روزنامه سایه شماره 2162 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2162

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2162

روزنامه سایه شماره 2162

‫معصومهابتکار‪:‬‬ ‫عدالت جنسیتی‪ ،‬ریشه قرانی دارد‬ ‫‪150‬میلیون ُ دز‬ ‫حمیدرضـا جمشـیدی؛ دبیـر سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا گفـت‪« :‬تـا اواخـر‬ ‫خرداد مـاه سـال اینـده‪ ،‬خـط تولیـد کامـل وا کسـن کرونـا بـا حجـم سـاخت ‪ ۱۰۰‬تـا‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیـون ُ دز در سـال‪ ،‬در کشـور راه انـدازی شـده و شـروع به کار خواهـد کـرد‪ .‬در‬ ‫حـوزه تولیـد داخلـی وا کسـن کرونـا در حال حاضـر حـدود ‪ ۱۰‬شـرکت و تولیدکننـده‬ ‫داخلـی فعـال شـده اند»‪.‬‬ ‫معصومـه ابتـکار گفـت‪« :‬یکـی از بحث هـای مـا‪ ،‬در حـوزه زنـان‪،‬‬ ‫امـوزش برابـر بـرای‬ ‫عدالـت جنسیتی سـت؛ به دنبـال ان هسـتیم تـا‬ ‫ِ‬ ‫دختران و پسـران در دسـترس باشـد‪ .‬می دانیم عدالت جنسـیتی‪،‬‬ ‫ریشـه قرانـی دارد و در سـوره حجـرات بـه ان اشـاره شـده»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پانـا؛ معـاون امـور زنان و نهاد ریاسـت جمهوری افـزود‪« :‬از‬ ‫تمـام کسـانی که در خصـوص عدالت جنسـیتی تلاش کردند تقدیر‬ ‫می کنیـم؛ در این بـاره ملا ک را تقـوا و نزدیکـی بـه خـدا می دانیـم‪ .‬در‬ ‫دولـت دوازدهـم تالش هـای فراوانـی جهـت سیاسـت های ابالغـی مقـام معظم رهبـری و ماده‬ ‫‪ 101‬و ‪ 102‬سیاست های ابالغی و قانون برنامه ششم توسعه که به محوریت عدالت جنسیتی‬ ‫اشـاره دارد‪ ،‬صـورت گرفت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 10 1399‬جمادی الثانی ‪ 24 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2162‬تومان‬ ‫معاون وزیر امور خارجه در مصاحبه با ‪ la Repubblica‬تاکید کرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫عالقه ایبهتماسمستقیمباامریکانداریم‬ ‫‪2‬‬ ‫بورس‪ ،‬خانه‬ ‫و درامد باال‬ ‫الودگی هوا‬ ‫و احداث خانه منچ!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کدام کشورهای عضو ‪OECD‬‬ ‫بیشترین تخت های بیمارستانی را دارند؟‬ ‫تجزی هو تحلیـل تعـداد تخت هـای بیمارسـتانی در جوامـع مختلـف به خوبـی نشـان‬ ‫ جهـت معالجـه بیمـاران‬ ‫خواهـد داد کـه سـطح منابـع در دسـترس یـک کشـور به ِ‬ ‫بسـتری در مرا کـز درمانـی چه انـدازه اسـت‪ .‬وقتـی صحبـت از اقتصادهـای پیشـرفته‬ ‫جهـان می شـود‪ ،‬دو کشـور «ژاپـن» و «کـره جنوبـی» به ترتیـب بـا شـاخص ‪ 13‬و ‪12.4‬‬ ‫ ازای هـر ‪1000‬نفـر از جمعیتشـان‪ ،‬در صـدر می ایسـتند‪ .‬این ارقـام به میزانـی‬ ‫تخـت بـه ِ‬ ‫قابل توجـه‪ ،‬حتـی بیـش از کشـور هایی همچـون ایـاالت متحـده‪...‬‬ ‫ابرنابغ ‬ ‫ههاچ‬ ‫گونهزندگیم ‬ ‫یکنند؟‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫ ‬ ‫س‬ ‫ک‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫قیت‬ ‫‪2‬‬ ‫محسـن رضاپـور؛ کارگـردان انیمیشـن کوتـاه «خورده شـده» برنـده جایـز ه‬ ‫«دیچی مینوتی»‬ ‫‪ Special Mention of the Jury‬از مراسم جوایز جشنوار ه فیلم ِ‬ ‫ایتالیـا شـد‪ .‬ایـن‪ ،‬تنهـا انیمیشـنی بـود کـه در رقابت با اثـار این جشـنواره موفق‬ ‫بـه کسـب جایزه شـد‪.‬‬ ‫مدیرعاملفوالد مبارکه‪:‬‬ ‫از هرگونه تحقیق و تفحص استقبال می کنیم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫خراسان رضوی؛ دروازه اصلی‬ ‫ورود به کشورهای اسیای میانه‬ ‫تالش برای اغاز وا کسیناسیون‬ ‫از ماه جاری‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‪:‬‬ ‫استان فارس در جذب گردشگر‬ ‫پتانسیل باالیی دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫اسماعیلشاه محمدی‬ ‫به دیار باقی شتافت‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫اسـماعیل شـاه محمدی؛ پیش کسـوت رسـانه و فعال اجتماعی و سیاسـی به دیار‬ ‫باقـی شـتافت‪ .‬ضایعـه فقـدان ایـن پیش کسـوت رسـانه را تسـلیت عـرض کـرده‪،‬‬ ‫بـرای ان مرحـوم علـو درجـات و بـرای سـایر بازمانـدگان و به ویـژه اصحـاب رسـانه‬ ‫شهرستان ری صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪ .‬این خبرنگار پیش کسوت درطول‬ ‫چندین دهـه فعالیـت روزنامه نـگاری دارای سـمت هایی چـون‪ :‬مسـئول خانـه‬ ‫مطبوعـات شهرسـتان ری‪ ،‬رئیـس انجمـن صنفـی خبرنـگاران ری و سرپرسـت‬ ‫چندیـن روزنامـه سراسـری در شهرسـتان ری بـود‪ .‬وی در کنـار کار روزنامه نـگاری‪،‬‬ ‫مدیریت بنیاد مشـاهیر معاصر ری و مدیریت موسسـه فرهنگی‪ ،‬هنری مطالعات‬ ‫را گا را برعهده داشـت و خدمات قابل توجهی دراین زمینه برجای گذاشـته اسـت‪.‬‬ ‫«اسـماعیل شـاه محمدی» در دوران دفـاع مقـدس و همـکاری بـا سـپاه پاسـداران‬ ‫انقلاب اسلامی و مجلـس شـورای اسلامی نیـز نقـش بسـزایی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن نایب رئیـس شـورای هماهنگـی تشـکل ها و فعـاالن خـط امـام(ره)‬ ‫شهرسـتان ری و دبیـر حـزب کارگـزاران سـازندگی شهرسـتان ری بـود‪.‬‬ ‫خانواده محترم شادروان اسماعیل شاه محمدی‬ ‫با نهایت تاثر و تاسـف درگذشـت نابهنگام مرحوم مغفور را به شـما خانواده‬ ‫محتـرم و کلیـه بسـتگان تسـلیت عـرض کـرده‪ ،‬از خداونـد منـان بـرای ان‬ ‫مرحـوم طلـب امـرزش و بـرای بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت داریم‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین شـاهچراغی (امام جمعه شهرسـتان ری)‪ ،‬حسـین توکلی کجانی (معاون اسـتاندار تهران و فرماندار‬ ‫ویژه شهرستان ری)‪ ،‬محسن هاشمی (رئیس شورای شهر تهران)‪ ،‬حسن خلیل ابادی (عضو شورای اسالمی شهر تهران‪ ،‬ری و‬ ‫تجریشورئیسشورایاسالمیشهرستانری)‪،‬رسولجاللی(معاونقضاییرئیس کلوریاستدادگستریشهرری)‪،‬نوفرستی‬ ‫(دادسـتان عمومـی انقلاب شهرسـتان ری)‪ ،‬حـزب کارگـزاران سـازندگی ایـران اسـتان تهـران‪ ،‬شـورای هماهنگـی و تشـکل های‬ ‫خـط امـام (ره) شهرسـتان ری‪ ،‬فرهـاد افشـار (شـهردار منطقـه ‪ ،)۲۰‬سـعید خـال (شـهردار حـرم مطهـر حضـرت امـام خمینـی(ره)‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س))‪ ،‬سـرهنگ قنبـری (فرمانـده سـپاه حضـرت عبدالعظیـم حسـنی(ع))‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫معبـودی (معـاون فرهنگـی شـهرداری منطقـه ‪ ،)۲۰‬دکتـر علی ا کبـر انجمنـی (شـهردار اسـبق منطقـه ‪ ،)۱۵‬علی کنگرلـو (رئیـس اداره‬ ‫تبلیغات اسالمی شهرری)‪ ،‬نصراهلل رئیس (بنیاد شهید و ایثارگران شهرستان ری)‪ ،‬ابراهیمی‪ ،‬امیری‪ ،‬بارگاهی‪ ،‬بهرامی‪ ،‬استیری‪،‬‬ ‫یاسینی (ائمه جمعه بخش های تابعه)‪ ،‬بهرامی نژاد (معاون سیاسی‪ ،‬انتظامی فرمانداری ری)‪ ،‬زینت بخش (معاون امور عمرانی‬ ‫فرمانداری ری)‪ ،‬امنه شـب کوکا‪ ،‬امین بابایی‪ ،‬کریم رئوف‪ ،‬اسـماعیل شـعبان زاده‪ ،‬علیرضا صادقی (بخشـداران تابعه)‪ ،‬حسـین‬ ‫ترکاشوند‪ ،‬سعید استاد فرج‪ ،‬علی یحیی پور‪ ،‬قدس محالتی‪ ،‬امید محمودی (شهرداران تابعه)‪ ،‬لطف اهلل ستاره‪( ،‬رئیس)‪ ،‬سید‬ ‫محسـن کشـاورزی‪ ،‬ابوالفضـل صادقـی‪ ،‬کامـران بهورمنـش و رسـول کشـاورز (هیئت رئیسـه اتاق اصنـاف و روسـای اتحادیه های‬ ‫صنفی شهرستان ری)‪ ،‬حاج محمدرضا حبیبیان (رئیس هیئت مذهبی استان تهران و شهرستان ری)‪ ،‬سرهنگ ابراهیم رفیعی‬ ‫(رئیـس بسـیج ادارات شهرسـتان ری)‪ ،‬سـرهنگ ابوفاضلـی (فرمانـده بسـیج و شـهدای اتـاق‬ ‫اصنـاف شهرسـتان ری)‪ ،‬سـید حسـن صفـوی (رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی)‪ ،‬دهیـاران‬ ‫تابعه‪ ،‬روسا و اعضای شوراهای اسالمی شهرهای باقرشهر‪ ،‬کهریزک‪ ،‬قیامدشت‪ ،‬حسن اباد و‬ ‫قلعه نو‪ ،‬روسا و اعضای شوراهای اسالمی روستاها و بخش های تابعه‪ ،‬نادر فالح (رئیس هیئت‬ ‫فوتبـال شـهرری)‪ ،‬هیئـت مهربانی هـای شهرسـتان ری‪،‬روابط عمومی هـای ادارات شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬خبرنـگاران و مدیـران اصحـاب رسـانه شهرسـتان ری‪ ،‬کلیـه‬ ‫دوسـتان و اشنایان‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت؛ مراسـم خا ک سـپاری مرحـوم شـادروان‬ ‫حـاج اسـماعیل شـاه محمدی یکشـنبه پنجم بهمن مـاه از‬ ‫سـاعت ‪ ۱۱‬الـی ‪ ۱۲‬در قطعـه ‪ ۲۵۵‬نـام اوران برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫اعظم اخوندی‬ ‫لژیونر شد‬ ‫‪7‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫‪3‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـاغ میـوه (عمـارت) واقـع در روبـروی بخشـداری ملارد را بـه‬ ‫صورت ابی خا کی و به مدت سه سال با قیمت پایه چهار میلیارد ریال از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی طبق شـرایط مشـروحه ذیل وا گـذار نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬سپرده شرکت در مزایده به میزان پنج درصد اجاره بها سالیانه و مندرج در اسناد مزایده که می بایست‬ ‫همراه اسناد مزایده تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنـدگان اول و دوم و سـوم مزایـده هـرگاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انهـا بـه ترتیـب ضبـط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد پـس از انتشـار ا گهـی نوبـت دوم‪ ،‬جهـت دریافت اسـناد مزایده و‬ ‫کسـب اطالعـات بیشـتر و همچنیـن تحویـل پیشـنهادات از تاریـخ ‪ 1399/11/12‬لغایـت ‪ 1399/11/23‬بـه امـور‬ ‫قراردادهـای شـهرداری ملارد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬زمان بازگشایی پیشنهادات مورخ ‪ 1399/11/23‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه ا گهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیـان می بایسـت جهـت دریافـت اسـناد مزایـده معرفی نامـه (بـه همـراه کارت شناسـایی ملـی) و اصل‬ ‫فیـش واریـزی بـه مبلـغ ‪ 500/000‬ریـال بـه حسـاب شـماره ‪ 100790829443‬بانـک شـهر بنـام شـهرداری ملارد‪،‬‬ ‫تحویـل امـور قراردادهـا نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫شهرداری مالرد‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظر دارد به اسـتناد مجوز شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬نسـبت به وا گذاری امال ک و فروش اموال خود به شـرح جدول ذیل به اشـخاص حقیقی فاقد‬ ‫سوءپیشـینه و حقوقی واجد شـرایط (بهره برداران مجرب و باسـابقه و ذیصالح دارای تعهد و تجربه کافی و مورد تایید واحد میادین میوه و تره بار شـهرداری اندیشـه جهت‬ ‫موضـوع ردیـف اول جدول ذیـل) اقدام نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬موضوعات مزایده‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مجوز‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫وا گذاری امتیاز بهره برداری از ‪ 49‬باب غرفه بازار روز‬ ‫نیلوفر به صورت یکجا (مرحله اول)‬ ‫نامه شماره ‪/5/956‬ص مورخ‬ ‫‪ 1399/09/23‬موضوع بند ‪ 9‬مصوبه‬ ‫شماره ‪ 189‬مورخ ‪1399/09/11‬‬ ‫مدت اجاره یک سال‬ ‫به مبلغ ‪1/678/200/000‬‬ ‫‪84/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فروش یک دستگاه خودروی تا کسی سمند به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪889 -68‬ت‪( 46‬مرحله دوم)‬ ‫نامه شماره ‪/5/934‬ص مورخ‬ ‫‪ 1399/09/23‬موضوع بند ‪ 1‬مصوبه‬ ‫شماره ‪ 187‬مورخ ‪1399/08/27‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫‪55/000/000‬‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت موارد مندرج در بند ‪ 2‬ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل ارائه گردد‪:‬‬ ‫الف) رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره ‪ 0106212988001‬نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه‬ ‫ب) ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه‬ ‫ج) اسناد خزانه‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل فروش اسـناد مزایده‪ :‬مهلت خرید اسـناد مزایده از تاریخ چاپ ا گهی لغایت روز سه شـنبه مورخ ‪ 1399/11/21‬به نشـانی‪ :‬شـهریار‪ ،‬شـهر اندیشـه‪ ،‬فاز ‪،3‬‬ ‫بلوار ازادی‪ ،‬تقاطع خیابان شـهرداری شـرقی‪ ،‬سـاختمان مرکزی شهرداری اندیشـه‪ ،‬واحد امور قراردادها می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل ارائه پیشنهادات‪ :‬پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/23‬دبیرخانه شهرداری اندیشه‬ ‫‪ -5‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/11/25‬ساعت ‪ 14:30‬سالن جلسات شهرداری اندیشه‬ ‫‪ -6‬مدارک الزم جهت دریافت اسـناد مزایده‪ :‬رونوشـت و اصل اساسـنامه شـرکت و درخواسـت کتبی با مهر و امضاء معتبر شـرکت برای اشـخاص حقوقی و همراه داشـتن‬ ‫مدارک شناسـایی برای اشـخاص حقیقی‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫علی ملکی؛ شهردار شهر اندیشه‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫ا کثرامریکایی ها؛‬ ‫خواستار محکومیت ترامپ در سنا‬ ‫نظرسنجی جدیدی نشان می دهد‬ ‫یهـا خواسـتار‬ ‫کـه ا کثـر امریکای ‬ ‫محکو مشـدن رئیس جمهـوری‬ ‫قبلـی امریـکا در محکمـه سـنا‬ ‫ب هجـرم تحریـک بـه شـورش؛ و‬ ‫جلوگیـری از دسـتیابی او بـه پسـتی‬ ‫دولتـی در اینـده هسـتند‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا‪ ،‬ایـن نظرسـنجی که‬ ‫جشـنبه انجـام شـد‪ ،‬نشـان داد‬ ‫در روزهـای چهارشـنبه و پن ‬ ‫یهـا فکـر می کننـد دونالـد ترامـپ بایـد‬ ‫کـه ‪ ۵۱‬درصـد امریکای ‬ ‫به دلیل تحریک هواداران برای یورش به کنگره در روز ششـم‬ ‫یمـاه)‪ ،‬محکـوم شـود‪ .‬محکمـه ترامـپ در سـنا‬ ‫ژانویـه (‪ ۱۷‬د ‬ ‫یشـود و برخـی منابـع امریکایـی‬ ‫در هفت ههـای اینـده برگـزار م ‬ ‫نمـاه جـاری اعلام کرده اند‪ .‬چا ک‬ ‫تاریـخ برگـزاری ان را ‪ ۲۰‬بهم ‬ ‫شـومر؛ رهبـر ا کثریـت دموکـرات در سـنای امریـکا اعلام کرد که‬ ‫پیـرو درخواسـت میـچ مک کانـل؛ رهبـر اقلیـت جمهوری خواه‬ ‫و حمایـت جـو بایـدن؛ رئیـس جمهـوری‪ ،‬محکمـه ترامـپ‬ ‫نمـاه) تشـکیل خواهـد شـد‪ .‬تنهـا‬ ‫در هشـتم فوریـه (‪ ۲۰‬بهم ‬ ‫‪ ۳۷‬درصـد از شـرکت کنندگان در این نظرسـنجی گفته انـد‬ ‫ترامـپ نبایـد در سـنا محکـوم شـود و ‪ ۱۲‬درصد در پاسـخگویی‬ ‫یکـه ترامـپ در سـنا‬ ‫بـه سـوال مربوطـه مـردد بودنـد‪ .‬در صورت ‬ ‫محکوم شود‪ ،‬به رای گیری دومی برای جلوگیری از دسترسی‬ ‫دوبـاره او بـه پسـت ریاسـت جمهوری نیـاز خواهـد بـود‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫اخرین اقدامات برای تولید و واردات وا کسن کرونا‬ ‫نماینــدگان اتــاق تهــران از بخــش اقتصــاد ســامت‪ ،‬در یک نشســت‬ ‫مجــازی بــا دبیــر ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا‪ ،‬بــه واکاوی اخریــن‬ ‫برنام ههــا و تصمیمــات کشــور مربــوط بــه خریــد واکســن کرونــا و‬ ‫اتفاقــات ر خ داده درزمینــه تولیــد ایــن واکســن در داخــل کشــور‬ ‫پرداختنــد‪ .‬ب هگــزارش اتــاق بازرگانــی تهــران؛ فعــاالن اقتصــادی در‬ ‫ُ‬ ‫گــروه اقتصــاد ســامت اتــاق تهــران‪ ،‬طــی س ـی امین نشســت ایــن‬ ‫کمیســیون کــه به صورت مجــازی برگزار شــد‪ ،‬به بررســی ظرفیت های‬ ‫تولیــد و واردات واکســن کرونــا بــه کشــور پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫تظاهرات حامیان ناوالنی در روسیه‬ ‫صدها نفـر در اعتراضـات گسـترده‬ ‫در چند شـهر شـرق دور روسـیه در‬ ‫حمایت از الکسـی ناوالنی‪ ،‬شرکت‬ ‫کردنـد و چندین مـورد درگیـری‬ ‫معترضـان بـا پلیـس و بازداشـت‬ ‫شـرکت کنندگان نیـز گـزارش‬ ‫شـده اسـت‪ .‬در مسـکو و سـن پترزبورگ در غـرب روسـیه‬ ‫نیـز معترضـان ضد دولتـی بـه خیابان هـا امدنـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫ایسنا؛ مقام های محلی گفتند حدود ‪ ۵۰۰‬نفر در اعتراضات‬ ‫در والدیووسـتوک و ‪ ۲۵۰‬نفـر دیگـر در خاباروفسـک در‬ ‫شـرق دور روسـیه شـرکت داشـتند‪ .‬در حالی کـه ا کثـر‬ ‫معترضـان به صـورت صلح امیـز در ایـن اعتراضـات حضـور‬ ‫داشـته و شـعارهای ضد دولتـی می دادنـد‪ ،‬پلیـس نسـبت‬ ‫بـه غیرقانونی بـودن ایـن اعتراضـات هشـدار داده و‬ ‫چندین مـورد درگیـری بیـن معترضـان و نیروهـای پلیـس‬ ‫صـورت گرفـت‪ .‬نیروهـای پلیـس روسـیه روز شـنبه‪ ،‬یولیـا؛‬ ‫همسـر الکسـی ناوالنی (چهره اپوزیسـیون این کشـور) را در‬ ‫جریـان اعتراضـات بازداشـت کردنـد‪.‬‬ ‫‪Raialyoum‬‬ ‫امادگی ارتش سوریه برای رویارویی‬ ‫اسـتاندار حسـکه بـه نیروهـای‬ ‫مورد حمایـت امریکا در این اسـتان‬ ‫نسـبت بـه ادامـه اقدامـات خـود‬ ‫هشـدار؛ و از امادگـی کامـل‬ ‫ارتـش سـوریه بـرای ورود بـه نبـرد‬ ‫بـا وجـود عدم تمایـل دمشـق‬ ‫بـه خونریـزی‪ ،‬خبـر داد‪ .‬به گـزارش مهـر؛ غسـان خلیـل‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬شـهر حسـکه از چند روز قبـل در محاصـره‬ ‫شـبه نظامیان وابسـته بـه اشـغالگران امریکایـی قـرار دارد و‬ ‫به علـت ایـن محاصـره‪ ،‬مـواد غذایـی و حتـی تانکرهـای اب‬ ‫و نیـز ارد بـه حسـکه وارد نمی شـود‪ .‬هـدف از این محاصره‪،‬‬ ‫دسـت یابی بـه دسـتاوردهایی در مناطـق دیگـر اسـت»‪ .‬او‬ ‫بـا غیرقانونی دانسـتن خواسـته های نیروهـای وابسـته بـه‬ ‫واشـینگتن‪ ،‬تا کید کرد‪« :‬ا گر نیروهای مورد حمایت امریکا‬ ‫از ایـن شـیوه خـود دسـت برنـدارد و بـر تداوم حملات اصرار‬ ‫ورزنـد‪ ،‬وضعیـت جـور دیگـری رقـم خواهـد خـورد»‪.‬‬ ‫‪The Washington Post‬‬ ‫جلوگیریعربستان‬ ‫از پخش مستند خاشقجی‬ ‫یـک گـزارش‪ ،‬ردپـای عربسـتان‬ ‫را در کاهـش بازدیـد فیلـم‬ ‫مسـتند جمـال خاشـقجی از‬ ‫خلال حملات اینترنتـی فـاش‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش تسـنیم؛ گزارشـی‬ ‫منتشـر شـده کـه حا کـی از وجـود‬ ‫یـک کمپیـن احتمالـی سـعودی علیـه فیلـم «مخالـف»‬ ‫اسـت؛ فیلمـی کـه به قتـل جمـال خاشـقجی؛ روزنامه نگار‬ ‫یپـردازد و بـا اسـتقبال زیـادی از سـوی‬ ‫منتقـد سـعودی م ‬ ‫یبـی»‬ ‫سـایت هایی مثـل «راتـن تومیتـوز» و «ای ام د ‬ ‫ر وبـه رو بـوده‪ .‬برایـان فـوگل؛ مستندسـاز و کارگـردان ایـن‬ ‫فیلـم‪ ،‬به دنبـال افشـای تشـدید سـرکوب گری عربسـتان‬ ‫در زمینـه ازادی بیـان و ازادی حقـوق بشـر اسـت‪ .‬در تاریخ‬ ‫‪ 12‬ژانویـه‪ ،‬در برخـی رسـانه ها و سـایت ها اعلام شـد؛‬ ‫فیلـم «مخالـف» از ‪ 2400‬بازدیـد بـه ‪ 500‬بازدیـد رسـیده‬ ‫اسـت تـا از این طریـق در سـایت ها دلسـردی و ناامیـدی را‬ ‫ایجـاد کننـد‪ .‬این اقـدام از سـوی ترول هـا یـا افـراد وابسـته‬ ‫بـه عربسـتان سـعودی بـرای ارائـه تصویـری از نارضایتـی‬ ‫صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬محبوبیـت فیلـم از‬ ‫‪95‬درصـد بـه ‪68‬درصـد کاهـش یافت‪ .‬همین رونـد نزولی‬ ‫در سـایت فیلم هـای ‪ AMDB‬ایجـاد شـد کـه از روز شـنبه‬ ‫تا کنـون بـه ‪ 1،175‬بازبینـی رسـیده و باعث شـده که امتیاز‬ ‫یـک سـتاره از ایـن فیلـم کـم شـود‪ .‬مـاه گذشـته بـود کـه‬ ‫«مخالـف» مـورد نقـد و بررسـی قـرار گرفـت و بیشـترین‬ ‫امتیـاز را دریافـت کـرد‪.‬‬ ‫اندره کاریلهو‬ ‫دراین رویـداد‪ ،‬رئیـس گـروه اقتصـاد سلامت اتـاق تهـران از‬ ‫جمع بنـدی بررسـی ارز موردنیـاز دارو و تجهیـزات پزشـکی بـرای‬ ‫سـال اینـده در جلسـات اخیـر کمیسـیون بهداشـت و درمـان‬ ‫مجلـس بـا حضـور نماینـدگان بخـش خصوصـی خبـر داد کـه‬ ‫براسـاس ایـن تصمیـم؛ مقـرر شـد تـا بـرای سـال اینـده نیـز ارز‬ ‫‪4200‬تومانـی بـرای دارو و تجهیـزات پزشـکی پابرجـا باقـی بمانـد‪.‬‬ ‫یعـرب؛ در الیحـه بودجـه سـال اینـده‪،‬‬ ‫به گفتـه محمدرضـا نجف ‬ ‫‪ 8.5‬میلیـارددالر ارز ‪4200‬تومانـی بـرای تامیـن کاالهـای ضـروری‬ ‫و اساسـی و دارو پیش بینـی شـده اسـت کـه ازاین میـزان‪،‬‬ ‫‪ 2.5‬میلیـارددالر بـرای بخش دارو و تجهیزات پزشکی سـت و پس‬ ‫از بحـث و گفت وگوهـای صورت گرفتـه در مجلـس‪ ،‬به احتمـال‬ ‫فـراوان بودجـه ‪ 2.5‬میلیـارددالری با نـرخ ‪ 4200‬تومان برای تامین‬ ‫دارو و تجهیـزات پزشـکی بـرای سـال ‪ 1400‬تصویـب خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حمیدرضا جمشیدی؛ دبیر ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا در‬ ‫سـخنانی بااشـاره به اینکه برنامه کشـور برای طرح وا کسیناسیون‬ ‫کرونـا و تهیـه و تامیـن ایـن وا کسـن روی سـه حـوزه‪ ،‬تولیـد داخـل‪،‬‬ ‫خرید از کووا کس و تامین از شرکت های خارج از کووا کس است‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬در حـوزه تولید داخلی وا کسـن کرونـا درحال حاضر حدود‬ ‫‪ 10‬شـرکت و تولیدکننـده داخلـی فعـال شـده اند»‪ .‬او دراین زمینـه‬ ‫بـه «انسـتیتو پاسـتور» اشـاره کـرد کـه قـرارداد همکاری و مشـارکت‬ ‫این گـروه داروسـازی بـا کوبـا بـرای انتقـال دانـش فنـی سـاخت‬ ‫وا کسـن کرونـا از ایـن کشـور بـه ایـران منعقـد شـده اسـت و مرحلـه‬ ‫سـوم ایـن وا کسـن در ایـران صـورت خواهـد گرفـت‪ .‬به گفتـه او؛‬ ‫نظیر انسـتیتو رازی‪ ،‬شـرکت هایی از وزارت‬ ‫تولیدکنندگان دیگری ِ‬ ‫دفـاع‪ ،‬بیمارسـتان بقیـه اهلل‪ ،‬گـروه دارویـی برکـت از سـتاد اجرایـی‬ ‫فرمان هـای حضـرت امـام (ره) و چند شـرکت دانش بنیـان مراحل‬ ‫تولید و سـاخت وا کسـن کرونا را اغاز کرده اند‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫براوردهـا تا کنـون نشـان می دهـد که گروه دارویی برکت‪ ،‬انسـتیتو‬ ‫پاسـتور و انسـتیتو رازی بـه تولیـد انبـوه و صنعتـی وا کسـن کرونـا‬ ‫در داخـل دسـت پیـدا خواهنـد کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬تـا اواخـر خردادمـاه‬ ‫سـال اینـده‪ ،‬خـط تولیـد کامـل وا کسـن کرونا با حجم سـاخت ‪100‬‬ ‫تـا ‪ 150‬میلیـون ُ دز در سـال در کشـور راه انـدازی شـده و شـروع به کار‬ ‫خواهـد کـرد»‪ .‬به گفتـه او؛ تمـام تجهیـزات ایـن خـط تولیـد از‬ ‫خار ج ازکشـور خریـداری شـده اسـت‪ .‬جمشـیدی باتا کیدبراینکـه‬ ‫برخلاف برخـی اظهارنظرهـا‪ ،‬ایـران کشـور وا کسن سـاز اسـت و‬ ‫دراین زمینـه نیـز تجربیـات خوبـی در کشـور وجـود دارد‪ ،‬خبـر داد‪:‬‬ ‫«وا کسـن سـاخت انسـتیتو رازی نیـز در مرحلـه ازمایـش انسـانی‬ ‫قـرار دارد»‪ .‬دبیـر سـتاد ملـی مدیریـت بیمـاری کرونـا‪ ،‬درادامـه‬ ‫بـه کووا کـس اشـاره کـرد کـه به گفتـه او؛ تـا دوهفته پیـش‪ ،‬ایـران‬ ‫مبلـغ ‪ 52‬میلیـون دالر ازطریـق یـک بانـک سوئیسـی بـه حسـاب‬ ‫کووا کـس واریـز کـرده اسـت‪ .‬او بابیان اینکـه در حـدود ‪ 10‬شـرکت‬ ‫تولیدکننـده وا کسـن کرونـا در کووا کـس حضـور دارنـد کـه در‬ ‫میـان ان هـا شـرکت هایی از امریـکا‪ ،‬انگلیـس و سـایر کشـورها‬ ‫نیـز هسـتند‪ ،‬افـزود‪« :‬در کووا کـس‪ ،‬بـرای تامیـن وا کسـن کرونـا‬ ‫دو گزینـه اختیـاری و اجبـاری وجـود دارد کـه کشـورها می تواننـد‬ ‫براسـاس ان اقـدام کننـد که ایران گزینه اختیـاری را انتخاب کرده‬ ‫اسـت»‪ .‬او درادامـه بااین توضیـح کـه خریـد وا کسـن کرونـا جـز از‬ ‫کووا کـس نیز در برنامه های کشـور قـرار دارد‪ ،‬افزود‪« :‬درحال حاضر‬ ‫چندیـن پیشـنهاد ازسـوی برخـی تولیدکننـدگان وا کسـن کرونـا‬ ‫خـارج از کووا کـس به دسـت مـا رسـیده کـه هنـوز تصمیم گیـری‬ ‫روی ان صـورت نگرفتـه اسـت»‪ .‬عبدالحسـین روح االمینـی؛ عضو‬ ‫کمیسـیون بهداشـت و درمان مجلس و نماینده این کمیسـیون‬ ‫بـرای شـرکت در جلسـات کمیتـه وا کسـن وزارت بهداشـت نیـز‬ ‫دراین نشسـت‪ ،‬تحویـل ‪ 100‬میلیـون ُ دز وا کسـن کرونا بـرای ایمنی‬ ‫‪ 50‬میلیون نفـر در کشـور را از اولویت هـای وزارت بهداشـت عنـوان‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬به رغـم هشـدارهای قبلـی دربـاره ضـرورت حمایـت‬ ‫کافـی و کامـل از شـرکت های دانش بنیـان و سـازندگان وا کسـن‬ ‫ً‬ ‫در کشـور؛ ایـن اتفـاق خیلی دیـر رخ داد و ازاین نظـر اقلا شـش ماه‬ ‫عقب افتادگـی هسـت»‪ .‬او درهمین رابطـه‪ ،‬بـه همـکاری ایـران‬ ‫بـا کوبـا بـرای سـاخت وا کسـن کرونـا اشـاره کـرد و یـاداور شـد کـه‬ ‫دراین زمینـه نیـز تاخیـر صـورت گرفـت‪ .‬روح االمینـی همچنیـن‬ ‫بااشـاره به اینکه براسـاس یکـی از مصوبـات کمیسـیون بهداشـت‬ ‫و درمـان مجلـس‪ ،‬از صنـدوق نواوری و شـکوفایی خواسـته شـده‬ ‫تـا سـقف اعتبـارات ایـن صنـدوق بـرای توسـعه زیرسـاخت ها و‬ ‫خطـوط جدیـد تولیـد وا کسـن کرونـا در کشـور تـا ‪ 50‬میلیاردتومان‬ ‫افزایـش یابـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بخـش خصوصـی بایـد درزمینـه تامیـن و‬ ‫تـدارک وا کسـن کرونـا از خار ج ازکشـور بـرای نیـاز داخـل‪ ،‬فعـال؛‬ ‫ً‬ ‫و کاملا امـاده شـود»‪ .‬او از کشـورهای چیـن‪ ،‬روسـیه‪ ،‬هنـد‪ ،‬کوبـا‪،‬‬ ‫برخـی کشـورهای اروپـای شـرقی؛ ازجملـه مجارسـتان و لهسـتان‬ ‫و همچنیـن کشـورهای المـان و سـوئیس به عنـوان پایگاه هایـی‬ ‫بـرای تامیـن وا کسـن کرونـا یـاد کـرد و افـزود‪« :‬بخـش خصوصـی‬ ‫همچنیـن بایـد بـرای سـرمایه گذاری در توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫واحدهـای تولیـدی سـاخت وا کسـن کرونـا در داخـل‪ ،‬اماده شـود‬ ‫و از ایـن فرصـت بـرای تامیـن و صـادرات وا کسـن کرونـا سـاخت‬ ‫داخـل بـه کشـورهای همسـایه اسـتفاده کـرد»‪ .‬درهمین رابطـه‪،‬‬ ‫یعـرب؛ رئیـس کمیسـیون اقتصـاد سلامت اتاق‬ ‫محمدرضـا نجف ‬ ‫تهـران بااشـاره به اینکه بخـش عمـده ای از خطـوط تولیـد وا کسـن‬ ‫یسـت کـه می تـوان ان را فعـال کـرد‪،‬‬ ‫در ایـران دارای ظرفیـت خال ‬ ‫افزود‪« :‬بخش خصوصی این امادگی را دارد تا از محل ارز نیمایی‬ ‫یـا ارز حاصـل از صـادرات‪ ،‬اقـدام بـه واردات وا کسـن های کرونـای‬ ‫تائید شـده کنـد»‪ .‬سـید حیـدر محمـدی؛ مدیـرکل دارو و مـواد‬ ‫تحت کنتـرل سـازمان غـذا و دارو نیـز طـی سـخنانی‪ ،‬بـه امادگـی‬ ‫انسـتیتو رازی بـرای تولیـد وا کسـن کرونـا اشـاره کـرد و یـاداور شـد‬ ‫مراحـل اعطـای مجوزهـای الزم بـه این تولیدکننـده درحال انجام‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر و تا کنـون‪ ،‬هیچ کـدام از‬ ‫شـرکت های خارجـی کـه اقـدام بـه تولیـد وا کسـن کرونـا کرده انـد‪،‬‬ ‫مسـتندات تائیـدی خـود را ارائـه نداده انـد تـا نسـبت بـه بررسـی‬ ‫تامیـن وا کسـن از ان هـا اقـدام کنیـم»‪ .‬به گفتـه وی؛ شـرکت های‬ ‫داروسـازی فایـزر و مدرنـا‪ ،‬از فهرسـت تامیـن وا کسـن کرونـا ایـران‬ ‫خارج شـده اند؛ هرچند پیش از دسـتور صادرشـده ازسـوی مقام‬ ‫معظـم رهبـری بـرای عـدم خریـد وا کسـن کرونـا از ایـن دو شـرکت‪،‬‬ ‫به دلیـل شـرایط دشـوار نگهـداری و حمـل وا کسـن های فایـزر در‬ ‫دمـای ‪ -70‬درجـه سـانتی گراد نیـز امـکان واردات ان بـرای ایـران‬ ‫وجـود نداشـت‪ .‬محمـدی درعین حـال‪ ،‬تصریـح کـرد کـه بـرای‬ ‫تامیـن وا کسـن کرونـا سـاخت یـک شـرکت از هنـد نیـز ابتـدا بایـد از‬ ‫دفتـر مقـام معظـم رهبـری اسـتعالم الزم گرفته شـود؛ هرچند این‬ ‫شـرکت اعلام کـرده اسـت کـه وا کسـن سـاخت خـود را بـه ایـران‬ ‫تحویـل نمی دهـد و ممکـن اسـت مقـدار محـدودی از ان را طـی‬ ‫مـاه فوریـه (بهمن‪ -‬اسـفند) تحویـل دهـد‪ .‬به گفتـه او؛ به رغم انکـه‬ ‫تولیـد داخـل وا کسـن کرونـا و تحویـل ان ازسـوی شـرکت های‬ ‫نبـر باشـد‪ ،‬واردات این وا کسـن‬ ‫سـازنده داخلـی ممکـن اسـت زما ‬ ‫از خار ج ازکشـور یکـی از اولویت هاسـت و ه ریـک از شـرکت های‬ ‫سـازنده وا کسـن کرونـا به غیـراز فایـزر و مدرنـا کـه تائیدیـه و‬ ‫مسـتندات خـود را بـه ایـران و وزارت بهداشـت ارائه دهند‪ ،‬فرایند‬ ‫خریـد و تامیـن ان موردبررسـی و اقـدام قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫کدام کشورهای عضو ‪ OECD‬بیشترین تخت های بیمارستانی را دارند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫تجزی هو تحلیـل تعـداد تخت هـای بیمارسـتانی‬ ‫در جوامـع مختلـف به خوبـی نشـان خواهـد‬ ‫داد کـه سـطح منابـع در دسـترس یـک کشـور‬ ‫به جه ِـت معالجـه بیمـاران بسـتری در مرا کـز‬ ‫درمانـی چه انـدازه اسـت‪ .‬وقتـی صحبـت‬ ‫از اقتصادهـای پیشـرفته جهـان می شـود‪،‬‬ ‫دو کشـور «ژاپـن» و «کـره جنوبـی» به ترتیـب‬ ‫ ازای هـر‬ ‫بـا شـاخص ‪ 13‬و ‪ 12.4‬تخـت بـه ِ‬ ‫‪1000‬نفـر از جمعیتشـان‪ ،‬در صـدر می ایسـتند‪.‬‬ ‫این ارقـام به میزانـی قابل توجـه‪ ،‬حتـی بیـش‬ ‫از کشـور هایی همچـون ایـاالت متحـده بـا‬ ‫شـاخص ‪ 2.9‬یـا انگلیـس بـا ‪ 2.5‬بـه ازای هـر‬ ‫‪ 1000‬نفـر اسـت‪ .‬طبـق گـزارش ‪ 20‬ژانویـه ‪2021‬‬ ‫ـردازی ‪Statista‬؛ وجـود برخـی‬ ‫مرکـز داد هپ‬ ‫ِ‬ ‫تفاوت هـا در نحـوه سـاختار بیمارسـتان ها‬ ‫ً‬ ‫در این رتبه بنـدی تاثیـر دارنـد؛ مثلا «ژاپـن»‬ ‫به طور معمـول تخت هـای مراقبـت از‬ ‫سـالمندان را در بیمارسـتان ها قـرار می دهـد‬ ‫کـه این اقـدام درواقـع‪ ،‬تعـداد تخت هـای‬ ‫یبـرد‪ .