روزنامه گسترش صنعت شماره 528 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 528

روزنامه گسترش صنعت شماره 528

روزنامه گسترش صنعت شماره 528

‫نخستین بانوی‬ ‫عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت ملی نفت‬ ‫سه شنبه‬ ‫ ‪ 29‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت بنزین‬ ‫افزایش نمی یابد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2501‬دوره جدید شماره ‪ 8 528‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫کمیتهمقابلهباتحریم هادردولتتشکیلمی شود‬ ‫چرا بخش خصوصی «زینت المجالس» است؟‬ ‫‪3‬‬ ‫در ایین گشایش نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی استان البرز مطرح شد‬ ‫محدودیت در تامین مواد اولیه سد راه صنایع کوچک‬ ‫‪8‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کاستن از فشار تولید‬ ‫با جبران هزینه ها‬ ‫عرص��ه دانش بنی��ان نقطه‬ ‫اتصال و پیوند اساس��ی دانش‬ ‫و علم و دانش��مندان‪ ،‬عالمان‬ ‫و پژوهشگران خوشفکر حوزه‬ ‫تحقی��ق و نواوری ب��ا تولید و‬ ‫امکانی ب��رای تجاری س��ازی‬ ‫بهتر صنای��ع به وی��ژه صنایع‬ ‫اخالق محمدیان‬ ‫کوچک است‪ .‬ظرفیت موجود‬ ‫کارشناس صنایع‬ ‫در شرکت های دانش بنیان که‬ ‫ابداع و ت��داوم بهتر صنعت را‬ ‫همراه با هم دارد نمی توان نادیده گرفت زیرا می توانند تحولی‬ ‫اساسی و ارزش افزوده ای کم نظیر را با خود به عرصه صنعت و‬ ‫تولید اورده و باعث رشد کمی و کیفی درخور توجهی شوند‪.‬‬ ‫اکنون با توجه به دیدگاه حمایتی مسئو الن صنعتی کشور‬ ‫و نی��از صنعت و س��رمایه برای کش��ف و ش��کار اختراعات و‬ ‫نواوری ه��ای علمی و همچنی��ن کاربردی ک��ردن ایده های‬ ‫جدید ب��رای خلق محصوالت بهت��ر و افزایش کمی و کیفی‬ ‫روند تولید به عنوان حوزه ای موثر در امر توس��عه کارافرینی‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫ش��رکت های دانش بنی��ان نیز موید این نکته اس��ت که ما‬ ‫فضای مناس��بی ب��رای خل��ق فناوری های جدید داش��ته و‬ ‫می توانیم دس��تاوردهای حوزه علم و تحقیق را به محصوالتی‬ ‫بازارپس��ند با تغییر کیفی در محص��والت و صنایع بیفزاییم‪.‬‬ ‫البت��ه انتظار م��ی رود فعالیت های این حوزه نی��ز به خوبی با‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی مناسب رونمایی و معرفی شود‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬باید توجه داش��ت که صنعتگ��ران فعال در‬ ‫زمینه صنایع کوچک و متوس��ط می توانند تحولی اساسی و‬ ‫ارزش اف��زوده ای کم نظیر را با خود ب��ه عرصه صنعت و تولید‬ ‫اورند و باعث رش��د کمی و کیفی درخور توجهی ش��وند اما‬ ‫تحقق این امر مستلزم حمایت از انها در نوسان های اقتصادی‬ ‫است تا روند کارافرینی‪ ،‬تولید و اشتغال تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫کاس��تن از فش��ار بیش��تر هزینه های تولید مانند عوارض‪،‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬حقوق گمرک��ی‪ ،‬تامین ارز مورد نی��از و مواد اولیه‬ ‫می تواند کارگشای بسیاری از مشکالت و تضمین کننده رشد‬ ‫صنعت‪ ،‬اشتغال‪ ،‬گردش سرمایه و تولید باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک به دلیل زود بازده بودن و ظرفیت باالیی که‬ ‫در ایجاد اشتغال دارند برای سرمایه گذاران بخش خصوصی از‬ ‫توجیه بیش��تری برخوردارند به طوری که بیش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫از بخش صنعت کش��ور مربوط به صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫می ش��ود؛ این امر گواه اهمیت این فعالیت اقتصادی در تولید‬ ‫و اشتغال کشور است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تحویل شکر به جای پول چغندر‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت‪ :‬در برخی‬ ‫مواقع کارخانه داران به علت نداش��تن نقدینگی پرداخت هزینه‬ ‫چغندر قند به کش��اورزان را به تاخیر می ان��دازد یا به بهره بردار‬ ‫پیشنهاد تحویل شکر به جای پول را می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید حسن میرعماد با اش��اره به برخی از‬ ‫گالیه های کش��اورزان مبنی بر اینکه کارخانه داران گاه به جای‬ ‫پول به انان ش��کر تحویل می دهند و درواقع می خواهند مبادله‬ ‫کاال به کاال باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی مواقع کارخانه داران به علت‬ ‫نداشتن نقدینگی پرداخت هزینه چغندر قند به کشاورزان را به‬ ‫تاخیر می اندازد یا به بهره بردار پیش��نهاد تحویل ش��کر به جای‬ ‫پول را می دهد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برخی از گالیه های کش��اورزان مبنی بر اینکه‬ ‫کارخانه داران گاه به جای پول به انان ش��کر تحویل می دهند و‬ ‫درواقع می خواهند مبادله کاال به کاال باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫تمهیداتی برای رفع مشکل پرداخت پول چغندرکاران اندیشیده‬ ‫ش��د که امیدواریم امس��ال نیز این روند ادامه یابد‪ .‬تالش ش��د‬ ‫سرمایه در گردش برای کارخانه چغندر قند شاهرود تامین شود‬ ‫تا کشاورزان برای دریافت پول خود کمتر دچار چالش شوند‪.‬‬ ‫میرعم��اد با بیان اینکه بخش عمده ای از پول چغندرکاران در‬ ‫س��ال گذشته تسویه شده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نیز نشست های‬ ‫متعددی برای رفع این مش��کل برگزار شده و امیدواریم کارخانه‬ ‫ب��ه تعهدات خود عمل کند و بتواند پول چغندر قند کش��اورزان‬ ‫را پرداخت بپردازد‪.‬‬ ‫وی درب��اره خرید محص��ول چغندر قند از کش��اورزان گفت‪:‬‬ ‫چغندر قن��د از طریق کارخانه های بخ��ش خصوصی خریداری‬ ‫می ش��ود و در اس��تان س��منان نیز یک کارخانه در شهرس��تان‬ ‫ش��اهرود چغندر کشاورزان اس��تان را خریداری می کند که این‬ ‫کارخانه ظرفی��ت خرید ‪ ۱۰۰‬هزار تن محص��ول چغندر قند را‬ ‫داش��ته و باقی از سوی دو کارخانه ش��یروان و جوین خریداری‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره‬ ‫به برخی مش��کالت پیش امده در مس��یر خری��د چغندر قند از‬ ‫کشاورزان در سال گذشته گفت‪ :‬چون تنها یک کارخانه مسئول‬ ‫خرید محصول چغندر قند اس��تان س��منان است طبیعی است‬ ‫در روند تحویل این محصول به علت تراکم‪ ،‬مش��کالتی به وجود‬ ‫بیاید که این مهم نیازمند برنامه ریزی صحیح است‪ .‬دولت ابتدای‬ ‫امسال نرخ هر کیلو چغندر قند را ‪ ۳۱۲‬تومان و ‪ ۲‬ریال مشخص‬ ‫کرده اس��ت که از س��وی کارخانه داران در مقابل تحویل چغندر‬ ‫قند پرداخت می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫س��منان‪ ،‬حیات و ادامه کار چغندرکاران و همچنین کارخانجات‬ ‫فع��ال در ان حوزه را منوط به تعام��ل و همکاری این دو بخش‬ ‫ب��ا یکدیگر عنوان کرد و گفت‪ :‬هر کدام از ایندو‪ ۲‬بخش نباش��د‬ ‫بخش دیگر دچار مشکل می شود‪.‬‬ ‫علی شمس اردکانی‬ ‫محسن حاجی بابایی‬ ‫کیوان کاشفی‬ ‫پیشنهادهای«خصوصی» برای کاهش تاثیر تحریم های جدید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫رئیس��ان کمیس��یون های تخصص��ی ات��اق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران در نشس��ت ماهانه با‬ ‫هیات رئیس��ه اتاق ایران پیش��نهادهایی را برای کاهش‬ ‫تاثیر تحریم ه��ای جدید بر بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫به گزارش گس��ترش صنعت به نقل از اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران‪ ،‬رئیس پارلمان بخش‬ ‫خصوصی در این نشست گفت‪ :‬به مسئوالن دولتی تاکید‬ ‫کرده ام اگر قرار باشد دولت درباره موضوعی مانند انرژی‬ ‫تصمی��م بگیرد‪ ،‬حضور رئیس یا نایب رئیس کمیس��یون‬ ‫انرژی اتاق ایران در نشس��ت حض��وری با دولت کفایت‬ ‫می کن��د اما اگر قرار باش��د در ح��وزه ای مانند صادرات‬ ‫تصمیم گیری ش��ود‪ ،‬نباید به انتخاب خ��ود‪ ،‬نمایندگان‬ ‫تش��کل های مختل��ف را ب��ه نشس��ت ها دع��وت کنند‪،‬‬ ‫بلک��ه پارلمان بخ��ش خصوصی با دع��وت از نمایندگان‬ ‫تش��کل های صادراتی نتیج��ه نهایی را ب��ه دولت اعالم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫غالمحسین شافعی افزود‪ :‬پارلمان بخش خصوصی به‬ ‫راه های مختلف تالش کرده اس��ت نظر و پیشنهاد خود‬ ‫را در بخش های مختلف به گوش مس��ئوالن برس��اند اما‬ ‫متاس��فانه ش��اهدیم در برخی موارد از س��وی مسئوالن‬ ‫اعتنایی نمی ش��ود‪ .‬با این همه‪ ،‬هفته گذش��ته ضرورت‬ ‫مش��ورت با بخ��ش خصوصی ب��ا دعوت بان��ک مرکزی‬ ‫و وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت از پارلم��ان بخش‬ ‫خصوصی بیش از پیش نمایان شد‪.‬‬ ‫وی از کمیس��یون های تخصصی اتاق ایران خواست از‬ ‫هرگونه تش��تت ارا پرهیز کنند و درب��اره واردات بدون‬ ‫انتقال ارز برای قطعات واحدهای صنعتی بیان کرد‪ :‬قرار‬ ‫بود ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر ب��رای این موضوع از طرف دولت‬ ‫تخصیص یابد که هنوز اتفاقی نیفتاده و اتاق ایران پیگیر‬ ‫حل این مسئله است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیش�نهاد تش�کیل کارگ�روه تخصص�ی‬ ‫ضدتحریم‬ ‫رئیس کمیس��یون ان��رژی ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران گفت‪ :‬بخش انرژی به ویژه در‬ ‫‹ ‹مشورت با بخش خصوصی‬ ‫حوزه های تولید و فروش از مهم ترین بخش هایی اس��ت‬ ‫کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫که به دلیل تحریم های یکجانبه گرایانه امریکا به ش��دت‬ ‫معادن و کش��اورزی ایران نیز پیش��نهاد کرد با ارس��ال‬ ‫اسیب دیده است‪.‬‬ ‫نام��ه ای از طرف رئیس اتاق ب��ه رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫علی ش��مس اردکان��ی با اش��اره به دی��دار چند روز‬ ‫بر این نکته تاکید ش��ود که پیش از نهایی‬ ‫گذش��ته کمیس��یونر انرژی اروپا با اعضای‬ ‫شدن هر بخشنامه ای نظر بخش خصوصی‬ ‫هیات رئیسه اتاق ایران و همچنین وزیران‬ ‫گرفته و بر اساس ان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫نف��ت و نی��رو تاکید ک��رد در ای��ن دوران‬ ‫ارش نجفی نایب رئیس کمیسیون انرژی‬ ‫هم��کاری بنگاه ه��ای کوچک و متوس��ط‬ ‫و صنایع پاالیش��ی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫ایران��ی و اروپایی باید بی��ش از قبل مورد‬ ‫معادن و کش��اورزی ای��ران نیز تاکید کرد‬ ‫توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫دولت باید به نظر کمیسیون های تخصصی‬ ‫ش��مس اردکان��ی همچنین پیش��نهاد‬ ‫غالمحسین شافعی‬ ‫ات��اق ایران توجه کند‪ .‬ب��رای نمونه درباره‬ ‫کرد کمیس��یون های تخصصی اتاق ایران‬ ‫کارگروه تخصصی ضدتحریم تشکیل دهند پارلمان بخش خصوصی افزایش نرخ بنزین بارها کمیس��یون انرژی‬ ‫تا مس��ئولیت شناس��ایی و شیوه همکاری به راه های مختلف تالش ات��اق ایران به دولت پیش��نهادهایی کرده‬ ‫کرده است نظر و‬ ‫است اما متاس��فانه به این موضوع توجهی‬ ‫بنگاه های کوچک و متوسط در حوزه های‬ ‫پیشنهاد خود را در‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫مختلف را به عهده بگیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تعری�ف بنگاه ه�ای کوچک و بخش های مختلف به � کوت�اه ک�ردن دوره ثب�ت‬ ‫گوش مسئوالن برساند سفارش‬ ‫متوسط‬ ‫محس��ن حاجی بابای��ی عض��و هی��ات اما متاسفانه شاهدیم‬ ‫رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع‬ ‫در برخی موارد از سوی‬ ‫غذای��ی ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و‬ ‫مسئوالن اعتنایی‬ ‫و کش��اورزی ای��ران اع�لام ک��رد‪ :‬کمبود‬ ‫کشاورزی ایران تاکید کرد روند فعلی نقل‬ ‫نمی شود‬ ‫نهاده ه��ای کش��اورزی یک��ی از مهم ترین‬ ‫و انتقال مالی در کش��ور فضای کسب وکار‬ ‫معضالت فعاالن صنعت کش��اورزی است‪.‬‬ ‫کشور را فلج می کند‪.‬‬ ‫تولید دانش فنی نیاز اصلی بخش های صنعتی‬ ‫مدیر کل دفتر ارتباط با صنعت دانش��گاه صنعتی‬ ‫امیرکبی��ر با تاکید بر اینکه کش��ور در زمینه ارتباط‬ ‫دانشگاه با صنعت دیر شروع کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬دیگر‬ ‫تربیت نیروی انس��انی خوب موردنیاز صنعت نیست‪،‬‬ ‫بلکه صنعت نی��از به دانش های فنی تولیدش��ده در‬ ‫مقاط��ع تحصی�لات تکمیلی دارد‪ .‬به گ��زارش ایلنا‪،‬‬ ‫مالک نادری در نشس��ت ارتباط دانش��گاه با صنعت‬ ‫با بی��ان اینکه برونداد دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‬ ‫موضوع های مهندسی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از این رو باید‬ ‫به مقوله مهارت اموزی دانش��جویان توجه بیش��تری‬ ‫ش��ود‪ .‬ما نیز این امر را درک کردیم و در این زمینه‬ ‫اقدامات خوبی انجام ش��ده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کارافرین��ی موضوع خوبی اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫هنوز س��بد کارافرینی خالی اس��ت و برای پر کردن‬ ‫ان باید توجه بیش��تری ش��ود چراکه در کشور برای‬ ‫کارافرین��ی برنامه ریزی های زیادی ش��ده ولی باعث‬ ‫ش��د به موضوع اش��تغال پذیری اس��یب های زیادی‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬باید از ایجاد فض��ای ترس در داخل‬ ‫کش��ور اجتناب کرد زی��را هرگونه برخ��ورد امنیتی در‬ ‫فضای اقتصادی کش��ور از جمله صرافی ها روی کار همه‬ ‫شرکت ها تاثیر منفی ب ه جا خواهد گذاشت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫هنوز تعریف روش��نی از بنگاه های کوچک و متوسط در‬ ‫داخل کشور وجود ندارد‪ .‬حاجی بابایی گفت‪ :‬باید قوانین‬ ‫و همچنی��ن امار و ارقام مرتبط ب��ا بنگاه های کوچک و‬ ‫متوسط در داخل کشور به روشنی مشخص شود‪.‬‬ ‫وارد ش��ود‪ .‬نادری با تاکید بر اینکه قرار نیست همه‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی کارافرین شوند‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در میان فارغ التحصیالن عده ای کارافرین می شوند و‬ ‫تعدادی از دانش��جویان با انها همکاری می کنند و ما‬ ‫در ای��ن زمینه ضعف داریم‪ .‬وی با اش��اره به اقدامات‬ ‫برخی از کشورها که بخش صنعت برای تربیت نیروی‬ ‫انسانی خود در دانش��گاه ها سرمایه گذاری می کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در دانشگاه صنعتی امیرکبیر نیز تاکنون‬ ‫نیروهای انس��انی خوبی تربیت و تحویل جامعه داده‬ ‫شده اس��ت ولی امروزه اینها نیاز صنعت نیست بلکه‬ ‫دانش فنی که در مقاط��ع تحصیالت تکمیلی تولید‬ ‫می شود موردنیاز بخش های صنعتی است‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم روابط عمومی دانشگاه امیرکبیر‪ ،‬نادری با بیان‬ ‫اینکه کش��ور در زمینه ارتباط با صنعت دیر ش��روع‬ ‫کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر شتاب خوبی در این‬ ‫زمینه داریم و امیدوارم با این شتاب به دستاوردهای‬ ‫خوبی برسیم‪.‬‬ ‫غالمعلی فارغی هشدار داد به سبب تاخیر در جابه جایی‬ ‫پ��ول و ب��ا توج��ه به اینک��ه در ‪ ۳‬م��اه دوم س��ال هیچ‬ ‫نقل وانتقالی انجام نش��ده اس��ت‪ ،‬ممکن است در زمینه‬ ‫مواد غذایی کمبود اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر این نکته که نباید با سخت گیری بی جا‬ ‫برای فعاالن اقتصادی مش��کل ایجاد کرد‪ ،‬پیشنهاد کرد‬ ‫دوره ثبت س��فارش به روال گذش��ته خود که یک هفته‬ ‫بود‪ ،‬بازگردد‪.‬‬ ‫شیوه قیمت گذاری س��ازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان و تاخیر در اصالح پایه نرخ صادراتی از‬ ‫دیگر موضوع های مورد اشاره فارغی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم رفع مشکل نقل وانتقال مالی‬ ‫حسن ش��کوهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران نیز مش��کالت صنعت‬ ‫داروس��ازی و بدهی دولت به شرکت های تولیدکننده و‬ ‫پخش را سبب بروز چالش در زنجیره تامین دارو دانست‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد با تداوم روند فعلی صنعت داروس��ازی‬ ‫زمین گیر می شود‪.‬‬ ‫ش��کوهی ی��اداوری ک��رد دارو تحری��م نیس��ت ام��ا‬ ‫نقل وانتق��ال مال��ی و پرداخت ه��ای بین المللی به دلیل‬ ‫اعمال تحریم ها با مشکالت فراوانی روبه رو شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت پیمان سپاری ارزی‬ ‫نایب رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬نمونه بی توجهی به نظر بخش خصوصی‬ ‫را در تصمیم اخیر این بانک درباره پیمان س��پاری ارزی‬ ‫دیدی��م که با دعوت بانک مرکزی و مش��ورت با پارلمان‬ ‫بخش خصوصی تالش ش��د اثر این بخش��نامه اصالح و‬ ‫تعدیل شود‪.‬‬ ‫محمدرضا انص��اری همکاری ب��ا بنگاه های کوچک و‬ ‫متوس��ط ایران��ی و اروپایی را یک��ی از مهم ترین راه های‬ ‫کمرنگ تر کردن اثر ناشی از تحریم ها دانست‪.‬‬ ‫حقوق سال اینده با نسخه سال ‪ ۹۷‬افزایش می یابد‬ ‫عضو کمیس��یون برنام��ه‪ ،‬بودجه و محاس��بات مجلس‬ ‫می گوید بعید است سال اینده حقوق ها بیش از ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫افزای��ش پیدا کند‪ .‬مهرداد بائوج الهوتی با اش��اره به اینکه‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از افزایش حقوق ها در سال‬ ‫اینده خبر داده است‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬بعید می دانم سال‬ ‫اینده افزایش حقوق ها متفاوت از افزایش حقوق در س��ال‬ ‫جاری باش��د‪ .‬عضو کمیس��یون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجل��س ادام��ه داد‪ :‬برای افزایش حقوق ها در س��ال ‪ ۹۸‬از‬ ‫نس��خه افزایش حقوق در بودجه سال ‪ ۹۷‬استفاده می شود‬ ‫و تغییر بیش��تری اعمال نخواهد شد‪ .‬بعید به نظر می رسد‬ ‫که افزایش حقوق ها در س��ال ‪ ۹۸‬متفاوت از سال ‪ ۹۷‬باشد‬ ‫و بعید اس��ت که افزایش حقوق ها بیش از ‪ ۲۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم لنگرود در مجلس دهم ش��ورای اس�لامی با‬ ‫اشاره به نحوه افزایش حقوق ها در سال جاری بیان کرد‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬براساس مصوبه مجلس دولت موظف شد حقوق‬ ‫کارمن��دان را پلکانی افزایش دهد‪ .