روزنامه گسترش صنعت شماره 529 - مگ لند

روزنامه گسترش صنعت شماره 529

روزنامه گسترش صنعت شماره 529

روزنامه گسترش صنعت شماره 529

‫تصویری از‬ ‫پیشرفت‬ ‫خودرو سازی‬ ‫در نیم قرن اینده‬ ‫اصالح شیوه‬ ‫حمایت‬ ‫بانک ها از تولید‬ ‫چهار شنبه‬ ‫ ‪ 30‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪ 1440‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 21‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام پیاپی ‪ 2502‬دوره جدید شماره ‪ 8 529‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫دادستانیکلکشوربهنهادهایزیرمجموعهدستوردادباستادتسهیلورفعموانعتولیدهمکاریکنند‬ ‫قوه قضاییه حامی بخش تولید‬ ‫‪3‬‬ ‫درگفت وگوی«گسترش‪‎‬صنعت»بافعاالنصنعتموتورسیکلتمطرحشد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫چالش جدید پالک گذاری‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تصویری از پیشرفت‬ ‫خودرو سازی در نیم قرن اینده‬ ‫ترس��یم الگ��وی پیش��رفت‬ ‫ای��ران در ‪ ۵‬ده��ه این��ده و‬ ‫ابالغ ان از س��وی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب در هفته های گذش��ته‬ ‫و همچنین فراخوان ایش��ان به‬ ‫منظ��ور تکمی��ل و ارتقای ان‪،‬‬ ‫روی��داد بزرگی اس��ت که الزم‬ ‫عبداله توکلی الهیجانی‬ ‫است دس��تگاه ها‪ ،‬مراکز علمی‪،‬‬ ‫تحلیل گر مهندسی خودرو‬ ‫نخب��گان و صاحب نظ��ران ب��ه‬ ‫بررس��ی عمیق ابع��اد مختلف‬ ‫س��ند تدوین ش��ده بپردازند و نظر مش��ورتی خود را به منظور‬ ‫تکمی��ل و ارتق��ای ان ارائ��ه کنند‪ .‬این س��ند مهم ترین مبانی‬ ‫و ارمان ه��ای پیش��رفت را تدوین کرده و افق مطلوب کش��ور‬ ‫را در ‪ ۵‬ده��ه اینده ترس��یم کرده و تدابیر موث��ری برای نیل‬ ‫به ان اندیش��یده اس��ت‪ .‬وجود این س��ند باالدس��تی می تواند‬ ‫ترس��یم کننده ارمان هایی باش��د که الزم است مدیران اجرایی‬ ‫کش��ور در راس��تای تحقق انها تالش کنند‪ .‬متاس��فانه تجربه‬ ‫نش��ان داده اس��ت با گس��ترش بروکراتیک نظام های نهادینه‬ ‫ش��ده از میزان ارمان خواهی مدیران کاس��ته می شود‪ .‬شنیدن‬ ‫خبر مهاجرت برخ��ی از مدیران در پ��ی تالطم های اقتصادی‬ ‫یا دو تابعیتی بودن ش��ان نشان دهنده افتی است که ریشه در‬ ‫فق��دان ارمان خواهی در میان انان دارد‪ .‬فقدان ارزوهای بزرگ‬ ‫و واقع بینی کاهالنه افت بزرگی است که دامان برخی از مدیران‬ ‫کش��ور را گرفته اس��ت‪ .‬از این رو ترسیم روش��نی از ارمان های‬ ‫جامعه و اجماع جامعه نخبگان بر ان می تواند یقین و باوری را‬ ‫در روح جامعه بدمد که موتور محرک جامعه به سمت پیشرفت‬ ‫و تعالی باش��د‪ .‬از سوی دیگر الزم اس��ت این ارمان ها و تدابیر‬ ‫الزم برای رس��یدن به این ارمان ها به پیش��نهادهای عملی در‬ ‫تمامی حوزه های کش��ور تبدیل ش��وند که یکی از این حوزه ها‬ ‫صنعت خودرو کش��ور است‪ .‬صنعت خودرو‪ ،‬بزرگ ترین صنعت‬ ‫ایران پس از صنعت نفت است و البته شاید بتوان از نظر میزان‬ ‫ارزش افزوده ایجاد شده در داخل به واسطه فرایندهای پیچیده‬ ‫تولید (به جای خام فروش��ی در نفت و گاز) و همچنین نقش ان‬ ‫در توس��عه صنعتی کش��ور این صنع��ت را از صنعت نفت قابل‬ ‫اعتناتر دانس��ت‪ .‬ای��ن صنعت در تولید ناخالص داخلی س��هم‬ ‫‪۴‬درصدی دارد‪ .‬به راحتی یک پنجم صنعت کش��ورمان به شمار‬ ‫م��ی رود (بنابرای��ن تعطیل کردن یک پنجم از صنعت کش��ور‬ ‫سخن گزاف و بیهوده ای است که برخی از منتقدان این صنعت‬ ‫ی��ا دالالن واردکننده خ��ودرو می گویند) و البت��ه ‪۱۲‬درصد از‬ ‫میزان اشتغال کشور را در خود دارد و درصورت توجه بیشتر به‬ ‫داخلی کردن زنجیره ارزش این صنعت در کشور ظرفیت ایجاد‬ ‫اشتغال باال در حد ‪ ۱۰‬برابر این میزان را نیز داراست(هم اکنون‬ ‫در برخی از خودروه��ا کمتر از ‪۱۰‬درصد زنجیره ارزش خودرو‬ ‫در داخل کش��ور تولید می شود و در صورت امکان پاسخگویی‬ ‫به نیازهای کشور از طریق توس��عه تمام زنجیره ارزش خودرو‬ ‫در داخل کشور میزان اش��تغالزایی این صنعت می تواند بسیار‬ ‫تاثیرگذارتر باشد)‪ .‬تقاضا در بازار خودرو ایران در حالت معمول‬ ‫(بدون حکمفرمایی شرایط احساسی) حدود یک میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار خودرو است (مجموع واردات و تولید خودرو در سال های‬ ‫گذش��ته در کش��ورمان نیز همین حدود اس��ت)‪ .‬اگر بازارهای‬ ‫کشورهای منطقه را درنظر بگیریم(عراق‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫س��وریه و‪ )....‬این بازار به میزان تقاضای ‪ ۳‬میلیون خودرو قابل‬ ‫گس��ترش اس��ت و همین بازار ‪ ۳‬میلی��ون خودرویی فرصتی‬ ‫اس��تثنایی را برای رش��د صنعت خودرو کش��ور در اختیارمان‬ ‫قرار می دهد‪ .‬پاسخ به نیاز حدود ‪۹۰‬درصد از بازار یک میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار خودرویی از س��وی تولیدات ش��رکت های سایپا و‬ ‫ایران خودرو انجام می ش��ود‪ .‬جالب است که برای واردات حدود‬ ‫‪۷۰‬ه��زار خودرو در س��ال های ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در هر س��ال حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر ارز از کشور خارج شد‪ .‬معنای این مطلب این است‬ ‫ک��ه اگر بخواهیم تقاضای یک میلیون و ‪۶۰۰‬هزارتایی داخل را‬ ‫تنها با واردات پاس��خ گوییم به طور متوسط حداقل ‪۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر ارز از کش��ور خارج خواهد ش��د‪ .‬حال پرس��ش اینجاست‬ ‫که در فقدان تولیدکنندگان داخلی‪ ،‬توان ارزی کشور می تواند‬ ‫پاسخگوی نیاز بازار داخل باشد؟ شاید به همین دلیل است که‬ ‫حت��ی در امریکا که بازترین اقتصاد جهان را دارد به محض در‬ ‫خطر افتادن این صنعت دولت کمک های بزرگی را برای نجات‬ ‫ای��ن صنعت انجام می دهد‪ .‬به یاد بیاوریم که اوباما برای نجات‬ ‫بیش از دومیلیون شغل به واسطه بحران اقتصادی سال ‪۲۰۰۹‬‬ ‫میالدی(‪۱۳۸۷-۸۸‬خورشیدی) بیش از ‪۲۵‬میلیارد دالر به جی‬ ‫ام‪ ،‬کرایسلر و فورد کمک کرد تا برنامه های توسعه محصول شان‬ ‫ب��ه تعویق نیفتد و بدین ترتیب توانس��ت بح��ران بیکاری را از‬ ‫‪۱۰‬درصد به ‪۴.۵‬درصد برس��اند‪ .‬همه اینها نشان دهنده اهمیت‬ ‫اس��تراتژیک صنعت خودرو از نظر درامد و اش��تغال در توسعه‬ ‫صنعتی کش��ور اس��ت‪ .‬یکی از راهکارهایی ک��ه در الگوی پایه‬ ‫اسالمی ایرانی پیشرفت به ان اشاره شده مصون سازی و تقویت‬ ‫فرایندها‪ ،‬سیاس��ت ها‪ ،‬تصمیم ها و نهادهای اقتصادی در مقابل‬ ‫تکانه های سیاسی اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برون زا است‬ ‫و اگ��ر بخواهیم معن��ای ان را در صنعت خ��ودرو بدانیم همانا‬ ‫باید به نقش کلیدی طراحی و توس��عه محصول در دستیابی به‬ ‫کل زنجیره ارزش یک خودرو اش��اره کنیم یعنی تنها با توسعه‬ ‫محصوالت جدید با برند خودی می توان زنجیره ارزش بیشتری‬ ‫را در داخ��ل کش��ور تولید کرد و تنها بر پای��ه تکیه بر طراحی‬ ‫و توس��عه محصوالت با برند خودی اس��ت که اقتصاد مقاومتی‬ ‫قابلیت تحقق می یابد‪ .‬از این رو الزم اس��ت سیاس��ت گذاری ها‬ ‫به گونه ای باش��د ک��ه با به��ا دادن به حوزه طراحی و توس��عه‬ ‫محصول در صنعت خودرو امکان تحقق ارمان های ترسیم شده‬ ‫در الگوی پیشرفت میهن عزیزمان را فراهم کند‪.‬‬ ‫حسین امیری خامکانی‬ ‫با استفاده از کارت های‬ ‫سوخت مطلع می شویم‬ ‫کدام شهرستان بیشترین‬ ‫مصرف سوخت را دارد‪،‬‬ ‫کدام برند خودرو مصرف‬ ‫سوخت بیشتری دارد و‬ ‫کدام جایگاه سوخت مرزی‬ ‫بیشترین توزیع سوخت را‬ ‫در کشور انجام می دهد‬ ‫احیای کارت سوخت به معنای سهمیه بندی بنزین نیست‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چندی پیش وزیر نفت خبر داد که بنزین در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬گران نمی ش��ود‪ .‬پس از ای��ن خبر موضوع احیای‬ ‫کارت س��وخت ب��ا جدیت��ی بیش از گذش��ته مطرح‬ ‫ش��د‪ .‬برخی از کارشناسان معتقد بودند احیای کارت‬ ‫س��وخت با هدف افزایش نرخ بنزی��ن خواهد بود اما‬ ‫این طور نیست‪«.‬گسترش صنعت» در ادامه به بررسی‬ ‫ارتباط احیای کارت س��وخت با ثب��ات قیمت بنزین‬ ‫پرداخته اس��ت‪ .‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫اعالم کرد به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین به ویژه‬ ‫با تش��دید قاچ��اق از مرزها‪ ،‬تصمیم بر این ش��ده که‬ ‫تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها از زمانی‬ ‫که اعالم خواهد شد‪ ،‬تنها با استفاده از کارت سوخت‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس این اطالعیه‪ ،‬مالکان محت��رم خودروها‬ ‫و موتورس��یکلت هایی که کارت س��وخت خود را گم‬ ‫کرده اند‪ ،‬الزم است به ترتیبی که در رسانه ها توضیح‬ ‫داده خواهد ش��د‪ ،‬از ش��نبه ‪ ۳‬اذر ‪ ،‬حداکثر تا شنبه‬ ‫‪ ۲۴‬اذر ‪ ۱۳۹۷‬نس��بت به ثبت درخواست خود برای‬ ‫دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارت سوخت خودرو‬ ‫یک عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون انرژی خبر داد‬ ‫احیای کارت س��وخت با هدف جم��ع اوری اطالعات‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین امیری خامکانی با اشاره به اطالعیه شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران برای احیای کارت‬ ‫س��وخت‪ ،‬به خانه ملت گفت‪ :‬احیای کارت سوخت به‬ ‫معنای س��همیه بندی بنزین نیس��ت‪ ،‬درواقع مجلس‬ ‫مدتی است اس��تفاده دوباره از این کارت ها را مصوب‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون انرژی مجل��س ادامه داد‪:‬‬ ‫مجل��س ب��ا ه��دف جلوگی��ری از قاچاق س��وخت و‬ ‫دو نرخی ش��دن بنزین گفت‪ :‬در مجلس در زمینه دو‬ ‫نرخی ش��دن بنزین‪ ،‬سهمیه بندی و تغییر نرخ بحثی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬درحال حاضر کش��ور با دو عارضه قاچاق‬ ‫س��وخت و مصرف ش��دید بنزین روبه رو است و برای‬ ‫مدیری��ت انها نیاز به اطالع��ات داریم که می توانیم با‬ ‫کمک کارت سوخت به اطالعات دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫جمع اوری اطالعات خواه��ان به کارگیری کارت های‬ ‫سوخت است‪ .‬برای کشور که در استانه سیاست گذاری‬ ‫در ح��وزه انرژی اس��ت‪ ،‬نیازمند مطالع��ات متعدد و‬ ‫اطالعاتی اس��ت که به واسطه این کارت ها می توان به‬ ‫این اطالعات دست یافت‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم زرن��د و کوهبن��ان در مجلس دهم‬ ‫‹ ‹اطالعیه احیای کارت سوخت‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه زیرساخت استفاده از‬ ‫به گزارش«گس��ترش صنعت»‪ ،‬شرکت ملی پخش‬ ‫ت س��وخت در کش��ور وجود دارد‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫کار ‬ ‫فراورده ه��ای نفتی ایران با ص��دور اطالعیه ای اعالم‬ ‫اس��تفاده از کارت های س��وخت مطلع می شویم کدام‬ ‫ک��رد‪ :‬به منظور جلوگی��ری از قاچ��اق بنزین به ویژه‬ ‫شهرستان بیشترین مصرف سوخت را دارد‪ ،‬کدام برند‬ ‫با تش��دید قاچ��اق از مرزها‪ ،‬تصمیم بر این ش��ده که‬ ‫خودرو مصرف سوخت بیش��تری دارد و کدام جایگاه‬ ‫تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت ها از زمانی‬ ‫س��وخت مرزی بیشترین توزیع س��وخت را در کشور‬ ‫که اعالم خواهد شد‪ ،‬تنها با استفاده از کارت سوخت‬ ‫انج��ام می دهد‪ .‬از این زیرس��اخت با هدف مدیریت و‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫جلوگیری از قاچاق استفاده می شود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این از دیگ��ر موضوعاتی که‬ ‫وی افزود‪ :‬در دوره گذشته با استفاده‬ ‫بحث افزایش نرخ بنزین را دس��ت کم در‬ ‫از کارت س��وخت می دانس��تیم کارت‬ ‫شرایط کنونی رد می کند گفته های وزیر‬ ‫س��وخت خودروی��ی ک��ه از رده خارج‬ ‫نفت است‪ .‬بیژن زنگنه چندی پیش خبر‬ ‫ش��ده اس��ت در کدام جایگاه س��وخت‬ ‫داد‪ :‬دول��ت هیچ تصمیمی برای افزایش‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گی��رد‪ .‬از این رو‬ ‫نرخ یا دو نرخی کردن بنزین نداش��ته و‬ ‫مجلس دوباره استفاده از کارت سوخت‬ ‫بیژن زنگنه‬ ‫تا پایان س��ال توزیع بنزین با قیمت های‬ ‫را تصوی��ب کرد و دولت به دنبال ان بود‬ ‫که کارت س��وخت را هوشمندتر کند و دولت هیچ تصمیمی برای فعلی انجام می شود‪ .‬هم اکنون در کشور‬ ‫افزایش نرخ یا دو نرخی‬ ‫سپس کارت ها را مورداستفاده قرار دهد‪ .‬کردن بنزین نداشته و تا ب��ه ان��دازه کافی بنزین ب��رای توزیع در‬ ‫‹ ‹مدیری�ت دو عارضه قاچاق و پایان سال توزیع بنزین جایگاه ها وجود دارد و اخباری که مبنی‬ ‫مصرف سوخت‬ ‫با قیمت های فعلی انجام بر نبود بنزین سوپر در بعضی از جایگاه ها‬ ‫امیری خامکانی با بی��ان اینکه دولت می شود‪ .‬هم اکنون در شنیده می شود به صورت مقطعی است‪.‬‬ ‫کشور به اندازه کافی‬ ‫در زمینه کارت س��وخت امادگی الزم را‬ ‫ممکن است بعضی از جایگاه ها به دالیلی‬ ‫بنزین برای توزیع در‬ ‫کسب کرده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از دید ما‬ ‫از دریافت بنزین س��وپر ب��ه اندازه کافی‬ ‫جایگاه ها وجود دارد و‬ ‫کارت سوخت به معنای سهمیه بندی و اخباری که مبنی بر نبود جا مانده باشند اما بنزین به اندازه کافی‬ ‫افزایش نرخ نیس��ت‪ ،‬بلکه می خواهیم از بنزین سوپر در بعضی از ذخیره ش��ده و کش��ور با مشکل کمبود‬ ‫زیرس��اخت های موجود در جایگاه های جایگاه ها شنیده می شود بنزین روبه رو نیست‪.‬‬ ‫س��وخت ب��رای مدیری��ت مص��رف و به صورت مقطعی است‬ ‫زنگن��ه درب��اره ش��ایعه هایی مبنی بر‬ ‫جلوگیری از قاچاق استفاده شود‪.‬‬ ‫افزایش ن��رخ و دو نرخی ش��دن بنزین‬ ‫‹ ‹قاچاق سوخت‬ ‫هم گفت‪ :‬دولت هیچ تصمیم��ی برای افزایش نرخ یا‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیس��یون انرژی مجلس درباره‬ ‫دو نرخی کردن بنزین نداش��ته و تا پایان سال توزیع‬ ‫بنزین با قیمت های فعلی انجام می شود‪ .‬قرارداد نفتی‬ ‫بین ایران و جمهوری اذربایجان پیرامون میدان های‬ ‫نفت��ی الوند و البرز با صحبت های غیرکارشناس��ی به‬ ‫عنوان قراردادی زیان ده معرفی ش��ده که از همین جا‬ ‫اعالم می کنم این صحبت ها هم غیرکارشناسی و هم‬ ‫غیرحقوق��ی اس��ت و قرارداد بین ای��ران و اذربایجان‬ ‫درباره این دو حوزه نفتی قراردادی توس��عه ای منجر‬ ‫به بهره برداری با س��ود ‪ ۵۰-۵۰‬بین دو کش��ور بسته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل تولید نداریم‬ ‫پیش از این رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اس�لامی هرگونه افزای��ش نرخ بنزین و س��وخت در‬ ‫ماه های اینده و تا پایان امسال را تکذیب کرده بود‪.‬‬ ‫فریدون حسنوند با اش��اره به برخی اخبار مبنی بر‬ ‫افزایش نرخ بنزین و س��وخت در ماه ه��ای اینده‪ ،‬به‬ ‫ایس��نا گفته بود‪ :‬تحریم ها تاثیری در میزان عرضه و‬ ‫نرخ س��وخت‪ ،‬به ویژه بنزین ن��دارد‪ .‬هرگونه بحثی در‬ ‫این زمینه شایعه است‪ .‬از بهمن و اسفند سال گذشته‬ ‫که بحث الیحه بودجه در مجلس و کمیسیون انرژی‬ ‫مطرح بود‪ ،‬این کمیسیون به دالیل متعددی‪ ،‬از جمله‬ ‫مسائل اجتماعی‪ ،‬به استناد برنامه توسعه ششم‪ ،‬اعتقاد‬ ‫داش��ت هرگونه افزایش نرخ سوخت و به ویژه بنزین‪،‬‬ ‫براس��اس مصال��ح و منافع ملی و عمومی نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل ایس��تادگی کرد و اجازه نداد نرخ بنزین‬ ‫افزای��ش یابد‪ .‬نمایندگان مجل��س هم به این موضوع‬ ‫به خوبی توجه کرده و از هرگونه افزایش نرخ س��وخت‬ ‫جلوگی��ری کردند‪ .‬رئیس کمیس��یون انرژی مجلس‬ ‫ضمن رد ش��ایعه های مبنی بر افزایش نرخ بنزین در‬ ‫ماه های اینده اظهار کرد‪ :‬این شایعه ها و برخی اخبار‬ ‫مبنی بر سهمیه بندی یا افزایش نرخ بنزین که مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬به هیچ وجه صحت ن��دارد‪ .‬دولت و مجلس نیز‬ ‫چنین ع��زم و اراده ای برای ان ندارن��د‪ .‬نرخ بنزین و‬ ‫س��وخت به بهانه اعم��ال تحریم های امری��کا افزایش‬ ‫نمی یابد‪ ،‬س��طح تولید بنزین در کشور به حدی است‬ ‫که توان مقابله با تحریم ها را داریم‪.‬‬ ‫رتبه نخست تولید انار برای ایران‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی گفت‪ :‬ایران جایگاه نخست‬ ‫تولید انار را در میان کش��ورها به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنعت» جش��ن ش��کرگزاری انار با‬ ‫حضور حس��ین ش��یرزاد‪ ،‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی در‬ ‫روس��تای امامزاده شاه سید علی اکبر ش��هرضا برگزار شد‪.