روزنامه گسترش صنعت شماره 527 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 527

روزنامه گسترش صنعت شماره 527

روزنامه گسترش صنعت شماره 527

‫سرمایه گذاری‬ ‫ارزشی‬ ‫و بازار سهام‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪2500‬‬ ‫دوره جدید شماره ‪ 8 527‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫بسته حمایتی از‬ ‫ارز پتروشیمی ها‬ ‫تامین می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫در ایینمعارفه سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫تالش شبانه روزی برای رشد و تقویت صنایع کوچک‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مدیرعامل پیشین ایدرو قدردانی و برای سرپرست جدید ارزوی موفقیت کردند‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫قدردانی از عملکرد گذشته‪ ،‬امید به برنامه اینده‬ ‫دوشنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫سر مقاله‬ ‫سرمایه گذاری ارزشی‬ ‫و بازار سهام‬ ‫ای��ا ب��ازار س��هام بیش از‬ ‫اندازه واکنش نشان می دهد؟‬ ‫برای پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫بای��د واقعیت حج��م باالی‬ ‫معام�لات در بازارهای اوراق‬ ‫بهادار را درنظ��ر بگیریم‪ .‬در‬ ‫جه��ان عقالی��ی‪ ،‬معامالت‬ ‫حامد هدائی‬ ‫چندان زیادی در کار نخواهد کارشناس اقتصاد رفتاری‬ ‫بود و اگر هم باشد تک وتوک‬ ‫است‪.‬‬ ‫اقتصاددان ه��ا گاه��ی ای��ن واقعیت را «قضی��ه گروچو‬ ‫مارک��س» می نامند‪ .‬گروچو هنرپیش��ه امریکایی در نیمه‬ ‫نخس��ت قرن ‪ ۲۰‬ای��ن جمله معروف را به زب��ان اورد که‬ ‫او هرگز مایل نیس��ت متعلق به هر باشگاهی باشد که ادم‬ ‫کم مایه ای مانند او را به عضویت بپذیرد‪ .‬نس��خه اقتصادی‬ ‫این لطیفه که به اندازه نس��خه باالیی بانمک نیس��ت‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که هیچ ادم عاقلی نمی خواهد سهامی را بخرد که‬ ‫چند ادم عاقل می خواهند بفروشند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه فرض کنید دو تحلیلگر مالی به نام های‬ ‫اقای س��فید و اقای س��یاه در حال بازی شطرنج هستند‪.‬‬ ‫اقای س��فید اشاره می کند که او در فکر خرید ‪ ۱۰۰‬سهم‬ ‫شرکت ایکس است‪.‬‬ ‫اقای س��یاه نیز راحت می گوید ک��ه من به فکر فروش‬ ‫‪ ۱۰۰‬سهم بودم می توانم س��هم هایم را به تو بفروشم و از‬ ‫پرداخت کمیس��یون به کارگزارم بپرهیزم‪ .‬ان دو پیش از‬ ‫انکه بر س��ر معامله به توافق برسند‪ ،‬به چیزی بهتر از ان‬ ‫فکر می کنند‪.‬‬ ‫اقای س��فید می داند که اقای س��یاه فرد زیرکی است‪،‬‬ ‫بنابراین از خودش می پرس��د چرا اقای س��یاه سهم خود‬ ‫را می فروش��د؟ اقای س��یاه نیز همان نظر را درباره اقای‬ ‫س��فید دارد و ب��ه ای��ن ترتیب انه��ا از معامل��ه منصرف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ب��ه همین ش��کل‪ ،‬اگر کس��ی ایم��ان داش��ت که هر‬ ‫س��هم در گذشته درس��ت قیمت خورده اس��ت و همواره‬ ‫درس��ت قیمت خواهد خورد‪ ،‬سود بس��یاری در معامالت‪،‬‬ ‫دس��ت کم نه در راس��تای شکس��ت دادن‪ ،‬ب��ازار به وجود‬ ‫نمی امد‪.‬‬ ‫کس��ی نس��خه فرامعم��ول ای��ن قضی��ه را تحت الفظی‬ ‫نمی فهمد اما بیش��تر اقتصادان های مالی‪ ،‬دست کم وقتی‬ ‫فشار اورده شود‪ ،‬قبول می کنند که حجم معامالت به طور‬ ‫شگفت انگیزی باال است‪.‬‬ ‫درباره نرخ موجود در یک مدل عقالیی اختالف نظرهایی‬ ‫وج��ود دارد اما تبیین اینکه چرا س��ها م ب��ا قیمت ماهانه‬ ‫ح��دود ‪ ۵‬درص��دی در جه��ان «انس��ان های اقتصادی»‬ ‫دست به دست می شوند‪ ،‬دشوار است‪ .‬اگر فرض کنید برخی‬ ‫از س��رمایه گذاران بیش از اندازه مطمئن هستند‪ ،‬طبیعی‬ ‫است حجم باالیی از معامالت پدید می اید‪.‬‬ ‫اقای س��یاه درباره معامله با اقای سفید مشکلی ندارد‬ ‫زیرا به نظرش زیرک تر از اقای س��فید است و اقای سفید‬ ‫نیز فکر می کند زیرک تر از اقای سیاه است‪.‬‬ ‫انها با مس��رت دست به معامله می زنند‪ .‬هر یک از انها‬ ‫درب��اره بهره برداری از قضاوت ضعیف دوس��ت خود عذاب‬ ‫وجدان دارند‪.‬‬ ‫ریچ��ارد تالر اقتص��اددان رفتاری می گوی��د‪ :‬من تبیین‬ ‫اطمینان بیش از اندازه درباره دلیل مشاهده چنین حجم‬ ‫باالیی از معامالت را موجه می دانم اما اثبات درس��تی ان‬ ‫نیز غیرممکن است‪.‬‬ ‫دانیل کانمن و توروسکی در ازمایشی متوجه شدند که‬ ‫انسان ها مایلند بر مبنای داده های شکننده پیش بینی های‬ ‫فرامعمول داشته باش��ند اما پرسش مهم این است که ایا‬ ‫س��رمایه گذاران نیز در واکنش به اطالعات روزانه زودگذر‬ ‫و کم اهمیت چنین می کنند؟ و اگر س��رمایه گذاران بیش‬ ‫از اندازه واکنش نش��ان می دادند چطور می توانس��تیم ان‬ ‫را نشان دهیم؟‬ ‫شواهدی که بر اس��اس واکنش اتفاقی و بیش از اندازه‬ ‫بازار س��رمایه وج��ود دارد پیش از این از س��وی بنیامین‬ ‫گراهام‪ ،‬اعجازگر س��رمایه گذاری با عنوان س��رمایه گذاری‬ ‫ارزش��ی عنوان ش��ده و هدف ان س��رمایه گذاری عبارت‬ ‫اس��ت از‪ :‬پی��دا ک��ردن اوراق بهاداری که کمت��ر از ارزش‬ ‫ذاتی و بلندمدت خود نرخ خورده اند‪ .‬کلک کار در دانستن‬ ‫چگونگی انجام این کار است‪.‬‬ ‫چه زمانی س��هام ارزان می ش��ود؟ یکی از س��نجه های‬ ‫س��اده ای که گراهام برای تصمیم گیری درب��اره ارزانی یا‬ ‫گرانی یک سهام به کار می برد‪ ،‬نسبت نرخ به عواید یا نرخ‬ ‫هر سهم تقسیم بر عواید ساالنه هر سهم بود‪.‬‬ ‫اگر نس��بت ن��رخ به عواید باال باش��د‪ ،‬س��رمایه گذاران‬ ‫باب��ت ه��ر دالر عایدی پول بیش��تری می پردازن��د و باال‬ ‫بودن نس��بت نرخ به عواید پیش بین��ی می کند که عواید‬ ‫به س��رعت رش��د خواهد کرد تا نرخ ب��االی عواید توجیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اگر س��رعت رش��د عواید به اندازه رشد پیش بینی شده‬ ‫نش��ود‪ ،‬نرخ س��هام افت می کند‪ .‬برعکس‪ ،‬پیش بینی بازار‬ ‫برای س��هامی با نس��بت نرخ به عواید پایین این است که‬ ‫عواید در پایین بماند ی��ا حتی افت کند‪ .‬اگر عواید دوباره‬ ‫به حالت نخست بازگردند یا حتی ثابت بمانند‪ ،‬نرخ سهام‬ ‫باال می رود‪.‬‬ ‫محمد باقر نوبخت‬ ‫هر اندازه مابه التفاوت‬ ‫بین فروش ارز‬ ‫پتروشیمی ها و نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به خزانه می رود‪،‬‬ ‫جزئی از بودجه محسوب‬ ‫نشده و دولت ان را به‬ ‫مردم بازمی گرداند‬ ‫محمدباقر نوبخت در حاشیه ایین امضای تفاهمنامه با جهاد کشاورزی‬ ‫بسته حمایتی از ارز پتروشیمی ها تامین می شود‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد که منابع‬ ‫موردنی��از برای توزیع بس��ته های حمایتی دولت از‬ ‫محل مابه التفاوت ارز پتروش��یمی ها تامین می شود‪.‬‬ ‫وی البته در رابط��ه با رقم منابع موردنیاز توضیحی‬ ‫ارائه نکرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬طرح بس��ته حمایتی از قش��ر‬ ‫کم درام��د دولت در قال��ب ‪ ۲‬بخش نقدی و کاالیی‬ ‫تا روزهای اینده اجرایی خواهد ش��د؛ بس��ته ای که‬ ‫به گفته مس��ئوالن دولتی با توجه به شرایط موجود‬ ‫اقتصادی که بخشی از ان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز‬ ‫قرار دارد‪ ،‬بین مردم توزیع می شود‪.‬‬ ‫اما اینکه برای این بسته های حمایتی دولت تا چه‬ ‫ان��دازه منابع موردنیاز داش��ته و از کجا ان را تامین‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬موضوعی اس��ت که محمد باقر نوبخت‪،‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه در حاش��یه ایین‬ ‫امض��ای تفاهمنامه با جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬محل‬ ‫تامین مالی بس��ته های حمایت��ی از مابه التفاوت ارز‬ ‫پتروش��یمی ها است‪ .‬با این توضیح که درحال حاضر‬ ‫دولت ارز خود را با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان می فروش��د و‬ ‫از مبادالتی که در س��امانه نیما و با بازار غیررسمی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬منابع��ی وارد خزانه نمی ش��ود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که قانون گذار در بودجه ردیفی در حد‬ ‫‪ ۱۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۴‬هزار تومان پیش بینی کرده‬ ‫اس��ت که اگر هر زمان بان��ک مرکزی مداخله ای در‬ ‫بازار ارز به منظور ایجاد ثبات داشت‪ ،‬مابه التفاوت به‬ ‫این ردیف در خزانه واریز شود‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان برنامه و بودجه با اش��اره به اینکه‬ ‫ب��ا توجه به خدماتی که دولت از طریق ش��رکت نفت‬ ‫به پتروش��یمی ها پرداخت می کند‪ ،‬مابه التفاوت ان را‬ ‫دریافت و به این حس��اب واریز می ش��ود‪ .‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اکنون پتروش��یمی ها خوراک خود را از دولت دریافت‬ ‫می کنند اما ارز را در سامانه نیما به فروش می رسانند‬ ‫پس لزومی ندارد که دولت همین ‪ ۱۳‬سنت مربوط به‬ ‫خوراک را بر مبنای ‪ ۴۲۰۰‬تومان مورد محاس��به قرار‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین براس��اس نرخ نیمایی محاس��به شده و‬ ‫مابه التفاوت به خزانه واریز می شود‪.‬‬ ‫سعودی ها برای مقابله با امریکا دست به کار شدند‬ ‫عربس��تان سعودی در ‪ ۲‬ماه گذشته صادرات نفت به‬ ‫امریکا را با هدف کاهش ذخایر نفت این کشور کاهش‬ ‫داده و خود را در مس��یر تقابل ب��ا ترامپ قرار داده که‬ ‫خواهان پایین ماندن نرخ نفت است‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫سعودی ها کاهش صادرات نفت به امریکا را در سپتامبر‬ ‫(ش��هریور‪-‬مهر) اغاز کردند و براس��اس امار ش��رکت‬ ‫«کلیپر دیتا»‪ ،‬انها ماه جاری میالدی حدود ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز محموله را به مقصد امریکا ارسال کرده اند‬ ‫که در مقایس��ه با رقم بیش از یک میلیون بش��که در‬ ‫روز در ماه ه��ای ژوئی��ه و اوت کمتر اس��ت‪ .‬براس��اس‬ ‫براورد ش��رکت «کلیپر دیتا»‪ ،‬صادرات نفت عربستان‬ ‫س��عودی به امریکا ممکن است به زودی به پایین ترین‬ ‫رکورد ثبت شده برس��د‪ .‬تاکتیک سعودی ها در ارسال‬ ‫حجم کمت��ر نفت به امریکا که ه��ر هفته ذخایر نفت‬ ‫خود را منتش��ر می کند سال گذشته موفقیت امیز بود‪.‬‬ ‫واردات کمتر نفت عربستان در ذخایر هفتگی پایین تر‬ ‫امریکا منعکس خواهد شد‪ .‬رشد ذخایر نفت امریکا در‬ ‫هفته های گذشته به همراه هراس از اشباع عرضه بازار‬ ‫جهانی‪ ،‬کندی رشد اقتصاد جهانی و ضعیف شدن رشد‬ ‫تقاضا برای نفت قیمت های نفت را زیر فش��ار کاهشی‬ ‫قرار داده است‪ .‬مت اسمیت مدیر پژوهش های کاال در‬ ‫شرکت «کلیپر دیتا» در این باره به شبکه سی ان بی سی‬ ‫گفت‪ :‬کاهش صادرات نفت امریکا به عربستان در سال‬ ‫گذش��ته می�لادی به خوبی جواب داد و ممکن اس��ت‬ ‫اکنون نیز ش��اهد کاه��ش ذخایر نفت امریکا باش��یم‬ ‫زیرا امار این کش��ور ش��فاف و مرتب منتشر می شود‪.‬‬ ‫خالدالفالح وزیر انرژی عربستان سعودی هفته گذشته‬ ‫اظهار ک��رد به دلیل تقاضای فصلی کمتر این کش��ور‬ ‫می��زان عرضه به بازار جهانی را در دس��امبر ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز در مقایس��ه با نوامبر کاهش خواهد داد‪.‬‬ ‫الفالح تایید کرد ک��ه اوپک هرانچه در توان دارد برای‬ ‫متع��ادل کردن بازار به کار خواهد بس��ت و اذعان کرد‬ ‫که تحلیل این گروه نشان می دهد کاهش یک میلیون‬ ‫بشکه در روز ممکن است ضروری باشد‪ .‬اظهارات وزیر‬ ‫انرژی عربس��تان س��عودی که پی��ش از توییت ترامپ‬ ‫ت نفت‬ ‫خطاب به اوپک مطرح ش��د‪ ،‬کمک ک��رد قیم ‬ ‫اوایل معامالت دوشنبه گذش��ته صعود کند‪ .‬اوپک در‬ ‫پیام خود نوش��ت‪ :‬امیدوارم عربستان سعودی و اوپک‬ ‫تولی��د نفت را کاهش ندهند‪ .‬نرخ نفت بر مبنای عرضه‬ ‫باید پایین تر بماند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان برنامه و بودجه هر اندازه‬ ‫مابه التف��اوت بین ف��روش ارز پتروش��یمی ها و نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی ب��ه خزانه می رود‪ ،‬جزئ��ی از بودجه‬ ‫محس��وب نشده و دولت ان را به مردم بازمی گرداند‬ ‫که بسته های حمایتی نیز از همین محل تامین مالی‬ ‫می شود و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫باید یاداور ش��د از چندی پیش دولت مصوب کرد‬ ‫پتروش��یمی ها خوراک خود را که بر اساس ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومان��ی دریافت می کردند با نرخ نیمایی محاس��به و‬ ‫پرداخ��ت کنند که به حدود ‪ ۷۵۰۰‬تومان می رس��د‪.‬‬ ‫پنتروش��یمی ها ارز ناش��ی از ص��ادرات نی��ز با نرخی‬ ‫حدود ‪ ۷۵۰۰‬و گاهی بیش��تر در ب��ازار ثانویه در نیما‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫بس��ته های حمایتی البته در بخشی ترمیم حقوق‬ ‫کارکن��ان را نی��ز در برمی گیرد ک��ه نوبخت در این‬ ‫رابط��ه توضیح��ی ارائه نک��رد که افزای��ش حقوق‬ ‫ی��ا ترمیم ان ب��رای کارکنان به چه نحوی اس��ت و‬ ‫گفت که مس��ئولیت اجرای بس��ته به عهده وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تع��اون و رفاه اجتماعی اس��ت و جزئیات ان را‬ ‫ای��ن وزارتخانه اعالم خواهد کرد و تنها پش��تیبانی‬ ‫مالی بسته از سوی سازمان برنامه و بودجه است‪ .‬در‬ ‫عین حال که بسته حمایتی برای قشر خاص و بسته‬ ‫جبرانی برای کارکنان است‪.‬‬ ‫با این حال رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره‬ ‫جریان حقوق یاداور ش��د که در سال اینده افزایش‬ ‫حقوق کارکنان نس��بت به امس��ال که متوسط ‪۱۰‬‬ ‫درصد بوده بیش��تر خواهد بود ولی درنهایت باید به‬ ‫تصویب هیات وزیران برسد‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که به تازگی با ابالغ بخشنامه‬ ‫بودجه ‪ ۱۳۹۸‬در ضوابط اجرایی موضوع افزایش ‪۲۰‬‬ ‫درصدی حق��وق کارکنان برای س��ال اینده مطرح‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه همچین در رابطه با‬ ‫پیش بینی دولت در بودجه سال اینده برای افزایش‬ ‫نرخ حامل های انرژی نیز اینگونه توضیح داد که در‬ ‫افزای��ش نرخ حامل های ان��رژی‪ ،‬منابع به هیج وجه‬ ‫در بودجه نمی اید و ص��رف پرداخت های بودجه ای‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬اگر هم زمانی افزایش��ی باشد به صورت‬ ‫انتقالی به جامعه برمی گردد‪ ،‬از این رو پیش بینی در‬ ‫این رابطه نداشته ایم‪.‬‬ ‫ضرر یک میلیارد دالری ایران از تولید سوخت مازوت‬ ‫نماینده م��ردم اهواز‪ ،‬ب��اوی و حمیدیه در مجلس‬ ‫ش��ورای س�لامی گفت‪ :‬ایران بیش از ی��ک میلیارد‬ ‫دالر از تولید س��وخت مازوت ضرر می کند و در سال‬ ‫‪ ،1400‬ی��ک میلیارد دالر به ‪ ۴‬میلی��ارد دالر ضرر و‬ ‫زیان می رس��د‪ .‬علی ساری با اش��اره به طرح پرسش‬ ‫از وزیر نفت به ایس��نا گفت‪ ۲ :‬پرسش از زنگنه مطرح‬ ‫شده که نخست درباره مسئولیت های اجتماعی وزارت‬ ‫نف��ت و پرداخت مالیات ارزش افزوده تعیین ش��ده در‬ ‫سراس��ر کشور به ویژه خوزستان است که وزارت نفت‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از پرداخت حقوق مردم اس��تنکاف می کند‬ ‫و ب��ه این دلیل علیه وزیر نفت طرح پرس��ش ش��ده‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم اهواز‪ ،‬باوی و حمیدیه در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با بیان اینکه پرس��ش دوم از زنگنه‬ ‫درباره تولید سوخت مازوت است‪ ،‬افزود‪ :‬در اینده نهاد‬ ‫بین المللی سازمان کش��تیرانی‪ ،‬سوخت مازوت را در‬ ‫اب های بین المللی تحریم می کند و این محصول روی‬ ‫دس��ت ایران که یک��ی از بزرگ ترین تولیدکننده های‬ ‫مازوت است‪ ،‬می ماند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایران بیش از یک‬ ‫میلیارد دالر از تولید سوخت مازوت ضرر می کند و در‬ ‫سال ‪ ،1400‬یک میلیارد دالر به ‪ ۴‬میلیارد دالر ضرر‬ ‫و زیان می رس��د‪ .‬فراوری و پاالیش محصوالت باید به‬ ‫صورتی انجام ش��ود که میزان گوگرد به رقم پایین تر‬ ‫کاهش یابد تا برای محیط زیست ضرر نداشته باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫با بی��ان اینک��ه در فراین��د مربوط به تولی��د نفت و‬ ‫پاالیش��گاهی باید بحث های توس��عه ای انجام ش��ود‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ف��راوری و پاالیش محص��والت باید به‬ ‫گونه ای انجام ش��ود که میزان گوگرد به رقم پایین تر‬ ‫کاهش یابد تا برای محیط زیس��ت ضرر نداشته باشد‬ ‫تا در داخل کش��ور و ح��وزه بین الملل بت��وان از این‬ ‫محصول اس��تفاده ک��رد اما تاکنون هیچ ی��ک از این‬ ‫اقدام ها انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��وزه بین المل��ل و داخل کش��ور‬ ‫نمی توان از سوخت مازوت استفاده کرد و وزارت نفت‬ ‫در این حوزه با چالش اساسی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم اهواز‪ ،‬ب��اوی و حمیدیه در مجلس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از انجا که جواب روش��نی در کمیسیون‬ ‫درباره این دو پرس��ش از س��وی وزیر نفت داده نشده‬ ‫و وعده های زنگنه منجر به نتیجه نش��د‪ ،‬پرس��ش در‬ ‫صحن علنی مطرح می شود‪.‬‬ ‫قیمت جدید شیر خام اعالم شد؛ کیلویی ‪ ۲۰۰۰‬تومان‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه دام��داران از تصوی��ب ن��رخ‬ ‫جدید ش��یر خام به نرخ ‪ ۲۰۰۰‬توم��ان برای تحویل‬ ‫در دام��داری خبر داد‪ .‬علیرض��ا عزیزاللهی مدیرعامل‬ ‫اتحادیه دام��داران اظهار کرد‪ :‬کارگ��روه تنظیم بازار‬ ‫در نشس��ت تازه خود مص��وب کرد که ش��یر خام با‬ ‫مش��خصات ‪ ۳.۲‬درص��د چربی در دام��داری کیلویی‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬تومان عرضه ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه افزایش‬ ‫نرخ ش��یر خام عاملی برای گران��ی محصوالت لبنی‬ ‫نخواه��د بود‪ ،‬به ایلنا گفت‪ :‬پی��ش از این نرخ لبنیات‬ ‫بیش از نرخ جدید ش��یر خام که اعالم ش��ده افزایش‬ ‫داش��ته اس��ت و س��ازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان باید بر مبنای نرخ جدید شیر خام نرخ‬ ‫محصوالت لبنی را تعیین کند‪ .‬عزیزاللهی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬درباره افزایش یا کاهش نرخ ش��یر خام به ازای‬ ‫هر یک دهم درصد چربی هنوز تصمیمی گرفته نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��ته حمایتی دولت جامعه هدف مشخصی‬ ‫ن��دارد رئیس کمیس��یون اجتماعی مجل��س از روند‬ ‫ارائه خدمات بسته حمایتی از سوی دولت و پاسخگو‬ ‫نبودن دولتمردان در این زمینه‪ ،‬به مجلس انتقاد کرد‪.