هفته نامه دنیای گردشگری شماره 57 - مگ لند

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 57

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 57

هفته نامه دنیای گردشگری شماره 57

‫عضوجامعههتلداران‪:‬‬ ‫سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد‬ ‫ایران در رتبه دوم‬ ‫«سریع ترینرشدگردشگری جهان»‬ ‫از هر چهار شغل در دنیا سه مورد‬ ‫به گردشگری اختصاص پیدا می کند‬ ‫عضو جامعه هتلداران گفت‪ :‬تا سال ‪ ،۲۰۲۰‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫گردشگر در دنیا وجود خواهد داشت که از هر چهار شغل سه‬ ‫مورد به گردشــگری اختصاص پیدا می کند‪ .‬ساسان فخر در‬ ‫مراسم گرامیداشت روز جهانگردی و هفته گردشگری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شــش سال متوالی است که صنعت گردشگری در بین‬ ‫بخش های مختلف اقتصادی دنیا بیشترین نقش را داشته و این‬ ‫اتفاق حتی در بین افرادی که در روستاهای دورافتاده‪...‬‬ ‫بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬ایران با ‪۴۹‬‬ ‫درصد رشد پس از اکوادور در رتبه دوم سریع ترین کشورها از‬ ‫حیث رشــد جذب گردشگر خارجی قرار گرفت‪ .‬گردشگری‬ ‫ایران که در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی در مجموع از ‪ ۴.۸۶۷‬میلیون‬ ‫توریست خارجی میزبانی کرده بود‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬توانست با‬ ‫‪ ۴۹.۹‬درصد رشــد این رقم را به ‪ ۷.۲۹۵‬میلیون نفر برساند تا‬ ‫پس از اکوادور با رشد ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬سریع ترین رشد را ‪...‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 13‬مهر ‪ 1398‬سال چهارم‬ ‫شماره ‪57‬‬ ‫‪8‬صفحه‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بازگشت بیش از‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬لوح هخامنشی از‬ ‫امریکا به کشور‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بازویپژوهشیمجلس‪:‬‬ ‫«ایرانگردی»معطلتغییرنگاهدولتاست‬ ‫ادامه درصفحه ‪7‬‬ ‫‪ 6‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اکتبر ‪2019‬‬ ‫گردشگـریجایگزیننفت‬ ‫رازمحرومیتازدرامدگردشگری‬ ‫«گردشــگران اتی» بازار ایرانگردی به همراه «سیاست‬ ‫مناسب» برای پاسخ به سبک جدید گردشگری معرفی‬ ‫شدند‪ .‬مرکز پژوهش ها با بررسی کارنامه دولت در حوزه‬ ‫گردشــگری‪« ،‬نگاه غلط و تقلیل گرایانه» به این حوزه را‬ ‫عامل محرومیت از درامد پایدار بازار توریسم اعالم کرده‬ ‫اســت‪ ۱۳ .‬نقطه ضعف و ‪ ۶‬اشکال باعث شده از ظرفیت‬ ‫گردشــگری ان طور که باید بهره برداری نشود‪ .‬اولویت‬ ‫دست چندم «گردشــگری داخلی»‪ ،‬مهم ترین نارسایی‬ ‫موجود است‪ .‬شرایط بازار گردشــگری ایران باید برای‬ ‫سرویس دهی به «توریست های خانوادگی» اماده شود‪.‬‬ ‫ادامه درصفحه ‪5‬‬ ‫دیجیتال سازی‪،‬عامل‬ ‫تغییر در کسب و‬ ‫کارهایگردشگری‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫توقف «پرونده تعطیالت»‬ ‫در وزارت گردشگری؟‬ ‫طرح «ســاماندهی تقویم تعطیالت برای دستیابی به اخر‬ ‫هفته دو روزه» که تا پیش از تشــکیل وزارت گردشــگری‬ ‫و درســت یک روز قبل از کســب رای اعتمــاد وزیر‪ ،‬جزو‬ ‫اولویــت اصلی این بخش از دولت بــود‪ ،‬پیگیری ان ظاهرا‬ ‫در وزارتخانه جدید متوقف شده یا از دستور کار خارج شده‬ ‫است‪ .‬علی اصغر مونسان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری‪ ۱۱ ،‬شــهریورماه ‪ -‬یک روز قبل از کســب‬ ‫رای اعتمــاد از مجلس‪ -‬در جمع نماینــدگان فعاالن بخش‬ ‫خصوصی ‪ -‬اتاق بازرگانی‪ -‬حضور یافت و در پاسخ به یکی از‬ ‫دغدغه ها و خواسته های کلیدی صاحبان کسب و کار مبنی بر‬ ‫«افزایش تعطیلی اخر هفته به دو روز» حمایت همه جانبه‬ ‫خــود را اعالم کرد و اجرای چنیــن طرحی را یک ضرورت‬ ‫برای تحقق ســه هدف کالن در کشور دانست‪ .‬اکنون حدود‬ ‫ســه هفته از ان وعده می گذرد و دســت کم یک عالمت از‬ ‫فعالیت های متولی گردشگری نشان می دهد اقدام شاخصی‬ ‫برای تحقق وعده «اخر هفته دو روزه» نشده است‪ .‬خبرنگار‬ ‫«دنیای اقتصاد» روز گذشــته در نشست خبری روز جهانی‬ ‫گردشــگری که به میزبانــی معاون گردشــگری وزارتخانه‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری برگزار شد‪ ،‬درباره‬ ‫فرجــام وعده وزیر برای تنظیم تقویت تعطیالت پرســید و‬ ‫تیموری این طور پاسخ داد‪ :‬وزارتخانه تصمیم گیرنده این امر‬ ‫نیســت اما به عنوان متولی سفر قصد ساماندهی تعطیالت‬ ‫را در کشــور و همچنین در تقویــم داریم تا تعطیالت برای‬ ‫مســافران قابل برنامه ریزی باشــد و از همین طریق صنعت‬ ‫گردشــگری رونق یابد‪ .‬اما با این حال برای «دوروزه شدن‬ ‫تعطیالت اخر هفته» نیازمند مطالبه عمومی نیز هستیم‪.‬‬ ‫این ســخنان معاون وزیر که بــه «نیازمند بودن مطالبه‬ ‫عمومی» اشــاره دارد‪ ،‬به نوعــی می تواند بیانگر ان باشــد‬ ‫کــه درجه پیگیری ها در دولت برای «نیاز فوری کشــور به‬ ‫ســاماندهی تقویم تعطیالت» کاهش یافته اســت؛ چراکه‬ ‫مطرح کردن یک طرح از ســوی یک مقام دولتی به عنوان‬ ‫«اولویــت» ان هم در قالب وعده‪ ،‬به شــکل خودکار حاوی‬ ‫«تحقق همه پیش شرط ها قبل از طرح وعده» است؛ بنابراین‬ ‫اعالم «شــرط» بعد از اعالم «وعــده و اولویت» می تواند یا‬ ‫بیانگر تغییر موضع یا عقب نشــینی از وعده داده شده باشد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مسووالن ارشــد وزارت گردشگری‬ ‫«رابطه مســتقیم رونق گردشــگری و سفر و سرمایه گذاری‬ ‫در این بازار بــا تعطیالت منظم و پایدار در قالب اخر هفته‬ ‫دو روزه» را تاییــد می کننــد‪ .‬به نظر می رســد اگر پرونده‬ ‫ســاماندهی تعطیالت دچار توقف شده باشد‪ ،‬الزم است این‬ ‫«مطالبه عمومی» که بارها توســط صاحبان کسب و کارهای‬ ‫بخش خصوصی به اشکال مختلف اعالم شده‪ ،‬مورد پیگیری‬ ‫بیشتر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ولی تیموری؛ معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی روز گذشته از رکورد جدید در‬ ‫ورود توریست به کشور خبر داد و گفت‪ :‬سال گذشته تعداد‬ ‫گردشــگران ورودی به کشور ‪ ۷‬میلیون و ‪۸۰۰‬هزار نفر بوده‬ ‫اما در ‪ ۵‬ماهه ابتدای امســال‪ ۴‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار گردشگر‬ ‫خارجی به کشــور وارد شــده اند که این امار نشان می دهد‬ ‫میزان گردشگر ورودی نسبت به زمان مشابه سال گذشته‬ ‫‪۳۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق ثبت امارها در سازمان جهانی گردشگری‬ ‫در ‪۶‬ماهه اول امســال نیز روندها در صنعت گردشگری در‬ ‫ســطح جهان رشد داشته به طوری که در اسیا و اقیانوسیه با‬ ‫‪ ۷‬درصد رشد در گردشگر ورودی و در منطقه خاورمیانه نیز‬ ‫با ‪ ۶‬درصد رشد گردشگر خارجی مواجه بوده ایم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به شــرایطی که در منطقه وجود دارد ایران مقصد‬ ‫امنی برای گردشــگران خارجی محسوب می شود که همین‬ ‫امر این افزایش گردشگر را ایجاد کرده است‪ .‬تیموری عنوان‬ ‫کرد‪ :‬البته تنش های منطقه ای بر رفتار لحظه ای توریست ها‬ ‫اثری مســتقیم دارد به طوری که بایک تنش کوچک(حرکت‬ ‫یک ناو جنگی در منطقه) در یک روز ‪ ،‬اثر ان به شکل شوک‬ ‫در کاهش ســفرهای خارجی به ایران در روز بعد تاثیرگذار‬ ‫اســت و مسافرانی که سفر خود به ایران را رزرو کرده بودند‬ ‫در روز بعد از وقوع تنش کنسل می کنند و با ریزش گردشگر‬ ‫به صورت مقطعی مواجه می شویم‪.‬‬ ‫حال ناخوش «ایرانگردی ایرانی ها»‬ ‫میزان ایرانگردی ایرانی ها نســبت به ســفرهای خارجی‬ ‫افزایش نداشــته و همپــای هم پیش نمی رونــد و حال و‬ ‫روز خوشــی ندارد‪ .‬تیموری درخصوص تشویق گردشگران‬ ‫داخلی به ســفر برای رونق در این بخش از بازار گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬ســعی کرده ایم در راستای توسعه و توزیع سفر تقویم‬ ‫رویدادهــا را اماده کنیم تا با کمــک ان بتوانیم این بخش‬ ‫را در داخل کشــور رونق دهیم‪ .‬عالوه بر ان ســفر ارزان نیز‬ ‫می تواند در افزایش گردشگر داخلی تاثیرات مثبتی بگذارد‪.‬‬ ‫البته در حال حاضر با رشد تعداد سفرهای انفرادی در کشور‬ ‫مواجه هستیم که این نوع سفر عالوه بر هزینه بر بودن برای‬ ‫مسافران قابل هدایت نیز نیست‪.‬‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫سرزمین مادری را به خود ندیدند‬ ‫الواحی که ‪ ۸۰‬سال رنگ‬ ‫ِ‬ ‫بازگشت بیش از‪ ۱۷۰۰‬لوح هخامنشی از امریکا به کشور‬ ‫میالدی برای حدود دو یا ســه ماه‪ ،‬گل نوشــته ها را پارافین زدایی کردند تا ســال ‪ ۱۹۳۷‬میالدی‪،‬برای مطالعه‬ ‫اماده شدند‪ .‬چهار کارشــناس روی لوح های گلی تخت جمشید کار می کردند‪ .‬یک استاد بزرگ سومرشناسی‬ ‫بــه نام ارنولد پوبل (‪ )poebel‬و دو شــاگرد او که یکی مرحوم «جورج کامــرون» و دیگری «ریچارد هلک»‬ ‫بودند ابتدا لوح ها را که به خط میخی بودند‪ ،‬رمزگشایی کردند تا زبان ان ها مشخص شود‪ .‬وقتی دریافتند که‬ ‫گل نبشته ها ایالمی هستند‪ ،‬روی ان ها کار کردند‪ .‬اما چون در ان زمان‪ ،‬اگاهی ها از دوره ی ایالمی هخامنشی‬ ‫فقط سنگ نوشــته های پادشاهان هخامنشی بود‪ ،‬کار به کندی پیش می رفت‪ .‬ان ها در ابتدای کار نمی دانستند‬ ‫که گل نوشــته ها به کدام پادشــاه هخامنشی تعلق دارند‪ .‬ابتدا گمان می کردند که به خشایارشاه یا اردشیر اول‬ ‫مربوط است‪ ،‬تا سرانجام به گل نبشته ای متعلق به سال بیست ودوم پادشاهی برخوردند‪ .‬با توجه به این که در ان‬ ‫گل نبشته ماه سیزدهم بود‪ ،‬فهمیدند که گل نبشته ها سال کبیسه را نشان می دهند و بر این اساس دریافتند که‬ ‫متعلق به داریوش بزرگ اند‪ .‬پس از مدتی یک گل نوشته ی دیگر را خواندند که نام داریوش به عنوان پادشاه در‬ ‫ان امده بود‪ .‬مطالعه ی گل نوشته ها در دانشگاه شیکاگو با شروع جنگ جهانی متوقف و پس از پایان جنگ در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۴۵‬میالدی دوباره اغاز شد‪ .‬در ان دوره‪ ،‬مرحوم کامرون و هلک مطالعه ی گل نوشته ها را اغاز کردند‬ ‫که گل نبشته های خزانه ی تخت جمشید نیز به دانشگاه رسیدند‪ .‬مرحوم کامرون پس از این که ‪ ۱۵۰‬گل نوشته‬ ‫را خواند‪ ،‬توجه خود را به خواندن گل نوشــته های خزانه ی تخت جمشید معطوف کرد و سرانجام کتاب ان در‬ ‫سال ‪ ۱۹۴۸‬میالدی چاپ شد‪.‬‬ ‫هلک از حدود سال ‪ ۱۹۴۵‬میالدی بار دیگر کار خود را روی این گل نوشته ها اغاز و بخش هایی از ان ها را هم‬ ‫چاپ کرد‪ .‬در کتاب اصلی او ‪ ۲۰۸۷‬کتیبه جا داده شــد که دانشــگاه شیکاگو ان را در سال ‪ ۱۹۶۹‬میالدی به‬ ‫چاپ رساند‪ .‬ازسوی دیگر عبدالمجید ارفعی ‪ -‬تنها ایرانی که همراه با هلک گل نبشته ها را در شیکاگو دیده ‪ -‬از‬ ‫حدود ســال ‪ ۱۹۶۶‬میالدی به مدت هشت سال شــاگرد هلک بود تا زمانی که او در شیکاگو بود حدود ‪۲۴۰۰‬‬ ‫گل نوشــته ی دیگر نیز خوانده شــد‪ .‬هلک تا زمان فوت‪ ۲۵۸۶ ،‬گل نوشــته را خوانده بود و از ان تعداد‪ ،‬متن و‬ ‫ترجمه ی مربوط به ‪ ۳۳‬گل نوشته را در مجله ی فرانسوی«‪ » ۱۸ DAF‬چاپ کرد‪.‬‬ ‫بعد از فوت هلک‪ ،‬در سه مرحله بخش های کوچکی از الواح به کشور برگردانده شد‪ .‬سال ‪ ۱۷۹( ۱۳۲۷‬قطعه)‬ ‫به کشور برگردانده شد‪ ،‬سال ‪۳۷( ۱۳۲۹‬هزار قطعه) در اختیار ایران قرار گرفت و سال ‪ ۱۳۸۳‬نیز (‪ ۳۰۰‬قطعه)‬ ‫بخش‬ ‫به سرزمین مادری اش مسترد شد‪ .‬در همان سال یعنی ‪ ۱۳۸۳‬و قبل از اغاز برنامه ریزی ها برای بازگشت‬ ‫ِ‬ ‫چهارم الواح به کشور‪ ،‬یک شکایت‪ ،‬ورق را برگرداند‪ .‬پرونده ای معروف به «جنی روبین» (شاکی پرونده ی الواح‬ ‫داستان ان شکایت و سرنوشت‬ ‫هخامنشــی) علیه ایران تشکیل شد‪ ،‬که اسفند سال ‪ ۱۳۹۶‬خبرگزاری رویترز‬ ‫ِ‬ ‫الواح تا همین دو سال قبل از این طور نوشت‪« :‬سه سال پیش دادگاهی در امریکا حکم داد اثار تاریخی ایران‬ ‫که به صورت امانت در دانشــگاه شــیکاگو نگهداری می شدند‪ ،‬مصادره شوند و غرامت ‪ ۷۱‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دالری قربانیان امریکایی یک انفجار انتحاری در بیت المقدس‪ ،‬از فروش این کتیبه ها و اشیای تاریخی پرداخت‬ ‫شــود‪ .‬این حمله انتحاری سال ‪ ۱۹۹۷‬رخ داد و طی ان سه نیروی نظامی به پیاده رویی شلوغ یک مرکز خرید‬ ‫حمله کرده و خود را منفجر کردند‪ .‬این حمله انتحاری منجر به کشته شدن پنج تن و زخمی شدن ‪ ۲۰۰‬نفر‬ ‫دیگر شد‪.‬‬ ‫دادگاه امریکا‪ ،‬ایران را به همکاری با نیروهای حماس متهم کرد و خواســتار پرداخت غرامتی ‪ ۷۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار دالری به خانواده های قربانیان شد‪ .‬وقتی ایران از پرداخت این مبلغ خودداری کرد‪ ،‬دادگاه امریکایی‬ ‫حکم مصادره اشــیای تاریخی ایران را که در موسســه شرق شناسی دانشگاه شــیکاگو امانت بود‪ ،‬صادر کرد و‬ ‫دستور داد برای تامین مبلغ غرامت این الواح به فروش برسند‪ .‬با این حال‪ ،‬در دادگاهی که امروز (دوم اسفند‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬برگزار شــده‪ ،‬رای هشــت به صفر قضات دیوان عالی به نفع ایران صادر شده و حکم مصادره و فروش‬ ‫الواح هخامنشــی ایرانی لغو شده اســت‪ ».‬البته در همه ی این مدت زمان دانشــگاه شیکاگو تاکید داشت که‬ ‫اثار تخت جمشــید در امان هســتند‪ ،‬تا زمانی که حکم دادگاه عالی امریکا تاکید کرد الواح فرهنگی ‪ -‬تاریخی‬ ‫نمی توانند توقیف شوند‪ ،‬حکمی که ‪ ۱۴‬سال برای تصویب نهایی ان زمان سپری شد‪ .‬در طول دو سال گذشته‬ ‫نیز به دنبال پیگیری های مستمر رسانه ها از میراث فرهنگی‪ ،‬تاکید این نهاد متولی همراه با وزارت امور خارجه‬ ‫برای بازپس گیری اموال فرهنگی ایران‪ ،‬روند نهائی شــدن بازپس گیری الواح بعد از بیمه برای ارســال به ایران‬ ‫و مجوز نهائی اوفک را نشــان می داد‪ ،‬هر چند ‪ ۳۰‬اردیبهشــت امســال محمد حسن طالبیان ‪ -‬معاون میراث‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی با همکاری‬ ‫علی اصغر مونســان با بیان اینکه پیگیری های وزارت میرا ‬ ‫معاونت حقوقی ریاســت جمهوری‪ ،‬سرانجام منجر به بازگرداندن ‪ ۱۷۸۳‬لوح هخامنشی شد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون در‬ ‫ســه مرحله در سال های ‪ ۱۷۹( ۱۳۲۷‬قطعه)‪۳۷( ۱۳۲۹ ،‬هزار قطعه) و ‪ ۳۰۰( ۱۳۸۳‬قطعه) بخش هایی از این‬ ‫مجموعه به ایران بازگردانده شده است اما بازگشت محموله چهارم با حواشی زیادی همراه بود و در سال ‪۲۰۰۴‬‬ ‫تبدیل به موضوع حکم دادگاه دارایی های کشف شــده در دادگاه بخش شــمالی الینویز ایاالت متحده شد که‬ ‫شــاکیان به دنبال توقیف اموال دولتی ایران بودند تا دادگاه را قانع کنند حکم پرداخت غرامت را به نفع انها و‬ ‫علیه دولت ایران قبل از دعوی صادر کند‪ .‬او با بیان اینکه در بخشی از رسیدگی اداری مربوط به حکم احضار‬ ‫دادگاه‪ ،‬دانشگاه شیکاگو به دادگاه ایالتی تاکید کرد که اثار تخت جمشید در امان است‪ ،‬افزود‪ :‬دانشگاه شیکاگو‬ ‫تا زمانی که مراحل رسیدگی حکم دادگاه مشخص نشده‪ ،‬اشیا را به ایران بازنمی گرداند‪ ،‬مگر اینکه حکم توسط‬ ‫دادگاه ایالتی اجرا شده یا مجوز داده شود‪ .