روزنامه خوب شماره 558 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 558

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 558

روزنامه خوب شماره 558

‫وز یر راه و شهرسازی اعالم کرد‪:‬‬ ‫مکلف شدن بانک ها به تامین ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫میلیاردتومان منابع بخش مسکن‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 558‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 1‬صفر‪ 8 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک ها مکلف شدند ‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومان منابع‬ ‫در اختیار بخش مسکن قرار بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن‬ ‫در سال نیازمند ‪ ۳۰‬میلیون تن سیمان و ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد است‪ ،‬بنابراین مشکل‬ ‫مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد‪« .‬رستم قاسمی»‬ ‫در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان های کشور به تبیین‬ ‫سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی‪ ،‬پرداخت‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم‪...‬‬ ‫مدیران‬ ‫ان با توجه به شرایط اقتصادی کشور این است که باید‬ ‫ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫حجت االسالم اژه ای‪:‬‬ ‫الزم است در برخی قوانین‬ ‫به نفع زنان و خانواده‬ ‫بازنگری شود‬ ‫‪3‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫تامین واکسن کرونا‬ ‫از اولویت های باالی وزارت‬ ‫خارجه است‬ ‫هشدار رئیس سازمان ملی استاندارد ‪:‬‬ ‫عمر مفید ساختمان ها در ایران‬ ‫یک سوم دنیاست‬ ‫متهماصلیگرانی هایاخیر‬ ‫خودرومعرفیشد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫قیمت‪۴.۵‬میلیونتومانی‬ ‫بلیطرفتوبرگشت‬ ‫پروازاربعین‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫کمیسیوناقتصادی‬ ‫مجلسپیگیردپوی‬ ‫کاالهایفاسدشدنی‬ ‫در گمرک شود‬ ‫نگاهی به برنامه های جوان ترین وزیر کابینه‬ ‫وعدهعبدالملکی‬ ‫دربارهحداقلدستمزد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫بررسیمسئلهاصالح‬ ‫حامل های انرژی و تاب اوری‬ ‫صنعتفوالددرمجلس‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫سخنگویکمیسیونفرهنگیمجلس‪:‬‬ ‫‪ 9‬کمیسیونتخصصی‬ ‫طرح حمایت از حقوق‬ ‫کاربران را بررسی می کنند‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫مذاکراتنتیجه محور؛‬ ‫رویکرد تهران برای احیای برجام‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫عضوکمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلس‪:‬‬ ‫دیپلماسیاقتصادیو‬ ‫ارتباطباهمسایگاننسخه‬ ‫خنثی سازیتحریم هااست‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی ‪:‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به هیچ شکلی‬ ‫قابل اصالح نیست‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت ‪ ۴.۵‬میلیون تومانی بلیط رفت و برگشت پرواز اربعین‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪558‬‬ ‫اخبار‬ ‫نگاهی به برنامه های جوان ترین وزیر کابینه‬ ‫وعدهعبدالملکی‬ ‫درباره حداقل دستمزد‬ ‫جوان‪‎‬ترین وزیر کابینه دولت ســیزدهم وعده داده اســت سالیانه‬ ‫یک میلیون فرصت شــغلی پایدار در کشور ایجاد کند ‪ .‬حجت‪‎‬اهلل‬ ‫عبدالملکی‪ ،‬وزیر چهل ساله تعاون‪ ،‬کار ور فاه اجتماعی در برنامه های‬ ‫خود متعهد شده است سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در‬ ‫قالب الگوی ایرانی اســامی ‪ ،‬ایجاد کند‪ .‬بیکاری یکی از مهمترین‬ ‫معضالت اقتصادی و اجتماعی ایران است‪ .‬بـــر اســـاس اطالعات‬ ‫سرشماری عمومـــی نفـوس و مسـکن‪ ،‬عرضـــه نیـروی کار یـا‬ ‫جمعیـت فعـال در بهـار‪، ۱۴۰۰‬برابر با‪ ۴۱.۴‬درصـد بـوده‪ ،‬کـه بـا‬ ‫توجـه بـه نـرخ بیـکاری‪ ۸.۸‬درصدی بر اساس امار رسمی در حـدود‬ ‫‪ ۲.۳‬میلیـون نفـر بیکار در کشور وجود دارد‪ .‬همچنیـن از مجمـوع‬ ‫‪ ۲۳‬میلیـون و ‪ ۶۷۶‬هـزار نفـر شـاغل‪۲ ،‬میلیـون و ‪ ۳۱۲‬هـزارنفـر‬ ‫دارای اشـــتغال ناقـص (کمتراز ‪ ۴۴‬سـاعت کار در هفتـه و غایـب‬ ‫موقـت) هسـتند‪ .‬وزیر تعاون و کار وعده داده است نسبت به تشکیل‬ ‫بانک اطالعاتی جامع از وضعیت اشــتغال و درامد مردم ایران اقدام‬ ‫کند ‪ .‬همچنین اصالح قوانین مربوط به کار در قالب منطقه ای کردن‬ ‫دســتمزد از اهدافی است که از سوی وی اعالم شده است‪ .‬در عین‬ ‫حال وی پرداخت یارانه بیمه اجتماعی به کارفرمایان با اولویت مناطق‬ ‫محروم برای ساالنه یک میلیون نفر را وعده داده است‪ .‬در کنار توسعه‬ ‫مشاغلخانگی‪،‬ساماندهیاشتغالاتباعخارجیوساماندهیوتوسعه‬ ‫اشتغال ایرانیان خارج از کشور نیز در برنامه های وی اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی در برنامه خود با اشاره به وجود بیش از ‪ ۷‬میلیون شغل غیررسمی‬ ‫و عقب ماندگــی نرخ مزد از نرخ تــورم و کاهش قدرت خرید و رفاه‬ ‫کارگران وعده داده است نسبت به افزایش حداقل مزد متناسـب با نرخ‬ ‫تورمسـالیانهوتوسـعهخدماترفاهیکارگرانشـاملتامینمسـکن‬ ‫ارزانقیمت‪،‬تقویتبیمههایتکمیلیو‪...‬اقدامکند‪.‬همچنینکاهش‬ ‫شدید مشاغل غیر رسمی و افزایش جدی پایداری مشاغل از دیگر‬ ‫وعده های مهم اعالمی از سوی وی است‪ .‬تقویت دستمزد و حمایت از‬ ‫کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار نیز در برنامه‬ ‫ارائه شده از سوی وی اعالم شده است‪ .‬تکمیل سامانه جامع روابط‬ ‫کار و زیرسامانه های ان از دیگر برنامه هایی است که باید اجرایی شود‪.‬‬ ‫در برنامه های اعالمی عبدالملکی فسادستیزی و در راس ان مبارزه‬ ‫با فساد در زیرمجموعه های وزارتخانه‪ ،‬ریشه کنی فساد در شستا و‬ ‫زیرمجموعه های ان‪ ،‬برکناری مدیران رانتی و ناســالم و استفاده از‬ ‫مدیران شایسته و کارامد‪ ،‬شفاف سازی دخل و خرج های سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و ایجاد نظام سه جانبه میان کارگران‪ ،‬کارفرمایان و‬ ‫دولت به منظور پیگیری مسائل حقوقی مورد اشاره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین ایجاد قرارگاه فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار از‬ ‫طریق تقسیم کار ملی بین وزارتخانه ها و تعامل با نظام بانکی و سایر‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬استفاده از بازار سرمایه در جهت منافع تعاونی‬ ‫ها‪ ،‬عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون‪ ،‬افزایش سهم‬ ‫تعاون در اقتصاد ملی‪ ،‬تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون‪ ،‬حمایت‬ ‫از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و تعریف شاخص کسب و‬ ‫کار تعاونی ها و توسعه اشتغال خانگی با روشهای نوین کار از منزل‬ ‫و افزایش سهم مشاغل خانگی در زنجیره اشتغال وعده داده شده‬ ‫اســت‪ .‬در برنامه وی بر حل مشکالت صندوق های بازنشستگی و‬ ‫ارائه بســته های حمایتی برای کاهش فقر سالمندان و حمایت از‬ ‫کودکان و زنان و کمک به ازدواج زنان بی سرپرست و سرپرست خانوار‬ ‫مورد اشاره قرار گرفته است‪.‬‬ ‫متهم اصلی گرانی های اخیر‬ ‫خودرو معرفی شد‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو گفت‪ :‬در بحث عرضه خودرو کاهش نداشته‬ ‫ایم و حتی نسبت به سال گذشــته افزایش ‪ ۲۵‬درصدی داشته‬ ‫ایم‪ .‬فرشــاد مقیمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا عرضه‬ ‫خودروسازان نسبت به گذشته کاهش یافته است که اکنون شاهد‬ ‫گرانی در بازار خودرو هستیم؟‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت خودرو در بازار ازاد بر‬ ‫اساس نوسانات نرخ ارز تغییر می کند‪ .‬اکنون با توجه به ثبات در‬ ‫نرخ ارز قیمت خودرو نیز باید ثابت شــود‪ .‬این مقام مسئول بیان‬ ‫کرد‪ :‬مدتی بود که قیمت خودرو ثابت شده بود اما به محض اینکه‬ ‫تغییرات در نرخ ارز شروع شد‪ ،‬انتشار برخی اخبار انتظارات تورمی‬ ‫را شکل داد‪ ،‬یعنی برخی شایعه می کنند که ارز گران می شود و‬ ‫همین امر باعث ایجاد تورم می شود‪ .‬مدیر عامل ایران خودرو افزود‪:‬‬ ‫این انتظارات تورمی‪ ،‬محصوالت را درگیر می کند و باعث می شود‬ ‫شاهد افزایش قیمت باشیم‪ .‬در هفته ای که بازار تعطیل بود‪ ،‬هیچ‬ ‫معامالتی شکل نگرفته بود‪ ،‬اما شاهد قیمت های نجومی در بازار‬ ‫بودیم که تمام ان ها به همین دلیل بود‪ .‬مقیمی با بیان اینکه اکنون‬ ‫روزانه بیش از ‪ ۲‬هزار دستگاه خودرو تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برخی‬ ‫ادعا دارند خودروسازان عرضه خودرو را کاهش داده اند‪ ،‬در صورتی‬ ‫که در این گروه صنعتی حتی در ایام تعطیالت عرضه داشته ایم؛ و‬ ‫نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ‪ ۲۵‬درصدی بوده ایم‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از انجام پروازهای اربعین امسال توسط‪ ۱۲‬ایرالین داخلی خبر داد‪.