روزنامه گسترش صنعت شماره 456 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 456

روزنامه گسترش صنعت شماره 456

روزنامه گسترش صنعت شماره 456

‫سیاست های جدید‬ ‫صنایع‬ ‫مانع هدررفت منابع‬ ‫پنجشنبه‬ ‫ ‪ 18‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬ذی القعده ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 9‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2429‬دوره جدید شماره ‪ 4 456‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫اجرای ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬طرح‬ ‫صنعتی در فارس‬ ‫‪4‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫گالیه واردکنندگان خودرو به سازندگان موتورسیکلت هم رسید‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید و واردات کاغذ مطبوعات نشان داد‬ ‫چینی ها متقاضی کاغذ ایرانی‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪4‬‬ ‫قوانین جدید همچنان قربانی می گیرد‬ ‫‪3‬‬ ‫«گسترشصنعت»ازتاثیرشرایطاقتصادیبرزندگیکارگرانگزارشمی دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫کارگران در انتظار جبران خسارت های اقتصادی‬ ‫پنجشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 18‬مرداد ‪ 26 1397‬ذی القعده ‪ 9 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 456‬پیاپی ‪2429‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت‪ ،‬چالش تولید دارو‬ ‫خبر‬ ‫بزرگترین کارخانه صنایع غذایی‬ ‫جهان در ایران می ماند‬ ‫بزرگترین کارخانه صنایع غذایی جهان اعالم کرد که تحریم های‬ ‫امریکا تاثیر مستقیمی بر فعالیت هایش در ایران نخواهد داشت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا به نقل از رویترز‪ ،‬کمپانی نستله در بیانیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬خطر مستقیمی از جانب تحریم های تجدید شده امریکا برای‬ ‫ادامه فعالیت هایش در ایران نمی بیند‪ .‬این شرکت گفته است که‬ ‫«به زیر نظر گرفتن تحوالت سیاس��ی مرتبط با تحریم های ایران‬ ‫به دقت ادامه می دهیم اما درحال حاضر تهدید مس��تقیمی برای‬ ‫فعالیت های مان در ایران وجود ندارد»‪ .‬نستله در ایران دارای یک‬ ‫کارخان��ه تولید مواد غذای��ی در قزوین و یک کارخانه اب معدنی‬ ‫در ش��هر پلور اس��ت و برای ‪ ۸۱۸‬نفر در ایران اش��تغالزایی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده محصوالت این ش��رکت در ایران نیز از سوی همین‬ ‫کارخانه ها تولید می ش��ود‪ .‬این ش��رکت سوئیس��ی که بزرگترین‬ ‫کارخان��ه تولید مواد غذایی جهان به ش��مار م��ی رود‪ ،‬اعالم کرده‬ ‫اس��ت‪« :‬با فراهم کردن محصوالت غذایی برای مصرف کنندگان‬ ‫ایرانی به تامین نیازهای مردم این کشور ادامه می دهیم»‪.‬‬ ‫خدمات دهی به شرکت های‬ ‫دانش بنیان هوشمند می شود‬ ‫ام��کان تعام��ل دو س��ویه می��ان ش��رکت های دانش بنیان و‬ ‫نهاده��ای خصوصی و دولتی از س��وی معاون��ت علمی وفناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری به منظور ایجاد بس��تری تعاملی برای معرفی‬ ‫عناصر فعال در زیس��ت بوم کارافرینی ایران فراهم می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایس��نا‪ ،‬جامعه ش��رکت های دانش بنیان که شامل طیف‬ ‫وس��یعی از ش��رکت های توانمند داخلی اس��ت‪ ،‬بازار هدف قابل‬ ‫توجهی برای ش��رکت های ارائه دهنده خدمات تخصصی اس��ت‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬ش��رکت های دانش بنیان نیز برای توس��عه کسب وکار‬ ‫خ��ود‪ ،‬به دریافت این خدمات نیاز دارند تا بتوانند بر فعالیت های‬ ‫اصلی خود تمرکز کنند‪ .‬طی هماهنگی های انجام ش��ده از سوی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬امکان اطالع رسانی این‬ ‫خدمات از طریق سامانه «نقشاپ» فراه م شده است و شرکت های‬ ‫متقاضی می توانند تقاضای خود را به نقش��اپ ارائه دهند‪ .‬در این‬ ‫س��امانه امکان معرفی اس��تارت اپ های ایرانی فراهم شده است‪.‬‬ ‫در این ابزار‪ ،‬اس��تارت اپ ها ذیل ‪ ۱۲‬دس��ته کلی (فروش��گاه های‬ ‫اینترنت��ی‪ ،‬فین ت��ک‪ ،‬س��بک زندگ��ی‪ ،‬ابزاره��ا و س��رویس ها‪،‬‬ ‫فناوری های پیش��رفته‪ ،‬رس��انه‪ ،‬بازی و دنیای مجازی‪ ،‬اموزش‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬ش��بکه های اجتماعی و ارتباطات‪ ،‬س��فر و جابه جایی‬ ‫ی ش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬نهادهای خصوصی‬ ‫و نرم افزار) معرف ‬ ‫و دولت��ی مختلف��ی می توانند به اس��تارت اپ ها و ش��رکت های‬ ‫دانش بنیان برای رشد و توسعه کمک کنند‪ .‬نااگاهی از وجود این‬ ‫نهاده��ا‪ ،‬می تواند هزینه های زیادی را به این ش��رکت ها تحمیل‬ ‫ل فعاالن صنعت��ی و بنیان گذاران‬ ‫کن��د‪ .‬از طرف��ی‪ ،‬به طور معمو ‬ ‫استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬فرصت کافی برای رصد‬ ‫عناصر فعال در زیس��ت بوم کارافرینی پیرامون ش��ان ندارند‪ .‬در‬ ‫زیس��ت بوم کارافرینی‪ ،‬این نهادها ذیل ‪ ۸‬دسته (سیاست گذاری‪،‬‬ ‫تامی��ن مالی‪ ،‬پش��تیبانی‪ ،‬نی��روی انس��انی‪ ،‬بازار‪ ،‬زیرس��اخت‪،‬‬ ‫قو توسعه و فرهنگ) معرفی شده است‪.‬‬ ‫تحقی ‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‬ ‫نهادهای کارگری می توانند‬ ‫با چانه زنی ظرفیتی برای‬ ‫افزایش درامد ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬اگر دولت بخواهد‬ ‫به طور دستوری حقوق‬ ‫کارگران را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬بازار کار با تنش های‬ ‫بیشتری روبه رو می شود‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫یک��ی از مش��کالت اصل��ی‬ ‫داروس��ازان کمب��ود نقدینگ��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت‪ ،‬ش��رکت های بیمه‬ ‫و بیمارس��تان ها در س��ال گذشته‬ ‫بده��ی خ��ود را ب��ه داروس��ازان‬ ‫پرداخ��ت نکرده اند و دوره دریافت‬ ‫مطالب��ات ب��ه بی��ش از ‪ ۳۷۰‬روز‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫رسید‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬هزینه های‬ ‫عضو سندیکای داروهای‬ ‫مالی تولید در کش��ور افزایش پیدا‬ ‫انسانی‬ ‫کرده اس��ت و این امر موجب شده‬ ‫ش��رکت های داروس��ازی زیان ده‬ ‫شوند‪ .‬عملکرد برخی از شرکت های داروسازی در بورس منفی‬ ‫ش��ده و عملکرد بقیه انها نیز چندان مثبت نیس��ت‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫صنعت دارو باید زیر نظر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فعالیت‬ ‫کند‪ .‬در کجای دنیا یک نهاد در حوزه بهداش��ت متولی تولید‪،‬‬ ‫واردات‪ ،‬قیمت گذاری و نظارت بر کیفیت و کمیت یک صنعت‬ ‫اس��ت و از س��وی دیگ��ر ‪ ۷۰،‬درصد محص��والت را نیز خودش‬ ‫خریداری می کند؟! وزارت بهداش��ت از نظر قانونی فقط وظیفه‬ ‫نظ��ارت بر کیفیت صنعت دارو را دارد‪ ،‬کجای دنیا س��اختاری‬ ‫وج��ود دارد که یک نهاد هم تولیدکنن��ده‪ ،‬هم واردکننده‪ ،‬هم‬ ‫قیمت گذار و هم مصرف کننده باش��د؟! اکنون مش��کل اصلی‬ ‫داروس��ازان نحوه اختیارات و مدیریت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزش��کی است‪ .‬درحال حاضر وزارت بهداشت در تمام‬ ‫بخش های داروس��ازی اعم از کمی��ت‪ ،‬کیفیت و قیمت گذاری‬ ‫دخال��ت دارد‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این س��ازمان مصرف کننده ‪۷۰‬‬ ‫درصد تولیدات نیز اس��ت در این ش��رایط یک صنعت چگونه‬ ‫می تواند فعالیت کند؟! نرخ دارو در س��ال گذش��ته به واس��طه‬ ‫همین جریان ثابت نگه داشته ش د در حالی که سال گذشته هم‬ ‫ش��اهد افزایش نرخ ارز و هم شاهد افزایش تورم بوده ایم‪ .‬تولید‬ ‫دارو یک صنعت است و واردات ان نیز مربوط به بازرگانی است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬این صنعت باید در زیر مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فعالیت کند و هیچ دلیل منطقی ندارد که تمام مقدرات‬ ‫این صنعت از سوی وزارت بهداشت تعیین شود‪ .‬کمیت دارو اعم‬ ‫تولید و واردات هیچ ربطی به وزارت بهداش��ت ندارد‪ .‬از س��وی‬ ‫دیگر‪ ،‬همراه ش��دن جریان تولید و اقتصاد با این اتفاق مستلزم‬ ‫زمان اس��ت و این اتفاق ها گاهی موجب کمبودهایی در بخش‬ ‫صنعت می شود‪ .