‬وی به تاریخچه بازگشت این الواح اشاره کرد و گفت‪ :‬در ‪ ۲۷‬مارس‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬دادگاه ایالتی درخواســت طرح دعوی خالصه قضاوت هایی که توسط جمهوری اسالمی ایران و موسسه‬ ‫شرق شناسی ارائه شده بود را پذیرفت و هیچ پایه و اساس قانونی را برای توقیف اثار تخت جمشید پیدا نکرد‪.‬‬ ‫قضاوت به نفع ایران و موسسه شرق شناسی شیکاگو تمام شد و شاکیان این قضاوت را برای تجدیدنظر به شعبه‬ ‫هفتم دادگاه تجدیدنظر امریکا ارسال کردند‪ .‬دادگاه عالی ایالت متحده نیز طرح دعوی را قبول کرد و در ‪۲۱‬‬ ‫فوریــه ‪ ۲۰۱۸‬دادگاه عالی به اتفاق ارا تایید کرد که متون تخت جمشــید به دنبال بخش ‪FSIA(g( ۱۶۱۰‬‬ ‫می توانند توقیف شوند‪ .‬برای گرفتن این تصمیم در مورد این اثار ‪ ۱۴‬سال طرح دعوی سپری شد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی ادامه داد‪ :‬پس از رای دادگاه‪ ،‬موسسه شرق شناسی لیست‬ ‫بیش از ‪ ۱۷۸۰‬گل نبشته را برای خروج دائمی از اداره کنترل دارایی های خارجی امریکا (اوفک) درخواست کرد‬ ‫و اوفک نیز پس از بررسی طوالنی مدت موافقت خود را با خروج فهرست فوق اعالم کرد‪ .‬بدین منظور پروفسور‬ ‫کریســتوفر وودز‪ ،‬رئیس موسســه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو‪ ،‬پروفسور متیو اســتولپر‪ ،‬استاد اشورشناسی‬ ‫موسســه شرق شناسی دانشــگاه شــیکاگو و خانم لورا الســاندرا امین اموال الواح تخت جمشید در موسسه‬ ‫شرق شناسی این مجموعه را به مقصد موزه ملی ایران همراهی کردند تا رئیس موسسه‪ ،‬چهارمین مجموعه این‬ ‫اثار را به مقامات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در تهران هشتم مهر ‪ ۱۳۹۸‬تحویل دهند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه هنوز حدود ‪ ۱۷‬هزار گل نبشــته ســالم و قطعات شکسته در موسسه شرق شناسی نگهداری‬ ‫می شود که برای انتقال قطعی به ایران نیاز به اقدامات این موسسه برای دریافت مجوز از اوفک است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫الواح اداری باروی تخت جمشید حاوی اطالعات ارزشمندی در مورد مدیریت منابع و راه ها‪ ،‬روابط اجتماعی و‬ ‫دســتمزدها و اقتصاد جامعه هخامنشی است‪ .‬موزه ملی ایران برای اشنایی بیشتر هنردوستان با این مجموعه‬ ‫ارزشمند نمایشگاهی از اثار مذکور را در موزه ایران باستان برگزار می کند‪.‬‬ ‫پنجم مهر ســال گذشته نیز هم زمان با بازگشــت رییس جمهوری از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک‪ ،‬سرباز‬ ‫هخامنشی که حدود ‪ ۸۰‬سال پیش به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود‪ ،‬همراه با او به کشور برگردانده شد‪.‬‬ ‫این نقش برجسته یازدهم مهر سال ‪ ۹۷‬به سازمان وقت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری تحویل داده شد و‬ ‫چند روز بعد در موزه ملی ایران رونمایی شد و سپس در شهرهای مختلف کشورمان به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫هر چند ‪ ۱۷‬هزار لوح هنوز دســت امریکایی هاســت‪ ،‬اما امیدواری مســووالن وزارتخانه ای که خودش هم‬ ‫نوپاســت ان قدر زیاد اســت که به نظر می رســد فقط یک مه ِر «اوفک» پای برگه ی خــروج همه ی ‪ ۱۷‬هزار‬ ‫تاریخ هخامنشی ها را کامال در اختیار ایرانی ها قرار دهد‪.‬‬ ‫گل نبشــته ی باقی مانده‪ ،‬کافی است تا اسناد مکتوبِ‬ ‫ِ‬ ‫حاال با گذشــت بیش از ‪ ۸۰‬ســال از خروج گل نبشــته هایی که قرار بود فقط برای مطالعه به دانشگاه شیکاگو‬ ‫امانت داده شــوند و یک روز پس از پیش بینی ایســنا بخش کوچکی از الواح باقی مانده در دانشگاه شیکاگو به‬ ‫تهران رســیده و در موزه مادر ایران در حال اماده ســازی اســت تا بعد از استراحتی چند دهه ای‪ ،‬در سرزمین‬ ‫مادری خود به نمایش درایند‪ .‬باستان شناسان الواح را سال ‪ ۱۳۱۳‬شمسی در تخت جمشید کشف کردند و با‬ ‫موافقت دولت ِ‬ ‫وقت ایران برای مطالعه و بررســی به دانشــگاه شیکاگو امانت دادند‪ .‬الواح در ‪ ۵۰‬صندوق چوبی‬ ‫شــامل حدود ‪ ۲۰۰۰‬جعبه ی مقوایی و چند پیت نفتی که در تخت جمشــید (پارسه‪ ،‬پرسپولیس) به پارافین‬ ‫اب شده اغشته شده بودند‪ ،‬از طریق بوشهر به امریکا فرستاده شدند‪ .‬در همان زمان‪ ،‬قرارداد و موافقت نامه ای‬ ‫نیز تدوین شــد که در ان امده بود «ایران لوح هایی گلی را برای رمزگشــایی و خواندن به امانت به دانشــگاه‬ ‫شــیکاگو که مشغول کاوش تخت جمشید (پارسه‪ ،‬پرسپولیس) بود‪ ،‬می سپارد» در اواخر سال ‪ ۱۹۳۶‬یا ‪۱۹۳۷‬‬ ‫فرهنگی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ -‬در نشست خبری اش با خبرنگاران اعالم کرد که‬ ‫«“اوفک” ‪ -‬دفتر کنترل دارایی های خارجی امریکا ‪ -‬تا کنون فقط مجوز ‪ ۱۷۸۰‬لوح هخامنشــی را داده تا به‬ ‫ایران مســترد شود» و این یعنی حرف تازه ای برای بازپس گیری الواحی که قرار بود کامل در اختیار ایران قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اما‪ . ...‬با اســترداد بخش چهارم الواح به کشــور‪ ،‬هنوز حدود ‪ ۱۷‬هزار گل نبشته سالم و قطعات شکسته‬ ‫در موسســه شرق شناسی نگهداری می شــود که برای انتقال قطعی به ایران نیاز به اقدامات این موسسه برای‬ ‫دریافت مجوز از اوفک است‪.‬‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫در نشست های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران مطرح شد‪:‬‬ ‫گردشگری و اشتغال؛ اینده ای برای همه‬ ‫سومین مرحله سلسله نشست های چشم انداز صنعت گردشگری در ایران‬ ‫با عنوان « گردشــگری و اشــتغال؛ اینده ای برای همه» به مناسبت ‪۲۷‬‬ ‫سپتامبر روز جهانی گردشگری برگزار شد‪ .‬بیست ونهمین نشست علمی‪-‬‬ ‫تخصصی با موضوع “ گردشگری و اشتغال؛ اینده ای برای همه” توسط مرکز‬ ‫گردشگری علمی‪ -‬فرهنگی دانشجویان ایران با حضور شهرود امیرانتخابی‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان گیالن‪ ،‬حرمت‬ ‫اهلل رفیعی رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی‬ ‫و محمدرضا اکبری استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه گردشگری برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست یعقوب زاده رئیس مرکز گردشگری علمی‪-‬فرهنگی‬ ‫دانشــجویان ایران با اشاره کوتاهی به فعالیت های مرکز گردشگری گفت‪:‬‬ ‫این مرکز دارای شــانزده سال ســابقه فعالیت در حوزه گردشگری و سی‬ ‫شعبه در دانشگاه های سراســر کشور است که تاکنون اردوهای تخصصی‬ ‫علمی و فناورانه در سراســر کشور برگزار شــده است‪ .‬یعقوب زاده با اشاره‬ ‫به اهمیت موضوع گردشــگری در سطح دانشگاه ها بیان کرد‪ :‬تاکنون ‪۲۸‬‬ ‫نشست توســط مرکز گردشگری و همچنین سایر استان ها و شعب مرکز‬ ‫با هدف ایجاد چالش در این حوزه برگزار شــده اســت که مباحث مطرح‬ ‫شــده در این نشســت ها به صورت خبر در رسانه های خبری و به صورت‬ ‫کتابچه و کتاب کلی ســاالنه از مجموعه مقاالت مطرح شــده در نشست‬ ‫منتشر خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به اساسنامه جهاددانشگاهی بنا داریم‬ ‫برنامه هایی را عالوه بر اجرا در دانشــگاه ها‪ ،‬در ســطح عمومی نیز برگزار‬ ‫کنیم؛ ازجمله‪ ،‬برنامه هایی همچون مسابقه عکس “ایستاگردی” با موضوع‬ ‫جاذبه های گردشــگری ایران که اخیرا فراخوان ان از طریق ســایت مرکز‬ ‫اعالم شده اســت‪ .‬در ادامه مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دســتی استان گیالن سخنان خود را با طرح این سوال که ایا گردشگری‬ ‫در کشــور می تواند اشــتغال زایی کند اغاز کرد و گفت‪ :‬با توجه به تعریف‬ ‫شــغل باید گفت که شرایط و ضریب اشــتغال در حوزه گردشگری سطح‬ ‫کشور چیست؟ برای نمونه راهنمای گردشگری که باید به عنوان یک شغل‬ ‫مطرح شود و در استان های شلوغی مثل گیالن متاسفانه این حرفه شغل‬ ‫محسوب نمی شود و درحال حاضر این استان با دارابودن ظرفیت های بسیار‬ ‫باالی طبیعی و تاریخی جزو چهار اســتان اول کشــور در میزان بیکاری‬ ‫هستند‪ .‬شهرود امیرانتخابی‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود ‪ ۱۰۸۰‬اثر تاریخی ثبت شده در‬ ‫ایران همچنان در این حوزه ضعف وجود دارد و اگر وزارتخانه به داد میراث‬ ‫فرهنگی نرسد‪ ،‬باری سنگین بر دوش دولت خواهد ماند‪ .‬به گفته وی اگر‬ ‫نتوانیم برای مواریث تاریخی کاربری ای همچون کاروانسراها و حمام های‬ ‫تاریخی و مانند ان تعریف کنیم (درحالی که ساالنه مقادیر زیادی هزینه‬ ‫صرف مرمت ان شــود) بدون هیچ سوددهی ای قطعاً متضرر خواهیم شد؛‬ ‫بنابراین با واگذاری همچین ابنیه هایی می تواند در این بخش اشتغال زایی‬ ‫و کارافرینی کــرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای نمونه افرادی که خانه های تاریخی‬ ‫دارند به دلیل ثبت ان در فهرست میراث ملی اقدامی برای رسیدگی به ان‬ ‫یا سرمایه گذاری نمی کنند‪ ،‬در حالی که می توانند از ان درامدازایی کنند‪.‬‬ ‫با توجه به امارهای موجود از ایجاد شــغل با ‪ ۵۰‬میلیون تومان می توان‬ ‫یک شــغل در اســتان ها ایجاد کرد درحالی که درواقعیت با ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان می شــود شــغل ایجاد کرد و اکنون در استان گیالن ان چیزی که‬ ‫مشخص است با هر ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان می شود یک شغل ثابت ایجاد کرد‪.‬‬ ‫امیرانتخابی ادامه داد‪ :‬فقط در ایام عید ‪ ۱۰‬میلیون گردشــگری داشتیم‪،‬‬ ‫درحالی که این بیشتر در راستای نشاط اجتماعی تعریف می شود و بیشتر‬ ‫مردم برای تغییر اب وهوا به استان می ایند و حتی اقامت هم در این استان‬ ‫ندارند و نباید در محاســبه ورودی گردشگری روی این تعداد تاکید کرد؛‬ ‫با این تفاســیر در این استان با این تعداد گردشــگر واقعی کم نمی توان‬ ‫اشــتغال زایی داشت و بیشتر اسیب برای اســتان لحاظ می شود تا ایجاد‬ ‫شغل‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان گیالن‬ ‫همچنین با اشاره به نبود دفاتر خدمات و مسافرتی در همه شهرهای استان‬ ‫گیالن گفت‪ :‬برای مثل در یک اســتان ‪ ۱۰‬هزار نفر اقامت داریم درحالی‬ ‫که در شهرســتان دیگر اقامت به ‪ ۶۰‬نفر هم نمی رسد و این به دلیل نبود‬ ‫دفاتر خدمات مسافرتی در ان شهرستان بوده است که خواستار تعدیل این‬ ‫اصناف در سایر مناطق و شهرها هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت با توجه به ظرفیت باالی گردشــگری در اســتان گیالن هنوز‬ ‫هیچ اتفاق مثبتی صورت نگرفته و اشتغال زایی چشم گیری نداشته است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و‬ ‫جهانگردی کشور به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت‪ :‬متاسفانه هنوز صنعت‬ ‫مظلوم گردشگری پس از چهل سال گذشت از انقالب اسالمی جایگاه خود‬ ‫را پیدا نکرده اســت‪ .‬حرمت اهلل رفیعی ضمن انتقاد عملکرد از ساختارهای‬ ‫اجرایی و پشتیبان گردشــگری در کشور و با بیان اینکه دوائر دولتی باید‬ ‫مراکز دولتی خدمات گردشگری را به بخش خصوصی واگذار کنند‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون می گفتند سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫حیات خلوت دولت است‪ ،‬درحالی که االن متاسفانه این وزارتخانه به حیات‬ ‫خلوت مجلس تبدیل شده است و البی های نمایندگان مجلس برای دخالت‬ ‫در فعالیت های این وزارتخانه شکل گرفته است‪.‬‬ ‫رفیعی گفت‪ :‬اگر قرار باشــد اقتصاد رشــد کند چرخه ان را گردشگری‬ ‫می چرخاند؛ تا ســال گذشته فقط سه پرواز از عمان ایر به ایران داشته ایم‬ ‫اما هم اکنون بالغ بر چهل پرواز فقط از کشــور عمان به ایران وجود دارد؛‬ ‫پس این مقوله ای است که می شود روی ان برنامه ریزی کرد‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی کشور با اظهار این که‬ ‫برای نمونه بخش عمده ای از اقتصاد و محصوالت ما از ســوی کشور چین‬ ‫تامین می شــود و همین کشور بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیون نفر توریست خروجی‬ ‫دارد ولی متاسفانه ما از این بازار بزرگ استفاده نمی کنیم‪ .‬رفیعی با توجه‬ ‫به اظهارات دولت کنونی که با توجه به ورود ‪ ۱۰‬میلیون گردشــگر چهار‬ ‫هزار شغل ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬بله شغل ایجاد می شود‪ ،‬اما این در شرایطی‬ ‫محقق خواهد شد که دولت سیاستگذاری ان را به بخش خصوصی واگذار‬ ‫کند‪ ،‬همان گونه که همه کشــورهای توســعه یافته در بخش گردشگری‬ ‫در این مســیر گام نهاده و توفیق یافته اند‪ .‬با توجــه به اینکه محدودیت‬ ‫توریست های ورودی به ایران بســیار است گفت‪ :‬توریستی که وارد ایران‬ ‫می شود خودش واقف به قوانین ایران است و نیازی به محدودیت ندارد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمن صنفی دفاتر خدمات مســافرت هوایی و جهانگردی در‬ ‫ادامه با اشــاره به این نکته که گردشگری تجربی است افزود‪ :‬دایره صنعت‬ ‫گردشگری به قدری وسیع و درامدزاست که هر کس به ان ورود پیدا کند‪،‬‬ ‫برنده است‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از عملکرد دولتمردان در حوزه تبلیغات گردشــگری گفت‪:‬‬ ‫دولتمردان در حوزه تبلیغات گردشگری بسیار ضعیف عمل کرده اند؛ کدام‬ ‫استاندار تاکنون درمورد جاذبه های گردشگری درامدزای استانش تبلیغات‬ ‫گسترده هوشمند‪ ،‬مناسب و هم جانبه کرده است و برنامه ریزی برای جذب‬ ‫توریست صورت داده است؟ تبلیغ وظیفه انجمن نیست‪ ،‬وظیفه ما فرستادن‬ ‫گردشگر است و این گردشگران خود سفیران فرهنگ ایران به سایر کشورها‬ ‫هستند‪ ،‬هر چند انجمن صنفی در این زمینه نیز کارهایی کرده است‪ .‬وی‬ ‫در پایان با اشاره به اینکه اکنون دولت گردشگری با بخش خصوصی برای‬ ‫پیشبرد اهداف گردشگری خیلی نزدیک شده است‪ ،‬گفت شود‪ :‬زیرساخت‬ ‫نداریم و پیشــنهاد داد دولت باید در سفرهای خارجی خود بغیر از عقبه‬ ‫دولتی خود عقبه خصوصی را نیز برای انعقاد تفاهم نامه و قراردادها همراه‬ ‫کند‪ ،‬چون این بخش خصوصی است که می تواند تسهیل گر و کمک حال‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براســاس اعالم روز پنج شــنبه روابط عمومی مرکز گردشگری علمی‪-‬‬ ‫فرهنگی دانشــجویان ایران‪ ،‬در ادامه اســتاد دانشــگاه و پژوهشگر حوزه‬ ‫گردشــگری با اشــاره به شعار امســال روز جهانی گردشــگری با عنوان‬ ‫“گردشــگری و اشــتغال؛ اینده ای برای همه” گفت‪ :‬متاسفانه ما هنوز در‬ ‫بحث اموزش در حوزه گردشــگری نقص داریم و نتوانسته ایم مزیت های‬ ‫گردشــگری را بــرای جامعه اجتمــاع و اقتصاد تبیین کنیم‪ .‬متاســفانه‬ ‫دانشــجویان و اســاتید بحث های تامل برانگیزی در این حوزه نداشته اند‪.‬‬ ‫محمدرضا اکبری با توجه به این که بحث گردشگری یک تخصص جداگانه‬ ‫اســت‪ ،‬متاسفانه این رشته در دانشگاه ها صرفاً خوانده می شود و به صورت‬ ‫پژوهشی و عملی انجام نمی شود‪ .