روزنامه گسترش صنعت شماره 517 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 517

روزنامه گسترش صنعت شماره 517

روزنامه گسترش صنعت شماره 517

‫اثار تحریم ها‬ ‫در ‪ ۳‬بازه زمانی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬صفر ‪1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2490‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 517‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫افزایش تعرفه‬ ‫مشترکان‬ ‫پرمصرف‬ ‫تا پایان پاییز‬ ‫‪6‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫کارگروه بررسی مشکالت خودروسازان تشکیل شد‬ ‫گزارش روز‬ ‫تحریم های نفتی؛ تشت رسوایی امریکا‬ ‫تحریم های نفتی در حالی از راه می رس��ند که از حدود ‪ ۶‬ماه پیش ترامپ تمام تالش��ش را کرد‬ ‫تا اقتصاد ایران را با ابربحران های حل نش��دنی روبه رو کند‪ .‬این کش��ور در طول دهه های گذشته‬ ‫توانست با تحریم و اعمال سیاست های یک طرفه فشارهای بسیاری به کشورها وارد کند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رابطه «رونق تولید» و «کمبود مواد اولیه» با گرانی ارز‬ ‫بخش خصوصی به این دلیل که س��رمایه مالی و زمان��ی زیادی برای واحد صنعتی خود صرف‬ ‫کرد ه تالش می کند فعالیت خود را حفظ کند‪ .‬همین موضوع باعث ش��ده برخی کارشناس��ان‬ ‫صنعت خودرو‪ ،‬راهکار برون رفت این صنعت از مشکالتش را در خصوصی سازی ان ببینند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تامین ‪ ۹۸‬درصد خوراک اماده دام در داخل‬ ‫صنعت خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان با ظرفیت اسمی ‪ ۲۳‬میلیون تن تولید ساالنه می تواند در ارتقای‬ ‫تولید‪ ،‬اش��تغال و ارزاوری نقش بس��زایی داشته باشد‪ .‬این در حالی اس��ت که به گفته کارشناسان‪،‬‬ ‫اکنون این صنعت با ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت‪ ،‬یعنی ‪ ۵۰‬درصد توان خود کار می کند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫بسته حمایتی دولت شامل بازنشستگان و کارمندان نیز می شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫اثار تحریم ها در ‪ ۳‬بازه زمانی‬ ‫امری��کا پ��س از روی کار‬ ‫ام��دن ترام��پ دور جدیدی از‬ ‫دشمنی ها با ایران را اغاز کرده‬ ‫و طبیعی است که دشمنی های‬ ‫امری��کا اث��ار مخرب��ی برجای‬ ‫گ��ذارد‪ .‬انچ��ه اهمی��ت دارد‬ ‫ش��یوه های کنترل اثار مخرب‬ ‫تحریم اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه محمدعلی دهقان دهنوی‬ ‫ابتدا باید تحریم ها تقسیم بندی عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبایی‬ ‫زمانی داش��ته باشند تا اثار ان‬ ‫را راحت تر بتوان تحلیل کرد‪.‬‬ ‫ب��ه طور مش��خص تحریم ها‬ ‫در اغ��از اثاری برجای می گذارند که بخش عمده ان تاکنون‬ ‫گذاشته ش��ده و بخش��ی از ان نیز حتی برطرف شده است‪.‬‬ ‫تحریم ه��ای نفتی امریکا علیه ایران در بازه زمانی کوتاه مدت‬ ‫اثار سویی خواهد داشت که البته بخشی از ان گذاشته شده‬ ‫و برخی نیز برطرف ش��ده اس��ت‪ .‬زمانی که ترامپ اعالم کرد‬ ‫ایران را تحریم می کند قیمت ها در ایران رشد مخرب داشت‬ ‫و ن��رخ ارز نیز به ط��ور ناگهانی افزایش یاف��ت‪ .‬این موضوع‬ ‫در حال��ت عادی ممکن ب��ود ماه اینده اغاز ش��ود اما برخی‬ ‫سیاست ها و رفتارهای مردم و دولت باعث شد زودتر رخ دهد‬ ‫و امروز نیز با کاهش نرخ ارز روبه رو هستیم‪ .‬به عبارتی بخشی‬ ‫از اثار کوتاه مدت جبران شده است‪.‬‬ ‫در گام بعدی اثار میان مدت تحریم ها مطرح می ش��ود که‬ ‫به بودجه س��ال اینده و روابط بانکی مربوط می ش��ود‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از درامدهای دولت وابس��ته به نفت اس��ت و امریکا‬ ‫نیز روی این موضوع دس��ت گذاش��ته اس��ت ت��ا دولت را در‬ ‫هزینه ه��ای جاری با مش��کل روبه رو کن��د‪ .‬همچنین تحریم‬ ‫شبکه بانکی باعث می شود نرخ تمام شده بسیاری از خدمات‬ ‫و محص��والت در کش��ور افزایش یابد‪ .‬بر این اس��اس تقویت‬ ‫روابط بانکی و اصالح س��اختار بودجه می تواند اثار میان مدت‬ ‫تحریم ها را جبران کند‪ .‬درصورتی که شرایط اقتصادی کشور‬ ‫بر این مبنا حرکت کن��د‪ ،‬تحریم های امریکایی در بلندمدت‬ ‫اثاری نخواهد داشت‪ .‬با این حال این موضوع نیازمند کاهش‬ ‫وابس��تگی اقتصاد ایران به نفت اس��ت‪ .‬تا زمان��ی که اقتصاد‬ ‫ایران وابس��تگی شدیدی به نفت داش��ته باشد طبیعی است‬ ‫که هر کش��وری بخواهد به ما فش��ار اقتصادی بیاورد‪ ،‬دست‬ ‫روی نف��ت می گذارد‪ .‬عالوه بر ای��ن از دیگر موضوع هایی که‬ ‫در این زمینه مطرح می ش��ود‪ ،‬گس��ترش روابط بانکی است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که اروپا با ایران همراه اس��ت ایران باید هرچه‬ ‫سریع تر روابط بانکی را گسترش دهد‪ .‬در این صورت حداقل‬ ‫هزینه های تحمیل ش��ده به روابط اقتصادی به دلیل متصل‬ ‫نبودن شبکه بانکی ایران به اقتصاد بین الملل از بین می رود‪.‬‬ ‫از دیگر سیاست هایی که دولت باید درپیش بگیرد این است‬ ‫که درامدهای نفتی صرف هزینه های جاری کشور نشود‪ .‬در‬ ‫سال های گذشته بیش��تر درامدهای نفتی هزینه امور جاری‬ ‫کشور ش��ده و این در حالی است که درامدهای نفتی بیشتر‬ ‫باید در بخش فعالیت های عمرانی و پروژه های ساختی هزینه‬ ‫ش��ود‪ .‬بیش��ترین اثار تحری��م در کوتاه مدت خود را نش��ان‬ ‫می دهد که بخشی از ان به اقتصاد ایران تحمیل شده و حتی‬ ‫بخش��ی از اثار مخرب تحمیل شده‪ ،‬جبران هم شده است‪ .‬بر‬ ‫این اساس اثار چندانی باقی نمانده که بر اقتصاد ایران نقش‬ ‫داشته باشد‪ .‬این موضوع نشان می دهد ایران اکنون می تواند‬ ‫برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت برنامه ریزی کند که اگر‬ ‫ای��ن امر با موفقیت اتفاق بیفتد می توان در س��ال های اینده‬ ‫اقتصاد کشور را بیشتر تقویت کرد و مشکلی در این زمینه ها‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫واکنش اروپا به بازگشت تحریم های واشنگتن‬ ‫علیه تهران‪:‬‬ ‫به تالش برای تداوم صادرات‬ ‫نفت ایران متعهد هستیم‬ ‫مقام ه��ای اروپایی از تصمیم دولت امریکا برای بازگرداندن‬ ‫تمامی تحریم های لغو شده علیه ایران ابراز تاسف کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلنا به نق��ل از رویترز‪« ،‬فدری��کا موگرینی»‬ ‫مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادی��ه اروپا و وزی��ران دارایی‬ ‫و خارج��ه بریتانی��ا‪ ،‬المان و فرانس��ه در بیانیه مش��ترکی از‬ ‫تصمیم واش��نگتن ب��رای بازگرداندن تحریم های لغو ش��ده‬ ‫علی��ه ایران ابراز تاس��ف کردن��د‪ .‬در این بیانیه امده اس��ت‪:‬‬ ‫«برجام عنصری کلیدی در خلع س�لاح هس��ته ای جهانی و‬ ‫نیز دیپلماسی چندجانبه گرا اس��ت و این توافق برای امنیت‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬منطقه و سراس��ر جهان حیاتی است»‪ .‬در این‬ ‫بیانیه همچنین از ایران خواس��ته ش��ده است به پایبندی به‬ ‫تعهداتش در چارچوب برجام ادامه داده و نقش��ی سازنده ایفا‬ ‫کند‪ .‬طرف های اروپایی همچنین تاکید کرده اند که هدف انها‬ ‫حمایت از ش��رکت های اروپایی است که در چارچوب قوانین‬ ‫اتحادیه اروپا و قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬شورای امنیت در حال تجارت‬ ‫قانونی با ایران هستند‪ .‬در بیانیه مشترک موگرینی و ‪ ۳‬کشور‬ ‫اروپای��ی امده اس��ت‪« :‬به عنوان طرف های توافق هس��ته ای‬ ‫ای��ران‪ ،‬متعهدی��م که از جمل��ه در زمینه حف��ظ و نگهداری‬ ‫شبکه های اقتصادی موثر با ایران و ادامه صادرات نفت و گاز‬ ‫ای��ران فعالیت کنیم‪ .‬در این زمین��ه و نیز موضوع های دیگر‪،‬‬ ‫فعالیت ما از جمله با روسیه و چین به عنوان دیگر طرف های‬ ‫برجام و نیز کش��ورهای دیگر برای حمایت از توافق هسته ای‬ ‫ایران ادامه خواهد داشت‪».‬‬ ‫رئی��س س��ازمان اداری و اس��تخدامی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫بازنشس��تگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی‬ ‫ک��ه برای افرادی که کمت��ر از ‪ ۳‬میلیون تومان درامد‬ ‫ماهانه دارند‪ ،‬استفاده خواهند کرد که نخستین نوبت‬ ‫اجرای ان در ابان است‪.‬‬ ‫جمش��ید انصاری درب��اره جزئیات بس��ته حمایتی‬ ‫دولت به قشر نیازمند به ایلنا گفت‪ :‬براساس مصوبه ای‬ ‫که دولت در زمینه ارائه بس��ته حمایتی تصویب کرد‪،‬‬ ‫کس��انی که درامدشان کمتر از ‪ ۳‬میلیون تومان است‬ ‫مورد حمایت و کمک دولت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این مصوبه شامل بازنشستگان و کارکنان دولت‬ ‫نیز می ش��ود‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و‬ ‫بودجه ابالغ ش��ده و قرار اس��ت یک نوبت ان در ابان اجرا‬ ‫شود و زمان اجرای نوبت های بعدی اعالم شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان اداری و اس��تخدامی خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫جزئیات بیش��تر درب��اره این مصوبه و اجرای ان از س��وی‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه اعالم خواهد ش��د‪ .‬هیات وزیران‬ ‫به پیش��نهاد مش��ترک وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫و س��ازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی‬ ‫ب��ه کارکن��ان دول��ت و مس��تمری بگیران صندوق ه��ای‬ ‫بازنشس��تگی کشوری و لش��کری» را به تصویب رساند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس این مصوبه‪ ،‬س��ازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان‬ ‫رس��می‪ ،‬پیمانی کش��وری و لش��کری‪ ،‬کارکنان قراردادی و شرکتی و‬ ‫مس��تمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری‪ ،‬لشکری وحمایت‬ ‫و بازنشس��تگان شرکت فوالد و س��ایر صندوق ها که مجموع پرداختی‬ ‫انه��ا کمت��ر از ‪ ۳۰‬میلیون ریال در ماه اس��ت‪ ،‬کمک جبرانی از طریق‬ ‫حس��اب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد انها واریز شود‪ .‬برابر مصوبه‬ ‫هی��ات وزیران و به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه ه��ای کار‪ ،‬تعاون و‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه‪ ،‬س��ازمان برنامه مجاز اس��ت‪ ،‬برای کارکنان‬ ‫رس��می‪ ،‬پیمانی کش��وری و لش��کری‪ ،‬کارکنان قراردادی و شرکتی و‬ ‫مس��تمری بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری‪ ،‬لشکری‪ ،‬حمایت‬ ‫و بازنشس��تگان شرکت فوالد و س��ایر صندوق ها که مجموع پرداختی‬ ‫انه��ا کمتر از ‪ ۳۰‬میلیون ریال در ماه اس��ت‪ ،‬از طریق حس��اب بانکی‬ ‫مرتبط با حقوق و دس��تمزد انها کمک جبرانی واریز کند‪ .‬منابع مالی‬ ‫موردنیاز این مصوبه از محل مصوبه دولت درزمینه طرح حمایت غذایی‬ ‫از گروه های کم درامد تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫اسماعیل درگاهی‬ ‫سودمندی گزارش‬ ‫تفسیری را باید از‬ ‫سرمایه گذارها‬ ‫بپرسیم چراکه این‬ ‫گزارش ها قرار است‬ ‫خوراکی برای‬ ‫تصمیم گیری انها باشد‬ ‫اما باید بگویم این‬ ‫گزارش های تفسیری‬ ‫جزو گیرهای شرکت ها‬ ‫نیست‬ ‫چند شرکت پتروشیمی در راه بورس‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت‪:‬‬ ‫در پاییز س��ال جاری چند شرکت پتروشیمی در بورس‬ ‫عرضه اولیه می ش��وند‪ .‬اس��ماعیل درگاهی در پاسخ به‬ ‫اینکه عرضه اولیه ش��رکت های ام��اده از جمله تعدادی‬ ‫از پتروش��یمی ها چه زمانی اس��ت‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬زمان‬ ‫دقیق عرضه این ش��رکت ها هنوز مش��خص نشده است‬ ‫چراکه برخی از ش��رکت ها مش��کالت زیادی در زمینه‬ ‫گزارش��گری دارند ام��ا می توانیم بگویی��م در پاییز این‬ ‫شرکت ها عرضه خواهند شد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از جمله این‬ ‫شرکت ها پتروشیمی نوری‪ ،‬بندر امام (ره) و اریاساسول‬ ‫هستند‪ .‬حضور این پتروشیمی ها در بورس قطعی است‬ ‫چراکه خود شرکت ها دنبال بورسی شدن هستند‪ .‬مدیر‬ ‫پذیرش ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران درباره اینکه‬ ‫چقدر به تاخیر افتادن عرضه های اولیه در شرکت بورس‬ ‫بس��تگی به خواسته س��هامدار عمده دارد و ایا شرایط‬ ‫خاص اقتصادی در ‪ ۷‬ماه اخیر باعث ش��ده س��هامداران‬ ‫عمده ب��رای تامین مالی از طریق بورس مردد ش��وند؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمایل س��هامداران عمده کمتر نشده است‪.‬‬ ‫عل��ت بیش��تر تاخیرها مربوط به مش��کالتی اس��ت که‬ ‫شرکت ها در گزارش دهی دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته نه اینکه‬ ‫اگر چالش اقتصادی بیشتر شود مشکالت انها هم برای‬ ‫عرضه اولیه بیشتر می شود ولی این موضوع ها تاثیرگذار‬ ‫اس��ت‪ .‬بورس همیش��ه س��عی کرده عرضه ها را به موقع‬ ‫انجام دهد اما مشکالتی هم وجود دارد؛ به عنوان نمونه‪،‬‬ ‫ش��رکت کشت و دام پارس که به تازگی در بورس تهران‬ ‫عرضه اولیه ش��د‪ ،‬اردیبهشت سال گذشته برای پذیرش‬ ‫و عرضه به بورس امده بود‪ .‬مدیر پذیرش شرکت بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران در پاس��خ به اینکه از س��ال گذشته‬ ‫که قرار شد ش��رکت ها به جای پیش بینی سود گزارش‬ ‫تفسیری دهند‪ ،‬ایا ش��رایط گزارش دهی انها بهتر شده‬ ‫اس��ت؟ گفت‪ :‬س��ودمندی گزارش تفس��یری را باید از‬ ‫سرمایه گذارها بپرس��یم چراکه این گزارش ها قرار است‬ ‫خوراکی برای تصمیم گیری انها باشد اما باید بگویم این‬ ‫گزارش های تفس��یری جزو گیرهای ش��رکت ها نیست‪.‬‬ ‫بیش��تر بحث ها روی گزارش های عملکرد ش��رکت ها از‬ ‫جمله گزارش های ‪ ۳‬ماه‪ ۶ ،‬ماه و ‪ ۹‬ماه است‪ .‬در ماه های‬ ‫گذش��ته چند ش��رکت در حوزه محصوالت شیمیایی و‬ ‫پتروش��یمی خواهان تامین مالی از طریق بازار س��هام‬ ‫شده اند‪ .‬بیشتر این شرکت ها قرار است حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه‬ ‫کنن��د‪ .‬تعدادی از انها مدارک خ��ود را به بورس تهران‬ ‫تحویل داده اند و اگر مش��کلی در گزارش دهی و افشای‬ ‫به موقع اطالعات شان نباش��د انها به زودی عرضه اولیه‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫انتقاد یک تحلیلگر اقتصادی از سیاست ها و رفتارهای اقتصادی دولت دوازدهم‪:‬‬ ‫داده های اماری اشتباه مسیر اقتصاد را منحرف میکند‬ ‫ت��ورم ‪۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درص��دی فعلی به هم��راه تورم های‬ ‫انباشته سال های قبل همان مفهوم «ابرتورم» را به ذهن‬ ‫متبادر می کند و انکار دولت‪ ،‬از نظر کارشناسان یک نوع‬ ‫«گفتاردرمانی» است‪ .‬هرچند دولت باید مفهوم امید را‬ ‫در جامعه حفظ کند اما سیاست ها و رفتارها هم باید به‬ ‫گونه ای باش��د که این مفهوم را در مس��یر تبدیل شدن‬ ‫به واقعیت هدایت کند‪ .‬پیش از این رئیس جمهوری در‬ ‫نشست معارفه ‪ ۴‬وزیر اقتصادی به مجلس اذعان داشت‬ ‫که «ابرتورم» نداریم و اوضاع اقتصادی کشور موردکنترل‬ ‫اس��ت این درحالی اس��ت که هم نتیج��ه پژوهش های‬ ‫رس��می داخل��ی (مرک��ز پژوهش های مجل��س) و هم‬ ‫گزارش های نهادهای بین الملل��ی ازجمله گزارش اخیر‬ ‫صن��دوق بین المللی پول‪ ،‬بر ت��ورم حداقل ‪ ۳۰‬درصدی‬ ‫تاکید دارند‪ .‬محاس��بات گروه کارگری شورای عالی کار‬ ‫نیز نش��ان می دهد سبد معیش��ت خانوارهای کارگری‪،‬‬ ‫ی اس��ت‪ .‬مرتضی افقه‪ ،‬اقتصاددان‬ ‫دچار تورم ‪ ۴۸‬درصد ‬ ‫و استاد دانش��گاه بر ضرورت «مسئولیت پذیری» دولت‬ ‫در ش��رایط بحرانی تاکید دارد و بر این باور است روشی‬ ‫که دولت برای حل مش��کالت اقتصادی درپیش گرفته‪،‬‬ ‫امیخته از س��ردرگمی و داده های اش��تباه است که به‬ ‫مس��ئوالن می رس��د‪ .‬رئیس جمهوری در مجل��س ابراز‬ ‫خوش��حالی کرد که ابرتورم نداریم‪ .‬بر این اساس نگاهی‬ ‫به ابرتورم نش��ان می دهد که ش��رایط اقتصادی کشور‬ ‫چگونه اس��ت‪ .‬ابرتورم به تورم بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد گفته‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر این اساس گفته وی صحیح است اما ایا از‬ ‫اینکه تورم ‪ ۱۰۰‬درصدی نداریم باید خوش��حال باشیم‬ ‫ی��ا از اینکه ح��دود ‪ ۶۰‬درصد تورم داری��م باید ناراحت‬ ‫باشیم؟ این پرسشی است که اکنون مطرح می شود‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر براس��اس اخری��ن تخمین ه��ا و‬ ‫محاس��به های کارشناس��ان‪ ،‬با تورم ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫روبه رو هس��تیم‪ .‬تعریف معمول ابرتورم‪ ،‬نرخ تورم باالی‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد اس��ت‪ .‬در این فضا ای��ا دولت می تواند ادعا‬ ‫کند که ابرتورم نداریم؟‬ ‫‹ ‹وضعیت اقتصادی بر مدار فاجعه‬ ‫افقه کارش��ناس اقتصادی و اس��تاد دانش��گاه درباره‬ ‫ش��رایط کنون��ی به ایلن��ا گفت‪ :‬دول��ت ای��ن روزها با‬ ‫صحبت های��ی ک��ه می ش��ود و واکنش هایی که نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬در حال از دست دادن سرمایه‬ ‫اجتماع��ی اولیه خود اس��ت‪ .‬متاس��فانه‬ ‫توضیحات��ی ک��ه رئیس جمه��وری در‬ ‫ارتباط با مس��ائل اقتصادی و معیش��تی‬ ‫مردم ارائه می دهد‪ ،‬فاصله بسیار زیادی‬ ‫دارد با انچه مردم لمس می کنند‪ .‬حتی‬ ‫اگ��ر امار نهاده��ای ذی رب��ط‪ ،‬مقداری‬ ‫خوش بینانه تنظیم ش��ده باش��د بازهم‬ ‫مشخص اس��ت که وضعیت اقتصادی بر‬ ‫مدار فاجعه می چرخد‪ .‬در این ش��رایط‪،‬‬ ‫رئیس جمهوری باید در صحبت هایش موضع «حمایتی»‬ ‫بگیرد و بپذیرد انچه را که مردم در زندگی روزمره خود‬ ‫درک می کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه موضوع ابرتورم گف��ت‪ :‬اگرچه هنوز‬ ‫«ابرتورم» به ان مفهوم رایج اصطالحی ان را نداریم اما‬ ‫متاس��فانه باید اعتراف کنیم که اگر در بحث متغیرهای‬ ‫اقتص��ادی و همچنی��ن در بحث سیاس��ت خارجی که‬ ‫تاثیرگذارترین عامل بر نوسان قیمت ها در داخل است‪،‬‬ ‫تدبیری اندیش��یده نش��ود‪ ،‬به زودی دچ��ار «ابرتورم»‬ ‫خواهیم ش��د‪ .‬اگرچه در ح��ال حاضر هم در معرض ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹با ابرتورم غریبه نیستیم‬ ‫افق��ه به این پرس��ش که ت��ورم واقع��ی در جامعه با‬ ‫انچه گفته می ش��ود چقدر تفاوت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬راه هایی‬ ‫برای به دس��ت اوردن ت��ورم واقعی وج��ود دارد اما انها‬ ‫دقی��ق نیس��تند و نمی ت��وان روی انه��ا حس��اب کرد‪.‬‬ ‫درباره«ابرتورم» هم نمی ش��ود گفت ت��ورم باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد ابرتورم اس��ت‪ .‬تعریف ابرتورم عرفی ا س��ت‪ .‬تورم‬ ‫از ‪ ۴۰‬ی��ا ‪ ۵۰‬درصد که باالتر می رود‪ ،‬می ش��ود نام ان‬ ‫را ابرتورم گذاش��ت‪ .