روزنامه گسترش صنعت شماره 444 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 444

روزنامه گسترش صنعت شماره 444

روزنامه گسترش صنعت شماره 444

‫نرخ بیکاری‬ ‫بهار ‪ ۹۷‬اعالم شد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2417‬‬ ‫گرامیداشت ‪۳۲‬‬ ‫فعال برتر حوزه‬ ‫صنعت و معدن‬ ‫گیالن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 26‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 4 444‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫ی د ر زمینه قطع برق درخواست کردند‬ ‫واحد های صنعتی با تاکید بر اطالع رسان ‬ ‫شهرک های صنعتی در اولویت اخر خاموشی ها قرار گیرند‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اسقاط خودرو به بازیافت باتری گره خورد‬ ‫‪3‬‬ ‫مقایسه دو ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان داد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی ‪ ۲۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪2‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 12 1397‬ذی القعده ‪ 26 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 444‬پیاپی ‪2417‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فقرزدایی نهاد مستقل‬ ‫می خواهد‬ ‫وزارت تع��اون و کار بای��د‬ ‫از رف��اه اجتماعی جدا ش��ود‬ ‫و وزارتخان��ه ای ب��ه نام رفاه و‬ ‫تامین اجتماعی جدا از مقوله‬ ‫اشتغال ایجاد شود‪.‬‬ ‫در مقول��ه اش��تغال هن��وز‬ ‫ش��اهد اقدام موثری در کشور‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫نیس��تیم‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬باید‬ ‫کارشناس روابط کار‬ ‫در نظر داش��ت که مقوله رفاه‬ ‫اجتماع��ی در ای��ران بس��یار‬ ‫گس��ترده اس��ت و به یک وزارتخانه جدا نی��از دارد و نباید‬ ‫این امر مه��م را در دیگر مقوله های اقتص��ادی ادغام کرد‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۴0‬میلیون نفر از جمعیت کش��ور زیر پوشش بیمه‬ ‫تامین اجتماع��ی قرار دارند و به همین س��بب این جمعیت‬ ‫وس��یع به وزارتخانه ای ج��دا نیاز دارد تا بهت��ر بتوان امور‬ ‫مربوط به انها را بررسی کرد‪.‬‬ ‫بررس��ی فقر و وضعیت حاشیه نش��ینی با توجه به اینکه‬ ‫حدود ‪۱۳‬میلیون از جمعیت کش��ور حاشیه نشین هستند‪،‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم و مس��ائلی از این دس��ت به یک‬ ‫نهاد مس��تقل نی��از دارد‪ .‬وزارت رفاه می تواند س��اماندهی‬ ‫نهادهای اجتماعی مانند س��ازمان بهزیستی و کمیته امداد‬ ‫امام(ره) را پیگیری کند‪ .‬این در حالی است که صندوق های‬ ‫بازنشستگی با چالش های زیادی روبه رو هستند‪ .‬وزارت کار‬ ‫در مدت گذش��ته پیش از انکه به مس��ائل اشتغال و تعاون‬ ‫بپردازد موضوع رفاه اجتماعی را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫وزارتخانه ای به این گستردگی نمی تواند در همه حوزه ها‬ ‫اقدامی درخور انجام دهد‪ .‬در سال های گذشته بخش تعاون‬ ‫نتوانس��ت گام ارزش��مندی بردارد در حالی که می توان به‬ ‫دلیل اینکه هنوز بستر برای فعالیت بخش خصوصی فراهم‬ ‫نیس��ت بر بخ��ش تعاون تاکی��د کرد‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬لزوم‬ ‫تفکیک این وزارتخانه ها بیش از گذشته احساس می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نرخ بیکاری بهار ‪ ۹۷‬اعالم شد‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬ن��رخ بیکاری در بهار س��ال‬ ‫‪ ۱۲/۱ ،۱۳۹۷‬درص��د و نس��بت به‬ ‫سال گذش��ته در همین ‪ ۳‬ماه بهار‬ ‫بیکاری بهبود داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رس��انی دولت‪،‬‬ ‫علی ربیع��ی در باره نحو ه ارائه امار نرخ بیکاری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ بیکاری ماهانه اندازه گرفته نمی ش��ود‪ .‬این نرخ ‪ ۳‬ماه‬ ‫یک بار اندازه گیری می ش��ود‪ .‬نرخ بیکاری فصل بهار نسبت‬ ‫به فصل گذش��ته بهبود داشته اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬گفته‬ ‫شده قرار است درباره حقوق و دستمزد تجدیدنظر کنیم اما‬ ‫چنین چیزی وجود ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬افزایش قدرت خرید‬ ‫ب��ه روش های دیگر و همچنین‪ ،‬کمک ب��ه بهبود و تثبیت‬ ‫قیمت ها ب��رای خانواده ها را در نظ��ر داریم و تصمیم هایی‬ ‫برای ان گرفته شده است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در همین راس��تا گفت‪ :‬همین که کااله��ای اصلی را با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان تثبیت کنیم یک سیاس��ت برای تثبیت نرخ‬ ‫کاالهای اصلی برای خانواده ها بوده است‪ .‬برای بازنشستگان‬ ‫وام ه��ای کم بهره در نظر گرفته ش��ده که به مقدار حقوقی‬ ‫ک��ه می گیرند باز می گ��ردد‪ .‬چند وقت دیگ��ر از این طرح‬ ‫رونمایی خواهم کرد‪ .‬ربیعی با ارائه اماری خاطر نش��ان کرد‬ ‫که نرخ بیکاری در بهار ‪ ۱۳۹۷‬نسبت به سال ‪ ۱۳۹۶‬بهبود‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی سپس گفت‪:‬‬ ‫ل نس��بت به بهار‬ ‫با افزایش ‪ ۷۵۶‬هزار نفر تعداد افراد ش��اغ ‬ ‫س��ال گذشته افزون شده است‪ ۴۵ .‬هزار نفر نسبت به بهار‬ ‫سال گذش��ته کاهش بیکاری داش��تیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نرخ‬ ‫بیکاری جوانان ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬سال در سال گذشته ‪ ۲۸/۳‬درصد‬ ‫ب��وده و نرخ بیکاری کل کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬با کاهش‬ ‫نیم درصدی نس��بت به دوره مشابه سال قبل ان به ‪۱۲/۱‬‬ ‫درصد رسیده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬نرخ بیکاری در بهار ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫‪ ۱۲/۱‬درصد اس��ت‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬اس��تان های چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هنوز بیشترین‬ ‫نرخ بیکاری را دارند که به دلیل همین موضوع بیش��ترین‬ ‫برنامه های اش��تغال مداخله در بازار کار و حق بیمه را برای‬ ‫این اس��تان ها پیش بینی کرده ایم‪ .‬وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی اظهار کرد‪ :‬نرخ تس��هیالت اش��تغال روستایی به‬ ‫بیش از ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان مصوب ش��ده‪ ،‬رس��یده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان طرح به بانک ها رفته اس��ت‪،‬‬ ‫از صندوق توسعه ملی درخواست داریم که قسط سوم را به‬ ‫حساب بانک ها واریز کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اثار اش��تغال روس��تایی تا پایان سال مشخص‬ ‫خواهد ش��د چراکه ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد بانک ها اثارش تا پایان‬ ‫امسال یا اغاز سال اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫ربیعی درباره طرح کارورزی نیز گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نف��ر در ط��رح کارورزی ما ثبت نام کرده ان��د و در کارگاه ها‬ ‫مش��غول شده اند‪ .‬هم اموزش در محیط کار و هم کارورزی‬ ‫در حال اجرا است‪ .‬تصور این بود که حدود یک میلیون نفر‬ ‫مش��غول به کار می شوند که ما چنین تصوری نداشتیم‪ .‬در‬ ‫مناطق محروم بیشترین جذب کارگاه ها را داشته ایم‪.‬‬ ‫وزی��ر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ادام��ه داد‪ ۱۷۵ :‬هزار‬ ‫نف��ر را پیش بینی کرده بودیم که بی��ش از این مقدار برای‬ ‫کارورزی ثبت نام کرده اند‪ .‬ما هم باید س��مت عرضه نیروی‬ ‫کار و هم سمت تقاضا را مدنظر قرار دهیم‪.‬‬ ‫حجم کل سرمایه گذاری‬ ‫خارجی در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در دو‬ ‫ماه امسال معادل ‪۳۳‬‬ ‫میلیون و‪ ۴۴۱‬هزار‬ ‫دالر بوده که در قیاس‬ ‫با رقم ‪ ۴۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۶۴‬هزار دالری مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‬ ‫با افت ‪ ۲۷‬درصدی‬ ‫روبه رو شده‬ ‫است‬ ‫مقایسه دو ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان داد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی ‪ ۲۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ام��ار س��رمایه گذاری های خارج��ی در دو م��اه‬ ‫نخس��ت امس��ال به نقل از مرکز مل��ی امار حاکی‬ ‫از کاه��ش ‪ ۲۷‬درص��دی س��رمایه گذاری خارجی‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی از کارشناس��ان معتقدند این امارها‬ ‫لزوم حمایت از بخش خصوصی را نشان می دهد و‬ ‫دولت باید این موضوع را بیش از گذش��ته در نظر‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مس��ئله کاهش سرمایه گذاری در دو ماه نخست‬ ‫امس��ال در شرایطی مطرح می شود که کاهش ‪۲۷‬‬ ‫درص��دی پیش از بروز مش��کالت جدی در حوزه‬ ‫اقتصاد کش��ور بوده اس��ت‪ .