‬به عبارتی حقوق ها بین‬ ‫صفر ت��ا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت و ه��ر که حقوق کمتری‬ ‫دریافت می کرد افزایش حقوق بیشتری داشت‪ .‬وی گفت‪ :‬با‬ ‫مصوبه مجلس حقوق باالی ‪ ۵‬میلیون تومان افزایش نیافت‬ ‫و باقی حقوق ها براساس دریافت شان رتبه بندی و به صورت‬ ‫پلکانی بین صفر تا ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‪ .‬الهوتی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با این حس��اب افزایش حقوق س��ال ‪ ۹۸‬نیز براساس‬ ‫نس��خه ای که برای افزای��ش حقوق های س��ال ‪ ۹۷‬درنظر‬ ‫گرفته ای��م‪ ،‬انجام می ش��ود‪ .‬محمدباقر نوبخت در تش��ریح‬ ‫برنامه های اشتغال و تولید در حوزه کشاورزی که با حضور‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت سهم صندوق‬ ‫توسعه ملی از درامدهای نفتی را رعایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان برنامه و بودجه همچنین درباره افزایش‬ ‫حقوق کارمندان در س��ال اینده گفت‪ :‬در س��ال ‪ ۹۸‬میزان‬ ‫افزای��ش حق��وق کارمندان بی��ش از س��ال های ‪ ۹۶‬و ‪۹۷‬‬ ‫خواه��د بود‪ .‬از س��وی دیگر دولت در نظ��ر دارد در قالب‬ ‫بس��ته حمایتی حقوق کارمندان و مستمری بگیران زیر ‪۳‬‬ ‫میلیون را افزایش دهد اما هنوز جزئیات این اقدام رسانه ای‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بخشنامه دادستان کل کشور در حمایت از مصوبات ستادهای رفع موانع تولید‬ ‫دادستان کل کشور در حمایت از مصوبات ستادهای‬ ‫تسهیل و رفع موانع تولید بخشنامه صادر کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬با نامه نگاری رئیس خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ایران‪ ،‬داستان کل کشور بخشنامه ای‬ ‫در حمایت از مصوبات ستادهای تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید صادر کرد‪.‬‬ ‫در متن نامه منتظری دادس��تان کل کشور به وزیر‬ ‫صنعت امده اس��ت‪« :‬نظر به تحمیل ش��رایط جنگ‬ ‫اقتصادی از سوی دش��من و لزوم مقابله با نقشه های‬ ‫تحریمی معاندان با استقالل اقتصادی کشور و حل و‬ ‫فصل مش��کالت واحدهای تولیدی ب��ه ویژه در موارد‬ ‫مربوط ب��ه تکمیل و راه اندازی طرح ه��ای نیمه تمام‪،‬‬ ‫تامی��ن مال��ی‪ ،‬تعیین تکلی��ف بدهی ه��ای مع��وق و‬ ‫همچنین رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست‪ ،‬منابع‬ ‫طبیع��ی و معادن و نیز رفع موانع صادراتی و با توجه‬ ‫به تصویب قانون الحاق ماده واحده به قانون رفع موانع‬ ‫تولی��د رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش��ور در ‪۳۱‬‬ ‫خرداد ‪ ۱۳۹۷‬از س��وی مجلس شورای اسالمی که به‬ ‫موجب ان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل و‬ ‫در فراز اخر ماده ان قانون‪ ،‬مصوبات س��تاد یادشده و‬ ‫کارگروه های استانی را نافذ و اجرایی دانسته است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس مقرر است دادس��تان های عمومی و‬ ‫انقالب در راس��تای صیانت از حق��وق عمومی نهایت‬ ‫همکاری و مس��اعدت را با ستاد یادشده معمول و در‬ ‫مواردی که ان ستاد اقدام به طرح شکایت می کند با‬ ‫رعایت قوانین و مقررات مصوب‪ ،‬ترتیبی اتخاذ ش��ود‬ ‫که اقدامات تعقیبی و تحقیقی با س��رعت الزم انجام‬ ‫شود»‪.‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندارد سازی کیفیت‬ ‫مواد و تجهیزات اموزشی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫بخش خصوصی نیز با توجه‬ ‫به اهمیتی که در بند ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی دارد‪ ،‬باید‬ ‫در سیاست گذاری های‬ ‫کالن نقش داشته باشد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬در برخی از موارد‬ ‫از نظر بخش خصوصی‬ ‫استفاده می شود و گاه ‬ ‫بدون هماهنگی با این‬ ‫بخش‪ ،‬دولت سیاست های‬ ‫خود را به سمت اجرایی‬ ‫شدن هدایت می کند‬ ‫کمیته مقابله با تحریم ها در دولت تشکیل می شود‬ ‫چرا بخش خصوصی «زینت المجالس» است؟‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫بدون هماهنگی و سیاست های خرد را با هماهنگی‬ ‫بخ��ش خصوص��ی پیش می ب��رد‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫طبیعی اس��ت ک��ه بخش خصوصی ب��رای خودش‬ ‫نقش��ی در سیاست گذاری های کالن نبیند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬رفتار دولت در ماه های گذشته نشان داد نبود‬ ‫هماهنگی بین فعاالن اقتصادی و سیاس��ت گذاران‬ ‫ای��ن عرصه باعث می ش��ود بخش��نامه های متضاد‬ ‫و س��ردرگمی شاکله این ش��یوه سیاست گذاری را‬ ‫بس��ازد‪« .‬گس��ترش صنعت» در ادامه راهکارهایی‬ ‫برای تقویت کمیته مقابله با تحریم و رس��یدگی به‬ ‫معیشت مردم را بررسی می کند‪.‬‬ ‫«کمیته مقابله با تحریم و رس��یدگی به معیشت‬ ‫مردم در دولت تشکیل می شود‪ ».‬این خبری است‬ ‫که روز یکش��نبه س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫ش��ورای اسالمی داد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫دولت دوازدهم قصد دارد ب��رای ادامه فعالیت های‬ ‫اقتصادی به دیگر نظرهای موجود در کش��ور گوش‬ ‫سپارد و معیشت مردم را نیز بر همین روال تنظیم‬ ‫‹ ‹تشکیل یک کمیته حمایتی در دولت‬ ‫کند‪ .‬دول��ت دوازدهم پس از تغییراتی که داش��ت‬ ‫به��روز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات رئیس��ه مجلس‬ ‫تالش می کند تا به مجلس ش��ورای اسالمی خود را‬ ‫ی درباره کمیته مقابله با تحریم و‬ ‫ش��ورای اس�لام ‬ ‫نزدیک تر کند تا موضوع اس��تعفاها و استیضاح های‬ ‫معیشت مردم به خانه ملت گفت‪ :‬بر اساس مصوبه‬ ‫مجلس دیگر تکرار نشود و از وقوع حادثه پیشگیری‬ ‫هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این جلسه با‬ ‫کند‪.‬‬ ‫حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫ارتب��اط دولت پ��س از چند اس��تیضاح و معارفه‬ ‫محمد باقر نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و‬ ‫وزی��ران جدید با مجلس ش��ورای اس�لامی بهبود‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تش��کیل‬ ‫یاف��ت و نمایندگان مجلس به این نتیجه رس��یدند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ک��ه دولت قصد مخالفت با مجلس را ندارد و تالش‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن جلس��ه رئی��س مرک��ز‬ ‫می کند از نظرهای نمایندگان استفاده کند‪ .‬عالوه بر‬ ‫پژوهش ه��ای مجل��س گ��زارش مفصل��ی درب��اره‬ ‫این‪ ،‬بر اس��اس اطالعات موجود‪ ،‬جلسه های وزیران‬ ‫موضوع��ات مختلف معیش��تی‪ ،‬بخش‬ ‫جدی��د ب��ا کمیس��یون های تخصصی‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و همچنین‬ ‫منظم تر شده و وزیران تالش می کنند‬ ‫موضوعات گمرکی به نمایندگان ارائه‬ ‫گفت وگوی هم اف��زا با نمایندگان را در‬ ‫کرد و دولتمردان نیز دیدگاه های خود‬ ‫دستور کار خود حفظ کنند‪.‬‬ ‫را درباره این گزارش ارائه کردند‪.‬‬ ‫انچ��ه در ای��ن زمینه اهمی��ت دارد‬ ‫وی با بیان اینکه یک نس��خه از این‬ ‫نق��ش بخ��ش خصوصی اس��ت‪ .‬بخش‬ ‫گزارش به دولتم��ردان حاضر در این‬ ‫خصوص��ی نیز با توجه ب��ه اهمیتی که‬ ‫علی شریعتی‬ ‫جلس��ه تقدیم ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نوبخت و‬ ‫در بند ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی دارد‪ ،‬باید در‬ ‫دژپس��ند نیز در این جلس��ه گزارشی‬ ‫سیاست گذاری های کالن نقش داشته‬ ‫بر اساس قانون‪ ،‬اتاق‬ ‫باش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬برخ��ی از موارد از بازرگانی بازوی فکری ‪ ۳‬درباره اقدامات دولت برای رس��یدگی‬ ‫نظر بخش خصوصی اس��تفاده می شود قوه است و از فعاالن اتاق ب��ه وضعیت معیش��تی م��ردم و رفاه‬ ‫در جلسه های هفکری‬ ‫کارگران ارائه کردند‪.‬‬ ‫و گاه ب��دون هماهنگی ب��ا این بخش‪،‬‬ ‫دعوت می شود اما این‬ ‫‹بخ�ش خصوص�ی‬ ‫دولت سیاس��ت های خود را به س��مت موضوع بیشتر در سطح ‹‬ ‫اجرای��ی ش��دن هدایت می کن��د‪ .‬این می ماند و این هفکری ها در «زینت المجالس» ‬ ‫موضوع باعث ش��ده نمایندگان بخش تصمیم گیری تاثیر چندانی علی شریعتی‪ ،‬فعال بخش خصوصی‬ ‫ندارد‬ ‫و عضو اتاق بازرگانی درباره همفکری‬ ‫خصوصی در بعضی از گفت وگوها اعالم‬ ‫دول��ت و بخش خصوص��ی در زمینه‬ ‫کنند که دولت سیاس��ت های اصلی را‬ ‫شرایط ورود بخش خصوصی به صنعت ریلی فراهم شود‬ ‫عض��و کمیس��یون حمل ونق��ل و لجس��تیک ات��اق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ای��ران گفت‪:‬‬ ‫بخ��ش خصوصی برای س��رمایه گذاری در بخش ریلی‬ ‫اهتم��ام خوبی دارد اما متولیان باید ش��رایطی الزم را‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫ج��واد سمس��اریلر در ای��ن ب��اره ب��ه ایرن��ا گفت‪:‬‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱.۵‬میلی��ارد دالری دول��ت در‬ ‫زیرس��اخت های صنعت حمل ونقل ریلی نشان دهنده‬ ‫توجه دولت به توس��عه این بخش اس��ت تا س��هم این‬ ‫بخش در جابه جایی بار و مسافر در کشور افزایش یابد‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون حمل ونق��ل و لجس��تیک اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬وس��عت جغرافیایی کش��ور و گس��ترش ش��بکه‬ ‫ریل��ی‪ ،‬فض��ای کار در ای��ن زمین��ه را بیش��تر کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سمس��اریلر ادامه داد‪ :‬مس��ئو الن برای توسعه‬ ‫حمل ونق��ل چند وجه��ی و ترکیب��ی باید ب��ه کاهش‬ ‫زم��ان انتقال کاال از طریق ش��بکه ریلی بیش از پیش‬ ‫توجه کنند‪ .‬عضو کمیس��یون حمل ونقل و لجس��تیک‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ایران گفت‪:‬‬ ‫کاه��ش زمان س��یر قطارهای باری ب��رای بهره گیری‬ ‫بیش��تر بازرگانان و صاحب��ان کاال از حمل ونقل ریلی‬ ‫مهم تری��ن عامل موفقیت این بخش اس��ت‪ .‬در قانون‬ ‫برنامه شش��م توس��عه تاکید شده اس��ت برای تقویت‬ ‫اقتص��اد حمل ونق��ل ریل��ی و ترغیب س��رمایه گذاری‬ ‫بخش غیردولتی در این زمینه‪« ،‬سرمایه گذاری بخش‬ ‫غیردولتی در ساخت و بهره برداری از حمل ونقل ریلی‬ ‫درون ش��هری و برون ش��هری‪ ،‬همانند س��رمایه گذاری‬ ‫در مناطق کمتر توس��عه یافته تلقی ش��ده و مش��مول‬ ‫قوانین و مقررات مرتبط با س��رمایه گذاری در مناطق‬ ‫کمتر توسعه یافته ش��ود‪ .‬همچنین مالیات ارزش افزوده‬ ‫خدمات حمل ونقل ریلی عالوه بر معافیت های مشمول‬ ‫بند ‪ ۱۲‬قانون مالیات ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه‬ ‫می ش��ود‪ .‬همچنی��ن در بند الحاقی ام��ده‪ :‬وزارت راه‬ ‫و شهرس��ازی موظف اس��ت ش��رکت حمل ونقل ریلی‬ ‫مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهرها‬ ‫و توس��عه امور حمل ونق��ل ریلی حومه ای و س��اخت‬ ‫خط��وط مس��تقل حوم��ه ای در زیرمجموعه ش��رکت‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران تشکیل دهد‪.‬‬ ‫کمیته مقابله با تحریم و رسیدگی به معیشت مردم‬ ‫در گفت وگو با «گس��ترش صنعت» مطرح کرد‪ :‬در‬ ‫کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی هنوز سیگنالی‬ ‫برای همفکری در این زمینه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی بیشتر شبیه‬ ‫«زینت المجالس» همفکری اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫اس��اس قانون‪ ،‬ات��اق بازرگانی ب��ازوی فکری ‪ ۳‬قوه‬ ‫است و از فعاالن اتاق در جلسه های هفکری دعوت‬ ‫می ش��ود اما این موضوع بیشتر در سطح می ماند و‬ ‫‹ ‹نب�ود زبان مش�ترک‪ ،‬معض�ل دولت و‬ ‫این هفکری ها در تصمیم گیری تاثیر چندانی ندارد‪.‬‬ ‫بخش خصوصی‬ ‫شریعتی با تاکید بر اینکه همه می دانیم کشور در‬ ‫محمدحس��ین برخوردار‪ ،‬عض��و هیات نمایندگان‬ ‫شرایط خاصی قرار دارد و بسیاری از تصمیم ها فراتر‬ ‫اتاق بازرگانی تهران درب��اره ارتباط دولت با بخش‬ ‫از سطح مدیران میانی گرفته می شود‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫خصوص��ی و ظرفیت ه��ای دور زدن تحری��م ب��ه‬ ‫متاس��فانه در جلس��ه های اتاق بازرگانی مسئوالنی‬ ‫«گس��ترش صنعت» گف��ت‪ :‬اگر دول��ت بخواهد از‬ ‫که می توانند در س��طح تصمیم گی��ری در دولت و‬ ‫وضعیت کنونی رها ش��ود باید در مسائل تحریم از‬ ‫وزارتخانه ها تاثیرگذار باشند‪ ،‬حضور پیدا نمی کنند‬ ‫توان بخش خصوصی اس��تفاده کن��د‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫و دولت بیش��تر نمایندگانی را به جلس��ه های اتاق‬ ‫باید در نظر داش��ت که بخش خصوصی زمانی توان‬ ‫بازرگانی معرفی می کند که در سطح تصمیم گیری‬ ‫خ��ود را در اختیار دولت قرار می دهد که در جریان‬ ‫نقش چندانی ندارند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی ها باش��د‪ .‬دولت با برخی رفتارها بخش‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه چنی��ن رفتارهایی باعث‬ ‫خصوص��ی را به عقب می راند ام��ا در بزنگاه حادثه‬ ‫می ش��ود ب��ازوی اجرایی اقتصاد کش��ور که بخش‬ ‫دس��ت کمک دراز می کند‪ .‬نتیجه این رفتارها زیان‬ ‫خصوصی اس��ت منفعالنه رفتار کن��د‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت‪ ،‬بخش خصوصی و مردم است‪.‬‬ ‫همه می دانی��م که تحریم ه��ا ظالمانه‬ ‫برخوردار افزود‪ :‬در شرایط تحریمی‬ ‫اس��ت و هم��ه می دانی��م که ش��رایط‬ ‫بخش خصوصی ظرفیت های بسیاری‬ ‫اقتصادی کش��ور نیاز به عزم ملی دارد‬ ‫دارد که دولت می تواند با اس��تفاده از‬ ‫اما متاس��فانه گاه��ی از طرف برخی از‬ ‫ان مش��کالت خود و کشور را برطرف‬ ‫نماین��دگان دولت ش��نیده می ش��ود‪:‬‬ ‫کند‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬دولت باید به زبان‬ ‫«همینی که هس��ت»‪ ،‬این رفتارها جز‬ ‫مش��ترک با بخش خصوصی برسد‪ .‬تا‬ ‫بی اعتم��ادی و نمک روی زخم فعاالن‬ ‫محمدحسین برخوردار‬ ‫زمانی که گفتمان مشترک بین دولت‬ ‫اقتص��ادی پاش��یدن‪ ،‬ثم��ره دیگ��ری‬ ‫در شرایط تحریمی بخش و بخش خصوصی ایجاد نشود وضعیت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫خصوصی ظرفیت های‬ ‫اقتصادی به همین شکل می ماند‪.‬‬ ‫این عضو اتاق بازرگانی به این پرسش‬ ‫که ایا فکر نمی کنید نمایندگان بخش بسیاری دارد که دولت‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه بخ��ش‬ ‫می تواند با استفاده از‬ ‫خصوص��ی در کف بازار اس��ت و راه ها‬ ‫خصوص��ی قدرت کافی برای پیش��برد‬ ‫ان مشکالت خود و کشور‬ ‫را می شناس��د‪ ،‬افزود‪ :‬دولت در زمینه‬ ‫اه��داف این بخ��ش در دول��ت ندارد‪،‬‬ ‫را برطرف کند‪ .‬با این‬ ‫این گونه پاسخ داد‪ :‬متاسفانه در برخی حال‪ ،‬دولت باید به زبان ارز هم اگر با بخش خصوصی مشورت‬ ‫ش خصوصی خصولتی ها مشترک با بخش خصوصی اساس��ی می ک��رد‪ ،‬کار به مش��کالتی‬ ‫از ارکان بخ�� ‬ ‫برسد‬ ‫که در ماه های گذش��ته به وجود امد‬ ‫نف��وذ کرده ان��د‪ .‬برخ��ی از نمایندگان‬ ‫نمی کشید‪.‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی توانای��ی الزم برای‬ ‫پیش��برد اهداف بخش خصوص��ی را ندارند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬باید در نظر داش��ت که نمایندگان دولت هم‬ ‫قدرت سیاست گذاری ندارند‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بخش خصوصی امروز از ترامپ نمی ترس��د بلکه از‬ ‫بخش��نامه های داخلی می ترس��د‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم ها‬ ‫پیش از این هم وجود داش��ته و بخش خصوصی به‬ ‫هر حال توانس��ته از انها عبور کند‪ .‬بر این اس��اس‪،‬‬ ‫بخشنامه ها‪ ،‬افراد و ش��رکت های خصولتی هستند‬ ‫که امروز مانع بخش خصوصی می شوند‪.‬‬ ‫عملکرد بانک ها زیر ذره بین کمیسیون حمایت از تولید‬ ‫رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس‬ ‫شورای اس�لامی از عملکرد ضعیف بانک ها در زمینه‬ ‫فروش امالک و اموال مازاد انتقاد کرد و گفت‪ :‬گزارش‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی درباره عملکرد‬ ‫بانک ها در زمینه فروش امالک و اموال مازاد به زودی‬ ‫اماده می ش��ود‪ .‬حمیدرضا فوالدگ��ر در گفت وگویی‬ ‫درباره ادامه بنگاه��داری بانک ها به خانه ملت گفت‪:‬‬ ‫کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در حال تهیه گزارشی مبنی بر نحوه اجرای‬ ‫قوانین رفع موانع تولید است‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون وی��ژه حمای��ت از تولید ملی‬ ‫مجل��س ش��ورای اس�لامی ادامه داد‪ :‬فصل نخس��ت‬ ‫گزارش کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی درباره‬ ‫موضوعات بانکی اس��ت که این گزارش به زودی ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬عملکرد بانک ه��ا در زمینه فروش امالک و‬ ‫ام��وال مازاد بانک ه��ا از مواد مط��رح در این گزارش‬ ‫اس��ت‪ .‬نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی افزود‪ :‬در گزارش پیش��ین کمیسیون ویژه‬ ‫حمایت از تولید ملی درباره عملکرد بانک ها در فروش‬ ‫ام�لاک و اموال مازاد بانک ها مواردی مطرح ش��د که‬ ‫بیانگر ای��ن بود که کارهای مقدماتی در این باره اغاز‬ ‫ش��ده است‪ .‬فوالدگر افزود‪ :‬مقرر شده بود که از محل‬ ‫ام�لاک و ام��وال م��ازاد بانک ها منابع ب��رای افزایش‬ ‫س��رمایه بانک ها اختصاص داده ش��ود‪ .‬وی با انتقاد از‬ ‫بنگاهداری بانک ها ادامه داد‪ :‬یکی از بهانه های بانک ها‬ ‫ب��رای عملکرد ضعیف در زمینه فروش امالک و اموال‬ ‫مازاد این اس��ت که قیمت های پیشنهادی خریداران‬ ‫پایین است‪ .