‬برای مثال بوم گردی که درحال حاضر در‬ ‫حال گسترش هست‪ ،‬و بسیار بر ان توجه و تاکید می شود‪ ،‬کم کم فرهنگ‬ ‫و ســاختار روستاهای ما را نابود می کند‪ ،‬چون بدون مطالعه و برنامه ریزی‬ ‫برای توســعۀ بوم گردی اقدام می کنیم‪ .‬وی با اشــاره به شعار روز جهانی‬ ‫گردشگری گفت چه چیزی اینده بهتر را رقم می زند؟ ایندۀ زمانی خوب‬ ‫می شــود که کیفیت زندگی بهتر شــود و کیفیت زندگی را اگر از منظر‬ ‫مکتب معرفت گرایی و نسبی گرایی بررسی کنیم متوجه نقش گردشگر در‬ ‫این میانه خواهیم شد درواقع سیستم های حاکمیتی‪ ،‬دولتی و اجتماعی و‬ ‫اقتصادی باید طوری تعریف شوند که بتوانند نیازهای سیستم زندگی مردم‬ ‫را کیفیت دهند‪.‬‬ ‫بحث نهادی ما در حوزه گردشــگری متاســفانه بعد از چهل سال هنوز‬ ‫نتوانســته چالش های خود در صنعت گردشگری را برطرف کند و بیش از‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مشکالت گردشگری از سوی این نهاد دولتی است‪.‬‬ ‫و نهایتا وظیفه قشــر دانشگاهی این است که ابعاد گردشگری را از منظر‬ ‫باالبردن کیفیت زندگی شهری و روستایی کشور به تفکیک مناطق مختلف‬ ‫بررسی کند‪ .‬ما بعد از ‪۴۰‬سال هنوز سند راهبردی توسعه گردشگری نداریم‬ ‫چطور می توانیم مسیر افق ‪ ۱۴۰۴‬را طی کنیم؟‬ ‫بسیاری از هزینه های سنگین همچون هزینه عوارض ورودی یا عوارض‬ ‫هتل ها باید حذف شود‪ .‬برای نمونه استان همدان عوارض تمامی هتل هایش‬ ‫را حذف کرده است که غیرمستقیم باعث افزایش جذب گردشگر می شود‬ ‫و به تناوب ان مالیات ان استان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر حوزه گردشــگری در پایان گفت‪ :‬سایر صنعت ها نشت‬ ‫اقتصــادی زیادی دارند‪ ،‬اما گردشــگری کمترین نشــت را دارد چرا که‬ ‫گردشگری محرک اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود و شتاب دهنده‬ ‫اســت و در نتیجه وقتی در کنار سایر خدمات قرار می گیرد تاثیرات بسیار‬ ‫مثبت اقتصادی در پی دارد‪ .‬اقتصاد مقاومتی اقتصادی مبتنی بر داشته های‬ ‫کشور اســت و از انجائی که گردشگری مبتنی بر داشته های کشور است‪،‬‬ ‫می تواند موتور محرک کشور باشد و در واقع عین اقتصاد مقاومتی است که‬ ‫در توسعه فعالیت اقتصادی می تواند موثر باشد و کشور را از سایر کشورها و‬ ‫فعالیت ها بی نیاز کند‪ .‬استراتژی توسعه گردشگری می تواند یکی از مهم ترین‬ ‫راه های مقابله با تحریم های پیش روی ایران باشــد‪ .‬از منظر اجتماعی نیز‬ ‫رســالت اصلی شهرها این است که ارتباطات بخش های اجتماعی و مردم‬ ‫در بســتر فعالیت های فرهنگی شــکل گیرد و هرجا گردشــگری توسعه‬ ‫یابد به توســعه و تقویت انســجام اجتماعی و نشاط اجتماعی‪ ،‬رفاه و رفع‬ ‫اختالف طبقاتی را منجر خواهد شد‪ .‬سلسله نشست های چشم انداز صنعت‬ ‫گردشگری در کشور با تالش مرکز گردشگری علمی ‪ -‬فرهنگی دانشجویان‬ ‫ایران و ســایر دستگاه ها با تمرکز بر مســائل مربوط به گردشگری و ارائه‬ ‫راهبردهای مشخص در این خصوص از مهر سال ‪ ۹۴‬شروع شده و تاکنون‬ ‫‪ ۲۹‬نشست از این مجموعه نشست ها در سه مرحله برگزار شده است‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گردشگری اعالم کرد‬ ‫ایران در رتبه دوم «سریع ترین رشد گردشگری جهان»‬ ‫بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی گردشگری‪ ،‬ایران با ‪ ۴۹‬درصد‬ ‫رشــد پس از اکوادور در رتبه دوم سریع ترین کشــورها از حیث رشد‬ ‫جذب گردشگر خارجی قرار گرفت‪.‬‬ ‫گردشــگری ایران که در ســال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی در مجموع از ‪۴.۸۶۷‬‬ ‫میلیون توریســت خارجی میزبانی کرده بود‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬توانست با‬ ‫‪ ۴۹.۹‬درصد رشــد این رقم را به ‪ ۷.۲۹۵‬میلیون نفر برســاند تا پس از‬ ‫اکوادور با رشد ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬سریع ترین رشد را در میان کشورهای جهان‬ ‫در جذب گردشگر به نام خود ثبت کند‪.‬‬ ‫کشــور اکوادور در امریکای جنوبی در فاصلــه زمانی ‪۲۰۱۷-۲۰۱۸‬‬ ‫توانسته شــمار گردشــگران خود را از ‪ ۱.۶‬به ‪ ۲.۶‬میلیون نفر افزایش‬ ‫دهد‪ .‬رشــد ‪ ۴۹.۹‬درصدی جذب گردشگر بین المللی در ایران در بازه‬ ‫زمانی ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۸‬در حالی به ثبت رســیده اســت که پیش از ان و‬ ‫در فاصله زمانی ‪ ۲۰۱۶-۲۰۱۷‬رشد گردشگری ایران منفی ‪ ۱.۵‬درصد‬ ‫گزارش شده بود‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گردشــگری از میزان درامدهای گردشگری ایران در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬اطالعاتی نداده است اما برای ســال ‪ ۲۰۱۷‬رقم ‪۴.۴۰۲‬‬ ‫میلیارد دالر را به عنوان درامد حاصل از جذب گردشــگران خارجی در‬ ‫ایران اعالم کرده است‪ .‬درامد گرشگری ایران در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫بر اســاس اطالعات موجود در این گــزارش ‪ ۲.۴۳۸‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫شــده است‪ .‬کشورهای مصر (‪ ۳۶‬درصد)‪ ،‬اوگاندا (‪ ۳۱.۹‬درصد)‪ ،‬نپال‬ ‫(‪ ۲۴‬درصد)‪ ،‬اســلوونی (‪ ۲۳‬درصد)‪ ،‬فلســطین (‪ ۲۰.۵‬درصد)‪ ،‬ویتنام‬ ‫(‪ ۱۹.۹‬درصد)‪ ،‬گرجســتان (‪ ۱۶.۹‬درصد)‪ ،‬کره جنوبی (‪ ۱۵.۱‬درصد)‬ ‫و قطر (‪ ۱۹.۴‬درصد) به ترتیب در رتبه های بعدی ســریع ترین رشد در‬ ‫جذب گردشگر بین المللی قرار دارند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫‪۱۳‬میلیون و‪ ۴۶۰۰‬گردشگر وارد استان‬ ‫بوشهرشدند‬ ‫سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان بوشهرگفت‪:‬از اول سال تاکنون ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۴‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫گردشــگر داخلی و خارجی وارد این اســتان شدند و از مناطق و‬ ‫ظرفیت های تاریخی‪ ،‬طبیعی و دریای بهره مند شــدند‪ .‬محمد‬ ‫حسین ارسطو زاده روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی با فعاالن‬ ‫بخش گردشــگری استان بوشهر افزود‪ :‬از این تعداد گردشگر ‪۱۳‬‬ ‫میلیون نفر داخلی و چهار هزار و ‪ ۶۰۰‬نفر گردشــگران خارجی‬ ‫هستند که از ظرفیت ها و جاذبه های طبیعی‪ ،‬تاریخی و معنوی‬ ‫این استان اســتفاده کردند‪ .‬وی یاداورشد‪ :‬در زمان حاضر ‪۵۵۱‬‬ ‫میلیارد تومان اعتبار در حوزه گردشگری استان سرمایه گذاری شده‬ ‫که برخی از انها به نتیجه رسیده و برخی دیگر در دست بهره برداری‬ ‫هستند‪ .‬ارسطوزاده اظهارداشت‪ :‬با این میزان سرمایه گذاری ‪۲۰۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۶‬مترمربع فضا به تاسیسات گردشگری استان بوشهر‬ ‫اضافه می شود‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری استان بوشهر گفت‪ :‬همچنین با اجرای پروژه های در‬ ‫دست اجرا در این استان ‪۲‬هزار و ‪ ۸۵۷‬تخت در قالب یک هزار و‬ ‫‪ ۱۷۹‬اتاق به ظرفیت اقامتگاهی استان اضافه و با بهره برداری از این‬ ‫پروژه ها ‪ ۷۷۳‬فرصت شــغلی در استان فراهم می شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬توسعه اقامتگاه های بومگردی از دیگر رویکردهای این سازمان‬ ‫است که در ســالجاری تاکنون ‪ ۱۵‬اقامتگاه بومگردی در استان‬ ‫بوشــهر راه اندازی شده است‪ .‬ارســطو زاده اظهار کرد‪ :‬از سال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنون تعداد هتل های استان بوشهر از ‪ ۱۴‬به ‪ ،۲۲‬اتاق ها از ‪۵۹۰‬‬ ‫به ‪ ،۸۹۰‬تخت ها از هزار و ‪ ۴۶۵‬به ‪۲‬هزار و ‪ ۳۸۰‬تخت و دفترهای‬ ‫خدمات مسافرتی از ‪ ۱۵‬به ‪ ۳۲‬و اقامتگاه های بومگردی ازصفر به‬ ‫‪ ۲۵‬اقامتگاه افزایش یافته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬اقدام های انجام شده‬ ‫در بخش توسعه فضاهای اقامتی برای گردشگران در استان بوشهر‬ ‫متناسب با ورود گردشگران نیست و حضور و سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در این بخش ضروری است‪ .‬ارسطو زاده گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫اقامتگاهی‪ ،‬اژانس های مسافرتی و راهنمایان گردشگری از ابزارهای‬ ‫حرکتمجموعهگردشگریهستندکهعملکردهماهنگانهاباعث‬ ‫ایجاد رونق گردشگری می شود‪ .‬سرپرست اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان بوشهرگفت‪ :‬با توجه به تاکید‬ ‫دولت به حضور مجامع عمومی‪ ،‬بخش خصوصی و تشــکل های‬ ‫مردمی در رونق اقتصادی انتظار می رود از این ظرفیت در بخش‬ ‫توریسم استفاده شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چشم انداز کشور در بخش‬ ‫توریســم بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر است که با توجه به توانمندی‬ ‫استان انتظار می رود بوشهر بتواند سهم قابل توجهی در تحقق این‬ ‫درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫کوبیدنمیخبهدیوارهای‬ ‫مسجد‪ ۷۰۰‬ساله ورامین تاسف بار است‬ ‫مدیرکل سابق موزه های کشور گفت‪ :‬کوبیده شدن میخ و پیچ‬ ‫ف برانگیز است‪،‬‬ ‫به دیوارهای مسجد جامع ‪ ۷۰۰‬ساله ورامین تاس ‬ ‫وقتی خودمان از اثار تاریخی حفاظت نمی کنیم نباید انتظار داشته‬ ‫باشیم دیگران برای ان اهمیتی قائل شوند‪ .‬محمد عبدالعلی پور روز‬ ‫پنجشنبه در مراسم گرامیداشت هفته گردشگری که در مسجد‬ ‫جامع تاریخی ورامین برگزار شد اظهار داشت‪ :‬شهرستان ورامین‬ ‫در حوزه گردشــگری‪ ،‬از جایگاه ویژه ای در استان تهران و کشور‬ ‫برخوردار اســت‪ ،‬در تحقیقاتی که با همکاری محققان دانشگاه‬ ‫براتفورد انگلیس و دانشــگاه تهران انجام شد‪ ۷۶۰ ،‬تپه و محوطه‬ ‫باستانی در این شهرستان شناسایی شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش‬ ‫مهمی از موزه ارمیتاژسنپترزبورگ به نگهداری از محراب‪ ،‬کتیبه ها‪،‬‬ ‫کاشی ها و صندوقچه امزاده یحیی(ع) ورامین تعلق دارد که نشان‬ ‫می دهد این اثر مهــم‪ ،‬از چه جایگاهی در حوزه میراث فرهنگی‬ ‫جهان برخوردار است‪ .‬وی گفت‪ :‬بسیاری از کشورها‪ ،‬تالش دارند‬ ‫تا با حفظ و نگهداری از اثاری که شاید قدمت زیادی نیز نداشته‬ ‫باشند‪ ،‬پیشینه خود را به جهانیان ثابت کنند ولی شاهدیم که امروز‬ ‫بر پیکره دیواره های ‪ ۷۰۰‬ساله مسجد جامع تاریخی ورامین که از‬ ‫ارزش و جایگاه بسیار ویژه ای در جهان برخوردار است‪ ،‬میخ کوبیده‬ ‫شده و حتی برای نظافت ان‪ ،‬دست به دامان شهرداری می شویم‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه و محقق باستان شناسی اظهارداشت‪ :‬اگر این اثار‬ ‫تاریخی در کشوری نظیر ترکیه که امروز از محل گردشگری ساالنه‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد دالر درامد دارد وجود داشت‪ ،‬قطعا استفاده مناسبتری‬ ‫از ان ها در حوزه گردشگری می شد‪ .‬عبدالعلی پور با تقدیر از فرماندار‬ ‫و اعضای شورای ترافیک شهرستان برای تغییر جهات خیابان های‬ ‫شهر ورامین گفت‪ :‬با تغییر جهات خیابانها‪ ،‬مسجد جامع و برج‬ ‫ارامگاهی عالءالدوله که امروز در حصار بنرهای تبلیغاتی واقع شده‪،‬‬ ‫در معرض دید مردم قرار گرفته و این امر می تواند افراد را به بازدید‬ ‫از این اثار ترغیب کند‪ .‬وی با اشاره به وضعیت گردشگری در مناطق‬ ‫روستایی گفت‪ :‬هر چند که با همت دولت‪ ،‬اتفاقات عمرانی بسیار‬ ‫خوبی در سطح روستاهای شهرستان ورامین صورت گرفته ولی‬ ‫باید توجه داشت که با اجرای طرح های عمرانی‪ ،‬نباید بافت تاریخی‬ ‫روستا نابود شود‪ ،‬قرار نیست که با توسعه امکانات‪ ،‬روستا به شهر‬ ‫تبدیل شود‪ .‬مدیرکل سابق موزه های کشور افزود‪ :‬امروز بسیاری از‬ ‫گردشگران برای بازدید از معماری دیوار چین به این کشور سفر‬ ‫می کنند در صورتی که در نزدیکی ورامین و در حاشیه قصر بهرام‪،‬‬ ‫جاده ای تاریخی به نام جاده سنگفرش به طول ‪ ۲۵‬کیلومتر وجود‬ ‫دارد که صدها سال قبل توسط معماران ایرانی احداث شده‪ ،‬جاده ای‬ ‫که با ‪ ۳‬متر زیرسازی از عجایب بزرگ راهسازی محسوب می شود‬ ‫ولی کمتر کســی از وجود ان اطالع دارد‪ .‬وی میراث کشاورزی را‬ ‫دیگر ظرفیت شهرستان ورامین برای جذب گردشگر عنوان کرد‬ ‫و افزود‪ :‬ورامین از مزارع ارزشمند و قدیمی برخوردار است که هر‬ ‫یک از ان ها ظرفیت جذب گردشگران داخلی و خارجی را داشته و‬ ‫می تواند برای منطقه درامد زایی داشته باشد‪ .‬عبدالعلی پور گفت‪:‬‬ ‫هر گردشگر خارجی در زمان حضور در کشور حداقل ‪ ۸۰۰‬تا یک‬ ‫هزار دالر به صورت مستقیم هزینه می کند یعنی هر گردشگر ‪۱۶‬‬ ‫برابر بشکه نفت ‪ ۶۰‬دالری برای کشور ارزاوری دارد که تحقق این‬ ‫مهم‪ ،‬به توسعه زیرساخت های کشور نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫صنعت گردشگری‬ ‫با اتکا به پول نفت توسعه نمی یابد‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬تا زمانی که دولت به پول حاصل از فروش نفت متکی‬ ‫باشد‪ ،‬صنعت گردشگری در کشور توسعه پیدا نمی کند‪ .‬سیدحسین‬ ‫نقوی حسینی روز پنجشنبه در همایش گرامیداشت هفته گردشگری‬ ‫که در مسجد جامع تاریخی ورامین برگزار شد اظهار داشت‪ :‬از یکصد‬ ‫سال پیش تا کنون‪ ،‬دولت ها به فروش نفت متکی بوده اند‪ ،‬بنابر این تا‬ ‫زمانی که از این محل درامد کسب می کنند‪ ،‬به مقوله میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری توجه ویژه ای نخواهد داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬پول نفت‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ایران را نابود کرده و امیدواریم که تحریم های نفتی تا به صفر رسیدن‬ ‫فروش ان ادامه پیدا کند تا خیال همه راحت شود که دیگر نفتی برای‬ ‫فروش وجود ندارد و باید اقتصاد کشور را بدون نفت اداره کنیم‪ .‬نماینده‬ ‫مردم شهرســتان های ورامین‪ ،‬قرچک و پیشــوا در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اظهار داشت‪ :‬تمامی کشورها درامدشان را بر چهار ستون منابع‬ ‫و معادن‪ ،‬فروش خدمات‪ ،‬مالیات و گردشگری استوار کرده اند ولی ایران‬ ‫به مقوله گردشگری توجه خاصی ندارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اروپا پس از‬ ‫سال ها بازی دادن ایران در قضیه برجام‪ ،‬پیشنهاد ایجاد خط اعتباری‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالری را به ایران داده که البته ان هم محقق نشد و این‬ ‫در حالی است که کشور ترکیه که جاذبه های تاریخی و گردشگری‬ ‫ان به مراتب کمتر از ایران است تنها از محل گردشگری‪ ،‬ساالنه ‪۱۸‬‬ ‫میلیارد دالر درامد دارد‪ .‬نقوی گفت‪ :‬جای تاسف است که مسجد جامع‬ ‫تاریخی ورامین که باید برای منطقه دالر تولید کند به جایی رسیده که‬ ‫برای نظافت ان‪ ،‬مجبوریم به شهرداری و یا بخشداری التماس کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد با تشــکیل وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری شاهد تحول در حوزه گردشگری کشور باشیم‪.‬‬ ‫پشت کردن به پیشینه فرهنگی اینده‬ ‫هر جامعه را به مخاطره می اندازد‬ ‫معاون سیاسی انتظامی فرمانداری ورامین نیز در این مراسم گفت‪:‬‬ ‫پشت کردن به پیشینه فرهنگی‪ ،‬هر جامعه ای را به مخاطره می اندازد‪،‬‬ ‫موضوعی که باید از وقوع ان در کشور جلوگیری کرد‪ .