‬با این حال همان طور که گفته شد‬ ‫«ابرتورم» تعریف ثابت و جاافتاده نیس��ت‬ ‫ول��ی برای م��ردم ما چندان ناش��ناس و‬ ‫غریب هم نیس��ت‪ .‬ما از ح��دود نیم قرن‬ ‫گذش��ته تا امروز چندین تورم بسیار باال‬ ‫داش��ته ایم‪ .‬تورم تا ‪ ۴۰‬درصدی امروز هم‬ ‫یکی از همان موج های تورمی ا س��ت‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۵۴‬تورم ‪ ۵۰‬درصدی داشتیم؛‬ ‫س��ال ‪ ۴۰ ،۱۳۹۰‬درصد تورم داش��تیم‪.‬‬ ‫اینها منهای ان خرده تورم هایی هس��تند‬ ‫ک��ه دو رقم��ی بوده اند و هر س��ال ان را‬ ‫داشته ایم‪ .‬بنابراین امروزه با توجه به فشار متراکمی که‬ ‫از انباشت تورم های ‪ ۲‬دهه گذشته بر اقتصاد و بر زیست‬ ‫معیش��تی مردم تحمیل ش��ده‪ ،‬حتی ‪ ۳۰‬یا ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫تورم را می توان «ابرتورم» تلقی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر تورم انباشته گذشته را به اضافه وضعیت‬ ‫تورمی ک��ه درحال حاضر وجود دارد درنظر بگیریم و با‬ ‫توج��ه به اینکه اگ��ر این اعداد را با دس��تمزد کارگران‬ ‫مقایس��ه کنیم‪ ،‬متوجه عقب ماندگی شدید می شویم و‬ ‫اینک��ه بگوییم یک «ابرتورم» بر اقتصاد تحمیل ش��ده‪،‬‬ ‫چندان نادرس��ت نیس��ت‪ .‬اطالق «ابرتورم» به ش��رایط‬ ‫فعلی درس��ت اس��ت‪ .‬وضعیت فعلی را باید یک ابرتورم‬ ‫تلقی کنیم و پیش بین��ی بدتر از اینها را هم در صورتی‬ ‫که متغیرهای اقتص��ادی و روابط خارجی تغییر نکنند‪،‬‬ ‫داشته باش��یم‪ .‬با توجه به ریزش شدید تعداد زیادی از‬ ‫افراد به ویژه افراد متعلق به طبقه کارگر و زیر خط فقر و‬ ‫اضافه ش��دن انها به انبوه افرادی که پیش از این به زیر‬ ‫خط فقر سوق داده شده بودند؛ این اطالق صحیح است‪.‬‬ ‫‹ ‹بحران های طبقه متوسط‬ ‫افقه با اشاره به اینکه اکنون بخش زیادی از «طبقه‬ ‫متوس��ط جامعه» هم در حال سقوط به زیر خط فقر‬ ‫هس��تند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نرخ ارز که در ‪ ۶‬ماه گذش��ته به‬ ‫صورت «لجام گسیخته» افزایش پیدا کرد‪ ،‬بدون تردید‬ ‫تعداد زیادی از افراد طبقه های متوس��ط را به زیر خط‬ ‫فقر وارد کرده اس��ت و دولت ه��م باوجود وعده هایی‬ ‫که داده‪ ،‬تا امروز نتواس��ته این کاهش ش��دید قدرت‬ ‫خری��د را جبران کند و در این زمینه دس��ت به عمل‬ ‫جدی بزند‪ .‬افقه در پاس��خ به این پرس��ش که دولت‬ ‫در ش��رایطی که ام��روز از نظ��ر سیاس��ت گذاری ها‪،‬‬ ‫جهت گیری ه��ا و چیدمان اعضا دارد‪ ،‬ایا قادر به انجام‬ ‫کار ج��دی برای ترمی��م قدرت خرید از دس��ت رفته‬ ‫مردم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مشاهدات نشان می دهد که دولت‬ ‫در ش��رایط فعلی «س��ردرگم» است و به نظر می رسد‬ ‫چیدمان نیروهای اقتصادی و حتی چیدمان دوباره این‬ ‫نیروها هم نش��ان می دهد که دولت هیچ اراده ای برای‬ ‫حمایت از فرودس��تان و جلوگیری از سقوط مردم به‬ ‫زیر خط فقر ندارد‪ .‬قرار دادن بروکرات ها در پست های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬نش��ان دهنده همین رویک��رد غیرحمایتی‬ ‫دولت اس��ت‪ .‬این نش��ان می دهد که دولت برای حل‬ ‫مشکالت معیشتی مردم و به ویژه طبقه های محروم که‬ ‫این روزها دچار معضالت جدی ش��ده اند‪« ،‬سردرگم»‬ ‫اس��ت و مقداری هم می ش��ود براس��اس انتخاب های‬ ‫دول��ت گفت ک��ه مجموع��ه دولت به این مش��کالت‬ ‫«بی اعتنا» هستند‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون صنایع پیشرفته و پروژه های کالن‬ ‫انرژی ایدرو خبر داد‬ ‫بخش فعال اقتصاد‬ ‫ایران‪ ،‬نرخ ها را‬ ‫افزایشی کرد اما پس‬ ‫از گذشت مدتی این‬ ‫رفتارها اثار بحرانی‬ ‫خود را از دست داد و‬ ‫نرخ ارز به حدی رسید‬ ‫که در اغاز تحریم ها‬ ‫پیش بینی می شد‪.‬‬ ‫به هر سوی امریکا‬ ‫و هم پیمان های این‬ ‫کشور به دنبال مسدود‬ ‫کردن مسیر فروش‬ ‫نفت ایران هستند؛‬ ‫رویایی که شرایط‬ ‫اقتصاد جهانی نشان‬ ‫می دهد به دور از‬ ‫واقعیت است‬ ‫«گسترش صنعت» از بی تاثیری تحریم های امریکا علیه ایران در فروش نفت گزارش می دهد‬ ‫تحریم های نفتی؛ تشت رسوایی امریکا‬ ‫تحریم های نفتی در حالی‬ ‫از راه می رسند که از حدود‬ ‫‪ ۶‬م��اه پیش ترام��پ تمام‬ ‫تالش��ش را کرد ت��ا اقتصاد‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫ای��ران را ب��ا ابربحران ه��ای‬ ‫@‪industry‬‬ ‫‪ sanatnewspaper.com‬حل نشدنی روبه رو کند‪ .‬این‬ ‫کش��ور در ط��ول دهه های‬ ‫گذشته توانس��ت با تحریم‬ ‫و اعمال سیاست های یک طرفه فشارهای بسیاری به‬ ‫کشورها وارد کند‪ .‬به عبارتی‪ ،‬امریکا به تحریم کردن‬ ‫اعتیاد پیدا کرده اما موضع گیری های دیگر کشورهای‬ ‫دنیا امروز نش��ان می ده��د دنیا قص��د دارد این ابزار‬ ‫یک طرف��ه را از امریکا بگیرد و به نوع��ی امریکا را از‬ ‫اعتیاد به تحریم ترک دهد‪.‬‬ ‫هرچند تالش های او بی اس��یب نبود و در ماه های‬ ‫گذش��ته اقتصاد ایران تا حدی قابل توجهی متالطم‬ ‫شد اما انچه او می خواست رنگ واقعیت نگرفت‪ .‬ترامپ‬ ‫پی��ش از این‪ ،‬از عبارت «تحریم ه��ای جبران ناپذیر»‬ ‫اس��تفاده کرده بود اما کارشناس��ان اقتصاد معتقدند‬ ‫اثار تحریم ها به ان��دازه ای که رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در نظر داشت‪ ،‬بر اقتصاد ایران تاثیر نگذاشت‪.‬‬ ‫اقتصاد معتقدند‬ ‫ ‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬برخی از کارشناس��ان‬ ‫یک��ی از دالی��ل رش��د غیرمنطقی ن��رخ ارز به دلیل‬ ‫رفت��ار اقتصادی مردم و کنش��گران اقتصادی بود‪ .‬بر‬ ‫مبنای این نظریه‪ ،‬بخش فعال اقتصاد ایران‪ ،‬نرخ ها را‬ ‫افزایشی کرد اما پس از گذشت مدتی این رفتارها اثار‬ ‫بحرانی خود را از دست داد و نرخ ارز به حدی رسید‬ ‫که در اغاز تحریم ها پیش بینی می ش��د‪ .‬به هر سوی‬ ‫امریکا و هم پیمان های این کش��ور به دنبال مس��دود‬ ‫کردن مس��یر فروش نفت ایران هس��تند؛ رویایی که‬ ‫شرایط اقتصاد جهانی نشان می دهد به دور از واقعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از اینکه ترامپ اعالم کرد در س��الروز تس��خیر‬ ‫س��فارت س��ابق ای��ن کش��ور در ای��ران می خواه��د‬ ‫ش��دیدترین تحریم های نفتی را اغاز کند مس��ئوالن‬ ‫وزارت نفت اعالم کردند این موضوع ش��دنی نیست و‬ ‫امریکا نمی تواند مانع قطعی صادرات نفت ایران باشد‪.‬‬ ‫در این زمینه همان طور که پیش بینی می شد‪ ،‬برخی‬ ‫از کش��ورها هنوز تمایل دارند از ای��ران نفت بخرند‪.‬‬ ‫کش��ورهایی که تا کنون اعالم کرده اند تغییر چندانی‬ ‫در می��زان واردات نف��ت از ای��ران اعم��ال نمی کنند‬ ‫مش��تریان اصلی نفت ایران هس��تند و این نیز نشان‬ ‫می دهد که زمین��ه واقعی برای جلوگیری از صادرات‬ ‫نفت ایران در دنیا وجود ندارد‪.‬‬ ‫سالم امینی‪ :‬ترامپ از قدرت جهانی خود تصویر واقعی‬ ‫نداشت و این توهم باعث شد همزمان با تصویب تحریم های‬ ‫ظالمانه علیه ایران با چین نیز وارد جنگ تجاری شود‬ ‫محمدرضا مرتضوی‪ :‬امریکا هر کاری می توانست‬ ‫برای اسیب به اقتصاد ایران انجام داد و ایـن تمام‬ ‫تالش چند ماهه امریکا است‬ ‫بس��یاری از رس��انه های خارج��ی‪ ،‬کارشناس��ان‬ ‫بین الملل��ی و داخلی در این زمین��ه معتقدند امریکا‬ ‫نمی تواند به انچه قصد کرده‪ ،‬دست یابد و این شرایط‬ ‫اقتصادی دنیا اس��ت که به امریکا تحمیل می شود‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬امریکا در حالی نمی تواند به نتایج مورد‬ ‫نظر دست یابد که نتایج معکوسی از تحریم های ایران‬ ‫حاصل ش��ده است‪ .‬برخی از کارشناسان نفت در این‬ ‫زمینه معتقدند امریکا قصد داشت با تحریم ایران نرخ‬ ‫نفت را افزایش ده��د تا بتواند با پرکردن حفره نفتی‬ ‫حاص��ل از خروج ایران از س��بد نفت دنیا‪ ،‬درامدهای‬ ‫نفتی خود را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که نرخ نف��ت در دنیا افزایش‬ ‫یافته و امریکا در بخش��ی از برنام��ه خود موفق بوده‬ ‫اما هنوز نتوانس��ته مانع قطعی ص��ادرات نفت ایران‬ ‫باشد‪ .‬این موضوع باعث شده تا درامدهای نفتی ایران‬ ‫افزایش یابد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بخشی از برنامه از پیش‬ ‫تعیین شده اجرایی شد که این بخش بیشتر به ایران‬ ‫کمک می کن��د تا به امریکا و می توان سیاس��ت های‬ ‫بین المللی نفتی این کشور را به نوعی بدون کارکرد و‬ ‫شکست خورده توصیف کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا امریکا شکست خورد؟‬ ‫سالم امینی‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی درباره دالیل به نتیجه نرسیدن تحریم های‬ ‫امریکایی به «گس��ترش صنعت» گفت‪ :‬امریکا تصور‬ ‫نمی ک��رد که دنیا با او همراه نش��ود‪ .‬ترامپ از قدرت‬ ‫جهانی خود تصویر واقعی نداش��ت و این توهم باعث‬ ‫شد همزمان با تصویب تحریم های ظالمانه علیه ایران‬ ‫با چین نیز وارد جنگ تجاری شود‪ .‬همزمانی این دو‬ ‫سیاست به دیگر کشورها نش��ان داد که امریکا قصد‬ ‫دارد با ضربه های اقتصادی به دیگر کش��ورها س��هم‬ ‫خود را از سبد اقتصاد جهانی افزایش دهد‪.‬‬ ‫امینی افزود‪ :‬بر این اس��اس‪ ،‬بسیاری از کشورهای‬ ‫دنیا در اغ��از کار متوجه این موضوع ش��دند که اگر‬ ‫در اجرای سیاست های اقتصادی امریکا نقشی به نفع‬ ‫این کش��ور داشته باش��ند‪ ،‬مشخص نیست که طعمه‬ ‫بعدی انها نباش��ند‪ .‬بر این مبنا‪ ،‬امریکا از همان ابتدا‬ ‫ب��ا موضع گیری های غیرهمس��و از طرف بس��یاری از‬ ‫کشورها روبه رو شد و این موضوع کمک کرد تا ایران‬ ‫در تقابل با این تحریم ها تنها نباشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی با بی��ان اینکه عالوه بر‬ ‫اینه��ا ایران نیز هم پیمانان��ی دارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬نباید‬ ‫فراموش کنیم که اروپا اکنون با ایران همس��و اس��ت‪.‬‬ ‫ه��ر چند ای��ن احتمال می رود که همس��ویی اروپا با‬ ‫ایران موقت باش��د اما به هر حال امروز اروپا به ایران‬ ‫نزدیک تر اس��ت تا ب��ه امریکا و از ای��ن موقعیت باید‬ ‫بیشترین استفاده را برد‪.‬‬ ‫‹ ‹عقب نش�ینی امریکا نتیجه رفت�ار جهانی‬ ‫ایران‬ ‫پس از اینکه ایران موفق شد دنیا را متقاعد کند که‬ ‫از صنایع و انرژی هسته ای استفاده ای صلح امیز دارد‪،‬‬ ‫نگاه بس��یاری از کشورها به ایران تغییر کرد و تالش‬ ‫کردند تا روابط سیاس��ی و اقتص��ادی خود را با ایران‬ ‫افزایش دهند‪ .‬در این بین طبیعی اس��ت که به دلیل‬ ‫دسترسی ایران به نفت و گاز در دنیا روابط حوزه نفت‬ ‫و گاز بیش از باقی حوزه های اقتصادی گسترش یابد‪.‬‬ ‫اکنون با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان ترامپ‬ ‫را یک «خط��ر جهانی» می دانند برخی از کش��ورها‬ ‫اع�لام کردند ک��ه روابط نفتی خود را ب��ا ایران ادامه‬ ‫می دهند‪ .‬این موضوع منجر به عقب نشینی امریکا در‬ ‫برخی سیاست های تحریمی علیه ایران شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��انا ب��ه نقل از بلومب��رگ‪ ،‬منابع اگاه‬ ‫گ��زارش دادند که دولت امریکا در پی همراه نش��دن‬ ‫دیگر کشورها و شکست سیاست های تحریمی خود‪،‬‬ ‫تصمیم به مستثنا کردن ‪ ۸‬کشور از تحریم های نفتی‬ ‫علیه ایران گرفته است‪ .‬ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬کره جنوبی و چین‬ ‫در میان این کش��ورها هس��تند اما از ‪ ۴‬کش��ور دیگر‬ ‫در این گزارش نامی برده نش��ده است‪ .‬در عین حال‬ ‫اسپانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬یونان و ترکیه ‪ ۴‬کشور دیگری هستند‬ ‫که از انها به عنوان کشورهای دریافت کننده معافیت‬ ‫از امریکا برای خرید نفت ایران نام برده می شود‪.‬‬ ‫ب��ر مبنای قانون دفاع ملی ‪ ، NDAA‬کش��ورهای‬ ‫وارد کنن��ده نفت ایران باید هر ‪ ۶‬م��اه یک بار‪ ،‬میزان‬ ‫قابل توجهی از واردات نفت خود را به صورت مستمر‬ ‫کاهش دهن��د‪ .‬این قانون از بهم��ن ‪ ۱۳۹۰‬در دولت‬ ‫ب��اراک اوباما اجرایی ش��د و وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫در گزارش های ‪ ۶‬ماهه با بررس��ی میزان واردات نفت‬ ‫ایران از س��وی کشورهای هدف‪ ،‬میزان کاهش انها را‬ ‫بررسی کرده و در صورت رعایت قانون یادشده اجازه‬ ‫ادامه واردات در ‪ ۶‬ماه بعد را به ان کشور می داد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا تالش کرد با‬ ‫بازگرداندن تحریم های یکجانبه علیه ایران‪ ،‬به ویژه در‬ ‫حوزه نفت و بانک به یکباره فروش نفت برای ایران را‬ ‫به صفر برساند اما این اقدام با واکنش تند کشورهای‬ ‫خریدار نفت از یک طرف و مش��کالت فنی و سیاسی‬ ‫در میان کش��ورهای تولی��د و صادرکننده نفت برای‬ ‫جایگزین��ی ایران و نرخ نفت در ب��ازار جهانی رو به رو‬ ‫شد‪ .‬حتی عربستان س��عودی از مشتریان و دوستان‬ ‫ویژه ترامپ هم نتوانس��ت برای جایگزینی نفت ایران‬ ‫با وجود درخواست ترامپ از ان اقدامی انجام دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬دولت امریکا مجبور به عقب نش��ینی از‬ ‫درخواس��تش شد که بیشتر به امال و ارزو شبیه بود‪.‬‬ ‫به عبارتی‪ ،‬ب��ازار نفت مقابل امری��کا و هم پیمانانش‬ ‫ایس��تاد و یک بار دیگر ثابت ش��د ک��ه ایران عالوه بر‬ ‫نق��ش و نفوذش در منطقه و جهان‪ ،‬بازیگری مهم در‬ ‫حوزه کش��ورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت در‬ ‫دنیاست و به راحتی قابل حذف نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹امریکا پلیس خوبی نیست‬ ‫محمدرضا مرتض��وی‪ ،‬دبیرکل خانه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ایران درب��اره تاثیر تحریم ه��ای امریکا به‬ ‫«گسترش صنعت» گفت‪ :‬امریکا هر کاری می توانست‬ ‫برای اس��یب ب��ه اقتصاد ایران انج��ام داد و این تمام‬ ‫ت�لاش چند ماه��ه امریکا اس��ت‪ .‬هر چن��د که این‬ ‫تحریم ه��ا بی تاثیر نبود اما امریکا هرگز به انچه تصور‬ ‫می کرد‪ ،‬دس��ت نیافت‪ .‬مرتضوی با اش��اره به اینکه‬ ‫امریکا چندین دهه خود را پلیس دنیا فرض می کرد‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬با روی کار امدن ترامپ‪ ،‬دنیا متوجه ش��د که‬ ‫امری��کا پلیس خوب��ی برای اقتصاد جهانی نیس��ت و‬ ‫نباید با این کش��ور همراه ش��ود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬امروز‬ ‫دیده می شود که ‪ ۸‬کشور به دنبال ادامه واردات نفت‬ ‫از ایران هس��تند‪ .‬در این بین‪ ،‬نام کش��ورهایی دیده‬ ‫می ش��ود که عمده واردات نفت از طرف انها اس��ت‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬در جریان رواب��ط اقتصادی ایران با‬ ‫دنیا قرار ش��د صندوقی ایجاد ش��ود که ایران درامد‬ ‫ناش��ی از صادرات نفت را به ان صندوق واریز کند تا‬ ‫بدون دخالت شبکه خزانه داری امریکا این سرمایه در‬ ‫قالب ارز‪ ،‬تجهیزات و دانش فنی وارد ایران شود‪ .‬این‬ ‫موضوع کمک می کند تا تحریم های شبکه خزانه داری‬ ‫امریکا نیز بی تاثیر شود‪.‬‬ ‫سازکار طرح پرداخت کمک جبرانی اعالم شود‬ ‫ی��ک کارش��ناس حوزه کار با بی��ان اینکه س��از کار پرداخت کمک‬ ‫جبرانی دولت اعالم نش��ده اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬ترمیم دس��تمزد و بهبود‬ ‫معیش��ت کارگران جدا از موض��وع کمک های جبران��ی و اختصاص‬ ‫بسته های حمایت غذایی دولت است‪.‬‬ ‫علی اکبر س��یارمه با اش��اره به اینکه دولت برای کمک به معیشت‬ ‫دهک ه��ای پایین که نیازمند هس��تند‪ ،‬بس��ته های حمایتی در نظر‬ ‫گرفته است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬با این حال‪ ،‬با توجه به شرایط دشوار زندگی‬ ‫و وض��ع اقتصادی کنونی به نظر می رس��د که کمک های جبرانی هم‬ ‫برای کارکنان رس��می و پیمانی و قراردادی و بازنشس��تگان درنظـر‬ ‫گـرفته ش��ده اس��ت تا قدرت خـریدش��ان بیش از این کاهش پیـدا‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مس��ئله ترمیم دستمزد و بهبود معیشت کارگران‬ ‫ج��دا از موضوع کمک ه��ای جبرانی و اختصاص بس��ته های حمایت‬ ‫غذایی اس��ت و انتظار جامعه کارگری این است که در شرایط موجود‬ ‫که هزینه ها افزایش یافته برای ارتقای معیش��ت کارگران اقدام عاجل‬ ‫ش��ود‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬کارگران همواره در تصمیم های مربوط به بحث‬ ‫حقوق و دس��تمزد و معیشت در پایین جدول قرار گرفته اند در حالی‬ ‫که بس��یاری از انها جزو اقشار اس��یب پذیر و ضعیف جامعه به شمار‬ ‫می روند و نیازمند حمایت دولت هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار در پایان گفت‪ :‬اگر دولت می خواهد چنین‬ ‫اق��دام فراگی��ری را صورت دهد و یکایک جامعه را زیر پوش��ش قرار‬ ‫بدهد این امر نافی وظایفی نمی ش��ود که در قبال قش��ر کارگر دارد و‬ ‫باید جامعه کارگری را در جایگاه خود ببیند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه س��از کار طرح پرداخت کمک جبرانی اعالم نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار داریم با شرایطی که از نظر اقتصادی و بودجه ای‬ ‫داریم‪ ،‬طرح هایی ارائه شود که قابلیت اجرایی داشته باشد‪.‬‬ ‫به پیش��نهاد مش��ترک وزارتخانه های تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و برابر مصوبه هیات وزیران‪ ،‬سازمان برنامه و‬ ‫بودجه مجاز اس��ت برای کارکنان رسمی‪ ،‬پیمانی کشوری و لشکری‪،‬‬ ‫کارکن��ان ق��راردادی و ش��رکتی و مس��تمری بگیران صندوق ه��ای‬ ‫بازنشستگی کشوری‪ ،‬لش��کری‪ ،‬حمایت و بازنشستگان شرکت فوالد‬ ‫و سایر صندوق ها که مجموع پرداختی انها کمتر از ‪ ۳۰‬میلیون ریال‬ ‫در ماه اس��ت‪ ،‬از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد انها‬ ‫کم��ک جبرانی واریز کند‪ .‬منابع مالی م��ورد نیاز این مصوبه از محل‬ ‫مصوب��ه دولت در زمینه طرح حمایت غذای��ی از گروه های کم درامد‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ایجاد خط تولید تمام اتوماتیک‬ ‫پنل خورشیدی‬ ‫مع��اون صنای��ع پیش��رفته و‬ ‫پروژه های کالن انرژی از ایجاد خط‬ ‫تولی��د تمام اتوماتیک س��اخت پنل‬ ‫خورش��یدی با ظرفیت ‪ ۳۰۰‬مگاوات‬ ‫در سال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایدرو نی��وز‪ ،‬حمی��د‬ ‫بازارگان گفت‪ :‬ظرفیت باالی کش��ور‬ ‫برای بهره مندی از انرژی خورشیدی و واقع بودن روی کمربند‬ ‫خورشیدی و داشتن متوسط تابش ‪ ۵.۵-۴.۵‬کیلووات ساعت‬ ‫بر مترمربع در روز از مزیت های مهم کشورمان برای استفاده‬ ‫از انرژی خورشیدی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اس��اس سند چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬و برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬لزوم افزایش س��هم انرژی های تجدیدپذیر در تامین‬ ‫برق مورد نیاز کشور‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫ب��ازارگان یکی از دالیل بی میل��ی مصرف کنندگان خانگی‬ ‫به اس��تفاده از انرژی های تجدید پذی��ر را نرخ باالی پنل های‬ ‫خورش��یدی عنوان ک��رد و افزود‪ :‬بهترین اس��تراتژی در این‬ ‫زمینه پایین اوردن نرخ پنل با تولید داخلی است‪.