روزنامه گسترش صنعت شماره 514 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 514

روزنامه گسترش صنعت شماره 514

روزنامه گسترش صنعت شماره 514

‫برنامه ویژه برای‬ ‫متعادل سازی نرخ‬ ‫خودرو داریم‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2487‬دوره جدید شماره ‪ 8 514‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫یادداشت‬ ‫‪2‬‬ ‫چند پیشنهاد‬ ‫برای وزیران جدید‬ ‫‪3‬‬ ‫از تولید تا بازار‬ ‫در اتصال به خوشه‬ ‫ ‪ 6‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 18‬صفر ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 28‬اکتبر ‪2018‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫«گسترش صنعت» از فواید و مضرات فروش نفت در بورس گزارش می دهد‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫یا بحران مدیریت‬ ‫همراهی دولت‬ ‫با قطعه سازان داخلی‬ ‫ یکشنبه‬ ‫وزارت نفت‬ ‫با احیای کارت‬ ‫سوخت‬ ‫مخالفتی ندارد‬ ‫مقابله شفاف با تحریم های نفتی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫بهره برداری از فناوری‬ ‫با ارتقای سطح اموزش‬ ‫ایران کشوری اس��ت که به دلیل موقعیت ویژه جغرافیایی که دارد‬ ‫در ط��ول تاریخ همیش��ه محل تنش های زیادی بوده اس��ت‪ .‬این امر‬ ‫ش��امل تمام حوزه های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬می ش��ود و‬ ‫یکی از این تنش ها‪ ،‬تحریم هایی اس��ت که ازسوی قدرت های بزرگ‬ ‫اعمال می ش��ود‪ .‬اگر بتوانیم در تمام موقعیت ها قدرتمند ظاهر شویم‬ ‫و وابستگی کمتری به کشورهای دیگر داشته باشیم(البته خودکفایی‬ ‫ص��د درصدی غیرممکن اس��ت اما رس��اندن ان به حداقل) اس��یب‬ ‫کمتری خواهیم دید‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیریت بحران‬ ‫یا بحران مدیریت‬ ‫ب��روز مش��کالت اقتصادی‬ ‫قبل از تحریم ها و فشار های‬ ‫بین الملل��ی ک��ه امری��کا‬ ‫مدیری��ت ان را به عهده دارد‬ ‫ب ه ناکارامدی توان مدیریتی‬ ‫اقتص��ادی کش��ور مرب��وط‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اردشیر پشنگ‬ ‫در حال��ی ک��ه بس��یاری‬ ‫کارشناس روابط بین الملل‬ ‫از کارشناس��ان پیش بین��ی‬ ‫و پژوهشگر مسائل‬ ‫می کردند با اغاز تحریم های‬ ‫خاورمیانه‬ ‫امریکا کش��ور دچ��ار برخی‬ ‫مش��کالت اقتصادی شود اما‬ ‫این اتفاق ها در مدلی وس��یع تر از پی��ش از اغاز تحریم ها‬ ‫خودش را در اقتصاد کشور نمایان کرد‪.‬‬ ‫هر چند پس از ایجاد مشکالت اولیه‪ ،‬عوامل دیگری هم‬ ‫در این بین نقش داش��تند و باعث شدند اوضاع اقتصادی‬ ‫کش��ور وخیم تر ش��ود اما بای��د پذیرفت که اش��تباه های‬ ‫مدیری��ت کالن و خ��رد در کش��ور نخس��تین گام هایی‬ ‫ب��ود که در ادامه باعث ش��د مش��کالت دیگر ه��م اضافه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بررسی تحوالت چند ماه گذشته نشان می دهد مشکالت‬ ‫کنونی ایران به مس��ائل داخلی بازمی گردد و ربط چندانی‬ ‫به تحریم های نفتی ندارد‪ .‬تجربه نرخ دالر و افزایش نرخ ها‬ ‫در ایران پیش از ‪۱۳‬ابان( ‪ ۴‬نوامبر) و ش��روع تحریم های‬ ‫ج��دی امری��کا از ناکارام��دی مدیریتی در داخل کش��ور‬ ‫حکایت می کند‪.‬‬ ‫به ش��کل کلی مدیریت و مشکالت ناشی از ان عنصری‬ ‫اس��ت که بیشتر از عملی ش��دن تحریم های بین المللی بر‬ ‫اقتصاد ایران تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫نکته مهمی که باید به ان توجه داشت این است که قبل‬ ‫از شرایط تحریم اوضاع اقتصاد ایران اشفته شد‪ .‬اقتصادی‬ ‫که در ان (بن��ا بر نظر برخی مقامات) چند دالل بانکی یا‬ ‫چند بنگاه مالی می توانند ارزش پولی ان را تحت ش��عاع‬ ‫خ��ود قرار دهند (به ش��کلی که در کمت��ر از چند ماه به‬ ‫یک پنجم ارزش خود برس��د) پرس��ش های بسیاری را در‬ ‫ذهن ایجاد می کند‪.‬‬ ‫تفس��یری که درباره کلیت س��اختار فرهنگی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬اجتماع��ی ایران دارم این اس��ت که داش��تن‬ ‫س��اختاری مبتنی بر نفت باعث ش��ده اس��ت مش��کالت‬ ‫بس��یاری در کش��ور به وجود اید‪ .‬به عبارتی ایران وابسته‬ ‫به نفت ش��ده و اقتصاد نفتی ش��یوه اداره کشور است‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط نفت نوسانی نداشت و هنوز تحریم های نفتی‬ ‫اغاز نشده بود‪ ،‬بر این اساس اقتصاددانان مورد وثوق دولت‬ ‫نتوانستند مشکالت را برطرف کنند‪.‬‬ ‫در ایران شاهد اس��تفاده قطره چکانی از متخصصان در‬ ‫بحث ه��ای کالن مدیریتی هس��تیم که نبود متخصص در‬ ‫بخش ه��ای مختلف در تصمیم گیری و اجرا مش��کالتی را‬ ‫در روند نهایی موضوعات پیش می اورد‪ .‬برداش��ت من این‬ ‫اس��ت که یک نگاه غیر تخصصی و غیر حرفه ای در کلیت‬ ‫کشور وجود دارد‪ ،‬به این معنی که برخی مقاماتی که برای‬ ‫پس��ت های مختلف انتخاب و منصوب می ش��وند در حوزه‬ ‫انتصابی چندان صاحب دانش به روز نیس��تند‪ .‬تعداد افراد‬ ‫غیر متخصص در یک حوزه بسیار بیشتر از افراد متخصص‬ ‫در ان حوزه اس��ت‪ .‬مجموع این ویژگی ها دس��ت به دست‬ ‫هم می دهند و ی��ک وضعیت جزیره ای مبهم و رازالود در‬ ‫اقتصاد و سیاست ایران ش��کل می دهند‪ .‬زمانی که دقیق‬ ‫بررسی می کنیم متوجه می شویم این عامل تاثیرگذارتر از‬ ‫وضعیت تحریم ها است‪.‬‬ ‫در حالی شاهد از دست رفتن ارزش پولی ایران در مقابل‬ ‫س��ایر ارز ها هستیم که در یمن پس از ‪ ۶‬سال و در سوریه‬ ‫پس از ‪ ۷‬سال در بدترین وضعیت امنیتی و سیاسی ارزش‬ ‫پولی این کشورها سقوط نکرده است‪ .‬در ایران بدون انکه‬ ‫جنگی رخ دهد یا درگیری و اشوبی باشد بدون انکه اب‬ ‫از اب ت��کان بخورد ارزش ریال ب��ه یک پنجم ارزش خود‬ ‫کاهش یافت‪ .‬وضعیت به شکلی می شود که حس مهاجرت‬ ‫بین مردم پررنگ تر و پیامدها و مش��کالت منفی دیگر به‬ ‫دنبال خود بر جامعه تحمیل می ش��ود‪ .‬من عامل داخلی و‬ ‫س��وء مدیریت کالن داخلی را در مش��کالت کنونی کشور‬ ‫پررنگ تر می بینم‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالت کالن��ی که با ان مواجه هس��تیم ان‬ ‫اس��ت که هزینه اداره کش��ور در حوزه های مختلف بسیار‬ ‫باالتر از عرف خاورمیانه اس��ت‪ .‬کارام��دی و برایند پایین‬ ‫عاملی است که تراز منفی را برای ما رقم می زند‪ .‬ایران در‬ ‫بس��یاری زمینه ها از جمله نفت‪ ،‬صنایع و کشاورزی دارای‬ ‫مزیت مطلق اس��ت‪ .‬این مزیت درحال حاضر تحت ش��عاع‬ ‫س��وءمدیرت های داخلی و مش��کالت خارجی قرار گرفته‬ ‫اس��ت به شکلی که تحریم ها در مقام اثر گذاری در حاشیه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در بازار ه��ای خارجی نیز هزینه های باالیی‬ ‫را متحمل می ش��ویم‪ ،‬در کشوری همچون عراق در حوزه‬ ‫اقتصادی دست پایین تری نسبت به ترکیه داریم در حالی‬ ‫که ما بیشترین ارتباط با عراق را داریم‪.‬‬ ‫کش��ورها برای تصمیم گیری های خود همواره باید روند‬ ‫تحوالت بین المللی را درنظر داشته باشند‪ ،‬اینکه تحوالت‬ ‫به چه سمت وس��ویی حرکت می کنند‪ .‬رقبا در حوزه های‬ ‫مختل��ف رقابتی و فناوری چه می کنند؟ به نظر می رس��د‬ ‫ایران نیز با فعال بودن بخش دیپلماس��ی می تواند در حل‬ ‫مشکالت خارجی موفق شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‬ ‫با پیش بینی شرایط‬ ‫اقتصادی کشور در ‪ ۶‬ماه‬ ‫اینده می توان از اتخاذ‬ ‫تصمیم های دوره ای و‬ ‫متعدد جلوگیری کرد‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر با مشارکت‬ ‫بخش خصوصی می توان‬ ‫تصمیم های قاطع و‬ ‫بلندمدت گرفت‬ ‫رضا رحمانی‪:‬‬ ‫برنامه ویژه برای متعادل سازی نرخ خودرو داریم‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از‬ ‫برنامه های ویژه در صنعت خودرو خبر داد و گفت نرخ‬ ‫خودرو به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫رضا رحمانی به تشریح برنامه های خود برای وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت پرداخت و ب��ه خانه ملت‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط خاصی قرار داریم که مسائل تحریم‬ ‫و نوس��انات ارزی پیش روی کشور است و برنامه های‬ ‫م��ن برای وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت تحت تاثیر‬ ‫همین شرایط است‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ادامه داد‪:‬‬ ‫ضمن توج��ه به برنامه های بلندمدت و اهدافی که در‬ ‫برنامه توس��عه ای و سایر اس��ناد باالدستی پیش بینی‬ ‫ش��ده‪ ،‬برای تنظیم بازار و صادرات برنامه های ویژه ای‬ ‫را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ویژگی های امروز کش��ور در حوزه‬ ‫تولید متفاوت اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬در م��واد معدنی و‬ ‫محص��والت صنایع معدنی با افزای��ش نرخ ارز توجیه‬ ‫اقتصادی افزایش پیدا کرد و به نوعی فرصت است اما‬ ‫در برخی حوزه های دیگ��ر اقتصادی محدودیت هایی‬ ‫وج��ود دارد با این ش��رایط باید بیش��ترین بهره را از‬ ‫فرصت های تحریمی داشته باشیم تا اثار منفی تحریم‬ ‫در زندگی مردم کاهش یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹گروه پرانرژی و جوان‬ ‫رحمان��ی با بیان اینکه کش��ور توانمندی و ظرفیت‬ ‫خوب��ی در حوزه تولید و اش��تغال دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از همه‬ ‫این ظرفیت اس��تفاده نشده است که می توان با توجه‬ ‫ب��ه تجربه ه��ا وجمع بندی ها از تمام ظرفیت کش��ور‬ ‫اس��تفاده کرد اما نکته مهم این اس��ت که برنامه ها را‬ ‫چگونه اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫درنظ��ر دارم گروه قدری که انگیزه و نش��اط و نیروی‬ ‫جوانی داشته باشند که در این بین از اقایان و خانم ها‬ ‫دعوت به همکاری می شود‪،‬تش��کیل شود که به قطع‬ ‫امدن انها انرژی مثبتی به مجموعه خواهد داد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ظرفیت مردمی اظه��ار کرد‪ :‬نباید‬ ‫از ظرفیت های مردم غافل ش��د‪ ،‬شرایط امروز ایجاب‬ ‫می کند مشارکت مردم افزایش پیدا کند از این رو باید‬ ‫اتاق ه��ای فکر با حضور فعاالن عرصه تولید تش��کیل‬ ‫ش��ود تا جلوی بخش��نامه های پی درپی گرفته شود‪.‬‬ ‫نبای��د فراموش کرد هر کجا از توان مردمی اس��تفاده‬ ‫کردیم موفق بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش انگیزه برای س�رمایه گذاری در‬ ‫تولید‬ ‫رحمان��ی درباره س��وق دادن نقدینگی به س��مت‬ ‫تولی��د گفت‪ :‬در این مس��یر بای��د وزارت اقتصادی و‬ ‫بانک مرکزی برنامه داش��ته باشند و ما نیز در اجرای‬ ‫برنامه ها ب��ا انها همکاری می کنیم ب��ا این حال باید‬ ‫انگیزه مردم برای س��رمایه گذاری در تولید را افزایش‬ ‫دهیم که نی��از به فرهنگ س��ازی دارد‪ ،‬به نوعی باید‬ ‫تولید کننده قهرمان تلقی ش��ود اما تا زمانی که داللی‬ ‫چند برابر تولید بازده��ی دارد انگیزه برای حضور در‬ ‫تولید کاهش می یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از س��وی دیگر باید به سمت صنایع‬ ‫فناوری برویم‪ ،‬تا جایی که الزم اس��ت به این صنعت‬ ‫یاران��ه بدهیم و معافیت مالیاتی درنظر گرفته ش��ود‬ ‫چراکه بعد از ‪ ۱۰‬س��ال قطب های صنعت در کش��ور‬ ‫ش��کل می گیرد و نتایج ان را در همه مناطق ش��اهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ خودرو به تعادل می رسد‬ ‫رحمانی با بیان اینک��ه صنعت خودرو صنعت مادر‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این صنعت در کشور بازار خوبی دارد‪،‬‬ ‫در برنامه شش��م توسعه نیز توجه ویژه به این صنعت‬ ‫ش��د‪ ،‬ما نیز در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برنامه‬ ‫وی��ژه ای طراحی کرده ایم که ب��ا همکاری بخش های‬ ‫مختلف اجرایی می شود‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬برنامه اساس��ی این اس��ت که با‬ ‫افزای��ش تیراژ و داخلی س��ازی می ت��وان هزینه ها را‬ ‫پوشش داد و نرخ خودرو را متعادل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگیری از بخشنامه های متعدد‬ ‫وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان‬ ‫اینک��ه نبود ثبات در تصمیم گیری افت تولید اس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با پیش بینی ش��رایط اقتصادی کش��ور در‬ ‫‪ ۶‬م��اه اینده می ت��وان از اتخ��اذ تصمیم های دوره ای‬ ‫و متعدد جلوگیری کرد‪ ،‬از س��وی دیگر با مش��ارکت‬ ‫بخ��ش خصوص��ی می ت��وان تصمیم ه��ای قاط��ع و‬ ‫بلندمدت گرفت‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه تصمیم های متعدد گذشته از‬ ‫بخش های مختلف وزارت اقتصادی و دارایی‪ ،‬گمرک‬ ‫و س��ازمان مالیات گرفته ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری‬ ‫می ش��ود که تصمیم های دس��تگاه های مختلف رصد‬ ‫شود و تصمیم نهایی را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بگیرد چرا که این وزارت مس��ئولیت اصلی را به عهده‬ ‫دارد‪ ،‬بنابراین با ارتباط صمیمی و فعال با دستگاه های‬ ‫مختلف از تعدد بخشنامه ها جلوگیری می کنم‪.‬‬ ‫زنگنه تشریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت نفت با احیای کارت سوخت مخالفتی ندارد‬ ‫وزی��ر نفت بحث مخالفت وزارت نفت با احیای کارت‬ ‫س��وخت را از جمله دروغ های رس��انه نماها عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬این طرح هم اکنون در حال بررس��ی اس��ت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا‪ ،‬بیژن زنگنه اف��زود‪ :‬هدف اصلی‪ ،‬مهار‬ ‫مصرف س��وخت و جلوگیری از قاچاق است تا کشور به‬ ‫واردات بنزین وابس��تگی نداشته باشد‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫پرسش��ی درباره میزان قاچاق سوخت اعالم کرد‪ :‬همه‬ ‫عدده��ا حدس و گمان اس��ت؛ می��زان ان را فقط خدا‬ ‫می داند‪ .