هفته نامه دنیای گردشگری شماره 77 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 77

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 77

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 77

‫قطبگردشگریسالمتجهاننسخهخنثی سازیتحریمارائهکرد‬ ‫لغو سریالی تورهای داخلی و خارجی دردسرساز شد‬ ‫اژانس های مسافرتی‬ ‫در کمای «کرونا»‬ ‫فرصت سوزی در بازار توریسم درمانی‬ ‫کشور مالزی‪ ،‬یکی از قطب های گردشگری سالمت در جهان‪،‬‬ ‫با ایجاد یک برند ملی به عنوان اتاق کنترل و توسعه گردشگری‬ ‫سالمت این کشــور به ارائه راهکارهای کاربردی و اساسی در‬ ‫جهت توسعه این حوزه گردشگری و دستیابی به بازار جهانی‬ ‫گردشــگری پرداخته که می تواند به عنوان نســخه ای جهت‬ ‫خنثی سازی تحریم در ایران مورد توجه قرار گیرد و با ایجاد تنها‬ ‫فرصت کشور در زمان تحریم ها به عنوان یک جایگزین قدرتمند‬ ‫اقتصاد نفتی مطرح باشد‪ .‬باتوجه به اینکه ایران در حوزه درمانی‬ ‫از زیرساخت های الزم برخوردار است اما ‪...‬‬ ‫در حال حاضر بازار گردشــگری ایران به کما رفته است‬ ‫چون از طرفی گردشگرانی که قصد سفر داخلی را داشته اند‬ ‫سفرهای خود را لغو کردند و ازسوی دیگر مسافران خارجی‬ ‫که قصد سفر به ایران را داشتند نیز سفرهای خود را به حالت‬ ‫تعلیق در اوردند‪ .‬به همین دلیل فعاالن بازار گردشگری با‬ ‫سکته سفرهای ورودی به کشور و سفرهای داخلی مواجه‬ ‫هستند‪ .‬این اتفاق بعد از افزایش قیمت بنزین و‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 16‬فروردین ‪ 1399‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪77‬‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪5‬‬ ‫‪10‬شعبان ‪1441‬‬ ‫‪ 4‬اپریل ‪2020‬‬ ‫‪ ۲۳‬هزار نفر‬ ‫در تهران فرش‬ ‫می بافند‬ ‫کروناویروس؛ از واهم ه تا واقعیت ‬ ‫«اگاهی» کرونا را شکست می دهد!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سایه ترس از «کرونا»‬ ‫بر دنیای هنر‬ ‫در منطقه اسیا تنها در سال ‪ ،۲۰۱۷‬کسب وکارهای تفریح‬ ‫و گردشگری ‪ ۸۸۴‬میلیارد دالر در تولید ناخالص داخلی‬ ‫سهم داشتند‪ .‬در سال‪ ،۲۰۱۸‬این سهم به یک تریلیون دالر‬ ‫رسید‪ .‬حاال ویروس کرونا در سراسر این منطقه گسترش‬ ‫یافته و بر تمام بخش های ان‪ ،‬اثرات جدی گذاشته است‪.‬‬ ‫با شــیوع ویروس جدید «کرونا» و اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫امنیتیومحدودیت هایسفریاعمال شده‪،‬تجارتجهانی‬ ‫عرصه هنر در این کشور متوقف شده است‪ .‬برنامه اکران‬ ‫فیلم ها لغو شــده و تورهای گروه های موسیقی در سایه‬ ‫ترس از شیوع و قرنطینه به حالت تعلیق درامده است‪....‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫کرونای گردشگری‬ ‫در ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫بومگردی ها!‬ ‫صفحه ‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۲۳‬هزار نفر‬ ‫در تهران فرش می بافند‬ ‫رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان تهران با‬ ‫بیان اینکه بیشــترین فرش دســتباف استان در شهر تهران‬ ‫تولید می شــود‪ ،‬گفت که ‪ ۲۳‬هزار نفر در شهر تهران به کار‬ ‫فرشبافی اشــتغال دارند‪« .‬یداهلل صادقی» افزود‪ :‬بعد از شهر‬ ‫تهران‪ ،‬شهرســتان های ورامین و فیروزکوه دارای بیشترین‬ ‫بافنده فرش دســتباف در سطح اســتان تهران هستند‪ .‬وی‬ ‫شمار بافندگان فرش دستباف در استان تهران را ‪ ۴۲‬هزار نفر‬ ‫بر شمرد که در قالب ‪ ۱۸۰‬کارگاه قالیبافی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬عــاوه بر این‪ ،‬با توجه به موقعیت و امتیازاتی که برای‬ ‫پردازش فرش در شــهر تهران وجود دارد بیشتر فرش های‬ ‫دستباف کشور از گمرک های پایتخت صادر می شود‪ .‬صادقی‬ ‫با بیان اینکــه موضوع تحریم در صادرات برخی کاالها نظیر‬ ‫فرش دســتباف اثرگذار بوده و ما برخی از بازارهای هدف از‬ ‫جمله امریکا را از دســت داده ایــم‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون بازار هدف‬ ‫صادرات فرش دستباف ایران‪ ،‬کشورهای اروپایی و شرق اسیا‬ ‫اســت‪ .‬وی میزان ارزاوری حاصل از صادرات فرش دستباف‬ ‫استان تهران را در سال ‪ ۹۶‬مبلغ ‪ ۴۲۶‬میلیون دالر و در سال‬ ‫گذشته مبلغ ‪ ۲۳۶‬میلیون دالر برشمرد اما گفت که در سال‬ ‫جاری به دلیل تشــدید تحریمها‪ ،‬این رقم افت کرده اســت‪.‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‪ ،‬میزان‬ ‫صادرات فرش دستباف این استان را در سال جاری تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیون دالر براورد کرد‪ .‬صادقی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه شــرایط صادرات بازار فرش به دلیل اعمال تحریمها‪،‬‬ ‫موقتی است‪ ،‬ما امادگی خود را برای افزایش تولیدات حفظ‬ ‫کــرده و همچنان دوره های اموزشــی فــرش را برگزار می‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش می شــود نیازها و ظرفیتهای فعاالن‬ ‫اقتصــادی اعم از بافندگان و تجــار فرش در تولیدات جدید‬ ‫مــورد توجه قرار گرفته و محصوالت متنوع و به روزی تولید‬ ‫شود‪ .‬رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بازار داخلی ما نیز گسترده است و می توانیم‬ ‫در شــرایط کنونی‪ ،‬محصوالت خود را در داخل کشور نیز به‬ ‫فروش برسانیم‪ ،‬ضمن اینکه کشورهای همسایه نیز مشتریان‬ ‫خوبی برای صادرات فرش دستباف ایران هستند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به توافقنامه تجاری ایران با کشــورهای اوراسیا که‬ ‫به تازگی منعقد شــده است‪ ،‬می توانیم از این فرصت نیز در‬ ‫راستای توسعه صادرات از جمله فرش استفاده کنیم‪ .‬ایران در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬به کمیسیون اقتصادی اتحادیه اوراسیا پیشنهاد‬ ‫ایجــاد یک منطقه ازاد تجاری میــان ایران و این اتحادیه را‬ ‫مطرح کرد؛ پیشــنهادی که از جانب اعضــای ان نیز مورد‬ ‫استقبال قرار گرفت و طی دو سال مذاکرات متعدد و ارزیابی‬ ‫کمــی و کیفی اقالم و میزان تعرفــه ترجیحی انها‪ ،‬باالخره‬ ‫ایــن موافقتنامه در تاریخ ‪ ۲۷‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۹۷‬در شــهر‬ ‫استانه قزاقستان به امضا رسید‪ .‬قرارداد تشکیل اولیه اتحادیه‬ ‫اقتصادی اوراســیا در ‪ ۲۹‬مه ‪ ۲۰۱۴‬میان کشورهای روسیه‪،‬‬ ‫بالروس و قزاقســتان منعقد و جایگزیــن اتحادیه گمرکی‬ ‫اوراسیا شد و ســپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز‬ ‫به عضویــت ان در امدند‪ .‬این اتحادیــه کار خود را به طور‬ ‫رسمی از اول ژانویه ‪ ۲۰۱۵‬اغاز کرد‪ .‬کشورهای عضو اوراسیا‬ ‫هم اکنون ‪ ۲۰‬میلیون کیلومترمربع مساحت و بیش از ‪۱۸۳‬‬ ‫میلیــون نفر جمعیت دارند کــه ‪ ۵.۲‬درصد جمعیت جهان‬ ‫اســت‪ .‬در روز اجرای این توافق نامه والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهور روســیه اعالم کرد‪ :‬امروز ما یک مرکز رشد اقتصادی‬ ‫قدرتمند و جذاب ایجاد کرده ایم‪ ،‬یک بازار منطقه ای که بیش‬ ‫از ‪ ۱۸۰‬میلیون نفر را به هم مرتبط می کند‪.‬‬ ‫تردد خودروها در بافت جهانی یزد‬ ‫ممنوع شد‬ ‫مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک شهری شهرداری یزد از ممنوعیت‬ ‫تردد خودرو در بافت جهانی این شهر در ایام نوروز خبر داد‪« .‬حمید‬ ‫دهقان» با بیان این که هر گونه تردد خودرو در تمام معابر بافت تاریخی‬ ‫در ایام نوروز ممنوع است‪ ،‬گفت‪ :‬شهروندان و مسافران باید بتوانند در‬ ‫فضای بافت تاریخی یزد پیاده قدم بزنند‪ .‬وی با بیان این که معابر بافت‬ ‫تاریخی با استفاده از دوربین و تکنولوژی های هوشند جدید کنترل‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬تردد در بافت تاریخی صرفا برای کسبه و ساکنین این‬ ‫بافت تاریخی با احــراز هویت پالک خودورهای مجاز در نظر گرفته‬ ‫می شود و تالش می کنیم هیچ محدودیت و سختی برای تردد ساکنین‬ ‫و کسبه در بافت تاریخی ایجاد نشود‪ .‬مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک‬ ‫شهرداری یزد افزود‪ :‬طرح محدودیت تردد خودروها در بافت تاریخی‬ ‫در بازارچــه صراف ها به صورت پایلوت اجــرا و در ایام نوروز در تمام‬ ‫معابر بافت تاریخی اجرا می شــود‪ .‬دهقان با اشاره به افزایش ترافیک‬ ‫در روزهای پایانی ســال به ویژه در هسته مرکزی شهر‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫پارکینگ ها در ایام پایانی سال و تعطیالت نوروز سه ساعت بیشتر به‬ ‫شهروندان و مسافران خدمات رسانی خواهند کرد‪ .‬جهانشهر یزد دو‬ ‫هزار و ‪ ۲۷۰‬هکتار بافت تاریخی دارد و شــهر یزد به عنوان نخستین‬ ‫شهر خشت خام و دومین شهر تاریخی جهان دارای بافت تاریخی به‬ ‫مساحت عرصه ‪ ۷۴۳‬هکتار و حریمی به وسعت پنج هزار هکتار است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫ابالغدستورالعملپیشگیریازکرونا ‬ ‫به واحدهای صنایع دستی و صنعتگران‬ ‫دســتورالعمل پیشــگیری و کنترل ویروس کرونا به واحدهای تولید صنایع دســتی و صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان تالشــگر صنایع دســتی ابالغ شد‪ .‬در پی انتشــار ویروس کرونا در ایران و مبتال شدن‬ ‫تنی چند از هموطنان مان در اســتان های مختلف به این بیماری‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی ‪ ۱۰‬اســفند ســال جاری در نامه ای به مدیران کل محترم اســتان ها توصیه هایی را‬ ‫برای حفظ ســامتی صنعتگران و تولیدکنندگان تالشــگر صنایع دســتی ابالغ کرد‪ .‬در این نامه بر‬ ‫لــزوم اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله‪ ،‬پیشــگیری و کنترل ویروس کرونــا تاکید و به منظور حفظ‬ ‫ســامتی صنعتگران و تولیدکنندگان تالشگر صنایع دستی موارد و توصیه هایی را به تمامی واحدهای‬ ‫تولید صنایع دســتی (انفرادی و گروهی) ابالغ شــده اســت‪ .‬ابالغیه توصیه های بهداشتی برای مقابله‬ ‫با ویروس ُکرونا به واحدهای تولید صنایع دســتی شــامل دو بند کلی اســت‪ .‬در بند اول این ابالغیه‬ ‫امده اســت‪« :‬توصیه های بهداشتی مبارزه با ُکرونا برای کارگاه های تولید صنایع دستی (گروهی) است‬ ‫که شــامل دریافت و نصب راهنمای کنترل محیطی مقابله با بیماری های تنفســی در محل و نظارت‬ ‫متصدی نســبت به اجرای صحیح ان توســط کارکنان‪ ،‬نصب تابلوهای اموزشــی پیشگیری از انتقال‬ ‫بیماری های تنفســی به تعداد کافی در محل‪ ،‬نصب دســتورالعمل شستن دست ها برای پیشگیری از‬ ‫انتقال بیماری های تنفسی به تعداد کافی در محل سرویس های بهداشتی‪ ،‬وجود مواد شوینده‪ ،‬گندزدا‪،‬‬ ‫امکانات و تجهیزات نظافت به مقدار کافی و الزم در محل‪ ،‬استفاده از هواکش و سیستم تهویه مناسب‬ ‫در سرویس های بهداشــتی‪ ،‬ممانعت از ادامه فعالیت پرسنل بیمار و مشکوک به بیماری های تنفسی‪،‬‬ ‫استفاده از پرســنل مخصوص به عنوان مسئول نظافت و استفاده از ماسک‪ ،‬دستکش‪ ،‬چکمه و لباس‬ ‫کار در هنگام نظافت‪ ،‬نظافت و گندزدایی دســتگیره های در‪ ،‬نرده‪ ،‬پله ها و ســرویس های بهداشــتی‬ ‫به صورت مســتمر و ســایر ســطوح مانند کف اطاق ها‪ ،‬راهروها‪ ،‬محیط کارگاه و ‪ ...‬به صورت روزانه‪،‬‬ ‫جداسازی سطل‪ ،‬دستمال ها‪ ،‬وســایل نظافت و گندزدایی سرویس های بهداشتی از وسایل مکان های‬ ‫دیگر از جمله ابخوری و‪ ..‬مواردی از این دســت می شود‪ ».‬در بند دوم این ابالغیه پیام های اموزشی‬ ‫در خصوص بیماری های تنفســی (سرما خوردگی‪ ،‬انفلونزا و کرونا ویروس) اطالع داده شده است‪ .‬در‬ ‫این دستور العمل که ابتدا به تعریف ویروس کرونا پرداخته و سپس به عالئم ان اشاره دارد‪ ،‬راهکارهای‬ ‫پیشــگیری از شیوع این ویروس به طور دقیق ذکر شده است‪ .‬این دســتورالعمل به واحدهای تولید‬ ‫صنایع دستی و صنعتگران و تولیدکنندگان تالشگر صنایع دستی سراسر کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫اژانسدار به اجبار هزینه لغو تور را از جیب می دهد!‬ ‫یک فعال تور ورودی و خروجی گفت‪ :‬هزینه کنســلی تورهای‬ ‫گردشــگری را تا اخر نوروز باید از جیب مان به مسافران بدهیم‬ ‫چون هتلداران و بسیاری از ایرالین ها زیربار ان نمی روند‪.‬‬ ‫حمید روحانی گفت‪ :‬منتظر هســتیم تا ببینیم سیاســت های‬ ‫کلی دولت برای ســفرهای نوروزی چیست‪ .‬چون ما از االن برای‬ ‫سفرهای داخلی و خارجی نوروزی برنامه ریزی کرده ایم‪ .‬این فعال‬ ‫گردشــگری گفت‪ :‬قبول داریم که اتفاق ناگواری رخ داده و باید‬ ‫دست در دست هم بدهیم تا از این شرایط عبور کنیم اما نباید این‬ ‫طور باشــد که همه بار روی دوش بخش خصوصی گذاشته شود‪.‬‬ ‫بخش نامه وزارت میراث فرهنگی درباره عدم دریافت کنسلی تورها‬ ‫مبهم است و ســهم هر یک در پرداخت زیان ها مشخص نیست‪.‬‬ ‫ما نمی دانیم االن در شــرایط فورس ماژور هســتیم یا نه‪ .‬درباره‬ ‫تورهای داخلی می توان مشــکل را حل کرد اما درباره ســفرهای‬ ‫خارجی چه کار باید کنیم‪ .‬این مدیر دفتر خدمات مسافرتی بیان‬ ‫کــرد‪ :‬کارگزار خارجی قوانین خودش را دارد می گوید اگر از مبدا‬ ‫پرواز انجام نشود‪ ،‬یک قانون وجود دارد اگر ان کشور پروازهایش‬ ‫توسط صندوق احیا انجام می شود‪:‬‬ ‫را کنســل کند یک قانون دیگر‪ .‬اینها باید با همفکری وزارت میرا‬ ‫فرهنگــی و وزارت امور خارجه و اتحادیه های صنفی همفکری و‬ ‫حل شــود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬البته االن ما در برخی از موارد داخلی‬ ‫هم مشکل داریم به عنوان مثال برخی از هتل ها برای کنسلی اتاق‬ ‫حاضر به عدم دریافت جریمه نیســتند‪ .‬درحالی که ما از االن به‬ ‫انها پیش پرداخت داده ایم‪ .‬نوروز سال ‪ ۹۸‬به دلیل سیل بسیاری‬ ‫از ســفرها کنسل شد‪ ،‬ما هنوز نتوانسته ایم از برخی هتل ها طلب‬ ‫مان را بگیریم‪ .‬با این وجود پول مردم را دادیم‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫اعطای تسهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی برای احیای‬ ‫بناهایتاریخیروستایی‬ ‫معاون ســرمایه گذاری صندوق احیا گفت‪ :‬تســهیالت ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصدی در مناطق روســتایی و در‬ ‫مناطق شهری کمتر برخوردار تسهیالت صندوق توسعه ملی با نرخ سود ‪ ۱۰‬درصد به احیای بناهای‬ ‫تاریخی داده می شود‪ .‬بهمن عسگری‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از سیاست های صندوق توسعه صنایع دستی و فرش‬ ‫دســتباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی این اســت که از طریق واگذاری بناهای‬ ‫تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی نقش به ســزایی را در پویایی اقتصاد مقاومتی و درون زا داشته‬ ‫باشــد با توجه به اینکه تعدادی قابل توجهی از بناهای تاریخی در اختیار صندوق اســت‪ ،‬می توانیم با‬ ‫واگذاری ان به افراد دارای صالحیت اثر بخشــی بیشــتری داشته باشیم‪ .‬عسگری‪ ،‬در تشریح مراحل‬ ‫واگذاری بناهــای تاریخی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در ابتدا بناهای تاریخــی دارای مجوز واگذاری‪ ،‬از حیث فنی و‬ ‫حقوقی اماده واگذاری می شــوند و اگر این بناها از نظر معارض یا مواردی نظیر ســند مشکل داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬تا حل نشدن مشــکل در مزایده قرار نخواهند گرفت‪ .‬وی در مورد شرایط سرمایه گذاری در‬ ‫بناهــای تاریخی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ســرمایه گذاران ما نه تنها باید تمکن مالی داشــته باشــند بلکه باید‬ ‫توانمندی های الزم را در حوزه مرمتی نیز داشــته باشند‪ .‬با تکمیل طرح توجیه اقتصادی بناها‪ ،‬طرح‬ ‫مرمت‪ ،‬هزینه ها و کاربری مختص به بنا مشخص می شود‪ .‬مدیر اقتصادی و امور بازرگانی صندوق احیا‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مزایده های صندوق به صورت عمومی برگزار می شــود تا هر سرمایه گذار دارای صالحیتی‬ ‫بتواند در ان شــرکت کند‪ .‬وی با اشاره به اطالع رســانی گسترده پیش و هنگام برگزاری مزایده های‬ ‫صنــدوق‪ ،‬افزود‪ :‬صندوق احیــا در اذر ماه ‪ ۳۳‬بنا را در فرایند مزایده ها قرار داد که با گذشــت روند‬ ‫بازگشایی پاکت ها و تحویل بنا به نتایج خوبی در این باره رسیدیم و هم اکنون نیز ‪ ۵۰‬بنا برای مزایده‬ ‫اماده شــده اســت که فعالیت های نهایی ان در حال انجام بوده و در اینــده ای نزدیک این بناها در‬ ‫فرایند مزایده قرار می گیرند‪ .‬عسگری بیان کرد‪ :‬برای افزایش مشارکت بخش غیر دولتی مشوق هایی‬ ‫نظیر تسهیالت با نرخ ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬درصد در مناطق روستایی و در مناطق شهری کمتر برخوردار تسهیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی با نرخ سود ‪ ۱۰‬درصد و در مناطق برخوردار تسهیالت با نرخ سود ‪ ۱۴‬درصد در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬وی در مورد شرایط اعطای تسهیالت یاد شده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در راستای حمایت‬ ‫از ســرمایه گذارانی که از منابع داخلی بانک ها اســتفاده کرده اند‪ ،‬در صورت بهره برداری از بنا یارانه‬ ‫تسهیالت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۸‬درصد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫‪ 120‬سایت متخلف در حوزه میراث فرهنگی‬ ‫مسدود شد‬ ‫فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری از مسدود شد ‪ 120‬سایت‬ ‫متخلف در حوزه میراث فرهنگی در فضای مجازی خبرداد‪ .‬سردار امیر رحمت الهی در مراسم تجلیل‬ ‫از میراث بانان برگزیده‪ ،‬گفت‪ :‬همکاری نیروی انتظامی و وزارت میراث فرهنگی در راه اندازی یگان‬ ‫های حفاظت نمونه ای موفق در پاسداری از ارزش های یک ملت است‪ .‬وی با اشاره به اینکه حضور‬ ‫میراث بانان در عرصه های فرهنگی و تاریخی عامل مهم در ارتقای امنیت ابنیه تاریخی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هر اندازه هزینه های جرم را افزایش دهیم باز هم خسارت ها و اسیب هایی که متوجه اثار تاریخی و‬ ‫فرهنگی کشور ما می شود‪ ،‬غیر قابل جبران است به گونه ای که بازگشت به اصل و گذشته تاریخی را‬ ‫ناممکن می کند‪ .‬وی حفاظت از میراث فرهنگی کشور را وظیفه ای همگانی دانست و گفت‪ :‬اقدامات‬ ‫بسیار جامع‪ ،‬گسترده و ارزنده ای از سوی همکاران من در یگان های حفاظت از میراث فرهنگی در‬ ‫سال جاری انجام شده که اغلب این رشادت ها در حراست از میراث ملی به دلیل گستردگی فعالیت‬ ‫ها‪ ،‬غیرقابل تبیین و تبدیل به شاخص های کمی است‪ .‬وی در تشریح اقدامات انجام شده‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬نظر به افزایش وقوع جرایم نوظهور در فضای مجازی با همکاری خوب دادستانی کشور موفق‬ ‫شدیم با رصد فضای مجازی تعداد ‪ 120‬سایت متخلف را در سال جاری مسدود کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬ابالغ‬ ‫اخطاریه های قانونی به مالکان و متصرفان و کسانی که به نحوی در تخریب و اسیب رسانی به اثار‬ ‫فرهنگی فعال بودند از دیگر اقدامات خوب یگان های حفاظت است که در این راستا طی سال جاری‬ ‫‪ 2700‬اخطاریه قانونی ابالغ و از این تعداد ‪ 400‬مورد منجر به تشکیل پرونده شده است‪ .‬فرمانده یگان‬ ‫حفاظت از میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری کشور افزود‪ :‬یکی از راهبرد های مهم سازمان‪،‬‬ ‫استفاده از سرمایه های اجتماعی و ظرفیت های موجود در جامعه است بنابراین در نظر داریم با جذب‬ ‫میراث بانان افتخاری گام مهمی در حراست و صیانت از سرمایه های ملی برداریم‪ .‬براساس گزارش‬ ‫سایت پلیس‪ ،‬سردار رحمت الهی خاطرنشان کرد‪ :‬مشارکت پذیری مردم باید به حداکثر برسد و همه‬ ‫باید حفاظت از اثار فرهنگی را وظیفه ملی تلقی کنند‪.‬‬ ‫دولت روسیه ورود شهروندان ایرانی را به این کشور ممنوع کرد‬ ‫دولت روســیه در بخشنامه ای باتوجه به شــیوع کرونا‪ ،‬ورود‬ ‫شــهروندان ایرانی به این کشــور برای امــوزش‪ ،‬کار و روادید‬ ‫گردشگری و ترانزیت را منع کرد‪ .‬در این بخشنامه که با امضای‬ ‫میخاییل میشوستین نخســت وزیر روسیه روز جمعه در پایگاه‬ ‫اینترنتی دولت روسیه منتشر شده‪ ،‬امده است‪ :‬به منظور تامین‬ ‫امنیت کشــور‪ ،‬دفاع از ســامتی مردم و جلوگیری از انتشــار‬ ‫ویروس کرونا در فدراسیون روسیه‪ ،‬سازمان امنیت فدرال روسیه‬ ‫از بامداد روز هفتم مارس ‪ ۲۰۲۰‬بطور موقت ورود اتباع خارجی‬ ‫یا افراد بدون تابعیت از ایران به روســیه به منظور اموزش‪ ،‬کار‬ ‫و نیز گردشــگری و ترانزیت را متوقف می کند‪ .‬این ممنوعیت‬ ‫شــامل اتباع کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا‪ ،‬خدمه‬ ‫کشــتی ها و اعضای هیات های رســمی و افراد دارای مدرک‬ ‫اقامت روسیه نمی شود‪« .‬ســازمان هواپیمایی روسیه در مدت‬ ‫یک شــبانه روز ایروفلوت و سایر شرکت های هواپیمایی روسیه‬ ‫را از ممنوعیــت انتقــال اتباع خارجی و افراد بــدون تابعیت از‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به منظور ترانزیت از خاک روسیه مطلع‬ ‫می کند‪ ».‬وزارت کشور روسیه و سازمان های تابعه ان پذیرش‬ ‫مدارک‪ ،‬تنظیم و صدور دعوت نامه برای ســفر به روسیه برای‬ ‫اهداف شــخصی و اموزش و اشــتغال بکار برای اتباع خارجی و‬ ‫افــراد دارای بدون تابعیت از ایران و صدور مجوز کار برای اتباع‬ ‫خارجی از این کشــور را متوقف می کند‪ .‬وزارت خارجه روسیه‬ ‫بطور موقت پذیرش مدارک و صدور روادید کاری‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫گردشــگری به اتباع خارجی و افراد بــدون تابعیت که در ایران‬ ‫قرار دارند را در بخش کنسولی سفارت روسیه در تهران متوقف‬ ‫می کند‪ .