‬سید اصغر تقوی‬ ‫گفت‪ :‬هیچ فردی حاضر نیست شناسنامه خود را مخدوش و یا نابود کند‪،‬‬ ‫اثار تاریخی شناســنامه یک ملت محسوب می شود و باید در حفظ و‬ ‫نگهداری و معرفی ان به دیگران کوشید‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬میراث فرهنگی‬ ‫و توسعه صنعت گردشــگری برای کشور ثروت تولید می کند‪ ،‬تولید‬ ‫ثروت از طریق توســعه این صنعت به مراتب اسان تر و سهل الوصول‬ ‫تر از راه های دیگر است بنابراین همه وظیفه دارند تا در این مسیر گام‬ ‫های اساسی برداشته و زیرساخت های مناسب برای حضور گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی را فراهم کنند‪ .‬تقوی اظهار داشت‪ :‬ورامین از ظرفیت‬ ‫های گردشگری بسیار مناسبی برخوردار است ولی به دلیل نبود مکانی‬ ‫مناسب‪ ،‬امکان نمایش اثار تاریخی کشف شده در این شهرستان وجود‬ ‫ندارد و این امر‪ ،‬ضعفی بزرگ در حوزه گردشگری محسوب می شود‪.‬‬ ‫ورامین با کمبود نیرو‬ ‫در حوزه میراث فرهنگی مواجه است‬ ‫رئیس دفتر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری نیز در این‬ ‫گفت‪ :‬ورامین با ‪ ۷۸‬اثر تاریخی ثبت شده در اثار ملی و صدها محوطه‬ ‫باستانی‪ ،‬با کمبود نیروی حفاظتی و ستادی مواجه است‪ .‬ژیال خدادادی‬ ‫گفت‪ :‬اثار تاریخی منحصر به فرد شهرستان ورامین ظرفیت پذیرش‬ ‫گردشگران بسیاری را دارد که با تحقق این مهم‪ ،‬اقتصاد شهرستان‬ ‫نیز متحول می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور فراهم کردن شرایط حضور‬ ‫گردشگران‪ ،‬مجوز راه اندازی هفت خانه بومگردی در مناطق مختلف‬ ‫روستایی ورامین صادر شده که هم اکنون سه خانه بومگردی فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده اند‪ .‬ورامین با‪ ۳۰۰‬هزار نفر جمعیت در‪ ۳۵‬کیلومتری‬ ‫جنوب شرق تهران واقع شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران‪:‬‬ ‫حضور ‪ ۵۰۰‬هزار گردشگر نوروزی‬ ‫در تهران فراهم می شود‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایع دستیوگردشگریاستانتهرانگفت‪:‬‬ ‫با هماهنگی و توان حداکثری فعاالن حوزه گردشگری‪ ۵٠٠‬هزار گردشگر‬ ‫نوروزی را در پایتخت فراهم کنیم‪ .‬پرهام جانفشان در مراسم تقدیر از‬ ‫فعاالن حوزه گردشگری که هتل پارسیان اوین برگزار شد اظهارداشت‪:‬‬ ‫ظرفیت خالی مراکز اقامتی تهران در ایام نوروز این امکان را فراهم می‬ ‫کند تا دفاتر خدمات مسافرتی با قیمت رقابتی بسیار پایین بسته های‬ ‫سفر به تهران را عرضه کنند‪ .‬جانفشان با بیان اینکه افق سال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫تهران رسیدن به یک میلیون گردشگری نوروز است افزود‪ :‬با تشکیل اتاق‬ ‫فکر گردشگری در اینده بسیار نزدیک کار هدفگذاری و برنامه ریزی برای‬ ‫نوروز سال ‪ ۹۹‬را انجام خواهیم داد‪ .‬وی با اشاره به ظرفیت جشنواره های‬ ‫فجر در گردشــگری رویداد ها در استان تهران گفت‪ :‬اگر در حوزه های‬ ‫مختلف گردشــگری فعال باشیم می توانیم در کنار صادرات فرهنگی‬ ‫درامد اقتصادی سرشاری را نیز سهم استان کنیم‪ .‬جانفشان باتوجه به‬ ‫اینکه بیش از ‪ ۶۰‬درصد دفاتر خدمات مسافرتی در تهران فعال هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید از این ظرفیت به منظور توسعه گردشگری استان نیز بهره برد‪.‬‬ ‫مدیر کل میراث استان تهران افزود‪ :‬حضور مدیران صنعت گردشگری در‬ ‫این مراسم پیام روشنی برای همکاری و همدلی در توسعه گردشگری‬ ‫اســتان است و این نوید را می دهیم با یک تالش و مشارکت دوجانبه‬ ‫اقدامات خوبی را برای گردشگری رقم بزنیم‪ .‬در این مراسم از برگزیدگان‬ ‫گردشگری استان تهران با اهدا لوح و تندیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫سهم ‪ 6‬درصدی ایران از گردشگر خارجی چگونه تقویت شود؟‬ ‫فرمول تصویری جذب توریست‬ ‫یک متخصص صاحب نظر در برندینگ اقتصادی‪ ،‬تجاری با حضور در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران‬ ‫فرمول افزایش سهم ایران از بازار گردشگری جهانی را به فعاالن و صاحبان کسب وکار بازار گردشگری معرفی کرد‪ .‬سهم‬ ‫ایران از بازار توریسم جهانی باید افزایش یابد و نرخ ورود گردشگر «توریسم خارجی» به ایران نیز رشد کند‪ .‬در چهار ماه‬ ‫اول امسال ورود گردشگر به ایران ‪ ۴۰‬درصد افزایش پیدا کرد اما سهم ایران از بازار گردشگری جهانی به لحاظ تعداد‬ ‫گردشگر وارد شده به کشور در مقایسه با کل گردشگران جهانی ‪ ۰ /۶‬درصد بوده است که این رقم با توجه به ظرفیت‬ ‫گردشگری کشورمان بسیار ناچیز و کمرنگ است‪ .‬طبق پیش بینی های کارشناسان اقتصادی‪ ،‬بزرگ ترین رشد اقتصاد‬ ‫بین الملل در اینده مختص حوزه گردشگری است؛ به طوری که پیش بینی می شود در سال ‪ ۲۰۲۰‬معادل یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬میلیون نفر به شکل توریست در جهان جابه جا خواهند شد و روند افزایشی ان ادامه خواهد داشت و این تعداد‬ ‫در سال ‪ ۲۰۳۰‬به دو میلیارد نفر نیز خواهد رسید‪ .‬از سال ‪ ۲۰۱۳‬نیز حوزه گردشگری ایران رشد خوبی را تجربه کرده‬ ‫و بررسی ها نشان می دهد هر ایتالیایی در ایران میانگین ‪ ۹‬شب اقامت می کند که این رقم برای حضور گردشگر خارجی‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ .‬شهریار شفیعی‪ ،‬رئیس هیات مدیره اکادمی برند ایران براساس این امارها معتقد است ظرفیت ها‬ ‫و استعدادهای ایران برای جذب گردشگر خارجی به مراتب بیشتر از سهم موجود ایران از سهم بازار جهانی است که‬ ‫این امر تنها با ایجاد برند میسر می شود‪ .‬سال گذشته کمتر از ‪۱۰‬میلیون توریست وارد ایران شدند درحالی که در سال‬ ‫گذشته میالدی یک میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون گردشگر در جهان سفر کردند‪ .‬در حال حاضر اروپا‪ ،‬اسیا و امریکا بیشترین‬ ‫جذب گردشگر را به خود دارند که با برند سازی توانسته اند به این امر دست یابند‪ .‬برندها در بازار رقابتی شکل می گیرند و‬ ‫جزو دارایی های نامشهود در کشورهای پیشرفته محسوب می شوند‪ ،‬به طوری که با مشکالت قابل رقابت بوده و برند سازی‬ ‫یک کشور و گردشگری ان در کنار کاال و خدمات از اهمیت باالیی برخوردار است‪ .‬کشورهای پیشرو در گردشگری برای‬ ‫باقی ماندن در بازار جهانی برندسازی صورت داده اند‪ ،‬زیرا اقتصاددانان برندسازی را جزو فناوری نرم تجارت می دانند و‬ ‫کشورهایی همچون کره‪ ،‬چین و هند در این امر پیشگام هستند‪ .‬شفیعی در جمع فعاالن گردشگری اعالم کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫گردشگری برندسازی می تواند از طریق ایجاد مقصد ذهنی از کشور مقصد در جامعه جهانی شکل گرفته و ایجاد شود‪.‬‬ ‫چند مسیر و سطحی که می توان با ان برندسازی کرد شامل‪ :‬سطح بنگاه‪ ،‬سطح محصول‪ ،‬سطح افراد‪ ،‬سطح خرده فروشی‬ ‫سطح برند سازی مکان و برند سازی کشور است‪ .‬برای ایجاد تصویر ذهنی از گردشگری ایران با توجه به وجود مکان های‬ ‫متنوع باید بر سطح مکانی فعالیت کنیم‪ ،‬زیرا کشور ما در حوزه مکان های تاریخی بسیار غنی است‪ .‬وی افزود‪ :‬تصویر‬ ‫ذهنی به این معنی است که توریست های جهان هر زمان که صحبت از ایران می شود و نام کشور ما را می شنوند تصویر‬ ‫ذهنی جذاب و قابل تعقیبی از ان را به یاد بیاورند که اگر این اتفاق رخ دهد ایران به مقصد قطعی گردشگر خارجی‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬اما فراموش نکنیم که این موارد تمامی بخش های برند سازی را تشکیل نمی دهد‪ ،‬بلکه رفتار تک تک‬ ‫مردم یک کشور برابر توریست خارجی می تواند این امر را تقویت یا تخریب کند‪ .‬شفیعی تاکید کرد‪ :‬همواره ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬مقصد‬ ‫گردشگری در ذهن گردشگران خارجی ثبت شده است که این مقاصد به شرطی که یک کشور بتواند با استفاده از‬ ‫نمادها و المان های خود همچون «سازه ها» تصویر ذهنی بهتری را ایجاد کند می تواند قابل جایگزین‬ ‫باشد‪ .‬برای ایجاد تصویر ذهنی می توان از المان هایی همانند اثار طبیعی‪ ،‬اثار تاریخی و سازه های منحصر به فرد استفاده‬ ‫کرد‪ .‬وی در خصوص سایر موارد تاثیرگذار بر برندسازی گفت‪ :‬ناامنی و تنش های سیاسی در یک منطقه یا یک کشور‬ ‫می تواند بر نرخ ورود توریست خارجی اثرگذار باشد و با وجود دارا بودن یک برنامه گردشگری خوب در یک کشور مسائلی‬ ‫همچون تنش می تواند ان برنامه را خنثی کند‪ .‬یکی دیگر از مسائل مهم بازار گردشگر خارجی که می تواند موجب رشد‬ ‫گردشگر ورودی شود اثر دومینویی ورود گردشگران است؛ به طوری که هر گردشگر اگر تجربه خوبی را از سفر خود‬ ‫کسب کند در بازگشت به مبدا می تواند بهترین تبلیغات کننده برای کشور مقصد محسوب شود به گونه ای که سایرین‬ ‫نیز ان کشور را به عنوان مقصد گردشگری خود قرار دهند‪ .‬ناپایداری سیاست های حوزه گردشگری بر جذب توریست‬ ‫خارجی نیز اثر مستقیم دارد؛ زیرا هرچقدر سیاست ها توسط دولت ها ناپایدار باشد رونق بازار گردشگری با زمان طوالنی تر‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬در همین راستا رئیس هیات مدیره اکادمی برند ایران با اشاره به همین امر گفت‪ :‬یکی از دالیل مهم‬ ‫موفقیت ترکیه در حوزه گردشگری وجود یک تیم مشاور قوی در حوزه گردشگری است که با وجود تغییر دولت ها تحت‬ ‫تاثیر انتخابات‪ ،‬به صورت ثابت در تمامی دولت ها فعالیت می کند و به همه دولت ها مشاوره می دهد و همین پایدار ماندن‬ ‫سیاست های گردشگری ناشی از حضور بدون تغییر یک تیم مشاور یکی از رموز موفقیت ترکیه در حوزه گردشگری‬ ‫محسوب می شود‪ .‬تصویر جهانی به ثبت رسیده از بازار گردشگری ما تاثیر مستقیمی بر جذب گردشگر خارجی دارد به‬ ‫همین دلیل باید با استفاده از پتانسیل های موجود در ایران (منابع طبیعی‪ ،‬اثار باستانی‪ ،‬سازه های منحصر به فرد‪ ،‬اداب و‬ ‫رسوم) یک تصویر ذهنی زیبا ایجاد کنیم که برای ایجاد چنین تصویر ذهنی نیازمند استفاده از نام و المان هایی به شکل‬ ‫دوستانه‪ ،‬صلح اور و خالق هستیم‪ .‬طبق بررسی های کارشناسان پیش بینی شده است که جنگ بعدی که در جهان رخ‬ ‫خواهد داد جنگ نرمی با نام «جنگ نشانه ها» است؛ زیرا در حال حاضر نیز شاهد هستیم که بسیاری از کشور ها با به رخ‬ ‫کشیدن نشانه های منحصر به فرد سعی در معرفی خود به تمام جهانیان را دارند‪ .‬بنابراین ایران نیز باید وارد این عرصه شود‬ ‫تا از سایر کشورها جانماند‪ .‬شفیعی عنوان کرد‪ :‬اگر امروز تصویری برای کشور خود نسازید سایرین برایتان تصویرسازی‬ ‫می کنند و به علت رقابتی که در حال حاضر در میان کشور وجود دارد مسلما هر کشور برای کشور دیگر «تصویر ذهنی»‬ ‫مثبتی نخواهد ساخت تا ان کشور را از برند شدن باز دارد؛ زیرا تصویرسازی مادر برند در جهان است‪ .‬احمد پورفالح‪،‬‬ ‫مشاوره عالی رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران نیز عنوان کرد‪ :‬برای جذب گردشگر خارجی به کشور‬ ‫باید زیر ساخت هایی همچون امنیت باال‪ ،‬اموزش به مردم و مسووالن اجتماعی درخصوص نحوه «برخورد با توریست»‪،‬‬ ‫عدم نگرش به پارامترهای اجتماعی و اقتصادی با نگاهی سیاسی و نگاه به مقوله گردشگری به عنوان یک تخصص کامال‬ ‫علمی را ایجاد کرد و همچنین باید به تبلیغات در فضای مجازی کشورهای توریست پذیر‪ ،‬ایجاد و معرفی چهره ای خوب‬ ‫از ایران و به تربیت راهنمایان گردشگری ماهر نیز بپردازیم تا بتوانیم سهم قابل توجهی از گردشگران جهان را به خود‬ ‫اختصاص دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ساخت برند یکی از اولین اقداماتی است که ما باید برای کشور در حوزه گردشگری ایجاد کنیم‬ ‫و شاید علت ساخته نشدن ان تاکنون بی اعتنایی به مقوله توریست بوده است‪ ،‬اما فراموش نکنید که ساخت برند براساس‬ ‫نگرفته بلکه براساس یک منطق به وجود امده است‪.‬‬ ‫نااگاهی جامعه شــکل‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫بازوی پژوهشی مجلس‪« :‬ایرانگردی» معطل تغییر نگاه دولت است‬ ‫راز محرومیت از درامد گردشگری‬ ‫«گردشــگران اتی» بازار ایرانگردی به همراه «سیاست مناسب» برای‬ ‫پاسخ به سبک جدید گردشگری معرفی شدند‪ .‬مرکز پژوهش ها با بررسی‬ ‫کارنامه دولت در حوزه گردشــگری‪« ،‬نگاه غلط و تقلیل گرایانه» به این‬ ‫حوزه را عامل محرومیت از درامد پایدار بازار توریســم اعالم کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬نقطه ضعف و ‪ ۶‬اشــکال باعث شــده از ظرفیت گردشگری ان طور‬ ‫که باید بهره برداری نشــود‪ .‬اولویت دســت چندم «گردشگری داخلی»‪،‬‬ ‫مهم ترین نارســایی موجود است‪ .‬شرایط بازار گردشگری ایران باید برای‬ ‫سرویس دهی به «توریست های خانوادگی» اماده شود‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس با ترســیم چشم انداز بازار گردشگری جهان‬ ‫و ایران‪ ،‬عملکرد دولت را طی چهار دهه گذشته در این حوزه «ضعیف»‬ ‫دانســت و در عین حال «گردشــگران اینده» بازار گردشگری ایران را‬ ‫معرفی کرد‪ .‬این بررسی در سه سرفصل کلیدی انجام شده و «نگاه غلط‬ ‫و تقلیل گرایانه»‪« ،‬نقاط ضعف و مشــکالت این حوزه» و «سمت و سوی‬ ‫اتی» در حوزه گردشگری را واکاوی کرده است‪ .‬نتایج بررسی های مرکز‬ ‫پژوهشی مجلس نشان می دهد که مدیران دولت به خاطر نوع نگاه عمدتا‬ ‫فرهنگی به صنعت گردشــگری و بازار گردشگری ان طور که در دنیا از‬ ‫این حوزه درامدزایی می شود نتوانستند شرایط بهره برداری اقتصادی از‬ ‫منافع پایدار کشور را فراهم کنند و به گردشگری به عنوان موتور محرک‬ ‫اقتصادی نگاه نمی شــود؛ درحالی که این صنعــت می تواند کارکردهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اجتماعی و امنیتی نیز داشته باشد‪ .‬براساس اعالم‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس هیچ کدام از برنامه های توســعه و سیاست ها‪،‬‬ ‫اشاره ای به میزان ســرمایه گذاری‪ ،‬اشتغال زایی و درامدزایی گردشگری‬ ‫نکرده است‪ .‬ایران در گام دوم خود در حوزه گردشگری با یک چشم انداز‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله در صدد است ســهم ایران از کل تعداد گردشگران جهانی را‬ ‫از ‪ ۰ /۶‬درصد در ســال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱ /۵‬درصد در ســال ‪ ۱۴۰۴‬افزایش دهد‬ ‫که این امر با جذب حدود ‪ ۲۰‬میلیون گردشــگر خارجی محقق خواهد‬ ‫شــد‪ .‬طی چهار دهه گذشته برنامه گردشــگری عمدتا در امور فرهنگی‬ ‫همچــون حفظ ابنیه تاریخی‪ ،‬موزه ها و‪ ...‬تعریف شــده درحالی که ایران‬ ‫از ظرفیت های بکر بســیاری در طبیعت گــردی‪ ،‬بوم گردی‪ ،‬کویرنوردی‪،‬‬ ‫گردشگری ساحلی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬پزشکی و زمستانی برخوردار است‪.‬‬ ‫همچنین گردشــگران ورودی به ایران که با توجه به امار جهانی بسیار‬ ‫کم اســت اغلب گردشگران مذهبی از کشورهای همسایه و عمدتا شیعه‬ ‫را شــامل می شود‪ .‬براســاس امارها‬ ‫عــراق ‪ ۳۰‬درصــد از کل ورودی‬ ‫توریســت های خارجی را به خود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪ .‬می توان‬ ‫با توجه بــه ظرفیت های‬ ‫بسیار ایران در گونه های‬ ‫مختلف گردشــگری و‬ ‫همچنین برنامه ریزی‬ ‫مــدون بــرای جذب‬ ‫گردشــگران مذهبی‬ ‫در ادیــان و مذاهــب‬ ‫مختلــف این‬ ‫نــگا ه‬ ‫تقلیل گرایانه را کاهش داد‪ .‬بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان‬ ‫می دهد‪ :‬گردشــگران داخلی رکن اصلی و پایدار صنعت گردشــگری در‬ ‫جهان را شــکل می دهند و مطابق امار شورای جهانی سفر و گردشگری‪،‬‬ ‫‪ ۷۹‬درصد از کل درامد گردشــگری متعلق به گردشــگران داخلی و ‪۲۱‬‬ ‫درصد سهم گردشگران بین المللی است‪ .‬اما در ایران توجه به گردشگران‬ ‫داخلی در اولویت دست چندم قرار دارد و سهم گردشگران داخلی بسیار‬ ‫کم است و شرایط و برنامه های ســفرهای داخلی متناسب با استطاعت‬ ‫گردشگران داخلی وجود ندارد‪.‬‬ ‫عملکرد ضعیف ایران طی ‪ ۴۰‬ســال گذشــته بر حســب چالش ها و‬ ‫ضعف های ان را می توان در ‪ ۱۳‬نقطه ضعف و ‪ ۶‬اشــکال سیاستی مطرح‬ ‫کرد‪ .‬ضعف زیرســاخت های عمومی و خاص گردشــگری‪ ،‬محدود بودن‬ ‫تعداد اقامتگاه های گردشــگری‪ ،‬وضعیت نامناسب جاده ها‪ ،‬پایین بودن‬ ‫کیفیت خودروهای داخلی‪ ،‬افزایش امار تلفات رانندگی و احساس ناامنی‬ ‫و ترس از ســفر از این طریق‪ ،‬سیســتم ناکارامد و بسیار محدود خطوط‬ ‫لو نقل به ویژه ریلی و هوایی و گران بودن سفر از این طریق‪ ،‬باال بودن‬ ‫حم ‬ ‫هزینه اقامت در هتل ها و اقامتگاه های مربوط‪ ،‬پندارهای نادرست جامعه‬ ‫در مورد گردشــگران‪ ،‬عدم تبلیغ مناسب در زمینه جاذبه های سیاحتی‬ ‫ایران‪ ،‬وضعیت نامناســب خدمات اولیه گردشگری از جمله سرویس های‬ ‫بهداشتی و اسکان موقت‪ ،‬کیفیت ضعیف خدمات گردشگری به خصوص‬ ‫در سطح گردشــگری بین المللی و اموزش ناکارامد نیروی انسانی‪ ،‬عدم‬ ‫ثبات ساختاری و مدیریتی و در نهایت تعدد دستگاه ها و تداخل وظایف‬ ‫و اختیــارات در حوزه گردشــگری ‪ ۱۳‬نقطه ضعف در توســعه صنعت‬ ‫گردشگری محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ۶‬اشکال سیاستی در سیاست گذاری صنعت گردشگری کشور در گام‬ ‫اول وجود دارد که اجازه اســتفاده از ظرفیت های طبیعی و تاریخی ایران‬ ‫را که جزو ‪ ۱۰‬کشــور برتر از نظر تنوع جاذبه های تاریخی و پنج کشــور‬ ‫برتر جهان از نظر تنوع اقلیمی اســت‪ ،‬نمی دهــد که این عوامل موجب‬ ‫عقب تر ماندن ایران از رقبای منطقه ای خود شــده اســت‪ .‬ابتدا نداشتن‬ ‫نقشه جامع گردشــگری‪ ،‬دوم عدم اولویت گذاری گردشگری داخلی در‬ ‫برنامه های توســعه گردشــگری‪ ،‬تمرکز بر مقاصد خاص و بی توجهی به‬ ‫تمام ظرفیت ها در انواع گونه های گردشــگری‪ ،‬عدم برنامه ریزی ســفر‬ ‫بــرای دهک های مختلف درامدی جامعه با توجه به پایین بودن ســرانه‬ ‫کشور‪ ،‬توجه ناکافی به ظرفیت های بازار گردشگری کشورهای همسایه و‬ ‫منطقه ای و ششمین اشکال سیاستی فقدان نظام اماری منسجم‪ ،‬دقیق‬ ‫و قابل اعتماد مطرح می شود‪.‬‬ ‫صنعت گردشــگری یکی از ابزارهای کلیدی پیشــرفت در حوزه های‬ ‫اشــتغال زایی‪ ،‬ارزاوری و درامدزایی اســت که به واسطه اثار اقتصادی‬ ‫از‬ ‫غیرقابــل قیاس بــا صنایع دیگــر‪ ،‬جلوگیری‬ ‫نشــت ارز‪ ،‬نیــاز انــدک به مهــارت و‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬خرده فروشی و خدمات‬ ‫که باعث افزایــش کیفیت جوامع محلی‬ ‫می شود‪ ،‬رشد بخش کشــاورزی‪ ،‬تولید‬ ‫و خدمات به توســعه گردشگری منجر‬ ‫می شــود و همچنین تقاضای مشــتق‬ ‫هنرمندان مازندران ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‬ ‫صنایع دستی فروختند‬ ‫برای تمامی کاالهــا و خدمات رونق اقتصادهای محلی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫از مهم ترین اثار رشــد و توسعه گردشــگری در ایران‪ ،‬عدم وابستگی به‬ ‫صنعت نفت اســت که این امر با توجه به شــرایط تحریمی کشور میزان‬ ‫اســیب پذیری در بخــش صــادرات نفتی را کاهش می دهد و کســری‬ ‫درامدزایــی و ارزاوری را جبران می کند و جایگزین درامدهای ناپایدار و‬ ‫زودگذر اقتصادی می شود‪ .‬از دیگر اثار توسعه پایدار گردشگری افزایش‬ ‫اشــتغال زایی اســت که این صنعت ‪ ۱۰‬درصد از کل اشتغال جهانی در‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بدنــه عملیاتی و اجرایی گردشــگری را بنگاه های کوچک و متوســط‬ ‫اقتصادی تشکیل داده است که این بنگاه ها باعث اشتغال نیروهای بسیاری‬ ‫لو نقل و‪ ...‬می شود‪ .‬و اخرین اثار‬ ‫در زمینه اســتارت اپ های نوظهور‪ ،‬حم ‬ ‫توســعه گردشــگری دیپلماسی فعال عمومی اســت که با ترویج تفاهم‬ ‫بین المللی و ایجاد گفتمان های فرهنگــی‪ ،‬خنثی کردن تبلیغات منفی‬ ‫و اشــنایی اقوام و ملل گوناگون با اداب و رسوم و فرهنگ کشور می توان‬ ‫به بهبود دیپلماســی بین الملل و همگرایی اقتصادی بین کشورها دست‬ ‫یافت‪ .‬ادامه گزارش در سومین فصل کلیدی توریست های خارجی‪ ،‬اینده‬ ‫ایران را معرفی می کند که براســاس کســب و نیاز گونه های گردشگری‬ ‫اینده باشد‪ .‬براساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬در گام دوم‬ ‫توسعه گردشگری کشور‪ ،‬محور قرار دادن گردشگری خانوادگی با تمرکز‬ ‫بر دو بازار اصلی یعنی گردشگری داخلی و گردشگران همسایه پیشنهاد‬ ‫می شــود که از این طریق بتوان از تمام ظرفیت های کشور استفاده کرد‪.‬‬ ‫گردشــگری خانوادگی در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بیش از ‪ ۷۰‬درصد از سهم بازار‬ ‫گردشگری داخلی و خارجی را به خود اختصاص داده است و این امر در‬ ‫کشورهای شرقی و اسیایی بیشتر از کشورهای غربی بوده است‪.‬‬ ‫در عربســتان حدود ‪ ۸۳‬درصد از ســفرهای خارجــی خانوادگی بوده‬ ‫اســت‪ ،‬در چین حدود ‪ ۵۳‬درصد و در اســترالیا در ســال ‪ ۲۰۱۷‬حدود‬ ‫‪ ۷۱‬درصد ســفر خانوادگی داشتند‪ .‬خانواده یک بازار بزرگ و رو به رشد‬ ‫بازار گردشــگری است که در سال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪ ۵۰‬درصد از گردشگری‬ ‫برون مرزی را به خود اختصاص داد و همچنین براســاس چشم اندازی تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬حدود ‪ ۷۰‬درصد از سفرهای بین المللی توسط متاهالن انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬سه شرط اساســی به موفقیت گردشگری خانوادگی خواهد‬ ‫انجامید‪ .‬ابتدا توانمند سازی خانواده ها با استفاده از نوع استطاعت مالی و‬ ‫اقتصادی انها و سپس جلب رضایت همه اعضای خانواده است‪ .‬همچنین‬ ‫با توجه به اینکه این نوع ســفر به ســرعت در حال رشد است باید انواع‬ ‫لو نقل‪ ،‬سرگرمی تفریحی کودکان‪،‬‬ ‫گزینه های رفاهی و خدماتی مانند حم ‬ ‫خوراک‪ ،‬جاذبه ها و‪ ...‬را متناسب با بودجه خانوارها و دهک ها اماده کند‪.‬‬ ‫مشاور وزیر میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی‪:‬‬ ‫گردشگری جایگزین نفت با حمایت وزارت میراث فرهنگی‬ ‫مشــاور وزیر میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دســتی ابراز داشت‪ :‬گردشگری باید جایگزین‬ ‫صنعت نفت شود و این امکان نیز با توجه به ظرفیت های استان ها وجود دارد هر چند محقق شدن‬ ‫ان تالشی مضاعف می طلبد و وزارت میراث فرهنگی نیز باید تمام قد از ایده های بخش خصوصی در‬ ‫حوزه گردشگری حمایت کند‪ .‬امید حقیقت مشاور وزیر میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫روز پنج شنبه در ائین تجلیل از برگزیدگان گردشگری استان فارس که با حضور تعدادی از مدیران‬ ‫کشوری‪،‬استانی و فعالین بخش خصوصی حوزه گردشگری فارس برگزار شد گردشگری را متعلق به‬ ‫بخش خصوصی دانست که باید با نظارت و حمایت بخش دولتی توسعه یابد‪ .‬حقیقت گفت‪ :‬شورای‬ ‫عالی گردشگری به دستور رئیس جمهور تشکیل شده و استانداران در سطح استان ها به عنوان مدیر‬ ‫این شورا و مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی نیز به عنوان دبیر ایفای نقش می‬ ‫کنند و بازوان ان نیز شهرداری و مجموعه های دیگر و دستگاه های اجرایی هستند‪ .‬مشاور وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪،‬گردشــگری و صنایع دستی در ادامه سخنان خود عنوان کرد‪ :‬در مسئله توریسم درمانی‬ ‫نیز موهبیتی ویژه نصیب شهر شیراز شده به گونه ای که مردم کشورهای حاشیه خلیج فارس برای‬ ‫درمان به پزشکان شیرازی اعتقاد دارند و باید از این ظرفیت حداکثر بهره برداری شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه هر هفته ‪ ۱۲‬پرواز تنها از مبداء عمان به شیراز وارد می شود گفت‪ :‬این ظرفیتی فوق العاده ای‬ ‫است که امیدوارم برنامه ریزی درستی برای ان انجام شود و الزم است دادگستری و نیروی انتظامی‬ ‫نیز در این باره یاری گر باشند‪.‬‬ ‫رقابت برای جذب گردشگر سالمت‬ ‫وی زمینه جذب توریست درمانی را در سطح کشور تنها برای استان فارس و شهر شیراز فراهم دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در صنعت گردشگری رقابت شدیدی میان شهرها و استان های کشور بوجود امده و اگر استان‬ ‫فارس قدر این ظرفیتی را که دارد نداند و برنامه ریزی جامعی برای حفظ و فزونی ان نکند قطعا سایر‬ ‫شهرها و استان های ایران این ظرفیت را به سمت خود جذب خواهند کرد‪ .‬حقیقی در پایان سخنان خود‬ ‫خبر‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از سوی وزارتخانه میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی دید بسیار مثبتی به سوی شیراز‬ ‫وجود دارد بگونه ای که وزیر این مجموعه در دو سال گذشته بیش از‪ ۱۰‬بار به شیراز سفر کرده و حتی این‬ ‫رویه موجبات گالیه نمایندگان سایر شهرها و استان ها در مجلس شورای اسالمی را نیز برانگیخته است‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان پروژه گردشگری در فارس‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی استان فارس در ادامه این ائین با بیان اینکه در‬ ‫سالیان گذشته رشد چشمگیری در تاسیسات گردشگری این استان رخ داده گفت‪ ۱۳۷:‬پروژه گردشگری‬ ‫با پیشرفت فیزیکی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد با اعتبار‪ ۱۹۰۰‬میلیارد تومان در سطح استان فارس در حال انجام‬ ‫است‪ .‬مصیب امیری رشد ساخت و ساز تاسیسات گردشگری سالهای اخیر در این استان را از رشد تعداد‬ ‫گردشگران بیشتر دانست و عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه اول سال ‪ ۹۸‬سه میلیون گردشگر داخلی و ‪ ۱۹۵‬هزار‬ ‫گردشگر خارجی وارد فارس شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نیمه اول سال جاری‪ ۱۸۱‬موافقت اصولی در حوزه‬ ‫احداث تاسیسات گردشگری این استان صادر شده و در سالیان اخیر نیز ‪ ۱۳۵‬اقامتگاه بوم گردی در فارس‬ ‫ایجاد شده که ‪ ۲۰‬واحد جدید نیز تا پایان سال ایجاد خواهد شد‪ .‬مدیرکل میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی استان فارس ادامه داد‪ :‬در ‪ ۶‬ماه گذشته بیش از ‪ ۱۸‬هزار گردشگر عمانی به شیراز وارد شده‬ ‫و بیش از ‪ ۳۰‬هزار نفر گردشگر خارجی در این مدت برای گرفتن خدمات درمانی در حوزه گردشگری‬ ‫سالمت نیز به این شهر سفر کرده اند‪.‬‬ ‫گردشگرینیازمندصندلیاست‬ ‫رئیس جامعه هتلداری استان فارس در این ائین گفت‪ :‬شکل گیری وزارت میراث فرهنگی ‪،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی و تعامل ریاست ان با بخش خصوصی و اجرای همه راهکارهایی که پیشنهاد شده از جمله‬ ‫دالیل قرارگیری گردشگری در مسیر صحیح حرکت به سمت توسعه است‪ .‬حسن سیادتان افزود‪ :‬اخرین‬ ‫پیشنهادی که به وزارت میراث فرهنگی‪،‬گردشگری و صنایع دستی داده شده ایجاد صندلی گردشگری در‬ ‫هواپیماها است که برای ایجاد تور ارزان قیمت برای هم وطنان برنامه ریزی شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مازندران گفت که هنرمندان استان در نیمه نخست امسال‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد ریال صنایع دســتی فروختند که ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫بیشتر از مدت مشابه سال پیش است‪.‬‬ ‫ســیف اهلل فرزانه افزود‪ :‬مازندران از نظر فعال بودن رشته‬ ‫های صنایع دستی در کشــور ممتاز است و از حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫رشــته صنایع دســتی مصوب معاونت صنایع دستی کشور‬ ‫بیشتر از ‪ ۸۰‬رشته در این استان تولید می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در شــش ماهه نخست سال جاری ‪۵۴‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۲۳‬میلیون ریال تسهیالت به هنرمندان صنایع‬ ‫دستی مازندران پرداخت شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬تقویت صنایع‬ ‫دســتی یکی از اولویت های استان برای تقویت گردشگری‬ ‫و اقتصاد خرد همراه با احیای هنر اصیل مازندرانی اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین گفت‪ :‬تعداد ‪۳۵‬‬ ‫رشــته صنایع دستی این استان تاکنون موفق به کسب مهر‬ ‫اصالت ســازمان بین المللی اموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل‬ ‫متحد (یونسکو ) شــده اند و برخی رشته های مهم نیز در‬ ‫فهرست دریافت این مهر قرار دارند‪.‬‬ ‫فرزانــه ادامــه داد‪ :‬ابان ماه اینده ‪ ۷۴‬اثر و هنر دســتی‬ ‫اســتان میزبان داوری بین المللی مهــر اصالت به میزبانی‬ ‫اســتان تهران اســت و امیدواریم بتوانیم اثار بیشــتری از‬ ‫هنرهای بومی اســتان را شناسنامه دار کرده و به دنیا با نام‬ ‫مازندران بشناســانیم‪ .‬مهر اصالت بین المللی گواهینامه ای‬ ‫است که شــورای جهانی صنایع دستی برای حفظ ‪ ،‬احیا و‬ ‫تداوم مشــاغل بومی و سنتی به هنرمندان می دهد و با این‬ ‫مهر اثــار انان قابلیت عرضه به بازارهــای ملی و جهانی را‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیــرکل میراث فرهنگی مازندران همچنین از صدور‪۶۵‬‬ ‫پروانه تولیــد انفرادی و ‪ ۴۰‬پروانه تولیــد کارگاهی صنایع‬ ‫دســتی در اســتان خبرداد و افزود‪ :‬حمایت از انجمن های‬ ‫صنایع دســتی از برنامه های مهم ما است تا بتوانیم اینگونه‬ ‫هــم اقتصاد خانــواده ها را ارتقا بخشــیم و هم از مهاجرت‬ ‫روستا به شــهر و همچنین فراموشی اثار دستی جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬وی برگزاری ‪ ۱۵‬دوره اموزشی در حوزه صنایع دستی‬ ‫در بخــش های اموزش صنایع دســتی عمومــی و ‪ ۶‬دوره‬ ‫اموزشــی ویژه شاغلین در ‪ ۶‬ماه نخست امسال اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ ۳۷ :‬نشست‪ ،‬جشنواره و همایش در راستای تجلیل از‬ ‫هنرمندان صنایع دستی و اشاعه ان در بین جوانان از دیگر‬ ‫برنامه های ما در مسیر تقویت صنایع دستی استان در نیمه‬ ‫نخست امسال بود‪.‬‬ ‫فرزانه همچنین با اشــاره به تولید مستند نمدمالی و اقالم‬ ‫تبلیغاتــی در حوزه معرفی هنرمندان و هنرهای ســنتی و‬ ‫صنایع دستی استان ‪ ،‬اظهار اشت‪ :‬تبلیغات امروز مهم ترین‬ ‫بخش احیای صنایع دستی مازندران و همچنین جلوگیری‬ ‫از ثبت ان به نام دیگر مناطق است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری‬ ‫مازندران‪ ،‬از احیای هنر رشته الک تراشی در حوزه هنرهای‬ ‫ســنتی و صنایع دستی اشــاره کرد و افزود‪ :‬در شش ماهه‬ ‫نخســت ســال جاری ‪ ۳۳‬نمایشــگاه و ‪ ۵۱‬بازارچه صنایع‬ ‫دستی و هنرهای سنتی در استان برپا شده است‪.