‬‬ ‫ب��ازارگان افزود‪ :‬ای��درو بر همین مبنا ب��رای تولید داخلی‬ ‫پنل های خورش��یدی اقدام کرده اس��ت و شرکت صاحب نام‬ ‫چینی به عنوان صاحب فناوری و س��رمایه گذار‪ ،‬با پیش��ینه‬ ‫تولید بیش از هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات در س��ال پنل خورشیدی‬ ‫و ش��رکتی از هنگ کنگ به عنوان ش��ریک س��رمایه گذار در‬ ‫مجموع با سهم ‪ ۷۰‬درصد و سهم ایدرو ‪ ۳۰‬درصد است‪.‬‬ ‫معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خاطر نشان‬ ‫ک��رد‪ ۵ :‬هکت��ار زمین مورد نی��از درمنطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫گرمس��ار مش��خص و پیش نویس قرارداد نام برده تهیه شده‬ ‫اس��ت که ب��ه محض ثبت نهایی ش��رکت مش��ترک‪ ،‬امضا و‬ ‫فعالیت های عمرانی پروژه اغاز می شود‪.‬‬ ‫بازارگان تصریح کرد‪ :‬اماده س��ازی زمین‪ ،‬س��اخت سوله و‬ ‫شروع س��اخت کارخانه برای س��ال ‪ ۱۳۹۷‬و تکمیل ساخت‬ ‫و بهره برداری انتقال و نصب ماش��ین االت‪ ،‬راه اندازی و تولید‬ ‫برای سال ‪۱۳۹۸‬پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫انعکاس تخلف های اثبات نشده‬ ‫اثار سوء دارد‬ ‫یک عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫شورای اسالمی تاکید کرد که دریافت حقوق های نجومی مدیر‬ ‫بانک یا مدیران دیگر که اثبات نش��ده نمک پاشیدن روی زخم‬ ‫مردم است‪ .‬غالمعلی جعفرزاده ایمن ابادی در واکنش به اینکه‬ ‫گفته می ش��ود مدیر بانک تج��ارت ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان حقوق‬ ‫گرفته و از س��وی دیگر ‪ ،‬برخی مدیران حقوقی بین ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫ت��ا ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان دریافت کرده اند به خانه ملت گفت‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که دش��من تمام تالش خود را به کار گرفته تا مردم‬ ‫ایران را ناامید کند نش��ر اخباری که اثبات نشده اثار مخرب بر‬ ‫جای می گذارد‪ .‬این عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجل��س با تاکید بر اینکه پرونده ها تخل��ف باید به قوه قضاییه‬ ‫ارج��اع ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ق��وه قضاییه برای این طراحی ش��ده‬ ‫اس��ت تا به پرونده ها رسیدگی کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر من و شما به‬ ‫پرونده ای از تخلف دست پیدا کردیم جز انکه پرونده را به قوه‬ ‫قضایی��ه بدهیم نباید ان را رس��انه ای کنیم یا خودمان موضوع‬ ‫را پیگیری کنیم‪ .‬نماینده مردم رش��ت در مجلس دهم شورای‬ ‫اسالمی تاکید کرد‪ :‬چنین اخباری حتی اگر صحت داشته باشد‬ ‫انعکاس ان در رس��انه ها اثرات سوء بر افکار عمومی می گذارد‪.‬‬ ‫ق��وه قضاییه در ای��ن مملکت برای جلوگی��ری از چنین کاری‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬اینکه برخی می خواهند سوپرمن‬ ‫و قهرمان رسانه ها شوند و ناجی کشور دیده شوند را راه درست‬ ‫نمی دانم‪ ،‬ان هم در شرایطی که روز به روز به اخرین تحریم های‬ ‫امریکا نزدیک می ش��ویم و دش��من تالش می کند مردم ایران‬ ‫ناامید ش��وند نباید نمک به زخم انها پاش��ید؛ این اقدامات به‬ ‫هیچ وجه کمک به انقالب نیست‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن گاوداران‪:‬‬ ‫دولت توان کمک به‬ ‫تولیدکنندگان را ندارد‬ ‫رئی��س هیات مدی��ره انجمن گاوداران کش��ور با بی��ان اینکه‬ ‫تولیدکنندگان و دامداران با مشکل ترخیص خوراک دام و حمل‬ ‫ان روبه رو ش��ده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ لبنیات غیرقانونی گران شده‬ ‫به دلیل افزایش غیرقانونی و غیر منصفانه مواد اولیه و نهاده های‬ ‫دامی اس��ت‪ .‬س��ید احمد مقدس��ی‪ ،‬رئیس هیات مدیره انجمن‬ ‫گاوداران کش��ور درباره افزایش نرخ لبنیات و هزینه تمام ش��ده‬ ‫تولید به ایلنا گفت‪ :‬هزینه بسته بندی و مواد مورد نیاز کارخانه ها‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر ش��ده است‪ .‬افزایش نرخ لبنیات غیرقانونی نبوده و‬ ‫کامال طبیعی اس��ت‪ .‬همان طور که هزینه های ما هر روز ‪ ۲‬تا ‪۳‬‬ ‫برابر می ش��ود نرخ بقیه محصوالت هم باال م��ی رود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دول��ت نمی تواند برای همه محصوالت نرخ مصوب بدهد ان هم‬ ‫در ش��رایطی که کنترل��ی بر افزایش نرخ م��واد اولیه مورد نیاز‬ ‫کارخانجات و نرخ تمام ش��ده محصوالت ندارد‪ .‬افزایش قیمت ها‬ ‫در هیچ زمینه ای قانونی نبوده اما در شرایط فعلی این افزایش ها‬ ‫طبیعی اس��ت‪ .‬رئی��س هیات مدیره انجمن گاوداران کش��ور در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬کش��ور در وضعیتی است که قیمت ها هر روز‬ ‫افزایش می یابد‪ ،‬با این وضع تولیدکننده نمی تواند به تولید ادامه‬ ‫دهد و در تامین مواد اولیه تولید هم به مش��کل برمی خورد‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬این افزایش قیمت ها غیرقانونی نیست‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت سرمایه گذاری‬ ‫برای خروج خودروهای فرسوده‬ ‫خبر‬ ‫قیمت خودرو‬ ‫بیش از این افزایش نمی یابد‬ ‫رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه در بازار خودرو‪ ،‬دیگر افزایش نرخ نخواهیم داشت‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬قیمت ها به اندازه کافی افزایش یافته و دیگر بازار کش��ش‬ ‫ندارد؛ مردم نیز اکنون منتظر ثبات قیمت هستند‪ .‬سعید موتمنی‬ ‫در واکن��ش به کاه��ش پلکانی نرخ خودرو در ب��ازار گفت‪ :‬اکنون‬ ‫نرخ خودروهای داخلی غیرواقعی اس��ت؛ در ‪۳‬ماه گذش��ته برخی‬ ‫خودروها رش��د ‪۵۰‬درصدی داشت و این سبب شد نرخ خودرو در‬ ‫بازار‪ ۵۰ ،‬تا ‪۶۰‬درصد گران تر از نرخ کارخانه باش��د‪ .‬به گفته این‬ ‫مق��ام صنفی‪ ،‬قیمت های غیرواقع��ی‪ ،‬دیر یا زود باید به نرخ اصلی‬ ‫خودرو نزدیک می شد زیرا قیمت ها اشباع شده است و دیگر جایی‬ ‫ب��رای افزایش نرخ وجود ندارد‪ .‬موتمنی ب��ا تاکید بر اینکه عوامل‬ ‫فراوانی در افزایش نرخ خودرو تاثیرگذار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوسان‬ ‫نرخ ارز در بازار یکی از دالیل افزایش قیمت ها بود‪ .‬هنگامی که نرخ‬ ‫دالر افزای��ش می یابد‪ ،‬عده ای به دلی��ل اینکه از قافله عقب نمانند‬ ‫س��عی می کنند اندوخته ش��ان را به کاال تبدیل کنند‪ .‬ممکن است‬ ‫کسی طال بخرد و کسی هم خودرو‪ .‬موتمنی در گفت وگو با ایرنا‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر نوس��ان نرخ ارز نداشته باشیم‪ ،‬قیمت ها بی شک کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‬ ‫درباره وضعیت بازار خودرو نیز توضیح داد‪ :‬اکنون برای خودروهای‬ ‫وارداتی و داخلی‪ ،‬خرید و فروش چندانی انجام نمی ش��ود‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل ان این است که ‪ ۲‬ماه پیش با افزایش ناگهانی نرخ ارز‪ ،‬عده‬ ‫زیادی خرید کردند و اکنون مردم منتظر ثبات قیمت ها هس��تند‪.‬‬ ‫موتمنی افزود‪۲ :‬هفته پیش که نرخ دالر تا ‪۱۲‬هزار تومان رس��ید‪،‬‬ ‫فروشنده زیاد بود اما اکنون کسی فروشنده نیست چون خودروها‬ ‫را به نرخ باال خریده اند و فکر می کنند دوباره افزایش نرخ خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی همچنین به کاهش پلکانی نرخ خودروها در بازار اشاره‬ ‫و تصری��ح ک��رد‪ :‬نرخ ها به ان��دازه کافی افزایش یافت��ه و باید نیاز‬ ‫بازار را تامین کنیم تا دالل بازی جمع ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه صنف‬ ‫نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خودرو تهران ادامه داد‪ :‬اگر نیاز به‬ ‫موقع تامین ش��ود‪ ،‬پای دالل ها از بازار کوتاه می ش��ود؛ عرضه هر‬ ‫کاالیی در بازار کم شود‪ ،‬ارزشمند می شود و بازار سیاه پیدا می کند‪.‬‬ ‫مردم وقتی متوجه می شوند که قرار است عرضه کاالیی کم شود‪،‬‬ ‫به جای یکی‪ ،‬دو تا می خرند و این س��بب می ش��ود که ان کاال هر‬ ‫روز افزایش نرخ داش��ته باش��د‪ .‬این مقام صنفی‪ ،‬افزود‪ :‬اگر عرضه‬ ‫به اندازه کافی باش��د و خودروس��ازان برنامه های شان برای تامین‬ ‫نیاز بازار را ادامه دهند‪ ،‬دیگر نباید ش��اهد این اختالف نرخ باشیم‬ ‫و عده ای از این فرصت سوءاستفاده نخواهند کرد‪ .‬موتمنی درباره‬ ‫فرایند تاثیر س��وداگران و محتکران بر بازار گفت‪ :‬این افراد وقتی‬ ‫احس��اس می کنند قرار است نرخ کاالیی افزایش یابد یا عرضه ان‬ ‫مدیریت ش��ود‪ ،‬ش��روع به خرید کرده و فروش را محدود می کنند‪.‬‬ ‫هنگامی که به نرخ دلخواه شان رسیدند‪ ،‬بازار را مدیریت می کنند‬ ‫و قیمت ها را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫مهدی کرباسیان‬ ‫خرید اصلی‬ ‫کارخانه های‬ ‫خودروسازی از‬ ‫فوالدمبارکه است و‬ ‫این کارخانه نیاز داخل‬ ‫را به طور وسیع تامین‬ ‫می کند‪ .‬البته ممکن‬ ‫است در مواردی خاص‬ ‫ورق های صنایع‬ ‫پایین دستی که در‬ ‫داخل تولید نمی شود‪،‬‬ ‫وارد شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ام��ار و اطالع��ات موج��ود‬ ‫نش��ان می دهد بخشی از حدود‬ ‫‪۱۷‬میلی��ون خ��ودرو در ح��ال‬ ‫ت��ردد در کش��ور‪ ،‬فرس��وده و‬ ‫دودزا هس��تند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫ی��ک پیکان مدل ‪ ۸۵‬که به طور‬ ‫کام��ل ه��م تنظیم ش��ده‪۶۰ ،‬‬ ‫ارش محبی نژاد‬ ‫براب��ر خودرویی که در کش��ور‬ ‫ب��ا اس��تانداردهای جهان��ی در دبیر انجمن تخصصی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه‬ ‫حال تولید است‪ ،‬الودگی ایجاد‬ ‫و قطعه سازان کشور‬ ‫می کند‪ .‬حال فرض کنید موتور‬ ‫این خودرو درس��ت عمل نکند‬ ‫که در این صورت درصد الودگی‬ ‫ان افزایش می یابد و به همان نسبت مشکالت را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫اگر بین ‪ ۲۰‬تا ‪۲۵‬درصد خودروهای کشور دودزا باشند باید دید‬ ‫چن��د درصد الودگی ه��وا مربوط به این بخش اس��ت‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫سیاست گذاران کشور که به فکر کاهش الودگی هوا هستند باید‬ ‫ب��رای خروج و جایگزینی خودروهای فرس��وده که بخش زیادی‬ ‫از انها در کالنش��هر تهران در حال تردد هس��تند‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬این مس��ئله باید در اولویت باش��د زیرا با تحقق ان سریع تر‬ ‫به نتیجه می رس��یم‪ .‬ای��ن روزها‪ ،‬بحث اس��تفاده از خودروهای‬ ‫هیبری��دی داغ اس��ت در حالی که امروز الودگی محیط زیس��ت‬ ‫خودروهای برقی برای کش��ورهای پیشرفته تبدیل به یک بحران‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬باتری های این خودروها که پس از مدتی فرس��وده‬ ‫می شوند از جمله ضایعاتی است که برای این کشورها معضالتی‬ ‫را به وجود اورده و هنوز راهکار مناس��بی برای رفع ان پیدا نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین ممکن است خودروهای برقی مزیت هایی داشته‬ ‫باش��ند اما اینکه تنها دنباله رو کشورهای صنعتی باشیم‪ ،‬کارساز‬ ‫نیس��ت و باید خود نیز در این زمینه مطالعاتی داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬اگر حتی امروز خودروهای برقی تولید ش��ود تا‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال اینده روی کاهش الودگی هوا کالنش��هرهای کش��ور‬ ‫ب��ه اندازه خروج خودروهای فرس��وده اثرگ��ذار نخواهد بود‪ .‬در‬ ‫اینجا الزم اس��ت ام��اری درباره ایجاد الودگ��ی موتور خودروها‬ ‫اع�لام کنم؛ اختالف الودگی ه��وا در بعضی گازهای االینده بین‬ ‫موتورهای یورو ‪ ۲‬با یورو ‪ ۴‬بین ‪ ۲‬و ‪ ۳‬برابر اس��ت و در بخش��ی‬ ‫دیگ��ر ی��ک و نیم برابر‪ .‬اما اختالف الودگی هوا بین موتور یورو ‪۲‬‬ ‫ب��ا موتورهای قدیمی بیش از ‪ ۲۰‬برابر اس��ت و اگر این خودروها‬ ‫فرسوده باشند این اختالف به بیش از این می رسد‪ .‬نتیجه اینکه‬ ‫درحال حاضر بحران خودروها و موتورس��یکلت های فرسوده و نیز‬ ‫تردد کشنده های دیزلی قدیمی بیش از موضوع تولید یا استفاده‬ ‫از خودروهای هیبریدی و برقی است‪.‬‬ ‫گزارش «گسترش صنعت» از وضعیت تولید قطعات در کشور‬ ‫رابطه «رونق تولید» و «کمبود مواد اولیه» با گرانی ارز‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫باره��ا از زب��ان مدی��ران و کارشناس��ان صنعتی‬ ‫شنیده ایم که کش��ور درگیر جنگ اقتصادی است‬ ‫و تولیدکنندگان هم در خط مقدم ان مشغول نبرد‬ ‫با تحریم ها هستند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی به این دلیل که س��رمایه مالی و‬ ‫زمان��ی زیادی برای واحد صنعتی خود صرف کرده ‬ ‫ب��ا تمام توان تالش می کن��د فعالیت خود را حفظ‬ ‫کند ی��ا با حداقل ظرفی��ت اجازه توق��ف تولید را‬ ‫ندهد‪ .‬همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان‬ ‫صنع��ت خ��ودرو‪ ،‬راهکار برون رفت ای��ن صنعت از‬ ‫مش��کالتش را در خصوصی س��ازی ان ببینند‪ .‬اما‬ ‫قطعه س��ازان (زنجی��ره تامین خودروس��ازان) که‬ ‫در بخ��ش خصوص��ی فعالیت دارن��د‪ ،‬گالیه مند از‬ ‫برخی خودتحریمی هایی هس��تند که تاثیر زیادی‬ ‫ب��ر می��زان تولید داش��ته و موجب افت ان ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این شماره «گس��ترش صنعت» به سراغ‬ ‫برخی قطعه سازان متوس��ط و بزرگ رفته و درباره‬ ‫وضعیت تولیدش��ان با انه��ا گفت وگو کرده ایم‪ .‬این‬ ‫صنعتگران بیش��ترین چالش تولی��د را تامین مواد‬ ‫اولیه دانستند و عنوان کردند که می توانند ظرفیت‬ ‫خود را افزایش دهند به شرط انکه مواد اولیه مورد‬ ‫نیازشان تامین شود‪.‬‬ ‫او در ادامه با اش��اره ب��ه افزایش قیمت ها در این‬ ‫بازار گفت‪ :‬قیمت هر کیلو ورق فوالدی از ‪ ۳۲۰۰‬به‬ ‫حدود ‪ ۵۵۰۰‬تومان رسیده است و به دنبال ان نرخ‬ ‫تمام ش��ده تولیدکننده نیز به همان نسبت افزایش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از س��وی دیگ��ر ق��درت خری��د‬ ‫مصرف کننده پایین است‪ .‬وقتی توان خرید کم و از‬ ‫س��وی بازار تقاضا وجود نداشته باشد‪ ،‬به طور قطع‬ ‫امار فروش هم دچار افت می شود‪.‬‬ ‫ای��ن صنعتگر با تاکید بر اینک��ه مواد اولیه مورد‬ ‫نی��از به طور عم��ده تولید داخلی اس��ت اما در این‬ ‫زمین��ه مش��کل تامین داریم‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬در کنار‬ ‫این مس��ائل(از کمبود گرفته ت��ا گرانی مواد اولیه)‬ ‫تولیدکننده هم قدرت رقاب��ت در بازار صادراتی را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫تهیه مواد اولیه بس��یار سخت شده است‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه‪ ،‬واحد صنعتی ما که بخ��ش زیادی از مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز ان ورق های مس��ی اس��ت‪ ،‬در این‬ ‫مدت بازار نامناسبی داشته زیرا تولید کننده داخلی‬ ‫ترجیح می دهد محصوالت خود را صادر کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬قیمت ورق های مسی چند برابر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق بازار تقاضا‬ ‫‹ ‹چالش نقدینگی و بروکراسی اداری‬ ‫دینام از قطعات مهم برای س��اخت خودرو است‬ ‫ک��ه در داخل تولید می ش��ود‪ .‬در زمینه تولید این‬ ‫قطعات شرکت های متوسط و بزرگی فعالیت دارند‬ ‫که بخش��ی از نیاز داخل را پوش��ش می دهند‪ .‬نادر‬ ‫خلدی‪ ،‬مدیرعامل یک��ی از واحدهای فعال در این‬ ‫زمین��ه درباره ظرفی��ت واحدتولی��دی خود گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر بخ��ش عمده خط تولی��د ما به طور‬ ‫تک نوبت��ی فعالی��ت دارند ام��ا در برخی از خطوط‬ ‫مانند کوره که نباید تعطیل ش��ود‪ ،‬افراد در ‪ ۳‬نوبت‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که چ��را با وجود‬ ‫نی��از بازار به قطعات تولیدی این ش��رکت‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت نداش��ته اند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل ما در این زمینه‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید قطعات است‪.‬‬ ‫البته معضل نقدینگی و بروکراسی اداری هم سبب‬ ‫شده تا در تولید قطعات به ظرفیت کامل نرسیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ترخیص مواد اولیه مورد نیاز در‬ ‫گم��رکات ادامه داد‪:‬کمک های خوبی ش��د و بخش‬ ‫زیادی از مواد اولیه ترخیص ش��دند اما برای رونق‬ ‫تولید و رسیدن واحدهای صنعتی به ظرفیت کامل‬ ‫بای��د کمک و حمایت بیش��تری از س��وی مدیران‬ ‫باالدستی انجام ش��ود‪ .‬در حال حاضر کمبود مواد‬ ‫اولیه باعث شد تا تولید به نصف ظرفیت برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که به طور معمول‬ ‫قطعه س��ازان چن��د درصد مواد اولی��ه را در انبارها‬ ‫نگه��داری می کنند تا در ش��رایط بحران��ی تولید‬ ‫متوقف نش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬بستگی به قطعه دارد‪ .‬برخی‬ ‫قطعات جزو محصوالت تحریمی هس��تند که تا ‪۶‬‬ ‫ماه تامین ش��ده اند‪ .‬به این ترتیب می توانیم در این‬ ‫فاصله داخلی س��ازی را اغاز کنیم اما برخی قطعات‬ ‫که ریسک کمتری دارند و ‪ ۳۵‬روزه تامین می شوند‬ ‫برای همین مدت در انبار موجودی دارند‪.‬‬ ‫خل��دی در پایان تصریح کرد‪ :‬زم��ان برای تهیه‬ ‫س��ایر مواد اولی��ه که تولید داخل اس��ت‪ ،‬بس��یار‬ ‫کوتاه تر بوده و به ط��ور تقریبی در مدت یک هفته‬ ‫تامین می ش��وند؛ از ای��ن رو برای زم��ان طوالنی‪،‬‬ ‫نگهداری نخواهند شد‪.‬‬ ‫زراعتی با بیان اینکه بازار تقاضا مناس��ب اس��ت‪،‬‬ ‫به ش��رط اینکه م��واد اولیه برای تولید و پاس��خ به‬ ‫تقاضای بازار وجود داش��ته باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با کاهش‬ ‫واردات محصوالت چینی‪ ،‬بازار تقاضای تولیدکننده‬ ‫داخل��ی رون��ق گرفته و می ت��وان می��زان تولید را‬ ‫افزایش داد‪ .‬تیراژ تولید ش��رکت ما نسبت به ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال گذشته حدود دو برابر شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تقاضا در بازار وجود دارد اما مواد‬ ‫‹ ‹تولید با پایین ترین ظرفیت‬ ‫اولیه گران و کمیاب ش��ده که تولید را با مش��کل‬ ‫احم��دی درباره عرضه محصوالت تولیدکنندگان‬ ‫روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫مواد اولیه در بورس عنوان کرد‪ :‬این امر سبب شده‬ ‫وی با بی��ان اینکه ‪۸۰‬درصد مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫قیمت ورق های فوالدی ‪ ۲‬برابر ش��ود و این مشکل‬ ‫واح��د صنعتی ما‪ ،‬مس اس��ت ک��ه در داخل تولید‬ ‫در تمام واحدهای صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬روند توزیع ورق های مسی در بازار‬ ‫او با اشاره به وقفه های تولید خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫نامناس��ب اس��ت‪ .