانس محیط زیستی ان از مدت ها‬ ‫قبل با طراحی پروژه های مربوط به تغییر اب و هوا و گرمایش زمین‪،‬‬ ‫پایبندی خو را به این دســتور کار جهانی نشان داده است و ضرورت‬ ‫دارد با اهتمام بیشــتر به این موضوع پرداخته شود‪ .‬رئیسی ادامه داد‪:‬‬ ‫تغییر اقلیم یک مبحث جهانی با تبعات فراگیر است که کلیه کشورها‬ ‫اعم از توســعه یافته و در حال توسعه را تحت تاثیر قرار داده است و‬ ‫وضعیت فعلی حاصل عملکرد کشــورهای صنعتی و توسعه یافته در‬ ‫طول دو قرن اخیر است که با تخریب منابع طبیعی و استفاده بی رویه‬ ‫از منابع زیرزمینی و معادن و با افزایش حرارت کره زمین‪ ،‬زندگی بشر‬ ‫را به مخاطره جدی انداخته اســت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت های‬ ‫صنعتی باید مسئولیت های تاریخی خود را بپذیرند و نسبت به تامین‬ ‫مالی‪ ،‬انتقال فناوری های مربوطه و ظرفیت سازی در کشورهای در حال‬ ‫توسعه اقدام نمایند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬منطقه اکو باید یکی از مناطق هدف‬ ‫در دریافت چنین کمک هایی باشد‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه صلح‬ ‫پایدار‪ ،‬توســعه پایدار و رفاه همگانی در گرو تحقق دو اصل عدالت و‬ ‫معنویت است‪ ،‬گفت‪ :‬تحقق عدالت در سطح جهان‪ ،‬مستلزم باز تعریف‬ ‫روابط کشورهای توسعه یافته با کشورهای در حال توسعه است‪ .‬روابط‬ ‫موجود حاصل سیاست های سلطه طلبانه است‪ .‬یکتاپرستان در مواسات‬ ‫و برادری تمام بندگان خدا تاکید دارند‪ .‬ادیان الهی به خصوص معارف‬ ‫اسالم تبعیض ناروا برای هیچ قوم‪ ،‬نژاد و ملت را نمی پذیرند‪ .‬رئیسی‬ ‫خطاب به رئیس اجالس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جمهوری اســامی بر این باور‬ ‫است که مدیریت منطقه باید توســط خود کشورهای منطقه انجام‬ ‫گیرد‪ .‬پایــان گرفتن خصومت ها در منطقه قفقاز نوید دهنده ثبات و‬ ‫اغازگر فصل جدید توسعه و همگرایی منطقه ای است و وظیفه همه ما‬ ‫است تا در این جهت کار کنیم‪ .‬مشارکت و همراهی کشورهای عضو‬ ‫اکو با حوزه قفقاز در این مرحله می تواند به تعمیق و ارتقای نقش این‬ ‫سازمان کمک کند‪.‬‬ ‫تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه زمینه افزایش تنش را‬ ‫فراهم می کند‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به شرایط جدید منطقه قفقاز‪ ،‬معتقد هستیم‬ ‫احیای مســیرهای سنتی و تسهیل جابجایی کاال و مسافر در منطقه‬ ‫پس از سه دهه به رشد و توسعه منطقه اکو کمک خواهد کرد‪ .‬بر این‬ ‫اعتقاد هستیم هر گونه تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه نه تنها به‬ ‫ثبات و امنیت منطقه کمک نمی کند بلکه زمینه تنش های بیشــتر را‬ ‫فراهم خواهد کرد‪ .‬رئیس جمهور همکاری میان کشورهای حوزه قفقاز‬ ‫بر پایه احترام متقابل‪ ،‬حفظ تمامیت ارضی کشورها و قواعد بین المللی را‬ ‫تضمین کننده صلح و ثبات و انسجام بیشتر و توسعه کشورهای منطقه‬ ‫دانســت و تاکید کرد‪ :‬ثبات در منطقه قفقاز و همچنین شرایط برای‬ ‫شکل گیری همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای‪ ،‬مانند ایجاد کریدور‬ ‫بین خلیج فارس دریای سیاه را فراهم ساخته است که موجب تسهیل‬ ‫تجارت و مراودات اقتصادی اعضای اکو با سایر کشورها خواهد شد‪.‬‬ ‫حمایت اکو از مردم افغانستان تداوم یابد‬ ‫رئیســی خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان اکو در دهه های اخیر سازو کارهای‬ ‫مناسبی را در حمایت از بازســازی و توسعه اقتصادی افغانستان که‬ ‫در اغوش کشــورهای اکو قرار دارد‪ ،‬پی ریزی کرده است‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬پیام نشست ســران اکو به جهان باید حاکی از تداوم حمایت‬ ‫این ســازمان از تالش های افغانستان و مردم نجیب ان در بازسازی و‬ ‫توســعه اقتصادی باشد‪ .‬اینک با رسیدن فصل سرما‪ ،‬مردم افغانستان‬ ‫بیش از همیشــه به کمک های معیشتی اولیه و سوخت نیاز دارند اما‬ ‫سوزناک تر از سوز سرما ان است که منابع مالی ملت افغانستان توسط‬ ‫اشغالگران امریکایی مخدوش شده است‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی ایران همانند همیشه اماده هر گونه همکاری و کمک به مردم‬ ‫افغانستان به خصوص حمایت از اموزش و تحصیل زنان و دختران با‬ ‫استعداد ان سرزمین است‪.‬‬ ‫منافع امریکا با منافع منطقه ما سازگار نیست‬ ‫رئیسی خطاب به اعضای حاضر در جلسه گفت‪ :‬اقایان محترم! حمایت‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از سازمان اکو در فعالیت های ان بدون قید و‬ ‫شرط است‪ .‬تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران کوچکترین خللی در‬ ‫اراده جمهوری اسالمی ایران در سیاست تعامل حداکثری با همسایگان‬ ‫و منطقــه ایجاد نمی کند‪ .‬ایاالت متحده امریکا با خروج غیرقانونی از‬ ‫برجام و تحمیل تحریم های غیرقانونی یکجانبه و استمرار سیاست ظلم‬ ‫حداکثری نشــان داد که منافعش با منافع جمعی منطقه ما سازگار‬ ‫نیســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬منفعت منطقه ما همکاری های ســودمند و‬ ‫برادری ملت های منطقه است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران اماده است تمام‬ ‫ظرفیت خود را برای تحقق این هدف انســانی و اسالمی به کار بندد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در پایان با بیان اینکــه الزم می دانم از همکاران عزیز‬ ‫خود در نشست های مقامات ارشد‪ ،‬شورای وزیران و شورای نمایندگان‬ ‫اکو جهت اماده ســازی اسناد این نشست صمیمانه تشکر کنم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بار دیگر از رئیس جلســه تشــکر می کنم و برای دولت و مردم عزیز‬ ‫ترکمنستان سعادت روز افزون را ارزومند هستم‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای‪:‬‬ ‫مردموسهقوهمیتوانندتحریم هاراخنثیکنند‬ ‫رییس قوه قضاییه گفت‪ :‬مردم غیور و مردم شــهید پرور و شهید داده می‬ ‫توانند تحریم ها را خنثی کنند و سه قوه اگر دست به دست هم بدهند و از‬ ‫ظرفیت عظیم مردمی استفاده کنند قطعا می توانند ان را خنثی کنند‪ .‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در نشست مشترک نمایندگان مجلس و‬ ‫مسئوالن قضایی گفت‪ :‬در این مجلس تا به امروز نفرات زیادی امدند و رفتند‪.‬‬ ‫چرا شهید مدرس در تمام این مدت تا به امروز و اخر زنده خواهد بود؟ شهید‬ ‫ایت اهلل مدرس زنده تاریخ است‪ .‬چرا؟ زیرا او فردی با ایمان بود و اشنایی‬ ‫و شــناخت خوب از دین و مسائل روز داشت و زمان شناس است‪.‬او خدا در‬ ‫چشمش بزرگ و غیرخدا هیچ‪ .‬او در مقابل بیگانگان ایستادگی و مقاومت‬ ‫داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬مجلس به تعبیر شهید مدرس و امام (ره) و رهبری‪ ،‬خانه‬ ‫ملت اســت‪ .‬مجلس می تواند ریل گذاری صحیح کند و اول و اخر و وسط‬ ‫است‪ .‬مجلس می تواند منشا قدرت در نظام باشد و جلوی بیگانگان بایستد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس یازدهم کاری کرد که به کمک دولت امد و در مقابل زیاده‬ ‫خواهان و شیطان بزرگ ایستاد و با گذراندن یک قانون مسیر را عوض کرد و‬ ‫قدرت افرید‪ .‬امروز دولت سیزدهم با تمام توان و قدرت هم در جهت ارتقای‬ ‫نظام و رفع مشــکالت است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز در قوه قضاییه همه در همین‬ ‫جهت تالش می کنند و یک تالش فوق العاده دارند و در جهت اهداف نظام و‬ ‫جلوگیری از انحرافات و برقراری از عدالت و برخورد با مفسدین بدون تبعیض‬ ‫تالش می کنند‪ .‬محســنی اژه ای ادامه داد‪ :‬امروز فرصتی است که سه قوه‬ ‫دست در دست و با یک ادراک مشترک اسیب شناسی های جدی داشته‬ ‫باشیم و راه حل های مشترک پیدا کنیم و بتوانیم نقشه های دشمن را خنثی‬ ‫کنیم‪ .‬محسنی اژه ای گفت‪ :‬امروز فرصتی است که سه قوه دست به دست‬ ‫هم در کنار همدیگر با بحث و گفت و گو با رســیدن به یک فهم و ادراک‬ ‫مشترک نسبت به مسایل اسیب شناسی های جدی داشته باشیم و براساس‬ ‫این اسیب شناسی واقعی راه حل های مناسب و مشترک پیدا کنیم و با هم‬ ‫افزایی و تعامل سه قوه بتوانیم نقشه های دشمنان را خنثی و این گرفتاری‬ ‫را که مستکبرین غرب برای مردم ایجاد کردند برطرف و خنثی کنیم و امت‬ ‫اســامی و مردم غیور و مردم شهید پرور و شهید داده می توانند تحریم ها‬ ‫را خنثی کنند و سه قوه اگر دست به دست هم بدهند و از ظرفیت عظیم‬ ‫مردمی استفاده کنند قطعا می توانند ان را خنثی کنند و نه تنها خنثی کنند‬ ‫و عبور کنند و به اهداف عالی نظام برسند و نزدیک شوند مهم این است که‬ ‫ما شرایط را خوب درک کنیم و به اشتراک نظر و راه حل های متناسب برسیم‬ ‫و عمل کنیم با کمک مردم‪ .‬وی افزود‪ :‬سرمایه اصلی ما مردم هستند‪ .‬سرمایه‬ ‫اصلی ما مردم متدین ما هستند که اگر از این سرمایه سه قوه استفاده کنند‬ ‫ما می توانیم گرفتارها و مشکالتی را که بعضی از انها را خودمان ایجاد کردیم‬ ‫احیانا با سوء مدیریت ها و برخی را دشمن ایجاد کرده می توانیم حل کنیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش شد‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایت اهلل رئیسی در دیدار رئیس جمهور ترکیه‪:‬‬ ‫توسعه روابط تهران انکارا‬ ‫به نفع دو ملت و صلح و ثبات‬ ‫در منطقه است‬ ‫روسای جمهور ایران و ترکیه با بیان اینکه توسعه‬ ‫همکاری و هماهنگی دو کشــور در موضوعات‬ ‫دوجانبه و منطقه ای به نفــع دو ملت و صلح و‬ ‫ثبات در منطقه است بر استفاده از همه ظرفیت‬ ‫ها برای توســعه همه جانبه روابط تهران‪ ،‬انکارا‬ ‫تاکید کردند‪.‬‬ ‫ایت اهلل دکتر ســید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدار و‬ ‫گفت وگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجالس‬ ‫همکاری هــای اقتصادی اکو‪ ،‬در دیــدار رجب طیب‬ ‫اردوغان با اشاره به اینکه ظرفیت های توسعه روابط و‬ ‫تبادالت تجاری و اقتصادی تهران انکارا فراتر از سطح‬ ‫کنونی اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایران و ترکیه می توانند با‬ ‫ارتقای سطح تجارت و مبادالت کنونی‪ ،‬روابط اقتصادی‬ ‫و سیاسی دو کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی با اشــاره به زمینه های گسترده و متنوع‬ ‫همکاری ایران و ترکیه در بخش های مختلف از جمله‬ ‫انــرژی‪ ،‬موضوعات بانکی و پولــی و تبادالت تجاری و‬ ‫بازرگانی گفت‪ :‬باید مســیر توســعه روابط اقتصادی را‬ ‫تســهیل کنیم و در این زمینه می تــوان تعرفه های‬ ‫ترجیحی را بازنگری کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه همکاری و ارتباط نزدیک ایران‪،‬‬ ‫جمهوری اذربایجان و ترکیه را حائز اهمیت دانست و‬ ‫گفت‪ :‬ســه کشور از اشتراکات فراوان فرهنگی‪ ،‬دینی و‬ ‫اعتقادی برخوردار هســتیم و ضمن اینکه نباید اجازه‬ ‫داد اخاللی در این روابط ایجاد شــود بلکه با نزدیکی‬ ‫هر چه بیشــتر روابط‪ ،‬دشمنان مشترک خود را ناامید‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامــه با ابراز نگرانی از حضور داعش‬ ‫در افغانســتان و افزایش ناامنی در این کشــور اظهار‬ ‫داشــت‪:‬گروه های تروریســتی نه تنها باعث ناامنی در‬ ‫افغانستان بوده بلکه امنیت منطقه را تهدید می کند لذا‬ ‫نباید اجازه دهیم گروه های تروریستی همانند داعش و‬ ‫پ ک ک امنیت کشورهای منطقه را به خطر بیندازند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران از تشکیل‬ ‫حکومت فراگیر در افغانستان حمایت می کند و بر این‬ ‫باور هستیم که باید همه گروه ها‪ ،‬اقوام و اقشار مختلف‬ ‫مردم افغانســتان در اینده افغانستان نقش و مشارکت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی با اشــاره به برقراری ثبات و امنیت‬ ‫در ســوریه گفت‪ :‬باید از ظرفیت های خود برای ایجاد‬ ‫ارامش‪ ،‬صلح و امنیت در سوریه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی تصریح کرد‪ :‬مشــکالت منطقه باید‬ ‫توسط کشــورهای منطقه حل و فصل شود و حضور و‬ ‫دخالت بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشــکالت نمی‬ ‫کند بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی همچنین بر ثبات و ارامش و احترام به‬ ‫تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران از روی کار امدن دولــت قوی و مورد‬ ‫قبول مردم عراق حمایت کرده و بر ان تاکید دارد‪.‬‬ ‫رجب طیب اردوغــان رئیس جمهور ترکیه نیز در این‬ ‫دیدار با بیان اینکه کشورش توسعه و تقویت همکاری‬ ‫های دوجانبه و منطقه ای را با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ضــروری می داند‪ ،‬گفت‪ :‬می توانیم در ســطح روابط و‬ ‫مناســبات دو کشــور به ویژه در بخش های اقتصادی‬ ‫جهش ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫رئیــس جمهور ترکیه در ادامه تحوالت افغانســتان را‬ ‫نگران کننده دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬کاخ سفید همه‬ ‫گروه های تروریستی منطقه از جمله داعش و پ ک ک‬ ‫را اموزش داده و مســلح می کند و برای ایحاد ناامنی‪،‬‬ ‫تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه ها‬ ‫قرار می دهد‪ ،‬لذا همکاری مشترک برای برقراری صلح‬ ‫در منطقه را ضروری می دانیم‪.‬‬ ‫اردوغان با اشــاره به ضــرورت ترتیبات امنیتی مبتنی‬ ‫بر حضور فعال کشــورهای منطقه ای‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه می توانند با‬ ‫همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه‬ ‫را حفظ کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫پذیره نویسی‪ 4‬شرکت بیمه به تعویق افتاد‬ ‫‪4‬‬ ‫طبق اطالعیه فرابورس ایران‪ ،‬پذیره نویسی سهام در دست انتشار ‪ 4‬شرکت بیمه که قرار بود انجام شود‪ ،‬فعال به تعویق افتاد‪ .