روزنامه گسترش صنعت شماره 285 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 285

روزنامه گسترش صنعت شماره 285

روزنامه گسترش صنعت شماره 285

‫سال بیست و نهم‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫تولید با شاخص جهانی؛ راهکار بنگاه ها برای بقا‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫بو کار بنگاه های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‪ ،‬از ‪ ۱۵‬بنگاه صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری در ‪ ۳‬بخش بنگاه های بزرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچک با‬ ‫در ایین پایانی دومین دوره جش��نواره وب و کس�� ‬ ‫اهدای لوح سپاس و نشان های برتر تعامالت الکترونیک تقدیر شد‪ .‬مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در این ایین با بیان اینکه میزان تولید در کشور‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته اما بازار داخلی همچنان محدود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکنندگان بر اس��اس شاخص های بین المللی عمل و صادرات را تقویت نکنند تولید انها در معرض خطر‬ ‫قرار خواهد گرفت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» ایین پایانی دومین دوره جشنواره وب و کسب وکار با حضور جمعی از معاونان و مدیران ارشد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان‬ ‫فناوری اطالعات ایران‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیران اتاق های بازرگانی و اصناف و جمع زیادی از خبرگان حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فضای مجازی کشور در محل‬ ‫سالن همایش های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شکست محدودیت‬ ‫دستاورد بیت کوین در معامالت خودرو‬ ‫پیاپی ‪2258‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪285‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫تیراژ‪ ،‬محدودکننده مشارکت‬ ‫برند های جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫صنعت موتورس��یکلت به بلوغ نرس��یده‪ ،‬پیر ش��د زیرا در مدت‬ ‫نی��م قرن تغییری نداش��ته و ام��روز خمیده نگاه به جل��و دارد تا‬ ‫پوس��ت اندازی اساس��ی اتفاق افت��د‪ .‬در این گزارش «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» به موضوع مش��ارکت ای��ن صنعت با همتای��ان خارجی‬ ‫پرداخته که در نهایت عنوان می ش��ود چالش ه��ا برای این امر در‬ ‫داخل زیاد است و بخشی از ان به کمبود ازمایشگاه های متمرکز و‬ ‫مجهز برمی گردد‪ .‬محسن باباالر‪ ،‬یکی از سازندگان موتورسیکلت‬ ‫کشور درباره وضعیت تولید با مشارکت یکی از کشورهای صنعتی‬ ‫گفت‪ :‬نش��ان های جهانی اجازه س��اخت داخل را به کشوری برای‬ ‫محصوالت ش��ان نمی دهند‪ .‬امروز اگر بسیاری از نشان ها در کشور‬ ‫چین در حال تولید هس��تند از نیروهای غیرمتخصص و کارگری‬ ‫این کش��ور اس��تفاده می کنند به طور نمون��ه متخصصان ب ام و به‬ ‫چی��ن می روند و با کارگاه صنعتی جوینت ونچر تش��کیل داده و از‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬طراحان و متخصصان خود برای س��اخت و کنترل‬ ‫کیفی نهایی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب ماشین االت از سوی برند های جهانی‬ ‫(نش��ان های تجاری) به کش��وری منتقل می ش��ود که برای تولید‬ ‫صرفه اقتصادی داشته باشد و قیمت ها را کاهش دهد؛ مزیت هایی‬ ‫مانند مواد اولیه‪ ،‬نرخ کارگر‪ ،‬هزینه نقل و انتقال و‪ ...‬درنتیجه هزینه ‬ ‫ص��ادرات محصوالت خود را به طور نمونه به ش��رق اس��یا کاهش‬ ‫می دهن��د‪ .‬این فعال صنع��ت افزود‪ :‬اگر ام��روز المان خط تولید‬ ‫در اتریش راه اندازی و بخواهد محصوالت ان را برای ژاپن ارس��ال‬ ‫کند به طور قطع هزینه بر اس��ت‪ .‬با راه اندازی خط تولیدی در چین‬ ‫ک��ه تنها از م��واد اولیه و نیروی ارزان ان اس��تفاده می کند کاالها‬ ‫ساخته شده و بازارهای این منطقه را پوشش می دهد‪ .‬باباالر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اما از نظ��ر فناوری‪ ،‬کنترل کیفی و پایش دائمی محصوالت‪،‬‬ ‫کارشناسان کارخانه مادر در کشور واسط مستقر هستند‪ .‬مشارکت‬ ‫به این شکل تعاملی طوالنی مدت را می طلبد؛ نخست باید کنترل‬ ‫کیفیت محصوالت به جهان معرفی شود و با بیان قابلیت های خود‬ ‫زمینه همکاری ها را به وجود اورد‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫خودرو بین الملل‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 2 1396‬ربیع الثانی ‪ 21 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 285‬پیاپی ‪2258‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکسی رباتی نیسان‬ ‫به زودی مسافر می زند‬ ‫دو خ��ودرو لیف برقی و خودران که با همکاری نیس��ان‬ ‫و ش��ریک تجاری اش‪ DeNA ،‬تولید ش��ده‪ ،‬قرار است به‬ ‫مدت دو هفته در شرایط واقعی و در خیابان های یوکوهاما‬ ‫ازمایش شوند‪ .‬به گزارش میزان‪ ،‬تولیدکننده ژاپنی نیسان‪،‬‬ ‫روز سه ش��نبه ‪ ۵‬دس��امبر (‪ ۲۸‬اذر) اعالم کرد نخس��تین‬ ‫تاکس��ی های خ��ودران و برقی خود را از اول مارس س��ال‬ ‫اینده (اسفند ‪ )۱۳۹۶‬در جاده ازمایش می کند‪.‬‬ ‫نیس��ان با ش��رکت فن��اوری ‪ DeNa‬برای ای��ن پروژه‬ ‫همکاری کرده و امیدوار اس��ت همه مراحل کار‪ ،‬از س��وار‬ ‫تا پیاده کردن و پرداخت‪ ،‬به وسیله اپلیکیشن تلفن همراه‬ ‫انجام شود‪ .‬با انتشار این خبر‪ ،‬مشتریانی که مایل به تجربه‬ ‫سفر با این س��امانه حمل ونقل به نام «ایزی راید» (‪Easy‬‬ ‫‪ )Ride‬هس��تند‪ ،‬می توانند امادگی خ��ود را به طور انالین‬ ‫اعالم کنند‪ .‬البته نیس��ان اعالم کرده ب��ه دالیل امنیتی و‬ ‫انج��ام تنظیم��ات الزم در طول ازمایش‪ ،‬راننده ای پش��ت‬ ‫فرمان این خودروها حضور خواهد داش��ت‪ .‬نیس��ان قصد‬ ‫دارد با ازمایش دو هفته ای تاکسی های برقی خود‪ ،‬عملکرد‬ ‫انها در شرایط جاده ای و واقعی‪ ،‬واکنش مسافران و پذیرش‬ ‫عمومی را تجزیه و تحلیل کند‪ .‬این خودروساز می خواهد تا‬ ‫پیش از اغاز رقابت های المپیک ‪ ،۲۰۲۰‬تاکسی‪-‬ربات های‬ ‫خود را در چند ش��هر ژاپن مس��تقر کند تا نمایش��ی برای‬ ‫پیشرفت فناوری این کشور باشد‪.‬‬ ‫راهبردهای تمام برقی تویوتا‬ ‫ش��رکت خودروسازی تویوتا که به عنوان بزرگترین شرکت‬ ‫در زمین��ه تولی��د و ف��روش خودروهای هیبریدی ش��ناخته‬ ‫می ش��ود برنامه ری��زی جدیدی ب��رای فروش بی��ش از ‪۵/۵‬‬ ‫میلی��ون خودرو برقی از جمله یک میلیون خودرو کم مصرف‬ ‫تا سال ‪۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۸-۰۹‬خورشیدی) درنظر گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پرش��ین خ��ودرو‪ ،‬تویوتا درنظ��ر دارد از‬ ‫راهبردهای جدیدی برای توسعه و افزایش تولید خودروهای‬ ‫هیبرید‪ ،‬برق��ی‪ ،‬پالگین هیبرید و هیدروژنی اس��تفاده کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن تویوت��ا قص��د دارد ب��رای س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۸-۹۹‬خورش��یدی) تعداد خودروهای برقی و الکتریکی‬ ‫خ��ود را تا ‪ ۱۰‬مدل افزایش ده��د‪ .‬البته عرضه این خودروها‬ ‫در ابتدا برای بازار چین درنظر گرفته شده و کشورهای ژاپن‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬امریکا و قاره اروپا جزو هدف های بعدی قلمداد شده اند‪.‬‬ ‫تولید و فروش خودروهای برقی ان هم تا س��ال ‪-۰۹( ۲۰۳۰‬‬ ‫‪ )۱۴۰۸‬به میزان ‪ ۵/۵‬میلیون دستگاه‪ ،‬مشکالت و چالش های‬ ‫بس��یار زیادی از جمل��ه نرخ‪ ،‬وزن و ابع��اد باتری ها و از همه‬ ‫مهم تر فناوری باتری ها را پیش رو دارد‪.