روزنامه خوب شماره 553 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 553

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 553

روزنامه خوب شماره 553

‫‪3‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مذاکرات باید نتیجه‬ ‫ملموس داشته باشد‬ ‫چهارشنبه‪ 10‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 553‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 23‬محرم‪ 2 |1443‬سپتامبر‪2021‬‬ ‫‪2‬‬ ‫انتقاد وز یر اقتصاد از ترجیح‬ ‫ثروتمندان بر نیازمندان‬ ‫در نظام بانکی‬ ‫جــراحیهایافــراطی‬ ‫از علت تا درمــان‬ ‫قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار خبر داد‪:‬‬ ‫اصالحبخشنامهبخشودگی‬ ‫جرائمبیمه ایکارفرمایان‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران‪:‬‬ ‫ارز یارانه ای فساداور است‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫جلسهمشترککمیسیون‬ ‫عمران با وزیر راه و‬ ‫شهرسازی با محوریت‬ ‫«جهش تولید مسکن»‬ ‫رییسبانکمرکزی‪:‬‬ ‫تداوم‬ ‫روندنزولیقیمتارز‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دیدار وزیر ارشاد با بذرپاش‬ ‫حمایت دیوان محاسبات برای‬ ‫پرهیز از ترک فعل مدیران‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫حلمشکالتاقتصادی‬ ‫مهمترینمطالبهمجلس‬ ‫از وزرای دولت است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫عضوکمیسیونعمرانمجلس‪:‬‬ ‫ربطدادنمشکالتاقتصادی‬ ‫بهتحریمنوعیخودتحریمیاست‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫پیگیری مجلسدرخصوص پرداخت فوقالعاده ویژه معلمان‬ ‫میرکاظمی‪:‬تعیینتکلیف‬ ‫منابع پرداختی باید در‬ ‫دولت صورت گیرد‬ ‫رییس موسسه عالی اموزش بانکداری‪:‬‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫اصالحقوانینبانکی‬ ‫ازاجزایاصلیاصالحات‬ ‫اقتصادیاست‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس ‪:‬‬ ‫ابروی مدیریتی‬ ‫اصالح طلبان رفته است‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫افزایش قیمت تایر با تذکر سازمان حمایت ملغی شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 10‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪553‬‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان حمایت با تاکید بر ضرورت رعایت وجاهت قانونی جهت هر گونه افزایش قیمت وفق ضوابط عمومی قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها گفت‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫تایر با تذکر سازمان حمایت به انجمن صفی تایر ملغی شد‪ .‬اکبر تقوی شوازی ‪ ،‬ضمن اعالم این مطلب‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به گزارشات واصله و همچنین مصاحبه سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر مبنی‬ ‫بر اینکه از ابتدای شهریورماه سال جاری قیمت انواع تایر تولید داخل به میزان‪ 15‬درصد افزایش می یابد این سازمان در راستای اجرای وظایف ذاتی و نیز به جهت نظارت بر رعایت مفاد تصمیمات اتخاذ شده‬ ‫مرتبط از سوی کارگروه تنظیم بازار‪ ،‬نسبت به پیگیری موضوع از طریق انجام مکاتبه با کلیه شرکت های تولید کننده تایر اقدام نمود‪ .‬وی بیان داشت ‪ :‬بر این اساس و به دنبال اقدام و تذکر این سازمان انجمن‬ ‫صنفی صنعت تایر هر گونه افزایش قیمت در این زمینه را کتب ًا ملغی اعالم نمود‪ .‬شوازی گفت‪ :‬مردم می توانند در صورت مشاهده هر گونه افزایش قیمت‪ ،‬مراتب را از طریق تلفن ‪ 124‬در میان بگذارند تا با‬ ‫بررسی موضوع و در صورت احراز تخلف‪ ،‬نسبت به تشکیل پرونده اقدام شود‪.‬‬ ‫رییسبانکمرکزی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار خبر داد‪:‬‬ ‫اصالح بخشنامه بخشودگی جرائم‬ ‫بیمه ایکارفرمایان‬ ‫قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار گفت‪ :‬بخشنامه‬ ‫بخشودگی جرائم بیمه ای کارفرمایان اصالح می شود‪ .‬حسین‬ ‫سالحورزی ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بخشودگی جرائم تامین اجتماعی و‬ ‫نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره‬ ‫کارفرمایان و واحدهای تولیدی همواره مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کارفرمایان‬ ‫واحدهای تولیدی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬معدنی و خدماتی و اصناف که‬ ‫حداقل به مدت یک ســال از زمان تقسیط نسبت به حفظ‬ ‫یا افزایش اشــتغال نیروی انســانی کارگاه خود بر مبنای‬ ‫فهرست بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬اقدام کرده اند و فهرست حق‬ ‫بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال‬ ‫و پرداخت می کنند‪ ،‬می توانند از تاریخ الزم االجرا شدن این‬ ‫قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه‪ ،‬نسبت به درخواست‬ ‫تعیین تکلیف بدهی های قطعی شــده مطابــق قوانین از‬ ‫بخشودگی جریمه های متعلقه و سایر جریمه ها برخوردار‬ ‫شوند‪.‬سالحورزی با اشاره به برگزاری نشست کمیته حمایت‬ ‫از کسب وکار کشور‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از موضوع هایی که در‬ ‫این جلســه مورد بررسی قرار گرفت نحوه دریافت لیست و‬ ‫حق بیمه مدیرعامل و هیات مدیره موظف شــرکت ها بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درنهایت قرار بر این شد که نماینده هایی از بخش‬ ‫خصوصی‪،‬پیمانکارانوسازمانتامیناجتماعیاینموضوعرا‬ ‫بررسی و معیارها و مالک ها احصا شود و اعضای هیات مدیره‬ ‫شرکت های کوچک که در مجموعه خود کار می کنند‪ ،‬لیست‬ ‫بیمه ان ها موردقبول سازمان قرار گیرد‪ .‬قائم مقام دبیر کمیته‬ ‫حمایت از کسب وکار ادامه داد‪ :‬موضوع دیگر که مورد توجه‬ ‫است‪ ،‬معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز‬ ‫حاصل از صادرات بود‪ ،‬که این موضوع در نشست های قبلی‬ ‫بررسی شده بود و درنهایت قرار شد بار دیگر درباره درخواست‬ ‫بخشخصوصیبانگاهیمثبتتصمیم گیریشود‪.‬ویتاکید‬ ‫کرد‪ :‬در نشست های قبلی مقررشده بود سازمان امور مالیاتی‬ ‫حداکثر ظرف مدت دو هفته با صدور بخشنامه ای به ادارات‬ ‫مالیاتی کل کشور ابالغ کند که کلیه صادرکنندگانی که رفع‬ ‫تعهد ارزی خود را از سال ‪ ۱۳۹۷‬به بعد انجام داده اند‪ ،‬بتوانند‬ ‫بــا رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (‪ )۱‬ماده ‪ ۱۴۶‬مکرر قانون‬ ‫مالیات های مستقیم مصوب سال‪ ،۱۳۹۴‬از معافیت کل سود‬ ‫تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این مسئول گفت‪ :‬ســازمان امور مالیاتی علی الرغم‬ ‫پیگیری های به عمل امده تاکنون بخشنامه مذکور در مصوبه‬ ‫را صادر و ابالغ نکرده است‪ .‬سالحورزی عنوان کرد‪ :‬در نهایت‬ ‫موضوع امکان عرضه کاالهای ســامت غیر دارویی کشور‬ ‫ازجمله مکمل های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم های فروش‬ ‫انالین بررسی شــد که فعاالن اقتصادی بخش خصوصی‬ ‫نسبت به رفتار سازمان غذا و دارو نقدهایی وارد کردند و قرار‬ ‫شد معاون حقوقی رئیس جمهوری این موضوع را بررسی کند‪.‬‬ ‫رییساتاقبازرگانیتهران‪:‬‬ ‫ارز یارانه ای فساداور است‬ ‫رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی تهران گفت‪:‬‬ ‫اعطای ارز یارانه ای نتیجه ای جز فساد ندارد‪ ،‬تنها راه نجات‬ ‫کشور ارز تک نرخی اســت و کمک ها باید از طریق یارانه‬ ‫مســتقیم به اقشار هدف برسد‪« .‬مســعود خوانساری» در‬ ‫نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت‪:‬‬ ‫امیدواریم در شــش ماهه اینده شاهد کاهش رقم کسری‬ ‫بودجه باشیم که در کاهش تورم تاثیر گذار است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫اتاق بازرگانی تهران اماده همفکری در مورد مسائل مختلف‬ ‫با دولت اســت زیرا دولت برای موفقیت به همکاری بخش‬ ‫خصوصی را دارد‪.‬‬ ‫خوانساری تصریح کرد‪ :‬اغاز دولت همزمان با سخت ترین‬ ‫دوره هــای بعد از انقالب بود که کرونــا از عوامل اصلی ان‬ ‫محسوب می شود‪ .‬وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در راستای‬ ‫کمــک به دولت قدم بر می دارد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی تاکنون به دلیل برخی مشکالت با وزارت بهداشت‬ ‫نتوانسته واکسن وارد کند اما این موضوع همچنان پیگیری‬ ‫می شود و طی جلساتی با معاون اول رئیس جمهوری واردات‬ ‫واکسن را دنبال می کنیم‪ .‬رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره‬ ‫به مشکل تورم تاکید کرد‪ :‬میزان تورم مردادماه ‪ ۴۵.۲‬درصد‬ ‫بوده است در حالی که میزان تورم در پایان سال ‪ ۹۹‬به میزان‬ ‫‪ ۳۶.