روزنامه خوب شماره 549 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 549

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 549

روزنامه خوب شماره 549

‫شنبه‪ 6‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 549‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 19‬محرم‪ 28 |1443‬اگوست‪2021‬‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس‪:‬‬ ‫برای رفع نابسامانی ها‬ ‫به دولت کمک می کنیم‬ ‫رئیســی در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫عقب ماندگی جدی‬ ‫در برخی حوزه ها وجود دارد‬ ‫گزارشی از سفر غیرمنتظره رئیس جمهور به خوزستان؛‬ ‫رئیسـی در میـدان‬ ‫قاسمعلیحسنیدبیراتحادیهبنکداران‪:‬‬ ‫گرانی ‪ 30‬تا ‪ 90‬درصدی‬ ‫برخی اقالم خوراکی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫در سومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران؛‬ ‫چاره اندیشی برای تامین‬ ‫مالیبنگاه هایاقتصادی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مذاکره ایکهنتایجعملی‬ ‫داشته باشد برای ایران‬ ‫قابل قبول است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫لزوم تسهیل کار با چک در سامانه صیاد‬ ‫کاهشورودپرونده‬ ‫«چکبرگشتی»بهقوهقضائیه‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫فراهم شدن امکان‬ ‫شماره گذاریوتعویض‬ ‫اینترنتیپالک‬ ‫صفحه اخر‪4-‬‬ ‫گشایشارزیدولتسیزدهم‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫شناسایی‪ 45‬تخلف مکرر‬ ‫بانک ها توسط پویش مردمی‬ ‫حذف ربا‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫درگفت وگوباامیرعبداللهیان؛‬ ‫الوروف خواهان ازسرگیری‬ ‫گفت وگوهای وین شد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫‪88301986‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شد‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪549‬‬ ‫پس از برگزاری جلسات متعدد طی پنج روز در دو نوبت صبح و بعد ازظهر به منظور بررسی کلیت برنامه پیشنهادی دولت سیزدهم و همچنین بررسی صالحیت وزرای پیشنهادی نظر خود را در مورد تایید و یا رد‬ ‫صالحیت وزرای پیشنهادی اعالم کرد‪ .‬نمایندگان ملت با توجه به گزارش ارائه شده کمیسیون های «صنایع و معادن » و « اقتصادی» مجلس شورای اسالمی و همچنین سخنان ایراد شده نمایندگان موافق و مخالف‬ ‫در صحن علنی مجلس و توضیحات وزیر پیشنهادی صمت در مورد برنامه های خود‪ ،‬رای اعتماد خود را اعالم کردند‪ .‬بر اساس اعالم رئیس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬فاطمی امین با اخذ‪ 205‬رای موافق‪ 60،‬رای مخالف‬ ‫و‪ 14‬رای ممتنع از مجموع رای ماخوذه به عنوان وزیر صنعت معدن و تجارت انتخاب شد‪ .‬تمرکز بر تمدن نوین اسالمی برای جبران عقب ماندگی ها‪ ،‬بهبود و ارتقاء تجارت بین المللی‪ ،‬پیگیری موضوعات تحول گرایانه‬ ‫در خصوص تنظیم بازار‪ ،‬رونق و مانع زدایی از تولید‪ ،‬افزایش صادرات‪ ،‬تنظیم برنامه ها بر اساس امایش های سرزمینی‪ ،‬توسعه متوازن و اقتصاد مقاومتی‪ ،‬شفاف سازی و فسادزدایی‪ ،‬تعامل و هماهنگی بین بخشی‪،‬‬ ‫تکمیل سامانه جامع تجارت‪ ،‬توجه به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی‪ ،‬تسهیل و تقویت محیط کسب و کار و سرمایه گذاری از جمله موضوعاتی بودند که وزیر صمت به عنوان برنامه های خود به ان ها اشاره کرده بود‪.‬‬ ‫درسومینجلسه کمیسیونبازار پولوسرمایه اتاقتهران؛‬ ‫چاره اندیشیبرایتامینمالیبنگاه هایاقتصادی‬ ‫اخبار‬ ‫انجمن جهانی فوالد اعالم کرد؛‬ ‫ایران دهمین فوالدساز‬ ‫برتر جهان‬ ‫میزان تولید جهانی فوالد خام طی ‪ ۷‬ماه نخســت سال‬ ‫جــاری میالدی‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۱۶۵‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تن به ثبت رسید که حاکی از رشد ‪ ۱۲.۴‬درصدی نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشته است‪ .‬طی این مدت‪ ،‬تولید‬ ‫فوالد خام ایران نیز با رشد ‪ ۹.۹‬درصدی نسبت به مدت‬ ‫مشابه ســال گذشته میالدی به ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫از ابتــدای ژانویه تا پایان جوالی ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‪ ،‬چین با‬ ‫تولیــد ‪ ۶۴۹‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن فوالد خام (‪ ۸‬درصد‬ ‫افزایش نســبت به مدت مشابه ســال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی)‬ ‫همچنان در صدر تولید این محصول در جهان ایســتاد‪.‬‬ ‫همچنین هند با تولیــد ‪ ۶۸‬میلیون تن (‪ ۲۸.۷‬افزایش)‪،‬‬ ‫ژاپن با تولید ‪ ۵۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن (‪ ۱۶.۲‬افزایش)‪،‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا با ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن (‪۱۸.۵‬‬ ‫درصد افزایش) و روسیه با تولید ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تــن (‪ ۹.۵‬درصد افزایش) به ترتیــب در رتبه های دوم تا‬ ‫پنجم تولید فوالد جهان جای گرفتند‪ .‬نام ایران همچنان‬ ‫به عنوان دهمین فوالدســاز برتر جهان در فهرست ‪۱۰‬‬ ‫کشور فوالدساز برتر جهان به چشم می خورد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۳.۳‬درصدی تولید جهانی فوالد در جوالی‬ ‫مجموع تولید فوالد خام ‪ ۶۴‬کشــور فوالدساز جهان طی‬ ‫جوالی ‪ ۲۰۲۱‬میالدی با رشــد ‪ ۳.۳‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته به ‪ ۱۶۱‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫این در حالی است که میزان تولید این محصول در ایران‬ ‫نیز طی مدت یاد شــده‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تن اعالم‬ ‫شد که رشد ‪ ۹‬درصدی نسبت به جوالی ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ 45‬تخلف مکرر بانک ها‬ ‫توسط پویش مردمی حذف ربا‬ ‫ارش کبیری مدیــر حقوقی پویش جهــادی حذف ربا‬ ‫در نامه ای خطــاب به رئیس قوه قضائیه نوشــت‪ :‬باهدا‬ ‫ســام‪ ،‬احتراما‪ ،‬پیرو جلسه حضرتعالی با اعضای شورای‬ ‫هماهنگی بانک ها‪ ،‬به اســتحضار می رساند با عنایت به‬ ‫پیشنهاد تشکیل یک جلسه چند جانبه با مدیران بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬بانک ها و دستگاه های قضایی و نظارتی استدعا‬ ‫دارد نظر به گســتردگی تخلفات بانک ها از مقررات امره‬ ‫پولــی و بانکی و صدمات مخربی که در نتیجه چند دهه‬ ‫فعالیت شبکه بانکی با ایجاد قراردادهای اکل مال به باطل‪،‬‬ ‫غرری‪ ،‬ضرر و ضرار‪ ،‬ربوی‪ ،‬به اقتصاد کشور تحمیل گردیده‬ ‫و عالوه بر تعطیلی کسب و کارها‪ ،‬با خلق نقدینگی از هیچ‬ ‫و بــار نمودن تورم ناشــی از ان به کل جامعه در صورت‬ ‫صالحدید نمایندگانی از فعاالن اقتصادی زمین گیر شده‬ ‫بر اثر ربای دوران جاهلی بانک ها در جلسه مذکور حضور‬ ‫داشته باشند تا مشــخص گردد چرا رفتار بانک ها کامال‬ ‫برخالف مقررات وضع شــده توســط قانون گذار بوده و‬ ‫چگونه بانک ها با اســام مالی کردن قراردادهای صوری‬ ‫و محاسبات موهومی به خلق پول و همچنین بنگاه داری‬ ‫پرداخته و اقتصاد کشور را فلج نموده اند‪.‬‬ ‫لذا مانع زدایی و پشــتیبانی از فعاالن اقتصادی ســالم و‬ ‫شناسنامه دار کشــور‪ ،‬امادگی خود را جهت ارائه و افشاء‬ ‫بیش از ‪ 45‬مــورد از تخلفات مکــرر قراردادهای بانکی‬ ‫در تخصیــص منابع و نحوه وثیقه ســتانی و نحوه وصول‬ ‫مطالبات موهومی بانک ها و موسسات مالی را اعالم نموده‬ ‫و با در دســت داشتن ارای صادره در محاکم قضایی که‬ ‫حاکی از تایید این تخلفات می باشد به نمایندگی از سوی‬ ‫صنعتگران‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬کارافرینان و دیگر فعاالن اقتصادی‬ ‫که تاکنون از ناحیه تخلفات بانک ها دچار اسیب گردیده و‬ ‫کسب و کارها و بنگاه های تولیدی انان تعطیل شده است‪،‬‬ ‫درخواســت خود به جهت حضور در جلسات مورد نظر‬ ‫جنابعالی را تقدیم می دارم‪.‬‬ ‫نمایندگان بخش خصوصی در سومین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران ضمن تبادل نظر در‬ ‫مورد طرح «اصالح قانون بازار اوراق بهادار» دو اولویت «بررسی راهکارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی»‬ ‫و «اصالح قانون اوراق بهادار مصوب سال ‪ »۱۳۸۴‬را برای دوره فعالیت پیش رو برگزیدند‪ .