‬در واقع صادرات برای سازندگان‬ ‫ش��رایط کنونی‪ ،‬واحدهای صنعتی دچار وقفه های‬ ‫این ورق ها صرفه اقتصادی بیشتری دارد؛ در حالی‬ ‫تولید شده اند اما صنعتگر برای اینکه خط تولیدش‬ ‫که حتی اگر ‪۵‬درصد تولی��دات انها به بازار تزریق‬ ‫تعطیل نشود‪ ،‬ناگزیر است به هر ترتیبی مواد اولیه‬ ‫شود‪ ،‬شرایط موجود بهبود نسبی خواهد یافت‪.‬‬ ‫م��ورد نیاز خود را خریداری کند حتی اگر نرخ انها‬ ‫زراعتی گفت‪ :‬چند ماهی اس��ت ک��ه مواد اولیه‬ ‫چند برابر ش��ود‪ .‬اما اینکه مواد اولیه کمیاب شود‪،‬‬ ‫برخی ش��رکت های صنعتی به ب��ازار داخل تزریق‬ ‫‹ ‹ساخت قطعات در خودروسازی ها‬ ‫یک مشکل اساس��ی خواهد بود که زمینه تعطیلی‬ ‫نشده است و بیشتر انها صادر می شود‪.‬‬ ‫س��عید احمدی‪ ،‬یک��ی از فع��االن صنعت قطعه‬ ‫واحدهای صنعتی کوچک تر را فراهم می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به جز مس‪۲۰ ،‬درص��د دیگر مواد اولیه‬ ‫درب��اره وضعیت واحده��ای تولی��دی این صنعت‬ ‫احم��دی در پایان درباره افت میزان تولید گفت‪:‬‬ ‫مورد نیاز ما هم تولید داخل اس��ت اما نس��بت به‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مش��کالتی ک��ه به تازگی برای برخی‬ ‫در این ش��رکت ظرفیت تولید به ‪۲۰‬درصد رسیده‬ ‫بازار مس وضعیت بهتری دارند‪.‬‬ ‫س��ورس های خودرویی به‪‎‬وجود ام��ده‪ ،‬جایگزینی‬ ‫اما تعدیل نیرو نداشته ایم‪ .‬البته اگر وضعیت موجود‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه مواد اولی��ه مورد نیاز این‬ ‫قطعه سازان جدید به جای انهاست‪.‬‬ ‫ادامه پیدا کن��د‪ ،‬ناگزیر به حذف برخی هزینه های‬ ‫واحد صنعتی برای تولید صد درصد داخلی اس��ت‪،‬‬ ‫برخی‬ ‫اف��زود‪:‬‬ ‫موضوع‬ ‫وی درب��اره چرای��ی ای��ن‬ ‫سربار و از جمله کاهش نیروهای انسانی هستیم‪.‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ارزبری نداریم و اگر ب��ازار مواد اولیه بهبود‬ ‫قطعات‬ ‫تولید‬ ‫خط‬ ‫خود‬ ‫ش��رکت های خودروس��از‪،‬‬ ‫‹ ‹گرانی ارز‪ ،‬شمشیر دو لبه‬ ‫یاب��د تولید خ��ود را افزای��ش داده و می توانیم در‬ ‫را راه اندازی کرده اند‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬محورس��ازان‬ ‫با توجه به ش��رایط ب��ازار گاه گرانی م��واد اولیه‬ ‫زمینه اشتغالزایی هم موثر باشیم‪.‬‬ ‫ایران خودرو که زیرمجموعه این خودروس��از است‪،‬‬ ‫مطرح اس��ت اما این مواد در بازار عرضه می ش��ود‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر برای تامین نیاز بازار‬ ‫خودش س��اخت قطعات را اغاز کرده در حالی که‬ ‫و می ت��وان انها را خریداری و تامین کرد اما زمانی‬ ‫تنه��ا نوبت های کاری را افزای��ش داده ایم‪ .‬زراعتی‬ ‫پیش تر قطعات را از قطعه س��ازان دیگر خریداری و‬ ‫هم این مواد کمیاب می ش��وند و این مس��ئله یک‬ ‫خرید نقدی به جای اعتباری را از دیگر مش��کالت‬ ‫در این شرکت مونتاژ می کرد‪.‬‬ ‫چالش اساسی برای بخش تولید خواهد شد‪ .‬از این‬ ‫صنعتگ��ران عنوان کرد و گف��ت‪ :‬این امر نقدینگی‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫تولیدات‬ ‫اینکه‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫وی در پاسخ به پرسشی‬ ‫رو‪ ،‬ب��رای عبور از تحریم ه��ای موجود باید خوراک‬ ‫زیادی را می طلبد که تولیدکننده را زیر فشار قرار‬ ‫بیش��تر گالی��ه صنعتگ��ران در زمین��ه تامی��ن‬ ‫یا‬ ‫بوده‬ ‫خودرو‬ ‫تولید‬ ‫خط‬ ‫این ش��رکت برای تامین‬ ‫م��ورد نیاز واحدهای صنعتی به هر قیمتی تامین و‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫م��واد اولیه ای اس��ت که به طور معم��ول در داخل‬ ‫این‬ ‫تولیدی‬ ‫قطعات‬ ‫برخی‬ ‫بازار لوازم یدکی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به بازار تزریق شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره صادرات نی��ز اظهار ک��رد‪ :‬اگر مواد‬ ‫تولید می ش��وند‪ .‬در همین زمین��ه پیش تر مهدی‬ ‫خودروس��ازان‬ ‫نیاز‬ ‫تامین‬ ‫برای‬ ‫واح��د صنعتی تنها‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫تولیدکننده‬ ‫از‬ ‫زراعتی‬ ‫محمود‬ ‫ادام��ه‬ ‫در‬ ‫صادرات‬ ‫ توانیم‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ش��ود‪،‬‬ ‫تامین‬ ‫نی��از‬ ‫مورد‬ ‫اولی��ه‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬رییس پیش��ین هیات عامل س��ازمان‬ ‫که‬ ‫عقب‬ ‫اکسل‬ ‫لوله‬ ‫مانند‬ ‫ شود‬ ‫ی‬ ‫ساخته و عرضه م‬ ‫قیمت‬ ‫افزایش‬ ‫کردن‬ ‫ارزیابی‬ ‫مطلوب‬ ‫با‬ ‫قطعه‬ ‫حوزه‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫نداریم‬ ‫صادرات‬ ‫ حاضر‬ ‫ل‬ ‫درحا‬ ‫باش��یم‪.‬‬ ‫داشته‬ ‫توس��عه و نوس��ازی صنایع معدن��ی (ایمیدرو) در‬ ‫قطعه مصرفی نیست‪.‬‬ ‫ارز گفت‪ :‬در چند ماه گذشته وضعیت تولید بهتر از‬ ‫س��وی تاجران خارجی و داخل��ی محصوالت ما به‬ ‫پاس��خ به پرس��ش «گس��ترش صنع��ت» مبنی بر‬ ‫‹ ‹گرانی و قدرت خرید پایین‬ ‫ماه های نخست سال بود زیرا با گران شدن نرخ ارز‪،‬‬ ‫کشورهای همس��ایه برده می شود‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫گالیه قطعه سازان و صنعتگران مانند خودروسازان‬ ‫احمدی ک��ه در زمینه تولید کپس��ول های‬ ‫واردات کاهش یافت‬ ‫از قطعات ش��رکت ما در‬ ‫از فوالدی ه��ا و اینک��ه چرا ت��ا زمانی‬ ‫ال پی ج��ی هم فعالی��ت دارد‪ ،‬درب��اره بازار‬ ‫و عرضه محصوالت‬ ‫افغانس��تان زیاد استفاده‬ ‫که ب��ازار داخل به ورق ف��والدی نیاز‬ ‫ ها‬ ‫این قطع��ه گفت‪ :‬بازار این نوع کپس��ول‬ ‫چینی در بازار روند‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دارد ای��ن محصوالت صادر می ش��ود‪،‬‬ ‫خط‬ ‫مح��دود اس��ت و تولید ب��رای تامین‬ ‫نزولی گرفته است‪.‬‬ ‫زراعت��ی درب��اره برنامه‬ ‫گفته بود‪ :‬ت��ا جایی که می دانم خرید‬ ‫خودروساز‬ ‫تولید خودروس��ازان نیست زیرا‬ ‫ب��ه‬ ‫اف��زود‪:‬‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫صنعت��ی‬ ‫واحد‬ ‫اصل��ی کارخانه های خودروس��ازی از‬ ‫ کند‪.‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ ‫از کپسول های سی ان جی‬ ‫س��هم‬ ‫ترتیب‬ ‫ای��ن‬ ‫گف��ت‪:‬‬ ‫س��ال‬ ‫دوم‬ ‫نیم��ه‬ ‫فوالدمبارک��ه اس��ت و ای��ن کارخانه‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬این قطعه تنها ب��رای بازار لوازم‬ ‫تولیدکنن��ده از بازار‬ ‫وضعی��ت ارزی کش��ور‬ ‫نی��از داخ��ل را به طور وس��یع تامین‬ ‫سعید احمدی‬ ‫محمود زراعتی‬ ‫نادر خلدی‬ ‫یدکی خودرو تولید و عرضه می شود‪.‬‬ ‫داخلی بیش��تر شد‪،‬‬ ‫مش��خص نیس��ت از این‬ ‫می کند‪ .‬البته ممکن است در مواردی‬ ‫در زمینه تامین‬ ‫وی درب��اره وضعیت تولی��د و تامین مواد تقاضا برای خرید وجود ضم��ن اینک��ه ب��ا‬ ‫رو‪ ،‬نمی توان برنامه ریزی‬ ‫مشکل امروز بخش‬ ‫خ��اص ورق های صنایع پایین دس��تی‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬یکی از‬ ‫اولیه اظهار کرد‪ :‬در زمینه تامین مواد اولیه‪ ،‬دارد اما مواد اولیه گران افزایش نرخ ارز توان‬ ‫دقیقی برای تولید داشت‪ .‬تولید‪ ،‬تامین مواد اولیه ک��ه در داخ��ل تولید نمی ش��ود‪ ،‬وارد‬ ‫تولیدکنندگان داخلی چند‬ ‫مورد نیاز ان است‪.‬‬ ‫یک��ی از تولیدکنن��دگان داخل��ی چند ماه و کمیاب شده و همین امر رقابت هم ارتقا یافته‬ ‫درحال حاض��ر ب��ا همین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ماهی عرضه مواد اولیه‬ ‫عرضه مواد اولیه نداشت زیرا تولیدات خود تولید را با مشکل روبه رو‬ ‫البته معضل نقدینگی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نداشت و تولیدات خود را ظرفیت ادام��ه می دهیم‬ ‫حال باید بررس��ی ش��ود نی��از بازار‬ ‫کرده است‪ .‬در واقع‬ ‫و بروکراسی اداری هم‬ ‫ای��ن فعال صنعت صادر می کرد‪ .‬درحال حاضر ام��ا ب��ا بهب��ود ش��رایط سبب شده تا در زمینه داخ��ل ب��ه م��واد اولیه چن��د درصد‬ ‫را صادر می کرد‪ .‬درحال حاضر قطعه س��ازان صادرات برای سازندگان‬ ‫بیشتر مشکل تامین مواد اولیه دارند و این‬ ‫مواد اولیه صرفه‬ ‫قطع��ه با اش��اره به قطعه سازان بیشتر مشکل و تامی��ن م��واد اولی��ه‪ ،‬تولید به ظرفیت کامل اس��ت و چند درصد از تولیدات داخل‬ ‫نرسیم‬ ‫مس��ئله به وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اقتصادی بیشتری دارد مش��کالت تامی��ن تامین مواد اولیه دارند تیراژ م��ا افزایش خواهد‬ ‫در اختی��ار صنعتگ��ران داخل��ی قرار‬ ‫نیز اعالم شده است‪.‬‬ ‫م��واد اولی��ه گفت‪:‬‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫خبر‬ ‫ارتقای بهره وری منابع انسانی‬ ‫برای ارتقای خدمات دهی‬ ‫به مشتریان‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خودروسازان‬ ‫نمی توانند‬ ‫قیمت گذاری کنند؛‬ ‫این کار سازکار قانونی‬ ‫دارد که براساس ان‬ ‫تصمیم گیری می شود‬ ‫درحال حاضر تصمیم‬ ‫جدیدی در این زمینه‬ ‫گرفته نشده است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫کارگروه بررسی مشکالت خودروسازان تشکیل شد‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اغاز بررس��ی‬ ‫موانع و مش��کالت صنعت خودرو در چند ماه گذش��ته‬ ‫ازس��وی ی��ک گروه کارشناس��ی اعالم ک��رد‪ :‬تصمیم‬ ‫جدیدی برای قیمت گذاری خودروها نداریم‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در حاش��یه نشس��ت هی��ات دولت در‬ ‫جمع خبرنگاران تاکید کرد‪ :‬خودروس��ازان نمی توانند‬ ‫قیمت گ��ذاری کنند؛ این کار س��ازکار قانونی دارد که‬ ‫براس��اس ان تصمیم گیری می ش��ود که درحال حاضر‬ ‫تصمیم جدیدی در این زمینه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه بسیاری از خودروهای مصرفی‬ ‫در کش��ور تولید داخل اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایط جدید‬ ‫اقتصادی کشور‪ ،‬ممنوعیت واردات خودرو اقدام خوبی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از ممنوعیت واردات‪ ،‬خودروسازان‬ ‫را موظ��ف کردی��م خودروهایی با تیراژ باال‪ ،‬باکیفیت و‬ ‫نرخ اصالح ش��ده تولید کنند و پیگیر این موضوع نیز‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در عین حال گفت‪:‬‬ ‫بخش عمده ای اس��قاط خودروهای فرس��وده در ازای‬ ‫واردات خودروه��ای خارجی انجام می ش��د و اکنون با‬ ‫اعمال ممنوعیت واردات‪ ،‬به دنبال طرح های جایگزین‬ ‫حتی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری هستیم‪.‬‬ ‫رحمانی این گفته را که صنعت خودرو کشور زیانده‬ ‫اس��ت را رد کرد و افزود‪ :‬ممکن اس��ت خودروس��ازان‬ ‫در تولی��د برخی محصوالت زیان ببینند اما می توان با‬ ‫مدیریت بهتر مناب��ع‪ ،‬عرضه محصول و کنترل تولید‪،‬‬ ‫این مش��کل را رفع ک��رد و از ای��ن رو‪ ،‬نمی توان گفت‬ ‫صنعت خودرو زیان ده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬دو خودروس��از بزرگ کشور به تازگی‬ ‫با انتشار صورت های مالی خود از زیان انباشته ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومانی خبر داده اند ام��ا رحمانی در این باره‬ ‫اظهارکرد‪ :‬می توان جلوی زیان دهی خودروس��ازان را‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بیان کرد‪ :‬خودروسازی‬ ‫یک��ی از صنای��ع عمده کش��ور اس��ت و از این رو‪ ،‬یک‬ ‫کارگروه تخصصی در این زمینه تش��کیل شده تا موانع‬ ‫و مش��کالت ماه های گذشته حوزه تولید و نوسان های‬ ‫قیمت��ی در ای��ن بخ��ش را با همکاری خودروس��ازان‬ ‫بررسی و پیگیری کند تا حقی از مردم ضایع نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹تثبیت نرخ از اولویت های دولت‬ ‫تولید داشتند‪ ،‬تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه اعطای تسهیالت تاکید شده که‬ ‫ارائه این تس��هیالت به ازای تولید و بازار باش��د و برای‬ ‫بنگاه های��ی که کارگر اموزش دیده‪ ،‬تجهیزات و حتی‬ ‫بازار داش��تند اما به لحاظ شرایط جدید همچون چک‬ ‫برگشتی و مشکالتی از این دست نمی توانند به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪ ،‬تمهیداتی اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪ :‬دولت ادعا‬ ‫ندارد که تمام مش��کالت را حل می کند‪ ،‬ما نوس��ازی‬ ‫صنایع و بهبود فضای کسب وکار را در دستور کار داریم‬ ‫که باید در کنار هم انجام شوند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬ارزیابی نهادهای نظارتی نشان داده که‬ ‫طرح رونق بهبود فضای کسب وکار خوب بوده است‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادامه گفت‪ :‬یک��ی از اولویت های دولت‬ ‫تثبیت قیمت ها و جلوگیری از نوس��ان اس��ت و برای‬ ‫ای��ن منظور کارگروه کارشناس��ی تعیی��ن کرده ایم تا‬ ‫تمام فرایند‪ ،‬از تولید گرفته تا عرضه کاال را بررس��ی و‬ ‫مشکالت را برطرف کند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬در بخش واردات کاالهای اساس��ی‬ ‫مش��کلی نداری��م‪ .‬ارز مورد نی��از این بخ��ش تامین‪،‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه ای ب�رای ترخیص خ�ودرو از‬ ‫ذخیره س��ازی نیز به ح��د کافی انجام و تمهیدات الزم‬ ‫گمرک نداریم‬ ‫برای واردات کاالهای اساسی اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در پاس��خ ب��ه‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬نوس��ان های نرخ‬ ‫پرسش��ی درباره ترخی��ص خودرو از گم��رک‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در کاالهای اساس��ی(گروه یک) ک��م بوده و در بخش‬ ‫ما بخش��نامه های گوناگونی ب��رای ترخیص کاالهای‬ ‫کاالهای عمومی غیراساسی نوسان داشتیم‪.‬‬ ‫اساسی از گمرک داشتیم اما ترخیص و واردات خودرو‬ ‫وی افزود‪ :‬رئیس جمهوری بر کاهش نوسان قیمت ها‬ ‫فعال ممنوع است‪.‬‬ ‫تاکید دارند‪ ،‬از این رو‪ ،‬س��ازکارهای الزم رابرای ان در‬ ‫رحمانی افزود‪ :‬البته موارد خاص باید بررس��ی شود‬ ‫نظر گرفته ایم که بخشی مربوط به تامین کاال و بخشی‬ ‫و ب��رای اینکه حقوق مردم ضایع نش��ود‪ ،‬پیگیری های‬ ‫نیز مربوط به نظارت و بازرس��ی اس��ت البته ابزارهای‬ ‫الزم را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫الزم برای این اقدام ها را نیز در اختیار داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش فاصل�ه نرخ ارز در س�امانه نیما و‬ ‫رحمانی درب��اره تامین ارز نیمایی ایرالین ها‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازار ثانویه‬ ‫ای��ن موضوع در حیطه فعالیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫از جمله مشکالتی که تولید را با چالش روبه رو کرده‬ ‫تجارت نیست و مربوط به بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫قیم��ت ارز و تامین ان اس��ت‪ .‬بس��یاری از صنعتگران‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬ت��ا کن��ون مش��کلی در رون��د‬ ‫در گفت وگو با «گسترش صنعت» عنوان‬ ‫ثبت سفارش ها نداشته ایم و ارز مورد نیاز‬ ‫براساس اولویت ها و در حد مصرف تامین ما بخشنامه های گوناگونی کردن��د برای تامین ارز مورد نیاز و خرید‬ ‫برای ترخیص کاالهای‬ ‫م��واد اولی��ه در صف منتظر هس��تند اما‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتق�ادی ب�ه ارائه تس�هیالت اساسی از گمرک داشتیم انچه در این بین مهم اس��ت‪ ،‬تثبیت نرخ‬ ‫اما ترخیص و واردات‬ ‫برای رفع مشکل تولید نداریم‬ ‫دالر اس��ت زیرا نوس��ان قیمت ها دست‬ ‫خودرو فعال ممنوع است‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ادامه درب��اره طرح رونق البته موارد خاص باید تولیدکننده را برای برنامه ریزی می بندد‬ ‫تولی��د و پرداخت تس��هیالت به صنایع بررسی شود و برای اینکه و او نمی دان��د‪ ،‬می تواند ب��ا همان مقدار‬ ‫کوچ��ک و ب��زرگ‪ ،‬گفت‪ :‬دول��ت اعتقاد حقوق مردم ضایع نشود‪ ،‬س��رمایه قبلی مواد اولیه خود را به همان‬ ‫ندارد با تس��هیالت دهی مشکالت را حل پیگیری های الزم را انجام میزان پیشین خریداری کند یا خیر‪.‬‬ ‫می دهیم‬ ‫می کند‪ ،‬تس��هیالت در ج��ای خود بوده‬ ‫گفتن��ی اس��ت تولیدکنن��دگان‬ ‫و انجای��ی که واحده��ای تولیدی امکان‬ ‫اظه��ار می کنند درحال حاض��ر به دلیل‬ ‫قیمت ه��ای متف��اوت ارز‪ ،‬خری��د انها نصف ش��ده و‬ ‫سرمایه های واحدهای صنعتی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این باره گفت‪ :‬دولت‬ ‫و بانک مرکزی برای کاهش تاثیر نرخ ازاد ارز بر اقتصاد‬ ‫ملی در تالش هستند تا با اقدام های مناسب فاصله نرخ‬ ‫در بازار ثانویه و ارز نیمایی را کاهش دهند‪.‬‬ ‫رضا رحمانی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬اگر ارز حاصل‬ ‫از ص��ادرات ب��ه اقتصاد ملی برگ��ردد عامل مهمی در‬ ‫کاه��ش فاصل��ه ن��رخ ارز در بازار ثانویه ب��ا ارز نیمایی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اکنون دولت منابع ارزی مناسبی در‬ ‫اختی��ار دارد و ای��ن می تواند در کاهش فاصله نرخ این‬ ‫دو ارز در بازار تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��هم ارز ب��ازار ثانویه در اقتصاد ملی‬ ‫فقط ‪۳‬درصد براورد می شود اما در جامعه بیشتر شاهد‬ ‫تاثیر روانی ان هس��تیم‪ ،‬از این رو‪ ،‬انتظار داریم دولت‬ ‫و بانک مرکزی با اجرای طرح های مناس��ب اقتصادی‬ ‫فاصله این دو نرخ ارز را کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫امید است با اقدام‪‎‬های سکاندار جدید وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تا حدودی ثب��ات به بازار قیمت ها از‬ ‫جمل��ه ارز‪ ،‬خودرو و مواد اولیه مورد نیاز تولید برگردد‬ ‫زیرا بیش از افزایش بهای محصوالت این نوس��ان های‬ ‫قیمتی اس��ت که واحدهای صنعتی را با چالش روبه رو‬ ‫کرده و توان برنامه ریزی را از انها گرفته است‪.