روزنامه گسترش صنعت شماره 442 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 442

روزنامه گسترش صنعت شماره 442

روزنامه گسترش صنعت شماره 442

‫راهکاری‬ ‫برای بازگشت‬ ‫نخبگان‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2415‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 442‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫سهامداران از‬ ‫عملکرد یکساله‬ ‫ایران خودرو‬ ‫مطلع شدند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی به دنبال همکاری های علمی با فرانسه‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫جوالن اسقاطی ها با ممنوعیت واردات‬ ‫‪2‬‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» از روند نوسازی واحدهای صنعتی از اغاز سال تاکنون مطرح شد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬گسترش صنعت‬ ‫پیشنهاد نرخ سود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫برای تسهیالت صنایع‬ ‫سه شنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪ 10 1397‬ذی القعده ‪ 24 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 442‬پیاپی ‪2415‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چگونه از بازار داخلی‬ ‫حمایت کنیم؟‬ ‫خبر‬ ‫صدور مجوز ‪ ۳‬خودرو‬ ‫برای ورود به بازار‬ ‫در مرحل��ه دوم اج��رای اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه‬ ‫خودرویی ‪ ،‬خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد و ‪ ۳‬خودرو ‬ ‫جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در حال��ی اج��رای اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودرویی در ‪ ۳‬مرحله از س��وی س��ازمان‬ ‫ملی اس��تاندارد ایران کلید خورده اس��ت که اغاز تیر امسال‪،‬‬ ‫دومین مرحل��ه از اجرای طرح پیش گفته اعالم ش��ده بود و‬ ‫خودروسازان مکلف بودند با رعایت ‪ ۶۳‬استاندارد تعیین شده‬ ‫مج��وز تولید و عرضه به ب��ازار دریافت کنن��د‪ .‬این در حالی‬ ‫ی سال‬ ‫است که در مرحله نخست اجرای این طرح در اغاز د ‬ ‫گذشته ‪ ۶۱‬استاندارد از سوی س��ازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫تعیین ش��ده بود که ‪ ۲۵‬خودروی سواری و سنگین جاده ای‬ ‫موفق به رعایت اس��تانداردهای مربوط نش��دند و خط تولید‬ ‫ف شد‪.‬‬ ‫انها توقی ‬ ‫ح��ال بنا ب��ر اعالم س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬خط‬ ‫تولید هی��چ خودرویی در مرحله دوم اجرای اس��تانداردهای‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودروی��ی متوق��ف نش��ده و عالوه بر این‪،‬‬ ‫‪ ۳‬خ��ودر و «س��یتروئن»‪« ،‬وانت امیک��و» و«‪ »FAW‬مجوز‬ ‫ورود ب��ه ب��ازار ایران را گرفتند و توانس��تند اس��تانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه را پاس کنند‪.‬‬ ‫نکته قابل اش��اره اینک��ه فقط درب��اره خودروهای تولیدی‬ ‫داخل کش��ور ک��ه از قبل خ��ط تولی��د انها وجود داش��ته ‪،‬‬ ‫زمان بن��دی ‪ ۳‬مرحله ای مدنظر قرار گرفته اس��ت که در این‬ ‫مرحل��ه هیچ یک از این خودروها ب��ا توقف خط تولید روبه رو‬ ‫نش��دند؛ هر چند که در مرحله نخس��ت ‪ ۲۵‬خودرو با توقف‬ ‫خط تولید روبه رو شدند‪.‬‬ ‫اما خودروهای وارداتی و خودروهای جدید تولیدی موظف‬ ‫به رعایت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه از همان اغاز دی‬ ‫س��ال گذشته ش��دند که ‪ ۳‬خودر و س��یتروئن ‪ ،‬وانت امیکو و‬ ‫‪ FAW‬در ای��ن مقط��ع زمانی موفق ب��ه دریافت مجوز برای‬ ‫ورود به بازار ایران شدند‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬درب��اره اس��تانداردهای مصرف س��وخت‪،‬‬ ‫س��ازمان ملی استاندارد رعایت اس��تانداردهای سوختی را از‬ ‫تیر امس��ال مدنظر قرار داده که جدا از اس��تانداردهای‬ ‫اغ��از ‬ ‫هش��تادوپنج گانه خودروی��ی اس��ت و در ای��ن مرحله از نظر‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران‪ ۸ ،‬خودرو از گردونه تایید خارج‬ ‫و اسامی انها برای اقدام های بعدی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و نیز پلیس راهبر ناجا ارسال شده است‪.‬‬ ‫ی سال گذشته تولید و واردات برخی از‬ ‫گفتنی اس��ت ‪ ۴ ،‬د ‬ ‫خودروهای غیر اس��تاندارد از جمله خودروهای ‪ MVM ۳۱۵‬‬ ‫س��دان‪ ،MVM ۵۵۰ ،‬تیگو ‪ ، ۵‬س��ایپا ‪ ۱۳۱‬و س��ایپا ‪۱۳۲‬‬ ‫دوگانه سوز‪ ،‬س��ایپا ‪ ۱۴۱‬بنزینی و دوگانه س��وز ‪ ،‬اریو ‪۱۵۰۰‬‬ ‫سی س��ی‪ ،‬پژو پ��ارس با موت��ور ‪ ، XUM‬وان��ت تک کابین و‬ ‫دو کابین م��زدا بنزینی و دوگانه س��وز‪ ،‬کارا ‪( ۱۷۰۰‬بنزینی و‬ ‫دوگانه س��وز)‪ ،‬اس��ا ‪ ،B۵۰F‬لیفان ‪ ،۶۲۰‬لیفان ‪ ،X۵۰‬لیفان‬ ‫‪ ،X۶۰‬جک ‪ J۵‬و هیوندای ‪ i۱۰‬از دس��تور کار خودروس��ازان‬ ‫خارج شد‪.‬‬ ‫از سال ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬در‬ ‫مدت ‪ ۴‬سال ‪۲۹۸‬‬ ‫هزار خودرو وارد‬ ‫و ‪6‬میلیارد و ‪261‬‬ ‫میلیون دالر پرداخت‬ ‫شد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ام��روز می��دان مب��ارزه‬ ‫قطعه سازان صنعت موتورسیکلت‬ ‫با بازار گم��رک قطعات منفصله‬ ‫اس��ت‪ .‬تولیدکنن��دگان قطعات‬ ‫خ��ود توزیع و عرض��ه قطعات را‬ ‫بر عه��ده دارند در حالی که طرف‬ ‫خارج��ی ب��رای ورود کااله��ای‬ ‫حبیب اهلل محمودان‬ ‫خود کارگ��زار ایرانی دارد و برای‬ ‫نایب رییس انجمن‬ ‫ف��روش محصوالت خ��ود از انها‬ ‫تولیدکنندگان قطعات‬ ‫حمایت مالی می کن��د‪ .‬اگر روی‬ ‫موتورسیکلت و دوچرخه‬ ‫نق��اط ق��وت و ضع��ف دو طرف‬ ‫تولیدکنن��ده داخل��ی و خارجی‬ ‫مطالعه ش��ود اصل مس��ئله این‬ ‫اس��ت ک��ه تولیدکننده خارج��ی از تمام موقعیت ه��ا و نیز فضای‬ ‫مج��ازی ب��رای تبلی��غ و فروش محص��والت خود به��ره می برد و‬ ‫کارگ��زار داخلی نیز او را در ای��ن امر حمایت می کند در حالی که‬ ‫ش��رکت های بازرگانی داخلی در توزی��ع کاالهای ایرانی‪ ،‬صنعتگر‬ ‫داخلی را همراهی نمی کنند‪ .‬به طور نمونه‪ ،‬شرکت های مادر چینی‬ ‫در اقدامی برای پشتیبانی ممکن است ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬قلم از قطعات‬ ‫موتورس��یکلت هایی را که هنوز به مصرف نرسیده است به شرکت‬ ‫ایرانی بفروش��ند که بازی رقابت را به نفع خود تمام کنند‪ .‬به این‬ ‫ترتی��ب‪ ،‬تولیدکنن��ده داخلی را برای بومی س��ازی قطعه از میدان‬ ‫رقاب��ت خارج می کنند‪ .‬همچنین‪ ،‬اختالف مالی بین ایران و چین‬ ‫مزی��د بر علت اس��ت زیرا نرخ بهره در کش��ور باال اس��ت اما برای‬ ‫تولیدکننده چینی این گونه نیس��ت‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬فروشندگان‬ ‫داخلی ترجیح می دهد با کارگزار خارجی وارد همکاری شوند‪ .‬این‬ ‫امر به چند دلیل برمی گردد؛ نخست اینکه سبد کاالیی انها کامل‬ ‫است و دیگر اینکه مشوق هایی دارند که در کنار اعتبار به انها داده‬ ‫می شود‪ .‬دلیل ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی ما اکنون‬ ‫ضع��ف در تولید نبوده بلک��ه این عوامل به کاهش توان رقابت انها‬ ‫در بازار داخل منجر ش��ده اس��ت‪ .‬مدیران ما تفکر تجاری و بازاری‬ ‫ندارند‪ .‬امروز به جرات می توان مدعی ش��د قطعات موتورس��یکلت‬ ‫داخلی به لحاظ کیفیت باالتر و از نظر نرخ پایین تر هستند‪ .‬در این‬ ‫زمینه مکانیس��م توزیع بسیار تاثیر دارد و تولیدکنندگان خارجی‬ ‫به ویژه چینی ها با توجه به ش��ناختی که از بازارهای جهانی دارند‪،‬‬ ‫می دانند کجا باید وارد شوند و در بازار چه عملکردی داشته باشند‪.‬‬ ‫این رمز موفقیت انها است‪.