‬بعلاوه؛‬ ‫بیمارسـتانی را باالتـر م ‬ ‫کشـورهایی کـه بیشـترین تعـداد تخت هـای‬ ‫ً‬ ‫بیمارسـتانی را دارنـد‪ ،‬لزومـا بیشـترین‬ ‫تخت هـای موردنیـاز مراقبت هـای ویـژه را‬ ‫ندارنـد؛ عاملی که طی همه گیری ‪COVID-19‬‬ ‫یسـت‪ .‬اینفوگرافیـک امـروز‪،‬‬ ‫مهـم و ضرور ‬ ‫‪8‬کشـور عضـو در «سـازمان همـکاری و توسـعه‬ ‫اقتصـادی» را طبـق دارابـودن بیشـترین تعداد‬ ‫تخت هـای بیمارسـتانی فهرسـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫برجام؛ قالبی صحیح برای انجام گفت وگو‬ ‫رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫تالش برای اغاز وا کسیناسیون از ماه جاری‬ ‫ژاپن‬ ‫کره جنوبی‬ ‫المان‬ ‫روسیه‬ ‫فرانسه‬ ‫امریکا‬ ‫انگلستان‬ ‫هند‬ ‫رئیس مجلس تصریح کرد؛‬ ‫نرخ ارز؛ نتیجه مدیریت ما در کف بازار‬ ‫بورس‪ ،‬خانه و درامد باال‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یشـد‪،‬‬ ‫در گذشـته رایج بود که ا گر سـخنی یا نقل قولی خارج از حقیقت گفته م ‬ ‫مخاطبیـن می گفتنـد «سـرم شـاخ دراورد!» و گفته هایـی بسـیار از این دسـت کـه‬ ‫نمی توانـد مبنـای درسـتی برای یک جامعه پویا باشـد‪ .‬سـخن امـروز ما پیرامون‬ ‫یسـت کـه می گویـد درامـد خانـه و بـورس‪ ،‬بیشـترین‬ ‫اظهارنظـر رسـمی مسئول ‬ ‫نقطـه درامـدی هم وطنـان بـوده اسـت کـه مـن نویسـنده هـم کـم مانـده اسـت‬ ‫ً‬ ‫روی سـرم شـاخ دربیایـد؛ چر اکـه ا گـر بـه امارهـای رسـمی مرا کـز کاملا موثـق مثـل‬ ‫مرکـز امـار‪ ،‬یـا بانـک مرکـزی و ‪ ...‬دقت نظر کنیـم‪ ،‬مال ک و مبنای یک امـار را برای‬ ‫جامعـه ‪ 80‬میلیونـی کشـور ما‪ ،‬اقلیتـی دو تا سـه درصدی درنظر گرفته اند؛ کسـی‬ ‫هـم نیسـت بـه ایـن دوسـتان بپرسـد کـه چـه تعـدادی از مـردم عزیزمـان اهـل‬ ‫یکـه ا کثریـت مـردم مـا در ایـن روزگاران‪،‬‬ ‫سبـازی هسـتند؟ و وقت ‬ ‫بـورس و بور ‬ ‫یکـه ‪ 70‬درصـد‬ ‫زیـر خـط فقـر زندگـی می کننـد‪ ،‬کـدام بـورس را می گوییـد؟ درحال ‬ ‫نشـهر‬ ‫مـردم را شهرنشـینان و روسـتائیان کشـور تشـکیل می دهنـد و در کال ‬ ‫تهـران و چنـد شـهر بـزرگ دیگـر هـم تنهـا عـده ای معـدود‪ ،‬بـورس را می شناسـند‬ ‫ً‬ ‫قو کرنـا نکنیـد‬ ‫و گا هو بیـگاه ب هطـرف معاملات ان غـش می کننـد‪ .‬لطفـا در بو ‬ ‫تهـای بـورس بـوده اسـت؛ زیـرا سـخنی‬ ‫کـه بیشـترین درامـد مـردم از راه فعالی ‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬یـا ایـن سـخن کـه درامـد خانه فروشـی‪ ،‬خانـه خریـدن یـا‬ ‫کاملا غیرواقع ‬ ‫به طور کلـی درامـد حاصلـه از راه معاملات خرید و اجاره خانه‪ ،‬بیشـترین درامد را‬ ‫ً‬ ‫یسـت‪ .‬اصلا امار خانـه داران‬ ‫متوجـه مـردم کـرده اسـت؛ این سـخن هم غیرواقع ‬ ‫کشـور را می دانیـد؟ چـه تعـداد از مـردم عزیز کشـورمان‪ ،‬بیشـتر از یک خانـه دارند‬ ‫کـه از راه خری د وفـروش و اجـاره ان‪ ،‬بیشـترین درامـد را کسـب کـرده باشـند؟ و‬ ‫ً‬ ‫اصوال ایا شـرط صواب اسـت از چیزی سـخن بگوییم که بیش از ‪ 80‬درصد مردم‬ ‫ارزوی ان را دارنـد؟ مردمـی کـه بیشترشـان خان هبـه دوش هسـتند و هم هسـاله‬ ‫از ایـن خانـه اجـاره ای مجبورنـد بـه خانـه اجـاره ای دیگـری بـا مبلغـی کمتـر کـوچ‬ ‫نشـهرها زندگی می کردند و کمرشـان‬ ‫کننـد؛ و بـاز فـراوان مردمـی داریم که در کال ‬ ‫لمـکان کرده اند‬ ‫زیـر بـار هزینـه بـاالی زندگـی شکسـت و به شـهرهای کوچـک نق ‬ ‫کبـار و برای‬ ‫و از شـهرهای کوچـک هـم ب همـرور‪ ،‬حاشیه نشـین شـده اند‪ .‬کاش ی ‬ ‫همیشه‪ ،‬امار افرادی را که بیش از یک خانه دارند‪ ،‬اعالم می کردند تا کسانی که‬ ‫ده ها خانه دارند و از راه خریدوفروش و اجاره‪ ،‬باعث می شوند درطول یک دوره‬ ‫یشـدند تـا‬ ‫تهـا تـا پنج برابـر افـزون شـود‪ ،‬بـه مـردم شناسـانده م ‬ ‫س هسـاله‪ ،‬قیم ‬ ‫چنیـن افـرادی حداقـل عـوارض و مالیـات به دولـت پرداخت می کردند تا شـاهد‬ ‫یشـدیم‪ .‬به یقین سـهم این عده‬ ‫کسـری درامد دولت و دسـتگاه های دولتی نم ‬ ‫اندک در تخریب اقتصاد کشـور‪ ،‬از مضار تحریم های جنایت کارانه امریکا و یاران‬ ‫او بیشـتر اسـت‪ .‬امیدواریم دولت تدبیر و امید‪ ،‬در ماه های اخرین خدمت خود‬ ‫چـون سـال اول دوره چهارسـاله اول کـه بـا کوشـش و هم فکـری و برخـورداری‬ ‫از اید ههـای کارشناسـان زبـده کشـوری‪ ،‬توانسـت نـرخ تـورم ‪ 40‬درصـدی دوره‬ ‫ینـژاد را مهـار کـرده و حتـی تورمـی نزدیـک بـه یک رقمـی‬ ‫رئیس جمهـوری احمد ‬ ‫کبـار دیگـر بـا همـه تـوان و اسـتفاده از پتانسـیل‬ ‫در کارنامـه خـود ثبـت کنـد‪ ،‬ی ‬ ‫ً‬ ‫موجـود در کشـور و از راه صحیـح و اصولـی‪ ،‬بتوانـد صنایـع کشـور را مجـددا احیاء‬ ‫کـرده؛ کارخان ههـا و شـرکت های تولیـدی داخلـی را بـا حدا کثـر ظرفیـت فعاالنـه‬ ‫بـه کار انـدازد تـا نیـاز بـه واردات از خـارج کمتر شـود و بدین روی نیز اقتصاد کشـور‬ ‫تهـای سـاختمانی‪ ،‬بـورس‪ ،‬سـاخت خان ههـای‬ ‫شـکوفا شـود‪ .‬همچنیـن فعالی ‬ ‫ارزان قیمـت‪ ،‬رونـق دوبـاره کشـاورزی و تولیـدات غذایی داخلـی‪ ،‬خون جدیدی‬ ‫گهـای اقتصـاد کشـور وارد کنـد تا از این پس نگـران افزایش افراد زیرخط فقر‬ ‫در ر ‬ ‫نباشـیم‪ .‬باشـد تـا نـه امریـکا و نـه هیـچ ابرقـدرت زورگویی نتوانـد در راه سـازندگی‬ ‫کشـورمان‪ ،‬مانع تراشـی کند که در این صورت چر خ های صنایع مختلف کشـور‪،‬‬ ‫نشـاءاهلل‪.‬‬ ‫بـا سـرعت ایـده ال بـه گـردش درمی ایـد‪ .‬ا ‬ ‫تلگرافی‬ ‫سنددارشدن جنگل ها و سواحل هرمزگان‬ ‫ِ‬ ‫لهـا‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشـور اعالم کـرد‪« :‬تمام جنگل ها و‬ ‫رئیـس سـازمان جنگ ‬ ‫سواحل استان هرمزگان تا پایان سال سنددار می شوند»‪ .‬به گزارش ایلنا؛ مسعود‬ ‫منصور در کارگروه تسـهیل و رفع موانع تولید اسـتان هرمزگان گفت‪« :‬بالغ بر ‪۸۴۰۰‬‬ ‫سـازه ابخیزداری در هرمزگان احداث شـده که حدود ‪ ۶۰۴۰‬مورد از این سـازه ها در‬ ‫منطقـه بشـا گرد هسـتند‪ .‬امـروز دیگـر نقـش سـازه های ابخیـزداری در جلوگیـری از‬ ‫فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی و اشتغال زایی بر کسی پوشیده نیست»‪.‬‬ ‫تعیین رقم سبد معیشت کارگران‬ ‫اخر بهمن ماه؛ موعد‬ ‫ِ‬ ‫نماینـده کارگـران در شـورای عالـی کار‪ ،‬گفـت‪« :‬باتوج هبـه تغییـرات لحظـه ای‬ ‫تهـا‪ ،‬رقـم سـبد معیشـت کارگـران در سـال ‪ ،۱۴۰۰‬پـس از اعلام نـرخ تـورم‬ ‫قیم ‬ ‫یشـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ناصـر چمنـی افـزود‪« :‬تعییـن‬ ‫توسـط مرکـز امـار تعییـن م ‬ ‫سـبد معیشـت کارگـران اولیـن گام بـرای بحـث دربـاره مـزد ‪ ۱۴۰۰‬اسـت که با توجه به‬ ‫تهـا‪ ،‬مقـرر شـد پـس از اعلام نـرخ تـورم بهمن ها و اسـتخراج‬ ‫تغییـر لحظـه ای قیم ‬ ‫اقالم خورا کی در بهمن ماه مشخص شود»‪ .‬او درپاسخ به اینکه با توجه به افزایش‬ ‫‪ ۲۵‬درصـدی حقـوق کارمنـدان در سـال بعـد‪ ،‬دسـتمزد کارگـران به همان میـزان‬ ‫افزایـش می یابـد یـا خیـر؟ گفـت‪« :‬ایـن تفکـر کـه حقـوق کارگـران به نسـبت افزایـش‬ ‫حقـوق کارمنـدان افزایـش یابـد‪ ،‬درسـت نیسـت و مخالـف این موضـوع هسـتم»‪.‬‬ ‫سـبد معیشـت کارگـران کـه به عنـوان شـاخصی بـرای تعییـن مـزد درنظـر گرفتـه‬ ‫یشـود‪ ،‬مجموعـه ای از کاالهـا و خدمـات ضروری یک خانوار شـامل هزینه های‬ ‫م ‬ ‫خـورا ک و بهداشـت و پوشـاک و کاالهـا و ‪ ...‬اسـت؛ امـا مسـکن‪ ،‬جـزو ان حسـاب‬ ‫نمی شود؛ چون طبق روال‪ ،‬کارگران کمک هزینه مسکن را جدا دریافت می کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی طرح «هدایت»‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی دانش اموزان‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫معـاون وزیـر و رئیـس سـازمان اموزش وپـرورش اسـتثنایی گفـت‪« :‬جامعـه و‬ ‫عدالـت ترمیمـی‪ ،‬بـا مدرسـه ترمیمـی قابلیـت تحقـق دارد»‪ .‬ب هگـزارش پانـا؛ سـید‬ ‫جـواد حسـینی افـزود‪« :‬طـرح هدایـت کـه بـرای کاهـش اسـیب های اجتماعـی‬ ‫دانش اموزان راه اندازی شـده اسـت و در ان‪ ،‬یک مدیر‪ ،‬مشـاور‪ ،‬معلم عالقه مند و‬ ‫والدین دانش اموز عالقه مند‪ ،‬کار شناخت‪ ،‬کاهش و کنترل اسیب های اجتماعی‬ ‫در مدرسه را دنبال می کند‪ ،‬می تواند با طرح یاریگران زندگی پیوند یابد و این ها از‬ ‫جملـه محورهـای مهـم دیگـر ایجـاد مدرسـه ترمیمـی به حسـاب می اینـد»‪.‬‬ ‫ شدن بیمه همگانی حوادث‬ ‫اجباری ِ‬ ‫وزیـر اقتصـاد در اولیـن جلسـه هیئت امنـای صنـدوق بیمـه همگانـی حـوادث‪ ،‬از‬ ‫اجباری شدن برای واحدهای مسکونی خبر داد‪ .‬به گزارش فارس؛ فرهاد دژپسند‬ ‫بااشـاره به حوادث غیرمترقبه مانند سـیل داخل اواخر سـال ‪ ۹۷‬و اوایل سـال ‪،۹۸‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در اسـتان هایی کـه واحدهـای مسـکونی و تجـاری بیمـه بودنـد‪،‬‬ ‫بـار مالـی جبـران خسـارت ازسـوی دولـت کاهـش یافـت و بیم ههـا متکفـل جبـران‬ ‫قهـا نشـان می دهـد چقـدر می توانـد به مسـئله جبران‬ ‫شـدند‪ .‬وجـود ایـن صندو ‬ ‫خسـارت ها کمـک کنـد؛ اما تاکنـون اختیـاری بوده اسـت»‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫معـاون وزیـر امـور خارجـه در گفت وگویـی بـا روزنامـه ایتالیایـی‬ ‫ً‬ ‫«الرپوبلیـکا» گفـت‪« :‬فعلا هیـچ عالقـه ای بـه تمـاس مسـتقیم‬ ‫یسـت و‬ ‫بـا امریـکا نداریـم و فکـر می کنیـم برجـام‪ ،‬قالـب صحیح ‬ ‫گفت وگوهـا بایـد درقالـب ان انجـام شـود»‪ .‬ب هگـزارش ایسـنا؛ سـید‬ ‫عبـاس عراقچـی دربـاره اینکـه ایـران انتقـال قـدرت از دولـت ترامـپ‬ ‫بـه دولـت بایـدن را چگونـه می بینـد؟ گفـت‪« :‬موضـع خاصـی در‬ ‫برابـر ایـن انتقـال قـدرت بیـن دو دولـت نداریـم؛ فقـط منتظریـم‬ ‫ببینیـم رئیس جمهـوری جدیـد امریـکا چگونـه می خواهـد مواضـع‬ ‫اشـتباه ترامـپ را تصحیـح کنـد‪ .‬انچـه در جریـان حملـه بـه کنگـره‬ ‫ً‬ ‫یشـود کـه ایـا واقعـا همیـن‬ ‫دیدیـم‪ ،‬باعـث طـرح ایـن سـوال م ‬ ‫امریـکا می خواهـد بـه دنیـا یـاد بدهـد حا کمیـت قانون و دموکراسـی‬ ‫چیسـت؟ انچه در واشـینگتن اتفاق افتاد‪ ،‬چهره واقعی دموکراسـی‬ ‫نهـا هیـچ‬ ‫امریکایـی را نشـانمان می دهـد‪ .‬حـال روشـن شـده کـه ا ‬ ‫حقـی ندارنـد کـه بـه هیچ کس در دنیا بگویند مشـکالت سیاسـی در‬ ‫خانـه خودشـان را چگونـه حل کنند‪ .‬درخواسـت ایـران واقع گرایانه‬ ‫مهـا را بـردارد و بـه توافـق هسـته ای‬ ‫اسـت؛ اینکـه امریـکا تحری ‬ ‫بازگـردد‪ .‬مـن الترناتیـو دیگـری نمی بینـم‪ .‬مـا با حسـن نیت مذا کره؛‬ ‫و بـا حسـن نیت بـه برجـام عمـل کردیـم‪ .‬دیگـر نوبـت دولـت جدیـد‬ ‫امریکاسـت کـه اشـتباهات دولـت پیشـین را جبـران کنـد‪ .‬مـا امـاده‬ ‫انجـام تمـام تعهـدات ذیـل برجـام هسـتیم؛ ب هشـرطی که امریکا هم‬ ‫مهـا را بـردارد»‪.‬‬ ‫بـه تعهـدات خـود عمـل کنـد و تحری ‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه تلاش مـا اغـاز وا کسیناسـیون از مـاه‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬فرودگا ههـا و همـه مبـادی ورودی کشـور بایـد‬ ‫جار ‬ ‫بـرای جلوگیـری از ویـروس جدیـد به دقـت کنتـرل شـوند»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن‬ ‫روحانی بااشاره به گذشت یک سال از شیوع ویروس کرونا در کشور‪،‬‬ ‫نمـدت‪ ،‬دوران سـختی بـر مـردم گذشـت‪ .‬ما ههـای‬ ‫گفـت‪« :‬درای ‬ ‫پیش رو هم باید با همین سختی مراعات کنیم تا این بیماری وا گیر‬ ‫عالم گیـر کـه تا کنـون جـان بیـش از دومیلیـون و ‪ ۱۰۰‬هزارنفـر را گرفتـه و‬ ‫هنوزهـم ادامـه دارد‪ ،‬کنتـرل شـود‪ .‬بابت دسـتاوردی که امروز شـاهد‬ ‫یهـای مـا دورقمی شـد‪،‬‬ ‫ان هسـتیم و در یکی‪ ،‬دوهفته اخیـر امـار فوت ‬ ‫از مـردم بـزرگ و کادر درمـان تشـکر می کنیـم‪ .‬دراین زمینـه بسـیج‬ ‫و سـازمان های مردم نهـاد همـه درکنارهـم امدنـد و ایـن کار بـزرگ را‬ ‫به وجـود اوردنـد؛ ایـن کار نامه غرورافرینی برای ملت و دولت ماسـت‪.‬‬ ‫یکـه کشـورهای قدرتمندتـر از حیـث صنعتـی و امکانـات‬ ‫درحال ‬ ‫پزشـکی‪ ،‬گرفتـاری و مشکالتشـان بسـیارزیاد اسـت و نتوانسـتند‬ ‫به طورکامـل ایـن بیمـاری را مهـار کننـد‪ ،‬در کشـور مـا ایـن کار عظیـم‬ ‫انجام شـده؛ از همه متصدیان این اقدام بزرگ و سـنگین از رسـانه ها‬ ‫گرفتـه تـا نیروهای هماهنگ کننده تـا کادر درمان قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫نعـدد زیـاد اسـت‪ .‬وقتـی‬ ‫مـا روزی ‪ ۸۰ ،۷۰‬تـا ‪ ۹۰‬نفـر فوتـی داریـم کـه ای ‬ ‫امـار یکی‪ ،‬دونفـر باشـد‪ ،‬می توانیـم بگوییـم کـه بـه نقطـه مطلـوب‬ ‫رسـیدیم؛ امـا االن این نقطـه‪ ،‬نقطـه مطلـوب مـا نیسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس شـورای اسلامی عنـوان کـرد‪« :‬مـا نـادان و ناشـی‬ ‫به اقتصاد نیسـتیم؛ نه مجلس و نه دولت قادر نیسـت نرخ ارز را‬ ‫تعییـن کنـد؛ چرا کـه نرخ ارز‪ ،‬نتیجه مدیریت و عملکرد ما در کف‬ ‫بـازار اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر در سـخنانی افـزود‪« :‬در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬اولویت با نمایندگان است و ستادهای‬ ‫مختلف مجلس‪ ،‬مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات‬ ‫نمی تواننـد فراتـر از نماینـدگان مجلـس حرفـی بزننـد؛ ولـی بایـد‬ ‫نشـکل انجـام شـود‪ .‬ا گـر‬ ‫کاری انجـام دهیـم کـه ایـن کار به بهتری ‬ ‫نسـمت برویـم که به‬ ‫مرکـز پژوهش هـا کارگـزار پیـرو بـود‪ ،‬باید به ای ‬ ‫کارگزار پیشرو تبدیل شده و البته رسیدن به این هدف نیز نیاز به‬ ‫برنامه ریزی و انسجام کامل دارد‪ .‬طبق یک کار کارشناسی شده؛‬ ‫هم مجلس ها و هم دولت های ما بعد از چهارسال کنتور را صفر‬ ‫کـرده و دوبـاره کار را اغـاز می کننـد و ازاین روسـت کـه وقتـی کشـور‬ ‫وقتـی کشـور ‪ ۱۵‬میلیـارددالر درامـد دارد‪ ،‬کشـور تورم و گرانـی دارد‬ ‫و رانت خوارها چاق تر و جمعیت مسـتضعفین بیشـتر و ضعیف تر‬ ‫یکـه ‪ ۱۰۰‬میلیـارددالر کشـور درامـد دارد‪ ،‬بـاز گرانـی‬ ‫می شـود و زمان ‬ ‫داریـم و مـردم مسـتضعف‪ ،‬مسـتضعف تر شـده و رانت خـواران و‬ ‫قتـر می شـوند»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬ایـن اشـکال در‬ ‫سـودجویان چا ‬ ‫یسـت‬ ‫نحـوه کشـورداری مـا و به دلیـل سـوءمدیریت و بوروکراس ‬ ‫تو پای مـردم را در ادارات و مسـئوالن را در تصمیم گیـری‬ ‫کـه دسـ ‬ ‫بسـته است»‪.‬‬ ‫ایران؛ بزرگ ترین صادرکننده بنزین در منطقه‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی پاالیـش و پخـش فراورد ههـای نفتـی با بیان اینکـه ایـران‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن صادرکننـده بنزیـن در منطقـه اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا این حجـم از فـروش‬ ‫و صـادرات‪ ،‬معاملـه ای نبـوده کـه پولـی از دولـت ضایـع شـده باشـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫تسـنیم؛ علیرضـا صادق ابـادی با اشـاره به اینکه در سـال ‪ ، 96‬روزانـه ‪ 17‬میلیون لیتـر‬ ‫یشـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا ادامـه این رونـد و با توج هبـه رشـد مصـرف‬ ‫بنزیـن وارد کشـور م ‬ ‫یکـه در سـال ‪ 98‬بـه‬ ‫یشـد؛ به طور ‬ ‫بنزیـن‪ ،‬سـاالنه بـه حجـم واردات اضافـه م ‬ ‫رقمـی در حـدود ‪ 35‬تـا ‪ 40‬میلیون لیتـر در روز می رسـید‪ .‬در سـال های ‪ 97‬و ‪98‬‬ ‫نه تنها واردات بنزین متوقف شـد؛ بلکه از تیرماه پارسـال‪ ،‬بازاریابی برای صادرات‬ ‫بنزیـن اغـاز و از شـهریورماه صـادرات بـه کشـورهای دیگر نیز اجرایی شـد؛ پس باید‬ ‫گفـت نه تنهـا هیـچ ارزی بـرای واردات بنزیـن از کشـور خـارج نشـد؛ بلکـه کمـک‬ ‫قابل توجهـی بـه ارزاوری بـرای کشـور نیـز صـورت گرفـت»‪.‬‬ ‫‪15‬دقیقه؛ استاندارد حضور پلیس در محل حادثه‬ ‫فشـده بـرای تمـاس بـا مرکـز‬ ‫سـردار مهـدی حاجیـان گفـت‪« :‬اسـتاندارد تعری ‬ ‫تهـای پلیـس‪ ،‬بسـتگی بـه ترافیـک شـهری و تماسـی در یـک شـهر دارد‪ .‬در‬ ‫فوری ‬ ‫شـهرها ترافیک تماسـی ب هشـدت با هم متفاوت اسـت؛ اما به طورکلی اسـتاندارد‬ ‫تمـاس تـا حضـور در محـل حادثـه برای یک مامور پلیس ‪ ۱۵‬دقیقه اسـت که بنا به‬ ‫شرایط محلی متفاوت است»‪ .‬به گزارش انا؛ سخنگوی ناجا ادامه داد‪« :‬با توجه به‬ ‫تهـای پلیسـی‪ ،‬میـزان رضایـت مـردم افزایـش‬ ‫تغییـرات ایجا دشـده در مرکـز فوری ‬ ‫یافته اسـت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫ابرنابغه هاچگونهزندگیمی کنند؟‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫نفس کشیدن در هوای خالقیت‬ ‫مهردادناظری‬ ‫فاطمهانصاری‬ ‫به بزرگی دل یار قسم‬ ‫به سر شانه ی دلدار قسم‬ ‫صبرم از درد چنان لبریز است‬ ‫به دوای دل بیمار قسم‬ ‫جان من سوخت در این اتش غم‬ ‫به سر بسته ی تب دار قسم‬ ‫بند بر شاخه ی انگور زدم‬ ‫به خم و مستی و هوشیار قسم‬ ‫دل من تنگ کالمت شده است‬ ‫به لب غنچه و گفتار قسم‬ ‫خواب دیدم که تو بازامده ای‬ ‫به نماز و شب بیدار قسم‬ ‫باد در خانه ی ما می رقصد‬ ‫به گل پیچک دیوار قسم‬ ‫مبحث عشق نمی گویم باز‬ ‫به همان عهد و دگربار قسم‬ ‫هرچه گفتم ز دل خسته ی خود‬ ‫راست گفتم به سر دار قسم‬ ‫امیرکیوان‬ ‫هان ای زمین خاکی‬ ‫چه داغ ها‬ ‫که بر دل نداری‬ ‫بیشه زار ادمیان‬ ‫بهدیوانه خانه‬ ‫َ‬ ‫می ماند ‪...‬‬ ‫خوب نگاه کن‬ ‫تک درخت‬ ‫افت زده‬ ‫به ظاهر زنده است‬ ‫و در بطن واژگان‬ ‫مرده‬ ‫از خنکای بامداد‬ ‫می توانفهمید‬ ‫تک بیت های‬ ‫شاعران شهر‬ ‫بی واژه اند‬ ‫و زمین بیمار‬ ‫مریمحشمت پور‬ ‫چندمین َرج پاییزی؟!‬ ‫چقدر واژه ببافم ‪...‬؟‬ ‫کدامزمستانی‬ ‫گرم و اندازه ‪...‬‬ ‫بر سرانگشتانم‪ /‬اتشی‬ ‫رسیده سرخ‬ ‫که «ها»ی هرم خاطره هاش‬ ‫مشت خفته را‬ ‫به اتفاق فریاد ‪ /‬مهمان کرد‬ ‫نیامدی که ‪...‬‬ ‫پایین از این سطرها‬ ‫یک کاسه بادام و انجیر‪ /‬داشتیم‬ ‫حوض و ترانه ای‬ ‫و شادمانه می خواند‬ ‫خوشبختی‬ ‫به بوسه ‪ /‬در قاب ها‬ ‫دیوار قلبمان‬ ‫تن پوش گرمتان‬ ‫شکوفه در بهار‬ ‫خواهد داد ‪!...‬؟‬ ‫سامانساردویی‬ ‫کسی خنده ام را ندید‬ ‫همین جا گذاشتم‬ ‫کنار همین زندگی‬ ‫االن زندگی هست‬ ‫ولی خنده نیست‬ ‫تو را به خدا کسی ندید‬ ‫همین جا گذاشتم‬ ‫همین یک دانه را داشتم‬ ‫امدم یک نخ سیگار دود کنم‬ ‫ِ‬ ‫شادی ام گم شد‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یشــد‬ ‫نهــا مواجــه شــدم‪ ،‬بــاور نم ‬ ‫نبــار بــا یکی ازا ‬ ‫وقتــی بــرای اولی ‬ ‫نحــد رفتارهــای عجیب وغریــب از خــود بــروز دهــد‪ .‬درمــورد او‬ ‫تاای ‬ ‫یشــد کــه در ‪12‬ســالگی شــش زبــان زنــده دنیــا را بلــد بــوده‬ ‫گفتــه م ‬ ‫سبــاز‬ ‫و به خوبــی می توانســته پیانــو بنــوازد‪ .‬او همچنیــن یــک تنی ‬ ‫حرفه ای در ‪1 6‬ســالگی و یک بازیگر تئاتر در ‪24‬ســالگی بوده اســت؛‬ ‫ً‬ ‫امــا وقتــی او را دران جلســه دوســتانه دیــدم‪ ،‬مرتبــا شــوخی های‬ ‫یکــرد و از اینکــه بــر روی صندلــی خــود‬ ‫یمــزه بــا دیگــران م ‬ ‫ب ‬ ‫بنشــیند‪ ،‬احســاس ناارامــی داشــت ‪...‬‬ ‫درمورد اینکـه ایـا انسـان های نابغـه و خلاق‪،‬‬ ‫دچـار اختلال شـخصیت هسـتند یااینکـه در‬ ‫درون از قـدرت تفکـر و احسـاس فراانسـانی‬ ‫برخوردارنـد‪ ،‬نظـرات مختلفـی وجـود دارد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫انچـه می شـود گفـت این اسـت که بعضـا افـراد‬ ‫خلاق در جامعـه برچسـب دیوانـه‪ ،‬روانـی‪،‬‬ ‫فـردی دارای جنـون برق اسـا‪ ،‬پارانویایـی‪،‬‬ ‫شـخصیتی دارای رفتارهـای هیسـتریک و ‪...‬‬ ‫می خورنـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬ان هـا ا گرچـه خالق انـد؛‬ ‫امـا رویاهـا و درون خـود را به سـادگی نمی تواننـد‬ ‫بـه جهـان بیـرون منتقـل کننـد‪ .‬افـراد نابغـه‬ ‫دارای هوشـمندی ها و روش هـای خـاص خـود‬ ‫بـرای دیگـران هسـتند‪ .‬ان هـا دنیـای معمـول‬ ‫و مبتنی بـر عـادت واره انسـان ها را تحمـل‬ ‫نمی کننـد و براین باورندکـه بایـد جهانـی برتـر از‬ ‫جهـان موجـود را ایجـاد کـرد‪ .‬وقتـی یک بـار در‬ ‫اپارتمانـی کوچـک در منطقـه شـمال تهـران بـا‬ ‫یکی از نوابغ روبه رو شـدم‪ ،‬به این نتیجه رسـیدم‬ ‫کـه ان هـا ا گرچـه در صورت بنـدی کلـی رفتـاری و‬ ‫کنشـی خود یک نابغه هسـتند؛ اما در رفتارهای‬ ‫معمولـی ممکـن اسـت بـا حواس پرتـی یـا‬ ‫رفتارهای نابهنجار نیز شـناخته شـوند‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫نبایـد ان هـا را یـک «سـوپرمن» یـا «سـوپر وومن»‬ ‫تصور کرد که در تمام صحنه های زندگی‪ ،‬نقش‬ ‫یـک انسـان موفـق را ایفـاء می کننـد‪ .‬البتـه بایـد‬ ‫بیـن نبـوغ و دیوانگـی‪ ،‬ارتبـاط برقـرار سـاخت؛‬ ‫زیـرا کسـی که درک متفاوتـی از هسـتی دارد‪،‬‬ ‫مجبـور اسـت به گونـه ای متفـاوت رفتـار کنـد؛‬ ‫امـا پرسـش این اسـت که تاچه حـد نیـاز اسـت در‬ ‫جهـان‪ ،‬افـرادی نابغـه تربیـت کنیـم؟ ایـا ایجـاد‬ ‫ظرفیت هـای نبـوغ در هـر جامعـه می توانـد بـه‬ ‫رشـد و توسـعه ان کشـور کمـک کنـد؟‬ ‫بایـد دانسـت کـه نابغه ها ریتـم معمول زندگـی را‬ ‫به هـم می زننـد‪ .‬ان هـا کارهـای عجیب وغریـب‬ ‫ً‬ ‫انجـام می دهنـد‪ .‬مثلا ممکن اسـت نصف هشـب‬ ‫بـه شـنیدن موسـیقی های عجیب وغریـب‬ ‫بپردازند و در سحرگاهان به خواندن کتاب های‬ ‫‪10‬جلـدی از نویسـندگان معـروف روی اورنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نابغه هـا کسـانی هسـتند کـه بعضـا سـاعاتی کـه‬ ‫ا کثر انسان ها بیدارند را در خواب بسر می برند و‬ ‫در ساعاتی که بسیاری از مردم در خوابند‪ ،‬خود‬ ‫را از خوابیدن محروم می کنند‪ .‬برای یک انسان‬ ‫نابغه ممکن اسـت نوشـتن یک رمان که تبدیل‬ ‫بـه شـاهکاری ادبـی شـود‪ ،‬در کمتـر از ‪24‬سـاعت‬ ‫صـورت پذیـرد؛ امـا او برای اینکـه بتوانـد در کمتـر‬ ‫از ‪24‬سـاعت‪ ،‬داسـتانی را بـه سـرانجام برسـاند‪،‬‬ ‫بایـد بتوانـد به غوغـای درونی خود‪ ،‬جهـت داده‬ ‫ً‬ ‫و ان را مدیریت کند؛ مثال شـاید ‪ 17‬فنجان قهوه‬ ‫ً‬ ‫بنوشـد‪ ،‬بعضـا ا گـر اهـل دخانیات باشـد‪ ،‬سـیگار‬ ‫بکشـد و نوشـته هایش را دورتـادور خـود پخـش‬ ‫کند؛ و حاال این روزها که کامپیوتر جای نوشتن‬ ‫را گرفتـه‪ ،‬او می توانـد نوشـته های بی قـواره خـود‬ ‫را در حافظـه گوشـی نگـه دارد‪ .‬ایـن نویسـندگان‬ ‫ً‬ ‫برای انکه بتوانند بنویسـند‪ ،‬بعضا میـزان زیادی‬ ‫اب را حیـن اسـتحمام هـدر می دهنـد؛ امـا‬ ‫واقعیـت این اسـت که داشـتن زندگـی خالقانـه‪،‬‬ ‫دشـوار ا سـت؛ به طوری کـه نمی تـوان ان را بـرای‬ ‫ً‬ ‫همـه انسـان ها درنظـر گرفـت‪ .‬نابغه هـا الزامـا‬ ‫براسـاس مولفه هـای عقالنـی در زندگـی عمـل‬ ‫ً‬ ‫نمی کننـد و بعضـا بـه احساسـات و عشـق در‬ ‫وجودشـان توجـه ویـژه ای دارنـد‪.‬‬ ‫انچـه یـک فـرد را بـه موجـودی نابغـه مبـدل‬ ‫می سـازد‪ ،‬این اسـت که ان هـا می توانـد تفکـر را‬ ‫بـه عـادت روزانـه خـود مبـدل سـازند‪ .‬ان هـا بـا‬ ‫فکرکـردن‪ ،‬از دنیـای درون بـه بیـرون و از دنیـای‬ ‫بیـرون بـه درون دررفت وامـد هسـتند‪ .‬ان هـا از‬ ‫خود سوال های سخت می پرسند‪ .‬سوال هایی‬ ‫خ بـه ان هـا چنـدان راحـت نیسـت و در‬ ‫کـه پاسـ ‬ ‫پاسـخ گویی بـه ایـن پرسـش ها‪ ،‬گاه مثـل خـر در‬ ‫گل می ماننـد؛ امـا ایـن باعـث نمی شـود کـه خود‬ ‫را از سـوال کردن‪ ،‬محـروم سـازند‪.‬‬ ‫یکی دیگـر از ویژگی هـای نابغه هـا‪ ،‬خوانـدن‬ ‫بی حدوحصـر کتـاب اسـت؛ امـا ان هـا‬ ‫مطابـق انسـان های معمولـی و عـادی کتـاب‬ ‫نمی خوانند‪ .‬ممکن است کتابی در دست های‬ ‫ً‬ ‫ان ها به صدها قسـمت تجزیه شـود‪ .‬بعضا ان ها‬ ‫در داخـل یـک کتـاب و در حاشـیه ها و کنـار ان‪،‬‬ ‫خود‪ ،‬کتابی دیگر می نویسـند و چه بسـا فلسـفه‬ ‫متفـاوت و عمیقـی از زندگی در سـایه کتاب های‬ ‫افالطون‪ ،‬ارسطو‪ ،‬نیچه و شوپنهاور شکل گیرد‪.‬‬ ‫ان هـا کتـاب را هماننـد یـک دم نوش می نوشـند‬ ‫و نـکات ان را درونـی می سـازند‪ .‬نابغه هـا هرگـز‬ ‫کپـی نمی کننـد؛ امـا ایده هـا را از کتـب مختلـف‬ ‫دزدی ایده هـا به معنـای تقلیـد از‬ ‫می دزدنـد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ان هـا نیسـت‪ .‬ان هـا ایده هـا را به گونـه خودشـان‬ ‫و مطابـق بـا دسـتاوردهای ذهنـی و ادرا کی شـان‬ ‫بازسـازی می کننـد‪ .‬یکـی از مهم تریـن اقدامـات‬ ‫ان هـا توجـه بـه موقعیت هـای پارادوکسـیکال و‬ ‫ً‬ ‫یکـه‬ ‫متناقـض اسـت؛ مثلا ممکـن اسـت درحال ‬ ‫می دونـد‪ ،‬سـکوت را در وجـود خـود تجربـه کنند‬ ‫یکـه بسـیار سـا کت هسـتند‪ ،‬در خـود‬ ‫یـا وقت ‬ ‫لحـرف زدن باشـند‪ .‬نابغه هـا‬ ‫تندتنـد در حا ‬ ‫صورت بندی هـای معمـول و مرسـوم زندگـی را‬ ‫بـر هـم می ریزند؛ به همین دلیل‪ ،‬به انسـان های‬ ‫پیش بینی ناپذیـر تبدیـل می شـوند‪ .‬بـرای‬ ‫فهـم شـیوه های تفکـر و احسـاس یـک نابغـه‬ ‫می تـوان بـه روش «تنفـس» او توجـه کـرد‪ .‬گاهـی‬ ‫ان هـا بی دلیـل تندتنـد نفـس می کشـند یـا بـر‬ ‫پیشانی شـان دانه هـای عرق به چشـم می خورد‬ ‫کـه ارام ارام در حال پایین امـدن اسـت‪.‬‬ ‫یسـت و‬ ‫نابغه بـودن‪ ،‬کار بسیار دشوار ‬ ‫درعین حـال نوابـغ‪ ،‬مسـئولیت سـنگینی در‬ ‫قبـال جهانـی کـه در ان زندگـی می کننـد‪ ،‬دارنـد‪.‬‬ ‫ممکـن اسـت کـه وقتـی شـما از هـوش خلاق‬ ‫سرشـاری برخـوردار باشـید‪ ،‬در هرلحظـه‪ ،‬از یـک‬ ‫روش متفـاوت و محیرالعقـول بـرای انجـام کارها‬ ‫اسـتفاده کنیـد‪ .‬درخصـوص خالقیـت گفتـه‬ ‫می شـود که هیچ انسـانی خالق به دنیا نمی اید؛‬ ‫امـا انسـان ها ب همـرور می توانند به افـرادی خالق‬ ‫و متفـاوت مبـدل شـوند‪ .‬در اینجـا الزم اسـت‬ ‫کـه بدانیـم نقش افرینـی در قالـب نابغه بـودن‬ ‫به اشـکال گونا گونـی ممکن اسـت وجود داشـته‬ ‫باشـد کـه می تـوان بـه برخی ازان هـا اشـاره کـرد‪:‬‬ ‫متفکر خالق؛ کسـی که قـدرت اید هپـروری دارد و‬ ‫از ایده هایـش تصویرسـازی های مناسـبی انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫نـواور؛ کسـی که کاالیـی را تولیـد و بـه بـازار عرضـه‬ ‫می کنـد‪ .‬او همـواره فکـر می کند چگونـه می تواند‬ ‫تغییـری در بـازار ایجـاد کند‪.‬‬ ‫یسـت که‬ ‫مختـرع؛ کسـی که در پـی ایجـاد چیز ‬ ‫تا کنـون وجـود نداشـته‪ .‬او می خواهـد محصـول‬ ‫یـا خدمتـی را بـه جامعـه بشـری بیفزایـد‪ .‬هـدف‬ ‫او ایجـاد تغییـر اسـت؛ تغییری کـه می تواند برای‬ ‫همـگان سـودمند باشـد‪.‬‬ ‫کارافریـن؛ کسـی که نیـروی انسـانی و منابـع مالی‬ ‫را در خدمت توسـعه فرصت ها به کار می گیرد‪ .‬او‬ ‫نیـز تغییـر در بـازار ایجـاد؛ و بـرای انسـان ها شـغل‬ ‫ً‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬بعضا کارافرینان کسـانی هسـتند‬ ‫کـه حـس وطن پرسـتی قـوی دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قهرمـان؛ کسـی که الزامـا ایده هـای خلاق‬ ‫ازان خـودش نیسـت؛ امـا توانایـی به بازی گرفتـن‬ ‫ایده ها را درعمل دارد‪ .‬این گروه کسـانی هسـتند‬ ‫کـه درراسـتای جامعـه گام برمی دارنـد‪.‬‬ ‫مدیـر؛ کسـانی که ارزش ایده هـا را درک می کنـد و‬ ‫در پی حل مشـکالت گروهی یا سـازمانی جامعه‬ ‫برمی اید‪.‬‬ ‫نابغـه؛ کسـی که قـدرت فوق العـاده ای در ترکیـب‬ ‫یـا تجزیـه ایده هـا درراسـتای ایجـاد تغییـر و‬ ‫تحـوالت دارد‪.‬‬ ‫ابرنابغـه؛ فـردی اسـتثنایی کـه هوشـش‬ ‫درزمینه هـای متعـددی کار می کنـد‪ .‬ان هـا‬ ‫می تواننـد منشـا بسـیاری از تغییـرات و تحـوالت‬ ‫در جوامـع جهانـی باشـند‪.‬‬ ‫ا گـر بخواهیـم زمینه های خالقیت را بشناسـیم‪،‬‬ ‫بایـد بگوییم کـه خالقیت درزمینه هـای کالمی‪،‬‬ ‫فضایـی‪ ،‬ادبـی‪ ،‬رنـگ‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬مکانیکـی و‬ ‫ارگانیکـی خـود را نشـان می دهـد‪« .‬کالمـی»‪:‬‬ ‫کسـانی که ارتبـاط بیـن واژه هـا و مفاهیـم را درک‬ ‫می کننـد؛ مثـل نویسـندگان‪ ،‬شـعرا و فالسـفه‪.‬‬ ‫«فضایـی»‪ :‬کسـانی که توانایـی درک ایده هـا را‬ ‫به صـورت سـه بعدی دارنـد؛ مثـل معمـاران و‬ ‫یکـه ارتبـاط‬ ‫مجسمه سـازان‪« .‬ادبـی»‪ :‬افراد ‬ ‫بیـن عبـارات ریاضـی و فرمول هـا را درک‬ ‫می کنـد؛ مثـل ریاضی دانـان و امارگـران‪« .‬رنـگ»‪:‬‬ ‫کسـانی که ارتبـاط بیـن رنگ هـا را درک می کننـد؛‬ ‫مثـل نقاش هـا و طراحـان لبـاس‪« .‬موسـیقی»‪:‬‬ ‫کسـانی که ارتبـاط بیـن صداهـا و ترکیبـی بیـن‬ ‫ان هـا را درک می کننـد؛ مثـل اهنگسـازان و‬ ‫نوازندگان‪« .‬مکانیکی»‪ :‬کسـانی که ارتباطی بین‬ ‫قطعـات و ماشـین االت را درک می کننـد؛ مثـل‬ ‫مهندسـان مکانیـک و کامپیوتـر‪« .‬ارگانیـک»‪:‬‬ ‫کسـانی که ارتبـاط بیـن افـراد را درک می کننـد و‬ ‫توانایـی ایجـاد گروه هـا را دارنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجموعـا‪ ،‬ه رکـس براسـاس نمونه هـای‬ ‫اشاره شـده می توانـد خلاق و نـواور باشـد؛‬ ‫ً‬ ‫امـا یقینـا فرانابغه هـا کسـانی هسـتند کـه‬ ‫درزمینه هـای مختلف‪ ،‬توان تاثیرگـذاری بر روی‬ ‫محیـط را دارنـد‪ .