‬رئیس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید‬ ‫ملی مجلس ش��ورای اسالمی افزود‪ :‬دالیل بانک ها در‬ ‫زمینه ضعف عملکرد مربوط به فروش امالک و اموال‬ ‫مازاد قانع کننده نیست‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬رهبر معظ��م انق�لاب در دیدار با‬ ‫رئیس جمهوری و اعضای هیات دولت‪ ،‬با انتقاد از ادامه‬ ‫بنگاه��داری بانک ها و کارهای هزین��ه اور دیگر مانند‬ ‫افزایش شعبه های بانکی‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫باید با نظارت کامل و دقیق‪ ،‬مانع بروز مشکالتی مانند‬ ‫مس��ائل س��پرده گذاران برخی بانک ها و موسسه های‬ ‫مالی شود‪.‬‬ ‫در راس��تای اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد‬ ‫کش��ور و س��ند تحول بنیادین نظام ام��وزش و پرورش به‬ ‫منظ��ور گس��ترش همکاری های علمی‪ ،‬فنی و اموزش��ی و‬ ‫پژوهش��ی‪ ،‬تفاهمنامه ای بین سازمان ملی استاندارد ایران و‬ ‫وزارت اموزش و پرورش به امضا رسید‪.‬‬ ‫موضوع ای��ن تفاهمنامه اس��تفاده بهین��ه از توانایی های‬ ‫علمی‪ ،‬فنی‪ ،‬اموزش��ی و پژوهش��ی دو طرف و همکاری در‬ ‫فعالیت هایی همچون برنامه ریزی و طراحی مفاهیم مرتبط با‬ ‫استاندارد و کیفیت برای درج در کتاب های درسی‪ ،‬مشارکت‬ ‫در راه ان��دازی ارزیابی کیفیت دس��تگاهی وزارتخانه بر پایه‬ ‫برنامه تعالی مدیریت مدرس��ه‪ ،‬تهیه پیش نویس و مشارکت‬ ‫در زمینه تدوین اس��تانداردهای ملی مرتبط و مشارکت در‬ ‫تدوین بین المللی مرتبط با موضوع تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫همچنی��ن دو ط��رف در این تفاهمنامه ب��ر برنامه ریزی و‬ ‫طراحی دوره های اموزش��ی و دوره های ضمن خدمت برای‬ ‫اموزگاران و دبی��ران در همه مقاطع تحصیلی‪ ،‬همکاری در‬ ‫توس��عه و ترویج فرهنگ استاندارد‪ ،‬همکاری و مشارکت در‬ ‫اموزش تدوین اس��تاندارد‪ ،‬هم��کاری در برگزاری دوره های‬ ‫اموزش��ی و گردهمایی های مرتبط علمی و همکاری درباره‬ ‫استاندارد سازی کیفیت مواد و وسایل و تجهیزات اموزشی و‬ ‫کمک اموزشی تاکید کردند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬نی��ره پیروزبخت‪ ،‬رئیس س��ازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد ایران در ای��ن ایین گفت‪ :‬این س��ازمان تدوین‬ ‫اس��تاندارد مدیریت مبارزه با رش��وه و فساد اداری با تمرکز‬ ‫بر موضوع رشوه را در دستور کار دارد که این کار بر مبنای‬ ‫شاخصه های اعالمی سازمان جهانی استاندارد(‪ )ISO‬انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت درباره ارتقای کیفی و تعالی مدرسه های کشور‬ ‫ابراز امی��دواری کرد که بتوان به زودی اس��تاندارد مدیریت‬ ‫مبارزه با فساد اداری را تدوین کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع را با دادگس��تری‪ ،‬س��تاد مبارزه با‬ ‫مفاسد اقتصادی و سایر نهاد های نظارتی در میان گذاشتیم‬ ‫که در همه این حوزه ها به طور جدی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران یاداور شد‪ :‬در تدوین‬ ‫این اس��تاندارد‪ ،‬اکنون به بحث جریان شفاف اطالعات ورود‬ ‫نمی کنیم و شاید در اینده در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫پیروزبخ��ت ادام��ه داد‪ :‬در موضوع حقوق ش��هروندی‪ ،‬به‬ ‫صورت جدی به مقوله اس��تاندارد توجه ش��ده و در سخنان‬ ‫رئیس جمهوری در این زمینه تاکید شده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مس��ئول‪ ،‬باید نظام استانداردس��ازی بر‬ ‫مبنای حقوق ش��هروندی در همه سازمان ها و نهادها ساری‬ ‫و جاری شود‪.‬‬ ‫پیروزبخت تاکید کرد‪ :‬بر این اساس‪ ،‬سازمان ملی استاندارد‬ ‫نیز در مقوله مسئولیت های اجتماعی که استاندارد جدیدی‬ ‫اس��ت و از سوی سازمان جهانی اس��تاندارد (‪ )ISO‬پیگیری‬ ‫می شود‪ ،‬با همکاری سازمان ها فعالیت می کند تا بتوان نظام‬ ‫استانداردسازی و مسئولیت های اجتماعی را برای هر حوزه‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫قول وزارت اقتصاد برای حل‬ ‫مشکل کارگران نیشکر هفت تپه‬ ‫نماین��ده م��ردم ش��وش در مجلس ش��ورای اس�لامی با‬ ‫بیان اینکه مش��کالت کارگران نیش��کر هفت تپه در جلسه‬ ‫هیات دولت مطرح می شود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه وزارت اقتصاد به‬ ‫ما قول هایی داده اس��ت که همین روزها مشکالت کارگران‬ ‫نیش��کر هفت تپه را حل کن��د و ما امیدوار هس��تیم تا این‬ ‫مشکالت رفع شود‪.‬‬ ‫س��ید راضی ن��وری در زمینه اخرین وضعی��ت کارگران‬ ‫این ش��رکت به ایسنا گفت‪ :‬جلس��ه ای با حضور وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی و استاندار خوزستان برگزار کردیم‪ .‬در ان جلسه‬ ‫اقای حجتی با مع��اون اول رئیس جمهوری تماس گرفت و‬ ‫پیگیر حل مشکالت کارگران شرکت نیشکر هفت تپه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه مش��کالت کارگران ای��ن کارخانه در‬ ‫جلسه هیات دولت مطرح خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیر مشکالت‬ ‫کارگران ش��رکت نیشکر هفت تپه هستیم و از هر جایی که‬ ‫امکان ان وجود داشته باشد مسئله را پیگیری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��وش در مجلس شورای اسالمی تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬چندی پیش نیز جلس��ه ای را با وزیر اقتص��اد برگزار‬ ‫کردیم و در ان جلسه مشکالت این کارخانه را مورد بررسی‬ ‫قرار دادیم‪ .‬اقای دژپس��ند با رئیس سازمان خصوصی سازی‬ ‫نیز صحبت هایی را انجام داد تا روند حل مشکالت کارگران‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ ‫نوری با اشاره به خصوصی سازی این کارخانه عنوان کرد‪:‬‬ ‫پیش��نهاداتی را ارائه کرده ایم که ای��ن کارخانه تا زمان حل‬ ‫مشکالت زیر پوشش مجموعه های دولتی قرار بگیرد و پس‬ ‫از س��اماندهی مش��کالت و حل انها‪ ،‬دوباره درباره مس��ئله‬ ‫خصوصی سازی ان تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کارگران به دنبال دریافت مطالبات معوق‬ ‫خود هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه وزارت اقتصاد به ما قول هایی‬ ‫داده اس��ت که تا یک ی��ا دو روز اینده مش��کالت کارگران‬ ‫نیش��کر هفت تپه را حل کن��د و ما امیدوار هس��تیم تا این‬ ‫مشکالت حل شود‪.‬‬ ‫پیش از این نیز س��خنگوی فراکسیون نمایندگان والیی‬ ‫با اشاره به سخنان محس��نی اژه ای‪ ،‬معاون اول قوه قضاییه‬ ‫عن��وان کرد که مدیرعامل کش��ت و صنعت هفت تپه فراری‬ ‫اس��ت و اصال زندان نیس��ت که فرصتی به او داده ش��ود تا‬ ‫مشکالت را حل کند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همگرایی؛ ذخیره زمانی و انرژی‬ ‫در گروه های صنعتی‬ ‫خبر‬ ‫دریافت جایزه ملی کیفیت چهار‬ ‫ستاره در تولید تایرهای رادیال‬ ‫یزد تایر‬ ‫گروه صنعت‪ :‬پانزدهمین دوره ارزیابی جایزه ملی کیفیت‬ ‫با حضور جمعی از تولیدکنندگان و مقامات دولتی‪ ،‬اموزشی‬ ‫و مجلس در س��الن همایش اتاق بازرگانی تهران با رویکرد‬ ‫اهمیت به کیفیت در زندگی انسان ها برگزار شد‪.‬‬ ‫عبدالرسول عمادی‪ ،‬معاون وزیر اموزش و پرورش اهمیت‬ ‫و ارتقاء کیفیت را در مدارس و سطوح اول که دانش اموزان‬ ‫هس��تند امری مهم دانس��ت و گفت‪ :‬راه ان��دازی این طرح‬ ‫در م��دارس و برنامه ری��زی ان در این دوره اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرش��اد انتصاریان‪ ،‬ریس انجمن مدیریت کیفیت توضیح‬ ‫کامل��ی در خصوص مدل س��ازی و رویک��رد قدیم و جدید‬ ‫انجمن با افزایش اموزش گس��ترده و گسترش ان به عنوان‬ ‫الزامی در بهینه سازی کیفیت در جامعه داد‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص‬ ‫بند ‪ ٢٤‬سیاست اقتصاد مقاومتی و بند ‪ ٣٠‬سیاست کلی و‬ ‫ضرورت و جایگاه استاندارد در کیفیت محصوالت سخنرانی‬ ‫کرد‪ .‬علی مطهری‪ ،‬نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی به‬ ‫خصوصی سازی تولید و نقش دولت پرداخت‪.‬‬ ‫وی ضعف کیفیت ایران را کوچک بودن بخش خصوصی‬ ‫دانس��ت‪ ،‬چراکه بیش��تر بازار در اختی��ار بخش های دولتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این مراس��م ش��رکت مجتمع صنایع الستیک یزد در‬ ‫بخش صنای��ع غیرفل��زی و خودرویی مفتخر ب��ه دریافت‬ ‫تقدیرنامه اشتهار به کیفیت چهار ستاره شد‪.‬‬ ‫این لوح که زحمات یکس��اله این مجموعه اس��ت نشان‬ ‫از تولید با کیفیت این ش��رکت در تولی��د انواع تایر رادیال‬ ‫در کالس خودروه��ای ب��ه روز داخ��ل و خارج از کش��ور و‬ ‫محصوالت موتورسیکلت و دوچرخه را دارد‪.‬‬ ‫محسن دستخوش جوان‬ ‫خودرو ایرانی ازنظر‬ ‫اقتصادی متقاضیان‬ ‫زیادی دارد به طوری که‬ ‫بخشی از این محصوالت‬ ‫در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی و شبکه‬ ‫تاکسیرانی سوریه‬ ‫مورد استفاده قرار‬ ‫گرفته و موفق هم عمل‬ ‫کرده است‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫خ��رد جمع��ی منج��ر به‬ ‫فعالی��ت ب��ا خط��ای کمتر‬ ‫می ش��ود و کار گروه��ی‬ ‫همیش��ه به هدف نزدیک تر‬ ‫اس��ت؛ ب��ه ق��ول مع��روف‬ ‫«چن��د عقل ب��ه ز یکی»‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه در کش��ورهای‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫کمت��ر توس��عه یافته ی��ا در‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫حال توسعه افراد به اهمیت‬ ‫کارگروهی معترف هستند‪،‬‬ ‫اما کمتر به این امر توجه می شود‪ .‬به نظر می رسد یکی از‬ ‫ضعف های صنایع کشور و به طور کلی تشکل های جمعی‬ ‫در همین زمینه باشد‪.‬‬ ‫به عن��وان نمون��ه‪ ،‬در صنعت قطع��ه دو انجمن مرکزی‬ ‫«انجمن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرویی»‬ ‫و «انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و‬ ‫قطعه سازی» فعالیت دارند که گسترده و دامنه اقدام های‬ ‫انها به استان های گوناگون کشور نیز می رسد‪.‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۱۰‬اس��تان در صنعت قطعه سازی‬ ‫فعال هس��تند که در برخی از انها‪ ،‬هر دو انجمن تشکیل‬ ‫شده و فعالیت دارند از جمله اذربایجان شرقی‪ .‬اما ارتباط‬ ‫و تعام��ل انجمن ها با یکدیگر ان گون��ه که انتظار می رود‬ ‫پررنگ نیست‪.‬‬ ‫در کن��ار تعام��ل نداش��تن‪ ،‬گاه��ی دیده ش��ده روابط‬ ‫به س��مت نوع��ی رقابت منف��ی پیش م��ی رود و اعضای‬ ‫انجمن ها‪ ،‬فعالیت گروه دیگر را نفی می کنند‪.‬‬ ‫گاهی اخبار و امار اعالم شده از سوی انجمن ها متضاد‬ ‫و متفاوت است و منجر به نوعی سوءتفاهم می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که مشکالت قطعه سازان و به طور‬ ‫کلی بیش��تر صنعتگران یکی بوده و ب��ا تصمیم گیرهای‬ ‫جمع��ی می توان راحت تر و ب��ا صرف زمان و انرژی کمتر‬ ‫چالش ها را از پیش رو برداشت‪.‬‬ ‫بارها این مس��ئله تکرار ش��ده که هر نهادی به ش��کل‬ ‫جزی��ره ای در ح��ال مدیریت بخش ه��ای مربوط به خود‬ ‫اس��ت که یا ب��ه نتیجه مطلوب دس��ت نمی یابند یا انچه‬ ‫مورد انتظار است محقق نمی شود‪.‬‬ ‫امروز با ش��روع تحریم های جدید مش��کالت پیش��ین‬ ‫حادتر ش��ده اس��ت و رفع انه��ا نیاز به همدلی بیش��تر‬ ‫دارد‪ .‬امید اس��ت این امر بهان��ه ای برای همراهی مدیران‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون از جمل��ه صنع��ت قطعه کش��ور‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫به طور قطع این همگرایی موجب دلگرمی قطعه سازان‬ ‫نس��بت به فعالیت ش��ان در ادامه راه برای عبور از بحران‬ ‫موجود خواهد شد‪.‬‬ ‫«گسترش صنعت» از وضعیت سایت سوریه گزارش می دهد‬ ‫خودرو ایرانی مورد اقبال سوری ها‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫گ��روه صنعتی ایران خ��ودرو و گروه تولیدی س��ایپا‪،‬‬ ‫دوخودروس��از بزرگ کش��ور‪ ،‬دارای سایت های داخلی و‬ ‫خارجی گوناگونی هس��تند‪ .‬این روزها خبرهای خوبی از‬ ‫بازار فروش یکی از خودروس��ازان داخلی شنیده می شود‬ ‫مبنی بر اینکه با وجود کاهش قدرت خرید مردم سوریه‬ ‫به دلیل جنگ و مشکالتی که داشته اند‪ ،‬اما در این کشور‬ ‫محصوالت ایرانی با اقبال بیشتری نسبت به خودروهای‬ ‫چینی و کره ای روبه رو شد ه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه محمد علویان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت س��ایپا‬ ‫در س��وریه «کل س��رمایه این ش��رکت برگشته و حتی‬ ‫س��ود مناس��بی نصیب این خودروس��از ش��ده است»‪.‬‬ ‫در ادام��ه «گس��ترش صنعت» گفت وگویی با محس��ن‬ ‫دس��تخوش جوان‪ ،‬معاون صادرات و امور بین الملل گروه‬ ‫خودروسازی سایپا داشت که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بازار این خودروساز در کشورهای خارجی چه‬ ‫وضعیتی دارد؟‬ ‫حدود ‪۲‬دهه اس��ت گروه تولیدی س��ایپا فعالیت های‬ ‫صادراتی خود را به شکل مدون و با برنامه اغاز کرده است‬ ‫و به ط��ور جدی انها را پیگی��ری می کند‪ .‬با توجه به نوع‬ ‫محصولی که در اختیار داش��تیم و همچنین مولفه های‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬نزدیک��ی فرهنگی و جغرافیایی‪ ،‬با اس��تفاده‬ ‫از مدل ه��ای مانن��د «‪( »AHP‬فرایند تحلیل سلس��له‬ ‫مراتبی)بازاره��ا را اولویت بن��دی کردیم و به این ترتیب‬ ‫مش��خص شد با چه محصوالتی و در کدام بازارها حضور‬ ‫پیدا کنیم تا عملکرد موفق تری داشته باشیم‪ .‬نتیجه این‬ ‫مطالعات ما را به بازار کش��ورهای همجوار رهنمون کرد‪.‬‬ ‫سوریه نخستین و بزرگ ترین بازاری بود که در ان زمان‬ ‫شرکت سایپا فعالیت خود را ابتدا به شکل مطالعاتی و در‬ ‫ادامه با تولید و عرضه محصوالت خود اغاز کرد‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب انواع محصوالت خانواده پراید را به این‬ ‫ب��ازار عرضه کردی��م‪ .‬در ادامه این فعالیت ها و با توجه به‬ ‫بازخورده��ا‪ ،‬برای اینکه محصوالت مان را با نیازی که در‬ ‫بازار تقاضا وجود داش��ت‪ ،‬منطبق کنیم‪ ،‬تغییراتی روی‬ ‫خودروهای عرضه شده در این بازار انجام دادیم‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫محصولی که در بازار س��وریه عرضه می ش��ود متفاوت با‬ ‫بازار ایران است‪.‬‬ ‫در ای��ران به عن��وان یکی از کش��ورهای بزرگ تولید و‬ ‫تامین کنن��ده نفت و گاز‪ ،‬مش��تقات نفتی مانند بنزین و‬ ‫ت مناس��ب تری نسبت به بازارهای‬ ‫س��ایر سوخت ها قیم ‬ ‫جهانی و کش��ورهای همج��وار دارد‪ .‬یکی از دغدغه های‬ ‫اصل��ی مش��تریان این گروه تولیدی در کش��ورهایی که‬ ‫فعالیت دارد‪ ،‬هزینه هایی اس��ت که مش��تریان باید برای‬ ‫س��وخت خ��ودرو بپردازن��د‪ .‬از این رو‪ ،‬س��ایپا با توجه به‬ ‫€ €ظرفیت تولید این سایت چقدر است؟‬ ‫مطالعات��ی که روی مش��خصات جغرافیایی و زیس��تی‬ ‫این سایت در هر نوبت ظرفیت تولید ‪۱۰‬هزار خودرو‬ ‫سوریه داش��ت با تغییراتی روی پراید رضایت مشتریان‬ ‫را دارد و در ‪ ۳‬نوبت می تواند ‪۳۰‬هزار خودرو تولید کند‪.‬‬ ‫س��وری خ��ود را جلب ک��رد‪ .‬این تغیی��رات اگرچه توان‬ ‫برنامه ه��ا به گونه ای تدوین ش��ده تا بتوانی��م در مرحله‬ ‫موتور را کاهش داد اما مصرف سوخت را نیز پایین اورد؛‬ ‫نخس��ت در یک نوبت با توجه به نیاز بازار خودرو تولید‬ ‫بنابراین مش��تریان س��وری ان را به عنوان یک محصول‬ ‫و ب��ه بازار عرض��ه کنیم‪ .‬همچنین نگاهی ب��ه بازارهای‬ ‫مردمی پذیرفتند‪.‬‬ ‫همجوار این کش��ور و پیمان های منطقه ای بین س��وریه‬ ‫پرای��د از چند جهت برای بازار س��وریه دارای منفعت‬ ‫و کش��ورهای عربی می اندازیم تا بتوانیم به هاب منطقه‬ ‫است؛ نخست به لحاظ نرخ تمام شده یکی از خودروهای‬ ‫تبدیل شویم‪.‬‬ ‫اقتص��ادی در این بازار به ش��مار م��ی رود‪ .‬دیگر اینکه به‬ ‫الزم ب��ه ی��اداوری اس��ت از ابتدای فعالیت س��ایپا در‬ ‫لح��اظ قطع��ه و خدمات پس از فروش نیز خودرویی بود‬ ‫س��وریه تا امروز ‪۵۶‬هزار پراید در این کش��ور به فروش‬ ‫که توانس��ت رضایت مش��تریان را جلب کند زیرا در این‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫زمینه دارای ش��بکه توزیع گس��ترده ای است‪ .‬صاحبان‬ ‫€ €س�ایپا قصد دارد چه محصول دیگری به بازار‬ ‫خودرو به راحتی قادر هستند به قطعات یدکی مورد نیاز‬ ‫سوریه عرضه کند؟‬ ‫خود دسترس��ی داش��ته باش��ند و ان را با قیمت رقابتی‬ ‫امروز محصول جدید تیبا و وانت پراید به بازار س��وریه‬ ‫تهیه کنند‪.‬‬ ‫عرضه شده است اما به دلیل وضعیت خاصی که این بازار‬ ‫تعمیر و نگهداری‪ ،‬راحتی دسترس��ی و وس��عت مراکز‬ ‫دارد‪ ،‬به دلیل مس��ائل جنگ و خروج بخش��ی از مردم از‬ ‫تعمیرگاهی بخش های دیگری از مزیت هایی اس��ت که‬ ‫این کش��ور و از سوی دیگر‪ ،‬کاهش سطح درامد مردم و‬ ‫ب��رای محصوالت خانواده پراید در س��وریه ایجاد ش��ده‬ ‫افت ارزش لیر در مقابل دالر و یورو بازار تقاضا هم دچار‬ ‫است‪.‬‬ ‫افت شده است‪.‬‬ ‫پراید به لحاظ اقتصادی متقاضیان زیادی دارد به طوری‬ ‫به هر حال سایپا با توجه به نیاز بازار این کشور خودرو‬ ‫که بخشی از این محصوالت در ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫عرضه کرده و می کند و در دوره جدید طبیعی است بازار‬ ‫و شبکه تاکسیرانی این کشور مورد استفاده قرار گرفته و‬ ‫دوباره توسعه یابد‪ .‬در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نمایشگاه بین المللی دمشق‬ ‫موفق هم عمل کرده است‪ .‬گرایش به این محصول سبب‬ ‫ش��رکت داشتیم و اس��تقبال خوبی از محصوالت شده و‬ ‫ش��د تا در س��وریه رانندگان تاکسی خودروهای قدیمی‬ ‫به نوعی بدون رقیب به لحاظ قیمت و س��ایر مزیت ها در‬ ‫(سولنزا رومانی‪ ،‬فیات روسیه و خودروهای چینی) خود‬ ‫بازار سوریه در حال فعالیت هستیم‪.‬‬ ‫را با این محصول جایگزین کنند‪.‬‬ ‫در دور جدید‪ ،‬پس از جنگ داخلی این کشور و ارامش‬ ‫تمام این مولفه ها در طول زمان س��بب ش��د ما موفق‬ ‫نس��بی به وجود امده برنامه این اس��ت که تا پایان سال‬ ‫شویم و به تیراژ قابل قبول و بهتری مقابل رقیبان خارجی‬ ‫تولید سایت سایپا در سوریه به هزار خودرو برسد‪ .