‬زنگنه با اش��اره به اینکه بحث کارت س��وخت‬ ‫در حال بررس��ی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اساس کار دولت مبتنی‬ ‫بر افزایش نرخ بنزین نیس��ت اما برای عرضه به انان که‬ ‫متقاضی میزان بیش��تری بنزین هستند‪ ،‬تدابیر الزم در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫زنگنه در پاس��خ به پرسش��ی درباره عرضه نفت خام‬ ‫در بورس انرژی گفت‪ :‬همان طور که پیش تر گفته بودم‬ ‫جزئی��ات و ریزه کاری های فراوانی در این زمینه مطرح‬ ‫ب��وده که با برگزاری نشس��ت ها و انج��ام هماهنگی ها‪،‬‬ ‫اطالعیه عرضه منتش��ر و مقدمات عرضه فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پاس��خ به پرسش��ی درباره اینکه ایا قرار‬ ‫است روس��یه از ‪ ۱۳‬ابان بازاریابی بخشی از نفت ایران‬ ‫را در بازاره��ای جهان انجام ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬این حرف ها‬ ‫را صهیونیس��ت ها می زنن��د و انها راس��ت نمی گویند‬ ‫ام��ا بدانید من درباره تحریم به هیچ پرسش��ی پاس��خ‬ ‫نمی دهم‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراف وزیر نفت عربستان به واقعیت های‬ ‫بازار‬ ‫وزیر نفت افزود‪ :‬وزیر نفت عربس��تان به واقعیت های‬ ‫مهم��ی اعتراف کردند از جمله انکه امکان جبران نفت‬ ‫ایران در بازار وجود ندارد و دیگر اینکه ‪ ۳‬رقمی ش��دن‬ ‫نرخ نفت را منتفی ندانستند‪ .‬زنگنه امضای قراردادهای‬ ‫توس��عه ن��اوگان قطار ش��هری ‪ ۹‬کالنش��هر را یکی از‬ ‫اقدام های دولت در مس��یر بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬نوسازی ناوگان حمل ونقل و توسعه‬ ‫گازرس��انی از دیگر اقدام هایی اس��ت که همسو با این‬ ‫اهداف در دستور کار وزارت نفت قرار دارد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تعه��د دولت از طریق وزارت نف��ت برای خرید و‬ ‫تامین ‪ ۲‬هزار دستگاه واگن جدید برای اضافه شدن به‬ ‫ناوگان قطار شهری ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر است‬ ‫و دول��ت خود را متعهد به بهبود محیط زیس��ت و ارائه‬ ‫خدمت به مردم می داند‪ .‬به گفته وزیر نفت‪ ،‬اجرای این‬ ‫قراردادها بار مالی ندارد و منابع ان از محل صرفه جویی‬ ‫در مصرف س��وخت تامین می ش��ود که با فعال س��ازی‬ ‫صنای��ع داخل��ی‪ ،‬بهبود محیط زیس��ت و بهینه س��ازی‬ ‫مصرف س��وخت همگی منتفع خواهند ش��د‪ .‬زنگنه با‬ ‫یاداوری اینکه به ثمر رسیدن این قراردادها حاصل یک‬ ‫کار جمعی بوده است‪ ،‬ابراز امیدواری کرد همکاری هایی‬ ‫از این دس��ت ادامه یابد‪ .‬نیاز داریم به مردم ثابت کنیم‬ ‫که با امید‪ ،‬نشاط و تالش در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫برخی از نمایندگان مطرح کردند‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫یک��ی از مهم ترین اولویت های خود برای‬ ‫دادن رای اعتم��اد ب��ه وزیر پیش��نهادی‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی را توجه‬ ‫ب��ه وضعی��ت نابس��امان صندوق ه��ای‬ ‫بازنشس��تگی و اص�لاح نح��وه اداره‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه ان می دانند و‬ ‫عقیده دارند محمد شریعتمداری با تکیه‬ ‫ب��ر تجربه چن��د دوره وزارت‪ ،‬می تواند از‬ ‫پس این امر براید‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن وزارت تع��اون‪ ،‬کار و‬ ‫رف��اه اجتماعی حدود ‪ ۳‬ماه اس��ت که با‬ ‫سرپرست اداره می شود و با توجه به اینکه‬ ‫این وزارتخانه با معیشت بخش بزرگی از‬ ‫جامعه ارتب��اط دارد‪ ،‬الزم اس��ت هر چه‬ ‫سریع تر تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت این وزارتخانه حسن‬ ‫شریعتمداری توان اصالح صندوق های بازنشستگی را دارد‬ ‫روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اس�لامی ایران‬ ‫یکی از افراد باسابقه را برای رفتن به این‬ ‫وزارتخانه انتخاب کرده اس��ت تا عالوه بر‬ ‫انکه ش��رایط ج��اری را در این وزارتخانه‬ ‫مدیری��ت کن��د‪ ،‬وضعی��ت صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی را نیز س��امان بخش��د زیرا‬ ‫به عقی��ده بیش��تر کارشناس��ان در این‬ ‫حوزه‪ ،‬صندوق های بازنشستگی وضعیت‬ ‫مطلوبی ندارند و از انجا که بخش بزرگی‬ ‫از شرکت های تولیدی کشور زیرمجموعه‬ ‫این صندوق ها به ش��مار می ایند‪ ،‬اصالح‬ ‫وضعی��ت انه��ا می تواند به اص�لاح نظام‬ ‫اقتصادی بینجامد‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن مه��م‪ ،‬محم��د‬ ‫شریعتمداری به عنوان گزینه پیشنهادی‬ ‫برای وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫به مجلس معرفی ش��ده اس��ت تا با تکیه‬ ‫ب��ر تجربه در مقام وزی��ر بازرگانی و وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت صندوق های‬ ‫بازنشستگی را سروسامان دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صندوق ه�ای بازنشس�تگی ب�ا‬ ‫رویکرد سیاسی‬ ‫ب��ه گفت��ه نماین��ده مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬اولویت نخست ش��ریعتمداری‬ ‫پس از گرفت��ن رای اعتماد از مجلس به‬ ‫عن��وان وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫بای��د سروس��امان دادن ب��ه صندوق های‬ ‫بازنشس��تگی و ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫انها باش��د زیرا متاس��فانه ش��رکت های‬ ‫زیرمجموع��ه صندوق ه��ا گاه ب��ا رویکرد‬ ‫سیاس��ی اداره ش��ده اند و برخ��ی افرادی‬ ‫که ب��ه عنوان عض��و هیات مدی��ره وارد‬ ‫این ش��رکت ها ش��ده اند‪ ،‬از رانت استفاده‬ ‫کرده اند و این موضوع باید حل شود‪.‬‬ ‫ج�لال میرزایی عضو فراکس��یون امید‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرناپالس با بی��ان اینکه بخش عمده‬ ‫اقتصاد ایران را همین ش��رکت ها تشکیل‬ ‫می دهن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگر این مش��کل حل‬ ‫نش��ود دوباره ب��ا بحران روب��ه رو خواهیم‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین اگر می خواهیم پیش��رفت‬ ‫ک��رده و در این ح��وزه گام هایی به جلو‬ ‫برداری��م‪ ،‬باید این مش��کالت حل ش��ود‬ ‫و ش��ریعتمداری توانایی ای��ن را دارد که‬ ‫شرایط را اصالح کند‪.‬‬ ‫میرزایی با اشاره به اینکه وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رف��اه اجتماعی تنه��ا وزارتخانه ای‬ ‫کارگری نیس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بخش عمده این‬ ‫وزارتخانه صنعتی و تولیدی است‪.‬‬ ‫‹ ‹هدایت واحدهای تولیدی‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این موضوع از ان جهت‬ ‫مهم اس��ت که صندوق های بازنشستگی‬ ‫مانند شس��تا و زیرمجموعه های صندوق‬ ‫بازنشستگی کش��وری هر کدام واحدهای‬ ‫تولیدی متعددی دارند و شریعتمداری به‬ ‫عنوان گزینه معرفی شده به مجلس برای‬ ‫تصدی این وزارتخانه‪ ،‬تجربه و توان کافی‬ ‫را در این زمینه دارد‪ .‬این نماینده مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه مجلس‬ ‫و نماین��دگان نبای��د ضعف های��ی که در‬ ‫وزارت صنایع وجود داش��ته را به حساب‬ ‫شریعتمداری بگذارند‪ ،‬افزود‪ :‬بخش عمده‬ ‫مش��کالت پیش امده در ح��وزه صنعت‪،‬‬ ‫به ش��رایط کلی کش��ور در ماه های اخیر‬ ‫و نوس��انات ارزی باز می گردد‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اگر این تصور برای نمایندگان اصالح‬ ‫ش��ود‪ ،‬ش��ریعتمداری ب��رای گرفتن رای‬ ‫اعتماد از مجلس مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫منصور معظمی‪ :‬نگاه ویژه رحمانی به تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیرعامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع‬ ‫ای��ران برنامه ه��ای رحمان��ی را در راس��تای تحق��ق‬ ‫و تس��هیل اج��رای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‬ ‫دانس��ت و توجه به حمای��ت از تولی��د کاالی ایرانی‬ ‫را از محورهای ارزش��مند ای��ن برنامه معرفی کرد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایدرونیوز ‪ ،‬منص��ور معظمی با بیان این نکته‬ ‫افزود ‪ :‬یکی از گلوگاه های صنعت در کش��ور ضعف در‬ ‫رقابت پذیری بسیاری از صنایع است‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاکید‬ ‫رحمان��ی بر اصل حمایت هدفمن��د از تولید و رقابت‬ ‫صنای��ع تولیدی در این زمین��ه تاثیرگذار خواهد بود‬ ‫و در صورت تحقق‪ ،‬قدم ارزش��مندی در حوزه صنایع‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫ت رهبر معظم انقالب نکته قابل‬ ‫در راس��تای فرمایشا ‬ ‫توجهی در برنامه رحمانی اس��ت‪ .‬معظمی در ادامه با‬ ‫اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذاری خارجی و تاکید‬ ‫ان در برنامه های رحمانی تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫مستقیم با نگاه تخصصی فضایی را ایجاد خواهد کرد‬ ‫که س��رمایه گذاران خارجی با رغب��ت و عالقه مندی‬ ‫در صنعت کش��ور فعالیت کنند‪ .‬مدیرعامل س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ایران افزایش س��هم‬ ‫ارزش اف��زوده صنعت��ی از تولی��د ناخال��ص داخلی را‬ ‫یک��ی دیگ��ر از محورهای قابل توج��ه در برنامه های‬ ‫رض��ا رحمانی معرفی کرد و گفت‪ :‬در همین راس��تا‪،‬‬ ‫در برنامه های ارائه ش��ده از س��وی وی نگاه به بخش‬ ‫خصوص��ی ب��ا پیش ف��رض مش��ارکت و اس��تفاده از‬ ‫دیدگاه های این بخش در سیاست گذاری های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��ت ک��ه می تواند قدم‬ ‫موث��ری در همین حوزه باش��د‪ .‬معظم��ی در ادامه با‬ ‫بو کار در شرایط‬ ‫اش��اره به اهمیت بهبود فضای کس ‬ ‫کنون��ی جامعه اضافه ک��رد‪ :‬بخش قاب��ل توجهی از‬ ‫بو کار در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫فاکتورهای بهبود فضای کس ‬ ‫معدن و تجارت محقق می ش��ود و به همین علت در‬ ‫برنامه های رحمانی به این مهم پرداخته ش��ده است‬ ‫ک��ه در صورت اجرای فاکتورهای ای��ن برنامه فضای‬ ‫بو کار تسهیل و درجه ازادی در این فضا بیش از‬ ‫کس ‬ ‫پیش خواهد ش��د‪ .‬وی همچنین نقش نیروی انسانی‬ ‫در برنامه رحمانی را برجس��ته دانست و توضیح داد‪:‬‬ ‫از نیروی انس��انی به عنوان اصلی ترین موتور محرکه‬ ‫تولید نام برده ش��ده و نگاه وی��ژه رحمانی به نیروی‬ ‫انس��انی در ای��ن برنامه ملموس و قابل توجه اس��ت‪.‬‬ ‫معظمی توس��عه فعالیت ه��ای الکترونیکی‪ ،‬توس��عه‬ ‫فن��اوری و توجه به ش��رکت های دانش بنی��ان را نیز‬ ‫از محوره��ای مهم در برنامه ه��ای رحمانی معرفی و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی دیگر از محورهای ارزش��مند در این‬ ‫برنام��ه توجه به حرکت از مونت��اژکاری به نواوری با‬ ‫یادداشت‬ ‫چند پیشنهاد برای وزیران جدید‬ ‫تکیه بر تحقیق و توس��عه اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل‬ ‫سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در ادامه با‬ ‫اشاره به پیشینه رحمانی در مجلس به عنوان رئیس‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و معادن اف��زود‪ :‬تجربه های رضا‬ ‫رحمان��ی در این بخش زمینه س��از تعامل بین دولت‬ ‫و مجلس در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��ت که‬ ‫ثمرات ان برای این ‪ ۳‬بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از فواید و مضرات فروش نفت در بورس گزارش می دهد‬ ‫مقابله شفاف با تحریم های نفتی‬ ‫نفت از امروز بورسی می شود‬ ‫با ورود وزیران همیشه شاهد‬ ‫تغییراتی در س��اختار مدیریتی‬ ‫وزارتخانه ها هس��تیم‪ .‬در برخی‬ ‫از موارد متاسفانه وزیران جدید‬ ‫افرادی را معرف��ی می کنند که‬ ‫صالحیت کافی را برای مدیریت‬ ‫ندارن��د و این اتفاق به واس��طه‬ ‫امیر خجسته‬ ‫برخی رواب��ط رخ می دهد‪ .‬ورود‬ ‫رئیس فراکسیون مبارزه‬ ‫اتوبوس��ی مدی��ران وزارتخانه ها‬ ‫با مفاسد اقتصادی مجلس‬ ‫موضوعی است که هر چند سال‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫یک بار مطرح می شود و دوباره‬ ‫هم��ه ان را فرام��وش می کنند‪.‬‬ ‫یکی از نیازهای جدی کش��ور امروز خروج اتوبوس��ی مدیران از‬ ‫وزارتخانه ه��ا اس��ت‪ .‬وزیران باید تالش کنن��د مدیران ناالیق و‬ ‫ناکارامد را شناسایی و انها از پست های خود عزل کنند‪ .‬در این‬ ‫شرایط البته نباید افراد به واسطه نزدیکی به وزیر جدید انتخاب‬ ‫ش��وند‪ .‬سیاس��تی که در ای��ن زمینه باید در پیش گرفته ش��ود‬ ‫انتخاب افراد به صرف تخصص انها است‪ .‬در این صورت می توان‬ ‫امیدوار بود که فس��اد اداری و مش��کالت اقتصادی کشور تا حد‬ ‫قابل توجهی برطرف شود‪ .‬فساد امروز در بسیاری از وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫س��ازمان ها و نهادها دیده می شود‪ .‬با این حال‪ ،‬دولت ها هنوز به‬ ‫این نتیجه نرسیده اند که فس��اد ظرفیت های اقتصادی کشور را‬ ‫ش فس��اد و ریش��ه کن کردن‬ ‫نابود می کند‪ .‬با اینکه بارها بر کاه ‬ ‫فس��ادهای اداری و اقتصادی تاکید ش��ده اما اقداماتی که انجام‬ ‫می ش��ود چندان کارساز نیس��ت و باید در این زمینه ها جدی تر‬ ‫عمل شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬پیشنهاد می شود وزیران جدید به جد‬ ‫مقابل فساد و افراد فاسد ایستادگی کنند تا شاهد رفع مشکالت‬ ‫کنونی و توس��عه اقتصادی و صنعتی باش��یم‪ .‬از جمله راه هایی‬ ‫که باعث می ش��ود فساد از بین برود و زمینه ای برای افراد فاسد‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬شفافیت است‪ .‬اگر سرمایه‪ ،‬فعالیت‪ ،‬روابط و‬ ‫کارها به طور ش��فاف باشد‪ ،‬ظرفیتی برای فساد به وجود نخواهد‬ ‫امد‪ .‬افراد فاسد به طور کلی از دو مسیر برای ایجاد فساد و رانت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬سوءاستفاده از خال قانونی و حرکت در راستای‬ ‫از بین بردن شفافیت دو محوری است که بیشتر از این طریق ها‬ ‫فساد ش��کل می گیرد‪ .‬در این شرایط طبیعی است که با شفاف‬ ‫کردن فعالیت ها زمینه اصلی فس��اد از بین برود‪ .‬ارتقای سالمت‬ ‫اداری و ش��فافیت از اهمیت باالیی برخورد اس��ت‪ .‬عمده اصول‬ ‫حرکتی وزیران پیش��نهادی با وجود خدمات رفاهی و توسعه ای‬ ‫به جامعه باید به حرکت سمت مبارزه با فاسد باشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایدرو ‪ ۲۴‬طرح سرمایه گذاری‬ ‫صنعتی را عملیاتی می کند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ف��روش نف��ت در ش��رایط تحریم��ی از بزرگ ترین‬ ‫دغدغه های سیاستمداران و مسئوالن اقتصادی کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬در شرایطی که بیش از ‪ 60‬درصد اقتصاد ایران‬ ‫متاثر از نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی اس��ت و عالوه بر این‬ ‫فروش نفت زمینه ساز توسعه روابط گازی و پتروشیمی‬ ‫قلمداد می ش��ود نمی توان نفت را از چرخه مناس��بات‬ ‫اقتصادی ایران حذف یا حتی ان را کمرنگ کرد‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا نیز ب��ا هدف افزایش‬ ‫فشارهای اقتصادی بر ایران با همین هدف فروش نفت‬ ‫کش��ورمان را نشانه رفت‪ .