‬وزارت خارجه روسیه همچنین موظف شده است این‬ ‫تدابیر را به ایران اعالم کرده و تصریح کند که این تدابیر موجه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫ترسی کشنده تر از مرگ‬ ‫همهباهمعلیهکرونا‬ ‫وارد داروخانــه که می شــوم متصدی خانم با گوشــی همراهش‬ ‫صحبت می کند‪ ،‬پس از ســام و احوالپرســی به مخاطبش انسوی‬ ‫خط می گوید‪ :‬ماسک‪ ،‬دستکش‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده هیچی نداریم‪،‬‬ ‫حاال حرفتو بگو‪ ...‬چهارشنبه ‪ ۳۰‬بهمن ماه در خبری اعالم شد نتایج‬ ‫بررسی های پزشکی در شهر قم نشان می دهد دو شهروند به ویروس‬ ‫کرونا مبتال هســتند و بعد از ان به فاصلــه کوتاهی خبر مرگ این‬ ‫افراد در رسانه های مجازی و حقیقی منتشر شد‪ .‬تصاویر و فیلم هایی‬ ‫که پیش از ان از چین‪ ،‬مرکز شــیوع این ویروس منتشر شده بود‪،‬‬ ‫ترس را به جان و روح شــهروندان ایرانی تزریق کرد و از همان روز‬ ‫هر چه ماسک و ژل ضدعفونی کننده و دستکش بود‪ ،‬در داروخانه ها‬ ‫به فروش رفت و این کاالها کمیاب و بتدریج نایاب شــد‪ .‬به بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬داروخانه در شــهر سنندج سر زدم‪ ،‬هیچکدام این ملزومات را‬ ‫نداشــتند‪ ،‬چند نفری گفتند سفارش داده ایم معلوم نیست برای مان‬ ‫بفرســتند یا نه‪ ،‬شرکت های توزیع دارو هم اینها را ندارند باید صبر‬ ‫کنید‪ .‬به زحمت توانستم از یکی از داروخانه های خیابان پاسداران‪،‬‬ ‫محلول اب و الکل را از یکی از متصدیان بگیرم‪ ،‬تا محلول به دستم‬ ‫رســید‪ ،‬خیالم راحت شد‪ ،‬این راحتی خیال برایم نشانه ای از ترسی‬ ‫بود که به جان داشتم و از ان بی خبر بودم‪.‬‬ ‫خانمــی در یکی از داروخانه ها امده بود تــا قرص انتی بیوتیک‬ ‫بگیرد و از سوزش گلو و ســردرد شکایت داشت‪ ،‬متصدی بالفاصله‬ ‫عالیمش را پرسید و برایش ازیترومایسین تجویز کرد‪ ،‬برایم عجیب‬ ‫بود که در این شــرایط هم دســت از خود درمانــی بر نمی داریم و‬ ‫عجیب تر اینکه متصدی داروخانه هم به جای پزشک نسخه تجویز‬ ‫می کنــد‪ .‬ضدعفونــی کننده هایی که پیش از ایــن لیتری ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومــان بود حاال افزایش قیمت ‪ ۴‬برابــری دارند و مایع یک چهارم‬ ‫لیتــری ان به قیمت ‪ ۸۰‬هزار تومان در برخــی مراکز فروش لوازم‬ ‫بهداشــتی و پزشــکی یکی از خیابان های معروف سنندج فروخته‬ ‫می شــود و هیچ نظارتی هم بر روند گران فروشی این کاالها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬متصدیان برای اشــنایان خود از این ملزومات دارند اما برای‬ ‫کســانی که اشــنا و پارتی در داروخانه ها ندارند‪ ،‬جواب همه یکی‬ ‫است‪ ،‬نداریم یا با خواهش و تمنا شاید به زحمت یکی پیدا می شود‬ ‫و دلش برای مشــتری بسوزد یه ماسک و یه ژل ضد عفونی با چند‬ ‫برابر قیمت به او بفروشد‪.‬‬ ‫کسی حق مردن ندارد‬ ‫بیماری کرونا (‪ )corona‬یا هر بیماری به علت ناشــناخته شدن‪،‬‬ ‫یــک موقعیت ترس را در بدن ایجاد می کنــد و اتفاقاتی که به هر‬ ‫صورت به بدن اسیب وارد می کنند عالوه بر اسیب های جسمانی‪،‬‬ ‫یک ترومای روانی هم ایجاد می کنند‪ .‬علت این شوک هم این است‬ ‫که شخص دچار مجموعه ای از معضالت می شود و امکان برگشت‬ ‫یا احساس زنده ماندن و در خطر بودنش را می فهمد‪ .‬اشنایی و فهم‬ ‫درست از یک مساله و یا یک موجودیت غیرقابل انکار‪ ،‬سبب می شود‬ ‫تا با ان با اعتماد به نفس باالتری روبرو شویم و به جای ترس تالش‬ ‫کنیم با شــیوه های معقوالنه تر‪ ،‬به بی اثر یا کم اثر کردن مشــکل‬ ‫کمک کنیم‪ ،‬اما ناگفته نماند که احساس ترس در انسان‪ ،‬مدام باعث‬ ‫بقای ان شــده ولــی این ترس باید ترس منطقی باشــد و نه عامل‬ ‫تضعیف اگر چه ترس یک عکس العمل طبیعی است ولی نباید ان را‬ ‫به گونه ای بزرگ کرد که تمام زندگی فرد تحت تاثیر ان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ویروس از کجا امد؟‬ ‫گفته می شود ویروس کرونا برای اولین بار از یک سوپر مارکت مواد‬ ‫غذایی در شهر ووهان که به طور غیرقانونی گوشت حیوانات وحشی‬ ‫می فروخت‪ ،‬به دیگر نقاط و مردم منتشر شده است‪ .‬متخصصان می‬ ‫گویند احتماال این ویروس ابتدا در خفاش ها تولید شده و سپس از‬ ‫طریق دیگر گونه ها به انسان سرایت کرده است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا چقدر خطرناک است؟‬ ‫ویروس کرونا ســبب سرماخوردگی معمولی و برخی بیماری های‬ ‫خطرناک تر از جمله ســندروم حاد تنفســی (ســارس) و سندروم‬ ‫تنفسی خاورمیانه ای (مرس) می گردد‪ .‬تب‪ ،‬سرفه‪ ،‬نفس نفس زدن‬ ‫و تنگی نفس از عالئم عمده کرونا اســت‪ .‬بســیاری از کسانیکه به‬ ‫دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست دادند قبال از شرایط صحی‬ ‫نامساعد رنج می بردند یا افراد مسن با سیستم ایمنی ضعیف بودند‪،‬‬ ‫امار در چین نشــان می دهــد در حدود ‪ ۲‬درصــد از مبتالیان به‬ ‫ویروس جدید کرونا جان خود را از دست داده اند‪ .‬این امار تاکید می‬ ‫کند کرونا از سرماخوردگی فصلی مرگبار تر اما از سارس کم خطرتر‬ ‫است‪ ،‬سارس درحدود ‪ ۱۰‬درصد از مبتالیان را می کشد و بیماری‬ ‫مرس در سال ‪ ۲۰۱۲‬در حدود ‪ ۳۵‬درصد از افراد مبتال را کشت‪.‬‬ ‫کمبود ماسک نداریم‬ ‫نگرانی مردم از کمبود ملزومات بهداشتی در حالی است که معاون‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان می گوید‪ :‬ماسک به اندازه‬ ‫کافی در سطح استان و بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی وجود دارد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ابراهیم قادری البته این را هم گفت که اســتفاده از ماســک برای‬ ‫افراد عادی ضرورتی ندارد و شست وشوی دست ها به صورت مرتب‪،‬‬ ‫رعایت بهداشــت تنفسی و پرهیز از ترددهای غیرضروری در اماکن‬ ‫عمومی از راهکارهای مهم و الزم برای پیشــگیری در برابر ویروس‬ ‫کرونا اســت‪ .‬معاون دانشگاه علوم پزشــکی کردستان همچنین به‬ ‫برخی سوءاستفاده ها در زمینه توزیع ماسک با قیمت باال اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬اداره بازرســی معاونت غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان در این زمینه نظارت کامل دارد و مردم می توانند هر گونه‬ ‫تخلفــی در این زمینه را گزارش کننــد‪ .‬برخی می گویند‪ :‬در بیجار‬ ‫ماسک های عادی ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬تومانی حدود سه تا چهار هزار تومان‬ ‫به فروش می رســد البته اگر گیر بیاید‪ ،‬ماسک های فیلتردار هم با‬ ‫خبر‬ ‫اقدام فوری برای تغییر تصویر ایران‬ ‫پس از کرونا‬ ‫افزایش قیمت چندبرابری به بیش از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬هزار تومان برای هر‬ ‫عدد رسیدند و حاال دیگر نایاب شده اند‪.‬‬ ‫تولید و توزیع ماسک رایگان‬ ‫در این میان شرکت شادمهر حریر کردستان در سقز اعالم کرد که‬ ‫به صورت رایگان‪ ،‬ماسک تولید و جهت توزیع در اختیار اداره صمت‬ ‫قرار میدهد‪ ،‬ماسک های بهداشتی تولیدی این شرکت‪ ،‬دارای الیه‬ ‫ضد پُرز و قابل شستشــو است این شــرکت تولیدی‪ ،‬روزانه چهار تا‬ ‫پنج هزار ماســک تولید و در میان مردم توزیع خواهد شد‪ .‬این گام‬ ‫اول بود و واحدهایی در ســنندج و قروه هم اعالم امادگی کردند تا‬ ‫ماسک مورد نیاز شهروندان را تولید و روانه بازار کنند‪ ،‬نبود ماسک‬ ‫در داورخانه ها در حالی اســت که دیروز چند شهروند سنندجی در‬ ‫میدان ازادی این شهر ماسک رایگان میان مردم توزیع می کردند‪.‬‬ ‫همه با هم علیه کرونا‬ ‫هرچند مسووالن استان تدابیری برای جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫در بیــن مردم انجــام داده اند که از ان جمله مــی توان به تعطیلی‬ ‫مدارس و دانشــگاه ها و اماکن فرهنگی‪ ،‬هنری و ورزشــی تا پایان‬ ‫هفته و ضدعفونی وســایل نقلیه عمومی و دیگر اقدامات بهداشتی‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬اما نقش ما مردم در این میان بســیار پررنگ تر است‪،‬‬ ‫ویروس کرونا مهمان چند روزه نیســت و به جای استرس و نگرانی‬ ‫بهتر اســت روحیه خــود و اطرافیان را تقویت کــرده و تمام نکات‬ ‫بهداشتی را رعایت کنیم تا بتوانیم بیماری را مهار و کنترل کنیم‪.‬‬ ‫از سویی اگر در خانه مساک و ملزومات ضدعفونی احتکار کرده ایم‪،‬‬ ‫ان را به همســایه ها و اشــنایانی که به ان دسترسی ندارند‪ ،‬بدهیم‬ ‫و میان دوستان و اشــنایان توزیع کنیم‪ .‬خودمان را بگذاریم جای‬ ‫ان پرســتار و پزشک و کادر درمان بیمارســتان هایی که با ویروس‬ ‫چشــم در چشم هستند و برای نجات جان بیماران خطر را به جان‬ ‫خریــده اند‪ ،‬بگذاریم این ملزومات برای انانی باشــد که در معرض‬ ‫خطر مســتقیم ابتال هستند‪ ،‬باید همه باهم به مقابله با این ویروس‬ ‫بپردازیم‪ ،‬گام اول را رعایت بهداشــت خــود و گام دوم را با رعایت‬ ‫بهداشت عمومی برداریم‪.‬‬ ‫فعاالن گردشگری در استانه ورشکستگی!‬ ‫در پــی شــیوع کرونــا در برخی از اســتان های‬ ‫کشورمان‪ ،‬تورهای گردشگری داخلی با ابالغیه های‬ ‫دولتی و تصمیمات اســتانی به صورت کامل متوقف‬ ‫شد ه است و مقاصد گردشــگری برای عید پذیرای‬ ‫گردشــگر نیستند! هنوز مشخص نیست که تا نوروز‬ ‫‪ 99‬چه اتفاق خواهد افتاد و ایا شیوع ویروس کرونا‬ ‫تا چه اندازه پیش خواهد رفت؛ صنعت گردشگری هم‬ ‫که چشم امیدش برای جبران خسارت های سالیانه به‬ ‫نوروز ‪ 99‬بود به صورت کامل ناامید شده و در استانه‬ ‫ورشکســتگی قرار دارد‪ .‬تاکنون برخی شرکت های‬ ‫گردشگری اعالم ورشکستگی کرده اند و برخی دیگر‬ ‫به اقداماتی چون تعدیل نیرو و فروش زیرساخت های‬ ‫خود روی اورده اند‪ .‬بعد از انتشار خبر شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشور‪ ،‬تنها اقدام پیشگیرانه ای که در حوزه‬ ‫گردشگری از سوی نهادهای ذی ربط از جمله وزارت‬ ‫میراث فرهنگی و گردشــگری صورت گرفته اســت‬ ‫لغو ســفرها بوده و بس! در صورتی که امکان تمرکز‬ ‫بر امن ســازی مقاصد گردشــگری و با برنامه ریزی‬ ‫منسجم‪ ،‬هوشمندانه و اقدامت پیشگیرانه و بهداشتی‬ ‫در مقاصد گردشــگری‪ ،‬حداقل شــرایط برای انجام‬ ‫مدیریت شده برخی سفرهای نوروزی و گردشگری‬ ‫فراهم می شد؛ شــاید تمیهد این اقدامات حداقلی‪،‬‬ ‫روزنه امیدی میشــد برای صنعت گردشگری کشور‬ ‫در این روزهای کلیدی و حیاتی پایان سال و امکان‬ ‫تنفس برای پعاالن این حوزه فراهم می شد و از این‬ ‫شــرایط نزدیک به ورشکستگی نجات می یافتند‪ .‬اما‬ ‫افسوس و صد افســوس که راحت ترین راه از سوی‬ ‫مســئوالن مربوطه یعنی “تعطیلــی صفر تا صدی”‬ ‫تمام حیات صنعت گردشــگری کشــورمان در این‬ ‫روزها در پیش گرفته شــده اســت‪ .‬اگر این روزها‬ ‫برای تورهای نوروزی اقــدام کنید به ندرت بتوانید‬ ‫گزینه ای برای این سفر پیدا کنید؛ گسترش ویورس‬ ‫کرونا در جهان صنعت گردشــگری را با مشــکالت‬ ‫جدی مواجه کرد ه است و این مشکالت تنها به ایران‬ ‫محدود نمی شود؛ اما با توجه به مشکالت قبلی این‬ ‫صنعت در ایران‪ ،‬تــوان مقابله با ویروس کرونا برای‬ ‫فعاالن صنعت گردشگری کشورمان سخت تر شده و‬ ‫نیازمند حمایت های دولتی و حداقل “تدبیر” است تا‬ ‫به ورشکستگی نرسد‪ .‬تا کنون تنها خبری که از این‬ ‫حمایت ها منتشر شده مصاحبه های شفاهی معاون‬ ‫گردشگری در راستای اعطای بسته های حمایتی در‬ ‫بخش مالیات‪ ،‬وامهای بانکی و بیمه های کارفرمایی‬ ‫اســت‪ .‬حمایت ها در این شرایط تنها به ارائه طرح و‬ ‫مصاحبه محدود شــده است و در میان این طرح ها‬ ‫موضــوع صندوق حمایت از گردشــگری هم مطرح‬ ‫شد ه است که بیشتر نگاهی بلندمدت دارد تا اینکه‬ ‫به بحران اخیر متمرکز باشد‪ .‬این صندوق می تواند با‬ ‫استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در مواقع بحران‬ ‫به بخش گردشــگری ورود کرده و بتوانند به فعاالن‬ ‫این بخش تســهیالت اعطا کنند‪ .‬اما انچه مشخص‬ ‫اســت قرار گرفتن فعاالن گردشــگری در اســتانه‬ ‫ورشکستگی است‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬هفته گذشته اعالم کرد‬ ‫که بیش از ‪ 70‬میلیارد تومان هزینه ســفر مردم از‬ ‫سوی فعاالن گردشــگری عودت داده شد ه است اما‬ ‫بیان نشــد که ایا این عــودت از طرف هتل داران و‬ ‫ایرالین ها به فعاالن گردشــگری صــورت گرفته یا‬ ‫خیر؟! جامعه هتــل داران که چندان قائل به عودت‬ ‫مبالغ نیســتند‪ ،‬اعالم کرده اند شرایط فورس ماژور‬ ‫هنــوز اعالم نشــده‪ ،‬اگــر معاون گردشــگری هم‬ ‫ابالغیه ای داده که بیشــتر برداشت شخصی است‪ .‬با‬ ‫همین استدالل عودت مبالغ به فعاالن گردشگری یا‬ ‫انجام نشــده یا با تاخیر صورت می پذیرد‪ .‬هتل داران‬ ‫هم معتقدند با این اتفاقات در اســتانه ورشکستگی‬ ‫‪3‬‬ ‫قــرار خواهند گرفت امــا پیشــنهاد وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی برای ممانعت‬ ‫از این رخداد استفاده از ظرفیت هتل ها برای بیماران‬ ‫کرونایی اســت! طبق این پیشنهاد بیماران کرونایی‬ ‫می تواننــد دوران نقاهت خود را بعــد از درمان در‬ ‫هتل های طرف قرارداد با این طرح بگذرانند! بیماران‬ ‫بعد از ترخیص از بیمارســتان در محلی دیگر غیر از‬ ‫خانه باید نگهداری شــوند و هتل ها می توانند یکی‬ ‫از این فضاهای بینابینی قرار گیرند؛ این پیشــنهاد‬ ‫هم با موافقت ضمنی وزارت بهداشت همراه بود ه اما‬ ‫با توجه به بار مالی ســنگین اجرای چنین طرحی‪،‬‬ ‫عملی شــدن این پیشنهاد در حد “صفر” است! این‬ ‫طرح در شــرایطی پیشنهاد شــده است که جامعه‬ ‫هتــل داران از کافــی نبودن لوازم بهداشــتی برای‬ ‫ضدعفونی هتل های خــود گالیه دارند! باید حداقل‬ ‫امکانات ضدعفونی برای هتل ها و اماکنی که مقاصد‬ ‫گردشــگری قرار می گیرند در نظر گرفته شود‪ .‬اگر‬ ‫قرار باشــد این طرح اجرایی شود الزم است در این‬ ‫شرایط‪ ،‬سهمیه ویژه ای هم به مراکز اقامتی که باید‬ ‫در هر شــهر به صورت حداقلی ادامه فعالیت دارند‪،‬‬ ‫اختصاص داده شــود‪ .‬هتلداران اعالم کرده اند که ما‬ ‫برای کارکنان خود هم به اندازه کافی ماسک نداریم‬ ‫و اگر قرار اســت توزیعی صورت گیرد شرایط توزیع‬ ‫هم نباید به پایتخت و مراکز اســتان ها محدود شود‬ ‫چرا که این نیاز در شهرســتان ها بیشــتر به چشم‬ ‫می خورد‪ .‬الزم به ذکر اســت همواره هتل ها و مراکز‬ ‫اقامتی رســمی اقدام به ضدعفونی کــردن اتاق ها‬ ‫می کننــد اما در شــرایط فعلی الزم اســت از مواد‬ ‫گندزدا و ضدعفونی کننده های الکلی استفاده شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر اســتان های گردشگرپذیر این مواد را‬ ‫به صورت ازاد و با قیمت باال تهیه می کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری گفت‪ :‬برنامه‬ ‫اقدام فوری تبلیغات اعتمادســاز را که قراربود سال ‪ ۹۸‬اجرا‬ ‫کنیم پس از عبور از بحران برای تغییر تصویر ایران ادامه می‬ ‫دهیم‪ .‬محمد ابراهیــم الریجانی گفت‪ :‬پس از اتفاقات اخیر‬ ‫و اغتشاشــات ابان ماه و قطعی اینترنت برنامه ای نوشتیم تا‬ ‫تالش کنیم که تصویر مثبتــی از ایران پس از این اتفاقات‬ ‫منتشر شود‪ .‬این برنامه شــامل تبلیغات و تصویرسازی ها و‬ ‫همکاری دســتگاه ها با یکدیگر بود‪ .‬اما بعد از ان به اتفاقات‬ ‫دیگر برخورد کردیم‪ .‬سپس رسماً جلسه ای برگزار کردیم و‬ ‫برنامه اقدام فوری تبلیغات اعتمادســاز ایران را نوشتیم که‬ ‫در واقع با مشارکت و اخذ مشورت از فعاالن بخش خصوصی‬ ‫تهیه شد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬این برنامه دو بخش دارد یکی‬ ‫اقدامــات مدیریتی و دیگری اقدامــات تبلیغاتی‪ .‬در بخش‬ ‫اقدامات مدیریتی برای هفت وزارتخانه برنامه هایی نوشته شد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال وزارت خارجه می بایســت با مسئوالن وزارت‬ ‫خارجه کشورهای هدف گردشگری مذاکره کند تا انها ایران‬ ‫را از فهرســت قرمز خــود در بیاورند مانند ژاپن که این کار‬ ‫را انجام داد‪ .‬یا اینکه برای رایزنان فرهنگی برنامه ای تدوین‬ ‫شد تا انها بتوانند با اژانس داران و توراپراتورهای کشورهای‬ ‫دیگر مذاکره کرده و انها را به ایران بیاورند‪ .‬وزارت ارشاد نیز‬ ‫می بایست با خبرنگاران خارجی مقیم ایران صحبت کرده تا‬ ‫تور اشناســازی برای انها برگزار شود‪ .‬یا سازمان هواپیمایی‬ ‫که می بایســت با برخی از ایرالین ها مذاکره می کرد تا این‬ ‫ایرالین های خارجی دوباره پروازهایشــان را به ایران داشته‬ ‫باشند‪ .‬الریجانی گفت‪ :‬در بخش اقدامات تبلیغاتی می بایست‬ ‫هفته های فرهنگی و تور اشناســازی و نشست های رو در رو‬ ‫برگزار می کردیم که حــدود ‪ ۱۳‬مورد پروژه تبلیغاتی برای‬ ‫این موضوع تهیه شــده بود‪ .‬برای این پروژه ها تامین اعتبار‬ ‫هم کردیم ولی به موضوع ویروس کرونا برخورد کردیم‪ .‬این‬ ‫درحالی بود که همه برنامه های وزارت خانه های دیگر به انها‬ ‫ابالغ شده بود‪ .‬ضمن اینکه این طرح در ستاد اطالع رسانی‬ ‫و تبلیغات کشور نیز به ریاســت وزیر کشور مصوب و ابالغ‬ ‫شده بود و حمایت وزیر کشور را در پی داشت‪ .‬این برنامه ها‬ ‫بــرای ‪ ۵‬ماه از بهمــن تا پایان خــرداد ‪ ۹۹‬تدوین و اعتبار‬ ‫الزم هم تامین شده بود‪ .‬حتی برای جشن سال نوی چینی‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬هزار چینی در تورهای گردشگری ایران ثبت نام‬ ‫کرده بودند که ویروس کرونا موجب کنسلی این تورها شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری گفت‪ :‬ما ان‬ ‫موقــع ‪ ۴‬بحران را در برنامه هایمان دیده بودیم اما االن با ‪۵‬‬ ‫بحران رو به رو شده ایم‪ .‬اکنون موضوع ویروس کرونا نه تنها‬ ‫در ایران بلکه در کل جهان مطرح اســت‪ .‬بنابراین منتظریم‬ ‫تا از این بحران عبور کنیم و به شــرایط ثبات برسیم تا این‬ ‫برنامه ها را اجرا کنیــم‪ .‬وی افزود‪ :‬تفاهمنامه برای برگزاری‬ ‫‪ ۱۲‬تور اشناسازی و ‪ ۱۲‬نشست تخصصی رو در روی بخش‬ ‫خصوصی با ‪ ۱۲‬کشور نوشته شده است این کشورها شامل‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬روسیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬عمان‪ ،‬المان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬چین و عراق بود‪ .‬همچنین قرار‬ ‫بود در ‪ ۴‬کشــور از جمله اذربایجــان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان‬ ‫هفته فرهنگی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫کرونا اسکله های گردشگری قشم را‬ ‫تعطیل کرد‬ ‫با تمهیدات انجام شده و در راستای پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫ویروس‪ ،‬اســکله های گردشگری قشــم تا پایان هفته ی جاری‬ ‫تعطیل اعالم می شــود‪ .‬فرماندار قشم شامگاه سه شنبه گفت‪:‬‬ ‫بر این اســاس هشت اسکله گردشگری در سایت های هنگام و‬ ‫جنگل های َح ّرای جزیره قشم تا روز جمعه فعالیت نخواهد داشت‬ ‫که امکان دارد این تعطیلی تمدید شود‪ .‬علیرضا نصری افزود‪ :‬در‬ ‫اسکله های مسافری از جمله ذاکری‪ ،‬الفت و پُهل نیز تمهیدات‬ ‫الزم برای رعایت امور بهداشتی اندیشیده شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این راســتا یکهزار ماسک رایگان بین خدمه شناورها و‬ ‫مسافران توزیع شد‪ .‬فرماندار قشم تصریح کرد‪ :‬همچنین خدمه‬ ‫و مسووالن شــناورها اموزش های الزم برای ضدعفونی کردن‬ ‫شناورها را فرا گرفتند‪ .‬وی افزود‪ :‬کلیپ های اموزشی نیز از سوی‬ ‫شبکه بهداشت در اختیار این اداره بنادر قرار گرفت تا در طول‬ ‫مسیر گردشگران و مسافران با نکات اموزشی اشنا شوند‪ .‬نصری‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین وسایل الزم از جمله دستکش و دیگر اقالم‬ ‫الزم برای خدمه شناورها در اختیار انان قرار گرفت‪.‬‬ ‫ورود گردشگر به جزیره قشم با کاهش روبروست‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برخالف برخی خبرها در فضای مجازی‪ ،‬امارهای‬ ‫مقایسه ای از کاهش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬درصدی گردشگر در روزهای اخیر‬ ‫در همسنجی با سال گذشته نشان دارد‪ .‬هشت اسکله گردشگری‬ ‫در مناطق شــیب دراز‪ ،‬کندالو‪ ،‬هنگام‪ ،‬الفت‪ ،‬گورزین‪ ،‬سهیلی‪،‬‬ ‫طبل و گوران شهرستان قشم فعالیت می کنند‪ .‬این شهرستان‬ ‫‪ ۱۹‬اسکله مســافری‪ ،‬تجاری و گردشگری دارد‪ .‬جزیره قشم با‬ ‫وســعت یک هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتر مربع از تنگه هرمز به موازات‬ ‫ساحل جنوبی ایران به طول ‪ ۱۳۵‬کیلومتر و عرض میانگین ‪۱۱‬‬ ‫کیلومتر داز توابع هرمزگان اســت و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر خط ساحلی‬ ‫دارد‪ .‬شهرســتان قشم شامل جزیره های قشم‪ ،‬هنگام و الرک با‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬هزار نفر جمعیت از تنگه هرمز به موازات ســاحل‬ ‫استان هرمزگان به طول ‪ ۱۵۰‬و عرض میانگین ‪ ۱۱‬کیلومتردر‬ ‫میان اب های خلیج فارس گسترده شده است‪.‬‬ ‫در چهل وهفتمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی‬ ‫خدمات سفر تاکید شد؛‬ ‫امادگی گردشگری‬ ‫برای جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫شــرکت کنندگان در چهل وهفتمین نشســت ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات سفر‪ ،‬بر امادگی تاسیسات گردشگری کشور ُبر‬ ‫جلوگیری از شــیوع کرونا تاکید کردند‪ .‬شرکت کنندگان در این‬ ‫نشست با توجه به شیوع ویروس کرونا در استان های مختلف کشور‬ ‫یکی از مهم ترین موضوعاتی که در دستور کار اعضای ستاد قرار‬ ‫دادند‪ ،‬راهکارهای جلوگیری از شیوع کرونا بود‪ .