‬‬ ‫در نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو مطرح شد‬ ‫جوالن اسقاطی ها با ممنوعیت واردات‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نشست خبری انجمن واردکنندگان خودرو‪ ،‬روز‬ ‫گذش��ته در محل این انجمن برگزار ش��د‪ .‬انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو ‪ ۳۳‬عض��و دارد و بیش از‬ ‫‪ ۸۰‬درصد برندهای رس��می فع��ال(‪ ۱۸‬عضو) در‬ ‫کش��ور عضو ان هستند‪ .‬ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫و التهاب موجود در بازار‪ ،‬بسیاری از کارشناسان و‬ ‫فعاالن این حوزه را درگیر خود کرده است‪ .‬انجمن‬ ‫واردکنندگان خودرو به عنوان یک ضلع از موضوع‬ ‫صنعت خودرو برای شفاف سازی برخی شبهه ها در‬ ‫این نشست با بیان برخی مشکالت به پرسش های‬ ‫اهالی رسانه پاسخ داد ‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخیر شفاف سازی‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»‪ ،‬در اغاز‬ ‫نشست‪ ،‬کوروش مرشدس��لوک‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن واردکنندگان خ��ودرو در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬مجمع ساالنه این انجمن ماه گذشته برگزار‬ ‫شد و اعضای هیات مدیره جدید انتخاب شدند‪.‬‬ ‫اساس فعالیت هیات مدیره جدید تعامل با دولت‬ ‫با توجه شرایط سخت اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫سیاس��ت های کش��ور درباره مس��ئله واردات به‬ ‫همراه��ی و هم��کاری بخش خصوص��ی نیاز دارد‬ ‫ک��ه این انجمن ب��ا این باور هم��کاری و تعامل با‬ ‫دولتمردان و سازمان های ذی ربط را در دستور کار‬ ‫خود قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با قدردان��ی از رییس جمه��وری برای ورود‬ ‫به موضوع ثب��ت س��فارش ها و واردات غیرقانونی‬ ‫خودروها گفت‪ :‬شفاف سازی به اعتماد منجر شده‬ ‫و در پی ان‪ ،‬از حجم شایعه ها کاسته می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مس��ئله واردات خودروهای غیرقانونی‬ ‫مربوط به ‪ ۶‬ماه گذش��ته اس��ت و انتظار داش��تیم‬ ‫وزارتخان��ه پی��ش از ب��ه وج��ود ام��دن وضعیت‬ ‫فعلی به موضوع رس��یدگی کند‪ .‬مس��ئله با تاخیر‬ ‫شفاف س��ازی ش��د و همین امر به بازار ش��ایعه ها‬ ‫دام��ن زد‪ ،‬واردات غیرقانونی گس��ترش یافت و به‬ ‫نوعی تم��ام واردکنندگان خودرو متهم به فعالیت‬ ‫غیرقانونی شدند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو ادام��ه داد‪ :‬به طور قطع بی��ن متخلفان و‬ ‫کس��انی که در فضای س��الم در چارچوب قانون و‬ ‫همکاری با وزارتخانه فعالیت دارند تفاوت هس��ت‪.‬‬ ‫با هجمه به تمام واردکنندگان مس��ئله کارافرینی‬ ‫این گروه زیر سوال می رود‪.‬‬ ‫این فعال بازار خودرو به همراهی انجمن با دولت‬ ‫اول روحانی در مس��ئله تولید خودروهای جدید و‬ ‫انعقاد قراردادها اش��اره کرد و گفت‪ :‬این همکاری‬ ‫اعضا برای حل مشکالت بازار خودرو ادامه دارد‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو به ش��رایط موجود اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز‬ ‫باید بتوانیم از حجم مشکالت بازار خودرو کم و به‬ ‫مصرف کننده کمک کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم خواهان خودروهای ارز دولتی‬ ‫مرشدس��لوک در ادامه گفت وگوی خود با اهالی‬ ‫رسانه به موضوع ارز پرداخت و گفت‪ :‬هجمه هایی‬ ‫از دریاف��ت ارز دولت��ی از س��وی واردکنن��دگان‬ ‫خودرو مطرح می شود؛ نخست اینکه سال گذشته‬ ‫هیچ یک از واردکنندگان خودرو ارز دولتی دریافت‬ ‫نکردند زیرا مشمول این قانون نبودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چند ماه پیش اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رییس جمهوری از تک نرخی ش��دن ارز‬ ‫خبر داد و اعالم کرد که کمبودی برای دریافت ارز‬ ‫تک نرخی وجود ن��دارد‪ .‬بنابراین‪ ،‬برای گرفتن ان‬ ‫اولویتی اعالم نشد‪.‬‬ ‫س��امانه «نیما» راه اندازی و قرار ش��د فعالیت ها‬ ‫از ای��ن طریق برای گرفتن ارز تک نرخی و واردات‬ ‫ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬ثبت س��فارش انجام ش��د و میزان ارز‬ ‫تخصیص یافت��ه به واردکنندگان خودرو ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫و باق��ی ظرفیت ثب��ت س��فارش دارای خال ارزی‬ ‫بود‪ .‬واردکنندگان برای پاس��خگویی به مشتریان‪،‬‬ ‫می توانن��د مطالبه ‪ ۸۵‬درصد باقی ارز تک نرخی را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته این فعال بازار خودرو‪ ۳ ،‬تا ‪ ۶‬ش��رکت‬ ‫واردکنن��ده فقط ‪ ۸۰‬خ��ودرو ب��ا ارز دولتی وارد‬ ‫کردن��د در حالی که هجمه ها در این باره بس��یار‬ ‫گسترده است‪.‬‬ ‫امروز مردم متقاض��ی خودروهایی با ارز دولتی‬ ‫در بازار هستند و باید پاسخگو بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ساالنه کشور‬ ‫مرشدسلوک در ادامه این موضوع با قطعیت هر‬ ‫گون��ه واردات خودرو با ارز دولت��ی و فروش با ارز‬ ‫ازاد را از سوی اعضای انجمن واردکنندگان خودرو‬ ‫رد ک��رد و گفت‪ :‬واردات ب��ا ارز دولتی و فروش با‬ ‫ارز ازاد در ب��ازار خودرو با توجه به نظارت هفتگی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی برای شفاف س��ازی بیشتر به سلسله ارقامی‬ ‫در این حوزه اش��اره کرد و گفت‪ :‬از سال ‪ ۹۳‬تا ‪۹۶‬‬ ‫در مدت ‪ ۴‬س��ال ‪ ۲۹۸‬هزار خودرو وارد ش��د‪ .‬به‬ ‫عبارتی‪ ،‬ساالنه ‪ ۷۰‬دستگاه می شود‪.‬‬ ‫باره��ا به مدی��ران و مس��ئوالن دولت��ی اعالم‬ ‫ش��د بازار کش��ش بی��ش از این تع��داد (‪ ۷۰‬هزار‬ ‫خودرو در هر س��ال) را ندارد (البت��ه این امر برای‬ ‫س��ال های ‪ ۹۳‬تا ‪ ۹۶‬اس��ت)‪ .‬ممکن است در یک‬ ‫س��ال با توجه به ش��رایط موجود ‪ ۵۰‬هزار خودرو‬ ‫وارد ش��ده باشد و س��ال بعد برای جبران کسری‬ ‫بازار ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو ثبت سفارش شده و به بازار‬ ‫عرضه شده باشد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو ب��ه ارزبری این تعداد اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۶۱‬میلیون دالر برای واردات ‪۲۹۸‬‬ ‫هزار خودرو پرداخت شد‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در محاسبه ای ساده نرخ هر خودرو ‪۲۱‬‬ ‫هزار دالر می ش��ود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬ساالنه ‪ ۱/5‬میلیارد‬ ‫دالر ارز ب��رای واردات ‪ ۷۰‬هزار خودرو نیاز اس��ت‪.‬‬ ‫تمام این اطالعات بر اس��اس امار گمرکات کشور‬ ‫به دست امده است‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک به اطالعات اش��تباهی که در این‬ ‫زمینه منتش��ر و همان امار نادرست مبنای برخی‬ ‫تصمیم گیری ها می شود‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مجلس شورای اسالمی‬ ‫بر اس��اس یک سلس��له اطالعاتی که در رسانه ها‬ ‫منتشر می ش��ود تصمیم گیری می کنند که مبنای‬ ‫درس��تی ندار د و بر همان اس��اس‪ ،‬دستور صادر و‬ ‫ابالغ می شود‪.‬‬ ‫وی با گالیه از مالیات ‪ ۶۰‬درصدی خودرو عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در زمینه مالیات س��ایر کاالهای تجاری ‪۲۵‬‬ ‫درصد اس��ت در حالی که برای خ��ودرو این گونه‬ ‫نیس��ت‪ .‬این امر ناشی از همان اطالعات نادرستی‬ ‫بوده که مبنای تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعدیل نیرو اغاز شد‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫واردکنن��دگان خودرو به چالش ه��ای پیش روی‬ ‫نماین��دگان واردکنن��دگان اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫در ش��رایط به وجود ام��ده تعدی��ل نی��رو یکی از‬ ‫مس��ائلی اس��ت که فعاالن این حرفه با ان روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۵ :‬هزار فرصت شغلی با واردات‬ ‫خودرو ایجاد ش��ده است‪ .