‬فرابورس ایران اعالم کرد‪ ،‬پذیره نویسی سهام در‬ ‫دســت انتشار شرکت های بیمه هوشمند فردا‪ ،‬بیمه زندگی کاریزما‪ ،‬بیمه پردیس و بیمه اتکایی تهران رواک که همگی شرکت های سهامی در شرف تاسیس بودند فعال به تعویق‬ ‫افتاده است‪ .‬در اطالعیه امده است قرار بودپذیره نویسی این شرکت ها از طریق شبکه کارگزاران عضو فرابورس ایران انجام شود که فعال این پذیره نویسی به تعویق افتاده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫خریدار و فروشنده معطل تعیین تکلیف قیمت خودرو‬ ‫اخبار‬ ‫قیمت سکه ‪ ٧‬اذر ‪ ١۴٠٠‬به ‪١٢‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵٨٠‬هزار تومان رسید‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار ازادی طرح جدید امروز‬ ‫یکشــنبه ‪ ٧‬اذر ‪ ١۴٠٠‬در بازار ازاد تهران به ‪ ١٢‬میلیون و‬ ‫‪ ۵٨٠‬هزار تومان رســیدک قیمت هر قطعه سکه تمام بهار‬ ‫ازادی طرح جدید یکشنبه ‪ ٧‬اذر ‪ ١۴٠٠‬در بازار ازاد تهران به‬ ‫‪ ١٢‬میلیون و ‪ ۵٨٠‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر قطعه سکه‬ ‫تمام بهار ازادی طرح قدیم به ‪ ١٢‬میلیون و ‪ ٣۵٠‬هزار تومان‬ ‫‪ ،‬نیم سکه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۵٠٠‬هزار تومان ‪ ،‬ربع سکه ‪ ٣‬میلیون‬ ‫و ‪ ٧۵٠‬هزار تومان و سکه یک گرمی ‪ ٢‬میلیون و ‪ ٣٠٠‬هزار‬ ‫تومان است ‪ .‬قیمت هر اونس طال در بازارهای جهانی ‪١٧٩٢‬‬ ‫دالر و ‪ ۵٠‬ســنت و هر گرم طالی ‪ ١٨‬عیار در بازار تهران به‬ ‫یک میلیون و ‪ ٢۵٧‬هزار و ‪ ۶٧٠‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫حق بیمه بیشتری در مناطق پرخطر‬ ‫کشاورزی پرداخت می شود‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه محصوالت کشاورزی گفت‪ :‬هر چه‬ ‫کشــاورزی در مکان های پر ریسک باشد بیمه بیشتری به‬ ‫کشاورزان پرداخت خواهد شد‪ .‬محمد ابراهیم حسن نژاد در‬ ‫استودیوی پخش خبر‪ 21‬شبکه اول سیما افزود‪ :‬متوسط حق‬ ‫بیمه پرداختی محصوالت کشاورزی نسبت به نوع بیمه نامه‪،‬‬ ‫از ‪ 30‬تا ‪ 70‬درصد است که این رقم در برخی محصوالت از‬ ‫‪ 70‬درصد هم بیشتر می شود‪ .‬به گفته این مسئول هر چه‬ ‫مناطق کشاورزی پرخطر باشد حق بیمه بیشتری پرداخت‬ ‫می شود یعنی پرداختی متناسب با محل کشاورزی که انجام‬ ‫می شود تعیین می شود‪ .‬حسن نژاد تصریح کرد‪ :‬حق بیمه ها‬ ‫با توجه به مناطق کم ریسک و پر ریسک متفاوت خواهد بود‬ ‫و تناسب میزان ریسک در مناطق کشاورزی مختلف‪ ،‬سهم‬ ‫دولت هم کمتر یا بیشتر می شود‪ .‬مدیرعامل صندوق بیمه‬ ‫محصوالت کشاورزی گفت‪ :‬هرچه تعهدات بیمه ای از سقف‬ ‫باالتری برخوردار باشد حق بیمه هم افزایش خواهد یافت‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر هرچه احتمال بروز خطر در مناطق کشاورزی‬ ‫بیشتر باشــد طبیعتاً حق بیمه هم باالتر خواهد رفت‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در تالش هســتیم تا سقف بیمه را در خصوص‬ ‫بیمه کشاورزی افزایش دهیم در همین راستا تبصره ای وجود‬ ‫دارد که طبق ان کشاورزانی که محصوالتشان از قانون خرید‬ ‫تضمینی برخوردار می شــود باید محصوالت خود را بیمه‬ ‫نمایند‪ .‬پرداخت حق بیمه یکی از مشــکالت کشاورزان از‬ ‫سالهای گذشته بوده و انها می گویند حق بیمه متناسب با‬ ‫خسارتی که به انها وارد می شود نیست‪.‬‬ ‫معاون سازمان بیمه سالمت تاکید کرد؛‬ ‫ماموریت سازمان بیمه سالمت‬ ‫برای استقرار نسخه الکترونیک‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توســعه و مدیریت منابع سازمان بیمه‬ ‫سالمت ایران گفت‪ :‬یکی از ماموریت های مهم سازمان بیمه‬ ‫ســامت بر اساس قوانین باالدستی و قانون بودجه ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫استقرار کامل نسخه الکترونیک است‪ .‬حسین رنجبران به‬ ‫جمعیت‪ ۴۲‬میلیوننفریتحتپوششسازمانبیمهسالمت‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬این سازمان برای ارائه خدمات بیمه ای به‬ ‫این افراد تحت پوشــش با ‪ ۴۰‬هزار موسسه طرف قرار داد‬ ‫همکاری دارد‪ .‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه و مدیریت منابع‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران‪ ،‬همچنین از به روز شدن رسیدگی‬ ‫به پرونده ها و پرداخت منظم و به روز طلب موسسه های طرف‬ ‫قرار داد سازمان بیمه سالمت خبر داد و گفت‪ :‬سازمان بیمه‬ ‫سالمت با پرداخت به موقع و به روز موسسات طرف قرار داد‬ ‫در صدد خدمت رسانی مطلوب تر به مردم بیمه شده است تا‬ ‫موسسات و مراکز درمانی با انگیزه ی مناسب تری بتوانند در‬ ‫خدمت نیمی از جمعیت مردم کشور باشند‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫بازار خودرو قفل شده است!‬ ‫از ابتدای ســال جاری بازار خودرو دســتخوش نوسانات زیادی شــده اما در دو هفته گذشته به تبع رفت و‬ ‫برگشــت افزایش قیمت و نزدیک شدن به مذاکرات برجام‪ ،‬بازار در شوک فرو رفته و منتظر تغییرات است‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت بازار خودرو در پاییز سال جاری نشان می دهد که در این فصل بازار با حواشی زیادی مواجه‬ ‫شده اســت؛ در مهر ماه بازار خودرو متاثر از بازتاب های مربوط به مصوبه مجلس مبنی بر ازادسازی واردات‬ ‫خودرو قرار گرفت و قیمت ها به ســمت نزولی شــدن و یا ثبات حرکت کردند؛ اما با ورود به ابان بازار خودرو‬ ‫تحت تاثیر احتمال افزایش قیمت کارخانه ای خودرو‪ ،‬نوسانات نرخ ارز و اخبار بین المللی سیگنال هایی در مورد‬ ‫افزایش قیمت دریافت کرد که در نهایت منجر به نوسان شدید قیمت شد؛ تا جایی که برای محصوالت پرتیراژ‬ ‫خودروسازان در کف بازار افزایش قیمت غالباً بین ‪ ۵‬تا ‪ ۲۵‬میلیون تومان رقم خورد‪ .‬در اواخر ابان ماه و پس از‬ ‫رفت و برگشت افزایش قیمت‪ ،‬اشفته بازار خودرو در یک شوک فرو رفت؛ همزمانی این اتفاق با نزدیک شدن‬ ‫به مذاکرات برجام‪ ،‬دایره این شوک را گسترده تر کرد و بازار بیش از پیش قفل شد؛ به گونه ای که طی دو هفته‬ ‫گذشته نه تنها تعداد فروشندگان کاهش یافته بلکه خریداران نیز کام ً‬ ‫ال از بازار خارج شده اند‪ .‬از سویی دیگر نیز‬ ‫به دلیل عدم تعیین تکلیف قیمت خودرو‪ ،‬دالالن نیز انگیزه ای برای جوالن در بازار نداشته و تزریق سرمایه و‬ ‫تقاضای کاذبی در بازار خودرو مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫بازار خودرو قفل است‬ ‫در این رابطه ســعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان و نمایشگاه داران خودرو اظهار کرد‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری‪ ،‬بازار خودرو درگیر اخبار زیادی شده که مهم ترین ان تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای است‪ .‬مصرف‬ ‫کنندگان می گویند با توجه به مذاکرات‪ ،‬همچنان برای خرید صبر کرده و منتظر کاهشــی شدن قیمت ها‬ ‫خواهند ماند‪ .‬وی افزود‪ :‬در مقابل وقتی قیمت ارز باال می رود‪ ،‬تعداد فروشندگان نیز کاهش پیدا می کند و بازار‬ ‫اصطالحاً قفل می شود‪ .‬موتمنی گفت‪ :‬دو موضوع مذاکرات برجام و تصمیم نهایی ستاد تنظیم بازار در مورد‬ ‫قیمت خودرو‪ ،‬منجر به قفل شدن بازار شده است و دو طرف خریدار و فروشنده منتظر اعالم نهایی اخبار این‬ ‫دو حوزه هســتند‪ .‬وی با بیان اینکه با توجه به عدم مشخص بودن اینده بازار خودرو‪ ،‬تقاضای کاذب در بازار‬ ‫کاهش یافته است‪ ،‬افزود‪ :‬خروج تقاضای کاذب از بازار باعث شده با تالطم های کوتاه مدت‪ ،‬میزان تغییر قیمت‬ ‫خودرو نسبت به گذشته کاهش پیدا کند‪ .‬البته باید توجه داشت که قیمت خودروهایی مانند پراید که دیگر‬ ‫تولید نمی شوند و خودروهایی مانند پژو ‪ ۲۰۷‬که عرضه محدودی دارند تغییرات زیادی می کند‪.‬‬ ‫خریدار و فروشنده در حالت انتظار‬ ‫محمد قاســمی یک فعال بازار خودرو نیز گفت‪ :‬بازار خودرو مثل ماه های گذشته در حالت انتظار است؛ هم‬ ‫خریدار و هم فروشنده منتظر تغییرات چه از جانب اخبار سیاسی و چه از جانب اخبار اقتصادی و تعیین تکلیف‬ ‫قیمت خودرو هســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬خریداران واقعی که قیمت های فعلی بازار نیز برایشان گران است‪ ،‬به امید‬ ‫کاهش قیمت دست از خرید کشیده اند و فقط برای کسب اطالع از اخرین قیمت ها‪ ،‬در بازار حضور می یابند‪.‬‬ ‫قاسمی گفت‪ :‬در حال حاضر خرید و فروشی خاصی در بازار وجود ندارد و قیمت ها نیز با اختیار فروشنده تغییر‬ ‫می کند در حالی که خریداری وجود ندارد‪ .‬البته نکته مهم این است که قیمت ها در فضای مجازی با بازار تفاوت‬ ‫دارد‪ .‬این فعال بازار خودرو تصریح کرد‪ :‬در فضای مجازی قیمت ها عمدتاً باالتر از سطح بازار ثبت می شود‪.‬‬ ‫وضعیت قیمت ها در بازار خودرو‬ ‫نکته قابل توجه در مورد قیمت خودرو ان اســت که تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار رانتی حدود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی نصیب دالالن می کند و خودروســازان هیچ بهــره ای از این مبالغ نمی برند و هر روز بر زیان‬ ‫انباشته انها افزوده می شود‪ .‬با این حال بررسی های میدانی نشان می دهد که از اواخر ابان تا امروز ‪ ۷‬اذر ماه‪،‬‬ ‫اگرچه قیمت ها خارج از محدوده قدرت خرید اغلب مصرف کنندگان است اما بر خالف انتظارات با افزایش‬ ‫قابل توجهی همراه نبوده است‪ .‬باید توجه داشت که تغییرات قیمتی خودروی پراید به دلیل توقف تولید این‬ ‫محصول از سال گذشته است‪.‬‬ ‫کم کاری صندوق تثبیت بازار در بازارگردانی سهام عدالت‬ ‫مخابرات و مپنا سود سهام عدالت را ندادند‬ ‫سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی گفت‪ :‬صندوق‬ ‫توسعه و تثبیت بازار با وجود دریافت ‪ 2‬هزار میلیارد تومان از سود‬ ‫شرکت های سهام عدالت بازارگردانی سهام عدالت را انجام نداد و‬ ‫سهام عدالت همانند طفل یتیمی رها شده است‪ .‬اکبر حیدری در‬ ‫مورد اینکه چرا ‪ 10‬درصد از سود سهام عدالت مربوط به عملکرد‬ ‫ســال ‪ 98‬واریز نشد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬مهم تر از این مسئله حلقه‬ ‫مفقوده در ســهام عدالت است که متاسفانه سود ‪ 13‬شرکت غیر‬ ‫بورسی در پرتفوی سهام عدالت در هیچ جا محاسبه و شفاف سازی‬ ‫نشــده است‪ ،‬اول باید تکلیف سود ‪ 13‬شرکت غیر بورسی روشن‬ ‫شــود‪ ،‬بعدا دنبال عدم واریز ‪ 10‬درصد سود ‪ 98‬برویم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر همه در مورد ســود شــرکت های بورســی سهام‬ ‫عدالت صحبت می کنند و کســی از سود شرکتهای غیر بورسی‬ ‫عدالت حرفی به میان نمی اورد‪ .‬قرار بود این ‪ 13‬شرکت در قالب‬ ‫یک هلدینگ ســرمایه گذاری وارد بورس شوند که این کار انجام‬ ‫نشــده‪ ،‬بنابراین سود این ‪ 13‬شرکت غیر بورسی سهام عدالت در‬ ‫سال ‪ 98‬و سال های قبل معلوم نیست چه شده است‪ .‬سخنگوی‬ ‫کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی عنوان کرد‪ :‬فرایند کلی‬ ‫وصول و توزیع سود سهام عدالت محرمانه نیست و باید به صورت‬ ‫شــفاف اعالم شود که به هر نفر از سهامداران عدالت چقدر سود‬ ‫تعلق می گیرد و در مورد عملکرد شــرکت های سرمایه پذیر سهام‬ ‫عدالت هم باید گزارش شــفاف ارائه شــود‪ .‬حیدری گفت‪ :‬تنها‬ ‫شــرکت مخابرات نیست که سود عملکرد ســال ‪ 98‬برای سهام‬ ‫عدالت را پرداخت نکرده است‪ ،‬شرکت مپنا هم سود ‪ 98‬را نداده‬ ‫اســت‪ .‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬سود متعلق به شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری استانی سهام عدالت که توسط شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی وصول شده‪ ،‬بخشی از ان سود به حساب سهامداران واریز‬ ‫شــده و قسمتی از سود که به هر دلیلی به سهامداران داده نشده‬ ‫است باید به شرکت های استانی سرمایه گذاری برگشت داده شود‪.‬‬ ‫مانند سود سهام متوفیان یا کسانی که هنوز شماره شبا نداده اند‬ ‫یا حساب انها مشــکل دارد‪ ،‬باید این پول به حساب شرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری استانی مربوطه واریز شود تا حساب انها کار کند‬ ‫و بتوانند در بانک اعتبار جذب کنند‪ .‬به گفته ســخنگوی کانون‬ ‫شرکت های سرمایه گذاری استانی‪ ،‬شرکت سپرده گذاری برخالف‬ ‫قانون تجارت و بند ‪ 3‬ابالغیه ازادســازی ســهام عدالت ســود‬ ‫باقی مانده ســهام عدالت را نزد خود نگه داشــته است وی گفت‪:‬‬ ‫یکی از شــیوه های تشــویق مردم به ماندگاری در سهام عدالت‪،‬‬ ‫تقویت شرکت های ســرمایه گذاری استانی است‪ .‬حیدری با بیان‬ ‫این که چرا بازارگردانی ســهام شرکت های استانی عدالت انجام‬ ‫نمی شــود و در نتیجه ســهام انها در بورس به زیر ارزش اسمی‬ ‫یعنی به حدود ‪ 65‬تومان کاهش یافته اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫بازارگردانی این سهام مقرر شده بود که مبلغ ‪ 5‬در هزار از دارای‬ ‫شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی به ارزش روز برداشته و در‬ ‫ســرجمع برای ‪ 30‬شرکت اســتانی ‪ 2‬هزار میلیارد تومان از این‬ ‫محل برداشتند و به حســاب صندوق توسعه بازار واریز کردند تا‬ ‫به امر بازارگردانی سهام عدالت استانی بپردازند و از ریزش بیش‬ ‫از حد ان جلوگیری شــود اما این بازارگردانی انجام نشده است و‬ ‫در نتیجه شاهد افت ارزش سهام شرکـــت های استانی در بورس‬ ‫هســتیم‪ .‬به گونه ای که سهام شرکت های استانی که اکنون باید‬ ‫هر سهم ‪ 150‬تومان باشد به حدود ‪ 60‬تا ‪ 65‬تومان کاهش یافته‬ ‫و در استان سیستان دالالن ســهام ارزشمند سهامداران عدالت‬ ‫را به قیمت هر ســهم ‪ 50‬تومان از چنگ مردم بیرون می اورند‪،‬‬ ‫بنابراین بازارگردانی در مورد این سهام انجام نشده است‪ .