‬فریدون محمدی‬ ‫مسئول دبیرخانه ســتاد اجرایی خدمات سفر در این نشست در‬ ‫سخنانی با اشاره به امادگی تاسیسات گردشگری و هتل ها برای‬ ‫جلوگیری از شیوع کرونا گفت‪ :‬در این باره تمهیدات الزم اندیشیده‬ ‫شده و مدیران هتل ها و تاسیسات گردشگری و پرسنل این مراکز‬ ‫برای جلوگیری از شــیوع کرونا امادگی دارند‪ .‬او به شیوع ویروس‬ ‫کرونا در اســتان های مختلف و تاثیــرات احتمالی ان بر صنعت‬ ‫گردشگری اشاره کرد و افزود‪ :‬مطمئن هستیم که با همکاری همه‬ ‫دستگاه ها و بخش دولتی و خصوصی این مشکل رفع خواهد شد و‬ ‫نگرانی بابت شیوع کرونا در تاسیسات گردشگری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محمدی همچنین به امادگی ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات‬ ‫شایســته و پاسخگویی انالین به مسافران و گردشگران خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬به همین منظور ســتاد خدمات سفر با حضور مدیران و‬ ‫نمایندگان دستگاه های عضو از ‪ ۲۸‬اسفند ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۶‬فروردین ‪۹۹‬‬ ‫در محل سالن خلیج فارس معاونت گردشگری تشکیل می شود‪ .‬به‬ ‫فرهنگی‬ ‫گزارش روز سه شنبه معاونت گردشگری وزارت میراث‬ ‫ُ‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگی خدمات ســفر با حضور در محل این ستاد به صورت‬ ‫انالین و در دو شــیفت روز و شب به سواالت‪ ،‬انتقادات و شکایات‬ ‫احتمالی مسافران که از طریق سامانه ‪ ۰۹۶۲۹‬به این ستاد اعالم‬ ‫می شود‪ ،‬پاسخ می دهند و موضوعات را رسیدگی می کنند‪ .‬در ادامه‬ ‫این نشست دبیر و اعضای ســتاد در باره زمان برگزاری رزمایش‬ ‫بزرگ ترافیکی و خدمات ســفر باهم به گفت وگو پرداختند و در‬ ‫نهایت مقرر شد این رزمایش ‪ ۲۶‬اسفند در ضلع جنوبی حرم امام‬ ‫خمینی برگزار شود‪ .‬معرفی کمیته ها و تشریح وظایف محوله هر‬ ‫کمیته بخش دیگری از این جلسه بود که ضمن تشریح و معرفی‬ ‫وظایف هر کمیته بر تقویت همکاری ها برای ارائه خدمات شایسته‬ ‫به گردشگران و مسافران تاکید شد‪ .‬ویروس کرونا از دی ماه گذشته‬ ‫تا کنون بیش از دو هزار قربانی گرفته است‪ .‬تقریبا تمام جانباختگان‬ ‫از چین‪ ،‬کشوری که ویروس از انجا شیوع پیدا کرد‪ ،‬هستند‪ .‬هشت‬ ‫نفر نیز در ایران بر اثر ابتال به این بیماری جان باخت ه اند‪ .‬ایران بعد‬ ‫از چیــن دومین امار فوتی کرونا در جهان را دارد‪ .‬بیماری جدید‬ ‫کرونا با نام «کووید‪ »۱۹-‬از اوایل ماه دسامبر سال گذشته میالدی‬ ‫(دی ماه) در اســتان هوبی چین شیوع یافت کیانوش جهانپور‪،‬‬ ‫رییس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی پیش از این اعالم کرده است که تاکنون ‪ ۹۵‬نفر‬ ‫در کشور به طور قطعی به کرونا مبتال شده و ‪ ۱۵‬نفر فوت کرده اند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫لغو سریالی تورهای داخلی و خارجی دردسرساز شد‬ ‫اژانس هایمسافرتیدرکمای«کرونا»‬ ‫در حال حاضر بازار گردشــگری ایران به کما رفته اســت چون از طرفی گردشــگرانی که قصد سفر‬ ‫داخلی را داشته اند سفرهای خود را لغو کردند و ازسوی دیگر مسافران خارجی که قصد سفر به ایران‬ ‫را داشــتند نیز ســفرهای خود را به حالت تعلیق در اوردند‪ .‬به همین دلیل فعاالن بازار گردشگری با‬ ‫سکته ســفرهای ورودی به کشور و سفرهای داخلی مواجه هســتند‪ .‬این اتفاق بعد از افزایش قیمت‬ ‫بنزین و ماجرای ســقوط هواپیما اتفاق افتاده و با این وضعیت صاحبان اژانس های مسافرتی سفرهای‬ ‫نوروز ‪ ۹۹‬را در حجم بســیار پایین ارزیابی می کنند‪ .‬این روزها بازار گردشگری ایران در یک وضعیت‬ ‫فوق العاده به ســر می برد و با شــیوع ویروس کرونا و ورود ان به ایران بســیاری از فعاالن این حوزه با‬ ‫مشــکالت مختلفی مواجه شده اند‪ ،‬به طوری که اغلب دفاتر مســافرتی از کاهش میزان فروش تورها و‬ ‫بلیت ها معترض هستند‪.‬‬ ‫در این میان برخی از کشورها از جمله ترکیه به بستن مرزهای خود پرداخته اند و از ورود گردشگران‬ ‫ایرانی به کشور خود جلوگیری می کنند‪ .‬همین امر نیز موجب شده بسیاری از تورهای مسافرتی برای‬ ‫گردشــگران ایرانی حتی در ایام تعطیالت نوروز لغو شود‪ .‬بیش از ‪ ۵۰‬نفر از فعاالن بازار گردشگری در‬ ‫جلسه ای حاضر شدند تا راهکاری برای این مشکالت پیدا کنند‪ .‬انها از کنسلی بیش از اندازه سفرها به‬ ‫علت لغو پروازها متضرر شــده اند و در حال حاضر نیز باید پول مسافران را به انها بازگردانند‪ .‬از طرفی‬ ‫به علت اینکه در کشورهای خارجی برای همین مسافران اقامتگاه هایی را رزرو کرده اند با این اتفاق از‬ ‫نظر اقتصادی به میزان قابل توجهی متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر فعاالن بازار گردشــگری عنــوان کردند که ایام عید یکــی از مهم ترین زمان ها برای‬ ‫بو کارشــان محسوب می شود زیرا به علت تعطیالت بیشترین ســفرها توسط گردشگران داخلی‬ ‫کس ‬ ‫صورت می گیرد و میزان قابل توجهی از درامد ساالنه شــان در همین ‪ ۱۵‬روز کســب می شــود و اگر‬ ‫شــیوع این ویروس برای تعطیالت عید همچنان ادامه داشته باشد احتماال برخی از فعاالن این حوزه‬ ‫ورشکست خواهند شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر که مدت کوتاهی از ورود ویروس کرونا به ایران می گذرد اغلب سفرهای داخلی نیز لغو‬ ‫شده است؛ به طوری که براساس امار یکی از مدیران دفاتر مسافرتی بیش از ‪ ۷۵‬درصد تورهای مشهد به‬ ‫علت ترس از ابتال و گسترش کرونا کنسل و موجب شده تا ‪ ۹۰‬درصد هتل های این شهر بدون مسافر‬ ‫باشند همچنین در شهر قم نیز در حال حاضر حتی یک مسافر در هتل ها اقامت ندارد‪.‬‬ ‫در جلســه ای که در شورای عالی هوایی کشور که به منظور بررسی بحران کرونا و وضعیت گردشگری‬ ‫کشــور تشکیل شــده بود تصویب شــد که تمامی هواپیماهای ورودی و خروجی پس از پیاد ه کردن‬ ‫مسافران کامال ضدعفونی شوند و تمامی مسافران و گردشگرانی که قصد خروج از کشور را دارند‪ ،‬باید‬ ‫پیش از ســفر کارت ســامت دریافت کنند که برای صدور کارت سالمت به گردشگران قرار است در‬ ‫تمامی فرودگاه ها یک اتاق برای معاینه و یکی برای قرنطینه تعبیه شود‪.‬‬ ‫اما برخی از کشــورها برای کنسلی و بازگرداندن پول به دفاتر بهانه تراشی می کنند؛ در همین راستا‬ ‫حرمت اهلل رفیعی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬سازمان هواپیمایی کشور باید برای ایرالین ها بخشنامه ای صادر کند تا تمام مبالغ مورد نظر‬ ‫را به دفاتر باز گردانند زیرا زمانی که مســافر تمایلی به سفر ندارد چاره ای جز ابطال نیست‪ .‬همچنین‬ ‫انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرات هوایی و جهانگردی ایران با ارسال نامه ای به علی اصغر مونسان‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری از وی خواسته در راستای ضایع نشدن حق و حقوق‬ ‫مسافران دفاتر مسافرتی فعال همکاری های الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫رفیعی گفت‪ :‬در حال حاضر برخی کشورها مرزهای خود را برای ورود گردشگران ایرانی به کشور خود‬ ‫بســته اند و دفاتر نیز چاره ای جز بازپرداخت وجوه دریافتی ندارند‪ .‬بنابراین برای محفوظ ماندن حقوق‬ ‫مسافر و دفاتر مسافرتی باید هتل ها و ایرالن ها نیز همکاری کنند‪ .‬همچنین همین درخواست را از وزیر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬وزیر بهداشت و وزیر امور خارجه که با این مساله مرتبط هستند نیز خواهیم داشت‬ ‫زیرا در حال حاضر بازار گردشگری در حالت فوق العاده قرار دارد‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش قیمت بلیت هواپیما و افزایش نرخ ارز پیش بینی می شــود اغلب مسافران نورزی‬ ‫به ســفرهای داخلی به صورت زمینی خواهند پرداخت اما با وجود پیش بینی هایی که از امار مسافران‬ ‫شــده بود در حال حاضر حدود ‪ ۴۵‬درصد از مســافران داخلی ســفرهای زمینی خود را لغو کرده اند‪.‬‬ ‫همچنین تمامی تورهای مدارس‪ ،‬دانش اموزی‪ ،‬دانشــگاهی و ‪ ...‬نیز در حال لغو کردن سفرهای خود‬ ‫هســتند‪ .‬با چنین وضعیتی هیچ کدام از اژانس های مسافرتی نمی توانند برای عید و درامد حاصل از‬ ‫ان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫علی اصغر باریکانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها‪ ،‬شــرکت ها و موسسات هوانوردی در سازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری نیز در این نشست گفت‪ :‬باید شرایط فعلی را پشت سر بگذاریم و عالوه بر بخش‬ ‫گردشگری بسیاری از حوزه های دیگر نیز به دلیل شیوع کرونا با مشکالت متعدد مواجه هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تصویب شــده اســت در فرودگاه هایی که به مقصد ترکیه پرواز دارند یعنی فرودگاه امام‬ ‫خمینی(ره)‪ ،‬فرودگاه مشــهد و شــیراز نمایندگان دانشگاه علوم پزشــکی حضور مداوم داشته باشند‬ ‫و کارت ســامت برای مسافران و گردشــگران براســاس پروتکل های وزارت بهداشت صادر کنند تا‬ ‫گردشگران بتوانند به راحتی از کشور خارج شوند‪.‬‬ ‫جواد موســوی‪ ،‬مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری در معاونت گردشگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬هم گفت‪ :‬با توجه به شیوع کرونا امسال برای حوزه گردشگری سال خشکسالی است همچنین‬ ‫اطالعی از تعداد هتل و ایرالین هایی که برای اسکان و جابه جایی گردشگران قرارداد بسته اند نداریم تا‬ ‫بتوانیم براســاس انچه وزارت بهداشت به عنوان شهرهای ممنوعه برای سفر اعالم خواهد کرد‪ ،‬کاهش‬ ‫سفر را به اجرا بگذاریم‪.‬‬ ‫وی در خصوص اعتراض برخی از مدیران دفاتر مســافرتی در خصوص جلوگیری مسووالن برخی از‬ ‫شــهرها از ورود اتوبوس های تورهای مسافرتی به ان شــهرها عنوان کرد‪ :‬با دستور ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت مسوول اعالم سیاست های مقابله با کرونا است‪.‬‬ ‫در همین راســتا نیز وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری باید شهرهای ممنوعه برای‬ ‫سفر را به دفاتر مسافربری اعالم کند تا به ان مناطق سفر نکنند بنابراین مسووالن استانی نمی توانند‬ ‫از ورود تورها جلوگیری کنند‪ .‬همچنین موسوی در خصوص وضعیت تورهای خارجی که فروخته شده‬ ‫اما به دلیل ویروس کرونا لغو شــده اند نیز گفت‪ :‬جلســه ای با وزارت خارجه برای رفع این مشــکل و‬ ‫بازگرداندن پول به شرکت هایی که تورهای خارجی فروخته اند خواهیم داشت‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫قطب گردشگری سالمت جهان نسخه خنثی سازی تحریم‬ ‫ارائه کرد‬ ‫فرصت سوزی‬ ‫در بازار توریسم درمانی‬ ‫کروناویروس؛ از واهم ه تا واقعیت ‬ ‫«اگاهی» کرونا را شکست می دهد!‬ ‫در گذر روزگار و زمانه‪ ،‬بیماری های واگیردار زیادی جان بســیاری از انسان ها را گرفته اند و در اوج‬ ‫یاس از یافتن مرهم و درمانی بر ان ها‪ ،‬روزنه های روشن امید نمایان شد‪ ،‬امیدهایی که به مدد دانش‬ ‫و فناوری زنده شدند‪ .‬بشر در برخورد نخست به دلیل اگاه نبودن‪ ،‬از بیماری ترس و نگرانی داشت و‬ ‫بیماری ساده یا پیچیده‪ ،‬بالی جان انسان بود اما علم و فناوری با پیشرفت خود‪ ،‬امیدها را افزایش داد‪.‬‬ ‫ن روزها «ناخوانده ای» به نام کروناویروس دیگر مهمان بدن انســان شده‪ ،‬نگاه ها به سوی‬ ‫حال که ای ‬ ‫دانــش‪ ،‬فناوری و ابزارهایی که برای صیانت از حیات ارائه می کند‪ ،‬خیره اســت‪ .‬اخبار ضد و نقیضی‬ ‫که از این بیماری نو ورود منتشــر می شود‪ ،‬فضای اگاهی را غبارالود ساخته و بر نگرانی ها می افزاید‪.‬‬ ‫ن را خطرناک نمی دانند و برخی دیگر معتقدند کرونا باید جدی گرفته شود‪ .‬کرونا چیست که‬ ‫برخی ا ‬ ‫اینگونه در جوامع بین المللی جدی گرفته شده است‪ .‬مبارزه ای ناشناخته میان پزشکان و این ویروس‬ ‫در حال انجام اســت اما قطعا همچون سایر بیماری ها انسان پیروز این جنگ است‪ .‬حال این بیماری‬ ‫به کشــورمان رسیده اســت‪ ،‬افرادی به ان مبتال شده اند و مردم نگران هستند‪ .‬پیام های متعددی در‬ ‫شــبکه های اجتماعی میان مردم پخش می شــود‪ .‬اما چقدر از ان ها به واقعیت نزدیک است‪ .‬چقدر از‬ ‫این پیام ها تنها ترس و دلهره را میان مردم افزایش می دهد‪.‬‬ ‫ساختاری متفاوت با انفلوانزا‬ ‫احسان عارفیان متخصص در حوزه ویروس شناسی و مدیر اموزش‪ ،‬پژوهش و توسعه منابع انسانی‬ ‫ستاد توسعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره «کرونا»‬ ‫و نگرانی ها از ابتالء به ان می گوید‪ :‬هر بیماری شــاخص های خود را دارد‪ ،‬برخی از این شــاخص ها با‬ ‫ساختار ویروس مرتبط اســت‪ ،‬اکنون کرونا را با انفلوانزا مقایسه می کنند‪ .‬این مقایسه برای دانستن‬ ‫اینکه کرونا در ویروس شناســی چه جایگاهی دارد مثالی خوب اســت زیرا مردم با انفلوانزا اشنایی‬ ‫دارند‪ .‬شــاید شــما هم که در حال خواندن این متن هستید در همین ســالی که در انتهای ان قرار‬ ‫داریم سرماخوردگی را تجربه کرده باشید‪ ،‬بیماران مبتال به انفلوانزا عوارضی همچون تب‪ ،‬اب ریزش‪،‬‬ ‫مشکالت گوارشی و مشــکالت تنفسی دارند‪ .‬همچنین هر فرد این بیماری را یک بار در سال تجربه‬ ‫کرده اســت‪ .‬کرونا عالئمی شبیه انفلوانزا دارد اما از نظر ســاختار ویروسی متفاوت است‪ .‬البته چند‬ ‫تغییر مشخص در بالین این بیماری نسبت به انفلوانزا وجود دارد‪ .‬کرونا عالئم تنفسی شدیدتری دارد‪.‬‬ ‫افراد بیشتری درگیر نقص تنفسی می شوند و ریه ها توسط ویروس مورد حمله قرار می گیرند‪ .‬مدیر‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و توســعه منابع انسانی ستاد توســعه فناوری های سلول های بنیادی معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاســت جمهوری عالئم این بیماری و مشــکالت تنفسی حادتر ان را عاملی برای مراجعه‬ ‫بیشتر به بیمارستان ها می داند و معتقد است‪ :‬با وجود عالئم این بیماری افراد بیشتری به بیمارستان‬ ‫مراجعه می کنند‪ .‬باید پیشگیری های الزم را برای مبارزه با شیوع بیماری انجام دهیم‪ .‬پس با توجه به‬ ‫محدودیت ظرفیت حمایتی بیمارستان ها باید نکات ایمنی را بیشتر رعایت کرد‪.‬‬ ‫کنترل ویروس‬ ‫به گفته وی‪ ،‬همچنین نکته مهم دیگر دوره کمون این بیماری است که این دوره نسبت به انفلوانزا‬ ‫طوالنی تر اســت و احتمال پخش بیماری را افزایش می دهد‪ .‬همــه اقدامات مانند تعطیلی مدارس‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و عدم حضور در اجتماعات نیز برای کنترل ســرایت ویروس است‪ .‬این متخصص حوزه‬ ‫ویروس شناسی نزدیک شدن به فصل تابستان را عاملی برای فروکش کردن شیوع ان می داند و بیان‬ ‫می کند‪ :‬پس شــیوع ماندگاری ندارد‪ .‬کرونا بیماری وحشــتناکی نیست‪ .‬خوشبختانه بیمارستان های‬ ‫کشور تجهیز شــده اند‪ .‬جای نگرانی بیهوده وجود ندارد‪ .‬کنترل و رعایت نکات بهداشتی قطعا عاملی‬ ‫تاثیرگذار اســت تا افراد کمتری درگیر شوند و مهم تر از ان سرعت انتشار ویروس را کم کنیم‪ .‬البته‬ ‫ترس به جا خوب اســت و باعث می شــود افراد موضوع را جدی بگیرند و با رعایت نکات بهداشــتی‬ ‫ویــروس کنترل شــود‪ .‬عارفیان همچنین درباره تحریم هــا و نیاز به دارو بــرای درمان این بیماری‬ ‫می گوید‪ :‬نیاز به دارو و تجهیزات پزشــکی خاصی ندارد و همه امکانات در کشــور برای مقابله با ان‬ ‫وجود دارد‪ .‬علی ربیعی ســخنگوی دولت از تشــکیل «ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا» در وزارت‬ ‫بهداشت خبر داده است تا شاهد فروکش کردن این بیماری در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم‪.‬‬ ‫کشــور مالزی‪ ،‬یکی از قطب های گردشــگری سالمت‬ ‫در جهان‪ ،‬با ایجاد یــک برند ملی به عنوان اتاق کنترل و‬ ‫توسعه گردشگری سالمت این کشور به ارائه راهکارهای‬ ‫کاربردی و اساسی در جهت توسعه این حوزه گردشگری‬ ‫و دســتیابی بــه بازار جهانــی گردشــگری پرداخته که‬ ‫می تواند به عنوان نسخه ای جهت خنثی سازی تحریم در‬ ‫ایران مورد توجه قرار گیرد و با ایجاد تنها فرصت کشــور‬ ‫در زمان تحریم ها به عنوان یک جایگزین قدرتمند اقتصاد‬ ‫نفتی مطرح باشد‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه ایران در حوزه درمانی از زیرساخت های‬ ‫الزم برخوردار اســت اما با ‪ ۹‬بازدارنــده اصلی در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت مواجه است که منجر به فرصت سوزی‬ ‫در بازار جهانی توریســم درمانی و جذب گردشــگران به‬ ‫کشور شده است‪.‬‬ ‫براســاس توصیه از الگوبــرداری خارجــی چند فعال‬ ‫بین المللی گردشــگری سالمت در کشــورهای مالزی و‬ ‫المان‪ ،‬گردشگری سالمت در ایران باتوجه به برخورداری‬ ‫از زیرساخت های الزم درمانی با همکاری تمامی نهادهای‬ ‫دولتی و خصوصی در حوزه روابط بین الملل‪ ،‬گردشگری‬ ‫و ســامت ظرفیت تبدیل شدن به قطب توریسم درمانی‬ ‫جهان و دستیابی به توسعه پایدار در این حوزه گردشگری‬ ‫را دارد‪ .‬همچنین درامد بســیار باالی این حوزه و جذب‬ ‫گردشــگران خارجی در جهت توریسم درمانی در رشد و‬ ‫رونق اقتصاد کشور تاثیرات گسترده ای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫امیر ارســان زاده‪ ،‬مدیر کل منطقه خاورمیانه و مدیر‬ ‫توسعه تجارت بین المللی ســامت و تندرستی مالزی با‬ ‫معرفی برند ملی و بین المللی مالزی با عنوان مای بیوتی‬ ‫(‪ )MY BEAUTY‬مهم تریــن دلیل موفقیت مالزی‬ ‫در بازار توریســم درمانی جهان را در همکاری گســترده‬ ‫تمامی نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه های سیاست‬ ‫خارجه‪ ،‬گردشگری و سالمت تعریف کرد‪.‬‬ ‫بــا الگوبرداری صحیــح و ایجــاد پلت فرم های موفق و‬ ‫اســتفاده از شیوه مدیریتی کشــورهای موفقی همچون‬ ‫مالزی و ترکیه می توان در بازار توریسم سالمت در جهان‬ ‫در چهار محور به جایگاه ویژه ای دســت یافت‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه گردشگری عرضه محور است و نه تقاضا محور‪ ،‬در‬ ‫عرصه بین الملل باید به عرضه خدمات توریســم درمانی‬ ‫و معرفی و شــناخت این ظرفیت در سطح جهانی به ویژه‬ ‫کشورهای همســایه پرداخت و سپس درصدد ایجاد این‬ ‫بازار برامد‪.‬‬ ‫باتوجــه به موقعیــت جغرافیایــی و جمعیتی ایران و‬ ‫هم مرز بودن با بســیاری از کشورهایی که زیرساخت های‬ ‫الزم درمانی را ندارند ارائــه پکیج های ارزان و با کیفیت‬ ‫بــاال در این مناطق می تواند به جذب توریســت با هدف‬ ‫چندمنظوره گردشــگری به ایران تبدیل شود‪ .‬همچنین‬ ‫ایجاد نمایندگی وزارت گردشــگری به صورت مســتقل‬ ‫می توانــد از دیگر محورهای مدیریتی در جهت توســعه‬ ‫بازار توریســم درمانی در جهان باشــد‪ .‬حضور فعال در‬ ‫نمایشــگاه های بین المللی و معرفــی و بازاریابی و عرضه‬ ‫محصــوالت و پکیج هــای درمانی در این نمایشــگاه ها‬ ‫چهارمین محور مدیریتی در جهت توســعه گردشــگری‬ ‫سالمت ایران در عرصه بین المللی محسوب می شود‪.‬‬ ‫بیماران خارجی با چهار انگیزه شــامل پزشــک مورد‬ ‫اعتماد‪ ،‬قیمت مناسب درمان‪ ،‬رسیدگی پرسنل درمانی و‬ ‫فضای بیمارستانی به انتخاب مرکز و مقصد درمانی خود‬ ‫می پردازنــد‪ .‬به رغم برخورداری ایران از زیرســاخت های‬ ‫الزم درمانــی و کیفیت خدمات درمانی و تیم پزشــکی‬ ‫قوی‪ ۹ ،‬عامل بازدارنده در حوزه گردشگری سالمت مانع‬ ‫موفقیت ایران در استفاده از این پتانسیل در توسعه بازار‬ ‫گردشگری سالمت و جذب گسترده توریست شده است‪.‬‬ ‫کمبود مترجم مسلط در دســترس‪ ،‬عدم اطالع رسانی‬ ‫کامــل‪ ،‬ســرعت پایین در مــدت عمل‪ ،‬نبود ســهولت‬ ‫دسترســی به مراکز درمانــی‪ ،‬تاخیــر در روند پذیرش‬ ‫بیماران خارجی‪ ،‬عدم پذیرش وجــه نقد واحدهای پول‬ ‫خارجی‪ ،‬ضعف تبادالت الکترونیکی مالی بین المللی‪ ،‬عدم‬ ‫اموزش مناســب در جهت فراهم کردن بســترها و عدم‬ ‫هماهنگی بخش ها و نهادهای دولتی و خصوصی در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت مهم ترین مشــکالت و بازدارنده های‬ ‫این بازار در عرصه جهانی است‪.‬‬ ‫ایران با توجــه به امتیازاتی همچــون تاریخ و قدمت‬ ‫پزشــکان ایران (ابوعلی سینا)‪ ،‬زیرســاخت های درمانی‪،‬‬ ‫کیفیت خدمات درمان‪ ،‬تیم پزشــکی متخصص و قوی با‬ ‫اعتباربخشی و ایجاد اعتماد در جامعه بین الملل می تواند‬ ‫در حوزه توریسم درمانی به توسعه پایدار دست یابد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫چمدان ها را نبندید؛‬ ‫امسال را بیخیال دریا شوید!‬ ‫این روزها زمان خوبی برای گردش و تفریح در ســواحل‬ ‫خلیج فارس و جزیره های زیبای هرمزگان نیست؛ مردم ایران‬ ‫تا اطالع ثانوی بیخیال دریا و شرجی شوید‪.‬‬ ‫حضور تعداد زیادی مســافر در هرمزگان از نقاط مختلف‬ ‫کشور بعد از اعالم تعطیلی مدارس و دانشگاه ها در یک هفته‬ ‫اول این بیماری از یک ســو و کنترل نشدن مبادی ورودی‬ ‫و خروجی از ســوی دیگر نگرانی ها درباره افزایش احتمال‬ ‫شیوع کرونا در اســتان را افزایش داد‪ .‬هرچند هرمزگانی ها‬ ‫از دیربــاز بــه مهمان نوازی و خونگرمی معروف هســتند و‬ ‫هرســاله مردم این استان پذیرای گردشــگران‪ ،‬خویشان و‬ ‫مهمانانی از سایر اســتان ها بوده و به قول معروف هرکسی‬ ‫وارد بندر شــود خاکش دامن گیر است و تا مدت ها بیخیال‬ ‫شــهر و دیارش می شود‪،‬اما واقعیت این است که با وضعیت‬ ‫شیوع این بیماری خطرناک‪ ،‬سفرکردن چه سفرهای درون‬ ‫اســتانی وچه برون استانی به ویژه سالمتی افراد را به خطر‬ ‫می اندازد‪ .‬اما با اعالم تعطیلی مدارس و دانشــگاه ها از قول‬ ‫وزیر بهداشــت تا پایان سال‪ ،‬شاید برخی بخواهند از فرصت‬ ‫پیــش امده برای دور شــدن از خانه نشــینی و اخبار ریز و‬ ‫درشــت کرونا به سفر بروند؛ درحالی که این روزها با شیوع‬ ‫ویروس کرونا در تمامی کشــور زمــان خوبی برای گردش‬ ‫و تفریح در فصل بهاری هرمزگان نیســت‪ .