هفته نامه دنیای گردشگری شماره 69 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 69

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 69

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 69

‫گردشگری غذا؛ رنگ زیبای فرهنگ و عطر دل انگیز خاطره‬ ‫در صورت لغو و حذف هزینه ویزای روسیه‬ ‫جذابیت و محبوبیت غذا‬ ‫برای گردشگران‬ ‫گردشگران به مقصد روسیه‬ ‫هزینه خروج می دهند!‬ ‫اگر لغو ویزا با روســیه اجرایی شود طرحی در وزارت میراث‬ ‫فرهنگی مدنظر اســت که به جای حــذف ‪ ۱۲۰‬دالر هزینه‬ ‫ویزای کنونی ‪ ۳۰‬دالر از هر گردشــگر خروجی گرفته تا ان را‬ ‫برای تبلیغ ایران در روســیه هزینه کنند‪ .‬پس از انکه روسیه‬ ‫در شهریور ماه امسال اعالم کرد که ویزای مسکو (و نه سنت‬ ‫پترزبورگ) برای گردشگرانی که گروهی به این کشور سفر کنند‬ ‫لغو می شود‪ ،‬ایران هم درصدد برامده تا این اقدام را گسترده تر‬ ‫کرده و در سال جدید میالدی تفاهمنامه ای را با‪...‬‬ ‫گردشــگری غذا که طی سالهای اخیر مورد اقبال در صنعت‬ ‫گردشــگری جهان قرار گرفته اســت به مرور به یکــی از انواع‬ ‫گردشگری با هویتی مستقل تبدیل می شود به این معنا که سفر‬ ‫با هدف تجربه طعم غذاهای بومی و محلی هر منطقه و کشور به‬ ‫یکی از اهداف رایج ان بدل شده است‪ .‬در عصر حاضر به تدریج‬ ‫گردشگران که گردش و سفر در تاریخ‪ ،‬ورزش‪ ،‬طبیعت و فرهنگ‬ ‫سایر ملل و اقوام را در سفرها تجربه کرده اند به واسطه میل انسان‬ ‫به تغییر به دنبال تجربه های جدید می روند و ‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 28‬دی ماه ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪69‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪4‬‬ ‫‪ 22‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 18‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫واکنشمونسانبهاتفاقاتاخیرمنطقه؛‬ ‫ضربه بزرگی‬ ‫به گردشگری وارد‬ ‫شده است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫بعدازافزایشقیمتبنزینوسهمیهبندیان‪:‬‬ ‫تورهایگردشگریوسفرهای‬ ‫جاده اینصفشد!‬ ‫با وجــود اینکه رئیس هیات مدیــره انجمن صنفی‬ ‫دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی ایران‬ ‫از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی ســفرهای داخلی در کشــور‬ ‫خبر داد اما تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشــان‬ ‫می دهد به طور میانگین حجم ســفر و تعداد تورهای‬ ‫گردشــگری داخلی در پاییز و هفته های گذشته از‬ ‫زمستان امسال نســبت به زمان مشابه سال گذشته‬ ‫‪ ۵۰‬درصد کاهش داشته اســت‪ .‬حدود ‪ ۲‬ماه است که‬ ‫از افزایش قیمت بنزین و ســهمیه بندی ان می گذرد‬ ‫که همین امر تاثیر قابل توجهی بر نبض مسافرت های‬ ‫خودرویی(با وسیله نقلیه شــخصی) داشته است‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪7‬‬ ‫گردشگری سالمت؛ امری مغفول‬ ‫در کشور با ظرفیت رشد ‪ ۵‬برابری‬ ‫‪ ۸۰‬درصد درامد‬ ‫گردشـگری سالمت‬ ‫در جیب دالالن‬ ‫معاونوزیرمیراث فرهنگی‪:‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫«موزه»‬ ‫محور اصلی توسعه‬ ‫فرهنگی است‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫حفظ فرهنگ‪ ،‬مهم ترین راهکار مقابله‬ ‫با جنگ افروزان‬ ‫*رضا دبیری نژاد‬ ‫فرهنگ همان چیزی است که زمینه گفتگو‪ ،‬اشنایی و صلح‬ ‫را پدیــد اورده و حفظ فرهنگ‪ ،‬مهم ترین راهکار برای مقابله با‬ ‫خوی حیوانی جنگ افروزانه به شــمار می رود از این رو تهدید‬ ‫فرهنگ‪ ،‬تهدید همــه اهالی فرهنگ در تمام دنیا محســوب‬ ‫می شود‪ .‬فرهنگ مهم ترین دستاورد بشری در طول تاریخ بوده‬ ‫است انچه که او را از خوی حیوانی دور می کند و ادم می سازد‪،‬‬ ‫فرهنگ همان چیزی اســت که به ادم و عالم معنا می بخشد‬ ‫و ارزش ها را به وجود می اورد‪ ،‬همین ارزش هاســت که احترام‬ ‫می اورد و مهم ترین جنبه تجربه تاریخی بشر بوده است؛ این گونه‬ ‫است که دستاوردهای فرهنگی را بشر حفظ کرده است تا برای‬ ‫نسل ها نگه دارد و بر ان نام میراث فرهنگی نهاده است‪ .‬فرهنگ‬ ‫همان چیزی اســت که زمینه گفتگو‪ ،‬اشنایی و صلح را پدید‬ ‫اورده و حفــظ فرهنگ مهم ترین راهــکار برای مقابله با خوی‬ ‫حیوانی جنگ افروزانه بوده اســت‪ .‬از همین رو همواره میراث‬ ‫فرهنگی میراث بشــری و میراث مشترک نامیده شده است تا‬ ‫همه در برابر دســتاوردهای فرهنگــی در هر کجای جهان که‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مسئول باشند شاید در پاسخ به همه تجربه های تلخ‬ ‫بشری و پدید امدن جنگ های ویرانگر جهانی که ویران سازی‬ ‫فرهنگ ها و دستاوردهای فرهنگی‪ ،‬همچنین تالشی مستبدانه‬ ‫برای یکسان ســازی ملل و فرهنگ ها بود سازمان های جهانی‬ ‫فرهنگی و قوانین بین المللی در حفظ فرهنگ‪ ،‬میراث فرهنگی‬ ‫و مراکــز فرهنگی به وجود امد‪ ،‬چراکه این باور وجود داشــت‬ ‫که همه این ها دســتاورد مشترک بشری است و از سوی دیگر‬ ‫این ها می تواند ضامن گفتگــو‪ ،‬ارامش‪ ،‬صلح جهانی و کاهش‬ ‫تنش ها و تقابل ها باشــد‪ .‬ازاین رو به جز خودکامگانی که خود را‬ ‫از همه قوانین جهانی خارج دانســته اند و به دنبال حذف ملل‬ ‫دیگر بوده اند‪ ،‬هیچ کس نخواســته اســت تا رسماً به فرهنگ و‬ ‫دستاوردهای فرهنگی ملت ها حمله کند و ان ها را در تنش های‬ ‫نظامی و سیاسی تخریب سازد‪ .‬در سال های اخیر تنها انان که‬ ‫به دنبال جنگ افروزی و حذف برخی از انواع بشریت بوده اند و‬ ‫هیچ وقت اهل صلح و گفتگو نبوده اند‪ ،‬همچون داعش و طالبان‬ ‫به ضدیت با فرهنگ و حذف میراث فرهنگی اقدام کرده اند‪ ،‬انان‬ ‫که اثار میراث فرهنگی بشــری را منفجــر کرده اند یا به غارت‬ ‫موزه ها در عراق و افغانســتان رفته اند و تصاویری شرم اور را در‬ ‫بامیان و موصل رقم زدند‪ .‬همانان بوده اند که هزاران انســان را‬ ‫کشته و دردی عظیم را سالیان سال برای جهان به وجود اورده‬ ‫اند و سایه ای از وحشــت را همین ویرانگران فرهنگ برجهان‬ ‫گســتراندند‪ .‬ان ها نمــادی از همه فرهنگ ســتیزان و جنگ‬ ‫افــروزان تاریخ بوده اند که هیچ گاه جهــان را در صلح و ارامش‬ ‫برای همه جهانیان نخواســته اند‪.‬همه این تجاوزگران که تجاوز‬ ‫نظامی و فرهنگی برایشــان فرقی نداشته است و همواره سعی‬ ‫کرده اند تجاوزهای خود را در سایه توجیهات ملی‪ ،‬ایدئولوژیک‬ ‫و حق به جانب پنهان کنند اما درواقع ان ها به هیچ قانونی پایبند‬ ‫نبوده اند‪ .‬تمام قوانین جهانی ب ه عنوان دســتاوردهای مشترک‬ ‫سازمان ها و دغدغه مشترک ملل برحفظ و در امان ماندن میراث‬ ‫و دستاوردهای فرهنگی تاکید کرده اند اما شرمگینانه و تاسف اور‬ ‫است که رئیس جمهور کشوری‪ ،‬از یک تریبون رسمی‪ ،‬فرهنگ‬ ‫و مراکز فرهنگی کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی دیرینه که‬ ‫میراث با افتخار بشری محسوب می شود را برای امیال سیاسی‬ ‫و خصمانــه خود تهدید کند‪ .‬این نه تنها عملی غیرقانونی طبق‬ ‫تمامی قوانین جهانی و مغایر با اهداف صلح جویانه است بلکه‬ ‫نمی توان ان را اقدامی برای حفظ امنیت‪ ،‬ازادی یا دموکراسی و‬ ‫حقوق انسانی دانست‪ .‬تهدید مراکز فرهنگی به هجوم مسلحانه‬ ‫تنها از سوی کســانی می تواند صورت گیرد که هیچ نسبت و‬ ‫درکی از فرهنگ ندارند و هیچ از تاریخ و میراث بشری نمی دانند‬ ‫و نقش سازنده تمدن های تاریخ ساز را که بخشی از میراث جهانی‬ ‫را پدید اورده اند‪ ،‬نمی دانند و ان ها می توانند تمام تالش یک صد‬ ‫سال اخیر تمام سازمان های فرهنگی جهانی و تمام متخصصین‬ ‫و دوستداران فرهنگ‪ ،‬هنر و میراث فرهنگی را با ترویج کالمی از‬ ‫بین ببرند و این دیگر تهدید یک ملت و یک کشور نیست بلکه‬ ‫ترور فرهنگ بشری از میراث فرهنگی تا فرهنگ معاصر است‪.‬‬ ‫سکوت سازمان های جهانی فرهنگی در برابر چنین رفتارهایی‬ ‫می توانــد تقویت کننده چنین نهادهایی باشــد که قطعاً همه‬ ‫متولیــان و متخصصان حوزه فرهنگ در برابر عواقب اینده این‬ ‫تهدیدها مسئول اند‪ .‬این تهاجم کالمی به سوی فرهنگ سبب‬ ‫شــده است تا همه دوســتداران فرهنگ و میراث فرهنگی در‬ ‫دنیا به صدا درایند‪ ،‬شورای بین المللی موزه ها‪ -‬ایکوم و شورای‬ ‫بین المللی حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی – ایکوموس‬ ‫در پاسخ به این اقدام بیانیه مشترک صادر کرده اند و همین طور‬ ‫اتحادیــه موزه های امریکا و مدیران ارشــد موزه متروپولیتن و‬ ‫برخی موزه های اروپایی با موزه داران ایرانی همراه شــده و ابراز‬ ‫نگرانی کرده اند؛ اینجاســت که مشــاهده می کنیم فرهنگ و‬ ‫متولیان فرهنگی فراتر از مناقشات بین المللی عمل می کنند و از‬ ‫دغدغه های مشترک بشری صحبت می کنند و این اتحاد نشان‬ ‫می دهد انان که با فرهنگ دشمنی دارند با همه اهالی فرهنگ‬ ‫در همه جای دنیا دشمن هستند و نمی توانند فرهنگ را به دلیل‬ ‫نزدیکی ملل تاب بیاورند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫حل مشکل پاویون نمایشگاه فیتور با یک واگذاری صوری!‬ ‫پاویون ایران در نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا امسال با یک موضوع جدید برپا می شود‪ ،‬اگرچه چند سال مسئول‬ ‫برگزاری این نمایشگاه کانون جهانگردی و اتومبیلرانی بوده است اما معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی مسئولیت‬ ‫برپایی ان را به شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی ایران که زیر مجموعه همین وزارتخانه است سپرده‬ ‫است‪ .‬این واگذاری از انجا ریشه می گیرد که هیات بازرسی کل کشور به برگزاری پاویون ایران در این نمایشگاه توسط وزارت‬ ‫میراث فرهنگی ایراد وارد کرده بود‪ .‬بنابراین باید پاویون این نمایشگاه به بخش خصوصی سپرده می شد‪ .‬اما نکته اینجاست که‬ ‫کانون جهانگردی و اتومبیلرانی هم زیرمجموعه همین وزارتخانه است! از سوی دیگر شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی‬ ‫و جهانگردی ایران با امدن خشایار نیکزادفر فعال تر از پیش شد و به عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه‪ ،‬امور پاویون ایران در‬ ‫نمایشگاه های خارجی به این شرکت سپرده شد‪ .‬بنابراین اقدام به فراخوان مجری برپایی این پاویون کرد و از عالقه مندان‬ ‫خواست تا برای شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کنند‪.‬اما همزمان با واگذاری پاویون ایران در این نمایشگاه به شرکت‪ ،‬کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی نیز اقدامات مربوط به این نمایشگاه را انجام می داد‪ .‬از انجاکه همواره مسئوالن نمایشگاه های کانون‬ ‫اتومبیلرانی اعالم می کردند برپایی این پاویون برای کانون کاری سخت و هزینه بر است‪ ،‬باز هم کارهای مربوط به نمایشگاه‬ ‫فیتور انجام می شــد‪ ،‬بدون اینکه از سوی معاونت گردشگری ابالغیه ای دریافت کرده باشند‪ .‬اما زمانی که دفاتر خدمات‬ ‫مسافرتی به متولی بودن دو نهاد زیرمجموعه وزارت میراث فرهنگی در ایجاد پاویون ایران در فیتور اعتراض کردند و در‬ ‫بالتکلیفی به سر می بردند‪ ،‬حسین اربابی مدیرعامل تازه منصوب شده کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جلسه ای تشکیل داد و‬ ‫گفت‪ :‬خوشحال بودم این نمایشگاه ها از کانون گرفته شده است‪.‬‬ ‫واقعیت این است که در فرهنگ نمی توان مشارکتی و دستوری کار کرد‪ .‬ولی حاال پاویون این نمایشگاه را به رغم اینکه‬ ‫تاکنون نامه ای از معاونت گردشگری نگرفته ایم برگزار می کنیم‪ .‬داشتن دو متولی برای یک پاویون‪ ،‬نشان از بی برنامگی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی داشت‪ .‬از یک سو کانون اتومبیلرانی با بی میلی اقدام به برپایی ان کرد و از سوی دیگر شرکت ایرانگردی‬ ‫به عنوان متولی معرفی شد‪ .‬اما حاال تمام امور به کانون سپرده شده است‪ .‬ماجرا این طور حل و فصل شد که شرکت مادر‬ ‫تخصصی فراخوانی برای انتخاب مجری پاویون نمایشگاه های خارجی از جمله نمایشگاه فیتور داد و کانون جهانگردی و‬ ‫اتومبیلرانی را به صورت صوری به عنوان مجری انتخاب کرد‪ .‬به این ترتیب مشکل قانونی این واگذاری حل شد تا بعد از‬ ‫این که پاویون ایران در نمایشگاه ‪ ITB‬برلین و نمایشگاه های دیگر به روال خود پس از انتخاب مجری توسط شرکت توسعه‬ ‫ایرانگردی برپا شود!‬ ‫توضیح یک مقام مسئول‬ ‫درباره واگذاری نمایشگاه های گردشگری خارجی‬ ‫معاون ســرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و‬ ‫جهانگــردی درباره واگذاری نمایشــگاه های گردشــگری خارجی به‬ ‫بخــش خصوصی توضیحاتــی ارائه کرد‪ .‬محمد ثابــت اقلیدی معاون‬ ‫سرمایه گذاری شــرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی‬ ‫گفت‪ :‬شرکت در نمایشگاه های گردشــگری خارجی به استناد قانون‬ ‫تشــکیل وزارت میراث فرهنگی به شــرکت مادر تخصصی توســعه‬ ‫ایرانگردی و جهانگردی واگذار شــد‪ .‬طبق بند ‪ ۲‬ائین نامه معامالتی‬ ‫شرکت مادر تخصصی موظف به اعالن فراخوان عمومی جذب مجری‬ ‫برپایی پاویون ایران در نمایشــگاه های خارجی در جراید هســتیم از‬ ‫طرفی برای اینکه تنها به درج در روزنامه بســنده نکرده باشــیم‪ ،‬این‬ ‫فراخوان را به تمام شــرکت ها‪ ،‬ادارات کل میراث فرهنگی اســتان ها‪،‬‬ ‫روسای تشــکل های گردشــگری و صنوف اعالم کرده ایم تا انها که‬ ‫واجد شــرایط هستند‪ ،‬موافقت خود را اعالم کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬از امروز‬ ‫نیز کمیته فنی و بازرگانی شرکت مادر تخصصی جلسات خود را اغاز‬ ‫کرده اســت تا بهترین مجری را انتخاب کند‪ .‬ایــن نوید را می دهیم‬ ‫که شــرکت به دنبال ان هست که بستری فراهم شود تا همه فعاالن‬ ‫گردشــگری عالقه مند بتوانند در این رویدادها شــرکت کنند‪ .‬معاون‬ ‫ســرمایه گذاری شــرکت توســعه ایرانگردی و جهانگردی همچنین‬ ‫درباره واگذاری پاویون ایران در نمایشــگاه گردشگری فیتور به کانون‬ ‫جهانگردی و اتومبیلرانی گفت‪ :‬کانون طبق تصمیم شــورای سیاست‬ ‫تغییرات اقلیمی‬ ‫بالی جان محوطه های تاریخی افغانستان‬ ‫محوطه های باستانی استان «بامیان» افغانستان پس از بمب گذاری های «طالبان» و حمالت سارقان‪ ،‬حاال با مشکل‬ ‫جدیدی یعنی «تغییرات اقلیمی» که به نظر می رسد از تهدیدی های قبلی خطرناک تر باشد مواجه شده اند‪ « .‬دره‬ ‫بامیان» که در قلب رشته کوه «هندو ُکش » واقع شده است‪ ،‬خانه ی تندیس های بودایی باستانی بود که در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬به دست نیروی های طالبان تخریب شدند‪ ،‬اما هنوز مجموعه ای از غارها در کنار معابد ‪ ،‬صومعه ها و نقاشی های‬ ‫بودایی در «بامیان» وجود دارد‪ .‬محوطه های باستانی «شهر غلغله» و «شهر ضحاک» نیز در استان «بامیان» قرار دارند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬شرایط اب و هوایی ناشی از باران های سنگین و ذوب شدن برف های بهاری که از حالت عادی‬ ‫حجم بیشتری دارد‪ ،‬اثار هنری و بناهای تاریخی این استان را در خطر جدی نابودی قرار داده است‪ .‬مقامات افغانستان‬ ‫در سال‪ ۲۰۱۶‬در قالب یک گزارش به سازمان ملل هشدار دادند که بناهای تاریخی این منطقه در اثر فرسایش ناشی‬ ‫از تغییرات اقلیمی با خطر تخریب مواجه است‪« .‬فیلیپ مارکیز» نماینده باستان شناسان فرانسوی در افغانستان در‬ ‫گفت و گویی با ‪ AFP‬بیان کرد ‪ «:‬سرعت فرسایش اثار تاریخی این منطقه بسیار باالتر از قبل شده است ؛ باران ها‬ ‫مخرب ترشده اند و قدرت باد برای فراسایش این اثار بیشتر شده است‪ .‬تمامی این عوامل تاثیرات شدیدی را در‬ ‫محوطه های تاریخی به جای گذاشته اند‪ » .‬این باستان شناس که برای دهه های متوالی در افغانستان فعالیت داشته‬ ‫است می گوید‪ ،‬افغانستان ازنظر زمین شناسی بسیار اسیب پذیر است چراکه پوشش گیاهی در بخش هایی از ان به‬ ‫طور کلی از بین رفته است‪ .‬بر اساس تحقیقات صورت گرفته‪ ،‬محوطه تاریخی «شهر ضحاک» نیز به دلیل افزایش‬ ‫سرعت فرسایش در ‪ ۳۰‬سال اخیر به شدت اسیب پذیر شده است‪ .‬یکی از ساکنان این منطقه با اشاره به اینکه‬ ‫«تغییرات اقلیمی» مدت هاست به یکی از واقعیت های زندگی در این منطقه تبدیل شده است‪ ،‬می گوید‪« :‬اب و هوا‬ ‫تغییر کرده است ‪ ،‬حاال تابستان ها گرم تر و زمستان ها سرد تر از سال های پیش است‪».‬‬ ‫‪۲۵۱‬میلیاردتومانسرمایه گذاریگردشگری‬ ‫در مازندران به بارنشست‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی مازندران اعالم کرد که در ‪ ۹‬ماهه امسال ‪ ۲۲‬پروژه گردشگری‬ ‫با مبلغ سرمایه گذاری ‪ ۲۵۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به بهره برداری رسید‪ .