هفته نامه دنیای گردشگری شماره 68 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 68

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 68

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 68

‫برنامه ضربتی ایران‬ ‫برای اعتمادسازی گردشگران‬ ‫لزوم توجه مسئولین‬ ‫برای صادرات هنر قالی بافی ایران‬ ‫فرش ترکمن با شــهرت و اواز ه جهانی خود‪ ،‬پدیده ای ویژه در‬ ‫هنر قالی بافی اســت که به گفته فعاالن این روزها حال و روز‬ ‫خوشی نداشــته و متاثر از تالطمات بازار از دست رفته و بیم‬ ‫ان می رود شمار بسیاری از فعاالن این عرصه به خیل بیکاران‬ ‫بپیوندند‪ .‬فرش اینه ای زنده از فرهنگ ترکمن ها در طول تاریخ‬ ‫و از نشانه های بارز فرهنگ عمیق و تنومندی است که نه تنها‬ ‫در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی سخت‬ ‫مقاومت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده که ‪...‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اشاره به تحوالت اخیر‬ ‫ایرانومنطقه‪،‬ازاقدامبرایتدوینبرنامهضربتیاعتمادسازیبازاریابی‬ ‫و تبلیغات در بازارهای هدف گردشگری خبر داد‪« .‬ایران» چنان که‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذعان داشته است با‬ ‫«بودجه ای محدود» تبلیغ شده است‪ .‬علی اصغر مونسان اوایل امسال‬ ‫نیز به بودجه تبلیغات گردشــگری ایران اعتراض کرده و گفته بود‪:‬‬ ‫«در بسیاری از کشورها به ازای هر گردشگر ‪ ۱.۷‬الی ‪ ۲.۲‬دالر برای‬ ‫تبلیغات گردشگری هزینه می شود‪ ،‬اما متاسفانه در ایران ‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 21‬دی ماه ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪68‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ادامه درصفحه ‪3‬‬ ‫‪ 15‬جمادی االول ‪1440‬‬ ‫‪ 11‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫در پی تهدید ترامپ‬ ‫در هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران‪:‬‬ ‫حمله به اماکن فرهنگی‬ ‫خالف قطعنامه های‬ ‫بین المللی است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫وقتیترامپچیزیبهنامفرهنگ‪،‬تاریخوتمدننمی داند‬ ‫معاملهبرسرفرهنگوتمدن!‬ ‫بوشهرطیروزهایگذشتهوپسازترورسردارسلیمانی‪،‬‬ ‫پیامی از ســوی ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن مراکز‬ ‫فرهنگیایرانمنتشرشدکهبازتابزیادیدرپیداشت‪.‬‬ ‫طی تحوالت روزهای گذشته در عراق‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫امریکا از گفته ی پیشــین خــود صرف نظر و مراتب‬ ‫تعهداتش به قوانین بین المللی را اعالم کرده است‪ .‬با این‬ ‫وجودترامپطی‪۴‬سالگذشتهبااعمالسیاست هایضد‬ ‫و نقیض خود نشان داده که پایبندی چندانی به سخنان‬ ‫خود ندارد و هر بار راهبرد تازه ای چیده و مطلب تازه و‬ ‫عجیبیرابیانمی کندکهنشانازندانستنبرخیقوانین‬ ‫و استراتژی های کشورداری و قوانین بین الملل است‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه‪6‬‬ ‫هیچ جا مانند‬ ‫ایران خبر بد را‬ ‫درشت نمایی‬ ‫نمی کنند‬ ‫پس از سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫تکلیفسفرهایهواییخارجیچهمی شود؟‬ ‫ایران چگونه از گردشگری رویداد بهره بگیرد؟‬ ‫جاذبه های ناملموس‬ ‫برای توریست ها‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫در پی تهدید ترامپ‬ ‫در هدف قرار دادن مراکز فرهنگی ایران‪:‬‬ ‫حمله به اماکن فرهنگی‬ ‫خالف قطعنامه های بین المللی است‬ ‫وزیر میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‪ ،‬حمله‬ ‫امریکا به میراث فرهنگی ایران را بعید دانست و گفت‪ :‬حمله‬ ‫به اماکن فرهنگــی خالف قطعنامه های بین المللی اســت‪.‬‬ ‫علی اصغر مونســان درحاشیه نشست هیات دولت در جمع‬ ‫خبرنگاران در پاسخ به پرسشی ‪،‬گفت‪ :‬بر طبق فرمایش رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی و تاکید رئیس جمهوری‪ ،‬پاسخی قاطع‬ ‫داده شد که نشــان از توان نیروی نظامی کشور و همچنین‬ ‫توان نظام جمهوری اسالمی ایران است که کار بسیار خوبی‬ ‫بود‪ .‬وی همچنین در واکنش به توئیت رئیس جمهور امریکا‬ ‫دربــاره حمله برخی از ســایت های ایران کــه واجد ارزش‬ ‫فرهنگی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬تعریف اماکن و سایت های فرهنگی‬ ‫از میراث فرهنگی متفاوت اســت اگر منظور میراث فرهنگی‬ ‫اســت که خالف قطعنامه های بین المللی است‪ .‬البته امریکا‬ ‫بعدا تکذیب و اعالم کرد که این گونه نیست‪.‬‬ ‫مونســان افزود‪ :‬در طــول تاریخ چنین رویــدادی اتفاق‬ ‫نیفتاده اســت و بعید می دانم چنین رخدادی ممکن شود‪.‬‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد امروز برای انتقام از به‬ ‫شــهادت رساندن سردار سلیمانی و دیگر همرزمانش ‪ ،‬پایگاه‬ ‫امریکا در عراق را هدف موشــک قرار داد‪ .‬طبق اعالم روابط‬ ‫عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بامداد چهارشنبه دهها‬ ‫موشــک بالستیک به سمت پایگاه عین االسد امریکا واقع در‬ ‫استان االنبار عراق شلیک شده است‪ .‬انفجارها در پایگاه عین‬ ‫االســد مهیب گزارش شده است‪ .‬پایگاه هوایی عین السد (به‬ ‫فارســی به معنای چشم شیر)‪ ،‬پایگاهی است که اصلی ترین‬ ‫بخش حمله موشــکی بامداد روز ‪ ۱۸‬دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬مصادف‬ ‫با هفت ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی در انتقام‬ ‫خون حاج قاسم ســلیمانی و یاران شهیدش‪ ،‬نسبت به این‬ ‫پایــگاه صورت گرفت‪ .‬این پایگاه از نظر جغرافیایی در ‪۱۶۰‬‬ ‫کیلومتری غرب بغداد‪ ،‬در استان االنبار‪ ،‬در شهرستانی به نام‬ ‫هیت و در ‪ ۸‬کیلومتری روستایی به نام خان البغدادی است‪.‬‬ ‫این پایگاه یکی از پنج پایگاه بزرگی بود که عراق به عنوان‬ ‫درس عبرتی از جنگ بین اعراب و اســرائیل‪ ،‬از سال ‪۱۹۷۵‬‬ ‫برای ســاختن ان برنامه ریزی کرد و گفته شده که در سال‬ ‫‪ ۱۹۸۱‬تا ‪ ۱۹۹۰‬توســط کمپانی های دولتی یوگســاو و با‬ ‫هزینه ای معادل ‪ ۲۸۰‬میلیون دالر امریکا برای این کشــور‬ ‫ســاخته شده است‪ .‬نام این پایگاه در ان زمان‪ ،‬القادسیه بود‬ ‫که به یاد نبرد معروف اعراب و ایرانیان به این نام گذاشــته‬ ‫شده بود‪ .‬بعد از ان برای مدتی این پایگاه به عنوا ن �‪Objec‬‬ ‫‪ tive Webster‬شــناخته شد و حاال عین االسد نام دارد‪.‬‬ ‫عین االســد‪ ،‬بزرگ ترین پایگاه فعلی نیروهای امریکایی در‬ ‫عراق است که مساحت ان به اندازه منطقه سبز بغداد یعنی‬ ‫حدودا ‪ ۱۰‬کیلومتر مربع اســت‪ .‬بامــداد جمعه ‪ ۱۳‬دی ماه‬ ‫سردار سرافراز اسالم حاج قاسم سلیمانی به همراه ابومهدی‬ ‫مهندس از فرماندهــان مقاومت پس از عمری مجاهدت در‬ ‫حمله بالگردهــای امریکایی در فرودگاه بغداد به شــهادت‬ ‫رسید‪ .‬براســاس اعالم پنتاگون‪ ،‬وزارت دفاع امریکا‪ ،‬دستور‬ ‫این حمله هوایی را دونالد ترامپ‪ ،‬رییس جمهوری و فرمانده‬ ‫کل قوای این کشــور صادر کرده بــود‪ .‬وزارت امور خارجه‬ ‫هم با صدور بیانیه ای این اقدام تروریســتی رژی م امریکا را‬ ‫محکوم کرد و نشست فوق العاده تشکیل داد‪ .‬همچنین سفیر‬ ‫ســوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران به‬ ‫وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شــدید ایران به‬ ‫امریکا به وی اعالم شد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫هنرمندان ترکمن انگیزه ای برای بافت فرش ندارند؛‬ ‫لزوم توجه مسئولین برای صادرات هنر قالی بافی ایران‬ ‫فرش ترکمن با شهرت و اوازه جهانی خود‪ ،‬پدیده ای ویژه در هنر قالی بافی است که به گفته فعاالن این روزها‬ ‫حال و روز خوشــی نداشــته و متاثر از تالطمات بازار از دســت رفته و بیم ان می رود شمار بسیاری از فعاالن‬ ‫این عرصه به خیل بیکاران بپیوندند‪ .‬فرش اینه ای زنده از فرهنگ ترکمن ها در طول تاریخ و از نشانه های بارز‬ ‫فرهنگ عمیق و تنومندی اســت که نه تنها در مقابل هجوم بیگانگان و اقوام مختلف داخلی و خارجی ســخت‬ ‫مقاومــت کرده بلکه به گونه ای رفتار نموده که فرهنگ تحمیلی بیگانه را در خود حل کرده و به ان ســیمای‬ ‫ترکمنی بخشــیده و تا انجا که تاریخ یاد می کند‪ ،‬ترکمن با فرش و فرش با ترکمن شــهرت داشته است‪ .‬فرش‬ ‫در بین ترکمن ها همچون درختی اســت که ریشه در ژرفای خاک صحرا داشته و قرن هاست که با بافتن تار و‬ ‫پودهای ان‪ ،‬نقش و نگارهای اصیل و سنتی را که معرف باورها و فرهنگ اصیل خودشان است‪ ،‬از نسلی به نسل‬ ‫دیگر منتقل و تا به امروز حفظ کرده اند‪ .‬فرش ترکمن از دیرباز جایگاه قابل توجهی در بازارهای داخل و خارج‬ ‫از کشور و نیز نزد دوستداران هنر داشته و جلوه گری ان در نگاه عاشقان هنر رخ می نماید؛ این درحالیست به‬ ‫گفته دســت اندرکاران تولید و عرضه این صنعت دســتی دارای اوازه جهانی‪ ،‬این روزها بر اثر رکود و کم شدن‬ ‫خریدارهایش در بازارهای جهانی که عمدتا به دلیل تحریم های چند ساله اخیر است‪ ،‬وضعیت مناسبی نداشته‬ ‫و نیاز به تامل و توجه مســئوالن دارد تا رونق تولید ان همچون گذشــته پایدار بماند‪ .‬فرش ترکمن با وجود‬ ‫گســترش صنایع ماشینی همچون فرش کاشان یا اصفهان‪ ،‬جایگاه خاص خود را در کانون خانواده های ترکمن‬ ‫حفظ کرده زیرا کیفیت اســتثنایی این کاالی نفیس و لوکــس موجب گذر ان از مرزهای تاریخ به زمان حال‬ ‫شــده و به اینده نیز امتداد خواهد یافت‪ .‬گستردگی فرش دستباف در ترکمن صحرا بسیار شگفت انگیز است‪،‬‬ ‫بطوریکه در تمامی منطقه‪ ،‬چه در مراکز شهری‪ ،‬روستایی و همچنین در ایالت و عشایر قالیبافی متداول بوده‬ ‫و این صنعت یکی از منابع ارتزاق ترکمن ها است‪.‬‬ ‫گلســتان از دیرباز مهد تولید فرش های دســتباف از جمله فرش ترکمن بوده و هزاران نفر در حوزه تولید‪،‬‬ ‫بازاریابــی و فروش فــرش ترکمن فعالیت می کنند؛ تار و پود فرش های ترکمــن را اغلب زنان و دخترانی گره‬ ‫می زنند که از کودکی‪ ،‬نوای یکی زیر دو تا رو‪ ،‬الالیی دلنواز مادران انها بوده و امروز هنر انها شهره جهان شده‬ ‫و بازارها و هنردوستان دنیا‪ ،‬خریدار دست بافته های انان است‪.‬‬ ‫این هنر کم نظیر که در کنار حل مشــکل معیشــتی خانواده های ترکمن‪ ،‬معرف هنر زنان این قوم بزرگ نیز‬ ‫می باشــد‪ ،‬به گفته فعاالن این عرصه‪ ،‬این روزها تبدار شده و با کم شدن میزان تولیدش در سال جاری و پایین‬ ‫امــدن حجم عرضه ان در بازارهای داخلی و خارجی که درامد خانوارهای بافنده و ســایر فعاالن این بخش را‬ ‫تامین می کرد‪ ،‬موجی از نگرانی را برای تولیدکنندگان ایجاد نموده و چنانچه مسئوالن‪ ،‬چون طبیب در وقت نیاز‬ ‫بر بالینش حاضر نشده و درد ان را دوا نکنند‪ ،‬فردا مصداق ضرب المثل نوش دارو پس از مرگ سهراب خواهد بود‪.‬‬ ‫در ایــن رابطه حبیــب اهلل بقایی از فعاالن تولید و فــروش فرش ترکمن درحالی که ناامیــد از اقدام بموقع‬ ‫مسئوالن امر بود‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۵‬سال از عمرم را در این عرصه سپری کردم و جز سال های ابتدایی که برای‬ ‫سود به این فعالیت روی اورده بودم‪ ،‬عشق به پیشرفت فرش ترکمن و گسترش ان به منظور ایجاد اشتغال در‬ ‫خانواده هایی که تنها راه معاششان بافتن قالیچه و فرش بود‪ ،‬باعث تداوم فعالیتم در این مسیر شد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افزود‪ :‬در گذشــته بیش از دو هزار بافنده که هرکدام خرج یــک خانوار را می دادند در منطقه‬ ‫گنبدکاووس مشــغول به بافتن فرش در ابعاد مختلف بودند که رفته رفته این تعداد نصف شــد و همچنان به‬ ‫دلیل فروش نرفتن فرشها‪ ،‬در حال ترک این کار هستند‪ .‬وی با بغضی از خجالت گفت‪ :‬اخیرا یکی از بافنده هایم‬ ‫برای تامین هزینه درمان کودکش مبلغ یکصد هزار تومن از من طلب کرد ولی نداشــتم که کمکش کنم و تا‬ ‫صبح غصه می خوردم که اگر اتفاقی برای کودکش بیفتد تقصیر من است و این موضوع بر روی دوشم سنگینی‬ ‫می کند ولی ایا برای مسئوالن هم همینقدر سنگین است؟ بقایی با حسرت از دوران رونق تولید فرش ترکمن‬ ‫یاده کرده و می گوید‪ :‬در ســال های ‪ ۷۳‬تا ‪ ۸۰‬روزانه ‪ ۱۰۰۰‬مترمربع فرش در منطقه گنبدکاووس به فروش‬ ‫می رفت که بخشــی اقتصاد شهرســتان و خانواده هایی که شغل دیگری نداشتند را تامین می کرد ولی به مرور‬ ‫زمان این وضعیت از دســت رفت و پس از ســال ‪ ۸۰‬شاهد پســرفت در بازار فروش فرش ترکمن بودیم ولی‬ ‫از ســال ‪ ۹۰‬تا کنون به ورطه نابودی رســیده ایم و االن فروش منطقه به زور به روزی ‪ ۵۰‬مترمربع می رســد‪.‬‬ ‫بقایی افزود‪ :‬در ان ایام از تمام اســتان های کشــور تقاضا برای خرید فرش وجود داشــت و حتی برخی برای‬ ‫تحویل درخواستشــان مدتی را به انتظار می ماندند و عالوه بر ان بسیاری از خریداران‪ ،‬تولیدات فرش ترکمن‬ ‫را بــرای عرضه در بازارهای جهانی و صادرات به کشــورهایی نظیر المــان‪ ،‬امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬لبنان و حتی برخی‬ ‫کشــورهای قاره افریقا از ما می خریدند که ارزاوری برای کشور نیز به همراه داشت‪ .‬وی درحالی که با حسرت‬ ‫به فرش های انباشــته شده در مغازه اش اشاره می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬بیســت میلیارد ریال سرمایه به صورت فرش به‬ ‫خاطر نبود مشــتری در انبارم خاک می خورد‪ .‬این فعال حوزه تولید و فروش فرش ترکمن با اشــاره به بدهی‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد ریالی ناشــی از فروش نرفتن محصوالت تولیدی‪ ،‬ان را فشــار مضاعف توصیف کرد که توان ادامه‬ ‫مسیر را از وی سلب کرده و از تصمیم خود برای ترک این حوزه در ایامی می گوید که به جای حل مشکالت‪،‬‬ ‫بر حجم انها افزوده می شــود‪ .‬جلیل مدرســی از دیگر فعاالن عرصه فرش ترکمن نیز در این باره گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اصلی برای فعالیت در این زمینه فروش نرفتن فرش های بافته شده است و در نبود خریدار‪ ،‬بافنده ها نیز رمقی‬ ‫برای نشســتن پشت دار قالی و بافتن تار و پود فرش را ندارند‪ .