‬زمانی که یک نهاد تمام امور را در دست گرفته‬ ‫باشد در عمل تولیدکننده توانی برای تولید ندارد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از تاثیر شرایط اقتصادی بر زندگی کارگران گزارش می دهد‬ ‫کارگران در انتظار جبران خسارت های اقتصادی‬ ‫افزایش دستمزد امکان پذیر نیست‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کاه��ش ارزش پ��ول ملی عالوه بر تم��ام اثاری که‬ ‫بر اقتصاد کش��ور گذاشت باعث ش��د دهک های اول‬ ‫تا س��وم کشور بیشترین اس��یب اقتصادی را ببینند‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان معتقدند هزینه زندگی کارگران‬ ‫در ماه های گذشته تا بیش از ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه یک��ی از راهکارهایی ک��ه تا کنون‬ ‫مطرح ش��ده و کارشناس��ان معتقدند زمینه اجرایی‬ ‫بیش��تری نس��بت به دیگر پیش��نهادها دارد حمایت‬ ‫غیرنق��دی دولت از کارگران اس��ت‪ .‬البته در روزهای‬ ‫گذش��ته موضوع افزایش دس��تمزد نیز عنوان ش��ده‬ ‫اما کارشناس��ان رواب��ط کار معتقدند به لحاظ قانونی‬ ‫ظرفیت��ی ب��رای افزایش دس��تمزد وجود ن��دارد‪ .‬به‬ ‫گفته کارشناس��ان‪ ،‬حتی اگر دول��ت بتواند ظرفیتی‬ ‫ه��م برای این کار ایجاد کند‪ ،‬در ش��رایط کنونی و با‬ ‫احتساب وضعیت تولید در کشور افزایش دستمزد به‬ ‫طور دستوری منطقی نیس��ت و می تواند اسیب های‬ ‫بیشتری به بازار کار در کشور وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چانه زنی صنفی‪ ،‬راه خروج از بحران‬ ‫حمید حاج اس��ماعیلی‪ ،‬کارشناس روابط کار درباره‬ ‫شرایط امرار معاش کارگران پس از کاهش ارزش پول‬ ‫ملی و افزایش نرخ ارز به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫در ماه های گذش��ته‪ ،‬به ویژه پ��س از خروج یک طرفه‬ ‫امری��کا از برجام ارزش پ��ول ملی کاهش یافت و این‬ ‫موضوع مش��کالتی را در حوزه تامین معاش کارگران‬ ‫به وج��ود اورد‪ .‬پ��س از این تنش ه��ا دو موضوع در‬ ‫زمینه بهبود وضعیت معیش��ت کارگران مطرح ش��د؛‬ ‫نخستین بحث این بود که دولت دستمزد کارگران را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬این در حالی بود که پس از تصویب نرخ‬ ‫دس��تمزد امکان افزایش حقوق وجود ندارد‪ .‬موضوع‬ ‫دیگری که در این زمینه مطرح ش��د‪ ،‬بهبود وضعیت‬ ‫زندگ��ی کارگران از طریق کمک ه��ای غیرنقدی بود‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع ظرفی��ت اجرای��ی در کش��ور دارد اما‬ ‫راهکارهای مناس��ب تری هم ب��رای خروج از وضعیت‬ ‫کنونی وجود دارد‪ .‬حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی‬ ‫از موضوع های��ی که در این زمین��ه می تواند به بهبود‬ ‫وضعیت زندگی کارگران کمک کند‪ ،‬چانه زنی صنفی‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این راس��تا نهادهای کارگری‬ ‫می توانن��د با چانه زنی ظرفیتی ب��رای افزایش درامد‬ ‫ایجاد کنن��د‪ .‬اگر دول��ت بخواهد به طور دس��توری‬ ‫حقوق کارگران را افزایش دهد‪ ،‬بازار کار با تنش های‬ ‫بیشتری روبه رو می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رایط کنونی کش��ور به‬ ‫گونه ای نیس��ت که دولت بتواند حقوق‬ ‫را به طور دستوری افزایش دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬سیاس��ت حمایت های غیرنقدی‬ ‫و تامی��ن مایحت��اج زندگ��ی کارگران و‬ ‫افزایش چانه زنی با کارفرمایان می تواند‬ ‫نتیج��ه بهت��ری داش��ته باش��د‪ .‬اکنون‬ ‫فتح اهلل بیات‬ ‫وضعیت کارخانه ها ب��ا یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت و این باعث می ش��ود ک��ه دولت ابتدا در شورای عالی کار‬ ‫نتواند همه کارخانه ها را با یک سیاست این موضوع مطرح شد که‬ ‫اداره کن��د‪ .‬این کارش��ناس روابط کار تامین معیشت کارگران به‬ ‫افزایش حقوق نیاز دارد‪.‬‬ ‫با تاکید بر ش��رایط چندگان��ه حاکم بر‬ ‫با این حال‪ ،‬این موضوع‬ ‫کارخان��ه گف��ت‪ :‬برخ��ی از کارخانه ها ظرفیت قانونی نداشته‬ ‫اکن��ون وضعیت مناس��بی دارن��د و به‬ ‫و حتی اگر بتوان برای‬ ‫دلیل ش��رایط فعالیت و ن��وع مدیریت‪ ،‬ان دستورهای الزم را‬ ‫توانس��ته اند درامدهای بیشتری داشته هم دریافت کرد‪ ،‬منطقی‬ ‫نیست‬ ‫باش��ند‪ .‬در این وضعیت طبیعی اس��ت‬ ‫که کارگ��ران این کارخانه ه��ا از درامد‬ ‫بیشتری برخوردار شوند‪ .‬این در حالی است که برخی‬ ‫از کارخانه ها اکنون با احتس��اب مش��کالت اقتصادی‬ ‫کش��ور در بخش تولید‪ ،‬فعالیت ه��ای خود را متوقف‬ ‫کرده اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬به دلیل شرایط چندگانه ای‬ ‫که واحدهای تولیدی دارند‪ ،‬دخالت دستوری در این‬ ‫ح��وزه باعث برهم خوردن نظم بازار کار می ش��ود‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬بهترین راهکار این اس��ت که دولت در گام‬ ‫نخس��ت حمایت های غیرنقدی خود را اغاز کند‪ .‬این‬ ‫سیاست ها اگر در فرایندی زمان بر اجرا شود‪ ،‬کارکرد‬ ‫خود را از دس��ت می ده��د‪ .‬با توجه ب��ه اینکه امروز‬ ‫جامع��ه کارگری بیش از هر زم��ان دیگری به تزریق‬ ‫امید نیاز دارد این سیاست باید سریع تر اجرایی شود‪.‬‬ ‫در گام بعد با افزایش چانه زنی نهادهای کارگری باید‬ ‫تالش کنند تا حقوق دریافتی را کارگران را متناسب‬ ‫با ش��رایط کارخانه افزایش دهند‪ .‬انچه‬ ‫در ای��ن زمینه اهمیت دارد این اس��ت‬ ‫که ش��یوه حمایت باید با اولویت میزان‬ ‫درامد باشد‪.‬‬ ‫� تامین معاش وظیفه ذاتی دولت‬ ‫رییس اتحادیه کارگ��ران قراردادی و‬ ‫پیمانی درباره شرایط دستمزد و اقتصاد‬ ‫کشور به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬با‬ ‫توج��ه به اینک��ه ام��کان افزایش نقدی‬ ‫حقوق و دستمزد کارگران وجود ندارد‪،‬‬ ‫تالش می کنیم ق��درت خرید کارگران‬ ‫در قال��ب حمایت های غیرنقدی تقویت‬ ‫ش��و د‪ .‬فتح اهلل بیات با اشاره به اینکه با‬ ‫توجه ب��ه تغییر نرخ کااله��ا و خدمات‬ ‫در ماه های گذش��ته الزم است حقوق و‬ ‫دس��تمزد کارگران افزایش یابد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬متاس��فانه ش��رایط اقتص��ادی ب��ه‬ ‫گونه ای اس��ت که قدرت خرید کارگران‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬البته در این زمینه‬ ‫باید در نظر داش��ت که درامد کارگران کاهش نیافته‬ ‫و ‪ ۵۰‬درص��د نرخ افزایش ن��رخ محصوالت مورد نیاز‬ ‫نیس��ت‪ .‬در این زمینه دو ش��اخص تعیین کننده بود‪.‬‬ ‫یکی از ش��اخص ها افزایش ن��رخ و گرانی محصوالت‬ ‫و ش��اخص تاثیر گذار دیگر کاه��ش ارزش پول ملی‬ ‫ب��ود‪ .‬وی با بیان اینکه کارگ��ران در معرض بیماری‬ ‫و خطرهای کاری بس��یاری هستند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫موضوع باعث می ش��ود انها بیشتر تحت درمان قرار‬ ‫گیرند‪ .‬در این ش��رایط با توجه به افزایش نرخ برخی‬ ‫از داروه��ا در بازارهای رس��می و غیررس��می دارو‪،‬‬ ‫مش��کالتی به وجود امد‪ .‬این باعث ش��د هزینه های‬ ‫زندگی و قدرت خری��د کاهش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬ابتدا‬ ‫در شورای عالی کار این موضوع مطرح شد که تامین‬ ‫معیش��ت کارگران به افزایش حقوق نیاز دارد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬این موضوع ظرفیت قانونی نداشته و حتی اگر‬ ‫بتوان برای ان دس��تورهای الزم را هم دریافت کرد‪،‬‬ ‫منطقی نیس��ت که در این ش��رایط افزایش دستمزد‬ ‫داشته باشیم‪ .‬دولت و کارفرمایان در وضعیت کنونی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مشکالت خاص خود را دارند که مهم ترین‬ ‫انه��ا تامی��ن ارز مورد نیاز و تهیه م��واد اولیه به ویژه‬ ‫اقالم وارداتی است‪.‬‬ ‫بیات در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایا حمایت‬ ‫از کارگران در قالب توزیع کاالهای اساس��ی می تواند‬ ‫هزینه زندگی این طبقه را پوش��ش دهد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر مبنای قانون اساسی‪ ،‬تامین نیازهای اصلی مردم‪،‬‬ ‫از جمله کارگران جزو وظایف ذاتی حکومت و دولت‬ ‫اس��ت و نباید این هزینه ها را به کارفرمایان تحمیل‬ ‫ک��رد‪ .‬از این رو‪ ،‬فعاالن کارگ��ری باید تالش کنند تا‬ ‫دولت حمایت ها را افزایش دهد و شیوه حمایت های‬ ‫غیرنق��دی به گونه ای باش��د که هزینه ه��ای انها را‬ ‫پوشش دهد‪.‬‬ ‫سیاست های جدید صنایع‪ ،‬مانع هدررفت منابع‬ ‫معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه دولت‬ ‫هم تالش می کن��د تا با ارتباط موثر ب��ا قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مجل��س و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناس��بی را در‬ ‫اقتصاد داش��ته باش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ه��ر ‪ ۳‬قوه تالش‬ ‫می کنند تا جهت گیری واح��دی را در امور اقتصادی‬ ‫دنبال کنن��د‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محم��د نهاوندیان در‬ ‫پایان نشس��ت هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره‬ ‫برنام��ه دولت ب��رای مدیریت وضعی��ت کنونی گفت‪:‬‬ ‫بهترین مدیریت جنگ اقتصادی تدبیرهای مناسب و‬ ‫هدفمند در مسیر اقتصاد مقاومتی است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ی عالی اقتصادی‬ ‫در ‪ ۷‬جلسه ای که ش��ورا ‬ ‫تشکیل داده‪ ،‬در هر جلسه بخشی از تحرک‬ ‫اقتص��ادی دنبال ش��ده اس��ت‪ .