‬وی البته‬ ‫ایــن نکته را یاداوری کرد که برخی به ما خرده می گیرند که چرا‬ ‫از شرکت سپرده گذاری مرکزی انتقاد می کنید‪ ،‬در حالیکه سامانه‬ ‫سجام که ابتکار شرکت سپرده گذاری است جزو کارهای مناسب‬ ‫و کارامد اســت و حق ســهامداران خرد که سال ها توسط برخی‬ ‫شــرکت ها ضایع می شد را با واریز ســود به صورت متمرکز احیا‬ ‫کرده اســت و اساساً عملکرد شرکت سپرده گذاری در توزیع سود‬ ‫امری قابل قبول و شایسته می دانیم اما چالش عمده سهام عدالت‬ ‫در وصول ســود عملکرد سال ‪ 98‬و نحوه وصول ان است‪ ،‬وگرنه‬ ‫توزیع سود از طریق سجام بسیار هم عالی است‪ .‬سخنگوی کانون‬ ‫شــرکت های سرمایه گذاری استانی گفت‪ :‬مهم ترین مشکل نقض‬ ‫قانون تجارت و حقوق مالکانه شــرکت های استانی سهام عدالت‬ ‫است که سود رسوب شده در شرکت سپرده گذاری باید به حساب‬ ‫این شــرکت های استانی واریز شــود‪ .‬حیدری همچنین در مورد‬ ‫بازارگردانی سهام عدالت افزود‪ :‬صندوق توسعه و تثبیت بازار که‬ ‫وظیفه بازارگردانی سهام عدالت را برعهده گرفته است تا امروز از‬ ‫انجام تکالیف قانونی خود استنکاف کرده و بازارگردانی انجام نداده‬ ‫است که این امر باعث وارد شدن خسارت به سرمایه گذاران عدالت‬ ‫در روش غیر مستقیم است‪ .‬وی افزود‪ :‬گرچه صندوق تثبیت بازار‬ ‫‪ 2‬هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت گرفته‪ ،‬اما برخالف بند‬ ‫‪ 3‬ابالغیه ازادســازی سهام عدالت مردم را به ماندگاری در سهام‬ ‫عدالت تشویق نکرده و باعث شده است که سهام عدالت بیش از‬ ‫میانگین افت بازار کاهش پیدا کند‪ .‬به گونه ای که میانگین شاخص‬ ‫کل بازار ‪ -30‬تا ‪ 40‬درصد است‪ ،‬اما میانگین کاهش ارزش سهام‬ ‫عدالت ‪60‬درصد کمتر از ارزش روز گشایش شده است‪ ،‬یعنی به‬ ‫عبارت دیگر ‪ 60‬درصد از ارزش سهام مردم در این مدت اب شده‬ ‫است‪ .‬سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی با بیان‬ ‫اینکه سهام عدالت مانند طفل یتیمی رها شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫نه تنها به ســهام عدالت توجه نمی شود بلکه به ان ظلم می شود‪.‬‬ ‫نهاد ناظر تکلیف دارد که بازارگردانی ســهام عدالت را از صندوق‬ ‫تثبیت بازار بخواهد و وقتی می بیند که ارزش ســهام روز به روز‬ ‫افت می کند‪ ،‬باید نماد شرکت های استانی را تعلیق کند و این کار‬ ‫را انجام نداده در نتیجه ارزش سهام عدالت استانی به شدت افت‬ ‫کرده است‪ .‬به گفته حیدری‪ ،‬اگر بازارگردانی سهام عدالت انجام‬ ‫می شــد‪ ،‬دارایی های مردم در شرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫از بین نمی رفت و به جای اینکه مردم را به ماندگاری در ســهام‬ ‫عدالت تشویق کنند کسانی که سهام خود را نگه داشته اند با افت‬ ‫ارزش به نوعی تنبیه می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬براســاس اعالم شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی دو شــرکت مپنا و مخابرات در واریز سود‬ ‫عملکرد سال ‪ 98‬سهام عدالت تاخیر داشته اند و هنوز سود مردم‬ ‫را پرداخت نکرده اند که این یک نوع حق الناس است که مدیران‬ ‫این شرکت ها باید جواب ‪ 49‬میلیون سهامدار عدالت که از اقشار‬ ‫کم درامد و ضعیف هستند را بدهند‪.‬‬ ‫با ابالغ وزارت صمت؛‬ ‫نصبشناسهکاالرویاقالمالکتریکیوالکترونیکیالزامیشد‬ ‫دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه‪ ،‬اخذ و نصب شناسه کاال برای‬ ‫گروه کاالیی اقالم الکتریکی و الکترونیکی از سوی محمدصادق مفتح‬ ‫قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ابالغ شد‪ .‬ارائه ساختار شناسه‬ ‫کاال‪ ،‬ارائه راهکار ثبت شناســنامه‪ ،‬اخذ و نصب شناسه کاال‪ ،‬تعریف‬ ‫فرایند اجرایی و تعیین اولویت ها از اهداف ابالغ این دســتورالعمل‬ ‫اجرایی بوده اســت‪ .‬کاالهای مشــمول این ابالغیه کلیه کاالهای‬ ‫الکتریکی و الکترونیکی هستند‪ .‬بر این اساس تمامی تولیدکنندگان‬ ‫و واردکنندگان اقالم کاالهای مشمول‪ ،‬ملزم به ثبت شناسنامه و اخذ‬ ‫شناســه کاال برای کلیه سطوح محصول تا انتهای زنجیره فروش و‬ ‫نصب شناسه کاال تا کوچک ترین سطح بسته بندی کاالهای خود‬ ‫هستند‪ .‬همچنین تمامی متقاضیان از تاریخ ابالغ این دستورالعمل‬ ‫باید جهت ثبت نام‪ ،‬احراز صالحیت و انجام عملیات شناسه کاال به‬ ‫سامانه جامع تجارت مراجعه کنند‪ .‬در این ابالغیه همچنین گمرک‬ ‫نســبت به دریافت و ثبت گواهی ها و شماره شناسه کاال از سامانه‬ ‫جامع تجارت به استناد ماده ‪ ۸‬ایین نامه ملزم شده است‪ .‬همچنین‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی و سازمان‬ ‫حمایت موظفند گزارش فرایند اجرایی این دستورالعمل در سطح‬ ‫بازار و همچنین مرکز توســعه تجارت الکترونیکــی (تتا) گزارش‬ ‫استفاده از سامانه شناسه کاال را به دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت‬ ‫صمت ارسال کنند‪ .‬دستورالعمل صادره شامل کاالهایی است که بعد‬ ‫از الزام شناسه کاال تولید یا وارد می شوند‪ ،‬لذا تعیین تکلیف کاالهای‬ ‫موجود در کشور و ترخیص سفارشات قبل از الزام‪ ،‬به ترتیب مشمول‬ ‫ماده ‪ ۷‬ایین نامه و ماده ‪ ۱۱‬ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات‬ ‫و واردات خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس از اعطای مجوز به بیش از ‪ 30‬فیلم مســاله دار اشاره کرد و گفت‪ :‬اگر این فیلم ها اکران شوند ما حتما وزیر ارشاد را به مجلس فرا خواهیم خواند‪.‬‬ ‫بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بیش از ‪ 30‬فیلم مساله دار از کمیته شورای نمایش مجوز نمایش گرفته اند که در این فیلم ها ارزش های اخالقی‪ ،‬انقالبی‬ ‫و ملی زیر سوال رفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود مخالفت هایی صورت گرفته اما این فیلم ها در کمیته شورای نمایش مجوز گرفته اند اما اگر این فیلم ها اکران شوند ما وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اســامی را به مجلس فرا خواهیم خواند‪ .‬نایب رئیس کمیســیون فرهنگی مجلس اظهار داشت‪ :‬این فیلم ها در دولت قبل مجوز نمایش گرفته اند و مجوز انها مربوط به دولت فعلی نیست‪.‬‬ ‫نوباوه وطن خاطرنشــان کرد‪ :‬همانطور که گفتم در این فیلم ها ارزش های اخالقی‪ ،‬انقالبی و ملی ما به زیر سوال رفته و مطمئنا اکران ان با واکنش عمومی مواجه خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬من‬ ‫خودم عضو کمیته شورای نمایش هستم اما در جلسات ان شرکت نکردم و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند دیگر در جلسات بعدی نیز مشارکتی نخواهم داشت‪.‬‬ ‫معاون گردشگری مطرح کرد‪:‬‬ ‫اقدام عملیاتی برای افزایش انگیزه سرمایه گذاران در گردشگری دریایی‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫گفت‪ :‬باید در روند توسعه گردشگری دریایی کشور‪ ،‬همزمان که اسناد‬ ‫باالدستی در حال تدوین اســت؛ اقدامات عملیاتی با رویکرد افزایش‬ ‫انگیزه سرمایه گذاران بخش خصوصی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی علی اصغر شالبافیان‪ ،‬در نشست وبیناری‬ ‫میز تخصصی توســعه گردشــگری دریایی گفت‪ :‬در فرایند توسعه‬ ‫گردشگری دریایی اگر زمان زیادی را صرف تهیه سندنویسی و تقویت‬ ‫اسناد باالدستی کنیم؛ از پشتیبانی و حمایت فعالیت بخش خصوصی‬ ‫جا می مانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگرچه دارا بودن نقشــه راه فعالیت در قالب سند همکاری‬ ‫توسعه گردشگری الزامی است‪ ،‬در ساختار پیچیده اداری نباید به یک‬ ‫باره در جســتجوی راه حل مورد نظر بود‪ .‬بلکه نیاز است همزمان که‬ ‫اقدامات زیربنایــی اداری الزم پیش می رود؛ اقدامات اجرایی با هدف‬ ‫ایجاد پویایی در حوزه گردشگری دریایی به جریان بیافتد‪.‬‬ ‫شالبافیان با اشــاره به اینکه طبق اخذ نظر و بررسی شرایط فعالیت‬ ‫بخش خصوصی در بستر گردشگری دریایی؛ علت کاهش انگیزه فعاالن‬ ‫این حوزه در بخش ســرمایه گذاری و حمایت از پروژه های مربوطه در‬ ‫حال بررسی است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در تعامل با بخش خصوصی گردشگری‬ ‫دریایی و پیشــبرد اقدامات اجرایی هر چند کوچک و موردی‪ ،‬انگیزه‬ ‫فعالیــت در این زمینه را افزایش خواهیم داد‪ .‬معاون گردشــگری به‬ ‫اهمیت موضوع گردشــگری دریایی اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬عالوه بر‬ ‫اینکه یکی از اولویت های وزیر در زمینه توسعه گردشگری کشور رونق‬ ‫و شکوفایی گردشگری دریایی به شمار می اید؛ در سند تحول دولت‬ ‫نیز در دو بخش به موضوع تحول دریامحور و تحول گردشگری دریایی‬ ‫اشاره شده است‪.‬‬ ‫شالبافیان با بیان اینکه انچه گردشگری دریایی بیشتر بدان نیاز دارد؛‬ ‫تعامل و هماهنگی در سطوح مختلف است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫هماهنگی در سه سطح ملی‪ ،‬با دستگاه های مختلف همچنین در ردیف‬ ‫بخش های غیر دولتی و افراد نقش افرین وجود دارد‪.‬‬ ‫او در ادامــه به یکی دیگر از نیازهای ضروری این بخش اشــاره کرد‬ ‫و افــزود‪ :‬ما به یک نقشــه راه و احصای محورهای اصلی همکاری در‬ ‫راستای برنامه محور شدن بخش گردشگری دریایی نیاز داریم که این‬ ‫مهم در همکاری مســتمر دو بخش خصوصی و دولتی محقق خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری در پایان با اشاره به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی به استان هرمزگان و اهمیت موضوع رونق‬ ‫گردشگری دریایی در کشور بیان کرد‪ :‬هم در استان های شمالی و هم‬ ‫در اســتان های جنوبی تاکید و برنامه جدی برای توسعه گردشگری‬ ‫داریم و در این مســیر نیاز به نقشه راه و محورهای همکاری با سایر‬ ‫سازمان ها و بخش های خصوصی وجود دارد‪.‬‬ ‫ساختار فرهنگ و رسانه کشور‪ ،‬چگونه بازسازی می شود؟‬ ‫رهبر معظم انقالب در نخســتین دیدار با مسئوالن دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬با تاکید بر اینکه ساختار فرهنگی کشور مشکل‬ ‫داشته و نیاز به بازسازی انقالبی دارد‪ ،‬به هیات دولت دستور‬ ‫دادند که بر بازسازی انقالبی در همه عرصه های مدیریتی‬ ‫تمرکز کنند‪ ،‬البته ایشان گفتند که «حرکت انقالبی یعنی‬ ‫خردمندانه و عاقالنه»‪ .‬بعد از این دیدار بود که بازســازی‬ ‫فرهنگی در همه عرصه های ان بــه معنای اعم‪ ،‬مد نظر‬ ‫مسئوالن فرهنگی کشور قرار گرفت و در نخستین مرحله‪،‬‬ ‫از طریق مشورت با صاحبنظران و اندیشمندان این حوزه‬ ‫‪ ،‬تالش برای رســیدن به این هدف اغاز شد‪ .‬در این میان‬ ‫مرکز راهبری فرهنگ و رسانه یکی از بخش های مهمی بود‬ ‫که به بررسی این حوزه پرداخت‪.‬‬ ‫همه زیر یک پرچم‬ ‫در نخســتین قدم این اقدامات‪ ،‬ایجــاد «مرکز راهبری فرهنگ و‬ ‫رســانه» مد نظر قرار گرفت‪ .‬برای رسیدن به این هدف‪ ،‬سازو کار‬ ‫اجرایی مشترکی میان دبیرخانه شــورای عالی انقالب فرهنگی‪،‬‬ ‫کمیســیون فرهنگی مجلس شورای اســامی‪ ،‬وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی و ســازمان تبلیغات اسالمی برای پیگیری «طرح‬ ‫کالن و معماری ســاختار فرهنگ و رســانه کشور» شکل گرفت‪.‬‬ ‫این ســازوکار از این بخش ها تشکیل شد‪ :‬شورای راهبری طرح با‬ ‫ترکیب مقام های عالی این نهادها‪ ،‬مدیریت طرح با مرکز راهبردی‬ ‫فرهنگ و رسانه و عالوه بر این دو بخش‪ ،‬شورای مشورتی با حضور‬ ‫متخصصین این عرصه‪.‬‬ ‫استفاده از خرد جمعی‬ ‫در قدم دیگر‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی و رئیس ســازمان‬ ‫تبلیغات اسالمی از اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‪ ،‬دعوت کردند تا از‬ ‫طریق درگاه معرفی شده‪ ،‬نظرات خودشان را در این باره بیان کنند‬ ‫کــه تا هفته اول ابانماه‪ ۳۳۵ ،‬نفر از اندیشــمندان و صاحبنظران‬ ‫حوزه فرهنگ و رسانه به ارائه نظرات خود پرداختند‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که حدود ‪ ۱۳۵‬عنوان از طرح های ارسالی ساختارمند بوده‬ ‫که کلیه مطالب ارسالی در دبیرخانه‪ ،‬بررسی و تحلیل محتوا شد‪.‬‬ ‫بررسی کتاب ها و پژوهش ها‬ ‫همزمان با تحلیل مطالب ارسال شده‪ ،‬کتاب ها‪ ،‬پژوهش ها‪ ،‬مقاالت‬ ‫و مصاحبه های منتشر شده در فضای عمومی و دانشگاهی از سوی‬ ‫نخبگان و صاحبنظران در مورد موضوع «ساختار فرهنگ و رسانه‬ ‫» تحلیل و دسته بندی محتوایی شد‪.‬‬ ‫یک ماده واحده اثر بخش‬ ‫در راستای تسهیل حقوقی طرح بازسازی‪ ،‬ماده واحده ای از سوی‬ ‫دبیرخانه شورای عالی انقالب فرهنگی تنظیم و در دستور کار این‬ ‫شــورا قرار گرفت‪ .‬در دولت نیز با تاکید رئیس جمهور و پیشنهاد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در رابطه با ارتقای بهره وری منابع‬ ‫و بودجه های فرهنگی و نیز انســجام بخشــی در سیاستگذاری و‬ ‫هماهنگی بین بخشی در فعالیت های فرهنگی‪ ،‬ماده واحده ای در‬ ‫دستور کمیسیون فرهنگی دولت قرار گرفت‪ .‬پس از تصویب این‬ ‫موضــوع در دولت‪ ،‬نماینده ویژه رئیــس جمهور و هیئت وزیران‪،‬‬ ‫موارد تعیین شــده در جهت هم افزایی دســتگاه ها و هماهنگی‬ ‫برنامه ها را پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫تشکیل شورای مشورتی‬ ‫شورای مشورتی که متشکل از خبرگان تعیین شده از سوی شورای‬ ‫راهبری طرح هستند‪ ،‬به بحث و تبادل نظر در قالب جلسات جمعی‬ ‫می پردازند و این فرایند در حال تداوم و اســتمرار است‪ .‬با توجه‬ ‫بــه رویکردهای متفاوت به طرح‪ ،‬مباحــث در قالب کارگروه های‬ ‫شش گانه با عناوین ذیل پی گیری می شود‪ :‬فرصت محور (با رویکرد‬ ‫توجه به ظرفیت های کشــور برای جهش)‪ ،‬مبنامحور (با رویکرد‬ ‫ترسیم وضع مطلوب مبتنی بر مبانی نظری)‪ ،‬نهادمحور (با رویکرد‬ ‫اصالح نهادی و سازمانی ســاختارهای موجود)‪ ،‬مسئله محور (با‬ ‫رویکرد تمرکز بر چند مســئله اصلی)‪ ،‬تحــول محور (با رویکرد‬ ‫بازطراحی متناسب با تغییرات اساسی عصر جدید و تحول در مدل‬ ‫حکمرانی)‪ ،‬راهبرد محور ( با رویکرد چارچوب مفهومی حکمرانی‬ ‫حوزه فرهنگ)‪.