‬وی گفت‪ :‬انبارها انباشته از فرشهای بافته شده‬ ‫اســت که به عنوان ســرمایه های ما بازاریان خاک می خورد و اگر نتوانیم با خرید محصوالت بافنده ها انها را به‬ ‫بودن در این کار تشویق کنیم‪ ،‬شک نکنید افراد زیادی به جمع بیکاران کشور اضافه خواهد شد زیرا رنگرزها‪،‬‬ ‫کســانی که دارقالی می ســازند‪ ،‬انهایی که در این مســیر با حمل و نقل محصوالت در امد کسب می کردند و‬ ‫حتی بازاریاب هایی که با فروش فرش و کســب درصدی از ان‪ ،‬زندگی خود را می گذراندند از این درامدزایی‬ ‫محروم خواهند شــد‪ .‬مدرسی افزود‪ :‬تنها بازاری که اخیرا دلخوشش بودیم نمایشگاه های داخلی و بین المللی‬ ‫بود که با بدتر شــدن شرایط اقتصادی و تاثیر تحریمها‪ ،‬در نمایشگاه های بین المللی هم فروش چندانی نداریم‪.‬‬ ‫وی با لحنی که حاکی از خستگی بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر تحریم ها رفع شود و بازار فروش خوب پیدا کنیم‪ ،‬خیلی‬ ‫سریع می توانیم به روزهای سابق برگردیم و رونق تولیدی که رهبر هم به ان اشاره دارد را در منطقه خودمان‬ ‫احیا سازیم‪.‬‬ ‫گویی مشکل فرش ترکمن تنها گریبانگیر این خطه نیست زیرا وقتی با صاحب یکی از کارخانه های ریسندگی‬ ‫اصفهان که از قضا جزو طلبکاران تولیدکنندگان فرش در گنبدکاووس هم است‪ ،‬همصحبت شدم‪ ،‬گفت که از‬ ‫دســت رفتن فعالیت در زمینه تولیدات فرش ترکمن تنها منطقه گنبدکاووس و یا ترکمن صحرا را تحت تاثیر‬ ‫قرار نمیدهد بلکه تولیدکنندگانی همچون مارا نیز به رکود نزدیک می کند‪.‬‬ ‫سید عباس فیاض از تولید کنندگان نخ فرش در اصفهان افزود‪ :‬مقدار فروش کنونی ما در منطقه گنبدکاووس‪،‬‬ ‫یک دهم ســال قبل اســت و سال قبل نیز به نسبت کمتر از سال های گذشــته بود که این روند نزولی مداوم‬ ‫باعث می شود ما نیز مجبور شویم کارگرهای خود را تعدیل کنیم و این یعنی افزوده شدن به جمعیت بیکار که‬ ‫می تواند زمینه ســاز انواع ناهنجاری های اجتماعی شود‪ .‬وی فزود‪ :‬فرش ترکمن به دلیل مقرون به صرفه بودن‬ ‫و کیفیت مناسبی که دارد از قدیم االیام مورد توجه همگان بوده و در روزهایی که به راحتی در بازار جهانی به‬ ‫فروش می رفت باید یک مســیر دائمی برای ارائه ان به مشتریان جهانی تعبیه می شد که متاسفانه این چنین‬ ‫نشد و امروز شاهد ان هستیم که با از دست رفتن بازارهای جهانی‪ ،‬نه تنها فرش ترکمن بلکه تولیدات مشابه‬ ‫ان در کل کشــور به مشکل برخورده اند‪ .‬در این پیوند جمعی از فعاالن عرصه تولید و بازاریابی فروش این هنر‬ ‫دستی ترکمنها در فشاری مضاعف و نا امید از اینده مبهم فرش ترکمن با تهیه نامه و ارسال ان به دستگاه های‬ ‫مربوطه همچون اســتانداری گلســتان‪ ،‬اداره کل صنعت معدن و تجارت‪ ،‬اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬موزه فرش‬ ‫گنبدکاووس و دفتر نماینده مجلس این شهرســتان خواســتار کمک به این ظرفیت ارزشمند اقتصادی منطقه‬ ‫شــدند‪ .‬در این نامه خطاب به استاندار گلستان اینگونه امده است‪“ :‬احتراما اینجانیان حبیب اله بقایی و اهالی‬ ‫صنــف تولیدکنندگان و کارافرینان صنعت فرش ترکمن در شهرســتان گنبدکاووس و حومه که ذیل برگه را‬ ‫تایید نمودهاند به اســتحضار عالی می رســاند از دیرزمانی فرش و قالی ترکمن چون خورشــید تابان گلهایش‬ ‫فروغ اختران به زیر پای جهانیان می درخشــید و اکنون این صنعت به خزان زرد کســادی و خواب زمســتانی‬ ‫طوالنی دچار گشــته و فرش های رنگارنگ به علت رکود اقتصادی و تحریم های ناجوانمردانه کشورهای سلطه‬ ‫طلب و در راس ان امریکای جنایتکار‪ ،‬در انبارهای تولیدکنندگان و فروشــندگان این صنف به دلیل نداشــتن‬ ‫خریداران داخلی و خارجی در حال خاک خوردن می باشد‪ .‬از طرفی بافندگان این صنعت از اهالی قشر ضعیف‬ ‫و مستضعف این جامعه هستند و در نبود مشتری و فروش نرفتن فرش‪ ،‬تولیدکنندگان نیز نمیتوانند جوابگوی‬ ‫هزینه های تولید باشــند و ضربه ســنگینی به این قشــر مســتضعف بوده و حتی دور از فروپاشی کانون گرم‬ ‫خانواده هایشان نمی باشد‪ .‬اینجانیان تولیدکنندگان فرش تا امروز با هر مکافات و رنجی توانسته ایم چرخه این‬ ‫صنعت را سرپا نگه داریم ولی متاسفانه دیگر توان و تحمل و جوابگوی بافندگان به علت کمبود مالی نیستیم و‬ ‫تولیدکنندگان فرش ترکمن یکی پس از دیگری در حال قطع تولید و ترک این حرفه می باشند‪ .‬در نهایت برای‬ ‫نجات این کشــتی به گل نشســته یاری و مساهدت به سوی ناخدایی دراز می کنیم که نزدیک ترین فرد به کار‬ ‫ما مدیر و مسئول و متولی این صنعت و واقف و اشنایی به دردها و رنج ها می باشد‪ .‬لذا از جنابعالی استدعای‬ ‫عاجزانــه داریم که به جهت جلوگیری از مرگ و نابودی این صنعت کــه روزگاری پراوازه‪ ،‬ارزاور‪ ،‬کارافرین و‬ ‫معیشت ساز بود‪ ،‬تسهیالتی از قبیل وام و سایر تزریقات مالی امکان پذیر به رگ های خشکیده در نظربگیرید و‬ ‫عنایت همکاری را برای رفع مصائب و معضالت ما مبذول فرمایید‪”.‬‬ ‫در ایــن پیوند‪ ،‬رییــس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گنبدکاووس با رد برخی موارد مطروحه در نامه مذکور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هرچند فشــار تحریم ها در بحث فروش فرش بی تاثیر نبوده ولی اوضاع به این بدی که در نامه ارسالی‬ ‫برخی فعاالن حوزه فرش گفته شده‪ ،‬نیست‪ .‬خلیل رجبلی افزود‪ :‬در حال حاضر بافنده های فرش ترکمن درحال‬ ‫فعالیت بوده و خریداران این هنر اصیل از دیگر نقاط برای خرید این محصول با بافندگان در ارتباط هستند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در راستای حفظ این هنر و حمایت از شاغالن این حوزه و برای تثبیت بیمه تامین اجتماعی مشموالنی‬ ‫که به هر دلیلی در برهه ای از زمان نتوانســتند تعهدات خود را ادا نمایند‪ ،‬رایزنی هایی با بیمه تامین اجتماعی‬ ‫صورت گرفته تا این افراد بتوانند از این خدمات بهره مند شــوند‪ .‬رجبلی با اشــاره به پرداخت تســهیالت کم‬ ‫بهره به فعاالن حوزه فرش عنوان کرد‪ :‬به منظور مایت از شاغالن و تولیدکنندگان فرش ترکمن همیشه سعی‬ ‫داشــتیم بیشترین میزان خدمت رسانی و تزریق تســهیالت کم بهره از اعتبارات موجود را به این افراد داشته‬ ‫باشیم که در سال گذشته با پرداخت تسهیالت ‪ ۴‬درصدی‪ ،‬وام های یکصد میلیون ریالی به ‪ ۱۰۵‬نفر و اعطای‬ ‫تســهیالت یک میلیارد و دویست میلیون ریالی‪ ،‬مجموعا ‪ ۱۰‬میلیارد و یکصد و هفتاد میلیون ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت شــد که کمک شــایان توجهی در این عرصه محسوب میشود‪ .‬رییس اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیــان برنامه های پیش رو در این حوزه گفت‪ :‬پیگیری هایی برای دایر شــدن بازارچه دائمی فرش ترکمن در‬ ‫گنبدکاووس انجام شــده که شهرداری در این زمینه درحال بررســی برای اغاز عملیاتی اجرایی است که این‬ ‫اقدام می تواند در ارائه بی واسطه این هنر‪ ،‬گامی بزرگ باشد‪ .‬رجبلی خاطرنشان کرد‪ :‬حوزه تولید فرش ترکمن‬ ‫در ســال های اخیر محل برخی سوء اســتفاده ها شده که در این رابطه بیشترین فشار بر بافنده تحمیل می شود‬ ‫و برخی به دنبال ان هســتند با اشــفته نشان دادن بازار‪ ،‬حق الزحمه بافنده را تا حدی کاهش دهند که این از‬ ‫نظر ما شایســته نیســت و این موضوع می تواند باعث نارضایتی و بی انگیزه شدن بافندگان برای ارائه هنر خود‬ ‫شود‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گلستان نیز در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬در ‪ ۹‬ماه اول امســال ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع فرش دستباف در این استان تولید شده که از این مقدار‬ ‫‪ ۱۴۱۰۰‬مترمربع با ارزش دو میلیون دالر به خارج از کشور صادر شده است‪ .‬درویش علی حسن زاده با اشاره به‬ ‫کم شدن میزان تولید و صادرات فرش دستباف گلستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیان کرد‪ :‬در پنج‬ ‫سال اخیر شاهد نوسانات محسوس در بازار فرش بودیم که در این بین سال ‪ ۹۷‬را بهترین سال داست که در‬ ‫ان ‪ ۱۰۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع فرش تولید شد که ‪ ۳۳‬هزار مترمربع ان به ارزش چهار میلیون دالر صادر شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی اتفاقات نظیر روابط خارجی‪ ،‬اعمال تحریم ها و نیز فشــارها و تضییقات اقتصادی باعث‬ ‫روند نزولی در زمینه تولید فرش شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این نوسانات در بازار امری طبیعی بوده و این امکان وجود‬ ‫دارد که در سه ‪ ۳‬ماه پایانی سال ‪ ۹۸‬و یا سال اینده دوباره شاهد جهش و رونق بازار در این خصوص باشیم‪.‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫برنامه ضربتی ایران برای اعتمادسازی گردشگران‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری با اشاره به تحوالت اخیر‬ ‫ایــران و منطقه‪ ،‬از اقدام برای تدوین برنامه ضربتی اعتمادســازی‬ ‫بازاریابی و تبلیغات در بازارهای هدف گردشگری خبر داد‪« .‬ایران»‬ ‫چنان که وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اذعان داشته‬ ‫است با «بودجه ای محدود» تبلیغ شده است‪ .‬علی اصغر مونسان اوایل‬ ‫امسال نیز به بودجه تبلیغات گردشگری ایران اعتراض کرده و گفته‬ ‫بود‪« :‬در بســیاری از کشورها به ازای هر گردشگر ‪ ۱.۷‬الی ‪ ۲.۲‬دالر‬ ‫برای تبلیغات گردشگری هزینه می شود‪ ،‬اما متاسفانه در ایران هزینه‬ ‫این تبلیغات به چند سِ نت هم نمی رسد‪ ».‬محمدابراهیم الریجانی‬ ‫مدیر دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری‪ ،‬ان سخنان را تکمیل کرده‬ ‫و گفته بود‪« :‬ســرانه بودجه ایران برای جذب هر گردشگر خارجی‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬سنت است‪ ».‬هرچند که معاون گردشگری صراحتا گفته‬ ‫است‪« :‬ما با دست خالی برای گردشگری ایران تبلیغ می کنیم‪ ».‬با‬ ‫وجود چنین شرایطی ‪ ،‬محمدابراهیم الریجانی ـ مدیرکل بازاریابی‬ ‫و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی ـ‬ ‫تهیه و اجرای طرح ضربتی برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری به‬ ‫منظور اعتمادســازی و حفظ اشتغال و معیشت صدها هزار نیروی‬ ‫کار کــه در معرض بیکاری قرار دارند را در وضعیت موجود کشــور‬ ‫ضروری دانســت گفت‪ :‬این طرح با مشــارکت بخش خصوصی در‬ ‫دســت تهیه است‪ .‬او درباره ضرورت تهیه و اجرای برنامه ای ضربتی‬ ‫برای اعتمادسازی گردشگری‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با توجه به اتفاقات اخیر‬ ‫به خصوص ناارامی های ابان ماه‪ ،‬تحوالت عراق و اقدامات تروریستی‬ ‫فرودگاه بغداد‪ ،‬حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی و کنســل شدن‬ ‫بســیاری از پروازهای بین المللی ضرورت برنامه ریزی گسترده برای‬ ‫بازاریابی و تبلیغات اعتمادساز در ماه های پایان سال و قبل از شروع‬ ‫فصل پیک سفرهای گردشگران خارجی احساس می شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بدیهی اســت ما به صورت ماهانه و ساالنه برنامه های مختلفی‬ ‫برای بازاریابی و تبلیغات گردشگری در دستور کار داریم که متناسب‬ ‫با منابع‪ ،‬بودجه و امکاناتمان و در شرایط عادی به کار گرفته می شود‪،‬‬ ‫اما با توجه به تحوالت اخیــر و اثار منفی این اتفاقات روی اذهان و‬ ‫افکار عمومی مردم کشورهای بازار هدف‪ ،‬احساس می کنیم در فصل‬ ‫پیش روی گردشگری ورودی که از بهار ‪ ۹۹‬اغاز می شود‪ ،‬با کاهش‬ ‫سفر به ایران مواجه شــویم‪ .‬الریجانی گفت‪ :‬هرچند در حال حاضر‬ ‫تعدادی از تورها کنسل شده است‪ ،‬اما با توجه به این که در فصل پیک‬ ‫سفر نیستیم‪ ،‬حجم تورهای کنسل شده به لحاظ کمی و عددی رقم‬ ‫بزرگی نیســت‪ ،‬ولی باید از هم اکنون برای سال اینده برنامه ریزی را‬ ‫شروع کنیم تا صدمات کمتری را شاهد باشیم‪ .‬او «مدیریت بحران در‬ ‫گردشگری» را مقوله ای دانست که همه کشورهای فعال در صنعت‬ ‫گردشگری ممکن اســت با ان مواجه شوند ‪ ،‬یاداور شد‪ :‬موضوعاتی‬ ‫نظیر سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬کودتا‪ ،‬انقالب‪ ،‬مسائل سیاسی‪ ،‬بیماری های فراگیر‬ ‫و بسیاری موضوعات است که در کشورهای مختلف دنیا رخ می دهد‬ ‫و روی گردشــگران ورودی ان کشور تاثیر می گذارد که با یک سری‬ ‫اقدامات ضربتی شرایط به وجود امده را مدیریت می کنند و به عبارتی‬ ‫بحران را پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری افزود‪ :‬ما در وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی و فعاالن بخش خصوصی و‬ ‫تمام کســب و کارهایی که از حوزه گردشــگری به طور مستقیم و‬ ‫غیر مستقیم منتفع هستند و حتی شهرداری ها و برخی سازمان ها‬ ‫و وزارتخانه هایــی کــه کارکرد بین المللــی دارند‪ ،‬بایــد در برنامه‬ ‫«اعتمادســازی تبلیغات گردشــگری ایران» با هدف عبور از چالش‬ ‫بوجود امده نقش موثر ایفا کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬بدیهی است اقدامات‬ ‫بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫که برای شرایط عادی پیش بینی و طراحی شده هم به لحاظ کمی و‬ ‫حجم برنامه ها و هم به لحاظ کیفی و نوع برنامه‪ ،‬جوابگوی تبلیغات‬ ‫منفی و رفع تشــویش اذهان و تنویر افکار عمومی اتباع کشورهای‬ ‫بازار هدف نیســت‪ .‬ضمن این که این وزارتخانه به تنهایی نمی تواند‬ ‫برنامه ریزی گســترده ای را در بیش از‪ ۳۰‬کشــور بــازار هدف اول‬ ‫گردشــگری به لحاظ منابع مالی‪ ،‬انسانی و عملیاتی به کار گیرد‪ ،‬لذا‬ ‫نیازمند همکاری همه ذی نفعان و فعاالن حوزه گردشگری هستیم‪.‬‬ ‫الریجانی ادامه داد‪ :‬ضرورت مشارکت موثر همه فعاالن گردشگری‬ ‫اعم از بخش خصوصی‪ ،‬کسب و کارها‪ ،‬رسانه ها و سازمان های دولتی‬ ‫و حاکمیتی‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬اتاق های بازرگانی‪ ،‬هنرمندان و ورزشکاران‬ ‫در برنامه ضربتی اعتمادســاز تبلیغات گردشگری احساس می شود؛‬ ‫چراکــه اثار و منافع اقتصادی گردشــگری متعلــق به گروه خاص‬ ‫نیســت و احاد جامعه را تحت پوشش قرار می دهد‪ .‬همچنین باید‬ ‫تقسیم کاری بین انجمن ها و تشکل های گردشگری و برخی نهادها‬ ‫و سازمان ها با محوریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی در اجرای این برنامه ضربتی صورت بگیرد‪ .