روزنامه گسترش صنعت شماره 464 - مگ لند
0

روزنامه گسترش صنعت شماره 464

روزنامه گسترش صنعت شماره 464

روزنامه گسترش صنعت شماره 464

‫تدوین سند راهبردی‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‬ ‫یکشنبه‬ ‫ ‪ 28‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪ 1439‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 19‬اوت ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2437‬دوره جدید شماره ‪ 4 464‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن بازار لوازم یدکی عنوان شد‬ ‫بهترین فرصت برای کاهش فاصله اقتصادی با کشورهای عربی‪ ،‬معطل امنیت سرمایه در ایران‬ ‫هنوز دیر نشده است‬ ‫طرح «بیدود»‬ ‫وفرهنگ سازی‬ ‫‪2‬‬ ‫یکند‬ ‫در بازار انحصاری‪ ،‬انحصارکننده نرخ تعیین م ‬ ‫‪3‬‬ ‫بررسی«گسترشصنعت»ازنقاطضعفوقوتبرگزاریبزرگتریننمایشگاهتوانمندی هایصنایعکوچکنشانداد‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وظیفه سنگین بر دوش صنایع کوچک‬ ‫یکشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪ 7 1397‬ذی الحجه ‪ 19 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 464‬پیاپی ‪2437‬‬ ‫یادداشت‬ ‫انتقال پول‬ ‫جدی ترین مطالبه ایران از اروپا‬ ‫مش��کل‬ ‫بزرگ تری��ن‬ ‫اقتصادی ایران در ‪ ۴۰‬س��ال‬ ‫گذش��ته انتقال پول به داخل‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬اکنون با توجه‬ ‫به مش��کالتی که پیش روی‬ ‫برجام قرار گرفته‪ ،‬هر کشوری‬ ‫که قصد دارد حسن نیت خود‬ ‫حمید گرمابی‬ ‫را ب��ه ایران نش��ان دهد باید‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫مس��یر انتقال پول را به ایران‬ ‫و معادن مجلس شورای‬ ‫تس��هیل کند‪ .‬حدود ‪ ۳‬ماه از‬ ‫اسالمی‬ ‫بروز مش��کالت جدی اقتصاد‬ ‫ایران می گذرد و هنوز شاهد‬ ‫اقدامی عملی در راستای رفع مشکالت کشور نبوده ایم‪ .‬این‬ ‫در حالی است که کشورهای اروپایی دائم وعده می دهند که‬ ‫قصد دارند روابط بانکی با ایران را تسهیل کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اتفاق در حال��ی رخ داده که بس��یاری از پروژه های‬ ‫صنعت��ی و عمرانی در ایران به دلیل نبود س��رمایه کافی و‬ ‫زیرساخت برای جذب س��رمایه گذار با مشکل روبه رو است‪.‬‬ ‫در صورتی که اروپا بتواند روابط بانکی را به گونه ای تسهیل‬ ‫کن��د که ایران پول حاصل از فروش نفت را به کش��ور وارد‬ ‫کند‪ ،‬بس��یاری از مش��کالت اقتصادی برطرف خواهد شد و‬ ‫ایران نیز می تواند مسیر بهتری را در اقتصاد در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫ش��رایط امروز به گونه ای است که تمام فشارها بر اقتصاد‬ ‫ایران وارد می ش��ود و امریکا نیز قصد دارد در ماه های اینده‬ ‫ش��رایط را برای اقتصاد کشورمان سخت تر کند‪ .‬در این بین‬ ‫ایران بیش از هر زمان دیگری به انتقال پول نیاز دارد‪ .‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬به نظر می رس��ید که دولت برخی اقدام ها را باید در‬ ‫دس��تور کار قرار می داد تا انتقال پول به کشور تسهیل شود‬ ‫و اروپایی ه��ا بتوانند وارد مبادالت پولی ش��وند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫حتی در این زمینه درخواس��ت مشخصی هم از ایران انجام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬از دیگر مش��کالتی ک��ه در این حوزه وجود‬ ‫دارد نبود زیرس��اخت همکاری بین ش��رکت های کوچک و‬ ‫متوسط است‪ .‬متاس��فانه اروپایی ها پس از برجام حتی یک‬ ‫ش��رکت صنعتی را هم به ایران نیاورده اند‪ .‬ش��رایط کنونی‬ ‫نشان می دهد دولت باید به اتحادیه اروپا فشارهای سیاسی‬ ‫وارد کن��د ت��ا انها زمین��ه همکاری را فراه��م کنند‪ .‬تحمل‬ ‫ش��رایط کنونی برای ایران کار ساده ای نیست و باید در این‬ ‫زمینه اقدام های جدی تری داشته باشیم‪ .‬اروپا اگر بر اساس‬ ‫وعده هایی که داده عمل کند‪ ،‬مش��کالت جذب س��رمایه و‬ ‫رش��د اقتصادی و صنعتی در ایران برطرف خواهد ش��د اما‬ ‫هنوز در این زمینه فعالیتی نکرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با همکاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ایدرو انجام می شود‬ ‫تدوین سند راهبردی‬ ‫انقالب صنعتی چهارم‬ ‫در جلس��ه مش��ترک با معاونت پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو موضوع‬ ‫تدوین سند راهبردی انقالب صنعتی چهارم بررسی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایدرونی��وز‪ ،‬معاون وزی��ر و رییس هیات عامل‬ ‫ایدرو با اش��اره به تحول های س��ریع فناوری های نو به ویژه‬ ‫در زمین��ه تولی��دات صنعت��ی‪ ،‬ضرورت انعطاف و س��رعت‬ ‫ب��رای بهره مندی از این ظرفیت ه��ا را در حوزه های مختلف‬ ‫صنایع کش��ور حیاتی برش��مرد‪ .‬منصور معظمی با اشاره به‬ ‫اینکه ایدرو به عنوان س��ازمان توس��عه ای با توجه به سابقه‬ ‫ی می تواند‬ ‫تاریخی خود و پیش��رو بودن در زمینه های صنعت ‬ ‫نقش محوری را در اجرای سیاست ها به عنوان مجری اصلی‬ ‫داش��ته باشد‪ ،‬امادگی س��ازمان را برای مشارکت در تدوین‬ ‫نهایی سند راهبردی و نیز اجرای ان اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��رات قبادیان‪ ،‬معاون پژوهش و فن��اوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز با اش��اره به عنصر نواوری در این عرصه‬ ‫عالوه بر ضرورت تدوین س��ند راهبردی‪ ،‬تناس��ب ابزارهای‬ ‫عملیات��ی و اجرای��ی را ض��روری و از جمل��ه قابلیت ه��ای‬ ‫اس��تراتژیک ایدرو برش��مرد و تاکید ک��رد‪ :‬تصمیم وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت س��پردن س��کان مح��وری اجرای‬ ‫انقالب صنعتی چهارم به سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫وی توانمندی نخبگان کش��ور را در عرص��ه فناوری های‬ ‫نوین بسیار گسترده برشمرد و تصریح کرد‪ :‬در این سند باید‬ ‫بکارگی��ری خالقیت ها و مهارت های نس��ل جوان به صورت‬ ‫واقع��ی و ج��دی مدنظر قرار گیرد‪ ،‬به گونه ای که پش��توانه‬ ‫دانش��ی نس��ل جوان کش��ور به صورت کاربردی در توسعه‬ ‫صنعتی دارای شاخص های فناوری های نوین نمایان شود‪.‬‬ ‫انقالب صنعتی چهارم مبتنی بر درهم امیزی فناوری های‬ ‫مختلف است و این مسائل موجب شده موج جدید فناورانه‬ ‫رخ ده��د‪ .‬ب��ه عنوان نمون��ه‪ ،‬یکی از این مباح��ث‪ ،‬موضوع‬ ‫اینترنت اش��یا است که پیش بینی می شود تا دو سال اینده‪،‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر گردش مالی داشته باشد و همه کشورها‬ ‫دنبال نقش افرینی در این بازار هستند‪.‬‬ ‫بهترین فرصت برای کاهش فاصله اقتصادی با کشورهای عربی‪ ،‬معطل امنیت سرمایه در ایران‬ ‫هنوز دیر نشده است‬ ‫بر اساس اخرین امار شورای جهانی اقتصاد‪ ،‬رقابت پذیری‬ ‫قطر و عربس�تان در س�ال گذش�ته میالدی کاهش یافته و‬ ‫امارات در این شاخص رشد داشته است‪ .‬این امار در حالی‬ ‫منتشر شد که کارشناس�ان معتقدند در شرایطی که رشد‬ ‫کش�ورهای عربی در شاخص رقابت پذیری کاهش یافته اگر‬ ‫مش�کالت کنونی اقتصادی در ایران وجود نداش�ت‪ ،‬ایران‬ ‫می توانس�ت از فاصل�ه اقتص�ادی و ش�اخص رقابت پذیری‬ ‫خود با این کشورها و سایر کشور های حاشیه خلیج فارس‬ ‫بکاهد‪ .‬بر اس�اس این امار‪ ،‬امارات موفق شد باالتر از قطر‬ ‫و عربستان در رده نخس�ت رقابت پذیرترین اقتصاد جهان‬ ‫ب��ه باور بس��یاری از تحلیلگران اقتص��ادی‪ ،‬انچه‬ ‫با بی��ان اینک��ه نی��روی کار ج��وان از بزرگ ترین‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬ظرفی��ت ای��ران ب��رای اس��تفاده از‬ ‫مزیت های تولید در ایران به ش��مار می رود‪ ،‬توضیح‬ ‫کاهش ش��اخص رقابت پذیری در کشورهای عربی‬ ‫داد‪ :‬ایران در چهارراه تقس��یم دنیا به منطقه شرق‬ ‫اس��ت‪ .