‬به طور‬ ‫دس��ت پیدا کنیم‪ .‬به همین دلیل س��ایپا در سال‪۱۳۸۴‬‬ ‫قطع‪ ،‬از برنامه های س��ال اینده این است که این عدد به‬ ‫توانس��ت در کش��وری با اندازه س��وریه ‪۱۱‬هزار پراید به‬ ‫‪۳‬برابر با توجه به تقاضای بازار افزایش یابد‪.‬‬ ‫فروش برس��اند‪ .‬این امار فروش در کشوری مانند سوریه‬ ‫� ایا قرار اس�ت مدل جدیدتری در سایت سوریه‬ ‫موفقیت بزرگی برای صنعت خودرو کشور‬ ‫تولید و به این بازار عرضه شود؟‬ ‫بود‪.‬‬ ‫برای نخس��تین بار در حال تولید خودرو‬ ‫پراید به چند دلیل برای‬ ‫€ €درحال حاضر در س�ایت س�وریه بازار سوریه دارای منفعت اتوماتیک در سایت سوریه هستیم‪.‬‬ ‫تنها پراید تولید می شود؟‬ ‫است؛ نخست اینکه ازنظر � منظ�ور از خودرو اتومات کدام یک‬ ‫زمان��ی که س��ایپا به این نتیجه رس��ید‬ ‫از محصوالت سایپا است؟‬ ‫نرخ تمام شده یکی از‬ ‫ک��ه در ح��وزه ارس��ال خودرو به ش��کل خودروهای اقتصادی در‬ ‫خودروهایی مانند ساینا‪ ،‬کوییک‪۳۰۰ ،‬‬ ‫س��ی بی یو(‪)CBU‬موفق ب��وده ب��ا توجه این بازار به شمار می رود‪ ،H .‬اری��و و‪ ...‬ک��ه مجهز به دن��ده اتومات‬ ‫همچنین ازنظر قطعه و‬ ‫ب��ه تغیی��رات قوانی��ن و مقررات س��وریه خدمات پس از فروش هس��تند‪ .‬برنامه داریم برخی از این مدل ها‬ ‫در ام��ر واردات (زی��را واردات خ��ودرو‬ ‫در سایت س��وریه تولید شود‪ .‬برای برخی‬ ‫نیز خودرویی بود که‬ ‫ب��ه ش��کل کام��ل مش��مول ع��وارض توانست رضایت مشتریان مدل ها مرحله ثبت نام انجام ش��ده است و‬ ‫زی��ادی می ش��د) طرح راه اندازی س��ایت را جلب کند زیرا در این همزمان با اغاز سال نو میالدی سری‪۳۰۰‬‬ ‫س��وریه را کلی��د زد و در نهای��ت س��ال زمینه دارای شبکه توزیع ‪ H‬به بازار عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫گسترده ای است‬ ‫‪۲۰۰7‬میالدی(‪۱۳۸6‬خورشیدی) سایت‬ ‫الزم ب��ه یاداوری اس��ت ک��ه در دوران‬ ‫سایپا اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫جن��گ س��وریه‪ ،‬محصولی به این کش��ور‬ ‫عرضه نش��ده و بازار تش��ن ه است و چون صاحبان خودرو‬ ‫در سوریه به دنبال جایگزینی خودروهای قدیمی خود با‬ ‫مدل های جدید هس��تند‪ ،‬استقبال خوبی از محصوالت‬ ‫س��ایپا شده اس��ت‪ .‬برنامه س��ایپا افزایش تولید و تنوع‬ ‫محصوالت در سایت سوریه است‪.‬‬ ‫€ €ایا سوریه در زمینه صنعت قطعه فعالیت دارد‬ ‫و ایا بخش�ی از قطعات از داخل این کش�ور تامین‬ ‫می شود؟‬ ‫در قال��ب توافق ه��ای انج��ام ش��ده ای��ن موض��وع‬ ‫(داخلی س��ازی قطعات) جزو برنامه های س��ایپا و طرف‬ ‫س��وری اس��ت‪ .‬قرار اس��ت در مدت ‪۵‬س��ال محصوالت‬ ‫تولیدی س��ایت سوریه به سقفی از خودکفایی برسد‪ ،‬اما‬ ‫باید بس��تر مناس��بی فراهم ش��ود که یکی از انها تولید‬ ‫براساس تیراژ اقتصادی است‪ .‬درحال حاضر برخی اقالم‬ ‫مانند باتری‪ ،‬الس��تیک و‪ ...‬که ام��کان تهیه انها در بازار‬ ‫سوریه وجود دارد را در دستورکار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫€ €ای�ا در بح�ث اس�تانداردها ن�وع خودروهای‬ ‫تولیدی در این کشور با مشکل روبه رو نیست؟‬ ‫ب��ا توجه به برنامه مدون چند س��اله کش��ور به لحاظ‬ ‫اس��تانداردها ش��رایط برای توس��عه بازار در کشورهای‬ ‫منطقه مناسب است‪.‬‬ ‫€ €با الزام اس�تانداردهای هشتادوپنج گانه ایا‬ ‫ممکن است تولید پراید در کشور متوقف شود‬ ‫و تولید ان تنها در س�ایت های این خودروساز‬ ‫ادامه پیدا کند؟‬ ‫اگر تیراژ تولید توجیه اقتصادی داش��ته باش��د در این‬ ‫س��ایت یا س��ایت های دیگ��ر تولید پرای��د ادامه خواهد‬ ‫یاف��ت‪ ،‬اما گروه تولیدی س��ایپا در حال توس��عه س��بد‬ ‫محص��والت خود اس��ت‪ .‬از این رو‪ ،‬اگر روزی قرار باش��د‬ ‫محصول��ی جایگزین پراید ش��ود س��اینا خواهد بود که‬ ‫قابلی��ت پاس ک��ردن تمام اس��تانداردهای الزم را دارد‪.‬‬ ‫البته در برخی کش��ورهایی که در حال فعالیت هس��تیم‬ ‫نیاز به اس��تانداردهای باال نیس��ت به دو دلیل؛ نخس��ت‬ ‫اینک��ه هزینه ه��ا را افزایش می ده��د در حالی که تقاضا‬ ‫بیشتر برای خودروهایی با صرفه اقتصادی است‪ .‬دیگری‬ ‫اینکه س��وخت این کشورهای با استانداردهای مورد نظر‬ ‫پاسخگو نخواهند بود‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬ب��ه ما محصوالتی با موتورهایی متناس��ب‬ ‫با س��وخت خودش��ان س��فارش می دهند‪ .‬طبیعی است‬ ‫ناگزیز هستیم محصوالت خود را براساس استانداردهای‬ ‫پیشین تولید و عرضه کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه برخی بازارها مانند جمه��وری اذربایجان از ما‬ ‫خواست ه خودرو با سوخت یورو‪ ۴‬را ارسال کنیم که تامین‬ ‫ش��د و مورد تایید طرف های ق��رارداد هم قرار گرفت‪ .‬از‬ ‫این رو‪ ،‬ش��رکت سایپا براساس نیاز و متناسب با تقاضای‬ ‫بازار خود را منطبق می کند‪.‬‬ ‫با همت تیم فنی ایران خودرو و همکاری فنی سایت تبریز‬ ‫تولید سمند در سایت نفت چاله جمهوری اذربایجان با موفقیت انجام شد‬ ‫کارشناس��ان و کارکن��ان فنی ایران خ��ودرو تولید‬ ‫سمند را در جمهوری اذربایجان با موفقیت به پایان‬ ‫رساندند‪ .‬به گزارش ایکوپرس‪ ،‬تیم مهندسی شرکت‬ ‫ایران خودرو توانس��ت با همکاری کارشناسان اعزامی‬ ‫از س��ایت تبریز‪ ،‬نخس��تین خودرو س��مند ال ایکس‬ ‫ب��ا موتور ‪ EF ۷‬را در س��ایت نف��ت چاله جمهوری‬ ‫اذربایج��ان با کیفی��ت مطلوب تولید کن��د و مورد‬ ‫بهره برداری قرار دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت ایران خ��ودرو در ی��ک پروژه مش��ترک با‬ ‫هم��کاران س��ایت تبریز پس از ارس��ال نخس��تین‬ ‫محموله صادراتی قطعات ‪ CKD‬سمند و راه اندازی‬ ‫خط تولید این خودرو در سایت نفت چاله جمهوری‬ ‫اذربایجان و اجرای موفق چرخه کیفی این محصول‪،‬‬ ‫گام بلند دیگری را در مس��یر اعتالی صنعت خودرو‬ ‫کشور برداشته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر برنامه تولید س��مند ال ایکس در این‬ ‫سایت‪ ،‬روزانه ‪۱۰‬خودرو بوده که قابل افزایش به ‪۳۰‬‬ ‫خودرو است‪ .‬بس��ته بندی و ارسال قطعات نخستین‬ ‫محموله صادراتی س��مند به جمهوری اذربایجان در‬ ‫سایت تبریز نیز به انجام رسیده است‪ .‬خودروهایی که‬ ‫در این کارخانه تولید و به بازار منطقه عرضه می شود‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای روز و ی��ورو‪ ۵‬خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین تولید قطعات ای��ن خودروها در جمهوری‬ ‫اذربایج��ان برنامه ری��زی ش��ده و با س��رمایه گذاری‬ ‫بخش خصوصی این ش��رکت ها تاس��یس و در اینده‬ ‫نزدیک س��اخت قطعات نیز در جمهوری اذربایجان‬ ‫انجام خواهد ش��د‪ .‬سایت تولید ایران خودرو در نفت‬ ‫چال��ه جمهوری اذربایجان‪ ،‬در فروردین‪ ،۹۷‬همزمان‬ ‫با سفر ریاست جمهوری به این کشور گشایش یافت‬ ‫و تولید ازمایش��ی انواع خودرو سواری در این سایت‬ ‫از اوایل مهر‪ ۹۷‬اغاز شد‪ .‬این سایت با ظرفیت تولید‬ ‫‪۶‬هزار خودرو در س��ال گش��ایش یافت ک��ه قابلیت‬ ‫افزایش تا ‪۵۰‬هزار خودرو در سال با تولید در ‪۳‬نوبت‬ ‫کاری را دارد‪ .‬ای��ن افتخار در حالی با همت و تالش‬ ‫متخصصان امر گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده‬ ‫که این ش��رکت در بازار خودرو جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫با ش��رکت های بزرگ و بین المللی سازنده خودرو در‬ ‫حال رقابت بوده و به واس��طه اس��تقبال شهروندان از‬ ‫محصوالت ایران خودرو تولی��د خودروهای ایرانی در‬ ‫این کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫خبر‬ ‫دولت‪ ،‬موضع خود را درباره نرخ‬ ‫خودرو مشخص کند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫در حالی که صنعتگران‬ ‫فعال حوزه خودرو و‬ ‫قطعه معتقدند برای‬ ‫برون رفت از مشکالت‬ ‫فعلی افزایش قیمت‬ ‫محصوالت چاره ساز‬ ‫است و این امر را با‬ ‫جدیت دنبال می کنند‪،‬‬ ‫برخی کارشناسان‬ ‫بازار خودرو معتقدند‬ ‫بازار تقاضا کشش این‬ ‫تغییرات را ندارد‬ ‫داخلی سازی واقعی محقق نشده است‬ ‫پیش از ش��روع دوره جدید تحریم ها‪ ،‬چالش هایی‬ ‫در صنعت خ��ودرو نمود پیدا کرد و در نتیجه برخی‬ ‫عمق س��اخت داخل را زیرس��وال بردن��د‪ .‬در حالی‬ ‫که صنعتگران فعال حوزه خ��ودرو و قطعه معتقدند‬ ‫ب��رای برون رفت از مش��کالت فعل��ی افزایش قیمت‬ ‫محصوالت چاره ساز است و این امر را با جدیت دنبال‬ ‫می کنند‪ ،‬اما برخی کارشناسان بازار خودرو معتقدند‬ ‫بازار تقاضا کشش این تغییرات را ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه عالمه‬ ‫طباطبایی هم معتقد اس��ت در گذش��ته و زمانی که‬ ‫تولیدکنندگان به ارز ارزان نرخ دسترس��ی داشتند‪،‬‬ ‫صرفه اقتصادی واردات بی��ش از تولید بود؛ بنابراین‬ ‫بخش��ی از تولیدکنن��دگان به جای تولی��د اقدام به‬ ‫واردات می کردند اما با افزایش نرخ ارز مش��خص شد‬ ‫که ادعای تولید از سوی انها درست نبوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت های اقم�اری و زیان ده�ی‬ ‫خودروسازان‬ ‫ام��راهلل امین��ی در گفت وگو با خبرخ��ودرو درباره‬ ‫ش��رکت های زیرمجموعه خودروسازان بزرگ کشور‬ ‫اظهارک��رد‪ :‬به ط��ور کلی ش��رکت های زیرپوش��ش‬ ‫خودروس��ازان چن��د گ��روه هس��تند‪ .‬یک سلس��له‬ ‫ش��رکت ها برای خودروس��ازان واقعا ض��روری و در‬ ‫واقع بازوی اجرایی و عملیاتی انها هس��تند که تعداد‬ ‫این گونه ش��رکت ها زیاد نیس��ت اما عمده شرکت ها‬ ‫انهای��ی هس��تند ک��ه می توانند خ��ارج از چارچوب‬ ‫شرکت اصلی خودروس��از‪ ،‬فعالیت کنند و خصوصی‬ ‫بوده و کارایی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین غیر از تعداد محدود و معدودی‬ ‫واردات بی��ش از تولی��د بود و خودروس��ازان و حتی‬ ‫از ش��رکت ها که به نظر فعالیت انها ضروری اس��ت‪،‬‬ ‫قطعه س��ازان ب��ه ج��ای تولی��د دس��ت ب��ه واردات‬ ‫سایر شرکت های اقماری موجب ضرر و زیان در این‬ ‫می زدن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬حت��ی اگ��ر کاالی نهایی‬ ‫عرص��ه بوده و باید به این موضوع رس��یدگی ش��ود‪.‬‬ ‫را وارد نمی کردن��د‪ ،‬نس��بت به واردات م��واد اولیه و‬ ‫در واقع ش��رکت های بزرگ با تاس��یس شرکت های‬ ‫واس��طه اقدام می کردند و در نهایت اینکه از مرحله‬ ‫زیرمجموع��ه‪ ،‬بار خ��ود را س��نگین تر کرده اند و در‬ ‫خودکفایی و اس��تقالل دور ش��دند‪ .‬اکنون با افزایش‬ ‫نتیجه بازرسی‪ ،‬رس��یدگی و نیز حسابرسی و کنترل‬ ‫نرخ ارز مش��خص ش��ده که چه ش��رکت هایی چقدر‬ ‫این ش��رکت بسیار دشوار اس��ت زیرا مبنای تاسیس‬ ‫عمق ساخت داخل داشته اند‪.‬‬ ‫انها درس��ت نبوده و در بس��یاری از م��وارد به جای‬ ‫امینی با اش��اره به اش��تباه های رخ داده از س��وی‬ ‫تاس��یس شرکت های اقماری می توانستند از امکانات‬ ‫قطعه س��ازان افزود‪ :‬در این زمینه بزرگ ترین خطاها‬ ‫موجود و ش��رکت های مشاوره ای و‪ ...‬استفاده کنند و‬ ‫ازسوی قطعه سازان بود چراکه تولید نداشتند و به نام‬ ‫نیاز به تاس��یس یا مالکیت این گونه شرکت ها نبوده‬ ‫ساخت داخل اقدام به واردات کاال از چین می کردند‪.‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫اکن��ون که قیمت ها ب��اال رفته این نقص و خال تولید‬ ‫امینی افزود‪ :‬از این رو‪ ،‬یکی از عواملی که می تواند‬ ‫داخلی بسیار عریان شده است‪.‬‬ ‫کارایی را در ش��رکت های خودروس��از باال‬ ‫این مدرس دانش��گاه یاداور ش��د‪:‬‬ ‫بب��رد این اس��ت که ش��رکت های بس��یار‬ ‫درحال حاض��ر ش��رکت ها چ��اره ای‬ ‫گس��ترده ای ک��ه تع��داد انه��ا ت��ا حدود‬ ‫ندارن��د ج��ز اینک��ه ت��ا جای��ی که‬ ‫‪۴۰۰‬ش��رکت زیرمجموع��ه نیز می رس��د‪،‬‬ ‫می توانند به س��مت تولی��د داخلی‬ ‫تعدیل شوند‪.‬‬ ‫رفت��ه و کارگر ها را ب��ه کار گیرند و‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این وضعی��ت فوق العاده‬ ‫ضم��ن ایجاد اش��تغال‪ ،‬ب��ه معنای‬ ‫خطرناک و زیان ده اس��ت و در این فرایند‬ ‫امراهلل امینی‬ ‫واقعی تولید کننده باش��ند؛ بنابراین‬ ‫مشخص نیست بهره وری و کارایی چگونه‬ ‫ش��رکت ها بای��د در راس��تای تولید‬ ‫اس��ت؟ مدیران چگونه انتخاب می شوند و‬ ‫متاسفانه شرکت های‬ ‫انها چه برنامه ای دارند؟ بنابراین رسیدگی خودروساز در گذشته با حرک��ت کنند‪ ،‬مگ��ر در جاهایی که‬ ‫ب��ه موض��وع چابک س��ازی خودروس��ازان یک رانت ارزی روبه رو امکان تولید وجود ندارد‪.‬‬ ‫بوده و به ارز ارزان‬ ‫� قیمت گ�ذاری خ�ودرو‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹واردات به جای ساخت داخل‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��کده اقتص��اد‬ ‫دانش��گاه عالم��ه طباطبای��ی گف��ت‪:‬‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازی متاس��فانه در‬ ‫گذش��ته با یک رانت ارزی روب��ه رو بوده و‬ ‫ب��ه ارز ارزان دسترس��ی داش��تند و در ان‬ ‫ش��رایط به طور طبیعی‪ ،‬صرف��ه اقتصادی‬ ‫دسترسی داشتند و در ان از سوی شورای رقابت‬ ‫شرایط صرفه اقتصادی‬ ‫واردات بیش از تولید‬ ‫بود و خودروسازان و‬ ‫حتی قطعه سازان به جای‬ ‫تولید اقدام به واردات‬ ‫می کردند‬ ‫امین��ی درب��اره قیمت گ��ذاری‬ ‫خودرو ازس��وی شورای رقابت گفت‪:‬‬ ‫دعوایی بین خودروس��ازان و شورای‬ ‫رقابت وج��ود دارد‪ .‬باید بپذیریم که‬ ‫خودروس��ازی در کش��ور انحصاری‬ ‫ب��وده ام��ا ای��ن واقعی��ت از س��وی‬ ‫گروه های خودروسازی پذیرفته نشده است‪ .‬در حالی‬ ‫که اگر ای��ن حوزه انحصاری نب��ود باید هر متقاضی‬ ‫خ��ودرو مورد نظر خود را به قیمت کارخانه به راحتی‬ ‫خریداری می کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��اهد هستیم این امر محقق نشده‬ ‫و بازار خودرو داخل رقابتی نبوده و انحصاری اس��ت‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬شورای رقابت حق دارد برای تعیین قیمت‬ ‫پافش��اری کند زیرا براس��اس مصوبه مجلس شورای‬ ‫اس�لامی در حال��ت انحصار باید قیم��ت محصول از‬ ‫سوی این شورا تعیین شود‪.‬‬ ‫عض��و هیات علم��ی دانش��گاه عالم��ه طباطبایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬خودروسازان زیر بار این امر ازسوی‬ ‫ش��ورای رقاب��ت نمی رون��د و در واقع تمای��ل دارند‬ ‫قیمت گذاری با نظر سازمان حمایت مصرف کنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان انجام ش��ود تا به این ترتیب بتوانند‬ ‫قیمت ها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫او در ادام��ه عن��وان کرد‪ :‬اگرچه عملکرد ش��ورای‬ ‫رقاب��ت نی��ز اش��کاالتی دارد ام��ا به نظر می رس��د‬ ‫خودروس��ازان به دنبال افزایش قیمت ه��ا بوده و در‬ ‫این باره ش��ورای رقاب��ت می تواند به دی��وان عدالت‬ ‫اداری شکایت کند‪.‬‬ ‫این کارشناس خودرو با اشاره به تفاوت نرخ خودرو‬ ‫در کارخان��ه و ب��ازار گفت‪ :‬متاس��فانه وقتی صنعت‬ ‫خودروس��ازی در کش��ور انحصاری است‪ ،‬مشکالت‬ ‫خاص خودو اختالف قیمت نیز وجود دارد اما بخشی‬ ‫از این موضوع به دلیل تقاضا و نقدینگی باال در کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫امینی در پایان اظهار کرد‪ :‬مردم به دلیل نقدینگی‬ ‫باال به س��مت کاالهایی مانند ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬خودرو و‪...‬‬ ‫می روند‪ .‬از ای��ن رو‪ ،‬در حوزه خودرو باید روش هایی‬ ‫در بازار انتخاب شود که خودرو به دست مصرف کننده‬ ‫واقعی برسد‪.‬‬ ‫مردم حق خرید از بازار رقابتی دارند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫ازادس��ازی نرخ خودروه��ای تولید داخ��ل و واردات ازاد خودرو در کنار‬ ‫یکدیگر دیده شده و خودروسازان با سایر محصوالت وارد رقابت شوند‪.‬‬ ‫سعید باستانی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره افزایش نرخ محصوالت‬ ‫تولید داخل و درخواس��ت ازادس��ازی قیمت ها از س��وی خودروسازان‪،‬‬ ‫اظهارکرد‪ :‬درباره خودروس��ازان بارها ای��ن را اعالم کرده ام که با وضعیت‬ ‫کنونی قادر به ادامه فعالیت در صنعت خودرو نیستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫برای ایجاد رقابت پذیری و انحصاری نبودن بازار خودرو باید اقدام اساسی‬ ‫انجام ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خودروسازان از یک س��و حق دارند نرخ را در اختیار‬ ‫داشته باشند و از سوی دیگر‪ ،‬باید مردم نیز حق دارند از محصول خوب‬ ‫و باکیفیت استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر مقرر شود خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند‬ ‫بای��د تمام مس��ئولیت افزایش میزان هزینه های س��ربار را نیز بپذیرند و‬ ‫انتظار بیش از حد از دولت نداشته باشند‪ .‬باستانی تاکید کرد‪ :‬مردم حق‬ ‫دارند در بازار رقابتی‪ ،‬خودرو خریداری کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تربت حیدریه‪ ،‬مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه باید واردات خودرو متناس��ب با ش��رایط ازادس��ازی‬ ‫قیمت ها باش��د و تعرفه ها نیز کنترل شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید ازادسازی نرخ‬ ‫خودروهای تولید داخل و واردات ازاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شده‬ ‫و خودروسازان با سایر محصوالت وارد رقابت شوند‪.‬‬ ‫باس��تانی در پایان با تاکید بر اینکه نمی توان از یک س��و به خودروساز‬ ‫اجازه افزایش قیمت دهیم‪ ،‬اما از سوی دیگر واردات را ممنوع و تعرفه ها‬ ‫را باال ببریم و هیچ فکری به حال هزینه های س��ربار خودروسازان نکنیم‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ش��رایطی که تنها یک بخش از ب��ازار خودرو مورد‬ ‫توجه قرار بگیرد و تنها اجازه افزایش نرخ داده ش��ود این مردم هس��تند‬ ‫که متضرر می شوند‪.