۴‬درصد ثبت شد که این امارها نشان از رشد زیاد نرخ تورم‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان اینکه رشد تورم کاهش میزان سرمایه گذاری‬ ‫را در پی دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پایه پولی به عنوان یکی از عوامل‬ ‫ایجاد تورم ‪ ۹.۲‬درصد رشــد داشته است‪ .‬خوانساری با بیان‬ ‫اینکه تورم پنج ماهه کاالهای خوراکی مشمول یارانه ارزی‬ ‫‪ ۵۸.۴‬درصد بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تورم کاالهای غیر خوراکی‬ ‫بدون یارانه ‪ ۳۶.۵‬درصد بود که نشــان می دهد که اعطای‬ ‫ارز یارانه ای نتیجه ای جز فساد ندارد‪ ،‬تنها راه نجات کشور‬ ‫ارز تک نرخی است و کمک ها باید از طریق یارانه مستقیم‬ ‫به اقشار هدف برسد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امیدواریم با به نتیجه‬ ‫رسیدن مذاکرات از مشکالت ناشی از تحریم ها رها شویم‪.‬‬ ‫تداوم روند نزولی قیمت ارز‬ ‫رییس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬در روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت نرخ ارز در بازار از ‪ ۲۸‬هزار تومان به ‪ ۲۶‬هزارتومان‬ ‫بودیم و انتظارداریم این روند ادامه یابد‪« .‬اکبر کمیجانی» در سی و یکمین همایش بانکداری اسالمی افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫اقداماتی برای تامین ارز مورد نیاز برای تامین واکسن شروع شد و این روند در ماه های اخیر سرعت یافت و هم اکنون‬ ‫مشکلی در تامین واکسن نداریم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر تامین ارز برای خرید واکسن انجام شده است و در روزهای‬ ‫اخیر شــاهد ارامش بازار ارز و شاهد کاهش قیمت ها بودیم و انتظار داریم این روند ادامه یابد‪ .‬کمیجانی با اشاره به‬ ‫فرمایشات رهبر معظم در بیانیه گام دوم انقالب گفت‪ :‬در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در‪ ۲۲‬بهمن سال‪۹۷‬‬ ‫رهبر معظم انقالب مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب به دستاوردهای بزرگ انقالب پرداختند و توصیه های‬ ‫اساسی و مهمی برای حرکت به سمت جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسالمی را فرمودند‪ .‬وی با بیان اینکه پرداختن‬ ‫به علم و دانش و مبارزه با فساد و استقالل و ازادی و روابط خارجی و همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به‬ ‫عنوان سرفصل های بیانیه گام دوم انقالب است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وابستگی اقتصاد به نفت‪ ،‬دولتی بودن بخش هایی از اقتصاد‬ ‫که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجه بندی نامتوازن‬ ‫و عدم سیاست های اجرایی اقتصاد و همچنین هزینه های زائد در دستگاه های حکومتی از جمله ناکامی های مطرح شده‬ ‫از در بیانیه گام دوم بود و رهبر معظم انقالب راه حل این چالش ها را اجرای کامل سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان‬ ‫کردند‪ .‬رییس کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست های ارزی و بانکی تاکید کرد‪ :‬نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در‬ ‫اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد می کند‪ .‬امروزه هنوز با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است و ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد تامین مالی پروژه ها از طریق بانک ها‬ ‫انجام می شود‪ .‬کمیجانی تصریح کرد‪ :‬منابع جذب و تجهیز شده در بانک ها در قالب تسهیالت بانکی و با توجه به عقود‬ ‫اسالمی مورد توجه قرار می گیرد و به بهره برداری می رسند‪ .‬عقود مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت این عقود‪ ،‬‬ ‫ماهیت کار اجازه می دهد در عقود مبادله ای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا‬ ‫مدنظر است‪ .‬وی درخصوص اقدامات انجام شده در بانک مرکزی گفت‪ :‬خرید اوراق مالی اسالمی توسط بانک مرکزی‬ ‫توسط کمیته فقهی در سازمان بورس‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تایید شده و از سال گذشته عمدتا برای رفع کسری‬ ‫بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است‪ .‬کمیجانی اظهارداشت‪ :‬انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت‬ ‫در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالیانه از دیگر اقدامات انجام شده در بانک مرکزی است که در شورای‬ ‫پول و اعتبار تصویب شده اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال‬ ‫برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی است که از سال‬ ‫های ‪ ۷۹‬به بعد به اجرا گذاشته شد‪ .‬وی افزود ‪ :‬عقد مرابحه از دیگر عقود اسالمی در بانکداری است که در شورای فقهی‬ ‫مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه و جعاله هم اکنون اجرا می شود‪ .‬رییس کل بانک مرکزی‬ ‫در ادامه سخنان خود درخصوص تحوالت اقتصاد کالن گفت‪ :‬در سه سال گذشته ظالمانه ترین تحریم ها از طرف امریکا‬ ‫و اروپا را داشتیم که شامل تحریم های نظام بانکی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬نفتی و تجارت خارجی ایران بوده و درامدهای نفتی را‬ ‫به مقدار قابل مالحظه ای کاهش داده شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در سال های گذشته دولت و مجلس سیاست هایی‬ ‫برای مقابله با این تحریم ها به کار گرفتند‪ ،‬افزود‪ :‬از اوایل سال ‪ ۹۸‬اقتصاد در حال خروج از رکود بود‪ ،‬اما متاسفانه با ورود‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬در فصل چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم اما با این حال در سال ‪ ۹۹‬موفقیت های قابل قبولی را در‬ ‫اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد اقتصادی با نفت ‪ ۳.۵‬درصد و بدون نفت ‪ ۲.۵‬درصد را داشتیم‪ .‬این مقام‬ ‫مسوول اظهارداشت‪ :‬در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی‬ ‫باشیم و شاهد این امر امارهای بانک جهانی است که حکایت از این دارد که در سال ‪ ۹۹‬رشد اقتصادی جهانی منفی‬ ‫‪ ۳.۶‬درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا مواجه هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬استفاده از‬ ‫ابزار عملیات بازار باز به عنوان یک سیاست نوین در نظام بانکی ایران و اقتصاد ایران برای مدیریت نقدینگی و نرخ سود‬ ‫بانکی استفاده می شود و از این منظر بهبود ترازنامه بانک ها در دستور کار است و به شدت دنبال می شود‪ .‬کمیجانی‬ ‫ی بانک ها گفت‪ :‬سال گذشته برای جلوگیری از انباشت دارایی موهوم بانک ها تکلیف شد که سه درصد از کل‬ ‫درباره دارای ‬ ‫سپرده های خود را به صورت اوراق مالی و اسالمی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬وی با اشاره به فروش حراج اوراق مالی اسالمی در سال گذشته افزود‪ :‬بانک مرکزی سال گذشته ‪۱۲۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی فروخت که ‪ ۵۶‬درصد انها توسط بانک ها و ‪ ۴۹‬درصد توسط اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی برای تامین مالی دولت خریداری شد و امسال نیز این ابزار به کار گرفته می شود و تا کنون‪ ۱۶‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اوراق فروخته شده است‪ .‬رییس کل بانک مرکزی درخصوص تامین مالی کسری بودجه از تنخواه گردان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫عمده تامین مالی کسری بودجه در سال های گذشته سه درصد از اعتبار تنخواه گردان بود و امسال این مبلغ حدود ‪۵۸‬‬ ‫هزار میلیارد تومان افزایش یافت که موجب افزایش ذخایر مازاد بانک ها شده است و برای جذب این ذخایر و جلوگیری‬ ‫از رشد نقدینگی اقدام به فروش اوراق مالی و اسالمی کردیم‪ .‬وی درخصوص پرداخت تسهیالت بانکی نیز گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشته بانک ها ‪ ۹۸‬معادل ‪ ۶۳‬درصد تسهیالت بیشتر پرداخت کردند و در چهار ماهه امسال ‪ ۷۰۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت پرداخت شده است یعنی ‪ ۵۵‬درصد رشد را شاهد بودیم‪ .‬به گفته کمیجانی در چهار ماهه امسال ‪ ۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت ازدواج به ‪ ۴۰۰‬هزار نفر پرداخت شده است‪ .‬وی درخصوص بازار ارز نیز گفت‪ :‬تعیین ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی مشکالتی را برای بانک مرکزی در تامین کاالی اساسی ایجاد کرد که برای حل این مسائل دو ابزار تشکیل‬ ‫بازار متشکل ارزی و سامانه نیما راه اندازی شد و در کنار ان با بهبود نسبی درامدهای نفت و گاز و ازادسازی منابع ارزی‬ ‫تامین اعتبار وزارتخانه های صمت‪ ،‬کشاورزی و بهداشت و درمان بهبود یافت‪.