‬با احتس��اب این موضوع اقتصاد کشورهای‬ ‫و غ��رب قرار گرفته اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬به اب های‬ ‫عربی همیش��ه بر اقتصاد ایران تاثیر داش��ته است‪.‬‬ ‫ازاد دنیا دسترس��ی دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اگر ایران‬ ‫کارشناسان معتقدند ایران در این دوره می توانست‬ ‫بتواند محصول رقابت پذی��ر تولید کند هیچ کدام از‬ ‫اقتص��اد خ��ود را تقویت کن��د اما کاه��ش امنیت‬ ‫کش��ورهای منطق��ه نمی توانند با م��ا رقابت کنند‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ران مانع کاه��ش اختالف با‬ ‫ش��یوه تولید و ش��رایط اقتصادی ایران به گونه ای‬ ‫اقتصاد کشورهای عربی شد‪.‬‬ ‫اس��ت ک��ه می ت��وان درب��اره ان گف��ت روی طال‬ ‫‹ ‹ظرفیت های مغفول‬ ‫خوابید ه ایم‪.‬‬ ‫محمدرضا ش��هیدی تبار‪ ،‬رییس پیش��ین هیات‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه کش��ورهایی که ظرفیت‬ ‫مدی��ره ب��ورس کاالی ای��ران و کارش��ناس صنایع‬ ‫اقتصادی کمتری نس��بت به ایران دارند به وضعیت‬ ‫درب��اره ش��رایط اقتص��ادی کش��ورهای حاش��یه‬ ‫بهتری رس��یده اند‪ ،‬افزود‪ :‬قط��ر به لحاظ جمعیت و‬ ‫خلیج ف��ارس و کاه��ش قط��ر و عربس��تان در‬ ‫مس��احت حدود ی��ک پنجاهم ایران اس��ت‪ .‬با این‬ ‫ش��اخص رقابت پذی��ری ب��ه «گس��ترش صنعت»‬ ‫حال‪ ،‬در جذب سرمایه از ایران موفق تر عمل کرده‬ ‫گفت‪ :‬کش��ورهایی که در منطقه حض��ور دارند‪ ،‬به‬ ‫اس��ت‪ .‬البت��ه این کش��ور در ماه های گذش��ته با‬ ‫لح��اظ ظرفیت های طبیعی با ایران قابل مقایس��ه‬ ‫مش��کالتی روبه رو ش��ده ک��ه عمده ان ب��ه دلیل‬ ‫نیس��تند‪ .‬یک درصد جمعیت دنیا‪ ،‬بین ‪ ۱۲‬تا ‪۱۴‬‬ ‫اختالف هایی اس��ت ک��ه بین کش��ورهای عربی به‬ ‫درصد گاز دنیا‪ ،‬حدود ‪ ۹‬درصد نفت دنیا و ‪ ۴‬درصد‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫سنگ اهن در ایران وجود دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬استفاده‬ ‫ش��هیدی تبار با بیان اینکه متاسفانه سیاست های‬ ‫مناسبی از این مزیت ها نمی شود‪.‬‬ ‫اقتصادی ایران ثبات ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫شهیدی تبار با اش��اره به اخرین‬ ‫ش��اخص ها در تولی��د‪ ،‬رقابت پذی��ری و‬ ‫داده های بین الملل��ی اماری درباره‬ ‫صادرات‪ ،‬ارز است‪ .‬با وجود این‪ ،‬گوناگونی‬ ‫اقتص��اد ای��ران توضیح داد‪ :‬س��ال‬ ‫و بی ش��ماری سیاس��ت ها و ایین نامه ه��ا‬ ‫گذشته موسس��ه مک کینزی اعالم‬ ‫شرایط ارز را در ایران بحرانی کرده است‪.‬‬ ‫ک��رد که ای��ران ظرفی��ت پذیرش‬ ‫اگر ارز در ایران ش��رایط باثباتی داشته‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬میلیارد دالر سرمایه را دارد‪.‬‬ ‫باشد‪ ،‬می توان امنیت سرمایه گذاری مورد‬ ‫با وجود این‪ ،‬مش��کلی که امروز در‬ ‫نی��از را تامین ک��رد‪ .‬در این بین با توجه‬ ‫محمدرضا شهیدی تبار‬ ‫کشور هس��ت‪ ،‬سیاست های داخلی‬ ‫به ظرفیت های اقتصاد ایران طبیعی است‬ ‫یکی از مهم ترین‬ ‫است‪ .‬در این شرایط که کشورهای‬ ‫ک��ه امنیت س��رمایه گذاری یعنی رش��د‬ ‫شاخص ها در تولید‪،‬‬ ‫حاش��یه خلیج فارس افت محسوس‬ ‫سرمایه پذیری‪.‬‬ ‫رقابت پذیری و صادرات‪،‬‬ ‫‹ ‹نیاز به ثبات قوانین داریم‬ ‫در ش��اخص رقابت پذی��ری دارن��د‬ ‫ارز است‪ .‬با وجود این‪،‬‬ ‫این کارش��ناس اقتصاد صنعتی با بیان‬ ‫ایران می تواند ب��ه لحاظ اقتصادی‬ ‫گوناگونی و بی شماری‬ ‫دستاوردهای بسیاری را تجربه کند سیاست ها و ایین نامه ها اینک��ه ام��روز صنعتگ��ران نمی دانند تا ‪۶‬‬ ‫اما متاسفانه شیوه سیاست گذاری ها شرایط ارز را در ایران ماه اینده چه سرنوش��تی خواهند داشت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر یک قانون بد اما ثابت داش��ته‬ ‫اج��ازه اس��تفاده از ای��ن فرصت را‬ ‫بحرانی کرده است‬ ‫باش��یم‪ ،‬بهتر از این اس��ت ک��ه قوانین را‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫پیوسته تغییر دهیم‪.‬‬ ‫این کارش��ناس اقتص��اد صنعتی‬ ‫مجلس از سیاست ارزی دولت حمایت می کند‬ ‫ریی��س کمیس��یون اقتصادی‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گفت‪:‬‬ ‫مجل��س به وی��ژه کمیس��یون‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از سیاست جدید ارزی‬ ‫دولت حمایت می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬محمدرضا پورابراهیمی در‬ ‫همای��ش توس��عه اقتص��ادی در‬ ‫کیش اظهار کرد‪ :‬در بخش کالن کش��ور با‬ ‫شرایطی روبه رو هستیم که التهاب هایی را‬ ‫در مجموعه اقتصادی ایجاد کرده که ریشه‬ ‫اصلی ان به سیاست های ارزی برمی گردد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ماه های پایانی س��ال ‪۹۶‬‬ ‫شاهد رخدادهایی در وضعیت ارز بودیم که‬ ‫به طور طبیعی متناس��ب با این ش��رایط و‬ ‫حالت انتظار می رفت که دولت تصمیم هایی‬ ‫را در ح��وزه ارزی اتخاذ کند ت��ا با تجربه‬ ‫س��ال های گذشته به نحوی عمل کنیم که‬ ‫خروجی ان کمترین هزینه برای کش��ور و‬ ‫بیشترین سود برای فعالیت اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجل��س گفت‪ :‬در‬ ‫‪ 4‬دهه پیروزی انقالب اس�لامی‬ ‫تاکنون چندین بار با شوک ارزی‬ ‫روبه رو ش��دیم و این نخستین بار‬ ‫نیس��ت ک��ه اقتص��اد کش��ور با‬ ‫ش��وک ارزی روب��ه رو می ش��ود‪.‬‬ ‫پورابراهیمی گفت‪ :‬اغلب تغییرات‬ ‫ارزش پول ملی و شوک ارزی در دوره های‬ ‫دوم دولت ه��ا اتفاق می افتاد که این بار در‬ ‫سال اول دوره دوم دکتر روحانی رخ داد و‬ ‫ش��رایط را کمی متفاوت کرد‪ .‬او بیان کرد‪:‬‬ ‫به تاخی��ر افت��ادن تصمیم گیری های دولت‬ ‫در این ح��وزه اثرات منف��ی بر بخش های‬ ‫گوناگون اقتصاد کش��ور گذاش��ت‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینکه ش��رایط جدی��د را با همه‬ ‫مشکالت مثبت ارزیابی و از سیاست جدید‬ ‫ارزی دول��ت حمایت می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬توقع‬ ‫می رود دولت به طور جامع سیاس��ت ارزی‬ ‫جدید را اجرا و عملیاتی کند‪.‬‬ ‫ع�رب از دید ش�ورای جهان�ی اقتصاد قرار گیرد‪ .‬ش�ورای‬ ‫جهان�ی اقتص�اد ضمن تمجی�د از تالش های این کش�ورها‬ ‫برای افزایش جذب س�رمایه گذاری گفته اس�ت در مقایسه‬ ‫با کشورهای اروپایی و شرق اسیا‪ ،‬رقابت پذیری کشورهای‬ ‫عربی در یک دهه گذشته تغییر چندانی نداشته است‪.‬‬ ‫در ش��رایط کنونی و بی ثبات��ی فعلی بزرگ ترین‬ ‫ش��رکت های س��رمایه گذاری ه��م نمی توانند برای‬ ‫‹ ‹مزیت های بی پایان برای سرمایه پذیری‬ ‫حضور در ایران برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫محمد حس��ن نژاد‪ ،‬عض��و کمیس��یون اقتصادی‬ ‫وی به تصمی��م اخیر امریکا برای خروج از برجام‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه اختالف هایی‬ ‫پرداخ��ت و توضی��ح داد‪ :‬بح��ث ترام��پ و امریکا‬ ‫ک��ه اکن��ون بین کش��ورهای عربی ب��ه وجودامده‬ ‫غیرقابل پیش بین��ی نبود‪ .‬ترامپ پیش از دس��تور‬ ‫باعث شده تا تمام کش��ورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫خ��روج از برجام چندین بار هن��گام تمدید ‪ ۴‬ماهه‬ ‫با مش��کالت اقتصادی روبه رو ش��وند‪ ،‬به «گسترش‬ ‫برجام اع�لام کرده بود که می خواهد خارج ش��ود‪.