‬او در ادامه به برخی‬ ‫اقدامات که در جریان این برنامه اعتمادســازی می تواند اجرا شود‪،‬‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬اعالم شرایط واقعی کشور توسط سفارتخانه ها‪،‬‬ ‫رایزنی های فرهنگی و نمایندگی های کشــورمان در سایر کشورها‬ ‫بویژه در کشورهای بازار هدف گردشگری‪ ،‬حضور در فضای مجازی به‬ ‫خصوص پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی محبوب کشورهای بازار‬ ‫هدف‪ ،‬حضور در نشــریات و سایر رسانه های تخصصی گردشگری‪،‬‬ ‫حضور پررنگ در نمایشگاه های گردشگری (تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬حدود‬ ‫هشــت نمایشــگاه مهم در پیش اســت)‪ ،‬اجرای برنامه هایی نظیر‬ ‫هفته های فرهنگی‪ ،‬بازارچه های صنایع دستی‪ ،‬جشنواره های غذاهای‬ ‫سنتی و موسیقی ایرانی که بتواند مردم کشورهای هدف را مخاطب‬ ‫قرار دهد‪ ،‬برگزاری تورهای اشناسازی برای خبرنگاران‪ ،‬تورپراتورها‪،‬‬ ‫بالگرها و افراد ذی نفوذ کشورهای بازار هدف‪ ،‬دعوت از اینفلوئنسرها‬ ‫و افراد اثرگذار در فضای مجازی‪ ،‬دعوت از سلبریتی ها و افرادی که‬ ‫مردم کشــورهای بازار هدف از ان ها تاثیر می پذیرند و دهها طرح و‬ ‫ایده دیگر بخشی از اقدامات تدارک شده در طرح ضربتی اعتمادساز‬ ‫بازاریابی و تبلیغات در شــرایط فعلی خواهد بود‪ .‬البته با مشــورت‬ ‫انجمن ها‪ ،‬صنوف‪ ،‬تشــکل ها و صاحب نظران و برخی از سازمان ها و‬ ‫نهادهای فعال بین المللی این برنامه ها به لحاظ کمی و کیفی تکمیل‬ ‫خواهد شد‪ .‬مدیرکل بازاریابی و تبلیغات گردشگری تاکید کرد‪ :‬پس‬ ‫از ان باید تامین منابع و تقسیم کار بین نهادهای دولتی ‪ ،‬بخش های‬ ‫مختلف وزارت گردشگری‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬جامعه هتلداران‪ ،‬انجمن‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی‪ ،‬جامعه تورگردانان‪ ،‬انجمن راهنمایان و سایر‬ ‫ذی نفعان صورت پذیرد و با تقســیم کار ملی بین بخش های مذکور‬ ‫هر یک باید بخشی از این برنامه ها را به لحاظ مادی‪ ،‬معنوی‪ ،‬فنی و‬ ‫مشاوره ای پشتیبانی کنند تا اجرا شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حفظ روند رو به رشد گردشگری در ماه های پایانی‬ ‫ســال و بویژه در سال اتی در عمل به حفظ کسب و کارها و مشاغل‬ ‫متعددی منجر می شود که در شهرها و روستاهای مختلف کشور به‬ ‫عنوان مقاصد گردشــگری‪ ،‬دهها هزار جوان از ان به طور مستقیم‬ ‫ارتزاق می کننــد و دهها هزار نفر نیز در دفاتر خدمات مســافرتی‪،‬‬ ‫رستوران ها‪ ،‬مراکز اقامتی‪ ،‬راهنمایان گردشگری‪ ،‬بوم گردی ها مشغول‬ ‫به کاراند و چشم امید خود و خانواده هایشان به چرخیدن چرخ صنعت‬ ‫گردشگری است‪ .‬الریجانی با بیان این که تاثیرات غیرمستقیم و القایی‬ ‫صنعت گردشگری بر سایر صنایع اعم از حمل و نقل زمینی‪ ،‬هوایی‪،‬‬ ‫ریلی‪ ،‬دریایی و حمل و نقل درون شهری‪ ،‬تولید‪ ،‬کشاورزی و کسب‬ ‫و کارهای خرد احاد مردم نیز بر کسی پوشیده نیست‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگر اکنون از تهیه برنامه ضربتی بازاریابی و تبلیغات گردشگری سخن‬ ‫می گوییم در واقع از حفظ اشتغال و معیشت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫صدها هم وطن در اقصی نقاط کشور حرف می زنیم‪ ،‬بنابراین مشارکت‬ ‫همه فعاالن و ذینفعان و نهادهای دولتی و غیردولتی را در این مسیر‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫حفظ فرهنگ‪ ،‬مهم ترین راهکار مقابله‬ ‫با جنگ افروزان‬ ‫رضا دبیری نژاد‬ ‫فرهنگ همان چیزی است که زمینه گفتگو‪ ،‬اشنایی و صلح‬ ‫را پدید اورده و حفظ فرهنگ‪ ،‬مهم ترین راهکار برای مقابله با‬ ‫خوی حیوانی جنگ افروزانه به شمار می رود از این رو تهدید‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬تهدید همه اهالی فرهنگ در تمام دنیا محســوب‬ ‫می شود‪ .‬فرهنگ مهم ترین دستاورد بشری در طول تاریخ بوده‬ ‫است انچه که او را از خوی حیوانی دور می کند و ادم می سازد‪،‬‬ ‫فرهنگ همان چیزی اســت که به ادم و عالم معنا می بخشد‬ ‫و ارزش ها را به وجود می اورد‪ ،‬همین ارزش هاست که احترام‬ ‫می اورد و مهم ترین جنبه تجربه تاریخی بشــر بوده اســت؛‬ ‫این گونه است که دســتاوردهای فرهنگی را بشر حفظ کرده‬ ‫است تا برای نسل ها نگه دارد و بر ان نام میراث فرهنگی نهاده‬ ‫اســت‪ .‬فرهنگ همان چیزی است که زمینه گفتگو‪ ،‬اشنایی‬ ‫و صلح را پدیــد اورده و حفظ فرهنگ مهم ترین راهکار برای‬ ‫مقابله با خوی حیوانی جنگ افروزانه بوده اســت‪ .‬از همین رو‬ ‫همواره میراث فرهنگی میراث بشری و میراث مشترک نامیده‬ ‫شده است تا همه در برابر دستاوردهای فرهنگی در هر کجای‬ ‫جهان که قرار دارد‪ ،‬مســئول باشند شــاید در پاسخ به همه‬ ‫تجربه های تلخ بشری و پدید امدن جنگ های ویرانگر جهانی‬ ‫که ویران سازی فرهنگ ها و دستاوردهای فرهنگی‪ ،‬همچنین‬ ‫تالشی مســتبدانه برای یکسان ســازی ملل و فرهنگ ها بود‬ ‫ســازمان های جهانی فرهنگی و قوانیــن بین المللی در حفظ‬ ‫فرهنگ‪ ،‬میراث فرهنگی و مراکز فرهنگی به وجود امد‪ ،‬چراکه‬ ‫این باور وجود داشت که همه این ها دستاورد مشترک بشری‬ ‫است و از ســوی دیگر این ها می تواند ضامن گفتگو‪ ،‬ارامش‪،‬‬ ‫صلح جهانی و کاهش تنش ها و تقابل ها باشــد‪ .‬ازاین رو به جز‬ ‫خودکامگانی که خود را از همه قوانین جهانی خارج دانسته اند‬ ‫و به دنبال حذف ملل دیگر بوده اند‪ ،‬هیچ کس نخواســته است‬ ‫تا رسماً به فرهنگ و دستاوردهای فرهنگی ملت ها حمله کند‬ ‫و ان ها را در تنش های نظامی و سیاســی تخریب ســازد‪ .‬در‬ ‫ســال های اخیر تنها انان که به دنبال جنگ افروزی و حذف‬ ‫برخی از انواع بشــریت بوده اند و هیچ وقت اهل صلح و گفتگو‬ ‫نبوده اند‪ ،‬همچون داعش و طالبان به ضدیت با فرهنگ و حذف‬ ‫میراث فرهنگی اقدام کرده انــد‪ ،‬انان که اثار میراث فرهنگی‬ ‫بشری را منفجر کرده اند یا به غارت موزه ها در عراق و افغانستان‬ ‫رفته اند و تصاویری شــرم اور را در بامیان و موصل رقم زدند‪.‬‬ ‫همانان بوده اند که هزاران انســان را کشته و دردی عظیم را‬ ‫سالیان سال برای جهان به وجود اورده اند و سایه ای از وحشت‬ ‫را همین ویرانگران فرهنگ برجهان گستراندند‪ .‬ان ها نمادی از‬ ‫همه فرهنگ ستیزان و جنگ افروزان تاریخ بوده اند که هیچ گاه‬ ‫جهــان را در صلح و ارامش برای همه جهانیان نخواســته اند‪.‬‬ ‫همه این تجاوزگران که تجاوز نظامی و فرهنگی برایشان فرقی‬ ‫نداشــته است و همواره ســعی کرده اند تجاوزهای خود را در‬ ‫سایه توجیهات ملی‪ ،‬ایدئولوژیک و حق به جانب پنهان کنند اما‬ ‫درواقع ان ها به هیچ قانونی پایبند نبوده اند‪ .‬تمام قوانین جهانی‬ ‫ب ه عنوان دستاوردهای مشترک سازمان ها و دغدغه مشترک‬ ‫ملل برحفظ و در امان ماندن میراث و دستاوردهای فرهنگی‬ ‫تاکید کرده اند اما شرمگینانه و تاسف اور است که رئیس جمهور‬ ‫کشــوری‪ ،‬از یک تریبون رســمی‪ ،‬فرهنگ و مراکز فرهنگی‬ ‫کشوری با سابقه فرهنگی و تمدنی دیرینه که میراث با افتخار‬ ‫بشری محسوب می شود را برای امیال سیاسی و خصمانه خود‬ ‫تهدید کنــد‪ .‬این نه تنها عملی غیرقانونی طبق تمامی قوانین‬ ‫جهانی و مغایر با اهداف صلح جویانه است بلکه نمی توان ان را‬ ‫اقدامی برای حفظ امنیت‪ ،‬ازادی یا دموکراسی و حقوق انسانی‬ ‫دانست‪ .‬تهدید مراکز فرهنگی به هجوم مسلحانه تنها از سوی‬ ‫کسانی می تواند صورت گیرد که هیچ نسبت و درکی از فرهنگ‬ ‫ندارند و هیچ از تاریخ و میراث بشری نمی دانند و نقش سازنده‬ ‫تمدن های تاریخ ســاز را که بخشــی از میراث جهانی را پدید‬ ‫اورده اند‪ ،‬نمی دانند و ان ها می توانند تمام تالش یک صد سال‬ ‫اخیر تمام سازمان های فرهنگی جهانی و تمام متخصصین و‬ ‫دوستداران فرهنگ‪ ،‬هنر و میراث فرهنگی را با ترویج کالمی از‬ ‫بین ببرند و این دیگر تهدید یک ملت و یک کشور نیست بلکه‬ ‫ترور فرهنگ بشری از میراث فرهنگی تا فرهنگ معاصر است‪.‬‬ ‫سکوت سازمان های جهانی فرهنگی در برابر چنین رفتارهایی‬ ‫می تواند تقویت کننده چنین نهادهایی باشــد که قطعاً همه‬ ‫متولیان و متخصصان حوزه فرهنگ در برابر عواقب اینده این‬ ‫تهدیدها مسئول اند‪ .‬این تهاجم کالمی به سوی فرهنگ سبب‬ ‫شده است تا همه دوســتداران فرهنگ و میراث فرهنگی در‬ ‫دنیا به صدا درایند‪ ،‬شورای بین المللی موزه ها‪ -‬ایکوم و شورای‬ ‫بین المللی حفاظت از بناها و محوطه های تاریخی ‪ -‬ایکوموس‬ ‫در پاسخ به این اقدام بیانیه مشترک صادر کرده اند و همین طور‬ ‫اتحادیه موزه های امریکا و مدیران ارشــد موزه متروپولیتن و‬ ‫برخی موزه های اروپایی با موزه داران ایرانی همراه شده و ابراز‬ ‫نگرانی کرده اند؛ اینجاســت که مشــاهده می کنیم فرهنگ و‬ ‫متولیان فرهنگی فراتر از مناقشات بین المللی عمل می کنند‬ ‫و از دغدغه های مشترک بشری صحبت می کنند و این اتحاد‬ ‫نشــان می دهد انان که با فرهنگ دشمنی دارند با همه اهالی‬ ‫فرهنگ در همه جای دنیا دشمن هستند و نمی توانند فرهنگ‬ ‫را به دلیل نزدیکی ملل تاب بیاورند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫رمز موفقیت گردشگری یزد‬ ‫در تحریم ها چیست؟‬ ‫شهر جهانی یزد در ســال‪‎‬های اخیر به ویژه پس از جهانی‬ ‫شدن با رشــد قابل توجهی از گردشگران خارجی مواجه شد‬ ‫ولــی در عین حال برگزاری رویدادهای مختلف گردشــگری‬ ‫توانســت در رشد گردشــگران داخلی نیز موثر واقع شود‪ .‬بنا‬ ‫بر گفته ی مســئوالن اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان یزد‪ ،‬تنها در ایام نوروز امسال بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬گردشــگر داخلی و خارجی به میهمانی‬ ‫جاذبه های تاریخی‪ ،‬فرهنگی و طبیعی این دیار کویری امدند‪.‬‬ ‫البته رشد گردشگری نقطه قوتی برای بخش های مختلف این‬ ‫صنعت در اســتان بوده و به همین دلیل نیز مقوله ی اموزش‬ ‫در این حوزه را به مسئوالن گوشزد و ضرورت ان برای فعاالن‬ ‫این صنعت را الزامی تر کرده اســت‪« .‬هما خورشیدی» معاون‬ ‫گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی اســتان یزد در همین‬ ‫رابطــه از اموزش بیش از هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفر در قالب برگزاری‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬دوره اموزشی به منظور توانمندسازی نیروی انسانی‬ ‫از ابتدای امسال تاکنون خبر می دهد و یاداور می شود که این‬ ‫مسئله عالوه بر رشد کمی این صنعت نشان دهنده رشد کیفی‬ ‫ان در این شهر جهانی اســت‪ .‬در حالی وی این اموزش‪‎‬ها را‬ ‫عنصر پایه ای برای ارتقای کیفی ارائه خدمات گردشــگری و‬ ‫همچنین جذب گردشــگر عنوان می کند که اموزش در این‬ ‫صنعت از منظر دیگر اشــتغال زایی رو به رشد گردشگران در‬ ‫اســتان یزد را نشــان می دهد‪ .‬البته خورشیدی برگزاری این‬ ‫دوره ها را برای افراد تازه وارد و بازاموزی افراد فعال در صنعت‬ ‫گردشگری متناسب با نوع دوره واحدها‪ ،‬تاسیسات و راهنمایان‬ ‫گردشــگری بیان می کند‪ .‬معاون گردشگری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگــی اســتان در همین رابطه از فعالیت چهار موسســه‬ ‫اموزشی خدمات گردشگری در زمینه برگزاری دوره‪‎‬های کوتاه‬ ‫ی‪‎‬دهد که نوید رشد زیرساخت های‬ ‫مدت گردشــگری خبر م ‬ ‫اموزشی در حوزه گردشگری نسبت به سال های گذشته است‪.‬‬ ‫خورشیدی اضافه می کند‪ :‬این دوره ها شامل راهنمایان ایران‬ ‫گــردی‪ ،‬جهان گردی و طبیعت گــردی‪ ،‬مدیریت فنی دفاتر‬ ‫خدمات مسافرتی و مدیریت واحدهای اقامتی اعم از هتل داری‬ ‫و بوم گردی اســت که ارتقای دانش فعاالن این حوزه را رقم‬ ‫می زند‪ .‬البته افزایش دانش و تنوع بخشــی و بروز شــدن در‬ ‫این حوزه منجر به فعالیت بیش از ‪ ۱۵‬کمیته گردشــگری در‬ ‫اســتان یزد نیز شده که نشان می دهد یزد روز به روز در حال‬ ‫توســعه و تنوع بخشی به گردشگری خود است تا گردشگران‬ ‫متنوعی را به خود جلب کند‪ .‬اما اموزش تنها برشــی از کیک‬ ‫پر محتوای گردشــگری است که البته به نوبه خود سهم قابل‬ ‫توجهــی در این زمینه دارد و یکی از دیگــر راه های موثر در‬ ‫رونق گردشگری‪ ،‬برگزاری تورهای اشناسازی برای گروه های‬ ‫هدف مختلف اســت که می توانند به عنوان سردسته های این‬ ‫حوزه‪ ،‬جامعه ای را به سوی گردشگری فرابخوانند‪ .‬خورشیدی‬ ‫معاون گردشــگری یزد در ایــن رابطه از برگــزاری ‪ ۲۰‬تور‬ ‫اشناسازی در ‪ ۹‬ماهه ابتدای امسال خبر می دهد و می گوید‪:‬‬ ‫این تورها شــامل گروه‪‎‬های هدف مختلف به ویژه خبرنگاران‪،‬‬ ‫روزنامه‪‎‬نگاران و تور اپراتورهای بیش از ‪ ۱۵‬ملیت مختلف بوده‬ ‫که در دومین شهر جهانی دنیا یعنی یزد برگزار شده است‪ .‬وی‬ ‫بیشترین امار فن تورهای یزد را متعلق به چینی ها می داند و‬ ‫می گوید‪ :‬اندونزی‪ ،‬اتریش‪ ،‬فرانسه‪ ،‬پرتغال‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫مجارستان‪ ،‬هندوستان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬ایرلند‪ ،‬افغانستان‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫اروپا‪ ،‬اروپای شرقی و امریکای جنوبی دیگر ملیت‪‎‬های شرکت‬ ‫کننــده در فم تور یزد بودند‪ .‬حضور پررنگ چینی ها نشــان‬ ‫می دهد که یزد و چین می تواند دو مقصد تجاری‪ ،‬گردشگری‬ ‫و حتی ســرمایه گذاری برای یکدیگر باشند که البته تشکیل‬ ‫هســته چین کشور در یزد در ماه اخیر نقطه شروع این رابطه‬ ‫برای اینده این شــهر جهانی محسوب می شود‪ .‬در حالی یزد‬ ‫به عنوان شــهری جهانی با برگزاری فم تورها گردشــگران و‬ ‫گروه های هدف گردشگری دنیا را به سمت خود جذب می کند‬ ‫که این گردشــگران رونق اقتصادی سایر شهرهای کشورمان‬ ‫را نیز به همراه دارند به طوری که بنا به گفته ی خورشــیدی‪،‬‬ ‫ایــن نوع تورها معموالً دو یا ســه روز در هر شــهری برگزار‬ ‫می‪‎‬شوند و این مسئله نشان دهنده منافعی است که گردشگری‬ ‫یزد برای شــهرهای دیگر گردشگری کشورمان رقم می زند و‬ ‫معرفی ظرفیت های ناشناخته گردشگری یزد و سایر شهرها را‬ ‫به تمام دنیا معرفی و محرکه ای برای جذب دیگر گردشگران‬ ‫باشد‪ .