‬‬ ‫ش��یرزاد در این ایین اظهار کرد‪ :‬ایران ب��ا ‪ ۸۰‬هزار هکتار‬ ‫س��طح زیر کشت و تولید س��االنه ‪ ۷۵۰‬هزار تن انار‪ ،‬حدود‬ ‫نیمی از س��طح زیر کش��ت و تولید دنیا را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کش��اورزی و مدیرعامل سازمان مرکزی‬ ‫تعاون روستایی ایران با بیان اینکه متوسط تولید انار کشور‬ ‫‪ ۱۲‬تن در هر هکتار است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به نوع انار افزایش‬ ‫میانگین تولید این محصول حتی تا ‪ ۵۰‬تن می رسد‪ .‬شیرزاد‬ ‫با اشاره به اینکه زمینه مناسب برای پرورش گونه های نادر‬ ‫انار در ش��هرضا وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬میانگی��ن تولید انار در‬ ‫کش��ور ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬هزار تن در سال است و با افزایش میزان‬ ‫تولید انار در شهرضا‪ ،‬میانگین تولید این محصول در کشور‬ ‫ب��ه ‪ ۱۴‬تا ‪ ۱۵‬هزار تن افزایش می یاب��د‪ .‬معاون وزیر جهاد‬ ‫کش��اورزی و مدیرعامل س��ازمان مرکزی تعاون روستایی‬ ‫ایران با اش��اره به اینکه پرورش گونه ه��ای متفاوت انار در‬ ‫شهرس��تان ش��هرضا توان اکولوژیک ان را نشان می دهد‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬با توجه به کیفیت و تولید باالی انار در ش��هرضا‪،‬‬ ‫نخس��تین تعاونی تولید انارکاران کش��ور در شهرضا ایجاد‬ ‫می ش��ود و این شهر به عنوان شهرس��تان پیشتاز و الگوی‬ ‫ایجاد تعاونی تولید انارکاران در سراس��ر کش��ور و تاسیس‬ ‫اتحادیه ملی انارکاران در نظر گرفته می ش��ود‪ .‬ش��یرزاد با‬ ‫بیان اینک��ه ایجاد تعاونی های تخصص��ی و محصولی یکی‬ ‫از سیاس��ت های جدید وزارت جهاد کش��اورزی در کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نخس��تین تعاونی تولید انارکاران کشور‬ ‫در ش��هرضا هویت جدیدی به تولیدکنندگان این محصول‬ ‫می دهد و زمینه تاس��یس و توس��عه کارخانج��ات صنایع‬ ‫تبدیلی انار را در ش��هرضا فراهم می کن��د‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه کشاورزان تولید کننده انار باید حمایت شوند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نخستین صندوق توسعه انار کشور در شهرضا تاسیس‬ ‫می ش��ود که این اقدام زمینه جذب اعتبارات حمایتی برای‬ ‫این محصول را فراهم می کند‪ .‬ش��یرزاد انار را از محصوالت‬ ‫کلیدی کش��ور در بحث تولید و صادارت دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫ش��هرضا یکی از ‪ ۳۳‬پهنه رویش��گاه انار در کشور است که‬ ‫گونه های نادر انواع انار شامل یاقوتی و الماسی در ان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست سراسری فن بازار‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز‬ ‫از برگزاری نشس��ت سراسری فن بازار کشور در حاشیه‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه توانمندی های تولیدی‪-‬صادراتی‬ ‫و فرصت های س��رمایه گذاری صنایع کوچک و متوسط‬ ‫استان البرز خبر داد‪ .‬بزازی پور فرشی در این باره گفت‪:‬‬ ‫نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای کشور با حضور‬ ‫مدیران و کارگ��زاران فن بازارهای منطقه ای همزمان با‬ ‫بزرگ ترین نمایش��گاه توانمندی های تولیدی‪-‬صادراتی‬ ‫و فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان البرز با‬ ‫اشاره به اینکه در این نشست دو روزه تجربه های موفق‬ ‫فن بازاره��ای منطقه ای ارائه خواهد ش��د و چالش های‬ ‫فعالیت فن بازارها در کش��ور بحث و بررس��ی می شود‪،‬‬ ‫معرفی خدمات کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری‪،‬‬ ‫تش��ریح رویکردهای جدی��د و چش��م انداز فن بازار در‬ ‫کشور‪ ،‬برگزاری پنل های تخصصی‪ ،‬تشریح جدیدترین‬ ‫ضوابط در ش��بکه فن بازار از جمله بخش های مهم این‬ ‫نشست است‪ .‬بزازی پور فرش��ی تاکید کرد‪ :‬ساماندهی‬ ‫فن بازاره��ای عموم��ی کش��ور و ایج��اد فن بازاره��ای‬ ‫تخصصی در حوزه فناوری های دارای اولویت کش��ور از‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۱‬به عنوان یکی از احکام نقشه جامع علمی‬ ‫ی عالی انقالب فرهنگی به معاونت‬ ‫کشور‪ ،‬از سوی شورا ‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری ابالغ شده و این مهم‬ ‫به مرکز فن بازار ملی ایران تنفیذ شده است‪ .‬به گزارش‬ ‫«گسترش صنعت» بزرگ ترین نمایشگاه توانمندی های‬ ‫تولیدی‪-‬صادراتی و فرصت های س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک و متوسط استان البرز در گلستان گلشهر برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫اصالح شیوه حمایت‬ ‫بانک ها از تولید‬ ‫ارمان خالقی‬ ‫مصوبه های ستاد تسهیل‬ ‫و رفع موانع تولید با‬ ‫خواهش و درخواست‪،‬‬ ‫گاهی اجرا می شد و گاهی‬ ‫هم اجرا می شد‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬اکنون با انتشار نامه‬ ‫دادگستری کل کشور‬ ‫شرایط تغییر خواهد کرد و‬ ‫بانک ها و سازمان ها موظف‬ ‫می شوند که مصوبه ها را‬ ‫اجرایی کنند‬ ‫دادستانی کل کشور به نهادهای زیرمجموعه دستور داد با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همکاری کنند‬ ‫امیر مهرزاد‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫«مق��رر می دارد دادس��تان های عموم��ی و انقالب در‬ ‫راس��تای صیان��ت از حقوق عمومی‪ ،‬نهای��ت همکاری و‬ ‫مس��اعدت را با ستاد تس��هیل و رفع موانع تولید معمول‬ ‫و در مواردی که ان ستاد اقدام به طرح شکایت می نماید‬ ‫با رعایت قوانین و مقررات مصوب‪ ،‬ترتیبی اتخاذ شود که‬ ‫اقدامات تعقیبی و تحقیقی با سرعت الزم انجام پذیرد‪».‬‬ ‫این بخش��ی از نامه محمدجعفر منتظری‪ ،‬دادس��تان‬ ‫کل کش��ور به رضا رحمانی‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪ .‬کارشناسان معتقدند این نامه یکی از بزرگ ترین‬ ‫حمایت هایی اس��ت که تا کنون از طرف دادس��تانی کل‬ ‫کش��ور از صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شده است‪« .‬گسترش‬ ‫صنعت» در ادامه به بررسی تاثیر این نامه پرداخته است‪.‬‬ ‫‹ ‹قوه قضاییه حامی تولید‬ ‫ارمان خالق��ی‪ ،‬عضو هیات مدیره خان��ه صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درب��اره نامه نگاری ه��ای خانه صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ایران با دادگس��تری کل کش��ور به «گس��ترش‬ ‫صنعت» گفت‪ :‬نیازهایی وجود داش��ت ک��ه برای رفع انها‬ ‫باید دس��توری از قوه قضاییه صادر می شد‪ .‬متاسفانه بعد از‬ ‫اینکه اقدامات بس��یاری در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫انجام می ش��د‪ ،‬برخی بانک و س��ازمان ها از مصوبه های این‬ ‫س��تاد تمکین نمی کردند‪ .‬این در حالی اس��ت که بسیاری‬ ‫از تولیدکنن��دگان به اجرای مصوبه ها امی��دوار و برای انها‬ ‫زمان گذاش��ته بودند‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬زمانی که مصوبه ای‬ ‫اجرا نمی شد عالوه بر اینکه مشکل همچنان پابرجا می ماند‬ ‫زمان بسیاری هم گرفته می شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬توضیحاتی‬ ‫قوه قضاییه حامی بخش تولید‬ ‫به قوه قضاییه داده شد تا مشکالت پیش امده برطرف شود‪.‬‬ ‫و فعاالن اقتصادی با قوه قضاییه به زبان مش��ترک برسند‪.‬‬ ‫خالقی با اش��اره به اینکه س��تاد رفع موان��ع تولید پیش از‬ ‫طبیعی است که در حالت کالن این اقدامات تاثیر مناسبی‬ ‫این نامه درخواس��ت و خواهش می کرد اما اکنون این طور‬ ‫بر شرایط اقتصادی و تولیدی کشور خواهد داشت‪ .‬خالقی‬ ‫نخواهد ش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مصوبه های ستاد تسهیل و رفع‬ ‫با اش��اره به اینکه بخش تولید در کشور نیاز به حمایت های‬ ‫موانع تولید با خواهش و درخواس��ت‪ ،‬گاهی اجرا می شد و‬ ‫قوه قضاییه داش��ت‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه امروز بخش اصلی‬ ‫گاهی هم اجرا نمی ش��د‪ .‬با این حال‪ ،‬اکنون با انتش��ار نامه‬ ‫اقتصاد ایران در مسیر حمایت های قوه قضاییه قرار گرفته‬ ‫دادگس��تری کل کشور شرایط تغییر خواهد‬ ‫و پیش بینی می ش��ود این وضعیت در ادامه‬ ‫کرد و بانک ها و س��ازمان ها موظف می شوند‬ ‫رشد مناس��بی را تجربه کند‪ .‬حمایت های‬ ‫ک��ه مصوبه ه��ا را اجرایی کنن��د‪ .‬این عضو‬ ‫قوه قضاییه می تواند جدی ترین پش��توانه‬ ‫هیات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫تولی��د در کش��ور باش��د‪ .‬خالقی ب��ا بیان‬ ‫بیان اینکه این روزها از دادستان های استانی‬ ‫دو ش��یوه تخلف که ش��امل رفتاری در رد‬ ‫اخبار امیدوارکننده ای می ش��نویم‪ ،‬توضیح‬ ‫قانون و رفت��اری در نادی��ده گرفتن قانون‬ ‫داد‪ :‬خوش��بختانه دادس��تانی های استانی‬ ‫می ش��ود‪ ،‬داریم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در بس��یاری‬ ‫علی اکبر کریمی‬ ‫پس از این نامه برخ��ی از فرایندها را اصالح‬ ‫از موارد قوانین موجود در کش��ور مش��کلی‬ ‫شرایط اقتصادی به‬ ‫کرده اند و در همین مدت چند روزه تاثیراتی‬ ‫ن��دارد و مش��کل اصل��ی اجرا نش��دن انها‬ ‫گونه ای است که اگر‬ ‫در این زمینه دیده می شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی‪ ،‬برخی افراد و سازمان ها‬ ‫یک واحد تولیدی امروز‬ ‫تشکیل ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در‬ ‫تن ب��ه اج��رای قوانین نمی دهن��د‪ .‬چنین‬ ‫از بین برود‪ ،‬چندین‬ ‫اس��ت‪،‬‬ ‫قوه قضاییه از دیگر اقدامات این قوه‬ ‫همکاری ها و نزدیکی هایی باعث می ش��ود‬ ‫برابر سرمایه اولیه‬ ‫افزود‪ :‬قوه قضاییه بیش��ترین تخصص را در‬ ‫قوانین حمایتی در کشور نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫زمان راه اندازی واحد‬ ‫بحث های مرتبط با این حوزه دارد و طبیعی اکنون باید هزینه شود‪ � .‬ستاد تسهیل‪ ،‬قدرت گرفت‬ ‫به عبارتی‪ ،‬هزینه‬ ‫علی اکب��ر کریم��ی‪ ،‬عضو کمیس��یون‬ ‫است که تا پیش از این به بحث های اقتصادی‬ ‫راه اندازی کارخانه در‬ ‫اقتص��ادی مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫ورود چندانی نداش��ته است‪ .‬اکنون با توجه‬ ‫کشور بسیار افزایش‬ ‫به شرایط اقتصادی کشور قوه قضاییه ستاد یافته و دیگر نمی توان با در گفت وگ��و ب��ا «گس��ترش صنعت» به‬ ‫حمایت از اقتصاد مقاومتی را تش��کیل داد و حجم سرمایه گذاری در بحث ه��ای پیرامون نامه دادس��تانی کل‬ ‫معاون پیشگیری از وقوع جرم به عنوان دبیر سال های گذشته برای کش��ور پرداخ��ت و توضیح داد‪ :‬ش��رایط‬ ‫راه اندازی کارخانه ها‬ ‫اقتص��ادی به گونه ای اس��ت ک��ه اگر یک‬ ‫این س��تاد معرفی ش��د‪ .‬از جمله مزیت های‬ ‫اقدام کرد‬ ‫واحد تولیدی ام��روز از بین برود‪ ،‬چندین‬ ‫تش��کیل چنین ستادی تس��لط بیشتر قوه‬ ‫برابر س��رمایه اولیه زمان راه اندازی واحد‬ ‫قضاییه ب��ر بحث های اقتص��ادی و تولیدی‬ ‫اکن��ون باید هزینه ش��ود‪ .‬به عبارتی‪ ،‬هزین��ه راه اندازی‬ ‫خواهد بود‪ .‬این موضوع کمک می کند تا سیاس��ت گذاران‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر مبارزه با فس��اد در همه بخش های وزارت‬ ‫متبوع تاکید کرد و گفت‪ :‬در مبارزه با فساد بخشی از کار اقدامات نظارتی است‬ ‫اما باید با حفظ ابروی افراد و سیستم با افراد برخورد شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمان��ی در ایین معارفه مدیرکل حراس��ت وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬باید فس��ادهای سیس��تمی را حل و با دالالن‬ ‫در بخش ه��ای مختلف مقابل��ه کنیم و با هر فرد خاطی حتی اگر از بس��تگان‬ ‫وزی��ر هم بودند‪ ،‬برخ��ورد کنیم‪ .‬رحمانی تصریح کرد‪ :‬بای��د بین کارکنان هم‬ ‫فرهنگ س��ازی ش��ود که فقط کار قانونی انجام دهن��د و در غیر این صورت به‬ ‫هیچ کس ارفاق نکنند‪ .‬باید کاری کنیم که هیچ کارکنی تخلف نداش��ته باشد‬ ‫که البته در این زمینه باید حقوق و مزایا و دستمزدها اصالح شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬روند اصالح حقوق و مزایا باید در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫اصالح می شد و این کار را از سال گذشته شروع کرده ایم‪.‬‬ ‫رحمانی ادامه داد‪ :‬بین سازمان ها و زیر مجموعه های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و ستاد در پرداخت حقوق و مزایا تفاوت زیاد است و باید در جاهایی که‬ ‫مصوبه دولت نیاز است برای اصالح این روند وارد عمل شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره تولید و نظم و انضباط بازار‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه بر حفظ زنجیره تولید و نظم و انضباط‬ ‫ب��ازار و فراوانی کاال و مایحتاج مردم به عنوان نخس��تین و مهم ترین ماموریت‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬به شخصه چند بار در هفته با تماس با رئیسان سازمان های‬ ‫اس��تانی ورود و خروج کاال را رصد می کنم و معتقدم یارانه ارزی برای واردات‬ ‫باید به خود تولید کننده برای واردات مواد اولیه تعلق گیرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی تاکید کرد‪ :‬باید تصمیم های اساس��ی را اصالح کنیم و امروز یکی‬ ‫از تصمیم های حراست همین است و در زمینه ثبت سفارش ها باید با تفویض‬ ‫اختیارات به اس��تان ها‪ ،‬مش��کالت را بررس��ی و تصمیم های فساد زا را اصالح‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تصمیم های جدید ارزی‬ ‫وی بابی��ان اینکه ب��ه زودی تصمیم های جدید ارزی ابالغ می ش��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مهم حفظ تولید اس��ت و در نقاطی از کش��ور که فرصت ش��غلی محدود است‬ ‫رحمانی‪ :‬فسادهای سیستمی باید رفع شود‬ ‫کارخانه در کشور بسیار افزایش یافته و دیگر نمی توان با‬ ‫حجم سرمایه گذاری در سال های گذشته برای راه اندازی‬ ‫کارخانه ها اقدام کرد‪ .‬کریمی با اشاره به اینکه باید در نظر‬ ‫داش��ت تولید‪ ،‬بخش اصلی اقتصاد کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫این مبنا‪ ،‬حفظ کارخانه ها و ش��رایط تولیدی کشور باید‬ ‫به گونه ای باش��د که دولت اجازه ندهد واحدی از چرخه‬ ‫تولید حذف ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت که اکنون شاهد‬ ‫از بین رفتن کارخانه های بسیاری هستیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ب��ر اثر نامه ن��گاری بی��ن س��ازمان های تخصصی حوزه‬ ‫صنایع و دادگستری کل کشور گام بزرگی برای حمایت‬ ‫از کارخانه ها برداش��ته شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید از جمله مهم ترین ستادهای‬ ‫کش��ور به شمار می رود‪ ،‬افزود‪ :‬این س��تاد از زمان دولت‬ ‫یازدهم تاکنون مش��کالت چندین هزار واحد تولیدی را‬ ‫برطرف کرده و مصوبه های بس��یاری داشته است‪ .‬بر این‬ ‫اس��اس‪ ،‬با توجه به عملکرد این ستاد زمان اعتماد بیشتر‬ ‫به ان رس��یده بود که خوشبختانه دادگستری کل کشور‬ ‫این اعتماد را به دس��ت اورد و دادگس��تری های استانی‬ ‫نیز موظف به همکاری با این س��تاد در اس��تان ها شدند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی‬ ‫با اش��اره به اینکه بحث های س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید بحث های اقتصادی است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرایط نشان‬ ‫می دهد بهترین ش��یوه برای حمایت هم افزایش قدرت‬ ‫مجموعه ای است که دانش و توان کافی در رفع مشکالت‬ ‫را دارد‪ .‬س��تاد به این توان رس��ید و در این شرایط شاهد‬ ‫قدرت گیری بیش��تر این ستاد هس��تیم‪ .‬اگر ستادهای‬ ‫استانی از توان اجرایی مناسبی برخوردار باشند‪ ،‬می توان‬ ‫فعالیت ه��ا را ادامه دار تعریف کرد و از مش��کل تعطیلی‬ ‫کارخانه ها نیز رها شد‪.‬‬ ‫بدهد که پایه ای برای تصمیم گیری ها باش��د‪ .‬خانی تاکید کرد‪ :‬بر منشا فساد‬ ‫و امضاهای طالیی نظارت داش��ته باش��یم و اسیب ها را بشناسیم‪.‬وی افزود‪ :‬از‬ ‫ظرفیت س��ایر نهادهای نظارتی با نظر خودمان و ارائه مس��تندات با محوریت‬ ‫حراست استفاده کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹پرهیز از اعمال رفتارهای سلیقه ای‬ ‫باید بانک ها و‪ ...‬به کمک بیایند و با حل مس��ائل مربوط به بدهی واحد تولیدی‬ ‫از تعطیل��ی و تمل��ک واح��د جلوگیری کنن��د‪ .‬رحمانی در ادامه ب��ه ایجاد ‪۳‬‬ ‫کمیته تخصصی با نام س��تاد تحریم‪ ،‬زنجیره تولید و بازار اش��اره کرد و افزود‪:‬‬ ‫حراس��ت های زیر مجموعه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت می توانند کمک‬ ‫کنند که در این زمینه در اس��تان ها فعال شویم و امروز نخستین اولویت روند‬ ‫امور است‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪ :‬می توانیم در بخش هایی که‬ ‫تولید توجیه اقتصادی دارد از تحریم فرصت بسازیم و صادرات غیر از صادرات‬ ‫کاالهای اساسی را فعال کنیم‪.