‬‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬این اتفاق در حالی رخ داد که ایران‬ ‫ای��ران می توانس��ت برای ای��ن تصمیم س��ناریوی‬ ‫می توانس��ت در این بین ش��اخص رقابت پذیری را‬ ‫احتمالی داش��ته باش��د اما متاس��فانه این موضوع‬ ‫باال نگه دارد و در ش��رایطی که کش��ورهای حاشیه‬ ‫محقق نش��د‪ .‬سال های قبل هم جهش های ارزی را‬ ‫خلیج با این مشکل روبه رو شدند‪ ،‬به رشد و توسعه‬ ‫تجربه کرده بودیم و ای��ن موضوع در اقتصاد ایران‬ ‫س��رمایه پذیری برس��د‪ .‬با وجود این‪ ،‬مشکالت این‬ ‫قاب��ل پیش بینی بود‪ .‬اکنون اقتصاد و صنعت از این‬ ‫کشورها با بحران ارز و کاهش ارزش پول ملی ایران‬ ‫اتفاق ها اسیب بسیاری دیده اند و باید برای تقویت‬ ‫همزمان شد‪.‬‬ ‫انها فکری کرد‪.‬‬ ‫حس��ن نژاد با بی��ان اینکه اکن��ون بهترین زمانی‬ ‫ش��هیدی تبار با بیان اینکه شاخص رقابت پذیری‬ ‫اس��ت که ای��ران می تواند س��رمایه های خارجی را‬ ‫عالوه بر کشورهای عربی در ایران نیز کاهش داشته‬ ‫جذب کند اما ظرفیت��ی برای این کار وجود ندارد‪،‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ایران هم این شاخص پایین امده‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬باید این موضوع را در نظر داش��ت که‬ ‫اس��ت‪ .‬در این ش��رایط اقتصاد ایران مزیتی نسبت‬ ‫ش��رکت های بزرگ ب��رای س��رمایه گذاری در دنیا‬ ‫به کشورهای عربی ندارد و انها نمی توانند اختالف‬ ‫برنام��ه جغرافیایی دارند‪ .‬برای مثال‪ ،‬ممکن اس��ت‬ ‫خود را در رش��د و توس��عه یافتگی افزایش دهند‪ .‬با‬ ‫یک شرکت در برنامه ریزی های ساالنه‬ ‫این حال‪ ،‬انچ��ه اهمیت پیدا می کند‬ ‫خود‪ ۵ ،‬میلیارد دالر برای خاورمیانه در‬ ‫اخت�لاف دلیل کاه��ش رقابت پذیری‬ ‫نظر گرفته باش��د‪ .‬زمانی که یک کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫با مش��کالت اقتصادی روبه رو می شود‪،‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬جنس افت م��ا با دیگر‬ ‫ش��رکت س��رمایه گذاری ب��رای تزریق‬ ‫کش��ورهای منطقه متفاوت اس��ت‪ .‬ما‬ ‫س��رمایه در اروپا برنامه ریزی نمی کند‪،‬‬ ‫کشوری هستیم که ریسک اقتصادی‬ ‫بلک��ه بهترین و نزدیک ترین کش��ور را‬ ‫نداری��م و این ریس��ک های سیاس��ی‬ ‫محمد حسن نژاد‬ ‫شناس��ایی و از مزیت های ان استفاده‬ ‫اس��ت که س��ربار ریس��ک اقتصادی‬ ‫ایران مزیت های‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که کش��ورهای بی پایان و بی شماری‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایران مزیت های بی پایان‬ ‫برای سرمایه پذیری‬ ‫و بی ش��ماری برای سرمایه پذیری دارد‪.‬‬ ‫عربی ریس��ک اقتصادی باالیی دارند‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫از ط��رف دیگر‪ ،‬مش��کالتی ک��ه امروز‬ ‫ای��ن موضوع باید به درس��تی تحلیل‬ ‫مشکالتی که امروز در‬ ‫در کش��ورهای عرب��ی به وج��ود امده‬ ‫شود تا بتوان برای کاهش ریسک های‬ ‫کشورهای عربی به‬ ‫سیاس��ی برنامه ریزی مش��خصی کرد‪ .‬وجود امده به زودی رفع به زودی رفع نخواهد شد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بازگشت ثبات به اقتصاد کشور می تواند‬ ‫ای��ران در بدترین حالت نفت دارد که‬ ‫نخواهد شد‬ ‫ظرفیت ه��ای س��رمایه پذیری ایران را‬ ‫می توان با افزایش فروش ان مشکالت‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫اقتصادی را تا حدی برطرف کرد‪ .‬این‬ ‫در حالی است که تمام کشورهای عربی منطقه این‬ ‫مزیت را ندارند ‪.‬‬ ‫«ترمیم مزد» مصوبه شورای عالی کار است‬ ‫علی خدایی گفت‪ :‬بر اس��اس توافق‬ ‫ی عال��ی کار‪،‬‬ ‫قبلی در جلس��ه ش��ورا ‬ ‫منتظر برگ��زاری جلس��ه کمیته مزد‬ ‫هس��تیم‪ .‬عضو کارگری ش��ورای عالی‬ ‫کار درباره به روزرس��انی دس��تمزد به‬ ‫ایلنا گفت‪ :‬براس��اس مصوبه ش��ورای ‬ ‫عال��ی کار‪ ،‬منتظ��ر تش��کیل کارگروه‬ ‫مزد هستیم‪ .‬در جلسه گذشته شورای ‬ ‫عالی کار‪ ،‬نمایندگان کارگری حاضر در‬ ‫جلس��ه در نامه ای خواستار این شدند‬ ‫ک��ه کمیته مزد حداکث��ر ‪ ۳‬هفته بعد‬ ‫از جلس��ه‪ ،‬تش��کیل ش��ود؛ این مدت‬ ‫در هفته جاری منقضی می ش��ود و ما‬ ‫منتظ��ر برگزاری کمیته مزد در همین‬ ‫هفته هستیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه مصوب��ه‬ ‫جلس��ه قبلی ش��ورای عالی کار «ارائه‬ ‫راهکاره��ای ترمیم مزد» بوده اس��ت‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬در ایین نامه م��اده ‪ ۱۶۷‬قانون‬ ‫کار به صراحت اعالم ش��ده‬ ‫ک��ه تصمیم ه��ای ش��ورای‬ ‫ عال��ی کا ر فقط ب��ه صورت‬ ‫س��ه جانبه در ش��ورای‬ ‫ عال��ی کار اتخاذ می ش��ود و‬ ‫هی��چ مقام��ی نمی تواند در‬ ‫موضوع ه��ای س��ه جانبه‪ ،‬به‬ ‫تنهایی تصمیم گیری کند یا موضوعی‬ ‫را منتفی بداند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در زمینه‬ ‫مزد نی��ز منتظر برگزاری جلس��ه های‬ ‫س��ه جانبه و تصمیم گی��ری اساس��ی‬ ‫هس��تیم‪ .‬ای��ن عضو کارگری ش��ورای‬ ‫ عالی کار با بیان اینکه «ممکن» است‬ ‫با همداس��تانی دول��ت و کارفرمایان‪،‬‬ ‫افزایش مزد در جلس��ه سه جانبه رای‬ ‫نیاورد‪ ،‬گفت‪ :‬به هر حال فقط ش��ورای‬ ‫ عال��ی کار می تواند در این باره تصمیم‬ ‫بگیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬من خبر منتفی شدن‬ ‫افزای��ش مزد را که در رس��انه ها اعالم‬ ‫شده‪ ،‬بیشتر ناشی از شیطنت‬ ‫رس��انه ها می دان��م چراک��ه‬ ‫خود مقام��ات وزارت کار نیز‬ ‫ب��ه خوب��ی اگاه هس��تند که‬ ‫تصمیم گی��ری در این حوزه‪،‬‬ ‫فق��ط در حیط��ه اختی��ارات‬ ‫شورای عالی کار است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه باید برای رشد وضعیت‬ ‫زندگ��ی کارگ��ران کاری ک��رد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ماه های گذش��ته و پ��س از افزایش‬ ‫فشارهای اقتصادی مشکالت این طبقه‬ ‫افزایش یافت‪ .‬بر ای��ن مبنا‪ ،‬باید راهی‬ ‫برای بهبود وضعی��ت زندگی کارگران‬ ‫پیدا کرد‪ .‬با توجه به ش��رایط اقتصادی‬ ‫کش��ور و کاهش ارزش پ��ول ملی در‬ ‫اوضاع کنونی به نظر می رس��د بهترین‬ ‫گزینه افزایش دس��تمزد اس��ت‪ .‬نباید‬ ‫برای کارگران تصمی��م گرفت که چه‬ ‫کاالیی استفاده کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪ 7 1397‬ذی الحجه ‪ 19 1439‬اوت ‪ 2018‬شماره ‪ 464‬پیاپی ‪2437‬‬ ‫یادداشت‬ ‫طرح «بیدود» و فرهنگ سازی‬ ‫غفور جعفری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫اگر بازار انحصاری‬ ‫شود انگیزه ای‬ ‫برای ارتقای کیفی‬ ‫محصوالت داخلی‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫چنین فضایی سبب‬ ‫می شود که سازنده‬ ‫داخلی قیمت ها را تا‬ ‫حد تایرهای خارجی‬ ‫افزایش دهد‬ ‫در گفت وگوی «گسترش صنعت» با فعاالن بازار لوازم یدکی عنوان شد‬ ‫در بازار انحصاری‪ ،‬انحصارکننده نرخ تعیین می کند‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تای��ر یکی از محصوالت قاچاق پذیر اس��ت‪ .‬پیش تر‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی از اف��ت ب��ازار تقاض��ا برای‬ ‫محصوالت خود با «گس��ترش صنع��ت» گفت وگوها‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ظرفی��ت تولید ب��اال در کش��ور‪ ،‬تایرها‬ ‫از اس��یای شرقی به کش��ور قاچاق می ش��د و چون‬ ‫مل��زم به پرداخ��ت عوارض و گمرک��ی نبودند با نرخ‬ ‫پایین تر نس��بت به تایرهای داخلی عرضه می شدند‪،‬‬ ‫در نتیج��ه‪ ،‬ت��وان رقاب��ت را از تولیدکنن��ده داخلی‬ ‫می گرفتند‪.‬‬ ‫ممنوعیت واردات‪ ،‬کفه ترازو را به سود تولیدکننده‬ ‫داخل سنگین تر کرد و به نظر می رسد صنعتگر سهم‬ ‫بیشتری از بازار داخل داشته باشد‪.