‬از ســوی دیگر‬ ‫بــا افزایش تعــداد مبتالیان به ویروس کرونا و شــیوع این‬ ‫بیماری در کنار پویشــی مردمی (کمپیــن) با محتوای “ما‬ ‫مردم جزیره قشم‪ ،‬کیش و بندرعباس جهت کنترل ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬خواهان کنترل و محدودیت تردد مهمانان به اســتان‬ ‫هرمزگان هســتیم”؛ مسووالن این استان جدی تر اما بر این‬ ‫مساله تاکید دارند‪.‬‬ ‫مسافرت نکنید تا دامنه الودگی کاهش یابد‬ ‫مســووالن این اســتان در چند روز اخیر بــه طور مرتب‬ ‫توصیه و خواهش به سفر نرفتن و خانه نشینی دارند؛ اهمیت‬ ‫این مســاله به قدری جدی اســت که اســتاندار هرمزگان‬ ‫پذیرش گردشــگر و ارائه خدمات به گردشگران را تا اطالع‬ ‫ثانوی را ممنوع اعالم اســت‪ .‬فریدون همتی روز پنجشنبه‬ ‫درنشســت ســتاد اســتانی مدیریت بیماری کرونا از مردم‬ ‫خواست برای حفظ سالمت خود و دیگران از انجام سفرهای‬ ‫درون وبرون استانی غیرضروری به طور جدی پرهیز کنند‪.‬‬ ‫اســتاندار هرمزگان گفت‪ :‬از مردم این اســتان می خواهیم‬ ‫تا به اســتان هایی که این ویروس در انها الودگی بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬مســافرت نکنند تا دامنه الودگی این ویروس کاهش‬ ‫پیــدا کند‪ .‬همتی البته اظهار امیدواری کرد که با همکاری‪،‬‬ ‫همدلی و رعایت تمامی مراقبت های بهداشــتی این ویروس‬ ‫را شکست می دهیم‪.‬‬ ‫در منزل بمانید‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی هرمزگان نیز چهارشنبه‬ ‫شــب در زمان اعالم اخرین وضعیت بیمــاری کرونا در این‬ ‫اســتان به مردم توصیه کرد‪ :‬سفرهای نوروزی نزدیک است‬ ‫و خریدهای نوروزی در راه است اما خواهش می کنم از عید‬ ‫و ســفرهای غیرضروری در استان و کشور بپرهیزید‪ .‬حسین‬ ‫فرشــیدی امن ترین مکان را برای سکونت را منزل شخصی‬ ‫افراد دانست و ابرازداشت‪ :‬اگر افرادی که عالمت این ویروس‬ ‫را نداشته باشند اما اگر از نظر کارشناسان بهداشتی مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬شــناخته شده اند این افراد در منزل نیز با رعایت‬ ‫بهداشت فردی می توانند باشند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این را درنظر‬ ‫بگیرید که با هر تماسی و هر فردی که به نظر ما سالم است‬ ‫ممکن است این بیماری منتقل شود‪ ،‬زیرا ‪ ۸۰‬درصد مواردی‬ ‫که کووید ‪ ۱۹‬دارند عالمت ندارند‪ .‬فرشــیدی به بیان اینکه‬ ‫همه بیماران مبتال شده یا به استان های الوده سفر کرده اند‬ ‫و یا بــا مبتالیان در تماس بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬حفظ مراقبت های‬ ‫بهداشــتی اولیه و تردد نکــردن بدون ضرورت در ســطح‬ ‫اســتان بسیاری جدی است‪ .‬این مســوول البته هشدار داد‪ :‬‬ ‫به دلیل اینکه مراکز بیمارســتانی الوده ترین مراکز به کووید‬ ‫‪ ۱۹‬هســتند‪ ،‬مردم تا جایی که ممکن است به بیمارستان ها‬ ‫مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫سفر نکردن مهمترین توصیه ‬ ‫ویــروس کرونا بــرای چند گــروه محدود (افــراد پیر و‬ ‫ســالخورده‪ ،‬افرادی که بیماری زمینه ای خاصی مانند فشار‬ ‫خون و دیابت دارند‪ ،‬بیماران مبتال به بیماری های تنفســی‬ ‫و ریوی مانند اسم‪ ،‬کســانی که به هردلیلی سیستم ایمنی ‬ ‫بدن شــان دچار نقص اســت؛ یا داروهای ســرکوب کننده‬ ‫ایمنی دریافت می کنند و بیماران خاص) خطرناک اســت؛‬ ‫بنابراین ســفر نکردن این دسته از افراد و یا در تماس نبودن‬ ‫انها با سایر افراد بســیار جدی است‪ .‬سفر نکردن مهمترین‬ ‫توصیه های بهداشــتی برای جلوگیری از شــیوع کروناست؛‬ ‫پس با توجه به درپیش بودن ایام نوروز برای اینکه کرونا در‬ ‫روزهای اتی به سفر خود در استان های کشور ادامه ندهد و‬ ‫این همسفر در مقصد جا گذاشته شود‪ ،‬برای حفظ سالمتی‬ ‫خود و دیگران سفرنکردن و درخانه ماندن را بیش از هر زمان‬ ‫دیگری جدی بگیریم‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫نکات مفید برای مسافران‬ ‫حقایق ترسناک در مورد ویروس کرونا‬ ‫با وجود گسترش فوق العاده ویروس کرونا در سرتاسر جهان‪ ،‬این موضوع باعث ایجاد رعب و وحشت‬ ‫در مسافران شده و از خود می پرسند که امنیت شخصی چیست و چگونه می توان این امنیت را برای‬ ‫خود ایجاد کرد‪ .‬با برخی از حقایق ترسناک در مورد ویروس کرونا مانند تفکرات یک متخصص کیفیت‬ ‫هوا اشنا شوید‪ .‬تا روز ‪ ۴‬مارچ‪ ۹ ،‬نفر در امریکا جان خود را از دست داده اند و همچنین بیش از ‪۳۰۰۰‬‬ ‫نفر در سراســر جهان جان خــود را باخته اند‪ .‬تعداد زیاد و روز افزون مــرگ و میر و مبتالیان به این‬ ‫ویروس باعث شده تا کنفرانس های بزرگی مانند ‪ ITB‬و همچنین بسیاری از اماکن توریستی و دیدنی‬ ‫مانند موزه لوور و بسیاری از پروازها لغو شوند‪ .‬به گفته ‪( GBTA‬انجمن جهانی سفرهای تجاری) ‪۶۵‬‬ ‫درصد رویدادها و جلسات به دلیل شیوع این ویروس لغو شدهاند‪ .‬اپلیکیشن مسافرتی هاپر میلیاردها‬ ‫پرواز را بررسی کرد تا ببیند ویروس کرونا چه تاثیری بر سفرها و بازدید از مقاصد بین المللی گذاشته‬ ‫است‪ .‬ســازمان بهداشت جهانی ‪ ۱۹-COVID‬را یک بیماری همه گیر اعالم نکرده است اما به گفته‬ ‫کارشناســان احتماال این اتفاق بدترین بحران سفری از زمان واقعه ‪ ۱۱‬سپتامبر است‪ .‬به گفته ‪Nick‬‬ ‫‪ ،Wyatt‬در حالی که باید این هیجان و اضطراب ناشــی از متوقف شــدن جهانگردی را کم و از بین‬ ‫ببریم‪ ،‬اما باید واقع بین باشیم و باید کمی تا عادی شدن شرایط صبر کنیم‪ .‬حمل و نقل ابی نیز پس‬ ‫از کشتی الماس‪ ،‬به این ویروس الوده شده و این کشتی در قرنطینه به سر می برد‪.‬‬ ‫پخش شدن ویروس‬ ‫بنابر گزارشــات‪ ،‬بسیاری از مسافران ســفرهای خود را یا لغو و یا به تعویق انداخته اند به خصوص‬ ‫تعطیــات کروز و ابی‪ .‬البته این موضوع می تواند خوب باشــد‪ ،‬زیرا بــه گفته متخصص کیفیت هوا‪،‬‬ ‫پرفسور ‪ ،James Dwyer‬سیســتم تهویه هوا کشتیها برای فیلتراسیون و جلوگیری از عبور ذرات‬ ‫ریز معلق مانند کرونا طراحی نشده و می تواند به پخش سریعتر این ویروس به سایر اتاق ها در کشتی‬ ‫کمک کند‪ .‬در واقع این سیســتم یک روش اســتاندارد برای ذخیره انرژی اســت و اگر اندازه ذرات‬ ‫ویروس کرونا مانند ویروس ‪ ۱۲۰ SARS‬نانومتر باشــد‪ ،‬این سیستم نمی تواند جلوی عبور و انتقال‬ ‫ان به سایر اتاق ها را بگیرد‪ .‬در هواپیما نیز احتمال پخش ویروس زیاد است‪.‬‬ ‫سیستم تهویه هواپیما قادر است تا ذرات ریز مانند ویروس را فیلتر کند اما ممکن است در صورت‬ ‫الــوده بودن یک فرد در یک ردیف‪ ،‬به ســایر افراد موجود در همان ردیف نیز منتقل شــود‪ .‬در این‬ ‫صورت هرچه از فرد الوده دورتر باشــید بهتر است‪ .‬همچنین سرویس های بهداشتی بزرگترین منبع‬ ‫انتقال ویروس بشمار می رود‪.‬‬ ‫سرپیچی برخی هتل ها در بحران کرونا‬ ‫اطمینان مسافران‬ ‫علی رغم وجود این امارهای ناگوار‪ ،‬متخصصین صنایع مسافربری تمام تالش خود را برای اطمینان مسافران‬ ‫و حفظ ارامش انها انجام می دهند و راه حلهای جدید ارائه می دهند‪ .‬به همین منظور بسیاری از شرکت های‬ ‫مسافرتی سیاست های جدید و سخاوتمندانه ای برای بازگشت پول و لغو سفرها در پیش گرفته اند‪.‬‬ ‫نکات مفید برای مسافران‬ ‫مانند همیشه‪ ،‬خود را تمیز و ضدعفونی نگ ه دارید و از لمس کردن دهان‪ ،‬بینی و گوش ها خودداری کنید‪.‬‬ ‫ماسکها نمی توانند جلوی مبتال شدن به ویروس را بگیرند اما‪ ،‬می توانند احتمال پخش ان را کاهش دهند‪.‬‬ ‫از کارت اعتباری برای پرداخت استفاده کنید‪.‬‬ ‫اگر مسافرت باعث ایجاد اضطراب در شما می شود ان را به زمان دیگری موکول کنید‪.‬‬ ‫همچنین دوری از شــلوغی و مکان های شلوغ نیز بسیار موثر است و استفاده از حمل و نقل عمومی‬ ‫را تا حد امکان کاهش دهید‪.‬‬ ‫نگفتیم پول مردم را نمی دهیم!‬ ‫رییس جامعه هتلداران ایران درباره ســرپیچی برخی از هتل ها از بخشــنامه لغو سفر و گرفتن‬ ‫جریمه کنسلی از مردم‪ ،‬گفت‪ :‬نگفته ایم پول مردم را نمی دهیم‪ .‬اتفاقا هتل ها را به استرداد کامل‬ ‫وجوه کنسلی تشویق می کنیم‪ .‬اگر تخلفی شده است‪ ،‬مردم شکایت کنند‪ .‬هتل ها جزو نخستین‬ ‫گروهی بودند که به بخشنامه «لغو سفر» و استرداد بدون کسر جریمه اعتراض کردند‪.‬‬ ‫نامه رییس جامعه هتلداران ایران که بالفاصله بعد از ابالع بخشــنامه معاون گردشگری منتشر‬ ‫شــد‪ ،‬هتل های زیادی را بر ان داشت تا به دســتورالعمل صادره از سوی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی متعهد نباشند و از ان ســرپیچی کنند‪ .‬این واکنش حتی استرداد‬ ‫هزینه کنســلی سفر را در اژانس های مسافرتی تحت شــعاع قرار داد‪ ،‬بعضی از اژانس ها با بهانه‬ ‫قرار دادن ان نامه جامعه هتلداران ایران و خودداری برخی هتل ها از بازگشــت کامل هزینه های‬ ‫کنسلی‪ ،‬جریمه ای را با عنوان خسارت کنسلی‪ ،‬از مردم گرفتند‪ .‬این کشمکش حدود یک هفته‬ ‫ادامه داشــت تا انجا که دولت اعالم حمایت از صنعت گردشــگری در بحران ویروس کرونا کرد‬ ‫و جامعه هتلداران که تا پیش از این‪ ،‬گفته بود به بخشــنامه «لغو ســفر» معترض است و برخی‬ ‫اعضای ان هم اعالم کرده بودند به ان بخشنامه عمل نمی کنند‪ ،‬چرخشی در مواضع قبلی نشان‬ ‫داد‪ .‬جمشید حمزه زاده به ایسنا گفت‪ :‬در نامه ای که خطاب به وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی نوشتم‪ ،‬نگفته ام که وجوه دریافتی را استرداد نمی کنیم‪ ،‬کما این که بیشتر هتل ها‬ ‫از روز اول که شــیوع ویروس کرونا تایید و سفرها لغو شد‪ ،‬بازپرداخت ها را کامل انجام داده اند‪.‬‬ ‫ما در ان نامه به بخشــنامه به لحاظ شکلی اعتراض داشتیم که علت اصلی ان‪ ،‬خسارت سنگین‬ ‫ناشی از کنسلی ها بود که هتل ها باید متحمل شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هتل ها در ســیل نوروز ‪ ۹۸‬درحالی که کل کشــور درگیر نبود‪ ،‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت ناشی از کنسلی پرداخت کردند‪ ،‬بدون ان که دولت در تحمل این خسارت کمکی‬ ‫کرده باشــد‪ ،‬حجم این خسارت در بحران ویروس کرونا سنگین تر هم شده است اما خوشبختانه‬ ‫این بار دولت تســهیالتی را در مالیات‪ ،‬قبوض حامل هــای انرژی و بیمه کارفرمایی برای صنعت‬ ‫گردشــگری درنظر گرفته اســت‪ .‬رییس جامعه حرفه ای هتلداران ایران درباره خودداری برخی‬ ‫هتل ها در اســترداد کامل وجوه کنسلی بدون کســر جریمه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشتر هتل ها هزینه را‬ ‫برگرداندهاند‪ ،‬ما همه هتل ها را به استرداد کامل وجوه تشویق می کنیم‪ .‬در هتل های زیرمجموعه‬ ‫خودم هم یک ریال نگه نداشته ایم و نگفته ام پول مردم را نمی دهیم‪ .‬اگر هتل خسارتی از مردم‬ ‫دریافت کرده حتما باید دالیل و مستندات مشخصی داشته باشد و اگر این مستندات برای مردم‬ ‫موجه نیســت می توانند به کارگروه شــکایت در اداره های میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان ها مراجعه کنند‪ ،‬حتما رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫حمزه زاده با اشاره به این که درحال حاضر کل هتل ها حدود ‪ ۵‬درصد مسافر دارند‪ ،‬افزود‪ :‬غیر‬ ‫از هتل های قم‪ ،‬اردبیل‪ ،‬گیالن و بخشی از مازندارن که به دستور استانداران تعطیل شده اند‪ ،‬در‬ ‫سایر استان ها مراکز اقامتی خودجوش تعطیل کرده اند‪ ،‬مسافر نیست که هتل ها باز باشند‪ .‬بیشتر‬ ‫هتل های این شهرها هم هزینه کنسلی را طبق درخواست استانداران کامل برگردانده اند یا تاریخ‬ ‫حضور مسافر را توافقی جابه جا کرده اند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫از لغو اکران فیلم ها تا تعلیق تورهای گروه های موسیقی‬ ‫سایه ترس از «کرونا» بر دنیای هنر‬ ‫در منطقه اســیا تنها در سال ‪ ،۲۰۱۷‬کســب وکارهای تفریح و‬ ‫گردشــگری ‪ ۸۸۴‬میلیــارد دالر در تولید ناخالص داخلی ســهم‬ ‫داشــتند‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۸‬این ســهم به یک تریلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫حاال ویروس کرونا در سراسر این منطقه گسترش یافته و بر تمام‬ ‫بخش های ان‪ ،‬اثرات جدی گذاشــته است‪ .‬با شیوع ویروس جدید‬ ‫«کرونا» و اقدامات پیشــگیرانه‪ ،‬امنیتی و محدودیت های سفری‬ ‫اعمال شــده‪ ،‬تجارت جهانی عرصه هنر در این کشور متوقف شده‬ ‫است‪ .‬برنامه اکران فیلم ها لغو شده و تورهای گروه های موسیقی در‬ ‫سایه ترس از شیوع و قرنطینه به حالت تعلیق درامده است‪ .‬عواقب‬ ‫شیوع ویروس « کرونا» فقط به حوزه ی گردشگری ختم نمی شود و‬ ‫این بحران جهانی دنیای هنر را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است؛‬ ‫برای مثال حراجی های هنری مهم بهار نیز که در ان ســوی کره‬ ‫ک برگزار می شوند‪ ،‬فقط به دلیل اینکه حضور پیدا‬ ‫زمین در نیویور ‬ ‫کردن در این رویدادها برای خریداران ثروتمند چینی مشکل است‪،‬‬ ‫بــه تعویق افتادند؛ چراکه فقط یک میلیاردر چینی در ســال های‬ ‫گذشته دست کم ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برای اثار هنری پرداخت کرده‬ ‫است‪ .‬هفته گذشته نیز نمایشگاه بزرگ ساالنه ای در هنگ کنگ که‬ ‫برای اواســط ماه «مارس» برنامه ریزی شده بود‪ ،‬لغو شد و به این‬ ‫ترتیب خریداران و هنرمندان را از فرصتی بزرگ برای نمایش دادن‬ ‫اثارشــان محروم کرد‪ .‬در هنگ کنگ در حالی رویدادهای هنری‬ ‫در پی شــیوع این ویروس در حال لغو شدن هستند که این شهر‬ ‫در ماه های اخیر به دلیل اعتراضات گشــترده مردم دچار اشفتگی‬ ‫شده و روال عادی خود را از دست داده بود‪ .‬عواقب ناشی از شیوع‬ ‫ویروس «کرونا» به ســرعت در این حوزه موســیقی نیز احساس‬ ‫شــد‪ .‬گروه های موسیقی سراسر جهان از ســال ها قبل برای اجرا‬ ‫در چین برنامه ریزی می کنند‪ ،‬چراکه چین در ســال های اخیر به‬ ‫یکی از بازارهای رو به رشد موسیقی کالسیک تبدیل شده است و‬ ‫مقصد مناسبی برای به فروش رساندن بلیت های کنسرت ها و باال‬ ‫بردن سطح شهرت گروه های موسیقی به شمار می اید‪ .‬اما ارکستر‬ ‫سمفونی «بوستون» و ارکستر سمفونی ملی واقع در «واشنگتن» از‬ ‫جمله گروه های موسیقی بودند که در پی این بحران تورهای اجرای‬ ‫کنســرت خود در چین را لغو کردند‪ .‬از انجا که چین دومین بازار‬ ‫جهانی صنعت فیلم محسوب می شود‪ ،‬موافقت یا مخالفت مقامات‬ ‫پکن بــرای نمایش دادن یک اثر می تواند ســود حاصل از فروش‬ ‫ان را به شــدت تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬چین ساالنه ‪ ۹‬میلیارد دالر‬ ‫سود برای صنعت سینما و فیلم سازی فراهم می کند‪ ،‬اما امسال با‬ ‫وجود بســته شدن اغلب سینماهای این کشور فیلم هایی همچون‬ ‫«جوجو ربیت» که به شدت به فروش خارج از خانه احتیاج دارند‬ ‫با فروش نه چندان موفق رو به رو خواهند شــد‪ .‬لغو کردن تمامی‬ ‫تورهای گروهی نیز از نخستین اقدامات پیشگیرانه چین در مقابله‬ ‫با این ویروس بود‪ .‬طبق اطالعات منتشرشــده بسیاری از مقاصد‬ ‫گردشــگری مهم چینی ها هم اکنون نیز با کمبود گردشگر مواجه‬ ‫شــده اند‪ .‬با این حال موزه «لوور» پاریس که در سال ‪۸۰۰ ،۲۰۱۸‬‬ ‫هزار نفر از ‪ ۱۰‬میلیون بازدیدکننده ان را چینی ها تشــکیل داده‬ ‫بودند‪ ،‬اعالم کرده تاکنون با کاهش امار بازدیدکننده مواجه نشده‬ ‫اســت‪ .‬با توجه به اطالعات منتشرشده‪ ،‬در سال ‪ ،۲۰۱۸‬چین ‪۱۹‬‬ ‫درصــد از ‪ ۶۷‬میلیارد دالر هزینه شــده در دنیای هنر را به خود‬ ‫اختصاص داده بود‪ ،‬این کشــور سومین بازار بزرگ جهانی هنر در‬ ‫ان ســال محسوب می شــد‪( .‬ایاالت متحده با سهم ‪ ۴۴‬درصدی‬ ‫و بریتانیــا با ســهم ‪ ۲۱‬درصدی در رتبه های نخســت و دوم این‬ ‫فهرســت قرار گرفتند‪ ).‬تاکنون بیش از ‪ ۶۰‬هــزار نفر به ویروس‬ ‫جدید «کرونا» مبتال شده اند و بیش از ‪ ۱,۴۰۰‬در چین جان خود‬ ‫را بر اثر ابتال به این ویروس از دست داده اند‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش بلومبرگ‪ ،‬تنها در چین در سال ‪ ۲۰۱۹‬بخش‬ ‫گردشگری ‪ ۱۲۷.۳‬میلیارد دالر درامد برای این کشور خلق کرده‬ ‫اســت‪ .‬اما حاال حتی اگر کل ســال ‪ ۲۰۲۰‬را هم در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫حداقل در یک مــاه اخیر اژانس داران‪ ،‬هتل داران و شــرکت های‬ ‫گردشگری با اختالل جدی در کسب وکارهایشان مواجه شده اند‪.‬‬ ‫«جــک ازون»‪ ،‬مدیر یکــی از اژانس های گردشــگری لوکس‬ ‫می گوید‪« :‬تعداد لغو ســفرها هر روز در حال افزایش اســت‪ .‬این‬ ‫فقط مخصوص به چین نیست‪ ،‬در کل اسیا چنین وضعیتی داریم‪.‬‬ ‫مردم کامال از ســفر منصرف شده اند‪ .‬بســیاری از ان ها می گویند‬ ‫که ما اکنون هیچ جا نمی خواهیم برویم یا بســیاری هم می گویند‬ ‫که ســفرمان را به سال بعد موکول می کنیم‪ ».‬تنها در این اژانس‬ ‫گردشگری‪ ۷۵ ،‬درصد از مسافران سفرهای ماه فوریه و مارس خود‬ ‫را لغو کرده اند‪ ۱۰۰ .‬درصد از ســفرهای ماه عسل این اژانس نیز‬ ‫لغو شده است‪.‬‬ ‫ت هتل هــای زنجیره ای‬ ‫«کریس نســتا»‪ ،‬مدیر اجرایی «شــرک ‬ ‫هیلتون» یازدهم فوریه به ســرمایه گذاران اعالم کرد که تاثیرات‬ ‫اقتصادی ویروس کرونا‪ ۶ ،‬تا ‪ ۱۲‬ماه طول خواهد کشــید‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫«سه تا ‪ ۶‬ماه تاثیر شیوع این ویروس طول می کشد و بعد از ان سه‬ ‫تا ‪ ۶‬ماه دیگر زمان برای بهبود اوضاع نیاز است‪ ».‬شرکت هیلتون‪،‬‬ ‫تخمین زده است که ویروس کرونا تنها برای این شرکت ‪ ۲۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر خسارت به بار می اورد‪.‬‬ ‫چین پیش از این نیز تجربه شــیوع ویروس مرگبار را در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬از ســر گذرانده است‪ .‬ان ویروس که به نام سارس شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬بیماری حاد تنفسی بود که حدود ‪ ۷۵۰‬نفر را کشت‪ .‬اما تا‬ ‫کنون تعداد تلفات ویروس کرونا‪ ،‬از ‪ ۱۵۰۰‬نفر فراتر رفته است‪ .‬در‬ ‫دوره بیماری ســارس‪ ،‬از زمانی که سازمان بهداشت جهانی درباره‬ ‫شــیوع ان هشــدار داد تا زمانی که خبر از کنترل ان داد‪ ۵ ،‬ماه طول‬ ‫کشید‪ .‬ســپس ‪ ۵‬ماه دیگر نیز برای سازمان دهی موارد ابتالی جدید‬ ‫زمان صرف شد‪ .‬در این مدت‪ ،‬تنها شرکت های هواپیمایی ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫دالر ضــرر کردند؛ ان هم در زمانی که تجــارت جهانی کمتر از حاال‬ ‫توسعه یافته بود‪.‬‬ ‫اما «جک ازون» مدیر یک اژانس گردشــگری بزرگ می گوید‪« :‬اگر‬ ‫ویروس سارس بد بود‪ ،‬حتما کرونا بدتر است‪ .‬اما ابوال را یادتان هست؟‬ ‫این ویروس هنــوز در افریقا وجود دارد و تورهای ســافاری هم رزرو‬ ‫می شــوند‪ .‬ویروس چیکونگونیا را یادتان هســت؟ حــاال وارد چرخه‬ ‫جدیدی شده است‪ .‬مردم فراموش خواهند کرد؛ شبیه به تمام چیزهای‬ ‫دیگر‪ .‬و همه چیز مثل سابق خواهد شد‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫حذف جریمه عدم پرداخت بیمه و‬ ‫مالیات فعاالن بخش گردشگری و‬ ‫حمل و نقل‬ ‫وزیر راه و شهرســازی از حذف جریمه عدم پرداخت‬ ‫بیمه سهم کارفرما و مالیات مشاغل بخش گردشگری و‬ ‫حمل و نقل خبر داد‪.‬‬ ‫محمد اســامی دربــاره کاهش اخیــر قیمت بلیت‬ ‫هواپیما و حذف جریمه کنسل کردن بلیت ها به خاطر‬ ‫کرونا اظهارداشت‪ :‬ما گفتیم که بلیت ها را به عنوان یک‬ ‫بن با ارزش در اختیار مســافران قرار دهند تا در زمان‬ ‫عادی شــدن شرایط‪ ،‬از پرواز استفاده کنند و افرادی را‬ ‫که بلیت انها به دســتور دولت کنسل شده را‪ ،‬جریمه‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬من به سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری تاکید می کنم که بلیت ها را ‪ Open‬کنند و‬ ‫نظارت ها را نیز انجام دهند‪.‬‬ ‫اسالمی ادامه داد‪ :‬متاســفانه ما با تنوعی از وضعیت‬ ‫در ایــن حوزه مواجهیــم که هر کــدام در جای خود‬ ‫به رســیدگی خاصی نیاز دارنــد؛ چراکه با یک فرمول‬ ‫نمی تــوان همه مســائل را پیگیری کــرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم مشــکالت خود در این زمینه را به سازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری اطــاع دهند و بنــده هم از این‬ ‫ســازمان تقاضا می کنم که این موضــوع را مجددا ً به‬ ‫شرکت های هواپیمایی ابالغ و در عین حال نظارت کند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی در خصــوص حمایت از دفاتر و‬ ‫اژانس های فروش بلیت هواپیما در شرایط کرونا گفت‪:‬‬ ‫مصوبه جدید هیئت دولت همه مشاغلی را که از کرونا‬ ‫اســیب می بینند و متضرر می شوند را شامل می شود و‬ ‫مشــاغل حوزه گردشگری و حمل و نقل نیز شامل این‬ ‫مصوبه اخیر می شــوند؛ ضمن اینکه برای عدم پرداخت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی ســهم کارفرما و مالیات مشمول‬ ‫جریمه نخواهند شد‪.‬‬ ‫اسالمی یاداور شد‪ :‬شورای پول و اعتبار امشب برای‬ ‫تســهیالت بانکی این واحدها نیز تصمیم گیری خواهد‬ ‫کرد تا بتوانند اقساط وام را با یک مهلتی بپردازند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اخبار‬ ‫گردشگران چینی ‪ ۱۰۰‬هزار ماسک به‬ ‫ایران اهدا می کنند‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با بیان این که‬ ‫گردشگری برپایه تعامالت انسان ها با یکدیگر بنا شده است از‬ ‫اعالم امادگی گردشگران چینی برای اهدای ‪ ۱۰۰‬هزار ماسک‬ ‫به ایران خبــر داد‪ .‬علی اصغر مونســان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی فت‪« :‬تعدادی از گردشگران چینی که‬ ‫در ماه های اخیر به ایران سفر کرده اند‪ ،‬با توجه به میزبانی شایسته‬ ‫مردم ایران از گردشگران چینی‪ ،‬مهمان نوازی و خون گرمی مردم‬ ‫ایران و نیز به پاس همبستگی ایرانی ها در ماه گذشته با مردم‬ ‫کشور چین که به بیماری کرونا مبتال شده بودند‪ ،‬امادگی خود‬ ‫را برای اهدای ‪ ۱۰۰‬هزار ماسک به ایران اعالم کرده اند‪ ».