‬‬ ‫فولکس برای جبران دیزل گیت‬ ‫ایستگاه شارژ می سازد‬ ‫فولکس واگن به عنوان بخشی از توافق خود با دولت فدرال‬ ‫امریکا به دلی��ل نصب غیرقانونی نرم اف��زار گمراه کننده در‬ ‫ازمایش میزان االیندگی خودرو‪ ،‬با صرف هزینه ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫دالری برای س��اخت ایستگاه های ش��ارژ ویژه خودروهای‬ ‫برقی در سراس��ر این کشور موافقت کرد‪ .‬برای دستیابی به‬ ‫این س��رمایه گذاری ویژه زیرساخت خودروهای الکتریکی‪،‬‬ ‫این خودروساز المانی سازمانی را به نام «الکتریفای امریکا»‬ ‫(‪ )Electrify America‬تاسیس کرد‪ .‬این سازمان اعالم‬ ‫کرد در نظر دارد بیش از ‪ ۲۸۰۰‬ایستگاه شارژ سطح ‪ ۲‬را تا‬ ‫ژوئن ‪( ۲۰۱۹‬خرداد ‪ )۱۳۹۸‬راه اندازی کند‪.‬‬ ‫ای��ن ایس��تگاه ها در ‪ ۱۷‬ش��هر بزرگ امری��کا و در ‪۵۰۰‬‬ ‫منطقه گوناگون س��اخته خواهد شد که هر ایستگاه شارژ‬ ‫نی��ز دارای چند جایگاه اس��ت‪ .‬س��ازمان الکتریفای امریکا‬ ‫درباره محل های منتخب ایس��تگاه های شارژ گفت‪ :‬تمامی‬ ‫این محل ها نزدیک مناطق مس��کونی یا تجاری هستند تا‬ ‫مشتریان بتوانند دسترس��ی راحت تری – چه هنگامی که‬ ‫در خان��ه هس��تند و چه هنگامی ک��ه در محل کار حضور‬ ‫دارند‪ -‬به انها داشته باش��ند‪ .‬به طورتقریبی سه چهارم این‬ ‫ایس��تگاه ها نزدیک اداره ها و یک چه��ارم باقی مانده نیز در‬ ‫کن��ار مجتمع های مس��کونی و اپارتمان ها ق��رار خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬مارک مک ن��اب‪ ،‬مدیرعامل این س��ازمان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬یکی از بزرگترین موانع همه گیر ش��دن خودروهای‬ ‫الکتریکی‪ ،‬دسترسی نداش��تن به ایستگاه های شارژ است‪.‬‬ ‫وجود ایس��تگاه های ش��ارژ در نزدیکی محل کار یا زندگی‬ ‫رفته رفت��ه این رغب��ت را در مردم ایج��اد خواهد کرد که‬ ‫خودرو الکتریکی را به عنوان اولویت نخست در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری خودرونویس‪ ،‬این ایستگاه های‬ ‫سطح ‪ ۲‬در هر یک ساعت‪ ،‬خودرو را برای طی مسافت‪۳۲‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬کیلومتر ش��ارژ می کنند‪ .‬برنامه فولکس واگن در این‬ ‫مقطع‪ ،‬ش��ارژ سریع نیست‪ ،‬بلکه با هدف افزایش روزافزون‬ ‫شمار ایس��تگاه ها به دنبال ترویج اس��تفاده از خودروهای‬ ‫الکتریکی است‪.‬‬ ‫بن��ا به گفت��ه این س��ازمان‪ ،‬کارمندانی ک��ه در نزدیکی‬ ‫محل کارشان‪ ،‬ایس��تگاه ش��ارژ وجود دارد‪ ۶ ،‬برابر بیشتر‬ ‫تمای��ل به خرید خودروهای الکتریک��ی پالگ این دارند‪ .‬با‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۲‬میلی��ارد دالری برای ‪ ۱۰‬س��ال اینده‪،‬‬ ‫انتظار این اس��ت که ایس��تگاه های ش��ارژ س��ریع در کنار‬ ‫بزرگراه های ش��لوغ و راه های ارتباطی با ش��هرهای اصلی‬ ‫دیگر نیز ساخته شود‪.‬‬ ‫نخس��تین ایس��تگاه ها در ایالت کالیفرنیا ساخته خواهد‬ ‫شد که شهرهای فرزنو‪ ،‬لس انجلس‪ ،‬ساکرامنتو‪ ،‬سن دیگو‪،‬‬ ‫سان فرانسیسکو و سن خوزه از جمله شهرهای منتخب این‬ ‫ایالت برای استقرار ایستگاه شارژ هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی ها درباره بازار‬ ‫ن نشان‬ ‫جهانی بالک چی ‬ ‫می دهد تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورشیدی)‬ ‫نرخ رشد ساالنه ترکیبی‬ ‫(‪ )CAGR‬بالک چین رقم‬ ‫خیره کننده ‪ ۶۱/۵‬درصد‬ ‫در ‪ ۵‬سال اینده خواهد‬ ‫بود‪ .‬این یعنی ارزش بازار‬ ‫بالک چین از ‪ ۲۱۰/۲‬میلیون‬ ‫دالر کنونی به ‪ ۲/۳‬میلیارد‬ ‫دالر در ‪ ۵‬سال اینده خواهد‬ ‫رسید‬ ‫پای سازوکارهای جدید مالی جهان به صنعت خودرو باز شد‬ ‫شکست محدودیت‪ ،‬دستاورد بیت کوین در معامالت خودرو‬ ‫سارا گلچین‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از بزرگترین ش��رکت های خری��د و فروش‬ ‫خودروهای کارکرده در ژاپن به تازگی همکاری خود‬ ‫ب��ا بزرگترین بورس ارز رمزنگاری ش��ده این کش��ور‬ ‫یعنی «بیت فالیر» (‪)BitFlyer‬را اغاز کرده اس��ت‪.‬‬ ‫هدف از این همکاری فراه��م کردن امکان معامله با‬ ‫بیت کوین در نمایندگی های فروش خودرو در سراسر‬ ‫ژاپن است‪.‬‬ ‫به این ترتیب نمایندگی های فروش خودرو کارکرده‬ ‫در ژاپن با اس��تفاده از بورس بیت فالیر برای معامله‪،‬‬ ‫بیت کوی��ن را به عنوان ی��ک ارز رایج می پذیرند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت فروش خودروهای دس��ت دوم که «ایدوم»‬ ‫(‪ )Idom‬نام دارد‪ ،‬می گوید بزرگترین س��هم بازار را‬ ‫در کش��ورش در اختیار دارد و هم در خرید و هم در‬ ‫فروش بهترین است‪.‬‬ ‫ابت��دای م��اه ج��اری می�لادی نیز یک��ی دیگر از‬ ‫ش��رکت های خرید و فروش خودروهای دس��ت دوم‬ ‫در ژاپن به نام ‪ L’operaio‬بیت کوین را به عنوان ارز‬ ‫رس��می در ‪ ۳‬دفتر از دفاتر نمایندگی خود در توکیو‬ ‫پذیرفت‪ .‬این شرکت با پیش��ینه ای ‪ ۲۵‬ساله در این‬ ‫کار به ط��ور تخصصی روی واردات خودروهای لوکس‬ ‫اروپایی تمرکز دارد‪.‬‬ ‫ژاپنی ه��ا حداکث��ر می توانند به ان��دازه ‪۲‬میلیون‬ ‫ین مع��ادل ‪۱۸‬هزار دالر بیت کوین ب��رای هر خرید‬ ‫بپردازن��د که البته ای��ن رقم در گذر زم��ان افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫بیت کوی��ن ک��ه این روزها نامش بس��یار ش��نیده‬ ‫می ش��ود در واق��ع ی��ک ارز رمزنگاری ش��ده و یک‬ ‫س��امانه پرداخت جهانی اس��ت که می توان با هزینه‬ ‫کمتر نس��بت به سایر ارزها و بدون ایجاد واسطه های‬ ‫گوناگون ب��رای خرید و فروش از ان اس��تفاده کرد‪.‬‬ ‫بیت کوین نخستین ارز دیجیتال غیرمتمرکز در دنیا‬ ‫اس��ت زیرا سازوکارش با س��ایر ارزها متفاوت است و‬ ‫از س��وی یک بانک مرکزی مش��خص یا یک مسئول‬ ‫حقیقی کنترل نمی شود‪.‬‬ ‫کار با بیت کوین بس��یار به ایمیل زدن شبیه است‪.‬‬ ‫برای پرداخت بیت کوینی باید ادرس درس��ت کرد و‬ ‫بیت کوی��ن را به ادرس بیت کوینی دیگری فرس��تاد‪.‬‬ ‫فرق اساسی این دو انجاست که بیت کوین هر بار به‬ ‫یک ادرس جدید نی��از دارد حال انکه ادرس ایمیل‬ ‫ثابت اس��ت‪ .‬در واق��ع این ادرس هم��ان رمزنگاری‬ ‫اس��ت که ب��رای بیت کوی��ن انجام می ش��ود و تمام‬ ‫تراکنش های��ی که از ش��بکه همتا ب��ه همتا پیروی‬ ‫می کنند بی��ن کاربران بیت کوین به طورمس��تقیم و‬ ‫بدون واسطه انجام می شوند‪.‬‬ ‫این تراکنش ها در گره های ش��بکه تشخیص داده‬ ‫شده و در یک فضای توزیع شده به نام بالک چین ثبت‬ ‫و ذخیره می شوند‪ .‬در واقع کار بزرگی که بالک چین‬ ‫انجام می دهد شفاف سازی است زیرا همه چیز درباره‬ ‫معامله در انجا ثبت می ش��ود‪ .‬بالک چین را می توان‬ ‫به عنوان یک بایگانی درنظر گرفت که اطالعات روی‬ ‫ان ثبت می شود‪ .‬بالک چین باعث می شود این داده ها‬ ‫در ی��ک پایگاه داده مرکزی ثبت نش��وند بلکه پایگاه‬ ‫داده ب��ه مجموعه ه��ای کوچکی که هم��ان بالک ها‬ ‫باشند تقسیم شوند‪.‬‬ ‫البت��ه بیت کوی��ن هن��وز به عنوان یک ش��خصیت‬ ‫حقوقی و در نتیجه ارز رس��می در میان کش��ورهای‬ ‫جهان پذیرفته نش��ده و دولت های بس��یاری بر کاال‬ ‫ب��ودن این ارز رمزنگا ری ش��ده تاکی��د می کنند‪ .‬در‬ ‫جهان امروز چندین دول��ت پذیرفته اند با بیت کوین‬ ‫کار کنند اما هنوز ان را به عنوان یک کاال می شناسند‬ ‫و به نوع��ی می توان گفت در برخی م��وارد معامله با‬ ‫بیت کوین یک نوع مبادله کاال به کاال است‪.‬‬ ‫تنها یک دهه پیش ب��ود که صنعت خودرو جهان‬ ‫به س��مت س��اخت خودروهای خودران رفت و حاال‬ ‫وقت رفتن به س��مت بالک چین ها است‪ .‬استفاده از‬ ‫نواوری بالک چین در خودروس��ازی اما جور دیگری‬ ‫انجام می شود‪ .‬شرکت مشاوره و حسابداری «ای وای»‬ ‫(‪ )EY‬که بخش��ی از ش��رکت مش��اوره بین المللی و‬ ‫چندملیتی «ارنس��ت اند یانگ» است چند ماه پیش‬ ‫یک سازوکار براس��اس بالک چین راه اندازی کرد که‬ ‫به ش��رکت ها یا افراد اجازه می دهد س��اده تر از پیش‬ ‫مالکیت وس��ایل نقلی��ه را به اش��تراک بگذارند و به‬ ‫خودروهای س��واری و کامیون ها دسترس��ی بهتری‬ ‫پیدا کنند‪.