روزنامه خوب شماره 554 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 554

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 554

روزنامه خوب شماره 554

‫‪3‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫پیش بینی های الزم برای‬ ‫توز یع عادالنه واکسن‬ ‫در استان ها انجام شود‬ ‫شنبه‪ 13‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 554‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 26‬محرم‪ 4 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زاکانی شهردار تهران‪:‬‬ ‫همه امکانات شهر را در خدمت‬ ‫واکسیناسیون قرار می دهیم‬ ‫‪3‬‬ ‫دربارهافزایشقیمتمسکن‪،‬حاشی هنشینیواسیبهایاجتماعیان‬ ‫کوچاجباری‬ ‫عضوهیئترئیسهمجلس‪:‬‬ ‫مدیرانانقالبی‬ ‫دنبالسیاسی کارینیستند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫متقاضیانی که پیامک وام‬ ‫اجارهدریافتنکرده اندچهکنند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫درنخستین گفتگویتلویزیونی وزیرارشاد مطرحشد؛‬ ‫وظیفه ما جلب اعتماد‬ ‫هنرمنداناست‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫کاهشحقوقکارکناندولت‬ ‫کذب محض است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫حواشی حقوق‪1400‬‬ ‫خیالکارکنانراحت؛‬ ‫کاهش حقوق در کار نیست!‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫چرارجیستریحضوری‬ ‫موجب صف طوالنی‬ ‫در گمرک شد؟‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫نگرانتامینواکسنکرونانباشید‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫چنددرصدکارگرانبیمهنیستند؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫امیرعبداللهیان تاکید کرد؛‬ ‫امادگی ایران‬ ‫برای فروش محصوالت نفتی‬ ‫به مشتریان جدید‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬نگران تامین واکسن کرونا نباشید‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪554‬‬ ‫اخبار‬ ‫کاهش حقوق کارکنان دولت‬ ‫کذب محض است‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه کاهش حقوق کارکنان دولت را‬ ‫کذب محض خواند‪ .‬ســازمان برنامه و بودجه کشــور در‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬اخبار و مطالبی که در مورد کاهش‬ ‫حقوق کارمنــدان و کارکنان دولت در برخی از شــبکه‬ ‫های اجتماعی به نقــل از معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شده کذب محض‬ ‫است‪ .‬در این اطالعیه تاکید شده که اصالحات ساختاری‬ ‫و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای توانمند کشــور از‬ ‫جمله کارکنان دولت از جمله برنامه هایی اســت که این‬ ‫ســازمان در قالب برنامه و همچنین بودجه سال اینده با‬ ‫جدیت ان را دنبال میکند‪ .‬یکی از دستورات اصالح سقف‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬بود که اخیرا میرکاظمی گفته است با‬ ‫استفاده از مکانیزم های علمی ان را مدیریت می کنیم‪ .‬در‬ ‫دوره قبلی نیز مسئوالن با استفاده از روش درامد هزینه‪،‬‬ ‫تخصیص بودجــه را صادر می کردند تا ناترازی بودجه به‬ ‫حداقل برسد‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است‪:‬‬ ‫این سازمان به تکالیف قانونی خود در قبال افزایش حقوق‬ ‫کارمندان پایبند است‪.‬‬ ‫چند درصد کارگران بیمه نیستند؟‬ ‫طبق امار مرکز پژوهش های مجلس ‪ ۶۰‬درصد کارگران‬ ‫کشــور فاقد بیمه هســتند‪ ،‬از این رو به اعتقاد فعاالن‬ ‫کارگری‪ ،‬الزم اســت دولت ســیزدهم جهت ساماندهی‬ ‫اوضاع تدبیری بیاندیشد‪.‬‬ ‫طبــق ماده یک قانون کار‪ ،‬کلیــه کارفرمایان‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫کارگاه هــا و موسســات تولیدی‪ ،‬صنعتــی‪ ،‬خدماتی و‬ ‫کشاورزی تحت پوشش قانون کار قرار دارند و بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۱۴۸‬قانون کار‪ ،‬کارفرمایان کارگاه های مشمول این‬ ‫قانون مکلف هستند که مطابق با قانون تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫از ســویی دیگر بر اســاس بند الف ماده ‪ ۴‬قانون تامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کلیه افرادی کــه به هر عنــوان در مقابل‬ ‫دریافت مزد یا حقوق کار می کنند‪ ،‬مشمول قانون تامین‬ ‫اجتماعی هستند‪ .‬بنابراین هر کارگری (که مشمول قانون‬ ‫تامین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به‬ ‫کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مســاله بیمه شدن کارگران به قدری حائز اهمیت است‬ ‫که طبق اعالم ســازمان بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬کارگران‬ ‫روزمزد ساعتی هم مشمول بیمه اجباری تامین اجتماعی‬ ‫می شوند‪ .‬نحوه محاســبه دستمزد یک ساعت و مزایای‬ ‫حین کار نیز به نســبت ساعت کار موضوع ماده ‪ ۳۹‬باید‬ ‫محاسبه و پرداخت شود‪.‬‬ ‫همچنین حتی اگر کارگر و کارفرمایی در بخش خصوصی‬ ‫برای عدم بیمه شدن توافق کنند‪ ،‬این توافق باطل است و‬ ‫در نهایت کارفرما محکوم و جریمه خواهد شد‪.‬‬ ‫این در حالیســت که امار منتشر شــده از سوی مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس نشــان می دهد کــه ‪ ۶۰‬درصد از‬ ‫شــاغلین کشور فاقد بیمه هســتند یعنی فرد شاغل نه‬ ‫تنها از مزایای بیمه بی بهره است بلکه سال ها کار کردن‬ ‫فرد جزو ســوابق کار او محسوب نمی شــود و در زمان‬ ‫بازنشســتگی و یا نیاز به بیمه بیــکاری‪ ،‬از هر دوی این‬ ‫موارد بی نصیب می ماند‪.‬‬ ‫لزوم راه اندازی سامانه خوداظهاری‬ ‫برای کارگران فاقد بیمه‬ ‫در ایــن رابطه فتــح اهلل بیات رئیس اتحادیــه کارگران‬ ‫قراردادی و پیمانی با بیان اینکه وضعیت بیمه کارگران‬ ‫به هیچ وجه قابل قبول نیســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولت از‬ ‫روش های مختلف می تواند کارکنان فاقد بیمه را شناسایی‬ ‫کند که از جمله این راه ها می توان به خوداظهاری اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت باید با طراحی سایت یا سامانه ای‪،‬‬ ‫زمینه ثبت نام کارگران فاقد بیمه را فراهم کند و سپس‬ ‫با شناســایی ایــن افراد تدبیری جهت بیمه شدنشــان‬ ‫بیاندیشد‪ .‬در واقع نیاز است که با راه اندازی یک سامانه‬ ‫خوداظهاری‪ ،‬بانک اطالعاتی نیز تکمیل شود‪.‬‬ ‫بیات گفت‪ :‬البته باید توجه داشت که با اجبار نمی توان‬ ‫کار را جلو برد زیرا باالخره راه فرار از اجبار پیدا می شود‪،‬‬ ‫از این رو الزم اســت دولت با ارائه خدمات و مشوق هایی‬ ‫همچــون تخفیفات مالیاتی‪ ،‬بیمــه ای و ‪ ...‬کارفرما را به‬ ‫سمت بیمه کردن کارگر هدایت کند‪.‬‬ ‫این فعال کارگری تصریح کرد‪ :‬اگر کارگری بیمه نباشد‬ ‫هیــچ عاقبتی ندارد؛ اگر در محــل کار دچار حادثه ای‬ ‫شود نمی تواند کاری کند همچنین از سویی دیگر بحث‬ ‫بازنشستگی مطرح اســت‪ .‬کارگر همیشه جوان نیست‬ ‫و روزی از کار افتاده یا بازنشســته می شــود‪ ،‬اگر بیمه‬ ‫نداشــته باشد در دوره بازنشســتگی هیچ حقوقی هم‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بیمه یکی از الزامات کار اســت و غفلت‬ ‫دولت و نهادهــای ناظر در این بخــش و بی توجهی به‬ ‫کارگران فاقد بیمه قابل قبول نیست‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه مردم نگران تامین واکسن کرونا نباشــند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت تمام تالش و توجه خود را برای تامین واکسن و واکسیناسیون‬ ‫گذاشته است‪ .‬دکتر بهرام عین اللهی روز جمعه در حاشیه بازدید از مرکز واکسیناسیون گلستان تبریز و مرکز واکسیناسیون خودرویی سپاه عاشورا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫علیه کرونا در واقع یک کار جهادی است و دولت نیز برای واردات واکسن جدیت الزم را دارد تا میزان فوتی های کرونایی به حداقل برسد‪ .‬وی همچنین بر افزایش تعداد مراکز‬ ‫واکسیناســیون در کشــور به منظور جلوگیری از ازدحام تاکید کرد‪.