روزنامه خوب شماره 548 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 548

روزنامه خوب شماره 548

روزنامه خوب شماره 548

‫چهارشنبه‪ 3‬شهریورماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪4 | 548‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 16‬محرم‪ 25 |1443‬اگوست‪2021‬‬ ‫اقدام قاطع قوه قضاییه‬ ‫و بازگشــت هفت تپه به دولت‬ ‫ابالغ حکم به طرفین‬ ‫بهای کاالها و خدمات از ابتدای سال ‪2‬برابر شده است‬ ‫ضرورت ترمیم دستمزد‬ ‫کارگران نسبت به تورم‬ ‫دبیرکل کانون انجمن هــای صنفی کارگران ‪:‬‬ ‫کارگران مشاغل پرخطر‬ ‫هنوز واکسینه نشده اند‬ ‫طهماسبمظاهری‪،‬رئیسکلاسبقبانکمرکزی‪:‬‬ ‫پرداخت‪ 200‬هزار میلیارد تومان سود سپرده به مشتریان‬ ‫در ‪ 18‬بانک بورسی‬ ‫نوسانات ارزی و پولی اخیر‬ ‫‪ 6‬بانکخصوصیدروضعیتقرمز‬ ‫طبیعیاست‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫معاونپارلمانیرییسجمهوری‪:‬‬ ‫نمایندگانبه وزیران‬ ‫پیشنهادیرایبدهند‪،‬کارهای‬ ‫زیادی بر زمین مانده است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫معاوناولقوهقضائیه‪:‬‬ ‫موضوعانتشارتصاویرزندان‬ ‫اوین در حال بررسی است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫عضوکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسدرتذکرشفاهی‪:‬‬ ‫دولتروحانیباید‪ 100‬میلیون‬ ‫دوز واکسن وارد می کرد‬ ‫شرایطصدور‬ ‫دستهچکصیادیجدید‬ ‫بهاشخاصحقوقیاسانشد بازگشت رونق به بورس در سایه‬ ‫کاهش ترس سهامداران از بازار‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫شرایط صدور دسته چک صیادی جدید به اشخاص حقوقی اسان شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 3‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪548‬‬ ‫با تغییر مقررات ناظر بر تعیین تکلیف چک های صیادی از ‪ ۱۰‬مرداد امسال‪ ،‬شرایط اعطای دسته چک جدید به اشخاص حقوقی تسهیل شد‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬بر اساس تغییرات صورت گرفته در مقررات‬ ‫ناظر بر قاعده کنترل چک های صیادی اشخاص حقوقی‪ ،‬از‪ ۱۰‬مرداد امسال اگر‪ ۸۰‬درصد چک های صادر شده توسط اشخاص حقوقی در سامانه صیاد ثبت صدور شده باشند‪ ،‬امکان تخصیص دسته چک جدید به این‬ ‫اشخاص فراهم خواهد بود‪ .‬تا پیش از این‪ ،‬بر اساس دستورالعمل اجرایی اصالحی قانون چک‪ ،‬اشخاص حقوقی و حقیقی تنها در صورتی می توانستند نسبت به دریافت دسته چک صیادی جدید اقدام کنند که ‪۸۰‬‬ ‫درصد از تعداد چک های صادره قبلی ان ها‪ ،‬توسط گیرندگان چک‪ ،‬تعیین تکلیف شده باشد‪ .‬از انجاکه این قاعده برای اشخاص حقوقی با توجه به میزان باالی چک های در گردش‪ ،‬مشکالتی را ایجاد کرده بود‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی که تعامالت بازار را با هدف رفع مشکالت احتمالی دائما رصد می کند‪ ،‬تغییری در این قاعده به وجود اورده است که بر اساس ان‪ ،‬از‪ ۱۰‬مرداد ماه سال جاری اگر‪ ۸۰‬درصد چک های صیادی اشخاص حقوقی صرفا‬ ‫در سامانه صیاد توسط صادرکننده چک ثبت صدور شده باشند‪ ،‬امکان تخصیص دسته چک جدید برای ان ها در سامانه صیاد وجود دارد و نیازی به تایید گیرنده یا وصول انها برای دریافت دسته چک جدید نیست‪.‬‬ ‫طهماسبمظاهری‪،‬رئیسکلاسبقبانکمرکزی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫سخنگویانجمنتایر‪:‬‬ ‫ناچار به افزایش قیمت تایر هستیم‬ ‫سخنگوی انجمن تایر با بیان اینکه افزایش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت‬ ‫تایر هنوز اعمال نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی قیمت مواد اولیه افزایش‬ ‫می یابد‪ ،‬افزایش قیمت تمام شده اجتناب ناپذیر است‪ .‬مصطفی‬ ‫تنها در مورد افزایش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت تایر‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫افزایش قیمت تایر مصوب شد اما هنوز اعمال نشده است زیرا‬ ‫امیدواریم که فرجی شــود تا قیمت را افزایش ندهیم‪ .‬به دلیل‬ ‫نگرانی از کاهش تقاضا افزایش قیمت را دائم عقب می اندازیم‬ ‫تا شاید راه حلی پیدا شود‪ .‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر‬ ‫افزود‪ :‬متاسفانه قیمت مواد اولیه با افزایش قیمت زیادی مواجه‬ ‫شــده است؛ به عنوان نمونه قیمت روغن که یکی از مواد اولیه‬ ‫اصلی تولید تایر است به شدت رشــد کرده است‪ .‬نرخ ارز هم‬ ‫که از اول سال تاکنون نوسان زیادی داشته است‪ .‬وقتی قیمت‬ ‫مواد اولیه افزایش می یابد قیمت تمام شده نیز با افزایش مواجه‬ ‫می شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تورم باالی ‪ ۴۰‬درصد است یعنی همه‬ ‫چیز در کشور به ســمت گرانی می روند که این موضوع مواد‬ ‫اولیه را هم شــامل می شود‪ .‬چاره ای جز افزایش قیمت نداریم‪.‬‬ ‫تنها گفت‪ :‬در حال حاضر بعضی از واحدهای تولیدی با زیان کار‬ ‫می کنند‪.‬ماکهنمی توانیمرویمحصوالتتولیدیخودسوبسید‬ ‫دهیم‪ .‬برای جبران زیــان یا باید تولید را کاهش داد یا قیمت‬ ‫را گران کرد‪ .‬سخنگوی انجمن تولیدکنندگان تایر به وضعیت‬ ‫صادرات هم اشــاره کرد و گفت‪ :‬از ســال ‪ ۹۷‬به این سو مجوز‬ ‫صادرات نداشتیم اخیرا ً در برخی از کاالها مجوز را گرفته ایم‪ .‬اگر‬ ‫صادرات انجام شود زیان ها جبران خواهد شد‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫منتهی به دست اوردن بازارهای صادراتی و بازارسازی خارجی‬ ‫سخت است‪ .‬ما بازارهای خوبی داشتیم ولی بعد از ممنوعیت‬ ‫صادرات‪ ،‬بازارهای خود را از دست دادیم‪.‬‬ ‫ضرورت ترمیم دستمزد کارگران‬ ‫بهای کاالها و خدمات از ابتدای سال ‪۲‬برابر شده است‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کاربا اشاره به اینکه مزد کارگران‬ ‫نیازمند ترمیم فوری است گفت‪ :‬ترجیحاً قبل از نیمه دوم سال‬ ‫باید جلسات شورای عالی کار برگزار شود و مقدمات ترمیم مزد‬ ‫فراهم گردد‪ .‬محمدرضا تاجیک‪ ,‬نماینده کارگران در شورای عالی‬ ‫کار ‪ ،‬درباره مشــکالت کارگران در حوزه معیشــت گفت‪ :‬مزد‬ ‫کارگران بدون تردید نیاز بــه ترمیم فوری دارد؛ ترجیحاً قبل‬ ‫از نیمه دوم سال باید جلسات شــورای عالی کار برگزار شود و‬ ‫مقدمات ترمیم مزد فراهم گردد‪ .‬وی با بیان اینکه تورم رسمی‬ ‫معیار مناسبی برای تخمین افزایش هزینه های زندگی کارگران‬ ‫نیســت ادامه داد‪ :‬تورم بسیاری از اقالم ضروری در بازه پنج ماه‬ ‫ابتدای سال‪ ،‬بیش از صد درصد بوده است؛ یعنی از ابتدای سال‬ ‫تا امروز بسیاری از کاالها و خدمات رشد دوبرابری داشته اند و در‬ ‫چنین شرایطی‪ ،‬اثرات افزایش دستمزد کارگران به طور کامل از‬ ‫میان برداشته شده است‪ .‬تاجیک با اشاره به اینکه حل بحران‬ ‫معیشت نیازمند ترمیم فوری دستمزد است گفت‪ :‬کارگران دیگر‬ ‫توان خرید نان سنگک و تخم مرغ هم ندارند و بحران معیشت و‬ ‫تغذیه خانوارهای کارگری‪ ،‬بحرانی به شدت جدی است‪ .‬ضرورت‬ ‫دارد بعد از رای اوردن وزیر‪ ,‬جلســات شورای عالی برگزار شود‪.‬‬ ‫شکاف دستمزدی ایجادشده در سال های گذشته به حدی بزرگ‬ ‫است که افزایش حقوق حتی اگر ‪100‬درصدی باشد نمی تواند‬ ‫ان را پر کند‪ .‬فاصله میان ســبد هزینه و دســتمزد دریافتی‬ ‫کارگران بسیار زیاد است‪ ،‬بنابراین حتی یک روز هم نباید تعلل‬ ‫کرد‪ ,‬ضرورت دارد وزیر کار زودتر تعیین شود و این مسئله مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ازسرگیری صادرات بنزین ایران‬ ‫به افغانستان‬ ‫طالبان عوارض واردات سوخت از ایران را ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫کاهش داد‬ ‫ایران صادرات سوخت به افغانستان را از سر می گیرد‪ .‬افغانستان‬ ‫همچنین عوارض واردات ســوخت از ایران را ‪ ۷۰‬درصد پایین‬ ‫اورده اســت‪ .‬اتحادیه صادرکننــدگان فراورده های نفت ‪ ،‬گاز‬ ‫و پتروشــیمی ایران اعالم کرد صــادرات بنزین و نفت گاز به‬ ‫افغانستان پس از درخواست از طالبان اغاز شده است‪ .‬سخنگوی‬ ‫این اتحادیه گفت‪«:‬طالبان پیام هایی بــه ایران مبنی بر ادامه‬ ‫صادرات محصوالت نفتی فرستاده است»‪ .