‬زندگـی نابغه هـا هرگـز سـاده و‬ ‫ً‬ ‫اسـان و بعضـا جـذاب نیسـت؛ امـا به هرحـال در‬ ‫مسـیرهایی هسـتند که بیشتر‪ ،‬خودشـان ان ها‬ ‫ را یافتـه و به نوعـی پیموده انـد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب تهران؛ مقابل ه متفاوت اصحاب نشر و قلم با کرونا‬ ‫نمایشـگاه مجـازی تهـران‪ ،‬با رویکرد اسـتفاده از فضای مجـازی در‬ ‫حـوزه فرهنـگ کار خـود را اغـاز کرده‪ .‬این نمایشـگاه‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫توسعه عدالت فرهنگی و تحقق شعار «ایران فقط تهران نیست»‬ ‫را فراهـم می کنـد کـه توسـط وزیـر فرهنـگ و ارشـاد مطـرح شـد‪.‬‬ ‫مدیران فرهنگی و نویسـندگان وا کنش های مختلفی داشـته اند‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران؛ غالمرضـا‬ ‫منتظـری (نایب رئیس کمیسـیون فرهنگی مجلـس) بابیان اینکه‬ ‫کتاب‪ ،‬از مهم ترین عناصر شکل دادن به اندیشه‪ ،‬دانش و بینش‬ ‫انسـان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر عالقه مندیـم سـطح دانـش و بینـش‬ ‫جامعـه ارتقـا پیـدا کنـد و جامعـه ای دانـا و توانـا داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫یکی ازمـوارد اساسـی ان‪ ،‬مطالعـه و پژوهـش اسـت؛ زیـرا کتـاب‪،‬‬ ‫حاصـل تلاش متفکرانی سـت کـه می توانـد چـراغ راه زندگـی مـردم‬ ‫باشـد‪ .‬یکـی از بهتریـن فرصت هـای فرهنگـی بـرای بهره منـدی از‬ ‫کتـاب‪ ،‬نمایشـگاه های کتـاب اسـت کـه هرسـال در شـرایط عـادی‬ ‫برگـزار می شـد و نقطـه امیـدی بـرای دوسـتداران کتـاب بـود تـا بـا‬ ‫قیمت بهتر و سهولت‪ ،‬از تنوع نشر متناسب با نیازهای خودشان‬ ‫استفاده کنند»‪ .‬او بااشاره به شرایط خاص امسال به دلیل کرونا‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬تعطیل کـردن نمایشـگاه های کتـاب دراین شـرایط هنـر‬ ‫نیسـت؛ بلکـه مبحـث اصلـی‪ ،‬حـل مسـئله اسـت؛ مسـئله ای کـه‬ ‫وقتی حل می شـود‪ ،‬زیباسـت‪ .‬ما ا کنون با کرونا روبه رو هسـتیم و‬ ‫باید تدبیر کنیم متناسـب با شـرایط فعلی نمایشـگاه برگزار شود»‪.‬‬ ‫او تا کید کرد‪« :‬مطالعه‪ ،‬دانش‪ ،‬بینش و پژوهش در هیچ شرایطی‬ ‫نبایـد تعطیـل شـود و نمایشـگاه مجـازی کتـاب می توانـد موجـب‬ ‫دسترسـی بیشـتر و بهتـر بـه کتـاب شـود‪ ،‬بایـد اسـتمرار یابـد و‬ ‫ا گرچـه شـاید درعمـل بـا برخـی نواقـص مواجـه شـویم؛ امـا بایـد راه‬ ‫خـود را ادامـه دهیـم»‪ .‬او بابیان اینکـه از نمایشـگاه مجـازی کتـاب‬ ‫نباید انتظار نمایشـگاه های پیشـین را داشـت‪ ،‬افزود‪« :‬نمایشـگاه‬ ‫کتـاب‪ ،‬یک سـفره فرهنگی سـت کـه نیازهای فکری و معنـوی ما را‬ ‫تامین می کند و ازسـویی‪ ،‬ناشـران و نویسـندگان نیز ساالنه منتظر‬ ‫ایـن رویـداد هسـتند تـا بـا مخاطبـان خـود ارتبـاط برقـرار کننـد؛‬ ‫عدم برگـزاری ان‪ ،‬اسـیب جـدی بـه حـوزه نشـر وارد می کنـد»‪ .‬او‬ ‫بـا طـرح این موضـوع کـه اسـیب بـه اقتصـاد نشـر موجـب می شـود‬ ‫نویسندگان شوق وذوق الزم برای ادامه فعالیت را نداشته باشند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬یـک نویسـنده‪ ،‬می خواهـد نوشـته هایش بـه جامعـه راه‬ ‫پیـدا کنـد و مـردم ان هـا را بخوانند‪ .‬ا گر این امکان نباشـد‪ ،‬دلسـرد‬ ‫می شـود‪ .‬به همین دلیـل‪ ،‬معتقـدم چـراغ نمایشـگاه های کتـاب‬ ‫نبایـد خامـوش شـود و به تناسـب شـرایطی کـه در ان هسـتیم‪،‬‬ ‫بایـد ان هـا را بسـط و گسـترش دهیـم‪ .‬ایـن رویـداد‪ ،‬یـک حرکـت‬ ‫ارزشـمند بوده و تالش فرهنگی خوبی سـت‪ ،‬باید اسـتمرار داشـته‬ ‫باشـد و نهادهـای مختلـف بـرای برگـزاری ان همکاری هـای الزم را‬ ‫داشته باشند‪ .‬در روزهای اغازین شیوع کرونا‪ ،‬رغبت زیادی برای‬ ‫اسـتفاده و خریـد اینترنتـی دیـده نمی شـد؛ امـا به مرور کـه توانایی‪،‬‬ ‫الودگی هوا و احداث خانه منچ!‬ ‫دانـش فنـی و مهارت هـا بـه تجربـه افزوده شـد‪ ،‬شـاهد هسـتیم که‬ ‫بسیاری از همایش ها‪ ،‬سمینارها و نشست های علمی‪ ،‬پژوهشی‬ ‫و اداری به صورت وبینار برپا می شود و نمایشگاه کتاب تهران هم‬ ‫از ایـن قاعده مسـتثنا نیسـت»‪.‬‬ ‫ناصـر نبـی زاده (مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی خراسـان‬ ‫جنوبـی) نیـز دراین بـاره عنـوان کرد‪« :‬نمایشـگاه بین المللی کتاب‬ ‫تهـران‪ ،‬همیشـه یکـی از فعالیت هـای فرهنگـی شایسـته کشـور‪،‬‬ ‫رویدادی گسـترده و همه جانبه بوده که قشـر صنعت چاپ و نشـر‬ ‫را درکنارهـم جمـع می کـرد و ازسـویی‪ ،‬بسـتری بـرای ارائـه تازه های‬ ‫نشـر بـه مـردم بـود‪ .‬نمایشـگاه کتاب تهـران‪ ،‬یکـی از ُبعدهای مهم‬ ‫فرهنگی کشـور ب هشـمار می اید که طی سـالیان مختلف با حضور‬ ‫ناشـران و مـردم فرهیختـه در حـوزه نشـر‪ ،‬کتـاب و کتاب خوانـی‬ ‫برگـزار می شـد‪ .‬عدم برگـزاری ایـن نمایشـگاه‪ ،‬لطمـه زیـادی بـه‬ ‫فعـاالن این حـوزه زد و بسـیاری از مـردم را کـه منتظـر خریـد کتـب‬ ‫بودنـد‪ ،‬بـا مشـکالتی روبـه رو کـرد؛ امـا بـا برنامه ریـزی شایسـته‪،‬‬ ‫زمینـه ای فراهـم شـد تـا نمایشـگاه به صـورت مجـازی برگـزار شـود‬ ‫و نیازهـای مـردم و فعـاالن حـوزه نشـر را تامیـن کنـد‪ .‬نمایشـگاه‬ ‫مجـازی کتـاب در شـرایط کنونـی می توانـد بسـتری فراهـم کنـد‬ ‫کـه ناشـران بتواننـد کتاب هـای خـود را بـه جامعـه عرضـه کننـد و‬ ‫گتـر شـود‪ .‬ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫فرهنـگ کتاب خوانـی در جامعـه پررن ‬ ‫ایـن فعالیـت کـه در تقویـم فرهنگـی مـردم قـرار داشـت‪ ،‬اسـتمرار‬ ‫پیـدا کنـد»‪ .‬او بـا طـرح این موضـوع کـه محدودیت هـای کرونـا‬ ‫ظرفیت هـای قابل توجهـی ایجـاد کـرده‪ ،‬افـزود‪« :‬فضـای مجـازی‬ ‫ظرفیت زیادی دارد؛ بعد از شـیوع کرونا‪ ،‬بسـتر اسـتفاده از فضای‬ ‫مجـازی در حوزه هـای مختلـف موردتوجـه قـرار گرفـت و صنعـت‬ ‫نشـر نیـز تلاش کـرد از این موضـوع بـرای رونـق بـازار خـود اسـتفاده‬ ‫کنـد‪ .‬البتـه ظرفیت هـای موجـود هنـوز جـای کار زیـاد دارد و‬ ‫به ارامـی دراین مسـیر حرکـت می کنیـم‪ .‬به گمانـم بـا شناسـایی‬ ‫زوایـا و ظرفیت هـای مختلـف فضای مجـازی و امکاناتـش‪ ،‬به مرور‬ ‫یشـکند‪ .‬نیـز‬ ‫جغرافیـا را تحت تاثیـر قـرار می دهـد و مرزهـا را م ‬ ‫می توانیـم بـا برنامه ریزی صحیح‪ ،‬به ُبعدهای مختلف دسترسـی‬ ‫داشته باشیم؛ نمایشگاه مجازی کتاب‪ ،‬تمرین خوبی برای اهل‬ ‫فرهنـگ و نشـر خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫علیرضـا اسـماعیلی (مشـاور اجرایـی معاونـت امـور فرهنگـی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشـاد اسلامی) نیز گفت ‪« :‬نمایشـگاه مجازی‪ ،‬هیچ گاه‬ ‫نمی توانـد جایگزیـن نمایشـگاه فیزیکـی باشـد؛ با این وجـود‪،‬‬ ‫فرصتـی فراهـم کـرد تـا بتوانیـم مشـکل نقدینگی کـه برای ناشـران‬ ‫طـی ماه هـای اخیـر به واسـطه شـیوع کرونـا ایجـاد شـده اسـت را‬ ‫جبـران کنیـم‪ .‬ایـن نمایشـگاه‪ ،‬بـه افزایـش نقدینگـی و توسـعه‬ ‫مالـی بـه ناشـران و اهالـی نشـر کمـک؛ و می توانـد بخشـی از‬ ‫مشـکالتی کـه درایـن راه وجـود دارد را بـرای متصدیـان صنعـت‬ ‫نشـر حـل کنـد‪ .‬نکتـه دیگـر این اسـت که بایـد باتوج هبـه جهـان‬ ‫امـروز و دنیـای گسـترده ارتباطـات و نقشـی کـه فضـای مجـازی‬ ‫در هرنـوع کسـب وکاری دارد‪ ،‬به سـهم خـود فعـال شـویم و کمـک‬ ‫کنیـم ایـن کسـب وکارها راه بیافتد»‪ .‬او بابیان اینکه حتـی ا گر کرونا‬ ‫هـم رخـت بربنـدد‪ ،‬وضعیـت کنونـی ایجـاب می کنـد از فضـای‬ ‫مجـازی بهـره بگیریـم‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬متصدیـان حـوزه نشـر بـرای‬ ‫توسـعه و گسـترش کسـب وکار خـود بایـد به این سـو حرکـت؛ و از‬ ‫ظرفیت هـا و پتانسـیل هایی کـه فضـای مجـازی دراختیارشـان‬ ‫قـرار می دهـد اسـتفاده کننـد‪ .‬حرکـت صنعـت نشـر سـمت فضـای‬ ‫یسـت؛‬ ‫مجـازی؛ ازجملـه نمایشـگاه مجـازی کتـاب‪ ،‬امـری ضرور ‬ ‫و از عواملـی کـه موجـب می شـود حـوزه نشـر در هرجـا موفـق باشـد‬ ‫این اسـت که در فضـای مجـازی حضـور موفقـی داشـته باشـد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یسـت‬ ‫به گفتـه او؛ خصوصـا اینکـه بـا ازبین رفتـن کرونـا ضرور ‬ ‫افرادی که از این کسـب وکارها بهره مند می شـود‪ ،‬کار خود را ادامه‬ ‫دهند و مخاطبان هم عالوه بر حضور فیزیکی در کتاب فروشی ها؛‬ ‫ب هشـکل انالیـن خدمـات موردنیـاز خـود را دریافـت کننـد و ایـن‬ ‫چرخـه ادامـه داشـته باشـد‬ ‫محمدعلـی پیرسـبزی (مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد کهگیلویـه و‬ ‫بویراحمـد) بابیان اینکـه نمایشـگاه مجـازی کتـاب در نخسـتین‬ ‫ً‬ ‫تجربـه خـود نواقصـی دارد کـه قطعـا در دوره هـای اتـی برطـرف‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬از جملـه نقـاط مثبـت ایـن رویـداد این اسـت که‬ ‫همـه شهرسـتان ها و اسـتان ها می تواننـد از نعمـت نمایشـگاه‬ ‫کتـاب بهره منـد شـود؛ نیـروی انسـانی زیـادی هـم نمی خواهـد و‬ ‫هزینه هـای زیـادی نیـاز نـدارد»‪ .‬او بااشـاره به حضـور جمـع زیـادی‬ ‫از ناشـران در نمایشـگاه مجـازی کتـاب‪ ،‬گفـت‪« :‬همـه اثـار ناشـران‬ ‫مخاطبـان سراسـر کشـور قـرار دارد‬ ‫دراختیـار و معـرض دیـد مـردم و‬ ‫ِ‬ ‫یسـت‪ .‬معتقـدم همـه نمایشـگاه های‬ ‫و ایـن‪ ،‬اتفـاق بسیارخوب ‬ ‫فیزیکـی کتـاب هـم می تواننـد دراین مسـیر حرکـت کننـد؛ زیـرا‬ ‫شـور و شـعف خاصـی در کل جامعـه ایجـاد می کنـد‪ .‬اشـنایی بـا‬ ‫تازه هـای نشـر و ناشـران سراسـر کشـور در بسـتر فضـای وب اتفـاق‬ ‫یسـت که در نمایشـگاه مجازی کتاب رخ داده و مردم‬ ‫بسیارخوب ‬ ‫می تواننـد همسـان و یکدسـت از تازه هـای نشـر مطلـع شـوند»‪ .‬او‬ ‫بااشـاره به اینکه رفـع نواقـص اجرایـی نمایشـگاه کمـک می کنـد‬ ‫در دوره هـای اتـی بـا اسـتقبال بیشـتری روبـه رو شـویم‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«دراین میـان‪ ،‬کمک هـای مالـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫و عرضـه کتـاب بـا تخفیـف نیـز از جملـه ویژگی های ‬ ‫نمایشـگاه مجازی کتاب تهران را خاص و ویژه می کند»‪ .‬او درباره‬ ‫لـزوم ورود ناشـران بـه فضـای مجـازی و اسـتفاده از ظرفیت هـای‬ ‫ان نیـز تا کیـد کـرد‪« :‬وقتـی ناشـران‪ ،‬کتاب هـای خـود را به صـورت‬ ‫دسته بندی و موضوعی دراختیار مردم قرار می دهند‪ ،‬مخاطبان‬ ‫هـم در فرصـت مناسـب از میـان کتـب موجـود در سـایت اثـار‬ ‫موردنظـر خـود را انتخـاب و خریداری می کنند؛ باید از این ظرفیت‬ ‫اسـتفاده بهینـه کـرد»‪.‬‬ ‫ کیلومتـری جنـگل زندگـی می کنیـم و‬ ‫حقیقـت امـر‪ ،‬مـا باوجوداینکـه نیم‬ ‫ِ‬ ‫شـب ها بـا زوزه شـغال ها بـه خـواب می رویـم و صبح هـا بـا قارقـار کالغ هـا از‬ ‫خـواب بیـدار می شـویم؛ ولـی دلیـل نمی شـود بی خیـال الودگـی هـوا شـویم‬ ‫و ایـن مقولـه را اچارکشـی نکنیـم! فلـذا طـی این سـال ها ان قـدر نظـر‪،‬‬ ‫پیشـنهاد‪ ،‬ایـده‪ ،‬راهـکار‪ ،‬رهکـرد‪ ،‬توصیـه‪ ،‬فرضیـه و ‪ ...‬درخصـوص کنتـرل‬ ‫الودگـی هـوا ارائـه کرده ایـم کـه ا گـر قـرار باشـد یک نفـر را به عنـوان سـلطان‬ ‫َ‬ ‫ایـده یـا پیشـنهاد گ ِل دار ببرنـد‪ ،‬فکـر کنـم بنـده همـان اوایـل صـف باشـم؛‬ ‫امـا چـه کنیـم کـه مسـئوالن نه تنهـا بـرای راهکارهـای مـا تـره ابیاری شـده بـا‬ ‫ً‬ ‫فاضالب هـای اطـراف تهـران خـرد نکردند؛ بلکه دقیقـا برعکس عمل کردند‬ ‫و اوضـاع این طـور کشمشـی شـده و به قولـی؛ «ان (هـوای تهـران) را کـه تـو‬ ‫ً‬ ‫پـروردی‪ ،‬سـالم نشـود هرگـز!» مثلا مـا پیشـنهاد کـرده بودیـم جهـت عدالت‬ ‫اموزشـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬علمـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬هنـری و ‪ ...‬بخشـی از امکانـات‬ ‫ک منتقـل شـود یـا احـداث شـاخه ها و‬ ‫شـهرهای بـزرگ بـه شـهرهای کوچـ ‬ ‫تاسیسـات جدیـد شـرکت ها و کارخانه هـا در شـهرهای کوچک تـر اتفـاق‬ ‫بیفتـد تـا عالوه بـر رونـق مناطـق کمتر برخـوردار‪ ،‬مـردم شـهرهای بـزرگ هـم‬ ‫بتواننـد البـه الی استنشـاق جـدول تناوبـی عناصـر‪ ،‬کمـی هـم ا کسـیژن بـه‬ ‫ریه شـان برسـانند؛ امـا دوسـتان از روی لجبـازی بـا مـا نه تنهـا ایـن کار را‬ ‫اجرایـی نکردنـد؛ بلکـه ا گـر همیـن امـروز یـک رشـته جدیـد ورزشـی ایجـاد‬ ‫ً‬ ‫شـود یـا مثلا «منـچ»‪ ،‬ورزش المپیکـی شـود‪ ،‬بالفاصلـه خانـه منـچ در تهـران‬ ‫ایجـاد می شـود‪ ،‬چنـد تـا تورنمنـت هـم برگـزار می کننـد و کلـی بـه ترافیـک و‬ ‫دودودم تهـران می افزاینـد! یـا درخصـوص مردی کـه می خواسـت همـه‬ ‫کارهـا را یک تنـه انجـام دهـد؛ بنـده خـدا بالنسـبت کلـی زور زد تـا دفاتـر‬ ‫کارخانه هایـی کـه در شـهرهای دیگـر هسـتند را بـه همـان شـهرها منتقـل‬ ‫کنـد؛ امـا بعـد از پایـان دوره ریاسـت جمهوری نه تنهـا دفاتـر دوبـاره در تهـران‬ ‫بازگشـایی شـدند؛ بلکـه از روی لجبـازی چنـد تـا شـعبه جدیـد نیـز احـداث‬ ‫کردنـد! (پیـش خودمـان بمانـد؛ نمی توانیـم چهار تـا دفتر را به شهرسـتان ها‬ ‫منتقـل کنیـم‪ ،‬بعـد یک عـده می خواهنـد پایتخـت را جابه جـا کننـد‪ ،‬از‬ ‫روی اسـکناس صفـر حـذف کننـد‪ ،‬جلـوی مازوت سـوزی را بگیرنـد و ‪...‬‬ ‫بگذریـم)‪ .‬هرچنـد به قـول شـهریار خدابیامـرز؛ «رفتـم از کـوی تـو لیکن عقب‬ ‫سـر نگـران»؛ امـا ایـن البـه ال خـدا کنـد مسـئوالن بـرای حـل مشـکل الودگـی‬ ‫ً‬ ‫تهـران‪ ،‬راهکارهـای سوفسطایی شـان را دنبال نکنند کـه مثال هزینه زندگی‬ ‫را در تهـران بـاال ببرنـد یـا اب و بـرق را قطـع کننـد تـا ملـت از تهـران مهاجـرت‬ ‫کننـد! چـون همین جـوری قیمت هـا در تهـران بیشـتر از شـهرهای بـزرگ و‬ ‫ت کم‬ ‫پیشـرفته دنیا سـت و ا گـر هیچ چیزمـان شـبیه بـه ان هـا نیسـت‪ ،‬دسـ ِ ‬ ‫قیمـت امال کمـان چندین برابـر ان هاسـت! خـدا به خیـر بگذرانـد ‪...‬‬ ‫تریبون‬ ‫ن نمایـش «پات» دربـاره این نمایش گفـت‪« :‬این اثر‪،‬‬ ‫اصغـر خلیلـی؛ کارگـردا ‬ ‫یسـت؛ البته کار طوری نوشـته شـده که‬ ‫درباره بخشـی از شـاهنامه فردوس ‬ ‫یکـی از کارا کترهـای ان زمـان را به دنیای امروز اوردیم؛ ضمن اینکه موقعیت‬ ‫دراماتیـک شـاهنامه را در شـرایط امـروزی شبیه سـازی و یـک لوکیشـن‬ ‫امـروزی پیش بینـی کردیـم؛ بنابرایـن‪ ،‬تماشـا گر بیشـتر شـرایط امـروزی‬ ‫را می بینـد و بـا ان کارا کترهـا همذات پنـداری می کنـد؛ چـون بازافرینـی‪،‬‬ ‫یسـت که از ان دوران بوده و تا حاال هم وجود دارد‪ .‬حتی قبل از کرونا‬ ‫اتفاق ‬ ‫هـم تجربـه تولیـد کار بر اسـاس شـرایط سـخت را داشـتیم؛ به همین دلیـل‪،‬‬ ‫به گونـه ای دسـت بـه کار زدیـم کـه طبـق جـدول برنامه ریـزی پیـش برویـم؛‬ ‫ضمن اینکـه اجبـار کرونـا هـم باعـث شـد کار را به شـکل جدی تـری پیگیـری‬ ‫کنیـم‪ .‬در کارمـان رج هـم زدیـم و طبـق همیـن چیدمـان پیـش رفتیـم‪.‬‬ ‫تمرین هـای انالیـن نیـز داشـتیم؛ همیـن تمرین هـا و دورخوانی هـا تجربـه‬ ‫ً‬ ‫جدیـدی بـرای مـا بـود و اتفاقـا نتیجـه خوبـی گرفتیـم؛ به طوری کـه کرونـا‪،‬‬ ‫شـرایط را تبدیـل بـه فرصتـی بـرای مـا کـرد»‪ .‬ایـن کارگـردان با بیان اینکـه‬ ‫بـا فرا گیـری کرونـا‪ ،‬عـده ای از بچه هـای تئاتـر متضـرر شـدند‪ ،‬گفـت‪« :‬از‬ ‫مهم تریـن کارهـای صنفـی‪ ،‬رسـیدگی بـه همیـن امـور اسـت؛ وقتـی شـرایطی‬ ‫پیـش می ایـد کـه چنیـن عوارضـی دارد‪ ،‬همـان سـاختاری کـه در بیمـه‬ ‫مشـاغل مختلـف مطـرح اسـت‪ ،‬در تئاتـر هـم بایـد لحاظ شـود‪ .‬هرچنـد ا کثر‬ ‫ً‬ ‫بچه هـای تئاتـر‪ ،‬بیمـه هنرمنـدان دارنـد؛ امـا ان بیمـه‪ ،‬صرفـا بیمـه درمانـی‬ ‫یسـت و سـاختار بیمـه بیـکاری را نـدارد‪ .‬این موضـوع‪ ،‬ناشـی از‬ ‫و بازنشستگ ‬ ‫میـزان پذیـرش ایـن حرفـه از سـوی مدیـران در جامعـه امـروز ماسـت؛ اینکـه‬ ‫مدیران چقدر از کار ما را قبول دارند»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬ویژه شدن جشنواره‬ ‫تئاتر به این دلیل اسـت که اتفاق مهم ملی محسـوب می شـود؛ ضمن اینکه‬ ‫جشـنواره تئاتـر فجـر در رده بنـدی جهانـی نیـز رتبـه خوبـی دارد‪ .‬اسـیبی کـه‬ ‫کرونـا بـرای مشـاغل و حرفه هـا ایجـاد کرد‪ ،‬شـامل تئاتر نیز شـده اسـت؛ البته‬ ‫همه جـای جهـان جشـنواره ها به شـکلی در حال برگـزاری هسـتند‪ .‬به نظـرم‪،‬‬ ‫حـذف جشـنواره‪ ،‬فراینـد خوبـی نبود‪ .‬ا گر ایـن رویدادها حذف شـوند‪ ،‬تئاتر‬ ‫ُ‬ ‫دوچنـدان فرامـوش می شـود»‪39 .‬امیـن جشـنواره تئاتـر فجـر به دبیـری‬ ‫حسـین مسافراسـتانه؛ طـی ‪ 11‬تـا ‪ 20‬بهمن مـاه ‪ 99‬برگـزار می شـود‪ .‬ادرس‬ ‫سـایت جشـنواره ‪ www.fitf.ir‬اسـت‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫گلر فوتسال زنان ایران‪ ،‬لژیونر شد‬ ‫اعظـم اخونـدی بـه لیگ فوتسـال عراق پیوسـت‪ .‬به گـزارش سـایه؛ دروازه بان‬ ‫فوتسـال ایـران بـه تیـم «الـزوراء» عـراق پیوسـته اسـت‪ .‬او در صفحـه شـخصی‬ ‫خود در اینسـتا گرام این خبر را منتشـر کرده اسـت‪ .‬اخوندی‪ ،‬فصل گذشـته‬ ‫بـا تیـم «سـایپا تهـران» در لیـگ برتـر حضـور داشـت و همـراه بـا ایـن تیـم‪ ،‬بـه‬ ‫نایب قهرمانـی لیـگ رسـید‪ .‬در حال حاضـر‪ ،‬نسـیمه غالمـی و فرشـته کریمـی‬ ‫هـم در لیـگ کویـت بـازی می کننـد‪ .‬اعظـم اخونـدی متولـد ‪ 30‬شـهریورماه‬ ‫‪ 1365‬در اصفهـان اسـت کـه از سـال ‪ ٧٩‬فوتسـال را شـروع کـرد‪ .‬او می گویـد‪:‬‬ ‫«از همـان ابتـدای شـروع ورزش فوتسـال‪ ،‬دروازه بـان بودم و قبل از فوتسـال‪،‬‬ ‫ورزش هـای دیگـری انجـام مـی دادم نظیـر والیبـال‪ ،‬بسـکتبال و هندبـال»‪ .‬او‬ ‫در مـورد شـروع حرفـه ای اش در فوتسـال‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی سـال ‪ ٧٩‬فوتسـال‬ ‫بـرای بانـوان امـد‪ ،‬اولیـن دوره مسـابقات کشـوری در تهـران برگزار شـد و من با‬ ‫تیم اصفهان شـرکت کردم‪ .‬بعد از ان‪ ،‬در لیگ دسـته یک برای تیم سـپاهان‬ ‫بـازی کـردم و در لیـگ برتـر دوسـال بـرای سـایپای تهـران‪ ،‬یک سـال بـرای‬ ‫اسـتقالل اهـواز‪ ،‬یک سـال بـرای ملی حفـاری اهواز و شش سـال هـم برای تیم‬ ‫پاالیـش نفـت ابـادان بـازی کـردم»‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫گزارش‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات مردمی ابفای کشور‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد اب توزیعی در شبکه را ‪ ۴۰‬درصد مشترکان‬ ‫مصرف میکنند‬ ‫مدیــرکل روابط عمومــی و ارتباطــات مردمی‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضالب کشور گفت‪:‬‬ ‫در کشــور‪ ۶۰ ،‬درصد مشــترکان زیر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫اب تولیدی در شــبکه توزیع را مصرف میکنند‬ ‫و مابقی مصرف مربوط به ‪ ۴۰‬درصد مشــترکان‬ ‫اســت کــه ‪ ۷۰‬درصــد اب توزیعــی را به خود‬ ‫اختصاص میدهند‪.‬‬ ‫«علی ســیدزاده» در حاشیه بیستمین نمایشگاه‬ ‫بینالمللی صنعت برق و شــانزدهمین نمایشگاه‬ ‫بینالمللی صنعت اب و تاسیسات اب و فاضالب‬ ‫ایــران در کارگروه بررســی اب امید و مدیریت‬ ‫مصــرف‪ ،‬هدررفــت اب را به صــورت واقعی و‬ ‫ظاهری تقسیم بندی و خاطرنشان کرد‪ :‬هم اینک‬ ‫در بیش از ‪ ۱۱۰۰‬شهر منطبق بر سند اب کشور‬ ‫‪ ،‬میزان اب توزیعی در شــبکه رصد می شود‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬از مجموع ‪ ۶‬میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکعب اب تولیدی در شبکه اب شهری یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون متر مکعب برای شــرکت‬ ‫اب و فاضالب درامدی نداشته است‪.‬‬ ‫کــه میزان رصد دقیق و واقعی باشــد و منجر به‬ ‫هدررفت واقعی اب می شود‪.‬‬ ‫وی بیشترین میزان هدررفت اب در شبکه های‬ ‫توزیع را عالوه بر تهران مربوط به خوزســتان و‬ ‫شــهرهایی اعم از اهواز و مازنــدران و کمترین‬ ‫میزان را در شهرهایی اعم از مشهد‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان‬ ‫و خراسان جنوبی اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در سال ‪ ۲۵.۴ ، ۹۸‬درصد‬ ‫اب در شــبکه توزیع هدر رفته که ‪ ۱۳‬درصد ان‬ ‫در بخش واقعی بوده است‪.‬‬ ‫ســیدزاده یاداوری کرد‪ :‬میزان ‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هدررفت اب امار غیر واقعی اســت‪ .‬در سالهای‬ ‫گذشــته میزان هدررفت اب ‪ ۳۰‬درصد بوده که‬ ‫اکنون ‪ ۱۳‬درصد است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که به دلیل شــرایط فرهنگی و‬ ‫اجتماعی و اقتصادی بخشــی از مردم به ســمت‬ ‫انشعاب های غیر مجاز میروند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از‬ ‫درامدها به دلیل این انشعابها از دست می رود‪.‬‬ ‫سیدزاده گفت‪ :‬این انشــعابها اجازه نمی دهند‬ ‫سیدزاده درباره طرح اب امید هم گفت‪ :‬در هیات‬ ‫وزیــران پیشــنهاد وزیر نیــرو در خصوص طرح‬ ‫امید مطرح و مصوب شــد که بر اســاس ان‪ ،‬هر‬ ‫مشترکی یک ســوم الگو‪ ،‬مصرف داشته باشد از‬ ‫پرداخت اب بها معاف است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این طرح که در ان مشترکان به خوش‬ ‫مصرفهــا‪ ،‬کــم مصرفها و پرمصرفها دســته‬ ‫بندی شدهاند‪ ،‬برای فرهنگسازی و تغییر نگرش‬ ‫در خصوص منابع ارزشمند ابی است‪.‬‬ ‫سیدزاده گفت‪ :‬ســه میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار خانوار‬ ‫مشــمول معافیت در پرداخــت اب بها در قالب‬ ‫طرح اب امید هستند‬ ‫رشد ‪ ۳۶‬درصدی ابرسانی روستایی در دولت تدبیر و امید‬ ‫در ابتدای دولت یازدهــم ‪ ۳۳‬هزار و ‪۲۹۷‬‬ ‫روســتا بــه اب شــرب پایــدار و مطمئن‬ ‫دسترســی داشــتند که این رقم در هفت‬ ‫سال گذشته و با ابرسانی به حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫روستای جدید‪ ،‬رشد ‪ ۳۶‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده و به بیش از ‪ ۴۵‬هزار روســتا رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رشــد ‪ ۳۶‬درصدی ابرســانی روستایی در‬ ‫دولت تدبیر و امید‬ ‫در ابتدای دولت یازدهــم ‪ ۳۳‬هزار و ‪۲۹۷‬‬ ‫روســتا بــه اب شــرب پایــدار و مطمئن‬ ‫دسترســی داشــتند که این رقم در هفت‬ ‫سال گذشته و با ابرسانی به حدود ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫روستای جدید‪ ،‬رشد ‪ ۳۶‬درصدی را تجربه‬ ‫کرده و به بیش از ‪ ۴۵‬هزار روســتا رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابرســانی روســتایی یکی از درخشانترین‬ ‫اقدامهایی است که در دولت تدبیرو امید به‬ ‫طور جدی دنبال شده تا هموطنان روستایی‬ ‫همانند شهرنشــینان از اب شــرب سالم و‬ ‫پایدار بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وضعیت ابرســانی روســتایی در کشورمان‬ ‫درحالی به طور جدی دنبال می شــود که‬ ‫در جهان و در سال ‪ ۲۰۱۹‬میزان دسترسی‬ ‫به اب ســالم و پایدار در افریقا ‪ ۱۲‬درصد و‬ ‫در اســیای مرکزی و جنوبی به ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫میزان دسترسی جمعیت روستایی جهان به‬ ‫اب سالم و پایدار درسال ‪ ۲۰۱۹‬نیز عدد ‪۵۳‬‬ ‫درصد را نشان می دهد‪ .‬این شاخص جهانی‬ ‫در حالی است که درصد جمعیت روستایی‬ ‫برخودار از اب ســالم و پایــدار در ایران تا‬ ‫پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۷۶‬درصد رسیده بود‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان میدهد که در ســالهای‬ ‫فعالیــت دولت تدبیر و امید تا پایان ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬هر هفته بهطور متوســط ‪ ۳۰‬روستا‬ ‫ابرسانی شده و در مجموع ‪ ۱۰‬هزار و ‪۸۸۵‬‬ ‫روستا با جمعیت ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر‬ ‫به اب سالم و پایدار دست یافتهاند‪.‬‬ ‫ابرســانی روســتایی از ابتدای سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نیز به ‪۴۴۸‬روســتا با ســرمایهگذاری ‪۲۴.۶‬‬ ‫میلیارد تومان و جمعیت ‪ ۳۳‬هزار نفر انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معاون اب و ابفای وزیر نیرو پنجم شهریور‬ ‫در اینستاگرام خود نوشت‪ :‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫نفر در روســتاها و در ابتدای این دولت به‬ ‫اب پایدار دسترسی داشته اند‪ ،‬اب پایدار به‬ ‫معنی اینکه هر کسی در منزل خود از طریق‬ ‫لوله کشی دسترسی به اب اشامیدنی سالم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫«قاسم تقی زاده خامسی» نوشت‪:‬هدف این‬ ‫دولت دسترسی ‪ ۱۰.۵‬میلیون نفر جمعیت‬ ‫روســتایی به اب پایدار اســت که رسیدن‬ ‫به ان دور از انتظار نیســت‪ ،‬اما هنوز نیمی‬ ‫از روســتاهای ایــران به اب شــرب پایدار‬ ‫دسترســی ندارند‪ .‬هرچند اغلــب به طرق‬ ‫مختلف اب شرب برای انها تامین میشود‪.‬‬ ‫هر هفته ‪ ۳۵‬روستا ابرسانی شدهاند‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور هم‬ ‫گفت‪ :‬طی هفت سال گذشــته و در دولت‬ ‫تدبیر و امید به طور متوسط هر هفته به ‪۳۵‬‬ ‫روستا در کشور ابرسانی شده است‪.‬‬ ‫«حمیدرضا جانباز» افزود‪ :‬ابرســانی برای‬ ‫هفت میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر از روستاییان‬ ‫تا پایان سال گذشــته انجام شد که با بهره‬ ‫برداری از طرحهای ابرسانی امسال این عدد‬ ‫به هشــت میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در قالب‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۶۴‬روستا رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب کشور با‬ ‫بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ابرسانی به‬ ‫‪ ۴۴۸‬روستا صورت گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬هدف‬ ‫پویش هر هفته الف ‪-‬ب‪ -‬ایران ابرسانی به‬ ‫یک هزار و ‪ ۷۰۸‬روســتا بــا ‪ ۹۱۴‬هزار نفر‬ ‫جمعیت است که در پایان نیمه اول امسال‬ ‫بخش زیادی از این هدف محقق شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تالش میشــود تــا قبل از پایان‬ ‫دولــت دوازدهم عملکــرد دولت در بخش‬ ‫ابرسانی روستایی به بهترین نتیجه برسد‪.‬‬ ‫جانبــاز ادامه داد‪ :‬با اجرای این طرح ها‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۶۰‬روســتا با جمعیتی‬ ‫بالغ بــر ‪ ۹.۲‬میلیون نفر دارای اب شــرب‬ ‫سالم خواهند شــد و بدین ترتیب جمعیت‬ ‫روســتایی بهرهمند از اب شرب سالم به ‪۹‬‬ ‫میلیون نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان ساخت‪ :‬در قالب پویش هر‬ ‫هفته ‪#‬الف‪-‬ب‪-‬ایران ابرسانی به یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۸‬روســتا با جمعیت ‪ ۹۷۹‬هزار نفر در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشور گفت‪ :‬تاکنون و با احتساب طرح هایی‬ ‫که هفته گذشته با حضور رییس جمهوری‬ ‫به بهره برداری رسید ‪ ۶۷۵‬روستا با جمعیت‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار نفر بهرهمند شدهاند‪.‬‬ ‫وی اعتبار ایــن طرح هــا را ‪ ۵۷۹‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم کرد و ادامــه داد‪ :‬تا امروز ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۹‬روســتا با جمعیت ‪ ۸.۲‬میلیون‬ ‫نفر و با اعتبار ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫از اب شرب بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫براســاس نتایج سرشماری عمومی نفوس و‬ ‫مســکن ‪ ۱۳۹۵‬از کل جمعیت ‪ ۷۹‬میلیون‬ ‫و ‪ ۹۲۶‬هزار و ‪ ۲۷۰‬نفری کشور‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۳۰‬هــزار و ‪ ۶۲۵‬نفــر (‪۲۵.۹‬درصد) در‬ ‫روستاها ساکن هستند‪ .‬این جمعیت در ‪۶۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۸۴‬ابادی توزیع شدهاند‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی مدیریت رفتار در فضای مجازی‬ ‫به همت روابط عمومی شــرکت و با همکاری پلیس فتا‬ ‫اســتان کارگاه اموزشی مدیریت رفتار در فضای مجازی‬ ‫برای اصحاب رسانه و خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی‬ ‫روز دوشــنبه مورخ ‪ ۸/۱۰/۹۹‬در ســالن جلسات ستاد‬ ‫شرکت ابفا استان کرمانشاه برگزار گردید‪.‬‬ ‫کارگاه اموزشــی مدیریــت رفتار در فضــای مجازی با‬ ‫حضور مدیر عامل این شرکت و رئیس پلیس فتا استان‬ ‫در سالن جلسات شرکت ابفا و ارتباط مجازی و مستقیم‬ ‫با خبرنگاران و فعاالن فضای مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدا دکتر کاکاوند مدیر عامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اســتان کرمانشاه ضمن خوش امد گویی به میهمانان و‬ ‫شرکت کنندگان و تاکید بر این که زحمات و تالشهای‬ ‫بی وقفه نیروهای پلیس فتا برجامعه پوشیده نیست ‪ ،‬از‬ ‫انها تقدیر و تشکر به عمل اورد‪.