‬‬ ‫مدل مطلوب خروجی‬ ‫مدل مطلوب خروجی و الزامات این پروژه که از ضروریات بود‪ ،‬به‬ ‫این صورت طراحی شــده است‪ :‬رویکرد انجام پروژه‪ ،‬حوزه تحول‬ ‫(حکمرانی‪ ،‬ســبک زندگی‪ ،‬حکمرانان و ‪ )...‬و نقطه تمرکز‪ ،‬اصول‪،‬‬ ‫مبانــی و تقریر از فرهنگ‪ ،‬سیاســت ها و الزامات نحوه حکمرانی‬ ‫مطلوب‪ ،‬چرخش های کلیدی تحول افرین‪ ،‬برنامه های پیشــران و‬ ‫کلیدی‪ ،‬ارایش نهادی و مدل مصور ســاختاری‪ ،‬تقســیم وظایف‬ ‫و تعیین حیطه اختیارات‪ ،‬ارائه راهکارهای مشــخص‪ ،‬زمانبندی‬ ‫راهکارهــا‪ ،‬الزامات اجرای موفق پــروژه و تعیین راهبر یا راهبران‬ ‫اجرای پروژه (شخص حقیقی یا حقوقی)‪.‬‬ ‫معرفی فعاالن فرهنگی استانی‬ ‫در مســیر انجام طرح‪ ،‬با پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬نفر از مدیران کل اســتان ها‪ ،‬ضمــن ارائه نظرات و طرح های‬ ‫مکتوب خود‪ ،‬فعاالن زیست بوم استانی را معرفی کرده اند که توسعه‬ ‫ارتباط وجمع اوری نظرات این شبکه فرهیخته در قالب چند گروه‬ ‫کاری در حال انجام است‪.‬‬ ‫پیگیری در معاونت امور مطبوعات و اطالع رسانی‬ ‫بازسازی ساختار و نظام رســانه ای‪ ،‬در معاونت امور مطبوعاتی و‬ ‫اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال انجام است‪.‬‬ ‫در این زمینه نشســت های متعددی با صاحبنظران برگزارشــده‬ ‫است‪ .‬همچنین در تعامل مستمر با دبیر شورای فرهنگ عمومی‬ ‫کشــور‪ ،‬فعال شــدن شــوراهای فرهنگ عمومی در استان ها و‬ ‫مشارکت فعاالنه در پیشبرد طرح در حال پیگیری است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر هماهنگی الزم با مسئولین محترم شورای سیاستگذاری ائمه‬ ‫جمعه صورت گرفته است‪.‬‬ ‫انتشار گزارش های بودجه ای‬ ‫بررســی داده های موردنیاز در تصمیم گیری‪ ،‬در دستور کار جاری‬ ‫دبیرخانه این طرح قرار گرفته است‪ .‬گزارش اول و دوم بودجه نمای‬ ‫فرهنگ با محوریت بررسی نهادی و موضوعی ردیف های فرهنگی‬ ‫دستگاه های فرهنگی و غیرفرهنگی در بودجه کشور‪ ،‬منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬دو گزارش بعدی که به بررسی بودجه های استانی فرهنگ‬ ‫و فعالیت های خارج از شــمول بودجــه عمومی در حوزه فرهنگ‬ ‫می پردازد‪ ،‬هم درحال تنظیم اســت‪ .‬همچنین فعالسازی ظرفیت‬ ‫پژوهشــکده ها‪ ،‬اندیشکده ها‪ ،‬تشــکل های علمی و دانشجویی و‬ ‫حلقه های میانی در قالب نشست هایی پیگیری می شود‪ .‬حمایت از‬ ‫پایان نامه ها و مطالعات دانشگاهی هم اجرایی شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه هم اندیشی‬ ‫تــاش دیگری که با مدیریت و همکاری دبیرخانه شــورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی صورت گرفته است‪ ،‬فعالسازی سامانه هم اندیشی‬ ‫برای مشــارکت همه ذیربطان در تدوین طرح اســت‪ .‬این سامانه‬ ‫جمع سپاری را تسهیل خواهد کرد‪ .‬در راستای استفاده از‬ ‫امکان ‬ ‫ظرفیت نخبگان در سطح کشور‪ ،‬جلسات هم اندیشی استانی در‬ ‫حال انجام اســت‪ .‬همچنین با همکاری رسانه ها و فعاالن خبری‬ ‫در استان ها‪ ،‬صاحبنظران در عرصه های گوناگون دعوت می شوند‬ ‫تا ایده ها و طرح های خود را در موضوع بازســازی ساختار فرهنگ‬ ‫و رســانه ارائه دهند‪ .‬تالش مرکز راهبردی فرهنگ و رسانه بر این‬ ‫اســت که با همدلی و مشــارکت جمعی نخبگان‪ ،‬صاحبنظران‪،‬‬ ‫فعاالن عرصه فرهنگ و تشکل های مردمی‪ ،‬این پروژه‪ ،‬مدل موفقی‬ ‫از هم اندیشی و کار جمعی در قالب یک مشارکت وسیع و فراگیر و‬ ‫نیز خروجی مشخص کاربردی باشد‪.‬‬ ‫خودروهای باالی ‪ 30‬سال پالک تاریخی می گیرند‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی اعالم کرد‪ :‬مالکان وسیله های نقلیه‬ ‫تاریخی با قدمت حداقل ‪ ۳۰‬سال و دارای اصالت کالبدی و سالمت‬ ‫فنی‪ ،‬می توانند برای دریافت پالک تاریخی اقدام کنند‪ .‬اردشــیر‬ ‫درویشی مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‪،‬‬ ‫با تشریح عملکرد کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه‬ ‫تاریخی در هفت ماه گذشــته گفت‪ :‬در راســتای اجرای ایین نامه‬ ‫هیات وزیران در خصوص شناســایی و صیانت از وسیله های نقلیه‬ ‫تاریخی‪ ،‬از اغاز امســال تا پایان مهرماه از ‪ ۷۲‬دســتگاه خودرو با‬ ‫قدمت ‪ ۳۰‬سال به باال به منظور بررسی و صدور شناسنامه‪ ،‬ثبت نام‬ ‫شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از میان خودروهای ثبت نام شده‪ ،‬پس از انجام‬ ‫بررسی های تخصصی توسط کارشناسان پلیس راهور ناجا‪ ،‬کارگروه‬ ‫شناسایی و صیانت از وسیله های نقلیه تاریخی و نمایندگان کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی‪ ۴۵ ،‬دســتگاه خودرو بر اســاس ضوابط‬ ‫دســتورالعمل اجرایی و احراز اصالت‪ ،‬واجد شرایط شناخته شده و‬ ‫برای دریافت پالک به پلیس راهور معرفی شده اند‪ .‬درویشی به نقش‬ ‫صدور شناسنامه و پالک تاریخی در حفظ و نگهداری وسیله های‬ ‫نقلیه تاریخی و کالسیک اشاره کرد و گفت‪ :‬در بازه زمانی فروردین‬ ‫تا مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬برای ‪ ۴۵‬دستگاه خودرو شناسنامه تاریخی صادر‬ ‫شده است تا از نابودی و فراموشی این میراث گذشتگان جلوگیری‬ ‫شود‪ .‬وی صدور مجوز خروج از کشور برای وسیله های نقلیه باالی‬ ‫سن فرسودگی را از وظایف کارگروه شناسایی و صیانت از وسیله های‬ ‫نقلیه تاریخی برشمرد و اظهار کرد‪ :‬بر اساس وظایف این کارگروه‪،‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۰‬مجوز خروج موقت از کشور برای ‪ ۸۹۸‬دستگاه از‬ ‫این نوع وسیله های نقلیه صادر شــده است‪ .‬درویشی به عضویت‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی در کارگروه شناســایی و صیانت‬ ‫از وسیله های نقلیه تاریخی اشــاره کرد و افزود‪ :‬کانون در راستای‬ ‫این عضویت و با توجه به وظایف ذاتی خود‪ ،‬امســال با همراهی و‬ ‫همکاری عالقه مندان به ایــن خودروها‪ ،‬اقدام به راه اندازی کمیته‬ ‫وسیله های نقلیه تاریخی در ‪ ۳۱‬استان کشور کرده است‪ .‬وظیفه این‬ ‫کمیته ها که از سوی عالقه مندان و یا به نوعی عاشقان خودروهای‬ ‫کالســیک‪ ،‬مدیریت و اداره می شود‪ ،‬برگزاری همایش‪ ،‬نمایشگاه‪،‬‬ ‫گردهمایی و انواع رالی است که با کمک حامیان مالی در استان ها‬ ‫برگزار می شود‪ .‬به گفته مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی‪ ،‬دارندگان و مالکان وسیله های نقلیه تاریخی با قدمت‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬سال و دارای اصالت کالبدی و سالمت فنی‪ ،‬می توانند‬ ‫برای ثبت نام خودرو در ســامانه دریافت پالک تاریخی به نشــانی‬ ‫اینترنتی ‪ www.taci.ir‬مراجعه کنند‪ .‬بر اســاس مصوبه هیات‬ ‫وزیران‪ ،‬در اردیبهشــت ماه ‪ ۱۳۸۹‬ایین نامه شناسایی و صیانت از‬ ‫وسیله های نقلیه تاریخی (اصالحیه ‪ ۱۷‬شهریور ‪ )۱۳۹۵‬به تصویب‬ ‫رســید و بر اساس ماده ‪ ۲‬این مصوبه به منظور شناسایی مصادیق‬ ‫خودروهــای تاریخی و اتخاذ تدابیر هماهنگ برای حفظ و صیانت‬ ‫از ان ها‪ ،‬کارگروهی با حضــور نمایندگان وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫ن حفاظت‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی به عنوان رییس‪ ،‬سازما ‬ ‫محیط زیست‪ ،‬وزارت ورزش و جوانان (فدراسیون موتور سواری و‬ ‫اتومبیلرانی)‪ ،‬معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی جمهوری اسالمی ایران تشکیل شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران‪ :‬بیش از ‪ 30‬فیلم مساله دار در دولت قبل مجوز گرفته اند‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫گزارش‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی اعالم کرد‪:‬‬ ‫برخورد با گرانفروشی‬ ‫بلیتهواپیما‬ ‫بر اســاس نرخنام ه جدید پروازهای داخلی‪ ،‬قیمت بلیت‬ ‫هواپیما با کاهش ‪ ۱۰‬تا حدود ‪ ۳۰‬درصدی مواجه شد و‬ ‫قرار بود ایرالین ها از ابتدای اذر ماه مطابق با این نرخنامه‬ ‫نسبت به بلیت فروشی اقدام کنند‪ .‬اما طی روزهای گذشته‬ ‫برخی از ایرالین ها همچنان بلیت بعضی از پروازهای خود‬ ‫را باالتر از قیمت مصوب فروختند و این مســئله ســبب‬ ‫اعتراض مردم در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی‬ ‫شــد‪ .‬رستم قاســمی ‪-‬وزیر راه و شهرسازی‪ -‬نیز ضمن‬ ‫تاکید بر الزام ایرالین ها با تعدیل ‪ ۱۵‬درصدی قیمت بلیت‬ ‫هواپیما‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با لغو محدودیت کرونایی در پروازهای‬ ‫داخلی؛ تمامی ایرالین ها باید ضمن تعدیل ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫قیمت بلیط هواپیما‪ ،‬تمام خدمات گذشــته را به حالت‬ ‫عــادی بازگردانند‪ .‬وی تصریح کــرد‪ :‬در این خصوص با‬ ‫شرکت هایی که اقدام به فروش بلیط با قیمت باالتر از نرخ‬ ‫مصوب کنند‪ ،‬برخورد جدی خواهد شد‪ .‬محمد محمدی‬ ‫بخش ‪-‬رییس سازمان هواپیمایی کشوری‪ -‬در گفت وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬شرکت های هواپیمایی مختلف می توانند‬ ‫بر اساس نرخنامه اعالم شده در پروازهای داخلی قیمت‬ ‫بلیت هواپیما را به صورت شناور و بسته به وضعیت عرضه‬ ‫و تقاضا تنظیم کنند و کالس نرخی نیز بر همین اساس‬ ‫تعریف شده است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایا‬ ‫نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای مختلف می تواند تنها در‬ ‫سقف نرخی فروخته شود یا اینکه باید شناور باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اینگونه نیست که شرکت های هواپیمایی بلیت پروازهای‬ ‫خود را تنها در سقف نرخی مشخص شده عرضه کنند و‬ ‫بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته نرخ ها شناور است‪.‬‬ ‫البته اگر چنانچه مانند روزهای گذشــته شرکتی قیمت‬ ‫بلیــت پرواز خود را پایین تر از حداقل نرخ تعیین شــده‬ ‫عرضــه کند نیز به او تذکر می دهیم چرا که باید منفعت‬ ‫مردم و منفعت ســازمانی هر دو با هم دیده شود‪ .‬رییس‬ ‫سازمان هواپیمایی کشــوری ادامه داد‪ :‬اگر مردم شاهد‬ ‫گرانفروشی بلیت هواپیما در هر یک از مسیرهای پروازی‬ ‫داخلی بودند می توانند از طرق مختلف این مســئله را به‬ ‫اطالع ســازمان هواپیمایی کشوری برسانند که از طریق‬ ‫بخش حقوق مســافر در سایت این ســازمان و از طریق‬ ‫سایت انجمن شــرکت های هواپیمایی قابل انجام است‪.‬‬ ‫مســلما با این تخلفات به صورت جدی برخورد خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬محمدی بخش گفت‪ :‬بازرســان سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری در همه فرودگاه های کشور حضور دارند و رصد‬ ‫کاملی نیز به صورت انالین بر روند بلیت فروشی صورت‬ ‫می گیرد و به محض اینکه با تخلفی از جمله گرانفروشی‬ ‫بلیت هواپیما مواجه شــویم با ان برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته از مردم می خواهیم که به هیچ وجه‬ ‫بلیت هواپیما را از سایت های غیرمعتبر خریداری نکنند‬ ‫چرا که این ســایت ها مجوزهای الزم را ندارند و ممکن‬ ‫است هر تخلفی مرتکب شوند بنابراین مسافران باید حتما‬ ‫نسبت به انتخاب سایت ها و اژانس های مسافرتی معتبر‬ ‫دقت داشته باشند‪.‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫با روزنامه‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫مطالبات مردم لرستان از دولت‪« :‬معیشت»‪« ،‬بیکاری» و «اقتصاد» شاه بیت مشکالت!‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش قیمت مسکن‬ ‫در غرب تهران‬ ‫رشد قیمت مسکن طی سال های گذشته به ویژه از سال‬ ‫‪ ۹۸‬تاکنون فعاالن این بازار و نیز مردم عادی را شــوکه‬ ‫کرد‪ ،‬تا جایی که بسیاری از کارشناسان این رشد را جدا‬ ‫از تورم و افزایــش قیمت ارز تحلیل می کردند‪ ،‬اما تعداد‬ ‫قابل توجهی از کارشناســان نیز این شاخص‪ ،‬را بی تاثیر‬ ‫نمی دانستند‪ .‬غرب استان تهران نیز از این قاعده مستثنی‬ ‫نبود و مســکن در این مناطق شاهد افزایش قیمت قابل‬ ‫توجه بود‪ ،‬اما پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و‬ ‫با توجه به عزم جدی دولت سیزدهم برای ساخت ساالنه‬ ‫یک میلیون واحد مسکونی‪ ،‬ترمز قیمت مسکن در کشور‬ ‫و نیز غرب اســتان تهران کشیده شد‪ .‬اکنون بررسی های‬ ‫نشــان می دهد طی ماه های اخیر قیمت مسکن در رباط‬ ‫کریم‪ ،‬پرند‪ ،‬نصیرشهر‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬نسیم شهر‪ ،‬گلستان و‬ ‫دیگر مناطق غرب این استان نه تنها گران نشده که ارزان‬ ‫هم شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۰‬درصدی قیمت مسکن در غرب تهران‬ ‫اما در این شــرایط ســوالی که در ذهن اغلب افراد ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬این است‪ ،‬که «ایا این کاهش قیمت به این معنا‬ ‫است که اکنون وقت خرید خانه است؟»‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫مشاورین امالک شهرســتان رباط کریم در پاسخ به این‬ ‫سوال می گوید‪ :‬امارها نشان می دهد متوسط قیمت یک‬ ‫متر اپارتمان در رباط کریم‪ ،‬پرند و نصیرشــهر بین ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد کاهش داشــته است‪ .‬احمد محمد حسنی‬ ‫افت قیمت مســکن را یکی از نشانه های ورود مسکن به‬ ‫دوره رکود چند ســاله دانست و افزود‪ :‬اصوالً بازار مسکن‬ ‫بعد از جهش قیمتی‪ ،‬دچار رکود می شــود‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬وعده های دولت برای ســاخت مســکن در کاهش‬ ‫قیمت مسکن بی تاثیر نیست‪ ،‬اما دلیل اصلی این رکود‬ ‫نیز کاهش قدرت خرید مردم است‪ ،‬چرا که اکنون مردم‬ ‫توان خرید جدید ندارند و متقاضیان در چنین شرایطی‬ ‫شروع به پس انداز می کنند تا به بازار مسکن برگردند‪ .