‬وی ادامه داد تاجران‬ ‫ایرانی به دنبال به قدرت رسیدن طالبان در کابل نگران مسائل‬ ‫امنیتی هستند‪ .‬حاکمیت طالبان در افغانستان موجی از ترس‬ ‫را در میان مردم این کشــور به راه انداخته و جمعیت زیادی از‬ ‫انها از ترس خشونت و بازگشت سریع به شکل سختگیرانه تر‬ ‫قوانین اسالم شهرهای خود را ترک می کنند‪ .‬جابجایی این تعداد‬ ‫بــاال از افراد باعث باال رفتن قیمت بنزین تــا ‪ 900‬دالر در هر‬ ‫تن شده است‪ .‬دولت جدید طالبان برای مهار قیمت سوخت از‬ ‫تهران خواسته مرزها را برای تاجران باز کند‪ .‬افغانستان همچنین‬ ‫عوارض واردات سوخت از ایران را ‪ 70‬درصد پایین اورده است‪.‬‬ ‫فروش بنزین و نفت گاز بیشــتر صادرات ایران به افغانستان‬ ‫را تشــکیل می دهد‪ .‬ایران طی ‪ 12‬ماه منتهی به ماه مه سال‬ ‫جاری میالدی‪ ،‬حدود ‪ 400‬هزار تن سوخت به افغانستان صادر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نوسانات ارزی و پولی اخیر طبیعی است‬ ‫استعداد خوبی برای رشد اقتصادی سریع کشور وجود دارد‬ ‫رئیس کل اســبق بانک مرکزی نوسانات ارزی و پولی اخیر را تاحدودی طبیعی دانست و با اشاره به رشد‬ ‫اقتصادی منفی کشور طی ‪ ۸‬سال گذشته گفت‪ :‬استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود‬ ‫دارد که دولت می تواند استفاده کند‪ .‬طهماسب مظاهری‪ ،‬رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به نوسانات‬ ‫در بازارهای مالی و پولی در دو الی ســه هفته گذشــته گفت‪ :‬انچه در این مدت شاهد هستیم ادامه روند‬ ‫قبلی است و این گونه نیست که دولت اقدامی انجام داده باشد و روی بازار ارز اثر گذاشته باشد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه تصمیمات و تفکراتی که رئیس جمهور از روز تحلیف تا امروز گرفته و اعالم کرده است از نظر روانی‬ ‫روی بازار اثر مثبت گذاشته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از نظر روانی یک انتظار بهبودی برای مردم ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه یک انتظار مثبت و امید به بهبود در بین فعاالن اقتصادی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در عین حال پارامترهای اقتصادی نظیر نقدینگی و هزینه های دولت و همچنین‬ ‫ســرمایه گذاری برای رشــد اقتصادی با همان روند قبلی که در دولت اقــای روحانی بود پیش می رود‪.‬‬ ‫مظاهری نوسانات ارزی و پولی در این روزها را تاحدودی طبیعی دانست و عنوان کرد‪ :‬همه کارشناسان و‬ ‫رسانه ها باید تالش کنند نظرات خود را به گوش دولت سیزدهم برسانند تا بتوانند به بهبود وضعیت کمک‬ ‫کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه دولت ســیزدهم باید از تجربیات دولت های گذشته درس بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دولت از تجربیات خوب و بد دیگران می تواند درس بگیرد‪ .‬اگر بخواهیم دولت اقای روحانی را در یک جمله‬ ‫توصیف کنیم؛ سرکوب قیمت ها و نرخ ارز و تعیین غیر واقعی نرخ ارز که مظهر ان ارز ‪ 4200‬تومانی بود‪.‬‬ ‫مظاهری با تاکید بر اینکه تسهیالت تکلیفی و دستوری به بانک ها از سوی دولت نباید داده شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دولت نباید درباره منابع بانک ها تصمیم بگیرد زیرا مدیر عامل بانک ها اعالم می کنند مجبور هستند به‬ ‫افرادی وام و تسهیالت بدهند و دنبال بازپرداخت ان ها نیز نباشند‪ .‬این شرایط بانک ها را به وضعیتی کشانده‬ ‫است که امروز مشاهده می کنیم‪ .‬رئیس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به فرصت های خیلی خوب رئیس‬ ‫جمهور بیان کرد‪ :‬یک مجموعه ای تجربیات مثبت و منفی در طول زمان بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد‬ ‫وجود دارد و باید از این تجربیات راه حل های درست را استخراج کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬یک نقطه مثبت دیگر در‬ ‫دولت اقای رئیسی وجود دارد؛ متاسفانه در طول هشت سال گذشته هر سال رشد اقتصادی منفی داشته‬ ‫ایم که اوج ان در سال گذشته رخ داده است‪ .‬در اثر این رشد منفی اکثر ظرفیت های تولیدی کمتر از میران‬ ‫واقعی و توان واقعی هستند و بنابراین استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود دارد که‬ ‫دولت می تواند استفاده کند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 200‬هزار میلیارد تومان سود سپرده به مشتریان در ‪ 18‬بانک بورسی‬ ‫‪ 6‬بانک خصوصی در وضعیت قرمز‬ ‫در ســال ‪ ،99‬هفده بانک و یک موسســه اعتباری بورسی ‪ 213‬هزار و‬ ‫‪ 348‬میلیارد تومان درامد حاصل از تســهیالت اعطایی به دست اورده ‬ ‫و ‪ 199‬هزار و ‪ 733‬میلیارد تومان ســود سپرده توزیع کرده اند که البته‬ ‫از این بانک ها ‪ 6‬بانک سود ســپرده مازاد پرداخت کرده اند‪ .‬صورت های‬ ‫مالی بانک های بورسی اطالعات متعددی از وضعیت نظام بانکی به دست‬ ‫می دهد که به شــناخت بیشــتر از وضعیت نظام بانکی کمک می کند‪.‬‬ ‫صورت های مالی سال گذشته ‪ 17‬بانک و یک موسسه اعتباری بورسی در‬ ‫سال ‪ 99‬نشان می دهد که در مجموع این بانک ها در سال گذشته ‪213‬‬ ‫هزار و ‪ 384‬میلیارد تومان درامد از محل اعطای تسهیالت کسب کرده اند‬ ‫که نســبت به سال ‪ 98‬بالغ بر ‪ 42.9‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫در سال ‪ 99‬میزان سود سپرده پرداختی به سپرده گذاران با ‪ 36.6‬درصد‬ ‫رشد به ‪ 199‬هزار و ‪ 733‬میلیارد تومان رسیده است‪ .‬مابهالتفاوت سود‬ ‫تسهیالت نسبت به سود سپرده از مثبت ‪ 3041‬میلیارد تومان در سال‬ ‫‪ 98‬به مثبت ‪ 13‬هزار و ‪ 615‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر مجموع درامد این ‪ 18‬بانک از ســود حاصل از تسهیالت اعطایی‬ ‫‪ 10‬هزار و ‪ 574‬میلیارد تومان بیشتر از سود پرداختی به سپرده ها بوده‬ ‫اســت‪ .‬همانطور که در جدول زیر قابل مشاهده است‪ ،‬در سال ‪ 98‬بالغ‬ ‫بر ‪ 10‬بانک‪ ،‬ســودی مازاد بر درامد خود از محل تســهیالت اعطایی و‬ ‫ســرمایه گذاری ها پرداخت کرده اند اما تعداد این بانک ها در سال ‪ 99‬به‬ ‫‪ 6‬بانک کاهش یافته است‪ .‬در واقع در سال ‪ 99‬بانک های سامان‪ ،‬سینا‪،‬‬ ‫گردشگری و اقتصاد نوین از وضعیت نسبت منفی سود سپرده به درامد‬ ‫تسهیالت به وضعیت نسبت مثبت تبدیل شده اند‪.‬‬ ‫سهم ‪ 41‬تا ‪ 20‬درصدی برخی بانک ها‬ ‫از درامد تسهیالت اعطایی‬ ‫ک ‪ 80‬درصد و کمتر‬ ‫سهم سپرده گذار از درامد تسهیالت اعطایی ‪ 8‬بان ‬ ‫اســت‪ .‬یعنی سهم بانک از درامد حاصل از ســود تسهیالت اعطایی و‬ ‫سرمایه گذاری بیش از درامد حاصل از حق الوکاله است‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫نسبت سود سپرده به درامد تسهیالت در بانک ملت ‪ 58.4‬درصد‪ ،‬بانک‬ ‫پاسارگاد ‪ 70.4‬درصد‪ ،‬پســت بانک ‪ 39.4‬درصد‪ ،‬تجارت ‪ 68.2‬درصد‪،‬‬ ‫خاورمیانه ‪ 62.4‬درصد‪ ،‬سینا ‪ 68‬درصد‪ ،‬کارافرین ‪ 76.5‬درصد و موسسه‬ ‫اعتباری ملل ‪ 72‬درصد اســت‪ .‬به عبارت دیگر بانک ( مثال‪ :‬بانک ملت)‬ ‫‪ 41.6‬درصد از کل درامد حاصل از تسهیالت اعطایی را از ان خود کرده‬ ‫و فقط ‪ 58.4‬درصد ان را توزیع کرده است‪ .‬نسبت سود سپرده به درامد‬ ‫تســهیالت در بانک ملت کمتر از این رقم بود که با الزام بانک مرکزی‬ ‫مبنی بر پرداخت ‪ 3‬هزار و ‪ 220‬میلیارد تومان ســود سپرده اضافی به‬ ‫ســپرده گذاران پرداخت کند تا سود قطعی سپرده گذاران در سال مالی‬ ‫‪ 1399‬به طور کامل پرداخت شده باشد و در همین راستا بانک ملت پس‬ ‫از برگزاری مجمع عمومی ســالیانه‪ 5 ،‬درصد سود بیشتر به سپرده های‬ ‫سرمایه گذاری بلند مدت خود پرداخت کرد‪ .‬باوجود این اقدام ‪ 41.6‬درصد‬ ‫از کل درامد تسهیالت اعطایی بانک ملت به خودش تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫علت سهم باالی برخی بانک ها‬ ‫از درامد تسهیالت اعطایی چیست؟‬ ‫این نسبت های متفاوت از سهم سپرده گذاران ‪ 8‬بانک مذکور از کل درامد‬ ‫تسهیالت اعطایی این سوال را به وجود می اورد که ایا این اقدام بانک ها به‬ ‫معنای عدم رعایت قانون بانکداری بدون ربا است؟