‬‬ ‫س��لمان خدادادی در رابطه با بسته حمایتی دولت به‬ ‫خانه ملت گفت‪ :‬ما کلیات این بسته را تایید می کنیم‬ ‫چراکه با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور ایجاد‬ ‫ش��ده است‪ ،‬گامی رو به جلو در جهت حمایت از قشر‬ ‫کم درامد اس��ت ام��ا ابهامات بس��یاری در چگونگی‬ ‫ارائه خدمات این بس��ته و شناس��ایی اف��رادی که در‬ ‫این قالب زیر پوش��ش قرار می گیرند‪ ،‬وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬افرادی که برای بهره مندی از بسته‬ ‫حمایتی دولت انتخاب شده اند به روایتی ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫نفر و به روایت دیگر ‪ ۲۰‬میلیون نفر هس��تند که قرار‬ ‫اس��ت به انها بین ‪ ۱۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تومان پرداخت‬ ‫ش��ود و تعدادی فروشگاه هم مشخص کرده اند تا این‬ ‫اف��راد از انها کاالهای تعیین ش��ده را خریداری کنند‪.‬‬ ‫خ��دادادی تصریح کرد‪ :‬در چگونگی ارائه خدماتی که‬ ‫برای بس��ته حمایتی اعالم شده ‪ ۱۰‬ابهام وجود دارد‪،‬‬ ‫چراکه مشخص نیست افرادی که مشخص شده اند بر‬ ‫چه اساس انتخاب شده اند و چگونه محرز شده که نیاز‬ ‫به حمایت دارند‪ ،‬ایا دولت تمام کارمندان‪ ،‬کارگران و‬ ‫افرادی که زیر پوش��ش دستگاه های حمایتی نیستند‬ ‫و حتی برخی از انها یک ش��ماره حس��اب هم به نام‬ ‫خود ندارند و در گوش��ه ای از یک روستای دورافتاده‬ ‫زندگی می کنند را شناس��ایی کرده است؟ وی یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬فروش��گاه هایی که دولت مش��خص کرده است‬ ‫قابل دسترس ترین ش��ان فروش��گاه تعاونی فرهنگیان‬ ‫است که هر کدام از انها که در شهرهای کوچک قرار‬ ‫دارند از مس��احت کم و کاالهای محدودی برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬بنابراین چطور به جمعیتی چند هزار نفری‬ ‫خدمات ارائه خواهند داد؟ ضمن اینکه افرادی که در‬ ‫یک روس��تایی که فاصله زیادی از شهر دارد‪ ،‬زندگی‬ ‫می کنن��د باید بخش عم��ده ای از مبلغی که از دولت‬ ‫دریافت می کنن��د را هزینه راه کنند تا به فروش��گاه‬ ‫تعیین ش��ده برس��ند و اجناس چند سال مانده ان را‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫مسئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از مدیرعامل پیشین ایدرو قدردانی و برای سرپرست جدید ارزوی موفقیت کردند‬ ‫قدردانی از عملکرد گذشته‪ ،‬امید به برنامه اینده‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫‹ ‹فعالیت های هماهنگ‬ ‫ب��ه گزارش خبرنگار «گس��ترش صنع��ت» در اغاز این‬ ‫ایی��ن‪ ،‬محس��ن صالحی نیا که پی��ش از این ب��ا عنوان‬ ‫معاون امور صنایع ش��ناخته می شد و به تازگی به سمت‬ ‫سرپرس��ت سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی ایران منصوب ش��ده با تشکر از زحمات منصور‬ ‫معظمی و ارزوی موفقیت برای مدیرعامل جدید سازمان‬ ‫ایدرو گف��ت‪ :‬قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان باعث‬ ‫ش��د تا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت دچار تغییرات‬ ‫گسترده ای شود‪.‬‬ ‫در ای��ن تغیی��رات یک��ی از موضوعاتی که مطرح ش��د‪،‬‬ ‫بازنشس��تگی مدیرعامل پیشین س��ازمان ایدرو بود‪ .‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصمیم گرفت با‬ ‫احتساب توانمندی های جناب طاهرپور وی را به عنوان‬ ‫سرپرست این سازمان معرفی کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا افزود‪ :‬سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ایران به نوعی متولی صنایع بزرگ و س��نگین در کشور‬ ‫اس��ت‪ .‬عمده صنایعی که در زیرمجموعه این س��ازمان‬ ‫مدیریت می ش��وند‪ ،‬در دسته صنایعی هستند که بخش‬ ‫خصوصی ب��رای س��رمایه گذاری در انها تمایلی نش��ان‬ ‫نمی ده��د‪ .‬بر این مبن��ا‪ ،‬یکی از مهم تری��ن وظایف این‬ ‫س��ازمان ایجاد ت��وازن صنعتی با راه ان��دازی صنایع در‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امیر مهرزاد‪ -‬روز گذش��ته ایین قدردانی و تش��کر از‬ ‫منص��ور معظمی‪ ،‬رئیس هیات عامل پیش��ین س��ازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ای��ران و معارفه ش��هریار‬ ‫طاهرپور به عنوان سرپرست ایدرو در محل این سازمان‬ ‫با حضور فرشاد مقیمی معاون امور صنایع وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ ،‬محس��ن صالحی نیا سرپرس��ت سازمان‬ ‫صنایع کوچک و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی ایران ‪،‬‬ ‫ الهی مدیرکل دفتر وزارتی و مدیران و معاونان‬ ‫افشار فتح ‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت و ای��درو در محل این‬ ‫سازمان برگزار شد‪ .‬در این ایین منصور معظمی‪ ،‬رئیس‬ ‫پیشین هیات عامل س��ازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران و رض��ا رحمانی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مقرر شد در زمان دیگری‬ ‫ایین عمومی تقدیر و تش��کر از مدیرعامل پیش��ین این‬ ‫س��ازمان با حضور وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت برگزار‬ ‫ش��ود‪ .‬فتح الهی با ارائه پیام رحمانی دلیل این موضوع را‬ ‫مشغله های بسیار زیاد این وزارتخانه اعالم کرد‪.‬‬ ‫مناطق کم برخوردار است‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬خوش��بختانه از اغ��از دولت یازدهم‬ ‫تاکن��ون مدیران عامل این س��ازمان ب��ا همفکری کامل‬ ‫توانسته اند سیاس��ت های تعیین شده را اجرا کنند‪ .‬یکی‬ ‫از سیاس��ت هایی که اکنون ایدرو بای��د در پیش بگیرد‪،‬‬ ‫موضوع نوس��ازی ناوگان حمل ونقل در کش��ور است‪ .‬با‬ ‫توجه به جلسه سال گذشته با رئیس جمهوری مقرر شد‬ ‫مس��ئولیت اجرا و هماهنگی های این سیاس��ت با ایدرو‬ ‫باش��د‪ .‬این وظیفه با احتس��اب توان ایدرو در هماهنگی‬ ‫و پوشش دهی حوزه های زیر دست در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنای��ع کوچ��ک و ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی با بیان اینکه ایدرو بازوی توانمند‬ ‫اجرای سیاس��ت های کالن کشور است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این‬ ‫س��ازمان با توجه به دس��تاوردهایی که تا کنون داشته و‬ ‫توان��ی ک��ه در مدیریت پروژه ه��ا دارد‪ ،‬می تواند بهترین‬ ‫مجری سیاس��ت های کالن حوزه صنایع در کشور باشد‪.‬‬ ‫امیدواریم همان طور که تا کنون این مس��یر طی شده از‬ ‫این پس نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه مناطق محروم‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬افشار فتح الهی‪ ،‬مدیرکل دفتر وزارتی‬ ‫با اش��اره به نقش منصور معظمی در پیشبرد اهداف این‬ ‫سازمان گفت‪ :‬در فاصله ای که ایشان مسئولیت سازمان‬ ‫را بر عهده داش��ت مجموعه فعالیت هایی که تعیین شده‬ ‫بود در یکی از پیچیده ترین ش��رایط کشور اجرایی شد‪.‬‬ ‫دستاوردهای سازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫در این مدت نشان می دهد که این سازمان ظرفیت های‬ ‫بس��یار زی��ادی دارد و مدیری��ت مناس��ب می تواند این‬ ‫ظرفیت ها را فعال کند‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به تصمیم وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر ای‬ ‫انتخاب سرپرس��ت این سازمان به نظر می رسد در اینده‬ ‫نیز شاهد رشد و توسعه فعالیت های صنعتی و مدیریتی‬ ‫این سازمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫فتح اله��ی ادامه داد‪ :‬از مهم ترین برنامه هایی که وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��رای این س��ازمان در نظر‬ ‫گرفته‪ ،‬توس��عه مت��وازن صنایع و راه ان��دازی صنایع در‬ ‫مناطق کم برخوردار و محروم است‪ .‬در سال های گذشته‬ ‫به دلیل مشکالت منابع ابی در کشور ظرفیت کشاورزی‬ ‫در بخش های بسیاری از بین رفته است‪.‬‬ ‫ش��رایط کنونی منابع ابی کش��ور به گونه ای است که‬ ‫کشاورزان بسیاری دیگر نمی توانند در زمین های خود به‬ ‫کشت بپردازند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬ظرفیت اشتغال در مناطق‬ ‫روس��تایی تا حد قابل توجهی اسیب دیده است‪ .‬در این‬ ‫ش��رایط ایدرو وظیفه دارد توس��عه متوازن و اشتغالزایی‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫افشار فتح الهی‬ ‫شهریار طاهرپور‬ ‫سازمان گسترش و‬ ‫نوسازی صنایع ایران به‬ ‫نوعی متولی صنایع بزرگ‬ ‫و سنگین در کشور است‪.‬‬ ‫عمده صنایعی که در‬ ‫زیرمجموعه این سازمان‬ ‫مدیریت می شوند‪ ،‬در‬ ‫دسته صنایعی هستند‬ ‫که بخش خصوصی برای‬ ‫سرمایه گذاری در انها‬ ‫تمایلی نشان نمی دهد‬ ‫دستاوردهای سازمان‬ ‫ایدرو در این مدت نشان‬ ‫می دهد که این سازمان‬ ‫ظرفیت های بسیار زیادی‬ ‫دارد و مدیریت مناسب‬ ‫می تواند این ظرفیت ها‬ ‫را فعال کند‪ .‬با توجه به‬ ‫تصمیم وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت بر ای انتخاب‬ ‫سرپرست به نظر می رسد‬ ‫در اینده نیز شاهد رشد و‬ ‫توسعه خواهیم بود‬ ‫مشکالت پیچیده ای در‬ ‫کشور وجود دارد که‬ ‫برای حل انها باید در تمام‬ ‫حوزه ها بتوانیم کشور‬ ‫را تقویت کنیم‪ .‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که می تواند‬ ‫برای حل مشکالت به‬ ‫کشور کمک کند‪ ،‬امید به‬ ‫اینده است‪ .‬باید با نگاهی‬ ‫تخصصی به مشکالت انها را‬ ‫برطرف کرد و همچنین باید‬ ‫به رفع انها امیدوار بود‬ ‫برای مردم این مناطق را بر عهده بگیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن زمین��ه کارخانه الس��تیک زابل‬ ‫یکی از فعالیت های در حال اجراس��ت‪ .‬الستیک زابل با‬ ‫حجم اش��تغالزایی مس��تقیم برای ‪ ۱۰۰۰‬نفر و اشتغال‬ ‫غیرمس��تقیم برای هزاران نفر می تواند اقتصاد منطقه را‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻃﻠﺲ ﺑﻨﺎﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397,08,14‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 1669‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14007930566‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ‬ ‫ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪:‬ﻃﺮﺍﺣﻰ ‪ ،‬ﻧﻈﺎﺭﺕ ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍ ‪ ،‬ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﻤﺮﺍﻧﻰ ‪ ،‬ﺭﺍﻫﺴﺎﺯﻯ ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻯ ﻓﻠﺰﻯ ﻭ ﺑﺘﻨﻰ ‪ ،‬ﺳﻮﻟﻪ ‪ ،‬ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻰ ﻭ ﺑﺮﻗﻰ ‪ ،‬ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻯ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ‪ ،‬ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ‪ ،‬ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻯ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯ‬ ‫‪ ،‬ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﺎﺗﺪﻳﻚ ‪ ،‬ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ‪ ،‬ﻣﺘﺮﻭ ‪،‬ﺳﺪ ‪ ،‬ﺗﻮﻧﻞ ‪ ،‬ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ‪،‬ﻓﻀﺎﻯ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ ‪ ،‬ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﺁﺑﻴﺎﺭﻯ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﻣﻮﺿﻌﻰ ‪ ،‬ﺯﻳﺒﺎ ﺳﺎﺯﻯ ﺷﻬﺮ ‪ ،‬ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻰ ‪،‬‬ ‫ﻧﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﻬﺎﺑﺮ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻫﺎ ﻭ ‪ ...‬ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ‪ ،‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ‪ ،‬ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭ ‪ ،‬ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ‪ .‬ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‪-‬ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻙ ﻓﺎﻃﻤﻴﻪ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻴﻼﺩ ‪-4‬ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻴﺪ ﻣﺠﻨﻮﻥ‪-‬ﭘﻼﻙ ‪-0‬ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ‪-‬ﻭﺍﺣﺪ ﺷﻤﺎﻟﻰ ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 3971988348‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 4000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0430055005‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪3900000‬‬ ‫ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 3874727335‬ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ‪ 100000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺳﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺧﺎﻧﻢ ﻋﺎﺩﻟﻪ ﺧﻠﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪0430055005‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺁﻗﺎﻯ ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻬﺮﺍﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪3874727335‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ‬ ‫ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ‪ ،‬ﻋﻘﻮﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﻨﻔﺮﺩ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻳﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ‬ ‫ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪4 .‬‬ ‫ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ‬ ‫)‪(293508‬‬ ‫ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻰ ﺧﺎﺹ ﺁﻳﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭﺗﺎﺭﻳﺦ ‪ 1397,08,23‬ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺛﺒﺖ ‪ 533890‬ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14007945740‬ﺛﺒﺖ ﻭ ﺍﻣﻀﺎ ﺫﻳﻞ‬ ‫ﺩﻓﺎﺗﺮﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻤﻮﻡ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﻴﮕﺮﺩﺩ‪ .‬ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪:‬ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ‪ ،‬ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﻯ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺳﻮﺩ ﺁﻭﺭﻯ ‪ ،‬ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﺰﺍﻳﻰ‪ .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﺍﻯ ﻧﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺧﻮﺩ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﺒﺎﺩﺭﺕ‬ ‫ﻭﺭﺯﺩ‪ - :‬ﺧﺮﻳﺪ ‪ ،‬ﻓﺮﻭﺵ ‪ ،‬ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻯ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻰ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ‪ ،‬ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ‪ ،‬ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺁﻧﻬﺎ‪ - .‬ﮔﺸﺎﻳﺶ‬ ‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﻨﺎﺩﻯ ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ‪ - .‬ﺍﺧﺬ ﻭ ﺍﻋﻄﺎﻯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎﻯ ﺧﺎﺭﺟﻰ ﻭ ﺩﺍﺧﻠﻰ‪ - .‬ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕ‪ ،‬ﻣﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻰ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻰ ﻭ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻭ ﺳﻤﻴﻨﺎﺭﻫﺎ‬ ‫ﻭ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ - .‬ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻯ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺧﺬ ﺟﻮﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺍﺻﻮﻟﻰ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ‬ ‫ﻛﺸﻮﺭ‪ - .‬ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺳﻬﺎﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ‪ - .‬ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻰ‪ ،‬ﺍﺟﺮﺍﻳﻰ ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﺍﻯ ﻭ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ‬ ‫ﺷﺮﻛﺖ‪ - .‬ﺍﺧﺬ ﻭﺍﻡ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﻳﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﺭﺯﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻰ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻯ ﺩﺍﺧﻠﻰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻰ‪ - .‬ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻓﻨﻰ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺗﺨﺼﺼﻰ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻛﺴﺐ‬ ‫ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ‪ - .‬ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ‪ .