‬در اخرین‬ ‫جلسه درباره مدیریت نقدینگی تصمیم های‬ ‫مهمی اتخاذ ش��ده بود‪ .‬وی ب��ا بیان اینکه‬ ‫تصمیم هایی که درب��اره مدیریت نقدینگی‬ ‫گرفته شد باعث می شود تا هدایت نقدینگی‬ ‫موجود به س��مت تولید برود و از اثار زیانبار نقدینگی‬ ‫در بازار جلوگیری می کند و هم ان را به سمت تولید‬ ‫و اش��تغالزایی س��وق می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تصمیم در‬ ‫زمینه مج��وز صندوق های س��رمایه گذاری‬ ‫معامله پذیر ک��ه به مردم عرضه می ش��ود‪،‬‬ ‫س��پرده گذاران را ب��ه یک س��رمایه گذاری‬ ‫کم ریسک هدایت می کند‪ .‬معاون اقتصادی‬ ‫رییس جمه��وری ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫تصمیم هایی ک��ه در زمینه صنایع کوچک‪،‬‬ ‫بزرگ و متوسط گرفته شده برای جلوگیری‬ ‫از انحراف منابع بوده که در دستور کار است‪.‬‬ ‫نهاوندی��ان ب��ا تاکید ب��ر اینکه تم��ام مصوبه های‬ ‫شورای عالی اقتصاد بخش��ی از صحنه وسیع اقتصاد‬ ‫را م��ورد توجه قرار داده اس��ت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬مهم تر‬ ‫از تم��ام این مصوبه ها فض��ای هماهنگی میان ‪ ۳‬قوه‬ ‫است و باعث می شود تا جهت گیری واحدی را دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬دولت هم ت�لاش می کن د با ارتباط موثر با قوه‬ ‫قضاییه‪ ،‬مجلس و نهادهای موثر تاثیرگذاری مناسبی‬ ‫را در اقتصاد داش��ته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬هر ‪ ۳‬قوه تالش‬ ‫می کنند تا جهت گیری واح��دی را در امور اقتصادی‬ ‫دنبال کنند‪ .‬ان ش��اءاهلل فضای جدیدی برای انسجام‬ ‫ملی مقابل طراحی هایی که دش��منان ایجاد می کنند‬ ‫را به همراه ‪ ۳‬قوه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اغاز دور جدید تحریم ها فرصت شکوفایی اقتصاد منهای نفت‬ ‫عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫ب��ا بی��ان اینکه با اغ��از دور جدی��د تحریم ها فرصت‬ ‫ش��کوفایی اقتص��اد منه��ای نف��ت فراهم می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ خللی در توس��عه صنعت هوایی کش��ور با‬ ‫تحریم های جدید ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫محمد دامادی با بیان اینکه صنعت هوایی ایران در‬ ‫سال های پس از انقالب روز بدون تحریم و محدودیت‬ ‫را ندیده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬باید بدانیم که در خالل توافق‬ ‫حاصل ش��ده نی��ز بدعهدی ها بی��ش از توافق ها نمود‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬نباید نگران این��ده و اغاز‬ ‫دور جدی��د تحریم ها باش��یم‪ .‬وی با تاکی��د بر اینکه‬ ‫بدعهدی های مکرر امریکا از سوی رهبر انقالب بارها‬ ‫پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬با اغاز دور جدید‬ ‫تحریم ها تغییری در وضعیت کش��ور نخواهیم داشت‬ ‫زیرا مردم در س��ال های متم��ادی تحریم ها را تحمل‬ ‫کرده اند‪ .‬دامادی با بیان اینکه در شرایط فعلی بهترین‬ ‫فرصت برای تکیه بر داش��ته ها مهیا شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید از این شرایط در مسیر توسعه کشور با استفاده از‬ ‫توان و ظرفیت داخلی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر اینک��ه واحدهای پژوهش��ی باید‬ ‫در مس��یر تولید فعال تر ش��وند‪ ،‬افزود‪ :‬تولید قطعات‬ ‫هواپیم��ا یکی از نخس��تین گام هایی اس��ت که برای‬ ‫بی تاثیر کردن تحریم ها باید در کش��ور اغاز شود‪ .‬این‬ ‫نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬با بیان اینکه رییس��ان‬ ‫جمهوری قبلی امریکا سیاس��تمدار تر از ترامپ بودند‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مقابله با اقدام ه��ای دور از تعهد ترامپ‬ ‫بس��یار اسان تر است‪ .‬دامادی با تاکید بر اینکه اکنون‬ ‫مس��یر برای نش��ان دادن اقتدار ایران به جهانیان باز‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بای��د بتوانیم با تکیه ب��ر اقتصاد‬ ‫مقاومتی نیازهای کش��ور را تامین کرده و وابس��تگی‬ ‫به خارج را بیش از پیش کاهش دهیم‪ .‬دامادی ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحال حاضر تولید قطعات هواپیما در بس��یاری‬ ‫از کش��ورها اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬ایران نیز باید بتواند با‬ ‫اس��تفاده از فناوری روز دنیا در این مسیر گام بردارد‬ ‫در غیر این صورت پیشرفت حاصل نخواهد شد‪ .‬عضو‬ ‫ی یاداور شد‪:‬‬ ‫کمیسیون عمران مجلس شورای اسالم ‬ ‫در ش��رایط فعلی ب��ه جای اینکه به دنب��ال دور زدن‬ ‫تحریم ها باش��یم باید اقتصاد منهای نفت را پیگیری‬ ‫کنیم زی��را ادامه رویه های قبلی ب��ر افزایش فعالیت‬ ‫کاسبان تحریم منجر می شود‪.‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 18‬مرداد ‪ 26 1397‬ذی القعده ‪ 9 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 456‬پیاپی ‪2429‬‬ ‫گالیه واردکنندگان خودرو به سازندگان موتورسیکلت هم رسید‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قوانین جدید‬ ‫همچنان قربانی می گیرد‬ ‫غرفه ایران خودرو در نمایشگاه‬ ‫بین المللی خودرو مشهد‬ ‫قیمت‪ ،‬عرضه و تقاضا مولفه های مهم بازار به شمار می روند‪ .‬هرگاه توازن عرضه و تقاضا بر هم بخورد قیمت ها‬ ‫دس�تخوش افزایش یا کاهش می ش�وند‪ .‬کارشناسان عنوان می کنند حاش�یه بازار تعیین کننده نرخ است که به‬ ‫عرضه و تقاضا وابستگی دارد اما این موضوع امروز یکی از چالش اساسی صنعت خود رو به شمار می رود‪ .‬خودرو‬ ‫و قطعات تشکیل دهنده ان اعم از تریم داخلی و خارجی‪ ،‬موتور‪ ،‬گیربکس‪ ،‬لنت ترمز‪ ،‬تایر و‪ ...‬هر یک‪ ،‬بازار خاص‬ ‫داش�ته و ش�رایط تولید و گاهی قاچاق پذیری انها نابس�امانی را برای بازار رقم می زند‪ .‬تایر به عنوان پای خودرو‬ ‫ی نهادهای مرتبط با این صنعت منجر شده است‪ .‬از سوی‬ ‫حساسیت های ویژه ای دارد‪ .‬همین موضوع به سختگیر ‬ ‫دیگر‪ ،‬وضعیت پیش امده برای کش�ور سبب شده تا صنعت خودرو در تنگناهای خاصی قرار گیرد‪ ،‬موضوعی که‬ ‫پیش تر هم تجربه شده بود‪ .‬به طور قطع اگر صنعتی در روزامد کردن برنامه ریزی جدی نداشته باشد‪ ،‬بیشترین‬ ‫اس�یب را در این فضا تجربه خواهد کرد‪ .‬موتورس�یکلت از جمله صنایعی است که کمترین تحول را پیش از دهه‬ ‫‪ ۹۰‬و بیش�ترین تحول را در ‪ ۳‬س�ال گذشته در کارنامه خود به ثبت رسانده اس�ت‪ .‬حال باید دید در ادامه مسیر‪،‬‬ ‫با وجود فش�ارهای تحریمی ایا این صنعت می تواند به مقصد برس�د؟ «گس�ترش صنعت» طبق روال گذشته در‬ ‫این هفته نیز به موضوع های مختلف صنعت خودرو پرداخته است‪« .‬ممنوعیت فروش کارتکسی‪ ،‬سیاستی برای‬ ‫ساماندهی بازار»‪« ،‬قیمت تمام شده تولید و واردات تناسب ندارد»‪« ،‬صنعت ار ز می خواهد‪ ،‬نوع ان مهم نیست»‪،‬‬ ‫«بستر سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم» و «دالالن به بازار موتورسیکلت نفوذ نکرده اند» از‬ ‫جمله موضوع هایی بود که در هفته جاری به انها پرداخته شد‪ .‬چکیده ای از گزارش ها ر ا مرور می کنیم‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‬ ‫نعمت اله کاشانی‬ ‫سیامک مقتدری‬ ‫محسن رزم خواه‬ ‫مهدی دادفر‬ ‫کوروش مرشدسلوک‬ ‫حجت اله صفایی‬ ‫محمدجواد صفایاری‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫مقصر اصلی کیست؟‬ ‫در چن��د هفته گذش��ته ب��ازار خ��ودرو افت وخیزهای‬ ‫بس��یاری را به لح��اظ قیمتی تجربه ک��رد‪ .‬این در حالی‬ ‫ب��ود ک��ه روند قیمت ها از اغاز س��ال‪ ،‬صعودی بود‪ .‬با این‬ ‫ح��ال‪ ،‬با دس��تورالعمل دول��ت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت قیمت ها روند کاهشی به خود گرفت‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫ب��ا تحوالت ب��ازار ارز‪ ،‬دوب��اره قیمت ها صعودی ش��د و‬ ‫نمایش��گاه داران خ��ودرو ب��ا گالیه از کمب��ود عرضه این‬ ‫تنش را ناش��ی از عملکرد خودروس��ازان دانستند‪ .‬سعید‬ ‫موتمنی‪ ،‬رییس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان‬ ‫خ��ودرو تهران گفت‪ :‬از ‪ ۱۳‬فروردی��ن تا پایان هفته دوم‬ ‫م��رداد اختالف نرخ کارخانه و بازار حدود ‪ ۵۰‬درصد بود‪.