روزنامه سایه شماره 1915 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1915

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1915

روزنامه سایه شماره 1915

‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ :‬‬ ‫ـح‬ ‫«جوان لــرزه!» تیتــر منتخـ ِ‬ ‫ـب «تایــم» اســت و گرداننــدگان ایــن نشــریه‪ ،‬درتوضیـ ِ‬ ‫ان اورده انــد‪ :‬ورود لیدرهــای جــوان چگونــه می توانــد باعــث تغییــر در جهــان مــا‬ ‫شــود؟ اشــاره ایــن مقالــه بــه نســل موســوم بــه «نســل هــزاره» اســت؛ ایــن نســل‬ ‫ عنــوان قدرت هــای تازه نفــس‬ ‫را دوســت داشــته باشــیم یــا نــه‪ ،‬انهــا بــه زودی به‬ ‫ِ‬ ‫بر سر کار خواهند امد‪.‬‬ ‫حوادث مهم این روزها‬ ‫نشانه عظمت و اعتبار ایران‬ ‫و ملت انقالبی ان است‬ ‫پیــام رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫ایــران به مناســبتِ پنجاه وچهارمیــن‬ ‫نشســت اتحادیــه انجمن هــای اســامی‬ ‫دانشــجویان در اروپــا‬ ‫ یک شنبه ‪ 6‬بهمن ‪ 30 - 1398‬جمادی االولی ‪ 26 -1441‬ژانویه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1915‬تومان‬ ‫‪1‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با «اشپیگل»‪:‬‬ ‫اروپا خود را اماده‬ ‫یک نبرد بزرگ کند‬ ‫‪3‬‬ ‫روایتی از مکافات نفاق و دورویی‬ ‫پرونده ای برای نمایش‬ ‫«مجلس قتل رئیس جمهور»‬ ‫برخورد با جرائم انتخاباتی‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫هنــر؛ مخصوص ـاً تئاتــر‪ ،‬مثــل غــذا‪ ،‬خواب وخــوراک‪ ،‬ورزش و هرچیزی کــه فکــرش‬ ‫را بکنیــد‪ ،‬الزمــه زندگی ســت؛ امــا ایــا هــر اثــر نمایشــی می توانــد به مثابــه ایــن‬ ‫تعبیــر محســوب شــود؟ بی شــک‪ ،‬تماشــای یــک نمایــش خــوب‪ ،‬از بهتریــن راه هــای‬ ‫ارتقــای شــعور اجتماعــی و قرارگرفتــن جوامــع در مســیر توســعه اســت‪ .‬این روزهــا‬ ‫شــاهد به رویِ صحنه رفتــن نمایــش «مجلــس قتــل رئیس جمهــور» بوده ایــم کــه‬ ‫قابل قبــول ‪...‬‬ ‫توانســته گامــی ِ‬ ‫‪8‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور‪ ،‬از رئیس پلیــس فتــا خواســت تــا بــا کاله برداری هــا و‬ ‫سوءاســتفاده های مالــی مشــکوک کــه عمدتـاً بــا نــام «انتخابــات مجلــس» و حتــی بــا جعــل‬ ‫ گــزارش وزارت‬ ‫عنــوان «ســتاد انتخابــات کشــور» صــورت می پذیــرد‪ ،‬برخــورد کننــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫کشــور؛ جمــال عــرف (معــاون سیاســی وزارت کشــور) در نام ـه ای بــه ســردار وحیــد مجیــد؛‬ ‫رئیس پلیــس ســایبری کشــور (فتــا) ضمــن اشــاره بــه اینکــه تــا زمــان برگــزاری انتخابــات‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موافقت سازمان بنادر با صدور موافقت‬ ‫اجرای ‪ ۱۳۴‬اسکله تفریحی در سواحل مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫همه چیز درباره موج جهانی «کرونا»‬ ‫تاج مرگ بر س ِر بشر!‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای در پیامــی بــه پنجاه وچهارمین‬ ‫نشســت اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانشــجویان‬ ‫در اروپــا‪ ،‬حــوادث مهــم اخیــر؛ از جملــه شــهادت ها‪،‬‬ ‫قدرت نمایی هــای نظامــی و حضــور بی نظیــر مردمــی را‬ ‫نشــانه های ســربراوردن پدیــده ای تاریخ ســاز برشــمردند‬ ‫و تاکیــد کردنــد‪« :‬گام دوم انقــاب اســامی‪ ،‬بایــد بتوانــد‬ ‫ن پدیــده را بــه کمــال برســاند و شــما می توانیــد در‬ ‫ایــ ‬ ‫ گــزارش‬ ‫شــمار ایــن برگزیــدگان تاریخ ســاز باشــید»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛‬ ‫متــن پیــام رهبــر انقــاب اســامی کــه صبــح دیــروز‬ ‫حجت االســام جــواد اژه ای (نماینــده مقــام معظــم رهبــری‬ ‫در امــور دانشــجویان در اروپــا) ان را در ویــن قرائــت کــرد‪،‬‬ ‫به این شــرح اســت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جوانان عزیز اتحادیه انجمن های اسالمی‬ ‫امســال‪ ،‬نشســت شــما در میانــ ه حــوادث مهمــی‬ ‫برگــزار می شــود کــه هر یــک از جهتــی نشــانه ‬ ‫عظمــت و اعتبــار ایــران اســامی و ملــت انقالبــی‬ ‫ان اســت‪ .‬شــهادت ها‪ ،‬قدرت نمایی هــای نظامــی‪،‬‬ ‫حضــور بی نظیــر مردمــی‪ ،‬روحی ـ ه قــوی و عــزم راســخ‬ ‫جوانــان‪ ،‬در کنــار هــزاران مجموعــ ه فعــال در عرصــه‬ ‫دانــش و فنــاوری و نیــز رویکــرد دینــی و معنــوی در‬ ‫بخــش عظیمــی از جوانــان سراســر کشــور‪ ،‬همــه از‬ ‫س ـر بر اوردن یــک پدیــد ه یکتــا در جهــان امــروز خبــر‬ ‫می دهــد‪ .‬پدیــده ای کــه می توانــد در اینــد ه تاریــخ‪،‬‬ ‫تاثیــرات عمیــق و تعیین کننــده بگــذارد‪ .‬گام دوم انقــاب‬ ‫اســامی بایــد بتوانــد بــه حــول و قــو ه الهــی ایــن پدیــده‬ ‫را بــه کمــال برســاند و به ثمــر بنشــاند‪ .‬چشــم امیــد و‬ ‫انتظــار در ایــن پویــش حیاتــی بــه جوانــان دانشــمند و‬ ‫فرزانــه و با ایمــان اســت و شــما می توانیــد در شــمار‬ ‫ایــن برگزیــدگان تاریخ ســاز باشــید‪.‬‬ ‫به امید موفقیت های بزرگ شما عزیزان‬ ‫والسالم علیکم و رحمه اهلل‬ ‫س ّید علی خامنه ای‬ ‫‪ ۳‬بهمن ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫شــهرداری شــهرقدس در نظــر دارد نســبت بــه تکمیــل پــارک بانــوان بــا بــراورد اولیــه ‪ 11/202/864/456‬ریــال از طریــق مناقصــه‬ ‫عمومــی و عقــد پیمــان بــا پیمانــکار حائــز صالحیــت (شــرکت های دارای حداقــل رتبــه ‪ 5‬ابنیــه و تاسیســات) اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان می تواننــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز کاری از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم اگهــی کــه بــه فاصلــه یــک هفتــه از نوبــت اول چــاپ خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬بــا مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در‪ :‬شــهرقدس‪ ،‬بلــوار انقــاب اســامی‪ ،‬بلــوار جمهــوری‪ ،‬بلــوار تولیدگــران ســاختمان مرکــزی‬ ‫شــهرداری شــهرقدس‪ ،‬طبقــه دوم بــا ارائــه معرفینامــه نســبت بــه دریافــت و تحویــل اوراق مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ خرید اوراق مناقصه به مبلغ ‪ 500/000‬ریال قابل واریز به حساب ‪ 0105708298000‬بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس‬‫ ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل ‪ %5‬بــراورد اولیــه بــه مبلــغ ‪ 560/143/228‬ریــال و بــه صــورت ســپرده نقــدی یــا ضمانتنامــه معتبــر‬‫بانکــی می باشــد‪.‬‬ ‫ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است‪.‬‬‫ هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ متقاضیان قبل از دریافت اسناد‪ ،‬ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی ‪ HSE‬از اداره اموزش شهرداری می باشند‪.‬‬‫‪ -‬سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهرقدس‬ ‫انگلیس و ‪50 0‬میلیون دالر‬ ‫بدهی به ایران‬ ‫دی بیاسی‪:‬‬ ‫ایران؟ بحث بر سر‬ ‫جزئیات است‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫حوادث مهم این روزها نشانه عظمت‬ ‫و اعتبار ایران و ملت انقالبی ان است‬ ‫درخواست رئیس ستاد انتخابات کشور از پلیس فتا‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش مصرف گاز‬ ‫و تعویض کولرهای گازی!‬ ‫‪3‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان خراســان رضــوی در نظــر دارد مناقصــات بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت‬ ‫برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــات از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولت (ســتاد) انجــام خواهد‬ ‫شــد و الزم اســت مناقصه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت‬ ‫شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ 98/11/6‬می باشــد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪98/31/183‬‬ ‫تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی‪ ،‬شبکه مخابرات‪،‬‬ ‫کامپیوتر و اب و فاضالب (ساختمان اداره کل و ساختمان های‬ ‫قانون تردد) (نوبت سوم )‬ ‫‪7.503.800.094‬‬ ‫‪375.190.000‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد‪.‬‬‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬روز شنبه تاریخ ‪98/11/12‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 8:00‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪98/11/23‬‬‫ تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه تاریخ ‪98/11/23‬‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬مشهد‪ -‬انتهای خیابان فدائیان اسالم‪ -‬کدپستی ‪9173695636‬‬‫تلفن تماس‪ 051-33412024-8 :‬و نمابر‪051-33435888 :‬‬ ‫ اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد‪.‬‬‫ اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبری و پشتیبانی)‪021-41934 :‬‬‫ جهت کسب اطالعات می توانید به ادرس سایت زیر رجوع نمایید‪:‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫شناسه اگهی‪746958 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی مناقصه خرید و نصب برج های خط ‪ 63‬مهرگان‪ -‬سریزد‬ ‫به شماره ‪123‬م‪98/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت برق منطقه ای یزد در نظر دارد مناقصه فوق را بر اساس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره فراخوان ‪ 2098001071000028‬برگزار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫عمومی دو مرحله ای‬ ‫‪2‬‬ ‫شرایط اولیه‬ ‫مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‬ ‫‪7‬‬ ‫زمان گشایش پیشنهادها‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫اخرین مهلت تسلیم پیشنهادها‬ ‫تسلیم پیشنهادها‬ ‫نشانی و شماره تماس دستگاه‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫توضیحات‬ ‫شناسه اگهی‪746495 :‬‬ ‫از تاریخ ‪ 1398/11/05‬لغایت ‪1398/11/12‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند اسناد را به صورت رایگان از سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪1.111.200.000‬ریال‬ ‫ساعت ‪ 13‬روز چهارشنبه مورخ ‪1398/11/23‬‬ ‫ساعت ‪ 9‬روز شنبه مورخ ‪1398/11/26‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫یزد‪ ،‬میدان امام حسین‪ ،‬بلوار دانشجو‪ ،‬بعد از پارک شادی‪ ،‬شرکت برق منطقه ای یزد‪ ،‬امور تدارکات و قراردادها‪035-38250344 ،‬‬ ‫سـایر مشـخصات در اسـناد مناقصه درج شـده اسـت‪ .‬در ضمن به پیشـنهادهای مبهم‪ ،‬مشـروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد تضمین و پیشـنهادهایی که غیر از‬ ‫سـامانه سـتاد ارسـال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای یزد‬ ‫بانک‬ ‫گزارش کامل برگزاری «ملی شو ‪»3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫انگلیس و ‪ 500‬میلیون دالر بدهی به ایران‬ ‫ارتقای شاخص های اقتصادی کشور‬ ‫با برپایی اقتصاد هوشمند‬ ‫ســومین رویــداد بــزرگ فناورانــه بانــک‬ ‫ملــی ایــران بــا عنــوان «ملــی شــو ‪»3‬‬ ‫باحضــور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی‬ ‫و مدیرعامــل بانــک ملــی ایــران برگــزار‬ ‫و در ان تازه تریــن دســتاوردهای ایــن‬ ‫ گــزارش‬ ‫بانــک رونمایــی شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک ملــی ایــران؛ وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در‬ ‫ـال اخیر‪ ،‬ایجــاد‬ ‫بابیان اینکــه رویکــرد محــوری یک سـ ِ‬ ‫ایــن رویــداد ِ‬ ‫فرصــت طراحــی و اقــدام بــرای تحــول در اقتصــاد ایــران ازطریــق‬ ‫هوشمندســازی اقتصــاد بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬باتکیه بــر داشــته های‬ ‫کشــور ازجملــه موقعیــت جغرافیایــی‪ ،‬تنــوع اب وهوایــی‪ ،‬جاذبه های‬ ‫فرهنگــی و تاریخــی‪ ،‬نفــت و گاز و ســایر منابــع و معادن‪ ،‬دسترســی‬ ‫بــه اب هــای ازاد‪ ،‬دسترســی بــه بازارهــای منطقــه کــه هریــک‬ ‫به نوبــه خــود فرصت ســاز هســتند و بــا به کارگیــری ســرمایه‬ ‫انســانی و فارغ التحصیــان بــا کیفیــت بــاالی دانشــگاهی کــه‬ ‫یــک مزیــت محســوب می شــوند‪ ،‬می تــوان اقتصــاد هوشــمند را‬ ‫برپــا کــرد و شــاخص های اقتصــادی کشــور را ارتقــاء داد»‪ .‬دکتــر‬ ‫فرهــاد دژپســند در ایــن رویــداد کــه باحضــور عبــاس معمارنــژاد‬ ‫(معــاون وزیــر اقتصــاد)‪ ،‬اعضــای هیئت مدیــره بانــک ملــی ایــران‪،‬‬ ‫مدیــران شــرکت اســان پرداخت و جمعــی از اصحــاب رســانه در‬ ‫ســاختمان فردوســی بانــک ملــی ایــران برگــزار شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«در شــرایط کنونــی بــرای تحــول اقتصــاد ایــران عالوه بــر تحــول‬ ‫فکــری‪ ،‬بایــد بــا اراده قــوی‪ ،‬نــرخ بهره بــرداری از ظرفیت هــا را‬ ‫بــا به کارگیــری فناوری هــای نویــن افزایــش داد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا‬ ‫گــذر از ســاختار ســنتی و بــا درون زاکــردن قــدرت جــذب فنــاوری‬ ‫یعنــی بــا دانش بنیان کــردن اقتصــاد بایــد از منابــع و ظرفیت هــای‬ ‫اقتصــاد به بهترین نحــو و بــا باالتریــن بهــره وری اســتفاده کــرد و‬ ‫ایــن بــدان معنی ســت کــه جــذب و هدایــت فناوری هــای نــو‪،‬‬ ‫بایــد در محیــط دانش بنیــان باشــد»‪ .‬وزیــر اقتصــاد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«انتظــار نداریــم بانک هــا‪ ،‬مســئولیت گــذار اقتصــاد ایــران از اقتصاد‬ ‫ســنتی بــه اقتصــاد هوشــمند را برعهــده بگیرنــد امــا می تواننــد بــا‬ ‫ـوان یــک اهــرم‬ ‫هوشمندســازی نظــام تامیــن مالــی اقتصــاد به عنـ ِ‬ ‫قــوی عمــل کننــد»‪ .‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا تقدیــر از‬ ‫بانــک ملــی ایــران در ارائــه دســتاوردهای فناورانــه خــود بــه نظــام‬ ‫بانکــی کشــور در رویــداد «ملــی شــو‪ »3‬گفــت‪« :‬ملــی شــو بایــد‬ ‫به معنــای واقعــی ملی شــدن و وســیله ای بــرای افتخــار بــه پرچــم‬ ‫مقــدس کشــور و درخشــش ایــران در جهــان باشــد تــا نه تنهــا‬ ‫بــه تاریــخ و جغرافیــا؛ بلکــه بــه اقتصادمــان نیــز افتخــار کنیــم»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه بایــد از ســرمایه های ملــی به بهترین نحــ ِو ممکــن‬ ‫او ِ‬ ‫و در باالتریــن موقعیــت ســرمایه گذاری بهــره ببریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــا‬ ‫کوتاه کــردن مســیر دســتیابی بــه مهــم بــدون به کارگیــری‬ ‫فناوری هــای نویــن میســر خواهــد بــود؟ بایــد دانش بنیان کــردن‬ ‫و بهره منــدی از فناوری هــای نویــن درکنــار تامیــن مالــی در ایــن‬ ‫بابیان اینکــه اگــر متولیــان تامیــن‬ ‫مســیر موردتوجــه باشــد»‪ .‬وی ِ‬ ‫مالــی قابلیــت جــذب فناوری هــای دانــش بنیــان را به صــورتِ‬ ‫پیشــران داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد بــرای ســایرین هــم الگــو قــرار‬ ‫ـوان یکــی از بانک هــای‬ ‫گیرنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بانــک ملــی ایــران به عنـ ِ‬ ‫پیشــرو در کشــور در تمــام اقصی نقــاط کشــور شــعبه دارد و ایــن‬ ‫بانــک بهتریــن جــا بــرای همیــن کار اســت»‪ .‬وزیــر اقتصــاد ادامــه‬ ‫داد‪« :‬امــروز ‪90‬درصــد تامیــن مالــی کشــور برعهــده بانک هاســت و‬ ‫بانک هــا بــرای اینکــه بتواننــد به درســتی در اقتصــاد کشــور ایفــای‬ ‫نقــش کننــد‪ ،‬بایــد هــم دانش بنیــان شــوند و هــم اینکــه قــدرت‬ ‫جــذب‪ ،‬هضــم و تکامــل فنــاوری را داشــته باشــند»‪ .‬دژپســند تاکید‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر از اقتصــاد هوشــمند اســتفاده کنیــم ‪ 20‬تــا ‪25‬درصــد‬ ‫هزینه هــای بانکــداری و ‪13‬درصــد هزینه هــای خلــق محصــوالت‬ ‫مالــی جدیــد کاهــش می یابــد و در مقابــل بانک هــای بهره منــد از‬ ‫اقتصــاد هوشــمند بــا رشــد ‪17‬درصــدی درامــد مواجه خواهد شــد‪.‬‬ ‫شــرایط فعلــی اقتصــاد و سیاســت ایــران و الزامات اقتصــاد مقاومتی‬ ‫نیــز بــر تحقــق ایــن امــر تاکیــد دارد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه انتظــار‬ ‫نداریــم بانک هــا مســئولیت گــذار اقتصــاد ایــران از اقتصــاد ســنتی‬ ‫ـوان‬ ‫بــه اقتصــاد هوشــمند را برعهــده گیــرد امــا می تواننــد به عنـ ِ‬ ‫یــک اهــرم عمــل کننــد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬امــروز دشــمن تمام قــد از‬ ‫تمــام عناصــر خــود بــرای به زانــودراوردن کشــور در منطقــه بهــره‬ ‫می گیــرد و مــا زمانــی می توانیــم ایــن خیــال باطــل را دور کنیــم‬ ‫کــه ازنظــر اقتصــادی در منطقــه ســرامد باشــیم‪ .‬بــرای ایــن امــر‬ ‫بایــد مســیر اقتصــاد هوشــمند را بــا ســرعت بیشــتری طــی کنیم و‬ ‫نظــام اقتصــاد مــا به طــور ویــژه و بانــک ملــی ایــران به طو ِر اخــص‬ ‫در ایــن بخــش مســئولیت مهمــی دارد»‪.‬‬ ‫مشارکت بانک توسعه تعاون در طرح های‬ ‫تولیدی و گردشگری استان هرمزگان‬ ‫مدیــر امــور اعتبــاری و ســرمایه گذاری‬ ‫بانــک توســعه تعــاون ضمــن بازدیــد‬ ‫از طرح هــای گردشــگری و تولیــدی‬ ‫اســتان هرمــزگان بــا همتــی؛ اســتاندار‬ ‫ایــن اســتان نیــز دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫ی بانــک توســعه‬ ‫ـزارش روابط عموم ـ ‬ ‫به گـ ِ‬ ‫تعــاون؛ حمیدرضــا البــرزی (مدیــر امــور اعتبــاری و ســرمایه گذاری‬ ‫بانــک توســعه تعــاون) به همــراه ســید عنایــت خداکرم پــور (مدیــر‬ ‫شــعب هرمــزگان) و جهانبخــش رشــیدی (معــاون اعتبــاری و‬ ‫حقوقــی اســتان) ضمــن بازدیــد از مجتمــع ایزوایکــو؛ بزرگ تریــن‬ ‫مجتمــع کشتی ســازی در خاورمیانــه اظهــار داشــت‪« :‬ظرفیت هــای‬ ‫مناســبی در بانــک توســعه تعــاون بــرای حمایــت از طرح هــای‬ ‫تولیــدی و اشــتغال افرین وجــود دارد و برقــراری ارتباطــات دوســویه‬ ‫می توانــد در ایجــاد و توســعه واحدهــای تولیــدی و تعاونــی موثــر‬ ‫واقــع شــود»‪ .‬مدیــر امــور اعتبــاری و ســرمایه گذاری بانــک توســعه‬ ‫تعــاون همچنیــن جلسـه ای بــا همتی (اســتاندار اســتان هرمــزگان)‬ ‫برگــزار کــرد و درخصــوص ایفــای نقــش توســعه ای ایــن بانــک در‬ ‫حمایــت از تعاونی هــا و کارافرینــان اســتان بــه تبادل نظــر پرداخــت‪.‬‬ ‫البــرزی ضمــن بازدیــد از کشتی ســازی شــرکت بحــر گســترش‬ ‫هرمــز در شهرســتان بندرعبــاس؛ بــا مدیــر ایــن شــرکت به منظــور‬ ‫بررســی تســهیالت موردنیــاز شــرکت پارس هنــر هرمــزگان مجری‬ ‫و ســرمایه گذار ســاخت کشــتی تفریحــی گفت وگــو کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫نشســت‪ ،‬ضمــن ارائــه گزارش توســط ســرمایه گذار ســاخت کشــتی‬ ‫تفریحــی «شــرکت پــارس هنــر هرمــزگان» زمینــه همکاری هــای‬ ‫بیشــتر جهــت تکمیــل ســاخت شــناور موردبررســی قــرار گرفــت‬ ‫و راهکارهــای مناســب به منظــور بهره بــرداری هرچه ســریع تر‬ ‫مصــوب شــد‪.‬‬ ‫حمله مجدد جهانی ویروس «کرونا»‬ ‫تاج مرگ برسرِ بشر!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫کرونــا جــز خانــواده بزرگــی از ویروس هاســت کــه به نــا ِم ســندروم نارســایی تنفســی خاورمیانــه یــا اصطالحــ ًا ‪ MERS‬شــناخته می شــود کــه از ســال ‪ ۲۰۱۴‬تاکنــون در‬ ‫خاورمیانــه بــه مــرگ صدهانفــر منجــر شــده اســت‪ .‬اغلــب ویروس هایــی کــه اخیــرا ً در دنیــا کشــف می شــوند‪ ،‬معمــوالً از نــوع ویروس هایــی هســتند کــه از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــوند‪ .‬مــوارد‬ ‫گزارش شــده ان تــا پیش ازایــن در کشــورهایی همچــون قطــر‪ ،‬عربســتان‪ ،‬کویــت‪ ،‬عمــان و امــارات متحــده عربــی بــوده اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه ایــن بیمــاری‪ ،‬ابتــدا در شــترهای تک کوهــان و خفــاش‬ ‫دیــده شــده؛ ولــی هنــوز علــت دقیــق ایــن بیماری هــا کشــف نشــده اســت‪ .‬محــل شــیوع اخیــر «کرونــا» در چیــن‪ ،‬از بــازار غــذای دریایــی در شــهر «ووهــان» اعــام شــده اســت کــه براین اســاس؛ در‬ ‫گزارش هــا ان را «ویــروس ووهــان» نیــز می نامنــد‪ .‬گمانه زنی هــا دربــاره منشــاء ایــن ویــروس حاکی ازان اس ـت که احتمــال انتقــال ایــن ویــروس از پســتانداران دریایــی وجــود دارد؛ امــا کارشناســان‪ ،‬انتقــال‬ ‫ـق مســافرت بــه کشــورهایی همچــون امریــکا‪ ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫ان را از حیوانــات زنــده همچــون خفــاش‪ ،‬مــرغ و مــار محتمل تــر می داننــد‪ .‬اطالعــات به دس ـت امده نشــان می دهــد کــه مــواردی از ایــن بیمــاری ازطریـ ِ‬ ‫چیــن‪ ،‬تایلنــد و کــره جنوبــی رســیده اســت؛ هرچنــد چیــن پیش ازایــن‪ ،‬از قرنطینــه ایــن شــهر (ووهــان) و ممنوعیــت ورود و خــروج مســافر بــه ایــن شــهر خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫‪ 10‬حقیقت درباره بیماری «کرونا»‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» خانــواده بزرگــی‬ ‫از ویروس هــا هســتند کــه از ویــروس‬ ‫ســرماخوردگی معمولــی تــا عامــل‬ ‫بیمــاری «ســارس» را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» در ســال ‪۱۹۶۵‬‬ ‫کشــف شــدند و مطالعــه بــر روی انهــا‬ ‫به طو ِر مــداوم تــا اواســط دهــه ‪۱۹۸۰‬‬ ‫ادامــه داشــت‪ .‬انهــا کــه پــس از «راینــو‬ ‫ویروس هــا»‪ ،‬بزرگ تریــن عامــل ابتــا‬ ‫*دکتر سیروس شعبانی‬ ‫بــه ســرماخوردگی هســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫در زمســتان و بهــار باعــث ســرماخوردگی می شــوند‪ .‬اگرچــه‬ ‫«کرونــا ویروس هــا» بیش تــر در حیوانــات دیــده می شــوند؛ امــا‬ ‫پنج نوع شــان دســتگاه تنفســی بــدن انســان را تحتِ تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬تشــخیص اینکــه علــت بیمــاری‪« ،‬کرونــا ویــروس» باشــد‬ ‫یــا خیــر؛ کمــی مشــکل اســت؛ چراکــه برخــاف «راینــو ویروس هــا»‬ ‫به ســختی در ازمایشــگاه رشــد و نمــو می کننــد‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫هشــدار ســازمان بهداشــت جهانــی دربــاره شــیوع مجــدد بیمــاری‬ ‫«کرونــا» کــه بســیارخطرناک هــم هســت‪ ،‬نکاتــی را دراین بــاره‬ ‫یــاداور می شــویم‪.‬‬ ‫‪« .1‬کرونــا» درواقــع‪ ،‬ویــروس بانــی عارض ـه ای به نــا ِم «ســندروم تنفســی خاورمیانــه»‬ ‫اســت‪ .‬نــام «کرونــا» بــرای ایــن ویــروس به علــتِ شــکل ظاهــری اش اســت کــه شــبیه‬ ‫کنگره هــای تاج ماننــد یــا جوجه تیغی ســت‪.‬‬ ‫‪« .2‬کرونــا» یک نــوع بیمــاری عفونــت تنفســی شــدید ماننــد «ســارس» اســت‪.‬‬ ‫عالئــم ان ماننــد شــروع ذات الریــه بــوده و بــا تــب بــاال‪ ،‬ســرفه و خلــط شــروع شــده و‬ ‫به ســرعت بــه نارســایی تنفســی‪ ،‬نارســایی کلیــه و مــرگ می انجامــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬اگرچــه شــکل ظاهــری عالئــم بالینــی ان شــبیه یک نــوع بیمــاری عفونــی بــوده و‬ ‫بیمــار حتــی دچــار عفونت هــای گوارشــی ماننــد اســهال می شــود؛ امــا ســرعت رشــد‬ ‫ان بســیارباالتر اســت‪ .‬بیمــار به شــدت دچــار نارســایی تنفســی شــده و اکســیژن‬ ‫خونــش به ســرعت و شــدت کاهــش می یابــد کــه نیــاز بــه تغذیــه مکانیکــی و دســتگاه‬ ‫اکســیژن پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .4‬به رغــم بعضــی عالئــم شــبیه «ســارس» ازنظــ ِر نــوع انتقــال؛ امــا ماننــد ان‬ ‫به راحتــی منتقــل نمی شــود‪ .‬راه انتقــال ان‪ ،‬تماس هــای نزدیــک تنفسی ســت‬ ‫کــه پزشــکان بــا عبــارت ‪ Close Contact‬از ان یــاد می کننــد‪ .‬ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از لــوازم مشــترک منتقــل نمی شــود و فــرد ســالم بایــد در تمــاس‬ ‫نزدیــک طوالنی مــدت بــا بیمــار باشــد کــه مبتــا شــود؛ مثــ ً‬ ‫ا اعضــای یــک‬ ‫خانــواده باشــند کــه مــدت زیــادی کنــار هــم هســتند و انتقــال تنفسی شــان‬ ‫به هــم زیــاد اســت یــا مثــ ً‬ ‫ا از راه بوســیدن منتقــل شــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬متاســفانه انچــه باعــث هشــدار جهانــی دررابطه بــا ایــن بیمــاری شــده‪ ،‬شــدت‬ ‫خطــر ان اســت‪« .‬کرونــا» مرگ ومیــر باالیــی دارد و حــدود نیمــی از مبتالیــان‬ ‫گزارش شــده در جهــان‪ ،‬تابه حــال مرده انــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬بعضی هــا ان را چیــزی شــبیه بــه انفلوانــزای مرغــی و خوکــی می داننــد و‬ ‫درواقــع‪ ،‬بایــد گفــت کــه ویــروس «کرونــا» درحالـ ِ‬ ‫ـت بســیارخفیفش باعــث بــروز‬ ‫ســرماخوردگی و بعــد‪« ،‬ســارس» و بعــد هــم ایــن ســندروم جدیــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ .7‬حجــم اطالعــات دربــاره ایــن بیمــاری‪ ،‬انــدک اســت و هنــوز راه درمانــی برایش‬ ‫ضمن انکــه هنــوز‬ ‫پیــدا نشــده اســت‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬اطالع رســانی ها کامــل نیســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫گــزارش ثبت شــده ای از ایــن بیمــاری‪ ،‬در ایــران مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫‪ .8‬ازانجاکــه شــروع بیمــاری بــا عالئــم ســاده ای ماننــد گلــودرد و تــب و ‪ ...‬اســت‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بیمــار توجهــی بــه ان نکنــد و بــرای درمانــش اقــدام خاصــی هــم‬ ‫انجــام ندهــد یــا حتــی پزشــک دچــار شــک نشــود؛ امــا درصورتِ احســاس شــک‪،‬‬ ‫پزشــک بــا اســتفاده از نوعــی از ازمایــش پی ســی ار می تواننــد نســبت بــه ان‬ ‫مطمئــن شــود‪.‬‬ ‫‪ .9‬در ســال های قبــل‪ ،‬شــروع و مرکــز شــیوع ایــن بیمــاری در کشــورهای‬ ‫خاورمیانــه ماننــد عربســتان ســعودی بــود و امســال نیــز چیــن بــوده کــه همیشــه‬ ‫بــه مســافران راهــی ایــن مکان هــا‪ ،‬هشــدارهای امنیتــی داده می شــود؛ امــا‬ ‫برعکــس تصــورات کــه چــون بیمــاری تنفسی ســت؛ پــس ممکــن اســت بــا‬ ‫گردوغبارهــای امــده از مرزهــا ایــن بیمــاری منتقــل شــود‪ ،‬بایــد گفــت کــه اصـ ً‬ ‫ا‬ ‫چنیــن مســئله ای صحــت نــدارد و تنهــا در تمــاس تنفســی مســتقیم و طوالنــی‬ ‫منتقــل می شــود‪.‬‬ ‫‪ .10‬افرادی کــه سیســتم ایمنــی ضعیــف دارنــد یــا مبتــا بــه بیمــاری زمین ـه ای‬ ‫ماننــد بیماری هــای قلبــی و ریــوی هســتند‪ ،‬اگــر مبتــا بــه ایــن بیمــاری شــوند‪،‬‬ ‫عالئــم در انهــا شــدیدتر و خطرناک تــر اســت‪.