‬‬ ‫مفهوم به اش��تراک گذاری اس��تفاده از خودرو چیز‬ ‫ت��ازه ای در صنع��ت خودرو نیس��ت اما اس��تفاده از‬ ‫فناوری بالک چین برای ثبت مالکیت وس��ایل نقلیه‪،‬‬ ‫ثبت شیوه استفاده از خودرو و وقایع پیش امده‪ ،‬ثبت‬ ‫س��هم بیمه از هزینه ها و س��ایر کنش ها و واکنش ها‬ ‫هنوز در اغاز راه خود است‪.‬‬ ‫ش��رکت تویوتاموتور نیز در ماه مه (اردیبهش��ت)‬ ‫امس��ال اعالم کرد‪ ،‬موسس��ه پژوهش��ی این شرکت‬ ‫خودروسازی با پژوهش��گران دانشگاه معتبر ام ای تی‬ ‫و ش��رکت های دیگ��ر در بخ��ش فن��اوری از جمله‬ ‫«بیگ چین دی ب��ی او برلی��ن» (‪BigchainDB of‬‬ ‫‪« ،)Berlin‬اک��ن اینوویش��نز او داالس» (‪Oaken‬‬ ‫‪ )Innovations of Dallas‬و اس��تارت اپی‬ ‫ب��ه ن��ام «تورنتو ان��د کوموت��رز» (‪Toronto and‬‬ ‫‪ )Commuterz‬همکاری می کند تا اپلیکیشن های‬ ‫پای��ه ای بالک چین را توس��عه دهد‪ .‬نام این س��امانه‬ ‫«تسراکت» (‪ )Tesseract‬است‪.‬‬ ‫تویوت��ا همچنین اعالم کرده در ح��ال همکاری با‬ ‫ش��رکت های دیگر برای توس��عه محصوالت بیمه ای‬ ‫مصرف محور با اس��تفاده از س��ازوکارهای بالک چین‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفت��ه یکی از مقام ه��ای ای وای س��ازوکارهای‬ ‫بالک چی��ن می توانن��د اس��تفاده ش��وند و مالکیت‬ ‫اشتراکی ناوگان های بزرگ وسایل نقلیه را امکان پذیر‬ ‫کنند‪ .‬برای نمونه گروهی از خودروهای پارک ش��ده‬ ‫در پارکینگ یک س��اختمان که ساکنانش می توانند‬ ‫براساس نیاز خود و تنها با استفاده از یک اپلیکیشن‬ ‫در تلفن همراه شان از یکی از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته غیر از تویوتا خودروس��ازانی‬ ‫مانند ب ام و‪ ،‬هوندا‪ ،‬هیوندای‪ ،‬فیات‪-‬کرایس��لر‪ ،‬فورد‪،‬‬ ‫فارادای فیوچر‪ ،‬مرس��دس‪-‬بنز و نیسان نیز به سمت‬ ‫استفاده از نواوری و فناوری رفته اند‪.‬‬ ‫همچنین در ابتدای سال جاری میالدی (زمستان‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬مفهوم��ی درب��اره کیف پول های بالک چینی‬ ‫ب��رای خودروها مطرح ش��د‪ .‬این در واق��ع پروژه ای‬ ‫اس��ت که «کیف پ��ول الکترونیکی خ��ودرو» (‪Car‬‬ ‫ت خودروسازی المانی‬ ‫‪ )eWallet‬نام گرفته و شرک ‬ ‫زداف فردریک ش��افن‪ ،‬مرک��زی به ن��ام مرکز نواوری‬ ‫ستاره شناسی و بانک سوئیسی یو بی اس در حال کار‬ ‫کردن روی ان هس��تند‪ .‬این پ��روژه هنوز در مرحله‬ ‫ازمایش��ی است اما مس��ئوالنش امیدوارند کیف پول‬ ‫الکترونیک��ی خ��ودرو در بخش کنت��رل الکترونیکی‬ ‫وسایل نقلیه (‪ )ECUs‬جای بگیرد‪ .‬اگر چنین شود‪،‬‬ ‫این کیف پ��ول می تواند به یک بالک چین خصوصی‬ ‫وصل شود و امکان تراکنش میان افراد به وجود اید‪.‬‬ ‫انتظار این است که استفاده از فناوری بالک چین به‬ ‫یک کار معمول تبدیل شود زیرا صنعت خودرو جهان‬ ‫اکنون به س��مت فزونی دیجیتالی سازی فناوری های‬ ‫داخل خودرو و در نتیجه هوش��مندتر ش��دن وسایل‬ ‫نقلی��ه پیش م��ی رود‪ .‬پیش بینی ها همچنین نش��ان‬ ‫می دهد اس��تفاده از داده های ب��زرگ در بازار خودرو‬ ‫تا س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪۱۳۹۸-۹۹‬خورشیدی) به‬ ‫‪۴‬میلیارد دالر خواهد رس��ید؛ این پیش بینی استفاده‬ ‫از بالک چین ها را گریزناپذیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن پیش بینی ه��ا درب��اره ب��ازار جهان��ی‬ ‫ن نش��ان می دهد تا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‬ ‫بالک چی�� ‬ ‫(‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬خورشیدی) نرخ رشد ساالنه ترکیبی‬ ‫(‪ )CAGR‬بالک چین رقم خیره کننده ‪ ۶۱/۵‬درصد‬ ‫در ‪ ۵‬س��ال اینده خواهد بود‪ .‬ای��ن یعنی ارزش بازار‬ ‫بالک چی��ن از ‪ ۲۱۰/۲‬میلی��ون دالر کنون��ی به ‪۲/۳‬‬ ‫میلیارد دالر در ‪ ۵‬س��ال اینده خواهد رس��ید‪ .‬هنوز‬ ‫اما روشن نیس��ت که چقدر از این بازار سهم صنعت‬ ‫خودرو خواهد بود‪.‬‬ ‫اکن��ون از بالک چین ها تنها برای اس��ان تر کردن‬ ‫پرداخت ه��ا در صنع��ت خودرو اس��تفاده می ش��ود‪.‬‬ ‫بحث بر س��ر اینکه چطور از بالک چین ها در صنعت‬ ‫خودرو استفاده شود هنوز هم داغ است و پژوهش ها‬ ‫و راهکاره��ا ه��م در جریان هس��تند ام��ا هنوز هیچ‬ ‫خودروس��ازی درباره غنی س��ازی اقدام های امنیتی‬ ‫دراین باره کار ویژه ای انجام نداده است‪.‬‬ ‫به هرح��ال اینطور به نظر می رس��د که اس��تفاده از‬ ‫بیت کوی��ن و بالک چی��ن در اینده صنع��ت خودرو‬ ‫حتمی اس��ت اما اینکه چقدر این صنعت را زیر چتر‬ ‫خود بگیرد هنوز کامل روشن نشده است‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫‪Pymnts.com‬‬ ‫‪Bitcoininsider‬‬ ‫واقعیت هایی که از «هوندا» نمی دانستید‬ ‫هوندا یکی از شرکت های نام اشنای خودروسازی‬ ‫در دنیاست که تنها ان را به موتورسیکلت و خودرو‬ ‫می شناسیم اما این شرکت فعالیت های گسترده ای‬ ‫دارد که شاید برای بسیاری نا اشنا باشند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خ��ودروکار‪ ،‬هون��دا‪ ،‬نامی اش��نا از‬ ‫س��رزمین افتاب است که س��ال ها در خودروسازی‬ ‫و موتورسیکلت سازی مش��غول فعالیت است و در‬ ‫تم��ام دنیا به خوب��ی ان را با مدل ه��ای گوناگون‬ ‫خودرو می شناسند‪.‬‬ ‫در ای��ران ش��اید دلیل اصلی مع��روف بودن این‬ ‫نشان تجاری موتورسیکلت های سی جی‪ ۱۲۵‬باشد‬ ‫و بس��یاری هم هوندا را تنها یک موتورسیکلت ساز‬ ‫بدانند اما این نش��ان تجاری ژاپنی بسیار بزرگتر از‬ ‫ان چیزی است که فکرش را می کنید‪.‬‬ ‫پیشرانه های ‪ ۲‬سیلندر برای موتورسیکلت بسازد‪۲ .‬‬ ‫سال بعد هوندا کارخانه موتورسیکلت سازی خود را‬ ‫راه اندازی و فعالیتش را اغاز کرد‪.‬‬ ‫از ان زم��ان تاکنون میلیون ها موتورس��یکلت در‬ ‫این ش��رکت س��اخته و روانه بازار ش��ده و بسیاری‬ ‫با انها خاط��ره دارند‪ .‬هم اکنون حتی س��ریع ترین‬ ‫موتورس��یکلت دنیا هم محصول این شرکت است‪.‬‬ ‫نکته جالب دیگر این است که نخستین خودروهایی‬ ‫که هوندا تولید کرد نیز پیش��رانه های ‪ ۲‬س��یلندر‬ ‫داشتند که برگرفته از همان موتورسیکلت ها بودند‪.‬‬ ‫این پیش��رانه ها به دلیل ق��رار گرفتن روی بدنه ای‬ ‫س��نگین تر بسیار ضعیف عمل می کردند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل همیشه با مشکالت گوناگونی همراه بودند تا‬ ‫اینکه هوندا سرانجام یک پیشرانه جدید ساخت‪.‬‬ ‫در اکتب��ر ‪(۱۹۴۶‬مهر ‪ ،)1325‬س��ویچیرو هوندا‬ ‫مرک��ز پژوهش های هوندا را راه اندازی کرد تا بتواند‬ ‫نکته قابل تامل بعدی‪ ،‬فضای گس��ترده ای است‬ ‫‹ ‹همه چیز با موتورسیکلت اغاز شد‬ ‫‹ ‹هم�ه چی�ز خ�ودرو و موتورس�یکلت‬ ‫نیست‬ ‫ک��ه هون��دا در ان فعالی��ت می کند‪ .‬این ش��رکت‬ ‫درحال حاضر روی یک وسیله تک چرخ کار می کند‬ ‫که قابلیت چرخش های ‪ ۳۶۰‬درجه را داراست‪ .‬این‬ ‫وس��یله تک چرخ با نام «یونی کاب» (‪ )UniCub‬‬ ‫شناخته می شود و شاید تا چند سال اینده به عنوان‬ ‫یک وس��یله عادی در اختیار همه مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنین این ش��رکت روی دستگاهی کار می کند‬ ‫که به افراد ناتوان کمک می کند تا بار دیگر لذت راه‬ ‫رفتن را بچش��ند‪ .‬این دستگاه باریک‪ ،‬سبک و قابل‬ ‫استفاده برای همه افراد ناتوان است‪.‬‬ ‫‹ ‹هواپیماسازی‬ ‫هوندا غی��ر از جاده ها و اتوبان ها در اس��مان نیز‬ ‫حکمران��ی می کن��د و یک��ی از بهتری��ن جت های‬ ‫کوچک دنیا را وارد بازار کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫هواپیمایی به نام «هون��دا جت» (‪ ) Hondajet‬را‬ ‫س��اخته که این روزها س��ریع ترین‪ ،‬پرارتفاع ترین‪،‬‬ ‫کم س��روصداترین و البت��ه به صرفه تری��ن جت در‬ ‫کالس خ��ود به ش��مار می اید‪ .