‬عین اللهی در ادامه برنامه سفر یک روزه خود به اذربایجان شــرقی از مرکز درمانی امام رضا ع و مجتمع‬ ‫خوابگاهی تالش تبریز بازدید کرد‪.‬بنابراعالم وبدا‪ ،‬دیدار با امام جمعه و هیات رییسه علوم پزشکی این شهر از دیگر برنامه های وزیر بهداشت در سفر به تبریز است‪.‬‬ ‫درباره افزایش قیمت مسکن‪ ،‬حاشی ه نشینی و اسیب های اجتماعی ان‬ ‫کوچاجباری‬ ‫فاطمهمیرزاجعفری|‬ ‫افزایش قیمت خرید و فروش مسکن‪ ،‬مهاجرت و بهره مندی از امکانات سبب گسترش پدیده حاشیه نشینی‬ ‫شــده اســت؛ اما تجانس فرهنگی در مناطق حاشیه نشــین یکی از اصلی ترین دالیل افزایش اسیب های‬ ‫اجتماعی اســت‪ .‬حاشیه نشینی یکی از معضل هایی اســت که ذیل پدیده ای به نام اسیب های اجتماعی‬ ‫قرار می گیرد و یکی از موضوعات مهمی اســت که در بستر شهرهای مدرن بروز می کند و به نوعی زمینه‬ ‫ساز ایجاد سایر اسیب های اجتماعی را هم فراهم می سازد اما یکی از نکات مهم که سبب افزایش حاشیه‬ ‫نشینی می شود؛ مهاجرت است‪ .‬متاسفانه مسائل اقتصادی و افزایش قیمت مسکن عمده ترین دلیل افزایش‬ ‫حاشیه نشینی است‪ ،‬برای مثال در پایتخت سال هاست که اسب قیمت رهن و اجاره خانه به تاخت رو به‬ ‫جلو حرکت می کند و همین موضوع موجب شده که بسیاری از شهروندان به علت ناتوانی در پرداخت اجاره‬ ‫بها و همچنین خرید مجبور به ســکونت و سرمایه گذاری در شهرک های اقماری همچون پرند و پردیس‬ ‫شده اند؛ مهاجرت روز افزون تهرانی ها به این شهرک های تازه تاسیس و امار باالی خرید و فروش و اجاره‬ ‫موجب گســترش و توسعه روز افزون و افزایش ساخت و سازها در انها شده است‪ .‬پرند و پردیس از جمله‬ ‫شهرهای حاشیه تهران هستند که در طول سال های اخیر با مهاجرت بسیاری همراه بوده اند ساخت و ساز‬ ‫در این شهرها به قدری افزایش یافته است که جمعیت شهر پرند به بیش از ‪ ۲۵۰‬هزار نفر و در شهر پردیس‬ ‫به بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر افزایش یافته است این در حالی است که به عقیده بسیاری از کارشناسان شهری‬ ‫توســعه این حاشیه ها می تواند تهدید جدی برای کالن شهر تهران به همراه داشته باشد؛ مناطقی که در‬ ‫گذشته نه چندان دور رغبتی برای سکونت در ان وجود نداشت اکنون سکونت گاه دائمی بسیاری از مردم‬ ‫شــده است که تمام تالششان برای ماندن در پایتخت است می پرسید چرا؟ مشخص است که جواب این‬ ‫سوال به توزیع ناعادالنه خدمات اجتماعی در شهرها و روستاهای کوچک باز می گردد در حالی که همین‬ ‫شهرک ها هم با کمبود امکانات و اسیب های اجتماعی فراوانی رو به رو هستند‪.‬‬ ‫اثرات موقعیت جغرافیایی شهرک ها در افزایش اسیب های اجتماعی‬ ‫اما همانطور که گفته شد مهاجرت از روستا و شهرهای کوچک یکی از دالیل رشد مناطق حاشیه نشین به‬ ‫خصوص در شهرک های نام برده شده در بیخ گوش پایتخت است اما اگر دقیق تر به اسیب های اجتماعی‬ ‫موجود در این شــهرک ها نگاه کنیم تفاوت خاصی را به وضوح احساس خواهیم کرد که ناشی از موقعیت‬ ‫جغرافیایی ســاخت و ساز این شهرک هاســت برای مثال شهرک پردیس به دلیل قرارگیری در منطقه ای‬ ‫خوش اب و هوا و نزدیکی به رودهن و بومهن با اســیب های اجتماعی متفاوت تری نســبت به پرند که در‬ ‫نزدیکی رباط کریم قرار دارد مواجهه اســت؛ به بیان دیگر هرچه بافت فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ذهنی شــهر‬ ‫و مناطق حاشیه نشــین با یکدیگر متفاوت تر باشند احتمال بروز اسیب های اجتماعی هم بیشتر خواهد‬ ‫شد‪ .‬هنگامی که بافت یک شهر از نظر مذهبی‪ ،‬فرهنگی و قومی بسیار متفاوت باشد نوعی از بی سازمانی‬ ‫اجتماعی به وجود می اید که منجر به اسیب های اجتماعی می شود؛ حتماً شما هم به خاطر دارید که در‬ ‫قدیم به دلیل اینکه مهاجرت از شهرها و روستاهای کوچک تا به این اندازه افزایش نیافته بود افراد ساکن‬ ‫در یک محله یکدیگر را به خوبی می شناختند و به نوعی این مسئله سبب کاهش بروز اسیب های اجتماعی‬ ‫از جمله اعتیاد‪ ،‬دزدی‪ ،‬فساد‪ ،‬طالق و سایر بزه های اجتماعی می شد؛ اما طبیعی است که افزایش ساخت و‬ ‫ساز مسکن هایی با قیمت ارزان تر در نزدیکی پایتخت فرصتی را برای افرادی فراهم می کند که حاضرند تمام‬ ‫زندگی خود را در شهرها و روستاهای کوچک به امید بهره مندی از امکانات و فرصت اشتغال از دست داده‬ ‫و رهسپار پایتخت شوند؛ این جاست که به خوبی مشاهده می شود که اسیب های اجتماعی مانند یک چرخ‬ ‫دنده به یکدیگر متصل هستند و حل یکی از انها وابسته به تعمیر چرخ دنده دیگری است‪.‬‬ ‫وقتی تجانس فرهنگی عامل بزه اجتماعی می شود‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم‪ ،‬جامعه شناس و استاد دانشگاه در خصوص تاثیر موقعیت جغرافیایی در شهرک های‬ ‫پرند و پردیس در گفت و گو گفت‪ :‬اصوالً از لحاظ جامعه شناسی شهری که ما از ان با عنوان بوم شناسی‬ ‫یاد می کنیم‪ ،‬رابطه محیط زندگی با افراد ان جامعه یک رابطه متقابل است به این ترتیب که بین محیط‬ ‫زندگی با فرهنگ‪ ،‬وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک رابطه مستقیم وجود دارد‪ .‬این جامعه شناس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر شما در هر گوشه از پایتخت که سکونت داشته باشید ان محیط با وضعیت اقتصادی‪،‬‬ ‫خانوادگی و شخصیتی شما هماهنگ است اما به محض اینکه اقتصاد شما باالتر یا پایین تر برود مجبور‬ ‫به انتقال ســکونت هستید بنابراین مســائل اقتصادی یکی از مسائل مهمی است که سبب تبادل جا به‬ ‫جایی در پایتخت می شــود این به معنی مهاجرت اســت که خود یکی از عوامل گســترش اسیب های‬ ‫اجتماعی اســت‪ .‬قرایی مقدم با اشاره به اینکه همین مسئله در شهرهایی مانند اصفهان شیراز و مشهد‬ ‫هم وجود دارد بیان کرد‪ :‬اصوالً حاشــیه نشینی و مهاجر پذیری رابطه متقابلی با جرم دارد اما این جرم‬ ‫بســته به فرهنگ مردم ساکن در ان رابطه دیگری دارد برای مثال در این دو شهرک نام برده شده اگر‬ ‫این افراد از یک اســتان بخصوصی امده باشند نوع جرایم شکل گرفته متفاوت است‪ .‬این جامعه شناس‬ ‫و اســتاد دانشگاه عنوان کرد‪ :‬تجانس فرهنگی یکی از عواملی است که سبب بزه اجتماعی می شود و در‬ ‫این شهرک ها هم وجود دارد؛ به بیان دیگری زمانی که از همه فرهنگ ها و شهرهای بزرگ و کوچک یک‬ ‫جا و در کنار همدیگر جمع می شوند ان زمان است که افراد ترسی از شناخته شدن ندارند و تضادهای‬ ‫فرهنگی خود را نمایان خواهند کرد بنابراین طبیعی اســت که در چنین موقعیتی اسیب های اجتماعی‬ ‫رو به افزایش خواهد رفت‪.‬‬ ‫قرایی مقدم تصریح کرد‪ :‬اگر بخواهیم به عواملی که سبب افزایش اسیب های اجتماعی در مناطق حاشیه‬ ‫نشــین می شوند اشــاره کنیم باید بگوییم ازدیاد رفت و امد‪ ،‬افزایش عبور و مرور‪ ،‬مهاجرت و تفاوت های‬ ‫بســیار زیاد در فرهنگ سبب افزایش اسیب های اجتماعی خواهد شــد‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫زمینه ساخت اجتماعی شهرهای جدید چیست گفت‪ :‬متاسفانه در حال حاضر افراد یک جامعه به نوعی بی‬ ‫هویت شــده اند به بیان دیگر هر کس در الک خودش است و از دیگری خبری ندارد طبیعی است که در‬ ‫چنین وضعیتی افراد مجرم موقعیت را برای انجام بسیاری از اسیب های اجتماعی فراهم می بینند به همین‬ ‫دلیل باید در این زمینه اموزش های مناســبی صورت گیرد‪ .‬این جامعه شــناس خاطر نشان کرد‪ :‬تقویت‬ ‫مناطق حاشیه نشین و شهرها و روستاهای کوچک همچنین مهاجرت معکوس سبب کاهش اسیب های‬ ‫اجتماعی خواهد شد البته در کنار پرداختن به این مسائل مهم اموزش های شهروندی همزمان با تقویت‬ ‫زیرساخت های اقتصادی‪ ،‬معیشتی‪ ،‬شهری و محیط زیستی می تواند کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫متقاضیانی که پیامک وام اجاره دریافت نکرده اند چه کنند‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی از معرفی ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫نفر به بانک برای دریافت وام ودیعه مسکن خبر داد و گفت‪ :‬افرادی‬ ‫که پیامکی دریافت نکردند یکبار دیگر اطالعات خود را در سامانه‬ ‫کنترل و اگر الزم بود مجددا ثبت نام کنند‪« .