‬‬ ‫حتی برخی قطعه س��ازان عنوان می کنند برای یک‬ ‫هفت��ه هم نمی توان برنامه ری��زی کرد به این دلیل که‬ ‫تغییرات روزانه و بلکه لحظه ای اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تغییرات قیمتی در بازار خودرو خریداران را سرگردان‬ ‫کرده و این امر س��بب ش��ده تا س��وداگران برای سود‬ ‫بیش��تر نقش زی��ادی در خریدوف��روش خودروها ایفا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعلی ثبات اقتصادی به نوعی اب حیات‬ ‫برای واحدهای صنعتی کش��ور است و تاکید می شود‬ ‫دول��ت و از جمل��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫تحریم های داخلی را از بین ببرند زیرا مشکالت داخلی‬ ‫بیش از عوامل خارجی تاثیر مخرب روی تولید گذاشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولتی بودن صنعت خودرو عامل اصلی زیان دهی ان‬ ‫عض��و هیات علمی دانش��گاه عل��م و صنعت تنها راه‬ ‫نج��ات صنع��ت خ��ودرو را در گرو خصوصی س��ازی‬ ‫این صنع��ت می داند زیرا مدیران عامل س��رمایه گذار‬ ‫ب��رای ارتقای به��ره وری و بازده��ی اقتصادی مطلوب‬ ‫ای��ن بنگاه ه��ا تمام ت�لاش خ��ود را ب��ه کار خواهند‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ابوالفضل خلخالی درباره لزوم س��اماندهی مدیریت‬ ‫بنگاه ه��ای صنعتی‪ ،‬گفت‪ :‬مهم ترین مش��کل صنعت‬ ‫خودرو کشور دولتی بودن این صنعت و متاثر بودن ان‬ ‫از تصمیم ها‪ ،‬تغییرات و مداخله هایی اس��ت که دولت‬ ‫دارد بنابراین تنها راه برون رفت از وضعیتی که خودرو‬ ‫در ان قرار گرفته‪ ،‬خصوصی سازی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه احتمال‬ ‫خصوصی ش��دن ش��رکت های خودروس��از در اینده‬ ‫نزدیک کم است در نتیجه باید به سمتی حرکت کنیم‬ ‫ک��ه مجموعه ه��ای اقماری خودرو خصوصی ش��وند و‬ ‫این مهم ترین نکته ای اس��ت ک��ه باید در مدیریت این‬ ‫بنگاه های صنعتی به ان توجه شود‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫عل��م و صنعت اذعان کرد‪ :‬در حالی که خودروس��ازی‬ ‫کش��ور دولت��ی اس��ت چه ضرورت��ی وج��ود دارد که‬ ‫خودروس��از‪ ،‬سیس��تم تعلیق یا تزئینات داخلی را نیز‬ ‫خودش تولید کند؟‬ ‫بنابرای��ن با توجه به اینکه خودروس��ازی به س��مت‬ ‫خصوصی س��ازی در حرک��ت اس��ت بای��د نخس��ت‬ ‫مجموعه ه��ای اقماری را به س��مت خصوصی س��ازی‬ ‫پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر خودروسازی ها‬ ‫ازمایش��گاه های مرجع مورد تایید استاندارد در اختیار‬ ‫دارن��د و در واقع خودروس��از خ��ودش را ارزیابی و به‬ ‫خودش اس��تاندارد می دهد‪ ،‬ح��ال چه لزومی دارد که‬ ‫خودروساز چنین مجموعه ای را در اختیار داشته باشد؟‬ ‫ضروری اس��ت در کشور مجموعه های خصوصی که‬ ‫تمام ازمون های استاندارد خودروها را انجام می دهند‪،‬‬ ‫تاسیس ش��وند تا عالوه بر ارتقای کیفیت محصوالت‪،‬‬ ‫احتمال تبانی نیز کاهش یابد‪.‬‬ ‫خلخالی با تاکید بر لزوم قاعده گذاری درس��ت دولت‬ ‫به خبر خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور خودروسازان خصوصی‬ ‫وج��ود دارن��د که در حال فعالیت و تولید هس��تند اما‬ ‫درباره اینکه ایا تمایل به تولید بیشتر است یا واردات‪،‬‬ ‫باید به این نکته توجه کردکه با توجه به موانعی که در‬ ‫داخل کش��ور بر س��ر راه تولید وجود دارد‪ ،‬اسوده ترین‬ ‫راه واردات و فروش ان مجموعه هاست‪ ،‬اما علت اصلی‬ ‫ب��روز این مش��کل در نح��وه قاعده گذاری های دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬دولت ه��ا باید به گونه ای‬ ‫قاعده گذاری کنند که فرایند تولید برای تولید کنندگان‬ ‫فرایندی اقتصادی و ب ه صرفه باشد‪.‬‬ ‫به طور قطع‪ ،‬هیچ مقول��ه ای اقتصادی تر از تولید در‬ ‫جهان وج��ود ندارد زیرا تولید کنن��ده ارزش افزوده ای‬ ‫می توان��د به مواد اولی ه خود بدهد که یک بازرگان قادر‬ ‫به چنین کاری نیست‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت گفت‪ :‬تولید‬ ‫در تمام جهان‪ ،‬یک فرایند جذاب اس��ت به شرط انکه‬ ‫اقتصادی باش��د اما در ایران به دلیل قاعده گذاری های‬ ‫اشتباه دولت‪ ،‬فرایند تولید در کشور پیشرفتی نداشته‬ ‫بنابراین بای��د قاعده گذاری ها را اصالح کنیم تا رغبت‬ ‫سرمایه گذاران به فرایندهای تولیدی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی نواوری در خودروس��ازی را منوط به اقتصادی‬ ‫ب��ودن این صنعت عنوان کرد و گفت‪ :‬نواوری و ارتقای‬ ‫بهره وری در صنعت خودرو در گرو اقتصادی بودن این‬ ‫فرایند هاست‪.‬‬ ‫چنانچه فرایندهای تولید در کش��ور اقتصادی شود‬ ‫به ط��ور قطع ب��رای تولید کنن��دگان جذابیت خواهد‬ ‫داش��ت که به س��مت نواوری و حضور در بازار رقابتی‬ ‫حرکت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو تصریح کرد‪ :‬رش��د‬ ‫ن��واوری و کیفی��ت در صنعت خودرو منوط به رش��د‬ ‫رقابت پذیری و این امر وابسته به رشد اقتصادی فرایند‬ ‫تولید است؛ بنابراین باید تا حد امکان فرایندهای تولید‬ ‫را در داخل کشور به فرایندهای اقتصادی تبدیل کنیم‪،‬‬ ‫فرایندهایی درامدزا که برای س��رمایه گذاران جذابیت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫وی درب��اره چرای��ی زی��ان ده بودن صنع��ت بزرگ‬ ‫خودروسازی در کشور گفت‪ :‬علت زیان ده بودن صنعت‬ ‫خ��ودرو دولتی بودن ان اس��ت زیرا در این مجموعه ها‬ ‫ثبات مدیریتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپایدک گفت‪ :‬مهم ترین برنامه ها و اولویت های‬ ‫کاری در س��ایپایدک‪ ،‬براس��اس ‪۵‬محور اعالم ش��ده ازس��وی‬ ‫مدیرعام��ل گروه س��ایپا و با توجه به اص��ول حاکم بر اقتصاد‬ ‫مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ایپانیوز‪ ،‬بهزاد پناهی اظهار ک��رد‪ :‬مهم ترین‬ ‫برنامه ها و اولویت های کاری در س��ایپایدک‪ ،‬براساس ‪۵‬محور‬ ‫اعالم ش��ده ازس��وی مدیرعامل گروه سایپا و با توجه به اصول‬ ‫حاکم بر اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید ملی تنظیم شده‬ ‫است‪ .‬این برنامه ها با تکیه بر تجربه های کاری حضور در حوزه‬ ‫خدم��ات پس از فروش و در راس��تای ب��راورد ه کردن الزامات‬ ‫و خواس��ته های تمامی ذی نفعان س��هامدار‪ ،‬شریکان تجاری‪،‬‬ ‫به ویژه نمایندگان شبکه و رضایت مشتریان تدوین شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به چارچوب های اعالم شده از سوی‬ ‫مدیرعامل گروه س��ایپا درباره تقویت رویکرد اقتصادی بنگاه‪،‬‬ ‫هدف شرکت س��ایپایدک در حوزه س��هامدار تبدیل خدمات‬ ‫پس از فروش به مزیت رقابتی گروه و افزایش سوداوری است‬ ‫که در این باره افزایش س��هم بازار قطعات یدکی و مدیریت بر‬ ‫هزینه ها مورد نظر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ایپایدک گفت‪ :‬نگاه به ش��بکه خدمات پس‬ ‫از ف��روش گروه‪ ،‬به عنوان ش��ریک تجاری و پیش��گام در صف‬ ‫ارائه خدمت به مش��تریان گروه بوده و خدمت رسانی شایسته‬ ‫مش��تریان از طریق شبکه ای توانمند‪ ،‬اموزش دیده امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬حفظ و نگهداش��ت ش��بکه و بهبود فضای کار‬ ‫و ایج��اد خطوط درام��دی جدید و ارتقای رضایت ش��بکه از‬ ‫برنامه های دارای اولویت به شمار می رود‪.‬‬ ‫پناهی تصریح کرد‪ :‬س��ایپایدک تالش خواهد کرد با ارتقای‬ ‫اس��تانداردهای ش��بکه خدمات پس از ف��روش در زمینه های‬ ‫ام��وزش منابع انس��انی‪ ،‬فضاهای فیزیکی و اب��زار و تجهیزات‬ ‫تعمیرگاه��ی ظرفی��ت ش��بکه را در جهت خل��ق ارزش برای‬ ‫مشتریان خود و افزایش رضایت انها ارتقا بخشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باتوجه به تاکید مدیرعامل گروه س��ایپا مبنی بر‬ ‫اصالح ذهنیت جامعه نس��بت به خدم��ات و محصوالت گروه‬ ‫س��ایپا‪ ،‬اعتقاد بر این اس��ت که گام نخس��ت در این راه‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به مش��تریان اس��ت‪ .‬بنابراین ضمن توس��عه‬ ‫فعالیت های تخصصی در شبکه خدمات پس از فروش و بهبود‬ ‫توانمندی فنی و رفتاری کارکنان شبکه‪ ،‬اعتماد سازی و ارتقای‬ ‫جایگاه نام و نشان گروه سایپا در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سایپایدک گفت‪ :‬در حوزه خدمت به مشتری نیز‬ ‫پاس��خگویی و رعایت حرمت انسانی و تکریم ارباب رجوع مورد‬ ‫توجه بوده و تالش خواهیم کرد با پردازش اطالعات دریافتی از‬ ‫مشتریان‪ ،‬خدمات را براساس نیاز انها طراحی کنیم و با جلب‬ ‫رضایت حداکثری مشتریان انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در راس��تای چابک س��ازی س��ازمان‪ ،‬تدوین‬ ‫س��اختار فرایندی حذف و بازنگری در شرح وظایف مورد نظر‬ ‫اس��ت‪ .‬ایجاد فرایندهای مالی شفاف با ذی نفعان شامل شبکه‬ ‫و ش��رکت های گروه و انضباط مالی با رعایت انصاف و توجه به‬ ‫اصول اخالقی از برنامه های دیگر است‪.‬‬ ‫پناهی تاکید کرد‪ :‬در س��ازمان های تولیدی‪ ،‬منابع انس��انی‬ ‫یکی از چندین منبع سازمان است اما در سازمان های خدماتی‬ ‫تنها منبع سازمان به ش��مار می رود‪.‬؛ بنابراین شایسته ساالری‬ ‫و بازس��ازی اعتماد کارکن��ان و ارتقای به��ره وری همکاران از‬ ‫اولویت های ما در حوزه منابع انسانی است‪.‬‬ ‫جریان معکوس تورم‬ ‫و کاهش نرخ خودرو‬ ‫یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت‪ :‬کاه��ش نرخ خودرو‬ ‫ناش��ی از کاهش تقاضا و در نتیجه رکود بازار است و می توان‬ ‫گفت شرکت های خودروساز تغییر چندانی در جریان و شرایط‬ ‫عرضه ایجاد نکرده اند‪.‬‬ ‫حس��ن کریمی س��نجری با بیان این مطلب که مردم نسبت‬ ‫به اینده خوش بین هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از دالیل کاهش نرخ‬ ‫خودرو این اس��ت که مردم دیگر انتظار تورم ندارند و معتقدند‬ ‫تورم‪ ،‬جریان معکوس پیدا کرده اس��ت و قیمت ها کاهش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به اف��ت تقاضا برای خرید خ��ودرو از بازار ازاد‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬مردم دیگر انتظار افزای��ش نرخ خودرو را ندارند‬ ‫و ب��ه همین دلیل‪ ،‬تقاضا برای خرید خودرو افت کرده اس��ت‪.‬‬ ‫فروش��نده ها ناچار هستند خودرو را با قیمت پایین تری عرضه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کریمی سنجری در گفت وگو با مهر افزود‪ :‬یکی دیگر از دالیل‬ ‫کاهش نرخ خودرو‪ ،‬موضوع قدرت خرید است‪ .‬قیمت خودروها‬ ‫در بازار ازاد تناسبی با قدرت خرید مردم ندارد‪ .‬همین کاهش‬ ‫قدرت خرید‪ ،‬دلیل دیگری برای کاهش تقاضا و در نتیجه افت‬ ‫قیمت هاست‪.‬‬ ‫به گفته او در چند ماه گذشته شرکت های خودروساز جریان‬ ‫و ش��رایط عرضه را تغییر نداده اند‪ .‬کریمی سنجری تاکید کرد‪:‬‬ ‫عرضه ش��کل جدیدی پی��دا نکرده اما فاصله ن��رخ خودرو در‬ ‫کارخانه و بازار چشمگیر است‪.‬‬ ‫کریمی سنجری در پاس��خ به برخی شایعه ها درباره احتمال‬ ‫افزای��ش نرخ خودرو در کارخانه و در نتیجه باال رفتن قیمت ها‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬افزایش ن��رخ خ��ودرو در کارخانه به‬ ‫معنای باال رفتن نرخ بازار نیس��ت‪ .‬با واقعی تر شدن قیمت ها‪،‬‬ ‫خودروسازها انگیزه و توان بیشتری برای عرضه خودرو خواهند‬ ‫داش��ت و قوی ش��دن طرف عرضه‪ ،‬نقش مثبتی در بازار ازاد‬ ‫داشته که منجر به کاهش نرخ و تعادل در بازار خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫خبر‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی‪:‬‬ ‫‪ CNPC‬مشکلی برای ادامه کار‬ ‫در ایران ندارد‬ ‫س��خنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫‪ CNPC‬خودش مس��ئله را حل می کند‪ ،‬قرار نیست ما برای‬ ‫انه��ا بانکی انتخاب و معرفی کنیم‪ ،‬قرارداد ما با انها ‪EPCF‬‬ ‫است و مدل تامین مالی بر عهده انها است‪.‬‬ ‫اس��داهلل قره خانی درب��اره توق��ف همکاری بان��ک چینی‬ ‫ب��ا ایران‪ ،‬به ایلن��ا گفت‪ :‬در زمان تحری��م قبلی هم دو بانک‬ ‫مش��هور در چین و ترکیه و برخ��ی صرافی ها در امارات به ما‬ ‫کمک می کردند که بعدها از س��وی امریکا شناس��ایی شدند‪،‬‬ ‫به انها هش��دار دادند و مانع فعالیت ش��ان ش��دند تا با ایران‬ ‫مراودات مالی و پولی نداش��ته باشند‪ .‬شاید این بانک ها قبل‬ ‫از تحریم ها بانک های برجسته ای نبودند و در زمان تحریم ها‬ ‫جزو بانک های معروف شدند و در ان زمان درامدهای خوبی‬ ‫هم برای خود کس��ب کردند و از طرفی راهگشایی خوبی هم‬ ‫برای ما انجام می دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این دوره انتظار نیست که به طور حتم همان‬ ‫بانک ها باش��ند مس��یرهای دیگری پیدا خواهد شد دور زدن‬ ‫تحریم ها هم به همین معنا اس��ت‪ ،‬باید مسیرها و محورهای‬ ‫جدید کش��ف و حمایت شود تا به وس��یله انها به اهداف مان‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون انرژی تصریح کرد‪ :‬ما با چین و ترکیه‬ ‫ارتباطات بانکی داش��تیم که مورد شناس��ایی ق��رار گرفته و‬ ‫تهدید ش��دند‪ ،‬ما هم راه های دیگری پیدا کردیم و می کنیم‪،‬‬ ‫بنا نیس��ت مس��یرهای خودم��ان را بیان کرده و به دش��من‬ ‫بگوییم که از فالن شرکت و بانک کارمان را جلو می بریم‪.‬‬ ‫وی درب��اره ادام��ه کار ‪ CNPC‬با رفت��ن این بانک چینی‬ ‫بیان ک��رد‪ CNPC :‬خودش مس��ئله را ح��ل می کند‪ ،‬قرار‬ ‫نیس��ت ما برای انها بانکی انتخاب و معرفی کنیم قرارداد ما‬ ‫با انها ‪ EPCF‬اس��ت و مدل تامین مالی بر عهده انها اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین بانک‪ ،‬کش��ور و شرایط را خودشان تعیین می کنند‪،‬‬ ‫این موضوع به خودشان مربوط است و به ما ربطی ندارد‪.‬‬ ‫در همی��ن راس��تا‪ ،‬امیرحس��ین زمانی نی��ا‪ ،‬مع��اون امور‬ ‫بین الملل وزیر نفت گف��ت‪ :‬با رفتن این بانک چینی ما برای‬ ‫کار با ‪ CNPC‬مش��کلی نخواهیم داش��ت‪ ،‬مکانیسم دیگری‬ ‫پیش بینی شده و از ان طریق کار می کنیم‪.‬‬ ‫مناب��ع اگاه چین��ی پیش از این گفته بودن��د بانک کنلون‬ ‫که از س��وی ش��رکت ملی نفت چین کنترل می شود از اغاز‬ ‫نوامبر(‪ ۱۰‬اب��ان) تراکنش های پرداخت بر پایه یوان از ایران‬ ‫را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫عراق از تحریم های ضد ایرانی‬ ‫معاف شد‬ ‫رس��انه های عراقی به نقل از رویترز نوشتند که امریکا این‬ ‫کش��ور را از اجرای تحریم های یکجانبه نفتی خود علیه ایران‬ ‫معاف کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬خبرگزاری المعلومه عراق به نقل از رویترز‬ ‫نوش��ت که دس��ت کم ‪ ۳‬مس��ئول عراقی به ای��ن خبرگزاری‬ ‫گفته ان��د امریکا ع��راق را از اجرای تحریم ه��ا علیه ایران در‬ ‫زمینه گاز‪ ،‬برق و مواد غذایی معاف کرده است‪.‬‬ ‫پیش ت��ر‪ ،‬خبرگزاری بلومب��رگ از ناکامی امریکا در اجرای‬ ‫تحری��م کامل نفت��ی ایران و تن دادن به برخی اس��تثناها از‬ ‫جمله معاف کردن ‪ ۸‬کش��ور از اجرای ان خبر داده بود اما به‬ ‫نام عراق در این گزارش اشاره نشده بود‪.‬‬ ‫اکنون المعلومه به نقل از رویترز نوشته است که واشنگتن‬ ‫به بغداد اعالم کرده است که مانع واردات این کشور در زمینه‬ ‫نیازهای حیاتی اش از ای��ران از جمله گاز‪ ،‬برق و مواد غذایی‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گزارش‪ ،‬چند مس��ئول عراقی از جمله عضو‬ ‫کمیته وزارتی عراق ناظر بر امور انرژی به رویترز گفته اند که‬ ‫این معافیت مشروط به ان است که بغداد مقابل واردات خود‬ ‫از ایران‪ ،‬دالر امریکا به این کشور پرداخت نکند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین به نقل از این مس��ئول عراقی اورده‬ ‫است که وزارت دارایی عراق حسابی نزد یک بانک دولتی باز‬ ‫خواه��د کرد و بدهی های خود به ای��ران در مقابل واردات از‬ ‫این کشور را به دینار عراقی به ان حساب واریز خواهد کرد‪.‬‬ ‫دولت و مس��ئوالن عراق��ی تاکنون در این ب��اره اظهارنظر‬ ‫نکرده اند‪.‬‬ ‫تحری��م هایی که امری��کا یکجانبه علیه مل��ت ایران اعالم‬ ‫می کند‪ ،‬از مدت ها قبل ش��روع ش��ده و جامعه جهانی با انها‬ ‫همراهی نکرده تا جایی که ترامپ مجبور شده است از برخی‬ ‫از انها عقب نشینی کند‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران تاکید کرده‬ ‫اس��ت هیچ تحریمی نیست که امریکا بخواهد در اینده انجام‬ ‫ده��د‪ ،‬بعضی از افرادی که در امریکا ب��ه دنبال تحریم ایران‬ ‫بودن��د بیش فعال بودن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬هیچ چی��ز جدیدی برای‬ ‫نوامبر( ‪ ۱۳‬ابان) وجود ندارد که انجام دهد و این یک موضوع‬ ‫کامال تبلیغی و روانی است‪.‬‬ ‫محمد جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران هم درحاش��یه‬ ‫نشست سه جانبه وزیران امور خارجه ایران‪ ،‬ترکیه و جمهوری‬ ‫اذربایجان در اس��تانبول گف��ت‪ :‬امریکایی ها ب��ا تحریم های‬ ‫غیرقانون��ی علیـه ای��ران به ه��دف پیش بینی ش��ده خـود‬ ‫نرسیدند‪.‬‬ ‫عبدالناص��ر همتی‪ ،‬رئی��س بانک مرکزی نیز با اش��اره به‬ ‫عقب نشینی دولت امریکا از ادعای خود برای به صفر رساندن‬ ‫فروش نفت ایران‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬دول��ت امریکا هر کاری‬ ‫که می خواس��ت‪ ،‬انج��ام داد و بعد از ‪ ۴‬نوامب��ر اتفاق خاصی‬ ‫نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان‬ ‫بر اساس‬ ‫برنامه ریزی ها‪ ،‬باید‬ ‫تا پایان دولت دوازدهم‬ ‫‪ ۴‬هزار مگاوات‬ ‫نیروگاه تجدید پذیر‬ ‫در کشور نصب شود‬ ‫و اکنون که بیش از‬ ‫یک سال از عمل دولت‬ ‫پشت سر گذاشته شده‬ ‫حدود ‪ ۷۰۰‬مگاوات‬ ‫نیروگاه تجدیدپذیر‬ ‫نصب شده است‬ ‫وزیر نیرو با اشاره به افزایش هزینه های تولید اب و برق مطرح کرد‬ ‫افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف تا پایان پاییز‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫س��خت ترین فصل س��ال برای وزارت نیرو تابس��تان‬ ‫اس��ت‪ .‬کاهش اب پش��ت س��دها و افزایش مصرف اب‬ ‫و ب��رق هر س��ال باعث می ش��ود تا تابس��تان برای این‬ ‫وزارتخانه با سختی های بس��یاری بگذرد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫موضوع تابس��تان و تامین برق و اب این فصل به حدی‬ ‫اهمی��ت پی��دا می کند که با پایان تابس��تان هر س��ال‬ ‫برنامه ریزی ها درباره تابس��تان سال اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫امس��ال نیز از این قاعده خارج نش��د و دولت در تالش‬ ‫اس��ت تا با برنامه ریزی های مختلف تابستان سال اینده‬ ‫را بدون قطعی اب و برق سپری کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن‪ ،‬از دیگ��ر موضوعات��ی ک��ه در این زمینه‬ ‫اهمی��ت دارد‪ ،‬افزایش تعرفه مش��ترکان پرمصرف اب‬ ‫و برق اس��ت‪ .