‬‬ ‫امیدواری خودروسازان به لغو افزایش تعرفه های واردات خودرو‬ ‫بس��یاری از خودروس��ازان امیدوارن��د دور جدید افزای��ش تعرفه های‬ ‫واردات��ی از س��وی دونال��د ترامپ لغو ش��ود‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬با توجه‬ ‫ب��ه افزای��ش تنش و جنگ تج��اری میان ایاالت متح��ده امریکا با چین‬ ‫و اروپ��ا از چن��د ماه پیش دونال��د ترامپ‪ ،‬رئیس جمه��وری امریکا اعالم‬ ‫کرد به منظ��ور حمایت از تولیدات داخل و جلوگی��ری از عرضه بی رویه‬ ‫محصوالتی که خارج از این کشور تولید و به خاک امریکا وارد می شوند‪،‬‬ ‫قص��د دارد تعرفه واردات خودرو و قطعات وابس��ته به ان را به ‪۲۵‬درصد‬ ‫برساند‪.‬‬ ‫پس از ش��عله ور شدن اتش جنگ تجاری میان ایاالت متحده امریکا با‬ ‫چین و اروپا‪ ،‬حاال بس��یاری از شرکت های خودروسازی در جهان نگران‬ ‫افزایش تعرفه ه��ای گمرکی و واردات خودرو به ‪۲۵‬درصد هس��تند زیرا‬ ‫اعمال این قانون می تواند انه��ا را با ضرر و زیان های قابل توجهی روبه رو‬ ‫کند و هزینه های تمام ش��ده را برای تولید کنن��دگان و مصرف کنندگان‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫چند روز پیش بود دونالد ترامپ‪ ،‬در نشس��تی با مش��اوران اقتصادی و‬ ‫وزیر بازرگانی ایاالت متحده امریکا به این نتیجه رسید که تا پایان سال‬ ‫جاری میالدی تعرفه های واردات خودرو را افزایش ندهد و تصمیم گیری‬ ‫در این زمینه را به اوایل سال اینده میالدی موکول کند‪.‬‬ ‫براساس گزارش‪ ،CNBC‬حاال خودروسازان بسیاری شامل شرکت های‬ ‫ف��ورد‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬ب ام و و دایملر از اعم��ال قانون افزایش تعرفه های‬ ‫واردات خودروهای تولید شده در خارج از خاک ایاالت متحده امریکا ابراز‬ ‫نگرانی کرده و اعالم کرده اند که امیدوار هستند دور جدید قانون افزایش‬ ‫تعرفه های گمرکی ازس��وی ترامپ اجرا نشود زیرا بزرگ ترین قربانی ان‪،‬‬ ‫صنایع خودروسازی در جهان خواهند بود‪.‬‬ ‫پیش تر نیز بس��یاری از تحلیلگران و کارشناس��ان فعال در حوزه بازار‬ ‫خ��ودرو اعالم کرده بودند قانون تعرف��ه ‪۲۵‬درصدی بر واردات خودرو به‬ ‫معنای حقیقی صنایع خودروسازی امریکایی و غیرامریکایی را فلج خواهد‬ ‫کرد زیرا کارشناسان انجمن ملی فروشندگان خودرو امریکا (‪)NADA‬‬ ‫پیش بینی ک��رده بودند این تعرفه های جدید ح��دود ‪۲‬هزار و ‪۲۷۰‬دالر‬ ‫ب��ه هزین ه تولید خودروهایی ک��ه در امریکا مونتاژ می ش��وند و ‪۶‬هزار و‬ ‫‪ ۸۷۴‬دالر ه��م به خودروه��ای تولیدی خارج از امری��کا‪ ،‬اضافه خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به ط��ور کل��ی‪ ،‬قان��ون افزای��ش تعرفه ه��ای واردات خ��ودرو می تواند‬ ‫هزینه ه��ای هنگفتی را بر مصرف کنندگان نهایی و مش��تریان خودرو در‬ ‫بازارهای جهانی تحمیل کند که این امر در نهایت به روند نزولی صنعت‬ ‫خودرو منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫این روزها بسیاری از فروشندگان خودرو از خال به وجود امده در‬ ‫بازار و تاخیر دولت در اعالم نرخ جدید خودروها سوءاستفاده کرده‬ ‫و به شکل سلیقه ای نرخ را در بازار باال و پایین می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫پرشین خودرو‪ ،‬در چند روز گذشته با وجود افت نرخ دالر و سکه‪،‬‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو همچنان س��یر صعودی دارد و این روند‬ ‫در حال��ی ادام��ه می یابد که به گفته برخی فعاالن بازار در صورت‬ ‫اعالم قیمت های جدید و عرضه مناسب خودرو ازسوی شرکت ها‪،‬‬ ‫قیمت ها در بازار ریزش کرده و با باز ش��دن ورودی ش��رکت ها و‬ ‫صدور فاکتور‪ ،‬بازار از رکود خارج می شود و رونق خواهد گرفت‪ .‬در‬ ‫هفته گذشته جو روانی ناشی از شایعه افزایش ‪ ۵۰‬تا ‪۸۰‬درصدی‬ ‫نرخ خودرو و از سوی دیگر اعالم رسمی افزایش قیمت پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫اتومات‪ ،‬موجب شد دارندگان خودروها در زمینه فروش خودرو و‬ ‫تبدیل نکردن ان دست نگه دارند و متاسفانه این وضعیت موجب‬ ‫رکود بیش��تر بازار خودرو ش��ده است‪ .‬در همین حال محدودیت‬ ‫عرضه خودروسازان ناشی از افت تولید و کسری قطعات‪ ،‬همچنان‬ ‫ب��ازار خودرو را تحت تاثیر ق��رار داده و با وجود رکود و نبود تقاضا‬ ‫در بازار‪ ،‬قیمت ها سیر صعودی دارد و نوسان های بازار ارز و سکه‬ ‫نیز در این روزها چندان تاثیری در افت قیمت ها نداش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره‬ ‫به تاثیر برخی شایعه ها درباره نرخ جدید خودروها بر افزایش رکود‬ ‫و بالتکلیفی در بازار خودرو اظهار کرد‪ :‬این روزها بیش��تر کس��انی‬ ‫که قصد داش��تندخودرو خریداری کنند‪ ،‬دس��ت نگه داشته اند و‬ ‫منتظ��ر اع�لام نرخ جدید خودروها و تاثیر ادامه کاهش نرخ ارز بر‬ ‫بازار هستند‪ .‬موتمنی افزود‪ :‬اعالم برخی اخبار و مصاحبه ها مبنی‬ ‫بر ورشکستگی قطعه سازان و مطالبات نجومی قطعه سازان نیز بر‬ ‫جو روانی بازار تاثیر داش��ته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط‬ ‫انتظار می رود دولت و س��تاد تنظیم بازار موضع ش��ان رامشخص‬ ‫کرده و هر چه س��ریع تر قیمت های جدید را تعیین و ابالغ کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال بازار با اش��اره به تاثیر افت ن��رخ دالر بر بازار وارداتی ها‬ ‫یاداور شد‪ :‬کاهش نرخ دالر در چند روز گذشته بر بازار وارداتی ها‬ ‫تاثیری قیمتی نداش��ته و همچنان رک��ود در بازار خرید و فروش‬ ‫خودروهای خارجی حاکم اس��ت‪ .‬موتمنی همچنین با اش��اره به‬ ‫تاثیر سیاس��ت خودروس��ازان بر بازار خودرو تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫سیاست خودروسازان و عرضه نکردن خودرو به بازار موجب شده‬ ‫با وجود افت نرخ دالر‪ ،‬قیمت ها تغییری نکند‪ .‬وی افزود‪ :‬تغییرات‬ ‫زمان��ی رخ می دهد ک��ه خودرو به بازار عرضه ش��ود در حالی که‬ ‫امروز قیمت ها به طور س��لیقه ای ازس��وی برخی فروش��ندگان در‬ ‫بازار تعیین می شود‪ .‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان‬ ‫خودرو تهران همچنین با اش��اره به ش��ایعه ها درباره افزایش نرخ‬ ‫خودرو گفت‪ :‬به طور قطع‪ ،‬دولت و ستاد تنظیم بازار اجاره افزایش‬ ‫بی��ش از ‪۵۰‬درص��د قیمت ها را نخواهد داد‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورتی‬ ‫که قیمت های جدید اعالم ش��ود با عرضه مناسب خودرو از سوی‬ ‫شرکت ها‪ ،‬همزمان قیمت ها در بازار ریزش خواهد کرد‪ .‬به گفته‬ ‫موتمنی‪ ،‬با بازگش��ت ثبات به ب��ازار ارز نرخ خودروهای داخلی و‬ ‫وارداتی در بازار کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تک ستاره ها تولید نمی شوند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران درباره‬ ‫هدف گ��ذاری وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت مبنی بر توقف‬ ‫تولید خودروهای تک س��تاره از ابتدای سال‪ ،۹۷‬گفت‪ :‬براساس‬ ‫هدف گذاری انجام شده در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پس‬ ‫از توافق برجام‪ ،‬دو مسیر بر سر راه تولید خودروهای تک ستاره‬ ‫وجود داشت‪ .‬اشکان گلپایگانی در گفت وگو با خبرخودرو گفت‪:‬‬ ‫ارتق��ای کیفی محصوالت فعل��ی و جایگزین کردن خودروهای‬ ‫موجود با پلتفرم های جدید که پس از توافق برجام این امیدواری‬ ‫وجود داش��ت مسیر جایگزینی پلتفرم های جدید در دستورکار‬ ‫قرار گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با مش��کالتی که به تازگی در تعامالت‬ ‫با ش��رکت های بین الملل��ی رخ داد‪ ،‬افزایش کیفیت خودروهای‬ ‫موجود و خارج کردن انها از فهرس��ت خودروهای تک ستاره در‬ ‫دس��تور کار قرار گرفت که با هدف گذاری وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و تالش ش��رکت های خودروس��از‪ ،‬درصد خودروهای‬ ‫تک ستاره در وضعیت کنونی نسبت به سال‪ ۹۶‬و انتهای سال‪۹۵‬‬ ‫تغییر قابل توجهی داش��ته اس��ت؛ به طوری که درحال حاضر در‬ ‫بخ��ش خودروهای س��واری هی��چ محصولی درس��طح کیفی‬ ‫تک س��تاره قرار ندارد‪ .‬وی اذعان کرد‪ :‬این تغییرات با مشکالت‬ ‫اقتص��ادی و بین الملل��ی ک��ه به تازگ��ی رخ داده اس��ت به ویژه‬ ‫محدودیت های ایجاد ش��ده در ش��رکت های خارجی نسبت به‬ ‫انتقال فناوری و قطعات‪ ،‬فش��ار بیش��تری بر سامانه های کنترل‬ ‫کیفیت ش��رکت ها ایجاد کرده و ناگزیر هس��تند تمرکز و تالش‬ ‫بیش��تری برای حفظ کیفیت داش��ته باشند تا به اهداف تعیین‬ ‫شده نزدیک تر شوند‪ .‬وی درباره راه اندازی مرکز ازمون جاده ای‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مرکز ازمون جاده ای که از نیازمندی های زیرساختی‬ ‫تولید خودرو کش��ور اس��ت درحال حاضر مراحل انتهای مرحله‬ ‫نخست خود را طی می کند اما درحال حاضر پروژه با چند چالش‬ ‫اساس��ی همراه اس��ت‪ .‬گلپایگانی در ادامه به تش��ریح چالش ها‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬چالش نخس��ت همکاری ش��رکت های مشاور‬ ‫طراحی و مهندسی خارجی طرح است که پس از اعمال دوباره‬ ‫تحریم ه��ا همکاری خود را متوقف کرده اند‪ .‬چالش دوم خرید و‬ ‫تامین تجهیزات ازمون خودرو از خارج کش��ور اس��ت که برای‬ ‫ای��ن موضوع با وج��ود موانع راهکارهایی در نظر گرفته ش��ده‪،‬‬ ‫همچنی��ن تامین س��رمایه و بودجه اجرای پ��روژه یکی دیگر از‬ ‫ای��ن چالش هاس��ت که با تغییرات ن��رخ ارز و همچنین افزایش‬ ‫ن��رخ برخی کاالها در داخل کش��ور این چالش جدی تر ش��ده‬ ‫است‪ .‬گلپایگانی در پایان ابراز امیدواری کرد‪ :‬با حمایت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اهتمامی که سهامداران این پروژه به‬ ‫اجرای طرح دارند پیش بینی می ش��ود در چند ماه باقیمانده تا‬ ‫پایان سال مرحله نخست پروژه به پایان برسد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫خبر‬ ‫قیمت بنزین افزایش نمی یابد‬ ‫وزیر نفت گفت‪ :‬پیشنهاداتی مبنی بر‬ ‫اینک��ه نفت در بورس ب��ه صورت ‪۱۰۰‬‬ ‫درص��د ریال��ی فروخت��ه ش��ود مطرح‬ ‫شده که این پیش��نهاد به شورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتص��ادی قوای س��ه گانه‬ ‫ارائه شده اس��ت‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنع��ت» به نقل از ش��انا‪ ،‬بی��ژن نامدار‬ ‫زنگن�� ه با اش��اره به عرضه نفت خام در ب��ورس‪ ،‬گفت‪ :‬برای فروش‬ ‫نفت خام در بورس در دو مرحله تا سقف یک میلیون بشکه مجوز‬ ‫داده ش��ده بود که در بورس ارائه و مقرر ش�� د گزارش جمع بندی‬ ‫ارائه ان به ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای س��ه گانه برای‬ ‫ادامه کار ارائه شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیشنهاداتی مبنی بر اینکه نفت‬ ‫در بورس به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد ریالی فروخته ش��ود مطرح ش��ده‬ ‫که این پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه‬ ‫ارائه می شود و ممکن است این اتفاق رخ دهد‪ .‬عضو کابینه دولت‬ ‫دوازده م با بیان اینکه بحث افزایش نرخ بنزین در سال ‪ ۹۸‬مطرح‬ ‫ت اما هیچ تصمیمی در این زمینه گرفته نش��ده است‪ ،‬تصریح‬ ‫اس�� ‬ ‫کرد‪ :‬هرچه در این باره عنوان می شود شایعه است و اگر تصمیمی‬ ‫در این زمینه گرفته شود‪ ،‬صادقانه به مردم گفته می شود‪.‬‬ ‫مسعود کرباسیان مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت شد‬ ‫وزی��ر نفت پ��س از انتصاب مس��عود‬ ‫کرباس��یان به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫ش��رکت ملی نف��ت‪ ،‬در حکمی جدید‪،‬‬ ‫وی را ب��ه مدت ‪ ۲‬س��ال ب��رای معاونت‬ ‫وزارت نف��ت و مدیرعاملی این ش��رکت‬ ‫منص��وب ک��رد‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪ ،‬بیژن‬ ‫زنگنه در حکمی‪ ،‬مس��عود کرباسیان را‬ ‫به مدت ‪ ۴‬س��ال ب��ه عنوان عضو اصلی هیات مدیره ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت ایران منصوب ک��رد‪ .‬عضویت در هیات مدیره ش��رکت ملی‬ ‫نف��ت‪ ،‬گام نخس��ت برای انتخاب ب��ه عنوان مدیرعامل از س��وی‬ ‫اعض��ای هیات مدیره به ش��مار می رود‪ .‬دقایق��ی بعد‪ ،‬وزیر نفت در‬ ‫حکم دیگری کرباس��یان را به عنوان مدیرعامل ش��رکت ملی نفت‬ ‫منصوب کرد‪ .‬در حکم بیژن زنگنه امده اس��ت‪« :‬با توجه به اینکه‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۵۰‬قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬اعضای‬ ‫هیات مدیره این ش��رکت‪ ،‬جنابعالی را برای تصدی مدیریت عامل‬ ‫این شرکت پیشنهاد کرده اند‪ ،‬لذا با توجه به تعهد‪ ،‬تجارب و سوابق‬ ‫درخشان مدیریتی در سطوح عالی اجرایی و اقتصادی و همچنین‬ ‫مجوز دریافتی‪ ،‬جنابعالی را برای مدت ‪ ۲‬سال به عنوان مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت ایران و معاون وزیر نفت منصوب می کنم‪ ».‬پیش‬ ‫از این‪ ،‬علی کاردر مدیرعامل ش��رکت ملی نفت بود که بر اس��اس‬ ‫قانون منع بکار گیری بازنشستگان از این منصب کناره گیری کرد‪.‬‬ ‫کرباس��یان پیش از این وزیر اقتصاد بود که با اس��تیضاح مجلس‪،‬‬ ‫نمایندگان رای اعتماد خود را پس گرفتند‪.‬‬ ‫نخستین بانوی عضو هیات مدیره‬ ‫شرکت ملی نفت‬ ‫م��وج جوان گرای��ی و ارزش دادن به‬ ‫بانوان که در دولت اغاز ش��ده اس��ت به‬ ‫وزارت نفت رس��ید‪ .‬بیژن نامدار زنگنه‪،‬‬ ‫وزی��ر نف��ت که از مدت ه��ا پیش هم به‬ ‫اس��تعدادهای ج��وان و بان��وان میدان‬ ‫می داد‪ ،‬در اقدامی شجاعانه بانویی جوان‬ ‫را به عضوی��ت هیات مدیره بزرگ ترین‬ ‫ی پیش از این‬ ‫موسس��ه اقتصادی کشور منصوب کرد‪ .‬زهرا گودرز ‬ ‫در زمینه ه��ای مختلف حقوقی ازجمله ش��کل گیری قراردادهای‬ ‫«ای پی س��ی» و مذاک��رات قراردادی با ش��رکت های نفتی بزرگ‪،‬‬ ‫خود را نش��ان داده بود‪ .‬او اکن��ون اعتماد وزیر را برای عضویت در‬ ‫هیات مدیره ش��رکت ملی نفت ایران به دست اورده است؛ شرکتی‬ ‫که به تعبیر زنگنه‪ ،‬بزرگ ترین موسس��ه اقتصادی کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫مسیری را که وزیر نفت برای اصل‬ ‫و ش��رکت نفت در پیش گرفته اس��ت‪ ،‬به نظر می رس��د در س��ایر‬ ‫وزارتخانه ها و موسس��ه های دولتی هم کم وبیش اغاز ش��ده است‪.‬‬ ‫اکنون نوبت دکتر گودرزی هاس��ت که نش��ان دهند این روند باید‬ ‫مدت ها پیش اغاز می شد‪.‬‬ ‫عربستان نفت را ترک می کند؟‬ ‫بانک تجارت ملی عربس��تان س��عودی اعالم کرده که قصد دارد‬ ‫با س��رمایه گذاری کالن در صنایع کوچک و متوس��ط به تقویت و‬ ‫توسعه بخش اقتصاد غیر نفتی این کشور بپردازد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫تازه ترین اخبار و گزارش های منتشر ش��ده حاکی از ان اس��ت که‬ ‫بانک تجارت ملی عربستان سعودی (‪ )NCB‬قصد دارد به توسعه‬ ‫هر چه بیشتر فعالیت های تجاری صنایع کوچک و متوسط در این‬ ‫کشور کمک و سرمایه گذاری کند‪ .‬عربستان سعودی در سال های‬ ‫گذش��ته به نظر می رس��د به فکر احیای بخ��ش تجارت و گردش‬ ‫بیشتر چرخ اقتصاد افتاده و بارها نیز اعالم کرده است که می خواهد‬ ‫اقتصاد خود را از وابس��تگی کامل به صادرات نفت و کس��ب درامد‬ ‫از ان برهاند‪ .‬بر اس��اس گزارش��ی که در ‪ trade Arabia‬امده‬ ‫اس��ت‪ ،‬بانک تجارت ملی عربستان س��عودی اعالم کرده است که‬ ‫می خواهد به منظور تقویت بخش خصوصی و همچنین گسترش‬ ‫فعالیت و تولیدات صنایع کوچک و متوسط (‪ )SMEs‬و همچنین‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان مختلف سرمایه گذاری کالنی کند تا انها‬ ‫بتوانن��د با توان و ظرفیت بیش��تری به فعالیت ه��ای تجاری خود‬ ‫بپردازند‪ .‬این اقدام می تواند به تقویت و توسعه کارخانه و شرکت ها ‬ ‫کمک بس��زایی کن��د‪ .‬انها در اینده ای نه چندان دور بدون ش��ک‬ ‫تبدیل به یکی از بزرگ ترین صنایع در نوع خود خواهند شد‪.‬‬ ‫امیرحسین زمانی نیا‬ ‫مدت زمان زیادی است‬ ‫که منتظریم اروپا برای‬ ‫باقی ماندن اروپا و‬ ‫ایران در برجام اقدامی‬ ‫انجام دهد‪ .‬حفظ تعادل‬ ‫استراتژیک مستلزم‬ ‫این است که اروپا‬ ‫اقدامی انجام دهد‬ ‫معاون وزیر نفت درباره ایجاد کانال پرداخت بانکی مطرح کرد‬ ‫حفظ تعادل استراتژیک با اقدامات عملی اروپا‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪oil@sanatnewspaper.com‬‬ ‫معاون وزیر نفت با اشاره به ایجاد کانال پرداختی‬ ‫بی��ن ایران و اروپا‪ ،‬گفت‪ :‬احتمال دارد این کانال در‬ ‫ت برای اقالم‬ ‫فرانسه تشکیل شود و در مرحله نخس ‬ ‫غیرتحریمی و از اواس��ط س��ال اینده میالدی برای‬ ‫اقالمی که ش��امل تحریم می شود هم مورد استفاده‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬امیرحسین زمانی نیا در همایش‬ ‫تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری قشم در‬ ‫حوزه نفت و انرژی با بیان اینکه بخش��ی از وظیفه‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬پیش بین��ی این��ده و تش��ریح وضعیت‬ ‫کنونی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدت زمان زیادی است که‬ ‫ی ماندن اروپ��ا و ایران در‬ ‫منتظریم اروپ��ا برای باق ‬ ‫برجام اقدامی انجام دهد‪ .‬حفظ تعادل اس��تراتژیک‬ ‫مس��تلزم این اس��ت که اروپا اقدام��ی انجام دهد و‬ ‫روس��یه‪ ،‬چین‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و همچنین‬ ‫ژاپن‪ ،‬هند و برزیل بتوانند نقش خود را در ش��رایط‬ ‫تحری��م و این روابط بین الملل��ی جدید که در حال‬ ‫شکل گیری است‪ ،‬ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی با طرح این موضوع که پرسش ما همیشه این‬ ‫بوده اس��ت که منابع ما چه زمانی تامین می ش��ود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رفتار ترامپ غیرمتمدنانه اس��ت و با فرهنگ‬ ‫عموم��ی دنیا در روابط بین المللی منطبق نیس��ت؛‬ ‫ش��اید اینکه گفته می ش��ود امری��کا در حال افول‬ ‫اس��ت‪ ،‬به این معنی اس��ت که نفوذ امریکا در دنیا‬ ‫در حال کاهش اس��ت‪ .