‬‬ ‫ایشان اظهار داشــتند‪ :‬که اصحاب رسانه‪ ،‬خبرنگاران و‬ ‫فعاالن فضای مجازی نقش موثری در شــفاف سازی و‬ ‫جلوگیری از تشــویش اذهان عمومــی و انعکاس تالش‬ ‫های دستگاه های خدمت رسان را برعهده دارند‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا ‪ :‬با تمام قوا و به صورت شــبانه روزی‬ ‫حافظ اطالعات و اموال مردم در فضای سایبری خواهیم‬ ‫ا گهی ابالغ دعوتنامه افراز‬ ‫نظر به اینکه اقای سـیداحمد حسـینی فرزند سـیدغالم نسـبت به ‪373‬سـهم مشـاع از ده هزار سـهم ششـدانگ پال ک‬ ‫‪ 2297‬فرعی از ‪ 276‬اصلی واقع در اراضی فریمان بخش ‪ 13‬مشـهد درخواسـت افراز مالکیت مشـاعی خویش را نموده‬ ‫اسـت‪ ،‬لـذا نماینـده و نقشـه بردار ایـن اداره در سـاعت ‪ 11‬صبـح روز چهارشـنه مـورخ ‪ 1399/11/29‬جهـت اجـرای‬ ‫عملیـات افـراز بـه محـل وقـوع ملـک عزیمـت می نماینـد‪ .‬بدینوسـیله بـه سـایر مالکین مشـاعی کـه برابر اعلام متقاضی‬ ‫مجهول المکان می باشـند در اجرای ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرای مفاد اسـناد رسـمی ابالغ می گردد که در تاریخ فوق الذکر‬ ‫در محـل وقـوع ملـک حضـور بهـم رسـانند‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم حضـور مالکیـن مشـاعی مانـع از اجـرای عملیـات افـراز‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نخواهـد شـد‪ .‬ضمنـا نقشـه و صورتمجلـس افـرازی متعاقبـا ا گهی خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمدرضا رجایی مقدم‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک فریمان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـه برگـی موتورسـیکلت هیلتـون ‪ 125‬بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره انتظامـی ‪ 774-65126‬بنـام خانـم‬ ‫فاطمـه یوسـفی فرزنـد محمدامیـن مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 191‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز و سـند کمپانی پژو پارس به رنگ سـفید مدل ‪ 1392‬با شـماره انتظامی ایران ‪796 -48‬ب‪ 86‬و شـماره موتور‬ ‫‪ 164B0001307‬و شماره شاسی ‪ NAAN11FCXEK672676‬بنام خانم زینب شادنیا فرزند حیدر مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫م الف ‪ 193‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه اسـناد و مـدارک خـودروی سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس مـدل ‪ 1374‬بـه شـماره انتظامـی ایـران ‪143 -56‬ق‪52‬‬ ‫بـه شـماره موتـور ‪ 2517303354‬متعلـق بـه سـیدعبدالمهدی ذکی پوربهمبـری مفقـود و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در ادامه ســرهنگ کسانی به گســترش و حائز اهمیت‬ ‫بودن شــبکه اجتماعی و فضای ســایبری‪ ،‬همچنین بر‬ ‫مبحث سواد رســانه ای و بررسی و تحلیل اخبار توسط‬ ‫تحلیل گران متخصص قبل از انتشــار در سطح جامعه‬ ‫تاکید و ارتباط با اصحاب رسانه و تاثیر فعالیت این فضا‬ ‫که باعــث همنوایی و همســویی در فرهنگ جمهوری‬ ‫اسالمی می شود را مثبت ارزیابی نمود‪.‬‬ ‫کسانی افزود‪ :‬پلیس ســایبری در دستگیری و مجازات‬ ‫متخلفین درنگ نخواد کرد‪.‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011012669‬مـورخ ‪ 1399/10/13‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه حسـین محمدی یشتمسـاری فرزنـد سـیفعلی از پلا ک ‪ 1‬و‬ ‫‪ 2‬متصل بهم از ‪ 47‬اصلی واقع در قریه پشتمسـار بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق حمید احتیاط کار بعنوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثی بمسـاحت ‪ 685/28‬مترمربع از طرف هیئت مذکـور احراز گردیـده و پال ک ‪361‬‬ ‫بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه‬ ‫کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت‬ ‫‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫صومع هسـرا ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬متقاضی می توانـد به محا کم قضایی مراجعه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیـت اقدام می گردد‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/807‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011000835‬مـورخ ‪ 1399/02/14‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه کیـوان اسدپاسـکی فرزنـد معـروف از پلا ک ‪ 14‬از ‪ 49‬اصلـی‬ ‫واقع در قریه کسـماء بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق مریم جهانگرد بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر اعیانات‬ ‫احداثـی بمسـاحت ‪ 332/50‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1129‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا‬ ‫براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را‬ ‫ا گهی فراخوان ارزیابی و انتخاب سرمایه گذار‬ ‫جهت مناطق نمونه گردشگری استان بوشهر‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر مطابق ائین نامه اجرایی نحوه تشکیل و‬ ‫اداره مناطق نمونه گردشگری درنظردارد نسبت به انتخاب سرمایه گذار مادر در مناطق نمونه گردشگری‬ ‫مطابق جدول ذیل و در تاریخ های اعالم شده اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا از عموم سـرمایه گذاران و دسـت اندرکاران محترم صنعت گردشـگری (اشـخاص حقیقی و حقوقی) دعوت به عمل می اید جهت‬ ‫اعالم امادگی به منظور سـرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشـگری اسـتان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫موقعیت‬ ‫مساحت‬ ‫(هکتار)‬ ‫‪1‬‬ ‫منطقه نمونه گردشگری دلوار‬ ‫شهرستان تنگستان‪ ،‬ساحل شهر دلوار‬ ‫‪72‬‬ ‫‪2‬‬ ‫منطقه نمونه گردشگری حماد‬ ‫شهرستان دیلم‪ ،‬محدوده شهر دیلم‬ ‫‪98‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منطقهنمونه گردشگریمیرمهنا‬ ‫شهرستان گناوه‪ ،‬محور شهر بندر ریگ‬ ‫‪92/94‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دهکده گردشگری دالرام‬ ‫شهرستان تنگستان‪ ،‬ساحل روستای دالرام‬ ‫‪100‬‬ ‫توضیحات‬ ‫محل دریافت اسـناد‪ :‬سـرمایه گذاران محترم جهت دریافت اسـناد فراخوان به سـایت این اداره کل به نشـانی ‪www.mirasbushehr.ir‬‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد‪ :‬از سـاعت ‪ 10‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/01‬لغایـت سـاعت ‪ 14‬روز سه شـنبه‬ ‫مورخ ‪1399/11/14‬‬ ‫مهلت زمانی تکمیل و تحویل اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/29‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کات‪ :‬ساعت ‪ 12‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/02‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا سرمایه گذاران جهت اطالعات بیشتر و رفع ابهام درخصوص اسناد به امور قراردادهای این اداره کل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫پا کـت حـاوی مـدارک ارزیابـی را بـه صـورت فیزیـک و ال ک و مهـر و امضاء شـده در موعد مقرر به دبیرخانـه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان بوشـهر‪ ،‬انتهای خیابان گمرک‪ ،‬عمارت کازرونی تحویل نمایند‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1081672 :‬‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان بوشهر‬ ‫وی با تاکید بر اخالق حرفه ای رســانه ای در خصوص‬ ‫امنیت کشور و با تاســی به این نکته که ایجاد احساس‬ ‫امنیت در جامعه خیلی مهمتر از خود امنیت اســت به‬ ‫امار رسیدگی از کشف بیش از ‪ ۸/۹۴‬درصد ازجرایم در‬ ‫فضای سایبری در ‪۹‬ماهه سال ‪ ۹۹‬خبر داد ‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا اســتان‪ ،‬رسانه را یک اصل دانسته و به‬ ‫تاثیــرات زیاد ان در فرهنگجامعه اشــاره‪ ،‬و در به کار‬ ‫بردن اصطالح فضای سایبری به جای فضای مجازی به‬ ‫دلیل واقعی بودن این محیط تاکید کرد‪.‬‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت‬ ‫بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد صومع هسـرا ارائـه‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور‪ ،‬متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و گواهـی عـدم‬ ‫تقدیم دادخواست معترض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسبت بصدور سند مالکیت اقدام می گردد و صدور سند‬ ‫مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/809‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011012647‬مـورخ ‪ 1399/10/13‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه محمدعلـی زادبـر فرزنـد عظیـم از پلا ک ‪ 131‬باقیمانـده از ‪7‬‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه نوخالـه و پلا ک ‪ 3‬واقـع در بودیـان سـنگ ‪ 9‬بخش ‪ 22‬گیالن (تجمیع دو قریه طبق دسـتور شـماره‬ ‫‪ 108/93/8270‬مورخ ‪ 1393/05/19‬اداره کل) از نسـق علی نعمتی و جعفر اسـیه بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر اعیانـات احداثـی بمسـاحت ‪ 21687/59‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 35‬بـرای‬ ‫ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪2‬‬ ‫مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یک ماه دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫صومع هسـرا ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور‪ ،‬متقاضی می توانـد به محا کم قضایی مراجعه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیـت اقدام می گردد‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/811‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011005424‬مـورخ ‪ 1399/05/08‬و اصالحـی‬ ‫‪ 139960318011011926‬مـورخ ‪ 1399/09/23‬هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه‬ ‫سـولماز مدحی تمریـن فرزنـد مهـدی از پلا ک ‪ 57‬از ‪ 33‬اصلـی واقـع در قریه خا کیان بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق قربانعلی‬ ‫وثوقـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر یکبـاب انبـاری بمسـاحت ‪ 151/54‬مترمربـع از طـرف هیئـت‬ ‫مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 2324‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفاد مـاده ‪ 1‬قانون فـوق در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتراض داشـته باشـد‪،‬‬ ‫از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند و از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم‬ ‫دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور‪ ،‬متقاضی‬ ‫می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/810‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301024002899‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای اسـمعیل محسـن پور فرزنـد ابوالفضـل بشماره شناسـنامه ‪ 8‬صـادره از سـراب در یـک قطعـه زمیـن‬ ‫بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 120‬مترمربـع پلا ک ‪ 177‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در شـهرری‪ ،‬دولتخـواه پاییـن‪،‬‬ ‫کوچـه شهیداسـدزاده‪ ،‬پلا ک ‪ 25‬خریـداری از مالـک رسـمی طبـق سـند مالکیـت مشـاعی مـورد ثبـت دفتـر الکترونیکی‬ ‫‪ 139520301024027291‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی‬ ‫می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از‬ ‫تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضـای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/05 :‬‬ ‫م الف ‪ 1046‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫مفقودی‬ ‫جـواز حمـل سلاح یـک لـول مـدل چخماقـی کالیبـر ‪ 12‬سـاخت ترکیـه بـه شـماره بدنـه ‪ 82969‬مربوط به محمدشـفیع‬ ‫داسـتانی فرزنـد عبـدی بـه شماره شناسـنامه ‪ 826‬صـادره از بهبهـان مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫جـواز حمـل سلاح شـکاری ‪5‬تیـر گلوله زنـی گلنگدنـی کالیبـر ‪ 7/92‬سـاخت ایـران بـه شـماره بدنـه ‪8357119/258‬‬ ‫مربـوط بـه اردشـیر گالبـی فرزنـد علـی داد بـه شماره شناسـنامه ‪ 1097‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی تحریر ترکه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 829/3/99‬ایـن شـعبه بـا توجـه بـه فـوت مرحـوم اقـای علی ا کبـر ا کبریـان فرزنـد پشـمی بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 49‬صـادره شـوش متولـد ‪ 1314/04/01‬کـه سـا کن شـوش‪ ،‬خیابـان امـت بـوده توسـط درخواسـت‬ ‫تحریـر ترکـه شـده و قـرار تحریـر ترکـه صادر گردیده اسـت و برای تاریـخ ‪ 1399/12/06‬راس سـاعت ‪ 10‬صبح نوبت تحریر‬ ‫ترکه تعیین گردیده‪ .‬لذا بدینوسـیله به تمامی ورثه متوفای یاد شـده یا نمایندگان قانونی انها‪ ،‬بسـتانکاران‪ ،‬از متوفی‬ ‫و مدیونیـن بـه وی و هـر کـس کـه بـه طریـق‪ ،‬حقـی بـه ترکـه متوفـی دارد در تاریـخ و سـاعت یـاد شـده در شـعبه سـوم‬ ‫شـورای حـل اختلاف شهرسـتان شـوش (جهـاد سـازندگی سـابق‪ ،‬بلـوار امـام خمینـی(ره)) جهـت شـرکت در عملیـات‬ ‫تحریـر ترکـه حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی در پلا ک ‪ 5‬فرعـی از ‪255‬‬ ‫اصلـی شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002462‬هیـات حـل اختلاف منـدرج‬ ‫در قانـون مذکـور دولـت جمهـوری اسلامی ایـران وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بهربـردار ارتـش جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران به مسـاحت ‪ 1745232/80‬اسلام اباد غرب در روز شـنبه مورخ ‪ 1399/11/27‬راس سـاعت ‪ 11:30‬در‬ ‫محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا به موجـب این ا گهی بـه کلیه مالکین پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد که‬ ‫در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه تقاضا کننده‬ ‫در موقـع تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضر نباشـند‪ ،‬ملک مورد تقاضا با حـدود اظهار شـده از طرف مجاورین‬ ‫تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی‬ ‫بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بدونـه توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/05 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی در پلا ک ‪ 7‬فرعـی از ‪255‬‬ ‫اصلـی شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002462‬هیـات حـل اختلاف منـدرج‬ ‫در قانـون مذکـور دولـت جمهـوری اسلامی ایـران وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بهربـردار ارتـش جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـه مسـاحت ‪ 229280/96‬اسلام ابـاد غـرب در روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/27‬راس سـاعت ‪ 11:30‬در‬ ‫محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا به موجـب این ا گهی بـه کلیه مالکین پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد که‬ ‫در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه تقاضا کننده‬ ‫در موقـع تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضر نباشـند‪ ،‬ملک مورد تقاضا با حـدود اظهار شـده از طرف مجاورین‬ ‫تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی‬ ‫بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بدونـه توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/05 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی در پلا ک ‪ 6‬فرعـی از ‪255‬‬ ‫اصلـی شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002465‬هیـات حـل اختلاف منـدرج‬ ‫در قانـون مذکـور دولـت جمهـوری اسلامی ایـران وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح بهربـردار ارتـش جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران بـه مسـاحت ‪ 208600/16‬اسلام ابـاد غـرب در روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/27‬راس سـاعت ‪ 11:30‬در‬ ‫محـل وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا به موجـب این ا گهی بـه کلیه مالکین پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد که‬ ‫در روز و سـاعت مقـرر در محـل حضـور بهـم رسـانند‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 15‬قانـون ثبت اسـناد و امال ک چنانچه تقاضا کننده‬ ‫در موقـع تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضر نباشـند‪ ،‬ملک مورد تقاضا با حـدود اظهار شـده از طرف مجاورین‬ ‫تحدید حدود خواهد شـد‪ .‬مطابق ماده ‪ 20‬قانون ثبت اسـناد مجاورینی که نسـبت به حدود یا حقوق ارتفاعی حقی‬ ‫بـرای خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را دریافـت و بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تسـلیم و درغیراینصـورت اداره ثبـت اسـناد بدونـه توجـه بـه اعتـراض عملیـات ثبتـی را بـا رعایـت مقـررات ادامـه‬ ‫خواهـد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/05 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫بـه موجـب تبصـره مـاده ‪ 13‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪13‬‬ ‫ائین نامـه قانـون فوق االشـاره تحدیـد حـدود قانونـی ششـدانگ یکبـاب سـاختمان احداثـی در پلا ک ‪ 8‬فرعـی از ‪255‬‬ ‫اصلـی شهرسـتان اسلام ابـاد غـرب کـه بـه موجـب رای شـماره ‪ 139960316002002468‬هیات حل اختالف منـدرج در‬ ‫قانون مذکور دولت جمهوری اسالمی ایران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بهربردار ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایـران بـه مسـاحت ‪ 5631700/25‬اسلام ابـاد غـرب در روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/27‬راس سـاعت ‪ 11:30‬در محـل‬ ‫وقـوع ملـک انجـام خواهـد شـد‪ .‬لـذا بـه موجـب این ا گهـی به کلیه مالکین پال ک هـای مجاور اخطـار می گردد کـه در روز‬ ‫و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند‪ .‬مطابق ماده ‪ 15‬قانون ثبت اسناد و امال ک چنانچه تقاضا کننده در موقع‬ ‫تحدیـد حـدود خـود یـا نماینـده اش حاضـر نباشـند‪ ،‬ملـک مـورد تقاضا بـا حدود اظهـار شـده از طـرف مجاورین تحدید‬ ‫حـدود خواهـد شـد‪ .‬مطابـق مـاده ‪ 20‬قانـون ثبـت اسـناد مجاورینـی کـه نسـبت به حـدود یا حقـوق ارتفاعی حقـی برای‬ ‫خـود قائـل هسـتند می تواننـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را دریافت و بـه اداره ثبت محل‬ ‫تسلیم و درغیراینصورت اداره ثبت اسناد بدونه توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/05 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانب مالک خودرو سـواری پژو ‪ 405‬به رنگ نقره ای متالیک مدل ‪ 1393‬با شـماره پال ک ‪634 -29‬ط‪ 27‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 124K0408909‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CA3ER031899‬بعلـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانی‪،‬‬ ‫سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور‬ ‫دارد‪ ،‬ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر‪ ،‬ساختمان سمند مراجعه‬ ‫ً‬ ‫نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهـد شـد‪ .‬ضمنـا طـی قولنامـه در‬ ‫اتوگالـری کاخ (قصرشـیرین) رضـا درویشـی خـودرو مذکـور را بـه نام اختر شـریفی قولنامه و ثبـت نموده اند‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودروی سـواری پـژو ‪ GLX-XU7-CNG 405‬به رنگ خا کسـتری متالیک مـدل ‪ 1395‬با‬ ‫شـماره پال ک ایران ‪۶۸۶ -۲۹‬ل‪ ۴۶‬و شـماره موتور ‪ 124K0985032‬و شـماره شاسـی ‪NAAM11VE9GK494701‬‬ ‫بـه نـام هـادی مـرادی با شـماره ملـی ‪ ۵۹۵۹۹۷۶۷۵۷‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت وانـت نیسـان ‪ 2400‬بـه رنـگ ابـی روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪161 -19‬ص‪ 69‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ S17630‬و شـماره شاسـی ‪ NAZPL140PAM222463‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫چبـک بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ‪614 -29‬ه‍‪44‬ـ و‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری جـک ها ‬ ‫شماره شاسی ‪ NAKSH7316FB107612‬و شماره موتور ‪ HFC4GA31DF3020166‬به نام سارا جعفری مفقود‬ ‫شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ صفحه 4 ‫خبر‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪5‬‬ ‫معاون بهره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫ارتقای ایمنی‬ ‫با استفاده از سیستم بازرسی اثربخش و کارامد‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه در جلسه کمیته حفاظت فنی و بهداشت‬ ‫کار فـوالد مبارکـه کـه باحضـور مدیران ارشـد و مدیران نواحی تولیدی و پشـتیبانی‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬وجـود سیسـتم بازرسـی اثربخـش و کارامـد را موجـب ارتقـای ایمنـی‬ ‫شـرکت دانسـت‪ .‬مختار بخشـیان بازرسـی تجهیزات در خطوط تولید را بااهمیت‬ ‫خواند و افزود‪« :‬اجرای دستورالعمل های ایمنی و ردیابی عدم انطباق ها در خط‬ ‫تولید از مولفه های اصلی دست یابی به نتایج مطلوب ایمنی ست»‪ .‬وی درادامه‬ ‫ضمـن اشـاره بـه نقـش پراهمیـت اپراتورهـای خـط تولیـد و تعمیـرات درزمینـه‬ ‫بازرسـی تجهیـزات‪ ،‬خواسـتار پیگیـری و جدیـت بیشـتر کارکنـان شـرکت درزمینـه‬ ‫بازرسـی و تکمیـل چک لیسـت های بازرسـی تجهیـزات محیـط کار شـد‪ .‬حسـین‬ ‫مدرسـی فر؛ مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشـت حرفه ای و محیط زیسـت شرکت فوالد مبارکه‬ ‫نیـز در این جلسـه ضمـن ارائـه گزارشـی از اقدامـات صورت گرفتـه جهـت مقابلـه بـا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا‪ ،‬رعایـت حدا کثری شـیوه نامه های بهداشـتی ویـروس کرونا‬ ‫در نواحی مختلف را موردتا کید قرار داد‪ .‬در ادامه این جلسه‪ ،‬جواد کیانی؛ رئیس‬ ‫ایمنـی‪ ،‬بهداشـت حرفـه ای و اتش نشـانی بـه تشـریح شـاخص های حـوادث در‬ ‫نه ماه گذشـته پرداخـت و ضمـن قدردانـی از تلاش مدیران و کارکنـان فوالد مبارکه‬ ‫درزمینه رعایت دسـتورالعمل های ایمنی‪ ،‬دسـت یابی به نتایج مطلوب در حوزه‬ ‫ایمنـی را نشـانه فرهنـگ غنـی کارکنـان فـوالد مبارکـه دراین خصـوص عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫رسول فرهادی؛ سرپرست ایمنی فنی و بازرسی نیز درپایان گزارشی از روند انجام‬ ‫اقدامات پیشگیرانه و اصالحی درخصوص موارد مطرح در کمیته حفاظت فنی‬ ‫اذرماه سال جاری ارائه کرد و دست یابی به نتایج ارزنده درزمینه ایمنی را نتیجه‬ ‫فشـده برشـمرد‪.‬‬ ‫تلاش همگانـی در اجـرای اثربخش اقدامات تعری ‬ ‫با قرارگرفتن حمیدرضا عظیمیان در فهرست تحریم های امریکا صورت گرفت؛‬ ‫انتقام امریکا از فرمانده جبهه صنعت فوالد‬ ‫وزارت خزانـه داری امریـکا‪ ،‬شـامگاه روز جمعـه‪ ،‬اضافه شـدن چنـد فـرد و نهـاد‬ ‫ایرانـی بـه فهرسـت تحریم هـای امریـکا را اعلام کـرد‪ .‬به گـزارش گـروه بین الملـل‬ ‫خبرگـزاری فـارس؛ فهرسـت افـراد و شـرکت های ایرانـی کـه بـه فهرسـت‬ ‫تحریم هـای امریـکا افـزوده شـده اند عبارت انـد از‪ :‬حمیدرضـا عظیمیـان‬ ‫درارتباط بـا شـرکت فوالد مبارکه ایـران‪ ،‬محمدرضا مدرس خیابانی درارتباط با‬ ‫خطـوط کشـتیرانی جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬شـرکت ایـران ترانسـفو‪ ،‬شـرکت‬ ‫توزیـع ترانسـفورمر زنجـان‪ ،‬سـازمان صنایـع هـوا فضـای ایـران‪ ،‬شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه اصفهـان‪ ،‬صنایع هوایی ایران‪ ،‬خطوط کشـتیرانی جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران‪ ،‬سـازمان صنایـع دریایـی ایـران‪ ،‬شـرکت خطـوط دریایـی پیـام سـفیران‬ ‫دریـا‪ .‬مایـک پومپئـو؛ وزیـر خارجـه امریـکا اعلام کـرد کـه واشـنگتن سـازمان‬ ‫صنایـع دریایـی‪ ،‬سـازمان صنایـع هـوا و فضـا و سـازمان صنایـع هوایی ایـران را‬ ‫بـه فهرسـت تحریم هـای خـود اضافـه کـرده اسـت‪ .‬وی در بیانیـه خـود مدعـی‬ ‫شـد کـه اشـاعه تسـلیحات متعـارف ایـران تهدیـدی بـرای امنیـت منطقـه ای‬ ‫یسـت و براسـاس شـواهد‪ ،‬ایـران همچنـان بـه حمایـت نظامـی و‬ ‫و بین الملل ‬ ‫انتقال تسلیحات به سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬عراق‪ ،‬یمن و دیگر مناطق ادامه می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری امریـکا اردیبهشـت ماه سـال ‪ ۱۳۹۷‬بـا ادعـای واهـی نقـض‬ ‫برجام‪ ،‬از این توافق خارج شـد و ضمن اعمال تحریم های متوقف شـده ذیل‬ ‫ایـن توافـق‪ ،‬تحریم هـای دیگری را تحت عنوان «فشـار حدا کثری» علیـه ایران‬ ‫وضـع کـرد‪ .‬دولـت ترامـپ در هفته هـای پایانـی کار خـود‪ ،‬رونـد اعمـال تحریـم‬ ‫علیـه ایـران را به طور جنون امیزی تسـریع کـرده و در یکی از جدیدتریـن موارد‪،‬‬ ‫موسسـه دانش بنیان برکت را که تولیدکننده اولین وا کسـن ایرانی کروناسـت‬ ‫تحریم کرده است‪ .‬وبگاه «واشنگتن فری بیکن»‪ ،‬نزدیک به نومحافظه کاران‬ ‫امریکایـی نوشـته اسـت‪« :‬دولـت ترامـپ در تلاش اسـت در واپسـین روزهـای‬ ‫حضـورش در قـدرت تحریم هـای گسـترده ای علیـه ایـران وضـع کنـد»‪.‬‬ ‫بازدید رئیس موسسه فرهنگی بین المللی ا کو‬ ‫از شرکت فوالد مبارکه‬ ‫رئیـس موسسـه فرهنگـی بین المللـی ا کـو از کشـور تاجیکسـتان بـا حضـور در‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه از خطـوط تولیـد ایـن شـرکت بازدید کرد‪ .‬سـرور بختی پـس از‬ ‫ت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد اظهـار داشـت‪« :‬موسسـه فرهنگـی ا کـو‬ ‫این بازدیـد‪ ،‬در گف ‬ ‫غبـر ‪450‬میلیون نفر اسـت و یکـی از‬ ‫شـامل ‪ 10‬کشـور پهنـاور منطقـه بـا جمعیتی بال ‬ ‫تهـای ان همـکاری فرهنگـی و ایجـاد فضـای دوسـتی و صلـح و‬ ‫مهم تریـن فعالی ‬ ‫یسـت»‪ .‬وی در ادامـه از عقـد تفاهـم همـکاری بـا باشـگاه‬ ‫برگـزاری مراسـم فرهنگ ‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی فـوالد مبارکـه سـپاهان خبـر داد و گفت‪« :‬در اینـده نزدیک قصد‬ ‫داریـم سلسـله رویدادهای فرهنگـی و ورزشـی را در مقیـاس کشـورهای عضـو ا کـو‬ ‫برگـزار کنیـم و در این خصـوص تصمیـم گرفتیـم باتوج هبـه دعـوت به عمل امـده‪ ،‬از‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان حامـی اصلـی این باشـگاه بازدیـد کنیـم و از نزدیک‬ ‫تهـای ایـن شـرکت اشـنا شـویم»‪ .‬سـرور بختـی‪ ،‬ضمـن اظهـار شـگفتی از‬ ‫بـا فعالی ‬ ‫یهـای مختلـف در شـرکت فـوالد مبارکـه گفت‪:‬‬ ‫حجـم تولیـد و اسـتفاده از تکنولوژ ‬ ‫ً‬ ‫«مـا تـا پیـش از ایـن نـام فـوالد مبارکـه را زیـاد شـنیده بودیـم‪ ،‬امـا واقعـا شـنیدن‬ ‫هیچ وقـت جـای مشـاهده از نزدیـک را نمی گیـرد‪ .‬بنده ا کنـون با بازدیـد از خطوط‬ ‫تولیـد به جرئـت می توانـم بگویـم شـرکت های مشـابه فـوالد مبارکـه در کل منطقه‬ ‫تشـمارند و امـروز از بازدیـد فراینـد تولیـد در ایـن شـرکت هیجـان زده‬ ‫ا کـو انگش ‬ ‫شدم»‪ .‬رئیس موسسه فرهنگی بین المللی ا کو در ادامه گفت‪« :‬باتوجه به اهداف‬ ‫ً‬ ‫یهـای اقتصـادی نیـز در قالـب اشـنایی مـردم‬ ‫موسسـه ا کـو قطعـا توسـعه همکار ‬ ‫کشـورها تقویـت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تا کید شهردار و اعضای شورای شهر سفیددشت‬ ‫بر تعامل بیشتر با شرکت ورق خودرو‬ ‫شـهردار و اعضـای شـورای شـهر سفیددشـت ضمـن بازدیـد از خطـوط تولیـد‬ ‫شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری در دیـدار بـا میرزایـی؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ورق خودرو‪ ،‬بر لزوم و اهمیت همگرایی و تعامل بیشـتر بین شـرکت ورق‬ ‫خـودرو و منطقـه تا کیـد کردنـد‪ .‬در این دیـدار‪ ،‬رئیـس شـورای شـهر سفیددشـت‬ ‫انتصـاب وحیـد میرزایـی؛ مدیرعامـل شـرکت ورق خودرو چهارمحـال و بختیاری‬ ‫مجـواری بـا‬ ‫را تبریـک گفـت و اظهـار داشـت‪« :‬رشـد و توسـعه بخـش صنعـت و ه ‬ ‫شهر سفیددشت‪ ،‬بلوغ‪ ،‬توسعه و اشتغال این شهر را در منطقه به دنبال دارد»‪.‬‬ ‫وی نگرش توسعه گرایانه این شرکت را گامی موثر در تحقق اهداف کالن منطقه‬ ‫توصیـف کـرد و افـزود‪« :‬وجـود ایـن دیـدگاه موردپسـند در جامعـه‪ ،‬نشـانه حرکتـی‬ ‫مغتنـم و تعامـل فزاینده صنعـت و جامعه اسـت»‪ .