‬ ‫برای دریافت پاســخ این ســوال‪ ،‬نتیجه بررسی دستورالعمل های بانک‬ ‫مرکزی و کسب اطالع از کارشناسان این حوزه نشان می دهد با توجه به‬ ‫ماهیت مشاع بودن درامد حاصل از تسهیالت اعطایی و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫بخشی از منابعی که بانک ها به عنوان تسهیالت پرداخت می کنند‪ ،‬منابع‬ ‫خود بانک است که شامل سرمایه ثبت شده و سود نقدی انباشته بانک‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین هر انچه که بانک به عنوان تسهیالت پرداخت می کند‪،‬‬ ‫سپرد ه سپرده گذار نیست‪ .‬بنابراین در هنگام توزیع سهم درامد تسهیالت‬ ‫اعطایی بین بانک و مشــتریان‪ ،‬بانک متناسب با سهم خود از تسهیالت‬ ‫اعطایی‪ ،‬سود حاصل از تســهیالت را برمی دارد‪ .‬ممکن است در فرایند‬ ‫بررسی و شناسایی سهم بانک و مشتری ابهامات و مسائلی به وجود بیاید‬ ‫اما بنا بر قاعده کلی هر چقدر سرمایه بانک بیشتر و میزان سپرده ها کمتر‬ ‫باشد‪ ،‬سهم بانک هم از درامد تسهیالت اعطایی افزایش می یابد‪ .‬اگر سود‬ ‫توزیع شــده توسط بانک کمتر از سهم واقعی سپرده گذاران باشد‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی وظیفه دارد این مابه التفاوت را محاسبه و بانک را ملزم به پرداخت‬ ‫به ســپرده گذاران کند‪ .‬همان طور هم که گفته شد بانک مرکزی‪ ،‬بانک‬ ‫ملت را موظف به پرداخت ‪ 3220‬میلیارد تومان ســود سپرده بیشتر به‬ ‫ک هم مدتی پیش به سپرده های مدت دار خود‬ ‫سپرده گذاران کرد و این بان ‬ ‫‪ 5‬درصد سود به عنوان مابهالتفاوت سود علی الحساب و قطعی سپرده ها‬ ‫پرداخت کرد‪.‬‬ ‫وضعیت قرمز ‪ 6‬بانک بورسی‬ ‫نقطه مقابل بانک هایی که در باال به ان اشاره شد‪ ،‬بانک هایی هستند که‬ ‫مازاد بر درامد تسهیالت‪ ،‬به سپرده گذاران سود پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫ک ایران زمین ‪ 1689‬درصد از درامد‬ ‫ارقام نشان می دهد در سال ‪ 99‬بان ‬ ‫تســهیالت خود را سود سپرده پرداخت کرده اســت‪ .‬این رقم در بانک ‬ ‫ســرمایه ‪ 533‬درصد‪ ،‬در بانک شــهر ‪ 124.4‬درصــد‪ ،‬در اینده ‪156.8‬‬ ‫درصد‪ ،‬بانک پارسیان ‪ 123.4‬درصد و در بانک دی ‪ 371.8‬درصد است‪.‬‬ ‫ک بسیار بیشتر از درامد از محل تسهیالت و‬ ‫به عبارت روشن تر این ‪ 6‬بان ‬ ‫سپرده گذاری و سرمایه گذاری‪ ،‬سود سپرده پرداخت کرده اند‪ .‬رشد شدید‬ ‫معوقات بانکی به دلیل پرداخت تســهیالت به افراد (حقیقی و حقوقی)‬ ‫با رتبه اعتباری نامناسب و ســرمایه گذاری مستقیم بانک در پروژه ها و‬ ‫بخش هایی که بازدهی قابل قبولــی ندارند از یک طرف و پرداخت های‬ ‫سود های سپرده باال و فراتر از ظرفیت بانک و اقتصاد کشور در سال های‬ ‫‪ 92‬به تا ‪ 97‬از طرف دیگر‪ ،‬باعث ثبت زیان های عمده در ترازنامه برخی‬ ‫بانک ها شده است‪ .‬این وضعیت یکی دیگر از نشانه های وضعیت نامناسب‬ ‫نظام تامین مالی کشور است‪ .‬صورت های مالی «برخی» بانک های زیان ده‬ ‫نشان دهنده ان است که این بانک ها توان ادامه فعالیت با این وضعیت را‬ ‫ندارند و بانک مرکزی و نظام تصمیم گیری در کشور باید برای این بانک ها‬ ‫تصمیمبگیرد‪.‬‬ ‫بازگشت رونق به بورس در سایه کاهش ترس سهامداران از بازار‬ ‫شاخص بورس بعد از نوسانات شدیدی که در بازار تجربه کرد از حدود دو ماه‬ ‫گذشته رنگ ارامش به خود گرفت که در ادامه این روند‪ ،‬معامالت بازار سهام‬ ‫در مردادماه و تحت تاثیر کاهش ترس سهامداران و نیز افزایش قیمت ارز‬ ‫به رونقی همچون نخستین روزهای معامالتی بازار در سال ‪ ٩٩‬دست یافت‪.‬‬ ‫بازار سهام از خردادماه و با مشخص شدن کاندیداهای ریاست جمهوری‬ ‫روندی معقول را در پیش گرفت و توانست با پایان دادن به روند هیجانی‬ ‫معامالت خود‪ ،‬روزهایی پر رونق را در مســیر سرمایه گذاران قرار دهد‪ .‬در‬ ‫ادامه بازگشــت تعادل به معامالت بورس‪ ،‬بازار سهام در تیر ماه روزهایی‬ ‫بهتــر از روند معامالت در ماه خرداد را تجربه کرد اما همچنان با توجه به‬ ‫ارزش ناچیز ارزش معامالت این بازار‪ ،‬اکثر کارشناسان معتقد به وجود ترس‬ ‫سهامداران برای ورود سرمایه های خود به این بازار بودند‪ .‬کارشناسان بارها‬ ‫این موضوع را مطرح کردند که سهامداران در انتظار مشخص شدن کابینه‬ ‫دولت سیزدهم هستند و تا زمان اعالم تصمیم ایت اهلل رییسی در این زمینه‬ ‫نمی توان چندان در انتظار رشدی قابل توجه در این بازار بود؛ زیرا به طور‬ ‫حتم هر یک از انها نقش قابل توجهی را تعیین مسیر بازار خواهند داشت‪.‬‬ ‫با وجود چنین اظهارنظرهایی توسط فعاالن حاضر در بازار درباره وجود ابهام‬ ‫برای انتخاب تیم اقتصادی کابینه جدید‪ ،‬اما بازار از نخستین روزهای مرداد‬ ‫ماه با شــتابی بیشتر از خرداد و تیر ماه به رشد خود ادامه داد و به مرور با‬ ‫اعتماد دوباره سهامداران و افزایش ورود نقدینگی به این بازار زمینه ورود‬ ‫شاخص بورس به ‪ ۱.۵‬میلیون واحد در روزهای پایانی این ماه فراهم شد‪ .‬از‬ ‫اواسط مرداد ماه و با گمانه زنی های انجام شده درباره وزیر امور اقتصادی و‬ ‫دارایی و رییس کل بانک مرکزی‪ ،‬خوش بینی ها نسبت به این بازار افزایش‬ ‫یافت و اکثر کارشناسان روزهایی خوش و پر رونق را برای اینده این بازار‬ ‫ترسیم کردند که در ادامه این گمانه زنی ها‪ ،‬رییس جمهوری در چند روز‬ ‫گذشته فهرست پیشنهادی کابینه دولت سیزدهم را در اختیار مجلس قرار‬ ‫داد و در نهایت با تایید پیش بینی ها نسبت به وزیر اقتصادی تا حدودی‬ ‫ســهامداران و فعاالن حاضر در این بازار را اسوده خاطر کرد‪ .‬بازار سهام با‬ ‫شتاب در روند صعودی‪ ،‬استقبال و خوش بینی خود را نسبت به انتخاب‬ ‫«سید احسان خاندوزی» به عنوان گزینه پیشنهادی رییس جمهوری برای‬ ‫ســکانداری وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان داد و اکنون اکثر فعاالن‬ ‫حاضر در بازار از وجود اینده ای روشــن در این بازار در صورت کسب رای‬ ‫اعتماد خاندوزی از مجلس سخن می گویند‪.‬‬ ‫در این زمینه یک کارشناس بازار سرمایه نظر مثبت خود نسبت به معامالت‬ ‫بورس در مرداد ماه و عوامل تاثیرگذار در شــتاب روند صعودی شاخص‬ ‫بورس اشاره کرد و گفت‪ :‬بازار سهام در ماه گذشته بعد از یک دوران طوالنی‬ ‫که روندی به شدت منفی را تجربه کرد به رشدی نسبتا معقول دست یافت‬ ‫و روندی متعادل را در معامالت تیر و مرداد ماه تجربه کرد‪« .‬مهدی کدیور»‬ ‫به عوامل تاثیرگذار در ایجاد روند صعودی معامالت بورس در مرداد ماه اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬نرخ ارز به عنوان اصلی ترین عامل تاثیرگذار در رشد بازار سهام‬ ‫محسوب می شود و در این مدت نرخ دالر از محدوده کانال ‪ ٢٤‬هزار تومان‬ ‫به حدود‪ ٢٨‬هزار تومان رسید‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬ممکن است گاهی گفته‬ ‫شود که رشد انجام شده در نرخ ارز چندان قابل توجه نبوده است‪ ،‬اما تداوم‬ ‫روند صعودی قیمت دالر و عدم کاهش افت نرخ ارز سبب ایجاد اطمینان‬ ‫در بین سرمایه گذاران برای عدم کاهش قیمت دالر و ادامه افزایش قیمت‬ ‫ان شد‪ .‬کدیور اظهار داشت‪ :‬در کنار این موضوع قیمت دارایی هایی مانند‬ ‫ســهام‪ ،‬خودرو‪ ،‬سکه و غیره با افزایش همراه شد که تنها علت اصلی این‬ ‫اتفاق‪ ،‬افزایش قیمت دالر بود‪ .‬این کارشــناس بازار سرمایه به دیگر عامل‬ ‫تاثیرگذار در تغییر روند بازار ارز تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬بحث ناارامی ها‬ ‫و تشنج ها در افغانستان از عوامل افزایش نرخ دالر بود‪ ،‬هرات یکی از کانال‬ ‫های تزریق ارز به داخل بود که اکنون این کانال دچار اختالل شده است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با پیش بینی روند معامالت بورس در شهریور ماه‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫اصلی ترین عامل تعیین کننده معامالت بورس در شهریور ماه نرخ ارز باشد‪،‬‬ ‫این موضوع که نرخ ارز به کدام سمت خواهد رفت از جمله مساله مهمی‬ ‫تلقی می شود که روند این بازار را تحت شعاع خود قرار خواهد داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نماینده مردم رودبار گفت‪:‬گزارش کمیسیون ها درخصوص وزرای پیشنهادی شفاف نیست‪ ،‬پرسشنامه ای برای این موضوع طراحی شده تا کمیسیون ها نقاط ضعف و قوت هر وزیری را اعالم کنند و تصمیم‬ ‫گیری برای نمایندگان راحت تر شود‪ .