‬‬ ‫فوق تخصص ریه؛ از اعضای انجمن ریه اروپا و امریکا‬ ‫* ِ‬ ‫تلگرافی‬ ‫دومین نــوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی تحت عنــوان‬ ‫‪ MERS‬کــه بــه ‪ 27‬کشــور ســرایت کــرد و بیــن ســال های ‪ 2012‬تــا کنــون‬ ‫باعــث الوده شــدن ‪ 2492‬و درنهایــت‪ ،‬مــرگ ‪858‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫گوانگدونگ؛ چین‬ ‫اولین نــوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی تحت عنــوان‬ ‫‪ SARS‬کــه بــه ‪ 26‬کشــور ســرایت کــرد و بیــن ســال های ‪ 2002‬تــا ‪2003‬‬ ‫باعــث الوده شــدن ‪ 8098‬و درنهایــت‪ ،‬مــرگ ‪774‬نفــر شــد‪.‬‬ ‫باوجودی کــه ویــروس «مــرس» به ســختی از انســان بــه انســان منتقــل می شــود و تنهــا از راه تمــاس مســتقیم انتقــال‬ ‫می یابــد؛ ولــی شــمار مبتالیــان بــه ایــن ویــروس در یک هفتــه از ‪ ۴۰‬بــه ‪۴۴۰‬نفــر رســید کــه نشــان از ســرعت بــاالی‬ ‫ رغم اینکــه اطالعــات کمــی دربــاره نــرخ رشــد اپیدمــی «کرونــا» وجــود دارد؛ امــا متخصصــان‬ ‫گســترش ان دارد! به ِ‬ ‫معتقدنــد کــه شــمار بیمــاران مبتــا بــه ایــن ویــروس احتمــاالً باالتــر از مــوارد ثبت شــده اســت؛ زیــرا تمــام مبتالیــان‬ ‫بــه ان در کشــورهای مختلــف‪ ،‬کســانی بوده انــد کــه پیش تــر بــه ایــن شــهر ســفر کــرده بودنــد‪ .‬نگرانی هایــی کــه‬ ‫درارتباط بــا گســترش ایــن بیمــاری وجــود دارد‪ ،‬بدین دلیــل اســت کــه ایــن امــکان وجــود دارد تــا ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫توســط میلیون هانفــر کــه بــرای جشــن ســال نــو میــادی در چیــن ســفر می کننــد‪ ،‬همه گیــر شــود‪ .‬محمدمهــدی‬ ‫گویــا؛ رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت بااشــاره به اینکه ســومین گونــه خطرنــاک ویــروس‬ ‫«کرونــا» درحالِ حاضــر در کشــور چیــن مطــرح و مــوارد اولیــه ان مشــاهده شــده؛ می گویــد کــه فع ـ ً‬ ‫ا مســافرانی کــه‬ ‫از چیــن وارد ایــران می شــوند‪ ،‬در فــرودگاه بین المللــی امام خمینــی(ره) ازنظــ ِر عالئــم ابتــا بــه ویــروس «کرونــا»‬ ‫بررســی می شــوند؛ اگــر عالئمــی از بیمــاری مشــاهده شــود‪ ،‬اقدامــات الزم بــرای مراقبــت از ایــن افــراد انجــام‬ ‫ـق هواپیمــا‬ ‫می شــود‪ .‬گفتنی ســت؛ اگــر کســی در چیــن الــوده بــه ایــن بیمــاری شــده باشــد‪ ،‬فقــط می توانــد ازطریـ ِ‬ ‫بــه ایــران برســد و تنهــا مســیر ورود مســافر از چیــن بــه کشــورمان نیــز ایــن فــرودگاه بین المللــی امام خمینــی(ره)‬ ‫اســت‪ .‬همان طورکــه در اینفوگرافیــک می بینیــد؛ اســتان «گوانگدونــگ» در جنــوب چیــن‪ ،‬اولیــن نمونــه از ایــن‬ ‫ویــروس را در ســال ‪ 2002‬شــاهد بــود و حــاال بعــد از نزدیــک بــه دودوهــه شــیوع نــوع تــازه ای از ان را در ایــن کشــور‬ ‫مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫یک ویروس مرگبار با زمینه بیوتروریسم؟‬ ‫«بیوتروریســم» عبــارت اســت از انتشــار عوامــل بیولوژیکــی بــا هــدف کشــتن یــا اسیب رســاندن بــه انســان ها‪ ،‬حیوانــات و گیاهــان‬ ‫بــا قصــد و نیــت قبلــی و به منظــو ِر وحش ـت افرینی‪ ،‬تهدیــد و وادارســاختن یــک دولــت یــا گروهــی از مــردم بــه انجــام عملــی یــا‬ ‫براورده کــردن خواســته یــا خواســته هایی سیاســی یــا اجتماعــی‪ .‬کارشناســان براین باورنــد کــه احتمــال ان وجــود دارد کــه انتشــار‬ ‫متــداول بیماری هــای ناشــناخته در کشــورها؛ مخصوص ـ ًا چیــن‪ ،‬ناشــی از نوعــی رفتــار تروریســتی امریــکا و در قالــب فعالیت هــای‬ ‫بیوتروریســم ایــن کشــور اســت‪ .‬تحلیل گــران معتقدنــد کــه هــرگاه امریــکا در حــوزه اقتصــادی؛ خاصــه در بخــش فناوری هــای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬از رقیــب اســیایی خــود عقــب می مانــد‪ ،‬بــا اســتفاده از ابزارهــای دراختیــار خــود در حــوزه بیوتروریســم‪ ،‬اقدامــات‬ ‫خصمانــه اش را علیــه ایــن کشــور پــی می گیــرد‪ .‬نکتــه قابلِ توجــه این اســت که امریــکا در زمــره کشــورهایی قــرار دارد کــه‬ ‫تاکنــون از امضــای «پروتــکل بازدارندگــی حقوقــی کاربــرد جنگ افزارهــای بیولوژیکــی» ســر بــاز زده و اکنــون کــه بــه لبــه دانــش‬ ‫این نــوع از ســاح های مرگ بــار رســیده‪ ،‬به دنبــالِ ان اســت تــا ســایر کشــورها را به واســطه الــزام بــه الحــاق ایــن کنوانســیون؛‬ ‫از اقدامــات تدافعــی در حفــظ منابــع حیاتــی کشورشــان منــع کنــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬نکتــه قابلِ توجــه ان اس ـت که «انســتیتوی ملــی‬ ‫بهداشــت امریــکا» مدعــی شــده کــه از مدتی قبــل درحــالِ کار بــر روی واکســن علیــه نوعــی ویــروس جدیــد اســت ؛ ایــا ایــن ادعــا‬ ‫مربــوط بــه ویــروس «کرونا»ســت؟‬ ‫اعالم نام ‪nCOV‬‬ ‫مهروموم «بازار عمده فروشی‬ ‫غذاهای دریایی هوانا»‬ ‫به عنوان محل انتشار اولیه‬ ‫برای این ویروس‬ ‫جدید‬ ‫هیــچ دارویــی بــرای بیمــاری ناشــی از «ویــروس کرونــای‬ ‫ووهــان» تائیــد نشــده‪ .‬درمــان اصلــی‪ ،‬مراقبت هــای‬ ‫حمایتــی شــامل اطمینــان از اینکــه بیمــار به قدرکافــی‬ ‫اکســیژن دریافــت می کنــد و درصــورت لــزوم اســتفاده از‬ ‫دســتگاه «ونتیالتــور» بــرای فرســتادن هــوا بــه ریه هاســت‪.‬‬ ‫بیمــاران بایــد درحالی کــه سیســتم ایمنی شــان‬ ‫درحال فعالیــت اســت‪ ،‬اســتراحت و مایعــات زیــادی مصــرف‬ ‫کننــد‪ .‬هیــچ دارویــی بــرای هیچ یــک از بیماری هــای ناشــی‬ ‫از ویروس هــای «کرونــا» تائیــد نشــده؛ گرچــه به نظــر‬ ‫می رســد داروی ضدویروســی به نــام «رمدســیویر» روی‬ ‫حیوانــات موثــر باشــد‪.‬‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در ژاپن‬ ‫فوت سه نفر‬ ‫از ‪ 139‬مبتال‬ ‫به این بیماری‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در ژاپن‬ ‫‪10‬روز صرفه جویی در مصرف گاز‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی گاز گفــت‪« :‬پیــک مصــرف گاز یک هفتــه تــا ‪۱۰‬روزدیگــر‬ ‫ادامــه خواهــد داشــت؛ لــذا از مــردم تقاضــا داریــم کــه دراین مــدت در میــزان مصــرف‬ ‫ گــزارش‬ ‫صرفه جویــی داشــته باشــند تــا رونــد سوخت رســانی دچــار مشــکل نشــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایســنا؛ محمــد عســکری بابیان اینکــه میــزان مصــرف گاز نســبت بــه چندروزپیــش تقریبـاً‬ ‫کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬اکنــون ‪۵۷۴‬میلیون مترمکعــب در روز گاز مصــرف‬ ‫می شــود کــه می تــوان ایــن عــدد را تــا حــد قابل توجهــی کاهــش داد»‪.‬‬ ‫وقوع ‪۳۰‬درصد «سکته های مغزی» در زی ِر‪۵۵‬سالگی‬ ‫رئیــس انجمــن ســکته مغــزی ایــران بابیان اینکــه حــدود ‪ ۲۵‬تــا ‪۳۰‬درصــد مــوارد ابتــا‬ ‫بــه ســکته مغــزی‪ ،‬در ســنین کم تــر از ‪۵۵‬ســال به وقــوع می پیونــدد‪ ،‬گفــت‪« :‬ابتــا بــه‬ ‫فشــار و بیماری هــای قلبــی‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه ســکته مغــزی را افزایــش می دهــد»‪.‬‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ مســعود مهرپــور افــزود‪« :‬در کشــورهای درحال توســعه ســکته مغــزی‪،‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫دومیــن عامــل مرگ ومیــر پــس از ســکته قلبی ســت و مهم تریــن علــت ناتوانــی و اختــال‬ ‫حرکتــی محســوب می شــود‪ .‬مهم تریــن عوامــل خطــر کــه ســبب ابتــا بــه ســکته مغــزی‬ ‫می شــود نیــز کم تحرکــی‪ ،‬چاقــی‪ ،‬اســتعمال دخانیــات‪ ،‬ابتــا بــه دیابــت‪ ،‬بیماری هــای‬ ‫قلبــی و فشــارخون اســت»‪.‬‬ ‫ابزارسازی های بیمه ای برای ایجاد امنیت صادراتی‬ ‫افــروز بهرامــی بااشــاره به ضــرورت اســتفاده صنــدوق ضمانــت صــادرات ایــران از ظرفیــت‬ ‫صنعــت بیمــه بــرای افزایــش ظرفیــت ریس ـک پذیری و توســعه صــادرات‪ ،‬راهبــرد جدیــد‬ ‫ایــن نهــاد را تشــکیل کنسرســیوم های بیمـه ای بــرای مدیریــت ریسـک های کالن صادراتــی‬ ‫ گــزارش مهــر؛ مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت صــادرات بااشــاره به اینکه‬ ‫عنــوان کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫صنعــت بیمــه در گذشــته کمتــر عالقه منــد بــه ورود بــه عرصــه پوشــش ریســک های‬ ‫اعتبــاری بــوده‪ ،‬از امادگــی ایــن صنــدوق بــرای ابزارســازی های بیم ـه ای جدیــد درجهــت‬ ‫تســهیل و ایجــاد امنیــت صادراتــی کشــور بــا کمــک شــرکت های بیمــه تجــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫خالی بودن ‪۵۰‬درصد ظرفیت واحدهای کاشی و سرامیک‬ ‫رئیــس کمیســیون صــادرات اتــاق بازرگانــی اتــاق ایــران درمــورد صــادرات بــه ‪ 15‬کشــور‬ ‫همســایه گفــت‪« :‬ایــن‪ ،‬سیاســت درستی ســت کــه باتوجه بــه تحریم هــا و مشــکالت‬ ‫در مبــادالت پولــی گرفتــه شــده اســت‪ .‬شــاید درحال حاضــر‪ ،‬بهتریــن راه‪ ،‬صــادرات بــه‬ ‫کشــورهای اطــراف باشــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد مشــکالت مربــوط بــه این حــوزه را مرتفــع کنیم»‪.‬‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ جمشــید نفــر افــزود‪« :‬بیشــتر صــادرات مــا هیــچ ارتباطــی بــا نفــت ندارنــد‬ ‫به گـ ِ‬ ‫و واحدهــای مــا ظرفیت هــای خالــی دارنــد؛ مثــ ًا در کاشــی و ســرامیک کــه قیمــت و‬ ‫کیفیــت ان رقابتی ســت‪ ،‬بیــش از ‪50‬درصــد ظرفیــت اســمی خالــی وجــود دارد و اگــر‬ ‫بتوانیــم ایــن بازارهــا را تســخیر کنیــم‪ ،‬می توانیــم ایــن ظرفیــت را پــر کنیــم»‪.‬‬ ‫حذف سهمیه سوخت تاکسی های فاقد پروانه‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور‪ ،‬از حــذف ســهمیه ســوخت‬ ‫ گــزارش پانــا؛ مرتضــی‬ ‫تاکســی های فاقــد پروانــه‪ ،‬از اول اســفندماه خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ضامنــی دراین بــاره افــزود‪« :‬هیئت وزیــران‪ ،‬طــی مصوبــه ای بــه مجموعــه وزارت‬ ‫کشــور تکلیــف کــرده تــا تاکســی های غیرفعــال؛ به خصــوص در کالن شــهرها را‬ ‫شناســایی کنــد و پیــرو ایــن مصوبــه؛ اتحادیــه تاکســیرانی های شــهری کشــور‪،‬‬ ‫ســامانه جامــع نــاوگان تاکســیرانی را راه انــدازی کــرد تــا فراینــد صــدور پروانــه در‬ ‫شــهرهای مختلــف به صــورت برخــط در ایــن ســامانه گــزارش شــود‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫اجــرای طــرح ســهمیه بندی ســوخت و اهــداف تعریف شــده دراین طــرح‪ ،‬مبنی بــر‬ ‫ارائــه ســهمیه ســوخت بــه نــاوگان فعــال در حــوزه حمل ونقــل عمومــی شــهری‪،‬‬ ‫جهــت جلوگیــری از تضییــع حقــوق راننــدگان فعــال دراین حــوزه‪ ،‬طــرح حــذف‬ ‫ســهمیه ســوخت نــاوگان فاقــد پروانــه به تصویــب کارگــروه مربوطــه رســید»‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت ثبت طالق در دفترخانه ها‬ ‫دکتـــر پیتــــر رابینوویتــــز از بخــــش تحقیقاتـــی‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیاردریالی بانک سپه‬ ‫به دوهزار خانوار سیل زده‬ ‫عضــو هیئت مدیــره بانــک ســپه‬ ‫از تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریالــی ایــن بانــک‬ ‫بــرای بیــش از دوهــزار خانــواده‬ ‫ســیل زده اســتان سیســتان‬ ‫و بلوچســتان بــا مصوبــه‬ ‫هیئت مدیــره ایــن بانــک خبــر‬ ‫ گــزارش پایــگاه اطالع رســانی بانــک ســپه؛ مصطفــی‬ ‫داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پرتوافکنــان (عضــو هیئت مدیــره ناظــر بــر مدیریــت شــعب‬ ‫بابیان اینکــه مبلــغ فــوق در‬ ‫منطقــه سیســتان و بلوچســتان)‬ ‫ِ‬ ‫قالــب تســهیالت ‪ ۱۰۰‬میلیون ریالــی بــه بیــش از دوهــزار خانــوار‬ ‫ســیل زده سیســتان و بلوچســتان پرداخــت خواهــد شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بانــک ســپه عالوه بــر نقش افرینــی در عرصــه کالن و‬ ‫اجــرای پروژه هــای عظیــم و اســتراتژیک اقتصــادی همــواره توجــه‬ ‫ویــژه بــه ایفــای مســئولیت اجتماعــی خــود داشــته و از ان غافــل‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬وی اختصــاص منابــع و تســهیالت بــه اســتان های‬ ‫زلزلــه زده طــی ماه هــا و ســال های اخیــر‪ ،‬پیشــگامی در ارائــه‬ ‫تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه جوانــان را از جملــه ایفــای‬ ‫ایــن مســئولیت مهــم عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ســومین نوع از ویــروس عامــل ســندروم نارســایی تنفســی بــدون نــام‬ ‫مشــخص کــه در ســال ‪ 2020‬شــیوع پیــدا کــرده و تابه امــروز بــه ‪ 10‬کشــور‬ ‫ســرایت و طبــق اخریــن امــار رویتــرز؛ تــا ‪ 24‬ژانویــه جــاری‪1287 ،‬نفــر را مبتــا‬ ‫کــرده و ازاین تعــداد‪41 ،‬نفــر را بــه کام‬ ‫ووهان؛ چین‬ ‫مــرگ فرســتاده اســت‪.‬‬ ‫قبل از اینکــه جهــان بــه دو قطــب غــرب و شــرق تقســیم بندی شــود‪ ،‬بریتانیــای‬ ‫کبیــر در اروپــا‪ ،‬ان قــدر قــدرت داشــت کــه در خاورمیانــه‪ ،‬کانــادا و امریــکای جنوبــی‬ ‫کشــورهایی را به نــام مســتعمره‪ ،‬در زیــر چتــر اســتعماری اش نگــه داشــته بــود‪.‬‬ ‫بســیاری از منازعــات و رویدادهــای جهانــی حتمــاً می بایســت از فیلتــری به نــا ِم‬ ‫بریتانیــای کبیــر رد می شــد و در هــر گوشــه ای از جهــان‪ ،‬ردپــای ایــن کشــور‬ ‫اســتعمارگر دیــده می شــد‪ .‬در خاورمیانــه و به ویــژه کشــورهای عربــی حاشــیه‬ ‫ن توســط انگلیــس و در‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬عرب نشــین هایی وجــود داشــتند کــه شــیوخ ا ‬ ‫کاخ ســلطنتی انگلیــس معیــن می شــد و بســان غالمــان حلقه به گــوش در خدمــت‬ ‫ملکــه انگلیــس و سیاســتمداران ان انجــام وظیفــه می کردنــد‪ .‬به مــرور بعضــی از‬ ‫کشــورهای اروپایــی‪ ،‬امریکایــی و اســیایی از ســیطره انگلیــس نجــات پیــدا کردنــد‬ ‫و به صــورت کشــوری مســتقل‪ ،‬در ســازمان ملــل متحــد بــه ثبــت رســیدند‪ .‬اگرچــه‬ ‫هیمنــه بریتانیــای کبیــر بــا ان همــه غــرور و داعیــه قیمومیــت ایرلنــد‪ ،‬اســکاتلند و‬ ‫‪...‬؛ فــرو ریختــه و از ان غــول اســتعمارگر‪ ،‬اینــک تنهــا افــکار اســتعماری اش بــه جــا‬ ‫مانــده؛ امــا هنــوز خــود را در معــادالت جهانــی‪ ،‬یکــی از پنــج کشــور بــزرگ غــرب‬ ‫می دانــد‪ .‬انگلیــس قبــل از انقــاب اســامی و ایجــاد جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از فروشــندگان تســلیحات نظامــی عمــده بــود و در همین راســتا قــرارداد فــروش‬ ‫‪ 2300‬تانــک چیفتــن بــا نظــام پادشــاهی ایــران بســته شــد و ‪ 230‬میلیــون دالر هزینــه‬ ‫ان را از ایــران دریافــت کــرد‪ .‬تعــدادی از تانک هــا بــه ایــران داده شــد‪ ،‬امــا پــس از‬ ‫ســقوط نظــام پادشــاهی‪ ،‬بقیــه تانک هــای چیفتــن را بــه ایــران تحویــل نــداد؛ حتــی‬ ‫حاضــر نشــد پول هــای دریافتــی را بــه ایــران مســترد کنــد‪ .‬در تمــام ایــن مــدت‪،‬‬ ‫کشــور انگلیــس بــه طرفــداری از امریــکا‪ ،‬در تمــام امــور‪ ،‬در کنــار امریــکا و علیــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬مشــغول بــه توطئه چینــی بــود‪ .‬کشــور مــا بــا اقامــه دعــوی‪،‬‬ ‫در محاکــم قضائــی انگلیــس در فکــر اســتیفای حقــوق از دســت رفته خــود برامــد‪.‬‬ ‫انــواع کارشــکنی در تمــام ایــن مــدت‪ ،‬علیــه کشــور مــا و توســط دولــت انگلیــس‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬کشــور مــا از محاکــم قضائــی انگلیــس تقاضــای اصــل و ســود‬ ‫ایــن مــدت را کــه براســاس محاســبات حقوقــی مــا بالغ بــر ‪ 500‬میلیــون دالر اســت‪،‬‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن دعــوی حقوقــی در تمــام ایــن ‪ 40‬ســال وجــود داشــته و جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران در تمــام ایــن مــدت ســعی و تــاش بســیاری را معطــوف بــه دریافــت‬ ‫مطالباتــش به صــورت دوســتانه داشــته اســت؛ امــا هی ـچ گاه کشــور انگلیــس حاضــر‬ ‫بــه انجــام تعهداتــش نشــده اســت؛ حتــی از تحویــل ایــن تانک هــا هــم خــودداری‬ ‫کــرده اســت‪ .‬گویــا هنــوز بــاد غــرور در غبغــب رهبــران انگلیــس وجــود دارد کــه زبــان‬ ‫دولتــی و دیپلماتیــک را برنمی تابــد و بــا قلــدری حاضــر بــه مصالحــه در ایــن بــاب‬ ‫نشــده اســت‪ .‬از ســویِ دیگر‪ ،‬ایــن کشــور هنــوز در تمــام زمینه هــا‪ ،‬بــه کارشــکنی‬ ‫خــود ادامــه داده و از هیــچ کوششــی بــرای لطمـه زدن بــه مصالــح نظــام و کشــور مــا‬ ‫فروگــذار نمی کنــد‪ .‬بــا تمــام ایــن احــواالت و مشــکالت مالــی کشــور انگلیــس‪ ،‬هنــوز‬ ‫مســتعمرات ســابق ان همچــون کویــت‪ ،‬امــارات متحــده‪ ،‬بحریــن و شــیوخ کوچک تــر‬ ‫حاشــیه خلیــج همیشــگی فــارس و حتــی عربســتان ســعودی و اردن‪ ،‬بهتریــن روابــط‬ ‫را بــا ایــن کشــور داشــته و بخــش اعظــم ســاح های موردنیــاز خــود را بــا هزینه هــای‬ ‫بیشــتر از انگلیــس خریــداری می کننــد؛ ولــی صرفــاً بــرای پشــتیبانی انگلیــس از‬ ‫نظام هــای ایــن کشورهاســت؛ کما اینکــه در جریــان عبــور کشــتی های نفتکــش از‬ ‫خلیــج فــارس‪ ،‬انگلیــس بــا اعــزام یــک نــاو جنگــی بــه خلیــج فــارس‪ ،‬تما مو کمــال بــا‬ ‫ابرقــدرت اســتعمارگر دیگــر همچــون امریــکا‪ ،‬هم داســتان شــده و بــه رایزنــی دریایــی‬ ‫ادامــه دادنــد و زمانــی دســت از ایــن اعمــال ناشایســت برداشــتند کــه ایــران بــا قــدرت‬ ‫تمــام‪ ،‬در برابــر امریــکا و انگلیــس و یکــی‪ ،‬دو کشــور دیگــر‪ ،‬عمــل مقابله به مثــل کــرد‬ ‫و یــک کشــتی انگلیســی را بــا خدمــه گــروگان گرفــت‪ .‬امیدواریــم انگلیــس و ســایر‬ ‫کشــورهای همــراه امریــکا‪ ،‬درس الزم را گرفتــه باشــند‪.‬‬ ‫شناسایی‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫نشانه های بیماری‬ ‫دشواری تنفس‬ ‫اولین‬ ‫مورد‬ ‫در تایلند‬ ‫تب‬ ‫«سازمان بهداشت‬ ‫جهانی» مدرکی از‬ ‫انتقال انسان به انسان‬ ‫پیدا نکرد‬ ‫‪METACENTER FOR PANDEMIC PREPAREDNESS‬‬ ‫دانشــگاه واشــینگتن می گویــد‪« :‬دانشــمندان هنــوز‬ ‫به طورِدقیــق نمی داننــد کــه ویــروس چگونــه منتشــر‬ ‫می شــود؛ امــا می توانــد از فــردی بــه فــرد دیگــر منتقــل‬ ‫شــود‪ .‬انتقــال بیــن انســان ها‪ ،‬نســبت بــه حالتــی کــه‬ ‫ویــروس تنهــا از حیوانــات بــه انســان منتقــل شــود‪ ،‬وضعیت‬ ‫را بدتــر می کنــد»‪ .‬دکتــر جولــی ویشــامپایان؛ رئیــس کمیته‬ ‫بهداشــت عمومــی انجمــن بیماری هــای عفونــی امریــکا‬ ‫نیــز می گویــد‪« :‬احتمــاالً ایــن ویــروس هماننــد انفلوانــزا‬ ‫ـق ســرفه و عطســه‬ ‫و دیگــر ویروس هــای تنفســی‪ ،‬ازطریـ ِ‬ ‫انتقــال پیــدا می کنــد»‪ .‬مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای چیــن‪ ۱۹۸ ،‬مــورد تائیدشــده در «ووهــان» را‬ ‫مور ِد تجزیه وتحلیــل قــرار داد؛ پژوهشــگران دریافتنــد کــه‬ ‫‪۲۲‬درصــد از مــوارد‪ ،‬دارای تمــاس مســتقیم بــا بــازار گوشــت‬ ‫و ‪۳۲‬درصــد نیــز بــا افرادی کــه دچــار تــب یــا بیمــاری‬ ‫تنفســی بودنــد‪ ،‬در تمــاس بوده انــد‪ .‬البتــه تقریب ـ ًا نیمــی از‬ ‫افــراد نــه بــه بــازار رفتــه و نــه بــا افــراد بیمــار در تمــاس‬ ‫بوده انــد‪ .‬از ‪۱۹۸‬نفــر الــوده‪۲۵ ،‬نفــر بهبــودی حاصــل‬ ‫کردنــد‪ ،‬ســه نفر مردنــد و ‪۱۷۰‬نفــر همچنــان تحتِ مــداوا‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬از ‪ ۱۷۰‬بیمــار تحتِ درمــان‪۱۲۶ ،‬نفــر دارای‬ ‫بیمــاری خفیــف‪۳۵ ،‬نفــر بیمــاری شــدید و نه نفــر در‬ ‫ـاس ایــن گــزارش؛ ‪۱۶‬نفــر‬ ‫شــرایط بحرانــی قــرار دارنــد‪ .‬براسـ ِ‬ ‫از کارکنــان مراقبت هــای بهداشــتی هنــگام مراقبــت از ایــن‬ ‫بیمــاران‪ ،‬دچــار بیمــاری شــدند‪.‬‬ ‫بــا درخواســت کانــون ســردفتران ازدواج و طــاق و موافقــت ســازمان ثبت اســناد‬ ‫و امــاک کشــور و براســاس بخشــنامه رئیــس قــوه قضائیــه بــرای ثبــت طــاق در‬ ‫ـزارش باشــگاه‬ ‫هریــک از دفاتــر طــاق‪ ،‬محدودیــت و ســقف معینــی تعییــن شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ ازایــن رو‪ ،‬بــرای ثبــت طــاق در هــر اســتان باتوجه بــه میــزان‬ ‫جمعیــت ســقفی تعییــن شــده و دفترخانه هــای طــاق‪ ،‬مجــاز بــه ثبــت طــاق‬ ‫بیش تــر از حــد مجــاز نیســتند‪ .‬ایــن طــرح‪ ،‬از روز شــنبه (‪ ۵‬بهمن مــاه) در سراســر‬ ‫کشــور اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه قیر‪ ،‬اسفالت‬ ‫عایق ها و ماشین االت وابسته‬ ‫خاتمه‪۹۸/11/06 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تهران‬ ‫بازدید‪ 9 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪:‬بین المللی‬ ‫سایت‪ampex.ir :‬‬ ‫تماس‪021- 22567291 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫افزایش مصرف گاز‬ ‫و تعویض کولرهای گازی!‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات کشور درخواست کرد؛‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در گفت وگو با «اشپیگل»‪:‬‬ ‫اروپا خود را اماده یک نبرد بزرگ کند‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دوبــاره زمســتان امــد و مصــرف گاز‪ ،‬تختـه گاز درحال باالرفتــن‬ ‫بــوده و ظاهــرا ً هــم از افزایــش قیمت هــا جلــو و هــم رکــورد‬ ‫زده اســت؛ تاجایی کــه وزیــر نیــرو از مــردم خواســته ضمــن‬ ‫صرفه جویــی‪ ،‬کولرهــای گازی شــان را هــم تعویــض کننــد!‬ ‫هرچنــد بعــدا ً داســتان را ماس ـت مالی کردنــد و قضیــه را بــه‬ ‫کولرهــای فرســوده و کاهــش دومیلیاردمترمکعــب در مصــرف‬ ‫ســوخت گاز در نیروگاه هــای کشــور و ‪ ...‬ربــط دادنــد؛‬ ‫ولــی ایــن بزرگــوار اشــاره نفرمودنــد کــه مــردم کولرهــای‬ ‫گازی فرســوده را بــا چــه دســتگاهی عــوض کننــد؟! چــون‬ ‫درحال حاضــر قیمــت کولرهــای اســپیلیت‪ ،‬از قیمــت‬ ‫ِ‬ ‫خــون پــدر ســازنده ایــن کولرهــا نیــز پیشــی گرفتــه اســت!‬ ‫جالب اینکــه وزیــر نیــرو ازیک ســو‪ ،‬شــکایت از کمبــود‬ ‫گاز می کنــد و از ضــرورت کولــرگازی ســخن می رانــد؛‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬وزیــر نفــت راه انــدازی خــط تولیــد موتــورگازی‬ ‫را بشــارت داده اســت! بگذریــم ‪ ...‬هرچنــد ‪37‬رقــم گازدزدی‬ ‫توســط مامــوران شناســایی شــده؛ ولــی خرابــی کنتورهــا‬ ‫هــم در ایــن افزایــش مصــرف‪ ،‬بی تاثیــر نیســتند؛ همیــن‬ ‫عمــو ســیفی (ســرایدار مدرســه خودمــان) چندی ســت‬ ‫به علــت خرابــی شــماره انداز کنتــور گازش‪ ،‬قبــض گاز‬ ‫منزلــش درست وحســابی محاســبه نمی شــود‪ .‬البتــه ایشــان‬ ‫بــه اداره گاز اطــاع داده و در نوبــت کنتــور گاز اســت؛ ولــی‬ ‫از روزی کــه متوجــه شــده‪ ،‬حاالحاالهــا از تعویــض کنتــور‬ ‫خبــری نیســت؛ در اتــاق‪ ،‬تی شــرت می پوشــد و بســتنی‬ ‫شــاه توت می خــورد! جــای شــکرش باقی ســت کــه گاز‪،‬‬ ‫قابل ذخیره ســازی و قاچــاق بــه شــیوه های معمــول نیســت‬ ‫و ایــن شــعر «بترســم همــی مــن ز همســایگان‪ /‬مگــر گاز دارد‬ ‫یکــی در نهــان» فقــط شــائبه مخفی کــردن گاز را در ذهــن‬ ‫متبــادر می ســازد؛ البتــه شــاید منظــور شــاعر‪ ،‬کپســول گاز‬ ‫باشــد! علی ای حــال‪ ،‬باعنایت به اینکــه مصــرف گاز ایرانیــان‬ ‫ســه برابر اروپاســت و به نظــر می رســد امســال مصــرف گاز‬ ‫روزانــه از ‪۵۰۰‬میلیون مترمکعــب فراتــر رفتــه‪ ،‬بایــد چــاره ای‬ ‫اساســی اندیشــید و دیگــر ســاخت انیمیشــن و نصــب بیلبــورد‬ ‫در بزرگراه هــا و تعویــض کولرهــای گازی هــم چــاره کار‬ ‫نیســت‪ .‬هرچنــد د ِم دســت ترین و ســاده ترین راهــکار بــرای‬ ‫مســئولین‪ ،‬افزایــش قیمت هاســت؛ ولــی درمــورد گازوئیــل‬ ‫و بنزیــن هــم دیدیــم کــه ایــن روش هــا جــواب نمی دهــد‬ ‫و خواهش ـاً دور ایــن مــورد را قلــم بکشــند‪ .‬ازانجایی کــه مــا‬ ‫هــم می خواهیــم در ایــن اتــش‪ ،‬دســتی از دور داشــته باشــیم‪،‬‬ ‫چنــد پیشــنهاد مدبرانــه ارائــه می کنیــم؛ علــی برکــت اهلل‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬سیاســت تشــویق‪ :‬اقاجــان هیچ چیــزی جــای تشــویق و‬ ‫جایــزه را نمی گیــرد‪ .‬پیشــنهاد می شــود به منظــور کاهــش‬ ‫مصــرف گاز‪ ،‬بیــن خانواده هــای کم مصــرف قرعه کشــی‬ ‫کنیــم و خــودرو یــا کولــر غیــرگازی جایــزه بدهیــم تــا مــردم‬ ‫بــه صرفه جویــی عــادت کننــد‪.‬‬ ‫ب‪ .‬کنتــرل ادارات‪ :‬حقیقــت امر ما هربار در زمســتان بــه ادارات‬ ‫والیــت خودمــان رفتیــم‪ ،‬بعــد از خــروج از اداره چائیدیم؛ چون‬ ‫به قــدری دمــای اتاق هــا در ادارات باالســت کــه ملــت بعــد از‬ ‫خــروج از ادارات‪ ،‬گــرم و ســرد می شــوند! یعنــی نحــوه مصــرف‬ ‫انــرژی در ادارات به گونه ای ســت که کارمنــدان در زمســتان‪،‬‬ ‫تی شــرت و در تابســتان‪ ،‬یقه اســکی و کاپشــن می پوشــند!‬ ‫اگــر ایــن دوســتان را توجیــه کننــد‪ ،‬بخــش اعظمــی از منابــع‬ ‫انــرژی مملکــت حفــظ می شــود‪.‬‬ ‫ج‪ .‬کنتــرل هواشناســی‪ :‬از قدیم وندیــم گفته انــد «هــر راســت‬ ‫نشــاید گفــت»؛ چــه اصراری ســت هواشناســی از س ـه ماه قبل‬ ‫خبــر ورود تــوده ســرد را رســانه ای کنــد و ملــت زودتــر‬ ‫احســاس ســرما کننــد و پیشــواز برونــد و گاز را بیشــتر مصرف‬ ‫کننــد؟ اگــر دوروز جلوتــر هــم بگوینــد‪ ،‬کفایــت اســت!‬ ‫تریبون‬ ‫برخورد با کاله برداری به بهانه انتخابات‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ محمدجواد‬ ‫وزیـر امـور خارجـه درخصـوص سـقوط هواپیمـای اوکرائینـی در تهران‪ ،‬گفـت‪« :‬مردم حـق دارنـد از این حقیقت که به انها دیر اطالع رسـانی شـده‪ ،‬گله داشـته باشـند»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ظریـف در گفت وگـو بـا نشـریه المانی «اشـپیگل» درخصوص اینکـه واکنش ایـران درصورت بازگشـت تحریم های سـازمان ملل چه خواهـد بود‪ ،‬گفـت‪« :‬رئیس جمهوری ایـران در نامه ای بـه طرف های‬ ‫برجـام‪ ،‬اقداماتـی را کـه تهـران انجام خواهـد داد‪ ،‬تصریح کـرده»‪ .‬او گفت‪« :‬اروپایی ها مسـئول هرگونه عواقب بازگشـت احتمالی تحریم ها علیـه ایران خواهند بـود»‪ .‬او در بخشـی دیگر از این مصاحبه‪،‬‬ ‫درخصـوص امـکان مذاکـره میان ایـران و امریکا‪ ،‬این امـکان را «درصـورت تغییر رویکرد امریـکا و لغو تحریم هـا علیه ایران» مردود ندانسـت‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه درپاســخ به پرســش‬ ‫«اشــپیگل» دربــاره اینکــه چــرا ســه روز‬ ‫طــول کشــید تــا دولــت ایــران تائیــد کنــد‬ ‫هواپیمــای اوکرائینــی بــا شــلیک نیروهــای‬ ‫مســلح ایــن کشــور ســقوط کــرده؟ گفــت‪:‬‬ ‫«اوضــاع پیچیــده ای در زمانــی دشــوار بــود و‬ ‫انهــا بــه زمــان بیشــتری نیــاز داشــتند»‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪« :‬تقریبــاً ‪۳۲‬ســال پیش‪ ،‬امریــکا‬ ‫هواپیمــای مســافربری ایرانــی را ســرنگون کــرد‬ ‫و انهــا حتــی تابه امــروز هنــوز به طوررســمی‬ ‫امریکایــی‬ ‫عذرخواهــی نکرده انــد؛ افســر‬ ‫ِ‬ ‫مســئول ســرنگون کردن ایــن هواپیمــا مــدال‬ ‫گرفــت؛ امــا فــرد ایرانــی کــه مســئول شــلیک‬ ‫بــه هواپیمــای اوکرائینــی بــود‪ ،‬اکنــون در زنــدان‬ ‫اســت»‪ .‬ظریــف افــزود‪« :‬مــردم حــق دارنــد از‬ ‫ایــن حقیقــت کــه بــه انهــا دیــر اطالع رســانی‬ ‫شــده‪ ،‬گلــه داشــته باشــند؛ امــا دولــت‪ ،‬مســئول‬ ‫ان نبــود»‪ .‬او دربــاره تحقیقــات بین المللــی‬ ‫بــرای ســانحه ســقوط هواپیمــای اوکرائینــی نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬مــا از اوکرائینی هــا به عنــوان مالــک‬ ‫هواپیمــا و شــرکت بوئینــگ بــرای مشــارکت در‬ ‫ایــن تحقیقــات‪ ،‬دعــوت کرده ایــم و از مشــارکت‬ ‫دیگــران نیــز اســتقبال می کنیــم؛ اکنــون‬ ‫درحال انجــام تحقیقــات مناســبی براســاس‬ ‫الزامــات بین المللــی هســتیم»‪.‬‬ ‫خبرنــگار «اشــپیگل» پرســید کــه ایــران و‬ ‫امریــکا در ‪۴۰‬سال گذشــته دشــمن یکدیگــر‬ ‫بوده انــد؛ شــما پُســت های بلندپایــه ای را‬ ‫حداقــل در ‪۲۰‬ســال از این مــدت در سیاســت‬ ‫خارجــی ایــران برعهــده داشــته اید‪ .‬ایــا‬ ‫پیش ازایــن نیــز بــا چنیــن شــرایط خطرناکــی‬ ‫کــه اکنــون بــا ان روبـه رو هســتید‪ ،‬مواجه شــده‬ ‫بودیــد؟ ظریــف در پاســخ گفــت ‪« :‬اوالً‪ ،‬بایــد این‬ ‫موضــوع را اصــاح کنــم؛ مــن بــرای ‪۳۰‬ســال‬ ‫اســت کــه در سِــمت های مهــم بــوده ام و‬ ‫همــواره ســخت بــوده اســت‪ .‬در ‪۴۰‬سال گذشــته‬ ‫مــا چندین بــار دراســتانه جنــگ قــرار داشــتیم؛‬ ‫این بــار به ویــژه جــدی بــود؛ چــون دولــت‬ ‫امریــکا عملیــات تروریســتی را علیــه یــک‬ ‫مقــام دولتــی و رســمی ایــران انجــام داد و‬ ‫مســئولیتش را نیــز پذیرفــت کــه پیش تــر‬ ‫هرگــز اتفــاق نیفتــاده بــود»‪ .‬او درپاس ـخ به اینکه‬ ‫ایــا تشــدید بیشــتر تنش هــا قریب الوقــوع‬ ‫اســت نیــز گفــت ‪« :‬حملــه تروریســتی امریــکا‬ ‫علیــه ســردار ســلیمانی برمبنــای اطالعــات‬ ‫اشــتباه انجــام شــد‪ .‬واشــینگتن اعتقــاد داشــت‬ ‫کــه بــا تــرور ســردار ســلیمانی‪ ،‬موقعیتــش در‬ ‫منطقــه بهبــود می یابــد‪ .‬به دنبــال ایــن حملــه‪،‬‬ ‫مایــک پمپئــو (وزیــر امــور خارجــه امریــکا)‬ ‫توئیــت کــرد کــه مــردم در خیابان هــای عــراق‬ ‫درحال رقصیــدن و شــادی هســتند؛ امــا شــاهد‬ ‫مراســم های تشــییع گســترده و باشــکوهی‬ ‫دراین خصــوص بودیــم‪ .‬ایــن حملــه‪ ،‬شــرایط‬ ‫بسیارســختی را در منطقــه ایجــاد کــرد‪ .‬امریــکا‬ ‫به طورحتــم از ایــن حملــه ســودی نخواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه دربــاره پاســخ‬ ‫ایــران بــه تــرور قاســم ســلیمانی و احتمــال‬ ‫حمــات بیشــتر علیــه پایگاه هــای امریــکا در‬ ‫عــراق نیــز اضافــه کــرد‪« :‬حملــه موشــکی (بــه‬ ‫عین االســد)‪ ،‬پاســخ نظامــی رســمی ایــران بــود‬ ‫و هیــچ قصــدی بــرای ایجــاد تلفــات انســانی در‬ ‫ان نبــود‪ .‬مــا حــق خــود را بــرای دفــاع از خــود‪،‬‬ ‫به گونـه ای مناســب بــه مرحلــه اجــرا دراوردیــم؛‬ ‫امــا پاســخ واقعــی ازســوی مــردم منطقــه‬ ‫خواهــد بــود؛ مردمی کــه نشــان می دهنــد‬ ‫از رفتــار امریــکا متنفرنــد‪ .‬امریکایی هــا‬ ‫می بیننــد شــهید ســردار ســلیمانی‪ ،‬موثرتــر‬ ‫و کارامدتــر از ســردار ســلیمانی خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫ظریــف درپاس ـخ به پرسشــی درمــورد برداشــت‬ ‫تندروهــای امریکایــی از واکنــش ایــران نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬خســارتی کــه بــه امریــکا زدیــم‪،‬‬ ‫گســترده بــود؛ زیــرا انهــا بــا همــه تــوان نظامــی‬ ‫خــود نتوانســتند جلــوی اصابــت موش ـک ها بــه‬ ‫پایگاهشــان را بگیرنــد‪ .‬ایــن‪ ،‬نشــان می دهــد‬ ‫کــه امریــکا چقــدر اســیب پذیر اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫دســتگاه دیپلماســی ایــران افــزود‪« :‬خســارت‬ ‫واقعــی کــه امریــکا به خــود وارد کــرده‪،‬‬ ‫نفرتی ســت کــه میــان مــردم منطقــه ایجــاد‬ ‫کــرده‪ .‬تــرور ســردار ســلیمانی‪ ،‬اغــاز پایــان‬ ‫قطعــی حضــور امریــکا در عــراق و دیگــر نقــاط‬ ‫منطقــه اســت»‪ .‬ظریــف دربــاره تمــاس تهــران‬ ‫و واشــینگتن ازطریــق ســفارت ســوئیس نیــز‬ ‫اعــام کــرد کــه امریــکا اغازگــر ایــن تمــاس و‬ ‫به شــکلی بســیار نامناســب بــود‪ .‬او توضیــح داد‪:‬‬ ‫«پمپئــو‪ ،‬دیپلمــات خیلی خوبــی نیســت؛ پیــام‬ ‫او تحریک امیــز‪ ،‬توهین امیــز و تهدیدامیــز بــود‬ ‫کــه کاهــش تنــش را از ان برداشــت نمی کــردم‪.‬‬ ‫مــا پــس از حملــه متقابلمــان‪ ،‬ازطریــق ســفارت‬ ‫ســوئیس‪ ،‬پاســخی بسیارمناســب و بــدون‬ ‫درگیرشــدن در هرنــوع شــعار و قدرت نمایــی‬ ‫ارســال کردیــم‪ .‬مــا بــه انهــا گفتیــم کــه اقــدام‬ ‫مــا پایــان یافتــه و اگــر اقــدام دیگــری انجــام‬ ‫ندهنــد‪ ،‬مــا نیــز اقــدام بیشــتری انجــام نخواهیم‬ ‫داد و مســئول اقدامــات دیگــران نیســتیم»‪ .‬او‪،‬‬ ‫ســردار ســلیمانی را دوســت خــوب خــود معرفی‬ ‫کــرد کــه شــهادتش بســیارمهم و جبران ناپذیــر‬ ‫اســت کــه البتــه تاثیــری بــر سیاســت‬ ‫ایــران در منطقــه نخواهــد داشــت‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«امریــکا‪ ،‬اروپــا و همــه جامعــه بین المللــی‬ ‫به دلیــل پیــروزی بــر داعــش‪ ،‬مدیــون ســردار‬ ‫ســلیمانی هســتند‪ .‬واقعیــات منطقــه بــرای‬ ‫امریــکا غیرقابـل درک اســت‪ .‬انهــا مــدام َدم از‬ ‫نیروهــای نیابتــی می زننــد؛ امــا ایــران هیــچ‬ ‫نیــروی نیابتــی نــدارد‪ .‬نیروهــای نیابتــی بــرای‬ ‫تــرور یــک ژنــرال‪ ،‬میلیون هانفــر را روانــه‬ ‫خیابان هــا نمی کننــد»‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه درپاســخ به پرسشــی‬ ‫دربــاره اقــدام احتمالــی اروپایی هــا بعــد از‬ ‫مهلــت ‪۳۰‬روزه بــرای ارجــاع پرونــده ایــران بــه‬ ‫شــورای امنیــت و اعمــال تحریم هــای ســازمان‬ ‫ملــل‪ ،‬گفــت‪« :‬اروپایی هــا فاقــد دالیــل قانونــی‬ ‫بــرای توســل بــه چنیــن ســازوکاری هســتند‪.‬‬ ‫انهــا به دلیل انکــه اروپایــی و چشــم ابی‬ ‫هســتند‪ ،‬نمی تواننــد چیــزی را بــه شــورای‬ ‫امنیــت ارجــاع کننــد‪ .‬فقــط مــا نیســتیم کــه‬ ‫این گونــه فکــر می کنیــم؛ روس هــا و چینی هــا‬ ‫نیــز همیــن نظــر را دارنــد‪ .‬اروپایی هــا بایــد‬ ‫خــود را امــاده یــک نبــرد بــزرگ کننــد»‪.‬‬ ‫او دربــاره انتظاراتــش از اتحادیــه اروپــا نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای اروپــا فاجعــه اســت کــه تســلیم‬ ‫بی چون وچــرای امریــکا شــود‪ .‬انهــا بــه مــا‬ ‫می گوینــد متاســفیم؛ نمی توانیــم کاری کنیــم‪.‬‬ ‫اروپایی هــا تــوان ایســتادن در برابــر ترامــپ را‬ ‫ندارنــد؛ امــا در برابــر ایــران‪ ،‬تــاش دارنــد نقــش‬ ‫یــک نهــاد قدرتمنــد را ایفــاء کننــد»‪ .‬وزیــر‬ ‫امــور خارجــه ایــران دربــاره واکنــش ایــران‬ ‫بــه اعمــال دوبــاره تحریم هــای ســازمان ملــل‬ ‫گفــت‪« :‬رئیس جمهــوری ایــران‪ ،‬در نامــه ای‬ ‫بــه شــرکای توافــق (برجــام) اقدامــات ایــران را‬ ‫تشــریح کــرد»‪ .‬ظریــف بــا پافشــاری خبرنــگار‬ ‫«اشــپیگل» بــرای توضیــح بیشــتر دراین زمینــه‬ ‫بــرای خواننــدگان ایــن رســانه المانــی‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬خواننــدگان شــما بایــد بداننــد کــه‬ ‫اروپایی هــا مســئول همــه پیامدهــای ان‬ ‫خواهنــد بــود»‪ .‬او درپاســخ به پرسشــی دربــاره‬ ‫تهدیــد ایــران بــرای خــروج از ان‪.‬پی‪.‬تــی (پیمان‬ ‫منــع کنتــرل تســلیحات هســته ای) گفــت‪« :‬این‬ ‫موضــوع نیــز در نامــه رئیس جمهــوری قیــد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬خبرنــگار «اشــپیگل» پرســید کــه‬ ‫ایــا ایــن بدان معناســت کــه ایــران در مســیر‬ ‫ســاخت بمــب حرکــت خواهــد کــرد؟ ظریــف‬ ‫پاســخ منفــی داد و گفــت‪« :‬نــه؛ تصمیــم مــا‬ ‫بــرای خــودداری از ســاخت بمــب ناشــی از‬ ‫ان‪.‬پی‪.‬تــی نیســت و به دلیــل مســائل اخالقــی و‬ ‫اعتقادهــای راهبــردی جمهــوری اسالمی ســت»‪.‬‬ ‫وقتــی «اشــپیگل» پرســید کــه ایــا تــرور ســردار‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬تغییــری در ایــن مالحظــات راهبردی‬ ‫ایجــاد کــرده اســت؟ ظریــف پاســخ منفــی داد‬ ‫و افــزود‪« :‬اعتقادهــای اخالقــی‪ ،‬بســتگی بــه‬ ‫رفتارهــای غیراخالقــی دیگــران نــدارد»‪ .‬خبرنگار‬ ‫«اشــپیگل» درادامــه‪ ،‬ایــن موضــوع را مطــرح‬ ‫کــرد کــه گروهــی در ایــران بــاور دارنــد کــه‬ ‫ســاح های هســته ای تنهــا را ِه ایــران در دفــاع‬ ‫از خــود در برابــر امریکاســت و انهــا ممکــن‬ ‫اســت اکنــون دالیــل بیشــتری داشــته باشــند؛‬ ‫ظریــف پاســخ داد‪« :‬رهبــر ایــران فتوایــی را‬ ‫صــادر کــرده کــه ســاح های کشــتارجمعی را‬ ‫منــع می کنــد»‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور‪ ،‬از رئیس پلیــس فتــا خواســت تــا بــا کاله برداری هــا‬ ‫و سوءاســتفاده های مالــی مشــکوک کــه عمدتــاً بــا نــام «انتخابــات مجلــس» و‬ ‫حتــی بــا جعــل عنــوان «ســتاد انتخابــات کشــور» صــورت می پذیــرد‪ ،‬برخــورد‬ ‫ گــزارش وزارت کشــور؛ جمــال عــرف (معــاون سیاســی وزارت کشــور)‬ ‫کننــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫در نام ـه ای بــه ســردار وحیــد مجیــد؛ رئیس پلیــس ســایبری کشــور (فتــا) ضمــن‬ ‫اشــاره بــه اینکــه تــا زمــان برگــزاری انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای‬ ‫اســامی و میــان دوره ای مجلــس خبــرگان (دوم اســفندماه ‪ )۱۳۹۸‬کمتــر از‬ ‫یک مــاه باقی مانــده‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬دراین شــرایط‪ ،‬متاســفانه سوءاســتفاده ها و‬ ‫تخلفاتــی بــا رویکــرد اقتصــادی و مالــی از محمــل انتخابــات و فضــای سیاســی‪-‬‬ ‫انتخاباتــی کشــور صــورت می پذیــرد کــه دراین ایــام‪ ،‬افزایــش قابل توجهــی نیــز‬ ‫یافتــه»‪ .‬عــرف درخصــوص مصادیــق ایــن سوءاســتفاده ها بااشــاره به راه انــدازی‬ ‫و فعال ســازی کانال هــا و صفحــات مختلــف در پیام رســان ها؛ ازجملــه تلگــرام‪،‬‬ ‫جهــت کاله برداری هــا و سوءاســتفاده های مالــی و اقدامــات مشــکوک گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن مــوارد عمدتـاً نیــز بــا نــام انتخابــات مجلــس و حتــی بعضـاً بــا جعــل عنــوان‬ ‫ســتاد انتخابــات کشــور صــورت می پذیــرد»‪ .‬رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور‬ ‫درهمین راســتا و مبتنی بــر ضــرورت رعایــت تمــام ابعــاد قانونــی در برگــزاری‬ ‫انتخابــات و اهمیــت مقابلــه بــا هرنــوع اقــدام مجرمانــه و سوءاســتفاده از عرصــه‬ ‫انتخابــات‪ ،‬اقــدام فــوری پلیــس فتــا بــرای بررســی همــه ابعــاد و زوایــای ایــن‬ ‫موضــوع و برخــورد قانونــی موثــر بــا هرگونــه تخلــف و ارتــکاب جــرم بــر بســتر‬ ‫انتخابــات در فضــای مجــازی را موردتاکیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اخراج دیپلمات های روس از بلغارستان‬ ‫وزیــر امــور خارجــه بلغارســتان اعــام کــرد کــه ایــن کشــور‪ ،‬قصــد دارد دو دیپلمات‬ ‫روســیه کــه متهــم بــه جاسوســی کــرده را به عنــوان عنصــر نامطلــوب اعــام و از‬ ‫ـزارش ایســنا؛ اکاترینــا زاخاریــوا اظهــار کــرد کــه‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬اخــراج کنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫دفتــر او‪ ،‬نامــه دادســتان های ایــن کشــور را بــا موضــوع اتهــام جاسوســی واردشــده‬ ‫بــه ایــن دو دیپلمــات روســیه دریافــت کــرده و قصــد دارد ســفیر روســیه را احضــار‬ ‫کنــد‪ .‬دفتــر دادســتانی بلغارســتان در بیانیــه ای اعــام کــرد؛ ایــن دو دیپلمــات‬ ‫روســیه در جاسوســی ها دســت داشــته اند امــا به دلیــل برخــورداری از مصونیــت‬ ‫دیپلماتیــک‪ ،‬قابل پیگــرد قانونــی نیســتند‪ .‬طبــق گفتــه دادســتان های بلغارســتان؛‬ ‫ایــن دیپلمات هــا اقــدام بــه جمــع اوری اطالعــات دربــاره انتخابــات سرتاســری‬ ‫بلغارســتان و همین طــور اطالعاتــی دربــاره امنیــت انــرژی در ایــن کشــور‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن موضــوع‪ ،‬س ـه ماه بعــدازان اعــام می شــود کــه بلغارســتان اقــدام‬ ‫بــه اخــراج یــک دیپلمــات روســیه ای کــه او هــم توســط دادســتان های انجــا متهــم‬ ‫بــه جاسوســی شــد‪ ،‬کــرد‪ .‬ایــن کشــور همچنیــن بعــد از اخــراج ایــن دیپلمــات‬ ‫روســیه‪ ،‬از صــدور روادیــد بــرای ســفر وابســته نظامــی اتــی روســیه بــه ایــن کشــور‬ ‫نیــز خــودداری کــرد‪ .‬بعــد از ایــن تحــوالت‪ ،‬مســکو در اقدامــی تالفی جویانــه یــک‬ ‫دیپلمــات بلغارســتان را یک ماه بعــد اخــراج کــرد‪ .‬بلغارســتان کــه در زمــان جنــگ‬ ‫ســرد‪ ،‬یکــی از نزدیک تریــن هم پیمانــان مســکو بــود‪ ،‬عضــو ائتــاف نظامــی ناتــو و‬ ‫همین طــور اتحادیــه اروپاســت؛ امــا به شــدت تــاش می کنــد تــا از اتــکای تقریب ـاً‬ ‫کامــل خــود بــه تامیــن انــرژی از روســیه بکاهــد‪.‬‬ ‫رئیس موقت دولت کودتا در بولیوی؛‬ ‫خواهان تصدی پست ریاست جمهوری‬ ‫جنینــه انــز؛ رئیــس موقــت دولــت کودتــا در بولیــوی‪ ،‬برخــاف وعده هــای‬ ‫قبلــی خــود مبنی بــر اداره دولــت موقــت و عدم تمایــل بــه نامــزدی در انتخابــات‬ ‫ریاس ـت جمهوری اتــی؛ اعــام کــرد‪« :‬نامــزد انتخابــات ریاس ـت جمهوری می شــوم!‬ ‫اراء و نامزدهــای گوناگونــی کــه در ایجــاد اتحــاد در بولیــوی شکســت خورده انــد‪،‬‬ ‫ گــزارش مهــر؛ او افــزود‪« :‬بــه‬ ‫باعــث شــد کــه مــن ایــن تصمیــم را بگیــرم»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تصمیــم افــراد دیگــری کــه قــرار اســت در ایــن انتخابــات شــرکت کننــد‪ ،‬احتــرام‬ ‫می گــذارم؛ دســتم را به ســوی انهــا دراز کــرده و اطمینــان می دهــم بــرای‬ ‫ملحق شــدن بــه ایــن جبهــه گســترده و متنــوع کــه خواســتار همــکاری همــگان‬ ‫اســت‪ ،‬درهــا بــاز اســت!» گفتنی ســت؛ دولــت کودتــا در بولیــوی قــرار اســت‬ ‫انتخابــات ریاسـت جمهوری ایــن کشــور را در اکتبــر ســال جــاری میــادی برگــزار‬ ‫کنــد؛ اقدامــی کــه بــا مخالفــت بســیاری از بومیــان ایــن کشــور موجــه شــده اســت‪.‬‬ ‫موقعیت خطرناک چین‬ ‫شــی جین پینــگ؛ رئیس جمهــوری چیــن گفــت کــه کشــورش بــا موقعیتــی‬ ‫خطرنــاک مواجــه اســت‪ .‬وی طــی نشســت کمیتــه اجرایــی حــزب کمونیســت تیــم‬ ‫کشــور دررابطه بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬ایــن ســخنان را بــر زبــان اورد‪ .‬ایــن خبــر‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ وی طــی ایــن‬ ‫را شــبکه تلویزیونــی رســمی چیــن گــزارش داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫نشســت گفــت کــه ایــن کشــور بــا «موقعیتــی خطرنــاک» مواجــه اســت و ویــروس‬ ‫کرونــا بــا «ســرعت درحال پیشروی ســت»‪ .‬درپــی شــیوع ایــن ویــروس در چیــن‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪۴۱‬نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد‪ .‬در سراســر جهــان ‪1300‬نفــر نیــز‬ ‫بــه ایــن ویــروس مبتــا شــده اند‪.‬‬ ‫اب پاکی کره روی دست ایاالت متحده‬ ‫وزیــر دفــاع کــره جنوبــی از عدم دخالــت ایــن کشــور در هرگونــه برخــورد احتمالــی‬ ‫ـزارش انــا؛ جیانــگ کیونــگ دوو؛‬ ‫بیــن ایــران و امریــکا در منطقــه خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫وزیــر دفــاع کــره جنوبــی روز جمعــه ایــن ســخنان را در مصاحبــه بــا یــک شــبکه‬ ‫تلویزیونــی ایــن کشــور گفــت و تاکیــد کــرد کــه نیروهــای نظامــی ایــن کشــور‬ ‫مســتقر در تنگــه هرمــز درصــورت درگیــری بیــن ایــران و امریــکا‪ ،‬در هیــچ‬ ‫عملیــات مشــترکی شــرکت نمی کننــد‪ .‬وزیــر دفــاع کــره جنوبــی اعــزام نیــرو‬ ‫بــه تنگــه هرمــز را توســعه منطقــه عملیاتــی نیروهــای ایــن کشــور خوانــد و بــر‬ ‫اهمیــت اقدام هــای پیشــگیرانه بــرای ممانعــت از هرگونــه حملــه محتمــل علیــه‬ ‫شــهروندان ایــن کشــور در منطقــه تاکیــد کــرد‪ .‬کــره جنوبــی هفتــه پیش پیوســتن‬ ‫بــه ائتــاف دریایــی امریــکا در اب هــای جنوبــی ایــران را تائیــد؛ امــا اعــام کــرد‬ ‫ای ـن کار «موقــت» اســت‪.‬‬ ‫شرایط بد و دراماتیک پناهندگان در ترکیه‬ ‫صدراعظــم المــان درحالــی بــرای نجــات توافــق پناهنــدگان بــا ترکیــه بــه ایــن‬ ‫کشــور ســفر کــرد کــه یــک نشــریه المانــی بااســتنادبه اســناد محرمانــه ای از‬ ‫دولــت المــان‪ ،‬از شــرایط بــد و دراماتیــک پناهنــدگان در ترکیــه خبــر می دهــد‪.‬‬ ‫ـزارش تســنیم؛ انــگال مــرکل در ســفر بــه ترکیــه بــا رجــب طیــب اردوغــان‬ ‫به گـ ِ‬ ‫(رئیس جمهــوری ایــن کشــور) دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬توافــق پناهنــدگان بــا‬ ‫ترکیــه‪ ،‬یکــی از موضوعــات مهمــی بــود کــه مــرکل در ســفر خــود بــه ترکیــه بــه‬ ‫ان پرداخــت‪ .‬در جریــان ایــن ســفر‪ ،‬نشــریه «بیلــد» المــان‪ ،‬گزارشــی را منتشــر‬ ‫کــرده اســت کــه بااســتنادبه دولــت المــان نشــان می دهــد کــه شــرایط پناهنــدگان‬ ‫در ترکیــه چقــدر بــد و دراماتیــک اســت‪ .‬در ایــن ســند کــه نشــریه «بیلــد» از‬ ‫ان به عنــوان گزارشــی محرمانــه نــام بــرده؛ امــده کــه مقامــات ترکیــه اقداماتــی‬ ‫را علیــه پناهنــدگان ســوری کــه غیرقانونــی در ایــن کشــور اقامــت دارنــد‪ ،‬انجــام‬ ‫می دهنــد‪ .‬براین اســاس؛ علــت این گونــه اقدامــات ترکیــه‪ ،‬فشــار بــاالی مهاجــران‪،‬‬ ‫تمایــل کــم شــهروندان تــرک بــرای پذیــرش پناهنــدگان و شــرایط اقتصــادی‬ ‫پرتنــش در ایــن کشــور اســت‪ .‬بســیاری از شــهرهای ترکیــه پذیــرش پناهنــدگان‬ ‫ســوری جدیــد را رد می کننــد‪ .‬به نوشــته نشــریه «بیلــد» المــان در ترکیــه اینــک‬ ‫حــدود ‪4.2‬میلیــون پناهنــده اقامــت دارنــد کــه ‪3.7‬میلیون نفــر ان هــا ســوری‬ ‫هســتند‪ .‬از مــاه دســامبر‪ ،‬در ترکیــه قانونــی بــرای تقویــت و ســختگیری های‬ ‫بیشــتر علیــه پناهنــدگان تصویــب شــده کــه از جملــه کمک هــای اجتماعــی را‬ ‫از پناهندگانــی کــه درخواســت پناهندگــی ان هــا رد شــده اســت‪ ،‬ســلب می کنــد‪.‬‬ ‫توافــق پناهنــدگان بیــن انکارا‪-‬بروکســل در مــاه مــارس ســال ‪ 2016‬منعقــد شــد‬ ‫و براســاس ان؛ ترکیــه خــود را موظــف کــرد کــه از هجــوم پناهنــدگان بــه اروپــا‬ ‫جلوگیــری کــرده و مرزهــای خــود را بــر روی مهاجــرت پناه جویــان بــه اروپــا‬ ‫ببنــدد‪ .‬درمقابــل‪ ،‬اروپــا وعــده کمک هــای مالــی بــه ترکیــه بــرای رفــع نیازهــای‬ ‫پناه جویــان در ایــن کشــور را داد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و کارت مشــخصات و کارت ســوخت ســواری ام وی ام ‪ 110‬مــدل ‪ 1393‬بــه رنــگ ســفید‬ ‫روغنــی بــه شــماره پــاک ‪328‬ج‪ -14‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ MVM472FGE040899‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NATEBAFBXE1019078‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/75‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت صغــری مشــهدی کهن محله فرزنــد عبــاس دارای شماره شناســنامه‬ ‫‪ 52‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده‬ ‫و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــهربانو مشــهدی کهن محله فرزنــد عــوض بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1223‬متولــد ‪ 1299‬صــادره از بــم کــه نســبت مــادر بــا اینجانــب دارد‪ ،‬بــه تاریــخ ‪ 1386‬در اخریــن‬ ‫اقامتــگاه خــود واقــع در نرماشــیر فــوت نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کبــری‬ ‫مشــهدی کهن محله فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 1930‬متولــد ‪ 1325‬فرزنــد متوفــی ‪-2‬‬ ‫علــی نامجو مقــدم فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 14‬متولــد ‪ 1319‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬عــذری‬ ‫مشــهدی کهن محله فرزنــد عبــاس بــه شماره شناســنامه ‪ 439‬متولــد ‪ 1329‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫صغــری مشــهدی کهن محله فرزنــد عبــاس دارای شماره شناســنامه ‪ 52‬متولــد ‪ 1337‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬عزیزالــه مشــهدی کهن محله فرزنــد عبــاس دارای شــماره ملــی ‪ 3110390991‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه‬ ‫شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 11/74‬شورای حل اختالف شهرستان نرماشیر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860301060004228‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســینعلی کرمــی فرزنــد حســینقلی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1312‬صــادره از قــروه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 91/94‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 86‬فرعــی از ‪ 104‬اصلــی واقــع در قریــه ســکینه بانو‬ ‫تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت موســی عــرب محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالیکــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/6 :‬‬ ‫محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫م الف ‪704‬ث‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی‬ ‫منطقه سه مشهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان‬ ‫محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬امــاک‬ ‫متقاضــی واقــع در پــاک ‪ 238‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1290‬فرعــی‬ ‫اقــای حمیدرضــا ناصری نســری نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 112/50‬مترمربــع‬ ‫واقــع در ســیدی قائم ‪ 13‬پ ‪ 61‬خریــداری مع الواســطه از اقــای ســیدامیر ســیدی حالج مالــک‬ ‫رســمی‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 2‬قانــون تعییــن تکیلــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 12‬ایین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن‬ ‫روزنامــه و محلــی کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و‬ ‫در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماییــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل تحویــل دهــد کــه در اینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد و یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت بدیهــی اســت برابــر مــاده ‪ 13‬ائین نامــه‬ ‫مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قبـ ً‬ ‫ا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده واحــد ثبتــی بــا رای‬ ‫هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود مراتــب را در اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد‬ ‫حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع عمــوم می رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد‬ ‫ســابقه تحدیــد حــدود واحــد ثبتــی اگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر می نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/6 :‬‬ ‫محمدجواد غالمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫م الف ‪584‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای فرزیــن عربــی بــه اســتناد ‪ 2‬بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــا شــهود و بــه گواهــی‬ ‫دفترخانــه شــماره ‪ 11‬فرون ابــاد رســیده مدعــی می باشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک‬ ‫‪ 10/8186‬واقــع در بخــش گرمســار مــورد ثبــت جلــد ‪ 403‬صفحــه ‪ 89‬بــه علــت اسباب کشــی‬ ‫منــزل مفقــود و مالــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت لــذا مراتــب‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی‬ ‫انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود می باشــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و در صــورت اعتــراض اصــل اســناد ارائــه نشــود‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪“ .‬شــماره چاپــی‬ ‫ســند تــک بــرگ ‪.”428221‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار‬ ‫م الف ‪1218‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای علــی شــیرالی فرزنــد نصرالــه بشماره شناســنامه ‪ 1049‬صــادره از‬ ‫رامهرمــز ســاکن رامهرمــز‪ ،‬انتهــای خیابــان امــت‪ ،‬بعــد از مدرســه دیده بــان‪ ،‬پــاک ‪ 2‬ابــاغ‬ ‫می شــود کــه بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی رامهرمــز بــه اســتناد اســناد رهنــی شــماره‬ ‫‪ 51163‬مــورخ ‪ 93/9/15‬و ‪ 93/9/15-51160‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 74‬رامهرمــز‬ ‫جهــت وصــول مبلــغ ‪ 180/000/000‬ریــال اصــل طلــب و ‪ 234/421/882‬ریــال ســود و‬ ‫‪ 48/586/374‬ریــال خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ ‪ 98/5/15‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر‬ ‫متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی (خســارت روزانــه مبلــغ ‪198/608‬‬ ‫ریــال) طبــق مقــررات علیــه شــما و محمــد احمدی پــور اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده‬ ‫اجرائــی بــه کالســه ‪ 139804017099000114/1‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش‬ ‫مــورخ ‪ 98/7/5‬مامــور‪ ،‬ابــاغ واقعــی در ادرس اعالمــی متعهد لــه میســر نگردیــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه‬ ‫تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از‬ ‫روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن‬ ‫اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪،‬‬ ‫مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکار پــس از ارزیابــی از طریــق‬ ‫مزایــده فروختــه و از حاصــل فــروش ان طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪12/586‬‬ ‫بهمن باغدار‪ ،‬کفیل واحد اجرای اسناد رسمی رامهرمز‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محمــد احمدی پــور فرزنــد غالمرضــا بشماره شناســنامه ‪ 455‬صــادره از ابــادان‬ ‫ســاکن (نشــانی اعالمــی متعهدلــه) رامهرمــز‪ ،‬انتهــای خیابــان امــت‪ ،‬بعــد از مدرســه دیده بــان‪ ،‬پــاک‬ ‫‪ 2‬ابــاغ می شــود کــه بانــک کشــاورزی شــعبه مرکــزی رامهرمــز بــه اســتناد اســناد رهنــی شــماره‬ ‫‪ 105630‬و ‪ 105632‬مــورخ ‪ 93/9/16‬و ‪ 97165‬مــورخ ‪ 90/4/27‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪66‬‬ ‫شهرســتان رامهرمــز جهــت وصــول مبلــغ ‪ 750/000/000‬ریــال اصــل طلــب و ‪ 976/757/844‬ریــال‬ ‫ســود و ‪ 202/443/228‬ریــال خســارت تاخیــر تادیــه تــا تاریــخ ‪ 98/5/15‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر‬ ‫متعلقــه (خســارت روزانــه مبلــغ ‪ 827/536‬ریــال) از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق‬ ‫مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪139804017099000115/1‬‬ ‫در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 98/6/30‬مامــور‪ ،‬ابــاغ واقعــی در ادرس اعالمــی‬ ‫متعهد لــه میســر نگردیــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرا مفــاد‬ ‫اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه‬ ‫ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت‬ ‫بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا تقاضــای بســتانکار پــس‬ ‫از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل فــروش ان طلــب بســتانکار و حقــوق دولتــی اســتیفا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهمن باغدار‪ ،‬کفیل واحد اجرای اسناد رسمی رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/585‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139860306005005748‬مــورخ ‪98/09/26‬‬ ‫هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض خانــم ســارا نمکیــان فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 103/65‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 128‬فرعــی از ‪ 11‬اصلــی واقــع در اراضــی گذرچهاربــاغ بخــش ‪12‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالکیــن رســمی ایــرج‪ ،‬هوشــنگ و ســرور شــهرت همگــی‬ ‫اعتمــادی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای‬ ‫هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/10/21 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1398/10/15-139860318011014209‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه شــاهین حســین پور فرزنــد‬ ‫یوســف از پــاک ‪ 8‬فرعــی از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه صیقالن تولــم بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫عبدالــه حســین پور بعنــوان ششــدانگ خانــه و محوطــه بمســاحت ‪ 475/17‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 314‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع‬ ‫مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/06 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/355‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه لطفــی بــه کــد ملــی ‪ 1531360688‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه‬ ‫‪ 98-1-354‬از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان ام البنیــن مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 9‬و کــد ملــی ‪ 1533225869‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/10/11‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬فاطمــه لطفــی ش‪.‬م ‪ 1531360688‬صــادره از میانــه دختــر متوفــی‬ ‫‪ -2‬گل ســارا لطفــی ش‪.‬م ‪ 1531360106‬صــادره از میانــه دختــر متوفــی ‪ -3‬کامــران لطفــی‬ ‫ش‪.‬م ‪ 1531360289‬صــادره از میانــه پســر متوفــی ‪ -4‬خــرده گل لطفــی ش‪.‬م ‪1531359809‬‬ ‫صــادره از میانــه دختــر متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــعبه ‪ 1‬شهرستان تهران بخش افتاب‬ ‫م الف ‪1626‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بموجــب مفــاد پرونــده اجرایــی کالســه ش‪/981384/‬ج م‪ ،2‬محکوم علیــه مســعود قاســمی محکــوم‬ ‫اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 55/210/650‬ریــال بابــت محکوم بــه در حــق اکبرخــان احمــدی و‬ ‫همچنیــن مبلــغ ‪ 2/700/000‬ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت بــا توجــه‬ ‫بــه توقیــف خــط بــه شــماره ‪ 09126112380‬متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای خواهــان‬ ‫اکبرخــان احمــدی مذکــور از طریــق مزایــده بفــروش می رســد‪ .‬خــط مذکــور بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 15/000/000‬ریــال‬ ‫ارزیابــی شــده اســت مزایــده در تاریــخ ‪ 98/11/21‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی ‪ 3‬شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی‬ ‫شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از‬ ‫خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ‬ ‫مزایــده وصــول خواهــد شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی‬ ‫ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق‬ ‫دولــت ضبــط خواهــد شــد ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار‬ ‫می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن شناســنامه عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در‬ ‫مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف مجتمع ‪ 20‬تهران(ری)‬ ‫م الف ‪1625‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اجرائیــه مهریــه بــه ورثــه مدیــون کالســه ‪ 139804001112001111/1‬وفــق‬ ‫مــاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محمــد هاش ـم نژاد بــه نشــانی تهــران عبدل ابــاد خیابــان احســانی کوچــه‬ ‫هشــتم پــاک ‪ 9‬قیــم زهــرا هاش ـم نژاد ورثــه مرحــوم جعفــر هاش ـم نژاد فرزنــد عوضعلــی شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1651051275‬ســاکن تهــران شــهرک ولیعصــر خیابــان ‪12‬متــری قدســی شــمالی کوچــه‬ ‫‪ 23‬پــاک ‪ 5‬ابــاغ می شــود کــه خانــم فاطمــه هاشــم نژاد بــا اســتناد بــه ســند ازدواج شــماره‬ ‫‪ 5687‬مــورخ ‪ 1370/2/14‬دفتــر ازدواج ‪ 38‬شــهرری کــه بــه اســتناد تبصــره الحاقــی بــه مــاده‬ ‫‪ 1082‬قانــون مدنــی از مبلــغ ســه میلیــون ریــال در ســال ‪ 1370‬بــه مبلــغ ‪252 .312 .868‬‬ ‫ریــال در ســال ‪ 1395‬ســال فــوت ان مرحــوم افزایــش حاصــل نمــوده علیــه مــورث شــما اجرائیــه‬ ‫صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪ 139804001112001111‬در واحــد اجــرای اســناد‬ ‫رســمی ری تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1398/10/22‬بــه علــت عــدم حضــور شــما در‬ ‫ادرس مذکــور ابــاغ واقعــی میســر نگردیــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی‬ ‫اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب‬ ‫می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی مــورث خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬ضمنــا بــا توجــه بــه اینکــه ادرس مــورث در حــوزه ثبتــی تهــران می باشــد لــذا اگهــی‬ ‫ابــاغ اجرائیــه بــه ایــر ورثــه جهــت انتشــار بــه اداره اول اجــرا ارســال گردیــده اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1731‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری‪ ،‬علیرضا فردوسی زاده نائینی‬ ‫ســالمیان فرزنــد ســلمان ش ش ‪ 3241247643‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زینــب‬ ‫ســالمیان فرزنــد ســلمان ش ش ‪ 101‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی ابالغ اخطار ماده ‪ 101‬ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای ابوالفضــل شاه طهماســبی طزنجی فرزنــد محمدعلــی بــا کــد ملــی شــماره‬ ‫‪ 0491325517‬بــه نشــانی شــهرری خیابــان ‪ 24‬متــری ک دوم غربــی پــاک ‪ 7‬ابــاغ می گــردد‪،‬‬ ‫درخصــوص پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 139804001112000637‬و بایگانــی ‪ 9800819‬علیــه شــما‬ ‫و لــه خانــم لیــا کلهــر بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 1398/10/9‬کارشــناس رســمی دادگســتری‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 170‬فرعــی از ‪ 413‬اصلــی واقــع در بخــش ‪12‬‬ ‫تهــران بــه مبلــغ یــازده میلیــارد ریــال و ارزش مقــدار ‪2/40‬دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــاک مذکــور‬ ‫ســهمی شــما کــه در قبــال بدهــی شــما بــه خانــم لیــا کلهــر و حقــوق دولتــی بازداشــت گردیــده بــه‬ ‫مبلــغ چهــار میلیــارد و چهارصــد میلیــون ریــال معــادل چهارصــد و چهــل میلیــون تومــان ارزیابــی‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه ادرس منــدرج در فــوق مــورد شناســایی مــوزع پســت قــرار نگرفتــه‬ ‫لــذا بنــا بــه درخواســت بســتانکار مراتــب اخطــار مــاده ‪ 101‬ایین نامــه اجــرا وفــق مــاده ‪ 18‬ایین نامــه‬ ‫مذکــور یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی منتشــر می گــردد و از تاریــخ انتشــار کــه همــان‬ ‫تاریــخ ابــاغ محســوب می گــردد پنــج روز مهلــت داریــد در صــورت اعتــراض بــه ارزیابــی اعتــراض‬ ‫کتبــی خــود را بــه همــراه اصــل فیــش بــه مبلــغ ‪ 16/500/000‬ریــال واریــز شــده بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 0103134800001‬نــزد بانــک ملــی کــد ‪ 270‬بــه نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری بــه‬ ‫ایــن اجــرا واقــع در شــهرری ابتــدای خیابــان ‪ 24‬متــری (بیــات‪ -‬ذکریــای رازی) طبقــه همکــف اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک شــهرری تســلیم نماییــد‪ .‬بــه اعتــراض خــارج از موعــد و بــدون فیــش هزینــه‬ ‫کارشــناس تجدیدنظــر ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری‪ ،‬علیرضا فردوسی زاده نائینی‬ ‫م الف ‪1732‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد رجبــی بــه شماره شناســنامه ‪ 609‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981256‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان یحیــی رجبــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330170913‬در تاریــخ‬ ‫‪ 98/09/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬محمــد‬ ‫رجبــی فرزنــد احمــد ش ش ‪ 609‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پــدر متوفــی ‪ -2‬قیمــت رجبــی‬ ‫فرزنــد اقابــرار ش ش ‪ 513‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی ‪ -3‬شــیوا فتاحیــان فرزنــد‬ ‫علی اکبــر ش ش ‪ 1007‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف صیدی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت خــودروی ســواری لیفــان ‪ X60AT‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪637‬ق‪ -68‬ایــران ‪ 46‬رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1395‬بــا شــماره موتــور ‪ LFB479Q150400202‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAKSG328GB137657‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ملــوک عباســی بــه شماره شناســنامه ‪ 787‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981240‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان نــادر تربتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1258‬در تاریــخ ‪ 98/10/13‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ملــوک عباســی فرزنــد علی میــر ش ش ‪787‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬صبــا تربتــی فرزنــد نــادر ش ش ‪ 3330114134‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نــدا تربتــی فرزنــد نــادر ش ش ‪ 3330284978‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬کوثــر تربتــی فرزنــد نــادر ش ش ‪ 3330464097‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کافیــه نــادری فرزنــد علی قلــی ش ش ‪ 506‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف صیدی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اکبــر درســاره بــه شماره شناســنامه ‪ 1487‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981255‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان دلبــر مهدی ابــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 225‬در تاریــخ ‪ 97/09/21‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی میــر حیاتــی جعفرابــادی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 1476‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬قمــر حیاتــی جعفرابــادی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 862‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ملــک حیاتــی جعفرابــادی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 164‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســعداله حیاتــی فرزنــد اقا جــان‬ ‫ش ش ‪ 1‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اکبــر درســاره بــه شماره شناســنامه ‪ 1487‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981252‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان اقاجــان حیاتــی جعفرابــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 178‬در تاریــخ ‪ 95/10/12‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬دلبــر مهدی ابــادی فرزنــد‬ ‫میربــک ش ش ‪ 225‬صــادره از کرمانشــاه همســر متوفــی ‪ -2‬علی میــر حیاتــی جعفرابــادی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 1476‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬قمــر حیاتــی جعفرابــادی‬ ‫فرزنــد اقا جــان ش ش ‪ 862‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ملــک حیاتــی جعفرابــادی‬ ‫فرزنــد اقا جــان ش ش ‪ 164‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســعداله حیاتــی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 1‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــکر حیاتــی جعفرابــادی فرزنــد‬ ‫اقا جــان ش ش ‪ 165‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اکبــر درســاره بــه شماره شناســنامه ‪ 1487‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981253‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان شــکر حیاتــی جعفرابــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 165‬در تاریــخ ‪ 97/07/01‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬دلبــر مهدی ابــادی فرزنــد‬ ‫میربــک ش ش ‪ 225‬صــادره از کرمانشــاه مــادر متوفــی ‪ -2‬امان الــه درســاره فرزنــد حیــدر ش ش‬ ‫‪ 1111‬صــادره از اســام ابــاد همســر متوفــی ‪ -3‬اکبــر درســاره فرزنــد امان الــه ش ش ‪ 1487‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اصغــر درســاره فرزنــد امان الــه ش ش ‪ 1604‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬افســانه درســاره فرزنــد امان الــه ش ش ‪ 5‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬نــگار درســاره فرزنــد امان الــه ش ش ‪ 3330060573‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬نــدا‬ ‫درســاره فرزنــد امان الــه ش ش ‪ 3330193107‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای وحیــد ســالمیان بــه شماره شناســنامه ‪ 3242092600‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981241‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســلمان ســالمیان بــه شماره شناســنامه ‪ 414‬در تاریــخ‬ ‫‪ 98/09/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬قدریــه‬ ‫جلیلیــان فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 364‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬وحیــد‬ ‫ســالمیان فرزنــد ســلمان ش ش ‪ 3242092600‬صــادره از کرمانشــاه فرزنــد متوفــی ‪ -3‬امیــد‬ ‫ســالمیان فرزنــد ســلمان ش ش ‪ 3240740353‬صــادره از کرمانشــاه فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زهــرا‬ ‫ســالمیان فرزنــد ســلمان ش ش ‪ 3330057361‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرشــته‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007003742‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای رســول معلمیــان فرزنــد فتح الــه‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 617‬و شــماره ملــی ‪ 1861000278‬صــادره از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 168/33‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5821‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی بــه موجــب ســند رســمی شــماره ‪-34458‬‬ ‫‪ 69/7/10‬دفتــر ‪ 36‬بهبهــان احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/6 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/496‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز پــژو اردی ‪ 1600‬رنــگ‪ :‬یشــمی‪ -‬روغنــی مــدل‪ 1382 :‬بــه شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 22368218509‬و شــماره شاســی‪ 0082118185 :‬و شــماره انتظامــی ‪118‬ص‪ -35‬ایــران ‪34‬‬ ‫بنــام خانــم پرویــن متیــن فرزنــد شــکراله مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603008335‬مورخــه ‪ 1398/09/06‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای غالمرضــا‬ ‫بشارتی رشــته رودی فرزنــد اقــاگل بــه شماره شناســنامه ‪ 389‬صــادره از رودبــار در قریــه خســبخ‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪ 251/11‬مترمربــع پــاک‬ ‫فرعــی ‪ 21495‬از اصلــی ‪ 12‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 1685‬از اصلــی ‪ 12‬واقــع در بخــش چهــار‬ ‫رشــت خریــداری از مالــک رســمی خانــم منــور کســگری و اشــکاندخت و کیاندخــت نمس ـه چی‬ ‫و انیــس ســیاه پوش و محمــد نســمه چی و زهــره و ناهیــد بیانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/21 :‬‬ ‫حســین اســامی کجیدی‪ ،‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫م الــف ‪4636‬‬ ‫ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316014001580‬مــورخ ‪ 1398/9/4‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید محمــودی‬ ‫فرزنــد یوســف بشماره شناســنامه ‪ 3240191601‬صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 68/88‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 3704‬فرعــی از ‪ 19‬اصلــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪3‬‬ ‫حومــه بــه ادرس ده مجنــون ‪ 15‬متــری احمــد والیتــی کــوی شــهید دایی چــی خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای ســیروس شهســواری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/6 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/21 :‬‬ ‫فرهاد نوری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1398/09/20-139860318011012724‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مجتبــی علیزاده ماوردیانــی‬ ‫فرزنــد قاســم از پــاک ‪ 90‬فرعــی از ‪ 63‬اصلــی واقــع در قریــه میانــده بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫وهــاب پریشــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری احداثــی بمســاحت ‪3390‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 459‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/22 :‬‬ ‫م الف ‪910/334‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت گ��چ نمون��ه خراس��ان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی بهیـ�ن اسکــان ترشــیز شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهی اخطار طالق‬ ‫ثبـ�ت ‪ 1269‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380126936‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1482‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380139061‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫براب��ر حک��م شـ�ماره ‪ 9809970242901637‬صــادره از شـ�عبه ‪ 281‬تهرــان زوجـ�ه فاطمـ�ه بیــات بـ�ه دفترخانـ�ه مراجعـ�ه نموــده و تقاضــای ثبـ�ت طــاق را دارد لــذا بـ�ه اقــای علـ�ی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/08/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای محمـ�ود صادقی صالـ�ح بـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/11/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700220062‬بـ�ه ســـمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامــل ‪ -2‬حســین‬ ‫‪ - 1‬علیرضـ�ا عباسـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0901931608‬ب��ه س��مت بــازرس اصل��ی و‬ ‫صادقی صال��ح بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700272437‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫محمـ�د قربانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0902591509‬ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل بـ�رای‬ ‫‪ -3‬مجی��د صادقی صال��ح بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702480703‬بـ�ه ســمت عضـ�و اصلـ�ی‬ ‫م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‬ ‫هیئ��ت مدی��ره شـ�رکت بـ�رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ - .‬کلی��ه نامه ه��ا‪ ،‬اســناد‬ ‫بـ�ه قرــار ذیـ�ل انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬مهــدی یزدانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0900537949‬‬ ‫عاــدی و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بـ�ا امضــاء رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل‬ ‫و سعــید اسلـامی دهمیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0890211191‬و مهــدی عسکــری بـ�ه‬ ‫همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪0901262889‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)744524‬‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشمر (‪)744432‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی بهیـ�ن اسکــان ترشــیز شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت گ��چ نمون��ه خراس��ان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1482‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380139061‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫ثبـ�ت ‪ 1269‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380126936‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1396/11/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬ســمت اعضــای هیئـ�ت‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/08/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬محمـ�ود‬ ‫بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و سعــید اسلـامی دهمیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0890211191‬ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مه��دی عس��کری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0901262889‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -2‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار‬ ‫و تعهــداور شـ�رکت ب��ا امض��ا مدیرعام��ل اق��ای مه��دی یزدان��ی ب��ه همـ�راه مه��ر شـ�رکت‬ ‫م الف ‪73232‬‬ ‫سازمان اتکسیرانی‬ ‫سردفتر ازدواج ‪ 20‬و طالق ‪ 16‬کرج‬ ‫اگهی مزایده عمومی (یک نوبته)‬ ‫س��ازمان مدیری��ت ونظ��ارت ب��ر تاکس��یرانی ش��هرداری قزوی��ن در نظ��ر دارد‪ ،‬س��ه دانگ از عرصـ�ه یـ�ک قطعـ�ه ملـ�ک را بـ�ه‬ ‫صـ�ورت ‪ 100‬درصــد نقــد بـ�ه شــرح جدــول ذیــل‪ ،‬از طریـ�ق مزایــده عمومـ�ی واگذــار نمایــد؛ لــذا متقاضیــان می تواننـ�د جهـ�ت‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیـ�د‪ :‬مهــدی یزدانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0900537949‬‬ ‫معظمـ�ی اخطــار می شــود تـ�ا یـ�ک هفتـ�ه پـ�س از رویـ�ت در دفترخانـ�ه حضــور یابـ�د‪ .‬در غیـ�ر اینصوــرت برابـ�ر قانــون اقدــام خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫صادقی صالـ�ح بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ - 0700220062‬حس��ین صادقی صالحــ ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ - 0700272437‬مجی��د صادقی صال��ح بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702480703‬بـ�ه‬ ‫ســمت اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت دو ســال انتخــاب ش�دـند‪ - .‬خانـ�م‬ ‫زهــره راستــگو بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938059361‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م‬ ‫کس��ب اطالع��ات و دریاف��ت اسـ�ناد مزایـ�ده‪ ،‬از تاریـ�خ نشـ�ر ایـ�ن اگهـ�ی حداکثـ�ر تـ�ا مورخــه ‪ 1398/11/16‬ب��ه ام��ور قراردادهای‬ ‫ساــزمان و ی��ا وبسـ�ایت ‪ www.qazvin.ir‬مراجعـ�ه و نســبت بـ�ه ارائـ�ه پیش��نهادات خــود اقدــام نماینـ�د‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫ادرس‬ ‫بلوار میرزا کوچک خان‪-‬‬ ‫کوچه الماس‪ -‬فرعی‬ ‫شهید احمد حسینی‬ ‫پالک ثبتی‬ ‫مساحت‬ ‫(مترمربع)‬ ‫‪19‬اصلی ‪ 22‬فرعی بخش‬ ‫‪370‬‬ ‫‪ 4‬قزوین شماره ثبت‬ ‫(سه دانگ)‬ ‫‪96531‬‬ ‫کاربری‬ ‫قیمت کارشناسی کل‬ ‫(ریال)‬ ‫تاسیسات‬ ‫و خدمات‬ ‫شهری‬ ‫‪2.590.000.000‬‬ ‫‪ -1‬سازمان در قبول یا رد هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -2‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه چاپ اگهی ها و هزینه کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫راضیـ�ه علی نیـ�ا بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702671428‬ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل شـ�رکت‬ ‫‪ -4‬سایت ‪ www.qazvin.ir‬قسمت‪ :‬مناقصات و مزایده ها‪ /‬سازمان های وابسته‬ ‫درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردیـ�د‪.‬‬ ‫ش��هرداری قزوی��ن‪ -‬تلف��ن‪( 028-33848 :‬داخلـ�ی ‪)109‬‬ ‫برــای مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی انتخــاب گردیدنـ�د‪ - .