‬در این بازدید‪ ،‬وحید میرزایی؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ورق خـودرو چهارمحـال و بختیـاری نیـز ضمن اشـاره بر نقش‬ ‫برجسـته شـوراهای اسلامی شـهر به عنـوان نماینـدگان مـردم افـزود‪« :‬امیدواریـم‬ ‫یهـا و تعامـل مثبـت و سـازنده و در تعهـد بـه مسـئولیت های‬ ‫بـا توسـعه همکار ‬ ‫اجتماعـی شـرکت‪ ،‬همچنـان در خدمـت جامعـه باشـیم و در این مسـیر گا مهـای‬ ‫مثبتـی برداریـم»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬توجـه و ار ج نهـادن بـه دغدغ ههـای‬ ‫یسـت و شـرکت‬ ‫محیـط پیرامـون یکـی از رمـوز رشـد و شـکوفایی هـر واحـد صنعت ‬ ‫ورق خـودرو خـود را ملـزم و متعهـد بـه رشـد همه جانبه به خصوص اشـتغال زایی‬ ‫در ایـن منطقـه می دانـد»‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور انجام شد؛‬ ‫تولید تختال با ضخامت ‪ 300‬میلی متر در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در نشست خبری اعالم کرد؛‬ ‫فوالد مبارکه از هرگونه تحقیق و تفحص استقبال می کند‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫به مناسـبت سـالروز افتتـاح شـرکت فـوالد‬ ‫مبارکـه‪ ،‬نشسـت خبـری مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه باحضـور بیـش از ‪50‬نفـر از‬ ‫اصحـاب رسـانه برگـزار شـد‪ .‬حمیدرضـا‬ ‫عظیمیـان؛ مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکه‬ ‫در این نشسـت کـه باحضـور معاونیـن و‬ ‫مدیـران ایـن شـرکت برگـزار شـد بـه سـواالت‬ ‫خبرنـگاران رسـانه های مختلـف پاسـخ داد‪.‬‬ ‫تامیـن گاز فـوالد مبارکـه بـه نصـف رسـیده‬ ‫ا سـت‬ ‫حمیدرضـا عظیمیـان درمـورد کاهـش‬ ‫تامیـن گاز موردنیـاز در ایـن شـرکت گفـت‪:‬‬ ‫«مصـرف گاز فـوالد مبارکـه در شـرایط عـادی‬ ‫روزانـه ‪۱۰‬میلیون مترمکعـب اسـت ولـی در‬ ‫شـرایط فعلـی به علـت سـرما‪ ،‬نصـف ایـن‬ ‫میـزان توسـط شـرکت گاز بـرای فـوالد مبارکه‬ ‫تامیـن می شـود و ایـن باعـث کاهـش تولیـد‬ ‫در فـوالد مبارکـه شـده اسـت»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫علـت ایـن کاهـش تولیـد را عـدم امـکان‬ ‫جایگزینی سـوخت های دیگـری به جای گاز‬ ‫طبیعـی در واحدهایـی ماننـد واحـد احیـاء‬ ‫مسـتقیم برشـمرد و گفـت‪« :‬دراین زمینـه‬ ‫بـا مقام هـای اسـتانی و کشـوری مذا کـرات‬ ‫زیـادی صـورت گرفتـه اسـت تـا از کاهـش‬ ‫تولیـد چشـمگیری کـه به دلیـل کاهـش گاز‬ ‫موردنیـاز در فـوالد مبارکـه به وجـود خواهـد‬ ‫امـد جلوگیـری شـود»‪ .‬عظیمیـان درادامـه‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬امسـال قصـد داریـم‬ ‫نتـن تولیـد در خـود‬ ‫بـه رکـورد ‪7.2‬میلیو ‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه به عنـوان شـرکت مـادر‬ ‫در گـروه فـوالد مبارکـه دسـت پیـدا کنیـم و‬ ‫ا گـر محدودیـت گازرسـانی موجـود بـه درازا‬ ‫بیانجامـد دسـتیابی بـه ایـن هـدف دور از‬ ‫دسـترس خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫در تعیین قیمت ورق‬ ‫صد در صد تابع تصمیمات دولت هستیم‬ ‫وی درمورد قیمت ورق گفت‪« :‬ما در تعیین‬ ‫قیمـت ورق صد در صـد تابـع تصمیمـات‬ ‫دولـت هسـتیم و شـرکت فـوالد مبارکـه‬ ‫دراین حـوزه منافـع خاصـی نـدارد و تـا‬ ‫مردادماه که سـتاد تنظیم بازار اجازه فروش‬ ‫محصوالتمـان را در بـورس و همچنیـن در‬ ‫قالـب سیسـتم مچینـگ داده بـود مـا طبـق‬ ‫ایـن روش پیـش می رفتیـم و زمانی کـه نحـوه‬ ‫فـروش جدیـد اعلام شـد‪ ،‬وزارت صمـت‬ ‫تصمیـم گرفـت همـه محصـوالت داخـل‬ ‫بـورس عرضـه شـود و حتـی تختـال هـم برای‬ ‫اولین بـار در بـورس بـه فـروش برسـد‪ ،‬فـوالد‬ ‫مبارکـه همچنـان تابـع این تصمیمـات بوده‬ ‫ً‬ ‫و دسـتورالعمل های جدیـد را دقیقـا اجـرا‬ ‫کرده و تخلفی دراین خصوص ازسـوی فوالد‬ ‫مبارکـه وجـود نداشـته اسـت»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫درادامـه گفـت‪« :‬در چند هفته اخیر مجلس‬ ‫هـم بـا هـدف ارامـش بـازار فـوالد طرحـی را‬ ‫امـاده کـرده ولـی معتقـد هسـتیم ا گـر هـر‬ ‫بخشـی بـه مسـئولین اصلـی ان بخـش‬ ‫سـپرده شـود خودشـان بهتـر می تواننـد بـازار‬ ‫را کنتـرل کننـد»‪.‬‬ ‫عدم تامین نیاز مصرف کنندگان نشان از‬ ‫اخالل در مدیریت مصرف است‬ ‫عظیمـان درمـورد مشـکل عـدم تامیـن نیـاز‬ ‫مصرف کننـدگان فـوالد خاطرنشـان گفـت‪:‬‬ ‫«اینکـه چـرا فوالد به مصرف کننـدگان واقعی‬ ‫نمی رسـد سوالی سـت که خود ما هم داریم؛‬ ‫زیرا ما ‪25‬میلیون ُ تن محصوالت فوالدی در‬ ‫کشـور تولیـد می کنیـم و باوجودانکـه مصـرف‬ ‫داخلـی فقـط ‪16‬میلیون ُ تـن اسـت‪ ،‬این بـازار‬ ‫همچنـان تا این انـدازه اشـفته و مسـئله دار‬ ‫اسـت و عـدم تامیـن نیـاز مصرف کننـدگان‬ ‫نشـان از اخالل در مدیریت مصرف اسـت نه‬ ‫تولیدکننـده؛ زیرا ما محصولمـان را در بورس‬ ‫تحویـل می دهیـم و حتـی حمل ونقـل هـم‬ ‫بـا خریـدار اسـت و اتفاقـات بعـد از تولیـد در‬ ‫حیطـه مسـئولیتی فـوالد مبارکـه به عنـوان‬ ‫تولیدکننـده نیسـت‪ .‬البتـه تالش هایـی‬ ‫ازسـوی مجلس و دولت درحال رقم خوردن‬ ‫اسـت و بایـد ببینیـم نتیجـه درنهایـت چـه‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬عظیمیـان در پاسـخ به نحوه‬ ‫تامیـن سـهمیه شـرکت ها گفـت‪« :‬وزارت‬ ‫صمت براسـاس سـامانه «بهین یاب»‪ ،‬برای‬ ‫هـر شـرکت سـهمیه تعییـن می کنـد و ا گـر هـر‬ ‫شـخص یـا شـرکتی در بـورس خریـدی انجـام‬ ‫دهـد مـا بـه میزانـی کـه خریـد صـورت گفتـه‬ ‫اسـت‪ ،‬محصولمـان را تحویـل می دهیـم و‬ ‫اینکـه سـهمیه شـرکتی افزایـش یافتـه یـا کـم‬ ‫شـده بـه فـوالد مبارکـه ارتباطـی نـدارد‪ .‬تهیه‬ ‫لیسـت سـامانه بهین یاب و به روزرسـانی ان‬ ‫دراختیـار وزارت صمـت اسـت»‪.‬‬ ‫اجرای پروژه استراتژیک گوره‪-‬جاسک‬ ‫از افتخارات فوالد مبارکه است‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه درمـورد طـرح‬ ‫بومی سـازی تولیـد اسـلب گازتـرش گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن پـروژه توسـط معاونـت بهر هبـرداری‬ ‫فوالد مبارکه طراحی شد و با کمک دو گروه‬ ‫مشـاوران رومانیایـی و کمـک کارشناسـان‬ ‫مجـرب وزارت نفـت در یک اقدام سـه جانبه‬ ‫در سـال گذشـته به موفقیت نهایی رسـید و‬ ‫موفـق شـدیم بـرای اولین بار اسـلب گازترش‬ ‫را در کشـورمان تولیـد کنیـم تـا دسـتور مقـام‬ ‫معظـم رهبـری بـرای پـروژه اسـتراتژیک‬ ‫گوره‪-‬جاسـک به طـول یک هزارکیلومتـر بـه‬ ‫سـرانجام برسـد»‪ .‬مدیرعامـل فـوالد مبارکـه‬ ‫دراین خصـوص افـزود‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫‪95‬درصـد از پـروژه خـط لولـه انتقـال نفـت‬ ‫از گـوره بـه جاسـک اجرایـی شـده و تـا اواخـر‬ ‫امسـال یـا اوایـل سـال اینـده بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسـد و به سرانجام رسـیدن ایـن پـروژه‬ ‫بـا مشـارکت تاثیرگـذار فـوالد مبارکـه جـزو‬ ‫افتخـارات ایـن شـرکت اسـت»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫درادامـه یـاداور شـد‪« :‬تولیـد اسـلب گازتـرش‬ ‫برای شرکت فوالد مبارکه چندان اقتصادی‬ ‫نیسـت امـا ازانجا کـه درنظرگرفتـن وظایـف‬ ‫ملـی و حا کمیتـی جـزو اولویت هـای‬ ‫فـوالد مبارکـه اسـت در ایـن پـروژه و تولیـد‬ ‫تختال های موردنیاز مشـارکت داشـته ایم»‪.‬‬ ‫حمیدرضـا عظیمیـان؛ مدیرعامـل فـوالد‬ ‫مبارکه در پاسـخ به سـوال یکی از خبرنگاران‬ ‫یبـر جایـگاه‬ ‫حاضـر در نشسـت خبـری مبن ‬ ‫فـوالد مبارکـه در صنعـت فـوالد کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه تمـام حلقه هـای‬ ‫زنجیـره تولیـد را دراختیـار و مـا در خانـواده‬ ‫فوالدسـازان کشـور بـا چشـم رقیـب بـه‬ ‫یکدیگـر نـگاه نمی کنیـم و همـه جـزو کشـور‬ ‫ایـران هسـتیم و بایـد سـعی کنیـم در یـک‬ ‫هم افزایـی کشـور را بـه مرتبه هـای بلندتـری‬ ‫برسـانیم»‪.‬‬ ‫نگاه هایمتعصبانهمنطقه ای‬ ‫به صالح وحدت و امنیت ملی ما نیست‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«ایـران سـال ‪ 57‬بـا یک میلیون ُ تـن تولیـد‬ ‫و چهارمیلیون ُ تـن واردات در جایـگاه ‪35‬‬ ‫ً‬ ‫تولیـد فـوالد جهـان قـرار داشـت و قطعـا‬ ‫ا گـر همـکاری همـه دولت هـا‪ ،‬مدیـران و‬ ‫استان ها نبود نمی توانستیم بعد از ‪40‬سال‬ ‫بـه مقـام دهـم دنیـا و بـه ایـن حجـم تولیـد‬ ‫برسـیم کـه بتوانیـم بیـن نـه تـا ‪10‬میلیون ُ تـن‬ ‫صـادرات انجـام دهیـم‪ .‬لـذا ایـن اتفـاق بـا‬ ‫همدلـی و همـکاری رخ داده اسـت و تکـرار‬ ‫اخبار مقایسـه ای بین استان ها با نگاه های‬ ‫منطقـه ای و متعصبانـه بـه صلاح وحـدت و‬ ‫امنیـت ملـی مـا نیسـت»‪ .‬مدیرعامـل فـوالد‬ ‫مبارکـه بااشـاره به بومی بـودن کارکنـان‬ ‫ً‬ ‫ایـن شـرکت گفـت‪« :‬تقریبـا همـه کارکنـان‬ ‫فـوالد مبارکـه در خـود شـرکت بومـی‬ ‫هسـتند‪ .‬همین طـور در شـرکت های دیگـر‬ ‫در خراسـان‪ ،‬هرمـزگان‪ ،‬چهارمحـال نیـز‬ ‫همین طـور اسـت و همـه بومـی هسـتند و‬ ‫تنهـا تیـم مدیریتـی یعنی در حـد مدیرعامل‬ ‫یـا اعضـای هیئت مدیـره بعضـی از شـرکت ها‬ ‫شـاید بومـی نباشـند کـه در انتخـاب ان هـا‬ ‫صالحیـت فـردی ملا ک اسـت»‪.‬‬ ‫تولید اسلب‪ 300‬میلی متری؛‬ ‫شاهکار دیگری از فوالد مبارکه‬ ‫عظیمیان درزمینه تولید محصوالت جدید‬ ‫در این شرکت گفت‪« :‬تولید فوالد مبارکه در‬ ‫یـک حرکـت دسـته جمعی در تمـام سـال ها‬ ‫روبه جلـو بـوده اسـت و درزمینـه توسـعه و‬ ‫اجـرای پروژه هـا هـم همیشـه پیشـرو بـوده و‬ ‫درحال حاضـر نزدیـک بـه نـه پـروژه بـه مبلـغ‬ ‫‪50‬هزارمیلیـارد را در دسـتورکار خـودش قـرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬تولیـد محصـول جدیـد یکـی از‬ ‫یسـت کـه مـا خیلـی روی ان اصـرار‬ ‫موارد ‬ ‫داریـم و مـن بایـد بگویـم فـوالد مبارکـه یکـی‬ ‫از شـاهکارهای خـودش را دیـروز بـه بـازار‬ ‫عرضـه کـرد و بـرای اولین بـار در ایـران اسـلب‬ ‫بـا عـرض ‪ 300‬میلی متـر در فـوالد مبارکـه‬ ‫تولیـد شـد‪ .‬ایـن کار بـا طراحـی قالـب خـاص‬ ‫ککـن‬ ‫و تغییـرات و ابداعاتـی در بخـش خن ‬ ‫و دیگـر بخش هـا توسـط کارمنـدان ایـن‬ ‫مجتمـع صـورت گرفـت‪ .‬نکتـه مهـم دیگـری‬ ‫کـه تولیـد ایـن اسـلب بـرای مـا بـه ارمغـان‬ ‫اورد ایـن بـود کـه مـا قبـل از تحریم هـا بـا‬ ‫شـرکت های خارجـی قـرارداد بسـته بودیـم‬ ‫کـه روی ماشـین های ‪ 1‬تـا ‪ 4‬فـوالد مبارکـه‬ ‫اصالحاتـی انجـام شـود کـه بتوانیـم فـوالد‬ ‫بـا ضخامت هـای بیشـتر تولیـد کنیـم؛ لـذا بـا‬ ‫ایـن رخـداد مـا دیگـر نیـازی بـه شـرکت های‬ ‫خارجـی بـرای اصلاح ماشـین ها بـرای‬ ‫افزایـش ضخامـت در اسـلب هـا نخواهیـم‬ ‫ً‬ ‫داشـت و خودمـان دانـش ان را کاملا بومـی‬ ‫کرده ایـم»‪.‬‬ ‫از حق پرسش و پاسخ ها و ظرفیت های‬ ‫قانونی مجلس استقبال می کنیم‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه در پاسـخ بـه‬ ‫سـواالت مطر ح شـده توسـط یکـی از‬ ‫نماینـدگان مجلـس در ماه هـای اخیر گفت‪:‬‬ ‫«اقای الرگانی مثل همه نمایندگان مجلس‬ ‫حـق سـوال و پرسـش و تحقیـق راجـع بـه‬ ‫تمـام مسـائل کشـور را دارنـد و می تواننـد از‬ ‫ظرفیـت قانونـی خودشـان اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫مـا هـم بـه ایـن سـوال ها پاسـخ داده ایـم و‬ ‫ایشـان درخواسـت تحقیـق و تفحـص دادند‬ ‫که حق قانونی ایشان است ما هم استقبال‬ ‫کردیـم و اعلام کرده ایـم ا گـر مجلس بخواهد‬ ‫تحقیـق و تفحـص کنـد مـا ‪100‬درصـد از ان‬ ‫اسـتقبال می کنیم و امادگی ان را داریم که با‬ ‫هزینـه مجلـس یک بـار دیگـر از فـوالد مبارکـه‬ ‫ً‬ ‫حسابرسی می شود و ا گر احتماال اشکاالتی‬ ‫در ان وجـود داشـته باشـد بـرای بهتـر شـدن‬ ‫کار بـه مـا گفتـه خواهـد شـد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫افزود‪« :‬این موارد بحث ایرادات و اشـکاالت‬ ‫اسـت‪ .‬ولـی یـک موقـع تخلـف مجرمانـه‬ ‫مطـرح اسـت که ما چندمـاه پیش ازاین هم‬ ‫در اطالعیـه ای اعلام کردیـم هـر کسـی در هر‬ ‫سـطحی از فـوالد مبارکه تخلـف مجرمانه ای‬ ‫انجـام داده باشـد بایـد هرکسـی از ان مطلـع‬ ‫اسـت در اسـرع وقـت ان هـا را دراختیـار‬ ‫چکـس‬ ‫نهادهـای نظارتـی قـرار دهـد و هی ‬ ‫هـم در قانـون اسـتثنا نیسـت‪ .‬ایـن نیـاز بـه‬ ‫تحقیـق و تفحـص نـدارد و ا گـر کسـی چنیـن‬ ‫تخلفـی مشـاهده کـرد باید اعلام کند ما هم‬ ‫پاسـخگو هسـتیم»‪.‬‬ ‫انعکاس خارجی تحقیق و تفحص‬ ‫برای فوالد مبارکه مشکل ایجاد می کند‬ ‫عظیمیـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬چیـزی کـه‬ ‫تـا االن مـا دیده ایـم و منتشـر شـده حا کـی‬ ‫از تخلـف نیـاز بـه دخالـت دسـتگاه های‬ ‫امنیتـی و قضایـی و قانونـی نـدارد و مـواردی‬ ‫بـوده کـه به نظـر دوسـتان تخلـف رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬البتـه کـه انعـکاس خارجـی ایـن‬ ‫مـوارد بـرای فـوالد مبارکـه مشـکالت و‬ ‫دردسـرهایی را ایجـاد می کنـد ولـی بایـد‬ ‫ایـن موضـوع را از دوسـتانی کـه ایـن‬ ‫مـوارد را مطـرح کرده انـد پرسـیده شـود‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬وقتـی فـوالد خوزسـتان در‬ ‫یک اقدام اشـتباه یکی از خریدهای الکترود‬ ‫خودشـان را شفاف سـازی کردند‪ ،‬به فاصله‬ ‫دوهفتـه مایـک پمپئـو وزیـر خارجـه امریـکا‬ ‫تحریم هـای جدیـدی را بـرای فروشـندگان‪،‬‬ ‫تامین کننـدگان مالـی‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬بندرها‪،‬‬ ‫باربری و ‪ ...‬ایجاد کرد که ما به همکارانمان‬ ‫گفتیم شـما به جای شـفافیت ناخواسـته به‬ ‫همـه لطمـه زدیـد‪ .‬لـذا این مـوارد کـه مطرح‬ ‫می شـود توسـط دشـمنان رصـد می شـود»‪.‬‬ ‫رصد انالین میزان االیندگی ها‬ ‫توسط سازمان محیط زیست‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در پاسـخ به سـوالی‬ ‫درخصـوص سـهم فـوالد مبارکـه درزمینـه‬ ‫کاهش االیندگی و حمایت از محیط زیسـت‬ ‫یسـت‬ ‫گفـت‪« :‬فـوالد مبارکـه جزو شرکت های ‬ ‫کـه میـزان االینده هـا در ان به صـورت انالیـن‬ ‫رصـد می شـود و تجهیزاتـی کـه اداره محیـط‬ ‫زیسـت در نقاط مختلف شـرکت نصب شده‬ ‫اطالعـات را به صـورت برخـط بـه سـازمان‬ ‫محیـط زیسـت در تهران ارسـال می کنـد و ما‬ ‫هـم از ایـن نظـارت قـوی بسـیار خرسـندیم و‬ ‫این گونـه نیسـت کـه مـا خودمـان اطالعـات‬ ‫را به سـازمان محیط زیسـت بفرسـتیم‪ .‬این‬ ‫سـازمان خـودش روزانه اطالعـات را می گیرد‬ ‫و مـا سـرمایه گذاری های زیـادی درخصـوص‬ ‫کنتـرل االینده هـا در فـوالد مبارکـه انجـام‬ ‫دادیـم کـه حـدود یک هزارمیلیاردتومـان‬ ‫طـی ‪ 10‬سال گذشـته در ایـن بخـش هزینـه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مـا همچنیـن هزینه هـای‬ ‫زیـادی بـرای بازچرخانی و تصفیـه اب انجام‬ ‫داده ایـم و هـم مصـرف اب را کـم کردیـم‬ ‫هـم جلـو اسـیب بـه منابـع زیرزمینـی را‬ ‫گرفتیـم‪ .‬فضـای سـبز وسـیع فـوالد مبارکـه و‬ ‫مجموعه فعالیت هایی کـه انجام می دهیم‬ ‫درراسـتای دغدغـه ایـن شـرکت درزمینـه‬ ‫حفـظ محیـط زیسـت اسـت»‪.‬‬ ‫چشم انداز فوالد چابهار‬ ‫ً‬ ‫مطلقا مصرف داخلی ندارد‬ ‫عظیمیـان در پاسـخ بـه اخریـن وضعیـت‬ ‫بنر‬ ‫پـروژه ‪۱۰‬میلیون ُ تنـی فـوالد چابهـار گفـت‪:‬‬ ‫«فـوالد چابهـار بـا مدیریـت ایمیـدرو و‬ ‫مشـارکت فـوالد مبارکه‪ ،‬چادرملـو‪ ،‬گل گهر و‬ ‫شـرکت ملـی فـوالد ایـران در مرحله تاسـیس‬ ‫اسـت و مبالغ اولیه شـرکت درحال پرداخت‬ ‫اسـت و هیئت مدیـره ان تعیین شـده اسـت‬ ‫و مشـاوری بـرای ایـن پـروژه گرفتـه شـده‬ ‫است‪ .‬چون چابهار از بازار مصرف ایران دور‬ ‫اسـت اولویتـی کـه بـرای ایـن منطقـه درنظـر‬ ‫گرفته شـده این اسـت که مـواد اولیـه از خارج‬ ‫بیایـد انجـا در یـک پلنـت ‪10‬میلیون ُ تنـی‬ ‫بـه محصـول تبدیـل شـود و محصـول پـس‬ ‫از تولیـد صـادر شـود‪ .‬اصـل طراحـی بـا ایـن‬ ‫رویکـرد به خاطـر منابـع گاز و بـرق و نقطـه‬ ‫اسـتراتژیک چابهـار بـوده اسـت‪ .‬ایـن پـروژه‬ ‫درحال حاضـر در مرحلـه ثبـت و تاسـیس‬ ‫شـرکت اسـت»‪.‬‬ ‫نورد گرم ‪ 2‬درزمینه مصرف اب‬ ‫کم مصرف ترین پروژه توسعه ای‬ ‫فوالد مبارکه است‬ ‫عظیمیـان در پاسخ به سـوالی درمـورد‬ ‫ضـرورت توسـعه فـوالد مبارکـه خـارج از‬ ‫اسـتان اصفهـان بـه دالیـل زیسـت محیطی‬ ‫ُ‬ ‫گفـت‪« :‬از نـه پـروژ ه طر ح هـای توسـعه‬ ‫فـوالد مبارکـه فقـط یکـی از ان هـا یعنـی‬ ‫ابرپـروژه نـورد گـرم ‪ 2‬در اصفهـان اسـت و‬ ‫سـایر پروژه هـا در خوزسـتان‪ ،‬هرمـزگان‪،‬‬ ‫چهارمحـال و بختیـاری‪ ،‬یـزد‪ ،‬خراسـان‬ ‫رضـوی تعریـف شـده اسـت‪ .‬پـروژه نـورد‬ ‫ً‬ ‫گـرم هـم مجـوزش قبلا در دهـه ‪ 80‬گرفتـه‬ ‫شـده اسـت و در بیـن همـه ایـن پروژه هـا‬ ‫به لحـاظ مصـرف اب‪ ،‬کم مصرف تریـن‬ ‫یسـت‬ ‫و کم مسـئله ترین در ایجـاد الودگ ‬ ‫و بسـیار بـا شـرایط زیسـت محیطی سـازگار‬ ‫ً‬ ‫اسـت؛ زیـرا اب مصرفـی در ایـن پـروژه کاملا‬ ‫بازچرخانـی و تصفیـه می شـود»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫در پاسخ به سـوالی بـه تحـول دیجیتـال‬ ‫فـوالد مبارکـه پرداخـت و گفـت‪« :‬ذوب اهـن‬ ‫یسـت و فـوالد‬ ‫اصفهـان نسـل دوم تکنولوژ ‬ ‫مبارکـه نسـل سـوم تکنولـوژی را دراختیـار‬ ‫دارد‪ .‬نسـل چهـارم تکنولـوژی به معنـای‬ ‫یسـت و ا گـر سـازمانی بـه‬ ‫هوشمند ساز ‬ ‫شـکل هوشـمند اداره شـود دسـتاورد بزرگـی‬ ‫بـرای ان سـازمان محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫فـوالد مبارکـه قصـد دارد تـا سـال ‪ 1404‬بـه‬ ‫یـک کارخانـه هوشـمند تبدیـل شـود و‬ ‫نسـل چهـارم تکنولـوژی کاهـش هزینه هـا‬ ‫و افزایـش درامدهـا را بـرای فـوالد مبارکـه‬ ‫به همـراه خواهـد داشـت»‪ .‬وی بـه اقدامات‬ ‫صورت گرفتـه دراین خصـوص اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـا دانشـگاه اصفهـان قـراردادی‬ ‫یک سـاله منعقـد شـده اسـت تـا مدیـران‬ ‫فـوالد مبارکـه دراین خصـوص امـوزش الزم‬ ‫را ببیننـد و بـه رهبـران تحـول دیجیتـال ایـن‬ ‫شـرکت تبدیل شـوند که یک ترم از این دوره‬ ‫گذشـته اسـت‪ .‬همچنیـن مـا مرکـز نـواوری‬ ‫تحـول دیجیتـال در صنعـت فـوالد کشـور را‬ ‫در پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه تهـران در‬ ‫یـک محیـط ‪800‬متـری احـداث کرده ایـم و‬ ‫بـه همـه جوان ها در بخش ‪ IT‬و اتوماسـیون‬ ‫اعلام می کنـم کـه بازار کار بسـیار بزرگـی برای‬ ‫همـه ان هـا ایجـاد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫خوشبختانه کرونا اسیب قابل توجهی‬ ‫به فوالد مبارکه وارد نکرده است‬ ‫مدیرعامـل فـوالد مبارکـه ادامـه بااشـاره به‬ ‫کمک هـای مجتمـع بـه بیمارسـتان ها و‬ ‫دانش امـوزان گفـت‪« :‬باتوج هبـه شـیوع‬ ‫ویروس کرونا و تعطیل شـدن مـدارس فوالد‬ ‫مبارکـه ‪ ۱۶۰۰‬عـدد تبلـت بـه دانش امـوزان‬ ‫اهـداء کـرد؛ همچنیـن فـروش ا کسـیژن در‬ ‫فـوالد مبارکـه را متوقـف کرده ایـم و ان را‬ ‫دراختیـار مرا کـز درمانـی قـرار داده ایـم»‪.‬‬ ‫عظیمیان درخصوص اسـیب ناشـی از کرونا‬ ‫بـه تولیـد و صـادرات فـوالد مبارکـه گفـت‪:‬‬ ‫«مجتمـع فـوالد مبارکـه دراین خصـوص‬ ‫اسـیب اقتصـادی ندیـده و فقـط تعـدادی از‬ ‫نیروهای خود را به علت کرونا از دست داده‬ ‫اسـت؛ کاهـش امـار صـادرات فـوالد مبارکـه‬ ‫به دلیـل توجـه بـه بـازار داخـل و کاهـش‬ ‫سـهم صـادرات بـوده اسـت»‪ .‬عظیمیـان‬ ‫درخصـوص طر ح هـای اب رسـانی گفـت‪:‬‬ ‫«درحـال تامیـن هزینـه سـد تنظیمـی‬ ‫کوهرنـگ ‪ ۲‬بـه مبلـغ ‪۵۰۰‬میلیاردتومـان‬ ‫هستیم که ‪۲۰۰‬میلیارد ان تا کنون پرداخت‬ ‫شـده اسـت؛ همچنیـن سـامانه دوم‬ ‫اب رسـانی اصفهـان کـه ‪۱۵۰‬میلیـارد هزینـه‬ ‫لولـه ان را دراختیـار مسـئوالن قـرار داده ایـم؛‬ ‫درصـورت بهر هبـرداری از ایـن پـروژه اب‬ ‫شـرب اصفهـان تامیـن خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫بـا اتـکا بـر دانـش و همـت مدیریـت‪ ،‬کارکنـان و کارشناسـان فـوالد مبارکـه و بـا‬ ‫هدف تامین حدا کثری محصوالت موردنیاز لوله های انتقال نفت و گاز‪ ،‬برای‬ ‫نخسـتین بار در کشـور‪ ،‬تختـال بـا ضخامـت ‪300‬میلی متـر تولیـد شـد‪ .‬معـاون‬ ‫بهره بـرداری شـرکت فـوالد مبارکـه بااشـاره به مزیت هـای ایـن نـوع محصـول در‬ ‫گفت وگـو بـا خبرنـگار فـوالد گفـت‪« :‬در دوسـال اخیر بـا تولیـد تختال هـای ویـژه‬ ‫تولیـد لوله هـای محیـط نفـت و گازتـرش به این نتیجـه رسـیدیم که ا گـر بتوانیم‬ ‫ضخامـت تختـال را در ماشـین ریخته گـری شـماره ‪ 5‬افزایـش دهیـم‪ ،‬بخشـی‬ ‫ً‬ ‫از نگرانی هـا و مشـکالت کیفـی کـه بعضـا در تختال هـا وجـود دارد‪ ،‬بـا افزایـش‬ ‫ضخامت به صورت طبیعی رفع خواهد شد»‪ .‬مختار بخشیان باتا کیدبراینکه‬ ‫بسـیاری از عیـوب داخلی تختال هـا‪ ،‬ازجمله ترک های ریز یا جدایـش‪ ،‬در زمان‬ ‫نورد مشـخص می شـوند‪ ،‬افزود‪« :‬طبیعی سـت که هرقدر ما ضخامت را بیشـتر‬ ‫کنیـم بعـد از انجـام عملیـات نـورد‪ ،‬به دلیـل اینکـه بایـد ضخامـت بیشـتری کـم‬ ‫شـود‪ ،‬ایـن عیـوب برطـرف می شـوند»‪ .‬وی بابیان اینکـه دانش و تجربـه این کار‬ ‫ً‬ ‫کاملا بومی سـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬این دسـتاورد خبـر خوبی به ویژه بـرای صنایع‬ ‫نپـس کشـور مـا به راحتـی‬ ‫نفـت و گاز کشـور و پروژه هـای اتـی خواهـد بـود‪ .‬ازای ‬ ‫می تواند این نوع تختال را تولید کند و ا گر نگرانی یا تردیدی درزمینه پروژه های‬ ‫نفتـی و گازی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬ازاین پـس به طـور کامـل برطـرف خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬به گفتـه بخشـیان‪ ،‬بخشـی از ایـن تختال هـا بایـد بـرای انجـام عملیـات‬ ‫نورد به شـرکت ا کسـین اهواز منتقل شـود تا پس از عملیات نورد‪ ،‬به انواع ورق‬ ‫موردنیـاز در تولیـد لوله هـا و مخـازن نفـت و گاز تبدیل شـود و این دسـتاورد خبر‬ ‫خوبـی بـرای صنعـت فـوالد و لولـه کشـور اسـت»‪ .‬وی هـدف اصلـی از ایـن اقدام‬ ‫را افزایـش کیفیـت و اطمینـان از دسـتیابی بـه کیفیـت مطلـوب در محصـوالت‬ ‫مورداسـتفاده در صنعـت نفـت و گاز عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬در کنـار ایـن اقـدام‪،‬‬ ‫دانـش فنـی تولیـد ایـن محصـوالت در کشـور نهادینـه و زمینـه افزایـش کمیـت‬ ‫محصـول بـا افزایـش دبی متریال فراهم شـد»‪ .‬معاون بهر هبـرداری فوالد مبارکه‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن دسـتاورد با همکاری بخش های مختلـف از جمله کارکنان تولید‪،‬‬ ‫تعمیرات‪ ،‬تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬واحد متالورژی و روش های تولید و امور مهندسی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫بـا محوریـت تیـم ریخته گـری بـه سـرانجام رسـید و شایسـته قدردان ‬ ‫در همین خصـوص مدیـر ناحیـه فوالدسـازی و ریخت هگـری مـداوم شـرکت فوالد‬ ‫مبارکـه گفـت‪« :‬یکـی از رسـالت های شـرکت فـوالد مبارکه در سـال های گذشـته‬ ‫تامیـن حدا کثـری نیازهـای داخلـی و تنـوع درزمینـه محصـوالت فـوالدی بـوده‬ ‫اسـت‪ .‬درهمین زمینـه‪ ،‬متخصصـان شـرکت فـوالد مبارکـه باتوجه به اعلام نیاز‬ ‫کشـور به تولید تختال با ضخامت ‪300‬میلی متر‪ ،‬بر ان شـدند که مقدمات الزم‬ ‫را برای تولید این محصول فراهم اورند و طی یک پروژه تخصصی شـش ماهه‪،‬‬ ‫تولید این محصول را که تاکنون در کشور صورت نگرفته به سرانجام برسانند»‪.‬‬ ‫غالمرضـا سـلیمی افـزود‪« :‬درراسـتای اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬تیمـی از کارشناسـان‬ ‫داخلـی شـرکت تشـکیل و هـر گـروه در زمینه هـای تخصصـی خـود شـروع بـه‬ ‫فعالیت کرد و نتیجه این تالش تولید تختال با ضخامت‪300‬میلی متر در فوالد‬ ‫مبارکـه بـود»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬نظـر بـه اینکـه ماشـین ‪ 5‬ریخته گـری طبـق‬ ‫طراحی اولیه‪ ،‬حدا کثر توانایی تولید تختال با ضخامت‪250‬میلی متر را داشت‪،‬‬ ‫اقدامات اصالحی و تغییرات موردنیاز برای ارتقای ظرفیت این ماشین صورت‬ ‫گرفـت»‪ .‬سـلیمی ضمـن قدردانـی از زحمـات همـه همکارانـی کـه دراین زمینـه‬ ‫همکاری کردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬در شروع این پروژه‪ ،‬چالش های متعددی‬ ‫ازجمله موارد تولیدی‪ ،‬مکانیکی و برق و ابزار دقیق پیش روی ما قرار داشت‪ ،‬اما‬ ‫به یاری خداوند و تالش های خالصانه همکاران متخصص واحد ریخته گری‪،‬‬ ‫همه این موارد رفع و محصول نهایی تولید شد»‪ .‬مدیر ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫مبارکه نیز بااشـاره به اقدامات صورت گرفته درزمینه تولید این محصول گفت‪:‬‬ ‫«در پروسه ریخته گری پیوسته تختال در ماشین های ریخته گری‪ ،‬پارامترهای‬ ‫فراوانی تاثیرگذار است‪ .‬نکته مهم دراین زمینه محاسبه جدول های مربوط به‬ ‫خنک سـازی اولیه و ثانویه ماشـین ریخته گری و محاسـبه دقیق نقطه انجماد‬ ‫ً‬ ‫باتوجه بـه تغییـر ضخامـت تختـال اسـت کـه کلیـه مـوارد فـوق به صـورت کاملا‬ ‫تخصصـی محاسـبه و انجـام شـد»‪ .‬قاسـم خوشــدل پور افـزود‪« :‬گـروه مکانیـک‬ ‫نیـز محاسـبه جـدول گـپ سـگمنت ها بـر مبنـای ضخامـت ‪300‬میلی متـر را‬ ‫برعهـده داشـت و بـا محاسـبات دقیـق و تغییـر در سیسـتم های هیدرولیـک‪،‬‬ ‫فشار هیدرولیکی الزم برای تولید این محصول را فراهم ساخت‪ .‬درادامه نیز با‬ ‫تهیه نقشه و پیگیری ساخت سری شمش بدلی جدید این مورد را رفع کرد»‪.‬‬ ‫رئیـس تولیـد و تعمیرات ماشـین شـماره ‪ 5‬ریخته گری نیـز درادامه خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬باتوجه به اینکـه ماشـین ریخته گـری شـماره ‪ 5‬بـرای حدا کثـر ضخامـت‬ ‫‪250‬میلی متـر طراحـی شـده بـود چالش اصلی پیـش روی تیم بـرق و ابزار دقیق‬ ‫محاسبه نیروی گشتاور الزم جهت حرکت تختال بود»‪ .‬محمد فخری درادامه‬ ‫گفت‪« :‬به دلیل عمودی بودن قوس ماشین ریخته گری شماره‪ 5‬و تغییر مداوم‬ ‫شـیوه کاری موتورهای سـگمنت های ماشـین از موتوری به ژنراتوری و درگیری‬ ‫بیش ازپیـش مقاومت هـای حالـت ترمـزی در درایوهـای الکتریکـی و به تبـع ان‬ ‫پارامترهـای الکتریکـی موتورهـای سـگمنت های خـط و قابلیـت هماهنگـی و‬ ‫باالنـس نیـروی گشـتاور اعمال شـده بـه نقـاط مختلـف را طلـب می کـرد کـه بـا‬ ‫انجـام فعالیت هـای مـداوم کارشناسـی‪ ،‬پیاده سـازی شـرایط مذکـور بـا دانـش‬ ‫بومی کارشناسان واحد ریخته گری درنهایت‪ ،‬امکان تولید تختال با ضخامت‬ ‫‪ 300‬میلی متـر فراهم شـد»‪.‬‬ ‫امار‬ ‫رشد سه درصدی تولید‬ ‫در شرکت فوالد تاراز چهارمحال‬ ‫مدیـر ارشـد شـرکت فـوالد تـاراز‬ ‫چهارمحـال از ارتقای رکورد تولید‬ ‫ورق گالوانیـزه در دی مـاه سـال‬ ‫جـاری خبر داد‪ .‬نادر حسـین زاده‬ ‫گفت‪« :‬علی رغم محدودیت های‬ ‫موجـود در تامیـن مـواد اولیـه‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬شـرکت فـوالد تـاراز‬ ‫چهارمحـال به همـت کارکنـان‬ ‫توانمنـد و زحمتکـش و دلسـوز‬ ‫خود توانسـت تولیـد ماهانه خود‬ ‫را نسـبت بـه رکـورد قبـل کـه در اذرمـاه سـال ‪ ۹۸‬ثبـت شـده بـود‪ ،‬بـه میـزان‬ ‫سـه درصد ارتقـاء دهـــد و بـا تولیـد ‪18‬هـزار و ‪ ُ 549‬تـن رکـورد ماهانـه جدیـدی‬ ‫ثبـت کنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن شـرکت در صـورت در اختیار داشـتن کالف گرم و‬ ‫کالف سـرد (خام) توانایی افزایش تولید محصول گالوانیزه در ماه های اینده‬ ‫را خواهنـد داشـت»‪ .‬حسـین زاده کسـب ایـن موفقیـت ر ا مرهـون هماهنگی‬ ‫و برنامه ریـزی دقیـق و تالش هـای شـبانه روزی کارکنـان بخش هـای تولیـد و‬ ‫تعمیـرات و تمامـی واحدهـای پشـتیبانی شـرکت دانسـت و اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد در ادامـه نیـز شـاهد بهبـود مسـتمر در تمـام فعالیت های شـرکت باشـیم‪.‬‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت قطـب تربـت شـرکت سـهامی خـاص بـه شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 356‬و شناسـه ملـی ‪ 10380055514‬بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت‬ ‫مدیره مورخ ‪ 1399/02/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ :‬اقای علی محمد‬ ‫شـجاعی کاریزکی به شـماره ملی ‪ 0702984231‬به عنوان مدیرعامل برای‬ ‫باقیمانـده مـدت تصـدی تـا تاریـخ ‪ 1400/02/04‬تعییـن گردیدنـد‪ .‬کلیـه‬ ‫اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت با دو امضا از سه امضای مدیرعامل‬ ‫علی محمـد شـجاعی کاریزکی و رئیـس هیئـت مدیـره اقـای سـیدعلی ا کبر‬ ‫فرجادپزشـک و حسـابدار شـرکت خانـم فاطمـه مقدم پـور همـراه بـا مهـر‬ ‫شـرکت معتبـر می باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1083337‬‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای احمد موحدی راد با تسـلیم دو برگ استشـهاد محلی مصدق به مهر دفترخانه ‪96‬‬ ‫مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 3110/1‬واقـع در بخش ‪ 3‬کـه ذیل ثبت‬ ‫‪ 2351‬و ‪ 9750‬صفحـه ‪ 172‬و ‪ 80‬دفتـر املا ک‪ /‬دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 30‬و ‪ 62‬سـابقه‬ ‫ثبـت دارد و در نـزد کسـی در بیـع شـرط نیسـت‪ ،‬بعلـت نامعلـوم مفقـود گردیـده‪ .