‬‬ ‫انتقاد وزیر اقتصاد از ترجیح ثروتمندان بر نیازمندان در نظام بانکی‬ ‫وزیــر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم تحقق عدالت بانکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نظام بانکی ما وثیقه محور است‪ .‬در این نظام ثروتمندان بر فقرا ترجیح‬ ‫داده می شوند‪ ،‬زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه الزم را دارند و بدین ترتیب‬ ‫نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می شوند‪« .‬سید احسان خاندوزی»‬ ‫در برنامه سی و یکمین همایش بانک داری اسالمی با عنوان «بانکداری‬ ‫اسالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقالبی» صحبت های خود در باره نظام‬ ‫بانکداری کشــور را حول ‪ ۵‬محور ارائه کرد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در محور اول با عنوان «بانک ها خلق پول و پشتیبانی از تولید» به موضوع‬ ‫مهم هدایت نقدینگی به سمت تولید پرداخت و گفت‪ :‬امروزه حدود ‪۹۷‬‬ ‫درصد خلق پول و نقدینگی توســط بانک ها صورت می گیرد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫سوالی که پیش می اید این است که ایا این نقدینگی از طریق اعتباراتی‬ ‫که بانک ها ارائه می کنند معطوف به بخش تولید و کارافرینان است یا وارد‬ ‫بخش غیر مولد می شود؟ ایا بانک ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن‬ ‫استفاده می کنند یا برای تخریب اقتصاد کشور؟ وی اضافه کرد‪ :‬در مسئله‬ ‫نقدینگی موضوع‪ ،‬تنها کمیت و مقدار نقدینگی نیست‪ ،‬بلکه کیفیت خلق‬ ‫پول نیز بسیار مهم است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در محور دوم‬ ‫به موضوع «حکمرانی شرکتی بانک ها و نظارت بر سیستم بانکی کشور»‬ ‫اشــاره کرد و اظهار داشت‪ :‬در حکمرانی موضوع این است که ایا مدیر و‬ ‫سیاستگذار بانکی پول جدید و نقدینگی که در دست دارد را صرف ساخت‬ ‫فروشگاه ها و مراکز تجاری می کند‪ .‬ایا نقدینگی در اختیار را صرف ایجاد‬ ‫حباب در بازار ثانویه می کند یا در جای درست به کار می گیرد؟ وی افزود‪:‬‬ ‫در اینجاســت که موضوع نظارت پیش می اید‪ .‬در نظام بانکداری کشور‬ ‫نباید مقام سیاستگذار و ناظر یکی باشد‪ .‬سیاستگذار باید سیاست های خود‬ ‫را اجرا کند و مقام ناظر بر این سیاست ها و اجرای انها نظارت کند‪ .‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد‪ :‬امروزه فناوری های جدید امکان‬ ‫نظارت را هم برای مدیران بانکی و هم برای مقام ناظر فراهم کرده است‪.‬‬ ‫فناوری هایی مانند پول دیجیتال این امکان را به بانک مرکزی می دهد که‬ ‫با کنترل جریان پول در کشور از مواردی همچون پول شویی و فرار مالیاتی‬ ‫و غیره جلوگیری کند‪ .‬خاندوزی در قالب محور سوم به موضوع «کسب و‬ ‫کار بانکی» پرداخت و عنوان داشت‪ :‬گاهی کسب و کار بانک ها معطوف به‬ ‫اعطای تسهیالت به بخش تولید است‪ .‬این امر خوبی است اما گام موثرتر‬ ‫تامین اعتبار زنجیره ارزش است‪ .‬در اینجا نیاز به یک تغییر پارادایم وجود‬ ‫دارد‪ .‬وی بــه «تفکیک نهادی و کارکردی» بین بانک ها به عنوان محور‬ ‫چهارم اشاره کرد و گفت‪ :‬در نظام بانکی کشور باید بین انواع بانک ها‪ ،‬مانند‬ ‫بانک های تجاری و توســعه ای هم از نظر کارکردی و هم از نظر نهادی‬ ‫تفکیک قایل شویم‪ .‬وزیر اقتصاد به عنوان اخرین محور در قالب «فراگیری‬ ‫یا شمول مالی» به موضوع عدالت در نظام بانکی پرداخت و اظهار داشت‪:‬‬ ‫امروزه نظام بانکی ما وثیقه محور اســت‪ .‬در این نظام ثروتمندان بر فقرا‬ ‫ترجیح داده می شــوند‪ .‬زیرا ثروتمندان هستند که وثیقه الزم را دارند و‬ ‫بدین ترتیب نیازمندان از اعتبارات بانکی محروم می شوند‪ .‬در این مورد‬ ‫نیــز باید یک تغییر و انتقال پارادایم صورت گیرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امروزه‬ ‫در کشورهای توسعه یافته فراگیری یا شمول مالی اجرا می شود‪ .‬در ‪۷۰‬‬ ‫کشور جهان یا این امر اجرا شــده و یا در مرحله اجرا قرار دارد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در ایران نیز مقدمات تدوین ســند ملی فراگیری مالی اماده شده‬ ‫و باید در راســتای اجرای ان گام برداریم‪ .‬برنامه سی و یکمین همایش‬ ‫بانکداری اسالمی با عنوان «بانکداری اسالمی با نگاهی به بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب» امروز و فردا (‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬شــهریور ‪ )۱۴۰۰‬در موسسه عالی اموزش‬ ‫بانکــداری ایران با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک‬ ‫مرکزی برگزار می شود‪.‬‬ ‫رییس موسسه عالی اموزش بانکداری‪:‬‬ ‫اصالح قوانین بانکی از اجزای اصلی اصالحات اقتصادی است‬ ‫رییس موسســه عالی اموزش بانکداری کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬اصالح قوانین بانکی یکی از اجزای اصلی‬ ‫اصالحات اقتصادی مورد نیاز کشــور به شــمار‬ ‫می رود و یکــی از اولویت های برنامه های تحول‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫«فرشــاد حیدری» در ســی و یکمین همایش‬ ‫بانکداری اســامی با اشــاره به بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب توسط رهبر معظم انقالب‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در فرمایشات خود اقتصاد را‬ ‫نقطه کلیدی و تعیین کننده دانســتند و اقتصاد‬ ‫مهم ســلطه ناپذیری‬ ‫قوی‪ ،‬نقطه ی ق ّوت و عامل ّ‬ ‫و نفوذناپذیری کشــور و اقتصاد ضعیف‪ ،‬نقطه ی‬ ‫ضعف و زمینه ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان‬ ‫است عنوان کردند‪.‬‬ ‫وی محورهای اصلی این دوره از همایش بانکداری‬ ‫اسالمی را اصالح قوانین بانکی‪ ،‬حکمرانی بانکی‪،‬‬ ‫مدل کسب و کار بانکی و مانع زدایی و پشتیبانی‬ ‫از تولید بیان کرد‪.‬‬ ‫رییس موسســه عالی اموزش بانکداری با بیان‬ ‫اینکه از تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬چندین ســال می گذرد‪ ،‬گفت‪ :‬تحوالت‬ ‫جدید در حوزه دانش بانکــداری و تغییراتی در‬ ‫پی این پیشــرفت های علمــی حاصل و منجر‬ ‫به تحوالت زیــادی در رویه های بانکی و نظارت‬ ‫بانکی شده است و این تحوالت در کنار انباشت و‬ ‫تزاحم قوانین موردی تصویب شده‪ ،‬مشکالتی را‬ ‫در نظام بانکی کشور ایجاد کرده است که عمده‬ ‫این مشکالت منشا قانونی دارند‪.‬‬ ‫وی به روز نبــودن قوانین را دلیل ناکارایی نظام‬ ‫بانکی دانســت و گفت‪ :‬تدویــن قوانین جدید و‬ ‫اصالح برخی قوانین موجــود‪ ،‬ضرورتی اجتناب‬ ‫ناپذیر است‪ .‬از این رو‪ ،‬اصالح قوانین بانکی یکی از‬ ‫اجزای اصلی اصالحات اقتصادی مورد نیاز کشور‬ ‫به شمار می رود و یکی از اولویت های برنامه های‬ ‫تحول اقتصادی است‪.‬‬ ‫رییس موسســه عالی اموزش بانکــداری ایران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ســال های اخیر‪ ،‬پیشرفت های‬ ‫قابل مالحظه ای برای اســتقرار نظام حاکمیت‬ ‫شــرکتی‪ ،‬از طریق قانون گذاری‪ ،‬اعمال اقدامات‬ ‫نظارتی و نیز اجرای داوطلبانه این اصول در بانک‬ ‫های کشورهای توســعه یافته‪ ،‬و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫اگاهــی ذی نفعان بانک هــا در مورد ضرورت و‬ ‫اهمیت اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک‬ ‫ها‪ ،‬موجب شده است مقامات نظارتی و قانونگذاری‬ ‫کشورهای مختلف تالش کنند محیطی مناسب‬ ‫برای اجرای اصول حاکمیت شرکتی در بانک ها و‬ ‫موسسات مالی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬در صنعت بانکداری‪ ،‬مدل های‬ ‫کســب و کار همــواره مورد توجــه بانکداران و‬ ‫سیاستگذاران این حوزه بوده و مدل های موجود‬ ‫که امروزه در بانک ها استفاده می شود باید مورد‬ ‫ارزیابی و بررسی مداوم قرار گیرند‪.‬‬ ‫حیدری با اشاره به اینکه الگوهای موجود کسب‬ ‫و کار بانکی با توجه به شــرایط اقتصاد ایران باید‬ ‫بومی سازی شــوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در راستای ایجاد‬ ‫کسب و کارهای پایدارتر‪ ،‬شناخت و درک هر چه‬ ‫بیشــتر نیازهای بازار از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است‪ .