‬محمدحسن ذیبخش اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته‪ 30‬هزار زائر ایرانی که دولت‬ ‫عراق مجوز ورود انها را برای اربعین صادر کرده از تاریخ ‪ 28‬شهریور ‪ 1400‬تا ‪ 10‬مهر از طریق ‪ 6‬فرودگاه حضرت امام (ره) مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز و اهواز به این کشور منتقل می شوند‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫در صورت نیاز می توانیم تعداد فرودگاه ها را افزایش دهیم افزود‪ :‬در مجموع‪ 400‬پرواز رفت و برگشت در ایام اربعین امسال برای جابجایی زائران ایرانی انجام خواهد شد‪.‬ذیبخش با اعالم اینکه زائران عتبات‬ ‫عالیات باید تست منفی‪ PCR‬هفتاد و دو ساعته داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت های هواپیمایی قشم‪ ،‬تابان‪ ،‬زاگرس‪ ،‬وارش‪ ،‬معراج‪ ،‬ماهان‪ ،‬اسمان‪ ،‬کاسپین‪ ،‬فالی پرشیا‪ ،‬هما و کیش ایر‪ 400،‬پرواز اربعین امسال‬ ‫را انجام خواهند داد‪.‬سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین در پاسخ به این پرسش که قیمت بلیط پرواز اربعین به چه میزان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انجمن شرکت های هواپیمایی در حال بررسی قیمت‬ ‫پروازهای اربعین است‪ .‬پیگیری ها حاکی از ان است احتماال قیمت بلیط رفت و برگشت پروازهای اربعین حدود‪ 4.5‬میلیون تومان خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد‪:‬‬ ‫مکلفشدنبانک هابهتامین‪ ۳۶۰‬هزارمیلیاردتومانمنابعبخشمسکن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بانک ها مکلف شدند ‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومان منابع در اختیار بخش مسکن‬ ‫قرار بدهند‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه تولید یک میلیون مسکن در سال نیازمند ‪ ۳۰‬میلیون تن سیمان و ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تن فوالد است‪ ،‬بنابراین مشکل مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫«رســتم قاسمی» در نشست ویدئوکنفرانســی با مدیران کل راه و شهرسازی استان های کشور به تبیین‬ ‫سیاست ها و برنامه های وزارتخانه در حوزه حمل و نقل و مسکن و شهرسازی‪ ،‬پرداخت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه راه و شهرسازی چند مسئولیت داریم و مهمترین ان با توجه به شرایط اقتصادی کشور این‬ ‫ِ‬ ‫مدیریت خلق ثروت و نه مدیران هزینه باشیم‪ .‬عضو کابینه دولت سیزدهم‪ ،‬خلق ثروت‬ ‫مدیران‬ ‫است که باید‬ ‫ِ‬ ‫و استفاده از توان بخش خصوصی برای اغاز و تکمیل پروژه های عمرانی را از سیاست های دولت سیزدهم‬ ‫در وزارتخانه راه و شهرســازی برشــمرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای جدید‬ ‫برویم و زیرساخت های مهم کشور را با راهکارهای جدید‪ ،‬احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش ها تهاتر‬ ‫نفت با تکمیل پروژه های حمل و نقلی اســت‪ .‬قاسمی توضیح داد‪ :‬باید شرایطی را در کشور ایجاد کنیم و‬ ‫مشوق هایی را برای سرمایه گذاران در نظر بگیریم‪ .‬باید تالش کنیم به جای اینکه مردم سرمایه های خود را‬ ‫در بانک بگذارند و سود سپرده را دریافت کنند برای مشارکت در پروژه های راه و شهرسازی‪ ،‬سرمایه خود را‬ ‫به این بخش وارد کنند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬از معاونان خود در حوزه های مختلف خواسته ام تا پیشنهادهای خود‬ ‫را درباره روش های تکمیل انجام طرح ها و مگاپروژه ها ارایه بدهند‪ .‬وزیر راه و شهرســازی با اشاره به اینکه‬ ‫قرارگاه ســازندگی خاتم االنبیاء در انجام پروژه های ازادراهی و بزرگراهی بخشی از سرمایه را توسط مردم‬ ‫تامین کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در مگاپروژه ها نباید از منابع داخلی دولت استفاده کنیم بلکه باید از توان بخش‬ ‫خصوصی و مردم برای تکمیل انها بهره مند شویم‪ .‬قاسمی گفت‪ :‬در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه ها‬ ‫در ان مناطق باید از روش های متفاوت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫لزوم حمایت ویژه دولت برای تامین مسکن کم درامدها‬ ‫وی در خصوص تولید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور با اشاره به اینکه سه قشر با درامد باال‪،‬‬ ‫میان درامدی و اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ساالنه در کشور حدود ‪ ۳۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی برای اقشار باالی درامدی احداث می شود که با سرمایه خود انهاست و ان قشر نیازی به کمک‬ ‫و تســهیالت دولتی ندارند‪ .‬اقشار متوسط نیازمند حمایت دولت و استفاده از تسهیالت و سایر حمایت ها‬ ‫هستند‪ .‬اقشار کم درامد و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه دولت دارند تا مسکن انها تامین شود زیرا خود‬ ‫توان انجام ان را ندارند و دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند‪.‬‬ ‫راه اندازی صندوق توسعه مسکن‬ ‫وزیر راه و شهرســازی پنج مولفه زمین‪ ،‬خدمات‪ ،‬تامین منابع مالی‪ ،‬مواد و مصالح ساختمانی‪ ،‬و توان فنی‬ ‫و مهندسی را مولفه های پیش نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه در خصوص زمین‬ ‫در کشور کمبودی وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی در اراضی تحت اختیار توان تولید ساالنه یک‬ ‫میلیون واحد مســکونی در کشور را دارد‪ .‬همچنین قانون جهش تولید مسکن نیز بخشی از مشکل زمین‬ ‫را برطرف می کند‪ .‬قاسمی با یاداوری اینکه در خصوص تامین مواد و مصالح ساختمانی در کشور مشکل‬ ‫خاصی وجود ندارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬ایران چهارمین تولید کننده سیمان است و هم اکنون ظرفیت تولید سیمان‬ ‫در کشور ‪ ۸۰‬میلیون تن و ظرفیت تولید فوالد در کشور ‪ ۲۸‬میلیون تن است‪ .‬با توجه به اینکه تولید یک‬ ‫میلیون مسکن در سال نیازمند ‪ ۳۰‬میلیون تن سیمان و ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد است‪ ،‬بنابراین مشکل مواد و‬ ‫مصالح برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور وجود ندارد‪ .‬وی راه اندازی صندوق توسعه مسکن‬ ‫را که در قانون جهش تولید نیز بر ان تاکید شــده اســت اقدامی موثر برای تولید مسکن در کشور عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از انجایی که مقرر شــده تا بسیاری از درامدها از جمله فروش امالک و مستغالت وزارتخانه‬ ‫به صندوق توســعه مسکن بیاید‪ ،‬از این طریق امکان کمک به اقشار مختلف جامعه برای انجام پروژه های‬ ‫حمایتی و تکمیل انها وجود دارد‪.‬‬ ‫مکلف شدن بانک ها به تامین ‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومان منابع بخش مسکن‬ ‫عضو کابینه دولت ســیزدهم تهاتر زمین با انبوه ســازان به منظور احداث واحدهای مســکونی را از دیگر‬ ‫راهکارهای تولید انبوه مسکن برشمرد و گفت‪ :‬بانک های کشور مکلف شدند ‪ ۳۶۰‬هزار میلیاردتومان منابع‬ ‫در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف برای انهاست‪ .‬قاسمی یاداور شد‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬مقرر شده‬ ‫تا تمام اراضی متعلق به دولت و موسسات دولتی برای ساخت مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫چنانچه ظرف دو ماه اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی‪ ،‬وزارتخانه ها و سازمان ها معرفی‬ ‫و واگذار نشود‪ ،‬ثبت اسناد و امالک کشور می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬مقرر شــده تا احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در سطح دولت و نه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫تصمیم گیری شــود‪ .‬قاسمی بر شناسایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی برای احداث ‪ ۴‬میلیون‬ ‫واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و توضیح داد‪ :‬عقد تفاهم نامه با سازمان ها و وزارتخانه ها ونهادها و‬ ‫ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و شهرسازی بر انجام این تفاهم ها برای تولید‬ ‫مسکن در اینده نیز اهتمام خواهد داشت‪.‬‬ ‫موافقت بنیاد مستضفعان برای تولید انبوه مسکن در اراضی بنیاد‬ ‫وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید‬ ‫انبوه مسکن خبر داد و گفت‪ :‬در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح ساختمانی‬ ‫ســیمان و فوالد به روشی متفاوت از روش موجود تامین شــود‪ .‬قاسمی احداث ساالنه یک میلیون واحد‬ ‫مسکونی در کشور را سیاست پیش روی وزارتخانه و دولت برشمرد و بر همراهی تمامی ارکان وزارتخانه برای‬ ‫این مهم تاکید کرد‪.‬‬ ‫نظام مهندسی ساختمان‪ ،‬نیازمند اصالحات‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در پایان نشست با مدیران استانی بر برگزاری به موقع و با کیفیت انتخابات اعضای هیات مدیره‬ ‫سازمان های نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و گفت‪ :‬در موضوع نظام مهندسی‪ ،‬نیازمند اصالحاتی هستیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند‬ ‫و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصالح می شود و‬ ‫هم اکنون اصالح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است‪ .