‬معاون گردشگری اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬این میزان سرمایه برای ‪۲۲‬‬ ‫پروژه گردشگری ســرمایه گذاری و به بهره برداری رسید‪ .‬مهران حسنی افزود‪ :‬این میزان سرمایه گذاری‬ ‫مربــوط به احداث هتل‪ ،‬هتل اپارتمان‪ ،‬اژانس مســافرتی‪ ،‬اقامتگاه بوم گردی‪ ،‬مجموعه تفریحی و اماکن‬ ‫گردشــگری بود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬با این میزان ســرمایه گذاری حدود یک هزار و ‪ ۵۰۰‬شغل مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم ایجاد شد‪ .‬معاون گردشگری مازندران همچنین گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۷۶۰‬پروانه بهره‬ ‫برداری هتل‪ ،‬متل‪ ،‬واحد پذیرایی و دیگر مجموعه های گردشــگری با حجم سرمایه گذاری ‪ ۲۷۶‬میلیارد‬ ‫تومان صادر شــده است‪ .‬این درحالی اســت که بنابر تازه ترین امار در ‪ ۹‬ماهه امسال ‪ ۱۰۸‬مورد موافقت‬ ‫اصولی با حجم سرمایه گذاری ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد ریال برای بخش گردشگری استان صادر شد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این امسال تاکنون ‪ ۲۲‬پروژه گردشگری استان مازندران به میزان ‪ ۵۱‬میلیارد تومان از تسهیالت دولت‬ ‫برخوردار شدند‪ .‬حسنی همچنین با اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی در مازندران رو به‬ ‫افزایش است اظهار داشت‪ :‬یکی از مشکالتی که پیش بینی می شود برای گردشگری مازندران خطر افرین‬ ‫است دپوی سرمایه گذاری و توقف ان پشت در مجوزهای دستگاه های دیگر است‪ .‬وی بار دیگر بر استقرار‬ ‫پنجره واحد در مورد مجوزهای پروژه های گردشگری تاکید کرد و گفت‪ :‬نگران این هستیم که در صورت‬ ‫دپو یا طوالنی شدن توقف پروژه ها شاهد خروج سرمایه گذاران از مازندران باشیم‪ .‬استان مازندران ساالنه‬ ‫میزبان حدود ‪ ۳۰‬میلیون گردشگر و مسافر است‪.‬‬ ‫پس از سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫تکلیف سفرهای هوایی خارجی چه می شود؟‬ ‫رییس انجمن صنفی اژانس های مسافرتی و هوایی با اشاره سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫و لغو برنامه پروازی برخی ایرالین های خارجی به مقصد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬واجب اســت با‬ ‫اقدام های سریع‪ ،‬این وضعیت را دست کم تا‪ ۱۰‬روز اینده مدیریت کنیم‪ .‬حرمت اهلل رفیعی‬ ‫بیان کرد‪ :‬اتفاق تلخی رخ داده اســت‪ .‬کاش متولیان امر زودتر بررسی دقیق می کردند‪.‬‬ ‫روی این اشــتباه‪ ،‬ب هراحتی نمی توان سرپوش گذاشت‪ .‬سوء اعتمادی ایجاد شده است‬ ‫که باید سریع تر به ان جواب داد‪ .‬مسافران زیادی با اژانس ها تماس می گیرند و نگران‬ ‫پروازهای خود هســتند‪ .‬طبیعی است که ریزش گردشگر خارجی هم زیاد شده است‪.‬‬ ‫پس ضروری است که هر چه زودتر تدبیری اندیشیده شود‪ .‬او در شرح وضعیت پروازها‬ ‫گذاری نمایشــگاه های بین المللی در ابتدای امســال به عنوان مجری‬ ‫تمام نمایشــگاه های خارجی در سال ‪ ۹۸‬تعیین شده بود‪ ،‬که با ابالغ‬ ‫معاون گردشگری کشور در ماه ابان‪ ،‬پاویون این نمایشگاه ها به شرکت‬ ‫مادر تخصصی واگذار شــد و این شــرکت نیز در حال انتخاب مجری‬ ‫برای این پاویون ها است‪.‬‬ ‫ثابت اقلیدی در پایان گفت‪ :‬ما برای نمایشگاه فیتور متقاضی نداریم‬ ‫چون زمان برپایی این نمایشگاه در اسپانیا نزدیک است‪ .‬غرفه سازی و‬ ‫گرفتن زمین کار زمان بری بود‪ .‬کانون اتومبیلرانی درخواســت شرکت‬ ‫در فراخوان را داده و ما ان را در دســت بررسی داریم‪ .‬کمیته فنی و‬ ‫بازرگانــی در این باره هنوز تصمیم گیری نکرده اســت‪ .‬منتهی از انجا‬ ‫که کانون ســال های پیش پاویون ایران را در اختیار داشــت‪ ،‬برخی‬ ‫از کارها را انجام داده اســت‪ .‬عقالنیت هم بر این هســت که چون با‬ ‫کمبود وقت مواجه هستیم کانون همان کار را با همکاری شرکت مادر‬ ‫تخصصی ادامه دهد چون اگر االن هر کسی بخواهد جایگزین شود‪ ،‬به‬ ‫نمایشــگاه نمی رسد‪ .‬ما نهایت تدبیر را به کار می گیریم تا این پاویون‬ ‫در نمایشگاه فیتور به نحو احسنت برپا شود‪.‬‬ ‫و سفرهای خارجی بعد از ان که شرکت هواپیمایی المانی لوفت هانزا و شرکت های تابعه‬ ‫به همراه اوکراین ‪ ،‬پروازهایشان را در مسیر ایران به حالت تعلیق دراوردند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیشتر شرکت های هواپیمایی خارجی با از سرگیری تحریم های امریکا‪ ،‬پروازهای ایران را‬ ‫متوقف کرده بودند‪ .‬در این مدت‪ ،‬بار سفرهای هوایی به مقاصد خارجی بیشتر با یکی از‬ ‫شرکت های هواپیمایی ترکیه بود که به خاطر نوع عملکردش‪ ،‬بارها مورد مماشات سازمان‬ ‫هواپیمایی ایران نیز قرار گرفته بود‪ .‬با این وجود طی توافقی بین ایران و ترکیه‪ ،‬هر یک از‬ ‫طرفین هفته ای ‪ ۱۰۰‬پرواز سهمیه داشتند‪ ،‬در نتیجه در مسیر ترکیه به دلیل حجم زیاد‬ ‫پروازها دغدغه ای وجود ندارد و اسیبی متوجه سفرهای هوایی به این مقصد نیست‪ ،‬اما در‬ ‫مسیر نیم کره غربی و نقاط دورتر مثل کانادا‪ ،‬با تصمیم اخیر برخی شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی تحت تاثیر سقوط هواپیمایی اوکراینی‪ ،‬مواجهیم‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬در این شرایط‬ ‫سناریویجایگزینیشرکت هایهواپیماییداخلیدرستنیست؛چراکهالزماستروابط‬ ‫بین المللی ایران بویژه در بخش حمل و نقل برقرار باشد‪ .‬در وضعیت موجود‪ ،‬برنامه پروازی‬ ‫بیشتر ایرالین های خارجی که به حالت تعلیق درامده است‪ ،‬هواپیمایی ماهان هم تحریم‬ ‫شــده و به بسیاری از کشورها امکان پرواز ندارد‪ .‬از طرفی با توجه به ضعف زیرساخت‪،‬‬ ‫برخی تمایل ندارند از پروازهای شرکت های هواپیمایی داخلی استفاده کنند‪ .‬او درباره‬ ‫تکلیف مسافرانی که قصد سفر به ایران را داشته اند و از مدت ها پیش بلیت این شرکت های‬ ‫هواپیمایی را خریده اند اما در وضع موجود با لغو پروازها مواجه شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه ما‬ ‫با ضعف مدیریت در ارتباط با شرکت های هواپیمایی خارجی مستقر در ایران مواجهیم‪،‬‬ ‫درحالی که منابع مالی ان ها را ب هراحتی تامین می کنیم‪ ،‬ان ها هر زمان اراده کنند تصمیم‬ ‫می گیرند به ایران پروازی نداشته باشند‪،‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫واکنش مونسان به اتفاقات اخیر منطقه؛‬ ‫ضربه بزرگی به گردشگری وارد شده‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی با اشاره به شهادت سردار ســلیمانی و سقوط هواپیمای‬ ‫اکراینی گفت‪ :‬این اتفاقات ضربه ی بزرگی به گردشگری وارد کرده که با برنامه ریزی جدید از ان عبور می کنیم‬ ‫و حتما به حالت نرمال برمی گردیم‪ .‬علی اصغر مونســان در حاشــیه امضــای تفاهم نامه همکاری با پارک ملی‬ ‫«علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی» در پاسخ به سوالی درباره اقدامات وزارتخانه میراث‬ ‫فرهنگی گردشــگری و صنایع دســتی به دنبال اتفاقات اخیر اظهار کرد‪ :‬اقداماتی معموال در شرایط نرمال برای‬ ‫توسعه گردشــگری برنامه ریزی می شود اما گردشگری ویژگی هایی دارد که با کوچکترین حاشیه و عدم امنیت‬ ‫با مشــکل مواجه می شود‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬حوادث زیادی اتفاق افتاد که اثرات گسترده ای در گردشگری داشت‪،‬‬ ‫امــا با برنامه ریزی و تالش از ان ها عبور کردیم‪ ،‬هر کدام از ان اتفاقات می توانســت ضربه بزرگی وارد کند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اتفاقات اخیر وسعت بیشتری داشته است‪ .‬تالش می کنیم اثرات منفی ان را کنترل کنیم و به حالت‬ ‫عادی برگردیم‪ ،‬امیدوارم از این وضعیت عبور کنیم و زودتر نرمال شویم‪ .‬مونسان همچنین گفت‪ :‬سال ‪ ۱۳۹۸‬با‬ ‫بودجه ای محدود اقدامات تبلیغاتی زیادی انجام شد‪ ،‬بخش خصوصی نیز مشارکت داشت و ایران را در کشورهای‬ ‫هدف معرفی کردیم‪ ،‬اما اکنون با وضعیتی مواجه شــده ایم که نیاز اســت برنامه ریزی جدیدی داشته باشیم‪ .‬او‬ ‫درباره ی اخباری که روز گذشــته مبنی بر کاهش ‪ ۷۰‬درصدی تورهای ورودی پس از سقوط هواپیمای اوکراین‬ ‫منتشر شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بعضی از کشورها توصیه هایی در این باره داشته اند که حتما اثراتی در کنسل شدن تورهای‬ ‫ایران داشته است‪ ،‬تالش می کنیم به حالت عادی برگردیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬قطعا عدد ‪ ۷۰‬درصد قابل توجه است‪،‬‬ ‫در بعضی از کشورها این ریزش بیشتر بوده و در برخی کمتر‪ ،‬ما بازارهای جدیدی را اضافه می کنیم و امیدواریم‬ ‫این شرایط تغییر کند‪.‬‬ ‫از این شرایط عبور می کنیم‬ ‫علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ـ همچنین در مراسم امضای تفاهم نامه با‬ ‫جهاد دانشــگاهی که (یکشنبه ‪ ۲۲‬دی ماه) در دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪ ،‬شهادت سردار قاسم سلیمانی‬ ‫و سرنشــینان هواپیمای اوکراینی را «اتفاقی ناخوشایند» دانست و با بیان این که از اعماق قلبم برای مسافران و‬ ‫گردشگران ان پرواز ناراحتم و به بازماندگان هواپیمای اوکراینی تسلیت می گویم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وضعیت کشور به‬ ‫سمتی رفته که دشــمنان موضع گیری ها و تبلیغات زیادی داشته اند و به کنسل شدن پروازهای خارجی منجر‬ ‫شده است‪ .‬برخی این اتفاقات را بهانه تبلیغات منفی علیه ایران کرده اند‪ ،‬به هر حال اثرات خود را می گذارد ولی‬ ‫ظرفیت گردشگری انقدر باال است که به سرعت جبران و ترمیم می شود و از این وضع عبور می کنیم و وضعیت‬ ‫گردشــگری نرمال و پیش رونده می شــود‪ .‬برای تضمین اینده گردشگری از علم و دانش روز استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫اموزش و تربیت کارشناسان گردشگری در این مسیر نیز حائز اهمیت است‪ .‬وی با بیان این که سهم گردشگری‬ ‫در تولید ناخالص ملی گم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬گردشگری در ایران همانند سایر کشورها روند خوبی در اقتصاد دارد‬ ‫و حجم خود را در تولید ناخالص ملی افزایش داده است‪ .‬طبق گزارش سازمان جهانی جهانگردی درامد مستقیم‬ ‫گردشــگری ایران حدود ‪ ۱۱.۷‬میلیارد دالر بوده که در تولید ناخالص ملی عدد کمی نیســت اما به واسطه نبود‬ ‫حساب اقماری‪ ،‬همه سهم گردشگری در تولید ناخالص ملی محاسبه نمی شود‪ .‬فقط دو بخش کوچک هتل ها و‬ ‫رستوران ها را محاسبه می کنند‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪« ،‬اقتصاد گردشگری» را از نوع‬ ‫مردمی و پایدار دانست و افزود‪ :‬برخالف صنعت و کشاورزی کم ترین کمک های مستقیم مالی نصیب گردشگری‬ ‫می شود‪ .‬وی به همکاری دانشگاه علم و فرهنگ و مرکز امار در تهیه حساب اقماری اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬برنامه‬ ‫اقدام ملی‪ ،‬نظام جامع اموزشــی و برند گردشــگری از دیگر طرح هایی است که با دانشگاه علم و فرهنگ پیش‬ ‫می رود‪ .‬این اقدامات نشــان می دهد رویکرد وزارتخانه علمی و برنامه محور شــده است‪ .‬مونسان گفت‪ :‬بار مهم‬ ‫قطب علمی گردشگری بر دوش دانشگاه علم و فرهنگ است‪ .‬پروش دانش اموختگان در حوزه گردشگری روند‬ ‫رو به رشدی دارد و این مزیت بزرگی برای گردشگری محسوب می شود‪.‬‬ ‫گردشگریسالمت؛‬ ‫امری مغفول در کشور با ظرفیت رشد ‪ ۵‬برابری‬ ‫استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری سالمت‪ ،‬ظرفیت افزایش‬ ‫این نوع گردشگری در کشــور را تا سقف ‪ ۵‬برابر وضع موجود دانست‬ ‫که از ان غفلت شــده اســت‪ .‬علی رادمند در نشســت تخصصی گروه‬ ‫گردشــگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشــگری گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫گردشــگری ســامت ابتدا باید بیماران بین المللی که به ســه حوزه‬ ‫توریست پزشکی (‪ ،)medical tourist‬درمان توریست (‪Tourist‬‬ ‫‪ )health care‬و پناهندگان بیمار‪ ،‬تقســیم می شوند را از یک دیگر‬ ‫جداســازی کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر کدام از این بیماران بین المللی در‬ ‫جهان تعریف ویژه ای دارند که به طور مثال توریست پزشکی( (�‪medi‬‬ ‫‪ )cal tourist‬به این معنی اســت کــه فرد خارجی با هدف دریافت‬ ‫خدمات پزشکی از کشور خود سفر کرده و به کشور دیگر برای دریافت‬ ‫خدمات پزشــکی مراجعه مــی کند‪ .‬رادمند افــزود‪ :‬همچنین درمان‬ ‫توریست (‪ )Tourist health care‬به این معنی است که گردشگر‬ ‫در زمان ورود به کشــور مقصد‪ ،‬فرد ســالمی بوده اما در کشور مقصد‬ ‫دچار بیماری شــده و به همین دلیل به خدمات پزشــکی نیازمند می‬ ‫شود‪ .‬به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫وی نمونــه دیگر از بیماران بین المللی را پناهندگان و اقدامات درمانی‬ ‫ان ها در کشور مقصد اعالم کرد‪ .‬این پژوهشگر حوزه سالمت با اشاره‬ ‫به اینکه طبق امار‪ ۱۷۶ ،‬کشور در دنیا به گردشگران سالمت خدمات‬ ‫ارائه می دهند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گردش مالی خدمات گردشــگری سالمت‬ ‫براساس براوردهای بین المللی ‪ ۴۳۹‬میلیارد دالر در سال ‪ ۲۰۱۸‬بوده‬ ‫که به نسبت سال قبل از ان رشدی ‪ ۲۵‬درصد داشته است‪ .‬این استاد‬ ‫دانشــگاه با یــاداوری اینکه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬درصد مردم دنیــا با قصد دریافت‬ ‫خدمات پزشــکی ســفر می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬طبق امار جهانی اعالم شده‬ ‫عالوه بر گردشــگری سالمت‪ ،‬سفر به خاطر دریافت خدمات تندرستی‬ ‫در دنیا درامدی برابر با ‪ ۴.۲‬تریلیون دالر در سال ‪ ۲۰۱۷‬داشته که در‬ ‫این میان ســهم درمان های سنتی و مکمل ها ‪ ۳۶۰‬میلیارد دالر بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی محیط مناسب مقصد‪ ،‬صنعت پیشــرفته درمانی و کیفیت‬ ‫خدمات را از شاخص های سنجش مراکز بین المللی در خصوص رتبه‬ ‫بندی کشــورهای پذیرنده گردشگران ســامت دانست و گفت‪ :‬کانادا‬ ‫اولین کشــور و ایران بــا ‪ ۳۶‬امتیاز در رتبه ‪ ۴۱‬ایــن رتبه بندی قرار‬ ‫دارد؛ البته بسیاری از گردشگران سالمت به دلیل قیمت های پایین و‬ ‫صرفه اقتصادی به کشور ما سفر می کنند‪ .‬رادمند در ادامه با طرح این‬ ‫پرسش که چرا مردم باید از کشور خود برای درمان به کشورهای دیگر‬ ‫ســفر کنند‪ ،‬گفت‪ :‬گردشگران سالمت در واقع برای دریافت خدمات با‬ ‫با همکاری صندوق اعتباری‬ ‫هنر و بانک قرض الحسنه مهر ایران‪:‬‬ ‫پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫به اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫سید حسین سیدزاده‪ ،‬مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ : :‬توســعه ی متوازن‪ ،‬تخصیص و توزیع‬ ‫منابع مالی به ویژه در مناطق کم برخوردار‪ ،‬تسریع در ارائه‬ ‫وام و افزایش تسهیالت پرداختی از مهم ترین برنامه های این‬ ‫صندوق دردو سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫سیدزاده با اشــاره به همکاری موثر صندوق اعتباری هنر‬ ‫با بانک قرض الحســنه مهر ایران گفت‪ :‬براساس تفاهم نامه‬ ‫منعقد شده این تسهیالت به منظور تامین و رفع احتیاجات‬ ‫ضــروری اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه در چارچوب ضوابط‬ ‫صندوق و مقررات بانکی پرداخت می شود‪ .‬خوشبختانه بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران طی دو سال گذشته همکاری خوبی‬ ‫با صندوق اعتباری هنر در اعطا تسهیالت قرض الحسنه به‬ ‫فعاالن فرهنگی و هنری کشــور داشته است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫مبلغ وام های پرداختی به اعضا صندوق در‪ 3‬ســال گذشته‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ســال ‪ 95‬صنــدوق اعتباری هنر مبلغ یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۲۰‬میلیون تومان به ‪ 315‬نفر و در ســال ‪96‬‬ ‫بیش از ‪3‬میلیارد تومان به ‪ ۶۲۴‬نفر پرداخت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در ادامه افزود‪ :‬در ســال‬ ‫‪ 97‬شاهد رشــد چشــمگیر بهره مندی اعضای صندوق از‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه بودیم‪.‬‬ ‫بر این اساس ‪1464‬نفر از اعضاء به منظور اخذ‪6/9‬میلیارد‬ ‫تومان تســهیالت قرض الحسنه (بدون بهره) به بانک قرض‬ ‫الحســنه مهر ایران معرفی شــدند‪ .‬در نه ماهه سال ‪ 98‬نیز‬ ‫‪ 1100‬نفر از اعضاء بــه منظور اخذ حدود ‪ 7‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه ضروری(بدون بهره) به بانک عامل‬ ‫معرفی د شــدند که در ادامه همکاری با بانک مهر این روند‬ ‫تسریع می شود‪.‬‬ ‫از مهمتریــن اقدامات صندوق هدایت منابع به ســمت‬ ‫اســتان ها با اولویت استان های کم برخوردار بود‪ .