‬به عبارتی‪ ،‬به ازای هر ‪۳‬‬ ‫خودرو وارداتی یک ش��غل ایجاد می شود در حالی‬ ‫که بس��یاری برای ماندن در ای��ن عرصه ناگزیر به‬ ‫تعدیل نیرو شده اند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اس��قاط خودروها نی��ز توضیح داد‪:‬‬ ‫مسئله اسقاط خودرو در شرح وظایف واردکنندگان‬ ‫است‪ .‬هم اکنون کش��ور ‪ ۱۴۰‬هزار خودرو فرسوده‬ ‫دارد ک��ه با ممنوعیت واردات در عمل این موضوع‬ ‫نیز به کما می رود‪.‬‬ ‫مرشدس��لوک درب��اره موض��وع واردات در‬ ‫کش��ورهای صنعتی نیز گف��ت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫خودروه��ای کش��ورهای صنعت��ی و خودروس��از‬ ‫‹ ‹افزایش دوباره قیمت ها‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬اعضای هیات مدیره انجمن به‬ ‫پرس��ش های خبرنگاران پاسخ دادند‪ .‬مرشدسلوک‬ ‫در پاس��خ به پرسش��ی درباره حباب قیمتی بازار‬ ‫خودرو گفت‪ :‬میزان حباب نرخ خودروهای وارداتی‬ ‫در بازار با توجه به نوع برند متفاوت اس��ت‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه خودروهایی ک��ه تعداد بیش��تری در بازار‬ ‫موج��ودی دارند میزان حباب کمتر و خودروهایی‬ ‫که عرضه ان در بازار محدود اس��ت‪ ،‬میزان حباب‬ ‫بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخ��ی برندهای خاص به دلیل‬ ‫موجودی اندک انها‪ ،‬نرخ نداشته و عرضه کنندگان‬ ‫مختلف قیمت های متفاوتی اعالم می کنند‪.‬‬ ‫او اش��اره کرد‪ :‬خودرو به یک کاالی س��رمایه ای‬ ‫تبدیل ش��ده و مردم برای سرمایه گذاری و نه نیاز‬ ‫واقعی‪ ،‬خرید می کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد انجمن این است که برای از بین رفتن‬ ‫حباب ن��رخ خودروهای وارداتی و متعادل ش��دن‬ ‫قیمت ه��ا‪ ،‬دولت اج��ازه واردات ‪ ۲۰‬ه��زار خودرو ‬ ‫ثبت سفارش ش��ده در گذشته را بدهد تا بتوان با‬ ‫مدیریت نیاز امسال بازار را تامین کرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش��ی درباره احتکار خودرو‬ ‫از سوی شرکت های واردکننده خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬تمام‬ ‫فرایند واردات خودرو در کنترل س��ازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان اس��ت و امکان‬ ‫احتکار وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگنمایی های اماری‬ ‫همچنی��ن مه��دی دادف��ر‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫واردکنندگان خودرو در پاس��خ به اینکه به تازگی‬ ‫اعالم ش��د تع��داد قابل توجهی خ��ودرو اپتیما در‬ ‫پارکینگ یکی از بازارهای بزرگ در حال س��اخت‪،‬‬ ‫نگهداری می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۷۰ :‬خودر و اپتیما‬ ‫دو سال در پارکینگ یک مجتمع تجاری بوده که‬ ‫برای حمل ونقل ان مجموعه تهیه شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ۲۷۰ ،‬دس��تگاه را ‪ ۲‬ه��زار و ‪۶۰۰‬‬ ‫خودرو اعالم کردن��د که بزرگنمایی بوده و صحت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان زنجیره ای از کسب و کارها‬ ‫‹ ‹فراموشی عوامل تخلف‬ ‫مرشدس��لوک در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬همیشه‬ ‫به مس��ئله تخلف می پردازی��م در حالی که عوامل‬ ‫تخلف فراموش می شود‪ .‬بی ثباتی قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫در نظر نگرفتن نظر کارشناسان و فعاالن ان حوزه‬ ‫و ابالغ دستورهای ناگهانی از عوامل زمینه ساز این‬ ‫نوع تخلف ها است‪ .‬در ش��رایط کنونی باید به این‬ ‫مولفه ها توجه شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬فضا را ال��وده می کنیم و تنها‬ ‫به دنبال متخلف هس��تیم‪ .‬اگر ثبات قانونی وجود‬ ‫داش��ته باش��د و از نظر کارشناس��انی ک��ه در ان‬ ‫حوزه تجربه دارند‪ ،‬اس��تفاده ش��ود از تصمیم های‬ ‫ش��تاب زده جلوگی��ری و اس��یب ها نی��ز کمت��ر‬ ‫مربوط ب��ه خودروهای خارجی اس��ت‪ .‬بس��یاری‬ ‫از کش��ورهای خودروس��از دنیا که ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬شرکت‬ ‫س��ازنده دارند س��همی از بازار خ��ودرو خود را به‬ ‫وارداتی ها اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫وی درباره امار واردات س��ال ‪ ۹۶‬کش��ور گفت‪:‬‬ ‫‪ ۴/۶‬درص��د از ب��ازار خ��ودرو کش��ور مرب��وط به‬ ‫وارداتی ه��ا بود و به ازای هر خودرو بین ‪ ۵۵‬تا ‪۹۵‬‬ ‫درصد تعرفه گرفته می شد‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خودرو در پایان گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬درامد دولت‬ ‫در قب��ال واردات خ��ودرو ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان در سال می شود‪.‬‬ ‫کوروش مرشدسلوک‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫علی عزیزی‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۶‬شرکت واردکننده‬ ‫فقط ‪ ۸۰‬خودرو با ارز‬ ‫دولتی وارد کردند در‬ ‫حالی که هجمه ها در این‬ ‫باره بسیار گسترده است‪.‬‬ ‫امروز مردم متقاضی‬ ‫خودروهایی با ارز دولتی‬ ‫در بازار هستند‬ ‫‪ ۲۷۰‬خودرو‬ ‫ اپتیما‬ ‫دو سال در پارکینگ یک‬ ‫مجتمع تجاری بوده در حالی‬ ‫که این تعداد را ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬خودرو‬ ‫اعالم کردند که بزرگنمایی‬ ‫بوده است‬ ‫بازار خودرو همواره پس‬ ‫از بازار ارز و طال تحت تاثیر‬ ‫شرایط اقتصادی بوده و‬ ‫پیش بینی می شود این‬ ‫بازار پس از‬ ‫وقفه ای کوتاه‪ ،‬دوباره با‬ ‫رشد نرخ روبه رو‬ ‫شود‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬عل��ی عزی��زی از دیگ��ر اعض��ای‬ ‫هیات مدیره انجمن با اش��اره به اینکه با ممنوعیت‬ ‫واردات خودرو زنجیره ای از کس��ب وکار دچار ضرر‬ ‫و زیان می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بازار خودرو همواره پس از‬ ‫بازار ارز و طال تحت تاثیر ش��رایط اقتصادی بوده و‬ ‫پیش بینی می شود این بازار پس از وقفه ای کوتاه‪،‬‬ ‫دوباره با رش��د ن��رخ روبه رو ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��رمایه ها بین بازارهای بی شمار در حال گردش‬ ‫است و بازارها با نوسان همراه هستند‪.‬‬ ‫در پایان نیز عنوان ش��د انجم��ن واردکنندگان‬ ‫خ��ودرو در جلس��ه های دولت��ی حضور داش��ته و‬ ‫هم��واره نظر های خود را اعالم کرده اما س��خنان‬ ‫انها در تصمیم گیری ها لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫ویژه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪ 10 1397‬ذی القعده ‪ 24 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 442‬پیاپی ‪2415‬‬ ‫سهامداران از عملکرد یکساله ایران خودرو مطلع شدند‬ ‫گزارش عملکرد هیات مدیره شرکت ایران خودرو‬ ‫منته��ی ب��ه ‪ ۲۹‬اس��فند ‪ ،۹۶‬به صاحبان س��هام‬ ‫ای��ن ش��رکت ارائه ش��د‪ .‬در این گ��زارش طراحی‬ ‫و تولی��د محصوالت جدی��د برمبن��ای تفاهمنامه‬ ‫ده جانب��ه بین الملل��ی طراح��ی و تولی��د پلتف��رم‬ ‫اختصاصی ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫موفقیت های این خودروساز معرفی شد‪.‬‬ ‫طراحی و تولید محصوالت جدید از موفقیت های‬ ‫ایران خودرو در س��ال ‪ ۹۶‬اس��ت و ب��ا اجرای این‬ ‫ق��رارداد ‪ ۲۳‬واری��ات محص��ول در س��گمنت های‬ ‫قیمتی و ابع��ادی مختلف با برن��د ایران خودرو به‬ ‫تولید خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مجمع عموم��ی عادی‬ ‫ساالنه ش��رکت ایران خودرو تش��کیل شد‪ .