‬عضو کابینه دولت سیزدهم افزود‪ :‬نباید از‬ ‫منافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره مند شوند‪ .‬بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این‬ ‫تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره مند شوند‪ .‬وی بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات‬ ‫نظام مهندسی ساختمان تاکید کرد و توضیح داد‪ :‬بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور‬ ‫کار همه دست اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫هشدار رئیس سازمان ملی استاندارد ‪:‬‬ ‫عمر مفید ساختمانهادرایرانیک سومدنیاست‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد از کم فروشی تولیدکنندگان نوشابه‪ ،‬ماکارونی‬ ‫و خرما و همچنین باالبودن االیندگی بنزین و گازوئیل تولیدی در کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬عمر مفید ساختمان ها در ایران ‪ 27‬سال و در کشورهای‬ ‫پیشرفته ‪ 100‬سال است‪ .‬غالمرضا شریعتی در یک نشست خبری با بیان‬ ‫اینکه عمر مفید ساختمان های کشور باید ارتقا یابد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سال‬ ‫‪ 54‬متوسط عمر مفید یک ساختمان در ایران و کشورهای توسعه یافته ‪27‬‬ ‫تا ‪ 30‬سال بود‪ .‬در حال حاضر این نرخ برای ایران همچنان ‪ 27‬سال است‬ ‫ولی در کشورهای پیشرفته به ‪ 100‬سال رسیده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫اتفاق به معنی هدررفت منابع کشور است و به این ترتیب یک ساختمان را‬ ‫باید ‪ 2.5‬بار تجدید بنا کنیم در حالی که هزینه این کار می توانست صرف‬ ‫ارتقاء سطح زندگی شود‪ .‬رئیس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه در این‬ ‫رابطه تفاهم نامه ای را با سازمان نظام مهندسی کشور منعقد کر ده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کیفیت مصالح ســاختمانی و استفاده استاندارد از ان نیز از اهمیت باالیی‬ ‫برخوردار است که در این زمینه ساماندهی مصالح مشمول استاندارد اجباری‪،‬‬ ‫همکاری در اموزش مقررات ملی ساختمان و تعامل با نهادهای ذیربط مانند‬ ‫وزارتخانه ها و شهرداری ها باید صورت گیرد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬امسال ‪ 7‬هزار و‬ ‫‪ 67‬مورد بازرسی فنی از واحدهای تولید مصالح ساختمانی صورت گرفته و‬ ‫‪ 7‬هزار و ‪ 54‬مورد نمونه برداری از کاال انجام شــده است که ‪ 1868‬تذکر و‬ ‫اخطار صادر شده‪ 161،‬مورد تعلیق پروانه استاندار و‪ 1470‬مورد ابطال پروانه‬ ‫استاندارد کارخانه های تولید مصالح ساختمانی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫فاصله کیفی بنزین و گازوئیل با معیارهای استاندارد‬ ‫شریعتی در ادامه در مورد تحلیل نتایج اندازه گیری کیفیت بنزین و نفت‬ ‫گاز در کشور نیز گفت‪ :‬نتایج نمونه برداری ها برای سال ‪ 99‬از سوی وزارت‬ ‫نفت هنوز ارائه نشــده است‪ ،‬در حالی که این وزارتخانه مکلف است نتایج‬ ‫ازمون های خود را به ســازمان استاندارد ارائه کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال‪،‬‬ ‫سازمان استاندارد نمونه برداری های الزم و ارزیابی کیفی بنزین و نفت گاز را‬ ‫برای سال ‪ 99‬انجام داده که هر چند شاهد بهبود کیفیت بنزین در سال ‪99‬‬ ‫نسبت به سنوات قبل بوده ایم اما همچنان بنزین تولیدی در تطبیق کامل‬ ‫با استانداردها در برخی ایتم ها فاصله دارد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در مورد میزان‬ ‫اروماتیک ها ‪ ،‬بنزن‪ ،‬گوگرد و ســرب در کالن شهرها با معیارهای استاندارد‬ ‫منطبق بوده ایم اما در مورد ســایر شهرها در خصوص پارامتر گوگرد باالتر‬ ‫از ســطح استاندارد قرار داشتیم‪ .‬رئیس سازمان ملی استاندارد افزود‪ :‬عدد‬ ‫اکتان در بنزین معمولی و سوپر در همه شهرها اعم از کالن شهرها و سایر‬ ‫شهرها منطبق با استاندارد نبوده است که در این زمینه مکاتباتی انجام شده‬ ‫اما پاالیشگاه ها عنوان کردند که میزان اکتان در بنزین تولیدی انها با عدد‬ ‫استاندارد مطابقت دارد که البته هنوز نتایج ان به دست ما نرسیده و ارزیابی‬ ‫ما از ازمون بنزین های توزیعی در پمپ بنزین ها صورت گرفته است‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه در مورد نفت گاز (گازوئیل) روند رو به بهبود نبوده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در برخی پارامترها مانند گوگرد‪ ،‬روان کنندگی‪ ،‬نقطه عطف و تقطیر باالتر از‬ ‫حد استاندارد قرار داشتیم و در خصوص پارامتر االیندگی گوگرد نیز اختالف‬ ‫قابل توجهی به ویژه در نفت گاز معمولی و حتی نفت گاز یورو‪ 4‬با معیارهای‬ ‫استاندارد داشته ایم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر این شرایط ادامه یابد سهم االیندگی‬ ‫سوخت در زمستان باالتر خواهد رفت‪.‬‬ ‫پلت فرم قدیمی بسیاری خودروها استانداردهای جدید‬ ‫را پاس نمی کند‬ ‫شــریعتی در ادامــه در مورد وضعیــت رعایت اســتانداردها در صنعت‬ ‫خودروسازی گفت‪ :‬در یکصد و دوازدهمین جلسه شورای عالی استاندارد‬ ‫مصوب شــد چهار یا پنج مورد از اســتانداردهای ‪ 85‬گانه صنعت خودرو‬ ‫به دلیل تحریم های اعمال شــده‪ ،‬تعلیق شــوند که شامل مواردی مانند‬ ‫نشانگر فشار باد تایر‪ ،‬نشانگر تعویض دنده و سیستم هشدار انحراف از مسیر‬ ‫می شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر پلت فرم قدیمی بسیاری از خودروها‬ ‫در رعایت اســتانداردهای جدید با مشکل روبه رو است که باید نسبت به‬ ‫جایگزینی انها اقدام شــود‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از هزار استاندارد ملی‬ ‫در حوزه خودرو و حمل و نقل تدوین شــده است‪ ،‬گفت ‪ :‬علی رغم وجود‬ ‫برخی اقدامات شرکت های خودروساز در زمینه تحقیق و توسعه‪ ،‬همچنان‬ ‫در اجرای اســتانداردها فاصله با استانداردهای روز دنیا وجود دارد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان ملی استاندارد با اشاره به اینکه در مورد خودروهای سنگین و نیمه‬ ‫سنگین همه استانداردهای مصوب به جز تعلیقی ها اجرا می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خودروهای سواری پرتیراژ ‪ 81‬اســتاندارد را رعایت می کنند اما در مورد‬ ‫خودروهای کم تیراژ که به صورت سی کی دی وارد می شوند‪ 85 ،‬استاندارد‬ ‫مصوب رعایت می شود‪.‬‬ ‫کم فروشی در نوشابه‪ ،‬ماکارونی و خرما‬ ‫وی در ادامه با انتقاد از برخی تخلفات در زمینه وزن و حجم غذایی بسته بندی‬ ‫تولیدی در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای طرح کنترل وزن و حجم مواد غذایی را شروع‬ ‫کردیم که هنوز تکمیل نشــده اما در عرضه برخی مواد غذایی شاهد کم‬ ‫فروشی هستیم که به متخلفین هشدار می دهیم و در صورت ادامه این روند‬ ‫با انها برخورد خواهیم کرد‪ .‬وی با بیان اینکه کم فروشــی در مورد نوشابه‪،‬‬ ‫ماکارونی و خرما اتفاق افتاده است‪ ،‬گفت‪ :‬از تولیدکنندگان برای اصالح این‬ ‫روند تعهد خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫تدوین و اجرای نظام جامع کیفیت کشور‬ ‫شریعتی در ادامه با بیان اینکه تدوین و اجرای نظام جامع کیفیت کشور در‬ ‫حال انجام است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اجرای این برنامه در ‪ 28‬فاز و به مدت ‪ 30‬ماه‬ ‫پیش بینی شده که شامل تدوین نقشه راه کیفیت کشور‪ ،‬تهیه راهبرد ملی‬ ‫کیفیت کشور‪ ،‬تدوین مدل ارزیابی کیفیت در دستگاه ها و همچنین تدوین‬ ‫و طراحی مدل سنجش نرخ کیفیت کاال و خدمات در کشور می شود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬کیفیت نیز باید مانند نرخ تورم و نرخ رشــد اندازه گیری و اعالم‬ ‫شــود که این کار در کشورهای دیگر در حال انجام است‪ .‬شریعتی با بیان‬ ‫اینکه تهیه پلت فرم نرم افزاری برای سنجش نرخ کیفیت کاال و خدمات در‬ ‫کشور از جمله محورهای نظام جامع کیفیت کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه‬ ‫به کارفرمایی سازمان ملی استاندارد‪ ،‬با نظارت پژوهشگاه ملی استاندارد و‬ ‫پیمانکاری دانشگاه صنعتی شریف انجام می شود تا نقشه راهی در کیفیت و‬ ‫توسعه ان در دستگاه های مختلف کشور باشد‪ .‬رئیس سازمان ملی استاندارد‬ ‫همچنین با اشاره به تدوین سند جامع نظام استانداردسازی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این نظام دربرگیرنده سیستم زیرساخت کیفیت و دریافت کننده خدمات‬ ‫است و افزایش ایمنی‪ ،‬اطمینان و رضایت مندی ذی نفعان‪ ،‬کمک به رشد‬ ‫اقتصادی و همچنین توسعه زیرساخت های ملی کیفیت در طی ‪ 5‬سال از‬ ‫جمله اهداف کالن تدوین این سند است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه ‪ 25‬هزار‬ ‫و ‪ 780‬میلیون گواهی واردات صادر کرده ایم‪ ،‬گفت‪ 68 :‬مورد ان عدم انطباق‬ ‫با اســتاندارد داشته که ‪ 40‬درصد به مواد غذایی‪ 19 ،‬درصد به شیراالت و‬ ‫بقیه نیز به لوازم الکتریکی و مصنوعات چرم مربوط است‪ .