‬این‬ ‫فعال بازار مسکن افزود‪ :‬اکنون بازار مسکن در مقایسه با‬ ‫دیگر بازارها حباب دارد و پیش بینی می شود که افزایش‬ ‫قیمت مسکن در چند سال اینده کمتر از رشد تورم باشد‪.‬‬ ‫محمدحسنی اضافه کرد‪ :‬بر این اساس کسانی که در بازار‬ ‫مسکن سرمایه گذاری می کنند از تورم جا می مانند‪ .‬وی‬ ‫معتقد است رکود اغاز شده بازار مسکن تا چند سال اینده‬ ‫ادامه دارد و از انجایی که معامالت کم شده و فروشندگان‬ ‫می خواهند واحد مســکونی خود را به ســرمایه دیگری‬ ‫تبدیل کنند‪ ،‬حتی بــا اندکی کاهش قیمت این فرصت‬ ‫می تواند برای کســانی که به دنبال خرید خانه هســتند‬ ‫مناسب باشد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی فروشندگان مسکن در میان‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی خریداران در اسالمشهر‬ ‫یکی از مشاوران امالک در اسالمشهر نیز از افزایش تعداد‬ ‫فروشــندگان مسکن در نیمه دوم ابان ماه نسبت به نیم‬ ‫اول این ماه و نیز مهر سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬حدودا ً‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصدی متقاضیان برای فروش مسکن را شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬وی این افزایش متقاضیان فروش را سبب کاهش‬ ‫قیمت دانست و در تشریح دلیل این امر گفت‪ :‬معامالت‬ ‫مســکن در پاییز همواره با کاهش مواجه است و از سوی‬ ‫دیگر نباید تاثیر روانی اغاز ثبت نام برای واحدهای جهش‬ ‫تولید و تامین مسکن توسط دولت را در این کاهش قیمت‬ ‫بی تاثیر دانســت‪ .‬این فعال بازار مسکن گفت‪ :‬هم زمان‬ ‫با افزایش تعداد فروشــندگان شاهد کاهش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫تعداد خریداران در بازار هستیم و همین امر به نظر بنده‬ ‫ســبب تداوم کاهش قیمت ها خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این ســوالی که ایا اکنون وقت خرید مسکن است‪ ،‬یا‬ ‫خیر‪ ،‬گفت‪ :‬پاســخ به این سوال به قصد خریدار بستگی‬ ‫دارد‪ ،‬به نظر من اگر خرید مسکن برای استفاده شخصی‬ ‫و نیاز به مســکن باشد‪ ،‬اکنون زمان مناسبی برای خرید‬ ‫است‪ ،‬اما اگر با نیت سرمایه گذاری قصد خرید مسکن را‬ ‫داریم‪ ،‬به نظر نمی رسد‪ ،‬قیمت کنونی کف قیمتی باشد‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬عزم جدی و برنامه های دولت برای ساخت‬ ‫سالیانه یک میلیون واحد مسکونی سبب ایجاد جو روانی‬ ‫مناســب و ارامش در بازار مسکن شده است‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی اغاز فرایند ثبت نام بــرای واحدهای نهضت ملی‬ ‫مسکن از عوامل کاهش انتظارات تورمی در بازار مسکن‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫در استانه سفر رئیس جمهور به لرستان در میان مردم حاضر شدیم و بی واسطه مطالبات ان ها را منعکس کردیم‪ ،‬با ویدئوهای روزانه خبرگزاری مهر همراه باشید‪ .‬با توجه به اینکه در جریان سفر رئیس جمهور به‬ ‫استانلرستانفرصتدیدارحضوریبامردمهمهشهرستان هایاستانفراهمنخواهدشددرشهرستان هایمختلفبهمیانمردمرفته اندوتریبوناینرسانهرابرایانتقالمسائل‪،‬مشکالتومطالباتخودرادر‬ ‫اختیاران هاگذاشته اند‪.‬ویدئویامروزمربوطبهمطالباتمردمشهرستانسلسلهدرشمالاستانلرستاناست‪.‬مرکزاینشهرستان«الشتر»بودهومردمانبهزبانلکیتکلممی کنند‪.‬اینشهرستانازشمالبه‬ ‫شهرستان نهاوند‪ ،‬از جنوب به شهرستان چگنی‪ ،‬از جنوب شرق به شهرستان خرم اباد‪ ،‬از شمال غرب به شهرستان دلفان و از شمال شرق به شهرستان بروجرد منتهی می شود‪ .‬در این ویدئو مردم این شهرستان‬ ‫عمده مشکالت خود را در حوزه اقتصادی‪ ،‬وضعیت معیشت و بازار‪ ،‬گرانی و تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تخصیص اب بخش کشاورزی‪ ،‬عدم رسیدگی به مشکالت عشایر و دامداران‪ ،‬نبود صنعت فعال و مهاجرت جوانان جویای‬ ‫کاراعالمکردند‪.‬همچنیندراستانهسفررئیس جمهورواعضایکابینهبهاستانلرستاندرسلسلهگزارش هاییضمنطرحبرخیمسائلایناستان‪،‬بسترطرحمطالباتوخواسته هایمردمرافراهمخواهدکرد‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین‪:‬‬ ‫ابرتحولبزرگیپیشرویملتایرانخواهدبود‬ ‫رئیس ســازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه یک ابرتحول بزرگ پیش روی ملت ایران خواهد بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اســام در حال فتح ســنگرهای کلیدی جهان اســت و ما وارد مرحله جدیدی از تاریخ شدیم‪.‬‬ ‫سردار غالمرضا ســلیمانی امروز در همایش بزرگ یاران سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مصلی‬ ‫بزرگ امام خامنه ای رفســنجان به نقش افرینی بســیجیان در دوران دفاع مقدس اشاره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫جوانان داوطلب انقالبی در عرصه تثبیت انقالب اسالمی نقش بی بدیلی داشتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین در تشریح جنگ هشت ساله که یک تجاوز گسترده با پشتیبانی نظام‬ ‫سلطه‪ ،‬استکبار جهانی و اروپایی ها بود‪ ،‬گفت‪ :‬جنگ با حمایت کشورهای مرتجع منطقه و بلوک شرق‬ ‫و غرب اغاز شــد و فصل جدیدی از نقش افرینی ملت ایران در قالب تشــکیالت مردمی بسیج شکل‬ ‫گرفــت‪ ،‬در حالی که ما به هیچ وجه اماده ورود به جنگ گســترده نبودیم اما راهبرد امام راحل این‬ ‫بود که اگر تهدیدی علیه نظام اغاز شود با حضور مردم با تمسک به فرهنگ ایثار و شهادت باید وارد‬ ‫میدان شویم و همین گونه شد و ان تهدید بزرگ تبدیل به گنجینه ناتمام شد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در دفاع مقدس دشمن را در دستیابی به اهداف خود ناکام گذاشتیم و یک الگوی جدید‬ ‫دفاعی بنیان گذاشــته شد‪ ،‬ان الگویی که ســردار دل ها و فرمانده پرافتخار مقاومت در سطح منطقه‬ ‫مقاومت پیاده سازی کرد و با تاسی به ان الگو‪ ،‬جبهه مقاومت را شکل داد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد‪ :‬لشــکر ثاراهلل ها توسط فرزندان داوطلب مردم استان‬ ‫کرمان و میهن اســامی در مقابل دشمن شکل گرفت‪ ،‬گردان ‪ ۴۱۰‬غواص رفسنجان سازمان یافت و‬ ‫این ها فرزندان این مردم بودند که از اموزشــگاه‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬مزرعه‪ ،‬محیط کار و همه اقشار در سنین‬ ‫نوجوانی‪ ،‬جوانی و کهنسالی به میدان نبرد می امدند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه در گام دوم انقالب قرار داریم و گام اول چله پرافتخار انقالب و نظام اســامی با‬ ‫کوله بار و گنجینه بی بدیلی از تجربیات گران بها را پشــت ســر گذاشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت های فراوان و‬ ‫کم نظیری در کشــور داریم و رهبر انقالب با بیانیه گام دوم‪ ،‬نقشــه راه ملــت ایران را برای چله دوم‬ ‫ترسیم کردند‪.‬‬ ‫ســردار ســلیمانی خاطرنشان کرد‪ :‬گام اول در ســایه یک ابرتحول بزرگ در قرن چهاردهم رخ داد و‬ ‫انقالب اســامی مستقر شد و بیش از چهل سال پای ارمان های این نظام مقاومت و فداکاری شد که‬ ‫صدها هزار شهید‪ ،‬جانباز‪ ،‬ازاده و نیروهای فداکار در میدان سند مقاومت و پیروزی های مستمر ملت‬ ‫ایران اســت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬در گام دوم انقالب که مصادف با قرن پانزدهم اســت‪ ،‬در انتظار تحول‬ ‫دیگری هستیم‪ ،‬گام دوم می خواهد به ما تفهیم کند که در ادامه راه با امید به پیروزی و محورقراردادن‬ ‫جوانان در حرکت و نقش افرینی و با روحیه جهادی و بسیجی با تکیه بر ظرفیت های گام اول در انتظار‬ ‫شکل گیری تمدن نوین اسالمی هستیم که ابرتحول است‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی با اشاره به سخنان گهربار رهبر معظم انقالب در ‪ 17‬ربیع االول‪ ،‬که شکل گیری تمدن‬ ‫اســامی را منوط به قرارگرفتن کشورهای مسلمان در کنار هم دانستند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬اینکه نظام سلطه‬ ‫هنوز در پی جدایی ملت های مســلمان اســت و روی ان سرمایه گذاری می کند‪ ،‬دلیلش این است که‬ ‫ظرفیت های جهان اســام را می شناســد و با ظرفیت های ملت ایران اشنایی دارد‪ ،‬عظمت جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را دیده و پیشرفت و توسعه تفکر انقالبی را در جهان اسالم حس کرده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با ذکر این مطلب که بســیج در گام اول به عنوان تشــکیالت انقالب اسالمی تحت فرمان‬ ‫امام نقش افرینی های به موقع و به اندازه خود را انجام داده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬بنا بر این است که با هدایت‬ ‫رهبر معظم انقالب در گام دوم با حضور همه اقشار در عرصه های مختلف نقش افرینی کند و به عنوان‬ ‫یک نیروی فداکار و ایثارگر در میدان باشد و برای طی این مسیر سند راهبردی بسیج به تصویب مقام‬ ‫معظم رهبری رسیده است‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی ادامه داد‪ :‬پایگاه های بسیج تقویت خواهد شد و شبکه مردمی سایبری انقالب اسالمی‬ ‫شکل خواهد گرفت و جهاد فرهنگی اجتماعی امتداد خواهد یافت و اقتصاد مقاومتی ما در مسیر رشد‬ ‫شکوفایی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تمرکز بر اســتیفای حقوق مستضعفان و کم کردن فاصله فقیر و غنی و توزیع عادالنه‬ ‫ثروت‪ ،‬همچنین امادگی مقابله با دشــمنانی که در همه شــئون ما را هدف گرفتند و علیه ارزش ها و‬ ‫باورهای ما و علیه حقوق غیرقابل انکار ملت ایران با رسانه های خود اقدام به نشر اکاذیب می کنند‪ ،‬در‬ ‫دســتور کار قرار دارد‪ .‬سردار سلیمانی همچنین اضافه کرد‪ :‬دفاع از استقالل و ازادی ملت و تمرکز به‬ ‫سبک زندگی ایرانی اسالمی از دیگر برنامه های بسیج بوده و این کارهایی که ذکر شد از یک تشکیالت‬ ‫گسترده که گوش به فرمان امام مسلمین دارد‪ ،‬برخواهد امد‪ ،‬همان طور که این تشکیالت توانست در‬ ‫دوران دفاع مقدس بزرگترین تهدیدها را از بین ببرد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود ابراز کرد‪ :‬مکتب حاج قاســم الگوی دفاع مقدس اســت که در‬ ‫جبهه های مقاومت توسعه پیدا کرد و تکثیر شد و شهادت ان فرمانده بزرگ افتخار جهان اسالم موجی‬ ‫از همراهی و عظمت در ایران و در ســطح کشورهای مسلمان و غیرمسلمان خلق کرد و در این راه و‬ ‫مکتب هیج ابهامی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه خداوند ملت ایران را یاری خواهد کرد و قدم های این‬ ‫ملــت را ثابت می کند و یک ابرتحول بزرگ پیش روی ملت ایران خواهد بود‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬اســام در‬ ‫حال فتح ســنگرهای کلیدی جهان است و ما وارد مرحله جدیدی از تاریخ شدیم که متن ان نابودی‬ ‫صهیونیست هاست که امروز دچار بحران موجودیت شده اند‪.‬‬ ‫اینجا بافت تاریخی فراموش شده است؛‬ ‫بادگیرهای سنتی کرمان به باد می روند!‬ ‫توجه به گردشــگری و بناهای تاریخــی کرمان همواره در فراز و‬ ‫نشیب های سینوســی گرفتار بوده اســت و بدون شک در حال‬ ‫حاضر نیز نگاه مدیریت ارشد اســتان انچنان که باید به صنعت‬ ‫گردشگری حمایتی نیســت‪ .‬عدم اتمام پروژه های در دست اجرا‬ ‫از ســال های قبل‪ ،‬عدم تعریف طرح های قابل توجه گردشگری و‬ ‫مرمت اثار تاریخی و توسعه زیر ساخت های گردشگری در عمل‬ ‫موجب شده این صنعت استان کرمان در پسا کرونا هم چشم انداز‬ ‫مناسبی نداشته باشــد‪ .‬هم اکنون پروژه هایی مانند عمارت شتر‬ ‫گلو‪ ،‬ســاماندهی باغ هرندی کرمان‪ ،‬ساماندهی باغ کالنتر‪ ،‬حمام‬ ‫باغ هلل و بزرگترین خانه خشتی ایران در رفسنجان و بازار کرمان‬ ‫و دهها کاروانسرا در این مجموعه معطل مانده و طرح ساماندهی‬ ‫قلعه دختر و قلعه اردشــیر هم که نیاز به حمایت مدیران ارشــد‬ ‫کرمان دارد رها شده است‪.‬‬ ‫بافت تاریخی کرمان جزیره ای شده است‬ ‫در این میان بافت تاریخی کرمان در گذر دهه های اخیر رفته رفته‬ ‫نابود شده و از بافت غنی تاریخی کرمان فقط چند خانه تاریخی‬ ‫مجزا در شهر باقیمانده است که اکثرا ً در حال فرسودگی و تخریب‬ ‫هستند‪ .‬در این میان هر چند یزد به شهر بادگیرها شهرت یافته‬ ‫که البته این امر هم به دلیل توجه مســئوالن این شهر به اثار و‬ ‫نمادهای تاریخی اســت که منجر به ثبت جهانی این شــهر نیز‬ ‫شــده اســت اما کرمان هم بادگیرهای متعدد و بسیاری در خود‬ ‫جای داده که اکثرا ً تخریب و یا در حال تخریب شــدن هستند و‬ ‫کســی هم به این مهم توجه ندارد‪ .‬با کمی دقت می توان تفاوت‬ ‫گردشگری در یزد و کرمان را در همین مساله یافت‪ .‬دهها بادگیر‬ ‫در استان کرمان در حال تخریب کامل هستند و این در حالیست‬ ‫که خانه های تاریخی کرمــان نیز گه گاه زیر تیغ لودر می روند و‬ ‫چنــد ماه بعد جای این خانه هــا را برج های چند طبقه می گیرد‬ ‫دهها بادگیر در استان کرمان در حال تخریب کامل هستند و این‬ ‫در حالیست که خانه های تاریخی کرمان نیز گه گاه زیر تیغ لودر‬ ‫می روند و چند ماه بعــد جای این خانه ها را برج های چند طبقه‬ ‫می گیرد این مســاله را به سادگی می توان در مرکز و شرق شهر‬ ‫کرمان مشــاهده کرد‪ .‬معاون میراث فرهنگی کرمان در خصوص‬ ‫مرمت بادگیرهای کرمان بیان کرد‪ :‬به طور خاص بادگیر شاخص‬ ‫استان کرمان بادگیر چپقی اســت که در سیرجان قرار گرفته و‬ ‫الگویی از دود کش های کشتی است که در گذشته برای نگهداری‬ ‫دارو اســتفاده می شده و محیط به قدری خنک می شده که در‬ ‫ان داروها برای مدتها باقی می ماندند‪ .‬مجتبی شفیعی گفت‪ :‬شهر‬ ‫کرمان نیز دارای بادگیرهای زیبا و منحصر به فرد است که سعی‬ ‫در احیا و مرمت انها داریم‪.