‬‬ ‫ب��رای مث��ال‪ ۲۰ ،۱۷ ،‬و ‪ ۳۰‬فروردین که پژو ‪ ۲۰۶‬تیپ ‪۲‬‬ ‫را نمایش��گاه داران ‪ ۳۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا ‪۳۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان معامله می کردند اکنون به ‪۴۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬پژو پارس تی یو‪۵‬‬ ‫که ‪ ۴۲‬میلیون تومان فروخته می شد اواسط هفته گذشته‬ ‫‪ ۶۷‬میلی��ون تومان در صبح و ‪ ۷۵‬میلیون تومان در عصر‬ ‫ش می رفت و در نهایت اکنون ‪ ۷۶‬میلیون تومان‬ ‫ب��ه ف��رو ‬ ‫معامله می ش��ود‪ .‬با بررسی نرخ تمام خودروهای زیر ‪۴۵‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬میلیون تومان اختالف قیمتی‬ ‫بی��ن کارخانه و بازار وج��ود دارد‪ .‬این موضوع به بیش از‬ ‫‪ ۲‬هفت��ه پیش برمی گردد که خودروس��ازان محصولی را‬ ‫به بازار عرضه نکردند‪ .‬انچه معامله می ش��ود خودروهای‬ ‫کارتکس��ی است‪ .‬بنا بر گفته خودروسازان‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫کاهش تولید‪ ،‬دپوی قطعات در گمرکات کشور بود‪ .‬احمد‬ ‫نعمت بخش‪ ،‬دبیر انجمن خودروس��ازان ایران به بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار خ��ودرو اش��اره کرد که به ط��ور ناقص در کف‬ ‫کارخانه ها در انتظار قطعات هستند‪ .‬همچنین‪ ،‬در خبرها‬ ‫امده بود مدیرعامل س��ایت ایران خودرو فارس اعالم کرد‬ ‫از اغاز تیر امس��ال به دلیل تامین نش��دن قطعه از سوی‬ ‫برخی قطعه سازان ‪ ۱۵۰۰‬پژوپارس کسری تولید داشته و‬ ‫در پارکینگ این شرکت باقی مانده است‪ .‬این خودروهای‬ ‫تولی��دی در انتظ��ار تامین قطعاتی از جمله کیس��ه هوا‪،‬‬ ‫جلو امپر و فنر چرخش��ی هس��تند و بر اساس تمهیدات‬ ‫اندیشیده ش��ده از هفته اینده خودروهای ناقص به مرور‬ ‫تکمیل و به بازار عرضه خواهند ش��د‪ .‬موتمنی همچنین‬ ‫به س��خنان صنعتگران حوزه خودرو برای ازادسازی نرخ‬ ‫خودروه��ای زی��ر ‪ ۴۵‬میلیون تومان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر فعاالن صنعت خودرو اعالم می کنند دولت‬ ‫اج��ازه دهد محصوالت با نرخ ازاد در بازار عرضه ش��ود و‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬س��ازندگان نیز محصوالت مورد نیاز خود‬ ‫را ب��دون دریاف��ت ارز دولتی وارد خواهند کرد‪ .‬بهانه انها‬ ‫نبود قطعات و دپو در گمرکات اس��ت‪ .‬حال پرس��ش این‬ ‫اس��ت که اگر قطعات با نرخ ارز ازاد وارد ش��ود‪ ،‬کمبودی‬ ‫وجود نخواهد داش��ت؟ این سخنان دوپهلو در واقع برای‬ ‫کمبود مواد اولیه و چالش قیمت ها‬ ‫از اغاز تیر بنا بر مصوبه دولت و وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت واردات محصوالتی که مش��ابه داخلی دارند‬ ‫ممنوع شد‪ .‬تایر جزو اقالمی است که کشور خودکفایی‬ ‫نسبی در ان دارد‪ .‬الستیک های تولید داخل در زمینه‬ ‫خودروهای س��بک به طور کامل بازار را تامین می کند‪.‬‬ ‫این مس��ئله برای خودروهای تجاری متفاوت اس��ت و‬ ‫بخش��ی از تایره��ا از جمله الس��تیک های رادیال وارد‬ ‫می شوند‪ .‬محمدرضا تقی گنجی‪ ،‬رییس انجمن صنعت‬ ‫تای��ر درباره وضعیت تولی��د و ممنوعیت واردات گفت‪:‬‬ ‫هنگام��ی واردات محصولی ممنوع می ش��ود که تولید‬ ‫به اندازه کافی در کش��ور وجود داشته باشد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫تیراژ تولید کشور پاسخگوی بازار بوده و فقط در برخی‬ ‫اندازه ه��ا ب��ه واردات نی��از داریم‪ .‬در این زمینه س��ید‬ ‫محم��د میرعابدینی‪ ،‬دبیر انجمن واردکنندگان تایر به‬ ‫اندازه های ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۱‬اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬تولید داخل‬ ‫پاس��خگوی بازار نبوده و الزم است تایرهای این اندازه‬ ‫از خارج تامین ش��وند‪ .‬تقی گنجی افزود‪ :‬الستیک های‬ ‫نخی کشنده ها‪ ۱۰۰ ،‬درصد داخلی و در زمینه تایرهای‬ ‫س��یمی ‪ ۳۰‬درصد ایرانی اس��ت‪ .‬البته ای��ن امار برای‬ ‫س��واری ها ‪ ۱۰۰‬درصد است‪ .‬تقی گنجی درباره اینده‬ ‫بازار تایر گفت‪ :‬اگر بانک مرکزی به موقع تخصیص ارز‬ ‫کند در اینده مشکلی برای تولید و بازار نخواهیم داشت‬ ‫اما اگر روند کار مانند اکنون باش��د تا چند هفته دیگر‬ ‫کمب��ود م��واد اولیه تولید را مختل خواهد کرد‪ .‬محمد‬ ‫معتمدرضایی‪ ،‬مدیر فروش یکی از تولیدکنندگان تایر‬ ‫موتورس��یکلت گفت‪ :‬دو مس��ئله تولید تایر را در کشور‬ ‫با مش��کل روبه رو کرده است؛ محصوالتی که وارد و در‬ ‫گمرکات دپو ش��ده اند در حالی که مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫ب��رای تولید در حال پایان یافتن در واحدهای صنعتی‬ ‫است‪ .‬مسئله دوم الزام شرکت ها به تحویل ارز حاصل‬ ‫از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬در این باره‬ ‫برخی دالالن با ارس��ال کاال به کش��ورهای همس��ایه‬ ‫دالر حاص��ل از ان را ب��ه کش��ور برنمی گردانند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬حق صادرکننده واقعی تضعیف می ش��ود‪ .‬وی‬ ‫پیش��نهاد کرد‪ :‬برای برون رفت از مشکالت فعلی تایر‪،‬‬ ‫دول��ت نباید به نمایندگی ها اجازه واردات الس��تیک با‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان بده��د‪ .‬دیگر اینکه پتروش��یمی ها‬ ‫باید ملزم به عرضه محصوالت شان با نرخ دولتی شوند‪.‬‬ ‫درحال حاضر صنعتگر ناگزیر است مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫را از بازار ازاد تهیه کند که این امر س��بب ش��ده نتواند‬ ‫ب��ا تایرهای وارداتی که ارز دولت��ی دارند به لحاظ نرخ‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫تخصیص ارز مهم تر از نوع ارز‬ ‫فشار تحریمی و کمبود ارز مدیران دولتی را واداشته‬ ‫تا س��هم بندی کرده و تنها به اقالم ضروری مانند دارو‪،‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬مواد اولیه بدون تولید داخل و‪ ...‬ارز دولتی‬ ‫تعلق گیرد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬موضوع جایگزینی ارز مرجع‪،‬‬ ‫مطرح است؛ اینکه در معامالت تجاری ب ه جای دالر‪ ،‬یورو‬ ‫پرداخت شود‪ .‬سیامک مقتدری‪ ،‬عضو انجمن تخصصی‬ ‫صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کشور در این‬ ‫باره گفت‪ :‬مشکل فعلی صنایع نوع ارز نیست‪ ،‬تخصیص‬ ‫ارز اس��ت‪ .‬درحال حاضر بر اساس سیاست های دولت و‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ش��اهد صف ه��ای طوالنی برای دریافت‬ ‫ارز از س��وی متقاضیان صنعتی و غیرصنعتی هس��تیم‪،‬‬ ‫ضمن انکه برای گرفتن یورو نیز مشکالتی وجود دارد‪.‬‬ ‫واحد صنعتی ما برای خرید یکی از ماش��ین االت مورد‬ ‫نیاز خود تقاضای ‪ ۸۰‬هزار یورو داش��ت‪ .‬این تجهیزات‬ ‫در گروه اولویت های دوم وارداتی بود اما برای تخصیص‬ ‫همین مبلغ کم ‪ ۴‬ماه در صف انتظار بودیم‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر این مس��ئله که مشکل نوع ارز نیست‪ ،‬افزود‪ :‬نخست‬ ‫الزم اس��ت موضوع تخصیص ارز رفع ش��ود زیرا تقاضا‬ ‫بیش از عرضه است‪ .‬در صف های طوالنی برای دریافت‬ ‫ارز سوءاس��تفاده هایی می ش��ود که مشکالت را تشدید‬ ‫می کن��د‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فیلترهای کنترلی‪ ،‬کارامدی الزم‬ ‫جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫از دیگر موضوع های مطرح ش��ده در هفته جاری مس��ئله‬ ‫واردات بدون انتقال ارز بود؛ پیش��نهادی که از سوی انجمن‬ ‫واردکنن��دگان خ��ودرو مط��رح ش��د‪ .‬یکی از پرس��ش هایی‬ ‫ک��ه ذهن هر کس��ی را به خود مش��غول می کن��د چگونگی‬ ‫واردات بدون انتقال ارز در ش��رایط تحریمی اس��ت‪ .‬کوروش‬ ‫مرشدسلوک‪ ،‬رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این باره‬ ‫گفت‪ :‬کش��ور و دولت مش��کل ارز دارد؛ موضوعی که همگان‬ ‫به ان اگاه هس��تند‪ .‬شرایط اقتصادی مناسب نیست‪ .‬انجمن‬ ‫انتظ��ار ن��دارد همچنان ب��ا ظرفیت قبل خودرو وارد ش��ود‪.‬‬ ‫پیش تر یک��ی از روش های تامین ارز برای واردات اس��تفاده‬ ‫از ارز صادرات��ی ب��ود‪ .‬در کنار ای��ن موض��وع واردکنندگان‬ ‫ظرفی��ت الزم ب��رای وارد کردن خودرو ب��دون تخصیص ارز‬ ‫را در اختی��ار دارند‪ .‬ظرفیت س��رمایه گذاران ایرانی خارج از‬ ‫کشور یکی از بسترهای این مسئله است‪ .‬انها می توانند بدین‬ ‫ش��یوه در کش��ور س��رمایه گذاری کنند‪ .‬وی به تخصیص ارز‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی دولتی در گذش��ته اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬دولت‬ ‫‪ ۱۵‬درص��د به فراین��د واردات خ��ودرو ارز دولتی اختصاص‬ ‫می دهد اما در ادامه کل فرایند تجارت را به چالش می کشد‪.‬‬ ‫افزای��ش قیمت ه��ا در بازار اس��ت‪ .‬این فعال ب��ازار ادامه‬ ‫داد‪ :‬خودروس��ازان و قطعه س��ازان از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درخواست کرده اند ارزی به انها تعلق نگیرد اما‬ ‫قیمت ها ازاد ش��ود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬می توانند حاشیه های‬ ‫ب��ازار را از بی��ن ببرند در حالی که اگر ن��رخ خودروهای‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومانی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان هم ش��ود تجربه‬ ‫نش��ان داده دوباره حاشیه بازار خواهیم داشت‪ .