‬‬ ‫وی بر هماهنگی با س��ایر نهادها ازجمله نهادهای قضایی تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش های حراس��ت‪ ،‬بازرس��ی و حقوقی می توانند با هم مثلثی برای پیشبرد‬ ‫امور تشکیل بدهند‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام های فساد زدا‬ ‫در ادام��ه ایین‪ ،‬خانی رئیس کل حراس��ت کش��ور تاکید ک��رد‪ :‬اقدام های‬ ‫فساد زدا بر مبنای شرع‪ ،‬اخالق و قانون باشد‪.‬‬ ‫خانی تصریح کرد‪ :‬مهم ترین اقدام حراس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می تواند کمک به شناسایی گلوگاه های فساد و تصمیم سازی باشد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حراست را نه تصمیم گیر بلکه تصمیم ساز می دانم و معتقدم‬ ‫می تواند با اش��راف و تس��لط بر کار و ارتباط با بخش ه��ای مختلف وزارتخانه‬ ‫تصمیم های عقالیی منطبق با ش��رایط روز کشور بگیرد و اطالعات صحیحی‬ ‫مشاور وزیر و رئیس مرکز حراست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد‪:‬‬ ‫در حوزه حراس��ت ضروری اس��ت در همه زمینه ها با استناد به اسناد و مدارک‬ ‫مستدل و متقن عمل کنیم و از همه مهم تر اینکه به دور از رفتارهای سلیقه ای‪،‬‬ ‫به فکر حفظ ابروی افراد و سازمان باشیم و در حقیقت ابروی نیروهای سازمانی‬ ‫را ابروی خود سازمان بدانیم‪ .‬سید رضا سید علیخانی در ایین معارفه خود که‬ ‫ب��ا حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار ش��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬بر این باورم که در‬ ‫راستای انجام وظایف حوزه حراست‪ ،‬نخستین قدم رعایت اخالق و ارزش های‬ ‫فردی و س��ازمانی است‪ .‬وی مهم ترین وظیفه حراست در هر سازمانی را حفظ‬ ‫س�لامت‪ ،‬هم سالمت فردی و هم سالمت ساختاری برشمرد و اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫مس��ئله مهم نیازمند زیرساخت ها و برنامه ریزی های الزم است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫همه باید تالش کنیم تا س��ازمان بر ارزش های خود پایدار و ثابت قدم باش��د و‬ ‫با قوت به فعالیت و حیات خود ادامه دهد‪ .‬به گفته مش��اور وزیر و رئیس مرکز‬ ‫حراس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پاسداری و حفاظت از سرمایه های‬ ‫فیزیکی‪ ،‬اطالعاتی‪ ،‬معنوی و دانش��ی وزارتخان��ه از دیگر وظایف اصلی حوزه‬ ‫حراست است و حراست هم باید از جمله مجموعه هایی باشد که بتواند کمک‬ ‫شایانی به مدیران برای گرفتن تصمیم های مهم کند و نه تنها در تصمیم گیری‬ ‫بلکه در تصمیم سازی نیز مشارکت کند‪.‬‬ ‫س��ید علیخانی تصریح کرد‪ :‬بدیهی اس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مجموعه ای عظیم اس��ت و عالوه بر اینکه خود ش��امل حوزه ها و سازمان های‬ ‫تابع و زیرمجموع ه بس��یاری اس��ت‪ ،‬ارتباط تنگاتنگی با نهادهای زیا د دیگری‬ ‫نیز دارد و ضروری اس��ت حوزه حراست‪ ،‬ضمن ایفای نقش نظارتی در راستای‬ ‫افزایش تعامالت س��ازنده گام بردارد و با تاکید بر اقدامات پیش��گیرانه‪ ،‬وقوع‬ ‫اتفاقات ناخوشایند را به حداقل برساند‪.‬‬ ‫بانک ها مشکالت جدی برای‬ ‫حمایت از تولید ایجاد می کنند‬ ‫که باید این روند اصالح ش��ود‪.‬‬ ‫تعامل شبکه بانکداری با بخش‬ ‫مولد اقتصاد امروز بسیار ضعیف‬ ‫اس��ت و باید در نظر داشت که‬ ‫ای��ن ضعف ه��ا اگر ادام��ه یابد‬ ‫حمیدرضا فوالدگر‬ ‫در این��ده واحدهای بیش��تری‬ ‫را با مش��کل روب��ه رو می کند‪ .‬رئیس کمیسیون حمایت از‬ ‫تولیدکنندگان از چند جناح در تولید ملی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‬ ‫فشار هس��تند و اقتصاد کشور‬ ‫نیز وضعی��ت مناس��بی ندارد‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬در برخی از موارد می ت��وان قوانین را به گونه ای‬ ‫تغییر داد که نه تولیدکننده اس��یب ببیند و نه بانک ها متضرر‬ ‫شوند اما روند این همکاری ها اصالح شود‪ .‬طبیعی است چنین‬ ‫راهکارهایی به هر دو طرف این معادله کمک می کند‪ .‬متاسفانه‬ ‫برخی مس��ئوالن به سیاس��ت های کلی حمایت از تولید ملی و‬ ‫اقتصاد مقاومتی بی توجه هستند‪ .‬یکی از راه های تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی که پیوسته از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی مورد‬ ‫تاکی��د قرار گرفت��ه و از ان به عنوان بهتری��ن راه برون رفت از‬ ‫مش��کالت اقتصادی کشور یاد می شود‪ ،‬حمایت از تولید ملی و‬ ‫تولیدکنند گان داخلی اس��ت‪ .‬همچنین یکی از ابعاد حمایت از‬ ‫تولید ملی و سرمایه گذاری های مشروع در کشور‪ ،‬حمایت های‬ ‫بو کار‪ ،‬هم‬ ‫قضایی اس��ت‪ .‬ناامنی‪ ،‬موانع و تهدیدات فضای کس ‬ ‫منشا داخلی و هم منش��ا خارجی دارد‪ ،‬اگر تهدیدها و موانعی‬ ‫که منش��ا داخلی دارند ر فع ش��وند‪ ،‬کارافرین��ان‪ ،‬صنعتگران‪،‬‬ ‫کشاورزان و س��رمایه گذاران به راحتی می توانند با تهدیدهایی‬ ‫که منش��ا خارجی دارند‪ ،‬مقابله و حت��ی تهدیدها را به فرصت‬ ‫تبدیل کنند‪ .‬یکی از چالش ها و موانع موجود پیرامون حمایت‬ ‫از تولی��د ملی نبود هماهنگی بین نهاد های اجرایی نقش افرین‬ ‫در صنعت و تولید اس��ت‪ .‬متاسفانه بانک ها‪ ،‬بیمه ها‪ ،‬گمرکات و‬ ‫تامین اجتماعی هر کدام به نوعی ب��ا تولیدکنندگان رفتارهای‬ ‫متفاوتی دارند و در رویارویی با کارافرینان وحدت رویه ندارند‬ ‫و مش��کالتی را ایج��اد می کنن��د‪ .‬تولید ملی بی��ش از دریافت‬ ‫مشوق ها‪ ،‬نیازمند رفع مشکالت در این حوزه است‪ .‬بنابراین‪ ،‬با‬ ‫حل این معضالت به راحتی می توان از ان حمایت کرد‪ .‬مالیات‬ ‫ارزش افزوده نیز از دیگر موانع پیش پای تولید ملی اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه بارها بحث ش��ده و حتی قرارهای��ی هم رد و بدل‬ ‫ش��د که این شیوه اصالح ش��ود اما هنوز به طور عملی در این‬ ‫زمینه اقدامی نشده است‪ .‬باید رتبه کسب و کار را بهبود بخشیم‬ ‫و با ای��ن ریل گذاری ها به مرور زمان می ت��وان از کاالی ایرانی‬ ‫حمایت کرد‪ .‬بانک ها مش��کالت جدی ب��رای حمایت از تولید‬ ‫ایجاد می کنند که باید این روند اصالح شود‪.‬‬ ‫وضعیت تولید‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال ‪۹۷‬‬ ‫خبر‬ ‫جدیدترین وضعیت تولید ‪ ۳۱‬گروه کاالیی منتخب صنعتی‬ ‫تا پایان نیمه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۶‬اعالم ش��د‪ .‬به گزارش «گس��ترش صنعت» به نقل از‬ ‫ش��اتا‪ ،‬براس��اس جدیدترین امار اعالمی تا پایان نیمه نخست‬ ‫امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته‪ ،‬از میان ‪ ۳۱‬گروه‬ ‫کاالیی منتخب صنعتی‪ ،‬تولید ‪ ۲۲‬گروه کاالیی با رشد منفی‪،‬‬ ‫‪ ۸‬گروه با رش��د مثبت و یک مورد بدون تغییر بوده اس��ت‪ .‬در‬ ‫بی��ن این ‪ ۳۱‬گروه کاالیی؛ اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون با رش��د‬ ‫‪ ۲۴.۷‬درصدی‪ ،‬روغن موتور صنعتی تصفیه اول با رش��د ‪۱۴.۴‬‬ ‫درصدی و کارتن با رشد ‪ ۱۴.۴‬درصدی‪ ،‬بیشترین میزان رشد‬ ‫تولید را در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امسال نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته داشته اند‪ .‬همچنین تولید کمباین با رشد منفی ‪۶۲.۴‬‬ ‫درصدی‪ ،‬ماش��ین لباسشویی با رش��د منفی ‪ ۳۹.۵‬درصدی و‬ ‫انواع تلویزیون با رشد منفی ‪ ۲۹.۶‬همراه بوده و این محصوالت‬ ‫بیشترین میزان رشد منفی را در بین کاالهای منتخب صنعتی‬ ‫ب��ه خود اختصاص داده اند‪ .‬گفتنی اس��ت که انواع س��واری با‬ ‫رش��د منفی ‪ ۱۶‬درصدی‪ ،‬وانت با رش��د منفی ‪ ۱۵.۸‬درصدی‪،‬‬ ‫کامیون کش��نده با رشد منفی ‪ ۱۰.۷‬درصدی‪ ،‬کمباین با رشد‬ ‫منف��ی ‪ ۶۲.۴‬درصدی‪ ،‬تراکتور با رش��د منف��ی ‪ ۹.۵‬درصدی‪،‬‬ ‫روغن س��اخته شده نباتی با رش��د منفی ‪ ۹.۷‬درصدی‪ ،‬داروی‬ ‫انس��انی با رش��د منفی ‪ ۸.۰۸‬درصدی‪ ،‬پودر ش��وینده با رشد‬ ‫منفی ‪ ۰.۷‬درصدی‪ ،‬الستیک خودرو با رشد منفی ‪ ۴‬درصدی‪،‬‬ ‫انواع کاغذ با رش��د منفی ‪ ۶.۹‬درصدی‪ ،‬نئوپان با رش��د منفی‬ ‫‪ ۱۸.۲‬درصدی‪ ،‬فیبر با رش��د منفی ‪ ۰.۱‬درصدی‪ ،‬سموم دفع‬ ‫افات نباتی با رشد منفی ‪ ۱۹.۹‬درصدی‪ ،‬فرش ماشینی با رشد‬ ‫منفی ‪ ۱.۸‬درصدی‪ ،‬چرم با رش��د منفی ‪ ۰.۲۴‬درصدی‪ ،‬انواع‬ ‫پای پوش با رش��د منفی ‪ ۰.۰۳‬درصدی‪ ،‬انواع تلویزیون با رشد‬ ‫منف��ی ‪ ۲۹.۶‬درص��دی‪ ،‬یخچال و فریزر با رش��د منفی ‪۱۵.۷‬‬ ‫درصدی‪ ،‬ماشین لباسشویی با رشد منفی ‪ ۳۹.۵‬درصدی‪ ،‬کولر‬ ‫ابی با رش��د منف��ی ‪ ۸.۴‬درصدی‪ ،‬الکتروموتور با رش��د منفی‬ ‫‪ ۵.۳‬درصدی و س��یگارت با رش��د منف��ی ‪ ۱۶‬درصدی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬در این بین‪ ،‬تولید اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون با رش��د‬ ‫‪ ۲۴.۷‬درصدی‪ ،‬کارتن با رش��د ‪ ۱۴.۱‬درص��دی‪ ،‬روغن موتور‬ ‫تصفیه اول با رش��د ‪ ۱۴.۴‬درصدی‪ ،‬دوده با رشد ‪ ۵.۴‬درصدی‪،‬‬ ‫پتروشیمی با رشد ‪ ۲.۵‬درصدی‪ ،‬نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی‬ ‫الیاف مصنوعی با رش��د ‪ ۲.۲‬درصدی‪ ،‬الیاف و تاپ پلی استر با‬ ‫رش��د ‪ ۱.۸‬درصدی و نخ پلی استر با رشد ‪ ۴.۲‬درصدی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬ضمن انکه تولید الیاف اکریلیک تغییری نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته نداشته است‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫خودرو‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫خبر‬ ‫خودروسازان به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شوند‬ ‫رنونیسان در استانه فروپاشی‬ ‫س��هام ش��رکت نیسان موتورز پس از انتش��ار خبر دستگیری‬ ‫مدیرعامل رنونیس��ان به اتهام فرار مالیاتی امروز ‪۶‬درصد کاهش‬ ‫پیدا کرد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬دوشنبه ‪۱۹‬نوامبر(‪۲۸‬ابان) بود که‬ ‫خبری از تلویزیون ملی ژاپن منتشر شد که نشان می داد کارلوس‬ ‫گون‪ ،‬مدیرعامل و مدیر ارشد اجرایی شرکت رنونیسان الیانس به‬ ‫اتهام اعالم نکردن بخش زیادی از درامدهای خود‪ ،‬فرار مالیاتی و‬ ‫سوءاستفاده شخصی از اموال و دارایی های این شرکت بازداشت‬ ‫و دس��تگیر ش��ده اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش رویترز‪ ،‬گون پس از‬ ‫افشای انکه از س��ال ‪۲۰۱۱‬میالدی(‪۱۳۸۹-۹۰‬خورشیدی) به‬ ‫مدت ‪۵‬س��ال بخ��ش بزرگی از درامدهای خ��ود به طور تقریبی‬ ‫‪۳۸‬میلیون یورو را به منظور فرار مالیاتی اعالم نکرده است‪ ،‬تحت‬ ‫پیگرد قانونی نظام قضایی ژاپن قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام‪،‬‬ ‫تحویل پلیس و مقامات قضایی ژاپن داده ش��د‪ .‬نیس��ان موتورز‬ ‫نیز به دنبال این خبر‪ ،‬اعالم کرد در صورتی که این اتهام ها تایید‬ ‫شود‪ ،‬وی را اخراج خواهد کرد‪.‬‬ ‫حاال تازه ترین اخبار منتش��ر شده از سوی رویترز حاکی از ان‬ ‫است که سهام ش��رکت نیسان موتورز تحت تاثیر خبر بازداشت‬ ‫مدیرعامل رنونیسان سه شنبه ‪۲۰‬نوامبر(‪۲۹‬ابان) با یک کاهش‬ ‫‪۶‬درصدی روبه رو شده است‪ .‬خبر بازداشت کارلوس گون‪ ،‬به طور‬ ‫کلی همکاری شرکت رنونیسان الیانس را به چالش می کشاند و‬ ‫فعالیت های انها را نیز زیر سوال خواهد برد‪.‬‬ ‫دانستنی ها‬ ‫از روغن سوزی بیشتر بدانیم‬ ‫نفوذ روغن به باالی پیستون و سوختن ان را با هوا و بنزین را‬ ‫روغن سوزی می گویند‪.‬‬ ‫علت های روغن سوزی عبارتند از‪:‬‬ ‫الف) شکستن رینگ های پیستون‬ ‫ب) خورده شدن جداره سیلندر‬ ‫ج) الغر شدن پیستون‬ ‫د) خرابی گیت و الستیک های ان(متعلقات سرسیلندر)‬ ‫عالئم روغن سوزی عبارتند از‪:‬‬ ‫الف) خروجی دود ابی رنگ از لوله اگزوز به طور دائمی‬ ‫اگ��ر دود اب��ی در ابت��دای گاز دادن از لوله اگزوز خارج ش��ده‬ ‫و س��پس قطع ش��ود‪ ،‬از خرابی گیت و الس��تیک های ان خواهد‬ ‫بود(متعلقات سر سیلندر)‪.‬‬ ‫ب) داخل لوله اگزوز چرب می شود و وقتی دستمال کاغذی را‬ ‫در داخل لوله اگزوز قرار دهیم‪ .‬دستمال کاغذی چرب می شود‪.‬‬ ‫ج) به دهانه شمع روغن می زند و شمع را می سوزاند‪.‬‬ ‫د)موتور به طور حتم کسری روغن دارد‪.‬‬ ‫ه)اگر در قالپاق موتور را باز کنید‪ ،‬دود ابی از ان خارج می شود‪.‬‬ ‫چ��ون محفظ��ه کارت��ل که روغ��ن در ان ق��رار دارد به باالی‬ ‫سرس��یلندر راه دارد و قطعه ای که محفظ��ه احتراق را به کارتل‬ ‫گازبندی می کند رینگ ها هس��تند‪ ،‬اگر رینگ ها ضعیف باش��ند‬ ‫هم روغن س��وزی اتف��اق می افتد زیرا روغ��ن از کنار رینگ ها به‬ ‫محفظه احتراق راه یافته و می سوزد و گازهای حاصل از احتراق‬ ‫نی��ز از محفظ��ه احتراق به کارتل و از کارتل به باالی موتور یعنی‬ ‫همانجایی که در قالپاق موتور قرار دارد راه می یابد و با باز کردن‬ ‫در قالپاق این گازها خارج می شود‪.‬‬ ‫در ای��ن موقعیت مکانیک ه��ا به اصطالح می گویند موتور بخار‬ ‫دارد و به طور معمول در این حالت موتور نیاز به تعمیر کلی یعنی‬ ‫تعویض رینگ و پیس��تون و حتی شاید تراش سیلندر یا تعویض‬ ‫سیلندر دارد‪.‬‬ ‫امیرحسین پژوهی‬ ‫امسال با توجه به‬ ‫مصوبه ای که هیات‬ ‫وزیران اعالم کرده‬ ‫دریافت پالک منوط به‬ ‫اسقاط یک‬ ‫موتورسیکلت فرسوده‬ ‫است‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۶‬ابان ارائه پالک به‬ ‫شرکت های سازنده‬ ‫متوقف شد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و معادن مجل��س‪ ،‬گفت‪ :‬باید‬ ‫اجازه دهیم ایران خودرو و س��ایپا به شکل خصوصی اداره شوند‪،‬‬ ‫اقتص��اد دولتی در هیچ جای جهان موفق نبوده اس��ت‪ ،‬در ایران‬ ‫نیز موفق نمی ش��ود‪ .‬فریدون احمدی در گفت وگو با خانه ملت‪،‬‬ ‫درباره هزینه تولید خودروسازان داخلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خودروسازان‬ ‫داخلی دولتی اس��ت و سازکار انها سازکار بخش خصوصی نبوده‬ ‫و مدی��ران این خودروس��ازی ها نیز مقصر ش��رایط به وجود امده‬ ‫نیس��تند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اس�لامی با بیان اینکه خودروسازان در مقایسه با بخش خصوص‬ ‫دارای بهره وری پایین تری هس��تند و زیان بیشتری دیده اند‪ ،‬اگر‬ ‫س��ودی نیز داشته باشند میزان ان کم است‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه تولید‬ ‫خودروسازان داخلی با ساختار دولتی به دالیل گوناگون از جمله‬ ‫انباشت نیرو و پایین بودن بهره وری بسیار باال است‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به اینکه با وجود اصرار‬ ‫بر قیمت گذاری خودرو‪ ،‬زیان دهی خودروس��ازان طبیعی اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬درحال حاضر خودروس��ازان داخلی زیان ده هس��تند‪،‬‬ ‫قیمت ه��ای موج��ود در حاش��یه بازار و قیمت ه��ای تحمیلی بر‬ ‫خودروس��ازان همخوانی ندارند‪ ،‬باید از ابتدای س��ال همزمان با‬ ‫تغیی��ر نرخ ارز اج��ازه تعدیل قیمت ها نیز داده می ش��د اما تا به‬ ‫امروز محقق نشده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط و‬ ‫ت خودرو امسال‪ ،‬دو خودروساز بزرگ کشور‬ ‫افزایش نیافتن قیم ‬ ‫حدود ‪5‬هزار میلیارد زیان می بینند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬راهکار جلوگیری‬ ‫از خس��ارت و زیان دهی خودروس��ازان در سیاست گذاری است و‬ ‫دولت باید از تصدی گری انها دس��ت بردارد‪ .‬احمدی با تاکید بر‬ ‫اینک��ه هرچند دولت فقط حدود ‪18‬درصد در دو خودروس��ازی‬ ‫بزرگ کشور سهم دارد اما انها را اداره می کند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تغییر‬ ‫هر س��اله مدیرعامل خودروسازان مشکالت را برطرف نمی کند‪،‬‬ ‫نگاه ما به ایران خودرو و س��ایپا باید تغییر کند و باید اجازه دهیم‬ ‫این خودروسازی به شکل خصوصی اداره شوند‪ ،‬اقتصاد دولتی در‬ ‫هیچ جای جهان موفق نبوده است‪ ،‬در ایران نیز موفق نمی شود‪.‬‬ ‫در گفت وگوی «گسترش‪‎‬صنعت» با فعاالن صنعت موتورسیکلت مطرح شد‬ ‫چالش جدید پالک گذاری‬ ‫فاطمه امیراحمدی‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫چند س��الی است که صنعت موتورسیکلت کشور‬ ‫ب��ا تحوالتی روب��ه رو ش��ده و گوی��ا تصمیم گیران‬ ‫قرار اس��ت دیرکرد رس��یدگی به این صنعت را در‬ ‫فاصله کوتاهی جبران کنن��د‪ .‬هنوز زمان زیادی از‬ ‫جایگزینی موتورسیکلت های انژکتوری نگذشته که‬ ‫سخن از تولید موتورسیکلت های برقی به میان امده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین استاندارد یورو‪ ۴‬از الزام هایی است‬ ‫که سال اینده صنعت موتورسیکلت موظف به انجام‬ ‫ان است‪ .