روزنامه جهان اقتصاد شماره 7226 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7226

صفحه بعد

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7226

روزنامه جهان اقتصاد شماره 7226

ˆz¿ Ä »Z¿Á¾Ìf f«Y Z { É ½Y€ËY ÃZ¼‹ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë  Õ{YMZÆ]Ä°‡ԗd¼Ì« ÁÂË Ó{Z¼Ì¿Ä·YÂuYYZ] ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ¶¯ŽyZ‹½Y€Æe…Â] µZËÃZ¼‹®eÄv¨ ®aÁY|^‡d¨¿d¼Ì« ¶´Ìb‹YÖ¿Z¼·MÄˀŒ¿Z]³Ád¨³{ÄmZy»Y€ËÁ Äv¨ d‡Y½Y€ËYÄ̸ŸZźˀvedŒ³Z]\«YŸµÂXˆ»ZaÁY Ä·Z¬»€‡ -{Y{€^yÄÀ´¿ Y{Z¬f¿YįÖ¿Y€Ë|» |ÀÀ¯Ö»€Ì^ eÖÀ¼‹{Ä] Ö¸¸¼·Y¾Ì]Š¿Y{YÃ{Z¨f‡Y \ˀ“ŠËY‚§YÕY€] d¨¿d‹Y{€] YZ]ÁÄ ‡ÂeÃÁ€³€Ì]{ ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ €´Ë{ÉZÅÄv¨{ µÁYÄv¨ ZaÁY{½ZËÂnŒ¿Y{ֻԇYÕZž¼n¿YÄË{ZveYdˆŒ¿Ä][Ô¬¿Y€^ŹZÌa Zf°ËÃ|Ë|a®Ë½{ÁM€]€‡Y€ÌyYg{YÂu |Å{Ö»€^yÁ€»Y½ZÆm{ ”u,Ö»Zœ¿ÕZÅÖWZ¼¿c|«,ZÅc{ZƋ|¿{»€§Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Yºœ »€^Å {µZ §ğ¼n»½YY‚ÅZÀ¯{,½Z¿YÂmx‡Y¹‚ŸÁÕ«ÄÌuÁ,Ö»{€»€Ìœ¿Ö] ½Z¿YÂmYּ̜ŸŠz]{ÕÂÀ »ÁÖÀË{{€°ËÁ‚//Ì¿ÁÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{Ä//€Ÿ |Å{Ö»€^yÁ€»Y½ZÆm{Zf°ËÃ|Ë|a®Ë½{ÁM€]€‡YļÅ,Œ¯€‡Y€‡ ÕZÅÃÁ€aÕY€mY{ZÌ¿c{įºËYÄf¨³{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´//Œ¿Y{Ä]d¨³d¨¿€ËÁ dˆŒ¿{,ÄÀ´¿½„Ì],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ°¼ÅY֌ÅÁ„a ÕZ°¼ÅÄ]ÃZ‹YZ],Öf‡{ÓZ]Âv»½ Y|Ì»ÕZÅÃÁ€a{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡ÁZ]­€fŒ» ÁZ¬eYµZ^¿{Ä]¹Á{¹Z³{{€¯ZƛY,Œ¯{d¨¿|Ì·ÂeŠËY‚§YÕY€]ZÅÃZ´Œ¿Y{Z]d¨¿d À Ád¨³Ĉ¸m®ËĈ¸m¾ËYį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ ºÌfˆÅZÅÃZ´Œ¿Y{®¼¯Z]Öf¨¿ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe d¨³,|¿Â‹µZ §Öf‡{ÓZ]Šz]{ZÅÃZ´Œ¿Y{ZeºË{Â]¾ËYµZ^¿{Ä]į{Â]ZÅc|»Ád‡Y{ÂÀ‹ |‹|ÅYÂyY‚³€]Ã|ÀËMÄf¨Å|ÀqZe‚Ì¿Öf‡{¾ÌËZaŠz]{ZÅÃZ´Œ¿Y{”u{»{ÕYĈ¸m ‚Ì¿֌ÅÁ„aÄÀÌ»{Ä°¸],cZ ·Z˜»Šz]{ZÆÀeÄ¿įd‡Y¾ËYZ»¥|Åį¾ËY€]|̯ZeZ]ÄÀ´¿ ZÅs€—ÕY€mY½ÓÁˆ»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ‡Ád^vÁ€»Y{€¯tˀe,|¿Â‹µZ §ZÅÃZ´//Œ¿Y{ ºÌÀ¯Ö»և€]YZÅd§€ŒÌaÁ|‹|ÅYÂyÃ|ÌÀ‹ Äv¨ ÖËZÀ]€Ë»Y ½Y€Æe{¾°ˆ»cÔ»Z »dÌ “Á¾Ë€yM |̇€Ì³dŸ€‡Ä]¾°ˆ»YZ]{d¼Ì«|‹ Z¿€ËY†°Ÿ Yd¼Ì«Õ|{ŠËY‚§Y,½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»YZ]YÃ|‹ÄËYY‰Y‚³¾Ë€e|Ë|m d‡YÃ|‹Äf‡Z¯ևˆv»—Ä]½M|‹dŸ€‡YZ»Y|Å{Ö»½ZŒ¿ ÄËZ»€‡YZ] Ղ¯€»®¿Z]Ä»ZÀŒz]¡Ô]YZ] |‹¾ÌÌ^eÖ°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu{cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM {€¯s€˜»®Ì»Y€‡Á֋Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ Äv¨ cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM,ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÄ]ÕYÄ»ZÀŒz]{Ղ¯€»®¿Z] {€¯¡Ô]YYŒ¯Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu{ ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÄ]ÕYÄ»ZÀŒz]{Ղ¯€»®¿Z],€Æ»‰Y‚³Ä] Ä»Z¿€]½Â¿Z«Ã{Z»c|À]\m»Ä]|¿€”vfˆ»įĿ³½Z¼Å{€¯¹ÔŸY ½ZÆmÕZÅYZ]Ä]}¨¿|̸¯Ö¿Y€ËY®Ì»Y€‡Á֋Z¯Öf¼Ì«d˂» ZaÁY{½ZËÂnŒ¿Y{ֻԇYÕZž¼n¿YÄË{ZveYdˆŒ¿Ä][Ô¬¿Y€^ŹZÌa ÕZneÕZÅļÌ]Á½Y€ËYcY{Zd¿Z¼“©Á|ÀÕZ°¼Å cY{ZÄ ‡ÂeÕY€] |Å{Ö»€^yÁ€»Y½ZÆm{Zf°ËÃ|Ë|a®Ë½{ÁM€]€‡Y€ÌyYg{YÂu ÁÖÀË{{€°ËÁ‚Ì¿Á,ÕÁZ//À§ÁŠ¿Y{{µZ §ğ¼n»½YY‚ÅZ//À¯{ Ã|Ë|a®Ë½{ÁM€]€‡YļÅ,Œ¯€//‡Y€‡½Z¿YÂmYּ̜ŸŠz]{ÕÂÀ » ªÌ¼ŸcY€ÌiPexËZeÃ|ÀËM{|¿YÂeÖ»įÖWÃ|Ë|a |Å{Ö»€^yÁ€»Y½ZÆm{Zf°Ë {Y~´]Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ eÁ |¿Z‡€]µZ¼¯Ä]YÃ|Ë|a¾ËYÖÆ·YëÁµÂuÄ]|¿YÂf]|ËZ]ֻԇY[Ô¬¿Y¹Á{¹Z³ |¿ZŒÀ]€¼iÄ]Á d‡Y½Z¼ËYZ]ÁÄ¿Y€§Á|À¼Œ¿Y{½Z¿YÂmÄ]ÖeZÌuŠËÂa¾ËY{Zœf¿YÁ|Ì»YºŒq |̋Z]Z‡xËZe½Z³|˂³€]¾ËYZ¼‹{|Ì¿YÂeÖ»Z¼‹Á ÄË{ZveYdˆŒ¿¾Ì»ZÆqÁÃZnÀaÄ][Ô¬¿Y€^ŹZÌa¾f»,ÕYÄÀ»ZyÖ¼œ ·Y×YdËM Ä],|‹dWY€«¾ËÁ{Ä^À‹Át^įZaÁY{½ZËÂnŒ¿Y{Ö»Ô//‡YÕZž¼n¿Y d‡Ys€‹¾ËY ºÌu€·Y¾¼u€·Y×Yºˆ] ֻԇYÕZž¼n¿YÄË{ZveY‚Ë‚Ÿ½Z¿YÂm Y®Ë€Åį{Â//‹Ö»Y‚³€]ּƻg{YÂuÕÄ¿ZÌ»{Z¼//‹d//ˆŒ¿µZ//ˆ»Y ,ZÅc{ZƋ d‡Y½MÖ]Ô¬¿Yd¸»ÁÖ»Ô//‡Y½Y€ËYZ^fŸYÁd¼œŸÄ¿Z//Œ¿ÖfÆm ,½Z¿YÂmx‡Y¹‚ŸÁÕ«ÄÌuÁ,Ö»{€»€Ìœ¿Ö]”u,Ö»Zœ¿ÕZÅÖWZ¼¿c|« ևŻÃÁ€³ politics@jahaneghtesad.com ”u,Ö»Zœ¿ÕZÅÖWZ¼¿c|«,ZÅc{ZƋ|¿{»€§Ö»Ô//‡Y[Ô¬¿Yºœ »€^Å {µZ §ğ¼n»½YY‚ÅZÀ¯{,½Z¿YÂmx‡Y¹‚ŸÁÕ«ÄÌuÁ,Ö»{€»€Ìœ¿Ö] ½Z¿YÂmYּ̜ŸŠz]{ÕÂÀ »ÁÖÀË{{€°ËÁ‚//Ì¿ÁÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{ |Å{Ö»€^yÁ€»Y½ZÆm{Zf°ËÃ|Ë|a®Ë½{ÁM€]€‡YļÅ,Œ¯€‡Y€‡ c€”uZiM€Œ¿Áš¨u€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZaY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {€¯s€˜»Ö·ZŸÕY‹{‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯†ÌW Y¿ZydŒÌ »ÄÀ˂žÌÌ eY†a{‚¼f‡{cY€¯Y~»Z£M Ö «YÁ¹Âew€¿kY€zf‡YÕY€]Հ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿Ä^‡Zv»{»¹Ô«Y {YºÆ‡¾Ë€fŒÌ]¹Ô«Y¾ËYįd‡YÓZ¯º¸«,½Y€³Z¯Ö³|¿ |¿Y{Ö³|¿ÄÀ˂ŠÄ·Z‡€Å֟Z¼fmY¾Ì»Pe½Z³|‹ļÌ]ÁՀ³Z¯Ä »ZmÄ¿ÓZ‡{‚¼f‡{ Ö·ZŸÕYÂ//‹{d·Á{ÁÖËZ»€§Z¯,Հ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿”uZ] Ö¿ZËZaÕZŁÁ{Á֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e€ËÁd‡ZËÄ]Z¯ {‹Ö»¾ÌÌ eÃZ»|À¨‡Y Z]½Y€³Z¯µZ‡{‚¼f‡{,Äf‹~³µZ‡|À¨‡Y,…Z//‡Y¾ËY€] {įÖ¿Y€³Z¯½Y€Ì´]Ö¸«Y|uÕY€]Z¯Ö·ZŸÕYÂ//‹\ːe ,Õ|{ ŠËY‚§YZ]|¿Y{Y€«Z¯YZ]Ä]{ÁÁdˆz¿µZ‡ ½Y‚Ì»¾ÌÀr¼Å |//‹¾ÌÌ e½Z»ÂeÁY‚ÅÁ½Â̸̻®//Ë ½YÂÀŸdveįZ¯Ĭ]Z‡µZˆ°ËYŠÌ]ÕYY{½Y€³Z¯{‚¼f//‡{ ©Â¬uÄ]d^ˆ¿|{,|¿Â‹Ö»ÄfyZÀ‹Õ{‚»s˜‡€ËZ‡ |‹¾ÌÌ e½Z»ÂeY‚ÅħZ“YÄ]ÄËZa .|ËY{½ZÌÀ]Š¿Y{ÁÕ|Ì·ÂeÕZÅd¯€‹ÕY€]ÕYÄ̏ÂeÄq ʬ¿Y|À¯ÄmÂe½MÄ]|ËZ]Õ{Zf«YÃZ´À]®ËįÕYÄf°¿¾Ë€eÃ{Z‡ Öf«Á|À¯[Zf¯Á[Zˆu|ËZ]Z¯Á\ˆ¯\uZ d‡Y€//‡Ä]€‡ ֐zŒ»µÂv»½MÄnÌf¿į|À¯Y€mYYÕYÃÁ€ad//‡YY€« d//‡Y¹ÓÖ¿Z»ÁZ]ÄqÕY€]ÖËZÅÄÀ˂ÅÄq|¿Y|]|ËZ]d//‡Y Ze|//Œ¯Ö»µÂ—|¬q|//‹YZ]Ä¿YÁÁ|Ì·ÂeÓZ¯Ä°¿MY†aÁ {{€³Z]Ã|‹¥€ÕZÅÄÀ˂Š¾ËY¹Zn¿Y|¬qŒ¯{Zf«Y{€ÌyYÕZÅÖeZ^iÖ]Ä]ÄmÂeZ] .d‡Y€Ë~a½Z°»YcZ^‡Zv» ÄÌ·ÁYcZ^‡Zv»¹Zn¿Y,{Zf«Y{{Âm»ÖeZ^iÖ]¶Ì·{Ä]Z»Œ¯{ Ã|‹¹Zn¿YÕZÅ[Zf¯Á[ZˆuļÅ{Y{½Z°»YÁd‡Ydz‡Z̈] ÖfuÁÖÀÌ]Z]Ä]Z//Ì¿Á{‚Ë€]ºÅÄ]¶»Z¯—Ä]ÃZ»Y†//a Z¼‹cZ^‡Zv»į|̋Z]ÕYħ€uÖ¸Ìy|ËZ]|‹Z]{|n»cZ^‡Zv» |ËŒ¿…€f‡YZq{Á|‹Z]Zm€]Za½ZÀr¼ÅµZ‡Á{Y| ] Õ{Zf«YcZ¿Z‡Â¿YՀË~a€ÌiZeYՀ̳ŠÌaÕY€]Z¼‹Z°ÅY .dˆÌqcZ^‡Zv»{ÃZ^f‹YÁ€]Á Ճ·ÂÀ°eYįÕ|Ì·ÂeÕZÅd¯€//‹ÕY€]µÂv»|^‡¾f‹Y{ |À»ZÌ¿,µÂv»|Ì·ÂecY} d‡YÕÁ€“|ÀÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡Y®fËZÅ |̋Z]Äf‹Y{µÂv»|^‡|ËZ]Õ{Zf«YÃZ´À]{ d‡Yd«Á¥€ ®Ë½MÄ]ÃZ´À]dË{Âm»¹Z¼e|ÌÀ¯Ö»|Ì·Âe|Ë|mµÂv»Öf«Á |ËY{ÖËY|»M{€´Ë{cӐv»Y½ÂqdˆÌ¿Äfˆ]YÁµÂv» |ËZ]{‹YZ]{YÁ{Y{|«įZa¿d¯€‹®ËÕY€]ĸXˆ»¾ËY ¶¼ve½Z°»YZe|À¯[~mY~³ÄËZ»€‡ |À¯¶¼ŸÄ¿Y|À¼‹ÂÅÖ¸Ìy |‹Z]Äf‹Y{Y€‡Ä]€‡ʬ¿Ä]½|̇Ze|Ì·ÂeÃÁ{ ºËY{ZÀ]µZˆ»YZ»Y-|‹Ö»kY€zf‡YÄ¿ZÌÅZ»dŒÌ »ÄÀ˂ÅÕZÀ^»½YÂÀŸ ,­YÂy,½Z»{,¾°ˆ»ĸ¼mYÕYÄÀ˂Ŧ¸fz»ÕZÅÃÁ€³ºÆ//‡ Ä]ZeºÌÀ¯kY€zf‡YY¿ZyÄÀ˂Å{®Ì°¨eÄ]YẠ̀Á¶¬¿Á¶¼u ºÌ‡€]Y¿ZyÄ¿ZÌÅZ»{€¯ÄÀ˂ÅÁÂu{Հf°Ë{‚¿{|Ÿ {‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯Ĉ¸m{Z»M‚¯€»½Z‡ZÀ‹Z¯”uÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ,½MÄ^‡Zv»‰ÁÁ¹ÂeÁÂu{|//‹ÁM{ZËZ¯Ö·ZŸÕYÂ//‹ |¿{Y{Ö»Y€«Ä^‡Zv»{»YÖ»Ô«YÁZÅĨ·R»Z»M‚¯€»½Z³|ÀËZ¼¿ Á|¿Y|¿{ÂmÁ½Y€³Z¯Ö³|¿À»ÁdŒÌ »|^‡Á¹Ô«Y{į Ä]Հ³Z¯Ö³|¿¹Âew€¿¾Ì´¿ZÌ»Ze|//‹Ö»hŸZ],Â“»¾ËY Y¹ÂeÄ^‡Zv»ÃÂv¿Äf^·Y-|]ZËŠÅZ¯–^e€»€Ì£ÕZÅÓZ¯Ę//‡YÁ -d‡Yֿ¿Z«ÕZÅ{Y|¿Zf‡Y…Z‡Y€],Z»M‚¯€»½Z//‡ZÀ‹Z¯Õ‡ kY€zf‡Y,{Â]ºÆ»Հ³Z¯½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]Z»ÕY€]įÄr¿MZ»Y À»ÁÖ³|¿ÁdŒÌ »|^‡{{Âm»¹Ô«Y…Z‡Y€]¹Âew€¿ {€¯|̯ZeZ¯Ö·ZŸÕY‹{‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯†ÌW d‡Y½Y€³Z¯ ÃZ»½ZËZaZe|ËZ]œÀ»¾Ì¼ÅÄ]{€¯|̯Ze,{‹Ö»Y‚³€]ÃZ»|À¨‡Y{ Y¿Zy®ËÄ¿ZÌÅZ»dŒÌ »ÄÀ˂Ŷ«Y|u½Y‚Ì»Ây{,ÕZm ZedŒÌ »ĸZ§ZeºÌ‡€]Õ|À]ž¼mÄ],{‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯{Հ³Z¯ {‹ŽzŒ»{‚»¾ÌÌ ecY€¯Y~»Ä]{ÁÁhv]½YÂÀŸÄ],{‚¼f‡{ Y{‚¼f‡{ºÆ‡,{‚¼f‡{ŠËY‚§YY| ]d¨³¾ÌÀr¼Å̧֬Âe Y֌z]Ád§ZËŠËY‚§YÖ¼¯,¶^«ÕZŵZ‡Ä]d^ˆ¿Y¿ZyÄÀ˂Š,{‚¼f‡{µZˆ»YÕY|f]Y{Z»Y-|‹½Y€^mY¿Zy|ˀyc|«ŠÅZ¯ |…Z‡Y€]Z»Y-{Y{Ö»Š‹ÂaYY¿ZyÄÀ˂ŁY|{{Á|u Ä]µZˆ»YÕY|f]YYY¿Zyc|«,Ö//‡Z‡Y¹Ô«YÖ¼‡ÕZÅd¼Ì« ÕY€]d·Á{ºÌ¼eYŠ//ÌaZeįÕ—Ä]-d§ZËŠÅZ¯l//Ë|e Ä]Ö³|¿ÕZÅÄÀ˂ÅŠ‹ÂaY{‚¼f‡{ºÆ‡,¾Ë‚À]d¼Ì«ŠËY‚§Y 0 ¼ŸÁ|̇|{Ze |‹|»M{€]Y€]Ä¿ZÌÅZ»ÕZÅÄÀ˂ÅÔ Y¿ZyÄÀ˂ŁY{‚¼f‡{ºÆ//‡Z0  ˜«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]Հ³Z¯µZ §¾ËY Ä]Y¿ZyÖ¸¯ÕZÅÄÀ˂Å,Äf‹~³ÕZŵZ‡֗d¨³,d‡YÃ|‹€f¼¯ -|‹½YÂÀŸÖËÂË{YÖ]Z˽Z°»ÁÖËZ‡ZÀ‹ÕZÅd¯€‹ÕZ°Ë|À‡Y{Ä¿Y‚y {‹|»M{\ˆ¯‰Á¾Ë€e½Z‡M|ËZ]|Ì·Âe d¯€‹®Ëį|À¯Ö»€°§ÁY {Â//‹Ö»Ã|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ³{Ây€‡ Šf¯€//‹ÁµÂv»ÁÁYÄ]Ö§Z¯ÄmÂeY€qÁd//‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ cÔÌƈeÁ¹YÁÁµÂaÄWYYÖÀ »Ä]ÄmÂe½MįÖ·Zu{{‹Ö¼¿ |‹Z]|ËZ^¿ dˆecY‚ÌÆnedyZ‡į°bed¯€‹ÕZ¯ÁÂu{µZj»ÕY€] Z»YՀfŒÌ]cY‚ÌÆneZźˀveʇYÁÄ]d‡Y©€]d ÀÕY€] Y¾ËYYŠÌaįdˆeÃZ´f‡{Ã|ÀÀ¯¥€» {Â//‹Ö»ÕY|ˀy cY{YÁ{įÖeÔ°Œ»¶Ì·{Ä],{€¯Ö»Ã{Z¨f‡YÖmZyÕZÅ|¿€] d‡{ d//‡YÖ¸yY{ÕZŹZ¿Z¼¿µZ^¿{Ä]½ÂÀ¯Y{Y{{ÂmÁZŽM Ö¸Ìy|ËZ//‹Y~³cÄ]Á{€]Ö»ÓZ]YZ»‰Á€§įd//‡Y Öf]Z«ÕZ”§{Â^¿{Ö¸¯cÄ]Ö·Á|//‹Z]Ã|ÀÀ¯µZv‹Ây {Y{ֻĴ¿\¬ŸYÖ¸yY{ÕZÅd¯€‹ |À¿YÂeÖ»½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ZËMºË€vedÌ “Á{ .|À‹Z]YZ]ZÌ¿Õ´z‡Za {€]Ö»ÀÆ]Ö¸yY{cZ»|yÁcӐv»YZ^mYÄ//]YZ]½ÂÀ¯Y Ä //‡ÂeÁªÌ¬veŠz],Öf]Z«–ËY€//‹{ {Y|¿Ö]Zzf¿Y½Âq ÁZÅÃZ´f‡{ՁZ//‡ÄÀÌÆ],{Â^Æ]µZu{¹ÁY|»—Ä]ZÅd¯€//‹ ÕZÅ|¿€]Z]|À¿YÂf]d̨̯ºÅÁd¼Ì«€œ¿YºÅį|ÀfˆÅcY‚ÌÆne |ÀÀ¯d]Z«YZ]{±‚] .dˆÌq|Ì·Âeª¿Á{ZnËYÕY€]½ZÌÀ]Š¿Y{{Zf«YÃ{¬¨»Ĭ¸u Õ{Zf«YµZ §€Åįd‡YÕ{Zf«Y¶Y®ËՁZ‡{Z¼fŸY|ÀËM€§ Z˽{Â]½ZÌÀ]Š¿Y{ZËZźˀveÄ]֗Z^eYpÌÅÁ|¿Y|]Y½M|//ËZ] į|//‹Z]ÕÂv¿Ä]|ËZ]Ã|//‹ÄWYYÕÓZ¯Ád»|y {Y|¿½{Â^¿ ՀfŒ»ÕY{Z§Á\m»dËZ“¾ËY-|À¯\¸mYՀfŒ»dËZ“ ՀfŒ»Ä°¸]|À¯Ö»Ä mY€»Z¼‹Ä]|ˀyÕY€]ºÅZ]ZÆÀeÄ¿{‹Ö» ևZ‡Y¶Y{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ {ÁMÖ»Z¼‹ÕY€]ºÅ|Ë|m ÖÅZ³,Za¿½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ |ÀfˆÅ¶°Œ»Zq{{Z¼fŸY\¸m |ÀÅ{Ö»¹Zn¿YÖËZÅdÌ·Z § |ÀfˆÅ|¸]Ö¸Ìyį|¿Â‹Ö»ºÅÂf» ļÅ|ËZ]¾Ì¼ÅÕY€]Ád‡YÄf§Z¯Ä]½M{ÖËÓZ]Ճ·ÂÀ°eį Ze½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹cY|Ì·ÂeįÖ·Zu{ |ÀÀ¯|ˀyZŽMY [ˆv»d»|yZËÓZ¯|À°¿¶uÃ|ÀÀ¯¥€»ÕY€]YÕYĸXˆ» {‹Ö¼¿ .|ÀfˆÅ¶°Œ»¾ËYZq{½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Y€qZ¼‹€œ¿Ä] įd‡Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹ÖËZ‡ZÀ‹{¶°//Œ»¾ËYd¸Ÿ YZ]Z]¶»Z eÄ¿|ÀÅ{Ö»Y€«€œ¿|»YÖÀ§Ö³|ÌrÌa .{Y{ÖeZ ^eÄq ºÅÁ{Z‡Ö»ºÅÂf»Y½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€//‹ºÅ{€°ËÁ¾ËY \m»dËZÆ¿{Á|À¯Ö»Á{YZ//]¶YÁdÌÅZ»YYZ//ŽM dŒÌ »ÄÀ˂ÅÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Z¯Ö·ZŸÕY‹{‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯†ÌW Ö»ÖËZÆ¿ÕZmÃZ»½ZËZaZeÃZ»Õ{¹Âe…Z//‡Y€]Հ³Z¯Y¿Zy {‚¼f‡{cY€¯Y~»Ä]Õ{ÁÁÕZÀ^»d//ŒÌ »ÄÀ˂Åd¨³,{‹ d‡Y½Y€³Z¯ ½ZËZaZe€j¯Y|uÄ°ÀËY½ZÌ]Z]€Æ»Z´¿€^yZ]´f¨³{̧֬Âe€»Y€§ Õ{ÁÁ½YÂÀŸÄ],½Y€³Z¯Ö³|¿Ä¿ZÅZ»d//ŒÌ »ÄÀ˂Å,ÃZ»¾¼Æ] ¾ÌÌ eÕY€]Z»žm€»d¨³{Â//‹Ö»ÖËZÆ¿{‚¼f‡{¾ÌÌ ehuZ^» Z»M‚¯€»Õ‡YֻԟY¹Âew€¿ÁcZŸÔ—Y,dŒÌ »ÕZÅÄÀ˂ŠÕ{Zf«YcZŸÔ—YÁZ»MÃ|ÀÀ¯¹ÔŸYÖ¼‡‚¯€»ZÆÀe½YÂÀŸÄ]½Y€ËY d‡YŒ¯ cY€¯Y~»Z£MÕY€]Z//»ÕZÅÕ{ÁÁ¾Ë€e¾¬f»YÖ°Ë{Á‚//§YÕÁ cZŸÔ—Y{ZÀf‡YÄ]ºÅ½M,dŒÌ »ÄÀ˂Åž˜«—Ä],{‚¼f//‡{ ½ZÌ]Z]Z¯Ö·ZŸÕY‹{‚¼f‡{ÃÁ€³Z¯†ÌW d‡Y½Y€ËYZ»M‚¯€» ,{‚¼f‡{ķ¬»Ä]ºÌ¬fˆ»{ÁÁÕY€]Z¯Ö·ZŸÕY‹cZˆ¸mÄ°ÀËY ÁÖËZ‡ZÀ‹ÕZÅd¯€//‹ÕZ°Ë|À‡Y{Ä¿Y‚yÕ{¼v»|Ì //‡Z] Â//Œ¯{Zf«Y¦¸fz»ÕZËYÁÄ]ÖÅZ´¿{ÖËÂË{YÖ//]Z˽Z°» Âa|ÀfˆÅÁ€]Á½MZ]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeįÖeÔ°//Œ»Ö//‡€]Ä]Á Z¯Á\//ˆ¯½Z^uZÕ{Zf«YdÌ·Z §¹ÁY|eÕY€]Ö//ËZÅZ°ÅY |̯Ze½Zˀf//Œ»ÕZŁZÌ¿ÁYZ]dyZÀ//‹€]Õ{¼v» dyY{€a ŠÌa|À¯Ö»Ä̏ÂeZa¿Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹Ä]Á{Y{ÕZ̈] ,µÂv»[Zzf¿YÕY€]YYZ]|ŸY«ÁµÂY,dÌ·Z §Á€//‹Y |¿Â»ZÌ]Ạ̀ÁZ¯Á\ˆ¯¾Ì¿Y«,ē€ŸÃÂv¿ .|ÌÀ¯Ö»Ö]ZˁY˜qŒ¯{Zf«Y{Y|Ì·ÂedÌ “Á {Y|¿,ª¿Á|//Ì·Âe€]ÖÀf^»Õ{Zf«Yd//Ì·Z §€“ZuµZ//u{ ÕY€]ՀeÃ{Z‡ÕZÅÃYÂ//Œ¯{įd//‡Y¾ËYºÅ½M¶Ì·{¾Ì·ÁY ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ³{Ây€//‡¶»ZŸ¾ËYÁ{Y{{ÂmÁ½{ÁM{µÂa Z]Ö·Z»µZ‡®Ë{€³Y®q¯Z^ˀ¬eÕ|Ì·Âed¯€‹®Ë d‡Y ,|‡€]½Z»Âe{Z̸̻®ËÖ·Z»‰{€³Ä]ՁÁÄ¿Z^//‹ÕZÅdÌ·Z § ÖeÓÂveZ]½Z¼fyZ‡d À{įÖ·Zu{d//‡Yª§Â»ºÌË´̻ ½Z»Âe{Z̸̻®Ë{Â//‹Ö»ZmÄ]ZmįÖËZÅ{|ŸÁ|Å{Ö»wį dˆÌ¿Ö³‚]º«½YÂÀŸpÌÅÄ] .