‬‬ ‫دلیل وضعیت اقتصادی کنونی ‪،‬سفر از سبد اغلب خانوارهای ایرانی حذف شده که ایجاد صندلی گردشگری‬ ‫که باید از سوی وزارت خانه دنبال شود می تواند در این مسیر موثر واقع شود‪ .‬سیادتان اضافه کرد‪ :‬روزانه‬ ‫‪ ۵۰‬هواپیما در فرودگاه شیراز به زمین می نشیند که اگر در هر هواپیما ‪ ۱۰‬صندلی گردشگری با تخفیف‬ ‫مناســب در نظر گرفته شــود می توان روزانه ‪ ۵۰۰‬گردشگر با هزینه سفر ارزان به این شهر وارد کرد و‬ ‫همچنین زمینه گنجاندن سفر در سبد خانوارهای ایرانی را نیز افزایش داد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این درخواست‬ ‫از ســوی فعالین بخش خصوصی گردشگری وجود دارد که دولت تالش خود را برای لغو روادید ژاپن و‬ ‫کشورهای همسایه انجام دهد که این موضوع در دراز مدت می تواند بسیار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫حذفواحدهایاقامتیدولتی‬ ‫این فعال حوزه گردشگری وجود واحدهای اقامتی دولتی را مشکلی پیش روی بخش خصوصی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬باید دست واحدهای اقامتی دولتی بسته شود و این واحدها یا تعطیل و یا اینکه به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬صنایع دستی یکی از ابزار توسعه گردشگری است و باید این حوزه نیز ارج نهاده‬ ‫شود در صورتی که اکنون فعالین صنایع دستی با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند بگونه ای که این‬ ‫مواد بسیار گران شده و پیدا هم نمی شود‪.‬‬ ‫میهمانپذیرهایفارسکهنهاست‬ ‫رئیس جامعه هتلداران استان فارس در ادامه سخنان خود اظهار داشت‪ ۱۳۵ :‬میهمان پذیر در این استان‬ ‫وجود دارد که ‪ ۳۰‬درصد ان متعلق به زمان رضا شاه و ‪ ۴۰‬درصد نیز قبل انقالب ساخته شده است که باید‬ ‫بودجه ای برای بهسازی ان درنظر گرفته تا این اماکن به زیبایی وارد صنعت گردشگری شود‪ .‬وی در پایان‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گردشگری صنعتی نامرئی است که باید بصورت ویژه به ان توجه شود‪.‬‬ ‫زمینه ورود ایرانیان خارج از کشور فراهم شود‬ ‫نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسالمی نیز در ادامه این جلسه گفت‪ :‬گردشگری راه حل مواجهه‬ ‫با تحریم و تهدید است‪ .‬علی اکبری افزود‪ :‬حدود ‪ ۷‬میلیون ایرانی خارج از کشور زندگی می کنند که بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصد انها دارای دانش و ثروت و همچنین راغب به بازگشت به ایران هستند که باید زمینه ان فراهم‬ ‫شود و قطعا این کار سختی نیست و باید در سیاستها تجدید صورت پذیرد‪ .‬اکبری با تاکید بر اینکه باید‬ ‫موانع از پیش پای بخش خصوصی در حوزه گردشگری برداشته شود‪،‬گفت‪ :‬یکی از مشکالت کنونی در هم‬ ‫تنیدگی ضوابط و قوانین است که باید برداشته و راه برای فعالیت بخش خصوصی باز شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاکید مونسان و وزیر خارجه‬ ‫تاجیکستان بر گسترش همکاری ها‬ ‫در صنعت گردشگری‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی ایران‬ ‫و وزیر امور خارجه تاجیکســتان بر گســترش همکاری ها‬ ‫برای توسعه صنعت گردشگری میان دو کشور تاکید کردند‪.‬‬ ‫«علی اصغر مونســان» وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی جمهوری اسالمی ایران که به منظور شرکت‬ ‫در ســومین نشســت وزرای گردشگری کشــورهای عضو‬ ‫سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به دوشنبه سفر کرده‪ ،‬عصر‬ ‫پنجشــنبه با استقبال «ســراج الدین مهرالدین» وزیر امور‬ ‫خارجه تاجیکســتان و حضور در این وزارتخانه با وی دیدار‬ ‫و گفت وگو کرد‪ .‬در این مالقــات که «محمدتقی صابری»‬ ‫ســفیر ایران در تاجیکســتان نیز حضور داشت‪ ،‬طرفین در‬ ‫فضایــی گرم و صمیمی در خصــوص موضوعات مختلف به‬ ‫ویژه توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه های گردشگری‬ ‫و میراث فرهنگــی گفت وگو و تبادل نظر کردند‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجه تاجیکســتان در این دیدار خطــاب به وزیر میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی ایران گفت‪ :‬به وطن‬ ‫دوم خود خوش امدید‪ .‬مهرالدین با اشاره به شرایط منطقه‪،‬‬ ‫ابراز اطمینان کرد که ایران اسالمی بر مشکالت موجود فائق‬ ‫خواهد امد‪ .‬وی از مشــارکت فعال شــرکت های ایرانی در‬ ‫پروژ های بزرگ اقتصادی تاجیکستان از جمله احداث سد و‬ ‫نیروگاه های برق ابی ســنگتوده ‪ ، ۲‬راغون و تونل استقالل‬ ‫قدردانــی کرد‪ .‬وی با تاکید بر اشــتراکات فرهنگی و زبانی‬ ‫میان دو ملت ایران و تاجیکستان‪ ،‬خواستار بهره گیری از ان‬ ‫به منظور افزایش تبادل گردشــگر میان دو کشور و استفاده‬ ‫از تجربیات ایران در برگزاری نمایشگاه گردشگری‪ ،‬اموزش‬ ‫متخصصان و تشــکیل همایش ها برای معرفی ظرفیت های‬ ‫دو کشور در حوزه های مختلف به ویژه گردشگری شد‪ .‬وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ایران نیز در این‬ ‫دیدار با تشــکر از اســتقبال و میهمان نوازی گرم وزیر امور‬ ‫خارجه تاجیکســتان‪ ،‬ضمن اشاره به اشتراکات زبانی‪ ،‬دینی‪،‬‬ ‫فرهنگی و تاریخی دو ملت ایران و تاجیکســتان و توصیف‬ ‫رهبــر معظم انقالب اســامی از روابط دو ملــت به رابطه‬ ‫خویشــاوندی‪ ،‬گفت‪ :‬در چند ماه اخیــر اقدامات خوبی در‬ ‫راستای ارتقا سطح روابط دو جانبه انجام شده که مهمترین‬ ‫ان ســفر رئیس جمهوری اســامی ایران به دوشنبه برای‬ ‫شرکت در نشست سران ســیکا و دیدار «امامعلی رحمان»‬ ‫رئیس جمهوری تاجیکستان بود‪ .‬مونسان با تشریح پیشرفته‬ ‫ها و دستاوردهای ایران در حوزه های مختلف‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫با لطــف خداوند و در ســایه مقاومت و پشــتیبانی مردم‪،‬‬ ‫جمهوری اسالمی ایران از هر زمان دیگری قوی تر است‪ .‬وی‬ ‫نامیدن سال های ‪ ۲۰۲۱‬تا ‪ ۲۰۱۹‬از سوی رحمان به عنوان‬ ‫سالهای «توسعه روســتائی‪ ،‬گردشگری و هنرهای مردمی»‬ ‫در تاجیکستان و تبدیل «ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشــگری» ایران به وزارتخانه را نشانه توجه هر‬ ‫دو کشــور به جایگاه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دســتی توصیف کرد و گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫افزایش همکاری و تبادل تجربیــات در تمامی زمینه ها از‬ ‫جمله حوزه گردشــگری‪ ،‬میراث فرهنگی و صنایع دســتی‬ ‫با کشــور دوست و برادر تاجیکســتان‪ ،‬کامال امادگی دارد‪.‬‬ ‫در ادامه این مالقات‪ ،‬برخی موضوعات و پیشــنهادات برای‬ ‫ارتقای همکاری طرفین در حوزه گردشگری‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و میــراث فرهنگی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪ .‬وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری جمهوری اسالمی ایران پس از‬ ‫این دیدار برای شرکت در سومین نشست وزرای گردشگری‬ ‫اکو که قرار اســت روز جمعه اغاز شود‪ ،‬عازم شهر خجند در‬ ‫شمال تاجیکستان شد‪.‬‬ ‫حراج اثار هنر اسالمی در ساتبیز‬ ‫اثار هنر اسالمی از ظروف ســرامیکی و سفالین گرفته تا‬ ‫نسخه های زرین قران در حراجی ساتبیز به فروش گذاشته‬ ‫می شــوند‪ .‬دپارتمان هنر اسالمی حراجی ساتبیز در بیست‬ ‫و ســوم اکتبر امسال‪،‬اثار هنر اســامی سراسر جهان را که‬ ‫شامل ظروف فلزی‪ ،‬سرامیکی ‪ ،‬سفالین‪ ،‬نقاش ها و نسخه های‬ ‫خطی قران می شــود‪ ،‬به فروش می گذارد‪ .‬صفحه بزرگی از‬ ‫قــران کریم که ایات طالیی خط کوفــی بر روی ان دیده‬ ‫می شــود از جمله اثاری است که در این حراجی به مزایده‬ ‫گذاشــته می شود‪ .‬کارشناسان این حراجی‪ ،‬قیمت این اثر را‬ ‫که به قرن نهم و دهم میالدی باز می گردد را بین ‪۴۰۰,۰۰۰‬‬ ‫الی ‪ ۶۰۰,۰۰۰‬پوند براورد کرده اند‪ .‬این صفحه‪ ،‬بخشــی از‬ ‫نســخه نفیس قران به نام «قران ابی» اســت که در زمان‬ ‫خود به عنوان یکی از نفیس ترین نســخه های قران موجود‬ ‫در جهان عرب به شمار می رفت‪ .‬با این حال منشا دقیق این‬ ‫اثر هنوز مشــخص نیست‪ .‬یک ظرف سفالین به رنگ ابی و‬ ‫ســفید که به شکل یه شیر ســاخته شده نیز بخشی از این‬ ‫حراجی خواهد بود ‪.‬‬ ‫ارزش ایــن ظرف ســفالین ایرانی که به قــرن هفدهم‬ ‫میالدی باز می گردد بین ‪ ۸,۰۰۰‬الی ‪ ۱۲,۰۰۰‬ارزیابی شده‬ ‫است‪ .‬یک ظرف سفالین کاشانی متعلق به قرن داوزدهم نیز‬ ‫با قیمت تقریبی ‪ ۱۰,۰۰۰‬الی ‪ ۱۵,۰۰۰‬به فروش گذاشــته‬ ‫خواهد شد‪ .‬یک نسخه از قران صفوی متعلق به اواسط قرن‬ ‫شانزدهم از نفیس ترین نسخه های قران این مجموعه است‬ ‫که توسط ســاتبیز به مزایده گذاشته می شود‪ .‬این نسخه از‬ ‫قران که برای نگارش ایاتش از رنگ های مختلف اســتفاده‬ ‫شده است یکی از بزرگ ترین نسخه های قران دوران صفوی‬ ‫محسوب می شود‪ .‬این اثر پیشتر در سال ‪ ۱۹۴۰‬در نمایشگاه‬ ‫هنر ایرانی در موسســه ایرانی واقع در نیویورک به نمایش‬ ‫گذاشته شده بود‪.‬‬ ‫دیجیتال سازی‬ ‫عامل تغییر درکسب و کارهای گردشگری‬ ‫دیجیتال ســازی فرایندها‪ ،‬عامل تغییر و تحول بسیاری در سبک تجارت و کسب و کار در زمینه گردشگری‬ ‫شــده است‪ .‬به گونه ای که گردشــگر را از عنصری منفعل‪ ،‬به کنشگری کلیدی در فرایند گردشگری تبدیل‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫منوچهــر جهانیــان‪ ،‬رئیس دانشــکده علوم گردشــگری دانشــگاه علم وفرهنگ در یادداشــتی نوشــت‪:‬‬ ‫لــزوم توجه به اهمیت و توســعه فعالیت های گردشــگری در عرصه بین الملل و اثرگــذاری بر فعالیت های ‬ ‫فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬سیاسی‪،‬اقتصادی و امنیتی در کشور های مختلف جهان‪ ،‬جامعه محور بودن‪ ،‬و تاثیرگذاری‬ ‫گردشــگری بر ایجاد اشــتغال و کارافرینی و توانمندســازی جوامع میزبان و محلی بواســطه بهره مندی از‬ ‫توســعه فعالیت های گردشگری؛ بویژه توسعه فعالیت های اقتصادی گردشگری‪ ،‬باعث شده تا سازمان جهانی‬ ‫گردشگری(‪ )unwto‬روز ‪ ۲۷‬سپتامبر سال ‪ ۲۰۱۹‬را «گردشگری و اشتغال‪ ،‬اینده بهتر برای همه» بنامد‬ ‫با نگاهی به کســب و کارهای گردشگری‪ ،‬ایجاد مشاغل درحوزه گردشگری مناطق مختلف جهان و مقایسه‬ ‫ان با سایر مشاغل‪ ،‬تاثیر گردشگری بر تحول و پیشرفت جوامع میزبان و محلی را نسبت به سایر مشاغل بر‬ ‫همگان اشکار می کند‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۸‬بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری بیش از ‪ ۱۳‬درصد مشاغل‬ ‫جهان یعنی حدود ‪ ۳۳۰‬میلیون نفر به صورت مســتقیم در بخش های مختلف گردشگری اشتغال داشته اند‪.‬‬ ‫براین اساس مبلغی بالغ بر هزار و ششصد میلیارد دالر را نصیب کشورها کرده است‪.‬‬ ‫امروزه گردشــگری یکی از محورهای مهم و تاثیر گذار بر توســعه در مناطق مختلف جهان است همچنین‬ ‫گردشــگری از اولویت ها و سیاســت های اصلی دولت ها برای رونق کســب و کارهای پایدار و محور کلیدی‬ ‫اشتغال و کارافرینی در جهت درامد ارزی و رونق اقتصادی است‪ .‬الزمه ان تبدیل منابع گردشگری به محصول‬ ‫و در کنارش برنامه ریزی جامع و هدفمند برای معرفی و بازاریابی وتعامل با سایر کشورها‪ ،‬به ویژه کشورهای‬ ‫بازار هدف با اتکا به منابع درونی و بکارگیری منابع انســانی متخصص و متعهد و مســئولیت پذیر در بخش‬ ‫های متنوع گردشگری است‪.‬‬ ‫توجه به بهره مندی از فناوری های نوین و به ویژه اینترنت‪ ،‬موجب بروز تغییرات چشمگیری در شیوه های‬ ‫ســنتی سفر و گردشگری شده است‪ .‬دیجیتال سازی فرایندها‪ ،‬عامل تغییر و تحول بسیاری در سبک تجارت‬ ‫و کســب و کار در زمینه گردشــگری شده است‪ .‬به گونه ای که گردشــگر را از عنصری منفعل‪ ،‬به کنشگری‬ ‫کلیدی در فرایند گردشگری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫فناوری های نوین هزینه های سفر را به طرز قابل توجهی کاهش داده‪ ،‬کیفیت و بهره وری سفر را افزایش داده‬ ‫اســت‪ .‬در حقیقت ســفر ارزان قیمت یکی از مطلوب ترین شیوه های سفر برای نسل جوان کنونی است‪ .‬نسلی با‬ ‫امکانات و منابع محدود اما دانشی گسترده و دسترسی نامحدود به فناوری و اطالعات‪ ،‬نیازها‪،‬خواسته ها و سالیق در‬ ‫حال تغییر همین نسل است که امروزه شرکتها و کسب و کارها را وادار به اتخاذ شیوه های نواورانه و رقابت تنگاتنگ‬ ‫برای افزایش خدمات با کیفیت و بهره وری کرده است‪ .‬امروزه خواسته مشتریان پاسخگویی به نیازهای در حال رشد‬ ‫انهاست و این پاسخگویی از طریق تکنولوژی‪ ،‬بیش از گذشته میسر است‪.‬‬ ‫امروزه کســب و کارهای گردشــگری با بهره مندی از این تکنولوژی توانایی شناسایی بهینه نیاز کاربران را‬ ‫دارند‪ .‬موفق ترین کسب و کارهای گردشگری‪ ،‬همواره کاربران خود در فضای مجازی را رصد کرده و برای ان‬ ‫اهمیت ویژه ای قائل هستند‪ .‬از سوی دیگر دولتها و قانونگذاران نقش بسزایی بر تسریع روند رشد تکنولوژی‬ ‫و نهادینه سازی ان در جوامع دارند‪.‬‬ ‫قوانین و مقررات اعم از قوانین بازدارنده و یا تســهیلگر و تســریع کننده اثرات انکارناپذیری بر روند سرعت‬ ‫تغییرات خواهد داشــت که می تواند نقش و اهمیت بســیار تاثیر گذاری بر اشتغال و کارافرینی گردشگری‬ ‫ایفا کند‪ .‬گردشــگری الکترونیک به معنای دیجیتالی کردن تمامی فرایندها و زنجیره های ارزش در صنعت‬ ‫گردشگری است که هدف ان‪ ،‬افزایش اثربخشی و بهره وری کسب و کارهای فعال در حوزه گردشگری است‪.‬‬ ‫به لطف پیشــرفتهای تکنولوژیک‪ ،‬کمتر مقصد یا جاذبه گردشگری ناشــناخته باقی خواهد ماند‪ .‬گردشگران‬ ‫قادرند در مدت زمانی بســیار کوتاه تر از گذشــته‪ ،‬مرزها را درنوردیده و از یک سوی زمین به سوی دیگر ان‬ ‫سفر کنند‪.‬‬ ‫اهمیت فن اوری های دیجیتالی در گردشــگری‪ ،‬ارئه فرصت های خالق و نواوری واماده ســازی وتبدیل‬ ‫چالش ها و تهدیدها به فرصت های در جهت رفع نیاز نســل کنونی بشر بواسطه بستر سازی وتوسعه فعالیت‬ ‫های گردشــگری اســت که اشتغال و کارافرینی در سایر مشاغل وابســته به گردشگری را تسریع می بخشد‪.‬‬ ‫اســتفاده از این فناوری مشاغل جدید و نوظهور را خلق کرده که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال‬ ‫و درامد را نصیب جوامع میزبان و محلی خواهد کرد‪.‬‬ ‫روزجهانی گردشــگری فرصتی منحصر به فرد برای باالبردن اگاهی از مشــارکت واقعی و بالقوه گردشگری‬ ‫در توســعه پایدار است‪ .