‬او افزود‪:‬‬ ‫«ماه گذشته و هم زمان با شیوع بیماری کرونا در چین‪ ،‬مردم‬ ‫ایران از جمله فعاالن گردشگری در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫بــا راه اندازی کمپین هایی از جمله قوی باش ووهان در جریان‬ ‫برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران‪ ،‬با‬ ‫مردم چین ابراز همبستگی کردند و امادگی خود را برای کمک‬ ‫به مردم این کشور اعالم کردند؛ در همین ارتباط و به پاس این‬ ‫حرکت زیبای مردم ایران و نیــز به پاس مهمان نوازی ان ها و‬ ‫برخورد شایسته ایرانیان با گردشگران چینی‪ ،‬ان ها تصمیم به‬ ‫اهدای‪ ۱۰۰‬هزار ماسک به ایران گرفته اند‪ ».‬وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی با بیان اینکه این پیشنهاد و اعالم‬ ‫امادگی گردشگران چینی از سوی ایران مورد استقبال قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪« :‬در حال هماهنگی برای ارسال این ماسک ها‬ ‫از طریق یکی از شرکت های هواپیمایی هستیم و به زودی این‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار ماسک از طریق این وزارتخانه وارد ایران خواهد شد‪».‬‬ ‫‪ ۹۰‬سایت گردشگری در اختیار‬ ‫تهرانگردان قرار گرفت‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫تهران اعالم کرد که در نقشه گردشگری شهر تهران ‪ ۹۰‬سایت‬ ‫گردشگری را به روز رسانی و اطالعات ان را در اختیار گردشگران‬ ‫قرار داده ایم‪ .‬پرهام جانفشان اظهار داشت‪ :‬در نقشه گردشگری‬ ‫تهران اطالعات خطوط مترو و بی ارتی و جانمایی شــماتیک‬ ‫جاذبه های گردشگری از جمله اماکن تاریخی‪ ،‬فضاهای پذیرایی‪،‬‬ ‫پیاده راه های گردشــگری و برخــی از جاذبه های تفریحی را‬ ‫مشخص کرده تا بتوان زیر ساخت های الزم را برای تهرانگردان‬ ‫و گردشگران معرفی کرد‪.‬مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با‬ ‫بیان اینکه نقشه دوزبانه گردشگری تهران و دو کتاب گردشگری‬ ‫شهر تهران با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی در نمایشگاه گردشگری رونمایی شد گفت‪ :‬توسعه شهری‬ ‫در تهران به گونه ای است که نقشه های گردشگری به صورت‬ ‫ساالنه باید بروزرسانی شود‪ .‬پرهام جانفشان گفت‪ :‬استفاده از کاغذ‬ ‫پودر سنگ در تولید نقشه های جدید گردشگری شهر تهران‬ ‫ضمن افزایش دوام نقشه ها موجب احترام به حفظ محیط زیست‬ ‫نیزشدهاست‪.‬مدیرکلمیراثفرهنگیاستانتهرانافزود‪:‬طراحی‬ ‫و چاپ این نقشه ها توسط یک شرکت خصوصی متشکل از یک‬ ‫گروه جوان و خالق انجام شده است‪ .‬وی همچنین در خصوص‬ ‫رونمایی کتاب تهران از نگاه گردشگری نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫کتاب که به صورت رایگان در نمایشگاه گردشگری در حال توزیع‬ ‫است نیز اطالعات کاخ ها‪ ،‬موزه ها و بناهای تاریخی‪ ،‬مردم و بازار‪،‬‬ ‫هم گرایی ها‪ ،‬یادمان ها و جاذبه های طبیعی و گردشگری تهران‬ ‫را مطرح کرده است‪ .‬سیزدهمین نمایشگاه گردشگری و صنایع‬ ‫دستی کشور از‪ ۲۳‬تا‪ ۲۶‬بهمن ماه در نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫در حال برگزاری است که عالقه مندان می توانند از ساعت ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۷‬از این محل دیدن کنند‪.‬‬ ‫الزام شهرداری تهران‬ ‫به ارائه الیحه حفاظت از میراث‬ ‫معماری معاصر‬ ‫اعضای شورای شــهر تهران یک فوریت طرح الزام شهرداری‬ ‫تهران به ارائه الیحه حفاظت از میراث معماری معاصر رای مثبت‬ ‫دادند‪ .‬صبح دیروز یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه‬ ‫الیحه حفاظت از میراث معماری معاصر روی میز بررسی شورای‬ ‫شــهر قرار گرفت و علی اعطا در دفــاع از یک فوریت این طرح‬ ‫گفت‪ :‬می توانیم با تصویب این طرح از طریق اعمال سیاست های‬ ‫تشــویقی ‪ ،‬الزام اور و محدود کننده‪ ،‬نسبت به حفظ خانه های‬ ‫دارای میراث معماری معاصر اقدام کنیم‪ .‬وی با بیان این که این‬ ‫طرح بر مبنای ماده‪ 46‬برنامه‪ 5‬ساله سوم شهر تهران تدوین شده‬ ‫و مشــخصا درباره ی پشتیبانی‪ ،‬حفظ و احیای اثار بافت و ابنیه‬ ‫ارزشمند صحبت می کند‪ ،‬گفت ‪ :‬بر اساس فوریت برنامه تهیه شده‬ ‫و همچنین طی یک الی دو ماه اخیر سرعت تخریب اثار ارزشمند‬ ‫معماری معاصر به شدت افزایش یافته و تقریبا هفته ای نیست‬ ‫که رسانه های فعال در این حوزه خبری مبنی بر تخریب این اثار‬ ‫منتشر نکند که اعتراض مردم را نیز در پی داشته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که در این مقطع که گرایش شورا به سمت توجه به بافت های‬ ‫تاریخی و فرهنگی است‪ ،‬اگر به این موضوع یعنی حفظ خانه های‬ ‫ارزشمنددارایمعماریمعاصراولویتندهیمنمی توانیمازعملکرد‬ ‫خود دفاع کنیم گفت‪ :‬برخی از خانه ها که دارای معماری معاصر‬ ‫هستند بســیار ارزشمندند و انها باید حفظ شود‪ .‬نهایتا اعضای‬ ‫شورای شــهر تهران به یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه‬ ‫الیحه حفاظت از میراث معماری معاصر رای مثبت دادند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا امادگی دارد؛‬ ‫گردشگری در شوک کرونا‬ ‫وقوع ســیل در برخی از استان های کشورهمزمان با اغاز سال جدید(‪)۹۸‬‬ ‫بنای ســفرهای نوروزی را حسابی بهم زد‪ .‬البته هرچند موضوع بارندگی ها‬ ‫پیش بینی و اعالم شده بود اما سیل و ناهماهنگی ها پیرامون ان مسافران و‬ ‫گردشگران را به نوعی غافگلیر کرد و با همه فرازو نشیب هایی که داشت تلخ‬ ‫و شیرین ان گذشت‪ ...‬این روزها نیز که همزمان شده با روزهای پایانی سال و‬ ‫عالوه بر خانه تکانی ها‪ ،‬خرید و نو نوارکردن خانه و کاشانه و ‪ ...‬در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬طبق روال همه ساله بسیاری از مردم نیزدرصدد برنامه ریزی‪ ،‬تهیه و رزرو‬ ‫بلیت ومحل اقامت و‪ ...‬بودند که ورود میهمان ناخوانده به ایران و دیگر کشورها‬ ‫نگرانی های زیادی را ایجاد کرده تا جائیکه بسیاری از مردم از سفرهای خود‬ ‫صرف نظر کرده و ترجیح می دهند در خانه بمانند تا مقصدی برای گردشگری‬ ‫و سفر انتخاب کنند لذا موجی از لغو رزوها و برنامه یرزی های گردشگری را‬ ‫در سراسر کشور و حتی سفرهای برون مرزی شاهد بودیم که همچنان ادامه‬ ‫دارد‪ .‬در این راستا طی روزهای اخیر رئیس انجمن دفاتر مسافرت های هوایی‬ ‫تاکید کرده است‪ :‬ایام رونق گردشگری ایام نوروز است که اکنون با کاهش ‪۶۰‬‬ ‫درصدی تورها و مسافران مواجه شده اند به همین جهت تعدیل نیرو در این‬ ‫حوزه امری طبیعی است‪.‬‬ ‫زمان خروج کرونا از کشور‬ ‫حرمت اهلل رفیعی در ادامه توضیح می دهد‪ :‬به نظر نمی رسد که غائله کرونا به‬ ‫این زودی به پایان برسد بنابراین فعاالن حوزه گردشگری زمان و هزینه زیادی‬ ‫برای نوروزی صرف کردند‪ .‬تا نوروز فرابرسد و بخشی از برنامه های میانه ای که‬ ‫دارند جامه عمل بپوشانند‪ .‬وی افزود‪ :‬فعاالن بخش گردشگری در این مدت‬ ‫تبلیغات انجام داده اند و در نمایشگاه ها بسیار هزینه کرده اند منتظر بوده اند تا با‬ ‫امدن نوروز هزینه های خود را جبران کنند‪.‬اکنون مشتریان خود را ازدست داده‬ ‫و تمام پس اندازشان از بین رفت‪ .‬زیرا پس از ‪ ۱۵‬فروردین معموالً گردشگری‬ ‫داخلی و بین شهری تا خردادماه نداریم و تا ابتدای تابستان مسافری نیست‬ ‫یعنی ‪ ۵‬ماه که در این صورت نسبت به تعدیل می رود اقدام می کنند‪ .‬رفیعی با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۶۰‬درصد تورها و سفرها لغو شده اند در این زمینه توضیح داد‪:‬‬ ‫تورهای نوروزی توسط دفاتر ایران و تورهای داخلی و متولیان کار لغو نشده‬ ‫اســت‪ .‬شرایط حاکم بر جامعه موجب اضطراب و نگرانی مردم شده است تا‬ ‫مردم جانب احتیاط را رعایت کرده و تورهای مسافرتی خود را لغو کنند‪ .‬انچه‬ ‫در حوزه اطالع رسانی و خبر برای افکار عمومی حائز اهمیت است اینکه بیشتر‬ ‫اخبار حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی هم طی این چند‬ ‫روزی که گذشت تحت شعای موضوع شیوع ویروس تازه وارد کرونا قرار گرفت‬ ‫که برخی از انها را در ادامه مرور می کنیم‪.‬‬ ‫استرداد وجوه پرداختی گردشگران‪ ،‬بدون جریمه در صورت لغو‬ ‫سفر‬ ‫البته در این میان مســافران خیالشان از بازگشت پولشان راحت باشد‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی طی‬ ‫بخشنامه ای به ادارات کل استان های کشور اعالم کرد‪ :‬چنانچه از اول اسفند‬ ‫سالجاری تا اطالع ثانوی‪ ،‬گردشگری درخواست انصراف از سفر کند‪ ،‬تمام‬ ‫تاسیساتگردشگریودفاترخدماتمسافرتیبدونجریمه ایبایدنسبتبه‬ ‫استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام نمایند‪ .‬ولی تیموری در بخش نامه‬ ‫ابالغی به مدیران کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رعایت حقوق مردم و حفظ امنیت و ارامش روانی جامعه به ویژه گردشگران‪،‬‬ ‫همواره در زمره اولویت های اصلی صنعت گردشگری بوده و خوشبختانه‬ ‫فعاالن این صنعت و مدیران تاسیسات گردشگری با رعایت اخالق حرفه ای‪،‬‬ ‫رضایت مندی مسافران و گردشگران را بر سایر ملزومات رجحان می دهند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری در ادامه بخشنامه مذکور فرایند لغو بلیت های سفر را تابع‬ ‫قوانین و مقررات ابالغی از ســوی دستگا ه ذیربط (وزارت راه و شهرسازی)‬ ‫اعالم و تاکید کرد‪ :‬با توجه به امکان نداشتن پیش بینی دامنه تبعات واثار‬ ‫شــرایط موجود‪ ،‬الزم است فعاالن ومدیران تاسیسات گردشگری از ایجاد‬ ‫هرگونه تعهد الزام اور برای سفرهای نوروزی هموطنان خودداری کرده ضمن‬ ‫اطالع رسانی وتوجیه دقیق شرایط حاکم در مبدا ومقصدسفر‪ ،‬تمهیدات الزم‬ ‫را برای اعمال هرگونه لغو احتمالی وباز پس گرداندن وجوه گردشگران در‬ ‫قراردادهای کاری خود با ارائه کنندگان خدمات گردشگری در داخل وخارج‬ ‫از کشور‪ ،‬مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون جامع دوره های اموزشی گردشگری به تعویق افتاد‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات و اموزش گردشگری نیز گفت‪ :‬برگزاری ازمون جامع‬ ‫دوره های اموزشی کوتاه مدت گردشگری که قرار بود روز جمعه‪ ۱۶ ،‬اسفند ماه‬ ‫جاری به صورت سراســری در استان های کشور برگزار شود؛ به تعویق افتاد‪.‬‬ ‫زاهد شفیعی‪ ،‬گفت‪ :‬پیرو جلوگیری از اجتماعات به منظور پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشور‪ ،‬ازمون جامع دوره های اموزشی کوتاه مدت گردشگری‬ ‫که قرار بود روز جمعه‪ ۱۶ ،‬اســفند ماه جاری برگزار شود؛ به روز جمعه ‪۲۲‬‬ ‫فروردین ‪ ۹۹‬تغییر کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬حق شرکت در ازمون مذکور برای افرادی‬ ‫که با پرداخت وجه مربوطه از طریق ســامانه‪ ،‬فرایند ثبت نام خود را به اتمام‬ ‫رسانده اند؛ محفوظ مانده و سایر متقاضیان نیز می توانند تا پایان روز یکشنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۵‬اسفند ‪ ۹۸‬با مراجعه به پنل اموزشی خود نسبت به انجام و تکمیل فرایند‬ ‫ثبت نام اقدام نمایند‪ .‬ازمون جامع دوره های اموزشی کوتاه مدت گردشگری به‬ ‫صورت سراسری از سوی ادارات کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان های کشور در تاریخ جدید اعالم شده؛ برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫گردشگری ایران برای جلوگیری از شیوع کرونا امادگی دارد‬ ‫مسئول دبیرخانه ستاد اجرایی خدمات سفر در نشست ستاد اجرایی سفر‬ ‫در سخنانی با اشاره به امادگی تاسیسات گردشگری و هتل ها برای جلوگیری‬ ‫از شیوع کرونا گفت‪ :‬در این باره تمهیدات الزم اندیشیده شده و مدیران هتل ها‬ ‫و تاسیســات گردشگری و پرسنل این مراکز برای جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫امادگی دارند‪ .‬فریدون محمدی در ادامه به شیوع ویروس کرونا در استان های‬ ‫مختلف و تاثیرات احتمالی ان بر صنعت گردشگری اشاره کرد و افزود‪ :‬مطمئن‬ ‫هستیم که با همکاری همه دستگاه ها و بخش دولتی و خصوصی این مشکل‬ ‫رفع خواهد شد و نگرانی بابت شیوع کرونا در تاسیسات گردشگری نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬محمدی همچنین به امادگی ستاد خدمات سفر برای ارائه خدمات‬ ‫شایسته و پاسخگویی انالین به مسافران و گردشگران خبر داد و گفت‪ :‬به‬ ‫همین منظور ستاد خدمات سفر با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های‬ ‫عضو از ‪ ۲۸‬اسفند ‪ ۹۸‬تا ‪ ۱۶‬فروردین ‪ ۹۹‬در محل سالن خلیج فارس معاونت‬ ‫گردشگری تشکیل می شود‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬مدیران و نمایندگان دستگاه های‬ ‫عضو ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر با حضور در محل این ستاد به‬ ‫صورت انالین و در دو شــیفت روز و شــب به سواالت‪ ،‬انتقادات و شکایات‬ ‫احتمالی مســافران که از طریق سامانه ‪ ۰۹۶۲۹‬به این ستاد اعالم می شود‪،‬‬ ‫پاسخ می دهند و موضوعات را رسیدگی می کنند‪ .‬حاال باید دید مردم ادعای‬ ‫این مسول را برای توانمندی برای جلوگیری از شیوع کرونا را باور می کنند و‬ ‫به سفر می روند و یا ترجیح می دهند سفرهای نوروزی را به تعویق بی اندازند‪.‬‬ ‫کرونااسکله هایگردشگریقشمراتعطیلکرد‬ ‫فرماندار قشم گفت‪ :‬بر این اساس هشت اسکله گردشگری در سایت های‬ ‫هنگام و جنگل های َح ّرای جزیره قشم تا روز جمعه فعالیت نخواهد داشت که‬ ‫امکان دارد این تعطیلی تمدید شود‪ .‬این کار در راستای پیشگیری از شیوع‬ ‫کرونا ویروس‪ ،‬به اسکله های گردشگری قشم است و تا پایان هفته ی جاری‬ ‫ادامه دارد‪ .‬علیرضا نصری افزود‪ :‬در اسکله های مسافری از جمله ذاکری‪ ،‬الفت و‬ ‫پُهل نیز تمهیدات الزم برای رعایت امور بهداشتی اندیشیده شده است‪ .‬در این‬ ‫راستا یکهزار ماسک رایگان بین خدمه شناورها و مسافران توزیع شد‪ .‬همچنین‬ ‫خدمه و مسووالن شناورها اموزش های الزم برای ضدعفونی کردن شناورها را‬ ‫فرا گرفتند‪.‬وی افزود‪ :‬کلیپ های اموزشی نیز از سوی شبکه بهداشت در اختیار‬ ‫این اداره بنادر قرار گرفت تا در طول مســیر گردشگران و مسافران با نکات‬ ‫اموزشی اشنا شوند‪ .‬همچنین وسایل الزم از جمله دستکش و دیگر اقالم الزم‬ ‫برای خدمه شناورها در اختیار انان قرار گرفت‪.‬‬ ‫ورود گردشگر به جزیره قشم با کاهش روبروست‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬برخالف برخی خبرها در فضای مجازی‪ ،‬امارهای مقایسه ای‬ ‫از کاهش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۱۷‬درصدی گردشگر در روزهای اخیر در همسنجی با سال‬ ‫گذشته نشان دارد‪.‬‬ ‫برخیموزه هایکشورتعطیلشد‬ ‫مدیر کل موزه های کشور از تعطیلی موزه هایی خبر داد که در ان شهرها‬ ‫احتمال شــیوع ویروس کرونا وجود دارد‪ .‬در شهرهایی که وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬فعالیت های پیشگیری؛ از جمله تعطیلی مدارس و‬ ‫کاهش فعالیت های ورزشی اعالم شده‪ ،‬موزه ها نیز تعطیل می شود‪ .‬این موزه ها‬ ‫از جمله موزه ملی و دیگر موزه های تهران از امروز تعطیل هستند و تعطیلی تا‬ ‫اخر هفته ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نظر ستاد پیشگیری از کرونا بر باز بودن موزه ها است‬ ‫محمدرضا کارگر‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد پیشــگیری و مقابله با کرونا اعالم کرد باز‬ ‫بودن موزه هــا در این روزها ایرادی ندارد و بازدید کننندگان می توانند برای‬ ‫بازدید به موزه ها بروند‪ .‬وی گفت‪ :‬وزارت میراث فرهنگی و اداره کل موزه ها‬ ‫نمی توانست تصمیمی درباره باز و یا بسته بوده موزه ها بگیرد و مرجع اعالم‬ ‫ان ســتاد پیشگیری و مقابله با کرونا است‪ .‬مدیرکل موزه ها و اموال منقول‬ ‫فرهنگی تاریخی وزارت صنایع دستی‪ ،‬میراث فرهنگی و گردشگری در پاسخ به‬ ‫پرسشی مبنی بر این که نظر وی بر تعطیلی موزه ها بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬کارکنان‬ ‫موزه ها به دلیل شیوع کرونا تقاضا داشتند‪ ،‬موزه ها تعطیل شود اما نظر ستاد‬ ‫مبارزه با کرونا این نیست‪ .‬وی در پرسشی دیگر مبنی بر این که ستاد مبارزه‬ ‫بر کرونا نظر اداره کل موزه ها را درباره تعطیلی یا باز بودن موزه ها را پرسیدند‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬خیر از ما سوالی نکردند‪ ،‬زیرا انها درباره عملکرد و چگونگی انتقال بیماری‬ ‫کرونا شناخت دارند و انها باید نظر بدهند‪.‬‬ ‫صیانت از اثار فرهنگی تاریخی در کتب درسی بیاید‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان تاکید بر صیانت از‬ ‫اثار فرهنگی گفت‪ :‬موضوع صیانت از این اثار و پیشگیری باید در کتب درسی‬ ‫دانش اموزان بیاید و افراد از کودکی با این موضوع اشنا شوند‪ .‬علی اصغر مونسان‬ ‫در مراسم تجلیل از میراث بانان برگزیده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬زمانی که صحبت از صیانت‬ ‫از اثار فرهنگی و تاریخی می شود در واقع صحبت از صیانت اموال مردمی است‪،‬‬ ‫اموالی که متعلق به همه مردم ایران و بلکه متعلق به همه مردم جهان است؛‬ ‫از این رو فعالیت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی در حقیقت صیانت و‬ ‫پاسداشت از اموال‪ ،‬اشیا و اثاری است که متعلق به تمام مردم جهان است‪.‬او‬ ‫گفت‪ :‬اما مهم تر از این که اثار و اشیای تاریخی اموال متعلق به مردم هستند‬ ‫این است که این اثار و اشیا هویت تاریخی یک ملت هستند‪ .‬هر شیء تاریخی‬ ‫یک سند هویتی است‪ .‬برخی کشورها دنبال این هستند که برای خود هویت‬ ‫بسازند و تاریخ و تمدنی که وجود نداشته را ایجاد کنند اما این ملت هویت و‬ ‫تاریخ و تمدن غنی دارد‪ .‬در حقیقت ایران ریشه در تاریخ دارد و پایه گذار تمدن‬ ‫بشری بوده است‪.‬‬ ‫سایتباستان شناسیظرفیتتبدیلبهمقاصدگردشگریدارد‬ ‫محمد حسن طالبیان در هفدهمین گردهمایی باستانشناسی ایران گفت‪:‬‬ ‫در همه جای دنیا ســرمایه گذاران زیادی در پژوهش های چند رشته ای به‬ ‫خصوص پژوهش های میراث فرهنگی و باستان شناسیسرمایه گذاری می‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما به همان اندازه که به پژوهش و کاوش اهمیت می دهیم‬ ‫باید به حفاظت و مرمت و معرفی نیز اهمیت بدهیم زیرا سایت های باستان‬ ‫شناسی می توانند به مقاصد گردشگری تبدیل شوند‪ .‬طالبیان با بیان اینکه‬ ‫زنده بودن هر سایت تاریخی به تداوم کاوش ها بستگی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫به تمامی بعد های کاوش نیز در سایت ها توجه ویژه ای صورت گیرد تا سایت‬ ‫های تاریخی دچار اسیب نشوند همچنین مهم است که نتایج کاوش ها را به‬ ‫صورت بین المللی منتشر کنیم تا در حوزه جهانی بتوانیم حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬نمایشگاه هفدهمین گردهمایی ساالنه باستان‬ ‫شناســی ایران امسال دارای اثار منحصر به فرد جهانی است و نشان دهنده‬ ‫اهمیت محتوایی و معنایی سایت های ایران است و شامل سایت های کلیدی‬ ‫و مهمی است که به معرفی فرهنگ و تمدن ارزشمند ایران کمک می کنند‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با‬ ‫با تاکید بر اینکه اولیوت این معاونت در سال اتی تبدیل سایت های باستانی‬ ‫به سایت موزه است اظهار داشــت‪ :‬من از وزیر اجازه گرفتم که امسال روی‬ ‫سایت موزه ها تمرکز کنیم و برخی از محوطه های باستان شناسی را با کمک‬ ‫پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به سایت موزه تبدیل کنیم تا با این‬ ‫کار سایت موزه ها توانمند شوند‪.‬‬ ‫ایرانیان در ایجاد تمدن بشری‪ ،‬اخالق و فرهنگ سهم مهمی‬ ‫داشته اند‬ ‫علی اصغر مونسان در هفدهمین گردهمایی باستانشناسی ایران که در موزه‬ ‫ملی ایران برگزار شد‪ ،‬با بیان این که ملت بزرگ ایران تاریخی با اهمیت و همراه‬ ‫با فراز و فرودهای تلخ و شیرین داشتند‪ ،‬گفت‪ :‬ایرانیان در ایجاد تمدن بشری‪،‬‬ ‫اخالق و فرهنگ در جهان سهم مهمی داشتند‪ .‬این تجربیات عالی امروزه باید‬ ‫به خوبی به تجربه گرفته شود تا بر پایه ان اینده درخشان برای ملت خودمان و‬ ‫بشریت ایجاد کنیم‪ .‬مونسان در ادامه با اشاره به دشواری صحبت کردن درباره‬ ‫فرهنگ‪ ،‬گفت‪ :‬میراث فرهنگی نیز بخشی از فرهنگ و سند هویت ملت ها و‬ ‫تاریخ نیاکان ماست‪ .‬میراث فرهنگی‪ ،‬تجربیات سخت و زیبا بشر را نشان می‬ ‫دهد و نشــان از تالش بشر برای زندگی در طبیعت و مبارزه با ان دارد‪ .‬وزیر‬ ‫میراث فرهنگی با اشاره به مرزهای سیاسی میان کشورها گفت‪ :‬مرزهایی میان‬ ‫کشورها وجود دارد ولی میراث فرهنگی هر منطقه از زمین متعلق به تمام‬ ‫بشر و همه مردم است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬خوشحال هستیم در کشوری زندگی‬ ‫می کنیم که ریشه در تاریخ دارد و سهم بزرگی در ایجاد تمدن بشر داشته‪،‬‬ ‫دارد و خواهد داشت‪ .‬مونسان با بیان این که بخش مهمی از میراث فرهنگی‬ ‫به باستان شناسی اختصاص دارد‪ ،‬گفت‪ :‬محققان و باستان شناسان تمام تالش‬ ‫خود را می کنند تا هویت ها را از زیر خاک بیرون کشد و در معرض دید دیگران‬ ‫قرار دهند که البته مهمتر از نمایش‪ ،‬شناساندن‪ ،‬روایت و پرداخت هویت است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش پژوهشگاه میراث فرهنگی در این عرصه‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫امسال روی جیرفت کار شود زیرا به نظر می رسد ان منطقه تاریخی فراتر از‬ ‫بین النهرین دارد‪ .