‬اروپا عن��وان می کند مگر ما‬ ‫اس��یر جنگی هس��تیم که امریکا با ما به این شکل‬ ‫رفتار می کند؟‬ ‫‹ ‹اروپایی ها پیگیر ایجاد روابط بانکی‬ ‫زمانی نیا ب��ا تاکید بر اینکه کش��ورهای بزرگ از‬ ‫جمل��ه چین‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬هن��د و برزیل منتظر‬ ‫هس��تند تا ببینن��د کانال پرداخ��ت اروپایی به چه‬ ‫صورت کار می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این کشورها می خواهند‬ ‫مطمئن ش��وند که از تحریم ها مصون خواهند بود‪.‬‬ ‫این کش��ورها به صورت روزانه ب��ا اتحادیه اروپا در‬ ‫تماس هستند‪.‬‬ ‫زمانی نی��ا با تاکید بر اینکه مش��کل امریکا‪ ،‬ایران‬ ‫اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ما هس��تیم ک��ه داری��م هزینه‬ ‫می دهی��م‪ .‬قرار اس��ت روابط بانکی با اروپا داش��ته‬ ‫باش��یم که اروپایی ه��ا دنبال این موضوع هس��تند‬ ‫ام��ا در عم��ل ه��ر اقدامی ک��ه می خواهن��د انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬متوج��ه می ش��وند که نف��وذ امری��کا زیاد‬ ‫‹ ‹معافیت ‪ ۸‬کشور از تحریم‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه نفوذ اس��تراتژیک اروپا کسی شک‬ ‫مع��اون وزیر نف��ت در ادامه با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫امری��کا به ‪ ۸‬مش��تری نفت ای��ران معافی��ت داده‬ ‫معاون وزی��ر نفت با بیان اینک��ه در مالقات های‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اق��ای جان بولتون می توانس��ت‬ ‫خصوصی تاکید ش��ده که منافع اس��تراتژیک اروپا‬ ‫ان ط��ور ک��ه می خواهد رفتار کند‪ ،‬ب��دون توجه به‬ ‫اقتض��ا می کند برج��ام را حفظ کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ن��رخ بنزین در امریکا معافیت نفتی را به ‪ ۸‬کش��ور‬ ‫مذاکرات کارشناسی برای ایجاد یک کانال پرداخت‬ ‫نمی داد‪ .‬ما اش��نایی ‪ ۳۰‬ساله با اقای بولتون داریم‬ ‫بانک��ی بی��ن یک ی��ا دو بانک ایران��ی و چند بانک‬ ‫و هر کدام از ما‪ ،‬دعوای مفصلی در جلس��ه با ایشان‬ ‫کوچک اروپایی که تعام��ل کمتری با امریکا دارند‪،‬‬ ‫داشته ایم‪.‬‬ ‫در جریان است‪.‬‬ ‫ادم تندی هستند و هیچ کدام از سفیران کشورها‬ ‫ای��ن کان��ال در مرحل��ه نخس��ت ب��رای اق�لام‬ ‫چ��ه غربی و چه ش��رقی حاضر نبود با‬ ‫غیرتحریمی اس��ت و از اواس��ط س��ال‬ ‫اقای بولتون سالم و احوالپرسی کند‪.‬‬ ‫اینده میالدی توس��عه یافت��ه و اقالم‬ ‫فکر می کنم با مشکالت‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه معافی��ت دادن‬ ‫تحریم شده را هم شامل می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تاس�یس کان�ال بانک�ی بین کمتری از تحریم های امری��کا به ‪ ۸‬کش��ور تصمی��م امریکا‬ ‫جدید امریکا گذر‬ ‫نب��ود‪ ،‬اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن تصمیمی‬ ‫اروپا و ایران‬ ‫اماده‬ ‫معاون وزیر نف��ت در امور بین الملل خواهیم کرد‪ .‬ما‬ ‫بود ک��ه امری��کا القا کرد‪ .‬اس��تراتژی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ق��رار اس��ت کان��ال بانکی مشکالت بیشتری بوده وزارت نف��ت و سیاس��ت های ای��ران‬ ‫و هستیم‪ .‬احتمال‬ ‫باع��ث اعط��ای ای��ن معافیت ه��ا‬ ‫نام ب��رده در اروپ��ا تاس��یس ش��و د اما‬ ‫فع�لا کس��ی موافق��ت نکرده اس��ت‪ .‬دارد فهرست اسامی و شد‪.‬‬ ‫شرکت هایی که امریکا‬ ‫زمانی نی��ا ب��ا تاکی��د بر اینک��ه نرخ‬ ‫به نظ��ر من ای��ن کانال س��رانجام در‬ ‫تحریم کرده‪ ،‬مدام‬ ‫بنزین در امری��کا اهمیت زیادی دارد‪،‬‬ ‫فرانس��ه تاس��یس می ش��ود‪ .‬مذاکرات به روز شود‪ ،‬اما مهم‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬اگ��ر به بی��ش از ‪ ۳‬دالر‬ ‫کارشناس��ی در جری��ان اس��ت و‬ ‫نیست‬ ‫و ‪ ۳۰‬س��نت برس��د‪ ،‬م��ردم اعتراض‬ ‫امیدواریم تا چند هفته اینده به نتیجه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫� جنگ اطالعاتی ایران و امریکا‬ ‫ ‬ ‫معاون وزی��ر نفت در امور بین المل��ل با تاکید بر‬ ‫اینک��ه عملک��رد وزارت نفت در چند ماه گذش��ته‬ ‫بس��یار موف��ق بوده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬وزارت نفت‬ ‫نمی تواند درب��اره امار و ارقام حرف بزند زیرا جنگ‬ ‫ج��دی اطالعاتی‪ ،‬روانی و افکار عمومی بین ایران و‬ ‫واشنگتن در حال جریان است‪.‬‬ ‫هر اطالعاتی که ما بدهیم‪ ،‬انها استفاده می کنند‬ ‫و هر اطالعاتی که انها بدهند‪ ،‬ما استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫ه��ر دو طرف یکدیگر را خ��وب می فهمند اما اینکه‬ ‫این جنگ تا چه زمانی ادامه دارد‪ ،‬به تغییر ماهیت‬ ‫روابط بین المللی بستگی دارد و اینکه اتحادیه اروپا‬ ‫چقدر مس��تقل از امریکا ش��ود و نفوذ مالی امریکا‬ ‫چقدر در دنیا محدود شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران جلوتر از برنامه‬ ‫او در ادام��ه با تاکید بر اینکه ایران در نفت جلوتر‬ ‫از برنام��ه خود قرار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فکر می کنم با‬ ‫مش��کالت کمتری از تحریم های جدید امریکا گذر‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫م��ا اماده مش��کالت بیش��تری بوده و هس��تیم‪.‬‬ ‫احتمال دارد فهرس��ت اس��امی و ش��رکت هایی که‬ ‫امری��کا تحری��م کرده‪ ،‬م��دام به روز ش��ود‪ ،‬اما مهم‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل ظرفیت ه��ای داخل��ی و تجربی��ات‬ ‫بین المللی مش��کالتی که ایجاد ش��ده را پشت س��ر‬ ‫می گذاریم‪.‬‬ ‫وی در پایان با اش��اره به ظرفیت جزیره قشم در‬ ‫حوزه نفت و انرژی‪ ،‬گفت‪ :‬قش��م جایگاه خوبی برای‬ ‫س��رمایه گذاری بخش خصوص��ی کوچک زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون دالر دارد‪ .‬ما از این پروژه ها به ویژه پروژه های‬ ‫ذخیره سازی و بانکرینگ حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز‪:‬‬ ‫ترکیه مشتری گازی ایران می ماند‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صادرات گاز با بیان اینکه‬ ‫مباحث قیمتی مهم ترین دلیل تاخیر در نهایی شدن‬ ‫ق��رارداد ص��ادرات گاز به عمان اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای‬ ‫ص��ادرات به اروپ��ا ال ان جی کم چالش تر اس��ت زیرا‬ ‫ترانزیت از چند کش��ور مذاک��رات را طوالنی خواهد‬ ‫ل دارد قیمت ها رقابتی نباشد‪.‬‬ ‫کرد و احتما ‬ ‫مه��ران امیرمعینی درباره اخرین وضعیت صادرات‬ ‫گاز ب��ه عم��ان ب��ه ایلنا گف��ت‪ :‬ما به ط��رف عمانی‬ ‫درخواست برگزاری جلس��ه دادیم و منتظریم که به‬ ‫تهران بیایند تا بتوانیم س��ند چارچ��وب همکاری را‬ ‫نهایی کنیم‪ ،‬سپس برای تهیه اسناد مناقصه برویم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬هنوز برای صادرات گاز به این کش��ور‬ ‫دیر نشده‪ ،‬هفته گذشته نامه فرستادیم و درخواست‬ ‫مذاک��ره کردیم‪ ،‬در برخی موارد س��ند مثل مباحث‬ ‫حقوقی و بعضی قوانین دو کشور اختالف نظر داریم‪،‬‬ ‫اگر این موارد در جلس ه پیش رو حل و نهایی شود‪ ،‬به‬ ‫امضای طرف ها خواهد رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی ص��ادرات گاز بیان کرد‪:‬‬ ‫قرارداد ما با این کش��ور بر اس��اس تواف��ق اولیه ‪۱۵‬‬ ‫س��اله اس��ت‪ ،‬اگر به مرحله نهایی برسیم شاید برای‬ ‫بلندمدت قرارداد ببندیم‪.‬‬ ‫‹ ‹گاز صادر می کنیم‪ ،‬ال ان جی می گیریم‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬صادرات گاز به عمان در‬ ‫دو فاز انجام می ش��ود؛ در فاز نخست ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬میلیون‬ ‫متر مکعب گازی که با خط لوله به این کشور می رود‬ ‫تبدی��ل ب��ه ال ان جی ش��ده و به ای��ران تحویل داده‬ ‫می ش��ود و ما بازاریابی می کنیم‪ ،‬بخش دیگر را باید‬ ‫در منطق��ه و مقاصد مصرف دیگ��ر بازاریابی کرده یا‬ ‫صادرات دوباره داشته باشیم‪.‬‬ ‫امیرمعینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اگر مشکالت داخلی‬ ‫ن��رخ در عمان ح��ل ش��ود در این کش��ور بازاریابی‬ ‫می کنیم اما در مرحله نخس��ت تبدی��ل به ال ان جی‬ ‫مطرح اس��ت‪ .‬ما باب��ت تبدیل گاز ب��ه ال ان جی باید‬ ‫هزین��ه ای به طرف عمانی پرداخت کنیم و انها به ما‬ ‫ال ان جی تحوی��ل دهند‪ .‬با توجه به اینکه قیمت های‬ ‫داخلی عم��ان یارانه ای ب��وده و بین المللی نیس��ت‪،‬‬ ‫فع�لا نتوانس��ته ایم در این کش��ور بازاریابی کنیم اما‬ ‫راه ه��ای مختلفی وجود دارد‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬می توانیم‬ ‫در این کشور س��رمایه گذاری و گاز را تبدیل به برق‪،‬‬ ‫پتروشیمی کرده و صادر کنیم‪ .‬اینها بحث هایی است‬ ‫که مطرح است اما تا چارچوب همکاری نهایی نشود‪،‬‬ ‫نمی توان وارد فاز بازاریابی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امارات؛ مقصد بعدی صادرات ایران‬ ‫امیرمعین��ی یاداور ش��د‪ :‬می توانیم از این کش��ور‬ ‫صادرات دوباره هم داش��ته باش��یم‪ ،‬البته بحث های‬ ‫سیاسی نیز مطرح اس��ت اگر این گونه مشکالت حل‬ ‫شود‪ ،‬می توانیم بازار امارات را داشته باشیم‪ ،‬می توان‬ ‫نیم نگاه��ی به هند داش��ت‪ ،‬حتی ص��ادرات به یمن‬ ‫می تواند مطرح باشد هر چند این کشور اکنون گرفتار‬ ‫مسائل داخلی خودش است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی ص��ادرات گاز گفت‪ :‬بازار‬ ‫ه��ر روز در ح��ال تحول اس��ت‪ .‬به راحت��ی نمی توان‬ ‫همه چیز را همین حاال تمام ش��ده تلقی کرد‪ ۵ ،‬سال‬ ‫پی��ش عمان به گاز ما نیاز داش��ت اکنون با توجه به‬ ‫اینک��ه میدان های جدید این کش��ور به مرحله تولید‬ ‫رسیده اند نیازی به گاز ما احساس نمی کنند و تولید‬ ‫داخلی نیازهای ش��ان را پوش��ش می ده��د‪ ،‬بنابراین‬ ‫درب��اره اینکه تا چند س��ال دیگر چ��ه تحولی ایجاد‬ ‫می شود امروز نمی توان به صورت متقن حرف زد‪ ،‬در‬ ‫هر حال امیدواریم ‪ ۵‬سال اینده خط صادراتی گاز به‬ ‫عمان به بهره برداری برسد و بازار جدیدی برای ما در‬ ‫این کشور باز شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ترک ها مشتری ما می مانند‬ ‫امیرمعین��ی همچنین به تداوم ص��ادرات گاز ایران‬ ‫ب��ه ترکیه با توجه به رایزنی ه��ای روس ها برای ورود‬ ‫به این بازار اش��اره و اظهار کرد‪ :‬ترکیه به شدت دنبال‬ ‫متنوع س��ازی مب��ادی واردات��ی خود اس��ت‪ .‬ترک ها‬ ‫نمی خواهند وابس��ته به یک کش��ور باش��ند و از این‬ ‫موضوع به عنوان ابزاری برای تعدیل قیمت ها استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬بنابرای��ن اینکه کامال ما را از منابع وارداتی‬ ‫خود حذف کنند‪ ،‬بعید است‪.‬‬ ‫امیرمعینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ترکیه به ش��دت خط‬ ‫لول��ه را پیگی��ری می کن��د و این سیاس��ت را دنبال‬ ‫می کند که از وابستگی به یک کشور کم کند‪ .‬با توجه‬ ‫به رش��د تقاضای گاز و مباحث زیست محیطی بعید‬ ‫است حجم گاز وارداتی از ما به ترکیه تغییر کند زیرا‬ ‫سرمایه گذاری انجام شده‪ ،‬به هر روی مذاکرات ا ینده‬ ‫ما با این کشور حول قیمت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اروپا مقصد دهن پرکن برای گاز ایرانی‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بازارهای منطقه ای پاکس��تان و‬ ‫هند‪ ،‬همچنین اروپا را نباید از نظر دور بداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکن��ون صادرات به اروپا مطرح اس��ت‪ ،‬باید بازار اروپا‬ ‫را به صورت ال ان جی مد نظر قرار دهیم‪ .‬در ش��رایط‬ ‫تحریم خط لوله گزینه بهتری برای ورود به بازار اروپا‬ ‫ت اما به نظر می رسد ال ان جی کم چالش تر است‬ ‫اس�� ‬ ‫زیرا ترانزیت از چند کشور مذاکرات را طوالنی خواهد‬ ‫ل دارد قیمت ها رقابتی نباشد چراکه باید‬ ‫کرد و احتما ‬ ‫تعرفه ای هم بابت کش��ورهایی که لول��ه از انها عبور‬ ‫می کند‪ ،‬پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول با بیان اینکه در ش��رایط کنونی‬ ‫ص��ادرات از طریق ال ان جی مطمئن تر اس��ت‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬با توجه ب��ه تحوالت بازار گاز و پیش��رفت های‬ ‫ل در ال ان ج��ی قرارداده��ا کوتاه مدت ت��ر و‬ ‫حاص�� ‬ ‫تک محموله ای ش��ده و تمایل کشورها به قراردادهای‬ ‫بلندمدت کمتر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عراق پول گاز را به دینار می دهد‬ ‫وی درب��اره دریافت پ��ول گاز صادراتی به عراق به‬ ‫دینار نیز بیان کرد‪ :‬به دلیل بحث تحریم و مشکالت‬ ‫نق��ل و انتقال امکان پرداخت پول به دالر و یورو فعال‬ ‫میسر نیست‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪ 12 1397‬ربیع االول ‪ 20 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫خبر‬ ‫واردات دستگاه های کشاورزی‬ ‫مستعمل ممنوع شد‬ ‫ابراهیم هزارجریبی‬ ‫تا پایان برنامه ششم باید‬ ‫میزان کشت پنبه در‬ ‫کشور به ‪ ۲۹۲‬هزار تن‬ ‫افزایش یابد و به تعبیری‬ ‫برای دستیابی به چنین‬ ‫هدفی‪ ،‬باید ‪ ۲۸‬هزار و ‪۹۴‬‬ ‫کیلوگرم پنبه در هر هکتار‬ ‫کشت شود‬ ‫بررسی «گسترش صنعت» از کشت و صنعت تولید پنبه در ایران نشان داد‬ ‫ترغیب کشاورزان به کشت طالی سفید‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تولی��د پنب��ه را می ت��وان نقطه اتص��ال دو حوزه‬ ‫زراعت و صنعت نس��اجی ن��ام نهاد و با این اوصاف‪،‬‬ ‫پیش��رفت و رونق در حوزه اشاره شده باعث رشد و‬ ‫شکوفایی عرصه زراعتی کشت این محصول از یک‬ ‫سو و توسعه صنعت نس��اجی و تولید پنبه از دیگر‬ ‫سو خواهد شد‪.‬‬ ‫تولید پنبه از نمونه محصوالت بسیار مهم و دارای‬ ‫اهمیت در صنعت نساجی و تولید پوشاک در جهان‬ ‫به ش��مار می رود؛ حوزه ای که ایران به عنوان یکی‬ ‫از عرصه ه��ای قاب��ل توجه تولید ای��ن محصول‪ ،‬از‬ ‫پیشینه ای دیرین برخوردار است‪.‬‬ ‫تولید و کش��ت پنبه همواره از فعالیت های بسیار‬ ‫مهم در جهان به ش��مار می رفته و درحال حاضر با‬ ‫توجه به اهمیت این محصول اس��تراتژیک در تولید‬ ‫پوش��اک‪ ،‬نقش تعیین کننده ان در توس��عه صنعت‬ ‫نساجی غیر قابل انکار است‪.‬‬ ‫بناب��ر مطالعات انجام ش��ده‪ ،‬پنبه به واس��طه نوع‬ ‫الی��اف و ظراف��ت ان ب��ه ان��واع و اقس��ام مختلفی‬ ‫تقس��یم بندی می ش��ود و هر انچه طول الیاف این‬ ‫محصول بیش��تر باش��د به همان میزان بر ظرافت و‬ ‫کیفیت ان افزوده خواهد شد‪.‬‬ ‫تولی��د پنب��ه نی��ز از دو وج��ه طبیع��ی و‬ ‫صنعتی(مصنوعی ) قابل بررس��ی اس��ت و به دلیل‬ ‫پنبه ه��ا و الیاف��ی که خاس��تگاه طبیع��ی دارند از‬ ‫محبوبی��ت و کیفی��ت بیش��تری برخوردارن��د زیرا‬ ‫پنبه ه��ای ب��ه اصط�لاح صنعت��ی یا‬ ‫پلیم��ری ممکن اس��ت ب��رای برخی‬ ‫پوست ها‪ ،‬حساسیت ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید پنبه‬ ‫کشور به ‪ ۲۵۰‬هزار تن رسیده بود و پس از ان ( و در‬ ‫طول دهه های گذشته) این حجم از تولید به تدریج‬ ‫با کاهش همراه شده است‪.‬‬ ‫وی در تش��ریح و واکاوی عوام��ل موثر بر کاهش‬ ‫تولی��د پنبه در ای��ران می گوید‪ :‬تش��ویق و ترغیب‬ ‫نش��دن کش��اورزان یکی از دالیل مه��م در کاهش‬ ‫می��زان کش��ت و تولید پنبه به ش��مار می رود‪ .‬این‬ ‫در ش��رایطی اس��ت ک��ه در برخی از کش��ورهای‬ ‫توس��عه یافته همچون امریکا‪ ،‬اسپانیا و‪ ...‬از پنبه به‬ ‫عنوان محصولی استراتژیک یاد می شود‪.‬‬ ‫شهالیی نژاد‪ ،‬کوچک بودن مساحت اراضی کشت‬ ‫پنبه و وجود برخی مافی��ا در این عرصه را از دیگر‬ ‫ی ای��ن فعالیت‬ ‫مش��کالت و چالش ه��ای پیش رو ‬ ‫تولیدی عنوان می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش پنبه در سالمت عمومی جامعه‬ ‫درحال حاض��ر‪ ،‬در برخی از کش��ورهای اروپایی‪،‬‬ ‫اس��تفاده از لباس هایی با تولید نخ پنبه برای برخی‬ ‫گروه های س��نی‪ ،‬نه تنها توصیه و پیشنهاد می شود‬ ‫بلکه امری اجباری و ضروری است‪.‬‬ ‫چنین اهمیت و ضرورتی‪ ،‬موید نقش تعیین کننده‬ ‫این محصول در حفظ س�لامت جامعه(به ویژه برای‬ ‫برخ��ی از گروه های س��نی) اس��ت‪ .‬اساس��ا یکی از‬ ‫دالی��ل باال بودن نرخ پوش��اک بچگان��ه و نوزاد‪ ،‬به‬ ‫می��زان خلوص پنب��ه و نوع کیفیت ب��ه کار گرفته‬ ‫ش��ده این محصول در تولید ان معطوف می ش��ود‬ ‫که البته ظرافت دوخت و برخی از مولفه های دیگر‬ ‫در افزای��ش خیره کنن��ده و باال بودن ن��رخ چنین‬ ‫لباس هایی موثر اس��ت که با توج��ه به موضوعیت‬ ‫گزارش‪ ،‬ط��رح ان در این مجال‪ ،‬ض��روری به نظر‬ ‫نمی رسد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن صنایع‬ ‫نساجی ایران ضمن تاکید بر نقش پنبه‬ ‫در س�لامت عمومی جامعه‪ ،‬به باشگاه‬ ‫خبرن��گاران گفت‪ :‬می��زان تولید پنبه‬ ‫در کش��ور حدود ‪ ۳۵‬ه��زار تن براورد‬ ‫می ش��ود و به واق��ع از ای��ن محصول‬ ‫مهدی اسالم پناه‬ ‫می توان با عنوان «طالی س��فید» یاد‬ ‫به واقع صنعت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫نساجی پوشاک‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د یک��ی از‬ ‫ش��اخصه ها و مولفه های تعیین کننده‬ ‫در کیفی��ت لباس را می ت��وان در نوع‬ ‫و درصد پنبه به کار رفته ش��ده در ان‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫محصول‪،‬‬ ‫ای��ن‬ ‫اهمی��ت‬ ‫ب��ا وج��ود‬ ‫و چرم و کفش از‬ ‫متاس��فانه در ط��ول ‪ ۴‬دهه گذش��ته‪ ،‬قدیمی ترین صنایع در‬ ‫میزان تولید پنبه در کش��ور با کاهش ایران به شمار می رود و‬ ‫زنجیره ای‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫از ارزش افرینی خلق‬ ‫محمدجعف��ر ش��هالیی نژاد‪ ،‬عض��و‬ ‫ثروت‪ ،‬پویایی و اشتغال‬ ‫هیات مدیره انجمن نس��اجی ایران در را ایجاد می کند و اساسا به‬ ‫گفت وگویی رادیویی در این باره اظهار‬ ‫همین دلیل از ان‬ ‫با عنوان صنعت‬ ‫کرد‪ :‬تولید پنبه در کشور اندک است‬ ‫یاد می شود‬ ‫و این در ش��رایطی است که نزدیک به‬ ‫‪ ۴۵‬س��ال پیش‪ ،‬میزان تولید پنبه در‬ ‫� تامین ‪ ۷۰‬درصد از نیاز پنبه‬ ‫چندی پی��ش ابراهی��م هزارجریبی‪،‬‬ ‫مجری ط��رح پنبه معاونت امور زراعت ‬ ‫جهاد کش��اورزی با اشاره به پیش بینی‬ ‫انجام ش��ده ب��رای تامی��ن داخلی ‪۷۰‬‬ ‫درصد از پنبه مورد نیاز کش��ور تا پایان‬ ‫برنامه شش��م توس��عه‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫این مقطع‪ ،‬باید میزان کش��ت پنبه در‬ ‫کش��ور به ‪ ۲۹۲‬هزار ت��ن افزایش یابد‬ ‫و به تعبیری برای دس��تیابی به چنین‬ ‫هدفی‪ ،‬بای��د ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۹۴‬کیلوگ��رم پنبه در هر‬ ‫هکتار کشت شود‪.