‬شریعتی با اشاره به‬ ‫اینکه ‪ 9‬هزار و ‪ 800‬گواهی صادرات توسط استاندارد صادر شده که ‪ 37‬مورد‬ ‫عدم انطباق داشــته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ارزش واردات ‪ 32‬هزار میلیارد و ارزش‬ ‫صادرات نیز حدود ‪ 30‬هزار میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به تذکر نماینده مشهد درباره لزوم جلوگیری از رسوب و فاسد شدن تعداد زیادی سرم در گمرک‪ ،‬گفت‪ :‬کمیسیون اقتصادی دپوی کاالهای فاسدشدنی در‬ ‫گمرکات را پیگیری کند‪ .‬در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه ‪ ۱۶‬شهریور مجلس شورای اسالمی و در جریان بررسی طرح امنیت غذایی‪ ،‬حجت االسالم نصراهلل پژمانفر نماینده مشهد در تذکری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بنده هفته گذشته بازدیدی از گمرک داشتم‪ ،‬با حجم انبوهی از سرم هایی فاسد که‪ ۵‬سال از تاریخ مصرف انها می گذرد و از المان وارد شده است‪ ،‬مواجه شدیم‪ .‬نماینده مردم مشهد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬به وزیر اقتصاد تذکر دادم‪ .‬باید برنامه ریزی دقیقی در مورد کاالهایی که فاسد شدنی است در گمرکات وجود داشته باشد‪ .‬در ادامه‪ ،‬محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی از کمیسیون اقتصادی خواست این موضوع را پیگیری کند‪ .‬وی گفت‪ :‬این سرم ها سال ‪ ۹۵‬وارد کشور شده است‪ .‬بخش خصوصی ان را وارد کرده و به هر دلیلی اجازه ترخیص از‬ ‫گمرک ندارد‪ .‬بنابراین این سرم ها در شرایط کرونایی وارد نشده بلکه مربوط به‪ ۵‬سال قبل است‪ .‬بسیاری از کاالها به دالیل مختلف در گمرک باقی می ماند که ممکن است فاسد شدنی باشد‪.‬‬ ‫مذاکرات نتیجه محور؛ رویکرد تهران برای احیای برجام‬ ‫رئیس دولت سیزدهم اعالم کرد که مذاکره در دستور کار است اما مذاکره با فشار غیرقابل قبول است ضمن‬ ‫اینکه مذاکره و گفت و گو باید نتیجه محور باشد‪.‬‬ ‫نماینــده ویژه ایاالت متحده در امور ایران اخیرا گفته اســت که دولت امریــکا «تا ابد» نمی تواند منتظر‬ ‫تصمیم گیری جمهوری اســامی ایران برای از سرگیری مذاکرات احیای توافق هسته ای موسوم به برجام‬ ‫بماند‪ .‬وی این را هم گفته که امریکا تاکنون نشانه ای دال بر امادگی دولت ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری‬ ‫جدید ایران برای مشارکت در دور هفتم مذاکرات احیای برجام‪ ،‬دریافت نکرده است‪.‬‬ ‫این اظهارات در حالی بیان شده که ایت اهلل سید ابراهیم رییسی‪ ،‬رییس جمهوری در نخستین گفت وگوی‬ ‫زنده تلویزیونی با مردم تاکید کرد که ایران ابایی از مذاکره ندارد و اماده از سرگیری رایزنی ها در وین است‪،‬‬ ‫اما این مذاکره نباید تحت فشار غرب باشد‪.‬‬ ‫ت وگو همیشه جزئی از ابزار دیپلماسی بوده و باز هم خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ابایی‬ ‫وی با بیان اینکه مذاکره و گف ‬ ‫ت وگو همراه با فشار هستند‪.‬‬ ‫ت وگو و مذاکره نداریم اما امریکایی ها و غربی ها به دنبال گف ‬ ‫از گف ‬ ‫رییس دولت ســیزدهم اضافه کرد‪ :‬من دســتور دادم مذاکره در دستور کار باشد اما نه با فشاری که دنبال‬ ‫ال جواب نداده است و قب ً‬ ‫ت وگو قب ً‬ ‫ال هم اروپایی ها و امریکایی ها این‬ ‫می کنند‪ .‬این فشار اوردن همراه با گف ‬ ‫ت وگوها دنبال ان هستیم‪ ،‬رفع تحریم های ظالمانه است و محور گفت ‬ ‫را تجربه کرده اند‪ .‬انچه ما در این گف ‬ ‫وگوها‪ ،‬منافع ملت ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬از منافع ملت ایران یک قدم عقب نشینی نخواهم کرد‪ .‬چرا باید با تحریم ملت‬ ‫ت وگو‪ ،‬و مذاکره برای مذاکره نیستیم؛ بلکه‬ ‫ت وگو برای گف ‬ ‫ایران را تحت فشار قرار دهند‪ .‬ما به دنبال گف ‬ ‫مذاکره نتیجه محور می خواهیم و به دنبال ان تحریم ها علیه ملت ایران رفع شود و زندگی مردم رونق بگیرد‪.‬‬ ‫در تحلیل چرایی موضع گیری دولت ســیزدهم نگاهی به تاریخ مذاکرات ایران با کشورهای غربی خالی‬ ‫از لطف نیســت‪ .‬ایران بعد از ماهها مذاکره در دولت پیشــین به توافق هسته ای تحت عنوان برجام دست‬ ‫یافت با این حال و تنها یک سال پس از اغاز اجرای این توافق رییس جمهوری پیشین امریکا کارشکنی‬ ‫و بدعهدی های خود در قبال این توافق رااغاز کرد ‪ .‬دولت پیشین امریکا نه تنها از توافق برجام خارج شد‬ ‫و تحریم های مندرج در این توافق را اعاده کرد بلکه با در پیش گرفتن سیاست ناگزیرسازی سایر شرکای‬ ‫برجام و جامعه جهانی را مجبور به قطع مناسبات اقتصادی و تحریم عملی ایران کرد‪ .‬در این مدت با وجود‬ ‫اذعان جامعه جهانی به غیرقانونی بودن اقدا م امریکا عمال اقدام عاجلی برای ایفای حقوق ایران در برجام‬ ‫نکرد‪ .‬بعد از گذشت یک سال از خروج امریکا از برجام و بی عملی سایر شرکای برجام ایران کاهش تعهدات‬ ‫برجامی خود را در پنج مرحله اغاز و غلط بودن محاسبات امریکایی ها را به طور عملی ثابت کرد‪ .‬از همان‬ ‫زمان مخالفت ها با سیاســت فشار حداکثری اغاز شــد و رقیب دموکرات ترامپ یعنی جو بایدن سیاست‬ ‫تبلیغاتی خود را بازگشت به برجام عنوان کرد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل اینکهر همان زمان که سیاست فشار حداکثری علیه تهران اعمال می شد رییس جمهوری‬ ‫این کشور بر طبل مذاکره و گفت و گو با ایران می کوبید‪ .‬در سطح بین المللی هم برخی از مقامات کشورها‬ ‫تالش کردند ایران را وارد گفت و گو با دولت پیشین امریکا کنند با این حال ایران بر مواضع خود ایستادگی‬ ‫کرد و تن به مذاکره زیر فشار تحریم و فشار نداد‪.‬‬ ‫با شکست ترامپ و ورود جو بایدن به کاخ سفید انتظار می رفت امریکا به شعارهای تبلیغاتی خود درباره‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪558‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫تامین واکسن کرونا از اولویت های‬ ‫باالی وزارت خارجه است‬ ‫برجام عمل کرده و به تعهدات خود عمل کند با این حال با وجود شــش دور مذاکره نمایندگان ایران با‬ ‫شرکای برجام که با حضور غیر مستقیم نماینده امریکا برگزارشد‪ ،‬مشخص شد که امریکایی ها همچنان به‬ ‫دنبال بهره برداری از جعبه ابزار تحریم و سیاست فشار علیه تهران هستند رویکردی که غلط بودن ان در‬ ‫چهارسال اخیر ثابت شده است‪.‬‬ ‫سید عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته ای وین در تیرماه سال جاری و پس از پایان‬ ‫دور ششــم مذاکرات گفته بود که تاکنون شــش دور مذاکره با گروه چهار به عالوه یک انجام شده است و‬ ‫تقریبا به مراحل پایانی خود نزدیک شدیم‪.‬اکنون زمان تصمیم گیری همه طرف های برجام است و کشورهای‬ ‫مقابل باید تصمیمات سخت خود را بگیرند تا برجام احیا شود‪.‬‬ ‫طی یکی دو هفته اخیر شاهد گفت و گوی مقامات برخی از کشورها با رییس جمهوری و وزیر امور خارجه‬ ‫بوده ایم‪ .‬یکی ازمحورهای این گفت و گوها برجام و درخواست این مقامات از ایران برای بازگشت به گفت‬ ‫و گوها بوده اســت با این حال موضع تهران که از سوی رییس جمهوری بیان شد ‪ ،‬مشخص و روشن و در‬ ‫چهارچوب سیاست و حرف قطعی مقام معظم رهبری در بهار امسال بوده است‪ .‬ایران ابایی از مذاکره و گفت‬ ‫و گو ندارد اما در عین حال تاکید دارد که مذاکره باید برای هدف مشخص و دستیابی به نتیجه باشد‪ ،‬تحت‬ ‫فشار نباشد و مذاکره برای مذاکره نباشد‪.‬‬ ‫میخاییل اولیانوف‪ ،‬دیپلمات ارشد روسی و نماینده این کشور در مذاکرات وین در واکنش به صحبت های‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در توییتی نوشت‪ :‬این اظهارات نشان می دهد که ایران اماده ادامه مذاکرات‬ ‫وین درباره برجام است‪ .‬البته همچنان زمان از سرگیری مذاکرات نامشخص است‪.‬‬ ‫با اظهارات اخیر رییس جمهوری‪ ،‬موضع و رویکرد ایران کامال مشخص شده است حاال باید دید امریکا و‬ ‫غرب حاضر هستند تغییری در سیاست مذاکراتی خود در قبال برجام داده و واقعا به دنبال رسیدن به نتیجه‬ ‫و دستاورد مشخصی باشند‪.‬‬ ‫حجت االسالم اژه ای‪:‬‬ ‫الزم است در برخی قوانین به نفع زنان و خانواده بازنگری شود‬ ‫رئیــس قوه قضائیه گفت‪ :‬همه باید حامی حقوق و حافظ کرامت‬ ‫زنان باشــند‪ .‬الزم است در برخی رویکردها‪ ،‬رفتار ها و قوانین به‬ ‫نفع زنان و خانواده بازنگری و تغییر ایجاد شود‪.‬‬ ‫اعضای هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‬ ‫به منظور تبادل نظر و هم اندیشــی دربــاره تقویت همکاری این‬ ‫کمیســیون با دســتگاه قضا و راه های کاهش مشکالت مردم و‬ ‫بهبود خدمات رسانی قضایی با حجت االسالم والمسلمین محسنی‬ ‫اژه ای دیدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫رئیس قــوه قضاییه در این دیدار‪ ،‬اعتماد مــردم را از مهم ترین‬ ‫ســرمایه های نظام مردمساالر دینی دانست و متذکر شد که اگر‬ ‫این ســرمایه گرانبها و عظیم از دست برود‪ ،‬زیان بزرگی در پی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫تالش دشمن برای مخدوش کردن اعتماد مردم به نظام‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با بیان این که جمهوری‬ ‫اسالمی نظامی برخاســته از متن و رای مردم است و مشکالت‬ ‫بزرگ در کشــور تاکنون با کمک مردم حل شــده‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز دشــمن و بدخواهان تالش می کنند اعتماد مردم به نظام‬ ‫و مســئوالن را خدشه دار کنند‪ .