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت‬ ‫ادرس‪ :‬قزوی��ن‪ -‬خیاب��ان ش��هید انص��اری‪ -‬جن��ب پ��ل و پارکین��گ ش��هید انص��اری‪ -‬سـ�ازمان مدیری��ت و نظ��ارت ب��ر تاکسـ�یرانی‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشمر (‪)744403‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)744419‬‬ ‫سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قزوین‬ ‫معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ورزش‬ ‫یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫این چهار «اولین» مهم پیش روی یحیی‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫معاون وزیر‪:‬‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی‪:‬‬ ‫سوریان همین امروز می تواند سرمربی تیم ملی شود‬ ‫‪70‬درصد اعتبارات‪ ،‬صرف ورزش قهرمانی ست‬ ‫سـرمربی تیـم ملـی کشـتی فرنگـی با تاکید بر اینکـه بازنده هـا و برنده هـا در جام تختـی کار را تمام شـده نداننـد‪ ،‬گفت‪« :‬هیچ کشـتی گیری به طـور قطعی ملی پوش نیسـت و همه شـانس‬ ‫المپیکی شـدن را دارنـد»‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ محمـد بنـا دربـاره ارزیابـی خود از رقابت های کشـتی فرنگـی جام تختی کـه حکم انتخابـی تیم ملی را داشـت‪ ،‬اظهـار کرد‪« :‬جـام تختی از نظر‬ ‫بین المللـی در شـان نـام جهـان پهلـوان غالمرضـا تختـی که بـزرگ ورزش ایران و همه ماسـت‪ ،‬نبـود‪ .‬توقع ایـن بود که ایـن جام به لحـاظ حضور چهره هـای مطرح خارجـی در انـدازه نام و‬ ‫منزلـت تختی باشـد و شـرایطی مهیا می شـد تا تیم هـای خـوب خارجی به ایـن رقابت هـا بیایند»‪.‬‬ ‫یحیــی گل محمــدی در انتقالــی پرماجــرا از شــهرخودروی‬ ‫مشــهد راهــی پرســپولیس شــد و حــاال در ادامــه فصــل‬ ‫روی نیمکــت سرخپوشــان خواهــد نشســت‪ .‬ایــن یــک‬ ‫چالــش بســیار بــزرگ بــرای اوســت‪ .‬همــه می داننــد کــه‬ ‫تحویــل گرفتــن تیمــی کــه قهرمــان سـه دوره اخیر لیــگ‬ ‫برتــر شــده و همیــن حــاال هــم بــا اختــاف در صــدر‬ ‫جــدول قــرار دارد چقــدر کار ســختی اســت‪ .‬تیــم حتــی‬ ‫اگــر قهرمــان هــم شــود‪ ،‬ایــن جــام چهــارم ممکــن اســت‬ ‫بــه چشــم خیلی هــا نیایــد‪ .‬یحیــی بــرای اثبــات خــودش‬ ‫نیــاز بــه کارهــای بزرگتــری دارد و در ایــن میــان‬ ‫کوچکتریــن لغــزش‪ ،‬بزرگتریــن تــاوان را بــه همــراه‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬گل محمــدی روی نیمکــت پرســپولیس‬ ‫نوبرانه هایــی را جســتجو می کنــد کــه هــر کــدام از انهــا‬ ‫نقطــه عطفــی در کارنام ـه اش خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫اولین قهرمانی لیگ‬ ‫شــاید حــاال دیگــر قهرمانــی لیــگ بــرای خیلــی از‬ ‫هــواداران پرســپولیس اتفاقــی خیلــی خــاص بــا حــاوت‬ ‫فوق العــاده نباشــد‪ ،‬امــا ایــن داســتان بــرای یحیــی‬ ‫گل محمــدی کامــا متفــاوت اســت‪ .‬او بیــش از یــک دهــه‬ ‫بعــد از شــروع مربیگــری‪ ،‬هنــوز حســرت لمــس جــام‬ ‫قهرمانــی در لیــگ برتــر را می کشــد‪ .‬گل محمــدی البتــه‬ ‫دو قهرمانــی حذفــی بــا ذوب اهــن داشــته‪ ،‬امــا بهتریــن‬ ‫عناوینــش در لیــگ برتــر بــه یــک مقــام چهارمــی بــا‬ ‫همیــن تیــم و یــک مقــام ســومی بــا نفــت تهــران‬ ‫محــدود می شــود‪ .‬به هر حــال در همیــن لیــگ برتــر‬ ‫امثــال مجیــد جاللــی‪ ،‬علــی دایــی‪ ،‬حســین فرکــی و‬ ‫عبــداهلل ویســی بــا تیم هایــی مثــل پــاس‪ ،‬ســایپا‪ ،‬فــوالد‬ ‫و اســتقالل خوزســتان قهرمــان لیــگ برتــر شــده اند‪.‬‬ ‫شــاید اگــر یحیــی هــم ایــن افتخــار را بــا تیمــی غیــر‬ ‫از پرســپولیس و بــا یــک مجموعــه متوســط بــه دســت‬ ‫مــی اورد‪ ،‬اعتبــار کارنامــه اش دوچنــدان می شــد‪،‬‬ ‫امــا چنیــن اتفاقــی نیفتــاد تــا حــاال یــک پرســپولیس‬ ‫پرســتاره بــرای شکســتن ایــن طلســم در اختیــار او‬ ‫قــرار بگیــرد‪ .‬ایــن وســط فقــط یــک نکتــه مهــم وجــود‬ ‫دارد؛ یحیــی اگــر قبــل از ایــن بــا یکــی از تیم هــای‬ ‫متوســطش مثــل نفــت تهــران‪ ،‬پدیــده یــا ذوب اهــن‬ ‫قهرمــان لیــگ می شــد «شــاهکار» کــرده بــود‪ ،‬امــا حــاال‬ ‫قهرمانــی بــا ایــن پرســپولیس چیــزی در حــد «تکلیــف»‬ ‫اســت‪ .‬ایــا تــا چنــد مــاه دیگــر باالخــره یــک عکــس‬ ‫مشــترک از یحیــی و جــام قهرمانــی لیــگ برتــر بــرای‬ ‫ارشــیو رســانه ها ثبــت خواهــد شــد؟‬ ‫اولین پیشروی در اسیا‬ ‫یحیــی گل محمــدی تا کنــون تنهــا یــک دوره در لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا حاضــر بــوده اســت‪ .‬او بعــد از اولیــن‬ ‫قهرمانــی حذفـی اش بــا ذوب اهــن‪ ،‬بــا ایــن تیــم در لیــگ‬ ‫قهرمانــان شــرکت کــرد و از گروهــی کــه لخویــا‪ ،‬النصــر و‬ ‫بنیــادکار هــم در ان حاضــر بودنــد‪ ،‬به عنــوان صدرنشــین‬ ‫بــاال رفــت‪ .‬بــا ایــن وجــود بــا شکســت ســه بــر یــک‬ ‫در مجمــوع دو بــازی رفــت و برگشــت برابــر العیــن‬ ‫امــارات‪ ،‬ماجراجویــی اســیایی یحیــی هــم خیلــی زود‬ ‫و در همــان مرحلــه یک هشــتم نهایــی خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫حــاال او بســیار امیــدوار اســت بــا مجموعــه بازیکنــان بــا‬ ‫تجربـه ای کــه در اختیــار دارد‪ ،‬بــه نقطـه ای باالتــر از ایــن‬ ‫برســد‪ .‬به هر حــال ایــن تیــم در ســه فصــل گذشــته‬ ‫تجربــه حضــور در یــک نیمه نهایــی و یــک فینــال اســیا‬ ‫را داشــته و از پتانســیل الزم بــرای رســاندن گل محمــدی‬ ‫بــه ارزوهــای بزرگــش برخــوردار اســت‪ ،‬هرچنــد از‬ ‫شــانس بــد یحیــی‪ ،‬حــاال داســتان محرومیــت تیم هــای‬ ‫ایرانــی از میزبانــی و احتمــال انصــراف پرســپولیس پیــش‬ ‫امــده اســت‪ .‬گل محمــدی اخیــرا بــا عطــش و حســرت‬ ‫فــراوان ابــراز امیــدواری کــرده شــرایطی فراهــم شــود‬ ‫کــه پرســپولیس در فــرم خــوب فعلــی اش حتمــا در‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا حاضــر باشــد‪.‬‬ ‫اولین برد داربی‬ ‫پیــروزی در داربــی تهــران بــرای مربیــان پرســپولیس و‬ ‫اســتقالل یــک نقطــه عطــف واقعــی اســت؛ خاطــره ای‬ ‫کــه هرگــز فرامــوش نمی شــود‪ .‬یحیــی گل محمــدی‬ ‫دوره قبلــی حضــورش در پرســپولیس‪ ،‬یــک بــار داربــی‬ ‫را تجربــه کــرده؛ مســابقه برگشــت لیــگ دوازدهــم کــه‬ ‫بــدون گل مســاوی تمــام شــد‪ .‬او امــا فقــط حــدود دو‬ ‫هفتــه دیگــر‪ ،‬یعنــی هفدهــم بهمــن بــا دومیــن داربــی‬ ‫عمــرش را بــه عنــوان ســرمربی روبــرو خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگــر دفعــه قبلــی امیــر قلعه نویــی کهنــه کار رقیــب‬ ‫گل محمــدی جــوان بــود‪ ،‬حــاال یحیــی کــه حســابی‬ ‫باتجربه تــر شــده رودرروی فرهــاد مجیــدی تــازه کار قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬مخصوصــا بــا توجــه بــه لیســت بلنــد بــاالی‬ ‫مصدومــان و مشــکالت اســتقالل‪ ،‬شــاید ایــن فرصــت‬ ‫خوبــی بــرای پیــروزی یحیــی باشــد‪ .‬هرچنــد از حــاال‬ ‫نمی تــوان در مــوردش حــرف زد‪.‬‬ ‫اولین موفقیت با تیم بزرگ‬ ‫یحیــی در طــول دوران مربیگــری اش بیشــتر بــا تیم هــای‬ ‫متوســط و کم هــوادار و البتــه بازیکنــان معمولــی موفــق‬ ‫بــوده اســت‪ .‬عملکــرد او در تیــم پرهــوادار تراکتورســازی‬ ‫اصــا موفقیت امیــز نبــود‪ ،‬هرچنــد ایــن تیــم مشــکالتی‬ ‫مثــل محرومیــت از نقل وانتقــاالت هــم داشــت‪ .‬یحیــی‬ ‫همچنیــن طــی نیم فصــل هدایــت پرســپولیس کارنامــه‬ ‫چنــدان خوبــی بــه جــا نگذاشــت و از ‪ 22‬بــازی‪ ،‬فقــط‬ ‫‪ 10‬مســابقه را بــرد‪ .‬حــاال امــا بعــد از ایــن همــه تجربــه‬ ‫و ســعی و خطــا‪ ،‬نوبــت موفقیــت گل محمــدی بــا یــک‬ ‫تیــم بــزرگ رســیده اســت‪ .‬یحیــی بایــد نشــان بدهــد‬ ‫زیــر ذره بیــن هــم بلــد اســت موفــق باشــد و از پــس‬ ‫کنتــرل ســتاره ها برمی ایــد‪ .‬هــر طــور کــه حســاب‬ ‫کنیــد‪ ،‬حضــور در ایــن پرســپولیس بــرای او یــک بزنــگاه‬ ‫حیاتــی اســت؛ مخصوصــا کــه گل محمــدی دومیــن‬ ‫حضــورش روی نیمکــت سرخپوشــان را تجربــه می کنــد‬ ‫و اگــر ایــن بــار هــم موفقیــت بزرگــی در کار نباشــد‪،‬‬ ‫شــاید گل محمــدی ناچــار شــود بــرای همیشــه بــا تیــم‬ ‫محبوبــش وداع کنــد‪ /.‬بانــک ورزش‬ ‫کارلو جیامبارسی‬ ‫تلنگر‬ ‫*جایــزه دالری و تغییــر زمــان باعــث رونــق جــام‬ ‫تختــی می شــود‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی افــزود‪« :‬تعیین‬ ‫جایــزه دالری و برگــزاری ایــن جــام در تاریــخ‬ ‫مناســب تر باعــث اســتقبال بیشــتر خارجی هــا‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬البتــه شــرایط مملکــت مــا نیــز در‬ ‫برهــه کنونــی حســاس شــده و تحریم هــا نیــز‬ ‫مشــکالت زیــادی را بوجــود اورده اســت‪ ،‬در مــدت‬ ‫اخیــر نیــز مســائل و مشــکالتی بوجــود امــد کــه‬ ‫در عــدم اســتقبال خــوب کشــورهای خارجــی‬ ‫تاثیرگــذار بــوده اســت‪ .‬بــا همــه ایــن اوصــاف جــام‬ ‫تختــی بــه لحــاظ خارجــی خــوب نبــود امــا از طرف‬ ‫دیگــر بــه لحــاظ ســطح کیفــی داخلــی بســیار بــاال‬ ‫بــود‪ .‬همــه محمــد بنــا را بــه انتصــاب در تعییــن‬ ‫نفــرات تیــم ملــی متهــم مــی کردنــد امــا فکــر‬ ‫می کنــم شــما و همکاران تــان از برگــزاری ایــن‬ ‫مســابقات راضــی شــده اید»‪.‬‬ ‫*کشتی فرنگی‪ ،‬پوست اندازی کرده است‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬یکــی از نــکات مثبــت ایــن‬ ‫مســابقات‪ ،‬ورود و ظهــور جوانــان بــود کــه باعــث‬ ‫شــده فاکتــور ســنی تیــم ملــی خیلــی پاییــن بیاید‪.‬‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا در وزن ‪ ۶۰‬کیلوگــرم محسـن نژاد کــه قهرمــان‬ ‫شــد‪ ،‬فقــط ‪ ۲۳‬ســال ســن دارد و نفــر دوم ایــن وزن‬ ‫نیــز ‪ ۱۷‬ســاله اســت؛ نفــرات ســوم هــم زیر ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫دارنــد‪ .‬مــا حتــی ســه یــا چهــار کشــتی گیر زیــر‬ ‫‪ ۱۷‬ســال داریــم کــه بایــد برایشــان نامــه بزنیــم‬ ‫تــا بتوانیــم از ان هــا اســتفاده کنیــم‪ .‬کشــتی‬ ‫پوســت اندازی کــرده و یکســری جــوان شایســته‬ ‫قطعــاً اینــده درخشــانی را بــرای تیــم ملــی رقــم‬ ‫خواهنــد زد‪.‬‬ ‫*دستمان برای المپیک ‪ ۲۰۲۴‬پر خواهد بود‬ ‫بنــا ادامــه داد‪« :‬ان شــاءاهلل المپیــک توکیــو بــا‬ ‫ابــروداری بــرای کشــتی فرنگــی ایــران تمــام شــود؛‬ ‫امــا ایــن نویــد را می دهــم کــه از ســال ‪ ۲۰۲۱‬تــا‬ ‫المپیــک ‪ ۲۰۲۴‬کشــتی فرنگــی ایــران بــا ظهــور این‬ ‫جوانــان روز بــروز قوی تــر شــود و قطع ـاً دســتمان‬ ‫بــرای المپیــک ‪ ۲۰۲۴‬پــر خواهــد بــود‪ .‬واقعــاً از‬ ‫دیــدن رقابت هــای داخلــی در جــام تختــی لــذت‬ ‫بــردم و کشــتی ها در ســطح فنــی خوبــی برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در دوروز مســابقات چشــم مــن لحظـه ای از دو‬ ‫تشــک جــدا نشــد و کشــتی ها به قــدری جــذاب‬ ‫بــود کــه دوســت داشــتم همــه را دنبــال کنــم‪.‬‬ ‫*مهره هایمان را از دست نمی دهیم‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی درباره شکســت‬ ‫نفراتــی مثــل رامیــن طاهــری‪ ،‬حســین نــوری‪،‬‬ ‫مهــدی علیــاری‪ ،‬محمدرضــا گرایــی و ‪ ...‬گفــت‪:‬‬ ‫«این هــا گرمابخــش کشتی ســت و ایجــاد رقابــت‬ ‫می کنــد‪ .‬مــا مهره هایمــان را از دســت نمی دهیــم‪.‬‬ ‫نــه نــوری و نــه رامیــن طاهــری را‪ .‬حال خوشــحالیم‬ ‫کــه هدایــت هــم بــه جمــع مدعیــان ایــن وزن اضافه‬ ‫شــده و مهــدی فــاح را نیــز در اختیــار داریــم‪ .‬هــر‬ ‫چــه تعــداد خوب هــا در یــک وزن بیشــتر شــود بــه‬ ‫نفــع کشــتی خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫*برنده هــا و بازنده هــا فکــر نکننــد کار تمــام‬ ‫شــده اســت‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه جــام تختــی متضمــن انتخــاب‬ ‫هیــچ کشــتی گیری بــرای تیــم ملــی نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــا در جــام تختــی انتخــاب صد در صدی نداشــتیم؛‬ ‫چرا کــه ش ـش ماه تــا المپیــک زمــان داریــم‪ .‬ان هــا‬ ‫کــه بردنــد فکــر نکننــد همــه چیــز تمــام شــده و‬ ‫بــه دوبنــده تیــم ملــی رســیده اند‪ ،‬ان هــا هــم کــه‬ ‫باختنــد فکــر نکننــد دیگــر امیــدی بــرای ملی پــوش‬ ‫شــدن ندارنــد‪ .‬تــازه کار همــه از االن شــروع شــده و‬ ‫ان هایــی کــه مــرد میــدان هســتند بایــد بیاینــد و‬ ‫زحمــت بکشــند‪.‬‬ ‫*برادر گرایــی و مربــی او بیــش از همــه مقصــر‬ ‫بودنــد‬ ‫بنــا دربــاره درگیــری و جنجــال در کشــتی‬ ‫محمدرضــا گرایــی نیــز گفــت‪« :‬کار انجــام شــده‬ ‫احساســی بــود‪ ،‬البتــه دونفــر را بیشــتر مقصــر‬ ‫می دانــم‪ ،‬یکــی بــرادر بــزرگ گرایــی کــه بی مــورد‬ ‫دخالــت کــرد و دیگــری مربــی او کــه کار درســتی‬ ‫را انجــام نــداد‪ .‬همــه بایــد جنبــه باخــت را داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬حتــی اگــر همــه جمــع شــده اند تــا یــک‬ ‫نفــر ببــازد بــاز هــم دلیــل نمی شــود کــه هــر کاری‬ ‫دوســت داشــتیم انجــام دهیــم‪ .‬کادر فنــی تیــم‬ ‫ملــی انجــا بــود و مــا هــم کــه نگفتیــم جــام تختــی‬ ‫نقــش صد درصــدی در انتخــاب نفــرات تیــم ملــی‬ ‫دارد‪ .‬ضمنــاً مگــر وزن ‪ ۷۲‬کیلوگــرم المپیکی ســت‬ ‫کــه نارحــت شــوند؟ حساســیت ها بی مــورد بــود‬ ‫ن کارهــا را انجــام می دادنــد‪ .‬امیــدوارم‬ ‫و نبایــد ایــ ‬ ‫فدراســیون نیــز محبتــی در قبــال ایــن کشــتی گیر‬ ‫داشــته باشــد؛ به شــرطی که دیگــر تکــرار نشــود‪.‬‬ ‫گرایی هــا از کشــتی گیران خــوب مــا هســتند و‬ ‫قطعـاً دیگــر شــاهد چنیــن اتفاقاتــی نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫*دســت مــن باشــد دوســت دارم ‪ ۱۰۰‬نفــر را بــه اردو‬ ‫دعــوت کنم‬ ‫ســرمربی تیم ملی کشــتی فرنگــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«مــن بــه کشــتی گیران نصیحــت می کنــم کــه‬ ‫به هیچ وجــه امیدشــان را از دســت ندهنــد؛ چرا کــه‬ ‫واقع ـاً مــا هیــچ کشــتی گیری را ملی پــوش قطعــی‬ ‫نمی دانیــم‪ .‬بر اســاس شــرایط نفراتــی بــه اردوی‬ ‫تیــم ملــی دعــوت می شــوند و یک ســری هــم کــه‬ ‫بیــرون بماننــد در مقاطــع مختلــف وارد اردو خواهند‬ ‫شــد‪ .‬کشــتی گیر نبایــد نــگاه کوتــاه مــدت داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬یــک مقــدار نــگاه بلندمــدت داشــته باشــند‪.‬‬ ‫مــن دوســت دارم شــرایط مهیــا بــود تــا ‪ ۱۰۰‬نفــر‬ ‫را بــه اردو دعــوت می کــردم؛ امــا وقتــی فدراســیون‬ ‫می گویــد تعــداد مشــخصی را می توانیــد دعــوت‬ ‫کنیــد چــار ه دیگــری نــدارم»‪.‬‬ ‫*کشتی گیران راحت کشتی را رها نکنند‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مثــ ً‬ ‫ا حســین نــوری مگــر قبــل از المپیــک‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬ریــو مقابــل اخالقــی پیــروز نشــد؟ امــا‬ ‫با این حــال مــن اخالقــی را بــه المپیــک بــردم‪.‬‬ ‫چهارســال از ان زمــان می گــذرد امــا نــوری‬ ‫همچنــان کشــتی را ادامــه داده اســت‪ .‬پــس‬ ‫یــک کشــتی گیر نبایــد بــه فکــر رهــا کــردن‬ ‫کشــتی باشــد و بــا صبــر و انگیــزه پر قــدرت بــه‬ ‫راه خــود ادامــه بدهــد تــا بــه موفقیــت برســد‪.‬‬ ‫قطعــاً هــر کســی کــه حقــش باشــد بــه تیــم‬ ‫ملــی می رســد و این طــور نیســت کــه کار‬ ‫تمــام شــده باشــد»‪.‬‬ ‫*بایــد از نــوروزی و رضایــی در جایگاهــی شایســته‬ ‫اســتفاده شــود‬ ‫وی دربــاره حضــور حمیــد ســوریان‪ ،‬قاســم رضایــی‬ ‫و امیــد نــوروزی ســه طالیــی المپیــک لنــدن در‬ ‫کنــار او در جریــان جــام تختــی و اینکــه ایــا امــکان‬ ‫اضافه شــدن رضایــی و نــوروزی بــه مباحــث فنــی‬ ‫و مدیریتــی فدراســیون وجــود دارد یــا خیــر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬دبیــر خــودش قهرمــان المپیــک اســت‬ ‫و ســوریان هــم کــه نایب رئیــس اوســت قهرمــان‬ ‫المپیــک بــوده و مخصوصـاً اینکــه یــک فرنگـی کار‬ ‫بــوده اســت‪ .‬بحــث بــر ســر این اس ـت که مــا بایــد‬ ‫از قهرمانان مــان در جایگاهــی شایســته بــا شــان‬ ‫ان هــا اســتفاده کنیــم‪ .‬کشــتی مــال ایــن جوانــان‬ ‫اســت و مــا بایــد از خبره هــای ورزشــی مان‬ ‫در ورزش اســتفاده کنیــم‪ ،‬نــه در جاهــای‬ ‫دیگــر‪ .‬البتــه ایــن بــرای کسی ســت کــه دلــش‬ ‫بخواهــد باشــد‪ .‬بــر روی امثــال امیــد نــوروزی و‬ ‫قاســم رضایــی ســرمایه گذاری زیــادی در دوران‬ ‫قهرمانی شــان شــده و نبایــد از پتانســیلی کــه‬ ‫دارنــد بی بهــره باشــیم»‪.‬‬ ‫*دوست داشتم سوریان از کار فنی شروع کند‬ ‫بنــا ادامــه داد‪« :‬مث ـ ً‬ ‫ا مــن دوســت داشــتم حمیــد‬ ‫ســوریان بعــد از دوران قهرمانــی کارش را در بحــث‬ ‫فنــی شــروع کنــد و در مقابــل دوســت داشــتم‬ ‫حســن رنگــرز کارش را در امــور مدیریتــی اغــاز‬ ‫کنــد؛ امــا برعکــس شــد‪ .‬به طــور جــدی و بــدون‬ ‫تعــارف معتقــدم ســوریان می توانــد ســرمربی تیــم‬ ‫ملــی بزرگســاالن شــود و اگــر همیــن امــروز هــم‬ ‫بخواهــد حاضــرم در کنــار او بایســتم و بــه تیــم ملی‬ ‫کمــک کنــم‪ .‬کار مربیگــری پــر دردســر و پرحاشــیه‬ ‫اســت‪ ،‬حمیــد ســوریان هــم رئــوف و مهربــان اســت‬ ‫و به همین خاطــر نمی خواهــد بــه مباحــث فنــی‬ ‫ورود کنــد‪ .‬امیــد و قاســم رضایــی هــم بایــد بــه یک‬ ‫شــکلی وارد شــوند و خیلــی خوشــحالم ایــن ســه را‬ ‫در کنــار هــم دیــدم»‪.‬‬ ‫*باید تمام تمرکزم بر روی المپیک باشد‬ ‫ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬همیشــه در این بــاره بــا حســن رنگــرز‬ ‫صحبــت می کنــم کــه چــه کاری می توانیــم‬ ‫بــرای قهرمانان مــان انجــام دهیــم؛ امــا در این چنــد‬ ‫وقــت باقیمانــده تــا المپیــک بایــد همــه تمرکــزم‬ ‫بــر روی مباحــث فنــی تیــم ملــی باشــد و تمــام‬ ‫وقــت بــه المپیــک فکــر کنــم‪ .‬در ایــن شــرایط‬ ‫بیشــتر کارهــای مربــوط بــه ایــن موضــوع را بــه‬ ‫رنگــرز و ســوریان ســپرده ام»‪.‬‬ ‫*هدف مــان ایــن اســت کار کســب ســهمیه را زود‬ ‫تمــام کنیــم‬ ‫وی دربــاره برنامه هــای پیــش ِروی تیــم‬ ‫ملــی گفــت‪ ۲۷« :‬بهمن مــاه بــه رقابت هــای‬ ‫اســیایی اعــزام می شــویم و بعــد از ان بالفاصلــه‬ ‫رقابت هــای کســب ســهمیه را خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫امیــدوارم در همــان مســابقه کســب ســهمیه‬ ‫نخســت بتوانیــم ســهمیه های باقیمانــده را‬ ‫بگیریــم تــا پــس از ان بــا خیــال اســوده‬ ‫بــرای حضــور در تورنمنت هایــی مثــل وهبــی‬ ‫امــره‪ ،‬تورلیخانــوف‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬بــاروس و ‪..‬‬ ‫برنامه ریــزی کنیــم‪ .‬درســت اســت المپیــک در‬ ‫شــش وزن برگــزار می شــود؛ امــا نــگاه مــا بایــد‬ ‫برنامه ریــزی بــرای ‪ ۱۰‬وزن باشــد و نبایــد چهــار‬ ‫وزن دیگــر را رهــا کنیــم‪ .‬بایــد بــه فکــر جهانــی‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬هــم باشــیم‪ .‬قطعـاً بــرای همــه ایــن‬ ‫مــوارد برنامه ریــزی شــده و اگــر فدراســیون‬ ‫با توجه بــه شــرایط مالــی بتوانــد همــکاری و‬ ‫حمایــت الزم را داشــته باشــد و کمیتــه ملــی‬ ‫المپیــک و وزارت ورزش هــم حمایت هــای الزم را‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬قطعـاً اینــده کشــتی فرنگــی ایــران‬ ‫درخشــان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫پیشنهاد یک تیم سری ا را رد کردم‬ ‫دی بیاسی‪ :‬ایران؟ بحث بر سر جزئیات است‬ ‫جیانــی دی بیاســی در تازه تریــن مصاحبــه خــود بــا یــک‬ ‫شــبکه تلویزیونــی ایتالیایــی و در پاســخ بــه پرسشــی در‬ ‫خصــوص هدایــت تیــم ملــی ایــران تاییــد کــرد کــه توافقــات‬ ‫اولیــه صــورت گرفتــه و تنهــا توافــق بــر ســر «جزئیــات» باقــی‬ ‫مانــده اســت‪ .‬شــبکه تلویزیونــی ایتالیــا ســرا در گــزارش خــود‬ ‫گفتو گــو‪ ،‬نوشــت‪« :‬دی بیاســی؛ مربــی اســت کــه‬ ‫از ایــن ‬ ‫همیشــه بــه اینــده نــگاه می کنــد و عالوه بر ایــن‪ ،‬او در‬ ‫انتخاب هایــش هــم فــردی پیشــرو محســوب می شــود و اینکــه‬ ‫وی در مــدت پنج ســال و نیــم هدایــت البانــی موفــق شــد تــا‬ ‫ایــن تیــم را به شــکلی شــگفت انگیز راهــی یــورو ‪ ۲۰۱۶‬کنــد‪،‬‬ ‫به هیچ عنــوان تصادفــی نیســت»‪ .‬ســرمربی اســبق تیم هــای‬ ‫اودینــزه و یوونتــوس در گفت وگــو بــا برنامــه «‪ ۶۵‬و نیــم‪ ،‬فوتبــال‬ ‫فانتــزی در تلویزیونــی» بــه تعــدادی از پرسـش ها پیرامــون ایــن‬ ‫موضــوع پاســخ داد‪.‬‬ ‫تا امضای قرارداد با ایران چقدر فاصله دارید؟‬ ‫موضــوع بــر ســر جزئیــات اســت امــا تا زمانی کــه قــرارداد را‬ ‫امضــاء نکنیــد‪ ،‬هیــچ چیــزی قطعــی نیســت‪ .‬امــا کمابیــش‬ ‫گزینــه محتمــل ایــن تیــم هســتم‪.‬‬ ‫از دوران حضور در البانی و صعود به یورو چه خاطراتی دارید؟‬ ‫پنج ســال و نیــم پرفشــار را پشــت سرگذاشــتم‪ .‬دورانــی بــا تمایــل و‬ ‫اشــتیاق زیــاد بــرای رســتگاری و ســرانجام بــه هــدف غیرمنتظــره ای‬ ‫رســیدیم‪ .‬همیشــه خــودم را وقــف تیــم می کنــم‪ .‬متقاعــد شــده بــودم‬ ‫کــه در پایــان بازیکنــان تیمــم بــا چشــم هایی بــاز رویــای خــود را‬ ‫محقــق شــده خواهنــد دیــد‪.‬‬ ‫چه تفاوتی بین هدایت یک تیم ملی و یک تیم باشگاهی وجود دارد؟‬ ‫ترجیح می دهید سرمربی ملی باشید یا تیم باشگاهی؟‬ ‫عمــده تفــاوت موضــوع زمــان اســت‪ .‬تفاوتــی نــدارد کــه کدامیــک‬ ‫را انتخــاب کنــم؛ زیــرا در هــر دو حیطــه نهایــت تالشــم را انجــام‬ ‫می دهــم‪ .‬مهم تریــن موضــوع تعییــن هــدف اســت‪ .‬شــفافیت در‬ ‫تعییــن اهــداف پیــش نیــاز تــاش و کار در جهــت رســیدن بــه ان‬ ‫هــدف اســت‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر تا چه اندازه‬ ‫به بازگشت به سری ا نزدیک بودید؟‬ ‫بســیار زیــاد به ویــژه یکــی از تیم هــا کــه فاصلــه بســیار نزدیکــی بــه‬ ‫زندگــی خصوصــی ثروتمندتریــن ورزشــکار جهــان بــرای خیلی هــا مثالــی از‬ ‫دنیــای عجیــب و غیرممکــن و چیــزی در حــد یــک رویاســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا؛ فلویــد مــی ودر؛ ثروتمندتریــن ورزشــکار جهــان اســت کــه تاکنــون‬ ‫شکســتی را تجربــه نکــرده اســت‪ .‬هــر پیــروزی در مبــارزات بوکــس باعــث‬ ‫می شــود کــه او درامــد هنگفتــی بــه جیــب بزنــد‪ .‬م ـی ودر بــا ایجــاد نــام‬ ‫تجــاری خــاص خــود و گســترش ان‪ ،‬توانســته بــه ثروتــی کالن برســد کــه‬ ‫تلگرافی‬ ‫تکلیف بیرانوند و پرسپولیس مشخص شد‬ ‫دروازه بــان ملی پــوش پرســپولیس تکلیــف خــود را بــا ایــن باشــگاه مشــخص‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ علیرضــا بیرانونــد کــه بــا دو پیشــنهاد از تیم هــای‬ ‫بلژیکــی مواجــه شــده اســت بعــد از نشسـت های جداگانـه ای کــه بــا افشــین‬ ‫پیروانــی و متعاقــب ان محمدحســن انصاری فــرد داشــت‪ ،‬در نهایــت تصمیــم‬ ‫گرفــت تــا پایــان فصــل در جمــع سرخپوشــان ماندنــی شــود‪ .‬بیرانونــد قــرار‬ ‫اســت در پایــان فصــل انتقالــش را بــه یکــی از دو تیــم خنــک یــا انتــورپ‬ ‫بلژیــک نهایــی کنــد و هــر دو باشــگاه نیــز حاضرنــد بــرای فســخ قــرارداد ایــن‬ ‫بازیکــن بــا باشــگاه پرســپولیس مبلــغ ‪ 700‬هــزار دالر پرداخــت کننــد‪ .‬قــرار‬ ‫اســت طــی یکــی‪،‬دو روز اینــده بیرانونــد تیــم اینــده اش را مشــخص کنــد‪.‬‬ ‫دروازه بــان ملی پــوش پرســپولیس بســیار عالقه منــد اســت تــا فوتبــال خــود‬ ‫را در اروپــا ادامــه دهــد و در عیــن حــال قصــد دارد در یــک فرصــت مناســب‬ ‫پرســپولیس را تــرک کنــد‪.‬‬ ‫فوتسال ایران همچنان بر بام اسیا و ششم جهان‬ ‫تیــم ملــی فوتســال ایــران همچنــان در رتبــه ششــم جهــان و اول اســیا قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ در تازه تریــن رنکینــگ‬ ‫جهانــی تیم هــای ملــی فوتســال جهــان‪ ،‬ملی پوشــان فوتســال ایــران بــا کســب‬ ‫‪ ۱۶۰۳‬امتیــاز همچنــان در جایــگاه ششــم جهــان و باالتــر از قزاقســتان‪ ،‬ایتالیــا‬ ‫و کرواســی قــرار گرفته انــد‪ .‬ملی پوشــان فوتســال ایــران همچنیــن فاصلــه‬ ‫نه پلــه ای خــود را بــا تیــم دوم قــاره یعنــی ژاپــن حفــظ کرده انــد‪ .‬تیــم ملــی‬ ‫برزیــل بــا کســب ‪ ۱۸۳۹‬امتیــاز در جایــگاه اول جهــان‪ ،‬تیــم ملــی اســپانیا بــا‬ ‫کســب ‪ ۱۷۸۷‬امتیــاز در رده دوم‪ ،‬تیــم ملــی روســیه بــا کســب ‪ ۱۶۵۴‬امتیــاز‬ ‫در جایــگاه ســوم قــرار گرفته انــد‪ .‬تیــم ملــی پرتغــال و ارژانتیــن هــم در جایــگاه‬ ‫چهــارم و پنجــم ایســتاده اند‪ .‬تیــم ملــی اوکرایــن هــم بــا کســب ‪ ۱۴۵۹‬امتیــاز در‬ ‫رده دهــم رنکینــک جهانــی جــای گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫احسان قائم مقامی‪ ،‬قهرمان لیگ شطرنج شد‬ ‫مســابقات شــطرنج لیــگ کشــور بــا قهرمانــی احســان قائم مقامــی بــه پایــان رســید؛ این‬ ‫ســیزدهمین قهرمانــی وی در ایــن رقابت هــا بــه حســاب می ایــد‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫فینــال مســابقات قهرمانــی کشــور با حضــور ‪ 12‬شــطرنج باز در محــل فدراســیون برگــزار‬ ‫شــد و بــا قهرمانــی احســان قائم مقامــی بــه پایــان رســید‪ .‬در پایــان دور تکمیلــی ایــن‬ ‫مســابقات امــروز قائم مقامــی و اریــن غالمــی کــه هــم امتیــاز شــده بودنــد بــه مصــاف‬ ‫هــم رفتنــد و در پایــان قائــم مقامــی توانســت بــا نتیجــه ‪ ۳‬بــر یــک پیــروز شــود و برای‬ ‫ســیزدهمین بار عنــوان قهرمانــی را به دســت اورد‪ .‬بدین ترتیــب اریــن غالمــی و امیررضــا‬ ‫پوراقابــاال عنوان هــای دوم و ســوم ایــن مســابقات را به دســت اوردنــد‪ .‬ســه بازیکــن برتــر‬ ‫مســابقات قهرمانــی کشــور جــواز حضــور در تیـ م ملــی را بدســت اوردند‪ .‬همچنین ســه‬ ‫بازیکــن دیگــر نیــز بــا نظــر کمیتــه فنــی بــه تیــم ملــی دعــوت می شــوند‪.‬‬ ‫تیم ملی تکواندو زنان‪ ،‬راهی ترکیه می شود‬ ‫نشســتن روی نیمکــت ان داشــتم امــا در نهایــت پیشــنهاد انهــا را رد‬ ‫کــردم امــا بــرای احتــرام بــه ســرمربی فعلــی‪ ،‬نــام ایــن تیــم را فــاش‬ ‫نمی کنــم‪.‬‬ ‫بهترین خاطره دوران سرمربیگری شما تا به اینجای کار چیست؟