‬رییس موسسه عالی اموزش بانکداری ایران‬ ‫اضافه کرد‪ :‬بانک ها باید فرایند ارزش افرینی خود‬ ‫را از منظر مشــتریان مورد ارزیابی قرار دهند که‬ ‫این رویکرد مستلزم اگاهی کامل از خواسته های‬ ‫مخاطبان و ایجاد ساز و کارها و مدل هایی است‬ ‫که توانایی پاسخ گویی سریع به ترجیحات انها و‬ ‫خدمت رسانی متناســب با نیاز جامعه را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫حیدری با اشــاره به نامگذاری امسال به عنوان‬ ‫«تولید‪ ،‬پشــتیبانی هــا و مانع زدایی ها»‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در اقتصاد ایران موانع و مشکالتی در راه‬ ‫تولیــد قرار دارد و با توجــه به بانک محور بودن‬ ‫نظام تامین مالی اقتصاد کشور‪ ،‬نظام بانکی‪ ،‬یکی‬ ‫از مهمترین نهادهایی است که می تواند باالترین‬ ‫اثرگذاری را بر بهبود فرایند تولید داشــته باشد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬بانک ها به عنوان واســطه های پولی‬ ‫می توانند نقش مهمی در تســهیل دسترســی‬ ‫تولیدکنندگان به منابع مورد نیازشــان داشــته‬ ‫باشند و نظام بانکی کارامد‪ ،‬یکی از پیشران های‬ ‫مهم برای رشد اقتصادی کشور محسوب می شود‬ ‫و لذا ایجاد ســاز و کارهای مناســب برای انجام‬ ‫این نقش مهم توسط نظام بانکی کشور‪ ،‬باید در‬ ‫اولویت قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی با تبریک انتخاب ایت اهلل سید ابراهیم رییسی به ریاست جمهوری اسالمی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬سازمان ملل متحد و اینجانب شخصا عالقه مند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به‬ ‫سویتحققصلحوامنیت‪،‬توسعهپایداروحقوقبشردرسراسرجهانهستیم‪.‬درمتنپیامانتونیوگوترشبهایت اهللرییسیرییسجمهوریاسالمیایران‪،‬امدهاست‪:‬اینجانبمایلهستمتصدیشمابرسمتریاست‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را تبریک بگویم‪ .‬دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه داد‪ :‬ریاست جمهوری شما مصادف با دورانی خطیر برای کشور شما‪ ،‬منطقه و جهان بوده‪ ،‬همان گونه که ما با چالش های رایج بسیاری از جمله‬ ‫همه گیریکووید‪،۱۹‬تغییراتابوهواییوهمچنینمنازعاتطوالنیوویرانگرازجملهدرخاورمیانهمواجههستیم‪.‬گوترشخاطرنشانکرد‪:‬منابعچشمگیرانسانیوطبیعیایرانسرمایه ایبرایبهبودرفاهشهروندان‪،‬‬ ‫همچنین سایر مردم جهان هستند‪ .‬سازمان ملل متحد و اینجانب شخصا عالقه مند به کار با دولت جدید تحت رهبری شما به سوی تحقق صلح و امنیت‪ ،‬توسعه پایدار و حقوق بشر در سراسر جهان هستیم‪ .‬دبیر کل‬ ‫سازمان ملل متحد افزود‪ :‬اینجانب برای تداوم پیشبرد ارزش ها و ارمان های مندرج در منشور ملل متحد بر روی «همکاری» شما حساب باز می کنم‪ .‬عالیجناب‪ ،‬لطفا بهترین ارزوها و احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید‪.‬‬ ‫عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس ‪:‬‬ ‫ابرویمدیریتیاصالح طلبانرفتهاست‬ ‫ازموفقیتدولتمردمیمی ترسند‬ ‫عضو فراکسیون انقالب اسالمی مجلس با بیان اینکه نفوذ فساد در جریان اصالح طلب ابروی مدیریتی ان ها را‬ ‫برده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت مردمی موفق شود اینده سیاسی اصالح طلبان به خطر می افتد‪ .‬خلیل بهروزی فر‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬در خصوص لزوم اجرای وعده های دولت مردمی و تعیین‬ ‫برنامه زمان بندی برای تحقق این وعده ها‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در گام اول باید منابع پایداری را برای تامین هزینه های‬ ‫وعده هایش تعیین کند‪ .‬وی افزود‪ :‬شایسته دولت انقالبی و مردمی نیست که همچون گذشته وعده بدهد و‬ ‫نتواند وعده های خود را محقق کند‪ .‬عالوه بر این تاخیر در تحقق وعده ها زیبنده نیست‪.‬‬ ‫نماینده مردم فومن در مجلس اظهار داشت‪ :‬در گذشته وعده های زیادی به مردم در زمینه های اقتصادی و‬ ‫سیاست خارجی داده شد اما محقق نشد از این رو دولت رئیسی با این شعار که با اتکا به سرمایه های داخلی‬ ‫و نیروی انسانی موجود می توان مشکالت کشور را حل کرد‪ ،‬روی کار امد‪ .‬لذا باید با اراده قوی مدیریت کشور‬ ‫را در دست بگیرد تا بتواند در کوتاه مدت بخشی از مشکالت مردم را حل کند‪ .‬بهروزی فر تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫باید بر اســاس اولویت ها در راستای حل مشکالت مردم گام بردارد‪ ،‬جلوگیری از شیوع بیماری کرونا اولین‬ ‫اقدام دولت است‪ .‬نباید بیش از این فرصت ها از دست برود‪ ،‬این ویروس جان و نان مردم را می گیرد و موانع‬ ‫جدی برای کسب و کار مردم ایجاد کرده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬باید با عزم ملی این مشکل حیاتی حل شود‪.‬‬ ‫واردات واکسن و تولید ان در داخل باید در دستور کار دولت قرار گیرد‪ .‬عزم و اراده دولت برای حل این مشکل‬ ‫جدی است‪ .‬عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت‪ :‬دولت باید گام های سریعی برای حل مشکل گرانی بردارد‬ ‫و سریعاً دست افراد سودجو و سوداگر را قطع کند‪ .‬دولت با تاکید بر استفاده از سرمایه های داخلی می تواند‬ ‫اقتصاد کشور را به جایی برساند که اثرات تحریم ها بر معیشت مردم به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫بهروزی فر با اشــاره به تخریب وجهه مردمی بودن دولت سیزدهم از سوی برخی اصالح طلبان‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اعتدالیون و اصالح طلبان طی سال های گذشته نتوانستند به اهداف خود دست یابند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نفوذ فساد‬ ‫چهارشنبه‪ 10‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪553‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫جلسه مشترک کمیسیون عمران‬ ‫با وزیر راه و شهرسازی با محوریت‬ ‫«جهش تولید مسکن»‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس از‬ ‫تشکیل جلسه ای مشترک با حضور رستم قاسمی با محوریت‬ ‫تسهیل در اجرای قانون جهش تولید مسکن در هفته اتی خبر داد‪.‬‬ ‫محمدرضارضاییکوچیرئیسکمیسیونعمرانمجلسشورای‬ ‫اسالمی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر با اشاره‬ ‫به تایید طرح «جهش تولید مسکن» از سوی شورای نگهبان و‬ ‫متعاقب ان الزم االجرا شــدن طرح مذکور برای دولت‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫اولین اقدام وزارت راه و شهرسازی شناسایی و معرفی رمین های‬ ‫مستعد و اگذاری جهت ساخت و ساز در مناطق محروم کشور‬ ‫اســت‪ .‬رضایی کوچی همچنین در ادامه مطلب خود از برگزار‬ ‫جلسه مشترکی با حضور رستم قاســمی وزیر راه و شهرسازی‬ ‫جهت هماهنگی با کمیسیون عمران خبر در هفته اتی خبر داد‪.‬‬ ‫در این جریان ابروی مدیریتی انها را بُرد‪ .‬دولت انها فساد را ترویج و افزایش داد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اصالح طلبان‬ ‫موفق به تحقق شعارهایشان نشدند از این رو‪ ،‬از موفقیت دولت جدید ترس و واهمه دارند‪ .‬اصالح طلبان امروز‬ ‫عزم و اراده الزم برای حل مشکالت مردم را در دولت رئیسی می بینند؛ نگرانند اگر دولت مردمی موفق شود‬ ‫اینده سیاسی این جریان به خطر می افتد و مجبور خواهند شد نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مذاکراتبایدنتیجهملموسداشتهباشد‬ ‫وزیر امور خارجه درباره اجالس عراق گفت‪ :‬دولت ســیزدهم مذاکره ای را‬ ‫مذاکره می داند که دستاوردهای ملموس در راستای تامین منافع و حقوق‬ ‫ملتایرانداشتهباشد‪.‬حسینامیرعبداللهیانوزیرامورخارجهاظهارداشت‪:‬‬ ‫ما از هر نشستی که با اهل منطقه و مقامات کشورهای منطقه بخواهد برگزار‬ ‫شود استقبال می کنیم و مورد توجه ماست اما اینکه بیگانگان بخواهند در‬ ‫منطقه نقش ایفا کنند به نفع ما و به نفع کشورهای منطقه نیست‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫قرار بود در اجالس همکاری و مشارکت برای بازسازی و توسعه عراق رئیس‬ ‫جمهور کشورمان حاضر شود اما به دلیل دعوت نکردن از سوریه و حضور‬ ‫رئیس جمهور فرانسه در این اجالس؛ من شرکت کردم‪ .‬وزیر امور خارجه با‬ ‫بیان اینکه در اجالس عراق‪ ،‬رئیس جمهور فرانسه دو بار به سمت من امد‬ ‫گفت‪ :‬مکرون اذعان کرد ایران کشور مهمی در منطقه است‪.‬‬ ‫فرانسه عالقه داشت از فرصت اجالس عراق برای نزدیک شدن به‬ ‫ایراناستفادهکند‬ ‫حسین امیرعبداللهیان افزود‪ :‬فرانسه عالقه داشت از فرصت اجالس عراق‬ ‫برای نزدیک شدن به ایران استفاده کند و بر این اساس رئیس جمهور این‬ ‫کشــور از من دعوت کرد به پاریس سفر کنم و مسائل دو جانبه در این‬ ‫سفر بررسی شود‪ .‬وزیر امورخارجه گفت‪ :‬حکومت عراق پس از چالش های‬ ‫جدی با داعش و سیاست های ازمون و خطای امریکایی ها در این کشور‬ ‫و ویرانی های بسیاری که به عراق تحمیل کردند در پی عبور از این مراحل‬ ‫است‪ .‬امیرعبداللهیان افزود‪ :‬در این اجالس گفتگوی خوبی با شیخ محمد‬ ‫بن راشد ولیعهد امارات داشتم و وی از نظرات ما درباره توسعه همکاری ها‬ ‫استقبال کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬در مراسم تحلیف رئیس جمهور کشورمان نیز سه‬ ‫نماینده از امارات حضور داشتند که بر گسترش گسترش روابط دو جانبه‬ ‫تاکیدمی کردند‪.