‬وی حفظ سرمایه عمومی نظام‬ ‫را در گرو تکریم مردم و اعتماد به ان ها و مشــارکت دادن احاد‬ ‫ملت در تصمیم گیری ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف‬ ‫مردم و گام برداشــتن برای حل مشکالت ان ها دانست و خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬یکی از وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است‬ ‫که کارامدی نظام را به اثبات برســانیم و امید و اعتماد مردم را‬ ‫افزایش دهیم تا توطئه ها و نقشــه های دشمن خنثی و نقش بر‬ ‫اب شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه اظهار داشــت‪ :‬یکی از نهاد هایی که بیشترین‬ ‫رابطه را با اقشار مختلف مردم دارد مجلس است و یک نماینده از‬ ‫اغاز تا اخرین روز خدمت با مردم حوزه انتخابیه خود و از طریق‬ ‫دیگر نمایندگان با همه مردم حتی در دورافتاده ترین شــهر ها و‬ ‫روستا ها ارتباط دارد‪.‬‬ ‫هیچ معروفی باالتر از گره گشایی از کار مردم نیست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود‪ :‬شاید هیچ معروفی‬ ‫باالتر از گره گشایی از کار مردم و امیدبخشیدن به جامعه و هیچ‬ ‫منکری بدتر از این نباشد که حق کسی تضییع و به احدی ظلم‬ ‫شــود و یا استقالل و ازادی های مشــروع و امنیت و عزت مردم‬ ‫خدشه دار شود و اگر می خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از‬ ‫چنین رفتار هایی شویم‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه ســخنانش با اشاره به اظهارات یکی‬ ‫از اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس درباره حقوق زنان گفت‪:‬‬ ‫خداوند به زن کرامت بخشیده و زن را گرامی داشته و بزرگ ترین‬ ‫فضیلت یک زن و مادر این است که انسان از دامن زن به معراج‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫تاکید بر لزوم بازنگری و تغییر برخی قوانین و رفتار ها به نفع زنان‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر دپوی کاالهای فاسدشدنی در گمرک شود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید بر این که همه‬ ‫باید حامی حقوق و حافظ کرامت زنان باشــند‪ ،‬بر لزوم بازنگری‬ ‫و تغییر برخی رویکردها‪ ،‬رفتار ها و قوانین به نفع زنان و خانواده‬ ‫تاکیــد کرد و افــزود‪ :‬باید منزلت و عظمــت زن و کمک به زن‬ ‫به عنوان یک انسان دارای شرافت و جایگاه واال‪ ،‬سرلوحه کار همه‬ ‫دستگاه ها قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬تربیت فرزند به نوع تربیت پدر و مادر و هم‬ ‫به جامعه گره خورده اســت‪ ،‬اما مسلماً رفتار های مسئوالنه یک‬ ‫مادر وظیفه شناس و اگاه به وظایف تربیتی بیشترین نقش را در‬ ‫شکل گیری شخصیت فرزند دارد‪.‬‬ ‫ضرورت تدبیر برای جلوگیری از افزایش طالق و تبعات‬ ‫ناشی از ان‬ ‫رئیس قوه قضاییه برنامه ریزی برای جلوگیری از افزایش طالق‬ ‫و تبعات ناشــی از ان در کشور را امری ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫مجلس و دســتگاه قضا و نهاد هایی همچون شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی باید به طور جدی درباره مسائلی‪ ،‬چون حضانت‪ ،‬تربیت‬ ‫و دیگر موضوعات مرتبط تدبیر کنند که اگر پدر و مادری ناچار‬ ‫به جدایی و متارکه شــدند‪ ،‬کمترین اســیب به زن و فرزندش‬ ‫وارد شــود‪ .‬رئیس دستگاه قضا مبارزه با فساد در همه ساحت ها‬ ‫به ویژه فســاد مالی و اداری را از مطالبات اصلی مردم دانست و‬ ‫از مجلسی ها خواست تا دستگاه قضا را در انتخاب بهترین روش‬ ‫برای برخورد و ریشــه کنی فســاد کمک کنند تا ضمن مقابله با‬ ‫مفاسد‪ ،‬خللی در روند سرمایه گذاری و تولید پیش نیاید‪.‬‬ ‫ضرورت ایجاد سازوکاری برای اداره اموال یک محکوم‬ ‫رئیس دســتگاه قضا گفت‪ :‬برخورد قاطع‪ ،‬سریع و بدون مالحظه‬ ‫با مفسدان حرف درستی است‪ ،‬اما از یک سو با فساد کالن فردی‬ ‫که با فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده‬ ‫برخورد می کنیم و از ســوی دیگر بعد از اجرای حکم نمی توانیم‬ ‫اموال زیادی که بر جا می ماند اداره کنیم‪ ،‬چون سازوکاری برای‬ ‫این کار نداریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای گفت که تاکنون سه بار‬ ‫با مســئوالن اتاق بازرگانی و یک بار هم با مسئوالن اتاق تعاون‬ ‫دیدار کرده و چند بار هم با ان ها تماس گرفته و از ان ها و دولت‬ ‫خواسته به قوه قضاییه کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر‬ ‫قرار اســت با محکومی برخورد شــود‪ ،‬درباره اموال او بتوان یک‬ ‫تصمیم درســت گرفت‪ ،‬اما هنوز اتفاقی در ایــن زمینه نیفتاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از ســخنانش اظهار داشت‪:‬‬ ‫هر اســتانی عالوه بر امور کالن یک سری مسائل خاص خود را‬ ‫دارد که نمایندگان ان استان و مسئوالن قضایی و دیگر مسئوالن‬ ‫منطقه می توانند در شــورای اداری یا نشست های مشترک این‬ ‫مسائل را احصاء و برای ان ها راهکار ارائه کنند و خود نمایندگان‬ ‫هم ضامن اجرای این تصمیمات بشوند‪.‬‬ ‫مسائل را باید ریشه ای حل کرد تا نیازی به برخورد‬ ‫قضایی و مجازات نباشد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســنی اژه ای با اشاره به نظر یکی‬ ‫از اعضای کمیســیون اجتماعی مجلس دربــاره بازدارنده نبودن‬ ‫مجازات ها‪ ،‬گفت که قوه قضاییه و مجلس می توانند از طریق ارائه‬ ‫الیحه یا طرح نسبت به اصالح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند‪،‬‬ ‫اما مهم تر این اســت که بتوان بسیاری از مسائل را ریشه ای حل‬ ‫کرد تا نیازی به برخورد قضایی و مجازات نباشد‪.‬‬ ‫وی یکــی از این راهکار ها را کاهش جــرم انگاری عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬بعضــی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم‬ ‫همه مســائل جرم تلقی نمی شود چرا که اگر حجم کار باالتر از‬ ‫توان همکاران دستگاه قضا برود‪ ،‬به طور طبیعی در نحوه برخورد‪،‬‬ ‫سرعت انجام کار و اتقان رای ان ها اثر می گذارد‪.‬‬ ‫تجهیزات‪ ،‬امکانات و نیروی انسانی دستگاه قضایی‬ ‫متناسب با تنوع و گستردگی ماموریت هایش نیست ‬ ‫رئیس قوه قضاییه به بازدید اخیرش از مجتمع قضایی قدس در‬ ‫غرب پایتخت اشــاره کرد و گفت‪ :‬وقتی روزانه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬پرونده‬ ‫به یک قاضی یا بازپرس ارجاع شــود که باید در فرصت کم و در‬ ‫شرایط سخت و تحت فشــار اصحاب دعوا ان ها را بررسی کند‪،‬‬ ‫حتماً کیفیت کار او نمی تواند مطلوب باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محسنی اژه ای با بیان این که دستگاه‬ ‫قضایی ماموریت های قانونی متنوع و گسترده ای دارد‪ ،‬متذکر شد‬ ‫که تجهیزات‪ ،‬امکانات و نیروی انســانی این مجموعه متناسب با‬ ‫این حجم از ماموریت هایش نیست ‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که‬ ‫قوه قضاییه ســاالنه ‪ ۸۰۰‬قاضی و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬کارمند جذب‬ ‫کند‪ ،‬اما هنوز دولت مجوز جذب این نیرو ها را نداده است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه به نقش مجلس در کارامدی و مردمی شــدن‬ ‫قوه قضاییه نیز اشــاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که با‬ ‫تامین بودجه مورد نیاز و طرح مشکالت مردم و راه حل های انها‬ ‫دســتگاه قضا را در فراهم کردن الزامات اولیه کار و حسن انجام‬ ‫ماموریت ها و بهبود کارکردش یاری دهند‪.‬‬ ‫نخستین نشست هم اندیشی‬ ‫وزارت امور خارجه و مسئولین‬ ‫اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‬ ‫ایران برگزار شــد‪ .‬نخســتین‬ ‫نشســت هم اندیشــی وزارت‬ ‫امور خارجــه و اتاق بازرگانی و‬ ‫صنایع و معادن ایران بعداز ظهر‬ ‫روز دوشنبه ‪ ١۵‬شهریوربه میزبانی حسین امیر عبداللهیان وزیر‬ ‫امور خارجه کشورمان ‪ ،‬معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران‬ ‫کل وزارت امور خارجه برگزار شد‪ .‬غالمحسین شافعی رییس‬ ‫اتاق ایران‪ ،‬روســا و اعضای اتاقهای مشــترک بازرگانی ایران و‬ ‫کشورهای همســایه و همچنین برخی کشورهای مهم طرف‬ ‫تجاری کشــورمان مدعوین این نشست در وزارت امور خارجه‬ ‫بودند‪ .‬شافعی ضمن تشکر از وزیر امور خارجه کشورمان بخاطر‬ ‫این دعوت‪ ،‬جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار و جلسه برگزار‬ ‫شده وزارتخانه های دولت سیزدهم با بخش خصوصی ذکر کرد‬ ‫و ان را مهم و نشانگر نگاه پررنگ وزارت خارجه به فعالیت های‬ ‫بخش خصوصی دانســته‪ ،‬خواهان تداوم برگزاری متناوب این‬ ‫نشست در ماههای اینده شد‪ .