‬مهرداد گودرزوند چگنی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی گفت‪ :‬گزارش کمیسیون ها درخصوص وزرای پیشنهادی شفاف نیست‪،‬‬ ‫پرسشنامه ای برای این موضوع طراحی شده تا کمیسیون ها نقاط ضعف و قوت هر وزیری را اعالم کنند و تصمیم گیری برای نمایندگان راحت تر شود‪ ،‬اما متاسفانه در گزارشات ارائه شده موضوعات غیرشفاف‬ ‫مطرح و به صورت کلی گفته می شود‪ ،‬لذا باید این رویه اصالح شود‪ .‬نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬پس از صحبت موافقان و مخالفان وزرای پیشنهادی نباید برخی در میان صندلی‬ ‫ها حرکت کرده و موضوعات جدیدی را مطرح کنند‪ .‬پس از نطق موافقان و مخالفان‪ ،‬گزارش کمیسیون و صحبت های وزیر‪ ،‬نمایندگان خود باید برای رای تصمیم گیری کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬کسی که در دانشگاه‬ ‫مسئولیت دارد‪ ،‬نگاهش به موضوعات بین المللی است و نباید ریاست دانشگاه را با ریاست یک اداره یا اداره کل مقایسه کرد و شان دانشگاه را پایین اورد‪.‬‬ ‫معاوناولقوهقضائیه‪:‬‬ ‫موضوع انتشار تصاویر زندان اوین در حال بررسی است‬ ‫معاون اول قوه قضائیه گفت‪ :‬موضوع انتشــار تصاویر زندان اوین در دســت بررســی است‪ .‬حجت االسالم‬ ‫والمســلمین محمد مصدق در حاشیه مراســم معارفه معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در جمع‬ ‫خبرنگاران در ارتباط با برخی تخلفات در حوزه دارو و واکســن و این که ایا کسی دستگیر شده است یا نه‬ ‫گفت‪ :‬من از این تریبون می گویم قوه قضائیه مصمم است با کسانی که امنیت جامعه را مخدوش و با جان‬ ‫مردم بازی می کنند و اسایش مردم را به هم می ریزند به جد برخورد کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این خصوص اخیرا یک پزشک با همدستی سه نفر دیگر از کارکنان مربوط به درمان تعدادی‬ ‫واکسن را برخالف قوانین نگه داشته بودند که خوشبختانه قوه قضائیه وارد شد که البته تعداد کمی بودند و‬ ‫مشخص شد به چه افرادی واکسن زده اند و در نهایت موضوع حل شد‪.‬‬ ‫مصدق گفت‪ :‬اصل قضیه برای ما مهم اســت چرا که قوه قضائیه اجازه نمی دهد که امروز پزشکی به خود‬ ‫جرئت دهد که اوال ابروی جامعه پزشکی را ببرد این در حالی است که پزشکان زیادی هستند که امروز با‬ ‫ابرو خدمت می کنند و حال ان که یک نفر بخواهد ابروی ان ها را برهم بزند‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد‪ :‬من با دادستان مرکز استان و رئیس کل مربوطه بعد از این اتفاق همان روز‬ ‫صحبت کردم و گفتم اگر بتوانید این پرونده را به مدت دو هفته تحقیقات مقدماتیش را انجام دهید تا پرونده‬ ‫منتهی به نتیجه گردد‪ ،‬صرف نظر از محتوای پرونده که بنده دخالتی در ان ندارم و موضوعی اســت که‬ ‫قاضی تصمیم گیرنده است‪ ،‬باید به مردم اعالم شود که قوه قضائیه پشتیبان ان ها است و نمی گذاریم امنیت‬ ‫ان ها مخدوش شود‪ .‬معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ویدئوهای منتشر شده از دوربین های‬ ‫مداربسته امنیتی زندان اوین افزود‪ :‬این موضوع در حال بررسی است و هنوز قضیه خیلی روشن نیست‪ .‬فکر‬ ‫می کنم تا فردا اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق در ایین معارفه معاون حقوقی و امور مجلس‬ ‫قوه قضائیه با عرض تسلیت ایام عزاداری امام حسین (ع) گفت‪ :‬بزرگترین درس عاشورای حسینی‪ ،‬احیای‬ ‫ارزش های اسالمی و مبارزه جدی با فساد است و این موضوع از کلمات امام حسین (ع) برگرفته می شود‪.‬‬ ‫هنگامی که یزید بر تخت خالفت نشســت‪ ،‬موضوع بیعت پیش امد ان گاه امام حسین (ع) وصیت نامه ای‬ ‫نوشــت و تقدیم برادرش محمد حنفیه کرد که بعد از ان حضرت منتشر شود که اساسا قیام امام حسین‬ ‫برای مبارزه جدی با فسادی بوده است که ان موقع عالمگیر شده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امام حسین (ع) در ان وصیت نامه گفت من برای چند روز حکومت قیام نکردم‪ ،‬قیامم برای این‬ ‫است که می بینم امت پیامبر دچار انحراف شده است و من هدفم از این قیام این است که امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر کنم‪ .‬وقتی امروز در جامعه صحبت از امر به معروف و نهی از منکر می شود فکر می کنیم منظور‬ ‫این است که به خانمی بگوییم روسریت عقب است و ان را جلو بکش‪ ،‬ایا می شود قیام امام حسین برای‬ ‫این موضوع بوده باشد؟‬ ‫مصدق خاطرنشــان کرد‪ :‬احیای ارزش های جامعه یک معروف است و همه باید به دنبال ان بروند‪ ،‬مبارزه‬ ‫جدی با فساد پیام مهم عاشورا است‪ .‬شما اذعان دارید که از سه سال پیش مبارزه با فساد در قوه قضائیه‬ ‫به صورت جهشی حرکت کرده است و از دوره ای که ایت اهلل رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضائیه شدند این حرکت‬ ‫جهشی شروع شده است و حاال این پرچمی که اقای رئیسی برافراشته است در دست اقای اژه ای قرار دارد‪.‬‬ ‫امروز بارقه امیدی در جامعه ایجاد شده است مبنی بر این که قوه قضائیه خوب عمل می کند‪ .‬امروز مردم را‬ ‫نباید ناامید کنیم‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه با بیان این که سند تحول قوه قضائیه نقشه راه ماست گفت‪ :‬قوه قضائیه مکلف است‬ ‫ســندی تدوین کند که ارتباط بدنه قوه قضائیه با مردم را روشــن کند و قوه قضائیه باید مردمی باشد‪ .‬تا‬ ‫زمانی که ما مســئوالن خود را خادم مردم ندانیم و ان ها ولی نعمت ما هستند هیچ وقت سند تحول اجرا‬ ‫نخواهد شد‪ .‬شعار را کنار بگذاریم‪ ،‬بنده به عنوان معاون قوه قضائیه باید اعتقاد داشته باشم که بر این مسند‬ ‫نشستم تا مشکالت مردم را حل کنم‪ .‬بی توجهی به مردم و ارباب رجوع صد درصد حرام است‪ .‬ما حق نداریم‬ ‫چهارشنبه‪ 3‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪548‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‬ ‫در تذکر شفاهی‪:‬‬ ‫دولت روحانی باید ‪ 100‬میلیون‬ ‫دوز واکسن وارد می کرد‬ ‫صدایمان را حتی بر متهم بلند کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قوه قضائیه امروز مصمم اســت مســیر خود را با پشــتوانه قوی علمی طی کند‪ .‬امروز تمام‬ ‫رفتارهای ما باید مبتنی بر قانون باشد و چند چیز برای ما خط قرمز است اولین خط قرمز ما قانونمداری‬ ‫است‪ .‬دومین خط قرمز ما این است که با اخالل کنندگان در نظم عمومی جامعه باید به شکل جدی برخورد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه با بیان این که وضعیت ما وضعیت حساسی است گفت‪ :‬کسانی که با تخلف در عرضه‬ ‫دارو و احتکار دارو برای مردم مشــکل ایجاد می کنند دادستان ها باید شبانه روز کار کنند و ما امروز اجازه‬ ‫نمی دهیم یک پزشــک بیاید و داروی تقلبی بسازد و ارامش جامعه را سلب کند‪ .‬ما اجازه نمی دهیم یک‬ ‫پزشــک به جای واکسن چیز دیگری تزریق کند و از این راه سودجویی کند‪ .‬اخیرا دیدید که در البرز اب‬ ‫مقطر یا شل کننده عضالت به جای واکسن تزریق کرده‪ ،‬این ادم چطور جرئت کرده به ‪ ۸۰‬میلیون مردم‬ ‫خیانت کند؟‬ ‫مصدق تاکید کرد‪ :‬من همان روز گفتم اگر این پرونده در نهایت ‪ ۱۵‬روز منجر به صدور رای شد مردم درک‬ ‫می کنند که قوه قضائیه به وظایف خودش عمل کرده است‪ .‬ما در این پرونده اصال به دنبال شاکی نیستیم‪،‬‬ ‫بلکه این پرونده احساس ارامش را از ما گرفته است‪.‬‬ ‫معاون اول قوه قضائیه در پایان گفت‪ :‬ما با تمام توان در سطح کشور دست به دست داده ایم و ان شاهلل طبق‬ ‫سند تحول قوه قضائیه را هدایت خواهیم کرد‪ ۱۵۰ .‬مقرره در معاونت حقوقی طی دو سال اخیر تدوین شد‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬مقرره به سرانجام رسید و جا دارد از همه همکاران خود تشکر کنم‪ .‬انتظار ان است که جناب‬ ‫اقای قدرتی هماهنگی ها را در معاونت حقوقی انجام دهد‪ .