‬این موضوع در ماه های گذش��ته بارها از‬ ‫طرف مسئوالن این وزارتخانه مطرح شده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس ‪ ،‬رضا اردکانیان‪ ،‬وزیر نیرو در حاشیه هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی صنعت برق ایران گفت‪ :‬افزایش‬ ‫تعرف��ه مش��ترکان پرمصرف اب و برق در دس��تور کار‬ ‫هیات وزی��ران قرار دارد و پیش بینی می ش��و د تا پایان‬ ‫فص��ل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطالع رس��انی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» اردکانیان در جمع‬ ‫خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اخرین وضعیت‬ ‫افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف اب و برق اظهار کرد‪:‬‬ ‫هدف��ی که برای ای��ن تصویبنامه در نظر گرفته ش��ده‬ ‫مدیریت مصرف اس��ت؛ یعنی قصد داریم این مصوبه را‬ ‫ب��ه نحوی اعمال کنی��م که اقلیت پرمصرف ها به جرگه‬ ‫خوش مصرف ه��ا بپیوندند و م��ا بتوانیم انتظارات مان را‬ ‫از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از اوج تابس��تان‬ ‫عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت‪ :‬زمانی که یک‬ ‫نهاد اجرایی پیش��نهاد خود را به هیات دولت می فرستد‬ ‫ط مورد بررسی قرار‬ ‫ان مس��ئله در کمیسیون های مربو ‬ ‫می گیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح می شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انتظار ما این است که در نهایت ‪ ،‬پاییز امسال‬ ‫این مصوبه نهایی و به مردم اطالع رسانی شود و در پس‬ ‫ان نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم‪.‬‬ ‫اردکانی��ان درب��اره برنامه وزارت نیرو برای توس��عه‬ ‫تجدیدپذیرها و اخرین وضعیت س��رمایه گذاری در این‬ ‫عرصه گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی ها‪ ،‬باید تا پایان دولت‬ ‫دوازدهم ‪ ۴‬هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در کش��ور‬ ‫نصب ش��ود و اکنون که بیش از یک سال از عمل دولت‬ ‫پشت س��ر گذاش��ته ش��ده حدود ‪ ۷۰۰‬مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذی��ر نصب ش��ده و حدود ‪ ۲‬ه��زار مگاوات نیز‬ ‫قرارداد در این عرصه به امضا رسیده است؛ به این معنا‬ ‫ط برای عملیاتی شدن‬ ‫که در حال انجام تشریفات مربو ‬ ‫این طرح هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تحریم ها تاثیر چندانی نخواهد داشت‬ ‫تامین برق در نقاط مختلف کش��ور‪ ،‬استفاده از روزهای‬ ‫افتاب��ی و ش��دت تاب��ش ب��االی خورش��ید‪ ،‬همچنین‬ ‫تاثیرگ��ذاری روی اش��تغال در مناط��ق کم اب اس��ت‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر این‪ ،‬نزدیکی به ش��بکه های انتقال با توجه به‬ ‫ارتباطی که با کش��ورهای همس��ایه داریم مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اردکانیان با بیان اینکه هدف این اس��ت تا بتوانیم از‬ ‫این ظرفیت برای صادرات اس��تفاده کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت نی��رو می خواهد به عنوان یک تس��هیلگر بتواند‬ ‫اقداماتی را انجام دهد تا تولید کنندگان‪ ،‬دست اندرکاران‬ ‫صادرات شوند و بتوانند برق تولیدی خود را صادر کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره اقدام��ات انجام ش��ده ب��رای افزای��ش‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی نیز اب��راز کرد‪ :‬از حدود تیر‬ ‫ماه بعد از جلس��ه هم اندیش��ی که با رئیس جمهوری و‬ ‫دس��ت اندرکاران اجرای��ی برگ��زار ش��د ‪ ۴ ،‬کارگروه در‬ ‫حوزه مش��ارکت بخش خصوصی صنع��ت برق و اب و‬ ‫فاضالب تشکیل شد به گونه ای که تاکنون به طور منظم‬ ‫جلسه های گوناگونی در این راستا برگزار شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بی ش��ک نوس��ان ارزی بر این مس��ئله‬ ‫تاثیرگ��ذار ب��وده اما هم��کاران ما در ارتب��اط نزدیک‬ ‫با دس��ت اندرکاران ای��ن صنعت و انجم��ن انرژی های‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان بدهی در حال تهاتر‬ ‫تجدید پذی��ر ایران در صدد هس��تند تا راهکارهای الزم‬ ‫اردکانی��ان اف��زود‪ :‬یکی از ای��ن کارگروه ها مربوط به‬ ‫را برای کنترل این نوسان ها و رفع مشکالتی که در این‬ ‫س��اخت داخل اس��ت و با توجه به اینکه‬ ‫صنع��ت وجود دارد تدوی��ن کنند‪ .‬از این‬ ‫ارتباط بسیار نزدیک و موثری بین بخش‬ ‫رو‪ ،‬پیش بینی این است که اهنگ توسعه‬ ‫عالوه بر جمهوری‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬صنعت ب��رق و اب و فاضالب‬ ‫تجدیدپذیرها چ��ه در انرژی باد و چه در‬ ‫ارمنستان در بین‬ ‫وج��ود دارد امیدواریم ک��ه از رهگذر این‬ ‫انرژی خورشید به سرعت قبل بازگردد‪.‬‬ ‫همسایگان ما با‬ ‫وزی��ر نیرو با اش��اره به تاثی��ر تحریم ها جمهوری عراق و سایر همکاری موثر بتوانیم مش��کالت موجود‬ ‫در ای��ن عرصه نیز اعالم ک��رد‪ :‬مذاکرات کشورها ارتباط بسیار را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو افزود‪ :‬یک��ی از اقداماتی که‬ ‫بس��یاری در این عرصه شده که بر مبنای خوبی داریم‪ .‬از این‬ ‫وزارت نی��رو در ای��ن عرصه انج��ام داده‬ ‫ان ‪ ،‬با شرکت های اروپایی اقداماتی را انجام رو‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫اس��تفاده از تبصره ‪ ۵‬قان��ون بودجه برای‬ ‫دهیم اما انتظار ما این است که این مسئله‬ ‫در این بین نقش‬ ‫تعیین کننده ای در‬ ‫ت ت��ا بخش خصوصی‬ ‫تهاتر بدهی ها اس�� ‬ ‫تاثیر قابل مالحظه ای روی سرمایه گذاری‬ ‫توسعه ارتباطات‬ ‫بتواند توانمندی کافی را پیدا کند‪.‬‬ ‫در بخش تجدیدپذیرها نداش��ته باش��د‪.‬‬ ‫دارد‪ .‬ما بیشتر به‬ ‫وی با بیان اینک��ه از همه ظرفیت های‬ ‫البته عمده توجه ما به سرمایه گذاری های‬ ‫داخلی اس��ت و س��عی می کنیم بیشتر به دنبال توسعه امکانات قانونی بخش خصوصی به خوبی استفاده‬ ‫صادراتی در کشور‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا کنون وزارت‬ ‫س��مت توس��عه تجدیدپذیره��ای خرد و‬ ‫هستیم‬ ‫نیرو با اس��تفاده از تبصره ‪ ۵‬قانون بودجه‬ ‫ظرفیت های کوچک پیش برویم‪.‬‬ ‫توانسته هزار میلیارد تومان از بدهی های‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هدف پایدار کردن ش��بکه‬ ‫صنع��ت برق و اب را تهات ر کند ی��ا در حال انجام تهاتر‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬عالوه بر این مسئله‪ ،‬موضوع تعدیل نرخ‬ ‫قراردادها ناش��ی از نوس��ان های ارزی‪ ،‬استفاده از تمام‬ ‫ظرفیت ه��ای داخلی‪ ،‬بهره گی��ری از ظرفیت صادرات‬ ‫کش��ور و همچنین توس��عه خدمات فنی‪-‬مهندسی از‬ ‫جمل��ه اقدامات دیگری اس��ت ک��ه وزارت نیرو در این‬ ‫عرصه انجام داده است‪.‬‬ ‫وزی��ر نیرو ب��ا تاکید بر این مس��ئله که درحال حاضر‬ ‫وزارت نیرو مس��ئولیت کمیسیون مشترک فدراسیون‬ ‫روس��یه و جمهوری فدرال المان را نیز بر عهده گرفته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه بر جمهوری ارمنس��تان در بین همسایگان‬ ‫ما با جمهوری عراق و سایر کشورها ارتباط بسیار خوبی‬ ‫داری��م‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬بخش خصوص��ی در این بین نقش‬ ‫تعیین کنن��ده ای در توس��عه ارتباط��ات دارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ما بیش��تر به دنبال توس��عه امکانات صادراتی در کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫اردکانیان با اشاره به تاکید رئیس جمهوری در جلسه‬ ‫هفته گذش��ته هیات دولت گفت‪ :‬قرار است تا نهاد ها از‬ ‫جمله وزارت نیرو جزو تامین کنندگان ارز باشند‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬س��عی می کنیم با سرعت مناسب در این راستا گام‬ ‫برداری��م که صادرات برق یکی از ای��ن اقدامات وزارت‬ ‫نیرو تعریف ش��ده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬روی خدمات فنی‬ ‫و مهندسی نیز حساب کرده ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه درحال حاضر ش��رکت های ایرانی در‬ ‫کشورهای افریقایی دست اندرکار پروژه های بزرگ اب‬ ‫و برق هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬س��عی ما بر این اس��ت تا از‬ ‫مجموعه ظرفیت های قانونی و س��از کارهایی که داریم‬ ‫برای تقویت بخش خصوصی اس��تفاده کنیم‪ .‬وزیر نیرو‬ ‫در بخ��ش دیگری از صحبت های خود مهم ترین چالش‬ ‫صنعت برق را میزان مصرف برق دانست و افزود‪ :‬با وجود‬ ‫ظرفیت های بسیار خوبی که در صنعت برق کشور وجود‬ ‫دارد اداب مص��رف در ایران معقول نیس��ت که نیازمند‬ ‫استانداردس��ازی سیس��تم ها و انجام کارهای جامع در‬ ‫بخش های مختلف ب هو یژه بخش هایی است که با منابع‬ ‫زیست محیطی سر و کار دارند‪.‬‬ ‫اشتهای چین و هند برای نفت ایران بیشتر می شود‬ ‫چین و هند نشانه چندانی از ضعیف شدن تقاضا برای‬ ‫نفت ترش سنگین ارزان ایران بروز نمی دهند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬گریدهای نفت ایرانی در این دو بازار از نظر نرخ‬ ‫همچن��ان به ح��دی رقابتی مانده اند که در برابر فش��ار‬ ‫تحریم ها مقاوم ظاهر شده اند‪ .‬با این حال‪ ،‬صادرات نفت‬ ‫ایران به س��ایر خریداران بزرگ مانند کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‬ ‫و اروپا در ‪ ۳‬ماه گذش��ته ب��ه دلیل واهمه این خریداران‬ ‫از مج��ازات امریکا‪ ،‬کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫امار رهگیری کش��تی که از س��وی «اس اند پی گلوبال‬ ‫پالتس» رصد شده اس��ت‪ ،‬صادرات نفت ایران به چین‬ ‫در ‪ ۳‬هفته نخس��ت اکتبر(مهر‪-‬اب��ان) به طور میانگین‬ ‫‪ ۸۰۰‬ه��زار بش��که در روز در مقایس��ه با ح��دود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار بش��که در روز در سپتامبر(ش��هریور‪-‬مهر) بود‪ .‬بنا‬ ‫بر ب��راورد پالتس‪ ،‬میانگین صادرات نفت ایران به چین‬ ‫در سال گذشته میالدی حدود ‪ ۶۰۲‬هزار و ‪ ۵۰۹‬بشکه‬ ‫در روز ب��ود‪ .‬حدود نیمی از ای��ن حجم به مقصد دالیان‬ ‫در ش��مال ش��رقی چین بوده که قطب مخازن نفت در‬ ‫این منطقه اس��ت‪ .‬منابع اگاه اظهار کرده اند که شرکت‬ ‫ملی نفت چین حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون بش��که ظرفیت‬ ‫ذخیره س��ازی در دالیان را اجاره کرده اس��ت‪ .‬بر اساس‬ ‫امار کش��تیرانی و منابع اگاه‪ ،‬از اغاز سپتامبر (شهریور‪-‬‬ ‫مهر)حدود ‪ ۲۰‬میلیون بشکه یا معادل ‪ ۴۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز نف��ت و میعان��ات ایران به مقصد دالیان ارس��ال‬ ‫ش��د ه و نفتکش های ایرانی در مس��یر دالیان هستند یا‬ ‫به ان رس��یده اند‪ .‬سارا وخشوری‪ ،‬رئیس شرکت مشاوره‬ ‫‪ SVB Energy‬در ای��ن ب��اره گفت‪ :‬ای��ران نیز مانند‬ ‫س��ایر صادرکنندگان بزرگ نف��ت از مخازن نفت خارج‬ ‫از کشور برای نگهداری نفت در مناطق مختلف استفاده‬ ‫می کند‪ .‬ش��رکت ملی نفت ایران مخازن نفت خود را از‬ ‫بندر روتردام به چین منتقل کرده و این امر دسترس��ی‬ ‫نزدیک تر و س��ریع تر به مشتریان در اسیا را امکان پذیر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬یک مدیر سینوپک که بزرگ ترین خریدار‬ ‫چینی نفت ایران اس��ت هفته جاری گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫س��رگرم مذاکره ب��ا مقامات دولتی ب��رای فراهم کردن‬ ‫تمهیدات ویژه برای ادامه واردات نفت ایران است‪.‬‬ ‫‹ ‹جریان صادرات نفت ایران‬ ‫حجم صادرات نفت ایران در استانه اجرای تحریم های‬ ‫امری��کا برخ�لاف انتظار برخی از تحلیلگ��ران غربی باال‬ ‫مانده است‪ .‬نفتکش های متعلق به شرکت ملی نفتکش‬ ‫ایران در ماه های گذش��ته س��امانه های ردگیری خود را‬ ‫غیرفعال کرده اند که رصد دقیق صادرات ایران را دشوار‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬بر اساس سرویس رهگیری کشتی پالتس‪،‬‬ ‫ص��ادرات نف��ت و میعانات ای��ران در ‪ ۳‬هفته نخس��ت‬ ‫اکتبر(مهر‪-‬ابان) حدود ‪ ۱.۹۰‬تا ‪ ۱.۹۵‬میلیون بشکه در‬ ‫روز ب��ود‪ .‬اما منابع اگاه می گوین��د حجم صادرات نفت‬ ‫ایران ممکن اس��ت باالتر باشد زیرا تحویل پنهانی نفت‬ ‫از س��وی ایران ادامه دارد‪ .‬این ش��یوه بازار نفت جهانی‬ ‫را س��ردرگم کرده و رهگیری حج��م و مقصد صادرات‬ ‫ایران را کار دش��واری کرده است‪ .‬صادرات نفت ایران در‬ ‫سپتامبر و اوت (مرداد‪-‬شهریور) به ترتیب ‪ ۱.۹۵‬و ‪۱.۹۸‬‬ ‫میلیون بش��که در روز بود‪ .‬ایران در ماه مه (اردیبهشت‪-‬‬ ‫خ��رداد) که در طول ان امریکا خ��روج خود از برجام را‬ ‫اعالم کرد‪ ،‬حدود ‪ ۲.۵‬میلیون بش��که در روز نفت صادر‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست باالی هندی ها‬ ‫ص��ادرات نفت ایران به هند نیز در دو ماه گذش��ته با‬ ‫وجود اینکه برخی از پاالیشگاه های هندی اعالم کردند‬ ‫واردات نفت ایران را محدود می کنند‪ ،‬صعود کرده است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه در روز نفت ایران در سپتامبر‬ ‫به مقصد هند ارسال شد و حجم ارسالی در ماه گذشته‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که در روز براورد می شود‪ .‬صادرات‬ ‫نفت ایران در ماه اوت ‪ ۴۳۵‬هزار و ‪ ۶۱۳‬بشکه در روز و‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۷‬به طور متوسط ‪ ۴۶۱‬هزار و ‪ ۹۷۷‬بشکه‬ ‫در روز ب��ود‪ .‬دو پاالیش��گاه هندی قص��د دارند با وجود‬ ‫تحریم های امریکا‪ ،‬در نوامبر از ایران نفت وارد کنند‪.‬‬ ‫هند از س��وی دولت امریکا برای قطع واردات نفت از‬ ‫ایران زیر فش��ار قرار گرفت و مذاکرات رده باالیی میان‬ ‫دو کش��ور در این باره شد‪ .‬نش��ریه اکونومیک تایمز هند‬ ‫ب��ه نقل از منابع اگاه خبر داد با اقدام هند برای کاهش‬ ‫واردات نف��ت به ایران به میزان حدود یک س��وم‪ ،‬امریکا‬ ‫با اعطای معافی��ت از تحریم های نفتی ایران به دهلی نو‬ ‫موافقت کرده اس��ت‪ .‬وزارت خارجه امریکا هفته جاری‬ ‫اعالم کرد س��رگرم بررس��ی معافیت ه��ای احتمالی از‬ ‫تحریم های نفتی ایران برای برخی از کش��ورها است که‬ ‫واردات ش��ان را به میزان قابل توجه��ی کاهش داده اند‪.‬‬ ‫ی��ک س��خنگوی وزارت خارج��ه امریکا که نخواس��ت‬ ‫نامش فاش ش��ود‪ ،‬اظهار کرد که امریکا سرگرم بررسی‬ ‫درخواس��ت های معافیت برای برخی از کشورهاست‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬هدفش همچنان به صفر رساندن واردات نفت‬ ‫از ایران به سرعت ممکن است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪ 25 1397‬صفر ‪ 4 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت نگاه ویژه‬ ‫به حوزه امنیت غذایی دارد‬ ‫مجید موافق قدیری‬ ‫مرتضی رضایی‬ ‫علی اکبر مهرفرد‬ ‫کارشناسان با انتقاد از تولید با نیمی از ظرفیت صنعت خوراک دام و طیور مطرح کردند‬ ‫تامین ‪ ۹۸‬درصد خوراک اماده دام در داخل‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫صنعت خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان با ظرفیت اسمی‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تن تولید ساالنه می تواند در ارتقای تولید‪،‬‬ ‫اش��تغال و ارزاوری نقش بسزایی داشته باشد‪ .‬این در‬ ‫حالی است که به گفته کارشناسان‪ ،‬اکنون این صنعت‬ ‫با ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت‪ ،‬یعنی ‪ ۵۰‬درصد توان خود‬ ‫کار می کند‪ .‬با این حال‪ ۹۸ ،‬درصد خوراک اماده دام‬ ‫کش��ور در کارخانه های خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان و‬ ‫بخشی در واحدهای پرورشی تولید می شود و فقط ‪۲‬‬ ‫درصد ان وارداتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنعت» امارها نیز نش��ان‬ ‫می دهد که نیاز س��االنه کش��ور به انواع خوراک دام‪،‬‬ ‫طی��ور و ابزی��ان ‪ ۱۹‬میلی��ون تن اس��ت‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش ها ‪ ،‬س��ال گذشته ارزش کنس��انتره و خوراک‬ ‫کامل وارداتی بیش از ‪ ۷۴‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫ س��ال گذش��ته صادرات خوراک اماده دام‪ ،‬طیور و‬ ‫ابزی��ان به بی��ش از ‪ ۱۸۶‬هزار تن ب��ا ارزش بیش از‬ ‫‪ ۷۴‬میلیون دالر رس��ید که نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۰‬از‬ ‫نظر حجمی ‪ ۱۳۹‬درصد و از نظر ارزشی ‪ ۱۳۵‬درصد‬ ‫رشد داشت‪.‬‬ ‫امس��ال دولت با اصالح سیاست نظام ارزی متعهد‬ ‫ش��د نهاده های دام و طیور را با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان وارد‬ ‫کند تا هزینه های تولید کاهش یابد‪.‬‬ ‫کارشناسان صنعت دام‪ ،‬طیور و ابزیان بر این باورند‬ ‫ک��ه با توجه به تامین یاران��ه ارزی واردات نهاده ها از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬می توان تولید و اشتغال در این صنعت را‬ ‫با جذب سرمایه داخلی و خارجی رونق بیشتری داد‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۹‬میلی��ون و ‪ ۸۹۶‬هزار ت��ن انواع‬ ‫خوراک در کش��ور تولید شد؛ از این میزان ‪ ۵‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۴۵‬هزار تن خ��وراک دام‪ ۳ ،‬میلیون و ‪ ۹۶۰‬هزار‬ ‫تن خوراک طیور و ‪ ۲۹۱‬هزار تن خوراک ابزیان بود‪.‬‬ ‫صنعت خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کشور دارای ‪۷۰‬‬ ‫سال پیشینه است‪ .‬اکنون ‪ ۶۴۵‬واحد تولیدی در این‬ ‫زمین��ه فعالیت دارند و این صنعت توانس��ته اند برای‬ ‫‪ ۳۹۹‬دامپزشک‪ ۴۹۲ ،‬متخصص تغذیه دام‪ ،‬دامپروری‬ ‫و عل��وم دامی‪ ،‬یک هزار و ‪ ۱۰۰‬تکنس��ین فنی و ‪۱۲‬‬ ‫هزار کارگر به طور مستقیم شغل ایجاد کنند که ‪۸۹‬‬ ‫درصد شاغالن را مردان و ‪ ۱۱‬درصد را بانوان تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪ ۵۵‬واح��د تولیدی مع��ادل ‪ ۱۲‬درصد خوراک دام‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان را تولی��د می کنند که به دلیل رعایت‬ ‫مدیرعامل ش��رکت پش��تیبانی امور دام‬ ‫ضمن تکذی��ب عرضه گوش��ت پیر داخلی‬ ‫به جای گوش��ت برزیلی وارداتی گفت‪ :‬این‬ ‫کار منطق اقتصادی ندارد‪ .‬حمید ورناصری‬ ‫درباره اینکه گوش��ت دام های پیر داخلی به‬ ‫جای برزیلی یخ زده در بازار عرضه می شود‪،‬‬ ‫به مه��ر گفت‪ :‬مباحث مطرح ش��ده در این‬ ‫زمینه کامال نادرست است و می تواند ناشی‬ ‫از اطالع ناکافی و ناقص درباره نحوه فراوری‬ ‫گوش��ت در برزیل و شرایط بازاری هر کدام‬ ‫از ای��ن کاالها( گوش��ت داخلی و گوش��ت‬ ‫وارداتی) باشد‪ .‬مدیرعامل شرکت پشتیبانی‬ ‫همه جوانب بهداشتی از اهمیت ویژه ای برخوردارند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت استانداردها‬ ‫شناسه ‪ IR‬این امکان را به تولیدکنندگان می دهد‬ ‫ک��ه در مدت زمان کوتاه تری و بدون گذراندن مراحل‬ ‫اداری‪ ،‬محصول خود را به بازارهای صادراتی ارس��ال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مجی��د مواف��ق قدی��ری‪ ،‬رئی��س انجم��ن صنایع‬ ‫خ��وراک دام‪ ،‬طی��ور و ابزی��ان با بیان ای��ن مطلب‪ ،‬‬ ‫درباره ظرفیت های ای��ن صنعت به ایرنا گفت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۳۹‬کارخان��ه تولید خ��وراک دام و طیور (معادل ‪۸.