‬سیدزاده‬ ‫با اشــاره به همکاری مجدد با بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم بر اســاس این تفاهم نامه با اعطا تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه به هنرمندان‪ ،‬نویســندگان و روزنامه نگاران‬ ‫عضو صندوق طی امســال و ســال اتی از مشکالت جامعه‬ ‫فرهنگ و هنر کاسته شود و فعاالن فرهنگی و هنری بتوانند‬ ‫نقش موثر خود را گســترش فرهنگ و هنر ایرانی و نشــاط‬ ‫اجتماعی ایفا کنند‪.‬‬ ‫درخواست از وزیر میراث و‬ ‫گردشگری برای اعالم شرایط‬ ‫فوق العاده‬ ‫کیفیت در کشــور مقصد‪ ،‬هزینه پایین تر نسبت به کشور خود و گریز‬ ‫از ضعف و نبود خدمات در کشــور مبدا و یا طوالنی بودن زمان انتظار‬ ‫برای دریافت خدمات به کشــورهای دیگر سفر می کنند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫بر امارهای اعالمی در این خصوص از ســوی وزارت بهداشت و درمان‬ ‫گریزی زد و گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ ۵۵۰‬هزار گردشگر پزشکی به ‪۱۶۶‬‬ ‫بیمارســتان دارای مجوز مراجعه کرده اند که از این تعداد ‪ ۷۲‬هزار نفر‬ ‫بستری شــده اند‪ .‬این محقق ادامه داد‪ :‬متوسط هزینه کرد هر یک از‬ ‫گردشگران ســامت در ایران ‪ ۳‬هزار دالر بوده که در واقع ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ان ها برای دریافت خدمات نازایی‪ ،‬چشــم‪ ،‬ارتوپدی و قلب و عروق به‬ ‫کشــور مراجعه کرده اند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه ایران ظرفیت پذیرش ‪۵‬‬ ‫پیام توئیتری وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫برابری در حوزه گردشــگری سالمت را داراست‪ ،‬افزود‪ :‬می توان تعداد‬ ‫گردشــگران سالمت را با توجه به زیرســاخت ها به ‪ ۲‬تا ‪ ۲.۵‬میلیون‬ ‫نفر در ســال های اتی رســاند‪ .‬رادمند در پایان به مشــکالت و روش‬ ‫های جذب گردشــگر سالمت پرداخت و تصریح کرد‪ ۸۰ :‬تا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫گردشگران به وســیله دالل ها وارد کشور می شوند و ‪ ۱۰‬درصد باقی‬ ‫مانده از طرق دیگر مانند شرکت های تسهیل گر این امر به کشور سفر‬ ‫می کنند‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬البته مشکالت جذب گردشگر‬ ‫سالمت در کشور ما به نبود راه های منطقی برای ورود‪ ،‬عدم برندینگ‬ ‫مناسب و نبود ویزای اختصاصی برای سالمت در ایران باز می گردد‪.‬‬ ‫ملت ایران ترامپ را ناکام خواهدکرد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی امروز در پیام توئیتری خود نوشت‪:‬‬ ‫گرچــه ما با هم اختالف عقیده و ســلیقه داریــم‪ ،‬اما ترامپ نمدی‬ ‫بر نخواهد چیــد‪ ،‬ملت ایران او را ناکام خواهند کرد‪ .‬ســید عباس‬ ‫صالحی در توئیتر نوشــت‪« :‬شــور و شــعف ترامپ در توییت اخیر‬ ‫فارســی اش نمایان است‪ .‬زبان فارســی نماد فرهنگ ایرانی است‪ .‬تا‬ ‫دیروز تهدید مکرر اماکن فرهنگی ایران و امروز گفتگو با ایرانیان به‬ ‫زبان فارسی!» وزیر فرهنگ در ادامه پیام توئیتری خود اورد‪ :‬گرچه‬ ‫ما با هم اختالف عقیده و ســلیقه داریم‪ ،‬اما ترامپ نمدی بر نخواهد‬ ‫چید‪ .‬ملت ایران او را ناکام خواهند کرد‪ .‬در پی تاکید مقامات ارشد‬ ‫جمهوری اســامی ایــران مبنی بر گرفتن انتقــام از امریکا در پی‬ ‫شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای امریکایی‬ ‫در فرودگاه بغداد‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا در توئیتی مراکز فرهنگی‬ ‫ایران را به تخریب تهدید کرد‪ .‬وزیر فرهنگ همچنین در پاســخ به‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫این تهدید در توئیتی نوشــت‪ :‬فرهنگ همه ی ایران اســت‪ .‬گستره‬ ‫تاریخ چند هزارســاله و پهنه جغرافیای چند اقلیمی ایران‪ .‬او کدام‬ ‫نقطه را نشــانه می گیرد؟ ایران که امریکا نیست! علی اصغر مونسان‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬نیز این اقدام‬ ‫ترامپ را همچون دیگر مقامات کشور‪ ،‬یک «جنایت جنگی» خواند‬ ‫و گفت که امیدوارم این توییت یک اشتباه لفظی بوده باشد؛ چراکه‬ ‫حملــه به مراکز فرهنگی کامال بر خــاف عرف و قوانین بین المللی‬ ‫اســت‪ .‬او همچنین به قطعنامه ‪ ۲۳۴۷‬شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫متحد که در ســال ‪ ۲۰۱۷‬در محکومیت تخریــب و قاچاق میراث‬ ‫فرهنگی تصویب شــد‪ ،‬اشــاره کرد و افزود‪ :‬تهدید مراکز فرهنگی‬ ‫در میان هیچ ملتی و با هیچ توجیهی پذیرفته نیســت و براســاس‬ ‫قطعنامه ‪ ٢٣٤٧‬شورای امنیت سازمان ملل حمله به مراکز فرهنگی‬ ‫جنایت جنگی محسوب می شود‪.‬‬ ‫به دنبال لغو برخی پروازهای خارجی و تورهای گردشگری‪،‬‬ ‫انجمن صنفی دفاتر مســافرت هوایی و جهانگردی ایران در‬ ‫نامه ای به وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫درخواســت اعالم شــرایط «فورس ماژور» کــرد‪ .‬به دنبال‬ ‫تحوالت چند هفته اخیر در منطقه و نیز ســقوط هواپیمای‬ ‫اوکراینی که دلیل ان شــلیک اشــتباه پدافنــد و خطای‬ ‫انســانی اعالم شد‪ ،‬برخی شــرکت های هواپیمایی از جمله‬ ‫لوفت هانزای المان و شــرکت های تابعه که شــامل اتریش‪،‬‬ ‫ســوئیس و بروکسل می شــود‪ ،‬به اضافه هواپیمایی اکراین‪،‬‬ ‫پروازهایشــان را به مقصــد ایران تعلیــق و متوقف کردند‪.‬‬ ‫اژانس امنیت هوایی به عنوان یک نهاد تخصصی تحت نظر‬ ‫اتحادیــه اروپا که در زمینه ایمنــی هوانوردی غیرنظامی و‬ ‫مســافربری به وضع و اعمال قوانیــن و مقررات می پردازد‬ ‫نیــز در بیانیه ای بــه تمام شــرکت های هواپیمایی اروپایی‬ ‫هشدار داد‪ :‬تا اطالع ثانوی بر فراز اسمان ایران پرواز نکنند‪.‬‬ ‫اعالم این وضعیت‪ ،‬برخی مســافران را از جمله ان ها که از‬ ‫قبل بلیت این شــرکت های هواپیمایی را تهیه کرده بودند‪،‬‬ ‫بالتکیلف و سرگردان کرده است‪.‬‬ ‫همچنیــن وزارت امــور خارجــه در برخی کشــورها به‬ ‫شهروندانشــان برای ســفر به ایران هشــدار و اخطارهایی‬ ‫داده اند که ســبب انصراف گردشگران از ســفر ایران شده‬ ‫است‪ .‬حرمت اله رفیعی ـ رییس هیات مدیره انجمن صنفی‬ ‫دفاتر مســافرت هوایی و جهانگردی ایــران ـ به دنبال این‬ ‫شرایط‪ ،‬نامه ای به علی اصغر مونسان ـ وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی ـ نوشــت و درخواست کرد‪:‬‬ ‫شــرایط «فورس ماژور» اعالم شود‪ .‬در این نامه امده است‪:‬‬ ‫«همانطور که مستحضرید‪ ،‬در شرایط فعلی کشور با توجه به‬ ‫شرایط خاص منطقه و کنسلی گسترده تورهای ورودی و به‬ ‫دنبال ان احتمال بروز ضرر و زیان مالی دفاتر و اژانس های‬ ‫هواپیمایــی فعال در زمینه ورود گردشــگر به ایران‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪ .‬خواهشــمند است دستور فرمایید به منظور جلوگیری‬ ‫از خســارات احتمالــی دفاتر و اژانس های فعــال در حوزه‬ ‫تورهــای ورودی‪ ،‬هماهنگی های الزم را با نهادهای ذی ربط‬ ‫و خصوصا جامعه اژانس های فعال در حوزه تورهای ورودی‪،‬‬ ‫نهادهای ذی ربط و خصوصا جامعه هتل داران برای همکاری‬ ‫در لحظات «فورس ماژور» مبذول کنند‪» .‬‬ ‫شــرایط «فورس ماژور» یــا «فوق العــاده» زمانی تعیین‬ ‫می شود که پروازها و هتل ها طی یک وضعیت ویژه همچون‬ ‫تهدیدات امنیتی‪ ،‬شــرایط جوی و یا اعمال محدودیت و یا‬ ‫ممنوعیت از ســوی دولت ها برای ســفر به مناطقی خاص‪،‬‬ ‫خارج از اراده مســافر کنســل می شــوند‪ .‬در صورت اعالم‬ ‫رســمی این وضعیت‪ ،‬هیچ یــک از هتل ها و اژانس ها مجاز‬ ‫نیســتند از مردم پولی بابت کنسلی اقامتگاه و پرواز‪ ،‬کسر و‬ ‫یا ان ها را مشمول جریمه کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد حسن روح االمین‬ ‫در داوزدهمین حراج تهران‬ ‫رکورد فــروش اثار مذهبی و انقالبــی در دوازده دوره‬ ‫حراج تهران در دستان حســن روح االمین است‪ .‬تابلوی‬ ‫«هنوز خواب تو را می بینم» متعلق به کیوان عسگری ‪۴۴‬‬ ‫میلیون تومان فــروش رفت‪ .‬در داوزدهمین حراج تهران‬ ‫که با مدیریت علیرضا سمیع اذر برگزار می شود‪ ۱۱۸ ،‬اثر‬ ‫از هنرمندان پیشکسوت و جوان هنر معاصر برای فروش‬ ‫ارائه شده اســت؛ گران ترین اثر دوازدهمین حراج تهران‬ ‫تابلوی نقاشی خط حســین زنده رودی با عنوان «قوس‬ ‫ابی نیلگون» اســت که بین ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان قیمت‬ ‫گذاری شده اســت‪ .‬گران ترین اثر ارائه شده در این دوره‬ ‫از حراج تهران‪ ،‬به حسین زنده رودی با عنوان «قوس ابی‬ ‫نیلگون» با قیمت کمینه و بیشینه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬ســپس اثری از منوچهر یکتایی با عنوان‬ ‫«طبیعــت بیجان» با قیمت کمینه و بیشــینه ‪ ۱.۵‬تا ‪۲‬‬ ‫میلیارد تومان و اثر فرهاد مشــیری بــا عنوان «خوابم یا‬ ‫بیدارم» با قیمت کمینه و بیشینه ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫گران ترین اثار این حراجی هســتند‪ .‬اجرای این مراســم‬ ‫کــه هم اینک در هتل پارســیان ازادی در حال برگزاری‬ ‫است را حسین پاکدل (بخش اول) و رضا کیانیان (بخش‬ ‫دوم) مشــترکا بر عهده دارند‪ .‬حســین پاکدل که اجرای‬ ‫بخش نخســت حراج را برعهده داشــت‪ ،‬این مراسم را با‬ ‫ادای احترام به روح ســردار شــهید ســپهبد حاج قاسم‬ ‫سلیمانی و کشته شــدگان حادثه هواپیمای اوکراین اغاز‬ ‫کــرد‪ .‬او همچنین از هنرمندانی کــه در ماه های اخیر از‬ ‫جامعه هنرهای تجســمی کشور درگذشــتند‪ ،‬از جمله‬ ‫مسعود عربشاهی‪ ،‬منوچهر یکتایی و سیاوش مظلومی پور‬ ‫یاد کرد‪ .‬در این مراســم‪ ،‬اثر محمود زنده بودی با عنوان‬ ‫«بسم ‪ »...‬با قیمت کمینه و بیشینه ‪ ۱۲۰‬تا ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تومان با قیمت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به فروش رســید‪ .‬اثر‬ ‫ســاناز البرز با عنوان «پرشور» و قیمت کمینه و بیشینه‬ ‫‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۴‬میلیون تومان‪ ،‬با قیمــت ‪ ۳۶‬میلیون تومان‬ ‫یعنی دوبرابر قیمت بیشینه خود چکش خورد‪ .‬همچنین‬ ‫اثری بــدون عنوان از کوروش قاضی مراد با قیمت کمینه‬ ‫و بیشــینه ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان‪ ،‬با قیمت ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫گردشگری غذا؛ رنگ زیبای فرهنگ و عطر دل انگیز خاطره‬ ‫جذابیت و محبوبیت غذا برای گردشگران‬ ‫گردشگری غذا که طی سالهای اخیر مورد اقبال در صنعت گردشگری جهان قرار گرفته است به مرور به یکی‬ ‫از انواع گردشــگری با هویتی مستقل تبدیل می شــود به این معنا که سفر با هدف تجربه طعم غذاهای بومی و‬ ‫محلی هر منطقه و کشــور به یکی از اهداف رایج ان بدل شــده اســت‪ .‬در عصر حاضر به تدریج گردشگران که‬ ‫گردش و سفر در تاریخ‪ ،‬ورزش‪ ،‬طبیعت و فرهنگ سایر ملل و اقوام را در سفرها تجربه کرده اند به واسطه میل‬ ‫انسان به تغییر به دنبال تجربه های جدید می روند و در این مسیر توجه به حس دلنشین خوردن غذاهای بومی‪،‬‬ ‫ســنتی و محلی به یکی از تفریحات سالم و با اســتقبال و جذابیت باالی گردشگران بدل شده است به گونه ای‬ ‫ی شد به عنوان زیر مجموعه و مکمل سایر انواع گردشگری و صرفا با‬ ‫که تا پیش از این گردشــگری غذایی را م ‬ ‫هدف تجربه فرهنگ غذایی مردم میزبان شــناخت اما امروزه گردشگری غذایی در حال تبدیل شدن به یکی از‬ ‫انواع مستقل گردشگری و البته توام با تخصص است‪ .‬تاثیر غذا‪ ،‬خوراک و نوشیدنی بر جذب گردشگر به گونه ای‬ ‫اســت که ‘غذا’ به عنوان یکی از نمادهای اصلی معرف و نشانه فرهنگ‪ ،‬سنت‪ ،‬خلق و خو و دیدگاه های زیستی‬ ‫مردمان هر جامعه محســوب می شــود و در صورتی که هدف گردشگران را اشــنایی با فرهنگ‪ ،‬سنت و سابقه‬ ‫تاریخی هر خطه بدانیم غذاهای بومی و محلی در این زمینه یار و پیام رسان خوبی می توانند باشند‪ .‬گردشگری‬ ‫خوراک و نوشــیدنی یا فود توریسم(‪ food tourism‬یا ‪ )food travel‬از مهمترین اشکال گردشگری است‬ ‫که نقش مهمی در جذب گردشگر داخلی و البته خارجی دارد‪ .‬از دیدگاه متخصصان و صاحبنظران مردم شناس؛‬ ‫فرهنگ غذا‪ ،‬خوراکیها و نوشیدنیها جایگاهی خاص در اداب‪ ،‬رسوم‪،‬‬ ‫اخالقیات و خلقیات انســانها دارد‪ .‬از این حیث غذا عنصری کلیدی‬ ‫در حوزه مردم شناسی‪ ،‬انسان شناســی و تمدنی محسوب می شود‪.‬‬ ‫گردشــگری غذا امروزه بازاری با گردش مالی بسیار باال دارد به طور‬ ‫مثال میل و عالقه شــدید به وجود امده در انسانها برای استفاده از‬ ‫غذای ســالم و به تعبیری غذای حالل به حدی رشد یافته که دیگر‬ ‫طالبان غذای حالل را نمی توان صرفا کشــورهای اســامی دانست‬ ‫بنابراین ایران به واســطه فعالیت و ارائه خدمات به صورت حالل در‬ ‫نحوه ارائه خدمات و شــیوه های پخــت و تهیه غذا با رعایت اصول‬ ‫اســامی‪ ،‬شایسته سهمی جدی و قابل توجه در بازار غذای حالل و‬ ‫البته جذب گردشــگران غذایی و عالقه مند به تجربه غذاهای جدید‬ ‫است‪.‬به یقین اطالع رسانی و معرفی ظرفیتها و تنوع غذایی موجود‬ ‫در کشورمان اهمیت به سزایی در معرفی هر چه بهتر و جذب گردشگران دارد و چون شیوه طبخ غذای ایران بعد‬ ‫از سبک پخت غذای چینی و رومی سومین سبک شناخته شده در جهان است به خوبی می توان با معرفی این‬ ‫ســبک به جهانیان نسبت به جذب گردشگران خارجی موفقیت شایسته ای کسب کرد‪ .‬خراسان رضوی و مشهد‬ ‫الرضا(ع) با میزبانی ساالنه حدود ‪ ۳۵‬میلیون گردشگر داخلی و خارجی و میزبانی بیش از یک سوم گردشگران‬ ‫خارجی ورودی به کشــور از جایگاهی اثربخش و مهم برای معرفی‪ ،‬ظرفیت سازی و تقویت گردشگری غذایی و‬ ‫معرفی هرچه بیشتر و بهتر خوراک و غذای ایرانی برخوردار است‪.‬‬ ‫ثبت ملی دو غذای شــله مشهدی و شیشلیک شاندیز در فهرست اثار معنوی کشور نشانگر قدمت و تاریخچه‬ ‫طوالنی پخت غذاهایی از این دست در خطه خراسان رضوی است‪ .‬شله مشهدی‪ ،‬شیشلیک‪ ،‬کباب‪ ،‬دیزی سنگی‪،‬‬ ‫دیگچه‪ ،‬کوکوی شــیرین‪ ،‬چنگالی‪ ،‬حلیم نیشابوری‪ ،‬حلیم قوچانی‪ ،‬حلیم مشهدی‪ ،‬انواع اش‪ ،‬کباب دنده‪ ،‬چلو‬ ‫ماهیچه و چلوگوشــت از دیگر غذاهایی اســت که در خطه خراسان بسیار شناخته شده است‪ .‬کمتر گردشگر و‬ ‫مســافری است که به مشهد امده باشد و به مناطق گردشگری طرقبه و شاندیز نرفته و تجربه خوردن غذاهایی‬ ‫مانند شیشلیک‪ ،‬جوجه‪ ،‬کباب دنده‪ ،‬چلوماهیچه و چلوگوشت را نداشته باشد‪ .‬تنوع غذایی بسیار فراوان در ایران‬ ‫و به تبع ان خطه خراســان که برگرفته از ویژگی های طبیعی‪ ،‬اب و هوایی و فرهنگی هر منطقه است ظرفیت‬ ‫بســیاری برای جذب گردشگر غذا ایجاد کرده اســت‪ .‬برگزاری جشنواره های غذایی و برپایی تورهای غذا برای‬ ‫اموزش پخت غذاهای محلی و افزایش گردشــگرانی که به دنبال تنوع غذایی در محیط های ســنتی هستند به‬ ‫ایجاد گردشگری غذا منجر شده که توسعه و گسترش ان در سالیان اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫جذابیت و محبوبیت غذا برای گردشگران‬ ‫رییس اتحادیه صنف رستوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬کباب و حلیم مشهد گفت‪ :‬گردشگری غذا ظرفیتی جذاب‬ ‫و غنی در خطه خراســان و محبوب گردشگران خارجی و داخلی محسوب می شود‪ .‬حسن امیریان افزود‪ :‬بیشتر‬ ‫میهمانان خارجی رستورانهای کالنشهر مشهد را گردشگرانی از کشورهای خلیج فارس به خصوص کشور عراق‬ ‫تشکیل می دهند به طوری که از ‪ ۱۰۰‬درصد گردشگران خارجی حدود ‪ ۷۰‬درصد از عراق و بقیه از کشورهایی‬ ‫مانندعمان‪ ،‬کویت و قطر هستند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬سه غذای مورد توجه و سفارش گردشگران خارجی به ترتیب‬ ‫شیشــلیک‪ ،‬چلوگوشت و ماهیچه است که بســیار در بین این گردشگران پرطرفدار است‪ .‬رییس اتحادیه صنف‬ ‫رســتوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬کباب و حلیم مشــهد گفت‪ :‬در حال حاضر بهترین تفریح مردم غذاخوردن و‬ ‫رفتن به رستورانهاست و به رغم همه فشارهای اقتصادی هنوز هم مردم به گردشگری غذا توجه ویژه ای دارند‪.‬‬ ‫امیریان بیشــترین غذاهای مورد توجه مردم ایران و ســفارش انان را به ترتیب قورمه سبزی‪ ،‬قیمه و چلوکباب‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬البته توجه به غذاهایی مانند شیشلیک و ماهیچه نیز از سوی ایرانیان وجود دارد اما غذاهای‬ ‫ســنتی مانند چلوکباب و قیمه از سفارش بیشتری برخوردار است‪ .‬وی با اشاره به فعالیت ‪ ۸۵۰‬واحد رستورانی‬ ‫مجاز در کالنشهر مشهد که زیر پوشش این اتحادیه هستند ادامه داد‪ :‬عالوه بر این‪ ۲۵۰ ،‬واحد دیگر که تمامی‬ ‫مراحــل فعالیت خود را طی کرد ه و اســتعالمات را هم گرفته اند هم اکنون معطل دریافت مجوز بهداشــت و‬ ‫پارکینگ هستند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬به صورت میانگین هر یک از ‪ ۸۵۰‬واحد دارای پروانه فعالیت زیر پوشش روزانه‬ ‫‪ ۱۰۰‬مشتری دارند که رقم خوب و قابل قبولی محسوب می شود‪.