‬کارشناسان صنعت در‬ ‫این زمین��ه معتقدند امارهای خرداد و تیر کاهش‬ ‫بیشتری را نشان خواهد داد‪ .‬شرایط سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی امروز ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه نمی توان‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی را در کشور پیش بینی‬ ‫کرد اما می توان احتمال هایی را مورد بررسی قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫در این زمینه کارشناس��ان اینده سرمایه گذاری‬ ‫خارج��ی را وابس��ته به ادامه مس��یر هم��کاری با‬ ‫اتحادی��ه اروپ��ا می دانند‪ .‬در صورتی ک��ه اروپا در‬ ‫زمینه سرمایه گذاری های مشترک بین شرکت های‬ ‫ایرانی و ش��رکت های کوچک و متوس��ط این قاره‬ ‫اقدام های جدی تری انج��ام دهد‪ ،‬می توان امیدوار‬ ‫بود که از ماه های اینده حجم س��رمایه گذاری در‬ ‫ایران افزایش یابد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر اروپ��ا بیش از انچه‬ ‫تا کنون گذشته تعلل کند‪ ،‬سرمایه گذاری خارجی‬ ‫در کشور با مشکالت جدی تری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جزئیات سرمایه گذاری خارجی‬ ‫حج��م کل س��رمایه گذاری خارج��ی در بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دو ماه امس��ال معادل‬ ‫‪ ۳۳‬میلی��ون و‪ ۴۴۱‬هزار دالر بوده که در قیاس با‬ ‫رقم ‪ ۴۳‬میلیون و ‪ ۲۶۴‬هزار دالری مدت مش��ابه‬ ‫س��ال گذش��ته با افت ‪ ۲۷‬درصدی روبه رو ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز ملی ام��ار‪ ،‬وضعیت طرح های‬ ‫می شناسد‪.‬‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬معدن��ی و تج��اری مص��وب در هی��ات‬ ‫رفتارهای این کشور نشان می دهد که با شناخت‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی به گونه ای است که تعداد‬ ‫کافی از ش��رایط اقتصادی ایران‪ ،‬قصد دارد شرایط‬ ‫این طرح ها تا پایان اردیبهشت امسال ‪ 8‬مورد بوده ‬ ‫کشور را پیچیده تر و سخت تر کند‪.‬‬ ‫ در حالی که تعداد پروژه ها در مدت مش��ابه س��ال‬ ‫انارکی محم��دی با بیان اینکه دول��ت باید تمام‬ ‫گذشته ‪ ۴‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫ظرفیت های��ی را ک��ه می تواند به جذب س��رمایه‬ ‫دو ط��رح تولید ان��واع فراورده های نوش��یدنی‬ ‫خارج��ی منجر ش��ود‪ ،‬تجمیع کن��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫ب��ا حجم س��رمایه گذاری ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۳۰۷‬هزار‬ ‫بخش خصوصی امروز توان چندانی برای توس��عه‬ ‫دالری و ‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۱۸۹‬ه��زار دالری از طرف‬ ‫کش��ور ندارد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬با اجرای دو سیاست‬ ‫هلندی ها‪ ،‬طرح ایجاد فروش��گاه های زنجیره ای با‬ ‫به طور همزمان می توان از مشکالت کنونی فاصله‬ ‫حجم س��رمایه گذاری ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۹‬هزار دالری‬ ‫گرف��ت‪ .‬در گام نخس��ت دولت بای��د برنامه ریزی‬ ‫از طرف اتریشی ها‪ ،‬طرح تولید شمش بیلت فوالد‬ ‫مشخصی برای بازیابی توان بخش خصوصی داشته‬ ‫س��اده کرینی و کم الیاژی با حجم سرمایه گذاری‬ ‫باش��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اکنون زمان مناسبی است که‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون دالری از طرف هندی ها‪ ،‬طرح احداث‬ ‫دول��ت با اس��تفاده از ان می تواند با س��رمایه های‬ ‫کارخانه س��نگبری ب��ا حجم س��رمایه گذاری یک‬ ‫خارجی فعالیت های الزم در کشور را اجرا کند‪.‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۰۰‬ه��زار دالری از ط��رف هلندی ها‬ ‫ای��ن عضو کمیس��یون اقتصادی با بی��ان اینکه‬ ‫و افغانس��تانی ها‪ ،‬طرح تولید پخت انواع ش��یرینی‬ ‫ش��رکت های بزرگی پس از خ��روج امریکا ایران را‬ ‫با حجم س��رمایه گذاری ی��ک میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫ترک کردند‪ ،‬گفت‪ :‬خ��روج توتال از ایران با اینکه‬ ‫دالری از ط��رف ترکیه‪ ،‬طرح تولی��د کولر خودرو‬ ‫پیش بینی می ش��د ام��ا در بدترین زم��ان ممکن‬ ‫ب��ا حجم س��رمایه گذاری ‪ ۳‬میلی��ون و ‪ ۳۸۵‬هزار‬ ‫اتف��اق افتاد‪ .‬با ای��ن حال‪ ،‬می توان با اس��تفاده از‬ ‫دالری از طرف انگلس��تان و س��نگاپور و نیز طرح‬ ‫دیگر ظرفیت ها حجم س��رمایه گذاری در کش��ور‬ ‫احداث رس��توران زنجیره ای با حجم‬ ‫را افزایش داد‪ .‬وی ب��ا تاکید بر اینکه‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۶۰۴‬ه��زار دالری از‬ ‫اکن��ون روس��یه اعالم می کن��د نفت‬ ‫طرف فرانس��وی ها مجموع طرح های‬ ‫ای��ران را به طور تهات��ری می خواهد‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدن��ی و تجاری مصوب در‬ ‫افزود‪ :‬این بهتری��ن زمان برای خرید‬ ‫هیات س��رمایه گذاری خارجی در دو‬ ‫دان��ش فنی اس��ت‪ .‬دول��ت می تواند‬ ‫ماه اغاز امسال است‪.‬‬ ‫بخش��ی از کاالهای مورد نیاز را تهاتر‬ ‫‹ ‹امری�کا اقتص�اد ای�ران را‬ ‫کن��د و بخش��ی را ب��ه انتق��ال دانش‬ ‫احمد انارکی محمدی‬ ‫می شناسد‬ ‫فن��ی اختصاص ده��د‪ .‬در این زمینه‬ ‫ ریزی‬ ‫احم��د انارکی محم��دی‪ ،‬عض��و دولت باید برنامه‬ ‫مذاکره کنندگان باید مش��کالت پیش‬ ‫کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای مشخصی برای بازیابی روی ای��ن ط��رح را پیش بینی و برای‬ ‫اس�لامی با بیان اینک��ه اقتصاد ایران توان بخش خصوصی رفع ان برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫به گونه ای اس��ت که نیاز به س��رمایه داشته باشد‪ .‬عالوه بر � تولید محصوالت رقابتی‬ ‫این‪ ،‬اکنون زمان‬ ‫انارک��ی ب��ا بی��ان اینکه کش��ور در‬ ‫خارج��ی وج��ود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬امریکا‬ ‫مناسبی است که دولت‬ ‫ش��رایط کنونی به تولی��د محصوالت‬ ‫قصد دارد مس��یر سرمایه گذاری را در‬ ‫با استفاده از ان‬ ‫بهت��ری نی��از دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬بیش��تر‬ ‫ایران مسدود کند‪ .‬در برنامه ریزی های‬ ‫می تواند با سرمایه های‬ ‫پی��ش رو بای��د ای��ن موض��وع را در خارجی فعالیت های الزم محصوالتی که اکنون در کشور تولید‬ ‫نظر داش��ته باش��یم که دولت جدید در کشور را اجرا کند می ش��ود‪ ،‬قابلیت صادرات و ارزاوری‬ ‫ندارند‪ .‬این در حالی اس��ت که دولت‬ ‫امری��کا اقتص��اد ای��ران را ب��ه خوبی‬ ‫ب��رای افزای��ش درامدها و رف��ع بح��ران ارز باید‬ ‫درامدهای بین المللی و ارزی خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اهمیت‬ ‫جنگ اقتصادی در دنیا گف��ت‪ :‬امریکا در ماه های‬ ‫گذش��ته به دنبال این بود ک��ه از ارزش پول ملی‬ ‫تمام کشورها بکاهد تا از این طریق افزایش ارزش‬ ‫پول ملی خود را تامین کند‪.‬‬ ‫اگر کش��ورهای هم پیمان ب��ا امریکا که امروز به‬ ‫دلیل افزایش نرخ تعرفه های واردات در این کشور‬ ‫با مشکل روبه رو ش��ده اند فکری برای این موضوع‬ ‫نکنند در ادامه دنیا با مش��کالت جدی تری روبه رو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هر چن��د اقتصاد ای��ران در ماه های‬ ‫گذش��ته اسیب های بس��یاری دید اما باید در نظر‬ ‫داش��ت که ایران بخش��ی از برنامه جهانی امریکا‬ ‫است و مذاکره کنندگان اقتصادی باید با استفاده از‬ ‫این مبانی کش��ورهای دیگر را برای سرمایه گذاری‬ ‫در ایران مجاب کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت از بخش خصوصی‬ ‫محمدی انارک��ی با بی��ان اینکه اگ��ر اروپا برای‬ ‫همکاری با ایران گام های جدی برنداش��ت‪ ،‬چیزی‬ ‫جز س��بد بخش خصوص��ی در کش��ور نمی ماند‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬اکنون باید در دو ح��وزه اقدام کرد‪.‬‬ ‫اقدام ه��ای ای��ن دوره در گام نخس��ت ب��ه رف��ع‬ ‫مش��کالت بخش خصوصی که موضوعی بلند مدت‬ ‫اس��ت‪ ،‬محدود می ش��ود‪ .‬موضوع دیگری که باید‬ ‫در نظ��ر گرفت همکاری با ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوس��ط اروپا است‪ .