روزنامه گسترش صنعت شماره 453 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 453

روزنامه گسترش صنعت شماره 453

روزنامه گسترش صنعت شماره 453

‫جزئیات بیشتر‬ ‫همکاری های برزیل‬ ‫با صنعت خودرو ایران‬ ‫دوشنبه‬ ‫ ‪ 15‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2426‬دوره جدید شماره ‪ 4 453‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫نگرانی‪ ،‬فصل مشترک تولیدکننده و مصرف کننده‬ ‫بسته های‬ ‫تشویقی‬ ‫راه بازگشت‬ ‫نقدینگی به بانک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫مانور قدرت ‪ 1400‬واحد صنعتی کوچک زیر یک سقف‬ ‫‪4‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و فروش وسایل نقلیه دو چرخ‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫دالالن به بازار موتورسیکلت نفوذ نکرده اند‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ 23 1397‬ذی القعده ‪ 6 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 453‬پیاپی ‪2426‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسته های تشویقی‬ ‫راه بازگشت نقدینگی به بانک‬ ‫خبر‬ ‫لجبازی به سبک «پریفرم»‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان اب های معدنی و اشامیدنی از‬ ‫کاه��ش ‪ ۴۰‬درصدی عرضه اب بس��ته بندی به دلیل کمبود‬ ‫بطری خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان فروهر درباره کاهش میزان اب معدنی و اش��امیدنی‬ ‫بس��ته بندی در بازار به ایلنا گفت‪ :‬میزان هر کیلوگرم «پِت»‬ ‫به ‪ ۲۳‬هزار تومان رس��یده اس��ت که نس��بت به نرخ ‪۴۵۰۰‬‬ ‫تومانی س��ال گذشته نزدیک به ‪ ۵۰۰‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫همین مسئله موجب شد تا ش��اهد رشد افسارگسیخته نرخ‬ ‫مواد اولیه بطری باش��یم و بازار این مواد ب ه دس��ت دالالن و‬ ‫س��ودجویان افتاد که باعث شده میزان عرضه اب بسته بندی‬ ‫در بازار حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به اینکه گفته می شود بطری های‬ ‫شیشه ای اب بس��ته بندی روانه بازار ش��ده است تا این گونه‬ ‫کمبود بطری پالستیکی اب بسته بندی جبران شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬چنین مس��ئله ای امکان پذیر نیست‪ ،‬چراکه میزان تولید‬ ‫اب بس��ته بندی شیش��ه ای بس��یار پایین اس��ت و فقط یک‬ ‫کارخان��ه در این بخش فعالیت می کند و توزیع گس��ترده ای‬ ‫وج��ود ن��دارد و فقط ویژه مص��رف در برخی رس��توران ها و‬ ‫کافی ش��اپ ها است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با توجه به نرخ باالی بطری‬ ‫اب بسته بندی شیشه ای مردم تمایل چندانی نسبت به خرید‬ ‫نش��ان نمی دهند و اگر هم در برخی واحدهای فروش شاهد‬ ‫توزیع این بطری های شیشه ای اب هستیم‪ ،‬شاید به این دلیل‬ ‫اس��ت که فروشندگان قصد دارند میزان فروش در این زمینه‬ ‫را محک بزنند‪.‬‬ ‫فروه��ر ادام��ه داد‪ :‬به دلی��ل اینکه چندی پی��ش مدیرکل‬ ‫دفتر صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداش��تی در جلس��ه مشترک‬ ‫ب��ا تولیدکنندگان پریفرم به انها اعالم کرد که حق ندارند هر‬ ‫کیلو پت را ‪ ۷‬هزار تومان بخرند و ‪ ۲۰‬هزار تومان بفروش��ند‪،‬‬ ‫به همین دلیل پریفرم فروش��ان لجبازی کرده اند و متاسفانه‬ ‫مواد مورد نیاز تولید بطری را به بازار عرضه نمی کنند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۴۰‬درصدی اب بسته بندی در بازار هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مجتمع تندگویان به اندازه توان خود در‬ ‫حال تولید اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه به حدی نوسان‬ ‫نرخ مواد اولیه بطری جذاب شده است که به تعداد خریداران‬ ‫بورس اضافه ش��ده و س��هم مواد مورد نیاز به تولید کنندگان‬ ‫کاهش یافته و مش��خص نیس��ت که پت عرضه شده به کجا‬ ‫می رود و ب ه دست چه کسی می رسد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان اب های معدنی و اشامیدنی در‬ ‫پایان با تاکید بر اینکه کنترل فساد در حوزه مواد اولیه بطری‬ ‫دارای اهمیت است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬باید مواد اولیه بطری ب ه دست‬ ‫جریان واقعی و تولیدکننده اصلی برسد و تنها راهکار پیش رو‬ ‫حذف دالالن بورسی‪ ،‬راستی ازمایی کدهای سایت بهین یاب‪،‬‬ ‫شناس��ایی کارخانجات غیرفعال از ب��ورس‪ ،‬کنترل و نظارت‬ ‫شدید نس��بت به عملکرد و فروش تولیدکنندگان پریفرم که‬ ‫بخ��ش زی��ادی از مواد خود را از ب��ورس تهیه می کنند و نیز‬ ‫جلوگیری از صادرات غیرقانونی و غیررس��می پت مهم ترین‬ ‫مسائلی است که از سوی مس��ئوالن و نهاد های نظارتی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫در شرایط کنونی‬ ‫بسیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی از تامین ارز‬ ‫و مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز خود که وارداتی‬ ‫هستند‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫دارند‪ .‬این نگرانی ها در‬ ‫هفته های گذشته باعث‬ ‫شده توان تولید در‬ ‫کشور به شدت کاهش‬ ‫یابد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫زمانی که س��ود بانکی حدود‬ ‫‪ ۲۲‬درصد بود‪ ،‬بسیاری از مردم‬ ‫س��رمایه خود را به طور سپرده‬ ‫وارد بانک کردند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫دول��ت توانس��ت با اس��تفاده‬ ‫از س��رمایه بانک ه��ا به بخش‬ ‫اصلی اقتصاد که تولید اس��ت‪،‬‬ ‫مهدی تقوی‬ ‫تسهیالت س��رمایه در گردش‬ ‫و س��رمایه اح��داث بپ��ردازد‪ .‬استاد دانشگاه و تحلیلگر‬ ‫اقتصاد ‬ ‫همزمان با ای��ن موضوع‪ ،‬تورم‬ ‫تولید و تورم مصرف نیز کاهش‬ ‫یافت‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬دولت توانس��ت یکی از مهم ترین مش��کالت‬ ‫اقتصادی کش��ور را که با عنوان رکود تورمی ش��ناخته می شد‪،‬‬ ‫برطرف کند‪ .‬پس از این موضوع اقتصاد کشور به تورم تک رقمی‬ ‫و خروج از رکود رس��ید‪ .‬اتفاقی که در اغاز دولت یازدهم یکی‬ ‫از مهم ترین دس��تاوردهای اقتصادی به ش��مار می رفت‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬پس از روی کار امدن دولت دوازدهم و دستیابی به رشد‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی در چند دوره متوالی‪ ،‬دولت تصور کرد که‬ ‫ش��رایط اقتصادی کشور به ثبات نس��بی در این زمینه رسیده‬ ‫اس��ت‪ .‬بر این اس��اس تصمیمی گرفته شد که مشکالت کنونی‬ ‫در پی ان به وجود امد‪ .‬با توجه به کاهش نرخ تورم و باال بودن‬ ‫سود سپرده بانک ها دولت تصمیم گرفت سود سپرده را کاهش‬ ‫دهد تا مردم سرمایه های خود را از بانک خارج و به سمت تولید‬ ‫هدایت کنند‪ .‬دولت سود سپرده را به ‪ ۱۵‬درصد رساند و مردم‬ ‫سرمایه های خود را از بانک ها خارج کردند‪ .‬این در حالی بود که‬ ‫سرمایه مردم برخالف انچه دولت تصور می کرد به سمت بخش‬ ‫تولی��د حرکت نکرد‪ .‬نقدینگ��ی جامعه افزایش یافت و به بیش‬ ‫از ‪ ۱۶00‬ه��زار میلیارد تومان رس��ید‪ .‬با اینکه دولت در انتظار‬ ‫افزایش رش��د سرمایه گذاری در بخش خدمات‪ ،‬تولید و اصناف‬ ‫بود‪ ،‬س��رمایه مردم به سمت خرید سکه و ارز رفت‪ .‬در این بین‬ ‫با توجه به کمبود اسکناس ارز در کشور قیمت ها افزایش یافت‬ ‫و ب��ه نوعی بازار مقابل سیاس��ت های اقتصادی دولت ایس��تاد‪.‬‬ ‫اکن��ون اگر دولت قصد دارد تاثیر سیاس��ت های گذش��ته را بر‬ ‫اقتصاد کشور کاهش دهد‪ ،‬باید دوباره سرمایه مردم به بانک ها‬ ‫بازگردد تا بانک ها بتوانند از تولید و صنایع حمایت کنند‪ .