‬ ‫خاطــرات خــوب زیــاد اســت امــا بی شــک یکــی از انهــا راه یابــی بــه‬ ‫یــورو بــه همــراه البانــی بــود زیــرا موفــق شــدیم ایــن تیــم را بــه‬ ‫جایــی برســانیم کــه حتــی خوش بین تریــن هــواداران نیــز تصــور‬ ‫نمی کردنــد‪ .‬دومیــن خاطــره ســاخت تیمــی همچــون مودنــا بــود کــه‬ ‫موفــق شــد ا‪.‬اس رم را در خانــه ببــرد‪.‬‬ ‫ولخرجی های دیوانه وار ثروتمندترین ورزشکار جهان!‬ ‫حتــی تعــداد کمــی از ورزشــکاران می تواننــد رویــای ان را داشــته باشــند‪ .‬در‬ ‫زیــر‪ ،‬کارهــای دیوانـه واری کــه ثروتمندتریــن ورزشــکار جهــان با پولــش انجام‬ ‫می دهــد را می بینیــد‪.‬‬ ‫برای همراهان و بادیگاردهایش جت اضافی اجاره می کند‬ ‫فلویــد مــی ودر در ســفرهای خــود بــرای همراهــان و بادیگاردهایــش جــت‬ ‫شــخصی می گیــرد‪ .‬او می ترســد کــه وزن زیــاد ایــن همراهــان باعــث گرانــش‬ ‫بیشــتر جــت او شــود‪ .‬مــی ودر در حــال پاســخ دادن بــه ســواالتی در مــورد‬ ‫امــور مالــی شــخصی خــود بــود کــه اعتــراف کــرد هنــگام مســافرت‪ ،‬یک جت‬ ‫اضافــی مخصــوص محافظــان خــود رزرو می کنــد زیــرا می ترســد وزن انهــا‬ ‫باعــث گرانــش جــت او شــود‪.‬‬ ‫همراه خود کیسه های پول حمل می کند‬ ‫او عــادت دارد همیشــه بــرای هــر بیــرون رفتــن خــود چندین هــزار دالر پــول‬ ‫همــراه داشــته باشــد‪ .‬او بــرای بیــرون رفتن هــای عــادی و نزدیــک خــود‬ ‫‪ ۶۰‬هــزار دالر و بــرای رفتــن بــه جاهــای نســبتاً دورتــر‪ ،‬یک میلیــون دالر همــراه‬ ‫خــود دارد‪.‬‬ ‫خرید کلکسیون خودرو‬ ‫تعجبــی نــدارد چنیــن ورزشــکاری بــا چنیــن ثــروت کالنــی چندیــن و چنــد‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬اعتبــارات‬ ‫تخصیصــی بــه فدراســیون های ورزشــی را طــی ســال گذشــته ‪ ۲۰۲‬میلیــارد‬ ‫عنــوان اعــام کــرد کــه از ایــن مبلــغ‪ ۲۰ ،‬درصــد بــه حــوزه همگانــی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد حــوزه زنــان و ‪ ۷۰‬درصــد بــه ورزش قهرمانــی اختصــاص یافتــه‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ژالــه فرامرزیــان گفــت‪« :‬بیشــترین اعتبــارات‬ ‫بودجــه را کشــتی و فوتبــال دریافــت می کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬البتــه‬ ‫نمی توانیــم تمــام اعتبــارات را یک جــا در اختیــار چنــد فدراســیون یــا همــه‬ ‫فدراســیون ها قــرار دهیــم؛ بخشــی بــه فدراســیون و بخشــی هــم از طریــق‬ ‫ادارات کل بــه هیئت هــای ورزشــی اســتان ها تخصصــی داده می شــود»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر ورزش ادامــه داد‪ ۱۴« :‬هــزار هیئــت ورزشــی داریــم‪ .‬مجموعــه‬ ‫منابعــی کــه در ورزش می چرخــد‪ ،‬دولتــی اســت‪ .‬ضمــن اینکــه بخشــی‬ ‫دیگــر از بودجــه ورزش نیــز از طریــق همــکاری ســایر دســتگاه ها اســت و‬ ‫اینکــه فکــر کنیــم بایــد همــه منابــع را دولــت بدهــد و اگــر در ایــن خصــوص‬ ‫و درخواســت گــزارش کــرد‪ ،‬مداخلــه تلقــی شــود‪ ،‬درســت نیســت»‪.‬‬ ‫فرامرزیــان اضافــه کــرد‪« :‬البتــه بــه بودجــه فدراســیون ها مالیــات تعلــق‬ ‫نمی گیــرد‪ ،‬امــا بایــد اظهارنامــه ارائــه شــده تــا شــامل معافیــت شــوند»‪.‬‬ ‫وی دربــاره دولتی شــدن ورزش عنــوان کــرد‪« :‬مــا در نظــام دســتگاه اجرایــی‬ ‫بایــد یک ســری الزامــات را رعایــت کنیــم‪ .‬بایــد پاســخ پولــی کــه از طریــق‬ ‫دولــت پرداخــت می شــود‪ ،‬داده شــود و حســاب بانــک مرکــزی بــرای همیــن‬ ‫منابــع دولتــی اســت‪ .‬حســاب دیگــری بــرای فدراســیون ها وجــود دارد کــه‬ ‫ســایر درامدهــای فدراســیون ها بــه ان م ـی رود و ایــن باعــث نشــده اســت‬ ‫کــه فدراســیون ها در قالــب دولتــی شــدن قــرار بگیرنــد»‪.‬‬ ‫خــودرو داشــته باشــد‪ .‬او گاراژ اختصاصــی دارد و خودروهــای خــود را بــا‬ ‫جدیدتریــن برندهــا در ان قــرار داده اســت‪ .‬او در شــهرهای الس وگاس‪ ،‬میامی‬ ‫و لــس انجلــس جدیدتریــن خودروهــای روز جهــان کــه بعضــی از انهــا نایــاب‬ ‫هســتند را در اختیــار دارد‪ .‬خودروهــای او بــر مبنــای شــهری کــه در ان بــر‬ ‫حســب رنــگ‪ ،‬کدگــذاری شــده اســت مثــا تمــام خودروهــای الس وگاس او‬ ‫ســفید و خودروهــای او در شــهر میامــی مشــکی هســتند تــا فرامــوش نکنــد‬ ‫در کــدام شــهر اســت‪.‬‬ ‫هر کفش و لباس برای یک بار پوشیدن‬ ‫مــی ودر هــر کفــش و لبــاس خــود را تنهــا یک بــار اســتفاده می کنــد و بعــد‬ ‫از یک بــار اســتفاده ان را دور می انــدازد و دوســت نــدارد انهــا را بشــوید‪.‬‬ ‫او در هــر ســال فقــط شــش هزار دالر صــرف لبــاس زیــر خــود می کنــد و‬ ‫وقتــی هــم در هتــل اســت‪ ،‬کفش هــای خــود را بعــد از یک بــار پوشــیدن‬ ‫بــه مســتخدم ها می دهــد‪.‬‬ ‫فلویــد مـی ودر‪ ،‬بــا شــروع ایــن دهه مبــارزات بســیار خوبــی داشــت و در همان‬ ‫پنج ســال اول بعــد از مبــارزه بــا افــرادی چــون شــین موســلی‪ ،‬میگوئــل کوتــو‪،‬‬ ‫کانلــو الــوارز‪ ،‬مارکــوس میدانــا و مانــی پاکیائــو بــه درامــد زیــادی رســید و‬ ‫البتــه بعــد از ان رونــد او کنــد شــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی تکوانــدو زنــان کشــورمان کــه مســابقات قهرمانــی اســیا و کســب‬ ‫ســهمیه قــاره ای را در پیــش دارد‪ ،‬قبــل از ایــن رقابت هــا و به منظــور امادگــی‬ ‫بیشــتر بــا ‪ 10‬هوگوپــوش در تورنمنــت بین المللــی ترکیــه حضــور پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش ســایت فدراســیون تکوانــدو؛ تورنمنــت بین المللــی ترکیــه از ‪ 14‬تــا‬ ‫‪ 18‬بهمن مــاه در دو بخــش کیوروگــی و پومســه و ســه رده ســنی نونهــاالن‪،‬‬ ‫نوجوانــان و بزرگســاالن در اســتانبول برگــزار می شــود‪ .‬تیــم ملــی تکوانــدو زنــان‬ ‫کشــورمان کــه بــرای حضــور در رقابت هــای قهرمانــی اســیا و کســب ســهمیه‬ ‫قــاره ای المپیــک تمرینــات خــود را در مرکــز جهانــی تکوانــدو پیگیــری می کننــد‪،‬‬ ‫به منظــور امادگــی بیشــتر در ایــن رویــداد شــرکت خواهنــد کــرد‪ .‬مســابقات‬ ‫رده ســنی بزرگســاالن روز ‪ 14‬بهمن مــاه پیگیــری می شــود و ‪ 10‬ملی پــوش‬ ‫کشــورمان بــه مصــاف رقبــای خــود می رونــد‪.‬‬ ‫تبرئه فروزان از اتهام شرط بندی‬ ‫کمیتــه صیانــت ‪ AFC‬درمــورد موضــوع مربــوط بــه فــروزان اعــام کــرد که شــرط بندی‬ ‫در کار نبــوده و او بــی گنــاه اســت‪ .‬محســن فــروزان کــه مدتی ســت از میادیــن فوتبــال‬ ‫دور بــوده‪ ،‬می گویــد بی گناه ـی اش در پرونــده اتهــام شــرط بندی ثابــت شــده و صــادر‬ ‫لو انتقــاالت نیــم فصــل بــه‬ ‫ی او غیر قانونی ســت‪ .‬فــروزان کــه در نق ‬ ‫نشــدن کارت بــاز ‬ ‫پــارس جنوبــی جــم پیوســته‪ ،‬در خصــوص خبرهایــی مبنــی بــر محرومیتــش و عــدم‬ ‫بــازی در لیــگ‪ ،‬گفــت‪« :‬از همــان زمانــی کــه اتهامــات ناروایــی کــه بــه مــن منتســب‬ ‫شــد‪ ،‬تمامــی اتهامــات را قویـاً رد کــرده و تــا ایــن لحظــه ســعی کــردم نــوع مصاحبـه ای‬ ‫در این خصــوص نداشــته باشــم و پــس از بررســی مراجــع محتــرم قضایــی نســبت بــه ان‬ ‫واکنــش نشــان دهــم»‪.‬‬ ‫اغاز اردوهای تدارکاتی سریع ترین مرد ایران‬ ‫دونــده المپیکــی دو و میدانــی ایــران بــا هــدف اماده ســازی بــرای حضــور در بــازی‬ ‫هــای المپیــک توکیــو بــه فرانســه ســفر کــرد‪ .‬به گــزارش بانــک ورزش؛ حســن‬ ‫تفتیــان ســهمیه حضــور در بازی هــای المپیــک ‪ 2020‬توکیــو را از مســابقات‬ ‫ش ِروی‬ ‫دایمونــد لیــگ پاریــس در مــاده ‪ 100‬متــر کســب کــرد‪ .‬او برنامه هــای پی ـ ‬ ‫خــود را بــا هــدف اماده ســازی جهــت حضــور در مســابقات دو و میدانــی داخــل‬ ‫ســالن قهرمانــی جهــان و امادگــی بــرای شــرکت در بازی هــای المپیــک توکیــو‬ ‫بــه مســئولین فدراســیون ارائــه داد‪ .‬پــس از بحــث و تبادل نظــر اعضــای ســازمان‬ ‫تیم هــای ملــی در خصــوص ایجــاد شــرایط مســاعد اماده ســازی بــرای دونــده‬ ‫المپیکــی دو و میدانــی کشــورمان‪ ،‬اردوی تدارکاتــی ســریع ترین مــرد ایــران تــا‬ ‫اغــاز مســابقات داخــل ســالن قهرمانــی جهــان زیــر نظــر گای اونتانــون؛ مربــی‬ ‫فرانســوی در کمــپ اینســپ پاریــس اغــاز شــد‪ .‬تفتیــان پــس از مســابقات داخــل‬ ‫ســالن قهرمانــی جهــان تمرینــات خــود را بــرای حضــور پــر قــدرت در بازی هــای‬ ‫المپیــک توکیــو از ســر خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اختصاص بیش از ‪ 462‬میلیون تومان اعتبار‬ ‫برای مجتمع فرهنگی رامسر‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬رئیــس اداره راه و شهرســازی تنکابــن‪ ،‬عباس ابــاد و رامســر از‬ ‫اختصــاص مبلــغ ‪ 4620‬میلیون ریــال بــرای تکمیــل و راه انــدازی مجتمــع فرهنگــی‬ ‫ گــزارش اداره ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل راه و‬ ‫و هنــری رامســر خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫شهرســازی اســتان مازنــدران؛ حمیدرضــا مقتــدر (رئیــس اداره راه و شهرســازی تنکابــن‪،‬‬ ‫عبــاس ابــاد و رامســر) ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬مجتمــع فرهنگــی و هنــری‬ ‫رامســر بــا حــدود ‪ 20‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی از حــدود ‪ ۱۸‬ســال در بــاغ ‪ ۳۳‬هکتــاری‬ ‫رامســر رهــا شــده بــود»‪ .‬مهنــدس مقتــدر افــزود‪« :‬به منظــور تکمیــل و راه انــدازی‬ ‫مجتمــع فرهنگــی و هنــری ایــن شهرســتان ایــن میــزان اعتبــار از ســوی ســازمان برنامه‬ ‫و بودجــه اختصــاص یافــت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــاغ ‪۳۳‬هکتــاری شهرســتان گردشــگرپذیر‬ ‫رامســر در غــرب مازنــدران یکــی از دو طــرح پیشــنهادی اداره کل میراث فرهنگــی اســتان‬ ‫مازنــدران در ســال ‪ ۸۸‬بــرای ثبــت جهانــی بــه ســازمان یونســکو بوده اســت کــه به دلیل‬ ‫وجــود ســاختمان نیمـه کاره فرهنگــی و هنــری از دســتور ثبــت جهانــی خــارج شــد»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره راه و شهرســازی تنکابــن‪ ،‬عباس ابــاد و رامســر همچنیــن بااشــاره به توجــه‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد بــه تکمیــل پروژه هــا در شهرســتان رامســر گفــت‪« :‬بــا وجــود‬ ‫شــرایط ســخت تحریــم ظالمانــه دولــت اعتبــارات ویــژه ای را بــرای تکمیــل طرح هــای‬ ‫نیمه تمــام در شهرســتان ها اختصــاص داده اســت کــه اختصــاص ایــن میــزان اعتبــار‬ ‫بــرای تکمیــل مجتمــع فرهنگــی و هنــری رامســر از جملــ ه ایــن طرح ها ســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس مقتــدر گفــت ‪« :‬تکمیــل پــروژه مجتمــع فرهنگــی هنــری ایــن شهرســتان بــه‬ ‫اداره راه و شهرســازی شهرســتان محــول شــد و اختصــاص ‪ 4620‬میلیون ریــال از محــل‬ ‫تملــک و دارایــی و محــل متــوازن صــورت گرفتــه شــد و مقــرر شــد ســازمان برنامــه و‬ ‫بودجــه اســتان ایــن میــزان اعتبــار را بــه اداره راه مســکن و شهرســازی پرداخــت کنــد تا‬ ‫پــس از انتخــاب پیمانــکار ایــن طــرح هر چه زودتــر اجرایــی شــود»‪.‬‬ ‫مالقات عمومی مدیرکل بهزیستی گیالن‬ ‫با مددجویان و توان خواهان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهر ری‬ ‫یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫در دیدار استاندار مازندران و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور مطرح شد؛‬ ‫موافقت سازمان بنادر با صدور موافقت اجرای‬ ‫‪ ۱۳۴‬اسکله تفریحی در سواحل مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫در نشســتی باحضــور محمــد راســتاد (معــاون وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور)‪،‬‬ ‫احمــد حســین زادگان (مقــام عالــی دولــت در مازنــدران) و‬ ‫معاونیــن ایــن ســازمان در تهــران؛ بــا صــدور موافقــت اصولــی‬ ‫اجــرای ‪ 134‬اســکله تفریحــی در اســتان و ارائــه تســهیالت الزم‬ ‫به این منظــور ازســویِ ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور‪،‬‬ ‫موافقــت الزم صــورت گرفــت‪‎.‬مازنــدران هیـچ گاه در حــد ظرفیت‬ ‫و توانایــی خــود نتوانســته از اقتصــاد گردشــگری از جملــه در‬ ‫ســواحل و دریــا بهره گیــری کنــد و مزیـ ِ‬ ‫ـت بــزرگ ایــن حــوزه‬ ‫عمــا تــا کنــون در اســتان مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و نقــش‬ ‫ناچیــزی در رشــد فعالیت هــای گردشــگری و اقتصــادی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬ایجــاد بســتر جهــت اجــرای طرح هــای گردشــکری‬ ‫ســاحلی نظیــر تفرجگاه هــای ســاحلی هــم بــرای گردشــگران و‬ ‫هــم بــرای ســاکنین اســتان درجهــت توســعه اقتصــاد توریســم؛‬ ‫تقویت گردشــگری دریایی اســتان با دســتور اســتاندار و تشــکیل‬ ‫یــک گــروه کاری بــرای شناســایی ‪ 134‬اســکله دارای قابلیــت‬ ‫بــرای راه انــدازی مکان هــای تفریحــی‪ ،‬توریســتی و پذیرایــی‬ ‫بــا اولویــت مکان هــای دارای دسترســی و پس کرانــه مناســب‬ ‫به منظــور گشــت دریایــی‪ ،‬ارائــه ورزش هــای ابــی‪ ،‬پذیرایــی‬ ‫لو نقــل بین شــهری و ‪ ...‬در کنــار توســعه‬ ‫در داخــل دریــا‪ ،‬حم ‬ ‫گردشــگری روســتایی در قالــب اجــرای طرح هــای بوم گــردی و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت اب بندان هــای اســتان و تبدیــل ان هــا بــه‬ ‫مکان هــای طبیعــی و گردشــگری؛ از جملــه اقدامــات شــایان توجه‬ ‫ ســال اخیر اســت‪.‬‬ ‫در حوزه هــای مغفول مانــده در اســتان در یک ِ‬ ‫طــرح اســکله های دریایــی کــه بــرای نخســتین بار در کشــور‬ ‫مطــرح و اجــرا می شــود‪ ،‬زمانــی می توانســت بــه تحقــق نزدیــک‬ ‫شــود کــه ســرمایه گذاران ان امــاده و فراینــد ســرمایه گذاری‬ ‫ازســویِ دســتگاه های اجرایــی کوتــاه و تســهیل شــود و اعتبــارات‬ ‫و تســهیالت الزم به این منظــور بــه طــرح یاد شــده اختصــاص‬ ‫یابــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت کــه جانمایــی ایــن اســکله ها پیشــتر‬ ‫مــورد موافقــت دســتگاه های مســئول قــرار گرفــت‪ .‬اســتاندار‬ ‫مازنــدران کــه بــا جدیــت؛ اجــرای طــرح مزبــور را پیگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬در نشســت بــا رئیــس ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫کشــور و معاونیــن ایــن ســازمان‪ ،‬تائیــد موافقــت اصولــی ایــن‬ ‫طرح هــا و قــول مســاعد را بــرای اختصــاص اعتبــار و تســهیالت‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طرح هــا بــا بهــره کــم از رئیــس ســازمان اخــذ‬ ‫کــرد‪ .‬در ایــن طــرح به جــای انتخــاب ‪ 134‬مشــاور؛ درجهــت‬ ‫کاهــش هزینه هــای ســرمایه گذاری و تســریع در اجــرای‬ ‫طرح هــا یــک مشــاور انتخــاب می شــود و بعــد از ارائــه موافقــت‬ ‫اصولــی کــه توســط اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری اســتان و ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور صورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬هم زمــان بــا ایــام اهلل دهــه فجــر و در یــک زمــان‬ ‫اســکله ها بــه ســرمایه گذار ســپرده می شــود‪ .‬از جملــه مزایــای‬ ‫قابــل ذکــر؛ انکــه ســرمایه گذار بــدون مراجعــه بــرای اخــذ‬ ‫اســتعالمات الزم بــه دســتگاه های مســئول در زمــان طوالنــی‪،‬‬ ‫مجــوز ســرمایه گذاری را بــا مراجعــه بــه اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشــگری اســتان و ســازمان بنــادر و دریانوردی‬ ‫کشــور دریافــت می کنــد‪ .‬اکنــون ‪ 120‬ســرمایه گذار بــرای انجــام‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن طــرح امــاده و پــای کارنــد و هزینــه‬ ‫مشــاوره بــرای ســرمایه گذاری صفــر شــده اســت‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫بــا توضیحــات و تاکیــدات اســتاندار‪ ،‬بیشــترین میــزان همــکاری‬ ‫ازســویِ ســازمان بنــادر و دریانــوردی کشــور در جهــت تســهیل‬ ‫رونــد ســرمایه گذاری‪ ،‬ارائــه تســهیالت و کاهــش هزینه هــای‬ ‫ســرمایه گذاری مــورد موافقــت قــرار گرفــت و رئیــس ســازمان‬ ‫بنــادر در ایــن مــوارد قــول همــکاری کامــل داد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد؛‬ ‫روند مطلوب بندرانزلی از نظر جذب کشتی و کاال‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫منــا محمدی‪ /‬دکتــر حســین نحوی نــژا د (مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان) به اتفاق‬ ‫برهــود (رئیــس اداره پذیــرش و هماهنگــی) ‪ ،‬کارشناســان امور اجتماعی‪ ،‬امور پیشــگیری ‪،‬‬ ‫امــور توانبخشـی ‪ ،‬امــور اشــتغال و مســکن و حجت االســام نــادم (مســئول ســتاد اقامــه‬ ‫نمــاز) با حضــور در میــان مددجویــان مســائل و مشــکالت انهــا را مــورد بررســی قــرار‬ ‫داد‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان ضمــن بررســی مســائل و مشــکالت مددجویــان‬ ‫کــه عمدتـاً مباحــث مربــوط بــه اشــتغال‪ ،‬مســکن‪ ،‬درمــان و مســاعدت مالــی بــود‪ ،‬در‬ ‫خصــوص رفــع مشــکالت ایــن عزیــزان دســتورات الزم را صــادر کــرد‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان به صــورت دوره ای ‪ ،‬در روز سه شــنبه هر هفتــه در اداره‬ ‫پذیــرش و هماهنگــی ( میــز خدم ـت ) و بهزیســتی شهرســتان رشــت حاضــر شــده و‬ ‫مشــکالت مددجویــان از تمــام شهرســتان های اســتان را مــورد بررســی قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیرعامــل بنــادر و دریانــوردی کشــور با اشــاره به ظرفیــت‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون تنــی بنــادر شــمالی‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بایــد بــا تقویــت‬ ‫زیرســاخت ها و افزایــش بهــره وری از ظرفیــت ایــن بنــادر بیشــتر‬ ‫اســتفاده کنیــم»‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان گیــان؛ محمــد راســتاد در حاشــیه بازدیــد‬ ‫از مجتمــع بنــدری انزلــی‪ ،‬با اشــاره به بازدیــد هیئــت عامــل‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی ایــران از اماکــن بنــدری انزلــی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬هــم پروژه هــای توســعه و هــم عملیــات بنــدری از رونــد‬ ‫خوبــی برخــوردار هســتند»‪ .‬وی با بیان اینکــه خوشــبختانه بنــدر‬ ‫انزلــی در ســال جــاری حــدود ‪ ۹۰۰‬هزار تــن تخلیــه و بارگیــری‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن رونــد هــم از نظــر جــذب کشــتی و‬ ‫هــم جــذب کاال مطلــوب اســت»‪ .‬مدیرعامــل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫ایــران در ادامــه با اشــاره به اینکه در تالشــیم بــا بهبــود کیفیــت‬ ‫زیرســاخت ها و تجهیــزات بنــدری بتوانیــم گام هــای مثبتــی‬ ‫در راســتای ارتقــای بهــره وری و رقابت پذیــری بنــدر انزلــی‬ ‫برداریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از پروژه هــای توســعه ای در مراحــل‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫راه های استان مرکزی‪ ،‬گرفتار دزدان روشنایی!‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬ســاالنه‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫یک میلیارد تومــان تجهیــزات روشــنایی در راه هــای اســتان بــه ســرقت م ـی رود»‪ .‬علــی‬ ‫زندی فــر با اشــاره به ســرقت تجهیــزات موجــود در راه هــا و محورهــای مواصالتــی‬ ‫اســتان مرکــزی‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ســاالنه چیــزی بالــغ بــر یک میلیارد تومــان خســارت بابت‬ ‫ســرقت تجهیــزات راهــداری ایجــاد می شــود کــه بیشــترین ســرقت و خســارت مربــوط‬ ‫بــه تجهیــزات روشنایی ســت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه اســتان مرکــزی بــا ‪ ۳۱۰‬کیلومتــر‬ ‫روشــنایی در محورهــای مواصالتــی جــزو ســه اســتان اول کشــور در ایــن حــوزه اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬با توجه بــه ســرقت تجهیــزات روشــنایی‪ ،‬ســاالنه ‪ ۷۰‬درصــد از بودجــه نگهــداری‬ ‫روشــنایی صــرف خریــد مجــدد تجهیــزات می شــود»‪ .‬زندی فــر با تاکید بر اینکــه‬ ‫شــبکه برق رســانی و روشــنایی جــاده ای به ســادگی دچــار نقــص و خرابــی نمی شــود؛‬ ‫امــا به دلیــل ســرقت ترانــس بــر ق ‪ ...‬خســارت باالیــی را متحمــل می شــویم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«با توجه بــه اهمیــت روشــنایی بایــد ایــن خســارات به ســرعت جبــران شــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬بیشــترین ســرقت ایــن تجهیــزات در حــوزه راه هــای ســاوه – زرندیــه‪ ،‬ســاوه ‪-‬‬ ‫همــدان و محورهــا تهــران و بروجــرد اســت»‪.‬‬ ‫شهردار اراک خبر داد؛‬ ‫اسکان سرنشینان ‪ ۲۰۰‬خودرو‬ ‫در چهار مرکز استقرار اضطراری‬ ‫شــهردار اراک گفــت‪« :‬شــب های‬ ‫گذشــته به دلیــل حجــم بــاالی بــارش‬ ‫بــرف سرنشــینان ‪ ۲۰۰‬خــودرو در‬ ‫چهــار مرکــز اســتقرار اضطــراری اراک‬ ‫اســکان داده شــدند»‪ .‬محمــد کریــم‬ ‫شــفیعی با اشــاره به خدمات رســانی‬ ‫مجموعــه شــهرداری از ســاعات‬ ‫اغازیــن بــارش بــرف در اراک‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬هم زمــان بــا اغــاز بــارش‪،‬‬ ‫برف روبــی معابــر درجــه یــک و‬ ‫درجــه دو و کمربندی هــا ســطح شــهر اراک توســط نیروهــای خدماتــی اغــاز شــد»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اماده بــاش ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری و‬ ‫اســتقرار کیسـه های نمــک در ایــن ایســتگاه ها بــرای ارائــه و توزیــع در بیــن شــهروندان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬عملیــات برف روبــی بــا کمــک ‪ ۸۰۰‬نفــر از نیروهــای خدماتــی شــهرداری طــی‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت اخیــر انجــام شــده اســت؛ همچنیــن با توجه بــه حجــم بارش هــا‪ ،‬چهــار‬ ‫ایســتگاه بــرای اســتقرار ضــروری در نظــر گرفتــه شــد کــه براســاس ان ‪ ۲۰۰‬خــودرو بــه‬ ‫همــراه سرنشــینان اســکان داده شــدند»‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری‬ ‫کمیته امداد و دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری میــان کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی و دانشــگاه ازاد اســامی‪،‬‬ ‫به منظــور مشــارکت مالــی بــرای ســاخت ‪ ۲۶‬واحــد مســکونی مددجویــی در‬ ‫اســتان های ســیل زده منعقــد شــد‪ .‬قنبــر موســی نژاد (مدیــر کل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان مرکــزی)‪ ،‬با بیان اینکــه ایجــاد ســرپناه مناســب بــرای مددجویــان از‬ ‫مهم تریــن اولویت هــای کمیتــه امــداد و از ابعــاد توانمندی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬میــان‬ ‫کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی و دانشــگاه ازاد اســامی بــه منظــور مشــارکت مالــی‬ ‫بــرای ســاخت ‪ ۲۶‬واحــد مســکونی مددجویــی در اســتان های ســیل زده‪ ،‬تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری منعقــد شــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه مشــارکت در ســاخت ‪ ۱۶‬واحــد‬ ‫مســکونی شــهری بــا مســاحت ‪ ۷۵‬متر مربــع و مشــارکت در ســاخت ‪ ۱۰‬واحــد‬ ‫مســکونی روســتایی بــا مســاحت متوســط ‪ ۵۰‬متر مربــع موضــوع ایــن تفاهم نامــه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬دانشــگاه متعهــد شــده اســت از محــل کمک هــای افتخــاری‬ ‫مردمــی و دانشــگاهی ب ـه ازای هــر واحــد مســکونی روســتایی‪ ۱۵ ،‬میلیون تومــان و‬ ‫شــهری‪ ۲۰ ،‬میلیون تومــان بــه حســاب کمیتــه امــداد واریــز کنــد»‪.‬‬ ‫نهایــی اجــرای خــود قــرار دارنــد و در اینــده نزدیــک شــاهد‬ ‫بهره بــرداری از انهــا خواهیــم بــود»‪ .‬وی با بیان اینکــه بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز اقبــال خوبــی نســبت بــه بنــدر انزلــی دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬تاکنــون ‪ ۲۱۵‬میلیارد تومــان ســرمایه گذاری توســط‬ ‫بخــش خصوصــی در حــوزه تاسیســات روبنایــی و نگهــداری کاال‬ ‫در انزلــی انجــام شــده و ‪ ۷۵‬میلیارد تومــان دیگــر نیــز در دســت‬ ‫مذاکــره اســت»‪ .‬راســتاد با اشــاره به الحــاق ایــران بــه اتحادیــه‬ ‫اوراســیا‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن موضــوع یــک مزیــت جدیــد ایجــاد می کند‬ ‫و شــاهد ایــن خواهیــم بــود کــه تجــارت بیــن کشــورهای منطقــه‬ ‫در شــمال ایــران افزایــش یابــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه ظرفیــت بنــادر‬ ‫تحــت مالکیــت ســازمان بنــادر و دریانــوردی در نــوار شــمالی‬ ‫حــدود ‪ ۳۰‬میلیون تــن اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هنــوز ظرفیت هــای‬ ‫خالــی فراوانــی داریــم کــه بــرای بهره بــرداری و رســیدن بــه‬ ‫ایــن ظرفیت هــا نیازمنــد توســعه مــراودات بــا کشــورهای منطقــه‬ ‫هســتیم»‪ .‬راســتاد با بیان اینکــه از نظــر کیفیــت زیرســاخت ها و‬ ‫عملیــات بنــادر به دنبــال ایــن هســتیم کــه بتوانیــم بــا باالتریــن‬ ‫بهــره وری و کمتریــن هزینــه خدمــات مــورد نیــاز ناوگان هــا و‬ ‫صاحبــان کاال را ارائــه دهیــم‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬امیدواریــم ایــن اقدامات‬ ‫منجــر بــه بهبــود وضعیــت بنــادر کشــور از نظــر جــذب کشــتی‬ ‫و کاال شــود»‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد؛‬ ‫تولید ‪ 85‬کیلو وات ساعت تولید برق خورشیدی در ساختمان های شرکت گاز‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مهنــدس احمــد فعله گــری (مدیر عامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان کردســتان) در مــورد تولیــد‬ ‫بــرق خورشــیدی در ســاختمان هــای اداری‬ ‫اســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا نصــب پانل های خورشــیدی‬ ‫در ســاختمان های ایــن شــرکت در سراســر‬ ‫اســتان میــزان ظرفیــت تولیــد بــرق خورشــیدی‬ ‫بــه ‪ 85‬کیلووات ســاعت افزایــش یافــت»‪.‬‬ ‫مهنــدس احمــد فعله گــری در مــورد مزایــای‬ ‫تولیــد بــرق خورشــیدی‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن روش‪،‬‬ ‫انــرژی الکتریکــی حاصل از سیســتم فتوولتائیک‬ ‫(بــا اســتفاده از تجهیــزات الکتریکــی مبــدل‬ ‫جریــان مســتقیم بــه جریــان متنــاوب‪ ،‬همچون‬ ‫اینورترهــای متصــل بــه شــبکه و ‪ )...