‬مونسان در بخشی دیگر از سخنانش گفت‪ :‬تالش کردیم از‬ ‫تجربیاتبینالمللیاستفادهکنیموتجربیاتخودماندراختیاردیگرکشورها‬ ‫قرار دهیم‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان این که‬ ‫کشورهای منطقه به لحاظ شباهت فرهنگی درهم تنیدگی زیادی دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫می توانند در این عرصه همکاری خوبی با یکدیگر داشته باشند و موسسه اکو‬ ‫در منطقه ای که صحاب بخشی از تمدن بشری است‪ ،‬همکاری کند تا همکاری‬ ‫منطقه ایباستان شناسیبینمنطقه ایشکلبگیرد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫بالی جان گردشگری خراسان شمالی؛‬ ‫کرونای گردشگری در‪ ۷۰‬درصد بومگردی ها!‬ ‫گردشــگرانی که اقامتگاه های بوم گردی خراسان شمالی را به عنوان هدف سفرهای نوروزی انتخاب‬ ‫کــرده بودند رزروهای خــود را لغو کردند و با توجه به رکود صنعت نه چندان پررونق گردشــگری‪،‬‬ ‫می توان گفت که ویروس کرونا‪ ،‬دامنگیر این صنعت نوپا شده و انرا به زانو دراورده است‪ .‬گردشگری‬ ‫خراســان شمالی‪ ،‬که چندان پیشینه و سابقه کهنی ندارد‪ ،‬در چند سال اخیر با سیاست های سازمان‬ ‫متبوع و تدابیر در پیش گرفته شده استانی‪ ،‬به تدریج سینه از خاک برداشته و گام های لرزان خود را‬ ‫اغاز کرده بود و عمدتا با رســیدن نوروز و فصل بهار‪ ،‬نفســی تازه کرده و گردشگرانی را از جای جای‬ ‫کشــور و نیز خارج کشور پذیرایی می کرد‪ .‬اما امسال در استانه شــکوفایی فصل گردشگری بهاری‪،‬‬ ‫ناگهان هراس و وحشــت کرونا چون بختکی بر سر این صنعت نوپا اوار شد و همه رشته های فعاالن‬ ‫این بخش را پنبه کرده و برنامه های نوروزی انان را تحت الشــعاع قرار داد‪.‬در شــرایطی که افزایش‬ ‫مراکز اقامتی‪ ،‬بومگردی ها‪ ،‬تورهای مختلف یک روزه طبیعت گردی و توســعه اژانس های مسافرتی‬ ‫خونی به دســت و پای گردشگری خراسان شــمالی دوانده بود‪ ،‬اتفاقاتی مانند افزایش قیمت بنزین‬ ‫از مدتی پیش بر ســر ان ســایه انداخته بود و این روزها هم گسترش ویروس کرونا و مهیب تر از ان‬ ‫جو روانی ایجاد شــده در جامعه‪ ،‬موجب شــد تا نهال نازک گردشگری این خطه کمر خم کرده و راه‬ ‫نفس اش را بسته ببیند‪.‬‬ ‫کرونای گردشگری در ‪ ۷۰‬درصد بومگردی ها‬ ‫از انجا که اقامتگاه های بومگردی خراســان شمالی رو به رشد اســت‪ ،‬یکی از تاثیرات این بیماری‬ ‫بر کاهش مســافران این اقامتگاه ها حتی در همین چند روز هم قابل مشــاهده اســت به طوری که‬ ‫رییــس هیات مدیره انجمن حرفه ای اقامتگاه های بوم گردی خراســان شــمالی از به صفر رســیدن‬ ‫رزرو بومگردی هــای این اســتان خبر می دهد‪ .‬علی وصالی اظهار می کنــد‪ :‬همه رزروی های نوروزی‬ ‫بومگردی های خراســان شمالی لغو شــده است که این زیان بزرگی برای فعاالن این بخش در استان‬ ‫اســت‪ .‬وی با بیان اینکه در نوروز ‪ ۹۸‬جای ســوزن انداختن در اقامتگاه های بومگردی اســتان نبود‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬فعالیت های بومگردی موجب شده تا حتی برخی از بومگردی های ما برای مسافران خارجی‬ ‫رزرو شــود‪ ،‬اما این روزها اقامتگاه ها خالی از گردشگران شده است‪ .‬وصالی اضافه می کند‪ :‬هم اکنون‬ ‫میزان مســافر در ‪ ۷۰‬درصد اقامتگاه های استان به صفر رســیده است‪ .‬وی می گوید‪ :‬با توجه به این‬ ‫شرایط امیدواریم با اتمام موج کرونا دوباره شاهد رونق گردشگری در استان باشیم‪.‬‬ ‫مسافران هتل ها نزدیک به صفر‬ ‫مدیر یکی از اژانس های گردشــگری خراسان شمالی نیز می گوید‪ :‬شــمار افرادی که به هتل های‬ ‫استان مراجعه می کنند در شرایط عادی هم چندان زیاد نیست اما این روزها این رقم به صفر رسیده‬ ‫است‪ .‬وی که خواست نامی از وی برده نشود‪ ،‬اظهار می دارد‪ :‬کرونا موجب شد که نزدیک به نیمی از‬ ‫تورهای خارجی استان لغو شود و بعد از جهش قیمت دالر‪ ،‬رزرو تورهای خارجی کند شد و حاال موج‬ ‫لغو تورهای داخلی شــهرهای شــلوغ و پرمسافر مانند مشهد‪ ،‬اصفهان و شیراز هم یکی یکی در حال‬ ‫تحقق است‪ .‬وی می افزاید‪ :‬حتی تورهای طبیعت گردی یک یا ‪ ۲‬روزه نیز اقدام به لغو برنامه های خود‬ ‫کرده اند و گمان می رود ســفرهای نوروزی نیز به شکل چشمگیری کاهش پیدا کند که در این صورت‬ ‫تاثیر بســیار منفی بر گردشگری ایران خواهد داشت‪ .‬حتی تورهای طبیعت گردی یک یا ‪ ۲‬روزه نیز‬ ‫اقدام به لغو برنامه های خود کرده اند و گمان می رود سفرهای نوروزی نیز به شکل چشمگیری کاهش‬ ‫پیدا کند که در این صورت تاثیر بسیار منفی بر گردشگری ایران خواهد داشتوی تاکید می کند‪ :‬جای‬ ‫تردید نیســت که هتل ها و اژانس های مســافرتی نیز با ضررهای هنگفتی مواجه خواهند شــد‪ .‬وی‬ ‫اضافه می کند‪ :‬با رکود ایجاد شده و کاهش سفرها و از طرفی صفر شدن ورودی گردشگران خارجی‪،‬‬ ‫وضعیت گردشگری و حرفه های وابسته به ان وضعیتی نابسامان پیدا کرده است‪.‬‬ ‫کرونا مسافران نوروزی را خانه نشین کرد‬ ‫مدیر اژانس می سی نو خراسان شمالی نیز می گوید‪ :‬طبیعی است که در شرایط فعلی مردم از سفر‬ ‫بترسند و ترجیح دهند در خانه بمانند که این موضوع ضرر و زیان زیادی را متوجه صنعت گردشگری‬ ‫استان کرده است‪ .‬پیام مهنانی اظهار می دارد‪ :‬قطعا امدن کرونا به ایران‪ ،‬ان هم در استانه تعطیالت‬ ‫عید نوروز تاثیر ‪ ۱۰۰‬درصدی بر روی کاهش سفرها خواهد گذاشت و این موضوع قابل کتمان نیست‬ ‫و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم و بگوییم که کرونا تاثیری روی گردشگری نمی گذارد در حالی که‬ ‫کرونا مسافران نوروزی را خانه نشین کرده است‪ .‬وی با بیان اینکه تورهای ورودی اقتصاد گردشگری‬ ‫را تقویت می کند‪ ،‬خاطرنشان می سازد‪ :‬با افزایش قیمت بنزین‪ ،‬تورها افزایش قیمت یافت و کم کم از‬ ‫تعداد افرادی که در تورهای طبیعت گردی و دیگر تورهای ما شرکت می کردند کاسته شد‪ ،‬سپس با‬ ‫موضوع سقوط هواپیمای اوکراینی این وضعیت بدتر شد و اکنون نیز به علت کرونا مرزها بسته شده‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬برای رســیدن گردشگری خراسان شمالی‪ ،‬به نقطه ای که ابتدای امسال و‬ ‫تابستان داشت‪ ،‬حداقل دو سال زمان الزم است و این طفل نوپا که کمی جان گرفته بود باید منتظر‬ ‫بماند تا حال کشور خوب شود‪ ،‬اقتصاد ساماندهی و کرونا مهار و مرزها باز شوند تا بتواند راه بیفتد‪.‬‬ ‫اولویت سالمت مردم‬ ‫معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی خراسان شمالی نیز با‬ ‫بیان اینکه اولویت کشــور بحث ســامت مردم اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬البته دیگر بخش های اقتصادی هم‬ ‫نباید نادیده گرفته شــوند و گردشــگری از جمله این بخشها است‪ .‬علی کاظمی از برگزاری نشستی‬ ‫با دســتگاههای مربوط به حوزه گردشــگری استان خبر داده و می افزاید‪ :‬قرار است تا با همراهی این‬ ‫دســتگاه ها و هماهنگی هایی که شده است و حضور نیروهای دانشــگاه علوم پزشکی در این مراکز‪،‬‬ ‫فعالیت بومگردی ها و مراکز اقامتی ادامه یابد‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬این بخش اســیب خودش را دیده‬ ‫است ولی همچنان دارد فعالیت می کند و اگرچه قطعا به لحاظ اقتصادی تاثیر کرونا را نمی توان کتمان‬ ‫کرد اما فعالیت این مراکز همچنان ادامه دارد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫خراســان شمالی هم می گوید‪ :‬بدیهی است که گردشگری خراسان شمالی از کرونا صدمه می بیند اما‬ ‫اولویت بر ســامت مردم و عبور از این موج بحرانی اســت‪ .‬حبیب یزدان پناه تاکید می کند‪ :‬تا اطالع‬ ‫ثانوی‪ ،‬هرگونه گردهمایی و تجمع با هر عنوانی در واحدهای گردشگری استان با هدف پیشگیری از‬ ‫گسترش بیماری کرونا ممنوع و دستورالعمل های بهداشتی به واحدهای زیرمجموعه ابالغ شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خراسان شــمالی‪ :‬بدیهی است که گردشگری‬ ‫اســتان از کرونا صدمه می بیند اما اولویت بر سالمت مردم و عبور از این موج بحرانی است وی اظهار‬ ‫می دارد‪ :‬به دهیاری روســتاهای هدف و مناطق نمونه گردشــگری اســتان نیز اعالم شده است تا بر‬ ‫مکان های عمومی روستا و سرویس های بهداشتی عمومی مطابق با توصیه های دانشگاه علوم پزشکی‪،‬‬ ‫نظارت کنند و جریان گردشــگری اســتان در رابطه با این موضوع توجیه شده و اقدامات پیشگیرانه‬ ‫انجام می شــود‪ .‬هــم اکنون هفت هتل‪ ،‬یک متــل‪ ۱۱ ،‬مهمان پذیر‪ ۳۸ ،‬خانه مســافر و ‪ ۳۵‬اقامتگاه‬ ‫بوم گردی در استان خراسان شمالی مسافران را پذیرش می کنند‪ .‬بنا به اعالم مسووالن دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی خراسان شمالی تاکنون در این استان بیماری با کرونای مثبت مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫گردشگری فرانسه‪ ،‬مبتال به کرونا‬ ‫شــیوع ویروس جدید کرونا کــه تاکنون جان بیــش از دو هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر را در کشــورهای مختلف جهان گرفتــه و دهها هزار نفر را‬ ‫مبتال کرده اســت‪ ،‬باعث شده تا مقامات مســئول فرانسه روند رونق‬ ‫صنعت گردشگری این کشور را کاهشی پیش بینی کنند‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫«برونو لومر» وزیر اقتصاد و دارایی فرانسه‪ ،‬پیش بینی می شود شمار‬ ‫گردشگران در این کشور بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫لومر گفت این کاهش تعداد گردشــگران مطمئنــاً تاثیری زیاد بر‬ ‫اقتصاد فرانســه خواهد داشت‪ .‬وی افزود فرانســه هر سال میزبان ‪۲‬‬ ‫میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار گردشــگر چینی بود‪ .‬هم زمان وزیر بهداشــت‬ ‫فرانســه اعالم کرده اســت که دیگر هیچ بیماران مبتــا به کرونا در‬ ‫فرانســه وجود ندارند‪ .‬وی با این حال افزود که این مانع نمی شود از‬ ‫اماده ســازی کشور برای مقابله با احتمال همه گیر شدن این بیماری‬ ‫دســت برداریم‪ .‬وزارت بهداشت فرانســه برای مقابله با شیوع ویروس‬ ‫کرونا در این کشور راهکارهایی از جمله ایجاد خط تلفن رایگان برای‬ ‫پاسخگویی‪ ،‬اطالع رســانی درباره خطرات بیماری‪ ،‬حمایت عاطفی و‬ ‫مبارزه با اســترس حاصل از شیوع این ویروس را ارائه داده است‪ .‬این‬ ‫وزارت خانه همچنیــن فعالیت های تحقیقاتی در زمینه ویروس کرونا‬ ‫از سوی پژوهشگران موسسه پاســتور و تعطیلی مراکز عمومی محل‬ ‫رفــت و امد افراد مبتال به این بیماری را در دســتور برنامه های خود‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫براســاس این گزارش‪ ۱۲ ،‬مورد از این بیماری در فرانسه مشاهده‬ ‫شده که ابتال ‪ ۱‬مورد (یک گردشگر مسن چینی) منجر به مرگ شده‬ ‫اســت‪ .‬بعالوه‪ ،‬ابتال چهار مورد از سرنشینان فرانسوی کشتی دایموند‬ ‫پرنسس مثبت گزارش شده که در ژاپن بستری شده اند‪.‬‬ ‫سرنشینان کشتی تفریحی دایموند پرنسس به تازگی به دلیل موارد‬ ‫الودگی به ویروس کرونا در این کشــتی‪ ،‬در بنــدر یوکوهامای ژاپن‬ ‫در قرنطینه قرار گرفتند‪ .‬شــبکه خبری اسکای دیروز گزارش داد که‬ ‫ارزش سهام در کشــورهای اروپایی در پی افزایش شمار مبتالیان به‬ ‫ویروس کرونا و هراس ســرمایه گــذاران از احتمال اعالم بحران بین‬ ‫المللی سقوط کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪9‬‬ ‫تاثیر ویروس کرونا‬ ‫بر دنیای هنری چین‬ ‫اعمال محدودیت های سراسری در چین درپی شیوع‬ ‫ویــروس کرونا‪ ،‬دنیای هنر در این کشــور را به نحوی‬ ‫تحت الشــعاع قــرار داده که درحال پیشــی گرفتن از‬ ‫وضعیت سال های ‪ ۲۰۰۲‬تا ‪ ۲۰۰۳‬زمان شیوع بیماری‬ ‫فراگیر سارس در این کشور است‪.‬‬ ‫بخش هنری شهر ووهان مرکز استان هوبی که مبدا‬ ‫شــیوع ویروس کروناســت‪ ،‬همچون دیگر بخش های‬ ‫این شــهر گرفتار این ویروس شده است به طوری دو‬ ‫هنرمند در این شــهر بر اثر ابتــا به این بیماری جان‬ ‫باخته اند‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬گزارش ها از لغو برگزاری‬ ‫یک نمایشــگاه هنر منطقه ای موسوم به ارت بازل در‬ ‫هنگ کنگ نیز در اوایل ماه فوریه (اواســط بهمن ماه)‬ ‫حکایت داشت‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که تاثیر لغو این نمایشــگاه در‬ ‫مقایســه با تاثیر جهانی و طوالنــی مدت غول اقتصاد‬ ‫اســیا و دومین اقتصاد بزرگ جهان ناچیز است‪ .‬چین‬ ‫در زمان شــیوع ویروس ســارس ‪ ۴‬درصــد از اقتصاد‬ ‫جهانی را تشکیل می داد در حالی که این رقم در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۶‬درصد است‪.‬‬ ‫روزنامــه ارت گزارش داد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬میلیون ها‬ ‫کارخانه‪ ،‬رســتوران‪ ،‬مغازه و همچنین موزه و نگارخانه‬ ‫تا اطالع ثانوی تعطیل شده است‪« .‬هنا جو» (‪Henna‬‬ ‫‪ )Joo‬مدیر گالری «اراریو» (‪ )Arario‬که شعباتی در‬ ‫شانگهای و کره جنوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وضعیت کلی دنیای‬ ‫هنر‪ ،‬مساله ای حیاتی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک بازار فعال‪ ،‬مجموعه داران‪ ،‬مشتریان و‬ ‫افراد بیشتری را جذب می کند‪ ،‬اما در صورت کسادی‬ ‫اقتصاد جهانی و تضعیف حــس عمومی‪ ،‬بازار هنر نیز‬ ‫تحت تاثیر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬لغو ارت بازل هنگ کنگ این امکان را به‬ ‫نگارخانه ها می دهد تا نمونه های تجاری شان را مورد‬ ‫بازنگری قرار دهند‪ .‬این نگارخانه ها به این موضوع می‬ ‫پردازند که یک ســال بدون ارت بــازل چه تاثیری بر‬ ‫عملکرد یکساله شــان خواهد داشت‪ .‬انچه انها و ما از‬ ‫دست می دهیم‪ ،‬شانس مالقات با مشتریان جدید بین‬ ‫المللی اســت‪ ،‬اما این روند نیز سال اینده از سر گرفته‬ ‫می شــود‪ .‬در همین حال‪« ،‬لوریــن کیانگ مالینگو»‬ ‫(‪ )Lorraine Kiang Malingue‬مدیــر و یکــی‬ ‫از موسســان نگارخانه «ادوارد مالینگو» (‪Edouard‬‬ ‫‪ )Malingue‬در شــانگهای و هنگ کنگ پیش بینی‬ ‫کرد که فروش اثار هنری در ُاســیا در یک دوره سه‬ ‫ماهه دچار ضربه شود‪.‬‬ ‫به گفته «کارن اسمیت» (‪ )Karen Smith‬مورخی‬ ‫در چین و مشاور مرکز عکاسی شانگهای‪ ،‬بخش هنری‬ ‫این کشور در حال حاضر با دوره هنری زیرزمینی سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬زمانی که ویروس سارس شایع شده بود‪ ،‬بسیار‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫وی که مدیــر اجرایی مــوزه ‪ Xi’an OCAT‬نیز‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ان زمان‪ ،‬هنر در چین رویایی و سورئال‬ ‫بود و رســانه های اجتماعی در این کشــور فعال نبود‪.‬‬ ‫تلفن های همراه وجود داشــت اما تلفن های هوشمند‬ ‫یافت نمی شــد و در دنیای هنر‪ ،‬همه به طور مستقل‬ ‫کار می کردند‪.‬‬ ‫اسمیت در ادامه گفت‪ :‬ماه ها از زمان بحران سارس‬ ‫گذشــت تا اینکه ما از ان مطلع شــدیم و درحالی که‬ ‫قرنطینه ای در کار نبود‪ ،‬میهمانی های بسیاری برگزار‬ ‫می کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در سالی که بحران سارس پایان‬ ‫یافت‪ ،‬هیات های هنری از انگلیس‪ ،‬امریکا و اســیا از‬ ‫بخش هنری احیا شده چین دیدن کردند‪.‬‬ ‫روزنامــه ارت در گزارش خــود چنین نتیجه گیری‬ ‫کرد‪ :‬خیلی زود اســت که بتوان تکرار وضعیت ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۴‬در چین را پیش بینی کرد‪ ،‬زیرا بحران ســارس‬ ‫در شــرایط سیاســی متفاوتی روی داد‪ ،‬به طوری که‬ ‫رســانه ها و بیان هنری ان زمان در مقایسه با حال‪ ،‬از‬ ‫محدودیت های کمتری برخوردار بود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاثیر کرونا بر اثار هنری‬ ‫دغدغه فروش اثار هنری داریم‬ ‫مدیر گالری هونره اصفهان به نقش جشنواره تجسمی فجر در توسعه‬ ‫و بسط‏فرهنگ خرید و استفاده از اثار هنری اشاره کرد و گفت‪ :‬اولین‬ ‫دغدغه من به عنوان گالری دار این‏است که غیر از اینکه دیوار گالری با‬ ‫کارهای خوب بیننده را جذب کند قادر باشم اثار به فروش رسانم‪ .‬گلناز‬ ‫رامین فر روز دوشنبه درباره حضور در جشنواره بین المللی هنرهای‬ ‫تجسمی فجر به خبرنگار فرهنگی و هنری گفت‪:‬‏با توجه به اینکه‬ ‫گالری هونره یک ســال از تاسیسش می گذرد امسال برای اولین بار‬ ‫است که در‏جشــنواره فجر حضور دارم و روز اول جشنواره را بسیار‬ ‫پرشور دیدم اما از ان روز به بعد بازدیدکننده‏چندانی نداشتیم و اثری‬ ‫هم فروش نرفته است‪.‬‏ وی افزود‪ :‬البته شرایط حاکم و اتفاقات تلخی‬ ‫که اخیرا ً رخ داده و شــیوع بیماری کرونا‪،‬‏در این مورد بی تاثیر نبوده‬ ‫است‏‪ .‬رامین فر در مورد قیمت گذاری اثاری که در غرفه گالری هونره‬ ‫روی دیوار رفتند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‏مرحله اول‪ ،‬هنرمندان قیمت ها را‬ ‫پیشنهاد دادند و در نهایت با مشاوران مشورت و‏قیمت را تعیین کردیم‏‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به وضعیت نه چندان مناسب اقتصاد هنر‪ ،‬گفت‪ :‬اولین‬ ‫دغدغه من به عنوان گالری دار این‏است که غیر از اینکه دیوار گالری‬ ‫با کارهای خوب بیننده را جذب کند‪ ،‬دغدغه فروش اثار را دارم‪،‬‏چون‬ ‫اصل همین است و هم هنرمند چنین انتظاری از ما به عنوان گالری دار‬ ‫دارد و هم فروش یک اثر‏نیاز به پشتیبانی دارد‪« .‬من فکر می کنم در‬ ‫کشور ما روال و جریانی برای تبلیغ و اشاعه فرهنگ خرید‏اثار هنری‬ ‫در نظر گرفته نشده است و هیچ حمایتی از ان نمی شود و این امر در‬ ‫شهرستان ها با توجه‏به ناشناخته بودن و پایین بودن قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫بیشترمحسوساست‪.‬‏»‬ ‫بسط خرید و استفاده از اثار هنری وظیفه مسئوالن است‬ ‫مدیر گالری هونره با تاکید بر «فرهنگ اســتفاده از اثار هنری»‬ ‫بیــان کرد‪ :‬علیرغم وضعیت اقتصادی‏نامناســب‪ ،‬هنوز خرید اثار‬ ‫هنری انجام می شود اما مهمترین بحث در خرید اثار هنری‪ ،‬فرهنگ‬ ‫‏اســتفاده از اثار هنری است و بسط این فرهنگ‪ ،‬وظیفه مسئوالن‬ ‫اســت که در برنامه های خود جایی را‏برای ان در نظر بگیرد‏‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬جشــنواره تجسمی فجر مطمئناً می تواند در توسعه و‬ ‫بسط فرهنگ خرید و اســتفاده از‏اثار هنری و به صورت کلی در‬ ‫بحث اقتصاد هنر تاثیرگذار باشد‏‪.‬‬ ‫تاکید بر توسعه فرهنگ خرید اثار هنری‬ ‫رامین فر در پایان ابراز امیدواری کرد تا سال های اینده بخش فروش‬ ‫اثار هنری در جشنواره تجسمی فجر‏ادامه پیدا کند البته با حمایت‬ ‫بیشتر از ســوی نهادها و مراکز خصوصی و دولتی که قدرت خرید‬ ‫‏باالتری دارند و همین موضوع سبب می شود فرهنگ خرید و استفاده‬ ‫از اثار هنری توسعه پیدا کند‪.‬‏گالری ها و هنرمندانی که از شهرستان ها‬ ‫حضور پیدا می کنند نیز نیاز به حمایت بیشتر دارند‪.‬‬ ‫دوازدهمین جشنواره تجسمی فجر در یک نگاه‬ ‫دوازدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر ‪ ۲۹‬بهمن‬ ‫ماه‪ ۹۸‬با حضور هادی مظفری مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬ابراهیم حقیقی دبیر جشنواره و جمعی از‬ ‫هنرمندانپیشکسوتوجوانعرصههنرهایتجسمیدرفرهنگستان‬ ‫هنر‪ ،‬موسسه صبا افتتاح شد‪ .‬با توجه به تصمیم شورای سیاستگذاری‬ ‫دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی مبنی براینکه هزینه های این‬ ‫ائین به سیلزدگان سیستان و بلوچستان اختصاص یابد از این رو مراسم‬ ‫افتتاحیه تنها به بریدن روبان بسنده و پس از ان حاضران از جشنواره و‬ ‫نمایشگاهبرپاییبازدیدکردند‪.‬دوازدهمینجشنوارههنرهایتجسمی‬ ‫فجر با ‪ ۹۰۰‬اثر تجســمی در بخش های نقاشی‪ ،‬گرافیک‪ ،‬عکس‪،‬‬ ‫مجسمه‪ ،‬سرامیک‪،‬‏خوشنویسی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬تصویرسازی‪ ،‬کارتون و‬ ‫کاریکاتور و هنرهای جدید در مجموعه فرهنگی‏هنری صبا کار خود را‬ ‫اغاز کرد و‏تا ‪ ۵‬اسفند به کار خود ادامه خواهد داد‏‪ .‬بخش های طوبای‬ ‫زرین‪ ،‬چارســوی هنر‪ ،‬چارخانه (ویژه شهرستانها) و بخش پژوهش‪،‬‬ ‫مفاخر و‏بزرگداشت ها بخش های این دوره از جشنواره تجسمی فجر‬ ‫هستند‪ .‎‬‏‪ ۱۱۵‬اثر با موضوع بازسازی وقایع تاریخی و اقلیم ها حضور‬ ‫دارنــد در بخش طوبای زریــن ‪ ۴۴۸‬اثر از ‪۳۳۸‬‏هنرمند به رقابت با‬ ‫یکدیگر می پردازند‪ .‬امسال برای نخستین بار اثار این بخش با نظر‬ ‫شــرکت‏کنندگان در معرض فروش نیز گذاشته خواهد شد‪ .‬بخش‬ ‫چارســوی هنر به حضور گالری های‏تهران و شهرستان و نمایش و‬ ‫فروش اثار هنرمندان این گالری ها اختصاص دارد‪ .‬بخش‏چارخانه‬ ‫نیز به بخش گفتگوی هنرعکاسی استانها اختصاص دارد‪ .‬میان اثار‬ ‫ارسالی شورای هنری جشنواره ‪ ۱۲۰‬اثر در بخش نقاشی‪ ۵۰ ،‬اثر در‬ ‫بخش عکس‪ ۲۹ ،‬اثر در بخش پوستر‪ ۳۷ ،‬اثر در بخش تصویرسازی‪،‬‬ ‫‪ ۵۳‬اثر در بخش نگارگری‪ ۹۷ ،‬اثر در بخش خوشنویسی‪ ۲۲ ،‬اثر در‬ ‫بخش کارتون و کاریکاتور‪ ۱۸ ،‬اثر در بخش مجسمه‪ ۱۲ ،‬اثر در بخش‬ ‫سرامیک و ‪ ۱۲‬اثر در بخش رسانه های هنری انتخاب شدند‪.‬‏ امسال‬ ‫زنان پیشتاز شرکت در جشنواره تجسمی فجر هستند و بیشترین اثار‬ ‫ارسالی به ترتیب از استان های تهران‪ ،‬اصفهان و خراسان رضوی به‬ ‫جشنواره رسیده است‪ .‬از میان ‪ ۳۰۳۲‬هنرمند شرکت کننده در این‬ ‫دوره از جشــنواره‪ ۱۶۹۲ ،‬شرکت کننده زن و ‪ ۱۳۴۰‬شرکت کننده‬ ‫مرد هستند‪ .‬همچنین بر اساس مدک تحصیلی بیشترین شرکت‬ ‫کنندگان را افرادی با کارشناسی و کارشناسی ارشد تشکیل می دهند‬ ‫که به ترتیب ‪ ۱۴۱۵‬نفر از شرکت کنندگان دارای مدرک کارشناسی‪،‬‬ ‫‪ ۸۳۳‬نفر از شــرکت کنندگان دارای کارشناسی ارشد‪ ۴۸۶ ،‬شرکت‬ ‫کننده دارای دیپلم‪ ۲۴۷ ،‬نفر از شــرکت کنندگان دارای کاردانی‪۶ ،‬‬ ‫شرکت کننده دارای تحصیالت حوزوی و ‪ ۴۵‬شرکت کننده نیز دارای‬ ‫مدرک دکترا هستند‪.‬‬ ‫پادزهر«کرونا»‬ ‫برای بازار گردشگری هم از چین امد‬ ‫دو بخشــنامه دولت هنوز نتوانســته قفل تورهای نوروزی برای‬ ‫مسافران سفرهای خارجی و حتی داخلی را بازکند‪ .