‬یکی‬ ‫از بهترین راهکارها برای بازگشت به شرایط گذشته‪ ،‬بسته های‬ ‫تشویقی در سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫کارشناسان دلیل افزایش هزینه های تولید و مصرف را بررسی کردند‬ ‫نگرانی‪ ،‬فصل مشترک تولیدکننده و مصرفکننده‬ ‫تورم و گرانی‪ ،‬دو مقوله مجزا‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫افزای��ش هزینه های تولید و ن��رخ محصوالت نهایی‪،‬‬ ‫موضوعی است که در روزهای گذشته مصرف کنندگان‬ ‫را دچار نگرانی هایی کرد‪ .‬با توجه به گرانی در هفته های‬ ‫گذشته‪ ،‬برخی از مصرف کنندگان به دنبال ان هستند‬ ‫ک��ه پیش از افزایش نرخ محصوالت مورد نیاز خود را با‬ ‫قیمت ه��ای کنونی تامین کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بخش‬ ‫تولی��د ‪ ،‬تولیدکنندگان نگران هس��تند که در ادامه کار‬ ‫نتوانن��د مواد اولی��ه وارداتی خ��ود را تامین کنند‪ .‬این‬ ‫موض��وع باعث ش��ده برخی از تولیدکنن��دگان اکنون‬ ‫تولید خود را متوقف کنند تا ش��رایط تامین ارز و ادامه‬ ‫فعالیت انها شفاف تر شود‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق ها در حالی رخ می دهد که کارشناس��ان‬ ‫اقتص��اد معتقدند هنوز ش��رایط کش��ور به رش��د تورم‬ ‫نرس��یده اس��ت‪ .‬به گفته این کارشناس��ان‪ ،‬اکنون در‬ ‫مرحله گرانی هس��تیم و هنوز ت��ورم در بخش تولید و‬ ‫مصرف ایجاد نش��ده است‪ .‬کارشناسان معتقدند پیش‬ ‫از تثبی��ت نرخ در حالت گرانی دولت باید کارخانه ها را‬ ‫ب��ه چرخه تولید بازگرداند و نگران��ی تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف کنندگان را برطرف کند‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫نگران تورم نبود اما اگر این اتفاق ها رخ ندهد‪ ،‬گرانی ها‬ ‫به تورم تبدیل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شکاف بین تولید و مصرف‬ ‫حسین ساسانی‪ ،‬کارشناس توسعه پایدار به «گسترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬یکی از بزرگ ترین زیرساخت های تولید‬ ‫در کش��ورهای در حال توس��عه و اقتصادهای نوظهور‬ ‫تامین منابع مالی اس��ت‪ .‬اگر سیاست گذاران اقتصاد در‬ ‫کش��ورهای در حال توس��عه و اقتصادهای نوظهور در‬ ‫ای��ن زمینه نتوانند نیاز بخش تولی��د را برطرف کنند‪،‬‬ ‫بدون شک با مش��کالت جدی روبه رو می شوند‪ .‬در این‬ ‫کش��ورها به دلیل اینکه هنوز توسعه به مرحله پایداری‬ ‫و رش��د اقتصادی ثابت نرس��ید ه است‪ ،‬اگر تامین مالی‬ ‫واحدهای تولیدی به درس��تی اجرا نشود‪ ،‬این واحدها‬ ‫توان تولید و رقابت را از دس��ت می دهند‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی از تامین ارز و مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز خود که وارداتی هس��تند‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫دارند‪ .‬این نگرانی ها در هفته های گذش��ته باعث ش��ده‬ ‫توان تولید در کشور به شدت کاهش یابد‪.‬‬ ‫ساس��انی با بیان اینک��ه نگرانی های بخش تولید اگر‬ ‫از حد توان انها بگذرد‪ ،‬تولید متوقف می ش��ود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬اکنون هم برخی از واحدهای تولیدی‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را متوقف کرده اند تا ش��رایط اینده ش��فاف ش��ود‪ .‬این‬ ‫موضوع هر قدر ادامه پیدا کند‪ ،‬نبود محصوالت در بازار‬ ‫بیشتر به چشم می اید و این موضوع عامل‬ ‫گرانی می شود‪.‬‬ ‫ساسانی با بیان اینکه شاید در شرایطی‬ ‫که بررس��ی ش��د بخ��ش تولی��د بتواند‬ ‫فعالیت ه��ای خ��ود را ادامه دهد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ای��ن اتف��اق در حالی رخ می دهد که‬ ‫م��ردم توان خری��د محصوالت صنعتی را‬ ‫محمدرضا مرتضوی‬ ‫با نرخ بیش��تر داشته باشند‪ .‬طبیعی است‬ ‫دولت نباید مسیر‬ ‫که اگر واحدهای تولیدی نتوانند به منابع‬ ‫تولید را به سمت‬ ‫مورد نیاز تولید دس��ت یابن��د نرخ تولید‬ ‫و نرخ تمام ش��ده افزای��ش می یابد‪ .‬بر این توقف در شرایطی که‬ ‫اساس‪ ،‬برای حفظ واحدهای صنعتی باید مواد اولیه وجود دارد‬ ‫سوق دهد‪ .‬اگر تکلیف‬ ‫قدرت خرید مردم افزایش یابد‪.‬‬ ‫ارز اختصاص یافته به‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتص��اد با اش��اره به‬ ‫بخش تولید مشخص‬ ‫ش��رایط کنون��ی کش��ور و حج��م باالی‬ ‫نشود‪ ،‬ممکن است‬ ‫نقدینگ��ی توضیح داد‪ :‬دول��ت نمی تواند تولیدکنندگان تولید را‬ ‫این حجم نقدینگی را به سرعت به سمت‬ ‫متوقف کنند‬ ‫بانک ه��ا هدایت کند‪ .‬حت��ی اگر بهترین‬ ‫سیاست های اقتصادی هم در این زمینه در نظر گرفته‬ ‫شود‪ ،‬بازگشت این حجم از نقدینگی به بانک ها فعالیت‬ ‫زمان بری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افزایش تورم تولید در کشور شرایط‬ ‫را دشوارتر خواهد کرد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مهم ترین سیاستی‬ ‫که اکنون دولت می تواند در نظر داشته باشد‪ ،‬این است‬ ‫که مانع افزایش تورم تولید در کش��ور شود؛ اتفاقی که‬ ‫در ماه گذشته به طور جدی شاهد ان بودیم‪.‬‬ ‫ساس��انی با اش��اره به تاثیر شرایط روانی بر قیمت ها‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬در بس��یاری از حوزه ها هنوز افزایش نرخ ها‬ ‫تاثیر نداش��ته اما برخ��ی از تولیدکنندگان قیمت ها را‬ ‫افزایش داده ان��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اتفاق دیگری که اکنون‬ ‫رخ می دهد این اس��ت که م��ردم محصوالت را گران تر‬ ‫می خرند ام��ا تولیدکننده از این افزایش نرخ س��همی‬ ‫ندارد‪ .‬عمده س��ود در شرایط کنونی عاید‬ ‫دالالنی می ش��ود که دس��ت ب��ه احتکار‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫� لزوم مهار قیمت ها‬ ‫محمدرض��ا مرتضوی‪ ،‬دبی��رکل خانه‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت درباره ش��رایط‬ ‫تویدکنن��دگان در ش��رایط اقتص��ادی‬ ‫کنون��ی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬به‬ ‫ط��ور عمده این موض��وع در مواد غذایی‬ ‫باید بررس��ی شود‪ .‬شرایط اقتصادی ایران‬ ‫بیش��تر وابسته به ش��رایط روانی جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬در این زمینه انچه بیشترین تاثیر‬ ‫را دارد‪ ،‬م��واد غذایی اس��ت‪ .‬مرتضوی با‬ ‫اش��اره به بحران کمبود شدید روغن مایع‬ ‫خوراک��ی در س��ال ‪ ۹۰‬و ‪، ۹۱‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اتفاق��ی ک��ه در ان دوره رخ داد و اکنون‬ ‫نیز پیش بینی می شود‪ ،‬بحران جایگزینی‬ ‫مواد اولیه است‪ .‬این موضوع در بسیاری از‬ ‫دولت بدهی اش را بدهد تا بساط نقدینگی جمع شود‬ ‫در پی روند رو به رش��د نقدینگی و گرفتاری های اقتصادی ناش��ی‬ ‫از ان‪ ،‬عضو س��ابق اتاق بازرگانی تهران تاکید دارد که دولت باید در‬ ‫نخس��تین قدم ‪ ،‬با فروش اموال غیرنفتی و حتی س��که و ارزی که در‬ ‫اختی��ار دارد‪ ،‬بدهی ه��ای بانکی اش را بپردازد و پول حاصل از فروش‬ ‫اموالش را وارد گردش پولی کش��ور کند‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬افزایش‬ ‫نقدینگی ها اثاری بسیار زیانبارتر به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫اخرین امارها حکایت دارد که حجم نقدینگی در پایان سال گذشته‬ ‫تا ‪ ۱۶۵۰‬هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این روند همچنان ادامه‬ ‫ دارد‪ .‬این مس��ئله باعث حرکت به س��مت بازارهای غیرمولد از جمله‬ ‫ارز و س��که ش��ده ک��ه در نتیج��ه ان‪ ،‬التهاب در ب��ازار ارز و تورم در‬ ‫دیگر بخش ها به وجود امده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬دولت حدود ‪۲۵۰‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار اس��ت که به دلیل پیامدهایی‬ ‫که ایجاد کرده مورد انتقاد کارشناس��ان اس��ت‪ .