‬فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫کشــورمان‪ ،‬دیدگاههای خود در زمینه توسعه روابط تجاری با‬ ‫دیگر کشورها‪ ،‬خصوصا همسایگان و طرفهای تجاری اصلی را‬ ‫بیان داشته‪ ،‬خواهان حمایت هرچه بیشتر وزارت خارجه از نقش‬ ‫بخش خصوصی در توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها‬ ‫باالخص در موقع برگزاری کمیسیون های مشترک شدند‪ .‬در‬ ‫ادامه این نشست معاون دیپلماســی اقتصادی و مدیران کل‬ ‫حوزه های منطقه ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب‬ ‫مطروحه از سوی فعاالن بخش خصوصی به تشریح نقطه نظرات‬ ‫خود پرداختند‪ .‬امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در‬ ‫جمعبندی نخستین نشست با فعاالن اقتصادی و مسئولین اتاق‬ ‫ایران‪ ،‬بخش خصوصی را موتور محرک روابط میان کشورها‪ ،‬و‬ ‫حلقه های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک کننده در پایایی‬ ‫سیاست خارجی و مق ّوم ان ارزیابی کرد و بر عزم وزارت خارجه در‬ ‫حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر بخش خصوصی‬ ‫در مراودات با کشورها تاکید نمود‪ .‬امیرعبداللهیان تامین واکسن‬ ‫کرونا را از اولویت های باالی وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات‬ ‫این وزارت در شــتاب دهی فراوان به تامین واکسن مورد نیاز‬ ‫کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت از همکاری‬ ‫بخشخصوصیدراینزمینهاستقبالمیکنیم‪ .‬تشکیلکمیته‬ ‫مشــترک بین «وزارت امور خارجه»‪« ،‬وزارت صنعت معدن و‬ ‫تجارت» و «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران»‪ ،‬در نظر گرفتن‬ ‫جایگاه واقعی برای بخش خصوصی در کمیسیونهای مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی‪ ،‬تداوم چنین جلســات هم اندیشی و‬ ‫حضور رییس اتاق بازرگانی در جلسات شورای معاونین وزارت‬ ‫امور خارجه به تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت‬ ‫قرار دادن موضوعات مرتبط به سامان دهی پایانه های مرزی و‬ ‫تحکیمزیرساختهایکشورکهارتقاءدهندهصادراتکشورباشد‪،‬‬ ‫از دیگر مباحث مطروحه در خالل جمع بندی ارائه شده از سوی‬ ‫امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در این نشست بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ‪:‬‬ ‫دیپلماسی اقتصادی و ارتباط‬ ‫با همسایگان نسخه خنثی سازی‬ ‫تحریم ها است‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬اســتفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای‬ ‫همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به خنثی‬ ‫سازی تحریم ها‪ ،‬حائز اهمیت است‪ .‬با تاکید بر ضرورت توجه‬ ‫به دیپلماســی اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید به دنبال خنثی سازی‬ ‫تحریم ها باشــیم که توجه به دیپلماســی اقتصادی یکی از‬ ‫راهکارهای اساسی برای تحقق این مسئله است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫تحریم های ناجوانمردانه دشمنان‪ ،‬تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد‬ ‫ایران گذاشــته است و ما باید کارایی تحریم های انان را از بین‬ ‫ببریم و خنثی سازی تحریم ها را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیونامنیتملیوسیاستخارجیمجلسشورایاسالمی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در سیاست خارجی‪ ،‬تحریم به عنوان یک ابزار فشار‬ ‫و یک ابزار موقت شناخته می شود چرا که کشورهایی که تحت‬ ‫تحریم قرار می گیرند‪ ،‬به مرور راه های خنثی سازی و کم اثر کردن‬ ‫تحریم ها راپیدا می کنند‪.‬عمویی تصریحکرد‪:‬یکی ازرویکردهای‬ ‫اساسی ما در شرایط فعلی‪ ،‬خنثی سازی تحریم ها است و استفاده‬ ‫از ظرفیت همکاری با کشــورهای مختلف به ویژه کشورهای‬ ‫همسو و توجه به دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به این هدف‬ ‫اساسی‪ ،‬حائز اهمیت است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ما باید اقداماتی‬ ‫را جهت مراودات دوجانبه یا چندجانبه با کشورها در دستورکار‬ ‫خود قرار دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬باید کاری کنیم که تحریم های دشمن‬ ‫بی اثر شود که در این شرایط کشورهایی که ایران را تحت تحریم‬ ‫قرار دادند‪ ،‬مجبور می شوند تحریم های خود را کنار بگذارند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چهارشنبه‪ 17‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪558‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫عضوکمیسیوناقتصادی‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقدی بر رویکرد اقتصادی‬ ‫دهه گذشته‬ ‫سید محمود مصفا‪ -‬کارشناس اقتصاد بین الملل|‬ ‫از منظر کارشناسی در حوزه اقتصاد بین الملل این باور وجود‬ ‫دارد که از ظرفیت اقتصاد ایران در دهه گذشته استفاده مناسب‬ ‫نشده است‪ .‬از جمله مولفه هایی که در هر کشوری باعث رشد‬ ‫و جهش اقتصادی می شود‪ ،‬داشتن نیروی کار‪ ،‬منابع سرزمینی‪،‬‬ ‫تجارت هدفمند با شناسایی بازارهای داخلی و خارجی و مدیریت‬ ‫متناسب با تحوالت جهانی در عرصه اقتصاد و تجارت است‪ .‬در‬ ‫دهه گذشته‪ ،‬تحریم عاملی می توانست باشد که از طریق ان‬ ‫مشکالت ســاختاری در حوزه هایی همچون صنعت‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫بازرگانی‪ ،‬پولی و بانکی کشــور به نحو مطلوب شناسائی شود‬ ‫و با اخذ نظر کارشناسان و اقدام علمی و عملی شاهد جراحی‬ ‫بزرگ در ساختار اقتصادی کشور باشیم‪ ،‬اما متاسفانه وابستگی‬ ‫بیش از حد به اقتصاد نفت و سوء مدیریت باعث عقب ماندگی‬ ‫فراوانی در این بخش شــد و بسیاری از مشکالتی که در امور‬ ‫روزمره مردم بوجود امد توسط متولیان امر به تحریم ها مرتبط‬ ‫داده شــد‪ .‬فارغ از این که همه ما اذعان داریم که تحریم های‬ ‫ناعادالنه سهمی در مشکالت اقتصادی کشور داشته است‪ ،‬اما‬ ‫کارشناسانی که منصفانه تحوالت اقتصادی کشور را بررسی می‬ ‫کردند بارها اذعان کردند که بخش مهمی از مشکالت بوجود‬ ‫امده ناشی از مدیریت نامناسب بخش های مختلف دولتی و نیز‬ ‫عدم پیاده سازی اصالحات اقتصادی در راستای اقتصاد مقاومتی‬ ‫مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است‪ .‬از اصلی ترین وظایف‬ ‫متولیان اقتصادی پیش بینی شرایط بازار‪ ،‬عرضه و تقاضا و به‬ ‫تبع ان مواد اولیه و خوراک صنایع در کشــور است‪ .‬در همین‬ ‫راستا نیز تعدادی از کشورها که دارای ظرفیت های اقتصادی‬ ‫مشابه ایران هستند سالهاست برنامه ریزی هایی را در راستای‬ ‫کاهش وابستگی به مواد اولیه با مکانیزم تولید داخل و تامین‬ ‫خوراک صنایع از مسیرهای امن از کشورهای دیگر داشته اند‬ ‫تا در شرایط حساس‪ ،‬اقتصاد و تولید داخلی کشورهای مزبور‬ ‫با کمترین چالش مواجه شــود‪ .‬این در حالی است که به زعم‬ ‫کارشناســان مطلع‪ ،‬بسترهای تولید مواد اولیه در بخش های‬ ‫مختلف در کشور وجود داشته و قطعاً فعال کردن این بخش و‬ ‫کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه می تواند جلوی بسیاری‬ ‫از تکان ها به اقتصاد کشور را بگیرد و به عنوان بخش مهمی از‬ ‫اقتصاد مقاومتی باشد‪ .‬این عوامل و عدم تصمیم گیری سریع و‬ ‫متناسب با واقعیات میدانی توسط مدیران متولی این امر باعث‬ ‫شــد تا هر فشاری که از خارج از کشور به اقتصاد داخلی ایران‬ ‫وارد شد اقتصاد و معیشت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر سیاستگذاری و تصمیم سازی درست و متناسب با ظرفیت‬ ‫های موجود انجام می شد‪ ،‬در کنار اصالحات اقتصادی همچون‬ ‫اصالح نظام مالیاتی‪ ،‬تغییر اصولی ساختار بانکداری که متاسفانه‬ ‫طی دهه های گذشــته به جای کمک به تولید به بنگاهداری‬ ‫روی اورده اند‪ ،‬اصالح روش های واگذاری و خصوصی سازی که‬ ‫یکی از عوامل بی اعتمادی مردم نیز شده است‪ ،‬استفاده واقعی‬ ‫از ظرفیت مناطق ازاد که در حال حاضر به جای صادرات محور‬ ‫بودن‪ ،‬واردات محور شده اند و به طور کل رفتن به سمت تولید‬ ‫پایدار و متنوع سازی تولیدات در حوزه های مختلف صنعتی و‬ ‫خصوصاً صنایع پائین دست صنعت نفت همچون پتروشیمی‬ ‫هاکه جدای از ارز اوری باال برای کشور امکان تحریم ان بدلیل‬ ‫تنوع محصوالت و نیز نیاز مبرم کشورهای صنعتی و منطقه‬ ‫پیچیده تر بود‪ ،‬می توانستیم بسیاری از گره های اقتصادی کشور‬ ‫را باز کرده و به سمت یک اقتصاد مقاوتی در راستای فرمایشات‬ ‫رهبر معظم انقالب حرکت کنیم‪ .‬لــذا این باور وجود دارد با‬ ‫تصمیمات مدیریتی و دارای پشتوانه علمی می توان بسیاری‬ ‫از مشــکالت کشور را حل کرد و مسیر اقتصاد‪ ،‬صنعت‪ ،‬تولید‬ ‫و تجارت کشور را به شکلی پویا و در تراز ظرفیت های موجود‬ ‫کشور فعال کرد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی به هیچ شکلی قابل اصالح نیست‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی گفت‪ :‬ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود‬ ‫نرسید بلکه موجبات توزیع رانت های چند ده هزار میلیاردی‪ ،‬هدر رفت‬ ‫منابع و همچنین ایجاد اشفتگی در بازار کاال را فراهم اورد‪.