‬ﺩﺭﺻﻮﺭﺕ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻯ ﻻﺯﻡ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻣﺪﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ‪ :‬ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺛﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻰ ‪ :‬ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ‪ -‬ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻯ ‪ -‬ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ‪-‬ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﺸﻬﺮ‪-‬ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ‪-‬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﺷﻬﺮ‪-‬ﭘﻼﻙ‬ ‫‪-11‬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ‪-23‬ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻨﺠﻢ‪-‬ﻭﺍﺣﺪ ‪ 14‬ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ ‪ 1584683539‬ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﻧﻘﺪﻯ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ‪100‬‬ ‫ﺳﻬﻢ ‪ 1000000‬ﺭﻳﺎﻟﻰ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 10‬ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﻰ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ‪ 90‬ﺳﻬﻢ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﻋﺎﺩﻯ ﻣﺒﻠﻎ ‪ 100000000‬ﺭﻳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻴﻦ ﻃﻰ ﮔﻮﺍﻫﻰ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺷﻤﺎﺭﻩ‬ ‫‪ 167‬ﻣﻮﺭﺥ ‪ 1397,07,15‬ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺮﻧﻰ ﺑﺎ ﻛﺪ ‪ 63214‬ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺁﻗﺎﻯ ﻛﺎﻭﻩ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ‬ ‫‪0062179918‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﻳﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﺤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0440010144‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 10320588654‬ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻛﻴﺎ ﻛﻴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0071437304‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪2‬‬ ‫ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻰ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004217237‬ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺳﺤﺮ ﺷﺮﻳﻒ ﺁﺑﺎﺩﻯ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪0440010144‬ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ‪ 2‬ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﺣﻖ ﺍﻣﻀﺎ ‪ :‬ﻛﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺗﻌﻬﺪﺁﻭﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭼﻚ ‪ ،‬ﺳﻔﺘﻪ ‪ ،‬ﺑﺮﻭﺍﺕ ‪ ،‬ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻋﻘﻮﺩﺍﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻫﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻩ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻯ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎﻯ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻭ ﻣﻬﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ‪ :‬ﻃﺒﻖ ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺭﺳﺎﻥ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ﺭﺿﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻰ ‪ 0012781940‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺪﻝ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺍﺭﻭﻳﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ‪ 14004012983‬ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺭﺱ ﺍﺻﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﺝ ﺁﮔﻬﻰ ﻫﺎﻯ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ‪ .‬ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ‪5 .‬‬ ‫ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﻭﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻏﻴﺮﺗﺠﺎﺭﻯ ﺗﻬﺮﺍﻥ‬ ‫)‪(293541‬‬ ‫رونق بخش��د و مش��کل بیکاری را تا ح��د قابل توجهی‬ ‫برط��رف کن��د‪ .‬وی با اش��اره به اینک��ه واردات بیش از‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬قلم کاال در ش��رایط کنونی ممنوع ش��ده است‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران‬ ‫باید از این فرصت استفاده کند تا صنایع داخلی بتوانند‬ ‫سهم مناسبی در تولید این محصوالت داشته باشند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین وظایف این سازمان هدایت واحدهای‬ ‫صنعت��ی و بخ��ش خصوص��ی به س��متی اس��ت که در‬ ‫سیاست گذاری کالن کشور در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫دولت باید بستر مناس��بی برای رشد بخش خصوصی‬ ‫ایج��اد کند و بخش قابل توجه��ی از این وظیفه بر عهده‬ ‫بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به اینده‬ ‫ش��هریار طاهرپور‪ ،‬سرپرس��ت س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران با تشکر از مدیرعامل پیشین این‬ ‫س��ازمان توضیح داد‪ :‬بر اس��اس یک تحقیق گسترده در‬ ‫مجموعه هاروارد ‪ ۵۰۰‬ش��اخص به عن��وان ویژگی های‬ ‫اصلی مدیران موفق اعالم شد‪ .‬در تحلیل این شاخص ها‬ ‫‪ ۴‬ش��اخص به عنوان اصلی ترین ها در نظر گرفته شد که‬ ‫شامل دلسوزی‪ ،‬مسئولیت پذیری‪ ،‬صداقت و بخشندگی‬ ‫می شود‪ .‬همکاری با منصور معظمی در سال های گذشته‬ ‫و دستاوردهای ایدرو در این ایام نشان می دهد که او در‬ ‫تمام این شاخص ها فعال بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروزه مشکالت پیچیده ای در کشور وجود‬ ‫دارد ک��ه برای حل انه��ا باید در تم��ام حوزه ها بتوانیم‬ ‫کش��ور را تقویت کنی��م‪ .‬یکی از موضوعات��ی که امروزه‬ ‫می تواند برای حل مش��کالت به کشور کمک کند‪ ،‬امید‬ ‫به اینده اس��ت‪ .‬باید با نگاهی تخصصی به مشکالت انها‬ ‫را برطرف کرد و همچنین باید به رفع انها امیدوار بود‪.‬‬ ‫پروژه های عمرانی بدون قیر و اسفالت‬ ‫عض��و اتحادیه فراورده های نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی گف��ت‪ :‬قیر ایران‬ ‫در س��طح جهان ش��ناخته ش��ده اس��ت اما با بی نظمی و خودتحریمی‬ ‫بازارهای مان را دو دستی تقدیم کشورهای همسایه می کنیم‪.‬‬ ‫ی درباره مش��کالت پی��ش روی تولید‪ ،‬ص��ادرات قیر و‬ ‫وحی��د ش��یخ ‬ ‫پاالیشگاه ها در کشور به ایلنا گفت‪ :‬مهم ترین مسئله درحال حاضر تاخیر‬ ‫در اعالم نرخ ماهانه وکیوم باتوم و عرضه ‍ های بی نظم این فراورده است و‬ ‫این یکی از معضالتی است که صنعت قیر در شرایط تحریم با ان دست به‬ ‫گریبان است‪ ،‬در اخرین روز هر ماه باید نرخ ماه اینده اعالم شود اما طی‬ ‫دو ماه گذش��ته نرخ به صراحت اعالم نشده و این دلیلی برای پاالیشگاه ها‬ ‫ی عرضه نشدن وکیوم باتوم شده است و شاهد بی نظمی ها و مشکالت‬ ‫برا ‬ ‫جدی در این مدت بوده ایم‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه فراورده های نفتی‬ ‫افزود‪ :‬البته انجمن صنفی پاالیشگاه ها در چند روز گذشته شروع به اعالم‬ ‫نرخ کرده که امیدواریم در پایان هر ماه نرخ ماه اینده به صورت ش��فاف‬ ‫اعالم ش��ود تا شرکت های قیرس��از بتوانند اقدام به فروش و برنامه ریزی‬ ‫تولید محصوالت کرده و ش��رکت های راهسازی و تولیدکنندگان اسفالت‬ ‫کشور و بازرگانان فعال در این صنعت نیز بتوانند اقدام به اعالم نرخ کنند‬ ‫و زنجیره عملکرد تداوم داشته باشد‪ .‬عملکرد بی برنامه باعث بی اعتمادی‬ ‫مشتریان نهایی قیر در داخل و خارج از کشور می شود و به ارامی بازارها‬ ‫را به عراق‪ ،‬روس��یه و بحرین تحویل می دهیم و برگش��ت یک مشتری یا‬ ‫بازار ناراضی بس��یار سخت خواهد بود و شاید نیازمند سال ها زمان باشد‪.‬‬ ‫شیخی چالش دوم صنعت قیر را طریق ارزش گذاری گمرکی عنوان کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬معامالت قیر در ب��ورس به صورت ریالی انجام می ش��ود و پایه‬ ‫محاسبات نرخ سنا است اما گمرک در اقدامی عجیب برای کشف ارزش‬ ‫گمرک��ی ن��رخ ریالی را با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان و بع��د از اعتراض رخ داده با‬ ‫نرخ نیما تسعیر کرده که تعهدات ارزی ‪ ۱۰۰۰‬دالری و ‪ ۴۵۰‬دالری برای‬ ‫بازرگانان ایجاد کرده است و با این شرایط به طور قطع چالش بزرگی در‬ ‫قیر خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬ما نباید از ش��رکت ها تعه��دی را بگیریم که می دانیم‬ ‫نمی توانند اجرا کنند این کار شرکت ها را به سمت استفاده از کارت های‬ ‫بازرگانی مجهول الهویه و یکبار مصرف یا صادرات محصوالت غیر استاندارد‬ ‫و بی تعهدی نسبت به دولت و مشتریان خارجی سوق می دهد‪ .‬این اتفاق‬ ‫بر اثر تغیی��رات روزمره قوانین و مقررات ب��رای صنعت قیر رخ می دهد‪.‬‬ ‫توق��ع ما از دولت این اس��ت ک��ه در مقررات ثبات نس��بی ایجاد کند تا‬ ‫ش��رکت ها برنامه ریزی بلند مدت داشته باش��ند و بر اساس ان متعهدانه‬ ‫عمل کنند‪ .‬شیخی ادامه داد‪ :‬وکیوم باتوم عرضه شده در بورس به صورت‬ ‫ریالی و بدون س��قف رقابت خریداری می ش��ود و با این وجود نرخ ان به‬ ‫نرخ ارز ازاد نزدیک می ش��ود‪ .‬همچنین قیر صادراتی در بورس به صورت‬ ‫ریالی عرضه می ش��ود و به فروش می رسد‪ ،‬حال دولت چگونه توقع دارد‬ ‫صادرکننده ریال داخل کش��ور را تبدیل به دالر خارج از کش��ور کرده و‬ ‫در س��امانه نیما و با نرخ پایین تر از بهای تمام ش��ده عرضه کند؟ ایا این‬ ‫روش امکان پذیر اس��ت؟ وقتی س��قف رقابت ماده اولیه حذف ش��ده در‬ ‫عمل‪ ،‬تولید کننده ای که با این روش خرید کرده است از یارانه یا فرصت‬ ‫ ‬ ‫خاصی سوء اس��تفاده نکرده که بخواهیم جلوی ان را بگیریم‪ ،‬قصد تعهد‬ ‫ارزی جلوگیری از چپاول منابع ملی اس��ت نه تعطیلی تولید و صادرات‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه فراورده های نفتی بیان کرد‪ :‬به ریاست سازمان‬ ‫توس��عه تجارت پیشنهاد ش��د که مابه التفاوت رقابت بیش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫فراورده های نفتی در حس��اب یارانه یا صندوق توس��عه ملی واریز ش��ود‬ ‫و ای��ن مبل��غ به عنوان پرداخ��ت تعهد ارزی لحاظ ش��ود و به طور قطع ‬ ‫بازار ازاد هوش��مندانه تا سقفی که به نرخ ارز ازاد نزدیک باشد و توجیه‬ ‫اقتصادی داشته باشد‪ ،‬رقابت می کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرر ‪۵‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫خودروسازی در ‪۶‬ماه‬ ‫نخستین پژو ‪۳۰۱‬‬ ‫از خط تولید گذشت‬ ‫نخس��تین خ��ودرو پ��ژو‪ ،۳۰۱‬محصول جدی��د ایکاپ با‬ ‫همکاری ش��رکت ساپکو و سازندگان و با بیش از ‪۶۰‬درصد‬ ‫داخلی سازی‪ ،‬تولید شده که این امر افتخاری برای صنعت‬ ‫و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬محمدرضا معتم��د‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ایکاپ با بیان این مطلب گفت‪ :‬این میزان ساخت‬ ‫داخلی س��ازی محص��ول باالتر از الزام های تعیین ش��ده از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه س��ازندگان داخل��ی درحال حاضر‬ ‫تولید ازمایش��ی قطعات را اغ��از کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫براساس برنامه بتوانیم مجوزهای قانونی خود را تا پیش از‬ ‫پایان امس��ال دریافت کرده و تولید انبوه خودرو ‪ ۳۰۱‬را تا‬ ‫پیش از شهریور سال اینده اغاز کنیم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬ش��رکت ای��کاپ در حال انج��ام تعهدات‬ ‫خود در قبال مش��تریان ثبت نامی خودروهای ‪ ۲۰۰۸‬است‬ ‫و وضعی��ت خدمات پس از فروش این خودرو بس��یارخوب‬ ‫ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫معتمد خاطرنش��ان کرد‪ :‬هم اکنون ‪۶۴‬نمایندگی گرید‬ ‫یک در ایساکو در حال ارائه خدمات کامل و ‪۴۰‬نمایندگی‬ ‫گری��د دو نی��ز در حال انج��ام خدمات فوری هس��تند که‬ ‫به تدریج تعداد انها افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمدرضا نجفی منش‪:‬‬ ‫در دهه‪ ،۷۰‬چالش‬ ‫امروز بازار خودرو‬ ‫تجربه و فاصله نرخ‬ ‫کارخانه و بازار زیاد‬ ‫شد‪ .‬از این رو‪ ،‬سال‪۷۶‬‬ ‫نرخ خودرو در حاشیه‬ ‫بازار تعیین شد‬ ‫زیرا عملکرد بازار‬ ‫هوشمندانه است و‬ ‫براساس عرضه و تقاضا‬ ‫قیمت ها را مشخص‬ ‫می کند‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت‪ :‬تعلل ها و‬ ‫گفت وگوهای بی نتیجه برای واقعی سازی نرخ خودرو باعث‬ ‫شده در نیمه نخست امس��ال دو خودروساز اصلی بیش از‬ ‫‪۵‬هزار میلیارد تومان ضرر کنند‪.‬‬ ‫امیرحس��ین کاکای��ی در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫خودروس��ازی ایران روزهای بس��یار س��ختی را پشت سر‬ ‫می گ��ذارد زی��را اتفاق هایی ک��ه از ابتدای امس��ال افتاد‪،‬‬ ‫بس��یاری از صنایع و به طور ویژه صنعت خودروسازی را با‬ ‫مشکالت عدیده ای روبه رو کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چن��د ماه پی��ش زمانی که ن��رخ ارز باال‬ ‫رف��ت‪ ،‬نه تنها ن��رخ قطعات و م��واد اولیه ای ک��ه وارداتی‬ ‫نب��ود‪ ،‬افزایش یافت‪ ،‬بلک��ه قیمت مواد اولی��ه داخلی نیز‬ ‫به ش��دت افزایش پیدا کرد‪ .‬از این رو‪ ،‬از اواخر خرداد قابل‬ ‫پیش بین��ی بود ک��ه اگر روند تثبیت نرخ خ��ودرو ادامه دار‬ ‫باشد‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان دچار زیان بسیار خواهند‬ ‫ش��د‪ .‬در چنین شرایطی به دلیل انکه نرخ عرضه خودرو از‬ ‫س��وی خودروسازان به مراتب پایین تر از قیمت های واقعی‬ ‫بود‪ ،‬به س��مت ب��ازار خودرو هجوم اوردن��د و تقاضای این‬ ‫محصول به شدت افزایش یافت‪.‬‬ ‫او تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاض��ر به دلیل نحوه نادرس��ت‬ ‫قیمت گ��ذاری خ��ودرو‪ ،‬این صنع��ت دچار وقف��ه خاصی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تعلل ه��ا و گفت وگوه��ای بی نتیج��ه برای‬ ‫واقعی سازی نرخ خودرو باعث شده در نیمه نخست امسال‬ ‫دو خودروس��از اصل��ی بیش از ‪۵‬هزار میلی��ارد تومان ضرر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه پیش بینی می ش��ود تا اخر امسال بسته به‬ ‫میزان تولید‪ ،‬زیان خودروس��ازان به ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده مهندس��ی خودرو دانش��گاه‬ ‫عل��م و صنعت افزود‪ :‬این وضعیت به این معنی اس��ت که‬ ‫قطعه س��ازی و خودروسازی کشور در حال نابودی و تحقق‬ ‫هدفی است که امریکا دنبال می کند‪ .‬البته برخی مسئوالن‬ ‫داخلی هم با وجود دلسوزی‪ ،‬به دلیل تعلل در واقعی سازی‬ ‫نرخ خودرو به چالش ها می افزایند‪.‬‬ ‫کاکای��ی ب��ا بیان اینکه در س��ال‪ ۱۳۹۱‬نی��ز که صنعت‬ ‫خودرو مورد تحریم واقع ش��د‪ ،‬بالفاصله واردات خودرو به‬ ‫کشور افزایش یافت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر با وجود‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو‪ ،‬واردکنندگان این محصول اعالم‬ ‫کرده اند که می توانند بدون انتقال ارز‪ ،‬خودرو وارد کنند‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع دو معنی دارد؛ اگ��ر مقداری ارز وجود دارد‬ ‫ک��ه می توان ب��ا ان واردات انجام داد‪ ،‬چ��ه لزومی دارد در‬ ‫ن‬ ‫شرایطی که نیاز به ارز برای کشور جدی است‪ ،‬افرادی ا ‬ ‫را در خارج از کشور گرو بگذارند‪.‬‬ ‫همچنین اگر به فرض قرار اس��ت این واردات بدون منابع‬ ‫داخلی انجام ش��ود‪ ،‬ایا بیانگر وابس��تگی بیش��تر به طرف‬ ‫خارجی نیست؟ نتیجه این موضوع هم از بین رفتن صنعت‬ ‫تولید خودرو در داخل اس��ت‪ .‬مجموعه این رفتارها از نظر‬ ‫من در راس��تای نابودی تولید ملی و همراستا با برنامه های‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه پیش از بحران‬ ‫اخی��ر ارزی‪ ،‬صنای��ع و واحدهای تولی��دی به طوراعتباری‬ ‫م��واد اولیه داخلی و وارداتی خ��ود را خریداری می کردند‪،‬‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬درحال حاض��ر به دلی��ل ش��رایط بین المللی و‬ ‫داخلی‪ ،‬تولیدکنندگان مجبور هس��تند پول را نقد بپردازد‬ ‫و ب��ا تاخیر کاالهای خود را تحویل بگیرند که این موضوع‬ ‫هزینه های مالی س��نگینی به خودروس��از و قطعه ساز وارد‬ ‫می کن��د و باع��ث افزای��ش می��زان خس��ارت و زیان دهی‬ ‫خودروسازان و در نهایت قطعه سازان شده است‪.‬‬ ‫کاکایی در پایان گفت‪ :‬این روند اگر ادامه دار باشد سبب‬ ‫می شود‪ ،‬مجموعه قطعه سازی خیلی زودتر از خودروسازان‬ ‫نابود ش��ود زیرا رقم اعال م ش��ده از بدهی خودروسازان به‬ ‫قطعه س��ازان بسیار سنگین اس��ت و باید اقدامی اساسی و‬ ‫سریع برای ان انجام شود‪.‬‬ ‫در نشست انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی کشور مطرح شد‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫نفس صنعت قطعه به شماره افتاد‬ ‫این روزها قطعه س��ازان از تعطیل��ی واحدهای صنعتی‬ ‫می گویند و عنوان می کنند اگر مواد اولیه مورد نیاز تولید‬ ‫تامین نش��ود‪ ،‬صنعت قطعه از بین می رود‪ .‬در این مسئله‬ ‫نقدینگی همچنان چش��م اسفندیار تولید بوده و به نوعی‬ ‫تمامی صنایع و از جمله قطعه س��ازی را درگیر خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت اصلی صنعت قطعه‬ ‫در نشس��ت انجمن تخصصی‬ ‫صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور چالش های‬ ‫موج��ود در صنع��ت قطع��ه و‬ ‫مشکالتی که قطعه سازان با ان‬ ‫دس��ت ب��ه گریبان هس��تند‪،‬‬ ‫واکاویی شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» براساس بررسی ها به طور‬ ‫معم��ول‪ ،‬خواس��ته این صنعتگ��ران حول مح��ور تغییر‬ ‫قیم��ت خودروهاس��ت‪ .‬ارش محبی نژاد‪ ،‬دبی��ر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬صنعت قطعه در ش��رایط ح��ادی قرار دارد‬ ‫و اگر مش��کالت اصل��ی ان هر چه زودتر رفع نش��ود باید‬ ‫منتظ��ر تعطیلی واحدهای فع��ال در این صنعت بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برخی اقدام ها برای رفع موانع و مش��کالت موجود‬ ‫حیاتی اس��ت و اگر برطرف نش��ود‪ ،‬صنع��ت قطعه دچار‬ ‫مرگ خواهد ش��د‪ .‬وی با اش��اره به اینکه مش��کالت این‬ ‫صنعت باید به س��رعت برطرف ش��ود‪ ،‬نخست به موضوع‬ ‫نقدینگی اش��اره کرد و گفت‪ :‬کمبود نقدینگی ناش��ی از‬ ‫مطالبات معوقه قطعه س��ازان از خودروسازان و همچنین‬ ‫افزایش نرخ نهاده های تولید تا ‪۳‬برابر‪ ،‬کاهش س��رمایه را‬ ‫در واحدهای تولیدی به دنبال داشته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اگر‬ ‫قرار باشد براساس تیراژ سال گذشته فعالیت ها ادامه پیدا‬ ‫کند باید منابع مالی مورد نیاز هرچه سریع تر تامین شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه گفت‪ :‬موضوع دیگ��ر مربوط به نرخ قطعات‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر قیمت قطعات تغییر نکن��د با افزایش ‪۳‬برابری‬ ‫نرخ مواد اولیه و ارز باز هم تولید دچار مش��کل می ش��ود و‬ ‫نمی توان با تیراژ گذش��ته فعالیت ها را ادامه داد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫توس��عه در این صنع��ت منتفی خواهد ب��ود‪ .