‬درباره علت افزایش‬ ‫نقدینگ��ی‪ ،‬دس��ت اندرکاران بازار هر یک نظره��ای مختلفی دارند و‬ ‫می گویند تاکنون الگوهای اقتصادی مناس��بی برای جذب ان تعریف‬ ‫نشده است‪ .‬برخی سودهای کم بانکی و برخی دیگر از مشکالت تولید‬ ‫و خروج س��رمایه از بخش صنعت و تولید را علت افزایش نقدینگی ها‬ ‫می دانند تا جایی که رییس کمیس��یون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران عل��ت افزایش نقدینگی را سیاس��ت های بی موق��ع و ارائه ارز‬ ‫تک نرخی بدون محدودیت عنوان کرده است‪ .‬کاظم دوست حسینی‪،‬‬ ‫ عضو س��ابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز در این باره به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬افزایش نقدینگی به دلیل درامدی اس��ت که دولت در‬ ‫بودج��ه پیش بینی کرده اما تحق��ق نیافته یا هزینه هایی که پرداخت‬ ‫ش��ده بیش از مبلغی اس��ت که در نظر گرفته ش��ده است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫کسری های پیش امده در بودجه‪ ،‬علت اصلی افزایش نقدیندگی ها در‬ ‫چن��د وق��ت اخیر بوده که اثار خود را به صورت جهش های تورمی در‬ ‫بازارهای س��که‪ ،‬مسکن و‪ ...‬نشان داده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پول ها در‬ ‫بانک ها حبس ش��ده اند که با توجه به تورم‪ ،‬انگیزه ای برای نگهداری‬ ‫پول در بانک ها نیس��ت‪ .‬عضو س��ابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‬ ‫ته��ران تاکید ک��رد‪ :‬هر چه حجم نقدینگی افزایش یابد‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫پول کاهش می یابد و از ارزش پول ملی نیز کاس��ته می ش��ود‪ .‬با توجه‬ ‫به قیمت گذاری هایی که ش��ده‪ ۱۰ ،‬تا ‪ ۱۲‬درصد تورم را ش��امل شده‬ ‫و بخش تولید را برای تهیه مواد اولیه با مش��کل روبه رو کرده اس��ت‪.‬‬ ‫دوست حس��ینی اظهار کرد‪ :‬نکته اساس��ی این است که تولید متضرر‬ ‫شده و انگیزه ای برای سرمایه گذاری در تولید نیست‪ .‬زمانی که منابع‬ ‫ی و خرید س��که و ارز‪ ،‬‬ ‫نقدی در اختیار افرادی باش��د که با س��فته باز ‬ ‫پول ه��ای خ��ود را در چند ماه دو برابر کرده اند ‪ ،‬چ��ه انگیزه ای برای‬ ‫تولید و خرید س��هام ش��رکت های تولیدی وجود دارد؟ اینها همه اثار‬ ‫غیرمستقیم و زیانبار برای بخش تولید و تجارت است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬کسری بودجه نه از طریق چاپ پول و ایجاد اعتبار‪،‬‬ ‫بلکه باید با فروش اموال غیرنفتی که در اختیار دولت اس��ت‪ ،‬تامین‬ ‫ش��ود‪ .‬همچنین‪ ،‬اگر احیانا س��که و ارزی هم از طرف دولت به فروش‬ ‫می رس��د‪ ،‬به نرخ واقعی باش��د و نقدینگی حاصل از فروش این اموال‬ ‫دوباره به س��امانه برگردد تا بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی‬ ‫جبران ش��ود‪ .‬دوست حس��ینی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از‬ ‫نقدینگی ها به دلیل بدهی بانک ها و موسس��ه های مالی نیز هس��ت‪،‬‬ ‫پیشنهاد کرد که از سوی سازمان برنامه و بودجه مقداری از بدهی های‬ ‫بخ��ش خصوصی به بانک ها و در ادامه بدهی بانک ها به بانک مرکزی‬ ‫از طریق اوراقی که دولت منتشر می کند‪ ،‬تسویه شود و بدهی بخش‬ ‫خصوصی در شرکت ها و نهادهای نیمه دولتی کاهش یابد‪.‬‬ ‫مواد خوراکی وجود دارد و ویژه روغن نیست‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینک��ه مواد اولیه روغن‪ ،‬مواد نگهدارنده‪ ،‬طعم دهنده ها‬ ‫و بس��یاری از مواد خوراکی دیگر ک��ه در کارخانه های‬ ‫صنایع غذایی اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬وارداتی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به افزایش نرخ ارز بس��یاری از کارخانه ها امروز‬ ‫نگران تولید خود در اینده هستند‪ .‬این محصوالت اگر‬ ‫پ��س از تولید در انبارها دپو یا احتکار ش��ود‪ ،‬مش��کل‬ ‫چندان��ی را ایجاد نمی کند‪ .‬عمده این محصوالت تاریخ‬ ‫انقضای نزدیک دارند و کارخانه ها نمی توانند برای مدت‬ ‫طوالن��ی احتکار کنند‪ .‬با این حال‪ ،‬موضوع دیگری هم‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬اگر نگرانی های تولیدکنندگان در تامین‬ ‫ارز برطرف نشود‪ ،‬تولید را متوقف می کنند‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث ایجاد بحران مواد غذایی می ش��ود‪ .‬این تحلیلگر‬ ‫صنایع با بیان اینکه دولت نباید مسیر تولید را به سمت‬ ‫توقف در شرایطی که مواد اولیه وجود دارد سوق دهد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬مواد اولیه صنایع غذایی مدت نگهداری بس��یار‬ ‫بیشتری نسبت به محصول نهایی دارند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫اگر تکلیف ارز اختصاص یافته به بخش تولید مش��خص‬ ‫نش��ود‪ ،‬ممکن اس��ت تولیدکنندگان تولی��د را متوقف‬ ‫کنند که این موضوع پیامدهای بسیاری دارد‪ .‬به گفته‬ ‫مرتض��وی‪ ،‬تورم تولید اکنون افزایش یافته و مردم هم‬ ‫بس��یاری از محصوالت را با نرخ بیش��تری می خرند اما‬ ‫مابه التف��اوت ن��رخ جدید و قدیم هزینه ه��ای تولید را‬ ‫پوش��ش نمی دهد‪ .‬در ش��رایطی که هزینه تولید و نرخ‬ ‫محصوالت افزایش یافته واسطه گران سود می برند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اختالف گرانی و تورم‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مش��کلی که اکنون احتمال ان در اقتصاد ایران وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تبدیل گرانی به تورم اس��ت‪ .‬در ش��رایط کنونی‬ ‫کش��ور هنوز ب��ا تورم چندان��ی روبه رو نش��ده و انچه‬ ‫احس��اس می شود‪ ،‬گرانی است‪ .‬اگر دولت نتواند گرانی‬ ‫را کنت��رل کن��د‪ ،‬این گرانی به تورم تبدیل می ش��ود و‬ ‫درمان ان کار بسیار دشواری است‪.‬‬ ‫لزوم بازارسازی برای محصوالت دانش بنیان‬ ‫مدی��رکل دفت��ر سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ریزی ام��ور فناوری وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فن��اوری گف��ت‪ :‬یکی از‬ ‫برنامه ه��ای دول��ت‪ ،‬بازارس��ازی برای‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان و واحدهای‬ ‫فناور در پارک های علم و فناوری است‬ ‫که امیدواریم در یک برنامه پنج س��اله‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای توسعه بازار‬ ‫این ش��رکت ها فراهم شود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬مهدی کشمیری در این زمینه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت های دانش بنیان به‬ ‫عنوان یکی از ش��رکت های زیربخشی‬ ‫فع��ال و تولیدکنن��ده محص��والت‬ ‫پیش نیاز صنایع باالدس��تی هستند و‬ ‫یک��ی از بحث های جدی در این حوزه‪،‬‬ ‫بازاریابی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اس��تفاده از مجموعه های‬ ‫فعال بازاریابی می تواند به رشد و توسعه‬ ‫محصوالت دانش بنیان کمک ش��ایانی‬ ‫کند‪ .‬مدیرکل دفتر سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ری��زی وزارت علوم تصریح کرد‪:‬‬ ‫برخ��ی از مش��کالت مربوط ب��ه بازار‬ ‫نیز ب��ه خود ش��رکت های تولیدکننده‬ ‫برمی گردد‪ .