‬هون��دا اعالم کرده‬ ‫درحال حاضر ‪ ۲۵‬هواپیما در دس��ت ساخت دارد و‬ ‫تعداد بیشتری به این خط تولید اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش باالی مسابقه برای هوندا‬ ‫س��ویچیرو هون��دا ی��ک جمله مع��روف دارد که‬ ‫می گوید‪« :‬فشار مسابقه‪ ،‬مردم را به چالش می کشد‬ ‫و انها را مجبور می کند تا راه های خالقانه‪ ،‬دقیق و‬ ‫س��ریعی برای مشکالتی پیدا کنند که هیچ وقت با‬ ‫ان برخورد نداشته اند‪ ».‬این جمله همیشه سرمشق‬ ‫او برای س��اخت خودروهای بهتر ب��ود و به همین‬ ‫دلی��ل هون��دا همیش��ه در مس��ابقه های گوناگون‬ ‫اتومبیل ران��ی و موتورس��واری ش��رکت می کند و‬ ‫به واس��طه همین مس��ابقه ها توانس��ته خودروهای‬ ‫سریع‪ ،‬ایمن و باکیفیت باال را تولید کند‪.‬‬ ‫همچنین او اعتقاد داشت مسابقه می تواند باعث‬ ‫ایجاد روحیه تیمی در افراد شود زیرا هیچ شخصی‬ ‫نمی تواند به تنهایی به موفقیت برسد‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت قطعه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪ 2 1396‬ربیع الثانی ‪ 21 1439‬دسامبر ‪ 2017‬شماره ‪ 285‬پیاپی ‪2258‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صدور برگه معاینه فنی سبز‬ ‫و قرمز برای تردد خودروها‬ ‫رسول پارچه باف دیبازر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫محسن باباالر‬ ‫بررسی مشارکت تولیدکنندگان بین المللی در صنعت موتورسیکلت نشان داد‬ ‫تیراژ‪ ،‬محدودکننده مشارکت برند های جهانی‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت موتورسیکلت به بلوغ نرسیده‪ ،‬پیر شد زیرا‬ ‫در مدت نیم قرن تغییری نداش��ته و امروز خمیده‬ ‫نگاه ب��ه جلو دارد تا پوس��ت اندازی اساس��ی اتفاق‬ ‫افتد‪ .‬در این گزارش «گس��ترش صنعت» به موضوع‬ ‫مش��ارکت این صنعت با همتایان خارجی پرداخته‬ ‫ک��ه در نهایت عنوان می ش��ود چالش ه��ا برای این‬ ‫امر در داخل زیاد اس��ت و بخش��ی از ان به کمبود‬ ‫ازمایشگاه های متمرکز و مجهز برمی گردد‪.‬‬ ‫‹ ‹مشارکت در مواد اولیه و نیروی کار‬ ‫محس��ن باباالر‪ ،‬یکی از س��ازندگان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور درباره وضعی��ت تولید با مش��ارکت یکی از‬ ‫کش��ورهای صنعتی گفت‪ :‬نش��ان های جهانی اجازه‬ ‫س��اخت داخل را به کش��وری برای محصوالت شان‬ ‫نمی دهند‪ .‬امروز اگر بس��یاری از نش��ان ها در کشور‬ ‫چین در حال تولید هستند از نیروهای غیرمتخصص‬ ‫و کارگری این کشور استفاده می کنند به طور نمونه‬ ‫متخصص��ان ب ام و ب��ه چی��ن می روند و ب��ا کارگاه‬ ‫صنعتی جوینت ونچر تشکیل داده و از کارشناسان‪،‬‬ ‫طراحان و متخصصانی خود برای س��اخت و کنترل‬ ‫کیفی نهایی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب ماش��ین االت از سوی‬ ‫برند های جهانی (نش��ان های تجاری) به کش��وری‬ ‫منتقل می ش��ود که ب��رای تولید صرف��ه اقتصادی‬ ‫داشته باش��د و قیمت ها را کاهش دهد؛ مزیت هایی‬ ‫مانند مواد اولیه‪ ،‬نرخ کارگر‪ ،‬هزینه نقل و انتقال و‪....‬‬ ‫درنتیجه هزین ه ص��ادرات محصوالت خود را به طور‬ ‫نمونه به شرق اسیا کاهش می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت اف��زود‪ :‬اگر ام��روز المان خط‬ ‫تولی��د در اتری��ش راه ان��دازی و بخواهد محصوالت‬ ‫ان را برای ژاپن ارس��ال کند به ط��ور قطع هزینه بر‬ ‫اس��ت‪ .‬با راه اندازی خط تولی��دی در چین که تنها‬ ‫از م��واد اولی��ه و نیروی ارزان ان اس��تفاده می کند‬ ‫کاالها ساخته شده و بازارهای این منطقه را پوشش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تیراژها‪ ،‬بستری برای همکاری نداشتن‬ ‫باباالر تاکید کرد‪ :‬اما از نظر فناوری‪ ،‬کنترل کیفی‬ ‫و پایش دائمی محصوالت‪ ،‬کارشناسان کارخانه مادر‬ ‫در کش��ور واسط مستقر هستند‪ .‬مش��ارکت به این‬ ‫شکل تعاملی طوالنی مدت را می طلبد؛ نخست باید‬ ‫کنترل کیفیت محصوالت به جهان معرفی شود و با‬ ‫بیان قابلیت ه��ای خود زمینه همکاری ها را به وجود‬ ‫اورد به ط��ور نمونه اگر صنعت موتورس��یکلت ایران‬ ‫در مدت یک س��ال ‪۵۰۰‬هزار موتورس��یکلت تولید‬ ‫می کن��د و قطعات این تع��داد از ‪ ۵۰‬کارخانه چین‬ ‫تامین می شود ساخت انها در داخل صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد زیرا رقابتی نیست‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬چین خود صاحب فناوری نیس��ت‬ ‫اما تولید س��االنه ‪ ۲۰‬تا ‪۵۰‬میلی��ون قطعه قیمت ها‬ ‫را برای انها سرش��کن می کند و هزینه های س��ربار‬ ‫را بس��یار کاهش می دهد ضمن انکه در بازار محلی‬ ‫خود جمعیت بس��یاری دارن��د و مازاد محصوالت را‬ ‫صادر می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنع��ت تصریح کرد‪ :‬ب��رای این تعداد‬ ‫تیراژی که کش��ور دارد نش��ان های معروف جهانی‬ ‫تمایلی برای همکاری و مشارکت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فناوری تردیدی برای مشارکت‬ ‫باباالر گفت‪ :‬پس از گ��ذر از تحریم ها رایزنی های‬ ‫بس��یاری ش��ده اما سیاس��ت ها مانن��د برنامه های‬ ‫هندی هاس��ت که عنوان می کنند محصوالت ش��ان‬ ‫باید به طور کامل به کش��وری وارد شود ضمن اینکه‬ ‫کش��وری مانند ژاپن حاضر به همکاری در واگذاری‬ ‫نشان نخواهد بود‪ .‬یاماها حتی اجازه مونتاژ در داخل‬ ‫ایران را نمی دهد زیرا تخصص ویژه خود را دارد‪.‬‬ ‫عض��و انجمن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت به‬ ‫س��اخت قطعات برای خدمات پس از فروش اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬موتورس��یکلت های هن��دی در داخل‬ ‫مونتاژ می ش��ود و ممکن اس��ت پس از چند س��ال‬ ‫برخی قطعات داخلی س��ازی ش��ود و پ��س از تایید‬ ‫کیفیت محصول این کش��ور اجازه ده��د تنها بازار‬ ‫خدمات پ��س از فروش ازس��وی قطعه س��از ایرانی‬ ‫پوشش داده شود‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬کشورهای فعال در صنعت موتورسیکلت‪،‬‬ ‫ایران را صاحب فناوری نمی دانند و عنوان می کنند‬ ‫ایران ازمایش��گاه مجهز برای ازم��ون قطعات و نیز‬ ‫خود موتورسیکلت را ندارد‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر عن��وان کرد‪ :‬در برخی قس��مت ها‬ ‫این س��خن درست اس��ت و کش��ور دغدغه داشتن‬ ‫ازمایشگاه مجهز با اخرین فناوری را نداشته است‪.‬‬ ‫باباالر در ادامه اظهار کرد‪ :‬ممکن اس��ت به شکل‬ ‫مقطعی از ازمایشگاه های مشترک استفاده شود اما‬ ‫به شکل متمرکز ازمایشگاهی که یک موتورسیکلت‬ ‫نی��از دارد در اختیار نداری��م ازاین رو برای همکاری‬ ‫مشارکتی نخست باید زیرساخت ها اماده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمون های مورد نیاز در داخل‬ ‫در ادامه درباره وضعیت ازمایش��گاه ها و تجهیزات‬ ‫انها برای ازمون موتورسیکلت و قطعات انها رسول‬ ‫پارچه باف دیبازر‪ ،‬مدیرعامل یکی از ازمایش��گاه های‬ ‫کشور گفت‪ :‬س��ازمان ملی استاندارد برای هر واحد‬ ‫تولی��دی و هر محصولی اس��تانداردی تعریف کرده‬ ‫اس��ت به ط��ور نمونه برای خ��ودرو ‪ ۵۰‬اس��تاندارد‬ ‫اجباری وجود داش��ت که امروز به ‪ ۳۰‬مورد افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬این موارد جزو اس��تانداردهای رسمی‬ ‫کشور اس��ت که براساس ان ازمایشگاه ها موظف به‬ ‫ازمون هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این امر برای موتورسیکلت نیز تعریف‬ ‫ش��ده و تمام ازمون ها در داخل قابل انجام اس��ت‪.‬‬ ‫م��وردی وجود ندارد که جزو الزامات س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد باش��د و ازمایش��گاه ان در داخل وجود‬ ‫نداشته باش��د‪ .‬درنتیجه همه استانداردهای اجباری‬ ‫قابل انجام در کشور هستند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ای��ا به لحاظ‬ ‫س��خت افزاری ماش��ین االت و تجهی��زات روزام��د‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تجهیزات روزامد نباشد سازمان‬ ‫ملی استاندارد ان را تایید نمی کند‪ .