‬در اغاز‬ ‫مجم��ع گزارش عملکرد هیات مدی��ره ایران خودرو‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫بخش��ی از گزارش عملکرد ایران خ��ودرو به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫اغاز طراح��ی و تولید محصوالت جدید برمبنای‬ ‫تفاهمنام��ه ده جانب��ه بین المللی طراح��ی و تولید‬ ‫پلتفرم اختصاصی ایران خودرو از موفقیت های این ‬ ‫خودروساز در سال ‪ ۹۶‬است و با اجرای این قرارداد‬ ‫‪ ۲۳‬واری��ات محص��ول در س��گمنت های قیمتی و‬ ‫ابعادی مختلف با برند ایران خودرو به تولید خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه محصوالت جدید‬ ‫عرض��ه ‪ ۶‬محص��ول جدی��د ب��ه ب��ازار از دیگر‬ ‫دستاوردهای سال گذشته ایران خودرو است‪ .‬تیراژ‬ ‫تولید سال گذشته از ‪ ۷۱۱‬هزار دستگاه عبور کرد‬ ‫که باالترین عدد پس از سال ‪ ۹۰‬به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای کیفی محصوالت‬ ‫ارتق��ای کیفیت در محصوالت تولیدی و افزایش‬ ‫س��تاره های کیفیت نم��ودی از تالش های بی وقفه‬ ‫در مجموعه ایران خودرو اس��ت‪ .‬برخی محصوالت‬ ‫در نخس��تین ارزیاب��ی خود موفق به کس��ب چهار‬ ‫ستاره کیفیت شده اند که افزایش رضایت مشتریان‬ ‫را به همراه داش��ته اس��ت‪ .‬در کنار ارتقای کیفیت‬ ‫محصوالت‪ ،‬افزایش کیفیت خدمات پس از فروش‬ ‫و کسب رتبه های برتر در این حوزه نشان از بهبود‬ ‫در زنجیره تولید و خدمات ایران خودرو است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه صادرات‬ ‫در س��ال گذش��ته صادرات خودرو نیز نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۵‬افزایش یافته و از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۳‬به حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار دس��تگاه در سال ‪ ۹۶‬رس��یده است‪ .‬ارزش‬ ‫ص��ادرات قطعه نیز از ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۰۳‬به ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۷۵۷‬یورو در س��ال ‪ ۹۶‬افزایش یافته است‪ .‬کسب‬ ‫مجوز برای ورود محصوالت به کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج فارس به عنوان دیگر دستاوردهای صادراتی‬ ‫این شرکت است و با احیای سایت بالروس نیز در‬ ‫توس��عه و افزایش سهم بازار در کشورهای هم سود‬ ‫گام موثری برداشته شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی سایت کرمانشاه‬ ‫بهره برداری از س��ایت تولی��دی ایران خودرو در‬ ‫کرمانش��اه عامل��ی در توس��عه اجتماع��ی مناطق‬ ‫مختلف است‪ .‬این سایت با ظرفیت تولید ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫خودرو در سال‪ ،‬فرصت های شغلی متنوعی را برای‬ ‫جوانان منطقه کرمانشاه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹توس�عه برند ملی و صادرات‪ ،‬مس�یر عبور‬ ‫از تحریم ها‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در نشستی‬ ‫ک��ه به همین منظور برگزار ش��ده بود‪ ،‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫امس��ال با راه حل های خوبی ک��ه در نظر داریم‪ ،‬با‬ ‫تکیه بر برن��د داخلی و محصوالت خ��ود‪ ،‬افزایش‬ ‫عمق س��اخت داخل قطعات از س��وی س��ازندگان‬ ‫و ب��ا تالش جمع��ی از س��ختی ها عب��ور خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع در مجمع عمومی عادی ساالنه‬ ‫ایران خودرو اظهار کرد‪ :‬نباید چش��م های مان را به‬ ‫روی واقعیت ها و محدودیت های ایجاد شده امسال‬ ‫ببندیم‪ .‬محدودیت هایی وجود دارد و سختی هایی‬ ‫نیز در پیش خواهیم داشت که باید با حمایت همه‬ ‫مسئوالن‪ ،‬سهامداران‪ ،‬کارکنان و مردم با سربلندی‬ ‫از ان عبور کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ایران خودرو ادامه داد‪ :‬محصوالت پژو‬ ‫‪ ۲۰۶‬و پژو ‪ ۲۰۷‬هاچ بک و صندوقدار اتوماتیک در‬ ‫سال گذشته مستقل از پژو تولید شد‪.‬‬ ‫وی تولی��د محصول ‪ ۲۰۰۸‬را نیز از موفقیت های‬ ‫ایران خودرو در س��ال گذش��ته برش��مرد و گفت‪:‬‬ ‫تمام محصوالت ثبت نامی در س��ال جاری تحویل‬ ‫مشتریان خواهد شد‪.‬‬ ‫یک��ه زارع تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫س��ــواری‬ ‫خـ��ودروی‬ ‫انحصاریخوانده می شود‪ ،‬در‬ ‫ ‬ ‫صورتی که مشتریان امکان‬ ‫انتخ��اب و خری��د از چن��د‬ ‫خودروس��از را دارن��د؛ این‬ ‫درحالی است که خودروساز‬ ‫ب��رای تهیه م��واد اولیه بای��د ب��ه تولیدکنندگان‬ ‫مش��خصی مراجعه کن��د و انحص��ار در این بخش‬ ‫معنای بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بسیاری از مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از خودروس��از افزایش نرخ ب��االی ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫داش��ته اند ک��ه موجب باال رفتن هزینه تمام ش��ده‬ ‫تولید خودرو ش��ده‪ ،‬در صورتی که میزان افزایش‬ ‫نرخ خودرو بسیار کمتر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو با بیان‬ ‫اینک��ه نرخ محصوالت قطعه س��ازان نیز رش��د ‪۲۰‬‬ ‫درص��دی را تجربه کرده‪ ،‬خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬اگر‬ ‫خودروس��از نرخ افزایش یافته قطعه ساز را نپردازد‪،‬‬ ‫س��بب تعطیلی ان می ش��ود و اگر پرداخت کند با‬ ‫زیانی هنگفت روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به س��ود ب��االی دالالن از اختالف‬ ‫ن��رخ کارخانه و ب��ازار محصول تاکی��د کرد‪ :‬روش‬ ‫قیمـت گ��ذاری خـ��ودرو بایـ��د از انحصـار خارج‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫هاش��م یکه زارع انعقاد قرارداد ده جانبه طراحی و‬ ‫تولید پلتفرم ایران خودرو را از دس��تاوردهای سال‬ ‫گذش��ته ایران خودرو عنوان کرد و گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫‪ ۲/۵‬برابری نرخ ارز س��رمایه گذاری در این بخش‪،‬‬ ‫در صورت حمایت نش��دن‪ ،‬با چالش روبه رو خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬یا باید تن ب��ه ادامه تولید‬ ‫پلتفرم های قدیمی بدهیم ی��ا اینکه هزینه ها را به‬ ‫جان بخریم تا خودروساز شویم‪ .‬یکه زارع به اهمیت‬ ‫صنع��ت خودروس��ازی و قرار داش��تن ان در صدر‬ ‫فهرست تحریم ها اش��اره کرد و گفت‪ :‬ما به عنوان‬ ‫لکوموتیو صنایع کشور باید به فکر باشیم تا از این‬ ‫بحران عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسئوالن در حوزه های مختلف‬ ‫باید کمک و توجه ویژه ای به خودروسازی کنند تا‬ ‫اتفاق بدی برای این صنعت مادر نیفتد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعت��ی ایران خودرو همچنی��ن تاکید کرد‪:‬‬ ‫عواقب ترک بازار ایران برای ش��ریکان ایران خودرو‬ ‫به مراتب س��خت تـر از دوره های گذش��تـه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردانی از فعالیت های زیست محیطی‬ ‫ایران خودرو‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در بخش دیگری از گزارش ساالنه‪،‬‬ ‫مدیرکل محیط زیست استان تهران گفت‪ :‬در سال‬ ‫«حمای��ت از کاالی ایران��ی» بای��د از کار‪ ،‬کارگر و‬ ‫کاالی ایرانی حمایت کنیم تا چرخ اقتصاد و تولید‬ ‫کشور متوقف نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬کیوم��رث کالنتری در‬ ‫نشس��ت با مدیر مس��ئولیت پذیری اجتماعی گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو‪ ،‬الزمه تحقق این امر را تعامل‬ ‫دو س��ویه و ارتباط مستمر و نظام مند ایران خودرو‬ ‫و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت دانست و گفت‪:‬‬ ‫در صورتی که از اقدام های ایران خودرو اطالع پیدا‬ ‫کنی��م‪ ،‬می توانیم ب��ه عنوان نه��اد دولتی حمایت‬ ‫ک��رده و در کنار ان باش��یم‪ .