‬محبی نژاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از این رو‪ ،‬نخست باید قیمت گذاری خودرو از‬ ‫حالت دس��توری خارج شود زیرا با این شرایط خودروساز‬ ‫حاض��ر به افزایش ن��رخ قطعات نیس��ت و در ادامه عالوه‬ ‫ب��ر پرداخت مطالبات قیمت قطعات روزامد می ش��ود‪ .‬او‬ ‫به س��ومین چالش صنعت قطعه پرداخت و گفت‪ :‬تامین‬ ‫م��واد اولیه داخلی و خارجی مش��کل دیگر اس��ت؛ البته‬ ‫مس��ئله نقل وانتقال ارز و قیمت باالی ان موضوعی است‬ ‫ک��ه صنایع را با خود درگیر کرده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫حساب های باز قطعه سازان با شریکان خارجی گفت‪ :‬اگر‬ ‫قرار باش��د هزینه محصوالت خریداری ش��ده از شریکان‬ ‫خارج��ی که ب��ا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی بوده‪ ،‬به ن��رخ امروز ارز‬ ‫نیمایی پرداخت ش��ود‪ ،‬بسیاری از صنعتگران ورشکسته‬ ‫می ش��وند‪ .‬وضعیت نقدینگی واحدهای صنعتی بس��یار‬ ‫بغرنج اس��ت و با پرداخت مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی‬ ‫سرمایه ها به طور کامل برای این امر هزینه می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بدهی صنعت خودرو کشور‬ ‫محبی ن��ژاد در ادامه به کل مطالبات معوقه قطعه س��ازان‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬بدهی خودروس��ازان به قطعه سازان‬ ‫بی��ش از ‪۱۵‬هزار میلیارد تومان اس��ت ک��ه حدود ‪۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان سررس��ید ش��ده اس��ت‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور با بیان اینک��ه ‪۱۵‬هزار میلی��ارد تومان بدهی کل‬ ‫ن است‪ ،‬گفت‪ :‬به طور‬ ‫خودروس��ازان کشور به زنجیره تامی ‬ ‫معمول س��ال های گذش��ته پرداخت ها ‪ ۲‬تا ‪ ۵‬ماهه بوده‬ ‫در حال��ی که امروز دیرکرد پرداخت ها به بیش از ‪۱۲۰‬روز‬ ‫می رسد‪ .‬محبی نژاد تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬در گذشته‬ ‫صنعتگ��ر امکان خرید اعتباری داش��ت اما امروز خریدها‬ ‫نقدی اس��ت و قطعه ساز مواد اولیه مورد نیاز خود را نقدی‬ ‫و با پیش پرداخت خریداری می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان های انباشته‬ ‫در ادام��ه محمدرض��ا‬ ‫نجفی من��ش‪ ،‬رئی��س انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫کش��ور توضی��ح داد‪ :‬امروز که‬ ‫خریده��ا نق��دی ش��ده بای��د‬ ‫حداکث��ر زم��ان پرداخ��ت‬ ‫هزینه های قطعات تامین ش��ده‪ ،‬یک ماهه باش��د‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت‪ ،‬تولید با وقفه روبه رو خواهد شد زیرا نمی توان‬ ‫کااله��ای مورد نیاز را نقدی خری��د اما محصوالت خود را‬ ‫اعتباری فروخت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ازادسازی‬ ‫نرخ خودروها چگونه مش��کالت قطعه س��ازان را برطرف‬ ‫می کن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬درحال حاضر خودروس��از ب��ا افزایش‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د در ح��ال فعالیت اس��ت ام��ا به دلیل‬ ‫قیمت گذاری ازس��وی مجرای باالتر(ش��ورای رقابت) و‬ ‫اینک��ه اج��ازه افزایش قیمت ها ازس��وی این ش��ورا داده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬خودروس��از ناگزیر به عرضه محصوالتش زیر‬ ‫قیمت تمام شده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬منابع مالی واحدهای‬ ‫صنعتی خودروس��ازی و قطعه س��ازی کاس��ته شده زیرا‬ ‫محصوالت مورد نیاز را گران خریداری می کنند‪ ،‬اما ارزان‬ ‫می فروشند‪ .‬رییس کمیس��یون تسهیل کسب وکار اتاق‬ ‫تهران خاطرنشان کرد‪ :‬شورای رقابت با اعمال نظر در نرخ‬ ‫محصوالت‪ ،‬س��بب شده در مدت ‪ ۵‬تا ‪۶‬سال خودروسازان‬ ‫با زیان انباش��ته ‪۲۰‬هزار میلیارد تومانی روبه رو شوند زیرا‬ ‫مجوز افزایش نرخ محصوالت خودرو به انها داده نش��ده و‬ ‫تولید با زیان ادامه یافته و به همان نس��بت این مس��ئله به‬ ‫زنجیره تامین خودروسازان نیز تسری پیدا کرده است‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تولید با زیان پس از مدتی در واقع «تیش��ه به‬ ‫ریش��ه» واح��د صنعتی خواهد زد؛ به ط��وری که در ‪۶‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ‪۵۵۰۰‬میلیارد تومان فقط برای زیان دو‬ ‫خودروساز بزرگ کشور براورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار خودرو به سود دالالن‬ ‫نجفی منش ب��ا بیان اینکه برخی عن��وان می کنند چرا با‬ ‫وج��ود اینکه ‪۸۰‬درصد مواد اولیه مورد نیاز تولید از داخل‬ ‫تامین می شود و فقط ‪۲۰‬درصد ارزبری داریم و باید شاهد‬ ‫افزایش قیمت ها باش��یم‪ ،‬گفت‪ :‬مواد اولیه داخلی بیش از‬ ‫ارز گران ش��ده و به طور تقریبی نرخ انها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع ک��ه باید قیمت خودرو‬ ‫در حاش��یه بازار تعیین شود‪ ،‬افزود‪ :‬در دهه‪ ۷۰‬نیز چنین‬ ‫چالش��ی به وجود امد و فاصله نرخ کارخانه و بازار زیاد شد‪.‬‬ ‫به این ترتیب در سال‪ ۷۶‬نرخ خودرو در حاشیه بازار تعیین‬ ‫ش��د‪ ،‬زیرا عملکرد بازار هوشمند است و براساس عرضه و‬ ‫تقاضا قیمت ها را مش��خص می کن��د‪ .‬نجفی منش یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬در مدت ‪۱۰‬سال رشد شاخص خودرو ‪۱۳‬درصد بود‬ ‫اما ش��اخص باقی محصوالت ‪۳۰۰‬درصد براورد می شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وضعیت به وجود امده فعلی به گونه ای اس��ت‬ ‫ک��ه بیش از ‪۹۵‬درصد خریداران خودرو متقاضیان واقعی‬ ‫نبوده و تنها برای فروش دوباره خودرو می خرند‪ .‬این عدد‬ ‫در بخش خدمات پس از فروش به دس��ت امده و در تماس‬ ‫با خریداران و نظرسنجی درباره این مسئله به طور معمول‬ ‫خریداران عنوان کرده اند از خودرو استفاده نکرده اند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سود زیادی در این باره نصیب سوداگران‬ ‫و دالالن بازار ش��ده و در حالی که خودروساز و قطعه ساز با‬ ‫زیان در حال فعالیت است‪ .‬از این رو‪ ،‬تاکید می شود روش‬ ‫فعلی برای تعیین قیمت خودروها نادرس��ت اس��ت و نیاز‬ ‫به بازنگری و اصالح دارد‪ .‬نجفی منش درباره فراکس��یون‬ ‫حمایت از قطعه س��ازان مجلس شور ای اسالمی نیز گفت‪:‬‬ ‫ای��ن موضوع در حال پیگیری اس��ت اما به طور قطع تمام‬ ‫مشکالت یک شبه قابل رفع نیست‪.‬‬ ‫� سطح انتظارها با توجه به شرایط موجود‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫استان خراسان رضوی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬مش��کالت صنعت مانند‬ ‫کالف س��ردرگمی اس��ت که‬ ‫زاییده مس��ائلی اس��ت که در‬ ‫گذش��ته رخ داده و به امروز رسیده است‪ .‬به نوعی صنعت‬ ‫خودرو و قطعه سیاس��ی ش��ده که با نوسان های سیاسی‬ ‫دچ��ار چالش های زیادی می ش��ود‪ .‬حس��ین بحرنیان با‬ ‫انتقاد از راه اندازی س��ایت های خودروس��ازی در س��ایر‬ ‫شهرس��تان های کشور‪ ،‬گفت‪ :‬باید براورد کنیم کل تولید‬ ‫خودروس��ازان چه میزان است که نیازمند سایت هایی در‬ ‫س��ایر ش��هرها باش��د‪ .‬این فع��ال صنعت قطعه مش��هد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬اگر صنعت خودرو کش��ور ب��ا همین روند جلو‬ ‫برود‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬به��ره ور نخواهد بود‪ .‬ان گونه که امروز‬ ‫شاهد هس��تیم تعداد زیادی از خودروها تنها به دلیل یک‬ ‫قطعه‪ ،‬تجاری نشده و ناقص در کارخانه ها انبار شده اند‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مش��کالت باید ریش��ه یابی و برای رفع موانع‬ ‫راهکاره��ای ریش��ه ای عملیاتی ش��ود‪ .‬از ای��ن رو وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و همچنین خودروس��ازان باید‬ ‫عارضه شناس��ی کنند تا تولید ادامه پیدا کند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه این صنعت به سرمایه گذاری کالنی نیاز دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطالبات باید پرداخت ش��ود و این امر منوط به ازاد شدن‬ ‫ن��رخ خودروهاس��ت‪ .‬البته ای��ن مس��ئله به راحتی قابل‬ ‫دستیابی نخواهد بود و نیاز به تامل و تصمیم گیری جمعی‬ ‫دارد‪ .‬بحرنی��ان یاداور ش��د‪ :‬باید ت�لاش کنیم ارتباطات‬ ‫حفظ ش��ود زی��را حتی اگ��ر درصد داخلی س��ازی ها هم‬ ‫افزای��ش یابد برای روزامدی نیاز به تعامل داریم؛ بنابراین‬ ‫سطح انتظارها باید با توجه به شرایط موجود باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹شعار اقتصاد بدون نفت‬ ‫در ادامه نشس��ت‪ ،‬محمدعلی‬ ‫زکریای��ی‪ ،‬رئی��س انجم��ن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫مازن��دران ب��ا گالی��ه گف��ت‪:‬‬ ‫سال هاس��ت اقتصاد بدون نفت‬ ‫شعار ما ش��ده اما هنوز به دست‬ ‫نیامده و محقق نش��ده است‪ ،‬زیرا به طور جدی و عملی در‬ ‫این مس��یر اقدامی انجام نشده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫نداش��تن اس��تراتژی در فعالیت های صنعتی‪ ،‬خودکفایی‬ ‫واقعی در اقتصاد ما رخ نداده و از حجم وابس��تگی ها انچه‬ ‫مورد انتظار بود‪ ،‬کاس��ته نشده است‪ .‬زکریایی عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای تقویت داخلی س��ازی باید سیاس��ت گذاری ش��ود و‬ ‫دولت رویکردش را تغییر دهد عالوه بران تعامل با همتایان‬ ‫خارجی باید ادامه پیدا کند زیرا خودکفایی‪100‬درصدی‬ ‫در صنعت خودرو امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹خصوصی سازی به معنای واقعی‬ ‫مهدی مطلب زاده‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫انجم��ن تخصص��ی صنای��ع‬ ‫همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه س��ازی ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫صنعت خودرو ق��وای محرکه‬ ‫‪۶۸‬صنعت اس��ت و دولت باید‬ ‫حمایت ویژه از ان داشته باشد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در سال های گذشته این صنعت با میلیاردها تومان‬ ‫س��ود فعالیت داشت اما به جای اینکه این سود در راستای‬ ‫توس��عه محصوالت به کار گرفته ش��ود‪ ،‬ب��رای راه اندازی‬ ‫خطوط تولید در سایر کشورها هزینه شد که هیچ برگشت‬ ‫مناس��بی هم نداش��ت ه اس��ت‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در واقع‬ ‫بنگاهداری دولتی نتیجه ای به جز شرایط امروز نداشت از‬ ‫این رو برای برون رفت از این وضعیت باید خصوصی سازی‬ ‫در صنعت خودرو به معنای واقعی محقق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹موج تعدیل و تعلیق‬ ‫در ادامه سعید صبوری از دیگر‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫کشور درباره راهکارهای برای‬ ‫برون رف��ت از وضعی��ت فعلی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬مهم ترین راه��کار این‬ ‫است که نرخ خودرو ازاد شود زیرا قیمت گذاری دستوری‬ ‫منجر به مش��کالت زیادی برای صنعت خ��ودرو و قطعه‬ ‫کش��ور ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه بروکراسی اداری‬ ‫ش واحدهای صنعتی است‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫بخشی دیگر از چال ‬ ‫باید این روند اداری را تسهیل کنیم و عملکرد ما دستوری‬ ‫نباش��د‪ .‬البته این مسئله مشکل تمام صنایع کشور است و‬ ‫فقط ویژه صنعت خودرو و قطعه نیست‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اتاق‬ ‫فک��ر وجود ندارد‪ .‬اگر در جنگ اقتص��ادی قرار داریم باید‬ ‫برای عبور از بحران راهکار داشته باشیم اما برعکس موانع‬ ‫را بیشتر و تحریم ها را تشدید می کنیم‪ .‬باید با عملکردهای‬ ‫درس��ت مدیریت کنیم وگرنه شاهد توقف تولید خواهیم‬ ‫بود‪ .‬صب��وری اظهارکرد‪ :‬درحال حاض��ر ‪۳۰‬هزار نیروی‬ ‫ش��اغل در واحدهای قطعه س��ازی تعدی��ل و ‪۷۰‬هزار نفر‬ ‫تعلیق ش��ده اند؛ این جمع بندی وضعیت نیروی انس��انی‬ ‫فعال در صنعت قطعه را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات برای عبور از بحران‬ ‫احمدرض��ا رعنای��ی از دیگ��ر‬ ‫اعض��ای هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تخصص��ی صنای��ع همگ��ن‬ ‫نیرومحرک��ه و قطعه س��ازی‬ ‫درباره سرنوشت اینده صنعت‬ ‫قطع��ه‪ ،‬گف��ت‪ :‬نخس��ت باید‬ ‫انس��جام در تم��ام حوزه ه��ا‬ ‫به وجود اید‪ .‬اس��تراتژی در صنعت خودرو باید تغییر کند‬ ‫زیرا با این تعداد محدود پلتفرم‪ ،‬این حجم از قطعه س��ازان‬ ‫نی��از نیس��ت‪ .‬ب��رای برون رف��ت از این وضعی��ت و ادامه‬ ‫فعالیت ها در اینده ضروری اس��ت صادرات به طور جدی‬ ‫پیگیری ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در این باره نخس��ت باید بازار‬ ‫خدمات پس از فروش ازس��وی قطعه سازان داخلی به طور‬ ‫کامل پوش��ش داده ش��ود و اجاره واردات داده نشود و در‬ ‫ادامه با پوش��ش بازار داخل به سمت صادرات رفته و بازار‬ ‫خود را توس��عه دهیم‪ .‬رعنایی تاکید ک��رد‪ :‬باید از مزیت‬ ‫مهمی که صنعت قطعه دارد‪ ،‬بهره برد و با برقراری ارتباط‪،‬‬ ‫ص��ادرات بای��د به طور جدی دنبال ش��ود زی��را اگر روند‬ ‫همین گونه ادامه یابد در ‪۶‬ماه نخس��ت سال اینده صنعت‬ ‫قطعه و خودرو تعطیل خواهد شد‪.‬‬ ‫س��یامک مقت��دری از دیگ��ر‬ ‫اعض��ای ای��ن انجم��ن درباره‬ ‫ص��ادرات یاداور ش��د‪ :‬صنعت‬ ‫قطعه وابسته به صنعت خودرو‬ ‫اس��ت زیرا وظیفه تامین قطعه‬ ‫برای مدل ه��ای موجود را دارد‬ ‫عالوه بر ان برای ارتقای کیفی‬ ‫بای��د با دنیای خارج تعامل برقرار کرد‪ .‬وی نیز با اش��اره به‬ ‫قیمت ه��ای موجود در صنعت خودرو گفت‪ :‬در ش��رایط‬ ‫امروز هر کاری قرار است در بحث قیمت گذاری شود باید‬ ‫نخست خصوصی سازی خودرو به طور جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫یک تجربه فنی با ارزش‬ ‫درباره خودرو‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫قطعه سازان امیدوارند‬ ‫برخی مشکالت هر چه‬ ‫زودتر برطرف شود‬ ‫و اعالم کرده اند در‬ ‫صورت ادامه مشکالت‬ ‫تولید متوقف خواهد‬ ‫شد‬ ‫قطعه سازان پشت در بسته سامانه نیما‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بازار خ��ودرو این روزه��ا مصرف کنن��دگان را با‬ ‫سردرگمی و مشکالت بس��یاری روبه روکرده است‪.‬‬ ‫تنه��ا م��ردم نیس��تند که در ای��ن ب��ازار‪ ،‬وضعیت‬ ‫نابس��امانی دارند‪ ،‬بلکه خودروسازان نیز می گویند‬ ‫گرفتار مش��کالتی هس��تند و برای تولی��د‪ ،‬کمبود‬ ‫قطعه دارند و دلی��ل اصلی خودروهایی که در انبار‬ ‫خودروس��ازان مانده و به مشتریان عرضه نمی شود‬ ‫نی��ز این اس��ت که برخ��ی از ای��ن خودروها قطعه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫در حالی که قطعه س��ازان تم��ام تالش خود را تا‬ ‫پیش از اغاز تحریم ها برای تامین قطعات خودرو در‬ ‫یک سال پیش رو کرده بودند‪ ،‬اکنون به دلیل برخی‬ ‫تصمیم های نادرس��ت و سیاست گذاری های اشتباه‬ ‫دولت‪ ،‬با مش��کل نداش��تن تولید و ترخیص نشدن‬ ‫به موقع مواد اولیه مورد نیاز خود از گمرک روبه رو‬ ‫شده اند‪ .‬تمام این عوامل دست به دست هم داده تا‬ ‫اکنون صنعت خودرو ای��ران چالش های گوناگونی‬ ‫داش��ته باش��د و ماموریت س��نگینی را پیش روی‬ ‫معاون تازه نفس امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ق��رار دهد زیرا سیاس��ت گذاری های تازه‬ ‫می تواند ش��رایط را برای تولید‪ ،‬اسان تر یا سخت تر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نرخ نهاده های تولید‬ ‫صنع��ت قطعه در ایران به دلیل اینکه پایه صنعت‬ ‫خودرو به شمار می رود می تواند با رفع مشکالت‪ ،‬به‬ ‫صنعت خودرو هم جان تازه ای ببخش��د و به دنبال‬ ‫ان‪ ،‬مصرف کنندگان نی��ز نگرانی و دغدغه کمتری‬ ‫برای تهیه و خرید خودرو داشته باشند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های‬ ‫خودرو با بیان اینکه قطعه سازان ‪۴‬ماه پشت درهای‬ ‫بسته س��امانه نیما برای تامین ارز منتظر مانده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دالالن وارد عرص��ه تامین مواد اولیه صنعت‬ ‫خودرو شده اند‪.‬‬ ‫ از این رو‪ ،‬بس��یاری از تولیدکنندگان مجبور هستند‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مازیار بیگلو با اشاره به مشکالتی‬ ‫ن��ه تنه��ا ارز را با ن��رخ باالتری تهیه کنن��د‪ ،‬بلکه‬ ‫ک��ه هم اکنون پی��ش روی صنعت خ��ودرو ایران و‬ ‫مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی‬ ‫قطعه س��ازان ق��رار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کالت صنعت‬ ‫غیرقانونی به شمار می رود‪ ،‬بپذیرند‪.‬‬ ‫خودرو و به دنبال ان قطعه س��ازان‪ ،‬به طور مشترک‬ ‫وی با اش��اره به موضوع دوم یاداور ش��د‪ :‬فرایند‬ ‫مرتبط با تامین مواد اولیه مورد نیاز با منشا داخلی‬ ‫دریاف��ت ارز از س��امانه نیم��ا برای واردات بس��یار‬ ‫یا خارجی اس��ت زیرا قیمت م��واد اولیه داخلی‪۲‬تا‬ ‫زمان بر اس��ت و همان گونه که اش��اره کردم‪ ،‬حتی‬ ‫‪۳‬برابر افزایش یافت��ه و برخی عرضه کنندگان مواد‬ ‫ت��ا ‪۴‬م��اه ه��م قطعه س��ازان در نوب��ت ارز معطل‬ ‫اولی��ه را در بازار عرضه نمی کنند؛ در این ش��رایط‬ ‫می مانند‪.‬‬ ‫دالالن از فرصت اس��تفاده کرده و وارد عمل شده و‬ ‫این فع��ال صنعت قطعه اظهارک��رد‪ :‬نکته دارای‬ ‫قیمت ها را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫اهمیت این اس��ت که اگر حتی فرض بر این باش��د‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تهی��ه کاال از ب��ورس نیز با س��ختی‬ ‫که قطعه ساز و خودروساز می توانند با نرخ ارز باالتر‬ ‫بس��یاری همراه اس��ت و مش��کالت زی��ادی دارد‪.‬‬ ‫از نرخ سامانه نیما‪ ،‬مواد اولیه خود را تهیه کنند‪ ،‬با‬ ‫بنابراین نقدینگی قطعه س��ازان کفاف افزایش نرخ‬ ‫قیمت های کنونی‪ ،‬فروش قطعه و خودرو برای انها‬ ‫کاالها و م��واد اولیه را نمی ده��د و انها نمی توانند‬ ‫با زیان کامل همراه است زیرا مواد اولیه انها ‪۳‬برابر‬ ‫چند برابر قبل‪ ،‬هزینه مواد اولیه را بپردازند‪.‬‬ ‫ش��ده اما نرخ خودرو و قطع��ه بر مبنای قیمت های‬ ‫این فعال صنعت قطعه ادامه داد‪ :‬از یک سو‪ ،‬روند‬ ‫سال‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬است‪.