۵‬‬ ‫درصد کل انها) شناسه ‪ IR‬دارند که بدون طی کردن‬ ‫بروکراس��ی اداری برای دریاف��ت مجوزهای مختلف‬ ‫می توانن��د صادرات انجام دهند؛ ‪ ۶۳‬واحد نیز در حال‬ ‫دریافت این کد هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته خطوط تولیدی‬ ‫‪ ۳۴۵‬کارخان��ه (‪ ۷۵‬درصد) بروزرس��انی ش��ده و ‪۹۷‬‬ ‫کارخانه معادل ‪ ۲۱‬درصد نیازمند بروزرسانی است که‬ ‫از معاونت امور دام وزارت جهادکشاورزی انتظار داریم‬ ‫سال اینده اعتبار الزم را برای این امر اختصاص دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته موافق قدیری‪ ،‬اکنون ‪ ۵۹‬واحد تولیدی با‬ ‫ش��رکت های مطرح خارجی مشارکت می کنند و ‪۵۱‬‬ ‫کارخانه تولیدی در بخش خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان‬ ‫س��ابقه صادرات دارند که محصوالت خ��ود را به ‪۱۷‬‬ ‫کش��ور دنیا صادر می کنند ام��ا ‪ ۷۸‬درصد کارخانه ها‬ ‫برنامه صادراتی ندارند‪ .‬وی درباره کش��ورهای سازنده‬ ‫ماشین االت خوراک دام اعالم کرد‪ ۱۳۱ :‬واحد تولیدی‬ ‫صنعت خوراک دام و طیور از دستگاه ها و ماشین االت‬ ‫خارج��ی‪ ۱۸۶ ،‬واحد از ماش��ین االت داخلی و ‪۱۳۲‬‬ ‫واحد نیز از ترکیب انها استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت دام و طیور تاکید کرد‪ ۲۰ :‬واحد‬ ‫تولی��دی خ��وراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان کش��ور تحت‬ ‫لیس��انس فعالی��ت می کنند و ‪ ۱۴‬واح��د تولیدی در‬ ‫سازمان های بین المللی ثبت اختراع کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزاوری و اشتغالزایی‬ ‫مس��ئوالن معتقدند که خ��وراک دام فقط مخلوط‬ ‫ک��ردن م��واد خوراکی با یکدیگر نیس��ت بلکه باید با‬ ‫فناوری و فرموله کردن غذای دام ارزش غذایی خاصی‬ ‫پدی د اید که کیفیت غذا‪ ،‬سالمت مواد اولیه‪ ،‬سالمت‬ ‫دام و انسان را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫مرتض��ی رضای��ی ‪ ،‬مع��اون تولیدات دام��ی وزارت‬ ‫جهادکشاورزی با تاکید بر اینکه در چند دهه گذشته‬ ‫ارزش تولیدات دامی کش��ور س��االنه به بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬به دنبال‬ ‫تخصیص تسهیالتی از سوی بانک کشاورزی هستیم‬ ‫تا بتوانیم با تمرک��ز این اعتبار و گردش نقدینگی در‬ ‫این صنع��ت‪ ،‬همه حلقه های زنجیره تولید را حمایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی وزارت جهادکش��اورزی‪،‬‬ ‫رضایی در همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت خوراک‪ ،‬دام‪ ،‬طیور و ابزیان‪ ،‬از صنعت تولید‬ ‫خوراک دام به عن��وان که یکی از حلقه های تولیدات‬ ‫دامی یاد کرد و گفت‪ :‬بر اس��اس براوردها‪ ،‬امسال ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن ش��یرخام‪ ۲ ،‬میلیون و ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن گوش��ت مرغ‪ ۸۷۰ ،‬هزار تن تخم مرغ و ‪۸۵۰‬‬ ‫هزار تن گوشت قرمز تولید می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تغییر نرخ ارز سبب می شود صادرات محور‬ ‫بودن س��رلوحه کار تولیدکنندگان کش��ور قرار گیرد‬ ‫و ای��ن نوی��د خوبی ب��رای تولیدکنندگان اس��ت که‬ ‫برنامه ریزی درازمدتی برای تولید و کس��ب بازارهای‬ ‫صادراتی داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهادکشاورزی گفت‪ :‬خوراک دام فقط‬ ‫مخل��وط کردن مواد خوراکی با یکدیگر نیس��ت بلکه‬ ‫باید با فناوری و فرموله کردن غذای دام ارزش غذایی‬ ‫خاصی پدید اید که کیفیت غذا‪ ،‬س�لامت مواد اولیه‪،‬‬ ‫سالمت دام و انسان را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضایی‪ ،‬اکنون فناوری الزم در این زمینه‬ ‫در کش��ور وجود دارد؛ البته باید ابتدا به نیاز بازارهای‬ ‫داخل��ی توجه کنیم زیرا نزدی��ک به ‪ ۲۰‬میلیون پوند‬ ‫ظرفیت تولید ماده خوراک اماده دام در کشور وجود‬ ‫دار د در حالی که فقط ‪ ۵۰‬درصد ان فعال اس��ت‪ .‬این‬ ‫امار دو پیام دارد؛ یعنی هم ظرفیت افزایش تولید در‬ ‫کشور داریم و هم فرصت جذب بازارهای صادراتی به‬ ‫وجود امده است‪.‬‬ ‫وی تولی��د خوراک ام��اده دام را در کش��ور دارای‬ ‫مزیت دانس��ت و گفت‪ :‬اکنون نرخ حامل های انرژی‪،‬‬ ‫دس��تمزد و حمل ونقل در کشور ما نسبت به بسیاری‬ ‫از کش��ورهای منطقه کمتر است‪ .‬بنابراین ‪ ،‬با استفاده‬ ‫بهین��ه از این امکانات می توان تولید بیش��تر و جذب‬ ‫بازارهای صادراتی را داشت‪.‬‬ ‫به گفته رضایی‪ ،‬ازادس��ازی صادرات گوش��ت مرغ‬ ‫می تواند صنعت مرغ مادر‪ ،‬مرغ اجداد‪ ،‬جوجه یک روزه‬ ‫و در نهای��ت صنع��ت خوراک دام‪ ،‬طی��ور و ابزیان را‬ ‫رونق بخشد و ارز ناشی از صادرات غیرنفتی را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬البته نهاده های ذرت‪ ،‬کنجاله س��ویا‪ ،‬افزودنی ها‬ ‫و مکمل ه��ا به عن��وان اصلی ترین م��واد اولیه در این‬ ‫صنعت وارداتی است‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد‪ :‬هیچ منعی‬ ‫ن��دارد که مواد اولیه باکیفیت از کش��ورهای مختلف‬ ‫واکنش دولت به خبر عرضه گوشت داخلی به جای وارداتی‬ ‫امور دام با بیان اینکه گوش��تی که از برزیل‬ ‫تامین می شود با نظارت سازمان دامپزشکی‬ ‫و ناظران ذبح ش��رعی تولید می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در سال حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تن گوشت‬ ‫منجمد برزیلی وارد کش��ور می شود و روی‬ ‫ه��ر قطعه ی��ک ت��ا ‪ ۳‬کیلوگ��رم ان‪ ،‬تمام‬ ‫اطالعات درب��اره محص��ول از جمله تاریخ‬ ‫تولید‪ ،‬تاری��خ انقضا‪ ،‬محل تولید‪ ،‬ش��رکت‬ ‫واردکننده و‪ ...‬ثبت می شود‪ .‬ورناصری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬این نوع گوش��ت منجمد بعد از اینکه‬ ‫وارد بازار ایران می ش��ود‪ ،‬به عنوان گوشت‬ ‫تنظیم بازاری کیلویی ‪ ۲۷‬هزار تومان عرضه‬ ‫می ش��ود و کیلویی ‪ ۲۹‬هزار تومان به دست‬ ‫مصرف کنندگان می رسد‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ذائقه مردم ما بیش��تر به س��وی گوشت‬ ‫تازه اس��ت و گوشت داخلی نیز این قابلیت‬ ‫را دارد که به صورت تازه عرضه شود ضمن‬ ‫اینکه گوش��ت تازه نرخ باالتری نس��بت به‬ ‫گوش��ت منجمد دارد‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫پش��تیبانی امور دام افزود‪ :‬منطق اقتصادی‬ ‫نیز این اجازه را نمی دهد که افراد گوش��تی‬ ‫را ک��ه کیلویی ‪ ۴۵‬ت��ا ‪ ۵۰‬ه��زار تومان از‬ ‫انه��ا می خرن��د منجم��د کنند و ب��ه نرخ‬ ‫کمتر بفروش��ند‪ .‬اگر می خواهند بفروش��ند‬ ‫تامین و وارد ش��ود و در ایران به خ��وراک اماده دام‬ ‫تبدی��ل و دوب��اره صادر ش��ود زیرا این ام��ر در همه‬ ‫کشورهای دنیا متداول است و هیچ مشکلی ندارد اما‬ ‫بای��د بازارهای داخلی را از لحاظ قیمتی و تامین مواد‬ ‫خوراکی در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫رضایی ادامه داد‪ :‬زنجیره تولید یکی از سرفصل های‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی در سال های گذشته است تا‬ ‫حلقه ه��ای مختلف زنجیره به هم متصل ش��ود‪ .‬برای‬ ‫مث��ال‪ ،‬اکنون ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت صنعت خوراک دام‪،‬‬ ‫طیور و ابزیان خالی است‪ .‬از این رو‪ ،‬چه اشکالی دارد‬ ‫که مرغداران فرمول باکیفیتی را سفارش بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند سرمایه خارجی‬ ‫علی اکبر مهرفرد‪ ،‬معاون توس��عه بازرگانی و صنایع‬ ‫کش��اورزی وزارت جهادکش��اورزی نی��ز در همایش‬ ‫معرفی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت خوراک‪،‬‬ ‫دام‪ ،‬طی��ور و ابزیان گفت‪ :‬برای توس��عه این صنعت‬ ‫به ویژه فناوری به سرمایه گذاری خارجی نیازمندیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گ��ردش مال��ی صنع��ت دامپ��روری در‬ ‫ای��ران بی��ش از ‪ ۵۰‬میلیارد دالر اس��ت اما این صنعت‬ ‫کاستی هایی دارد و کشورهای دیگر می توانند در زمینه‬ ‫تبادل فناوری و سرمایه گذاری با ما همکاری کنند‪.‬‬ ‫مهرفرد اضافه کرد‪ :‬در زمینه س��اخت و بروز رسانی‬ ‫ماش��ین االت صنعت خوراک دام‪ ،‬طیور و ابزیان نیز‬ ‫به س��رمایه گذاری و ارتقای فناوری نیازمندی م زیرا در‬ ‫ای��ن بخش برخی از کارخانه های ما نیمه تمام و حتی‬ ‫قدیمی است‪.‬‬ ‫وی ی��اداوری ک��رد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۲۱۸‬میلیون‬ ‫تن م��واد خام ب��ه ارزش حدود ‪ ۸۰‬میلی��ارد دالر از‬ ‫فعالیت های کشاورزی حاصل شد که باید برای تبدیل‬ ‫ضایعات به کاالهای مصرف��ی همچون خوراک اماده‬ ‫دام‪ ،‬طیور و ابزیان س��رمایه گذاری شود‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫از ح��دود ‪ ۹‬میلیون تن چغندر قند‪ ،‬حدود ‪ ۷‬میلیون‬ ‫تن تفاله حاصل می ش��ود و می توان از ضایعات ان و‬ ‫همچنین ذرت علوفه ای‪ ،‬جو و نیشکر در خوراک دام‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫هرچند کش��ور در صنعت ابزیان رو به توسعه است‬ ‫اما خ��وراک ابزیان کمترین می��زان تولید را دارد در‬ ‫حالی که بر مبنای افق ‪ ۱۰‬س��اله‪ ،‬باید پرورش ماهی‬ ‫در قفس به یک میلیون تن برس��د؛ تحقق این برنامه‬ ‫نیازمند سرمایه گذاری برای تامین خوراک مورد نیاز‬ ‫ابزیان است‪ .‬همچنین‪ ،‬باید در زمینه تولید استارترها‬ ‫و افزودنی های��ی مانن��د اس��ید امینه ها و انزیم ه��ا‬ ‫سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫محصول ش��ان را ب��ه ص��ورت ت��ازه عرضه‬ ‫می کنن��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ای��ن کار از لحاظ فنی‬ ‫و اقتصادی توجیهی ندارد‪ ،‬بحث اش��تباهی‬ ‫بود که مطرح ش��د و اذهان را مشغول کرد‪.‬‬ ‫ورناصری ادام��ه داد‪ :‬در عین حال روی هر‬ ‫قطعه گوشت برزیلی مشخصاتی وجود دارد‬ ‫و ف��رد متخلف باید ای��ن لیبل ها را با تقلب‬ ‫و جعل روی گوش��ت های داخلی قرار دهد‬ ‫ت��ا بتواند انها را به عنوان گوش��ت وارداتی‬ ‫توزی��ع کند‪ ،‬که این کارها منطقی نیس��ت‬ ‫و بیش��تر ناش��ی از اطالعات ناکافی راویان‬ ‫خبر اس��ت‪ .‬مدیرعامل ش��رکت پشتیبانی‬ ‫امور دام‪ ،‬در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫درباره مش��کالت ایجاد شده در حمل ونقل‬ ‫نهاده ه��ای دام��ی‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬کامیون به‬ ‫اندازه کافی وجود دارد‪ ،‬ش��رکت پشتیبانی‬ ‫نیز بخش��ی از نی��از تولیدکنن��دگان را در‬ ‫سراس��ر کش��ور تامین می کند‪ ،‬مرغداران و‬ ‫دامداران نی��ز تالش می کنند نیازش��ان را‬ ‫تامین کنند؛ البته نگرانی هایی درباره کرایه‬ ‫حمل وجود دارد نه اینکه کامیون نباش��د‪.‬‬ ‫ورودی کامیون به بنادر به اندازه کافی است‬ ‫کرایه حمل شان افزایش یافته و این مسئله‬ ‫نرخ تمام شده تولید را باال می برد‪.‬‬ ‫مع��اون توس��عه مدیری��ت و منابع انس��انی وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی گفت‪ :‬دولت یازدهم و دوازدهم نگاه ویژه ای به‬ ‫حوزه امنیت غذایی دارد و در این زمینه گام های ماندگاری‬ ‫برداشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬محمدعلی ج��وادی در ایین تکریم و‬ ‫معارفه رئیس جهاد کش��اورزی جنوب استان کرمان افزود‪:‬‬ ‫دولت تدبیر و امید تاکنون در بخش امنیت غذایی گام های‬ ‫بزرگی برداش��ته و همچن��ان در تالش هس��تیم تا امنیت‬ ‫غذایی مردم را به نقطه مطلوب برسانیم‪.‬‬ ‫وی به تحریم های ظالمانه دش��منان اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ه��ر تحریمی اثار منفی به دنبال دارد اما مطلق نیس��ت‪ .‬از‬ ‫این رو نظام مقدس جمهوری اس�لامی تاکنون توانس��ته با‬ ‫تحریم های ظالمانه بیگانگان به خوبی بجنگد و موفق باشد‪.‬‬ ‫جوادی اف��زود‪ :‬نظام مقدس جمهوری اس�لامی ایران از‬ ‫ظرفیت های گذشته خود به خوبی استفاده کرده و در زمان‬ ‫حاضر شرایط بسیار خوبی در دنیا دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی بر اهمیت مس��ئله اب در‬ ‫کش��ور به ویژه در استان کرمان تاکید کرد و گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫گسترش طرح های ابیاری نوین باید بیش از گذشته تالش‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۴‬استان کشور به عنوان ازمایش الگوی‬ ‫کشت انتخاب شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬جنوب کرمان نیز جزو‬ ‫این ‪ ۴‬اس��تان است که بیانگر ظرفیت عظیم این منطقه در‬ ‫بخش کشاورزی است‪.‬‬ ‫ج��وادی‪ ،‬نب��ود صنای��ع تبدیل��ی را مهم ترین مش��کل‬ ‫کش��اورزان جنوب اس��تان کرمان برشمرد و گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫صنایع تبدیلی این منطقه باید سه برابر افزایش پیدا کند و‬ ‫این مهم با وحدت مدیران بخش کشاورزی محقق می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه س��االنه ‪ ۴‬و نی��م میلیون ت��ن انواع‬ ‫محص��والت کش��اورزی در جنوب اس��تان کرم��ان تولید‬ ‫می ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم با توجه به مش��کالت کشاورزی‬ ‫این منطقه بتوانیم در زمینه برطرف کردن این مش��کالت‬ ‫موفق شویم‪.‬‬ ‫در این ایین از زحمات سید یعقوب موسوی‪ ،‬رئیس سابق‬ ‫جهاد کش��اورزی جنوب کرمان قدردانی و سعید برخوری‬ ‫به عنوان رئیس جدید این س��ازمان معرفی ش��د‪ .‬سازمان‬ ‫جهاد کش��اورزی جنوب کرمان مستقل از مرکز این استان‪،‬‬ ‫شهرس��تان های جیرفت‪ ،‬عنبراباد‪ ،‬کهن��وج‪ ،‬منوجان‪ ،‬قلعه‬ ‫گنج‪ ،‬فاریاب و رودبار جنوب را زیر پوشش دارد‪.‬‬ ‫تامین ذخایر استراتژیک‬ ‫دامپزشکی تا ‪ ۱۸‬ماه اینده‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت‪ :‬ذخایر استراتژیک‬ ‫دامپزشکی کشور با صدور مجوز برای تامین مواد اولیه الزم‬ ‫در حوزه دارو‪ ،‬واکس��ن‪ ،‬مواد بیولوژیک و ماده اولیه تامین‬ ‫خوراک دام و طیور تا ‪ ۱۸‬ماه اینده تامین شده است‪.‬‬ ‫علیرض��ا رفیع پ��ور روز پنجش��نبه در حاش��یه بازدید از‬ ‫تعدادی از واحدهای تولید فراورده های دامی نیشابور به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬هر هفته جلسه س��تاد مقابله با تحریم ها در سازمان‬ ‫دامپزشکی و جهاد کشاورزی برای تسهیل در واردات مواد‬ ‫اولیه واکسن و داروی مورد نیاز تشکیل می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مجموع اعتبارات سازمان دامپزشکی بیش‬ ‫از ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال است که از این مبلغ ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ری��ال اعتبارات ملی و س��ازمانی و ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعتبارات استانی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان دامپزشکی کش��ور گفت‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫امسال اعتبارات طرح تملک سرمایه ای کشور با کاهش ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصدی روبه رو بوده‪ ،‬س��ازمان دامپزشکی در برخی‬ ‫حوزه ها مانند تامین و تهیه واکس��ن ‪ ۳۰‬درصد رشد اعتبار‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رفیع پور افزود‪ :‬دامپزش��کی در بخش نظام جامع سالمت‬ ‫کشور نقش مهمی دارد اما از اعتبارات اختصاصی این حوزه‬ ‫بی بهره اس��ت و یکی از خواسته های س��ازمان دامپزشکی‬ ‫اختص��اص یک تا ‪ ۲‬درصد از مح��ل هدفمندی یارانه ها در‬ ‫حوزه سالمت به این سازمان است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان دامپزشکی کشور اظهار کرد‪ :‬بیش از ‪۹۵‬‬ ‫درصد داروها و واکس��ن های دامی در داخل کش��ور تولید‬ ‫می شود اما در حوزه واکسن طیور کمتر از ‪ ۴۰‬درصد تولید‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫رفیع پور گفت‪ :‬در طول ‪ ۳‬سال گذشته با کاهش چشمگیر‬ ‫بیماری های مشترک بین انسان و دام روبه رو بوده ایم که در‬ ‫این راس��تا بیماری تب مالت ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬بیماری سیاه زخم‬ ‫‪ ۳۰‬درصد و هاری ‪ ۷۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان دامپزش��کی کش��ور اف��زود‪ :‬در بخش‬ ‫بیماری ه��ای دامی نیز ت��ب برفکی ‪ ۳۵‬درص��د و بیماری‬ ‫طاعون نشخوار کنندگان کوچک ‪ ۷۵‬درصد کاهش یافته که‬ ‫دلیل ان تامین به موقع واکسن و تشخیص بیماری است‪.‬‬ ‫رفیع پور اظهار کرد‪ :‬بر اساس شیوه نامه های جدید که به‬ ‫استان ها ابالغ شده‪ ،‬دامداران در تامین غرامت دام های شان‬ ‫مشکلی نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته به دلیل افزایش کانون های بیماری‬ ‫در ش��رایط سختی قرار داش��تیم که در چند ماه گذشته با‬ ‫رص��د و پایش ب��ه موقع‪ ،‬واکسیناس��یون و معدوم س��ازی‬ ‫دام های الوده تعداد کانون های الوده در کش��ور به ‪ ۴‬کانون‬ ‫کاهش یافته که نشان می دهد کانون های بیماری انفلوانزا‬ ‫‪ ۹۵‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 517‬پیاپی ‪2490‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 13‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 25‬صفر ‪1439‬‬ ‫‪ 4‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫«گسترش صنعت» از روند اجرایی طرح ملی توسعه صنعت پوشاک در مناطق روستایی گزارش می دهد‬ ‫«حلقه های واسط» و «پشتیبان»؛ مکمل صنعت پوشاک‬ ‫انتظار افزایش سقف ضمانت به ‪ ۱۶‬میلیارد تومان‬ ‫این طرح ملی شناسایی و نسبت به رفع‬ ‫مش��کالت اقدام ش��ود تا این طرح ملی‬ ‫در س��ریع ترین زمان ممکن به سرانجام‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعت پوشاک‬ ‫براساس «فست فشن»‬ ‫طرح توسعه اشتغال روستایی با‬ ‫استفاده از ظرفیت صنعت پوشاک‬ ‫بر اس��اس منطق «فست فش��ن»‬ ‫طراحی شده اس��ت‪ .‬زمانی که با‬ ‫منطق «فست فش��ن» ب��ه عنوان‬ ‫تجرب��ه موفق جهان��ی کار کنیم‬ ‫و بازاریاب��ی پوش��اک را ب��ه نهاد‬ ‫مرتضی انوشه‬ ‫تخصص��ی ک��ه هم��ان ش��رکت کارشناس صنایع کوچک‬ ‫پش��تیبان مرکزی اس��ت واگذار‬ ‫کنیم به طور قطع ش��بکه ها پیدا‬ ‫و مدیریت خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن طرح پدیده جدید بوده و زمان اجرای ان تا افق ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برنامه ریزی ش��ده است‪ .‬اما بودجه این طرح مشخص شده و با‬ ‫همکاری سازمان برنامه و بودجه ساختار اجرایی ان نیز تعریف‬ ‫شده است‪ .‬اشتغالزایی مستقیم طرح نیز ‪ ۹۰‬هزار نفر پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬در شرکت پشتیبان مرکزی فقط در بخش فروش‬ ‫و فروشگاه های زنجیره ای ‪ ۳۰‬هزار نفر اشتغال پیش بینی شده‬ ‫اما در ‪ ۶۲۰‬کارگاه اس��تانی حدود ‪ ۵۰‬هزار نفر با اعتبار ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان دیده شده است‪.