‬نعمت اله‬ ‫کاشانی‪ ،‬رییس پیشین اتحادیه درباره وضعیت بازار افزود‪:‬‬ ‫قیمت ها ساعتی در حال افزایش است‪ .‬عرضه محدود نیاز‬ ‫بازار را پوش��ش نمی دهد‪ .‬وقتی قیمت ها در فاصله کوتاه‬ ‫تغییر می کند مشتری سعی می کند در نخستین فرصت‬ ‫خرید کند‪ .‬در واقع ش��رکت ها مقصر اصلی هس��تند که‬ ‫بیش از یک هفته است خودرو به بازار عرضه نکرده اند به‬ ‫طوری که اکنون پژو ‪ ۲۰۷‬در بازار به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هم رسیده است‪.‬‬ ‫انجمن می تواند از این ارز صرف نظر کند‪ .‬ارز نیاز نیست تنها‬ ‫باید فضا داده ش��ود‪ .‬هر یک از فعاالنی که به ش��کل قانونی‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬می توانند ارز مورد نیاز خود را بر اس��اس ثبت‬ ‫سفارش های انجام شده فراهم کنند‪ .‬انجمن اعالم می کند اگر‬ ‫ثبت س��فارش ها باز شود‪ ،‬می توانیم حباب قیمتی را مدیریت‬ ‫کنیم و تنش های خرد ایجادش��ده در بازار را از بین ببریم‪ .‬به‬ ‫ای��ن ترتیب‪ ،‬می توان مدیریت کرد ت��ا فعاالن به حیات خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬در ادامه س��خنان مرشدس��لوک‪ ،‬مهدی دادفر‪،‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو اظهار کرد‪ :‬دولت چندین‬ ‫س��ال اس��ت که به دنبال جذب س��رمایه گذار خارجی است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط موج��ود‪ ،‬هنر مدیری��ت تبدیل تهدیدها‬ ‫به فرصت اس��ت‪ .‬برای واردات ب��دون انتقال ارز ظرفیت های‬ ‫مناسبی فراهم است‪ .‬دادفر گفت‪ :‬بسیاری از ایرانیان خارج از‬ ‫کش��ور سرمایه های زیادی دارند که می توانند ان را در کشور‬ ‫خودش��ان س��رمایه گذاری کنند و حتی بس��یاری از ایرانیان‬ ‫داخل کش��ور سرمایه های زیادی در خارج از کشور دارند که‬ ‫می توانند به واردات خودرو اختصاص دهند‪ .‬باید از این بستر‬ ‫استفاده کرد؛ سخنی که برخی به سخره می گیرند‪.‬‬ ‫را ندارند‪ .‬تمام این مس��ائل س��بب می ش��ود که فرایند‬ ‫تخصیص ارز کند ش��ود‪ .‬در ادامه‪ ،‬محس��ن رزم خواه‪،‬‬ ‫عض��و انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه ه��ای‬ ‫خودرویی عنوان کرد‪ :‬مبادله دالر برای ایران در ش��بکه‬ ‫بانک��ی بین المللی به طور تقریبی غیرممکن اس��ت‪ .‬در‬ ‫نتیجه‪ ،‬اس��تفاده از یورو به عنوان ارز جایگزین می تواند‬ ‫راه گش��ای امور تجاری باش��د اما اگر به هر ش��کل یک‬ ‫شرکت‪ ،‬سهامدار یا تامین کننده امریکایی داشته باشد‬ ‫در صورت همکاری با ایران دچار چالش خواهد شد‪.‬‬ ‫با این پیش فرض که مشکل پرداخت و دریافت های‬ ‫بین المللی رفع ش��ود مس��ئله ص��ادرات محصوالت از‬ ‫س��وی این ش��رکت ها مطرح اس��ت‪ .‬ام��روز ارتباطات‬ ‫مبادله کاالیی دش��وار انجام می شود‪ .‬امریکا هیات های‬ ‫کارشناس��ی به ش��رکت های بزرگ و متوس��ط جهانی‬ ‫فرس��تاده که در صورت معامله با ایران ش��امل بس��ته‬ ‫تحریمی خواهند ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬جایگزینی ارز مرجع‬ ‫از دالر به یورو مشکل صنعتی ایران را رفع نمی کند‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬البته اگر مبنای همکاری ش��رکت های متوسط و‬ ‫کوچک خودرویی باشد این موضوع راهکار خوبی است‪،‬‬ ‫به ویژه اگر طرف معامله کشورهای اروپایی باشد انها از‬ ‫یورو استقبال می کنند‪.‬‬ ‫قوانین مخل تولید‬ ‫محمدجواد صفایاری‪ ،‬یکی از تولیدکنندگان‬ ‫موتورس��یکلت در ادام��ه نوس��ازی صنع��ت‬ ‫موتورسیکلت به اس��تانداردهای جدید اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬س��طوح استانداردی این صنعت‬ ‫ارتقا پیدا کرده و از ‪ ۲۷‬به ‪ ۳۲‬رس��یده است‪.‬‬ ‫ارتقای سطح استانداردها و سختگیری در این‬ ‫باره مفید است زیرا ایمنی و سالمت جامعه از‬ ‫موضوع های مهم برای تولید وس��ایل نقلیه در‬ ‫جهان به شمار می رود‪.‬‬ ‫حجت ال��ه صفایی‪ ،‬یک��ی دیگ��ر از فعاالن‬ ‫این صنعت به نوس��ان های شدید ارزی اشاره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬پیش از تغییرات جدید در ثبت‬ ‫س��فارش ها و ممنوعیت واردات‪ ،‬س��ازندگان‬ ‫فعال مناط��ق ویژه اقتص��ادی و ازاد به ثبت‬ ‫سفارش محصول نیاز نداشتند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر مهم تری��ن معض��ل تم��ام‬ ‫کارخانه های این مناطق‪ ،‬مسئله ترخیص کاال‬ ‫از گمرکات شده اس��ت‪ .‬کاالیی که پیش تر با‬ ‫قوانی��ن مناط��ق ویژه ام��ده و هزینه های ان‬ ‫پرداخت ش��ده اکنون باید با بقیه کاالها برگه‬ ‫ثبت س��فارش داش��ته باش��د‪ .‬گمرک مدرک‬ ‫خواسته اس��ت در حالی که هزینه محصوالت‬ ‫از طریق صرافی ها پرداخت ش��ده تایید بانک‬ ‫مرکزی را می طلبد‪.‬‬ ‫همی��ن ام��ر تولیدکننده را ب��ا چالش های‬ ‫اساسی روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫ابوالفضل حجازی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت نی��ز در ادامه‬ ‫موض��وع وضعیت ب��ازار موتورس��یکلت گفت‪:‬‬ ‫انجمن تولیدکنندگان موتورس��یکلت توانست‬ ‫بازار را کنترل کند ت��ا قیمت ها افزایش نیابد‬ ‫در حالی که نرخ فلزات ‪ ۲‬حتی ‪ ۳‬برابر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬قیمت موتورس��یکلت با توجه به مدل‬ ‫ان بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافته اس��ت‪.‬‬ ‫خوشبختانه دالالن هنوز به بازار موتورسیکلت‬ ‫نفوذ نکرده اند‪.‬‬ ‫غرفه گروه صنعتی ایران خودرو در هجدهمین نمایشگاه‬ ‫خودرو‪ ،‬قطعات و صنایع وابس��ته مش��هد با حضور شهردار‬ ‫این ش��هر در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اغاز به‬ ‫کار کرد‪ .‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپرس‪ ،‬در این نمایش��گاه ‪ ۲۵‬نمایندگی‬ ‫منتخب گروه صنعتی ایران خودرو از ‪ ۳‬اس��تان خراس��ان‬ ‫ش��مالی‪ ،‬رضوی و جنوب��ی محصوالت ایران خ��ودرو را به‬ ‫نمایش گذاشته اند‪.‬‬ ‫دنا پالس‪ ،‬پارس اتوماتیک‪ ،‬اچ ‪۳۰‬کراس‪ ،‬س��مند ای اف‪۷‬‬ ‫پایه گازس��وز‪ ۲۰۷ ،‬اتوماتیک و سورن از جمله محصوالت‬ ‫ایران خودرو اس��ت که در هجدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫خودرو مشهد به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫نماینده گروه خودروسازی هایما که محصوالت ان برای‬ ‫بازار ایران در پایگاه ایران خودرو خراسان به تولید می رسد‬ ‫در غرفه این خودروس��از حضور دارد‪ .‬هایما اس‪ ۷‬توربوشارژ‬ ‫اتوماتیک و هایم��ا اس‪ ۵‬در این بخش از غرفه ایران خودرو‬ ‫در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نمایندگی مرکزی ش��رکت تولید خودروهای سفارش��ی‬ ‫ایران خودرو (اپکو) در ش��هر مشهد اقالم اپشن محصوالت‬ ‫ایران خودرو را به نمایش گذاش��ته اس��ت‪ .‬در این غرفه ‪۳‬‬ ‫محص��ول اپش��نال اچ ‪ ۳۰‬ک��راس‪ ۲۰۷ ،‬و هایم��ا اس ‪ ۷‬در‬ ‫معرض دید عموم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مدیری��ت ارتباط با مش��تری نیز در غرف��ه ایران خودرو‬ ‫پاسخگوی مراجعان و بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه تا جمعه ‪ ۱۹‬مرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایندگی های ایران خودرو از ساعت ‪ ۱۷‬تا ‪ ۲۳‬در سالن‬ ‫مولوی پذیرای بازدیدکنندگان هستند‪.‬‬ ‫ایران خودرو با تداوم تولید‬ ‫مانند همیشه برتر خواهد بود‬ ‫ش��هردار مش��هد در بازدید از محص��والت گروه صنعتی‬ ‫ایران خودرو در هجدهمین نمایشگاه بین المللی خودرو این‬ ‫ش��هر گفت‪ :‬خودروهای جدیدی که این خودروساز داخلی‬ ‫عرضه می کند نش��ان دهنده تداوم تولی��د در ایران خودرو‬ ‫است‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬قاسم تقی زاده خامسی با حضور‬ ‫در غرف��ه ایران خ��ودرو اظهار کرد‪ :‬ایران خودرو خراس��ان‬ ‫در ایج��اد اش��تغال و تولی��د در منطقه بس��یار موثر بوده‬ ‫است‪ .‬شهردار مشهد ادامه داد‪ :‬درحال حاضر وضعیت تولید‬ ‫در این شرکت مناسب است و بر اساس اظهارات مسئوالن‬ ‫قطع��ات م��ورد نیاز تولید ب��ه میزان کافی موجود اس��ت‪.‬‬ ‫تقی زاده خامس��ی اظهار امیدواری کرد ک��ه با برنامه ریزی‬ ‫دقیق‪ ،‬مش��کلی برای تولی��د در اینده نیز ایجاد نش��ود تا‬ ‫ایران خودرو مثل همیشه برتر باشد‪.