‬‬ ‫هزارجریبی معتقد اس��ت تا پایان برنامه شش��م‬ ‫توسعه‪ ،‬سطح زیر کش��ت پنبه به ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬توسعه‬ ‫کش��ت نش��ایی را یکی از ضرورت ه��ای تحقق این‬ ‫امر(افزای��ش می��زان تولید پنبه) عن��وان می کند و‬ ‫بناب��ر اظهارات وی تا پایان برنامه شش��م توس��عه‪،‬‬ ‫مقرر اس��ت از‪ ۱۰۰‬هزار هکتار زمین زیرکشت پنبه‬ ‫پیش بینی ش��ده‪ ۴۰ ،‬هزار هکتار با کشت نشائی و‬ ‫‪ ۶۰‬هزار هکتار به واس��طه کشت مستقیم عملیاتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره تولید از کشت تا پوشاک‬ ‫ندارن��د و به طور قطع با تس��هیل این امر‪ ،‬ش��اهد‬ ‫افزای��ش ضریب تقاض��ای داخل��ی و خارجی برای‬ ‫خری��د و تهی��ه محصوالت کش��اورزی خواهیم بود‬ ‫و همی��ن موضوع می تواند به مثابه س��کوی پرتابی‬ ‫برای رش��د و توس��عه هر چه بیشتر حوزه زراعت و‬ ‫کشاورزی در کشور به شمار رود‪.‬‬ ‫انچن��ان که اظهار نظر برخی مس��ئوالن نش��ان‬ ‫می دهد‪ ،‬دس��تور کارهایی با هدف استفاده هر چه‬ ‫بیش��تر از ظرفیت های بالقوه شغلی موجود و نهان‬ ‫در کشت و تولید پنبه مد نظر قرار گرفته‪ ،‬امری که‬ ‫هزارجریبی با ط��رح موضوع پیگیری زنجیره تولید‬ ‫نس��اجی از کشت پنبه تا تهیه پوشاک داخلی‪ ،‬نوید‬ ‫ان را داده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با قاچاق‬ ‫مهدی اس�لام پناه‪ ،‬کارشناس مس��ائل اقتصاد ی‪،‬‬ ‫توسعه فرصت های شغلی به واسطه جلب و جذب‬ ‫با اش��اره به ظرفیت های بالقوه اش��تغالزایی صنعت‬ ‫انگیزه کش��اورزان برای فعالی��ت در این حوزه‪ ،‬در‬ ‫نس��اجی گفت‪ :‬به واقع صنعت نس��اجی پوشاک و‬ ‫سایه سوداوری ناشی از کشت این محصول خاص‪،‬‬ ‫چ��رم و کف��ش از قدیمی ترین صنای��ع در ایران به‬ ‫یکی از ضرورت هایی است که با تکیه بر ان می توان‬ ‫ش��مار م��ی رود و زنجی��ره ای از ارزش افرینی خلق‬ ‫از بار سنگین مشکالت بیکاری در کشور کاست‪.‬‬ ‫ثروت‪ ،‬پویایی و اش��تغال را ایجاد می کنند و اساسا‬ ‫ب��دون تردید‪ ،‬توس��عه تولید در هر ح��وزه ای به‬ ‫به همین دلیل از ان با عنوان صنعت یاد می شود‪.‬‬ ‫کاهش مش��کالت بی��کاری و افزای��ش فرصت های‬ ‫وی افزود‪ :‬هر انس��انی از بدو تول��د نیازمند نخ و‬ ‫ش��غلی می انجامد و در صورت باال بودن تقاضا برای‬ ‫تار و پود اس��ت و به دنبال ان‪ ،‬کش��ت پنبه و سایر‬ ‫محصول تولید ش��ده‪ ،‬این فرایند و هدف با اسانی‬ ‫صنایع پایین دستی به تولید و تامین نخ‪ ،‬ریسندگی‪،‬‬ ‫هر چه بیشتر انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫بافندگ��ی‪ ،‬پوش��اک و ب��ازار و تج��ارت منته��ی‬ ‫ب��ازار بین المللی پنبه در جهان موید این واقعیت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اس��ت ک��ه هم��واره تقاضای ب��اال و قاب��ل توجهی‬ ‫کارشناس مس��ائل اقتصادی بیان کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫ب��رای خری��د و تهی��ه ان وج��ود دارد ک��ه البت��ه‬ ‫میزان پنبه وارداتی به نس��بت پنبه تولیدی بیشتر‬ ‫تحق��ق شایس��ته تر این ام��ر ب��رای تولیدکنندگان‬ ‫اس��ت و باید با افزایش ضریب تولی��د‪ ،‬به توفیقات‬ ‫پنب��ه در ای��ران‪ ،‬مس��تلزم اقدام��ات حمایت��ی هر‬ ‫بیش��تری در ح��وزه تامی��ن نی��از‬ ‫چه بیش��تر نهاد ه��ای ذی ربط‪ ،‬مناس��ب‬ ‫داخلی این محصول نائل شد‪.‬‬ ‫و مطل��وب ب��ودن مناس��بات بین المللی‪،‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پدیده قاچ��اق یکی‬ ‫بازاریاب��ی حرف��ه ای و تبلیغات گس��ترده‬ ‫دیگر از چالش های پیش روی این‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت به ش��مار م��ی رود و باید به‬ ‫عبداهلل کاش��فی‪ ،‬یک��ی از فعاالن عرصه‬ ‫نحوی برنامه ریزی ش��ود که میزان‬ ‫زراعت و کش��اورزی در این باره به باشگاه‬ ‫وابس��تگی به خرید و واردات مواد‬ ‫خبرن��گاران گف��ت‪ :‬تولی��د ه��ر محصول‬ ‫محمدجعفر شهالیی نژاد‬ ‫اولیه(پنب��ه) صنایع��ی همچ��ون‬ ‫زراعی‪ ،‬نیازمند حمایت و پش��تیبانی است‬ ‫تولید پنبه در کشور‬ ‫نس��اجی‪ ،‬به کمترین ح��د ممکن‬ ‫و به یقین در خال پش��تیبانی الزم‪ ،‬انگیزه‬ ‫اندک است و این‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫در کش��اورزان ب��رای کش��ت محصوالت‬ ‫در شرایطی است‬ ‫که نزدیک به ‪ ۴۵‬سال � سخن اخر‬ ‫هدف گذاری شده به وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ جدی��د تضمینی‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه اعتق��اد م��ن‪ ،‬تبلیغات‬ ‫پیش‪ ،‬میزان تولید‬ ‫پنبه در کشور به‬ ‫پنب��ه یک��ی از عوامل موث��ر بر باال‬ ‫گس��ترده یک��ی از ضرورت های توس��عه‬ ‫رسیده‬ ‫‪ ۲۵۰‬هزار تن‬ ‫ب��ردن انگیزه کش��اورزان نس��بت‬ ‫کشت محصوالت کشاورزی از جمله پنبه‬ ‫بود و پس از ان ‬ ‫ب��ه کش��ت و تولید پنبه به ش��مار‬ ‫به ش��مار می رود؛ امری که متاس��فانه در‬ ‫( و در طول دهه های‬ ‫ایران به نحو شایس��ته ‪ ،‬عملیاتی و محقق گذشته) این حجم از تولید م��ی رود و امیدواریم با برنامه ریزی‬ ‫به تدریج با کاهش همراه انجام شده‪ ،‬میزان سطح زیر کشت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫شده است‬ ‫فعلی (‪ ۸۵‬هزار هکتار) به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫کاشفی گفت‪ :‬بسیاری از کشاورزان توان‬ ‫هکتار افزایش یابد‪.‬‬ ‫کافی برای پرداخ��ت هزینه های تبلیغاتی‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی‪:‬‬ ‫نرخ های خرید تضمینی محصوالت کشاورزی به زودی ابالغ می شود‬ ‫در حال��ی که دو ماه از فصل کش��ت می گذرد و هنوز نرخ های خرید‬ ‫تضمینی محصوالت کشاورزی تصویب و ابالغ نشده است‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫جهاد کش��اورزی اعالم کرد که رئیس جمهوری و وزیر جهادکشاورزی‬ ‫پیگیر این مسئله هستند تا در حق کشاورزان اجحاف نشود و به زودی‬ ‫این نرخ ها ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬براس��اس انچه قانون تضمی��ن خرید محصوالت‬ ‫اساسی کشاورزی مصوب سال ‪ ۱۳۶۸‬برای دولت مشخص کرده است‪،‬‬ ‫وزارت جهاد کش��اورزی باید تا نیمه تیر هر س��ال نرخ های پیشنهادی‬ ‫خود برای خرید تضمینی محصوالت بیس��ت وچهارگانه کشاورزی را به‬ ‫دولت پیش��نهاد دهد و دولت نیز موظف اس��ت تا پی��ش از اغاز فصل‬ ‫کشت یعنی ابتدای مهر ‪ ،‬این نرخ ها را بررسی‪ ،‬تصویب و ابالغ کند‪ .‬اما‬ ‫هم اکن��ون حدود ‪ ۶۰‬روز از انچ��ه قانون تکلیف کرده می گذرد و هنوز‬ ‫نرخی تصویب و ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫در این باره یزدان س��یف‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫و مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی درباره علت تاخی��ر در ابالغ نرخ های‬ ‫خرید تضمینی محصوالت کشاورزی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نرخ ها در شورای‬ ‫اقتصاد چندین بار مورد بررس��ی قرار گرفته است و با توجه به وضعیت‬ ‫موجود به نظر می رسد که در اینده نزدیک تصویب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دالیل تاخیر در ابالغ نرخ خرید تضمینی محصوالت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬حساس��یت ویژه وزیر جهاد کش��اورزی و رئیس جمهوری‬ ‫برای بررس��ی دقیق تر این مس��ئله اس��ت تا در حق کشاورزان اجحاف‬ ‫نش��ود و نرخ های��ی ابالغ ش��ود که کش��اورزان از ان رضایت داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��یف همچنین درباره این مس��ئله که ایا نرخ های خرید تضمینی‬ ‫محصوالت کشاورزی افزایش می یابد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به افزایش‬ ‫هزینه های تولید‪ ،‬نرخ ها نی��ز درصدی افزایش پیدا خواهد کرد و وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی نیز پیش از این بر این مسئله تاکید کرده بود‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس درخواس��ت وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫گم��رک جمهوری اس�لامی ای��ران لغو موافق��ت کلی برای‬ ‫ثبت س��فارش و واردات تمامی کاالهای دست دوم مشمول‬ ‫استاندارد اجباری مانند دستگاه های کشاورزی را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی ایران بر مبنای‬ ‫نامه دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬لغو موافقت کلی برای ثبت س��فارش و واردات همه‬ ‫کاالهای دس��ت دوم مشمول اس��تاندارد اجباری با توجه به‬ ‫اظهارنظر س��ازمان ملی استاندارد برای کاالهای مستعمل را‬ ‫ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس از ترخیص دستگاه های کشاورزی مستعمل‬ ‫جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم گمرک‪ ۱۲ ،‬دستگاه کش��اورزی از قبیل‬ ‫تراکت��ور کش��اورزی ‪ -‬چرخ دار الس��تیکی‪ ،‬کمبای��ن غالت‪،‬‬ ‫کمبای��ن برداش��ت پنبه‪ ،‬دس��تگاه برداش��ت ذرت‪ ،‬کمباین‬ ‫برداش��ت گوجه فرنگی‪ ،‬کمباین برداش��ت زیت��ون‪ ،‬کمباین‬ ‫برداشت س��یب زمینی‪ ،‬کمباین برداش��ت چغندر و کمباین‬ ‫برداش��ت ذرت ب��ذری و س��ایر ماش��ین های برداش��ت و‬ ‫ماشین االت برداشت کاه و علوفه و خودگردان باغ ها مشمول‬ ‫این ممنوعیت هستند‪.‬‬ ‫زمزمه قاچاق گندم‬ ‫به خارج از کشور‬ ‫رئی��س بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران ای��ران با بیان‬ ‫اینکه زمزمه های قاچاق گندم در سال جاری وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این امکان هس��ت که گندم های تولیدی کش��ور به‬ ‫مرز عراق برود و در انجا به دالر تبدیل شود‪.‬‬ ‫علیقلی ایمانی‪ ،‬رئیس بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران‬ ‫ایران در این باره به ایرنا گفت‪ :‬با توجه به اینکه نرخ خرید‬ ‫تضمینی گندم و س��ایر محصوالت کش��اورزی در ‪ ۳‬سال‬ ‫گذشته افزایش چندانی نداش��ته است‪ ،‬پیشنهاد افزایش‬ ‫نرخ ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬درصد انها به دولت ارائه شد‪.‬‬ ‫رئیس بنی��اد توانمندس��ازی گندمکاران ای��ران افزود‪:‬‬ ‫ب��ا وجود پیگیری های زیادی که تش��کل ها‪ ،‬وزارت جهاد‬ ‫کش��اورزی و نمایندگان مجلس انج��ام داده اند‪ ،‬این نرخ‬ ‫ امس��ال نیز به موقع اعالم نش��د تا کشاورز بتواند تصمیم‬ ‫درست را برای کشت خود بگیرد و زراعتی را انتخاب کند‬ ‫که توجیه الزم را برایش داشته باشد؛ حدود ‪ ۲‬ماه گذشته‬ ‫است اما چشم انداز روشنی در این ارتباط نداریم‪.‬‬ ‫ایمانی افزود‪ :‬در س��ال گذشته نیز نرخ خرید تضمینی‬ ‫بعد از ‪ ۷‬ماه تاخیر‪ ،‬بدون تغییر اعالم شد‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی گندمکاران امسال گندم نکاشتند‬ ‫رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشاورزان امسال کش��ت گندم را اغاز کرده اند اما برخی‬ ‫از انها کش��ت خود را به س��مت برنج‪ ،‬گوجه یا س��بزی و‬ ‫صیفی تغییر داده اند‪.‬‬ ‫ایمان��ی گف��ت‪ :‬ادامه این رون��د روی تولی��د کاالهای‬ ‫اس��تراتژیک کش��ور به ویژه گندم اثر بدی دارد به طوری‬ ‫که در سال های گذش��ته نیز با از دست دادن خودکفایی‬ ‫گندم‪ ۷ ،‬میلیون تن از این محصول را وارد کردیم‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫کش��اورز بنیه اقتصادی محکمی ندارد و با تولیدات خود‬ ‫روزمرگی می گذراند و در صورتی که بخواهیم از س��رمایه‬ ‫ان بخوریم نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد‪.‬‬ ‫ایمانی با بیان اینکه درحال حاضر واردات گندم حتی با‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان نیز به صرفه نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نرخ هر‬ ‫تن گندم در بورس ش��یکاگو ‪ ۲۷۰‬دالر اس��ت که به این‬ ‫رق��م ‪ ۳۰‬درصد باید هزینه حمل و بیمه را نیز اضافه کرد‬ ‫تا به بنادر ما برسد بعد از ان باید عوارض و سود بازرگانی‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای تخلیه و حمل ونقل به داخل کش��ور را برای‬ ‫واردات باید پرداخت کرد‪.‬‬ ‫رئیس بنی��اد توانمندس��ازی گندمکاران ای��ران افزود‪:‬‬ ‫واردات ب��ا دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی که در واقع یارانه دولتی را‬ ‫نی��ز در اختیار دارد گران تر از نرخ گندم داخلی با در نظر‬ ‫گرفتن ‪ ۳۰‬درصد افزایش نرخ است‪.‬‬ ‫ایمان��ی گفت‪ :‬در صورتی که با در نظر گرفتن همه این‬ ‫م��وارد و پرداخت یارانه وارداتی‪ ،‬همچن��ان قصد واردات‬ ‫کردیم‪ ،‬در ان شرایط معیش��ت کشاورزان را چگونه باید‬ ‫تامین کرد؟ در این ش��رایط کشاورزان بیشتری مجبور به‬ ‫مهاجرت به حاشیه شهرها هستند‪.‬‬ ‫رئی��س بنیاد توانمندس��ازی گندمکاران ای��ران با بیان‬ ‫اینکه زمزمه قاچاق گندم امس��ال وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫این امکان هس��ت که گندم های تولیدی در کشور به مرز‬ ‫عراق برود و در انجا به دالر تبدیل شود و به ازای فروش‬ ‫ه��ر کیلوگرم ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هزار تومان برای انها س��ود داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایمان��ی گفت‪ :‬ما توقع افزایش ن��رخ نامتعارف نداریم و‬ ‫نمی خواهیم از ش��رایط موجود سوء استفاده کنیم اما نرخ‬ ‫خرید تضمینی گندم نیز باید با توجه به نرخ تورم رسمی‬ ‫افزایش یابد‪ .‬افزایش نیافتن نرخ محصوالت کشاورزی در‬ ‫س��ال گذش��ته تخلفی واضح در حق تعداد زیادی مردم‬ ‫کش��ورمان اس��ت که الزم نبود ما به دیوان عدالت اداری‬ ‫ش��کایت کنی��م زیرا در صورت��ی که قرار باش��د برای هر‬ ‫تخلف��ی از دولت ش��کایت کنیم هر روز بای��د در دادگاه‬ ‫باش��یم و الزم اس��ت که دولت و مجلس خود به وظایف‬ ‫اجرای و نظارتی عمل کنند‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 528‬پیاپی ‪2501‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 29‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 12‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 20‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫در ایین گشایش نمایشگاه توانمندی های تولیدی و صادراتی استان البرز مطرح شد‬ ‫محدودیت در تامین مواد اولیه سد راه صنایع کوچک‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫خبر‬ ‫نخستین استارت اپ نخل و خرمای‬ ‫بوشهر برگزار می شود‬ ‫از س��وی شرکت ش��هرک های صنعتی اس��تان بوشهر رویداد‬ ‫کارافرین��ی اس��تارت اپ صنعت خرما با ه��دف تبدیل ایده های‬ ‫بو کار به نام پرند برگزار می شود‪.‬‬ ‫نوین به کس ‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان بوش��هر‪ ،‬مهدی صفوی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی بوش��هر گفت‪ :‬نخس��تین رویداد‬ ‫اس��تارت اپ نخل و خرمای کشور ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬اذر امسال در دانشگاه‬ ‫پیام نور استان بوشهر برگزار می شود‪.‬‬ ‫صف��وی افزود‪ :‬با رون��ق گرفتن تجارت‪ ،‬همه کش��ورهای دنیا‬ ‫تالش می کنند که با اتخاذ سیاس��ت های مناس��ب موتور رش��د‬ ‫اقتص��ادی را فعال ت��ر کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬رقاب��ت در عرصه تجارت‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬در این میان کش��ورهایی موف��ق بوده اند‬ ‫که یک اس��تراتژی مش��خص برای صادرات محصول و کاالهای‬ ‫تولیدی خود داش��ته اند؛ خرما عالوه بر نقش تغذیه ای و درامدی‬ ‫که در اس��تان های جنوبی کش��ور دارد به عن��وان یک محصول‬ ‫عمده صادرات غیرنفتی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان بوشهر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف و بهره مندی‬ ‫از توانمندی ها و تجربه های واحدها و مراکز رشد در برگزاری این‬ ‫رویداد باید مورد توجه قرار گیرد‪ .‬برگزاری اس��تارت اپ ها زمانی‬ ‫موفق و با ارزش اس��ت ک��ه منجر به جذب س��رمایه‪ ،‬ایجاد بازار‬ ‫عرضه و گشایش در عرصه های تولید و فروش باشد‪.‬‬ ‫صفوی یاداوری کرد‪ :‬برگزاری رویداد های استارت اپی از جمله‬ ‫رویکردهای جدیدی است که در دستور کار شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان بوشهر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هدف از این رویداد ایجاد یک محیط س��ازنده‬ ‫برای خلق و پرورش ایده های کارافرینانه است که بتواند الگویی‬ ‫برای توسعه پایدار در کشورمان ایجاد کند‪.‬‬ ‫خرما از محصوالت مهمی است که می تواند در تامین نیازهای‬ ‫بازار داخلی و نیز صادرات غیرنفتی کش��ور نقش مهمی ایفا کند‬ ‫به طوری که در ‪ ۴‬ما ه نخست امسال‪ ،‬بیش از ‪ ۷۸‬هزار تن انواع‬ ‫خرما به ارزش حدود ‪ ۸۰‬میلیون دالر از ایران صادر شده است‪.‬‬ ‫ثبت بین المللی خوشه کسب و کار‬ ‫کشاورزی خوزستان‬ ‫بو کار ادوات کش��اورزی خوزستان با عضویت ‪۴۶‬‬ ‫خوشه کس ‬ ‫واح��د صنعتی کوچک و متوس��ط در زمینه تولی��د انواع ادوات‬ ‫کش��اورزی تشکیل شده که در سامانه بین المللی خوشه ای اروپا‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان خوزس��تان‪ ،‬این ثبت با همکاری‬ ‫س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و همکاری‬ ‫پلتفرم خوشه ای اروپا انجام شده است‪.