‬ایران نیز در این زمینه با در‬ ‫نظر گرفتن برخی سیاس��ت ها ت�لاش می کند تا تاثیر‬ ‫تحریم های پیش رو را به حداقل برساند‪ .‬این تالش ها‬ ‫در حالی است که دولتمردان تا کنون چندین بار اعالم‬ ‫کرده اند که نمی توان تاثیر تحریم ها را به صفر رس��اند‬ ‫اما ت�لاش می کنند تا ب��ا سیاس��ت های حفظ میزان‬ ‫فروش نفت اقتصاد کشور را از حربه های ترامپ مصون‬ ‫نگه دارند‪ .‬در این زمینه یکی از مهم ترین سیاست هایی‬ ‫که تا کنون در نظر گرفته شده‪ ،‬موضوع ورود نفت خام‬ ‫به بورس اس��ت ک��ه از امروز کلید می خ��ورد‪ .‬در این‬ ‫زمینه ‪ ۶‬ابان ‪ ،‬تاریخی اس��ت که از س��وی مس��ئوالن‬ ‫ب��رای عرضه نفت خام در بورس وعده داده ش��ده بود؛‬ ‫فرایندی که با هدف دور زدن تحریم ها ایجاد ش��د تا‬ ‫شاید این بار برخالف گذشته که با شکست روبه رو شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬دریچه های جدیدی را به روی صنعت نفت ایران‬ ‫باز کند‪ .‬پیش از این‪ ،‬اس��حاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهوری از عرضه نفت خام ایران در بورس خبر‬ ‫داده و گفته بود‪ :‬با کش��ورهای دوس��ت خود گفت وگو‬ ‫باید این واقعیت را پذیرفت که تحریم های امریکا اثار‬ ‫مخربی به همراه دارد اما سیاست هایی در نظر گرفته‬ ‫شده که این اثار را کاهش می دهد‬ ‫امریکا بیکار نخواهد بود و اماده می شود بخش خصوصی‬ ‫ایران را شناسایی کند‪ .‬تجربه تلخ مفسدان نفتی‬ ‫هشداری است برای دولت که اجازه چنین کاری را ندهد‬ ‫ک��رده و راه های فروش نفت خ��ود را باز کرده ایم‪ .‬نفت‬ ‫خام ایران در بورس داخلی عرضه خواهد شد تا بخش‬ ‫خصوصی به طور شفاف نفت را خریداری و صادر کند؛‬ ‫در نتیج��ه به مق��دار مورد نیاز‪ ،‬بخ��ش خصوصی در‬ ‫تناژهای مختلف وارد عرصه ش��ده اس��ت‪ .‬پس از این‬ ‫ی عال��ی هماهنگی اقتص��ادی که به‬ ‫اظهارات‪ ،‬ش��ورا ‬ ‫ریاست حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری برگزار می شد‬ ‫موض��وع «متنوع س��ازی روش ه��ای ف��روش نفت» را‬ ‫تصویب کرد‪ .‬در این موضوع ‪ ،‬طرح عرضه نفت خام در‬ ‫رینگ صادراتی بورس انرژی در داخل کشور به صورت‬ ‫ارزی انجام می شود‪ .‬بر اس��اس این طرح‪ ،‬وزارت نفت‬ ‫می تواند با اس��تفاده از ظرفی��ت بخش خصوصی برای‬ ‫ص��ادرات‪ ،‬نفت خام و فراورده ه��ای نفتی را به قیمت‬ ‫رقابتی‪ ،‬در بورس داخل کشور به فروش برساند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد عرضه نفت در بورس یکی از راهکارهای مورد‬ ‫اشاره اسحاق جهانگیری برای دور زدن تحریم هاست‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری گفته که نخس��تین هدف‬ ‫امریکا‪ ،‬جلوگیری از فروش نفت ایران است که با عرضه‬ ‫نفت خام در بورس‪ ،‬بخش خصوصی می تواند نفت را از‬ ‫بورس به طور شفاف خریداری و صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مانع اثار تحریم‬ ‫ابراهی��م نکو‪ ،‬اقتص��اددان و نماینده س��ابق مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره فروش نفت در شرایط تحریم ها‬ ‫از طری��ق رینگ بورس به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫با توجه به ش��رایط حاکم بر اقتصاد کش��ور و به دنبال‬ ‫تحریم هایی که فاز نخس��ت انها شروع شده و فاز دوم‬ ‫ان در ‪ 13‬ابان شروع می شود‪ ،‬باید از راه های جدیدی‬ ‫برای فروش نفت استفاده کرد‪ .‬این موضوع پیش از این‬ ‫نیز مطرح ش��ده بود اما مشکالت جدی در دولت های‬ ‫گذشته اجازه این کار را نداد‪ .‬نکو با بیان اینکه عرضه‬ ‫نفت در بورس از شیوه های جدید فروش این محصول‬ ‫اس��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دولت باید مانع��ی برای اثرگذاری‬ ‫تحریم باش��د‪ .‬در این شرایط ش��اید برخی از اسیب ها‬ ‫از دولت هم رد ش��ود اما دولت باید از تمام ظرفیت ها‬ ‫اس��تفاده کند تا تحریم ها اثر خ��ود را حداقل تا حدی‬ ‫قاب��ل توجه از دس��ت بدهد‪ .‬این اقتصاددان با اش��اره‬ ‫ب��ه اینکه فروش نف��ت ایران در ف��از دوم تحریم های‬ ‫امریکا با چالش روبه رو می ش��ود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬باید این‬ ‫واقعیت را پذیرف��ت که تحریم های امریکا اثار مخربی‬ ‫به همراه دارد اما سیاس��ت هایی در نظر گرفته ش��ده‬ ‫ک��ه این اثار را کاهش می ده��د‪ .‬فروش نفت از طریق‬ ‫بورس یکی از مهم ترین سیاس��ت های کنونی اس��ت‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش خصوصی اگر بتواند د ر بورس‬ ‫وارد ش��ود راهکارهای صدور ان را هم پیگیری خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬توضی��ح داد‪ :‬به طور معم��ول راهکارهای بخش‬ ‫خصوص��ی منطقی ت��ر از راهکارهای دولت اس��ت در‬ ‫این ش��رایط نیز پیش بینی می شود بخش خصوصی از‬ ‫ظرفیت های خالقانه ای برای فروش نفت ایران استفاده‬ ‫کند‪ .‬نکو با بیان اینکه فروش نفت از طریق بورس تا‬ ‫چند س��ال می تواند ادامه یابد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬به هر حال‬ ‫این سیاستی نیس��ت که بتواند پایدار باشد‪ .‬دولت اگر‬ ‫قصد داش��ته باشد بخش خصوصی را وارد درامد نفتی‬ ‫کش��ور کند‪ ،‬باید زیرساخت های دیگری هم در اختیار‬ ‫بخش خصوصی قرار دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شیوه ارائه نفت‬ ‫در بورس به گونه ای نیست که شرکت ها چندین سال‬ ‫این فعالیت را ادامه دهند‪ .‬با نخس��تین کاهش قیمت‬ ‫جهانی نفت بخش��ی از سرمایه ها از این رینگ خارج و‬ ‫فروش نفت با مشکل روبه رو می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش دولت در فروش نفت از بورس‬ ‫عام��ر کعب��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی درباره فروش نفت در رینگ بورس‬ ‫به «گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬موضوعی ک��ه در این‬ ‫زمینه وجود دارد خطراتی اس��ت که در مس��یر ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬امریکا می خواهد مانع فروش نفت ایران شود‪،‬‬ ‫دول��ت می خواهد نفت را در اختی��ار بخش خصوصی‬ ‫ق��رار دهد‪ ،‬در این ش��رایط طبیعی اس��ت امریکا هم‬ ‫برنامه ریزی هایی برای اسیب به بخش خصوصی ایران‬ ‫در نظر بگیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬دولت تا کنون این کار را انجام‬ ‫داده و با دور زدن تحریم ها توانس��ته نفت را به فروش‬ ‫برس��اند‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬در این زمینه انچه احس��اس‬ ‫می شود این است که دولت خودش را از ارائه خدمات‬ ‫مشاوره ای و اموزش��ی به متقاضیان نفت معاف نکند‪.‬‬ ‫کعبی توضی��ح داد‪ :‬امریکا بیکار نخواه��د بود و اماده‬ ‫می شود برای اینکه بخش خصوصی ایران را شناسایی‬ ‫کند‪ .‬همچنین تجربه تلخ مفس��دان نفتی هش��داری‬ ‫اس��ت برای دولت که اجازه چنی��ن کاری را ندهند‪ .‬از‬ ‫دیگر موضوعاتی که باعث می ش��ود مفس��دان نفتی از‬ ‫مسیر توسعه ایران خارج شوند‪ ،‬رشد بخش خصوصی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توس��عه ایدرو اعالم کرد‪ :‬س��ازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ای��ران ‪ ۲۴‬طرح س��رمایه گذاری صنعت��ی را با‬ ‫س��رمایه گذاری ح��دود ‪ ۱۱۵‬ه��زار میلیارد ریال و اش��تغال حدود‬ ‫‪۱۷‬هزار نفر در س��ال جاری عملیاتی می کند‪ .‬به گزارش ایدرونیوز‪،‬‬ ‫محم��د نوری امیری افزود‪ :‬ایدرو همچنین پیش��برد ‪ ۵‬پروژه بزرگ‬ ‫پیمانکاری عمومی با تاکید بر ارتقای توان س��اخت داخل و توس��عه‬ ‫و انتق��ال فناوری به ارزش ح��دود ‪ ۳۴۳‬هزار میلیارد ریال را در حال‬ ‫اجرا دارد و با بهره برداری از این پروژه ها می توان به اش��تغال متوسط‬ ‫س��االنه ‪ ۲۴‬هزار نفر امیدوار بود‪ .‬به گفته وی ‪ ،‬پیشبرد ‪ ۲‬طرح بزرگ‬ ‫مدیریت پیمان با مبلغ ‪ ۵۱۱‬هزار میلیارد ریال با ایجاد اشتغال برای‬ ‫‪ ۲۸۵۰۰‬نفر‪ ،‬تجاری س��ازی فناوری و توس��عه صنایع دانش بنیان و‬ ‫انق�لاب صنعتی چهارم‪ ،‬ش��روع عملیات اجرایی کاغذ از س��نگ در‬ ‫شهرس��تان خرامه ‪ ،‬ش��روع عملیات اجرایی طرح ایجاد واحد تولید‬ ‫بیواتانول سوختی از ذرت و ضایعات غالت در شهرستان باشت‪ ،‬اغاز‬ ‫عملیات اجرایی طرح الس��تیک در شهرستان الیگودرز با همکاری‬ ‫شس��تا و ش��روع عملیات اجرایی طرح س��رمایه گذاری ب��ا توجه به‬ ‫فراخوان جذب س��رمایه گذار برای اج��رای ‪ ۵‬طرح صنعتی منتخب‬ ‫ایدرو در اس��تان خراس��ان جنوبی از دیگر اقداماتی اس��ت که ایدرو‬ ‫در دس��ت اج��را دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین بهره ب��رداری از طرح‬ ‫تکمیلی مجتمع صنعتی اس��فراین‪ ،‬بهره ب��رداری از ‪ ۵‬پروژه از طرح‬ ‫توس��عه صنایع صادراتگرای جاس��ک‪ -‬گواتر ‪ ،‬بهره ب��رداری از خط‬ ‫ریسندگی شرکت گسترش صنایع بلوچ و راه اندازی واحدهای تولید‬ ‫انواع بیوایمپلنت در س��ایت های تهران و کرمانشاه تا پایان سال ‪۹۷‬‬ ‫انجام خواهد شد ‪.‬‬ ‫‹ ‹تحویل ‪ ۵۰۰۰‬خودرو به متقاضیان‬ ‫نوری امی��ری افزود‪ :‬ای��درو همچنین در برنامه کاری س��ال ‪، ۹۷‬‬ ‫تحویل ‪ ۵۰۰۰‬خودرو به متقاضیان طرح توس��عه ناوگان حمل ونقل‬ ‫تجاری سنگین‪ ،‬راه اندازی کلینیک های صنعت با هدف عارضه یابی‬ ‫و توانمندس��ازی صنایع کوچک و متوسط مس��تقر در شهرک های‬ ‫صنعتی از س��وی س��ازمان مدیریت صنعتی را در ح��ال انجام دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬توس��عه دوره های اموزش��ی کاربردی متناس��ب با نیاز‬ ‫بخش های صنعتی‪ ،‬همس��و با تحوالت بین الملل��ی مانند مدیریت‬ ‫کس��ب وکار ش��رکت های دانش بنی��ان و اس��تارت اپ ها‪ ،‬مدیریت‬ ‫فناوری و ن��واوری ‪ ،‬مدیریت کس��ب وکار مع��دن و صنایع معدنی‪،‬‬ ‫مدیریت مسئولیت اجتماعی سازمان ها و بنگاه ها و جانشین پروری‬ ‫برای بخش های صنعتی کشور از سوی سازمان مدیریت صنعتی نیز‬ ‫از دیگر برنامه هایی است که ایدرو عملیاتی خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همراهی دولت‬ ‫با قطعه سازان داخلی‬ ‫دریچه‬ ‫چه زمانی شمع های خودرو را‬ ‫تعویض کنیم؟‬ ‫برای اینکه موتور خودرو بازدهی مناس��بی داشته باشد‪،‬‬ ‫الزم است شمع ها سرویس یا در صورت لزوم تعویض شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خودروکار‪ ،‬ش��مع خودرو قطعه کوچکی است‬ ‫که داخل س��یلندر موتور قرار می گیرد و از یک سمت ولتاژ‬ ‫باال به ان اعمال می شود و در سمت دیگر که داخل سیلندر‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬جرقه ایجاد می شود‪.‬‬ ‫ای��ن جرقه باع��ث انفجار مخلوط ه��وا و بنزین در داخل‬ ‫سیلندر موتور می شود که این انفجار در نهایت نیروی الزم‬ ‫را برای موتور فراهم می کند‪.‬‬ ‫اگر موتور خودرو بد کار کند‪ ،‬به اصطالح موتور خام سوزی‬ ‫خواهد داش��ت و بازده��ی ان کم می ش��ود‪ .‬کارایی موتور‬ ‫تحت تاثی��ر این مش��کل افت پیدا کرده و این خام س��وزی‬ ‫باعث اسیب به کاتالیست خودرو و در نهایت باعث افزایش‬ ‫االیندگی خودرو می شود‪.‬‬ ‫همچنین ممکن اس��ت خودرو شما بد روشن شود‪ .‬حتی‬ ‫در مواردی باعث روش��ن ش��دن چراغ چک خ��ودرو بر اثر‬ ‫اسیب دیدن قطعات موتوری می شود‪.‬‬ ‫یکی از نش��انه های خرابی ش��مع ها‪ ،‬سیاه شدن انهاست‪.‬‬ ‫همچنین شمع دارای یک عایق چینی است که اگر اسیب‬ ‫دی��ده یا ترک برداش��ته باش��د‪ ،‬اختالف ظرفی��ت الزم در‬ ‫دو س��ر الکترودها ایج��اد نمی ش��ود و در نتیجه جرقه هم‬ ‫نخواهیم داش��ت و یکی از س��یلندرهای موتور خودرو شما‬ ‫کار نخواهد کرد که این مش��کل با ب��د کار کردن و لرزش‬ ‫و صدای اضافی همراه اس��ت و تش��خیص ان کار س��ختی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫توصیه می ش��ود پس از هر ‪۵۰‬هزار کیلومتر شمع خودرو‬ ‫تعویض شود‪ .‬البته بعضی سازنده ها شمع هایی با عمر ‪۹۵‬تا‬ ‫‪۱۴۰‬هزار کیلومتر ارائه داده اند‪.‬‬ ‫اگر به تعویض ش��مع ها در موعد مقرر بی توجهی شود و‬ ‫تا خرابی کامل‪ ،‬تعویض نش��ود ممکن است حتی باز کردن‬ ‫ش��مع ها هم بسیار سخت شود‪ .‬از این رو‪ ،‬پیش از این اتفاق‬ ‫باید شمع ها تعویض شوند‪.‬‬ ‫در امر تولید‪ ،‬اموزش‬ ‫بسیار مهم است‬ ‫به طوری که با وجود‬ ‫شرایط سخت تولید‬ ‫و افت تیراژ یکی از‬ ‫صنعتگران اعالم کرد‬ ‫تا زمانی که فعالیت‬ ‫داشته باشد‪ ،‬نیروهای‬ ‫خود را حفظ خواهد کرد‬ ‫زیرا هزینه زمانی و‬ ‫مالی بسیاری پرداخته‬ ‫تا بتواند نیروهای‬ ‫متخصص و ماهر در‬ ‫حوزه خود تربیت و‬ ‫اماده کند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک��ی از پرس��ش هایی که‬ ‫امروز در صنعت قطعه مطرح‬ ‫اس��ت چرای��ی واردات قطعه‬ ‫به ج��ای فن��اوری اس��ت‪ .‬در‬ ‫دوره ای ک��ه صنع��ت خودرو‬ ‫روزگار طالیی خود را س��پری‬ ‫می کرد‪ ،‬عنوان می ش��ود چرا‬ ‫محمود نجفی‪‎‬سهی‬ ‫به ج��ای دانش فن��ی‪ ،‬قطعات‬ ‫وارد ش��دند‪ .‬پاس��خ س��اده عضو هیات‪‎‬مدیره انجمن‬ ‫اس��ت زی��را واردات راحت‪‎‬تر قطعه‪‎‬سازان استان سمنان‬ ‫انجام می‪‎‬ش��ود‪ .‬ه��ر زمان که‬ ‫هزین��ه تولی��د و تامین قطع��ات روند صع��ودی می‪‎‬گیرد‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ترجیح می‪‎‬دهند قطعات مورد نیاز خود را با‬ ‫قیمت ارزان‪‎‬تر وارد کنند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر این اس��ت که تیراژ تولی��د برخی قطعات‬ ‫پایین است و در نگاه نخس��ت داخلی‪‎‬سازی انها نمی تواند‬ ‫توجی ‪‎‬ه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫ام��ا معتق��دم می‪‎‬ت��وان ب��ا روش‪‎‬های��ی محاسبه‪‎‬ش��ده‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاری در این بخش را توجیه‪ ‎‬کرد؛ به‪‎‬شرط اینکه‬ ‫خودروس��ازان نی��ز همراهی کنن��د‪ .‬اگر تا ام��روز این امر‬ ‫ازس��وی دولت‪ ،‬خودروساز و قطعه‪‎‬ساز انجام نشده ناشی از‬ ‫بی‪‎‬توجهی بوده است‪.