‬‬ ‫غفلت از معرفی سنت غذایی برای نسل جوان‬ ‫رییس اتحادیه صنف رســتوران‪ ،‬چلوکباب‪ ،‬اشپزخانه‪ ،‬کباب و حلیم مشهد با اشاره به‬ ‫اهمیت و جایگاه غذاهای سنتی و بومی در طب سنتی و سالمت انسانها افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫نســل جوان و نوجوان بیشتر به ســمت اســتفاده از انواع غذاهای فست فود و سریع پز‬ ‫گرایش دارند و نزدیکی و اشنایی کمتری با فواید و مزایای غذاهای سنتی ایرانی دارند‪.‬‬ ‫امیریان گفت‪ :‬الزم اســت با فرهنگ سازی و اموزش ساخت غذاهای ســنتی و بومی به نسل جوان عالوه بر‬ ‫معرفی فرهنگ و هویت ایرانی‪ ،‬توجه انان را به جنبه سالمتی و تغذیه ای این غذاها نیز جلب و هدایت کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جوانان می توانند با نظاره جذابیت و محبوبیت غذاهای ایرانی در بین گردشــگران خارجی از‬ ‫شدت لذیذ بودن این غذاها و اهمیت انها برای گردشگران خارجی مطلع شوند‪ .‬او با اشاره به اینکه غذاهای‬ ‫ایرانی به شــدت محبوب گردشگران خارجی اســت اضافه کرد‪ :‬کشور ایران از خاویار به عنوان بهترین منبع‬ ‫غذایی در جهان برخوردار اســت و در کنار ان مشــهد نیز با توجه به کیفیت غذاهایی که دارد در حقیقت‬ ‫دارنده بهترین غذاهای غرب اســیا و مورد توجه و محبوبیت گردشگران خارجی است‪.‬‬ ‫غذاها نمادهای فرهنگی جامعه اند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خراسان رضوی نیز در این زمینه معتقد است که غذاها‬ ‫نمادهای فرهنگی جامعه هستند و می توان از طریق بسط و ترویج انها به نوعی فرهنگ را نیز انتقال داد‪ .‬ابوالفضل‬ ‫مکرمی فر با اشاره به ظرفیت های زیاد خراسان رضوی برای جذب گردشگر در حوزه غذاهای بومی و محلی گفت‪:‬‬ ‫تنوع اقلیمی و قومی در ایران باعث شده تا غذاهای ایرانی نیز دارای تنوع زیادی باشد و به تبع ان در این استان‬ ‫نیز شاهد تنوع و تعدد فراوانی در غذاها و نیز تفاوتهای مثبت در شیوه های پخت هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر گردشــگری غذا به نوعی مکمل دیگر انواع گردشگری ها محسوب می شــود و معروف ترین غذاهای ایران‬ ‫شامل چلوکباب‪ ،‬قورمه سبزی‪ ،‬فسنجان‪ ،‬دیزی سنگی‪ ،‬زرشک پلو با مرغ‪ ،‬لوبیا پلو‪ ،‬خورشت قیمه‪ ،‬اش رشته و‬ ‫شیشلیک محسوب می شود که بخش عمده این غذاها در خراسان رضوی یافت می شود‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی با بیان اینکه چلوکباب از جمله غذاهای تاریخی و قدیمی است افزود‪:‬‬ ‫شیشلیک شاندیز و شله مشهد نیز دو غذای ثبت شده در فهرست میراث فرهنگی کشور است که هر دو متعلق به‬ ‫استان خراسان رضوی است‪ .‬مکرمی فر با بیان اینکه ظرفیت های زیاد در فرهنگ غذایی و پخت و پز در خراسان‬ ‫رضوی می تواند برای توسعه گردشگری و افزایش مدت ماندگاری گردشگران نقش موثری داشته باشد ادامه داد‪:‬‬ ‫بســیاری از غذاهای بومی استان در عرصه ملی و بین المللی شناخته شــده اند که از ان جمله می توان به شله‬ ‫مشهدی و شیشلیک شاندیز اشاره کرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬گردشگری غذا فرصت و ظرفیتی نو در عرصه گردشگری‬ ‫است که می توان با پر رنگ کردن ان در کنار سایر جذابیت های موجود‪ ،‬شمار بیشتری از گردشگران را جذب کرد‪.‬‬ ‫شاندیز شهر شیشلیک‬ ‫رییس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شهرستان بینالود نیز گفت‪ :‬گردشگرانی که به مشهد‬ ‫می ایند به این شهرستان که به نام طرقبه ‪ -‬شاندیز شهرت دارد و جاذبه های غذایی ان توجه ویژه ای دارند و‬ ‫اهمیت غذایی شاندیز برای انها به حدی است که شهر شاندیز توسط گردشگران داخلی و خارجی بیشتر به نام‬ ‫شهر شیشلیک شناخته می شود‪ .‬علی اکبر احمدزاده افزود‪ :‬این غذا با قدمتی بیش از ‪ ۵۰‬سال و با معرفی مناسب‬ ‫در کشور و عرصه بین المللی به عنوان غذای اصلی مورد تقاضای گردشگران محسوب می شود که در سال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫در فهرست معنوی به نام شهر شاندیز ثبت ملی شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در کنار شیشلیک شاندیز‪ ،‬در شهر طرقبه نیز‬ ‫دیزی سنگی‪ ،‬جوجه کباب‪ ،‬کباب لقمه‪ ،‬ماهیچه و چلوگوشت به عنوان غذای اصلی مورد اقبال گردشگران است‬ ‫همچنین خوراکی هایی مانند بستنی‪ ،‬سمنو و خشکبار طرقبه نیز در میان گردشگران تقاضای بسیاری دارد‪.‬‬ ‫در معبد حاجی اباد همدان چه خبر است؟‬ ‫اثــار دشــت «فامنیــن» در محوطه «حاجی خــان» در رزقان همــدان را‬ ‫باستان شناسان سال‪ ۱۳۸۷‬کشف کردند‪ ،‬محوطه ای که هر چند شناسایی ان در‬ ‫اسفند همان سال انجام شد اما بزرگترین اشتباه برای این محوطه ی تاریخی در‬ ‫سال‪ ۹۰‬رخ داد؛ وقتی استعالم منطقه مجوز پتروشیمی ابن سینا در محوطه صادر‬ ‫و سایت پتروشیمی «فامنین» نیز کار خود را ادامه داد‪ .‬از سوی دیگر خرداد‪۱۳۹۶‬‬ ‫با محصور شدن محوطه ی تاریخی «حاجی اباد» همدان در سایت پتروشیمی‬ ‫فامنین‪ ،‬باستان شناسان برای نجات بخشی محوطه به روستای «رزقان» همدان‬ ‫رفتند‪ .‬محوطه ای که در ان سازه ی بسیار بزرگ خشتی از دوره اهن ‪( ۳‬احتماال‬ ‫متعلق به مادها) با دیوارهای قطور‪ ،‬سکوی اتشدان و سکوهای نشیمن با ابعادی‬ ‫بزرگتر از معبد «نوشیجان» به دست امده بودند‪ .‬اما داستان فقط به همان یک‬ ‫فاز نجات بخشی ختم نشد‪ ،‬ان هم برای محوطه ای تاریخی که با مهم تر خواندنش‬ ‫از سایت تاریخی نوشیجان‪ ،‬یکی از معدود محوطه های متعلق به دوره ی مادها‬ ‫زیر ذره بین قرار گرفت‪ ،‬ذره بینی که به نظر می رســد تنها چیزی که نمی بیند‬ ‫حضور سایت پتروشیمی است که می تواند این محوطه ی تاریخی ومهم در تاریخ‬ ‫همدان را به مرور از بین ببرد‪ .‬اواخر تیرماه همان سال حمیده چوبک‪ ،‬رئیس وقت‬ ‫پژوهشکده باستان شناسی درباره ی این هشدارها گفته بود‪« :‬در جلس ه شورای‬ ‫فنی سازمان میراث فرهنگی در این هفته ‪-‬هفته پایانی تیرماه‪ ،-‬قرار است برای‬ ‫توقف یا ادامه ی کار در این محوط ه تاریخی تصمیم گیری شود‪ .‬تصمیم برای توقف‬ ‫احتمالی پروژه پتروشیمی و جابجایی این پروژه یکی از گزینه های قابل مطرح در‬ ‫این جلسه است‪ .‬تپ ه «حاجی اباد» (حاجی خان) محوطه ای با اهمیت تر از برخی‬ ‫محوطه های این استان است‪ .‬تا سرانجام بعد از هشدارهای مختلف و تالش های‬ ‫میراث فرهنگی در ‪ ۲۲‬مرداد ‪ ۱۳۹۶‬تاکید شــد که «شورای فنی سازمان وقت‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬محوط ه تاریخی «حاجی خان» در همدان به طور‬ ‫کامل حفظ می شود و سایت پتروشیمی فامنین با هدف حفاظت کامل از این‬ ‫تپه ی متعلق به دوره ماد‪ ،‬از این منطقه جابجا خواهد شد‪ .‬با خارج شدن کامل‬ ‫این سایت از محوطه‪ ،‬کاوش ها در منطقه ادامه پیدا می کند و در بحث حفاظت‬ ‫نیز قرار شد معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اعتبار‬ ‫الزم را تامین کند تا این کاوش و مطالعه در این سایت باستان شناسی ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬چون این ســایت یکی از محوطه های مهم شاخص دوره اهن یا دوره ماد‬ ‫است‪ ».‬حسین زندی ‪ -‬فعال میراث فرهنگی همدان می گوید‪ :‬نکته این جاست‬ ‫که برای نجات بخشی این محوطه حدود‪ ۳۰۰‬میلیون تومان بودجه تصویب شده‬ ‫بود‪ ،‬در حالی که فقط ‪ ۲۱۰‬میلیون تومان توسط پژوهشکده باستان شناسی برای‬ ‫این محوطه اختصاص پیدا کــرد‪ .‬او این پروژه را از معدود‪ ،‬عملیات های کاوش‬ ‫نجات بخشــی می داند که واقعا به نجات بخشی محوطه تاریخی منجر شده و‬ ‫ادامــه می دهد‪ :‬این اتفاق برای مردم همدان از اهمیت زیادی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫باستان شناسان سال هاست می گویند همدان پایتخت مادهاست‪ ،‬اما تا کنون هیچ‬ ‫اثری از این ادعا به دســت نیاورده بودند‪ ،‬تا این که معبد حاجی خان یک نشان‬ ‫مهم در این زمینه بود‪ .‬باستان شناسان در زمان انجام پروژه نجات بخشی معبد‬ ‫حاجی خان‪ ،‬در اطراف محوطه نشــانی از استقرار دوره مادها پیدا کردند‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به وجود معبد نوشیجان که قبل از محوطه حاجی اباد کشف شده و به‬ ‫عنوان محوطه ای مهم که نشانه هایی از دوره ماد را در خود داشته‪ ،‬مطرح می شد‪،‬‬ ‫بیان می کند‪ :‬با انجام فاز نخست کاوش در محوطه ی تاریخی حاجی اباد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رفت که اعتبار مناسبی برای کاوش در فصل بعدی برای این محوطه اختصاص‬ ‫پیــدا کند اما نه تنها همه ان اعتبار اختصاص نیافت بلکه حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان نیز از اعتبار تصویب شده کمتر اختصاص یافت و کار در مراحل بعدی نیز‬ ‫مسکوت ماند‪ .‬زندی با اشاره بیرون امدن بخشی از محوطه در زمان انجام مطالعه‬ ‫باستان شناسی در فصل نخست این محوطه بیان می کند‪ :‬هر چند داده هایی به‬ ‫دست امده اما متاسفانه اکنون این محوطه به حال خود رها شده و در حال نابودی‬ ‫است‪ .‬او با اشاره به صحبت های امیر خجسته – نماینده مردم همدان و فامنین‬ ‫در مجلس شورای اسالمی – می گوید‪ :‬به اعتقاد اقای خجسته «عالوه بر این که‬ ‫باید میراث فرهنگی حفظ شود‪ ،‬از سوی دیگر بهره برداری از سایت پتروشیمی‬ ‫نیز برای ما اهمیت دارد‪ .‬اشتغال به کار تعدادی زیاد از مردم در این محوطه خود‬ ‫حائز اهمیت است و از سوی دیگر این که اثری تاریخی در دل پتروشیمی به دست‬ ‫امده نشان از اهمیت این بخش از منطقه دارد‪ .‬حتی می توان با جا انداختن بحث‬ ‫فعالیتپتروشیمیدرکنارمعبدحاجی خانبرایاینمحوطه یتاریخینیزتبلیغ‬ ‫کرد تا بگوییم در کنار این اثر تاریخی یک حوزه اقتصادی نیز فعالیت دارد که ان‬ ‫حتی برای پتروشیمی یک برند محسوب می شود‪ ».‬زندی با تاکید بر این که این‬ ‫کار می تواند یک الگوی خوب برای نگه داشتن هر دو فعالیت باشد‪ ،‬می گوید‪ :‬این‬ ‫محوطه برای باستان شناسان یک فرصت است که بتوانند روی ان کار کنند‪ .‬ان‬ ‫هم در استانی که به طور دایم گفته می شود پایتخت مادهاست‪ .‬در حالی که به‬ ‫محوطه ای تاریخی رسیده ایم که عالوه بر معبد استقرار دوره ی مادها را دارد‪ .‬او با‬ ‫اشاره به انجام حفاری های غیرمجا ِز زیادی که در این محوطه انجام شده است‪،‬‬ ‫بیان می کند‪ :‬از سوی دیگر این مساله مطرح است که چرا به باستان شناسان بومی‬ ‫اعتماد ندارند و چرا حتما باید باستان شناسان از تهران به این محوطه بیایند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫اذیت می کند و زمانی که توضیح می دهیم‪ ،‬اصال گوش نمی کنند و اصرار دارند‬ ‫برای راحتی خودشان هر کاری که دوست دارند انجام دهند‪ .‬این ایراد به مسافر‬ ‫وارد نیست چون اصال در این باره اطالعی ندارد اما انصاف نیست که ما به خاطر‬ ‫حرف گوش نکردن مسافر توبیخ شویم‪ ».‬او درباره ارتقای کاری از مهمانداری به‬ ‫سرمهمانداری هم توضیح می دهد‪« :‬این امر با توجه به نیاز شرکتی که در ان کار‬ ‫می کنیم صورت می گیرد و برای این کار سال مشخصی تعیین نشده است‪.‬‬ ‫در قانون کار به ارتقای گروه شــغلی اشاره شده و این اتفاق با توجه به سابقه‬ ‫کاری افزایش پیدا می کند و موجب می شود پایه حقوق مان مقدار کمی افزایش‬ ‫پیدا کند‪ .‬البته در شرکتی که من کار می کنم سرمهمانداران قدیمی بعد از سه‬ ‫سال مهمانداری ارتقای شغلی پیدا کرده اند در حالی که مهمانداران فعلی‪ ۱۰‬سالی‬ ‫می شود که ارتقاء نداشته اند زیرا پیش از این‪ ،‬شرکت به سرمهماندار نیاز بیشتری‬ ‫داشته است و حاال این نیاز وجود ندارد‪ ».‬این مهماندار همچنین درباره جذب نیرو‬ ‫در شرکتی که کار می کند‪ ،‬می گوید‪« :‬برخی شرکت ها برای جذب بیشتر مسافر‪،‬‬ ‫نیروی خانم استخدام می کنند! امار استعفای خانم ها در این حرفه به دلیل مسائلی‬ ‫مثل سختی کار یا ازدواج‪ ،‬زیاد است و این امر موجب می شود تعداد خانم ها در این‬ ‫حرفه نسبت به اقایان کم شود‪ .‬شرکتی که من در ان کار می کنم راهکاری برای‬ ‫این موضوع در نظر گرفت و برای چند دوره فقط نیروی خانم استخدام کرد و این‬ ‫موضوع موجب شد پیشرفت کاری مهمانداران اقا متوقف شود‪ .‬به خاطر همین‬ ‫درامد هم دوره ای هایم که خانم هستند دو تا سه میلیون تومان بیشتر از من است‪».‬‬ ‫پایه حقوق او دو میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و دریافتی اش حدود پنج میلیون‬ ‫تومان است‪ .‬تعداد پروازهایی که انجام می دهد هم به فصل های مختلف از نظر‬ ‫کم یا زیاد بودن میزان سفر بستگی دارد‪ .‬زمستان ها پرواز انچنانی نیست اما اوایل‬ ‫ســال نو یا تابستان ها‪ ،‬فصل های شلوغ پرواز است‪ .‬به عبارتی هفته ای چهار روز‬ ‫پرواز می کنند و ساعت پروازها هم به مقصد بستگی دارد‪ .‬برای مثال پرواز مشهد‬ ‫از زمانی که از خانه بیرون می ایند تا زمانی که به خانه برگردند حدود ‪ ۱۰‬ساعت‬ ‫ت ما را مثل‬ ‫از مهمانداران هواپیماهای خارجی هم صحبت کنید خیلی از مشکال ‬ ‫شب بیداری یا درگیری با مسافران دارند‪».‬‬ ‫او همچنین درباره استرس کاری اش می گوید‪« :‬ما مهمانداران انقدر استرس‬ ‫را تجربه کرده ایم که نسبت به این موضوع سِ ر شده ایم و من هم به خاطر ندارم‬ ‫اخرین باری که استرس پرواز داشته ام چه زمانی بوده است‪ .‬اوایل‪ ،‬خانواده ام برای‬ ‫هربار که پرواز می کردم احساس نگرانی می کردند اما دیگر شرایط برایشان عادی‬ ‫شــده است‪ .‬با این حال هر بار که خبر سقوط هر هواپیمایی را می شنوند‪ ،‬برای‬ ‫برقرای تماس تالش می کنند‪ .‬البته نکته مهم این است که با وجود تحریم ها‪ ،‬سوانح‬ ‫هوایی ما نسبت به تصادفات جاده ای بسیار کمتر است‪ .‬هر روز پروازهای بسیاری در‬ ‫کشور ما انجام می شود اما مگر چند هواپیما سقوط می کنند؟ من در جاده چالوس‬ ‫بیشتر از داخل هواپیما استرس دارم‪».‬‬ ‫با وجود همه این مشــکالت‪ ،‬او از شغلش راضی و معتقد است این رضایت به‬ ‫روحیه خودش برمی گردد‪ .‬بســیاری از سختی های کار‪ ،‬او را بر خالف همکاران‬ ‫ی از شغلش این است که صفر‬ ‫دیگرش ازار نمی دهد‪ .‬یکی از دالیل رضایت کار ‬ ‫تا صد کار در یک روز انجام می شــود و هر قدر هم که پرواز سختی را پشت سر‬ ‫گذاشته باشد‪ ،‬بعد از ان موضوع مهمی نیست که بخواهد فکرش را درگیر کند‪ .‬اما‬ ‫شرایط کاری برای مهمانداران زن کمی متفاوت تر است‪ .‬از فرم لباس هایشان گرفته‬ ‫تا ازدواج و تصمیم به بچه دار شدن روی روند کاری انان تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫‪ ۲۵‬ساله است و در رشت ه علوم سیاسی تحصیل کرده است‪ .‬زمانی که دانشجو‬ ‫بوده از طریق فراخوان استخدام وارد حرفه مهمانداری شده و بعد از گذراندن یک‬ ‫دوره چهار ماهه جذب کار شــده است‪ .‬بابت دوره اموزشی که گذرانده هزینه ای‬ ‫پرداخت نکرده اما قبل از استخدام از او و هم دوره ای هایش تعهد گرفته اند که تا‬ ‫چند سال نباید ترک خدمت کنند و فقط برای شرکتی که با ان قرار داد بسته اند‬ ‫کار کنند‪ .‬همچنین حق بچه دار نشدن به مدت پنج سال پس از استخدام‪ ،‬یکی‬ ‫از بندهای قراردادی بوده که انها باید امضا می کرده اند! تضمین پایبندی انها به‬ ‫این مفاد‪ ،‬چک و سفته هایی است که باید همان ابتدا و به مبلغ ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫پرداخت می کردند‪ .‬به گفته او مدت زمان تعهد به شرکت هوایی از پنج به ده سال‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪« :‬اصوال دوره های اموزش مهمانداری شش ماهه است اما‬ ‫چون نزدیک عید نوروز جذب شرکت شدیم و با زمان شلوغی سفر روبه رو بودیم‬ ‫این دوره ها در مدت زمان چهار ماهه برگزار شــد تا هر چه زودتر مشغول به کار‬ ‫شویم‪ ».‬این مهماندار درباره سختی های کارش بیان می کند‪« :‬با انجام هر تیک اف‬ ‫و لندینگ به سلول های خاکستری مان اسیب می رسد‪ .‬بیشتر مهمانداران واریس‪،‬‬ ‫پا درد و کمردرد دارند‪ .‬حداکثر پرواز ما ‪ ۹۰‬ساعت در ماه است که در ایام عید به‬ ‫‪ ۱۲۰‬ساعت هم می رسد‪ .‬فکرش را بکنید‪ ۹۰‬ساعت پرواز برای اینکه اسیب جدی‬ ‫به بدن وارد شــود‪ ،‬کافی است‪ .‬برای هر پروازی که انجام می دهیم ‪ ۸۰۰۰‬تومان‬ ‫می گیریم‪ .‬پرواز داخلی و خارجی هم فرقی نمی کند و زمان کاری مان هم مشخص‬ ‫نیست‪ .‬معموال یک روز در هفته تعطیل و باید یک روز هم اماده به کار باشیم تا‬ ‫اگر مشکلی پیش امد و تماس گرفتند‪ ،‬در محل کارمان حاضر شویم‪ .‬این دالیل‬ ‫موجب می شود که ریزش نیروهای خانم بیشتر از اقا باشد‪ .‬پایه حقوقمان وزارت‬ ‫کاری است و عیدی کارگری می گیریم‪ .