‬ضمــن‬ ‫تغییــر شــکل و تطبیــق ســطح ولتــاژ و فرکانس‬ ‫انــرژی الکتریکــی حاصل ازسیســتم فتوولتائیک‪،‬‬ ‫بــا مشــخصات ســطح ولتــاژ‪ ،‬اختــاف فــاز‪،‬‬ ‫فرکانــس و‪ ...‬شــبکه سراســری بــه شــبکه‬ ‫سراســری بــرق تزریــق می شــود‪ .‬بــا اســتفاده‬ ‫از نیروگاه هــای فتوولتائیــک متصــل بــه شــبکه‬ ‫سراســری به صــورت متمرکــز یــا غیرمتمرکــز‬ ‫ (ضمــن تقویــت انــرژی جــاری در شــبکه توزیع)‪،‬‬ ‫به دلیــل تزریــق ولتــاژ و جریــان مانــع افــت‬ ‫ولتــاژ شــبکه توزیــع شــده و در نتیجــه از فشــار‬ ‫بــر روی نیروگاه هــا در طــی روز جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫ایــن امــر به مثابــه ایــن اســت کــه هــر مشــترک‬ ‫شــبکه سراســری بــرق‪ ،‬بــا نصــب سیســتم‬ ‫متصــل بــه شــبکه‪ ،‬خــود به عنــوان یــک تولیــد‬ ‫کننــده پراکنــده کوچــک (‪ ،)DG‬به صــورت‬ ‫نیروگاهــی کوچــک عمــل کنــد‪ .‬درایــن روش‬ ‫عــاوه بــر تامیــن بخشــی از انــرژی الکتریکــی‬ ‫مــورد نیــاز مصرف کننــده‪ ،‬انــرژی الکتریکــی‬ ‫(مــازاد بــر مصــرف) بــه شــبکه سراســری بــرق‬ ‫تزریــق می شــود»‪ .‬فعله گــری در مــورد ظرفیــت‬ ‫تولیــد بــرق خورشــیدی در ســاختمان های تابعه‬ ‫شــرکت گاز اســتان کردســتان بیــان داشــت ‪:‬‬ ‫«قبــل از ســال ‪ 97‬میــزان ظرفیــت تولیــد بــرق‬ ‫فتوولتائیــک ‪50‬کیلــووات بــود کــه در ســال ‪97‬‬ ‫یــا راه انــدازی ‪ 20‬کیلــو وات سیســتم ظرفیــت‬ ‫تولیــد بــرق فتوولتائیــک در ســاختمان های‬ ‫اداری شــهرهای بیجــار (‪10‬کیل ـو وات )‪ ،‬مریــوان‬ ‫(پنج کیلــووات) و ســرواباد ( پنج کیلــووات)‬ ‫میــزان ظرفیــت تولیــد بــرق فتوولتائیــک بــه‬ ‫‪ 70‬کیلــووات ارتقــاء یافــت»‪ .‬وی یاداورشــد‪:‬‬ ‫«در ســال جــاری بــا راه انــدازی ‪ 15‬کیلــووات‬ ‫سیســتم فتوولتائیــک در ســاختمان های اداری‬ ‫ت) ‪ ،‬دهــگالن (پنج کیلــووات)‬ ‫بانــه (پنج کیلــووا ‬ ‫و کامیــاران (پنج کیلــووات) میــزان تولیــد‬ ‫بــرق خورشــیدی بــه ‪ 85‬کیلووات ســاعت‬ ‫افزایــش یافــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــرای نگهداشــت‬ ‫اســتاندارد سیســتم مدیریــت انــرژی ‪ISO‬‬ ‫‪ 50001‬دامنــه و مــرز اســتاندارد بــه تمــام‬ ‫ســاختمان ها و تاسیســات اســتان گســترش‬ ‫یافــت و جهــت ممیــزی انــرژی تفصیلــی‬ ‫ســطح ‪ 3‬ســاختمان های اداری و ایســتگاه های‬ ‫تقلیــل فشــار بر اســاس ‪ ISO50002‬بررســی‬ ‫وضعیــت مصــارف انــرژی و شناســایی راهکارها و‬ ‫فرصت هــای بهینه ســازی مصــرف انــرژی انجــام‬ ‫و گواهینامــه ‪ ISIRI16000‬بــرای معاینــه فنــی‬ ‫کلیــه موتورخانه هــای ســاختمان های اداری‬ ‫دریافــت شــده اســت»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان کردســتان در پایان ســخنانش به کســب‬ ‫رتبــه برتــر در جایــزه مدیریــت انــرژی صنعــت‬ ‫نفــت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫مشارکت ‪ 78‬درصدی مشترکین گاز کرمانشاه برای دریافت قبض پیامکی گاز‬ ‫کوشیارمحمدی‬ ‫به منظــور حــذف قبــوض کاغــذی گاز و‬ ‫درراســتای کمــک بــه محیــط زیســت‪ ،‬تــا کنــون‬ ‫‪78‬درصــد مشــترکین گاز اســتان کرمانشــاه بــا‬ ‫مشــارکت در ایــن طــرح ملــی نســبت بــه ارســال‬ ‫اطالعــات خــود اقــدام کرده انــد‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه ضمــن بیــان‬ ‫مطلــب فــوق‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه دســتورالعمل‬ ‫ابالغــی شــرکت ملــی گاز ایــران مبنی بــر حــذف‬ ‫قبــوض کاغــذی گاز از ابتــدای اذرمــاه ســال‬ ‫جــاری و در راســتای مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان و به منظــور کمــک بــه‬ ‫محیــط زیســت و خدمــات بهینــه به مشــترکین‪،‬‬ ‫تــا کنــون اطالعــات ‪ 78‬درصــد از مشــترکین‬ ‫گاز اســتان بــه تعــداد ‪ 456300‬مشــترک از‬ ‫‪ 585000‬مشــترک گاز اســتان دریافــت شــده‬ ‫اســت»‪ .‬ســیروس شــهبازی ضمــن تشــکر و‬ ‫قدردانــی از مشــترکینی کــه تــا کنــون نســبت‬ ‫بــه ارســال اطالعــات خــود اقــدام کرده انــد از‬ ‫ســایر مشــترکین محتــرم تقاضــا کــرد تــا جهــت‬ ‫ثبــت و تکمیــل اطالعات خود شــامل کدپســتی‪،‬‬ ‫شــماره اشــتراک و شــماره تلفــن همــراه بــا یکــی‬ ‫از روش هــای ذیــل نســبت بــه ثبــت اطالعــات‬ ‫اقــدام کننــد‪ .1 .‬ارســال شــماره اشــتراک‬ ‫خــود از چــپ بــه راســت (شــماره اشــتراک*‪)1‬‬ ‫بــه شــماره پیامــک متمرکــز ‪.2 -1000194‬‬ ‫ازطریــق وب ســایت شــرکت گاز اســتان کرمانشــاه‬ ‫‪http://www.nigc-ksh.ir‬گزینــه خدمــات‬ ‫الکترونیــک و کلیــک بــر روی ایکــون "ثبــت‬ ‫شــماره موبایــل و کدپســتی مشــترکین گاز" و‬ ‫ورود بــه صفحــه دریافــت اطالعات مشــترکین‪.3 -‬‬ ‫اســتفاده از ادرس اینترنتــی صفحــه حذف قبوض‬ ‫کاغــذی گاز بــه ادرس‪ http://ghabz.nigc.ir :‬و‬ ‫ورود بــه صفحــه دریافــت اطالعــات مشــترکین‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای یزد بیان کرد؛‬ ‫فروش اب‪ ،‬درراستای جلوگیری از استحصال و تجارت غیرمجاز ان‬ ‫مهرطلبان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای یــزد‬ ‫باتاکیدبراینکــه چنانچــه درمورد تامین اب پاســخگو‬ ‫نباشــیم‪ ،‬اســتحصال غیرمجــاز و تجــارت غیرقانونی‬ ‫اب شــیوع پیــدا می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬فــروش‬ ‫اب عالوه براینکــه وظیفــه قانونــی شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای به شــمار مــی رود‪ ،‬راهــکاری جهــت‬ ‫اســتقرار صنایــع کم اب خــواه و جلوگیــری از‬ ‫تخلفــات ابی ســت»‪ .‬محمدمهــدی جوادیــان زاده‬ ‫با تاکید براینکــه شــرکت اب منطقــه ای یــزد‬ ‫هیـچ گاه اقــدام بــه فــروش اب به صــورتِ غیرمجــاز‬ ‫نکــرده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در پــی خشکســالی ها‬ ‫و برداشــت های غیرمجــاز از منابــع اب‪ ،‬قانونــی‬ ‫تحت عنــوان قانــون توزیــع عادالنــه اب بــا هــدف‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز شــهرها‪ ،‬صنایــع و طرح هــای‬ ‫مختلــف تصویــب شــد و شــرکت های اب منطقه ای‬ ‫نیــز ازســویِ وزارت نیــرو مامــور انجــام ان شــدند»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه طبــق مــاده ‪ 12‬و ‪ 29‬قانــون توزیع‬ ‫وی ِ‬ ‫عاالنــه اب‪ ،‬شــرکت های اب منطقــه ای مجــاز‬ ‫بــه مدیریــت اب در بخــش کشــاورزی و حفــر و‬ ‫بهره بــرداری از چاه هــای اضطــراری در خصــوص‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز طرح هــای عمرانــی و‬ ‫واحدهــای صنعتــی در مناطــق ممنوعــه شــدند‪،‬‬ ‫«درحال حاضــر فراینــد اجرایــی تامیــن‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫اب طرح هــا به گونه ای ســت که اگــر صنایــع‬ ‫یــا بخش هــای مختلــف تولیــدی و خدماتــی‬ ‫مجوزهــای الزم بــرای تامیــن اب داشــته باشــند‪،‬‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای مکلــف بــه تامیــن اب الزم‬ ‫اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه فــروش اب یارانــه ای‬ ‫توســط شــرکت و جلوگیــری از برداشــت ها‬ ‫اقدامــی در جهــت پایــداری منابــع اب و حفــظ‬ ‫اشــتغال مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مــردم بداننــد‬ ‫طبــق دســتورالعمل ها‪ ،‬کل ابــی کــه صرفه جویــی‬ ‫درحال حاضــر بــه نفــع ابخــوان در‬ ‫می شــود‬ ‫ِ‬ ‫ســفره ها ذخیــره می شــود و بــه مصــارف دیگــری‬ ‫نمی رســد»‪ .‬ایــن مســئول درپایــان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«بنابرایــن‪ ،‬فــروش اب وظیفــه قانونــی شــرکت اب‬ ‫منطقه ای ســت؛ چرا کــه عــدم تامیــن اب واحدهــا‬ ‫منجــر بــه توقــف تولیــد و توســعه اســتان می شــود‬ ‫و از طــرف دیگــر نیــز تخلفــات ابــی کــه حفــر‬ ‫چاه هــای غیرمجــاز و فــروش غیرقانونــی اب اســت‪،‬‬ ‫در پــی دارد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫فرماندار مطرح کرد؛‬ ‫بازسازی بافت فرسوده؛‬ ‫مهم ترین مطالبه شهروندان ری‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری اعــام کــرد‪« :‬رســیدگی بــه برخــی از قوانیــن در حــوزه‬ ‫شهرســازی و افزایــش تســهیالت بــرای بازســازی بافــت فرســوده از اصلی تریــن مطالبات‬ ‫مــردم ایــن شهرســتان اســت»‪ .‬حســین توکــی کجانــی گفــت‪« :‬رســیدگی بــه اختــاف‬ ‫تو ســازها نیــز در حــوزه روســتایی از دیگــر خواســته های مردم شهرســتان‬ ‫ملکــی و ساخ ‬ ‫ری بــود کــه در ایــن دیــدار مطــرح شــد»‪ .‬ایــن مســئول تصریح کــرد‪« :‬مردم شهرســتان‬ ‫ری در حــوزه اســیب های اجتماعــی و فــروش محصوالت تولید شــده در مشــاغل خانگی‬ ‫نیــز درخواسـت هایی دارنــد کــه فرمانــداری بــرای حــل ایــن مشــکل بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫یــک نمایشــگاه دایمــی فــروش محصــوالت در ایــن شهرســتان اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫مــردم در ایــن دیدارهــای می تواننــد شــکایات و پیشــنهادات خــود را نســبت بــه‬ ‫دســتگاه های اجرایــی شهرســتان ری مطــرح کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬فرمانــداری شهرســتان ری‬ ‫در جهــت احقــاق حقــوق شــهروندی هر گونــه شــکایات مردمــی از دســتگاه های اجرایــی‬ ‫را ا حصــول نتیجــه پیگیــری می کنــد»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪« :‬دیدارهــای مــردم فضــا‬ ‫مناســبی را ایجــاد می کنــد تــا مســئوالن اجرایــی شهرســتان از نزدیــک بــا مشــکالت‬ ‫مــردم اگاه شــوند و نســبت بــه رفــع ان اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪ ،‬همــه مــردم از‬ ‫قشــرهای مختلــف می تواننــد در ایــن دیدارهــا شــرکت و مشکالتشــان را مطــرح کنند»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول با بیان اینکــه فرمانــداری ری روزهــای پنجشــنبه از ســاعت هشــت صبــح‬ ‫تــا ‪ ۱۲‬ظهــر را بــرای دیــدار مردمــی اختصــاص داده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬دیــدار‬ ‫مــردم باعــث می شــود کــه شــهروندان بداننــد کــه مســئوالن بــرای حــل مشکالتشــان‬ ‫تــاش می کننــد و نظرشــان بــرای مدیــران شــهری اهمیــت زیــادی دارد»‪.‬‬ ‫نصب پل عابر پیاده‬ ‫در محور جاده قدیم تهران‪،‬قم کهریزک‬ ‫شــهردار کهریــزک گفــت‪« :‬در راســتای افزایــش ایمنــی عابــران و ایجاد انضبــاط ترافیکی‬ ‫یــک دســتگاه پــل عابـ ر پیــاده در محــور جــاده قدیــم تهران قــم نصب شــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابــط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛ اســماعیل نعمـت زاده افــزود‪« :‬ســاخت و نصب این‬ ‫لو نقــل همگانــی قــرار گرفــت؛‬ ‫پــل عابــر پیــاده در ســال ‪ ۹۶‬در دســتور کار ســازمان حم ‬ ‫امــا باتوجه بــه وجــود معارض هــای برقــی اجــرای ایــن طــرح ترافیکــی بــا تعویــق مواجــه‬ ‫شــد و اکنــون بــا پیگیری هــای شــهرداری و رفــع مشــکالت موجــود‪ ،‬زیر ســاخت های‬ ‫الزم بــرای نصــب پــل عابــر پیــاده انجــام شــده اســت»‪ .‬شــهردار کهریــزک افــزود‪« :‬طول‬ ‫عرشــه ایــن پــل عابــر پیــاده ‪ ۳۳‬متــر اســت کــه عرض جــاده قدیــم تهــران قم را پوشــش‬ ‫مــی دهــد و ارتفــاع پایــه پــل از ســطح خیابــان شــش متر مربع اســت»‪ .‬نعمــت زاده‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬جانمایــی و نصــب ایــن پــل عابــر پیــاده یکــی از مطالبات عمومــی اهالی‬ ‫کهریــزک و قاسـم اباد بــوده اســت و وجــود ایــن پــل مســیر تــردد مراجعه کننــدگان بــه‬ ‫مجموعــه ورزشــی شــهدای قاسـم اباد را نیــز ایمــن و تســهیل می ســازد»‪.‬‬ ‫کمک چهار میلیاردریالی مردم شهرستان‬ ‫به هموطنان سیل زده‬ ‫رئیــس جمعیــت هــال احمــر شهرســتان ری گفــت‪« :‬چهار میلیارد ریــال از طریــق‬ ‫اســتقرار ‪ ۳۰‬پایــگاه کمک هــای مردمی برای ســیل زدگان اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫جمــع اوری شــد»‪ .‬احمــد احمــدی اظهــار داشــت‪« :‬بــا وقــوع ســیل در سیســتان‬ ‫و بلوچســتان کار جمــع اوری کمک هــای مــردم شهرســتان ری اغــاز و بــا کمــک‬ ‫ک هفتــه گذشــته چهــار میلیاردریــال‬ ‫شــهروندان نوع دوســت ایــن شهرســتان طــی یـ ‬ ‫ی شــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه جمعیــت هــال احمــر در بخش هــای مختلــف ایــن‬ ‫جمـع اور ‬ ‫شهرســتا ن امــاده دریافــت کمک هــای مردم بــرای ســیل زدگان اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«شــهروندان می تواننــد اقــام غیرنقــدی شــامل انــواع پتــو‪ ،‬موکــت‪ ،‬زیرانــداز نــو‪ ،‬مــواد‬ ‫غذایــی و اقــام بهداشــتی را بــه پایگاه هــای هــال احمــر در شهرســتان ری تحویــل‬ ‫دهنــد»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد‪« :‬شــهروندان می تواننــد کمک هــای نقــدی خــود‬ ‫را نیــز از طریــق صندوق هــای دایــر شــده در مراکــز شــهرها یــا شــماره حســاب ‪۹۹۹۹۹‬‬ ‫هــال احمــر نــزد تمــام بانک هــا اهــداء کننــد»‪ .‬احمــدی خاطر نشــان کــرد‪« :‬اپیکیشــن‬ ‫‪ *۱۱۲#‬ابــزار دیگری ســت کــه مــردم خیــر اســتان می تواننــد کمک هــای نقــدی خــود‬ ‫را از ان طریــق واریــز کننــد»‪ .‬هــال احمــر شهرســتان ری در حال حاضــر دوهــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫عضــو در بخــش جوانــان دارد کــه دوره هــای مقدماتــی و پیشــرفته امــداد و نجــات را‬ ‫زیر نظــر اســتادان برجســته کشــور گذرانده انــد‪.‬‬ ‫کشتی گیر شهرری در رقابت های جام تختی‪ ،‬طالیی شد‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ری گفــت‪« :‬پژمــان پشــتام در وزن ‪ ۷۷‬کیلوگرم‬ ‫رقابت هــای کشــتی فرنگــی جــام تختــی مــدال طــا را کســب کــرد»‪ .‬مهــدی صداقــت‬ ‫گفــت‪« :‬پژمــان پشــتام در وزن ‪ ۷۷‬کیلوگــرم در دور اول بــا قرعــه اســتراحت روبــه رو‬ ‫شــد و در دور دوم در مقابــل نماینــده ارمنســتان ارمــان باغداســاریان بــا نتیجــه ‪۴‬‬ ‫بــر صفــر پیــروز شــد و بــه دیــدار نیمه نهایــی راه یافــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬پژمــان‬ ‫پشــتام در دیــدار نیمه نهایــی توانســت بــا شکســت هشــت بــر صفــر پرهــام قنبــری بــه‬ ‫دیــدار نهایــی چهلمیــن دوره جــام تختــی راه یافــت و در ایــن دیــدار بــا نتیجــه برتــری‬ ‫مقابــل حمیــد رضــا جعفــری دیگــر نماینــده کشــورمان صاحــب مــدال طال جــام تختی‬ ‫شــد»‪ .‬رقابت هــای کشــتی قهرمانــی جایــزه بــزرگ جــام "تختــی" روزهــای ســوم و‬ ‫چهــارم بهمن مــاه بــا حضــور پنج کشــور ارمنســتان قزاقســتان قرقیزســتان تاجیکســتان‬ ‫روســیه در ســالن دســتغیب شــهر شــیراز برگــزار شــد‪ .‬شهرســتان ری دارای ‪ ۶۰‬هیئــت‬ ‫ورزشی ســت و ایــن شهرســتان به تنهایــی پنــج مــدال از ‪ ۱۵‬مــدال المپیــک را کســب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫کشف پنج هزار لیتر روغن موتور تقلبی‬ ‫در انبارهای شهرری‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ری‪ ،‬از کشــف پنج هزار لیتــر روغــن‬ ‫موتــور تقلبــی بـه ارزش ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال در شــوراباد ایــن شهرســتان خبــر داد‪ .‬موســی‬ ‫احمــدی گفــت‪« :‬در راســتای طــرح بازرســی از انبارهــای ایــن شهرســتان جهــت مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق‪ ،‬مامــوران اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی و اتــاق‬ ‫اصنــاف ری موفــق به کشــف وشناســایی ایــن انبــار در شــوراباد بخش کهریزک شــدند»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬مامــوران در بازرســی از ایــن انبــار مقــدار پنج هزار لیتــر روغــن موتــور‬ ‫تقلبــی قاچــاق ب ـه ارزش ریالــی ‪۵۰۰‬میلیون ریــال کشــف و ضبــط کردنــد»‪ .‬احمــدی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬همچنیــن در ایــن رابطــه فــرد متخلــف دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫بــه مراجــع قضایــی معرفــی و جریمــه بــرای ایــن پرونــده در نظــر گرفتــه شــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه بیشــترین تعــداد انبارهــای اســتان تهــران و حتــی کشــور در شهرســتان ری‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬کار نظــارت و پایــش انبارهــای این شهرســتان کار سختی ســت‬ ‫کــه توســط گشـت های مشــترک اداره تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره صمــت و اتــاق اصنــاف‬ ‫انجــام می شــود»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد اضافــه کــرد‪« :‬اداره تعزیــرات حکومتــی‬ ‫شهرســتان ری در جهــت مبــارزه بــا قاچــاق کاال و کنتــرل بــازار روزانــه پنج تیم بازرســی‬ ‫بــه اصنــاف‪ ،‬انبارهــا‪ ،‬کارخانه هــا و مراکــز تولیــدی اختصــاص داده اســت کــه به صــورت‬ ‫مســتمر و هماهنــگ اقــدام بــه بازرســی می کننــد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 6‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1915‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین‪:‬‬ ‫برگزاری سومین استارت اپ ویکند‬ ‫صنعت توزیع برق کرمان‬ ‫معــاون برنامه ریــزی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«ســومین اســتارت اپ ویکنــد صنعــت توزیــع بــرق اســتان در بهمــن جــاری در کرمــان‬ ‫ـزارش روابط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال‬ ‫برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫اســتان کرمــان؛ معــاون برنامه ریــزی ایــن شــرکت گفــت‪« :‬باتوجه بــه برگــزاری موفــق‬ ‫‪ 13‬دوره کنفرانــس داخلــی و دو رویــداد اســتارت اپ ویکنــد‪ ،‬شــانزدهمین همایــش‬ ‫علمی ‪-‬پژوهشــی ایــن شــرکت مجــددا به صــورت اســتارت اپ ویکنــد بــا محــور‬ ‫راهکارهــای تامیــن و بهینه ســازی منابــع به میزبانــی ایــن شــرکت در مورخــه س ـی ام‬ ‫بهمن مــاه جــاری در کرمــان برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬احمــد گنجعلیخانــی بــا بیــان‬ ‫ضــرورت اســتفاده از تکنیک هــا و روش هــای نویــن پژوهشــی در موضــوع برگــزاری‬ ‫همایش هــای علمــی بــا هــدف تبادل نظــر کارشناســان و محققــان صنعــت بــرق‬ ‫گفــت‪« :‬اســتفاده از خالقیت هــا و نــواوری کارکنــان‪ ،‬پــرورش ایده هــا و توانمندســازی‬ ‫ عنــوان هــدف همایــش تعییــن شــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ظرفیت هــا به‬ ‫ِ‬ ‫فرســودگی و قدمــت عمــر شــبکه های توزیــع و ضــرورت اســتفاده بهینــه از منابــع و‬ ‫ظرفیت هــای موجــود بــرای حــل معضــات شــبکه و همچنیــن غلبــه بــر چالش هــای‬ ‫موجــود ضــرورت اســتفاده از ایده هــا و اندیشــه های برتــر و نــو رامشــخص می کنــد؛‬ ‫لــذا برگــزاری شــانزدهمین همایــش علمــی داخلــی شــرکت به صــورت اســتارت اپ‬ ‫ویکنــد بــا محــور راهکارهــای تامیــن و بهینه ســازی منابــع شــامل منابــع انســانی‪،‬‬ ‫منابــع مالــی‪ ،‬مصــرف انــرژی‪ ،‬تجهیــزات و کاالهــا‪ ،‬ماشــین االت‪ ،‬بانک هــای اطالعاتــی‪،‬‬ ‫نرم افزارهــا و مدیریــت دانــش در دســتورکار قــرار گرفــت و امیدواریــم ایــن رویــداد علمی‬ ‫ و پژوهشــی در ســال رونــق تولیــد‪ ،‬زمینه ســاز رشــد و تقویــت امــر پژوهــش در صنعــت‬ ‫بــرق شــود»‪ .‬اســتارت اپ ویکنــد یــک رویــداد اموزشــی‪-‬تجربی در سراســر دنیاســت که‬ ‫طــی ان شــرکت کنندگانی کــه صاحــب ایــده و توانایــی اجــرای ان را داشــته باشــند‬ ‫گــرد هــم می اینــد تــا ایده هایشــان را مطــرح کننــد‪ ،‬گــروه تشــکیل دهنــد و بــا‬ ‫شناســایی و انتخــاب ایــده برتــر درخصــوص تجاری ســازی بــا مشــارکت ســرمایه گذاران‬ ‫اقــدام می شــود‪ .‬گفتنی ســت کــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان کرمــان‬ ‫ـوان متولــی برگــزاری اولیــن اســتارت اپ ویکنــد صنعــت بــرق کشــور پیش از ایــن‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫دو اســتارت اپ بــا محوریــت پایدارســازی شــبکه های توزیــع نیــروی بــرق و مدیریــت‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی در سیســتم های سرمایشــی را برگــزار کــرده اســت‪.‬‬ ‫شرکت مس در مسیر رشد و توسعه قرار دارد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مــس در جمــع ســهامداران مــس در مجمــع فوق العــاده‬ ‫گفــت‪« :‬خوشــحال هســتیم کــه هرچنــد قیمــت جهانــی مــس نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل ‪400‬دالر ب ـه ازای هــر تــن کاهــش داشــته اســت امــا میــزان‬ ‫فــروش شــرکت در نه مــاه نخســت امســال نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪128‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬دکتــر اردشــیر ســعد محمــدی بــا اعــام ایــن‬ ‫خبــر‪ ،‬افــزود‪« :‬همچنیــن میــزان ‪ EPS‬شــرکت کــه در تعدیــل دوم اعــام کردیــم‬ ‫‪111‬تومــان اعــام شــده بــود کــه موفــق شــدیم در نه ماهــه امســال ایــن میــزان‬ ‫را محقــق کنیــم و نســبت بــه ســال گذشــته ‪128‬درصــد ســود محقــق کنیــم»‪.‬‬ ‫ســعد محمــدی بیــان کــرد‪« :‬امیدواریــم در ســه ماه پایانــی ســال به گونــه ای‬ ‫عمــل کنیــم کــه رکوردهــای خوبــی در تاریــخ شــرکت مــس ثبــت کنیــم‪ .‬میــزان‬ ‫فــروش شــرکت مــس در نه مــاه نخســت ســال جــاری ‪16020‬میلیاردتومــان‬ ‫بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪135‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت مــس عنــوان کــرد‪« :‬ایــن میــزان فــروش در شــرایطی‬ ‫محقــق شــد کــه برخــی شــرکت های بــزرگ مثــل کودلکــو در نه مــاه نخســت‬ ‫‪ 2019‬بــا کاهــش ‪18‬درصــدی فــروش و کاهــش هفت درصــدی تولیــد روبــه رو‬ ‫شــدند»‪ .‬ســعدمحمدی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن میــزان فــروش شــرکت مــس در‬ ‫نه مــاه نخســت ســال جــاری ‪16020‬میلیاردتومــان بــود کــه نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته ‪135‬درصــد افزایــش داشــته اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بابیان اینکــه افزایــش حجــم تولیــد شــرکت و نــرخ ارز بــر ایــن ســوداوری‬ ‫ِ‬ ‫موثــر بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تولیــد کاتــد شــرکت مــس در ایــن بــازه زمانــی‬ ‫‪ 190‬هزار تــن بــوده کــه ‪ 21‬درصــد باالتــر از برنامــه و ش ـش درصد باالتــر از تولیــد‬ ‫‪179‬هزارتــن در مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت»‪ .‬ســعدمحمدی بااشــاره به‬ ‫‪14‬سال گذشــته گفــت‪« :‬از‬ ‫بازدهــی ‪2632‬درصــدی ســهام شــرکت مــس طــی‬ ‫ِ‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا کنــون ســهام شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بازدهــی‬ ‫‪105‬درصــدی باوجــود کاهــش پنج درصــدی قیمــت جهانــی مــس نصیــب‬ ‫ســهامدارانش کــرده اســت‪ .‬همچنیــن میانگیــن ســالیانه بازدهــی ســهام شــرکت‬ ‫از بــدو پذیــرش در بــورس حــدود ‪188‬درصــد بــوده اســت کــه رقــم چشــمگیری‬ ‫نســبت بــه بازارهــای مشــابه محســوب می شــود»‪ .‬وی بــه رشــد دو برابــری ارزش‬ ‫بــازار مــس در بــورس از ابتــدای ســال جــاری اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ارزش بــازار شــرکت در ابتــدای ســال جــاری ‪ 30‬هزار میلیارد تومــان بــود کــه‬ ‫در تاریــخ ‪ 25‬دی مــاه ســال جــاری بــه حــدود ‪ 60‬هزار میلیارد تومــان رســید»‪.‬‬ ‫ ســال اینده ‪ 2،5‬میلیون تُــن بــه تقاضــای‬ ‫ســعدمحمدی با عنوان اینکــه در چهار‬ ‫ِ‬ ‫مــس محتــوای معدنــی افــزوده خواهــد شــد؛ گفــت‪« :‬هــدف مــا عالوه بــر‬ ‫دراختیارگرفتــن بخشــی از ایــن تقاضــای جهانــی‪ ،‬قرارگرفتــن در فهرســت ‪10‬‬ ‫شــرکت برتــر تولیــد مــس اســت کـه ایــن اتفــاق باتوجه بــه طرح هــای توســعه ای‬ ‫کــه تعریــف کرده ایــم در دســترس اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت مــس ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مــا در حــدود ‪4،15‬درصــد ذخایــر مــس جهانــی را داریــم و تنهــا ‪1،5‬درصــد‬ ‫از تولیــد مــس جهــان را دراختیــار داریــم کــه باتوجه بــه ایــن میــزان ذخایــر‬ ‫عــدد چشــمگیری نیســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬بــا درنظرگرفتــن حجــم اکتشــافات‬ ‫جدیــد و افزایــش ذخایــر طرح هــای توســعه را بــا ســرعت دنبــال کنیــم تــا از‬ ‫رقابــت در بــازار جهانــی مــس عقــب نمانیــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان ایــن‬ ‫مجمــع بــا تصویــب ســهامداران‪ ،‬ســرمایه شــرکت مــس بــا افزایــش ‪30‬درصــدی از‬ ‫هفت هــزار و‪ 800‬میلیاردتومــان بــه ‪10‬هــزار و ‪140‬میلیاردتومــان افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتصاب مسئول کمیته مدیریت بحران ستاد انتخابات‬ ‫علــی بهبهانــی‪ /‬بــا صــدور حکمــی از ســوی اســتاندار قزویــن‪ ،‬قــدرت اهلل مهدیخانــی‬ ‫به عنــوان مســئول کمیتــه مدیریــت بحــران ســتاد انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس‬ ‫شــورای اســامی منصــوب شــد‪ .‬در حکــم اســتاندار قزویــن خطــاب بــه قــدرت الــه‬ ‫مهدیخانــی امــده اســت‪ :‬جنــاب اقــای مهدیخانــی ‪ /‬مدیــر کل محتــرم مدیریــت بحران‬ ‫اســتانداری‪ /‬ســام علیکم‪ /‬انتخابــات مظهــر حضــور و مشــارکت مــردم در اداره کشــور‬ ‫و رمــز بقــاء و پایــداری نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران اســت‪ .‬تــاش بــرای‬ ‫فراهم کــردن زمینــه مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات یقین ـاً مایــه تحکیــم‬ ‫اعتمــاد مــردم بــه نظــام و مســئولین کشــور می شــود‪ .‬اکنــون بار دیگــر فصلــی نویــن‬ ‫از حضــور و مشــارکت مــردم در حــال رقــم خــوردن اســت‪ .‬با توجه بــه تشــکیل ســتاد‬ ‫برگــزاری یازدهمیـن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بدین وســیله جنابعالی را‬ ‫بــا حفــظ ســمت به عنــوان عضــو و مســئول کمیتــه مدیریــت بحــران ســتاد انتخابــات‬ ‫یازدهمیـن دوره مجلــس شــورای اســامی منصــوب می نمایم‪ .‬انتظــار مـی رود تمهیدات‬ ‫الزم و ضــروری را با توجه بــه زمــان برگــزاری انتخابــات و احتمــال وقــوع حــوادث‬ ‫طبیعــی به ویــژه بــارش بــرف و بــاران و بوجــود امــدن مشــکل در نقــاط صعب العبــور در‬ ‫روز رای گیــری پیش بینــی و بــا هماهنگــی رئیــس ســتاد انتخابات اســتان و فرمانــداران‬ ‫محتــرم هماهنگــی و اقــدام الزم را در جهــت رفــع ســریع موانــع احتمالــی معمــول‬ ‫نماییــد‪ .