‬وی ضمن قدردانی از‬ ‫فعالیت های این خودروساز در مقوله محیط زیست‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت��ی که ایران خودرو به محیط زیس��ت‬ ‫می دهد قابل توجه اس��ت اما کافی نیست و باید با‬ ‫جدیت بیش��تری در این زمینه کار شود‪ .‬کالنتری‪،‬‬ ‫حف��ظ محیط زیس��ت را وظیفه عموم��ی خواند و‬ ‫گفت‪ :‬این مس��ئولیت قانونی‪ ،‬ش��رعی و انسانی ما‬ ‫است و ویژه گروه و بخش خاصی نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان تهران با اش��اره‬ ‫ب��ه جای��گاه خودروس��ازی در کش��ور و اهمی��ت‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی در عملک��رد ان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صنعت و محیط زیس��ت در کنار هم هس��تند‬ ‫و س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت استان نیز برای‬ ‫حمایت و کمک به صنعت خودرو و پیشبرد اهداف‬ ‫ان در تالش است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هدف ما این اس��ت که صنایع در‬ ‫ری��ل اصلی خود حرکت کنند و با توجه به اهمیت‬ ‫محصول نهایی خودروس��ازان‪ ،‬عملکرد درست انها‬ ‫در موضوع محیط زیست قابل اهمیت است‪.‬‬ ‫مدی��رکل محیط زیس��ت اس��تان ته��ران تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬توج��ه ب��ه مس��ئولیت های اجتماعی یکی‬ ‫از خواس��ته های م��ا ب��وده ک��ه نس��ل این��ده را‬ ‫مس��ئولیت پذیر تربیت کنیم تا از منابع موجود به‬ ‫درستی استفاده کنند‪.‬‬ ‫کالنت��ری ب��ا تاکید بر مدیری��ت منابع و کاهش‬ ‫مص��رف انرژی‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬فعالیت های مثبت‬ ‫ایران خ��ودرو در حفاظ��ت از محیط زیس��ت بای��د‬ ‫ب��ه جامعه نش��ان داده ش��ود و س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست نیز از ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫مدیر «مس��ئولیت پذیری اجتماعی گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو» نیز در این نشست با اشاره به پیشینه‬ ‫مس��ئولیت های اجتماع��ی در ایران خ��ودرو گفت‪:‬‬ ‫مبنای تاس��یس این شرکت با رویکرد خیر جمعی‬ ‫بوده و قبل از ایجاد تش��کیالت ساختاری برای این‬ ‫موضوع‪ ،‬دس��ت کم پیش��ینه ‪ ۱۰‬س��ال فعالیت در‬ ‫قالب کمیته مس��ئولیت های اجتماعی برای ان به‬ ‫ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫نادره رضایی تاکید کرد‪ :‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫اقدام ه��ای موثری ب��ه فراخور زم��ان و بودجه در‬ ‫زمین��ه مس��ئولیت های اجتماعی انجام ش��ده اما‬ ‫ساختارمند نبوده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به اهمی��ت موضوع در‬ ‫کش��ور و توجه ش��رکت ها و س��ازمان های بزرگ‬ ‫به مقوله مس��ئولیت های اجتماع��ی و قرار گرفتن‬ ‫ان به عن��وان یک��ی از دغدغه ه��ای ایران خودرو‪،‬‬ ‫در س��اختار سازمانی برای نخس��تین بار در کشور‪،‬‬ ‫مس��ئولیت پذیری اجتماع��ی در مجموع��ه بزرگی‬ ‫مانند گروه صنعتی ایران خودرو در سطح مدیریت‬ ‫مس��تقل تعریف و بخشی از فعالیت های مرتبط در‬ ‫‪ ۳‬بعد اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و محیط زیستی تجمیع‬ ‫و مدیریت می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬گزارش��ی از دس��تاوردهای‬ ‫زیس��ت محیطی ارائه ش��د‪ .‬کسب اس��تانداردهای‬ ‫ایزو محیط زیس��ت ک��ه چرخه کامل��ی از عملیات‬ ‫زیس��ت محیطی را به دس��ت می ده��د‪ ،‬بهبودهای‬ ‫ایجاد ش��ده در کاهش االیندگی ه��ا‪ ،‬اندازه گیری و‬ ‫بهب��ود مصرف ان��رژی و مناب��ع‪ ،‬تصفیه فاضالب و‬ ‫بازگش��ت منابع به چرخه مصرف و برنامه بازیافت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درص��دی فاضالب‪ ،‬جایگزینی تاکس��ی های‬ ‫فرس��وده‪ ،‬حمای��ت از گونه های گیاه��ی کمیاب‪،‬‬ ‫توسعه فضای س��بز و اجرای پروژه دفتر کار سبز‪،‬‬ ‫انتش��ار کت��اب عملکرد پای��دار و مس��ئولیت های‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬از جمله محورهای گزارش اقدام های‬ ‫مسئوالنه گروه صنعتی ایران خودرو بود‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیران و معاونان محیط زیس��ت استان‬ ‫تهران از برخی از سالن های تولیدی از جمله پرس‬ ‫و مونتاژ و همچنین مرکز تس��ت االیندگی خودرو‬ ‫در مرک��ز طراح��ی و توس��عه محص��والت جدید‪،‬‬ ‫تصفیه خان��ه و ازمایش��گاه اب و فاض�لاب بازدید‬ ‫کرده و ب��ا بخش��ی از دس��تاوردهای ایران خودرو‬ ‫در زمینه تولید و حفاظت از محیط زیس��ت اش��نا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬از کت��اب گ��زارش عملک��رد پایدار و‬ ‫مس��ئولیت اجتماع��ی گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫رونمای��ی ش��ده ب��ود‪ .‬این کت��اب تش��ریح کننده‬ ‫راهبردها‪ ،‬برنامه ها و عملکرد ش��رکت در مدیریت‬ ‫یکپارچه ابعاد اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی‬ ‫مرتبط با فعالیت این سازمان است‪.‬‬ ‫هاش��م یک��ه زارع‪ ،‬مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی‬ ‫ایران خ��ودرو در مقدم��ه این کتاب اورده اس��ت‪:‬‬ ‫«ایران خودرو یک خانواده به وس��عت ایران است و‬ ‫هدف ما این اس��ت که خانواده بزرگ ایران خودرو‬ ‫در مس��یر توسعه پایدار پیش رود و رسالت خود را‬ ‫برای حفظ و ارتقای پایداری اقتصادی و اجتماعی‬ ‫و زیس��ت محیطی کل کش��ور ایفا کن��د‪ ».‬تبیین‬ ‫مسئولیت پذیری شرکت ایران خودرو‪ ،‬ارکان اصلی‬ ‫مدیریت مسئوالنه کسب وکار‪ ،‬تعامالت مسئوالنه با‬ ‫مشتریان‪ ،‬مسئولیت پذیری شرکت ایران خودرو در‬ ‫قبال منابع انسانی‪ ،‬جامعه‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬تعامل و‬ ‫همکاری ایران خودرو با دانش��گاه ها و مراکز علمی‬ ‫برخ��ی از عنوان ه��ای مهم این گزارش به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سازمان مدیریت صنعتی به دنبال‬ ‫همکاری های علمی با فرانسه‬ ‫بو کار‬ ‫مراس��م پایانی دوره دکترای حرفه ای مدیریت کس�� ‬ ‫با گرای��ش دانش محور با حضور اس��تادان و فارغ التحصیالن‬ ‫این دوره در س��الن «وفا غفاریان» ساختمان اموزش سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫کیانی بختیاری‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان مدیریت صنعتی در این‬ ‫مراس��م ضمن تبریک به فارغ التحصیالن اظه��ار کرد‪ :‬بنا بر‬ ‫حدیث نب��وی «ز گهواره تا گور دانش بجوی»‪ ،‬در س��ازمان‬ ‫مدیریت صنعت��ی چیزی به نام فارغ التحصیل��ی نداریم و به‬ ‫اس��تادان و دانش اموخت��گان این دوره نوی��د می دهم که در‬ ‫ص��دد طراح��ی و برگ��زاری دوره ‪ Post DBA‬با همکاری‬ ‫دانشگاه های فرانسه هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬برگ��زاری دوره دکت��رای حرف��ه ای مدیری��ت‬ ‫بو کار با گرایش دانش محور‪ ،‬موفقیت بزرگی در شرایط‬ ‫کس�� ‬ ‫کنونی کشور اس��ت به ویژه اینکه مدیریت دانش می تواند در‬ ‫ش��رایط خاص بنگاه ها و به دنبال ان اقتصاد کشور را از افول‬ ‫نجات بخشد‪ .‬یکی در اغاز چرخه بنگاه ها که اگر دانش محور‬ ‫رفتار نکنیم بنگاه به اوج نمی رسد و دوم در مسیر بلوغ بنگاه‬ ‫که اگر چاره اندیش��ی برای ادامه مس��یر نداشته باشیم بنگاه‬ ‫دچار افول می شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت اجرای مدیریت دانش در سازمان ها‬ ‫و بنگاه ها گف��ت‪ :‬برای اجرای مدیریت دانش و اس��تقرار ان‬ ‫موانع��ی داریم از جمله در الیه مدیران س��طح باال و مدیران‬ ‫میانی که در مقابل این کار نه تنها مقاومت می کنند که حتی‬ ‫در صدد خنثی کردن ان نیز هستند‪.