‬در حقیقت ریل گذاری انجام شده است و ایشان‬ ‫باید مدیریت کنند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری‪:‬‬ ‫نمایندگانبهوزیرانپیشنهادیرایبدهند‪،‬کارهایزیادیبرزمینماندهاست‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت‪ :‬امیدواریم نمایندگان فردا‬ ‫به وزیران پیشنهادی رای اعتماد بدهند تا دولت شکل گرفته و کار‬ ‫خود را اغاز کند‪.‬چرا که کارهای زیادی بر زمین مانده است که باید‬ ‫به ان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫سید محمد حســینی روز سه شــنبه در گفت وگویی با تشریح‬ ‫وظایف معاونت پارلمانی رییس جمهوری گفت‪ :‬مســائل مختلف‬ ‫مانند استیضاح و سوال‪ ،‬رفع شبهات و ارجاع مشکالت حوزه های‬ ‫انتخابیه نمایندگان جزو وظایف معاونت پارلمانی است‪ .‬در واقع هر‬ ‫موضوعی که در مجلس مطرح می شود چه طرح نمایندگان باشد و‬ ‫چه الیحه دولت باشد نظر دولت باید مطرح شود بنابراین یک پیوند‬ ‫دائمی بین مجلس و دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نمایندگان در حوزه انتخابیه با گرفتاری ها و مطالبات‬ ‫مردم مواجه هســتند و می توانند مشکالت را به راحتی در اختیار‬ ‫معاون پارلمانی قرار دهنــد و در صورتی که این مطالبات معقول‬ ‫و رفع ان امکانپذیر باشــد در اختیــار دولت قرار می گیرد‪ .‬معاون‬ ‫پارلمانی رییس جمهوری گفت‪ :‬ارتباط و همسویی دولت و مجلس‬ ‫در پیشــبرد کارها خیلی مهم اســت و معاونت پارلمانی می تواند‬ ‫خیلی کارها را تســهیل کند‪ .‬حسینی خاطرنشــان کرد‪ :‬معاون‬ ‫پارلمانی رییس جمهوری در همه جلســات علنی مجلس حضور‬ ‫دارد اما لزومی به حضور در کمیسیون ها ندارد مگر اینکه کمیسیون‬ ‫تخصصی بخواهد درباره موضوعی در کمیسیون حضور یافته و نظر‬ ‫بدهد‪ .‬وی درباره این که ایا همسویی دولت و مجلس‪ ،‬فرصت است‬ ‫یا تهدید گفت‪ :‬همســویی در جهت سیاسی بهتر است اما در هر‬ ‫حــال مجلس نظرات خود را دارد‪ .‬با وجود اینکه از نظر فکری بین‬ ‫دولت و مجلس مغایرت وجود ندارد‪ ،‬اما دیدیم که نمایندگان خیلی‬ ‫جدی در مــورد وزیر اطالعات نظر دادند در حالی که در خیلی از‬ ‫دوره ها کسی مخالف صحبت نمی کرد و این نشان می دهد فضای‬ ‫ازاد اندیشی وجود دارد و هر کسی می تواند درباره دغدغه های خود‬ ‫سخن بگوید و پاسخ بگیرد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری افزود‪ :‬همسویی و همراهی همیشه‬ ‫به معنای این نیســت که هیچ اختالف نظــری وجود ندارد هر دو‬ ‫گروه هم دغدغه مند هستند هم کسی که موافق هست و هم کسی‬ ‫که مخالف است‪ ،‬همه می خواهند شرایط بهتری برای کشور فراهم‬ ‫شود و فرد الیق تری در این پست قرار بگیرد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوی یاداور شــد‪ :‬کســی که مخالفت‬ ‫سیاست‬ ‫گزارش کمیسیون ها درخصوص برنامه وزرای پیشنهادی شفاف نیست‬ ‫می کند معنایش ان نیســت که علیه دولت باشد بلکه می خواهد‬ ‫بگوید طرح و بیان دغدغه ها خوب است و کارها راحت تر پیش می‬ ‫رود‪ .‬بنابرایــن به جای اینکه همدیگر را تخریب کنند و اصطکاک‬ ‫پیش بیاید که چوب ان بر سر مردم می خورد هم سویی و همدلی‬ ‫بهتر است‪ .‬در عین حال نظارت هم باید باشد و اگر کسی تخطی و‬ ‫کوتاهی کرد باید با ان برخورد شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬االن درباره بعضی از وزیران ســواالتی هســت این‬ ‫که ایا برخی وزیران مصمم به خدمت به مردم هستند یا نیستند‪.‬‬ ‫می خواهند تحول ایجاد کنند یا خیر‪ .‬بنابراین وزیری که برنامه های‬ ‫خود را اعالم می کند نمایندگان بعدا مطالبه می کنند چرا که اینها‬ ‫همه ضبط و ثبت می شود مطالبی که مکتوب گفته است و مطالبی‬ ‫که ضبط و ثبت شده است بنابراین از او سوال می کنند که چه کار‬ ‫کردید و تحولی که گفتید چه شد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت‪ :‬وقتی اختالف باشد همدیگر‬ ‫را متهــم به جناحی بودن می کنند‪ .‬بعضــی وقت ها بدون این که‬ ‫منطقی وجود داشــته باشد از فردی حمایت می کنند چون رقیب‬ ‫انها است‪ .‬اما االن واقعیت ها را نظر می گیرند چرا که دیگر کشور و‬ ‫مردم حوصله‪ ،‬توان و تحمل تنش و درگیری ها را ندارند و کارهای‬ ‫زیادی بر زمین مانده است که باید به ان رسیدگی شود‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه باید پیام مثبتی از کشور منتقل شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬االن تعداد قربانیان کرونا به بیش از ‪ ۶۰۰‬نفر رسیده‬ ‫اســت همه باید کمک کنیم‪ .‬دیگر وقت تخریب و از صحنه خارج‬ ‫کردن رقیب نیست و نباید فرصت سوزی کرد‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که ایا همسویی دولت و مجلس باعث‬ ‫می شود که مجلس از وظیفه نظارتی خود چشم پوشی کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در انتخابات بیش از ‪ ۲۲۰‬نماینده از اقای رئیســی حمایت کردند‬ ‫اما این به ان معنا نیست که وظیفه نظارتی خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫نمایندگان با احساس تعهد و مسئولیتی که دارند‪ ،‬گاهی اوقات مو‬ ‫را از ماســت بیرون می کشند و اینطور نیست که اگر ضعفی است‬ ‫بخواهند اغماض کنند‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری یاداور شــد‪ :‬نمایندگان در مورد‬ ‫همه وزیران به صراحت اشــکاالت و ایرادات را می گویند و انها هم‬ ‫توضیح می دهند‪.‬بنابراین وظیفه نظارتی به هیچ وجه اسیب نخواهد‬ ‫دید‪.‬با شناختی که از اغلب نمایندگان داریم‪ ،‬حاضر نیستند وظیفه‬ ‫قانونی و شرعی خود را به خاطر رفاقت و دوستی رها کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امیدواریــم نمایندگان فردا رای اعتماد خود را‬ ‫به وزیران پیشنهادی بدهند که دولت شکل بگیرد‪ ،‬گفت ‪ :‬متوسط‬ ‫سنی این دولت از دولت قبل کمتر است اگر میانگین سنی دولت‬ ‫قبل باالی ‪ ۶۰‬بود‪ ،‬میانگین سنی این دولت حدود ‪ ۵۲‬سال است‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬پایین ترین ســن وزیر‬ ‫پیشنهادی دولت ‪ ۴۰‬سال و باالترین ‪ ۶۳‬سال است یعنی اعضای‬ ‫دولت اماده کار و تالش هســتند چرا کــه دوران پرکاری را پیش‬ ‫رو خواهیم داشــت‪ .‬خود اقای رییسی هم پا به کار و جدی و مرد‬ ‫میدان است‪.‬‬ ‫حســینی با بیان اینکه وقت نشســتن و وقت تلف کردن نیست‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬مردم وقتی ببینند مسئولین از جنس انها هستند دلگرم‬ ‫می شوند‪ .‬چرا مردم بعد از گذشت این همه زمان به شهیدان رجایی‬ ‫و باهنر عالقه دارند به خاطر اینکه انها دنبال تشریفات و تجمالت‬ ‫و منافع شــخصی نبودند و زندگی خیلی ساده و معمولی داشتند‬ ‫و تمام فکر و ذکرشــان خدمت به مردم بود از این جهت ماندگار‬ ‫شدند‪ .‬امیدواریم این دولت هم این شیوه و روش را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی رییس جمهوری گفت‪ :‬دولت سیزدهم ترکیبی از‬ ‫جوانان و افراد با تجربه اســت‪ .‬باید هــم برنامه ریزی کرد و هم در‬ ‫ش اکتفا کرد‪.‬‬ ‫صحنه حضور داشت و نباید تنها به ارائه گزار ‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حضور در صحنه یــک نوع دلگرمی برای‬ ‫مردم اســت که نگویند مسئولین به فکر ما نیستند و کسی خبر‬ ‫ندارد که ما چه می کشیم‪ .‬باید از درد و دل مردم و گرفتاری های‬ ‫انهــا باخبر بود البته اگر ایــن رفتارها و حضور در صحنه جنبه‬ ‫نمایشی پیدا کند قطعاً درست نیست و فایده ندارد بلکه باید واقعا‬ ‫اقدامی صورت بگیرد‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬مجلس‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون یورو اعتبار برای واردات واکســن در اختیار‬ ‫بانــک مرکزی قرار داد که باید تا امروز ‪ ۱۰۰‬میلیون دوز‬ ‫واکسن وارد کشور می شد‪ .‬محسن زنگنه نماینده تربیت‬ ‫حیدریه در تذکر شفاهی گفت‪ :‬اخیرا ً در برخی رسانه های‬ ‫فارسی زبان خارجی و همچنین در داخل کشور به علت‬ ‫افزایش فوتی های ناشــی از بیمــاری کرونا عده ای علت‬ ‫افزایش فوتی هــا را عدم واردات واکســن در زمان خود‬ ‫می داننــد و این اهمال را به نظــام‪ ،‬حاکمیت و رهبری‬ ‫منســوب می کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬رهبری هیچ گاه در‬ ‫عدم واردات و تامین واکسن جمله ای نگفتند‪ .