|Ì¿Y|Ì»ÄqYŒ¯{|Ì·Âeª¿ÁÁ|‹ž¿Y» -|ÀfˆÅcZÌ·Z»dyY{€aÁÖ·Z»ḑZ¨‹Ä]¹‚¸»Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ cZÌ·Z»|ÀÀÌ]Ö¼¿ՁZÌ¿¥ZÀYYÖy€]įd//‡Y֘ËY€‹½ÂÀ¯Y Ö·Á|À¯Ö¼¿d//‡YÂyZ]YZŽMº//ÅÖ//ˆ¯Á|ÀÀ¯dyY{€a Ä^‡Zv»,ÕY|]Zˆu€eZ§{,Ö¸»ćZÀ‹,Õ{Zf«Y|¯|ËZ]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe Õ‡Y |‹Z]Äf‹Y{¥Z¨‹cÄ]YẠ̀ÁcZÌ·Z»,Ã{Á‚§Y‰Y dˆÌ¿¥Z¨‹Õ{Zf«YÕZÅdÌ·Z §€´Ë{ ÄËZ»€‡¶ÌƈedÆmš§ZuļÌ]Á½Y€ËYcY{Zd¿Z¼“©Á|ÀÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e ½ZÆm‰Y‚³Ä] |̇Z”»YÄ]Õ{Zf«YÄËÁÁ{YMª—ZÀ»{Âv»cY{ZÕZÅÕY~³ ¶»ZŸ€Ë|»Ö»Y€Æ]Á€§Y½Y€ËYcY{Zd¿Z¼“©Á|Àֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y d Àḑ€›Y©Á|À¾ËYÃ{Z¨f‡YcÁ€“Ä]ÃZ//‹YZ]cY{Zd¿Z¼“©Á|À {ZÆ¿¾ËY|Ë|m{€^ÅY,cY{ZÄ ‡ÂeZ0 ^«Z f»ÁՀË~a®ˆËḑ€›ŠËY‚§YÕY€]ļÌ] ½YÂÀŸÖeY{Z½Ô¯ÕZÅ®ˆËdˀË|»ÕY€]ÕYļÌ]ÕZŹÂ̇€ˆÀ¯¶Ì°ŒeYÖfËZ¼u Š‹ÂaÄ]{ÁÁÄ]|À»īԟ€f¼¯Äf‹~³{ļÌ]d ÀÄ°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ {¼¿ ÕY€]|Ë|mÕYļÌ]ÕZÆˁZ‡Y‚]YÕY€]©Á|À¾ËYÖ³{Z»MYÃ{Â]ÕZ^fŸYÕZÅ®ˆË {Y{€^yÕZneļÌ]ÕZÆf¯€‹®¼¯Z]Œ¯ÖeY{ZdÌÀ»Y{ZnËYÁ¶Ìƈe Á{¼¿Ö§€ »ļÌ]d ÀÃ{¬¨»Ĭ¸u®ËYÖ¸yY{ÕZ^fŸYÕZÅļÌ]Ö»Y€Æ]Á€§Y ÕZÅd¯€‹ZÌfyY{ÕZ^fŸYÕZÅļÌ]ÄÀÌ»{©Á|ÀŽzeÁÄ]€ne{€¯½YÂÀŸ ¥|Å‚Ì¿š§ZuļÌ]ÀË|»cZÌņÌWÄ´¿Y{Á{{¼v» d§€³|ÅYÂyY€«ÕZneļÌ] ÕYļÌ]ÄqZb°ËÕZÅÄfˆ]ÖuY€—YÖfËZ¼u©Á|À¾ËYZ]ÕZ°¼ÅÄ»Z¿ºÅZ¨e|¬ŸY d^j»cY€iY|ÅZ‹®Ë{‚¿Ã|ÀËM{Œ¯{€¯ÕYÁ|Ì»YY€]YÁ{¼¿½YÂÀŸcY{ZÕY€] |‹Z]ºÅZ¨e¾ËY {Y{€^yZÀˆËYÄ]ÕY|ÅY½Z»Z‡d˂¿Y€e¶¯€Ë|» Œ¯ÕZŁ€»{Ö¿Zˆ¿YÄÀ̘¿€«½|‹€eµZ § #Z¿Á€¯#YՀ̴ŒÌaÕY€] ¹ÔŸYÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z//‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶¬¿Á¶¼uÁd˂¿Y€e¶¯€Ë|» ½Z»{,d‹Y|Æ]cYÁįºËY{Ö¿Zˆ¿YÕZÅÄÀ̘¿€«Œ¯ÕYÃ{ZmÕZŁ€»ļÅ{{€¯ ZŁ€»YįÕ{Y€§YļÅÁ½Y€§Zˆ»ÕZ¼Ì]ÁÃ{Â]€¬f//ˆ»Zm½M{Ö°//‹‚a‰Â»MÁ ¾ËYZ¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋YՀ̴//ŒÌaÕY€]Äf^·Yį|À¯Ö»ÄÀËZ »Á|Y|À¯Ö»{{€e ¾Ìq{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]Â̋Öa{,ZÀˆËY‰Y‚³Ä] d‡YÃ|‹€eÕ|mÁ€eµZ §ZÅÄÀ̘¿€« Äf§€³‚Ì¿YÖy€]½ZmÁÃ{€¯Ôf^»YŒ¯¾ËY½Y|¿Á€Æ‹YÕ{ZˁÕ{Y| e½ÂÀ¯Zeį Á|{ÂyÕZÅÕ{ÁÁÁZŁ€»{YŒ¯¾ËYY½Y€§Zˆ»,ÕZ̈]ÕZÅŒ¯,d‡Y ¶¯€Ë|»Ã{Y‚¿Z¼¸‡€ÆqÂÀ» {Œ¿¶¬fÀ»½Z‹Œ¯Ä]ÕZ¼Ì]¾ËY…Á€ËÁZeÃ{€¯ÄÀËZ » Z]³Ád¨³{ ÕYÃ{Zm¶¬¿Á¶¼uÁÕY|ÅY½Z»Z‡Ö¸¸¼·Y¾Ì]¶¬¿Á¶¼uÁd˂¿Y€e Äq€³d¨³Œ¯ÕYÃ{ZmÕ{Z^»ÁZŁ€»{Z¿Á€¯ÕZ¼Ì]ŠËZaÖ´¿Â´qÃZ]{,ZÀˆËY ÁY|^»€ÅY|¿YÂeÖ»Œ¯Ä]Õ{ÁÁÕ{Z^»Z»YºËY|¿¾ÌqZ]ÕYÃ{ZmºÌ¬fˆ»•Z^eY ,d‹Y|Æ]cYÁÕ‡YÖ³|ÀËZ¼¿Œ¯ÕZŁ€»ļÅ{¾ËY€]ZÀ] |‹Z]Õ|¬»€ÅÄ] ¾ËY¶À‡€aį{Y{Y€¬f‡YÁÄf‹Y{{ÂmÁÖ¿Zˆ¿YÄÀ̘¿€«½YÂÀŸÄ]Ö°‹‚a‰Â»MÁ½Z»{ ÕZÅÕZ¼Ì],Ä»Z¿~³Šz]Ä]ZŽM½|̇ÖfuÁ½Y€§Zˆ»½|‹{YÁY¶^«Ä¿ZycYÁ |ÀÀ¯Ö»|YZŽMÖ·Z¼fuY {Zf«Y½ZÆm ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ Ä·Z¬»€‡ Y{Z¬f¿YįÖ¿Y€Ë|» |ÀÀ¯Ö»€Ì^ eÖÀ¼‹{Ä] ¶´Ìb‹YÖ¿Z¼·MÄˀŒ¿Z]³Ád¨³{ÄmZy»Y€ËÁ d‡Y½Y€ËYÄ̸ŸZźˀvedŒ³Z]\«YŸµÂXˆ»ZaÁY ÖWZ¨‹Ö¸Ÿ YZ]ÁÄ ‡ÂeÃÁ€³€Ì]{ YÖ¿Z¿Z^Æ´¿½ÂqÕ‡YÁ|¿Â‹Ö»ÄfyZÀ‹ֻ¼ŸZ°§Y½Z³|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]ZÅÄ¿Z‡ Á{Zˆ§,¦¸zeÁ€]½Z»{ÁÃ{€¯d^«Y€»Œ¯ZÅÁÂuļÅ{ḑZ¨‹Ád»Ô‡ d^ˆ¿Y¾Ì·Rˆ»,Ã{Zf§Y©Z¨eYÄr¿M‰Y‚³ÁZ^yYZŒf¿YZ],dÌ·Rˆ»¹Zn¿Y{ÖÅZe¯ |ÀÀ¯Ö»…ZˆuÂ“»Ä] Ä]Y¹{€»½YY‚´f»|y,¹Zœ¿|//‹YÁÖ·ZŸ½Ó€Ë|»Á¾Ì·R//ˆ»ÃZ]Y‚ÅÁÃZ]| Z]ÕZ°¼ÅY½ÓRˆ»YÕZÌ//ˆ]½M\«Z f»Á|¿YÃ{€¯ªËŒeZÅÄ¿Z//‡Z]ÕZ°¼Å |¿YÃ{€¯µZ^¬f‡YcY{Z¬f¿Y½|‹s€˜»ÁZÅÄ¿Z‡ ÕZÅ{ZÆ¿ÁÖf·Á{Šz]½Y€Ë|»YºŸY½ÓRˆ»YÕZ̈]įºÌfˆÅ|ÅZ//‹¶¼Ÿ{Z»Y ½M֟|»įՀË~a{Z¬f¿YÄÌuÁ½MYÁÃ|Ì]Zf¿€]YcY{Z¬f¿Y¾Ë€f°q¯֏yŠz] dˆÌ¿Հ^y,|ÀfˆÅ ½Z‹ğ¼n»€Ë{cZ¨¸zeÕZŒ§YY֏yŠz]ÁÖf·Á{½Y€Ë|»|ËZ]įÖ·Zu{ Հ̳ž“»€^y½MÃ|ÀÀ¯€ŒfÀ»Ä¿Z‡Ä]d^ˆ¿,|ÀÀ¯¹Y|«Y½Mž§ÕY€]ÁÃ{€¯µZ^¬f‡Y |ÀÀ¯Ö» Äf§€³Ã|Ë{Z¿ÃZ^f‹Y®Ë½YÂÀŸÄ]{Z//ˆ§Á¦¸ze½Mį{ÁÖ»ŠÌaÖËZmZeZf§¾ËY Y€«ºÆf»ÃZ´ËZm{,|¿YÃ{€¯LZŒ§YY½MįÕZ´¿€^yÁÄ¿Z//‡‘Ÿ{Á{Â//‹Ö» |¿€Ì³Ö» ÁՀË~a{Z¬f¿YÃÁ{®Ë½ZŒËY,{Y€§YÄ]ÖfˀË|»ÕZÅd¼‡½{Y{Y¶^«,{Â]€fÆ]|ËZ//‹ ÖˇYÁ|]ZËŠËY‚§Y½ZŒËYՀË~a{Z¬f¿Yḑ€›‡®ËYZe|¿Â»ZÌ]Ä¿Z‡Z]¶»Z e ,€Ë|»pÌÅZ]Ä¿Z‡į|À‹Z]ºÆ»¾ËYÄmÂf»Á|¿Â»ZÌ]YZÅÄ¿Z‡Z]ÕZ°¼ÅÖ´¿Â´q {ZnËYÄ]®¼¯ÕY€],{‹Ö»s€˜»{Z¬f¿YYÄr¿M€ÅÁ{Y|¿ÖÀ¼//‹{Õ{ZÆ¿Á½Z»Z‡ d‡YŒ¯Ö¿Y{Z]MÁLÔfŸY€Ìˆ»{ÁḑZ¨‹Ád»Ô‡ ‰Y‚³ dˆÌ¿Œ¯dv¸»Ä]d̼¯Zu½|‹d‡{®Ë d¯ZŒ»Á”ucÁ€“Ä]¶]Z¬»½Zˀm|̯ZeÂy{\¸—sԏYևŻµZ §®Ë {«¹Zœ¿Z]ÕZ°¼Å¹|Ÿ»½YÂÀŸZ]d¯Z//Œ»¹|ŸÕY~´»Z¿ÁcZ]Zzf¿Y{½Z^¸—sԏY ZÅ\¸—sԏYZ]įd‡YÕ{Ây€]¾Ë€eÄ¿Y{€¼¿YÂmZ¿¾ËYd//‹Y{Y€]YÁŠÌacZ]Zzf¿Y º£€Ì¸ŸįÖ¿Zˀm.|ÀÀ¯d]ZiY{ÂyÕ{Y€]|ËZ]Ŀ´q½Z^¸—sԏY {€Ì³Ö»cÂ// ÁZÅÄ^uZ»{,|¿YÃ{€¯Y|Ìa”uÁÃ|»MÄÀvÄ]½Z‹[Y‚uY¾Ì·ÂXˆ»ZÅÖ¿Z]€Æ»Z¿ļŠdˆÌ¿Ä¿Y{€¼¿YÂmµZu,|¿Y{ÖÀˀ§MŠ¬¿Á”u|«į|¿YÃ{€¯¹ÔŸYºÅZÅÖ¿Y€Àz‡ |ËY|¿ÕZ°¼Å|«Z¼‹į|ÀË´]ºÅZ]Á{‹dÌuԏ{½Zˀm¾ËYÕZÅY|Ë|¿Z¯į cZ]Zzf¿Y{½Z^¸—sԏYÖ·Z¼fuY{€°ËÁÂy{ZÀ¸ËYZ]³Ád¨³{½Z̨ˀ›Z“€»Ô£ YÖ°Ëd¨³ևŻsZÀm¾ËY{Äf§€³cÕZÅdÌuԏ{Ä]ÄmÂeZ]ÃZ»|À¨//‡Y ¹{€»”uÄ·Zˆ»|ÀÀ¯Ö»µZ^¿{Y½MÁÃ{Â]|¬f »½MÄ]½Z^¸—sԏYįÖ¼ÌÅZ¨»¾Ë€f¼Æ» ÕÓZˆ»{€»YZ§{€´Ë{ՀÌ^ eÄ]ZËÁ½Z‹{Âyd‹Â¿€‡{ÖÀˀ§MŠ¬¿ÁcZ]Zzf¿Y{ ¾ËY{Հœ¿¶°‹Ä]ÕZ̈]huZ^»Ö//‡Z‡Y½Â¿Z«€]ÄÌ°eZ]¹ZËY¾ËY{įd//‡Y¹Zœ¿ d§€³¶°‹Ây Š¬¿,Ã{Â]ֻԇYÕÂƼm{įÄf‹~³ÕZÅcZ]Zzf¿YļÅ{½Z^¸—sԏY{Á‚§YÕÁ d‡YÃ{Â]ÖÀ̟”u¾ËYÁ|Àf‹Y{µZ §”uÁÕ|m sԏYZ]Äf§€³cÕZÅ{Ây€]Ä]ÃZ//‹YZ]Ä»Y{Y{\¸—sԏYÖ//‡ŻµZ §¾ËY Y€§Z]Äf‹~³µZ‡dˆÌ]{Äq€³Y½Z^¸—sԏY{€¯tˀe,Äf‹~³ÕZŵZ‡{½Z^¸— ¾ËY|À¼¿YÂeÁÕ|̸¯ÕZÅÁ€Ì¿YÕZ̈]Ây{Á|¿YÃ{Â]ÁÄ]ÁÕ{ZˁÕZÅ{Á€§Á ¾ËY‰ÔeÃY¼ÅZ»Y|¿|‹dÌuԏ{ÕZ̈]Ád§€³cÖ§~uÕZÅ{Ây€]½Zˀm d‡YÃ{Â]Ö¸»Ö´fˆ^¼ÅºÌ°veÁcZ]Zzf¿Y{”uևŻ½Zˀm d¨³ÁŠÌacZ]Zzf¿Y{½Z^¸—sԏY{€°ËÁÂy{Ö·Y‡Ä]x‡Za{½Z̨ˀ› |ËZ]Ö¸ §dÌ “ÁYÂ^ŸÕY€]į|¿|¬f »Ö¨¸fz»¶ËÓ{Ä]Ö¿ÂÀ¯–ËY€‹{½Z^¸—sԏY ÕY€]ּƻ¶»ZŸYÖ¸»Ö´fˆ^¼ÅįY€q,{‹dˬedËZÆ¿|u{Ö¸»Ö´fˆ^¼ÅÄ·Zˆ» |À¿Y{Ö»Ö¿Á{ÕZÅŠ·ZqÁÖ¿Á€Ì]ÕZÅ|Ë|ÆeZ]ÄÆmY» Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Ây{įÖ³‚]Ä ËZ“Áx¸e©Z¨eYÄf‹~³ÕZÅÄf¨Å{{Y{Ä»Y{YÕÁ {Á{Y{½ZŒ¿Ä¿Y|À¼‹ÂÅZ̈]ŠÀ¯YÁ®ËÄ »Zm,|¿|¿Z‡c{ZƋÄ]Y½ZŒËYÁ{Y{w {ZÅÖ¿Y€´¿Á|¿|‹½Y|Ì»{YÁºÌœŸÖ¸°‹Ä]Ö¸»{Z¼¿®Ë½YÂÀŸÄ]½ZŒËYžÌ̌eº‡Y€» |¿{Y{ŠÅZ¯Õ{ZˁÖ¸Ìy|uZeYÖ¸»Ö´fˆ^¼ÅŠÅZ¯ÁZÅ¥Z°‹Ây ¾ËYÄ]d^ˆ¿Äf§€³cÕZÅÖ¿Z]€Æ»Z¿º£€Ì¸Ÿį|Àf‹Y{Zœf¿Y½Z^¸—sԏYd¨³ÕÁ {įÖeÔ°Œ»ÁZÅ¥Z°‹ŠÅZ¯ZËž§Ä]Ze|À‹Z]Äf‹Y{”u{|À¿YÂf],½Zˀm |ÀÀ¯®¼¯,{Y{{ÂmÁÄ »Zm Ä»ZÀ‡ZÀ‹ {Zf«Y½ZÆm †Ì‡Pe̸ָve,Հ^y‰ÁZ]½Y€ËYÕ{Zf«YÄ»Z¿Á¾Ìfˆz¿ http www rgs org ir d‡Ż Ã{Z‡€fˆ³Ä¿Z‡Ĉ‡R»ZÌf»Y\uZ• ½ Y€ÆeÕZÅd¯€‹d^iÃZ¼‹Ä]Ã|‹d^i ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e|Ì ‡€Ì]{€‡ÁµÂXˆ»€Ë|»• ‚Ì´ÀqÂaÖ¬e¾Ì»Y|¼v»Ö¿Z³Z]€Ë|»•Õ¼Ìe€Ì»ºË€»ÖËY€mY»Y€Ë|»• ÖWZ¨‹Ö¸ŸYZ]ÁÄ ‡ÂeÁ{Zf«YÃÁ€³€Ì]{•Õ|ÅYÕ|Æ»|Ì·ÂeÁÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³€Ì]{• Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»ļÌ]Á®¿Z],…Â]ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³€Ì]{• ÃZ¼‹,½ZŒy{€Å³Äq¯,€Ìeºf¨Å½Y|Ì»Y€e¾ÌËZa,Ö]ÂÀmtf¨»½Z]ZÌy,½Y€Æe,½Y€ËYÖ¿ZŒ¿• Äˀˀve†°§€]Z¼¿• ¾¨¸e•Öfˆa|¯• ZÅÖƳMÁÕY{Y»Y†°§€]Z¼¿• Հ^yÃZe¯¹ZÌaÄ¿Z»Z‡•ֻ¼Ÿ–]YÁ®»ZÌaÄ¿Z»Z‡• http www jahaneghtesad com Ä»Z¿ÁÖ¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa• info@jahaneghtesad com ֻ¼Ÿ–]YÁ¶Ì¼ËYÄ»Z¿ZËY• all around iran@jahaneghtesad com Ö¸yY{¾¨¸e•Ö»€°»Äv̸»ZŽZf‡€Æ‹½Z»Z‡• tf§½Z]ZÌy,ÂËÂf‡Za€Ì‹½Y|Ì»Y| ],tf§ÃY€³‚],½Y€Æe,½Y€ËYÄ¿ZzaZqÖ¿ZŒ¿•‚Ë€¸³_ZqÄ¿ZzaZq• ¾¨¸e•€e€]ČË|¿Yd¯€‹Հ‡Y€‡Šza•ÃZ¼‹, Ö¸yY{¾¨¸e•Ä»Z¿ÁՂ¯€»½Z¼fyZ‡Ղ¯€»€f§{¾Ì¯€fŒ»»Y• ½Y€Ë|»¾¼n¿Y»,«Öf·Á{€Ì£ÕZÅÄ»Z¿Á½Y€Ë|»Ö¨À¾¼n¿Y»Ö¨ÀÕZŶ°Œe”Ÿ{Zf«Y½ZÆm• d‡Y«Œ¯cZŸÂ^˜»Ö¿ÁZ e»Á«½Y€ËYcZˀŒ¿ \ˆ¯Z] µZ‡Œ¯ÕZÅÄ»Z¿ÁÕ|À]Ä^e¾Ë€yM{d‡YÄfˆ¿YÂe{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á• |]ZÌ]d‡{½Y€ËYÕZÅÄ»Z¿Á¶¯½ZÌ»{Ä^eÁŒ¯֏yÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{Ä^eÄ]ZÌf»Y |ËMÖ»Z¼‹Ä]Ä»Z¿Á¾Ì»Â‡,Œ¯֏yÕ{Zf«YÕZÅÄ»Z¿Á½ZÌ»{{Zf«Y½ZÆm • ISO 9001:2015 {Y|¿Zf‡YÄ»ZÀÌÅY³ÕYY{ • d‡YÃ|‹{Z½Z³€Æ»d À{Â^Æ]d¯€‹–‡Âe iso Ä»ZÀÌÅY³ • |ÌÀ¯µZ^¿{€ËÕZÅÄ°^‹{Y{Zf«Y½ZÆmÄ»Z¿Á • ŚƩƉƐ ƚǁŝƩĞƌ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ€fÌËÂe ŚƩƉƐ www ŝŶƐƚĂŐƌĂŵ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚŶĞǁƐ¹Y€³ZfˆÀËY ŚƩƉƐ www ĨĂĐĞŬ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚĚĂŝůLJ­Â^ˆÌ§ ŚƩƉƐ ƉůƵƐ ŐŽŽŐůĞ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ…Ôa¶³Â³ ŚƩƉ www ĂƉĂƌĂƚ com ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚcYZaM ŚƩƉƐ www LJŽƵƚƵďĞ com ĐŚĂŶŶĞů ũĂŚĂŶĞŐŚƚĞƐĂĚ[ÂÌeÂË saeed taghipoor@jahaneghtesad com Ä»Z¿c{ZƋ {Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ» d·Y|Ÿ‰€fˆ³,•Z˜v¿YY½M‚Ë€³ÃYÁ-|]ZËÖ¼¿¹YÁ{Á¹Y«µ|Ÿ…Z‡Y€]‚mÖ¿Z//ˆ¿YÄ »Zm Á{Y€§Y¾Å}ª¼Ÿ{}¨¿¶Ì·{Ä]|À¿YÂeÖ»ZÅÄ¿Z‡ d‡Y֟Z¼fmYÖ³|¿{Z ]YÁZÅÄ^ÀmļÅ{ º¸ˆ» 6ªuY"¾fˆ¿Y{"Z» |À‹Z]½Mª¬vež¿Z»ZËd·Y|ŸÖ»Zu,{ÂyÄmÂe¶]Z«ÕY~³€ÌiPec|« ¥|ÅÄ]½|̇ÃY|¿YÂeÖ»ªu¾ËYYÄ¿Y{€z]ÁZn]Ã{Z¨f‡YįºËÁZ]¾ËY€]ÁºÌ¿Y{Ö»½Y|¿Á€Æ‹ {Z‡Y¼ÅÂv¿¾Ë€fÆ]Ä]Y"Ä^¿ZmļÅd·Y|Ÿ‰€fˆ³"…|¬» ¹Zœ¿Yh ^À»ÕYħ€u©ÔyYÄ]Z°eYÄËZ‡{‚md·Y|Ÿ‰€fˆ³½ÂqÖËÓYÁ¥|Ž{€¯µZ^¿{ dˆÌ¿Á|¬»Ä¿ZŒË|¿Y{YMÁÄ¿YY|»ªuՀ°§Á֋Y ,Ã|‹ºÌœÀeZÅÄËÁÁ,Zł»€«–y,©Â¬uÂv»ć{ÁÄËZa¾ËY€]{Zf«Y½ZÆmÖ«ÔyYŒÀ»¶»Z¯¾f» d‡YÃ|ÅZŒ»¶]Z«dËZ‡{http jahaneghtesad com ?p…{M{|À]{Á €]ՀÌiZeÄf^·Yįd‡Y€Ë~aZ¿½Y€^mÁºÆ»ZÌ//ˆ]Še{ZƋ d‹Y{|ÅYÂz¿Ĭ˜À»{½Y€ËYd‡Ż ՁÁ€Ìa¶Ì·{Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Ä »ZmļÅÁZaÁY,Z°Ë€»M{Á‚§YÕÁ ÕY€]Ĭ˜À»cZÌ «YÁ |ÀfˆÅÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡½ÂË|»ŠŸY{€] Öf]ZÌ¿ÕZÅÁ€Ì¿Y¹3{¹Y|//»ZÆ¿M d//‡Y­{¶]Z«€Ì£Z°Ë€»M ÕY€]Öf]ZÌ¿ÕZÅÁ€Ì¿ {Y|¿Öf]ZÌ¿ÕÁ€Ì¿pÌŽY€ËYZ»Y|À¿Ö» |ÀÀ¯Ö¼¿ZŽZ]ZÌyÄ¿YÁY€¨¿ZŽÂ̸̻,µY€¿ƒ®ËÁ€e |À¯±‚]{€^¿®ËÃ{Z»MY{ÂyZaÁY Ö·Z¼fuY¹Y|«YÃZ]{֌‡€aÄ]x//‡Za{ÄmZy»Y€ËÁ Ä]½Y€ËYÃ|¿Á€aZmYÕY€]ÁÁd//¸Æ»Y| ]ZÅÖËZaÁY ZÅÖËZaÁYd¨³¶¸»½Z»Z‡ÕZźˀveµZ¼ŸYÁdÌÀ»YÕY‹ ZÆ¿M |ÀfˆÅÕZ¯ÁZ‡¾ÌÀqÄ]¶‡ÂeÕY€]ֿ¿Z«¶ËÓ{|«Z§ YՂÌq|À¿YÂeÖ¼¿«|ÀfˆÅÖ]MºŒqÁÖËZaÁY»Ä°¿M¶Ì·{Ä] |ÀÀ¯ZmYdÌÀ»YÕY‹Ä] ZÅÖÀÌqÁZÅ…Á,ºÌÀ¯Ö»€°§Ŀ´ÀËYįºÌf//ˆÌ¿Z»–¬§» {€^¿®ËÃ{Z»MY{Ây|ËZ]ZÅÖËZaÁY |¿Y{Y€//œ¿¾Ì¼Å‚Ì¿ « |ÀÀ¯±‚] Ä mZ§ZaÁYÕY€]d¨³‚Ì¿ZaÁYÄË{ZveYYŠeYZœf¿YÃZ]{ÁY |À˳Ö»Z»Ä]ZÆ¿M {‹Z°Ë€»MÕY€qÁ½ÂqÖ]ºÌ¸ˆeįd‡Y €]Y€]{½{ZfˆËY½YÂeZÅÖËZaÁY ºÌÀ¯ÕZ¯ºÌ¿YÂeÖ¼¿,ºÌ¨‡Zf» {ZÆ¿®ËŠ¬¿|¿Y{‰Ôe,½Y€ËY€]Y€]{Z»Y|¿Y|¿Y`//»Y€e |ÀÀ¯Z¨ËYY|À¼e|« ÃZ]Á{µZ¼ŸYÄ]½Y€ËYŠÀ¯YÁÃZ//]{½Y€ËYÄmZy»Y€ËÁ ÕÂƼm†ÌWÖ¿ZuÁ¾ˆud¨³¶¸»½Z»Z‡ÕZźˀve Y½Y€ËYcZ»Y|«Y¹Z//m€]ª§YÂeÕZ¯€//‹Ä]ÕYÄ»Z¿{½Y€ËY {€¯tˀŒe ¾ËY{€fŒÌ]t̓ÂeÕY€]¶´Ìb‹YZ´¿€^yÕZŒ§ZaZ]¦Ë€› ½Z³|À¿YÂy{€¯ħZ“Y,Ö¿Z¼·MÄ¿Z‡¾ËY½Z³|À¿YÂyÕY€]ÄÀÌ» |ÀÅYÂy½MÕZÅ|»ZÌaļŵÂXˆ»ZÅÖËZaÁYį|À¿Y|]|ËZ]Z¼‹ {Â] dˆÌ¿ºeY\¼]dyZ‡ÕZÀ »Ä]Öe Öa ½YYkÁ€y kÁ€yÕY€]½Y€ËY|Ë|ÆeÃZ]{֌‡€aÄ]x‡Za{¾ÌÀr¼ÅÁY ¾ËYd¨³ÕYÄfˆÅcZv̸//ˆeµ€fÀ¯žÀ»½Z¼ÌaÖe Öa ½YY d‡YÃ|‹|Ì«ÕÂƼm†ÌWÄ»Z¿{‚Ì¿Â“» €Ìˆ»{½Y€ËYįd‡ZÀ »½Y|]¾ËYZËM|̇€a¶´Ìb‹YZ´¿€^y Á{Y{Ö¨À»x‡Za¦Ë€›.{€¯|ÅYÂyd¯€u\¼]dyZ//‡ Y֋Z¿\¼]dyZ//‡YÕY{{ÂyÕY€]Z»ºÌ¼e-Ä¿d¨³ Õ{€^ÅYÕZÅ{Z¬fŸYÁÖ«ÔyY¶WZˆ»¶Ì·{Ä]ÁdˆÌ¿Öe Öa ½Y d‡YֻԇYÕÂƼm {ՀÌ̤eÖ¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€eZËMį|Ì//‡€a¶´Ìb‹YÖf«Á Ö¨À»x‡Za¦Ë€›,d‡YÃ{€¯{ZnËYÕ{€^ÅYcZœuÔ»¾ËY Ö«ÔyY€Ì£ÕZÅZf§Ä]Ö´fˆ]Ö«ÔyYÕZÅ{Z¬fŸY{Á‚§YÁ{Y{ {Y|¿½Y€´Ë{ ÖÅÁ€³į{€¯s€˜»YÂ“»¾ËYÄ»Y{Y{¶´Ìb‹YZ´¿€^y Z§{{½Y€ËY5ÃYZÆÀeÕYÄfˆÅÕZÅsÔ//‡|¿Y{ÁZ]½Y€ËY{ ¶ËÓ{½ÂÀ¯Yd‡Y¾°¼»ZÆ¿MÁd//‡Z°Ë€»M€]Y€]{{ÂyY YÖËYÂf§½Y€ËY€^Å{Y{x//‡Za¦Ë€›-|À‹Z]Äf‹Y{ՀfŒÌ] |À¯Ö»žÀ»YÖ ¼mZfŒ¯ÕZÅsԇįÃ{€¯{Z ºËYÃ{€¯cŸ{cZ¬Ì¬ve¾ËY{d¯ZŒ»ÕY€]²ÀÌWÂ]d¯€‹ÁZ¼ÌaYÂÅ®·Z»½YÂÀŸÄ]ZÅÖÀËY€¯ÁYYZ» Ö^‡ZÀ»cZ¬Ì¬ve¹Zn¿YµZu{½ÂÀ¯Y-ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y‚Ì¿½Y€´Ë{d¯ZŒ»YÁ ºÌfˆÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ»Y‚·Y…Z‡Y€] Õ¸m|Àfˆ¿YÂf¿{ÂyÖ»Zœ¿½YÂeļÅZ]ZÆ¿MY€Ë{Â]Ã{€fˆ³ į|Å{Ö»½ZŒ¿¾ËY |¿€Ì´]Y½ZŒÅZ´ËZaÄ]ZÅ®‹Â»d]ZY d‡Y€Ë~a\̇M|¬qZ°Ë€»M Z°Ë€»MįÖ «YÁcZˆy{Á‚§Y½Y€ËYևZ¼¸bË{ÃZ´f‡{†ÌW {ZnËYĬ˜À»¹{€»½ZÌ»{įd//‡YÖe€¨¿,Ã{€¯{YÁ{ÂyÄ] ”uÖ ˜«½ZËZaZ£MÖ¿Z¼Ì¸//‡Y{€‡Á€e d//‡YÃ{€¯ d‡YĬ˜À»•Z¬¿€´Ë{Á©Y€Ÿ{Z°Ë€»M ÂXb¼a‚Ì»M|Ë|Æe¹ZÌaÄ]½Y€ËYž—Z«x‡Za cZ¨//‡ªË€—Y¾f´À//‹YÁÁ½Y€Æe…Z¼eÃZ]{¦//ˀ› Ö¸°‹Ä]Á…Z¼e¾ËY€³Z£MZ°Ë€»Mį{€¯¹ÔŸY‚Ì¿†ÌW‡ {Â]\‡ZÀ»Z¿Z̈] cZ¼¸bË{,Z°Ë€»MÄmZy»Y€ËÁÂXb¼a{Y{t̓Âe¦//ˀ› ‚Ì»M|Ë|ÆeÁ‚Ì»M¾ÌÅÂe,‚Ì»M®Ë€veÁY¹ZÌa-dˆÌ¿Ö]ÂyÖ¸Ìy ¹{€¯Ö¼¿d‹Y{€]½MYYŠÀeŠÅZ¯į{Â] †ÌWÂ//‡cZ¨//‡ªË€—Y,½Z¼¸]Z¬f»Ä//¸¼uY†aZ//»» Z ‹Â¿€Å{½|‹€Ì³{½Á|]Á\//‡ZÀ»Z̈]Öz‡Za ½ZËZaZ»¹Y|«YįºÌf¨³ZÆ¿MÄ]Z» ºË{€¯µZ‡YÖËZ¼¿c|«Á ¹Zn¿YՀfŒÌ]¹Y|«Y‚Ì¿Z»|ÀÅ|¿¹Zn¿YՀ´Ë{¹Y|«Y€³YÁÄf§ZË ºÌfˆÌ¿½Y€´Ë{cZ»Y|«YµÂXˆ»Á{Y{ºÌÅYÂz¿ į{€¯Ö§€ »{Ây[Âyd//‡Á{YÖ¿Z¼Ì¸//‡Y{€//‡,ÁY {Z¬fŸY¾f´À‹YÁ |‹¹Zn¿YÃZ^f‹YcZŸÔ—YÕZÀ^»€]Ö¿Z¼Ì¸//‡ {Â^Æ]Ĭ˜À»{ŠfÌ «Â»,Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€eZ]įd//‹Y{ ÄmZy»Y€ËÁÂ//Xb¼a®ËZ»,ĸ¼u¾ËYµZ^¿{Ä] |//]ZËÖ» µZu{©Y€//ŸÕZŽZ]ZÌy{¹{€»Ä//¯{€¯dÌWÂeZ°//ˀ»M Ã{€fˆ³žÌ̌eÕZź‡Y€»|ÅZ‹Z»Y-|ÀfˆÅÕ{Z‹Á½|̐« Ĭ˜À»{YÖfz‡Z̈]–ËY€‹ĸ¼u¾ËY ºË{Â]ÖÅ°‹Z]Á {Â]|ÅYÂz¿Õ{‡ĸ¼u¾ËYYºfu—Ä]Z°Ë€»M {€¯{ZnËY ÖfˆËÁ€eĸ¼ux‡Za,Z°Ë€»M d§€³|ÅYÂyĬ˜À»¹{€»YY Ö¿Z¼Ì¸‡º‡Z«Á€eÄ]½Y€ËYx//‡ZaÃZ]{ÄmZy»Y€ËÁ ‚Ì¿©Y€Ÿ{Z°Ë€»MÕZÅÃZ´ËZaÄ̸Ÿ€f//ŒÌ]cÔ¼uµZ¼fuYÁ Ö¼‡Ö»Zœ¿x‡Za|‡ÓY¾ÌŸÄ]Ö°‹Â»ĸ¼u{€¯ħZ“Y Z» {Â^¿½M{Ö¿Zˆ¿YcZ¨¸e{ZnËYÕY€]Õ|«pÌÅÁ{Â]½Y€ËY ĸu€»Ä]\‡ZÀ»ÕYĿ³Ä]«{ÂyYZ§{»ÕY€]Y{Âyªu -{Â]|ÅYÂyĬ˜À»¹{€»Õ‡YÖ «YÁx‡ZaZ»Y,ºË{ÁM{Y€mY ZÅÖËZ°Ë€»M |¿€¨Àf»Z°Ë€»MZf§Y|ÀÅ{Ö»½Z//Œ¿įÖ»{€» Y{€‡Y€e|»MZ¯Á€e€i»,Ö¿Z¼Ì¸//‡Y{€‡|ÌƋ|ÀÀÌ]Ö» {Â]|ÅYÂyÖ¿Z¼Ì¸‡ ÕZÅÁ|Àed//‹Y{€]{»{Ö//Œ‡€aÄ]x//‡Za{¦Ë€› ºË{Z°Ë€»MÄ]įÖeZˆyd¨³‚Ì¿½Y€ËYŠÀ¯YÁYÖËZ°Ë€»M {€¯¡Ô]YYÃ{¶Ì‡ª—ZÀ»ՁZ‡Z]Ä]»Հ̴¿ZÆm Ö´f§€³[MÁ¶Ì‡Â«ÁY֋Z¿cYZˆy½Y€^mœÀ» {Y{ZfyYÃ|Ë{\̇MÕZŽZf‡Y{ Ä]Z»{‡Ä¿YZËdyY{€aŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡ [»ÕZÅw€¿Ze֓Z¬f»ºÆ‡Ã|‹¾ÌÌ e{‡cÁZ¨f·Y Á¶Y¶»Z‹©Â »cZ^·Z˜»Ã|¿Z»ÁZ^fŸYÁµÂaÕY‹ |À]Â“»½Z³|Ë{cZˆyÄ]ÖËZ˜ŸYcÔÌƈe{‡ ÕZÅÄÀ˂Åį|ËZ¼¿Ö»|Æ eÁ¾Ì¼”eYÄ»Z¿\ːe¾ËY ½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]¹ÔŸYY†aÃ|‹{ZË ÁÃ{€¯œÀ»ÁÖÀÌ]ŠÌa| ]ÕZŵZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{ dÌ·ÂXˆ»Ö§Z¿¾Ì¼”e¾ËY |À¯dyY{€aÖ°¿Z]Ä°^‹Ä] dˆÌ¿½ZŒeZ^·Z˜»µÂÁ{¶»ZŸÕZÅ®¿Z] {€°¸¼Ÿ‰Y‚³d‡Y¦›Â»ֻԇY[Ô¬¿Y¾°ˆ»{ZÌÀ] ÕZŽZ»Z‡Ä]ÄÅZ»ćÖ¿Z»ž—Z¬»{YÄ»Z¿\ːe¾ËY |À¯µZ‡YŒ¯½Y€v]dˀË|»ÁŒ¯Äm{Â]ÁÄ»Z¿€] |¿{€¯d¬§Y»½Z³‚»€Å ÕZÅ®¼¯¥€Äf§Zˎ̐zeZ^fŸY,ºÌ¼e¾ËYª]Z˜» Áֿ°//ˆ»ÕZÅ|uYÁ€Ì¼ eÁgY|uYdÆm‘ŸÔ] ÕZÅ|uYÁÖfŒÌ »¹Y·¾Ì»PeÁÖËZf‡ÁÁՀƋÕZne ÕZÅ|uYÁd«Â»½Z°‡YÄÀ˂Å®¼¯,Ã|Ë{\̇Mֿ°ˆ» dÆm‘ŸÔ]®¼¯,ÖËZf//‡ÁÁՀÆ//‹ֿ°ˆ» ÕZÅÄÀ˂ÅÁÃ|Ë{\̇MÖ»Y{ÃZ´ËZmÕZÅ|uYÁgY|uY ÁÕY{€]YÁMÁÖfˀË|»ÁÖÀ§cZ»|yÄWYYÁÖ¿Z^Ìf//Œa ՁZ‡Z]dÆmÕYÄËZ»€//‡ÕZÅÖËYY{®¸¼eZ^fŸY‚Ì¿ Öv˜‡ÕZÅ[Mž§{ÁÃ{Á|v»¶yY{ÖËZÀ]ÁcZˆÌ‡Pe |‹|ÅYÂyÃ|‹{ZËÕZŽZf‡Y{ZÅZf‡Á ½Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚Å¢¸^»,¾ÌÀr¼Åd·Á{ ZÆq{‚»Z¯Á{‡Z]d¼Ì«½YYÖ°¿Z]cÔÌƈeµZË Ä]ՀƋª—ZÀ»{|{lÀaÁÖËZf‡Áª—ZÀ»{|{ Y‚ōZfyYÄ//]»ÕÂƼm†Ì˵ÁY½ÁZ// » ՁZ//‡Z]ÕY€]Z^fŸYµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻Á ½ZfˆÌ‡ÕZŽZf‡Y¶Ì‡Y֋Z¿Ã|Ë{cZˆyÕZÅŠz] {€¯¡Ô]YY½Z³‚»€ÅÁ½Z»€¯,½Zfˆq¸]Á ©Zv‡Y,d·Á{cZÌÅ€f§{Ö¿Z‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] Ây{½Y€ËÁcZÌÅÄ]»Ä^À//‹ÁՀ̴¿ZÆm µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ÁY‚Å¢¸^»ZfyY Y֋Z¿Ã|Ë{cZˆyÕZÅŠz]ՁZ//‡Z]ÕY€]Z^fŸY ½Z»€¯,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÕZŽZf‡YÖ´f§€³[MÁ¶Ì‡ {€¯¡Ô]YY½Z³‚»€ÅÁ Z]Õ{º//Æ¿Ád//ˆÌ]Ä//ˆ¸m{½Y€ËÁcZÌÅ µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻Y‚//Å¢¸^»ZfyY ¶Ì‡Y֋Z¿Ã|Ë{cZˆyÕZÅŠz]ՁZ‡Z]ÕY€]Z^fŸY Á½Z»€¯,½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ÕZŽZf‡YÖ´f§€³[MÁ Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» {‹Ö»{ZnËY½Z³|ÀÅZÀaÕY€]Ö¸¤‹Äf‹ÁÄf‡ Ä]Y{Y€§Y½Zˆ¿Y©ZqZ«ÕZÅÄ°^‹¾ËY{€¯tˀeÕÁ Œ¯{Ö]ÂyÖ¸ÌyÖ¸¤‹dÌ «Â»Z¼‹ÕY€]Ä°ÀËYÄ¿ZÆ] pÌÅÄ]Z»Y|ÀÀ¯Ö»Œ¯­Zy{YÁºËYÃ{€¯ºÅY€§½Y€ËY |ÀÀ¯Ö¼¿¶¼Ÿ{ÂyÕZÅÃ|ŸÁY¹Y|¯ Â//Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» {Zn»€Ì£Z^eY¾fyZ]½Zm|ÅZ‹ZÅZ]Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ ÁÃ|ŸÁZ]½ZÌr«ZqZ«Ä°ÀËYZËÁºË{Â]ÕYÃ{ZmcZ§{Ze ÕY{€^ÅÔ¯µÂa½Z»ÂeZŽÂ̸̻Z^eYYÖ·Z‹ÂaÕZÅ|̟Á |¿YÃ{€¯ |À¿YÂeÖ»Z^eY{Á‚§YÖmZyZ^eYÖÅ|¿Z»Z‡½Â̼̈¯€Ì]{ ½Y€ËY­Zy{YÁÄ»Z¿~³¾f‹Y{Z]¾Ì¿Y«ÁcY€¬»ª^— į|À‹Z]Äf‹Y{”u‚Ì¿Õ{Y€§Y½ZÌ»¾ËY{|ËZ‹|¿Â‹ µÂ¤Œ»Z«Z¨eYÁÃ|‹½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«€Ì£cÄ] ,Հ̴f‡{Y†aį|À¿Y|]|ËZ]{Y€§Y¾ËY|ÀfˆÅ‚Ì¿Z¯ \«YŸÁ{Â//‹Ö»Ã{ZÆ¿MÄ]Ձ€»ÁZnf»\//ˆq€] |‹|ÅYÂy¹Z¼e½Y€³ZÆ¿MÕY€]Õ| ] ÁZ¯,½ÁZ ecYÁZ]įÕYÄ»Z¿ºÅZ¨eª^—Š//ËZ»M {Z^eYY¹Y|¯€Å|‹¾ËY€]Y€«ºÌf‹Y{֟Z¼fmYÃZ§ ÕZƛY{ÂycÄ]Äq|À¯Ö»Z¯įÕYÄf//‹€Å Y€«և€]{»,¶£ZŒ»ÖËZ»MÖf‡YcÄ]ÄqÁ |¿€Ì´] ½Z¼ÅZ]Z^eYY¹Y|¯€Å\Ìe€e¾ËYÄ//]d¨³Õ{¼v» Ä]|À‹Z]Äf‹Y{Z¯|À¿YÂeÖ»|¿Y{įÖ¸¤‹Äf‹ÁÄf‡ d‡YÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅZ¯¹Zn¿YµÂ¤Œ»įÕ{€§µZj»— ¾ËYÖ¸¤‹Äf‹ÁÖ¿Z¼fyZ‡{‹Ö»{€§¾ËYÖ¸¤‹Äf‡ ÕZ¯½Z¼Ì‡ZËÕZ¯p³{‹Ö»{€§ {Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» ,Zn»€Ì£cÄ]½Y€ËYŒ¯Ä]{ÁÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y Z^eY¾ËYÕY€]YÖ^«YŸÁ{‹Ö»[Â//ˆv»ֿ¿Z«€Ì£ Õ{Y€§YºÌÀ¯Ö»Ä̏Âe{Á‚§Y,d‹Y{|ÅYÂy€]{Zn»€Ì£ ÕZÅ|¿Z]\ˀ§¹Y{{|À‹Z]\«Y€»|ÀfˆÅZ¯µZ^¿{Ä]į |Àf¨Ì¿½Zˆ¿Y©ZqZ« Z]Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» ½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«€Ì£cÄ]į֟Z^eYÄ]Y|ŒÅ ÃY{YÕZ°¼ÅY-|ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ»½ÂÀ¯YºÅÁÃ|‹ cYÁZ]Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯ ÁÄf//‡{ZnËYÂy{֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e {Y{€^y½Z³|ÀÅZÀaÕY€]Ö¸¤‹Äf‹ Õ|Æ»,Â//Œ¯cYÁÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] d‹Y{ZƛYÖ¸¤‹Äf‹ÁÄf‡Ây{Õ{¼v» įÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eYYÕZ̈]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] Ä]µÂ¤Œ»Á|¿YÃ|//‹½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«cÄ] Y֘ËY€‹ºË{€¯‰Ôe|ÀfˆÅ¦¸fz»ÕZÅħ€u{Z¯ ½M{įÖ¸¤‹Äf‹ÁÄf//‡{{Y€§Y¾ËYZeºÌÀ¯ºÅY€§ Y{ÂydÌ·Z §Z¯cZ¯d§ZË{Y†a|Àf//ˆÅ€v^f» Ä]|À¿YÂf]{ÂyŒ¯Ä]d//Œ³Z]½Z»{Ze|ÀÅ{Ä»Y{Y |¿Â‹¶Ë|^eY~³€ÌiPeÕ{€§ {{Á‚§YÄ»Y{Y{ÖmZyZ^eYÖÅ|¿Z»Z‡½Â̼̈¯€Ì]{ ­ÂŽZËY€]‚Ì»M|Ë|Æe½ZÀz‡Ä]x‡Za{Ör«Y€Ÿ d‡YÃ{Âydˆ°‹Öf‡ŻՀj¯Y|uZŒ§ ©ZqZ«ÕZÅÄ°^‹¾ËY{€¯tˀeÕÁ |Àf¨Ì¿½Zˆ¿Y©ZqZ« Ö¸ÌyÖ¸¤‹dÌ «Â»Z¼‹ÕY€]Ä°ÀËYÄ¿ZÆ]Ä]Y{Y€§Y½Zˆ¿Y Œ¯­Zy{YÁºËYÃ{€¯ºÅY€§½Y€ËYÂ//Œ¯{Ö]Ây |ÀÀ¯Ö¼¿¶¼Ÿ{ÂyÕZÅÃ|ŸÁY¹Y|¯pÌÅÄ]Z»Y|ÀÀ¯Ö» Â//Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» {Zn»€Ì£Z^eY¾fyZ]½Zm|ÅZ‹ZÅZ]Ä¿Z¨‡Zf»d¨³ ÁÃ|ŸÁZ]½ZÌr«ZqZ«Ä°ÀËYZËÁºË{Â]ÕYÃ{ZmcZ§{Ze ÕY{€^ÅÔ¯µÂa½Z»ÂeZŽÂ̸̻Z^eYYÖ·Z‹ÂaÕZÅ|̟Á Z^eY{Á‚§YÖmZyZ^eYÖÅ|¿Z»Z‡½Â̼̈¯€Ì]{ |¿YÃ{€¯ {YÁÄ»Z¿~³¾f//‹Y{Z]¾Ì¿Y«ÁcY€¬»ª^—|À¿YÂeÖ» ”u‚Ì¿Õ{Y€§Y½ZÌ»¾ËY{|ËZ//‹|¿Â//‹½Y€ËY­Zy Ã|‹½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«€Ì£cÄ]į|À‹Z]Äf‹Y{ †aį|À¿Y|]|ËZ]{Y€§Y¾ËY|ÀfˆÅ‚Ì¿Z¯µÂ¤Œ»Z«Z¨eYÁ Á{‹Ö»Ã{ZÆ¿MÄ]Ձ€»ÁZnf»\ˆq€],Հ̴f‡{Y |‹|ÅYÂy¹Z¼e½Y€³ZÆ¿MÕY€]Õ| ]\«YŸ {{Á‚§YÄ»Y{Y{ÖmZyZ^eYÖÅ|¿Z»Z‡½Â̼̈¯€Ì]{ ÁZ¯,½ÁZ ecYÁZ]įÕYÄ»Z¿ºÅZ¨eª^—Š//ËZ»M €Å{Z^eYY¹Y|¯€Å|‹¾ËY€]Y€«ºÌf‹Y{֟Z¼fmYÃZ§ ÄqÁÕZƛY{ÂycÄ]Äq|À¯Ö»Z¯įÕYÄf‹ |¿€Ì´]Y€«և€]{»,¶£ZŒ»ÖËZ»MÖf‡YcÄ] Äf‡½Z¼ÅZ]Z^eYY¹Y|¯€Å\Ìe€e¾ËYÄ]d¨³Õ{¼v» —Ä]|À‹Z]Äf‹Y{Z¯|À¿YÂeÖ»|¿Y{įÖ¸¤‹Äf‹Á Äf‡d‡YÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅZ¯¹Zn¿YµÂ¤Œ»įÕ{€§µZj» {€§¾ËYÖ¸¤‹Äf‹ÁÖ¿Z¼fyZ‡{‹Ö»{€§¾ËYÖ¸¤‹ ÕZ¯½Z¼Ì‡ZËÕZ¯p³{‹Ö» {Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» ,Zn»€Ì£cÄ]½Y€ËYŒ¯Ä]{ÁÁÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Ä»Y{Y Z^eY¾ËYÕY€]YÖ^«YŸÁ{Â//‹Ö»[ˆv»ֿ¿Z«€Ì£ Õ{Y€§YºÌÀ¯Ö»Ä̏Âe{Á‚§Y,d‹Y{|ÅYÂy€]{Zn»€Ì£ ÕZÅ|¿Z]\ˀ§¹Y{{|À‹Z]\«Y€»|ÀfˆÅZ¯µZ^¿{Ä]į Z]Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯€Ë|» ½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«€Ì£cÄ]į֟Z^eYÄ]Y|ŒÅ ÃY{YÕZ°¼ÅY-|ÀfˆÅZ¯Ä]µÂ¤Œ»½ÂÀ¯YºÅÁÃ|‹ cYÁZ]Œ¯cYÁÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eY»Y¶¯ ÁÄf//‡{ZnËYÂy{֟Z¼fmYÃZ§ÁZ¯,½ÁZ e {Y{€^y½Z³|ÀÅZÀaÕY€]Ö¸¤‹Äf‹ Õ|Æ»,Â//Œ¯cYÁÖ¿Z//‡Ô—YÃZ´ËZa‰Y‚³Ä] d‹Y{ZƛYÖ¸¤‹Äf‹ÁÄf‡Ây{Õ{¼v» Ä]įÖmZy¾Ë€mZÆ»ÁZ^eYYÕZ̈]Ä°ÀËYÄ]ÄmÂeZ] Z¯Ä]µÂ¤Œ»Á|¿YÃ|//‹½Y€ËY­Zy{YÁֿ¿Z«c ºÅY€§Y֘ËY€‹ºË{€¯‰Ôe|ÀfˆÅ¦¸fz»ÕZÅħ€u{ €v^f»½M{įÖ¸¤‹Äf‹ÁÄf//‡{{Y€§Y¾ËYZeºÌÀ¯ |ÀÅ{Ä»Y{YY{ÂydÌ·Z §Z¯cZ¯d§ZË{Y†a|ÀfˆÅ Y~³€ÌiPeÕ{€§Ä]|À¿YÂf]{ÂyŒ¯Ä]dŒ³Z]½Z»{Ze |¿Â‹¶Ë|^e ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂŕ¬//‡Ây{ÄmZy»Y€//ˁÁ €Ë{ZÆ¿MÄ]įd¬Ì¬u¾ËYY|¿Y{ªu¹{€//»d¨³½Y€Æe{ |À‹Z]Äf‹Y{ĸ³Ã|‹Ö¿Z‡Ô—Y ¶´Ìb//‹YÖ¿Z¼·MÄˀ//Œ¿Z]³Ád¨³{¦Ë€›{YÂm|¼v» ºË€ved//Œ³Z]c{½Y€ËYŠÀ¯YÁÄ°ÀËYÂy{ ½Y€ËYÕÂƼm†ÌWd¨³,{Â]|ÅYÂyÄq¶¸»½Z»Z‡ÕZÅ ¹Zn¿Y½Y€ÆeįYÖ//eZ»Y|«Y,¹Zm€]ÕZÅ¥€—Ä//]ÕYÄ»Z¿{ d‡YÃ{€¯tˀe,{Y{|ÅYÂy d//Œ³Z]\«YŸĿ³€ÅµÂX//ˆ»ZÅÖËZaÁYd¨³¦Ë€› {Â]|ÀÅYÂy½Y€ËYÄ̸ŸZźˀveÖ·Z¼fuY À¯Y~»½Z°»YÂy{,Ä^uZ»¾ËYY€´Ë{֌z]{ÁY {€°ËÁ€Ì̤ec{»Y½Z°»Y¾ËY,Z°Ë€»MÁ½Y€//ËY½ZÌ» dˆ¿Y|¿{Á{€»«½Y€ËYÄ̸ŸZźˀve¤·ÁZ°Ë€»M Z¼ÌaYÂŽ|‹½Â´¿€‡Ä]ŠÀ¯YÁ{Z°Ë€»MÁ½Y€ËYcÁZ¨e Y€qÄ°ÀËYÃZ]{¶´Ìb‹YŠ‡€aÄ]x‡Za{ÄmZy»Y€ËÁ ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅ|À¯|ÌWZe½Y€ËYd·Á{Ze|̌¯µÂ—Áć d¨³,d‡YÃ{€¯•Â¬‡Œ¯¾ËYt¸ˆ»ÕZÅÁ€Ì¿®Ì¸‹Z] ՀfŒÌ]½Z»Ä]ZÆ¿MÁ{Â]YÂ//‹{Ö¿Z»{ÕYÃ|ÌrÌaZ“ÁY |Àf‹Y{ZÌ¿ Հ]€§Zˆ»ÕZ¼ÌaYÂÅZ°Ë€»MŠÌaµZ//‡Z^ˀ¬e{Y{Ä»Y{YÁY Ö¼‡—Ä]ÂÀŁÁ€»YÄ]ZeÖfuÁ|ÀfˆÅ½Â´¿€‡YÖ¿Y€ËY ½{€¯½Â´¿€‡µÂXˆ»5ÖËZ°Ë€»M€//ˆ§Y-|¿YÃ{€°¿ÖÅYÂy~Ÿ Ä]®Ì¸‹µÂX//ˆ»įÖ¿Y€ËY{€§Z»Y,d§€³µY|»Z¼ÌaYžËY d‡Y½Y|¿{½ÂÀ¯Y{Â]ÖÀËY€¯ÁYÕZ¼ÌaYÂÅ €Ë{ZÆ¿MÄ]įd¬Ì¬u¾ËYY|//¿Y{ªu¹{€»{Á‚§Y¦//ˀ› {Â^¿½MµÂXˆ»d·Á{Z»Y|À‹Z]Äf‹Y{ĸ³Ã|‹Ö¿Z‡Ô—Y cZ¬Ì¬ve{ZÅŒ¯€´Ë{d¯ZŒ»ÕY€]Ö³{Z»M¹ÔŸY Z¼ÌaYÂÅÄv¿Z‡ ÕZ¼ÌaYÂଇÄv¿Z//‡ÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZ¬Ì¬veÃZ]{ÁY ÁZ¼ÌaYÂÅ®·Z»½YÂÀŸÄ]ZÅÖÀËY€¯ÁYYZ»d¨³‚Ì¿Ö//ÀËY€¯ÁY ºËYÃ{€¯cŸ{cZ¬Ì¬ve¾ËY{d¯ZŒ»ÕY€]²ÀÌWÂ]d¯€‹ ¹Zn¿YµZu{½ÂÀ¯Y-ºÌÀ¯Ö»µZ^¬f‡Y‚Ì¿½Y€´Ë{d¯ZŒ»YÁ ºÌfˆÅÖ¸¸¼·Y¾Ì]cZ»Y‚·Y…Z‡Y€]Ö^‡ZÀ»cZ¬Ì¬ve Z°Ë€»MÖfˆËÁ€e¹Y|«Y¶Ì·{Ä]Ĭ˜À»{ŠÀeŠËY‚§Y Äf‹~³Ä·Z‡ÕY€]Z°Ë€»MÁ½Y€ËY,|̇€a¶´Ìb‹YZ´¿€^y ¶«Y|uYÕYÄËZa|À¸]ÕZÅdˆ4aZ¼‹Á|¿YÃ{Â]€´Ë|°Ë¾¼‹{ Ã|Ɵ€]½Y€ËYÖmZyd‡Ż{c|»¾ËYYµZ‡c|»{ ½ÂÀ¯YįÖ¯Z¿€˜y–ËY€‹¾ÌÀqZ]‚Ì¿¾ËYYŠÌaZËM |ËYÄf‹Y{ .|Ë{Â]Ã|‹ÄmY»,|ÌfˆÅÁ€]Á½MZ] -ºÀ¯sԏYYÂ“»¾ËY|ËZ],ÓÁYd¨³x//‡Za{¦Ë€› ÃY¼ÅÁ¹YÃ{Â]ºÆ»ÕZÅd¼‡5 {įd‡YµZ‡ÕY€]¾» Ä¿Zf‡M{Z]¾Ë|ÀqZ»Äf‹~³µZ‡{ d‡YÃ{Â]dz‡ Z°Ë€»Md·Á{½Âq{Â]Õ|mÄËÁÄ]Z]¾ËY ºÌf‹Y{Y€«²Àm ¹Zn¿Y½Y€ËYÖ¼‡ÁÖf·Á{¹Z¬»®ËÄ̸ŸYÖfˆËÁ€ecZ̸¼Ÿ ©Z¨eY‚³€Å¾ËYYŠÌaÄ//¯d§€Ë~a‚Ì¿YŠfÌ·ÂX//ˆ»Á{Y{ {Â]Ã{Zf¨Ì¿ \ˀ«ZÅŠÀe€fŒÌ]|Ë|ŒeZËMįÂ“»¾ËYÄ]x//‡Za{ÁY Y{€‡Ä̸ŸZ°Ë€»MÖfˆËÁ€eĸ¼ud¨³‚Ì¿,d//‡YÂ«Â·Y d‡ŻÕ‡ZÆq Õ‡» d‡Y{€´Ìa¶]Z«½ZÌ¿Y€ËYZ]Z°Ë€»MÖ¿Z]€»ֿ¿Z«€Ì£Zf§ Ä]d^ˆ¿Z°Ë€»MÖ¿Z]€»Ö¿Zˆ¿Y€Ì£Áֿ¿Z«€Ì£Zf§d¨³ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ d‡YՀŒ]©Â¬užmY€»{{€´ÌaÁs€—¶]Z«Á€Œ]©Â¬uŠuZ§’¬¿½ZÌ¿Y€ËY «Õ‡»…Z^Ÿ|̇»,ÄmZy»YcYÁÖË´Àz‡»YÁÖ¿Z‡Ô—Y¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] Z°Ë€»MÖ¿Z]€»€ÌyYÖ¿Zˆ¿Y€Ì£Áֿ¿Z«€Ì£Zf§Ä]ÃZ‹YZ]ÄmZy»YcYÁÕ´Àz‡ 5 ¶Ì·{Ä]Z§€į‚Ì»M’Ì ^eÔ»Z¯cZ»Y|«Y Ŀ³¾ËYd¨³½Y€ËY¾Ë|·Âf»Z˝Z^eYÄ]d^//ˆ¿ Ö¸¸¼·Y¾Ì]µÂYÁ¾Ì¿Y«™Zv·YÔ»Z¯,{€Ì³Ö»c{Y€§Y\Å~»Z¿ZÌuYÁd̸»Á{Y„¿ ¾ËYįZn¿MY{Á‚§YÕÁ {Y{µZ^¿{Ä]YZ°Ë€»Md·Á{dÌ·ÂXˆ»ÁÃ{Â]{Á{€»€//Œ]©Â¬u µY‡{»½ZŒË{Z¬fŸYÁևŻ|ËZ¬Ÿ{»{Z°Ë€»MÖfÌÀ»YÕZÅÁ€Ì¿Á½Z¿Z]€»–‡Âe{Y€§Y Y¹Y|«Y¾ËY,|¿Â‹Ö»{YÁZ^mYZ]‚Ì¿ՁZn»ÕZ”§{ZÆ¿MÕZÅ[Z//ˆuÄ]ÁÃ|//‹ž«YÁ d‡ŻÃZ´f‡{Õ´Àz‡ {‹Ö»[ˆv»€Œ]©Â¬uŠuZ§’¬¿Á|ËZ¬ŸŠÌf¨eªË{Z» ,Z°Ë€»MÖ¿Z]€»Õ‡YÖ¿Y€ËY½ZÀ—¼ÅdË}YÁYM|Ë|//‹½{€¯¹Â°v»¾¼“,ÖmZy Z°Ë€»MºËƒÄ¿ZËÂmÄÀ̯ÁÄ¿Z¼yd‡ŻÕZf‡Y{½ZÌ¿Y€ËYÄ̸ŸcZ»Y|«Y¾ËYd‹Y{ZƛY ½ZÌ¿Y€ËY{ÁÁžÀ»Ä]ºÌ¼e\·Z«{Z]®Ëįd//‡Y½Y€ËYdË{Âm»ÁdËÂÅÁ½Y€ËYZ] ÁÖ´Àŀ§‚¯Y€»Ä]ĸ¼uÄ]|Ë|Æe{€´Ë{Z]{Y{Ä»Y{YÕ‡» {‹Ö»Ö¸nf»Z°Ë€»MÄ] Z]ÁZ^»ÕY؇Y½Z»€Æ«Ä¿Ó{‚]Á€e{Z]€´Ë{,|Å{Ö»½ZŒ¿Y{Ây¾Ì»½Y€ËYÖ¿|¼e Z°Ë€»MÕZŁ€»{½ZÌ¿Y€ËYYM\·Z«{Հ´Ë{¶°‹Ä]ºÅY€ÌyYÁ{‹Ö»€ÅZ›ºˆËÁ€e s€—¶]Z«Z°Ë€»Md·Á{Zf§¾ËYZ ˜«{€¯tˀe½Y€ËY‰ÔeÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ |]ZËÖ»Á€] d‡YՀŒ]©Â¬užmY€»{{€´ÌaÁ ½Y€ËYcZ ·Z˜»Ö]€Ÿ‚¯€»†ÌË ÖËZ°Ë€»M|“cY€ÅZœe¾Ìfˆz¿Ä ¼mž¼ne {Â]¹Y|•Â¬‡Y†a |“cY€ÅZœe¾Ìf//ˆz¿Ä ¼mÁcY€ÅZœeÄ°ÀËY½ZÌ]Z]½Y€ËYcZ ·Z˜»Ö]€Ÿ‚¯€»†ÌË ¦¸fz»ZŒ«YÁZÅÃÁ€³€fŒÌ]{€¯|̯Ze,{Â]€ÌyYµZ‡֗¹Y|•Â¬‡Y†aÖËZ°Ë€»M Z]³Ád¨³{Ä^À‹Á«½ZÌ«|t·Z|¼v»» |Àf//‹Y{”ucY€ÅZœe¾ËY{Ö Ì//‹ ÕZŀƋ€´Ë{Á{Y|¤]{Ä ¼mÁÖËZ°Ë€»M|“cY€ÅZœeÃZ‹YZ],Z¿€ËYևŻZ´¿€^y Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€e{ZÅÖËZ°Ë€»M¹Y|«YY†aYÖ]ZeÁ\e€aÕZŁÁ©Y€Ÿd¨³©Y€Ÿ ֠̋ÕZÅÃÁ€³dˀj¯YZeÃ|‹€nÀ»Ä·Z//ˆ»¾ËY d‡YÃ{€¯Հb//‡…|ÀƼ·YÕ|Æ»Â]YÁ Ä»ZÀ ˜«Á|Ö¿Z¼Ì¸‡Y{€‡Á€eÕZÅ|»ZÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |¿Â‹Z°Ë€»MkÁ€y½ZÅYÂy Ä»Y{Y{d‹Y{ZƛY,{Â]ZÅÖËZ°Ë€»MÄËÁÄ]ÖmZyÖ»Zœ¿ÕZÅÁ€Ì¿€]ÖÀ^»©Y€Ÿ½Z¼·Za ÕZŀÆ//‹YÖy€]Á{Y|¤]{ÖeY€ÅZœe,|Õ|f¬»cŸ{Ä]Äf//‹~³Á,Ä»ZÀ ˜«¾ËY {Y{Ä»Y{YÖ«Y€ŸZ´¿Ä»Z¿Á¾ËY {Â]Ö³‚]ÁÃÂ^¿YÖeY€ÅZœeį|//‹Y‚³€]©Y€Ÿ¦¸fz» ½MºÅ½Z¼·Zadˀj¯YÁd‹Y{ÃY€¼ÅÄ]©Y€Ÿ¹{€»ÕÂ//‡YYÖv“YÁ¹ZÌacY€ÅZœe¾ËY |¿{€¯|ÌËZeY {Â]¹Y|•Â¬‡Y†aÖËZ°Ë€»M|“cY€ÅZœe¾Ìfˆz¿Ä ¼mcY€ÅZœe Ä ¼mÁcY€ÅZœe{€¯tˀe©Y€ŸÁ€//Ë{cY€ÅZœe¦¸fz»{Z ]Ytˀ//Œe{½ZÌ«| Ö³{€fˆ³į{Â]€ÌyYµZ‡֗¹Y|•Â¬//‡Y†aÖËZ°Ë€»M|“cY€ÅZœe¾Ìf//ˆz¿ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |‹Y‚³€]ºÅ©Y€Ÿ€´Ë{€Æ//‹|Àq{,{Y|¤]Y€Ì£Ä]Ád//‹Y{Õ{Zˁ ÕZÅÃÁ€³{€¯½ZŒ¿€—Zy,|Àf‹Y{”ucY€ÅZœe¾ËY{֠̋¦¸fz»ZŒ«YÁZÅÃÁ€³ļŠ{ |¿{€¯d¯€‹½M{ÁÃ{€¯dËZ¼ucY€ÅZœe¾ËYYÖËZÅÄÌ¿ZÌ]Á|Z]֠̋¦¸fz» Ã{€°¿d¯€‹Ä ¼mÁÖËZ¼ÌbÅY{,{€¯ÁdÀ‡¶ÅYÃÁ€³Y¹Y|¯pÌÅ,Ä·Zˆ»¾ËY¶]Z¬» ©Y€Ÿ½Z¼·ZaÄ»ZÀ ˜«Ä°ÀËY½ZÌ]Z]©Y€Ÿ¶WZˆ»…ZÀ‹Z¯¾ËY |Àf‹Y|¿֌À¯YÁ½MÄ]ÖfuÁ Y€«©Y€Ÿ|Ë|m€ËÁdˆz¿ÕÁ€ŒÌaį|Àf//ˆÅÕYÄ·Z//ˆ»Á{Ä ¼mÁcY€ÅZœe¹ZÌaÁ ¾ÌÌ e©Y€Ÿ|Ë|m€ËÁdˆz¿,{ZˁZ̈]µZ¼fuYÄ]Ã|ÀËMÁć,Á{֗|‹ÁM{ZË,{Y{ Á|ÀfˆÅ…ÁÁY{…ÔmYYt·ZºÅ€]d//Œ³€]€œfÀ»Ö«Y€Ÿ¦¸fz»ÕZÅÃÁ€³ {‹Ö» Y€«€œ¿|»YÄ ¼mÁcY€ÅZœe¹ZÌaÁ©Y€Ÿ½Z¼·ZaĸXˆ»Á{¾ËY|ËZ],©Y€Ÿ|Ë|md·Á{ ÁcY€ÅZœeÁd‡Y€mÓY¹ÓįÃ{€¯{ZYÕYÄ»ZÀ ˜«©Y€Ÿ½Z¼·Za{Á‚§Y½ZÌ«| |Å{ €ËÁdˆz¿ֈ¯€ÅÁd‡YŒ¯¾ËY¹{€»Ä^·Z˜»ÁdËZ¼u{»į{Y{½ZŒ¿‚Ì¿Ä ¼m Ö»Zœ¿kÁ€yÄ»ZÀ ˜«Ä]d^ˆ¿Z°Ë€»M{€°ËÁÃZ]{ÕÁ |‹Z]ÄmÂeÖ]½MÄ]|¿YÂeÖ¼¿,{‹ YkÁ€yÕY€]ÕYÄ»Z¿€]|À˳Ö»ZÅÖËZ°Ë€»M{€¯½YÂÀŸºÅÄ ¼mÁcY€ÅZœeÁ©Y€ŸY Ö°‹Â»|“ÕZÅÄ¿Z»Z‡Y€¬f‡YÁµZ‡YYÄf//‹~³ÕZŁÁ֗`»Y€eÖfuÁ|¿Y|¿©Y€Ÿ d‡YÄf¨³¾z‡©Y€Ÿ{cÂˀeZa ÖƳM ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ {Zf«Y½ZÆm {Zf«Y½ZÆm ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ÖËZÀ]€ËZ^yY ՁZ‡|‡ÁZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓcYZ^fŸY d§ZËŠËY‚§YÄm{Â]{ ÄvËÓ{ՁZ//‡|‡ÁZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËӁZÌ¿{»cYZ^fŸYŠËY‚§YYÁ€//Ì¿€ËÁ {Äq€³Yd¨³½ZÌ¿Z¯{YZ“,d¸»Ä¿Zy‰Y‚³Ä] {Y{€^yŒ¯¶¯Äm{Â] \‡ZÀf»½MÕY€mYZ»YÃ|‹Ã{Z»MZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓÄ]•Â]€»ÕZÅs€—€“ZuµZu Z^fŸYŽÌze½Y‚Ì»Ä]Á€Ì¿cYÁž«YÁ{,d‡YÃ|//‹Äf§€³€œ¿{cYZ^fŸYZ] ZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Á€Ì¿€ËÁ |À¯ÖËY€mYYZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓ|¿YÂeÖ» ZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËÓÄ]ÕZmµZ‡ÕY|f]YÕZŶ̇Y†a{Á‚§Y,{Y{ZÌ¿Ö·Z»ž]ZÀ»Ä] ½ZÌ¿Z¯{Y d§ZËŠËY‚§YÁÂu¾ËYÕZÅÃÁ€aÕY€mYÕY€]cYZ^fŸYÁ|‹ՀfŒÌ]ÄmÂe ŠËY‚§YZÅÄ¿Zy{ÁÖ]Á€ËӁZÌ¿{»cYZ^fŸYµZ‡Äm{Â]ÄvËÓ{d‹Y{ZƛY Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ºÅ{YÁ{ÄÀÌ]Z¯”Ÿ {‹Հ̳¸mZÅ[Ô̇cZˆyÁ€]YZed§ZË Y{€¯ħZ“Y,{Â]ZŶ̇¾Ë€eĬ]Z‡Ö]Yְ˽Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y€ÌyY¶Ì‡ €³YÖfu{Â]Äf‹~³µZ‡5€]Y€]½ÂÀ¯ZeÖ]MµZ‡ÕY|f]YYZʼnZ]Â¼n»įZn¿M |¿|‹Ö»‚Ë€‡Á€a,|¿{Â]Ö·Zy‚Ì¿½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡Y{{Âm»|‡ {Y{Âf‡{½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡½Zf‡YÄ]€¨‡{ÕÂƼm†ÌË{Y{Ä»Y{Y½ZÌ¿Z¯{Y {Á|uį¯ՀƋÁ€ÌƯ|‡¶Ì¼°eÕY€]ՀfŒÌ]Z^fŸY,Äm{Â]¹Z«Y€]ÃÁԟ €j¯Y|u|‡Á{¾ËYZe|]Zˎ̐ze|Àf‹Y{ְ˂̧d§€ŒÌa|{Á|{ |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMÃZ»Ze Ö§€»‰Ây‰Y{ZaZ]©€]¥€»ÖËÂmħ€ d‡YÃY€¼Å Z³dy‡dË{Á|v»ÁYÂÅÕZ»€‡ÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÃZ‹YZ]©€]d ÀÕ´Àz//‡ Ã{Z‡ÕZÅZ°ÅYZ]Y{Ây©€]¥€»d‡YÂy½ZÀ—¼ÅY,ZÆÅZ³Á€Ì¿Ö§€» Z]d‡YÂy¹{€»YÕ|ƌ»Ö^mÖ¨˜»,ºÌÀ//ˆe‰Y‚³Ä] |ÀÅ{ŠÅZ¯|{ µZ¼‹{ÄËÁÄ]Z»€‡|Ë|mk»{ÁÁ€]ÖÀ^»ևZÀ‹YÂŽZ»Z‡ÖÀÌ]ŠÌaÄ]ÄmÂe |ÀÅ{ŠÅZ¯Y{Ây©€]¥€»Y|{Ã|ÀËMÄf¨Å֗Á|¬¼·YÖfu,Œ¯ ZÆÅZ³Á€Ì¿dy‡¾Ì»Ze{d¨¿ÁÁ€Ì¿ÕZÅÄ¿ZzeYÁ½ZÌ»ÖËZÅÖ´ÀÅZ¼Åd¨³Á Z]©€]¥€»dˀË|»{Á‚§YÕÁ {Y|¿{ÂmÁÖ¿Y€´¿ÄÀÌ»¾ËY{ÁÃ|»M¶¼ŸÄ//] ÕZÆÅZ³Á€Ì¿{½M|{YŠÌ]įZÆÅZ³Á€Ì¿dy‡¥€»{ÖËÂmħ€ {¹{€»Z³¾Ì»Zež¨¿Ä]Â“»¾ËYÁd‡YÃY€¼Å,{‹Ö»¾Ì»ZeZ³Z]ÖeY€u žËZ»ÕZÆfy‡ÖÀ˂´ËZmY©€]d À,½M€]ÃÁԟÁ{Â]|ÅYÂyZ»€‡|Ë|mk» ©€]d ÀÕ´Àz‡ {‹Ö»ZÌ¿Ö]{Â//‹Ö»[ˆv»®Ë„eY€f‡Ydy‡į YÂ^Ÿ{©€]d À€i»¹Y|«YÁ¹{€»[ÂyÕZ°¼ÅYևZeÄ]Z»{€¯tˀe ,ÖeMÄf¨Å֗©€]¥€»ÖËÂmħ€d]Z]ºÌfˆÅ{|{,Äf‹~³½Zfˆ]Ze®Ìa Z»€‡k»¹ÁY|ec{|¿Á¾ËYÁºÌÀ¯dyY{€a֬ˌeħ€ e½Zfˆ]Zeª]Z˜» ÕZ°¼ÅÁÖËÂmħ€ÕZÅZ°ÅYÕ|ƌ»Ö^m d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{YµZ‡½ZËZaZe ‰Â»ZyZ]ZÆÀe|À¿YÂeÖ»½ZÀ—¼Å{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸÃ{Z‡Z̈]Ys€—¾ËYZ]¹{€» ½Y‚Ì»Ä],{‹¹Zn¿Y`»Ó®ËpÌa€‡½{€¯¶//‹Z]d//‡Y€fÆ]į`»Ó®Ë½{€¯ |ÀÀ¯{ZnËYÖËÂmħ€€Æ‹Â]Ö¼eYÃZ³Á€Ì¿|Ì·Âeµ{Z »cYÁZ´»Y‚Å ÕY€]d·Á{Z]Ö¬§YÂesZf§ ºËY|¿µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMĬ˜À»dyZ‡ Ö¬§YÂeµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMĬ˜À»dyZ‡ÕY€]į¾ËY¹ÔŸYZ]½Z¨ ”f//ˆ»{ZÌÀ]†ÌW sZf§‚ËÁ€a|̇ {‹Ö»ÃY{YMĬ˜À»dyZ//‡¥€{ZÌÀ]Ճ€¿Yd¨³,ºËY|¿d·Á{Z] {ZÌÀ]|Ë{€¯¹ÔŸYՀ^ydˆŒ¿{įŠ//‡€a¾ËYÄ]x‡Za{,ºÌÀ//ˆeZ]³Ád¨³{ µZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMÁÄ ˜«d‡YY€«Z»Y|À¯Ö¼¿Z£MYÕ|Ë|mÃÁ€a½Z¨ ”fˆ» ½YÂeļÅÁ{‹Ö»Á€‹ÃY{YM¾ËYÄ ˜«dyZ‡{€¯ZƛY,{‹ÄfyZ‡{ZÌÀ]–‡Âe 0  §{Y{Ä//»Y{YÕÁ ºÌÀ¯Ö»‚¯€¼f»Ĭ˜À»¾ËYÕÁ ,ºËY|¿Ö¬§YÂed·Á{Z]Ĭ˜À»{Ô –ËY€‹{ d‡Y€fÆ] d//‡YÄf¨³Y¾ËY Äm{Â]ÁÄ»Z¿€]½Z»Z//‡†ÌW dz]¿ÕZ«M Ä]x‡Za{½Z¨ ”fˆ»{ZÌÀ]†ÌW {‹ÃY{YMĬ˜À»dyZ‡¥€{ZÌÀ]Ճ€¿Y Ö¿ÂÀ¯ ,|ÌÀ¯Ö»Ã{Z¨f‡YºeZyÃZ³Y€«YµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YMĬ˜À»dyZ‡{ZËMįŠ‡€a¾ËY 0  §{Á‚§Y Ĭ˜À»dyZ‡{į¾ËY¾¼“{Y{ZÅd¯€‹{Õ|À¼¿YÂe®Ë{ZÌÀ]{Ây €ÌyÔ ¾ËY{YÖ§Z¯Ä]€neÁcY‚ÌÆne ºË{€¯Ã{Z¨f‡YŒ¯|À¼¿YÂe½YZ°¿Z¼Ìa¹Z¼e½YÂeY®Ë 0  §ÁºËY{ÄÀÌ» ºÌÅ{Ä»Y{YYZ¯Zž̼ÅZ]ºÌ¿YÂf]ºËYÁ|Ì»YÁºËYÃ{€°¿…ZˆuYՁZÌ¿Ô ½Y€ËY½Z¼‡MYÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÖnË|eŠËY‚§Y d‡YՁYÁ€a€Ìˆ»¾Ë€e¾»Y,½Y€ËY½Z¼‡Md¨³ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ ‰Y‚³Ä] d‡Yħ€Ä]½Á€¬»ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÕY€],‚Ì¿Â^ŸÕZÅħ€ e€œ¿YÁ ÕÂ^ŸÕZŁYÁ€aÕY€]½Y€ËY½Z¼//‡MÄ°ÀËY€]|̯PeZ]Ö¿Z»Z‡Õ| //‡Y{¬»,€Æ» Ä]½Á€¬»½Y€ËY½Z¼‡Mį|À¿Y{Ö»ZÌ¿{ÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹d¨³,d‡Y¾»YČ̼ŠdŒ³€]µZu{lË|eÄ]Ádˆ·ZaÁYÁŻM©€‹[ÂÀmÖËYÂŀ̈»¾Ë€eħ€ ÕY€]ZaÁYÁŻM©€‹[ÂÀm¾Ì]€Ìˆ»¾Ë€eÃZe¯{Á‚§YÕÁ |ÀfˆÅ½Y€ËYÕZ”§Ä] |ÀÅ{Ö»tÌm€eÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹0Ó¼ »Ád‡Y½Y€ËYŒ¯YÂ^Ÿ,ZÅZ¼ÌaYÂÅ ŠÅZ¯{€¯|̯Pe½Y€ËYÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹¾¼n¿Y€Ì]{ |ÀÀ¯Â^Ÿ½Y€ËY½Z¼‡MYį Ö¸^«ÕZÅZ»MÄ],Õ{ÁÄ]{‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌaÁd‡YÖ ˜¬»Œ¯ÕZ”§YZŁYÁ€a ħZ“YÖ¿Z»Z‡Õ| ‡Y ºË{€³€],Â//Œ¯ÕZ”§YÁ{YÁ€aYŠÌ]Â^ŸÁ ¥€»ŠÅZ¯Á€¨//‡½Z»c|»ŠÅZ¯,½Y€ËYÕZ”§€Ì//ˆ»ÖÅZe¯¶Ì·{Ä]{€¯ ÄÀ˂ŵZu€ÅÄ],d‡YÄmÂe¶]Z«{Y»YÖ°ËÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹ÕY€]dy‡ {€¯Z¯Ä°ÀËY¾¼“-d‡YÖËZ¼ÌaYÂÅÕZÅd¯€‹Ö¸YÕZÅÄÀ˂ŁYÖ°ËdyÂ//‡ d¯€//‹½ZˁÁ{Â//‡ÁÂu{‚Ì¿Ö¼ËZecZ ˜«¾ÌÀr¼ÅÁZ¼ÌaYÂÅcZ ˜«€f¼¯ d‡YºÆ»,ÖËZ¼ÌaYÂÅ ÖËZÀ]€Ë»Y ½Y€Æe{¾°ˆ»cÔ»Z »dÌ “Á¾Ë€yM |̇€Ì³dŸ€‡Ä]¾°ˆ»YZ]{d¼Ì«|‹ ¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿įÃ{Â]À¬§ÁY‚Å€]¢·Z] ŠËY‚§Y|{ ¶^«µZ//‡Ä]ZŒ»ÃZ»Ä]d^//ˆ¿Á|{ |ÀÅ{Ö»½ZŒ¿ €]¢·Z]ÃZ//»Õ{{Ã|//‹¹Zn¿YcZ ËZ^»Ö//·ZˉY Á |//‹YįÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚//Å ¶^«µZ‡Ä]Z//Œ»ÃZ»Á¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿\Ìe€eÄ]Õ|{ {Y{dËZ°u ZŁZ‡ÁdyZ‡Õ|{ŠËY‚§Y Ö¿Z¼fyZ‡ÕZÅÄ¿YÁ€a{ֿ°ˆ»{|uYÁ{Y| e€´Ë{Õ‡Y Ã|//‹ÄËYYÃZ»Õ{{½M‰Y‚³įÃZ»}M{Ã{Z Ä¿YÁ€a,ֿ°ˆ»|uYÁÃZ»}M{įd‡Y½MYÖ¯Zu µZˆ»YÃZ»½Z]MÄ]d^ˆ¿|Å{Ö»½Z//Œ¿į|¿YÄf§€³dyZ‡ µZ‡ZaÃZ»}MÄ]d^ˆ¿Z»YÄf//‹Y{ŠËY‚§Y|{ YZ]dÌ “Á̼֠ne‰Y‚//³ d//‡YÄf§ZËŠÅZ¯|{ dˆz¿ÄÅZ»֗d‡Y½MYÖ¯Zu‚Ì¿½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ» įÃ{Â]À¬§ÁY‚ÅcÔ»Z »{Y| eµZ‡ d‡YÄf§ZËŠÅZ¯¶^«µZ‡Ä]ZŒ»½Z»Ä]d^ˆ¿|{ {Ö¿Z¼eZaMֿ°ˆ»|uYÁž]€»€f»®Ëd¼Ì«–‡Âf» ½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â//̸̻€]¢·Z]d//ˆz¿ÄÅZ» dˆz¿ÄÅZ»Ä]d^ˆ¿Õ|{|‹YįÃ{Â] {Y{dËZ°u µZˆ»Ydˆz¿ÄÅZ»{Ã|‹¹Zn¿YcZ ËZ^»Ö·ZˉY {½Z»¾Ì¼ÅÄ]d^//ˆ¿įÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻ÁY‚Å d‡YÃ|»M¾ÌËZa|{ ¶^«µZ‡ ‚Ì¿Ã{ZÖ¿Z¼fyZ‡ÕZÅÄ¿YÁ€a{ֿ°ˆ»|uYÁ{Y| e ÄÅZ»Ä]d^ˆ¿‚Ì¿ŽyZ//‹¾ËYįÃ{Â]À¬§ÁY‚Å |Å{Ö»½ZŒ¿ŠÅZ¯|{ Äf‹~³µZ‡dˆz¿ ¶^«ÃZ»Y€f¼¯|{ ÁÃ|‹Äf§€³,d¼Ì«Ä¿ZÅZ»|//‹ d‡YÃ{Â] į{Â]½MYÖ¯ZuÄf‹~³ÃZ»{‚Ì¿Ö//‡ZÀ‹Z¯ÕZŶ̸ve €Ì̤e,ÃZ»}M{¾°ˆ»d¼Ì«Ä¿ZÅZ»Õ|{ |‹d¸Ÿ {‹Ö»Äf‡Z¯­Â‹¾ËYc|‹YÁÃ{Â]¾Ë‚À]d¼Ì« ÃZ»Õ{{½Y€Æe€Æ‹¾°//ˆ»cÔ»Z »{Y| e¾ÌÀqºÅ ÃZ»Õ{{½Y€Æe€Æ‹¾°ˆ»d¼Ì«,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ž]€»€f»€Å{½Z»ÂeY‚ÅÁ½Â̸̻¾Ì´¿ZÌ»Ä] ÃZ»Ä]d^ˆ¿|{Á¶^«ÃZ»Ä]d^ˆ¿|{ćįÃ|̇ Õ|{ŠËY‚§Y¾ËY |Å{Ö»½ZŒ¿ŠËY‚§Y¶^«µZ‡Ä]ZŒ» Ã{Zf§Y©Z¨eYÖ·Zu{ՁZ‡€Æ‹ÁÃYcYÁZ»M…Z//‡Y€] dŸ€‡Y~· {Â]Äf§ÓZ]|{ ZÅd¼Ì«Äf//‹~³ÃZ»į ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ,½Y€Æe€Æ‹¾°//ˆ»YZ]YÃ|//‹ÄËYY‰Y‚³¾Ë€e|Ë|m |‹dŸ€‡YZ»Y|Å{Ö»½ZŒ¿Yd¼Ì«Õ|{ŠËY‚§Y d‡YÃ|‹Äf‡Z¯ևˆv»—Ä]½M {Y{Ã|ŸÁՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » |¿Â‹Ö»sZff§YµZ‡ZeY{dË·ÁYÃY{YM Ze¾Ì]€¨‡½Z»,ÃY{YM¾ËY{dŸZ//‡{€f»Â¸Ì¯ |]ZËÖ»ŠÅZ¯dŸZ‡ d¨³,Y€Ì‹ ½ZƨYdyZ‡µZu{ÃY{YMÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ž«YÁ{įÖÅY{YM±‚//]ÃÁ€a¾ËY{Â//‹Ö»ÖÀÌ]ŠÌa µZ‡¶ËYÁY{d‡YÂ//Œ¯ÖÅY{YMÃÁ€a¾Ë€eÖ¿Ó— |‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä] ¹Z¿ÃY{YMŠ‹Ä]ÃZ//‹YZ]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » YÕY{€]ÀÆ]Z]{€¯t//ˀe,€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]Ã{€] Ä]Œ¯ÕYÃ{ZmÄ°^//‹{µÂve®Ë,ÃY{YMŠ//‹¾ËY Á|Å{Ö»w€^·YÁ½Y€ÆeÕZŽZf‡YÃ{Á|v»{Ây |]ZËÖ»ŠËY‚§Y|{Ä]®Ë{‚¿Œ¯ÕZÅÃY{YMµÂ— Ä ‡ÂeÁdyZ‡ÁÂucZ»Y|«YÄ]ÃZ‹YZ]Ä»Y{Y{Ö»{Zy ÃY€³‚]€f»Â¸Ì¯Šz]¾ËY{d‹Y{½ZÌ]ZÅÃY€³‚] ÕY~³¥|Ū^—į{Y{Y€«Y€mYd//‡{{Ö¸YÃYÁ |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]½M€f»Â¸Ì¯{Á|u |À‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]µZˆ»YÁ{€ÅºËYÁ|Ì»Yįd‡Y {Z]M¹€yÄ// ˜«Á½Y€ÆeÖ//]ÂÀm~³ZÀ¯{Á‚//§YÕÁ {Ö´¿€aŠ¬¿į­YY {Z]M¹€yÃY{YM{ž«YÁ{€mÁ€] |¿Y{ÖÆmÂe¶]Z«ְ̧Y€e{€¯Z¯ÁÖf˂¿Y€eÕZÅÁ|ˀ¯ |À‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä]Ã|ÀËMµZ‡{‚Ì¿ Y‚Ë€^e ÄÌ»ÁYÃY{YMdyZ‡ÖËY€mY|¿Á¾ÌÀr¼ÅÖ»{Zy Ä]‚Ë€^e ÄÌ»ÁYÃY{YMY֌z]d¨³Á{€¯Ö]ZˁYd^j» ÕÂƼm†ÌË”uZ]ÕZmµZ‡{€f»Â¸Ì¯µÂ— µZu{Ö]Ây|¿ÁZ]ÁcZ ˜«Á|̇ÕY€]{€Æ]Ä] d‡YY€mY ¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ ‡ÂeÁdyZ‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» µÂ—Ä]½ZƨY Y€Ì//‹ÃY{YM|//‹ÁM{ZËŒ¯ Z]įd‡YÂ//Œ¯Y{dË·ÁYÃY{YM¾Ì¼//Œ‹€f»Â¸Ì¯ ½Zf//‡YÁ{¾Ì]€Ì//ˆ»µÂ—€f»Â¸Ì¯½MYÕY{€]ÀÆ] dŸ€//‡Z]{{€ed̸]Z«Ä]ÄmÂeZ]Á|]ZËÖ»Š//ÅZ¯ ÃY€³‚]€f»Â¸Ì¯Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿Â//Œ¯{Ö¿Zˀ‹ÃY {Á‚§Y,«|Å{Ö»¶Ì°//ŒeÃY{YM€f»Â¸Ì¯{Á|//uÁ {ÃY{YMÁÃY€³‚]€f»Â¸Ì¯Y‚ÅgY|//uY,Ä»Z¿€]ª^— gY|uY‘€§€]†a d//‡YÃ|‹ÖÀÌ]ŠÌaŒ¯ Ã{Zm€f»Â¸Ì¯Y‚Å,{ÁÖ»Zœf¿Y,|Ë|mÃY{YM€f»Â¸Ì¯ Y֌z]Äf^·Yį{‹gY|uYÂ//Œ¯{|Ë|mÖÅY€³‚] dyZ//‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {Y{Y€«ZÅÄ»ZÀf¬§Y»{½M Â¼n»Yd//‹Y{½ZÌ]¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ //‡ÂeÁ {Á|u,Â//Œ¯ZÌ¿{»ÃY€³‚]€f»Â¸Ì¯Y‚//Å į{Y{Y€«Y€mYd//‡{{Ö¸YÃYÁÃY€³‚]€//f»Â¸Ì¯ Ä]Á¶Ì¼°e½M€f»Â¸Ì¯ÁY‚ÅZeY‚ÅÄ]®Ë{‚¿Ä¿ÓZ‡ Ä]ÃZ‹YZ]ՁZ‡€Æ‹ÁÃY€ËÁ½ÁZ » |‡Ö»ÕY{€]ÀÆ] µZˆ°Ë֗|‹‰ÔeįY{dË·ÁYÖÅY{YMÃÁ€aŠ‹ Ĭ˜À»ÃÁ€a¾Ì·ÁYd¨³,|//‡€]ÕY{€]ÀÆ]Ä]ÖeMºÌ¿Á k€¯ d¼ÅÃY{YMÃÁ€a¾Ì»Á{ÁµZ¼‹ ½Y€ÆeÃY{YM®Ë ÖËZÀ]€Ë»YÃÁ€³ Infrastructures@jahaneghtesad.com ÃÁ€a»Ä//°ÀËY½ZÌ]Z]ՁZ//‡€Æ‹ÁÃY€//ˁÁ½ÁZ// » µZ//‡Ze€f»Â¸Ì¯µÂ—Ä]ÖÅY{YMY{d//Ë·ÁY Š‹¾ËYYÕY{€]ÀÆ]Z]d¨³«|//‡Ö»ÕY{€]ÀÆ]Ä] ŠËY‚§Y|{Ä]®Ë{‚¿Œ¯ÕZÅÃY{YMµÂ—,ÃY{YM |]ZËÖ» ¾Ë€yMÄ]ÃZ‹YZ]Ö»{Zy×Y€Ìy,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] {ÖÅY€³‚]ÁÖ//ÅY{YMÖËZÀ]€ËÕZ//ÅÃÁ€adÌ “Á Ä ‡ÂeÁdyZ‡ÁÂu{d‹Y{ZƛY|Ì»YÁ€Ì]|ed·Á{ Ä»Z¿€]{|Ë|mÃY{YM€f»Â¸Ì¯Â¼n»Y,ZÅÃY{YM ,¶¬¿Á¶¼uÕZÅZÀ]€ËÄ //‡ÂeÁdyZ//‡d¯€‹ÕZ¯ {Y{Y€«Y€mYd‡{{€f»Â¸Ì¯Ä]®Ë{‚¿ €f»Â¸Ì¯Y‚ÅÄ]®Ë{‚¿Â//¼n»Y»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ |Ì·Âe ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ½ZÆmÕZÅYZ]Ä]}¨¿|̸¯Ö¿Y€ËY®Ì»Y€‡Á֋Z¯Öf¼Ì«d˂» |Ì·ÂeÁ|À¯Ö¼¿ž¿Z«Y\—Zz»ĬWY}Äf//‹~³ÕZÅs€—Á ÃÂ^¿Y|Ì·ÂeÄ]€ÌyYÃZ»ć{{{Z ]YZ]ÖËZÅ֋Z¯ |Ì·ÂeY½Md¯€‹®ËZÆÀe¾ËYYŠÌaZeįd‡YÃ|Ì//‡ d‡YÃ{€¯ÃÂ^¿Y {€¯tˀe®Ì»Y€‡ÁÖ//‹Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ µÂ§Á©Y€],cZ//»ÕZÅd·Zu{‚Ì¿{ÕZłËZ//‡ ÃZ]Á{|¿Â·Yd‡YÃ|‹\m»įd‡Y|Ì·ÂeµZu{ŠÌ·Âa {Y{{ÂmÁÕYÁ|Ì»Y¾ËYÁ|À¯ZÌuYYZ]{Y{ÂyÃZ´ËZm {Y{ŠËY‚§YYcӐv»¾ËYcY{Z½Y‚Ì»½YÂf]į žËZÀ{¾Ë¿ÕZÅÖuY€—ÁÕÁMÂ//¿€]|̯ZeZ]Հ//°§ |¿Â·Yd¯€//‹ÕZÅs€—{€¯½YÂÀŸd¯€//‹¾ËYÕ|Ì·Âe ÕY€]Yd€§¾ËYÁÃ{Â^¿ÕY{€]Öb¯Ád//‡YÕZv¿Y ĬWY}Z]ª]Z˜»ÖeY|Ì·Âe½YÂf]Zed//‡YÃ{€¯ºÅY€§Â//Œ¯ {ÁMd‡{Ä]Ö¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅYZ]{½ZˀfŒ» {€¯½ZŒ¿€—Zy®Ì»Y€‡Á֋Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ ½McÁZ¨eÁd‡Y|Ì·ÂeY¿YY€´Ë{Ö°Ë֟ÂÀ»²À‡ ÁÄ¿|]®Ì»Y€‡Á֋Z¯įd‡Y¾ËY{֟ÂÀ»²À//‡Z] d‡YÕ{Z]µÂ§µÂv»®Ë֟ÂÀ»²À‡Z»Y{Y{[Z · Y†Àm½Z¼Å‚Ì¿|‡€]ª¼ŸÄ]Á{‹Ã{Y{¶¬Ì‡Äq€ÅÁ ¦«Âf»ÓZ]Ã|‹¹Z¼eÄ À˂Ŷ̷{Ä]֟ÂÀ»²À‡|Ì·Âe {Y{ ÕZÅZ^¿Y{įµÂ//v»ÄÌ·ÁY{Y»YÁ€»YZ»Y{Â]Ã|//‹ d‡YÃ|‹Z£MµÂv»¾ËY|Ì·Âe{Y{{ÂmÁd¯€‹ cZÌ·Z»€ˆ¯Y†aYd¯€‹¾ËYÄÅZ»Ž·Zy{Â//‡ÕÁ Ö//‹Z¯{Á‚§YÁ{€¯¹ÔŸY½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻ d‡YÃ{€¯dyY{€a{‡µZËևÂ]ºÆ‡€ÅÄ]|¿Â·Y Õ|Ì·ÂecӐv»|{cY{ZZ»cY{Z//Ä»Z¿€] Ã|‹¹Zn¿YcY{Zž]€»€f»Y‚ŽÂÀ¯Zeįd‡YÃ{Â] d‡Y ¶ËÓ{ÃZ]{®Ì»Y€‡ÁÖ//‹Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ YZfˆ‹Ä]Äfˆ]YÁÕZÅd¯€//‹Ղ¯€»€eZ§{½|Œ¿kZy ½Y€ÆeYZÆ¿MkÁ€yÁՂ¯€»€eZ§{½{€¯ž¼md¨³½Y€Æe €³YÖfuZ»ÕZ^« {€¯µZ¼ŸYZÅd¯€‹ļÅÕY€]½YÂeÖ¼¿Y {ZnËYՀeZ§{½Y€Æe{|ÀÀ¯|Ì·ÂeÂ//Œ¯•Z¬¿¾Ë€eÁ{{ €f§{½{€¯ž¼m |À‹Z]Äf‹Y{և€f‡{ZÅYZ]Ä]Ze|ÀÀ¯Ö» d‡YÕ{ÂyÄ]¶³֟¿Z»ÕY€]Ղ¯€» cY{ZY¶ZuY½|¿Y{€³Z]ÕZ//ÅZ°ÅYÃZ]{ÕÁ Ä]cY{Zd¨³Zźˀve|Ë|//Œe–ËY€‹{Â//Œ¯Ä] {‹Ö»Ã|¿Y{€³€]Œ¯Ä]Ö¸»®¿Z]ªË€—YÄ̇ÁŒ¯ ¹Zn¿YÖ·ZËcÄ//]‚Ì¿½Zf//ˆ¿Z¤§YÁ©Y€ŸÄ]cY{Z Z]‚Ì¿Z°¿Ôˀ‡Œ¯Ä]cY{ZY¶ZuYÁ{Â//‹Ö» Ճ·ÂÀ°ecY‚ÌÆneÁÖ¯|ËcZ ˜«Z]Äf§€³cª§YÂe {‹Ö»€eZÆe {€¯tˀe®Ì»Y€‡ÁÖ//‹Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ įd‡YÃ{Â]½Z»Âe{Z̸̻|¿Â·Yd¯€‹|»M{µZ‡{ ½Z»Âe{Z̸̻Ä]µZ‡Á½Z»Âe{Z̸̻Ä]µZ‡{ įµZ‡{d¯€‹¾ËY|»M{½Y‚Ì» d//‡YÄf§ZËŠËY‚§Y µZË€]Y€]{Ó{Հ]Y€]ŠËY‚§Y¶Ì·{Ä]cY{ZkÁYµZ‡ d‡YÃ|̇½Z»Âe{Z̸̻Ä]d‡YÃ{Â] |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com {¾ÌqÁ|ÀÅÕZÅŒ¯µZj»ÕY€] |À¯Ö»Y|ÌaY{ÂyYZ]ž˜«—Ä]ºÌÀ¯|Ì·Âed̨̯¾Ë€fÆ]Z]ַv»€³Y cY|Ì·ÂeºÌ¿YÂf]įÃ{ÁM{ÂmÂ]Z»ÕY€]|Ë|ÆeºÅÁd€§ºÅÖ·Âa‰YŠÅZ¯Z»Y,|¿Y{Ö]Ây|Ì·ÂeÄÀÌ»¾ËY cY{ZÕY€]d€§Á|¿Y{Z»Z]ÖËÓZ]Öf¼Ì«cÁZ¨e¾ÌqÁ|ÀÅ,Ä̯€e½ÂÀ¯Y-ºÌÀ¯{Z[Âyd¼Ì«Z]Y{Ây {Y{{ÂmÁd̨̯Z]|Ì·Âe•€‹Ä]Ö¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe ÁÖ//‹Z¯ž]€»€f»Y‚ÅÁ½Â̸̻®ËÁd§ZËŠËY‚§YºÅ ‰Á€§Ä]½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻‰YÄ]®Ì»Y€‡ Öy€]½Z]M\‡ZÀ»|Ì·ÂeY†aįd‡YÖ·Zu{¾ËY |̇ d§Y{¯®ËY†aį|¿{€¯Ö»ÖÀÌ]ŠÌa½Zzf»Y {Á|»ZÌ¿{ÂmÁÄ]{¯¾ËYZ»Y|‹Z]Äf//‹Y{{ÂmÁ‰Á€§ į|̇‰Á€§Ä]Ö//‹Z¯Y¿Yž]€»€f»Y‚ÅÃZ»Õ{ d‡YÄf‹Y{½Z»Âe½Â̸̻Á{Z̸̻µ{Z »֋Y d¨³Õ|Ì·ÂecӐv»d̨̯ŠËY‚§Y€]|̯ZeZ]Հ°§ Äf§d‡{YZyÁՀr¯ÓcӐv»YZ]Y֌z] ÕZÅd¯€‹d¼‡Ä]­Ö¿ZˀfŒ»d̨̯dŒ³€]Z]į{Â] |ÀfŒ³€]d¯€‹¾ËYÄ]|¿{Â]Ã{€¯o¯ÖmZyÁÖ¸yY{ Ä°ÀËY½ZÌ]Z]®Ì»Y€‡ÁÖ//‹Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ ZƛY,{Y{{ÂmÁŒ¯{®Ì»Y€‡Á֋Z¯d¯€//‹ Ä]€neYªÌ¼ŸÕ{¯Äf‹~³µZ‡Y½Z¼fyZ‡Šz]{€¯ ¾ËY{Z»Yd‡YÄf‹Y{Ä»Y{Y‚Ì¿µZ//‡{įd‡YÃ{€¯ ½ZÌ»d]Z«Ã|¿€]±€]įd‡Yd̨̯¾ËYºÅZ]–ËY€//‹ d‡YŒ¯{®Ì»Y€‡Á֋Z¯Ã|ÀÀ¯|Ì·Âed¯€‹ cӐv»{‰Á€//§YZ]YÖ//Œz]{€¯Ä//§Z“YÕÁ µZˆ»YÂˀƋYZ»Y{Â]Äf§d‡{YÄf‹~³µZ‡Հr¯Ó ½Â̸̻®ËÁ|‹Z£MÃZ]Á{Հr¯ÓcӐv»cY{Z ÖËZaÁYÁÄËZˆ¼ÅÕZÅŒ¯Ä]cY{ZÓ{Y‚ÅÁ |Ì·Âe{Z»ÕY~´f‡ŻÄ°ÀËY½ZÌ]Z]Հ°§ d‡YÃ|‹¹Zn¿Y Z]cӐv»|Ì·Âed¨³,d‡Y€eÓZ]Ã{Á‚§Y‰Y{ZnËY {Z ]Y d‡YÄf§€³Y€«Z¯Âf‡{{Հr¯ÓÁ€f³‚]{Z ]Y {Y{ÃY€¼ÅÄ] d‹Y{ZƛY®Ì»Y€‡Á֋Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ €Æ»¾°ˆ»s€—YՀf¼¯{Z ]YÄq€³YÖ¸»¾°//ˆ»s€— Ä]Äfˆ]YÁžËZÀÁ½Z¼fyZ‡Šz]ª¿Á{|¿YÂeÖ»Z»Y{Y{ |‹Z]€i»®Ì»Y€‡Á֋Z¯d Àĸ¼mY½M ÕY{Ây€]ÁÁŻYÁYÄ]½Y€ËY¾f‡ÂÌaÄ°ÀËY½ZÌ]Z],Հ°§ ÖeY{Z|Ë|mÕZÅYZ]|¿YÂeÖ»ÕYħ€ eÕZÅḑZ »Y ‚Ì¿Ö¸»¾°ˆ»s€—ÕY€mYd¨³,|À¯{ZnËYÂ//Œ¯ÕY€] Šz]Ä]Äfˆ]YÁžËZÀª¿Á|¿YÂeÖ»įd//‡YÖ¸»YŸY |‹Z]Äf‹Y{µZ^¿{Ä]YZ‡ÁdyZ‡Á¾°ˆ» ÕZÅd¯€‹¾Ë€f³‚]YÖ°ËZf//ˆ‹ğ¼n»d¨³ÕÁ Ö°Ë|¿Â·Y®Ì»Y€‡Á֋Z¯d¯€‹įd‡YÕY~³ÄËZ»€‡ Ä]½Z´fˆŒ¿Z]ºŒq d‡Yd¯€‹¾ËYÕZÅğ¼n»€ËY įd‡YÖ Ì^—Ád‡YZfˆ‹Ä]Äfˆ]YÁÕZÅd¯€‹|»M{ Šz]¾ËYŠËZ‡MÕY€]ZÅğ¼n»¾ËYdˀË|»ÁÕÁM{‡ {Â]|ÅYÂy€i»Ä »ZmY Á‚mÁ{Y{Ö¿Z//ˆ¿YÕÁ€Ì¿|¿Â·YÖ//‹Z¯{Á‚§YÕÁ ÕZÅd¯€‹¾Ë€eÖ¼Ë|«YÖ°ËÁ¹ZŸÖ»ZƇÕZÅd¯€‹ {¥Z¨‹cÄ]½MÄ¿ZÅZ»cZŸÔ—Yįd//‡YևÂ] {€Ì³Ö»Y€«…Â]µY|¯ ‰Á€§Z]½Z]M{|¿Â·Yd¯€//‹{€¯½ZŒ¿€—ZyՀ°§ ÃZ»{¯©Y€]ÁcZ//»Ö//‹Z¯Y¿Yž]€»€f»Y‚Å {ÁMd‡{Ä]Y{ÂyÄf‹~³ Z]{¯ğ¼n»®e®e‰ÔeZ]µZˆ»Y}M{{Á‚§YÕÁ ¶]Z«ÄÌ·ÁY{Y»½{Â]YY{hÌuY®Ì»Y€‡Á֋Z¯d À ְ˽YÂÀŸÄ]cY{YÁÄ]‚ÌqZ¿Ö´fˆ]YÁÁŒ¯{…€f‡{ {ÁÖ»Z¼‹Ä]Œ¯ºÆ»žËZÀY ÄËYYZ]€ÌyYÕZÆ·Z‡{®Ì»Y€‡ÁÖ//‹Z¯«d À €ÀÅ» €“ZuÖf]Z«½Y|Ì»{Yd¯€‹,ÄËÁÖ]ÕZŁÂn» Öb¯Ä]«Ö «YÁ{€^¿»,½Y|Ì»¾ËYYÖËZÅŠz]{į{€//¯ {ZnËY\^‡€»Y¾Ì¼ÅÁ|//‹µ|^»ÖuY€—Šz]{ÕZ¯ ¾ËY |‹ÁÂu¾ËY{|À¼e|«ÕZÆf¯€‹ÕY€]ÖËZÅŠ·Zq d À¾ËY{ÖmZy®Ë{‚¿ÁÁ{ÕZ^«į{Â]Ö·Zu{ |¿{Â]Ö¿ZÆmÕZÅYZ]tf§µZu{ {,d ÀºÆ»ÕZÆf¯€‹Yְ˽ÓÂXˆ»Äf‹~³Äf¨Å€yM Œ¯ÕZÅÄ¿Z‡½Z³|ÀËZ¼¿½Z]‚Ì»{ÂycZn¿ZyZ¯¶v» Ä],|Ì·Âe–yY½YZ´¿€^y|Ë{Z]½{€¯ºÅY€§¾¼“Ze|¿{Â] |¿Y{€b]d‡YÃ{Y{ÕÁd À¾ËY{Är¿YtˀŒe Ä]ª¸ f»°̏Zeğ¼n»€ËÕZÆf¯€‹Y,«|¿Â·Y֋Z¯» Z]½YZ´¿€^yÕÁÄ]Y{ÂyÕZÅ{,ZÆ·Z‡Y†a,Zf//ˆ‹ ¾Ì]Ã}€Ë,Ã|¿Z»Ã{€//ad//ŒaZ»YºÆ»d À¾ËYZe{€¯ {‹¶Ì¸veZÅÄ¿Z‡ |ÀÅÁ¾ÌqÁÄ̯€e€e‡¾ËYÁZŀeÁ{{ZÌ¿Zb//‡YÁZÌ·ZfËY µZu¾ËYZ]Z»Y|¿YÃ{Y{Y€«€ÌiZedveYÖ//¿ZÆmÕZÅYZ] ½ZÀr¼ÅÖ¿Y€ËY®Ì»Y€‡Á֋Z¯cӐv»Öf¼Ì«d˂» Ã{€¯ºÅY€§cӐv»¾ËYcY{ZÕY€]YÖ^‡ZÀ»ÕZ”§ Á{Y{ևŻÕZÅdËZ¼uÄ]ºŒqºÅįÖeY{Z,d‡Y d‡YÕ«Ö]ZËYZ]|À»ZÌ¿ºÅ įՀ^yÖfˆŒ¿{|¿Â·Y֋Z¯¶»ZŸ€Ë|»,Հ°§Õ|Æ» Z´¿€^yµY‡Ä]x‡Za{|‹Y‚³€]|Ë{Z]¾ËYÄ̋Zu{ ÕZÅYZ]¾f§d//‡{Y¶ËÓ{ÃZ]{ÁYYį{Zf«Y½ZÆm ÕZŵZ‡{d¨³Á{€¯ÃZ‹YcZ°¿¾Ì¼ÅÄ]|̇€aZ¬Ë€§Y |ÅZ‹ZÅŒ¯¾ËY{Õ«Ö³|ÀËZ¼¿{Â^¿¶Ì·{Ä]Äf//‹~³ Öf//‡Á{¾¼n¿Y†ÌˉÔeZ]Z»YºË{Â]ZÅYZ]¾ËY¥~u {ÃŻÃZ«ºÆ»Œ¯¾ËY{}¨¿,Ö]ÂÀmÕZ¬Ë€§MÁ½Y€ËY Á֋Z¯cY{ZÕY€]Ղ¯€»|¿YÂeÖ»įd‡YZ¯Âf‡{ |‹Z]ÃZ«¾ËYÕZÅŒ¯€´Ë{Ä]®Ì»Y€‡ €³Yd¨³‚//Ì¿¾ËY{Ö¿ZÆmd//]Z«ÃZ//]{ÕÁ {ÂyYZ]ž˜«—Ä]ºÌÀ¯|Ì·Âed̨̯¾Ë€fÆ]Z]ַv» ¾ËY{¾ÌqÁ|ÀÅÕZÅÂ//Œ¯µZj»ÕY€] |À¯Ö»Y|//ÌaY d€§ºÅÖ·Âa‰YŠÅZ¯Z»Y,|¿Y{Ö]Ây|Ì·ÂeÄÀÌ» {ÂycY|Ì·ÂeºÌ¿YÂf]įÃ{ÁM{ÂmÂ]Z»ÕY€]|Ë|Æeº//ÅÁ ¾ÌqÁ|ÀÅ,Ä̯€e½Â//À¯Y-ºÌÀ¯{Z[Âyd¼Ì«Z//]Y cY{ZÕY€]d€§Á|//¿Y{Z»Z]ÖËÓZ]Öf¼Ì«cÁZ//¨e {Y{{ÂmÁd̨̯Z]|Ì·Âe•€‹Ä]Ö¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe |Ë|Æe®ËÁd€§®ËÓ{w€¿ŠËY‚§YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ µ|]d€§Ä]Y|Ë|ÆeZ»d¨³,d‡Y½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÕY€] ̯֨µÂv»ÄÌ·ÁY{Y»Ä]Ö´f//ˆ]YÁŠÅZ¯Z]ÁºËYÃ{€¯ Œ¯ÕY€]YÖËÓZ]ՁY|»M{į{‹Ö»{ZÁ|Ì·Âe {Zf«Y½ZÆm Y|ŒÅ ©Z¨eY {€¯s€˜»®Ì»Y€‡Á֋Z¯½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¾¼n¿Y”Ÿ ½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖÅ|]¯À³ €Ì]|eZœf¿YºŒq½ZÀr¼Å ¾Ì»ZeÁÕYÄ //‡ÂeÕZÅs€—Ö·Z»¾Ì»Ze¶°//Œ»€]ÃÁԟ½Z³|//ÀÀ¯|Ì·Âe ½Ô¯Z°Å|]Ä//]¶Ë|^eÃZ]®ËÄ],Yw€//¿½|//‹€]Y€]|ÀqZ]Ö//´ÀË|¬¿ ÖeZ^iÖ]Y֋Z¿Õ{Zf«YÕZÅÄ¿Z°eÖa{įÖ¿Y€ËY€´f À |¿|//‹Ö°¿Z] |ËZ]ÓZu,{Â//]Á€]Á‚Ì¿|Ì·Âe{{Â//¯¶°//Œ»Z]ºË€veÁcZ¼Ì¼e |À¯dyY{€aՀ]Y€]|ÀqÖ»Ân¿{‡Z]YŠeÔÌƈe ½YZ‡Á{ÂyÖÅ|]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å ¶Y½Â̼̈¯{ÃZ»€Æ»{Ã|‹ÄËYY‰Y‚³…Z‡Y€]Ŀ¼¿½YÂÀŸÄ] Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚ŁYŠÌ]Á{Ây½Y€ËYÁZbËZ‡ÕZÅd¯€‹,†¸n» |ÀfˆÅZ°Å|]½YZ‡Ä ˜«Ä]½Z»Âe{Z̸̻Y‚Å{Á|uÁZÅ®¿Z] {ÁM½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe€‡€]ՁY¹YÁįÖËÔ] ‰YÄ]Ö»YÁµZ‡,cÓM¾Ì‹Z»cY{YÁÕY€]ÕYÃ|ÀÀ¯|Ì·Âe€³Y |ÅYÂz]Á|//‹Z]Äf§€³Ö°¿Z]¹Zœ¿Y½Z»Âe{Z̸̻µ{Z »,Ó{½Â̸̻ ½Á|]‰YÖ°¿Z]ÖÅ|],|À¯dyY{€aZ]YcÔÌÆ//ˆeºnÀaµZ‡Y €]Y€]ÖÀ Ë-d‡Y½Z»Âe{Z̸̻Á€»Yd¼Ì«Ä]{‡[ZˆfuY d‡YÖ¬˜À»½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÖ°¿Z]ÖÅ|]¾f‹Y{ |¬f »†¸n»½{Z »ÁžËZÀ½ÂÌ//ˆÌ¼¯Ä//ˆÌWcZÌÅ”Ÿ½Z̓Ä·Y|^Ÿ ÃYZÅ|À^]Á€Ì´]ÁZÅ®¿Z]ZŒ§Z»Yd‡YÖ¬˜À»Ö°¿Z]ÖÅ|]¾f‹Y{d//‡Y ½Z»{YՁY¹YÁįÖ¿Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe d//ˆÌ¿cZ«Â »d§ZË{ÕY€]ÃZq d¼Ì«Z]|¿ZqZ¿,d¼Ì«ŠËY‚§Y¶//Ì·{Ä]½ÂÀ¯Y|¿YÄf§€³½Z//»ÂeÓ{ |À¯Ö»¶Ë|^e½Ô¯Z°Å|]Ä]YÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÂ“»¾ËY |ÀÀ¯dyY{€aÁ €eÓZ]Á|{Ä¿d‡Y|{|Ì·ÂeÕY€]¹YÁ {|˳Ö//»†¸n»Õ{Zf«Y½ÂÌ//ˆÌ¼¯”ŸÕ|//¼v»Ö¯Z¿Y|//¼uY ¾ËY€]ZÀ] €eÓZ]Á|{Ä¿d‡Y|{|Ì·ÂeÕY€]¹YÁ€´Ë{ÕZÅŒ¯ į¹YÁ½Y‚Ì»ÁÃ|‹µ€fÀ¯,{‹Ö»{ZnËY|Ì·ÂeŠz]€]įÕZ//Œ§Y|f]YY d¯€‹{‡Ä̋ZuZ]Ö^‡ZÀe{Â//‹Ö»~yYįÕ{‡Á{Â//‹Ö»dyY{€a {Y{ZÅ |¿Y{Õ|Ì·ÂeÕZÅ|uYÁ½|‹¶Ì˜ e{YŠ¬¿¾Ë€eºÆ»ZÅ®¿Z] ½Â̼̈¯Ö°¿Z]ÁÖ·Z»,Ö·ÂaÄf̼¯†ÌWÖÀˀv]Ã{Y¾Ìˆu¾Ì//ˆu|¼v» ,†¸n»ÁՂ¯€»®¿Z]ÖÆmÂeÖ]¶Ì·{Ä]|À¯Ö»|̯Ze†¸n»Õ{Z//f«Y ½|//‹¶¨«hŸZ]įÃ{Zf§YÂ//Œ¯ÕZÅ®¿Z]YÖy€]{Õ|]ZÌ//ˆ]©Z¨eY ÕZÅ|uYÁYÕZÌ//ˆ]½|‹¶Ì˜ eÁÄf//ˆ°‹ÁÁZÅ®¿Z]ž]ZÀ»YÖ//Œz] ÖÅ|]|¿YÂf¿|̇€‡{Z°Å|]įÖe{ d//‡YÃ|‹Â//Œ¯Õ|Ì·Âe ÀÆ]¹Y‚f·YÄmÁ,d‡YÃ{€¯€ÌyPeįÖe|»ÕY€]|ËZ] {Y{€b]®¿Z]Ä]Y{Ây |À¯dyY{€a{‡€] €Ì¬§½Y€´f À ,ևŻ|»MZ¯Z¿ÕZÅd//‡ŻY֋Z¿dz‡–ËY€‹¹ÁY|ed//‡Y¾‹Á Ö]ŠËY‚§Y,|Ì·ÂeŠÅZ¯½Âr¼ÅÖnËZf¿,ºË€veÁ{¯,Ö°¿Z]ÁÕ{Z//f«Y ¹Ô¯®Ë{Á½ZÀˀ§MZ¯Á½Y€´f ÀÖ°¿Z]ÖÅ|]ÁM¹Z‡€‡Ö¿Á‚§ÁÕZ¯ {Y{€]{YÃ|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ|Ì·Âe€¬§ Ö§Z¯Z¿dËZ¼u dv¸»ŽÌzŒež¼n»{«Ö°¿Z]½YZ°Å|]ÖÅ|]ÄËÂ//ˆe¶Ìƈes€—» ¹ÂeÁYw€¿Ö»Ân¿|//‹Z]|‡Ö¼¿€œ¿Ä]Z»Y d//‡YÃ|//‹\ːe Y½MŽÌzŒež¼n»į½Z»Âe{Z̸̻Á½Â̸̻¦¬//‡,½MY¶Zu |À¯Z]½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe¶°Œ»YÕYÀ³,Ã{€¯[» ½|‹€]Y€]|ÀqZ]įՁYÕZŹYÁÂy{Ä]»¾ËYºÅ€´Ë{Õ‡Y ¶Ë|^eÖ°¿Z]½Ô¯Z°Å|]Ä]Z°Å|]YY½Z³|ÀÀ¯|Ì·Âe,ÃZ]®ËÄ]Yw€¿ ,Ö°¿Z]¹Zœ¿{Öf ÀcÔÌƈeÖÅ|]cÔ°Œ»¶u {Y|¿ÕZ°ÅY,Ã{€¯ d‡Y½Y€ËY{|Ì·Âeª¿ÁևZ‡Y¶uÃY Ö¿| »žËZÀÁ½| »{‰YÖÀˀ§MºÅ ¾¼“¾ËZ»ÂÀËY¾Ë€§M‰YÕZÅÃ|ËYÃYÂÀ//Œm¾Ì»Á{{½ZË{Z^«cY€],{Zf«Y Âv»{YÃÁ€acZneÁ½| »,d ÀcYÁd‹Y{ZƛY\¸˜»¾ËY½ZÌ] ÕÁ d//‡YÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»Md¿ÁZ »ÁÂu{ÃÁ€aįÃ{€¯¦//ˀ e Y{€°ËÁ€Ì̤eZ]½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ÁÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÄ]‚Ì¿Âv»{Y{Ä»Y{Y {Y{ÃZ‹YÕÁM¿Ä]ÕZ¯ƒZf¿Â» ¶ËÓ{Ä]ÃZ‹YZ]cZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ » d À½{Â]ºË€ve,¶ËÓ{¾ËYĸ¼mY{€¯tˀe,ÃZ´//Œ¿Y{Ád À•Z^eYZÌ¿ €´f ÀÕY€],µZËZ]Ó{‰YĸZ§Ä]ÄmÂeZ],{Â^¿ºË€ved ÀºÅ€³YÁd‡Y d‡Y½Á{Ä]ÃZ´¿ÄnÌf¿{Á |À¯{YÁkZyYYՃ·ÂÀ°eZe{Y|¿Õ{Zf«Yħ€ ÃZ´Œ¿Y{ÕZÅÄÀ˂Å|¿YÂeÖ¼¿d·Á{įY€q{Y{ZÌ¿d ÀÄ]ÃZ´Œ¿Y{{Y{Ä»Y{YÕÁ Z]½ZË{Z^« |‹Z]ÖËY|»M{€°§Ä]{Ây|ËZ]ÃZ´Œ¿Y{ÄnÌf¿{Á|À¯¾Ì»PeY{Zf//‡YÁ µZˆ»Y{Â]Y€«,ÕZneÁÖ¿| »,Öf À|uYÁY‚ŁYd¨³,_ZeÄ¿Z»Z‡Ä]ÃZ‹Y ÖËÂnŒ¿Y{ÕZÅÄ»Z¿½ZËZa{Y{ÂyÕZŁZÌ¿Á¹Z¿d^iÄ¿Z»Z‡¾ËY{|uYÁY‚Å d‡YÃ|̇|uYÁY‚ÅÄ]{|Ÿ¾ËYÁ€»YZeZ»Y|ÀÀ¯¦Ë€ e YZ]ÕZŁZÌ¿…Z‡Y€]ÃZ´Œ¿Y{Ád ÀÄ^¿ZmÁ{¶»Z e ÃZ´Œ¿Y{Ád ÀÄ^¿ZmÁ{¶»Z e€]º‡Y€»¾ËY{ºÅ½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„a½ÁZ » ‰YÕZÅ|ËYÃYÂÀŒm¾Ì»Á{{½Z̼Ìu|¼v» {€¯|̯ZeYZ]ÕZŁZÌ¿…Z‡Y€] …Z‡Y€]ÃZ´//Œ¿Y{Ád ÀÄ^¿ZmÁ{•Z^eY€]Ö¿| »žËZÀÁ½| »Šz]¾Ë€§M Z//‡ÄÀÌ»Ä^¿ZmÁ{•Z^eY¾ËYd¨³Á{€¯|̯ZeYZ]ÕZŁZÌ¿ÁÖ «YÁÕZ//ŁZÌ¿ Á{•Z^eY¾ËY{{Á‚§YÕÁ |‹|ÅYÂy¥€—Á{€Å{¥Y|ÅYÄ]½|Ì//‡ÁÖ·Z e ZÌ¿Z]\‡ZÀf»½ZËÂnŒ¿Y{cZ»Â¸ »UZ¬eYÁ‰Â»M½Âr¼ÅÖeZ»|yÃZ´Œ¿Y{,Ä^¿Zm Հ̳Z¯Ä],ZÆ¿MÖ¿Z‡ÁÄ]Ád ÀŠz]ÖeZ¬Ì¬veÕZŁZÌ¿dyZÀ‹,Z¯YZ] |ÅYÂyÄWYYYZ¯YZ]½{€¯ºÅY€§ÁÃ|//‹ÄWYYcZ»|y{ÂyZ]‰Y‚³ÁlËZf¿ ÄmÂe¹|Ÿd¨³Á{€¯ÃZ‹YÃZ´Œ¿Y{Ád À¾Ì]•Z^eY{¥Z°‹Ä]½Z̼Ìu {€¯ Š¿Y{ÖËZÀ//‹M{Â^¿¶Ì·{Ä]ÕÁZÀ§ÁŠ¿Y{µZ¬f¿Y{Â//Œ¯Ö»Â]ZÌ¿ÁcZ»Y‚·YÄ] Ä¿YÁZÀ§¾Ë€§M‰YÕZÅÃ|ËYÄWYYÄnÌf¿{ÁÃ{Â]Œ¯d ÀÕZ”§Z]½Z´fy»M ¹Zœ¿Y€¬f‡Y{€¯tˀe½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{֌ÅÁ„a½ÁZ » {€¯|ÅYÂyZœf¿YYÁ{Y ŠËY‚§YÁÖ¸»Ž·ZyZ¿|»M{|//‹{|¿YÂeÖ»ÃZ´//Œ¿Y{Ád À¾Ì]Ö´ÀÅZ¼Å |À¯Z¨ËYÖËY‚‡Ä]Š¬¿Œ¯ÕZneY€e{Â^Æ]ÁÖf¨¿€Ì£cY{Z {ÂyÖ¼¸ŸÕZÅd̸]Z«¾Ì»ZeÄ]{Z«ÖËZÆÀeÄ]Õ{Z//f«YÕZÅÃZ´À]{Y{Ä//»Y{YÕÁ dyZÀ‹Zf‡Y¾ËY{ {Y{Ö¸»t˜‡{ÕY~³d‡ŻÁdËZ¼uÄ]ZÌ¿Á|ÀfˆÌ¿ į|À¯Ö»Z¨ËYÖËY‚//‡Ä]Š¬¿d ÀÕZŁZÌ¿ž§{c|«¾f//‹Y{ÁZÆË|À»ZÌ¿ ½| »Šz]{ZŁZÌ¿dyZÀ‹ÕY€]cZ»Y|«Yĸ¼mY¾ËZ»ÂÀËYÃYÂÀŒmÕY‚³€] d‡YÖ¿| »žËZÀÁ |Ì·ÂeÃÁ€³ produces@jahaneghtesad.com d¯€‹ÕZ°¼ÅZ]{€¯|̯Ze¾ËZ»ÂÀËYÄÌuZff§Yº‡Y€»{,Á|̼ËY¶»ZŸcZÌņÌË ÖÀˀ§MºÅ»µZ^¿{Ä]Ö¿| »žËZÀÁÖ¿| »±‚]ÕZÅd¯€//‹Á½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅ ½Y€Ë|»ž¼m{įÂ//a\ˀ£{Y{Y|y,{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] ºÌf//ˆÅ«‰Y ÖËZ§Â°‹ÁÕÁM¿©Á|À{Öf ÀÁÖ¿| »¾ÌÀr¼ÅÁ½ZÌÀ]Š¿Y{ÕZÅd¯€‹ Õ³Ád¨³ÖÅ{¶°‹µZu{{€¯tˀe,d¨³Ö»¾z//‡ÕÂƼmd//‡ZË ¾Ì]Ö¸»Ã|ÀÅ{[Zf‹ÃZ´ËZm{Á|̼ËY{Á‚§YÕÁ ºÌfˆÅŠz]Á{¾Ì]®Ë„eY€f‡Y d À€ËÁ½ÁZ » |À¯Ö»¶¼Ÿ Ĭ¸u¾ËYÕ‡Á{½YÂÀŸÄ]|Ì·ÂeÁŠ¿Y{ÁÂu |À¯Ö»¶ÌƈeÁ|Å{Ö»ª¿ÁY•Z^eY¾ËYÁ|̼ËY{Y{Ä»Y{YcZneÁ½| » d¨³,Ã|‹¾ËÁ|eÃZ´Œ¿Y{Õ‡YÁ|̼ËYՄeY€f//‡YÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]Âa\ˀ£ ¾Ë€§Y‰YÕZÅÃ|ËY{Y| eÃ|‹{ZnËYįÕ|ÀËY€§Z]¾ËZ»ÂÀËY¹Á{ÃYÂÀŒm{µZˆ»Y ÖeZ¬Ì¬ves€—ÕZmµZ‡{|‹ÁM{ZËÕÁ |̇Ä]Հ]Y€]{Á|u|‹Z] ÁÂuÄ]Ze|¼Ÿįd‡YÃ|‹ÖuY€—Ö¿| »žËZÀÁÂuZÌ¿…Z‡Y€]֌ÅÁ„aÁ †»žËZÀÁºËY|¿‚¯€¼e{Ó§€]ZÆÀe{Á‚§YÂa\ˀ£ {Y{•Z^eYdˆË–Ìv» ÕZÅs€—¶»Z‹‚Ì¿ÕÁY€§ÁkY€zf‡Y,¥ZŒf¯Y½Âr¼ÅÖ¸YÕZÅŠz]ZÀ¯{ ֌ÅÁ„aÁ€]Y€]Á|̼ËY֋Â»Mḑ€›{€¯|̯ZeÂa\ˀ£ |¿Â‹Ö»ÖeZ¬Ì¬ve d‡YÄf§ZË|‹|{½M ”u,¾ËZ»ÂÀËY¹Á{ÃYÂÀ//Œm{d¨³¾ÌÀr¼ÅÁ|̼ËY¶»ZŸcZ//ÌņÌË ÃZ´ŒËZ¼¿,ħ€—Á{ÕZÅd//ˆŒ¿ÕY‚³€],Ö¿| »žËZÀÁÖ¿| »±‚]d¯€//‹ Ã|//‹ÄËYYÕZÅÄËYYÕZÅÃ|ËYՀ̴ÌaļŁY€f¼Æ»ÁÄ¿YÁZÀ§ÕZÅ{ÁZf//‡{ÄËYY ÃZ]{Âa\ˀ£ d‡Ydˆz¿ÃYÂÀ//ŒmÄ]d^ˆ¿µZˆ»YÃYÂÀ//ŒmcY€Ì̤eÁ‚m Ä]Á|̼ËYd¨³Á{€¯ÃZ‹Yd ÀÁŠ¿Y{ÁÂuÕZÅÕZ°¼ÅÄ]ÖÅ{ZfyZ//‡ ¾ËY{ՁZ‡{ZÆ¿Ä],Á|Ì¿Â˹Z¿Z]­€fŒ»Ĉ‡Â»†Ì‡ZeZ]½Y€ÆeÃZ´//Œ¿Y{ÃY€¼Å |¿YÃ{€¯¹Y|«YŠz] Âa\ˀ£ {‹Ö»ħ€—Á{–]YÁÖËZËÂaÁÖËZ¿Z»\^//‡¹Y|«Y¾ËY{€¯|̯ZeÕÁ ÕÁ ºÌf//ˆÅħ€—Á{ÕZųÁd¨³µZ^¿{Ä]Ö¸»ZŸ€ÅYŠÌ]ÁÁ€»Y{€¯tˀe {Š¿Y{ÁÂu¾ËYՀ̳¶°‹ÁÕY~³ÄËZa{½Y€ÆeÃZ´Œ¿Y{½| »Ã|°Œ¿Y{Š¬¿ ÃZ´Œ¿Y{ÕYÄËZaÃ|°Œ¿Y{Yְ˽| »Ã|°Œ¿Y{d‹Y{ZƛYÁ|‹ÁM{ZËYŒ¯ d‡YÃ{Â]½Y€Æe d‡YºÅY€§ÃZ´Œ¿Y{Ád ÀÕZ°¼ÅÁd¯ZŒ»€fˆ] º‡Y€»¾ËY{ºÅcZneÁ½| »,d ÀcYÁÕÁZÀ§ÁŠÅÁ„a,‰Â»M½ÁZ » ½ZÆm‰Y‚³Ä] d‡YºÅY€§ÃZ´Œ¿Y{Ád ÀÕZ°¼ÅÁd¯Z//Œ»€fˆ]d¨³ {Zf«Y½ZÆm ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ d¨¿YZ]cÓÂveÄ]ÖÅZ´¿ d§€³Yd¨¿d¼Ì«†¨¿Z¿Á€¯ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com d¨¿ -{Y{€^yÄÀ´¿ d¨¿d‹Y{€]\ˀ“ŠËY‚§YÕY€]Ö¸¸¼·Y¾Ì]Š¿Y{YÃ{Z¨f‡Y ¹|ŠËY‚§YZ]d¿€]d¨¿d¼Ì«Ö¿ZÆmÕZÅYZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{ |̇Ó{d¼Ì«Ä]Ád‹Y{ŠËY‚§YdÀ‡,Õ|{ ¹|ŠËY‚§YZ]cÔ»Z »¾Ë€yM{®aÁYÖf¨¿|^//‡d¼Ì«¾ÌÀr¼Å |‹dÌ^jedÀ‡ÁÓ{d¼Ì«Ä]ŠËY‚§YdÀ‡Z]Á|{ ŠÅZ¯Z]½Y€ËY¾Ì´À‡d¨¿d¼Ì«,Á¾ËY{į{Â]Ö·Zu{¾ËY |̇dÀ‡ÁÓ{Ä]ŠÅZ¯dÀ‡ÁÕ|{¹| d§Y¾Ë€fŒÌ]d¿€]d¨¿Ád‹Y{ŠÅZ¯|{Ä ¼mÁd¨¿d¼Ì« |¿Z‡d^iÄ]Y€ÌyYµZ‡®ËYŠÌ]֗Ö´f¨Å ,¾Ìq{ÖÀÌqÕZ¿Á€¯…Á€ËÁÂ̋‰€fˆ³YZÅÖ¿Y€´¿įÖ·Zu{ ŠËY‚§YZŀ¨//‡½Y‚Ì»ŠÅZ¯Á½ZÆmd¨¿±‚]Ã|ÀÀ¯¥€»¾//Ì»Á{ d¿€]d¨¿Ád‹Y{ŠÅZ¯|{Ä ¼mÁd¨¿d¼Ì«d//‡YÄf§ZË |¿Z‡d^iÄ]Y€ÌyYµZ‡®ËYŠÌ]֗Ö´f¨Åd§Y¾Ë€fŒÌ] Ôf^»Y€¨¿YŠÌ]ÁÄf§€³Y€¨¿½Zm½ÂÀ¯ZeZ¿Á€¯…Á€//ËÁ ¦«Âf»¾Ìq€Æ‹YŠÌ]{ֻ¼Ÿ¶¬¿Á¶¼u¾ÌÀr¼Å d‡YÃ{€¯ €´Ë{Œ¯|Àq{…Á€ËÁÄ]Ôf]YYÕ{Y»¾ÌÀr¼Å d//‡YÃ|//‹ d‡YÃ|‹Ã|ÅZŒ»‚Ì¿Ĉ¿Y€§ÁZ°Ë€»MÁÖËŻM d¨³³Z°Ì‹{€qÂ̧`̸̧Ĉ‡Â»{d¨¿YZ]€´¸Ì¸ve¾Ì¸§¶Ì§ YÕYÄ¿ZŒ¿pÌÅZ»Á{{€³Ö»€]Z¿Á€¯…Á€ËÁÄ]d¼Ì«cY€Ì̤eļŻ « ºËYÃ{€°¿d§ZË{Z“ÁY½|‹€fÆ] cÔ̘ e֗{ÕZ¼Ì]¾ËYÄ]Ôf]Y½Y‚Ì»į|¿Y½Y€´¿Öf‹Y|Æ]cZ»Z¬» Õ|ŸZˆecÄ]|¿ÁÖ»€¨‡Ä]ÖÀÌqZŽÂ̸̻įÖÀÌqÕ¿µZ‡ |À¯|‹ {€¯ºÌÅYÂyZ£Md¨¿Šz]{ÕÁZÀ§Ä ‡ÂeÁZ¬eY Y¹Y|¯€Å{Ä//¯Ã{Â]¾ËYZ»•€//‹į¾ËY½ZÌ]Z]ÄÀ´¿ {Š¿Y{Ze|¿Â//‹µÂ¤Œ»‚Ì¿Ân//Œ¿Y{Õ{Y| eZÅÃÁ€a Šz]¾Ë€eÓZ]{€//¯ZƛY,|À¯Y|//ÌaZ¬eYd¨¿d// À įd‡YÖ¿Zz»Yd//‹Y{€]ŠËY‚§YÄ]•Â]€»Ö//ŒÅÁ„a {d‹Y{€]ŠËY‚§Y½Z°»YÁ|¿Y{Â]€¯Á|ÌÅÕ{Zˁºnu {Y{{ÂmÁZŽM ÁևÖa½Yևd¯€//‹į¾ËY½ZÌ]Z]d¨¿€ËÁ¾ÌÀr¼Å kZyÖ]ÂÀm…ZaZ//§Ä //‡Âe{Y{Y€«YÔ»Z¯µZeÂe YZ§Ä ‡ÂeÖËZÆÀeÄ]…ZaÁ€fad¯€‹d¨³,|¿YÃ|‹ |À¯Ö»ÖeZ̸¼Ÿ ½Y|Ì»Z§Ä //‡Âež“Á¾Ë€yMÄ]ÃZ//‹YZ]ÄÀ´¿½„Ì] ¶^«Y…ZaÁ€fad¯€‹Äq€³Yd¨³,Ö]ÂÀm…ZaՁZ³ Ĉ¿Y€§µZeÂed¯€‹ÃY€¼ÅÖ]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡ÂeÕY€] ½|‹kZyZ]½ÂÀ¯YZ»Y,{Â]¾ÌqÖ//‡Öa½Yևd¯€‹Á YZŽMÕZmÔ»Z¯…ZaÁ€fa,{Y{Y€«Y€´Ë{d¯€//‹Á{ Ö]ÂÀm…ZaZ§Ä ‡Âedˆz¿Šz]Ä //‡ÂeÁÄf§€³ ,d¨¿cYÁ¹ÔŸY€]ZÀ] d‡YÃ|‹µÂv»d¯€//‹¾ËYÄ] ÁÃ{€¯Z£MY{ÂyZ¯…ZaÁ€fad¯€‹{€¯tˀeÕÁ ÕZÅÓZ¯¾Ì»ZeÁd°msԏYÕY€]{Y{Y€«{Z¬ ¿YµZ//u{ d‡YZÅÃZqÕZ¨uœÀ»Ä]ևZ‡Y