‬محمود محمودزاده»‬ ‫درباره اخرین وضعیت ثبت نام وام ودیعه مســکن‪ ،‬افزود‪ :‬تا امروز‬ ‫بیش از ‪ ۷۵۵‬هزار نفر برای دریافت وام ودیعه مســکن در سامانه‬ ‫ثبت نام کردند و از این تعداد تاکنون ‪ ۸۰‬هزار نفر مدارک خود را در‬ ‫سامانه بارگذاری کرده و یا بانک دریافت تسهیالت ودیعه را انتخاب‬ ‫کردند‪ .‬وی با بیان اینکه در این دور از ثبت نام وام ودیعه مســکن‬ ‫امکان معرفی شعبه بانک وجود نداشت‪ ،‬گفت‪ :‬با این هدف که روند‬ ‫اخذ وام را برای متقاضیان کوتاهتر کنیم توافقی با بانک انجام شد‬ ‫که همزمان و به مانند ســال گذشته مردم بتوانند شعبه دریافتی‬ ‫وام اجاره را هم انتخاب کنند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرســازی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬از حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر که تاکنون به سیســتم بانکی معرفی‬ ‫شــدند افرادی هســتند که هم مدارک خود را تکمیل کرده و هم‬ ‫شعبه بانک خود را انتخاب کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬توصیه می کنیم‬ ‫همه افرادی که برای دریافت وام اجاره در ســامانه ثبت نام کردند‬ ‫و تاکنون به بانک معرفی نشده اند یکبار دیگر اطالعات ثبت نامی‬ ‫خود را کنترل کنند‪.‬‬ ‫پرونده ‪ ۳۰‬هزار نفر در حال بررسی است‬ ‫محمودزاده افزود‪ :‬پرونده حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر در حال بررسی است که‬ ‫اگر وارد سامانه شوند با پیام درحال بررسی مواجه می شوند؛ اکثر این‬ ‫افراد کسانی هستند که واجد شرایط دریافت وام ودیعه نیستند‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در روز گذشته هم شرایط این افراد را بررسی کردیم‬ ‫و متوجه شدیم شــروط الزم برای دریافت وام را ندارند که به انها به‬ ‫زودی پیامک خواهد شد‪ .‬محمودزاده با اشاره به گالیه برخی افراد که‬ ‫می گویند هیچ پیامکی دریافت نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬پیامک برای همه ارسال‬ ‫شده‪ ،‬البته ممکن است به دلیل اختالالت پیامکی دریافت نکرده باشند‪.‬‬ ‫تمام افرادی که ثبت نام کردند مجددا به سامانه مراجعه کرده و اطالعات‬ ‫خود را کنترل کنند و اگر مدارکشــان تکمیل نیست مجددا ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬وی درباره اینکه گفته می شود امکان بارگذاری و انتخاب بانک‬ ‫در سامانه فراهم نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل فنی وجود ندارد اما این مشکل‬ ‫نیز بررســی خواهد شد‪ .‬اینکه ‪ ۸۰‬هزار نفر توانستند در سامانه ثبت‬ ‫نام کنند به این معنا است که مشــکل عامی وجود ندارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا ثبت نام وام ودیعه مســکن از ساعت ‪ ۱۲‬روز ‪ ۲۶‬خرداد اغاز شده‬ ‫است و همه مستاجران واجد شرایط دریافت تسهیالت کمک ودیعه‬ ‫مسکن که در سامانه‪ tem.mrud.ir‬ثبت نام کرده اند اکنون باید منتظر‬ ‫پاسخ استعالم خود باشد‪ .‬سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره مسکن در‬ ‫منطقه شهری تهران ‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬سایر کالن شهرها (شهرهای‬ ‫باالی یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرج‪،‬‬ ‫شیراز‪ ،‬تبریز‪ ،‬قم‪ ،‬اهواز و کرمانشاه) ‪ ۴۰‬میلیون تومان و سایر شهرها‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون تومان است‪ .‬همچنین‪ ،‬متقاضیان دریافت این تسهیالت‬ ‫باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند‪ .‬متقاضیان همچنین باید دارای‬ ‫اجاره نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت معامالت امالک‬ ‫و مستغالت و دارای کد رهگیری باشند‪ .‬چنانچه متقاضی تا حداکثر ‪۲‬‬ ‫هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و‬ ‫ضامنان اقدام نکند‪ ،‬درخواست متقاضی رد می شود‪.‬‬ ‫حواشی حقوق ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خیال کارکنان راحت؛ کاهش حقوق در کار نیست!‬ ‫به دنبــال انتشــار خبرهایی مبنی بــر اعالم‬ ‫کاهش حقوق کارکنان دولت‪ ،‬ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه ان را کذب اعالم کرده اســت‪ ،‬ولی‬ ‫در هر حــال هزینه های ســنگین در پرداخت‬ ‫حقوق و دســتمزد و منابعی کــه پایدار و قابل‬ ‫تحقق نیســت از چالش هــای پیش روی دولت‬ ‫در نیمه دوم امســال خواهد بود‪ .‬اخیرا مطالبی‬ ‫در مــورد کاهش حقوق کارمنــدان و کارکنان‬ ‫دولت در برخی از شــبکه های اجتماعی به نقل‬ ‫از میرکاظمی‪-‬رئیس ســازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور ‪-‬منتشر شــد ولی این سازمان بر کذب‬ ‫بودن چنین موضوعی تاکید کرده است‪ .‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه اعالم کرده اســت که اصالحات‬ ‫ساختاری و افزایش بهره وری با اتکا به نیروهای‬ ‫توانمند کشور از جمله کارکنان دولت از جمله‬ ‫برنامه هایی است که این سازمان در قالب برنامه‬ ‫و همچنین بودجه ســال اینده با جدیت ان را‬ ‫دنبال می کند‪ .‬اما حواشی حقوق در حالی مطرح‬ ‫می شود که در بودجه سال جاری افزایش حقوق‬ ‫کارکنان و بازنشستگان تا ‪ ۲۵‬درصد پیش بینی‬ ‫و مقرر شــد که دریافتی های باالی ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تومان مشــمول این ‪ ۲۵‬درصد نشــده و فقط‬ ‫به میزان ثابت دو میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش حقوق داشته باشند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که هزینه های جاری دولت به طور قابل توجهی‬ ‫در بودجه امسال افزایش داشت؛ به طوری که در‬ ‫الیحه پیشــنهادی دولت تا دو برابر رشد داشته‬ ‫و به ‪ ۶۳۷‬هزار میلیارد تومان رســیده بود ولی‬ ‫در نهایــت با مصوبه مجلــس در قانون بودجه‬ ‫هزینه های جاری که عمده ان را پرداخت حقوق‬ ‫در برمی گیــرد به بیش از ‪ ۹۱۸‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان رســید‪ .‬افزایش تند هزینه های جاری در‬ ‫حالــی صورت گرفته که در ســوی دیگر منابع‬ ‫پایدار و تضمین شــده ای در بودجه پیش بینی‬ ‫نشده بود و موجب شــده دولت در سال جاری‬ ‫نیمی از هزینه های خود را از محل استفراض از‬ ‫بانک مرکزی و فروش اوراق تامین کند که منابع‬ ‫ناپایــدار و عامل افزایش تورم اســت‪ .‬در همین‬ ‫رابطه اخیرا ‪ -‬رئیس سازمان برنامه و بودجه ‪ -‬در‬ ‫اظهاراتش نسبت به نحوه بودجه ریزی و افزایش‬ ‫قابل توجه هزینه ها انتقاد کرده و گفته بود که مگر‬ ‫چه اتفاقی در وضعیت اقتصادی رخ داده بوده که‬ ‫چنین افزایش مصارف و هزینه و از سویی دیگر‬ ‫پیش بینی منابع در بودجه امسال گنجانده شده‬ ‫اســت؟ وی البته نقدی هم بر نحوه اقدام دولت‬ ‫برای همسان ســازی و پرداخت فوق العاده ها در‬ ‫حقوق به ویژه حقوق فرهنگیان داشــت که در‬ ‫مواردی خارج از چارچوب و منابع بوده اســت و‬ ‫گفته بود که برخی اقدامات و هزینه تراشــی در‬ ‫روزهای پایانی دولت گذشته اخالقی نبوده است‪.‬‬ ‫میرکاظمی کــه وعده ترمیم وضعیت بودجه در‬ ‫ســال های بعد را داده است اعالم کرده که چند‬ ‫ماه باقی مانده ســال جاری با توجه به وضعیت‬ ‫موجــود بودجه را به صورت انقباضی و با کنترل‬ ‫هزینه ها پیش خواهد برد و احتماال اصالحیه یا‬ ‫متمم ارائه نمی شود مگر در صورت ضرورت‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫سرلشکر سیدحسن فیروزابادی درگذشت‬ ‫رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح درگذشت ‪.‬‬ ‫سردار سرلشکر سید حسن فیروزابادی رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ساعاتی پیش به دلیل بیماری کرونا دعوت حق را لبیک گفت‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪554‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫پیش بینی های الزم برای توزیع عادالنه واکسن در استان ها انجام شود‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬یکی از مســائل ضروری در روند واکسیناســیون‪ ،‬توزیع عادالنه بر اساس اولویت های‬ ‫تعیین شده است که باید پیش بینی های الزم درباره ان صورت گیرد تا در سرعت تزریق واکسن خللی پیش‬ ‫نیاید‪ .