‬هرچند فم تورها ســفرهای رایگان یا ارزانی هستند که‬ ‫در ان متخصصان صنعت گردشــگری همچون عکاسان‪ ،‬تور‬ ‫لیدرها‪ ،‬بالگرها‪ ،‬روزنامه نگاران و مشاوران سفر بهره می گیرند‬ ‫تا به معرفی یک شهر‪ ،‬جاذبه ها و دیدنی های ان بپردازند ولی‬ ‫یزدی ها پس از جهانی شدن با برگزاری این تورها توانست ه‪‎‬اند‬ ‫در روزنامه هــای معتبــر دنیا مانند نیویــورک تایمز و حتی‬ ‫شبکه های ملی کشــورهایی مانند چین نیز خود را به جهان‬ ‫گردشــگری معرفی کنند‪ .‬و امروز بــه نظر می اید که صنعت‬ ‫گردشگری شهر جهانی یزد‪ ،‬صنعتی شناخته شده برای تمام‬ ‫دنیاست و با بهره گیری از دو عنصر اموزش و تبلیغات به رغم‬ ‫مسائل و مشکالت متنوع سیاسی کشورمان‪ ،‬توانسته گام های‬ ‫بلندی را به سوی توسعه و رشد بردارد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫گردشگران عراقی متقاضی‬ ‫دریافت خدمات درمانی تخصصی در ایران‬ ‫دالالن و مخاطرات‬ ‫گردشگریسالمت ‬ ‫در مشهد‬ ‫مشهد مرکز استان خراســان رضوی هم اینک به یکی از مقاصد مهم ان دسته از‬ ‫گردشگران خارجی مبدل شده که در قالب “گردشگری سالمت” به ایران سفر می کنند‬ ‫اما داللی و واسطه گری بی ضابطه و گاه سودجویانه عده ای می تواند این ظرفیت به‬ ‫وجود امده را با مخاطره رو به رو کند‪ .‬افزایش روزافزون شمار این گردشگران خارجی‬ ‫که متقاضی دریافت خدمات درمانی تخصصی پزشکان مجرب‪ ،‬تجهیزات طبی روزامد‬ ‫وبیمارستانهایبرخوردارازاخریناستاندارهایجهانیدرکشورمانهستند‪،‬جایگاهی‬ ‫خاص و ممتاز به حوزه نوپای صنعت گردشگری سالمت در ایران داده است‪ .‬بر اساس‬ ‫امارهای منتشره ساالنه حدود نیم میلیون نفر گردشگر سالمت در ایران تحت درمان‬ ‫قرار می گیرند که در این میان خراسان رضوی با جاذبه ها و ظرفیت های مختلف در‬ ‫جذب گردشگر سالمت در کشور پیشگام است و بر این اساس مشهد دومین مقصد‬ ‫گردشگران سالمت پس از تهران شناخته شده است به گفته مسووالن دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مشهد سال گذشته گردشگران سالمت از ‪ ۵۶‬کشور جهان در شهر مشهد‬ ‫پذیرش شده اند که افزون بر نیمی از انها متعلق به کشور عراق بوده اند و بقیه از سایر‬ ‫کشورها مانند کویت‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪ ،‬افغانستان و پاکستان به این‬ ‫شــهر امده اند‪ .‬این در حالی است که به اعتقاد دست اندرکاران حوزه گردشگری‪ ،‬به‬ ‫دنبال تحوالت رخ داده در عراق و منطقه طی چند ماه گذشــته حضور گردشگران‬ ‫عراقی در مشهد کاهش چشمگیری نسبت به بازه زمانی مشابه در سالهای گذشته‬ ‫داشــته است‪ .‬بنا بر اعالم اداره گردشگری سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬پارسال با سفر ‪ ۵۵۰‬هزار بیمار خارجی نیازمند درمان تخصصی از کشورهای‬ ‫همسایه به ایران افزون بر ‪ ۷۰‬هزار نفر انها در بیمارستانهای کشورمان بستری شده و‬ ‫بقیه نیز خدمات سرپایی پزشکی دریافت کردند‪ .‬عرصه گردشگری سالمت به خاطر‬ ‫اهمیت و رونق ان با چالشها و حاشیه هایی نیز مواجه است‪ .‬فعالیت بی ضابطه و صرفا‬ ‫سودجویانه دالالن و واسطه ها در جذب‪ ،‬معرفی و انتقال بیماران به مراکز درمانی ایران‬ ‫و اخاذیهایی که گاه در این روند صورت می گیرند یکی از مهمترین چالشهای حوزه‬ ‫صنعت گردشگری سالمت در شهر مشهد به شمار می رود‪.‬‬ ‫براورد دو هزار دالل گردشگری سالمت در مشهد‬ ‫مدیر یکی از کلینیک های قدیمی زیبایی در مشهد که در زمینه گردشگری سالمت‬ ‫نیز فعال است گفت‪ :‬گردشگری سالمت نقش به سزایی در رشد اقتصادی و اقتصاد‬ ‫مقاومتی دارد اما این نوع گردشــگری در کشورمان صنعت نوپایی است و اکنون با‬ ‫چالشــهای مختلفی رو به روست‪ .‬حامد غالمی افزود‪ :‬در حال حاضر بیشتر بیماران‬ ‫مراجعه کننده به این مرکز را عرب زبان ها به ویژه گردشگران عراقی تشکیل می دهند‬ ‫و به طور معمول جهت عمل کاشت مو‪ ،‬جراحی بینی‪ ،‬زیبایی و پیکرتراشی مراجعه‬ ‫می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه تابستان امسال به لحاظ تعداد گردشگران سالمت به خوبی‬ ‫سپری شد ادامه داد‪ :‬از انتهای مهر ماه امسال تعداد گردشگران سالمت مراجعه کننده‬ ‫به این کلینیک کاهش چشمگیری یافته است که تحوالت منطقه و ناارامی ها در کشور‬ ‫عراق نقش مهمی در این زمینه داشته است‪ .‬وی در ادامه واسطه ها و دالالن را یکی از‬ ‫بزرگترین چالشهای گردشگری سالمت در کشورمان و شهر مشهد عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این مرکز زیبایی که مجوز گردشگری سالمت دارد توانسته است در حذف واسطه ها‬ ‫موفقیت هایزیادیکسبکندوبهجراتمی توانگفتکهاکنونهمهبیمارانخارجی‬ ‫مراجعه کننده به این مرکز از طریق سایت های اطالع رسانی و یا معرفی سایر هموطنان‬ ‫خود به این مرکز ارجاع داده می شوند‪ .‬این مدیر کلینیک زیبایی گفت‪ :‬طبق براوردهای‬ ‫انجام شده و با اطالعاتی که از قبل در دسترس است تعداد واسطه ها و دالالن فعال‬ ‫در حوزه گردشگری مشهد بیش از دو هزار نفر است‪ .‬غالمی افزود‪ :‬گردشگران عرب‬ ‫معموال کمتر سواد اجتماعی دارند لذا دالالن و واسطه ها که از مناطق عرب زبان کشور‬ ‫ب دکترها‪ ،‬هتل ها و محل‬ ‫مانند شهرهای اهواز و ابادان به مشهد می ایند در نزدیکی مط ‬ ‫اقامت و یا مسیر رفت و امد انان قرار گرفته و انان را به مراکز زیبایی و درمانی هدایت‬ ‫می کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق اطالعات موجود این دالالن با دریافت پورسانت ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی نقش مهمی در انتقال بیماران خارجی به مطب دکترها و یا کلینیک های‬ ‫زیبایی دارند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بهترین راه حل برای سامان دهی شرایط موجود و ساماندهی‬ ‫دالالن در حوزه گردشگری سالمت ایجاد سایت جامع اطالع رسانی است که این امر‬ ‫با همکاری و همبستگی مراکز درمانی دارای مجوز گردشگری سالمت و پزشکان فعال‬ ‫در این زمینه و با مدیریت دستگاههای دولتی میسر است‪.‬‬ ‫ساماندهیدالالنگردشگریسالمت‬ ‫در مشهد در حال اجراست‬ ‫مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬ساماندهی دالالن و‬ ‫واسطه های غیرمجاز هم اکنون مهمترین مشکل گردشگری سالمت در این کالنشهر‬ ‫و استان خراسان رضوی به شمار می رود که برای کوتاه کردن دست دالالن از حوزه‬ ‫گردشگری سالمت و ساماندهی فرایند جذب بیماران اقداماتی در حال انجام است‪.‬‬ ‫دکتر محمد اسماعیل خیامی برخورد جدی با دالالن و واسطه های غیرمجاز در حوزه‬ ‫گردشــگری سالمت را نیازمند هماهنگی و همکاری تمام دستگاههای متولی ذکر‬ ‫کرد و افزود‪ :‬مشکل عدم ساماندهی واسطه ها به عنوان مهم ترین چالش گردشگری‬ ‫سالمت با همکاریهای بین بخشی در حال برطرف شدن است که در این راستا برای‬ ‫ساماندهی واسطه ها دستورالعملی تنظیم و به تایید کمیته گردشگری سالمت استان‬ ‫نیز رسیده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بدین منظور مراحل ابتدایی فرایند اجرایی که شامل‬ ‫اعالم فراخوان ثبت نام در سامانه های مربوطه جهت برنامه ریزی اموزشی و ساماندهی‬ ‫است انجام شده و سایر مراحل تا اجرای کامل در حال پیگیری است‪ .‬مدیر گردشگری‬ ‫سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد سایر چالشهای پیش روی گردشگری سالمت در‬ ‫مشهدراشاملمشکالتاجتماعیومنطقه ایدرکشورهایهدفگردشگریسالمت‪،‬‬ ‫مشکالت ایجاد بازارهای جدید و عدم تجمیع فعاالن گردشگری سالمت استان جهت‬ ‫تنظیم و اجرای راهبردهای تبلیغاتی و بازاریابی عنوان کرد‪ .‬خیامی به اقدامات دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی مشهد در راستای تسهیل امور گردشگری سالمت و ساماندهی و توسعه‬ ‫این صنعت نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬تشکیل کمیته استانی گردشگری سالمت‪ ،‬برنامه‬ ‫ریزی و پیگیری جهت تشکیل جامعه حرفه ای گردشگری سالمت‪ ،‬اموزش دست‬ ‫اندرکاران حوزه گردشگری سالمت در بیمارستانها‪ ،‬برنامه ریزی برای تبلیغات و اطالع‬ ‫رسانی به بیماران و تشکیل کمیته نظارت و برخورد با مراکز و اشخاص متخلف از‬ ‫جمله این اقدامات است‪.‬‬ ‫ساماندهیمترجمانوراهنمایانگردشگریسالمتبراینخستینبار‬ ‫در کشور از مشهد‬ ‫مدیرعامل و رییس هیات مدیره انجمن حرفه ای گردشگری سالمت خراسان‬ ‫رضوی نیز گفت‪ :‬ســاماندهی مترجمان و راهنمایان گردشگری سالمت یکی از‬ ‫دغدغه های حوزه گردشــگری در مشهد است که بدین منظور طرح ساماندهی‬ ‫مترجمان و راهنمایان گردشگری سالمت در مشهد اجرا شد که این طرح برای‬ ‫نخستینباردرکشوراجراشدهاست‪.‬حسیننیکونامافزود‪:‬اینطرحبراساسمصوبه‬ ‫کمیته گردشگری سالمت استان با همکاری مستقیم انجمن حرفه ای گردشگری‬ ‫سالمت و اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان‪ ،‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مشهد‪ ،‬اداره اماکن عمومی نیروی انتظامی و حمایت معاونت پیشگیری از‬ ‫جرایم دادگستری این استان به صورت ازمایشی در مشهد در حال اجراست‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هدف از اجرای این طرح‪ ،‬ساماندهی مترجمان و راهنمایان گردشگری‪،‬‬ ‫اموزش موارد مهم و کاربردی به انان و جلوگیری از فعالیت دالالن ســودجو در‬ ‫این زمینه به استناد ماده هفت قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی است‪.‬‬ ‫عضو انجمن گردشگری سالمت کشور گفت‪ :‬عالقه مندان می توانند با مراجعه به‬ ‫سایت اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی‬ ‫به ادرس ‪ razavichto.ir‬یا ســایت انجمن گردشــگری سالمت این استان‬ ‫بــه ادرس ‪ www.khhta.com‬به صورت انالین در این طرح ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫گردشگری سالمت به گردشگری پزشکی‪ ،‬گردشگری درمان طبیعی و همچنین‬ ‫گردشگری صحت‪ ،‬تندرستی و نیز پیشگیری تقسیم بندی می شود‪ .‬هم اکنون‬ ‫ایران از مقاصد بزرگ گردشگری سالمت در منطقه به شمار می رود و کشورهای‬ ‫همجوارمانندعراق‪،‬ترکمنستان‪،‬جمهوریاذربایجان‪،‬افغانستانوسایرکشورهای‬ ‫منطقه متقاضی استفاده از خدمات و امکانات گردشگری سالمت در ایران هستند‪.‬‬ ‫ساالنه بیش از دو میلیون زائر و مسافر خارجی به مشهد سفر می کنند‪.‬‬ ‫ارائه خدمات به ‪ ۲۲‬هزار گردشگر سالمت‬ ‫درمراکزبیمارستانیمشهد‬ ‫مدیر گردشگری سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬شهر مشهد بعد‬ ‫از تهران بیشترین گردشگر سالمت کشــور را به خود اختصاص داده است و‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۲۲‬هزار گردشگر سالمت در مراکز بیمارستانی و مراکز‬ ‫جراحی محدود زیر پوشش این دانشگاه خدمات درمانی دریافت کرده اند که این‬ ‫رقم جدای از خدمات ارائه شده در بخش سرپایی است‪ .‬دکتر محمد اسماعیل‬ ‫خیامی افزود‪ :‬تعداد گردشــگران سالمتی که سال گذشته در بخش خدمات‬ ‫ویزیت‪ ،‬سرپایی و پاراکلینیک در مشهد خدمات دریافت کرده اند بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار نفر است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مشهد در حوزه گردشگری سالمت به دلیل وجود‬ ‫بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) و از سوی دیگر وجود پزشکان مجرب و کادر‬ ‫درمانی مجهز و هزینه های مناسب درمانی از ظرفیت مطلوبی برخوردار است و‬ ‫می تواند پیشتاز در عرصه گردشگری سالمت در کشور باشد‪ .‬مدیر گردشگری‬ ‫سالمت دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت‪ :‬طی این مدت گردشگران سالمت‬ ‫از ‪ ۵۶‬ملیت مختلف در مشــهد پذیرش شــده اند که بیشتر انها به ترتیب از‬ ‫کشــورهای عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬بحرین‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬پاکستان و کویت بوده اند‪.‬‬ ‫خیامی افزود‪ :‬با توجه به امار ثبت شده‪ ،‬درصد بیماران عراقی در سهم پذیرش‬ ‫بیماران گردشگر سالمت از ابتدای سال جاری تاکنون ‪ ۵۵‬درصد بوده است و‬ ‫در شرایط کنونی با توجه به مشکالت پیش امده در عراق کاهش میزان ورودی‬ ‫مسافران و زائران و به تبع ان گردشگران سالمت را شاهد بوده ایم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هم اکنون ‪ ۱۲‬بیمارستان و سه مرکز جراحی محدود‪ ،‬مجوز پذیرش گردشگران‬ ‫سالمت در سطح شهر مشهد را دارند و چهار بیمارستان و چهار مرکز جراحی‬ ‫محدود دیگر مراحل نهایی اخذ مجوز مربوطه را می گذارنند‪ .‬او تعرفه پزشکی‬ ‫گردشگران سالمت در بخش خصوصی را دو برابر ایرانیها عنوان و بیان کرد‪ :‬در‬ ‫بخش دولتی مشروط به استفاده از ظرفیت مازاد تختها‪ ،‬این تعرفه حدود سه‬ ‫برابر است‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻮرﻫﺎىﮐﻨﮕﺮه‪:‬‬ ‫• اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ﺑﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ )ﺧﺎﻧﻮاده و ﺗﯿﻢ درﻣﺎن( در ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن ﮐﻮدک در ﻣﺮاﺣﻞ‪ :‬ﺗﺸﺨﯿﺺ‪ ،‬ﺳﯿﺮ درﻣﺎن‪،‬‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮى و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻋﺎدى‪ ،‬ﺗﺴﮑﯿﻦﻫﺎى ﻗﺒﻞ از ﺳﻮگ‪ ،‬ﺳﻮگ و ﭘﺲ از ﺳﻮگ‬ ‫• ﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎى داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺪدﮐﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ‬ ‫• اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪى ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﻰ ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎى اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ‬ ‫• ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻤﺎر و ﻣﺮاﻗﺒﯿﻦ اﯾﺸﺎن‬ ‫• ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن‬ ‫ﮔﺮوهﻫﺎى ﻫـﺪف‪:‬‬ ‫• ﻣﺪدﮐﺎران اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪،‬روانﺷﻨﺎﺳﺎن و روانﭘﺰﺷﮑﺎن‬ ‫• ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژى‪ -‬اﻧﮑﻮﻟﻮژى‪ ،‬رادﯾﻮﺗﺮاﭘﻰ‪ -‬اﻧﮑﻮﻟﻮژى‪ ،‬ﺟﺮاﺣﻰ و اﻃﻔﺎل‬ ‫• ﭘﺮﺳﺘﺎران و روانﭘﺮﺳﺘﺎران‬ ‫• اﻋﻀﺎى ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻰ در ﺣﻮزهﻫﺎى ﻣﺪدﮐﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬روانﺷﻨﺎﺳﻰ‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺷﺪ‪ ،‬دﮐﺘﺮاى ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﺨﺼﺼﻰ رﺷﺘﻪﻫﺎى ﻣﺪدﮐﺎرى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‪ ،‬روانﺷﻨﺎﺳﻰ‪ ،‬روانﭘﺰﺷﮑﻰ‪ ،‬ﭘﺰﺷﮑﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﺮﺳﺘﺎرى‪ ،‬ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﻰ و ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺒﺨﺸﻰ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻰ‬ ‫• ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎى ﻣﺮدمﻧﻬﺎد ﻣﻠﻰ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ‬ ‫از ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﮔﺮوهﻫﺎى ﻫﺪف دﻋﻮت ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﻨﮕﺮه‪ ،‬ﻣﻘﺎﻻت ﭘﮋوﻫﺸﻰ و ﮐﺎرﺑﺮدى ﺧﻮد را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫‪ 10‬دى ﻣﺎه ‪ 1398‬ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪ .‬ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻨﮕﺮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ‪.‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫گردشگری ورزشی‪:‬‬ ‫نقشه خوانی گردشگری برای ورزش چهارمحال و بختیاری‬ ‫نقشــه چهارمحال و بختیاری از نظر گردشــگری‪ ،‬یــک نمای جامع‬ ‫طبیعت گردی اســت که بخشــی از ان را می توان در حوزه گردشگری‬ ‫ورزشــی نقطه گــذاری و هدف یابی کرد و یک نقشــه خوانی سراســری‬ ‫بــرای ورزش در دل طبیعت برای این اســتان تعریف کرد‪ .‬اکنون فصل‬ ‫زمستان اســت‪ ،‬دمای هوا در برخی از مناطق چهارمحال و بختیاری به‬ ‫منفی ‪ ۱۵‬درجه و حتی در کوهرنگ نیز تا منفی ‪ ۲۰‬درجه تجربه شــده‬ ‫اســت و این یعنی مردم این منطقه با سرما عجین هستند‪ .‬این سرما در‬ ‫ارتفاعات برفگیر یک پتانســل خوب اســت‪ ،‬چرا که باعث جلوگیری از‬ ‫ذوب شــدن یخچال های دائمی و جلوگیری از اسیب دیدن پیست های‬ ‫اسکی می شــود‪ .‬در این فصل‪ ،‬اگر برف خوبی بر زمین نشسته باشد‪ ،‬دو‬ ‫سه پیست اسکی در چهارمحال و بختیاری سرپا می ایستند‪ ،‬پیست های‬ ‫اسکی کوهرنگ‪ ،‬بارده و شیخ شبان‪ ،‬که پیست اسکی کوهرنگ را می توان‬ ‫به عنوان یک پیســت در حد و اندازه دیزین و شمشــک تلقی کرد‪ .‬برف‬ ‫که باشــد‪ ،‬تیوپ ســواری در درجه اول و اســکی الپاین و ماریپچ درجه‬ ‫دوم مورد اســتقبال مردم قرار می گیرد و در این روزهای زمســتانی هر‬ ‫منطقه ای برف داشــته باشــد و کمی شــیب‪ ،‬مردم با تیوپ به سرسره‬ ‫بازی و تیوپ ســواری می پردازند‪ ،‬هر چند این مســاله مخاطرات جدی‬ ‫در صورت اســتاندارد نبودن محل تیوپ ســواری ایجاد می کند‪ .‬انها که‬ ‫ورزش های زمســتانی را به صورت حرفه ای دنبال می کنند‪ ،‬در زمستان‬ ‫اســکی را با چوب های ان بیشتر از تیوپ سواری دوست دارند و حتی بر‬ ‫این عقیده اند که تیوپ سوارها نباید در پیست اسکی حضور داشته باشند‬ ‫و این پیست به طور مثال پیست کوهرنگ فقط مختص کسانی است که‬ ‫چوب اسکی دارند‪ .‬با ذوب شــدن برف ها در روزهای انتهایی زمستان و‬ ‫اغاز فصل بهار و خروش رودخانه های کارون و زاینده رود در این اســتان‪،‬‬ ‫قایقرانی در اب های خروشــان و اســالوم در ابهای ارام‪ ،‬کم کم جای‬ ‫اســکی بازی را می گیرد و این گونه ورزشــی در فصل بهار باب می شود‪.‬‬ ‫در فصــل پاییز که برگ ریزان باغات و جنگل هاســت‪ ،‬جاده های منتهی‬ ‫به زاینده رود به پیســت هایی برای دوچرخه سواری اماتور و غیرحرفه ای‬ ‫تبدیل می شــود و روزانه تعدادی از جوانان با دوچرخه های خود در این‬ ‫مســیرها رکاب می زنند و در نهایت با چند عکس ســلفی به این ورزش‬ ‫روزانه در دل طبیعت پایان می دهند‪ .‬تپه ماهورهای با شــیب باالی ‪۲۰‬‬ ‫درجه‪ ،‬صخره های تیز و برنده‪ ،‬رودخانه های رونده ناارام در دره های هزار‬ ‫تو‪ ،‬تنها بخشــی از ویژگی جغرافیایی چهارمحال و بختیاری گردشگری‬ ‫ورزشــی است‪ .‬چهارمحال و بختیاری یکی از استان هایی است که با ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬ســاعت سفر با خودرو افروید یا دو تا ‪ ۳‬روز پیاده روی می توان ان را با‬ ‫تمام مختصات جغرافیایی پیمود‪.‬‬ ‫وضعیت گردشگری ورزشی‬ ‫توریست یا گردشگر ورزشی به این مفهوم است که شخصی برای دیدن‬ ‫مسابقات ورزشی یا شــرکت در رقابت ها یا حضور در برنامه های ورزشی‬ ‫از شهر یا کشــور خود سفر و برای ان هزینه می کند‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫معتقدند که یک دهم از ســهم ‪ ۶۰۰‬بیلیون دالری اقتصاد گردشگری به‬ ‫گردشگری ورزشی اختصاص دارد‪.‬‬ ‫گردشــگری تدوین شود‪ .‬اژانس های گردشــگری مهمترین مولفه برای‬ ‫معرفی بســته های گردشگری ورزشــی هســتند و باید در این زمینه‬ ‫اژانس ها به صورت اختصاصی به معرفی و اطالع رســانی زیرساخت های‬ ‫ورزشــی بپردازند‪.‬در توسعه گردشگری ورزشــی فدراسیون هایی مانند‬ ‫کوهنوردی‪ ،‬قایقرانی‪ ،‬شنا‪ ،‬ســوارکاری‪ ،‬دوچرخه سواری‪ ،‬تیراندازی‪ ،‬دو‬ ‫و میدانی‪ ،‬ورزش های همگانی‪ ،‬اســکی و گلــف می توانند نقش افرین‬ ‫باشــند‪ .‬جاذبه های طبیعی ورزشــی ایران شــامل دامنه نوردی‪ ،‬شکار‪،‬‬ ‫صید و ماهیگیری‪ ،‬ورزش های زمســتانی‪ ،‬ورزش های ســاحلی و ابی‪،‬‬ ‫بیابانگردی‪ ،‬طبیعت درمانی و کوهنوردی و غارنوردی است که می تواند‬ ‫در توســعه گردشــگری ورزشی نقش داشته باشــد‪ .‬از این جاذبه ها ‪۵‬‬ ‫تــا ‪ ۶‬گونه در چهارمحال و بختیاری وجود دارد و می توان این اســتان‬ ‫را یکی از مهمترین مکان ها برای توســعه گردشــگری ورزشی معرفی‬ ‫کرد‪ .‬ظرفیت گردشــگری ورزشی این استان شامل قایقرانی در اب های‬ ‫خروشان‪ ،‬پیست اســکی چلگرد‪ ،‬سنگ نوردی اب­های عمیق یا دیپ واتر‬ ‫(‪ ،)Deep Water‬بانجی جامپینگ‪ ،‬پاراگالیدر و اســکی و کوهنوری‬ ‫اســت‪ .‬ارتفاع پایه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬متر و ریج الین شــمالی و جنوبی که‬ ‫امکان پرش در هر دو ســمت غربی و شــرقی را فراهم می کند‪ ،‬یکی از‬ ‫بهترین سایت های پرواز ایران است‪.‬‬ ‫در ایران به گردشــگری ورزشــی توجه چندانی نشده است و به طور‬ ‫خاص نمی توان یک شــهر را نماد گردشگری ورزشی قلمداد کرد و این‬ ‫نوع گردشــگری هنوز به موفقیت دست نیافته اســت و نتوانسته است‬ ‫چرخه درامدزایی را برای خود راه بیندازد‪ .‬سهم ایران از درامد صنعت‬ ‫گردشگری جهان نیم درصد اســت و مشخص نیست از این نیم درصد‬ ‫چه میزان به گردشگری ورزشی اختصاص دارد‪ .‬بر اساس امار در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میــادی یک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون گردشــگر در دنیا جابجا‬ ‫شــدند که یک هــزار و ‪ ۴۷۶‬میلیارد دالر درامــد خالص حاصل از این‬ ‫ســفرها بود و سهم تفریحات و ســرگرمی از این رقم‪۶.۵ ،‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪ .‬ســهم گردشگران ورزشی خارجی در تورنمنت هایی مثل المپیک‪،‬‬ ‫مسابقات جهانی یا لیگ قهرمانان جهان و اروپا ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬درصد‪ ،‬تعداد کل‬ ‫گردشــگران است‪ .‬برای توسعه گردشــگری در ایران باید از مولفه های‬ ‫بازاریابی‪ ،‬شــناخت و معرفی قابلیت ها و ظرفیت ها‪ ،‬حمایت سیاســی و‬ ‫قانونی‪ ،‬تدوین بسته های گردشگری ورزشی‪ ،‬اموزش نیروی انسانی ماهر‬ ‫و ســاخت امکانات ورزشــی و زیرســاختی بهره گرفت‪ .‬هدف از توسعه‬ ‫گردشــگری ورزشی جذب گردشــگر‪ ،‬ترویج ســفر در مسابقات خارج‬ ‫از فصل‪ ،‬افزایش درامد و چرخش پول‪ ،‬مشــارکت اسپانســر و ترغیب‬ ‫ورزشــکاران برای سفر به یک شهر اســت که باید به صورت یک بسته‬ ‫بلندترین ســکوی طبیعی بانجی جامپینگ کشور در روستای دوپالن‬ ‫شهرستان کیار قرار دارد و سکوی ان ‪ ۵۵‬متر ارتفاع دارد که این سکوی‬ ‫پرش مشــرف به رودخانه کارون و در مجاورت ایل راه عشایری تاریخی‬ ‫دز پارت و در مناطق حفاظت شــده ســبزکوه و هلــن‪ ،‬دره عمیق‪ ،‬پل‬ ‫ســیمی و اثر ملی جاده لینچ قرار دارد‪ .‬اکنــون چهارمحال و بختیاری‬ ‫به دلیل داشــتن دریاچه ســد کارون ‪ ۴‬و صخره های سخت و کوه های‬ ‫بلند یکی از اســتانهای مستعد رشته دیپ واتر در ایران است‪ .‬بر اساس‬ ‫اخرین پژوهش های انجام شده‪ ،‬برای استقبال عمومی از ورزش همگانی‬ ‫می توان از رشــته های ورزشی ماجراجویانه و ایجاد هیجانی بهره گرفت‪.‬‬ ‫امکانــات شــهری و انجــام ورزش همگانی به صورت ســنتی در قالب‬ ‫پیــاده روی عمومی‪ ،‬توانایی ایجاد پویایی و نشــاط عمومی در جامعه را‬ ‫ندارد بر همین اســاس در کشورهای پیشرفته از ‪ ۱۰‬سال گذشته برای‬ ‫جذب مردم به ورزش همگانی از محیط های جذاب‪ ،‬طبیعی و ورزش های‬ ‫ماجراجویانه استفاده می کنند‪ .‬کارشناسان معتقدند‪ ،‬ظرفیت های طبیعی‬ ‫چهارمحال و بختیاری می تواند به خوبی پاســخگوی نیاز ورزشی مردم‬ ‫باشد‪ ،‬زیرا در زمینه گردشگری و توریسم ورزشی قابلیت های این استان‬ ‫در اب های خروشــان‪ ،‬بانجی جامپینگ‪ ،‬ورزش های هوایی‪ ،‬ورزش های‬ ‫زمستانی و طبیعت کوهستانی این منطقه بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری ظرفیت اردوبام ورزشی‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیــاری می گوید‪ :‬ارتفاع ‪۲‬‬ ‫هزار متری از سطح دریا باعث شده است این استان به یکی از مهمترین‬ ‫مناطق برای برپایی اردوبام های ایران تبدیل شــود اما اگر به این مساله‬ ‫توجه نشــود‪ ،‬می تواند با فناوری های نوین این تمرین در ارتفاع را جبران‬ ‫کــرد که دیگر نمی توان متکی به ارتفاعــات طبیعی بود‪ .‬حمید کریمی‬ ‫افزود‪ :‬طرح اردوبام ورزشی از ‪ ۱۳‬سال پیش در دست بررسی قرار گرفت‬ ‫کــه مورد قبول برخی از مدیران ورزشــی از جمله دبیرکل فدراســیون‬ ‫فوتبال و برخی از روســای فدراسیون ها نیز قرار داشت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬این‬ ‫اســتان دارای ‪ ۳‬هزار کیلومتر رودخانه است بنابراین باید قطب قایقرانی‬ ‫ایران شود و در این زمینه نیز افق روشنی برای استان طراحی شده است‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانان رابطه خوبی با اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی دارد و باید از این ظرفیت مطلوب‬ ‫برای توسعه گردشگری ورزشی استفاده کرد‪.‬‬ ‫ساماندهی تورهای گردشگری ورزشی در استان‬ ‫سرپرســت گردشــگری و ســرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و بختیاری نیز از ســاماندهی‬ ‫تورهای ورزشی در محدوده این استان خبر داد و گفت‪ :‬هیات های ورزشی‬ ‫از برگزاری تورهای فاقد مجوز خودداری کنند‪ .‬فرجام سمیعی تاکید کرد‪:‬‬ ‫به منظور توسعه همکاری های مشترک بین ورزش و جوانان استان در دو‬ ‫حوزه گردشگری ورزشی و ماجراجویانه مقرر شد‪ ،‬زمینه انعقاد تفاهمنامه‬ ‫مشــترک بین وزارتخانه های ورزش و جوانان بــا میراث فرهنگی فراهم‬ ‫شود‪.‬ســمیعی تصریح کرد‪ :‬در همین راســتا اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری باید فهرست دفاتر و‬ ‫اژانس های مسافرتی و گردشگری مجاز به برگزاری تورهای ورزشی را در‬ ‫اختیار ادارات کل ورزش و جوانان و حمل و نقل و پایانه های استان قرار‬ ‫دهد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری چهارمحال و‬ ‫بختیاری موظفند تورهای گردشگری‪ ،‬طبیعت گردی و ورزشی را قبل از‬ ‫حرکت به پایانه های مســافربری استان اعالم تا اداره کل مزبور نسبت به‬ ‫ارائه صورت حساب اقدام کند‪ .‬سرپرست معاون گردشگری و سرمایه گذاری‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی چهارمحال و‬ ‫بختیاری اظهار داشــت‪ :‬زمینه و نحوه صدور و تمدید پروانه باشگاه های‬ ‫ورزشــی مرتبط با فعالیت های گردشــگری بایــد از وزارت خانه متبوع‬ ‫استعالم شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬در همین راستا مقرر شد محدوده جغرافیایی‬ ‫دقیق فعالیت باشگاه های ورزشی در پروانه بهره برداری باشگاه داران لحاظ‬ ‫شود‪ .‬سمیعی تاکید کرد‪ :‬همچنین به منظور توسعه گردشگری ورزشی‬ ‫در چهارمحال و بختیاری قرار شد اداره کل ورزش و جوانان استان‪ ،‬امار‬ ‫مربوط به مسابقات ورزشی ملی به میزبانی این استان را در اطالعیه های‬ ‫رســمی به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫اعالم کند‪ .‬وی افزود‪:‬در همین راستا مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری توزیع اقالم تبلیغاتی‬ ‫و برگزاری نمایشگاه های اطالع رسانی گردشگری در مکان های ورزشی را‬ ‫انجام دهد‪ .‬سرپرست معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد‪:‬‬ ‫به همین منظور مقرر شد‪ ،‬فعالیت تورهای گردشگری به صورت مستمر‬ ‫به اداره نظارت بر اماکن عمومی اطالع داده شــود‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬در‬ ‫صــورت تخلف احتمالی‪ ،‬راننده متخلف از طریق اداره کل حمل و نقل و‬ ‫پایانه های چهارمحال و بختیاری به اداره نظارت بر اماکن عمومی استان‬ ‫معرفی می شود‪.‬‬ ‫شرایط اب هوایی چهارمحال و بختیاری باعث شد تا این استان به یکی‬ ‫از مکانهــای مهم برای برگزاری اردوهای تیم های ملی تبدیل شــود‪ ،‬اما‬ ‫گاهی این اردوها از نظر گردشگری ورزشی هیچ درامدی برای این استان‬ ‫نــدارد‪ .‬وجود ‪ ۹‬اقلیم اب و هوایی و ارتفاع دو هزار متری از ســطح دریا‬ ‫باعث شده این منطقه از ایران به عنوان یکی از مهمترین مناطق تمرینات‬ ‫هوازی برای ورزشکاران مطرح باشد‪ .‬پیش از این قرار بود دهکده المپیک‬ ‫ورزشــی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در روستای ‪-‬شوراب کبیر‪-‬‬ ‫شهرســتان سامان احداث شــود ولی هنوز این دهکده اجرایی نشد‪ .