‬‬ ‫بادگیر چپقی وضعیت مناسبی ندارد‬ ‫بررســی های میدانی در سیرجان از وضعیت بسیار اسفبار بادگیر‬ ‫چپقی سیرجان خبر می دهد به طوری که این بنا در ماه های اخیر‬ ‫بــه مکانی برای تجمع معتادان تبدیل شــده و هر چند ظاهر بنا‬ ‫مطلوب است اما داخل این بادگیر و محوطه ان از وضعیت بسیار‬ ‫نا مناسبی برخوردار است و داخل بنا مملو از مکان هایی است که‬ ‫معتادان اقدام به بر افروختن اتش می کنند‪ .‬بادگیر منحصر به فرد‬ ‫دیگر استان کرمان بادگیر خانه لطفعلی زاده است این بنا که یکی‬ ‫از زیباترین بادگیرهای ایرانی محســوب می شود از نظر ساختار و‬ ‫استفاده از مصالح در نوع خود بی نظیر است اما این بادگیر هم در‬ ‫معــرض تخریب جدی قرار دارد و هر چند که این بنا در مالکیت‬ ‫راه و شهرســازی است اما به نظر می رسد از سوی این اداره هیچ‬ ‫اراده ای برای مرمت بنا وجود ندارد‪.‬‬ ‫مصوبه های بی ثمر برای مرمت بافت تاریخی‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اجزای خانه های تاریخــی کرمان به دلیل بزرگ‬ ‫بودن این خانه بســیار مفصل و کامل اســت که شامل تابستان‬ ‫نشین‪ ،‬زمستان نشین‪ ،‬هشتی‪ ،‬سالن‪ ،‬هشتی‪ ،‬حوض‪ ،‬داالن‪ ،‬ایوان‬ ‫و باغچه و زیر زمین است که البته شاخص ترین بنای این خانه ها‬ ‫بادگیرهای بزرگ و بسیار زیبا است که اکثرا ً تخریب شده است و‬ ‫یا البالی ســاختمان های جدید قرار گرفته اند‪ .‬توجه به مهمترین‬ ‫پتانســیل اقتصادی شهر کرمان یعنی بناهای تاریخی و گسترش‬ ‫زمینه صنعت گردشگری یکی از ضروریات استان کرمان است که‬ ‫این روزها نه تنها هیچ دلســوزی ندارد بلکه کام ً‬ ‫ال فراموش شده‬ ‫و در بهترین حالت به مصوبه های کاغذی تبدیل شده که در حد‬ ‫شعار مانده اند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت اذربایجان شرقی‪:‬‬ ‫واگذاری خودرو از طریق قرعه کشی ممنوع!‬ ‫رئیس سازمان صمت اذربایجان شرقی از تصمیم وزیر صمت مبنی بر‬ ‫جلوگیری از واگذاری خودرو از طریق قرعه کشی خبر داد‪ .‬غالمعلی‬ ‫راســتی در تبریز‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان یک قیمت برای خودرو‬ ‫دارند که طی ضوابطی تعیین و اعالم می کنند و با همین قیمت ها هم‬ ‫خودروهای خود را به فروش می رسانند‪ .‬وی افزود‪ :‬اخیرا صحبت هایی‬ ‫مبنی بر افزایش قیمت خودرو به صورت دولتی مطرح بود که جلوی‬ ‫ان گرفته شد و در حال حاضر افزایش قیمت خودرو به صورت دولتی‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد؛ اما افزایش قیمت خودرو در بازار ازاد طبیعی است‪.‬‬ ‫راستی یاداور شد‪ :‬وزیر صمت قول داده جلوی توزیع خودرو به شکل‬ ‫قرعه کشی را بگیرد‪ .‬رئیس سازمان صمت اذربایجان شرقی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اخیرا بنده با مهندس مقیمی مدیرعامل شــرکت ایران خودرو‬ ‫جلسه ای داشتیم که اعالم کردند‪ ،‬اقای وزیر به خودروسازان تکلیف‬ ‫کرده‪‎‬اند تولید را افزایش دهند؛ ما نیز ناچاریم شــبانه روز کار کنیم‪.‬‬ ‫این مسوول خاطرنشــان کرد‪ :‬در واقع شرکت های خودروسازی در‬ ‫استان ها نیز موظف هستند تولید خود را افزایش دهند‪ .‬راستی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگر این افزایش تولید در شرکت های خودروسازی سایپا و ایران‬ ‫خودرو تاثیرگذار باشد‪ ،‬جلوی واگذاری ها از طریق قرعه کشی ها گرفته‬ ‫شود و مردم هر وقت خواستند بتوانند خودرو را با قیمت مصوب از‬ ‫نمایندگی ها خریداری کنند‪ ،‬افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو معنا و‬ ‫مفهوم خود را از دست خواهد داد‪ .‬وی اساسی ترین اقدام در کاهش‬ ‫قیمت و افزایش کیفیت خودروهای تولیدی داخل را افزایش میزان‬ ‫تولید اعالم و اضافه کرد‪ :‬اگر سیاست های دکتر فاطمی امین بخوبی‬ ‫اجرا شــود‪ ،‬اختالفات و دوگانگی بــازار ازاد و قیمت دولتی کاهش‬ ‫خواهد یافت و حتی به صفر خواهد رسید‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیس اتحادیه بارفروشــان گفت‪ :‬اجازه نخواهیم داد قیمت میوه برای شب یلدا باال رود‪ .‬مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه برای تامین میوه شب یلدا برنامه ریزی های الزم انجام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬عالوه بر پرتقال و سیب و کیوی‪ ،‬انار و هندوانه برای شب یلدا تقاضای بسیاری دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به دلیل همین تقاضای باال قرار است بار هندوانه زیادی از‬ ‫میناب و بار انار نیز از ساوه و شیراز‪ ،‬دماوند به میدان مرکزی میوه وتره بار برسد‪ .‬البته مقداری هم از این اقالم دپو کرده ایم که قیمت ها باال نرود‪ .‬رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه‬ ‫کرد‪:‬ســایر میوه جات یعنی پرتقال‪ ،‬نارنگی و کیوی هم به صورت فراوان در بازار وجود دارد‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬با هماهنگی های صورت گرفته عرضه این اقالم را بیشتر خواهیم‬ ‫کرد و اجازه نمی دهیم که قیمت ها باال رود‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت اعالم کرد‬ ‫کارتواکسن؛یکیازشروطورودبهایران‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به ‪ ۳۲‬جهش در واریات «اُمیکرون» کرونا و سرعت‬ ‫بیماری زایی ان‪ ،‬در عین حال بر لزوم واکسیناســیون علیه این بیماری در واکسن نزده ها‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬اکنونهمه انواع واکســن در کشور موجود است و ذخیره ‪ ۵۰‬روز اینده را‬ ‫هم داریم‪.‬‬ ‫دکتر کمال حیدری در حاشــیه همایش رهاورد ملی خدمت؛ ‪ ۱۰۰‬روز توفیق خدمت‪ ۱۰۰ ،‬میلیون‬ ‫دز تزریق ســامت‪ ،‬در جمع خبرنگاران‪ ،‬با تشکر از همراهی مردم در زمینه واکسیناسیون علیه کرونا‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ ۸۳‬درصد جمعیت هدف باالی ‪ ۱۲‬ســال‪ ،‬واکســن کرونا دریافت کردند و این باعث شد‬ ‫مردم پایه ای از ایمنی داشــته باشــند و این مقداری از اسیب های بستری و فوت را کاهش داد‪ .‬البته‬ ‫نه اینکه واکســن همه مشــکالت را رفع کند اما بهترین اســتراتژی اســت‪ .‬در کنار ان بحث رعایت‬ ‫دستورالعمل ها بسیار برای ما اهمیت دارد‪ .‬همان تعداد محدودی که واکسن را دریافت نکردند‪ ،‬بیشتر‬ ‫در خطر هستند و اگر ویروس در گردش باشد چه بسا کسانی که واکسن زدند هم ممکن است مبتال‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در بحــث رعایت پروتکل های بهداشــتی وضعیت چندان خوبی نداریم و حــدود ‪ ۴۷.۶‬درصد رعایت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی اســت که نگران کننده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در کشــورهای اروپایی که‬ ‫واکسیناســیون از ما باالتر هم بود با این خیال اقدام به بازگشــایی هایی کردند و موج ششــم در ان‬ ‫کشــورها رخ داد‪ .‬خوشــبختانه ما موج ششم نداشــتیم ولی اگر فعالیت ها توسط مردم کنترل نشود‪،‬‬ ‫نمی توان موضوع را چندان مدیریت کرد و نقش مردم در خودمراقبتی مهم است‪ .‬االن افراد باالی ‪۶۰‬‬ ‫سال و بیماران خاص باید برای دریافت دز سوم مراجعه کنند که یکی از راه های مقابله با موج بعدی‬ ‫همین موضوع است‪.‬‬ ‫حیدری ادامه داد‪ :‬اخرین جهش کرونا که در افریقای جنوبی مشــاهده شــده است‪ ،‬عجیب و غریب‬ ‫اســت از این باب که ‪ ۳۲‬جهش در این سویه جدید مشاهده شده است که سرعت بیماری زایی ان و‬ ‫درمانش را اندکی ســخت تر می کند‪ .‬انچه که همکاران ما موظف بودند همکاری با وزارت خارجه بود‬ ‫که مراوده با کشورهای الوده به این سویه جدید را متوقف کنند‪ .‬همه فعالیت های اجتماعی اغاز شده‬ ‫است و مردم باید خودشان هم رعایت کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگر فردی بیماری زمینــه ای و چاقی مفرط دارد و به عنوان مثال می داند ممکن اســت‬ ‫پروتکل ها به درســتی در مترو رعایت نشود باید از حضور در ان محل خودداری کند و سعی کند در‬ ‫محل پرتردد نباشد‪ .‬میزان استفاده از ماسک ‪ ۵۰‬درصد است و این امر باید اصالح شود‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از دانشگاه های علوم پزشکی خواستیم برای اطالع رسانی‬ ‫به مردم برنامه ریزی کنند که توزیع واکسن ها مشخص باشد‪ .‬تعداد مراکز واکسیناسیون ‪ ۱۳۲۲‬مرکز‬ ‫اســت که سهمیه ها متفاوت است و دانشــگاه ها باید اطالع رسانی صحیح انجام دهند‪ .‬االن همه انواع‬ ‫واکسن در کشور موجود است و ذخیره ‪ ۵۰‬روز اینده را هم داریم‪.‬‬ ‫او درباره شرایط ورود مسافران به کشور ادامه داد‪ :‬یکی از شرایط ورود به کشور کارت واکسن است‬ ‫و طبیعتا مراجعه به کشور از کشورهای الوده حساسیت بیشتری برایمان دارد و اگر فرد عالئم داشته‬ ‫باشــد بررسی شده و از او تست گرفته می شود و وزارت راه و ترابری مکانی برای قرنطینه افراد الوده‬ ‫در نظر گرفته است و اگر مجددا تست فرد منفی شود می تواند از قرنطینه خارج شود‪.‬‬ ‫وی درباره نیروی انسانی در حوزه بهداشت نیز گفت‪ :‬کمبود نیروی انسانی در مجموعه ما یک مسئله‬ ‫اساسی است که در ستاد ملی کرونا مطرح شد‪ .‬تکالیف ما در حوزه بهداشت سنگین و نیروها محدود‬ ‫است و این یک نقطه ضعف ما است و دستور ان بود که جلسه ای با وزارتخانه های راه و کشور بگذاریم‬ ‫که مراقبت های مرزی را تقویت کنیم و بر همین اساس قرار شد بر نظارت بر فرودگاه امام و ‪ ۸۲‬پایگاه‬ ‫مرزی دیگر اهتمام ورزیم‪.‬‬ ‫ترددتمامتاکسی هاوموتورسیکلت هایکاربراتوریممنوعمی شود‬ ‫معاون محیط زیســت تهران گفت‪ :‬از ابتدای ســال اینده تردد‬ ‫تمام تاکسی ها و موتورســیکلت های کاربراتوری در سطح شهر‬ ‫تهران ممنوع می شود‪ .‬زهره عبادی معاون محیط زیست انسانی‬ ‫اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران‪ ،‬علل الودگی هوای‬ ‫تهران را تشریح کرد‪.‬‬ ‫وی در خصــوص علــل الودگی هوای تهران گفــت‪ 40 :‬درصد‬ ‫الودگی هوای تهران مربوط به منابع ســاکن و ثابت و حدود ‪60‬‬ ‫درصــد از الودگی هوای پایتخت هم مربــوط به منابع متحرک‬ ‫است‪ .‬کارخانه ها‪ ،‬نیروگاه ها‪ ،‬پاالیشــگاه ها‪ ،‬پایانه ها و واحدهای‬ ‫مســکونی و تجاری منابع ثابت و وســائل نقلیه منابع متحرک‬ ‫الودگی هوا هســتند‪ .‬معاون محیط زیست استان تهران با بیان‬ ‫اینکه شــاخص الودگی هوای تهران (دیروز شــنبه ‪ 6‬اذر) بین‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 150‬و برای گروه های حســاس در شــرایط ناسالم قرار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاســفانه از ابتدای ابــان ماه به علت کاهش دما و‬ ‫وقوع پدیده وارونگی دمایی با این شرایط مواجهیم‪.‬‬ ‫عبادی با تاکید بر وجــود راه حل های کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و‬ ‫بلند مدت برای رفع الودگی هوا‪ ،‬افزود‪ :‬دستگاه های مسئول برای‬ ‫حل این معضل باید بــه تکالیف خود در قانون هوای پاک عمل‬ ‫کنند‪ .‬معاون محیط زیســت انســانی‪ ،‬مهمترین عامل الودگی‬ ‫حــد صنعتی و خدماتی‬ ‫هوای تهــران را بارگذاری های بیش از‬ ‫ّ‬ ‫در استان تهران دانســت و اظهار داشت‪ :‬این بارگذاری ها باعث‬ ‫افزایش نرخ مهاجرت و زیاد شــدن منابــع متحرک الودگی در‬ ‫تهران شده اســت‪ .‬عبادی با بیان اینکه هم اکنون در تهران ‪70‬‬ ‫شــهرک و لکه صنعتی مجاز و غیرمجاز داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توان‬ ‫خودپاالیی محیط زیســت تهران کم شده است و در فصل سرد‬ ‫سال با افزایش تردد خودروها‪ ،‬الودگی هوا افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سازمان محیط زیســت با بارگذاری های جدید در تهران موافق‬ ‫نیست‪ .‬معاون محیط زیست استان تهران با اشاره به قانون منع‬ ‫ســاخت و ســاز کارخانه ها در حریمی به شعاع ‪ 120‬کیلومتری‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬این قانون از ســال ‪ 86‬وجود دارد اما متاسفانه در‬ ‫بســیاری از مواقع نادیده گرفته شــده است‪ .‬عبادی با رد شایعه‬ ‫تعطیلــی تهران در یکی دو روز اینده به علت الودگی هوا‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوشبختانه شاخص الودگی هوا در حدی نیست که نیاز‬ ‫به تعطیلی اضطراری داشــته باشــیم‪ ،‬اما اقدامات کنترلی برای‬ ‫جلوگیری از افزایش شاخص الودگی هوا به اجرا درخواهد امد‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت انســانی‪ ،‬نوسازی و توســعه حمل و نقل‬ ‫عمومــی و از رده خــارج کردن خودروها و موتورســیکلت های‬ ‫فرسوده و االینده را برای حل معضل الودگی هوا ضروری دانست‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬شــهرداری تهران ‪ 6‬هزار دستگاه اتوبوس دارد که‬ ‫بخشــهای زیادی از انها فرسوده اســت و نیاز به نوسازی دارد‪.‬‬ ‫همچنین از ‪ 80‬هزار تاکســی تهران بیش از ‪ 40‬هزار تاکســی‬ ‫فرسوده است‪.‬‬ ‫عبادی با اشاره به ایین نامه ‪ 8‬قانون هوای پاک‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال اینده تردد تمام تاکسی ها و موتورسیکلت های کاربراتوری در‬ ‫سطح شهر تهران ممنوع است‪ .‬تردد تمام خودروهای کاربراتوری‬ ‫در محدود طرح کاهش الودگی هم ممنوع خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت استان تهران با تاکید بر لزوم فراهم شدن‬ ‫مقدمــات انجام این تکلیف قانونی توســط شــهرداری تهران و‬ ‫پلیس راهور‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم تمام دســتگاه های متولی تکالیف‬ ‫قانونی شان را انجام دهند تا وضعیت رو به بهبودی برود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح استفاده از هواکش های‬ ‫مصنوعی بــرای بهبود کیفی هوای پایتخت هم گفت‪ :‬شــرکت‬ ‫کنترل کیفیت هوای شــهرداری تهران در حال مطالعه روی این‬ ‫طرح است و باید منتظر نتیجه این مطالعات ماند‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت انســانی با بیان اینکه در مسائل محیط‬ ‫زیستی فرهنگ سازی بسیار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬باید تک تک مردم‬ ‫در قبال محیط زیست خود را مسئول بدانند باید در حفظ محیط‬ ‫زیست به دولت کمک کنند‪.