‬اکثر تورهای‬ ‫عید به دلیــل ممنوعیت پروازها به ایران و برعکس‪ ،‬لغو شــده و‬ ‫اغلــب خریداران بلیت هــای نوروزی اعالم انصــراف کرده اند؛ اما‬ ‫اژانس هــا قادر به بازگرداندن وجوه دریافتی نیســتند‪ .‬تجربه ماه‬ ‫گذشــته اژانس های مســافرتی چین هنگام شــیوع «کرونا» که‬ ‫همزمان با تعطیالت عید این کشور رخ داد‪ ،‬می تواند قفل کرونایی‬ ‫بازار گردشــگری ایران را باز کند‪ .‬ورود کرونای چینی به ایران که‬ ‫اسیب بســیار جدی بر بازار گردشگری وارد کرده است به همراه‬ ‫خود پادزهر بهبود بازار گردشگری به عنوان کلیدی برای تورهای‬ ‫نوروزی لغو شده توسط مســافران که با مشکالت استرداد وجوه‬ ‫خود از کارگزاران خارجی مواجه هستند نیز از چین اورده است‪.‬‬ ‫ورود ویــروس کرونا به ایران و تبدیل شــدن ان به یک اپیدمی‪،‬‬ ‫بازار توریسم را با رکود بی سابقه ای مواجه کرده و منجر به بروز دو‬ ‫موضوع چالش برانگیز شــده است‪ .‬نخست اینکه بنابر ابالغ دولت‬ ‫و انجمن صنفی خدمات مســافرتی و جهانگردی ایران کلیه دفاتر‬ ‫مســافرتی حداقل تا ‪ ۲۰‬اســفند از ارائه فروش پکیج های نوروزی‬ ‫خــودداری کــرده و تابع تصمیمات مقامات این حوزه هســتند و‬ ‫موضــوع دیگر توقف پروازهای دیگر کشــورها به ایران اســت که‬ ‫البته بنابر اعالم این کشــورها به اژانس های هواپیمایی لغو تعلیق‬ ‫پروازهای خطــوط هوایی به ایران و برعکــس از ‪ ۱۵‬مارس (‪۲۵‬‬ ‫اســفند) برقرار خواهد شــد که البته این رفع تعلیق مشــروط به‬ ‫بهبود اوضاع ســامت و کاهش اپیدمی کرونا در ایران است‪ .‬بازار‬ ‫گردشــگری ایران پیش از وقوع کرونا نیز دچار سکته ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫شده بود و پس از شیوع کرونا به اوج روند نزولی خود رسیده است‪.‬‬ ‫همزمان با مســائل مربوط بــه گرانی بنزیــن و قطع ‪ ۱۰‬روزه‬ ‫اینترنت و سپس تنش های مربوط به امریکا در حوزه منطقه ای و‬ ‫روابط بین الملل و سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و همچنین‬ ‫نوسانات ارزی و افزایش بهای دالر در حجم ورود توریست خارجی‬ ‫بر بازار تورهای خارجی سفر ایرانی ها به خارج تاثیر منفی گذاشت‪.‬‬ ‫اکنون شیوع ویروس کرونا در ایران در استانه تعطیالت نوروز که‬ ‫هرساله بیشترین میزان سفرهای داخلی و خارجی در این ایام رخ‬ ‫می دهد اژانس های مســافرتی را در شرایط تعطیلی کلیه تورهای‬ ‫داخلی و خارجی قرار داده اســت‪ .‬بنابر ابالغ وزارت گردشــگری‬ ‫و همچنین اعالم انجمن صنفی خدمات مســافرتی و جهانگردی‬ ‫ایران فروش تورهای نوروزی تا ‪ ۲۰‬اســفند متوقف و کنسل شده‬ ‫متوسط هزینه حج تمتع حدود‪ ۳۷‬میلیون تومان‬ ‫و اژانس های مســافرتی در حال حاضر از ارائه پکیج های نوروزی‬ ‫خارجــی و حتی داخلی خودداری کرده و کلیه تورها را کنســل‬ ‫کرده انــد‪ .‬بنابر اعالم حرمــت اهلل رفیعی رئیــس انجمن صنفی‬ ‫خدمات مســافرتی و جهانگردی ایران‪ ،‬باتوجه به شرایط فعلی و‬ ‫گســترش شیوع کرونا و در پیش داشتن پیک خطر اپیدمی کرونا‬ ‫در روزهای پیش رو‪ ،‬احتمال تداوم لغو کامل کلیه تورهای نوروزی‬ ‫توســط اژانس ها تا فروردین ماه نیز وجود دارد‪ .‬اگرچه باتوجه به‬ ‫اتفاقات و حوادث طبیعی و انســانی رخ داده در ســال ‪ ۹۸‬به ویژه‬ ‫در چند ماه اخیر‪ ،‬وقوع ســیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬سقوط هواپیما‪ ،‬چالش های‬ ‫ایــران و امریکا در ابعاد منطقه ای و بین المللی و در اخر شــیوع‬ ‫ویروس کرونا که همه اســتان ها به ان مبتال شــده و ایران و بازار‬ ‫گردشگری رادر یک چالش عمیقی قرار داده است بازار گردشگری‬ ‫ایران بســیار اســیب دیده و رو به زوال اســت و خســارت های‬ ‫جبران ناپذیری بران وارد شــده است‪ .‬اما با توجه به اینکه اولویت‬ ‫تاسیســات گردشگری بر سالمت و امنیت مسافران است و منافع‬ ‫ملی بر منافع شــخصی ارجحیت دارد اژانس های مســافرتی نیز‬ ‫براســاس مقررات و قوانین تعیین شده از مراجع ذی ربط موظف‬ ‫به تبعیت از این دســتورالعمل ها هستند‪ .‬اپیدمی فراگیر کرونا در‬ ‫ایران منجر به روند نزولی ســفرهای داخلی و خارجی شده و بازار‬ ‫گردشگری را در شوک رکود بزرگ فرو برده است‪ .‬با ورود کرونا به‬ ‫ایران کشــورهای همسایه و هم مرز با ایران همچون ترکیه‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫کویت‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬امارات‪ ،‬قطر‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬عمان‬ ‫و بحرین مرزهای خود را بســتند و پروازها را کنســل و ســفر از‬ ‫ایران و به ایران را متوقف کردند‪ .‬همچنین بســیاری از کشورهای‬ ‫ثبت نام حج ‪ ۹۹‬اغاز شد‬ ‫نام نویسی حج تمتع ســال اینده از سوی سازمان حج و زیارت‬ ‫اغاز شــد و هزینه این ســفر معنوی از ‪ ۳۳‬تا حدود ‪ ۴۱‬میلیون‬ ‫تومان درنظر گرفته شــده است‪ .‬نام نویســی حج تمتع ‪ ۹۹‬برای‬ ‫دارندگان قبض حج تمتع تا ‪ ۳۱‬فروردین ماه ســال ‪ ۸۶‬از ساعت‬ ‫‪ ۱۰‬صبح امروز ‪ ۹‬اســفندماه اغاز شد و ودیعه گذاران اولویت های‬ ‫اعالم شــده از سوی ســازمان حج و زیارت می توانند برای حضور‬ ‫در مناسک حج تمتع ســال اینده نام نویسی کنند‪ .‬این زائران به‬ ‫عنوان زائران اصلی محسوب می شوند و پس از ان از ‪ ۲۱‬اسفندماه‬ ‫نام نویســی دارندگان قبوض حج تمتع تا تاریخ ‪ ۱۵‬اردیبهشت ماه‬ ‫سال ‪ ۸۶‬می توانند اقدام به نام نویسی کنند که این افراد به عنوان‬ ‫زائران دخیره به حساب می ایند‪.‬‬ ‫ســفر به حج تمتع ســال ‪ ۹۹‬از تیرماه اغاز می شود و به گفته‬ ‫علیرضا رشــیدیان رئیس سازمان حج و زیارت هتل های حجاج در‬ ‫مکه مکرمه و مدینه منوره به تازگی نهایی شــده اســت و زائران‬ ‫بیت اهلل الحرام در ســال اینده در ‪ ۹۰‬استان اسکان داده می شوند‪.‬‬ ‫همچنین هزینه حج تمتع که تاکنون از سوی سازمان حج و زیارت‬ ‫اعالم نشده است‪ ،‬از ‪ ۳۳‬تا حدود ‪ ۴۱‬میلیون تومان پیش بینی شده‬ ‫است که می توان گفت متوسط هزینه حج تمتع سال اینده حدود‬ ‫‪ ۳۷‬میلیون تومان اســت‪ .‬البته این رقم بر حســب دالر تخصیص‬ ‫یافته و از ســوی دولت درنظر گرفته شده است و به گفته رئیس‬ ‫سازمان حج و زیارت هزینه حج تمتع در دو قسط اخذ می شود که‬ ‫در قســط اول تمامی زائران حج تمتع ‪ ۹۹‬باید ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫با احتساب سود ودیعه گذاری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫دیگر همچون روســیه نیز پروازها به ایران و برعکس را به حالت‬ ‫تعلیــق دراوردند‪ .‬باتوجــه به اینکه برخــی ایرالین های خارجی‬ ‫به صورت موقت پروازهای خود را کنسل کرده اند پرواز برخی دیگر‬ ‫به شکل محدود و موردی دایر است‪ .‬با این حال ایرالین ها به دفاتر‬ ‫مســافرتی اعالم کردند که از ‪ ۱۵‬مارس (‪ ۲۵‬اســفند) در صورت‬ ‫بهبود اوضاع ســامت ایران و کاهش شیوع ویروس کرونا پروازها‬ ‫از ســر گرفته می شود و ســفرها از ایران به دیگر کشورها برقرار‬ ‫می شــود‪ .‬شــیوع کرونا در ایران منجر به لغو بســیاری از سفرها‬ ‫از جانب گردشــگران شــده که هر روز فراگیرتر می شود‪ .‬این امر‬ ‫خســارت های بســیاری را بر بازار گردشــگری و دفاتر مسافرتی‬ ‫وارد خواهــد کرد و تاثیر صد درصدی بر کاهش ســفرها خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬وزارت گردشگری ‪ ۶‬اسفند با اعالم وضعیت فوق العاده از‬ ‫تاسیسات گردشگری خواست چنانچه مسافری از اول اسفند ‪۹۸‬‬ ‫تا اطالع ثانوی درخواســت انصراف داشــت بدون دریافت جریمه‬ ‫نسبت به اســترداد وجوه دریافتی اقدام کنند‪ ،‬همچنین با توجه‬ ‫به نداشــتن امکان پیش بینی دامنه تبعات و اثار شرایط موجود از‬ ‫ایجاد هرگونه تعهد الزام اور برای سفرهای نوروزی خودداری شود‪.‬‬ ‫اما این ابالغیه با شبهات گسترده ای مواجه است؛ زیرا بسیار کلی‬ ‫و یک طرفه است و دامنه تبعات ان در نظر گرفته نشده است‪.‬‬ ‫تاسیســات گردشگری انتقادات گســترده ای را بر این ابالغیه‬ ‫مطرح کردند‪ .‬مهم ترین انتقاد بر خریداری پکیج ها از کارگزاران‬ ‫خارجی که از چند ماه قبل از نوروز انجام شــده است‪ .‬بر اساس‬ ‫عرف بین المللی گردشــگری‪ ،‬برای کنسلی شرایطی وجود دارد‬ ‫و حداکثر تا یک ماه قبل از ســفر هزینه ســفر غیرقابل برگشت‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین بســیاری از هزینه ها همچون ویزا پس از‬ ‫ارسال مدارک به ســفارتخانه و بلیت هواپیما غیرقابل بازگشت‬ ‫است و کنسلی از جانب مسافران منجر به کسر جریمه و کنسلی‬ ‫پروازهای عادی و ســوخت کامل پروازهای چارتر می شــود‪ .‬با‬ ‫شــیوع کرونا در چین که همزمان با شــروع سفرهای تعطیالت‬ ‫عید چینی بــرای انها با حجمی معادل ‪ ۳۵‬میلیون توریســت‬ ‫چینی به کشــورهای مختلف بود‪ ،‬کارگزاران تورهای چینی در‬ ‫کشــورهای مقصد نیز تورهای مسافران چینی را کنسل کردند‪،‬‬ ‫اما هزینه ها به مســافران عودت داده نشــده و مبالغ به صورت‬ ‫بیعانه نزد کارگزاران مقاصد گردشگری باقی ماند و به مسافران‬ ‫چینی فرصت یک ســاله ســفر به ان مقاصد داده شد‪ .‬با توجه‬ ‫به عدم کســر جریمــه در پکیج های خارجی بایــد برای دفاتر‬ ‫مســافرتی فرصتی ایجاد کرد تا با کارگزاران مقاصد کشورهای‬ ‫دیگر به منظور کاهش یا به حداقل رســاندن جریمه کنســلی ها‬ ‫یا موکول کردن ســفر به اینده مذاکره شود که دفاتر مسافرتی‬ ‫بتوانند به واســطه ان خســارت ها و زیان های خــود را جبران‬ ‫کنند‪ .‬اما در ایران برای توقف ســفرها و زمین گیر شدن تورها و‬ ‫اژانس های گردشگری هنوز تدبیر مناسبی صورت نگرفته است‬ ‫به این منظور رفیعی با ارســال دو نامه به علی اصغر مونســان‪،‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی و گردشــگری و صنایع دســتی و اسالمی‬ ‫وزیر راه و شهرســازی به نقص ابالغیه این دو وزارتخانه مبنی بر‬ ‫پرداخت تمامی مبلغ مســافران بدون جریمــه نکاتی را مطرح‬ ‫کرد که در صورت عدم توجه به ان اژانس ها و اســتارت اپ ها با‬ ‫مشکالت گسترده ای روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫برخی از شــرکت های هواپیمایی حاضر به پذیرش بازگرداندن‬ ‫هزینه های مســافران بدون کســری جریمه نیســتند به همین‬ ‫منظور بسیاری از دفاتر مســافرتی امکان استرداد وجوه دریافتی‬ ‫مسافران بدون همکاری شرکت های هواپیمایی و هتل های داخلی‬ ‫و خارجی را ندارند‪ .‬با وجود تاکید وزیر راه و شهرســازی مبنی بر‬ ‫ابطال بدون جریمه هزینه سفرهای هوایی زمینی و دریایی‪ ،‬برخی‬ ‫شــرکت های هواپیمایی از اجرای دســتورالعمل فوق خودداری‬ ‫می کننــد‪ .‬بنابراین دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫توان امکان اســترداد وجوه دریافتی از مسافران را بدون همکاری‬ ‫شــرکت های هواپیمایی و هتل های داخلی و خارجی ندارد‪ .‬غافل‬ ‫ماندن معاونت گردشــگری از توجه ویژه به برخی نکات اساســی‬ ‫و عدم ارائه راهکار مناســب در جهت اســترداد وجوه دریافتی از‬ ‫اژانس ها و مســافران با توجه بــه پیامدهای ناگوار ان‪ ،‬یک قضیه‬ ‫فورس ماژور محسوب می شود‪.‬‬ ‫برابــر فراخوان قبلی ســازمان حج و زیارت تمامــی دارندگان‬ ‫قبــوض ودیعه گذاران حــج تمتع باید با مراجعه به ســامانه رزرو‬ ‫نســبت به تکمیل و بروزســانی اطالعات و دریافت کد رهگیری‬ ‫اقــدام کنند‪ ،‬از این رو دارندگان قبــوض ودیعه گذاری حج تمتع‬ ‫مربوط به ثبت نام های عمومی سال های ‪ ۶۰‬و ‪ ۶۳‬با مبالغ مختلف‬ ‫‪ ۲۵ ،۲۰ ،۱۸‬و ‪ ۲۷‬هــزار تومانی باید قبل از ثبت نام به دفتر حج‬ ‫و زیارت استان مربوطه مراجعه و نسبت به بروزرسانی و یا تبدیل‬ ‫قبض خویش به قبض جدید یک میلیون تومانی (با حفظ سابقه)‬ ‫اقدام کنند‪ .‬ضمناً دارندگان قبوض ودیعه گذاری‪ ۸۰۰‬هزار تومانی‬ ‫مربوط به ســال های ‪ ۷۷‬و ‪ ۷۸‬نیز الزم اســت با مراجعه مستقیم‬ ‫به یکی از شعب بانک ملی و با بهره مندی از مزایای مالی مربوطه‬ ‫قبوض خود را به قبض ودیعه گــذاری یک میلیون تومانی تبدیل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بدیهی اســت درصورت عدم گذراندن فرایند ذکرشــده امکان‬ ‫انجام تکمیل اطالعــات‪ ،‬رزرو و ثبت نام در کاروان برای دارندگان‬ ‫اینگونه قبوض فراهم نخواهد بود‪ .‬امســال ‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از‬ ‫کشورمان برای حضور در مناسک حج تمتع سال ‪ ۹۹‬به عربستان‬ ‫اعزام می شوند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫خبر‬ ‫‪11‬‬ ‫حیات به صنعت مرده گیوه رابر‬ ‫زندگی دوباره بخشید‬ ‫خانه های بومی و اقامتگاه های محلی و سنتی‬ ‫اقامتگاه مطلوب چینی ها در ایران‬ ‫توریســت چینی هدف اول بازار گردشگری ایران تعیین شد‪ .‬تحقیقات‬ ‫میدانی فعاالن بازار گردشــگری ایران از اولین خواســته «توریست های‬ ‫خارجی هدف اول جذب» که شناســایی اقامتگاه های مطلوب انها است‬ ‫خبــر می دهد‪ .‬طبق این تحقیقات گردشــگران چینی بــه دنبال اقامت‬ ‫در اقامتگاه های بوم گردی و خانه های ســنتی هستند‪.‬برنامه دولت برای‬ ‫جذب گردشــگر چینی درحال حاضر تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته‬ ‫اما پیش بینی می شــود که با مهار کامل این ویروس مرگبار‪ ،‬جریان ورود‬ ‫گردشــگر دوباره به حالت طبیعی بر گردد‪ .‬با توجه به جمعیت چین‪ ،‬این‬ ‫کشــور دارای بیشترین توریست در جهان اســت از همین رو بسیاری از‬ ‫کشــورها قصد جذب گردشگران فعال ان را دارند تا با رونق بخشیدن به‬ ‫بازار گردشگری کشور خود بتوانند همگام با ان درامد ارزی و اشتغال نیز‬ ‫برای کشــورهای خود ایجاد کنند‪ .‬ایران نیز بیش از یک دهه است چین‬ ‫را به عنوان کشــور هدف برای جذب گردشگر مشخص کرده اما تاکنون با‬ ‫ســرعتی بســیار پایین اقدامات مربوط به ان صورت می گرفت‪ .‬حدودا از‬ ‫هشــت ماه اخیر ســرعت اجرایی کردن برنامه ها درخصوص دستیابی به‬ ‫بازار گردشگری چین روند افزایشی به خود گرفت و عالوه بر دولت بخش‬ ‫خصوصی نیز در این راســتا گام های موثری برداشت‪ .‬مهم ترین وظیفه ای‬ ‫که دولت در این پروژه به عهده دارد تسهیل مسیر و شرایط ورود و اقامت‬ ‫گردشــگران خارجی اســت‪ ،‬از همین رو دولت در چند ماه اخیر عالوه بر‬ ‫برگزاری نشســت ها و سمینارهای متعدد با مقامات چینی با هدف ایجاد‬ ‫مشوق هایی برای ترغیب گردشــگران چینی به قرار دادن ایران به عنوان‬ ‫مقصد گردشگری خود؛ اقدام به لغو روادید برای توریست های کشور چین‬ ‫کرده است‪ .‬همچنین دولت مشــوق ها و محرک هایی درخصوص ساخت‬ ‫اقامتگاه های سنتی‪ ،‬بوم گردی و احیای اقامتگاه ها و کاروانسراهای واقع در‬ ‫جاده ابریشم در نظر گرفته تا از این طریق سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫ترغیب به احیای این بناها شوند‪.‬دولت درحال حاضر به موضوع تبلیغات‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و معرفی ایران در چین نیز توجه ویژه ای داشته و اقدامات‬ ‫قابــل توجهی انجام داده که یکی از انهــا معرفی جاذبه ها و ظرفیت های‬ ‫گردشــگری ایران از طریق پیام رسان وی چت اســت که در کشور چین‬ ‫فعال اســت‪ .‬بخش خصوصی نیز در زمینه جذب بیشتر گردشگر چینی‬ ‫گام های موثری برداشته است که در همین راستا حرمت اهلل رفیعی رئیس‬ ‫هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر مسافرتی ایران به «دنیای اقتصاد» گفت‪:‬‬ ‫حضور در نمایشــگاه های مختلف چین‪ ،‬امضای تفاهم نامه با اپراتورهای‬ ‫گردشــگر چینی و حضور اژانس های گردشگری فعال ایران در چین که‬ ‫اولین بازار هدف گردشــگری محسوب می شود و همچنین ورود مدیران‬ ‫اژانس های این کشــور به ایــران به منظور معرفی کامــل ایران از جمله‬ ‫ی است‪.‬‬ ‫اقدامات بخش خصوص ‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر ان در کشــور به صورت گسترده اموزش بخش های‬ ‫مختلف نیز اغاز شــده است که اموزش کامل زبان چینی و پرورش افراد‬ ‫مســلط به این زبان‪ ،‬تهیه غذای چینی و همچنین اداب و رســوم چینی‬ ‫از جمله این اموزش ها برای عرضه کنندگان خدمات گردشــگری به شمار‬ ‫می رود‪ .‬یکی از مواردی که بســیاری از گردشــگران چینی نسبت به ان‬ ‫نارضایتی خود را اعالم کرده اند مربوط به کیفیت هتل های فعال در ایران‬ ‫است که از نظر این گروه از توریست های خارجی قابل رقابت با هتل های‬ ‫ســایر کشورهای مقصد گردشگری انها نیســت‪ .‬برای برطرف کردن این‬ ‫مشکل بخش خصوصی با ســرمایه گذاری در حوز ه اقامتگاه های سنتی و‬ ‫بوم گردی موجب افزایش این نوع از اقامتگاه ها شد و در حال حاضر به علت‬ ‫اینکه از ورشکستگی و اسیب دیدن هتل ها نیز جلوگیری شود به صورت‬ ‫یک شب در میان گردشــگران چینی را در هتل ها و اقامتگاه های سنتی‬ ‫اســکان می دهند‪ .‬بازتاب ورود توریســت های چینی به کشور نشان داده‬ ‫اغلب این گردشگران تمایل دارند در خانه های بومی و اقامتگاه های محلی‬ ‫و سنتی ساکن شوند‪.‬بررسی های نشــان می دهد با توجه به نوع برخورد‬ ‫چینی ها با ایران و سیاســت موجود در میان دو کشــور ایران می تواند از‬ ‫فرصت استفاده کرده و با ایجاد شــرایط سیاسی بدون حاشیه در میزان‬ ‫گردشــگر ورودی خود به یک ثبات نسبی دست یابد‪.‬محسن حاج سعید‬ ‫رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی راهنمایان گردشــگری ایران‬ ‫نیز در این باره گفت‪ :‬ایران به علت حوادث سیاســی که پس از تحریم ها‬ ‫دائما تجربه کرده معموال با مشــکالتی مواجه است‪ ،‬از همین رو معموال‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد تورهای گردشگری ورودی به کشور را از دست می دهد‪.‬‬ ‫همچنین نبود کمپین هایی با زبان چینی نیز می تواند در دفع گردشگر‬ ‫چینی تاثیر بگذارد؛ همیــن امر می تواند از نظر اقتصادی لطمه جدی به‬ ‫ایــران وارد کند زیرا توریســت های چینی ســاالنه ‪ ۲۶۱‬میلیارد دالر در‬ ‫زمان حضور در ســایر کشــورها هزینه می کنند؛ بنابراین کشورهایی که‬ ‫در این حوزه ســرمایه گذاری های جدی تری می کنند بیشــترین درامد‬ ‫را نیــز دارند‪.‬وی افزود‪ :‬طبق اطالعات اماری پس از گردشــگران چینی‬ ‫گردشــگران امریکایی با ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر جزو ولخرج ترین گردشگران‬ ‫محسوب می شوند که بعد از ان به ترتیب توریست های کشورهای المان‪،‬‬ ‫انگلیس و فرانسه قرار دارند‪ .‬رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی‬ ‫راهنمایان گردشگری ایران در پاسخ به علت صرف زمان طوالنی ایران در‬ ‫جذب گردشــگر چینی عنوان کرد‪ :‬بزرگ ترین مشکل در این حوزه این‬ ‫است که از الزمه های جذب گردشــگر چینی مطلع نیستیم‪ .‬در صورتی‬ ‫که باید همزمان با شــرکت در نمایشگاه ها به رویدادهای فرهنگی‪ ،‬انتشار‬ ‫مجالت‪ ،‬ساخت فیلم‪ ،‬ساخت کلیپ و‪ ...‬نیز بپردازیم؛ عالوه بر ان می توانیم‬ ‫با تبلیغات در مجالت و نشریات انها ایران و جاذبه های ان را به طور کامل‬ ‫به گردشــگران چینی معرفی کنیم‪ .‬در واقع تنهــا با تبلیغات هدفمند و‬ ‫مداوم می توانیم نتایج مطلوبی به دســت اوریم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬دولت باید‬ ‫از خام فروشــی فاصله گرفته و تمرکز خود را بر فعالیت های منســجم در‬ ‫صنعت گردشگری بگذارد و با توجه به امنیت حاکم در کشور می تواند با‬ ‫تعیین قوانینی جدید در بخش های گردشگری ایران میزان جذب گردشگر‬ ‫چینی را به طور چشــمگیری افزایش دهد‪ .‬همچنین با احیای خط ریلی‬ ‫جاده ابریشــم و اهمیت دادن به روابط خوب پرسابقه میان ایران و چین‪،‬‬ ‫کشــورمان را به مهم ترین مقصد گردشگری توریست های چینی تبدیل‬ ‫کند؛ بنابراین دولت مردان نباید در جلسات تنها به امضای یک تفاهم نامه‬ ‫اکتفا کنند‪.‬‬ ‫رنگ های شاد‪ ،‬نیاز امروز جامعه است‬ ‫عضو هیات داوران بخش عفاف و حجاب در نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر‪ ،‬گفت‪ :‬این جشنواره توانسته در عرصه مد و لباس موثر‬ ‫عمل کند؛ اما قطعا باید بیشتر به سمت رنگ حرکت کنیم؛ زیرا شادی‬ ‫نیاز امروز جامعه اســت‪ .‬عطیه نوریان‪ ،‬سطح اثار این دوره از جشنواره‬ ‫مد و لباس فجر را باال خواند و در این باره گفت‪ :‬به نظر من در این دوره‬ ‫و بخش کالکشــن ها‪ ،‬اثار بسیار قوی و خوبی را‪ ،‬به خصوص در بخش‬ ‫“فر گلستان” داریم که بسیار خوب و جذاب هستند‪ .‬عضو هیئت داوران‬ ‫بخش عفاف و حجاب در نهمین جشــنواره بین المللی مد و لباس فجر‬ ‫افزود‪ :‬انصافا برخی اثار موجود در این دوره از جشــنواره دارای کیفیت‬ ‫و سطح بســیار قوی و باالیی بودند و می توان گفت حرفی برای گفتن‬ ‫داشــتند البته بدیهی اســت برخی اثار نیز ضعیف بودند‪ ،‬امیدوارم در‬ ‫دوره های بعدی یک داوری اولیه را نیز در بدو دریافت اثار شاهد باشیم‬ ‫تــا چنین اثار خوبی در کنار نمونه هــای ضعیف‪ ،‬در داوری اصلی دیده‬ ‫نشوند‪ .‬از انجا که در گروه داوری تمامی بخش ها حضور داشتند و نکات‬ ‫مختلفــی نظیر مباحث فنی لباس‪ ،‬نکات تولید‪ ،‬حجاب و عفاف و دیگذ‬ ‫موتذئ به صورت شورا نقد و بررسی می شود‪.‬در نهایت پس از شنیدن‬ ‫نظرها جمع تصمیم گیری انجام می شد‪ .‬عضو هیات داوران بخش عفاف‬ ‫و حجاب در نهمین جشنواره بین المللی مد و لباس فجر ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫انتخاب هر اثر تمام موارد مورد نظر به شــکل جمع بندی‪ ،‬مد نظر قرار‬ ‫می گرفت‪ ،‬یعنی من به عنوان کارشناس فنی‪ ،‬درباره دوخت و تزئینات‬ ‫نظر می دادم و ســپس ســایر اعضای هیئــت داوران درباره بخش های‬ ‫مختلف دیگر به مباحثه و طرح نظرات خود می پرداختند‪ .