‬اسقاط موتورس��یکلت های فرسوده نیز از‬ ‫دیگر وظایفی اس��ت که به‪‎‬تازگی به سازندگان این‬ ‫محصول محول شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹الزام به اسقاط‬ ‫امیرحس��ین پژوه��ی‪ ،‬عضو هیات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنندگان موتورس��یکلت از توقف پالک گذاری‬ ‫موتورس��یکلت ها خبر داد و به «گس��ترش‪‎‬صنعت»‬ ‫گفت‪ :‬امسال با توجه به مصوبه ای که هیات وزیران‬ ‫اع�لام کرده دریاف��ت پالک منوط به اس��قاط یک‬ ‫موتورس��یکلت فرسوده اس��ت‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬از ‪ ۲۶‬ابان‬ ‫ارائه پالک به شرکت های سازنده متوقف شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مذاکراتی با رئی��س پلیس راهور‬ ‫انج��ام و چالش ه��ای ای��ن امر نیز بررس��ی ش��د‪.‬‬ ‫درحال حاضر مصوبه ان نوش��ته و ابالغ شده اما در‬ ‫این زمینه ایین نامه ای هنوز برای اجرا اماده نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬برای اج��رای تصویب نام ه هیات‬ ‫وزیران ضروری اس��ت ایین نامه مربوط صادر شود‪.‬‬ ‫با توجه به مذاکراتی که با س��تاد س��وخت و مرکز‬ ‫اس��قاط خودروها انجام شده‪ ،‬ایین‪‎‬نامه اجرایی این‬ ‫موضوع و عالوه بر ان بسترس��ازی هم انجام نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این فعال صنعت موتورسیکلت با بیان اینکه با این‬ ‫طرح در این ش��رایط مش��کلی به مشکالت پیشین‬ ‫این صنعت افزوده ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬پ��س از وقفه هایی‬ ‫که به‪‎‬دلی��ل اج��رای قوانین و مصوب��ات جدید در‬ ‫تولید موتورس��یکلت به‪‎‬وجود امد‪ ،‬اکنون در حالی‬ ‫که س��ازندگان با تمام توان در حال فعالیت هستند‬ ‫ت��ا چندین هزار ای��ن صنعت کارگر بیکار نش��وند‪،‬‬ ‫متاس��فانه ب��ا تصمیم های مدیران باالدس��ت بدون‬ ‫مش��ورت با فعاالن صنعت موتورس��یکلت‪ ،‬ش��اهد‬ ‫هس��تیم که این صنعت ب��ه چالش‪‎‬های دیگری نیز‬ ‫دچار شده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره تاریخ صدور این مصوبه به ‪30‬مهر‪۹۷‬‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس ای��ن مصوبه دریافت‬ ‫پ�لاک موتورس��یکلت‪‎‬ها من��وط ب��ه اس��قاط یک‬ ‫موتورسیکلت شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹اسقاط و افزایش قیمت ها در بازار‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫موتورسیکلت در پاسخ به این پرسش که امار تولید‬ ‫‪۶‬ماه نخست س��ال چه میزان بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫نیمه نخست سال حدود ‪۶۰‬هزار موتورسیکلت تولید‬ ‫و روانه بازار شده‪ ،‬در حالی تقاضا برای این محصول‬ ‫افت بیش از ‪۵۰‬درصدی داشته است‪ .‬تولید وابسته‬ ‫به نوع مجوز و بازار تقاضا اس��ت‪ .‬در گذشته عنوان‬ ‫می شد در زمس��تان میزان فروش پایین می اید اما‬ ‫تحت‪‎‬تاثی��ر نوس��ان‪‎‬های ن��رخ دالر‪ ،‬نمایندگی ها و‬ ‫بنک��داران در این فصل نیز همچون فصل‪‎‬های دیگر‬ ‫اقدام به خرید موتورسیکلت می کنند‪ .‬پژوهی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر ش��رکتی س��عی دارد با حداقل ظرفیت باز‬ ‫ه��م فعالیت خود را ادامه دهد و نیروهای انس��انی‬ ‫مجموعه خود را تعدیل نکند‪ ،‬اما چالش های موجود‬ ‫روز به روز شرایط تولید را دشوارتر می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹نظرسنجی و اجرا‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مصوبه هیات وزیران در پایان مهر‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫ابالغ شده و به‪‎‬طور معمول حدود ‪۹‬روز زمان می برد‬ ‫موتورس��یکلت درباره راهکاری این مس��ئله‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تا در روزنامه‪‎‬های رسمی چاپ شود و پس از ‪۱۵‬روز‬ ‫نخس��ت باید امار تعداد موتورسیکلت های اسقاطی‬ ‫مج��ری باید ان را اج��را کند‪ .‬مج��ری این مصوبه‬ ‫در س��طح ته��ران و پارکینگ های این کالنش��هر و‬ ‫راهنمایی و رانندگی و معاونت ترافیک ناجا اس��ت‬ ‫همچنین در س��ایر کالنش��هرهای از س��وی مرکز‬ ‫که در نشس��ت‏هایی که با پلیس راهور داشتیم این‬ ‫اسقاط خودرو اعالم شود‪ .‬در کنار این موضوع تمام‬ ‫مصوبه به انها ابالغ شده است و ناگزیر به اجرای ان‬ ‫نهادهای ذی صالحی که در راستای کاهش الودگی‬ ‫هس��تند ولی در این زمینه هنوز ایین نامه ای صادر‬ ‫ه��وا فعالیت دارند بای��د یارانه ای را ب��رای صاحب‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت به عنوان تشویق در نظر بگیرند‪ .‬وی‬ ‫وی با اشاره به مسئولیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫ادامه داد‪ :‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید نرخ پیشنهادی برای‬ ‫تجارت‪ ،‬به بسترسازی برای اجرای این امر نیز اشاره‬ ‫اس��قاط موتورس��یکلت به تولیدکنندگان برای انها‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نخست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫صرفه اقتصادی داش��ته باش��د‪ ،‬زیرا هزینه اس��قاط‬ ‫باید با مش��ورت شرکت های س��ازنده موتورسیکلت‬ ‫موتورس��یکلت های فرس��وده منجر به افزایش نرخ‬ ‫تصمیم گیری کند و در ادامه با هماهنگی نهادهای‬ ‫موتورسیکلت های نو شده و طبیعی است که هزینه‬ ‫مربوط‪ ،‬برنامه ها را به اجرا دراورد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫تمام ش��ده باید به واحدهای صنعتی برگشت داده‬ ‫ب��ا بیان اینکه به‪‎‬طور معم��ول وقتی مصوبه‪‎‬ای ابالغ‬ ‫ش��ود‪ .‬او یاداور ش��د‪ :‬به طور قطع ‪100‬هزار تومان‬ ‫می شود زمانی مش��خص برای اجرا دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫برای هر موتورس��یکلت نمی توان��د صرفه اقتصادی‬ ‫زمان قانونی برای اجرای مصوبه یادش��ده بین ‪ ۲‬تا‬ ‫برای تولیدکننده داش��ته باش��د‪ .‬پژوه��ی در پایان‬ ‫‪ ۳‬ماه اس��ت اما فعاالن این صنعت گالیه دارند که‬ ‫گفت‪ :‬بنابرای��ن باید ظرفیت س��نجی و قیمت های‬ ‫ب��دون بسترس��ازی مصوبه اب�لاغ و از پالک گذاری‬ ‫مناس��ب برای اسقاط پیش��نهاد شود‪ ،‬دولت مشوق‬ ‫موتورسیکلت ها خودداری شده است‪.‬‬ ‫ارائه دهد و از ابتدا ایین‪‎‬نامه اجرایی ان با همکاری‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬در حال حاضر بحث اس��قاط‬ ‫انجمن تهیه و تدوین و س��پس به اجرا‬ ‫موتورس��یکلت‪‎‬ها منج��ر ب��ه افزایش‬ ‫گذاشته شود‪.‬‬ ‫نرخ این محصول در بازار ش��ده اس��ت‬ ‫� طرحی غیرقانونی‬ ‫موضوعی که مدیران دولتی از ان غافل‬ ‫در ادامه ابوالفض��ل حجازی از دیگر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فعاالن صنعت موتورس��یکلت کش��ور‬ ‫گفتن��ی اس��ت ط��رح خ��روج‬ ‫به «گس��ترش‪‎‬صنعت» گفت‪ :‬معتقدم‬ ‫موتورس��یکلت هایی ب��ا عم��ر بی��ش‬ ‫ملزم کردن تولیدکننده موتورسیکلت‬ ‫از ‪۷‬س��ال‪ ،‬پیش ت��ر از س��وی انجمن‬ ‫ابوالفضل حجازی‬ ‫به اس��قاط یک موتورسیکلت فرسوده‪،‬‬ ‫تولیدکنن��دگان موتورس��یکلت عنوان‬ ‫معتقدم ملزم کردن‬ ‫غیرقانونی اس��ت‪ .‬تولیدکننده موظف‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬اما به مرحله اجرا نرس��ید‪.‬‬ ‫تولیدکننده موتورسیکلت‬ ‫ب��ه تولید اس��ت و باید تم��ام زمان و‬ ‫پژوه��ی با بی��ان اینکه اج��رای طرح‬ ‫به اسقاط یک‬ ‫اس��قاط موتورس��یکلت های از رده موتورسیکلت فرسوده‪ ،‬انرژی خود را ب��رای تولید صرف کند‪.‬‬ ‫می توان گفت این موضوع در راس��تای‬ ‫خارج ضروری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬سازندگان‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫موتورس��یکلت از این موضوع استقبال تولیدکننده تنها موظف سیاست هایی است که با وجود شرایط‬ ‫به تولید است‬ ‫فعلی روند نابودی صنعت موتورسیکلت‬ ‫می کنند‪ ،‬به ش��رطی که بس��تر برای‬ ‫را س��ریع‪‎‬تر و راحت‪‎‬ت��ر می کند‪ .‬وی با‬ ‫موفقی��ت در تولید این محصول فراهم‬ ‫شده باش��د‪ .‬ما زمانی می توانیم در این طرح موفق‬ ‫عم��ل کنیم که پیش از اس��قاط با مراکز مرتبط به‬ ‫نتیجه واحدی رسیده باشیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ام��روز بس��یاری از‬ ‫موتورس��یکلت های ‪۱۲۵‬سی س��ی ک��ه براس��اس‬ ‫قانون باید پس از ‪۶‬س��ال اس��قاط شوند‪ ،‬در شهرها‬ ‫و روس��تاها مورد اس��تفاده ق��رار می‪‎‬گیرند‪.‬اجرای‬ ‫طرح یادش��ده نیاز به متول��ی دارد تا صاحبان این‬ ‫موتورس��یکلت‏ها را مجاب به اسقاط کند‪ .‬ضروری‬ ‫اس��ت برای اجرای موفق این طرح مشوق هایی در‬ ‫نظر گرفته ش��ود تا صاحبان این موتورسیکلت‏های‬ ‫اس��قاطی دواطلبانه اقدام به اجرای این طرح کنند‪.‬‬ ‫تا زمانی که اش��تیاق و مزیتی ب��رای مصرف کننده‬ ‫ایجاد نکنیم این کار به‪‎‬طور کامل موفق نخواهد بود‪.‬‬ ‫بی��ان اینکه درباره این طرح کار کارشناس��ی انجام‬ ‫نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬در کشورهای دیگر چنین قانونی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حال پرسش این است که چه منطقی‪،‬‬ ‫تولیدکننده را ملزم می کن��د برای ادامه تولید یک‬ ‫موتورس��یکلت فرس��وده را اس��قاط کند‪ .‬او عنوان‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت کنونی این صنعت به‪‎‬گونه ای است که‬ ‫از تولید س��االنه ‪۸۰‬هزار ب��ه تولید کمتر از ‪۷۰‬هزار‬ ‫موتورس��یکلت رسیده ایم‪ .‬به این ترتیب کل صنعت‬ ‫موتورس��یکلت کش��ور فقط با ‪۱۰‬درص��د ظرفیت‬ ‫فعالیت دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صدور بخشنامه های گوناگون‬ ‫رییس پیشین انجمن تولیدکنندگان موتورسیکلت‬ ‫کش��ور ب��ا گالیه گف��ت‪ :‬در م��دت ‪۲‬س��ال حدود‬ ‫‪۵۰۰‬بخش��نامه و مصوبه به این صنعت تحمیل شد‬ ‫مانند الزام جایگزینی انژکتوری ها و متوقف ش��دن‬ ‫تولی��د کاربراتوری ها‪ ،‬الزام تولید موتورس��یکلت ها‬ ‫ب��ا اس��تاندارد ی��ورو‪ ۴‬و‪ . ...‬در دوران تحریم باید با‬ ‫صنعتگران مدارا ش��ود زیرا نرخ تمام ش��ده تمامی‬ ‫محصوالت چند برابر شده و به همان نسبت‪ ،‬قدرت‬ ‫خرید مردم کاهش یافته اس��ت‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬صاحبان‬ ‫وس��ایل نقلیه از جمله موتورسیکلت سواران تمایلی‬ ‫به اس��قاط انها ندارند‪ .‬اجرای چنین طرحی باید بر‬ ‫عهده یک نهاد خاص باش��د‪ ،‬ن��ه اینکه تولیدکننده‬ ‫را به‪‎‬طور مس��تقیم وارد ان کنیم‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬خری��داران موتورس��یکلت از ضعیف تری��ن‬ ‫طبق��ات جامعه هس��تند ک��ه از این وس��یله نقلیه‬ ‫برای امرارمعاش اس��تفاده می کنند‪ .‬ازس��وی دیگر‪،‬‬ ‫پرسش این است که با حذف تردد موتورسیکلت‪‎‬ها‬ ‫ایا خیابان های ته��ران گنجایش حجم خودروهای‬ ‫جایگزی��ن انها را دارد؟ ای��ا نباید مدیران انجمن ها‬ ‫پیش از اجرای طرح ه��ای مربوط از تصمیم ها اگاه‬ ‫شوند؟‬ ‫‹ ‹همدلی با صنعتگر‬ ‫حج��ازی با بیان اینکه از ‪۳‬س��ال پی��ش تا امروز‬ ‫تعداد تولیدکنندگان موتورس��یکلت از ‪۶۰‬واحد به‬ ‫‪۲۰‬واحد کاهش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۳‬سال‬ ‫گذش��ته‪ ۴۰ ،‬واح��د صنعتی به‪‎‬ط��ور کامل تعطیل‬ ‫و تمام��ی نیروهای انها بیکار ش��ده زی��را انگیزه ای‬ ‫برای تولید باقی نمانده اس��ت‪ .‬عالوه بر این اگر این‬ ‫قانون برای تولیدکننده است باید برای تمام صنایع‬ ‫اجرا ش��ود‪ .‬این فعال صنعت موتورس��یکلت گفت‪:‬‬ ‫با الزام به تولید موتورس��یکلت ی��ورو‪۹۸ ، ۴‬درصد‬ ‫تولیدکنن��دگان به این س��و رفته اند ام��ا خریداری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حتی با عنوان شدن طرح موتورسیکلت‬ ‫برقی‪ ،‬باز هم تولیدکنندگان مبادرت به س��اخت و‬ ‫مونتاژ موتورس��یکلت های برقی کرده اند‪ .‬از این‪‎‬رو‪،‬‬ ‫ب��رای ادامه تولید و حیات صنعت باید در ش��رایط‬ ‫تحریمی و مش��کالتی که تولید با ان روبه‪‎‬رو اس��ت‬ ‫با صنعتگر مدارا ش��ود‪ .‬حجازی افزود‪ :‬تقاضا داریم‬ ‫نهادها و س��ازمان‪‎‬های نظارتی و بازرسی نیز به این‬ ‫طرح ورود کنند و به موضوع رسیدگی شود‪.‬‬ ‫قیمت انواع خودرو های داخلی‬ ‫نام خودرو‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫سمند سورن ای ال ایکس توربو‪ .‬کد‪۲۰۲‬‬ ‫‪42/941/000‬‬ ‫پژو ‪ 405‬اس ال ایکس‬ ‫‪35/105/000‬‬ ‫دنا پالس توربو‬ ‫پژو پارس اتوماتیک‪.‬تی یو‪۵‬‬ ‫پژو ‪ 207‬اتوماتیک‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪88/000/000‬‬ ‫‪58/088/000‬‬ ‫‪128/000/000‬‬ ‫‪54/802/000‬‬ ‫‪92/500/000‬‬ ‫‪54/364/000‬‬ ‫‪61/000/000‬‬ ‫‪115/000/000‬‬ ‫نام خودرو‬ ‫رنو کپچر‬ ‫سوزوکی ویتارا اتومات کالس‪۱۰‬‬ ‫هایما اس‪ 7‬توربو (اس‪)۷‬‬ ‫سایپا ‪( 1۳۲‬تنوع رنگ)‬ ‫تیبا‪-2‬رینگ الومینیومی (تنوع رنگ)‬ ‫قیمت نمایندگی (تومان)‬ ‫توقف فروش‬ ‫توقف فروش‬ ‫قیمت بازار (تومان)‬ ‫‪308/000/000‬‬ ‫‪311/000/000‬‬ ‫‪104/311/000‬‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫‪31/089/000‬‬ ‫‪43/400/000‬‬ ‫‪22/390/000‬‬ ‫‪33/500/000‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫قطعه‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫خبر‬ ‫تعیین قیمت خودرو‬ ‫طرح سوال از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت را کلید زد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫مسائل ارزی از‬ ‫بغرنج ترین مشکالت‬ ‫تولیدکنندگان تایر‬ ‫است و کاهش تعرفه‬ ‫واردات تایر سواری‬ ‫منجر به نابودی این‬ ‫صنعت خواهد شد‬ ‫کاهش تعرفه‪ ،‬تیر خالص به صنعت تایر‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪car@sanatnewspaper.com‬‬ ‫کمبود تایرهای سنگین در چند ماه گذشته مشکالتی‬ ‫را برای صاحبان خودروها به‪‎‬وجود اورد و دولت تصمیم‬ ‫گرف��ت تعرفه واردات الس��تیک های تج��اری را کاهش‬ ‫دهد‪ .‬این امر محقق ش��د اما س��خنگوی انجمن صنعت‬ ‫تایر ایران با تشریح مشکالت تایرسازان‪ ،‬مسائل ارزی را‬ ‫از بغرنج ترین مشکالت تولیدکنندگان تایر عنوان کرد و‬ ‫درباره احتمال کاهش تعرفه واردات تایر س��واری یاداور‬ ‫شد‪ ،‬این امر نباید برای الستیک‪‎‬های سواری اتفاق بیفتد‬ ‫زیرا صنعت تایر کشور را به نابودی می کشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت دامنگیر تولید‬ ‫مصطف��ی تنها در گفت وگو ب��ا خبرخودرو اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر تایرهای باری و اتوبوس��ی با تعرفه ‪۵‬درصد‬ ‫وارد می شوند‪ ،‬اگر تعرفه واردات تایر سواری نیز ‪۵‬درصد‬ ‫شود‪ ،‬صنعت تایر کشور به‪‎‬طور کامل نابود خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر هدف نابودی صنعت تایر کشور است با‬ ‫شرایطی که امروز تولیدکنندگان با ان دست به گریبان‬ ‫هستند‪ ،‬باید مدیران مبادرت به کاهش تعرفه‪‎‬ها کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ تایر گفت‪ :‬قیمت ها را سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان براس��اس بررس��ی‬ ‫قیمت تمام ش��ده‪ ،‬تعیین می کند‪ .‬یک مکانیسم قانونی‬ ‫در کش��ور وجود دارد که براساس ان‪ ،‬نرخ تایر مشخص‬ ‫و سپس ابالغ می شود‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت تای��ر افزود‪ :‬کارخانه‪‎‬ه��ای داخلی‬ ‫مدت هاست در کش وقوس تعدیل قیمت ها هستند ولی‬ ‫ای��ن موضوع درباره قیمت ه��ا به‪‎‬دلیل نبود مصوبه هنوز‬ ‫محقق نشده است‪.‬‬ ‫او به گالیه گفت‪ :‬کس��ی به فریاد تایرس��ازان کش��ور‬ ‫نمی رس��د و نمی پرسد تولیدکنندگان این صنف در چه‬ ‫شرایطی در حال تولید هستند‪.‬‬ ‫تنها ادامه داد‪ :‬عالوه بر مس��ئله ارز و واردات مواد‪ ،‬ما‬ ‫در تامین مواد اولیه داخلی نیز مش��کل داریم‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬یکی از مواد اولیه ای که س��ال گذش��ته کیلویی‬ ‫‪۸‬هزار تومان بود امس��ال ‪۱۴‬هزار تومان عرضه می شود‬ ‫و ش��رکت ان را با ن��رخ پایین‪‎‬تر ارائ��ه نمی دهد‪ .‬روغن‬ ‫پراوس��س که ‪۸۰۰‬تومان بود یک ماه پیش ‪۲۹۵۰‬تومان‬ ‫شد و امروز با قیمت ‪۴۴۰۰‬تومان عرضه می شود‪ .‬پرسش‬ ‫این است که چه کسی بر این بازار نظارت می کند؟‬ ‫سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت‪ :‬تایر‪ ،‬ترکیب‬ ‫یک سلس��له مواد و انجام فرایندی روی ان اس��ت‪ .‬مگر‬ ‫می ش��ود قیمت محص��ول نهایی را ثابت نگه داش��ت و‬ ‫نظارتی روی نرخ مواد اولیه ان نباش��د‪ .‬در این ش��رایط‬ ‫تکلیف تولیدکننده چیست؟‬ ‫این کارش��ناس حوزه تایر گفت‪ :‬درحال حاضر واردات‬ ‫تایر س��واری با همان تعرفه ‪۴۰‬درصدی انجام می ش��ود‬ ‫و ب��ا ای��ن ن��رخ ارز‪ ،‬در عم��ل تایری غی��ر از نوع چینی‬ ‫نمی توان وارد کش��ور ک��رد‪ .