‬اگر گام دوم با مشکل روبه رو‬ ‫ش��د کش��ور باید تمام توان خود را برای حمایت‬ ‫از بخ��ش خصوصی به کار گی��رد‪ .‬به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫اگر اروپا اقدامی در زمینه همکاری مشترک نکرد‪،‬‬ ‫تمام نهاد ها و سازمان ها وظیفه دارند که از بخش‬ ‫خصوص��ی حمایت کنن��د‪ .‬این عضوکمیس��یون‬ ‫اقتصادی با بیان اینکه باید با مردم واضح و شفاف‬ ‫صحبت ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬جن��گ اقتصادی دنیا‬ ‫ش��وخی نیس��ت و هر کدام از کش��ورها به دنبال‬ ‫افزایش سهم اقتصادی خود هستند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که برخی از تحریم ها دوباره بازگشته و ایران‬ ‫چیزی جز بخش خصوصی ندارد‪.‬‬ ‫برخی امارها در واقعیت صحت ندارد‬ ‫رییس فراکسیون شفاف س��ازی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی معتقد اس��ت که واقعی��ت زندگی مردم‬ ‫تورم��ی بی��ش از ‪ ۸/۷‬درصد را نش��ان می دهد و‬ ‫تطابق نداشتن امارها با واقعیت جاری مردم باعث‬ ‫اسیب به اعتماد انها می شود‪.‬‬ ‫محمود صادقی با اش��اره به اینکه بانک مرکزی‬ ‫ن��رخ ت��ورم را ‪ ۸/۷‬درص��د اعالم کرده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫خانه مل��ت گفت‪ :‬ب��رای تعیین نرخ ت��ورم‪ ،‬بانک‬ ‫مرک��زی میانگین س��بد کاال را در نظ��ر می گیرد‪.‬‬ ‫ش��اید در میانگین این عدد درست باشد به نحوی‬ ‫ک��ه افزایش نرخ یک کاالی��ی ‪ ۱۵‬درصد و کاالی‬ ‫دیگری گران نش��ده‪ ،‬در نهای��ت میانگین ان رقم‬ ‫‪ ۸‬درصد باشد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون اموزش و تحقیق��ات مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اینکه نرخ تورم زندگی‬ ‫و سفره مردم ‪ ۸/۷‬درصد نیست‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این‬ ‫نرخ تورم اعالمی امار سازی باشد‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫اثار منفی دارد و در درجه نخست اعتماد مردم را‬ ‫س��لب می کند‪ .‬اعتماد و صداق��ت عنصر اصلی در‬ ‫ارتباط بین مردم و حاکمیت هستند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬ش��میرانات‪،‬‬ ‫اسالمش��هر و پردیس در مجلس‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر مردم بین اماره��ای اعالمی و‬ ‫واقعی��ت جاری در زندگی ش��ان تناقض‬ ‫ببینند به اعتماد انها اسیب وارد می شود‬ ‫که متاسفانه این اسیب وارد شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی انچه‬ ‫حاکمیت و دولت باید به ان توجه کنند بازسازی و‬ ‫تقویت اعتماد مردم است‪ ،‬به هر حال بعید می دانم‬ ‫در واقعیت چنین اماری صحت داشته باشد‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به انتقادهایی در زمینه تزریق‬ ‫ناامی��دی به جامع��ه‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ب��ه نظر من‪ ،‬با‬ ‫کتم��ان واقعیت ها نمی ت��وان امی��د در جامعه به‬ ‫وجود اورد‪.‬‬ ‫باید مردم نتایج مثبت را در زندگی لمس کنند‬ ‫در عی��ن حال س��یاه نمایی هم نش��ود اما واقعیت‬ ‫جامعه باید بدون سوگیری اعالم شود‪.‬‬ ‫ای��ن نماین��ده مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫صدا وس��یما در انع��کاس عملکرد دولت‬ ‫جهت دار عمل می کند و این رفتار اشکار‬ ‫اس��ت‪ .‬به تازگی رهبری دس��تور داده اند‬ ‫ک��ه ابعاد مثب��ت دولت را نش��ان دهند‪.‬‬ ‫نمی گوی��م اغراق کنند اما گاهی عملکرد‬ ‫دولت نشان داده نشده و در این زمینه به‬ ‫انها ظلم می شود‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون شفاف سازی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی ا ظهار ک��رد‪ :‬به هر ح��ال‪ ،‬برای‬ ‫بررسی نرخ تورم ‪ ۸/۷‬درصد باید گزارش تفصیلی‬ ‫را مورد بررس��ی ق��رار داد‪ .‬با این وج��ود‪ ،‬واقعیت‬ ‫ج��اری زندگی م��ردم تورمی بی��ش از این نرخ را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫رییس فراکسیون شفاف سازی افزود‪ :‬الیحه های‬ ‫چهار گانه مرتبط با مبارزه با پول شویی در نشست‬ ‫فراکس��یون م��ورد بررس��ی ق��رار گرف��ت و لزوم‬ ‫ح و توضیح داده‬ ‫اصالحات قانونی در این باره تشری ‬ ‫ش��د که در ‪ FATF‬عضویت جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران مطرح نیست و اکشن پلن این موضوع شامل‬ ‫‪ ۴۱‬مورد است که با اصالحات قانونی عمده موارد‬ ‫قابل حل اس��ت‪ .‬باید توجه کرد درحال حاضر ‪۳9‬‬ ‫مورد از مواد نام برده با اصالحات قانونی قابل انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادقی تصریح کرد‪ :‬ضرورت تقویت ضمانت های‬ ‫اجرای��ی برای اجرای قانون مبارزه با پول ش��ویی و‬ ‫قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مورد بررسی‬ ‫ق��رار گرفت��ه و بر ض��رورت تقوی��ت ضمانت های‬ ‫اجرایی قوانین تاکید شده است‪.‬‬ ‫رییس فراکس��یون شفاف س��ازی و سالم س��ازی‬ ‫اقتصاد و انضباط مالی مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫اف��زود‪ :‬جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز موضوعی‬ ‫اس��ت که باید ب��رای ان راهکار مناس��بی در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬ب��ا توجه ب��ه اینک��ه ت��ا ‪ ۲۵‬مردا د‬ ‫وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی باید گزارش��ی‬ ‫درباره پیش��رفت ایران در زمینه اجرای اکشن پلن‬ ‫‪ FATA‬ارائ��ه کن��د‪ ،‬باید کارها در ای��ن زمینه با‬ ‫سرعت پیگیری شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪ 12 1397‬ذی القعده ‪ 26 1439‬ژوئیه ‪ 2018‬شماره ‪ 444‬پیاپی ‪2417‬‬ ‫صنعت خودرو در هفته ای که گذشت‬ ‫خبر‬ ‫اسقاط خودرو به بازیافت باتری گره خورد‬ ‫امیرحسن کاکایی‬ ‫رسول پارچه باف دیبازر‬ ‫کورش مرشد سلوک‬ ‫فاطمه امیر احمدی‪ :‬صنعت موتورسیکلت یکی از صنایع زیرمجموعه قوای محرکه است که با گذشت نیم قرن‬ ‫همچنان مشکالت بسیاری دارد‪ .‬حضور موتوسیکلت های برقی تا حدودی این صنعت را به سوی نوسازی در بازار‬ ‫خود پیش برد اما همچنان صنعتگر این حوزه با چالش های بسیاری دست و پنجه نرم می کند‪ .‬صنایع پیشرفت‬ ‫می کنند وقتی با علم گره می خورند؛ خالیی که در ایران نمود زیادی دارد‪ .‬خال علمی ‪ ،‬امروز از سوی قطعه سازان‬ ‫بیشتر درک شده است‪ .‬نداشتن بازارهای صادراتی کم کم انها را به این سو سوق داده که با مشارکت مراکز علمی‬ ‫از جمله دانشگاه ها محصوالت خود را ارتقا و سپس توسعه دهند‪ .‬نمی توان منکر این امر شد که طراحی ‪ ،‬چشم‬ ‫اس��فندیار صنعت خودرو ایران بوده و همچنان قربانی می گیرد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬برقی ش��دن خودروها به عنوان‬ ‫گامی برای حفظ س�لامت محیط زیست‪ ،‬بسیاری را امیدوار کرده است‪ .‬ابتدا باتری های سربی برای راهبری این‬ ‫وسیله نقلیه در نظر گرفته شد و کم کم با اشکار شدن عیب های ان ‪ ،‬تولید باتری های لیتیومی و استفاده از ان به‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫محمد خادم منصوری‬ ‫سید نواب حسینی منش‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫عنوان جایگزین مطرح شد اما امروز بازیافت این نوع باتری ه ا جای بحث بسیاری دارد‪ .‬موضوعی که در روزهای‬ ‫گذشته در صدر اخبار خودرویی قرار گرفت‪ ،‬ثبت سفارش های غیرقانونی بود‪ .‬دولت سعی دارد برای شفاف سازی‬ ‫و جلوگیری از هرگونه شایعه‪ ،‬اخبار را در اختیار افکار عمومی قرار دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬همچنان ابهام هایی در این‬ ‫باره به چش��م می خورد‪ .‬وضعیت خودروهای غیرقانونی به گونه ای اس��ت که پای انجمن واردکنندگان خودرو را‬ ‫نیز به این مسئله باز کرده است‪« .‬گسترش صنعت» در نخستین هفته مرداد با هدف قرار دادن مسائل خودرو‪ ،‬‬ ‫قطعه س��ازان ان و صنعت موتورس��یکلت وضعیت تولید و بازار را مورد بررسی قرار داد‪« .‬بنزینی های بیمه شده و‬ ‫برقی های بدون بیمه»‪ ۲« ،‬قرارداد از س��وی قطعه س��ازان امضا شد» ‪« ،‬عامل سمی سفره های زیرزمینی بازیافت‬ ‫می شود» و «جوالن اسقاطی ها با ممنوعیت واردات» از جمله موضوع هایی بود که در صفحه صنعت خودرو این‬ ‫هفته به انها پرداخته شد‪ .‬در ادامه‪ ،‬مروری بر چکیده انها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫برقی های بدون بیمه‬ ‫بیش از ‪ ۲‬سال است که موتورسیکلت های برقی بخشی از سهم بنزینی ها‬ ‫را در بازار به خود اختصاص داده اند‪ .‬خدمات پس از فروش و وضعیت بیمه‬ ‫انه��ا از جمل��ه نگرانی های فعاالن این حوزه اس��ت‪ .