‬در سومین جلسه‬ ‫کمیســیون بازار پول و ســرمایه اتاق تهران طرح «اصالح قانون بازار اوراق بهادار» که در مجلس در دست‬ ‫بررسی است‪ ،‬به بحث گذاشته شد‪.‬‬ ‫فریال مســتوفی‪ ،‬رئیس این کمیسیون در این جلسه‪ ،‬توضیحاتی در مورد نشستی که برای بررسی طرح‬ ‫«اصالح قانون بازار اوراق بهادار» در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬برگزار شده بود‪ ،‬ارائه کرد‪.‬‬ ‫او ســپس با اشاره به چالش ها و محدودیت های بازار سرمایه در کشور گفت‪ :‬پس از استقبال مردم از بازار‬ ‫ســرمایه در سال های ‪ ۱۳۹۸‬و ‪ ۱۳۹۹‬نوسانات شــدیدی در این بازار رخ داد و پس اندازهای خرد مردم در‬ ‫معرض ریسک های بزرگی قرار گرفت‪ .‬افزون بر این‪ ،‬عملکرد غیر قابل دفاع بازار سرمایه در تامین سرمایه به‬ ‫نفع بنگاه ها و نیز نبود شفافیت‪ ،‬عمق مناسب و تنوع در ابزارها‪ ،‬جزو نواقصی است که بازار سرمایه را ناکارا‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مســتوفی در ادامه ضعف قوانین شرکتی‪ ،‬رقابت همیشگی دولت با بخش خصوصی در بازار سرمایه و نیز‬ ‫عدم اثرگذاری این بازار بر رشد اقتصادی و اشتغال را از دالیلی برشمرد که ضرورت بازطراحی و ارائه تصویری‬ ‫روشن از جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ایران را نشان می دهد‪ .‬او گفت که این ضرورت به ویژه در شرایطی‬ ‫که چشــم انداز روشنی از پایان رکود تورمی و گشایش های بین المللی وجود ندارد‪ ،‬بیش از پیش احساس‬ ‫می شود و باید طی سازوکاری پس اندازهای خرد به سمت تولید هدایت شده و از طریق ارتباط بازار سرمایه‬ ‫با بورس های بین المللی امکان جذب سرمایه های خارجی فراهم شود‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از سخنانش بر ضرورت بررسی جامع و همه جانبه مجموعه ضوابط و ایین نامه های مرتبط‬ ‫با بازار اوراق بهادار از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و پرهیز از ارائه نظرات عجوالنه تاکید کرد‪.‬‬ ‫مســتوفی در ادامه پیشنهاد کرد که بررسی قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ‪ ۱۳۸۴‬فعلی با بهره گیری‬ ‫از تیمی متخصص و مجرب و با رویکرد اســتخراج چالش ها و اصالح نواقص ان‪ ،‬در دستور کار کمیسیون‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه اعضا و حاضران جلسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادهای اصالحی خود پرداختند؛ رضا پدیدار‪ ،‬عضو‬ ‫این کمیسیون از ضرورت طبقه بندی نظرات و مطالبات بخش خصوصی و تعیین چند مساله اصلی از سوی‬ ‫فعاالن بخش خصوصی به منظور پیگیری مداوم سخن گفت و نسبت به پرهیز از محافظه کاری و کلی گویی‬ ‫در مطالبه درخواست های بخش خصوصی تاکید کرد‪.‬‬ ‫عباس ارگون‪ ،‬نایب رئیس این کمیســیون نیز با بیان اینکه «اگر اصالح ساختار بازار سرمایه از طریق ارائه‬ ‫الیحه از ســوی دولت دنبال شــود‪ ،‬نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت» ادامه داد‪ :‬به دلیل اشراف بیشتر‬ ‫دولتمردان به چالش های اجرایی نســبت به نمایندگان مجلس‪ ،‬شایســته است که بخش خصوصی این‬ ‫درخواست را مطرح کند که قانون بازار سرمایه از طریق ارائه الیحه توسط دولت اصالح شود‪ .‬علیرضا توکلی‬ ‫کاشی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز با تایید سخنان ارگون گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫مشکالت بازار سرمایه بیشتر اجرایی است‪ ،‬مشخص نیست که با اصالح قانون‪ ،‬مشکالت اجرایی مرتفع شود‪.‬‬ ‫در همیــن حال‪ ،‬مریم خزاعی‪ ،‬معاون بررســی های اقتصادی اتاق تهران نیز گفت کــه برای ارائه نظرات‬ ‫کاربردی و کارشناسی الزم است که نحوه تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته‬ ‫و ســهم هزینه مالی شرکت های بورسی از کل هزینه ها‪ ،‬قیمت تمام شده‪ ،‬فروش و عملکرد عرضه اولیه و‬ ‫افزایش ســرمایه استخراج شود‪ .‬در ادامه پس از ارائه توضیحاتی توسط معاون امور کمیسیون ها در مورد‬ ‫اعمال محدودیت زمانی در ارســال نظرات و ضرورت ارسال نظرات کمیسیون طی بازه زمانی معین‪ ،‬مقرر‬ ‫شــد مشکالت و چالش های قانون مذکور بر اساس مطالعات پیشین کمیسیون‪ ،‬استخراج شده و به مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس ارائه شود‪ .‬همچنین مقرر شد اعتراض کمیسیون به اعمال محدودیت زمانی برای ارائه‬ ‫نظرات کارشناسی و دقیق که نیاز به بررسی جامع با به کارگیری نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه‬ ‫دارد‪ ،‬به مرکز پژوهش های مجلس انعکاس یابد‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬موضوع تعیین اولویت های اصلی کمیسیون در دو سال پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛‬ ‫بر این اســاس‪« ،‬لزوم ارائه راهکار برای توسعه کسب و کارها و رونق انها»‪« ،‬ضرورت توجه به تامین مالی‬ ‫از طریق خطوط اعتباری»‪« ،‬ضرورت بررســی تجارب بین المللی در تامین مالی و ابزارهای تامین مالی»‪،‬‬ ‫«بررسی چالش های ناشی از نرخ های باالی تامین مالی در بازار سرمایه»‪« ،‬ضرورت مطالبه حفظ ارزش پول‬ ‫و کاهش تورم از دولت و مشکالت ناشی از کسری بودجه دولت» و «اصالح نظام بانکی و به سرانجام رساندن‬ ‫متن پیشنهادی برای قانون بانکداری» به عنوان اولویت های این کمیسیون پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫گشایش ارزی دولت سیزدهم‬ ‫دالر در ادامه روند صعودی روزهای اخیر خود تا کانال ‪۲۸‬هزارتومانی‬ ‫پیشــروی کرد؛ اما درنهایت عقب نشست‪ .‬اظهارات محمد مخبر از‬ ‫برخی گشــایش ها در بازار ارز و دسترسی به پول های بلوکه شده‪ ،‬با‬ ‫تایید رئیس جمهور همراه شد‪ .‬براساس گفته های رئیسی‪ ،‬اقداماتی‬ ‫برای تامین ارز در حال انجام اســت که این اظهارات زمزمه هایی از‬ ‫توافقی سیاســی را در بازار ایجاد کرده اســت‪ .‬اظهارات صبح دیروز‬ ‫مخبر نتوانست با رشــد تقاضا در بخش حواله و افزایش خریدهای‬ ‫احتیاطــی در بازار رقابت کند؛ به طوری که تا اوایــل عصر‪ ،‬بازار ارز‬ ‫صعودی بود اما این مسیر در معامالت انتهایی تغییر کرد‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور از برخی گشایش ها در پول های بلوکه شده‬ ‫ایران در جریان گفت وگوی رئیســی با همتایان خارجی خبر داد و‬ ‫گفت این گشایش ها در جریان گفت وگوهای رئیس جمهور با روسای‬ ‫برخی کشورها انجا م شده است‪ .‬این اظهارنظر مانع از افزایش قیمت‬ ‫دالر نشد‪ ،‬ولی توانست ســد راه بازیگران ارزی برای فتح کانال ‪۲۸‬‬ ‫هزار تومانی شــود‪ .‬در ادامه ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری نیز با‬ ‫تایید اظهارات معاون اول اعالم کرد در مساله تامین ارز اقداماتی در‬ ‫حال انجام است و گشــایش هایی نیز در این بازار در حال به وجود‬ ‫امدن است‪ .‬در بازار نیز زمزمه هایی از توافقی سیاسی و احیای برجام‬ ‫به گوش می رســید که این می تواند بر روند بازار طی هفته های اتی‬ ‫اثرگذار باشد‪ .‬ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر دیروز دالر در محدوده ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان قرار گرفت که ‪ ۲۵۰‬تومان بیشــتر از روز سه شنبه بود‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن‪ ،‬افزایش قیمت دالر به دلیل رشد تقاضای حواله ای‬ ‫و تقاضــای احتیاطی رخ داد‪ .‬در واقع از یکســو نرخ حواله درهم در‬ ‫بازار دبی توانست به پیشــروی خود ادامه دهد و به باالی محدوده‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان برود‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬میزان تقاضای احتیاطی‬ ‫موجود در بازار به دلیل نامشــخص بودن تکلیف مذاکرات هسته ای‬ ‫و اینــده تحریم ها زیاد شــده بود‪ .‬در برابر ایــن دو عامل‪ ،‬اظهارات‬ ‫مخبر قرار داشت که تا حدی از قوت نیروهای افزایشی بازار کاست‬ ‫و احتیــاط میان انها را افزایش داد‪ .‬به گزارش صداوســیما‪ ،‬محمد‬ ‫مخبر با اشــاره به نوسانات اخیر بازار ارز در کشور گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫مذاکرات رئیس جمهوری اســامی ایران با برخی از سران کشور ها‪،‬‬ ‫گشــایش هایی که در برخی از ارز های بلوکه شده در خارج از کشور‬ ‫صورت می گیرد و همچنین با کابینه ای که ان شاءاهلل امروز از مجلس‬ ‫شورای اســامی رای خواهد گرفت و دولت استقرار می یابد‪ ،‬اثرات‬ ‫مثبتی را در بازار ارز شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫ایا دالر دچار اصالح خواهد شد؟