‬به عبارتی ام��کان واردات‬ ‫محص��ول دیگری وجود ندارد و در عمل بازار در دس��ت‬ ‫چینی ها است‪.‬‬ ‫این فعال صنع��ت تایر ادامه داد‪ :‬البته احتمال تخلف‬ ‫وج��ود دارد ب��ه این معنی که ف��ردی ارز تایر نو دریافت‬ ‫کرده باشد اما برای سود تایر روکش شده وارد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال احتکار تایر‬ ‫تنها درباره احتکار تایرهای س��واری گفت‪ :‬این مسئله‬ ‫ممکن است وجود داشته باشد‪ .‬هر کاالیی درحال حاضر‬ ‫قابلیت احتکار داش��ته و انگیزه های احتکار در بازار هم‬ ‫وجود دارد‪ .‬وقتی قیمت ها در بازار دچار نوس��ان باش��د‬ ‫طبیعی است که بسیاری از افراد به این فکر باشد که از‬ ‫این فضا سود بیشتری برای خود کسب کنند‪.‬‬ ‫وی درب��اره احتم��ال مش��ارکت عوام��ل ف��روش‬ ‫کارخانه‪‎‬ه��ای تولی��دی در احتکار تایر گفت‪ :‬هرکس��ی‬ ‫می تواند این کار را انجام دهد زیرا نمی دانیم اگر احتکار‬ ‫انجام می ش��ود‪ ،‬احتکارکنندگان نماینده ش��رکت است‬ ‫ی��ا خیر زیرا نمی توان روی جزئی��ات فروش نمایندگان‬ ‫نظارت داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تخلف در واردات‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬تشکلی وجود ندارد که بررسی کند‬ ‫تنه��ا درب��اره احتم��ال عرضه تایرهای روکش ش��ده‬ ‫به یک نماینده چند تایر داده ش��ده و نماینده یادش��ده‬ ‫به‪‎‬عنوان تایر نو به بازار‪ ،‬گفت‪ :‬این امر در دو حالت ممکن‬ ‫چند تایر و به چه کسی فروخته است‪.‬‬ ‫است‪ .‬پیش‪‎‬تر مقرر و ابالغ شده بود کسانی که تایر وارد‬ ‫تنه��ا با بیان اینکه این امر نیازمند تش��کیالت خاص‬ ‫می کنند باید نمایندگان مجازشرکت های‬ ‫خود اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬این تشکل وجود ندارد‪،‬‬ ‫تولید کننده باش��ند که هم کیفیت تایر را‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬کارش��ناس و امکانات الزم را‬ ‫بشناس��ند و هم در داخل کشور در مقابل‬ ‫در اختیار نداریم‪.‬‬ ‫مصرف کنن��ده تعه��د حقوقی داش��ته و‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬تولیدکنن��دگان‪ ،‬تایر‬ ‫نس��بت به پیامدهای کیف��ی مصرف تایر‬ ‫را تولی��د و به نماین��دگان ارائه می دهند‪.‬‬ ‫متعهد باش��ند‪ .‬اما این قوانین امسال اجرا‬ ‫همچنی��ن از انها تعه��د می گیرند که تایر‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫را ب��ه نرخ مص��وب عرضه کنند‪ .‬گوش��زد‬ ‫مصطفی تنها‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تای��ر ایران‬ ‫می ش��ود اگ��ر نماینده ای از ن��رخ مصوب‬ ‫درحال حاضر تایرهای‬ ‫اف��زود‪ :‬وقتی فردی به صرف داش��تن یک‬ ‫تخل��ف کن��د مج��وز نمایندگی او فس��خ‬ ‫کارت بازرگان��ی با مس��اعد دیدن بازار به باری و اتوبوسی با تعرفه خواهد ش��د‪ .‬در ای��ن زمینه کاری بیش از‬ ‫‪۵‬درصد وارد می شوند‪،‬‬ ‫س��مت واردات ب��رود‪ ،‬احتمال دارد فریب اگر تعرفه واردات تایر این نمی توان انجام داد‪.‬‬ ‫بخ��ورد و نتواند تش��خیص ده��د تایر نو سواری نیز ‪۵‬درصد شود � درخواست افزایش قیمت‬ ‫ای��ن کارش��ناس صنع��ت تای��ر درباره‬ ‫اس��ت یا روکش دار‪ .‬به طور قطع‪ ،‬کس��ی صنعت تایر کشور به‪‎‬طور‬ ‫که بازرگان تایر باش��د و سال ها به واردات کامل نابود خواهد شد احتم��ال افزای��ش نرخ ‪۳۰‬درص��دی تایر‬ ‫گفت‪ :‬این درخواس��ت داده شده و سازمان‬ ‫تایر اقدام کرده باشد‪ ،‬می تواند تایر نو را از‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‬ ‫روکش دار تشخیص دهد‪.‬‬ ‫نیز به‪‎‬طور شفاهی موافقت اصولی خود را با افزایش نرخ‬ ‫اعالم کرده اس��ت و نظر مخالف��ی ندارد زیرا به وضعیت‬ ‫مواد اولیه اگاهی داش��ته ولی مصوبه افزایش نرخ تا این‬ ‫لحظه تصویب و ابالغ نشده است‪.‬‬ ‫تنها همچنین درباره تامین نیاز تایر کش��ور از س��وی‬ ‫تولیدکنن��دگان داخل��ی گف��ت‪ :‬در ‪۷‬ماه س��ال جاری‪،‬‬ ‫افزایش تولید داش��ته ایم‪ .‬البته تولید نوس��ان داش��ته و‬ ‫ممکن اس��ت یک ماه افزایش ظرفیت بسیاری داشته و‬ ‫ماه دیگر به‪‎‬دلیل تغییر مقررات و فشارهای ارزی با افت‬ ‫تولید روبه رو ش��ده باشیم‪ .‬اما در مجموع ‪۷‬ماهه‪ ،‬رکورد‬ ‫داریم و وقتی ش��رایط امس��ال با س��ال گذشته مقایسه‬ ‫می ش��ود نه تنها کاهش تولید نداش��ته ایم‪ ،‬بلکه افزایش‬ ‫تولید نیز داش��ته ایم و تولید کنن��دگان داخلی به اندازه‬ ‫مورد انتظار در حال فعالیت و تولید هستند‪.‬‬ ‫س��خنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت‪ :‬تایرسازان‬ ‫مش��کالت ارزی بسیاری دارند‪ .‬در مواردی ماشین االتی‬ ‫برای توس��عه ظرفیت و کاهش نیاز کش��ور به خارج و‬‫افزای��ش س��هم تولید داخل از مجموع مصرف کش��ور‪-‬‬ ‫خریداری ش��ده است‪ .‬این ماش��ین االت در مبدا منتظر‬ ‫وصول پول هستند تا حمل و وارد شوند‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت تایر افزود‪ :‬بعض��ی دیگر در قالب‬ ‫یوزانس به کش��ور وارد ش��ده و زمان یوزانس انها تمام‬ ‫ش��ده ول��ی ارزی در اختیار کارخانه‪‎‬ها ق��رار نمی گیرد‬ ‫ک��ه ق��ادر به پرداخت دیون خود باش��ند و این مس��ئله‬ ‫ب��ه اعتبار کارخانه ه��ا نزد تامین کنندگان‪‎‬ش��ان صدمه‬ ‫می زند‪ .‬از این‪‎‬رو‪ ،‬ممکن اس��ت در اینده مس��ائل زیادی‬ ‫از جمله مش��کالت حقوقی ایجاد ش��ود و پیش پرداخت‬ ‫ماش��ین االتی که داده ش��ده گرفتاری ایجاد کند‪ .‬به هر‬ ‫ح��ال‪ ،‬صدای تولیدکنن��دگان تایر به جایی نمی‪‎‬رس��د‬ ‫و مش��کالت ما در این زمینه ها بس��یار فرس��اینده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تنه��ا گفت‪ :‬امروز برای تم��ام تولیدکنندگان‪ ،‬تولید با‬ ‫دشواری های بس��یاری همراه است و تولید امر ساده ای‬ ‫نیس��ت‪ .‬همه تولیدکنندگان از جمله تایرس��ازان سعی‬ ‫می کنند با تمام توان نیاز کش��ور را تامین کنند و برای‬ ‫حفظ تولید تمام تالش خود را به‪‎‬کار گیرند‪.‬‬ ‫سرانجام قیمت گذاری خودرو به کجا رسید؟‬ ‫اعالم زیان خودروس��ازان به دلیل پایین بودن قیمت ها‪ ،‬نوس��ان های ارزی و‬ ‫پیامدهای ان بر وضعیت قطعه سازان در کنار سوءاستفاده دالالن از بازار کنونی‬ ‫خودرو‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را بر ان داش��ت با تش��کیل ش��ورایی‪،‬‬ ‫میزان افزایش نرخ خودروها را تعیین کند‪.‬‬ ‫محسن صالحی نیا‪ ،‬معاون پیشین امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هفته گذشته به ایرنا گفت‪ :‬قیمت گذاری خودرو به یک شورای مشورتی محول‬ ‫ش��ده که نشس��ت ان شنبه یا یکش��نبه (‪ ۲۶‬یا ‪ ۲۷‬ابان) برگزار می شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خودرو باید براس��اس فرایندهایی قیمت گذاری ش��ود زیرا حقوق‬ ‫مصرف کنندگان مهم است و باید نرخ ها را به شکلی تعیین کرد که خودروساز‬ ‫و شرکت های تولیدی نیز بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین هر دوی‬ ‫این موارد باید در کنار هم دیده شوند‪.‬‬ ‫برپایه این گزارش‪ ،‬خودروسازان نرخ تمام شده خود را براساس ریز اقالم و‬ ‫شرایط موجود اعالم کرده و پیشنهاد داده اند و انتظار دارند براساس بهای تمام‬ ‫شده‪ ،‬نرخ های جدید اعالم شود‪ ،‬در غیر این صورت مشمول زیان خواهند شد‪.‬‬ ‫گزارش هایی که به تازگی از حسابرسی شرکت های خودروساز منتشر شده‬ ‫نشان می دهد ‪۲‬خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست امسال بیش از ‪۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان زیان ثبت کرده اند‪ .‬در این پیوند‪ ،‬یک مقام اگاه در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ایرنا گفت‪ :‬قیمت گذاری خودرو در مس��یر خود در‬ ‫حال طی کردن فرایند کار است اما به تامل بیشتری نیاز دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون نشست های گوناگونی در این زمینه برای متضرر نشدن هر‬ ‫‪۲‬طرف عرضه و تقاضا در بازار خودرو برگزار شده و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز نکاتی را در بحث قیمت گذاری اعالم کرده است‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد در‬ ‫چند روز اینده بتوان در این زمینه به جمع بندی نهایی رسید‪.‬‬ ‫پیش تر نیز اعالم ش��ده بود که اعتقاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در نظر‬ ‫گرفتن نرخ تمام ش��ده‪ ،‬تعهدات پیشین مش��تریان‪ ،‬تعهدات ثابت و غیرثابت‬ ‫قیمتی و همچنین برخی موارد پیش امده با توجه به ش��رایط بین المللی (که‬ ‫ممکن است امکان تامین برخی خودرو ها نباشد و خودروهای جایگزین معرفی‬ ‫ش��وند) در مقوله قیمت گذاری اس��ت و مجموع همه این موارد باید در تعیین‬ ‫نرخ خودرو دیده شود‪.‬‬ ‫به گفته صالحی نیا‪ ،‬معاون پیشین امور صنایع وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫پیش��نهادهای قیمتی خودروس��ازان براس��اس نوع خودروها و درصد ساخت‬ ‫داخلی انها متغیر است‬ ‫برخی صاحب نظران پیش از این عنوان کرده بودند‪ :‬تعیین مکانیسم عرضه و‬ ‫تقاضا در حاشیه بازار ازسوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می تواند به تثبیت نرخ خودرو منجر شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محمدرض��ا نجفی منش‪ ،‬رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه س��ازان کشور‪ ،‬مش��ابه چنین اقدامی و تعیین قیمت ها در‬ ‫حاشیه بازار در سال‪ ۱۳۷۶‬نیز انجام شد و توانست برای حدود یک دهه ثبات‬ ‫نرخ را برای صنعت خودرو به همراه اورد‪.‬‬ ‫ولی ملکی‪ ،‬س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نی��ز اعالم کرده که مجلس حق دخال��ت در چگونگی قیمت گذاری خودرو را‬ ‫ندارد و مقرر شده از باب ارشاد‪ ،‬نظر کمیسیون در این زمینه به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ارسال شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬در زمینه افزایش نرخ خودرو موافقت و مخالفت کمیس��یون‬ ‫صنایع و معادن مطرح نیس��ت و باید از اس��یب دیدن قطعه سازان جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همچنین رمضانعلی س��بحانی فر‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز اعالم کرده‪ ،‬مواد اولیه خودروس��ازان با نرخ ارز ازاد در‬ ‫بورس عرضه می ش��ود‪ ،‬بنابراین نیاز به افزایش نرخ خودروها وجود دارد‪ .‬وی‬ ‫تاکید دارد نرخ خودرو باید به گونه ای باشد تا از یک سو به خودروسازان کمک‬ ‫کند و از سوی دیگر‪ ،‬حاشیه قیمتی موجود در بازار که سود ان جیب دالالن‬ ‫می رود کمتر شود‪.‬‬ ‫س��عید باستانی‪ ،‬دیگر عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نیز معتقد‬ ‫است‪ ،‬اگر نهاده های تولید خودرو یا نرخ تورم افزایش یابد بدون شک افزایش‬ ‫قیمتی باید در محصوالت خودرویی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وضعیت حاکم بر قطعه سازان و مطالبات انها سبب شد تا انجمن قطعه سازان‬ ‫یکشنبه ‪۲۷‬ابان در نامه ای به رئیس جمهوری‪ ،‬اعالم کنند‪« :‬چنانچه ‪4‬مشکل‬ ‫قطعه س��ازان در مدت حداکثر یک هفته حل نش��ود‪ ،‬جلوگیری از بروز فاجعه‬ ‫حتی با تالش چند برابر و هزینه های گزاف بعید به نظر می رسد»‪.‬‬ ‫برپای��ه این نامه‪ ،‬حل مش��کل ن��رخ فروش قطعات که در گ��رو اصالح نرخ‬ ‫فروش خودرو است‪ ،‬حل مشکل کسری نقدینگی که به دلیل مطالبات معوقه‬ ‫از خودروس��ازان و افزایش نرخ نهاده های تولید‪ ،‬گریبانگیر قطعه س��ازان شده‪،‬‬ ‫دشواری تامین مواد اولیه داخلی (که به طور عمده تولیدکنندگانی دولتی دارد)‬ ‫و مواد اولیه خارجی (که به دلیل مش��کل تبادالت ارزی‪ ،‬مش��کالت گمرکی و‬ ‫تحریم با بحران روبه رو ش��ده) و تس��ویه خریدهای اعتباری و مدت دار ارزی‬ ‫قطعه سازان که پیش از افزایش نرخ ارز نسبت به تامین مواد اقدام کرده بودند‬ ‫و اکنون باید به نرخ روز تس��ویه ش��ود‪ ،‬بس��یاری از قطعه سازان را ورشکسته‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬کارشناسان صنعت خودرو‪ ،‬بروزرسانی منطقی نرخ خودروها‬ ‫را راهکار اصلی خروج این صنعت از ش��رایط کنونی ان و رفع مش��کالت میان‬ ‫خودروس��ازان و فعاالن صنعت قطعه س��ازی می دانند؛ ش��رایطی که به سبب‬ ‫اشفتگی بازار سودهای کالن را به جیب دالالن سرازیر می کند‪.‬‬ ‫س��خنگوی فراکسیون مبارزه با مفاس��د اقتصادی مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬گفت‪ :‬به‪‎‬دلیل افزایش بی رویه قیمت خودرو‬ ‫که در نشس��ت‏هایی با فعاالن صنعت خ��ودرو در این زمینه‬ ‫تصمیم‪‎‬هایی گرفته ش��ده اس��ت تقاضای طرح سوال از وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را مطرح کرده ام‪.‬‬ ‫حسین مقصودی در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬درباره تصمیم‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در زمین��ه قیمت گذاری‬ ‫خودروهای تولید داخل و طرح س��وال از وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬افزایش قیمت خودرو به میزان ‪5‬درصد‬ ‫کمت��ر از بازار باعث می ش��ود تا مردم ب��اور نکنند که دولت‬ ‫در افزایش بی رویه قیمت ها و دالل بازی ها دخالت نداش��ته و‬ ‫دست های پشت پرده وجود ندارد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اس�لامی با اشاره به‬ ‫اینکه پرس��ش م��ن از وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت که ان‬ ‫را نی��ز پیگیری می کنم درباره دالی��ل افزایش قیمت خودرو‬ ‫خواهد بود که با سیاس��ت های کالن کش��ور و سیاست های‬ ‫صریح مجلس مغایرت دارد و به نوعی همراهی‪‎‬نکردن با مردم‬ ‫به‪‎‬ش��مار م��ی‪‎‬رود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬چ��را در این روزها که‬ ‫ش��اهد افرایش قیمت ارز هس��تیم در بازارهای ارز و خودرو‬ ‫به‪‎‬عنوان صنعت مادر و ملی اختالل و التهاب ایجاد می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی کشور در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه دالیل افزایش بی‪‎‬محابای‬ ‫قیم��ت خودرو را حتی اگر منجر به اس��تیضاح وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز شود‪ ،‬پیگیری می کنیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وزیر‬ ‫جدید باید بداند دلیل اصلی اس��تیضاح محمد شریعتمداری‬ ‫در پست پیشین وزارتخانه همین موضوع بود‪.‬‬ ‫مقص��ودی در پای��ان با تاکی��د بر اینکه به ش��دت مخالف‬ ‫افزایش قیمت خودرو هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پس از گذشت‬ ‫‪40‬سال با وجود حمایت های همه جانبه از صنعت خودرو هر‬ ‫روز بحران و مشکل جدید دارد و کیفیت محصوالت تولیدی‬ ‫نیز افت کرده اس��ت‪ ،‬نمی توان پس از گذشت ‪۳‬ماه از اختالل‬ ‫به‪‎‬وجود امده در بازار‪ ،‬قیمت ها را برمبنای ان تعیین کنیم‪.‬‬ ‫اصالح قیمت ها و تامین نقدینگی‬ ‫مهم ترین خواسته قطعه سازان‬ ‫دبی��ر انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه سازی کشور گفت‪ :‬اصالح نرخ قطعات‪ ،‬تامین نقدینگی‬ ‫م��ورد نیاز‪ ،‬تامی��ن مواد اولی��ه داخلی و خارج��ی و واردات‬ ‫اعتباری (یوزانس)‪ ،‬مهم ترین خواس��ته فعاالن صنعت قطعه ‬ ‫در برهه حساس کنونی است‪.‬‬ ‫ارش محبی نژاد در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬خرید مواد اولیه‬ ‫خارجی در ماه های گذش��ته و پیش از افزایش نرخ ارز‪ ،‬با ارز‬ ‫‪۳۲۰۰‬تومانی بود اما اکنون که زمان بازپرداخت بدهی هاست‬ ‫باید با نرخ نیمایی ارز تهیه کرده و بازگردانیم‪.‬‬ ‫این مقام صنفی «عطف به ما س��بق» ش��دن این موضوع‬ ‫و بازپرداخت بدهی های خارجی ب��ا همان نرخ ارز خریداری‬ ‫ش��ده را خواس��تار ش��د تا از زیان بیش از پیش قطعه سازان‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که چندی پیش محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزیر پیش��ین صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬در ایین تودیع خود‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امروز کش��ور به تولید نی��از دارد‪ ،‬اگر قطعه ای در‬ ‫خ��ط تولی��د از بین م��ی رود تولیدکننده بای��د بتواند با یک‬ ‫تلف��ن‪ ،‬قطعه را دریافت کند و نبای��د در صف واردات کاال از‬ ‫طریق نیما قرار بگیرد‪ .