‬‬ ‫عبادی به مشکل پسماندسوزی در تهران به ویژه در جنوب غرب‬ ‫تهران هم اشاره و تصریح کرد‪ :‬در ابان ماه سال جاری ‪ 300‬مورد‬ ‫پسماند سوزی در گشت های شــبانه محیط زیست شناسایی و‬ ‫اطفاء شــد‪ .‬در حالی که در داخل شهرها نظارت و جلوگیری از‬ ‫زباله سوزی وظیفه شهرداری ها‪ ،‬در روستاها برعهده دهیاری ها و‬ ‫در فاصله بین شهرها و روستاها این کار برعهده بخشداری هاست‪.‬‬ ‫از همه این دســتگاه ها انتظار داریم پای کار بیایند و به وظیفه‬ ‫خود در قبال حفظ محیط زیست عمل کنند‪.‬‬ ‫معاون محیط زیســت استان تهران در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫مازوت ســوزی در تهران همچنان انجام می شود یا خیر؟‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در تهران به هیچ عنوان مازوت سوزی نداریم و حتی مخازن تنها‬ ‫نیروگاهی که امکان مازوت ســوزی دارد از ‪ 3-2‬سال قبل پلمب‬ ‫شده است‪ .‬به گفته عبادی در بخش صنایع به خصوص در جنوب‬ ‫تهران هم این مسئله به طور روزانه کنترل می شود و صنایعی که‬ ‫مخازن مازوت داشــتند‪ ،‬از حدود ‪ 2‬سال قبل مخازن شان پلمب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مسافر خارجی برگردانده می شود‬ ‫قرنطینه‪ 14‬روزهمسافرانایرانیازمبداافریقایجنوبی‬ ‫مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شــهر فرودگاهی امام‬ ‫خمینی (ره) گفت‪ :‬مســافران ایرانی کــه از مبادی افریقای‬ ‫جنوبی و در قالب پروازهای کانکشــنی قصد ورود به کشور را‬ ‫داشــته باشند ‪ 14‬روز در قرنطینه فرودگاه امام خمینی(ره) با‬ ‫هزینه خودشان می مانند‪.‬‬ ‫سیدمحمدرضا ســیف در خصوص اخرین تمهیدات شرکت‬ ‫شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) برای مقابله با ویروس جدید‬ ‫کرونــای «اومیکرون» و پروتکل های تعیین شــده در اینباره‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬روز گذشته وزارت بهداشت و درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬پروتکلی برای مقابله با این ویروس به شرکت شهر‬ ‫فرودگاهی امام خمینی (ره) ارســال کرده است شب گذشته‬ ‫هم وزیر بهداشت بازدیدی از فرودگاه امام خمینی (ره) داشت‬ ‫که در اینباره مواردی مطرح شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن پروتکل هــا از امروز در شــرکت شــهر‬ ‫فرودگاهــی امام خمینی (ره ) اجرا شــده اســت البته در این‬ ‫باره نیازمنــد دریافت اطالعیه هوانوردی (نوتام) از ســازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری هستیم‪ ،‬انچه که دیروز به ما ابالغ شد و‬ ‫ما هم در حال اجرای ان هســتیم این است که ورود مستقیم‬ ‫و غیرمســتقیم همه مســافران غیر ایرانی با مبدا هر کدام از‬ ‫کشــورهای جنوب افریقا تا اطالع بعدی به کشــور ما ممنوع‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شــهر فرودگاهی امام‬ ‫خمینی (ره) اضافه کرد‪ :‬همچنین مسافران ایرانی که از مبادی‬ ‫کشورهای افریقایی و در قالب پروازهای کانکشنی قصد ورود‬ ‫به کشور را داشته باشــند باید حتماً ‪ 14‬روز در فرودگاه امام‬ ‫خمینی(ره) و هتل فرودگاه با هزینه خودشان قرنطینه شوند‬ ‫در این مدت سه بار تست ‪ PCR‬از این مسافران ایرانی گرفته‬ ‫می شود و در صورت منفی بودن هر سه تست ‪ PCR‬و گذشت‬ ‫‪ 14‬روز از مــدت قرنطینه‪ ،‬امکان خروج از قرنطینه و ورود به‬ ‫کشور را دارند و این پروتکل به طور دقیق در شهر فرودگاهی‬ ‫امام خمینی (ره) اجرا می شود‪.‬‬ ‫سیف در پاســخ به این سوال که تکلیف مسافران خارجی که‬ ‫با پروازهای کانکشــنی و از مبادی کشورهای جنوب افریقا به‬ ‫ایران امده اند چیست‪ ،‬گفت‪ :‬این مسافران به هیچ عنوان اجازه‬ ‫ورود به کشــور را ندارند و برگردانده می شوند‪ ،‬بحث قرنطینه‬ ‫فقط مربوط به مسافران ایرانی است‪.‬‬ ‫وی درباره هزینه قرنطینه و تســت ‪ pcr‬برای مسافران ایرانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هزینه این قرنطینه و تســت ‪ PCR‬بر عهده مسافر‬ ‫اســت و در این باره دســتورالعملی مبنی بر پرداخت نداریم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر ایمنی و تضمین کیفیت شــهر فرودگاهی امام‬ ‫خمینی (ره) کشــورهای جنوب افریقا که پرواز از ان مبادی‬ ‫در قالب پرواز کانکشــنی به ایران ممنوع شــده اســت را ‪8‬‬ ‫کشــور افریقایی از جمله افریقای جنوبی‪ ،‬موزامبیک‪ ،‬نامیبیا‪،‬‬ ‫زیمبابوه‪ ،‬بوتسوانا‪ ،‬لسوتو‪ ،‬اســواتینی و غیره‪ ،‬شامل ‪ 8‬کشور‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫میوه شب یلدا گران نخواهد شد‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزارت صمت درخصوص قاچاق‬ ‫برندهای پوشاک ورودکند‬ ‫معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های گذشته میزان قاچاق پوشاک دوخته‬ ‫شده تغییری نداشته اما طبق مشاهدات‪ ،‬قاچاق پارچه‬ ‫جهش پیدا کرده اســت‪ .‬مصطفی پورکاظم شایســته‪،‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز در خصوص اخرین وضعیت طرح مبارزه با قاچاق‬ ‫پوشاک اعالم کرد‪ :‬این طرح در تهران و سراسر کشور به‬ ‫صورت مستمر از مهر ماه در حال انجام است‪ .‬کاالهای‬ ‫جمع اوری شــده از ان زمان تاکنون به سازمان جمع‬ ‫اوری و فروش اموال تملیکی ارسال می شود‪ .‬پرونده های‬ ‫قضائی تعزیرات ان نیز تشکیل شده و دستور امحا برای‬ ‫انها صادر شــده است‪ .‬در ماه های گذشته نه تنها برای‬ ‫پوشــاک‪ ،‬بلکه برای کاالهای دخانی نیز طرح مقابله ای‬ ‫ما اغاز شــده و در حال جمع اوری ان هســتیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما زمان اغاز این طرح اعالم کردیم که ‪۱۲۰‬‬ ‫برند قاچاق محرز شناخته شده است اما در میان انها ‪۴‬‬ ‫برند بیشترین سهم را در بازار دارد مانند کوتون و جین‬ ‫وســت و‪ ...‬ما از وزارت صنعت معــدن و تجارت تقاضا‬ ‫کردیم که تکلیف این چند برند را مشــخص کند‪ .‬اگر‬ ‫این برندها کاالی ایرانــی تولید می کنند‪ ،‬باید نام خود‬ ‫را نیــز به یک برند ایرانی تغییــر دهند و اگر کاالهای‬ ‫انها خارجی باشد‪ ،‬به طور کلی فروش پوشاک خارجی‬ ‫ممنوع است و نباید به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬معاون‬ ‫حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫افزود‪ :‬وزارت صمت در حال بررسی موضوع است اما تا‬ ‫کنون پاسخی در این باره به ما داده نشده است‪ .‬قرار بر‬ ‫این بود بر اســاس نظر این وزارتخانه از ابتدای اذر ماه‬ ‫به برخورد مناســب با این چهار برند بپردازیم اما هنوز‬ ‫این اتفاق نیفتاده اســت‪ .‬شایسته در پایان در خصوص‬ ‫میزان کشــفیات قاچاق پوشــاک و ملزومات ان گفت‪:‬‬ ‫میزان قاچاق پوشــاک دوخته شده افزایشی نداشته اما‬ ‫طبق مشاهدات‪ ،‬میزان قاچاق پارچه جهش پیدا کرده‬ ‫اســت‪ .‬ان چیزی که ما اطالع داریم از میزان کشفیات‪،‬‬ ‫نشــان می دهد کشفیات پارچه افزایش یافته است‪ .‬چرا‬ ‫که اکنون بخشــی از مواد اولیه که باید به طور رسمی‬ ‫تامین شــود‪ ،‬ارز ان تامین نشده و متاسفانه بخشی از‬ ‫ان را قاچاق تامین می کند‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه امالک هشدار داد‬ ‫برخورد با مشاوران امالک قالبی!‬ ‫رییس اتحادیه مشــاوران امالک گفت‪ :‬به تازگی برخی‬ ‫دفاتر امالک به قصد فــروش و اجاره‪ ،‬فایل های خود را‬ ‫در اختیــار افراد غیر قرار می دهنــد که ضمن به خطر‬ ‫انداختــن امنیت صاحب خانه‪ ،‬تخلف صنفی محســوب‬ ‫می شــود و به جد بــا این مــوارد برخــورد می کنیم‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خســروی اظهــار کرد‪ :‬اخیرا دیده شــده‬ ‫کــه برخی دفاتر امالک از افــراد غیر دعوت می کنند تا‬ ‫فایلهای موجود را به فروش برســانند و اعالم می کنند‬ ‫اگر کســی واحد مورد نظر را به فروش برســاند ‪ ۶۰‬تا‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پورسانت به او تعلق می گیرد‪ .‬این کار تخلف‬ ‫اســت که ما طبق ماده ‪۲۸‬و با کمک نیروی انتظامی به‬ ‫جد با این دفاتر برخورد می کنیم‪ .‬کما اینکه بر اســاس‬ ‫گزارشــهایی دریافتی در روزهای اخیر نسبت به پلمب‬ ‫ایــن اماکن اقدام کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬افرادی یک مکان را‬ ‫تحت عنوان دفتر امالک تجهیز می کنند و به کســانی‬ ‫که حرفه شــان ارتباطی با مشاور امالک ندارد می گویند‬ ‫این فایل را برای ما بفروش و پورسانت دریافت کن‪ .‬این‬ ‫باعث اختالل در کار مشاوران امالک می شود‪ .‬صاحبان‬ ‫واحدهای صنفــی باید از اتحادیه مجوز دریافت کنند و‬ ‫کســانی که در دفاتر مشــغول کار هستند باید اموزش‬ ‫ببینند‪ .‬هرکســی نمی تواند نسبت به عقد قرارداد اقدام‬ ‫کند‪ .‬رییس اتحادیه مشاوران امالک تاکید کرد‪ :‬طبیعتا‬ ‫برای فعالیت در دفاتر امالک باید اموزشها و مجوزهای‬ ‫الزم اخذ شــود و جدا با افرادی که به نیت سودجویی‪،‬‬ ‫افراد فاقــد تخصص را به خدمــت می گیرند در هر قد‬ ‫و قواره ای باشــند برخورد می کنیــم‪ .‬اجازه نمی دهیم‬ ‫امنیت خانه مردم و همچنین امنیت شــغلی مشاوران‬ ‫امالک دارای مجوز به خطر بیفتد‪ .‬خسروی با بیان اینکه‬ ‫به کارگیری افراد غیر در دفاتر امالک‪ ،‬ضریب اطمینان را‬ ‫کاهش می دهد خاطرنشــان کرد‪ :‬در دهه ‪ ۷۰‬شهرداری‬ ‫تهــران دفاتری را دایر کرد و لیســتی از خانه هایی که‬ ‫برای فروش یا اجاره وجود داشــت در اختیار متقاضیان‬ ‫قرار می داد‪ .‬عده ای از این موقعیت سوءاستفاده کردند‪،‬‬ ‫به خانه مردم رفتند و ســرقتهایی صورت گرفت که به‬ ‫تدریج ان مســاله جمع شــد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر مراجعات مشــتری ها به خانه ها در دفاتر امالک‬ ‫ثبت می شود‪ .‬مشاوران فرمی را به مشتری می دهند که‬ ‫مراجعات خود به خانه ها را در ان ثبت و امضا می کنند‪.‬‬ ‫این مساله برای امنیت کار بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گل در بر و می در کف و معشوق به کام است‬ ‫سلطان جهانم به چنین روز غالم است‬ ‫گو شمع میارید در این جمع که امشب‬ ‫در مجلس ما ماه رخ دوست تمام است‬ ‫در مذهب ما باده حالل است ولیکن‬ ‫بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است‬ ‫گوشم همه بر قول نی و نغمه چنگ است‬ ‫چشمم همه بر لعل لب و گردش جام است‬ ‫در مجلس ما عطر میامیز که ما را‬ ‫هر لحظه ز گیسوی تو خوش بوی مشام است‬ ‫از چاشنی قند مگو هیچ و ز شکر‬ ‫زان رو که مرا از لب شیرین تو کام است‬ ‫تا گنج غمت در دل ویرانه مقیم است‬ ‫همواره مرا کوی خرابات مقام است‬ ‫از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است‬ ‫وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است‬ ‫میخواره و سرگشته و رندیم و نظرباز‬ ‫وان کس که چو ما نیست در این شهر کدام است‬ ‫با محتسبم عیب مگویید که او نیز‬ ‫پیوسته چو ما در طلب عیش مدام است‬ ‫حافظ منشین بی می و معشوق زمانی‬ ‫کایام گل و یاسمن و عید صیام است‬ ‫گزارش‬ ‫خبر خوش‬ ‫نایب رئیس مجلس برای‬ ‫کارمندان درباره افزایش حقوق‬ ‫نایــب رئیس مجلس گفت‪ :‬دولــت دوازدهم به صورت‬ ‫غیرقانونــی ‪ ۳۷‬هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانه ها‬ ‫را افزایش داده که این مســئله زمینه نارضایتی برخی‬ ‫کارکنان دیگر شده و انتظار می رود حقوق کارکنان در‬ ‫سال اینده ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫علی نیکزاد‪ ،‬نایب رئیس مجلس اظهار داشت‪ :‬دولت و‬ ‫مجلس به عنوان یک اولویت اساســی و مهم به دنبال‬ ‫تامیــن جان و نان مردم اســت که بایــد در حوزه به‬ ‫این مهم توجه ویژه ای گمارده شــود و ســر و سامان‬ ‫بــه وضعیت موجود داده شــود که این مســئله جزو‬ ‫خصوصیات بارز یک دولت انقالبی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دولت ســیزدهم در بحث واکسیناسیون‬ ‫بسیار هوشمندانه عمل کرد و نسبت به ماه های گذشته‬ ‫ایمن سازی مردم به صورت قابل توجهی افزایش یافت‬ ‫و عالوه بر این مباحــث از مباحث فرهنگی نیز غفلت‬ ‫نشده و هم اکنون به دنبال جلوگیری از رفتن جمعیت‬ ‫به سمت پیری است‪.‬‬ ‫نیکزاد تصریح کرد‪ :‬حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با تایید‬ ‫اکثریت مجلس در اختیار اقشــار مختلف مردم به ویژه‬ ‫نیازمندان و کارکنان قرار می گیرد که به همین منظور‬ ‫در این زمینه اکثریت مجلس موافق حذف ارز هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬متاســفانه دولــت دوازدهم به صورت‬ ‫غیرقانونــی ‪ ۳۷‬هزار میلیارد تومان یکی از وزارتخانه ها‬ ‫را افزایش داده که این مســئله زمینه نارضایتی برخی‬ ‫کارکنان دیگر شده و به همین منظور از دولت و سازمان‬ ‫برنامه و بودجه انتظار می رود حقوق کارکنان در ســال‬ ‫اینده ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد تا نســبت به کنترل تورم‬ ‫و کاهش قیمت برخی کاالهای اساســی اقدامات الزم‬ ‫انجام یابد‪.‬‬ ‫نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این که برخی فیــش حقوقی نامتعــارف دارند نیز به‬ ‫هیچ عنوان قابل قبول نبوده و نیاز اســت در راســتای‬ ‫ساماندهی این وضعیت اقدامات الزم مبنای کار باشد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫دوشنبه ‪ 8‬اذرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪621‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪66650099 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر صبح‬ ‫فعاالن بازار ارز به استقبال مذاکرات برجامی رفتند‬ ‫قیمتدالر‪ ۲۵‬هزارتومانمی شود؟