‬‬ ‫هم‪‎‬اکنون در حال تامین برخی قطعات برای خودروهایی‬ ‫هس��تیم که تیراژ پایینی دارند‪ ،‬اگر خودروساز با قطعه‪‎‬ساز‬ ‫توافق کند که محصوالت را به مدت ‪3‬سال با قیمت باالتری‬ ‫خریداری کند‪ ،‬صنعتگر می‪‎‬تواند با مدیریت سرمایه‪‎‬گذاری‬ ‫خ��ود را مس��تهلک ک��رده و در ادامه قیمت‪‎‬ه��ا را کاهش‬ ‫دهد‪‎.‬‬ ‫البته تاکید می‪‎‬کنم در این مرحله ضرورت دارد دولت و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با خودروساز در تامین مالی‬ ‫و تسهیالت همراهی کند‪.‬‬ ‫این امر ش��دنی اس��ت و برای خودکفایی صنعت خودرو‬ ‫حتی برای قطعاتی که تیراژ پایینی دارند باید محقق شود‪.‬‬ ‫استفاده از روش بیان شده(عقد قرارداد برای خرید قطعات‬ ‫تا ‪3‬س��ال با قیمت تمام‪ ‎‬شده باال و سپس کاهش قیمت‪‎‬ها‬ ‫در ادامه تولید) داخلی‪‎‬س��ازی بیش از ‪90‬درصد قطعات را‬ ‫توجیه‪‎‬پذیر می کند‪.‬‬ ‫همچنین تنوع تولید در کش��ور بسیار باالست از این رو‪،‬‬ ‫باید ب��رای مدت کوتاه��ی تنوع خودروه��ا را کاهش داد‪.‬‬ ‫به‪‎‬این‪‎‬ترتی��ب تیراژ قطعات به همان نس��بت افزایش یافته‬ ‫و تولید را توجیه می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫در ای��ن فاصل��ه قطعه‪‎‬س��از نی��ز ب��ه تقوی��ت فن��اوری‬ ‫خ��ود پرداخت��ه و ب��ا مش��ارکت همتای��ان بین‪‎‬الملل��ی‬ ‫انتق��ال فن��اوری و روزام��دی را در دس��تور کار خود قرار‬ ‫«می‪‎‬ده��د‪ .‬اگر دولت ب��رای تحقق این امر مصمم باش��د‬ ‫به‪‎‬جرات می‪‎‬توان مدعی شد بیش از ‪90‬درصد قطعات تمام‬ ‫خودروها را می‪‎‬توانیم با فناوری و استانداردهای روز جهانی‬ ‫داخلی س��ازی کرده و شدت وابستگی را به واردات قطعات‬ ‫منفصله کم کنیم‪.‬‬ ‫گفت وگوی «گسترش صنعت» با یکی از فعاالن صنعت قطعه‬ ‫بهره برداری از فناوری با ارتقای سطح اموزش‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای��ران کش��وری اس��ت ک��ه به دلی��ل موقعی��ت‬ ‫سوق الجیش��ی که دارد در طول تاریخ همیشه محل‬ ‫تنش ه��ای زیادی بوده اس��ت‪ .‬این امر ش��امل تمام‬ ‫حوزه های سیاس��ی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬صنعتی و‪ ...‬می شود و‬ ‫یکی از این تنش ها‪ ،‬تحریم هایی اس��ت که ازس��وی‬ ‫قدرت های بزرگ اعمال می شود‪ .‬اگر بتوانیم در تمام‬ ‫موقعیت ها قدرتمند ظاهر شویم و وابستگی کمتری‬ ‫به کش��ورهای دیگر داشته باش��یم(البته خودکفایی‬ ‫ص��د درصدی غیرممکن اس��ت اما رس��اندن ان به‬ ‫حداقل) اسیب کمتری خواهیم دید‪.‬‬ ‫صنع��ت قطعه س��عی در خودکفایی نس��بی دارد‬ ‫ولی تا نقط��ه مطلوب هنوز فاصله زی��ادی داریم‪ .‬با‬ ‫این حال برخی ش��رکت های ب��زرگ گام های بلندی‬ ‫در ای��ن زمینه برداش��ته اند‪ .‬هفته گذش��ته در یکی‬ ‫از گزارش های «گس��ترش صنعت» ام��د که یکی از‬ ‫هلدینگ های قطعه س��ازی س��اخت برخ��ی قطعات‬ ‫«های ت��ک» را اغاز کرده اس��ت‪ .‬ح��ال باید دید در‬ ‫دوران تحریم ه��ای جدی��د چقدر صنع��ت خودرو و‬ ‫به دنب��ال ان صنعت قطع��ه می تواند گام های مثبتی‬ ‫در راس��تا تامی��ن نیازهای خود و کاهش وابس��تگی‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع نیروی انسانی و اموزش انها‬ ‫هر واحد صنعتی دارای سیاس��ت های کالنی است‬ ‫که براساس انها برنامه هایی را تدوین و اجرا می کند‪.‬‬ ‫در امر تولید‪ ،‬اموزش بس��یار مهم است؛ به طوری که‬ ‫با وجود ش��رایط س��خت تولید و افت تی��راژ یکی از‬ ‫صنعتگران اعالم کرد تا زمانی که فعالیت داشته باشد‬ ‫نیروهای خود را حفظ خواهد کرد زیرا هزینه زمانی‬ ‫و مالی بسیاری پرداخته تا بتواند نیروهای متخصص‬ ‫و ماهر در حوزه خ��ود تربیت و اماده کند‪ .‬مصطفی‬ ‫کاظ��م زاده‪ ،‬مدیر یکی از ش��رکت های قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور در این باره به «گسترش صنعت» گفت‪ :‬یکی‬ ‫از تاکیدها و س��فارش هایی که در مجموعه ما وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بحث نیروی انس��انی است‪ .‬از تفاوت های واحد‬ ‫براس��اس اخرین گزارش های منتشرش��ده از منابع‬ ‫گوناگون‪ ،‬بازار خودرو چی��ن تحت تاثیر جنگ تجاری‬ ‫میان این کش��ور و ایاالت متحده امریکا به شدت دچار‬ ‫رکود شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬به نظ��ر می رس��د همان طور که‬ ‫تحلیلگران پیش بینی کرده بودند‪ ،‬جنگ تجاری میان‬ ‫امریکا و چین بیشترین تاثیر منفی را روی بازار خودرو‬ ‫و صنایع خودروس��ازی گذاش��ته باش��د‪ ،‬زیرا به تازگی‬ ‫گزارش های منتش��ر ش��ده حاکی از ان است که بازار‬ ‫خودرو چین امس��ال که اغاز این جنگ و کش��مکش‬ ‫تجاری بود‪ ،‬ش��اهد بزرگ ترین و بیش��ترین رکود طی‬ ‫‪۲۰‬سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫در حال��ی که ب��ازار خ��ودرو چین هم��واره یکی از‬ ‫ش��کوفاترین و بهترین بازاره��ای مصرف کنندگان در‬ ‫جه��ان به ش��مار می رفته ام��ا حاال بای��د منتظر پایان‬ ‫روند رو به رش��د و صعودی خود باش��د زیرا بس��یاری‬ ‫از گروه های صنعتی و خودروس��ازی در چین به تازگی‬ ‫اعالم کرده اند که فروش خودروهای س��واری ازس��وی‬ ‫نمایندگی های شان در یک فصل اخیر به شدت کاهش‬ ‫صنعتی ما با س��ایر قطعه سازان مسئله تربیت نیروی‬ ‫کار متخصص اس��ت که ضمن سرمایه گذاری‪ ،‬حتی‬ ‫‹ ‹پاکیزگی محیط و تاثیر ان بر بازدهی‬ ‫بیش��تر از فن��اوری روی این موضوع وق��ت و انرژی‬ ‫کاظ��م زاده در ادامه به مطالع��ه و برنامه های این‬ ‫صرف می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫واح��د صنعت��ی در زمینه ام��وزش نیروی انس��انی‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فناوری پس از ‪ ۵‬یا ‪۱۰‬س��ال تغییر‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬از دیدگاه ژاپنی ه��ا در مدیریت‬ ‫می کند و از بین می رود اما نیروی انس��انی این گونه‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬اگر هر بنگاه یا سازمانی بخواهد موفق‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در بحث نیروی انس��انی و اموزش‬ ‫باش��د و خوب مدیریت کند باید به فونداس��یون کار‬ ‫کارکنان خود‪ ،‬سرمایه و وقت زیادی صرف می کنیم‪.‬‬ ‫که بس��یار مهم است توجه داشته باش��د؛ اینکه هر‬ ‫یکی از معدود ش��رکت هایی هس��تیم ک��ه در بحث‬ ‫وس��یله ای س��ر جای خود قرار داش��ته باشد و هیچ‬ ‫مطالعه و اموزش سرمایه گذاری زیادی کرده ایم‪.‬‬ ‫وس��یله اضافه ای داخل س��ازمان نباش��د‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫کاظ��م زاده ب��ا توصیه ب��ه ام��وزش در واحدهای‬ ‫وس��ایل اضافه باید تعیین تکلیف ش��ود و فعالیت ها‬ ‫قطعه س��ازی‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬حتی در الیه های کارگاهی‬ ‫حتی در محیط صنعتی نیز باید پاکیزه باشد‪.‬‬ ‫باید فعالیت های اموزش��ی را داش��ته باش��ید و این‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این ب��اره هم اس��تانداردهایی وجود‬ ‫اموزش باید از رده های باالی مدیریتی تا کارشناسان‬ ‫دارد ک��ه م��ا در مجموعه خود در ح��ال اجرای انها‬ ‫و کارگران را شامل شود‪ .‬حتی اگر الزم است هفته ای‬ ‫هس��تیم‪ .‬محیط این کارخانه همیش��ه تمیز اس��ت‪.‬‬ ‫ی��ک کتاب در این زمینه مطالع��ه کنید‪ .‬ما در گروه‬ ‫چه بازدیدکننده داش��ته باش��یم چه نداشته باشیم‪،‬‬ ‫صنعتی خود به این سفارش عمل کرده و یک روز را‬ ‫ب��رای ما فرقی نمی کند‪ ،‬مجموع��ه در هر زمان تمیز‬ ‫به مطالعه اختصاص داده‪ ‎‬ایم و کارشناسان و مدیران‬ ‫و پاکیزه اس��ت و هر وس��یله سر جای خود قرار دارد‬ ‫در کنار هم کتاب های مدیریتی را مرور می کنند‪.‬‬ ‫و وس��یله مازادی در محیط کار وجود ندارد‪ .‬این امر‬ ‫این کارشناس صنعت قطعه معتقد است در منابع‬ ‫روی بازده��ی و روحیه افرادی که اینجا کار می‪‎‬کنند‬ ‫انس��انی و اموزش انها‪ ،‬فاصله ما با خودروس��ازان و‬ ‫هم تاثیر مثبتی دارد‪ .‬این کارش��ناس صنعت قطعه‬ ‫قطعه س��ازان جهان زیاد اس��ت که مهم ت��ر از بحث‬ ‫به اموزش ها در این زمینه اش��اره کرد‬ ‫روزامدی دانش است‪ .‬امروز اگر بازدیدی‬ ‫و گف��ت‪ :‬هفت��ه ای یک بار ب��ا حضور‬ ‫از تویوتا یا یکی از خودروس��ازان مطرح‬ ‫مدیری��ت‪ ،‬اموزش ه��ای الزم داده‬ ‫جهان داش��ته باشید متوجه خواهید شد‬ ‫می ش��ود و نوع��ی فرهنگ س��ازی در‬ ‫فاصل��ه تکنی��کال زیادی با انه��ا نداریم‬ ‫مجموعه در حال انجام است‪.‬‬ ‫حتی ش��اید در بعضی بخش ها جلوتر از‬ ‫کاظ��م زاده درباره تاثی��ر این امر در‬ ‫انها هم باشیم‪ ،‬تنها از نظر منابع انسانی‬ ‫بازدهی تولید اظهارکرد‪ :‬تاثیر اموزش‬ ‫تفاوت زیاد است‪.‬‬ ‫در محصول‪ ،‬کیفیت و وضعیت روحی‬ ‫او گف��ت‪ :‬یکی از دالیل��ی که منجر به‬ ‫مصطفی کاظم زاده‬ ‫کارکنان بسیار مطلوب بود و تاثیر ان‬ ‫فاصل��ه م��ا از واحدهای صنعت��ی دیگر‬ ‫فناوری پس از ‪ ۵‬یا‬ ‫کشورهاش��ده موض��وع منابع انس��انی و ‪۱۰‬سال تغییر می کند و از را خود افراد نیز دیده اند‪ .‬از این رو‪ ،‬این‬ ‫بین می رود اما نیروی‬ ‫موضوع(پاکیزگ��ی محی��ط کار) جزو‬ ‫اموزش اس��ت‪ .‬اگر این موضوع در بحث‬ ‫مدیریتی مناس��ب دنبال شود زمینه ای انسانی این گونه نیست‪ .‬با برنامه ه��ای همیش��گی و روزانه افراد‬ ‫این استدالل در بحث‬ ‫اس��ت‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬جالب اس��ت‬ ‫ب��رای ایجاد رقابت س��الم و عاملی برای‬ ‫مطالعه و اموزش‬ ‫قطعه س��ازان همکار بدانند قالب سازی‬ ‫پیشرفت و توسعه خواهد بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری زیادی‬ ‫و تعمی��رات قال��ب ما همچ��ون یک‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بنابرای��ن معتقدم اموزش‬ ‫کرده ایم‬ ‫کلینیک پزش��کی تمیز و مرتب است‪.‬‬ ‫نیروی انس��انی ضرورتی بیشتر از انتقال‬ ‫فناوری دارد و مس��ئول این موضوع نیز خود مدیران‬ ‫ارشد هستند‪.‬‬ ‫به همان نسبت نیز ازمایشگاه تمیز و مرتبی داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه بهب��ود کیفی��ت محص��والت‬ ‫تصریح‪‎‬ک��رد‪ :‬با این ایده ش��روع کردیم و ش��اخص‬ ‫کیفیت محص��والت ‪ ۵‬برابر بهب��ود یافت‪ .‬چون این‬ ‫واح��د صنعت��ی قطعاتی که تولی��د و تامین می کند‬ ‫قطع��ات تزئین��ی داخل خودرو اس��ت باید به همان‬ ‫نس��بت زیبا‪ ،‬تمیز و ش��کیل باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫داشبورد یا رو دری که قرار است به مشتری تحویل‬ ‫دهیم و جلوی چش��م اس��ت نباید خ��ط و خطوط‬ ‫نازیبا داش��ته و بی کیفیت باش��د‪ .‬با مهندسی خاص‬ ‫هزینه های س��ربار را کاهش دادی��م؛ هزینه هایی که‬ ‫شاید کمتر دیده شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ نوسازی خودرو با کمترین هزینه‬ ‫این واحد صنعت��ی عالوه بر س��اخت قطعات‪ ،‬یکی‬ ‫از ماش��ین االت م��ورد نیاز تولید خود را هم س��اخته‬ ‫اس��ت‪ .‬کاظم زاده در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه‬ ‫ای��ا س��اخت این ماش��ین افزار ب��رای مجموعه صرفه‬ ‫اقتصادی دارد؟ گفت‪ :‬در واقع این ماشین شبیه سازی‬ ‫ش��ده و بعضی قطعات ان که تولید انها داخل کشور‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬حتی س��ازنده مادر نیز خود از‬ ‫جاهای دیگر تهیه می کند‪ ،‬ما نیز انها را وارد می کنیم‬ ‫ام��ا باقی قطعات مورد نیاز در داخل تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫درحال حاضر ماش��ین جوش را شبیه سازی کرده ایم و‬ ‫می توانیم س��فارش قبول کنیم و برای سایر همکاران‬ ‫نیز ان را بسازیم که قیمت ان یک پنجم نوع خارجی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تامین نیاز بازار لوازم یدکی افزود‪ :‬در‬ ‫مجموعه اذین خودرو فعالیت شرکت اذین‏پارت فقط‬ ‫فروش قطعات برای بازار خدمات پس از فروش است‪.‬‬ ‫بیش��ترین فروش ان نیز از این واحد صنعتی اس��ت‬ ‫زیرا مش��تری ها با توجه به س��لیقه های متنوعی که‬ ‫دارند به طور معمول رو دری ها را تعویض می کنند‪ .‬یا‬ ‫داشبورد و حتی سقف کاذب را تغییر می دهند‪ .‬شرکت‬ ‫برنز روزانه حدود ‪۵۰۰‬س��ت رو دری به این شرکت‬ ‫می دهد‪ .‬کاظم زاده ادامه داد‪ :‬گاهی صاحبان خودرو‬ ‫پراید یا پژو به‪‎‬دنبال این هستند که با کمترین هزینه‬ ‫خودرو خود را نو کنند از این رو‪ ،‬با یک ست رو دری‬ ‫داخل خودرو را تغییر می دهند‪.‬‬ ‫رکود بی سابقه بازار خودرو چین‬ ‫یافت��ه و به نظر می رس��د این روند کاهش��ی همچنان‬ ‫ادامه داش��ته باش��د‪ .‬ای��ن نخس��تین بار از اواخر دهه‬ ‫‪۱۹۹۰‬میالدی است که بازار خودرو چین دچار چنین‬ ‫رکودی شده است‪.‬‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان خارج��ی و اروپای��ی نیز‬ ‫تحت تاثی��ر همی��ن جنگ تجاری چی��ن و امریکا قرار‬ ‫گرفت��ه و بارها هش��دار داده اند ک��ه پیامدهای منفی‬ ‫ن تمامی صنایع خودروس��ازی شامل چینی‪،‬‬ ‫ان گریبا ‬ ‫امریکای��ی و اروپای��ی را خواهد گرف��ت‪ .‬چندی پیش‬ ‫ش��رکت خودروس��ازی دایملر و ب ام و المان از کاهش‬ ‫شدید سوددهی خود خبر داده بودند و این طور که به‬ ‫نظر می رس��د به هیچ وجه از ادامه جنگ تجاری میان‬ ‫این دو کشور راضی نیستند‪ .‬سال ها صنایع خودروسازی‬ ‫ب��زرگ در جهان روی چین به عنوان یکی از فعال ترین‬ ‫و پویاترین بازارهای فروش در جهان حس��اب باز کرده‬ ‫بودند و از این طریق درامد و سودهای کالنی را کسب‬ ‫ک��رده بودند اما حاال به دلیل نداش��تن صرفه اقتصادی‬ ‫قادر به ادامه فعالیت های خود در این کش��ور نخواهند‬ ‫ب��ود‪ ،‬به گون��ه ای که به عن��وان نمونه‪ ،‬ش��رکت جگوار‬ ‫لندروور به طور موقت کارخانه خود را در چین تعطیل‬ ‫کرده است‪ .‬پس از انکه رئیس جمهوری ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬به بهانه حمایت از محصوالت امریکایی و تولید‬ ‫داخلی این کشور‪ ،‬دستور قانون تعرفه واردات کاالهای‬ ‫خارج��ی اعم از محصوالت چینی را داد‪ ،‬اندکی پس از‬ ‫شروع این جنگ تجاری‪ ،‬اعالم کرد که واشنگتن تعرفه‬ ‫‪۱۰‬درصدی جدیدی را روی واردات کاالهای چینی به‬ ‫ارزش ‪۲۰۰‬میلی��ارد دالر وضع می کند که این تعرفه ها‬ ‫از ‪۲۴‬س��پتامبر اغاز شد‪ .