‬محمد خادم منصوری ‪،‬‬ ‫ر یی��س اتحادیه فروش��ندگان موتورس��یکلت و دوچرخ��ه در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنعت» با اش��اره به مناسب دانستن جایگزین شدن برقی ها با‬ ‫بنزینی ه��ا‪ ،‬می گوید ‪ :‬خدمات پس از فروش این تازه واردها و وضعیت بیمه‬ ‫انها یکی از مهم ترین دغدغه های اتحادیه و مصرف کنندگان اس��ت‪ .‬س��ید‬ ‫نواب حسینی منش‪ ،‬مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران‪ ،‬در این‬ ‫باره به امار قابل تاملی اشاره و اظهار کرد ‪ :‬امار کشته شدگان ساالنه کشور به‬ ‫واسطه موتورسیکلت ‪ ۸‬هزار نفر است‪ .‬بیشتر این افراد از قشر جوان هستند‪.‬‬ ‫همچنین‪ ۵۰ ،‬درصد تصادف های منجر به مرگ برای عابر و راکب تنها در‬ ‫ش��هر تهران به وسیله موتورس��یکلت اتفاق می افتد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بیمه در بخش موتورس��یکلت های بنزینی اعم از تصادف ‪ ،‬سقوط‪ ،‬واژگونی‪ ،‬‬ ‫انفجار ‪ ،‬اتش سوزی‪ ،‬خسارت های واردشده به محموله وسیله نقلیه اشخاص‬ ‫ثالث ‪ ،‬فوت و نقص عضو اشخاص ثالث‪ ،‬پرداخت هزینه های درمان و جبران‬ ‫خس��ارت مالی واردش��ده به اشخاص ثالث را پوشش می دهد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬به‬ ‫لحاظ بیمه ای وضعیت موتورسیکلت های بنزینی مناسب تر از برقی ها بوده‬ ‫و بهتر می شود‪ .‬به طور مثال‪ ،‬در گذشته بیمه این وسیله نقلیه ‪ ۳‬و ‪ ۶‬ماهه‬ ‫صادر می ش��د اما امروز بیمه س��االنه هم دارد‪ .‬ضروری اس��ت اگر قوانین به‬ ‫اصالح نیاز دارند این امر زودتر انجام ش��ود زیرا نبود بیمه و خدمات پس از‬ ‫فروش مناسب بر بازار تقاضا تاثیر مستقیم داشته و درصد فروش را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬این مسائل کالنشهرها را از داشتن هوای پاک محروم می کند‪.‬‬ ‫امضای ‪ ۲‬قرارداد پیرو یک تفاهمنامه‬ ‫بارها گفته ش��ده یکی از ضعف های بنیادین صنعت خودرو کش��ور در‬ ‫هر حوزه از وسایل نقلیه ‪ ،‬طراحی و مهندسی ان است‪ .‬به دلیل اینکه در‬ ‫داخل کش��ور طراحی مناسبی در حوزه وسایل نقلیه وجود ندارد ‪ ،‬کشور‬ ‫بیش��تر به س��مت مونتاژکاری حرکت کرده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ایران به لحاظ دانش مهندس��ی و تربیت نیروی انسانی ‪ ،‬کشوری در حال‬ ‫توس��عه به ش��مار می رود‪ .‬ضعفی که در سال های گذشته به این صنعت‬ ‫در کش��ور اسیب زد امروز سبب ش��ده تا مسئوالن به فکر همکاری های‬ ‫مش��ترک در حوزه طراحی بیفتند‪ .‬برای برون رفت از این چالش انجمن‬ ‫تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان کشور تفاهمنامه ای با‬ ‫دانشگاه علم و صنعت به امضا رساند که پیرو ان ‪ ۲‬قرارداد نیز بسته شد‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد ‪ ،‬دبیر این انجمن پیش از این درباره جزئیات قراردادهای‬ ‫دو طرف به «گسترش صنعت» گفته بود ‪ :‬اصل تفاهمنامه مبتنی بر توان‬ ‫طراحی داخلی قطعات بنا گذاش��ته ش��ده است‪ .‬در قالب این تفاهمنامه‬ ‫پروژه های پژوهش��ی کاربردی مورد نیاز صنعت قطعه تبیین و تش��ریح‬ ‫می ش��وند و س��پس با همکاری مش��ترک به مرحله اجرا در می ایند‪ .‬وی‬ ‫گفت ‪ :‬نیروی انسانی متخصص در حوزه های مختلف برای تمام بخش های‬ ‫مورد نیاز این صنعت با همکاری دانشگاه تربیت می شود‪ .‬مراکز اموزشی و‬ ‫پژوهشی به شکل مشترک راه اندازی خواهند شد‪ .‬انجمن‪ ،‬قطعه سازان را‬ ‫تشویق و ترغیب به عقد قرارداد با دانشگاه می کند زیرا واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک با تیراژ پایین به لحاظ اقتصادی نمی توانند مراکز تحقیق وتوسعه‬ ‫مجزا داش��ته باش��ند‪ .‬انها می توانند از ظرفیت دانشگاه که چنین بستری‬ ‫را در خ��ود دارد‪ ،‬کمک بگیرن��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬واحدهای صنعتی کوچک‬ ‫همراه با طرح های پژوهشی ‪ ،‬پروژه ها را تعریف کرده و با همراهی دانشگاه‬ ‫به مرحله اجرا دراورند‪ .‬امیرحسن کاکایی ‪ ،‬عضو هیات علمی دانشگاه علم‬ ‫و صنعت در ادامه به چالش بزرگ مش��ارکت در پروژه های علمی صنعتی‬ ‫کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬دانشگاه دارای ظرفیت بسیاری در پژوهش های‬ ‫کالن اس��ت اما س��ازکار الزم هنوز فراهم نبوده و اجرا این همکاری ها به‬ ‫تامین زیرساخت نیاز دارد‪ .‬بستن قرارداد با دانشگاه در کنار تمام اعضای‬ ‫هیات علمی ‪ ،‬کمتر محقق شده و این یکی از نمونه های برجسته مشکالت‬ ‫این بخش است‪ .‬چالش های موجود برای ارتباط های صنعتی‪-‬علمی این‬ ‫است که دانشگاه به مفهوم کل سیستم روی موضوع متمرکز نمی شود‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ ،‬برای ارتباط با دانشکده ها و مراکز پژوهشی ضعف های‬ ‫اساسی وجود دارد‪ .‬یکی از راهکارهای رفع مسئله این است که فعالیت ها‬ ‫تجزیه وتحلیل و کارها به اجزایی کوچک تقس��یم شود‪ .‬پروژه های بزرگ‬ ‫در دانش��گاه ها به دلیل این خال اجرایی نمی ش��وند‪ .‬زیرا اراده و همکاری‬ ‫جمعی در این باره وجود ندارد‪.‬‬ ‫لیتیومی های خطرناک‬ ‫صنعت خودرو در دنیا به س��وی برقی شدن و خودران ها رفته است‪.‬‬ ‫در اخب��ار امده چش��م انداز ‪ )۲۰۲۵( ۱۴۰۴‬برای کاه��ش الودگی هوا‪،‬‬ ‫ تولید و اس��تفاده از خودروهای برقی و به اصطالح‪ ،‬س��بز است‪ .‬امروز تا‬ ‫حدودی خودرو و موتورس��یکلت های برقی در کشورهای مختلف تردد‬ ‫می کنن��د و ازمون خود را پ��س می دهند‪ .‬فرهن��گ بازیافت و تبدیل‬ ‫زباله ها به محصوالت قابل اس��تفاده در برخی کشورها با هدف کاهش‬ ‫الودگی های زیست محیطی فراگیر شده است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬ایران هنوز به معنای واقعی به این س��و حرکت نکرده‬ ‫و به طور عموم زباله ها دفن یا س��وزانده می ش��وند‪ .‬باتری لیتیومی اگر‬ ‫ب زیرزمینی شده و نسل اینده‬ ‫دفن شود‪ ،‬سبب الودگی س��فره های ا ‬ ‫را با اسیب های بسیاری روبه رو می کند‪ .‬رسول پارچه باف دیبازر درباره‬ ‫باتری های لیتیومی به «گس��ترش صنعت» گفت ‪ :‬این باتری ها مزایای‬ ‫زی��ادی در مقابل باتری های سربی‪-‬اس��یدی دارند ام��ا درحال حاضر‬ ‫بازیافت انها به چالش��ی برای کش��ور تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬باتری های‬ ‫لیتیومی برای مصرف گوناگون اعم از خودرو ‪ ،‬موتورسیکلت‪ ،‬دوچرخه‬ ‫اجرای طرح «سرویس دوره ای در‬ ‫محل» از سوی امدادخودرو ایران‬ ‫و‪ ...‬وارد می ش��ود اما اگر پس از اس��تهالک بازیافت نش��ود خطرهای‬ ‫بس��یاری برای محیط زیس��ت دارد؛ خطرهایی که اسیب ان بیشتر از‬ ‫باترهای سربی است‪.‬‬ ‫اگر باتری لیتیومی پس از استهالک دفن شود با توجه به خاصیتی‬ ‫ک��ه مواد اولیه ای��ن محصول دارد اس��یب زیادی ب��ه طبیعت به ویژه‬ ‫ب زیرزمینی می زند‪.‬‬ ‫سفره های ا ‬ ‫وی درباره پژوهش های یک س��اله خود گفت ‪ :‬حدود یک سال روی‬ ‫این پروژه مطالعه شد‪ .‬نتیجه های به دست امده از جداسازی مواد برای‬ ‫درس��تی و نادرستی تحقیقات به ازمایشگاه ها فرستاده و ازمایش شد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که بازیافت باتری لیتیومی و برگشت مواد اولیه ان‬ ‫به چرخه تولید تا حدود ‪ ۴۰‬درصد نرخ تمام شده محصوالت را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫پارچه ب��اف دیب��ازر ادامه داد ‪ :‬مواد به کار رفته در س��اخت باتری در‬ ‫طبیعت تجزیه نمی ش��ود و س��بب الودگی بیش��تر محیط زیست شده‬ ‫امری که سازمان حفاظت محیط زیست از ان غافل است‪.‬‬ ‫شفاف سازی از سوی واردکنندگان‬ ‫امروز با فراگیر ش��دن ارتباطات و روابط بین الملل س��لیقه ها تغییر کرده و افراد‪ ،‬‬ ‫به نگاهی جهانی رسیده اند‪ .‬خودرو نیز به عنوان محصولی برامده از جامعه انسانی‬ ‫پیش��رفت های بسیاری داش��ته اما صنعت خودرو کشور در مقابل این پیشرفت ها‬ ‫هنوز عقب مانده اس��ت‪ .‬پیش��رفت جهانی صنعت خودرو در دنیا س��بب ش��ده تا‬ ‫مردم کشورمان نیز توقع محصوالت متنوع تر و بهتری از سازندگان داخلی داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تمام کشورهای صنعتی بخش��ی از بازار خود را در اختیار‬ ‫خودروه��ای واردات��ی قرار داده اند زیرا این تعامل دو س��ویه بوده و واردات در قبال‬ ‫صادرات انجام می شود‪.