‬لـذا بـه‬ ‫اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله ا گهـی می شـود تـا‬ ‫هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه و یـا وجود سـند مالکیت و یا سـند مالکیت نزد خود باشـد‬ ‫از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی طـی ‪ 10‬روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امال ک مراجعـه و ضمن ارائه‬ ‫اصـل سـند مالکیـت و یـا سـند معاملـه اعتـراض کتبـی خـود را تسـلیم نمایـد‪ .‬درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یا درصورت اعتراض‪ ،‬چنانچه اصل سـند‬ ‫مالکیـت ارائـه نشـود سـند المثنـی بـه نـام متقاضـی صادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الـف ‪ 1477‬موسـی حنیفـه‪ ،‬رئیـس اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان همـدان‬ ‫ناحیه دو‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در مشهد مطرح کرد؛‬ ‫تجلیل مدیرکل اوقاف از نخبگان قرانی دیار علویان‬ ‫حجت االسـ ـ ـلام ابراهیـ ـ ـ ــم‬ ‫حیدری جناسـمی؛ مدیرکل‬ ‫اوقاف و امور خیریه مازندران‬ ‫نهـای مازندرانـی‬ ‫از برتری ‬ ‫چهـ ـ ـل و س ـ ـ ـ ـ ــومین دوره‬ ‫مسـابقات سراسـری قـران‬ ‫کریـم کشـور قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫ب هگـ ـ ـ ـ ــزارش روابط عمومـی‬ ‫اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫اسـتان مازنـدران؛ مرحلـه‬ ‫ل وسـومین دوره مسـابقات سراسـری قـران کریـم امسـال درحالـی‬ ‫کشـوری چه ‬ ‫ب هصـورت مجـازی برگـزار شـد کـه مهـدی تـاج ور در رشـته دعاخوانـی و مجتبـی‬ ‫کریمی در رشته اذان حائز رتبه نخست و خانم زهرا پورطهماسب در رشته قرائت‬ ‫تحقیـق حائـز رتبـه پنجم شـدند‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امور خیریـه مازنـدران در ائینی‬ ‫از افتخارافرینی نخبگان قرانی مازندران در مسـابقات کشـوری قران کریم تجلیل‬ ‫به عمـل اورد و گفـت‪« :‬حمایـت از فعـاالن و نخبـگان قرانـی اسـتان ضـرورت دارد و‬ ‫ایـن انتظـار می رود همه دسـتگاه های مرتبط نسـبت به تجلیـل از نخبگان قرانی‬ ‫مازنـدران اقـدام کننـد»‪ .‬حیدری جناسـمی عنـوان کرد‪« :‬فعـاالن و نخبگان قرانی‬ ‫مازنـدران در سـطح کشـور افتخارافرینـی کردنـد و انتظـار مـی رود از ایـن عزیـزان‬ ‫قدردانـی شایسـته شـود»‪ .‬مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران بیـان کـرد‪17« :‬‬ ‫لو سومین دوره مسابقات سراسری قران‬ ‫مازندرانی امسال در مرحله کشوری چه ‬ ‫نهـا حائـز رتب ههـای برتـر شـدند»‪.‬‬ ‫کریـم شـرکت کردنـد سـه نفر از ا ‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫بخشدار کهریزک بیان کرد؛‬ ‫اختصاصردیفبودجهمستقلبرایحاشیهشهرمشهد‬ ‫انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث‬ ‫کارخانه روغن کشی و خورا ک دام در بندر امیراباد‬ ‫مدیـرکل بنـدر امیرابـاد در‬ ‫حاشـیه انعقـاد قـرارداد احـداث‬ ‫کارخانـه روغن کشـی و خـورا ک‬ ‫دام بیـان کـرد‪« :‬تاکنـون‬ ‫سـه هزار و ‪ ۲۸۰‬میلیاردریـال‬ ‫سرمایه گذاریبخشخصوصی‬ ‫در سـال جـاری در ایـن بنـدر‬ ‫منعقد شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫واحـد روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی امیراباد؛ محمدعلی اصل سـعیدی پور در ائین امضای قرارداد‬ ‫سـرمایه گذاری بخش خصوصی که در بندر امیراباد برگزار شـد بااشـاره به اینکه این‬ ‫بندر به عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی شـمال کشـور از تمام ظرفیت های خود‬ ‫درجهـت جهـش تولیـد و اشـتغال زایی در منطقـه بهـره می گیـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«براین اسـاس قـرارداد سـرمایه گذاری بـه ارزش د وهـزار و ‪۴۰۰‬میلیاردریـال بـرای‬ ‫احـداث کارخانـه روغن کشـی و خـورا ک دام بـا بخـش خصوصـی به امضاء رسـید»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬ایـن قـرارداد کـه جـزو بزرگ تریـن قراردادهـای سـرمایه گذاری‬ ‫بخـش خصوصـی در سـال های اخیـر در بنـدر امیرابـاد ب هشـمار مـی رود‪ ،‬ب هصـورت‬ ‫بلندمـدت و ‪۲ ۵‬سـاله اسـت کـه طبـق طـرح سـرمایه گذاری از ظرفیـت تولیـدی‬ ‫‪ ۳۵۵‬هزارتـن در سـال برخـوردار خواهـد بـود»‪ .‬مدیـرکل بنـدر امیرابـاد همچنیـن‬ ‫احـداث ایـن کارخانـه را در زمینـی بـه مسـاحت ‪ ۵۰‬هزارمترمربـع و زمـان سـاخت‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫ان را دوسـال عنـوان کـرد کـه بـرای ‪ ۱۱۶‬نفـر ب هطـور مسـتقیم شـغل ایجـاد م ‬ ‫یسـت؛ اراضـی پس کرانـه بنـدر امیرابـاد بـا بهر هبـردن از مزایـای منطقـه ویـژه‬ ‫گفتن ‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬محلـی مناسـب بـرای سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی در حوز ههـای‬ ‫خدماتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری و نفتی ست که با نگاه سازنده مدیران‬ ‫سـازمان بنـادر و دریانـوردی و اعطـای تسـهیالت ویـژه بـه متقاضیـان‪ ،‬شـاهد‬ ‫اسـتقبال بی نظیر بخش خصوصی در زمینه های مختلف جهت سـرمایه گذاری‬ ‫در راهبردی تریـن بنـدر شـمال کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران اداره کل بهزیستی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور در‬ ‫مشـهد از تخصیـص ردیـف مسـتقل در‬ ‫برنامـه بودجـه بـرای حاشـیه شـهر مشـهد‬ ‫خبـر داد و بابیان اینکـه ‪ ۸۵۶۰‬فرصـت‬ ‫شـغلی مسـتقیم در خراسـان رضـوی ایجـاد‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪۱۱۰۵« :‬میلیاردتومـان‬ ‫اعتبـار بـرای تکمیـل ‪ ۵۲‬پـروژه اسـتان‬ ‫پرداخـت خواهـد شـد»‪ .‬محمدباقـر نوبخت‬ ‫در جلسـه شـورای برنامه ریـزی و توسـعه‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی بااشـاره به اینکه‪،‬‬ ‫یکی از اهداف سـفرهای اسـتانی را شـنیدن‬ ‫گـزارش مدیـران و مسـئولین منطقـه ای و‬ ‫اسـتانی عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬یکـی دیگـران‬ ‫از اهـداف ایـن سـفرها تبییـن نـگاه مرکـز بـه‬ ‫منطقه و نگاه کشـور به اسـتان اسـت»‪ .‬وی‬ ‫از تخصیـص ‪۳۳۷۴‬میلیاردتومـان اعتبـار و‬ ‫پرداخـت ‪۴۰۶۷‬میلیاردتومـان درراسـتای‬ ‫سـفرهای اسـتانی رئیس جمهـوری و‬ ‫هیئت وزیـران بـه خراسـان رضـوی خبـر داد‬ ‫و افـزود‪« :‬ا گرچـه تا کنـون بیـش از تعهـد‬ ‫مقـرر بـه اسـتان پرداخـت شـده اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫باتوج هبـه تغییـر قیمت هـا و افزایـش مـدت‬ ‫پروژه هـا بـه ‪۶۰۹‬میلیاردتومـان دیگـر بـرای‬ ‫تکمیـل پروژه هـای اسـتانی نیـاز اسـت»‪.‬‬ ‫وی از اسـتاندار خراسـان رضـوی بـرای‬ ‫عمـل بـه وعده هـای خـود در جایگاه هـای‬ ‫مختلـف تقدیـر کـرد و بابیان اینکـه تقسـیم‬ ‫مسـئولیت ها در اسـتان به خوبـی صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬هدفـی کـه‬ ‫ً‬ ‫اساسـا نظـام جمهـوری اسلامی بـرای ان‬ ‫به وجـود امـده‪ ،‬کمـک بـه شـریف ترین و‬ ‫نیازمندتریـن افـراد اسـت»‪ .‬نوبخـت از لـزوم‬ ‫تکمیـل هشـت هزار واحـد تعهد شـده در‬ ‫سـفرهای قبلـی گفـت و بابیان اینکـه دوهزار‬ ‫واحد از این تعداد در حاشیه شهر قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬ما وظیفه خود را نسـبت به حاشـیه‬ ‫شـهر مشـهد به هر صـورت انجـام خواهیـم‬ ‫داد»‪ .‬رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور‬ ‫از تخصیـص ردیـف مسـتقل در برنامـه‬ ‫بودجـه بـرای حاشـیه شـهر مشـهد خبـر داد‬ ‫و گفـت‪ ۱۲۰« :‬پـروژه در اسـتان احصـاء شـده‬ ‫اسـت کـه بـه اعتبـار ‪۱۴۹۳‬میلیاردتومـان‬ ‫نیـاز دارد و بـا ایـن تخصیـص ‪ ۸۵۶۰‬فرصـت‬ ‫شـغلی مسـتقیم و ‪۲۶‬هـزار و ‪ 450‬فرصـت‬ ‫غیرمسـتقیم در بخش هـای مختلـف بـرای‬ ‫اسـتان ایجـاد خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫خراسان رضوی؛ دروازه اصلی ورود‬ ‫به کشورهای اسیای میانه است‬ ‫درادامـه اسـتاندار خراسـان رضـوی بـر اینکـه‬ ‫خراسـان رضـوی دروازه اصلـی ورود بـه‬ ‫کشـورهای اسـیای میانـه اسـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بـا تمـام تـوان تکمیـل پروژه هـای‬ ‫اسـتان را شـتاب می دهیـم‪ .‬خراسـان‬ ‫رضـوی در مسـیر شـاهراه های بین المللـی‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬ایـن اسـتان دروازه اصلـی ورود‬ ‫بـه کشـورهای اسـیای میانـه اسـت»‪.‬‬ ‫محمدصـادق معتمدیـان بـر شـتاب دهی‬ ‫و سرعت بخشـی بـه پروژه هـای عمرانـی‬ ‫اسـتان طـی ماه هـای اخیـر اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬اولویـت اول مـا در اسـتان پروژه های‬ ‫عمرانـی و زیرسـاختی به ویـژه در حـوزه راه‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بحث اب را یکی از چالش های‬ ‫مهـم اسـتان عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬خراسـان‬ ‫یسـت کـه‬ ‫رضـوی یکـی از استان های ‬ ‫بیشترین کسری مخازن اب را دارد که ‪۲۵۰‬‬ ‫روسـتای اسـتان به صـورت سـیار اب رسـانی‬ ‫می شـوند»‪ .‬معتمدیـان توجـه بـه مناطـق‬ ‫مـرزی و شهرسـتان های تازه تاسـیس‬ ‫را از جملـه مـوارد بااهمیـت برشـمرد و‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬اولویـت بعـدی مـا تکمیـل‬ ‫چهارهـزار پـروژه نیمه تمـام اسـت کـه نیاز به‬ ‫‪۴۶‬هزارمیلیـارد اعتبـار دارد و مـا توجـه خـود‬ ‫متـر متمرکـز کرده ایـم»‪.‬‬ ‫را بـر ‪ ۲۸۳‬پـروژه مه ‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی مشـکالت‬ ‫راه هـای روسـتایی‪ ،‬تامیـن مالـی برخـی‬ ‫پروژه هـا‪ ،‬صـدور مجوزهـا و موافقت هـا‪،‬‬ ‫چالش هـای حـوزه زیرسـاختی و اب و‬ ‫فاضلاب را از جملـه مسـائل مهـم اسـتان‬ ‫دانسـت و گفـت‪« :‬بیـش از سـه میلیون نفر از‬ ‫جمعیـت اسـتان در مناطـق محـروم حضـور‬ ‫دارنـد و بایـد وضعیـت ایـن مناطـق متحـول‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـه تـردد بیـش از ‪۴۰‬میلیـون زائـر‬ ‫در اسـتان اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬مدیریـت‬ ‫یسـت‬ ‫حاشـیه شـهر مشـهد نیازمند عزم مل ‬ ‫و یک میلیون و ‪300‬هزار نفر جمعیت در این‬ ‫مناطق سـا کن هستند که معادل جمعیت‬ ‫دو استان خراسان جنوبی و شمالی ست»‪.‬‬ ‫وی سـرانه پائیـن اموزشـی در حاشـیه شـهر‬ ‫مشـهد و کمبـود واحدهـای بهداشـتی و‬ ‫درمانـی را از دیگـر نیازهـای اسـتان برشـمرد‬ ‫و گفـت‪« :‬نیـاز اسـت تـا توجـه بیشـتری‬ ‫بـه اسـتان معطـوف شـود»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫خراسـان رضـوی بابیان اینکـه مـردم انتظـار‬ ‫دارنـد بخشـی از پروژه هـا سـریع تر به پایـان‬ ‫برسـد‪ ،‬از اهتمـام جـدی بـه مناطـق کمتـر‬ ‫توسـعه یافته و کمتـر برخـوردار گفـت و‬ ‫تا کیـد کـرد‪« :‬امادگـی کامـل داریـم تـا بـا‬ ‫تمـام تـوان بـرای تکمیـل پروژه هـای اسـتان‬ ‫یسـت؛ بیمارسـتان‬ ‫تلاش کنیـم»‪ .‬گفتن ‬ ‫‪ ۲۰۰‬تختخوابـی ناظـران در مشـهد در‬ ‫زمینـی بـه مسـاحت ‪۱۸‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربـع‬ ‫و بـا زیربنـای ‪۲۹‬هزارمترمربـع کـه مخصوص‬ ‫بیمـاران سـرطانی و تکمیل کننـده فعالیـت‬ ‫مرکـز درمانـی امـام رضـا(ع) مشـهد اسـت کـه‬ ‫از سـال ها پیـش به همـت انجمـن حمایـت‬ ‫از بیمـاران سـرطانی راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افتتـاح شـد کـه ایـن بیمارسـتان‬ ‫‪۲۰۰‬میلیاردتومـان هزینـه در برداشـته کـه‬ ‫توسـط مردم تامین شـده است و همچنین‬ ‫چهارهـزار واحـد مسـکن روسـتایی در‬ ‫خراسـان رضـوی باحضـور محمدباقـر‬ ‫نوبخـت؛ معـاون رئیس جمهـوری و‬ ‫رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه کشـور‬ ‫و محمدصـادق معتمدیـان؛ اسـتاندار‬ ‫خراسـان رضـوی در روسـتای رادکان‬ ‫چنـاران با اعتباری بالغ بـر ‪۲۶۰۰‬میلیاردریال‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانـس افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست ستاد هماهنگی استانی پزشک خانواده و بیمه روستایی لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫باحضـور مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان مازنـدران‪ ،‬معاونیـن و روسـای سـتادی‪،‬‬ ‫جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران بـا روسـای ادارات بهزیسـتی شهرسـتان ها‬ ‫به صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران‪ ،‬دکتر فـرزاد گوهردهی با تا کید بر رصد شـرایط با همکاری‬ ‫دسـتگاه های مسـئول و هوشـیاری تمام وقـت توسـط اورژانـس اجتماعـی‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬حـق برخـورداری از سلامت و بهره منـدی از خدمـات اورژانـس‬ ‫اجتماعـی از حقـوق اولیـه شـهروندان اسـت لـذا اهمیـت حضـور کارشناسـان‬ ‫یسـت ‪ .‬باید‬ ‫اورژانـس اجتماعـی درجهـت همراهـی و کاهـش اسـیب ها ضرور ‬ ‫کمک رسانی و اقدامات موثر در سریع ترین زمان ممکن به افرادی که نیازمند‬ ‫یـاری می باشـند صـورت گیـرد»‪ .‬وی تصریـح کرد‪« :‬کلیه مرا کز کاهش اسـیب‪،‬‬ ‫مرا کـز اسـیب دیدگان اجتماعـی ‪ ،‬تیـم هـای امدادرسـان سـیار‪ ،‬موبایـل ون‪،‬‬ ‫اورژانـس اجتماعـی و ‪ ...‬به طـور شـبانه روزی به صـورت فعـال و ضمـن ارائـه‬ ‫خدمـات بـه اسـیب دیـدگان و شناسـایی افـراد بی خانمـان در پاتوق ها‪،‬زیـر‬ ‫پل ها و انتقال انها به مرا کز مرتبط سازمانی و غیرسازمانی نظیر گرمخانه های‬ ‫شـهرداری و ‪ .....‬پـس از هماهنگی هـای درون و برون بخشـی اقـدام کننـد و‬ ‫پذیـرش و سـاماندهی افـراد اسـیب دیده در مرا کـز بـا رعایـت حفـظ کرامـت‬ ‫انسـانی و اصـل رازی و رعایـت کامـل پروتکل هـای بهداشـتی منطبـق بـا‬ ‫دسـتورالعمل سـتاد پیشـگیری از کرونـا و رعایـت قرنطینـه صورت گیـرد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬الزم اسـت کـه سـتاد مدیریـت بحـران در تمامی شهرسـتان ها به قید‬ ‫فوریـت تشـکیل شـود و اعضـای سـتاد از کلیـه مرا کـز شـبانه روزی بهزیسـتی بـا‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی بازدیـد به عمـل اورنـد و از سلامت سیسـتم‬ ‫گرمایشی و مجهز بودن به سوخت جایگزین‪ ،‬تجهیزات موردنیاز‪ ،‬پیش بینی‬ ‫مواد غذایی و مایحتاج مرا کز‪،‬دارویی و اتاق قرنطینه اطمینان حاصل کنند‬ ‫و گزارش هـا و نتایـج اقدامـات نیـز بـه سـتاد اسـتان اعلام و ارسـال شـود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بـا هماهنگـی اداره کل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫لرسـتان و معاونـت بهداشـت و درمـان و غـذا‬ ‫دارو علـوم پزشـکی لرسـتان‪ ،‬فصـل سـوم‬ ‫سـتاد هماهنگـی اسـتانی پزشـک خانـواده‬ ‫و بیمـه روسـتایی برگـزار شـد‪ .‬باحضـور دکتـر‬ ‫شـاهدخت فتحـی بیرانونـد؛ مدیـرکل بیمـه‬ ‫سلامت لرسـتان‪ ،‬دکتـر مریـم کوشـکی؛‬ ‫معاون بهداشتی علوم پزشکی استان‪ ،‬دکتر‬ ‫عبـاس زاده؛ معاونـت غـذا و دارو دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی اسـتان‪ ،‬دکتـر نظـری؛ نماینده‬ ‫معاونـت درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫لرسـتان و جمعـی از مسـئولین‪ ،‬فصـل سـوم‬ ‫سـتاد هماهنگـی اسـتانی پزشـک خانـواده و‬ ‫بیمـه روسـتایی بـا هماهنگـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت استان لرسـتان و معاونت بهداشت‬ ‫و درمـان و غـذا و دارو علـوم پزشـکی اسـتان‬ ‫لرسـتان برگـزار شـد‪.‬‬ ‫دراین نشسـت کـه در سـالن کنفرانـس‬ ‫اداره کل بیمـه سلامت اسـتان برگـزار شـد‪،‬‬ ‫مسـائل و مشـکالت بیمه شـدگان روسـتایی‬ ‫و ثبـت یک بـار خدمـت روسـتایی بررسـی‬ ‫و مطـرح شـد‪ .‬در این نشسـت مصوباتـی‬ ‫اعـم از پرداخـت مطالبـات معاونـت‬ ‫بهداشـتی بـه داروخانه هـای سـطح یـک‬ ‫روسـتایی‪ ،‬همـکاری بیشـتر معاونـت درمـان‬ ‫بـا بیمه شـدگان روسـتایی بـرای انجـام‬ ‫پارا کلینیـک‪ ،‬بررسـی و تعییـن و تکلیـف‬ ‫بخشـدار کهریـزک باتا کیدبـر جلـب‬ ‫مشـارکت حدا کثـری جامعـه به ویـژه‬ ‫جوانـان در انتخابـات گفـت‪« :‬ائمـه‬ ‫جماعـت مسـاجد ظرفیـت باالیـی در‬ ‫جـذب حدا کثـری جوانـان دارنـد»‪.‬‬ ‫امیـن بابایـی در نشسـت هم اندیشـی‬ ‫ائمـه جماعـات بخـش کهریـزک‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬مشـارکت حدا کثـری نسـل‬ ‫جـوان در عرصه هـای فرهنگـی و اجتماعـی از کارهـای ویـژه و مهـم ائمـه‬ ‫جماعـت اسـت کـه بایـد بـا دقـت در این عرصـه کار شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬مسـاجد عالوه بـر وظیفـه ذاتـی خـود در ترویـج فرضیه هـای مذهبـی‪،‬‬ ‫در پویایـی‪ ،‬بالندگـی و ارائـه خدمـات مطلـوب بـه جامعـه نیز اثرگذار هسـتند‪،‬‬ ‫ائمـه جماعـت در مسـاجد بایـد بـرای حضـور جوانـان در عرصه هـای مهـم‬ ‫کشـور تلاش کـرده و ان هـا را بـه فعالیت هـای سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫دعـوت کننـد»‪ .‬بابایـی اضافـه کـرد‪« :‬جوانـان ا گـر بـه صحنه هـای مختلـف‬ ‫فعالیت هـای مذهبـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی ماننـد انتخابـات نیاینـد‬ ‫شـاهد شورونشـاط در جامعـه نخواهیـم بـود»‪ .‬ایـن مسـئول بااشـاره به‬ ‫در پیش داشـتن بزرگ تریـن جریـان سیاسـی کشـور در خـرداد سـال اینـده و‬ ‫برگـزاری هم زمـان چهـار انتخابـات در اسـتان تهـران‪ ،‬افـزود‪« :‬ائمـه جماعـات‬ ‫بـه تاسـی از نقـش ارزشـمند و معنـوی خودشـان درخصـوص جلب مشـارکت‬ ‫حدا کثـری و تشـویق افـراد معتمـد و نیکنـام بـرای پذیـرش مسـئولیت در‬ ‫حـوزه شـورا ورود کننـد»‪ .‬بخشـدار کهریـزک سـپس بااشـاره به ضـرورت توجـه‬ ‫و اهمیـت جامعـه اسلامی بـه فرهنگ و ترویـج نماز‪ ،‬که محور عبـادات و پایه‬ ‫و اسـاس خودسازی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬اولیـن وظیفـه پیامبـران در جامعـه اقامـه‬ ‫نمـاز‪ ،‬بـوده و یکـی از مهم تریـن وظیفه حکومت اسلامی نیز اقامه نمـاز و عزم‬ ‫ملـی بـرای ترویـج و گسـترش فرهنـگ نماز در جامعـه اسـت»‪ .‬بابایی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬اقامـه نمـاز در جامعـه‪ ،‬یـک فرهنـگ ویـژه و خـاص ایجـاد می کنـد کـه‬ ‫ا گـر ایـن فرهنـگ در جامعـه حا کـم شـود مانـع و سـد ورود مفاسـد و منکـرات‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬فرهنـگ نمـاز ا گر در یک جامعه حا کم شـود‬ ‫فسـاد و ناامنـی اجتماعـی نیـز به شـدت کاهـش پیـدا خواهـد کـرد»‪ .‬بابایـی‬ ‫گفـت‪« :‬گاهـی نسـبت بـه نماز خیلـی کوتاهی می شـود؛ اما ضروری سـت ائمه‬ ‫جماعت در مساجد ضمن ترویج فریضه نماز بر برپایی نماز جماعت به ویژه‬ ‫باحضـور جوانـان و نوجوانـان توجـه ویـژه ای داشـته باشـند»‪ .‬امام جمعـه‬ ‫باقرشـهر و کهریزک نیز دراین جلسـه بااشـاره به نقش مسـاجد از ابتدای صدر‬ ‫اسلام تا کنـون و به ویـژه در انقلاب اسلامی ایـران افـزود‪« :‬در شـرایط کنونـی‬ ‫ً‬ ‫نیـز مسـاجد باوجودی کـه معمـوال به عنـوان مکانـی بـرای عبـادت شـناخته‬ ‫می شـود امـا همـواره نقـش مهمـی در حرکت هـای اجتماعـی داشـته اند»‪.‬‬ ‫حجت االسلام اسـتیری خاطرنشـان کـرد‪« :‬ادامـه مسـیر حرکتـی ارکان هـای‬ ‫نظـام مقـدس انقلاب اسلامی بایـد بـرای تولید محتوای ارزشـی‪ ،‬مبنـای کار‬ ‫باشـد و دراین زمینـه می تـوان از ظرفیـت کانـون مسـاجد اسـتفاده کـرد کـه‬ ‫امیدواریم این مسئله بتواند ما را در توسعه عرصه فرهنگی رهنمون شود»‪.‬‬ ‫کشاورز بیان کرد؛‬ ‫کار سخت تیم ها در دور برگشت لیگ برتر فوتسال‬ ‫سـرمربی تیم فوتسـال را گای شـهرری‪ ،‬گفت‪« :‬حس می کنم کار همه تیم ها‬ ‫در نیم فصـل دوم سـخت تر اسـت؛ زیـرا ان هـا بـه امادگـی بیشـتری رسـیده‬ ‫ُ‬ ‫و در فـرم بهتـری قـرار دارنـد»‪ .‬محمـد کشـاورز درخصـوص دیـدار تیمـش‬ ‫مقابـل سـن ایچ سـاوه‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـازی بسـیار خوب و پرفشـاری را‬ ‫شـاهد بودیـم‪ .‬ایـن دیـدار دو نیمـه متفـاوت داشـت‪ .‬نیمـه اول تیـم سـن ایچ‬ ‫بهتـر بـازی کـرد امـا مـا در نیمـه دوم توانسـتیم بـا صحبتـی کـه بـا بازیکنـان‬ ‫داشـتیم‪ ،‬کنتـرل بـازی را به دسـت بگیریـم»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در ایـن بـازی‬ ‫توانسـتیم موقعیت هـای بسـیار خوبی ایجـاد کنیـم امـا بی دقتـی بازیکنـان و‬ ‫عملکـرد بسـیار خـوب «سـینا پـرکاس» گلر تیم سـن ایچ باعث شـد تـا نتوانیم‬ ‫نتیجـه را بـه نفـع خـود تغییـر دهیم»‪ .‬سـرمربی تیم فوتسـال را گا افـزود‪« :‬تیم‬ ‫سـن ایچ را به خوبـی انالیـز کـرده بودیـم و از ان هـا اطالعـات کامـل داشـتیم و‬ ‫درخصـوص گل هایـی کـه دریافـت کردیـم‪ ،‬بـا بازیکنـان صحبـت کـرده بودیم‬ ‫امـا خاصیـت تیم هـای نوپـا و جـوان این اسـت که کم دقتـی پیـش بیایـد‪.‬‬ ‫بااین حـال به نظـر مـن ا گـر کمـی خوش شـانس بودیم‪ ،‬می توانسـتیم حداقل‬ ‫یک امتیـاز از ایـن دیـدار به دسـت اوریـم»‪ .‬کاپیتـان سـابق تیـم ملـی فوتسـال‬ ‫درخصـوص داوری ایـن بـازی‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬داوری مشـکل خاصـی نداشـت‬ ‫و مـن نیـز سـعی می کنـم در این مـورد حرفـی نزنـم»‪ .‬وی درمـورد دالیـل‬ ‫شکسـت تیمـش در مقابـل تیم های بـاالی جدول‪ ،‬گفـت‪« :‬به نظر من دلیل‬ ‫ایـن موضـوع‪ ،‬عـدم خودبـاوری ازسـوی بازیکنان مـان اسـت‪ .‬مـا در دیـدار بـا‬ ‫فـرش ارا و سـن ایچ موقعیت هـای زیـادی بـرای گلزنـی داشـتیم امـا متاسـفانه‬ ‫بازیکنانمـان بـه ایـن بـاور نرسـیده اند کـه می شـود تیم هـای بـاالی جـدول را‬ ‫شکسـت داد»‪ .‬کشـاورز دربـاره نقـل و انتقـاالت نیم فصـل لیگ برتر فوتسـال‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬شـرایط خریـد بازیکـن جدیـد منـوط بـه تصمیـم باشـگاه و‬ ‫شـرایط مالـی موجـود اسـت و ا گـر مدیـران را گا بـا این موضـوع موافقت کنند‪،‬‬ ‫از ایـن مسـئله اسـتقبال می کنـم‪ .‬البتـه نقـل و انتقـاالت هنـوز شـروع نشـده و‬ ‫حرفـه ای نیسـت کـه مـا دراین خصـوص تصمیم گیـری کنیـم‪ .‬به طور حتـم بـا‬ ‫باشـگاه جلسـه ای در این مـورد برگـزار خواهیـم کـرد»‪ .‬سـرمربی تیـم فوتسـال‬ ‫را گا درمـورد کیفیـت لیـگ برتـر در نیم فصـل‪ ،‬گفت‪« :‬سـطح فنـی لیگ خوب‬ ‫اسـت امـا عالـی نیسـت‪ .‬از تیم هـای گـروه اول به طـور کامـل شـناخت نـدارم‬ ‫امـا در بیـن تیم هـای گـروه خودمـان‪ ،‬سـن ایچ و مـس سـونگون قدرتمنـد‬ ‫ظاهـر شـده اند‪ .‬در لیـگ امسـال هیـچ تیمی ضعیف نیسـت و به همین دلیل‬ ‫بازی هـا غیرقابل پیش بینـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫اهمیت پیگیری مطالبات عمومی‬ ‫در فضای اخالق مداری‬ ‫نایب رئیس اتاق اردبیل‪:‬‬ ‫پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد؛‬ ‫تنها مرکز تولید کننده انرژی در منطقه‬ ‫نمایشگاه توانمندی های اردبیل‪ ،‬در با کو دایر می شود‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪/‬‬ ‫اسـتاندار خراسـان رضـوی‬ ‫گفـت‪« :‬سـرخس به دلیـل‬ ‫موقعیـت ممتـاز در مباحـث‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬تجـاری و‬ ‫ترانزیتـی و پتانسـیل های‬ ‫صنعتی نظیر پاالیشـگاه گاز‪،‬‬ ‫شـرکت نفـت‪ ،‬منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬راه اهن‪ ،‬گمرک و ‪ ...‬فوق العاده حائز اهمیت است که باعث افزایش‬ ‫توجهـات ملـی نسـبت بـه منطقـه می شـود»‪ .‬محمـد صـادق معتمدیـان در‬ ‫جلسـه شـورای اداری اسـتان خراسان رضوی که در سرخس برگزار شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«سـرخس‪ ،‬یکی از شهرسـتان های مهم و اثرگذار اسـتان محسـوب می شـود و‬ ‫دروازه اصلی جمهوری اسلامی ایران با کشـورهای اسـیای میانه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تا کید کرد‪« :‬پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد‪ ،‬تنها مرکز تولید کننده انرژی ( گاز‬ ‫یسـت که گاز مشـترکان خانگی و صنایع شـمال و‬ ‫طبیعی ) در این خطه مرز ‬ ‫شـمال شـرق کشـور را تامیـن می کنـد و نشـان از اهمیـت ویـژه ایـن شهرسـتان‬ ‫برخوردار از نعمت های خدادادی ست»‪ .‬مقام عالی دولت همچنین به ایجاد‬ ‫پارک گوگردی گنبدلی ( یادمان شهید حاج قاسم سلیمانی ) در پاالیشگاه گاز‬ ‫شهید هاشمی نژاد اشاره و تا کید کرد‪« :‬احداث این واحدها‪ ،‬نواوری و فرایند‬ ‫یسـت کـه منجـر بـه خلـق ثـروت می شـود کـه بـا اسـتفاده از توانمنـدی‬ ‫جدید ‬ ‫و تکنولـوژی شـرکت های داخلـی و سـرمایه گذاری بخـش خصوصـی صـورت‬ ‫پذیرفتـه اسـت و بایسـتی تـداوم پیـدا کنـد»‪.‬‬ ‫کسـورات بیمـه روسـتایی و حضوروغیـاب‬ ‫کارکنـان شـاغلین تیـم سلامت روسـتایی‬ ‫ارائـه شـد‪.‬اجالس سراسـری مدیـران کل‬ ‫سـتادی و اسـتانی کشـور بـا مدیرعامـل و‬ ‫معاونیـن سـازمان بیمـه سلامت به صـورت‬ ‫ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ .‬شاهدخت فتحی‬ ‫بیرانونـد در اجلاس سراسـری مدیـران کل‬ ‫سـتادی و اسـتانی بـا مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت کـه به صـورت ویدئوکنفرانـس‬ ‫برگـزار شـد از بیمـاران صعب العالج‪ ،‬سـرطانی‬ ‫و بی بضاعـت اسـتان لرسـتان حمایـت و‬ ‫خواسـتار افزایـش اعتبـار خـارج از شـمول‬ ‫درمـان شـد کـه مدیرعامـل سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت بـا طـرح پیشـنهادی ایشـان‬ ‫باتوج هبـه تشـریح شـرایط اسـتان موافقـت‬ ‫کـرد‪ .‬مدیـرکل بیمه سلامت اسـتان لرسـتان‬ ‫در اجلاس سراسـری مدیـران کل سـتادی‬ ‫و اسـتانی کشـور تصریـح کـرد‪« :‬اسـتانی کـه‬ ‫از ضریـب بیـکاری و محرمیـت باالتـری‬ ‫ً‬ ‫برخـوردار اسـت مطمئنـا نیـاز بـه حمایـت‬ ‫و مسـاعدت مالـی بیشـتری در مقایسـه با‬ ‫اسـتان های برخـوردار دارد کـه خوشـبختانه‬ ‫دراین راسـتا اقـای دکتـر ناصحـی؛ مدیرعامـل‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت بـا افزایـش ‪ 50‬تـا‬ ‫‪100‬درصـدی اعتبـارات خـارج از شـمول‬ ‫درمـان بیمـاران سـرطانی‪ ،‬صعب العلاج‬ ‫و بی بضاعـت اسـتان در مقایسـه با سـال‬ ‫گذشـته موافقـت کردند»‪.‬فتحـی بیرانونـد‬ ‫درخصـوص پرداخـت هزینه هـای خسـارت‬ ‫متفرقه بیماران بسـتری در بیمارستان های‬ ‫غیـر طـرف قـرارداد بیـان کـرد‪« :‬مبلغـی کـه‬ ‫اداره کل بیمـه سلامت لرسـتان بـرای هزینـه‬ ‫خسـارت متفرقـه پیش بینـی کـرده اسـت‬ ‫از مبالـغ دریافتـی از سـازمان کمتـر بـوده کـه‬ ‫انتظـار مـی رود ضمـن افزایش مبلغ مربوطه‪،‬‬ ‫اعتبـارات به موقـع بـه اسـتان تخصیـص تـا‬ ‫در اسـرع وقـت‪ ،‬باتوجه بـه مشـکالت مالـی‬ ‫بیمـاران‪ ،‬صورتحسـاب های پرونده هـای‬ ‫پزشـکی بیمـاران پرداخـت تـا بیش از ایـن در‬ ‫ایـن شـرایط خـاص شـرمنده بیمه شـدگان‬ ‫عزیزمـان نشـویم‪ ،‬کـه خوشـبختانه بـا ایـن‬ ‫طـرح پیشـنهادی نیـز موافقـت شـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به بحث مشکالت ازمون وسع اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬ازانجا کـه اسـتان لرسـتان یـک اسـتان‬ ‫محـروم و ا کثـر مـردم ان از وضعیـت مالـی‬ ‫مناسـبی برخـوردار نبـوده و بـرای دریافـت‬ ‫دفترچـه بـا مشـکالت مالـی زیـادی مواجـه‬ ‫هسـتند‪ ،‬پرداخـت سـرانه حـق بیمـه بـرای‬ ‫دریافـت دفترچـه بیمـه سلامت همگانـی و‬ ‫روسـتایی مـردم ایـن اسـتان را به شـدت ازار‬ ‫و مشـکالتی را بـرای ایـن قشـر عزیـز به وجـود‬ ‫اورده بـود کـه بـا انعـکاس مشـکالت بـه سـتاد‬ ‫سـازمان و تالش هـای مدیرعامـل محتـرم‬ ‫و موافقـت سـتاد ملـی کرونـا‪ ،‬متوقف کـردن‬ ‫دریافـت وجـه و رایگان شـدن دفترچـه بیمـه‬ ‫سلامت یـک اقـدام بی سـابقه و مرهمـی‬ ‫بـر درد افـراد کم بضاعـت و بی بضاعـت‬ ‫علی الخصـوص مـردم اسـتان لرسـتان بـود‬ ‫کـه دراین راسـتا از مدیرعامـل سـازمان بیمـه‬ ‫سلامت تقدیـر و تشـکر می شـود»‪.‬‬ ‫ظرفیت باالی ائمه جماعت مساجد در جذب جوانان‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و‬ ‫معـادن و کشـاورزی اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«نمایشـگاه دائمـی از توانمندی هـای‬ ‫اسـتان اردبیـل در شـهر با کـوی جمهـوری‬ ‫اذربایجـان دایـر و راه انـدازی می شـود»‪.