‬اما انتظار می رود این تعرفه ها‬ ‫در اول ژانویه سال ‪۲۰۱۹‬میالدی به ‪۲۵‬درصد افزایش‬ ‫یابد که در اصل اغازی برای شعله افروزی بر تنش های‬ ‫سیاسی و تجاری میان پکن و واشنگتن تلقی می شود‪.‬‬ ‫با توجه به انکه بس��یاری از ش��رکت های خودروسازی‬ ‫امریکایی و اروپایی در چین کارخانه دارند یا با بسیاری‬ ‫از شرکت های چینی برای تولید و تامین قطعات مورد‬ ‫نیازشان قرارداد همکاری دارند‪ ،‬بنابراین افزایش تعرفه‬ ‫وارداتی که س��ران این دو کش��ور برای همدیگر وضع‬ ‫کرده ان��د‪ ،‬می تواند پیامدهای منف��ی و مخربی را برای‬ ‫اقتص��اد امریکا‪ ،‬چین و بس��یاری از کش��ورهای دیگر‬ ‫به همراه داش��ته باش��د‪ .‬در گزارش��ی که «‪Nikkei‬‬ ‫‪ »Asian Review‬در این باره نوش��ته است‪ ،‬انجمن‬ ‫صنایع خودروسازی چین به تازگی عنوان کرده فروش‬ ‫خودروهای ش��خصی و سواری در سپتامبر سال جاری‬ ‫میالدی ب��ا ‪۱۲‬درصد کاهش‪ ،‬به ‪۲‬میلی��ون و ‪۶۰‬هزار‬ ‫خودرو کاهش یافته و این در حالی است که رشد بازار‬ ‫خودرو این کشور در ‪۹‬ماه نخست سال جاری میالدی‬ ‫فقط ‪۰.۶‬درصد رش��د داشته است‪ .‬استیومن‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارش��د ‪ Bloomberg intelligence‬در این ب��اره‬ ‫می گوید‪ :‬این بزرگ ترین رکودی است که خودروسازان‬ ‫چین در چند س��ال گذش��ته با ان روبه رو شده اند که‬ ‫بیشتر گریبان برندهای کوچک تر و ضعیف تر را خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬اما ش��رکت های ب��زرگ انتظار م��ی رود برای‬ ‫افزای��ش فروش خود در این کش��ور مجبور به کاهش‬ ‫نرخ محصوالت خود ش��وند‪ .‬البته سناریوی دیگری که‬ ‫بس��یار محتمل تر به نظر می رسد ان است که بسیاری‬ ‫از خودروس��ازان فعال در چین مجبور باش��ند به دلیل‬ ‫نداشتن صرفه اقتصادی و کاهش هزینه های تمام شده‬ ‫کارخانه های خود را تعطیل کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین نرخ در بازار خودرو‬ ‫از دست خودروسازان‬ ‫خارج شده است‬ ‫عکس‪:‬گسترش صنعت‬ ‫سید مرتضی مرتضوی‪:‬‬ ‫ضروری است وزیر‬ ‫جدید کمک ویژه ای‬ ‫برای بقای صنعت انجام‬ ‫دهد تا صنعتگران‬ ‫بتوانند از گرفتاری ها‪،‬‬ ‫معضالت و مشکالتی که‬ ‫برای انها پیش امده‬ ‫عبور کنند‬ ‫حمایت قطعه سازان از وزیر پیشنهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نایب رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های‬ ‫خودرویی گفت‪ :‬رضا رحمانی به س��بب س��ال ها حضور‬ ‫در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫عالوه بر اش��نایی کام��ل با این بخش‪ ،‬اعتقاد راس��خی‬ ‫ب��ه تصمیم گیری ه��ا از طریق مش��ورت ب��ا نخبگان و‬ ‫برگزیدگان علمی و اقتصادی دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی در صورت نشس��تن ب��ر صندلی وزارت‪،‬‬ ‫تعام��ل با مجلس و اس��تفاده از متخصص��ان داخلی در‬ ‫وزارتخانه را در دستور کار خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹وزیر تازه نفس‪ ،‬با دانش و پرانگیزه‬ ‫به گزارش خبرخودرو‪ ،‬ش��اپور‬ ‫س��امعی درب��اره حض��ور رضا‬ ‫رحمان��ی وزی��ر پیش��نهادی‬ ‫دولت در وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫یکی از ش��اخصه های انتخاب‬ ‫ازس��وی‬ ‫رحمان��ی‬ ‫رئیس جمه��وری برای تص��دی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اش��راف کامل او بر مش��کالت صنایع و داش��تن‬ ‫راهکارهای مناسب است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط حساس کنونی که اقتصاد‬ ‫کش��ور با تحریم های ظالمانه ای روبه رو شده با پذیرفتن‬ ‫این مس��ئولیت بزرگ‪ ،‬با ارائه برنامه ها‪ ،‬رحمانی امادگی‬ ‫الزم برای رای اعتماد از مجلس شورای اسالمی را دارد‪.‬‬ ‫امید اس��ت در این راس��تا نمایندگان مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ا رای خود ش��رایط ورود وزیر ت��ازه نفس‪ ،‬با‬ ‫دان��ش و پرانگیزه را به تیم اقتصادی دولت برای تقویت‬ ‫بیشتر فراهم کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹روزنه امید قطعه سازان‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه ه��ای خودروی��ی با‬ ‫امیدبخ��ش خوان��دن حضور‬ ‫وزی��ر پیش��نهادی صنع��ت‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در نشس��ت انجمن‬ ‫قطعه سازان بر این نکته تاکید‬ ‫داش��تم که انتخ��اب رضا رحمانی برای صنعت کش��ور‬ ‫امیدبخش اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬در این ش��رایط بحرانی تنها‬ ‫روزنه امید قطعه س��ازان حض��ور وی در وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت زی��را وی عالوه ب��ر فعالیت های‬ ‫چندین س��اله در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬ریاس��ت‬ ‫کمیسیون صنایع مجلس شورای اسالمی را نیز برعهده‬ ‫داشته بنابراین می تواند با همگرایی بین مجلس و دولت‪،‬‬ ‫مش��کالت صنعت و تولید‪ ،‬به ویژه قطعه سازان را برطرف‬ ‫کند‪ .‬س��یدمرتضی مرتضوی اظهارکرد‪ :‬پیشینه و تجربه‬ ‫کاری رحمانی در مجلس شورای اسالمی می تواند تاثیر‬ ‫زیادی بر صنعت خودرو داش��ته باش��د زیرا بخش��ی از‬ ‫معضالت و مشکالت صنعت‪ ،‬چه در صنعت قطع ه و چه‬ ‫در سایر صنایع‪ ،‬باید از سوی مجلس رفع شود و رحمانی‬ ‫ق��ادر اس��ت اتحاد بین مجل��س و دول��ت در صنعت را‬ ‫سریع تر برقرار کند‪.‬‬ ‫وی درباره انتظار قطعه س��ازان از وزیر جدید صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن وتجارت نیز گفت‪ :‬رحمانی در اقدامی بزرگ که‬ ‫در صحبت های خود به ان اش��اره کرد‪ ،‬اختصاص طبقه‬ ‫دهم وزارتخانه به بخش خصوصی را مطرح کرده اس��ت‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوصی‪ ،‬به ویژه صنع��ت قطع ه ‪۱۵۰۰‬عضو در‬ ‫س��ال‪ ۱۳۷۳‬داش��ت که این رقم درحال حاضر به حدود‬ ‫‪۷۴۷‬عض��و و حدود ‪ ۴۰۰‬فعال کاهش یافته اس��ت‪ .‬این‬ ‫ام��ار نش��ان از روند رو به کاهش فع��االن صنعت قطعه ‬ ‫دارد؛ بنابرای��ن ضروری اس��ت کمک ویژه ای برای بقای‬ ‫صنع��ت انجام دهند تا صنعتگران بتوانند از گرفتاری ها‪،‬‬ ‫معضالت و مشکالتی که برای انها پیش امده عبور کنند‪.‬‬ ‫این فعال صنعت قطع ه کش��ور درباره پیشنهاد انجمن‬ ‫به وزیر برای رفع مش��کل قطعه س��ازان اف��زود‪ :‬به وزیر‬ ‫پیش��نهاد می ش��ود با پرس��ش از درون صنعت قطع ه و‬ ‫انجمن‪ ،‬مشاوری در کنار خود از این صنعت داشته باشد‪.‬‬ ‫وی می تواند با پرس��ش از اعضا و شناخت فردی اگاه در‬ ‫صنع��ت قطع ه که همه قطعه س��ازان نظر مثبتی به وی‬ ‫داشته باشند را به عنوان مشاور انتخاب کند تا بتواند در‬ ‫ان واحد تمام معضالت و مشکالت به وی منتقل شود‪.‬‬ ‫مرتض��وی درباره حمایت هدفمن��د از تولیدات ایرانی‬ ‫گفت‪ :‬صد درصد باید از تولیدات ایرانی حمایت ش��ود و‬ ‫درخواس��ت قطعه سازان از وزیر این است که شرکت ها و‬ ‫تولیدکنن��دگان قطعات را م��ورد حمایت قرار دهد و در‬ ‫مقابل از واردکنندگان حمایتی نکند زیرا واردات بی رویه‬ ‫باعث تضعیف تولید داخل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشراف وزیر پیشنهادی بر مسائل‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫س��ازندگان قطع��ات و‬ ‫مجموعه های خودرویی‪ ،‬رضا‬ ‫رحمان��ی را گزینه مناس��بی‬ ‫برای تص��دی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬رض��ا رحمان��ی برای‬ ‫تصدی وزارت گزینه مناس��بی اس��ت زیرا وی با صنعت‬ ‫بیگانه نیس��ت و خود مدتی رئیس کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجلس شورای اسالمی بود ه است‪.‬‬ ‫محمد شهپری افزود‪ :‬وزیر پیشنهادی دولت مشکالت‬ ‫صنع��ت را خوب می شناس��ند زیرا مدت��ی هم قائم مقام‬ ‫وزارتخان��ه بود ه اس��ت‪ .‬درنتیجه به مس��ائل وزارتخانه‬ ‫اش��راف دارن��د‪ .‬وی در ادام��ه گفت‪ :‬ب��ا توجه به حضور‬ ‫وزیر پیش��نهادی صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس وی می توانند تعامل خوبی با اعضای این‬ ‫کمیس��یون که از همکاران پیش��ین او هس��تند‪ ،‬داشته‬ ‫باشند‪ .‬ش��هپری تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر قطعه سازان‬ ‫و خودروس��ازان با چالش های زیادی روبه رو هستند که‬ ‫تولیدش��ان را زیان ده کرده است‪ .‬اگر به این شکل ادامه‬ ‫پیدا کند هیچ یک از این دو صنعت نمی تواند به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد‪ .‬با وجود ضرر و زیان زیاد بهتر اس��ت نام‬ ‫خیریه روی این شرکت ها بگذاریم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان درباره پیشنهاد‬ ‫و انتظ��ار از وزی��ر جدید گفت‪ :‬تنها راه حل ازادس��ازی‬ ‫ن��رخ خودرو اس��ت و مش��خص نیس��ت زمان��ی که در‬ ‫زمینه پتروش��یمی و سایر حوزه های زیرپوشش صنعت‬ ‫ازاد س��ازی انجام ش��ده چرا روی قیمت گذاری خودرو‬ ‫حساسیت وجود دارد‪ .‬شهپری درباره یکی از برنامه های‬ ‫رضا رحمانی که حمایت هدفمند از تولید ایرانی اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬البته با ش��عار نمی توان پیش رفت و باید در عمل‬ ‫اقدام کرد‪ .‬یکی از مشکالت‪ ،‬نقدینگی خودروسازان است‬ ‫و باید در ش��ورای پول و اعتبار نقدینگی خودروس��ازان‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‹نقط�ه اتص�ال و تفاه�م مش�ترک مجل�س‬ ‫و دولت‬ ‫دبیر انجمن سازندگان قطعات‬ ‫و مجموعه ه��ای خودرویی با‬ ‫اشاره به پیشینه رضا رحمانی‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجل��س و وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬وی را‬ ‫گزینه ای کامال مناسبی برای‬ ‫تصدی وزارتخانه دانس��ت و گفت‪ :‬انجمن حمایت صد‬ ‫درص��دی و نظ��ر مثبت قطعه س��ازان را درب��اره گزینه‬ ‫پیشنهادی رئیس جمهوری اعالم می کند‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو اظهارکرد‪ :‬انجمن قطعه س��ازان‪ ،‬حمایت‬ ‫صد درصدی و مثبت نس��بت به رضا رحمانی به عنوان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دارد زیرا با توجه به پیشینه‬ ‫وی در مجلس به ویژه در کمیس��یون صنایع‪ ،‬وی نقطه‬ ‫اتصال و تفاهم مشترک مجلس و دولت است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وزی��ر پیش��نهادی وزارتخانه اش��راف و‬ ‫شناخت کامل بر صنعت و معدن و تجارت کشور دارد و‬ ‫به ویژه همواره توجه ویژه به صنعت قطع ه کشور داشته‬ ‫است و انجمن نیز حمایت کامل را از وی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بس��یار خوش��بین هس��تیم که رحمانی‬ ‫ی انجام دهد و کارنامه درخشانی‬ ‫تغییرات عمده و اساس ‬ ‫را که تاکنون در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��ته ‬ ‫با تصدی وزارت بتوانند درخشان تر کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان همچنین عنوان کرد‪ :‬همان‬ ‫زم��ان که رحمانی عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن‬ ‫مجلس بود قطعه س��ازان در نشس��ت ها و گردهمایی ها‬ ‫شرکت داشتند‪ .‬بیگلو درباره انتظاری که از وزیر اینده‬ ‫در راستای حل مشکالت قطعه سازان وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انچه امروز قطعه س��ازی نیاز دارد‪ ،‬تسهیل تولید است‪.‬‬ ‫انتظار داریم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ش��رایطی را‬ ‫فراهم کند که قطعه سازان بتوانند با تیراژ باال و به‪‎‬راحتی‬ ‫اق��دام به تولید کنند و تا ای��ن حد درگیر موانع قانونی‪،‬‬ ‫بانک��ی‪ ،‬ارزی و تامین مواد اولی��ه داخلی و خارجی که‬ ‫به طور معمول زیرپوشش وزارتخانه است‪ ،‬نباشند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امیدواری��م بتوانیم مواد اولی��ه داخلی و‬ ‫خارج��ی را به راحت��ی تامین کنیم و ب��ا همان کیفیتی‬ ‫ک��ه تا به حال مش��غول تولید بوده ایم و چه بس��ا بهتر‬ ‫از ان و ب��ا هم��ان تیراژی که تاکنون تولید داش��تیم و‬ ‫چ��ه بس��ا باالتر از ان ب��ه تولید ادامه دهی��م‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫انتظار قطعه سازان تسهیل این امور است‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫امیدواریم خودروس��از نیز بتواند اقدام به خرید قطعه با‬ ‫تی��راژ ب��اال و تولید خودرو با تیراژ باال کند تا در مجموع‬ ‫بتوانیم رضایت مردم را هم در بحث حفظ و تعدیل نرخ‬ ‫و هم از نظر کیفیت محصوالت براورده کنیم‪.‬‬ ‫او درباره پیش��نهادی که قطعه س��ازان به وزیر دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در گام نخست‪ ،‬تامین مواد اولیه مورد نیاز داخلی‬ ‫و خارج��ی اس��ت زیرا بزرگ ترین معضل قطعه س��ازان‬ ‫همین موضوع است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن قطعه س��ازان درب��اره یکی از عنوان های‬ ‫برنامه رضا رحمانی که حمایت هدفمند از تولید ایرانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما در قس��مت مواد اولیه همیشه مشکل‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬یکی از مشکالتی که وجود‬ ‫دارد ای��ن اس��ت که ب��ورس کاال یا فروش��ندگان مواد‬ ‫اولی��ه داخلی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس‪ ،‬الومینی��وم‪ ،‬مواد پلیمری و‬ ‫پتروش��یمی را متاس��فانه با یک چوب می زنند و فرقی‬ ‫بی��ن تولید کننده و تاجر یا توزیع کنن��ده مواد اولیه در‬ ‫ب��ازار تولید وجود ندارد‪ ،‬در صورتی که در کش��ور های‬ ‫دیگر‪ ،‬کس��ی که تولید کننده اس��ت و مواد اولیه را برای‬ ‫تولید کاال و قطعه استفاده می کند‪ ،‬حساب جداگانه ای‬ ‫دارد و مواد را با یارانه ارزان تر و سریع تر دریافت می کند‪.‬‬ ‫بیگل��و اف��زود‪ :‬در همه جای دنیا مواد اولیه نخس��ت به‬ ‫تولیدکننده اختصاص می یابد و پس از ان برای س��ایر‬ ‫مصارف‪ ،‬در بازار توزیع می شود‪.‬‬ ‫‪ ۳‬درخواست شرکت های خدمات پس از فروش از وزیر جدید‬ ‫انتظار می رود وزیر جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بخش��نامه ای که‬ ‫برای فعالیت امداد خودروها تدوین و به وزارتخانه ارائه ش��ده را جدی گرفته‬ ‫و نس��بت به تصویب ان اقدام کنند تا امداد خودروها از این بی سروس��امانی‬ ‫نجات پیدا کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو‪ ،‬در گفت وگو‬ ‫با پرش��ین خودرو‪ ،‬با اش��اره به انتظارت حوزه خدمات پس از فروش از وزیر‬ ‫پیش��نهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اظهارکرد‪ :‬فعاالن حوزه خدمات‬ ‫پ��س از فروش با نیروهای صنعتی متفاوت هس��تند و ای��ن امر به دلیل نوع‬ ‫فعالیت و ارتباط نزدیک بخش خدمات با مردم است‪ .