‬‬ ‫خودروهای وارداتی امروز پیراهن عثمان ش��ده که با ثبت س��فارش چند هزار‬ ‫دستگاه به شکل غیرقانونی‪ ،‬رییس جمهوری را ناگزیر به تصمیم گیری کرده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬چون یکی از متهمان این مس��ئله در زمین��ه دریافت ارز دولتی و‬ ‫فروش خودرو به شکل ازاد در بازار انجمن واردکنندگان خودرو است ‪ ،‬این انجمن‬ ‫نشس��ت خب��ری در میانه هفته برگ��زار کرد و به شفاف س��ازی موضوع پرداخت‪.‬‬ ‫ک��وروش مرشدس��لوک ‪ ،‬رییس انجم��ن واردکنندگان خودرو ضم��ن قدردانی از‬ ‫رییس جمهوری برای ورود به موضوع ثبت سفارش ها و واردات غیرقانونی خودروها‬ ‫گفت‪ :‬شفاف س��ازی به اعتماد منجر ش��ده و در پی ان‪ ،‬از حجم ش��ایعه ها کاسته‬ ‫می شود‪ .‬مسئله واردات خودروهای غیرقانونی مربوط به ‪ ۶‬ماه گذشته بوده و انتظار‬ ‫داش��تیم وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پیش از به وجود امدن وضعیت فعلی به‬ ‫موضوع رس��یدگی کند‪ .‬این مس��ئله با تاخیر شفاف سازی ش��د و به بازار شایعه ها‬ ‫دامن زد‪ .‬واردات غیرقانونی گس��ترش یافت و متاسفانه تمام واردکنندگان خودرو‬ ‫متهم به فعالیت غیرقانونی شدند‪ .‬این در حالی بود که عده ای در این زمینه تخلف‬ ‫کرده بودند‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬به طور قطع بین متخلفان و کسانی که در فضای سالم‬ ‫در چارچ��وب قان��ون و نیز همکاری با وزارتخانه فعالی��ت دارند تفاوت وجود دارد‪.‬‬ ‫هجمه ها س��بب ش��ده تا فعالیت تمام واردکنندگان که به نوعی کارافرین به شمار‬ ‫می روند‪ ،‬زیر سوال برود‪ .‬این فعال بازار خودرو خاطرنشان کرد ‪ :‬همیشه به مسئله‬ ‫تخلف می پردازیم در حالی که عوامل تخلف فراموش می ش��ود‪ .‬بی ثباتی قوانین و‬ ‫مقررات‪ ،‬در نظر نگرفتن دیدگاه کارشناسان و فعاالن ان حوزه و ابالغ دستورهای‬ ‫ناگهانی از عوامل زمینه س��از این نوع تخلف ها اس��ت‪ .‬وی با انتقاد از برخی رفتارها‬ ‫در این زمینه توضیح داد‪ :‬فضا را الوده می کنیم و تنها به دنبال متخلف هستیم‪ .‬اگر‬ ‫ثبات قانونی وجود داشته باشد و از نظر کارشناسانی که در ان حوزه تجربه کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬بهره گیری ش��ود از تصمیم های ش��تاب زده جلوگیری ش��ده و اسیب ها‬ ‫نیز کمتر می ش��ود‪ .‬این عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به ش��رایط‬ ‫موجود اش��اره کرد و گفت‪ :‬امروز باید بتوانیم از حجم مش��کالت بازار خودرو کم و‬ ‫به مصرف کننده کمک کنیم‪ .‬مرشدس��لوک همچنین به اغاز موج بیکاری در این‬ ‫صنف پرداخت و گفت‪ :‬در ش��رایط به وجودامده تعدیل نیرو یکی از مس��ائلی است‬ ‫که فعاالن این حرفه با ان روبه رو هستند‪ ۲۵ .‬هزار فرصت شغلی با واردات خودرو‬ ‫ایجاد شده به عبارتی ‪ ،‬به ازای هر ‪ ۳‬خودرو وارداتی یک شغل ایجاد شده در حالی‬ ‫که بس��یاری برای ماندن در این عرصه ناگزیر به تعدیل نیرو ش��ده اند‪ .‬او در ادامه‬ ‫سخنان خود به اینکه موضوع اسقاط خودروها به کما رفته است اشاره کرد و گفت‪ :‬‬ ‫مسئله اسقاط خودرو در شرح وظایف واردکنندگان بوده است‪ .‬هم اکنون ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫خ��ودرو فرس��وده وجود دارد که با ممنوعی��ت واردات در عمل این موضوع به کما‬ ‫رفت‪ ۴/۶ .‬درصد از بازار خودرو کشور مربوط به وارداتی ها بود و به ازای هر خودرو‬ ‫بین ‪ ۵۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد(با توجه به حجم موتور) تعرفه گرفته می شود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫درامد دولت در قبال واردات خودرو ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در سال بود که‬ ‫با ممنوعیت واردات مسکوت شد‪.‬‬ ‫مرشدسلوک در نهایت گفت ‪ :‬خودرو به یک کاالی سرمایه ای تبدیل شده و مردم‬ ‫برای سرمایه گذاری و نه نیاز واقعی خرید می کنند‪ .‬پیشنهاد انجمن این است که‬ ‫برای از بین رفتن حباب نرخ خودروهای وارداتی و متعادل شدن قیمت ها‪ ،‬دولت‬ ‫اجازه واردات ‪ ۲۰‬هزار خودرو ثبت س��فارش ش��ده در گذش��ته را دهد تا بتوانیم با‬ ‫مدیریت مناسب‪ ،‬نیاز امسال بازار را پوشش دهیم‪.‬‬ ‫ش��رکت امدادخودروای��ران به عنوان بزرگترین ش��رکت‬ ‫امدادخودروی��ی کش��ور با ه��دف خدمات ده��ی مطلوب‬ ‫ب��ه هموطن��ان‪ ،‬س��رویس های دوره ای محص��والت گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو را در محل مورد نظر مش��تریان اجرا‬ ‫می کند ‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس‪ ،‬س��رویس های دوره ای محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو اعم از صفر کیلومت��ر‪ ،‬دارای کارت طالیی و‬ ‫غیرمشترک در قالب خدمت «سرویس در محل» از سوی‬ ‫این شرکت در سراسر کشور عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫س��رویس در مح��ل‪ ،‬یک��ی از مجموعه خدم��ات متنوع‬ ‫ش��رکت امدادخودرو ایران است‪ .‬این سرویس شامل تمام‬ ‫امور مربوط به س��رویس دوره ای خودروها است که باید در‬ ‫زمان مقرر انجام شود‪.‬‬ ‫این سرویس های دوره ای از سوی امدادگران امدادخودرو‬ ‫ایران در محل کار یا منزل با هماهنگی با مرکز پاسخگویی‬ ‫‪ ۰۹۶۴۴۰‬اجرا می شود‪.‬‬ ‫ س��رویس های دوره ای محص��والت صف��ر کیلومت��ر‬ ‫ایران خودرو به شکل رایگان و برای دارندگان کارت طالیی‬ ‫نیز بر مبنای ضوابط کارت طالیی اجرا می شود‪.‬‬ ‫نکته قابل اهمیت‪ ،‬استقبال غیرمشترکان ایران خودرویی‬ ‫از س��رویس دوره ای در منزل یا محل کار بوده که شرکت‬ ‫امدادخودرو ایران تالش کرده بیش��ترین رضایت این گروه‬ ‫از مشتریان خود را نیز کسب کند‪.‬‬ ‫ همچنی��ن‪ ،‬س��رویس های دوره ای در محل م��ورد نظر‬ ‫مشتریان تا حد زیادی باعث صرفه جویی در وقت و هزینه‬ ‫هموطنان می شود‪.‬‬ ‫امداد خودرو ایران به عنوان بزرگترین نهاد امدادخودرویی‬ ‫کشور در راستای دستیابی به این مهم‪ ،‬تعمیرات حداکثری‬ ‫در محل را مدت هاس��ت در دستور کار خود قرار داده و با‬ ‫گسترش زیر س��اخت ها و تقویت ناوگان خود‪ ،‬قدم به قدم‬ ‫مسیر حفظ رضایت حداکثری مشتریان را می پیماید‪.‬‬ ‫پیش تر‪ ،‬این ش��رکت ب��ا افزودن فعالیت ه��ای جدید به‬ ‫مجموعه های خدماتی خود س��طح رضایتمندی مشتریان‬ ‫را ارتقا بخشیده بود‪.‬‬ ‫«امدادپ�لاس» پ��روژه ای ب��ود ک��ه از اغاز س��ال برای‬ ‫خدمات ده��ی به مس��افران ن��وروزی راه اندازی ش��د‪ .‬این‬ ‫ط��رح به منظور افزایش رضایت مش��تریان و جلوگیری از‬ ‫حمل خودرو‪ ،‬مجموعه ای از قطع��ات با زمان تعمیر باالتر‬ ‫از قطع��ات ام��داد بالینی که امکان تعوی��ض انها در محل‬ ‫وجود داش��ت در س��بد قطعات خدمت امدادپالس تعریف‬ ‫ش��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬با هماهنگی مرکز تماس‪ ،‬امدادگر مختص‬ ‫این خدمت به محل مورد درخواست مشتری اعزام و اقدام‬ ‫به تعویض قطعه می کند‪.‬‬ ‫پس از مطالعات و امکان س��نجی های اولیه‪ ،‬این طرح در‬ ‫فاز نخس��ت با نام «امداد بالینی ویژه » به محک گذاش��ته‬ ‫شد و پس از اصالحاتی مختصر و کاهش زمان انتظار برای‬ ‫دریافت این خدمت‪ ،‬با نام «امداد پالس» رونمایی شد‪ .‬این‬ ‫طرح ب��ر خالف امداد بالینی از زم��ان تعمیر باالتری بهره‬ ‫می برد و قطعات «گرانت ری» و با حجم بیشتر نیز در سبد‬ ‫امدادگران گنجانده شد‪.‬‬ ‫به پشتوانه ش��بکه گسترده امدادخودرو ایران در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬این طرح شامل تمامی خودروهای صفر و کارکرده‬ ‫در دوره وارانتی و گارانتی می ش��ود‪ .‬امدادپالس نیز مانند‬ ‫اغلب خدمات امدادخودرو ایران به ش��کل ش��بانه روزی در‬ ‫خدمت مشتریان است‪.‬‬ ‫امدادخ��ودرو ای��ران در ت�لاش ب��رای کاه��ش زم��ان ‬ ‫خدمات ده��ی بوده و در این زمین��ه رکوردهایی جدید به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬از عم��ده خدمات قابل ارائ��ه در امدادپالس‬ ‫می توان ب��ه تعویض رادیات��ور‪ ،‬پمپ هیدرولی��ک‪ ،‬دینام‪،‬‬ ‫استارت‪ ،‬شیلنگ پایین رادیاتور و‪ ...‬اشاره کرد که از اتالف‬ ‫وقت مشتریان جلوگیری و به کاهش سطح ترافیک شهری‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح در ح��ال فراگیر ش��دن در تمام ش��هرهای‬ ‫کشور اس��ت تا به این ترتیب‪ ،‬مش��کالت صاحبان خودرو‬ ‫به کمترین حد برسد‪.‬‬ ‫از دیگر خدمات جدید امدادخودرو ایران افزودن سامانه‬ ‫موقعیت ی��اب ب��ه ناوگان خود ب��ود‪ .‬این طرح نی��ز از اغاز‬ ‫اجرای جش��نواره خدمات نوروزی ایران خودرو در سال ‪۹۷‬‬ ‫به صورت کامل اجرا شد‪ .‬این امر‪ ،‬یکی از موفقیت های این‬ ‫شرکت در زمینه خدمات رسانی بود‪.‬‬ ‫با تجهیز ناوگان امدادخودرو ایران به سامانه موقعیت یاب‪،‬‬ ‫امکان تعیین محل استقرار دقیق امدادگران سراسر کشور‬ ‫روی نقش��ه میسر ش��ده و انتخاب نزدیک ترین امدادگر به‬ ‫امدادخواه تسهیل می شود‪.