‬‬ ‫تهیه مواد اولیه برای صنعت با کندی همراه شده و‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬بس��یاری از قطعه س��ازان با شرایط‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬مواد اولیه وارداتی با افزایش قیمت‬ ‫کنونی امکان تولید ندارن��د زیرا قطعه ای که تولید‬ ‫ارز و ترخی��ص از گم��رکات که مش��مول پرداخت‬ ‫می کنند ب��ا ‪۷۰‬درصد زیان همراه اس��ت و به این‬ ‫مابه التفاوت شده اس��ت‪ ،‬گران تر برای قطعه سازان‬ ‫ترتی��ب می ت��وان گف��ت همچنان‬ ‫تمام می ش��ود؛ ع�لاوه بر ای��ن تخصیص‬ ‫مش��کالت موج��ود ام��ار تولید را‬ ‫ارز در س��امانه نیم��ا و س��نا به راحت��ی‬ ‫کاهش می دهند‪.‬‬ ‫انجام نمی ش��ود و مدت زمان زیادی را از‬ ‫دبیر انجمن س��ازندگان قطعات‬ ‫قطعه سازان می گیرد‪.‬‬ ‫و مجموعه های خ��ودرو ادامه داد‪:‬‬ ‫عضو هیات مدی��ره انجمن س��ازندگان‬ ‫نرخ م��واد اولیه ب��رای تولید قطعه‬ ‫قطع��ات و مجموعه های خودرویی با بیان‬ ‫در کش��ور به طور میانگین ‪۲.۵‬برابر‬ ‫اینکه ممکن اس��ت یک قطعه ساز تا ‪۴‬ماه‬ ‫مازیار بیگلو‬ ‫شده است؛ البته در ظاهر عرضه در‬ ‫در نوبت تخصیص ارز بماند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی‬ ‫این مش��کالت دست به دس��ت هم داده و بسیاری از قطعه سازان با ب��ورس به طور قط��ره چکانی انجام‬ ‫کار را برای خودروس��از و قطعه ساز بسیار شرایط کنونی امکان تولید می ش��ود؛ اما مس��ائل و موانعی که‬ ‫دش��وار کرده و به این ترتیب‪ ،‬امار تولید ندارند زیرا قطعه ای که وج��ود دارد منجر ب��ه کمبود مواد‬ ‫تولید می کنند با ‪۷۰‬درصد اولیه ب��رای تولیدکنن��دگان قطعه‬ ‫خودرو و قطعه را کاهش داده است‪.‬‬ ‫زیان همراه است و به‬ ‫‹ ‹دشواری های دریافت تسهیالت این ترتیب می توان گفت شده است‪.‬‬ ‫گاهی گفته می شود که باید برای‬ ‫بیگلو ش��رایط اس��تفاده از ارز صادراتی همچنان مشکالت موجود‬ ‫ب��رای واردات قطعات را نیز با دش��واری‬ ‫خرید گش��ایش ال سی انجام شود‪،‬‬ ‫امار تولید را کاهش‬ ‫می دهد‬ ‫زیادی همراه دانست و ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫گاه��ی بورس کاال س��امانه هایی را‬ ‫واردات بدون انتقال ارز امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫تعری��ف می کند که هم��ه باید در‬ ‫ان سامانه ها وارد شوند‪ ،‬بعد دوباره سامانه ها را لغو‬ ‫می کند و باز هم ال سی درخواست می شود یا اینکه‬ ‫فروش��نده تقاضای فروش نق��دی می کند؛ بنابراین‬ ‫فضا همچنان برای قطعه سازان مبهم است‪.‬‬ ‫‹ ‹اص�رار قطعه س�ازان ب�ه افزایش قیمت‬ ‫خودرو‬ ‫بیگل��و از برگزاری نشس��تی در هفته گذش��ته با‬ ‫حضور قطعه س��ازان خبر داد و گفت‪ :‬تعداد زیادی‬ ‫از قطعه س��ازان گرد هم امده و راهکارهایی را ارائه‬ ‫داده ان��د ودرخواس��ت انها بر این اس��ت ک��ه باید‬ ‫قیم��ت خودرو ازاد ش��ود زیرا تا زمان��ی که نرخ ها‬ ‫به طوردس��توری تعیین می ش��ود‪ ،‬خودروس��از نیز‬ ‫باید قطعه خود را دس��توری بفروش��د و همین امر‬ ‫ضرر و زی��ان را در این صنعت ادامه داده و فعالیت‬ ‫قطعه سازان را متوقف می کند‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬مس��ائلی که گفته ش��د صنعت‬ ‫خودرو و مصرف کنندگان ان را با مشکالتی روبه رو‬ ‫کرده که از جمله انها می توان به نبود قطعات مورد‬ ‫نیاز برای تکمیل خودرو اش��اره کرد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫خودروسازان نتوانس��ته اند به تعهدات خود درست‬ ‫عمل کنند‪.‬‬ ‫بیگل��و از برگزاری نشس��تی در روزهای اینده با‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد و گفت‪ :‬وزیر‬ ‫جدید صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از نزدیک در جریان‬ ‫مش��کالت صنعت خودرو و قطعه سازان قرار دارد و‬ ‫امیدواریم مشکالت صنعت قطعه سازی و خودرو را‬ ‫گام به گام حل و فصل کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت این نشست ش��نبه ‪۲۶‬ابان برگزار‬ ‫ش��د و حال بای��د منتظر اعالم نتیج��ه این مذاکره‬ ‫بود‪ .‬پیش تر رضا رحمانی نشس��ت های بس��یاری با‬ ‫قطعه س��ازان داش��ته و با مش��کالت و موانع تولید‬ ‫اشناس��ت و همین امر موجب دلگرمی صنعتگران‬ ‫این حوزه شده است‪.‬‬ ‫قطعه س��ازان امیدوارند برخی مش��کالت هر چه‬ ‫زودتر برطرف شود و اعالم کرده اند در صورت ادامه‬ ‫مشکالت تولید متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو باید منطقی باشد‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ضمن تایید‬ ‫مش��کالت عدیده خودروسازان و قطعه سازان‪ ،‬معتقد است افزایش نرخ‬ ‫خودرو باید منطقی باش��د و افزایش شدید و دوباره نرخ فعلی خودرو‪،‬‬ ‫منطقی و به سود مصرف کننده نیست‪.‬‬ ‫عبداله رضیان در گفت وگو با خبرخودرو درباره قیمت گذاری خودرو‬ ‫در کشور اظهارکرد‪ :‬ما با ازاد سازی نرخ موافق نیستیم‪ .‬صنعت خودرو‬ ‫بحث خاصی دارد و با توجه به منع واردات و تعرفه سنگین اگر قیمت ‬ ‫ان را ازاد کنیم ظلم به مصرف کننده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر قیمت گذاری ازاد ش��ود باید تعرف��ه را نیز برداریم و‬ ‫واردات خودرو نیز ازاد ش��ود‪ .‬به این ترتیب بازار خودرو رقابتی ش��ده‬ ‫و منطق��ی اس��ت‪ .‬اما با ش��رایط حاضر ازادس��ازی قیمت ها به س��ود‬ ‫مصرف کننده نیست‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی درباره تعلل ستاد تنظیم‬ ‫بازار در اعالم قیمت ها گفت‪ :‬هفته قبل در کمیس��یون نشست داشتیم‬ ‫و بحث مفصلی انجام ش��د‪ .‬نگاه دو ش��رکت تولید کننده این است که‬ ‫با زیان در حال تولید هس��تند و درخواست داشتند راهکارهایی فراهم‬ ‫شود که از زیان دهی خارج شوند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬باید طی یک کار کارشناس��ی هزینه های واقعی به دس��ت‬ ‫ای��د و س��پس اج��ازه افزایش قیمت ه��ا براس��اس محاس��به ها داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضیان اظهارکرد‪ :‬مجلس مخالف افزایش نرخ نیست اما واقعیت این‬ ‫اس��ت که اعتماد کامل درباره میزانی که خودروس��ازان قصد افزایش‬ ‫ن��رخ را دارند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬ایا واقعا به همین میزان هزینه می ش��ود؟‬ ‫در ‪۶‬ماه گذش��ته افزایش نرخ اتفاق افتاده است و اگر قرار باشد دوباره‬ ‫نرخ ه��ا‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد افزایش یابد برای مصرف کننده رقم س��نگینی‬ ‫اس��ت و اعتراض های زیادیرا به دنبال خواهد داش��ت و افکار عمومی و‬ ‫فضای اقتصادی کشور را تحت تاثیر جدی قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وقتی گفته می ش��ود موضوع خودرو حساس��یت دارد به‬ ‫این دلیل اس��ت که نرخ خودرو بر بس��یاری از کاالهای دیگر نیز تاثیر‬ ‫می گ��ذارد‪ .‬نشس��ت های زیادی در مجلس برگزار ش��ده و قرار اس��ت‬ ‫نشس��ت هفته اینده با حضور وزیر تش��کیل ش��ود‪ .‬در حال بررسی و‬ ‫انجام برخی اقدام ها هس��تیم تا ببینیم براس��اس سود مصرف کننده و‬ ‫تولید کننده شرایط چه چیزی را اقتضا می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مجلس مخالف افزایش قیمت ها‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی درباره‬ ‫مشکالت قطعه سازان گفت‪ :‬قطعه سازان مشکالت زیادی دارند و ما به‬ ‫انها اگاه هستیم اما درحال حاضر فضای خاصی وجود دارد و در شرایط‬ ‫طبیعی و عادی قرار نداریم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قطعه س��ازان ب��ه س��مت ورشکس��تگی می رون��د و در‬ ‫صحبت ه��ای چن��د روز پیش در مجل��س این بح��ث و اینکه نیروی‬ ‫کار حوزه قطعه س��ازی به نص��ف کاهش یافته به ای��ن دلیل که تیراژ‬ ‫تولی��د خودرو پایین امده اس��ت را مطرح کردم‪ .‬باید مکانیس��می در‬ ‫قیمت گذاری خودرو تعیین شود که براساس ان قادر به حل تمام این‬ ‫مشکالت باشیم‪.‬‬ ‫رضیان با توجه به افزایش دو برابری نرخ ارز و افزایش نیافتن قیمت‬ ‫خودرو گفت‪ :‬ما نرخ خودرو را باید با ارز حدود ‪۳‬هزار تومان بس��نجیم‬ ‫که چقدر بوده‪ ،‬بعد ببینیم اکنون نرخ خودرو چه میزان افزایش یافته‪،‬‬ ‫انگاه بس��نجیم که با ارز ‪۸‬هزار تومان بای��د نرخ خودرو چقدر افزایش‬ ‫یابد‪ .‬الزم اس��ت منطق��ی برخورد کنیم و تمام تالش کمیس��یون نیز‬ ‫همین مسئله است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬درحال حاضر نرخ‬ ‫یک خودرو ‪۴۵‬میلیون تومانی به ‪۷۰‬میلیون تومان رس��یده است‪ .‬اگر‬ ‫یکباره این ‪ 70‬میلیون تومان را دو برابر کنند مبلغ بسیار باالیی شده‬ ‫و مجلس با این مسئله مخالف است‪.‬‬ ‫رضیان یاداور ش��د‪ :‬ما با عمل براس��اس معیار کارشناسی و در نظر‬ ‫گرفتن مس��ائلی که هزینه تولی��د را باال برده مش��کلی نداریم‪ ،‬حرف‬ ‫ما این اس��ت که باید مصرف کننده را نیز در نظر گرفت س��پس با ان‬ ‫ش��رایط‪ ،‬مکانیس��می تعریف کنیم که بتوانیم نرخ منطقی و معقول را‬ ‫استخراج کنیم‪.‬‬ ‫پاره ش��دن تسمه تایم بیش��تر در حال حرکت و به ویژه در‬ ‫جاده رخ می دهد‪ .‬پس اگ��ر در حال حرکت خودرو خاموش‬ ‫ش��د ب��ه هیچ عن��وان دوب��اره اس��تارت نزنید‪ .‬ش��ما با یک‬ ‫حرکت س��اده می توانید بفهمید تس��مه پاره ش��ده یا خیر و‬ ‫از چند میلیون تومان خس��ارت به موتور هنگام استارت زدن‬ ‫جلوگیری کنید‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر این اتفاق افتاد به هیچ عنوان‬ ‫اس��تارت نزنید و خودرو را در دنده یک گذاشته و ُهل دهید‪.‬‬ ‫اگر خودرو در دنده بود و حرکت کرد‪ ،‬تسمه پاره شده و باید‬ ‫یدک کش خبر کنید و اگر خودرو حرکت نکرد یعنی تس��مه‬ ‫سالم است‪.‬‬ ‫رایج ترین اشتباه ها هنگام‬ ‫شست وشوی خودرو چیست؟‬ ‫بی تردید درباره نگه��داری از خودرو‪ ،‬در کنار رعایت نکات‬ ‫فن��ی مانند تنظی��م باد تایرها‪ ،‬تعوی��ض روغن و چک کردن‬ ‫قطع��ات مکانیکی‪ ،‬نباید از شس��تن و تمیز کردن خودرو هم‬ ‫غافل شویم‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش خودروکار‪ ،‬پس از درک اهمیت شست وش��وی‬ ‫خ��ودرو‪ ،‬باید ن��کات مورد نی��از را بدانیم تا ب��ه بدنه خودرو‬ ‫اس��یب وارد نشود‪ .‬در این مطلب با اش��تباه های رایج هنگام‬ ‫شست وشوی خودرو اشنا می شوید‪:‬‬ ‫‹ ‹از مایع ظرفشویی استفاده نکنید‬ ‫مایع ظرفش��ویی حاوی مواد ش��یمیایی تهاجمی است که‬ ‫به بدنه خودرو اس��یب وارد می کند‪ .‬به جای استفاده از مایع‬ ‫ظرفشویی از شامپوهایی استفاده کنید که به طور خاص برای‬ ‫شس��تن خودرو فرموله شده و ضمن پاک کردن گرد و غبار‪،‬‬ ‫به رنگ بدنه اسیبی نمی زند‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از پارچه های مناسب‬ ‫ابرها‪ ،‬اسفنج ها و پارچه های معمولی که برای شستن خودرو‬ ‫در نظر گرفته نشده‪ ،‬در بلندمدت خش هایی روی بدنه خودرو‬ ‫و هولوگرام ه��ا بر جا می گذارد‪ .‬اما می توان از دس��تمال های‬ ‫میکروفایبر اس��تفاده کرد که ضمن حفظ رطوبت بیشتر‪ ،‬در‬ ‫پاک کردن گرد و غبار بهتر از دستمال های پارچه های عمل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیر نور خورشید کار نکنید‬ ‫در نور خورشید به دلیل گرمای بیشتر‪ ،‬مواد شوینده زودتر‬ ‫از معم��ول روی بدنه خودرو خش��ک می ش��وند و برای پاک‬ ‫کردن و صیقلی دادن بدنه خودرو با دشواری بیشتری روبه رو‬ ‫خواهید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹لکه های جا مانده را با دس�تمال خش�ک پاک‬ ‫نکنید‬ ‫در بهتری��ن حالت هم پس از شست وش��وی خ��ودرو‪ ،‬در‬ ‫س��طوحی از خودرو که ممکن است خش��ک کردن لکه ها و‬ ‫قطره ه��ای اب فراموش نش��ود‪ .‬هرگز برای پ��اک کردن انها‬ ‫از پارچه خش��ک اس��تفاده نکنید چون به ای��ن ترتیب رنگ‬ ‫خودرو را همراه لکه از بین خواهید برد‪ .‬می توانید با دستمال‬ ‫میکروفایبر نمناک این کار را انجام دهید‪.‬‬ ‫‹ ‹هرگ�ز مای�ع ش�وینده را مس�تقیم روی بدن�ه‬ ‫خودرو نریزید‬ ‫هر محصول ش��وینده ای پیش از اس��تفاده باید رقیق شود‪.‬‬ ‫مایع شوینده مخصوص را در ظرف ابی با نسبت مناسب حل‬ ‫کنید و ان را با کمک دستمال میکروفایبر به خودرو بمالید‪.‬‬ ‫‹ ‹برای شست وشو از یک سطل استفاده نکنید‬ ‫همیش��ه برای شستن خودرو دو سطل‪ ،‬یکی برای خیس و‬ ‫کفی کردن دستمال و یکی برای شستن ان استفاده کنید‪ .‬به‬ ‫این ترتیب گرد و خاک را به همراه ابر کثیف به داخل سطل‬ ‫شوینده نمی برید و ان را دوباره روی بدنه خودرو نمی کشید‪.‬‬ ‫طی شست وشو‪ ،‬اب هر دو سطل را تعویض کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹شستن الستیک را برای پایان کار نگذارید‬ ‫بدیهی اس��ت که چرخ و الستیک در نتیجه تماس با جاده‬ ‫کثیف ترین قس��مت خودرو اس��ت‪ .‬اگر شستن و تمیز کردن‬ ‫ان را ب��رای مرحله اخر نگه داری��د‪ ،‬الودگی‪ ،‬کثیفی‪ ،‬غبار و‬ ‫حتی اش��غال هایی که روی الستیک نشسته اند‪ ،‬در تماس با‬ ‫ابر به سطوح دیگر منتقل می شود؛ بنابراین نخست الستیک‬ ‫و چرخ ها را بشویید‪ ،‬سپس دستمال را تعویض و سایر سطوح‬ ‫را تمیز کنید‪.‬‬ ‫‹ ‹بیش از اندازه از پولیش استفاده نکنید‬ ‫این تفکر که هر چه میزان اس��تفاده از پولیش بیشتر باشد‬ ‫پس تاثیر بیش��تری دارد‪ ،‬اشتباه است‪ .‬به طور کلی یک بار و‬ ‫در نهایت تا دو الیه از پولیش اس��تفاده کنید‪ .‬تکرار این کار‬ ‫باعث کاهش ضخامت کیلر در رنگ های متالیک و الیه رنگ‬ ‫در رنگ های روغنی (سالید) خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فاصله گذاری‬ ‫بین اقتصاد نفتی و سیاست‬ ‫اقتصاد نفت و انرژی را در عرصه‬ ‫بین الملل باید از دعواهای سیاسی‬ ‫دور نگه داریم‪ .‬دش��منان ایران در‬ ‫عرصه بین الملل ب��ه دنبال ایجاد‬ ‫مانع در صادرات نفت و گاز و حتی‬ ‫توسعه ان هستند‪ .‬تنوع طرح های‬ ‫توس��عه ای موجب می ش��ود این‬ ‫حسن کاظمی‬ ‫سیاست ها نتواند جلوی پیشرفت‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‬ ‫کشور را بگیرد‪ .‬سرمایه گذاری در‬ ‫انجمن سازندگان تجهیزات‬ ‫صنای��ع تبدیل��ی و فراورده های‬ ‫نفت‬ ‫نفت��ی تنوع نفتی را برای کش��ور‬ ‫ب��ه ارمغ��ان م��ی اورد‪ .‬از جمل��ه‬ ‫تالش های ایران در زمینه تنوع بخش��ی به صادرات س��رمایه گذاری‬ ‫در منطقه ویژه چابهار اس��ت‪ .‬تالش برای س��رمایه گذاری زیربنایی‬ ‫برای صنعت نفت و گاز در برنامه های کالن هر کش��وری وجود دارد‪.‬‬ ‫این برنامه ریزی ها برای این اس��ت که رون��د تولید و صادرات حفظ‬ ‫شود‪ .‬در ایران نیز تالش هایی برای توسعه صنعت نفت و گاز شده اما‬ ‫ب��ه طور کلی باید گفت این مکانیس��م ها و تعامالت به خوبی تعریف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫یک بررس��ی از عملکرد ایران در زمینه انرژی نش��ان می دهد که‬ ‫دیپلماس��ی انرژی ایران قوی نبوده اس��ت‪ .‬این در شرایطی است که‬ ‫تمام کش��ورها با در نظر گرفتن تحوالت عرصه بین الملل دیپلماسی‬ ‫خ��ود را تعیین می کنند‪ .‬برای اینکه ما بتوانیم میزان افت تولید را در‬ ‫ش��رایط کاهش منابع مالی‪ ،‬جبران کنیم باید منابع خود را کانالیزه‬ ‫کنی��م و تا جایی که می توانیم به صنعتی که می تواند بس��تر رش��د‬ ‫و توس��عه صنایع دیگر ش��ود کمک کنیم‪ .‬نکته ای ک��ه نباید از نظر‬ ‫دور داش��ت این است که برای حرکت به س��وی پیشرفت نیاز است‬ ‫پروژه هایی در این زمینه تعریف ش��ود و پیش ان نیز باید پروژه های‬ ‫نیم��ه کاره تکمیل ش��ود‪ .‬درحال حاض��ر پروژه هایی ب��ا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پیش��رفت در کار به دلیل مش��کالت بودجه ای نیم��ه کاره مانده اند‪.‬‬ ‫مدت زمان توقف زیاد به س��ازه و اس��کلت پروژه اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫مدیریت این موضوع با تامین منابع انسانی و تکنولو ژیکی و تخصیص‬ ‫بودجه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تاکتیک ایران برای کارشکنی‬ ‫خارجی ها در ارائه سوخت‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان‬ ‫ل ج��دی و بحرانی برای‬ ‫اینکه فروش نرفتن س��وخت یکی از مس��ائ ‬ ‫ایرالین های کش��ور اس��ت‪ ،‬به خانه ملت‪ ،‬گفت‪ :‬به ط��ور قط ع اقدام‬ ‫کش��ورهایی مانند ترکیه و لبنان و برخی کشورهای غربی در توقف‬ ‫فروش سوخت به هواپیماهای ایران مغایر با توافقات و همکاری های‬ ‫دو کشور است‪ .‬سیداحسن علوی در واکنش به توقف فروش سوخت‬ ‫به هواپیماهای ایرانی از س��وی برخی از کشورهای منطقه ای‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به طور قط ع اقدام کشورهایی مانند ترکیه و لبنان و برخی کشورهای‬ ‫غربی در توقف فروش س��وخت به هواپیماهای ایران مغایر با توافقات‬ ‫و همکاری های دو کش��ور است‪ .‬به نظر می رسد برخی از کشورهای‬ ‫منطقه به دنبال سوء اس��تفاده از ش��رایط کنونی و تامین حداکثری‬ ‫منافع خودش��ان هس��تند‪ ،‬در غیر ای��ن صورت نباید ب��ه بهانه های‬ ‫کوچ��ک روند امد و رفت ایرالین ها دچار اختالل و مش��کل ش��ود‪.‬‬ ‫چگون��ه ترکیه برای تامین س��وخت خانه های خ��ود از ایران کمک‬ ‫می گیرد اما نمی تواند به هواپیماهای ما س��وخت بدهد؟ بهترین راه‬ ‫برای جلوگیری از زمینگیر شدن ایرالین ها و هواپیماهای کشورمان‪،‬‬ ‫مذاکره و دیپلماسی مسئوالن با کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای‬ ‫اس��ت‪ ،‬البته امریکا به تازگی ‪ ۸‬کش��ور را از تحریم ه��ای نفتی علیه‬ ‫ایران معاف کرده اس��ت‪ .‬یکی دیگر از راهکارها برای تامین س��وخت‬ ‫پروازهای خارجی‪ ،‬شناسایی کش��ورهای ثالث و فرود هواپیماهای‬ ‫کش��ورمان برای سوخت گیری و سپس پرواز دوباره به سمت مقصد‬ ‫ل جدی و بحرانی برای‬ ‫اس��ت‪ .‬فروش نرفتن س��وخت یکی از مس��ائ ‬ ‫ایرالین ها کش��ور اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر نتوان راهی برای این موضوع‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬به طور قط ع در اینده هواپیماهای ما دچار مشکل خواهند‬ ‫شد‪ .‬ایرالین های ما در شرایط کنونی در حال زمینگیر شدن هستند‬ ‫و اگر اقدام ضربتی برای تامین س��وخت نش��ود‪ ،‬کشور در بخش های‬ ‫مختلف دچار مشکل خواهد شد‪.