‬‬ ‫در طرح توسعه اشتغال روستایی زنجیره ارزش تولید و تامین‬ ‫پوش��اک لحاظ شده اس��ت‪ .‬فعالیت های زنجیره ارزش پوشاک‬ ‫بین ‪ ۳‬رکن شرکت پشتیبان مرکزی‪ ،‬شرکت پشتیبان استانی‬ ‫و کارگاه های روستایی تقسیم شده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬واحدهای صنعتی کوچک روس��تایی برای کارگاه‬ ‫دوخت طراحی ش��ده و این چنین با ارزش افزوده درنظر گرفته‬ ‫ش��ده‪ ،‬دوام خواهن��د اورد‪ .‬در این طرح امده که ‪ ۳۱‬ش��رکت‬ ‫پش��تیبان اس��تانی برای برش‪ ،‬بس��ته بندی و شست وشو دیده‬ ‫ش��ده است‪ .‬این ش��رکت ها بازاریابی‪ ،‬فروش و اموزش را انجام‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫راه ان��دازی واحده��ای صنعتی ب��ا ‪ ۳‬میلیارد توم��ان در این‬ ‫طرح دیده ش��ده که به نوعی پاشنه اش��یل این طرح به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل نیز اقدام ش��ده اس��ت‪ .‬در این طرح‬ ‫راه اندازی ش��رکت پش��تیبان مرکزی درنظر گرفته شده که در‬ ‫کل کشور فعالیت ها را هدایت می کند و از سوی انجمن پوشاک‬ ‫به عنوان عامل اجرایی تغذیه می شود‪.‬‬ ‫تمامی موارد مرب��وط به اموزش‪ ،‬بازاریابی‪ ،‬فروش و مدیریت‬ ‫فروش��گاه های زنجیره ای از س��وی ش��رکت پش��تیبان کنترل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بازوی اجرایی‪ ،‬مش��اور اجرایی و ناظ��ر اجرایی این طرح نیز‬ ‫انجمن پوش��اک اس��ت که اعضای ان صاحبان نام و نشان های‬ ‫مطرح پوش��اک در بازار داخل هس��تند‪ .‬در این طرح ابهاماتی‬ ‫وجود دارد که از طرفی به رونمایی نشدن طرح مربوط می شود‪.‬‬ ‫شرکت های پشتیبان را افراد اگاه و متخصص تاسیس می کنند‬ ‫ک��ه پیش��ینه فعالیت در صنعت نس��اجی و پوش��اک را دارند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬شرکت های اس��تانی نیز از خبره های صنعت پوشاک‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫دوخت‪ ،‬یکی از ساده ترین فعالیت ها در صنعت پوشاک است؛‬ ‫چ��رخ کار با اموزش ابتدای��ی می تواند با دس��تگاه های دوخت‬ ‫فعالیت کن��د‪ .‬در این کارگاه های روس��تایی دوخت و اتوکاری‬ ‫انجام می ش��ود اما کارهایی مانند شست وشو که به تصفیه خانه‪،‬‬ ‫ماشین االت و افراد متخصص نیاز دارد در شرکت های پشتیبان‬ ‫اس��تانی انج��ام خواهد ش��د‪ .‬از این رو‪ ،‬در بخش روس��تا فقط‬ ‫اشتغال دیده شده است‪.‬‬ ‫همان ط��ور که مواد اولیه کنترل خواهد ش��د ش��بکه توزیع‬ ‫و و ف��روش داخلی و خارجی نیز مدیریت خواهد ش��د‪ .‬اکنون‬ ‫زنجیره مناس��بی در تولید پوشاک وجود ندارد‪ ،‬در نتیجه تولید‬ ‫پراکنده اس��ت و امکان صادرات نیس��ت‪ .‬اموزش مناسب داده‬ ‫نمی ش��ود و کیفیت مناسب ایجاد نمی ش��ود‪ .‬بنابراین ‪ ،‬شرکت‬ ‫پشتیبان مرکزی با طراحی مناسب به صادرات محصول خواهد‬ ‫پرداخ��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که ارزش بازار داخلی پوش��اک‬ ‫حدود ‪۱۵‬میلیارد دالر با ‪ ۲۸۰‬هزار نفر اشتغال است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سقف ضمانت‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران گفت‪ :‬قدرت‬ ‫ضمانت‪ ،‬برای طرح توسعه تولید پوشاک‬ ‫در مناطق روستایی هم اکنون ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫تومان اس��ت که درخواست داریم به ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل‬ ‫از روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران‪ ،‬صادق نجفی‬ ‫در جلسه اخیر طرح توسعه تولید پوشاک‬ ‫در مناطق روس��تایی در سازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه با بیان این مطل��ب‪ ،‬افزود‪ :‬طرح‬ ‫توسعه پوشاک در مناطق روستایی یکی‬ ‫از طرح های مهم نه گانه اقتصاد مقاومتی‬ ‫در حوزه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استانداران سراسر‬ ‫کشور به خوبی وارد مراحل اجرایی طرح‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هر اس��تان ‪۲۰‬‬ ‫روس��تا در این طرح مش��ارکت خواهند‬ ‫کرد و در هر روس��تا برای حدود ‪ ۵۰‬نفر‬ ‫اشتغالزایی می شود‪.‬‬ ‫نجفی در ادامه خواستار اضافه کردن ‪۲‬‬ ‫استان کردستان و سیستان و بلوچستان‬ ‫به ای��ن طرح ش��د و گفت‪ :‬جلس��ه های‬ ‫ش��ورای راهبری اس��تانی باید به صورت‬ ‫منظم برای پیشبرد این طرح برگزار شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫ط��رح توس��عه صنعت پوش��اک در ‪۵‬‬ ‫اس��تان اردبیل‪ ،‬چهارمح��ال و بختیاری‪،‬‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬گی�لان و همدان ب��ه عنوان‬ ‫ط��رح ازمایش��ی از اغاز امس��ال اجرایی‬ ‫ش��ده و قرار است دو اس��تان کردستان‬ ‫و سیس��تان و بلوچس��تان نیز به اجرای‬ ‫طرح یادش��ده اضافه ش��ود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدند در ادام��ه این طرح‬ ‫باید اعتبار مورد نیاز برای افزایش سرمایه‬ ‫صن��دوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک تامین ش��ود چراک��ه تخصیص‬ ‫نقدی مانده های اعتبار برای یارانه س��ود‬ ‫تس��هیالت و جلوگیری از بازگشت یارانه‬ ‫س��ود تس��هیالت به خزان��ه از مهم ترین‬ ‫خواس��ته ها و انتظارات فعاالن این طرح‬ ‫عنوان شده است‪.‬‬ ‫در راستای این طرح نیز شرکت متناظر‬ ‫پش��تیبان مرکزی انها به نام «ش��رکت‬ ‫توس��عه کارافرین��ی پوش��اک ایرانیان»‬ ‫تاسیس شده و اعتبار مربوط به هر استان‬ ‫نیز تخصی��ص یافته اس��ت‪ .‬در حقیقت‬ ‫با ایجاد ش��رکت اصلی در س��طح ملی و‬ ‫تش��کیل حلقه ه��ای بعدی ب��ا محوریت‬ ‫بهبود وضعیت مناطق کمتر توسعه یافته‬ ‫می توان در راس��تای رفع معضالت پیش‬ ‫رو در صنعت پوشاک حرکت کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مس��ئوالن‪ ،‬در ای��ن طرح از‬ ‫ش��رکت اس��پانیایی «زارا» الگوب��رداری‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬کارگاه های روس��تایی نیز‬ ‫ب��ا مش��ارکت ی��ک ش��رکت برجس��ته‬ ‫ایرانی طراح��ی می ش��ود‪ .‬در این طرح‪،‬‬ ‫شرکت های استانی به عنوان حلقه واسط‬ ‫کارگاه های روس��تایی و شرکت پشتیبان‬ ‫به منظ��ور راهبری و نظارت مس��تمر بر‬ ‫کارگاه های روستایی و تامین به موقع مواد‬ ‫اولیه موردنیاز کارگاه ها عمل می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابتی شدن صنعت پوشاک‬ ‫صادق نجفی‬ ‫فرشاد مقیمی‬ ‫علی نظری شیخ احمد‬ ‫احمد علی شهیدی‬ ‫طرح توسعه پوشاک در‬ ‫مناطق روستایی یکی‬ ‫از طرح های مهم نه گانه‬ ‫اقتصاد مقاومتی در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫است‪ .‬در هر استان‬ ‫‪ ۲۰‬روستا در این طرح‬ ‫مشارکت خواهند کرد‬ ‫و در هر روستا برای‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬نفر اشتغالزایی‬ ‫می شود‬ ‫بر اساس امار جهانی‪،‬‬ ‫ارزش پوشاک کشور در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی‬ ‫به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر خواهد‬ ‫رسید‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ‪ ۷۰‬درصد ارزش‬ ‫افزوده زنجیره ارزش‬ ‫پوشاک نصیب شبکه توزیع‬ ‫بنکداری و اجاره دهندگان‬ ‫مغازه ها و هزینه ها و سود‬ ‫خرده فروشی می شود‬ ‫توسعه صنایع نساجی‬ ‫و پوشاک از مزیت های‬ ‫بسیاری در کشور ما‬ ‫برخوردار است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید موانع موجود در‬ ‫راه اجرای این طرح ملی‬ ‫شناسایی و نسبت به رفع‬ ‫مشکالت اقدام شود تا این‬ ‫طرح ملی در سریع ترین‬ ‫زمان ممکن به سرانجام‬ ‫برسد‬ ‫تهیه پوشاک زنانه برای‬ ‫تامین نیاز داخل‪ ،‬صادرات‬ ‫و ایجاد اشتغال از مهم ترین‬ ‫اهداف اجرای این طرح‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هیچ‬ ‫سقف و محدودیتی برای‬ ‫توسعه و ایجاد اشتغال در‬ ‫ان نداریم‪ .‬هر چقدر طرح‬ ‫توسعه پیدا کند می تواند‬ ‫اشتغالزایی بیشتری‬ ‫داشته باشد‬ ‫ضرورت ش��تاب در حل مشکل صندوق‬ ‫ضمان��ت س��رمایه گذاری صنایع کوچک‬ ‫برای اعطای تسهیالت به این طرح‪ ،‬اضافه‬ ‫ک��رد‪ :‬تخصیص نق��دی مانده های اعتبار‬ ‫برای یارانه سود تس��هیالت و جلوگیری‬ ‫از بازگشت یارانه سود تسهیالت به خزانه‬ ‫نیز از مهم ترین خواسته ها و انتظارات ما‬ ‫است‪.‬‬ ‫نجف��ی در پایان گفت‪ :‬اعتبار مورد نیاز‬ ‫برای افزایش س��رمایه صن��دوق ضمانت‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک به منظور‬ ‫حمایت از این طرح باید تامین شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با بهره وری پایین‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند که تکمیل‬ ‫نبودن زنجیره تولید تا فروش در صنعت‬ ‫پوش��اک باعث کاهش به��ره وری در این‬ ‫صنعت ش��ده به طوری که ط��راح و مد‬ ‫حلقه گمش��ده صنعت پوش��اک شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فرش��اد مقیمی‪ ،‬معاون صنایع کوچک‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران در گفت وگو با «گس��ترش‬ ‫صنع��ت» ب��ه اماره��ای جهان��ی ارزش‬ ‫پوش��اک ایرانی اش��اره و اظه��ار کرد‪ :‬بر‬ ‫اساس امار جهانی‪ ،‬ارزش پوشاک کشور‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی به ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رسید‪ .‬این در حالی است که‬ ‫‪ ۷۰‬درص��د ارزش اف��زوده زنجیره ارزش‬ ‫پوشاک نصیب ش��بکه توزیع بنکداری و‬ ‫اجاره دهندگان مغازه ها و هزینه ها و سود‬ ‫خرده فروشی می شود‪.‬‬ ‫مقیمی‪ ،‬طراحی‪ ،‬مد و تولید پوشاک را‬ ‫حلقه گمش��ده زنجیره تامین این صنعت‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬این موضوع ناش��ی از‬ ‫محدودیت ه��ای طراح��ی در کش��ور و‬ ‫کارایی پایین تولید سنتی پوشاک است‬ ‫که به��ره وری را در ای��ن صنعت کاهش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچ��ک س��ازمان‬ ‫صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی‬ ‫ای��ران در ادامه به تش��ریح ضرورت های‬ ‫س��رمایه گذاری و توسعه صنعت پوشاک‬ ‫از ن��گاه ب��ازار داخ��ل پرداخ��ت و گفت‪:‬‬ ‫صنعتی نبودن بخش عمده تولید پوشاک‬ ‫کش��ور مطابق با نیازهای بازارهای داخل‬ ‫و کش��ورهای هدف‪ ،‬ارزش اف��زوده باال و‬ ‫تمرکز بر اس��تفاده از ظرفیت های بالقوه‬ ‫مناطق مختلف کشور و جایگزینی قاچاق‬ ‫پوشاک از مهم ترین ضرورت های توسعه‬ ‫این صنعت در کشور است‪.‬‬ ‫مقیم��ی در پایان خواس��تار همکاری‬ ‫ط در تامین‬ ‫مدیران س��ازمان های مرب��و ‬ ‫مالی و اج��رای طرح تولید پوش��اک در‬ ‫مناطق روس��تایی منتخب و تش��کیل و‬ ‫راه اندازی کارگاه های روس��تایی‪ ،‬شرکت‬ ‫پشتیبان اس��تانی و فروشگاه های ان در‬ ‫مناطق مختلف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ط�رح مل�ی ب�رای اش�تغال‬ ‫روستاییان‬ ‫برخی از مسئوالن معتقدند تحقق طرح‬ ‫تولید ملی پوش��اک س��بب رونق تولید و‬ ‫اش��تغال در روس��تاها خواهد شد‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬پرداخت تس��هیالت ک��م بهره نیز در‬ ‫دس��تیابی به اهداف در نظر گرفته شده‬ ‫کمک کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫عل��ی نظ��ری ش��یخ احمد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫اردبیل در گفت وگو با «گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬مقدمات اج��رای طرح ملی‬ ‫تولید پوش��اک در مناطق روس��تایی از‬ ‫سال ‪ ۹۶‬و بر اساس تفاهمنام ه بسته شده‬ ‫می��ان اس��تانداری ها‪ ،‬س��ازمان برنامه و‬ ‫بودجه کشور‪ ،‬بانک کش��اورزی‪ ،‬انجمن‬ ‫پوش��اک کشور و سازمان صنایع کوچک‬ ‫و ش��هرک های صنعتی ایران اغاز ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نظری شیخ احمد با بیان اینکه اجرای‬ ‫این ط��رح ملی‪ ،‬بی ش��ک نقش مهمی‬ ‫را در توس��عه و رش��د صنعت استان به‬ ‫دنبال خواهد داش��ت‪ ،‬افزود‪ ۵ :‬استان‬ ‫کشور از جمله اردبیل در این طرح ملی‬ ‫به عنوان نمونه ازمایشی تولید پوشاک‬ ‫در نظر گرفته شده که در صورت تحقق‬ ‫این هدف‪ ،‬شاهد رونق تولید و اشتغال‬ ‫در روس��تاها و نواحی صنعتی اس��تان‬ ‫اردبیل خواهیم بود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی اس��تان اردبیل‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬با اجرای ای��ن طرح ملی‪،‬‬ ‫ب��رای بی��ش از ‪ ۱۵۰۰‬نف��ر در مناطق‬ ‫روس��تایی و نواح��ی صنعتی اس��تان‬ ‫اش��تغال ایجاد خواهد ش��د که بیشتر‬ ‫این واحدها در جهت تحقق طرح ملی‬ ‫تولید پوش��اک در مناطق روستایی و با‬ ‫پرداخت تسهیالت بانکی کم بهره اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نظری ش��یخ احمد ادامه داد‪ :‬توس��عه‬ ‫صنایع نساجی و پوش��اک از مزیت های‬ ‫بس��یاری در کش��ور ما برخوردار است‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬باید موانع موجود در راه اجرای‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬اجرای طرح تولید‬ ‫پوش��اک در مناطق روستایی برنامه ریزی‬ ‫ش��ده به نحوی که شرکت ملی عهده دار‬ ‫صادرات و طراحی مد است و تامین مواد‬ ‫اولیه و برشکاری برعهده شرکت استانی‬ ‫است اما دوخت و دوز پوشاک در نواحی‬ ‫صنعتی مجاور روس��تاهای کم برخوردار‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫احمد علی شهیدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان گیالن با بیان‬ ‫این مطلب به «گس��ترش صنعت» گفت‪:‬‬ ‫استان گیالن نیز از سال گذشته به عنوان‬ ‫نمونه ازمایش��ی اجرای طرح ملی توسعه‬ ‫پوش��اک در مناط��ق روس��تایی انتخاب‬ ‫ش��د و مقدمات اج��رای ان نیز با س��فر‬ ‫محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری‬ ‫و هماهنگی های الزم با استانداری گیالن‬ ‫اغ��از ش��د‪ .‬ش��هیدی ادام��ه داد‪ :‬ناحیه‬ ‫صنعتی س��ه کام رضوانش��هر‪ ،‬پرکاپشت‬ ‫استانه اشرفیه‪ ،‬کوچیچال فومن و اتاق ور‬ ‫لنگرود ازجمله نواحی صنعتی هستند که‬ ‫واحدهای مس��تقردر انها برای برشکاری‬ ‫و مونتاژ پوش��اک در نظر گرفته شده اند‬ ‫و تولید کنن��دگان و روس��تاهای مج��اور‬ ‫این نواحی نیز دوخت و دوز پوش��اک را‬ ‫برعه��ده می گیرند‪ .‬این کار اش��تغالزایی‬ ‫بیش��تری برای این مناط��ق را به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان گیالن درب��اره پیش بینی میزان‬ ‫اشتغالزایی در این طرح اظهار کرد‪ :‬تهیه‬ ‫پوش��اک زنانه ب��رای تامین نی��از داخل‪،‬‬ ‫ص��ادرات و ایج��اد اش��تغال از مهم ترین‬ ‫اهداف اجرای این طرح اس��ت‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫هیچ س��قف و محدودیتی برای توسعه و‬ ‫ایج��اد اش��تغال در ان نداریم‪ .‬هر چقدر‬ ‫طرح توس��عه پی��دا کند و موفق باش��د‬ ‫می تواند اش��تغالزایی بیش��تری به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫شهیدی در زمینه حمایت های دولت از‬ ‫این طرح تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر دولت‬ ‫وام و تسهیالت با سود ‪ ۱۰‬درصدی برای‬ ‫ای��ن طرح در نظر گرفته و برای یارانه ان‬ ‫مبلغ یک میلیارد توم��ان به بانک عامل‬ ‫کش��اورزی پرداخت کرده اس��ت‪ .‬از این‬ ‫رو‪ ،‬بانک وام مورد نیاز ش��رکت استانی را‬ ‫با س��ود‪ ۱۰‬درصدی در اختی��ار انها قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در واقع دول��ت تعهد‬ ‫داده هر چقدر طرح پیش��رفت کند و به‬ ‫تس��هیالت نیاز داشته باش��د یارانه ان را‬ ‫پرداخ��ت می کند‪ .‬دول��ت تصمیم گرفته‬ ‫سقفی در این طرح تعیین نکند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫وقتی بخش خصوص��ی موفق عمل کند‬ ‫دولت نیز چتر حمایت خود را گس��ترش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫بر اس��اس امار جهانی‪ ،‬ارزش پوشاک‬ ‫کش��ور ‪ ۱۵‬میلی��ارد دالر اس��ت که در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۴‬خورش��یدی به ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر خواهد رس��ید‪ .‬بنابرای��ن‪ ،‬اقدام های‬ ‫اثربخش در این بره��ه زمانی در صنعت‬ ‫پوش��اک می توان��د راهگش��ای توس��عه‬ ‫صنعتی در کشور باشد‪.‬‬ ‫در جلسه مشترک شرکت شهرک های صنعتی و اتاق بازرگانی فارس اعالم شد‬ ‫افزایش همکاری مرکز مبادالت نظام پیمانکاری فرعی و دبیر خانه ماشین االت کشاورزی‬ ‫در جلس��ه مش��ترک شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس و‬ ‫ات��اق بازرگانی فارس درباره افزای��ش تعامالت بین مرکز مبادالت نظام‬ ‫پیمانکاری فرعی فارس و دبیر خانه ماشین االت کشاورزی اتاق بازرگانی‬ ‫بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬در این جلسه که با حضور نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬جمعی از کارفرمایان در حوزه تولید ادوات ماش��ین االت‬ ‫کشاورزی و نمایندگان شرکت شهرک های صنعتی استان فارس برگزار‬ ‫ش��د درباره نح��وه حمایت های مرکز مبادالت نظ��ام پیمانکاری فرعی‬ ‫فارس برای توس��عه فعالیت های صنعت ماشین االت کشاورزی بحث و‬ ‫تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس‬ ‫اهتمام جدی به منظور اس��تفاده از کاال‪ ،‬محصوالت و تجهیزات داخلی‬ ‫در طرح ها و پروژه های داخل کش��ور را رویک��رد اصلی مرکز مبادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی استان فارس اعالم کرد‪.‬‬ ‫ش��هرام کمال زاده با اش��اره به راه اندازی این مرکز در اس��تان فارس‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت این مرکز در راس��تای تحقق منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫در زمین��ه خری��د کاالی داخلی و نی��ز تحقق اقتص��اد مقاومتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس با‬ ‫اش��اره به راه ان��دازی مرکز مبادالت پیمانکاری فرعی اس��تان فارس از‬ ‫مرداد سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از یک هزار پیمانکار فرعی در حوزه های‬ ‫مختلف صنعت استان شناسایی شده اند که تاکنون ‪ ۸۷‬پیمانکار فرعی‬ ‫به عضویت این مرکز درامده اند و کار عضوگیری این مرکز ادامه دارد‪.‬‬ ‫کم��ال زاده فعالیت مرک��ز پیمانکاری فرع��ی را در زمینه پیوند بین‬ ‫صنای��ع کوچ��ک و بزرگ‪ ،‬ت��داوم تولید در واحده��ای صنعتی و رونق‬ ‫بخش��یدن ب��ه کل اقتصاد موثر دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬برای گس��ترش‬ ‫پیمانکاری فرعی‪ ،‬ایجاد ارتباط و اعتمادسازی بین واحدهای کوچک و‬ ‫بزرگ صنعتی اهمیت بسیاری دارد‪.‬‬ ‫ن نظرها و دیدگاه های خود در باره‬ ‫همچنین در این جلس��ه کارفرمایا ‬ ‫ادامه فعالیت با مجموعه ‪ spx‬را بیان کردند ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!