‬حقوق ماه پیش من سه و نیم میلیون‬ ‫تومان بود و مثل همه بعد از ‪ ۳۰‬سال بازنشسته می شویم‪».‬‬ ‫حاال حدود چهار ســالی می شود که سابقه کار دارد‪ .‬به خاطر خم و راست‬ ‫شدن زیاد و حمل چرخی که غذاهای مسافران داخل ان است‪ ،‬چند مهره ی‬ ‫کمرش مشکل پیدا کرده و هنوز هم نتوانسته مرحله درمانش را کامل کند‪:‬‬ ‫«باید برای سرویس به مسافر‪ ،‬میل کات (چرخی که با ان به مسافران سرویس‬ ‫داده می شود) را تا سر کابین بکشیم‪ .‬هواپیماهای ایرباس ‪َ ،۶۰۰ - ۳۰۰‬گلی‬ ‫(اشــپزخانه) وسط داشته که ان را در اینجا برداشته اند و به جایش صندلی‬ ‫گذاشته اند‪ .‬به همین دلیل ما باید میل کات را از انتها تا سر کابین حمل کنیم‬ ‫که این کار به کمرمان فشار می اورد‪».‬‬ ‫این مهماندار درباره استرس کاری اش می گوید‪« :‬شاید من استرس زیادی برای‬ ‫پرواز نداشته باشم اما در شرایط خطرناک‪ ،‬استرس ما هم کمتر از مسافران نیست‬ ‫زیرا هر مهماندار وظیفه نجات ‪ ۵۰‬مســافر را دارد‪ .‬خانواده های ما همیشه نگران‬ ‫هستند زیرا بارها پیش امده که پرواز تاخیر داشته و خانواده هایمان نتوانسته اند با‬ ‫ما تماس بگیرند‪ .‬برای مثال چند وقت پیش در پرواز به یکی از کشورهای خارجی‬ ‫‪ ۲۰‬ساعت زمین گیر شدیم‪ ،‬اینترنت نداشتیم و نمی توانستیم با خانواده هایمان‬ ‫ارتباط برقرار کنیم‪ ».‬او همچنین درباره فرهنگ استفاده مسافران از هواپیما بیان‬ ‫می کند‪« :‬مسافران برخی مسیرها که زیاد در سفرند‪ ،‬با فرهنگ پرواز اشنا شده اند و‬ ‫مهمانداران را اذیت نمی کنند اما مسافرانی که برای اولین بار سوار هواپیما می شوند‪،‬‬ ‫و پرواز بانکوک سه روز درگیرشان می کند‪ .‬با وجود اینکه کار مهمانداران قبل از‬ ‫مسافرگیری شروع می شودو ممکناستبا تاخیرهایچند ساعتههم مواجه شوند‬ ‫اما ساعت پروازها از زمان تیک اف تا لندینگ هواپیما محاسبه می شود‪ .‬اگر هم به‬ ‫هر دلیلی پرواز کنسل شود مثل این است که پروازی انجام نداده اند و مبلغی در‬ ‫حقوقشان لحاظ نمی شود‪ .‬این مهماندار درباره تاثیر تحریم ها روی کارشان توضیح‬ ‫می دهد‪« :‬قطعا تحریم ها روی صنعت هوایی ما تاثیرات منفی گذاشته است اما‬ ‫من به عنوان مهماندار هر روز به طور مستقیم با این مسئله سروکار ندارم گرچه‬ ‫دل مهندسین پرواز از این موضوع بسیار پُر است‪ .‬بسیاری مواقع قطعات نیست اما‬ ‫ما مجبوریم پرواز کنیم‪ .‬برای مثال هواپیما عالوه بر موتورهایی که زیر بال وجود‬ ‫دارد‪ ،‬قطعه ای مشابه موتور در قسمت ُدم هم دارد که به ان (‪ )APU‬می گویند‪.‬‬ ‫بعد از ان که این قطعه دچار مشکل می شود چون مشابه ان را در ایران نداریم‪،‬‬ ‫جایگرینی هم برای ان وجود ندارد‪ .‬اگر موتور به هر دلیلی خاموش شد‪)APU( ،‬‬ ‫وظیفه دارد نیروی اولیه ی الزم را برای دوباره روشن شدن ان ایجاد کند‪ .‬مشکل‬ ‫دیگری که تحریم ها به وجود اورده اند فضای سرد یا گرم داخل کابین در حین‬ ‫پرواز است و بسیاری از مسافران از این موضوع شکایت دارند زیرا قطعه ای که باعث‬ ‫می شــود کولر به درستی کار کند‪ ،‬در ایران وجود ندارد‪ .‬از لحاظ امکانات داخل‬ ‫هواپیما هم کار ما با کار مهمانداران کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست زیرا داخل‬ ‫هواپیماهای ما همه چیز قدیمی و خراب است و این موضوع استرس کاری ما را‬ ‫زیاد می کند در حالی که در هواپیماهای مدرن تر هم ه چیز اتوماتیک است و نیاز‬ ‫به انجام کار فیزیکی و استرس زا نیست‪ .‬اما زمینه کار یکی است و اگر شما با یکی‬ ‫ت را توضیح‬ ‫درخواست هایی دارند که باید برایشان بارها دلیل نپذیرفتن درخواس ‬ ‫دهیم‪ .‬برای مثال در یکی از پروازها ظرفیت نانی که با غذا سرو می شد‪ ،‬محدود بود‪.‬‬ ‫طبقدستورسرمهمانداربایدهمانمقدارنانبینهمهمسافرانتوزیعمی شد‪.‬یکی‬ ‫از مسافران درخواست نان بیشتری کرد و توضیح دادم اجازه دهید سرویس دهی‬ ‫به همه مسافرها تمام شود‪ ،‬اگر اضافه امد برایتان می اورم‪ .‬مسافر شروع کرد به داد‬ ‫و بیداد کردن که من بچه دارم و شما حاضر نیستید یک بسته نان اضافه به من‬ ‫بدهید؟ در حالی که فرزند او نوزاد بود و صندلی نداشت‪ .‬این مسافر در انتهای پرواز‪،‬‬ ‫موضوع را در فرم نظرسنجی قید کرد و شرکت‪ ،‬من را برای ان بازخواست کرد و‬ ‫مجبور شدم روزی که تعطیل بودم و به استراحت نیاز داشتم برای ارائه توضیحات‬ ‫به شرکت بروم و عذرخواهی کنم‪».‬‬ ‫این مهماندار می گوید اگر شغلی به او پیشنهاد شود که درامدش بیشتر از کار‬ ‫فعلی اش باشــد‪ ،‬می پذیرد‪« :‬همین موضوع موجب شده بسیاری از مهمانداران‬ ‫شــرکت های ایران ترجیح دهند دنبال کار با شرکت های خارجی باشند‪ .‬برای‬ ‫مثال سال گذشته بسیاری از مهمانداران مجرد برای کار به شرکت های هواپیمایی‬ ‫عربی رفتند‪ .‬مهماندارانی که جذب این شرکت ها شده اند‪ ،‬می گویند دریافتی شان‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیون تومان است‪ .‬حاال شرکتی که در ان مشغول به کار شده بودند‬ ‫چندان هم خوب نیست اما به هر حال سکوی پرتاپ و پیشرفت برای بسیاری از‬ ‫مهمانداران محسوب می شود‪ .‬شرکت های هوایی ایرانی از ما توقع دارند در حد‬ ‫مهمانداران شرکت های هوایی بزرگ به مسافران خدمات دهیم در حالی که حقوق‬ ‫و خدمات شرکت های داخلی با خارجی اصال قابل مقایسه نیست‪».‬‬ ‫پای درد و دل های دو مهماندار هواپیما‪:‬‬ ‫کار بر لبه تیغ!‬ ‫انقدر استرس را تجربه کرده اند که نسبت به این موضوع سِ ر شده اند؛ با این وجود‬ ‫هر بار که خانواده هایشان خبر سقوط هواپیمایی را می شنوند‪ ،‬تالش می کنند با‬ ‫فرزندانشانکهمهماندارندتماسبگیرند‪.‬لباس هایمرتبمی پوشند‪،‬شیکندودائم‬ ‫به شهرها و کشورهای دیگر سفر می کنند و در عین حال مدام در معرض اختالف‬ ‫فشــار هوا قرار دارند و بسیاری از شب ها پلک بر هم نمی گذارند‪ .‬انها دل پُری از‬ ‫کارشــان دارند‪ .‬برخورد سلیقه ای‪ ،‬حقوق کم و سختی کار بخشی از مشکالتی‬ ‫است که می گویند‪ .‬با دو مهماندار را می خوانید که دوست داشتند درباره مشکالت‬ ‫کاری شان بگویند اما ترجیح دادند اسمی از انها اورده نشود‪.‬‬ ‫مثل بسیاری از مهمانداران‪ ،‬خیلی اتفاقی وارد کار شده است و اصال به اینکه‬ ‫زمانی این شــغل را انتخاب کند‪ ،‬فکر هم نکرده بوده است‪ .‬به پیشنهاد یکی‬ ‫از دوســتانش که وارد یکی از شرکت های هواپیمایی شده‪ ،‬فرم استخدام پر‬ ‫می کند و بعد از گذراندن دوره های مربوطه مشغول به کار می شود‪ .‬مهندس‬ ‫برق اســت و حاال با ‪ ۳۰‬سال ســن‪ ،‬حدود چهار سالی می شود که در حرفه‬ ‫مهمانداری مشغول است‪ .‬این مرد جوان معتقد است شب بیداری و اختالف‬ ‫فشار هوا را نمی توان از این شغل جدا کرد و راهکاری برای ان وجود ندارد اما‬ ‫با توجه به سختی هایی که شغلش دارد می توان با تدبیر و تصویب یک قانون‬ ‫درست این حرفه را در رسته مشاغل سخت وارد کرد‪.‬‬ ‫به گفته او در حال حاضر برخی از شــرکت های هواپیمایی به ا ِزای یک سال‬ ‫کاری مهماندار‪ ،‬یک سال و نیم بیمه در نظر می گیرند اما شرکتی که او برایش‬ ‫کار می کند چنین شرایطی ندارد‪ .‬او یکی دیگر از مشکالت کاری اش را مدیریت‬ ‫منابع انسانی می داند زیرا هر شرکت هواپیمایی با توجه به سیاست های خود منابع‬ ‫انسانی اش را مدیریت می کند‪ .‬برای مثال رضایت مندی سرمهماندار برای شرکتی‬ ‫که او کار می کند اهمیت زیادی دارد به همین دلیل بخشی از حقوق او تحت عنوان‬ ‫ارزیابی عملکرد تعریف شده و طبق شاخص هایی که به گفته او «معلوم نیست از‬ ‫کجا امده و کامال سلیقه ای است» توسط سرمهماندار اعمال می شود‪ .‬او می گوید‬ ‫ممکن است مهمانداری که تمام تالش خود را برای رضایت مندی مسافر انجام‬ ‫می دهد نسبت به مهمانداری که رابطه خوبی با سرمهماندار دارد حقوق کمتری‬ ‫بگیرد زیرا در هر پرواز فقط سرمهماندار است که به فعالیت مهماندار امتیاز می دهد‬ ‫و فرد دیگری روی این موضوع نظارت ندارد‪ .‬ممکن است یک سرمهماندار هم به‬ ‫درستی اموزش ندیده باشد و نداند باید به چه مواردی نمره بدهد‪ .‬این مهماندار‬ ‫در ادامه صحبت هایش می گوید‪« :‬به ما می گویند ایمنی پرواز اهمیت بسیاری‬ ‫دارد و به همین دلیل هم هر چند وقت یک بار برای مهمانداران دوره اموزشــی‬ ‫می گذارند و ازمون برگزار می کنند‪ .‬مهماندار در این زمینه یکسری مسئولیت دارد؛‬ ‫برای مثال اگر اتفاقی بیفتد‪ ،‬مهمانداری که خطا کرده است بازخواست می شود به‬ ‫همین دلیل یک مهماندار باید اختیاراتی هم داشته باشد‪ .‬منظورم این است که‬ ‫در حال حاضر تناسبی بین مسئولیت و اختیارات یک مهماندار وجود ندارد‪ .‬برای‬ ‫مثال من نمی توانم به مسافری که امنیت پرواز را به خطر می اندازد تذکر بدهم زیرا‬ ‫همان مسافر در فرم نظرسنجی اسمم را به عنوان مهمانداری که رفتار مناسبی با‬ ‫او نداشته می نویسد و موجب بازخواستم از سوی شرکت می شود‪ .‬اگر هم اتفاقی‬ ‫بیفتد که امنیت پرواز با مشکل روبه رو شود باز هم شرکت‪ ،‬من را مورد بازخواست‬ ‫قرار می دهد که چرا وظیفه ام را درست انجام نداده ام! در واقع ما روی لبه باریکی‬ ‫کار می کنیم که این لبه در بسیاری مواقع حتی وجود هم ندارد!»‬ ‫او توضیح می دهد‪« :‬برای مثال باید تعادل هواپیما در هوا برقرار باشــد‪ .‬گاهی‬ ‫اوقات ظرفیت مسافران تکمیل نیست و مسافر دوست دارد صندلی اش را جابه جا‬ ‫کند‪ .‬قبل از پرواز به ما اعالم می کنند که هواپیما چه اندازه بار دارد و این مقدار بار‬ ‫در کدام قسمت چیده شده‪ ،‬به همین دلیل مسافران نباید از یکسری ردیف های‬ ‫مشخص جابه جا شوند‪ .‬ممکن است عمل جابه جایی از نظر فیزیکی مشکالتی به‬ ‫وجود بیاورد‪ .‬اگر اجازه این کار را به مسافر ندهیم‪ ،‬ان را برخورد نامناسب می داند‬ ‫و اگر با این خواسته موافقت کنیم ممکن است امنیت پرواز به خطر بیفتد‪ .‬البته‬ ‫پروازهای سبکی هم هستند که بار و سوخت کمی دارند و می توان به مسافر اجازه‬ ‫داد صندلی اش را عوض کند‪ .‬این فقط یک نمونه کوچک از مشکالتی است که ما‬ ‫با ان مواجهیم‪ .‬بارها برای توجیه مسافر درباره بستن کمربند کودک یا باز و بسته‬ ‫بودن میز و مسائل دیگر هم با مشکل روبه رو شده ایم‪ ».‬این مهماندار اضافه می کند‪:‬‬ ‫«برای مثال برای تیک اف و لندینگ هواپیما (برخاستن و فرود امدن) باید کاور‬ ‫پنجره ها باز باشد زیرا اگر سانحه ای رخ دهد اولین کاری که باید انجام دهیم این‬ ‫است که مسافران را از هواپیما بیرون ببریم‪ .‬برای انکه به این کار سرعت بدهیم‬ ‫باید از پنجره‪ ،‬فضای بیرون را بررسی و از قسمتی که اتش سوزی اتفاق نیفتاده‪،‬‬ ‫در را باز کنیم و مسافران را به بیرون هدایت کنیم‪ .‬از طرفی چشم مسافر باید به‬ ‫نور زیاد عادت داشته باشد که وقتی جلوی در خروج قرار می گیرد‪ ،‬بینایی کامل‬ ‫داشــته باشد؛ در غیر این صورت جان مســافران دیگر را هم به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫بسیاری مواقع مسافران می خواهند کاور پنجره را بکشند زیرا نور‪ ،‬چشمشان را‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫غفلت از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫گردشگران داخلی ایران‬ ‫یک مدرس گردشــگری با اشاره به این که تنها ‪ 30‬درصد‬ ‫گردشــگری ایران مربوط به گردشگران خارجی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حالی کشور به گردشــگری خارجی محدود شده که ‪۷۰‬‬ ‫درصد گردشــگران داخلی کشور در جریان نوسانات سیاسی‬ ‫فعلی کشــور‪ ،‬قابل سرمایه گذاری اســت‪« .‬اشکان بروج» در‬ ‫کارگاه اموزشــی ویژه فعاالن گردشگری که دیروز در مرکز‬ ‫شتاب دهنده پیشــگامان یزد برگزار شد‪ ،‬با اشاره به ضرورت‬ ‫شــناخت گردشــگری به عنوان یک صنعت پاک و درامدزا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بــرای اطمینان از مطلوب بودن این صنعت برای‬ ‫فعالیت و سرمایه گذاری باید بدانیم گردشگری در دنیا اقتصاد‬ ‫چندم اســت چرا که این موضوع نشان خواهد داد که جایگاه‬ ‫گردشــگری در اینده چه روندی خواهد داشــت‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که در کشــورهای بدون منابعی مانند «ســنت کیس»‬ ‫گردشــگری اقتصاد اول اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این صنعت در حالی‬ ‫جایگاه دوم و ســوم اقتصاد برخی از کشورهای توسعه یافته‬ ‫مانند امریکا و کشورهای اروپایی را از ان خود کرده است که‬ ‫می تواند به جایگاه اول نیز برسد اما به علت چالش های موجود‬ ‫و تاثیرگذار نبودن بر سایر صنعت ها‪ ،‬اقتصاد اول این کشورها‬ ‫نیســت‪ .‬وی گردشگری را یک صنعت پرچالش و مانع عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬عوامل انســانی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و حتی سیاســی و محیطی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫این صنعت هستند به طوری که در حال حاضر نیز به دنبال‬ ‫بحران سیاســی کشورمان شاهد ریزش تا ‪ ۷۰‬درصد تورهای‬ ‫خارجی ورودی کشــورمان هســتیم‪ .‬این مدرس گردشگری‬ ‫ایران را ارزانترین کشــور دنیا برای ســفر اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫گاهی این عوامل قابل توجه و مثبت در صنعت گردشــگری‪،‬‬ ‫به دنبال بی توجهی به عواملی کم اهمیت از دســت می روند‬ ‫به عنــان نمونه در حــال حاضر مهمترین و اساســی ترین‬ ‫چالــش گردشــگری برای گردشــگرانی که به ایران ســفر‬ ‫کرده اند‪ ،‬همچنان ســرویس های بهداشتی است‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که گردشــگرانی که هنوز وارد کشورمان نشده اند درگیر‬ ‫تبلیغات بســیار منفی علیه کشورمان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬این نوع‬ ‫گردشگران به دنبال نوسانات سیاسی‪ ،‬به کشور سفر نمی کنند‬ ‫یا عواملی مانند برجام نیز در محیط سیاسی منجر به تغییرات‬ ‫چشمگیری در این صنعت کشــورمان شد‪ .‬بروج با بیان این‬ ‫که گردشــگری در اینده جزو یکی از صنایع پویا و فنانشده‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اطمینان داد که فعالیت در این صنعت اشــتباه‬ ‫نیســت و در این رابطه تصریح کرد‪ :‬تنها حدود ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫گردشگران کل کشور ورودی کشورهای دیگر هستند و مابقی‬ ‫گردشگران داخلی هستند‪ ،‬لذا با وجود نوسانات فعلی سیاسی‬ ‫نیز فرصت های بســیار زیــادی در این صنعت باقی مانده که‬ ‫مورد غفلت قرار گرفته است‪ .‬وی با بیان این که تفکر اشتباه‬ ‫درامدزایی و خرید تورهای خارجی باید اصالح شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫گردشگری زنجیر ه بزرگی از فعالیت ها و مشاغل است ولی ما‬ ‫ان را به گردشگران خارجی و تورهای خارجی محدود کرده ایم‬ ‫در حالــی که می توانیم روی ‪ ۷۰‬درصد گردشــگران داخلی‬ ‫سرمایه گذاری کنیم‪ .‬این مدرس گردشگری علت عمده سفر‬ ‫در دنیــا و ایران را تفریح و خوش گذارنی دانســت و گفت‪:‬‬ ‫افراد برای عواملی شــامل بازدید از اقوام و اَشنایان‪ ،‬سالمت‪،‬‬ ‫خرید سوغاتی و فرهنگ ها‪ ،‬مذهب و کار به سفر می روند که‬ ‫هر کدام فرصت های بســیار زیادی را برای ایجاد اشتغال در‬ ‫این صنعت فراهم می کند‪ .‬وی با اشــاره به وجود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مشاغل دنیا در حوزه گردشگری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این نسبت در‬ ‫برخی از کشــورها مانند تایلند یک به چهار اســت یعنی به‬ ‫ازای هر چهار شــغل یکی از ان ها به گردشــگری اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬این نســبت در ایران نیز از یک به ‪ ۱۱‬در حال حاضر به‬ ‫یک به ‪ ۱۴‬رســیده است‪ .‬بروج از توجه به گردشگران چینی‬ ‫به عنوان یکی از مهمترین گردشــگران دنیا یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫گردشگران اروپایی تعداد کمتر اما با هزینه کرد بیشتری سفر‬ ‫می کنند اما گردشگران چینی با تشکیل ‪ ۳۰‬درصد از جمعیت‬ ‫گردشگران دنیا از تعداد بیشتری برخوردارند هرچند که کمتر‬ ‫از دیگر گردشگران هزینه می کنند‪ .‬وی از ادغام استارتاپ ها و‬ ‫شرکت های فعال در حوزه گردشگری و سیار بخش های این‬ ‫حوزه به عنوان راهکار حفظ بقا و توســعه صنعت گردشگری‬ ‫در کشــورمان خبر داد و گفت‪ :‬در دنیا نیز شرکت ها بزرگتر‬ ‫سایر شرکت ها را تحت پوشش و حمایت خود در می اورند و‬ ‫با تغییر عنوان یا ادغام عنوان ها به سرمایه فعالیت های خود‪،‬‬ ‫توسعه می بخشــند‪ .