‬مدیران ش��رکت های فناور‬ ‫باید ب��ا مطالعات اولیه‪ ،‬ب��ازار را انالیز‬ ‫کنند که محص��والت تولیدی انها چه‬ ‫تاثیری بر بازار و به طور کلی در جامعه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دفتر سیاست گذاری‬ ‫و برنامه ریزی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری ب��ا ارائه مش��اوره ها در زمینه‬ ‫تبدی��ل ایده ب��ه اج��را و عملی کردن‬ ‫ایده ه��ا س��عی کرده مش��کالتی را که‬ ‫در ب��ازار و همچنین‪ ،‬ایج��اد بازارهای‬ ‫نوظهور وج��ود دارد تا حد قابل قبولی‬ ‫کاهش ده��د‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬باید نگاهی‬ ‫هم به چرخه اقتصادی داش��ته باشیم‬ ‫ت��ا بتوانی��م در بخش ها و ش��اخه های‬ ‫اقتصادی نیز حضور پررنگ شرکت های‬ ‫دانش بنیان را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر سیاس��ت گذاری و‬ ‫برنامه ری��زی وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فن��اوری اف��زود‪ :‬بخ��ش زی��ادی از‬ ‫ش��رکت هایی ک��ه در پارک ه��ای علم‬ ‫و فن��اوری حض��ور دارند‪ ،‬ب��ه مرحله‬ ‫تجاری س��ازی رس��یده اند اما متاسفانه‬ ‫در ف��روش محصوالت مش��کل دارند‬ ‫که امیدواریم در یک برنامه پنج س��اله‬ ‫زیرس��اخت های الزم برای توسعه بازار‬ ‫این شرکت ها فراهم شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ 23 1397‬ذی القعده ‪ 6 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 453‬پیاپی ‪2426‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبت رکورد جدید ایران خودرو‬ ‫در صادرات قطعات ریخته گری‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫تولید رونق زیادی ندارد‬ ‫اما انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت توانست‬ ‫بازار را کنترل کند تا‬ ‫قیمت ها افزایش نیابد‬ ‫در حالی که نرخ فلزات‬ ‫‪ ۲‬حتی ‪ ۳‬برابر شده‪،‬‬ ‫موتورسیکلت فقط بین‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد بسته‬ ‫به مدل ان افزایش نرخ‬ ‫داشته است‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید و فروش وسایل نقلیه دو چرخ‬ ‫دالالن به بازار موتورسیکلت نفوذ نکرده اند‬ ‫نسبت برتری تولید به فروش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولید موتورسیکلت یورو‪ ۴‬از اغاز امسال اجباری شد‪.‬‬ ‫بس��یاری از ش��رکت ها امادگی الزم برای رفتن به این‬ ‫س��و را نداش��تند‪ ،‬ضمن انکه ازمایشگاه ها نیز به لحاظ‬ ‫زیرس��اختی از نظر تجهیزات مورد نیاز تس��ت‪ ،‬ضعف‬ ‫دارن��د‪ .‬ای��ن امر به توقف تولید منجر ش��ده زیرا پلیس‬ ‫راهور از پالک گذاری موتورسیکلت ها خودداری کرد‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت ب��ا رایزنی‬ ‫توانس��ت مدی��ران وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫همچنین‪ ،‬س��ازمان حفاظت محیط زیست را قانع کند‬ ‫ت��ا فرصتی چن��د ماهه برای روزامدی ب��ه صنعتگران‬ ‫داده ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬پس از ‪ ۴‬ماه ش��ماره گذاری‬ ‫موتورس��یکلت ها اغاز و الزام یورو‪ ۴‬به سال ‪ ۹۸‬موکول‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ارتقای استانداردهای موتورسیکلت‬ ‫محمدج��واد صفای��اری‪ ،‬یک��ی از تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورس��یکلت در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت»‬ ‫از کس��ب اس��تاندارد یورو‪ ۴‬برای برخی مدل های این‬ ‫ش��رکت گفت و عنوان کرد‪ :‬در ادامه نوس��ازی صنعت‬ ‫موتورسیکلت کشور سطوح استانداردها ارتقا پیدا کرده‬ ‫و از ‪ ۲۷‬به ‪ ۳۲‬رسیده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬برخی دس��تگاه های مورد نیاز تس��ت‬ ‫اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬در کش��ور موجود نیس��ت اما این‬ ‫تولیدکننده با دریافت مولفه های ازمون از کشور مادر‪ ،‬‬ ‫محصوالت خود را با مدارک و اسناد مورد نیاز در اختیار‬ ‫نهادهای مربوط قرار می دهد‪.‬‬ ‫صفایاری با اش��اره به س��ختگیری های سازمان ملی‬ ‫استاندارد گفت ‪ :‬ارتقای سطح استانداردها و سختگیری‬ ‫در این باره مفید اس��ت زیرا ایمنی و س�لامت جامعه از‬ ‫موضوع های مهم برای تولید وس��ایل نقلیه در جهان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار راکد‬ ‫خبرها حاکی از رونق نسبی بازار موتورسیکلت است‬ ‫زیرا با افزایش نرخ خودروها‪ ،‬متقاضیان وسیله نقلیه به‬ ‫این بازار هدایت ش��ده اند‪ .‬حجت اله صفایی‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از س��ازندگان موتورس��یکلت و دوچرخه کشور درباره‬ ‫وضعی��ت این بازار گفت‪ :‬به دلیل نوس��ان های ش��دید‬ ‫ارزی وضعیت مناس��بی در بخش تولید و فروش وجود‬ ‫ندارد‪ .‬گران شدن محصوالت در کشور سبب شده نرخ‬ ‫موتورس��یکلت حدود ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد افزایش یابد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که نرخ برخی محصوالت تا ‪ ۳۵۰‬درصد‬ ‫باال رفته است ‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا این وج��ود‪ ،‬بازار موتورس��یکلت‬ ‫همچن��ان راکد اس��ت‪ .‬توق��ف ‪ ۴‬ماه��ه پالک گذاری‬ ‫ت��ا حدودی منجر ش��د تا موتورس��یکلت های قدیمی‬ ‫موجود در انبارها به فروش برس��ند‪ .‬پس از اغاز دوباره‬ ‫ش��ماره گذاری بر اساس تعهداتی که سازندگان نسبت‬ ‫به خریداران داشتند تعدادی موتورسیکلت جدید وارد‬ ‫بازار شد اما در ادامه تولید کاهش یافت‪.‬‬ ‫این س��ازنده با اش��اره به مش��کالت تهیه مواد اولیه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا زمانی که مس��ائل و مش��کالت مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از صنعتگ��ر رفع نش��ود‪ ،‬نمی توان تولی��د و فروش‬ ‫مناسبی داشت‪.‬‬ ‫او درب��اره پیش��تازی ای��ن برن��د در زمین��ه تولی��د‬ ‫موتورس��یکلت انژکتوری در کشور گفت‪ :‬سال گذشته‬ ‫بیش��ترین ف��روش برای این ش��رکت رقم خ��ورد زیرا‬ ‫نخستین کارخانه سازنده موتورسیکلت های انژکتوری‬ ‫در کش��ور بود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬سال گذشته بیش از ‪۱۰‬‬ ‫هزار موتورس��یکلت وارد بازار ش��د که این امار در سال‬ ‫‪ ۹۷‬به یک سوم کاهش یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹برقی های دیده نشده‬ ‫صفایی درباره تولید موتورسیکلت برقی در این واحد‬ ‫صنعتی اظهار کرد‪ :‬چند نمونه موتورسیکلت برقی وارد‬ ‫ش��د اما چون بازار از این نوع موتورسیکلت ها استقبال‬ ‫نکرد ادامه نیافت‪ .‬عرضه و تقاضا مکمل یکدیگرند‪ .‬این‬ ‫امر در بازار کشور همخوانی ندارند‪ .‬کمبود ارز سبب شد‬ ‫بومی سازی این نوع موتورسیکلت ها هم متوقف شود‪.‬‬ ‫وی عن��وان کرد‪ :‬یکی از ش��رکت های داخلی ‪۱۰۰۰‬‬ ‫موتورس��یکلت برق��ی وارد ب��ازار ک��رد ام��ا برگش��ت‬ ‫سرمایه اش به قدری کند بود که پروژه را متوقف کرد‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده با اش��اره به وضعی��ت بهتر صنعت‬ ‫موتورس��یکلت نس��بت به س��ایر صنایع گفت‪ :‬این در‬ ‫حالی است که موتورسیکلت صنعتی خصوصی است و‬ ‫شرایطی به مراتب بهتر از سایر صنایع دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د دوچرخه و مش�کالت مصوبه های‬ ‫جدید‬ ‫صفایی همچنین از کس��ب پروانه بهره برداری تولید‬ ‫دوچرخ��ه در این واحد صنعتی خبر داد و گفت‪ ۵۰ :‬تا‬ ‫‹ ‹کمبود مواد اولیه‬ ‫‪ ۶۰‬درصد محصوالت مورد نیاز برای س��اخت دوچرخه‬ ‫صفایی در ادامه پس از رفع مش��کل اس��تانداردهای‬ ‫واردات ش��ده و سایر اقالم از شرکت های داخلی تامین‬ ‫ی��ورو‪ ۴‬به مس��ئله ارز اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬نرخ دالر و‬ ‫خواهد شد‪ .‬اگر نوسان های ارزی کنترل شود‪ ،‬به زودی‬ ‫تخصیص ارز موضوع دیگری است که پس از اغاز دوباره‬ ‫دوچرخه ه��ای این برن��د به بازار عرضه می ش��ود زیرا‬ ‫تولید‪ ،‬صنعتگران را با چالش روبه رو کرد‪ .