‬‬ ‫از س��ویی‪ ،‬انجمن واردکنندگان تایر اعالم می کند‬ ‫کش��ور کمبودهایی در برخی اندازه ها دارد اما انجمن‬ ‫صن��ف تولیدکنندگان تایر عن��وان می کند در زمینه‬ ‫تامین الس��تیک های سواری توان پوشش کل بازار از‬ ‫س��وی تولیدکنندگان داخلی وج��ود دارد و فقط در‬ ‫برخی تایرهای خاص س��واری ب��ه واردات محدودی‬ ‫نیاز داریم‪.‬‬ ‫در ادامه «گس��ترش صنعت» به سراغ فعاالن بازار‬ ‫لوازم یدکی رفت و وضعیت موجود به لحاظ عرضه و‬ ‫تقاضا را از انها پیگیری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کیفیت و عمر تایرها‬ ‫غفور جعفری‪ ،‬فعال صنف تایر در بازار لوازم یدکی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی درباره وضعیت تولید داخل و پوشش بازار‬ ‫الس��تیک خودروهای س��واری گفت‪ :‬ب��ه طور قطع‬ ‫تولیدات داخل پاس��خگوی نیازها نیستند‪ .‬هر مدل از‬ ‫خودروها مانند بنز‪ ،‬بی ام و‪ ،‬پورشه‪ ،‬اپتیما و‪ ...‬الستیک‬ ‫خ��ودش را نیاز دارد که کارخانه های داخلی قالب ان‬ ‫را ندارند که تولید کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ام��روز وقتی صاحب خودرو بیش از ‪۵۰‬‬ ‫میلی��ون تومان ب��رای خرید خ��ودرو هزینه می کند‬ ‫تمای��ل دارد تای��ر ان نی��ز در س��طح کیف��ی باالیی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تولیده��ای داخل��ی کیفی��ت الزم را نداش��ته و‬ ‫پاسخگوی سلیقه های مختلف مشتریان نیستند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ب��ازار با بی��ان اینک��ه عم��ر تایرهای‬ ‫ایران��ی کوت��اه ب��وده و زود مس��تهلک می ش��وند‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مصرف کنن��ده تای��ر ایران��ی باید ه��ر ‪ ۶‬ماه‬ ‫تایره��ای خ��ودرو را تعویض کن��د در حالی که عمر‬ ‫الس��تیک های باکیفی��ت خارجی بیش از یک س��ال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬تاکس��ی ها و اژانس��ی ها ک��ه تردد‬ ‫بیش��تری نس��بت ب��ه س��ایر خودروها دارن��د زودتر‬ ‫مس��تهلک ش��ده و اگر از تایرهای داخلی اس��تفاده‬ ‫ش��ود در مدت زم��ان کوتاهی نیاز اس��ت تا تعویض‬ ‫ش��وند‪ .‬کیفیت محصوالت داخلی پاسخگو نبوده و از‬ ‫استانداردهای جهانی فاصله دارند‪.‬‬ ‫و غیرقابل استفاده شود تا فرد الستیک دیگری بخرد‪.‬‬ ‫‹ ‹نگرانی نسبت به اینده‬ ‫به قول صنعتگران‪ ،‬مش��کالت صنعت از یک جنس‬ ‫ب��وده و برای تمام فعاالن این حوزه یکس��ان اس��ت‪.‬‬ ‫جعف��ری نیز در ادامه به دپ��وی قطعات در گمرکات‬ ‫کش��ور و درخواس��ت مابه التف��اوت ارز دولتی و ازاد‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای مدل ه��ای خارجی در حال‬ ‫تردد کش��ور رینگ های اسپرت با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫‹ ‹انحصار بازار و تعیین قیمت ها‬ ‫سفارش داده شد‪.‬‬ ‫جعف��ری در ادام��ه ضم��ن اش��اره ب��ه ممنوعیت‬ ‫‪ ۵‬ت��ا ‪ ۶‬کانتینر وارد کردم اما مجوز ترخیص داده‬ ‫واردات‪ ،‬به انحصاری ش��دن بازار اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫نش��د‪ .‬اعالم کردند باید مابه التفاوت ارز دولتی و ازاد‬ ‫اگر بازار انحصاری ش��ود انگیزه ای برای ارتقای کیفی‬ ‫پرداخت شود‪ .‬بازار کش��ش افزایش نرخ بیش از این‬ ‫محصوالت داخلی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫چنین فضایی س��بب می شود که س��ازنده داخلی‬ ‫چطور مردم می توانند با وضعیت اقتصادی موجود‪،‬‬ ‫قیمت ها را تا ح��د تایرهای خارجی افزایش دهد‪ .‬در‬ ‫رین��گ ی��ک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان��ی را از من‬ ‫نتیجه‪ ،‬انحصار زمینه گرانی و قاچاق را در بازار به وجود‬ ‫ب��ه عنوان فروش��نده‪ ۲ ،‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫خریداری کنند؟‬ ‫وی درباره وضعیت قیمت ها از اغاز س��ال تاکنون‪،‬‬ ‫این فعال بازار همچون هم��کاران خود اعالم کرد‪:‬‬ ‫گفت‪ :‬تایرهای خارجی افزایش زیادی داشته اند و در‬ ‫اگر همان زمان کاالهای س��فارش ش��ده ب��ا ارز ازاد‬ ‫بخش تایره��ای داخلی نیز افزای��ش ‪ ۵۰‬درصدی را‬ ‫خری��داری می ش��د نصف نرخ امروز بود و مش��کالت‬ ‫شاهد بوده ایم‪.‬‬ ‫تولیدکننده و فروشنده کمتر بود‪ .‬گرانی بازار مربوط‬ ‫ب��ه طور نمونه‪ ،‬نرخ تایر ایرانی که اغاز س��ال ‪۲۶۰‬‬ ‫ب��ه برخ��ی از تصمیم ها و عملکرد ها اس��ت‪ .‬برخی از‬ ‫هزار تومان به بازار عرضه می ش��د امروز به ‪ ۳۷۰‬هزار‬ ‫این��ده می ترس��ند و اق��دام ب��ه خری��د و دامن زدن‬ ‫تومان رسیده است‪.‬‬ ‫مش��کالت بازارهایی مانن��د ارز و طال و خ��ودرو و‪...‬‬ ‫از گالیه های��ی ک��ه برخ��ی تعمی��رکاران و‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫مصرف کنندگان دارند کمیاب ش��دن برخی اقالم در‬ ‫او گف��ت‪ :‬به ص��ورت لحظه ای تبص��ره و ایین نامه‬ ‫بازار اس��ت یا به طور عموم با وج��ود موجوی کافی‪،‬‬ ‫صادر می ش��ود و فعالی��ت را دچار اختالل مس��تمر‬ ‫دارندگان انها را عرضه نمی کنند‪.‬‬ ‫می کند زیرا مش��کل از یک صنف‪ ،‬زنجیروار به سایر‬ ‫جعف��ری در این باره گف��ت‪ :‬این طور‬ ‫عوامل سرایت می کند‪.‬‬ ‫نیس��ت زیرا ب��ازار به ان��دازه کافی راکد‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بای��د قانونی تدوین‬ ‫هادی ثابت‪:‬‬ ‫اس��ت و تقاضای��ی وج��ود ن��دارد‪ .‬ه��ر قطعات در انبارها موجود ش��ود که پایدار باش��د‪ .‬اگ��ر کمبود ارز‬ ‫فروشنده ای وقتی محصول را خریداری هستند اما شرایط کنونی داریم باید از این پس اعالم ش��ود برای‬ ‫می کند برای اینکه س��رمایه اش برگردد سبب شده هر فروشنده واردات ارز ازاد تهی��ه ش��ود‪ .‬ه��ر کس‬ ‫بای��د اجناس خود را به فروش برس��اند‪ .‬به شیوه ای عمل کند که توان مالی داش��ته باشد اقدام می کند و‬ ‫کمترین ضرر و اسیب را‬ ‫کاهش قدرت خرید س��بب شده تا بازار‬ ‫بقیه دچار اس��یب نمی ش��وند‪ .‬بسیاری‬ ‫متحمل شود‬ ‫تقاض��ا هم دچ��ار افت ش��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫از کاس��بانی ک��ه بیش از ‪ ۲‬ی��ا ‪ ۳‬دهه‬ ‫تا زمانی ک��ه قطعه قابلیت اس��تفاده یا‬ ‫فعالی��ت دارن��د در حال ورشکس��تگی‬ ‫تعمیر داش��ته باشد صاحبان خودرو برای خرید اقدام‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال ب��ازار ل��وازم یدکی با اش��اره ب��ه تایر‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هر س��ال رکود بازار بیشتر شده به‬ ‫خودروهای س��نگین گفت‪ :‬نرخ تایرهای خودروهای‬ ‫طوری که میزان فروش امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫تج��اری نی��ز ‪ ۲‬براب��ر ش��ده و رانن��دگان ب��ه دلیل‬ ‫سال قبل ما یک دهم شده است‪.‬‬ ‫ت��رس از کمب��ود در اینده(چون تنها ی��ک کارخانه‬ ‫در گذش��ته وقت��ی الس��تیک ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫داخل��ی در زمین��ه تولی��د الس��تیک های س��نگین‬ ‫مس��تهلک می ش��د‪ ،‬صاحب خ��ودرو ب��رای تعویض‬ ‫فعالی��ت دارد) حت��ی ب��ا نرخ ب��اال اقدام ب��ه خرید‬ ‫اق��دام می کرد اما امروز باید به تمام معنا مس��تهلک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬فروشنده هم می داند وقتی کاالی‬ ‫خ��ود را امروز ‪ ۵‬هزار تومان بفروش��د باید فردا با ‪۱۰‬‬ ‫هزار تومان دوباره جایگزین کند‪ .‬از این رو‪ ،‬یا اقدام به‬ ‫فروش نمی کند یا با نرخ باال ان را می فروشد‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬این مس��ائل به مشکالت بیشتر‬ ‫دام��ن می زن��د‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬هیچ کاس��بی به‬ ‫دنبال نگه داشتن سرمایه اش در انبارها نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹موجودی کافی و عرضه کم‬ ‫در حالی که س��خنگوی اتحادیه صنف فروشندگان‬ ‫لوازم یدکی عنوان می کند بازار کمبودی ندارد رییس‬ ‫اتحادی��ه صنف تعمیرکاران خ��ودرو تهران از کمبود‬ ‫قطعات و مشکل تعمیرکاران می گوید‪.