‬‬ ‫خبر جدید پیروزبخت‬ ‫درباره استانداردهای‬ ‫هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫رییس س��ازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که با توجه‬ ‫به ش��رایط پیش روی صنعت خودرو در صورت دستیابی به‬ ‫اطمینان از رعایت اس��تانداردهای هشتادوپنج گانه خودرویی‬ ‫از س��وی خودروس��از‪ ،‬این امکان وجود دارد که درباره برخی‬ ‫اس��تانداردها که رعایت ایمنی انها س��اده نیس��ت‪ ،‬یک سال‬ ‫فرصت داده ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نیره پیروزبخت در پاسخ‬ ‫ب��ه اینکه با ش��رایط خاصی که صنعت خودرو امس��ال با ان‬ ‫روبه رو اس��ت پیش بینی هایی به منظور مدارا با خودروسازان‬ ‫برای رعایت اس��تانداردها شده یا خیر‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هنوز چنین‬ ‫مسئله ای از س��وی هیچ بخشی به ما اعالم نشده اما سازمان‬ ‫اس��تاندارد نی��ز جزئی از مجموعه نهاد های کش��ور اس��ت و‬ ‫می دانیم که تحریم قطعات خودرو جزو تحریم های اولیه است‬ ‫و به دنبال ان‪ ،‬برای صنعت خودروس��ازی کشور مشکالتی را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬موضوعی که بر ان تاکید داریم این اس��ت که‬ ‫با وجود مس��ائل و مشکالت پیش رو این صنعت نباید کیفیت‬ ‫کاهش یابد و صحبتی نیز با سازمان استاندارد مبنی بر اینکه‬ ‫از مواضع خود کوتاه بیاید‪ ،‬نش��ده است‪ .‬رییس سازمان ملی‬ ‫استاندارد ایران با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد نیز خود‬ ‫را با ش��رایط روز کشور منطبق می کند‪ ،‬گفت‪ :‬به شرطی که‬ ‫خودروس��ازان تمام تالش خ��ود را انجام دهند و به س��مت‬ ‫رعایت اس��تانداردهای هش��تادوپنج گانه خودرو گام بردارند‪،‬‬ ‫درباره رعایت برخی اس��تانداردها که رعایت ایمنی انها ساده‬ ‫نیس��ت می توانیم تا یک سال به انها فرصت دهیم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫ممکن است بازرسی برخی استانداردها تا اغاز دی ‪ ۱۳۹۸‬نیز‬ ‫به طول بینجامد و اگر مطمئن ش��ویم که خودرویی می تواند‬ ‫ط را رعایت کند‪ ،‬این‬ ‫ن بیش��تری اس��تانداردهای مربو ‬ ‫در زم ا ‬ ‫فرصت در اختی��ار انها قرار می گی��رد‪ .‬پیروزبخت ادامه داد‪:‬‬ ‫درباره رعایت اس��تانداردهای شصت وس��ه گانه خودرویی که‬ ‫از اغاز تیر امس��ال نیز اجرایی ش��د‪ ،‬یک مورد بود که اعالم‬ ‫ش��د که می تواند تا اغاز دی امس��ال استانداردهای مربوط را‬ ‫رعایت کند و این مسئله با دریافت تعهد مورد قبول سازمان‬ ‫اس��تاندارد واقع شد و در زمان مقتضی کنترل الزم در باره ان‬ ‫ی شود‪.‬‬ ‫انجام م ‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از تولید و واردات کاغذ مطبوعات نشان داد‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 456‬پیاپی ‪2429‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫چینیها متقاضی کاغذ ایرانی‬ ‫‪ 18‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 26‬ذی القعده ‪1439‬‬ ‫‪ 9‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫واردات فوری ‪ ۲۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫روی اوری تولیدکنندگان کاغذ‬ ‫به واردات‬ ‫واردات اسان شرایط و افزایش نرخ‬ ‫کاغذ در گذشته شرایطی را به وجود‬ ‫اورد که عده ای با در اختیار داش��تن‬ ‫پول بدون داش��تن تجربه واردات به‬ ‫این حوزه وارد ش��وند و حتی برخی‬ ‫از تولیدکنندگان نیز به دلیل شرایط‬ ‫س��خت تولی��د به س��مت و س��وی‬ ‫جهانگیر شاهمرادی‬ ‫واردات روی اوردند‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫دور از انتظار نیس��ت که س��ازمان ها‬ ‫معدن و تجارت استان البرز‬ ‫و نهاده��ای نظام��ی و نیمه دولتی و‬ ‫بانک ه��ای کش��ور نیز برای کس��ب‬ ‫س��ود بیش��تر به این عرصه بیایند و‬ ‫این موضوع موجب بر هم زدن ارامش بازار ش��ود‪ .‬این سیاست دولت‬ ‫به تس��هیل واردات کاغذی منجر ش��ده که از گذش��ته با وجود توان‬ ‫ب��االی تولید داخل‪ ،‬تعرفه واردات برای ان در نظر گرفته نش��ده بود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که تولید کاغذ داخلی هم به محیط زیست اسیب‬ ‫نمی رس��اند و هم جلوی خروج ارز را می گیرد‪ .‬اکنون در کش��ور به ‪۲‬‬ ‫میلیون تن کاغذ نیاز اس��ت‪ ،‬حدود یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫به کشور وارد می شود که ارز زیادی را از ایران خارج می کند و حدود‬ ‫یک میلی��ارد دالر باید برای واردات کاغذ هزینه ش��ود و حدود ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تن نیز کاغذ در کش��ور تولید می شود‪ .‬مشکالت زیست محیطی‬ ‫در ای��ران بس��یار زیاد اس��ت و معضل کم ابی و قطع درختان س��بب‬ ‫ایجاد الودگی زیس��ت محیطی در کشور می ش��ود‪ .‬اگر کاغذ بازیافتی‬ ‫اس��تفاده ش��ود ‪ ۴‬درخت قطع می ش��ود چراکه پژوهشگران کشور به‬ ‫راهکاری دس��ت یافته اند که ب��ه جای بریدن درختان یا اس��تفاده از‬ ‫خمیر وارداتی از تفاله های نیش��کر که به ان باگاس می گویند‪ ،‬خمیر‬ ‫کاغذ تهیه کنند‪ .‬درحال حاضر جل��وی خیلی از کارخانه ها را گرفتند‬ ‫که درخت را قطع نکنند و به همین دلیل خمیر چوب از خارج کشور‬ ‫وارد می ش��ود‪ .‬در شرایط کنونی تولید کاغذ تحریر در کشور از صرفه‬ ‫اقتصادی خارج ش��ده به همین دلیل کاغذس��ازی تبری��ز با توجه به‬ ‫اینکه فقط کاغذ تحریر تولید می کرد به طور کامل تعطیل شده است‪.‬‬ ‫کاغذس��ازی پارس و چوب و کاغذ مازندران نیز خطوط تولید خود را‬ ‫به کاغذ بسته بندی تغییر دادند‪ .‬با این اقدام بازار کاغذ و مقوا اسیب‬ ‫ج��دی خورد اما کارخانه کاغذس��ازی پارس با تولید خمیر و صادرات‬ ‫ان بهترین وضعیت تولید در چند سال گذشته را تجربه کرد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫پرس��ش اصلی اینجاست که چرا در شرایطی که نیاز بازار کاغذ تحریر‬ ‫اس��ت باید وضعیتی را ب��ه وجود اورد که تولی��د ان صرفه اقتصادی‬ ‫نداشته باشد؟‬ ‫خبر‬ ‫‹ ‹ محدودیت جنگل های کشور‬ ‫که این مس��ئله به جهات مختلف از جمله توجه به‬ ‫تولید این محصول در کش��ور به وی��ژه مد نظر قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در تولید کاغذ داخل��ی باید به‬ ‫مسائل زیست محیطی توجه ویژه ای کرد که به دلیل‬ ‫محدودی��ت منابع جنگل های کش��ور با مش��کالتی‬ ‫روبه رو اس��ت‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬باید از چ��وب وارداتی و‬ ‫راه های دیگر بهره مند شویم که کمیسیون فرهنگی‬ ‫در این زمینه اعالم حمایت و یاری کرد‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری ادامه داد‪ :‬نوس��ان نرخ ارز بر بازار‬ ‫کاغ��ذ نیز اثر گذاش��ت اما با اجرای سیاس��ت های‬ ‫جدید بس��ته ارزی دولت انتظار بهبود وضعیت بازار‬ ‫کاغذ وجود دارد که امیدواریم بتوانیم در کنار سایر‬ ‫تصمیم ها این بازار را کنترل کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دپوی کاغذ تخلف است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اضافه کرد‪ :‬تعزیرات‬ ‫حکومتی زیر نظر وزارت دادگستری برای رسیدگی‬ ‫به س��ودجویی ها در بازار ارز وارد عمل شده است و‬ ‫با سودجویان برخورد قاطع می کند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬کمیس��یون تنظیم بازار با موضوع‬ ‫کاغذ تشکیل جلسه داد و ‪ ۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان نرخ‬ ‫س��قف کاغذ در بازار تعیین و تصویب شد و هرگونه‬ ‫تخل��ف در این زمینه و گرا ن فروش��ی در این حوزه‬ ‫تخلف است‪.‬‬ ‫ش��ریعتمداری یاداوری کرد‪ :‬هرگون��ه نگهداری‬ ‫و دپ��وی کاغ��ذ در انبارها ب��ا توجه به شناس��ایی‬ ‫واردکنن��دگان و تولیدکنن��دگان تخلف به ش��مار‬ ‫می رود و ب��ا همه متخلفان در ای��ن زمینه برخورد‬ ‫ج��دی می ش��ود و هم��ه متخلفان به‬ ‫دستگاه قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫قیمت کاغذ روزنامه در یک س��ال گذش��ته رشد‬ ‫بیش از دو برابری را تجربه کرده است؛ موضوعی که‬ ‫ظلمی در حق روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات تلقی‬ ‫می ش��ود‪ .‬برخی افراد س��ودجو با فرصت پیش امده‬ ‫ناشی از تغییر سیاس��ت های ارزی‪ ،‬ارز دولتی برای‬ ‫واردات کاغذ گرفته اند اما خارج از مسیر‪ ،‬در بازار به‬ ‫دنبال توزیع کاالهای خود هستند‪.‬‬ ‫در صنعت کاغذ روزنامه با مش��کل قدیمی بودن‬ ‫فناوری ها و دس��تگاه ها و کمبود م��واد اولیه روبه رو‬ ‫هس��تیم ام��ا س��ال گذش��ته ‪ ۱۰۰‬هزار ت��ن کاغذ‬ ‫بس��ته بندی صادر شد‪ .‬به گفته مسئوالن‪ ،‬قرار است‬ ‫امس��ال تولید کاغذ به دو برابر افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬تولیدکنندگان انواع‬ ‫� تخصیص ارز سهمیه ای کاغذ‬ ‫کاغذ نی��ز از گرانی و کمبود مواد اولیه‬ ‫بدون تشریفات‬ ‫شکایت دارند؛ گرانی هایی که برخی از‬ ‫در دو روز گذش��ته نی��ز واردات ‪۲۰‬‬ ‫انها از افزایش ن��رخ مواد اولیه وارداتی‬ ‫ه��زار تن کاغ��ذ برای تامین کس��ری‬ ‫سرچشمه می گیرد که خود یا متاثر از‬ ‫کاغ��ذ مطبوعات و روزنامه در دس��تور‬ ‫ابوالفضل روغنی گلپایگانی‬ ‫نوسان های ارزی است یا از افزایش نرخ‬ ‫کار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت قرار‬ ‫مواد اولیه داخلی که نرخ جهانی دارند‪،‬‬ ‫گرفت‪.