‬ایشان ضمن‬ ‫حمایت از واکسن داخلی بر تامین نیازهای بهداشتی مردم‬ ‫تاکید داشتند و در همین راستا یک میلیارد یورو از محل‬ ‫صندوق توســعه ملی با مجوز ایشان برای مبارزه با کرونا‬ ‫تخصیص یافت کــه ‪ ۹۰‬درصد این منابع تاکنون محقق‬ ‫شده است‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪:‬‬ ‫عالوه بر این در بودجــه ‪ ۲۵ ،۱۴۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار برای مبارزه با کرونا در نظر گرفته شد‪ .‬همچنین از‬ ‫محل هدفمندی یارانه ها ‪ ۱,۸۰۰‬میلیارد تومان و عالوه بر‬ ‫ان ‪ ۱۷۰‬میلیون یورو برای واردات واکسن در اختیار بانک‬ ‫مرکزی قرار گرفت که روی هم رفته حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫یورو اعتبارات برای واردات مســکن به دولت اختصاص‬ ‫یافت‪ .‬زنگنه اظهار داشــت‪ :‬هر واکسن ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬دالر است‬ ‫و دولت دوازدهم باید تا امروز ‪ ۱۰۰‬میلیون دوز واکســن‬ ‫وارد می کرد اما کل واکســن وارد شده در دولت دوازدهم‬ ‫یک بیستم این مقدار هم نیست‪ .‬زنگنه تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫دوازدهم به وظایف خود در واردات و تامین واکسن عمل‬ ‫نکرد و حتی با محدودیت سفرها مخالفت می کرد‪.‬‬ ‫دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫فراکسیون اهل سنت به اکثر‬ ‫وزیران پیشنهادی نظر مثبت دارد‬ ‫دبیر فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫این فراکســیون با اکثر وزیران پیشنهادی جلسه داشته و‬ ‫نظرشان نسبت به بیشتر انها مثبت است‪ .‬امانقلیچ شادمهر‬ ‫درباره رای اعتماد به وزیران پیشــنهادی رییس جمهوری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شــعار محوری ایت اهلل ابراهیم رییسی‬ ‫«ایران قوی» اســت و برای داشــتن ایران قوی‪ ،‬نیازمند‬ ‫کابینه و وزیران قوی هســتیم‪ .‬وی با بیان اینکه مردم از‬ ‫کابینه دولت ســیزدهم توقعشان بسیار زیاد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزیران پیشــنهادی باید تحول خواه باشــند و نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اسالمی به وزیرانی رای اعتماد خواهند داد‬ ‫که قلبا به ایجاد تحول ایمان داشته و در وزارتخانه مربوطه‬ ‫سابقه و تجربه کافی را داشته باشند‪ .‬دبیر فراکسیون اهل‬ ‫سنت مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ازمون و خطای وزیران در‬ ‫دولت های گذشــته و تاثیرات منفی ان بر زندگی مردم را‬ ‫یاداور شد و افزود‪ :‬مردم دیگر به نمایندگان خود در خانه‬ ‫ملت اجازه نمی دهند اشتباه کنند و به وزیرانی رای دهند که‬ ‫می خواهند با ازمون و خطا تجربه اموزی کنند‪ .‬نمایندگان‬ ‫با کسی تعارف ندارند و مقابل کسی کوتاه نمی ایند و تمام‬ ‫تالش خود را برای حمایت از تشکیل کابینه قوی در سایه‬ ‫منویات رهبری معظم انقالب و دستورات رییس جمهوری‬ ‫محترم انجام خواهند داد‪ .‬شادمهر درباره نظر فراکسیون‬ ‫اهل ســنت مجلس شــورای اسالمی نســبت به وزیران‬ ‫پیشنهادی نیز گفت‪ :‬فراکسیون اهل سنت با اکثر وزیران‬ ‫پیشنهادی جلسه داشته و نظرشان نسبت به بیشتر وزیران‬ ‫معرفی شده مثبت است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬نمایندگان‪،‬‬ ‫کابینه ای می خواهند کــه بتواند بیانیه گام دوم انقالب را‬ ‫عملیاتی کنــد و کارامدی و قاطعیــت الزم برای تامین‬ ‫خواسته های مردم را داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیسی به مجلس می رود‬ ‫سخنگوی هیات رییســه مجلس در مورد روند صالحیت‬ ‫وزیرانپیشنهادیدولتسیزدهمگفت‪:‬بهاحتمالزیادرئیس‬ ‫جمهور در نشست علنی نوبت عصر امروز چهارشنبه صحبت‬ ‫های پایانی خود در دفاع از کابینه اش را ایراد می کند‪« .‬سید‬ ‫نظام الدین موسوی » درخصوص ادامه برنامه کاری مجلس‬ ‫برای بررسی برنامه وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم گفت‪:‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های صورت گرفته برگزاری نشست های‬ ‫علنی جهت بررسی برنامه های وزرای پیشنهادی در نوبت‬ ‫عصر امروز و دو نوبت در صبح و عصر چهارشنبه ‪ ۳‬شهریور‬ ‫صورت گرفته و پرونده رای اعتماد به وزرا بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگویهیاترییسهمجلسگفت‪:‬بهاحتمالزیادصحبت‬ ‫های پایانی رئیس جمهور در نشست علنی نوبت عصر امروز‬ ‫چهارشنبه صورت خواهد گرفت‪.‬‬ صفحه 3 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫دبیرکلکانونانجمن هایصنفیکارگران‪:‬‬ ‫کارگران مشاغل پرخطر هنوز‬ ‫واکسینه نشده اند‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به اینکه‬ ‫کارگران مشاغل پرخطر هنوز واکسینه نشده اند گفت‪:‬برخی از‬ ‫کارگران مانند منشی مطب های خصوصی‪ ,‬کارگران واحدهای‬ ‫خدماتی‪,‬نیروهایفعالدرداروخانههاحتماً بایددراولویتباشند‪.‬‬ ‫هادیابوی‪,‬رئیسکانونانجمن هایصنفیتکنسین هایدارویی‬ ‫سراسر کشور درباره عدم واکسینه شدن کارگران که در معرض‬ ‫خطر هستند گفت‪ :‬در شرایطی که همه افراد به قرنطینه خانگی‬ ‫دعوت شده اند‪ ،‬همکاران ما در داروخانه ها مجبور به حضور در‬ ‫محل کار هستند‪ .‬اما مساله اینجاست که از ابتدایی ترین امکانات‬ ‫مانند ماسک و دستکش برای استفاده خودشان هم محروم بودند‪.‬‬ ‫تفاوت کارکنان بیمارستان ها با افراد شاغل در داروخانه ها این‬ ‫است که شرایط در بیمارستان ها ایزوله است و تالش می کنند‬ ‫کادر درمان دچار هیچ مشکلی نشوند‪ ،‬اما در داروخانه ها شرایط‬ ‫ایزوله نیست‪ .‬مریض هایی که به داروخانه مراجعه می کنند در‬ ‫نزدیک ترین حالت قرار می گیرند و با همکار فعال در داروخانه‬ ‫صحبت می کنند؛ یعنی خطر ابتال به ایــن ویروس هم برای‬ ‫شاغالن در داروخانه ها وجود دارد و هم برای سایر افرادی که به‬ ‫داروخانه هامراجعهمی کنند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه هنوز تعداد زیادی از کارگران مشغول در‬ ‫داروخانه ها و مطب های خصوصی واکســینه نشده اند گفت‪:‬‬ ‫در جریان شــیوع این بیماری‪ ،‬افرادی بیشتر در معرض خطر‬ ‫قرار گرفتند که از نظر ایمنی بدن ضعیف بودند‪ .‬افرادی که در‬ ‫داروخانه های کشــور و مطب های خصوصی مشغول فعالیت‬ ‫هســتند معموال با افراد بیمار ســر و کار دارند‪ .‬این مکان ها‪،‬‬ ‫مکان های مستعدی برای انتقال این ویروس است‪ .‬معمو ال ً در‬ ‫تمام داروخانه ها شیشه و استیل به کار رفته است‪ .‬ابزاراالتی که‬ ‫دوستان با ان کار می کنند می تواند عامل انتقال ویروس باشد‪.‬‬ ‫ضرورت دارد که به صورت جدی واکسینه شدن این کارگران در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ .‬در حال حاضر تنها در چند استان واکسینه‬ ‫شدن این کارگران به صورت کامل اجرا شده است‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون انجمن های صنفی کارگران با اشــاره به اینکه‬ ‫کارگران باید بر اســاس مشــاغل پرخطر در اولویت دریافت‬ ‫واکسن کرونا باشند گفت‪ :‬برخی از کارگران مانند منشی مطب‬ ‫های خصوصی‪ ,‬کارگران واحدهای خدماتی ‪,‬نیروهای فعال در‬ ‫داروخانه ها حتماً باید در اولویت باشند‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت‪ :‬به طور‬ ‫مثال منشی مطب ها در معرض خطر بسیار زیاد هستند‪ ,‬چرا که‬ ‫اولین قدم مراجعه بیماران در شرایطی که بیمارستان ها شلوغ‬ ‫هستند مطب ها است‪ .‬مطب ها ازجمله مکان هایی هستند که‬ ‫امکان انتشــار ویروس کرونا در ان زیاد است‪ .‬اما مشاهده می‬ ‫کنیم که منشی مطب ها علی رغم اینکه از کمترین حمایت‬ ‫های اجتماعی مانند بیمه تامین اجتماعی و قرارداد کار محروم‬ ‫هستند‪ ,‬در لیست واکسیناسیون کادر درمان هم قرار نگرفته اند‬ ‫و با خطر دسته و پنجه نرم می کنند‪ .‬ضرورت دارد در اولویت‬ ‫دریافتواکسنباشند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چهارشنبه‪ 3‬شهریورماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪548‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫اقدام قاطع قوه قضاییه و بازگشت هفت تپه به دولت‬ ‫ابالغ حکم به طرفین‬ ‫پس از حدود ‪ 8‬ماه بررسی پرونده هفت تپه در دادگاه تجدید نظر‪ ،‬خبرگزاری مهر کسب اطالع کرد که روز‬ ‫گذشته حکم نهایی خلع ید خریدار از سوی قاضی پرونده به خریدار و سازمان خصوصی سازی ابالغ شد‪.