‬این مدرس حوزه گردشگری با اشاره به‬ ‫برخی مقاومت ها از ســوی فعاالن این حوزه در کشــور برای‬ ‫ادغام شــدن‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه به دلیل اموزش ندیدن در کار‬ ‫تیمی فعاالن این حوزه هنوز نتوانســته اند ادغام شوند اما در‬ ‫صورت نیــاز‪ ،‬کار تیمی را یاد خواهند گرفت‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫این که فعاالن این حوزه نباید به پشتوانه مالی دولت امیدوار‬ ‫باشــند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت ها هیچ سنگ اندازی به خصوص در‬ ‫زمینه اعطای مجوزها نداشته باشند‪ ،‬فعاالن گردشگری باید‬ ‫بدون پشتوانه مالی دولت ها در این عرصه ایده های خود را به‬ ‫اجرا برســانند‪ .‬این فعال گردشگری کشور در بخش دیگری‬ ‫از ســخنانش با تاکید بر ضرورت اگاه سازی جامعه محلی در‬ ‫زمینه توســعه گردشگری‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬گاهی یک سری‬ ‫مشکالت مانند پیاده محور نشــدن بافت تاریخی و همگانی‬ ‫نشدن دوچرخه در یزد با اگاه کردن جامعه محلی و به مرور‬ ‫قابل حل است از طرفی باید همت مسئوالن نیز وجود داشته‬ ‫باشــد چرا که در رشــت و تهران همت زیادی که از ســوی‬ ‫مسئوالن شد که توانســت منجر به ایجاد گذر پیاده روی و‬ ‫گردشگری شــب شــود‪ .‬بروج در پایان نیز خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فعاالن گردشگری باید منابع موجود و ظرفیت ها را شناسایی‬ ‫و با بکارگیری و ایجاد اشتغال برای اهالی محلی و بومی منجر‬ ‫به گسترش این صنعت شوند چرا که گردشگری یک سنعت‬ ‫پویا و در حال رشد است و باید همواره ان را توسعه بخشیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫اخبار‬ ‫اجرای طرح کارورزی برای‬ ‫فارغ التحصیالن گردشگری در یزد‬ ‫یزد معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان یزد از اجرای طرح کارورزی برای‬ ‫فارغ التحصیالن فعال بخش گردشــگری در این استان خبر داد‪.‬‬ ‫«محمدمیرشمسی»بااشارهبهابالغطرحکارورزیفارغالتحصیالن‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعاالن گردشگری به منظور ایجاد اشتغال با‬ ‫رویکرد علمی کاربردی می توانند از این ظرفیت مناسب استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬مدیران و فعاالن بخش گردشگری استان می توانند‬ ‫به سایت کارورزی مراجعه و با ثبت نام در ان از مزایا و معافیت های‬ ‫این طرح استفاده کنند‪ .‬میرشمسی اجرای طرح کارورزی را یکی‬ ‫از راهکارهای موثر در افزایش اشتغال پذیری و توسعه اشتغال اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬با توجه به امار بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی این‬ ‫طرح همراه با مهارت اموزی راهکار موثری خواهد بود‪ .‬این مسئول‬ ‫در پایان نیز خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای این طرح پیش بینی می‪‎‬شود‬ ‫بخشی از کارورزان بتوانند پس از طی دوره مقدماتی در همان واحد‬ ‫مشغولفعالیتشوند‪.‬‬ ‫دیوارهای زندان اسکندر مقدونی‬ ‫مرمت شد‬ ‫یزد معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی اســتان یزد از مرمت دیوارهای کاهگلی زندان‬ ‫اسکندر مرمت و بازســازی شد‪« .‬علی اصغر صمدیانی» معاون‬ ‫میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان یزد از مرمت دیوارهای کاهگلی زندان اسکندر در‬ ‫بافت تاریخی یزد خبر داد و اظهــار کرد‪ :‬این مرمت به صورت‬ ‫تراشیدن کاهگل‪‎‬های فرســوده و ته‪‎‬کش و روکش کاهگل های‬ ‫دیواره زندان با استفاده از مصالح گل سرندی‪ ،‬کاه نرمه و گچ یزد‬ ‫انجام شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال‪‎‬های ابتدایی ساخت این بنا‪ ،‬از ان‬ ‫برای زندانی کردن تبعیدیان اسکندر مقدونی استفاده می‪‎‬شد که‬ ‫به مرور به مدرسه بسیار مهمی تبدیل و ‪ ۸‬قرن افراد سرشناسی‬ ‫در ان به تحصیل و تدریس مشغول شدند‪ .‬معاون میراث فرهنگی‬ ‫اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان یزد‬ ‫اضافه کرد‪ :‬معماری زندان اسکندر نسبت به دوران خود بی نظیر‬ ‫بــوده و دارای گچبری ها و تزئینــات زیبایی با ابرنگ طالیی و‬ ‫الجوردی بوده که بخش اعظم ان از بین رفته است‪.‬‬ ‫کاخ مرمر به موزه هنر ایران‬ ‫تبدیل می شود‬ ‫کاخ مرمر که تاکنون در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫بوده‪ ،‬با پیگیری های بنیاد مستضعفان‪ ،‬تا دهه فجر به موزه هنر‬ ‫ایران تبدیل خواهد شد‪ .‬پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقالب‬ ‫اسالمی شنبه‪ ۲۸‬دی در برنامه «نگاه یک» گفت‪ :‬مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام و شخص مرحوم ایت اهلل هاشمی رفسنجانی حدود‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬سال پیش در کاخ مرمر مستقر شدند‪ .‬همان زمان هم به‬ ‫نظر می رسید که این استقرار درست نبود چون مسئوالن نظام نباید‬ ‫در این کاخ ها بنشینند‪ .‬در واقع مسئوالن نظام این کاخ را از ملت‬ ‫گرفته اند‪ .‬بنابراین باید به انها برگردانده می شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این کاخ‬ ‫بعد از درگذشت اقای رفسنجانی تخلیه شد اما نه به راحتی؛ بلکه‬ ‫بعد از ادعاها و جر و بحث های زیاد‪ .‬این یکی از ان مواردی بود که‬ ‫نمی دانستیم پیش چه کسی شکایتمان را ببریم و به ملت چه جوابی‬ ‫بدهیم‪ .‬البته کاخ با تالش های انجام شده و جدیتی که بیت رهبری‬ ‫انجام داد و همکاری مجمع تشــخیص مصلحت نظام‪ ،‬این اواخر‬ ‫تخلیه شد‪ .‬قرار بود استفاده های دیگری برای مهمانان خارجی و‬ ‫تشریفات استفاده شــود که از ان هم عدول کردند‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫مستضعفان انقالب اسالمی ادامه داد‪ :‬ما می خواهیم کاخ مرمر را به‬ ‫یک موزه در شان ملت شریف تبدیل کنیم و امیدواریم تا این موزه‬ ‫دهه فجر اماده شــود‪ .‬در داخل محوطه و کاخ اشیایی به نمایش‬ ‫گذاشته خواهد شد که جزو افتخارات ماست که مردم از ان بازدید‬ ‫و استفاده کنند‪ .‬ان طور که بنیاد مستضعفان در نظر دارد‪ ،‬قرار است‬ ‫کاخ مرمر به موزه هنر ایران تبدیل شود و اشیای مرتبط با این موزه‪،‬‬ ‫در معرض دید عموم مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫ایذه در فهرست اولیه یونسکو‬ ‫برای ثبت جهانی است‬ ‫غالمرضا شــریعتی ظهر در حاشــیه ائیــن افتتاحیه موزه‬ ‫باستان شناسی شهرستان ایذه اظهار کرد‪ :‬با اعتبارات استانی و‬ ‫حمایت وزارت میراث فرهنگی موزه باستان شناسی شهرستان‬ ‫ایــذه امروز به بهره برداری رســید‪ .‬وی افزود‪ :‬اثار مختلفی در‬ ‫اســتان خوزستان ثبت جهانی شده است اما ایذه با دارا بودن‬ ‫اثار فاخر ارزش تبدیل شــدن به بخــش خصوصی دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون برخی اثار در این شهرســتان مورد تاییدیه اولیه‬ ‫قرار گرفته و در لیســت تبدیل شــدن به اثار تاریخی جهانی‬ ‫قرار دارد‪ .‬اســتاندار خوزســتان بیان کرد‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫جغرافیایی این منطقه خواســتار قرار گرفتن در اولویت کاری‬ ‫وجود دارد‪ .‬شــریعتی عنوان کرد‪ :‬بحث گردشگری و میراث‬ ‫می تواند عالوه بر توسعه بخشی موجب ایجاد اشتغال نیز شود‪.‬‬ ‫در صورت لغو و حذف هزینه ویزای روسیه‬ ‫گردشگران به مقصد روسیه هزینه خروج می دهند!‬ ‫اگر لغو ویزا با روسیه اجرایی شود طرحی در وزارت میراث فرهنگی مدنظر است‬ ‫که به جای حذف ‪ ۱۲۰‬دالر هزینه ویزای کنونی ‪ ۳۰‬دالر از هر گردشگر خروجی‬ ‫گرفته تا ان را برای تبلیغ ایران در روسیه هزینه کنند‪ .‬پس از انکه روسیه در شهریور‬ ‫ماه امسال اعالم کرد که ویزای مسکو (و نه سنت پترزبورگ) برای گردشگرانی که‬ ‫گروهی به این کشور سفر کنند لغو می شود‪ ،‬ایران هم درصدد برامده تا این اقدام‬ ‫را گسترده تر کرده و در سال جدید میالدی تفاهمنامه ای را با این کشور در زمینه‬ ‫لغو روادید امضا کند‪ .‬در پی ان وزیر میراث فرهنگی در طرحی جدید می خواهد تا‬ ‫روابط گردشگری این دو کشور تقویت شده و گردشگران روس بیشتری به ایران‬ ‫بیایند گردشگرانی خشک و رسمی و افتاب ندیده که به زعم برخی از فعاالن این‬ ‫حوزه‪ ،‬ایران را خوب نمی شناسند پس باید برای انها درباره ایران فرهنگی‪ ،‬دارای اب‬ ‫و هوای مناسب و افتابی و امن تبلیغ کرد‪ .‬اما چگونه؟ وزیر میراث فرهنگی وظیفه‬ ‫تبلیغ ایران در روســیه را به یکی از شرکت های زیرمجموعه خود به نام شرکت‬ ‫مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایران سپرده است‪ .‬حاال این شرکت دست‬ ‫به کار شده و یک شرکت مشاوره ای را به کار گرفته تا مطالعه کند سالیق و عالیق‬ ‫روس ها چیست‪ .‬انها هم به این نتیجه رسیده اند که اسکی یکی از دلفریب ترین‬ ‫جاذبه ها برای روس هاست پس جایی مانند پیست اسکی دیزین که به پایتخت هم‬ ‫نزدیک است می تواند یکی از گزینه ها باشد‪ .‬اما سواحل دریاهای جنوب ایران نیز‬ ‫یکی از گزینه هایی اســت که می توان روی ان تبلیغ کرد از این جهت که مانعی‬ ‫برای حضور روس های ســخت گیر در جزایر کیش و قشــم وجود ندارد و انها‬ ‫می توانند از افتاب ساحلی این دریاها طبق قوانین ایران استفاده کنند‪ .‬ایران هم‬ ‫که تنوع کوه و کوهستان از البرز تا زاگرس و قله دماوند را جزو جاذبه هایش دارد‬ ‫پس می ماند اینکه چطور این داشته ها در روسیه تبلیغ شود‪ .‬در این باره خشایار‬ ‫نیکزادفر مدیرعامل شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی توضیح می دهد‪ :‬نصب‬ ‫بیلبوردهای خیابانی‪ ،‬برپایی نشست های‪ B2B‬برگزاری همایش های گردشگری‪،‬‬ ‫شرکت در نمایشگاه های گردشگری خارجی‪ ،‬حضور در رسانه های روسی از جمله‬ ‫راه هایی است که می توان ایران را در این کشور تبلیغ کرد‪ .‬حاال مشاوران تبلیغاتی‬ ‫و گروه مشاوره شرکت ایرانگردی و جهانگردی در حال بررسی قیمت روش های‬ ‫معاونوزیرمیراث فرهنگی‪:‬‬ ‫مختلف تبلیغاتی در روسیه هستند‪ .‬نیکزاد می گوید که هنوز نمی توانیم بگوییم‬ ‫چقدر هزینه برای تبلیغ نیاز داریم ولی می دانیم که حدود ‪ ۲۰‬هزار ایرانی به روسیه‬ ‫می روند‪ .‬از این راه می توان هزینه ها را تامین کرد‪ .‬اما چطور؟‬ ‫مدیرعامل این شرکت که می داند تبلیغ گردشگری یک کشور چقدر می تواند در‬ ‫کشور دیگر هزینه داشته باشد‪ ،‬یک راه را پیش رو گذاشته است‪ .‬او می می گوید‪:‬‬ ‫بررسی کرده ایم که سه گروه اژانس مسافرتی داریم‪ .‬انهایی که گردشگر می برند‬ ‫انهایی که صرفاً گردشــگر می اورند و دفاتری کــه در هر دو حوزه کار می کنند‪.‬‬ ‫می توان از دفاتری که در حوزه خروج گردشگر کار می کنند مبلغی را گرفت و از‬ ‫این طریق هزینه ها را تامین کرد‪ .‬اکنون اژانس های مسافرتی از هر گردشگری که‬ ‫به روسیه می رود چیزی حدود ‪ ۱۲۰‬دالر بابت ویزا و کارگزاری گرفته می شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که ویزای روســیه لغو شود‪ ،‬این هزینه نیز دیگر وجود نخواهد داشت‪ .‬ما‬ ‫می توانیم از هر اژانس خروجی کار‪ ،‬به ازای خروج هر مســافر به روسیه ‪ ۳۰‬دالر‬ ‫بگیریم‪ .‬اژانســی هم که در هر دو حوزه ورودی و خروجی کار می کند ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫بابت هر فرد بپردازد‪ .‬اژانسی هم که تنها در حوزه ورود گردشگر از روسیه فعالیت‬ ‫می کند از پرداخت این هزینه معاف شود‪ .‬البته این عدد هنوز رسمی نیست و در‬ ‫حال محاسبه هستیم ولی می تواند بخشی از هزینه های این تبلیغات را تامین کند‪.‬‬ ‫برای تبلیغات حد و حدودی را مشخص کرده و ان را به تعداد مسافران خروجی‬ ‫تقسیم می کنیم‪ .‬در واقع نیکزادفر می گوید که اگر ویزا لغو شود دیگر گردشگران‬ ‫‪ ۱۲۰‬دالر نمی پردازند بنابراین اگر به ازای خروج هر گردشــگر حدود ‪ ۳۰‬دالر از‬ ‫اژانس مسافرتی گرفته شود هزینه ای که قب ً‬ ‫ال می بایست ‪ ۱۲۰‬دالر می پرداختند‬ ‫االن به ‪ ۳۰‬دالر کاهش می یابد‪ .‬این به نفع گردشگران هم خواهد بود از یک طرف‬ ‫هزینه هایشانکاهشپیداکردهازطرفیفعاالنگردشگریمی توانندازتبعاتتبلیغ‬ ‫ایران در روسیه و جذب گردشگر روسی استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به اینکه برای اجرای چنیــن طرحی در واقع هزینه ها را دفاتر‬ ‫از مســافران می گیرند توضیح می دهد‪ :‬بستگی دارد از چه طرفی نگاه کنید از‬ ‫جایگاه ‪ ۲۰‬هزار نفری که به روسیه می روند یا از جایگاه فعاالن گردشگری؟ اگر‬ ‫در جایگاه مسافر به این طرح نگاه کنید می بینید که دیگر الزم نیست ‪ ۱۲۰‬دالر‬ ‫«موزه» محور اصلی توسعه فرهنگی است‬ ‫معاونوزیرمیراث فرهنگیگفت‪«:‬موزه ها»محرکتوسعهفرهنگیهستندو‬ ‫در این جهان هرگاه در هر منطقه ای به دنبال توسعه بودند‪ ،‬از موزه ها شروع می‬ ‫کردند‪ .‬محمد حسن طالبیان در ائین افتتاح موزه باستان شناسی در ایذه بیان‬ ‫کرد‪ :‬ایذه به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص بین دو فرهنگ شوشان و فالت‬ ‫مرکزی قرار گرفته است و به همین دلیل به عنوان منطقه بینابینی به ویژه در‬ ‫بین باستان شناسان بسیار معروف است‪ .‬وی افزود‪ :‬این نشان دهنده اهمیت و‬ ‫عظمت این مجموعه در شمال شرقی خوزستان است که ظرفیت های ویژه ای‬ ‫که حتماً باید به ان بیشتر توجه کرد‪ .‬معاون وزیر میراث فرهنگی عنوان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم با بهبود وضعیت های اعتباری بتوانیم با اجرای برنامه های مشارکتی‬ ‫بتوانیم در این زمینه فعالیت های بیشتری را انجام دهیم‪ .‬طالبیان بیان کرد‪:‬‬ ‫ما می دانیم پیش از تاریخ تا دوره معاصر اثار زیادی وجود دارد‪ ،‬بیش از ‪۲۰۰‬‬ ‫محوطه پارینه سنگی با حدود ‪ ۵۰‬هزار تا ‪ ۱۲‬هزار سال قدمت و به دلیل این‬ ‫شرایط اکولوژی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی همیشه استقالل تمدن ها در اینجا بوده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬از دوره ایالم کهن شکل گرفته تا ایالم جدید‪ ،‬سلوکی پارتی‪،‬‬ ‫تا دوره اسالمی همه نشان دهنده اهمیت این منطقه است‪ .‬معاون وزیر تصریح‬ ‫کرد‪« :‬موزه ها» محرک توسعه فرهنگی هستند و در این جهان هرگاه در هر‬ ‫منطقه ای به دنبال توسعه بودند از موزه ها شروع می کردند‪ .‬ما امروز در کشور‪،‬‬ ‫خوشبختانه در طول این چند سال جهت زیادی در موضوع موزه داشته ایم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬حدود هفت هزار موزه در کشور وجود دارد که اکثر این موزه ها‬ ‫به بخش خصوصی واگذار شــده و تنها ‪ ۲۶۰‬موزه توسط بخش دولتی اداره‬ ‫می شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬این نشان دهنده ان است که یک جهش و یک درک و‬ ‫توسعه فرهنگی در بین دوستداران میراث فرهنگی و بخش خصوصی انجام‬ ‫شده و ما اکنون تالش می کنیم موزه های بخش خصوصی را کمک کنیم؛ اگر‬ ‫در این منطقه نیز بخش خصوصی وجود داشته باشد از تسهیالت تا کمک های‬ ‫مختلف می توانیم برای انها انجام دهیم؛ زیرا اعتقاد داریم با این مشارکت بسیار‬ ‫موفق تر خواهیم بود‪ .‬معاون وزیر گفت‪ :‬در همین وضع اقتصادی بد و در هفت‬ ‫ماه اخیر حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۵۰‬پروژه مرمتی در کشــور در حال انجام است و‬ ‫شــاهد حدود صد و ‪ ۵۰۰‬پروژه مرمتی مربوط به حاکمیت و میراث است و‬ ‫بیــش از دو هزار و ‪ ۴۰۰‬پروژه بخش خصوصی در حال انجام اســت اما در‬ ‫خوزستان متاسفانه مشارکت بخش خصوصی متاسفانه با توجه به شرایط‬ ‫کدام ایرالین های خارجی مجددا به اسمان ایران بازگشتند؟‬ ‫طبق اعالم سایت فالیت رادار ‪ ،۲۴‬پروازهای عبوری ایرالین های ترکیش‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬عمان‪،‬‬ ‫پاکســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬بالروس‪ ،‬فالی دوبی و االتحاد (امارات) و بنگالدش همراه قطرایرویز به‬ ‫اسمان ایران بازگشته اند‪.‬‬ ‫بررســی های ســایت فالیت رادار ‪ ۲۴‬نشــان می دهد‪ ،‬اگرچه برخی ایرالین های اروپایی با‬ ‫جوسازی در خصوص ناایمن بودن اسمان ایران‪ ،‬خواهان لغو کلیه پروازها به مقصد کشورمان‬ ‫شــده یا پروازهای از مبدا ایران را نمی پذیرند‪ ،‬اما با گذشــت چند روز از ســانحه هواپیمای‬ ‫اوکراینی‪ ،‬بار دیگر ثابت شد اسمان ایران‪ ،‬امن ترین و ارزان ترین مسیر برای پروازهای عبوری‬ ‫بپردازید و این رقم تا ‪ ۳۰‬دالر کاهش پیدا کرده ولی از جایگاه فعاالن گردشگری‬ ‫اگر ببینید متوجه می شــوید که هزینه تبلیغات گردشگری ایران از این طریق‬ ‫تامین می شود‪ .‬می دانم این دغدغه وجود دارد که این پول کجا هزینه شود این‬ ‫مسئله مهمی است‪ .‬می توان این هزینه را شفاف اعالم کرد‪ .‬حتی می توان این‬ ‫طرح را برای گردشگران خروجی به چین و عمان هم انجام داد‪.‬‬ ‫طبق بررسی ها اکنون دفاتر خدمات مسافرتی برای گرفتن یک ویزای گردشگری‬ ‫عادی از هر مسافر حدود دو میلیون و ‪ ۲۷۳‬هزار تومان هزینه دریافت می کنند که‬ ‫اگر ان گردشگران مدارک الزم را به همراه داشته باشند برای سفر به مسکو باید به‬ ‫ویزا سنتر روسیه که کارگزار سفارت این کشور در ایران هست‪ ۱۱۳ ،‬دالر بپردازند‬ ‫که شامل ‪ ۸۰‬دالر هزینه ویزا و ‪ ۳۳‬دالر هزینه های جانبی ان می شود‪ .