‬‬ ‫تبیینجایگاهدیپلماسیاقتصادیدروزارتخارجه‬ ‫وزیر امورخارجه در مورد جایگاه دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه با‬ ‫بیان اینکه تمرکز بر رویکرد دیپلماسی اقتصادی می تواند نقشه راه مقابل ما‬ ‫قرار دهد افزود‪ :‬در این زمینه برنامه عملیاتی و زمان بندی شده با اولویت‬ ‫سیاستهمسایگیتهیهکرده ایمکهتوجهبهکشورهایاسیاییوقدرت های‬ ‫نوظهور اقتصادی مانند چین و هند ازجمله ان است‪ .‬امیرعبداللهیان گفت‪:‬‬ ‫بر اساس این برنامه ریزی‪ ،‬وزارت امورخارجه به عنوان تسهیل و هماهنگ‬ ‫کننده؛ کادر کارشناسی خود را با این هدف همسو می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سفارتخانه ها افزون بر تمرکز بر ماموریت های سیاسی؛ از این پس نیروهایی‬ ‫با رویکرد اقتصادی در سفارتخانه ها و کنسول گری های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در کشورهای جهان مستقر می شود‪ .‬امیرعبداللهیان گفت‪ :‬خود را به‬ ‫ظرفیت های وزارت امورخارجه محدود نخواهیم کرد و اگر نیاز به متخصص‬ ‫در حوزه تجارت بین الملل داشته باشیم از دیگر دستگاه ها کمک می گیریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت امورخارجه نیروهای متخصص‪ ،‬متعهد و با تجربه زیادی‬ ‫دارد اما این بستگی به تیم مدیریتی این وزارتخانه دارد که از این نیروها‬ ‫با توجه به نیاز کشور در چه مسیری استفاده کند‪ .‬وزیر امورخارجه گفت‪:‬‬ ‫برای توسعه همکاری های تجاری‪ ،‬امنیت غذایی‪ ،‬کشت فراسرزمینی و‬ ‫کشــاورزی و در حوزه های دیگری با رویکرد فرهنگی اقداماتی را انجام‬ ‫می دهیم و فقط از نیروهای داخل وزارت خارجه اســتفاده نمی کنیم‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان افزود‪ :‬مهم این اســت که بدنه کارشناسی و مدیریتی‬ ‫سفارتخانه ها متناسب با ماموریت انها و در جهت کمک به وضع معیشت‬ ‫مردم و توسعه تجارت بین المللی باشد‪.‬‬ ‫جهان فقط سه کشور اروپایی نیست‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاست همسایگی و اسیایی به معنای تمرکز در یک بخش از‬ ‫جهاننیستودیگربخش هارافراموشنخواهیمکرد‪.‬امیرعبداللهیانافزود‪:‬‬ ‫در این چند روز از همکارانم خواسته ام در همه قاره ها و حوزه ها چند کشور‬ ‫را به عنوان اولویت مشخص کنند و با دیگر کشورها ارتباط متناسب با وزن‬ ‫و جایگاه ان کشور ادامه خواهد یافت‪ .‬وی گفت‪ :‬در این زمینه نگاه ما فقط به‬ ‫تروئیکای اروپایی مانند المان‪ ،‬فرانسه و انگلیس نیست و فقط این سه کشور‬ ‫را اروپا نمی دانیم‪ .‬وزیر امورخارجه افزود‪ :‬با توجه به اینکه در مراسم تحلیف‬ ‫رئیس جمهور از بسیاری از کشــورهای اروپایی نماینده رسمی معرفی‬ ‫شــده بود اما انگلیس و فرانسه سفیر خود در تهران و برخی مانند ایتالیا‬ ‫سیاست‬ ‫دبیرکل سازمان ملل‪ :‬اعالم امادگی سازمان ملل برای همکاری با دولت ایران‬ ‫دبیرکل وزارت امورخارجه شان را معرفی کردند اما در این مراسم رئیس‬ ‫مجلس صربستان حضور یافت و این نشان می دهد اروپا یکدست نیست‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان گفت‪ :‬عنوان سیاست خارجه دولت سیزدهم‪ ،‬توازن‪ ،‬پویایی‬ ‫و هوشمندی است و امیدواریم در هر شش ماه گزارشی درباره فعالیت های‬ ‫ما برای کمک به مردم داشــته باشیم‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫سیاست خارجی زیر ذره بین است گفت‪ :‬مناسبات بین المللی از حساسیت‬ ‫باالییبرخورداراستومردممابسیارسیاسیهستند‪.‬امیرعبداللهیانافزود‪:‬‬ ‫مردم ما در سیاست خارجی هوش باالیی دارند و مسائل را دنبال می کنند‬ ‫که این حساسیت کار ما در دستگاه دیپلماسی را افزایش داده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اقای علی اکبر صالحی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی می گفت به‬ ‫زادگاهم رفتم و از محله خودمان عبور می کردم‪ ،‬خانم ‪ ۷۰‬ســاله ای که با‬ ‫خانم های دیگر سبزی پاک می کرد از من درباره مذاکرات هسته ای سوالی‬ ‫پرســید که در تراز سوال یک کارشناس ارشد هسته ای بود‪ .‬حسین امیر‬ ‫عبداللهیان افزود‪ :‬وزارت خارجه ماموریت های متنوعی دارد ولی زمانی که‬ ‫بخواهیم دیپلماسی اقتصادی را با ظرفیت‪ ۴۰‬درصد از برنامه وزارت خارجه‬ ‫دنبال کنیم به مدیران توانمند که در مجموعه وزارت خارجه هستند نیاز‬ ‫داریم و در سفارتخانه ها هم این ظرفیت مستقر خواهد شد و اینکه یک‬ ‫رایزن اقتصادی از وزارت صمت یا وزارت جهاد کشاورزی مستقر شود یک‬ ‫توافقات خیلی ساده درون دستگاهی است که بین وزارت خانه ها به راحتی‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫ضرورتاستفادهازظرفیت هایاقتصادیشانگهای‬ ‫وی درباره اجالس شــانگهای هم گفت‪ :‬شــانگهای یک ظرفیت بزرگ‬ ‫اقتصادی را در بر می گیرد و جمعیت ‪ ۶/۲‬دهم میلیاردی را شامل می شود‬ ‫که جمهوری اسالمی ایران سال ها عضو ناظر شانگهای بود و اینکه ما تاکید‬ ‫کردیم بر سیاست همسایگی‪ ،‬مشارکت رئیس جمهور در این اجالس در‬ ‫حال برنامه ریزی است تا درسطح باالیی در این اجالس شرکت کنیم و این‬ ‫یعنی توجه به عملیاتی کردن رویکرد همسایه محوری و رویکرد اقتصادی‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬شانگهای فرصتی است که در حوزه های اقتصادی ظرفیت‬ ‫بسیار خوبی را برای ما فراهم خواهد کرد‪ .‬وزیر امورخارجه ادامه داد‪ :‬اتفاقات‬ ‫خیلی خوبی قرار است در اجالس شانگهای بیفتد که تسهیل کننده و با‬ ‫نگاه به ضرورت توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با اعضای شانگهای‬ ‫است‪ .‬پیگیری قرارداد ‪ ۲۵‬ساله با چین امیر عبداللهیان درباره قرار داد ‪۲۵‬‬ ‫ساله ایران چین گفت‪ :‬یکی از برنامه های اصلی ما پیگیری موافقت نامه‬ ‫همکاری های جامع معروف به ربع قرن یا ‪ ۲۵‬ســاله ایران و چین است؛‬ ‫زمانی که اقای الریجانی برای پیگیری این موضوع ماموریت خاص پیدا‬ ‫کرد در جریان جزئیات کار و در پکن از نزدیک شاهد اتفاقات بودم که در‬ ‫نهایت منجر به امضای این توافق مهم شد‪ .‬وی به گفته افزود‪ :‬ما نه تنها‬ ‫ایــن قرارداد را برای اجرا به طور جدی پیگیری می کنیم بلکه این الگو را‬ ‫در برنامه ریزی داریم که به کشــورهای دیگری که ظرفیت هایی دارند و‬ ‫می توانند به ما کمک کنند تعمیم دهیم از جمله اینکه با روسیه و هند‬ ‫ایــن کار را خواهیم کرد و مبنایی داریم که در چارچوب این مبنا بتوانیم‬ ‫در راستای توسعه پایدار کشور و رشد و توسعه اقتصادی قدم های اساسی‬ ‫برداریم‪ .‬وزیر امور خارجه ادامه داد‪ :‬جایگاه وزارت خارجه تسهیل کننده و‬ ‫هماهنگ کننده است و ما وظیفه داریم بسترها را شناسایی و اماده کنیم تا‬ ‫دستگاه های ذیربط اعم از دولتی‪ ،‬نیمه دولتی و بخش خصوصی بتوانند در‬ ‫این بستر حرکت کنند و حتماً از شروع بکار دولت جدید یکی از تاکیدات ما‬ ‫این است که سفارتخانه های ما باید در خدمت بخش های اقتصادی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫فرهنگی و علمی و فناوری به معنای واقعی باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬وقتی می گوئیم‬ ‫ما خدمتگزار ملت هستیم باید ترجمان ان را مردم ببینند‪ .‬امیر عبداللهیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک تعریف سنتی از سفارتخانه ها وجود دارد و زمانی که از ایرانیان‬ ‫مقیم خارج از کشور سوال کنید شاید بسیاری در نگاه سنتی سفارت خانه را‬ ‫به این می شناسند که جایی برای تمدید گذرنامه‪ ،‬صدور شناسنامه فرزندان‬ ‫و صدور عقدنامه اســت که اینها بخش کنسولی کار است اما کار اساسی‬ ‫که ســفارت خانه ها باید انجام دهند این است که متناسب با منافع ملی‬ ‫کشور باشــد و در مسیر اولویت ها کار کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬زمانی مسئولیت‬ ‫حوزه کشورهای عربی و افریقایی وزارت خارجه را داشتم و سفرهایی به‬ ‫خیلی ازکشورهای افریقایی رفتم و در سفرهایی به کشورهایی افریقایی که‬ ‫وسعت ان حداکثر به اندازه کوچک ترین استان ایران بود سوال می کردم‬ ‫که کشورهایی مثل امریکا یا فرانسه چه تعداد دیپلمات دراین کشور دارند‬ ‫گاهی این تعداد تا چند صد نفر می رسید؛ بنابراین سفارت خانه ای که صد‬ ‫تا دویست نفر دیپلمات دارد باید یک ماموریت خاصی انجام دهد ولی بعد‬ ‫از وارد به جزئیات متوجه شدیم در ان کشور معدن بوکسیت وجود دارد؛‬ ‫معدنی وجود دارد که تمام قطعاتی که برای ساخت موبایل مورد نیاز است‬ ‫در خاک این کشــور وجود دارد و اینها استخراج می کردند؛ افرادی که با‬ ‫پوشش دیپلماتیک رفته بودند یک نوع سواستفاده از پاسپورت دیپلماتیک‬ ‫کرده بودند که مهندســین معدن امریکا یا فرانسه بودند که از پوشش‬ ‫دیپلماتیک استفاده می کردند ولی در عمل یک کار تجاری برای کشورشان‬ ‫انجام می دادند‪ .