‬‬ ‫اخر وقت اداری دیروز دوشنبه ‪ ۱‬شهریور‪ ،‬رای نهایی و قطعی دادگاه تجدید نظر مبنی بر خلع ید خریدار‬ ‫هفت تپه از این مجموعه اقتصادی‪-‬صنعتی و بازگشت ان به دستگاه دولتی مالک اولیه ان‪ ،‬به طرفین دعوا‬ ‫شمال سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و خریدار این مجموعه ابالغ شد‪ .‬شعبه ‪ ۲۱‬دادگاه‬ ‫عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی‪ ،‬رای نهایی را صادر کرده است‪ .‬این حکم خلع ید خریدار‬ ‫متهم و پرحاشیه هفت تپه‪ ،‬نهایتاً پس از کش و قوس ها و حواشی فراوان‪ ،‬از سوی قاضی پرونده به سازمان‬ ‫خصوصی سازی ابالغ شده است‪ .‬عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی‪ :‬حکم قطعی خلع ید خریدار‬ ‫هفت تپه به طرفین ابالغ شد محمد امین یوسفی عضو هیئت عامل سازمان خصوصی سازی با تایید ابالغ‬ ‫این حکم به ســازمان خصوصی سازی اظهار کرد‪ :‬دیروز شنبه ‪ ۱‬شهریور این حکم به سازمان خصوصی‬ ‫ســازی ابالغ شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بالفاصله پس از اجرای این حکم‪ ،‬وارد فاز اجرایی خواهیم شد‪ .‬این‬ ‫موضوع مانند ســایر موضوعات مشابه و واگذاری هایی که فسخ یا ابطال می شوند‪ ،‬است؛ لذا این شرکت یا‬ ‫شــرکت هایی با سرنوشت مشابه‪ ،‬به دســتگاه مادرتخصصی مربوطه برمی گردند‪ .‬معاون حقوقی سازمان‬ ‫خصوصی سازی تصریح کرد‪ :‬ما صرفاً حکم را به دستگاه مادرتخصصی ابالغ کرده و این دستگاه نسبت به‬ ‫تصرف‪ ،‬اقدام خواهد کرد و به حالت قبل از واگذاری تبدیل وضعیت خواهد یافت‪.‬‬ ‫هفت تپه به ایدرو بازمی گردد‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬پیش از واگذاری نیز سازمان خصوصی سازی هیچ دخل و تصرفی در شرکت های دولتی‬ ‫نداشت؛ ما صرفاً در جایگاه ابالغ این رای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هستیم‪ .‬یوسفی گفت‪ :‬هفت‬ ‫تپه به ایدرو برمی گردد؛ عملیات اجرایی ان در اختیار ایدرو اســت و ما فقط نامه ان را به ایدرو ارســال‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫چرا دولت دوازدهم در تنظیم بازار محصوالت پروتئینی شکست خورد؟‬ ‫در حالی که دولــت دوازدهم به بهانه حمایت از مصرف کنندگان‬ ‫به تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و روش های منسوخ تنظیم بازاری‬ ‫ماننــد قیمت گذاری دســتوری ادامه داد کــه قیمت محصوالت‬ ‫پروتئینی سر به فلک کشیده است‪ .‬در حالی که دولت دوازدهم به‬ ‫بهانه حمایت از مصرف کنندگان به سیاست تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی و روش های منســوخ تنظیم بــازاری مانند قیمت گذاری‬ ‫دستوری و اعمال ممنوعیت و محدودیت های صادراتی ادامه داد‪،‬‬ ‫قیمت محصوالت پروتئینی در بازار سر به فلک کشیده است و بازار‬ ‫منتظر اســت تا وزرای تازه نفس دولت سیزدهم پس از اخذ رای‬ ‫اعتماد از مجلس‪ ،‬اقدام عاجلی برای این نابسامانی ها بیندیشند‪.‬‬ ‫بررســی های میدانی نشان می دهد که قیمت مرغ که از مدت ها‬ ‫قبل در بازار دو نرخی شده بود‪ ،‬مجددا ً روند صعودی گرفته و قیمت‬ ‫ان در مراکز خرده فروشــی بــه ‪ ۴۰‬هزار تا ‪ ۴۳‬هزار تومان و بعضاً‬ ‫بیشتر رسیده اســت؛ این در حالی است که نرخ مصوب این ماده‬ ‫پروتئینی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان اســت‪ .‬ضمن اینکه عرضه ان نیز‬ ‫نســبت به ماه های قبل محدودتر شــده و ان طور که مردم اظهار‬ ‫می کنند برای خرید این ماده پروتئینی مجبور هستند به چندین‬ ‫مرکــز خرید مراجعه کنند‪ .‬در میادین میوه و تره بار هم که عرضه‬ ‫مرغ به قیمت مصوب به صورت روزانه در حال انجام اســت‪ ،‬از یک‬ ‫سو میزان عرضه کاهش یافته و از سوی دیگر افزایش رجوع مردم‬ ‫به میادین برای خرید به نرخ مصوب‪ ،‬موجب شکل گیری صف های‬ ‫طوالنی در میادین شده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه حبیب اســداهلل نژاد‪ ،‬نایب رئیس کانون سراسری‬ ‫مرغ داران گوشــتی در واکنش به افزایش شــدید قیمت مرغ در‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬عرضه مرغ به این قیمت ها‪ ،‬گران فروشی و سودجویی‬ ‫است و دستگاه های نظارتی باید با ان برخورد کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیدکنندگان مرغ را با نــرخ مصوب عرضه می کنند‬ ‫اما به دســت مصرف کننده ارزان نمی رسد و ما از سازمان حمایت‬ ‫می خواهیم که به این مساله ورود و با متخلفان برخورد جدی کند‪.‬‬ ‫مرغ ‪ ۷۲‬درصد باالتر از نرخ مصوب به دست مردم می رسد!‬ ‫اســداهلل نژاد اضافه کرد‪ :‬قیمت مرغ در بازار تهران نباید بیشتر از‬ ‫‪ ٢۶‬تا ‪ ٢٧‬هزار تومان باشد‪ .‬بنابراین قیمت فعلی مرغ در بازار (‪۴۳‬‬ ‫هزار تومان) با نرخ مصوب (‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان)‪ ،‬حدود ‪ ۱۸‬هزار‬ ‫تومان و با قیمت معقولی که تولیدکنندگان اعالم می کنند حدود‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تومان فاصلــه دارد‪ ،‬به عبارتی قیمت مرغ در بازار با نرخ‬ ‫مصوب ان ‪ ۷۲‬درصد اختالف دارد‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف‬ ‫کنندگان برنداشت‬ ‫این شــرایط در حالی اســت که مرغداران به دلیل کمبود جوجه‬ ‫یک روزه و رشد چشمگیر قیمت ان با چالش بزرگی مواجه شده اند‬ ‫ضمن اینکه قیمت ســایر مولفه های تولید نیز باال رفته‪ ،‬به عنوان‬ ‫مثال قیمت مصوب نهاده های دامی بعد از تعیین نرخ مصوب مرغ‬ ‫افزایش داشته است و به همین دلیل تولیدکنندگان خواستار اصالح‬ ‫نرخ مصوب مرغ هســتند انها همچنین مدتی قبل در نامه ای به‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس دولت دوازدهم خواستار حذف ارز ترجیحی‬ ‫از واردات نهاده های دامی شدند‪ .‬در این نامه عنوان شده بود‪ :‬اجرای‬ ‫این سیاست نه تنها باری از دوش تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫برنداشــت بلکه زمینه های انحراف‪ ،‬فساد و ســوداگری را در تمام‬ ‫زیربخش های خصوصی و دولتی فراهم اورد‪ .‬‬ ‫رقابت مرغ و تخم مرغ برای پیشی گرفتن در گرانی!‬ ‫طی هفته های اخیر سناریوی فوق‪ ،‬عیناً درباره تخم مرغ نیز تکرار‬ ‫شــده است و هم اکنون قیمت هر شانه تخم مرغ در مراکز خرده‬ ‫فروشی به حدود ‪ ۴۳‬هزار تومان رسیده است‪ .‬در حالی که طبق‬ ‫اعالم مسئوالن مربوطه بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار‪ ،‬قیمت‬ ‫هــر کیلوگرم تخم مرغ درب واحدهای مرغداری ‪ ۱۴‬هزار تومان‪،‬‬ ‫درب عمده فروشــی ها ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان اســت؛ با در نظر‬ ‫گرفتــن کرایه حمل به میادین میــوه و تره بار‪ ،‬قیمت تخم مرغ‬ ‫بــرای مصرف کنندگان نهایی ‪ ۱۷‬هزار تومان تعیین شــده و هر‬ ‫شانه تخم مرغ دو کیلوگرمی باید با نرخ ‪ ۳۴‬هزار تومان به دست‬ ‫مصرف کنندگان در سراسر کشور برسد‪.‬‬ ‫این نرخ های مصوب در حالی اســت که افزایش هزینه های تولید‬ ‫تولیدکننــدگان تخم مرغ را بر ان داشــته تا درخواســت اصالح‬ ‫(افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند‪ .‬به عنوان مثال قیمت جوجه‬ ‫یک روزه تخم گذار به دو برابر نرخ مصوب رسیده یعنی در حالی که‬ ‫قیمت مصوب ان ‪ ۸‬هزار تومان است قیمت در بازار به ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫رســیده است و انطور که تولیدکنندگان عنوان می کنند با همین‬ ‫قیمت نیز به سختی می توانند جوجه پیدا کرد‪ .‬تولیدکنندگان تخم‬ ‫مرغ یکی از دالیل افزایش قیمت این محصول را کشــتار گسترده‬ ‫مرغ های تخم گذار طی ماه های گذشــته به دلیل شرایط نامساعد‬ ‫تولیــد‪ ،‬عنوان می کنند و می گویند که دولــت دوازدهم وقتی که‬ ‫قیمت باال می رفت با اهرم زور و فشــار ســعی در سرکوب قیمت‬ ‫و تولید داشــت اما وقتی که قیمت افت می کرد و تولیدکننده در‬ ‫شرایط زیان قرار می گرفت‪ ،‬حاضر نبود نرخ را اصالح کند‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛ سیاستی که شکست خورد‬ ‫از سال ‪ ۹۷‬دولت دوازدهم سیاســت تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برای واردات نهاده های دامی را در دستور کار خود قرار داد‪ .