‬به گزارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫در ایران مصرف کاغذ‬ ‫ناشی می شود‪.‬‬ ‫روزنامه در گذشته ‪ ۱۲۰‬واردات خمی��ر کاغذ و کاغذ مطبوعات‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هزار تن بوده که اکنون در گ��روه ی��ک کاالهای اساس��ی قرار‬ ‫همچنین عصر سه ش��نبه در نشس��ت به کمتر از ‪ ۷۰‬هزار تن‬ ‫گرفت��ه اس��ت‪ ،‬همچنین ب��ا موافقت‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫کمیس��یون فرهنگی مجلس ش��ورای این امر بر روند فعالیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬به قرار‬ ‫اسالمی حاضر شد تا وضعیت بازار کاغذ کارخانه های تولید کاغذ گرفتن کاغ��ذ مطبوعات و خمیر کاغذ‬ ‫و تولی��د ان با کلس��یم کربنات (بدون نیز تاثیرگذار بوده این در گ��روه یک و نیز تش��کیل کارگروه‬ ‫مصرف چوب) را بررسی کند‪.‬‬ ‫در حالی است که صنایع ویژه رس��یدگی ب��ه معض�لات کاغذ‪،‬‬ ‫کاغذسازی در ایران‬ ‫محم��د ش��ریعتمداری در پایان این با مشکالت دیگری نیز سه ش��نبه جلس��ه ای با حضور نماینده‬ ‫نشست به خانه ملت گفت‪ :‬دستور کار دست وپنجه نرم می کنند وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی‪،‬‬ ‫امروز کمیسیون فرهنگی رسیدگی بود‬ ‫روزنامه ه��ای غیر دولت��ی و نمایندگان‬ ‫بانک ها اماده پرداخت تسهیالت‬ ‫به صنایع کوچک‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در قالب بخشنامه ای امادگی‬ ‫بانک ها برای اعطای تس��هیالت به صنای��ع کوچک را اعالم کردند‪ .‬به‬ ‫گزارش ایبِنا‪ ،‬براساس اعالم کانون بانک و موسسات اعتباری خصوصی‪،‬‬ ‫این بانک ها و موسسات در قالب بخشنامه ای امادگی خود برای اعطای‬ ‫تس��هیالت به صنایع کوچک‪ ،‬ص��دور کارت اعتباری ویژه خرید برای‬ ‫محصوالت س��اخت داخل‪ ،‬بهره گیری از ضمانتنامه های صادرشده از‬ ‫س��وی صندوق ضمانت س��رمایه گذاری را اعالم کردند‪ .‬براساس این‬ ‫ابالغیه‪ ،‬کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی در گزارشی از‬ ‫تش��کیل کارگروه مشترک با سازمان صنایع کوچک‪ ،‬صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک و بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی‬ ‫خبر داد‪ .‬در این گزارش به تفاهم این موار د در کارگروه اش��اره ش��ده‬ ‫است‪ - ۱ :‬احصای شرایط اعطای تسهیالت برای حمایت از طرح های‬ ‫موج��ه صنعتی کوچک و محصوالت تولیدی س��اخت صنایع کوچک‬ ‫داخلی و اعالم ان از س��وی س��ازمان نام برده به تمامی ش��رکت های‬ ‫شهرک های صنعتی برای بهره برداری؛‬ ‫‪ - ۲‬ایجاد امکان صدور کارت اعتباری ویژه خرید محصوالت ساخت‬ ‫داخل با بهره گیری از س��امانه سککوک (س��امانه کسب و کار کشور)‬ ‫محصول طراحی شده با همکاری شرکت توسن؛‬ ‫‪ -۳‬تدوی��ن مت��ن توافقی و م��ورد قبول بانک ها و موسس��ات برای‬ ‫ضمانتنامه های صادرش��ده از س��وی صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک به منظور اس��تفاده برای تضمین تس��هیالت دریافتی‬ ‫از بانک ها‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫این روزها حال و هوای اقتصادی کشور و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬صنعت کاغذ التهاب دارد‪ .‬به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫تولید کاغذ در کش��ور رو به افول است در حالی که‬ ‫کاغذ یکی از رش��ته های تولیدی در صنعت چوب و‬ ‫کاغذ و یک کاالی فرهنگی و اقتصادی است که باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫هرچن��د ب��ه تازگی کاغ��ذ در حجم مناس��ب به‬ ‫کشور وارد شده اما به گفته فعاالن‪ ،‬هنوز کاغذهای‬ ‫وارداتی به بازار عرضه نشده است‪ .‬محدودیت منابع‬ ‫کاغذ چاپ‪ ،‬تحریر و روزنامه تا جایی پیش رفت که‬ ‫چندی پیش مس��ئوالن اع�لام کردند فقط تا ‪ ۲‬ماه‬ ‫اینده برای چاپ روزنامه کاغذ باقی مانده اس��ت‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت از قرار گیری کاغذ در فهرس��ت کاالهای‬ ‫اساسی گروه یک خبر داده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬ع��ده ای همچنان معتقدند اگر خرید‬ ‫و فروش کاغذ به صورت ش��فاف انجام می شد‪ ،‬فضا‬ ‫برای سودجویی دالالن و احتکار کاغذ وجود نداشت‬ ‫و دیگر کاغذ ب��ا قیمت های دو برابری به متقاضیان‬ ‫عرضه نمی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ش��ریعتمداری‪ ،‬کاغذ چ��اپ‪ ،‬تحریر و‬ ‫روزنام��ه به منظ��ور تامی��ن ارز ترجیحی و حمایت‬ ‫از فعالیت ه��ای فرهنگی و رس��انه ای در فهرس��ت‬ ‫کاالهای گ��روه یک کاالی اساس��ی و ضروری قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این فهرس��ت ب��ه زودی پس از‬ ‫اع�لام نظر وزیران جهاد کش��اورزی و بهداش��ت از‬ ‫س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در محل س��ازمان‬ ‫توسعه و تجارت برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه پس از بررس��ی درخواس��ت های‬ ‫رس��یده به وزارت ارش��اد در مجموع با واردات ‪۲۰‬‬ ‫ه��زار تن کاغذ مطبوعات ب��ه صورت فوری موافقت‬ ‫و مقرر ش��د وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی برای‬ ‫هماهنگی ثبت س��فارش و مقدم��ات واردات اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت از این پس در نظر دارد با ترک تش��ریفات‬ ‫مرب��وط به این ح��وزه برای تس��ریع و جلوگیری از‬ ‫کمبود کاغذ مطبوعات از طریق کارگروه ویژه برای‬ ‫تخصیص ارز سهمیه ای کاغذ اقدام کند‪.‬‬ ‫روغنی گلپایگانی ادامه داد‪ :‬تولید کاغذ روزنامه نیز‬ ‫همچنان با مشکل روبه رو است در بخش کاغذهای‬ ‫تحریر و روزنامه وضعیت مناسبی نداریم‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫در تامین چوب مورد نیاز از گذش��ته مشکل وجود‬ ‫داش��ته و ادامه دارد در حالی که می توان با واردات‬ ‫چوب از روس��یه که بانک جهانی چوب اس��ت‪ ،‬این‬ ‫بح��ران را رفع کرد‪ .‬الزم اس��ت دول��ت در رفع این‬ ‫مش��کل و اسان س��ازی واردات ان بس��ت ر مناسبی‬ ‫فراهم کند‪.‬به گفته وی‪ ،‬در بخش کاغذ بس��ته بندی‬ ‫و مقوا نیز در بهترین ش��رایط میزان مصرف کش��ور‬ ‫‪ ۸۵۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار تن است در حالی که برای تولید‬ ‫‪ ۸.۲‬میلیون تن در کشور ظرفیت سازی شده است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬در کل بخش صنعت بسته بندی و تولید‬ ‫کاغذ بس��ته بندی و مق��وا مزیت ه��ای خوبی برای‬ ‫تولیدکنندگان داخلی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رد پای چین بر کاغذ‬ ‫ریی��س س��ندیکای تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوا‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬در چند ماه گذش��ته چینی ها با وجود‬ ‫دگرگونی ه��ای به وج��ود امده یک��ی از بزرگترین‬ ‫متقاضی��ان ای��ن صنعت بودن��د که در ب��ازار ایران‬ ‫به شدت خرید کردند‪.‬روغنی گلپایگانی افزود‪ :‬خرید‬ ‫چینی ها از بازار کاغذ ایران فرصت مناسبی است که‬ ‫باید با رفع مش��کالتی از جمله تامین اهار مورد نیاز‬ ‫صنایع بر توانمندسازی صنعتگران داخلی کوشید تا‬ ‫این متقاضی بزرگ در ب��ازار ایران پابرجا بماند‪ .‬در‬ ‫این راستا‪ ،‬الزم است تا واردات اهار با تدابیر وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت به نف��ع تولیدکنندگان‬ ‫داخلی اسان شود‪.‬‬ ‫‹ ‹شفاف سازی در اختصاص ارز به کاغذ‬ ‫ریی��س س��ندیکای تولیدکنندگان کاغ��ذ و مقوا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برای اختصاص ارز به تامین کاغذ نباید‬ ‫‹ ‹کاهش مصرف کاغذ روزنامه‬ ‫فقط به ارائه فاکتور خارجی بس��نده کرد‪ ،‬بلکه باید‬ ‫ابوالفض��ل روغنی گلپایگان��ی‪ ،‬رییس س��ندیکای‬ ‫ن��رخ جهانی کاغذ از وب س��ایت های مختلف گرفته‬ ‫تولیدکنندگان کاغذ و مقوا در گفت وگو با «گسترش‬ ‫ش��ود که با بررس��ی انها در می یابیم قیمت ها نباید‬ ‫صنعت» اظهار ک��رد‪ :‬در ایران مصرف کاغذ روزنامه‬ ‫انچه امروز در بازار است‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫در گذش��ته ‪ ۱۲۰‬هزار تن ب��وده که اکنون به کمتر‬ ‫روغنی گلپایگانی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫از ‪ ۷۰‬هزار تن کاهش یافته اس��ت‪ .