‬درحال حاضر‬ ‫پیش بینی ها نش��ان می دهد استقبال مردم از دوچرخه‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬مواد اولیه کاف��ی در اختیار ندارند تا‬ ‫بیشتر از موتورسیکلت باشد‪.‬‬ ‫محصوالت را به طور کامل تولید و عرضه کنند‪.‬‬ ‫این س��ازنده فعال موتورس��یکلت در ادامه مشکالت‬ ‫او اظه��ار کرد ‪ :‬بازار بدون تقاضا جذابیتی نداش��ته و‬ ‫تولید به مصوبه های جدید اش��اره کرد و گفت‪ :‬پیش از‬ ‫انگیزه ادامه فعالیت ها را از تولیدکننده می گیرد‪.‬‬ ‫تغییرات جدید در ثبت سفارش ها و ممنوعیت واردات ‪،‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه پرسش��ی مبنی ب��ر اینک��ه م��واد‬ ‫س��ازندگان فعال مناطق وی��ژه اقتصادی و ازاد به ثبت‬ ‫اولیه مورد اس��تفاده وارداتی اس��ت ی��ا داخلی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سفارش محصول نیاز نداشتند‪ .‬درحال حاضر مهم ترین‬ ‫هم اکنون ‪ ۵۰‬درصد مواد اولیه مورد نیاز داخلی و باقی‬ ‫معضل تمام کارخانه های این مناطق‪ ،‬مس��ئله ترخیص‬ ‫وارداتی اس��ت اما اگر حتی یک س��وپاپ کوچک نرسد‬ ‫کاال از گمرکات شده است‪.‬‬ ‫محص��ول کامل نش��ده و تولی��د متوقف‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬سلس��له محصوالتی از‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫قبل خریداری و وارد شده اما خروج انها‬ ‫او افزود‪ :‬ب��رای تامین قطعات خارجی‬ ‫منوط به ارائه برگه ثبت س��فارش ش��ده‬ ‫مش��کالت زیادی هس��ت‪ ،‬ضم��ن انکه‬ ‫است‪ .‬کاالیی که پیش تر با قوانین مناطق‬ ‫کاالی ایران��ی هم در ب��ازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫ویژه امده و هزینه های ان پرداخت شده‬ ‫به ط��ور نمونه‪ ،‬کارخانه شاسی س��ازی‪،‬‬ ‫ام��روز بای��د با بقی��ه کااله��ا برگه ثبت‬ ‫لول��ه و ورق فوالد ن��دارد تا به تعهداتش‬ ‫س��فارش داش��ته باش��د اما به دلیل در‬ ‫محمدجواد صفایاری‬ ‫عمل کند‪ .‬به دنبال ان‪ ،‬وقتی شاس��ی به‬ ‫گمرکات دپو شده است‪.‬‬ ‫ دست تولیدکننده نرسد او نیز نمی تواند در ادامه نوسازی صنعت این تولیدکننده موتورس��یکلت افزود‪:‬‬ ‫فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫موتورسیکلت کشور گم��رک از واردکننده‪ ،‬مدرک خواس��ته‬ ‫سطوح استانداردها‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت تصریح‬ ‫در حال��ی که هزینه محصوالت از طریق‬ ‫ک��رد‪ :‬کارخانه ها تعطی��ل و نیمه تعطیل ارتقا پیدا کرده و از ‪ ۲۷‬صرافی ه��ا پرداخت ش��ده ام��ری که در‬ ‫به ‪ ۳۲‬رسیده است‬ ‫شده اند و بیشتر انها با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت‬ ‫مناطق وی��ژه اقتصادی و ازاد مجاز بوده‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫است‪ .‬اعالم می شود بانک باید تایید کند‬ ‫در حالی که هزینه از طریق بانک منتقل نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫صفای��ی در ادام��ه گالیه های خود ب��ه قوانین مصوب‬ ‫ش��ده یک ش��به پرداخت که طیف وس��یعی از صنعت‬ ‫را زی��ر س��وال برده و حت��ی با ارائه م��دارک الزم تنها‬ ‫بخ��ش کوچکی از کااله��ا اجازه ترخیص می گیرند‪ .‬در‬ ‫این وضعیت تولیدکننده باید س��رمایه خود را از تولید‬ ‫خ��ارج کن��د و عوارض گمرک بدهد‪ .‬بنابراین از س��ایر‬ ‫فعالیت ها بازمی ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل بازار‬ ‫ابوالفض��ل حج��ازی‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت نی��ز در ادامه موضوع‬ ‫وضعی��ت بازار موتورس��یکلت به «گس��ترش صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬تولید رونق زیادی ندارد اما انجمن تولیدکنندگان‬ ‫موتورسیکلت توانس��ت بازار را کنترل کند تا قیمت ها‬ ‫افزای��ش نیابد در حالی که ن��رخ فلزات ‪ ۲‬حتی ‪ ۳‬برابر‬ ‫شده‪ ،‬موتورسیکلت فقط بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد بسته به‬ ‫مدل ان افزایش نرخ داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عرضه بیش از تولید اس��ت‪ .‬خوش��بختانه‬ ‫دالالن هن��وز به بازار موتورس��یکلت نفوذ نکرده اند در‬ ‫صورت��ی ک��ه قیمت ها در س��ایر بازاره��ا کاذب بوده و‬ ‫کس��انی مبادرت به خرید می کنند که متقاضی واقعی‬ ‫نیس��تند‪ .‬او به حضور دالالن در بازار فلزات اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬محصوالت به جای تزریق به واحدهای تولیدی‪،‬‬ ‫با نرخ عمده به دالالن داده می ش��ود و انها نیز احتکار‬ ‫می کنن��د تا قیمت ها در بازار افزای��ش یابد‪ .‬این امر به‬ ‫افزایش ‪ ۱۲۰‬درصدی در سال ‪ ۹۷‬منجر شده است‪.‬‬ ‫حج��ازی تاکید کرد‪ :‬این موضوع ارتباطی به نرخ ارز‬ ‫ن��دارد زیرا صفر ت��ا صد محصوالت در داخل و با انرژی‬ ‫بومی تولید می ش��ود‪ .‬اگر ن��رخ ورق به وضعیت عادی‬ ‫برنگردد باید منتظر افزایش نرخ در بازار موتورسیکلت‬ ‫هم بود‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن درب��اره تیراژ به روند کاهش��ی تولید‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬تیراژ تولید نس��بت به مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته افت داش��ت اما تقاضا بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫افزایش یافت‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬تولید نس��بت به فروش برت��ری دارد زیرا‬ ‫تولیدات سال قبل هنوز در بازار موجود هستند‪.‬‬ ‫حج��ازی در پای��ان ضمن اش��اره به جن��گ روانی‬ ‫س��وداگران در بازار و اسیب قشر ضعیف جامعه یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در تمام زمینه ها ظرفی��ت تولید بیش از مصرف‬ ‫اس��ت‪ .‬جنگ روانی دالالن سبب شده تا کاال به عنوان‬ ‫سرمایه دست به دست شود‪ .‬امیدواریم مسئوالن دولتی‬ ‫و نظارتی با کمک واحدهای صنعتی دس��ت سوداگران‬ ‫را از ب��ازار کوتاه کرده که قش��ر ضعی��ف جامعه کمتر‬ ‫دچار اسیب شود‪.‬‬ ‫جزئیات بیشتر همکاری های برزیل با صنعت خودرو ایران‬ ‫دول��ت برزیل امادگ��ی کامل خود را ب��رای تامین‬ ‫مناب��ع مالی و س��رمایه گذاری از طری��ق فاینانس در‬ ‫بخش خودروهای سنگین و تجاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫در پ��ی اع�لام خب��ر دی��دار س��فیر و نمایندگان‬ ‫خودروس��ازان س��نگین برزیل با معاون وزیر صنعت‪ ،‬‬ ‫مع��دن و تجارت و مدیر امور بین الملل این س��ازمان‬ ‫جزئیات بیشتری را از همکاری های پیش رو بیان کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونیوز‪ ،‬به گفته س��ید علی عراقچی‪،‬‬ ‫س��فیر برزیل به عن��وان نماین��ده تام االختیار دولت‬ ‫برزیل در دیدار منص��ور معظمی‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران(ایدرو) از‬ ‫س��نگین ش��رکت های ولوو و ایویکو مس��تقر در این‬ ‫کش��ور از حجم تولی��د کارخانجات مس��تقر در اروپا‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ ،‬تامین قطعات منفصله (‪ )CKD‬را به‬ ‫شکل کامل ممکن دانستند‪.‬‬ ‫ارتقای سطح خدمات غیرحضوری‬ ‫ایران خودرو به مشتریان‬ ‫در راس��تای بهره من��دی از فناوری های نوی��ن ارتباطی و به‬ ‫منظور حفظ حریم و افزایش سطح امنیت و اطالعات مشتریان‬ ‫و همچنی��ن افزایش کیفیت خدمات‪ ،‬پروژه ارتقای «سیس��تم‬ ‫جامع و مکانی��زه مدیریت ارتباط با مش��تریان (‪»)IKCRM‬‬ ‫از س��وی کارشناسان خبره معاونت سیس��تم های ایران خودرو‬ ‫طراحی و اجرا شد‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬درحال حاضر دارن��دگان محصوالت‬ ‫ایران خ��ودرو می توانن��د درخواس��ت های خ��ود در حوزه های‬ ‫ام��داد‪ ،‬فروش و خدمات پس از فروش را به ش��کل اینترنتی و‬ ‫غیرحضوری پیگیری و رصد کنند‪.