‬‬ ‫این امر به خدمات دهی س��ریع تر منجر شده و در نهایت‬ ‫افزایش رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬با تجهی��ز تمامی ناوگان امدادخودرو ایران به‬ ‫س��امانه موقعیت یاب‪ ،‬این امکان وجود دارد که هموطنان‬ ‫نیز موقعیت ناوگان این ش��رکت را در وب س��ایت راهداری‬ ‫کشور به نشانی ‪ WWW.141.IR‬مشاهده کنند‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 444‬پیاپی ‪2417‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 26‬ژوئیه ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی صنعتگران‬ ‫برای کاهش قطعی برق‬ ‫برنامه ریزی ه��ای س��ازمانی ب��ر‬ ‫مبنای برنامه شش��م توس��عه این‬ ‫اس��ت که دست کم ‪ ۵‬هزار مگاوات‬ ‫ب��رق مصرف��ی کش��ور از مح��ل‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر تامین شود‪،‬‬ ‫یعنی س��الی ‪ ۱۰۰۰‬م��گاوات که‬ ‫رقم قابل توجهی اس��ت‪ .‬این قاعده‬ ‫زینب عبدی‬ ‫می تواند در ش��هرک های صنعتی‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫اجرایی ش��ود و شامل حال صنایع‬ ‫نیز باشد چراکه براساس شیوه نامه‬ ‫جدید‪ ،‬تمامی اداره ها و س��ازمان های دولتی باید دس��ت کم تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد برق خ��ود را از محل انرژی ه��ای تجدیدپذیر تامین کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬در ای��ن زمین��ه دولت یارانه نیز در نظر گرفته اس��ت تا جایی که‬ ‫م��ازاد برق تولیدی حاصل از خورش��ید را می توان به ش��بکه برق‬ ‫انگیزه ایجاد می کند تا در‬ ‫ ‬ ‫فروخت‪ .‬این موارد برای س��رمایه گذاران‬ ‫ش��هرک های صنعتی برای ایجاد نیروگاه ها یا پنل های خورشیدی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫ام��ا مصرف ان��رژی در ش��هرک های صنعتی ارتباط مس��تقیم‬ ‫ب��ا نوع فعالیت های صنعت��ی دارد تا جایی که اس��تفاده از فضای‬ ‫ب��ام واحدهای صنعتی برای نصب پنل های خورش��یدی به عنوان‬ ‫ت زیرا‬ ‫راهکاری برای تامین نیازهای برق صنایع مطرح ش��ده اس�� ‬ ‫تامین اب و برق مورد نیاز صنایع با واگذاری قس��مت عمده زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی و فعالیت کارخانه ه��ا اکنون یک چالش‬ ‫اس��ت‪ .‬در صورتی که استفاده از انرژی خورشیدی می تواند راهکار‬ ‫مناس��بی برای رفع نیازهای برق در ش��هرک های صنعتی باش��د؛‬ ‫همان طور که برخی از معابر نیز در مجموعه ش��هرک های صنعتی‬ ‫با استفاده از انرژی خورشیدی روشن می شود‪.‬‬ ‫در نظر داش��ته باش��ید ک��ه مدیران در مجموعه ش��هرک های‬ ‫صنعتی برای خرید برق خورش��یدی مازاد صنای��ع نیز با مدیران‬ ‫مجموعه های برق رس��انی کش��ور تفاهمنامه ای ب��رای تضمین در‬ ‫خری��د برق تولید ش��ده صنایع دارن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫می توانن��د با اطمینان خاطر از فروش مازاد برق تولید ش��ده برای‬ ‫نصب پنل های خورشیدی اقدام کنند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬در زمین��ه ظرفیت ه��ای کاه��ش مص��رف برق در‬ ‫ش��هرک های صنعتی می توان به فضای بام ‪ ۴۱‬هزار واحد تولیدی‬ ‫مس��تقر در مجموعه ش��هرک های صنعتی اش��اره و ای��ن فضا را‬ ‫مناس��ب ترین محل برای نصب پنل های خورش��یدی عنوان کرد‬ ‫که می تواند راهکار خوبی ب��رای کاهش مصرف برق در واحدهای‬ ‫صنعتی باشد‪ .‬این اقدام بر کاهش نرخ تمام شده تولید نیز اثرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬این امکان وج��ود دارد تا از مح��ل فروش برق‬ ‫حاصل ش��ده برای واحد صنعتی درامدزایی کند‪ .‬بدیهی است که‬ ‫میزان برق مورد نیاز صنایع در داخل واحدها استفاده و مازاد ان به‬ ‫شبکه برق فروخته می شود‪.‬‬ ‫واحدهای تولیدی یا سرمایه گذاران می توانند با استفاده از فضای‬ ‫واحدهای صنعتی یا زمین های ش��هرک ‪ ،‬برای س��رمایه گذاری در‬ ‫این بخش و تولید برق و فروش تضمینی ‪ ۲۰‬س��اله به وزارت نیرو‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در زمینه منابع تجدیدپذیر می تواند میزان هزینه‬ ‫تمام ش��ده تولید را کاهش دهد‪ .‬در این زمینه شرکت هایی وجود‬ ‫دارد ک��ه متقاضی هس��تند از طری��ق وزارت نی��رو و در ارتباط با‬ ‫واحدهای صنعتی برای تولید برق خورشیدی سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬بس��یاری از واحده��ای صنعتی دانش بنی��ان امکان‬ ‫استفاده از ذخایر خورشیدی را دارند ‪ ،‬به ویژه اینکه در محور اهداف‬ ‫توس��عه ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬ساله خود خواهند توانست هزینه های انرژی خود‬ ‫را هدف گذاری کنند و خود را با نیاز بازار تطبیق دهند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫واحدهای صنعتی ظرفیت استفاده از منابع تجدیدپذیر را دارند‪.‬‬ ‫استفاده و تولید برق خورشیدی گذشته از کاهش نرخ تمام شده‬ ‫تولی��د و درامدزایی راهکاری برای جلوگیری از وابس��تگی به برق‬ ‫ش��هری و اسیب پذیری از قطعی های ان است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬زمانی‬ ‫ک��ه موضوع حفظ محیط زیس��ت و کاه��ش االینده های محیطی‬ ‫مطرح می ش��ود ناگاه اهمیت صرفه اقتصادی نیز بیش��تر به چشم‬ ‫می ای��د‪ .‬نصب و نگهداری س��لول های خورش��یدی در فضای بام‬ ‫واحده��ای صنعتی هزینه کمتری نس��بت به اس��تفاده از ش��بکه‬ ‫سراس��ری برق دارد که زمان خاموش��ی ها بدون اط�لاع قبلی به‬ ‫صنایع اسیب می زند‪.‬‬ ‫واحد های صنعتی با تاکید بر اطالع رسانی در زمینه قطع برق درخواست کردند‬ ‫شهرک های صنعتی در اولویت اخر خاموشی ها قرار گیرند‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫برخ��ی از تولیدکنن��دگان و صنعتگران مس��تقر در‬ ‫تعدادی از ش��هرک ها و نواحی صنعتی با انتشار خبری‬ ‫مبنی بر رفع مش��کل برق صنعت با تغییر ساعت کاری‬ ‫اداره ه��ای دولتی گالیه کردن��د‪ .‬این تولیدکنندگان از‬ ‫ادامه قطعی های برق و اسیب رس��انی به صنعت گفته‬ ‫و خواستار اجرایی کردن راهکارهای مناسب تر شدند‪.‬‬ ‫اغاز فصل گرم تابس��تان هر س��ال برای صنعتگران با‬ ‫نگرانی از قطع اب و برق همراه بوده اس��ت‪ .‬در س��ال‬ ‫ج��اری نیز قطعی های ب��رق و اب در روزهای اغاز تیر‬ ‫خس��ارت هایی به همراه داشته اس��ت اما مسئوالن از‬ ‫رایزنی با نهادهای خدمات رس��ان برای اطالع رس��انی‬ ‫پی��ش از قطعی برق خبر داده اند‪ ،‬ضمن انکه معتقدند‬ ‫تغییر س��اعت کاری اداره های دولتی از مشکل قطعی‬ ‫برق صنایع کاسته است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬فقط ش��هرک صنعتی عباس اباد از قطع‬ ‫برق در امان ماند‪ .‬این در حالی است که صنعتگران در‬ ‫این شهرک نیز از کسری برق مورد نیاز خود همچنان‬ ‫گالی��ه دارن��د‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬کارشناس��ان معتقدند‬ ‫که فرس��ودگی ماشین االت مورد اس��تفاده در صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط مهم تری��ن عامل مصرف باالی برق‬ ‫اس��ت اما برخی دیگ��ر بر این باورند ک��ه انرژی ارزان‬ ‫در ش��هرک های صنعتی توزیع ش��ده است و نظارتی‬ ‫بر نحوه مصرف صنایع مس��تقر در شهرک های صنعتی‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬با وج��ود این‪ ،‬قطعی اب ‪ ،‬ب��رق و گاز برای‬ ‫واحده��ای صنعت��ی فعال حتی ب��رای دقایقی ممکن‬ ‫اس��ت خس��ارت های جبران ناپذیری به دنبال داشته‬ ‫باش��د‪ .‬ب��ا این حال‪ ،‬صنع��ت در قطعی های پی در پی‬ ‫برق اسیب دید‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان صنعتگران‬ ‫داود فراهانی ‪ ،‬تولیدکننده شیش��ه و‬ ‫بل��ور و عض��و هیات مدیره ش��رکت‬ ‫خدماتی شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫ب��ه «گس��ترش صنع��ت» گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت ها و نهادهای خدمات رس��ان در زمینه تامین‬ ‫اب ‪ ،‬برق و گاز برای کاهش مصرف در زمان اوج مصرف‬ ‫برق باید صنایع را مطلع کنند تا صنعتگران اقدام هایی‬ ‫برای جلوگیری از زیان و ضرر در قطعی های برق انجام‬ ‫دهند‪ .‬بس��یاری از دستگاه ها و ماشین االت خط تولید‬ ‫ب��ا قط��ع یکب��اره ب��رق از کار افت��اده یا دچ��ار نقص‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای انجام امور تاسیساتی‪ ،‬جابه جایی‬ ‫و تعمیرات در زمینه قطع اب‪ ،‬برق و گاز و حتی کاهش‬ ‫اوج مصرف در روزهای کاری اقدام می کنند که این امر‬ ‫برای واحدهای صنعتی زیان ده است‪ .