‬حجت االسالم رئیسی رئیس جمهور در جلسه روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫با تاکید بر لزوم تسریع در تامین واکسن از طریق واردات و تولیدات داخلی‪ ،‬با اشاره به گزارش های دریافتی‬ ‫از کمبود واکســن در برخی اســتان ها گفت‪ :‬یکی از مسائل ضروری در روند واکسیناسیون‪ ،‬توزیع عادالنه‬ ‫واکسن بر اساس اولویت های تعیین شده است که باید پیش بینی های الزم درباره ان صورت گیرد تا در روند‬ ‫و سرعت تزریق واکسن خللی پیش نیاید‪ .‬حجت االسالم رئیسی نکته مهم دیگر برای موفقیت روند مقابله با‬ ‫شیوع ویروس کرونا را اطالع رسانی موثر و اقناع افکار عمومی به منظور همراه کردن حداکثری مردم در روند‬ ‫مقابله با گسترش ویروس و شیوع بیماری با رعایت دستورالعمل های بهداشتی عنوان کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫کمیته اطالع رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا با همکاری رسانه ملی و دیگر رسانه ها‪ ،‬از همه روش ها‪ ،‬شیوه ها‬ ‫و ابزار مفید در اقناع مردم بهره بگیرند تا رعایت شیوه نامه های بهداشتی در میان احاد مختلف جامعه به‬ ‫باالترین سطح ممکن ارتقا یابد‪ .‬رئیس جمهور انضباط در اطالع رسانی را نکته بسیار مهم دیگر در اثربخشی‬ ‫این فرایند برشمرد و تصریح کرد‪ :‬اطالع رسانی درباره وجوه مختلف بیماری و مسائل مرتبط با ان باید با‬ ‫هدف ایجاد امیدواری حداکثری و پرهیز از ایجاد نگرانی و ترس در مردم سامان یابد‪ .‬به هیچ وجه نباید مانع‬ ‫سخن گفتن متخصصان شویم که درباره کرونا اظهارنظر می کنند‪ ،‬اما باید توجه داشته باشیم که جای طرح‬ ‫مباحث کارشناسی‪ ،‬نه در فضای عمومی جامعه‪ ،‬بلکه مجامع و محافل تخصصی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه‬ ‫تالش ها برای مدیریت بیماری کرونا از ستاد ملی مقابله گرفته تا کادر درمان و دیگر بخش ها برای رفع نگرانی‬ ‫و ایجاد امیدواری و روحیه نشاط در مردم است‪ ،‬لذا نباید مباحثی را که به طور طبیعی در عرصه تخصصی‬ ‫علوم مختلف از جمله علم پزشــکی جریان دارد‪ ،‬در ساحت افکار عمومی طرح کرده و باعث ایجاد نگرانی‬ ‫و ترس نزد مردم شد‪ .‬حجت االسالم رئیسی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم‪ ،‬گفتگو‪ ،‬اقناع و استفاده از‬ ‫نظرات مردم در فرایند تصمیم گیری یک اصل مسلم بوده و خواهد بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بخش های اطالع رسانی و‬ ‫رسانه ای ستاد ملی مقابله با کرونا باید در فرصت باقی مانده تا زمان بازگشایی مراکز علمی و اموزشی با مردم‬ ‫و خانواده ها به طور مستمر گفتگو کرده و انان را در مسیر فراهم کردن مطلوب بستر الزم برای بازگشایی‬ ‫مدارس و دانشگاه ها اقناع کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم باید با رعایت بیشتر و دقیق تر دستورالعمل های بهداشتی‪،‬‬ ‫تالش های دولت برای تسریع روند واکسیناسیون را تکمیل کنند تا هر چه سریع تر رونق و نشاط به عرصه‬ ‫کسب و کارها و عرصه عمومی جامعه بازگردد و شاهد بازگشایی مراکز علمی و اموزشی نیز باشیم‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور در ادامه با استقبال از ایجاد «سامانه کنترل هوشمند بیماری» و تاکید بر تسریع در تکمیل ان گفت‪:‬‬ ‫راه اندازی این سامانه به منظور اعمال مهندسی معکوس در فرایند نظارت و کنترل ها و فراهم کردن زمینه‬ ‫پیشگیری در فرایند مدیریت بیماری بر اساس جمع اوری و تحلیل داده های گسترده برای تصمیم گیری‬ ‫و اعمال اقدامات هوشمندانه در مدیریت کرونا‪ ،‬می تواند گامی موثر و مهم در روند مقابله با شیوع ویروس‬ ‫و انتقال بیماری باشــد‪ .‬وی همچنین از دســت اندرکاران «طرح شهید سلیمانی» به ویژه نیروی مقاومت‬ ‫بســیج برای اجرای موفق این طرح غربالگری تشکر کرده و با اشاره به دستاوردهای مفید به دست امده‪،‬‬ ‫خواســتار تداوم اجرای ان شد‪ .‬حجت االسالم رئیسی با بیان اینکه در تامین منابع مالی الزم برای واردات‬ ‫واکسن تاکنون هیچ مشکلی وجود نداشته و پس از این نیز تامین بودجه الزم برای این منظور همواره جزو‬ ‫اولویت های بودجه ای دولت خواهد بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬عالوه بر منابع الزم برای تامین واکسن‪ ،‬تامین منابع برای‬ ‫پرداخت مطالبات معوق کادر درمان که در خط مقدم مقابله با کرونا مشغول مجاهدت هستند‪ ،‬با اولویت باال‬ ‫در دستور کار دولت قرار دارد‪ .‬گفتنی است در جلسه امروز کمیته های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫موضوع تسریع پرداخت مطالبات معوق کادر درمان‪ ،‬هدف گذاری تامین و تزریق ‪ ۱۰۰‬میلیون دز واکسن تا‬ ‫پایان ابان‪ ،‬ایجاد انضباط و ساماندهی فرایند اطالع رسانی درباره ویروس و بیماری کرونا‪ ،‬راه اندازی سامانه‬ ‫کنترل هوشمند بیماری و تداوم اجرای طرح غربالگری شهید سلیمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که‬ ‫برای تصمیم گیری نهایی به جلسه روز شنبه ستاد ملی موکول خواهد شد‪ .‬همچنین در این جلسه مقرر شد‬ ‫در جلسه روز شنبه ستاد ملی مقابله با کرونا درباره برگزاری ائین پیاده روی اربعین بر اساس پروتکل های‬ ‫بهداشتی مصوب و نیز سهمیه تعیین شده‪ ،‬تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس‪:‬‬ ‫مدیران انقالبی دنبال سیاسی کاری نیستند‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه عقالنیت انقالبی اجازه ورود به‬ ‫حواشی سیاسی و جناحی را نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬عدم توجه به عقالنیت‬ ‫انقالبی موجب خواهد شد افراد سرگرم حواشی و مسائل غیرضروری‬ ‫شوند‪ .‬مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به فرمایشات‬ ‫رهبری در مورد لزوم تعامل دولت ســیزدهم با مردم گفت‪ :‬در کشور‬ ‫مــا دو نگاه مدیریتی وجود دارد‪ .‬یک نگاه به درون اســت که فارغ از‬ ‫شعارها و تملق گویی به جای دل بستن به چند کشور تالش می کند‬ ‫از ظرفیت های داخلی برای حل مشکالت مردم استفاده کند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اهواز افزود‪ :‬این نگاه مخالف مذاکرات نیست اما برای حمایت از‬ ‫نخبگان و جوانان و حل مشــکالت نگاه به درون دارد و در عین حال‬ ‫مذاکرات را ادامه می دهد‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت‪ :‬نگاه‬ ‫مدیریتی دوم نگاه از باال به پائین است که خود را طبقه باال دانسته و‬ ‫بقیه جامعه را طبقه پایین تر می داند‪ .‬این نگاه موجب می شود علی رغم‬ ‫اینکه همه نخبگان در حوزه سیاست خارجی بر لزوم توجه به همسایگان‬ ‫و کشورهای دوست تاکید دارند‪ ،‬رئیس جمهور وقت بر معامله و گفتگو‬ ‫با کدخدا اصرار کند‪ .‬همین نگاه در مورد حمایت از تولید به جای توجه‬ ‫به مردم از یک قشــر خاص‪ ،‬مرفــه و رانت خوار حمایت می کند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این نوع تصمیم گیری ها به خاطر فاصله این قشر از مردم‬ ‫و جامعه است‪ .‬این فاصله در نوع َمشرب‪ ،‬اعتقادات و نگاه مسئوالن تاثیر‬ ‫می گذارد‪ .‬این نوع مسئوالن از نظر فیزیکی با مردم فاصله می گیرند‬ ‫و تردد خود و خانواده شان از مسیری است که با مردم مواجه نشوند‪.‬‬ ‫نتیجه اش این می شود که رئیس جمهور وقت می گوید وقتی در خیابان‬ ‫می روم و نگاه می کنم‪ ،‬می بینم همه مردم خوشــحال هستند این در‬ ‫حالی است که در واقعیت مردم در تنگنای معیشتی قرار دارند اما این‬ ‫نوع مسئوالن نمی بینند‪ ،‬چون در کنار مردم نیستند‪ .‬یوسفی گفت‪:‬‬ ‫همین نوع مســئوالن در مدیریت کرونا ادعا می کنند که ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر هزینه کرده اند و از این میزان ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر را صرف واردات‬ ‫داروهایی کردند که ثابت شده تاثیری در درمان این بیماری نداشته‬ ‫است‪ .