‬پیش از این‬ ‫هم طرح هایی برای تبلیغ ایران در کشورهایی مانند روسیه اجرا شده بود اما ناتمام‬ ‫ماند‪ .‬شاید یکی از دالیل ان هزینه های سنگین بود ولی این بار با چنین طرحی‬ ‫قرار اســت هزینه هایی برای همیشه از مسافران به روسیه گرفته شود که معلوم‬ ‫نیست تا چه زمانی به نام تبلیغ گردشگری ایران ادامه داشته باشد و ایا واقعاً در این‬ ‫زمینه هزینه خواهد شد یا نه‪ .‬هزینه هایی که قرار است برای گردشگران سخت گیر‬ ‫روس خرج شود انهایی که لوان جاگاریان‪ ،‬سفیر کشورشان در ایران می گوید‪ :‬ما‬ ‫نمی توانیم به زور گردشگران را به ایران بفرستیم‪ ،‬ایران کشوری باستانی و تاریخی‬ ‫است‪ ،‬ولی اینجا محدودیت هایی وجود دارد‪ .‬این محدودیت ها باعث می شود که‬ ‫روس ها‪ ،‬کشورهایی چون تایلند‪ ،‬امارات‪ ،‬اروپای جنوبی و ترکیه را ترجیح دهند‪ .‬ما‬ ‫این محدودیت ها را درک می کنیم و ان را رعایت کرده و به ان احترام می گذاریم‪،‬‬ ‫ولی گردشگران ما ترجیح می دهند به جای دیگری سفر کنند‪.‬‬ ‫هر چند که شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی امید دارد که چنین‬ ‫طرحی اجرا شود اما تا اجرایی شدن ان راه پر پیچ و خم و درازی مانده است‪ .‬پیش‬ ‫از این هم بارها طرح های مختلفی برای گسترش روابط گردشگری دو کشور ایران‬ ‫و روسیه داده شده بود از جمله برقراری پرواز کیش‪ -‬مسکو ولی هیچ گاه به نتیجه‬ ‫نرســید با این وجود اما انها در نظر دارند که در نمایشگاه گردشگری روسیه نیز‬ ‫شرکت کرده و این راه ها را هم امتحان کنند‪.‬‬ ‫در کریدورهای پروازی شــمال جنوب و شرق به غرب است‪ .‬در حال حاضر پروازهای عبوری‬ ‫شــرکت های هواپیمایی بنگالدش و پاکســتان (پیا) پروازهای خود به غرب اســیا را از مسیر‬ ‫اسمان ایران اعم از مرزهای ابی و خاکی انجام می دهند‪.‬‬ ‫همچنین پروازهای شــمال شــرق اروپا به مقاصد جنوب خلیج فارس با ایرالین های روسی‬ ‫و بالروس نیز از فضای کشــورمان انجام می شــود‪ .‬ضمن اینکه دو ایرالین اماراتی فالی دوبی‬ ‫و االتحــاد پروازهای ابوظبی و دوبی به مســکو و مینســک را که در روزهــای قبل با عبور از‬ ‫اسمان عراق انجام می دادند‪ ،‬با تغییر مسیر به فضای کشورمان بازگردانده اند‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫پیش امده کمتر استقبال شده اما باید ما به این سمت حرکت کنیم که این‬ ‫مهم محقق شود‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬افتتاح این پروژه‪ ،‬مرحله نخست است و موزه‬ ‫در اغازین روز افتتاح قطعاً مشکالتی دارد‪ ،‬مهم افتتاح در گام نخست است و‬ ‫در مراحل بعدی با مدیریت های صحیح تکمیل و مشکالت مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫اصلی ترین عامل بازگشــت پروازهای عبوری به اسمان کشــور‪ ،‬گران بودن مسیرهایی غیر از‬ ‫اســمان ایران اســت‪ .‬ضمن اینکه امنیت اسمان کشــورمان نیز بر ایرالین های منطقه ثابت‬ ‫شــده اســت‪ .‬هواپیمایی ســام ایر (عمان) نیز در کنار قطرایرویز که هیچ گاه حاضر به ترک‬ ‫اســمان ایران نشد‪ ،‬فضای کشورمان را برای تردد به اروپا انتخاب کرده است‪ .‬هواپیماهای دو‬ ‫شــرکت هواپیمایی ترکیش ایر و اذربایجان نیز همچنان برای تردد به جنوب خلیج فارس از‬ ‫اسمان ایران عبور می کنند‪ .‬ایرالین های چند کشور اسیای میانه شامل ازبکستان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫تاجیکستان و قزاقستان نیز تصمیم گرفته اند برای انجام پروازهای غرب اسیا به مقاصد دوبی‪،‬‬ ‫ابوظبی‪ ،‬دوحه‪ ،‬منامه‪ ،‬جده و مدینه از اســمان ایران عبور کنند؛ این در حالی است که پیش‬ ‫از این اســمان افغانســتان در چند روز اخیر جایگزین فضای کشور برای دسترسی به اسیای‬ ‫میانه شده بود‪.‬‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد پول گردشگری سالمت کشور‬ ‫به جیب دالالن می رود‬ ‫دبیر اجرایی ســومین کنگره بین المللی ســلولهای بنیادی و پزشکی‬ ‫بازساختی گفت‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد گردش مالی اقتصاد صنعت‬ ‫گردشگری سالمت کشور در دســت دالالن است و فقط ‪ ۲۰‬درصد این‬ ‫گردشــگران از مجاری قانونی و بی واسطه از خدمات گردشگری سالمت‬ ‫کشور ما اســتفاده می کنند‪ .‬دکتر حمید رضا بیدخوری روز یکشنبه در‬ ‫پیش نشست مطبوعاتی این کنگره بین المللی که قرار است فروردین ماه‬ ‫سال اینده در مشهد برگزار شود افزود‪ :‬یکی از اهداف مهم برگزاری این‬ ‫کنگره بین المللی ایجاد همگرایی بین مرکز تولید کننده علم و ذینفعان‬ ‫این بخش و همچنین جذب توریسم سالمت از مبدا و ارائه خدمات بهتر‬ ‫در راســتای بهره وری عمومی از دســتاوردهای علمی کشور در زمینه‬ ‫ســلولهای بنیادی و ژنتیک اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نخستین بار است‬ ‫که در این کنگره تالش می شــود علم سلولهای بنیادی را با علم ژنتیک‬ ‫پیوند بزنیم اهداف دورنما و دستاوردهای مهم دانشمندان کشور در این‬ ‫زمینه علمی تعریف شده است و با هم افزایی زمینه های مشارکت جمعی‬ ‫در گســترش و نواوری این علوم فراهم شــود و همچنین پیوندی بین‬ ‫مرکز تولیدکننده این علوم با بهره برداران مســتمر در کشــور و جامعه‬ ‫جهانی به ویژه کشــورهای همسایه فراهم شــود‪ .‬دبیر اجرایی سومین‬ ‫کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی گفت‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از اهــداف برگزاری این کنگره بین المللی ایجــاد ارتباط علمی پایدار با‬ ‫به اشــترک گذاشتن دستاوردهای علمی با کشــورهای جهان با اولویت‬ ‫کشــورهای منطقه اســت و تاکنون به رغم تحریم و فشارهای ظالمانه‬ ‫امریکا دانشمندانی از کشورهای المان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬پاکستان‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫عمان‪ ،‬هلند‪ ،‬گرجســتان و خود امریکا برای شرکت در این رخداد مهم‬ ‫علمی منطقه اعالم امادگی کرده اند‪ .‬بیدخوری افزود‪ :‬تحریم های ظالمانه‬ ‫امریکا باعث تاثیر منفی در زمینه های مختلف از جمله گرانی مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز شده و از سویی متاسفانه بین شرکت ها‪ ،‬دانشگاهها و موسسات‬ ‫دانش بنیان تولیدکننده علم و مراکز تولید ثروت و بهره بردار از این علوم‬ ‫در کشور همبســتگی الزم وجود ندارد و برخی مقررات نیز مشکالتی را‬ ‫برای تجاری ســازی دســتاوردهای علمی فراهم کرده که در این کنگره‬ ‫تالش می کنیم راههــای علمی رفع این موانع را برطرف کنیم تا زمینه‬ ‫ماندگاری نخبگان در کشــور بیش از اکنون فراهم شود‪ .‬معاون پژوهش‬ ‫و فناوری دانشــگاه فردوسی و دبیر این کنگره نیز گفـــت‪ :‬دانشمندان‪،‬‬ ‫دانشگاهیان و دانشــجویان کشور در تالش ستودنی ‪ ۲۰‬ساله اخیر خود‬ ‫توانســته اند زیر ساخت های علمی و فیزیکی علم نوین سلولهای بنیادی‬ ‫را در کشــور فراهم اورند و اکنون در مرحله چگونگی بهره برداری از ان‬ ‫هســتیم و کنگره بین المللی سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی هم با‬ ‫این هدف برگزار می شود که همه کسانی که دانشمند این رشته هستند‬ ‫و کســانی که می خواهند با بهره بــرداری از این علوم به تولید ثروت در‬ ‫راستای کســب درامد برای کشور و ارتقای سطح سالمت و رفاه جامعه‬ ‫برسند کنار هم تشــکیل پنل بدهند و راهکارهای افزایش همکاری های‬ ‫عملی را با هدف نیل به اهداف گفته شــده بررسی کنند‪.‬دکتر احمد رضا‬ ‫بهرامی افزود‪ :‬امســال انجمن ژنتیک کشــور نیز همزمان در این کنگره‬ ‫شــرکت دارد و ایــن کنگره با هدف گرداوری و تبــادل توانمندی ها در‬ ‫زمینه هــای علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬اقتصادی برگزار می شــود و اولویتش محوریت‬ ‫درمان با اســتفاده از این علوم‪ ،‬تولید ثروت و افزایش همکاریهاست‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما زیر ســاخت های منابع علمــی و فیزیکی را فراهم کرده و‬ ‫توســعه داده ایم اما این که چرا بهره برداری اتفاق نمی افتد به طور قطع‬ ‫یک سری مسایل هست که بهره برداری از این علوم را در کشور با مشکل‬ ‫همراه کرده اســت و تا زمانی که این مشــکالت حل نشود و زمینه بهره‬ ‫برداری و تولید ثروت از راه به کارگیری این علوم میســر نشود پر واضح‬ ‫که دانشــمندان ما دو راه بیشتر پیش رو ندارند یا باید از کار علمی کنار‬ ‫بکشــند و یا به کشــورهایی مهاجرت کنند که بتوانند از این راه به ارتقا‬ ‫برســند و تولید ثروت کنند‪ .‬او با تاکید بر این که منابع عظیم دانشی و‬ ‫بهره برداری از هم جدا افتاده اند اضافه کرد‪ :‬باید بررسی کنیم این نقص‬ ‫را چگونه می توانیم به همگرایی تبدیل کنیم و گاهی به نظر می رسد که‬ ‫این واگرایی ها با هدف کســب منافعی به عمد اتفاق می افتد‪ .‬دبیر علمی‬ ‫این کنگره نیز گفت‪ :‬این رخداد علمی بین المللی در روزهای ‪ ۲۳‬تا ‪۲۵‬‬ ‫فروردین ماه سال اینده در مشــهد برگزار می شود و همه دانشجویان و‬ ‫اســتادان رشته های پزشکی و زیر مجموعه می توانند با مراجعه به سایت‬ ‫‪ WWW.MASHADSTEMCEIIS.COM‬در ایــن کنگره‬ ‫شــرکت و مقاالت خود را تا ‪ ۳۰‬بهمــن ماه ارائه کنند‪ .‬دکتر مریم مقدم‬ ‫متیــن افزود‪ :‬یکی از ویژگی های مهم این کنگره هماهنگی با چهارمین‬ ‫کنگره بین المللی ژنتیک اســت که همزمان در تهران برگزار می شــود و‬ ‫در برگزاری ان نهادهای جهاد دانشــگاهی‪ ،‬دانشگاههای فردوسی مشهد‬ ‫علوم پزشــکی مشهد‪ ،‬پژوهشگاه رویان و شــهرداری مشهد نیز شرکت‬ ‫دارند و این کنگره بیشــتر بر اقتصاد سلول درمانی و گردشگری سالمت‬ ‫تکیــه دارد و تــاش خواهیم کرد راههایی را بررســی کنیم که بتوانیم‬ ‫دســتاوردهای علمی رشته های یاد شــده را در راستای ارائه خدمات به‬ ‫گردشگران سالمت و عموم مردم و تولید ثروت و اشتغال تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۸۱۲‬نفر از هنرمندان صنایع دستی یک ساله بیمه شدند‬ ‫بیمه فقط برای یک سال!‬ ‫به گفته معاون صنایع دســتی سال گذشته‪ ۳۰ ،‬میلیارد ریال برای بیمه‬ ‫هنرمندان و صنعتگران تامین اعتبار شده که این مبلغ در پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫تخصیص داده شد و ‪ ۸۱۲‬نفر در سال ‪ ۹۸‬ب ه مدت یک سال بیمه شدند‪.‬‬ ‫بهمن سال ‪ ۹۷‬و در مراسم افتتاحیه سومین جشنواره تجسمی فجر‪ ،‬پویا‬ ‫محمودیان ـ معاون صنایع دستی ـ اعالم کرد که چهلمین سالگرد پیروزی‬ ‫انقالب بهانه خوبی برای اعالم خبرهای خوش در رابطه با از سرگیری بیمه‬ ‫صنعتگران است‪ .‬او اعالم کرد که «بیمه صنعتگران صنایع دستی کشور که‬ ‫متوقف شده بود‪ ،‬بار دیگر از سر گرفته شده است‪ .‬با توجه به تصویب قانون‬ ‫حمایت از صنعتگران‪ ،‬هنرمندان و استادکاران حوزه صنایع دستی در دی‬ ‫ماه ‪ ۹۶‬که در ان دولت مکلف شــده در راه بیمه صنعتگران و هنرمندان‬ ‫تالش کند‪ ،‬بیمه صنعتگران و هنرمندانی که در روســتاها مشغول به کار‬ ‫هستند نیز از طریق تفاهم نامه ای که با صندوق توسعه روستایی و عشایری‬ ‫در تیر ماه ‪ ۹۷‬منعقد شده بود و هم اکنون نیز بیمه صنعتگرانی است که در‬ ‫مناطق شهری مشغول به کار هستند‪ ،‬از سر گرفته شده است‪ ».‬حاال بعد از‬ ‫گذشت حدود یک سال‪ ،‬روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی به نقل از محمودیان اعالم کرده است که در سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬میلیارد ریال برای بیمه هنرمندان و صنعتگران تامین اعتبار شده که‬ ‫این مبلغ در پایان سال ‪ ۹۷‬تخصیص داده شد و ‪ ۸۱۲‬نفر در سال ‪ ۹۸‬فقط‬ ‫ب ه مدت یک ســال بیمه شدند‪ .‬او توضیح داده است که «سال ‪ ،۸۸‬دولت‬ ‫دهم‪ ،‬قانون بیمه تامین اجتماعی صنعتگران و قالی بافان صنایع دســتی‬ ‫شناسه دار را به مجلس شورای اســامی ارائه کرد و این قانون تصویب و‬ ‫ع‪‎‬دستی به مدت یک سال از بیمه‬ ‫مقرر شد قالیبافان و تولیدکنندگان صنای ‬ ‫تامین اجتماعی برخوردار شــوند‪ .‬بر این اساس مقرر شد ‪ ۲۰‬درصد سهم‬ ‫کارفرما را دولت‪ ،‬و ‪ ۷‬درصد ســهم کارگر را خود افراد پرداخت کنند‪ .‬در‬ ‫ان قانون بیان شــده بود در صورتی که سال های اتی تامین اعتبار شود‪،‬‬ ‫این قانون به ســال های اینده هم تسری می یابد‪ ».‬محمودیان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ان زمان تعداد زیادی از صنعتگران ما از مزایای قانون بیمه برخوردار‬ ‫شدند‪ ،‬ولی متاسفانه چون اکثر این هنرمندان انفرادی کار می کردند‪ ،‬برای‬ ‫تامین مواد اولیــه یا انجام امور اداری یا بازاریابــی و غیره مجبور بودند‪،‬‬ ‫بعضی اوقات از کارگاه هایشان خارج شوند و وقتی بازرسان سازمان تامین‬ ‫اجتماعی مراجعه می کردند‪ ،‬به محض اینکــه فرد در کارگاه خود حضور‬ ‫نداشت‪ ،‬او را از ادامه بیمه محروم می کردند‪ .‬او افزود‪ :‬بر اساس براوردهای‬ ‫انجام شده‪ ،‬متاسفانه سهم صنایع دستی از این بیمه تامین اجتماعی‪۱۱ ،‬‬ ‫درصد و در مقابل ســهم قالی بافان ‪ ۸۹‬درصد اســت‪ .‬این موضوع را در‬ ‫نشست چهارم شورای عالی میراث فرهنگی مطرح کردیم‪ .‬در ان نشست‪،‬‬ ‫این شورا که طبق قانون احکامش برابر با احکام هیئت دولت است‪ ،‬مصوب‬ ‫کرد که ‪ ۳۰‬درصد از اعتبارات مربوطه باید سهم صنایع دستی باشد و ‪۷۰‬‬ ‫درصد سهم قالی بافان که متاسفانه کماکان این موضوع اجرا نمی شود و ما‬ ‫همان سهم نزدیک به ‪۱۲‬درصد را داریم‪.‬‬ ‫معاون صنایع دســتی تصریح کرد‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬تا سه ماه اخر سال ‪،۹۷‬‬ ‫هیچ اعتباری را دولت به تامین اجتماعی برای پذیرش صنعتگران جدید‬ ‫پرداخت نکرد و در این پنج ســال ما هیچ صنعتگر جدیدی را نتوانستیم‬ ‫بیمه کنیم و این در حالی اســت که بر اســاس مصوبات برنامه پنجم و‬ ‫ششــم توسعه ما موظف به بیمه کردن ساالنه ‪ ۵‬هزار نفر صنعتگر جدید‬ ‫بودیم‪ .‬محمودیان در ادامه یاداور شد‪ :‬در نهایت سال گذشته‪۳۰ ،‬میلیارد‬ ‫ریال تامین اعتبار کردیم که این مبلغ در پایان ســال ‪ ۹۷‬تخصیص داده‬ ‫شد و توانستیم ‪ ۸۱۲‬نفر را در سال ‪ ۹۸‬به مدت یک سال بیمه کنیم‪ .‬در‬ ‫قراردادی ذکر شده بیمه این افراد فقط برای یک سال است‪ .‬همچنین به‬ ‫ما گفته شــد‪ ،‬اگر برای ســال های اتی بخواهید این بیمه را تمدید کنید‬ ‫بایــد تامین اعتبار الزم را انجام دهید‪ ،‬در غیــر این صورت یا بیمه افراد‬ ‫قطع می شود یا خودشان به صورت خویش فرما باید ان را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬همچنین در ســال جاری‪ ،‬از ‪ ۹۵‬میلیارد ریال اعتباری که از اول‬ ‫سال برای کل این بیمه یعنی سهم قالی بافان و سهم صنایع دستی تصویب‬ ‫کردنــد‪۱۴ ،‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون ریال تخصیــص اول را در ابتدای این‬ ‫هفته دریافت و به حساب ســازمان تامین اجتماعی واریز کردیم‪ .‬حدس‬ ‫می زنیم که این مبلغ برای تمدید سه ماه‪ ،‬حدود یک فصل بیمه برای ‪۸۱۲‬‬ ‫نفر قبلی محسوب می شود‪ .‬پویا محمودیان تصریح کرد‪ :‬اکنون مجددا در‬ ‫تالش هستیم که تخصیص مرحله دوم و سوم را هم بگیریم که بتوانیم هم‬ ‫تمدید بیمه افراد قبلی را انجام دهیم و اگر اعتباری باقی ماند بتوانیم افراد‬ ‫جدیدتری را برای بیمه معرفی کنیم‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۵۰۰‬شیء تاریخی از دالالن عتیقه‬ ‫«گنجینه ای تاریخی و ارزشمند یعنی حدود ‪ ۵۰۰‬شیء تاریخی از دالالن‬ ‫اثــار تاریخی باقی مانده از هزاره اول پیش از میالد تا دوران اســامی در‬ ‫تهران کشــف و ضبط شد‪ ».‬اداره کل میراث فرهنگی استان تهران از قول‬ ‫ســرهنگ محمد جواد ســیفی ‪ -‬فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی اســتان تهران ‪ -‬اعالم کرد‪ :‬در روزهای گذشــته در یک عملیات‬ ‫برنامه ریزی شــده با همکاری عوامل انتظامی از محل یک گروه از دالالن‬ ‫اشــیای عتیقه در تهران ‪ ۴۸۸‬شیء کشف و ضبط شده است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫این که بخش قابل توجه این اثار کشف شده شامل ‪ ۲۳۰‬عدد سکه ساسانی‬ ‫‪ ۳۸ ،‬عدد حلقه تدفینی از جنس مفرغ از هزاره اول پیش از میالد‪ ۵۳ ،‬عدد‬ ‫مهره فیروزه ای رنگ از جنس خمیر شیشــه از دوران اسالمی و ‪ ۲۷‬تکه از‬ ‫قطعات کمربند زرین از جنس طال مربوط به دوران اسالمی است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫این عملیات اثار ارزشمند تاریخی دیگری مانند گوشواره ‪ ،‬انگشتر ‪ ،‬دستبند‬ ‫‪ ،‬ظروف ‪ ،‬خنجر و اویز گردنی به دست امده است‪ ،‬همچنین از مجموع اثار‬ ‫مکشوفه ‪ ۴۰‬قلم شیء نیز فاقد اصالت تاریخی و فرهنگی اعالم شده اند‪ .