‬‬ ‫هادی ثابت‪ ،‬از دیگر فعال بازار لوازم یدکی در بخش‬ ‫قطع��ات فنی مانن��د گیربکس‪ ،‬موتور و دیفرانس��یل‬ ‫درباره وضعیت بازار به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬بازار‬ ‫لوازم یدکی متاثر از نرخ ارز اس��ت و ترخیص نشدن‬ ‫محصوالت ب��ه دلیل درخواس��ت هزینه های اضافه تر‬ ‫مسائل را بسیار پیچیده کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در وضعیت موجود کسانی که محصولی‬ ‫در اختیار دارند به ش��یوه ای وارد معامله می شوند تا‬ ‫برای خرید دوباره کمتر متضرر ش��وند‪ .‬از طرفی‪ ،‬یک‬ ‫قطعه را به تنهایی نمی فروشند تا در ادامه‪ ،‬دست شان‬ ‫خالی باشد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬مجموع قطعات با هم فروخته‬ ‫می ش��ود که ممکن اس��ت در بازار عرضه تاثیر منفی‬ ‫گذاشته باشد‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬قطع��ات در انباره��ا موجود هس��تند اما‬ ‫ش��رایط کنونی سبب شده هر فروش��نده به شیوه ای‬ ‫عمل کند تا کمترین ضرر و اسیب را متحمل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دخل و خرج خودروهای تجاری‬ ‫ثابت درباره وضعی��ت نرخ قطعات فنی خودروهای‬ ‫سنگین گفت‪ :‬نرخ لوازم اصلی و مصرفی‪ ۲ ،‬تا ‪ ۳‬برابر‬ ‫شده است‪ ،‬ضمن انکه کمبود در بازار نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫رکود اقتصادی و صنعتی‪ ،‬ترابری خودروهای سنگین‬ ‫را کم کرده و به همان نسبت تقاضا برای خرید کمتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ه همخوان نب��ودن هزینه کردها و دریافتی ها‬ ‫در حوزه خودروهای س��نگین اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫خودروه��ای تجاری هزینه های گزاف��ی دارند؛ ضمن‬ ‫افزای��ش ن��رخ قطع��ات‪ ،‬تعمی��ر و تعوی��ض انها هم‬ ‫گران تمام می ش��ود‪ .‬با توجه ب��ه درامد صاحبان این‬ ‫ن��وع خودروها دخ��ل و خرج یکی نبوده و بس��یاری‬ ‫خودروهای خود را فروخته اند‪.‬‬ ‫ثابت در نهایت اظهار امیدواری کرد که مس��ئوالن‬ ‫با تصمیم گیری منطقی و پای��دار به وضعیت موجود‬ ‫پایان دهند‪.‬‬ ‫به تازگی ش��اهد اجرای طرح‬ ‫جامعی به نام «بیدود» هس��تیم‬ ‫ک��ه با هم��کاری ش��هرداری و‬ ‫چن��د فعال این حوزه کار را اغاز‬ ‫کرده ان��د‪ .‬دوچرخه هایی در این‬ ‫طرح برای تردد افراد در س��طح‬ ‫کالنش��هر تهران در نظر گرفته‬ ‫امیرحسین پژوهی‬ ‫ش��ده که در راستای ساماندهی‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫ه��وای پاک اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫انجمن تولیدکنندگان‬ ‫اپلیکیش��نی که برای این پروژه‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬مردم می توانند از‬ ‫این دوچرخه ها اس��تفاده کنند؛‬ ‫امری که هم ورزش و هم برای رفت وامد و کاهش الودگی هوا مفید‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح فعال در تهران به اجرا درامده و به وس��یله بارکد‬ ‫و قفلی که دارد هر متقاضی می تواند با اس��تفاده از کارت بانکی‬ ‫خود قفل را باز کند و پس از استفاده دوباره دوچرخه را قفل کرده‬ ‫و نفر بعدی از ان اس��تفاده کند‪ .‬پیش تر این طرح در کش��ورهای‬ ‫اروپایی به اجرا در امده و اس��پانیا نخستین بار از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫حت��ی این موضوع برای خودرو نیز مطرح اس��ت و با جی پی اس‬ ‫می ت��وان دوچرخه ها و خودروهای��ی را که برای این منظور تهیه‬ ‫شده اند به کار گرفت‪ .‬با عملیاتی شدن این طرح امیدوار هستیم‬ ‫به فرهنگ سازی جامعه کمک شود و افراد به سوی توانمندسازی‬ ‫جسمانی و تندرستی حرکت کنند‪ .‬تمام روندهای کار و تست های‬ ‫اولیه در داخل انجام ش��د‪ ،‬ضمن اینکه دوچرخه های تعریف شده‬ ‫همگی ساخت ایران هس��تند‪ .‬سرمایه گذاری طرح برای ساخت‬ ‫از س��وی بخش خصوصی بود و با همکاری ش��هرداری اجرا شد‪.‬‬ ‫پایش در تهران اس��ت و در صورت موفقیت برای س��ایر شهرهای‬ ‫کشور نیز هدف گذاری خواهد شد‪ .‬برای امسال ‪ ۱۰‬هزار دوچرخه‬ ‫برای تردد پیش بینی ش��ده که در مرحله نخس��ت حدود ‪ ۵‬هزار‬ ‫و ب��رای نیمه دوم نیز ‪ ۵‬هزار دس��تگاه دیگر به این ناوگان اضافه‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬باید زیرساخت ها اماده شود‪ .‬ایستگاه های اصلی در‬ ‫خیابان ه��ای اصلی تهران اس��ت‪ .‬پس از اس��تفاده دوچرخه ها از‬ ‫سطح شهر جمع اوری شده و به مراکز اصلی که حدود ‪ ۲۵‬تا ‪۳۰‬‬ ‫نقطه است برگردانده می شوند‪ .‬ایستگاه بندی وجود ندارد و فرد‬ ‫باید با استفاده از جی پی اس به این مراکزی که دوچرخه در طول‬ ‫روز از انجا پخش شده دسترسی یابد و از دوچرخه استفاده کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ازادسازی نرخ خودروها‬ ‫با چه استدالل و بهانه ای؟‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس شورای اس�لامی توضیح هایی‬ ‫درباره الزامات ازادسازی نرخ خودروها‬ ‫داد‪ .‬رمضانعلی سبحانی فر در گفت وگو‬ ‫ب��ا خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به درخواس��ت‬ ‫خودروس��ازان برای ازادس��ازی نرخ ها‬ ‫گف��ت‪ :‬موض��وع خ��روج قیمت گذاری‬ ‫خودروها از زیرمجموعه ش��ورای رقابت و تصمیم های ان باید در‬ ‫ش��ورای اقتصاد مطرح شود و شورای اقتصاد باید تصویب کند که‬ ‫ایا خودروس��ازی ها می توانند از زیرمجموعه شورای رقابت خارج‬ ‫ش��وند یا خیر‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه در ش��رایط کنونی ازادس��ازی نرخ خودرو‬ ‫به صالح نیس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬اگر در ش��رایط عادی قیمت ها ازاد شود‬ ‫ب��ه ط��ور قطع بین عرض��ه و تقاضا توازنی برقرار می ش��ود اما در‬ ‫ش��رایط کنونی ازادسازی نرخ خودرو ضرورتی ندارد‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه اصوال ورود دولت و هریک از سازمان ها در قیمت گذاری‬ ‫اش��تباه است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قیمت گذاری باید در حاشیه بازار انجام و‬ ‫با نظارت درس��ت‪ ،‬از اجحاف جلوگیری شود اما در شرایط کنونی‬ ‫بازار خودرویی ظرفیت ازادس��ازی قیمتی را ندارد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تا زمانی که تنوع در بازار‬ ‫خودرو داخل وجود ندارد‪ ،‬افزایش نرخ به ضرر مش��تری و خریدار‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته در سال های گذشته تعداد شرکت های خودروسازی‬ ‫تا حدودی افزایش یافته اس��ت‪ .‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی با بیان اینکه برای ازادسازی نرخ خودرو‬ ‫تعرفه های واردات باید متعادل ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬برای ازادسازی نرخ‬ ‫خودرو باید مجوز واردات صادر شود اما اکنون با ممنوعیت واردات‬ ‫خودرو انحصار در بازار خودرو ایجاد شده و رقابتی وجود ندارد که‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬قیمت ها ازادسازی شود‪ .‬سبحانی فر تصریح کرد‪:‬‬ ‫اگ��ر تعیین مولفه های قیمت گذاری خودرو از اختیارات ش��ورای‬ ‫رقابت خارج ش��ود یعنی دیگر خودرو کاالیی انحصاری به ش��مار‬ ‫نم��ی رود‪ .