‬با این پول می توانستند برای ‪ ۵۰‬میلیون نفر واکسن وارد کنند‬ ‫اما این کار را نکردند چون کنار مردم و کادر درمان نبودند که ببینند‬ ‫با چه مشکالتی مواجه هستند‪ .‬عضو کمیسیون عمران با اشاره به بی‬ ‫عدالتی در پرداخت حقوق به نیروهای شرکتی و پیمانکاری در مقابل‬ ‫نیروهای رسمی گفت‪ :‬دولتمردان متوجه مشکالت ناشی از این تفاوت‬ ‫پرداخت ها نیستند زیرا در میان مردم حضور نداشته و ندارند‪ .‬این افراد‬ ‫مشــکالت معیشتی بازنشستگان و معلمان را درک نمی کنند چون‬ ‫در میان مردم نیســتند و نگاه از باال به پائین به مردم دارند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اهواز گفت‪ :‬مدیر میدانی باید برای اقدامات ستادی در میان مردم‬ ‫برود‪ .‬دولت دهم کنار مردم بود و باید در گام بعدی فرایندها را اصالح‬ ‫می کرد‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس افزود‪ :‬رئیسی در قوه قضائیه هم در‬ ‫کنار مردم حضور می یافت و متناسب با مشکالت‪ ،‬فرایندها را اصالح‬ ‫می کرد‪ .‬رئیسی در کنار مردم متوجه اطاله دادرسی شد‪ .‬مردم ناچار‬ ‫بودنــد پرونده ها را باید به صورت فیزیکی و کاغذی پیدا کنند‪ .‬وقتی‬ ‫رئیس قوه قضائیه متوجه این مشکل شد ظرف دو سال همه پرونده ها‬ ‫را الکترونیکی کرد‪ .‬امروز فردی که در قوه قضائیه چنین تحولی را ایجاد‬ ‫کرد به عنوان وزیر ارتباطات انتخاب شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دولت مردمی‬ ‫باید در کنار مردم قرار گرفته و بعد فرایندها را اصالح کند‪ .‬اگر پیش‬ ‫از این مسئوالن در استان خوزستان در کنار مردم حضور می یافتند‪،‬‬ ‫متوجه مشکالت مردم می شدند‪.‬‬ ‫یوسفی گفت‪ :‬بنده در سفر رئیس جمهور به خوزستان تذکر دادم که‬ ‫ما همین االن نگران مشــکالت پائیز هستیم که در صورت بارندگی‬ ‫مجددا اب و فاضالب وارد خانه های مردم خواهد شد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران خاطرنشان کرد‪ :‬شبکه اب و فاضالب استان خوزستان علیرغم‬ ‫اختصاص هزار و ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان اعتبار طی ‪ ۳‬سال گذشته تکمیل‬ ‫نشد‪ .‬هر چقدر هم گزارش بدهیم تا زمانی که مسئوالن در کنار مردم‬ ‫در اهواز و خوزستان حضور نیایند متوجه مشکالت نمی شوند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم اهواز گفت‪ :‬اقای رئیســی در دمــای ‪ ۴۷‬درجه در کنار مردم‬ ‫خوزستان و در شرایط سخت کرونایی در بیمارستان اهواز حضور یافت‬ ‫و به محروم ترین منطقه شهر اهواز رفت و با مردم گفتگو کرد‪ .‬چنین‬ ‫دولتی کارامد خواهد بود‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫از پشت شیشه ماشین شاسی بلند این تصاویر را نگاه می کردند و با‬ ‫ماشین شاسی بلند در کارخانه ماشین سازی حضور می یافتند و نمک‬ ‫روی زخم تولید کننده و کارگر می پاشیدند‪ .‬در شمال تهران زندگی‬ ‫الکچری داشــتند و فکر می کردند مردم مشکلی ندارند‪ .‬در حالی که‬ ‫مردم امروز برای تامین میوه معمولی باید هزینه های انچنانی بپردازند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬دولت سیزدهم باید از نقاط قوت دولت های گذشته‬ ‫استفاده کرده و نقاط ضعف انها را کنار بگذارد‪ .‬نباید تمام کار ملت به‬ ‫بازدید میدانی محدود شود‪ .‬باید در کنار مدیران و کارشناسان نیز قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬دولت می تواند با بخشنامه ها و فرایندها مشکالتی که بر سر راه‬ ‫مردم وجود دارد را دور بزند‪ .‬یوسفی گفت‪ :‬ترکیبی از حضور میدانی‬ ‫و تدبیر کارشناسانه در ستادها می تواند مشکالت مردم را حل کند‪.‬‬ ‫دولت تدبیر به اسم عقالنیت همه امور کشور‬ ‫را به تحریم ها گره زد‬ ‫عضو کمیســیون عمران در مورد فرمایشــات رهبری مبنی بر لزوم‬ ‫بازســازی انقالبی مبتنی بر عقالنیت گفت‪ :‬برخی به اسم عقالنیت‪،‬‬ ‫همه امور کشــور را متوقف کرده و به مذاکرات و رفع تحریم ها گره‬ ‫زدند‪ .‬کسی با مذاکرات مخالف نیست اما نگاه عاقالنه و عقالنی وجود‬ ‫نداشت‪ .‬دولت یازدهم و دوازدهم نگاه عقالنی را به مثابه انفعال و ورود‬ ‫از نگاه ضعف می دید‪ .‬نماینده مردم اهواز اظهار داشــت‪ :‬در ماجرای‬ ‫برجام‪ ،‬امریکا از موضع قدرت از برجام خارج شــد‪ .‬امروز باید پاســخ‬ ‫دهد که چرا از برجام خارج شــد امــا دولت قبل تالش می کرد تا با‬ ‫تلطیف فضا این اقدام امریکا را توجیه کند‪ .‬به همین دلیل مقام معظم‬ ‫رهبری بر لزوم اقدامات عاقالنه و انقالبی تاکید دارد تا مبتنی بر روحیه‬ ‫خودباوری‪ ،‬دولت در راســتای حل مشکالت مردم قدم بردارد‪ .‬عضو‬ ‫هیئت رئیسه مجلس گفت‪ :‬انقالبی گری به معنای خودباوری و نگاه به‬ ‫درون و استفاده از فرصت ها است‪ .‬به قول حاج قاسم سلیمانی فرصتی‬ ‫که در تهدیدها وجــود دارد‪ ،‬در فرصت ها وجود ندارد‪ ،‬این به معنای‬ ‫انقالبی گری اســت‪ .‬عقالنیت انقالبی اجازه ورود به حواشی سیاسی‬ ‫و جناحی را نمی دهد وی ادامه داد‪ :‬بر اســاس عقالنیت انقالبی باید‬ ‫از کارهای عجوالنه خودداری کرد‪ .‬نباید به افراد برچســب سیاسی و‬ ‫گروهی بزنیم‪ ،‬تقسیم بندی های بی ارزش سیاسی اشتباه است‪ .‬عدم‬ ‫توجه به عقالنیت انقالبی موجب خواهد شــد افراد سرگرم حواشی و‬ ‫مســائل غیر ضروری شوند‪ .‬رهبری در این راستا به دولت نهم و دهم‬ ‫تذکرات زیادی دادند‪ .‬متاسفانه در ان زمان دولت نهم و دهم و مجلس‬ ‫وارد حاشیه های سیاسی شدند و عقالنیت انقالبی را کنار گذاشتند‪.‬‬ ‫یوســفی گفت‪ :‬مجلس سیزدهم با عقالنیت انقالبی صالحیت وزرا را‬ ‫مورد بررسی قرار داد و رای اعتماد قاطعی به وزرا داد و نشان داد برای‬ ‫موفقیت دولت حاضر است همراهی و تالش کند‪ .‬البته ما نماینده مردم‬ ‫هستیم و اگر از دولت کوتاهی ببینیم عهد اخوتی با کسی نبسته ایم و‬ ‫برخورد خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دشمن در تالش بود که بین قوه مجریه و مقننه اختالف‬ ‫ایجاد کند‬ ‫عضو کمیسیون عمران افزود‪ :‬این نوع رفتار به معنای تعامل و هم افزایی‬ ‫است‪ .‬دشمن در تالش بود که بین قوه مجریه و مقننه اختالف ایجاد‬ ‫کند اما مجلس به حاشــیه ها توجه نکرد و در راستای حل مشکالت‬ ‫مردم و کمک به دولت گام برداشت‪ .‬در حال حاضر مشکالت معیشتی‬ ‫و مشــکالت ناشــی از بیماری کرونا مردم را گرفتار کرده است‪ .‬هر‬ ‫موضوعی به غیر از این‪ ،‬حاشــیه اســت و نباید وقت دولت و مجلس‬ ‫برای ان تلف شود‪ .‬نماینده مردم اهواز گفت‪ :‬قانون جهش تولید مسکن‬ ‫از ســوی شورای نگهبان تایید شد‪ .‬در یک سال گذشته در قالب این‬ ‫طرح تالش کردیم قوانین دست و پاگیر را حذف کرده و منابعی برای‬ ‫جهش مسکن تعیین کنیم‪ .‬عضو هیئت رئیسه مجلس گفت‪ :‬دولت‬ ‫باید در راستای اجرای این قانون عمل کند‪ .‬در زمان بررسی این قانون‬ ‫نیز خیلی ها تالش کردند مجلس را به حواشی بکشند اما نمایندگان‬ ‫توجهی به حواشی نکردند تا در راستای حل مشکل مسکن مردم قدم‬ ‫بردارند‪ .‬وی یکی از شــاخصه های عقالنیت را دادن وعده ها مبنی بر‬ ‫ظرفیت های کشور خواند و گفت‪ :‬اگر در کنار مردم باشیم و با صداقت‬ ‫با انها مشکالت و کمبودها را مطرح کنیم با دولت همراهی خواهند‬ ‫کرد‪ .‬این خط قرمز دولت و مجلس است‪.‬‬ ‫خط قرمز عقالنیت و انقالبی گری واقعی‪ ،‬وعده قابل تحقق‬ ‫دادن به مردم است‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد‪ :‬نباید به مردم وعده ای داد که‬ ‫قادر به اجرای ان نیستیم‪ .‬خط قرمز عقالنیت و انقالبی گری واقعی این‬ ‫اســت که به مردم وعده قابل تحقق بدهیم‪ .‬یوسفی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دولت باید برای حل مشکالت اصلی مردم برنامه ریزی کند‪ .‬مردم وقتی‬ ‫ببینند که ‪ ۱۰‬تا مشکل انها حل شده برای حل ‪ ۹۰‬مشکل دیگر صبر‬ ‫می کنند‪ .‬وزرا باید با روحیه انقالبی گری و عقالنیت در راستای حل‬ ‫مشکالت ساختاری قدم بردارند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫زاکانی شهردار تهران‪:‬‬ ‫همه امکانات شهر را در خدمت‬ ‫واکسیناسیونقرارمی دهیم‬ ‫علیرضا زاکانی در حاشــیه افتتاح مرکز واکسیناسیون بوستان‬ ‫گفتگو در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬اولویت نخســت کشور بحث‬ ‫پیشگیری و درمان است و ما عالوه بر واکسیناسیون به خدماتی‬ ‫که وزارت بهداشت ارائه می کند هم نیازمندیم و اقدامات جدیدی‬ ‫هم انجام شود‪ .