‬‬ ‫مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به دلیل استفاده‬ ‫از ارز ترجیحی در دولت دوازدهم اظهار داشت‪ :‬در مرحله اول باید بدانید‬ ‫که سیاست ارز ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می شود که‬ ‫شاهد جهش قیمت ارزی در ان کشور هستیم‪ .‬جهش قیمت ارزی سبب‬ ‫خواهد شد که واردات کاال برای وارد کنندگان به مراتب گران تر تمام شود‬ ‫و در نتیجه کاال با قیمت بسیار باالتری از حد واقعی خود به دست مصرف‬ ‫کنندگان برسد‪ .‬دولت های مختلف برای جلوگیری از این مساله و تامین‬ ‫حقوق مصرف کننده و ایجاد نوعی ضربه گیر برای جامعه‪ ،‬از سیاســت‬ ‫ارز ترجیحی اســتفاده می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حقیقت سیاست ارز‬ ‫ترجیحی زمانی در کشورهای مختلف اتخاذ می شود که دولت قصد دارد‬ ‫جلوی افزایش قیمت کاالهای مصرفی مردم را بگیرد و اجازه ایراد اسیب‬ ‫بیشتر به اقشار مختلف جامعه به ویژه دهک های پایین درامدی را ندهد‪.‬‬ ‫دولت ها در چنین زمانی به استفاده از سیاست ارز ترجیحی روی می اورند‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس متذکر شد‪ :‬سال‪ ۹۷‬تجربه سیاست ارز‬ ‫ترجیحی در ایران بار دیگر تکرار شد و در حقیقت دولت قبل اعالم کرد‬ ‫که من کاری به قیمت ارز در بازار ازاد ندارم و ارز را با قیمتی مشخص برای‬ ‫واردات کاالهایی مشخص در اختیار وارد کنندگان قرار می دهم تا قیمت‬ ‫این اقالم مصرفی در بازار افزایش پیدا نکند‪ .‬طغیانی افزود‪ :‬در این میان‬ ‫باید تاکید کرد که ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تنها ارز چندنرخی نبود‬ ‫که در تاریخ اقتصاد ایران مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬در دولت تحت‬ ‫مدیریت احمدی نژاد هم ارز ترجیحی ‪ ۱۲۲۴‬تومانی در اختیار برخی وارد‬ ‫کنندگان قرار گرفت اما با توجه به مفاسد ان به طور کامل حذف شد و‬ ‫ارز تک نرخی شد‪ .‬در دهه های شصت و هفتاد هم این سیاست از سوی‬ ‫دولت های وقت اتخاذ شده بود‪.‬‬ ‫سیاست ارز ترجیحی در ایران به هدف نهایی خود نرسید‬ ‫عضو کمیســیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اتخاذ سیاست ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در ایران متذکر شد‪ :‬مساله اصلی امروز ایران ان نیست که سیاست‬ ‫ارز ترجیحی در اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر بلکه مساله اصلی ان است‬ ‫که این سیاســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به هدف اصلی خود‪ ،‬یعنی رساندن‬ ‫کاالهای اساســی وارداتی با قیمتی مناسب و کمتر از بازار ازاد به دست‬ ‫مصرف کنندگان رسیده است یا خیر‪ .‬وی با یاداوری مخالفت مجلس‬ ‫یازدهم با این سیاســت بیان کرد‪ :‬ما در مجلس شــورای اسالمی سال‬ ‫گذشته تالش کردیم سیاست ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی را کنار بگذاریم ولی دولت‬ ‫مقاومت کرد و زیر بار این مساله نرفت و خاطرتان هست که معاول اول‬ ‫وقت رئیس جمهوری‪ ،‬نامه ای در همین زمینه به رهبری نوشت و ایشان‬ ‫نیز به مجلس در همین راستا توصیه ای کردند‪ .‬طغیانی ادامه داد‪ :‬دولت ان‬ ‫زمان اصرار داشت که سیاست ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کشور ادامه‬ ‫پیدا کند و همچنان به ‪ ۲۵۰‬قلم کاالی اساسی وارداتی این ارز پرداخت‬ ‫شود ولی خودشان در ادامه به ‪ ۲۵‬قلم کاال رسیدند و بعد از ان نیز‪۲۰ ،‬‬ ‫قلم را حذف کردند و فقط ‪ ۵‬قلم کاال باقی ماند که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای‬ ‫وارداتشان پرداخت می شود‪.‬‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم منابع هدر رفت و هم بازار اشفته شد‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اثار سوء اتخاذ سیاست ارز‬ ‫ترجیحی در ایران بیان کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت در این میان ان اســت‬ ‫که همچنان و به رغم انکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات ‪ ۵‬قلم کاالی‬ ‫اساسی پرداخت می شود‪ ،‬نه تنها قیمت این اقالم در بازار با نرخ ازاد به‬ ‫دست مصرف کننده می رسد و تالطم قیمتی و اشفتگی قابل توجهی در‬ ‫بازار ایجاد کرده است بلکه همین اشفتگی در روند تامین کاالها نیز وجود‬ ‫دارد و موجبات نارضایتی مردم را فراهم کرده اســت‪ .‬وی در خصوص‬ ‫چرایی اصرار دولت بر تداوم این سیاســت شکست خورده اقتصادی در‬ ‫ایران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دولت دوازدهم معتقد بود اگر سیاســت ارز ترجیحی‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی از بودجه حذف شود‪ ،‬ما در برهه پایانی اسفند ‪ ۹۹‬و برهه‬ ‫اغازین فروردین ‪ ۱۴۰۰‬شاهد افزایش قیمت همین ‪ ۵‬قلم کاالی اساسی‬ ‫در بازار خواهیم بود و در نتیجه ان قیمت سایر اقالم مصرفی مردم هم‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به‬ ‫این ســوال که جهش قیمت این کاالها در صورت حذف ارز ترجیحی‬ ‫بیشتر از حد فعلی بود یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬خیر! بیشتر نبود و اتفاقاً ما هم در‬ ‫مجلس با شما هم نظر بودیم ولی خب شاهد بودید که جهانگیری به‬ ‫عنوان معاون اول رئیس جمهوری در همین زمینه چه نامه ای به رهبری‬ ‫نوشت و در نهایت مجلس در ان زمان عم ً‬ ‫ال تن به خواسته دولت داد تا‬ ‫حداقل بهانه ای برای کنترل قیمت اقالم مصرفی مردم در کشور نباشد‪.‬‬ ‫قیمت مرغ در بازار ازاد به خوبی نشان دهنده شکست این سیاست ارزی‬ ‫بوده است‪ .‬دولت با همه ادعاهایش نتوانست با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی جلوی‬ ‫افزایش قیمت ها را بگیرد‪ .‬طغیانی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه دولت به رغم‬ ‫تمام ادعاها و جار و جنجال های خود در ان زمان نه تنها نتوانســت با‬ ‫تداوم سیاســت ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی مقابل روند افزایش قیمت‬ ‫کاالهای وارداتی بایستد بلکه موجبات هدر رفت سرمایه های کشور را هم‬ ‫فراهم اورد و وضعیت امروز جامعه را رقم زد که همگی شــاهد افزایش‬ ‫قیمتی افسارگسیخته از یک سو و اشفتگی بازار از سوی دیگر هستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بیان کرد‪ :‬با اتخاذ سیاست‬ ‫ارز ترجیحی در یک کشور‪ ،‬قیمت ارز در ان کشور ‪ ۲‬نرخی خواهد شد‬ ‫و این نقطه‪ ،‬اغاز ایجاد رانت در اقتصاد است‪ .‬برخی در این میان از لزوم‬ ‫کنترل زنجیره برای جلوگیری از ایجاد رانت سخن می گویند ولی واقعیت‬ ‫ان است که کنترل کل زنجیره با چندین هزار فردی که در ان دخیل‬ ‫هستند عم ً‬ ‫ال امری ناممکن است؛ بنابراین این رانت رفته رفته افزایش‬ ‫پیــدا خواهد کرد و اتفاقاً به همین دلیل بود که ما در مجلس خواهان‬ ‫حذف ارز ترجیحی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بودیم ولی دولت قبول نکرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر ایجاد فساد چند ده هزار میلیارد تومانی در نتیجه اتخاذ سیاست‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در دولت دوازدهم‪ ،‬ما شاهد هدر رفت بسیار زیاد منابع‬ ‫ارزی کشور نیز بودیم و تلخ تر اینکه هدف نهایی یعنی رساندن کاالها با‬ ‫قیمت مناسب تر به مردم هم محقق نشد تا این سیاست عم ً‬ ‫ال سیاستی‬ ‫شکل خورده محسوب شود‪.‬‬ ‫پرداخت یارانه به انتهای زنجیره به جای اول زنجیره‪ ،‬راهکار‬ ‫جایگزین ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که راهکار جایگزین سیاست ارز‬ ‫ترجیحیبراینجاتاقتصادایرانچیست‪،‬گفت‪:‬درکشورهایپیشرفتهبه‬ ‫جای اتخاذ سیاست ارز ترجیحی راهکاری بدیل وجود دارد‪ .‬در کشورهای‬ ‫پیشرفته به جای انکه ارز ترجیحی را به اول زنجیره واردات تزریق کنند‬ ‫و به نوعی کاال را ارزان کنند‪ ،‬این یارانه را به اخر زنجیره ارائه می کنند‪ .‬در‬ ‫این روش دولت ها اعالم می کنند که کاری به قیمت نهایی کاالی وارداتی‬ ‫ندارند ولی مابه تفاوت قیمت را به شکل یارانه به اقشار مختلف جامعه ارائه‬ ‫می کنند‪ .‬وی درباره روش های اجرای این سیاست نیز گفت‪ :‬این روش‬ ‫در ‪ ۲‬نوع قابل انجام است‪ .‬یک روش همان سیستم کاالبرگی است که‬ ‫طرحش در مجلس مدتی است که در دست بررسی قرار گرفته است‪ .‬یک‬ ‫روش دیگر هم همان هدفمندی یارانه هاست که به میزان یارانه نقدی‬ ‫پرداختیبهخانوارهامبلغیبرایتامینحداقل هایمعیشتیانانپرداخت‬ ‫می شــود‪ .‬این نماینده مجلس با اشاره به اشکاالت ایجاد شده در مسیر‬ ‫تقدیم یارانه نقدی به مردم و اجرای ناقص این سیاســت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫زمانی که یک سیاست در کشور به طور ناقص اجرا شود‪ ،‬مردم دیگر به ان‬ ‫سیاست اعتماد نخواهند کرد و این یک واقعیت است‪ .