‬بنابراین‪ ،‬ش��ورای اقتصاد بای��د مصوب کند که خودرو‬ ‫محصولی رقابتی شده و در فضای رقابتی باید فعالیت داشته باشد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 464‬پیاپی ‪2437‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪1397‬‬ ‫‪ 7‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 19‬اوت ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫برات الکترونیک‬ ‫راهکار تامین مالی صنایع‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در کش��ور‬ ‫زیرس��اخت معام�لات اعتب��اری در‬ ‫سامانه سککوک برای صنایع کوچک‬ ‫و متوسط فراهم شده است‪ .‬سککوک‬ ‫س��امانه ای اس��ت که در قال��ب برات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬هدایت هدفمند منابع در‬ ‫جهت فعال س��ازی و پایدار سازی امر‬ ‫فردوس باقری‬ ‫اشتغال در واحد های صنعتی کوچک‬ ‫کارشناس مالی صنایع‬ ‫و متوسط را به نتیجه می رساند‪ .‬هدف‬ ‫اصلی از عملیاتی کردن این س��امانه‪،‬‬ ‫ن بوده است‪.‬‬ ‫ایجاد زیر ساخت تامین مالی در چارچوب زنجیره تامی ‬ ‫با گس��ترش روزافزون تعامل با صندوق ضمانت س��رمایه گذاری‬ ‫صنای��ع کوچک‪ ،‬نیاز به وجه نق��د در زنجیره تولید‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫کم می شود‪.‬‬ ‫همه برنامه ریزی های عملیاتی در س��امانه س��ککوک و صندوق‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک نی ز همین است که بتوانیم‬ ‫مرحله به مرحله‪ ،‬به همه واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬س��رویس برات الکترونیک را ارائ��ه کنیم تا این بخش از‬ ‫صنع��ت نیز بتواند م��واد اولیه و قطعات مورد نی��از خود را خرید‬ ‫اعتباری کند‪.‬‬ ‫امروز تامین مالی و نقدینگی مشکل اصلی صنایع کوچک است‬ ‫اما تالش ش��ده تا زیرس��اخت معامالت اعتباری بر پایه وب فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬از طریق تامین اعتباری در زنجیره تامین س��عی ش��ده با‬ ‫اس��تفاده از برات الکترونیک انتقال بدهی در س��امانه پایه ریزی و‬ ‫در تم��ام طول هفته این معامالت انجام ش��ود ضمن انکه نظارت‬ ‫بانکی نیز در این س��امانه فراهم اس��ت اما این زیرس��اخت در دنیا‬ ‫تجربه شده است‪ .‬این سامانه در هدایت تسهیالت به سمت تولید‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫برات الکترونیک برای اضافه ش��دن زنجیره های تامین از بیرون‬ ‫کش��ور نیز ظرفیت سازی ش��ده اس��ت تا با همکاری مناطق ازاد‬ ‫تج��اری و اقتصادی این خرید و تامین م��واد اولیه با انتقال بدهی‬ ‫بو کار کمک کند‪.‬‬ ‫فراهم شود تا به رونق بنگاه های کس ‬ ‫امیدواری��م در ادامه این راه‪ ،‬مس��ئله کمبود نقدینگی در فضای‬ ‫بو کار و اشتغال کشور را نیز تا حدی پوشش داده و در عمل‬ ‫کس�� ‬ ‫نش��ان دهیم که منابع کوچک سازمان یافته‪ ،‬چقدر می تواند در به‬ ‫گردش درامدن چرخ صنعت موثر باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بخشودگی جرایم دیرکرد صنعتگران‬ ‫در فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس از بخشودگی‬ ‫جرایم دیرکرد بدهی های معوق واحدهای صنعتی این استان به مناسبت‬ ‫روز صنای��ع کوچک خبر داد و گفت‪ :‬واحد های صنعتی مش��مول تا پایان‬ ‫هفته دولت فرصت دارند از این مشوق استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار «گس��ترش صنعت» از اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ش��یوه نامه ابالغی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬حمایت و رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫ایجاد انگیزه و افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬رونق تولید و اشتغالزایی و حمایت از‬ ‫تولید ایرانی در سطح شهرک ها و نواحی صنعتی اعمال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحده��ای صنعتی و تولیدی دارای قرارداد حق بهره برداری‬ ‫از زمین‪ ،‬اعیانی و تاسیسات‪ ،‬در شهرک ها و نواحی صنعتی اعم از صنعتی‪،‬‬ ‫بنگاه ه��ای خدمات عمومی‪ ،‬واحدهای فناوری و کس��ب وکار و واحدهای‬ ‫کارگاهی که مش��مول پرداخت تعدیل بده��ی معوق بوده و تاکنون موفق‬ ‫به پرداخت مبالغ اعم از اصل بدهی و تعدیل معوقه نش��ده اند‪ ،‬می توانند از‬ ‫این مش��وق اس��تفاده کنند‪ .‬فتوحی تصریح کرد‪ :‬بر اساس این شیوه نامه‪،‬‬ ‫طرف های قراردادی که اس��ناد تعهدی خود را از زمان ابالغ این شیوه نامه‬ ‫پرداخ��ت کرده اند ام��ا تعدیل انها تاکنون مورد بخش��ودگی قرار نگرفته‪،‬‬ ‫مش��مول تخفیف ه��ای اعطای ای��ن ش��یوه نامه می ش��وند‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس افزود‪ :‬واحده��ای تولیدی بهره بردار‬ ‫دارای پایان کار یا در مرحله نصب ماشین االت نیز در صورت پرداخت ‪۵۰‬‬ ‫درصد اصل بدهی‪ ،‬مش��مول ‪ ۶۰‬درصد بخش��ودگی جرایم دیرکرد شده و‬ ‫چنانچ��ه ‪ ۱۰۰‬درصد مبلغ اصل بدهی واحد تولیدی و صنعتی را پرداخت‬ ‫کنند تا ‪ ۸۰‬درصد مبلغ جرایم تاخیر انها بخشوده می شود‪.‬‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از نقاط ضعف و قوت برگزاری بزرگترین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک نشان داد‬ ‫وظیفه سنگین بر دوش صنایع کوچک‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک هفته گذشته ‬ ‫پای��ان یافت‪ .‬این نمایش��گاه با حضور ‪۱۲۰‬‬ ‫بان��وی کارافرین دس��تاوردهای دیگری را‬ ‫به همراه داش��ت‪ .‬جدای از انکه کالس های‬ ‫اموزش��ی تخصصی و نشست های ‪ B2B‬در‬ ‫حاشیه این نمایش��گاه برگزار شد‪ ،‬می توان‬ ‫گف��ت رونمای��ی از نخس��تین ضمانتنام��ه‬ ‫صادر ش��ده در سامانه «س��ککوک»‪ ،‬تامین‬ ‫مایحتاج فروشگاه های زنجیره ای از تولیدات‬ ‫صنای��ع کوچک‪ ،‬امض��ای تفاهمنامه با یک‬ ‫شرکت عراقی و حضور شرکت های خارجی‬ ‫دیگر از مهم ترین دستاوردهای گردهمایی‬ ‫بی��ش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعت��ی کوچک در‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنعتی صنایع‬ ‫کوچ��ک در مص�لای ته��ران ب��ود‪ .‬صنایع‬ ‫کوچ��ک در ش��رایط فعلی رس��الت تامین‬ ‫کاالی ایران��ی را دارند و در وضعیت کنونی‬ ‫کش��ور‪ ،‬تامی��ن کاالی ‪ ۱۰۰‬در ص��د ایرانی‬ ‫وظیفه ای سنگین است‪ .‬با این حال‪ ،‬بخشی‬ ‫از صنایع کوچک توانس��تند در نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنای��ع کوچک محصوالتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬در ص��د ایران��ی را تولی��د کنن��د و به‬ ‫نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه صنعتگران و‬ ‫غرف��ه داران حاضر در بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک از زمان بندی‬ ‫نامناس��ب ب��رای تحوی��ل غرفه ه��ا گالیه‬ ‫داش��تند‪ .‬همچنی��ن‪ ،‬جانمای��ی غرفه ها را‬ ‫مناس��ب نمی دانس��تند‪ ،‬ضمن انکه انتقال‬ ‫کااله��ا و محصوالت صنایع کوچک از نقاط‬ ‫مختلف کش��ور به مصالی تهران کار اسانی‬ ‫نبود‪ .‬اما برگزاری نشس��ت های تخصصی و‬ ‫وجود شرکت های مدیریت صادرات از سوی‬ ‫صنعتگران به عنوان نقطه قوت نمایش��گاه‬ ‫عنوان شد‪ .‬همچنین امکان برقراری ارتباط‬ ‫مستقیم با رییس س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و معاونان وی در مدت برگزاری نمایش��گاه‬ ‫وج��ود داش��ت و بس��یاری از مش��کالت‬ ‫صنعتگ��ران در ای��ن ارتباط دو س��ویه رفع‬ ‫ش��د‪ .‬در حاش��یه این نمایش��گاه نیز ‪۴۰۰‬‬ ‫غرف��ه برای ف��روش مس��تقیم کاال در نظر‬ ‫گرفته ش��ده ب��ود‪ .‬همچنین نشس��ت های‬ ‫رودر روی بس��یاری برای صنعتگران برگزار‬ ‫ش�� د که تفاهمنامه های همکاری متعدد را‬ ‫به دنبال داشت‪ .