‬در موضوع فاصله اجتماعی و فعال بودن شهر در‬ ‫عین صیانت از سالمت شــهروندان در نظر داریم که به عنوان‬ ‫محور دوم فعالیتمان کارهایی که مغفول مانده است انجام شود‬ ‫و محور ســوم فعالیت ما کار جهادی در ارائه خدمات اجتماعی‬ ‫است‪ .‬شهردار تهران از زحمات مسئوالن شهرداری قدردانی کرد‬ ‫و افزود‪ :‬امروز اغاز یک سرفصل جدید است و ما باید شهرداری‬ ‫را به عنوان رکن رکین و خدمتگزار شایســته احاد مردم تهران‬ ‫به میدان بیاوریم و همه ظرفیت هایمان را به کار گیریم‪ .‬زاکانی‬ ‫شرایط کشور از باب بیماری کرونا و فوت میانگین روزانه ‪ ۶۰۰‬نفر‬ ‫در کشور را بسیار سخت و غیر قابل تحمل توصیف کرد و گفت‪:‬‬ ‫از دو هفته پیش جلساتی را با استادان دانشگاه اغاز کردیم و نقشه‬ ‫راهی استخراج شد که شهرداری بتواند با افزایش فعالیت کمک‬ ‫کار هر چه بهتر در نظام سالمت باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬در همین زمینه‬ ‫جلســاتی را با وزیر بهداشت برگزار کرده ایم و مردم در روزهای‬ ‫اینده اخبار خوبی در بحث سرعت پیشگیری و درمان‪ ،‬فاصله‬ ‫اجتماعی و زیست فعال و پویا در شهر خواهند شنید‪ .‬شهردار‬ ‫تهران در پاسخ به ســوالی درباره روند واکسیناسیون کارکنان‬ ‫شهرداری هم افزود‪ :‬بخشی از این کار انجام شده است و تالش‬ ‫می کنیم با سرعت بیشتری ادامه دهیم‪ .‬زاکانی در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه شهرداری تهران به دولت در انجام واکسیناسیون‬ ‫چگونه کمک خواهد کرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تهران ظرفیت های فوق العاده‬ ‫و باالیی دارد و ‪ ۱۱۰‬ســوله بحران در همه مناطق تهران داریم‬ ‫که فقط بخش کوچکی از ان در خدمت واکسیناسیون است و‬ ‫تالش داریم از همه ظرفیت های شهرداری در این بخش استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬مرکز واکسیناسیون بوستان گفتگو که امروز‬ ‫افتتاح شد تا یکی دو روز اینده به مردم خدمات ارائه می کند و‬ ‫ما تالش می کنیم با استفاده از ظرفیت های حاکمیت و پیوستگی‬ ‫به ظرفیت های مردمی‪ ،‬عرصه خدمتگزاری را ارتقا دهیم‪ .‬شهردار‬ ‫تهران در پاسخ به سوالی اولویت های کاری شهرداری را نخست‪،‬‬ ‫موضوع کرونا خواند و اظهار داشت‪ :‬روزانه حداقل ‪ ۶۰۰‬خانواده و‬ ‫خاندان عزادار می شوند که ما را بسیار نگران کرده است‪ .‬محور‬ ‫دوم تالش ما جدیت در ارائه خدمت است که ما در همین زمینه‬ ‫با راه اندازی قرارگاه ویژه خدمتگزاری تالش می کنیم چهره شهر‬ ‫را از برخی الودگی ها در بحث پسماند و دیگر موارد بزداییم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اولویت سوم ما رسیدگی به معضالت اجتماعی است چرا‬ ‫که وجود کودکان کار و معتادان متجاهر در شهر برای ما غیر قابل‬ ‫تحمل است و اسیب های جدی به روح و روان مردم وارد می کند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیانتاکیدکرد؛‬ ‫امادگی ایران برای فروش‬ ‫محصوالت نفتی به مشتریان جدید‬ ‫وزیر امور خارجه با تاکید بر امادگی جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫فروش محصوالت نفتی خود به مشتریان جدید‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت‬ ‫و تجار لبنان سوخت نیاز داشته باشند‪ ،‬ایران امادگی فروش و‬ ‫ارسال ان را دارد‪ .‬در تماس تلفنی جبران باسیل وزیر امور خارجه‬ ‫سابق لبنان با حسین امیرعبداللهیان‪ ،‬ضمن تبریک انتخاب وی‬ ‫به سمت وزیر امور خارجه کشورمان‪ ،‬از فروش و ارسال محموله‬ ‫سوختبهمقصدلبنانتشکروقدردانیکرد‪.‬جبرانباسیلباانتقاد‬ ‫از سیاست های کسانی که می خواهند به مردم لبنان گرسنگی‬ ‫بدهند تا به اهداف سیاسی خود برسند‪ ،‬خواستار گسترش همه‬ ‫جانبه روابط فی مابین شد و ضمن انتقال پیام میشل عون برای‬ ‫رییس جمهوری کشورمان‪ ،‬در خصوص تحوالت منطقه با وزیر‬ ‫امور خارجه به تبادل نظر پرداخت‪ .‬امیرعبداللهیان نیز در این‬ ‫گفت وگوی تلفنی‪ ،‬امادگی جمهوری اسالمی ایران برای فروش‬ ‫محصوالت نفتی خود به مشتریان جدید را مورد تاکید قرار داد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬اگر دولت و تجار لبنان باز هم سوخت نیاز داشته‬ ‫باشند‪ ،‬ایران امادگی فروش و ارسال ان را داشته و تدبیری که‬ ‫رهبر پرافتخار حزب اهلل برای پایان دادن به این بحران دســت‬ ‫ساخته صهیونیست ها بر ضد مردم لبنان انجام داد‪ ،‬موید این‬ ‫واقعیت اســت که مسیر سرافرازی لبنان تنها از اتکا به خود و‬ ‫اســتفاده از سرمایه ها و منابع خود می گذرد‪ .‬وی با اعالم اینکه‬ ‫در حوزه گسترش روابط دوجانبه با لبنان هیچ محدودیتی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬دفاع همیشگی جمهوری اسالمی ایران از دولت‪ ،‬ارتش و‬ ‫مقاومت لبنان را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫درخواست تشکل های رسانه ای‬ ‫از وزیرارشاد‬ ‫‪ ۸‬تشکل رسانه ای کشــور در نامه ای به وزیر‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬ضمن تبریک انتصاب‬ ‫و استقبال از محورهای کارشناسانه برنامه وی در‬ ‫حوزه رسانه‪ ،‬شــاخص های مورد انتظار خود در‬ ‫تعیین گزینه معاونت مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی را پیشنهاد‬ ‫کردند و خواستار انتصاب مدیری دارای مقبولیت‬ ‫صنفی و برخوردار از سرمایه اجتماعی در حوزه‬ ‫رســانه برای این معاونت شدند‪ .‬متن کامل نامه‬ ‫تشــکل های رسانه ای خطاب به وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫جناب اقای دکتر محمد مهدی اسماعیلی‬ ‫وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫با سالم و تحیات‬ ‫احتراما انتخاب و انتصاب شایسته حضرتعالی را به مقام‬ ‫عالی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی تبریک عرض‬ ‫نمــوده و با توجــه به تعلق حرفه ای تــان به خانواده‬ ‫بزرگ رســانه و برنامه راهبردی و کارشناســانه ای که‬ ‫در این حوزه ارائه فرموده اید‪ ،‬روزهایی پرامید را برای‬ ‫جامعه رسانه ای کشور پیش بینی می نماییم ‪.‬‬ ‫همچنان که مســتحضرید‪ ،‬اجرای برنامه ها و ســاز و‬ ‫کارهای تحولــی‪ ،‬نیازمند مجریانــی مردمی و تحول‬ ‫گراســت که در شــبکه فعاالن صنفــی از قبول عام و‬ ‫ســابقه ای ازمون شــده برخوردار باشند‪ .‬لذا همچنان‬ ‫کــه رئیس جمهور محترم با تشــکیل دولت مردمی و‬ ‫فراخوان احاد ملت به ســامانه مدیران‪ ،‬باب مشارکت‬ ‫جویــی از ملت را در تعیین مدیران گشــود‪ ،‬ما نیز از‬ ‫جنابعالی تقاضا داریم با انتصــاب مدیری برخوردار از‬ ‫پایگاه و ســرمایه اجتماعی در حوزه رســانه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫های مدیریت مردمی را در معاونت مطبوعاتی و اطالع‬ ‫رسانی وزارت تابعه محقق فرمائید‪.‬‬ ‫اســتحضار دارید که امروز عرصه رســانه به مســائل‬ ‫پیچیده و بغرنجی دچار است که حل هر یک‪ ،‬پیامدها‬ ‫و مسائلی جدید را به دنبال دارد؛ به طوری که احیای‬ ‫مطبوعات نیمه جان‪ ،‬مدیریت فضای ولنگارانه مجازی‪،‬‬ ‫حمایت عادالنه‪ ،‬نظارت قانونمندارانه و اصالح ساختار‬ ‫رســانه ای کشــور‪ ،‬جز با مدیریت چهره ای اشــنا و‬ ‫مقبول صنوف رسانه ای که از حمایت مدیران مسئول‬ ‫برخوردار باشــد‪ ،‬دشوار به نظر می رسد‪ .‬لذا به منظور‬ ‫تحقق وعده رئیس جمهور محترم نســبت به انتخاب‬ ‫مدیران با تکیه به رای و نظر مردم و برنامه حضرتعالی‬ ‫مبنی بــر واگذاری امــور فرهنگی به خــود انان‪ ،‬در‬ ‫نخســتین گام و مهمترین اولویت‪ ،‬درخواست انتصاب‬ ‫فردی با شــرایط ذیل را به ســمت معاونت مطبوعاتی‬ ‫و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی داریم‪:‬‬ ‫‪ -۱‬مومن‪ ،‬انقالبی و دارای ســابقه مدیریتی روشــن و‬ ‫ازمون شده در تعامل با رسانه ها‪.