įºËYÄf¨³{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´//Œ¿Y{Ä]d¨³d¨¿€ËÁ ÕZ°¼ÅYÖ//ŒÅÁ„aÕZÅÃÁ€aÕY€mY{ZÌ¿c{ |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡YÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ÕZ‡ÁZ]­€fŒ»dˆŒ¿{,ÄÀ´¿½„Ì],ZÀˆËY‰Y‚³Ä] ,Öf‡{ÓZ]Âv»½ Y|Ì»ÕZÅÃÁ€a{Y{Y€«¥€—ÕZÅÃZ´Œ¿Y{ ŠËY‚§YÕY€]ZÅÃZ´Œ¿Y{Z]d¨¿d ÀÕZ°¼ÅÄ]ÃZ‹YZ] ÁZ¬eYµZ^¿{Ä]¹Á{¹Z³{{€¯ZƛY,Œ¯{d¨¿|Ì·Âe ºÌfˆÅZÅÃZ´Œ¿Y{®¼¯Z]Öf¨¿ÕZÅÕÁZÀ§Ä ‡Âe d‡Y{ÂÀ‹Ád¨³Ĉ¸m®ËĈ¸m¾ËYį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ Šz]{ZÅÃZ´//Œ¿Y{ZeºË{Â]¾ËYµZ^¿{Ä]į{Â]ZÅc|»Á ”u{»{ÕYÄ//ˆ¸md¨³,|¿Â‹µZ §Öf//‡{ÓZ] Y‚³€]Ã|ÀËMÄf¨Å|ÀqZe‚Ì¿Öf‡{¾ÌËZaŠz]{ZÅÃZ´Œ¿Y{ |‹|ÅYÂy Šz]{ZÆÀeÄ¿įd‡Y¾ËYZ»¥|Åį¾ËY€]|̯ZeZ]ÄÀ´¿ ,|¿Â‹µZ §ZÅÃZ´Œ¿Y{‚Ì¿֌ÅÁ„aÄÀÌ»{Ä°¸],cZ ·Z˜» ½ÓÁˆ»ÁZÅÃZ´Œ¿Y{ÕZ//‡Ád^vÁ€»Y{€¯tˀe և€]YZÅd§€ŒÌaÁ|‹|ÅYÂyÃ|ÌÀ//‹ZÅs€—ÕY€mY ºÌÀ¯Ö» ZÅÃZ´Œ¿Y{ÕY€]ḑ€›{ZnËYµZ‡Yį¾ËY½ZÌ]Z]ÕÁ dÌ]€eÖ]ÂyÕZÅÁ€Ì¿ZŵZ‡¾ËY{ÁÃ{Â]Z¯Âf//‡{{ ÕY€]¹Á{Z§{YZ¯,ZÅÁ€Ì¿¾ËYZ°eYÄ]{€¯ZƛY,|¿YÃ|‹ dˆ]{Y{Y€«Z³¥ZŒf¯YÕY€]©Y€Ÿ ‘Ÿ{Á{Y|¿Ydy‡Ä]½M¶Ë|^eÕY€]¹ÓcY‚ÌÆne½Âq|¿YÂˆÌ»,{Â//‹ {Y{ZÌ¿½Y€ËYÄ]©€]|Ì·ÂeÕY€] …Z§l̸yÕZÅ[MÁd˯Á½Y€ËYÕZŁ€»®Ë{‚¿­Â¸]¶¯,{©Y€Ÿ ZÆÀeÁ|À¯[~mYÕ{Zˁ±‚]ÕZÅd¯€//‹dˆ¿YÂf¿Ö·Ád//‹Y~³Ã|ËY‚»Ä]Y {Y{ÄWYY{ZÆÀŒÌa®ËZÌ·ZfËYÖ¿Yd¯€‹ |ÀÀ¯|Ì·ÂeÃZ»֗Ö Ì^—Z³\ °»c§½Â̸̻YŠÌ],|À]ZË Äm{Â]|{YŠÌ]ÕY€],½Zfˆ]€ŸY†a®aÁY±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ì»Á{,©Y€Ÿ Ö´fˆ]YÁZe{Y{Y€«ZŒ§dveZ°Ë€»M¥€—YÁd‡Yd¨¿Ä]Äfˆ]YÁ{Âyֻ¼Ÿ |Å{ŠÅZ¯½Y€ËYYZ³cY{YÁÄ]Y{Ây Ö»kY€zf‡Y½MÖf¨¿¾Ë{ZÌ»Y¹Zyd¨¿ÃY€¼ÅÄ]įY{ÂyZ³€fŒÌ]Â//Œ¯¾ËY {Z³¥Z//Œf¯YÁ{¾Ì¼nÀaÕY€]ÖËZÅ{Y{Y€«{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]֗©Y€Ÿd·Á{ d‡YÄfˆ]Œ¯©€‹ ÖËZÅ{Y{Y€«{€¯¹ÔŸYÕYÄÌ¿ZÌ]֗©Y€Ÿd·Á{,€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] d‡YÄfˆ]Œ¯©€‹{Z³¥ZŒf¯YÁ{¾Ì¼nÀaÕY€] ֻĠ‡ÂeÄ·ZË{½Zf‡Y{Ö§ZŒf¯YÕZÅ{Y{Y€«¾ËYª^—įÖf¨¿¾Ë{ZÌ»{ÁÖ»Zœf¿Y {€¯¹ÔŸYÄ̇ÁÕ{Zf«YÄ ‡ÂecYÁ Z³Ö¸»d¯€‹Õ´Àz‡ {€¯®¼¯Ä̇Ád¨¿cY{ZdˬeÄ]Zźˀve |ÌÀ¯ÖËÂmħ€€´Ë{ÁZe d‡Y d¨¿Ö¸Y½ZˀfŒ»Yį,Ä̯€eÄ]ÄÌ//‡Ád¨¿cY{Z {¾e½Â̸̻ YÁ|‹€]Y€]µZ//ˆ»Y,{Â]½Y€ËY |̇¾e½Â̸̻ Ä] Z°Ë€»Md¨¿cY{YÁ,Z°Ë€»M–‡ÂeÔWÁ‚¿ÁºË€veZ]¾ÌÀr¼Å |̇¾e½Â̸̻ Ä]{Á|‹€]Y€]ÄÌ//‡ÁY ÄÌ//‡ÁÕY€]ÕÓ{{Z̸̻Ö§Z“Y|»M{ÕZÀ »Ä]¾//ËY d‡Y Ó{{Z̸̻ °//ˆ»,Õ{ÔÌ»µZ//‡{¾ÌÀr¼Å d‡YÄfyÁ€§¾f´À‹YÁÄ]Öfy‡cӐv» Äf‹~³µZ‡{ºÅ,¾Ìq,ÄÌ//‡ÁÖ¸Y½Zˀf//Œ»YÖ°Ë Ä]Á{€¯dˬe|{YŒ¯¾ËYY{Âyd¨¿cY{YÁ |¿Z‡Ä°Œ]½Â̸̻ Äf‹~³µZ‡{{€¯¹ÔŸYÄÌ//‡ÁÕ{Zf«YÄ ‡ÂecYÁ ,ZÅŒ¯YÖy€]Ä̸Ÿ€]¾f´À//‹YÁÕZźˀve|Ë|ŒeZ] d‡YÄf§€³kÁYÄ̇Á¹Zyd¨¿cY{Z Õ{Zf«YÄ ‡ÂecYÁ,Õ{ÂeZ‹YY¶¬¿Ä]€Æ»‰Y‚³Ä] ÕZźˀve|Ë|ŒeZ]Äf//‹~³µZ‡{{€¯¹ÔŸYÄÌ//‡Á ¹Zyd¨¿cY{Z,ZÅÂ//Œ¯YÖy€]Ä̸Ÿ€]¾f´À//‹YÁ |‹€]Y€]Z°Ë€»MÄ]½McY{ZÁd§€³kÁYÄ̇Á ,Õ{ÔÌ»€^»Y¿ZeÄË¿YƒÁZ]{,ÓZ¯ÃY{YÕZÅÃ{Y{ª^— {€¯|‹|{ Ä̇Á¹Zyd¨¿cY{Zºnu Ã|̇Ö//‡Ö]MÕZneĸn»dÌWÁÄ]įÖf//‹Y{{ZË{ €]Z°Ë€»MÕZźˀved¸ŸÄ]cY{ZŠËY‚§Y¾ËY,d//‡Y d¨¿cY{YÁŠËY‚§Yh//ŸZ]įÃ{Â]ÔWÁ‚¿ÁÁ½Y€ËYÄ//̸Ÿ Ã|‹,Z°Ë€»MÁM\n eÖ¸°‹Ä]ÁÄ̯€eÕ‡YÄ̇Á |Œ¯Ö¼¿µÂ—Õ{Zˁc|»ºÅ½Mį|‹Z] ÖËZÅÖËÂmħ€Z]{€¯ZƛYZ³Ö¸»d¯€‹Õ´Àz‡ ºÌfˆ¿YÂe,|¿YÃ{Y{¹Zn¿Yc|»¾ËY{Z³¥€»{¹{€»į {įºËY{Z“Z¬eZ»YºËY~´]€//‡d//ŒaYÕ{Zˁž¿Y» …Z//ˆu¥€»½Y‚Ì»Ä]d^//ˆ¿ºÅÃ|¿Z»Ö«Z]ÕZŁÁ |À‹Z] Ä]Á{{¯Â//Œ¯{Z³¥€»½Y‚Ì»Äf//‹~³Äf¨Å {Â]Ö·Zu{¾ËYÁ|Ì//‡\ °»€f»½Â̸̻{Á|//u \ °»€f»½Â̸̻Ä]Äf‹~³µZ‡{{|Ÿ¾ËYZfËZÆ¿į Ä]Ö¿Z‡Z³|¿Á‚Ì¿Â“»¾Ì¼Å {Â]Ã|Ì//‡Á{ ÕY€]ZÅÃZ³Á€Ì¿Á{Â//]Ã{€¯¶°//Œ»Zq{YZ//ÅÃZ³Á€Ì¿ cÔ°//Œ»Z]ÕY|Æ´¿Á€Ì¼ ecZ̸¼Ÿ¹Zn¿YÁZ³¾Ì»Ze |¿{€¯Ö»¹€¿ÄnÀaÁd‡{ Äf¨Å®ËZ³¥€»®Ìad¨³Z³Ö¸»d¯€‹Õ´Àz‡ ºËY{Z“Z¬e¹{€»YY~·d‹Y{|ÅYÂyÄ»Y{Y€´Ë{ÁZe Ze|À‹Z]Äf‹Y{ÖËÂmħ€¥€»½Y‚Ì»{c|»¾ËY{į {Œ¿¶°Œ»Zq{Ö¿Z‡dy‡|¿Á ½Y‚Ì»į¾ËY½ZÌ]Z],ZÀˆËYZ]³Ád¨³{Հ°//ˆŸ|¼v» Ã{€¯Y|ÌaŠÅZ¯Z^ˀ¬eŠÌaÁ|ÀqÄ]d^ˆ¿Z³¥€» Z³Á{\ °»€f»½Â̸̻½ÂÀ¯Y{€¯ZƛYd‡Y ÖÆmÂe¶]Z«|uZeY{|Ÿ¾ËY½YÂeÖ»į{‹Ö»¥€» {Y{ŠÅZ¯ d¨³ZÅÃZ³Á€Ì¿ÁžËZÀZ³¾//Ì»ZedÌ “ÁÃZ]{ÕÁ ¾Ì»ZeYŠz]Á{¾ËYdy‡d//‡Y¦›Â»d¨¿cYÁ Z»Yd‡YÃ{Y{¹Zn¿YY¹ÓcZ»Y|«Y‚Ì¿ĸXˆ»¾ËYÕY€]Á|À¯ Ã|‹€f¼¯ZÅÃZ³Á€Ì¿Z³dy‡d‡Y¾°¼»c|»¾ËY{ ÃZe¯€^y {{¯¶Ë€]d¨¿|Ì·Âe ½Y€Æe…Â]{ּ̋Á€faÁd¨¿ ½Y€Æe…Â]ÖËZ̼̋ÃÁ€³cÔ»Z »ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€Æe…Â]Ö¸YÓZeÖËZ̼̋ÃÁ€³d¯€‹¹ZƇ {ZÅd¯€‹¾ËYºÆ//‡½Â̸̻ {Y| e d§€³Y€«|f//‡Á{Y{{» d§€³Y€«ĸ»Z »{»d]Á  |‹¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]Á¾ËY{Ã|‹Ä·{Z^»¹ZƇ‰Y cÔ»Z »¾Ë€yM{½Y€//Æe…Â//]Ö¸YÓZeÖËZ̼Ì//‹ÃÁ€³ŽyZ//‹ |̇ {|ŸÄ]ŠÅZ¯|{ {Z̸̻®ËYŠÌ]Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡{Â//Œ¯¾ËY,¶Ë€]d¨¿Ö¸»†¿YƒM‰Y‚³ª^— dˆ°‹Ö»YÄ°Œ]{Z̸̻®Ë€»¶Ë€]į{Â]ÕZ]¾Ì·ÁY¾ËY {€¯|Ì·Âed¨¿Á{Ä°Œ] {Ä°Œ]{Z̸̻®ËYŠÌ]Õ{ÔÌ»Äf‹~³µZ‡{¶Ë€],€fËÁY¶¬¿Ä]ºÌÀˆe‰Y‚³Ä] ®Ë€»¶Ë€]į{Â]ÕZ]¾Ì·ÁY¾ËY,¶Ë€]d¨¿Ö¸»†¿YƒMÄf¨³Ä] {€¯|Ì·Âed//¨¿Á Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Œ¯¾ËYd¨¿|Ì·ÂeÄ¿YÁ¾Ì´¿ZÌ» dˆ°‹Ö»YÄ°Œ]{Z̸̻ |Ì·Âe,¶Ë€]d¨¿Ö¸»†¿YƒM‰Y‚³ª^— d‹Y{|‹Ä]d^ˆ¿|{ į{Â] Á|̇Á{Ä°Œ]½Â̸̻ćkÁYÄ]Z]¾Ì·ÁYÕY€]€^»Y¿{Â//Œ¯¾ËY¹Zyd¨¿ º«¾ËYį|¿Z‡Öf¨¿ÕZŵ{Z »Á{Ä°Œ]½Â̸̻ Ä]Y¶Ë€]Z³Ád¨¿|Ì·Âe¶¯ {Â]¾°‹{¯ºÅ ÁÀÌy},|Ì·Âe|Ë|mÁZÀ‹cZˆÌ‡ZedŒÅ{|Ì·ÂeŠËY‚§YÄ»Y{YÄnÌf¿¶Ë€]ÕÓZ]|Ì·Âe ħZ“YŒ¯¾ËY|Ì·ÂeÄ]€^»Y¿Á€^f¯YÕZÅÃZ»{Á{Ä°Œ]Y‚Åįd‡YՀ̳Z] d‡YÃ{€¯ ÓZ¼fuYĬ˜À»¾ËY {Y{Y€«Œ¯¾ËYd¨¿d ÀÄmÂe‚¯€»{¶Ë€]«d·Z‡Հa»Ĭ˜À» Y½MÁ|¿Z‡Ö»Ä°Œ]{Z̸̻Ä]Y¶Ë€]€ËZy}¶¯į{Y{¹Zyd¨¿Ä°Œ]½Â̸̻ |À¯Ö»½ZÆm±‚]Ã|ÀÀ¯|Ì·Âe¾Ì¼nÀaÄ]¶Ë|^e cY€¯Y~»Á{|¿ÂÌaÖ»®aÁYÄ]Õ{ÁÄ]¶Ë€]į¾ËY€]ÖÀ^»Ã|̇ÖËZƋY‚³,¾Ì]¾ËY{ €^f¯Y{ÁZ¿Âˆ·Â]€ÌWYƒ,¶Ë€]ÂƼm†ÌW {‹Ö»Z£MÕ{ÔÌ»ÕZmµZ‡ÕÓÂm{½M d¨¿d ÀÖ·ÁÃ{€¯cŸ{®aÁYÄ]¾f‡ÂÌaÕY€]¶Ë€]Y½Zfˆ]€Ÿ{€¯¹ÔŸYÄf‹~³µZ‡ d‡YÃ{Y|¿½ZŒ¿Ö¸ËZ¼eŒ¯¾ËY ½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§ ּ̋Á€faÁÖf¨¿ÕZÅÃ{ÁM€§cÓ{Z^»ֻ¼ŸÕZ¼¿ d¨¿ÃÁ€³ energy@jahaneghtesad.com |f‡Á{Y{{»Äf‹~³Äf¨Å{d¯€‹Ã|‹ē€ŸcӐv»½Y€ÆeÕÓZ¯…Â]{ cÓ{Z^»¶¯‰Y|Ì//‡‰Á€§Ä]ÓZ¯¾eY‚Å YŠÌ]Á¾ËY{ d§€³Y€//« |̇µZË{Z̸̻ YŠÌ]Ä]½Y€ÆeÕÓZ¯…Â] ½Y€ËY¾Ì»€‡ ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m {Zf«Y½ZÆm ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ÁdËZ¼uZ]ÓZ]Š¿€¯w€¿Z]¹€³ŠrÌaÃZ´f‡{dyZ‡ÁÖuY€— įZ^»{Ó§ÕZ°¼Å œÀ¼Æ] {Y{ÖËY‚ˆÆ]Š¬¿{Ó§ÕZfyZ//‡‚ËÁÖ°Ì¿Z°» ÕZfyZ//‡‚ËÁÖ°Ì¿Z°»YÂyZ]Ö//ËZÅ{Ó§Ä]Ö]ZÌf//‡{ ,¹€´ŒÌaÕZÅZ»{¶»Z‹¡Y{{¿ÕZŀf»YZad‡YZÌ¿,{Y|¿Zf‡Y ¶uY€»{Š//¿€¯w€¿,{¿ÕZÅÁ€Ì¿,Ö//ËZÆ¿ÁÕZ°À//Œy {€‡w€¿,{¿È//ˆ¨«€Å{Š¿€¯w€¿,ÖËZÆ¿ÁÕZ°À//Œy µ€fÀ¯dveÖrÌb§Ô¯ÕZ»{‚Ì¿ÁÕZ°°Ày€fˆ]{©Á½{€¯ {€Ì³Y€« ÄnÌf¿{ÁZfyZ‡‚Ë€]©Â§ÕZŀf»YZa€ÌiPeև€]œÀ¼Æ] Ö]ZˁY{Ó§,{¿ȸu€»€ÅY†ad//‡Y¹Ó{Ó§YÂy ¡Y{{¿Ö «YÁ–ËY€//‹{Ö]ZˁY¾ËYįd‡YÖÆË|] {Â//‹ ÖÅZ´ŒËZ»MÕZÆˁZˆÆÌ^‹¹Zn¿YZ]d‡YZÌ¿ÁdˆÌ¿€Ë~b¿Z°»Y YÖ°Ë€“ZuµZu{¡Y{ŠrÌa½Â»M d§ZËd‡{ºÆ»¾ËYÄ] |ÀËY€§Ä]Š¿€¯ÁŠÀecÓZu€œ¿Y–ËY€‹¾Ë€f°Ë{‚¿Á¾Ë€fÆ] Ä ·Z˜»{»{Ó§YÕZ//ƿ¼¿,½Â»M¾ËY{ d//‡Y¡Y{{¿ {€Ì´Ì»Y€«{¿Ȉ¨«€Å–ËY€‹Z]€›ZÀf»ŠrÌa½Â»Mdve {Œ̻ÕZ°°ÀyÖf À{¿–yŠËZ»€//‡w€¿Z]†b‡Á {€Ì´Ì»Y€«Ö]ZˁY{»½MÖ°Ì¿Z°»YÂyÁZfyZ‡‚ËÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com įZ^»{ӧȠ‡ÂeÁªÌ¬ve€Ë|»,ևZ^Ÿ¹Y€Æ‹ µZfze½M֗įd‡Y¡Y{{¿,{Ó§|Ì·ÂeºÆ»¶uY€»YÖ°Ë YÂy{¡Y{{Â//¿|ÀËY€§ {Â//ŒÌ»¶Ë|^e¥Ô¯Ä]Õ{Ó§ ¾ËYYְ˹€³ŠrÌaÃZ´f//‡{ {Â//ŒÌ»Äf¨³ÖÅZ´//ŒËZ»M Ád¯€‹¶»ZŸ€Ë|»Ö¿Z^ÌfŒaÁdËZ¼uZ]įd‡YÖeZŸÂ“» |‹ÄfyZ‡ÁÖuY€—Œ¯Ö¸yY{½Y|À¼Œ¿Y{ÖÅY€¼Å YŠÌaZe½MdyZ‡įÓZ]Š¿€¯w€¿Z]¹€³ŠrÌaÃZ´f//‡{ ½Y€ËYŒ¯Á{Â]ÖËZ°Ë€»MÕZÆf/////¯€‹Z/////v¿Y{¾ËY ÕY€],{Â]Ã|‹¹Á€v»½M¾f//‹Y{YÄ¿Z¼·Z›ÕZƼˀve¶Ì·|Æ] įZ^»{Ó§d¯€‹ÕZ°¼ÅÁdËZ¼uZ]Œ¯{Z]¾Ìfˆz¿ |‹ÄfyZ‡ÁÖuY€—Ö¸yY{½Zzf»Á½Y|À¼Œ¿Y{d¼ÅÄ]Á |Ë{€³ÖËZ¼¿Á{Ó§d ÀՁZˆÌ»Â]ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì»Á{{Á Y|ÀqÖÀeZ//]{Ó§Z´¿€^y,d̬§Â»¾//ËY\//ˆ¯Öa{ d‡YÃ{€¯³Âf¨³±‚]d̬§Â»¾ËY\//ˆ¯½YZ¯|¿Zf//‡{ |Ì¿YÂz̻ĻY{Y{Y³Âf¨³¶uZ» įZ^»{Ó§Ճ·ÂÀ°e½ÁZ »,Õ¬¿Õ|Æ»|̇ Õ{Ó§ÕZÆf¯€//‹{ÂÀf»cӐv»|Ì·ÂecZ»Y‚·YYÖ°Ë ÖuY€—|ÀËY€§{ª//̬veÁÄ ·Z˜»ÕY€]¹ÓcZ¿Z°»Y{Z//nËY Õ{Ó§cӐv»Ö//uY€—{œÀ»¾Ë|] d//‡YµÂv» –ËY€//‹ZËdÀ¸ac¸ËZa½MÄ]į{Y{{ÂmÁՁZ//ˆÆÌ^‹¹Zœ¿ ½ZÅZ»ÖeYÁZ´»ÃZ³Á€Ì¿Y½Zm€Ì‡½Zf‡€Æ‹_McZf‡YÃÁ€³½YÂ»MŠ¿Y{|Ë{Z]¾Ë€yM \m»¾ÌÀr¼ÅÁ|‹|ÅYÂy…€f‡{{cZ¿Z°»YYÖËYZ¯ÁÕÁÀÆ]ŠËY‚§Y |Ë|neÁ­ZaÕZÅՃ€¿Yd¼‡Ä]Ã|ÀËM¶//ˆ¿¥Y|ÅY{€^ŒÌaÁՁZ//‡²Àŀ§ |‹Z]Ö»€Ë~a ½ZËZa¶»Z¯—Ä]‹Ã|ËYŠz]{½Zm€Ì‡½Zf‡€Æ‹©€]dˀË|»ÕZÅÄ»Z¿€] dÌ«ÔyÁՁÁ€Ìa|ÅZ//‹®Ë{‚¿ÕYÃ|ÀËM{Á| ]Ä]¾ËYYºËYÁ|Ì»YÁd§ZË ºÌ‹Z]½Z¼ÀÆÌ»½YZ‡Ã|ÀËM½Á‚§YÁ dŒ³€]Á­ZaՃ€¿YYÃ{Z¨f‡YÄ]d^ˆ¿½ZÌ¿ZÆmÁ½ZÆmÕÁÁ€»YZÌ¿Ä]ÄmÂeZ] ÄÀÌ»{½YÂ»MŠ¿Y{ÖaMcZf‡YÕZÅÃ|ËYÕY€]Ö]Ây©ÂŒ»|Ë{Z]¾ËY,€Ë~a {Â]|ÅYÂy€Ë~a|Ë|neÁ­ZaՃ€¿YYÃ{Z¨f‡Y ÕZÅḑ€›Z]½Zf‡Y¦¸fz»ÕZÅÃZ³Á€Ì¿Y½YÂ»MŠ¿Y{¾ËYÖ//‹Â»MÁÖ¼¸Ÿ d§€Ë~ac½Z»€¯½Zf‡Y{į{Â]cÁZ¨f» Y{ÂydÌ«Ôy,ÄÅZ»|ÀqÄ¿Z»Äŀ]{Ö¿Zm€Ì//‡Ä^z¿Á©Ôy½YÂ»MŠ¿Y{ Ã|ÀËMÖ¸»ÕZÅÕY~³ÄËZ»€‡¾ËYÕY€]‚Ì¿Z»Á|¿{Y{Á€][Z¿ÕZÅÃ|ËY½ZÌ]{ ‹Ã|ËY_McZf‡YÄ»Z¿€]½Âr¼ÅÖËZÅdÌ«ÔyÃYºËY{|Ì»YÁºË|À‡€yZ‡ {{€³ž«YÁ|̨»Ã|»Md‡{Ä]lËZf¿ÁÃ{Â]Y{Ä»Y{Y cZv¨½Z»|Ìqև|ÀÆ»ÃÂv¿Z]¦¸fz»ÕZÅÃZ³Á€Ì¿Y|Ë{Z]{½YÂ»MŠ¿Y{ ¾ËYį|¿{¼¿Ã|ÅZŒ»YµÂ¼ »ÕZ¯|¿Á®Ë{‚¿YÁ|¿|‹ZÀ‹MÕ|Ì//‹Ây ,ZÅÄÀ˂ÅՁZ//‡¶«Y|uÂy{ZŽM¦¸fz»ÕZÅÃ|ËYÕZ//Œ³ÃYºÆ» ½Y€ËY{YMª—ZÀ»½Z³|ÀËZ¼¿”u ZÌ¿Zb‡YÂf̧Հ´‹{€³ÃZ´ŒËZ¼¿{ ÁՀ´‹{€³d ÀÃ|ÀËMÕZÅ{€^ÅYÄ //‡Âe¥|ÅZ]Á Ä·Z‡€Åd À¾ËY½ZˀfŒ»Á½Z^—Zz»ÕZŁZÌ¿…Z‡Y€] €Æ//‹{IFEMAÖ¸¸¼·Y¾Ì]ÕZÅÃZ´//ŒËZ¼¿¶v»{ {‹Ö»Y‚³€]|Ë{Z» ZÅÃZ´ŒËZ¼¿¾Ë€f³‚]YÖ°ËZÌ¿Zb//‡YÂf̧ÃZ´//ŒËZ¼¿ ½Z³|ÀÀ¯d¯€//‹ d//‡YՀ´//‹{€³d ÀÄÀÌ»{ ÕZÅÂ//Œ¯YՀ´//‹{€³½ÓZ §Z0 e|¼ŸÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY į|ÀfˆÅŻMÁZ¬Ë€§M,ZÌ¿Zb//‡Y,µZ¤e€a,¾ÌeÓÕZ°Ë€»M •Z^eYÄ //‡ÂeÁՀ´//‹{€³ÕZÅÄ]}ZmÖ§€ »¥|ÅZ] Âf̧ž«YÁ{ |//ÀËMÖ»ºÅ{€³¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯¾Ì] Ö§€ »,Հ´‹{€³cZ»|yÄWYYÕY€]YÖ^//‡ZÀ»d€§ Á¦¸fz»|Z¬»Ä//]ÂÀf»ÕZÅÂe|//À¿Z»ÖeӐv» ½Z³|ÀÀ¯d¯€‹ZÌfyY{dˆËÂe[~mdÆmÖ]ZËYZ] |Å{Ö»Y€« ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com »YÁֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä//] ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY{,ZÀˀ§Y¶¬¿Ä]…Y{YMĬ˜À»¶¸¼·Y¾Ì] {ÄË¿Yƒ/ÃZ»¾¼Æ]ºŒ‹Ze¹Á{ÁYį ¶°Œf»Ö¿Z³|ÀËZ¼¿,Ã|‹Za€]ZÌ¿Zb‡YdzfËZa|Ë{Z»€Æ‹ Ä¿Zy€Ì]{©ÔyžËZÀÁՀ´//‹{€³,Ö´Àŀ§½ÁZ »Y ÕZne{YMª—ZÀ»ÕZŽZ»Z‡Á{YMª—ZÀ»Ö·Z ËYÂ//‹ ÁZÅḑ€›Á|¿Y{”uºŒ«Á|¿ÁY,…YÖf À/ ,dˆËÂe[~mÕZÅÁÂu{ª—ZÀ»¾ËYÕZÅÕ|À¼¿YÂe ՁYÁ€a|Z¬»ÁÕY|¸fÅÕZÅŠz]{ÕY~³ÄËZ»€//‡ |¿YÄf‹Y~³ŠËZ¼¿Ä]YՀ´‹{€³ÕZÅÄ]}ZmÖ§€ »Á Ö¿ZÆmt˜‡{ºÆ»cZ—Z^eY{ZnËY¥|ÅZ]ÃZ´ŒËZ¼¿¾ËY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½ZËZa¶»Z¯—Ä]‹Ã|ËYŠz]{½Zm€Ì‡½Zf‡€Æ‹©€]dˀË|»ÕZÅÄ»Z¿€] Ã|ÀËM½Á‚§YÁdÌ«ÔyÁՁÁ€Ìa|ÅZ‹,®Ë{‚¿ÕYÃ|ÀËM{ºËYÁ|Ì»YÁd§ZË ºÌ‹Z]½Z¼ÀÆÌ»½YZ‡ [ÂÀm©€]ÕÁ€Ì¿žËÂed¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁY¶¬¿Ä]{Zf«Y½ZÆm‰Y‚³Ä] Y½Zm€Ì‡½YÂ»MŠ¿Y{_McZf‡YÃÁ€³|Ë{Z]¾Ë€yMÁ¾Ì¼nÀa,½Z»€¯½Zf‡Y ÕZŀ¨‡½ZËZa¾ËYÁ|‹¹Zn¿Y½ZÅZ»ÖeYÁZ´»Ã{®ÌWZf·ÁÂf§Ճ€¿Y|Ì·ÂeÃZ³Á€Ì¿ ®^‡Ä]Ö³|¿s€—\·Z«{½ZÀ¼‡½Zf‡Y½YÂmÕZÆmÁ |¿|‹¹Y‚ŸY…|¬»|ƌ»Ä]Õ“ €Æ‹€WY{d»Z«YÁ€¨//‡ÄÀ˂Å{€¯tˀe½ZÀ¼//‡ d»Z«YÁÄ//‡֗¾ÌmÁÁÃ{Â]½Z´ËYÔ»Z¯Õ“ Y,¾Œmº‡Y€»ÕY‚³€]ÁcZˁY†a€Æ//‹¾ËY{ |À»ÀÆ]Ã{Y¿ZyÁÖ³|¿ÕZÆeZÆ»֋Â»MÕZÅÃÁ{ |‹|ÀÅYÂy –//‡ÂekYÁ{Y¹YÁd§ZË{Ä]ÃZ//‹YZ]½ZËZa{Y{Z§Á |À»ZÌ¿¾ÌmÁÄ]{€¯½YÂÀŸ|//À»ZÌ¿½YÂmÕZÅkÁ ¢¸^»Ä]ÄÀ//ˆv·Y‘€«¹YÁÄ˂ÌÆm|ˀys€—\·Z«{ ½ÂÀ¯ZeµZ‡{į|//‹|ÅYÂyZ˜ŸYµZ˽Â̸̻ |ˀy¹YÁµZ˽Â̸̻|¿ZaÁ{Z//̸̻€]¢·Z]Ö¤¸^» d‡YÃ|Ë{€³dyY{€a|À»ZÌ¿Á½YÂm¾ÌmÁÄ]Ä˂ÌÆm {½YÁZ¯Á{{Y| eÕZn·Z//‡ÃZ»Õ{{d//‡YÖÀf¨³ …|¬»|Æ//Œ»Ä]Õ“®^//‡Ä]Ö³|¿s€—\·Z« |¿|‹¹Y‚ŸY ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Õ“…|«½Zf‡MÖ³|ÀËZ¼¿€f§{µÂXˆ»Y{Z§Á{¼v» Y€¨¿{€¯½YÂÀŸ€^y¾ËY¹ÔŸYZ]½ZÀ¼//‡½Zf//‡Y Ä]Ö³|¿s€—\·Z«{½ZÀ¼//‡½Zf‡Y½YÂmÕZÆmÁ Õ‡Y½Z//Œ¯€fŒ»Ö³|¿Z£M{ÁÕ“®^//‡ |Æ//Œ»Ä]¾Ë€Ìyd¯Z//Œ»Z]ÁÕ“…|«½Zf//‡M |¿|‹¹Y‚ŸY…|¬» Õ“®^//‡Ä]Ö³|¿±‚]s€—{Y{Ä»Y{YY{Z//§Á Հ¨‡{¾ÌmÁZf//‡Y¾ËY{įd//‡Y¾ÌmÁÄËÁ YÂmZÀ¯{Y{ÂykYÁ{Y,…|¬»|ƌ»Ä]ÁÁć |¿€Ì³Ö»¾ŒmZ“¹Z»Ylnv·Y¾»ZiÖe°¸» ½Zf‡Y{Õ“…|«½Zf//‡MÖ³|ÀËZ¼¿€f§{µÂX//ˆ» ½Zf‡YÖ Ì^—Z³¾Ì¯€fŒ»ÖËÂmħ€Á¥€»dˀË|» Ä̸¯Y,ÂƼm†ÌW¹€fv»µÁY½ÁZ »–]€Ë}Ä»ZÀ//Œz]Ä]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ®Ë֌ËZ»€³¶ËZ‡Á½{¼¿¾‹ÁZ]Zed‡YÂyÖf·Á{ÕZÆ¿Z»Z//‡ÁcYY{Y d«Á½ZËZaY¶^«dŸZ//‡®ËZÆ¿M½{€¯‰Â»ZyÁZ¯Z£MYŠÌadŸZ//‡ Á¶Ì˜ eÕZŁÁ{ÕÁ€“€Ì£֌ËZ»€³¶ËZ‡Á½{€¯‰Â»Zy‚Ì¿ÁÕY{Y Ö Ì^—Z³¥€»{ÖËÂmħ€Ä]d^//ˆ¿Ä¿ZyÂe»ÕZÅķ·Õ|À]ªËZŸ |ÀËZ¼¿¹Y|«Y ÃZ§ÕZ»{dËZŸZ]Zed//‡YÂycYY{Y½ÓÂX//ˆ»Y¾ÌÀr¼ÅÕÁ ֻ¼ŸÕZÅZ”§ÁZÅÁ€ÅY{Äm{ÕZ»{ÁÄfˆ]ÁÖ¸yY{ÕZ”§{Äm{ |¿Á¹Z¼fÅYÖ Ì^—Z³¥€»ŠÅZ¯Ä]d^ˆ¿Ã|̋Âa€‡Á d‡YY{Ây€]ÕYÄËÁd̼ÅYYÁd˧|Ì«Z]¾Ì¯€fŒ»–‡ÂeÖÀ¼ËY Ã|‹¾ÌÌ e{Y€´Ìf¿Z‡Äm{ ¾Ì]ZÆ«ZeYÃZ§ÕZ»{Ä°ÀËYÄ]ÃZ‹YZ]ÕÁ ÕZÅÃ{€aYÃ{Z¨f‡Y,©ZeYÕZ»{ºÌœÀeÕY€]lÀ‡Z»{YÃ{Z¨f‡Y{Á‚§Y,d//‡Y ©ZeY{֌ËZ»€³¶ËZ‡Á½{€¯‰Â»Zy,µ‚À»{¹€³…Z^·½|̋Âa,ºÌz“ Ä¿ZyÂe»ÕZ°¬ËZŸÁ|À‹Z]Ö¼¿Ã{Z¨f‡Y¶]Z«d«Â»cÄ]ÖfuįÕZÅ d‡YÖ Ì^—Z³¥€»{ÖËÂmħ€ÕZÅZ°ÅY¾Ë€eÃ{Z‡Yµ‚À»{ZÅ {Ö Ì^—Z³ÄÀÌÆ]¥€»dËZŸÄ»ZÀ//Œz]Ä]ÃZ//‹YZ]¾ÌÀr¼ÅÖ¼//‹ZÅ cYY{Y¥€»dˀË|»ÁÖËÂmħ€cÁ€“€]½Zf‡YÖËY€mYÕZÆÅZ´f‡{ {€¯|̯Ze¾°¼»½Z»¾Ë€f¼¯{Á€fŒÌ]ÄmÂeZ]Öf·Á{ Ã|¿Z»€§YÖ¿Y{|«{½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]¶»ZŸ€Ë|»¹ZÌa ½Zf‡ÂylŸ€ Ì·Ác€”uÃZb‡ ÂaYÂÅZ‹ÕZ«M[ZÀm¹Ô‡Y±‚]Y{€‡|À¼mY{Y€] ½Zf‡ÂylŸ€ Ì·Ác€”uÃZb‡¹€fv»Ã|¿Z»€§ ¹Y€fuYÁ¹Ô‡Z] ‰ÔeYh ^À»½Y€ËYŒ¯c|«Ád¼œŸ,d¼Œu,d¯Â‹ ÁÄ¿Z·Zyįd‡YÖ¿Y{€»±‚]ÕZÅÕ{€»ÁÓ{±€f//‡ÕZÅ Ád‡Y€u½Y€ËYֻԇYÕÂƼm…|¬»¹Zœ¿dÌÀ»YYÄ¿Z¸z» ÁÕY{¾Ë{…Z//‡Y€]Á¾ÌÀÅMÕÃ{YYZ]Á|ÀËZ¼¿Ö»dœ§Zv» Ö»€]¹Z³ֻԇY½Y€ËYÖ³|À·Z]ÁY|f«YdÆm{,ÕY|»©ÔyY ÖËÓÁ¹Zœ¿¾Ìf‡Yž§Y|»,ÕŒv¸‡ÁÖÀˀ§MćZ¼uZ]Á|¿Y{ |À‹Z]Ö»€Ë~aZ¿Ö´fˆyÕ|ÅZn»ÁֻԇYÕÂƼm ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com Y{€‡ºË€veÖa{½Zf‡ÂyÕYĬ˜À»©€]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» lŸ€ Ì·Ác€”uÃZb‡Ã|¿Z»€§ÂaYÂÅZ//‹¾ˆu`Ìe€‡ ½ZŒËYÃ|¿YÕZʼnÔeYÖ»ZÌa{,Z°Ë€»MÕÂ//‡Y½Zf‡Ây {€¯€°Œe Ô¯ÁÈm{¾Ë|ŸZ¬·YÖ¸ŸºÆˆ¨¿YÁºÆ·Y»Z]¾Ë|ÅZn¼·Y×Y¶”§ Z¼ÌœŸY€mY¾Ë|ŸZ¬·YÖ¸Ÿ¾Ë|ÅZn¼·Y×Y¶”§ÁÖÀˆv·Y×Y|ŸÁ LZˆ¿, ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com ½Zf‡Y{Ö Ì^—Z³¾Ì¯€fŒ»YÖ]ÂÀm½Z‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» {YÖ Ì^—Z³ÖËÂmÄ//§€Á¥€»dˀË|»d˧|Ì«Z]{€¯Z//“Z¬e |ÀÅ{Y€«{ÂyZ¯Âf‡{{Y|ËZaZ³¾Ì»ZeÕZf‡Y {¼v»|̇,Ö]ÂÀm½Z//‡Y€y½Zf‡YZ³d¯€//‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] Ä]ÄmÂeZ]d‹Y{ZƛYÖ Ì^—Z³Y|ËZa¾Ì»Zed̼ÅYÄ]ÃZ//‹YZ]Ö¼//‹ZÅ cZ°¿dËZŸÁÖ Ì^—Z³ÄÀÌÆ]¥€»,Ö// Ì^—Z³¥€»½Y‚Ì»ŠËY‚§Y cYÂÀ«€Æ‹[ԓZ§Á[MÃY{Y†ÌW d§ZËŠËY‚§YcYÂÀ«€Æ‹Ö¿Z‡€]MÄ°^‹d̨̯ cYÂÀ«{[M­Y€f‹YÁY‚Å€]¢·Z]{ÂmÁÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ ŠÌ]µÂ—Ä]ÕYÄ°^‹Z]­Y€f‹Y{Y| e¾ËYÄ]Ö¿Z‡€]Md‹Y{ZƛY {‹Ö»¹Zn¿Y€f»Â¸Ì¯Y Ö°ËYÄ°^‹Ö³{‡€§cYÂÀ«€Æ//‹[ԓZ§Á[MÃY{Y†ÌW {€¯½ZŒ¿€—ZyÁ{€¼‹€]€Æ‹¾ËY{Ö¿Z‡€]MÃ|¼ŸcÔ°Œ»Y Ä¿ÓZ‡Á€¼fˆ»ÕZÅÄ»Z¿€]Á‚mcYÂÀ«€Æ//‹[MÄ°^//‹sԏY ÕY{€Æ‹\‡ZÀ»¶»Z eÁÖÅY€¼ÅZ]įÃ{Â][ԓZ§Á[MÃY{Y {Âm»Ä°^‹Y€f»Y‚ŁYŠÌ]½ÂÀ¯ZeµZ‡YºËYÄf//ˆ¿YÂe ºÌÀ¯sԏYY €^yÕZmµZ‡{Ä°^‹Հf»ÁY‚ÅÄ ‡ÂeY¾ÌÀr¼ÅÕÁ ½Y€ËY¾Ì»€‡ÃÁ€³ all around iran@jahaneghtesad com d̨̯t˜‡ŠËY‚§YYcYÂÀ«€Æ//‹[ԓZ§Á[MÃY{Y†ÌW cÔ°Œ»Y֌z]½|‹¥€—€]ÁcYÂÀ«€Æ//‹Ö¿Z‡€]MÄ°^‹ –y€Ì//‹ÃZ´f//‡{®Ë\¿Z]žËÂeÄ°^//‹{{Âm» {Y{€^yՀf»ָ̻ ¾ˆv»,º«½Zf‡Y[ԓZ§Á[Md¯€‹ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¶]Z«ºnud¨³cYÂÀ«€Æ‹Ä]Ö¿Z‡€]MdÌ “ÁÄ]ÃZ‹YZ]ÖËZ¬] {‹Ö»¾Ì»Pe{ÕZÅÄyZ‹€‡Y€Æ‹¾ËYZÌ¿{»[MYÖÆmÂe ®¿Z]ÁļÌ]Z^yY ½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ä]Ö°‹‚acY‚ÌÆneµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻ {Á‚§Y,d‡YÃ|‹ Ä]µZ˽Â̸̻Á{Z̸̻¢¸^»Ä]Öa°//‡Á|¿MÃZ´f‡{®Ë‚Ì¿Äf‹~³µZ//‡{ {‚Ì¿Հ´Ë{ÕZÅÃZ´f‡{Õ{Á‚]¾ÌÀr¼Å |‹Y|ÅY…Y€Åc€”u½Zf//‡Z¼Ì] ÄË|žËYÁ|‹|ÅYÂy\¿‚Ì¿…Y€Åc€”uÁ¾Ìˆu¹Z»YÕZŽZf‡Z¼Ì] d‡Y½ZƨY¹{€»Ä]d»Ô‡ÁÂu{ÃZ§®¿Z] ¶WZˆ»{|À¯Ö»‰ÔeÃY¼ÅÁd//‡YÂv»d»Ô//‡Ö°¿Z]ÃZ§®¿Z]d¨³‰Y ¶v»YÁZf‡Y¾Ì¼Å{Á|À¯Y{YY{Ây¾Ë{ÁºÆ‡d»Ô‡ÁÂuÄËÁÄ]Á֟Z¼fmY cY‚ÌÆneµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻{Ây֘Ìv»cZ¤Ì¸^eÕZÅÄÀ˂ÅÖËÂmħ€ {€¯Y|ÅY½ZƨY½Y€¼q½Zf‡Z¼Ì]Ä]Ö°‹‚a ՁY|¿YÃYÁ\¿½Y€¼q½Zf‡Z¼Ì]{‰ÁdˆeÃZ´f//‡{½ÂÀ¯YÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ,Ö³|À¿Yg{YÂu¾Ë€¬»ÖÅ|]Ä·Z‡d¸Æ» ½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡Ã{¶Ì‡½ZÀ—¼Šd¬§Y»Z]Äf§€³¹Zn¿Yև€]ÁÂ“»d̼ÅY€]|̯Ze ,Ê¿|]ÉZÅcZˆy¾Ì»Ze©Á|ÀcZœ¿cZÌÅÕZ”ŸY {•Zˆ«YdyY{€aÕY€]µZƼf//‡YµZ‡Á{į|‹€¬» {‹Äf§€³€œ¿ |À¿Z»Ö¿|]ÕZ//ÅcZ//ˆy¾Ì»Pe©Á|À{Á‚//§YÕÁ Õ”u½ZÀ—¼ÅÄ]Ö¿Z‡d»|yÄÀv{Äf//‹~³ Z¯¾ËYZ]d‡YYÁ|Ì»YÁd‹Y{|ÅYÂyՀi»Á²¿€a {‹Äf‡Z¯‚Ë‚Ÿ½ZÀ—¼Å¾ËY¹ÓMYÖ¯|¿Y Á½ZfˆÌ‡½Zf//‡Y½ZÀ—¼Å¾ËY€]ZÀ]d¨³ÕZ^m€f¯{ Öf§ZË{cÔÌÆ//ˆe•Zˆ«YdyY{€aÄ£|£{½Zf//ˆq¸] ֔f¬»d€§{|À¿YÂeÖ»Á|À//‹Z]Äf//‹Y|¿Y{Ây ©Á|ÀÄ^ ‹Ä]{ÂyÊÅ|]•Zˆ«YcZ¯sԏYdÆm ½Zf‡Y‚¯€»½Y|ÅY€Æ‹{ž«YÁÖ¿|]ÕZÆeZˆy¾Ì»Ze |ÀËZ¼¿Ä mY€»½Zfˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ ½Zf‡Y{[ÔÌ//‡½|‹ÕZmZ]¦//‡PeÄi{ZuÖa{ ½|Ë{\̇MÄ]€nÀ»Ä¿Z¨‡Pf»į½Zf//ˆq¸]Á½ZfˆÌ‡ d¸Æ»µZƼf//‡YZ]|//‹½Z»‚Ë‚Ÿ½ZÀ—ÁºÅYÖ ¼m g{YÂuÄË{d//yY{€a¾Ì»Â°v»•Z//ˆ«Yd//yY{€aZ] |‹d¬§Y»©Á|ÀÄ]Ö³|À¿Y ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y‰Y‚³Ä] ¾Ì»Ze©Á|À¶//»ZŸ€Ë|»ÕZ^mÖ¸Ÿ€//f¯{,Ղ¯€» ¶Ì‡½ZÀ—¼ÅZ]Õ{|¼ÅY€]YZ]Ö¿|]ÕZÅcZ//ˆy g{YÂu½ZÌ¿Z]€«Yd//ËZ¼u¥|ÅZ]{€//¯¹ÔŸY,Ã{ ºËY€m¾Ë€¬»Ä]cZ»|yÄWYY½MZ//À¯{Áʳ|À¿Y ÁÊf̼¯Zu{ZÆ¿®Ë½YÂÀŸÄ]Ö³|À¿YcZ§{Ze|¼Ÿ€Ì£ cY|Æ eÕZ¨ËYœÀ»Ä]ÁŒ¯ļÌ]d ÀYÉYĬ¸u ¾ËY½Z³|¿Y{Ö¿Y€´¿ž//§dÆm,ÖfËZ¼uÁÖ//ŸZ¼fmY Z],½Zfˆq¸]Á½Zf//ˆÌ‡Ã{¶Ì‡½Zf//‡Y{ZÅÃ|¿Á€a ÕZÅdÌ·Z §{d¯ZŒ»Á֟Z¼fmYÕZÅdÌ·ÂXˆ»ÕZ¨ËYÕZf‡Y{½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z] ÃZ´Œ¿Y{Ä]Ö°‹‚acY‚ÌÆneµZ˽Â̸̻Á{Z̸̻,Ä¿ZÅYÂy€ÌyÁÄ¿Zf‡Á{½Zˆ¿Y {€¯Y|ÅY½ZƨYÖ°‹‚a¹Â¸Ÿ {½ZƨY½Zf‡YÃZ§®¿Z]\ //‹€Ë|»,½Y€³Z¯ÃZ§®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ğ¼n»€ËÕZŽZf‡Z¼Ì]ÁÖ°‹‚a¹Â¸ŸÃZ´Œ¿Y{Ä]Ö°‹‚acY‚ÌÆneÕY|ÅYº‡Y€» Öf À[Ô¬¿Y{Ö¸»ª§Â»½Y€Ë|»ÄËÁ†Ë|ÀeÁ€Ë|¬es· |‹Y|ÅY½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]Ä]¹ZÆq ÁŽzf»ÕZ//ÅÁ€Ì¿ĸ¼mYÕ{ZˁÕZ//Åd˂»d¨³ –ËY€‹į{Y{{ÂmÁŒ¯t˜‡{|»MZ¯Ö¿Z//ˆ¿Yž]ZÀ» YÖ¿ZÆm{Zf«YZ//]¹Z´¼ÅÖ¸»|Ì·ÂeÕZ¬eYÁd§€//ŒÌa {Z‡Ö»€ˆÌ» ¾ËY{cZneÁ½| »,d À€ËÁ½ÁZ »½ZË{Z^«cY€//] d¬]Z˜»ÕY€]Y€³µÂveÁÃZ³M½Y€Ë|»ºÆ»Š¬¿Ä]ŠËZ¼Å {¼¿ÃZ//‹Y®ËƒÂ·ÂÀ°eÁÖÀ§Ö//eZ̔f¬»Z]ZŽZ»Z//‡ cÓÂvedŸ€‡d¨³{Y|¿Zf‡Y½Z»Z‡†ÌWdz]Á€Ìa ÖÅ|¿Z»Z‡dÆm¾ËYYÁd‡YÁMd¨´‹ÕÁZÀ§{ ZÅ{Y|¿Zf‡YÖ¿Z//‡Á€]ÁZŽZ»Z//‡Ö³{Z»M,Z¯ÕÁ€Ì¿ ¹Y€Æ‹º‡Y€»¾ËY{d//‡Y€¯}½ZËZ//‹ d‡Yd̼ÅY‚WZu Ä]½ÁZ eÄ ‡Âe®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ¶¯ÃY{Y†ÌWZŒz] †Ë|ÀeÁ€Ë|¬es·,®¿Z]¾ËY|//‹Y½Y€Ë|»YÖ³|ÀËZ¼¿ {¼¿d§ZË{Yª§Â»½Y€Ë|»…ÔmYÄËÁ [Ô¬¿Y{Ö¸»ª§Â»½Y€//Ë|»ÄËÁ†Ë|ÀeÁ€Ë|¬esÂ//· ÁÀË|»cZÌņÌW½ZË|Æ»Ä//·YdnuÄ]¹ZÆqÖf À Հ‡Y€‡…ÔmY|‹Y|ÅY½ÁZ eÄ //‡Âe®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» t^¹ZÆqÖf À[Ô¬¿Y{Ö¸»ª§Â»½Y€Ë|»Y¶Ì¸ne {֏yŠz]ÁÖf·Á{ÕZÅÃZ´f//‡{”uZ]Á€»Y |‹Z£M½{Z »ÁžËZÀ,Ö¿Z³Z]©ZeYŠËZ¼Å¾·Z‡ cY€],Ö»Ô//‡YÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿½ZÌ^¯Y¯Ö¨˜» ½| »,d ÀcYÁŠ//ÅÁ„aÁ‰Â»M½ÁZ »½Z//Ë{Z^« {Y|¿Zf//‡YÖ¸»½Z»Z//‡†ÌWdz]Á€ÌaÀ̿,cZneÁ Ö·Z»,Õ{Zf«Y,Öf À,Ö¼¸Ÿ½Â³Z¿Â³{Z ]Ys€—Ä]½Y€ËY ¦¸fz»ÕZÅÂ//Œ¯{¹ZÆqÖf À[Ô¬¿YÖ//´Àŀ§Á |ÀfyY{€a Š¬¿Ä]ÃZ‹YZ]ֻԇYÕYÂ//‹†¸n»Ã|ÀËZ¼¿½ZÌ^¯Y¯ ZÅŒ¯{Õ{Zf«YcZ^‡ZÀ»Հ̳¶°//‹{ÕÁZÀ§ºÆ» Ö°ËdÌÀ»YÂ“» d‡Y®¿Z]Ä]ՀfŒ»{Z¼fŸYºÆ»ÕZÅŽyZ‹Y ZËÂaÕZł»ՁZ//‡µZ §Â“»Ä//]ÃZ//‹YZ],¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶//»ZŸ€Ë|» YÖ°ËdÌÀ»YÂ“»d//¨³cZ¯½Á|]ÕZÅŠÀ¯Y€e{d//ÌÀ»YLZ¬eYÕY€//] Ղ¯€»®¿Z]ÕZʼnÔeÁ,d‡Y{Ây®¿Z]Ä]½ZˀfŒ»{Z¼fŸYºÆ»ÕZÅŽyZ‹ d‡YÃ|‹¦Ë€ eZf‡Y¾Ì¼Å{,ºÅZËÂaÕZł»Ö§€ »ÕZf‡Y{ZÆ°¿Z]Á Ây{®¿Z]¾ËY¶»ZŸ€Ë|»|Ì //‡Âa|Ìn¼·Y|^Ÿֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] d‹Y{ZƛYÖ°¿Z]ÕZÅŠÀ¯Y€edÌÀ»Y{»{Ä »Zm{Ã|‹{ZnËYÕZÅÖ¿Y€´¿ L‡ÕY€]ÕYÃ|ÌrÌaÕZʼnÁYÃ{Z¨f‡YµZu{Հ^ËZ‡½Z»€n»Á€»YÕZÌ¿{{ ÕZ¬eYµZu{ÃY¼Å‚Ì¿ZÅ®¿Z]¶]Z¬»{Á|ÀfˆÅZÆ°¿Z]½Zˀf//Œ»YÃ{Z¨f‡Y |ÀfˆÅ{Ây½ZˀfŒ»Ä]ÖfÌÀ»Y|Ë|mÕZƋÁÖ§€ »¾ÌÀr¼ÅÁ{ÂyÕZźfˆÌ‡ Ä]€“ZuµZu{Œ¯ÕZÅ®¿Z]įÕ|Ë|mÕZʼnÁYÖ°Ë{Á‚§Y|Ì ‡Âa |À¿YÂeÖ»½ZˀfŒ»į,d‡YZËÂaÕZł»YÃ{Z¨f‡Y,|¿YÃ{€¯ē€Ÿ{Ây½ZˀfŒ» Ö§€ »ZÅ®¿Z]–‡ÂeįÖËZʼnÁYÃ{Z¨f‡YZ]ZËÁZÅ®¿Z]\ ‹Ä]Ä mY€»Z] |ÀÀ¯Ã{Z¨f‡Y½Z°»Y¾ËYYÃ|‹ YµZfÌnË{ÕZžŒÌ°Ì¸aYÁZÅY‚]Y{|‹[Zf//‹,¾Ì»½Y€ËY®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» YdyY{€aÕZÅÄ»Z¿€]YÖ^̯€eÁ€»Y{Á‚§YÁ{€¯½YÂÀŸÖfÌÀ»YÕZÅŠ//·ZqY Z0 ÅZ³įd§€³Y€«½ZˀfŒ»ZÌfyY{ZÅ_ZeZf‡YÁZÅ®e¾Ì§,ZÅ®¿Z]ªË€— €Ì£ž]ZÀ»YZÅÄ»Z¿€]¾ËY\¿Ä]¹Y|«YÖfÌÀ»YhuZ^»¾f§€³€œ¿{½Á|]ՀfŒ» \m»,|Å{Ö»ŠËY‚§YYcZŸÔ—Yd«€‡®ˆË€»Y¾ËYÁ|À¯Ö»{Z¼fŸY¶]Z« {‹Ö»½ZˀfŒ»Ö°¿Z]ºÆ»cZŸÔ—YÄ]¾Ì«Z‡և€f‡{ YÖf¿€fÀËYÕZÅdyY{€adÌÀ»Y½YÂ//eÖ»įÖ¨¸fz»ÕZʼnÁÄ]ÃZ//‹YZ]ÕÁ LÂ//‡YՀ̳¸mdÆm{¹Z³¾Ì·ÁYÖ°¿Z]cZŸÔ—Yš¨ud¨³{Y{Š//ËY‚§Y Õ‡YÖ°¿Z]½ZˀfŒ»Ä]Y€ÌyYįZËÂaÕZł»¾ÌÀr¼Å d‡YÖ°¿Z]ÕZÅÃ{Z¨f‡Y ¾Ì«Z‡d‡{ÁŠËY‚§YYdÌÀ»Yįd‡YՀ´Ë{‰Á‚Ì¿Ã|//‹ē€ŸZÅ®¿Z] |À¯Ö»ÃZe¯Ö°¿Z]ÕZÅ[ZˆuYY Ö·Z»cZ//ˆ‡Â»ÁZÅ®¿Z],ºWY{ÕZÅ|Ë|Æe¾ËYZ]ĸ]Z¬»ÕY€//]{Á‚§Y|Ì //‡Âa ZÀX¼˜» |ÀÀ¯Ö»Ä//WYY{Ây½Zˀf//Œ»dÌÀ»YÕY€]YÕ|Ë|mÕZÅ´·YÃYÂ//¼Å ÕZÅ|Ë|ÆeÁ½Zˀf//Œ»ÁÖ°¿Z]Ä°^//‹ÕZŁZÌ¿Ä]ÄmÂeZ]Ã|ÀËM{ZËÂaÕZł» d§ZË|ÅYÂyÄ ‡Âe|Ë|m Äq€ÅdÌÀ»YLZ¬eYdÆmÄ]{¼¿d//‡YÂy{¹€fv»½Zˀf//Œ»Y½ZËZa{ÕÁ |ÀÀ¯¹Y|«Y{ÂyÕZËÂaÕZł»ՁY|¿YÃYÁ\¿Ä]d^ˆ¿€f Ë€‡ cZÌÅ|Ë|m”Ÿ½YÂÀŸÄ]ÖËZ“և»dÌuԏ|ÌËZe Ղ¯€»ļÌ]Õ‡YZ¿Y{ļÌ]ÀË|» ¾Ì»ZeÖËÁY{d¯€‹Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]Z¿Y{ļÌ]ÀË|»cZÌÅ|Ë|m”ŸdÌuԏ |‹|ÌËZe ÕYÄ»Z¿{½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»ļÌ],Z¿Y{ļÌ]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ¾Ì»ZeÖËÁY{d¯€‹Ã|ÀËZ¼¿½YÂÀŸÄ]|WZ«€Ì»ÖËZ“և»dÌuԏ,Z¿Y{ļÌ]Ä] {€¯|ÌËZeYd¯€‹¾ËYÀË|»cZÌÅ{ ŠÌ¯Ä^ ‹YÕ{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»|Ë{Z] Ä^ ‹Y|Ë{Z]¾¼“Á€»Yt^Õ{ļÌ]d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»ÁZ//Œ¯Z“|¼v» {€¯´f¨³ÁY|Ë{Ä^ ‹¾ËY‰Á€§Ä°^‹Á½YZ°¼ÅZ],ŠÌ¯ Á½YZ°¼Å”uZ]įdˆŒ¿¾ËY{-Ö¿Z‡Ô—YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ÕZÅd̬§Â»Ä]ÃZ‹YZ]Õ{ļÌ]¶»ZŸ€Ë|»|‹Y‚³€]ŠÌ¯Ä^ ‹‰Á€§Ä°^//‹ ÁՀ°¨¼Å,Ö·|¼ÅÄnÌf¿,Ã|‹\ˆ¯Y€ÌyYįÖf^j»lËZf¿{€¯½ZÌ]d¯€‹€ÌyY ²Àŀ§½YÂÀŸÄ]įÖ¼ÌeZ¯ÁÖ¿Z»Z‡¹Znˆ¿Y d‡Y½Z»Z//‡½Z¯YļʼnÔe ª¬v»YZœf¿Y{»ª§YÁÃ|‹ºÌ‡€e¥Y|ÅY,{Y{½Zˀmd¯€//‹{Ö¿Z»Z‡ {Y|¿d̬§Â»‚mÕYÀ¼iÖ¼ÌeZ¯įd‡Y¾ËY€]¹{Z¬fŸYÁ{€¯|ÅYÂy ÕZmµZ//‡ÄÅZ»Ä¿lËZf¿Á{€°¸¼Ÿ€œ¿Y{Á‚§YÄ»{Y{ÁZ//Œ¯Z“|¼v» {|‹ÄfyZÀ‹Œ¯ļÌ]d Àd¯€‹¾Ë€eÁM{‡½YÂÀŸÄ]Õ{ļÌ]d¯€‹ ZÅ{‡¾Ë€e¥Z¨‹Á¾Ë€ed̨̯Z]YÖ°Ëd¯€‹¾ËYÖ·Z»ÕZÅcįÖ·Zu d‡YÃ{€¯ÖËZ‡ZÀ‹YՀ³ļÌ]cZ̸¼Ÿ{ ÕZÅŽyZ‹{dˆ¿YÂeÕ{ļÌ]‚Ì¿Äf//‹~³ÕZŁÁ{{€¯½ZÌ]¾ÌÀr¼ÅÕÁ €e€]Ä^e½Y€ËY€e€]ÕZÅd¯€‹ŠËZ¼Å¾Ì»Á{Ád//ˆÌ]{ÕÁÀÆ]Á‰Á€§ |ËZ¼¿\ˆ¯Y Áµ|»{{€¯½YÂÀŸd¯€‹ÕZÅÄ»Z¿€]Ä]ÃZ//‹YZ]Õ{ļÌ]d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» |¿Á,Ä»Z¿€]ª^—ºÌfˆ¿YÂeµZ‡{ºÌf‹Y{Õ{ļÌ]{įÕZ¯Á\//ˆ¯¹Â] ºÌÀ¯dÌ·Z §€e|À¼§|ÅÁµZ^¿{YZÅd̬§Â» ºÆ»Ö¸ §–ËY€‹{{€¯tˀe‰Á€§Ä°^‹d̼ÅYÄ]ÃZ‹Y¾¼“Ä»Y{Y{ÕÁ ՂËÄ»Z¿€]€Åž«YÁ{Á|ÀfˆÅ½M½Z³|ÀËZ¼¿ļÌ]ÕZÅd¯€‹‰Á€§µZ¿Z¯¾Ë€e €œ¿{»¥Y|ÅYºÌ¿YÂeÖ¼¿ºnˆÀ»ÁªÌ«{‰Á€§Ä°^‹½Á|]ºÌ‹Z]Äf//‹Y{ºÅ d¯€‹{įÕ{Â^Æ]ÕZÅÄf̼¯ÁZÌfyY’˨eZ]‚Ì¿¶]Z¬»{ ºÌËZ¼¿¾Ì»ZeY {|{ÁºÌÀ¯Ö»և€]Y½Z³|ÀËZ¼¿ÕZÅŠ·ZqÁZÅÄ£|£{ºËYÃ{Y{¶Ì°//Œe ºÌfˆÅZŽMÄ]Ö˳x‡Za {ÂycY€œ¿ʬ¿½ZÌ]Ä]ŠÌ¯Ä^ ‹½Z³|ÀËZ¼¿Á½YZ°¼Åd//ˆŒ¿¾ËY½ZËZa{ |ÀfyY{€a k€¯`»Z°·YÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì»Á{{¾Ë¿ļÌ]”u {”uZ]¾Ë¿ļÌ]d¯€‹,€^·Y½Zf//‡Y`»Z°·YÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì»Á{Z]½Z»‚¼Å ÄWYYÁ{ÂyÕYļÌ]ÕZÅs€—ÁcZ»|y,cӐv»Ö§€ »Ã{Z»M,ÃZ´//ŒËZ¼¿¾ËY d‡Y½Z³|ÀÀ¯Ä mY€»Ä]¹ÓÕZÅÖËZ¼ÀÅY ”uZ]d¯€‹¾ËYk€¯Ä^ ‹,¾Ë¿ļÌ]¶¸¼·Y¾Ì]»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä] ½Zf‡YcZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§,€eÂÌb»Z¯,®Ì¿Á€f°·YÃZ´ŒËZ¼¿YÃÁ{¾ËY{ Z]ÕZ°¼ÅÕZÅÄÀÌ»,¾Ë¿ļÌ]cӐv»¾Ë€yMÖ§€ »¾¼“Ze{Y{‰Ôe€^·Y |À¯ºÅY€§Y€“ZuÕZŽZ»Z‡ÁZÅd¯€‹ €^·Y½Zf‡YcZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§,€eÂÌb»Z¯,®Ì¿Á€f°·YÃZ´//ŒËZ¼¿¾Ì»Á{ YÁÃZ»¾¼Æ]¹ZÆqÖ·Yº°ËYZŶ³¡Z],½Y€¼q|ÌÆ//‹½Zf//‡Â],k€¯{ž«YÁ d‡Y½Y|À»īԟ¹Â¼ŸÕY€Ë~a€Æ›Y| ]Ö·Yt^dŸZ‡ ʬ¿|À¼‹ÂÅÕZÅ֋³Ã{Y¾ÌˆuZ“|¼v»€f¯{ d‡Y½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ÖeMcZ»|yÄWYYÖ¸Y ՁZn»ÕZ”§½ÓZ §Á®ÌeZ»¨¿Y,ֻ¼Ÿ–]YÁ½Z//‡ZÀ‹Z¯֐zedˆŒ¿ |‹Y‚³€]®¿Z]¾ËY¶»ZŸ€Ë|»Ã{Y¾ÌˆuZ“|¼v»€f¯{”uZ]½Y€ËYÖ¸»®¿Z] Ö¿ÂeZy{ //ˆ»įd//ˆŒ¿¾ËY{½Y€ËYÖ¸»®¿Z]ֻ¼Ÿ–]YÁ‰Y‚³Ä//] Z“|̼u,®¿Z]cZ—Z^eYÄ°^//‹ÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§½ÁZ »ÁÀË|»cPÌÅ”Ÿ –]YÁ¶¯ÃY{Y†ÌW|¿ÁՀ^¯Y{Z¿,{Y|‡ՁÁÃ{Y{d¯€‹¶»ZŸ€Ë|»½ZËZfz» ,|Àf‹Y{”u‚Ì¿®¿Z]ÕZÅd¯€//‹ÁcYY{Y½Z//‡ZÀ‹Z¯Á½Z¿ÁZ »,ֻ¼Ÿ |À¼‹ÂÅÕZÅ֋³ÖeMÕZŵZ‡{Y®¿Z]cZ»|yÄWYYÖ¸Yʬ¿¶»ZŸ€Ë|» ÄWYYµ|»ÂyÄ]ZÅŠ//z]¹Z¼e{€Ì̤e¾f§€Ë~a{€¯|̯ZeÁ{€//¯¹ÔŸY ‰Á€§ÁÖ§€ »|ËZ]Z»¹Z³¾Ì·ÁYÁd‡Y½Z»Z‡ÕZ¬]•€‹¾Ë€eÖ¸Y,d»|y |‹Z]Ö¸yY{Ö]ZËYZ]cӐv» ½Y€ËYÖ¸»®¿Z]d¨³Á€»YÕZ//Ì¿{{ՀË~a€Ì̤e¹Á‚·€]|̯ZeZ]Ã{Y¾Ì//ˆu Ö]ÂydÌ “ÁՃ·ÂÀ°eÄÀÌ»{ÕÁ€//ŒÌaÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§ÁÂu{ÁÁ€»Y ¶»Z e{½ZÀ¯Z¯[ÂyÄÌuÁÁ[Ây{Ây€]–ËY€//‹¾ËYÃ|ÀÀ¯¶¼°»Á{Y{ d‡Y½ZˀfŒ»Z] Ö¸»{Y|ËÁ{Y~³€iYÁºÆ»µÂv»Ä//‡YÖËZ¼¿Á½Y€ËYÖ¸»®¿Z]¶»ZŸ€Ë|» d¯€u¾ËYd¨³Á{€¼‹€]®¿Z]½ZÀ¯Z¯¹Z¼e‰ÔeÄnÌf¿{Öf̬§Â»Y‹ {Ä]€ne¾Ë€fÆ]ª¸y¥|ÅZ]|ËZ]½YZ°¼ÅÁ{Y|¿Ö¿ZËZa,®¿Z]{Ã|‹Á€//‹ |À‹Z]‹Ö¸»Ã{Z»MÁ€»Yt^YÖ°¿Z]¦¸fz»cZ»|y |ËZ]įּƻÄf°¿Ö·Á|ÀfˆÅºÆ»Á€Ìœ¿Ö]{ÂyÂ¿{ZÅÃÁ€aļÅ{Á‚§YÕÁ Ö¸Ìy½{Â]µÁYZÅs€—ÁZÅÃÁ€a¾ËY{įd‡Y¾ËYºÌ‹Z]Äf//‹Y{ÄmÂe½MÄ] d‡Y€fÆ]ºÅ½{Â]¾Ë€fÆ]Y½{Â]µÁYd¨³½YÂeÖ»ÖfuÁd‡YºÆ» Á|À¯Á€¤»YZ»½YÂÀŸp//ÌÅÄ]|ËZ^¿ZÅ{ÁZf//‡{¾ËYd¨³½ZËZa{¶»ZŸ€Ë|» d¼‡Ä]Á¸mÄ]ÁÃY¼Å|ËZ]Z»ÃZ´¿Ä°¸]ºÌfˆËZ]d¯€uYį{Â//‹hŸZ] Á®¿Z]ÁÂu{YµÁY¥€u½ZÀr¼ÅºÌ¿YÂf]Ze|//‹Z]|Ë|mÁ¿ÕZÅÃ|ËY½{Y{ ºÌ¿‚]ÕY|°¿Z] {Zf«Y½ZÆm ¾¼Æ]Ä^ÀŒ°Ë ÄË¿Yƒ µÁÓYÕ{Z¼m ºfŒÅÁdˆÌ]µZ‡ ÃZ¼‹ €^y {€¯s€˜»†¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½Â̼̈¯”Ÿ …Â]d¼‡Ä]cÔ»Z »d¯€uZ]»ÖeÂÅÓkÂWZ] ½MÁ{Â//‹Ö»Z£MÁÂu¾ËY{Ö³‚]€//Ì̤e,ÓZ¯ « d‡Yĸ»Z »ÕZÅÂf¯Z§ÁZŀ̤f»ļÅḑZ¨‹ Հ^yÃZ´ËZaZ]³Ád¨³{ÖeÂÅÓkÂ//WZ]{Y{€Æ» YZ]Ä ‡Âe€Ìˆ»Ä°ÀËY½ZÌ]Z]ZÀ//‡ÄËZ»€//‡YZ] ÁÓZ¯…Â//]Z¯ÁZ//‡YՁÁZ//Œ¯cӐv» ÕZÅ{€¯Z¯Y{€//¯½YÂÀŸ,{~³Ö»Ö·Z»ÕZÅY‚]Y ,Ö·Z»¾Ì»Ze,Ä¿Z¨À»d¼Ì«¦Œ¯ÓZ¯…Â]Ö¸Y ՂËÄ»Z¿€]½Z°»Y,[€//z»ÕZÅĘ//‡YÁ¾f§ZÀ¯ \·Z«{cÓÂ//v»Y¿Y‰Á€§Á|//ˀydÆm ÕZÅ®ˆËŠ//‹Âa¾ÌÀr¼ÅÁĬf//Œ»ÕZÅ{Y{Y€« ª¿Á{{Y»¾ËYįd‡ZÅd¼Ì«½Z‡Â¿Ä]•Â]€» {Y{ÕYÄËÁŠ¬¿{Zˆ§YՀ̳¸mÁ|Ì·Âe †¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ ÕZʼnÁY½YÂeÖ¼¿€´Ë{{Á‚§YÖ»Ô//‡YÕY‹ ZÅÓZ¯€ËZ‡ÁՁÁZŒ¯cӐv»cÔ»Z »{ÖfÀ‡ cÔ»Z »įÖ¿Z»Zed‹Y{ÄmÂe|ËZ]Á{€¯Ã{Z¨f‡Y ḑZ¨‹Ŀ³pÌŽÁ|]ÁÖfÀ‡¶°//‹Ä]ÁÂu¾ËY ¥€—€]YÖ¸ §cÔ°Œ»ºÌ¿YÂeÖ¼¿,{‹¹Zn¿YÕZ»M …Â]d¼‡Ä]cÔ»Z »d¯€uZ]…Z‡Y¾ËY€]-ºÌÀ¯ ½MÁ{Â//‹Ö»Z£MÁÂu¾ËY{Ö³‚]€//Ì̤e,ÓZ¯ d‡Yĸ»Z »ÕZÅÂf¯Z§ÁZŀ̤f»ļÅḑZ¨‹ ļÅÄ°ÀËY€]|̯ZeZ]†¸n»{{Á€´À·¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ ZÀ‹MÃ{Z//‡½Z]Ä]Ö·Z»ÕZÅY‚]YZ]|ËZ]½YÁZ//Œ¯ ®¼¯Ä]½Z³|ÀÀ¯|Ì·ÂeÁ½YÁZ//Œ¯d¨³,|¿Â//‹ Öfu|ÀÅYÂz]į½Z»€ÅÓZ¯…Â]Ö·Z»ÕZ//ÅY‚]Y Z]Y½ZŒeY|Ì·Âe|À¿YÂeÖ»µÂv»d//‹Y{€]YŠÌa {Â^¿YÖ¿Y€´¿Á|À‹Á€¨]Ö·Z»ÕZÅYZ]{Ád¼Ì« ©Z¨eY¾ËY-|À‹Z]Äf‹Y|¿{ÂycӐv»ÕY€]Y|ˀy dŸ€‡|ËZ]ÁÃ|‹Z£MÀˁÁÄfˆaÁ½Y€¨Ÿ{ÁÁZ] {€Ì´] |À¿Y|]|ËZ]½YÁZ//Œ¯{€¯t//ˀeÖeÂÅÓkÂWZ] {ÂycӐv»|Ì·ÂeÄ]Ö¿Y€´¿½Á|//]|À¿YÂeÖ»į Ád¼Ì«Z]Y½ZŒ·Âv»,|Ì·ÂeYŠÌaÁ|¿Y{€b] d//‹Y{€]¶§{½ÓÓ{[}Z¯ÕZÅw€¿YÁ{Ä]Á sԏYY†aÄËZ»€‡YZ]¹YM|‹ {~³Ö»ÓZ¯…Â]YՁÁZŒ¯Šz]Ä ‡Âe€Ìˆ»ZÆÀe Š¬¿Ä ‡ÂeÁ|Ì·Âeª¿Á|ÅZ‹®‹½Á|],|À‹Á€¨] {Â]ºÌÅYÂyŒ¯{Zf«Y{ÓZ¯…Â] Ä]ÖÅ|¿Z»Z‡ÕY€]d‡{€Ì//ˆ»Ä°ÀËY€]|̯ZeZ]ÕÁ Ö·Z»ÕZÅY‚]YYÃ{Z¨f‡Y,ՁÁZ//Œ¯Šz]cÔ»Z » ÁÓZ¯…Â]Z¯ÁZ‡YÃ{Z¨f‡Yd‹Y{ZƛY,d//‡Y cÔ»Z »ՁZ‡{Y|¿Zf‡YÄ]€nÀ»¾Ë¿Ö·Z»ÕZÅY‚]Y dËZ¼uZ]ºËYÁ|Ì»Yį|‹|ÅYÂyÖf¼Ì«dÌ m€»Á Šz]€eº°v»|¿ÂÌa|ÅZ‹ՁÁZŒ¯Šz]½ÓÁRˆ» ºÌ‹Z]Ö·Z»ÕZÅY‚]YÄ ‡ÂeZ]ÓZ¯…Â]ÁՁÁZŒ¯ †¸n»cZ^‡Zv»ÁÄm{Â],Ä»Z¿€]½ÂÌ//ˆÌ¼¯”Ÿ YZ]cÔ°Œ»Ö//‡€]ÁZŵZ//‡¾ËYÄ]€ne{Á‚§Y |ËZ]įd‡Y½M€´¿ZÌ]ՁÁZŒ¯cӐv»ÁZÅÓZ¯ ÁÖeMcÔ»Z »ÕZÅYZ]ՁY|¿YÃY½Z°»Y½{€¯ºÅY€§Z] ÕZÅdÌ·Z §ÁYZ]®ˆË,Ö·Z»ÕZÅY‚]Y€ËZ‡Á¾ŒaM Ö·Z»ÕZÅYZ][~m,ְ˂̧YZ]YYՁZ]Äf¨//‡ ÁZÅd¼Ì«|Ë|‹cY€Ì̤eYŒ¯{Zf«YZe{€¯…Â] |¿Z¼]½Z»Y{Ö «YÁÕZÅYZ]Ä]\̇M ÁÓZ¯…Â]dˬe€]†¸n»{{Á€´À·¹{€»Ã|ÀËZ¼¿ YÖ°ËḑZ¨‹d¨³Á{€¯|̯ZeYZ]¾ËYYdËZ¼u ¾ËYYįd‡YÕ{Zf«Y|‹ÕY€]ÕZÅÄÀ˂³¾Ë€fÆ] {ZÅÓZ¯ĸ»Z »ÕY€]€fˆ]¾Ë€e¥Z¨‹ÓZ¯…Â]Á d‡YŒ¯ ÄËZ»€‡YZ] {€¯½YÂÀŸ{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{|n»½Z»Z‡ÕY~³ÄËZ»€‡d¯€‹¶»ZŸ€Ë|» µ{Z »€“ZuµZu{½Y€Æe…Â]‰Y s˜‡µ{Z »º«¾ËYįd‡YÓ{{Z̸̻ d‡YÁÕZŵZ‡{YZ]ÕÓ{‰Y {YZ]€fŒÌ]ŠÅZ¯į|‡Ö¼¿€œ¿Ä]Y~· |‹Z]¶¼fv»ÖeMÕZÅÃZ» Ã{Á|v»Y½MÂ//^ŸÁÕZmµZ//‡{ZÅÃZ´À] Ze¹Z«Y¾ËYįd//‹Y{ÄmÂe|ËZ],µZË{Z̸̻Y‚//Å Á|ÀfˆÅ¹Âew€¿ÁYw€¿|‹Y֋Z¿Õ{Zˁ|u Ä^‡Zv» |¿Y|¿ZÅÃZ´À]Ö «YÁ{€°¸¼ŸZ]Õ{Zˁ•Z^eY ½ZŒ¿ZÅÃZ´À]Ä¿ÓZ//‡̬֬u{‡Â¼n»Ä//ˆËZ¬»Á Ä]•Â]€»Ã|‹d^iº«¾Ë€f//ŒÌ]ºÅÂÀÅį|Å{Ö» ÕZmµZ‡ÕY€]t˜‡¾ËYYÂ^ŸÁd‡YµZ‡ {Y{Ö¼¯µZ¼fuY ÕYĜuÔ»¶]Z«Š//ÅZ¯Z]Ä¿YÁcÔ»Z »¾//Ì´¿ZÌ» Ä¿YÁcÔ»Z »‰Y¾Ì´¿ZÌ» d//‡YÃ|//‹ÄmY» ŠÅZ¯|{ µ{Z// »¶^«ÃZ»Ä]d^//ˆ¿ÃZ»½Z]M ‰Y¹ÁY|e d‡YĜuÔ»¶]Z«Ö¼«įd//‡YÄf§ZË ÕY€]Õ|mÖ ¿Z»|¿YÂeÖ»Ö¸ §s˜//‡{cÔ»Z » |‹Z]ÖeMÕZÅÃZ»{YZ]|‹ cY€iY{»{d‹Y{½ZÌ]¹ZÆ//‡YZ]€³¶Ì¸ve¾ËY և€],¹ZƇcÔ»Z »½Y‚Ì»ŠÅZ¯€]d¿€fÀËYµÔfyY |Å{Ö»½ZŒ¿cÔ»Z »Â¼n»Y¾ËÔ¿McÔ»Z »ºÆ‡ Ã|Œ¿ÄmY»ŠÅZ¯Z]cÔ»Z »¾ËYºÆ‡ÃZ»½Z]M{į ŠÅZ¯€]Z ˜«d¿€fÀËYµÔ//fyYÄ°¿M{ÂmÁZ] d//‡Y €œ¿Ä]Z»Yd‡YÃ{Â]€i»ÄËZ»€‡YZ]cÔ»Z »½Y‚Ì» d¿€fÀËYºÆ‡Á|‹Z]Ã{Â]Y{ZÀ »€ÌiZe¾ËYį|‡Ö¼¿ Ö]ZˁY€fz»ÃZ//»½Z]M{¹ZÆ//‡cÔ»Z »d§Y{ {‹Ö» ÕZÅÄÀ˂ÅÄ^‡Zv»{Á‚§YÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ‹Z¯¾ËY –//‡ÂecÁY®¸]d¿€fÀËY¶//»Z¯Ö ˜«YÖ//‹Z¿ į|Å{Ö»½Z//Œ¿netblocks†¯Ô]d¿Ä//ˆ‡Â» cÄ]½Y€ËY{d//¿€fÀËY¶»Z¯½|//‹ž˜«ÄÀ˂Š{º«¾ËYÄ//¯d//‡YÓ{½Â̸̻µ{Z »Ä¿YÁ Á½Zf//ˆ]€Ÿ,cYZ»Y€Ìœ¿ÕYĬ˜À»ÕZ^«Z]Ä//ˆËZ¬» ¾ÌËZaį|//‡Ö»€œ¿Ä] d//‡Y€f¼¯ZÌ//ˆ]Ä̯€e º¯Ä //‡Âe,½Y€ËY{Zf«Y{Ö¸¸¼·Y¾Ì]cZ—Z^eY½{Â] ¹|Ÿ,cZ—Z^eYÁcZŸÔ—YÕÁZÀ§Z]–^e€»ÕZÅŠz] Ád ÀÕZÅŠz]{½Â̇Z»ÂeYĜuÔ»¶]Z«Ä ‡Âe –]YÁ{¾ËÔ¿McZ—Z^eY½Y‚Ì»½{Â]¾ÌËZa,cZ//»|y ĸ¼mY,d‡{¾ËYYÕ{Y»ÁBBZÅZ¯Á\ˆ¯ {½Y€ËY{d¿€fÀËY½|‹ž˜«¾ÌËZaZf^ˆ¿ÄÀ˂ŶËÓ{ Ä ‡Âeį|‡Ö»€œ¿Ä] d‡ZÅŒ¯€ËZ‡Z]ĈËZ¬» €]ÕYĜuÔ»¶]Z«cY€iY|¿YÂeÖ»©Â§{Y»Y®Ë€Å |‹Z]Äf‹Y{½Y€ËY{Zf«Y|‹ ,YZ]ÕÁM{Â//‡–ËY€//‹{»{d¨³Ã{Y¾»Â» Ä]ÃZ»½Z]M½ZËZaZeZÅd¯€//‹Ã|‹ª¬v»{‡Â¼n» º«¾ËYįd//‡YÃ|Ì//‡µZË{Z̸̻YŠÌ] |{YŠÌ]¶^«µZ//‡Ä]ZŒ»ÃÁ{Ä]d^//ˆ¿ Á–ËY€‹Öy€]¾f§€³€œ¿{Z] |Å{Ö»½ZŒ¿Y|‹ Zœf¿Y,Yw€¿ÁÄËZaÕZÅÓZ¯d¼Ì«ÕY€]cZ“Á€¨» ÕZmµZ‡½ZËZaZeÃ|‹ª¬v»{‡Â¼n»į{ÁÖ» ½YÂÀŸÄ] {{€³¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÃ{Á|v»Ä] ¾Ì¼Å{Ö»Z«Y‚Ì¿Ã|ÀËMµZ‡ÕY€],ÄÌ·ÁY{ÁM€]®Ë {Â]f»½YÂeÖ»Ã{Á|v» {‡½Y‚Ì»…ˆv»|‹{ÂmÁZ]d¨³½ZËZa{ÕÁ Ö¿ZÆmÕZÅd¼Ì«Ä°¿MÄ]ÄmÂeZ] d‡YÃ{Â]YZ]±‚] Öf¼Ì«ÕZŦ¯Ã{Á|v»{€“ZuµZu{ÄËZaÕZÅÓZ¯ d¼Ì«ŠËY‚§YµZ¼fuYÄ//¯|//‡Ö»€œ¿Ä],{Y{Y€« ½YÂeÖ»¾ËY€]ZÀ] d//‡Yd¼Ì«ŠÅZ¯µZ¼fuYY€eÓZ] ,ÄËZaÕZÅÓZ¯d¼Ì«ÖnË|e|//‹įd//‹Y{Zœf¿Y ¹YM|‹dËZÆ¿{ÁÄËZaÕZÅÓZ¯Öf¼Ì«ŽyZ‹|‹ …Â]ÂËZÀ‡¾Ë€e¶¼fv»,¹ZƇYZ]±‚]ÕZÅÃÁ€³ |‹Z]ÖeMµZ‡ÁÕZmµZ‡{ ½ZŒ¿ÃZ»½Z]M{žËZÀ|‹Ö°Ì°¨eև€]{Á‚§YÕÁ Â¼n»Yd// ÀÃ{ZËÃZ»¾ËY{Ä//¯|Å{Ö» d^j»|‹žËZÀÖ¬]Z»Á|¿YÄf‹Y{Ö¨À»|‹d À ÕZÅ|//‹Ä°¿M¶Ì·{Ä]{ÂmÁ¾ËYZ]|¿YÃ{¼¿Ä]€neY cY€Ì̤e|ÀËM€],Ã{Â]±‚]žËZÀÄ]•Â]€»Z^·Z£Ö¨À» žËZÀ|‹{ºÆ‡Ä^‡Zv» d‡YÃ{Â]Ö//ŒÅZ¯YZ] d^j»|‹{ºÆ‡¾Ë€fŒÌ]ÃZ»½Z]M{į|Å{Ö»½ZŒ¿ ¾ËYYZ]‰YÁd//‡YÃ{Â]Á{ÂyÃÁ€³Ä]•Â]€» įd‡YÄf§ZËŠËY‚§Y|{YŠÌ]ÃZ»½Z]M{ÃÁ€³ |‹Ö·Z¼fuY¶ËÓ{{»{ d‡YĜuÔ»¶]Z«Ö¼« ¶]Z«ŠËY‚§YÄ]ÄmÂeZ]į|//‡Ö»€œ¿Ä]ÃÁ€³¾ËY cӐv»YZ]ÁÄ¿ZyZ¯d¼Ì«½ZÌ»¥Z°‹ĜuÔ» Š‹Âa¹|ŸÁˆ°ËY€ÌyYÃZ»Á{{½YZ//‡Á{Ây ‰Á€§Ö¸ §ÕZÅw€¿Z]cӐv»Ã|//‹¹Z¼ed¼Ì« w€¿ŠËY‚§YÂn»ÕZ˜ŸYYZ]½ÓZ §,€´Ë{ÕÂ//‡Y \Ìe€e¾ËYÄ]Á|¿YÄfˆ¿Y{¶¼fv»Y½YZ//‡Á{ÂyÄ] €¯}Ä]¹Ó d//‡YÄf§ZËŠËY‚§YÃÁ€³¾ËYÕY€]Z“Z¬e ½YZ‡Á{ÂyÄÅZ»Š‹Ö·Z»ÕZÅcZŒf¿Yd‡Y ¥ÔfyYÖeZ̸¼Ÿ½Zˁį|Å{Ö»½ZŒ¿µZ‡{ ÁÁ{Ây½Y€ËYd¯€//‹Á{Ã|‹¹Z¼eÕZÆ]Á‰Á€§ µZË{Z̸̻Y‚ź«Ä]µZ//‡µÁYļ̿{ZbËZ//‡ ÕZÅÄÀ˂ŀ̜¿{Y»€ËZ‡[ZˆfuYZ]įd‡YÃ|̇ {€°¸¼ŸY¶Zu½Zˁº«,‰Á€§ÁÖ//»Â¼Ÿ,ÕY{Y ½ZÌ]Ä] {{€³Ö»¢·Z]µZË{Z̸̻Y‚ÅÄ]d¯€‹Á{ Š‹{d¯€‹Á{¾ËY|Ì·ÂecZ̸¼ŸÖ·Z»ÄnÌf¿,€´Ë{ Ã{Â]µZË{Z̸̻µ{Z »Ö¿ZˁµZ//‡dˆz¿ÄÅZ» ħZ“YZŽM¾ÌŒÌaÄf//‹Z^¿Y½ZˁÄ]º«¾ËYįd//‡Y |‹|ÅYÂy ½ZÌ]|n»½Z»Z‡ÕY~³ÄËZ»€//‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|» ½ZŒ¿ÃZ»½Z]M{¹ZƇYZ]cÔ»Z »Ö//‡€]d‹Y{ dÌ]Y~mŠÅZ¯€Ìœ¿Õ{YÂ//»Ä]ÄmÂeZ]į|//Å{Ö» {ÂmÁ¹|Ÿ,ÃZ//»Y†aÖ¨À»|//‹¶Ì·{Ä]YZ//] ÁÖ·Z»ÕZÅYZ]€ËZ‡dÌ “ÁÖ^ˆ¿{Â^Æ],ÄÌ·ÁYē€Ÿ ,¾Ë‚À]d¼Ì«cÓÂveY†aÃ|‹{ZnËYÕZÅÖ¿ZÀ̼—YZ¿ Ö¼ÌÅY€]Y֔e€»  ÄËZ»€‡YZ]ÃÁ€³ news morteza@gmail com |À¨‡YÄÅZ»dŒÅÕ{ Ö·Y®ËY†a¹ZƇYZ] Ã{¼¿Ä]€neYÖ¨À»|//‹ÃZ»½Z]M{€Æ»Ze ZÆÀeÃZ»¾ËY{YZ//]‰YŠÅZ¯½Y‚Ì»Äf^·Y d//‡Y €´¿ZÌ]Ä°¿MYŠÌ]º«¾ËYÁÃ{Â]|{ µ{Z// » Ã{Z»MÁsԏY€´¿ZŒ¿|¿YÂeÖ»,|‹Z]YZ]|¿Á€Ì̤e ÕZÅÃZ»֗¹ZƇYZ]|‹YÕ|Ë|mÁ{ÕY€]½|‹ ½Ô¯ÕZŀ̤f»Á½Y€ËY{Zf«YÖ¸¯–ËY€‹ |//‹Z]ÖeM Ã|ÀÀ¯¾ÌÌ e,ÖeMÕZÅÃZ»{Yw€¿Á¹Âew€¿€Ìœ¿ {Â]|ÀÅYÂyYZ]d¯€udÆm ÄËZ»€‡d¯€//‹¶»ZŸ€Ë|»,Ã{Y¾»Â»Õ|Æ»|¼v» ÃZ‹YZ]{Zf«Y½ZÆmZ]´f¨³{|n»½Z»Z//‡ÕY~³ d§YY€iZf»‚Ì¿YZ]ÕÓ{‰Yd¨³©Â§\¸˜»Ä] ÃZ»½Z]M{Yw€¿Ö^ˆ¿ŠËY‚§YÁÖ·ZˉY€fz» µZu{½Y€Æe…Â]‰Y d‡YÃ|‹ÄmY»ŠÅZ¯Z] µ{Z »º«¾ËYįd//‡YÓ{{Z̸̻µ{Z »€“Zu d‡YÁÕZŵZ‡{YZ]ÕÓ{‰Ys˜‡ ÕZÅÃZ»{YZ]€fŒÌ]ŠÅZ¯į|//‡Ö¼¿€œ¿Ä]Y~· YZ]‰Y½|¿Z»Ö«Z],¶]Z¬»{ |//‹Z]¶¼fv»ÖeM ÖeMÕZÅÃZ»֗½MŠËY‚§YÖfuZËÁÖ¸ §s˜//‡{ {Â]|ÅYÂy€e¶¼fv» Ä]|»M{Ä]d¼Ì«d^//ˆ¿Ä^//‡Zv»d¨³Ã{Y¾»Â» ½Z//Œ¿€ÌyYÕZÅÃZ»{YZ]±‚]ÕZÅÃÁ€³®Ì°¨e ÖÀ Ë±‚]ÕZ//ÅÃÁ€³ÕY€]d^//ˆ¿¾ËYį|Å{Ö» ¾ÌËZaZ̈]s˜‡{cZ»|yÁՃ€¿Y,ÄËZaÕZÅÓZ¯ ÕY€]ZÅÃÁ€³¾ËYÕÓZ]¶Ìˆ¿Zfa,Ä·Zˆ»¾ËYÁ{Y{Y€« ¾ËYįd‡Y€¯}Ä]¹Ó |Å{Ö»½ZŒ¿Y€fŒÌ]|//‹ {YYZ]‰YY|//{ZŸÂ¼n»,ÃÁ€³Ä//‡ –ËY€//‹įd¨³½YÂeÖ»\Ìe€e¾ËYÄ]Á|¿Y{ZÌfyY –ËY€//‹{YZ]YºnÀa ZÆqYŠ//Ì]ÕÁM{Â//‡ įd//‹Y{ÄmÂe|ËZ]{ÂmÁ¾ËYZ] {Y{Y€«Ö^//‡ZÀ» Ä]Õ{ZˁÖ´f//ˆ]YÁZ^·Z£įZÅÃÁ€³¾ËY±‚]Š·Zq Ä]•Â]€»ÕZÅdË{Á|v»ÁcÔ°Œ»,|¿Y{cY{Z d‡YՁYÕZÅ|»M{µZ¬f¿YÁcY{Z ŽyZ‹և€]d‹Y{½ZÌ]¹ZƇYZ]€³¶Ì¸ve¾ËY ,€ÌyYÕZÅÃZ»{į|Å{Ö»½Z//Œ¿ÄËZaÕZÅÓZ¯d¼Ì« Ã{Â]Ö·Á‚¿Ö¯|¿YÖfuÁd]ZiZ^ˀ¬eŽyZ‹¾ËY|¿Á ¾Ë€f¼Æ»ĸ¼mYÄ·Zˆ»¾ËYį|‡Ö»€œ¿Ä]Ád‡Y ÕZÅÃÁ€³{¹ZÆ//‡d¼Ì«Õ{ |¿Á¦«Âe¶ËÓ{ {€¯½ZÌ]ÄËZ»€‡YZ]…ZÀ‹Z¯®Ë ÄËZ»€‡YZ]cÁ€“,ՁZ‡²Àŀ§ ½Z»Œ¯ÄËZ»€‡YZ]Ã|À]Ã|̬ŸÄ],{Y{Öf¼Ì«sԏYºÅZźƇÖy€]Ö¬˜À»€Ì£ {‹Ö»YZ]µ{Z eÄ]€nÀ»į{Y{̫֬{cZ^‡Zv»µÁ‚¿Á{ | ]Á{€Å{ ,|Àf‹Y{{ ­€v»¶»ZŸ®ËZ]įÖËZÅd¯€‹Öy€]Öf¼Ì«|‹Ây{ÕÁ Öy€],d‡Y€eÃ|¿YּƇÄq|À¿Y|]|ËZ],¹ZƇ|^‡ÂÀe¾¼“½YY|»ZƇd¨³ |¿|‹Á€]ÁºÆ‡w€¿|‹Z]ÄËZ»€‡ŠËY‚§Y|À¿Z»­€v»®ËʇYÁÄ]įZÅd¯€‹ Yį€´Ë{Öy€]Á|ÀfˆÅ‰Á€§ÕZŦ¶Ì°//ŒeZËw€¿cZ^i|Ë|¿Z¯½ÂÀ¯YºÅ |¿Â‹ÖeÔ»Z »¾Ë‚´ËZm|À¿YÂeÖ»|¿YÃ|¿Z»ZmYZ] ¥€{€¯½ZÌ],ÄËZ»€‡YZ]{ÕY~³ÄËZ»€‡ՁZ‡²Àŀ§Ä]ÃZ‹YZ]Ö¼uY|y ÕY~³ÄËZ»€‡ՁZ‡²Àŀ§ ÁµÂaÕZÅYZ]Ä]d^ˆ¿ÄËZ»€‡YZ]d»|«Y€œ¿ {€¯ՀfŒÌ]‰Ôe{»¾ËY{|ËZ]ÁÃ|Œ¿¹Zn¿YYZ]¾ËYZ]Zf‡Y€¼Å…Â]{ ¶]Z«€ÌyYµZ‡|ÀqÄ]d^//ˆ¿½YY|»ZÆ//‡{Y| eÁcÔ»Z »ºnuÄ°ÀËY½ZÌ]Z]ÕÁ ÕY|ŒÅpÌÅÄ]½YY|»ZƇd‡YkÁY{YZ]įÖ¿Z»Äf^·Y{Á‚§Y,d//ˆÌ¿ĈËZ¬» YՁZ‡²Àŀ§|ÀËM€§d//‡Y€f¼¯YZ]º—ÔeįÖ¿Z»|ËZ]Z» |ÀÅ{Ö¼¿d̼ÅY ºÌÅ{¹Zn¿Y Ä]€nÀ»dËZÆ¿{į{Y{̫֬{cZ^‡Zv»µÁ‚¿Á{ | ]Á{€Å{ÄËZ»€‡YZ] {‹Ö»µ{Z e ÕZÅ{Y|yÄ]ÄËZ»€‡YZ]ŠÀ¯YÁÂy{,ZÀ//‡Z]´f¨³{Ö¼uY|yÁ€Æ] ®Ë,ºÆ»ÕZÅ©Z¨eYÄ]ŠÀ¯YÁ{‰Á€§Y{€Ì³YÁÕZŦ¶Ì°Œed¨³Ö¸¸¼·Y¾Ì] YŠÌ]ŠÀ¯YÁ|»M€œ¿Ä]Ö Ì^—€Ì£Z»€œ¿YįÄr¿MZ»Yd‡YÖ Ì^—¶¼ ·Y†°Ÿ {Â]€ÌyYÄf¨Å|Àq֗‰Á€§ÕZŦ¶Ì°Œe{½YY|»ZƇÁY|¿Y įºË{Â]YZ]{Õ|Ë|m½YY|»ZƇ”u|ÅZ//‹€ÌyYÃZ»|Àq֗{Y{Ä»Y{YÕÁ €fŒÌ]ZÅÖ¼Ë|«Ä]d^ˆ¿ZÆ¿MÖ¿Y€´¿Z ˜«,ºË{Â],|Àf‹Y|¿YևÂ]{Á€§ÁY€§Ä]€ne |‡Ö»µ{Z eÄ]dŸ€‡Z]YZ]¾ËY|À¿Y|]|ËZ]Z»Yd‡Y įd‡YZËÂaZ̈]Á[Y~mÕYZ],…Â]{€¯ZƛYÄËZ»€//‡YZ]…ZÀ//‹Z¯¾ËY Ö]ZˁY|Ë|neĸ¼mYÖ¨¸fz»cZ»Y|«Y,{Y{µZ §ÖÀ Ë{Ây†ÀmYÖ¿YY|»ZÆ//‡ Ä]d^//ˆ¿YYZ]įÃ|//‹¹Zn¿Yc|»¾ËY{ ÁÖ·Z»ÕZÅcÄWYY,ÖËYY{ ¹ZƇYZ]įĿ´¿Z¼ÅZ»Y,d‡YÃ{€¯ÃY€¼ÅՀf//ŒÌ]ª¿ÁZ]Äf‹~³ÕZÅcYÂÀ‡ ÕZÅ{ {{ÁMÖ»d‡|]YÖf¼Ì«¦¯Á|//‡Ö»µ{Z eÄ]Y§Zʼn‚Ë{ Ղ¯€»®¿Z]Ä»ZÀŒz]¡Ô]YZ] |‹¾ÌÌ^eÖ°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu{cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM ½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ»Z¼Ì¿Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« ՁYÕZÅÄ·YÂu ZÀ‡Ä¿Z»Z‡{ZŁYY¿Yd¼Ì« …ZÀ°‡Y½ÁÂ»¾Ì´¿ZÌ» Ây{Zz‹Y\ˀ§ÁÖÅY€¼³,ÃZ^f‹YZËÁÖ°¿Z]ÁÖ·Âa¹Zœ¿{µÔfyY{ZnËY d‡Y{ÂycZ¤Ì¸^e¦«ÂeÄ]¦›Â»,Ö°¿Z]ÁÖ·ÂacZ»|y ÁcZ¤Ì¸^e½Z³|¿€Ì³‰Z¨‡€ËZ‡ÁÖeZ¤Ì¸^eÁÖƳMÕZŽ¿Z¯,Z¼Ì‡ÁY|½Z»Z//‡ |¿Y¦›Â»‚Ì¿½Z¿YÂmÁ‰ÁÁՁZ‡€Æ‹ÁÃYÕZÅÄ¿ZzeYÁ,ZÅÕY{€Æ‹¾ÌÀr¼Å ¾Ì¿Y«Z]Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaĈ‡R»cZ¤Ì¸^ec€ËZ¤»€]ÖÀ^»Ղ¯€»®¿Z]¹ÔŸY’v»Ä] |ÀÀ¯¹ÔŸYՂ¯€»®¿Z]Ä]Y\eY€»Á¹Y|«YcZ¤Ì¸^eÕ§¦«ÂeÄ]d^ˆ¿,•Â]€» ÕZŁÂn»ÁÖ°¿Z]Ã{€b‡Y¿YÁcÔÌÆ//ˆe‰Á€§Á|ˀyÄÀÌ»{cZ¤Ì¸^e¹Zn¿Y Á®q½Y€ËY,…ZÀ°//‡YÕÁcZ¤Ì¸^e,Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÄ///ˆ‡R»dÌ·Z §Á†Ì//‡Pe Ŀ³€Å¾ÌÀr¼ÅÁZÆ¿MYÖeZ///¤Ì¸^eÃ{Z¨f///‡YZËÁՂ¯€»®¿Z]ÀŒfÀ»cZ¯Â°ˆ» cZ¯Â°ˆ»Ä^‹[€“Á®q½Y€ËYÄ^‹,…ZÀ°‡YÄ^‹ÕZÅij€]_ZqªË€—YcZ¤Ì¸^e d‡YÂÀ¼»Ղ¯€»®¿Z] Z¼Ì‡ÁY|ÁcZŸÂ^˜»,ÖeZ¤Ì¸^eÁÖƳMÕZŽ¿Z¯ÁcZ//ˆ‡R»¶Ì^«YZÅÄ¿Z//‡ Ã{Z»Â“»½Â̼̈¯ŽÌz//ŒeÄ],Ä»Z¿¾ÌËM¾///ËY{Z¨»Y¦¸zec{ [ZˆuÄ]į|¿Â‹Ö»Õ|¬¿ļˀmÄf§€³c¢Ì¸^eÄÀ˂Å€]Y€]Ã{½Y‚Ì»ZeÄ»Z¿¾ÌËM |‹|ÅYÂy‚ËYÁŒ¯¶¯ÕY{Ä¿Y‚y ÁÖ·ÂaÁÂu{cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM»YÕYÄzˆ¿µZ‡Y¾¼“,©Â§\eY€»Ä]dËZÀŸZ]  w»Ãc ÃZ¼‹Ä»Z¿\ːeÂ“»«Œ¯Ö°¿Z] ™Zv·Z]ÁžË€ˆe|Ì«Ä]\eY€»|/ÀËZ»€§Âf‡{d‡Y|À¼ŒÅYÂy,½Y€ËÁ¹€fv»cPÌÅ ½M–]Õ}ÕZÅ|/uYÁÖ»Z¼eÄ] w» ÃZ¼‹Ä»ZÀŒz]{Z¨» Ä]ªÌ«{cZœ¿‚Ì¿½MÕY€mY¾ˆu€]ÁÃ|‹¡Ô]YÖ°¿Z]€Ì£ÕZ^fŸYĈ‡R» ®¿Z] |ËM¶¼Ÿ {cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM,ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÄ]ÕYÄ»ZÀŒz]{Ղ¯€»®¿Z] {€¯¡Ô]YYŒ¯Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu ÕZ^fŸYcZˆ‡R»ÁZÅ®¿Z]Ö»Z¼eÄ]ÕYÄ»ZÀ//Œz]{Ղ¯€»®¿Z],€Æ»‰Y‚³Ä] Ä»Z¿€]½Â¿Z«»Ã{Z//»c|À]\m»Ä]|¿€”vf//ˆ»įĿ³½Z¼Å{€¯¹ÔŸY Ŀ³€Å,«½Y€ËYֻԇYÕÂƼmÖ´Àŀ§Á֟Z¼fmY,Õ{Zf«YÄ ‡Âeº/Œ‹Ä·Z‡lÀa –‡Âeį{Â]|ÅYÂyÕYÄ»Z¿¾ÌËM\m»Ä]Œ¯Ö°¿Z]ÁÖ·ÂacZ»|yÄWYYÕY€]¢Ì¸^e ¦Ì¸°eÕY€mYÕZf‡Y{ |‡Ö»½Y€ËÁ¹€fv»cPÌÅ\ːeÄ]ÁÄÌÆeՂ¯€»®¿Z] Á|‹ÄÌÆe½Y€ËYֻԇYÕÂƼmՂ¯€»®¿Z]–‡ÂeÃ|‹{ZËÄ»Z¿¾ÌËM,Â]‚»ֿ¿Z« ½YÂÀŸdveZ0 fËZÆ¿ÁºË|¬e¹€fv»d·Á{Ä/]½M\ËÂ/eֿ¿Z/«cZ¨Ë€/Œe€Ì‡ÕY€] cPÌÅ w»Ĉ¸m{«Œ¯Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu{cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM» d§€³Y€«\ːe{»½Y€ËÁ¹€fv» ÖeZ¤Ì¸^eÕZÅdÌ·Z §¹Zn¿YÂ//œÀ»Ä]|À»¹Zœ¿Ö]ÂqZq{ZnËY¾¼“Â]‚»–//]Y“ ®/¿Z]-Ä/¸¼mYcZ/¤Ì¸^e½Z¯YÁ{Z ]YÖ»Z¼e½{Y{Y€«€œ¿|»Z]ÕZ^fŸYcZˆ‡R» ÁÖƳMÕZŽ¿Z¯,cZ¤Ì¸^eÃ|ÀÅ{‰Z¨‡½YÂÀŸÄ]Ö°¿Z]€Ì£ÕZ///^fŸYÄ/ˆ‡R»Á ¦ËZ›ÁÁŠ¬¿–]Õ}ÕZÅÃZ´f‡{€ËZ‡ÁcZ¤Ì¸^eÃ|/¿€Ì³‰Z¨/‡½YÂÀŸÄ]ÖeZ¤Ì¸^e d‡YÃ{€¯¾ÌÌ^eÁÂu¾ËY{Y®Ë€Å Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu{cZ¤Ì¸^eÄ»Z¿¾ÌËM{Z¨»ºÅY ÁÖ·ÂacZˆ‡R»Õ‡YZÆÀe,Ö°¿Z]ÁÖ·ÂacZ»|yÁÂu{cZ¤Ì¸^eĿ³€Å¹Zn¿Y Á¾Ì¿Y«ÁÄ»Z¿¾ÌËM¾ËY[ÂqZq{ÁՂ¯€»®¿Z]YdÌ·Z §Ä»Z¿ÁZmYÕYY{Ö°¿Z/] d‡YZn»Ղ¯€»®¿Z]cYÂf‡{ÁZÅÄ»ZÀŒz]ÁÖ°¿Z]ÁÖ·ÂaÁÂu€]€›Z¿cY€¬» ,ėÂ]€»–]Y“ÁcY€¬»Z]{ÂycZ¤Ì¸^ec€ËZ¤»c{Ö°¿Z]ÁÖ·ÂaĈ‡R»

آخرین شماره های روزنامه جهان اقتصاد

روزنامه جهان اقتصاد 7249

روزنامه جهان اقتصاد 7249

شماره : 7249
تاریخ : 1398/12/06
روزنامه جهان اقتصاد 7248

روزنامه جهان اقتصاد 7248

شماره : 7248
تاریخ : 1398/12/05
روزنامه جهان اقتصاد 7247

روزنامه جهان اقتصاد 7247

شماره : 7247
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه جهان اقتصاد 7246

روزنامه جهان اقتصاد 7246

شماره : 7246
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه جهان اقتصاد 7245

روزنامه جهان اقتصاد 7245

شماره : 7245
تاریخ : 1398/12/01
روزنامه جهان اقتصاد 7244

روزنامه جهان اقتصاد 7244

شماره : 7244
تاریخ : 1398/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!