‬نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنای��ع کوچک همزمان ب��ا ‪ 21‬مرداد روز‬ ‫حمایت از صنای��ع کوچک با حضور ‪1400‬‬ ‫واح��د صنعتی در مصلی تهران اغاز ش��د و‬ ‫چهارشنبه ‪24‬مرداد به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫تضمین از نوع برات الکترونیک‬ ‫نخس��تین ضمانتنامه از س��وی صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫ک به مبلغ ‪ ۶۲‬میلیون تومان در سامانه ملی سککوک‬ ‫صنایع کوچ ‬ ‫در دقایق پایانی نمایشگاه صادر شد‪.‬‬ ‫صادق نجفی‪ ،‬معاون وزیر و رییس س��ازمان صنایع کوچک در‬ ‫مراسم رونمایی از «صدور نخستین ضمانتنامه» صندوق ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری صنایع کوچک برای سامانه سککوک در قالب برات‬ ‫الکترونیک به «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬در پلتفرم سککوک‪،‬‬ ‫پول��ی رد و بدل نمی ش��ود‪ ،‬در واقع هر واحدی که می خواهد قطع��ه ای را تولید کند یا از‬ ‫جایی بگیرد یا تاجری بخواهد دا دو ستد کند‪ ،‬در این پلتفرم‪ ،‬عملی است‪.‬‬ ‫نجف��ی گفت‪ :‬در واقع این دو س��امانه ملی س��ککوک و صندوق در کن��ار همدیگر قرار‬ ‫می گیرند و با اسناد اعتباری مانند برات الکترونیک‪ ،‬همدیگر را تضمین می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬در چنین فرایند تضمینی ‪ ،‬تامی��ن منابع مالی به جای بانک‬ ‫انجام می شود که این اقدام‪ ،‬در عمل‪ ،‬به عنوان یک ابتکار ملی‪ ،‬ما را به روح اقتصاد اسالمی‬ ‫نزدیک تر می سازد‪.‬‬ ‫بسیج بیشتر برای نمایشگاه بزرگ تر‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫«گس��ترش صنعت» اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین ضمانتنام��ه صن��دوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک در قالب س��امانه سککوک‬ ‫در دقای��ق پایان��ی نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنای��ع کوچک رونمایی ش��د‪ .‬مقیمی با بیان‬ ‫اینک��ه این اعتب��ار به صورت اعتبار اس��نادی‬ ‫صادر ش��د ت��ا به تامی��ن مال��ی صنایع کمک‬ ‫کند‪ ،‬اف��زود‪ :‬کارکرد ان به صورتی اس��ت که‬ ‫اگر یک واحد صنعتی در این س��امانه ثبت نام‬ ‫کند‪ ،‬اعتبارس��نجی خواهد شد سپس تا سقف‬ ‫‪ ۳‬میلیارد تومان اعتبار اسنادی صادر می شود‬ ‫و ای��ن اعتبارنامه برای خرید مواد اولیه و تامین‬ ‫مواد واس��ط کاربرد دارد‪ .‬قابلیت ارائه به س��ایر‬ ‫واحده��ای صنعتی که در س��امانه س��ککوک‬ ‫عضو هس��تند را نیز دارد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اعضای‬ ‫سامانه سککوک نیازی به تامین منابع مالی از‬ ‫بانک ه��ا ندارند تا زمانی که ارزش افزوده ایجاد ‬ ‫و به بازار ارائه ش��ود ان وقت باید منابع مالی را‬ ‫تامی��ن کند‪ .‬این امر بر رونق بخش��ی به تامین‬ ‫مالی بنگاه های کوچک و متوس��ط تاثیر گذار‬ ‫خواه��د بود‪ .‬معاون س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به نقاط‬ ‫ضعف و ق��وت برگزاری بزرگترین نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫نمایشگاه در ابعاد مختلفی برگزار شد؛ یک بعد‬ ‫ان مرب��وط به واحدهای صنعتی اس��ت که در‬ ‫اندازه ه��ای مختلف خرد‪ ،‬کوچک و متوس��ط‬ ‫در نمایش��گاه غرفه داش��تند و توانمندی های‬ ‫خود را ب��ه نمایش گذاش��تند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫مدیریت صادرات‪ ،‬اس��تارت اپ ها‪،‬‬ ‫ش��رکت های پش��تیبان و‪ ...‬نیز در‬ ‫نمایش��گاه حاضر بودن��د و همین‬ ‫امر باع��ث تمدید زم��ان برگزاری‬ ‫نمایش��گاه ش��د‪ .‬مقیم��ی ادام��ه‬ ‫داد‪ :‬اس��تقبال مردم از نمایش��گاه ‬ ‫قاب��ل توجه بود زی��را امکان فروش‬ ‫محصول نیز در این نمایشگاه وجود داشت‪ .‬این‬ ‫امر نش��ان می دهد که برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫در این س��طح باید بسیج بیشتری شود‪ .‬معاون‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ای��ران تاکید کرد‪ :‬تمام موارد اجرایی و نواقصی‬ ‫که وجود داش��ت نیز مستندس��ازی شد تا در‬ ‫دوره ه��ای بعدی ب��رای رفع چالش ه��ا قابل‬ ‫استفاده باش��د‪ .‬مقیمی ادامه داد‪ :‬از بعد دیگر‪،‬‬ ‫بای��د دقت داش��ت که گردهمای��ی واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک س��بب ش��د تا ش��رکت های‬ ‫مدیری��ت ص��ادرات دس��تاوردهای خ��وب و‬ ‫قرارداده��ای متعدد با ش��رکت های داخلی و‬ ‫خارجی داش��ته باش��ند؛ یک نمونه ان امضای‬ ‫تفاهمنام��ه هم��کاری یک ش��رکت ایرانی با‬ ‫ش��رکت عراقی بود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬همچنین‪،‬‬ ‫گ‬ ‫برخ��ی از فروش��گاه های زنجی��ره ای ب��زر ‬ ‫توانس��تند قراردادهای ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیارد تومانی‬ ‫برای تامین مایحتاج فروش��گاه ها امضا کنند‪.‬‬ ‫این امر یکی از دستاوردهای خوب در برگزاری‬ ‫نمایشگاه بود‪ .‬معاون سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫این نمایش��گاه با این حجم و وس��عت‪ ،‬نمایش‬ ‫مناسبی برای پاسخ هوش��مندانه به تحریم ها‬ ‫بود‪ .‬س��عی بر ان است که کمترین اسیب ها از‬ ‫شدت گرفتن تحریم ها متوجه صنایع کوچک‬ ‫و متوسط باشد‪.‬‬ ‫جلوگیری از انحراف تسهیالت‬ ‫محمدحس��ین مقیس��ه‪ ،‬مدیرعامل صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬در حاش��یه مراس��م‬ ‫رونمایی از صدور ضمانتنامه برای س��امانه سککوک‪ ،‬در‬ ‫گفت وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬این نخستین‬ ‫ضمانتنام��ه ای اس��ت که ب��رای این س��امانه ملی صادر‬ ‫می شود‪ .‬به باور ما‪ ،‬س��امانه سککوک‪ ،‬می تواند امتیازات‬ ‫موثری برای حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک داش��ته‬ ‫باشد که مهم ترین ان‪ ،‬ایجاد تسهیالت درست در همان جایی است‬ ‫که باید قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این اتفاق س��بب می ش��ود تا به طور بدیهی‪ ،‬انحراف استفاده از‬ ‫تسهیالت به صفر برسد‪.‬‬ ‫مقیس��ه در ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬از امتی��ازات دیگر س��امانه ملی‬ ‫س��ککوک در قالب برات الکترونیک‪ ،‬تسریع در صدور ضمانتنامه و‬ ‫فرایندهای انجام است و همین امر باعث می شود تا دغدغه فعاالن‬ ‫اقتصادی به حداقل برسد‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری درباره گسترش برات الکترونیک تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما باید بکوشیم این پلتفرم را تقویت کنیم تا فضای استفاده از برات‬ ‫که س��ال ها اس��ت در اقتصاد و دا دو ستد ایران‪ ،‬به فراموشی سپرده‬ ‫شده است‪ ،‬بار دیگر تقویت شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعام��ل صندوق ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬نخس��تین ضمانتنام��ه در چارچوب هم��کاری صندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک و سامانه سککوک صادر شد‪.