‬‬ ‫‪ -۲‬دارای شــناخت عملی از ساختار و وظایف معاونت‬ ‫مطبوعاتی و اطالع رسانی‪.‬‬ ‫‪ -۳‬برخوردار از امکان جلب حمایت رســانه ها و بهره‬ ‫مند از پشتوانه همراهی صنفی انها‪.‬‬ ‫‪ -۴‬اشــنایی تخصصی با حقوق‪ ،‬حــدود و ازادی های‬ ‫مشروع رسانه ها‪.‬‬ ‫‪ -۵‬متعهد به امایش سرزمینی‪ ،‬عدالت خبری و کاهش‬ ‫شکاف رسانه ای مرکز و پیرامون‪.‬‬ ‫بنا به مراتــب فوق به حضرتعالی کــه خود چهره ای‬ ‫فرهنگی و رسانه شــناس هستید‪ ،‬اطمینان می دهیم‬ ‫انتخاب گزینه ای با شــرایط فوق‪ ،‬قدر مسلم به اعتماد‬ ‫فی مابین رســانه ها و دولت محترم نیز خواهد افزود‬ ‫و از تصویر دولت مردمی در منظومه رســانه ای کشور‬ ‫صیانت خواهد کرد‪.‬‬ ‫انجمن صنفی مدیران رسان‬ ‫انجمن صنفی مدیران نشریات ایران‬ ‫انجمن صنفی نشــریات تخصصی کشاورزی و صنایع‬ ‫غذایی کشور‬ ‫شرکت تعاونی مطبوعات کشور‬ ‫خانه مطبوعات و رسانه های کشور‬ ‫انجمن رسانه های ورزشی ایران‬ ‫شرکت تعاونی اصحاب رسانه های استان تهران‬ ‫انجمن فعاالن اصحاب رسانه‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪554‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چرارجیستریحضوریموجبصفطوالنیدرگمرکشد؟‬ ‫در حالی که طرح رجیســتری از ورود ‪ ۳۶‬میلیون دســتگاه موبایل قاچاق به کشور جلوگیری کرده‪،‬‬ ‫عده ای به بهانه دستور اخیر وزیر اقتصاد بدنبال حذف رجیستری از مبادی ورودی هستند‪ .‬در حالی که‬ ‫اجرای طرح رجیستری در ‪ ۳‬سال اخیر دستاوردهای خوبی برای اقتصاد کشور و مردم بعنوان استفاده‬ ‫کننده از این وســیله ارتباطی داشته اما متاسفانه عده ای به بهانه اظهارات اخیر وزیر اقتصاد‪ ،‬شایعاتی‬ ‫را مبنی بر حذف رجیستری از مبادی ورودی مطرح کرده اند‪ .‬بر اساس امار ارائه شده از سوی سامانه‬ ‫همتا‪ ،‬در ‪ ۳‬ســال اخیر از ورود ‪ ۳۶‬میلیون دســتگاه موبایل قاچاق به ارزش بیش از ‪ ۶‬میلیارد دالر به‬ ‫کشور جلوگیری کرده است‪ .‬در ســال گذشته حدود ‪ ۱۵.۶‬میلیون دستگاه تلفن همراه به ارزش ‪۲.۹‬‬ ‫میلیارد دالر وارد کشــور شده است‪ ،‬همچنین مطابق امار گمرک پس از «ذرت دامی»‪« ،‬گوشی تلفن‬ ‫همراه» در ســکوی دوم اقالم عمده وارداتی به کشــور قرار دارد‪ .‬ثبت چنین رکوردهایی برای واردات‬ ‫تلفن همراه به کشــور در حالی رقم می خورد که حدود ‪ ۳‬ســال قبل یعنی در سال ‪ ،۹۶‬میزان واردات‬ ‫رسمی تلفن همراه چیزی در حدود ‪ ۳‬میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ‪ ۵۱۸‬میلیون دالر‬ ‫بوده اســت‪ .‬افزایش بیــش از ‪ ۸۰‬درصدی واردات تلفن همراه از ســال ‪ ۹۶‬تاکنون‪ ،‬بیش از هر عامل‬ ‫دیگــری مربوط به عملکرد مطلوب طرح رجیســتری در خصوص جلوگیــری از قاچاق و واردات غیر‬ ‫قانونی تلفن همراه به کشــور بوده اســت‪ .‬هر چند اخبار مربوط به عملیاتی شدن این طرح که مبتنی‬ ‫بر عدم ارائه خدمات اپراتوری و انتن دهی به دستگاه های غیرقانونی و قاچاق است‪ ،‬از سال ‪ ۹۵‬شنیده‬ ‫می شد اما سرانجام در اذر ماه سال ‪ ،۹۶‬با رجیستر شدن گوشی های برند اپل اولین گام در این زمینه‬ ‫برداشــته شد و پس از ان در طی مدت شــش ماه‪ ،‬تمامی برندهای گوشی تلفن همراه تحت پوشش‬ ‫طرح رجیستری قرار گرفت‪ .‬بنابر اظهارات مقامات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬پیش از اجرای طرح‬ ‫رجیســتری‪ ،‬کمتر از ‪ ۱۰‬درصد نیاز کشــور از طریق واردات رسمی وارد کشور شده و مابقی از طریق‬ ‫قاچاق تامین می شد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬عالوه بر تضییع ‪ ۲‬هزار میلیارد تومانی حقوق دولت‪ ،‬کاالی فاقد‬ ‫گارانتی و استانداردهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دست مصرف کننده می رسید‪.‬‬ ‫دستوری که تفسیر به رای شد؟‬ ‫وزیر اقتصاد شــنبه هفته گذشــته‪ ،‬پس از بازدید از گمرک فرودگاه امام خمینی و مشــاهده صفوف‬ ‫طوالنی مردم برای رجیســتری از مبادی ورودی‪ ،‬دستوراتی مبنی بر تشکیل کارگروهی برای تسریع‬ ‫در این فرایند صادر کرد‪ .‬در پی این اتفاق‪ ،‬شــائبه های بسیاری در خصوص دستور وزیر اقتصاد مبنی‬ ‫بر حذف رجیســتری از مبادی ورودی کشور در رســانه ها ایجاد شد و حتی برخی از رسانه ها از طرح‬ ‫رجیستری به عنوان بیراهه ای پنج ســاله در تنظیم بازار تلفن همراه یاد کردند که مشکالت زیادی را‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ .‬مهرداد ارونقی‪ ،‬معاون گمرک ایران پس از بازدید مذکور با اشــاره به دستور وزیر‬ ‫اقتصاد گفته بود‪ :‬با تشــکیل کارگروهی متشکل از دستگاه های ذی ربط‪ ،‬سازوکار حذف رجیستری از‬ ‫مبادی تعیین و به احتمال زیاد از هفته اینده اجرایی خواهد شد‪ .‬به گفته ارونقی‪ ،‬فرایند کنونی طرح‬ ‫رجیســتری تلفن همراه در مبادی ورودی موجب سردرگمی زیادی بین مسافران شده بود؛ به عنوان‬ ‫نمونه مسافر ساعت ‪ ۴‬صبح به ایران می رسید و بدون اطالع داشتن از لزوم رجیستری حضوری‪ ،‬پس‬ ‫از مدتی متوجه می شــد که موبایل وارده قطع شــده اســت‪ .‬پس از اینکه برای حل مشکل به گمرک‬ ‫مراجعه می کرد باز هم موبایل وصل نمی شد چراکه گمرک در مبادی ورود اطالعات را احراز نکرده بود‪.‬‬ ‫این اظهار نظر ارونقی در حالی اســت که وی در نیمه مرداد ماه امســال در نامه ای به گمرک فرودگاه‬ ‫امام صراحتاً به کم کاری گمرکات در رجیســترکردن موبایل مســافران ورودی اشــاره و نوشته بود‪:‬‬ ‫«علیرغم صدور بخشــنامه های متعدد در خصوص طرح رجیستری گوشی های تلفن همراه در مبادی‬ ‫ورودی‪ ،‬مبنی بر اطالع رســانی دقیق به مســافرین ورودی که قصد رجیستر نمودن گوشی های تلفن‬ ‫همراه خود را دارند‪ ،‬اخیرا ً مشــاهده می شود تعداد زیادی از مسافرین علی الخصوص مسافرین ورودی‬ ‫از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)‪ ،‬بدون اطالع از موضوع‪ ،‬وارد کشــور می شوند و بدلیل عدم‬ ‫پاسخگویی گمرکات و سایر دفاتر ستادی‪ ،‬به این حوزه معاونت مراجعه می نمایند و این در حالی است‬ ‫که بررسی های صورت پذیرفته صحت گفته های مسافرین را مبنی بر اینکه هیچگونه اطالع رسانی در‬ ‫خصوص نحوه اقدام صورت نگرفته است تایید می نماید‪».‬‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق‪ :‬حذف رجیستری از مبادی ورودی صحت ندارد‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬حمیدرضا دهقانی نیا‪ ،‬ســخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تکذیب‬ ‫شایعاتی در خصوص حذف رجیستری از مبادی ورودی‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر محترم اقتصاد در بازدید از گمرک‬ ‫با مشاهده صف های طوالنی مردم برای رجیستری تلفن های همراه‪ ،‬دستوراتی مبنی بر تشکیل کارگروه‬ ‫برای تســریع در فرایند رجیســتری صادر کردند اما این به معنای حذف رجیستری از مبادی ورودی‬ ‫نیســت‪ .‬وی افزود‪ :‬دستورات وزیر محترم اقتصاد‪ ،‬معطوف به تسریع در فرایند رجیستری حضوری در‬ ‫گمرک و حل مشکالت مردم است و انتظار می رفت تا مسئولین گمرک به سوابق رجیستری به صورت‬ ‫حضوری اشــاره کنند‪ .‬این فرایند از دی ماه ‪ ۹۹‬و بر اســاس ماده ‪ ۱۳۸‬ائین نامه اجرایی امور گمرکی‬ ‫الزامی شده است‪.‬‬ ‫دهقانی نیا ادامه داد‪ :‬پیش از این نیز پیشــنهاداتی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال برای شیوه انجام‬ ‫رجیســتری حضوری ارائه شده بود که در صورت اجرا از تشکیل صف های طوالنی جلوگیری به عمل‬ ‫می امد؛ اما متاسفانه گمرک به روش خود اقدام به این کار نمود و وضعیت فعلی در واقع حاصل اصرار‬ ‫گمرک بر انجام شیوه کنونی است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومانی عایدی دولت از محل رجیستری‬ ‫وی ضمن انتقاد از انتشــار گزارشــاتی در برخی رسانه ها مبنی بر ناموفق بودن طرح رجیستری گفت‪:‬‬ ‫انتشار این دست از مطالب حکایت از نااگاهی این رسانه ها از مزایای طرح رجیستری است که می تواند‬ ‫به اعتبار انها خدشــه وارد کند‪ .