‬ ‫برخی از تحلیل گران فنی اعتقــاد دارند که قیمت دالر در یک ماه‬ ‫اخیر جهش زیادی را تجربه کرده است و نیاز به اصالح قیمت دارد‪.‬‬ ‫به گفته انها دالر در یک ماه اخیر بیش از ‪ ۳‬هزار تومان رشد قیمت‬ ‫را به ثبت رســانده و طبیعی اســت که برخی از معامله گران تمایل‬ ‫داشته باشند که بخشی از ارزهای خریداری شده خود را برای کسب‬ ‫ســود به فروش برســانند‪ .‬از نگاه این گروه‪ ،‬قبل از اینکه اسکناس‬ ‫امریکایی وارد کانال ‪ ۲۸‬هزار تومانی شــود‪ ،‬بازارساز سطح عرضه را‬ ‫باز هم بیشــتر خواهد کرد و اجازه نخواهــد داد که دالر وارد کانال‬ ‫جدیدی شــود‪ .‬با این حال‪ ،‬در برابر این گروه دسته ای قرار دارند که‬ ‫معتقدند اتفاق معناداری برای تغییر جهت بازار رخ نداده است‪ .‬این‬ ‫عــده عنوان می کنند که در ابتدای هفتــه نیز انتظار اصالح قیمت‬ ‫قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران‪:‬‬ ‫گرانی‪ 30‬تا‪ 90‬درصدی برخی اقالم خوراکی‬ ‫قاسمعلی حسنی دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت‪ :‬قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال تاکنون‬ ‫‪ 38‬درصد افزایش داشته است‪ ،‬بطوری که قیمت عرضه این کاال در بنکداری ها در حال حاضر‬ ‫بین ‪ 31‬تا ‪ 43‬هزار تومان است‪ .‬دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به سود ‪ 12‬درصدی‬ ‫خرده فروشی ها‪ ،‬افزود‪ :‬قطعا با توجه به سود خرده فروشی و هزینه های جانبی قیمت عرضه برنج‬ ‫ایرانی در خرده فروشی ها بیشتر از ارقام ذکر شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در‬ ‫بازار درخصوص برنج ایرانی و خارجی وجود ندارد و این کاالی اساســی به وفور در بازار موجود‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬البته فصل برداشت برنج به تازگی اغاز شده است و هنوز میزان برداشت سال جاری‬ ‫به طور دقیق مشخص نیست‪ .‬حسنی با اشاره به برخی دالیل افزایش قیمت برنج اظهار داشت‪:‬‬ ‫در سال جاری هزینه های کارگری بیش از ‪ 200‬درصد افزایش یافته‪ ،‬بطوری که مزد روزانه کارگر‬ ‫از ‪ 200‬هزار تومان به ‪ 500‬تا ‪ 700‬هزار تومان رسیده است‪ .‬به عبارتی مزد روزانه کارگری که تا‬ ‫سال گذشته برای مراحل کاشت و برداشت برنج ‪ 200‬هزار تومان بود‪ ،‬امسال به حداقل ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافته است‪ .‬وی گفت‪ :‬هزینه های دیگر از قبیل کود‪ ،‬سم و ‪ ....‬نیز به شدت افزایش‬ ‫یافته و با توجه به افزایش شدید هزینه های جانبی تولید برنج‪ ،‬قیمت برنج ایرانی نیز به شدت‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬حسنی در پاسخ به این سوال که برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به‬ ‫کاهش بارندگی‪ ،‬در راستای تعدیل قیمت برنج ایرانی امسال باید واردات برنج در فصل برداشت‬ ‫ازاد می شد‪ ،‬بنظر شما این موضوع تا چه اندازه در تعدیل قیمت این محصول کشاورزی می توانست‬ ‫موثر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر کمبودی در بازار وجود ندارد و برنج ایرانی و خارجی در بازار به‬ ‫وفور وجود دارد‪ ،‬بنابراین رفع ممنوعیت واردات برنج به نظر من کمکی به تعدیل قیمت نمی کرد‪.‬‬ ‫دالر وجود داشــت و برخی از معامله گران عنوان می کردند که دالر‬ ‫به دلیل هیجانات ناشی از نا امنی های افغانستان در دوران تعطیالت‬ ‫کرونا صعودی شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬با وجود باز شدن صرافی ها از‬ ‫روز یکشــنبه‪ ،‬اسکناس امریکایی به افزایش قیمت خود ادامه داد و‬ ‫توانســت در روز پنجم هفته خود را تا پشت کانال ‪ ۲۸‬هزار تومانی‬ ‫باال بکشــد‪ .‬از نگاه این گروه باید اتفــاق معناداری در بازار رخ دهد‬ ‫که جریان انتظاری معامله گران دچار تغییر شــود‪ .‬برخی باور دارند‬ ‫در صورتی که گشایش هایی برای دسترسی به پول های بلوکه شده‬ ‫ایجاد شده باشــد‪ ،‬قیمت دالر در مسیر نزول قرار خواهد گرفت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬بازار از انجا که قبل تر توســط مقامات پیشین بارها درباره‬ ‫ازادسازی اخبار بلوکه شده‪ ،‬وعده هایی را شنیده بود‪ ،‬این بار در برابر‬ ‫صحبت های مخبر بی اختیار دچار موج فروش نشــد‪ .‬اگر واقعا طی‬ ‫روزهای اتی اخبار بیشتری از گشا یش های مالی شنیده شود‪ ،‬طبیعتا‬ ‫بخشــی از تقاضای احتیاطی از بازار خارج خواهد شــد و بخشی از‬ ‫خریداران پیشین نیز در موقعیت فروش قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫در این میان برخی از معامله گران باور دارند که نوسان گیران در اخرین‬ ‫روز هفته سعی خواهند کرد که اسکناس امریکایی را وارد کانال ‪۲۸‬‬ ‫هزار تومانی کنند‪ .‬از نگاه انها صرافی های بانکی در روز اخر هفته به‬ ‫طور معمول بعد از ساعت ‪ ۲‬بعدازظهر فعالیتی ندارند و ممکن است‬ ‫نوسان گیران سعی کنند از این فرصت برای باال بردن قیمت ها استفاده‬ ‫کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬عده دیگری در بازار باور دارند که اصالح قیمت دالر‬ ‫به تدریج از پشت کانال ‪ ۲۸‬هزار تومانی و در معامالت پشت خطی روز‬ ‫پنج شنبه اغاز خواهد شد‪ .‬از نگاه انها نوسان گیران به دنبال خرید ارز‬ ‫در قیمت های پایین تر هستند‪ .‬در روزی که دالر پشت خط ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫تومانی باقی ماند‪ ،‬سکه امامی توانست خود را به باالی مرز ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان برساند‪ .‬دیروز فلز گران بهای داخلی ‪۵۰‬هزار تومان‬ ‫رشد را به ثبت رساند و در محدوده ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۲۰۵‬هزار تومان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬رشد سکه در شرایطی صورت گرفت که در بازارهای جهانی‪،‬‬ ‫طال میل بیشتری به کاهش قیمت داشت‪.‬‬ ‫قیمت تمام شده هر کیلو برنج هندی در گمرک ‪ 20‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫وی گفت‪ :‬در صورت اجرا شدن یا اجرا نشدن بخشنامه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت‪،‬‬ ‫حداقل قیمت تمام شده واردات هر کیلوگرم برنج هندی در گمرک ‪ 20‬هزار و ‪ 500‬تومان است‬ ‫و قطعا قیمت عرضه این کاال در بازار بیشتر نیز می شود‪ .‬دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به فراوانی برنج خارجی تا دو ماه پیش برنج هندی به صورت اجباری به همراه‬ ‫روغن به بنکداران فروخته می شد‪ ،‬یعنی اگر بنکدارای قصد خرید ‪ 50‬حلب روغن نباتی را داشت‬ ‫بایــد به صورت اجباری مقادیر زیادی برنج هندی نیز خریداری می کرد‪ ،‬بنابراین در مورد برنج‬ ‫خارجی هیچ کمبودی در کشور وجود ندارد و این کاال به فراوانی در بازار موجود است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫قیمت عرضه هر کیلوگرم برنج هندی در بنکداری ها بین ‪ 20‬تا ‪ 23‬هزار و ‪ 500‬تومان و قیمت‬ ‫عرضه هر کیلوگرم برنج پاکستانی نیز هزار تا دو هزار تومان بیشتر از قیمت برنج هندی است‪ .‬دبیر‬ ‫اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش قیمت سایر کاال گفت‪ :‬براساس قیمت های کف‬ ‫بازار‪ ،‬قیمت هر کیلوگرم شکر از ‪ 15‬فروردین امسال تاکنون ‪ 90‬درصد‪ ،‬قیمت روغن ‪ 35‬درصد‪،‬‬ ‫قیمت برنج ایرانی ‪ 38‬درصد‪ ،‬کره خوراکی ‪ 30‬درصد و خرما نیز ‪ 30‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫در گفت وگو با امیرعبداللهیان؛ الوروف خواهان ازسرگیری گفت وگوهای وین شد‬ ‫وزیر خارجه روسیه در گفت وگویی با امیرعبداللهیان خواستار بازگشت ایران به میز مذاکره در وین جهت احیای برجام شد‪ .‬به نقل از رویترز‪ ،‬وزارت خارجه روسیه روز پنج شنبه‬ ‫اعالم کرد که ســرگئی الوروف‪ ،‬وزیر خارجه روسیه به حسین امیرعبداللهیان گفت ه است که مذاکره بر سر توافق هسته ای ایران در وین باید هر چه زودتر از سر گرفته شود‪ .