‬‬ ‫پروژه ارتقای سطح خدمات غیرحضوری ایران خودرو با تکیه‬ ‫بر ظرفیت های علمی‪ ،‬تجربی و همت کارشناسان ایران خودرو‬ ‫و با صرف کمترین هزینه عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫بر مبنای این گزارش‪ ،‬با بهبود زیرساخت های سخت افزاری‪،‬‬ ‫نرم افزاری و ش��بکه‪ ،‬سرعت رس��یدگی و شاخص در دسترس‬ ‫بودن سیستم به طور چشمگیری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رش��د به��ره وری و تس��هیل فرایندهای مدیری��ت ارتباط با‬ ‫مش��تری‪ ،‬افزایش پایداری سیستم‪ ،‬شاخص در دسترس بودن‪،‬‬ ‫ارتقای ضریب امنیت سیس��تم‪ ،‬توس��عه دانش روش شناس��ی‬ ‫نوین و توانمندس��ازی نیروه��ای داخلی‪ ،‬کاه��ش هزینه های‬ ‫مربوط به پاس��خگویی نس��بت به هزینه مراجع��ات حضوری‪،‬‬ ‫تقویت و به روزرسانی کانال های ارتباط با مشتری و استفاده از‬ ‫فناوری های نوین در این زمینه که به افزایش رضایت کارکنان‬ ‫و مشتریان شرکت ایران خودرو می انجامد از عمده نتایج اجرای‬ ‫این پروژه عنوان شده است‪.‬‬ ‫ت که این سامانه‬ ‫همچنین در این گزارش عنوان ش��ده اس�� ‬ ‫از س��ال ‪ ۸۸‬به بهره برداری رس��یده و با راه ان��دازی ان‪ ،‬تمامی‬ ‫فرایندهای رس��یدگی به درخواست ها و شکایت های مشتریان‬ ‫در حوزه های فروش‪ ،‬خدمات پس از فروش و سایر شرکت های‬ ‫زیرمجموعه از جمله اپکو و سایت های تولیدی در بستر سامانه ‬ ‫یکپارچه ‪ IKCRM‬انجام شده است‪.‬‬ ‫ثبت شکایت مش��تریان در این سامانه از طریق مرکز تماس‬ ‫ایران خ��ودرو به ش��ماره ‪ 0۹۶۴۴0‬امکان پذیر ش��ده و س��بب‬ ‫تس��هیل در رسیدگی و پاسخگویی به درخواست حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫تماس در روز شده است‪ .‬این اقدام با حذف عملیات فیزیکی و‬ ‫امکان ردیابی مراحل انج��ام کار بدون مراجعه حضوری‪ ،‬زمان‬ ‫انتظار مشتری را حذف و خدمت رسانی را تسهیل کرده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬عالوه بر ویرایش و ارتق��ای این نرم افزار که از‬ ‫س��وی کارشناسان شبکه های مکانیزه فروش و خدمات پس از‬ ‫فروش معاونت سامانه ها تدوین و اجرایی شده‪ ،‬زیرساخت های‬ ‫ایجاد شده در مرکز تماس شرکت امدادخودرو به عنوان کانال‬ ‫اصلی دریافت و ثبت درخواست ها و شکایت های مشتریان گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو و همچنین س��ایر کانال ها از قبیل پیامک‪،‬‬ ‫وب سایت و پست الکترونیک‪ ،‬موجب تسریع در زمان رسیدگی‬ ‫به درخواست های مشتریان شده است‪.‬‬ ‫ثبت و ضبط تمامی مراحل رس��یدگی و قابلیت دسترسی به‬ ‫گزارش های لحظه ای برای تصمیم س��ازی و بهبود فرایندهای‬ ‫مرتبط با کسب وکار سازمان نیز افزایش سطح رضایت و میزان‬ ‫وفاداری مش��تریان و کاهش هزینه را به همراه داش��ته است‪.‬‬ ‫در س��امانه ارتقایافت��ه ‪ ،IKCRM‬عالوه بر دفات��ر منطقه ای‪،‬‬ ‫دسترس��ی بی��ش از ‪ ۹00‬نمایندگ��ی خدمات پ��س از فروش‬ ‫ایران خودرو به این س��امانه فراهم ش��ده و به ای��ن ترتیب‪ ،‬در‬ ‫فرایند رس��یدگی به درخواست مش��تریان‪ ،‬نمایندگی ها نیز به‬ ‫شکل مکانیزه مشارکت خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به منظور بهبود کیفیت خدمات دهی به مشتریان‪،‬‬ ‫کارگ��زاران و نمایندگی ه��ای ش��رکت ایران خ��ودرو‪ ،‬س��ایت‬ ‫شماره گذاری پلیس راهور ناجا توسعه یافت‪.‬‬ ‫سایت شماره گذاری نوسازی شد‬ ‫مدیر امور بین الملل ایدرو تشریح کرد ‬ ‫امادگ��ی دولت متبوع خود برای همکاری با ایران در‬ ‫حوزه سرمایه گذاری مش��ترک‪ ،‬تامین منابع مالی و‬ ‫حمل ونقل به ویژه خودروهای تجاری خبر داد‪.‬‬ ‫وی اظهار ک��رد‪ :‬نمایندگان خودروس��ازان برزیلی‬ ‫در این نشس��ت با اش��اره به قابلیت ه��ای باالی این‬ ‫کش��ور در حوزه تولید ناوگان حمل ونقل مس��افری و‬ ‫تج��اری‪ ،‬از تصمیم جدی خودروس��ازان برزیل برای‬ ‫ورود به بازار خودروهای کار و تجاری در ایران سخن‬ ‫گفتند‪.‬‬ ‫به گفته عراقچی‪ ،‬نمایندگان خودروسازان سنگین‬ ‫برزی��ل با اش��اره به اینک��ه حجم تولی��د خودروهای‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو تیر امس��ال به رکورد جدیدی در‬ ‫صادرات قطعات ریخته گری دست یافت‪ .‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپ��رس‪ ،‬محمدرضا فلس��فی‪ ،‬رییس صادرات‬ ‫قطع��ات ایران خ��ودرو اعالم ک��رد‪ :‬در س��ایه برنامه ریزی ها و‬ ‫ظرفیت س��ازی ه ا در گروه صنعتی ایران خ��ودرو‪ ،‬حدود ‪۱۵۰۰‬‬ ‫تن قطعات ریخته گری ‪ OEM‬تیر امس��ال صادر شد و به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬رکورد جدیدی در این حوزه به ثبت رسید‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای این گزارش‪ ،‬این حجم از صادرات قطعات مرهون‬ ‫تالش کارکنان این خودروساز در سال حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط کنونی‪ ،‬توس��عه فعالیت های صادراتی و‬ ‫اهمیت ویژه به صادرات قطعات ‪ ،OEM‬درامد ارزی بیشتری‬ ‫را برای کشور به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور بین المل��ل ای��درو ادام��ه داد‪ :‬دولت‬ ‫برزی��ل در قال��ب کمیت��ه س��رمایه گذاری تج��ارت‬ ‫خارج��ی(‪ )COMEX‬و مرک��ز تج��ارت توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری( ‪ )APEX‬ب��ه س��فیر ای��ن کش��ور‬ ‫نمایندگی تام به منظور ایج��اد روابط تجاری به ویژه‬ ‫در حوزه خودرو داده اس��ت‪ ،‬به گونه ای که برزیل در‬ ‫گام نخس��ت این همکاری ها تا س��قف یک میلیارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون یورو فاینانس را در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه عراقچ��ی‪ ،‬در م��اه ج��اری هیات های‬ ‫کارشناس��ی بانک��ی و فنی ب��رای ادام��ه مذاکرات و‬ ‫چگونگی شیوه های تعامل به ایران سفر خواهند کرد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سایت خبری این خودروساز‪ ،‬به منظور بهبود‬ ‫کیفی��ت خدمات دهی به مش��تریان‪ ،‬کارگزاران و نمایندگی های‬ ‫ش��رکت ایران خودرو‪ ،‬س��ایت ش��ماره گذاری پلی��س راهور ناجا‬ ‫توس��عه یافت‪ .‬به گزارش ایکوپرس ‪ ،‬در این س��امانه که با حضور‬ ‫مع��اون مدیرعام��ل در بازاریابی و فروش و مدیر حوزه مدیرعامل‬ ‫در روز میالد امام رضا(ع) به بهره برداری رس��ید‪ ،‬خدمات مربوط‬ ‫به ش��ماره گذاری محصوالت از سوی نمایندگان نیروی انتظامی‬ ‫به مشتریان عرضه می شود‪.‬‬ ‫س��ایت ش��ماره گذاری ش��رکت ایران خودرو یکی از مهم ترین‬ ‫وظایف در راس��تای تس��ریع در تحویل خودرو به مش��تریان را‬ ‫برعهده دارد‪ .‬با توجه به اهمیت این مرکز‪ ،‬در س��ال های گذشته‬ ‫اقدام های بسیاری با همکاری پلیس راهور ناجا و شرکت راهگشا‬ ‫در راس��تای بهبود عملکرد و افزایش کیفیت خدمات رس��انی به‬ ‫مشتریان انجام شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 453‬پیاپی ‪2426‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 23‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫محافظت از امنیت تولید‬ ‫و تولیدکننده‬ ‫موض��وع تمل��ک واحدهای صنعتی‬ ‫در روزه��ای گذش��ته مط��رح ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که اکنون‬ ‫ش��رایط کش��ور به گونه ای نیست که‬ ‫فعالیت های تولی��دی را بتوان متوقف‬ ‫ک��رد‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اگر نه��ادی ناچار به‬ ‫تملک واحدهای صنعتی بدهکار ش��د‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫نباید ش��رایط ب��ه گونه ای باش��د که‬ ‫کارشناس صنعت‬ ‫روند تولید متوقف ش��ود‪ .