‬وزیر امورخارجه عنوان کرد‪ :‬من نمی خواهم بگویم ما پوشش‬ ‫پاسپورت دیپلماتیک را تا این حد تعمیم دهیم ولی همکاران ما بخوبی‬ ‫می دانند باید متناسب با تامین حداکثری به منافع ملی کشور نگاه کنند که‬ ‫امروز کشور ما در چه حوزه هایی بدنبال رشد و توسعه پایدار می باشد و این‬ ‫برنامه و دستورکار مهم و اول سفارتخانه های ما باید باشد و طبع ٌاً سفارت‬ ‫خانه هم مثل وزارت خارجه ماموریت های متنوع دیگر دارد که برای هر‬ ‫کدام بایستی برنامه وسهمی را قائل باشد‪.‬‬ ‫مذاکرهبایستیدستاوردملموسداشتهباشد‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬انچه به مذاکرات ما بر می گردد بطور شفاف به طرف‬ ‫مقابل اعالم کردیم که جمهوری اسالمی ایران از مذاکره ای که منطق برای‬ ‫ان حاکم باشد استقبال می کند و حتماً بدنبال فرار از میز مذاکره نیستیم‬ ‫اما یک نکته بسیار مهم است؛ دولت سیزدهم مذاکره ای را مذاکره می داند‬ ‫که دستاوردهای ملموس در راستای تامین منافع و حقوق ملت ایران داشته‬ ‫باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬طبعاً این پیام تاثیرات مثبت خودش را در طرف مقابل‬ ‫داشــته ولی به صراحت به طرف گفتگو گفتم شما تصور نکنید که االن‬ ‫مجلس و دولت از هم حمایت می کنند و این یعنی یک فرصتی که شما‬ ‫بگویید در میز مذاکره و در یک جلســه همه موارد را حل کنید؛ من در‬ ‫جلساتی که برای رای اعتماد در کمیسیون های مختلف مجلس مخاطب‬ ‫قرار می گرفتم متوجه شدم کار برای دولت خیلی سخت شده است یعنی‬ ‫شاید دولت قبل اگر در مذاکرات به نقطه ای می رسید که طرف های مقابل‬ ‫عقل به خرج می دادند و در مذاکرات کار شــکنی نمی کردند و به نتیجه‬ ‫می رسید شاید راحت تر مجلس در ارتباط با مصوبه خود کنار می امد اما‬ ‫توقع مجلس از دولت جدید این است که حقوق حداکثری ملت ایران در‬ ‫مذاکرات تامین شود بنابراین به طرف مقابل گفتم باید به دنبال این باشند‬ ‫که رویکردتان را در مذاکره تغییر دهید و رویکرد اتالف وقت را هیچ کسی‬ ‫نمی پذیرد و در عین حال مذاکره بایستی دستاورد ملموس داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬مذاکره یکی از ابزارهای دیپلماسی است و امیدواریم‬ ‫اتفاقــات خوبی در این رابطه بیفتد و طرف های مقابل بر مبنای خرد در‬ ‫میزمذاکره حضور پیدا کنند‪ ،‬نه پیام های غیر سازنده‪ .‬وی درباره دور بعدی‬ ‫مذاکرات هم افزود‪ :‬طرف مقابل خودش این درک را دارد که یک پروسه دو‬ ‫تا سه ماهه زمان می برد که دولت جدید مستقر شود و برنامه ریزی برای هر‬ ‫گونه تصمیم داشته باشد؛ البته حتماً این مورد یکی از موضوعاتی است که‬ ‫در دستور کار سیاست خارجی و دولت قرار دارد‪.‬‬ ‫در بازدید وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫ساعات کاری بخش تایید اسناد‬ ‫وزارت امور خارجه افزایش یافت‬ ‫دکتر حســین امیر عبداللهیان امروز به طور سرزده از بخش‬ ‫تایید اسناد وزارت امور خارجه بازدید کرد و با توجه به ازدحام‬ ‫صفوف مراجعین و درخواست مردم ساعات کاری این بخش را‬ ‫افزایش داد‪ .‬حسین امیر عبداللهیان امروز سه شنبه بطور سرزده‬ ‫از بخش تایید اسناد وزارت امور خارجه بازدید کرد و با توجه به‬ ‫ازدحام صفوف مراجعین و درخواست مردم در خصوص اضافه‬ ‫کردن ساعات کاری این بخش و به منظور پاسخگویی مناسب‬ ‫بــه مراجعین‪ ،‬تصمیمات زیر را اتخاذ و بــرای اجرای فوری به‬ ‫بخش های ذیربط در وزارت امور خارجه ابالغ کرد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تا اطالع ثانوی ســاعات کاری این بخش در روزهای کاری‬ ‫شنبه الی چهارشنبه در دو شیفت از ساعت ‪ ۸‬الی ‪ ۱۳‬در شیفت‬ ‫اول و ‪ ۱۴‬الی ‪ ۱۹‬در شیفت دوم افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ -۲‬همچنین تا اطالع ثانوی بخش تایید اسناد روزهای پنجشنبه‬ ‫نیز از ساعت ‪ ۸‬صبح الی ‪ ۱۳‬اماده ارائه خدمات خواهد بود‪.‬‬ ‫دیدار وزیر ارشاد با بذرپاش‬ ‫حمایت دیوان محاسبات برای‬ ‫پرهیز از ترک فعل مدیران‬ ‫وزیر جدید فرهنگ و ارشــاد اســامی ضمن حضور در دیوان‬ ‫محاسبات‪ ،‬با مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور‬ ‫دیداروگفت وگوکرد‪.‬محمدمهدیاسماعیلیوزیرجدیدفرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی) ضمن حضور در دیوان محاسبات‪ ،‬با مهرداد‬ ‫بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬رئیس کل دیوان محاسبات کشور با تبریک انتخاب‬ ‫اقای اسماعیلی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬حضور جوانان‬ ‫در دولت ســیزدهم را قابل تقدیر دانست‪ .‬بذرپاش با اشاره به‬ ‫اشنایی و نگاه تخصصی اسماعیلی به مقوله ی فرهنگ و رسانه‪،‬‬ ‫تالش جهت تعمیق فرهنگ اســام نــاب در جامعه و ازادی‬ ‫قانونی رسانه ها را مورد تاکید قرار داد و حمایت همه جانبه ی‬ ‫دیوان محاسبات جهت پرهیز از ترک فعل مدیران را اعالم کرد‪.‬‬ ‫اسماعیلی نیز با تشریح نگاه خود به موضوع فرهنگ عمومی‬ ‫جامعه‪ ،‬حمایت تمامی دستگاه های حاکمیتی و نظارتی را جهت‬ ‫پیشبرد سیاست های فرهنگی خواستار شد و از همراهی دیوان‬ ‫محاسبات در اتخاذ تصمیمات شجاعانه ی مدیران قدردانی کرد‪.‬‬ ‫حلمشکالتاقتصادیمهمترین‬ ‫مطالبهمجلسازوزرایدولتاست‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حل مشکالت معیشتی مردم به دنبال تورم ایجاد شده‪ ،‬مهم ترین‬ ‫مطالبه ای اســت که وزرای دولت باید با جدیت برای تحقق ان‬ ‫گام بردارند‪.‬رحمت اهلل فیروزی پوربادی درباره انتظارات مجلس‬ ‫از وزرای دولت سیزدهم بیان کرد‪ :‬مهم ترین انتطارات نمایندگان‬ ‫از وزرای دولت سیزدهم رفع مشکالت مردم است‪ ،‬امروز مردم در‬ ‫بخش های مختلف با مشکل روبه رو هستند و الزم است وزرای هر‬ ‫بخش با جدیت برای حل مشکالت گام بردارند‪.‬وی در ادامه با بیان‬ ‫اینکه هر یک از وزرا باید مشکالت را شناسایی و ان ها را ریشه‬ ‫یابی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز مردم به شدت تحت فشار اقتصادی‬ ‫هستند؛ وزرای اقتصادی دولت باید در جهت حل مشکالت ایجاد‬ ‫شــده به دنبال تورم و گرانی کاالها و همچنین مشکل مردم در‬ ‫تامین مسکن‪ ،‬گام بردارند‪ .‬این عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬امروز معلمان و دانشگاهیان نیز با مشکالتی روبرو هستند‬ ‫که الزم است وزرای مربوطه در ابتدا نسبت به تکالیف خود اگاه‬ ‫شده و سپس برای حل مشکالت به دنبال راه حل عملیاتی باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حل‬ ‫مشکالت معیشتی‪ ،‬ایجاد بستر مناسب برای اشتغال زایی‪ ،‬تالش‬ ‫برای جذب ســرمایه گذار در بخش های مختلف و تحقق شعار‬ ‫اقتصاد مقاومتی از جمله مباحثی است که وزرای منتخب باید‬ ‫برای تحقق انان با جدیت گام بردارند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫عضوکمیسیونعمرانمجلس‪:‬‬ ‫ربط دادن مشکالت اقتصادی به‬ ‫تحریم نوعی خودتحریمی است‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬ربط دادن مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور به تحریم خودتحریمی است‪ ،‬چرا که ما با‬ ‫این کار خود را از ظرفیت های داخلی کشور محروم می سازیم‪.‬‬ ‫اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ‪،‬‬ ‫با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار اعضای‬ ‫هیات دولت با ایشان مبنی بر اینکه رفع مشکالت اقتصادی‬ ‫را منوط به رفع تحریم ها نکنید گفت‪ :‬ربط دادن مشکالت‬ ‫اقتصادی به تحریم ها در واقع خودتحریمی اســت‪ ،‬چرا که‬ ‫ما با این کار‪ ،‬خود را از ظرفیت های داخلی کشــور محروم‬ ‫می سازیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شاید ‪ 20‬درصد مسائل اقتصادی کشور‬ ‫مربوط به تحریم ها باشد‪ ،‬اما مابقی ان مربوط به مسائل داخلی‬ ‫است و هیچ ربطی به تحریم ندارد‪ .‬عضو کمیسیون عمران‬ ‫مجلس اظهار داشت‪ :‬اینکه در کشور مصالح ساختمانی تا این‬ ‫حد افزایش قیمت داشته و هزینه ساخت مسکن را به شدت‬ ‫افزایش داده‪ ،‬ایا مربوط به تحریم است؟ مصالح ساختمانی‬ ‫همگی در داخل کشور تولید می شود و کل فرایند ساخت‬ ‫مسکن یک فرایند داخلی است و هیچ ربطی به تحریم ندارد‪.