‬دهقانی نیا افزود‪ :‬طرح رجیســتری از ابتــدای فروردین ماه ‪ ۹۷‬تا ‪۳۱‬‬ ‫تیرماه ‪ ،۱۴۰۰‬حدود ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان درامد برای حاکمیت به دنبال داشــت که این عدد پیش‬ ‫از اجرای طرح رجیستری‪ ،‬ساالنه معادل ‪ ۱‬هزار میلیارد تومان بود‪ .‬همچنین در این بازه زمانی ارزش‬ ‫واردات تلفن همــراه حدود ‪ ۷.۷‬میلیارد دالر بود و این بدان معناســت که پرونده قاچاق در حوزه این‬ ‫کاال عم ً‬ ‫ال بســته شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح رجیستری در کنار ثمرات بسیاری که برای حاکمیت‬ ‫داشــت موجب شد تا مردم از اصالت تلفن همراه خریداری شده و شرکت گارانتی کننده ان اطمینان‬ ‫حاصل کنند‪.‬‬ ‫بساط سوءاستفاده از اطالعات مسافران دوباره پهن می شود؟‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در خصوص تبعات غیرحضوری کردن رجیستری از مبادی‬ ‫ورودی‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این اتفاق موجب خواهد شــد تا مجددا ً بساط خرید و فروش مدارک هویتی و‬ ‫پاسپورت برای رجیســتری تلفن همراه پهن شده و از اطالعات مردم سوءاستفاده شود‪ .‬موضوعی که‬ ‫در گذشته نیز رخ داده و حتی واکنش دادستان محترم کل کشور را هم به دنبال داشت‪ .‬وی در پایان‬ ‫با ارائه پیشــنهاداتی برای بهبود شرایط رجیستری از مبادی ورودی‪ ،‬گفت‪ :‬تسریع این فرایند نیازمند‬ ‫راه اندازی یک پایگاه اینترنتی است؛ تا مردم پیش از ورود به کشور اطالعات خود را در ان ثبت نموده‬ ‫و ادامه فرایند احراز هویت به صورت حضوری و در مدت زمان کمتری صورت بگیرد‪ .‬حال باید منتظر‬ ‫ماند و دید ایا به بهانه ایجاد صف در مبادی ورودی‪ ،‬قرار است اجرای طرح رجیستری که دستاوردهای‬ ‫ان برای اقتصاد کشور محرز بوده دچار خدشه شده و بار دیگر بساط سوءاستفاده کنندگان از اطالعات‬ ‫مسافری پهن شود یا با اتخاذ راهکار بهینه‪ ،‬اجرای موثر این طرح ادامه خواهد یافت‪.‬‬ ‫درنخستینگفتگویتلویزیونیوزیرارشادمطرحشد؛‬ ‫وظیفه ما جلب اعتماد هنرمندان است‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ‬ ‫به اولین پرســش در مورد مسائل مطرح شده مبنی بر بیگانگی‬ ‫وی با حــوزه فرهنگ در برنامه «شــهرفرنگ» گفت‪ :‬بنده یک‬ ‫سابقه ‪ ۲۳‬ساله حضور در فضای فرهنگ و هنر دارم و طبیعتاً با‬ ‫این حوزه بیگانه نیستم و نگاه من اساساً غیر کارشناسی نیست‪،‬‬ ‫البتــه انتقاد و تنوع نگاه افراد به موضوعات را می پذیرم و تالش‬ ‫بنده و همکارانم بر این اســت که فضای گشــادگی و انبســاط‬ ‫حوزه فرهنگ و هنر را تامین کنیم‪ .‬وی در مورد اینکه در حوزه‬ ‫فرهنگ دچار ابتذال هســتیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر پاک و مقدس اســت و شکی در ان نیست‪ ،‬در عصر جدید‬ ‫ما با یک هنر مدرن همانند ســینما‪ ،‬تئاتر و ‪ ...‬روبرو هستیم‪ ،‬اما‬ ‫در تاریخ ایرانی اســامی ما همیشــه شاهد یک قدمت تاریخی‬ ‫در امر فرهنگ و هنر هســتیم که کام ً‬ ‫ال مقدس و پاک اســت‪،‬‬ ‫خوشــبختانه این تقدس و تبرک حــوزه فرهنگ و هنر که در‬ ‫کشور ما وجود داشته به حوزه فرهنگ مدرن هم تزریق شده و‬ ‫البته ممکن است در این دوره در بخش هایی اسیب هایی وارده‬ ‫شــده باشد که قابل حل اســت اما در مجموع نمی توان چنین‬ ‫شائبه ای را در مورد فرهنگ و هنر ایرانی تصور کرد‪.‬‬ ‫به دنبال تقویت اموزش های هنری هستیم‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره سفر استانی خود به اصفهان‬ ‫و اعالم برنامه کوتاه مدت برای کاهش اسیب های ناشی از کرونا‬ ‫برای اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه گفت‪ :‬در اغاز این سفر به‬ ‫یکی از هنرســتان های اصفهان که در سال ‪ ۱۳۱۵‬افتتاح شده‬ ‫ســر زدیم‪ ،‬در همین راستا استاد فرشــچیان پیام داده بود که‬ ‫از هنرســتان ها حمایــت کنیم و هدف ما هــم از رفتن به این‬ ‫هنرســتان حمایت از بحث اموزش های هنری بود‪ .‬اســماعیلی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬اصفهان یکی از پایتخت هــای فرهنگ و هنر ایران‬ ‫زمین اســت‪ ،‬در همین سفر که به مناسبت هفته دولت تدارک‬ ‫دیده شــده بود‪ ،‬از برنامه کوتاه مدت وزارت فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی برای اصحــاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه خبر دادیم‪ ،‬در‬ ‫این برنامه گام اول ما واکسیناســیون هنرمندان است که بدون‬ ‫محدودیت سنی برای تمام هنرمندان این امر محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫از طرفی دیگر بسته های حمایتی را در نظر گرفتیم که تالش ما‬ ‫بر این است که بتوانیم ان را در ستاد کرونا به تصویب برسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه درباره بسته های حمایتی‪ ،‬رئیس محترم‬ ‫جمهور هم نظر مساعد داشته و حمایت همه جانبه خود را اعالم‬ ‫کرده است‪ ،‬در این بسته حمایتی یک سری کمک های بالعوض‬ ‫و همچنین تســهیالت با ســود کم را خواهیم داشت‪ ،‬از این رو‬ ‫کســانی که هنر کارت دارند از این بسته حمایتی بهره خواهند‬ ‫برد و سعی ما بر این است که یک بسته کامل ارائه کنیم‪ .‬هفته‬ ‫گذشته در شــورای معاونان از معاونت توسعه مدیریت و منابع‬ ‫وزارتخانه خواســتیم این کار را بــه پیش ببرند و همکاران ما تا‬ ‫سه شنبه هفته جاری طرح را کامل کردند و روز چهارشنبه هم‬ ‫در جلسه ای با حضور اقای رئیسی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وظیفه ما جلب اعتماد هنرمندان است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در رابطه با جلب اعتماد هنرمندان نیز‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هنر حاکمیت باید این باشد که اعتماد همه مردم را‬ ‫جلب کند و در حوزه فرهنگ این امر مضاعف است زیرا هنرمندان‬ ‫روحیــه لطیفی دارند‪ ،‬من و همــه همکارانم وظیفه داریم فضای‬ ‫اعتماد عمومی را بین دولت و مردم به ویژه هنرمندان ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫دسترسی عادالنه به فضای هنری را برای همه کشور‬ ‫فراهم می کنیم‬ ‫اســماعیلی درباره وعده خــود در مجلس مبنی بــر مبارزه با‬ ‫ویژه خواری‪ ،‬بی عدالتی و فســاد اقتصادی‪ ،‬گفت‪ :‬عدالت در هنر‬ ‫باید در همه کشــور اجرا شود زیرا فرهنگ و هنر مختص تهران‬ ‫نیســت‪ .‬ما هنرهای فراموش شده در بسیاری از اقوام داریم‪ ،‬به‬ ‫همین منظور تالش ما بر این اســت که دسترســی عادالنه به‬ ‫فضای هنری را برای همه کشــور فراهم کنیــم‪ .‬نباید بگذاریم‬ ‫گلوگاه هایی ایجاد شــود که منشاء فساد اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫برای نمونــه درباره موضوع هنرســتان ها و اموزش های هنری‬ ‫ســعی داریم در هر استان و شهرســتان یک هنرستان پسرانه‬ ‫و دخترانه داشــته باشــیم تا فضای رشــد هنر فراهم شود‪ ،‬در‬ ‫واقع هنرستان ها مخصوص تهران نیست و این امکان باید برای‬ ‫سایر استان ها هم فراهم شود‪ ،‬همچنین فضای اشتغال نیز باید‬ ‫فراهم شود‪ ،‬ضمناً جشنواره های اســتانی را باید ایجاد کنیم تا‬ ‫امکان رشد کارهای هنری در حوزه هنرهای نمایشی‪ ،‬سینمایی‪،‬‬ ‫موسیقی و ‪ ...‬شــکل بگیرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬دولت وظیفه احیا و تسهیل گری دارد‪ ،‬رهبر معظم انقالب‬ ‫نیز در مراســم تنفیذ حکم ریاســت جمهوری فرمودند «همه‬ ‫کارهای دولت باید پیوســت عدالت داشته باشد» و فرهنگ هم‬ ‫از این امر مســتثنی نیســت و باید همه استان ها از یک فضای‬ ‫یکســان فرهنگی و هنری بهره ببرند‪ .‬اســماعیلی اضافه کرد‪:‬‬ ‫تالش ما بر این اســت که سند تحول اقتصاد فرهنگی را نهایی‬ ‫کنیــم‪ ،‬بخش قابل توجهی از هنرمندان ما احســاس نارضایتی‬ ‫دارنــد زیرا معتقدنــد که امکان نمایش و حضــور در صحنه را‬ ‫ندارند و این یعنی حلقه های محدودی وجود دارد که امکان کار‬ ‫برای دیگران را ســلب می کند‪ ،‬بایــد به همه اصحاب فرهنگ و‬ ‫هنر احترام گذاشت‪ ،‬بســیاری از اهالی فرهنگ و هنر باید ابزار‬ ‫بروز هنر خود را داشته باشند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!