‬در‬ ‫بیانیه وزارت خارجه روسیه امده است‪ :‬طرف ایرانی این پیام را با جدیت دریافت کرد‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 6‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪549‬‬ ‫گزارشازسفرغیرمنتظرهرئیس جمهوربهخوزستان؛‬ ‫رئیسـی در میـدان‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در سفری از پیش اعالم نشده‬ ‫صبح دیروز به خوزستان رفت‪ .‬رسیدگی به مشکالت استان خوزستان و بررسی‬ ‫راهکارهای فوری این مسائل هدف این سفر یک روزه اعالم شده است‪ .‬جمعی‬ ‫از اعضای کابینه سیزدهم از جمله وزرای نیرو‪ ،‬کشور‪ ،‬جهاد کشاورزی‪ ،‬بهداشت‬ ‫و درمان و رئیس سازمان برنامه و بودجه سید ابراهیم رئیسی را در نخستین‬ ‫سفراستانیهمراهیمی کنند‪.‬رسیدگیبهمشکالتاستانخوزستانوبررسی‬ ‫راهکارهای فوری این مسائل هدف این سفر یک روزه اعالم شده است‪.‬‬ ‫مهمترین مسائل خوزستان که موجب رنج مردم است‪ ،‬بررسی و‬ ‫پیگیریمی شود‬ ‫ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی در بدو ورود به استان در فرودگاه شهید سپهبد‬ ‫قاسم سلیمانی اهواز‪ ،‬با بیان اینکه قصد داشتم زودتر به استان سفر کنم اما به‬ ‫دلیل کثرت کارهای مربوط به استقرار دولت‪ ،‬این توفیق حاصل نشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫استان خوزستان مردمان بسیار خوبی دارد که در مقاطع مختلف از همه توان‬ ‫خود برای دفاع از کشور مایه گذاشتند و حق بزرگی بر گردن ملت ما دارند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت نسبت به همه مردم کشور وظیفه دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نسبت به مردم خوزستان وظایف مضاعفی داریم و ان شاءاهلل در این سفر‬ ‫که البته سفر کوتاهی است بتوانیم بخشی از مشکالت این استان را برطرف‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گالیه های مردم راشنید‬ ‫ایت اهلل رئیسی افزود‪ :‬بســیار عالقمند بودم که با مردم خوب استان دیدار‬ ‫داشــته باشم اما بخاطر مشکل بیماری کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬امکان دیدارهای عمومی مردمی فراهم نیست اما در جلسات مختصر‬ ‫با بخش های مختلف مدیریتی اســتان بیش از پیش در جریان مشــکالت‬ ‫خوزســتان قرار خواهم گرفت‪ .‬رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬در این سفر با وزرا‬ ‫و مسئولین استانی برای یافتن راهکارهای مناسبت برای رفع سریع مشکالت‬ ‫استان‪ ،‬مشورت خواهیم کرد و تصمیمات مناسبی طراحی و اتخاذ می شود‪.‬‬ ‫رئیسی در ادامه سفر خود به استان خوزستان از کارگاه جمع اوری فاضالب‬ ‫در منطقه کوی ملت اهواز بازدید کرد‪ .‬رئیس جمهور در ادامه سفر به استان‬ ‫خوزستان از بیمارستان رازی اهواز به عنوان بیمارستان خاص بیماران کرونایی‬ ‫بازدید کرد‪ .‬وی به همراه وزیر بهداشــت از روند بستری بیماران کرونایی در‬ ‫بیمارستان رازی اهواز بازدید و شرایط موجود را بررسی کرد‪ .‬رئیس جمهور در‬ ‫جریان بازدید از بیمارستان پای صحبت های مردم هم نشست و به گالیه های‬ ‫انان نیز گوش داد‪ .‬رئیسی در این خصوص نسبت به رفع فوری کمبودهای‬ ‫درمانیوبیمارستانیاعمازافزایشتخت هایبیمارستانی‪،‬تامیناکسیژنمورد‬ ‫نیاز مراکز درمانی و همچنین تامین نیازمندی های بخش مراقبت های ویژه‬ ‫دستوراتی را به وزیر بهداشت صادر کرد‪ .‬رئیس جمهور همچنین در بیمارستان‬ ‫رازی اهواز به وزیر کشــور دستور داد تا برای استفاده بیش ازپیش از ظرفیت‬ ‫مراکز درمانی نیروهای مسلح برای بستری بیماران کرونایی‪ ،‬پیگیری های الزم‬ ‫را انجام دهد‪ .‬ایت اهلل رئیسی در این بازدید از کادر بهداشت و درمان و همچنین‬ ‫طالب مستقر در بیمارستان رازی اهواز که به صورت جهادی پای کار مبارزه‬ ‫با بیماری امده بودند‪ ،‬تقدیر و تشکر کرد‪ .‬رئیس جمهور همچنین با حضور در‬ ‫جمع خانواده های بیماران در محوطه بیمارستان و همچنین در دیدار با بیماران‬ ‫بستری در بخش های مختلف‪ ،‬پیگیر مشکالت انان شده و دستورات ویژه ای‬ ‫را در این راستا ابالغ کرد‪.‬‬ ‫واکسیناسیون کامل مردم ایران تا دهه فجر انجام می شود‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬برای کنترل بیماری کرونا در کشور مردم باید هر گونه‬ ‫واکسن موجود را دریافت کنند‪ ،‬از این رو برنامه ریزی شده واکسیناسیون کامل‬ ‫مردم ایران تا دهه فجر انجام شــود‪ .‬بهرام عین اللهی صبح دیروز جمعه در‬ ‫گفت وگو با خبرنگاران در حاشــیه بازدید از بیمارستان رازی اهواز‪ ،‬اقدامات‬ ‫انجام شده از سوی کادر بهداشت و درمان خوزستان را برای کنترل بیماری‬ ‫کرونا شایسته تقدیر دانست و گفت‪ :‬مردم باید برای کنترل بیماری کرونا با‬ ‫کادر بهداشــت و درمان همکاری الزم را داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬هموطنان‬ ‫باید برای کنترل بیماری کرونا در کشــور هر گونه واکسن موجود را دریافت‬ ‫کنند و واکسیناســیون خود را انجام دهند‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬تخصیص‬ ‫ســهمیه واکسن کرونا در خوزستان روند مطلوبی دارد و برنامه ریزی شده تا‬ ‫واکسیناسیون کامل مردم ایران تا دهه فجر انجام شود‪.‬‬ ‫طرح اب رسانی به روستاهای جفیر با حضور رئیسی‬ ‫افتتاح شد‬ ‫در ادامه سفر استانی دولت به خوزستان‪ ،‬ائین بهره برداری از پروژه الغدیر برای‬ ‫اب رسانی به روستاهای جفیر ‪۱‬و ‪ ۲‬شهرستان هویزه با حضور رئیس جمهور‬ ‫برگزار شد‪ .‬ساکنان روستاهای جفیر یک و دو تاکنون از اب اشامیدنی سالم‬ ‫محروم بوده اند که با افتتاح این طرح از طریق خط انتقال اب غدیر از این نعمت‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬در حال حاضر فاز دوم پروژه اب رسانی به روستاهای جفیر‬ ‫یک و دو در بخش اســماعیلیه دشت ازادگان با کارگذاری ‪ ۹‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال به پایان رسیده و اب اشامیدنی سالم در اختیار ‪ ۲۰۰‬خانوار ساکن در‬ ‫این روستاها قرار گرفته است‪ .‬در جریان این مراسم‪ ،‬مردم منطقه نیز مشکالت‬ ‫و گالیه های خود را مطرح کردند که ایت اهلل رئیسی همه گالیه ها را شنید‪.‬‬ ‫در ادامه این سفر‪ ،‬رئیس جمهور از اخرین وضعیت تاالب هورالعظیم در استان‬ ‫خوزستان به صورت هوایی بازدید کرد‪ .‬سید ابراهیم رئیسی از طریق بالگرد و‬ ‫به صورت هوایی ضمن بازدید از تاالب هورالعظیم‪ ،‬اخرین وضعیت این تاالب را‬ ‫مورد بررسی قرار داد‪.‬این تاالب به دلیل تامین نشدن حق ابه ان در هفته های‬ ‫گذشته محل اعتراض مردم و فعاالن محیط زیست استان خوزستان بود‪.‬‬ ‫اشتغالمسئلهمحوریدولتاست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در ائین افتتاح طرح اب رسانی‬ ‫به روستاهای محروم جفیر در خوزستان اظهار کرد‪ :‬موضوع اشتغال یک مسئله‬ ‫محوری برای دولت سیزدهم است و تمام تالش را برای رفع مشکل بیکاری‬ ‫در خوزســتان و سایر شهرســتان ها را به کار خواهیم گرفت‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه رفع مشکل بیکاری یکی از مهم ترین دغدغه های این دولت است و در‬ ‫این راه تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬طبق برنامه ریزی انجام‬ ‫شده تالش می شود تا با توسعه صنایع و نیز بخش کشاورزی قسمت زیادی از‬ ‫معضل بیکاری را در استان برطرف کنیم‪ .‬رئیس جمهور ضمن تقدیر از عملکرد‬ ‫گروه های جهادی در اب رسانی به مناطق مختلف استان بیان کرد‪ :‬امید است‬ ‫که در سایر روستاهای خوزستان همچون روستای جفیر اب رسانی با این توان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئیسی در جلسه هیئت دولت‪:‬‬ ‫عقب ماندگیجدیدربرخیحوزه هاوجوددارد‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬انتظار مردم از دولت مبارزه با فساد است و باید منافذ‬ ‫فسادخیز شناسایی و سریعاً اصالح شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم سیدابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت‬ ‫دولت بیان کرد‪ :‬علیرغم همه تالش هایی که در دولت های مختلف انجام‬ ‫شده است‪ ،‬ما امروز شاهد شرایطی هستیم که شایسته ملت ایران نیست و‬ ‫حتماً این شرایط در زندگی مردم باید تغییر پیدا کند و نیازمند برنامه ریزی‬ ‫و مردان و زنان با اراده ای اســت که در این میدان نقش افرینی کرده و در‬ ‫زندگی مردم گشایش ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بدون تردید خداوند متعال هم به این عزم‪ ،‬اراده‪ ،‬انسجام‬ ‫و یکپارچگی برکت خواهد داد تا شرایط متفاوت شود‪ .