‬وی‬ ‫با تاکید براین که با کمک مردم و اشــراف اطالعاتی یگان حفاظت استان و‬ ‫همراهی نیروی انتظامی و دســتگاه قضایی ‪ ،‬شرایط برای فعالیت و حضور‬ ‫دالالن اشیای عتیقه در تهران بسیار سخت و نا امن شده است و تمام تالش‬ ‫همکاران یگان حفاظت استان تهران حفظ میراث ملی کشور برای ایندگان‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سرعت در کارهای عملیاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی‬ ‫اســتان تهران به منظور جلوگیری از تخریب یا خروج اثار تاریخی بســیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬بنابراین از مردم تقاضا داریم هر رفتار مشکوک در حوزه‬ ‫میراث فرهنگی را به تلفن ‪ ۸۸۳۴۲۸۸۳‬و ‪ ۴‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫بعد از افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی ان‪:‬‬ ‫تورهای گردشگری و سفرهای‬ ‫جاده ای نصف شد!‬ ‫با وجود اینکه رئیــس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات‬ ‫مسافرت هوایی و جهانگردی ایران از کاهش ‪ ۳۰‬درصدی سفرهای‬ ‫داخلی در کشور خبر داد اما تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان‬ ‫می دهد به طور میانگین حجم سفر و تعداد تورهای گردشگری داخلی‬ ‫در پاییز و هفته های گذشته از زمستان امسال نسبت به زمان مشابه‬ ‫سال گذشته ‪ ۵۰‬درصد کاهش داشته است‪ .‬حدود ‪ ۲‬ماه است که از‬ ‫افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی ان می گذرد که همین امر تاثیر‬ ‫قابل توجهیبرنبضمسافرت هایخودرویی(باوسیلهنقلیهشخصی)‬ ‫داشته است‪ .‬یکی از بخش هایی که افزایش قیمت بنزین بر ان تاثیر‬ ‫مستقیمی گذاشته حوزه گردشگری داخلی است‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫اغلبخانوارهایایرانیبرای سفرهایداخلیخودازخودروی شخصی‬ ‫استفاده می کنند هزینه سوخت در کشور و البته شرایط اقتصادی‬ ‫خانوارها موجب شده که ســفرهای بین استانی در کشور روندی‬ ‫کاهشیراتجربهکند‪.‬نمادگردشگریداخلیسفربهشهرهایشمالی‬ ‫است «دنیای اقتصاد» نیز برای اینکه نبض سفرهای داخلی در پاییز و‬ ‫هفته های سپری شده از زمستان را بررسی کند تحقیقات میدانی از‬ ‫شهرهای شمالی انجام داده که در همین راستا با مدیران اقامتگاه ها‬ ‫در خصوص تغییرات تعداد مسافران امسال نسبت به زمان مشابه در‬ ‫سال گذشته مصاحبه کرده است‪ .‬نتایج این بررسی ها نشان می دهد‬ ‫حجم سفر در پاییز و هفته های اخیر در مقایسه با مدت زمان مشابه‬ ‫در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۵۰‬درصد کاهش داشته است‪ .‬عرضه کنندگان‬ ‫خدمات بازار گردشگری شهرهای شمالی نیز به «دنیای اقتصاد» اعالم‬ ‫کردند‪ :‬در حال حاضر با رکود ســنگین در سفرهای داخلی مواجه‬ ‫هستند که طبق بررسی ها مشخص شد بخشی از این کاهش سفرها‬ ‫به سبب افزایش هزینه سفر تحت تاثیر تغییر قیمت سوخت بوده‬ ‫اســت و بخشی دیگر مربوط به شرایط اقتصادی حاکم در خانوارها‬ ‫اســت که موجب شده سفر را از برنامه های خود حذف یا اینکه در‬ ‫اولویت اخر خود قرار دهند‪ .‬زیرا مبنای اصلی گردشگری و اقدام به‬ ‫سفر کردن وضعیت معیشتی مردم است‪ .‬تاکنون سفر با هواپیما‪ ،‬قطار‬ ‫و اتوبوس نیز نتوانسته جایگزین سفر با خودروی شخصی در کشور‬ ‫شود‪ ،‬زیرا با توجه به قیمت باالی بلیت هواپیما همه اقشار جامعه توان‬ ‫مالی برای سفر با ان را ندارند؛ همچنین برای تمامی شهرها خط ریلی‬ ‫وجود ندارد که گردشگران بتوانند با قطار به هر کدام از شهرهایی که‬ ‫تمایل دارند سفر کنند‪ .‬عالوه بر ان جاده ها و سامانه های اتوبوسرانی‬ ‫کشور از نظر امنیت و کیفیت در سطح پایینی قرار دارند که اغلب‬ ‫توریست های داخلی تمایل به استفاده از انها را ندارند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تنها سفرهای جاده ای(خودرویی) نیست که دچار رکود شده اند‪ ،‬بلکه‬ ‫تحقیقات «دنیای اقتصاد» از اژانس های خدمات مســافرتی نشان‬ ‫می دهد که تورهای مسافرتی نیز با این مشکل دست به گریبانند‬ ‫و میزان مسافران انها نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش‬ ‫قابل توجهی داشته است‪ .‬در این باره اکبر غمخوار عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنفی گردشگری در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه در حال حاضر در فصل سفر قرار نداریم امار دقیقی‬ ‫هم از گردشگری داخلی در دست نیست؛ بنابراین نمی توانیم تحلیل‬ ‫درستی از تاثیر قیمت بنزین بر سفرهای داخلی داشته باشیم‪ .‬باید‬ ‫برای دســتیابی به اطالعاتی دقیق‪ ،‬تعطیالت عید را که سفرهای‬ ‫داخلی رونق می گیرد مورد بررسی قرار دهیم‪ .‬با این حال حرمت اهلل‬ ‫رفیعی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت‬ ‫هوایی و جهانگردی ایران نیز در همین باره گفت‪ :‬گردشگری تنها‬ ‫در ‪ ۱۵‬روز تعطیالت عید خالصه نمی شود‪ ،‬بلکه در طول سال نیز‬ ‫جریان دارد و گردشگران زیادی در ایام مختلف همچون تعطیالت‬ ‫مناسبتی یا اخر هفته ها به سفر می روند‪ .‬با توجه به عملکرد دفاتر‬ ‫خدمات مسافرتی شاهد کاهش‪ ۲۵‬تا‪ ۳۰‬درصدی گردشگری داخلی‬ ‫در فصل پاییز و زمســتان امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال‬ ‫گذشته هستیم‪ .‬این کاهش در حالی است که گردشگران به علت‬ ‫افزایش نرخ ارز‪ ،‬ســفرهای خارجی خود را کاهش یا حذف کرده اند‬ ‫و در مقابل سفرهای داخلی را جایگزین کرده اند‪ .‬بنابراین نرخ واقعی‬ ‫رکود سفر در حال حاضر به مراتب بیشتر از افت ‪۳۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر وضعیت درامدی دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫چندان مطلوب نیســت‪ ،‬بنابراین انها باید برای افزایش درامد خود‬ ‫به برنامه ریزی برای سفرهایی با سبک جدید مانند برگزاری تورهای‬ ‫شــهرهای نزدیک یا تور های یک روزه اطراف شهرها اقدام کنند تا‬ ‫از این طریق درامد خود را افزایش دهند‪ .‬امیر پویان رفیعی شــاد‪،‬‬ ‫رئیس انجمن صنفی دفاتر سفر و گردشگری استان تهران نیز گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر میزان سفرهای داخلی در کشور روند نزولی به خود‬ ‫گرفته که علت اصلی ان افزایش قیمت بنزین در کشور است؛ زیرا‬ ‫اکثر توریست های داخلی برای سفرهای بین استانی خود از خودرو‬ ‫شخصی استفاده می کردند که با توجه به قیمت جدید بنزین اصال‬ ‫سفر با خودرو شــخصی برای خانوارها مقرون به صرفه نیست‪ .‬این‬ ‫سفرها نه تنها به سفرهای دسته جمعی با تور تبدیل نشده‪ ،‬بلکه به‬ ‫طور کل از سبد خانوارهای حذف شده است‪ ،‬زیرا شرایط اقتصادی‬ ‫کشور موجب شده وضعیت معیشتی مردم در شرایطی قرار گیرد که‬ ‫سفر اولویت اخر انها باشد‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 28‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪69‬‬ ‫لزوم توجه به جاذبه های ناملموس ایران برای توریست ها‬ ‫گردشــگری رویداد یکی از انواع ســفرهای توریستی‬ ‫گردشگران محســوب می شود که به چهار دسته تقسیم‬ ‫می شــود‪ :‬رویدادهــای بومی و محلی شــامل جشــن‬ ‫فعالیت های ســنتی برخی شــهرها و روستاها که یک یا‬ ‫چند روز انجام می شــود مثل گالب گیری در کاشــان‪،‬‬ ‫رویدادهای تاریخی‪ ،‬ســنتی و ملی کشور مثل عید نوروز‬ ‫و شب یلدا‪ ،‬رویدادهای مذهبی و رویدادهای حماسی که‬ ‫این چهار دسته برای همه گردشگران در جهان مصداق‬ ‫دارد‪ .‬در حال حاضر ایران نتوانسته از این نوع گردشگری‬ ‫بهره بگیرد؛ علت ان این اســت که متولی گردشــگری‬ ‫عمــده تمرکــزش را روی جاذبه های ملمــوس و عینی‬ ‫بازار گردشــگری چون اثار تاریخــی و بناهای تاریخی‬ ‫گذاشته است‪ .‬این در حالی است که رویدادهای مختلف‬ ‫در ایران جاذبه های ناملموس برای گردشــگران خارجی‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬هر کدام از رویدادهای گردشگری‬ ‫دارای پیشینه ای تاریخی و داستان های باستانی هستند‬ ‫و ایران نیز با توجه به قدمت تاریخی که دارد بیشــترین‬ ‫رویداد را در قالب جشنواره های متعدد برگزار می کند که‬ ‫تاکنون برای احیای فرهنگ و حفظ داســتان های کهن‬ ‫مورد اســتفاده قرار گرفته یا اینکه برای برگزارکنندگان‬ ‫ان که اغلب روستاییان هستند جنبه سرگرمی دارد‪ .‬اما‬ ‫امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته در حوزه گردشگری‬ ‫از این امر برای جذب گردشــگران و ایجاد اقتصاد پایدار‬ ‫اســتفاده می کنند‪ .‬ایران نیز با توجه بــه تنوعی که در‬ ‫رویدادهای مناســب گردشگری دارد می تواند با استفاده‬ ‫از انها بیشــترین گردشگر را جذب کند‪ .‬اگر یک رویداد‬ ‫گردشــگری به صورت موفق برگزار شود می تواند نتایجی‬ ‫همچون توســعه مقاصد روستایی‪ ،‬ایجاد اشتغال و ایجاد‬ ‫تنوع در حوزه های گردشــگری را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین برگــزاری انها با کیفیت بــاال و جلب رضایت‬ ‫گردشــگران می تواند باعث افزایش طــول مدت اقامت‬ ‫گردشــگران و در نتیجه موجب هزینه بیشتر گردشگران‬ ‫در ان شــهر یا روســتا که در واقع افزایش درامد برای‬ ‫روستاییان را به همراه دارد شود‪.‬‬ ‫در حــال حاضر اغلب کشــورهای جهان بــه رویداد‬ ‫گردشگری به عنوان بخش ویژه در توسعه اقتصادی نگاه‬ ‫می کننــد و در پی ان به دنبال ســاماندهی و بازاریابی‬ ‫مقاصد دارای رویدادهای گردشــگری هستند‪ .‬همچنین‬ ‫اغلب روستاییان و شهرنشینان تمایل فراوانی به برگزاری‬ ‫رویدادهــای منطقه خــود دارند‪ ،‬زیرا ایــن رویدادها با‬ ‫فرهنگ و اداب و رســوم انها عجین شده است‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر به علت اینکه برگزاری چنین جشنواره هایی نیاز به‬ ‫تحول زیرســاختی ندارد و همچنین بودجه مورد نیاز ان‬ ‫نیز چندان باال نیست می تواند یکی از بهترین گزینه های‬ ‫درامدزا در حوزه گردشــگری محسوب شود‪ .‬عالوه بر ان‬ ‫برطرف کردن مشــکل فصلی بودن سفرها نیز می تواند‬ ‫یکی از دستاوردهای گردشگری رویداد به شمار رود‪.‬‬ ‫برای جذب گردشــگران رویداد‪ -‬توریست های خارجی‬ ‫و گردشــگران داخلی‪ -‬باید در گام اول عوامل انگیزشی‬ ‫را برای حضور گردشــگران در رویــداد ایجاد کرد و گام‬ ‫بعدی را به بازاریابی متناســب با بــازار هدف اختصاص‬ ‫داد تــا بخش رویداد در حوزه تجارت گردشــگری نقش‬ ‫اساســی به خود گیرد‪ .‬همچنین دوام و استمرار حضور‬ ‫گردشــگران در رویدادها به میزان رضایت توریســت ها‬ ‫از تجربه قبلی که در گردشــگری رویداد کسب کرده اند‬ ‫بستگی دارد‪ .‬عالوه بر ان نباید فراموش کرد که هر کدام‬ ‫از گردشگران رویداد که با حسی مملو از رضایت به شهر‬ ‫یا کشــور خود بازگردند می توانند با تعریف از ان رویداد‬ ‫گردشگری توریســت های بی شماری را برای سفر به ان‬ ‫شهر ترغیب کنند‪.‬‬ ‫در نشســت «گردشــگری رویداد‪ ،‬همبستگی ملی از‬ ‫مســیر فرهنگ عمومی» که چنــد روز پیش در گالری‬ ‫نظرگاه برگزار شد مهدیه بُد‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهشکده‬ ‫نظر گفت‪ :‬در بحث گردشگری به جز جاذبه های کالبدی‬ ‫و مکانــی‪ ،‬جاذبه های رویدادی نیــز در یک منطقه رخ‬ ‫می دهد‪ .‬این رویدادها می توانند ارزشی‪ ،‬ملی و مذهبی یا‬ ‫محلی باشند‪ .‬اما در ایران به رغم رویدادهای مختلفی که‬ ‫وجود دارد‪ ،‬سرمایه گذاری روی انها صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ضعف بدنه ســازی در حوزه گردشگری ایران‬ ‫کامال ملموس اســت و باید برای هــر واقعه و رویدادی‪،‬‬ ‫ت باید تعریف‬ ‫پشــتوانه فرهنگی داشــته باشــیم و دول ‬ ‫گردشگری رویداد و اهداف ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫محمدهــادی همایون عضــو هیات علمی دانشــگاه‬ ‫امام صادق (ع) نیز در این نشســت عنــوان کرد‪ :‬پدیده‬ ‫گردشگری رویداد در حال وقوع است و نمی توان برای ان‬ ‫الگو تعیین کرد‪ ،‬اما می توان الگوهای خبری و رســانه ای‬ ‫ان را کنترل کرد‪ .‬همچنین مهم ترین مســاله ای که در‬ ‫دولت به ان احتیاج داریم‪ ،‬همین فهم است که اساسا ما‬ ‫از گردشگری چه می خواهیم؟ پاسخ به این سوال ابتدای‬ ‫راه و مقدم بر برنامه ریزی و سیاست گذاری در این حوزه‬ ‫است‪ .‬ما باید بدانیم که کشورمان چه ظرفیت هایی دارد‬ ‫و می خواهیم به چه چیز شــناخته و شــهره شود؟ مثال‬ ‫کشور هند شــبه جزیره ای بزرگ است و سواحل زیادی‬ ‫دارد‪ .‬اما انچه هند به عنوان شــخصیت گردشگری برای‬ ‫خود تعریف کرده‪ ،‬استفاده از ظرفیت تنوع ادیان در این‬ ‫کشور اســت؛ بنابراین ما نیز باید بدانیم شناخت جهانی‬ ‫و نهایی از کشور ما بر چه ظرفیتی پایه گذاری می شود؟‬ ‫ســیدامیر منصوری اســتادیار گروه معمــاری منظر‬ ‫دانشــگاه تهــران گفــت‪ :‬گردشــگری در اقتصاد کالن‬ ‫کشــورها تاثیرگذار است و گردشــگری رویداد از جنس‬ ‫سایر حوزه های گردشــگری نیست‪ .‬این نوع گردشگری‬ ‫می تواند بر همبستگی ملی ما تاثیر داشته باشد و باید به‬ ‫گونه ای تعریف شود که گردشگران رویداد‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫تماشــاگر رویداد باشند‪ ،‬بخشــی از بازیگران ان شوند‪.‬‬ ‫سعید شفیا کارشناس گردشگری عنوان کرد‪ :‬گردشگری‬ ‫رویداد براساس سه مولفه اصلی قابل طبقه بندی است که‬ ‫شامل «داشتن یک داستان فرهنگی‪-‬بومی»‪« ،‬تداوم در‬ ‫تکرار» و «دارای هویت مشخص» می شود‪ .‬دولت می تواند‬ ‫با توجه به این سه مولفه رویدادهایی را که در کشور رخ‬ ‫می دهد طبقه بندی کرده و با تعیین «کشورهای هدف»‬ ‫بــرای هر رویداد تبلیغات الزم در این بخش را به منظور‬ ‫جذب گردشگران خارجی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روز شــهادت ســردار ســلیمانی با توجه به‬ ‫محبوبیتی که ایشــان در بین مســلمانان کشــورهای‬ ‫مختلف دارد یک رویداد بزرگ جهانی است و به طور قطع‬ ‫در ســالگرد این جنایت تروریستی‪ ،‬خیلی از گردشگران‬ ‫مســلمان از نقاط مختلف جهان تمایــل پیدا می کنند‬ ‫در ارامگاه شــهید بزرگ ســردار حاج قاســم سلیمانی‬ ‫حضور پیدا کنند‪ .‬بنابراین متولی گردشگری می تواند از‬ ‫هم اکنون برای برنامه ریزی و سازماندهی سفر مسلمانان‬ ‫و دوستداران سردار شــهید از کشورهای عراق‪ ،‬سوریه‪،‬‬ ‫لبنان‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬برای مراســم چهلم و همچنین مراسم‬ ‫ســالگرد اقدامات الزم را انجام دهــد‪ .‬دولت می تواند با‬ ‫استفاده از جلوه های تاثیرگذار همچون ساخت فیلم های‬ ‫مســتند در خصوص فعالیت های شهید سردار سلیمانی‬ ‫و‪ ...‬ارزش واقعی این رویداد را برای گردشــگران افزایش‬ ‫دهد‪ .‬همچنین دولت باید برای تبلیغات و اطالع رســانی‬ ‫به کشــورهای همراستا با رویداد در کانال ها و گروه هایی‬ ‫متشــکل از انها وارد شــده و روند تبلیغاتی خود را در‬ ‫پیش گیرد‪.‬‬ ‫ناصــر رضایی رئیس پژوهشــکده گردشــگری وزارت‬ ‫میــراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری در این‬ ‫گفت‪ :‬گردشــگری رویداد عــاوه بــر یادمان ها بخش‬ ‫احساسی نیز دارد که شــدت این احساسات در ترغیب‬ ‫گردشگران به سفر به علت یک رویداد تاثیر قابل توجهی‬ ‫دارد که درخصوص شــهادت سردار سلیمانی نیز این امر‬ ‫صدق می کند؛ بنابراین می توان با اجرای چنین رویدادی‬ ‫گردشــگران خارجی را برای ورود بــه ایران دعوت کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در گام اول وزارتخانه باید مشــخص کند‬ ‫بازار گردشگری رویدادهایی که در کشور برگزار می شود‬ ‫کجاســت و مخاطبان ان چه کسانی هســتند؟ پس از‬ ‫شــناخت مختصر از مخاطبان؛ تبلیغات متناسب با انها‬ ‫انجام شــود و سپس به توســعه جامعه هدف بپردازد‪ .‬با‬ ‫اجرای این مراحل در حوزه گردشگری رویداد می توان به‬ ‫بازار مناسبی دست یافت‪ .‬رئیس پژوهشکده گردشگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به فرهنگ غنی و قوی که در کشــور حاکم‬ ‫است باید اجرای رویدادهای فرهنگی که در واقع میراث‬ ‫ناملموس ما محســوب می شــوند و جذب گردشــگران‬ ‫مختــص ان برای دولت در اولویت قــرار گیرد‪ .‬برخی از‬ ‫این رویدادها شامل جشن گندم‪ ،‬جشن گالب‪ ،‬عزاداری‬ ‫تاسوعا و عاشــورا و‪ ...‬می شود‪ .‬گردشگری رویداد فرصت‬ ‫مناســبی برای جذب گردشــگران خارجی اســت که با‬ ‫حضور در چنین مراســمی با فرهنگ اصیل و منحصر به‬ ‫فرد اقوام مختلف ایرانی اشــنا شوند‪ .‬گردشگران رویداد‬ ‫می دانند برای درک بهتر هر رویداد باید در محل رویداد‬ ‫حضور داشت و ان را از نزدیک تجربه کرد‪.‬‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | ا︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!