‬حمایت‬ ‫از مصرف کننــدگان و تعادل قیمت ها برای این قشــر از جامعه‪،‬‬ ‫اصلی ترین هدف این سیاســت عنوان شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫مصرف کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی نهاده های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره ای نداشت بلکه‬ ‫با توزیــع رانت قابل توجه میان عده ای خــاص‪ ،‬بازار نهاده را بهم‬ ‫ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد‪.‬‬ ‫مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می دهد که دولت دوازدهم کمترین‬ ‫موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مصرف‬ ‫کنندگان محصوالت پروتئینی نداشت‪ .‬شرایط حتی به گونه ای شده‬ ‫که به دلیل عدم دسترســی به نهاده های دامی‪ ،‬دامداران اقدام به‬ ‫کشتار دام های مولد خود کردند به طوری که خطر حذف گله های‬ ‫دام و طیور کشور بسیار جدی شد‪.‬‬ ‫طی این مدت دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به واردات نهاده های دامی‪ ،‬اقدام به قیمت گذاری دستوری برای‬ ‫محصوالت و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک ترین‬ ‫نوســان در بازار داخل‪ ،‬اقدام به اعمال ممنوعیت یک شــبه و‬ ‫ناگهانــی برای صادرات می کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و‬ ‫از دســت رفتن بازارهای صادراتی که به دشواری به دست امده‬ ‫بودند‪ ،‬فکر کند‪ .‬این در حالی است که کارشناسان قیمت گذاری‬ ‫دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش های‬ ‫منســوخ برای تنظیم بازار می دانند و بارها از این اقدامات دولت‬ ‫دوازدهم انتقــاد و ان را عامل ورشکســتگی تولیدکنندگان و‬ ‫نابودی تولید دانسته اند‪.‬‬ ‫اخیرا ً کاظم خاوازی‪ ،‬وزیر جهاد کشاورزی نیز به این مساله اذعان‬ ‫داشــته و عنوان کرده اســت که من به عنوان یک کارشــناس؛ با‬ ‫تجربه ای ‪ ۱۵‬ماهه معتقدم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باید از روی نهاده های‬ ‫دامی با تیزهوشــی و کار کارشناسی دقیق برداشته شود‪ .‬پیشنهاد‬ ‫این اتفاق را چندین بــار در دولت مطرح کردیم و تمام جوانب را‬ ‫طوری دیده بودیم که به مردم هم اسیب نرسد‪ ،‬اما در این خصوص‬ ‫باید سطحی باالتر از دولت تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای مثال شــورای عالی اقتصادی می تواند به این‬ ‫موضوع ورود کنــد؛ وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بــرای تمام مدیران‬ ‫گرفتاری ایجاد کرده است‪ .‬همچنین مجید موافق قدیری‪ ،‬رئیس‬ ‫هیات مدیره انجمن صنایع خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان درباره راهکار‬ ‫حل چالش بازار نهاده های دامی و محصوالت پروتئینی‪ ،‬اولین قدم‬ ‫را حذف سیاســت ارز ترجیحی می داند و می گوید‪ :‬تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانــی به واردات نهاده های دامی باید حذف شــود و این‬ ‫یارانه در اختیار حداقل ‪ ۵‬دهک اول کم درامد جامعه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫تداوم سیاست های غلط و زیان مصرف کننده و تولیدکننده‬ ‫با توجه به اتفاقاتی که ســال گذشــته و امســال در حوزه تولید‬ ‫و تامین محصوالت پروتئینــی رخ داد‪ ،‬انتظار می رفت که دولت‬ ‫دوازدهم با اصالح مجموع سیاست گذاری ها در این حوزه‪ ،‬زمینه‬ ‫رونق تولید در این صنعت را فراهم کند اما بر تداوم سیاست های‬ ‫غلط سه سال گذشته پافشاری کرد و موجب شد هر روز مشکالت‬ ‫تازه ای در این صنعت رقم بخورد‪ ،‬به طوری که هم منجر به بروز‬ ‫بحران در حوزه تولید شده و هم مصرف کنندگان را متضرر کرده‬ ‫اســت؛ چرا که کاهش تولید و کاهش عرضــه‪ ،‬منجر به افزایش‬ ‫شــدید قیمت می شــود و حتی اگر عرضه به اندازه کافی باشد‪،‬‬ ‫رانت موجود در این حوزه موجب سوءاستفاده و تخلفات گسترده‬ ‫شــده و عم ً‬ ‫ال چیــزی از یارانه ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به دســت مصرف‬ ‫کنندگان نمی رسد‪ .‬عجیب تر اینکه علیرغم پرداخت یارانه سنگین‬ ‫بــه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬دولت دوازدهم برای تنظیم بازار داخلی و‬ ‫تامین نیاز مردم ناچار شــد به واردات مرغ هم تن بدهد در حالی‬ ‫که تا چندی پیش‪ ،‬ایران هفتمیــن تولیدکننده مرغ جهان و از‬ ‫صادرکنندگان این کاال بوده است‪.‬‬ ‫دولت یارانه را میان دهک های محروم جامعه توزیع کند‬ ‫براین اساس انتظار می رود دولت سیزدهم بالفاصله پس از تعیین‬ ‫تکلیــف کابینه و اخــذ رای اعتماد از مجلــس‪ ،‬در اولین گام‪ ،‬ارز‬ ‫ترجیحی را تعیین تکلیف کند و با یک برنامه هدفمند و کارشناسی‪،‬‬ ‫به درخواســت چندســاله بخش خصوصی برای حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی لبیک بگوید‪ .‬به اعتقاد بســیاری از کارشناسان دولت باید‬ ‫این یارانه را مستقیماً به گروه مصرف کننده بدهد‪ ،‬ان هم نه همه‬ ‫مصرف کنندگان بلکه تنها دهک های محروم جامعه سزاوار دریافت‬ ‫این یارانه هستند‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۴‬برابری دهک های باال از کاالهای اساسی‬ ‫در همین زمینه علی افضلی‪ ،‬کارشــناس و پژوهشگر حوزه اقتصاد‬ ‫گفت‪ :‬هدف از توزیع ارز ترجیحی‪ ،‬ایجاد ثبات قیمتی در کاالهای‬ ‫اساسی بود که متاسفانه محقق نشد‪ .‬در حقیقت تنها چیزی که با‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬به ثمر نشست‪ ،‬ایجاد چند بازار ارزی‪ ،‬با نرخ های مختلف‬ ‫بود که فساد را به همراه داشت؛ بنابراین طبیعی است که هرکسی‬ ‫برای سود بیشتر‪ ،‬از بازارهایی که به ان ها یارانه تعلق می گیرد‪ ،‬کاال‬ ‫یا ارز بخرد و ان را در بازار ازاد به فروش برساند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬واردات با ارز ترجیحــی جذابیت عجیبی برای‬ ‫برخی واردکنندگان داشت‪ .‬در همان مقطع‪ ،‬شرکت های بسیاری‬ ‫به بهانه واردات کاالهای اساسی تاسیس شدند و مبالغ هنگفتی‬ ‫به ان ها رســید که متاسفانه نتیجه ای جز افزایش رانت و اتالف‬ ‫منابع دولت نداشــت‪ .‬این کارشناس تاکید کرد که ارز ترجیحی‬ ‫باید به تدریج حذف شود و جبرانی برای مصرف کننده بر اساس‬ ‫دهک ها‪ ،‬صورت بگیرد چرا که مصرف دهک های باال از کاالهای‬ ‫اساسی‪ ۴ ،‬برابر دهک های پایین است‪ .‬همچنین محسن زنگنه‪،‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات مجلس در این‬ ‫زمینــه گفت‪ :‬اگر این یارانه را در انتهــای زنجیره توزیع تزریق‬ ‫کنیم‪ ،‬مطمئناً تاثیرگذاری مثبتی بر تولید و ســایر بخش های‬ ‫زنجیره واردات و توزیع خواهد داشــت‪ .‬بازار توزیع بسیار شفاف‬ ‫و قابل مدیریت اســت‪ .‬اگر مــا بتوانیم یارانه را در مرحله اخر و‬ ‫به صورت ریالی بدهیم‪ ،‬به میزان قابل توجهی از فســاد و رانت‬ ‫جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫بنابراین از دولت سیزدهم انتظار می رود با دقت و انجام بررسی های‬ ‫الزم و کامل به تدریج نحوه توزیع این یارانه را اصالح کند و ان را به‬ ‫دست کسانی برساند که مستحق برخورداری از ان هستند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 816

روزنامه خوب 816

شماره : 816
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه خوب 814

روزنامه خوب 814

شماره : 814
تاریخ : 1401/05/19
روزنامه خوب 813

روزنامه خوب 813

شماره : 813
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه خوب 812

روزنامه خوب 812

شماره : 812
تاریخ : 1401/05/15
روزنامه خوب 810

روزنامه خوب 810

شماره : 810
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه خوب 809

روزنامه خوب 809

شماره : 809
تاریخ : 1401/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!