‬الزم است به وزرای‬ ‫محترمی که موفق شدند اعتماد مجلس شورای اسالمی را کسب کنند و ارا‬ ‫قبولی را به دست بیاورند‪ ،‬تبریک عرض کنم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬این امانت را ملت به ما سپرده اند تا بتوانیم کشور‬ ‫را اداره کنیم و شکر این امانتداری ان است که در وهله اول این نعمت را‬ ‫به خوبی بشناسیم و سپس بدانیم که این نعمت از جانب خداوند است‪.‬‬ ‫همچنین باید بدانیم که در کجا باید از این نعمت استفاده کنیم و باید از‬ ‫خداوندمتشکرباشیم‪.‬رئیسیافزود‪:‬مابایدامانتدارنعمتیباشیمکهخداوند‬ ‫به این دولت مرحمت کرده است‪ .‬همکاران ما نباید شب و روز بشناسند‪،‬‬ ‫باید با همه وجود نیروهای خوب‪ ،‬ارزشمند و کارامد را به کار بگیرند و برخی‬ ‫عقب ماندگی ها در برخی از حوزه ها وجود دارد که ما باید ان را جبران کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬ما در برخی از حوزه ها عقب ماندگی جدی داریم که این‬ ‫عقب ماندگی باید جبران شود و مردم باید احساس پیشرفت و اجرای عدالت‬ ‫کنند‪ .‬مردم باید احساس کنند که عدالت در سخن نیست‪ .‬ما باید نشان‬ ‫دهیم که به نام نظام مقدس جمهوری اســامی و دولت اسالمی مصمم‬ ‫هســتیم که عدالت را اجرا کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید بدانیم که هر اقدامی‬ ‫را در جــای خودش انجام دهیم‪ .‬ما باید در این باره روی یک چارچوبی با‬ ‫یکدیگر توافق کنیم و بهترین مالک برای اجرای عدالت‪ ،‬اجرای قانو ن است‬ ‫و حقیقتاً قانونمداری باید یک اصل مهم قرار داده شود و باید برای اجرای‬ ‫قانون تالش شود‪ .‬اگر در جایی قانون ضعیف است و یا ابهام دارد‪ ،‬باید برای‬ ‫اصالح ان تالش شود‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬قانونگرایی با انقالبی گری‬ ‫سازگار است و حضرت امام (ره) فرمودند که نیروهای انقالبی ما قانونمدار‬ ‫هستند و قانونمداران ما با روحیه انقالبی قانون را اجرا می کنند‪ .‬ما در نظام‬ ‫والیت فقیه هیچ بُن بستی نداریم و مقام معظم رهبری نسبت به همه امور‬ ‫کشور مسلط و اشنا هستند و سازوکارهایی هم ظرف این مدت ایجاد شده‬ ‫میانبر‬ ‫تا ما بُن بست نداشته باشیم‪ .‬حتی در جایی که الزم است به صورت ُ‬ ‫عمل کنیم‪ .‬در میانبر عمل کردن ما هم باز قانون وجود دارد به نحوی که‬ ‫بتوانیم کارهایی را که اقتضای سرعت دارد‪ ،‬سریعاً انجام شود‪.‬‬ ‫رئیســی ادامه داد‪ :‬ما گرفتار دیوانساالری و نوعی از پیچیدگی های اداری‬ ‫نباید شویم‪ .‬البته انضباط اداری الزم است‪ ،‬اما نباید گرفتار پیچیدگی های‬ ‫اداری شویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬انتظار مردم از این دولت‪ ،‬مســئله جدی مبارزه با فساد است‪.‬‬ ‫وزرا در حوزه های مختلف باید منافذ فسادخیز را بشناسند‪ ،‬تالش کنند‬ ‫تا بسترهای فسادزا را اصالح کنند تا ما هر روز در کشور شاهد بروز یک‬ ‫موضوع و یا ساختن یک پرونده و یا مسئله جدیدی در کشور نباشیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور ادامه داد‪ :‬به ویژه در جایی که دولت می خواهد امتیازی به‬ ‫بخش خصوصی دهد و در جاهایی که قرار اســت مجوز صادر شود‪ ،‬باید‬ ‫حساســیت ها بیشتر باشد و سازوکاری را به لحاظ مقررات تعریف کرد و‬ ‫افرادی را باید در این بخش ها گذاشت که افرادی مناسب باشند‪.‬‬ ‫رئیسی تاکید کرد‪ :‬مسئله مبارزه با فساد و فسادستیزی به این صورت است‬ ‫که ما بسترهای فسادزا را بشناسیم‪ .‬مقام معظم رهبری در سال ‪ ،۸۰‬پیامی‬ ‫‪ ۸‬ماده ای دادند و وظایف قوا و دستگاه های مختلف تعیین شده و پیش روی‬ ‫ما اســت‪ .‬ایشان در این پیام و در بخش وظایف دولت فرمودند که اصالح‬ ‫سازوکارهای فسادزا در دستور کار قرار گیرد‪ .‬این کار را باید انجام دهیم تا‬ ‫شاهد بروز فساد و تولید پرونده نباشیم‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بنده به مردم قول‬ ‫داده بودم که در روز اغاز دولت به دولتمردان و مســئوالن تاکید کنم که‬ ‫مبارزه با فساد و رانت پیگیری شود‪ .‬در جاهایی که رانت وجود دارد‪ ،‬حتماً‬ ‫باید شناسایی شود و ما دستورالعملی صادر کردیم که ان شاءاهلل به وزرا ارائه‬ ‫می شود تا با تالش‪ ،‬بسترهای فساد را اصالح شود‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪:‬‬ ‫مسئله ساخت یک میلیون مسکن در هر سال نیز از جمله وعده هایی بود‬ ‫که به مردم دادیم و ان شاءاهلل وزیر راه و شهرسازی با حساسیت و جدیت‬ ‫ایــن موضوع را دنبال خواهد کرد تا این وعده در میدان عمل تحقق پیدا‬ ‫کند‪ .‬ما باید دولت صادق الوعده ای باشیم و در نگاه مردم باید اینگونه باشد‬ ‫که این دولت هر حرفی که زد‪ ،‬قرار است اجرا کند نه اینکه جنبه رسانه ای‬ ‫و تبلیغاتی داشته باشد‪ .‬ما به دنبال ان هستیم‪ ،‬ان چیزی را که می گوئیم‪،‬‬ ‫در عمل هم اجرا شود‪ .‬رئیسی با اشاره به ضرورت بهره گیری از تجربیات‬ ‫و عبرت های دولت های پیشین‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در فرمایشات مقام معظم‬ ‫رهبری هم این موضوع مطرح شــد‪ .‬مردم گله مندی هایی دارند و باید در‬ ‫مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی داخلی و خارجی از عبرت های دولت های پیشین‬ ‫استفاده کنیم تا مشکالت گذشتگان را تکرار نکنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬انسان‬ ‫از یک سوراخ نباید دو بار گزیده شود‪ .‬با استفاده از تجربیات گذشته نباید‬ ‫دنبال مسائلی برویم که موجب ناکامی شده است و انچه دولت ها را کامیاب‬ ‫و به اهداف نزدیک کرده است‪ ،‬باید با همه وجود دنبال کنیم‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫با اشاره به اینکه ما دو مسئله اهم در کنار مسائل مهم داریم‪ ،‬گفت‪ :‬یک‬ ‫مســئله کرونا است که همه دستگاه ها باید برای مهار کرونا تالش کنند‪.‬‬ ‫البته محور وزارت بهداشت و درمان است اما سایر بخش ها و دستگاه ها هم‬ ‫باید کمک کنند‪ .‬امروز نیروهای مسلح هم کمک می کنند و بخش های‬ ‫مختلف کشور دست به دست هم دادند اما معتقدیم انچه انجام شده الزم‬ ‫اما کافی نیست‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪ :‬ما باید موفق شویم در زمان کوتاه مسئله‬ ‫واکسیناسیون و سالمت را در کشور تضمین کنیم که نیاز به کار مضاعف‬ ‫دارد‪ .‬انچه انجام شده خوب بوده اما حتماً کافی نیست‪ .‬ما باید در این زمینه‬ ‫فعال ظاهر شویم و نباید منفعل باشیم‪ .‬نباید ببینیم که خیز بعدی چه‬ ‫زمانی می اید‪ .‬حتماً باید پیشگیری و پیش بینی های الزم انجام شود تا به‬ ‫شرایط غالب شویم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مســئله کرونا امروز مردم را رنج می دهد‪ .‬بنده بعد از زیارت‬ ‫مرقد امام و شهدای دولت‪ ،‬امروز به سراغ کارکنان سازمان بهشت زهرا (س)‬ ‫هم رفتم‪ .‬انها هر روز با تعداد زیادی از خانواده های مصیبت دیده مواجه‬ ‫هستند‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬شرایط ویژه ای است و به کار شبانه روزی نیاز است‪.‬‬ ‫ضمن تشکر از کادر درمان در سراسر کشور‪ ،‬باید کار متفاوت و تحولی انجام‬ ‫شــود‪ .‬مخبر کار خوبی برای واردات واکسن و افزایش تولید داخل انجام‬ ‫داده اســت و این کار با جدیت دنبال می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مبالغ واردات‬ ‫واکسن هم تامین شده است و باز هم تامین خواهد شد‪ .‬مسئله کرونا باید با‬ ‫جدیت دنبال شود‪ .‬وزارت خارجه هم باید در این زمینه جدیت داشته باشد‬ ‫و رایزنی های الزم جهت واردات واکسن انجام دهد‪ .‬بخش های رسانه ای و‬ ‫اقناع ساز هم مهم است که افکار عمومی را اقناع کنند تا دستورالعمل ها‬ ‫رعایت شود‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬ما در استانه بازگشایی مدارس هستیم که کار‬ ‫ویژه می طلبد و اقناع ســازی خاصی را الزم دارد و اقدامات و تمهیداتی را‬ ‫می طلبد که باید انجام شود‪ .‬رئیس جمهور همچنین با بیان این که معیشت‬ ‫مردم‪ ،‬مهار گرانی و تورم هم از اولویت های دولت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مردم‬ ‫انتظار دارند که ما در این زمینه ارام ننشینیم‪ .‬شرایط تحریم و فشارها وجود‬ ‫دارد اما ما می توانیم مشــکالت را حل کنیم و باید مردم را هم مشارکت‬ ‫دهیم‪ .