‬‬ ‫بو کار در این سامانه از مزیت ها و خدمات‬ ‫ثبت خوشه های کس ‬ ‫قابل توجه��ی مانند قرار گرفتن در یک نقش��ه بین المللی پویا با‬ ‫تعداد بی ش��ماری خوشه ثبت شده از سراس��ر جهان برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که اطالع یافتن از اخرین رویدادهای‬ ‫بین المللی حمایت از توس��عه خوش��ه ها‪ ،‬درج اطالعات در یک‬ ‫پایگاه داده بین المللی از ش��بکه های خوش��ه ای منطقه ای‪ ،‬ملی‬ ‫و بین الملل��ی و نیز ارائه خدمات برقراری ارتباط منس��جم بین‬ ‫خوش��ه ها در سطوح ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی از سایر مزایای‬ ‫ثبت شدن در این سامانه اروپا است‪.‬‬ ‫بو کار در خوزستان وجود دارد و پروژه توسعه‬ ‫‪ ۱۰‬خوشه کس ‬ ‫‪ ۵‬خوش��ه از این تعداد پایان یافته است؛ خوشه ادوات کشاورزی‬ ‫در زمینه س��اخت انواع ادوات کش��اورزی مانند دیسک‪ ،‬چیزل‪،‬‬ ‫لندلولر‪ ،‬بذر پاش‪ ،‬کود پاش‪ ،‬مرزبند‪ ،‬نهرکن‪ ،‬تانکر حمل سوخت‪،‬‬ ‫تریلر حمل محصوالت کش��اورزی‪ ،‬دس��تگاه بس��ته بندی ذرت‬ ‫علوفه ای و دستگاه های تسطیح زمین فعالیت می کند‪.‬‬ ‫‪۶۳۰‬‬ ‫اشتغالزایی این خوشه ‪ ۱۱۰‬نفر و حجم تولید سال‬ ‫دستگاه اس��ت؛ میزان فروش داخلی این خوشه تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۵۱‬میلیارد ریال و ارزش صادرات ان بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار دالر به‬ ‫کشورهای عمان و امارات متحده عربی بوده است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای تولی��دی و صادراتی‬ ‫صنای��ع کوچک و متوس��ط البرز با حض��ور معاون‬ ‫پشتیبانی و منابع انسانی شهرک های صنعتی ایران‪،‬‬ ‫استاندار البرز و سایر مدیران استان البرز بعد از ظهر‬ ‫ش��نبه ‪ ۲۶‬ابان ‪ ۹۷‬در محل نمایش��گاهی گلستان‬ ‫گلشهر کرج گشایش یافت‪ .‬این نمایشگاه تا ‪ ۲۹‬ابان‬ ‫در حال برگزاری است‪ .‬در این نمایشگاه ‪ ۱۰۲‬واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی صادراتی اس��تان با هدف برقراری‬ ‫ارتباط و معرفی توانمندی های خود شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫کم��ک ب��ه بازاریاب��ی و معرفی بازاره��ای صادراتی‬ ‫کشورهای همسایه‪ ،‬جذب س��رمایه گذاران خارجی‬ ‫و ایجاد زمینه برای اش��تغال از اهداف برگزاری این‬ ‫نمایشگاه است‪.‬‬ ‫مس��ئوالن معتقدند با توجه به اینکه ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫واحدهای نمونه صنعتی و صادراتی کش��ور در البرز‬ ‫فعالیت دارند‪ ،‬برگزاری چنین نمایش��گاهی فرصت‬ ‫مناسبی برای معرفی این ظرفیت ها ایجاد می کند‪.‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۳‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬واح��د تولی��دی و‬ ‫صنعتی دارای پروان��ه در البرز فعالیت می کنند که‬ ‫رونق فعالیت انها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی‬ ‫و کاهش امار بیکاری در استان دارد‪.‬‬ ‫محمد علی نجفی‪ ،‬اس��تاندار‬ ‫الب��رز در ایی��ن گش��ایش‬ ‫نمایش��گاه توانمندی ه��ای‬ ‫تولی��دی صنای��ع کوچک و‬ ‫متوسط اس��تان البرز گفت‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫در سراس��ر کش��ور از جمله‬ ‫البرز با برخی مش��کالت از جمله برگشت سرمایه و‬ ‫تامین منابع مالی روبه رو هس��تند ک��ه حل انها به‬ ‫تعامل و همدلی دولت با بخش خصوصی نیاز دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران‪ ،‬نجفی اظه��ار کرد‪ :‬این نمایش��گاه‬ ‫فق��ط با هدف معرفی واحده��ای تولیدی و صنعتی‬ ‫صادراتی استان برگزار نشده و در بخش های جانبی‬ ‫ان ش��اهد حض��ور هیات های خارج��ی و همچنین‬ ‫برگزاری همایش های مختلف هستیم‪.‬‬ ‫استاندار البرز با بیان اینکه واحدهای شرکت کننده‬ ‫در این نمایش��گاه به طور عمده صادر کننده هستند‬ ‫یا حضور فعالی در بخش تولید کش��ور دارند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بدون ش��ک اگ ر محدودیت فضا نداشتیم‪ ،‬تعداد‬ ‫غرفه های این نمایشگاه از ‪ ۱۰۰‬مورد بیشتر می شد‬ ‫اما با زیرس��اخت های موج��ود‪ ،‬امکان پذیرش بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬واح��د تولی��دی و صنعت��ی صادراتی وجود‬ ‫نداشت‪.‬‬ ‫نجفی توضیح داد‪ :‬خوش��بختانه اس��تارت اپ ها و‬ ‫فن بازارها حضور فعالی در این نمایشگاه دارند و این‬ ‫حضور زمینه کارافرینی را در استان فراهم می کند‪.‬‬ ‫اس��تاندار البرز افزود‪ :‬محدودیت برای تامین مواد‬ ‫اولیه یکی دیگر از موانع واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫برای به فعالیت رس��اندن ظرفیت های شان است که‬ ‫باید با برنامه ریزی مدون در مس��یر رفع این مشکل‬ ‫گام برداش��ت‪ .‬این نمایش��گاه فرصت مناسبی برای‬ ‫شناس��ایی مش��کالت واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫اس��تان اس��ت و امیدواریم بعد از این ب��ازه ‪ ۴‬روزه‬ ‫مس��یر فعالیت واحدهای کوچک و متوسط صنعتی‬ ‫استان هموارتر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پرداخت هزینه حضور در نمایشگاه ها‬ ‫عزی��زاهلل قربان��ی‪ ،‬مع��اون‬ ‫پشتیبانی س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های‬ ‫صنعتی ایران نی��ز در ادامه‬ ‫ای��ن ایی��ن گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی بخشی‬ ‫از هزینه ش��رکت واحدهای‬ ‫صنعتی کوچک و متوسط در نمایشگاه های خارجی‬ ‫را تقب��ل می کن��د‪ .‬این نمایش��گاه ها انعکاس دهنده‬ ‫بخشی از توانمندی های واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫استان های مختلف هستند‪.‬‬ ‫قربان��ی ب��ا اش��اره به بخش��ی از اهداف ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی کشور ادامه داد‪ :‬یکی از اهداف‬ ‫اصلی شرکت شهرک های صنعتی کشور حمایت از‬ ‫صنایع کوچک و متوس��ط است که نقش بسزایی در‬ ‫تولید‪ ،‬اشتغالزایی وتوسعه اقتصادی کشور دارند‪.‬‬ ‫مع��اون پش��تیبانی س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران توضی��ح داد‪ :‬واحدهای‬ ‫صنعت��ی و تولی��دی صادرات مح��ور می توانن��د در‬ ‫زمین��ه ارزاوری و خ��روج از تنگناه��ای اقتص��ادی‬ ‫کشور موثر واقع ش��وند‪ .‬یکی از برنامه های محوری‬ ‫ش��رکت ش��هرک های صنعتی حمایت از واحدهای‬ ‫صادرات محور است و در این باره با معاون اقتصادی‬ ‫وزی��ر امور خارجه نشس��ت هایی برگ��زار کردیم که‬ ‫نتایج مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫قربانی اظهار کرد‪ :‬فضاهایی در کشورهای منطقه‬ ‫ب��رای حضور واحده��ای صنعتی و تولیدی کش��ور‬ ‫فراهم شده و واحدها می توانند در این فضاها بخشی‬ ‫از توانمندی های خود را ب��ه نمایش بگذارند‪ .‬بدون‬ ‫شک شرکت در نمایشگاه های خارجی نقش بسزایی‬ ‫در ایجاد روابط حس��نه بین ایران و س��ایر کشورها‬ ‫به ویژه کشورهای منطقه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫س��یروس ش��فقی‪ ،‬فرماندار‬ ‫ک��رج نیز در ادامه این ایین‬ ‫گفت‪ :‬اگر واحدهای کوچک‬ ‫و متوسط بتوانند با بیشترین‬ ‫ظرفیت خود فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬در اینده ای نه چندان‬ ‫دور البرز می تواند به عنوان‬ ‫یکی از قطب های صنعتی مهم کشور بدرخشد‪.‬‬ ‫شفقی اظهار کرد‪ :‬صنایع کوچک و متوسط نقش‬ ‫بسزایی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارند‪.‬‬ ‫فرمان��دار کرج ادامه داد‪ :‬اس��تان البرز با توجه به‬ ‫نزدیک��ی به تهران و قرار گرفتن در کانون جمعیتی‬ ‫خاص‪ ،‬ظرفیت ویژه ای برای توس��عه بازارهای خود‬ ‫دارد‪ .‬ش��فقی افزود‪ :‬ش��هرک های صنعتی دولتی و‬ ‫خصوصی اس��تان تعداد زی��ادی واحد تولیدی را در‬ ‫خود ج��ای داده اند که فعالیت این واحدها رش��د و‬ ‫توسعه اقتصادی استان را در پی دارد‪.‬‬ ‫فرمان��دار کرج گفت‪ :‬اگ��ر ظرفیت های واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی اس��تان به درس��تی هدایت شود‬ ‫ش��اهد اش��تغالزایی و کاهش هزینه های تمام شده‬ ‫کاالهای تولیدی خواهیم بود‪.‬‬ ‫شفقی اضافه کرد‪ :‬ایجاد صنایع کوچک و متوسط‬ ‫در کشور به نسبت صنایع بزرگ که به سرمایه زیادی‬ ‫نیاز دارد به س��ادگی امکان پذیر است‪.‬فرماندار کرج‬ ‫ابراز کرد‪ :‬تس��هیالت مناس��بی برای راه اندازی این‬ ‫واحدها پیش بینی ش��ده که می تواند در خودکفایی‬ ‫اقتصادی کشور تاثیر زیادی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش کیفیت تنها راه مقابله با تحریم‬ ‫محمدامین بزازی پور فرشی‪،‬‬ ‫ش��رکت‬ ‫مدیرعام��ل‬ ‫ش��هرک های صنعتی استان‬ ‫الب��رز در ایی��ن گش��ایش‬ ‫نمایش��گاه‬ ‫بزرگ تری��ن‬ ‫توانمندی ه��ای تولی��دی‪-‬‬ ‫ صادرات��ی و فرصت ه��ای‬ ‫س��رمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط استان البرز‬ ‫گفت‪ :‬با توجه ب��ه توانمندی های تولیدی و صادراتی‪،‬‬ ‫صنایع موجود در این استان‪ ،‬تمام هدف ما این است‬ ‫که با شناس��اندن ه��ر چه بیش��تر ظرفیت های البرز‬ ‫بتوانی م س��رمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتری را‬ ‫برای سرمایه گذاری در اس��تان جذب کنیم‪.‬بزازی پور‬ ‫فرش��ی با بیان اینکه جدیدترین فناوری های صنعتی‬ ‫استان البرز در حوزه تولید و صادرات در این نمایشگاه‬ ‫معرف��ی می ش��وند‪ ،‬اف��زود‪ :‬ه��دف از برگ��زاری این‬ ‫نمایش��گاه فقط نمایش کاال و انج��ام مذاکره تجاری‬ ‫ت بلک��ه تب��ادل اطالع��ات مختل��ف در زمینه‬ ‫نیس�� ‬ ‫قیمت ه��ای رقابتی‪ ،‬اخری��ن اس��تانداردهای کیفی‪،‬‬ ‫پیشرفت های صنعتی‪ ،‬دستاوردهای پژوهش علمی و‬ ‫ایده های اقتصادی و فناوری مهم ترین هدف ماس��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز با‬ ‫اش��اره به اینکه در این نمایش��گاه عق��د قراردادهای‬ ‫بازرگان��ی جدید با بازارهای صادراتی و فروش داخلی‬ ‫هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬به برگ��زاری همایش های‬ ‫جانبی اشاره کرد و گفت‪ :‬استان البرز به عنوان قطب‬ ‫علم و فناوری کش��ور و به دلیل برخورداری از مراکز‬ ‫دانش��گاهی و صنایع ب��زرگ‪ ،‬ظرفیت خوبی در حوزه‬ ‫تولی��د فناوری دارد و به همین دلیل در حاش��یه این‬ ‫نمایش��گاه‪ ،‬نشس��ت سراس��ری فن ب��ازار ب��ا حضور‬ ‫ط از سراسر کشور در استان برگزار‬ ‫کارشناس��ان مربو ‬ ‫می ش��ود که این نشست شرایطی را فراهم می کند تا‬ ‫عرضه کنندگان فناوری بتوانند به س��هولت محصول‬ ‫خود را ارائه کنند‪.‬‬ ‫از سوی متخصصان شرکت فاتح صنعت کیمیا انجام شد ‬ ‫ساخت تجهیزات پیشرفته فوق سنگین صنعت نفت در شهرک صنعتی شیراز‬ ‫برج دی متانایزر‪ ،‬از پیش��رفته ترین تجهیزات فوق سنگین صنعت نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروشیمی در واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫طراحی و ساخته شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش «گس��ترش صنعت» ب��ه نق��ل از روابط عمومی ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان فارس‪ ،‬مدیر طرح ساخت این برج در شرکت‬ ‫فات��ح صنعت کیمیا گفت‪ :‬این تجهیزات ب��ه همت جمعی از متخصصان‬ ‫شیرازی‪ ،‬در این شرکت بومی سازی شده است‪.‬‬ ‫اردالن دالوری افزود‪ :‬برج دی متانایزر تولید ش��ده در این کارخانه که‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬متر طول و ‪ ۱۰۰۰‬تن وزن دارد با اس��تفاده از الیاژهای فوالد‬ ‫ضدزن��گ و مقاوم به خوردگی طراحی و س��اخته ش��ده اس��ت‪ .‬برج دی‬ ‫متانایزر به عنوان ش��اهرگ شبکه های پاالیش گازهای خوراک واحدهای‬ ‫پاالیش��گاهی در جداسازی گازهای سبک از گازهای سنگین کاربرد دارد‬ ‫و عالوه بر خالص س��ازی متان به تولید اتان و س��ایر محصوالت از جمله‬ ‫‪ LPG‬هم کمک می کند‪.‬‬ ‫دالوری بی��ان ک��رد‪ :‬این برج برای نخس��تین بار در کش��ور و با تجهیز‬ ‫کارخانه به س��نگین ترین رول خاورمیانه و پیش��رفته ترین دس��تگاه های‬ ‫برش��کاری و جوش��کاری دنیا طراحی و ساخته شده اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه با بومی س��ازی فناوری تولید برج دی متانایزر در ش��یراز‪ ،‬از خروج‬ ‫میلیون ها یورو ارز از کش��ور جلوگیری ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این‬ ‫اعتباری معادل هزینه س��اخت این برج صرف حمل ونقل این تجهیز ات‬ ‫از کش��ورهای اروپایی یا ژاپن به پاالیش��گاه های کش��ور می شد اما امروز‬ ‫توانس��ته ایم سهم بس��زایی در کاهش هزینه های تکمیل پروژه های ملی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬دالوری افزود‪ :‬این برج پس از تکمیل مراحل ساخت برای‬ ‫نصب در پتروش��یمی کنگان بارگیری و ارس��ال می شود‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫کارخانه فاتح صنعت کیمیا با اعتماد بر توانمندی متخصصان خود ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬هزار تن تجهیزات صنعت نفت‪ ،‬گاز و پتروش��یمی کش��ور را‬ ‫طراحی و تولید می کند‪.‬‬ ‫مشوق ویژه برای سرمایه گذاران در ناحیه صنعتی بوانات‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان‬ ‫فارس از اختصاص مش��وق تا س��قف ‪ ۹۰‬درصد برای‬ ‫متقاضیان سرمایه گذاری در ناحیه صنعتی بوانات خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬کاهش سهم پرداخت نقدی سرمایه گذاران‬ ‫ب��ه ‪ ۵‬درص��د و بازپرداخت بقیه ان در قالب اقس��اط‬ ‫‪ ۴۸‬ماهه از دیگر مش��وق هایی اس��ت ک��ه در اختیار‬ ‫سرمایه گذاران گذاشته می شود‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی پس از بازدید این‬ ‫ناحیه صنعتی که با حضور فرماندار شهرس��تان بوانات‬ ‫انجام شد‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه سرمایه گذاران در این شهرک‬ ‫صنعتی بتوانند بر اس��اس برنامه زمان بندی شده واحد‬ ‫صنعت��ی خ��ود را به بهره برداری برس��انند و اش��تغال‬ ‫ایجاد کنند‪ ،‬تا س��قف ‪ ۹۰‬درصد از اسناد تعهدی انها‬ ‫به عنوان مش��وق بازگردانده خواهد ش��د و همین امر‬ ‫شرایط مناسبی را برای تشویق و ترغیب صنعتگران به‬ ‫تولید و ایجاد فرصت های ش��غلی در این مکان فراهم‬ ‫خواه��د کرد‪ .‬فتوحی در ادامه از برنامه ریزی به منظور‬ ‫اصالح رده زیست محیطی این ناحیه صنعتی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در این زمینه جلسه هایی با اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت فارس برگزار ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان فارس با بیان اینکه‬ ‫با اصالح رده های زیس��ت محیطی‪ ،‬این ناحیه صنعتی‬ ‫ظرفیت اس��تقرار همه گروه ه��ای صنعتی و تولیدی را‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با موافقت اداره کل محیط زیست‬ ‫ی ظرفیت استقرار سایر گروه های صنعتی‬ ‫فارس به زود ‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬فتوحی در ادامه بر تکمیل زیرس��اخت ها‬ ‫در ناحیه صنعتی بوانات تاکید کرد و گفت‪ :‬این ناحیه‬ ‫صنعت��ی اماده اس��تقرار واحدهای صنعتی می ش��ود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر ‪ ۹‬س��رمایه گذار در ناحیه صنعتی‬ ‫بوانات‪ ،‬با ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان فارس‬ ‫قرارداد بس��ته اند که ‪ ۸‬واحد در مرحله ساخت وساز و‬ ‫یک واحد نیز با اشتغال ‪ ۱۵‬نفر در مرحله بهره برداری‬ ‫اس��ت‪ .‬فتوحی گفت‪ :‬ناحیه صنعتی بوانات به مساحت‬ ‫‪ ۶۷‬هکتار در زمره ش��هرک های جدید صنعتی بوده و‬ ‫دارای اب و برق و گاز اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مهم ترین‬ ‫هدف از ایجاد این ناحیه صنعتی‪ ،‬تامین زیرس��اخت ها‬ ‫ب��رای اس��تقرار صنایع در شهرس��تان بوانات اس��ت و‬ ‫امیدواریم با بهره برداری از واحدهای صنعتی‪ ،‬ش��اهد‬ ‫توس��عه صنعتی و رشد اش��تغالزایی در این شهرستان‬ ‫باشیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس همچنین با اش��اره به بازدید قبلی خود از بخش‬ ‫مزایجان این شهرس��تان و بررسی ظرفیت های منطقه‬ ‫برای راه ان��دازی ناحیه جدید صنعت��ی گفت‪ :‬چنانچه‬ ‫زمین مناس��ب برای راه اندازی ای��ن ناحیه صنعتی در‬ ‫نظر گرفته ش��ود و س��رمایه گذاران نیز اعالم امادگی‬ ‫کنن��د‪ ،‬مراح��ل دریافت مصوب��ه این ناحی��ه صنعتی‬ ‫پیگی��ری خواهد ش��د‪ .‬فتوحی همچنین با اش��اره به‬ ‫دریافت مصوبه ناحیه صنعتی س��رچهان بوانات گفت‪:‬‬ ‫ایج��اد این ناحیه صنعتی نیز در دس��تور کار قرار دارد‬ ‫و ام��ور تملک زمین و اصالح مختص��ات اراضی و نیز‬ ‫ارزیابی های زیس��ت محیطی و سایر استعالمات مربوط‬ ‫به ان نیز انجام و اعتباراتی به منظور اجرای طرح های‬ ‫زیرساختی مصوب شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اشتغال صنعتی‪ ،‬راهبرد توسعه‬ ‫محس��ن پورزارعی‪ ،‬فرماندار شهرس��تان بوانات نیز‬ ‫با اش��اره به ظرفیت های این شهرس��تان در حوزه های‬ ‫معدن��ی و صنایع س��نگ و نی��ز توانمندی های بخش‬ ‫کش��اورزی گف��ت‪ :‬توس��عه صنعتی ام��روز مهم ترین‬ ‫راهبرد در این شهرس��تان برای ایجاد اش��تغال پایدار‬ ‫اس��ت و با توجه به مزیت های موجود‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫در بخش های صنایع فراوری سنگ و صنایع تبدیلی و‬ ‫تکمیلی کشاورزی توجیه پذیر است‪.‬‬ ‫پورزارع��ی از امادگ��ی کام��ل فرمانداری و س��ایر‬ ‫نهاد ه��ای اجرای��ی ب��رای حمای��ت همه جانب��ه از‬ ‫سرمایه گذاران در این شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬رفع‬ ‫موانع سرمایه گذاران از اولویت های اصلی است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!