‬‬ ‫ویژگی مهم ان نی ز اس��تفاده بجا از تس��هیالت است چراکه نگرانی‬ ‫از انحراف تسهیالت بانکی اعطا شده به تولید همواره وجود داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقیس��ه ادام��ه داد‪ :‬بنگاه های صنعتی در س��ککوک‬ ‫ثبت ن��ام می کنند و ارتب��اط بین صنعتگ��ران و فعاالن‬ ‫اقتصادی برقرار می شود و صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک نیز برای حمایت و پشتیبانی از صنعتگران‬ ‫در این س��امان ه خدمات می دهد که یک��ی از انها صدور‬ ‫ضمانتنامه است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬نخس��تین ضمانتنامه صادر ش��ده به میزان ‪۶۲‬‬ ‫میلیون تومان و تمام ان بر مبنای چک و س��فته بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫تسهیالت در زمینه فعالیت تولیدی استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹چالش زمان بندی‬ ‫مدیرعام��ل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک با‬ ‫اش��اره به نقاط ضعف و ق��وت برگزاری نمایش��گاه توانمندی های‬ ‫صنای��ع کوچک افزود‪ :‬این نخس��تین نمایش��گاه در حوزه صنایع‬ ‫کوچ��ک ب��ود که با ای��ن حجم در س��طح کش��ور برگزار ش��د و‬ ‫به ط��ور طبیع��ی نخس��تین ها هم��واره نقص ها و کاس��تی هایی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مقیس��ه تصریح ک��رد‪ :‬مراجعه کنندگان‪ ،‬موض��وع زمان تحویل‬ ‫غرفه ه��ا‪ ،‬تامی��ن مال��ی و کمک به کس��ری وثیق��ه را نیز مطرح‬ ‫می کردن��د‪ .‬همچنین‪ ،‬خدمات قابل ارائه صندوق در زمان برگزاری‬ ‫نمایشگاه برای متقاضیان تشریح شد‪.‬‬ ‫وی معتق��د اس��ت ک��ه زم��ان کافی ب��رای چیدمان درس��ت و‬ ‫اطالع رس��انی درس��ت وجود نداش��ت و امیدواریم ای��ن ضعف در‬ ‫نمایشگاه های بعدی رفع شود‪.‬‬ ‫شناخت جایگاه بانوان در توسعه کارافرینی‬ ‫پریچهر س��لطانی‪ ،‬مش��اور امور کارافرینان س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در گفت وگو‬ ‫با «گس��ترش صنعت» با اشاره به اس��تقبال مناسب از‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه توانمندی ه��ای صنایع کوچک‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به نام گذاری سال با عنوان «حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی» برگزاری نمایشگاه در این ابعاد اقدامی‬ ‫مناس��ب برای معرفی کاالهای ایرانی و رس��الت بزرگی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫سلطانی تاکید کرد‪ :‬حضور زنان در این نمایشگاه با وجود بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰‬غرفه نشان از شناخت جایگاه بانوان در توسعه کارافرینی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مش��اور امور کارافرینان س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران درباره نقاط ضعف و قوت برگزاری نمایشگاه تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬هنوز نگاه ما از برگزاری نمایش��گاه برای معرفی خدمات و‬ ‫محص��والت تغییر نکرده و همچنان در نمایش��گاه ها به‬ ‫دنبال فروش محصول هستیم در صورتی که از این فضا‬ ‫باید برای توسعه ارتباط بین بنگاهی بهره گرفت‪.‬‬ ‫س��لطانی ب��ه بازدی��د خ��ود از غرفه ه��ا و صحبت با‬ ‫غرفه داران اشاره و اظهار کرد‪ :‬به طور معمول غرفه داران‬ ‫از این منظر گالیه داش��تند که فضای فروش محصول‬ ‫و فضای نمایش محصول در برگزاری نمایش��گاه ها باید‬ ‫جداسازی و اطالع رسانی شود‪.‬‬ ‫مش��اور امور کارافرینان س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران افزود‪ :‬در این نمایش��گاه کالس های اموزش��ی در‬ ‫حوزه های مختلف بازاریابی و صادرات برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفت��ه س��لطانی‪ ،‬ش��رکت های مدیریت ص��ادرات بزرگ و‬ ‫توانمندی در این نمایش��گاه حضور داش��تند و بانوان کارافرین را‬ ‫همراهی کردند‪.‬‬ ‫نااشنایی با روش های معرفی و عرضه کاال‬ ‫س��ید افش��ین گنج بخ��ش‪ ،‬مش��اور س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫«گس��ترش صنع��ت» اظهار کرد‪ :‬بخش��ی از مش��کالت‬ ‫تولیدکنن��دگان م��ا ب��ا وج��ود تولی��د کاالی مناس��ب‬ ‫نب��ود ش��ناخت از روش ه��ای معرف��ی و عرض��ه کاال‬ ‫است‪.‬‬ ‫گنج بخ��ش اف��زود‪ :‬صنعتگران مش��کالت بس��یاری‬ ‫دارن��د ام��ا مهم ترین مش��کل صنایع کوچک این ب��ود که تا کنون‬ ‫نمایش��گاه مل��ی ب��رای ای��ن بخ��ش از صنع��ت برگ��زار نش��ده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون برگزاری نمایش��گاه ها به صورت اس��تانی و منطقه ای‬ ‫ب��وده و فرصتی برای نمایش توانمندی های صنایع در س��طح ملی‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬اما نخس��تین نمایش��گاه توانمندی صنایع‬ ‫کوچک در اشل ملی برگزار شد و سختی های خاص خود‬ ‫را داشت‪ .‬هرچند نخستین ها همواره ماندگار می شوند اما‬ ‫کار سخت و بزرگی باید انجام شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه گنج بخ��ش‪ ،‬گردهم اوردن بی��ش از ‪۱۰۰۰‬‬ ‫واحد صنعتی از اس��تان های مختلف دشواری های خاص‬ ‫خود را دارد‪ .‬مش��کالتی درباره جانمای��ی غرفه ها‪ ،‬اندازه‬ ‫و ابعاد غرفه ه��ا‪ ،‬جابه جایی محصوالت‪ ،‬خبررس��انی و‪...‬‬ ‫از مهم ترین چالش های برگزاری نمایش��گاه توانمندی های صنایع‬ ‫کوچک بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولیدکنندگان در تامین س��رمایه در گردش دارای‬ ‫مش��کل هستند‪ .‬مالیات ارزش افزوده‪ ،‬مش��کالت ارزی برای تامین‬ ‫م��واد اولیه و تغییرات گروهی و ترخی��ص مواد اولیه از گمرک نیز‬ ‫چالش های دیگر تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬خط ه��ای تولید در انتظار‬ ‫تامین مواد اولیه است‪.‬‬ ‫عرضه محصوالت ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی‬ ‫فتحعل��ی محم��دزاده‪ ،‬مع��اون فنی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران در گفت وگو با‬ ‫«گسترش صنعت» اظهار کرد‪ :‬نمایشگاه توانمندی های‬ ‫صنایع کوچک به مناس��بت بیس��ت و یکمین س��الگرد‬ ‫تاسیس س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫برپا ش��د که همزمان با هفته حمایت از صنایع کوچک‬ ‫بود‪.‬‬ ‫به گفته محم��دزاده‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬واحد صنعتی در‬ ‫رده های مختلف در این نمایشگاه شرکت کردند‪ .‬استقبال‬ ‫عمومی ب��رای بازدید از واحدهای تولیدی نیز مناس��ب‬ ‫بود‪ ،‬ضمن انکه در ‪ ۴۰۰‬غرفه عرضه مستقیم‬ ‫محصول وجود داش��ت‪ .‬معاون فنی س��ازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬ویژگی این نمایش��گاه در امکان‬ ‫برقراری ارتباط مستقیم صنعتگران و صاحبان‬ ‫واحده��ای صنعتی با رییس س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی و معاونان وی‬ ‫ب��ود‪ .‬محمدزاده ادامه داد‪ :‬مش��کالت صنعتگران در این‬ ‫نمایش��گاه در موضوع های مختلف زیرساختی‪ ،‬واگذاری‬ ‫زمی��ن‪ ،‬تامین اب و برق و‪ ...‬مطرح و برای رفع ان نیز از‬ ‫سوی مسئوالن تصمیم گیری می شد‪.‬‬ ‫مع��اون فن��ی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ای��ران تاکی��د ک��رد‪:‬‬ ‫صنعتگ��ران در دنیای ام��روز باید برای بقا در‬ ‫بازاره��ای هدف‪ ،‬روزامدی را در دس��تور کار‬ ‫خ��ود قرار دهن��د و برگزاری نمایش��گاه های‬ ‫تخصص��ی می توان��د بر ش��ناخت صنعتگران‬ ‫از هم رده ه��ای خ��ود و بازاره��ای ه��دف تاثیرگ��ذار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد‪ :‬نکته مهم نمایش��گاه توانمندی‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط در عرض��ه محصوالت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ایرانی بود‪.‬‬ ‫مع��اون فنی س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران گفت‪ :‬امکان برقراری ارتباط صنعتگران با‬ ‫یکدیگر و تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز انها وجود‬ ‫داش��ت‪ .‬قدرت انتخاب صنعتگران برای تامین فناوری و‬ ‫قطعات نیز فراهم بود‪.‬‬ ‫محم��دزاده تاکید کرد‪ :‬اس��تقبال مردم ب��رای تامین‬ ‫مایحت��اج خ��ود از کاالی ایرانی با حضور در نمایش��گاه‬ ‫توانمندی های صنایع کوچک بی نظیر بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!