‬از این رو‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫مدیرانی در این حوزه به کار گرفته شوند که درد مردم را احساس کنند‪.‬‬ ‫عباس��علی غیاثی افزود‪ :‬امید اس��ت وزیر جدید در ح��وزه خدمات پس از‬ ‫فروش دخالت و نظارت بیش��تری داشته و ارتباط نزدیک تری با مدیران این‬ ‫حوزه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به مش��کالت تامین قطعات به عن��وان مهم ترین‬ ‫معضل ح��وزه خدمات پس از فروش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کمبود قطعه همواره یکی‬ ‫از معض�لات حوزه خدمات پس از ف��روش و مراجعه کنندگان برای دریافت‬ ‫خدمات بوده اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬وزیر جدید باید مش��کل ارز قطعات و مسائل‬ ‫مربوط به تامین قطعات در این حوزه را رفع کند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن ش��رکت های خدمات خدمات پ��س از فروش خ��ودرو در‬ ‫ادام��ه احی��ای ش��ورای سیاس��ت گذاری خ��ودرو را اقدامی مهم ازس��وی‬ ‫وزی��ر جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��کاندار‬ ‫جدی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬باید ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫خ��ودرو را احی��ا کن��د امری ک��ه متاس��فانه در دولت دوازدهم به حاش��یه‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫نشس��ت های کمی برگزار ش��د در حالی که در زمان وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دولت یازدهم نشس��ت های بیش��تری برگزار و مس��ائل و مشکالت‬ ‫صنع��ت خودرو در این نشس��ت ها به خوبی منعکس و ب��ا ارائه راهکارهایی‬ ‫ازسوی اعضا‪ ،‬دستوراتی ازسوی وزیر صادر می شد‪.‬‬ ‫غیاثی همچنین با اش��اره ب��ه واگذاری وظیفه صدور مجوز و س��اماندهی‬ ‫فعالیت تمام شرکت های امداد خودرویی‪ ،‬به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر این اس��اس بخشنامه ای برای فعالیت امداد خودروها تدوین و‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه ش��ده که انتظار می رود این بخشنامه‬ ‫جدی گرفته شده و نسبت به تصویب ان اقدام شود تا امداد خودروها از این‬ ‫بی سروس��امانی نجات پیدا کنند زیرا در این حوزه معضل و مشکالت زیادی‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬درحال حاضر ش��رکت های امدادی و امدادگران از اش��فتگی و‬ ‫بالتکلیفی زیادی رنج می برند و این موضوع باید به طورحتم جزو دغدغه های‬ ‫وزیر متصدی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده و دنبال شود‪.‬‬ ‫غیاثی در ادامه با توجه به گزینه معرفی ش��ده برای وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت گفت‪ :‬وزیر پیش��نهادی وزارتخانه مهره خوبی برای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت اگر چه شرایط فعلی کشور در مجموع شرایط خوبی‬ ‫نیس��ت اما به نظر می رس��د رضا رحمانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت می تواند در حوزه خدمات موثر واقع شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ای��ران گف��ت‪ :‬امروز بازار خ��ودرو محل جوالن واس��طه ها‬ ‫و دالالن ش��ده ک��ه قیمت ه��ای دلخواه خ��ود را تحمیل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی اف��زود‪ :‬افزای��ش بی ضابط��ه نرخ‬ ‫خودروها در بازار‪ ،‬سایر اصناف مرتبط از جمله قطعه سازان‬ ‫را نیز دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬قطعه س��ازان معتقدند به دلیل افزایش‬ ‫نرخ مواد اولیه‪ ،‬دس��تمزد‪ ،‬هزینه های حمل ونقل و‪ ...‬بهای‬ ‫قطعات تولیدی نیز باید افزایش یابد اما این افزایش ها باید‬ ‫متناسب باشد‪.‬‬ ‫نایب رئیس ات��اق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران درباره برنامه های پیش فروش خودروسازان در ماه های‬ ‫گذشته به ایرنا گفت‪ :‬اگر پیش فروش ها با مکانیسمی باشد‬ ‫که خودرو به طور مس��تقیم به دس��ت مصرف کننده نهایی‬ ‫برسد‪ ،‬به طور قطع موثر است‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی تاکید کرد‪ :‬مکانیسم یادشده باید به گونه ای‬ ‫طراح��ی ش��ود که نظ��ام جبرانی قدرت خری��د در ان در‬ ‫نظ��ر گرفته ش��ده باش��د؛ یعنی وقت��ی ثبت ن��ام امروز و‬ ‫تحویل خودرو یک س��ال بعد اس��ت‪ ،‬س��ود مش��ارکت در‬ ‫نظر گرفته ش��ده باید با نرخ تورم خرید تناس��ب داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در این پیش فروش ها باید زمان تحویل و‬ ‫قیمت های نهایی محصول مشخص باشد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت از اغاز امس��ال تاکنون‪ ،‬ش��رکت س��ایپا‬ ‫‪۲۷۰‬هزار خ��ودرو و گروه صنعتی ایران خودرو در دو نوبت‬ ‫‪۷۷‬هزار و ‪۱۰۰‬خودرو پیش فروش کرده اند‪.‬‬ ‫پی��ش از ای��ن علیرض��ا نیک ائی��ن‪ ،‬رئی��س اتحادی��ه‬ ‫تعمی��رکاران خ��ودرو تهران نی��ز گفته ب��ود پیش فروش‬ ‫ادامه دار خودروس��ازان‪ ،‬راهی برای حضور واسطه ها در این‬ ‫بازار خودرو اس��ت و انها از این اب گل الود ماهی گرفته و‬ ‫بازار را اشفته تر می کنند‪.‬‬ ‫فراخوان‬ ‫خودروهای دیزلی «بی ام و»‬ ‫شرکت خودروس��ازی بی ام و خودروهای دیزلی تولیدی‬ ‫خود را به دلیل نقص فنی فراخوان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این روزها که بازار فراخوان شرکت های‬ ‫خودروس��ازی در جهان به ش��دت داغ و پر تب وتاب شده‪،‬‬ ‫حاال ش��رکت خودروس��ازی بی ام و المان نی��ز خودروهای‬ ‫دیزل��ی خود را ب��ه علت نقص فن��ی در پیش��رانه خودرو‬ ‫فراخوان داده است‪.‬‬ ‫مدت��ی پیش برخ��ی خودروه��ای دیزلی «ب��ی ام و» در‬ ‫کره جنوب��ی به علت یک نق��ص فنی و احتم��ال انفجار و‬ ‫اتش گرفتگی در یک فراخوان تحت بررسی های دقیق قرار‬ ‫گرفتند تا متخصصان فعال در این ش��رکت مشکل مربوط‬ ‫را برطرف کنند‪.‬‬ ‫پ��س از ان‪ ،‬ای��ن خودروس��از المانی در ابت��دا تصمیم‬ ‫گرفت حدود ‪۴۸۰‬هزار خودرو را در قاره های اروپا و اس��یا‬ ‫فراخوان دهد اما پس از بررس��ی های بیش��تر مشخص شد‬ ‫که ابعاد این مش��کل بسیار گس��ترده تر از ان چیزی است‬ ‫که این ش��رکت تصورش را می کرده است بنابراین با اعالم‬ ‫فراخوان مدل های تولیدی در حد فاصل س��ال های‪۲۰۱۰‬‬ ‫و ‪۲۰۱۷‬میالدی(‪ 1388‬تا‪ 1395‬خورش��یدی)‪ ،‬تعداد این‬ ‫خودروها به ‪۱.۶‬میلیون خودرو رسید‪.‬‬ ‫به گفته مقامات شرکت «بی ام و»‪ ،‬نقص فنی خودروهای‬ ‫دیزل��ی به دلیل مش��کل در س��وپاپ ‪ EGR‬در پیش��رانه‬ ‫انهاست که بنابر اعالم بس��یاری از مشتریان‪ ،‬انها با نشت‬ ‫گلیکول از س��وپاپ یا س��امانه بازگش��ت گازهای خروجی‬ ‫روبه رو بوده اند‪.‬‬ ‫ذرات یادش��ده کم کم با رس��وبات خاکس��تری و درجه‬ ‫ح��رارت ب��اال ایج��اد و در برخ��ی مواق��ع ذوب و موجب‬ ‫اتش سوزی و احتراق می شود‪.‬‬ ‫با اینکه مقامات این شرکت اصرار دارند که این نقص در‬ ‫موارد بس��یار نادر و معدودی ممکن است برای مشتریان و‬ ‫دارندگان این خودروها مشکل جدی ایجاد کند اما براساس‬ ‫قوانین موجود‪ ،‬ترجیح داده اند که برای بررس��ی های دقیق‬ ‫و بیش��تر از تمامی صاحبان خودروهای دیزلی تولید شده‬ ‫در س��ال های‪ ۲۰۱۰‬تا ‪ ۲۰۱۷‬درخواس��ت کنند با مراجعه‬ ‫به ش��عب و نمایندگی های مجاز و رسمی این خودروساز‪،‬‬ ‫نس��بت به برطرف کردن مش��کل خودروهای ش��ان اقدام‬ ‫کنند‪ .‬در گزارشی که وب سایت ‪The Car Connection‬‬ ‫در این باره نوش��ته اس��ت‪،‬افزون بر ‪۴۴‬هزار خودرو دیزلی‬ ‫س��اخت «بی ام و» در جهان چنین مشکل بالقوه ای را دارند‬ ‫و باید با مراجعه به نمایندگی های رس��می این خودروساز‪،‬‬ ‫ان را رف��ع و خ��ودرو خ��ود را از هرگونه خط��ری ایمن و‬ ‫مصون کنند‪.‬‬ ‫گزارش ها حاکی اس��ت ک��ه این فراخوان ب��ه تنها اروپا‬ ‫و اس��یا محدود نمی شود و کش��ورهای بسیاری در جهان‬ ‫را ش��امل می شود که پیش بینی می ش��ود فقط ‪۵۴‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬خودرو از این میزان‪ ،‬در کانادا و ایاالت متحده امریکا‬ ‫باش��د‪ .‬ب ام و با انتش��ار بیانیه ای اعالم کرده این فراخوان‬ ‫تنها برای جلب رضایت و اعتماد مش��تریان ما است وگرنه‬ ‫به طور کامل داوطلبانه است و مشکل یادشده از خطرات و‬ ‫تهدیدهای بسیار جدی به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل روس نفت‪:‬‬ ‫تحریم های ضدایرانی‬ ‫به اقتصاد اروپا اسیب می زند‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت روس نفت در کنفران��س اقتصادی‬ ‫اوراس��یا اظهار کرد‪ :‬اقتص��اد اروپا ممکن اس��ت به دلیل‬ ‫خ��ودداری ش��رکت های اروپایی از همکاری ب��ا ایران زیر‬ ‫فشار تحریم های امریکا‪ ،‬اسیب ببیند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ایگور سچین که از سال ‪)۲۰۱۴(۱۳۹۳‬‬ ‫در فهرس��ت سیاه اشخاص تحت تحریم امریکا قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬در سخنرانی خود در کنفرانس اقتصادی اوراسیا در‬ ‫ورونای ایتالیا‪ ،‬از تحریم های یکجانبه علیه کش��ورها انتقاد‬ ‫کرد و گفت چنین تحریم هایی به ابزار متداول در دس��تان‬ ‫یک کشور تبدیل شده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش خبرگزاری تاس‪ ،‬س��چین با اشاره به‬ ‫تحریم های امریکا علیه ایران و خروج شرکت های اروپایی‬ ‫از پروژه ه��ای ایران��ی به منظور جلوگی��ری از رویارویی با‬ ‫تحریم ه��ای ثانویه‪ ،‬گف��ت‪ :‬پیش از این ما ش��اهد خروج‬ ‫توت��ال از پروژه فاز ‪ ۱۱‬پ��ارس جنوبی‪ ،‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫پروژه ه��ای گازی جهان‪ ،‬با ضرر قابل توج��ه بودیم‪ .‬تاثیر‬ ‫جلوگیری همکاری ش��رکت های اروپایی با شریکان ایرانی‬ ‫ممکن اس��ت جدی ترین پیامدها را ب��رای اقتصاد اروپایی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در این بین‪ ،‬رویترز به نقل از ‪ ۳‬دیپلمات اروپایی نوشت‪:‬‬ ‫اتحادیه اروپا س��رگرم کار برای ایجاد مکانیس��م پرداختی‬ ‫ب��رای تجارت با ایران اس��ت و این مکانیس��م باید از نظر‬ ‫قانون��ی تا ‪ ۱۳‬ابان(‪ ۴‬نوامبر) ک��ه تحریم های امریکا علیه‬ ‫ایران اغاز می شود‪ ،‬اماده شود اما در واقع این مکانیسم تا‬ ‫اغاز سال ‪ )۲۰۱۹(۱۳۹۸‬عملیاتی نخواهد شد‪.‬‬ ‫برداشت گاز از دومین سکوی‬ ‫فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی اغاز شد ‬ ‫مجری طرح توسعه فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی گفت‪ :‬همزمان‬ ‫ب��ا پایان عملی��ات راه اندازی س��کوی اقم��اری ‪ ۱۴C‬در‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬برداشت گاز ترش از موقعیت مخزنی دومین‬ ‫سکوی گازی فاز ‪ ۱۴‬پارس جنوبی اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا به نقل از ش��رکت نف��ت و گاز پارس‪،‬‬ ‫حمیدرضا مس��عودی ‪ ۵‬ابان با اعالم انج��ام موفقیت امیز‬ ‫عملیات راه اندازی دومین سکوی دریایی فاز ‪ ،۱۴‬ظرفیت‬ ‫برداش��ت گاز ترش غنی از عرش��ه ‪ ۱۴C‬را ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ف��وت مکع��ب(‪ ۱۴.۱‬میلی��ون مترمکع��ب) در روز عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬همان طور که پیش��تر وعده داده ش��ده بود‪،‬‬ ‫ب��ا بهره برداری از دومین س��کوی گازی طرح توس��عه فاز‬ ‫‪ ۱۴‬پ��ارس جنوب��ی‪ ،‬مجم��وع ظرفی��ت برداش��ت گاز از‬ ‫بخش فراس��احلی این فاز در س��ال جاری به یک میلیارد‬ ‫فوت مکعب معادل ‪ ۲۸.۲‬میلیون مترمکعب در روز افزایش‬ ‫یافته و مرحله نخس��ت توسعه بخش فراساحل فاز ‪ ۱۴‬به‬ ‫طور کامل عملیاتی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به پایان عملیات لوله گذاری خط ‪ ۱۸‬اینچی‬ ‫زیردریای��ی انتق��ال گاز ت��رش و خ��ط ‪ ۴.۵‬اینچی تزریق‬ ‫گالیکول از س��کوی اقماری ‪ ۱۴C‬به سکوی اصلی ‪۱۴A‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬گاز ترش اس��تحصال شده از این سکو پس از‬ ‫انتقال با گاز تولیدی سکوی اصلی ‪ ۱۴A‬به پاالیشگاه های‬ ‫محدوده صنعتی پارس ‪ ۲‬در منطقه کنگان ارس��ال ش��ده‬ ‫و پس از فرایندهای پاالیش��ی به ش��بکه سراسری تزریق‬ ‫می ش��ود‪ .‬مس��عودی با اش��اره به احج��ام و فعالیت های‬ ‫انجام شده در ساخت عرشه ‪ ۲۳۰۰‬تنی ‪ ۱۴C‬و با یاداوری‬ ‫اینک��ه دومین عرش��ه دریایی فاز ‪ ۱۴‬با بیش��ترین میزان‬ ‫پیشرفت ساخت (‪ ۹۶‬درصد) در یارد صنعتی شرکت صدرا‬ ‫س��اخته و به موقعی��ت خود در خلیج فارس منتقل ش��د‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬انجام تکنیک های خالقانه و پیشرفت باالی ساخت‬ ‫سکوی اقماری ‪ ،۱۴C‬زمان عملیات نصب‪ ،‬پیش راه اندازی‬ ‫و راه اندازی در دریا را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبت رکوردهای تازه‬ ‫مجری طرح توس��عه فاز ‪ ،۱۴‬سکوی ‪ ۱۴C‬را نخستین‬ ‫س��ازه دریایی در طول س��اخت عرش��ه های فراس��احلی‬ ‫پارس جنوبی عنوان کرد که با کس��ب پیش��رفت س��اخت‬ ‫ماهان��ه ‪ ۳.۵‬درص��دی‪ ،‬رکورد بی نظی��ری را از زمان اغاز‬ ‫توس��عه این میدان مش��ترک گازی با کشور قطر بر جای‬ ‫گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��کوی اقماری ‪ ۱۴C‬همچنین موفق‬ ‫به کس��ب رکورد س��ریع ترین زمان هوک اپ (اتصال سکو‬ ‫و تجهی��زات جانب��ی به چاه ها) در کمتر از ‪ ۱۵‬روز ش��ده‬ ‫است‪ ،‬به میانگین بازه زمانی ‪ ۴۵‬روزه هوک اپ عرشه های‬ ‫دریایی پارس جنوبی در گذش��ته اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬با‬ ‫تالش بی وقفه گروه کارفرما و ش��رکت ص��درا و با اجرای‬ ‫تکنیک ه��ای نوین لیزر اس��کن که پیش از ای��ن در یارد‬ ‫صنعتی بندرعباس انجام ش��ده بود‪ ،‬این زمان به کمتر از‬ ‫یک سوم کاهش یافت و موفق شدیم به کسب رکورد قابل‬ ‫تاملی در حوزه پارس جنوبی و حتی در صنعت فراس��احل‬ ‫ایران و دنیا دس��ت یابیم‪ .