‬هر جا مردم به میدان امدند و مشارکت کردند چون جنگ‪ ،‬مشکالت‬ ‫حل شده است‪ .‬مردم امادگی دارند که به این دولت به هر شکلی کمک‬ ‫کنند‪ .‬وی خطاب به وزرا‪ ،‬گفت‪ :‬باید با نگاه به مشارکت مردمی راهکارهایی‬ ‫را بیاندیشید و باید از افکار نخبگانی کمک بگیرید تا از شرایط فعلی عبور‬ ‫کنیم‪ .‬همچنین باید در حوزه های خود یک گزارش دقیقی از وضعیت فعلی‬ ‫تهیه کنید‪ .‬ما نیازمند یک گزارش شــناخت واقعی هستیم و باید وضع‬ ‫موجود دستگاه ها کام ً‬ ‫ال ترسیم شود و بعد به سمت اجرای برنامه حرکت‬ ‫کنید‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬ما تاکنون هر روز صبح جلساتی با جمعی از همکاران‬ ‫داشتیم‪ .‬معاون اول بنده هماهنگ کننده بخش های اقتصادی دولت است و‬ ‫هر بخشی باید وظایف خودش را انجام دهد‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است یکی از امکاناتی‬ ‫اســت که رهبر معظم انقالب ایجاد کردند تا دولت دچار بن بست نشود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با شروع کار محسن رضایی‪ ،‬شورای عالی هماهنگی اقتصادی را فعال‬ ‫می کنیم تا از این وضعیت برون رفت داشته باشیم‪ .‬ستاد اقتصادی دولت‬ ‫هم فعال می شود‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬با روحیه جهادی و بسیجی‬ ‫کارها باید دنبال شود‪ .‬شما وزرا هم در عمل اثبات کنید که در کوتاه مدت‬ ‫می توان اقداماتی را انجام داد‪.‬‬ ‫رئیســی اظهار داشت‪ :‬شــنبه خدمت رهبر معظم انقالب می رسیم و از‬ ‫رهنمودهای ایشان بهره می بریم‪ .‬برای دولت نکاتی که ایشان می فرمایند‪،‬‬ ‫بسیار اهمیت دارد تا در مسیری که الزم است‪ ،‬کار را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫امیرعبداللهیان‪:‬‬ ‫مذاکره ای که نتایج عملی داشته‬ ‫باشد برای ایران قابل قبول است‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی گفت‪ :‬برای ایران مذاکره ای که‬ ‫نتایج ملموس و عملی داشته باشد و همراه با تامین حقوق‬ ‫و منافع مردم باشد‪ ،‬قابل قبول است‪.‬‬ ‫در تماس تلفنی امــروز «جوزف بــورل» نماینده عالی‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپایی با حسین امیر عبداللهیان‬ ‫وی ضمن تبریک انتخاب وزیر امور خارجه کشــورمان‪،‬‬ ‫امادگــی اتحادیه اروپایی برای گســترش همکاری ها با‬ ‫کشــورمان را اعالم و اعزام نماینده عالــی اتحادیه برای‬ ‫مراس م تحلیف ریاســت جمهوری اسالمی ایران را نشان‬ ‫دهنده عزم اتحادیه در این زمینه دانست‪.‬‬ ‫بورل با اشــاره به نقش اتحادیه به عنوان هماهنگ کننده‬ ‫«برجــام» و گفتگوهای وین‪ ،‬مراتــب امیدواری اتحادیه‬ ‫اروپایی برای اســتقرار هر چه زودتر دولت جدید و اعالم‬ ‫تاریخ مورد نظر تهران برای نشســت بعدی وین را مورد‬ ‫تاکید قرار داد‪ .‬حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگوی‬ ‫تلفنی تعهد تهران به گفتگو و تعامل سازنده در چارچوب‬ ‫دیپلماسی متوازن را مورد تاکید قرار داد و از مذاکرات به‬ ‫عنوان ابزار دیپلماسی یاد کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪:‬برای ایران مذاکره ای که نتایج ملموس و‬ ‫عملی داشته باشد و همراه با تامین حقوق و منافع مردم‬ ‫باشد‪ ،‬قابل قبول است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشــورمان قانــون مصوب مجلس در‬ ‫خصوص مسائل هسته ای را برای دولت ایران الزم االجر‬ ‫دانســت و افزود‪ :‬در هر مذاکره ای باید اقدام واقعی طرف‬ ‫های مقابل برجامی به تعهداتشان محرز شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه مجلس‪:‬‬ ‫برای رفع نابسامانی ها به دولت‬ ‫کمک می کنیم‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس گفت‪ :‬مجلــس برای یاری‬ ‫رسانی به دولت جدید در رفع نابسامانی های کشور از هیچ‬ ‫کوششی دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫علی کریمــی فیروزجایی عضو هیئت رئیســه مجلس‬ ‫شــورای اسالمی با اشاره به رای اعتماد نمایندگان به ‪18‬‬ ‫وزیر پیشــنهادی دولت‪ ،‬گفت‪:‬رای اوری اکثریت وزرای‬ ‫پیشنهادی در مجلس نشان از عزم مجلس برای همکاری‬ ‫و همگرایــی با دولــت برای برون رفت از مشــکالت در‬ ‫کمترین زمان است‪.‬‬ ‫وی بیــان اینکه نمایندگان مجلس بــرای برون رفت از‬ ‫مشکالت اقتصادی تمام همکاری های الزم در چارچوب‬ ‫قانون را با دولت خواهند داشــت‪ ،‬افزود‪:‬پس از تشــکیل‬ ‫کابینه دولت ســیزدهم هیچ عذری برای الینحل ماندن‬ ‫مشکالت پذیرفتنی نیست و مجلس نیز با حداکثر توان‬ ‫بر نحوه اجرایی شدن قول های وزرا نظارت خود را انجام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫نماینــده بابل در مجلس با تاکیــد براینکه دولت جدید‬ ‫همزمان با چاره اندیشــی برای گشایش های اقتصادی و‬ ‫معیشــتی باید کار اوار برداری از خسارت های هنگفت و‬ ‫غیر قابل باور مدیریت ‪8‬سال گذشته را به انجام برساند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬البته برنامه های ارائه شده وزیران جوان و انقالبی‬ ‫برای حل مشکالت اقتصادی کشور قوی و چاره ساز است‬ ‫که امیدواریم هرچه ســریعتر این برنامه ها عملیاتی شود‬ ‫تا شاهد بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم باشیم‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس از روند جدید همگرایی مجلس‬ ‫با دولت سیزدهم از هفته اینده خبر داد و افزود‪ :‬مجلس‬ ‫با تشکیل کمیسیون های مشترک و شناسایی مشکالت‬ ‫‪،‬دولت را در تمامی بخش های مورد نیاز از طریق تصویب‬ ‫قانون و ارائه نظرات مشورتی یاری خواهد داد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون امــوزش و تحقیقات مجلــس با بیان‬ ‫اینکه مجلــس با رای حداکثری به وزیران پیشــنهادی‬ ‫رئیس جمهور گام بلندی برای همگرایی با دولت برای رفع‬ ‫سریع مشکالت برداشت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دولت برای برون‬ ‫رفت از مشکالت با کمبود قانون مواجه نیست اگر هم در‬ ‫جایی خالء قانونی وجود داشته باشد مجلس این امادگی‬ ‫را دارد با برطرف کــردن نیازهای دولت گام های بلندی‬ ‫برای برون رفت از مشکالت در کنار دولت بردارد‪ .‬مجلس‬ ‫برای یاری رســانی به دولت جدید در رفع نابسامانی های‬ ‫کشور از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫فراهم شدن امکان شماره گذاری‬ ‫و تعویض اینترنتی پالک‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا که در ســال های اخیر‬ ‫هوشمندســازی ارائه خدمات و برنامه ریزی برای کاهش‬ ‫مراجعات حضوری را جــزو اولویت های اصلی خود قرار‬ ‫داده‪ ،‬در ماه هــای اخیــر اجرای طــرح تعویض پالک و‬ ‫شــماره گذاری اینترنتی را در دو مرکز اغاز کرده اســت؛‬ ‫موضوعی که رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫پلیس راهور ناجا به تشریح جزئیات ان پرداخته است‪.‬‬ ‫ســرهنگ علی محمدی با بیان اینکه هوشمندســازی‬ ‫خدمات پلیسی یکی از اولویت های اصلی رییس پلیس‬ ‫راهور ناجا است‪ ،‬گفت‪ :‬در همین راستا نیز طرح نوبت دهی‬ ‫اینترنتی برای دریافت خدمات شــماره گذاری و تعویض‬ ‫پــاک در تمامی مراکز شــماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫به اجرا درامده و مدتی اســت که طرح شماره گذاری و‬ ‫تعویض پالک اینترنتی در دو مرکز اجرا شده و به زودی‬ ‫گسترش پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه در حال حاضر خدمــات مربوط به‬ ‫شــماره گذاری اینترنتی در مرکز شماره گذاری و تعویض‬ ‫پالک خاوران در شرق تهران و مرکز میثم در غرب تهران‬ ‫ارائه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای این طرح بین ‪ ۸۵‬تا‪ ۹۰‬درصد‬ ‫فرایند مربوط به شماره گذاری و تعویض پالک خودروها‬ ‫به شکل اینترنتی انجام می شود و تنها اقدامات مربوط به‬ ‫بازدید اصالت خودرو از سوی کارشناسان و پالک کوبی یا‬ ‫فک پالک به صورت حضوری است که البته در این بخش‬ ‫نیز حتی نیازی به پیاده شدن از خودرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور‬ ‫ناجا ادامه داد‪ :‬در نهایت نیز سند جدید خودرو چاپ و به‬ ‫مالک تحویل داده می شود که تمام این فرایند در عرض‬ ‫مدت زمانی حدود ‪ ۱۰‬دقیقه انجام می شود‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه طــی روزهای اینده این طرح در‬ ‫اصفهان نیز اجرا خواهد شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬طی برنامه ریزی‬ ‫های انجام شده به زودی اجرای این طرح در دیگر استان‬ ‫ها نیز عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره نحوه اخذ نوبت برای دریافت خدمات اینترنتی‬ ‫شماره گذاری و تعویض پالک نیز به ایسنا گفت‪ :‬برای این‬ ‫اقدام شهروندان باید به سایت راهور ‪ ۱۲۰‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫در بخش خدمات این سایت دو گزینه مربوط به خدمات‬ ‫شماره گذاری و تعویض پالک وجود دارد که یکی مربوط‬ ‫به نوبت دهی اینترنتی است و دیگری سامانه نقل و انتقال‬ ‫اینترنتی خودرو اســت که شــهروندان با مراجعه به ان‬ ‫می توانند نسبت به ثبت نام و انجام فراِیند انالین مربوط‬ ‫به تعویض پالک اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور‬ ‫ناجا با بیان اینکه اجرای این طرح تاثیر زیادی بر کاهش‬ ‫میزان مراجعات به مراکز شماره گذاری و تعویض پالک‬ ‫خواهد گذاشــت‪ ،‬گفت‪ :‬سرعت ارائه خدمات نیز افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫شنبه ‪ 6‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪549‬‬ ‫عالمه حکیمی از تواناترین شاعران ذواللسانین بود‬ ‫محمد جواد گودینی‪ ،‬مترجم و پژوهشگر تاریخ اسالم و استاد‬ ‫حوزه و دانشگاه|‬ ‫اســتاد محمد رضا حکیمی دانشمندی سترگ‪ ،‬متفکری واالمقام و‬ ‫نویسنده ای تاثیرگذار بوده که نوشته های ذی قیمتی در زمینه های‬ ‫ادبی‪ ،‬فلسفی‪ ،‬علوم و معارف اسالمی از خود به یادگار گذاشته است‪.‬‬ ‫مرحوم عالمه حکیمی که به فیلســوف عدالت نیز شــهرت داشته‪،‬‬ ‫دروس حوزوی را در شــهر مقدس مشهد طی کرد و به مدارج عالی‬ ‫علمی دست یافت‪ .‬وی موفق شد از محضر اساتید گرانقدری همچون‬ ‫محمد تقی ادیب نیشــابوری‪ ،‬شیخ مجتبی قزوینی خراسانی‪ ،‬سید‬ ‫محمدهادی میالنی‪ ،‬احمد مدرس یزدی‪ ،‬اسماعیل نجومیان و‪ ...‬بهره‬ ‫گیرد و در ادامه خود نیز که از استعدادی واال برخوردار بود‪ ،‬به درجه‬ ‫اجتهاد نائل امد‪.‬‬ ‫وی اگر چه با کتاب مشهور «الحیاه» شناخته می شود‪ ،‬اما نوشته های‬ ‫ارزشمندی در زمینه های مختلف علمی و ادبی از خود به یادگار نهاده‬ ‫اســت‪ .‬همانند‪ :‬خورشید مغرب (اثری جاودان در شناخت امام عصر‬ ‫(عج) و بررســی نگرش ادیان دیگر به موضــوع موعود اخر الزمان)‪،‬‬ ‫ادبیات و تعهد در اسالم (کتابی ارزنده که با قلم عالمانه مرحوم استاد‬ ‫تدوین شــده و از نوشته های ارزشمند ادبیات متعهد به زبان فارسی‬ ‫محسوب می شــود)‪ ،‬بعثت‪ ،‬غدیر‪ ،‬عاشــورا‪ ،‬مهدی (عج)‪ ،‬امامت در‬ ‫عینیت جامعه‪ ،‬جامعه سازی قرانی‪ ،‬دانش مسلمین‪ ،‬مکتب تفکیک‪،‬‬ ‫بیدارگران اقالیم قبله‪ ،‬اجتهاد و تقلید در فلسفه و‪...‬‬ ‫مرحوم حکیمی از معدود دانشمندانی بود که در چندین رشته علمی‬ ‫بــه مطالعاتی ژرف پرداخت و اثار علمــی ارزنده ای را در زمینه های‬ ‫ادبیات‪ ،‬علوم حدیث‪ ،‬فلسفه‪ ،‬تاریخ علم و تمدن و‪ ...‬را از خود برجای‬ ‫نهاد‪ .‬به باور نگارنده این سطور‪ ،‬تنها نمونه دیگری که می توان در این‬ ‫طــراز از دانش و خدمت علمی و تنــوع در مطالعات و پژوهش های‬ ‫علمی یافت‪ ،‬مرحوم عالمه محمد تقی جعفری (دوست و یار قدیمی‬ ‫استاد حکیمی) است که وی نیز همانند استاد فقید‪ ،‬دانشمندی ذی‬ ‫فنون بوده و در چندین رشــته علمی تخصص داشته است‪ .‬مرحوم‬ ‫علی شریعتی نیز که از مراتب علمی استاد حکیمی اگاه بود‪ ،‬وی را به‬ ‫عنوان وصی خویش که حق دخل و تصرف در اثار قلمی اش را دارد‪،‬‬ ‫معرفی کرد‪ .‬قلم مرحوم حکیمی‪ ،‬منحصر به فرد بود و گویای عمق‬ ‫اشراف وی بر ادبیات فارسی و واژگان و تعابیر فارسی‪.‬‬ ‫اســتاد حکیمی در ادبیات عربی نیز دستی داشته و از سرایندگان‬ ‫ذواللسانین ذولسانین محسوب می شود که به دو زبان فارسی و عربی‬ ‫شعر سروده و در بدیعیه «دموع علی سفح» (اشک هایی بر کوهسار)‪،‬‬ ‫مراتب دلدادگی اش به امام زمان (عج) را اشکار ساخته و در ان سروده‬ ‫زیبا و دلنشین‪ ،‬ظهور حضرت مهدی (عج) را زمینه ساز جریان عدالت‬ ‫در جامعه توصیف می کند؛ عدالتی که تحقق ان هدف ارمانی جامعه‬ ‫توحیدی و یکی از اهداف پیامبران الهی در عرصه اجتماعی بوده است‪.‬‬ ‫در پایان این نوشــتار‪ ،‬رحلت دانشــمند بزرگ جهان تشیع مرحوم‬ ‫محمد رضــا حکیمی را به همه دوســتداران علم‪ ،‬فرهنگ و تمدن‬ ‫تســلیت گفته و از خداوند بلند مرتبه درجات عالی را برای ان استاد‬ ‫ارجمند خواستارم‪.‬‬ ‫لزوم تسهیل کار با چک در سامانه صیاد‬ ‫کاهش ورود پرونده «چک برگشتی» به قوه قضائیه‬ ‫در ســال های نه چندان دور‪ ،‬صدور چک بالمحل موجب افزایش‬ ‫ورود پرونــده مطالبه وجه چک به قوه قضائیه شــده بود اما قانون‬ ‫جدید چک از طریق ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد‪ ،‬با‬ ‫نظارت بر روند صدور دسته چک‪ ،‬از صدور چک بالمحل جلوگیری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫«چک برگشتی» همواره از دالیل ایجاد مشکل در بازار کسب و کار‬ ‫محسوب می شود‪ .‬هر چک برگشتی‪ ،‬عالوه بر ایجاد مشکل برای‬ ‫صاحبان کســب و کار‪ ،‬برای نهادها و بخش های مختلف کشور از‬ ‫جمله دستگاه قضایی نیز مشکل ایجاد می کند‪ .‬مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬از جمله پیامدهای چک برگشتی در سال های‬ ‫نه چندان دور کشور بوده است‪.‬‬ ‫طبق گــزارش مرکز پژوهش های مجلس در ســال‪ 1395‬تحت‬ ‫عنوان پایش محیط کســب و کار ایران از نظر فعاالن اقتصادی و‬ ‫صاحبان کسب و کار‪ ،‬چک برگشتی پنجمین مانع فضای کسب و‬ ‫کار شناخته شد‪ .‬این در حالی است که عوامل دیگر از جمله تحریم‬ ‫ های بین المللی‪ ،‬بی ثباتی در قیمت مــواد اولیه و عرضه کاالهای‬ ‫قاچاق در بازار‪ ،‬در جایگاه های پایین تری قرار داشتند‪.‬‬ ‫تاثیر چک برگشتی بر افزایش پرونده های ورودی به قوه قضائیه‬ ‫در یک نشســت خبری در سال ‪ ،1395‬حجت االسالم شهریاری‪،‬‬ ‫رئیس وقت مرکز امار و فناوری قوه قضائیه‪ ،‬با اشاره به ‪ 10‬خواسته‬ ‫اول کشور‪ ،‬چک برگشتی را به عنوان دومین عامل ورود پرونده به‬ ‫قوه قضائیه معرفی کرد! بنابراین‪ ،‬حجــم باالی ورود پرونده چک‬ ‫برگشتی به قوه قضائیه عملکرد این دستگاه را نیز تحت تاثیر قرار‬ ‫می داد‪ .‬مشــکالت چک برگشتی در همین جا متوقف نشد‪ .‬سید‬ ‫اسداهلل جوالیی‪ ،‬مدیرعامل وقت ستاد دیه کشور‪ ،‬در سال‪ 1397‬در‬ ‫مصاحبه هایی بیان کرد که در این سال‪95 ،‬درصد زندانیان جرائم‬ ‫غیرعمد را محکومان مالی تشــکیل می دادند و بیش از ‪95‬درصد‬ ‫از زندانیان زن محکوم مالی‪ ،‬به دلیل چک برگشــتی محکوم شده‬ ‫بودند!‬ ‫بنابراین اگر در فرایند صدور چک تجدیدنظر صورت نمی گرفت و‬ ‫قانون چک جهت جلوگیری از صدور چک بالمحل اصالح نمی شد‪،‬‬ ‫فضای کشور دچار مشکالت گسترده تری می شد‪.‬‬ ‫نقش قانون جدید چک در جلوگیری از صدور چک بالمحل‬ ‫با اصالح قانون صدور چک در سال‪ ،1397‬صدور دسته چک برای‬ ‫متقاضیان با دقت و جدیت بیشــتری تحت کنترل قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫قانون جدید چک‪ ،‬صدور دسته چک در بانک مرکزی متمرکز شد‬ ‫که تا افراد دارای ســابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده یا افراد‬ ‫ورشکســته نتوانند از بانک ها دســته چک دریافت کنند و چک‬ ‫بکشند‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در قانون جدید چک‪ ،‬روند رســیدگی به پرونده های‬ ‫چک برگشتی در قوه قضائیه نیز با سرعت بیشتری اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫بدین صورت که اگر چک برگشت بخورد‪ ،‬دارنده چک می تواند با‬ ‫تقاضای دریافت مبلغ موجود در حساب صادرکننده از بانک‪ ،‬برای‬ ‫مابقی مطالبه خود درخواســت گواهی عدم پرداخت کند و بدین‬ ‫صورت‪ ،‬روند صدور اجرائیه تسریع می یابد‪.‬‬ ‫البته ناگفته نماند که در قانون جدید چک‪ ،‬برای صادرکننده چک‬ ‫بالمحل نیز محدودیت هایی در نظر گرفته شده است‪ .‬از جمله این‬ ‫محدودیت ها می توان به عدم افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی‬ ‫جدید و مسدودی تمامی حساب های بانکی به اندازی کسری مبلغ‬ ‫چک اشاره کرد‪.