‬ازمایشگاه ها هر‬ ‫س��ال ‪ ۳‬بار ممیزی و دستگاه ها کالیبره می شوند و‬ ‫اگر اس��تانداردی تغییر کند یا موردی به فهرس��ت‬ ‫پیشین افزوده شود باید امکانات ان در داخل به طور‬ ‫قطع فراهم شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موارد ازمون کاربراتوری و انژکتوری‬ ‫پارچه باف دیبازر درباره تغییر موارد اس��تاندارد با‬ ‫تغییر موتورس��یکلت ها از کاربرات��وری به انژکتوری‬ ‫نی��ز توضیح داد‪ :‬تغیی��ر خاصی نخواه��د کرد زیرا‬ ‫تنها عملکرد موتورس��یکلت تغییر کرده است‪ .‬تمام‬ ‫قطعات به جز انژکتور که به انجین اضافه شده باقی‬ ‫قطعاتی است که در کاربراتوری ها به کار رفته است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬کش��ور در بحث ازمایشگاه ها در ‪۵‬‬ ‫س��ال گذشته پیش��رفت های زیادی داشته بنابراین‬ ‫دستگاه هایی در کش��ور وجود دارد که برای ازمون‬ ‫ترمز‪ ،‬س��رعت و کیلومترس��نج اس��تفاده می ش��ود‬ ‫که فن��اوری ان مربوط به کش��ورهای بنام صنعتی‬ ‫(امریکایی‪ -‬انگلیسی) است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اگر ماشین االت ازمایشگاهی مجهز‬ ‫نباشد چگونه موتورس��یکلت ها مجوز شماره گذاری‬ ‫می گیرند؟‬ ‫او در پاسخ به این پرسش که عنوان می شود برای‬ ‫ازمون موتورسیکلت‪ ،‬ازمایشگاه متمرکزی در کشور‬ ‫وج��ود ندارد نی��ز توضیح داد‪ :‬امروز موتورس��یکلت‬ ‫‪ ۲۷‬ازم��ون اجب��اری دارد ک��ه ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬م��ورد برای‬ ‫س��ه چرخ ب��وده و ‪ ۲۴‬مورد برای دوچرخ اس��ت که‬ ‫ش��امل موتورس��یکلت نیز می ش��ود‪ .‬ژاز این تعداد‬ ‫یک��ی مربوط به ای ام اس (‪ ) EMS‬اس��ت که برای‬ ‫ان یک ازمایش��گاه وجود دارد و دیگری االیندگی‬ ‫گازی و مصرف س��وخت بوده که به دلیل تخصصی‬ ‫بودن در مرکزی دیگر انجام می شود‪ .‬باقی ‪ ۲۲‬مورد‬ ‫در یک ازمایش��گاه قابل پیگیری و انجام است‪ .‬این‬ ‫کارشناس تست موتورس��یکلت یاداور شد‪ :‬ازاین رو‬ ‫وقتی یک ازمایشگاه تمام ازمون موتورسیکلت ها را‬ ‫انجام می دهد دیگر نیازی به راه اندازی ازمایش��گاه‬ ‫دیگری نیست زیرا با توجه به تیراژ موتورسیکلت ها‬ ‫یک ازمایش��گاه پاسخگوس��ت و دیگ��ر اینکه برای‬ ‫راه ان��دازی ازمایش��گاه جدی��د س��رمایه گذاری‬ ‫‪۱۰‬میلیارد تومانی الزم است بنابراین نیاز به هزینه‬ ‫دوباره نیست‪.‬‬ ‫پارچه باف دیب��ازر درباره وضعی��ت ازمون قطعات‬ ‫موتورسیکلت نیز گفت‪ :‬قطعه ای که دارای استاندارد‬ ‫اجباری اس��ت ازمایش��گاه ان در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت چون محصول نهایی اس��ت ازمایش‬ ‫کلی می ش��ود اما برای ازمون به ط��ور نمونه چراغ‪،‬‬ ‫سایر شرکت ها مسئول ان هستند‪.‬‬ ‫او اعالم ک��رد‪ :‬ازمون تایر‪ ،‬طوق��ه‪ ،‬بوق‪ ،‬فرمان و‬ ‫شاسی‪ ،‬زین و‪ ...‬جزو اس��تانداردهای اجباری نبوده‬ ‫اما برای س��ایر قطعات که نیاز به ازمایش دارند هر‬ ‫یک در ازمایشگاهی قابل انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ازمایش قطعات با کنترل کیفیت‬ ‫حال پرس��ش این است قطعاتی که جزو فهرست‬ ‫اس��تانداردهای اجباری نیس��تند ایا ضرورتی برای‬ ‫اس��تاندارد ندارن��د؟ پارچه باف دیب��ازر در این ب��اره‬ ‫توضیح داد‪ :‬به ط��ور قطع هر قطعی نیاز به ازمایش‬ ‫داش��ته باشد سازمان ملی اس��تاندارد خود ان را در‬ ‫فهرس��ت قرار می دهد‪ .‬ازمون برخی استانداردها به‬ ‫تولیدکننده برمی گردد و باید ازمون قطعات پس از‬ ‫تولید در کارخانه انجام ش��ود به طور نمونه در بحث‬ ‫تولید زین این س��ازنده است که انتخاب می کند از‬ ‫چه فومی استفاده کند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬به تازگ��ی س��ازمان مل��ی اس��تاندارد‬ ‫کارخانج��ات را مل��زم ک��رده در ازم��ون قطعات با‬ ‫جدیت و دقت بیش��تری فعالیت داش��ته باشند که‬ ‫همان کنترل کیفیت درون واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫پارچه باف دیب��ازر در نهایت گف��ت‪ :‬بنابراین تمام‬ ‫الزامات برای ازمون قطعات و نیز موتورس��یکلت ها‬ ‫در داخل موجود اس��ت و ازمایش��گاه ها نیز روزامد‬ ‫هستند وگرنه نمی توانستند مجوز دریافت کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اظهارات فعاالن این بازار در حالی مطرح می شود‬ ‫ک��ه یکی دیگ��ر از کارشناس��ان فع��ال در صنع��ت‬ ‫موتورس��یکلت پیش تر به «گسترش صنعت» گفته‬ ‫ب��ود ای��ن صنعت هنوز ب��ه بلوغ نرس��یده و به نظر‬ ‫می رس��د همین مس��ئله در بحث ازمایشگاه ها نیز‬ ‫تاثیر گذاشته باشد زیرا ازمون قطعات موتورسیکلت‬ ‫تنها محدود به چند قطعه ش��ده است‪ .‬همچنین بنا‬ ‫به گفته یکی از قطعه سازان صنعت موتورسیکلت به‬ ‫«گسترش صنعت» بسیاری از قطعات نیاز به ازمون‬ ‫دارند که درحال حاضر از سوی اداره استاندارد اعمال‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫سومین محموله صادراتی سایپا به لبنان ارسال شد‬ ‫گروه خودروس��ازی سایپا س��ومین محموله صادراتی‬ ‫محصوالت خود را به کشور لبنان ارسال کرد‪.‬‬ ‫به گزارش س��ایپا نی��وز‪ ،‬در ایینی که با حضور معاون‬ ‫صادرات گروه خودروس��ازی س��ایپا و جمعی از معاونان‬ ‫و مدیران این مجموعه برگزار ش��د گروه سایپا سومین‬ ‫محمول��ه صادراتی خود را به تعداد ‪ ۱۰۰‬خودرو ش��امل‬ ‫خودروه��ای وان��ت ری��چ‪ ،‬برلیان��س‪،H ۲۳۰ ،H ۲۲۰‬‬ ‫‪ H ۳۲۰‬و‪ H ۳۳۰‬و همچنی��ن خ��ودرو اریو به کش��ور‬ ‫لبن��ان صادر کرد‪ .‬گروه خودروس��ازی س��ایپا به عنوان‬ ‫نخس��تین شرکت خودروس��از ایرانی است که در لبنان‬ ‫توانس��ته محصوالت خود را عرضه و نشان ایرانی سایپا‬ ‫را تثبی��ت کند‪ .‬گروه س��ایپا درحال حاضر ‪ ۶‬نمایندگی‬ ‫ف��روش و خدمات پس از ف��روش محصوالت خود را در‬ ‫لبنان به شکل فعال در اختیار دارد که فروش محصوالت‬ ‫را به عهده دارند و نمایندگ��ی مرکزی مکانیکاگروپ در‬ ‫بی��روت به مس��احت ‪ ۱۰‬ه��زار مترمرب��ع و در ‪ ۹‬طبقه‬ ‫وظیفه ارائ��ه خدمات فروش و پس از فروش محصوالت‬ ‫سایپا را به عهده دارد‪ .‬در این ایین معاون صادرات گروه‬ ‫خودروس��ازی سایپا در سخنانی گفت‪ :‬بازار کشور لبنان‬ ‫به دلیل وجود خودروهای بس��یار مدرن و روز‪ ،‬ش��رایط‬ ‫رقابت��ی دش��واری دارد اما گروه خودروس��ازی س��ایپا‬ ‫توانس��ته در این ب��ازار به خوبی فعالیت کند‪ .‬محس��ن‬ ‫ج��وان اظهارکرد‪ :‬یک��ی از عوامل موفقیت گروه س��ایپا‬ ‫در ب��ازار لبنان س��طح رضایت مش��تریان از محصوالت‬ ‫گروه اس��ت که با برخورداری از مولفه های رقابتی مانند‬ ‫نرخ اقتصادی‪ ،‬مصرف س��وخت مناسب و برخورداری از‬ ‫امکان��ات و قابلیت های روز می توانند در این بازار حضور‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با توجه به ص��ادرات ‪۴۰۰‬‬ ‫خودرو در سال جاری میالدی قرار است در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بر اساس برنامه ریزی های انجام شده هزار و ‪ ۵۰۰‬خودرو‬ ‫از محصوالت گروه به کش��ور لبنان صادر ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫صادرات گروه خودروس��ازی سایپا در ادامه با بیان اینکه‬ ‫یکی از کارهای مهم س��ایپا در بازار لبنان معرفی نشان‬ ‫بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قصد داریم در اینده همزمان با عرضه‬ ‫خودروهای کوییک و س��اینا اتوماتیک در ایران‪ ،‬این دو‬ ‫خودرو را در کشور لبنان نیز عرضه کنیم‪.‬‬ ‫در بح��ث الودگی هوا باید‬ ‫منب��ع الودگی را پی��دا کرد‪.‬‬ ‫نیروگاه‪‎‬های کش��ور ‪۵۰‬درصد‬ ‫س��وخت مصرف��ی کش��ور را‬ ‫شامل می‪‎‬شوند‪۲۰ ،‬درصد نیز‬ ‫مربوط ب��ه کل صنایع بوده و‬ ‫‪۳۰‬درص��د در خودروهاس��ت‬ ‫علی‪‎‬اکبر جوانروح‬ ‫درنتیج��ه عمده مص��رف در‬ ‫کارشناس صنعت قطعه‬ ‫نیروهاست اما برای جلوگیری‬ ‫از الودگ��ی ه��وا روش‪‎‬های��ی‬ ‫وجود دارد که به دلیل سلیقه ای عمل کردن برخی مسئوالن‬ ‫و کارشناسان این مشکل به یک معضل تبدیل شده در حالی‬ ‫که صنعت خودرو در تمام دنیا مشغول فعالیت است و مشکل‬ ‫ایران را ندارند‪ .