‬مس��عودی برنامه ریزی دقیق و‬ ‫مس��تمر برای حضور ناوگان ش��ناورهای مربوط به حمل‬ ‫و اس��تقرار بیش از ‪ ۳۰۰‬نفر از پیمانکاران و ارسال کاالها‬ ‫و پش��تیبانی تجهیزات مورد نیاز ب��رای انجام عملیات در‬ ‫بخ��ش فراس��احلی این طرح را از دیگر عوامل ش��تاب در‬ ‫زم��ان نصب‪ ،‬پیش راه اندازی و راه اندازی این س��کو عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬با ورود دومین س��کوی گازی فاز ‪ ۱۴‬پارس‬ ‫جنوبی به چرخه تولید‪ ،‬نیمی از اهداف توس��عه این طرح‬ ‫بزرگ ملی در بخش فراساحل محقق شد‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۸۰‬خورشیدی‬ ‫بخشی از گاز شمالی‬ ‫ایران از سوی‬ ‫ترکمنستان تامین‬ ‫می شد‪ .‬این کشور با‬ ‫اگاهی از نیاز مردم در‬ ‫فصل سرما به شکل‬ ‫ناگهانی نرخ گاز را ‪۹‬‬ ‫برابر اعالم کرد‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از تکرار‬ ‫این موضوع توسعه‬ ‫شبکه گاز در دستور‬ ‫کار مسئوالن قرار‬ ‫داده شد‪ .‬اکنون هیچ‬ ‫مشکلی در تامین گاز‬ ‫این منطقه وجود ندارد‬ ‫«گسترش صنعت» در واکنش به اظهارات بلومبرگ‪ ،‬نظر کارشناسان داخلی را بررسی کرد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تامین گاز زمستان مشکلی ندارد‬ ‫گازرس��انی به نیمه شمالی کشور به دلیل دور بودن از‬ ‫مراکز تولید گاز‪ ،‬یکی از مهم ترین دغدغه های دولتمردان‬ ‫کشور بوده است‪ .‬یکی از راهکارهای ایران در این زمینه‬ ‫تامین گاز از طریق ترکمنس��تان بود‪ .‬چندین س��ال بر‬ ‫اساس توافقاتی بین سران دو کشور ایران و ترکمنستان‪،‬‬ ‫گاز نوار جنوبی دریای خزر در فصل س��رما از س��وی این‬ ‫کش��ور تامین می شد‪ .‬این همسایه شمالی در سال ‪ ۸۶‬و‬ ‫اغ��از فصل س��رما نرخ نفت را ب��ه ‪ ۹‬برابر افزایش داد و با‬ ‫توجه به انکه جایگزینی گاز برای نواحی ش��مالی کشور‬ ‫در برهه کوتاه امکان پذیر نبود‪ ،‬ایران برای اسایش مردم‬ ‫شمال کشور این افزایش نرخ را پذیرفت‪ .‬برای جلوگیری‬ ‫از تکرار دوباره این موضوع ش��بکه گازرس��انی با ش��دت‬ ‫بیش��تری فعال ش��د و زمانی که س��ال ‪ ۹۱‬ترکمنستان‬ ‫عن��وان کرد ک��ه می خواهد نرخ گاز صادراتی به ایران را‬ ‫افزای��ش دهد‪ ،‬بخش فنی کش��ور اعالم کرد توان تامین‬ ‫گاز شمال کشور را دارد‪ .‬با این وجود هنوز بخش هایی از‬ ‫نواحی شمالی کشور با مشکل تامین گاز روبه رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف صادرات وکمبود سوخت‬ ‫ک��ه این میزان از فروردی��ن ‪( ۹۵‬مارس ‪ ) ۲۰۱۶‬تاکنون‪،‬‬ ‫کمترین میزان نفت صادراتی است‪ .‬بسیاری از خریداران‬ ‫عمده نفت از ایران‪ ،‬خریدش��ان را متوقف کرده اند‪ .‬هیچ‬ ‫انتقال��ی ب��ه کره جنوبی و فرانس��ه از ژوئن تاکنون انجام‬ ‫نشده و صادرات کلی به اروپا ‪ ۴۰‬درصد از اوریل تا امروز‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ‪،‬‬ ‫ایران پاالیشگاه های جدیدی را برای میعانات گازی خود‬ ‫تاس��یس کرد ه اما صادرات این اقالم نیازمند حمایت از‬ ‫رش��د تولیدات گازی در میدان های پارس جنوبی است‬ ‫که بین ایران و قطر مش��ترک است‪ .‬اگر ایران نتواند این‬ ‫میعانات را منتقل کند‪ ،‬ناچار به کاهش اس��تخراج شده‬ ‫و با خطر کمبود سوخت در زمستان روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش این رسانه اقتصادی امریکایی‪ ،‬بازارهای دیگر‬ ‫اس��یایی برای نفت ایران انعطاف بیشتری از خود نشان‬ ‫داده اند‪ .‬به نظر می رسد چین نه وعده افزایش خرید نفت‬ ‫داده و نه توقف خرید‪ .‬در حالی که هند و ژاپن به دنبال‬ ‫دریاف��ت معافیت از تحریم های امری��کا در ازای کاهش‬ ‫واردات ش��ان هس��تند‪ .‬این مذاکرات در حال انجام است‬ ‫ام��ا در عین حال خری��داران نفتی‪ ،‬رزرو نفتکش ها برای‬ ‫اکتبر را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گازرسانی‪ ،‬اولویت نخست کشور‬ ‫حسین امیری خامکانی‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی درباره اظهارات اخیر بلومبرگ‬ ‫به « گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬صادرات میعانات گازی به‬ ‫کره جنوب��ی ارتباط چندانی با تامین س��وخت در ایران‬ ‫ندارد‪ .‬یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نفت این است‬ ‫ک��ه تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬تمام بخش های کش��ور از نعمت‬ ‫گاز برخوردار شوند‪ .‬درحال حاضر دولت نه تنها در‬ ‫تامین سوخت خانگی مشکلی ندارد بلکه به دنبال‬ ‫ان اس��ت تا نیروگاه های تولی��د برق‪ ،‬بخش های‬ ‫صنعت��ی و واحد های تولید نیز برای تامین انرژی‬ ‫م��ورد نیاز خود از س��وخت مایع اس��تفاده کنند‪.‬‬ ‫حرکت هرچه س��ریع تر به این س��مت‪ ،‬شی وه ای‬ ‫اس��ت که کمیس��یون انرژی به دنبال ان است و‬ ‫به عنوان اولویت نخست کشور نیز مطرح است‪.‬‬ ‫«بلومبرگ» در گزارش��ی با اش��اره به اینکه در ایران‬ ‫مشکل کمبود سوخت وجود خواهد داشت‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫از دس��ت دادن بازار کره جنوبی مش��کالتی را برای ایران‬ ‫ایجاد کرده چراکه این کش��ور مقصد ‪ ۶۰‬در صد تولیدات‬ ‫میعانات گازی ایران بوده اس��ت‪ .‬ب��ا وجود اینکه فروش‬ ‫میعان��ات گازی ب��ه کره جنوبی در‬ ‫دوران اوباما از تحریم ها معاف شده‬ ‫ب��ود‪ ،‬این بار مش��مول تحریم های‬ ‫ترامپ اس��ت‪ .‬اگر ایران نتواند این‬ ‫میعان��ات را منتقل کن��د‪ ،‬ناچار به‬ ‫کاهش اس��تخراج ش��ده و با خطر‬ ‫کمبود سوخت در زمستان روبه رو‬ ‫حسین امیری خامکانی‬ ‫خواهد بود‪ .‬با وجود اینکه تا اعمال‬ ‫تحریم ه��ای ترام��پ هن��وز زمان دولت به دنبال ان است‬ ‫تا نیروگاه های تولید‬ ‫زیادی باقی مانده‪ ،‬ایران زیر فش��ار‬ ‫برق‪ ،‬بخش های صنعتی و‬ ‫کاهش خرید نفت و از دست رفتن واحد های تولیدی نیز برای‬ ‫خری��داران اصلی خود در اس��یا و تامین انرژی مورد نیاز خود‬ ‫اروپا اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش از سوخت مایع استفاده‬ ‫کنند‬ ‫در ش��هریور (اوت) ص��ادرات ایران‬ ‫‪ ۲‬میلیون بش��که نفت در روز بوده‬ ‫غالمعل��ی جعفرزاده ایمن ابادی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫برنامه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫می گوی��د تحریم های امری��کا ضربه ای ب��ه صادرات‬ ‫نفت ای��ران وارد نمی کند بلکه باعث گرانی بنزین در‬ ‫امریکا و در نهایت س��قوط ترامپ می شود‪ .‬جعفرزاده‬ ‫ ایمن ابادی با اش��اره به حضور وزیر نفت در جلس��ه‬ ‫کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬جلس��ه وزیر با کمیس��یون بسیار عالی‬ ‫ب��ود‪ ،‬زنگنه گ��زارش بس��یار امیدوار کنن��ده ای ارائه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹برای نفت مشتری های جدید داریم‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر روند لجبازی ترامپ اس��تمرار‬ ‫پیدا کند به ما خسارتی وارد نمی شود اما ما نفت مان‬ ‫را گران تر می فروش��یم‪ ،‬میزان استخراج مان کاهش‬ ‫پی��دا می کن��د با وجود بدعهدی برخی کش��ورها اما‬ ‫مشتری های جدیدی پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫� تمام تجهیزات صنعت گاز سرپا هستند‬ ‫علیرض��ا اص��ل عربی‪ ،‬کارش��ناس ان��رژی در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که ایا در ‪ ۶‬ماه دوم س��ال‬ ‫با مش��کل گاز روبه رو خواهیم ب��ود در گفت وگو‬ ‫با « گس��ترش صنع��ت» بیان کرد‪ :‬ب��ه طور کلی‬ ‫تعمیرات اساس��ی تجهیزات گاز کش��ور در فصل‬ ‫تابستان انجام می شود‪ .‬بر اساس اخرین اطالعات‬ ‫س��وم پ��ارس جنوبی با بی��ان اینکه فازه��ای ‪ ۴‬و‪ ۵‬با‬ ‫حداکثر توان اماده ورود به فصل س��رد سال هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در س��ال ج��اری با انجام اقدامات مناس��ب در‬ ‫دوره تعمی��رات اساس��ی تمام محصوالت پاالیش��گاه‬ ‫س��وم در اختی��ار مصرف کنندگان ق��رار می گیرد‪ .‬در‬ ‫دوره تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه چند پروژه نیز در‬ ‫راستای افزایش کیفیت و کمیت محصوالت انجام شد‪.‬‬ ‫موذنی می گوید‪ :‬در تولید پاالیشگاه های گازی کیفیت‬ ‫مواد ش��یمیایی و کارایی تجهیزات از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در همین راس��تا ‪ ،‬امس��ال‬ ‫غربال ه��ای مولکولی (مولکوالرس��یو) تعویض و برای‬ ‫نخس��تین بار در این پاالیش��گاه از غربال های ساخت‬ ‫داخل اس��تفاده ش��د‪ .‬همچنین‪ ،‬تعویض این غربال ها‬ ‫در تولید اتان و کیفیت گاز خروجی پاالیش��گاه تاثیر‬ ‫بس��زایی داشته اس��ت‪ .‬وی پروژه دیگر انجام شده در‬ ‫دوره تعمیرات اساسی را بهینه سازی توربواکسپندرها‬ ‫عنوان ک��رد و به ایلنا گفت‪ :‬با انجام اقدامات اصالحی ‬ ‫روی این تجهیزات و امکان سردس��ازی بیش��تر تولید‬ ‫اتان پاالیش��گاه س��وم ‪ ۲۰‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬از دیگر اقدامات انجام ش��ده‬ ‫در زم��ان تعمیرات اساس��ی اتصال خ��ط خوراک این‬ ‫پاالیش��گاه به پاالیش��گاه چهارم برای دریافت روزانه‬ ‫‪ ۵‬میلی��ون مترمکع��ب گاز اس��ت که ضم��ن افزایش‬ ‫اثربخش��ی‪ ،‬در دسترس بودن خوراک پاالیشگاه را نیز‬ ‫باال برده است‪.‬‬ ‫رسیده تمام تجهیزات مربوط به صنعت گاز کشور سرپا‬ ‫هس��تند و هیچ گونه مش��کلی ندارند‪ .‬در فصل تابستان‬ ‫تمام تعمیرات این ناوگان انجام ش��ده اس��ت و در بخش‬ ‫فنی تولید گاز هیچ مش��کلی نداریم‪ ،‬هیچ طر ح متوقف ‬ ‫یا نیمه کاره ای در این زمینه وجود ندارد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫مش��کالت پیشین کشور درباره س��وخت گفت‪ :‬در دهه‬ ‫‪ ۸۰‬خورش��یدی بخش��ی از گاز ش��مالی ایران از سوی‬ ‫ترکمنس��تان تامین می ش��د‪ .‬این کشور با اگاهی از نیاز‬ ‫مردم در فصل س��رما به شکل ناگهانی نرخ گاز را ‪ ۹‬برابر‬ ‫اعالم کرد‪ .‬برای جلوگیری از تکرار این موضوع توس��عه‬ ‫ش��بکه گاز در دستور کار مسئوالن قرار داده شد‪ .‬اکنون‬ ‫هیچ مش��کلی در تامی��ن گاز این منطق��ه وجود ندارد‪.‬‬ ‫اصل عربی افزود‪ :‬در س��ال هایی که در ش��مال کش��ور با‬ ‫مش��کل تامین گاز روبه رو بودیم‪ ،‬در بحث فنی موضوع‬ ‫گاز‪ ،‬مش��کلی وجود نداش��ت‪ ،‬مهم ترین مشکل توسعه‬ ‫خطوط گازی بود برای حل مش��کل‪ ،‬توسعه خطوط گاز‬ ‫در دستور کار قرار گرفت‪ .‬همچنین‪ ،‬در برخی مناطق و‬ ‫نواحی خطوط لوله وجود نداشت که در سال های گذشته‬ ‫گسترش یافته و به دو برابر رسیده و مشکالت مربوط به‬ ‫گاز حل ش��ده است‪ .‬این کارشناس انرژی افزود‪ :‬خطوط‬ ‫لوله گاز نیز همچون برق به شکل شبکه ای عمل می کند‬ ‫و زمانی که خط لوله ای وجود داش��ته باش��د می توانیم‬ ‫ب��ه بخش های دیگر نیز گازرس��انی کنیم‪ .‬در انتقال گاز‬ ‫مش��کل توس��عه ای وجود ندارد و از دو س��ال پیش این‬ ‫موض��وع اغاز ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان ای��ن موضوع که‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫درد سرس��ازترین موضوع در گاز الگوی مصرف ان است‪،‬‬ ‫بلومب��رگ یکی از رس��انه هایی که همواره در زمینه‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر در بخش تولید و توزیع گاز مشکلی‬ ‫نف��ت و گاز اظهارنظ��ر می کن��د در یکی از‬ ‫وجود ندارد‪ .‬مهم ترین مش��کل در این‬ ‫تحلیل ه��ای خود نوش��ت‪ :‬توق��ف صادرات‬ ‫زمین��ه الگوه��ای مصرف گاز اس��ت‪.‬‬ ‫میعانات گازی به کره جنوبی‪ ،‬زمستان ایران‬ ‫هرچ��ه گاز تولی��د می کنیم همچنان‬ ‫را با کمبود س��وخت روبه رو می کند‪ .‬اظهار‬ ‫میزان مصرف گاز بیشتر از تولید است‪.‬‬ ‫نظره��ای مواف��ق و مخالف��ی در این زمینه‬ ‫در بخش صنعتی و حمل ونقل بیش از‬ ‫ش��کل گرفت از همه مهم تر جو روانی ناشی‬ ‫بخش خانگی الگوی مصرف گاز مشکل‬ ‫از ای��ن خبر بود‪ .‬در پاس��خ به این س��خنان‬ ‫دارد‪ .‬باید به دنبال ان باشیم که مصرف‬ ‫علیرضا اصل عربی‬ ‫بخ��ش فن��ی نف��ت و گاز ایران ب��ا قطعیت‬ ‫گاز در این بخش ها بهینه شود‪ .‬با توجه‬ ‫به انکه در زمینه توسعه خطوط گاز به در برخی مناطق و نواحی می گوید در زمینه تامین گاز مشکلی وجود‬ ‫خطوط لوله وجود نداشت‬ ‫پیشرفت بس��یاری دست یافته ایم‪ ،‬در که در سال های گذشته ندارد و ش��بکه توزیع نفت و گاز کشور یکی‬ ‫زمین��ه فنی تامین گاز مناطق مختلف گسترش یافته و به دو از موفق ترین ش��بکه های موجود در کشور‬ ‫مش��کلی در فصل سرد سال نخواهیم برابر رسیده و مشکالت اس��ت و به ش��کل اساس��ی نیازی به تامین‬ ‫مربوط به گاز حل شده‬ ‫ان��رژی از خارج از مرزها نخواهیم داش��ت و‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫است‬ ‫‹ ‹اماده ورود به فصل سرد‬ ‫چنی��ن اظهاراتی را موجی ب��رای ایجاد جو‬ ‫محمد شفیع موذنی‪ ،‬مدیر پاالیشگاه‬ ‫روانی عنوان می کند‪.‬‬ ‫ضربه ای به صادرات نفت ایران وارد نشده است‬ ‫‹ ‹بنزین در امریکا گران می شود‬ ‫جعف��رزاده با بی��ان اینک��ه بنزین در امری��کا گران‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اس��تمرار لجب��ازی ترامپ در‬ ‫امری��کا قیم��ت بنزین و نفت افزایش پی��دا می کند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬با برنامه های متولیان کش��ور و با هدایت های‬ ‫هنرمندانه رهبر معظم انقالب قول می دهم تمام جهان‬ ‫و م��ردم امریکا از ترام��پ بخواهند تحریم ها را متوقف‬ ‫کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از انکه تحریم ها به ما خس��ارت‬ ‫وارد کن��د ضربه به مردم امریکا اس��ت چرا که به دنبال‬ ‫این تحریم ها بنزین گران می شود و این کاال در امریکا از‬ ‫جمله کاالهای اساسی به شمار می رود که درحال حاضر‬ ‫روز به روز در این کشور گران تر می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹همچنان نفت ایران صادر می شود‬ ‫ای��ن نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪:‬‬ ‫اینک��ه گفته می ش��د هیچ کس نمی توان��د فروش نفت‬ ‫ایران را به صفر برساند واقعیت دارد چرا که در ماه اکتبر‬ ‫(مهر‪ -‬ابان) تغییرات محسوس��ی نداشتیم و همچنان‬ ‫نفت ایران صادر می ش��د‪ .‬با هدایت رهبر معظم انقالب‬ ‫و هم��کاری ملت می توانیم درس عبرتی به امریکایی ها‬ ‫بدهی��م تا هیچ وقت اقدام به تحریم کش��وری با قلدری‬ ‫و زورگوی��ی نکن��د‪ .