‬این‬ ‫طرح ورزشــی و توریستی در زمینی به مســاحت ‪ ۲۵۰‬هکتار قرار بود‬ ‫ســاخته شود که در این طرح پیش بینی شــده بود سالن های ورزشی‪،‬‬ ‫مجموعه های تجاری‪ ،‬دریاچه مصنوعی‪ ،‬اســتخر شنا‪ ،‬دهکده گلف‪ ،‬هتل‬ ‫‪ ۵‬ستاره و واحدهای اقامتی و سیاحتی ساخته شود‪ .‬تاکنون ورزشکاران‬ ‫نامی ایران و تیم های مهم ورزشــی در این استان اردوهای خود را برپا و‬ ‫اغلب انان بر احــداث کمپ های تیم های ملی در چهارمحال و بختیاری‬ ‫تاکیــد کرده اند‪ .‬چهارمحال و بختیاری دارای ‪ ۱۰‬شهرســتان با بیش از‬ ‫‪ ۹۴۷‬هزار نفر جمعیت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫هیچ جا مانند ایران خبر بد را‬ ‫درشت نمایی نمی کنند‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی گفت‪ :‬ما از‬ ‫گردشگری کشــور تصاویر واقعی خلق می کنیم اما با برخی‬ ‫اخبار منفی همه این زحمات هدر می رود‪ .‬هیچ جا مانند کشور‬ ‫مــا خبر منفی را این چنین بُلــد نمی کنند‪ .‬چهل وپنجمین‬ ‫نشست ســتاد هماهنگی خدمات ســفر در سالن مذاکرات‬ ‫مرکــز همایش های صدا و ســیما برگزار شــد‪ .‬رمضانعلی‬ ‫موســوی مقدم قائم مقام سازمان صدا و سیما در این نشست‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه خبرهای منفی در کشورمان زیاد است‪ .‬چه‬ ‫کســی می گوید خبر بد‪ ،‬خبر خوبی هست؟ این اخبار باید‬ ‫کم شــود تا تاثیر منفی نداشته باشد‪ .‬کشورها از این جهت‬ ‫ضربه می خورند‪ .‬این موضوع با دشــمنی های عمدی همراه‬ ‫شــده اســت‪ .‬حجم باالی خبرهای منفی شبکه هایی مانند‬ ‫بی‪.‬بی‪.‬ســی را ببینید! مگر نمی گویند بایــد خبر فراگیری‬ ‫داشته باشــد؟ اگر خبری برای حداقل جمعی مهم نباشد‪،‬‬ ‫اص ً‬ ‫ال فراگیر نیست‪ .‬گاهی پرداختن به یک سوژه کوچک‪ ،‬در‬ ‫ســطح بین الملل تاثیر منفی می گذارد‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫اکنون ســریال ها در فضای اپارتمانی و شهری فیلمبرداری‬ ‫می شود‪ .‬درحالی که می توان از جاذبه های گردشگری ایران‬ ‫بهــره برد‪ .‬اگر در ارتباط با تولیداتی که داریم وزارت میراث‬ ‫فرهنگی نقش خودش را کمتر کنــد‪ ،‬یعنی تبلیغ عملکرد‬ ‫مدیران خودشــان نباشــد و کار ملی انجام دهند‪ ،‬ما بیشتر‬ ‫می توانیم همکاری کنیم‪ .‬اگر در مجموعه کارهای تبلیغاتی‬ ‫که انجام می شــود هدف اموزشی مطرح باشد‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد تخفیــف درنظر می گیریم‪ .‬این موضــوع را به بخش‬ ‫بازرگانی هم اعالم کرده ایم‪ .‬موسوی مقدم ادامه داد‪ :‬اگرچه‬ ‫فیلم و سریال در معرفی جاذبه های گردشگری نقش دارند‪،‬‬ ‫اما معتقدم همچنان اثر مســتند در این زمینه تاثیرگذاری‬ ‫بیشتری دارد‪ .‬ما هم در این بخش امکان مشارکت بیشتری‬ ‫داریــم‪ .‬پیشــنهاد می کنم کــه در قطارهــا و هواپیماها از‬ ‫تولیدات شبکه های استانی بیشــتر استفاده شود یا هتل ها‬ ‫در اتاق ها از شــبکه های استانی‪ ،‬بیشتر برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫اکنون در عمده مراکز گردشــگری و تفریحی می بینیم که‬ ‫موسیقی های مختلف پخش می شود که بعضاً مشکالتی هم‬ ‫برای انها به وجود می ایــد‪ ،‬درحالی که می توان از رادیو اوا‬ ‫بهره برد که با چنین مســائلی هم رو به رو نشوند‪ .‬فریدون‬ ‫محمدی دبیر ســتاد مرکزی خدمات ســفر هــم در ادامه‬ ‫سخنانش موسوی مقدم گفت‪ :‬متاسفانه االن رادیو اوا‪ ،‬بیشتر‬ ‫تبلیغات را پخش می کند تا موسیقی‪ .‬در ادامه این نشست‪،‬‬ ‫ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی گفت‪:‬‬ ‫در صنعت گردشگری موضوع تصویرسازی را داریم‪ .‬یعنی از‬ ‫هر مقصد باید تصویر واقعی ایجاد کرد‪ .‬مدیریت این تصاویر‬ ‫نیز مهم اســت‪ .‬زحمت زیادی برای این تصویرها کشــیده‬ ‫شده ولی با برخی از اخبار منفی تمام این زحمت ها به هدر‬ ‫می رود‪ .‬هیچ جا مانند کشــور ما خبر منفی را این چنین بُلد‬ ‫نمی کنند‪ .‬انگار خبرهای منفی بیشــتر گرفته می شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این فعالیت ها باعث می شود تمام تصویرسازی ها برای‬ ‫معرفــی جاذبه ها از بین برود‪ .‬با بازگــو کردن اخبار منفی‪،‬‬ ‫دامنه خسارت ها را بیشتر می کنیم‪ ،‬در صورتی که می توان با‬ ‫بزرگنمایی اخبار مثبت‪ ،‬تاثیر اخبار بد را به حداقل رســاند‪.‬‬ ‫ما باید بتوانیم از جاذبه شــهرهای مدرن نیز در تصاویرمان‬ ‫اســتفاده کنیم و این تکنولوژی های استفاده شده در کشور‬ ‫را نیز معرفی کنیم تا گردشــگر با چراغ الکلی وارد کشــور‬ ‫ما نشــود‪ .‬تیموری با بیان اینکه می خواهیم برای ایام نوروز‬ ‫‪ ۹۹‬همکاری شــهرها را در حوزه نقــش افرینی در صنعت‬ ‫گردشگری بســنجیم‪ ،‬گفت‪ :‬ما فرایند رتبه بندی شهرها را‬ ‫اغاز کرده ایم‪ .‬در این زمینه ‪ ۴‬شــهر امتحان شــده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس که میزان نقش افرینی شهرداری ها و شهرها در‬ ‫حوزه گردشگری را مشخص کرده ایم‪ .‬از این جهت که ببینیم‬ ‫هر شــهری از دید گردشگران داخلی و خارجی چقدر برای‬ ‫پذیرش گردشــگر امادگی دارد‪ .‬از نظر شــهروندان ان شهر‬ ‫نیز زیرســاخت ها تا چه اندازه ایجاد شده است‪ .‬همه اینها در‬ ‫شــاخص های علمی با دانشگاه تربیت مدرس تبیین شده و‬ ‫می توانیم شهرها و روســتاها را از منظر گردشگری بررسی‬ ‫کرده و بگوییم ایا این شهر دوستدار گردشگری ست یا خیر؟‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫پس از سقوط هواپیمای اوکراینی‬ ‫تکلیف سفرهای هوایی خارجی‬ ‫چه می شود؟‬ ‫رییــس انجمن صنفــی اژانس های مســافرتی و هوایی با‬ ‫اشــاره سقوط هواپیمای اوکراینی و لغو برنامه پروازی برخی‬ ‫ایرالین هــای خارجی به مقصد ایران‪ ،‬گفت‪ :‬واجب اســت با‬ ‫اقدام های ســریع‪ ،‬این وضعیت را دست کم تا ‪ ۱۰‬روز اینده‬ ‫مدیریت کنیــم‪ .‬حرمت اهلل رفیعی بیان کرد‪ :‬اتفاق تلخی رخ‬ ‫داده است‪ .‬کاش متولیان امر زودتر بررسی دقیق می کردند‪.‬‬ ‫روی این اشــتباه‪ ،‬به راحتی نمی توان سرپوش گذاشت‪ .‬سوء‬ ‫اعتمادی ایجاد شده است که باید سریع تر به ان جواب داد‪.‬‬ ‫مسافران زیادی با اژانس ها تماس می گیرند و نگران پروازهای‬ ‫خود هســتند‪ .‬طبیعی است که ریزش گردشگر خارجی هم‬ ‫زیاد شده است‪ .‬پس ضروری است که هر چه زودتر تدبیری‬ ‫اندیشــیده شــود‪ .‬او در شــرح وضعیت پروازها و سفرهای‬ ‫خارجی بعد از ان که شــرکت هواپیمایی المانی لوفت هانزا‬ ‫و شــرکت های تابعه (تــا ‪ ۱۰‬روز اینده) بــه همراه اوکراین‬ ‫(تا اطالع ثانوی)‪ ،‬پروازهایشــان را در مســیر ایران به حالت‬ ‫تعلیق دراوردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیشــتر شرکت های هواپیمایی‬ ‫خارجی با از ســرگیری تحریم های امریــکا‪ ،‬پروازهای ایران‬ ‫را متوقف کــرده بودند‪ .‬در این مدت‪ ،‬بار ســفرهای هوایی‬ ‫به مقاصد خارجی بیشــتر با یکی از شرکت های هواپیمایی‬ ‫ترکیه بود که به خاطر نوع عملکردش‪ ،‬بارها مورد مماشــات‬ ‫ســازمان هواپیمایی ایران نیز قرار گرفتــه بود‪ .‬با این وجود‬ ‫طی توافقی بین ایران و ترکیــه‪ ،‬هر یک از طرفین هفته ای‬ ‫‪ ۱۰۰‬پرواز ســهمیه داشــتند‪ ،‬در نتیجه در مسیر ترکیه به‬ ‫دلیل حجم زیــاد پروازها دغدغه ای وجود ندارد و اســیبی‬ ‫متوجه ســفرهای هوایی به این مقصد نیســت‪ ،‬اما در مسیر‬ ‫نیم کره غربی و نقاط دورتر مثل کانادا‪ ،‬با تصمیم اخیر برخی‬ ‫شرکت های هواپیمایی خارجی تحت تاثیر سقوط هواپیمایی‬ ‫اوکراینی‪ ،‬مواجهیم‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬در این شرایط سناریوی‬ ‫جایگزینی شرکت های هواپیمایی داخلی درست نیست؛ چرا‬ ‫که الزم اســت روابط بین المللی ایران بویژه در بخش حمل‬ ‫و نقل برقرار باشد‪ .‬در وضعیت موجود‪ ،‬برنامه پروازی بیشتر‬ ‫ایرالین هــای خارجی که بــه حالت تعلیق درامده اســت‪،‬‬ ‫هواپیمایی ماهان هم تحریم شــده و به بسیاری از کشورها‬ ‫امکان پــرواز ندارد‪ .‬از طرفی با توجه به ضعف زیرســاخت‪،‬‬ ‫برخــی تمایل ندارنــد از پروازهای شــرکت های هواپیمایی‬ ‫داخلی استفاده کنند‪ .‬بنابراین نمی توان برای وضعیت پیش‬ ‫امده پاسخی نداشت‪ .‬او درباره تکلیف مسافرانی که قصد سفر‬ ‫به ایران را داشته اند و از مدت ها پیش بلیت این شرکت های‬ ‫هواپیمایــی را خریده اند اما در وضع موجــود با لغو پروازها‬ ‫مواجه شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه ما با ضعف مدیریت در ارتباط‬ ‫با شرکت های هواپیمایی خارجی مستقر در ایران مواجهیم‪،‬‬ ‫درحالی که منابع مالی ان ها را به راحتی تامین می کنیم‪ ،‬ان ها‬ ‫هر زمان اراده کنند تصمیم می گیرند به ایران پروازی نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬پس سهم مردم چه می شود؟ سازمان هواپیمایی باید‬ ‫به این مساله رسیدگی کند‪ .‬سال هاست با کوتاهی در این باره‬ ‫مواجهیــم‪ .‬رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرتی و‬ ‫هوایــی ایران با توجه به نزدیک شــدن تعطیالت نوروزی و‬ ‫پیش فروش بلیت ها‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬نمی توان که به خاطر این‬ ‫فاجعه درهای مملکت را بســت‪ .‬باید سریع تر با عامالن ان‬ ‫برخورد کرد‪ ،‬ســوءاعتمادی را که نسبت به پروازها و اسمان‬ ‫ایران پیش امده است‪ ،‬باید در چند روز اینده مدیریت و قضیه‬ ‫را تــا ده یا پانزده روز اینــده جمع کرد‪ .‬راه برون رفت از این‬ ‫وضعیت شاید همین باشد‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬باید روابطمان را‬ ‫با دنیا برقرار کنیم و ان ها متوجه شــوند ما برای این شرایط‬ ‫پاسخ مناسبی داریم‪ .‬شــرکت های هواپیمایی خارجی باید‬ ‫دوباره به ایران برگردند و وقتی این اتفاق افتاد‪ ،‬حضورشــان‬ ‫در ایران مدیریت شود تا مانند سابق رفتار نکنند و به راحتی‬ ‫ایران را ترک نکنند و مسافران را بالتکلیف نگذارند‪.‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫وقتی ترامپ چیزی به نام فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن نمی داند‬ ‫معامله بر سر فرهنگ و تمدن!‬ ‫بوشــهر طی روزهای گذشته و پس از ترور سردار سلیمانی‪ ،‬پیامی از سوی ترامپ مبنی بر هدف قرار‬ ‫دادن مراکز فرهنگی ایران منتشر شد که بازتاب زیادی در پی داشت‪ .‬طی تحوالت روزهای گذشته در‬ ‫عراق‪ ،‬رئیس جمهور امریکا از گفته ی پیشــین خود صرف نظر و مراتب تعهداتش به قوانین بین المللی را‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬با این وجود ترامپ طی ‪ ۴‬سال گذشته با اعمال سیاست های ضد و نقیض خود نشان‬ ‫داده که پایبندی چندانی به سخنان خود ندارد و هر بار راهبرد تازه ای چیده و مطلب تازه و عجیبی را‬ ‫بیان می کند که نشان از ندانســتن برخی قوانین و استراتژی های کشورداری و قوانین بین الملل است‪.‬‬ ‫حسن الهیاری؛ دکترای تاریخ ایران معاصر در خصوص تهدید اخیر ترامپ مبنی بر مورد هدف قرار دادن‬ ‫‪ ۵۲‬نقطه فرهنگی ایران می گوید‪« :‬از زمانی که اقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شد‪،‬‬ ‫رویکردهایی ضد کنوانسیون ها‪ ،‬قراردادها و قوانین بین المللی اتخاذ کرد که خروج از بسیاری معاهدات‬ ‫در حوزه های محیط زیســتی و موشکی و بسیاری از پیمان های جهانی دیگر اغازی بر رفتار غیرقانونی‬ ‫او بود‪ .‬دنیای کنونی نیز در مواجهه با این اقدامات ترامپ ســکوت کرد و هیچ اعتراض خاصی در قالب‬ ‫مجامع رســمی نسبت به رفتار ترامپ نشان داده نشد‪ ».‬وی در خصوص چرایی عدم اعتراض نسبت به‬ ‫ناهنجاری ها و رفتارهای فراقانونی ترامپ اذعان می کند‪« :‬این مسئله به نظم شکل گرفته پس از جنگ‬ ‫جهانــی دوم برمی گــردد‪ .‬دنیای پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬از یک طــرف اروپای ویران و از طرف دیگر‬ ‫امریکای جســته از بحران این جنگ بود و به دالیل مختلف اســیبی که در این جنگ به اروپا تحمیل‬ ‫شــد‪ ،‬دامنگیر امریکا نشــد و در عوض امریکای پس از جنگ جهانی دوم‪ ،‬بر مقدرات کشورهای دیگر‬ ‫مسلط شد و اوج این سلطه گری و عدم پایبندی به چارچوب ها و قوانین نیز در زمان ترامپ رخ داد‪».‬‬ ‫ترامپ چیزی به نام فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن نمی داند‬ ‫عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشــگاه خلیج فارس بوشــهر پس از این مقدمه توضیح می دهد‪« :‬با‬ ‫دو رویکرد می توان به این مســئله نگاه کرد؛ یا ترامپ چیزی به نام فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن نمی داند‪ ،‬یا‬ ‫می داند و با اگاهی می خواهد دست به چنین کاری بزند‪ .‬تعبیر من این است که نمی داند؛ چرا که شخص‬ ‫ترامپ و کشور امریکا دارای تاریخ‪ ،‬فرهنگ و تمدن اندکی به نسبت ایران و بسیاری از کشورهای دیگر‬ ‫با فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن غنی‪ -‬است؛ لذا این کار ترامپ از روی عدم درک و فهم درست از این مقوله‬‫اســت‪ .‬پدیده ای به نام تاریخ‪ ،‬فرهنگ و تمدن روح واحد تمام ملت ها است و همه طرفدار و حافظ ان‬ ‫هستند و ان را از خود می دانند‪ .‬فرهنگ‪ ،‬مسئله ی یک شخص و گروه و یا نظام و حکومت نیست بلکه‬ ‫مســئله ی دوران چند هزار ساله ی تاریخی است و همه ی مردم حتی انان که بیشترین نقدها را نسبت‬ ‫به حاکمیت و دولت دارند‪ ،‬هرگز بر سر مقوله ی فرهنگ و تمدن حاضر به معامله نخواهند شد بلکه در‬ ‫صورت بروز این مسئله‪ ،‬طیف های مختلف جامعه یکدست تر هم خواهند شد‪».‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪« :‬انچه از ایران در دنیای بین الملل‬ ‫چهره ای مثبت ســاخته‪ ،‬عمدتاً مرهون میراث معنوی و‬ ‫مادی ما است که بســیاری از اندیشمندان در حوزه ی‬ ‫تاریــخ‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬تمدن و اثار باســتانی نیز ســابقه ی‬ ‫دیرینــه ای در کاوش هــای باســتانی و تمدنــی ایران‬ ‫داشــته و از این منظر در جایگاه خود ســفیران ایران‬ ‫هســتند‪ .‬در واقع‪ ،‬دنیا ما را با فرهنگ و تمدن‬ ‫غنی مان می شناســد و از ایــن لحاظ یک‬ ‫حکم بازدارندگی را دارد؛ مگر اینکه ترامپ‬ ‫بنا بر قاعده ای که چهار ســال است دنبال‬ ‫می کند‪ ،‬بی توجه به ارمان های مشترک بشر‬ ‫و قواعــد حاکم بر دنیــا‪ ،‬هنجارها را زیر پا‬ ‫گذاشــته و دست به اقدامی نابخردانه بزند‬ ‫که در این صــورت بازتاب بین المللی‬ ‫ان بســیار برای حکومت امریکا منفی و خطرناک و پیامدهای ان متوجه کل دنیا خواهد بود‪ ،‬چرا که‬ ‫فرهنگ و تمدن مرز ناشناس و برای تمام ملت ها است‪ ».