‬‬ ‫وی درباره اس��تخراج دانش در سازمان اظهار کرد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت نخست در سازمان‪ ،‬دانشی ایجاد شود و در مرحله بعد‬ ‫این دانش ضمنی‪ ،‬استخراج شود که در این شرایط با مقاومت‬ ‫روبه رو می ش��ویم چرا که افراد دانش ضمنی خود را در اختیار‬ ‫دیگران قرار نمی دهند یا ان را ب ه صورت ناقص ارائه می کنند‬ ‫که رش��ته مدیریت دانش می تواند حلقه گمشده بسیاری از‬ ‫تجربه ها و اتصال انها به یکدیگر باشد‪.‬‬ ‫ابوالفضل کیانی بختیاری تصریح کرد‪ :‬در پاسخ به انتظاراتی‬ ‫ک��ه از برگزاری این دوره ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گروه مدیریت‬ ‫دانش را در س��ازمان مدیریت صنعتی راه اندازی خواهیم کرد‬ ‫و از حض��ور اس��تادان و دانش اموختگان همی��ن دوره در ان‬ ‫بهره خواهیم گرفت‪ .‬همچنین‪ ،‬س��ازمان مدیریت صنعتی از‬ ‫برگزاری کنفرانس مدیریت دانش حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در این مراس��م به دانش اموخت��گان دوره‬ ‫بو کار با گرایش دانش محور‬ ‫دکترای حرفه ای مدیریت کس�� ‬ ‫گواهینام��ه پای��ان دوره و تندیس یادبود اعطا و از اس��تادان‬ ‫راهنما و مشاور این دوره قدردانی شد‪.‬‬ ‫راهکاری برای بازگشت نخبگان‬ ‫س��ورنا س��تاری‪ ،‬معاون علمی و فن��اوری رییس جمهوری‬ ‫معتقد اس��ت که نیروی انس��انی از اساسی ترین شاخص های‬ ‫توس��عه یافتگی کشورها به شمار می رود‪ .‬عامل نیروی انسانی ‬ ‫متخصص و ماهر باعث پیش��رفت کشورها و بهره وری بهینه‬ ‫از امکانات و منابع می ش��ود‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫به همین منظ��ور معاونت علمی و فن��اوری رییس جمهوری‬ ‫بو کار و حفظ‬ ‫رویک��ردی تازه در مس��یر بهبود محیط کس�� ‬ ‫نیروی انسانی متخصص را در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫نتیجه این رویکرد باعث ش��د که ایران در گزارش س��ازمان‬ ‫هم��کاری اقتصادی و توس��عه که در س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی‬ ‫منتش��ر شد‪ ،‬جزو امار ‪ ۲۰‬کشور نخست مهاجرفرست نباشد‬ ‫و براس��اس اخرین گ��زارش ‪ ،OECD‬درمجموع ‪ ۸۴۵‬هزار‬ ‫ایران��ی مهاجر در کش��ورهای ‪( OECD‬س��ازمان همکاری‬ ‫اقتصادی و توس��عه) زندگی می کنند ک��ه معادل ‪ ۱/۵‬درصد‬ ‫از جمعیت کش��ورهای جهان است و این امار کمتر از نصف‬ ‫میانگین جهانی اس��ت‪ .‬پرویز کرمی‪ ،‬مش��اور معاون علمی و‬ ‫فناوری رییس جمهوری نیز با توجه به اهمیت نیروی انسانی‬ ‫می گوید‪ :‬بهبود محیط کس��ب وکار حوزه ن��واوری و فناوری‬ ‫دلیلی ش��ده اس��ت تا بر اس��اس اخرین امارهای اعالم شده‬ ‫می��زان مهاجرت نخب��گان ایرانی به دیگر کش��ورها پیش از‬ ‫صدور فرم��ان ضدمهاجرتی ترام��پ ‪ ۱۴‬درصد کاهش یافته‬ ‫ب��ود‪ .‬در گزارش��ی به نق��ل از «موسس��ه بین المللی اموزش‬ ‫عالی ایاالت متحده امریکا» امده است که تعداد دانشجویان‬ ‫خارجی محصل در ‪ ۵0‬موسس��ه و دانشگاه برتر این کشور در‬ ‫س��ال ‪ ۲0۱۷‬میالدی کاهش یافته است‪ .‬وی ادامه می دهد‪:‬‬ ‫«با توجه به اهمیت موضوع نخبگان در سیاس��ت های نظام‪،‬‬ ‫ض��رورت توجه دقیق تر‪ ،‬علمی ت��ر و همچنین‪ ،‬پایش و رصد‬ ‫مس��تمر تحوالت در این حوزه به ش��دت احس��اس می شود‬ ‫اما در بیش��تر موارد‪ ،‬مغرضانه و با تخریب کش��ور ایران و از‬ ‫سوی افراد مارک دار و ضدنظام صورت می گیرد‪ ».‬دبیر ستاد‬ ‫فرهنگ س��ازی اقتصاد دانش بنیان تصریح می کند‪« :‬براساس‬ ‫گزارش اداره مهاجرت کانادا که اطالعات موثق و دقیق تری را‬ ‫در وب سایت شان اورده اند‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۴‬تعداد دانشجویان‬ ‫مهاج��ر ایرانی ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۵۴‬نفر بوده که در رتبه ‪ ۱۲‬تعداد‬ ‫دانش��جویان خارجی در کانادا قرار گرفته است‪ .‬همچنین‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬تعداد کل مهاجران ایرانی در کانادا ‪ ۶‬هزار و ‪۴۸۵‬‬ ‫نفر بوده که نس��بت به تعداد مهاجران سال ‪۱۱( ۱۳۹۵‬هزار و‬ ‫‪ ۶۶۵‬نفر) کاهش چشمگیری داشته است‪».‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 442‬پیاپی ‪2415‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 10‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 24‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫نوسازی با استفاده از فن بازار‬ ‫نوس��ازی ماش��ین االت و‬ ‫تجهی��زات در واحدهای تولیدی‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط نیازمن��د‬ ‫صرف هزینه های بس��یاری است‬ ‫ک��ه بعض��ی از تولیدکنندگان در‬ ‫کوتاه م��دت امکان انج��ام ان را‬ ‫ندارن��د‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫مصطفی امره‬ ‫رقابت پذی��ری صنای��ع کوچ��ک‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫در بازاره��ای داخل��ی و خارجی‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫در گ��رو بهره گی��ری از فن��اوری‬ ‫استان مرکزی‬ ‫روز اس��ت و صاحب��ان صنع��ت‬ ‫بای��د ب��رای باال ب��ردن کیفیت و‬ ‫کاهش نرخ تمام ش��ده محصوالت‪ ،‬فناوری های مورد اس��تفاده‬ ‫در صنعت خود را به روزرس��انی کنند و در تولید خود از دانش‬ ‫روز بهره ببرند‪ .‬هرچند اکنون ش��رایط اقتص��ادی و نقدینگی‬ ‫واحده��ای تولیدی امکان نوس��ازی ماش��ین االت و تجهیزات‬ ‫ب��ه کار رفته را فراهم نمی کند اما باید ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی با خدمات دهی در مراکز فن بازار‪ ،‬زمینه ای ایجاد کند‬ ‫تا عرضه کنندگان فناوری و صاحبان صنعت در ارتباط متقابل‬ ‫قرار بگیرند و در شرایط اسان تری برای نوسازی ماشین االت و‬ ‫استفاده از دانش روز اقدام کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬مراکز کسب وکار در‬ ‫مجموعه شهرک های صنعتی ایجاد شده و توسعه یافته است تا‬ ‫برای نوسازی ماشین االت مورد استفاده در واحدهای صنعتی‬ ‫در محدوده شهرک ها یا خارج از شهرک ها به صاحبان صنعت‬ ‫خدمات داده و فناوری روز را با ش��رایط مناسب تری دراختیار‬ ‫انها قرار دهند‪.‬‬ ‫ب��ا هم��ه ای��ن م��وارد نبای��د فراموش ک��رد که نوس��ازی‬ ‫ماش��ین االت خ��ط تولید نیازمند منابع مالی اس��ت که اعتبار‬ ‫در نظر گرفته شده برای شرکت شهرک ها محدود است و تنها‬ ‫می ت��وان متقاضیان را به بان��ک صنعت و معدن معرفی کرد تا‬ ‫تس��هیالت با نرخ بهره کمتری را دریافت کنند‪ .‬برای توس��عه‬ ‫این خدمات الزم اس��ت این تس��هیالت از سوی دولت افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬همچنین‪ ،‬محل اجرای طرح نوس��ازی ب��ه عنوان وثیقه‬ ‫بانکی و نیز با ضمانتنامه های صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک به بانک های عامل معرفی می ش��ود‪ .‬این امر به‬ ‫منظور س��رعت بخشیدن به نوسازی ماشین االت در واحدهای‬ ‫تولیدی مستقر در محدوده شهرک های صنعتی انجام می شود‪.‬‬ ‫اما س��ود بانکی برای تولید رقم باالیی است و تولیدکنندگان از‬ ‫دریافت تسهیالت برای نوسازی خودداری می کنند‪ .‬بهتر است‬ ‫دولت شرایطی ایجاد کند که نرخ سود تسهیالت برای نوسازی‬ ‫واحدهای صنعتی مناسب شود‪.‬‬ ‫در بررسی «گسترش صنعت» از روند نوسازی واحدهای صنعتی از اغاز سال تاکنون مطرح شد‬ ‫پیشنهاد نرخ سود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد برای تسهیالت صنایع‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت برخ��ی از واحده��ای‬ ‫صنعتی مس��تقر در مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫درحال حاضر فرسوده و مستهلک است و برای ادامه‬ ‫تولید به نوس��ازی یا تعویض نی��از دارد‪ .