‬ش��ریعتمداری گفت‪ :‬امروز نیازمندیم‬ ‫مجموع��ه ای از فعالیت ها را با ش��یوه بدون انتقال ارز و بدون‬ ‫اینکه از س��امانه نیما ارز گرفته شود‪ ،‬انجام دهیم‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫در گذش��ته راهکاری با عنوان «حساب باز» داشتیم که بین‬ ‫تولیدکنندگان در داخل و خارج کش��ور و شرکای انها برقرار‬ ‫بود اما امروز متوقف ش��ده اس��ت؛ انتظار داریم در چارچوبی‬ ‫اجازه دهیم این اقدام دوباره از س��ر گرفته شود‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازی کش��ور‬ ‫درباره مطالبات قطعه سازان گفت‪ :‬مجموع مطالبات معوقه از‬ ‫خودروس��ازان ‪۱۵‬هزار میلیارد تا ‪۲۰‬هزار میلیارد تومان است‬ ‫که تاکنون ‪۵‬هزار میلیارد تومان ان معوق شده است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬در رده قطعه س��ازان درجه یک‪ 2 ،‬و‪ ،3‬بیش از ‪۵۵۰‬هزار‬ ‫نفر مش��غول به کار هستند که به دنبال مشکالت پیش امده‪،‬‬ ‫برخی واحدهای قطعه سازی و کارگران انها منتظر هستند تا‬ ‫وضعیت صنعت خودرو و قطع ه مش��خص ش��ود و اگر تا یک‬ ‫هفته اینده مشکالت یادشده رفع نشود‪ ،‬موج دوم بیکاری در‬ ‫صنعت قطع ه در راه خواهد بود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فناوری شرط رشد‬ ‫و بقای صنایع کوچک‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اصفهان خبر داد ‬ ‫پیش بینی اشتغال ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفری در اصفهان تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‬ ‫ب��ا اش��اره به وجود بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک و ناحی��ه صنعتی با‬ ‫اش��تغالزایی بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار نفر در س��طح اس��تان گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود با سیاس��ت های توسعه ای و حمایتی این‬ ‫ش��رکت تا سال ‪ ۱۴۰۴‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان اصفهان اشتغال یابند‪.‬‬ ‫به گزارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‪ ،‬محمدجواد بگی‬ ‫رویکرد اصلی این شرکت را حمایت از توسعه صنعتی استان‬ ‫به س��مت صنایع پاک‪ ،‬غیر االین��ده‪ ،‬دانش بنیان و صادراتگرا‬ ‫و رقابت پذی��ر عنوان کرد و افزود‪ :‬کمک به توس��عه پایدار و‬ ‫حمایت از توسعه مناطق کمتر برخوردار استان از اولویت های‬ ‫اصل��ی این ش��رکت بوده که با تخصصی س��ازی ش��هرک ها‬ ‫می توان گام های بزرگی در مس��یر توس��عه فراصنعتی استان‬ ‫اصفهان برداشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی استان اصفهان با‬ ‫اشاره به چالش های بزرگ استان و کشور تصریح کرد‪ :‬بحران‬ ‫اب‪ ،‬الودگی هوای کالنشهرها و نیاز به حفظ محیط زیست به‬ ‫همراه نرخ باالی بیکاری از چالش های اصلی کش��ور است که‬ ‫رفع انها باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫بگ��ی‪ ،‬تعداد بس��یار جوانان تحصیلکرده جوی��ای کار را از‬ ‫مزیت های اصلی کشور دانس��ت و افزود‪ :‬توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنی��ان می توان��د عاله ب��ر ارائه محص��والت و خدمات‬ ‫با کیفیت مناس��ب‪ ،‬سبب ایجاد اشتغال مناسبی هم برای این‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهی شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬رویکرد توس��عه صنعتی استان اصفهان به دلیل‬ ‫محدودیت های موجود‪ ،‬به س��مت صنای��ع پاک‪ ،‬غیر االینده‪،‬‬ ‫دانش بنیان و صادراتگرا اس��ت تا زمینه برای رقابت پذیری و‬ ‫اشتغال پایدار در استان فراهم شود‪.‬‬ ‫بگ��ی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از ‪ ۷۰‬ش��هرک و‬ ‫ناحیه صنعتی در اس��تان اصفهان زمینه اشتغالی افزون بر‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار نفر را فراهم کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی شده‬ ‫اس��ت در سال ‪ ۱۴۰۰‬تعداد اش��تغال استان به ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر برسد‪.‬‬ ‫شهرک صنعتی سرپل ذهاب پس از زلزله کرمانشاه‬ ‫اموزش و بهس��ازی منابع‬ ‫انس��انی در عص��ر کنونی به‬ ‫لحاظ ش��رایط خاص زمانی‪،‬‬ ‫یکی از وظایف اجتناب ناپذیر‬ ‫س��ازمان ها و موسس��ه ها به‬ ‫ش��مار م��ی رود و ض��رورت‬ ‫ام��وزش به ص��ورت یک امر‬ ‫مرتضی دارایی‬ ‫طبیعی در امده است چراکه‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫پیشرفت و توسعه سازمان ها‬ ‫شهرک های صنعتی ایالم‬ ‫و موسس��ه ها در گرو ارتقای‬ ‫س��طح دانش‪ ،‬مهارت‪ ،‬رفتار‬ ‫و بینش منابع انسانی است‪.‬‬ ‫این موضوع در مورد واحدهای صنعتی کوچک و متوس��ط‬ ‫نیز به همین صورت دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫حض��ور واحده��ای صنعت��ی و تولی��دی در دوره ه��ای‬ ‫مهارت ام��وزی ف��ردای بهت��ری را ب��رای دس��تیابی ب��ه‬ ‫مهارت های زندگی و ش��غلی فراهم می کند چراکه ش��رط‬ ‫ی بنگ اه ه��ای اقتصادی‪-‬صنعت��ی برگ��زاری‬ ‫رش��د و بق��ا ‬ ‫دوره های اموزش��ی و بکارگیری فناوری جدید اس��ت‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو‪ ،‬دوره های اموزش��ی برای ارتقای س��طح مهارتی‬ ‫کارکنان و کارافرینان در بخش صنایع کوچک و مجموعه‬ ‫ش��هرک های صنعت��ی برنامه ریزی ش��ده و در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این دوره های اموزشی تامین نیازهای‬ ‫اموزشی ضروری واحدهای صنعتی و کارکنان انها‪ ،‬اشنایی‬ ‫با مفاهیم جدید اموزش��ی در صنایع‪ ،‬ارتقای شاخص های‬ ‫توس��عه‪ ،‬افزایش به��ره وری‪ ،‬برنامه ریزی ب��رای راه اندازی‬ ‫بو کاری موفق و توسعه کارافرینی است‪ .‬همچنین از‬ ‫کس ‬ ‫دیگر اهداف برگزاری دوره های اموزشی می توان به ارتقای‬ ‫کیفیت محصوالت به منظور جلب رضایت مشتری‪ ،‬کسب‬ ‫سهم بیش��تر بازار‪ ،‬انتقال تخصص های موردنیاز صنایع و‬ ‫کس��ب مهارت ها و تمهیدات موردنیاز برای پیوس��تن به‬ ‫بازارهای جهانی اشاره کرد‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬از اغاز امس��ال تاکنون به ‪ ۳۴‬دوره اموزش��ی‬ ‫برای مدیران و کارشناسان واحدهای صنعتی‪ ،‬کارافرینان‪،‬‬ ‫اعضا خوشه صنعتی فرش دستباف و گلیم نقش برجسته و‬ ‫سرمایه گذاران مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان‬ ‫ای�لام برگزار ش��د و خارج از ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫این اس��تان نیز در ‪ ۵‬حوزه مدیریتی‪ ،‬کارافرینی‪ ،‬مهارتی‪،‬‬ ‫مشاورین و خوشه های صنعتی اموزش های الزم داده شد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره ه�� ا ب�� ه ‪ ۷۷۲۴‬نفرس��اعت ام��وزش ب��ه‬ ‫ص��ورت رای��گان و ب��ا هزین��ه ای��ن ش��رکت در تمامی‬ ‫ش��هرک های و نواح��ی صنعتی اس��تان و خ��ارج از انها‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده‬ ‫زلزله ابان سال گذشته‬ ‫بیشتر واحدهای صنعتی‬ ‫مستقر در شهرک صنعتی‬ ‫سرپل ذهاب را تخریب و‬ ‫زیرساخت ها و تامین اب‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬گاز و تلفن انها را با‬ ‫مشکالت اساسی روبه رو‬ ‫کرده بود‬ ‫اقدامات انجام شده برای بازسازی صنایع اسیب دیده کرمانشاه بعد از یک سال نشان داد‬ ‫صدور ‪ ۱۸‬میلیارد تومان ضمانتنامه بانکی‬ ‫زینب عبدی‬ ‫‪s.industrial@snatnewspaper.com‬‬ ‫حدود یک سال از زلزله کرمانشاه گذشت‪ .‬بیشترین‬ ‫اس��یب زلزله در شهرک صنعتی سرپل ذهاب بود که‬ ‫از ‪ ۵۰‬واح��د صنعتی اس��یب دیده در این ش��هرک‬ ‫‪ ۳۰‬واحد به امر تولید مش��غول بودند‪ .‬بازسازی این‬ ‫واحدها نیاز به منابع مالی و تس��هیالت بانکی داشت‬ ‫و صاحبان این صنایع برای دریافت تسهیالت بانکی‬ ‫نیازمن��د وثیقه بودن��د‪ .‬به گفته مس��ئوالن‪ ،‬در یک‬ ‫س��ال گذشته درخواست صدور ضمانتنامه ‪ ۲۹‬واحد‬ ‫صنعتی استان کرمانشاه به ارزش ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫پس از بررسی های کارشناسی به تصویب هیات مدیره‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک رسید‪.‬‬ ‫در مدت یک س��ال گذش��ته یک��ی از مطالبه های‬ ‫ی به واحدهای صنعتی‬ ‫مردم کرمانش��اه‪ ،‬سامان بخش ‬ ‫و سرعت بخش��ی به رفع مشکالت واحدهای تولیدی‬ ‫منطقه بوده است‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته بامداد ‪ ۲۱‬اب��ان‪ ،‬زمین ل��رزه ‪۷.۳‬‬ ‫ریش��تری در ‪ ۱۱‬کیلومت��ری بخ��ش ازگل��ه و ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتری شهرستان سرپل ذهاب در غرب کرمانشاه‬ ‫‪ ۶۲۰‬کش��ته و ‪ ۱۲‬ه��زار و ‪ ۳۸۶‬زخم��ی ب��ر جای‬ ‫گذاش��ت‪ .‬اغاز اردیبهشت امسال نیز زمین لرزه ای به‬ ‫بزرگی ‪ ۵.۳‬ریش��تر ساعت ‪ ۱۳‬و ‪ ۵‬دقیقه شهرستان‬ ‫س��رپل ذهاب در اس��تان کرمانش��اه را لرزان��د؛ این‬ ‫زمین ل��رزه در عمق ‪ ۷‬کیلومت��ری زمین و در طول‬ ‫‪ ۴۵.۸۱‬و ع��رض ‪ ۳۴.۴۲‬رخ داده اس��ت‪ .‬زلزله اخیر‬ ‫اس��یب چندانی به واحدهای مستقر در تنها شهرک‬ ‫صنعتی اس��تان کرمانش��اه واقع در سرپل ذهاب وارد‬ ‫نکرد‪ ،‬با این وجود خدمات رس��انی به این شهرک در‬ ‫پی زلزله ‪ ۲۱‬ابان گذشته ادامه دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اقدام ه�ای ی�ک س�ال گذش�ته‬ ‫فتحعلی محمدزاده‪ ،‬معاون سازمان صنایع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در گفت وگو با «گسترش‬ ‫صنعت» اظهار کرد‪ :‬زلزله ابان س��ال گذشته بیشتر‬ ‫واحده��ای صنعت��ی مس��تقر در ش��هرک صنعتی‬ ‫س��رپل ذهاب را تخریب و زیرساخت ها و تامین اب‪،‬‬ ‫یک سال جلسه ها و اقدامات بسیاری برای راه اندازی‬ ‫برق‪ ،‬گاز و تلفن انها را با مش��کالت اساس��ی روبه رو‬ ‫دوباره واحدهای صنعتی اسیب دیده برگزار شد‪.‬‬ ‫کرده بود‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‪ ،‬مدیرعامل صندوق ضمانت‬ ‫محم��دزاده تصریح کرد‪ :‬پیش از زلزله ابان س��ال‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچ��ک نیز اقدام��ات این‬ ‫گذش��ته نی��ز‪ ۳۲ ،‬واح��د در این ش��هرک صنعتی‬ ‫صندوق را برای واحدهای صنعتی اسیب دیده از این‬ ‫دارای پروان��ه بهره ب��رداری و فع��ال بودن��د و از ان‬ ‫حادثه‪ ،‬تشریح کرد‪.‬‬ ‫زمان‪ ،‬بازسازی واحدهای اس��یب دیده با استفاده از‬ ‫ب��ه گفت��ه مقیس��ه‪ ،‬اقدام��ات ای��ن صن��دوق در‬ ‫تجهیزات مکانیکی و نیروی انس��انی در دس��تور کار‬ ‫راس��تای احیا و راه اندازی دوب��اره واحدهای صنعتی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫خسارت دیده از زلزله‪ ،‬بسیار موثر بود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اکنون ‪ ۹۸‬درص��د واحدهای‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫موجود در این ش��هرک اواربرداری ش��ده ادامه داد‪:‬‬ ‫ن س��ال‬ ‫کوچ��ک تصری��ح ک��رد‪ :‬در حادثه زلزله ابا ‬ ‫‪ ۶۵‬واحد(اعم از ‪ ۳۲‬واحد فعال و سایر واحدهای در‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۵۰‬واحد صنعتی اسیب دیدند که از‬ ‫سال س��اخت یا راکد موجود) کمک های بدون بهره‬ ‫ای��ن تعداد حدود ‪ ۳۰‬واحد در ان مقطع زمانی فعال‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫بوده و به تولید می پرداختند‪.‬‬ ‫مع��اون س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫مقیس��ه اف��زود‪ :‬واحده��ای صنعتی‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران تاکید کرد‪:‬‬ ‫ل ناتوانی در‬ ‫اس��یب دیده از زلزله به دلی ‬ ‫تاکن��ون نزدیک ب��ه ‪ ۸۰‬کانکس و ‪۱۵‬‬ ‫ارائه وثیقه مورد پذی��رش نظام بانکی‪،‬‬ ‫کانتین��ر بی��ن واحده��ای صنعت��ی و‬ ‫نتوانس��ته بودند تس��هیالت مورد نیاز‬ ‫طرح های این ش��هرک توزیع شده تا با‬ ‫خود را دریافت کنند‪.‬‬ ‫اس��تفاده از انها به عن��وان دفتر کار‪ ،‬به‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫بازسازی واحدهای خود همت بگمارند‪.‬‬ ‫محمدحسین مقیسه‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک اضافه‬ ‫محمدزاده اضافه ک��رد‪ :‬با تالش های‬ ‫واحدهای صنعتی‬ ‫ک��رد‪ :‬این صن��دوق باتوجه ب��ه وظیفه‬ ‫انجام ش��ده تاکن��ون ‪ ۱۸‬واحد صنعتی‬ ‫اسیب دیده از زلزله به‬ ‫ذات��ی خ��ود و اس��یبی که ب��رای این‬ ‫ب��ا اش��تغالزایی ‪ ۲۱۰‬نفری ب��ا اولویت‬ ‫ل ناتوانی در ارائه‬ ‫دلی ‬ ‫واحدهای صنعت��ی تولیدکننده مصالح وثیقه مورد پذیرش نظام واحدها اتفاق افتاده بود‪ ،‬شرایط خاصی‬ ‫س��اختمانی در این ش��هرک به چرخه بانکی‪ ،‬نتوانسته بودند را مصوب کرد تا با ص��دور ضمانتنامه‪،‬‬ ‫تولید بازگش��ته اند‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬جرایم تسهیالت مورد نیاز خود مش��کل وثیقه ه��ای بانک��ی واحدهای‬ ‫مالی انها بخش��وده و بدهی واحدها به را دریافت کنند صندوق خسارت دیده را حل کنند‪.‬‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫مقیس��ه افزود‪ :‬در این راس��تا‪ ،‬هیات ‬ ‫مدت ‪ ۳‬سال استمهال شده است‪.‬‬ ‫صنایع کوچک باتوجه به‬ ‫وی معتقد است با هماهنگی صندوق وظیفه ذاتی خود شرایط مدیره صندوق مصوب کرد‪ ،‬به واحدهای‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک‪ ،‬خاصی را مصوب کرد تا با صنعتی خسارت دید ه تا سقف ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫واحدهای مس��تقر در ش��هرک صنعتی صدور ضمانتنامه‪ ،‬مشکل ریال ضمانتنامه فقط با دریافت چک و‬ ‫س��رپل ذهاب توانس��تند برای دریافت وثیقه های بانکی واحدهای سفته با تعهد ضامن ها تعلق گیرد‪.‬‬ ‫خسارت دیده حل شود‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمان��ت‬ ‫تس��هیالت از «ضمان��ت زنجی��ره ای»‬ ‫س��رمایه گذاری صنای��ع کوچک اظهار‬ ‫اس��تفاده کنند و همچنی��ن‪ ،‬طرح ها و‬ ‫ک��رد‪ :‬این صندوق‪ ،‬ص��دور ضمانتنامه با مبالغ بیش‬ ‫گزارش های الزم انها برای ارائه به بانک ها‪ ،‬از س��وی‬ ‫از ‪ ۳‬میلی��ارد ریال را با پذی��رش ارزش محل اجرای‬ ‫مهندسان مشاور سازمان تهیه شد‪.‬‬ ‫‹ ‹استمهال تسهیالت‬ ‫طرح(هرچند دچار اس��یب ش��ده باش��ند) با تعهد‬ ‫یک سال از زلزله ابان در کرمانشاه گذشت‪ .‬در این‬ ‫ضامن ها انجام داد‪.‬‬ ‫صنایع البرز تامین کننده نیازهای عراق‬ ‫نشست مش��ترک با هیات تجاری عراق و نشست‬ ‫سراس��ری فن بازار کشور به عنوان دو رویداد مهم در‬ ‫حاشیه بزرگ ترین نمایشگاه توانمندی های صنعتی‬ ‫و صادراتی استان البرز برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز‬ ‫با بیان اینکه استان ظرفیت زیادی در حوزه خدمات‬ ‫فنی و مهندسی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬کاالهای تولیدی استان‬ ‫البرز از کیفیت و سطح اس��تاندارد باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت و توانایی تولید کاالهای مصرفی عراق و سایر‬ ‫کشورها در استان البرز به وجود امد ه است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» ب��ه نق��ل از‬ ‫روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ای��ران‪ ،‬محمدامی��ن بزازی پور فرش��ی در‬ ‫نشس��ت با هیات تجاری عراق که عص ر یکشنبه در‬ ‫محل نمایش��گاه توانمندی های تولیدی صادراتی و‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری اس��تان البرز برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ایران و عراق با هم اش��تراکات زیادی در‬ ‫حوزه فرهنگ و سیاس��ت دارند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک های صنعتی اس��تان البرز با اشاره به دیدار‬ ‫رئیس جمه��وری عراق با رهب�� ر معظم انقالب افزود‪:‬‬ ‫رهب�� ر معظ��م انق�لاب در ای��ن دی��دار توصیه های‬ ‫ارزش��مندی داش��تند که نش��ان از رابطه و جایگاه‬ ‫خوب دو کشور دوست ایران و عراق است‪ .‬بزازی پور‬ ‫فرشی با بیان اینکه عراق ارتباط تجاری تنگاتنگی با‬ ‫ای��ران دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رقم تجاری مراو دات ایران با‬ ‫عراق افزایش می یابد‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان البرز با بیان اینکه در اس��تان البرز‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬واح��د فعال صنعتی ام��اده تولید محصوالت‬ ‫متن��وع مورد نیاز عراق هس��تند‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬این‬ ‫ظرفیت می تواند در راستای افزایش مبادالت تجاری‬ ‫میان ایران و عراق باش��د‪ .‬بزازی پور فرش��ی با بیان‬ ‫اینکه استان ظرفیت زیادی در حوزه خدمات فنی و‬ ‫مهندس��ی دارد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬کاالهای تولیدی استان‬ ‫البرز از کیفیت و سطح اس��تاندارد باالیی برخوردار‬ ‫اس��ت و توانایی تولید کاالهای مصرفی عراق و سایر‬ ‫کشورها در استان البرز فراهم شده است‪.