‬وی می افزاید‪« :‬یکی از ابزارهای مهم در دنیای‬ ‫سیاســت‪ ،‬دیپلماسی فرهنگی است که در دولت کنونی نیز بسیار از ان استفاده شده؛ برای مثال‪ ،‬یکی‬ ‫دو ســال گذشته قرار بود لهســتان میزبان کنفرانسی ضد ایرانی با حضور امریکا باشد که پیامی توسط‬ ‫دکتر ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ی ما با این مضمون که “شما لهستانی ها باید از پدران تان بپرسید که ما‬ ‫ایرانی ها در جنگ جهانی دوم با شــما چه کردیم و شما دارید چه پاسخی می دهید” در فضای مجازی‬ ‫منتشــر شد و سطح این کنفرانس ضد ایرانی را بسیار نازل کرده و باعث شد در سطح یک پوسته باقی‬ ‫بماند‪ .‬این بیان ناظر بر یک حادثه ی تاریخی در جنگ جهانی دوم است که مهاجرین لهستانی ناخواسته‬ ‫به ایرانی ها پناه اورده و ایرانی ها نیز با روی باز از انان در بسیاری از نقاط کشور استقبال کردند‪».‬‬ ‫ابزاری برای جلوگیری از فرسودگی اثار باستانی‬ ‫این پژوهشــگر حــوزه ی فرهنگ و تمدن مبنی بر اینکه ما چقدر در حفــظ میراث فرهنگی و جذب‬ ‫گردشگر کوشیده ایم‪ ،‬بیان می کند‪« :‬ایران از نظر میراث بر جای مانده ی تمدنی‪ ،‬در جایگاه بسیار باالیی‬ ‫قرار دارد اما متاســفانه تالشــی که در خور و در شان این میراث باشد‪ ،‬برای حفظ ان صورت نگرفته و‬ ‫این کم توجهی از برخی رویکردهای کالن فکری حاکم بر کشور ما ناشی می شود‪ .‬در این باره دو مسئله‬ ‫را باید از هم تفکیک کرد؛ مراکز و اثار به جا مانده در زمان خودشــان چه کاربری داشــته و اکنون چه‬ ‫اســتفاده هایی می توان از ان ها کرد؟ ایا می توان به صرف اینکه تخت جمشید کاخ پادشاهان بوده و ما‬ ‫با پدیده ای به نام پادشاه مشکل داریم‪ ،‬ان را نادیده گرفت؟ بدیهی است که خیر‪ .‬گرچه تخت جمشید‬ ‫مقر سیاسی یک حکومت بوده اما به نوعی بازتاب همه ی وجوه یک سرزمین و اثبات ریشه دار بودن ما‬ ‫است‪ ».‬الهیاری با اشاره به اینکه بخشی از هویت ما در گذشته مان ریشه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬ما در حفظ‬ ‫میراث فرهنگی ضعیف عمل کرده و اگر به همین شکل پیش برویم‪ ،‬بسیاری از اثار ما از دست خواهند‬ ‫رفت؛ کما اینکه در دنیای پیشــرفته ی امروز حتی برای فرسودگی اثار باستانی نیز ابزاری وجود دارد و‬ ‫اجازه نمی دهند این اثار به این راحتی از بین برود‪ .‬کوتاهی ما در این زمینه باعث شده کشورهایی مثل‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬ترکیه و حتی افغانستان که در مقطعی از تاریخ بخشی از قلمرو ایران بوده اند‪ ،‬مدعی شده‬ ‫و عناصر فرهنگی و تمدنی ما را در سازمان های بین المللی به نام خود ثبت کنند‪ .‬نفس این مسئله لزوماً‬ ‫به معنای گســتاخی ان ها نبوده و ناشی از کوتاهی ما است‪ .‬باید توجه داشت این کشورها دوست و هم‬ ‫ً‬ ‫اصول با ما هیچ مشکلی هم ندارند‪ .‬این مسئله هشداری برای ما است و اگر همچنان‬ ‫تبار ما هســتند و‬ ‫بر همین مدار حرکت کنیم‪ ،‬در حقیقت اتصال مان را با گذشته ی خود قطع کرده و با دست خود تیشه‬ ‫بر ریشه ی هویت خودمان زده ایم‪».‬‬ ‫بهره گیری از میراث فرهنگی به عنوان حوزه ای برای مزیت های اقتصادی‬ ‫به گفته ی این مدرس دانشــگاه‪ ،‬عدم اســتفاده از پتانســیل ها و ظرفیت های کسب درامد از حوزه ی‬ ‫گردشــگری به سیاســت های نفتی و اقتصادی ما برمی گردد؛ یعنی این صد و اندی ســال استفاده از‬ ‫منابع نفت و خام فروشــی‪ ،‬ما را از بسیاری حوزه های اقتصادی به خصوص میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫که می توانســت بسیار کم هزینه تر و پردرامدتر باشــد‪ ،‬غافل کرده است‪ .‬او در این باره عنوان می کند‪:‬‬ ‫«مورد دیگر سپهر فرهنگی حاکم بر کشور ما است‪ .‬این چنین که ما به عنوان کشوری مسلمان‪ ،‬برخی‬ ‫رفتارها و هنجارهای فرهنگی را برنمی تابیم‪ ،‬اما این مســئله به خودی خود بازدارنده نیست؛ مث ً‬ ‫ال طیف‬ ‫گسترده ای از مخاطبان کشور روســیه که به عنوان گردشگر می توانند برای ان ارزش اقتصادی داشته‬ ‫باشند از کشورهای مسلمان هستند که بر همین اساس‪ ،‬پدیده ای به نام گردشگری حالل را راه اندازی‬ ‫می کنــد‪ .‬ما هم در همین ســاختار فرهنگی و مذهبی خود می توانیــم از میراث فرهنگی مان به عنوان‬ ‫حوزه ای برای مزیت های اقتصادی بهره ببریم‪».‬‬ ‫هر گردشگری سفیر ایران می شود‬ ‫عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر بیان کرد‪« :‬در این سال ها اتفاقات مبارکی‬ ‫افتاده که یکی از ان ها بحث تبدیل ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری به وزارت گردشگری بوده‬ ‫اســت‪ .‬صحبت های اخیر وزارت گردشــگری مبنی بر اعطای وام هایی با ســود پایین برای گردشگری‬ ‫روســتایی و شهری نشان دهنده ی این است که ما در اســتانه ی عبور از اقتصاد متکی به نفت هستیم‪.‬‬ ‫نمونه ی منطقه ای ان اقامتگاه های بوم گردی اســت که اتفاقا در اســتان بوشهر نیز خیلی تکثیر شده‬ ‫است‪ ».‬وی اظهار کرد‪« :‬دو هفته ی گذشته در جریان شرکت در نمایشگاه میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫روســتایی متوجه شــدم حداقل بیش از ‪ ۱۰‬مورد اقامتگاه بوم گردی در ســطح استان وجود دارد که‬ ‫مخاطبــان برخــی از ان ها خارجی و حتی از کشــورهای اروپایی به اینجا می اینــد‪ .‬این جریان نوعی‬ ‫ارزاوری و از کم هزینه ترین راه های عبور از اقتصاد نفتی اســت‪ .‬نکته ی اخری که پس از عدم تکیه ی‬ ‫محض به اقتصاد نفتی و رویکردهای فرهنگی در حوزه ی میراث بایستی به ان توجه شود‪ ،‬تربیت نیروی‬ ‫ماهر و متخصص در حوزه ی گردشــگری بوده که یکی از خالء های ما در این زمینه است‪ ».‬الهیاری در‬ ‫پایان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت سردار سلیمانی و همرزمان شهیدش در این روزها‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫می کند‪« :‬با توجه به شــیوه و رویکردی که مردم عزیز ما در بزرگداشــت شهید سپهبد‬ ‫قاسم سلیمانی و همراهان عزیز ان شهید بزرگوار در پیش گرفته اند‪ ،‬بازدارندگی فوق‬ ‫العاده باالیی جهت عدم عملی شــدن تهدید ترامپ ایجاد شده است؛ هر چند ترامپ‬ ‫اثبات کرده نسبت به قواعد بین المللی بسیار بی اعتنا است اما به نظر می رسد سطحی‬ ‫از تعقل را داشــته باشد که دســت به چنین اقدام احمقانه ای نزند‪ .‬در پایان باید به‬ ‫این مســئله توجه داشت که استفاده از پتانسیل های گردشگری و میراث عالوه بر کار‬ ‫ی اقتصادی‪ ،‬نوعی بازدارندگی در دنیای سیاست نیز محسوب‬ ‫ویژه ‬ ‫می شــود؛ چون هم هر گردشگری می شود ســفیر ایران و نوعی‬ ‫مقابله با ایران هراسی است و هم با حضور گردشگران خارجی از‬ ‫ملل مختلف‪ ،‬در صورت وقوع حمله‪ ،‬دشــمن با دنیا طرف است‬ ‫نه صرفاً با ایران‪».‬‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫خبر‬ ‫‪7‬‬ ‫امار جهانی گردشگری اعالم شد‬ ‫محرک و مانع سفرهای ‪۲۰۱۹‬‬ ‫ایران چگونه از گردشگری رویداد بهره بگیرد؟‬ ‫جاذبه هایناملموسبرایتوریست ها‬ ‫گردشگری رویداد یکی از انواع سفرهای توریستی گردشگران محسوب‬ ‫می شــود که به چهار دسته تقسیم می شــود‪ :‬رویدادهای بومی و محلی‬ ‫شــامل جشن فعالیت های سنتی برخی شهرها و روستاها که یک یا چند‬ ‫روز انجام می شــود مثل گالب گیــری در کاشــان‪ ،‬رویدادهای تاریخی‪،‬‬ ‫ســنتی و ملی کشور مثل عید نوروز و شــب یلدا‪ ،‬رویدادهای مذهبی و‬ ‫رویدادهای حماســی که این چهار دسته برای همه گردشگران در جهان‬ ‫مصداق دارد‪ .‬در حال حاضر ایران نتوانســته از این نوع گردشــگری بهره‬ ‫بگیرد؛ علت ان این اســت که متولی گردشگری عمده تمرکزش را روی‬ ‫جاذبه های ملموس و عینی بازار گردشــگری چون اثار تاریخی و بناهای‬ ‫تاریخی گذاشته است‪ .‬این در حالی است که رویدادهای مختلف در ایران‬ ‫جاذبه های ناملموس برای گردشگران خارجی محسوب می شود‪ .‬هر کدام‬ ‫از رویدادهای گردشگری دارای پیشینه ای تاریخی و داستان های باستانی‬ ‫هســتند و ایران نیز با توجه به قدمت تاریخی که دارد بیشــترین رویداد‬ ‫را در قالب جشــنواره های متعدد برگزار می کند که تاکنون برای احیای‬ ‫فرهنگ و حفظ داستان های کهن مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه برای‬ ‫برگزارکنندگان ان که اغلب روســتاییان هستند جنبه سرگرمی دارد‪ .‬اما‬ ‫امروزه اغلب کشــورهای توسعه یافته در حوزه گردشگری از این امر برای‬ ‫جذب گردشگران و ایجاد اقتصاد پایدار استفاده می کنند‪ .‬ایران نیز با توجه‬ ‫به تنوعی که در رویدادهای مناسب گردشگری دارد می تواند با استفاده از‬ ‫انها بیشترین گردشگر را جذب کند‪ .‬اگر یک رویداد گردشگری به صورت‬ ‫موفق برگزار شود می تواند نتایجی همچون توسعه مقاصد روستایی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اشــتغال و ایجاد تنوع در حوزه های گردشگری را به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین برگزاری انها با کیفیت باال و جلب رضایت گردشگران می تواند‬ ‫باعــث افزایش طول مدت اقامت گردشــگران و در نتیجه موجب هزینه‬ ‫بیشــتر گردشگران در ان شهر یا روســتا که در واقع افزایش درامد برای‬ ‫روستاییان را به همراه دارد شود‪ .‬در حال حاضر اغلب کشورهای جهان به‬ ‫رویداد گردشــگری به عنوان بخش ویژه در توسعه اقتصادی نگاه می کنند‬ ‫و در پــی ان به دنبال ســاماندهی و بازاریابی مقاصــد دارای رویدادهای‬ ‫گردشگری هستند‪ .‬همچنین اغلب روستاییان و شهرنشینان تمایل فراوانی‬ ‫بــه برگزاری رویدادهای منطقه خود دارند‪ ،‬زیرا این رویدادها با فرهنگ و‬ ‫اداب و رسوم انها عجین شده است‪ .‬از سوی دیگر به علت اینکه برگزاری‬ ‫چنین جشــنواره هایی نیاز به تحول زیرساختی ندارد و همچنین بودجه‬ ‫مــورد نیاز ان نیز چندان باال نیســت می تواند یکی از بهترین گزینه های‬ ‫درامدزا در حوزه گردشــگری محسوب شــود‪ .‬عالوه بر ان برطرف کردن‬ ‫مشــکل فصلی بودن سفرها نیز می تواند یکی از دستاوردهای گردشگری‬ ‫رویداد به شمار رود‪ .‬برای جذب گردشگران رویداد‪ -‬توریست های خارجی‬ ‫و گردشــگران داخلی‪ -‬باید در گام اول عوامل انگیزشــی را برای حضور‬ ‫گردشــگران در رویداد ایجاد کرد و گام بعدی را به بازاریابی متناســب با‬ ‫بازار هــدف اختصاص داد تا بخش رویداد در حوزه تجارت گردشــگری‬ ‫نقش اساســی به خود گیرد‪ .‬همچنین دوام و استمرار حضور گردشگران‬ ‫در رویدادها به میزان رضایت توریست ها از تجربه قبلی که در گردشگری‬ ‫رویداد کسب کرده اند بستگی دارد‪ .‬عالوه بر ان نباید فراموش کرد که هر‬ ‫کدام از گردشــگران رویداد که با حسی مملو از رضایت به شهر یا کشور‬ ‫خود بازگردند می توانند با تعریف از ان رویداد گردشــگری توریست های‬ ‫بی شماری را برای سفر به ان شهر ترغیب کنند‪.‬‬ ‫در نشســت «گردشــگری رویداد‪ ،‬همبســتگی ملی از مسیر فرهنگ‬ ‫عمومی» که چند روز پیش در گالری نظرگاه برگزار شــد مهدیه بُد‪ ،‬عضو‬ ‫هیات علمی پژوهشکده نظر گفت‪ :‬در بحث گردشگری به جز جاذبه های‬ ‫کالبدی و مکانی‪ ،‬جاذبه های رویدادی نیز در یک منطقه رخ می دهد‪ .‬این‬ ‫رویدادها می توانند ارزشــی‪ ،‬ملی و مذهبی یا محلی باشــند‪ .‬اما در ایران‬ ‫به رغم رویدادهای مختلفی که وجود دارد‪ ،‬سرمایه گذاری روی انها صورت‬ ‫نگرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬ضعف بدنه سازی در حوزه گردشگری ایران کامال‬ ‫ملموس اســت و باید برای هر واقعه و رویدادی‪ ،‬پشتوانه فرهنگی داشته‬ ‫ت باید تعریف گردشگری رویداد و اهداف ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫باشیم و دول ‬ ‫محمدهــادی همایون عضو هیات علمی دانشــگاه امام صادق (ع) نیز در‬ ‫این نشســت عنوان کرد‪ :‬پدیده گردشــگری رویداد در حال وقوع است و‬ ‫نمی توان برای ان الگو تعیین کرد‪ ،‬اما می توان الگوهای خبری و رسانه ای‬ ‫ان را کنترل کرد‪ .‬همچنین مهم ترین مساله ای که در دولت به ان احتیاج‬ ‫داریم‪ ،‬همین فهم است که اساسا ما از گردشگری چه می خواهیم؟ پاسخ‬ ‫به این ســوال ابتدای راه و مقدم بر برنامه ریزی و سیاســت گذاری در این‬ ‫حوزه است‪ .‬ما باید بدانیم که کشورمان چه ظرفیت هایی دارد و می خواهیم‬ ‫به چه چیز شناخته و شــهره شود؟ مثال کشور هند شبه جزیره ای بزرگ‬ ‫است و ســواحل زیادی دارد‪ .‬اما انچه هند به عنوان شخصیت گردشگری‬ ‫بــرای خود تعریف کرده‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت تنوع ادیان در این کشــور‬ ‫اســت؛ بنابراین ما نیز باید بدانیم شــناخت جهانی و نهایی از کشــور ما‬ ‫بر چه ظرفیتی پایه گذاری می شــود؟ ســیدامیر منصوری استادیار گروه‬ ‫معماری منظر دانشگاه تهران گفت‪ :‬گردشگری در اقتصاد کالن کشورها‬ ‫تاثیرگذار اســت و گردشگری رویداد از جنس سایر حوزه های گردشگری‬ ‫نیســت‪ .‬این نوع گردشگری می تواند بر همبســتگی ملی ما تاثیر داشته‬ ‫باشــد و باید به گونه ای تعریف شود که گردشگران رویداد‪ ،‬به جای اینکه‬ ‫تماشاگر رویداد باشند‪ ،‬بخشی از بازیگران ان شوند‪.‬سعید شفیا کارشناس‬ ‫گردشــگری عنوان کرد‪ :‬گردشگری رویداد براساس سه مولفه اصلی قابل‬ ‫طبقه بندی است که شامل «داشتن یک داستان فرهنگی‪-‬بومی»‪« ،‬تداوم‬ ‫در تکرار» و «دارای هویت مشــخص» می شود‪ .‬دولت می تواند با توجه به‬ ‫این سه مولفه رویدادهایی را که در کشور رخ می دهد طبقه بندی کرده و با‬ ‫تعیین «کشورهای هدف» برای هر رویداد تبلیغات الزم در این بخش را به‬ ‫منظور جذب گردشگران خارجی انجام دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬روز شهادت سردار‬ ‫ســلیمانی با توجه به محبوبیتی که ایشــان در بین مسلمانان کشورهای‬ ‫مختلف دارد یک رویداد بزرگ جهانی است و به طور قطع در سالگرد این‬ ‫جنایت تروریســتی‪ ،‬خیلی از گردشگران مسلمان از نقاط مختلف جهان‬ ‫تمایل پیدا می کنند در ارامگاه شــهید بزرگ سردار حاج قاسم سلیمانی‬ ‫حضور پیدا کنند‪ .