‬‬ ‫جایگزینی برای گاز وارداتی ایران‬ ‫به عراق وجود ندارد‬ ‫در پاس��خ به فش��ار امریکا برای قطع واردات گاز از ایران از س��وی‬ ‫ع��راق س��خنگوی وزارت نفت ع��راق اعالم کرد دول��ت عراق هیچ‬ ‫جایگزینی برای گاز طبیعی ایران ندارد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عاصم جهاد‪،‬‬ ‫س��خنگوی وزارت نفت عراق در یک برنامه تلویزیونی در گفت وگو با‬ ‫شبکه های محلی کردی در کردستان عراق با اعالم این مطلب گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون هیچ جایگزینی برای گاز طبیعی ایران نداریم چرا که ایران‬ ‫نزدیک ترین نقطه به عراق اس��ت تا از ان بتوانیم گاز وارد کنیم‪ .‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬عراق نزدیک ب��ه ‪ ۶۰۰‬میلیون مترمکع��ب گاز از ایران وارد‬ ‫می کند که از ان برای تولید برق استفاده می شود‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫نفت عراق تاکید کرد که عراق نمی تواند از هیچ کش��ور همس��ایه ای‬ ‫ای��ن مقدار گاز را تامین و جایگزی��ن گاز وارداتی از ایران کند‪ .‬عاصم ‬ ‫جهاد در ادامه اظهار کرد‪ :‬تولیدات داخلی عراق جوابگوی تامین نیاز‬ ‫ایس��تگاه های تولید برق نیست و به همین دلیل جایگزینی برای گاز‬ ‫ای��ران نداریم‪ .‬به گفته این مقام عراق��ی‪ ،‬وزارت نفت عراق در تالش‬ ‫برای افزایش تولیدات داخلی در راستای تامین کامل نیازمندی های‬ ‫داخلی اس��ت اما برای رسیدن به این سطح عراق دست کم به ‪ ۳‬سال‬ ‫زمان نیاز دارد‪.‬‬ ‫ایران در کنار منابع‬ ‫نفتی خود‪ ،‬دارای ذخایر‬ ‫گازی بی شمار در منطقه‬ ‫ت اما تولید ان به‬ ‫اس ‬ ‫ دلیل افزایش مصرف‬ ‫داخلی‪ ،‬با مشکالتی در‬ ‫ثابت نگه داشتن میزان‬ ‫ان روبه رو شده است ‬ ‫به طوری که نیمی از گاز‬ ‫ایران به مصرف خانگی‬ ‫می رسد‪ ۲۱ ،‬درصد‬ ‫برای تولید برق و ‪۱۸‬‬ ‫درصد در تولیدات‬ ‫صنعتی در کشور‪ ،‬از‬ ‫جمله صنایع پتروشیمی‬ ‫استفاده می شود‬ ‫«گسترش صنعت» دالیل ضعف صادرات گاز را بررسی می کند‬ ‫مثـلث سقـوط‬ ‫ایران سومین تولیدکننده و پانزدهمین صادرکننده گاز جهان است‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«اینوس��توپدیا» ب��ا درج مقال��ه ای ب��ا عن��وان‬ ‫« ‪ ۱۰‬صادرکنن��ده برت��ر نف��ت در جه��ان» ب��ه ترتیب‬ ‫کش��ورهای عربستان س��عودی‪ ،‬روس��یه‪ ،‬عراق‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫امارات متح��ده عربی‪ ،‬ایران‪ ،‬کوی��ت‪ ،‬نیجریه‪ ،‬انگوال و‬ ‫قزا قس��تان را صادرکنندگان اصلی نفت به جهان عنوان‬ ‫می کن��د‪ .‬در این مقال��ه ایران جایگاه شش��م را در بین‬ ‫صادرکنن��دگان نفت در جه��ان دارد‪« .‬اینوس��توپدیا» ‬ ‫به عنوان بزرگ ترین دانش��نامه س��رمایه گذاری و با ‪۲۰‬‬ ‫میلیون بازدیدکننده در جهان بیان می کند دو سوم کل‬ ‫نفت جهان را این ‪ ۱۰‬کشور صادر می کنند به شکلی که‬ ‫امس��ال‪ ،‬مجموعه صادرات نفت خام به ‪ ۸۴۱.۱‬میلیارد‬ ‫دالر رسید‪ .‬اینکه ایران در چه جایگاهی از صادرات نفت‬ ‫و گاز قرار دارد؟ مقام کشورهای مختلف در این صادرات‬ ‫چیست؟ یکی از موضوعات غیر شفاف صنعت نفت و گاز‬ ‫است‪ « .‬گسترش صنعت» در بررسی رسانه های داخلی و‬ ‫خارجی از جمله بلومبرگ‪ ،‬بانک جهانی‪ ،‬سی ان بی سی‪،‬‬ ‫و اینوس��توپدیا ب��ه امار متفاوتی از جایگاه کش��ورهای‬ ‫صادرکننده نفت و گاز در سال جاری دست یافت‪ .‬اینکه‬ ‫دقیق ترین منبع کدام اس��ت هر یک از کارشناسان نظر‬ ‫متفاوتی دارن��د‪ .‬جایگاه کش��ورهای مختلف در تولید‬ ‫و ص��ادرات گاز در منابع مختلف‪ ،‬متفاوت اس��ت برخی‬ ‫از کارشناس��ان ویکی پدیایی امریکا را نخس��تین کشور‬ ‫صادرکنن��ده نفت به جهان می دانن��د در حالی که امار‬ ‫این دانشنامه در تناقض با بانک جهانی‪ ،‬بلومبرگ و سایر‬ ‫رسانه هاس��ت‪ .‬ایس��نا به نقل از سی ان بی سی نیز امار‬ ‫متفاوتی را درج می کند اما بررس��ی تمامی سایت ها در‬ ‫کاهش رتبه ایران در صادرات نفت و گاز مشترک است‪.‬‬ ‫یکی از قابل اعتمادترین منابع گزارش اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اس��ت‪ .‬بر اساس گزارش این اژانس ایران سومین‬ ‫کش��ور تولیدکنن��ده و پانزدهمی��ن صادرکننده گاز در‬ ‫ی که در سال گذشته میالدی امریکا‬ ‫جهان است به طور ‬ ‫ب��ا تولید ‪ ۷۶۶‬میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب رتبه‬ ‫نخس��ت‪ ،‬روس��یه با تولید ‪ ۶۳۵‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫متر مکع��ب رتب��ه دوم و ایران با تولی��د ‪ ۱۷۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون متر مکعب رتبه س��وم تولید گاز در جهان‬ ‫را ب��ه خود اختصاص داده اند‪ .‬پس از ایران کش��ور قطر‬ ‫ب��ا ‪ ۱۶۰‬میلی��ارد متر مکعب‪ ،‬کان��ادا ب��ا ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫متر مکع��ب‪ ،‬چین با ‪ ۱۵۰‬میلی��ارد متر مکعب‪ ،‬اتحادیه‬ ‫اروپ��ا با ‪ ۱۲۰‬میلیارد متر مکعب‪ ،‬ن��روژ با ‪ ۱۰۸‬میلیارد‬ ‫متر مکعب‪ ،‬عربستان با ‪ ۱۰۲‬میلیارد متر مکعب و الجزایر‬ ‫با ‪ ۸۳‬میلیارد متر مکع��ب در رتبه های بعدی تولید گاز‬ ‫ای��ران در تولید و صادرات نفت و گاز با یکدیگر متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬در سال های گذشته تولید گاز پیشرفت بسیاری‬ ‫داشته و با افزایش تولید نسبت به گذشته گازرسانی در‬ ‫سراسر کش��ور با موفقیت انجام می شود‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫تولید چشمگیر است اما مدیریت ضعیف مصرف موجب‬ ‫شده است که در زمینه صادرات ضعیف عمل کنیم‪.‬‬ ‫ارش نجفی‪ :‬اکنون درامدی که از منابع انرژی نفت و‬ ‫گاز به دست می اوریم‪ ،‬صرف روزمرگی می شود و این‬ ‫بدترین عارضه ای است که کشور ما به ان دچار است‬ ‫حمید رضا عراقی‪ :‬میزان صادرات ال ان جی‪ ،‬مسائل‬ ‫سیاسی و حاشیه ای و نگهداشت انرژی دلیل جایگاه پایین‬ ‫ایران در صادرات گاز با وجود داشتن منابع غنی گاز است‬ ‫در جه��ان ق��رار دارند‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬در حالی ایران‬ ‫ت مناسبی در تولید گاز قرار دارد که‬ ‫در جایگاه به نس��ب ‬ ‫متاس��فانه جایگاه صادرات گاز ایران در میان کشورهای‬ ‫دارنده گاز مناس��ب نیست به طوری که با اغاز صادرات‬ ‫گاز ای��ران به ع��راق رتبه ای��ران در میان کش��ورهای‬ ‫صادرکننده گاز به ‪ ۱۵‬رسید‪ .‬ایران در کنار منابع نفتی‬ ‫ت اما‬ ‫خود‪ ،‬دارای ذخایر گازی بی ش��مار در منطقه اس�� ‬ ‫تولید ان به دلیل افزایش مصرف داخلی‪ ،‬با مش��کالتی‬ ‫ت به طوری‬ ‫در ثابت نگه داشتن میزان ان روبه رو شده اس ‬ ‫ک��ه نیمی از گاز ایران به مصرف خانگی می رس��د‪۲۱ ،‬‬ ‫درصد برای تولید برق و ‪ ۱۸‬درصد در تولیدات صنعتی‬ ‫در کش��ور‪ ،‬از جمله صنایع پتروشیمی استفاده می شود‪.‬‬ ‫ای��ران پس از ایاالت متحده‪ ،‬روس��یه و چین چهارمین‬ ‫ رود اما‬ ‫ب��ازار ب��زرگ گاز طبیعی جهان ب ه ش��مار م��ی ‬ ‫به س��ختی پاسخگوی رشد تقاضای بازار است‪ .‬بر مبنای‬ ‫امار منتشر ش��ده از س��وی ش��رکت بریتیش پترولیوم ‪،‬‬ ‫مص��رف گاز از ‪ ۱۰۲.۷‬میلی��ارد متر مکع��ب در س��ال‬ ‫‪۲۰۰۵(1385‬می�لادی)‪ ،‬ب��ه ح��دود ‪ ۱۹۱.۲‬میلی��ارد‬ ‫متر مکع��ب در س��ال ‪۲۰۱۵(1394‬می�لادی) افزایش‬ ‫یافت در حالی که تولید در طول مدت مشابه از ‪۱۰۲.۳‬‬ ‫ ‬ ‫میلیارد متر مکعب به ‪ ۱۹۲.۵‬میلیارد متر مکعب افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹بیم از واردات گاز با رشد مصرف‬ ‫ارش نجف��ی‪ ،‬نایب رئی��س کمیس��یون ان��رژی اتاق‬ ‫بازرگان��ی به « گس��ترش صنع��ت» گفت‪ :‬ه��ر کدام از‬ ‫کش��ورها میزان تولید و مصرف و صادرات گاز متفاوتی‬ ‫دارند و بر اساس ان‪ ،‬امار صادرات خود را ارائه می دهند‪.‬‬ ‫تناس��ب بین مصرف داخلی و ص��ادرات در تمامی این‬ ‫امارها وج��ود دارد‪ .‬در ایران می��زان تولید گاز افزایش‬ ‫یافت�� ه اما با توجه به انکه میزان مص��رف گاز ایران باال‬ ‫اس��ت‪ ،‬صادرات این انرژی را تحت الش��عاع ق��رار داده‬ ‫است‪ .‬بر اساس امارها‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد نفت و گاز‬ ‫تولید ش��ده در ایران ص��ادر و بقیه ان صرف تامین نیاز‬ ‫داخل کشور می ش��ود‪ .‬با توجه به رشد فزاینده مصرف‬ ‫انرژی در کش��ور یک��ی از تهدیدات ای��ران در اینده نه‬ ‫چندان دور قطع صادرات گاز و نیاز به واردات ان است‪.‬‬ ‫‹ ‹ارزش افزوده ‪ ۳۰‬هزار دالری‬ ‫نجف��ی افزود‪ :‬فاصل��ه گرفتن از خام فروش��ی یکی از‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی ای��ران و هند گفت‪ :‬در چارچوب کلی سیاس��ت ها‪ ،‬نفت‬ ‫به هندی ها می فروش��یم تا سود‪ ،‬عاید کش��ور و منافع ملی تامین شود و در تداوم‬ ‫مراوده با این کش��ور با رشد س��رمایه گذاری خارجی می توانیم امنیت ملی را نیز‬ ‫تضمین کنیم‪.‬‬ ‫ابراهیم جمیلی درباره روابط تجاری ایران و هند و مراودات نفتی با این کش��ور‬ ‫در ش��رایط کنونی تحریم به ایلنا اظهار ک��رد‪ :‬هند در دور قبلی تحریم هم یکی از‬ ‫مشتریان پایدار ما بود و تا اخر نفت خود را از ما می خرید‪ ،‬اکنون هم در مذاکراتی‬ ‫جزو کش��ورهایی بوده که اعالم کرده مبادالت خود‪ ،‬از جمله خرید نفت را با ایران‬ ‫ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هند یکی از کش��ورهایی اس��ت که مش��مول معافیت های تحریمی‬ ‫مهم ترین اس��تراتژی های کشورهای نفتی است‪ .‬حرکت‬ ‫به سمت تولید فراورده های نفتی با فعال کردن صنایع‬ ‫باالدس��تی و پایین دستی انجام می ش��ود‪ .‬تولید ثانویه‬ ‫موج��ب می ش��ود کاالها ب��ا ارزش افزوده بیش��تری در‬ ‫بازاره��ای جهانی ب��ه فروش رود‪ .‬برخ��ی از محصوالت‬ ‫نفتی و گازی گاهی تا ‪ ۳۰‬هزار دالر ارزش افزوده خرید‬ ‫و فروش می ش��وند و نیاز اس��ت تا صنایع زیربنایی این‬ ‫تولید در کش��ور ایجاد ش��ود تا بتوان ب��ه ارزش افزوده‬ ‫بیشتر دست یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم سرمایه گذاری های زیرساختی‬ ‫نجفی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری های زیر ساختی‬ ‫گفت‪ :‬در عربس��تان بخش عم��ده ای از درامد حاصل از‬ ‫ص��ادرات نفت در تامی��ن منابع زیرس��اخت های ایجاد‬ ‫نیروگاه های انرژی خورش��یدی‪ ،‬سرمایه گذاری می شود‬ ‫تا با این اس��تراتژی ان��رژی نفت و گاز ب��رای تولید در‬ ‫پاالیش��گاه ها ذخیره ش��ود‪ .‬تمام موضوعات��ی که به ان‬ ‫اش��اره ش��د فرایند هایی اس��ت که باید ذی��ل «اقتصاد‬ ‫کالن» نام گذاری شود و مشکالت مربوط به ان بررسی‬ ‫حل شود‪ .‬وی افزود‪ :‬درحال حاضر در کشور ما مشکالت‬ ‫برنامه ری��زی کالن اقتص��ادی به ش��کل ج��دی وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اکن��ون درام��دی ک��ه از منابع انرژی نف��ت و گاز به‬ ‫دست می اوریم‪ ،‬صرف روزمرگی می شود و این بدترین‬ ‫عارضه ای اس��ت که کش��ور ما به ان دچار است‪ .‬ما باید‬ ‫تکلی��ف سیاس��ت خارجی خود را روش��ن کنی��م‪ .‬باید‬ ‫سیاست های ارتباطی و تعاملی خود با کشورهای جهان‬ ‫از جمله اس��یای ش��رقی و اتحادیه اروپ��ا را به گونه ای‬ ‫تعری��ف و برنامه ریزی کنیم که بتوانی��م برای ایندگان‬ ‫خط و مرز سرمایه ای تعریف کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جایگاه ایران در صادرات نفت و گاز‬ ‫حمید رض��ا عراقی‪ ،‬مع��اون وزیر نف��ت و مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی گاز ایران در گفت وگو با « گسترش صنعت»‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬میزان صادرات گاز در یک روند مش��خص‬ ‫می ش��ود‪ .‬این امار از طریق کشورها اعالم می شود و در‬ ‫مقام مقایس��ه‪ ،‬رتبه هر کشور در صادرات جهانی نفت و‬ ‫گاز مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که دلیل تفاوت چشمگیر‬ ‫بین رتبه تولیدی و صادراتی گا ز چیست‪ ،‬گفت‪ :‬جایگاه‬ ‫هند مشتری پایدار نفت ایران‬ ‫امریکا قرار گرفته و من تصور می کنم عالقه مند اس��ت همچنان با ایران کار کند‪،‬‬ ‫امیدواری��م این روش همچنان ادامه پیدا کن��د‪ .‬رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند‬ ‫در ادامه با بیان اینکه ما نیز باید تالش کنیم فش��ار از جانب امریکا به این کش��ور‬ ‫کمتر ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ما در یک چارچوبی با این کشور همکاری می کنیم‬ ‫و برخی توافقات هم انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬در این فضا نباید برای هر کش��وری که از‬ ‫ما نفت می خرید ش��رط و ش��روط سرس��ختانه در نظر بگیریم چرا که قرار اس��ت‬ ‫در ش��رایط س��خت فعلی بتوانیم صادرات نفت را ادامه دهیم‪ .‬وی یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫چارچوب کلی سیاس��ت ها ما نفت به انها می فروش��یم تا سود عاید کشور و منافع‬ ‫ملی تامین ش��ود‪ ،‬باید تالش کنیم این رویه تداوم داشته باشد‪ .‬جمیلی بیان کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر ارتباط ما با هند در بندر چابهار نسبت به سایر کشورها بیشتر است‪،‬‬ ‫‹ ‹تبیین صادرات در قالب ‪ ۳‬موضوع‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ص��ادرات گاز در قال��ب ‪ ۳‬موض��وع قابل‬ ‫تبیین اس��ت؛ میزان صادرات ال ان جی‪ ،‬مسائل سیاسی‬ ‫و حاشیه ای و نگهداشت انرژی دلیل جایگاه پایین ایران‬ ‫در صادرات گاز با وجود داش��تن منابع غنی گاز اس��ت‪.‬‬ ‫ایران در زمینه صادرات گاز از طریق خط لوله می تواند‬ ‫به همس��ایگان خود از جمله عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬افغانستان و‬ ‫کویت گاز صادر کند‪ ،‬البته مس��ائل سیاس��ی کشور به‬ ‫گون��ه ای رقم خورد که زدن پل ارتباطی با کش��ورهای‬ ‫ان سوی خلیج فارس با مش��کالتی روبه رو شد و عملی‬ ‫نش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬یکی از دالیل کاهش صادرات گاز ایران‬ ‫به موضوع روابط سیاس��ی ایران با کش��ورهای همسایه‬ ‫بازمی گردد‪ .‬اگر ش��رایط و زمینه های سیاسی مهیا شود‬ ‫صنعت گاز ای��ران ظرفیت صادرات گاز به کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر را دارد چرا که ایران هم از نظر راهبردی و هم از‬ ‫نظر منابع گاز در شرایطی است که بتواند از بهترین راه‬ ‫که همان خط لوله است‪ ،‬گاز صادر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹مدیریت انرژی‬ ‫عراقی افزود‪ :‬موضوع دوم‪ ،‬مصرف باالی گاز در داخل‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬درحال حاضر از گاز مخزن مشترک‪ ،‬در‬ ‫داخل کش��ور برای تامین گاز داخلی استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫در صنایع‪ ،‬اداره های دولتی و مشترکین خانگی مصرف‬ ‫درست گاز وجود ندارد و دلیل عالوه بر اسراف مشترکین‬ ‫این است که در بهینه سازی مصرف انرژی ضعیف عمل‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫با توجه به انکه گازرس��انی به بیش��تر مناطق انجام‬ ‫شده است به عنوان یک گام مهم باید برای صرفه جویی‬ ‫انرژی برداشته ش��ود و با کار علمی هم می توان میزان‬ ‫مصرف را بهینه کرد و در کنار ان اشتغال ایجاد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ال ان جی‬ ‫عراقی گفت‪ :‬موضوع س��وم‪ ،‬صادرات ال ان جی است‪.‬‬ ‫در محاس��به صادرات گاز‪ ،‬میزان تولی��د و صادرات گاز‬ ‫نق��ش مهم��ی دارد که م��ا در زمینه تولی��د ال ان جی‬ ‫مش��کل داریم‪« .‬ایران ال ان جی » در حال ساخت است‪.‬‬ ‫درحال حاضر ورود برخی تجهیزات س��اخت ان از کانادا‬ ‫با اغاز دور جدید تحریم ها با مش��کل روبه رو شده است‪.‬‬ ‫ت در زمینه گاز ‪ ،‬توانس��تیم در بصره و‬ ‫با وجود مش��کال ‬ ‫بغداد توس��عه صادرات داشته باشیم و نسبت به گذشته‬ ‫‪ ۷۰‬درصد صادرات بیشتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫باید س��عی کنیم جذب سرمایه گذاری خارجی بیش��تری داشته باشیم تا امنیت‬ ‫ملی بیش��تر تضمین ش��ود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایط کنونی فرقی ندارد که‬ ‫صادرات نفت در ازای دالر‪ ،‬یورو‪ ،‬روپیه یا کاال باش��د باید به نحوی عمل کنیم که‬ ‫منافع ملی حفظ شود‪.‬‬ ‫هند به تازگی به شدت زیر فشار ایاالت متحده قرار گرفته است تا خرید نفت خام‬ ‫ایران را به صفر کاهش دهد‪ .‬هند پس از چین و ایاالت متحده به ترتیب بر حسب‬ ‫قدرت خرید‪ ،‬س��ومین اقتصاد جهان را دارد و سومین واردکننده نفت خام جهان‬ ‫اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دومین مش��تری بزرگ ایران اس��ت که ‪ ۳۳‬درصد از صادرات‬ ‫نفت خام ایران را تش��کیل می دهد‪ .‬هند به دنبال منافع ملی خود است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫ان گونه که از شواهد امر پیداست همچنان به واردات نفت از ایران ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪ 11 1397‬ربیع االول ‪ 19 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش محسوس تولید‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫فریدون همتی‬ ‫امید ذاکری‬ ‫توسعه ابخیزداری راهکار نگهداشت منابع اب کشاورزی‬ ‫‪ 74‬دشت هرمزگان در وضعیت قرمز‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در سال های گذش��ته به دنبال تغییرهای اقلیمی‪،‬‬ ‫کاه��ش بارندگی‪ ،‬اف��ت منابع اب زیرزمین��ی و بروز‬ ‫و تداوم خشکس��الی‪ ،‬ش��اهد بحرانی ش��دن ش��رایط‬ ‫منابع ابی کش��ور هس��تیم‪ .‬در این ش��رایط به اعتقاد‬ ‫کارشناس��ان حوزه اب و خاک از بهترین و موثرترین‬ ‫راهکاره��ای حف��ظ و نگهداش��ت منابع اب��ی‪ ،‬انجام‬ ‫فعالیت های ابخی��زداری و ابخوان داری در حوزه های‬ ‫ابخیز است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان بر این باورند ک��ه ابخیزداری می تواند‬ ‫راه��کاری پیش��گیرانه و مطمئ��ن ب��رای مب��ارزه با‬ ‫خشکس��الی در دراز مدت باش��د و نتای��ج پایداری به‬ ‫ارمغان اورد‪ .‬این در حالی اس��ت که حدود ‪ ۴۸‬س��ال‬ ‫پی��ش منابع ابی کش��ور نزدی��ک ب��ه ‪ ۱۳۰‬میلیارد‬ ‫متر مکع��ب بود که در نتیجه تغییرهای اقلیمی حدود‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذش��ته‪ ،‬به حدود ‪ ۱۱۶‬میلیارد متر مکعب‬ ‫و در ‪ ۶‬سال گذش��ته این رقم به حدود ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫مترمکعب کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫این روند نش��ان از ان دارد ک��ه در طول زمان‪ ،‬هر‬ ‫چه جلوتر امده ایم منابع ابی کش��ور کمتر و در مقابل‬ ‫مصارف بیشتر ش��ده که از نظر تعادل منابع ابی‪ ،‬این‬ ‫یک تهدید به شمار می اید‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۴۶‬میلیون تن فرسایش خاک‬ ‫بر اس��اس یافته های علمی‪ ،‬ابخیزداری به مجموعه‬ ‫اقداماتی گفته می ش��ود که برای جلوگیری از تخریب‬ ‫خاک در زمان س��یالب و بارش های سیل اسا و تزریق‬ ‫اب های روان به سفره های زیر زمینی انجام می شود‪.