‬‬ ‫مقیس��ه تصریح ک��رد‪ :‬صندوق بده��ی واحدهای‬ ‫صنعت��ی اس��یب دی��ده ک��ه پی��ش از ای��ن برای‬ ‫دریاف��ت ضمانتنامه از صندوق اق��دام کرده بودند و‬ ‫ضمانتنامه ه��ای صادرش��ده انها منج��ر به پرداخت‬ ‫خسارت شده بود تا یک سال استمهال کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچ��ک افزود‪ :‬کارمزد صدور ضمانتنامه این واحدها‬ ‫نیز به صورت اقساطی دریافت شد‪.‬‬ ‫مقیس��ه همچنین اظهار کرد‪ :‬در یک سال گذشته‬ ‫درخواس��ت صدور ضمانتنامه ‪ ۲۹‬واحد صنعتی این‬ ‫استان به ارزش ‪ ۱۸۰‬میلیارد ریال پس از بررسی های‬ ‫کارشناسی به تصویب هیات مدیره صندوق رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه گذاری صنایع‬ ‫کوچک افزود‪ :‬از این تع��داد برای ‪ ۲۵‬واحد صنعتی‬ ‫ضمانتنامه به ارزش افزون بر ‪۱۳۰‬میلیارد ریال صادر‬ ‫ش��د که پس��ت بانک به عنوان بانک عامل با پشتوانه‬ ‫ای��ن ضمانتنامه ها تس��هیالت را به ای��ن واحدهای‬ ‫صنعتی اعطا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫هرچند مس��ئوالن اع�لام می کنند ک��ه ‪ ۱۷‬واحد‬ ‫تولی��دی و صنعت��ی اس��یب دیده از زلزل��ه ابان ‪۹۶‬‬ ‫در ش��هرک صنعتی س��رپل ذهاب‪ ،‬بدون اس��تفاده‬ ‫از تس��هیالت بانکی به چرخه تولید بازگش��ته اند اما‬ ‫حدود ‪ ۸۲۸‬نفر در این شهرک صنعتی بیکار شدند‪.‬‬ ‫بازس��ازی بی��ش از ‪ ۶۲‬واحد و ط��رح صنعتی در‬ ‫شهرک صنعتی س��رپل ذهاب قرار است با تسهیالت‬ ‫بانکی ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومانی انجام ش��ود که به گفته‬ ‫مسئوالن‪ ،‬تا ‪ ۳‬سال از سود بانکی معاف است‪.‬‬ ‫شهرستان س��رپل ذهاب مرزی و از مناطق محروم‬ ‫اس��ت‪ .‬این شهرستان دارای ش��هرک صنعتی است‬ ‫ک��ه در ‪ ۱۴۰‬کیلومتری شهرس��تان کرمانش��اه و ‪۵‬‬ ‫کلیومتری از شهرستان سرپل ذهاب واقع شده است‪.‬‬ ‫این ش��هرک صنعتی یکی از زیباترین ش��هرک های‬ ‫صنعتی در کش��ور است‪ .‬مس��احت اراضی در اختیار‬ ‫این ش��هرک صنعتی ‪ ۴۳‬هکتار اس��ت و ‪ ۲۸‬هکتار‬ ‫زمی��ن صنعتی با امکاناتی از قبی��ل اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‪،‬‬ ‫مخزن بتنی ‪ ۱۰۰۰‬مترمکعبی و مخزن هوایی ‪۲۵۰‬‬ ‫مترمکعبی دارد‪.‬‬ ‫صالحی نیا در نخستین جلسه شورای معاونان سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شهرک های صنعتی ایران‪:‬‬ ‫افتخار می کنم از کارشناسی در صنعت شروع به کار کردم‬ ‫نخستین جلسه ش��ورای معاونان سازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی ایران ب��ا حضور‬ ‫محس��ن صالحی نیا‪ ،‬سرپرس��ت جدید این سازمان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش «گس��ترش صنع��ت» به نق��ل از‬ ‫روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران‪ ،‬صالحی نیا در این جلسه بر تعامل با‬ ‫صنعتگران و استفاده از نظرهای جمعی تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬افتخار من این اس��ت که از کارشناسی در‬ ‫صنعت کار خود را شروع کردم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت جدی��د س��ازمان صنای��ع کوچک و‬ ‫ش��هرک های صنعتی ایران در این جلسه با تاکید‬ ‫بر ضرورت استفاده از صاحبان فن و تجربه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ظرفیت های خارج از مجموعه در بخش های‬ ‫مختلف می توان بهره برد‪.‬‬ ‫صالحی نی��ا ب��ا بیان اینک��ه هم��کاران مجموعه‬ ‫باید ب��ا انرژی و توان باال کار خ��ود را ادامه دهند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬توج��ه ب��ه مراکز علم��ی و دانش��گاهی و‬ ‫بهره مندی از نظره��ای انها‪ ،‬تعامل با صنعتگران و‬ ‫واحدهای تولیدی و توجه به تامین زیرساخت های‬ ‫شهرک های صنعتی باید در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت حمایت از توسعه فناورانه‬ ‫و مراک��ز تحقیقاتی‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ه نظرهای جمعی در‬ ‫مدیریت خود اهمیت می دهم‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ای��ران تاکید کرد‪ :‬به زحمات تمام مدیران‬ ‫گذشته سازمان ارج می نهم‪.‬‬ ‫صالحی نیا با اش��اره به اهمی��ت و ضرورت قواعد‬ ‫خ��وب در س��ازمان‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بر اس��اس اهداف‬ ‫عالیه دولت تدبیر و امید و برنامه های رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با کمک تجربه های‬ ‫همکاران کار را به جلو می بریم‪.‬‬ ‫صنایع کوچک و کشاورزی‬ ‫‪ 30‬ابان ‪ 13 1397‬ربیع االول ‪ 21 1440‬نوامبر ‪ 2018‬شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫کارشناسان با گسترش تغییر کاربری اراضی برنجکاری در شمال کشور هشدار دادند‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪s.industrial@sanatnewspaper.com‬‬ ‫خشکسالی در کمین شالیزارها‬ ‫‹ ‹تنش شوری اب‬ ‫مری��م حس��ینی‪ ،‬رئی��س مرکز‬ ‫تحقیق��ات برنج ش��مال کش��ور‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهم ترین معضالتی‬ ‫که در ش��مال کشور وجود دارد‪،‬‬ ‫تغیی��ر کارب��ری اراضی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬عالوه بر افزایش کمی و‬ ‫کیفی بای��د بر پای��داری اراضی‬ ‫تاکید کنیم‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬حس��ینی در هجدهمین‬ ‫همایش ملی برنج با اشاره به وضعیت تولید برنج در ایران‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه س��طح مالکیت در ایران زیر‬ ‫یک هکتار است‪ ،‬زندگی حدود ‪ ۲.۵‬میلیون نفر در شمال‬ ‫کشور به زراعت برنج وابسته است‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫برنج شمال کشور با اشاره به اینکه تولید برنج در ایران در‬ ‫مقایسه با سایر کش��ورهای پیشرو‪ ،‬بسیار پرهزینه است‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬مهم ترین چالش برن��ج در طول دهه های‬ ‫گذش��ته در کشور‪ ،‬همیشه یکس��ان نبوده است؛ در سال‬ ‫‪ ۶۲‬میانگی��ن عملک��رد در زمینه برنج در کش��ور ‪۲۸۳۱‬‬ ‫کیلوگ��رم در هکتار ب��ود اما در دهه ‪ ۹۰‬بیش از ‪ ۴‬تن در‬ ‫هکتار رسیده که بخشی از این افزایش تولید مرهون ارقام‬ ‫جدید و اصالح ش��ده و بخش��ی دیگر یافته های به زراعی‬ ‫اس��ت‪ .‬حسینی با بیان اینکه سطح زیرکشت کم شده اما‬ ‫بازده عملکرد در هکتار باال رفته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فعالیت های‬ ‫به ن��ژادی و معرفی ارقام از س��ال ‪ ۳۸‬تاکن��ون منجر به‬ ‫معرفی ‪ ۵۱‬رقم برنج ش��ده است که شامل خالص سازی‬ ‫توده ه��ای محلی برن��ج ای��ران‪ ،‬وارد کردن ژرم پالس��م‬ ‫خارج��ی‪ ،‬ترکیب ژنوم ایرانی و خارج��ی و ایجاد تنوع از‬ ‫طریق موتاسیون بوده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه در دهه‬ ‫‪ ۶۰‬دستور افزایش عملکرد در واحد سطح مبنای کار قرار‬ ‫گرف��ت و ارقامی مانند امل یک و امل ‪ ۲‬نقش موثری در‬ ‫افزایش تولید برنج و تامین کالری مردم در داخل کش��ور‬ ‫داش��ت‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬به دنب��ال تغیی��رات اجتماعی و‬ ‫فرهنگی ذائقه مردم نی��ز تغییر کرد‪ ،‬در کنار عملکرد به‬ ‫کیفیت توجه شد‪ ،‬به همین دلیل در حالی که عملکرد و‬ ‫کیفی��ت در تضاد با هم هس��تند رقم های��ی مانند خزر‪،‬‬ ‫ش��یرودی‪ ،‬فجر‪ ،‬تابش‪ ،‬شفق و گوهر ب ا کیفیتی بیشتر از‬ ‫بگیرد‪ ،‬اگر تولید برنج برای کشاورز به صرفه نباشد انگیزه‬ ‫ده��ه ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬تولید ش��د‪ .‬رئیس مرک��ز تحقیقات برنج‬ ‫کافی برای تولید بهتر و بیشتر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ش��مال کش��ور با بیان اینکه در دهه ‪ ۸۰‬تولی��د ارقام با‬ ‫حس��ن خیریانپ��ور‪ ،‬مع��اون‬ ‫کیفی��ت زودرس و مق��اوم به ورس در دس��تور کار قرار‬ ‫هماهنگ��ی ام��ور اقتص��ادی‬ ‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬این برنامه ها با افزایش مشارکت کشاورزان‬ ‫اس��تانداری مازندران با بیان این‬ ‫و غربال مولکولی همراه بود و ارقامی مانند گیالنه‪ ،‬تیس��ا‬ ‫مطلب گفت‪ :‬انتخ��اب بذر برای‬ ‫و رش معرفی ش��دند‪ .‬حس��ینی افزود‪ :‬پیش بینی می شد‬ ‫کشاورزان بس��یار دارای اهمیت‬ ‫کمیت و کیفیت اب در اس��تان های ش��مالی دستخوش‬ ‫اس��ت‪ ،‬باید ارقامی به کشاورزان‬ ‫تغییرات شود‪ ،‬بنابراین یک الین در اینده معرفی خواهد‬ ‫ارائه شود که اقتصادی باشد‪.‬‬ ‫ش��د که به تنش شوری س��ازگار خواهد بود و پخت ان‬ ‫وی در همایش ملی برنج با بیان اینکه قانون ارث سبب‬ ‫مش��ابه ارقام محلی و مناسب برای کشت در مناطق شور‬ ‫ش��ده زمین های کش��اورزی در چندین نسل به گونه ای‬ ‫اس��ت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وقتی منابع اب��ی تغییر می کند‬ ‫خرد و کوچک ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این خرد ش��دن اراضی‬ ‫حف��ظ پایداری عملکرد در دس��تور کار ق��رار می گیرد و‬ ‫سبب ش��ده تا تولید برنج برای کشاورزان بهره اقتصادی‬ ‫به زودی ارقام مناسب برای کشت هوازی و خشکه کاری‬ ‫الزم را نداشته باشد‪.‬‬ ‫ارائه می ش��ود‪ .‬رئیس مرکز تحقیقات برنج ش��مال کشور‬ ‫خیریانپ��ور با اش��اره به اینک��ه افزون ب��ر ‪ ۵۲۲‬بهره بردار‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬الین سازگار به خشکی برای مازندران با‬ ‫در ح��وزه کش��اورزی در مازن��دران وج��ود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫نام طاهر به زودی معرفی می ش��ود که عالوه بر خش��کی‪،‬‬ ‫کرد‪ ۷ :‬میلی��ون تن محصوالت کش��اورزی‬ ‫شبیه طارم محلی است به طوری که نه تنها‬ ‫در کش��ور تولی��د می ش��ود ک��ه از ای��ن‬ ‫عملکرد کاهش نمی یابد بلکه شاهد افزایش‬ ‫در سال های گذشته‬ ‫می��زان ‪ ۴۰‬درص��د مرب��وط ب��ه مازن��دران‬ ‫عملکرد نیز خواهیم بود و در یک ماه پایانی‬ ‫اراضی برنجکاری‬ ‫است‪.‬‬ ‫فصل کش��ت نیز می توانیم ابیاری را قطع‬ ‫مشمول قانون ارث‬ ‫معاون اس��تاندار مازندران تصریح کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫درصد‬ ‫کنیم‪ .‬حسینی با اش��اره به اینکه ‪۷‬‬ ‫قرار گرفته و خرد‬ ‫کش��اورزان از ب��ذر اصالح ش��ده اس��تفاده شده که این روند به کانال ه��ای اب رس��انی در کیفی��ت کش��ت‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گفت‪ :‬اثر خالص س��ازی و تولید مشکالتی مانند تغییر بس��یار موثر اس��ت به طوری که ب��ا عبور از‬ ‫بذر ارقام بومی در اقتصاد کشاورزان شامل کاربری اراضی و اصالح کانال ه��ای س��نتی و اس��تفاده از روش های‬ ‫مکانیزه می ت��وان از هدر رفت اب جلوگیری‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬درصد افزایش عملکرد شلتوک‬ ‫الگوی کشت برنج‬ ‫در واح��د س��طح‪ ۳ ،‬درص��د افزایش نرخ افزوده است‪ .‬همچنین‪ ،‬ک��ر د و س��رعت در اب رس��انی را افزای��ش‬ ‫فروش برنج س��فید حاصل و ترغیب بیشتر کارشناسان نسبت به داد‪.‬‬ ‫خریداران به دلی��ل خالص بودن و حداقل فرسوده بودن تجهیزات خیریانپور با اش��اره ب��ه اینک��ه اب بندان ها‬ ‫‪ ۱۰‬درص��د کاه��ش مصرف ب��ذر در واحد و ماشین االت برنجکوبی یک��ی از ظرفیت ه��ای مه��م مازن��دران در‬ ‫گالیه کرده اند که‬ ‫حوزه کشاورزی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪۸۲۰‬‬ ‫سطح است‪.‬‬ ‫نوسازی‬ ‫‹ ‹کوچک تر شدن اراضی برنجکاری همچنان برای‬ ‫اب بن��دان در اس��تان وج��ود دارد که از این‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند که اقتصادی انها اقدام نمی شود ظرفیت ها می توان ب��رای تامین اب مزارع و‬ ‫ک��ردن تولید برنج بای��د در اولوی��ت قرار‬ ‫گردشگری استفاده کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری همایش تامین منابع مالی‬ ‫در اموزش عالی‬ ‫‹ ‹نوسازی برنجکوبی ها‬ ‫معاون اس��تاندار مازندران با بیان اینکه برای توسعه در‬ ‫بخش کشاورزی باید به س��مت فناوری های نوین حرکت‬ ‫کرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬برای استفاده بهینه از یک درصد اعتبارات‬ ‫پژوهشی‪ ،‬ترویج به صورت علمی و صنایع تبدیلی و به صرفه‬ ‫کردن کش��ت برنج باید مورد توجه قرار گیرد و متاس��فانه‬ ‫یکی از مش��کالت در حوزه کش��ت برنج بحث قانون ارث‬ ‫خیریانپور با اش��اره به اینکه کارخانجات برنجکوبی‬ ‫ ‬ ‫است‪.‬‬ ‫باید نوس��ازی و بهس��ازی ش��ود‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬استانداری‬ ‫مازندران برای مدرن کردن ابزارها و کارخانجات کشاورزی‬ ‫تسهیالت ویژه ای لحاظ کرده است‪ .‬همچنین برای داشتن‬ ‫صادراتی مطلوب باید به نوع بسته بندی توجه ویژه ای شود‪.‬‬ ‫وی وجود ‪ ۳‬بندر فعال با ظرفیت ‪ ۲۸‬اسکله و ‪ ۱۳‬میلیون‬ ‫ت��ن غل��ه را یکی از ظرفیت ه��ای مهم در ص��ادرات برنج‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬واردات برنج قهوه ای در سطح استان‪،‬‬ ‫تبدیل ان به برنج س��فید در ش��الکوبی ها و تبدیل ان به‬ ‫ارزش افزوده و س��پس صادرات ان می تواند رشد اقتصادی‬ ‫را برای مازندران رقم بزند‪.‬‬ ‫چالش های برنج ایرانی در دهه های گذش��ته یکس��ان‬ ‫نبوده اس��ت؛ از تغییر و اصالح ارقام برنج تا تغییر کاربری‬ ‫ش��الیزارهای شمال کش��ور و‪ ...‬به عنوان معضل در حوزه‬ ‫برن��ج ایرانی مطرح بوده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان از تغییر کمیت و کیفیت اب در استان های‬ ‫شمالی نسبت به کاهش تولید برنج نیز هشدار می دهند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬در س��ال های گذش��ته اراضی برنجکاری‬ ‫مش��مول قانون ارث قرار گرفته و خرد شده که این روند‬ ‫به مش��کالتی مانند تغییر کاربری اراضی و اصالح الگوی‬ ‫کشت برنج افزوده است‪ .‬همچنین‪ ،‬کارشناسان نسبت به‬ ‫فرس��وده بودن تجهیزات و ماشین االت برنجکوبی گالیه‬ ‫کرده اند که همچنان برای نوسازی انها اقدام نمی شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‹ ‹تولید ارقام مقاوم به خشکسالی‬ ‫جمی��ل علی��زاده ش��ایق‪ ،‬دبیر‬ ‫انجم��ن برن��ج ایران ب��ا تاکید بر‬ ‫اینک��ه خشکس��الی هم��واره در‬ ‫کمین کش��اورزان ق��رار دارد‪ ،‬به‬ ‫ایس��نا گف��ت‪ :‬ب��رای مقابل��ه با‬ ‫خشکس��الی باید ب��ه تولید ارقام‬ ‫مقاوم برنج روی اورد‪ ۱۰۴ .‬مقاله‬ ‫به همایش ملی برنج کشور ارسال شده که ‪ ۷‬مقاله فرصت‬ ‫ارائ��ه یافته اس��ت و ‪ ۹۰‬مقاله نیز به صورت پوس��تر ارائه‬ ‫می ش��ود‪ .‬وی اظهار کرد‪ ۳۵ :‬س��ازمان‪ ،‬موسسه و نهاد در‬ ‫برگ��زاری همایش ملی برنج کش��ور همکاری داش��ته اند‪،‬‬ ‫همچنین ‪۱۰‬تا ‪ ۱۱‬اذر جشنواره ملی برنج در مرکز تجارت‬ ‫برنج و پایانه صادرات امل برگزار خواهد شد‪ .‬شعار امسال‬ ‫همایش «بررسی مس��ائل اثرگذار بر روی برنج» است؛ به‬ ‫دلیل تغیی��رات اقلیمی و بارندگی های کم امس��ال بحث‬ ‫کم ابی و خشکس��الی نیز در این همایش بررسی می شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن ملی برنج ایران با اش��اره ب��ه اینکه هر چند‬ ‫بارندگی های اخیر نوید روزهای خوب برای کش��اورزی را‬ ‫می دهد‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬خشکسالی همواره در کمین است و‬ ‫ب��رای جلوگیری از این امر باید به تولید ارقام مقاوم برنج‪،‬‬ ‫روش های کش��ت مناس��ب ب��ا کم اب��ی و بهره ب��ردن از‬ ‫ماش��ین االت مناسب توجه شود‪ .‬علیزاده تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫کش��اورزانی ک��ه در محدوده کم ابی قرار دارند به کش��ت‬ ‫جایگزی��ن س��وق داده ش��وند و در مناطقی ک��ه اب های‬ ‫زیرزمینی مناس��بی وجود دارد کش��ت دوم نهادینه سازی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن اخر‬ ‫چالش هایی چون کمبود اب و تغییر اقلیم منجر ش��د تا‬ ‫قوانینی مانند محدودیت کش��ت در برخی استان ها وضع‬ ‫ش��ود که خود زمینه ساز مشکالتی ش��د‪ .‬در زنجیره تولید‬ ‫برنج امروزه فناوری و بیوفناوری نقش مهمی دارد که هنوز‬ ‫م��ا هنر اس��تفاده از فناوری و دان��ش الزم در بهره وری از‬ ‫بیوفناوری را نداریم‪.‬‬ ‫دومی��ن همایش تحلیل مس��ائل و تامین مناب��ع مالی در‬ ‫اموزش عالی برگزار می شود‪ .‬به گزارش «گسترش صنعت» به‬ ‫نقل از روابط عمومی دبیرخانه «دومین همایش تحلیل مسائل‬ ‫و تامین منابع مالی در اموزش عالی»‪ ،‬این همایش چهارشنبه‬ ‫ح در دانش��گاه شهید بهشتی اغاز‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ‪ ۹۷‬س��اعت ‪ ۸‬صب ‬ ‫می ش��ود‪ .‬اکبر فرجی ارمکی‪ ،‬رئیس ش��ورای سیاست گذاری‬ ‫همای��ش گفت‪ :‬معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری‪،‬‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬جهاد دانش��گاهی‪ ،‬مش��اور‬ ‫دبیر کل یونس��کو در ایران‪ ،‬معاونان اداری و مالی دانش��گاه ها‬ ‫و س��ازمان برنام��ه و بودجه از جمله مش��ارکت کنندگان این‬ ‫ت بخش های‬ ‫همایش هستند‪ .