‬باید دید منبع اصلی الودگی کجاست؟‬ ‫الودگی هوا نمی تواند تنها ناش��ی از خودروها باشد زیرا هر‬ ‫خودرو کارت معاینه دارد و اگر نیاز به تغییر این برگ معاینه‬ ‫باشد بحثی دیگر است‪.‬‬ ‫راهکاری که می‪‎‬توان پیش��نهاد کرد ص��دور دو نوع برگه‬ ‫معاینه فنی اس��ت؛ برگ معاینه س��بز و ب��رگ معاینه قرمز؛‬ ‫خودروهای��ی که برگ معاینه س��بز دارند حق تردد در داخل‬ ‫شهر را داش��ته باشند و خودروهای دارای برگ قرمز تنها در‬ ‫جاده‪‎‬ها حق تردد بگیرند‪.‬‬ ‫ضم��ن انکه ض��رورت دارد در دادن برگه های معاینه فنی‬ ‫س��ختگیری های بیشتری اعمال ش��ود و این مراکز مجهز به‬ ‫دستگاه های روز با دقت نظر باال باشند‪.‬‬ ‫افزای��ش تعداد مراکز معاینه فنی نی��ز می تواند در ترغیب‬ ‫افراد برای ازمون س�لامت خودروهای خود کارس��از باشد و‬ ‫در این مس��ئله نیز مدیران و مس��ئوالن دس��ت اندرکار باید‬ ‫برنامه های جدی داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید در این باره فرهنگ سازی شود و اگاهی‬ ‫افراد را ارتقا داد تا خود برای س�لامت محیط زیست و محیط‬ ‫زندگی شان دغدغه داشته باشند‪.‬‬ ‫حمایت از صنعت قطعه‬ ‫نیازمند نظارت دولتی‬ ‫خبر‬ ‫هفته گذش��ته در ایین گش��ایش‬ ‫خ��ط تولی��د دو محص��ول جدی��د‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو‪ ،‬حمایت‬ ‫از قطعه س��ازان مطرح ش��د‪ .‬هاش��م‬ ‫یک��ه زارع از حضور قطعه س��ازان در‬ ‫ت الجزایر ب��رای تولید و تامین‬ ‫س��ای ‬ ‫قطع��ات خب��ر داد و «گس��ترش‬ ‫صنعت» نیز در این باره گفت وگویی با قطعه سازان داشت که‬ ‫انها به اقتصادی ش��دن تیراژ اشاره کردند و معتقد بودند باید‬ ‫این امر در مشارکت سرمایه ای دو طرف پیگیری شود‪.‬‬ ‫حال پرس��ش این است قطعه س��ازانی که بیشترین اسیب‬ ‫را از پرداخت نش��دن و انباشت مطالبات شان از خودروسازان‬ ‫دیده اند در چه بخش هایی به حمایت ویژه نیاز دارند؟‬ ‫در این باره بهرام ش��هریاری‪ ،‬کارش��ناس صنعت خودرودر‬ ‫گفت وگ��و با خ��ودروکار گفت‪ :‬هر زمان دول��ت وارد صنعت‬ ‫ش��ده چیزی از ان صنعت حاصل نشده اس��ت‪ .‬به گفته او‪،‬‬ ‫درحال حاضر قطعه س��ازی از مس��یر خود خارج ش��ده چون‬ ‫داخلی سازی قطعات خودرو نیز در هاله ای از ابهام قرار گرفته‬ ‫و تعداد زیادی از قطعه س��ازان از همراهی باز مانده اند‪ .‬امروز‬ ‫حتی تعداد زیادی از بازاری ها و قطعه فروشان نیز وارد صنعت‬ ‫قطعه شده اند‪ .‬شهریاری ادامه داد‪ :‬حال که سخن از حمایت‬ ‫دولت از صنعت قطع ه به میان امده باید به گونه ای باش��د که‬ ‫عمق س��اخت داخل را س��رعت ببخش��د‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬باید‬ ‫تالش ش��ود تا جای��ی که امکان دارد ای��ن قطعات در داخل‬ ‫تولید شود نه انکه وارد و در داخل مونتاژ شوند و دست اخر‬ ‫هم برچس��ب ساخت ایران زده شود‪ .‬به گفته این کارشناس‬ ‫وضعیت صنعت قطع ه مطلوب نیست و خودروسازان با توجه‬ ‫ب��ه دولتی بودن و رفتار دولتی‪ ،‬توان درمان در زمینه فعالیت‬ ‫قطعه س��ازان را ندارند که خود چالش��ی دیگر در این صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ش��هریاری افزود‪ :‬اگر می خواهیم صنعت قطع ه رش��د کند‬ ‫باید دولت در این صنعت تنها نظارت داش��ته باشد و دخالت‬ ‫نکن��د‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در دول��ت نهم و ده��م بازدیدهایی از‬ ‫کارخانجات خودروس��ازی شد و در همان زمان برای افزایش‬ ‫کیفیت و پیش��رفت قطعه سازی مهلت داده شد اما هنوز این‬ ‫امر به نقطه مورد انتظار نرسیده است‪.‬‬ ‫او در پاس��خ ب��ه اینک��ه حمایت ویژه از قطعه س��ازان باید‬ ‫شامل چه بخش هایی باش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نخستین کاری که‬ ‫دولت باید برای حمایت از قطعه س��ازان در نظر گیرد تثبیت‬ ‫نرخ ارز اس��ت چون وقت��ی صنعتگر کاالی��ی تولید می کند‪،‬‬ ‫پیش زمینه ای درباره بازگش��ت پولش ندارد همچنین ممکن‬ ‫است ناگهان رقبای جدید در بازار متولد شوند که سهم او را‬ ‫در بازار محدود کنند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس صنعت خودرو‪ ،‬بیشتر تولید کنندگان‬ ‫در س��ایر کش��ورها می دانند که باید در طول سال چه تعداد‬ ‫قطع��ه تولید و عرضه کنن��د اما در ایران این گونه نیس��ت و‬ ‫قطعه س��ازان برنامه ای جدی برای تولید ندارند‪ .‬ش��هریاری‬ ‫در پای��ان تاکید کرد‪ :‬ورود دولت به صنع��ت قطعه می تواند‬ ‫اسیب رس��ان باش��د و این صنعت را از ه��دف خود دور کند‬ ‫بنابراین دولت تنها باید نظارت داشته باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال بیست و نهم شماره ‪ 285‬پیاپی ‪2258‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬اذر ‪1396‬‬ ‫‪ 2‬ربیع الثانی ‪1439‬‬ ‫‪ 21‬دسامبر ‪2017‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫کارتون روز‬ ‫برخی نهاد های اجرایی از قاچاقچیان‬ ‫کاال و ارز حمایت می کنند‬ ‫اکب��ر رنجبرزاده‪ ،‬عضو هیات رییس��ه مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫نماین��ده مردم اس��داباد گف��ت‪ :‬دولت و مجلس ب��ه خوبی می دانند‬ ‫عده ای فرصت طلب در تالش��ند برای حل مس��ائل مالی ش��ان لطمه‬ ‫ج��دی به تولی��د بزنند و برخ��ی نهاد های اجرای��ی و وزارتخانه ها از‬ ‫قاچاقچی��ان کاال و ارز حمای��ت می کنند‪ .‬روی این مس��ئله کلیدی‪،‬‬ ‫حس��اس باشیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬اکبر رنجبرزاده در تذکر شفاهی‬ ‫در جلس��ه علنی چهارشنبه مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬الودگی‬ ‫هوا در حقیقت نگرانی عمیقی در جامعه ایجاد کرده اس��ت‪ .‬می طلبد‬ ‫رییس جمهوری و همه نهاد های مس��ئول به این مسئله توجه جدی‬ ‫کنند‪ .‬در مقاطعی بحث اس��تاندارد سوخت مطرح شد و در مقاطعی‬ ‫مش��کالت فنی خودروها بیان می ش��ود‪ .‬اگر این مشکل را نتوان در‬ ‫پایتخت حل کرد‪ ،‬می توان خود را بخشید؟‬ ‫وی با اش��اره به ابرچالش اش��تغال‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت و مجلس و قوه‬ ‫قضایی��ه روی اش��تغال تاکی��د دارند اما غاف��ل از اینکه ه��ر میزان‬ ‫تسهیالت به جامعه تزریق ش��ود‪ ،‬اشتغال ایجاد نمی شود مگر اینکه‬ ‫همه مسائلی که در این راه اختالل ایجاد می کند‪ ،‬مسدود شود‪.‬‬ ‫رنجبرزاده با انتقاد به منصوب نش��دن رییس ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬گفت‪ :‬انتصابات به حدی به تاخیر افتاده که این ستاد دچار‬ ‫اختالل شده است‪.‬‬ ‫وی امار پروژه های نیمه کاره عمرانی را ‪ ۷۱‬هزار پروژه اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬خوش��بختانه دولت در الیحه بودجه ‪ ۹۷‬پروژه های جدیدی را‬ ‫اغاز نکرده که قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫حاال اینترنت حجمی رو جمع کردن چی جاش گذاشتن؟‬ ‫اینترنت سطحی؟!‬ ‫طرح‪ :‬هادی اشرفی‪« ،‬گسترش صنعت»‬ ‫فروش اینترنتی حجمی متوقف شد‬ ‫اهدای ‪ ۱۵‬تندیس در دومین دوره جشنواره وب و کسب و کار بنگاه های صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری‬ ‫تولید با شاخص جهانی؛ راهکار بنگاه ها برای بقا‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بو کار‬ ‫در ایی��ن پایانی دومین دوره جش��نواره وب و کس�� ‬ ‫بنگاه های صنعت��ی‪ ،‬معدنی و تج��اری‪ ،‬از ‪ ۱۵‬بنگاه صنعتی‪،‬‬ ‫معدن��ی و تج��اری در ‪ ۳‬بخش بنگاه های بزرگ‪ ،‬متوس��ط و‬ ‫کوچ��ک با اهدای لوح س��پاس و نش��ان های برت��ر تعامالت‬ ‫الکترونیک تقدیر شد‪ .