‬این امر بر روند‬ ‫در سال برای تولید کاغذ تحریر ظرفیت سازی شده‬ ‫فعالی��ت کارخانه های تولید کاغذ نیز تاثیرگذار بوده‬ ‫و این ظرفیت برای تولید کاغذ روزنامه به ساالنه ‪۴۰‬‬ ‫این در حالی اس��ت که صنایع کاغذسازی در ایران‬ ‫هزار تن رسیده است اما به دلیل حمایت نشدن در‬ ‫با مشکالت دیگری نیز دست وپنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬فعالیت برای فعاالن این دو عرصه‬ ‫روغنی گلپایگانی ادامه داد‪ ۳ :‬کاغذس��ازی که در‬ ‫به صرفه نبوده و تولیدی انجام نمی دهند‪.‬‬ ‫اس��تان مازندران از گذش��ته بوده یا در س��ال های‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اظهار‬ ‫گذشته راه اندازی شده اند با مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫کرد‪ :‬اثر تحریم ها در صنعت کاغذ بسیار مخرب بوده‬ ‫مانند باگاس یا چوب رو به رو هستند‪.‬‬ ‫و امروز در مقوله مواد اولیه مش��کالت جدی داریم‪.‬‬ ‫کاغذس��ازی پ��ارس در اس��تان مازن��دران یکی‬ ‫روغنی گلپایگان��ی گفت‪ :‬فعاالن مطبوعاتی کش��ور‬ ‫از نخس��تین های ای��ن صنع��ت در ایران اس��ت اما‬ ‫باید مدل های تجربه شده در جهان را‬ ‫درحال حاض��ر تولی��د برای ای��ن واحد‬ ‫تجربه کنند که یکی از انها اس��تفاده‬ ‫س��وداور نیس��ت و رو به تعطیلی رفته‬ ‫از کاغذهای بازیافتی در تولید روزنامه‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬کارخانه چوب و کاغذ‬ ‫است‪.‬رییس سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫مازن��دران که زمانی تعطیل بود و دوباره‬ ‫کاغذ و مقوا تاکید کرد‪ :‬دولت همواره‬ ‫در دولت یازدهم راه اندازی ش��ده اکنون‬ ‫با یارانه از قش��ر روزنامه نگار حمایت‬ ‫با وج��ود ‪ ۲۰‬هزار تن تولید س��االنه در‬ ‫کرده و این س��ندیکا نیز اماده اس��ت‬ ‫نرخ تمام ش��ده باال و نداشتن مواد اولیه‬ ‫محمد شریعتمداری‬ ‫در صورت مج��وز دولت‪ ،‬با محتکران‬ ‫مثل چوب دچار مش��کل ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کاغذسازی تبریز نیز که برخالف نامش در تولید کاغذ داخلی باید برخ��ورد و فرصت طلب��ان را معرف��ی‬ ‫در اس��تان مازندران راه اندازی ش��ده در به مسائل زیست محیطی کند‪.‬‬ ‫توجه ویژه ای کرد که‬ ‫� سخن اخر‬ ‫تامین مواد اولیه دارای مشکل است‪.‬‬ ‫به دلیل محدودیت‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنعت»‬ ‫کاغذ‬ ‫رییس سندیکای تولیدکنندگان‬ ‫جنگل های کشور با‬ ‫و مق��وا تصریح کرد‪ :‬مصرف کاغذ تحریر محدودیت هایی روبه رو در ایران ب��ه دالیل ف��راوان از جمله‬ ‫در کش��ور حدود ‪ ۳۸۰‬هزار تن است در است‪ .‬از این رو‪ ،‬باید از درامدهای نفت��ی و یارانه‪ ،‬از بهترین‬ ‫صورت��ی که فقط ‪ ۱۲۰‬ه��زار تن ان در چوب وارداتی و راه های ن��وع کاغذه��ا ب��رای تولی��د روزنامه‬ ‫داخل تولید و بقیه ان وارد می شود حال دیگر بهره مند شویم که اس��تفاده می شود اما امروز که شرایط‬ ‫انک��ه می توان ب��ا واردات م��واد اولیه از کمیسیون فرهنگی در ای��ن صنع��ت ع��وض ش��ده بهترین‬ ‫این زمینه اعالم حمایت و‬ ‫فرصت اس��ت تا فرهنگ مصرف کاغذ‬ ‫تولیدکننده داخلی برای تولید محصول‬ ‫یاری کرد‬ ‫را تغییر دهیم‪.‬‬ ‫نهایی حمایت کرد‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬طرح صنعتی در فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس در نشس��ت هم اندیشی با صنعتگران از اجرای‬ ‫طرح های صنعتی در اس��تان فارس خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬طرح صنعتی در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان فارس در مرحله ساخت وساز است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫ف��ارس‪ ،‬اح��د فتوح��ی در نشس��ت هم اندیش��ی با‬ ‫صنعتگران که در اس��تانه ‪ ۲۱‬م��رداد روز حمایت از‬ ‫صنایع کوچک برگزار شد‪ ،‬افزود‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۷۰۰‬طرح‬ ‫صنعت��ی در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تان در‬ ‫مرحله ساخت وساز است که تس��ریع در بهره برداری‬ ‫از انها می تواند جهش مناس��بی در تولید و اش��تغال‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از میزان طرح های در مرحله ساخت وساز‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۱۰۸۷‬طرح در مرحله نصب سوله‪ ۴۴۲ ،‬طرح‬ ‫در مرحل��ه نصب ماش��ین االت‪۲۵۹ ،‬طرح در مرحله‬ ‫دیوارکشی و ‪ ۹۱۲‬طرح نیز در مرحله تخصیص زمین‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تاکنون بی��ش از ‪ ۵‬هزار و ‪۸۷۰‬‬ ‫قرارداد با متقاضیان سرمایه گذاری منعقد شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در قالب ای��ن قرارداده��ا ‪۱۷۰۰‬هکتار زمین‬ ‫واگذار شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۵‬واحد‬ ‫بهره بردار با اش��تغال افزون بر ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬نفر در‬ ‫سطح ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان مشغول به‬ ‫کار و تالش و تولید هستند‪.‬‬ ‫فتوحی با اش��اره به اینکه در بخش زیرساختی این‬ ‫شرکت با ایجاد ‪ ۶۱‬شهرک و ناحیه صنعتی در سراسر‬ ‫استان‪ ،‬نقش مهمی در بسترسازی به منظور استقرار‬ ‫واحد های تولی��دی و صنعتی و تولید کاال و محصول‬ ‫ایرانی ایفا کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درحال حاضر از بیش از‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۷۰‬هکتار اراضی در اختیار این شهرک ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬هکتار ان عملیاتی و ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار‬ ‫نیز زمین صنعتی است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه امکانات زیرساختی نیز‪۶۰‬‬ ‫ش��هرک و ناحی��ه صنعت��ی دارای اب‪ ۵۸ ،‬ش��هرک‬ ‫و ناحی��ه صنعت��ی دارای برق و ‪ ۴۰‬ش��هرک و ناحیه‬ ‫صنعتی نیز از گاز بهره مند هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس‬ ‫همچنین از بهره ب��رداری از ‪ ۱۶‬تصفیه خانه فاضالب‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬بی��ش از ‪۱۷۹۰‬واح��د صنعتی و‬ ‫تولیدی که ‪ ۸۷‬درصد از واحد های بهره بردار را شامل‬ ‫می شوند زیر پوشش تصفیه خانه فاضالب هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حضور صنعتگران شاخص فارس در نمایشگاه‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس با اش��اره به برگزاری نمایشگاه صنایع کوچک‬ ‫در مصالی تهران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه بزرگ صنایع‬ ‫کوچ��ک ایران همزمان با ‪ ۲۱‬م��رداد‪ ،‬روز حمایت از‬ ‫صنایع کوچک با حضور بیش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی‬ ‫در محل مصالی نماز جمعه تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬این نمایش��گاه در س��ال‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی و در راس��تای معرفی و ارائه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک و متوس��ط کش��ور به‬ ‫همت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران برگزار می ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس برگزاری نشس��ت های ‪،B2B‬‬ ‫کارگاه های اموزش��ی‪ ،‬پاویون ه��ای تخصصی معرفی‬ ‫ش��رکت های مدیری��ت ص��ادرات و تبیی��ن نقش و‬ ‫جای��گاه این قبیل ش��رکت ها و نی��ز معرفی خدمات‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫و ش��رکت های تاب��ع را از برنامه های این نمایش��گاه‬ ‫اعالم ک��رد‪ .‬وی با بیان اینک��ه ‪ ۳۰‬واحد صنعتی نیز‬ ‫از فارس به این نمایش��گاه اعزام می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫واحد ه��ا در بخش های ماش��ین االت و صنایع فلزی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬دارویی و بهداشتی و برق و الکترونیک‬ ‫ فعالیت می کنند و درش��مار واحد های شاخص استان‬ ‫هستند ‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬در این نمایشگاه ضمن‬ ‫گرامیداشت ‪ ۲۱‬مرداد‪ ،‬روز حمایت از صنایع کوچک‬ ‫به س��هم ‪ ۹۲‬درص��دی این صنایع از صنایع کش��ور‬ ‫و جای��گاه ویژه صنای��ع کوچک در توس��عه صنعتی‬ ‫پرداخته خواهد ش��د‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬سازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و ش��رکت های‬ ‫ع در یک دهه گذش��ته تالش های فراوانی کرده اند‬ ‫تاب ‬ ‫تا بس��ترهای الزم در حوزه زیر س��اخت ها و توس��عه‬ ‫نرم افزاری برای صنایع کوچک و متوسط کشور فراهم‬ ‫اورند تا رشد و توسعه رقابت پذیری در ‪ sme‬ها شتاب‬ ‫گیرد ‪ ۲۱ .‬مرداد در تقویم کشور با عنوان روز حمایت‬ ‫از صنایع کوچک نام گذاری شده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!