‬ ‫مریم فکری|‬ ‫در حالــی نــرخ دالر به باالی ‪ ۲۹‬هزار تومان در بازار ازاد صعود کرد که چشــم ها به مذاکرات ‪ ۸‬اذر‬ ‫دوخته شــده تا شــاید در بازار امیدی برای نزول قیمت ها ایجاد شود‪ .‬نرخ دالر از ‪ ۱۸‬اردیبهشت ماه‬ ‫امســال تاکنون که ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۶۳۷‬تومان بوده‪ ،‬در مســیر صعودی حرکت کرده است؛ اگرچه گاهی‬ ‫افت های نامحسوسی داشته‪ ،‬اما در نهایت از ان زمان تاکنون دالر حدود ‪ ۹‬هزار تومان افزایش قیمت‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫در حالــی بازار ارز صعــود قیمت دالر را تجربه می کند که برخی از فعاالن بازار ارز‪ ،‬عنوان می کردند‬ ‫رشــد بیشتر از این قیمت ها را متصور بودند و از قیمت هایی باالتر از ‪ ۳۰‬هزار تومان سخن می گفتند‬ ‫تا اگر خروجی مذاکرات مثبت بود‪ ،‬از فروش قیمت دالر ســود بیشــتری حاصل شود؛ چراکه به نظر‬ ‫می رســد در صورتی که اخبار مثبتی از مذاکرات منتشر شود‪ ،‬احتمال افت سریع دالر وجود دارد‪ .‬اما‬ ‫در مقابــل این نگاه‪ ،‬برخی از فعاالن بازار ارز اعتقاد دارند که بعــد از ماه ها توقف مذاکرات و مواضع‬ ‫حداکثــری طرفیــن‪ ،‬احتمال این که توافق معناداری صورت بگیرد‪ ،‬کم اســت‪ .‬با این وجود‪ ،‬بازار ارز‬ ‫هم اکنون در شرایط حساس پیش از مذاکرات وین قرار دارد‪ .‬گفته می شود علی باقری‪ ،‬معاون سیاسی‬ ‫وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشــد جمهوری اسالمی ایران در مذاکرات روز دوشنبه هشتم اذر‬ ‫ماه در وین بین ایران و گروه ‪ ۴+۱‬و هماهنگ کننده کمیســیون مشــترک برجام‪ ،‬روز شنبه در راس‬ ‫هیاتی وارد پایتخت اتریش شد‪.‬‬ ‫کاهش ارز اتفاق بیفتد‪ ،‬مصنوعی و دستوری است‬ ‫اصغر ســمیعی‪ ،‬رییس اســبق کانون صرافان در این خصوص در گفت وگــو با خبرگزاری خبرانالین‬ ‫درباره شــرایط بازار ارز و پیش بینی قیمت دالر در شــرایط مذاکرات ‪ ۸‬اذر‪ ،‬می گوید‪ :‬راجع به قیمت‬ ‫ارز در استانه مذاکرات‪ ،‬من علت توقف و حتی کاهش موقت قیمت در این مقطع را تنها خوش بینی‬ ‫عمومی به ادامه مذاکرات و رفع انسداد از پول های بلوکه شده می دانم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬البته از سویی تبلیغات دولتی و عملکرد غیرمنطقی بازارساز هم به این تصور خوشبینانه‬ ‫دامن می زند‪ ،‬ولی متاسفانه هیچ دلیل واقعی و منطقی اقتصادی برای تقویت پول ملی در این مقطع‬ ‫مشــاهده نمی شــود‪ ،‬نه نرخ تورم کاهش پیدا کرده‪ ،‬نه نرخ بهره کاهش پیدا کرده‪ ،‬نه سرمایه گذاری‬ ‫جدی در اقتصاد صورت گرفته و نه تمهیدی برای کاهش حجم نقدینگی اندیشیده شده است‪ .‬رییس‬ ‫اســبق کانون صرافان تصریح می کند‪ :‬بنده تصور می کنم که کاهش حتی اگر شــروع شود و بخواهد‬ ‫ادامه پیدا کند‪ ،‬به صورت دستوری و مصنوعی و به ضرب تبلیغ و تزریق خواهد بود‪.‬‬ ‫ســمیعی عنوان می کند‪ :‬ضمن این که باز هم در کوتاه مدت‪ ،‬دوباره روند صعودی پیدا می کند‪ .‬خود‬ ‫ایــن تالطم و کاهش هم به ضرر اقتصاد کشــور و تنها به نفــع واردات غیرضروری و کمک به خروج‬ ‫بیشتر ســرمایه از کشور و صدمه به تولیدات داخلی و کاهش گردشگری در داخل ایران به نفع سفر‬ ‫به کشــورهای دیگر خواهد بود‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬این تالطمات باعث می شــود کسانی که از رانت‬ ‫اطالع برخوردار هســتند‪ ،‬بتوانند جیب خودشان را پر کنند و از این رانت استفاده کنند‪ .‬و دالرهایی‬ ‫که احیانا مردم با خوش بینی از خانه هایشان بیرون می اورند و به بازار عرضه می کنند را بخرند و بعد‬ ‫از اینکه بازار دوباره خود را واقعی کرد‪ ،‬یا به طرف واقعی شدن رفت‪ ،‬دوباره انها را بفروشند و از این‬ ‫طریق سود نامتعارف و ناجوانمردانه ای حاصل کنند‪.‬‬ ‫علی شــریعتی‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز می گوید‪ :‬فارغ از چگونگی مذاکرات و‬ ‫این که توافقی صورت بگیرد یا خیر‪ ،‬من فکر می کنم عزم دولت برای توافق جدی است و اگر مشکل‬ ‫خاصی وجود نداشــته باشــد‪ ،‬این توافق نهایی شده اســت‪ .‬وی می افزاید‪ :‬خبر اعالمی از مذاکرات‪،‬‬ ‫احتماال یک شــوک کوتاه مدتی را در بازار دالر ایجاد می کند و دالر را تا کانال ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬هزار تومان‬ ‫پاییــن مــی اورد و کمتر از این رقم نخواهد بود‪ .‬این کاهش قیمت دالر کوتاه مدت اســت‪ .‬عضو اتاق‬ ‫بازرگانی و صنایع و معادن ایران تصریح می کند‪ :‬اگر توافقی صورت بگیرد‪ ،‬دولت با توجه به شرایطی‬ ‫که دارد‪ ،‬اجازه رشد هیجانی دالر را دیگر نمی دهد و سعی می کند با تزریق ارز‪ ،‬دالر را تا پایان سال‬ ‫در کانال ‪ ۳۰‬هزار تومان نگه دارد‪.‬‬ ‫واریانت «اُمیکرون» کرونا در چه شرایطی غالب می شود؟‬ ‫طراح واکســن رازی کووپارس با اشاره به مطالبی درباره واریانت‬ ‫جدید کووید ‪( 19‬امیکرون) گفت‪ :‬سیستم ایمنی بدن افراد نسبت‬ ‫به اوایل وقوع کرونا هوشیارتر شده است‪.‬‬ ‫ســید رضا بنی هاشمی با بیان این که همیشــه در طول تاریخ‬ ‫جنگ مابین سیستم ایمنی و ویروس ها اتفاق افتاده که این مهم‬ ‫در راستای تکامل هر دو بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نعمت داشتن این‬ ‫سیستم تکامل یافته ایمنی و سایر تکامل ها در سیستم های دیگر‬ ‫مدیون همین کارزارها بوده است‪ .‬وی با اشاره به وقوع پاندمی کرونا‬ ‫در دو سال اخیر‪ ،‬به مواردی درباره تغییر وضعیت سیستم ایمنی‬ ‫بــدن در مقابل این ویرس و واریانت جدید کووید ‪( 19‬اومیکرون)‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬سیستم ایمنی اکنون شما‪ ،‬همان سیستم ایمنی‬ ‫دو سال پیش از شیوع کووید ‪ ١٩‬نیست و همچنان که می دانید‬ ‫با اموزش هایی که در اثر بیماری طبیعی اموخته و اطالعاتی که‬ ‫از طریق واکسن توسط واکسیناسیون به سیستم ایمنی فرد انتقال‬ ‫داده شده این سیستم هوشــیارتر‪ ،‬قوی تر و مجهز تر شده است‬ ‫و مانند اوایل شــیوع بیماری دست بســته و ضعیف نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬موتاســیون های صورت گرفته در واریانت امیکرون در‬ ‫جایــگاه های ‪ RBD‬و ‪ NTD‬و همچنین ‪ 6 NSP‬و ‪ N‬و ‪/S1‬‬ ‫‪ furine cleavage site S2‬همه در راســتای افزایش سرایت‬ ‫و بیماری زایی ویروس اســت چرا که ویروس برای فرار از سیستم‬ ‫ایمنی و تغییر الگوی پاســخ های ایمنی میزبان که هم اکنون با‬ ‫ورژن باالتر و هدفمندتری ظاهر شده است‪،‬چاره ای نداشته است‪.‬‬ ‫طراح واکسن رازی کووپارس ادامه داد‪ :‬این تغییر تاکتیک از طرف‬ ‫ویروس که در مواقعی به ضرر خود ویروس خواهد بود‪ ،‬برای اتصال‬ ‫بیشتر به رسپتور ‪ ACE2‬بوده و قسمت حساس ویروس ‪RBD‬‬ ‫را بیشتر برای سیستم ایمنی نمایان کرده و قدرت و شدت اتصال‬ ‫را باال برده است‪.‬‬ ‫بنی هاشــمی با بیان این که افزایش بیان ‪ RBD‬شاید به علت‬ ‫تغییرات گلیکوزیاسیون ســطح ویروس بعد از این جهش باشد‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬پیشتر‪ ،‬گلیکوزیزاسیون قسمت ‪ RBD‬را استتار کرده‬ ‫بود و این اتفاق مانع مهار کامل ویروس می شــد‪ .‬مدیر تحقیقات‬ ‫و توسعه موسســه رازی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در نظر داشته باشید برای‬ ‫شیوع و غالب شدن این ویروس به عنوان واریانت غالب‪ ،‬امیکرون‬ ‫به غیر از سیســتم ایمنی میزبان باید با رقیب خود یعنی واریانت‬ ‫های دلتا و دلتا پالس بجنگد و این به سادگی رقابت واریانت دلتا‬ ‫با واریانت الفا و بتا نخواهد بود و بعید به نظر می رسد به راحتی‬ ‫بر روی واریانت دلتا سوار شده و واریانت غالب شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬موتاســیون های زیاد ویروس را عاملــی در تحت تاثیر قرار‬ ‫دادن واکسن ها از دیدگاه ایمنی همورال و همچنین انتی بادی‬ ‫های مونوکلنال (جهت درمان) دانســت و اضافه کرد‪ :‬لذا واکسن‬ ‫هایی که هر دو ایمنی همورال و سلوالر را فعال می کنند در این‬ ‫خصوص موفق تر عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫بنی هاشــمی تصریح کرد‪ :‬واقعیت این اســت اگر این ویروس به‬ ‫جای ویروس اولیه ووهان بود با سیستم ایمنی دو سال پیش هم‬ ‫اکنون میزان مرگ و میر ‪ ١٠‬برابر امروز بود‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز این‬ ‫نگرانی جایگاهی ندارد و خدا را شــکر با واکسیناسیون و ایمنی‬ ‫طبیعی این مشــکل حل شده اســت‪ .‬مدیر تحقیقات و توسعه‬ ‫موسســه رازی در ادامه‪ ،‬به ذکر نکاتی مهم در خصوص واکســن‬ ‫و واکسیناسیون اشــاره کرد و با تاکید بر تکمیل واکسیسنایون‬ ‫عموم افراد واجد شــرایط هر چه ســریع تر‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است از‬ ‫واکســن های موثرتر برای این مهم اســتفاده شود‪ .‬وی گفت‪ :‬به‬ ‫علت موتاسیون در قســمت خود ‪ RBD‬واکسن هایی که فقط‬ ‫بر پایه ‪ RBD‬ســاخته شده اند‪ ،‬یا واکسن هایی که با غیر فعال‬ ‫کردن ویروس ساختار ‪ RBD‬و پروتئین سطحی به هم می خورد‬ ‫در این کارزار ضعیف عمل خواهند کرد‪ .‬بنی هاشــمی تزریق دز‬ ‫یاداور را بسیار مهم خواند و تاکید کرد‪ :‬افرادی که واکسن هایی‬ ‫در پلتفرم سینوفارم دریافت کرده اند‪ ،‬دوز یاداور را پس از سه تا‬ ‫چهار ماه از دریافت دوز دوم‪ ،‬حتما دریافت کنند‪.‬‬ ‫طراح واکسن رازی کووپارس‪ ،‬با اشاره به این که شاید این اخرین‬ ‫واریانت نبوده و سال های اتی به دزهای یاداور جدید نیاز باشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬همچنین با توجه به این که سیســتم ایمنی نباید با‬ ‫پروتئین های غیرمهم به غیر از پروتئین های ایمونودومیننت ان‬ ‫هم در صورت لزوم درگیر شود‪ ،‬بنابراین برای دز یاداور از واکسن‬ ‫های غیر فعال ویروسی یا وکتور بیس نباید استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کنترل و قرنطینه مرزهای ورودی کشور بدون هیچ استثنایی‬ ‫را ضروی دانست و تاکید کرد‪ :‬افرادی که از کشورهای مشکوک‬ ‫به واریانت های جدید وارد ایران می شوند‪ ،‬تا دو هفته در مکان‬ ‫های ایزوله نگهداری شوند‪.‬‬ ‫ایمونولوژیســت موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر تشــویق مردم به رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬زدن ماسک و‬ ‫اقدام منطقی در مورد واکسیناســیون افراد زیر ‪ ١٢‬سال‪ ،‬یاداور‬ ‫شــد‪ :‬در صورت رعایت این موارد و پروتکل ها مشکلی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بازار میوه؛ خوش رنگ و لعاب اما دست نیافتنی‬ ‫گشــت و گذاری در بازار میــوه و مراکز عرضه این محصوالت‪،‬‬ ‫نشــان از ادامه گرانی و کوتاه شدن دســت مردم از خرید انها‬ ‫دارد و به عبارتی بسیاری از مردم از روبروی مراکز خوش رنگ‬ ‫و لعاب عرضه میوه ها رد می شــوند بدون اینکه فکر خرید انها‬ ‫از سرشان بگذرد‪ .‬در همین زمینه خانمی که مشغول تماشای‬ ‫میوه های یک میوه فروشــی بود مبنی بر اینکه معموالً در ماه‬ ‫چقدر میوه می خرد؟‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی کم‪ .‬ما خرید ماهیانه نداریم‬ ‫و بیشــتر برای مناســبت ها و مهمانی ها مقداری خرید انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬وی که نمی خواســت نامش در گزارش عنوان شود‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬قیمت میوه ها خیلی گران اســت و درامد ما به زور‬ ‫به خرید اقالم اساســی مثل تخم مرغ‪ ،‬مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج و سایر‬ ‫مایحتاج می رسد‪ .‬این خانم اضافه کرد که از خرید میوه راحت‬ ‫تر می شود چشــم پوشــی کرد و اتفاق خاصی با نخریدن ان‬ ‫نمی افتد‪.‬‬ ‫گــرانی ها ادامــه دارد!‬ ‫خانــم دیگری گفت‪ :‬معموالً هر دو هفته یکبار به مراکز خرید‬ ‫میــوه مراجعه می کند و هر بار حدود ‪ ۴٠٠‬تا ‪ ۵٠٠‬هزار تومان‬ ‫برای خرید محصوالت میــوه و صیفی جات هزینه می کند‪ .‬وی‬ ‫افــزود که تنوع محصوالتی که خریداری می کند زیاد اما حجم‬ ‫انها نهایتاً دو تا سه کیلو خواهد بود‪.‬‬ ‫ایــن خریدار عنوان کرد کــه میوه ها نیز هر بــار که مراجعه‬ ‫می کند قیمــت جدیدی دارند اما با توجه بــه اتفاقاتی که در‬ ‫بازار کاالهای اساســی و مصرفی کشور رخ می دهد این مساله‬ ‫او را متعجب نمی کند و انتظارش را دارد! بر اســاس مشاهدات‬ ‫میدانی خبرنگار مهر قیمت هر کیلوگرم ســیب زرد ‪ ١٨‬هزار و‬ ‫‪ ٩٠٠‬تومان‪ ،‬پرتقال تامســون ‪ ١۴‬هــزار و ‪ ٩٠٠‬تومان‪ ،‬نارنگی‬ ‫شمال ‪ ١۶‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان‪ ،‬انار ریز ‪ ١۵‬هزار تومان‪ ،‬متوسط‬ ‫‪ ٢۵‬هزار تومان و درشت ‪ ٣۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫قیمت هر کیلوگرم هویج ‪ ٨۵٠٠‬تومان‪ ،‬ســیر ‪ ٣٨‬هزار و ‪٩٠٠‬‬ ‫تومان‪ ،‬فلفل تند ‪ ١٩‬هزار و ‪ ٨٠٠‬تومان‪ ،‬کاهو ساالدی ‪ ٧‬هزار و‬ ‫‪ ٩٠٠‬تومان و کرفس اصفهان ‪ ٨‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان است‪ .‬قیمت‬ ‫هر کیلوگرم به اصفهان ‪ ٢٨‬هزار و ‪ ٩٠٠‬تومان‪ ،‬سیب زمینی ‪٩‬‬ ‫هزار و ‪ ۴٠٠‬تومان‪ ،‬گوجه فرنگی ‪ ١٢‬هزار و ‪ ٨٠٠‬تومان و فلفل‬ ‫دلمه نیز ‪ ١٣‬هزار و ‪ ۵٠٠‬تومان است‪.‬‬ ‫این قیمت ها در حالی است که بسیاری از این میوه ها در محل‬ ‫تولید روی دســت تولیدکنندگان می ماند و با قیمت های بسیار‬ ‫نازل از انان خریداری می شود‪ .‬مسئوالن همواره اعالم می کنند‬ ‫که نقش واســطه ها و دالالن در این حوزه پررنگ اســت و این‬ ‫افراد هســتند که ســود کالنی بر جیب می زنند اما در نهایت‬ ‫نیز مشخص نمی شــود که دالل و واسطه کیست و چرا دولت‬ ‫نمی تواند سیســتم توزیع صحیحی را پیاده سازی و اجرا کند و‬ ‫مدیریتی دقیق و درست بر روند توزیع و بازار میوه داشته باشد‬ ‫و دست همین به اصطالح دالالن را کوتاه کند؟‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!