‬قطعی هر ساعت‬ ‫گاز در کارخانه های تولیدکننده شیشه و بلور که کوره‬ ‫انها باید مدام روش��ن باشد حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫خسارت وارد می کند‪.‬‬ ‫فراهانی از مس��ئوالن خواست قبل از هرگونه قطعی‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز به صنایع اطالع رسانی کنند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در روزه��ای تعطی��ل امور تاسیس��اتی و تعمیراتی در‬ ‫خطوط انتقال اب‪ ،‬برق و گاز را انجام دهند ‪.‬‬ ‫‹ ‹اطالع رسانی قبل از قطعی‬ ‫نس��رین مصدق صدقی‪ ،‬معاون صنایع‬ ‫کوچک ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫استان تهران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» ب��ا اش��اره ب��ه اعتراض ه��ا و‬ ‫شکایت های صنعتگران مستقر در شهرک های صنعتی‬ ‫مبنی ب��ر قطع��ی اب‪ ،‬برق ی��ا گاز در هن��گام فعالیت‬ ‫کارخانه ه��ا تصری��ح کرد‪ :‬صنعتگ��ران تقاضا دارند که‬ ‫قطعی ها در شب یا روزهای تعطیل اعمال شود یا اینکه‬ ‫در شرایطی باشد که خط تولید و فعالیت های صنعتی‬ ‫اس��یب نبین��د‪ .‬مصدق صدق��ی ادام��ه داد‪ :‬رایزنی با‬ ‫نهادهای مربوط انجام و قرار شده این قطعی حامل های‬ ‫انرژی با اطالع قبلی باشد یا در حد امکان این تغییرات‬ ‫و تعمیرات زیرس��اختی در روزهای تعطیلی واحدهای‬ ‫صنعت��ی انجام ش��ود‪ .‬معاون صنایع کوچک ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان تهران اظهار کرد‪ :‬نهادهای‬ ‫خدمات رسان باید زمان قطعی های موقت برق را از قبل‬ ‫ب��ه واحدهای صنعتی اطالع رس��انی کنند تا صاحبان‬ ‫صنعت بتوانند اقدام های الزم را از پیش انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹صرفه جویی از محل ادار ه های دولتی‬ ‫یدال��ه صادق��ی‪ ،‬ریی��س س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» از‬ ‫قطع��ی ب��رق در ش��هرک صنعتی‬ ‫عباس اباد خبر داد و گفت‪ :‬فقط در این شهرک صنعتی‬ ‫به دلیل اینکه ظرفیت شبکه برق متناسب با نیاز نبوده‬ ‫اس��ت ‪ ،‬قطعی های مکرر برق داری��م که با تدابیری که‬ ‫لحاظ شده ان مشکل هم در حال رفع شدن است‪.‬‬ ‫زمانی که وزارت نیرو تصمیم به ایجاد خاموش��ی ها‬ ‫برای مدیریت ش��بکه برق کش��ور گرفت‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫صنایع کش��ور اس��یب دیدند و حتی مواد اولیه برخی‬ ‫ش��رکت های دارویی نیز به دلیل قطعی بی برنامه برق‬ ‫و تاخیر در وصل دوباره و راه اندازی دس��تگاه ها ‪ ،‬فاسد‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه اع�لام برنام��ه زمان بندی‬ ‫خاموشی ها از اسیب رسانی بیشتر به واحدهای صنعتی‬ ‫کاس��ته اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اس��تان تهران از سوی‬ ‫عالی رتبه ترین مقام دولت ‪ ،‬تغییر ساعات کاری در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تمام تالش دولت این است‬ ‫ک��ه بتواند صرفه جویی از محل اداره های دولتی را هم‬ ‫داشته باشد تا فشار کمتری به صنایع کشور وارد شود‪.‬‬ ‫صادق��ی اف��زود‪ :‬در این می��ان بیش��تر تمرکز ما بر‬ ‫واحده��ای تولیدی کوچک و متوس��ط اس��ت و عمده‬ ‫پروانه های بهره برداری در اس��تان ته��ران نیز مرتبط‬ ‫ب��ا همی��ن بخش اس��ت که بر این اس��اس‪ ،‬ش��ورای‬ ‫برنامه ریزی و توس��عه اس��تان تهران‪ ،‬با س��فر به تمام‬ ‫شهرستان ها مشکالت را بررسی و رفع می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹شهرک های صنعتی اولویت اخر‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د ک��ه قطعی‬ ‫ناگهان��ی ب��رق واحده��ای تولیدی‬ ‫موجب بروز خسارت های بسیاری در‬ ‫فرایند تولید می ش��ود و این موضوع‬ ‫ل��زوم تامین ب��رق مطمئن و عاری از نوس��ان را برای‬ ‫شهرک های صنعتی دوچندان می کند‪.‬‬ ‫س��یدمرتضی نیرومند ا س��کویی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اذربایج��ان ش��رقی‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنع��ت» عن��وان کرد‪:‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی باید اولویت اخر ش��رکت توانیر‬ ‫در قطعی برق مشترکان باشد زیرا قطعی ناگهانی برق‬ ‫خسارت های بسیاری برای صنعتگران دارد‪.‬‬ ‫وی به پیگیری ها و نامه نگاری ها با شرکت توانیر اشاره‬ ‫و تاکی��د کرد‪ :‬با توجه به پیگیری ه��ا و نامه نگاری ها‪،‬‬ ‫مق��رر ش��د قطعی برق ش��هرک های صنعتی و صنایع‬ ‫اولوی��ت اخر و در صورت اضطرار با اعالم قبلی باش��د‬ ‫تا واحدهای تولیدی برنامه ریزی الزم را داش��ته باشند‪.‬‬ ‫نیرومند ا س��کویی تاکی��د کرد‪ :‬امیدواری��م با مدیریت‬ ‫مصرف مشترکان شاهد قطعی برق نباشیم و در صورت‬ ‫لزوم از قبل اطالع رسانی شود تا خسارت به واحدهای‬ ‫تولیدی به کمترین میزان ممکن برسد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش مصرف انرژی با نوسازی‬ ‫برخی کارشناس��ان نیز معتقدند‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات مورد‬ ‫اس��تفاده در صنایع فرس��وده و‬ ‫مس��تهلک اس��ت‪ .‬این امر دلیل‬ ‫افزای��ش مص��رف انرژی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬نوس��ازی ماش��ین االت و تجهی��زات صنایع‬ ‫مهم تری��ن عامل در کاه��ش هزینه تمام ش��ده تولید‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫س��یدمصطفی موس��وی‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان مازندران در این زمینه‬ ‫به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬درحال حاضر بیشترین‬ ‫هدررف��ت انرژی در واحده��ای صنعتی در زمینه برق‬ ‫است که این موضوع نیز ناشی از استهالک ماشین االت‬ ‫و تجهیزات خطوط تولید است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ق��رار ب��ود از محل اج��رای قانون‬ ‫هدفمندی یارانه ها اعتباری برای نوسازی ماشین االت‬ ‫و ابزاره��ای مس��تهلک م��ورد اس��تفاده در واحدهای‬ ‫صنعتی مس��تقر در شهرک ها به منظور کاهش مصرف‬ ‫انرژی پرداخت ش��ود که تاکنون اجرا نش��ده است‪ .‬در‬ ‫ص��ورت اجرای برنامه ممیزی انرژی در ش��هرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬نرخ تمام ش��ده تولی��د همراه با مصرف انرژی‬ ‫کاهش و رقابت پذیری تولیدکنندگان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به گفته موس��وی ‪ ،‬نوسازی تجهیزات می تواند گامی‬ ‫در جهت مدیریت بهینه س��ازی مصرف برق در کش��ور‬ ‫تلقی ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان مازندران با اشاره به اینکه میزان و نوع مصرف‬ ‫ان��رژی با ن��وع فعالیت واحدهای صنعتی مس��تقر در‬ ‫ش��هرک ها رابطه مستقیم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نمی توان میزان‬ ‫دقیقی از انرژی استفاده ش��ده در یک شهرک را تعیین‬ ‫کرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬ممکن است یک واحد فوالدی در‬ ‫ش��هرک ‪ ۱۵‬مگاوات برق مصرف کند در حالی که ‪۳۰‬‬ ‫واح��د صنعتی ‪ ۸‬مگاوات برق مصرف کنند‪ .‬موس��وی‬ ‫تاکید کرد ‪ :‬اگر ش��رکت هایی باش��ند که برای ممیزی‬ ‫انرژی واحدهای صنعتی فعالیت کنند ما نیز اس��تقبال‬ ‫می کنی��م‪ ،‬ضمن انکه بخش��ی از انرژی ذخیره ش��ده‬ ‫واحده��ای صنعت��ی در این طرح می توان��د به عنوان‬ ‫دستمزد این شرکت ها باشد‪ .‬همچنین‪ ،‬امادگی وجود‬ ‫دارد که این ش��رکت ها در ساختمان مرکز کسب وکار‬ ‫شهرک های صنعتی مستقر شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫اخری��ن روزه��ای بهار امس��ال تفاهمنامه همکاری‬ ‫واحدهای تولیدی مس��تقر در ش��هرک های صنعتی با‬ ‫ش��رکت توزیع ب��رق برای کنت��رل اوج مصرف برق به‬ ‫اس��تان ها ابالغ ش��د تا واحدهای صنعتی مصرف برق‬ ‫خ��ود را کاه��ش دهند‪ .‬در صورتی ک��ه رفتار مصرفی‬ ‫اصالح ش��ود و برای مشتریان پرمصرف در بخش های‬ ‫دولت��ی و غیردولت��ی تعرفه دیگری مصوب ش��ود این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که خاموش��ی ها و قطعی های اب‬ ‫و برق ادامه نیابد‪ .‬در نظر داش��ته باش��ید که زمان اوج‬ ‫مص��رف ب��رق در طول تابس��تان از س��اعت ‪ ۱۱‬تا ‪۱۵‬‬ ‫همزمان با اوج گرمای روزانه اس��ت که صنعتگران در‬ ‫صورت همکاری با شرکت توانیر در مصرف بهینه برق‪ ،‬‬ ‫از تخفی��ف در پرداخت هزینه مص��رف برق برخوردار‬ ‫خواهند شد‪ .