‬بنابراین صرفا‬ ‫لباس ها از بعد اسالمی مورد بررسی قرار نمی گرفت زیرا پس از پوشیدن‬ ‫لباس ها توسط مدیارهای محترم‪ ،‬از ابعاد مختلف از جمله وجوه هنری‪،‬‬ ‫مفهومــی و ‪ ...‬کار مورد بررســی قرار می گرفــت و داوری صرفا مبنای‬ ‫سلیقه ای و شعاری نداشــت‪ .‬نوریان درباره تاثیر موضوع جشنواره این‬ ‫دوره یعنی “فر گلســتان”‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به لحــاظ مفهومی و ظاهری در‬ ‫بســیاری از اثار به خصوص در بخش کالکشن های جشنواره‪ ،‬مفهوم فر‬ ‫گلســتان را شاهد بودیم و این مسئله در ابعاد مختلف اثار مشهود بود‪.‬‬ ‫وی از حضور اثار بســیار با کیفیت در این دوره از جشــنواره خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬به نظر من در این دوره و بخش کالکشــن ها‪ ،‬اثار بســیار قوی و‬ ‫خوبی را‪ ،‬به خصوص در بخش “فر گلســتان” داریم که بســیار خوب و‬ ‫جذاب هســتند‪ .‬عضو هیات داوران بخش عفــاف و حجاب در نهمین‬ ‫جشنواره بین المللی مد و لباس فجر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نظر من جشنواره مد‬ ‫و لباس فجر‪ ،‬به صورت جدی توانســته در عرصه مد و لباس و تولیدات‬ ‫این بخش موثر عمل کند اما قطعا نیاز اســت که ما بیشستر به سمت‬ ‫رنگ حرکت کنیم زیرا شــادی نیاز امروز جامعه است‪ .‬نوریان ادامه داد‪:‬‬ ‫باید در عرصه مد و لباس نیاز مخاطب جامعه امروز را کامال بشناســیم‬ ‫و درک کنیم که هر اثری دارای چه مخاطبی اســت‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫کشــور ما امروز به سمت افزایش ســن حرکت می کند باید این مسئله‬ ‫در اثــار مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیــم کارهایی نزدیک به مفاهیم و‬ ‫خواسته مردم ارائه دهیم‪ .‬ما در جشنواره مد و لباس فجر به دنبال یک‬ ‫اثر ایرانی‪ -‬اسالمی هستیم بنابراین اگر جشنواره بتواند‪ ،‬تولیدات جامعه‬ ‫ق‪‎‬تر بررســی کند‪ ،‬این امر امکانپذیر می شود‪ .‬انتخاب موضوع “فر‬ ‫را دقی ‬ ‫گلستان” کمک می کند که جوانان ما بتوانند اثار اصیل ایرانی و مفاهیم‬ ‫مربوط به این بخش را ببینند و بشناســند زیرا به نظر من‪ ،‬کســی که‬ ‫این بعد را بشناســد‪ ،‬اساسا به سمت مدگرایی غربی سوق پیدا نخواهد‬ ‫کرد چرا که ما خود گنجینه عظیمی از مد اصیل را در تاریخ و فرهنگ‬ ‫کشورمان داریم‪ .‬نوریان‪ ،‬بخش چادر در جشنواره را غنی خواند و گفت‪:‬‬ ‫به نظر من ما در این دوره چادرهای بســیار خوبی داشــتیم که دارای‬ ‫سطح بسیار باالیی از طراحی و مفهوم بودند‪ .‬امیدوارم که این جشنواره‬ ‫بتواند در کاربردی کردن‪ ،‬اثرهای برگزیده و باکیفیت موفق عمل کند تا‬ ‫هنرهای اصیل و سنتی کشورمان را در بطن جامعه ببینیم؛ زیرا جامعه‬ ‫زمانی می تواند شادمان باشد که از نظر روحی به ان توجه داشته باشیم‬ ‫و پوشش قطعا یکی از مهمترین ابعاد است‪ .‬نهمین جشنواره بین المللی‬ ‫مد و لباس فجر از ‪ ۲۴‬الی ‪ ۲۹‬بهمن در بوستان گفت وگو برگزار می شود‪.‬‬ ‫حیات کریم قاســمی بانوی ‪ ۶۵‬ســاله رابری با راه اندازی‬ ‫کارگاه گیوه بافی‪ ،‬روح دوباره ای به کالبد بی جان این صنعت‬ ‫مرده و منســوخ شده؛ دمیده است‪ .‬گیوه بافی یا گیوه دوزی از‬ ‫قدیمی ترین صنایع دســتی ایران است به طوری که پیشینه‬ ‫ایــن صنعت به حدود هزار ســال قبل باز می گردد‪ .‬هر چند‬ ‫کاربرد گیوه اکنون در زندگی روزمره افراد چندان چشــمگیر‬ ‫نیســت اما توجه به این هنر به عنوان یکی از صنایع دستی‬ ‫اســتان کرمان و شهرستان رابر به نوعی اهمیت راه اندازی و‬ ‫گسترش فعالیت این کارگاه را نشان میدهد‪ .‬حاال بانو حیات؛‬ ‫با دمیــدن روح حیات در کالبد بی جان گیوه به عنوان یکی‬ ‫از صنایع دســتی این منطقه و البته اموزش تعداد زیادی از‬ ‫دوســتداران این هنر‪ ،‬گامی مهم و تاثیرگذار در راستای رشد‬ ‫اقتصاد خانوار و البته زنده نگه داشــتن هنر ایرانی برداشــته‬ ‫است‪ .‬بانوی احیاگر صنعت گیوه بافی در رابر میگوید‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۵۰‬سال قبل از شهر رابر مهاجرت کردم‪ .‬حیات کریم قاسمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بعد از گذشــت زمانی نســبتا طوالنی اکنون برای‬ ‫اینکــه دین خود را به مردم ادا کنم به زادگاهم برگشــتم تا‬ ‫هنر منســوخ شــده گیوه بافی و برک بافی را احیا کنم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬گیوه در گذشته در بین اقشار مختلف از جمله کارگران‬ ‫و حتی پادشــاهان کاربرد و اســتفاده داشت و همه ان را به‬ ‫پا میکردند‪ .‬وی با اشــاره به راه اندازی کارگاه گیوه بافی در‬ ‫شهرستان رابر تصریح کرد‪ :‬اگرچه گیوه تاریخچه زیادی دارد‬ ‫اما زمان اندکی است که قدم در راه احیا این حرفه‪ ،‬صنعت و‬ ‫هنر گذاشــته ایم و هنوز وارد بازار نشده است‪ .‬کریم قاسمی‬ ‫بیان داشــت‪ :‬صنعت برک بافی نیز از ‪ ۱۵۰‬سال قبل به جای‬ ‫پتو و لحاف‪ ،‬چادرشــب مردم کاربرد داشــته و رابر به عنوان‬ ‫یک شغل و هنر محسوب میشد و همچنین گلیم حوض سه‬ ‫گار نیز با اشــکال هندسی خیلی پیچیده طراحی میشد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه نزدیک ‪ ۲‬هزار سال قبل مردم این منطقه از‬ ‫پاپوش کرداک اســتفاده میکردند گفت‪ :‬این کفش از درخت‬ ‫بنه و ‪ ۲‬نخ به عنوان بند کفش و از پشــم کرک و بز ساخته‬ ‫میشد و در حال حاضر نیز کفشی با این خصوصیات از دخمه‬ ‫های گبرها در کوه های رابر موجود اســت‪ .‬این زن کارافرین‬ ‫ادامه داد‪ :‬این کفش در مقابل موریانه ایمن و مقاوم اســت و‬ ‫ســازنده بر روی هر کفش خطوط منحصر به فردی را حک‬ ‫میکرد که اگر فرد گم یا طعمه حیوانات شــد با این نشانه ها‬ ‫از او ردی پیدا کنند‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪ ۴۵‬ســال است‬ ‫که بافندگی میکنم اظهار داشت‪ :‬اذرماه سال گذشته بود که‬ ‫کارگاه خود را در شهرستان رابر افتتاح و وسایل کار و اموزش‬ ‫را به صورت رایــگان در اختیار هنرجویان قرار دادم و بعد از‬ ‫اتمام کار هنرجو‪ ،‬گیوه دوخته شده را از او خریداری میکنم‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تاکنون بیــش از ‪ ۵۰‬هنرجو را در زمینه‬ ‫بافــت گیوه در رابر امــوزش داده ام و در حال حاضر نیز ‪۷۰‬‬ ‫هنرجوی دیگر متقاضی اموزش هســتند‪ .‬کریم قاسمی بیان‬ ‫داشــت‪ :‬یکی از ویژگی گیوه ها این است که چسب استفاده‬ ‫شده در ساخت انها کتیرا است که باعث نرم و لطیف شدن پا‬ ‫شده و خاصیت ان به گونه ای است که در زمستان پا را گرم‬ ‫و در تابستان ان را خنک نگه میدارد ضمن اینکه هر خاصیتی‬ ‫در کفش های پنبه و کتان است این گیوه یا به زبان رابری ها‬ ‫“نشل” نیز دارد و استفاده ان برای بیماران دیابتی نیز مطلوب‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬یکی دیگر از موادی که در ساخت این کفش‬ ‫به کار رفته اســت موم زنبور عسل اســت که از نفوذ اب به‬ ‫داخل کفش جلوگیری میکند‪ .‬بانو حیات گفت‪ :‬روزهای اول‬ ‫احیا این صنعت نخ کفش را پیدا نمی کردم بنابراین قسمتی‬ ‫از ان را خودمان با پنبه تولید کردیم و قسمت دیگر ان را از‬ ‫همدان میاوردیم و همچنین به کارخانه ریسندگی تهران نیز‬ ‫سفارش داده ایم‪ .‬وی با بیان اینکه کف این گیوه ها را نیز قبال‬ ‫در رابر از پارچه کرباس ســورمه ای و ناشور سفید و یا لباسی‬ ‫که کهنه میشد درست میکردند تصریح کرد‪ :‬در ساخت این‬ ‫گیوه مواد شــیمیایی به کار نمی رود‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬هر‬ ‫جفت گیوه با توجه به اینکه هر کیلو نخ ابریشــم بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان اســت‪ ،‬فعــا با قیمت ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش میرســد و ساخت ان کمتر از ‪ ۲‬هفته طول‬ ‫میکشــد‪ .‬وی همچنین در مورد صنعت دیگری که در حال‬ ‫احیا کردن ان است گفت‪ :‬در صدد احیا صنایع فراموش شده‬ ‫ای مانند گلیم حوض ســه گار با قدمتی بیش از ‪ ۱۵۰‬سال و‬ ‫برک بافی از جمله صنایع گذشته شهرستان رابر هستم‪ .‬بانو‬ ‫حیات با توجه به اینکه مکتب نرفته است و نوشتن نمی داند‬ ‫و فقط میتواند بخواند گفت‪ :‬از اینکه توانســته ام نقشی را در‬ ‫اشتغالزایی‪ ،‬کارافرینی و همچنین احیا صنایع از دست رفته‬ ‫ایفا کنم بســیار خوشحالم و از مسئوالن میخواهم با حمایت‬ ‫کارافرینان و پیگیری کار انان زمینه اشتغالزایی هر چه بیشتر‬ ‫جوانان را فراهم ســازند‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت گیوه دوزی‬ ‫از زمان اشــکانیان در رابر رونق دشاته اما این هنر در سالهای‬ ‫گذشته به دالیل مختلف به دست فراموشی سپرده شده است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مســئوالن احیای این صنعــت را به عنوان یک‬ ‫فرصت دریابند تا این هنرها به ثبت برسد و ماندگار شود‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪12‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 16‬فروردین‪ 1399‬سال پنجم شماره‪77‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫هیوال در گردشگری اروپا!‬ ‫در سراسر اروپا‪ ،‬شهرهای تاریخی به دلیل بازدید گردشگران شلوغ شدند و از علل اصلی این شلوغی مشاوران‬ ‫حریص به پول نقد‪ ،‬قیمت پروازهای ارزان و اجاره مناسب اتاق های انالین است که به هیوالیی در گردشگری‬ ‫تبدیل شده اند و واکنش شدید ساکنان را به همراه داشته است‪ .‬در سال ‪ 2018‬بیش از ‪ 19‬میلیون گردشگر از‬ ‫مرکز شهر امستردام بازدید کردند و افزایش روند گردشگری موجب مشکالتی برای ساکنان شده و اعتراضات‬ ‫شدید ساکنان مناطق مشهور‪ ،‬مقامات شهر را مجبور به واکنش به سیاست گردشگری کرده است‪ .‬در دهه گذشته‪،‬‬ ‫تعداد صندلی های خطوط هواپیمایی ارزان قیمت در اروپا ساالنه بیش از ‪ 10‬درصد افزایش یافته است‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬خطوط هوایی ‪ ، Airbnb‬رشد ‪ 3‬رقمی در پنج شهر اروپا طی پنج سال گذشته داشته است‪ .‬شهرهای‬ ‫معروف بین ‪ 10‬هزار تا ‪ 60‬هزار فهرست در این خطوط هوایی دارند‪ .‬طی یک سال گذشته مقصدهای مشهور‬ ‫مانندبارسلوناوامستردام‪،‬میزبان بازدیدکنندهزیادیبودند‪.‬شهرداریامسترداماظهارکرد‪:‬هرچندهمیشهبدیهی‬ ‫نیست که چه اقدامی باید انجام شود و یا اینکه ایا این اقدام موثر خواهد بود‪ ،‬اما تعادل بین درامد و مشاغل حاصل‬ ‫از گردشگری و کیفیت زندگی امری دشوار است‪ .‬هدف دلسرد کردن نیست‪ ،‬بلکه مدیریت است‪.‬‬ ‫راهکارهایامستردامپایتختهلنددرمقابلهباگردشگریافراطی‬ ‫به گزارش شهرداری امستردام‪ ،‬گردشگری افراطی در مرکز تاریخی امستردام از مزاحمت های شدید و قبلی‬ ‫بازدید کنندگان فراتر رفته است‪ .‬با وجود بیش از‪ 19‬میلیون گردشگر در سال‪ ،2018‬ازدحام در خیابان های باریک‬ ‫و کوچه های تاریک که محل زندگی ‪850‬هزار نفر بود‪ ،‬خطر افرین شد‪ .‬ورا ال‪ ،‬معاون امور دارایی و اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫“بعضی وقت ها در مورد امنیت ساکنان نگران هستیم‪ ”.‬شلوغ ترین مناطق شهر و مناطق اصلی تفریحات شبانه‬ ‫یعنی شهرهای ‪ Rembrandtplein‬و ‪ Leidseplein‬به محل هایی غیرقابل زندگی تبدیل شدند‪ .‬بیش از‬ ‫‪60‬هزار شغل در امستردام به طور مستقیم با گردشگری در ارتباط است و بازدید کنندگان این شهر ساالنه بیش از‬ ‫‪ 6‬میلیارد یورو (‪ 5‬میلیارد پوند) هزینه می کنند‪ .‬اما طی دو سال گذشته‪ ،‬شورا اقدامات سختی را اتخاذ کرده است‪.‬‬ ‫اکثر اتوبوس های گردشگری به حومه شهر هجوم اورده و مغازه ای جدید که فقط از گردشگران پذیرایی کنند‪،‬‬ ‫توسط مقررات ناحیه بندی مکتوب شهرداری‪ ،‬غیر قانونی اعالم شده اند‪ .‬هنگامی که مجوزها باطل شوند‪ ،‬هیچ‬ ‫هتل جدیدی وجود نخواهد داشت‪ .‬این ممنوعیت در بعضی از محالت که دارای اجاره های سبک خطوط هوایی‬ ‫‪ Airbnb‬هستند نباید بیش از چهار شب برای خواب اجاره شوند و نمی توان بیش از ‪ 30‬روز در سال اجاره‬ ‫داده شوند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬مالیات گردشگری راه اندازی شده است و ‪ 3‬یورو برای هر نفر در هر شب و حداکثر‬ ‫یک مالیات ‪ 7‬درصدی برای هر اتاق هتل (‪10‬درصد در محل اقامت رزرو شده به صورت شخصی و انالین) است‪.‬‬ ‫ال که با معاون شهردار ویکتور ایورهاردت همکاری می کند‪ ،‬گفت‪“ :‬گردشگران هزینه های پلیس و نظافت فضای‬ ‫عمومی را افزایش می دهند و عادالنه است که انان نیز باید در این امور مشارکت داشته باشند‪ ”.‬تاالر شهر چندین‬ ‫کمپین موفق درمورد اگاهی گردشگر اجرا کرده که شامل پوسترهای بزرگی است که بر درهای مرکز شهر به‬ ‫تصویر کشیده شده وهر کدام شعار “ما اینجا زندگی می کنیم” را حمل می کنند‪ .‬السج ون ورن از هیات مدیره‬ ‫توریستی هلند‪ NBTC‬گفت‪ :‬راهبرد ملی این است که بازدیدکنندگان را به شهرهای کمتر شناخته شده‪ ،‬اما به‬ ‫همان اندازه جذاب سوق دهیم‪ .‬این هیات‪ ،‬تبلیغ درمورد هلند به عنوان مقصد را متوقف کرده و هدف ان مدیریت‬ ‫بهتر جریان گردشگری است‪ .‬امستردام تعداد گردشگرانی که از این شهر بازدید می کنند را کاهش و یا میزان قابل‬ ‫توجهی سرعت رشد گردشگری را کند خواهد کرد به دلیل این که تا سال ‪ 2030‬تعداد بازدیدکنندگان از هلند‬ ‫را به ‪ 40‬میلیون در سال برسانند‪ .‬ال گفت‪ “ :‬ساکنان نباید احساس کنند که در شهر خودشان غریبه هستند‪ .‬ما‬ ‫معتقدیم که یک شهر اول برای زندگی و بعد برای گردشگری است‪”.‬‬ ‫بارسلون‬ ‫امسال حدود ‪ 30‬میلیون نفر از بارسلونا بازدید خواهند کرد‪ ،‬این گردشگری جریانی غیر قابل توقف است که‬ ‫ساکنان عصبانی را تحریک کرده و بروشورهایی با مضمون “ به کسی نگویید که برای تعطیالت در بارسلون بوده اید‪،‬‬ ‫دیگران شهر ما را خواهند دزدید و جذابیت شهر برای شما و قابلیت زندگی اش برای ما را متوقف می کنند‪ ”.‬را به‬ ‫دست گردشگران رسانند‪ .‬بازدید کنندگان در سراسر بارسلون دوچرخه سواری می کنند‪ .‬بخش گردشگری این‬ ‫شــهر حدود ‪ 10‬میلیارد یورو در سال درامد دارد‪ .‬واکنش این شهر بهبود مدیریت است‪ .‬طرح برنامه ‪ 2020‬با‬ ‫هدف اغازین تغییر “از مدیریت گردشگری در شهر‪ ،‬به مدیریت شهر گردشگر”است ‪ .‬گرچه خاویر مارس‪ ،‬مسوول‬ ‫شــورا‪ ،‬اصرار دارد که ساکنان در اولویت باشند‪ .‬وی گفت‪“ :‬من به مدیریت یک شهر گردشگر عالقه ای ندارم‪”.‬‬ ‫مارس معتقد است که پراکنده کردن گردشگران‪ ،‬راه حل این مشکل است‪ .‬به نظر وی مشکل چنین نیست که‬ ‫بارسلون خود را فروخته است بلکه مشکل این است که بارسلون خود را بد فروخته است‪ .‬او با اگاهی از اینکه این‬ ‫بخش در حدود ‪ 10‬میلیارد یورو در سال در امد دارد‪ ،‬گفت‪“ :‬ما گردشگر بیشتری نمی خواهیم اما منظورمان این‬ ‫نیست که گردشگر کمتری هم خواهان باشیم‪ ”.‬از انجا که در مکان های مشهور شهر تقاضا ازعرضه پیشی گرفته‪،‬‬ ‫طرح شهرداری این است که مردم را به مناطق و فعالیت های دیگر سوق دهند‪ .‬این شهر در حال مذاکره با سایت‬ ‫‪ booking.com‬و دیگرسایت هاست تا یک بسته بازدید کننده جایگزین را اماده کند‪ .‬بارسلونا همچنین با اعالم‬ ‫مهلت قانونی برای هتل های جدید در توریستی ترین مناطق خود‪ ،‬بازدید کنندگان را به سمت حاشیه ها سوق داده‬ ‫است‪ .‬با وجود تالش بسیار‪ ،‬به نظر می رسد این شهر قادر به کنترل پیشرفت ‪ Airbnb‬و دیگران نیست‪ .‬طبق‬ ‫مطالعه دانشگاه ویک‪ ،‬بارسلونا‪ ،‬بیشترین تراکم اپارتمان های گردشگری در اروپا را به خود اختصاص داده است و به‬ ‫ازای هر ‪ 1000‬نفرساکن‪ 12 ،‬گردشگر دارد و این رقم در مقایسه با رم و لندن به ازای هر ‪ 1000‬نفر ساکن ‪10‬‬ ‫و‪ 7‬گردشگر است‪ .‬این باعث افزایش ‪ 50‬درصدی اجاره بها برای ساکنان طی پنج سال گذشته شده است‪ .‬یک‬ ‫جوان ‪ 24‬ساله با متوسط دستمزد‪ ،‬اکنون با اجاره ماهانه ای برابر با ‪114‬درصد از حقوق خود روبرو است‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫حدود ‪80‬درصد افراد ‪ 16‬تا ‪ 30‬ساله هنوز با والدین خود زندگی می کنند‪ .‬جدال برای کاهش تعداد تختخواب های‬ ‫موجود برای میلیون ها نفر از مسافران یک روزه تاثیر نخواهد داشت‪ .‬روزانه‪ 20000‬نفر با کشتی های کروز مسافرت‬ ‫می کنند تا به سمت این مکان ها حرکت کنند‪ ،‬اما وقت کمی را در ساحل می گذرانند و بیشتر با اتوبوس وارد شهر‬ ‫می شوند و شهر را شلوغ و الوده می کنند‪ .‬مارس قصد دارد اتوبوس ها را مجبور کند در حاشیه بارسلون پارک کنند‬ ‫تا مسافران انها از شبکه وسیع حمل و نقل عمومی استفاده کنند‪ .‬او می گوید‪ :‬اتوبوس های اضافی با مالیات جدید‪،‬‬ ‫گردشگری بارسلون را تامین می کنند‪ .‬در حالی که ساکنان از گردشگری انبوه بیزار شده اند‪ ،‬مارس می گوید‪ :‬هیچ‬ ‫جنبش مردمی واقعی برای تغییر وجود ندارد‪ .‬با این وجود نمایشی با شعار “بارسلونا برای فروش نیست”‪ 2000‬نفر‬ ‫را به خود جلب کرده است‪ .‬درنهایت‪ ،‬اختیارات این شهر محدود است و دولت منطقه ای کاتاالن تمایل دارد دیدگاه‬ ‫صنعت میهمان نوازی را به اشتراک گذارد‪.‬‬ ‫فلورانس‬ ‫داریو ناردال ‪ ،‬شهردار فلورانس‪ ،‬با دیدن منظره ناخوشایند رفتار گردشگران در بناهای تاریخی رنسانس در سال‬ ‫‪ 2017‬طرحی برای کاهش اســیب به بناهای تاریخی ارائه کرد‪ .‬سیسیلیا دل ری‪ ،‬مشاور گردشگری و محیط‬ ‫زیست فلورانس گفت‪“ :‬به نظر می رسد اگاهی و حساسیت در بین بازدید کنندگان افزایش یافته و این بهبودی‬ ‫حاصل تالش ما در این زمینه است‪ .‬طرح ما شامل جریمه های سنگین برای افرادی بود که نام خود را بر بناهای‬ ‫تاریخی حک می کردند و یا در در خیابان های مراکز تاریخی یعنی میراث جهانی یونسکو ادرار می کردند‪ .‬فلورانس‬ ‫با جذب ‪ 14‬میلیون گردشگر در سال‪ ،‬پربازدیدترین شهر ایتالیا پس از ونیز و رم است‪ .‬درک محبوبیت این شهر با‬ ‫داشتن مجموعه ای عظیم و غنی از میراث جهانی و محصور میان تپه های تابستانی توسکانی‪ ،‬بسیار اسان است‪ .‬اما‬ ‫مانند ونیز و رم‪ ،‬رشد گردشگردی باعث شده که ساکنان با افزایش هزینه های زندگی و ورود مشکالت سیستم‬ ‫گردشگری ‪ Airbnb‬از شهرخارج شوند‪ .‬براساس تحقیقات منتشر شده دانشگاه سیه نا‪ ،‬از هرپنج ملک در مرکز‬ ‫تاریخی یک ملک برای اجاره کوتاه مدت تبلیغ می شود‪ .‬دل ری گفت‪“ :‬یکی از موضوعات اصلی این است که‬ ‫همه به این مرکز تاریخی توجه دارند که فقط پنج کیلومتر مربع از شهر‪ 105‬کیلومتر مربعی را اشغال کرده است‪.‬‬ ‫بنابراین ما در حال تبلیغ مناطق خارج از مرکز هستیم‪ ”.‬همچنین درحال راه اندازی نرم افزار کاربردی هستیم و‬ ‫در صورتی که مثال‪ ،‬گالری ‪ Uffizi‬خیلی شلوغ باشد‪ ،‬مردم را به سمت مکان های دیگر هدایت کند‪ .‬این شهر‬ ‫نسبت به شهرهای دیگر کمتر شناخته شده اما به همان اندازه در توسکانی زیباست‪ .‬رهبران شهر‪ ،‬مخالف تحمیل‬ ‫محدودیت های روزانه برای شماره پالک اتوبوس هایی هستند که می توانند وارد مرکز شهر شوند‪ ،‬اما هزینه های‬ ‫اتوبوس های گردشگری را که مردم را برای چند ساعت به شهر می اورند را ‪10‬برابر افزایش داده اند‪ .‬انان همچنین‬ ‫“کنگره گردشگری “ را تبلیغ می کنند‪ ،‬جایی که مردم برای یک کنفرانس یا جلسه تجاری به شهر می روند و چند‬ ‫روز در انجا می مانند‪ .‬در همین حال‪ ،‬مقامات فلورانس برخی از امالک عمومی را به مسکن اجتماعی تبدیل کرده اند‪.‬‬ ‫پراگ‬ ‫جمعیتی که در میدان با شکوه قدیمی شهر پراگ جمع می شوند تا شاهد نور چراغ های کریسمس اخرین‬ ‫فصل سال باشند‪ ،‬چنان گسترده هستند که موجب حضور امبوالنس ها و ماموران پلیس می شوند‪ .‬صحنه شلوغ‬ ‫و جمعیت بین المللی گسترده‪ ،‬بیانگر پیروزی در عرصه بازاریابی پراگ است و پایتخت چک را به جاذبه گردشگری‬ ‫درجه یک تبدیل کرده است‪ .‬با این حال‪ ،‬شمار زیاد بازدیدکنندگان خارجی که به شکل و اندازه یک میدان جمع‬ ‫می شوند‪ ،‬به یکی از بزرگترین دردسرهای مقامات پراگ تبدیل شده و باعث شده تا درمورد راهبرد گردشگری‬ ‫این کشورتجدید نظرشود و راه حل این مشکل شاید سخت گیری در مورد اجاره نامه های کوتاه مدت باشد‪ .‬شمار‬ ‫زیادی که جذب این شهر قدیمی قرون وسطایی زیبا شده اند‪ ،‬بر منابع و کیفیت زندگی بسیاری از ساکنان دیرینه‬ ‫ان تاثیر گذاشتند و این شهر را غیر قابل تحمل کردند خروج روزافزون ساکنان بومی و رشد مغازه های گردشگری‬ ‫به قیمت از دست دادن افرادی است که برای مردم محلی اذوقه تهیه می کنند‪ .‬اولین قدم‪ ،‬تبلیغ عمومی و بزرگ‬ ‫برای تشویق بازدید کنندگان به سیاحت در زمان های پراکنده در پراگ است‪ ،‬شهری با‪ 1.4‬میلیون نفر جمعیت که‬ ‫اکثر ساختمان های ان افسانه ای است‪ .‬پاول سیزنسکی ‪ ،‬شهردار سابق شهرداری پراگ گفت‪“ :‬بسیاری از افراد فقط‬ ‫باهدف دیدار ازساختمان ها به پراگ می ایند و برای پراکنده کردن گردشگران فکر می کنم الزم است که مدیران‬ ‫صنعت گردشگری مشارکت داشته باشند‪ ”.‬مقامات گردشگری محلی بروشورهایی به نام گردش در پراگ را منتشر‬ ‫کردند که جاذبه های سایر محالت تاریخی از جمله وینوهردی‪ ،‬کارالن‪ ،‬هولویوویتس و ژیکوکو را تبلیغ می کنند‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬برای این که چنین راهبردی موثر واقع شود‪ ،‬متخصصان الزم است به هدفی بسیار دشوار دست یابند‬ ‫و بازدید کنندگان را ترغیب کنند تا برای دیدار در زمانی دیگر به پراگ برگردند‪ .‬باربورا هروبا‪ ،‬سخنگوی گردشگری‬ ‫شهر پراگ گفت‪“ :‬ما در تالشیم تا بازدیدهای مکرر به پراگ را ترغیب کنیم و به بازدیدکنندگان انگیزه دهیم تا‬ ‫بیشتر بمانند‪ .‬تاکنون ‪70‬درصد بازدید کنندگان پراگ برای اولین بار در این شهر حضور یافتند‪”.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه دنیای گردشگری 71

هفته نامه دنیای گردشگری 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!