‬مدیرعامل صندوق حمایت از تحقیقات‬ ‫و توس��عه صنایع الکترونیک در این ایین با بیان اینکه میزان‬ ‫تولید در کش��ور تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافت��ه اما بازار داخلی‬ ‫همچنان محدود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تولیدکنندگان بر اس��اس‬ ‫شاخص های بین المللی عمل و صادرات را تقویت نکنند تولید‬ ‫انها در معرض خطر قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» در ایین پایانی دومین دوره‬ ‫جش��نواره وب و کس��ب وکار که با حضور جمعی از معاونان و‬ ‫مدیران ارشد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان فناوری‬ ‫اطالعات ایران‪ ،‬نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬مدیران‬ ‫اتاق های بازرگانی و اصن��اف و جمع زیادی از خبرگان حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و فضای مجازی کشور در محل سالن‬ ‫همایش های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‪ ،‬از ‪۱۵‬‬ ‫بنگاه برتر صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری که بر اس��اس ارزیابی های‬ ‫تخصصی‪ ،‬وب سایت های ش��ان حائز بیش��ترین امتیازات شده‬ ‫بودن��د در ‪ ۳‬بخش بنگاه ه��ای بزرگ‪ ،‬متوس��ط و کوچک با‬ ‫اهدای نشان های برتر تعامالت الکترونیک تقدیر شد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونیک(صحا) در این جش��نواره با اش��اره ب��ه اینکه توان‬ ‫خرید کش��ور نسبت به ‪ ۱۰‬سال گذشته و میزان تولیدات ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافته است‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع گویای این‬ ‫حقیقت است که باید بازار داخل تقویت شود و اگر بنگاه های‬ ‫تولیدی و صنعتی فکری برای صادرات نکنند‪ ،‬از بین خواهند‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از پایگاه خبری‬ ‫گس��ترش علی وحدت‪ ،‬در دومین جشنواره وب و کسب وکار‬ ‫در بنگاه ه��ای صنعتی‪ ،‬معدنی و تج��اری با بیان این مطلب‬ ‫ک��ه مهم ترین راه برای صادرات اس��تفاده از فناوری اطالعات‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بس��یاری از بنگاه ه��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫ب��ا بکارگیری فناوری ه��ای روز و واحدهای تحقیق وتوس��عه‬ ‫توانس��ته اند موتور پیش��رانی برای اقتصاد کشورشان به شمار‬ ‫روند و البته برخی از ش��رکت ها نیز استفاده کننده از فناوری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به قانون حمایت از ش��رکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکنون شرکت های دانش بنیان فراوانی در تمامی‬ ‫حوزه های صنعتی و تولیدی در کشور فعالیت دارند و همواره‬ ‫شاهد هس��تیم که در این زمینه جش��نواره ها و رویدادهای‬ ‫زیادی برگزار می ش��ود اما اینکه این شرکت ها چه سهمی در‬ ‫اقتصاد دارند‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫وحدت با اش��اره به نقطه کور سیاس��ت در توسعه فناوری‬ ‫کش��ور‪ ،‬گفت‪ :‬حمای��ت از تمام��ی صنایع ازجمل��ه صنایع‬ ‫تولیدکننده محص��والت غیرفناوری بزرگ ب��رای بکارگیری‬ ‫فناوری ه��ای جدید ب��ه منظور کاه��ش هزینه ه��ا‪ ،‬افزایش‬ ‫بهره وری و کیفیت محصوالت تولیدی و باال بردن توان رقابت‬ ‫در بازارهای جهانی مهم است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل صندوق حمایت از تحقیقات و توس��عه صنایع‬ ‫الکترونیک (صح��ا) با تاکید بر بکارگیری از فناوری اطالعات‬ ‫در کسب وکارها تصریح کرد‪ :‬باید بنگاه های تولیدی و صنعتی‬ ‫از فراینده��ای فناورانه اس��تفاده کنند‪ .‬بس��ته های حمایتی‬ ‫متنوعی از سوی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع‬ ‫الکترونیک(صحا) برای ش��رکت هایی ک��ه از فناوری های روز‬ ‫استفاده می کنند در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی‪ ۶‬میلیون اپلیکیشن تا ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫فرزاد اسماعیل زاده‪ ،‬مدیرکل دفتر توسعه و کاربرد فناوری‬ ‫اطالع��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫می ش��ود تا ‪ ۳‬س��ال اینده بیش از ‪ ۶‬میلیون اپلیکیشن مورد‬ ‫اس��تفاده قرار بگیرد و تا ‪ ۵‬س��ال اینده بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫جمعیت جهان از اپلیکیش��ن در دس��تگاه های خود استفاده‬ ‫کنند‪ .‬ام��روز اینترنت به بخش مهمی از زندگی مردم تبدیل ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬اهمیت اینترنت تا جایی اس��ت که حتی تصور‬ ‫می ش��ود نب��ود ان برای چند س��اعت نیز غیرممکن اس��ت‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارشی که در س��ال گذش��ته میالدی گرداوری ‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۸۴‬درصد مش��تریان معتقد بودند که‬ ‫کس��ب وکارهای کوچ��ک دارای وب س��ایت برای مش��تریان‬ ‫قابل اعتمادتر بوده اند‪ .‬برمبنای این امار ‪ ۶۵‬درصد مش��تریان‬ ‫احساس اعتماد بیشتری نس��بت به بنگاه هایی داشتند که از‬ ‫نشان تجاری خود در اینترنت استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته اس��ماعیل زاده‪ ،‬پژوهش ها نش��ان می دهد ‪ ۹‬نفر از‬ ‫ه��ر ‪ ۱۰‬نفری که در اینترنت در جس��ت وجوی محصوالت یا‬ ‫خدمات موردنیاز هس��تند تمایل دارن��د از نزدیک ترین محل‬ ‫به خود خرید کنند‪ .‬اما درک این مس��ئله بسیار سخت است‬ ‫که چرا هنوز بس��یاری از ش��رکت ها با وجود این شاخص باال‬ ‫در ف��روش کاال و خدمات رغبتی به ایجاد وب س��ایت از خود‬ ‫نش��ان نمی دهن��د‪ .‬مدیرکل دفتر توس��عه و کارب��رد فناوری‬ ‫اطالع��ات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬برپایه امار‬ ‫ص شده که حجم‬ ‫موجود از حجم تجارت الکترونیک مش��خ ‬ ‫پرداخت های اینترنتی در س��ال ‪ ۹۲‬ح��دود ‪ ۱۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان بود که این رقم در سال ‪ ۹۵‬به ‪ ۸۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬این موضوع نش��ان می دهد ای��ران نیز مانند‬ ‫بسیاری از کشورها در حوزه تجارت الکترونیک قدم برداشته‬ ‫است‪ .‬بنگاه های تولیدی و صنعتی عالوه بر تجارت الکترونیک‬ ‫ب��ه مزایای دیگری ازجمله خدمات پ��س از فروش‪ ،‬ارتباط با‬ ‫مش��تریان‪ ،‬تحقیق وتوسعه و پشتیبانی نیز توجه دارند که در‬ ‫این جشنواره نیز به این موارد اهمیت ویژه داده شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با برگزاری این جش��نواره درصدد است تا اهمیت سامانه های‬ ‫اینترنتی را برای بنگاه های تولیدی و صنعتی مش��خص کند‪.‬‬ ‫در این جش��نواره که از خرداد جلس��ه های اجرایی ان شروع‬ ‫ش��د و افتتاحیه ان در نمایشگاه الکامپ سال ‪ ۹۶‬برگزار شد‪،‬‬ ‫متقاضیان ثبت نام کردند و بیش از ‪ ۷۰‬ش��اخص در ‪ ۳‬محور‬ ‫محتوایی‪ ،‬عملکردی و فناوری مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬از انجا‬ ‫که اپلیکیش��ن ها نقش اساسی در کسب وکارهای نوین دارند‪،‬‬ ‫در جشنواره های بعدی استفاده از اپلیکیشن نیز یکی از موارد‬ ‫ارزیابی خواهد بود چراکه ضرورت داش��تن اپلیکیش��ن مانند‬ ‫لزوم وب س��ایت در ‪ ۲۰‬سال گذشته خواهد بود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به نتایج حاصل از بررسی کمیته ارزیابی گفت‪ :‬کمیته ارزیابی‬ ‫تعیین ‪ ۱۱‬س��امانه برتر از بین ‪ ۳۲۰‬کس��ب وکار الکترونیکی‬ ‫را تعیی��ن کرد و همچنی��ن ‪ ۵۰‬کس��ب وکار الکترونیکی در‬ ‫بخش ه��ای جانبی در ‪ ۳‬حوزه صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و در‬ ‫‪ ۳‬رده بزرگ کوچک و متوس��ط مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرکل دفتر توس��عه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬برترین ها می توانند از طریق صندوق‬ ‫صنایع الکترونیک تسهیالت ویژه برای توسعه کسب وکار خود‬ ‫دریافت کنند‪ .