‬بنابراین متولی گردشــگری می تواند از هم اکنون برای‬ ‫برنامه ریزی و ســازماندهی سفر مســلمانان و دوستداران سردار شهید از‬ ‫کشــورهای عراق‪ ،‬سوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه و‪ ...‬برای مراسم چهلم و همچنین‬ ‫مراســم ســالگرد اقدامات الزم را انجام دهد‪ .‬دولت می تواند با اســتفاده‬ ‫از جلوه های تاثیرگذار همچون ســاخت فیلم های مســتند در خصوص‬ ‫فعالیت های شــهید سردار ســلیمانی و‪ ...‬ارزش واقعی این رویداد را برای‬ ‫گردشگران افزایش دهد‪ .‬همچنین دولت باید برای تبلیغات و اطالع رسانی‬ ‫به کشورهای همراستا با رویداد در کانال ها و گروه هایی متشکل از انها وارد‬ ‫شده و روند تبلیغاتی خود را در پیش گیرد‪.‬‬ ‫ناصر رضایی رئیس پژوهشکده گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری در این باره گفت‪ :‬گردشگری رویداد عالوه بر یادمان ها‬ ‫بخش احساســی نیز دارد که شدت این احساسات در ترغیب گردشگران‬ ‫به سفر به علت یک رویداد تاثیر قابل توجهی دارد که درخصوص شهادت‬ ‫سردار سلیمانی نیز این امر صدق می کند؛ بنابراین می توان با اجرای چنین‬ ‫رویدادی گردشگران خارجی را برای ورود به ایران دعوت کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در گام اول وزارتخانه باید مشخص کند بازار گردشگری رویدادهایی‬ ‫که در کشور برگزار می شود کجاست و مخاطبان ان چه کسانی هستند؟‬ ‫پس از شــناخت مختصر از مخاطبان؛ تبلیغات متناسب با انها انجام شود‬ ‫و ســپس به توســعه جامعه هدف بپردازد‪ .‬با اجرای این مراحل در حوزه‬ ‫گردشگری رویداد می توان به بازار مناسبی دست یافت‪ .‬رئیس پژوهشکده‬ ‫گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری عنوان کرد‪:‬‬ ‫بــا توجه به فرهنگ غنی و قوی که در کشــور حاکم اســت باید اجرای‬ ‫رویدادهای فرهنگی که در واقع میراث ناملموس ما محســوب می شوند و‬ ‫جذب گردشــگران مختص ان برای دولت در اولویت قرار گیرد‪ .‬برخی از‬ ‫این رویدادها شــامل جشن گندم‪ ،‬جشن گالب‪ ،‬عزاداری تاسوعا و عاشورا‬ ‫و‪ ...‬می شود‪ .‬گردشــگری رویداد فرصت مناسبی برای جذب گردشگران‬ ‫خارجی اســت که با حضور در چنین مراسمی با فرهنگ اصیل و منحصر‬ ‫به فرد اقوام مختلف ایرانی اشــنا شوند‪ .‬گردشگران رویداد می دانند برای‬ ‫درک بهتر هر رویداد باید در محل رویداد حضور داشت و ان را از نزدیک‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫براســاس اعالم سازمان جهانی گردشــگری‪ ،‬میزان سفر‬ ‫گردشــگران بین المللی در نیمه اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬از ژانویه‬ ‫تا ژوئن در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشته ‪ ۴‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪« .‬تعداد» گردشگران خارجی در نیمه اول‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۶۷۱‬میلیون نفر بوده است که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۳۰‬میلیون افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تعداد ورودی گردشــگری خارجی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون نفر بوده که از رشــد ‪ ۵ /۴‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ ۲۰۱۷‬برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫براســاس پیش بینی های ســازمان جهانی گردشــگری‬ ‫همان گونه که در نیمه اول امسال مشخص شده است‪ ،‬رشد‬ ‫ورود گردشــگران بین المللی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۳‬تا ‪۴‬‬ ‫درصد خواهــد بود و میزان کل گردشــگران بین المللی به‬ ‫حدود یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گزارش براســاس امارهای سازمان جهانی گردشگری‬ ‫باالتریــن میــزان رشــد ورود گردشــگران بین المللی در‬ ‫خاورمیانه با ‪ ۸‬درصد رشــد و بعد از ان اسیا و اقیانوسیه با‬ ‫رشد ‪ ۶‬درصدی و اروپا با ‪ ۴‬درصد رشد بوده است‪ ،‬اما افریقا‬ ‫با ‪ ۳‬درصد و امریکا با ‪ ۲‬درصد رشــد در جذب توریســت‬ ‫خارجی از رشد متوسطی به لحاظ مقاصد گردشگران جهانی‬ ‫نیمه اول ‪ ۲۰۱۹‬برخوردار بودند‪.‬‬ ‫اروپا به عنوان پربازدیدترین منطقه جهان در ‪ ۶‬ماه نخست‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬با رشــد ‪ ۴‬درصدی در گردشگر ورودی همراه‬ ‫بود که ســه ماه دوم ان با شروع فصل تابستان و عید پاک‬ ‫حدود ‪ ۸‬درصد رشــد داشته است‪ .‬اگرچه عملکرد بازارهای‬ ‫اصلی اروپایی با توجه به تضعیف برخی اقتصادها نابرابر بود‬ ‫اما افزایش ورود گردشــگران خارجی از کشورهای امریکا‪،‬‬ ‫چین و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اروپا‬ ‫در رشد مثبت بازار گردشگری در سال ‪ ۲۰۱۹‬نقش داشته‬ ‫است‪ .‬اسیا و اقیانوسیه در نیمه اول ‪ ۲۰۱۹‬با ‪ ۶‬درصد رشد‬ ‫به دلیل سفرهای خارجی چینی ها باالتر از میانگین جهانی‪،‬‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫باالترین میزان ورود گردشگران خارجی در جنوب و شمال‬ ‫شرق اسیا بوده که هر کدام نسبت به سال گذشته ‪ ۷‬درصد‬ ‫رشد داشته اند‪ .‬میزان گردشگران خارجی در اسیای جنوب‬ ‫شرقی ‪ ۵‬درصد و اقیانوسیه یک درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫امریکا با ‪ ۲‬درصد رشــد در ورود گردشگران بین المللی بعد‬ ‫از یک شــروع ضعیف‪ ،‬در سه ماه دوم بهبود یافت‪ .‬امریکای‬ ‫شمالی رشــد ‪ ۲‬درصدی را ثبت کرده درحالی که امریکای‬ ‫مرکزی یک درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫در امریکای جنوبی به دلیل کاهش گردشگران برون مرزی‬ ‫ارژانتینی که بر گردشگری مناطق همسایه تاثیر داشته‪۵ ،‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫براساس داده های محدود از افریقا در سال ‪ ،۲۰۱۹‬میزان‬ ‫ورود گردشــگران خارجی ‪ ۳‬درصد افزایش داشته و این در‬ ‫حالی اســت که افریقا درســال ‪ ۲۰۱۸‬با رشد ‪ ۷‬درصدی‬ ‫همراه بوده اســت و افریقای شــمالی با یک جهش محکم‬ ‫‪ ۹‬درصد رشــد و کشورهای جنوب صحرای افریقا ‪ ۵‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫خاورمیانه با ‪ ۸‬درصد رشد در ورود گردشگران بین المللی‬ ‫از یک جهش قدرتمند برخوردار بوده است‪ .‬گزارش ها نشان‬ ‫می دهد‪ :‬محرک ها و بازدارنده های ســفر تفریحی جهان را‬ ‫می تــوان این گونه بیــان کرد که محرک های گردشــگری‬ ‫خارجی ســال ‪ ۲۰۱۹‬تحــت تاثیر رشــد قدرتمند اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬هزینه هــای مقرون به صرفه در ســفرهای هوایی و‬ ‫اقامت‪ ،‬افزایش اتصاالت هوایی و تســهیل ویزای پیشــرفته‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫براساس شــاخص های سازمان جهانی گردشگری با توجه‬ ‫بــه نتایج متفاوت در میان تنش های تجاری و عدم قطعیت‬ ‫اقتصادی با شروع افزایش تناقضاتی در تجارت بین المللی و‬ ‫اعتماد از دست رفته مصرف کنندگان به شاخص های ضعیف‬ ‫اقتصادی‪ ،‬عــدم اطمینان طوالنی مــدت در مورد برگزیت‪،‬‬ ‫تنش های تجاری و فناوری و افزایش چالش های ژئوپلیتیک‬ ‫بر عملکرد بازارهای مهم گردشــگری خارجی تاثیر گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 21‬دی‪ 1398‬سال چهارم شماره‪68‬‬ ‫کدام استان ها مستعد جذب گردشگر در حاشیه سدها هستند؟‬ ‫ظرفیت توسعه گردشگری در‪ ۱۹۰‬سد کشور‬ ‫توسعه گردشگری با اســتفاده از جاذبه های گردشگری پیرامون سدها و‬ ‫دریاچه ها یکی از مواردی اســت که رئیس جمهور بر ان تاکید داشــته و‬ ‫وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی را مامور اجرای این طرح کرده است‪.‬‬ ‫به تازگی نیز خبرهایی مبنی بر اعطای تسهیالت الزم برای سرمایه گذاران‬ ‫بخش گردشگری ابی به گوش می رسد‪ .‬توسعه گردشگری در حاشیه سدها و‬ ‫رودخانه ها یکی از اهداف دولت دوازدهم محسوب می شود و به نظر می رسد‬ ‫بارندگی های ابتدای ســال‪ ،‬زیر این هدف‪ ،‬مهر قطعی برای اجرا زد‪ .‬امارها‬ ‫می گویند با بارش های مناســب انجام شده در کشور هم اکنون بیش از ‪۵۰‬‬ ‫تاالب و دریاچه ‪ ۱۹۰‬ســد مستعد اجرای طرح های گردشگری هستند که‬ ‫با اســتفاده از این فضا می توان رونق گردشــگری را در ایران ایجاد کرد‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬اوایل خردادماه سال جاری بود که تفاهم نامه همکاری بین وزارت‬ ‫نیرو و ســازمان میراث فرهنگی و گردشگری با موضوع توسعه فعالیت های‬ ‫گردشگری در حاشیه سدها به امضا رسید و وزارت نیرو ابراز امیدواری کرد‬ ‫که تابستان امسال بتواند با ارائه راهکارهای مناسب توجه بخش خصوصی‬ ‫برای رونق گردشــگری را برای استفاده از ظرفیت ابی کشور که در اختیار‬ ‫وزارت نیروســت‪ ،‬در عین رعایت ضوابط کمی و کیفی جلب کند تا مردم‬ ‫بتوانند از فرصت های گردشــگری داخلی استفاده کنند‪ .‬هم چنین از سوی‬ ‫مسووالن ســازمان میراث فرهنگی تاکید شده گردشگری منحصر به یک‬ ‫ســازمان نیست و امکاناتی که باید برای گردشگری به کار گرفته شود‪ ،‬نیز‬ ‫فرابخشی است‪ .‬سدها و تاالب ها بخش مهمی از حوزه گردشگری را شامل‬ ‫می شوند و ســرعت ایجاد شغل در گردشــگری دو تا دو و نیم برابر سایر‬ ‫بخش هاست‪.‬‬ ‫کدام استان ها مستعد جذب گردشگر‬ ‫در حاشیه سدها هستند؟‬ ‫در این میان‪ ،‬برخی استان های کشور با توجه به فرصت ها و استعدادهایی‬ ‫که دارند توانسته اند توجه بخش خصوصی را جلب کنند و پروژه هایی در این‬ ‫راستا در برخی استان ها از جمله استان گیالن نیز اجرا شده است‪ .‬همچنین‬ ‫در ســال جاری مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال برای ایجاد زیرساخت ها در مناطق‬ ‫ابی و دریاچه پشت سدهای خوزستان در نظر گرفته شد تا بعد از ان بخش‬ ‫خصوصی هم سرمایه گذاری انجام می دهد‪ .‬از سوی دیگر چندی پیش اعالم‬ ‫شد با توجه به موقعیت سدها و رودخانه های تهران به راحتی می توان از سدها‬ ‫برای گردشگری طبیعی‪ ،‬ورزشی و سالمت استفاده کرد‪ .‬زیرا در زمان احداث‬ ‫سدها در چهار دهه قبل‪ ،‬خانه های سازمانی نیز احداث شد که در دهه قبل‬ ‫با تغییر سیاست در بهره وری از سدها و واگذاری این امر به بخش خصوصی‬ ‫سکونتگاه ها خالی مانده است‪ .‬برای مثال‪ ،‬در کنار تاسیسات سد الر‪ ،‬بحث‬ ‫کوچ عشــایر وجود دارد که مقصد بســیاری از گردشــگران خارجی است‪.‬‬ ‫تا متقاضیان را ترغیب به سرمایه گذاری کند که در همین راستا با تمهیدات‬ ‫ویژه دولت و بر اساس سیاســت های وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری‪ ،‬تسهیالت بانکی مناسبی به متقاضیان حوزه گردشگری ابی‬ ‫اعطا می شود‪ .‬براین اساس با توجه به ابالغ رییس جمهور برای به کارگیری‬ ‫ظرفیت های منابع اب و تاسیسات ابی برای توسعه فعالیت های گردشگری‪،‬‬ ‫هم چنین از مجموعه اب درمانی مجاور کوه دماوند می توان برای گردشگری‬ ‫سالمت بهره برد‪ .‬در طالقان نیز کمپ پنج هکتاری وجود دارد که می تواند به‬ ‫عنوان کمپ ورزشی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابالغ چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی‬ ‫در فعال کردن گردشگری سدها‬ ‫در این میان‪ ،‬موضوع گردشگری اب مورد تاکید وزارت نیرو قرار گرفته و‬ ‫همه شــرکت های اب منطقه ای در این زمینه ورود پیدا کردند و شیوه نامه‬ ‫اجرایی تفاهم نامه ی مورد اشــاره هم ابالغ شده است‪ ،‬اواخر تابستان نیز از‬ ‫ســوی معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا اعالم شد که شیوه نامه چگونگی‬ ‫جلب مشارکت بخش خصوصی در فعال کردن گردشگری سدها و تاسیسات‬ ‫ابی به شرکت های اب و ابفا ابالغ و توصیه شده است که برای این فعالیت‬ ‫جدید در جهت استفاده از سرمایه گذاری غیردولتی فراخوان دهند‪.‬‬ ‫دعوت از بخش خصوصی برای مشارکت‬ ‫در توسعه گردشگری حاشیه سدها‬ ‫در همان زمان نیز وزارت نیرو از همه سرمایه گذاران بخش خصوصی دعوت‬ ‫کرد تا در جریان فرصت های این بخش برای مشارکت قرار بگیرند‪ .‬البته نکته‬ ‫قابل توجه این بود که در این طرح باید همه دریاچه ها حریم کیفی داشــته‬ ‫باشند و باید مراقب بود تا کیفیت مناسب اب شرب اسیب نبیند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران بخش گردشگری ابی تسهیالت دریافت می کنند‬ ‫همچنین به تازگی خبری مبنی بر اعطای تسهیالت الزم برای سرمایه گذاران‬ ‫بخش گردشگری ابی منتشر شد که طبق اعالم معاون سرمایه گذاری‪ ،‬حقوقی‬ ‫و امور مجلس وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری برای صدور‬ ‫معافیت های گمرکی برای تامین تجهیزات گردشگری پیگیری های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬بدین منظور حمایت های ویژه ای از جانب بدنه دولت باید شکل بگیرد‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬تفکر اندیشمندانه و زیرساخت های ایجاد شده در کنار‬ ‫سدهای کشور‪ ،‬اقتصاد گردشگری در این حوزه را به سمتی هدایت خواهد‬ ‫کرد که با کمترین هزینه بیشترین بهره وری را ایجاد کند‪.‬‬ ‫ظرفیت توسعه گردشگری در ‪ ۱۹۰‬سد کشور‬ ‫تاکنون حدود ‪ ۱۹۰‬ســد ملی در ایران احداث شده که هر کدام شاهکار‬ ‫خاص مهندســی خودش را دارد و با توجه به قرارگیری ان ها در اقلیم های‬ ‫مختلف جغرافیایی‪ ،‬هم اکنون اماده سرمایه گذاری در زمینه توسعه گردشگری‬ ‫هستند‪ .‬جهت تسهیل امور الزم است تا تمامی اقدامات الزم از قبیل صدور‬ ‫موافق اصولی‪ ،‬مجوزهای قانونی و اســتعالم ها در حوزه اســتانی به نحوی‬ ‫مدیریت شود که فرایند سرمایه گذاری تسهیل و سرمایه گذار به راحتی بتواند‬ ‫مجوزها و استعالم های خود را دریافت کند‪ .‬البته در زمان اجرای پروژه های‬ ‫منابع ابی عملیات زیرساختی مناسبی از قبیل پل ها‪ ،‬جاده های دسترسی‪،‬‬ ‫اماکن اقامتی و‪ ...‬ایجاد شــده که از ان ها می توان به عنوان ســهم اورده‬ ‫بخش دولتی به عنوان زیرساخت گردشگری استفاده کرد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫شــرکت اب و نیرو چهار سد سردشت‪ ،‬گتوند‪ ،‬کارون ‪ ۴‬و داریان را برای‬ ‫مطالعه در زمینه گردشگری در نظر گرفته که پیش بینی می شود تا پایان‬ ‫سال مطالعات گردشگری این سدها به پایان برسد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!