‬‬ ‫حسن نوروزی‪ ،‬نائب رئیس کمیسیون قضائی مجلس در گفت وگو‬ ‫با تســنیم در مورد تاثیر قانون جدید چک بر کاهش پرونده های‬ ‫ورودی به دستگاه قضائیه گفت‪ :‬زمانی که قانون جدید چک تصویب‬ ‫شد‪ ،‬می دانستیم که این قانون به صورت ریشه ای و دقیق‪ ،‬جلوی‬ ‫فساد و افزایش پرونده ها را می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با اشــاره به ضرورت تصویب قانون جدید چک افزود‪:‬‬ ‫کمیسیون ما به دنبال برطرف کردن علل ریشه ای پرونده‪ -‬سازی های‬ ‫گوناگون از قبیل جعل چک‪ ،‬برگشت چک و کالهبرداری از طریق‬ ‫چک بود که در ســال های اخیر‪ ،‬به واسطه ناکارامدی قانون قبلی‬ ‫صدور چک ایجاد شده و مشکالتی را برای کشور به وجود اورده بود‪.‬‬ ‫مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانی هایشهریکشور‪:‬‬ ‫رانندگان سرویس مدارس جزء جامعه هدف‬ ‫واکسیناسیونکروناهستند‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری‬ ‫کشــور گفت‪ :‬رانندگان ســرویس مدارس‬ ‫که توسط شــهرداری ها تایید شده اند‪ ،‬جزء‬ ‫جامعه هدف واکسیناسیون کرونا هستند‪.‬‬ ‫مرتضی ضامنی افزود‪ :‬هماهنگی های الزم‬ ‫برای ثبت نام رانندگان ســرویس مدارس‬ ‫برای سال تحصیلی جدید توسط شهرداری‬ ‫ها انجام شده است و این افراد در گروه حمل‬ ‫و نقل عمومی قرار دارند و بر اســاس اعالم‬ ‫وزارت بهداشت رانندگان سرویس مدارس‬ ‫نیز برای تزریق واکسن کرونا در اولویت قرار‬ ‫گرفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ثبت نام رانندگان‬ ‫سرویس مدارس برای سال تحصیلی جاری‬ ‫توسط شهرداری های شهرها انجام می شود‪،‬‬ ‫اما هنوز اموزش و پرورش برای بازگشــایی‬ ‫مدارس اعالم نظر نکرده اســت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور گفت‪:‬‬ ‫فراخوان و ثبت نام شرکت های حمل و نقل‬ ‫درون شهری دانش اموزی بر بستر سامانه‬ ‫سپند (سامانه پایش ناوگان دانش اموزی)‬ ‫از ‪ ۱۲‬مــرداد ‪ ۱۴۰۰‬اغــاز شــد‪ .‬ضامنی‬ ‫گفت‪ :‬در اجرای ماده ‪ ۵‬دستورالعمل اجرایی‬ ‫ایین نامه حمل و نقل دانش اموزی مصوب‬ ‫هیات وزیران به منظور ساماندهی‪ ،‬مدیریت‬ ‫و نظارت مســتمر بر عملکرد دستگاه های‬ ‫متولّی‪ ،‬اســتفاده والدین و همچنین امکان‬ ‫پایش برخط اطالعات‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۹۷‬در‬ ‫کارگروه ماده ‪ ۱۹‬تصویب و توسط سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور و به تبع‬ ‫ان اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور‬ ‫سامانه پایش ناوگان دانش اموزی «سپند»‬ ‫ایجاد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس مصوبات‬ ‫و دستورالعمل های حمل ونقل دانش اموزی‬ ‫تنها ســامانه مجاز برای ثبــت نام از دانش‬ ‫اموزان و رانندگان‪ ،‬سامانه سپند به نشانی‬ ‫‪ WWW.IRTUSEPAND.IR‬است‪.‬‬ ‫اما انچه که موجب می شــود تا امــار پرونده های مربوط به چک‬ ‫برگشــتی ورودی به قوه قضائیه کاهش یابد‪ ،‬نظارت بانک مرکزی‬ ‫بــر فرایند انجام معامــات از طریق چک و پیشــگیری از صدور‬ ‫چک بالمحل اســت‪ .‬الزام کاربران چک های جدید به ثبت و تائید‬ ‫اطالعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی‪ ،‬امکان این نظارت را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫تکلیف بانک مرکزی در تسهیل کار با چک‬ ‫از جمله ســازوکارهای نو در قانون جدید چک که موجب افزایش‬ ‫اعتبار چک ها و کاهش پرونده های مطالبه وجه چک می شــود‪،‬‬ ‫لزوم ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی است؛‬ ‫ثبت اطالعات چک موجب می شود تا تمام معامالت از طریق چک‪،‬‬ ‫تحت نظر بانک مرکزی قرار گیرد و احتمال متضرر شدن صاحبان‬ ‫کسب و کار و در نتیجه تولید پرونده در قوه قضائیه کاهش یابد‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به تاثیراتــی که قانون جدید چک بر روند صدور‬ ‫دســته چک و پیشگیری از صدور چک بالمحل دارد‪ ،‬الزم است تا‬ ‫تسهیل ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد برای صاحبان‬ ‫کســب و کار صورت بگیرد زیرا برخی از صاحبان کسب و کار در‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬با فرایند ثبت و تائید اطالعات چک در سامانه صیاد‬ ‫دچار مشکل شــده اند‪ .‬در جهت حل این مشکالت‪ ،‬فراهم شدن‬ ‫امکان ثبت و تائید چک در سامانه صیاد از طریق اتصال خودپردازها‬ ‫به سامانه صیاد می تواند مشکل گشا باشد‪.‬‬ ‫در همین راســتا‪ ،‬حسن نوروزی نائب رئیس کمیسیون قضائی در‬ ‫مورد الزامی بودن تســهیل فرایند ثبت و تائید اطالعات چک در‬ ‫سامانه صیاد توســط بانک مرکزی متذکر شد‪ :‬بانک مرکزی باید‬ ‫برای تسهیل دسترسی مردم به سامانه صیاد هر چه سریعتر اقدام‬ ‫کند و امکان ثبت‪ ،‬تائید‪ ،‬استعالم و انتقال چک از طریق خودپرداز‬ ‫و پیامک را برای مردم فراهم کند‪.‬‬ ‫نوروزی یاداور شد‪ :‬اگر بانک مرکزی در ایجاد اتصال بین خودپرداز‬ ‫و ســامانه صیاد‪ ،‬جهت ایجاد امکان ثبــت و تائید اطالعات چک‪،‬‬ ‫کم کاری کند‪ ،‬مجلس پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران اعالم کرد‬ ‫اغاز مرحله دوم واکسیناسیون‬ ‫کارگران میادین میوه و تره بار‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران با‬ ‫اعالم اینکه مرحله اول واکسیناسیون بخشی از کارگران‬ ‫میادین و بازارهای میوه و تره بار به پایان رسیده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از صبح امروز مرحله دوم واکسیناسیون کارگران‬ ‫میادین و بازارها اغاز می شود‪.‬‬ ‫سیدسعیدرادباتاکیدبراینکهازنخستینروزهایاعالم‬ ‫وجود ویروس کرونا در کشور‪ ،‬سازمان مدیریت میادین‬ ‫به منظور حفظ جان شهروندان و کارگران و کارکنان‬ ‫خود‪ ،‬در اجرای دستورالعمل های بهداشتی پیشگام بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به مراجعه گسترده شهروندان به‬ ‫‪ 262‬میدان و بازار میوه و تره بار‪ ،‬واکسیناسیون کارگران‬ ‫برای کاهش احتمال ابتال و انتقال بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت‪ .‬وی با اشاره اینکه‬ ‫کارکنان و کارگــران میادین و بازارهای میوه و تره بار‬ ‫از کمترین تعطیالت در طول سال برخوردار هستند و‬ ‫حتی در تعطیالت کرونایی نیز مشغول خدمات رسانی‬ ‫به شهروندان هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حفظ سالمتی و جان‬ ‫کارکنان و کارگــران میادین و بازارهای میوه و تره بار‬ ‫یکی از مهم ترین دغدغه های ما محسوب می شود که‬ ‫امیدواریم با انجام مرحله دوم واکسیناسیون این دغدغه‬ ‫تا جای ممکن برطرف شود‪ .‬راد با بیان اینکه میادین‬ ‫و بازارهــای میوه و تره بار در تامیــن ارزاق و مایحتاج‬ ‫روزانه شهروندان از اهمیت و نقش ویژه ای برخوردارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تدابیر و تمهیدات الزم اتخاذ شده است تا‬ ‫در جریان واکسیناسیون کارگران و کارکنان میادین و‬ ‫بازارهای میوه و تره بار‪ ،‬هیچ وقفه ای در خدمات رسانی‬ ‫این مراکز به شهروندان ایجاد نشود‪ .‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت میادین شهرداری تهران با تاکید بر اینکه از‬ ‫عموم شهروندان درخواست می کنیم تا هنگام مراجعه‬ ‫به میادین و بازارهای میوه و تره بار‪ ،‬ضمن رعایت نکات‬ ‫بهداشتی و استفاده از ماسک و دستکش‪ ،‬تا جای ممکن‬ ‫فاصله فیزیکی خود را با دیگران حفظ کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این سازمان‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از‬ ‫انتشار ویروس کرونا را در میادین و بازارها انجام داده و‬ ‫انتظار ما از شهروندان عزیز‪ ،‬همراهی و همکاری بیش از‬ ‫پیش برای عبور از این روزهای دشوار است‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 662

روزنامه خوب 662

شماره : 662
تاریخ : 1400/10/27
روزنامه خوب 661

روزنامه خوب 661

شماره : 661
تاریخ : 1400/10/26
روزنامه خوب 660

روزنامه خوب 660

شماره : 660
تاریخ : 1400/10/25
روزنامه خوب 658

روزنامه خوب 658

شماره : 658
تاریخ : 1400/10/22
روزنامه خوب 657

روزنامه خوب 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/10/21
روزنامه خوب 656

روزنامه خوب 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/10/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!