‬در ارزیابی ها ‪ ۴۰۰‬امتیاز قابل احتساب بود که‬ ‫بین ش��رکت کنندگان در این دوره هیچ کدام موفق به کسب‬ ‫این امتیاز نش��دند‪ .‬بر اساس امتیازهای کسب شده‪ ۵ ،‬تندیس‬ ‫نق��ره ای و ‪ ۶‬تندیس برنز برای بنگاه ها در نظر گرفته ش��د که‬ ‫امی��دوارم در دوره های بعدی ش��اهد دریافت تندیس طالیی‬ ‫نیز باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹برترین بنگاه ها‬ ‫در بخش بنگاه های بزرگ صنعتی؛ شرکت های پتروشیمی‬ ‫م��ارون و کویرتایر ب��ه ترتیب نش��ان های نق��ره ای و برنزی‬ ‫تعام�لات الکترونیکی را گرفتند‪ .‬در بخ��ش بنگاه های بزرگ‬ ‫معدنی؛ ش��رکت خالص س��ازان روی زنجان موفق به کس��ب‬ ‫تندیس بنگاه پیش��رو در تعامالت الکترونیک شد و در بخش‬ ‫بنگاه ه��ای تجاری بزرگ؛ بیمه س��رمد‪ ،‬بانک رفاه کارگران و‬ ‫بانک توس��عه صادرات ایران به ترتیب تندیس های نقره ای و‬ ‫برنزی جشنواره را دریافت کردند‪.‬‬ ‫در بخش بنگاه های متوسط صنعتی؛ شرکت های گرین وب‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫زیرساخت جذب سرمایه گذار در شهرک صنعتی گراش‬ ‫منبع‪ :‬پایگاه اطالع رسانی دولت‬ ‫و کارا الکترونیک مبنا به ترتیب موفق به کس��ب نش��ان های‬ ‫نق��ره ای و برن��زی تعام�لات الکترونیکی ش��دند و در بخش‬ ‫بنگاه های متوسط معدنی؛ شرکت فراورده های دیرگداز ایران‬ ‫موفق به کسب تندیس بنگاه پیشرو در تعامالت الکترونیکی‬ ‫ش��د‪ .‬در بخش بنگاه های تجاری متوس��ط نیز تندیس بنگاه‬ ‫پیش��رو در تعام�لات الکترونیک��ی ب��ه اتحادی��ه سراس��ری‬ ‫تعاونی های مصرف محلی ایران اهدا شد‪.‬‬ ‫در بخ��ش بنگاه های کوچ��ک صنعتی؛ ش��رکت فن اوری‬ ‫اطالعات پارمیس نش��ان نقره ای و واحد تولیدی اوسا کفاش‬ ‫نش��ان برنزی تعامالت الکترونیک را دریافت کردند‪ .‬در بخش‬ ‫بنگاه ه��ای تجاری کوچک نیز ش��رکت های بهینه پردازش و‬ ‫ش��هر فافا به ترتیب موفق به کس��ب نش��ان نقره ای و برنزی‬ ‫تعامالت الکترونیک شدند‪.‬‬ ‫جایزه بهبود جش��نواره نیز در این بخش به ش��رکت حوله‬ ‫زمرد به واس��طه بهبود وضعیت وب سایت این شرکت نسبت‬ ‫به دوره نخس��ت جش��نواره تعلق گرفت و ب��ا اهدای تندیس‬ ‫بنگاه پیش��رو در تعامالت الکترونیک از این شرکت نیز تقدیر‬ ‫به عمل امد‪.‬‬ ‫در بخ��ش خارج از مس��ابقه ای��ن دوره جش��نواره از میان‬ ‫ش��رکت های عضو انجمن دارندگان نش��ان اس��تاندارد ایران‪،‬‬ ‫شرکت های گروه صنعتی بارز‪ ،‬صنایع پلیمر اسپادانا و شرکت‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان حائز بیشترین امتیازات شدند و از‬ ‫انها با اهدای لوح س��پاس و تندیس یادبود جش��نواره تقدیر‬ ‫شد‪ .‬همچنین در بخش سازمان های استانی پیشرو از سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان فارس به واس��طه بیشترین‬ ‫مشارکت و همراهی در برگزاری جشنواره تقدیر شد‪.‬‬ ‫این جش��نواره ب��ه همت دفتر توس��عه و کارب��رد فناوری‬ ‫اطالع��ات وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و با مش��ارکت و‬ ‫س��ازماندهی علمی و اجرایی بخش خصوص��ی و با همکاری‬ ‫معاونت ه��ای تخصصی‪ ،‬س��ازمان های تابع و اس��تانی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬سازمان فناوری اطالعات‪ ،‬مرکز ملی‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬اتاق بازرگانی و اصناف کشور برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس با اش��اره به فراهم بودن زیرساخت ها برای‬ ‫اس��تقرار واحد های تولیدی و صنعتی در شهرک‬ ‫صنعت��ی گ��راش‪ ،‬از اختصاص مش��وق های ویژه‬ ‫برای حمایت و جذب س��رمایه گذار در راس��تای‬ ‫تحق��ق «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» خبر‬ ‫داد‪ .‬ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نقل از‬ ‫رواب��ط عموم��ی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی در نشس��ت با فعاالن‬ ‫اقتصادی و س��رمایه گذاران شهرستان گراش که‬ ‫به ریاس��ت اس��تاندار فارس و با حضور جمعی از‬ ‫مدیران استانی و شهرستان برگزار شد‪ ،‬از تصویب‬ ‫مشوق های جدید س��رمایه گذاری در این شهرک‬ ‫صنعت��ی در هیات مدیره این ش��رکت خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬کاهش س��هم نقدی به ‪۱0‬درصد در اقساط‬ ‫‪ ۴۲‬ماهه از مهم ترین این مشوق ها است‪ .‬چنانچه‬ ‫س��رمایه گذاران در این ش��هرک صنعتی بر اساس‬ ‫برنام��ه زمان بندی ش��ده بتوانند واح��د صنعتی‬ ‫خود را به بهره برداری برس��انند و اش��تغال ایجاد‬ ‫کنن��د نیز تا س��قف ‪ ۶0‬درصد از اس��ناد تعهدی‬ ‫انها بازگردانده خواهد ش��د که ای��ن موضوع نیز‬ ‫بستر مناس��بی برای تشویق و ترغیب صنعتگران‬ ‫ب��رای ایج��اد تولید و اش��تغال در این ش��هرک‬ ‫صنعتی فراه��م خواهد کرد‪ .‬فتوح��ی در ادامه با‬ ‫بی��ان اینکه تمامی زیرس��اخت ها برای اس��تقرار‬ ‫واحد های صنعتی در این ش��هرک صنعتی ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��هرک صنعتی گراش دارای‬ ‫امکانات زیربنایی مانند اب‪ ،‬برق گاز و تلفن است‬ ‫و متناسب با استقرار سرمایه گذاران سایر امکانات‬ ‫زیربنایی نیز در ان تامین خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس از‬ ‫س��رمایه گذاران خواس��ت با توجه به ظرفیت های‬ ‫موجود درشهرستان گراش و نیز وضعیت مناسب‬ ‫زیرس��اختی در این ش��هرک صنعتی و اختصاص‬ ‫مش��وق های جدید س��رمایه گذاری از این فرصت‬ ‫برای ایج��اد واحد های تولیدی و اش��تغال پایدار‬ ‫صنعتی در این شهرس��تان استفاده کنند‪ .‬فتوحی‬ ‫در ادام��ه با بیان اینکه ش��هرک صنعتی گراش با‬ ‫مس��احت ‪ ۴0‬هکتار ظرفیت ‪۱۱۷‬واحد صنعتی با‬ ‫پیش بین��ی بیش از ‪ ۶00‬نفر اش��تغالزایی را دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۴۱‬قرارداد با س��رمایه گذاران‬ ‫برای س��اخت واحد های تولیدی و صنعتی بسته‬ ‫ش��ده که از این تعداد ‪۱0‬واحد با اشتغالزایی ‪۷۶‬‬ ‫نفر در مرحله بهره برداری است‪.‬‬ ‫توسعه شهرک صنعتی با مشوق‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس از اختصاص‬ ‫حداکثر مش��وق های سرمایه گذاری برای متقاضیان بخش تولید و‬ ‫صنعت در ش��هرک صنعتی خنج خب��ر داد‪ .‬احد فتوحی در بازدید‬ ‫از ش��هرک صنعتی خنج اف��زود‪ :‬برای حمایت از س��رمایه گذاران‬ ‫در راس��تای تحقق «اقتصاد مقاومتی؛ تولید‪ ،‬اش��تغال» براس��اس‬ ‫تصویب هیات مدیره این ش��رکت‪ ،‬مشوق هایی مانند کاهش سهم‬ ‫پرداخت نقدی به ‪ ۵‬درصد و افزایش مدت پرداخت اقس��اط به ‪۴۸‬‬ ‫ماه درنظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» وی‬ ‫اضاف��ه کرد‪ :‬متقاضیان و س��رمایه گذاران در این ش��هرک صنعتی‬ ‫ب��ه ش��رط بهره برداری در برنام��ه زمان بندی و نیز ایجاد اش��تغال‬ ‫برمبنای جواز تاس��یس تا س��قف ‪ ۹0‬درصد از اس��ناد تعهدی شان‬ ‫بازگردانده خواهد ش��د‪ .‬فتوحی با بیان اینکه شهرک صنعتی خنج‬ ‫با هدف فراهم کردن زیرس��اخت های اس��تقرار واحد های صنعتی‬ ‫و اش��تغال پایدار در این شهرس��تان و نیز ظرفیت سازی به منظور‬ ‫جذب سرمایه گذار برای توسعه صنعتی ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫شهرک صنعتی بس��ترهای الزم را برای جذب سرمایه های فعاالن‬ ‫اقتصادی شهرستان خنج در سایر نقاط کشور و نیز سرمایه گذاران‬ ‫خنجی مقیم کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس فراهم کرده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اختصاص مش��وق های س��رمایه گذاری‬ ‫که برای نخستین بار اعمال شده است‪ ،‬امیدواریم سرمایه گذاران از‬ ‫این فرصت برای توس��عه صنعتی و ایجاد اشتغال در این شهرستان‬ ‫استفاده بهینه کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!