‬برخی مسئوالن نیز در بیان ظرفیت های‬ ‫کاهش مصرف برق در شهرک های صنعتی به فضای بام‬ ‫‪ ۴۱‬هزار واحد تولیدی مستقر در مجموعه شهرک های‬ ‫صنعتی اشاره کرده اند و این فضا را مناسب ترین محل‬ ‫ب��رای نصب پنل های خورش��یدی عنوان می کنند که‬ ‫می تواند راهکار مناس��بی برای کاهش مصرف برق در‬ ‫واحدهای صنعتی باش��د‪ ،‬ضمن انکه نرخ تمام ش��ده‬ ‫تولی��د را کاه��ش داده و این امکان نیز وجود دارد تا از‬ ‫محل فروش برق حاصل ش��ده برای واحد صنعتی نیز‬ ‫درامدزایی کند‪.‬‬ ‫با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و قائم مقام دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در رشت برگزار شد‬ ‫گرامیداشت ‪ ۳۲‬فعال برتر حوزه صنعت و معدن گیالن‬ ‫ب��ا حض��ور مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫قائم مق��ام دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت ایران‪،‬‬ ‫اس��تاندار گیالن و تشکل های تخصصی بخش خصوصی‬ ‫و تع��داد زیادی از مدی��ران و تولیدکنندگان‪ ،‬صنعتگران‬ ‫و معدنکاران اس��تان گیالن در رش��ت‪ ،‬از ‪ ۳۲‬مدیر برتر‬ ‫ح��وزه صنعت و معدن گیالن تجلیل ش��د‪ .‬صادق نجفی‬ ‫در همای��ش تجلیل از برگزیدگان حوزه صنعت و معدن‬ ‫اس��تان گیالن در رش��ت با بی��ان اینک��ه درحال حاضر‬ ‫کش��ور در ش��رایطی حساس به س��ر می برد‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫در مقابل بحران هایی که دش��منان جمهوری اس�لامی‬ ‫ایران ایجاد می کنند‪ ،‬با قدرت ایس��تادگی کنیم‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره به اینکه ایران در‬ ‫گذش��ته نیز تجربه تحریم شدن داشته‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫دش��من درحال حاضر اقتصاد ای��ران ر ا هدف قرار داده و‬ ‫ما ب��رای خروج از این وضعیت باید برنامه ریزی داش��ته‬ ‫باش��یم‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران با اع�لام اینکه قبل از انقالب اس�لامی‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی در کش��ور فعال بود گفت‪:‬‬ ‫بی توجهی به وضعیت اش��تغال و صنعت‪ ،‬کش��ور را دچار‬ ‫ل می کند‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫مش��ک ‬ ‫تاکی��د بر لزوم جلوگیری از معطل ماندن مواد اولیه الزم‬ ‫ب��رای کار تولیدکنندگان در گمرک ابرازکرد‪:‬‬ ‫امروز ش��رایط کشور مانند دوران دفاع مقدس‬ ‫اس��ت‪ .‬نجفی با بی��ان اینکه بای��د از ظرفیت‬ ‫اس��تان گیالن در راستای رفع مشکالت حوزه‬ ‫صنعت و تولید کش��ور اس��تفاده ک��رد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای رفع مش��کالت ح��وزه صنعت باید‬ ‫اس��تراتژی دقیقی در پیش گرفته ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با اعالم اینکه مش��وق های اقتصادی برای صادرکنندگان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫‪ ۱۲‬ه��زار میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای صنعتی و‬ ‫تولیدی در روستاهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت پرداخت‬ ‫می شود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه‬ ‫برخی س��فارش های ثبت ش��ده برای دریافت ارز دولتی‬ ‫ب��رای واردات واقعا بی مورد اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬برخی از‬ ‫س��فارش های ثبت ش��ده به دلیل تولید نمونه مشابه در‬ ‫کشور به واردات نیاز ندارد‪ .‬وی با اشاره به تشکیل ستاد‬ ‫راس��تی ازمایی ثبت سفارش کاال افزود‪ :‬سال گذشته در‬ ‫مقطعی ‪ ۱0‬میلیارد دالر ثبت س��فارش داشتیم و اکنون‬ ‫به ‪ ۲۱‬میلیارد دالر رس��یده و الزم است ثبت سفارش ها‬ ‫بررس��ی ش��ود و چنانچه واحد تولیدی ب��رای مواد اولیه‬ ‫مش��کل داشته باشد‪ ،‬به س��رعت برای رفع مشکل اقدام‬ ‫ش��ود‪ .‬نجفی با اش��اره به مشکالت موجود در‬ ‫حوزه تامین برق واحدهای صنعتی بیان کرد‪:‬‬ ‫قطع برق واحدهای صنعتی می تواند خسار ت‬ ‫زی��ادی برای تولیدکنندگان به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران سفیران جمهوری‬ ‫اس�لامی در کش��ورهای دیگ��ر را یک��ی از‬ ‫ستون های پایداری انقالب دانست و گفت‪ :‬الگوبرداری از‬ ‫صنایع کشورهای خارجی و همچنین صدور توانایی های‬ ‫داخلی به خارج‪ ،‬س��بب رونق تولید می ش��ود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تاکن��ون ب��ه حدود ‪ ۷‬هزار واح��د تولیدی ارز دولتی‬ ‫پرداخت شده چراکه قابل قبول نیست واحدهای تولیدی‬ ‫ما برای مش��کلی کوچک‪ ،‬تعطیل باشند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دو راه داریم؛ یکی راه برنامه ریزی ش��ده دش��منان برای‬ ‫ایجاد هر جو مرج در کش��ور و دیگری ایس��تادگی مقابل‬ ‫دشمنان مانند دوران پرافتخار دفاع مقدس‪ ،‬تا از بحران ها‬ ‫بگذریم‪ .‬مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با اعالم اینکه باید صنایعی ایجاد کنیم تا‬ ‫سبب اشتغالزایی برای جوانان شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬گیالن‬ ‫یکی از اس��تان های هدف در حوزه افزایش تولید پوشاک‬ ‫و ص��ادرات ان اس��ت‪ .‬نجفی با تصری��ح اینکه امروز باید‬ ‫نقش خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در حل مشکالت صنعتی‬ ‫رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن گفت‪ :‬این نهاد به عنوان‬ ‫یک تشکل تخصصی فراگیر صنعتی برای ایجاد حلقه واسط بین صنعتگران و‬ ‫معدنکاران با دولت فعالیت می کند‪ .‬همچنین‪ ،‬انتقال مشکالت و ارائه پیشنهاد‬ ‫از طری��ق انجمن ه��ای تخصصی ب��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت از دیگر‬ ‫فعالیت های خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان است‪ .‬فرحمند پورعلی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اطمینان داریم که در سایه تعامل و مشارکت بین نهادهای حاکمیتی و‬ ‫نهاد ه��ای مدن��ی همچون خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می توان صنعت را روز‬ ‫به روز و بیشتر شکوفا کرد‪ .‬رییس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گیالن‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬درحال حاضر خانه صنعت گیالن از ‪ ۱۳‬انجمن فعال تخصصی‬ ‫همگن از واحدهای بزرگ و متوسط تشکیل شده و همچنین تشکیل ‪ 5‬انجمن‬ ‫همگن از صنایع فوالد و محصوالت فوالدی‪ ،‬پروتئینی‪ ،‬شیمیایی‪ ،‬بسته بندی‬ ‫مواد غذایی و اسانسور را در دست اقدام دارد‪ .‬وی در ادامه با اشاره به مشکالت‬ ‫ب��رای صنای��ع و صاحبان اقتص��ادی امیدافرینی کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گیالن ب��ه دلیل موقعیت و ظرفیت هایی همچون‬ ‫بنادر استارا و انزلی‪ ،‬همسایگی با کشورهای حاشیه خزر‬ ‫و جوانان نخبه این سرزمین‪ ،‬می تواند بخشی از مشکالت‬ ‫کش��ور را برطرف کند‪ .‬وی حمایت از صنایع دانش بنیان‬ ‫را از رویکرده��ای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عنوان‬ ‫و اضاف��ه کرد‪ :‬باید ش��رایطی مهیا کنی��م و تخفیف ها و‬ ‫مش��وق هایی به ویژه برای جوانان در نظر گرفته ش��ود تا‬ ‫کش��ور توس��عه یابد‪ .‬وی با اعالم اینکه درحال حاضر ‪۸۴‬‬ ‫ه��زار واحد صنعتی در کش��ور فعالی��ت می کنند که ‪۹۲‬‬ ‫درصد انها را صنایع کوچک تشکیل می دهد که نیمی از‬ ‫انها در شهرک ها و نواحی صنعتی مستقر هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن و استاندار‬ ‫گیالن باید لحظه به لحظه ش��رایط حوزه تولید گیالن را‬ ‫رصد کنند و در تالش برای رفع مش��کالت انها باش��ند‪.‬‬ ‫ش��دن ‪ ۱۳00‬میلیارد‬ ‫ ‬ ‫نجفی با اش��اره به در نظر گرفته‬ ‫توم��ان به عنوان مش��وق های صادراتی افزود‪ ۱۴ :‬درصد‬ ‫ورودی صندوق توس��عه ملی‪ ،‬برای نوس��ازی و بازسازی‬ ‫به صنایع کوچک داده می ش��ود و در این راستا‪ ،‬در حال‬ ‫پرداخت ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان به روس��تاها و شهرهای‬ ‫زیر ‪ ۱0‬هزار نفر هستیم‪.‬‬ ‫بخش تولید و صنعت گفت‪ :‬امروز تولید در حال گذر از سخت ترین دوران خود‬ ‫است و صنعتگر از مظلوم ترین قشر در عرصه اقتصاد و برنامه ریزی برای ادامه‬ ‫تولید و بقای واحدهای صنعتی یکی از ارکان مهم ان به شمار می رود‪ .‬پورعلی‬ ‫اف��زود‪ :‬برخ��ی از واحدهای صنعتی برای خرید م��واد اولیه ‪ ،‬نیازمند تامین ارز‬ ‫خارجی هستند که به شدت دچار مشکل و تا حدودی سردرگمی شده اند‪ .‬این‬ ‫امر ادام ه تولید و حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید را دچار تزلزل کرده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!