‬‬ ‫بنا بر امار موجود‪ ،‬اکنون سیالب ها در کشور ساالنه‬ ‫ح��دود ‪ ۴۶‬میلیون تن فرس��ایش خ��اک را با خود به‬ ‫همراه دارد که این میزان فرسایش خاک یعنی ساالنه‬ ‫معادل ‪ ۱۰‬هزار هکتار زمین زراعی تخریب می ش��ود‬ ‫ک��ه این مش��کالت با عملی��ات ابخی��زداری برطرف‬ ‫می ش��ود‪ .‬بر اساس بند ‪ ۲۷‬قانون افزایش بهره وری در‬ ‫بخش کش��اورزی و منابع طبیعی‪ ،‬سهم وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی با انجام اقدامات ابخیزداری و ابخوان داری‬ ‫در تولی��د اب با س��هم وزارت نی��رو از طریق اجرای‬ ‫س��دهای مخزنی یکسان تعیین ش��ده و این موضوع‬ ‫نقش و اهمیت ابخیزداری و ابخوان داری در مدیریت‬ ‫بحران اب را بیش از پیش نمایان می سازد‪.‬‬ ‫قانون برنامه ‪ ۵‬ساله ششم توسعه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران( ‪ ۱۳۹۶‬ت��ا ‪ ) ۱۴۰۰‬در ‪ ۱۴‬اس��فن د ‪ ۱۳۹۵‬در‬ ‫مجلس شورای اسالمی به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه های مهم دولت‬ ‫مع��اون ابخیزداری‪ ،‬مرات��ع و امور بیابان س��ازمان‬ ‫جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کش��ور تیر امس��ال در‬ ‫ایین امضای تفاهمنامه اجرای ‪ ۲۰۰‬طرح ابخیزداری‬ ‫در هرم��زگان‪ ،‬گفت‪ :‬اجرای طرح ه��ای ابخیزداری با‬ ‫توجه به تاثیر ان در حفظ و نگهداش��ت منابع ابی از‬ ‫برنامه های مهم دولت است و از ان حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬ناصر حیدری پور بیان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫این پروژه های ابخیزداری با توجه به ش��رایط بحرانی‬ ‫منابع ابی هرمزگان نقش بسزایی در زمینه تامین اب‬ ‫این استان خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬فرمانداران و بخشداران برای اجرای‬ ‫مناس��ب و به موقع این طرح ها باید به طور جدی پای‬ ‫کار باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹شوری دشت ها‬ ‫طرح ابخیزداری در این استان تا پایان امسال است‪.‬‬ ‫پایان تی ر امسال تفاهمنامه ای برای اجرای مشترک‬ ‫‪ ۲۰۰‬طرح ابخی��زداری و ابخ��وان داری چند منظوره‬ ‫میان استانداری هرمزگان و سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری کشور امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت صندوق توسعه ملی‬ ‫استاندار هرمزگان دراین باره معتقد است که اجرای‬ ‫‪ ۲۰۰‬ط��رح ابخیزداری در اس��تان تا پایان امس��ال با‬ ‫حمایت صندوق توسعه ملی انجام می شود‪.‬‬ ‫فری��دون همتی در این ب��اره اظهار کرد‪ :‬اجرای این‬ ‫طرح ه��ای چند منظ��وره ابخیزداری موج��ب تامین‬ ‫اب اش��امیدنی به ویژه در روستاها و همچنین تغذیه‬ ‫دشت های استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیمی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای این‬ ‫طرح های ابخیزداری از منابع اس��تانی و نیم دیگر ان‬ ‫از محل اعتبار صندوق توسعه ملی تامین می شود‪.‬‬ ‫همت��ی تاکید ک��رد‪ :‬اجرای طرح ه��ای ابخیزداری‬ ‫و ابخ��وان داری راه��کار موثری در راس��تای کنترل و‬ ‫مدیریت مناسب منابع اب در استان هرمزگان است‪.‬‬ ‫ش��واهد نش��ان می دهد که وضعیت کنونی اب در‬ ‫اس��تان هرمزگان چندان رضایت بخش نیس��ت زیرا‬ ‫تغییرات شاخص سرانه منابع اب تجدید پذیر حکایت‬ ‫‹ ‹اجرای ‪ ۱۰۰‬طرح ابخیزداری‬ ‫از ان دارد که این ش��اخص در دهه های گذش��ته در‬ ‫امید ذاکری‪ ،‬مدیرکل مناب��ع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫هرمزگان کاهش داشته است‪.‬‬ ‫هرم��زگان معتقد اس��ت که طرح ه��ای ابخیزداری با‬ ‫خشکس��الی و کم ابی در هرمزگان موجب خش��ک‬ ‫کاهش میزان فرسایش خاک‪ ،‬زمینه را برای نفوذ اب‬ ‫ش��دن ‪ ۳۶۵‬چاه اب اش��امیدنی‪ ۱۸ ،‬چشمه و قنات‪،‬‬ ‫در خاک فراهم کرده و ان را تبدیل به منبع ابی برای‬ ‫‪ ۱۰۰‬چاه و کاهش اب ‪ ۱۳۵‬چاه بین‪ ۳۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫پایین دست حوضه خود می کند‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ذاک��ری در توضیح��ات بیش��تر گف��ت‪ :‬عملی��ات‬ ‫از ‪ ۷۴‬دش��ت موجود در هرمزگان تمامی انها دارای‬ ‫ابخیزداری و ابخوان داری شامل عملیات‬ ‫بیالن منفی هستند و ‪ ۳۸‬دشت ممنوعه‬ ‫بیومکانیکی و بیولوژیک‪ ،‬پخش سیالب‪،‬‬ ‫بوده و باقی دشت ها نیز شور است‪.‬‬ ‫سدهای خاکی و سازه های سنگی مالتی‬ ‫از همین رو‪ ،‬با توجه به شرایط بحرانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫منابع اب��ی هرمزگان‪ ،‬اجرای گس��ترده‬ ‫مدیرکل منابع طبیع��ی و ابخیزداری‬ ‫طرح های ابخیزداری در این استان الزم‬ ‫هرمزگان تاکید کرد‪ :‬امس��ال در مجموع‬ ‫و ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال برای اجرای طرح های‬ ‫ب��ا اس��تفاده از روش ه��ای مناس��ب‬ ‫ناصر حیدری پور‬ ‫ابخیزداری و ابخ��وان داری در هرمزگان‬ ‫ابخی��زداری می توان با مه��ار اب باران‬ ‫اجرای ‪ ۲۰۰‬طرح‬ ‫عالوه ب��ر پیش��گیری از تخری��ب خاک‪ ،‬ابخیزداری در هرمزگان از محل صندوق توس��عه ملی اختصاص‬ ‫یافته است‬ ‫پدیده خشکسالی را مدیریت کرد‪.‬‬ ‫با توجه به تاثیر ان در‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬از اغ��از امس��ال ت��ا‬ ‫هم اکنون اس��تان هرم��زگان با ‪ ۷‬هزار حفظ و نگهداشت منابع‬ ‫ابی از برنامه های مهم‬ ‫اوای��ل ابان عملیات س��اخت ‪ ۱۰۰‬طرح‬ ‫و ‪ ۴۵۱‬س��ازه ابخی��زداری و بی��ش از‬ ‫‪ ۱۱۰‬ه��زار هکت��ار عملی��ات بیولوژیک دولت است و از ان حمایت ابخی��زداری و ابخوان داری در سراس��ر‬ ‫می کند‪ .‬فرمانداران و‬ ‫و بیومکانی��ک‪ ،‬ظرفی��ت ابگی��ری ‪ ۴۰۰‬بخشداران برای اجرای استان اجرایی شده است‪.‬‬ ‫ذاک��ری تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ر اس��اس‬ ‫میلیون مترمکعب درسال دارد‪.‬‬ ‫مناسب و به موقع این‬ ‫خوش��بختانه امس��ال گام های خوبی طرح ها باید به طور جدی برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده ت��ا پایان‬ ‫پای کار باشند‬ ‫امس��ال اج��رای ‪ ۱۰۰‬ط��رح دیگ��ر‬ ‫برای توس��عه ابخی��زداری در هرمزگان‬ ‫ابخیزداری و ابخوان داری در روستاهای‬ ‫برداشته شده که ازجمله ان اجرای ‪۲۰۰‬‬ ‫‪ ۱۳‬شهرستان هرمزگان عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫وی ابرازک��رد‪ :‬با اجرای طرح های نام برده حدود ‪۸۰‬‬ ‫میلیون مترمکع��ب از روان اب ها در هرمزگان ذخیره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرو در حوزه ابخیزداری‬ ‫جعفر تختی نژاد‪ ،‬معاون ابخیزداری اداره کل منابع‬ ‫طبیعی هرمزگان معتقد است با توجه به کاهش شدید‬ ‫بارندگی ها در اس��تان در س��ال های گذشته‪ ،‬به شدت‬ ‫نیازمن��د مدیری��ت روان اب های فصلی و س��طحی با‬ ‫توسعه ابخیزداری هستیم‪.‬‬ ‫تختی ن��ژاد در ای��ن ب��اره توضی��ح داد‪ :‬عملی��ات‬ ‫ابخیزداری و ابخ��وان داری یکی از اولویت های نه گانه‬ ‫کش��وری و اس��تان هرمزگان در حوزه منابع طبیعی‬ ‫اس��ت و اعتبارات ان هم از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوزه ابخیزداری‪ ،‬اس��تان هرمزگان‬ ‫یکی از اس��تان های پیشرو بوده و جهش خیلی خوبی‬ ‫در این زمینه داشته ایم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئو ل تصریح کرد‪ :‬به منظور به حداقل‬ ‫رسانی اثرات مخرب خشکس��الی و بی ابی بر مراتع و‬ ‫منابع طبیعی اس��تان‪ ،‬به دنبال توسعه هر چه بیشتر‬ ‫فعالیت های ابخیزداری در هرمزگان هستیم‪.‬‬ ‫تختی ن��ژاد تغذی��ه منابع ابی و تقویت س��فره های‬ ‫اب زیرزمین��ی‪ ،‬حفاظ��ت از خاک‪ ،‬کاه��ش و کنترل‬ ‫رسوب زایی در حوزه ابخیز‪ ،‬افزایش درامد بهره برداران‬ ‫و تثبیت ش��غل حوزه نش��ینان‪ ،‬پیش��گیری و کنترل‬ ‫س��یل از مناطق باالدس��ت و اصالح کاربری اراضی را‬ ‫از مهم ترین اهداف اجرای طرح های ابخیزداری عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫زنگ خطر خشکسالی و بحران اب در سراسر ایران‬ ‫عزیزمان با وجود تالش بس��یار مسئو الن همچنان به‬ ‫گوش می رس��د و باید از هم اکنون به فکر اینده بود تا‬ ‫بتوان جلوی خس��ارت و چالش های احتمالی ناشی از‬ ‫این بحران را گرفت‪.‬‬ ‫ابخی��زداری راه��کاری موثر ب��رای پیش��گیری از‬ ‫فرس��ایش خاک‪ ،‬مهار اب و حفاظت از منابع طبیعی‬ ‫اس��ت و نهادهای اجرای��ی با توجه به خس��ارت های‬ ‫گوناگون ناشی از سیالب ها‪ ،‬هرز روان اب ها و فرسایش‬ ‫خ��اک باید در اجرای این ط��رح بیش از پیش تالش‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫بای��د بتوانیم با توس��عه ابخی��زداری از روان اب ها‬ ‫حداکثر اس��تفاده را در تغذیه س��فره های زیر زمینی و‬ ‫اباد کردن دشت های حاصلخیز کشاورزی ببریم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۰‬هزار هکتاری سطح مکانیزه زیرکشت برنج‬ ‫رئیس مرکز توس��عه مکانیزاسیون کش��اورزی پیش بینی کرد که با‬ ‫تمهیدات تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای ماشین های زراعت برنج‪ ،‬سال‬ ‫اینده ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار هکتار به سطح کاشت و برداشت مکانیزه این‬ ‫محصول افزوده شود‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از وزارت جهاد کش��اورزی‪،‬‬ ‫کامبیز عباس��ی‪ ،‬رئیس مرکز توسعه مکانیزاس��یون کشاورزی درباره‬ ‫س��رمایه گذاری در زمینه مکانیزاس��یون پ��س از تحریم های یکجانبه‬ ‫امریکا اظهار ک��رد‪ :‬با وجود تحریم های امریکا با س��رمایه گذاری های‬ ‫خوبی که در حوزه مکانیزاس��یون کش��اورزی در طول ‪ ۵‬سال گذشته‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬روند توس��عه در این بخش در حال انجام است به طوری‬ ‫که براورد می کنیم در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸۰‬هزار هکتار به سطح کشت‬ ‫مکانیزه و ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار هکتار به سطح برداشت برنج اضافه شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در طول ‪ ۸‬ما ه امس��ال حدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫س��رمایه گذاری در بخش مکانیزاسیون کش��اورزی کشور انجام شده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬نزدیک ب��ه ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان ان تس��هیالت بانکی از‬ ‫محل خط اعتباری شماره‪ ۶‬و بقیه اورده کشاورزان و برخی خریدهای‬ ‫نقدی انها بوده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد‪ :‬اگر چه پس از‬ ‫اجرای تحریم ها‪ ،‬در انتقال پول و برخی فناوری ها با مشکالتی روبه رو‬ ‫شده ایم اما بازارهای جدیدی برای دسترسی به فناوری های مربوط به‬ ‫حوزه مکانیزاسیون بخش کشاورزی پیدا کرده ایم‪.‬‬ ‫عباس��ی کش��ورهای ترکیه‪ ،‬اس��یای ش��رقی و هند را از جمله این‬ ‫بازاره��ا عنوان و تصریح ک��رد‪ :‬بخش عمده ای از کش��ورهای اروپایی‬ ‫هیچ گون��ه قط��ع ارتباطی در زمینه ماش��ین های کش��اورزی با ایران‬ ‫نداشته اند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی در ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درص��د اراضی‬ ‫شالیزاری برداشت مکانیزه و ‪ ۴۵‬تا ‪ ۵۰‬درصد ان کشت مکانیزه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬از کاهش محس��وس تولی��د لوازم خانگی در نیمه‬ ‫نخست امسال خبر داد و گفت‪ :‬هم اکنون کمبود تولیدات‬ ‫داخلی در این بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حبی��ب اهلل انصاری در جمع خبرنگاران‬ ‫ب��ا بیان اینک��ه همزمان با افزای��ش ن��رخ ارز‪ ،‬تعدادی از‬ ‫تولیدکنن��دگان لوازم خانگی ب��رای واردات کاالهای مورد‬ ‫نیاز خود از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی استفاده کردند‪ ،‬گفت‪ :‬البته‬ ‫بعد از اینکه این پرونده ها به مرحله ترخیص کاال رس��ید‪،‬‬ ‫بای��د مابه التفاوت تا نرخ ‪ ۸۱۰۰‬تومانی پرداخت می ش��د‪.‬‬ ‫بنابرای��ن‪ ،‬این افزایش نرخ‪ ،‬م��ا را در واردات مواد اولیه با‬ ‫مشکالتی مواجه ساخت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی‬ ‫افزود‪ :‬اگر کش��ور نگاه صادرات محور داشته باشد‪ ،‬به طور‬ ‫قطع افزای��ش نرخ دالر می تواند منجر به افزایش صادرات‬ ‫شود اما نکته این است که صادرات به مثابه درختی است‬ ‫که ریش��ه در تولید دارد و بر این اس��اس‪ ،‬در محافلی که‬ ‫با مس��ئوالن دولتی برگزار می ش��ود‪ ،‬همواره سخن از این‬ ‫اس��ت که بتوان ابتدا افزایش تولید کیفی داشت و سپس‬ ‫به صادرات اندیشید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاس��ت های ن��رخ ارز به گونه ای تدوین‬ ‫ش��ود که جانب تولید را نداشته باشد‪ ،‬این افزایش نرخ به‬ ‫طور قطع منجر به افزایش صادرات هم نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته انص��اری‪ ،‬کیفی��ت و ن��رخ در ح��وزه رقابت‬ ‫خودنمایی می کند‪ .‬این در حالی اس��ت که باال بودن نرخ‬ ‫تمام شده‪ ،‬اسیبی اس��ت که خود را در بازارهای صادراتی‬ ‫هم نشان می دهد‪.‬‬ ‫این در حالی است که گاه در ‪ ۶‬ما ه نخست امسال‪۶۰ ،‬‬ ‫درصد افزایش نرخ اعمال ش��ده است‪ ،‬ضمن اینکه هزینه‬ ‫دس��تمزدها را نی��ز باید به ان اضافه ک��رد در حالی که به‬ ‫تولیدکنندگان اجازه افزایش نرخ بیش از ‪ ۶‬درصد را نداده‬ ‫بودن��د‪ ،‬پس این دو نرخ با هم همخوانی ندارد و به همین‬ ‫دلی��ل کاهش معناداری در عرصه تولید در نیمه نخس��ت‬ ‫امسال رخ داده بود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان لوازم‬ ‫خانگ��ی اظهار کرد‪ :‬س��ازمان حمای��ت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان در پایان ش��هریور اج��ازه داده تا نرخ لوازم‬ ‫خانگی با افزایش روبه رو شود‪ .‬‬ ‫ی شدن قیمت ها‪ ،‬تولید افزایش یافته‬ ‫از این رو‪ ،‬با منطق ‬ ‫اس��ت اما در نیمه نخست امس��ال‪ ،‬کاهش محسوسی در‬ ‫تولید لوازم خانگی داشتیم‪.‬‬ ‫انصاری تاکی��د کرد‪ :‬امروز اگر نرخ لوازم خانگی در بازار‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬متاثر از افزایش نرخ مواد اولیه اس��ت‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که ورود لوازم خانگی نیز از اغاز امس��ال‬ ‫ممنوع اس��ت و همی��ن امر اتفاق خوبی اس��ت که فضا را‬ ‫ب��رای تامین کنندگان داخل��ی فراهم م��ی اورد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫اکنون هیچ گونه کمبود لوازم خانگی داخلی در بازار وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان لوازم خانگی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد از نیاز بازار‬ ‫با لوازم خانگی داخلی تامین می ش��ود‪ .‬این در حالی است‬ ‫که روی برخی از اقالم لوازم خانگی‪ ،‬حتی یک قلم کاالی‬ ‫وارداتی هم نداریم‪.‬‬ ‫انصاری تصریح کرد‪ :‬تالش داریم تا در قالب هجدهمین‬ ‫نمایش��گاه بین المللی لوازم خانگی ک��ه از اول اذر برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬ش��رایطی را برای معرفی دستاوردهای تولیدات‬ ‫داخل��ی فراهم اوریم تا مردم مطلع باش��ند که در صنعت‬ ‫چه اتفاقی افتاده و با ممنوعیت واردات‪ ،‬قدرت تامین لوازم‬ ‫خانگی مورد نیاز مردم را داریم‪.‬‬ ‫دبی��ر انجم��ن تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان لوازم‬ ‫خانگ��ی گفت‪ :‬اس��تراتژی ما افزایش تولید‪ ،‬توس��عه بازار‪،‬‬ ‫افزایش صادرات و خروج از رکود است که تالش داریم در‬ ‫قالب این نمایشگاه ان را محقق کنیم‪.‬‬ ‫ت بلکه‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که هدف ما فروش نیس�� ‬ ‫ت�لاش می کنی��م ت��ا معرف��ی توانمندی ه��ای صنع��ت‬ ‫را داش��ته باش��یم ب��ه نح��وی ک��ه م��ردم ب��ا مقایس��ه‬ ‫کااله��ای داخل��ی و خارج��ی بتوانن��د تصمیم درس��تی‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫انصاری معتقد اس��ت که افزایش تولید‪ ،‬به توس��عه بازار‬ ‫می انجام��د و اصوال ما تالش داری��م تا این هدف را تحقق‬ ‫بخش��یم‪ .‬این در حالی است که صنعت لوازم خانگی یکی‬ ‫از متنوع ترین صنایع کش��ور اس��ت و حرکت ان‪ ،‬بسیاری‬ ‫از صنایع باالدس��تی و نیز مش��اغل جانب��ی را به حرکت‬ ‫درمی اورد‪.‬‬ ‫ دوشنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 527‬پیاپی ‪2500‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 28‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 11‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 19‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫در ایین معارفه سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مطرح شد‬ ‫تالش شبانه روزی برای رشد و تقویت صنایع کوچک‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫یادداشت‬ ‫چالش تخصص‬ ‫در اداره صنایع کوچک‬ ‫یک��ی از مهم تری��ن ضعف های‬ ‫رایج در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫کش��ور‪ ،‬بهره نگرفت��ن از تجربه و‬ ‫ت��وان نیروهای متخص��ص برای‬ ‫مدیریت واحدهاس��ت که نه تنها‬ ‫مدیری��ت بس��یاری از واحده��ا‬ ‫به ص��ورت خانوادگ��ی از س��وی‬ ‫محمدجواد بگی‬ ‫سرمایه گذاران گاه بدون کمترین‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫توان مدیریتی انجام می شود بلکه‬ ‫شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫بس��یاری از این واحدها هیچ گونه‬ ‫مش��اوره ای از متخصص��ان و‬ ‫مش��اوران زبده در مس��ائل مالیاتی‪ ،‬بیمه ای‪ ،‬حقوقی‪ ،‬صادراتی‬ ‫و مس��ائل مرتبط با کنت��رل کیفی و به��ره وری محصوالت و‪...‬‬ ‫نمی گیرند‪.