‬‬ ‫شاکریخاطرنشانکرد‪:‬اینکهماحاضرنیستیمبهتکنولوژی ها‬ ‫وشیوه هایجدیددست یافتهتوسطاندیشکده هاوشرکت های‬ ‫دانش بنیان توجه داشته باشیم و از انها استفاده کنیم و به‬ ‫همان روش های قبلی برای تامین درامد توجه داشته باشیم‪،‬‬ ‫طبیعی است که دشمن نیز از طریق سیستم های اطالعاتی‬ ‫خود روش های قبلی ما در تامین منابع مالی را کشف کرده و‬ ‫تحریم های خود را اعمال می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت قبل تنها‬ ‫فروش نفت خام را در دســتورکار خود قرار داده بود و بر ان‬ ‫اصرار می کرد و اقای زنگنه می گفت من روش دیگری را بلد‬ ‫نیستم‪ ،‬حال انکه در کشور ما ظرفیت های زیادی برای تغییر‬ ‫فرایندها در بحث درامدزایی برای کشور توسط شرکت های‬ ‫دانش بنیان طراحی شده و باید مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬عضو‬ ‫کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت‪ 50:‬درصد منابع مالی‬ ‫کشور ما دراختیار دالل ها و واسطه هاست و هیچ سودی نه به‬ ‫مصرف کننده می رسد و نه به تولیدکننده و این هیچ ربطی‬ ‫به تحریم ندارد و باید دســتگاه های نظارتی و وزارتخانه ها‬ ‫سیستم های نظارتی خود را دقیق تر و به روزتر کنند تا جلوی‬ ‫این داللی ها و واسطه گری ها را بگیرند‪ .‬شاکری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬همانطور که گفتم و مواردی را ذکر کردم‪ ،‬بســیاری از‬ ‫مسائل و مشکالت اقتصادی ما ربطی به تحریم ندارد و باید‬ ‫ضمن رفع مشکالت در داخل و توجه به ظرفیت های موجود‬ ‫داخلی‪ ،‬با اصالح فرایندها در تامین منابع مالی از طریق روابط‬ ‫خارجی اقتصادی نسبت به خنثی سازی تحریم ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چهارشنبه‪ 10‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪553‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫جراحی های افراطی از علت تا درمان‬ ‫مهسا قربانی|‬ ‫رواج انواع جراحی های زیبایی در سال های اخیر انقدر شدت یافته که حاال دیگر به صورت مسئله ای عادی با‬ ‫ان برخورد می شود‪ .‬با این حال گاهی تعدد این جراحی ها می تواند اوضاع را برای بعضی افراد مثل بازیگران‬ ‫و چهره های معروف نگران کننده و بحرانی کند ‪.‬افراط در جراحی های زیبایی به خصوص در مواقعی که‬ ‫شاید اصال لزومی به استفاده از این روش نباشد‪ ،‬می تواند مترادف با پایان زندگی حرفه ای بعضی از این افراد‬ ‫باشد‪ .‬اگرچه انها برای حفظ زیبایی و نشاط سراغ این جراحی ها می روند اما نتیجه درنهایت چیز دیگری از‬ ‫اب در می اید‪ .‬مصداق این ادعا افرادی هستند که به دلیل زیاده روی در جراحی زیبایی شغل شان را تقریبا‬ ‫از دســت داد ها ند‪ .‬هواداران این هنرمندان انها را با چهره های جدیدشان نپذیرفتند و این موضوع معنایی‬ ‫جز پایان کار انها نداشت‪ .‬انها بعد از این جراحی ها مقابل ایینه ایستادند و کسی را دیدند که هیچ نشانی‬ ‫از خودشــان نداشت! پرداختن به زیبایی یک نگاه دولبه دارد؛ از این بابت که عده ای از افراد واقعا نیازمند‬ ‫رسیدگی به ظاهر خود هستند و از ان احساس خوشایندی به دست می اورند اما عده ای دیگر بی دلیل و‬ ‫مدام به فکر ظاهر امور و به نمایش گذاشتن خود هستند‪ .‬به نظر می رسد گروه دوم دارای مشکالت جدی‬ ‫در حوزه های روانی و ذهنی باشند‪ .‬این گونه رفتارها دالیل مختلفی دارند و اغلب به دوران کودکی مربوط‬ ‫می شوند‪ .‬درواقع این افراد اعتمادبه نفس الزم و خودباوری را در کودکی تجربه نکرده اند و براثر اسیب های‬ ‫روانی‪ ،‬برخوردهای اطرافیان و نوع تربیت شان دچار نوعی خودکم بینی شده اند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬افرادی که‬ ‫در دوران کودکی بیش از حد مورد توجه والدین بوده و به اصطالح گل سرسبد خانواده بوده اند هم ممکن‬ ‫است برای حفظ این جایگاه در سال های اینده‪ ،‬خود را به شکل های مختلف به عرضه و نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫بنابراین لزوما اعتمادبه نفس پایین باعث پرداختن به زیبایی های ظاهری نمی شود و جایگاه ارزشی کودک‬ ‫در خانواده هم می تواند در ایجاد «اختالل شخصیت نمایشی» یا «هیستریانیک» نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫دردسرهای اختالل شخصیت نمایشی‬ ‫کسانی که دچار اختالل شخصیت نمایشی هستند خود را مدام با دیگران مقایسه می کنند و ظاهرشان را‬ ‫از راه های مختلف به نمایش می گذارند تا دیگران را جذب خود کنند‪ .‬بنابراین به شــکل افراطی به ظاهر‬ ‫خود رسیدگی می کنند و زندگی خیلی اشفته ای دارند‪ .‬البته یک تیپ شخصیتی نیز وجود دارد که شبیه‬ ‫اختالل شخصیت نمایشی است اما اختالل محسوب نمی شود‪ .‬افراد با این تیپ شخصیت خیلی به ظاهر‬ ‫خود‪ ،‬خانه و زندگی شان اهمیت می دهند و اگر کسی از ظاهرشان ایراد بگیرد خیلی حساس می شوند‪ .‬این‬ ‫گروه از افراد باید مراقب باشند به سمت اختالل شخصیت نمایشی پیش نروند‪.‬‬ ‫کمال طلب هستید؟ مراقب باشید!‬ ‫یکی دیگر از اختالالتی که می تواند فرد را به سمت جراحی های زیبایی افراطی سوق دهد «وسواس فکری»‬ ‫است‪ .‬افراد دچار این اختالل مدام وضعیت ظاهری و جزییات چهره خود را بررسی و ان را با دیگران مقایسه‬ ‫می کنند تا نقایص ظاهری خود را پیدا کرده و انها را برطرف کنند‪ .‬این رفتار می تواند نشــانی از احساس‬ ‫خودکم بینی و ضعف باشد که از دوران کودکی شکل گرفته است‪ .‬با این حال پایه اصلی هر نوع وسواسی‪،‬‬ ‫کمال طلبی است‪ .‬افراد کمال طلب همیشه دنبال بهترین ها هستند و می خواهند از خود موجودی خاص و‬ ‫بی نقص بسازند‪ .‬بنابراین نسبت به کوچک ترین نقصی به شدت حساس می شوند‪ .‬این افراد انقدر به جزییات‬ ‫فکر می کنند که ممکن اســت دچار وسواس فکری شوند‪ .‬درواقع اگر حساسیت و افکار افراط گونه نسبت‬ ‫به موضوعات ظاهری بیشتر از یک ماه طول بکشد می توان گفت فرد دچار وسواس فکری شده است‪ .‬این‬ ‫شخص تا عمل زیبایی یا رسیدگی ظاهری مورد نظر را انجام ندهد‪ ،‬ارام نمی گیرد‪ .‬البته در موارد بیمارگونه‪،‬‬ ‫فرد بعد از انجام جراحی های زیبایی و رســیدگی به ظاهر خود باز هم راضی و خوشحال نمی شود و فکر‬ ‫می کند که می تواند بهتر از این باشد‪ .‬بنابراین به مقایسه خود با دیگران ادامه می دهد و دنبال جراحی ها و‬ ‫رسیدگی های بعدی می رود‪.‬‬ ‫فرار از واقعیت با کمک جراحی زیبایی‬ ‫««خودزشت پنداری» و نادیده گرفتن ویژگی های خوب ظاهری زمانی پیش می اید که فرد دچار احساس‬ ‫حقارت یا خودکم بینی باشد‪ .‬چنین افرادی همواره به عوامل بیرونی و ظاهری نگاه می کنند تا بتوانند از این‬ ‫طریق احساس ارزشمندی ازدست رفته خود را جبران کنند‪ .‬انها می خواهند ارزشمند باشند و دیده شوند‬ ‫زیرا اغلب در دوران کودکی تحقیر شــده‪ ،‬زیر سوال رفته و با دیگران مقایسه شده اند‪ .‬بنابراین بخش های‬ ‫ســالم شخصیتی شان شــکل نگرفته و فاقد هویت الزم برای ایستادن روی پاهای خود هستند‪ .‬این افراد‬ ‫همیشه از درون احساس پریشانی و بی امنیتی می کنند و برای به دست اوردن این امنیت دنبال تایید و‬ ‫نگاه دیگران می روند‪ .‬به همین دلیل سعی می کنند با عمل های جراحی از خود ویترینی زیبا بسازند اما در‬ ‫حقیقت با این کار پشت نقابی زیبا پنهان می شوند و از مساله اصلی فرار می کنند‪.‬‬ ‫رسیدگی به مسائل ظاهری عیب نیست اما‪...‬‬ ‫همه انسان ها‪ ،‬به خصوص کسانی که برای خود ارزش قائل هستند نیاز به رسیدگی های ظاهری دارند‪ .‬در‬ ‫اصل این رفتار نشانه سالمت‪ ،‬شادابی و عزت نفس است‪ .‬مشکل از جایی اغاز می شود که تمام دغدغه و‬ ‫مشغله ذهنی فرد طی روزهای متمادی به رسیدگی های ظاهری تبدیل شود‪ .‬در این شرایط حتی ممکن‬ ‫است فرد از رفتار اشتباه خود اگاه نباشد و ان را جزو بخش های طبیعی و سالم زندگی اش بداند‪ ،‬در حالی‬ ‫که با این رفتارها از هدف های مهم و معنادار زندگی بازمی ماند و مدام برای جلب نظر دیگران دســت و‬ ‫پا می زند‪ .‬درواقع این افراد از طریق ظاهر خود به نوعی گدایی محبت‪ ،‬مهرطلبی و توجه طلبی می کنند‪.‬‬ ‫اقایان هم بی تقصیر نیستند!‬ ‫خیلــی اوقات این ســوال برای افراد پیش می اید که چرا بعضی اقایــان جذب خانم هایی با جراحی های‬ ‫زیبایی افراطی می شــوند؟ در پاســخ باید گفت این گروه از اقایان به دلیل کمبودهای معنایی به راحتی‬ ‫جذب خانم هایی با اختالل شخصیت نمایشی می شوند‪ .‬خانم هایی که دچار این اختالل هستند رفتارهای‬ ‫بسیار جذب کننده دارند و اگر طرف مقابل انها عزت نفس و احترام و ارزش الزم را نسبت به خود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬نمی تواند خود را مدیریت کند و جذب این فضا می شود‪ .‬بنابراین بخشی از علت این رفتار به اختالل‬ ‫شخصیتی بعضی از خانم ها و بخشی دیگر به عدم توانایی مدیریت اقایان در تنوع طلبی مربوط می شود‪ .‬به‬ ‫هر حال همه افراد دارای ویژگی تنوع طلبی و زیبایی دوستی هستند اما اگر مراقب ان نباشند ممکن است‬ ‫به راحتی جذب تنوع ظاهری شوند و از مسائل اصلی درونی بازبمانند‪.