‬امیــد اســت در ســایه توجهــات خداونــد متعــال و در راســتای تحقــق منویــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری (مدظلــه العالــی) و سیاســت ها و برنامه هــای دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد‪ ،‬به همــت جنابعالــی و همــه اعضــاء ســتاد‪ ،‬انتخاباتــی پرشــور و بــا مشــارکت‬ ‫حداکثــری در اســتان قزویــن شــاهد باشــیم‪ /.‬هدایـت اهلل جمالی پــور‪ /‬اســتاندار قزویــن‬ ‫موسیقی اصیل ایرانی را به عنوان‬ ‫یکی از شاخصه های فرهنگ ایران می دانیم‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان قزویــن در نشســت هم اندیشــی بــا‬ ‫پیشکســوتان و فعاالن موســیقی اســتان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«موســیقی اصیــل ایرانــی را به عنــوان یکــی از‬ ‫شــاخصه های فرهنــگ ایــران می دانیــم»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی اســتان قزویــن؛ محمد حســین‬ ‫اســماعیلی گفــت‪« :‬ســرمایه بزرگــی در حــوزه‬ ‫موســیقی اســتان قزویــن داریــم کــه بایــد قــدر‬ ‫ان را بدانیــم و بتوانیــم بــا نــگاه بــه اینــده و‬ ‫کســب تجربــه از گذشــته گام های مثبتــی را در‬ ‫حــوزه هنــر به ویــژه حــوزه موســیقی برداریــم»‪.‬‬ ‫اســماعیلی بیــان داشــت‪« :‬حلقه مفقــوده ما در‬ ‫حوزه هــای مختلــف به ویــژه حــوزه موســیقی‪،‬‬ ‫گفت وگــو کــردن اســت و بایــد ســعی‬ ‫کنیــم فرهنــگ گفت وگــو را جــا بیاندازیــم و‬ ‫به عنــوان اتــاق فکــر و شــورای سیاســتگذاری‬ ‫گفتمان هــای مســتمر داشــته باشــیم؛ چراکــه‬ ‫ایــن گفت وگوهــا می توانــد بســیار تاثیرگــذار‬ ‫باشــد و بســیاری از ســوء تفاهمات را برطــرف‬ ‫ســازد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مــن بــه مشــورت‬ ‫و خــرد جمعــی به شــدت اعتقــاد دارم و‬ ‫تصمیم گیری هــا را به صــورت جمعــی و‬ ‫گروهــی اتخــاذ می کنــم و انچــه کــه مــا‬ ‫به عنــوان مــاک کار خودمــان قــرار می دهیــم‪،‬‬ ‫شــفافیت و صداقــت اســت؛ به طوری کــه نبایــد‬ ‫هیــچ ابهامــی را در ذهن هــای یکدیگــر داشــته‬ ‫باشــیم»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫قزویــن اســتفاده از تمــام ســلیقه ها را بســیار‬ ‫مهــم برشــمرد و گفــت‪« :‬انجمــن هــا بایــد‬ ‫بتواننــد جــذب حداکثــری هنرمنــدان را در زیر‬ ‫مجموعــه خــود داشــته باشــند و زمینــه الزم‬ ‫بــرای ان را فراهــم کنــد؛ زیــرا بایــد از ظرفیــت‬ ‫ایــن ســرمایه عظیــم و همــه هنرمنــدان نهایت‬ ‫اســتفاده و بهره بــرداری را ببریــم»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول بیــان داشــت‪« :‬سیاسـی کاری و اعمال‬ ‫گرایشــات سیاســی در انجــام امور هنــری افتی‬ ‫بســیار بــزرگ اســت» ‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مــا در‬ ‫حقیقــت موســیقی اصیــل ایرانــی را به عنــوان‬ ‫یکــی از شــاخصه های اصیــل فرهنــگ ایــران‬ ‫مــی دانیــم و مطمئن ـاً نســبت بــه موســیقی‬ ‫ایرانــی برنامه ریزی هــای جدی تــری داریــم‬ ‫در عیــن اینکــه ســایر موســیقی ها نیــز بــرای‬ ‫مــا مهــم هســتند»‪ .‬اســماعیلی گفــت‪« :‬مــا‬ ‫در اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا‬ ‫مجموعــه هنرمنــدان اســتان یــک خانــواده‬ ‫را تشــکیل می دهیــم و ایــن اداره کل در‬ ‫حقیقــت خانــه هنرمنــدان و محملــی بــرای‬ ‫انــان اســت و پاســخگوی همــه هنرمنــدان‬ ‫اســت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫قزویــن از همبســتگی به عنــوان حلقــه مفقــوده‬ ‫دوم ســخن بــه میــان اورده و گفــت‪« :‬اختــاف‬ ‫ســلیقه ها در میــان همــه مــا وجــود دارد ولــی‬ ‫بایــد فرامــوش نکــرد کــه بــا پــاره شــدن یــک‬ ‫حلقــه از زنجیــر‪ ،‬بــه تمــام ان زنجیــره لطمــه‬ ‫وارد خواهــد شــد؛ مــا یــک جریــان متحــد‬ ‫خانــواده موســیقی را در اســتان داریــم کــه باید‬ ‫از ان بســیار صیانــت و مراقبــت کنیــم تــا بــه‬ ‫ان لطمــه ای وارد نشــود»‪ .‬اســماعیلی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مــا بــه شــدت بــا موضــوع دخالــت‬ ‫نهادهــای دیگــر در حــوزه موســیقی مخالــف‬ ‫هســتیم و ســعی در حداقل کــردن دخالــت‬ ‫نهادهــای دیگــر در ایــن حــوزه داریــم و البتــه‬ ‫مــا نیــز باید در نــوع اجــرای موســیقی مراقبت‬ ‫کنیــم تــا مشــکلی باعث لطمــه بــه کل جریان‬ ‫موســیقی اســتان نشــود»‪ .‬وی در بحث اموزش‬ ‫موســیقی بیــان داشــت‪« :‬اموزشــگاه های‬ ‫موســیقی در جایــگاه خودشــان ایــن کار را‬ ‫خواهنــد کــرد و مــا نیــز تاســیس هنرســتان‬ ‫هنرهــای زیبــا را حتمــاً پیگیــری خواهیــم‬ ‫کــرد تــا بتوانیــم ان را دوبــاره در اســتان احیــاء‬ ‫کــرده و راه انــدازی کنیــم؛ همچنیــن ســعی‬ ‫خواهیــم کــرد حداقــل در دانشــگاه علمــی‬ ‫کاربــردی فرهنــگ و هنر نیز رشــته موســیقی‬ ‫را داشــته باشــیم»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان قزویــن تاکیــد داشــت‪« :‬مــا‬ ‫بــه اســتقالل انجمــن اعتقــاد داریــم در عیــن‬ ‫اینکــه بایــد تعامــل‪ ،‬هماهنگــی و همــکاری‬ ‫تنگاتنگــی میــان انجمــن موســیقی‪ ،‬اهالــی‬ ‫موســیقی و اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫وجــود داشــته باشــد»‪ .‬وی پاشــنه اشــیل دیگر‬ ‫را زیرســاخت های فرهنگــی برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫«اســتان قزویــن تقریب ـاً در تمــام رشــته های‬ ‫هنــری بــا ایــن مشــکل روبه رو ســت و مــا در‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫یــک ســالن نیــز بــرای گردهمایــی هنرمنــدان‬ ‫نداریــم و در حــال انجــام پیگیری هــای الزم‬ ‫بــرای گرفتــن ســالن ها در اســتان قزویــن‬ ‫و قــرار دادن ان در اختیــار انجمن هــا و‬ ‫هنرمنــدان هســتیم»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫با معاون منابع انسانی وزارت نیرو‬ ‫علی اکبــر نصیــری (مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان) به اتفــاق‬ ‫جمــال کمیلی فــر (معــاون برنامه ریــزی) و مهنــدس محمــود ســعادت فر (مدیــر دفتــر‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ایــن شــرکت) و مدیــران فنــاوری اطالعــات وزارت نیــرو‬ ‫و شــرکت توانیــر در نشســتی مشــترک بــا دکتــر محمدصالــح اولیــاء (معــاون تحقیقات‬ ‫و منابــع انســانی وزارت نیــرو) دیــدار و گفت وگــو کردنــد‪ .‬علی اکبــر نصیــری در ایــن‬ ‫دیــدار ضمــن تشــریح ســند پــروژه معمــاری ســازمانی شــرکت های توزیــع نیــروی برق‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬فنــاوری اطالعــات نقــش ویــژه ای در دسترســی بــه اهــداف اســتراتژیک‬ ‫دارد و معمــاری ســازمانی‪ ،‬خــود یــک رویکــرد و برنامــه اســتراتژیک اســت کــه قاعدتـاً‬ ‫بایســتی درراســتای اهــداف اســتراتژیک شــرکت ها طراحــی شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫ عنوان‬ ‫پــروژه معمــاری ســازمانی کــه در شــرکت توزیــع نیروی بــرق اســتان گلســتان به ِ‬ ‫پایلــوت طراحــی شــد شــرایط موجــود ســازمان در بخــش فراینــد‪ ،‬داده‪ ،‬نرم افزارهــا‬ ‫و زیرســاخت ارتباطــی شناســایی و وضعیــت مطلــوب مطابــق بــا اهــداف اســتراتژیک‬ ‫شــرکت طراحــی و ترســیم شــد»‪ .‬درادامــه علی اکبــر نصیــری (مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق گلســتان) ســند پــروژه معمــاری ســازمانی شــرکت های توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق کشــور را بــه معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزارت نیــرو تحویــل داد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت‪ ،‬دکتــر اولیــاء (معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزارت نیــرو) ضمــن‬ ‫تشــکر و قدردانــی ویــژه از شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان به جهــت انجام‬ ‫مطلــوب ایــن ماموریــت ملــی‪ ،‬حمایــت و پشــتیبانی خــود را از اجرایی شــدن این ســند‬ ‫تحول افریــن در شــرکت های توزیــع بــرق کشــور اعــام و بــر اجرایی شــدن ان تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬الزم به ذکــر اســت؛ طــی مراســمی از ســند تحول افریــن مــدل مرجــع معمــاری‬ ‫ســازمانی شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق سراســر کشــور با حضــور اســتاندار گلســتان‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان و معاونیــن و مدیــران کل دســتگاه های اجرایــی‬ ‫به میزبانــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان در گــرگان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫ت فرسوده‬ ‫سکونت ‪ ۲۸‬درصد اهالی استان در باف ‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی گلســتان از اجــرای ‪ ۲۱‬پــروژه بازافرینــی بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪ ۹۳‬میلیاردریــال از ابتــدای ســال جــاری در ایــن اســتان خبــر داد‪ .‬حســین محبوبــی‬ ‫بااشــاره به اینکه از مجمــوع ‪ 31‬شــهر اســتان گلســتان در مجمــوع ‪ 15‬شــهر دارای‬ ‫محــدوده مصــوب بافــت فرســوده هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مجموع مســاحت ایــن ‪15‬‬ ‫شــهر ‪ 15‬هــزار و ‪ 744‬هکتــار اســت کــه از ایــن مقــدار هــزار و ‪ 929‬هکتــار جــزو بافــت‬ ‫فرســوده مصــوب شهری ســت‪ .‬به عبارتــی در حــدود ‪16.6‬درصــد مجمــوع مســاحت این‬ ‫شــهرها را بافــت فرســوده تشــکیل داده اســت و حــدود ‪28.3‬درصــد از جمعیــت ایــن‬ ‫شــهرها نیــز در بافت هــای فرســوده ســاکن هســتند»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه تنهــا دو‬ ‫شــهر گــرگان و گمیشــان دارای بافــت تاریخــی مصــوب هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬مســاحت‬ ‫بافــت تاریخــی در شــهر گــرگان ‪ 152‬و در گمیشــان نیــز ‪180‬هکتــار اســت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ی در گــرگان ‪ 150‬و در گنبــد نیــز ‪100‬هکتــار‬ ‫مســاحت ســکونتگاه های غیررســم ‬ ‫تعییــن شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتانریال تعــداد طرح هــای‬ ‫بازافرینــی اجرا شــده در ســال جــاری را ‪21‬پــروژه عنــوان و اعــام کــرد‪« :‬از این تعــداد‬ ‫‪ 18‬پــروژه مربــوط بــه بافــت تاریخــی و ســه پــروژه نیــز مربــوط بــه ســکونتگاه های‬ ‫غیررسمی ســت کــه بــا صــرف اعتبــاری بالغ بــر ‪ 93‬میلیارد ریــال انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫سرپرست میراث فرهنگی استان خبر داد؛‬ ‫گلستان؛ میزبان سیزدهمین گردهمایی‬ ‫راهنمایان گردشگری کشور‬ ‫امام جمعه شهرری‪:‬‬ ‫دستاوردهای ‪ ۴۰‬ساله انقالب برای نسل امروز بازگو شود‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫امــام جمعــه شــهرری گفــت‪:‬‬ ‫«دســتاوردهای چهل ســاله انقــاب‬ ‫بــرای نســل امــروز بازگــو شــود تــا نســل‬ ‫امــروز بــا تفــاوت خدمــات در دوران‬ ‫قبــل و پــس از انقــاب اشــنا شــوند»‪.‬‬ ‫حجت االســام والمســلمین ســید علــی‬ ‫شــاهچراغی در خطبه هــای نمــاز جمعــه‬ ‫شــهرری در حــرم مطهــر عبدالعظیــم(ع)‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬مســتضعفین در دوران‬ ‫قبــل از انقــاب بــا مشــکالت زیــادی‬ ‫مواجــه بــوده و مظلــوم واقــع شــده‬ ‫بودنــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬فقرزدایــی‬ ‫از اهــداف مهــم و مــورد توجــه انقــاب‬ ‫به شــمار مــی رود و بر همین اســاس‬ ‫رضا صفایی نسب‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه‬ ‫تصادفــات ســر صحنــه اســتان در برخــی‬ ‫محورهــا از متوســط کشــوری حــدود ‪۲۰‬‬ ‫تــا ‪ ۳۰‬درصــد باالتــر اســت‪ ،‬مقــرر شــد بــا‬ ‫افزایــش پایگاه هــای امــداد جــاده ای و اســتفاده‬ ‫از امــداد هوایــی کاهــش ایــن امــار را داشــته‬ ‫باشــیم»‪ .‬علــی زندی فــر در هفتمیــن جلســه‬ ‫کمیســیون اجرایــی ائین نامــه مدیریــت‬ ‫لو نقــل و ســوانح رانندگــی اســتان‬ ‫حم ‬ ‫مرکــزی بااشــاره به اجــرای پــروژه کنتــرل‬ ‫مدیریــت ســرعت در اســتان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫ـوان‬ ‫«پــروژه کنتــرل مدیریــت ســرعت را به عنـ ِ‬ ‫یکــی از ســه اســتان پایلــوت کشــور داریــم و‬ ‫پیگیــر سرعت بخشــی بــرای رســیدن ایــن‬ ‫پــروژه بــه مرحلــه اجــرا هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«دســتور کارهای ایــن جلســه شــامل پیگیــری‬ ‫مصوبــات جلســه قبــل‪ ،‬بررســی وضعیــت‬ ‫تصادفــات محورهــای پرحادثــه اســتان در‬ ‫نه مــاه ابتــدای ســال ‪ ،98‬بررســی وضعیــت‬ ‫دوربین هــای ثبــت تخلــف در محورهــای‬ ‫اســتان‪ ،‬بررســی وضعیــت محــور غرق ابــاد‪-‬‬ ‫نوبــران‪ ،‬بررســی وضعیــت محــور توره‪-‬بروجــرد‬ ‫(زالیــان)‪ ،‬بررســی تصادفــات محــور اراک‪-‬ازنــا‬ ‫و تــردد اتوبوس هــای غیرمجــاز در محورهــای‬ ‫برون شــهری اســتان می شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫مرکــزی بااشــاره به مصوبــات جلســه قبــل‬ ‫گفــت‪« :‬در جلســه قبــل مقــرر شــد کــه ظــرف‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــن‬ ‫مقولــه مــورد توجــه ویــژه مســئوالن‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری‬ ‫با بیان اینکــه اخــاق زدایــی در‬ ‫دوران پهلــوی بــه چشــم می خــورد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬فســاد در رژیــم طاغــوت علنــی‬ ‫بــوده و اشــکارا انجــام می شــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه ازاده ســتیزی از معضــات‬ ‫دیگــر دوران پهلــوی بــرای ملــت ایــران‬ ‫به شــمار می رفــت‪ ،‬خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪« :‬حاکمیــت امریــکا و انگلیــس در‬ ‫دوران طاغــوت وجــود داشــت و مــردم‬ ‫هیچ گونــه ازادی نداشــتند»‪ .‬شــاهچراغی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬امــروز ملــت ایــران بــه‬ ‫برکــت پیــروزی انقــاب اســامی و خــون‬ ‫شــهدا از ازادی و ازادگــی برخــوردار‬ ‫هســتند»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬ملــت‬ ‫ایــران بــا وجــود همــه مشــکالت موجــود‬ ‫هرگــز زیــر بــار ســتم و زورگویی هــای‬ ‫اســتکبار جهانــی‪ ،‬امریــکا و همدســتانش‬ ‫نمی رونــد»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬بــدون تردیــد دهه فجــر از‬ ‫ایــام اهلل اســت و ایــن ایــام را زنــده نگــه‬ ‫داشــته و اجــازه ندهیــد کمرنــگ شــود»‪.‬‬ ‫وی اذعــان داشــت‪« :‬امــام خمینــی(ره)‬ ‫بــا گفتــار و رفتــار خــود پــس از‬ ‫انقــاب‪ ،‬مشــت محکمــی بــر دهــان‬ ‫امریــکا و همدســتانش زد»‪ .‬شــاهچراغی‬ ‫با اشــاره به شــهادت ســپهبد ســلیمانی‬ ‫گفــت‪« :‬ملــت ایــران در مراســم تشــییع‬ ‫شــهید ســلیمانی نشــان دادنــد کــه بــا‬ ‫بصیــرت همــواره وارد میــدان شــده و‬ ‫پــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫و انقــاب ایســتاده اند»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«شــهادت ســپهبد ســلیمانی بــار دیگــر‬ ‫اتحــاد و انســجام ملــت ایــران را در‬ ‫عرصــه جهانــی بــه نمایــش گذاشــته‬ ‫و مــردم بــار دیگــر بــا والیــت و شــهدا‬ ‫پیمــان بســتند»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه‬ ‫موضــوع برجــام اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«حضــرت اقــا از ابتــدا ماهیــت واقعــی‬ ‫امریــکا را شــناخته و او را غیر قابــل‬ ‫اعتمــاد دانســتند»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬مســئوالن بداننــد برجــام بی ثمــر‬ ‫اســت و هیــچ امیــدی بــه انهــا نیســت‬ ‫بلکــه امیــد مســئوالن بایــد بــه مــردم‬ ‫باشــد»‪ .‬شــاهچراغی در بخــش دیگــری‬ ‫از ســخنان خــود بــه حادثــه ششــم‬ ‫بهمــن و واقعــه تروریســتی منافقیــن در‬ ‫امــل اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬منافقیــن‬ ‫بــرای ضربــه زدن بــه نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی قصــد داشــتند تــا‬ ‫امــل را از ســایر بخش هــای کشــور‬ ‫جــدا کننــد‪ ،‬امــا نتوانســتند»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬دشــمنان انقــاب و نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی بداننــد اگــر قصــد‬ ‫تعــرض بــه هــر نقطــه کشــور را داشــته‬ ‫باشــند ان منطقــه گورســتان انهــا‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬شکســت امــروز امریــکا‬ ‫از کشــور و ملــت ایــران‪ ،‬درس عبرتــی‬ ‫بــرای اروپــا و همدســتان امریــکا خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬وی بــه ایــام فاطمیــه و شــهادت‬ ‫حضــرت زهــرا(س) اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«حضــرت زهــرا(س) شناســنامه شــیعه‬ ‫و تضمین کننــده والیــت بــود و همــه‬ ‫مدیــون حضــرت زهــرا(س) هســتند»‪.‬‬ ‫شــاهچراغی اظهــار داشــت‪« :‬جلســات‬ ‫خانگــی و هیئت هــای مذهبــی نقــش‬ ‫موثــری در تبییــن و ترویــج فرهنــگ‬ ‫دینــی و اســامی بــه ویــژه بــرای نســل‬ ‫امــروز را دارنــد»‪ .‬وی در پایــان بــه‬ ‫تظاهــرات ضــد امریکایــی مــردم عــراق‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مــردم عــراق‬ ‫خواســتار خــروج امریــکا و اســتقالل و‬ ‫ازادی کشــور خــود هســتند»‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫محورهای مواصالتی ساوه؛ باالترین امار تصادفات استان مرکزی‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ ایــن جلســه روســای‬ ‫لو نقــل شهرســتان های‬ ‫ادارات راهــداری و حم ‬ ‫ســاوه و زرندیــه به همــراه رئیــس اداره ایمنــی‬ ‫ســتاد و فرماندهــان پلیــس راه دو حــوزه‪،‬‬ ‫به منظــور بازدیــد و اعــام نواقــص ایمنــی‬ ‫جــاده ای اعــم از تابلــو و خط کشــی و غیــره‬ ‫حــوزه اســتحفاظی و همچنیــن نقــاط مورد نیاز‬ ‫ت تیم هــای پلیــس راه‪ ،‬اقدامــات الزم را‬ ‫تقویــ ‬ ‫انجــام و طــی نامـه ای بــه دبیرخانه کمیســیون‬ ‫و فرمانــداری ســاوه ارســال کننــد»‪ .‬زندی فــر‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬به همین منظــور هماهنــگ‬ ‫شــده کــه به شــرط مســاعد بودن هــوا از‬ ‫ابتــدای اســفندماه پنج دســتگاه خط کــش‬ ‫کار خط کشــی کل محورهــا را انجــام دهنــد»‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬همچنیــن در جلســه قبــل‬ ‫مقــرر شــد مکانــی به منظــور اســتقرار پایــگاه‬ ‫امــداد جــاده ای اورژانــس و هــال احمــر‬ ‫از ســوی فرمانــداری ســاوه اعــام و اقدامــات‬ ‫الزم در این خصــوص انجــام شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪« :‬از دیگــر مصوبــات جلســه‬ ‫قبــل ایــن بــود کــه باتوجه بــه امــار بــاالی‬ ‫تصادفــات در محورهــای ســاوه به ویــژه ازادراه‬ ‫ســاوه‪-‬همدان‪ ،‬ازادراه ســاوه‪-‬تهران‪ ،‬جــاده‬ ‫قدیــم ساوه‪-‬ســلفچگان و جــاده قدیم ســاوه‪-‬‬ ‫همــدان‪ ،‬هر مــاه یــک جلســه کمیســیون‬ ‫ایمنــی و ترافیــک به ریاســت فرماندار ســاوه و‬ ‫تمــام اعضــای شهرســتان به منظــور پیگیــری‬ ‫مصوبــات برگــزار و نتیجــه بــه دبیرخانــه‬ ‫کمیســیون ارســال شــود»‪ .‬زندی فــر عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬همچنیــن باتوجه بــه امــار بــاالی‬ ‫تصادفــات در محورهــای ســاوه به ویــژه ازادراه‬ ‫ســاوه‪-‬همدان‪ ،‬ازادراه ســاوه‪-‬تهران‪ ،‬جــاده‬ ‫قدیــم ساوه‪-‬ســلفچگان و جــاده قدیم ســاوه‪-‬‬ ‫همــدان‪ ،‬نســبت بــه افزایــش تیم های گشــت‬ ‫پلیــس راه در محورهــای موصــوف اقــدام الزم‬ ‫انجــام شــود و فرمانــداری مســئول نظــارت‬ ‫بــر ایــن کار باشــد و گــزارش ان بــه دبیرخانــه‬ ‫کمیســیون منعکس شــود»‪ .‬وی افزود‪« :‬طبق‬ ‫مصوبــات جلســه قبــل مقــرر شــد تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ 98‬نســبت بــه خط کشــی محورهــای‬ ‫اســتحفاظی دو شهرســتان براســاس اعتبارات‬ ‫ابالغــی اقدامــات الزم انجــام شــود‪ ،‬همچنیــن‬ ‫قــرار شــد باتوجه بــه اماده شــدن بســتر‬ ‫دوربین هــای هوشــمند در اســرع وقــت اقــدام‬ ‫الزم در رابطه بــا تامیــن بــرق دوربین هــا‬ ‫انجــام شــود»‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفــت‪:‬‬ ‫«ســیزدهمین گردهمایــی راهنمایــان گردشــگری کشــور به میزبانــی گلســتان برگــزار‬ ‫می شــود»‪ .‬احمــد تجــری اظهارکــرد‪« :‬گلســتان از ششــم الــی نهــم اســفندماه میزبــان‬ ‫ســیزدهمین گردهمایــی راهنمایــان گردشــگری کشــور اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طبــق‬ ‫اعــام امادگــی از طــرف اســتان چــه در اداره کل میراث فرهنگــی و چــه راهنمایــان‬ ‫گردشــگری اســتان‪ ،‬ایــن میزبانــی بــه اســتان واگــذار شــد»‪ .‬تجــری‪ ،‬راهنمایــان‬ ‫گردشــگری اســتان را در زمــره فعال تریــن راهنمایــان در کشــور معرفــی کــرد و ادامــه‬ ‫داد‪« :‬پیش بینــی می کنیــم کــه ‪ ۵۰۰‬نفــر از راهنمایــان گردشــگری در ایــن همایــش‬ ‫شــرکت کننــد»‪ .‬وی توضیــح داد کــه راهنمایــان گردشــگری‪ ،‬حلقــه واســط بیــن‬ ‫دفاتــر گردشــگری‪ ،‬گردشــگران‪ ،‬واحدهــای اقامتــی و ســایر ظرفیت هــای گردشــگری‬ ‫هســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد از ظرفیــت ان هــا اســتفاده کنیــم»‪ .‬تجــری بیــان کــرد کــه‬ ‫یکــی از سیاسـت های اصلــی اســتان این اسـت که توانمندهــای گلســتان را بــه جامعــه‬ ‫هــدف شناســانده و بــه مقصــد گردشــگری تبدیل شــویم؛ بنابرایــن‪ ،‬ایــن گردهمایی در‬ ‫گلســتان برگــزار می شــود‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬در کنــار گردهمایــی برنامه هــای مختلفــی‬ ‫از جملــه پیمایــش مشــعل گردشــگری در جاذبه هــای تاریخــی و گردشــگری کــه از‬ ‫هفته هــای قبــل شــروع شــده‪ ،‬اجــرا می شــود»‪ .‬سرپرســت اداره کل میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان گفــت‪« :‬ایــن مشــعل توســط یکــی از راهنمایــان‬ ‫گردشــگری در ‪ ۸۰‬اثــر تاریخــی اســتان و در طــول ‪ ۴۰۰‬کیلومتــر و در ‪ ۱۴‬شهرســتان‬ ‫حمــل خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫نامگذاری ساختمان جدید االحداث مخابرات استان‬ ‫به نام شهید سردار قاسم سلیمانی‬ ‫جلســه شــورای فرهنگــی مخابــرات منطقــه گلســتان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جلســه کــه‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی و اعضــای شــورا حضــور داشــتند‪ ،‬در خصــوص اجرای مراســمات و‬ ‫برنامــه هــای متنــوع تــا پایــان ســال ‪ 98‬تصمیم گیــری شــد‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان با اشــاره به اجــرای متناســب برنامه هــا بــا اهــداف ســازمان ‪ ،‬بــر ارتقــاء فرهنــگ‬ ‫ســازمانی و افزایــش نشــاط در محیــط کار تاکیــد کــرد»‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی بــا‬ ‫نامگــذاری ســاختمان جدید االحــداث مخابــرات منطقــه گلســتان به نــام شــهید‬ ‫ســردار قاســم ســلیمانی اســتقبال کــرد و بــا موافقــت تمامــی اعضــای شــورا مصــوب‬ ‫شــد‪ .‬در ادامــه جلســه در خصــوص اجــرای طــرح اســتعدادیابی از بیــن کارکنــان‬ ‫بحــث و تبــادل نظــر و مقــرر شــد از بیــن همــکاران مســتعد و توانمنــد در خصــوص‬ ‫اجــرای مراســمات دعــوت بــه همــکاری شــود‪ .‬همچنیــن مصــوب شــد؛ کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی بــا همــکاری شــورای بانــوان در زمینــه ســامت بانــوان همــکار برگــزار شــود‬ ‫و برنامه هایــی درخصــوص اجــرای باشــکوه روز مهنــدس و درختــکاری ارائــه و اقدامــات‬ ‫الزم‪ ،‬برنامه ریــزی شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫هفت کیلومتر مرگ بار در جاده منجیل به طارم‬ ‫ســمیه محبــی شــولمی‪ /‬هفت کیلومتــر از جــاده منجیــل بــه طــارم در هــر هفتــه‬ ‫حداقــل یــک کشــته می دهــد و خانواده هــا را داغــدار می کنــد‪ .‬جــاده منجیــل بــه‬ ‫طــارم جــزو جاده هــای زیر نظــر راهــدرای کل اســتان گیــان اســت‪ .‬طــول ایــن‬ ‫جــاده ســی و پنج کیلومتــر اســت کــه تنهــا هش ـت کیلومتر ان مربــوط بــه گیــان‬ ‫می شــود‪ .‬کیلومتــر اول کــه روی ســد قــرار دارد در مواقــع بارندگــی کامـ ًا لغزنده اســت‬ ‫و راننــدگان به ســختی می تواننــد خــودرو خــود را کنتــرل کننــد و کیلومتــر شــش ان‬ ‫نیــز جــزو نقاطی ســت کــه ممکــن نیســت هــر روز حادثـه ای رخ ندهــد و منجــر بــه‬ ‫مــرگ کســی نشــود‪ .‬ایــن جــاده راه ارتباطــی هفتــاد روســتا اســت و از این نظــر اهمیــت‬ ‫بســیاری دارد‪ ،‬مرکبــات بســیاری از طــارم تامیــن می شــوند و در فصل هــای کشــاوی‬ ‫کارگــران بســیاری از ایــن جــاده تــردد می کننــد‪ .‬بــه جــرات می تــوان گفــت کــه‬ ‫شــصت تــا هفتــاد مینی بــوس کــه پانصــد یــا ششــصد نفر مســافر دارنــد‪ ،‬از ایــن جــاده‬ ‫عبــور می کنن ـد ‪ .‬ایــن جــاده عالمت گــذاری شــده امــا جــاده اســتانداردی نیســت‪ .‬در‬ ‫ایــام تعطیــات به دلیــل مســدود بودن راه‪ ،‬مســافران زیــادی از جــاده منجیــل بــه طــارم‬ ‫می رونــد و جــاده بــه حــدی باریــک اســت کــه امــکان عبــور دو ماشــین ســنگین از‬ ‫کنــار یکدیگــر وجــود نــدارد و شــانه خاکــی‪ ،‬خــط کشــی مناســب و روشــنایی نــدارد‪.‬‬ ‫در همیــن چنــد کیلومتــر جــان هــزاران جــوان از دســت رفتــه اســت‪ .‬ایــن جــاده‬ ‫پیچ هــای خطرناکــی دارد کــه بــا نبــود روشــنایی و خطــر افتــادن ســنگ بســیارمرگبار‬ ‫اســت‪ .‬نمی دانــم اگــر وظیفــه راهــداری کل اســتان گیــان نیســت کــه بــه ایــن جــاده‬ ‫رســیدگی کنــد‪ ،‬پــس وظیفــه چــه کســی اســت؟ لطفـاً تکلیف مــارا هــم روشــن کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1938

روزنامه سایه 1938

شماره : 1938
تاریخ : 1398/12/07
روزنامه سایه 1937

روزنامه سایه 1937

شماره : 1937
تاریخ : 1398/12/06
روزنامه سایه 1936

روزنامه سایه 1936

شماره : 1936
تاریخ : 1398/12/05
روزنامه سایه 1935

روزنامه سایه 1935

شماره : 1935
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه سایه 1934

روزنامه سایه 1934

شماره : 1934
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه سایه 1932

روزنامه سایه 1932

شماره : 1932
تاریخ : 1398/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!