‬‬ ‫بو کار‬ ‫این در حالی است که برگزاری کلینیک های سیار کس ‬ ‫و اس��تقرار ان در ش��هرک ها و نواحی صنعتی اس��تانی یکی از‬ ‫بو کار‬ ‫تجربه های موفق این شرکت در ارائه خدمات مشاوره کس ‬ ‫ب��ه صنعتگران به ش��مار می رود ضمن انکه اس��تقبال بس��یار‬ ‫مناس��ب از این کلینیک ها از سوی سرمایه گذاران و صنعتگران‬ ‫نش��ان دهنده موفقیت نسبی ان اس��ت به جرات می توان گفت‬ ‫یک��ی از تجربه های موفق خدمت رس��انی به واحدهای صنعتی‬ ‫بو کار‬ ‫و تولیدی در س��ال های گذشته همین کلینیک های کس ‬ ‫بوده است‪ .‬به همین منظور مقرر شد با تشکیل شورای راهبری‬ ‫بو کار‪ ،‬ش��اهد فصل جدی��دی از خدمات‬ ‫کلینیک ه��ای کس�� ‬ ‫بو کار در استان‬ ‫برگزاری کلینیک های تخصصی مش��اوره کس ‬ ‫اصفهان باش��یم‪ .‬در حقیقت برگ��زاری کلینیک های تخصصی‬ ‫بو کار به عنوان گام موثری در حمایت از صنایع‬ ‫مش��اوره کس�� ‬ ‫کوچک و متوس��ط اس��ت‪ .‬همچنین تشکیل و اس��تقرار مرکز‬ ‫بو کار در هر ش��هرک و ناحیه صنعتی‬ ‫خدمات مش��اوره کس�� ‬ ‫اس��تان اصفهان هدف نهایی شرکت ش��هرک های صنعتی این‬ ‫استان به ش��مار می رود تا زمان محقق شدن این هدف‪ ،‬شاهد‬ ‫بو کار به منظور ارائه مشاوره ای‬ ‫برپایی کلینیک های س��یار کس ‬ ‫رای��گان به صنعتگران‪ ،‬س��رمایه گذاران و مدیران ش��رکت های‬ ‫مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫در سال جاری هدف گذاری این شرکت برگزاری ‪ ۳۰‬کلینیک‬ ‫بو کار در سطح اس��تان بوده که تاکنون ‪ ۱۴‬مورد‬ ‫مشاوره کس ‬ ‫ان محقق شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫داوری قراردادهای راکد در ایالم‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایالم از تش��کیل‬ ‫جلس��ه هیات حل اختالف و داوری و تعیین تکلیف ‪ ۱۴‬مورد از‬ ‫قراردادهای راکد مس��تقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان ایالم‪ ،‬مرتضی دارایی گفت‪:‬‬ ‫تعیین تکلیف قراردادهای بسته شده با متقاضیان سرمایه گذار ی‬ ‫که به هر نحوی اراضی واگذار شده به انها راکد مانده و موجب‬ ‫ اجر ا نش��دن تعهدات قراردادی ش��ده اس��ت‪ ،‬باید رسیدگی و‬ ‫دستور نهایی برای این اراضی صادر شود‪.‬‬ ‫دارایی ادامه داد‪ :‬جلس��ه هیات حل اختالف و داوری اراضی‬ ‫صنعتی راکد در اس��تان ایالم با نماینده حقوقی سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران تشکیل شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان ایالم تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬در جلس��ه یاد ش��ده ‪ ۱۴‬م��ورد از قرارداده��ای راکد و‬ ‫غیرفعال به مس��احت ‪ ۲۳۰‬هزار و ‪ ۱۹‬متر مربع در ش��هرک ها‬ ‫و نواحی صنعتی اس��تان ایالم مورد بررسی و تعیین تکلیف قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دارایی ادامه داد‪ :‬در پایان این جلس��ه ‪ ۴‬مورد از قراردادها به‬ ‫مساحت ‪ ۶۳۷۵‬مترمربع فسخ قطعی و ‪ ۱۰‬قرارداد به مساحت‬ ‫‪ ۲۲۳. ۶۴۴‬مترمربع به اعطای مهلت انجامیده است‪.‬‬ ‫ب��ا اجرای قانون منع بکارگیری بازنشس��تگان از‬ ‫اغ��از هفته ج��اری تغیی��رات در زیرمجموعه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اغاز ش��د و محسن‬ ‫صالحی نیا با حکمی از سوی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عنوان سرپرست سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی معرفی شد‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬صادق نجفی از اذر س��ال گذش��ته‬ ‫به عن��وان مع��اون وزی��ر‪ ،‬رئی��س هیات مدی��ره و‬ ‫مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران فعالیت داش��ت ک��ه به دلیل اجرای‬ ‫قانون منع بکارگیری بازنشستگان‪ ،‬این مسئولیت‬ ‫را واگذار کرد اما به عنوان مش��اور عالی و دستیار‬ ‫ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به کار خود ادامه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫با اجرای این حکم‪ ،‬محسن صالحی نیا سرپرست‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫دهمین مدیر ارش��د این س��ازمان مادر تخصصی‬ ‫است که از سال ‪ ۱۳۸۴‬با تجمیع «سازمان صنایع‬ ‫کوچک ایران» و «ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ایران» تاسیس شده است‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا متول��د س��ال ‪ ۱۳۴۱‬در س��بزوار و‬ ‫دانش اموخته کارشناسی ارش��د مهندسی صنایع‬ ‫گرایش تولی��د صنعتی از دانش��گاه علم و صنعت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی که از سال ‪ ۱۳۹۰‬تا کنون معاون امور صنایع‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بوده است‪ ،‬فعالیت‬ ‫خود را از س��ال ‪ ۱۳۶۸‬در وزارت صنایع سنگین از‬ ‫پست کارشناسی اغاز کرد و تجربه های گوناگونی ‬ ‫از جمله عضویت هیات عامل س��ازمان گسترش و‬ ‫نوس��ازی صنایع ایران (ایدرو)‪ ،‬رئیس هیات مدیره‬ ‫گ��روه صنعت��ی ایران خ��ودرو و مدی��رکل صنایع‬ ‫ماشین س��ازی و نی��روی محرک��ه وزارت صنایع و‬ ‫معادن را در کارنامه شغلی خود دارد‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫صادق نجفی‬ ‫محمدعلی عزیزمحمدی‬ ‫اقدامات انجام شده در‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫را سرفصل اقدامات‬ ‫بعدی خود قرار خواهم‬ ‫داد به افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫دانش و فناوری نگاه‬ ‫ویژه خواهم داشت‬ ‫باید درک عمیق تری از‬ ‫دغدغه های صنعتگران‬ ‫داشته باشیم‬ ‫سازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران‬ ‫‪ ۵۲‬سال پیشینه دارد اما‬ ‫بیشترین تعداد واگذاری‬ ‫زمین و پرونده را امسال‬ ‫داریم اجازه نخواهم داد‬ ‫دشمنان اقدامات نظام‬ ‫را زیر سوال ببرند و‬ ‫نمی گذارم وجهه وزیر و‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را خراب کنند‬ ‫اجرای طرح امارگیری‬ ‫با مشارکت سازمان های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استانی در این‬ ‫دوره انجام شد و حضور‬ ‫صادق نجفی‬ ‫در همایش های خارج از‬ ‫کشور حرکت خوبی برای‬ ‫ایجاد ارتباط متقابل‬ ‫و جذب سرمایه گذاری‬ ‫خارجی بود‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» ایی��ن تکریم از‬ ‫خدمات صادق نجفی و معارفه محس��ن صالحی نیا‬ ‫به عنوان سرپرس��ت س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با حضور یونس الستی ‬ ‫معاون توس��عه مدیریت‪ ،‬منابع و امور اس��تان های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و افش��ار فتح الهی‬ ‫مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت در س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫صادق نجفی در ایین معارفه محسن صالحی نیا‬ ‫به عنوان سرپرس��ت س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران با اش��اره به اینکه یک‬ ‫هزار و ‪ ۵۷‬واحد تولیدی به چرخه تولید بازگشتند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امید به کار و فعالیت صنعتی در کشور‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫نجف��ی ک��ه هم اکنون به عن��وان مش��اور عالی‬ ‫و دس��تیار وی��ژه وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به کار خ��ود ادامه می دهد‪ ،‬در ادام��ه اضافه کرد‪:‬‬ ‫انچه به عنوان اهداف و برنامه ها به من در س��مت‬ ‫جدید به عنوان مش��اور عالی و دس��تیار ویژه وزیر‬ ‫واگذار شده اس��ت‪ ،‬به بهترین شکل انجام خواهم‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اجازه نخواهم داد دش��منان‬ ‫اقدامات نظام را زیر سوال ببرند و نمی گذارم وجهه‬ ‫وزی��ر و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت را خراب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مشاور عالی و دس��تیار ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ب��ا اعالم اینکه با تمام توان پیش خواهم‬ ‫رفت‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران ‪ ۵۲‬س��ال پیشینه دارد اما بیشترین‬ ‫تعداد واگذاری زمین و پرونده را امسال داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹امید به کار صنعتی زنده است‬ ‫صالحی نی��ا در پای��ان گف��ت‪ :‬ب��ا توج��ه به این‬ ‫تحریم ه��ای ظالمانه باید کار را با قدرت به صورت‬ ‫شبانه روزی پیش ببریم‪.‬‬ ‫‹ ‹تعامل داخلی و خارجی صنعتگران‬ ‫‹ ‹ادامه اقدامات انجام شده‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬سرپرست س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعت��ی ای��ران نی��ز در‬ ‫س��خنانی در این ا یین اظهار ک��رد‪ :‬اقدامات انجام‬ ‫ش��ده در س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران را س��رفصل اقدامات بعدی خود قرار‬ ‫خواهم داد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا با بی��ان اینکه با جامعه وس��یعی در‬ ‫سراس��ر کش��ور باید کار کنیم‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬به طور‬ ‫قطع دیدگاه های انها را مورد نظر قرار خواهم داد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران با بیان اینکه ب��ه افزایش بهره وری‪،‬‬ ‫دانش و فناوری نگاه ویژه خواهم داش��ت‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬بای��د درک عمیق ت��ری از دغدغه ه��ای‬ ‫صنعتگران داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمدعل��ی عزیزمحمدی‪ ،‬مع��اون برنامه ریزی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫نیز در این ایین با بیان اینکه برگزاری نمایش��گاه‬ ‫توانمندی ه��ای صنایع کوچک امس��ال اثر گذاری‬ ‫بس��یار خوبی در جامعه داش��ته است‪ ،‬افزود‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۲۰۰‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در این‬ ‫نمایش��گاه شرکت داشتند و این نمایشگاه بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬هزار بازدید کننده داشت‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی راه اندازی کلینیک های صنعتی در‬ ‫اس��تان ها را حرکت خوبی دانس��ت که با همکاری‬ ‫بسیج مهندسین انجام شد‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی ایران تصریح ک��رد‪ :‬اجرای‬ ‫طرح امارگیری با مش��ارکت سازمان های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تانی در این دوره انجام ش��د و‬ ‫حضور صادق نجفی در همایش های خارج از کشور‬ ‫حرکت خوبی برای ایج��اد ارتباط متقابل و جذب‬ ‫سرمایه گذاری خارجی بود‪.‬‬ ‫عزیزمحمدی در پایان س��خنان خود تاکید کرد‪:‬‬ ‫تداوم همکاری ه��ای بین المللی با کره و المان در‬ ‫دوره ریاس��ت صادق نجفی از نکات قابل توجه در‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫فرش��اد مقیم��ی که تا کن��ون عهده دار س��مت‬ ‫معاونت صنایع کوچک در س��ازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی و عضو هیات مدیره بود نیز با‬ ‫حکمی از سوی رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت به عنوان معاون امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت معرفی ش��د‪ .‬مقیمی پیش از این‬ ‫نی��ز معاون برنامه ریزی س��ازمان صنایع کوچک و‬ ‫شهرک های صنعتی ایران بود‪.‬‬ ‫بررسی ‪ ۵۶‬پرونده راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی فارس‬ ‫س��ومین جلسه امس��ال هیات حل اختالف و داوری س��ازمان صنایع‬ ‫کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس برگزار و پرونده های حقوقی صنعتگران بررس��ی و به انها‬ ‫رسیدگی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬مدیر حقوقی و امور قراردادهای شرکت‬ ‫ن از رسیدگی و بررس��ی ‪ ۵۶‬پرونده راکد‬ ‫ش��هرک های صنعتی این استا ‬ ‫صنعتگران در ش��هرک ها و نواحی صنعتی استان فارس خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پرونده ها مربوط به متقاضیانی اس��ت که در س��ال های پیش از‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬با این شرکت قرارداد بسته اند اما ساخت وسازی نداشته اند‪.‬‬ ‫خالد فتوحی با بیان اینکه در سومین جلسه هیات حل اختالف و داوری‬ ‫که به مدت دو روز با حضور داور و حکم مرضی الطرفین در دفتر مرکزی‬ ‫ش��رکت شهرک های صنعتی فارس برگزار ش��د پرونده های راکد بررسی‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬با بررس��ی این پرونده ها درنهایت ‪ ۲۲‬پرونده منجر به فسخ‬ ‫قطع��ی‪ ۳۲ ،‬پرونده منجر به اعطای مهلت و ‪ ۲‬پرونده نیز از دس��تور کار‬ ‫خارج شد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس گف��ت‪ :‬با برگ��زاری این جلس��ه ح��دود ‪ ۸۰۷۳۱‬مترمربع زمین‬ ‫در ش��هرک های صنعتی ک��ه متقاضیان پس از گذش��ت مهلت قانونی و‬ ‫اخطارهای مختلف و اعطای مهلت دوباره برای ساخت وس��از اقدام نکرده‬ ‫بودند بازپس گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط الزم برای ایجاد‬ ‫واحد صنعتی دارند‪ ،‬واگذار شود‪.‬‬ ‫فتوح��ی ب��ا بی��ان اینک��ه تعیین تکلی��ف قراردادهای راکد و فس��خ و‬ ‫ازادس��ازی انها از برنامه های مهم اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬با واگ��ذاری اراضی راکد‬ ‫به متقاضیان دیگر‪ ،‬روند ساخت وس��از و اجرای طرح های صنعتی شتاب‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫فارس تصریح ک��رد‪ :‬با نظارت بر روند ساخت وس��از واحدهای صنعتی و‬ ‫تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت وس��از‪ ،‬امکان بورس بازی زمین‬ ‫و سوءاستفاده افراد س��ودجو در فضای شهرک های صنعتی فارس وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫فتوح��ی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان فارس بر‬ ‫اس��اس شیوه نامه سازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران و‬ ‫در راس��تای انج��ام تعهدات طرف های قرارداد‪ ،‬پس از دو مرحله ارس��ال‬ ‫اخطاریه و تجدید وقت‪ ،‬برای تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن‬ ‫مطلوب اراضی غیرفعال در ش��هرک ها و نواحی صنعتی در نشست هیات‬ ‫حل اختالف و داوری اقدام می کند‪ .‬وی دریافت نشدن پروانه ساختمانی‪،‬‬ ‫ساخت وس��از نکردن‪ ،‬نگرفتن پروانه پای��ان کار‪ ،‬بدهی مالی‪ ،‬بدهی حق‬ ‫ش��ارژ و گاز‪ ،‬انقضا اعتبار یا ابطال جواز تاس��یس و بسته نشدن قرارداد و‬ ‫تحوی��ل را ازجمله موارد تخلف طرف های قرارداد در ش��هرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی اعالم کرد که در جلسات هیات حل اختالف و داوری مورد بررسی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیر حقوقی و امور قراردادهای ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫ف��ارس تعیین تکلی��ف قرارداده��ای راک��د و غیرفع��ال از طری��ق هیات‬ ‫حل اخت�لاف و داوری را ی��ک راهکار تخصصی در برخ��ورد با واحدهای‬ ‫متخل��ف ب��دون ارجاع به مراج��ع قضایی دانس��ت و تاکید کرد‪ :‬فس��خ‬ ‫قرارداده��ای راکد و غیرفعال در ش��هرک های صنعتی ب��ا جدیت دنبال‬ ‫خواهد ش��د تا به واسطه ان‪ ،‬زمین موردنیاز برای س��رمایه گذاران واقعی‬ ‫برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت های ش��غلی در س��طح این استان‬ ‫فراهم شود‪ .‬فتوحی اضافه کرد‪ :‬تا پایان امسال دو جلسه دیگر این هیات‬ ‫نیز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور مجوز ناحیه صنعتی خصوصی «امید» تسریع می شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫قم از امادگی این ش��رکت برای تس��ریع در بررسی‬ ‫درخواس��ت و صدور مجوز ناحی��ه صنعتی خصوصی‬ ‫امید خبر داد‪ .‬به گزارش خبرنگار «گسترش صنعت»‬ ‫از اس��تان ق��م‪ ،‬امیرطیبی نژاد در دی��دار با جمعی از‬ ‫نماین��دگان و فع��االن واحدهای تولی��دی در ناحیه‬ ‫صنعتی امید در س��خنانی ساماندهی با هدف تسریع‬ ‫در خدمت رس��انی به فعاالن عرص��ه تولید و صنعت‬ ‫را از برنامه های اصلی ش��رکت ش��هرک های صنعتی‬ ‫ق��م عنوان ک��رد‪ .‬وی با بی��ان اینک��ه ناحیه صنعتی‬ ‫امی��د دارای س��ابقه چند دهه ای در عرص��ه تولید و‬ ‫صنعتی در قم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با صدور مجوز ناحیه‬ ‫صنعت��ی خصوصی امید ضمن کمک به س��اماندهی‬ ‫بهت��ر واحدهای صنعتی مس��تقر در ای��ن منطقه و‬ ‫همچنین ارتقای سطح زیست محیطی زمینه تسهیل‬ ‫خدمت رس��انی دول��ت به تولید کنن��دگان این ناحیه‬ ‫فراهم خواهد ش��د‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قم با اش��اره به مشکالت پیش روی‬ ‫فع��االن این منطقه گف��ت‪ :‬ارائه نامناس��ب خدمات‬ ‫زیربنایی‪ ،‬تاسیس��ات مش��ترک‪ ،‬خدم��ات عمومی و‬ ‫جمع اوری زباله‪ ،‬فضاهای س��بز و وجود چاه های اب‬ ‫گوناگون از مهم ترین مشکالت و نیازهای پیش روی‬ ‫این منطقه به ش��مار می اید‪ .‬طیبی نژاد اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫ایجاد ناحیه صنعت��ی خصوصی واحدهای تولیدی از‬ ‫نظر حقوقی دارای ش��خصیت و قوانین جدید ش��ده‬ ‫و همچنین خدمات و مزایایی از جمله اس��تثنا شدن‬ ‫از قوانین ش��هرداری ها یا برخورداری از معافیت های‬ ‫مالیات��ی و کاهش در هزینه ه��ای عمومی و خدماتی‬ ‫برخوردار می ش��وند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان قم یاداوری کرد‪ :‬واحدهای مس��تقر‬ ‫در نواحی صنعتی خصوصی دارای شخصیتی مستقل‬ ‫از ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی بوده ام��ا در عین‬ ‫حال از حمایت های همه جانبه این ش��رکت و دولت‬ ‫برخوردار خواهند بود و می توانند از تس��هیالت مالی‬ ‫و اعتب��اری‪ ،‬برنامه ه��ا و طرح های درام��دزا ‪ ،‬توانایی‬ ‫جلوگی��ری از پراکندگی واحدهای مس��تقر و احیانا‬ ‫اس��تقرار صنایع االینده و نامناس��ب بهره مند شوند‪.‬‬ ‫طیبی ن��ژاد در بخش دیگری از س��خنان خود توجه‬ ‫به مسائل زیس��ت محیطی را مد نظر قرار داد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با مدیریت درس��ت مدیران و نمایندگان ناحیه‬ ‫صنعتی خصوصی تصفیه خانه پس��اب ساخته و از اب‬ ‫استحصال ش��ده می توان در فضاهای سبز موجو د یا‬ ‫توسعه فضاهای ا ینده بهره برد‪ .‬گفتنی است‪ ،‬در اغاز‬ ‫این نشس��ت نمایندگان و مدیران واحدهای مس��تقر‬ ‫در این ناحیه صنعتی ضمن ابراز تمایل و درخواس��ت‬ ‫ب��رای ایجاد ناحی��ه صنعتی خصوص��ی‪ ،‬دیدگاه های‬ ‫خود‪ ،‬مشکالت و نیازهای این منطقه صنعتی را بیان‬ ‫کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!