‬‬ ‫بهـروز پورسـلیمان اظهـار کـرد‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫شـرایط اقتصـادی و همچنیـن شـیوع کرونا‪،‬‬ ‫مـا مجبـور بـه تعطیلـی دفتـر تجـاری ایـران‬ ‫در با کـو شـدیم؛ چرا کـه تـوان پرداخـت‬ ‫هزینـه ‪۱۲‬میلیون تومانـی اجـاره ماهانـه‬ ‫ایـن دفتـر را نداشـتیم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«بـا توافـق انجام شـده قـرار اسـت نمایشـگاه‬ ‫دائمـی از توانمندی هـای اسـتان اردبیـل‬ ‫در حوزه هـای مختلـف در بهتریـن نقطـه‬ ‫با کـو دایـر شـود کـه دراین زمینـه رایزنی هـا و‬ ‫برنامه ریزی هـا انجـام شـده و اتـاق مشـترک‬ ‫ایـران و اذربایجـان در اولیـن فرصـت ایـن کار‬ ‫را به انجـام خواهـد رسـاند»‪.‬‬ ‫نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معادن‬ ‫و کشـاورزی اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬به جـای‬ ‫برگـزاری جلسـات و همایش هـا بهتـر اسـت‬ ‫بـه کار میدانـی و عملیاتـی روی بیاوریـم و در‬ ‫قالـب کمیتـه اسـتانی بـا دعـوت از ظرفیـت‬ ‫مهندسـان و نظام فنی و اجرایی بتوانیم در‬ ‫بازسـازی قره بـاغ مشـارکتی جـدی و عملی را‬ ‫داشـته باشـیم»‪ .‬پورسـلیمان افـزود‪« :‬بایـد‬ ‫هر چ هسـریع تر ایـن کار ب هسـرانجام برسـد تـا‬ ‫تشـکل ها و مجموعه هـای فعـال در حـوزه‬ ‫نظام مهندسی بتوانند در بازسازی و عمران‬ ‫و ابادانـی قره بـاغ مشـارکت کـرده و جلوتـر‬ ‫از سـایر کشـورها دراین زمینـه توانمنـدی‬ ‫خـود را به نمایـش بگذارنـد»‪ .‬وی در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود اظهـار کـرد‪« :‬بایـد‬ ‫در اولیـن فرصـت و بـه دوراز هرگونـه تعلـل و‬ ‫تاخیـر به شـکل عملیاتـی دراین حـوزه ورود‬ ‫پیـدا کنیـم تـا بـا همـکاری و تعامـل اسـتانی‬ ‫بتوانیـم راه را بـرای حضـور بخـش خصوصـی‬ ‫و تشـکل های فعـال در حـوزه اقتصـادی‪،‬‬ ‫فنـی‪ ،‬عمرانـی و تخصصـی به وجـود اوریـم»‪.‬‬ ‫پورسـلیمان ضـرورت پیگیـری اسـتانی و‬ ‫ملـی را بـرای راه انـدازی بنـدر خشـک در‬ ‫تازه کنـد پارس ابـاد یـاداور شـد و اضافـه‬ ‫کـرد‪« :‬مـا در هفتـه جـاری نشسـت مشـترک‬ ‫اعضـای کمیسـیون تخصصـی اتـاق ایـران و‬ ‫ً‬ ‫اذربایجـان را برگـزار خواهیـم کـرد کـه قطعـا‬ ‫در ایـن جلسـات تا کیـد بـر راه انـدازی بنـدر‬ ‫خشک و بارانداز صادراتی است»‪ .‬وی بیان‬ ‫کـرد‪« :‬قبـل از امضـای تفاهم نامـه بـا تدبیـر‬ ‫مسـئوالن کشـوری و اسـتانی بایـد زمینـه‬ ‫مناسـب و قـول مسـاعد بـرای راه انـدازی‬ ‫بنـدر خشـک و اتصـال راه اهـن اردبیـل بـه‬ ‫پارس ابـاد در تفاهم نامـه امضاشـده قیـد‬ ‫شـود تـا ب هسـرعت زمینـه ایـن کار نیـز فراهـم‬ ‫ایـد»‪ .‬نایب رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‬ ‫و معـادن و کشـاورزی اسـتان اردبیـل‬ ‫ادامـه داد‪« :‬نظام مهندسـی بایـد نیروهـای‬ ‫فنـی و مهندسـی خـود را بـرای همـکاری‬ ‫دراین زمینـه ترغیـب و تشـویق کنـد تـا در‬ ‫اولیـن فرصـت با اعزام هیئت تجـاری‪ ،‬فنی و‬ ‫عمرانـی بتـوان بسـیاری از کارهـا را در کشـور‬ ‫اذربایجـان برعهـده گرفـت»‪.‬‬ ‫بخشـدار فشـافویه از توابـع شهرسـتان ری گفـت‪« :‬شـفافیت در امـور جـزو‬ ‫مطالبـات عمومـی بـوده کـه پیگیـری ایـن مطالبـه در فضـای اخالق مـداری‪،‬‬ ‫ارزشـمند اسـت و جوانـان بایسـتی بـا نقـد منصفانـه ایـن موضـوع را مدنظـر‬ ‫قـرار دهنـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان ری؛ کریـم‬ ‫رئـوف در جلسـه شـورای مشـورتی بخـش فشـافویه اظهـار داشـت‪« :‬جوانـان‬ ‫ثـروت بـاارزش انسـانی جامعه هسـتند؛ همان گونه که مقام معظـم رهبری در‬ ‫بیانیـه گام دوم انقلاب بـه اهمیـت حضـور جوانـان در تمامی عرصه ها اشـاره‬ ‫کرده انـد دراین راسـتا مجمـع مشـورتی جوانـان فضایـی بـرای هدف گـذاری و‬ ‫پیشـبرد برنامه ها سـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـرای مجمـع مشـورتی جوانـان بخـش‬ ‫فشـافویه می بایسـت چارچـوب و اصولـی بـه دوراز نگاه هـای سیاسـی درنظـر‬ ‫گرفتـه شـود و همـه اعضـاء بـه ان پایبند باشـند و اسـتفاده از جوانان مسـتعد‬ ‫و دلسـوز در مجمع مشـورتی در اولویت قرار گیرد»‪ .‬این مسـئول خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬مجموعـه فرمانـداری ری از مجمـع مشـورتی جوانـان حمایـت‬ ‫همه جانبـه خواهـد کـرد امـا امـور اجرایـی ایـن مجمـع بایسـتی بـا اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت جوانـان صـورت گیرد»‪ .‬بخشـدار فشـافویه ادامه داد‪« :‬سـند توسـعه‬ ‫شهرسـتان ری از مهم تریـن اهـداف شهرسـتان اسـت و جوانـان مسـتعد و‬ ‫نخبـه ری می تواننـد در اجـرای ایـن سـند نقش افریـن باشـند»‪ .‬رئـوف گفـت‪:‬‬ ‫«دسـتگاه های اجرایـی از ظرفیـت جوانـان باانگیـزه و خلاق مجمع مشـورتی‬ ‫اسـتفاده کننـد و در تصمیم گیری هـا و برنامه هـا از نظـرات مجمـع مشـورتی‬ ‫جوانـان بهـره ببرنـد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫گلستان‬ ‫یک شنبه‪ 5‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2162‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫برگزاری مراسم معارفه در شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫مراسـم تکریم‪ ،‬تجلیـل و معارفه‬ ‫معاونیـن مهندسـی و نظـارت‬ ‫و خدمـات مشـترکین و مدیـر‬ ‫دفتـر هیئت مدیـره شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق گلسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬علی ا کبـر نصیـری؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان‬ ‫در سـخنانی بابیان اینکـه بـا‬ ‫تغییـرات اسـت که تحـول ایجاد‬ ‫می شود به بیان انتظارات خود‬ ‫فهـا‪ ،‬رفـع‬ ‫از مدیـران جدیـد شـرکت پرداخـت‪ .‬وی افـزود‪« :‬ارتقـاء و پوشـش ضع ‬ ‫نقـاط قابل بهبـود و اسـتفاده از تجربیـات ممیـزان و ارزیابـان از دیگـر جنب ههـای‬ ‫ممیزی ست»‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬تسریع در عملیاتی شدن برنامه استراتژیک شرکت‬ ‫یشـدن کارها در امور‬ ‫و تدوین نرم افزار برای خروج کار از حالت سـنتی و سیستم ‬ ‫کارکنـان و رفـاه را از خواسـته های دیگـر خـود در ایـن حـوزه برشـمرد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫یتـوان بـه حرکـت‬ ‫حهـا توجیـه فنـی و اقتصـادی داشـته باشـد م ‬ ‫یکـه طر ‬ ‫«زمان ‬ ‫روبه جلـو و بالندگـی شـرکت امیـدوار بـود»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫افزایش هفت درصدی مصرف برق‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل بـه وضعیـت اسـتان در تولید و‬ ‫مصـرف بـرق اشـاره کـرد و گفـت‪۳۸« :‬درصـد مصـرف بـرق در بخـش خانگـی‪،‬‬ ‫‪۲۴‬درصـد در بخـش صنعتـی‪۱۶ ،‬درصـد در بخـش کشـاورزی‪۳۳.5 ،‬درصـد‬ ‫در بخـش روشـنایی معابـر‪۱۰.5 ،‬درصـد در بخـش عمومـی و هشـت درصد در‬ ‫بخـش تجاری سـت»‪ .‬قدیمـی تصریـح کـرد‪« :‬در ‪ ۱۰‬ماهـه امسـال به نسـبت‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۷.6‬دهم درصـد مصـرف بـرق در اسـتان اردبیـل افزایـش یافتـه‬ ‫کـه عمـده افزایـش مصـرف در بخـش خانگـی و همچنیـن صنعتـی بـوده کـه‬ ‫یسـت کـه بـه چرخـه تولیـد و اقتصـاد اسـتان کمـک‬ ‫ایـن جـای خوشحال ‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬قدیمـی افـزود‪« :‬مـا در بخـش تجـاری به دلیـل شـرایط کرونـا بـا‬ ‫نیم درصـد کاهـش مصـرف روبـه رو هسـتیم و درمجمـوع در ‪ ۱۰‬ماهـه امسـال‬ ‫افزایـش مصـرف بـرق در اسـتان اردبیـل رقـم خـورده اسـت»‪ .‬وی بـه فعالیـت‬ ‫‪ ۱۲۰‬نیـروگاه تولیـد بـرق در کشـور اشـاره کـرد و ادامـه داد‪« :‬ظرفیـت ایـن‬ ‫نیروگاه هـا ‪۸۵‬هزار مـگاوات اسـت کـه در اسـتان اردبیـل نیـز ظرفیـت تولیـد‬ ‫‪۲.5‬برابر بیشـتر از مصرف اسـت و ظرفیت نیروگاه سـبالن اردبیل ‪۸۰۰‬مگاوات‬ ‫اسـت»‪ .‬قدیمـی اضافـه کـرد‪« :‬عالوه بـر نیـروگاه گازی سـبالن‪ ،‬مـا نیـروگاه ابـی‬ ‫ً‬ ‫مغـان و نیروگاه هـای خورشـیدی را نیـز داریـم کـه قطعـا از ظرفیـت ان هـا‬ ‫اسـتفاده می کنیـم»‪.‬‬ ‫کاهش تولید برق در نیروگاه سبالن‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬با هـدف جلوگیری‬ ‫از مصـرف نامناسـب بـرق توسـط‬ ‫دسـتگاه های رمـز ارز در اسـتان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۸۶۲‬دسـتگاه دراین زمینه‬ ‫شناسـایی و جمـع اوری شـده‬ ‫ گـزارش بـازار؛ حسـین‬ ‫اسـت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫قدیمـی اظهـار کـرد‪« :‬در ایـام‬ ‫زمسـتان باتوج هبـه شـرایط خـاص‬ ‫نیروگاه هـا بـه مصـرف بهینـه مـردم در انـرژی نیازمندیـم؛ به طوری کـه تلاش‬ ‫کردیـم تـا بـا تعدیـل روشـنایی معابـر زمینـه پایـداری بـرق مصرفـی منـازل و‬ ‫واحدهـای صنعتـی را فراهـم کنیـم»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بـا تعدیـل روشـنایی‬ ‫معابـر بـه تعـداد ‪۱۴‬هـزار و ‪ ۶۲۹‬دسـتگاه در سـطح اسـتان اردبیـل‪ 2.7 ،‬دهـم ‬ ‫مـگاوات کاهـش مصـرف انـرژی را شـاهد هسـتیم و این روند همچنـان ادامه‬ ‫دارد»‪ .‬وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود خاطرنشـان کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫علـل اصلـی خاموشـی های اخیـر تامین نشـدن سـوخت نیروگاه هـا بـود کـه‬ ‫به همین دلیـل قطعـی برق در هفته گذشـته اتفاق افتاد کـه به دنبال این امر‬ ‫ما گروه پایشی را برای مصرف بهینه انرژی در استان به ویژه در ادارات شکل‬ ‫دادیـم تـا بـا همـکاری و مشـارکت همه جانبـه مصـرف انـرژی بـرق در ادارات‪،‬‬ ‫سـازمان ها و مکان هـای اموزشـی و همچنیـن روشـنایی معابـر کاهـش پیـدا‬ ‫کنـد تـا پایـداری شـبکه اتفـاق بیفتـد»‪.‬‬ ‫راه اندازی مرکز فروش مجازی در منطقه مرزی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معادن‬ ‫و کشـاورزی اسـتان اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«احداث بندر خشک در شمال استان‬ ‫می توانـد ایـن خطـه را از بن بسـت‬ ‫ گـزارش‬ ‫اقتصـادی خـارج کنـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بـازار؛ حسـین پیرمـوذن اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«مشـارکت اسـتان اردبیـل در بازسـازی‬ ‫قره بـاغ بـا همـکاری پیمانـکاران و‬ ‫شـرکت های فعـال در حـوزه خدمـات‬ ‫فنی‪ ،‬مهندسـی می تواند بهترین شـرایط را برای اشـتغال مهندسـان اسـتان‬ ‫فراهـم کنـد کـه دراین زمینـه رایزنی هـای دوجانبـه همچنـان درحـال انجـام‬ ‫اسـت»‪ .‬پیرمـوذن تصریـح کـرد‪« :‬به دنبـال ازادسـازی بخشـی از سـرزمین‬ ‫اذربایجـان در ماه هـای گذشـته اتـاق ایـران فراخوانـی را بـرای شـرکت های‬ ‫ایرانـی بـا هـدف مشـارکت در بازسـازی قره بـاغ منتشـر کـرد که مسـئولیت این‬ ‫کار بـا اتـاق مشـترک ایـران و اذربایجـان بـوده کـه در اسـتان اردبیـل مسـتقر‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع و معـادن و کشـاورزی اسـتان اردبیـل‬ ‫درادامـه گفـت‪« :‬شـرکت های توانمنـدی بـرای مشـارکت دراین حـوزه اعلام‬ ‫امادگـی کردنـد کـه بـا بررسـی سـوابق شـرکت ها تلاش می کنیـم تـا از ظرفیـت‬ ‫ان ها برای توسعه و عمران منطقه قره باغ استفاده کنیم که قرار شد کمیته‬ ‫تخصصـی بـا محوریـت سـفیر ایران در اذربایجان شـکل گرفتـه و جزئیات این‬ ‫امـر موردبررسـی دقیـق قـرار گیـرد»‪ .‬پیرمـوذن گفـت‪« :‬در اوایـل هفتـه اینـده‬ ‫هیئـت مشـترکی ایـن ظرفیت هـا را موردبررسـی قـرار خواهند داد تـا به صورت‬ ‫تفاهم نامه مشترک اغاز عملیات اجرایی را با عقد تفاهم نامه همکاری های‬ ‫مشـترک انجام دهیم که در این باب تسـهیل گری گمرک و همچنین اعمال‬ ‫تعرفه هـای ترجیحـی موردتا کیـد و توجـه اسـت»‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیر حوزه اتومبیلرانی کانون جهانگردی و اتومبیلرانی کشور تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت پایش و کنترل مصارف گاز ادارات‬ ‫مدیرعامـل و رئیـس سـتاد‬ ‫مدیریـت بحـران شـرکت‬ ‫گاز اسـتان گلسـتان در‬ ‫جلسـه کمیتـه مدیریـت‬ ‫بحـران‪ ،‬ضـرورت پایـش‬ ‫و کنتـرل مصـارف ادارات‬ ‫سـطح اسـتان را امـری‬ ‫مهـم و اساسـی خوانـد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این جلسـه‪ ،‬قاسـم‬ ‫نجاریـان؛ رئیـس پدافنـد غیرعامـل و مدیریـت بحران شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫بو هوایـی در پایـان هفتـه جـاری‪ ،‬هشـدار بـرای امادگـی‬ ‫ضمـن تشـریح شـرایط ا ‬ ‫تمامی کارکنان شرکت در مقابله با هرگونه شرایط اضطراری و همچنین پیگیری‬ ‫مصوبـات جلسـه گذشـته مدیریـت بحـران را در دسـتورکار قـرار داد‪ .‬در ادامـه دکتر‬ ‫طالبـی؛ مدیرعامـل و رئیـس سـتاد مدیریـت بحـران شـرکت گاز اسـتان گلسـتان‬ ‫نیز ضمن تا کید بر بررسـی زیرسـاخت های شـرکت برای پشـتیبانی و بهره برداری‬ ‫مناسـب از تاسیسـات شـرکت‪ ،‬پایش و کنترل مصرف ادارات سـطح استان را یک‬ ‫ضرورت مهم و اساسی دانست‪ .‬طالبی افزود‪« :‬بنا به گزارش سازمان هواشناسی‬ ‫بـا ورود جبهـه هـوای سـرد بـه اسـتان و سر دشـدن هـوا در روزهـای اینـده‪ ،‬از‬ ‫یشـود تـا ضمـن توجـه بـه مسـائل ایمنـی‪ ،‬مصـرف گاز‬ ‫مشـترکین گرامـی تقاضـا م ‬ ‫خـود را مدیریـت کننـد؛ چرا کـه همـکاری و همیـاری مشـترکین خانگـی درزمینـه‬ ‫مدیریـت بهینـه مصـرف می توانـد کمـک بسـیار خوبی بـرای اسـتمرار جریـان گاز‬ ‫باشـد و ایـن عزیـزان می تواننـد بـا کاهـش حداقـل یک درجـه دمـای منـزل خـود‪،‬‬ ‫حـدود شـش درصد در مصـرف گاز صرفه جویـی کننـد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خوزستان‬ ‫امضای قرارداد بسته بنگستان اللی‬ ‫پتانسیل باالی استان فارس در جذب گردشگر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیـر حـوزه اتومبیلرانی کانون جهانگـردی و‬ ‫اتومبیلرانی کشور گفت‪« :‬با انتصاب مسئول‬ ‫حـوزه کانـون جهانگـردی و اتومبیلرانـی در‬ ‫اسـتان فارس تمامـی حوزه هـای اتومبیلرانی‬ ‫به صـورت جـدی در اسـتان ها مسـتقر‬ ‫می شـوند»‪ .‬اردشـیر درویشـی در ائیـن‬ ‫انتصـاب مسـئول حـوزه کانون جهانگـردی و‬ ‫اتومبیلرانی اسـتان فارس در سخنانی گفت‪:‬‬ ‫«درراسـتای ارائـه تسـهیل خدمـات رانندگی‪،‬‬ ‫صدور گواهینامه‪ ،‬ترانزیـت و خودرو مدیریت‬ ‫شـده و در اسـتان ها عملیاتـی و اجرایـی‬ ‫می شـود»‪ .‬مسـئول حوزه اتومبیلرانـی کانون‬ ‫جهانگـردی و اتومبیلرانـی اسـتان فـارس در‬ ‫ادامـه این نشسـت اظهـار داشـت‪« :‬بـرای‬ ‫نخسـتین بار بعـد از تهـران مربیـان جنـوب‬ ‫کشور در دوره های اموزشی در فارس اقدام به‬ ‫فرا گیـری دوره مهارت ها عمومی اتومبیلرانی‬ ‫کردنـد»‪ .‬عبدالکریـم یگانـه خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـران در میـان ‪ ۲۴‬کشـور جهـان عضـو‬ ‫کارگـروه جهانـی شـده و بعد از پیـروزی انقالب‬ ‫اسلامی نیـز به عنـوان زیرمجموعـه سـازمان‬ ‫میـراث فرهنگـی مشـغول فعالیـت اسـت»‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪« :‬دوره اموزشـی مربیگـری‬ ‫درجـه ‪ ۳‬اتومبیلرانـی باحضـور ‪ ۵۰‬کارامـوز از‬ ‫اسـتان های فـارس‪ ،‬هرمـزگان‪ ،‬کهگیلویـه‬ ‫و بویراحمـد و بوشـهر در شـیراز برگـزار و‬ ‫سـپس گواهـی پایـان دوره دریافـت کردنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس کمیتـه ایمنـی جاده هـا و امـوزش‬ ‫تخصصـی حـوزه اتومبیلرانـی کشـور در‬ ‫ادامـه ایـن گفت وگـو افـزود‪« :‬سـاالنه بیـش از‬ ‫‪۲۰‬هزارنفر بر اثر تصادف جان خود را از دسـت‬ ‫می دهنـد و نیـز ‪۴۰۰‬هزارنفـر مجـروح کـه ایـن‬ ‫یسـت»‪ .‬محمود‬ ‫میـزان معـادل تلفات جنگ ‬ ‫الهـوردی بااشـاره به اینکه امـار تصادفـات در‬ ‫اسـتان فـارس نسـبت بـه دیگـر اسـتان های از‬ ‫میـزان باالیـی برخـوردار اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«براسـاس امایـش سـرزمینی میلیاردهـا برای‬ ‫امـوزش پزشـک‪ ،‬کارشـناس‪ ،‬ورزشـکار و دیگر‬ ‫رشـته های هزینـه می شـود کـه متاسـفانه‬ ‫بـر اثـر نداشـتن مهارت هـای عمومـی رانندگی‬ ‫جـان خـود را از دسـت می دهنـد و خسـارت‬ ‫جبران ناپذیـری بر کشـور تحمیل می شـود»‪.‬‬ ‫وی ابـراز داشـت‪« :‬ارائـه امـوزش مهارت هـای‬ ‫عمومـی در حـوزه اتومبیلرانی در قالب تربیت‬ ‫مربـی‪ ،‬صدور مدرک مربیگـری از دیگر اهداف‬ ‫ایـن کانـون اسـت»‪ .‬رئیـس اداره اتومبیلرانـی‬ ‫کانـون جهانگـردی و اتومبیلرانـی کشـور‬ ‫در این نشست افزود‪« :‬استان فارس به لحاظ‬ ‫پتانسـیل بسـیار جـزو اسـتان های برتـر در‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫جـذب گردشـگر داخلـی و خارج ‬ ‫سـلمان یار محمـدی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«اتحادیهجهانگردیوفدراسیونبین المللی‬ ‫جهانگردی زیرمجموعه سازمان ملل متحد‬ ‫قـرار دارنـد و دراین راسـتا ماموریت این کانون‬ ‫در ایـران تـردد و تسـهیل بـرای ورود و خـارج‬ ‫گردشگران و هماهنگی با سایر نهادهاست»‪.‬‬ ‫کارشـناس حـوزه ترافیک پلیس راهور اسـتان‬ ‫فـارس در ادامـه ایـن نشسـت خبـری افـزود‪:‬‬ ‫«رویکـرد جدیـد امـوزش رانندگـی به سـوی‬ ‫پسا تصادف است و دراین راستا فعالیت های‬ ‫اموزشی باید استمرار داشته تا شاهد کاهش‬ ‫تصـادف جـاده ای در کشـور و به ویـژه اسـتان‬ ‫فـارس باشـیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫الزمه ارائه خدمات مستمر‪ ،‬ارتباط مستقیم با مردم است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‬ ‫لهـای بهداشـتی بـا‬ ‫ضمـن رعایـت پروتک ‬ ‫حضور در پایگاه ارتباط مردم و دولت (سـامد)‪،‬‬ ‫ب هصـورت تلفنـی و مسـتقیم بـا مـردم اسـتان‬ ‫گفت وگـو کـرد‪ .‬ب هگـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛ عبـاس‬ ‫زارع از سـاعت ‪ ۹‬تـا ‪ ۱۱‬روز شـنبه‪ ،‬در سـامانه‬ ‫پاسـخگویی الکترونیکـی سـامد‪ ،‬طـی برقـراری‬ ‫سهـای تلفنـی مـردم بـا وی؛ مشـکالت‪،‬‬ ‫تما ‬ ‫درخواسـت ها‪ ،‬پیشـنهادها و دغدغ ههـای‬ ‫شـهروندان اسـتان در حـوزه فرهنـگ و هنـر را‬ ‫شـنیده و بـا بررسـی مسـتقیم مسـائل بـه ارائـه‬ ‫راهکارهـا‪ ،‬تصمیمـات و نقطه نظـرات خـود‬ ‫سهـای‬ ‫پرداخـت‪ .‬اهـم مسـائلی کـه در تما ‬ ‫تلفنی از سوی مردم مطرح شد‪ ،‬در حوزه های‬ ‫اسـیب های ناشـی از شـیوع ویـروس کرونـا‪،‬‬ ‫تهـای دولتـی از‬ ‫ا گاهـی از چگونگـی حمای ‬ ‫هنرمنـدان و مرا کـز فرهنگـی هنـری‪ ،‬هنرهـای‬ ‫نمایشـی‪ ،‬اخـذ مجوزهـای فرهنگـی و هنـری‪،‬‬ ‫جشـنواره های متعـدد فرهنگـی و هنـری‪،‬‬ ‫تهـای ویـژه در ایام‬ ‫نشـریات و رسـانه ها‪ ،‬فعالی ‬ ‫کرونـا که در بسـتر فضای مجـازی انجام گرفت‪،‬‬ ‫نهـای‬ ‫درخواسـت مجـوز در خصـوص کانو ‬ ‫فرهنگـی هنـری مسـاجد‪ ،‬زیرسـاخت های‬ ‫فرهنگـی هنـری و ‪ ...‬بـود کـه توسـط ایـن‬ ‫مدیـرکل ب هصـورت مسـتقیم و تفصیلـی پاسـخ‬ ‫داده شـد‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران در این خصـوص گفـت‪« :‬ارتبـاط‬ ‫مسـتقیم بـا مـردم‪ ،‬الزمـه به انجام رسـاندن‬ ‫تهـای مسـتمر و تاثیرگـذار اسـت و‬ ‫فعالی ‬ ‫مسـئولین بایـد بـا ارائـه اطالعـات شـفاف و‬ ‫یهـای الزم و راهگشـا بـه مـردم ‪،‬‬ ‫راهنمای ‬ ‫علاوه بـر ایجـاد فضـای خدمتگـزاری سـالم‪،‬‬ ‫بـه رشـد و توسـعه اسـتان کمـک کننـد»‪ .‬زارع‬ ‫با اشـاره به اینکه در ما ههـای اخیـر ‪ ،‬علی رغـم‬ ‫تهـای ویـژه ای‬ ‫وجـود سـختی ها و محدودی ‬ ‫که در سـطح اسـتان در زمینه مقابله با ویروس‬ ‫کرونـا شـاهد ان بودیـم‪ ،‬بـا همدلـی و همراهـی‬ ‫مـردم توانسـتیم در مهـار ویـروس کرونـا در‬ ‫عرص ههـای مختلـف اطالع رسـانی‪ ،‬فرهنگـی‬ ‫و هنـری بـه توفیقـات مطلوبـی دسـت پیـدا‬ ‫کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬امیدواریـم بـا تلاش همه جانبه‬ ‫مسـئولین و مـردم‪ ،‬از مشـکالت موجـود عبـور‬ ‫تهـای‬ ‫کـرده و در عرصـه فرهنـگ و هنـر خدم ‬ ‫شایسـته ای بـه مردم عزیـز اسـتان ارائه کنیم»‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری‪ ،‬از موافقـت‬ ‫مسـئوالن مربوطـه بـا اساسـنامه قلعـه گبـری‬ ‫به عنـوان مجموعـه گردشـگری و مـوزه بـرای‬ ‫ایـن شهرسـتان خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫اطالع رسـانی اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫عبدالعظیم(ع)؛ یک ص د وشـانزدهمین جلسه‬ ‫شـورای عالـی فرهنگـی ایـن اسـتان بـه ریاسـت‬ ‫یشـهری و باحضـور اعضاء‬ ‫ایـت اهلل محمـدی ر ‬ ‫برگزار شد که بررسی ابعاد مختلف طرح تبدیل‬ ‫قلعـه گبـری بـه مجموعـه گردشـگری و اجـرای‬ ‫طـرح ارتقـای برنام ههـای فرهنگـی اسـتان‬ ‫مقدس از مهم ترین مصوبات این جلسـه بود‪.‬‬ ‫قلعه گبری در جنوب شرقی شهرری در شهرک‬ ‫عالئیـن و محلـی بـه همیـن نـام واقـع شـده و‬ ‫قدمـت ان بـه دوهزارسـال پیش می رسـد‪ ،‬ایـن‬ ‫قلعـه در مسـاحتی حـدود سـه هزارمترمربع در‬ ‫تبدیل قلعه گبری به مجموعه گردشگری‬ ‫دوره ساسـانیان سـاخته شـده کـه در اسـفند‬ ‫سـال ‪ ۷۶‬بـا شـماره ثبـت ‪ ۱۹۸۲‬در فهرسـت‬ ‫اثـار ملـی کشـور قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬حسـین‬ ‫توکلـی کجانـی دراین جلسـه پیرامـون مباحـث‬ ‫جلسـه گذشـته شـورای عالـی فرهنگـی اسـتان‬ ‫مقـدس بـا موضـوع تبدیل قلعه گبری بـه موزه‬ ‫و کانـون معرفـی مشـاهیر توضیحاتـی ارائـه و‬ ‫در این رابطـه باتوج هبـه جلسـات برگزارشـده‪ ،‬از‬ ‫موافقـت کلـی مسـئوالن ذی ربـط با اساسـنامه‬ ‫قلعـه گبـری به عنـوان مجموعـه گردشـگری و‬ ‫مـوزه بـرای شهرسـتان ری خبـر داد‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫یشـهری؛ تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت‬ ‫ر ‬ ‫عبدالعظیـم حسـنی(ع) دراین جلسـه ضمـن‬ ‫تشـکر از فعالیت های صورت گرفتـه درخصوص‬ ‫مصوبـات گذشـته بـر توجـه هرچه بیشـتر در‬ ‫برنام ههـای اسـتان مقـدس بـه وجـود مبـارک‬ ‫حضـرت ولی عصر(عـج)‪ ،‬به ویـژه در برنام ههـای‬ ‫مختلـف فرهنگـی ایـن بـارگاه ملکوتـی تا کیـد‬ ‫کـرد‪ .‬معـاون فرهنگـی و روابط عمومـی اسـتان‬ ‫مقدس و دبیر شورا‪ ،‬پیرو طرح معرفی مشاهیر‬ ‫مدفـون در اسـتان مقـدس اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«پیشـنهاد های متعـددی دراین خصـوص‬ ‫نهـا‬ ‫در جلسـه کارگـروه ارائـه شـد کـه یکـی از ا ‬ ‫تدویـن کتابـی بـرای معرفـی ایـن بـزرگان اسـت‬ ‫تـا در اینـده ایـن اثـر به عنـوان منبـع و ماخـذ‬ ‫تهیه فیلم‪ ،‬مستند و گزارش از زندگی مشاهیر‪،‬‬ ‫مورداستفاده قرار گیرد»‪ .‬عباس سلیمی افزود‪:‬‬ ‫«در سـال های گذشـته بروشـوری بـا محوریـت‬ ‫معرفـی مشـاهیر مدفـون در اسـتان مقـدس‬ ‫حـاوی تصاویـر و زندگی نامـه مختصـری از ایـن‬ ‫بـزرگان تهیـه و تولیـد شـده کـه ایـن امادگـی‬ ‫وجـود دارد تـا کتـاب پیشـنهادی مشـاهیر نیـز‬ ‫بـا همیـن روش در ایـن اداره کل تهیـه و تدویـن‬ ‫شـود»‪ .‬وی بـا ارائـه توضیحاتـی درخصـوص‬ ‫موضـوع تکمیـل طـرح ارتقـای برنام ههـای‬ ‫حهـای موردبحـث در‬ ‫فرهنگـی کـه از طر ‬ ‫جلسات گذشته شـورای عالی فرهنگی استان‬ ‫مقـدس بـوده‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن طـرح بـر دو مبنـای‬ ‫تا کیـد مقـام معظـم رهبـری و همچنیـن تا کید‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس مبنی براینکه اسـتان ها‬ ‫بایـد قطـب فرهنگـی کشـور باشـند و مبنـای‬ ‫دیگـر اینکـه اسـتان مقـدس به عنـوان مـکان‬ ‫زیارتـی‪ ،‬مربـوط بـه حـوزه فرهنـگ اسـت؛ تهیـه‬ ‫و ارائـه شـده اسـت»‪ .‬در پایـان ایـن جلسـه‬ ‫مدیـرکل منابع انسـانی اسـتان مقدس بـه ارائه‬ ‫گزارشـی درخصـوص طـرح "بینـش مطهـر" ویژه‬ ‫تگـزاران اسـتان مقـدس بـا محوریـت‬ ‫خدم ‬ ‫سلسـله اثار شـهید اسـتاد مطهـری‪ ،‬پرداخـت و‬ ‫هـدف از برگـزاری ایـن طـرح را افزایـش و ارتقـای‬ ‫تگـزاران‬ ‫فرهنـگ مطالعـه در میـان خدم ‬ ‫توصیـف کـرد‪.‬‬ ‫اقدامات شرکت گاز خراسان جنوبی در استفاده بهینه از گاز طبیعی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫با توج هبـه ضـرورت اطالع رسـانی در زمینـه‬ ‫مصـرف بھینه گاز طبیعـی و رعایت نکات ایمن‬ ‫در استفاده از این نعمت خدادادی و در راستای‬ ‫مسئولیت ھای اجتماعی‪ ،‬شـرکت گاز خراسان‬ ‫جنوبـی اقدامـات گسـترده ای در این خصـوص‬ ‫انجـام داده اسـت‪ .‬سـید محمـود ھاشـمی در‬ ‫تشریح اقدامات انجام شده‪ ،‬گفت‪« :‬با توجه به‬ ‫ورود مـوج سـرما و مانـدگاری بـرودت ھـوا در‬ ‫کشـور و اسـتان‪ ،‬شـرکت گاز خراسـان جنوبـی‬ ‫اقـدام بـه اطالع رسـانی گسـترده در زمینـه‬ ‫اسـتفاده ایمـن و بھینـه از گاز طبیعـی کـرده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان افـزود‪:‬‬ ‫«اطالع رسـانی گسـترده از طریـق مصاحبـه بـا‬ ‫صدا و سیمای استان‪ ،‬پخش تیزرھای استانی‬ ‫کـه از اقدامـات اولیـه در این زمینـه بـوده اسـت و‬ ‫همچنیـن ایمنـی و اموزشـی در فضـای مجازی‬ ‫و درج پیا مھـای صرفه جویـی و مصـرف بھینـه‬ ‫ب هصـورت زیرنویـس در شـبکه های اسـتانی‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪« :‬نصب بنر و‬ ‫بیلبوردھـای حاوی پیام ھای ایمنی در سـطح‬ ‫شھر‪ ،‬چاپ پیام و اخبار مرتبط با مصرف بھینه‬ ‫و ایمـن گاز در نشـریات اسـتان و ارسـال پیامـک‬ ‫بـه مشـترکان نیـز از دیگـر اقدامـات انجا مشـده‬ ‫یسـت»‪ .‬ھاشـمی‬ ‫شـرکت گاز خراسـان جنوب ‬ ‫ھمچنین از پایـش دمای ادارات دولتی توسـط‬ ‫بازرسـین شـرکت گاز خراسـان جنوبـی بـرای‬ ‫نھـای دولتـی‬ ‫رعایـت کنتـرل مصـرف گاز در ارگا ‬ ‫خبـر داد و افـزود‪« :‬در راسـتای انجـام ماموریـت‬ ‫مذکور به صورت منظم و روزانه بازرسان شرکت‬ ‫گاز اسـتان بـا مراجعـه بـه ادارات‪ ،‬سـازمان ھا‬ ‫و نھادھـای دولتـی نسـبت بـه پایـش و کنتـرل‬ ‫دمـای مصـرف گاز طبیعـی در ادارات (‪ ١٨‬تـا ‪٢١‬‬ ‫درجـه سـانتیگراد) اقـدام و جریـان گاز اداراتـی‬ ‫کـه از مفـاد بخشـنامه پیـروی نمی کننـد‪ ،‬پـس‬ ‫یشـود»‪ .‬وی ھمچنیـن از‬ ‫از اخطـار قطـع م ‬ ‫برگـزاری کارگا هھـای اموزشـی بـرای پرسـنل‬ ‫ادارات دولتـی خبـر داد و افـزود‪« :‬کارشناسـان‬ ‫شـرکت گاز بـا حضـور در ادارات و سـازمان ھای‬ ‫شھـای الزم جھـت نـکات ایمـن‬ ‫دولتـی‪ ،‬اموز ‬ ‫و اسـتفاده بھینـه از گاز طبیعـی ارائه می کنند»‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪« :‬با ھماھنگی ھای انجا شده با‬ ‫شو پرورش یکی از شھرستان ھای استان‪،‬‬ ‫اموز ‬ ‫تھـای سـامانه شـاد نسـبت بـه‬ ‫از طریـق ظرفی ‬ ‫اطالع رسـانی بـه مدیران مـدارس جھت رعایت‬ ‫ابالغیـه کنتـرل مصـرف گاز اقـدام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکت گاز استانھمچنیناز اجرای‬ ‫طرح سفیر ایمنی گاز در روستاھای استان خبر‬ ‫داد و افزود‪« :‬این طرح فاصله اجتماعی نسبت‬ ‫بـه امـوزش نـکات ایمـن و اسـتفاده بھینـه از گاز‬ ‫طبیعـی بـرای مـردم اقـدام می کننـد»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن بیان کرد؛‬ ‫شیرینی دستاوردهای انقالب با عملیاتی شدن پروژه های سپاه در حوزه سالمت‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان در‬ ‫نشسـتی کـه در معیـت جمعـی از مسـئوالن‬ ‫گیالن با فرمانده قرارگاه سازندگی سپاه داشت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـیرینی دسـتاوردهای انقلاب بـا اغـاز‬ ‫عملیاتـی پروژ ههـای حـوزه سلامت گیلان‬ ‫یشـود»‪ .‬دکتـر ارسلان سـاالری در‬ ‫بیشـتر م ‬ ‫معیت تیمی متشـکل از سـردار محمد عبداهلل‬ ‫پـور (فرمانـده سـپاه قدس گیلان) و دکتر احمد‬ ‫دنیـا مالـی (نماینـده مـردم بندرانزلـی و عضـو‬ ‫کمیسـیون عمـران مجلس شـورای اسلامی) با‬ ‫دکتـر سـعید محمـد (فرمانـده قـرارگاه سـازندگی‬ ‫خاتم االنبیـاء سـپاه) دیـدار و در خصـوص‬ ‫پروژ ههـای بـزرگ عمرانـی حـوزه سلامت گیالن‬ ‫رایزنـی کردنـد‪ .‬در این نشسـت‪ ،‬فرمانـده سـپاه‬ ‫قـدس گیلان و همچنیـن نماینـده مـردم‬ ‫بندرانزلـی در مجلـس شـورای اسلامی بـر لـزوم‬ ‫تسـریع اجـرای پروژ ههـای حـوزه سلامت در‬ ‫گیلان تا کیـد کردنـد‪ .‬رئیـس دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشکی گیالن با تقدیر از حمایت های بی مثال‬ ‫دولت به ویژه دکتر نوبخت در سـازمان برنامه و‬ ‫یهـای‬ ‫بودجـه در جهـت جبـران عقب ماندگ ‬ ‫بخـش بهداشـت و درمـان گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«طـی د وسـال اخیر‪ ،‬شـاخص های بخـش‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش در گیلان در‬ ‫ل توجهی داشـته‬ ‫مقایسـه با گذشـته‪ ،‬رشـد قاب ‬ ‫اسـت»‪ .‬دکتـر سـاالری با تا کید بر اینکـه نبایـد‬ ‫تنهـا بـه درامدهـای اختصاصـی و یـا ردیف های‬ ‫اعتبـاری معمولـی بسـنده کـرد‪ ،‬افـزود‪« :‬حـوزه‬ ‫یشـود‬ ‫سلامت گیلان‪ ،‬فراتـر ازانچـه تصـور م ‬ ‫از متوسـط کشـور عقـب بـوده‪ ،‬ازایـن رو بایـد بـا‬ ‫ارتبـاط موثـر و هدفمند و پیگیری مجدانـه و در‬ ‫پی جبران کمبودهای اسـتان شـتافت»‪ .