‬جعف��رزاده بیان ک��رد‪ :‬اخباری که‬ ‫در بی��رون از کش��ور وجود دارد کذب اس��ت‪ ،‬ایران در‬ ‫ص��ادرات نفت ارزان فروش��ی نمی کند و بیش��تر از نرخ‬ ‫واقعی به فروش می رسد‪ ،‬ما خیلی راحت خریدار داریم‬ ‫و مکانیسم هایی پیدا می کنیم تا بتوانیم با وجود ادعای‬ ‫ترام��پ نفت مان را صادر کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬تا به اینجای‬ ‫کار مدیری��ت فروش و صادرات نف��ت و میعانات گازی‬ ‫بسیار عالی بوده اند‪ ،‬گزارشی که زنگنه به کمیسیون داد‬ ‫بسیار امیدوارکننده بود به همین دلیل باید این امید را‬ ‫به مردم تزریق کرد‪ .‬این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه‬ ‫برای‪ 14‬ابان دغدغ��ه ای وجود ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اقای‬ ‫زنگنه گفت امریکا هر کاری که می توانست انجام داد و‬ ‫کار دیگری نمانده است که برای ‪ 14‬ابان بخواهند ان را‬ ‫عملیاتی کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬سقوط ترامپ در امریکا اتفاق‬ ‫خواهد افتاد زیرا مردم ایاالت متحده به گرانی حساس‬ ‫هستند‪ .‬جعفرزاده با بیان اینکه مقامات فرانسوی نیز از‬ ‫ترامپ خواس��ته اند دست از تحریم بردارد‪ ،‬افزود‪ :‬عامل‬ ‫گرانی نفت تحریم های مستقیم امریکا علیه ایران است‪،‬‬ ‫وارد کردن فروش غیرمس��تقیم نفت نظام بازار جهانی‬ ‫اوپک را به هم زده اما ما نفت خود را به هر شکل ممکن‬ ‫که شده به دست خریدار می رسانیم البته ایران قائل به‬ ‫قاعده مندی است اما منتظر نمی مانیم که دیگران برای‬ ‫ما قاعده تعریف کنند‪.‬جعفرزاده با تاکید بر اینکه امریکا‬ ‫نتوانس��ته است ضربه و خسارتی به صادرات نفت ایران‬ ‫رهبر معظم انقالب و‬ ‫وارد کن��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ب��ا هدایت ‬ ‫هم��کاری ملت می توانی��م درس عبرتی به امریکایی ها‬ ‫دهی��م تا هیچ وقت اقدام به تحریم کش��وری با قلدری‬ ‫و زورگویی نکند‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 6‬ابان ‪ 18 1397‬صفر ‪ 28 1440‬اکتبر ‪ 2018‬شماره ‪ 514‬پیاپی ‪2487‬‬ ‫خبر‬ ‫ساخت پاالیشگاه شیر در ایران‬ ‫ماشین االت بزرگ‬ ‫در کشور قابل تولید‬ ‫است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ 100‬شرکت در حوزه‬ ‫تولید ماشین االت‬ ‫بزرگ کشاورزی فعالیت‬ ‫دارند‬ ‫تغییر و تحوالت گذر از مرحله کشاورزی سنتی اشکار کرد‬ ‫فرسودگی ماشین االت عامل کاهش بهره وری‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫اکنون میزان تولید ماشین االت کشاورزی از سوی‬ ‫ش��رکت های داخل��ی و نمایندگان خارج��ی فعال در‬ ‫داخل کشور جوابگوی نیاز کشاورزان نبوده و به نوعی‬ ‫بخش صنعت کشاورزی پاسخگوی تقاضا نیست‪.‬‬ ‫اکن��ون در حوزه ماش��ین االت کش��اورزی‪ ،‬ل��وازم و‬ ‫تجهی��زات ابی��اری بی��ش از ‪ 100‬ش��رکت فعال در‬ ‫کش��ور در حال کار هس��تند‪ .‬با این حال‪ ،‬فرسودگی‬ ‫تجهیزات کش��اورزی که یکی از چالش های اساس��ی‬ ‫این بخش اقتصادی کش��ور و عامل تبدیل میلیون ها‬ ‫تن محصوالت به ضایعات اس��ت‪ ،‬بی��ش از پیش نیاز‬ ‫به نوسازی دارد تا جلوی خسارت های میلیاردی این‬ ‫بخش گرفته شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬اکنون فرسودگی ماشین االت‬ ‫کش��اورزی حدود ‪ 40‬درصد از کل هزینه تولید را در‬ ‫این بخش به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬اجرای طرح نوس��ازی ادوات‬ ‫کش��اورزی کشو ر ساالنه ‪ 40‬هزار میلیارد ریال اعتبار‬ ‫نیاز دارد‪ ،‬در حالی که در شرایط فعلی فقط ‪ 30‬درصد‬ ‫نیاز ساالنه اختصاص می یابد‪.‬‬ ‫نکته مهم اینجاست که دولت تدبیر و امید سال ‪96‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال تس��هیالت برای اجرای‬ ‫طرح نوسازی ماش��ین االت کشاورزی اختصاص داده‬ ‫که در ‪ 30‬سال گذشته کم سابقه بوده است‪.‬‬ ‫بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی کشورها نشان‬ ‫می دهد که بیشتر کشورهای توسعه یافته دنیای امروز‪،‬‬ ‫کشاورزی را به عنوان بخش زیربنایی توسعه اقتصادی‬ ‫خود انتخاب کرده و با استفاده از ظرفیت های فراوان‬ ‫این بخش توانسته اند عال وه بر تامین نهاده های مناسب‬ ‫برای رشد سایر بخش ها‪ ،‬به توسعه سایر بخش ها نیز‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫اگر کش��اورزان روش های مرس��وم س��نتی را کنار‬ ‫بگذارند و به سمت فناوری های نوین بروند‪ ،‬می توانند‬ ‫عالوه بر خط اعتباری بخش مکانیزاسیون از تسهیالت‬ ‫کم به��ره فناوری ه��ای نوین با کارم��زد ‪ 4‬تا ‪6‬درصد‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬قیمت ماشین های بخش کشاورزی تولید‬ ‫داخل در مقایس��ه با ماش��ین االت اروپایی در برخی‬ ‫موارد بین یک چهارم تا یک شش��م اس��ت که به سود‬ ‫کشاورزان خواهد بود‪.‬‬ ‫علی اصغر جمعه ای‪ ،‬رئیس‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی استان‬ ‫س��منان معتقد است برای‬ ‫کیفیت بخش��ی محصوالت‬ ‫تولیدی و رقابت با بازارهای‬ ‫جهان��ی راه��ی ب��ه ج��ز‬ ‫بروزرس��انی ماش��ین االت واحده��ای کش��اورزی در‬ ‫سمنان وجود ندارد‪.‬‬ ‫جمعه ای با اشاره به فرسودگی ‪ 35‬درصد ماشین االت‬ ‫کش��اورزی این اس��تان به ایرن��ا گفت‪ :‬نوس��ازی این‬ ‫ماشین االت دغدغه اساسی کشاورزان است‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫اس��تان س��منان اظهار کرد‪ :‬یکی از علت های اساسی‬ ‫در افزای��ش مهاج��رت از مناطق روس��تایی و کاهش‬ ‫تولیدات کش��اورزی‪ ،‬نبود بازار فروش اس��ت و باید با‬ ‫نوسازی ماشین االت خط تولید برای افزایش اشتغال‬ ‫و رونق کسب وکار در سمنان تالش کرد‪.‬‬ ‫جمع��ه ای تصریح کرد‪ :‬بی��ش از ‪ 30‬هزار هکتار از‬ ‫اراضی کش��اورزی س��منان برای تولی��د محصوالت‬ ‫باکیفیت نیازمند بروز رس��انی ماشین االت هستند که‬ ‫دولت باید با ارائه س��ازکارهایی برای رفع این چالش‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬اقتصاد س��منان برای ش��کوفایی‬ ‫نیازمن��د توجه ب��ه زیرساخت هاس��ت و با نوس��ازی‬ ‫ماش��ین االت خط تولید در بخش کشاورزی می توان‬ ‫برای افزایش اشتغال در استان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه نوسازی ماشین االت‬ ‫‹ ‹کمک دولت به کشاورزان‬ ‫برخی مس��ئوالن معتقدند که کش��اورزان به دلیل‬ ‫قیمت های ب��اال‪ ،‬امکان خرید ماش��ین االت مدرن را‬ ‫ندارند و انتظار می رود دولت به کمک این قشر بیاید‪.‬‬ ‫محمدش��فیع مل��ک زاده‪ ،‬رئی��س نظ��ام صنف��ی‬ ‫کش��اورزی و منابع طبیعی گفت‪ :‬بخشی از بهره وری‬ ‫پایین در بخش کش��اورزی ناش��ی از استفاده نکردن‬ ‫از ماش��ین االت کشاورزی و مکانیزاس��یون به شکل‬ ‫ت به طوری که کش��اورزان در فروش‬ ‫پیش��رفته اس�� ‬ ‫محصوالت کیفی و بس��ته بندی نیز مشکالت زیادی‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬ملک زاده‬ ‫در حاش��یه دومی��ن دوره‬ ‫بین الملل��ی‬ ‫نمایش��گاه‬ ‫کش��اورزی و در جم��ع‬ ‫خبرن��گاران تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫بخش مهمی از این موانع به‬ ‫وضعیت اقتصادی نامناسب‬ ‫بهره ب��رداران و کش��اورزان بر می گ��ردد زیرا بیش��تر‬ ‫کش��اورزان تالش دارند به س��مت کشاورزی مکانیزه‬ ‫گام بردارند اما همه انها توان خرید این ماشین االت و‬ ‫دستگاه های مدرن را ندارند‪.‬‬ ‫رئی��س نظ��ام صنفی کش��اورزی و مناب��ع طبیعی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بخش کشاورزی برای فروش محصول بازار‬ ‫مناس��بی ن��دارد و پرداخ��ت قطره چکانی محصوالت‬ ‫خریداری ش��ده نیز س��بب شده اس��ت تا کشاورزان‬ ‫نتوانند دستگاه ها و ماشین االت نو خریداری کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام صنفی کشاورزی گفت‪ :‬تغییر‬ ‫ن��رخ ارز م��واد اولیه ماش��ین االت بخش کش��اورزی‬ ‫را افزای��ش داده و تولیدکنن��دگان ای��ن تجهی��زات‬ ‫با مش��کالت بس��یاری روبه رو ش��ده اند ضم��ن انکه‬ ‫کشاورزان توان خرید این تجهیزات را ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹از تراکتور تا ماشین های دنباله دار‬ ‫برخی کارشناسان توانمندی‬ ‫تولید داخلی ماش��ین االت و‬ ‫ادوات کشاورزی را در شرایط‬ ‫فعلی مناسب ارزیابی کرده و‬ ‫معتقدن��د در صورت تحریم‪،‬‬ ‫ماش��ین االت بزرگ در کشور‬ ‫قابل تولید است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪ 100‬شرکت در حوزه تولید ماشین االت بزرگ کشاورزی‬ ‫فعالیت دارند‪ .‬علی توسطی‪ ،‬رئیس اتحادیه ماشین االت‬ ‫کش��اورزی و صنعت��ی تهران توضی��ح داد که این ‪100‬‬ ‫ش��رکت در حوزه تولید ماش��ین االت بزرگ از تراکتور تا‬ ‫ماش��ین های دنباله دار فعال هستند‪ .‬توسطی در این باره‬ ‫به ایانا گفت‪ :‬با توجه به سرعت تغییر و ورود ماشین االت‬ ‫جدید کشاورزی‪ ،‬شرکت در نمایشگاه های ماشین االت‬ ‫ت زیرا‬ ‫کش��اورزی و مکانیزاس��یون الزم و ضروری اس�� ‬ ‫کمبود مواد اولیه مشکل تولید کاغذ از ضایعات‬ ‫رئیس هیات مدیره یک شرکت تولید کننده کاغذ از کمبود‬ ‫م��واد اولیه‪ ،‬لوازم پوشش��ی و یدکی به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫مش��کل در تولید کاغذ از ضایعات ن��ام برد‪ .‬احمد داداش نیا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برای تولید یک تن کاغذ باید تعداد زیادی درخت‬ ‫را قطع کنیم اما تعاونی های سبز در راستای احیای جنگل ها‬ ‫کمک کنند ه هستند‪ .‬وی با بیان اینکه در یک روز ‪ 140‬و در‬ ‫ماه ‪ 5‬هزار تن ضایعات کاغذ باطله را به کاغذ مورد استفاده‬ ‫تبدیل می کنیم به ایس��نا گفت‪ :‬بسیاری از این کاغذها وارد‬ ‫می ش��دند اما با تولید این کاغذ با کیفیت و اس��تانداردهای‬ ‫الزم‪ ،‬حت��ی توان رقابت با نمون��ه خارجی نیز درحال حاضر‬ ‫وجود دارد‪ .‬رئیس هیات مدیره این ش��رکت تعاونی با اشاره‬ ‫به اینکه تغییر نرخ ارز و نوسان های موجود به تعاونی اسیب‬ ‫زده است‪ ،‬گفت‪ :‬مشکالت فراوانی در مسیر خرید وجود دارد‬ ‫و با توجه به انکه دستگاه های مورد نیاز و لوازم یدکی انه ا از‬ ‫خارج تامین می ش��ود‪ ،‬سختی های زیادی را متحمل شدیم‪.‬‬ ‫داداش نیا با اش��اره به کمبود کاغ��ذ به ویژه برای روزنامه ها‪،‬‬ ‫ب��ا تاکید ب��ر اینکه اگر راه را ب��رای واردات مواد اولیه هموار‬ ‫بکنند‪ ،‬مش��کل کمبود کاغذ در کش��ور برطرف می ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مواد اولیه در کش��ورهای همس��ایه به فراوانی‬ ‫یافت می ش��ود اما در وارد کردن ان‪ ،‬مش��کل اداری زیادی‬ ‫وجود دارد که افراد را برای ادامه مس��یر پش��یمان می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کمبود مواد اولیه و لوازم پوششی و یدکی‬ ‫از مهم ترین مش��کل هایی اس��ت که با ان رو به رو هس��تیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تعاونی هایی که بخواهند کاغذ مورد نیاز تمام کش��ور‬ ‫را تامین کنند به محدود هس��تند که تهیه کاغذ را دش��وار‬ ‫کرده است‪ .‬داداش نیا با اشاره به اینکه هیچ درختی را برای‬ ‫تولید کاغذ قطع نمی کنیم‪ ،‬تنها از ضایعات استفاده می کنیم‬ ‫و این ضایعات از تمام ایران خریداری می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ 80‬درصد از ضایعات به کاغذ تبدیل می ش��ود و ‪ 20‬درصد‬ ‫باقی مانده شیشه‪ ،‬پالستیک و شن است‪.‬‬ ‫شرکت در این نمایش��گاه ها و واردات برخی محصوالت‬ ‫س��بب می ش��ود تا با مهندسی معکوس و بومی سازی به‬ ‫فناوری ها دس��ت پیدا کنیم‪ .‬رئیس اتحادیه ماشین االت‬ ‫کش��اورزی و صنعت��ی تهران با بی��ان اینکه ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫وابستگی ما در ماشین االت بزرگ کشاورزی از بین نرفته‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در صورت تحریم نیازهای کشور قابل‬ ‫تامین بوده و ماش��ین االت ب��زرگ در داخل قابل تولید‬ ‫است‪ .‬توسطی با بیان اینکه در تولید ماشین االت کوچک‬ ‫مانن��د ان��واع پمپ های اب رس��ان‪ ،‬س��مپاش ها‪ ،‬ادوات‬ ‫باغبان��ی‪ ،‬تیل��ر‪ ،‬اره های برق��ی و علف زن ه��ا همچنان‬ ‫مش��کالتی وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬متاس��فانه در این حوزه‬ ‫س��رمایه گذاری های مناسبی نشده است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫ماش��ین االت کش��اورزی و صنعتی تهران با بیان اینکه‬ ‫تعدادی ش��رکت ش��به دولتی در این بخش وجود دارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬تولید ماشین االت در این بخش به روز نیست‬ ‫دارند در‬ ‫و نس��بت ب��ه کاالهای خارجی قیم��ت باالتری ‬ ‫حال��ی که قیمت انها کامال غیررقابتی اس��ت‪ .‬توس��طی‬ ‫درب��اره وضعی��ت واردات فعلی کش��ور در این حوزه هم‬ ‫گف��ت‪ :‬ت��ا پیش از ای��ن ماش��ین االت از ایتالی��ا‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫انگلس��تان و اروپ��ای غرب��ی وارد کش��ور می ش��د ام��ا‬ ‫درحال حاضر ب��ه دلیل کاهش قدرت خرید عموم مردم‬ ‫این ماش��ین االت از چین وارد می ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کاهش تعرفه واردات ماشین االت کشاورزی می تواند در‬ ‫کاهش قیمت ها و نوس��ازی انها از س��وی کشاورزان نیز‬ ‫کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫نوس��ازی خط تولید بخش کش��اورزی ی��ک دانش و‬ ‫تخصص است که به دلیل حرفه ای نبودن در ان متاسفانه‬ ‫تاکنون نتوانس��ته ایم اس��تفاده الزم را ببریم‪ .‬استهالک‪،‬‬ ‫افزایش مصرف س��وخت‪ ،‬کارایی پایی��ن‪ ،‬افزایش زمان‬ ‫عملیات کش��اورزی و هزینه ه��ای تولید و تبدیل کردن‬ ‫محص��والت به ضایع��ات از جمله معایب ماش��ین االت‬ ‫فرس��وده کشاورزی است که بیش��ترین ضربه را ابتدا به‬ ‫مناب��ع ابی و خاک��ی و اقتصاد ملی و در مرحله بعدی به‬ ‫فعاالن این بخش وارد می کند‪ .‬با اینکه متوسط عمر مفید‬ ‫استفاده از ماشین االت کشاورزی در کشورهای پیشرفته‬ ‫اروپایی و امریکایی بین ‪ ۵‬تا ‪ ۷‬س��ال اس��ت و این رقم در‬ ‫کش��ور ما بین ‪ ۷‬تا ‪ 10‬س��ال اس��ت اما با نگاهی کلی به‬ ‫متوسط سنی ماشین االت کشاورزی در سمنان و