‬هرچند از‬ ‫سال گذشته برای نوسازی صنایع تسهیالت در نظر‬ ‫گرفته شده است اما صنعتگران به دلیل نرخ باالی‬ ‫سود این تس��هیالت حاضر به دریافت ان نشده اند‪.‬‬ ‫اکنون مس��ئوالن از پیشنهاد س��ود ترجیحی برای‬ ‫تسهیالت نوس��ازی صنایع خبر می دهند که هنوز‬ ‫در دولت مطرح و تصویب نشده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس برنامه شش��م توس��عه‪ ۲۰ ،‬هزار واحد‬ ‫کوچک از نظر تجهیزات‪ ،‬فناوری‪ ،‬نیروی انس��انی ‪،‬‬ ‫اموزش و‪ ...‬نوس��ازی خواهد شد که این رقم حدود‬ ‫‪ ۲۵‬درصد واحدهای صنایع کوچک را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫در زمینه صنایع متوس��ط و بزرگ نیز به دلیل انکه‬ ‫بخش��ی از این واحدها تازه ساخت است و نوسازی‬ ‫انها هزینه بر خواه��د بود‪ ،‬هدف گذاری ‪۱۵‬درصدی‬ ‫در برنامه شش��م توس��عه برای نوسازی انها در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬صادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ای��ران از‬ ‫راه ان��دازی دوباره ‪ ۲۰۱‬واحد صنعتی در کش��ور در‬ ‫‪ ۳‬ماه گذشته خبر داده بود که با ادامه همین روند‬ ‫در پایان س��ال حدود کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط نوس��ازی و بازسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫این امر رسیدن به هدف ‪ ۲۰‬هزار واحدی را دشوار‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬حدود ‪ ۸8‬هزار واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی در کشور وجود دارد که ‪ ۴۸‬درصد انها به‬ ‫طور کامل فعال نیس��ت و قرار است وزارت صنعت ‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به زودی تعداد دقیق این واحدها را‬ ‫اعالم کند‪ .‬تعطیلی برخی از این واحدهای صنعتی‬ ‫به دلیل فرسودگی ماشین االت و خط تولید است‪.‬‬ ‫هرچن��د درحال حاض��ر ام��ار دقیق��ی از میزان‬ ‫فرسودگی و استهالک ماش��ین االت مورد استفاده‬ ‫در ش��هرک های صنعتی وجود ندارد اما بدون شک‬ ‫نوسازی ماشین االت بر باال بردن بهره وری و کاهش‬ ‫هزینه های تولید تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬تعداد زیاد واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫کوچ��ک و اهمیت فعالیت انها در تولید و اش��تغال‬ ‫ای��ن ضرورت را ایج��اد می کند که برای نوس��ازی‬ ‫و به روزرس��انی تجهی��زات و ماش��ین االت م��ورد‬ ‫استفاده شان اقدام شود‪.‬‬ ‫ماش��ین االت و دس��تگاه هایی که صنعتگران در‬ ‫واحدهای صنعتی اس��تفاده می کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ابت��دا به صورت دس��ت دوم وارد ش��ده باش��د که‬ ‫اکنون مس��تهلک شده یا فناوری جدیدی وارد بازار‬ ‫شده اس��ت‪ .‬همچنین بعد از گذش��ت ‪ ۳‬تا ‪ ۵‬سال‬ ‫دس��تگاه های به کار رفته در خ��ط تولید باید برای‬ ‫به روزرسانی تولید محصول تغییر یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬با وجود کمبود نقدینگی بخش تولید‪،‬‬ ‫باید برای نوس��ازی تجهیزات و ماش��ین االت مورد‬ ‫اس��تفاده در محدوده شهرک های صنعتی از طریق‬ ‫تسهیالت بانکی به تولیدکنندگان کمک مالی کرد‪.‬‬ ‫بانک های ملی‪ ،‬ص��ادرات و صنعت و معدن برای‬ ‫نوس��ازی واحدهای صنعتی از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تا ‪ ۴‬میلیارد تومان در یک س��ال گذشته تسهیالت‬ ‫پرداخته اند که این رقم به نس��بت اعتبارات در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ب��رای بانک ها در هر اس��تان متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان متقاض��ی این تس��هیالت باید‬ ‫ضمانت ه��ای مورد نی��از را داش��ته و بدهی بانکی‬ ‫نداشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹خودداری صنعتگران از دریافت وام‬ ‫اجرای طرح نوس��ازی و بازس��ازی ‪ ۲۰‬هزار واحد‬ ‫صنعتی کوچک و متوس��ط در اس��تان ها با تعیین‬ ‫س��همیه مشخص در سال گذشته هدف گذاری شد‬ ‫و سهم استان تهران از این تعداد ‪ ۵‬هزار واحد بوده‬ ‫است ‪ .‬به گفته ش��اهپور قنبری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان تهران‪ ،‬تا کنون هیچ‬ ‫اقدامی در این زمینه نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه ترجیحی برای نوسازی‬ ‫قنبری در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» اظهار‬ ‫بر اس��اس اعالم وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کرد‪ :‬نرخ س��ود تس��هیالت توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫و بودجه بن��دی در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬مع��ادل ‪ ۳‬ه��زار‬ ‫و تولیدکنن��دگان از دریاف��ت وام بانکی با بهره ‪۱۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان اعتب��ار برای‬ ‫درصدی استقبال نمی کنند‪.‬‬ ‫تس��هیالت دهی نوس��ازی و بهسازی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های‬ ‫صنای��ع ای��ران در نظ��ر گرفته ش��ده‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با بی��ان اینکه‬ ‫است که از طریق پرداخت یارانه سود‬ ‫س��هم تهران در طرح نوسازی صنایع‬ ‫تس��هیالت بانکی به صنعتگران کمک‬ ‫کوچک و متوس��ط در ‪ ۴‬س��ال اینده‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در مجموع ‪ ۵‬هزار واحد است‪ ،‬تصریح‬ ‫افش��ار فتح اله��ی‪ ،‬مدی��رکل دفت��ر‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ب��رای نوس��ازی‬ ‫طرح ها و تامی��ن مالی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬واح��د صنعت��ی هدف گذاری و‬ ‫شاهپور قنبری‬ ‫مع��دن و تجارت درب��اره اجرای طرح‬ ‫برنامه هایی مش��خص شده اما با وجود‬ ‫نرخ سود تسهیالت‬ ‫گذش��ت ‪ 4‬م��اه از س��ال هن��وز اقدام توجیه اقتصادی ندارد نوس��ازی واحده��ای صنعتی کوچک‬ ‫و متوس��ط در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫و تولیدکنندگان از‬ ‫قنبری ادامه داد‪ :‬واحدهای صنعتی دریافت وام بانکی با بهره صنعت» اظهار کرد‪ :‬این طرح تاکنون‬ ‫‪ ۱۸‬درصدی استقبال‬ ‫با منابع پیش بینی شده اجرایی نشده‬ ‫در ته��ران برای نوس��ازی و بازس��ازی‬ ‫نمی کنند سهم تهران در‬ ‫اس��ت‪ .‬فتح الهی با تاکید بر اینکه این‬ ‫ی و ظرفیت نوسازی انها نیز‬ ‫شناس��ای ‬ ‫طرح نوسازی صنایع کوچک‬ ‫مشخص شده اما پیش بینی تسهیالت و متوسط در ‪ ۴‬سال اینده طرح اماده و ب��رای تامین اعتبار ارائه‬ ‫این ط��رح از محل ط��رح رونق تولید در مجموع ‪ ۵‬هزار واحد شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تا زمانی که منابع‬ ‫ب��وده که س��ود ان ح��دود ‪ ۱۸‬درصد است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬برای مورد نیاز طرح با نرخ س��ود ترجیحی‬ ‫نوسازی ‪ ۱۵۰۰‬واحد‬ ‫تامین اعتبار نش��ود‪ ،‬امکان اجرای ان‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رقم ب��رای صاحبان صنایع که صنعتی هدف گذاری و وجود ندارد‪.‬‬ ‫برنامه هایی مشخص شده‬ ‫قصد نوس��ازی خ��ط تولی��د را دارند اما با وجود گذشت ‪ 4‬ماه از مدیرکل دفتر طرح ها و تامین مالی‬ ‫بی میل��ی ایج��اد ک��رده زی��را از نظر سال هنوز اقدام اجرایی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه‬ ‫نشده است‬ ‫داد‪ :‬س��ال گذش��ته نیز طرح نوسازی‬ ‫اقتص��ادی رقم س��ود این تس��هیالت ‬ ‫و بازس��ازی اجرا ش��د اما نرخ س��ود‬ ‫توجیه ندارد و برای تامین س��رمایه در‬ ‫تس��هیالت مناس��ب و ترجیحی نبود‬ ‫گردش یا نوسازی خطوط تولید مشوق‬ ‫به همی��ن دلیل صنعتگران از این طرح اس��تقبال‬ ‫مناسبی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹کوچ از بازار پول به بورس‬ ‫نکردند و بانک ها نیز نس��بت به ای��ن طرح تمایل‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫نشان ندادند‪.‬‬ ‫ته��ران تاکید کرد‪ :‬ب��رای اجرای طرح نوس��ازی و‬ ‫فتح الهی تصریح کرد‪ :‬منابع تسهیالت نوسازی و‬ ‫بازس��ازی صنایع کوچک و متوس��ط باید یارانه ای‬ ‫بازسازی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید‬ ‫دولتی به صنعتگران اختصاص یابد‪.‬‬ ‫مشخص باش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬نرخ سود این تسهیالت ‬ ‫همکاری دو سازمان برای حمایت از صنعت‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫کشور در راستای رعایت مسائل زیست محیطی‬ ‫در ش��هرک ها‪ ،‬نواحی صنعت��ی و مناطق ویژه‬ ‫تفاهمنام��ه همکاری امضا کردن��د‪ .‬به گزارش‬ ‫«گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران‪ ،‬این تفاهمنامه به دس��ت صادق نجفی‬ ‫مع��اون وزی��ر و مدیرعام��ل س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و مسعود‬ ‫تجریش��ی معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت کش��ور به نیابت از دو‬ ‫سازمان امضا شد‪.‬‬ ‫صادق نجف��ی‪ ،‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در این مراس��م اظهار کرد‪ :‬س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫ب��ر اس��اس قانون تاس��یس‪ ،‬به منظ��ور ایجاد‬ ‫هماهنگ��ی و اس��تفاده مطل��وب از امکان��ات‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی و فراهم س��ازی هر چه‬ ‫بیش��تر امکان��ات زیر بنای��ی و خدمات ده��ی‬ ‫ض��روری ب��رای متقاضیان س��اخت واحدهای‬ ‫صنعتی تش��کیل شده و بس��یاری از ابزارهای‬ ‫قانونی و بازدارن��ده الزم برای ایجاد‬ ‫انضباط زیست محیطی را ندارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران افزود‪:‬‬ ‫س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت نیز‬ ‫به عن��وان مرجع اصل��ی جلوگیری‬ ‫از ایج��اد الودگ��ی و حفاظ��ت از‬ ‫محیط زیس��ت در اصل پنجاهم قانون اساسی‬ ‫و سایر قوانین باالدستی اعم از قانون حفاظت‬ ‫و بهسازی محیط زیست ش��ناخته شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬در راس��تای پایدار س��ازی توس��عه‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و متوس��ط در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعت��ی و مناطق وی��ژه اقتصادی و‬ ‫حمای��ت از اس��تقرار واحده��ا و فعالیت های‬ ‫تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدمات��ی متضمن موازین‬ ‫و ضوابط زیس��ت محیطی و همچنین‪ ،‬استفاده‬ ‫از ابزارها و اختیارات قانونی س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست در ایجاد انضباط زیست محیطی‬ ‫در ش��هرک ها و نواحی صنعتی کش��ور‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د تفاهمنام��ه ای بین دو مجموع��ه مبادله‬ ‫ش��ود‪ .‬نجفی‪ ،‬صیانت از محیط زیس��ت را از‬ ‫اولویت های س��ازمان در س��اخت شهرک های‬ ‫قنب��ری با بیان اینکه اکن��ون تامین مالی به بازار‬ ‫پول محدود نیست‪ ،‬گفت‪ :‬روش های مختلف تامین‬ ‫مالی نیز برای صنایع کوچک و متوسط وجود دارد؛‬ ‫ای��ن فع��االن اقتصادی بای��د از ظرفیت ه��ای بازار‬ ‫س��رمایه در تامین مالی صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫نیز بهره ببرند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید کوچی از بازار پول به س��مت‬ ‫بازار سرمایه ش��ود که نرخ سود ان کمتر و توجیه‬ ‫اقتصادی ان برای صنایع کوچک و متوس��ط باالتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعتی برش��مرد و تاکی��د کرد‪ :‬این‬ ‫تفاهمنام��ه در راس��تای هم افزای��ی‬ ‫و اس��تفاده از ظرفیت ه��ای دو‬ ‫س��ازمان به منظور رعایت مالحظات‬ ‫زیست محیطی تهیه شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫همچنی��ن گفت‪ :‬در ای��ن تفاهمنامه‬ ‫تجمیع ظرفیت ه��ای دولت برای تحقق موارد‬ ‫مرتبط با ماده ‪ ۳8‬قانون برنامه شش��م توسعه‬ ‫کش��ور لحاظ ش��ده و تمهیداتی ب��رای ترویج‬ ‫و حمای��ت از فعالیت ه��ای تحقیق و توس��عه‬ ‫زیست محیطی منظور ش��ده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫سعی ش��ده بس��تری جدید برای فراهم سازی‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��ه منظ��ور پای��ش‬ ‫االینده های زیس��ت محیطی در ش��هرک ها و‬ ‫نواح��ی صنعتی ب��ا همکاری طرف ها ش��کل‬ ‫بگیرد‪ .‬نجف��ی افزود‪ :‬با توجه ب��ه فعالیت های‬ ‫مطلوب زیس��ت محیطی در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعت��ی کش��ور‪ ،‬انتظ��ار داری��م با الت��زام به‬ ‫مفاد تفاهم بسته ش��ده‪ ،‬ارتقای ش��اخص های‬ ‫زیس��ت محیطی در این ش��هرک ها و نواحی را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬‬ ‫باید ترجیحی بوده تا قابلیت اجرا داشته باشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر طرح ه��ا و تامین مال��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا بیان اینکه س��ال‬ ‫گذشته تمام تس��هیالت بانکی بر مبنای نرخ سود‬ ‫تعیین شده در ش��ورای پول و اعتبار ملی پرداخت‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ مصوب تسهیالت نوسازی‬ ‫نیز بر مبنای تصمیم این ش��ورا ‪ ۱۸‬درصد بود‪ .‬این‬ ‫نرخ برای صنایع کوچک و متوس��ط گران اس��ت و‬ ‫بای��د دولت بخش��ی از این س��ود را تامین می کرد‬ ‫و بان��ک نی��ز نمی تواند از منابع خود نرخ س��ود را‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫فتح اله��ی با بیان اینک��ه اعتبار مربوط به کاهش‬ ‫ن��رخ س��ود تس��هیالت بازس��ازی و نوس��ازی در‬ ‫بودج��ه امس��ال وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصویب شده اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برای اجرای طرح‬ ‫نوس��ازی و بازس��ازی صنای��ع کوچک و متوس��ط‬ ‫باید نرخ س��ود تس��هیالت ترجیحی شود و دولت‬ ‫باید مابه التفاوت نرخ س��ود ‪ ۱۸‬درصد و نرخ س��ود‬ ‫ترجیحی را پرداخت کند‪ .‬مدیرکل دفتر طرح ها و‬ ‫تامین مال��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫ مصوبه مجلس ش��ورای اس�لامی برای کاهش نرخ‬ ‫س��ود تسهیالت نوسازی و بازسازی صنایع کوچک‬ ‫و متوس��ط دریافت ش��ده اما هنوز اعتبار از سوی‬ ‫دولت تخصیص نیافته است‪.‬‬ ‫فتح اله��ی ادامه داد‪ :‬برای نرخ س��ود تس��هیالت‬ ‫سرمایه در گردش صنایع ‪ ۱۲‬درصد و برای سرمایه‬ ‫ثابت‪ ،‬بازسازی و نوسازی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫نرخ ‪ ۱۰‬درص��د از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت پیشنهاد شده است اما در نهایت باید دولت‬ ‫تخصیص اعتبار را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مدلی طراحی شده که در صورت‬ ‫کاهش نرخ س��ود تس��هیالت‪ ،‬بانک ها به پرداخت‬ ‫ان تش��ویق ش��ده و صنعتگران نیز از اجرای طرح‬ ‫استقبال خواهند کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬تا نیمه نخست تیر ‪ ۹۷‬میزان پرداخت‬ ‫مستقیم بانک ها به واحدهای صنعتی ‪ ۱۲۶۸‬مورد‬ ‫با اعتبار ‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۷۰‬میلیارد تومان است‪ .‬میزان‬ ‫پرداخت تس��هیالت بانکی به واحدهای صنعتی از‬ ‫طریق س��امانه بهین یاب در این مدت‪۱۵۰‬مورد با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۱۷‬میلیارد تومان اس��ت‪ .‬این امار نش��ان‬ ‫می دهد که صنعتگران برای برخورداری از وام های‬ ‫بانکی رغبت چندانی ندارند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!