‬این روز و برپایی جشن جهانی با شعار”گردشگری و اشتغال‪،‬اینده بهتر برای همه” به‬ ‫میزبانی کشور هندوستان و متناسب با ان برپایی جشن روز جهانی گردشگری در همه کشور ها و به تبع ان‬ ‫در کشــور عزیزمان ایران ســرفراز فرصتی را فراهم را فراهم می اورد که متولیان و دست اندرکارن و ذینفان‬ ‫گردشــگری به لزوم اهمیت و تاثیرگذاری ان در بخش های مختلف فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬سیاســی واقتصادی و‬ ‫زیســت محیطی بیشتر اشنا شــده و با اتکاء به ظرفیت ها وپتانسیل های متنوع و بی نظیر ان در طول سال‬ ‫پیش رو برنامه های محوری را در جهت اشتغال و کارافرینی پایدار در مناطق مختلف کشور و بر اساس منابع‬ ‫درونی ومعرفی جاذبه های کمتر شناخته شده و یا ناشناخته اهتمام ورزند‪.‬‬ ‫ســازمان جهانی گردشگری بکارگیری فناوری های نوین و خالقیت و نواوری را به عنوان بخشی از راه حل‬ ‫چالش ها و همراهی ســایر بخش ها با بخش گردشــگری پایدار و مسئولیت پذیر را در راستای خلق ثروت‬ ‫و اشــتغال پایدار و بهره مندی مردمان جوامع میزبان و محلی در راســتای فقر زدایی و رفع محرومیت برای‬ ‫بومیان مناطق مختلف جهان می داند‪.‬که بایستی مورد توجه جدی دولت ها‪ ،‬سیاستگذاران‪ ،‬تصمیم گیران و‬ ‫برنامه ریزان حوزه گردشگری قرار گیرد‪.‬‬ ‫توجه به نواوری و خالقیت در فعالیت های توســعه گردشــگری فرصت هایی را برای بهبود بخشــیدن به‬ ‫مشارکت‪،‬توانمندســازی جوامع میزبان و محلی ومدیریت منابع کارامد در کنار ســایر اهداف همانند؛ ایمنی‬ ‫وامنیت ‪ ،‬بهداشــت وکار افرینی و حفاظت و صیانت از محیط طبیعی و فرهنگی را در دســتور کار توســعه‬ ‫پایدار قرارخواهد داد‪.‬‬ ‫انتظار می رود با برنامه ریزی جامع و هدفمند در حوزه گردشــگری با توجه به شــعار محوری روز جهانی‬ ‫گردشــگری با حضور و همراهی بخش های دولتی و خصوصی توســعه فعالیت های گردشــگری در راستای‬ ‫پایداری گردشــگری‪ ،‬مشکالت زیســت محیطی را کاهش داده‪ ،‬منافع پایدار در راستای کارافرینی و اشتغال‬ ‫مولد در گردشگری را بهمراه اورد‪.‬‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیریت عمومی تاسیسات‬ ‫گردشگری به ازمون گردشگری‬ ‫اضافه شد‬ ‫انتقاد خانواده ال احمد برای اگهی فروش منزل پدری؛‬ ‫وزارت تازه تاسیس به جای حفظ میراث فرهنگی‬ ‫دنبال حذف ان افتاده است‬ ‫خواهــرزاده جالل ال احمد می گویــد وزارت میراث فرهنگی با صدور‬ ‫اگهی فــروش منزل تاریخی پدر جالل ال احمــد به فکر حذف میراث‬ ‫فرهنگی و نه حفظ ان افتاده اســت‪.‬طی روزهای اخیر خبری به نقل از‬ ‫روابط عمومی صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی‪،‬‬ ‫مبنی بر اینکه «صندوق احیای اثار تاریخی به منظور افزایش مشــارکت‬ ‫عمومی‪ ،‬توسعه فضای رقابتی‪ ،‬ارتقای سطح شفافیت و تنویر افکار عمومی‬ ‫در واگذاری های تشــکیالت متبوع‪ ،‬فهرست ‪ ۵۴‬بنای اماده واگذاری را‬ ‫اعالم کرده است‪ ».‬منتشر شده و در متن ان بیان شد که این بناهای قابل‬ ‫واگذاری قرار است توســط معاونت میراث فرهنگی کشور مورد ارزیابی‬ ‫قرار می گیرند تا پس از ان وارد مرحله واگذاری به بخش خصوصی شود‬ ‫و اگهی مزایده نیز به همراه جزییات واگذاری این بناها به زودی از طریق‬ ‫درج در روزنامه های کثیراالنتشار به اطالع عموم خواهد رسید‪ .‬در ادامه‬ ‫خبر نیز فهرستی از بناهای مزبور امده است‪ ،‬از حمام شیخ بهایی و خانه‬ ‫مغنی در اصفهــان تا قلعه محمدخان دشــتی در خورموج و از عمارت‬ ‫گلشن در استان بوشــهر‪ ،‬تا عمارت حشمت لشگر و اب انبار سرخه در‬ ‫استان سمنان و خانه سوزنگر در دزفول و خانه جالل ال احمد و پروین‬ ‫اعتصامی در تهران و ده ها بنای تاریخی دیگر در سراسر نقاط کشور‪.‬‬ ‫به منطور تبعات فروش خانه جالل ال احمد به ســراغ محمدحســین‬ ‫دانایی‪ ،‬خواهرزاده زنده یاد جالل ال احمد ‪ ،‬رفتیم و از او که در سالیان‬ ‫گذشته پیگیر بازسازی و مرمت خانه مرحوم جالل ال احمد و همسرش‬ ‫بانو ســیمین دانشــور در تهران بوده و از جزییات امور مربوط به این اثر‬ ‫فرهنگی و تاریخی اطالع دارد‪ ،‬راجع به چند و چون خبر تازه پرسیدیم‪.‬‬ ‫دانایی‪ ،‬در پاســخ به ســوالی درباره کم و کیف این اتفاق عنوان کرد‪:‬‬ ‫اصوالً خانه ای به اســم «خانه پروین و جالل» که در تیتر برخی رســانه‬ ‫ها امده بود‪ ،‬نداریم‪ ،‬بلکــه انچه با مقدار قابل توجهی انحراف و نافهمی‬ ‫مورد نظر بوده‪« ،‬خانه سیمین و جالل» است‪ ،‬یعنی خانه ای که در سال‬ ‫‪ 1332‬توســط مرحوم ال احمد در محله دزاشیب تهران ساخته شد‪ ،‬تا‬ ‫سال ‪ 1390‬مورد اســتفاده همسرش خانم سیمین دانشور بود و پس از‬ ‫فوت ایشان توسط ورثه به شهرداری تهران فروخته شد و در حال حاضر‬ ‫هم به صورت یک نهــاد فرهنگی عام المنفعه تحت عنوان «خانه‪ -‬موزه‬ ‫ســیمین و جالل» مورد بهره برداری است و هیچ ربطی هم به سازمان‬ ‫تازه وزارت شده میراث فرهنگی و صندوق احیا و بهره برداری از بناهای‬ ‫تاریخــی و فرهنگی ندارد که بخواهند راجع به ان تصمیمی بگیرند‪ .‬وی‬ ‫در همین زمینه با انتقاد از تیتر اشتباه برخی رسانه ها در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫منظــور از خانه مذکور‪ ،‬منزل پدر زنده یاد جالل ال احمد اســت‪ ،‬یعنی‬ ‫خانه مرحوم حاج ســید احمد طالقانی واقع در کوچه گذرقلی در محله‬ ‫پاچنار تهران‪ .‬ایشــان که از روحانیون متنفذ تهران و پیش نماز مسجد‬ ‫ی شان در کوچه جنب‬ ‫پاچنار بودند‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۱۰‬شمسی از خانه قبل ‬ ‫امامزاده ســید نصرالدین(ع) که محل تولــد جالل بود‪ ،‬به این خانه نقل‬ ‫مکان کردند‪ .‬این خانه تا سال ‪ 1389‬مورد استفاده ورثه مرحوم ایت اهلل‬ ‫حاج ســید احمد طالقانی بود و در ان ســال به سازمان میراث فرهنگی‬ ‫فروخته شــد تا پــس از تعمیرات الزم‪ ،‬به عنوان یــک اثر تاریخی مورد‬ ‫حفاظت و بهره برداری متناســب با هویت خــودش قرار گیرد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫خانــه مورد نظر خبر مزبور‪ ،‬نه خانه خود جالل ال احمد بوده و نه محل‬ ‫ل احمد و بعدها دیگر‬ ‫تولد او‪ ،‬بلکه خان ه ای اســت که جالل و شــمس ا ‬ ‫ی مان را در انجا‬ ‫جوانان فامیل‪ ،‬از جمله خود من‪ ،‬دوره کودکی و نوجوان ‬ ‫گذراند ه ایم‪ .‬دانایی افزود‪ :‬همانطور که احتماالً شما هم اطالع دارید‪ ،‬این‬ ‫خانه پس از کلی خرج و مخارج تحت عنوان تعمیرات و بازسازی و غیره‪،‬‬ ‫سرانجام در دوم اسفند ‪ ۱۳۹۱‬با تشریفات و تبلیغات انچنانی افتتاح شد‪،‬‬ ‫ی ارتباط «خانه باستانشناسان ایران»‬ ‫ی مســما و ب ‬ ‫انهم در حالی که نام ب ‬ ‫را رویش گذاشــته بودند‪ ،‬چون انجا خانه یک روحانی شیعه پیش نماز‬ ‫محل بود و هیچ ارتباطی هم با باستانشناســی و باستانشناسان نداشت‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬مراسم نمایشی افتتاحیه برگزار شد و بعد از برگزاری مراسم‬ ‫هم درب خانه را بســتند و رفتند‪ .‬تا اینکه در سال ‪ 1395‬خبردار شدیم‬ ‫که مسووالن سازمان میراث فرهنگی بار دیگر این بنای تاریخی را مورد‬ ‫تفقــد! قرار داده انــد و میخواهند انجا را به یک محــل پذیرایی تبدیل‬ ‫کنند‪ ،‬منظورشــان هم البد احداث یک سفر ه خانه سنتی‪ ،‬یا مکانی برای‬ ‫ی شــاپ و غیره بــود‪ .‬وقتی که این‬ ‫صــرف چــای و قهوه و قلیان و کاف ‬ ‫خبر در رســانه ها پخش شد‪ ،‬این سوال به طور جدی مطرح شد که ایا‬ ‫وظیفه این وزارتخانه معظم‪« ،‬حفظ» میراث فرهنگی اســت‪ ،‬یا «حذف»‬ ‫پ ها‪ ،‬ان‬ ‫ی شا ‬ ‫میراث فرهنگی و در عوض‪ ،‬گســترش قهو ه خان ه ها و کاف ‬ ‫هم به قیمت اســتحاله اماکن فرهنگــی و انهدام اثار تاریخی؟ و بعد هم‬ ‫ایا با اینگونــه مدیریت های تک بعدی و تصمیم گیری های بازارمحور و‬ ‫ســودجویانه در جهت تبدیل ارزش های فرهنگی به کاالهای تجاری‪ ،‬تا‬ ‫چند سال بعد چیزی از میراث فرهنگی کشور باقی خواهد ماند تا حداقل‬ ‫مدیران بعدی همین سازمان بتوانند به تبعیت از الگوی مدیریتی اسالف‬ ‫خودشان! چوب حراج را بلند کنند و ان را به مزایده بگذارند؟‬ ‫ایــن فعال فرهنگی دربــاره علت اینگونه تصمیم گیــری ها در مورد‬ ‫ی های‬ ‫مواریث فرهنگی کشور گفت‪ :‬مهمترین علت اینگونه تصمی م گیر ‬ ‫ن بودن کیفیت عامل انســانی در نظام اداری کشور است‬ ‫غیراصولی‪ ،‬پایی ‬ ‫که ان هم ناشی از ک م اطالعی برخی از مدیران و کارشناسان است‪ .‬یکی‬ ‫ی های مدیران شایســته‪ ،‬داشتن قدرت تصمی م گیری‬ ‫از مهمترین ویژگ ‬ ‫بر اساس عقل و منطق اســت‪ .‬وقتی که تصمیم گیری مدیریتی مبتنی‬ ‫بر پای ه های منطقی نباشد و به وسیله اطالعات درست و روشن حمایت‬ ‫عضو جامعه هتلداران‪:‬‬ ‫نشود‪ ،‬همین وضع پیش می اید‪ ،‬یعنی هرج و مرج و اشفتگی‪.‬‬ ‫دانایی تاکید کرد‪ :‬الزم اســت این نکتــه را هم توضیح بدهم که البته‬ ‫اینگونه اشــتباهات مدیریتی‪ ،‬یعنی تصمیم گیری برای تبدیل خانه یک‬ ‫روحانی و اقای محل به رســتوران و کافی شاپ و کاربری های نامربوط‬ ‫دیگر‪ ،‬ناشی از دو اشتباه استراتژیک بزرگتر است‪ .‬یکی از این دو اشتباه‬ ‫اســتراتژیک‪ ،‬به درک مفهوم حفاظت از اثار تاریخی مربوط می شود و‬ ‫ی هــای بعدی از انها‪ .‬در مورد‬ ‫دیگــری به موضوع کاربری و بهره بردار ‬ ‫اول باید توجه داشت که حفظ یک اثر فرهنگی تاریخی‪ ،‬هم بُعد سخت ‬ ‫افــزاری دارد و هم بُعد نر م افزاری‪ .‬بُعد ســخت افزاری مربوط به تعمیر‬ ‫و ترمیم ساختمان و بازســازی و مقاوم سازی کالبد است‪ ،‬ولی بُعد نر م‬ ‫افزاری اش مربوط به مرحله احیاء است که امری است سوای از تعمیر و‬ ‫مرمت کالبدی‪ .‬احیاء یک اثر‪ ،‬مستلزم دمیدن روح است و الزمه این کار‬ ‫هم حفظ هویت اصلی اثر اســت‪ .‬بخــش عمده هویت نیز به کاربری اثر‬ ‫برمی گردد‪ .‬بنابراین‪ ،‬ترمیم و مرمت یک اثر تاریخی بدون حفظ هویت‬ ‫اصلی و بدون اعاده کاربری اصلی و اولیه‪ ،‬کاری ناقص است‪ .‬در مواردی‬ ‫ش هایی از‬ ‫هم کــه بنا به عللی تعریف کردن کاربری فرعــی برای بخ ‬ ‫ی یابد‪ ،‬باید کاربــری فرعی کام ً‬ ‫ال منطبق و‬ ‫یــک اثر تاریخی ضرورت م ‬ ‫هم راســتا با کاربری اصلی باشد‪ ،‬نه مخالف و معارض ان‪ .‬انحراف از این‬ ‫اصل و تحمیل کاربری های غیرمرتبط و نامتناســب به یک اثر تاریخی‪،‬‬ ‫دقیقاً نقض غرض و به معنی انهدام ان اثر اســت و این بالیی اســت که‬ ‫سازمان تازه وزارت شده میراث فرهنگی می خواهد بر سر خانه مرحوم‬ ‫ی خواهند خان ه‬ ‫حاج سید احمد طالقانی بیاورد‪ .‬منظورم این است که م ‬ ‫ای را که ســال های ســال محل حضور هیات های مذهبی و دســته ‬ ‫هــای عزاداری و برگزاری مجالس وعظ و خطابه و محل اجتماع علما و‬ ‫روحانیون بوده‪ ،‬به یک ســفره خانه یا چایخانه یا کاف ه تریا تبدیل کنند!‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬اشــتباه استراتژیک دوم هم به موضوع بهره برداری‬ ‫از پــروژه های فرهنگی برمی گردد‪ ،‬منظورم به طور خاص بهره برداری‬ ‫تجــاری از پروژه های فرهنگی تحت عناوین فریب دهنده درامدزایی و‬ ‫خودکفایی و سوداوری است‪ .‬در این مورد به طور خالصه عرض می کنم‬ ‫که از دل این نگاه و این دیدگاه ســوداگرایانه‪ ،‬تنها چیزی که بیرون می ‬ ‫اید‪ ،‬یک فرهنگ ابزارشــده است‪ ،‬انهم ابزاری در دست تکنوکرات ها و‬ ‫برای تحقق اهداف اداری انها و نه در راستای توسعه فرهنگی کشور‪ .‬اگر‬ ‫اینگونه دیدگاه ها بر اندیشــه مدیران امور فرهنگی کشور غالب شوند‪،‬‬ ‫بــه تدریج همه مواریث و ارزش هــای فرهنگی مان به کاالهایی بازاری‬ ‫تبدیل خواهندشد و در معرض حراج و مزایده قرار خواهندگرفت و بعد‬ ‫ی شــویم که همه چیز را داد ه ایم و دیگر چیزی‬ ‫از چند وقت متوجه م ‬ ‫باقی نماند ه است!‬ ‫از هر چهار شغل در دنیا سه مورد به گردشگری اختصاص پیدا می کند‬ ‫عضــو جامعه هتلداران گفت‪ :‬تا ســال ‪ ،۲۰۲۰‬حــدود ‪ ۲.۵‬میلیارد‬ ‫گردشگر در دنیا وجود خواهد داشت که از هر چهار شغل سه مورد به‬ ‫گردشگری اختصاص پیدا می کند‪ .‬ساسان فخر در مراسم گرامیداشت‬ ‫روز جهانگردی و هفته گردشــگری اظهار کرد‪ :‬شــش ســال متوالی‬ ‫اســت که صنعت گردشــگری در بین بخش های مختلــف اقتصادی‬ ‫دنیا بیشترین نقش را داشــته و این اتفاق حتی در بین افرادی که در‬ ‫روستاهای دورافتاده زندگی می کنند نقش مهمی ایفا کرده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در لرســتان با کارهایی که وزارت میراث فرهنگی انجام داده‬ ‫حتی روستاها و اماکن دورافتاده تبدیل به بوم گردی می شوند و اتفاقات‬ ‫خوبی می افتد‪ .‬فخر یاداور شــد‪ :‬در یک ســال گذشته با حمایت های‬ ‫ت میراث خوشــبختانه موفق شدیم جامعه هتلداران را در لرستان‬ ‫وزار ‬ ‫بــرای اولین بار فعال کنیم که فکر می کنم جای خالی ان در اســتان‬ ‫کامال احســاس می شــد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬جامعه هتلداران لرستان با‬ ‫فعالیت هایی که انجام داده جامعه نوپایی است و ما به کمک وزارت خانه‬ ‫احتیاج داریم که فعالیت های بهتری انجام دهیم‪ .‬عضو جامعه هتلداران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در این یک ســال تمامی هتل ها و مراکز حمایتی را‬ ‫تحت پوشــش قرار داده ایم و بزرگترین کاری که در جامعه هتل دارن‬ ‫انجام می شــود بحث استانداردسازی است‪ .‬فخر خاطرنشان کرد‪ :‬از هر‬ ‫‪ ۱۰‬شــغلی که در دنیا ایجاد می شود‪ ،‬یک شغل در صنعت گردشگری‬ ‫اســت و با توســعه این صنعت می توانیم مشــکل بزرگی از بیکاری را‬ ‫حل کنیم‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬طبق اماری که کارشناسان داده اند تا سال‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیارد گردشگر در دنیا وجود خواهد داشت که از‬ ‫هر چهار شغل سه مورد به گردشگری اختصاص پیدا خواهد کرد‪ .‬این‬ ‫عضو جامعه هتلداران در ادامه گفت‪ :‬کشور ما از نظر جاذبه های صنعتی‬ ‫در رتبــه دهم و در جاذبه های طبیعی رتبه پنجم را داریم و امیدواریم‬ ‫لرســتان که یکی از مقاصد گردشــگری در زمینه جاذبه های طببعی‬ ‫است با کمک مسئوالن میزان گردشگر بیشتر شود و با توجه به ایجاد‬ ‫زیرساخت ها این اتفاق امســال با یک امار عالی امکان پذیر است‪ .‬فخر‬ ‫با بیان اینکه یکی از موانع بزرگ گردشــگری در لرستان‪ ،‬نبود اماکن‬ ‫اقامتی مناســب و سرمایه گذارها در این بخش است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬انتظار‬ ‫داریم در ســال جدید این مشــکل رفع شود چون مهمانان در موضوع‬ ‫تامین مراکز اقامتی ناراضی هستند‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش و مطالعات گردشــگری گفــت‪« :‬دوره‬ ‫مدیریت عمومی تاسیســات گردشــگری» به ازمون جامع‬ ‫دوره های کوتاه مدت گردشــگری که به صورت ساالنه برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬افزوده شــد‪ .