‬‬ ‫شاید نیاز به مشاوره و روان شناس داشته باشید‬ ‫افراد دچار اختالل شــخصیت نمایشــی برای رهایی از این اختالل باید از متخصص یا روان شناس کمک‬ ‫بگیرند تا با روانکاوی و رفتن به الیه های عمیق شخصیتی‪ ،‬گره های مشکل ساز در زندگی خود را باز کنند‬ ‫اما افرادی که دچار این اختالل نیستند و صرفا زیاد از حد به مسائل ظاهری اهمیت می دهند باید به خود‬ ‫کمک کنند تا هویت درونی الزم را شــکل دهند و خالء عاطفی و روانی خود را برطرف کنند‪ .‬این افراد‬ ‫تاکنون ســعی داشته اند این خالء را با رسیدگی به مسائل ظاهری پر کنند‪ ،‬در حالی که باید اول از همه‬ ‫احســاس خود کم بینی و حقارت را ترمیم و درمان کنند‪ .‬برای این منظور می توان از کتاب ها و دوره های‬ ‫اموزشی‪ ،‬متخصصان و روان شناسان کمک گرفت‪ .‬افراد دچار وسواس فکری نیز باید در درجه اول توقعات‬ ‫خود را پایین بیاورند و نقص هایشــان را بپذیرند‪ .‬این کار ابتدا بســیار دشوار اســت و شاید الزم باشد از‬ ‫روان شناس کمک بگیرند‪.‬‬ ‫ترک اعتیاد به جراحی زیبایی در ‪ 3‬مرحله‬ ‫یک راه حل عمومی برای ترمیم عزت نفس‪ ،‬تهیه فهرستی از داشته ها و ویژگی های مثبت از لحاظ درونی‬ ‫و شخصیتی است‪ .‬البته در انتهای فهرست می توانید ویژگی های مثبت ظاهری خود را نیز ذکر کنید اما‬ ‫باید مراقب باشید صرفا گرفتار مسائل ظاهری نشوید‪ .‬همچنین می توانید از دیگران درخواست کنید سایر‬ ‫ویژگی های مثبت شــما را به این فهرســت اضافه کنند‪ .‬به این ترتیب نگاهتان به سمت داشته های خود‬ ‫می رود و به تدریج احســاس خود کم بینی جبران می شود‪ .‬تمرین دوم برای ترمیم عزت نفس‪ ،‬بریدن بند‬ ‫ناف از دیگران است‪ .‬به عبارتی دیگر نباید دنبال تایید و ارزیابی نظر اطرافیان باشید‪ ،‬بلکه باید خودتان این‬ ‫تایید را به خود بدهید‪ .‬در مرحله سوم نیز باید نقص های خود را بپذیرید و انها را به عنوان بخشی از ظاهر‬ ‫و شخصیت تان قبول کنید زیرا مادامی که بخش های تاریک‪ ،‬ناسالم یا نقص گونه خود را کتمان و پنهان‬ ‫می کنید‪ ،‬ان عیب بزرگ تر می شود ولی درست از زمان پذیرش انها می توانید برای تغییرشان قدم بردارید‬ ‫و از لحاظ روانی بهبود یابید‪.‬‬ ‫پیگیریمجلسدرخصوصپرداختفوقالعادهویژهمعلمان‬ ‫میرکاظمی‪ :‬تعیین تکلیف منابع پرداختی باید در دولت صورت گیرد‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه که پیش از این با افزایش پرداخت ‪ ۲۱‬تا ‪۲۷‬‬ ‫درصدی فوق العاده ویژه معلمان‪ ،‬مخالفت کرده بود در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫اگر قرار به تغییر باشد باید منابع ان مشخص و در دولت تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫در روز های پایانی دولت دوازدهم بود که بحث اجرایی شدن برخی افزایش‬ ‫پرداختی ها از جمله همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان‬ ‫مطرح شد‪ .‬این اقدامات دقیقه نودی از این جهت که سبب افزوده شدن بار‬ ‫مالی دولت سیزدهم می شد‪ ،‬مورد انتقاد گرفت‪.‬‬ ‫حال و پس از استقرار دولت سیزدهم‪ ،‬میرکاظمی رئیس سازمان برنامه با‬ ‫پرداخت فوق العاده ویژه معلمان که براساس مجوزی از سوی سازمان برنامه‬ ‫و بودجه قرار بود بین ‪ 21‬تا ‪ 27‬درصد افزایش یابد به دلیل مشکالت قانونی‬ ‫مخالفت کرد‪ .‬میرکاظمی‪ ،‬درباره موضوع فوق العاده ویژه فرهنگیان گفت‪:‬‬ ‫ما تعهدی داریم که جلوی بی انضباطی را بگیریم و اگر شرایط را مدیریت‬ ‫نکنیم فشار اصلی بر قشر ضعیف از جمله معلمان خواهد امد و بنا داریم از‬ ‫طریق روال قانونی این کار را انجام دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در اموزش و پرورش‬ ‫با مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصالح احکام‬ ‫سه روز طول می کشد تا ان را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه‬ ‫روز حقوق دچار مشــکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت‬ ‫کردیم ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای ان دیده شود تا بتوانیم‬ ‫ان را انجــام دهیم چون حدود اختالف ان هزار و ‪ 800‬میلیارد تومان در‬ ‫سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت‬ ‫تعیین تکلیف شود‪ .‬رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت‪ :‬بعضی از اتفاقات در‬ ‫روزهای اخر دولت قبلی رخ داده که خیلی اخالق مدارانه نبوده و امروز ما‬ ‫را در تنگنا قرار داده است‪ .‬وی در رابطه با پاداش بازنشستگی فرهنگیان نیز‬ ‫گفت‪ :‬انچه که در چارچوب قانون است حتما دنبال خواهیم کرد و به تدریج‬ ‫در دستور پرداخت قرار می دهیم البته کار خیلی سختی است ولی امیدواریم‬ ‫با انضباطی کردن برخی هزینه ها که می توان ان ها را کنترل کرد امسال را‬ ‫بگذرانیم تا وارد برنامه سال ‪ 1401‬شویم که اتفاقات اساسی باید بیفتد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که پیش از این حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس شورای اسالمی با ارسال نامه ای به میرکاظمی با اشاره به‬ ‫مشکالت معیشتی معلمان تاکید کرده بود‪ :‬بدون شک جنابعالی و سایر‬ ‫مسئوالن سازمان برنامه و بودجه در جریان مشکالت معیشتی معلمان‬ ‫کشور هستید و دغدغه رفع این تنگاها و مشکالت را هم دارید و این موضوع‬ ‫از برنامه های دولت مردمی اقای رئیسی است‪.‬‬ ‫وی با ذکر مواد قانونی افزایش فوق العاده ویژه معلمان نوشــت‪ :‬بنابراین‬ ‫پرداخت فوق العاده ویژه معلمان به استناد بند ‪ 10‬ماده ‪ 68‬قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری با رعایت مصوبه مورخ ‪ 15‬بهمن ‪ 93‬هیئت وزیران برای‬ ‫مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور به میزان حداقل ‪ 21‬و‬ ‫حداکثر ‪ 27‬درصد و براساس ترتیبات مندرج در جز ‪ 5‬بند الف تبصره ‪12‬‬ ‫قانون بودجه سال ‪ ،1400‬در دولت قبل در احکام حقوقی معلمان درج شد‬ ‫و فرهنگیان هم این مبلغ را در تامین هزینه های زندگی خود لحاظ کرده اند‪.‬‬ ‫تاخیر در پرداخت این مبلغ موجب دلسردی فرهنگیان از قولهای مساعد‬ ‫دولت مردمی خواهد شد و در معیشت انها تاثیرگذار خواهد بود خواهشمند‬ ‫است مقرر فرمایید نسبت به استقرار بهره مندی فرهنگیان از مبلغ این فوق‬ ‫العاده با ســازوکارهای انعطافی بودجه از قبیل جابجایی اعتبار و ‪ ...‬اقدام‬ ‫الزم به عمل اید ضمنا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امادگی هرگونه‬ ‫مساعدت در این زمینه را دارد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬رئیس کمیسیون اموزش‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسالمی نیز با ارسال نامه ای به رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ سوم شهریور ماه نوشت‪ :‬مستحضرید‬ ‫نقش بسیار مهم تعلیم و تربیت دانش اموزان بر عهده معلمان است همانطور‬ ‫که حجت االسالم والمسلمین جناب اقای رئیسی رئیس جمهور هم اشاره‬ ‫داشــته اند‪« :‬درست نیست که معلم گرفتار حقوق و معیشت خود باشد‪،‬‬ ‫رسیدگی به معیشت معلمان ضروری است‪ .‬کم توجهی و تاخیر در پرداخت‬ ‫به موقع حقوق فرهنگیان ان هم با توجه به دغدغه ها و تنگناهای معیشتی‬ ‫موجب دلسردی و رنجش معلمان می شود‪ ،‬شایسته نیست معلمان پیگیر‬ ‫مطالبه حقوق قانونی خود باشند چرا که درگیری ذهنی این عزیزان به امور‬ ‫این چنینی‪ ،‬مسلماً به بهره وری نظام اموزش و پرورش کشور اسیب وارد‬ ‫اورده که خسارت ان وسیع و جبران ناپذیر خواهد بود‪ .‬خواهشمند است‬ ‫دستور فرمایید هرچه سریع تر مشکل پرداخت فوق العاده ویژه معلمان که با‬ ‫تالش کمیسیون اموزش و هماهنگی حضوری با رئیس وقت سازمان برنامه‬ ‫و بودجه به ثمر نشسته است و احکام ان توسط وزارت اموزش و پرورش‬ ‫صادر و توسط ذینفعان دریافت شده است به فوریت حل شود تا انها بتوانند‬ ‫از این حقوق قانونی خود بهره مند شوند‪ .‬طبق گفته رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه انجام اصالحات احکامی که مغایر با قوانین بوده است به سه روز‬ ‫زمان نیاز داشته و به همین دلیل این پرداختی ها با تاخیر مواجه شده است‪.‬‬ ‫ت صورت‬ ‫حال باید دید که ایا ظرف این مدت اصالحات و ســپس پرداخ ‬ ‫گرفت یا خیر‪ .‬به صورت کلی ذکر این نکته ضروری است که با توجه به‬ ‫کسری بودجه ‪ 400‬تا ‪ 450‬هزار میلیارد تومانی که دولت در سال ‪1400‬‬ ‫با ان مواجه شده‪ ،‬ضروری است که سیاست های انقباضی به منظور کنترل‬ ‫هزینه هایی که امکان صرفه جویی در انها وجود دارد در دســتور کار قرار‬ ‫گیرد که به نظر می رســد رئیس سازمان برنامه بودجه نیز در این مسیر‬ ‫حرکتمی کند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!