‬فعالیت های‬ ‫صنعتی و تولیدی کش��ور در ش��رایط‬ ‫فعل��ی بای��د ادامه دار باش��د و نبای��د مانع ادامه فعالیت ه��ای صنعتی و‬ ‫تولیدی شویم‪ .‬در حقیقت‪ ،‬اکنون سیاست های صنعتی و تولیدی کشور‬ ‫بیش از هر زمان دیگری باید به گونه ای باش��د که بخش تولید اس��یب‬ ‫نبیند‪ .‬دولت نیز باید از تمام ظرفیت های فعلی اس��تفاده کند تا ش��رایط‬ ‫برای ورود س��رمایه گذاران به صنعت تس��هیل ش��ود‪ .‬نکته دیگر بحث‬ ‫ممنوع الخروج ش��دن مدیران صنعتی اس��ت در حالی که این سیاس��ت‬ ‫ب��دون تبص��ره نمی تواند نتیجه م��ورد نظر را محقق کند و بهتر اس��ت‬ ‫سیاس��ت دیگ��ری برای مدی��ران بدهکاری که قصد خروج از کش��ور را‬ ‫دارند‪ ،‬در نظر گرفته شو د ب ه طوری که سقف بدهی برای مدیران صنعتی‬ ‫بدهکار تعیین شود زیرا سیاست های تنبیهی نباید مانع تولید و صنعت‬ ‫در ارتباط بین المللی شود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬برخی از شرکت ها و نهادهای‬ ‫خدمات��ی‪ ،‬خدمت دهی به صنعت و تولی��د را متوقف می کنند در حالی‬ ‫که شرکت های خدمات رسان براساس برنامه ریزی ها‪ ،‬حق قطع خدمات‬ ‫واحدهای تولیدی را ندارند‪ .‬از این رو‪ ،‬الزم است با شرکت های خدماتی‬ ‫متخلف برخورد قانونی شود زیرا واحدهای تولیدی اندک توان باقی مانده‬ ‫را با ادامه این رفتارها از دست می دهند و کشور با خطرهای جدی تری‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬اکنون شرایط بین المللی کشور در مسیری پیش می رود‬ ‫که دولت امریکا قصد دارد فشار تحریم ها را بر ایران بیشتر کند‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط بخش تولید و صنعت می تواند بس��یاری از مش��کالت کشور را‬ ‫گره گش��ایی و حل کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬ضرورت دارد تا تولید و صنعت کش��ور‬ ‫حمایت ش��ود و نباید امنیت تولید و تولیدکنندگان بازیچه شود‪ .‬اکنون‬ ‫اسان س��ازی مس��یرهای صادراتی یکی از نیازهای اصلی کشور به شمار‬ ‫می رود‪ .‬رفع این نیاز برای صنایع کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد‬ ‫در شرایط کنونی اگر تولیدکنندگان نتوانند محصوالت خود را به راحتی‬ ‫ص��ادر کنند‪ ،‬به بازارهای کوچ��ک روی می اورند‪ .‬این روند باعث خروج‬ ‫تولیدکنن��دگان خرد از بازارهای کوچک می ش��ود بازارهایی که میدان‬ ‫رقابت صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت و در نهایت واحدهای کوچک از‬ ‫صحنه تولید حذف خواهند ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬اسان سازی صادرات از دیگر‬ ‫سیاست هایی است که کشور اکنون به ان نیاز ضروری دارد‪.‬‬ ‫مانور قدرت ‪ 1400‬واحد صنعتی کوچک زیر یک سقف‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫یک��ی از موضوع هایی ک��ه در بخش صنایع کوچک و‬ ‫متوس��ط مطرح است‪ ،‬همپوش��انی و پیمانکاری فرعی‬ ‫اس��ت‪ .‬این بحث در نشس��ت های تخصص��ی و ‪B2B‬‬ ‫و ‪ B2C‬تاکنون برگزار شده است‪ .‬در راستای نام گذاری‬ ‫سال ‪ ۹۷‬از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان «حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی»‪ ۲۱ ،‬م��رداد امس��ال روز حمای��ت از‬ ‫ط نمایش��گاهی با حضور بیش‬ ‫صنایع کوچک و متوس�� ‬ ‫از ‪ ۱۴00‬واحد صنعتی و تولیدی برپا خواهد ش��د‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه برای نمایش توانمندی های صنایع کوچک و‬ ‫متوسط کشور به همراه نشست های‪ ، B2B‬کارگاه های‬ ‫اموزش��ی‪ ،‬برگ��زاری پاویون ه��ای تخصص��ی معرفی‬ ‫ش��رکت های مدیریت صادرات و تبیین نقش و جایگاه‬ ‫این قبیل ش��رکت ها‪ ،‬معرفی خدمات س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع‬ ‫در مجلس در حال بررسی و نهایی شدن است‪.‬‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفی تصریح کرد‪ :‬در هر شهرک صنعتی دست کم ‪۳‬‬ ‫ص��ادق نجفی‪ ،‬مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫نماینده برای انتقال مشکالت واحدهای صنعتی داریم‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با حضور در برنامه فرصت ها‬ ‫خروجی مشکالت برای پیگیری به وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و چالش ه��ای صنایع کوچک که از ش��بکه خبر پخش‬ ‫و تجارت و معاونت های تخصصی ارجاع می شود‪.‬‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای نخستین بار ‪ ۱۴00‬واحد صنعتی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫کوچک و متوس��ط در نمایش��گاه بزرگ توانمندی های‬ ‫صنعت��ی ایران گفت‪ :‬هر روز در جلس��ه کاری س��اعت‬ ‫صنای��ع کوچک‪ ،‬در مصالی ته��ران از ‪ ۲۱‬تا ‪ ۲۳‬مرداد‬ ‫‪ ۶‬عصر به مشکالت تولیدکنندگان رسیدگی می کنیم‪.‬‬ ‫حضور می یابند‪.‬‬ ‫نجفی تاکید کرد‪ :‬بزرگترین مشکالت کشور در زمینه‬ ‫نجف��ی ب��ا بیان اینکه اگر ش��رایط خوب باش��د این‬ ‫اش��تغال و معیشت مردم اس��ت‪ .‬از تولید داخل باید در‬ ‫نمایشگاه قابل تمدید است‪ ،‬گفت‪ :‬برای نخستین بار این‬ ‫راس��تای افزایش اش��تغال حمایت کرد‪ ،‬که ممنوعیت‬ ‫‪B 2B‬‬ ‫تعداد واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت ‬ ‫واردات ‪ ۱۳۳۹‬قلم کاال در این راستا بود‪.‬‬ ‫و ‪ B2C‬توانمندی های خود را به نمایش می گذارند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬رسانه ها ‪ ۲۱‬مرداد در کنار ما باشند و‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای حمایت از صنایع کوچک( ‪ )SME‬بیایند‪.‬‬ ‫صنای��ع بزرگ باید هلدینگ و لکوموتیو صنایع کوچک‬ ‫تو پاگیر تولید‬ ‫� رفع موانع دس ‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن برنام��ه‪ ،‬س��جاد هاش��می‪ ،‬ریی��س‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬مس��ئوالن مختلف از‬ ‫هیات مدیره ش��هرک صنعتی عباس اباد با‬ ‫سراس��ر کش��ور به این نمایشگاه دعوت‬ ‫بیان برخی مشکالت خرد و کالن در مسیر‬ ‫می شوند و به مشکالت واحدها رسیدگی‬ ‫تولی��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فض��ای تولید نیازمند‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حمایت بیش��تر است‪ .‬ما تولیدکنندگان و‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫صنعتگران در خط مقدم تولید ایستاده ایم‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪۹0 :‬‬ ‫اما ج��و بی اعتم��ادی در بخ��ش تولید و‬ ‫درصد صنایع کش��ور کوچک هس��تند‪،‬‬ ‫صنعت اکنون احساس می شود‪.‬‬ ‫سجاد هاشمی‬ ‫این صنایع اس��یب پذیرند و به مراقبت و‬ ‫هاش��می در برنام��ه «فرصت ه��ا و‬ ‫هنوز بسترهای الزم‬ ‫حمایت نیاز دارند‪.‬‬ ‫چالش های صنایع کوچک» که از ش��بکه‬ ‫نجف��ی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه باید به در حوزه زیر ساخت ها و خبر پخش شد‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی که حداقل‬ ‫توسعه نرم افزاری برای‬ ‫همفکری‪ ،‬همدلی‪ ،‬همگرایی و هم افزایی صنایع کوچک و متوسط حق��وق کارگر یک میلی��ون و ‪ ۲00‬هزار‬ ‫برس��یم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چرا عده ای فقط به‬ ‫تومان اس��ت‪ ،‬تولید کننده باید ‪ ۴00‬هزار‬ ‫هماهنگ با رشد‬ ‫فکر پمپاژ ناامیدی برای تولید در کش��ور‬ ‫تولید نیست‪.‬‬ ‫تومان برای بیمه تامین اجتماعی بپردازد‪.‬‬ ‫چنانچه در دریافت‬ ‫هستند؟ مسئوالن به این باور برسند که‬ ‫ای��ن تولیدکنن��ده‪ ،‬پرداخ��ت مالیات‬ ‫خدمات و مواد‬ ‫توانایی تولید در کشور باال است‪.‬‬ ‫ارزش افزوده را بدتر از همه دانست و افزود‪:‬‬ ‫اولیه وقفه ای‬ ‫و‬ ‫کوچک‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع‬ ‫تو پاگیر خدم��ات اجتماعی و‬ ‫موانع دس�� ‬ ‫ایجاد شود در تولید‬ ‫شهرک های صنعتی ایران ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫مالیاتی بیشترین اسیب را به بخش تولید‬ ‫کشور مشکل‬ ‫موض��وع ارزش افزوده واحدهای تولیدی‬ ‫به وجود می اید‬ ‫کشور می زند‪.‬‬ ‫جلسه های زیادی برگزار شد‪ ،‬این موضوع‬ ‫ریی��س هیات مدیره ش��هرک صنعتی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫در استانه برگزاری نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط مطرح شد‬ ‫عباس اباد با اش��اره به اینکه ‪ ۸۵‬درصد صنایع کش��ور‪،‬‬ ‫نمی ای��د‪ ،‬گفت‪ :‬دلیلش این اس��ت ک��ه فضای تولید و‬ ‫صنایع کوچک هستند‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که مسئوالن از‬ ‫صنعت غبارالود اس��ت و انتظار داریم حق ضایع ش��ده‬ ‫کارگاه ها و مراکز تولیدی بازدید میدانی نکنند‪ ،‬وضعیت‬ ‫تولید یا صنعت از دولت گرفت ه شود‪.‬‬ ‫صنعت و تولید را درک نخواهند کرد‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شهرک صنعتی عباس اباد افزود‪:‬‬ ‫هاش��می ب��ا تاکید ب��ر اینک��ه ش��هرک عباس اباد‬ ‫انجا که قانون به نفع دولت است امر قانون اجرا می شود‬ ‫زیرس��اخت های اصلی مانن��د اب و برق را به طور دائم‬ ‫اما جایی که مربوط به بخش تولید و صنعت است قانون‬ ‫ن��دارد‪ ،‬گفت‪ :‬چنانچ��ه در دریافت خدمات و مواد اولیه‬ ‫به فراموشی سپرده می شود‪.‬‬ ‫وقفه ای ایجاد ش��ود در تولید کش��ور مش��کل به وجود‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬قرار ب��ود ‪ ۳0‬درصد از منابع درامدی‬ ‫می اید‪.‬‬ ‫اج��رای قانون هدفمن��دی یارانه ها به بخ��ش تولید و‬ ‫این تولیدکننده افزود‪ :‬هنوز بسترهای الزم در حوزه‬ ‫صنع��ت اختصاص پی��دا کند اما ‪ ۲‬درص��د هم تحقق‬ ‫زیر ساخت ها و توسعه نرم افزاری برای صنایع کوچک و‬ ‫نیافته است‪.‬‬ ‫متوسط هماهنگ با رشد تولید نیست‪.‬‬ ‫هاش��می گف��ت‪ :‬قانون مالی��ات ارزش اف��زوده کمر‬ ‫هاشمی با درخواست اینکه مسئوالن مربوط (تولید)‬ ‫تولید را شکس��ته اس��ت و از س��ال ‪ ۸۸‬که این قانون را‬ ‫باید ممیزی ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬فروش مواد خام اگر ممنوع‬ ‫اجرایی کرده اند قرار بود فقط بعد از نهایی شدن تولید‬ ‫نشود‪ ،‬مواد اولیه که مایه حیات چرخه تولید کارخانه ها‬ ‫ارزش اف��زوده از مصرف کننده نهایی دریافت ش��ود اما‬ ‫و صنایع کوچک اس��ت و صدها کارگر در ان مش��غول‬ ‫اکنون ان را تسری داده اند به تولید و صنعت‪.‬‬ ‫به کار هس��تند به کارخانه ها نمی رس��د‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز دشمن جنگ اقتصادی‬ ‫ی��ا گران تمام می ش��ود و ای��ن در رقابت‬ ‫را با ما ش��روع کرده اس��ت اما مسئوالن‬ ‫کاالی داخل��ی با مش��ابه خارجی در بازار‬ ‫متاسفانه منتظر هستند تا ببینند دشمن‬ ‫مشکل ساز است‪.‬‬ ‫چه تکی می زند و انها شروع به پاتک زدن‬ ‫ریی��س هیات مدیره ش��هرک صنعتی‬ ‫کنند‪ ،‬ضمن اینکه ما از دش��من‪ ،‬هراسی‬ ‫عباس اباد گفت‪ :‬دولت نمی تواند حمایت‬ ‫نداریم اما مس��ئوالن دولتی باید حمایت‬ ‫کند یا اینکه بلد نیس��ت اما دس��ت کم در‬ ‫کنند‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬امروز ضایعات مس‪،‬‬ ‫صادق نجفی‬ ‫بخش��ی که قانون اج��ازه داده‪ ،‬در کنار ما‬ ‫اه��ن و الومینی��وم و‪ ...‬از جمله مواردی‬ ‫در هر شهرک صنعتی‬ ‫باش��د در حالی که امروزه مطالبات ما به‬ ‫است که خود صنعت تولید الزم دارد‪ .‬چرا‬ ‫دست کم ‪ ۳‬نماینده‬ ‫طور کلی فراموش ش��ده است و هر انچه‬ ‫باید در این باره اجازه صادرات داده شود؟‬ ‫برای انتقال مشکالت‬ ‫را ک��ه گفتیم و درخواس��ت کردیم از یاد واحدهای صنعتی داریم‪ � ،‬سخن اخر‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت » ‪۲۱‬‬ ‫برده اند‪.‬‬ ‫مشکالت برای‬ ‫هاش��می افزود‪ :‬از دول��ت نمی خواهیم پیگیری به وزیر صنعت‪ ،‬م��رداد ‪ ،۹۷‬نمایش��گاه صنای��ع کوچک‬ ‫معدن و تجارت و‬ ‫و متوس��ط ای��ران ب��ا ه��دف حمایت از‬ ‫برای ما معجزه کند اما در زمینه مطالباتی‬ ‫معاونت های تخصصی‬ ‫محصوالت ایرانی و نمایش توانمندی های‬ ‫که بخش های تولید و صنعت دارند‪ ،‬فقط‬ ‫ارجاع می شود‪ .‬هر روز در‬ ‫صنایع کوچک کش��ورمان با حضور بیش‬ ‫ب��ر مبنای قانون حرکت و به وظایف خود‬ ‫جلسه کاری‬ ‫به مشکالت تولیدکنندکان از ‪ ۱000‬واحد صنعتی در مصالی تهران‬ ‫در این زمینه عمل کند‪.‬‬ ‫رسیدگی می کنیم‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬این نمایشگاه به مدت‬ ‫وی درب��اره اینکه چرا ب��ا وجود تالش‬ ‫‪ ۳‬روز ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫زیاد دولت‪ ،‬سرمایه گذاری ها به این سمت‬ ‫بررسی توانمندی های تولیدی بوشهر در منطقه ویژه اقتصادی پارس‬ ‫نشست بررس��ی توانمندی ها و معرفی محصوالت و خدمات بنگاه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬معدنی و تجاری اس��تان بوش��هر با حضور مدیران صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی مس��تقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در‬ ‫عسلویه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت» از استان بوشهر‪ ،‬در این نشست‬ ‫ک��ه به میزبانی منطق��ه ویژه انرژی اقتصادی پارس برگزار ش��د‪ ،‬مدیران‬ ‫صنایع استان محصوالت تولیدی‪ ،‬اخرین فناوری ها و همچنین برنامه های‬ ‫این��ده خود را در حضور مدیران بازرگانی ش��رکت های پتروش��یمی ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در این جلس��ه که ب��ا حضور دولتی زاد ه معاون ای��ن منطقه ‪ ،‬احمدزاده‬ ‫مدیر استانداردهای منطقه‪ ،‬صفوی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان و مدیران بازرگانی شرکت های پتروش��یمی و مدیران واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان برپا ش��د‪ ،‬مقرر ش��د به زودی تفاهمنامه ای بین منطقه‬ ‫ویژه و ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان به منظور توسعه همکاری ها‬ ‫به امضا برسد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬دفت��ری برای تعامل مس��تمر بین بنگاه ه��ای عرضه کننده‬ ‫کاال ی��ا خدم��ات در اس��تان بوش��هر ب��ا واحده��ای خری��دار ای��ن‬ ‫کااله��ا و خدم��ات در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی ان��رژی پ��ارس دای��ر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ان‪ ،‬فضای��ی اختصاص��ی ب��ا کارک��رد نمایش��گاه دائم��ی‬ ‫در ای��ن منطق��ه ب��ه منظ��ور عرض��ه محص��والت اس��تان پیش بین��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معرف��ی تولیدکنن��دگان اس��تان از طریق نقش حاکمیت��ی در مناطق‬ ‫س��ه گانه پارس‪ ،‬حمایت از نصب تبلیغات محصوالت تولیدی اس��تان در‬ ‫منطق��ه و فرودگاه‪ ،‬تهی��ه هدایای مربوط به همایش ها و جش��نواره های‬ ‫وزارت نف��ت از محص��والت باکیفی��ت تولید ش��ده در اس��تان‪ ،‬همکاری‬ ‫برای برگزاری دوره های اموزش��ی مش��ترک ویژه کارکنان ش��رکت های‬ ‫تولی��دی‪ ،‬همکاری ب��ا ش��رکت های عضو نظ��ام مبادالت��ی پیمانکاران‬ ‫فرع��ی(‪ )SPX‬در پروژه های وزارت نفت از س��ایر توافق های انجام ش��ده‬ ‫بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!