‬سیاست یارانه نقدی‬ ‫در ایران نه تنها به طور ناقص اجرا شد بلکه نرخ ها هم متناسب با تورم‬ ‫افزایش پیدا نکرد و یارانه نقدی نیز مبلغی ثابت باقی ماند‪ .‬طغیانی به شرح‬ ‫چگونگی هدر رفت منابع در سیاست ارز ترجیحی پرداخت و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هدر رفت منابع در حقیقت به معنای همان توزیع رانت میان برخی‬ ‫اقشــار خاص است که از ان در مسیری که منافع شخصی شان ایجاب‬ ‫می کند‪ ،‬استفاده می کنند‪ .‬رانت به این معناست که من داشته باشم ولی‬ ‫شما نداشته باشید‪ .‬شیوه ایجاد این رانت در سیاست ارز ترجیحی هم به‬ ‫این شکل است که هرکسی که توانست مجوز دریافت ارز ترجیحی را اخذ‬ ‫کند و اصطالحاً وارد زنجیره شد‪ ،‬از این رانت بهره مند شده و پورسانتش‬ ‫را می گیرد و کســی هم که توان دریافت مجوز را ندارد‪ ،‬از این زنجیره و‬ ‫پورسانتمحروممی ماند‪.‬‬ ‫بررسی مسئله اصالح حامل های انرژی و تاب اوری صنعت فوالد در مجلس‬ ‫معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫در گزارشی به بررسی مســئله اصالح حامل های‬ ‫انرژی و تاب اوری صنعت فوالد کشور پرداخت‪ .‬در‬ ‫گزارش معاونت مطالعات تولیدی مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس شورای اسالمی که به بررسی مسئله اصالح‬ ‫حامل های انرژی و تاب اوری صنعت فوالد کشــور‬ ‫پرداخته‪ ،‬امده است‪ :‬ایران دهمین تولیدکننده بزرگ‬ ‫فوالد دنیا و اولین تولیدکننده اهن اسفنجی بر پایه‬ ‫گاز در جهان است‪ .‬تولید فوالد ایران در سال ‪1398‬‬ ‫به میــزان ‪ 27.2‬میلیون تن بوده و پیش بینی می‬ ‫شــود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ‪30‬‬ ‫میلیون تن برسد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬زنجیره ارزش فوالد‬ ‫حدود ‪ 12‬درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به‬ ‫خود اختصاص داده است به طوری که عالوه بر تامین‬ ‫نیاز داخل کشور به محصوالت زنجیره فوالد‪ ،‬امکان‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود امده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در دهه ‪ 80‬شمسی‪ ،‬ایران یکی از‬ ‫واردکنندگان شمش فوالد و محصوالت فوالدی نظیر‬ ‫میلگرد ساختمانی بود‪ .‬پایش طرح های در دست‬ ‫احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فوالد نشان می‬ ‫کمی این صنعت (ایجاد ‪ 55‬میلیون‬ ‫دهد که اهداف ّ‬ ‫تن ظرفیت تولید فوالد خام در چشم انداز ‪)1404‬‬ ‫محقق خواهد شد‪ .‬تالش چند نســل از مدیران و‬ ‫متخصصان صنعتی کشــور موجب شده است که‬ ‫امروزه زنجیره ارزش فوالد کشور به سطحی از بلوغ‬ ‫صنعتی و مدیریتی برســد‪ .‬در این گزارش تصریح‬ ‫شــده‪ :‬شایان ذکر است‪ ،‬دسترسی به گاز طبیعی و‬ ‫انرژی برق با نرخ های یارانه ای‪ ،‬همواره یکی از مشوق‬ ‫های سرمایه گذاری در بخش فوالد کشور بوده است‬ ‫اما مشوق های ســرمایه گذاری در هیچ بخشی از‬ ‫اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی‬ ‫باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه‬ ‫کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود‪.‬‬ ‫با توجه به گذار بخش فوالد کشور از دوره رشد و نمو‬ ‫اولیهودستیابیبهبلوغصنعتیومدیریتی‪،‬انتظارمی‬ ‫رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون‬ ‫نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر‬ ‫باشــد‪ .‬یافته های این گزارش نشان می دهد که با‬ ‫افزایش‪ 200‬درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی‪،‬‬ ‫نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت‬ ‫های فوالدی پس از اصالح قیمت حامل های انرژی‬ ‫در بازه ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد قرار می گیرد که حاشیه سود‬ ‫مطلوبی برای این صنعت است‪ .‬حاشیه سود ناخالص‬ ‫صنایع فوالدی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص‬ ‫شــرکت های فوالدی بخش خصوصی (با فناوری‬ ‫کوره القایی) که تنها روی مرحله فوالدسازی سرمایه‬ ‫گذاری کرده اند‪ ،‬احتماالً به زیر ‪ 10‬درصد کاهش می‬ ‫یابد که با توجه به هزینه سربار پایین انها‪ ،‬تداوم تولید‬ ‫تهدید نخواهد شد‪ .‬در این گزارش تاکید شده است‪:‬‬ ‫مصارف انرژی شرکت های معدنی باالدستی زنجیره‬ ‫ارزش نسبتاً پایین است و اصالح قیمت حامل های‬ ‫انرژی تاثیر چندانی در وضعیت سوددهی انها نخواهد‬ ‫داشــت‪ .‬رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم‬ ‫دسترســی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می‬ ‫شود که شرکت های نوردی پس از اصالح نرخ حامل‬ ‫های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند‪ .‬در گزارش‬ ‫اصالح قیمت حامل های انرژی تصریح شده است‪:‬‬ ‫شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای‬ ‫ان واحدهای متعدد نوردی در دهه‪ 80‬شمسی ایجاد‬ ‫شدند‪ ،‬امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری‬ ‫از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر اســت‪.‬‬ ‫راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای‬ ‫منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس‬ ‫تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب‬ ‫توسعه صنعت فوالد کشور خواهد شد‪ .‬اصالح قیمت‬ ‫حامل های انرژی تاثیری بر قیمت فوالد و محصوالت‬ ‫فوالدی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد‬ ‫داشــت چراکه قیمت نهایی شمش و محصوالت‬ ‫فوالدی بر اساس مکانیسم های بازار (عرضه و تقاضا)‬ ‫و متناســب با قیمت های جهانی (و بعضاً باالتر از‬ ‫قیمت های جهانی) تعیین می شود‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫که اصالح قیمت حامل های انرژی زنجیره فوالد یکی‬ ‫از مراحلی است که باید در بسته جامع اصالح ساختار‬ ‫زنجیره فوالد کشور انجام شود‪ .‬اصالح نظام عرضه و‬ ‫تقاضا‪ ،‬ازادسازی قیمت های محصوالت کل زنجیره‬ ‫(از طریق عرضه در بورس کاال و کشــف قیمت) و‬ ‫اصالح عوارض و تعرفه های صادرات و واردات از دیگر‬ ‫اقدام هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی‬ ‫شود تا اسیب پذیری صنعت فوالد کشور به حداقل‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫‪ ۹‬کمیسیونتخصصیطرححمایتازحقوقکاربرانرابررسیمی کنند‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از مشخص‬ ‫شــدن اعضای ‪ ۹‬کمیســیون تخصصی مجلس برای عضویت در‬ ‫کمیسیون مشترک برای بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و‬ ‫خدمات پایه کاربردی فضای مجازی خبر داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم «مجید نصیرایی» در این باره گفت‪ :‬بعد از انتخاب‬ ‫وزرای دولت توســط نمایندگان مجلس شورای اسالمی و تشکیل‬ ‫کابینه سیزدهم‪ ،‬موضوع پیش نویس دوباره طرح حمایت از حقوق‬ ‫کاربران فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬پیش‬ ‫از این مجلس شورای اســامی مصوب کرده بود که این طرح در‬ ‫کمیسیون مشــترک پیگیری شود‪ .‬بر همین اساس ‪ ۹‬کمیسیون‬ ‫تخصصی مجلس از ســوی هیات رییســه مشخص شدند که این‬ ‫کمیســیون ها درحال تعییــن منتخبان خود بــرای عضویت در‬ ‫کمیسیون مشترک این طرح هستند‪.‬‬ ‫نصیرایی افزود‪ :‬برخی از کمیســیون های اعضای منتخب خود را‬ ‫مشخص و معرفی کردند و برخی دیگر از کمیسیون ها تا پایان این‬ ‫هفته منتخبان خود را برای حضور در کمیسیون مشترک انتخاب‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬باید پیــش نویس طرح حمایت از‬ ‫حقوق کاربران فضای مجازی با دقت کامل انجام شود و نظرات فنی‬ ‫و کارشناسی نمایندگان عضو کمیسیون مشترک گرفته شده تا این‬ ‫طرح به بهترین شکلی بررسی شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم طبس‪ ،‬فردوس‪ ،‬ســرایان و بشــرویه درباره میزان‬ ‫تغییرات احتمالی که در این طرح بوجود خواهد امد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬این مسائل در کمیسیون مشترک بحث می شود و از کمیسیون‬ ‫فرهنگی هم فقط ‪ ۴‬نماینده عضو هســتند و کمیسیون های دیگر‬ ‫به زودی نمایندگان خود برای حضور در کمیســیون مشــترک‬ ‫معرفی می کنند‪ .‬در جلسه علنی ششم مرداد ماه‪ ،‬تقاضای جمعی‬ ‫از نمایندگان برای بررســی طرح ‪ ۳۷‬ماده ای «حمایت از حقوق‬ ‫کاربران در فضای مجازی» در چارچوب اصل ‪ ۸۵‬قانون اساســی‪،‬‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان مصوب کردند این طرح در‬ ‫کمیسیون مشترکی متشکل از چند کمیسیون تخصصی مجلس‬ ‫بررســی و برای اجرا در مدت ازمایشی ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال (پس از تایید‬ ‫شورای نگهبان) تصویب شود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 664

روزنامه خوب 664

شماره : 664
تاریخ : 1400/10/29
روزنامه خوب 663

روزنامه خوب 663

شماره : 663
تاریخ : 1400/10/28
روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!