‬زاهد شــفیعی گفت‪ :‬پیرو ابالغ دوره‬ ‫اموزشــی «مدیریت عمومی تاسیســات گردشگری» توسط‬ ‫وزیر محترم میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۳‬تیر ماه امســال و پس از برگزاری جلسات مختلف‬ ‫کارشناســی دفتر مطالعات اموزش گردشگری با نمایندگان‬ ‫کلیه ذینفعان این دوره اعم از تشکل های گردشگری مربوطه‪،‬‬ ‫موسسات و مدرسان اموزشی دوره های کوتاه مدت گردشگری‬ ‫و ناشرین شاخص در حوزه گردشگری و بهره گیری از نظرات‬ ‫و پیشــنهادات ایشــان در تعیین منابع درسی دوره یادشده‪،‬‬ ‫مقرر شد با توجه به اهمیت ساماندهی و ارتقای سطح کیفی‬ ‫نیروی انسانی در مدیریت تاسیسات گردشگری‪ ،‬این دوره نیز‬ ‫همانند دوره های اموزشــی راهنمایان گردشگری و مدیریت‬ ‫فنی بند (ب) به ازمون جامع افزوده شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس منابع درسی و عناوین دروسی که در ازمون جامع‬ ‫مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت شــامل ‪ ۹‬درس از مجموع‬ ‫‪ ۱۷‬درس دوره‪ ،‬به کلیه ادارات کل اســتانی وزارتخانه متبوع‬ ‫در تاریخ ‪ ۳۰/۶/۱۳۹۸‬ابالغ شد‪ .‬مدیرکل اموزش و مطالعات‬ ‫گردشگری یاداور شد‪ :‬بخشی از دروس دوره مدیریت عمومی‬ ‫تاسیســات گردشگری شــامل “اشــنایی با انواع تاسیسات‬ ‫گردشــگری”‪“ ،‬شــناخت صنعت گردشــگری”‪“ ،‬مدیریت و‬ ‫سرپرســتی در تاسیسات گردشگری”‪“ ،‬اشــنایی با اصول و‬ ‫ابزارهای بازاریابی و تبلیغــات”‪“ ،‬مدیریت و نظارت بر بخش‬ ‫پذیرش”‪“ ،‬مدیریت و نظارت بر بخش خانه داری”‪“ ،‬مدیریت و‬ ‫نظارت بر بخش پذیرایی (غذا و نوشابه) “‪“ ،‬مدیریت و نظارت‬ ‫بر بخش مالی و اداری”‪“ ،‬مدیریت و نظارت بر بخش تفریحی‬ ‫و سرگرمی”‪“ ،‬اشنایی مقدماتی با زبان گردشگری”‪“ ،‬اشنایی‬ ‫مقدماتی با زبان گردشگری”‪“ ،‬ایمنی‪ ،‬بهداشت و پیشگیری‬ ‫حوادث” و “مهارت های فردی و ارتباطی” اســت‪ .‬شــفیعی‬ ‫گفت‪ :‬دفتر مطالعات اموزش گردشــگری همچنین بنا دارد‬ ‫در ادامه روند بررســی محتوای اموزشی دوره های کوتاه مدت‬ ‫گردشگری‪ ،‬نسبت به بررســی و بازنگری منابع درسی سایر‬ ‫دوره هایــی که در ازمون جامع مــورد ارزیابی قرار می گیرند‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫نقشه مدرن برای توریسم سنتی‬ ‫تهران میزبان ‪۶‬کشــور برای استاندارد ســازی گردشگری‬ ‫تفریحی و اقامتی شــد که بتواند مســیر تدویــن دو گروه‬ ‫گردشگری را در سطح جهانی تعیین کند‪ .‬افتتاحیه اجالس‬ ‫بین المللی کمیته گردشــگری و خدمات وابســته با حضور‬ ‫نمایندگان ‪ ۶‬کشور اســپانیا‪ ،‬پرتغال‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫توگو و نیجریه و همچنین مســووالن وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬نمایندگان شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫جامعــه هتلــداران ایــران و تشــکل های کشــور در حوزه‬ ‫گردشگری‪ ،‬هتل ها و رستوران ها با میزبانی سازمان استاندارد‬ ‫ملی ایران برگزار شده است که به مدت دو روز با دو کارگروه‬ ‫با موضوع اقامتگاه ها و رستوران ها برگزار می شود‪.‬بررسی های‬ ‫«دنیای اقتصاد» نشان می دهد‪ :‬استاندارد سازی برای دو گروه‬ ‫از مراکز گردشگری‪ ،‬اقامتی و تفریحی وجود ندارد‪ .‬گروه اول‬ ‫شامل رســتوران های سنتی و گروه دوم اقامتگاه های میراثی‬ ‫اســت‪ ۶+۱ .‬کشور با تشکیل یک گروه به رهبری ایران برای‬ ‫استاندارد ســازی اقامتگاه های میراثی و رستوران های سنتی‬ ‫برای ثبت در سازمان جهانی استاندارد گام برداشته اند‪ .‬ایران‬ ‫شروع کننده مرحله مقدماتی تدوین نقشه مدرن برای توریسم‬ ‫ســنتی است که به دلیل داشــتن اثار و ابنیه تاریخی‪ ،‬تنوع‬ ‫اقوام و تنوع اماکن میراثی برای تبدیل شدن به اقامتگاه های‬ ‫میراثی و ســفره خانه های ســنتی در جهان پیشتاز است‪ .‬با‬ ‫توجه به نیازهای گردشــگران در حوزه خدمات و تجهیزات‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداشــت به منظور جذب گردشــگر و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب و حفظ و نگهداری اثار تاریخی و فرهنگی و توســعه‬ ‫سرمایه گذاری در دو محور هتل های میراثی و سفره خانه های‬ ‫سنتی مقامات گردشــگری هفت کشور به تدوین ضوابط و‬ ‫تعیین استانداردها پرداخته اند‪ .‬متولیان استاندارد گردشگری‬ ‫در ایران مسوولیت استانداردســازی رستوران ها و هتل های‬ ‫میراثی و ســنتی را برعهده گرفته اند‪ .‬صنعت گردشــگری و‬ ‫خدمات وابســته یک صنعت بین المللی است الزم به رعایت‬ ‫ هنجارهای بین المللی است‪ .‬اما عالوه بر رعایت هنجار‪ ،‬تاکید بر‬ ‫بهره مندی جاذبه ها‪ ،‬تنوع و مقاصد فرهنگی است‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر رویکرد جدیدی در صنعت گردشگری کشور رایج شده‬ ‫اســت مبنی بر اینکه عالوه بر انکه گردشگران در طول روز‬ ‫از جاذبه های تاریخی و ســایت های تاریخی و گردشــگری‬ ‫دیدن می کنند برای پذیرایی و اقامت شــبانه در یک محیط‬ ‫برخاســته از فرهنگ ایرانی‪ -‬اسالمی از جاذبه های اقامتگاه ها‬ ‫نیز بهره مند شوند‪ .‬ایران در این زمینه ظرفیت منحصربه فردی‬ ‫داردو قصد بر ان اســت از این ظرفیت برای پوشــاندن خال‬ ‫زیرســاخت های کشور در زمینه هتل ها و اقامتگاه ها استفاده‬ ‫شود‪ .‬با ابالغ ضوابط اقامتگاه ها و بوم گردی ها و در موازات این‬ ‫نشست و نشست های تخصصی دیگر و با توجه به ویژگی های‬ ‫خاص مناطق‪ ،‬بوم گردی ها و اقامتگاه های تاریخی و پذیرایی‬ ‫به صورت جداگانه انجام خواهد شد و ورود سازمان بین المللی‬ ‫استاندارد و ســازمان های ملی در مقوله استاندارد سازی این‬ ‫شرایط را فراهم خواهد کرد‪.‬برای دستیابی به این امر می توان‬ ‫ضوابط و استانداردهای اقامتگاه هایی باخدمات باکیفیت به کار‬ ‫برد و رویکرد پایدار را در صنعت گردشگری فراهم کرد که در‬ ‫زمان کوتاهی مورد استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪8‬‬ ‫دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد‬ ‫چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد‬ ‫اه از ان نرگس جادو که چه بازی انگیخت‬ ‫اه از ان مست که با مردم هشیار چه کرد‬ ‫اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار‬ ‫طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد‬ ‫هفته نامه سراسری دنیای گردشگری‬ ‫صاحب امتیاز و مد یر مسئول ‪:‬‬ ‫فاطمهصفرنژاد‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫شنبه‪ 13‬مهر‪ 1398‬سال چهارم شماره‪57‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهروردی جنوبی‪ -‬خیابان مریوان‪-‬‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪ - 43‬واحد ‪3‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬هودیس پارس‬ ‫چرا همه الواح هخامنشی را یک جا به ایران نمی دهند؟‬ ‫رییس موسســه شرق شناسی دانشــگاه شیکاگو‬ ‫می گوید‪ :‬هدف ما این اســت که هر چه ســریعتر‬ ‫دیگر الواح هخامنشــی باقی مانــده در امریکا را به‬ ‫ایران برگردانیم‪ ،‬اما چند عامل وجود دارد که مانع‬ ‫می شــود‪ ،‬از یک طرف نمی توانیــم همه انها را در‬ ‫یک محموله ارسال کنیم و از سوی دیگر محافظت‬ ‫از این اثار بســیار سخت بوده و ممکن است وقتی‬ ‫یک جا انها را ارسال می کنیم‪ ،‬به ان ها اسیب وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کریســتوفر وودز کــه چهارشــنبه ‪ ۱۰‬مهر در‬ ‫نشســت خبری رونمایی از ‪ ۱۷۸۳‬لوح هخامنشی‬ ‫در موزه ملی ایران ســخن می گفت‪ ،‬در پاســخ به‬ ‫پرسش خبرنگاری درباره ی تعداد الواح باقی مانده‬ ‫در شــیکاگو و روند بازگشــت ان ها به کشور‪ ،‬در‬ ‫توضیح مشــکالت پیش رو برای بازگشــت همه ی‬ ‫اثار با یکدیگر به کشــور‪ ،‬یک مشکل در این زمینه‬ ‫را بســته بندی این اثار برای ارسال به ایران دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬ما بر اســاس استانداردهای بین المللی‬ ‫بســته بندی را انجام می دهیم حتی بســته بندی‬ ‫‪ ۱۷۸۳‬لوحــی که اکنون به ایران رســیده اســت‪،‬‬ ‫هشت ماه زمان برد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬دریافت گواهی مورد نیاز برای ارســال‬ ‫این اثار مشکل دیگری است که با ان روبرو بودیم‪.‬‬ ‫در ایــن میان با توجه به انکه اکنون روند قانونی و‬ ‫راه و چــاه را یاد گرفته ایــم‪ ،‬می توانیم بازگرداندن‬ ‫سایر الواح هخامنشــیان را به ایران سریع تر انجام‬ ‫دهیم‪ .‬ضمن انکه ارسال این تعداد از الواح به ایران‬ ‫تصادفــی نبود و تک تک انهــا را انتخاب کردیم و‬ ‫فرستادیم‪ .‬در واقع قصد ما ان بود که لوح هایی که‬ ‫در وضعیت بهتری قرار دارند را به ایران بفرســتیم‬ ‫و بقیه را می توانیم در زمانی دیگر به ایران ارســال‬ ‫کنیم‪ .‬نباید فراموش کرد که پروسه بسته بندی این‬ ‫الواح سال ها طول خواهد کشید و ما در حال حاضر‬ ‫بهترین لوح ها را به ایران فرستاده ایم‪.‬‬ ‫رئیس موسســه شرق شناسی دانشــگاه شیکاگو‬ ‫یاداور شد‪ :‬مشکل دیگر ما ان است که باید رسید‬ ‫محموله نخســت را تحویل دهیم و سپس گواهی‬ ‫ارســال محموله دوم را بگیریم اما مطمئن هستم‬ ‫کارها در مرحله بعد سریعتر انجام خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به این پرسش که «گفته می شود بخشی‬ ‫از این الواح هنوز خوانده نشده است‪ ،‬ایا کار تحقیق‬ ‫روی این الواح پس از ‪ ۸۰‬ســال به پایان رسیده یا‬ ‫نه؟» توضیح داد‪ :‬تا امروز ‪ ۶۵۰۰‬تبلت را خوانده ایم‬ ‫و از بیــش از ‪ُ ۴۰۰۰‬مهر کــه روی تبلت ها وجود‬ ‫داشته‪ ،‬رمزگشایی کرده ایم‪.‬‬ ‫او ادامه داد ‪ :‬طبیعت علم این اســت که هیچ وقت‬ ‫نمی تــوان گفت این تحقیقات تمام شــده اســت‪.‬‬ ‫همیشــه رویکرد جدیدی به الواح وجود دارد‪ .‬کار‬ ‫مطالعــه روی انها پایان نخواهد داشــت‪ .‬وقتی که‬ ‫بیشتر تحقیق می کردیم‪ ،‬متوجه می شدیم که کار‬ ‫هنــوز ادامه دارد و تازگی های بیشــتری نصیبمان‬ ‫می شــد‪ .‬امیدواریم این تحقیقــات در تهران ادامه‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نمی توان گفت کار مطالعات روی‬ ‫الواح هخامنشــی تمام شده چراکه این کار تمامی‬ ‫دارد‪ .‬کار بر روی زبان ایالمی بســیار دشوار است و‬ ‫ما این کار را همیشــه ادامه خواهیم داد و برایمان‬ ‫تازگی خواهد داشت‪ .‬امیدواریم کار مطالعه بر روی‬ ‫الواح هخامنشی در تهران ادامه یابد‪.‬‬ ‫در تکمیل این توضیح ها‪ ،‬محمدحسن طالبیان ‪-‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی کشور ‪ -‬نیز بیان کرد‪ :‬سنت‬ ‫ساخت الواح تنها در تخت جمشید نبوده است بلکه‬ ‫در هفت تپه خوزســتان نیز از این الواح پیدا شــده‬ ‫و اگر می بینیــم که بعضی از انها بســیار کوچک‬ ‫هســتند‪ ،‬به دلیل سنت ســاخت این الواح توسط‬ ‫استادکاران بوده است‪ .‬بنابراین ما سنت ساخت این‬ ‫الواح را از دوره هخامنشی داشته ایم و در این دوره‬ ‫نیز ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫الواح هخامنشی بچه های من بودند‬ ‫متیو استولپر ‪ -‬استاد دانشگاه موسسه شرق شناسی‬ ‫شــیکاگو ‪ -‬نیز با درخواســت جبرئیل نوکنده در‬ ‫توضیح این پرسش که «دستاورد مهم مطالعه روی‬ ‫ِ‬ ‫الواح هخامنشــی چه بوده اســت؟» گفت‪ :‬ایران به‬ ‫میهمان نوازی مشــهور بوده و من هم این را تجربه‬ ‫کرده ام‪ ،‬من صمیمیت خاصی با این الواح دارم‪ .‬این‬ ‫الــواح مانند بچه های من هســتند‪ .‬می توانم بگویم‬ ‫یکی از مهم ترین منابــع اطالعاتی ما از امپراتوری‬ ‫هخامنشی در اوج خود‪ ،‬همین الواح هستند‪.‬‬ ‫این منبع‪ ،‬یک منبع اطالعات زبان نیز است چون‬ ‫امپراتوری هخامنشی از مصر تا هند گسترش داشته‬ ‫و زبان های دیگر را نیز می توان در انها پیدا کرد‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این لوحه ها جامعه کامل هخامنشــی را‬ ‫معرفی می کند‪ .‬از فقــرا و کارگران‪ ،‬اعضای دربار و‬ ‫خدایان ان زمان پارســی؛ بنابراین نگاه کاملی از ان‬ ‫دوران به ما می دهد‪ .‬حتی می توان وضعیت نهادها‪،‬‬ ‫موسسه ها‪ ،‬دولت ها و ادارات ان زمان را هم پیدا کرد‬ ‫و اینکه اقتصاد انها به چه شکل اداره می شده است‪.‬‬ ‫این استاد دانشــگاه ادامه داد‪ :‬ما ‪ ۶۵۰۰‬تبلت را‬ ‫خوانده ایم‪ ۸۵۰ ،‬لوحه ارامــی را خوانده ایم‪۲۵۰ ،‬‬ ‫متن که درباره لوحه های ارامی است‪ ،‬مطالعه شده‬ ‫و بیش از ‪ُ ۴۰۰۰‬مهر که روی تبلت ها وجود داشته‪،‬‬ ‫رمزگشایی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬تصــور کنید یک شــهروند دوره‬ ‫هخامنشی هســتید و در دوران داریوش بزرگ در‬ ‫یک کاروانسرا مشغول به کار بوده اید؛ مسافرانی از‬ ‫همه جا با فرهنگ ها و زبان های متعدد به انجا ورود‬ ‫می کرده اند و از کاروانســرا غذا می خواســتند‪ .‬باید‬ ‫می دانستیم که چطور باید با این افراد برخورد کرد؟‬ ‫از کجا می ایند و بــه کجا می روند و چگونه باید با‬ ‫کســی که به زبان دیگری صحبت می کند‪ ،‬ارتباط‬ ‫برقرار کنیم‪ .‬ما امروز هم با این مســائل ســروکار‬ ‫داریم‪ ،‬اما نمی دانیــم اقتصاد چطور می چرخد ولی‬ ‫مردم دوران هخامنشی تمام این مسائل را به صورت‬ ‫مستند داشــتند‪ ،‬اطالعات کامل انها هم هنوز در‬ ‫دسترس است که انها چطور دسته بندی می شدند‬ ‫و چطــور با یکدیگر ارتباط برقــرار می کردند؛ این‬ ‫فقط بخش کوتاهی است که ما یاد گرفتیم چرا که‬ ‫هر روز به یــک نکته جدید برمی خوریم‪ .‬تحقیقات‬ ‫روی ان هیچ گاه تمام نمی شود‪.‬‬ ‫او همچنین در پاســخ به اینکه تفاوت بین الواح‬ ‫بارو با الواح خزانه چیســت و تاکنون بیشتر درباره‬ ‫الواح خزانه صحبت می شــده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به‬ ‫الواحی می گویند «الواح هخامنشی بارو» که در زیر‬ ‫یکی از باروها پیدا شــده اســت بنابراین متون ان‬ ‫هیــچ ربطی به بارو ندارد‪ .‬الواح خزانه نیز به همین‬ ‫دلیل نامگذاری شده اند‪.‬‬ ‫هیات کارشناسی ایرانی الواح هخامنشی‬ ‫رابررسی کردند‬ ‫جبرائیل نوکنده ‪ -‬مدیــر کل موزه ملی ایران –‬ ‫نیز درباره ی بررســی الواح در زمان ورود به ایران و‬ ‫مکان قابل نگه داری اثار توضیح داد‪ :‬طرح بازسازی‬ ‫موزه ایران باستان و برنامه کار موزه ملی قرار دارد‬ ‫و لوح های هخامنشــیان برای اموزش و نمایش به‬ ‫بازدیدکنندگان جایــگاه خاصی به خود اختصاص‬ ‫خواهنــد داد‪ ،‬در این میــان مخزن موزه ملی یکی‬ ‫از امن ترین و بهتریــن مکان ها برای نگهداری این‬ ‫الــواح خواهد بود‪ ،‬چنانچه در حال حاضر نیز بیش‬ ‫از ســه میلیون اثر در این محزن نگهداری می شود‬ ‫ضمن انکه هیات کارشناسی مورد تایید وزارتخانه‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری صحت‬ ‫الواح هخامنشــی را که به ایران اورده شده است‪،‬‬ ‫تایید کرده اند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه دنیای گردشگری

هفته نامه دنیای گردشگری 77

هفته نامه دنیای گردشگری 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه دنیای گردشگری 76

هفته نامه دنیای گردشگری 76

شماره : 76
تاریخ : 1398/12/17
هفته نامه دنیای گردشگری 75

هفته نامه دنیای گردشگری 75

شماره : 75
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه دنیای گردشگری 74

هفته نامه دنیای گردشگری 74

شماره : 74
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه دنیای گردشگری 73

هفته نامه دنیای گردشگری 73

شماره : 73
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه دنیای گردشگری 72

هفته نامه دنیای گردشگری 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!