‬دکتر‬ ‫ساالری با اشاره به تفاهم نامه مشترک دانشگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان بـا قـرارگاه خاتم االنبیـاء‬ ‫سـپاه در خصـوص طر ح های توسـعه ای بخش‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش و همچنین احداث‬ ‫بیمارسـتان های جنـرال در رشـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«قـرارگاه سـازندگی سـپاه‪ ،‬زمانـی دسـت یـاری‬ ‫بـه حـوزه سلامت گیلان داده کـه بیـش از هـر‬ ‫زمـان ‪ ،‬مـردم بـه ارتقـای شـاخص های سلامت‬ ‫در بخـش بهداشـت و درمـان نیازمندنـد»‪.‬‬ ‫باحضـور وزیـر نفـت‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت ملـی نفـت ایـران و تعـدادی از‬ ‫نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی قـرارداد بسـته بنگسـتان اللـی بـه ارزش‬ ‫‪69‬میلیون یورو میان شـرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و دو شـرکت ملی‬ ‫حفـاری ایـران و جهـان پـارس امضـاء و مبادلـه شـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت ملـی حفـاری ایـران؛ ایـن قـرارداد هم زمـان بـا امضـاء و مبادلـه‬ ‫بسـته های مربـوط بـه نگهداشـت و افزایـش تولیـد شـش میدان نفتـی دیگر‪،‬‬ ‫بـه امضـای احمـد محمـدی؛ مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب‪ ،‬سـید عبـداهلل موسـوی؛ مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران و‬ ‫کاوه ذهبـی؛ مدیرعامـل شـرکت جهـان پـارس رسـید‪ .‬مهندس سـید عبداهلل‬ ‫موسـوی در حاشـیه امضـای ایـن قراردادهـا اظهـار کـرد‪« :‬قـرارداد بسـته اللـی‬ ‫بنگستان که در ناحیه مسجدسلیمان در شمال استان خوزستان به ارزش‬ ‫‪69‬میلیون یـورو توسـط ایـن شـرکت و شـرکت جهـان پـارس اجـرا می شـود‪،‬‬ ‫شـامل دو بخـش تحـت االرض و سـطح االرض اسـت کـه مـدت انجـام ان‬ ‫دو سـال تعییـن شـده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن بسـته مشـتمل بـر حفـاری و‬ ‫تکمیـل پنج حلقـه چـاه‪ ،‬سـاخت موقعیـت چـاه‪ ،‬اردوگاه‪ ،‬جـاده دسترسـی‪،‬‬ ‫خطـوط اب رسـانی‪ ،‬تسـهیالت سـرچاهی و در سـطح االرض‪ ،‬بهینه سـازی‬ ‫سیسـتم تفکیـک‪ ،‬توسـعه چنـد راهـه و احـداث خـط لولـه ‪ 12‬اینـچ از واحـد‬ ‫جدیـد اللـی بنگسـتان بـه مـارون‪ 1‬و بازرسـی و تعمیـرات خطـوط لولـه اسـت‬ ‫و چهاردرصـد از مبلـغ قـرارداد به بخش مسـئولیت های اجتماعی اختصاص‬ ‫دارد»‪ .‬موسـوی بااشـاره به اینکه درراسـتای اجـرای طـرح نگهداشـت و‬ ‫افزایـش تولیـد در مناطـق نفت خیـز جنـوب موسـوم بـه (‪ 28‬مخـزن) دو پروژه‬ ‫مربـوط بـه توسـعه میـدان نفتـی گچسـاران و میـدان نفتـی بـاالرود بـه ایـن‬ ‫شـرکت وا گـذار شـده کـه پـروژه بـاالرود و بنگسـتان اللـی به طـور مشـترک بـا‬ ‫شـرکت جهـان پـارس صـورت می پذیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬ملـی حفـاری همچنیـن در‬ ‫چارچـوب همـکاری بـا چند شـرکت بخش خصوصی عملیات حفـاری و ارائه‬ ‫خدمـات جانبـی چند بسـته از پروژه هـای پیش گفته عهده دار خواهـد بود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی حفـاری ایـران تصریح کـرد‪« :‬این شـرکت تلاش دارد‬ ‫تـا بـا تعامـل و همـکاری متخصصـان مناطـق نفت خیـز و شـرکت جهانپـارس‬ ‫و بـا تامیـن کاال و مـواد و ملزومـات مورداسـتفاده در ایـن پروژه هـا‪ ،‬همـه‬ ‫تـوان عملیاتـی‪ ،‬پشـتیبانی‪ ،‬فنـی و تخصصـی و تجـارب خود درجهـت اجرای‬ ‫به موقـع و مطلـوب پروژه هـا به کار گیـری کنـد»‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اجرا و خاتمه حفر نه حلق ه چاه‬ ‫مدیـر پروژه هـای حفـاری ‪ ۸+۶‬حلقـه‬ ‫چـاه ا کتشـافی در شـرکت ملـی حفـاری‬ ‫ایـران گفـت‪« :‬در اجـرای ایـن دو‬ ‫پـروژه مدیریـت ا کتشـاف شـرکت ملـی‬ ‫نفـت ایـران عملیـات حفـر و تکمیـل‬ ‫شـش حلقه چـاه خاتمـه یافتـه و‬ ‫سـه حلقه در مراحـل حفاری سـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی‬ ‫حفـاری ایـران؛ نصـراهلل عباسـی افـزود‪« :‬هم ا کنـون دسـتگاه های حفـاری‬ ‫سـنگین خشـکی ‪ 32 ،31‬و ‪ 40‬فتـح درحـال حفـاری چاه هـا هسـتند و ‪74 ،33‬‬ ‫و ‪ 89‬فتـح بـا اتمـام حفـاری چاه هـای تکمیلـی از ایـن پروژه ها منفـک و درحال‬ ‫انتقال به موقعیت های جدید قرار دارند»‪ .‬وی اظهار کرد‪« :‬تعامل و همکاری‬ ‫میـان متخصصـان ایـن شـرکت و مدیریـت ا کتشـاف شـرکت ملـی نفـت ایـران‪،‬‬ ‫فرصـت اجـرای موفـق پروژه هـای حفـاری ‪ ۸+۶‬حلقـه چـاه ا کتشـافی را فراهـم‬ ‫اورده و تالش بر این است تا حفاری و تکمیل چاه های باقی مانده طبق برنامه‬ ‫اجـرا شـود»‪ .‬عباسـی افـزود‪« :‬تمرکـز حفـاری چاه های موردنظـر در ایـن پروژه ها‬ ‫در مناطـق نفت خیـز اسـتان های خوزسـتان‪ ،‬فـارس‪ ،‬بوشـهر و کهگیلویـه و‬ ‫بویراحمـد بـوده اسـت»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬عملیات اجرایی پروژه هشـت حلقه‬ ‫چاه ا کتشافی در تیرماه و پروژه شش حلقه در بهمن ماه سال ‪ 1397‬اغاز شد و‬ ‫زمـان اتمـام کامـل دو پـروژه نیمـه نخسـت سـال ‪ 1400‬خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫نصب پارچه؛ عاقبت کم فروشی در بهبه‍ان‬ ‫مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان خوزسـتان از محکومیـت یک بـاب‬ ‫مغـازه نانوایـی در شهرسـتان بهبهـان بـه نصـب پارچـه محکومیـت خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل تعزیـرات حکومتـی اسـتان خوزسـتان و‬ ‫به گفتـه نعمت الـه بیرانونـدی؛ درراسـتای بازرسـی های به عمل امـده توسـط‬ ‫بازرسـان اداره صمـت و اتـاق اصنـاف از سـطح بـازار یـک واحد صنفی نانوایی‬ ‫به دلیل کم فروشـی شناسـایی شـد‪ .‬وی گفت‪« :‬پس از ارسـال پرونده تخلف‬ ‫ایـن واحـد صنفـی بـه اداره تعزیرات حکومتی بهبهان و رسـیدگی بـه ان‪ ،‬این‬ ‫واحـد صنفـی نانوایـی به دلیـل تخلفـات مکـرر کم فروشـی بـا صـدور حکمـی‬ ‫ازسـوی اداره تعزیـرات حکومتـی بـه جریمـه نقـدی و نصـب پارچـه به مـدت‬ ‫‪۱۴‬روز محکـوم شـد»‪ .‬وی درپایـان خاطرنشـان کـرد‪« :‬پـس از وصـول جریمـه‬ ‫نقـدی‪ ،‬حکـم نصـب پارچـه اجـرا شـد»‪.‬‬ ‫تشکیل ‪ ۴۵‬پرونده برای متخلفین روغن‬ ‫از ابتـدای سـال ‪ ۹۹‬تا کنـون ‪ ۴۹‬پرونـده تخلـف روغـن خورا کـی بـه تعزیـرات‬ ‫واصـل شـده اسـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫اسـتان خوزسـتان؛ نعمـت اهلل بیرانونـدی؛ مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی‬ ‫اسـتان خوزسـتان گفـت‪« :‬از ابتـدای سـال ‪ ۱۳۹۹‬تا کنـون ‪۴۹‬فقـره گـزارش از‬ ‫دستگاه های کاشف و ناظر به تعزیرات حکومتی وصول شده»‪ .‬وی تصریح‬ ‫کـرد کـه عمـده پرونده هـای تخلفـات ایـن مـاده خورا کـی در هفتـه گذشـته‬ ‫به دسـت مـا رسـیده کـه انشـاءاهلل از روز ‪ ۲۹‬دی مـاه رسـیدگی بـه ان هـا را اغـاز‬ ‫می کنیـم‪ .‬بیرانونـدی درمـورد جرائـم نیـز یـاداوری کـرد کـه جرائـم در قانـون‬ ‫پیش بینـی شـده و همـکاران بنـده براسـاس ان و باتوجه بـه نحـوه تنظیـم‬ ‫گـزارش اقـدام می کننـد؛ چرا کـه میـزان جریمه هـا بـه میـزان و نـوع گـزارش‬ ‫بسـتگی دارد‪ .‬مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی درپایـان از کاشـفین و ضابطیـن‬ ‫خواسـت سمت وسـوی بازرسـی ها را به طـرف مـواد خورا کـی مورد مطالبـه‬ ‫جـدی مـردم و اثرگـذار در زندگـی ان هـا هدایـت کننـد و بـر کشـف انبارهـای‬ ‫احتـکاری تمرکـز کننـد‪.‬‬ ‫حفاری و تکمیل ‪ 98‬حلقه چاه های نفت و گاز‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران در ‪ 10‬ماه‬ ‫سـال جـاری موفـق بـه حفـاری و‬ ‫تکمیـل ‪98‬حلقـه چاه هـای نفـت‬ ‫و گاز در مناطـق نفت خیز خشـکی‬ ‫و دریایـی کشـور شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی حفاری‬ ‫ایـران؛ احمـد تمـدن؛ سرپرسـت‬ ‫معاونـت مدیرعامـل در عملیـات‬ ‫حفـاری شـرکت‪ ،‬گفـت‪« :‬از ایـن‬ ‫چاه هـا ‪ 24‬حلقـه توسـعه ای‬ ‫توصیفـی‪ ،‬سـه حلقه ا کتشـافی و ‪ 71‬حلقـه تعمیـری بـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«از مجمـوع چاه هـای تکمیلـی ‪ 73‬حلقـه در وسـعت عملیاتـی شـرکت ملـی‬ ‫مناطـق نفت خیـز جنـوب‪ 10 ،‬حلقـه در شـرکت نفـت فلات قـاره‪ ،‬نه حلقـه در‬ ‫شـرکت مهندسـی و توسـعه نفـت‪ ،‬دو حلقـه در شـرکت نفـت مناطـق مرکـزی‬ ‫ایـران‪ ،‬یک حلقـه در قالـب پروژه و سـه حلقه در پروژه های مدیریت ا کتشـاف‬ ‫شـرکت ملـی نفـت ایـران حفـاری و بـرای بهر هبـرداری تحویـل شـرکت های‬ ‫متقاضـی شـد»‪ .‬تمـدن اظهـار کـرد‪« :‬درنتیجـه هم افزایـی و همـکاری میـان‬ ‫متخصصـان ملـی حفـاری و شـرکت های کارفرمـا‪ ،‬عملیات حفـاری و تکمیل‬ ‫‪ 15‬حلقـه چـاه ‪ 257‬روز زودتـر از برنامـه پیش بینی شـده به اتمـام رسـید کـه‬ ‫ارزش اقتصـادی قابل توجهـی دارد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ 10 1399‬جمادی الثانی ‪ 24 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2162‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫فرماندار شهریار در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان شهریار مطرح کرد؛‬ ‫وضعیت هشدار زرد کرونایی شهرستان شهریار‬ ‫مراجعه حضوری به ‪۳۰‬هزار خانوار شهریاری در طرح شهید سلیمانی‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانـدار شـهریار بااشـاره به وضعیـت هشـدار زرد‬ ‫کرونایـی در شهرسـتان و لـزوم تشـدید نظـارت‬ ‫بـر فعالیـت واحدهـای عرضـه قلیـان و تاالرهـا‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای اجـرای طـرح سلامت محور‬ ‫شـهید سـلیمانی در شـهریار مراجعـه حضـوری‬ ‫بـه درب منـزل ‪۳۰‬هـزار خانـوار و غربال گـری‬ ‫بیمـاری کرونـا صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابـط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛‬ ‫جلسـه هفتگـی سـتاد مدیریـت و مقابلـه بـا کرونـا‬ ‫شهرسـتان شـهریار بـه ریاسـت طاهـری؛ فرمانـدار‬ ‫شـهریار و باحضـور حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫بابائیـان؛ امام جمعـه اندیشـه‪ ،‬معاونیـن فرمانـدار‪،‬‬ ‫بخشـداران و سـایر اعضای سـتاد برگزار شد‪ .‬نوراهلل‬ ‫طاهـری در این جلسـه ضمـن تقدیـر از زحمـات‬ ‫و تالش هـای کادر درمـان شهرسـتان شـهریار در‬ ‫مبـارزه بـا کرونـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬رهبـر فرزانـه انقلاب‬ ‫در تمامـی مسـائل بـا دقت نظـر و درایـت صاحـب‬ ‫نظـر کارشناسـی هسـتند و درخصـوص بیمـاری‬ ‫کرونـا نیـز ا گـر به طور کامـل از فرامیـن ایشـان تبعیت‬ ‫شـود‪ ،‬بـه سلامت از ایـن موضـوع عبـور خواهیـم‬ ‫کـرد»‪ .‬وی بااشـاره به اسـیب های ناشـی از کرونـا‬ ‫در تمامـی حوزه هـا و مشـاغل افـزود‪« :‬مهـم اسـت‬ ‫کـه همچنـان کـه در برابـر ضـررات ناشـی از ایـن‬ ‫بیمـاری مـردم تـاب اوری داشـته اند و ایـن تحمـل‬ ‫و مقاومـت اسـت کـه مـا را بـه پیـروزی نزدیـک‬ ‫افتتاح دومین ایستگاه سنجش الودگی هوای شهرستان شهریار در باغستان‬ ‫دومیـن ایسـتگاه سـنجش و پایـش الودگـی هـوای شهرسـتان شـهریار در شـهر باغسـتان‬ ‫باحضـور طاهـری؛ فرمانـدار شـهریار بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫فرمانـداری شهرسـتان شـهریار؛ ائیـن افتتـاح ایسـتگاه سـنجش شـاخص الودگـی هـوای‬ ‫شـهر باغسـتان باحضـور طاهـری؛ فرمانـدار شـهریار‪ ،‬شـهردار و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫باغسـتان‪ ،‬معاون مدیرکل محیط زیسـت اسـتان تهران و سـایر مسـئوالن مربوطه برگزار‬ ‫شـد»‪ .‬طاهـری؛ فرمانـدار شـهریار در حاشـیه ایـن مراسـم ضمـن تقدیـر از راه انـدازی ایـن‬ ‫ایسـتگاه در شهرسـتان شـهریار گفت‪« :‬ایسـتگاه سـنجش الودگی هوا عامل مهمی برای‬ ‫اطالع یافتـن شـهروندان از وضعیـت کیفیـت هـوا و شـاخص االیندگـی بـرای گروه هـای‬ ‫مختلف اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به نصب این ایسـتگاه به عنوان دومین ایستگاه شهرستان‬ ‫شـهریار افـزود‪« :‬شـهروندان می تواننـد بـا نصـب برنامـه مربوطـه سـازمان محیـط زیسـت‬ ‫به صـورت انالیـن از وضعیـت کیفیـت هـوای ایسـتگاه های مختلـف از جملـه باغسـتان‬ ‫مطلـع شـوند»‪.‬‬ ‫مدیر اداره فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری باغستان اعالم کرد؛‬ ‫و افزایـش نشـاط اجتماعـی دارد»‪ .‬وی بااشـاره به نقش افرینـی مهـم فضاهـای سـبز در‬ ‫جوامـع شـهری امـروز افـزود‪« :‬رشـد سـرانه فضـای سـبز شـهری و احـداث بوسـتان ها و‬ ‫پارک هـا باتوجه بـه اهمیـت بـاالی ان در شهرنشـینی امـروز‪ ،‬یکـی از مهم تریـن محورهـای‬ ‫عملکـرد شـهرداری ها در فراینـد توسـعه شهری سـت»‪ .‬شـهردار باغسـتان بیـان داشـت‪:‬‬ ‫«شـهر باغسـتان باتوجه به قرارگرفتن در محور مواصالتی غرب اسـتان تهران به پایتخت‬ ‫و همجـواری بـا لکه هـای صنعتـی و معدنـی نیـاز مبرمـی بـه افزایـش سـرانه فضـای سـبز‬ ‫دارد»‪ .‬رنجبـر بااشـاره به توجـه مدیریـت شـهری بـه ایـن موضوع گفت‪« :‬شـورای اسلامی‬ ‫و شـهرداری باغسـتان از ابتدای دوره پنجم مدیریت شـهری نگاه ویژه ای را به احداث و‬ ‫بازسـازی بوسـتان ها و ارتقای سـرانه فضای سـبز شـهری داشـته که پروژه های مختلفی‬ ‫در این خصـوص تعریـف و اجـرا شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به عملیـات احـداث بوسـتان‬ ‫محلـه خادم ابـاد ادامـه داد‪« :‬عملیـات اجرایـی احداث بوسـتان خیابـان ‪ ۱۶‬اصلی محله‬ ‫خادم اباد در زمینی به مسـاحت چهارهزارمترمربع نیز یکی از پروژه های این حوزه اسـت‬ ‫کـه طـی ماه هـای اخیـر احداث ان اغاز شـده اسـت»‪ .‬شـهردار باغسـتان بااشـاره به افتتاح‬ ‫و بهره بـرداری ایـن پـروژه در دهـه مبـارک فجـر سـال جاری تصریـح کرد‪« :‬در این بوسـتان‬ ‫عالوه بـر طراحـی فضـای سـبز امکانـات مختلفـی همچـون زمین بـازی کودکان‪ ،‬ایسـتگاه‬ ‫تندرسـتی‪ ،‬سـت های ورزشـی و غیـره به منظـور بهره منـدی و غنی سـازی اوقـات فراغـت‬ ‫شـهروندان تعریف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح ایستگاه سنجش میزان الودگی در باغستان‬ ‫وی در بخـش دیگـری افـزود‪« :‬باحضـور دکتـر رسـتگاری؛ معـاون نظـارت و پایـش مدیرکل‬ ‫اداره حفاظـت محیـط زیسـت اسـتان تهـران‪ ،‬طاهـری؛ فرمانـدار شهرسـتان شـهریار‪،‬‬ ‫ترکمـان؛ جانشـین فرمانـده سـپاه ناحیـه شـهریار‪ ،‬شـیدا ا کار؛ رئیـس اداره حفاظـت‬ ‫محیط زیست شهرستان شهریار‪ ،‬امامی؛ رئیس و همچنین اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫و مسئوالن شهرستانی ایستگاه سنجش میزان الودگی هوای شهر باغستان افتتاح و به‬ ‫بهره برداری رسـید‪ .‬حسـن رنجبر در ادامه افزود‪« :‬این ایسـتگاه توانایی سنجش گازهای‬ ‫دی ا کسـید کربن‪ ،‬مونوا کسـید کربن‪ ،‬ذرات گر دو غبار با اندازه ‪ 2/5PM‬را به صورت انالین‬ ‫پایش می کند»‪ .‬شـهردار باغسـتان گفت‪« :‬این ایسـتگاه با اعتباری بالغ بر ‪۳۰‬میلیاردریال‬ ‫در بلـوار سـردار شـهید حـاج یـداهلل کلهـر باغسـتان نصـب و راه اندازی شـد»‪.‬‬ ‫پا ک سازی محیط و جمع اوری نخاله های ساختمانی فاز ‪ ۵‬شهر اندیشه‬ ‫در دستورکار شهرداری‬ ‫جناب ا قای یاسر کرمی‬ ‫حضور فرماندار شهریار‬ ‫در جلسه ستاد مقابله با بیماری کرونا استان تهران‬ ‫در بخـش دیگـری نیـز جلسـه سـتاد مدیریـت و‬ ‫مقابلـه بـا بیمـاری کرونـا اسـتان تهـران باحضـور‬ ‫چهارمین جلسـه پیگیری و رفع موانع جابه جایی معارضات پروژه تقاطع غیرهم سـطح‬ ‫میادیـن بسـیج و جهـاد شـهر شـهریار به ریاسـت رحیمـی؛ معـاون هماهنگی امـور عمرانی‬ ‫فرمانـداری شـهریار برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش روابـط عمومـی فرمانـداری شـهریار؛ چهارمیـن‬ ‫جلسـه پیگیـری و بررسـی رفـع و جابه جایـی معارضـات و تاسیسـات پـروژه تقاطـع‬ ‫غیرهم سـطح بسـیج و جهـاد شـهریار به ریاسـت رحیمـی؛ معـاون هماهنگی امـور عمرانی‬ ‫فرمانداری شهریار و باحضور معاون شهردار شهریار و روسای ادارات خدمات رسان برگزار‬ ‫شـد‪ .‬در این جلسـه رحیمی؛ معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شـهریار بااشـاره به‬ ‫اهمیـت و لـزوم همـکاری تمامـی ادارات برای رفع معارضات و پیشـبرد اجـرای این پروژه‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬پـروژه تقاطـع غیرهم سـطح نقـش مهمی در کاهش ترافیک شـهر شـهریار خواهد‬ ‫داشـت کـه بایسـتی بـا همـت مضاعـف طـی زمـان مقرر بـه بهره بـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط؛‬ ‫پیشرفت روزافزون احداث بوستان چهارهزارمتری محله خادم اباد‬ ‫معاون خدمات شـهری اندیشـه از طرح جمع اوری نخاله های سـاختمانی و پا ک سـازی‬ ‫محیـط خیابان هـای سـطح فـاز ‪ ۵‬شـهر اندیشـه خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر اداره‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ وحیـد شـهبازی‬ ‫در این خصـوص گفـت‪« :‬یکـی از معضلات امـروزی در شـهرها عـدم رعایـت قانـون برخـی از‬ ‫شهروندان متخلف است که اقدام به خالی کردن نخاله های ساختمانی در حاشیه شهر‬ ‫و خیابان ها می کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬این افراد در موقعیت های مختلف شبانه روز به ویژه از‬ ‫تاریکی شب استفاده کرده و محیط پیرامون شهر را با این اعمال خود مخدوش و زشت‬ ‫می کننـد»‪ .‬شـهبازی یـاداور شـد‪« :‬هرچندکـه قوانیـن محکمـی درخصـوص برخورد بـا این‬ ‫متخلفیـن وجـود دارد‪ ،‬امـا ایـن افـراد نـاا گاه‪ ،‬هر بار اقـدام به خالی کردن نخاله ها در سـطح‬ ‫شـهرها می کننـد کـه شـهر اندیشـه نیـز از ان مسـتثنی نیسـت»‪ .‬معـاون خدمـات شـهری‬ ‫شـهرداری اندیشـه ادامـه داد‪« :‬درراسـتای بهبـود و پا ک سـازی محیـط پیرامـون شـهری و‬ ‫خیابان هـا و همچنیـن جمـع اوری درسـت و به موقـع ایـن نخاله هـا طرحـی بـا همیـن نـام‬ ‫توسـط معاونت خدمات شـهری شـهرداری اندیشـه اغاز شـد تا بتوانیم در اولین مرحله‪،‬‬ ‫فاز ‪ ۵‬این شهر را پا ک سازی کنیم که خوشبختانه با زحمات و تالش همکارانم این اتفاق‬ ‫نشـکل انجام گرفت تا شـاهد رضایت مندی شـهروندان در حوزه بصری شهر نیز‬ ‫به بهتری ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬مرا کـز عرضـه قلیـان و سـفره خانه ها‬ ‫بایسـتی به جـد رصد شـوند تا این موضـوع موجب‬ ‫تشـدید بیمـاری در شهرسـتان نشـود و در صـورت‬ ‫عـدم تبعیـت ایـن واحدهـا پلمـپ خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫ویدئوکنفرانسی طاهری؛ فرماندار شهریار به منظور‬ ‫بررسی اخرین وضعیت بیماری و نظارت بر اجرای‬ ‫اقدامات و دستورالعمل های بهداشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسـه کـه باحضـور رئیس شـبکه بهداشـت‬ ‫و درمان‪ ،‬جانشـین ناحیه مقاومت بسـیج شـهریار‬ ‫و رئیـس جمعیـت هالل احمـر همـراه بـود‪ ،‬اخریـن‬ ‫وضعیـت ایـن بیمـاری در سـطح اسـتان تهـران‬ ‫و نظـارت بـر اجـرای اقدامـات‪ ،‬محدودیت هـا و‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی بررسـی شـد‪.‬‬ ‫برگزاریچهارمینجلسهپیگیریو رفعمعارضاتپروژهتقاطعغیرهم سطحشهریار‬ ‫ارتقای سرانه فضای سبز شهری در دستورکار شهرداری باغستان‬ ‫ارتقای سـرانه فضای سـبز شـهری در دسـتورکار شهرداری باغسـتان قرار گرفت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورا و شـهرداری باغسـتان؛ شـهردار باغسـتان ضمـن‬ ‫اعلام خبـر فـوق گفـت‪« :‬عملیـات احـداث بوسـتان چهارهزارمتـری خیابـان ‪ ۱۶‬اصلـی‬ ‫محلـه خادم ابـاد توسـط شـهرداری باغسـتان به سـرعت در حـال انجـام اسـت»‪ .‬حسـن‬ ‫رنجبـر بااشـاره به پـروژه احداث بوسـتان محلـه خادم اباد اظهار داشـت‪« :‬باتوجه به رشـد‬ ‫جمعیت و مهاجرت فزاینده به شـهرها و در نتیجه گسـترش همه جانبه شـهرها‪ ،‬فضای‬ ‫سـبز شـهری نقـش مهمـی به منظـور بهبـود کیفیـت زندگـی شـهری‪ ،‬کاهـش الودگـی هـوا‬ ‫می کنـد»‪ .‬فرمانـدار شـهریار بااشـاره به ارجحیـت‬ ‫رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی بیان داشـت‪:‬‬ ‫«ان شـاءهلل بـا تزریـق وا کسـن طـی هفته هـای‬ ‫اخیـر و اماده سـازی وا کسـن داخلـی با کیفیـت‬ ‫طـی ماه هـای اینـده بـر ایـن بیمـاری فائـق اییـم»‪.‬‬ ‫طاهـری ضمـن تقدیـر از بسـیجیان و شـبکه‬ ‫بهداشـت در اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی گفت‪:‬‬ ‫«در اجـرای ایـن طـرح در شهرسـتان شـهریار بـه‬ ‫درب منـزل ‪۳۰‬هـزار خانـوار در سـطح شهرسـتان‬ ‫لگـری منزل به منـزل صـورت‬ ‫مراجعـه شـده و غربا ‬ ‫پذیرفـت و افـراد بیمـار و خانوارهـای دارای مشـکل‬ ‫شناسـایی شـدند»‪ .‬وی بااشـاره به لـزوم نظـارت‬ ‫بـر فعالیـت صنـوف و تـداوم گشـت های نظارتـی‬ ‫بستری مناسب برای اشتغال کارافرینان نوپا‬ ‫مدیـر اداره فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری‬ ‫باغسـتان از تشـکیل جلسـه کارگـروه تخصصـی‬ ‫اشـتغال خانگـی بانـوان شـهری و روسـتایی درراسـتای‬ ‫سـاماندهی‪ ،‬حمایـت و ارتقـای سـطح توانمنـدی‬ ‫بانـوان در حـوزه اقتصـاد خبـر داد و افـزود‪« :‬توسـعه‬ ‫کسـب وکارهای کوچـک و متوسـط خانگـی بسـتری‬ ‫مناسـب بـرای اشـتغال کار افرینـان نوپـا و عاملـی‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫در کاهـش میـزان نـرخ بیکار ‬ ‫روابط عمومـی و امـور بین الملـل شـورا و شـهرداری‬ ‫باغسـتان؛ شمسـایی گفـت‪« :‬مزیت هـا و فوایـد‬ ‫مشـاغل خانگـی نسـبت بـه کسـب وکارهای دیگـر‬ ‫باعـث شـده اسـت متولیـان اشـتغال کشـور تمهیـدات‬ ‫هوشـمندانه ای بـرای اسـتفاده از ایـن ظرفیـت بـزرگ‬ ‫بـرای توسـعه اشـتغال کشـور پیش بینـی کننـد»‪.‬‬ ‫شمسـایی درپایان از صاحبان مشـاغل خانگی شـهری‬ ‫و روسـتایی بانـوان خواسـت جهـت ثبت نام و اسـتفاده‬ ‫از تسـهیالت سـتاد سـاماندهی مشـاغل خانگـی بانوان‬ ‫بـه واحـد امـور بانـوان شـهرداری باغسـتان واقـع در الله‬ ‫دوم اصلـی‪ ،‬سـاختمان شـماره (‪ ،)۱‬حـوزه فرهنگـی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و ورزشـی مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫شهردار اندیشه خبر داد؛‬ ‫اهدای کمک هزینهدومیلیون تومانی‬ ‫به بهره برداران ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری اندیشه‬ ‫بـا اهـداف حمایتـی و طـی مراسـمی بـا حضـور علـی ملکـی؛ شـهردار و جمعـی از‬ ‫اتوبوس رانان اندیشه به تمامی بهره برداران سازمان حمل ونقل عمومی این شهرداری‬ ‫دومیلیون تومـان کمک هزینـه اهـداء شـد‪ .‬ب هگـزارش واحـد خبـر اداره روابط عمومـی و‬ ‫امـور بین الملـل شـورای اسلامی و شـهرداری اندیشـه؛ در این نشسـت شـهردار اندیشـه‬ ‫بااشـاره به مشـکالت عمده ای که رانندگان سـازمان حمل ونقل عمومی در ارائه خدمت‬ ‫بـه مـرد م دارنـد‪ ،‬گفت‪« :‬مجموعه مدیریت شـهرداری اندیشـه همواره خـود را از حامیان‬ ‫اصلـی ایـن قشـر زحمتکـش می دانند و دراین راسـتا با شـرایط ویـژه ای که شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا در کشـور ایجـاد کـرده اسـت تلاش کـرده تـا بـا ارائـه دو مرحلـه کمک هـای حمایتـی‬ ‫بـه وظیفـه خـود عمـل کنـد کـه امـروز شـاهد اجـرای سـومین مرحلـه از اختصـاص ایـن‬ ‫کمک ها هسـتیم و با تصویب و تعامل اعضای شـورای اسلامی برای تمامی بهره برداران‬ ‫حمل ونقـل عمومـی مبلـغ دومیلیون تومـان اهـداء شـد»‪ .‬علـی ملکـی؛ شـهردار اندیشـه‬ ‫درادامـه بااشـاره به تمهیـدات الزم بـرای اتمـام پـروژه پایانـه بـزرگ درون شـهری و‬ ‫برون شـهری اندیشـه تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از بزرگ تریـن و سـنگین ترین پروژه هایـی کـه‬ ‫یسـت امـا محدودیت هـای‬ ‫در برنامه هـای شـهرداری اندیشـه قـرار دارد‪ ،‬پایانـه مسافربر ‬ ‫ایـن پـروژه و مشـکالتی کـه درخصـوص اعتبـارات تکمیـل ان قـرار دارد شـاید زمـان‬ ‫به بهره برداری رسـیدن ایـن پـروژه را به تعویـق بینـدازد؛ لـذا در جهـت رفـع مشـکالت‬ ‫تا کسـی داران الیحـه ای بـرای اجـرای پـروژه ای موقـت بـه شـورای اسلامی ارسـال شـد»‪.‬‬ ‫وی ادامـ ه داد‪« :‬خوشـبختانه اعضـای شـورای اسلامی ایـن الیحـه را تصویـب و مراحـل‬ ‫قانونـی خـود را سـپری کـرد و ان شـاءاهلل شـاهد اختصـاص سـازه ای فضایـی به صـورت‬ ‫سایه بان و موقت برای این پایانه تا دهه فجر امسال خواهیم بود تا مردم و تا کسی داران‬ ‫در بـارش و بـرف و بـاران محفـوظ بماننـد و پروژه اصلی با وسـواس بیشـتری انجام گیرد»‪.‬‬ ‫در ادامـه این جلسـه بهره بـرداران بـه طرح مشـکالت خـود پرداختند و درپایـان به صورت‬ ‫نمادیـن بـه تعـدادی از بهره بـرداران کمک هـای در نظر گرفته شـده اهـداء شـد‪.‬‬ ‫انتصاب جدید در شهرداری مالرد‬ ‫کرمـی‪ ،‬سرپرسـت مدیریـت حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری ملارد شـد‪ .‬به گـزارش مدیریـت ارتباطات و امـور بین الملل‬ ‫شـهرداری ملارد؛ طـی حکمـی از سـوی کولیونـد؛ شـهردار ملارد‪ ،‬یاسـر کرمی به عنوان سرپرسـت مدیریـت حمل ونقل و‬ ‫ترافیک شـهرداری مالرد منصوب شـد‪ .‬گفتنی سـت؛ سـوابق و مسـئولیت های قبلی وی ب هشـرح ذیل است‪ :‬سرپرست‬ ‫اداره سیاسـی‪ ،‬امنیتـی فرمانـداری ملارد‪ ،‬سرپرسـت اداره روابط عمومـی فرمانـداری ملارد‪ ،‬مدیـر ارتباطـات و امـور‬ ‫بین الملـل شـهرداری ملارد‪ ،‬سرپرسـت مدیریـت فرهنگـی‪ ،‬اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ملارد‪.‬‬ ‫باشیم»‪ .‬شهبازی در پایان سخنان خود افزود‪« :‬ساخت وساز در شهرها عملی همیشگی‬ ‫و ادامه دار است؛ اما شهروندان و سازنده های گرامی باید بدانند تخطی از قوانین شهری‬ ‫باعث ضربه زدن به بیت المال و حقوق شـهروندان دیگر اسـت؛ لذا شـهرداری با همکاری‬ ‫نهادهـای ذی ربـط بـا متخلفین طبق قانـون برخورد خواهـد کرد»‪.‬‬ ‫انتصـاب شایسـته جنابعالـی را به عنـوان سرپرسـت مدیریـت حمل ونقـل و‬ ‫ترافیـک شـهرداری ملارد تبریـک گفتـه و توفیقـات روزافـزون شـما را از خداونـد‬ ‫متعـال مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫حاصلی پناه سرپرست سایه در غرب استان تهران‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪98-3-657‬‬ ‫شماره مجوز‪1399.6301 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درنظردارد کاالی موردنیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی از میان تولیدکنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪1‬‬ ‫پودر هایدنس‬ ‫‪ 770‬کیسه‬ ‫‪08-21-9930001‬‬ ‫لذا کلیه شـرکت هایی که فعالیت انها مرتبط با شـرح کاالی مورد درخواسـت می باشـد‪ ،‬می بایسـت ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج ا گهی فراخوان با مراجعه به سـایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسـبت‬ ‫به استخراج و تکمیل «فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی‬ ‫کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسـش نامه ارزیابی مدیریت تدارکات و امور کاال مزایده و مناقصه کسـب و کار ‪www.nisoc.ir‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 959.856.716.000‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پسـتی‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسلام (نیوسـاید)‪ ،‬خیابان شـهریور‪ ،‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪ ،‬سـاختمان ‪ ،102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی‪ ،‬واحد خریدهای عمومی‪ ،‬اتاق ‪ ،9‬کدپسـتی‬ ‫‪ 61138-54579‬شـماره تماس ‪061-341-24673‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪:‬‬ ‫‪www.shana.ir /‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪/ www.iets.mporg.ir‬‬ ‫ً‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به استناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پا کات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پا کات فنی‪ ،‬متعاقبا‬ ‫بـه مناقصه گرانـی کـه صالحتـی دریافت اسـناد و مدارک مناقصـه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعلام خواهد گردید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2186

روزنامه سایه 2186

شماره : 2186
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه سایه 2185

روزنامه سایه 2185

شماره : 2185
تاریخ : 1399/12/06
روزنامه سایه 2184

روزنامه سایه 2184

شماره : 2184
تاریخ : 1399/12/05
روزنامه سایه 2183

روزنامه سایه 2183

شماره : 2183
تاریخ : 1399/12/04
روزنامه سایه 2182

روزنامه سایه 2182

شماره : 2182
تاریخ : 1399/12/03
روزنامه سایه 2181

روزنامه سایه 2181

شماره : 2181
تاریخ : 1399/12/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!