‬فرجی افزود‪ :‬همسوسازی فعالی ‬ ‫مختلف اموزش کش��ور با رویکرد اقتص��اد مقاومتی و برنامه‬ ‫ششم توسعه کش��ور‪ ،‬اش��نایی کارگزاران اموزشی کشور در‬ ‫بخش ه��ای مختل��ف با روش ه��ا و الگوهای نوی��ن در تامین‬ ‫مالی اموزش به اش��تراک گذاری تجربه ها و تامین منابع مالی‬ ‫در بخش ه��ای مختلف ب��ازار اموزش کش��ور از جمله اهداف‬ ‫برگ��زاری همایش اس��ت‪ .‬رئیس ش��ورای سیاس��ت گذاری‬ ‫همایش در پای��ان محورهای همایش را بررس��ی تجربه های‬ ‫برتر در تامین و مدیریت منابع در دانش��گاه ها و موسسه های‬ ‫اموزش عالی‪ ،‬نق��ش نهادهای مالی مانند بورس اوراق بهادار‪،‬‬ ‫صندوق های توس��عه و س��رمایه گذاری در تامی��ن و مدیریت‬ ‫مناب��ع در اموزش عالی‪ ،‬جایگاه وقف‪ ،‬خیریه ها و منابع بانکی‬ ‫در تامین مالی دانش��گاه ها و موسسه های اموزش عالی کشور‬ ‫جایگاه ش��رکت های دانش بنیان و تازه ساخت در تامین منابع‬ ‫مال��ی پایدار برای دانش��گاه ها‪ ،‬بودجه ریزی بر مبنای عملکرد‬ ‫در دانش��گا ه و موسس��ه های ام��وزش عال��ی بررس��ی برنامه‬ ‫ششم توس��عه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی کشور در حوزه‬ ‫ام��وزش عال��ی و تامین منابع مال��ی ان اموزش های مجازی‬ ‫‪ BLOCKCHAIN‬و نق��ش ان در مدیریت هزینه و زمان‬ ‫تامین مالی جمعی و نقش ان در توسعه اموزش عالی کشور‪،‬‬ ‫تامین مالی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری‪ ،‬هزینه های‬ ‫زندگی دانشجویی در مقاطع مختلف تحصیلی‪ ،‬تجاری سازی‬ ‫ایده های نوین در مراکز اموزش عالی کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫برگزاری طرح کلینیک سیار صنعت‬ ‫در شهرک صنعتی شیراز‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی اس��تان فارس‬ ‫گف��ت‪ :‬طرح کلینیک س��یار صنعت با هدف رفع مش��کالت و‬ ‫توانمندسازی واحدهای صنعتی و تقویت تولید کاالی ایرانی در‬ ‫شهرک صنعتی شیراز در حال اجرا است‪ .‬به گزارش «گسترش‬ ‫صنعت» به نقل از روابط عمومی ش��رکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان فارس‪ ،‬احد فتوحی در بازدی��د از تعدادی از واحد های‬ ‫صنعتی مس��تقر در شهرک صنعتی بزرگ ش��یراز اظهار کرد‪:‬‬ ‫در قال��ب این طرح‪ ،‬گروه کلینیک س��یار صنعت با حضور در‬ ‫واحد ه��ای صنعتی به ارائه خدمات مش��اوره ای در بخش های‬ ‫فن��ی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬انتق��ال فناوری‪ ،‬مالی‪ ،‬بیم��ه‪ ،‬مالیات‪ ،‬تامین‬ ‫بو کار‪ ،‬صادرات و بازاریابی و‬ ‫مالی‪ ،‬اینده پژوهی‪ ،‬خدمات کس�� ‬ ‫بازارسنجی می پردازند‪ .‬مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اس��تان ف��ارس افزود‪ :‬با اج��رای این طرح‪ ،‬پس از شناس��ایی‬ ‫ی عارضه یابی‪ ،‬با تشکیل کمیته کارشناسی با‬ ‫واحدهای متقاض ‬ ‫حضور مشاوران صنعتی و دانشگاهی موارد به کلینیک صنعت‬ ‫معرفی می شود‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫سال سی ام شماره ‪ 529‬پیاپی ‪2502‬‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪ 30‬ابان ‪1397‬‬ ‫‪ 13‬ربیع االول ‪1440‬‬ ‫‪ 21‬نوامبر ‪2018‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«‬ ‫»‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫‪http://telegram.me/sanatnewspaper‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫گسترش صنعت‬ ‫‪Industry@sanatnewspaper.com‬‬ ‫ای�ن صفح�ه‪ ،‬ی�اداوری تاری�خ مطبوعات و‬ ‫صنعت اس�ت که در جهت وف�اداری عینا نقل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نخس��تین کس��انی که اقدام به فروش ش��یرینی و‬ ‫ش��کالت با روش های م��درن کردن��د مهاجرانی بودند‬ ‫که از روس��یه ب��ه ایران امده بودن��د‪ .‬در زمینه این کار‬ ‫بیش��تر از هموطن��ان ارمنی کش��ورمان می ت��وان نام‬ ‫ب��رد‪ .‬اینان نخس��تین شیرینی فروش��ی های امروزی را‬ ‫در تبری��ز و تهران و یکی دو ش��هر ب��زرگ دیگر بنیان‬ ‫گذاش��تند‪ .‬البته سهم تبریز بیش��تر از تهران بود و این‬ ‫حرفه در زمان خود در تبریز و ارومیه گس��ترش بسیار‬ ‫یافت و تبریزی ها هم اس��تقبال زی��ادی از ان کردند و‬ ‫شیرینی فروش��ی های زیادی را دایر کردند‪ .‬با دایر شدن‬ ‫این گونه شیرینی فروش��ی ها وضع ف��روش نیز دگرگون‬ ‫ش��د زیرا در ان زمان ش��یرینی به ص��ورت محدود از‬ ‫س��وی بقالی ها به فروش می رفت‪ .‬البته مردم استقبالی‬ ‫از ان نمی کردن د چون همه در خانه های ش��ان شیرینی‬ ‫خانگی می س��اختند‪ .‬پختن شیرینی خانگی هم مراسم‬ ‫ویژه ای داشت‪ .‬کدبانوها چند روز قبل تدارک می دیدند‬ ‫یادداشت‬ ‫اموزش و صنعت‬ ‫گسترش و رشد صنعت هنگامی‬ ‫این��ده خواه��د داش��ت ک��ه نظام‬ ‫اموزش��ی و تعلیم و تربیت مناسب‬ ‫با صنعت را فراهم اورد‪ .‬شکل گیری‬ ‫س��ریع تعلیمات حرفه ای در ایران‪،‬‬ ‫همزمان با کوشش هایی بوده است‬ ‫ک��ه در راه صنعتی ش��دن کش��ور‬ ‫حسن محرابی‬ ‫پدیدار ش��د‪ .‬اما تعلیمات مجبور به‬ ‫روزنامه نگار‬ ‫هیچ روی نتوانسته خود را از جهت‬ ‫کمی و کیف��ی با تکام��ل صنعتی‬ ‫سازگار کند و پیوندی استوار بین صنعت و اموزش برقرار گردد‪.‬‬ ‫این مش��کل موجب گردیده است که صاحبان صنعت به ویژه در‬ ‫بخ��ش خصوصی تنها جزئی از درامده��ای خود را صرف اموزش‬ ‫فنون جدید می کنند‪.‬‬ ‫البته این نکته مس��بوق به سابقه است در سال ‪ ۱۳۴۴‬هجری‬ ‫شمس��ی‪ ،‬پژوهش��ی در موسس��ه مطالعات و تحقیقات اجتماعی‬ ‫ص��ورت گرفت ک��ه یکی از نتایج ان این بود ک��ه «بیش از نیمی‬ ‫از صاحبان صنایع از میان بازرگانان کس��به و تاجران برخاستند‪.‬‬ ‫ل��ذا همان روحیه س��وداگری را با خ��ود ب��ه فعالیت های جدید‬ ‫اورده ان��د‪ .‬از این رو اعتق��اد کمی به علم و ف��ن دارند و به جای‬ ‫اس��تخدام مهندسان و تکنس��ین ها و کارگردانان الیق امور اداری‬ ‫و متخصص��ان دیگر قوم و خویش خود را بدون مالحظه تخصص‬ ‫فنی بر سر کار می گذارند‪».‬‬ ‫باز هم تاکید می ش��ود در مس��یر بهبود سیس��تم اموزشی‬ ‫صنعتی تالش های بس��یاری ش��ده است اما متاس��فانه اگر چه‬ ‫تغییرات��ی در این زمینه به وجود امده اما کامل و مفید و موثر‬ ‫نبوده اس��ت‪ .‬مثال توجه کمی به اس��تخدام کاراموزان مدارس‬ ‫فنی و حرفه ای در کارخانه های صنعتی می شود‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫برخی مدارس فنی و حرفه ای‪ ،‬کمتر صاحب کارگاه های مجهز‬ ‫یا اس��تادکاران مسلط اس��ت که به تعلیمات عملی صنعتی در‬ ‫کارگاه ها بپردازند‪.‬‬ ‫نتیجه انکه کارگردانان صنایع‪ ،‬فارغ التحصیالن اموزشگاه ها‬ ‫را به بازی نمی گیرند و قدر نمی شناسد‪ .‬به همین جهت ظاهر‬ ‫رشد مدارس حرفه ای پاس��خگوی نیازهای صنایع نبوده است‬ ‫و عرضه و تقاضا در این مورد با هم تناس��ب ندارد در حالی که‬ ‫به اقتضای رش��د صنعتی کش��ور چند صد رشته فنون جدید‬ ‫پیدا شده است‪ ،‬مدارس حرفه ای به چند رشته محدود بسنده‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫در کش��ورهایی که این مش��کل ما را دارند شوراهایی را به‬ ‫وجود اورده اند که وظیفه تعری��ف و تطبیق و تلفیق تعلیمات‬ ‫حرف��ه ای را دارد و مقیاس های��ی وض��ع می کنن��د ک��ه همه‬ ‫موسسه ها ناگزیر از قبول و کاربرد ان اصول و معیارها هستند‪.‬‬ ‫تردید نیس��ت که در اینده بی��ش از پیش به تحصیلکردگان‬ ‫حرف��ه ای در حوزه صنعت نیاز خواهد ب��ود‪ ،‬بنابراین تاخیر در‬ ‫این زمینه روا نیست‪.‬‬ ‫صنعت شیرینی و خشکبار‬ ‫و بهتری��ن مواد اولیه را فراهم می کردند و با س��لیقه و‬ ‫حوصل��ه خاص ش��یرینی می پختند‪ .‬اس��رار ش��یرینی‬ ‫خانگی و طرز پخت و س��اخت ان فقط در دس��ت زنان‬ ‫اندر نسل به دختران شان منتقل می کردند‪.‬‬ ‫ل ‬ ‫بود که نس ‬ ‫همزمان با داغ ش��دن بازار شیرینی فروش��ی های‬ ‫امروزی و معمول ش��دن شیرینی خارجی در ایران‪،‬‬ ‫چن��د تن از زن��ان کدبانو نیز به رقابت برخاس��تند‪.‬‬ ‫بدین ترتیب که انها نیز ش��روع به پخت ش��یرینی‬ ‫خانگی و س��نتی ایران در خانه های شان کردند و ان‬ ‫را به مشتریان ش��ان در جش��ن های عروسی یا اعیاد‬ ‫مل��ی و مذهب��ی می فروختن��د و از ای��ن راه درامد‬ ‫داش��تند تا اینکه چند شیرینی فروش تهرانی‬ ‫ ‬ ‫زیادی‬ ‫ و شهرس��تانی ب��ه این رقاب��ت پایان دادن��د و برای‬ ‫نخستین بار به طور تقریبی از ‪ ۳۰‬سال پیش(تا االن‬ ‫‪ ۶۰‬سال) پخت و فروش شیرینی خانگی در قنادی ها‬ ‫معمول شد و مورد استقبال بسیار مردم قرار گرفت‪.‬‬ ‫این استقبال به جایی رس��ید که بازار شیرینی های‬ ‫خارجی تحت الش��عاع ان بود‪ .‬به عن��وان نمونه‪ ،‬نان‬ ‫نخودچی یا باقلوا که از ش��یرینی های س��نتی ایران‬ ‫هس��تند‪ ،‬همچن��ان از اعتب��ار وی��ژه ای در صنعت‬ ‫شیرینی سازی برخوردار هس��تند‪ .‬همچنین در ماه‬ ‫رمضان فصل گرم ش��دن بازار زولبیا بامیه و پشمک‬ ‫به ش��مار می اید‪ .‬در کنار ش��یرینی ایرانی خشکبار‬ ‫دیرین دارد‪ .‬خشکبار شامل‬ ‫ ‬ ‫نیز در ایران پیشینه ای‬ ‫میوه های خشک ش��ده از قبیل کشمش‪ ،‬برگه های‬ ‫مختل��ف زردال��و‪ ،‬هلو‪ ،‬انجی��ر و همچنی��ن خرما‪،‬‬ ‫الوچه و الو خش��ک می شود‪ .‬سیب‪ ،‬گیالس‪ ،‬گالبی‪،‬‬ ‫البالو و توت خش��ک هم از انواع خش��کبار به شمار‬ ‫می امد‪ .‬مغز بادام‪ ،‬فندق‪ ،‬گردو‪ ،‬پس��ته‪ ،‬بادام زمینی‬ ‫و تخمه های مختلف جزو خشکبار به شمار می اید‪.‬‬ ‫تهیه خش��کبار در ایران از زمان های بس��یار دور‬ ‫معمول بوده و خرما را هم از خش��کبار های بس��یار‬ ‫قدیم��ی ای��ران می دانن��د‪ .‬در نهای��ت در مجم��وع‬ ‫ش��یرینی های ایرانی و خش��کبار ایرانی می تواند به‬ ‫عنوان یکی از صنایع سنتی و ملی به شمار اید‪.‬‬ ‫علی خسروشاهی و صنعت محصوالت خوراکی‬ ‫علی خسروش��اهی از پایه گذاران نظام فروش و توزیع مدرن در ایران‬ ‫و ش��اخص ترین تولیدکننده محصوالت خوراکی در دهه های ‪ ۱۳۴۰‬و‬ ‫‪ ۱۳۵۰‬خورش��یدی اس��ت‪ .‬او از جمله صنعتگرانی بود که مانند بیشتر‬ ‫کارخان��ه داران و بازرگانان ایران��ی فعالیت خود را از اوایل دهه ‪ ۲۰‬اغاز‬ ‫ک��رد و در دهه ‪ ۴۰‬یک��ی از اعضای گروه صنعتگ��ران بزرگ و عضوی‬ ‫از گروه برجس��ته اجتماعی اقتصادی ایران ش��ناخته می ش��د‪ .‬وی در‬ ‫سال ‪ ۱۲۹۰‬خورش��یدی در خاندان تجارت پیشه در تبریز به دنیا امد‪.‬‬ ‫خسروشاهی در سال ‪ ۱۳۱۱‬خورشیدی با کسب رتبه اول در امتحانات‬ ‫نهایی مدرسه حقوق با مدرک لیسانس تحصیل خود را انجام داد‪.‬‬ ‫خسروش��اهی فعالیت خ��ود را با تج��ارت در بازار ته��ران در محل‬ ‫س��ه داالن مل��ک در بازار تهران اغاز کرد‪ .‬در این محل بیش��تر تاجران‬ ‫تبری��زی و پارچه فروش��ان فعالی��ت می کردند‪ .‬خسرو ش��اهی کاال های‬ ‫مختلفی را از خارج از کش��ور وارد می ک��رد و از طریق بنکداران از این‬ ‫طریق با ش��رکت های خارجی ارتباط برق��رار کرد‪ .‬به دلیل تحصیل در‬ ‫مدرس��ه حقوق به مقررات ارزی و گمرکی اشنا بود‪ .‬لذا کاالهایی مانند‬ ‫پارچ��ه‪ ،‬س��اعت‪ ،‬فرش‪ ،‬بخاری و دوچرخ��ه را وارد می کرد و به فروش‬ ‫می رساند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۳۷‬خسرو شاهی برای نخستین بار سفری به اروپا‬ ‫ک��رد از این زمان به بعدها دنب��ال وارد کردن محصوالت دارویی رفت‪.‬‬ ‫بعد ها نمایندگی ش��رکت نس��تله را گرفت‪ .‬پ��س از گرفتن نمایندگی‬ ‫علی خسرو ش��اهی دفتر خود را به خیابان فردوسی شمالی منتقل کرد‬ ‫زیرا در ان زمان ش��رکت های معتبر به تدریج به این منطقه نقل مکان‬ ‫می کردند‪ .‬توزیع مواد بهداش��تی از جمله پودر رختش��ویی اقدام دیگر‬ ‫خسروشاهی به شمار می رود‪ .‬موفقیت در زمینه توزیع پودر لباسشویی‬ ‫موجب ش��د که خسروشاهی کارخانه مس��تقلی در ضلع جنوبی جاده‬ ‫ک��رج روبه روی کارخانه مین��و راه اندازی و محصول تاید را تولید و وارد‬ ‫بازار ایران کند‪.‬‬ ‫به دنبال ش��دت گرفتن فعالیت صنعتی در دهه ‪ ۱۳۴۰‬شمسی‪ ،‬علی‬ ‫خسروش��اهی در نخس��تین پروژه خود اقدام به تاس��یس یک کارخانه‬ ‫میوه خشک کنی کرد‪ .‬هدف اصلی او صادرات کشمش از ایران و فروش‬ ‫ان در اروپا بود‪ .‬به این ترتیب بود که کارخانه میوه خش��ک کنی پارس‬ ‫تاسیس شد‪ .‬البته کارخانه میوه خشک کنی پارس کوچک بود و چندان‬ ‫موفق نش��د چون امکان صادرات کش��مش ایران به الم��ان و رقابت با‬ ‫ص��ادرات ترکیه نبود همین موضوع موجب ش��د که وی پروژه دیگری‬ ‫را دنبال کند و ان تاس��یس کارخانه تولید بس��تنی بود‪ .‬در پایان دهه‬ ‫‪ ۱۳۴۰‬خورشیدی خسروشاهی تالش کرد شرکت عالءالدین انگلستان‬ ‫را راضی کند که در ایران با مش��ارکت وی فعالیت کند‪ .‬در س��ال های‬ ‫بعد فکر تاسیس کارخانه محصوالت غذایی شکل عملی به خود گرفت‪.‬‬ ‫ش��رکت صنعتی پارس تاسیس ش��د‪ .‬کار این شرکت تولید موادغذایی‬ ‫ب��ود و با تولید ابنبات و تافی فعالیت خود را اغاز کرد‪ .‬تش��کیل گروه‬ ‫صنعت��ی مینو اقدام دیگری خس��رو ش��اهی ب��ود‪ .‬در ای��ن کارخانه با‬ ‫استفاده از ماشین های بسته بندی‪ ،‬پفک نمکی‪ ،‬بیسکویت‪ ،‬ابنبات تولید‬ ‫می ش��د‪ .‬نام نخستین محصول مینو تافی کره ای ‪ ۳‬ستاره بود‪ .‬شهریور‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬ب��رای نخس��تین بار وی ان را در بازار ای��ران عرضه کرد‪ .‬کارگاه‬ ‫بیسکویت س��ازی سومین کارگاهی بود که به راه می افتاد‪ .‬در سال های‬ ‫بعد ش��رکت مینو تصمیم گرفت وارد بازار ادامس ش��ود‪ .‬بازار ادامس‬ ‫بازار بزرگی بود اما ادامس خروس نش��ان این بازار را در دس��ت داشت‪.‬‬ ‫کرد ادامس های متفاوتی به بازار‬ ‫به همین س��بب خسروش��اهی تالش ‬ ‫عرضه کند مثل ادامس بادکنکی و ادامسی که با روکش ابنبات بود‪ .‬در‬ ‫نهایت ادامس جدیدی با نام شیک به بازار عرضه کرد که بازار ادامس‬ ‫ایران را ب ه دس��ت گرفت‪ .‬او در س��فر به خارج از کش��ور به محصولی‬ ‫برخ��ورد که بع��د از ان در ایران با نام پفک نمکی به بازار عرضه ش��د‪.‬‬ ‫وی درب��اره علت نام گذاری این محصول گفته بود‪ :‬در کودکی با مادرم‬ ‫به قنادی مینا در ابتدای خیابان نادری می رفتیم انجا یک ش��یرینی به‬ ‫نام پفک داش��ت که خیلی مورد عالقه م��ن بود‪ .‬محصولی هم که قرار‬ ‫بود تولید ش��ود خیلی پف داش��ت و چون شور بود من تصمیم گرفتم‬ ‫که اسم ان را پفک نمکی بگذارم‪ .‬سپس با عجله زیاد و برای اینکه فرد‬ ‫دیگری اسمش را ثبت نکند‪ ،‬این اسم را ثبت کرد‪ .‬وقتی پفک نمکی به‬ ‫بازار عرضه ش��د به عنوان یکی از موفق ترین و پرسودترین محصوالت‬ ‫مینو شناخته شد‪ .‬در مجموع پس از سال های ‪ ۱۳۵۰‬خورشیدی روشن‬ ‫ش��د که خسروشاهی یک صنعتگر متجدد است و در اغلب فعالیت های‬ ‫تولیدی و توزیعی حضور داشت‪.‬‬ ‫خبر قدیم‬ ‫تلفیق صنعت و کشاورزی‬ ‫به منظور گس��ترش صنایع و فعالیت های غیر کشاورزی در روستاها‬ ‫‪ ۱۵۰‬کارخانه صنعتی و تولیدی در روستا احداث می شود‪ .‬برای احداث‬ ‫این کارخانه‪ ،‬اعتباری به مبلغ ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به منظور گس��ترش صنایع و فعالیت های غیر کشاورزی که در‬ ‫روس��تاها و اشنا کردن روستا زادگان و روستانش��ینان کشور با صنایع‬ ‫غیر کش��اورزی در ایام فراغت‪ .‬تا پایان برنامه عمرانی پنجم با اعتباری‬ ‫در حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان ‪ ۱۵۰‬کارخانه صنعتی و تولیدی از جمله‬ ‫کارگاه تعمیر ماش��ین االت کش��اورزی و کارخانه پارچ��ه و تریکو بافی‬ ‫در روس��تاهای کشور س��اخته می ش��ود‪ .‬در اجرای این برنامه وسیع و‬ ‫گس��ترش صنایع در روستا کش��ورهای ژاپن‪ ،‬بلغارستان‪ ،‬یوگسالوی و‬ ‫رومانی با کارشناس��ان صنعتی و کش��اورزی ایران هم��کاری می کند‪.‬‬ ‫ب��ه موجب قراردادهای منعقده و توافق های حاصل ش��ده از هم اکنون‬ ‫کارشناس��ان این کش��ورها با کارشناس��ان ایرانی در روستاها مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ .‬گفته می ش��ود با ایجاد این کارخانه ها روست ا نشینان‬ ‫کش��ور مخصوصا روس��تازادگان می توانند در ایام فراغت در واحدهای‬ ‫تولیدی مذکور مش��غول به کار شوند و گذشته از حرفه های کشاورزی‬ ‫با صنایعی که ارتباط به کار انها پیدا می کند‪ ،‬اشنا شوند‪ .‬درحال حاضر‬ ‫بر اثر نبودن کارگاه ها و کارخانه های صنعتی در روستاها‪ ،‬روستانشینان‬ ‫کش��ور ناچارند برای تامین احتیاجات خود خصوصا تعمیر ماشین االت‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬مسافتی بین روس��تا و شهر را طی کنند و مقداری از وقت‬ ‫انها بیهوده هدر برود و ایام فراغت و بیکاری انها به بطالت بگذرد ولی‬ ‫ب��ا ایجاد این کارخانه ها عالوه بر اینکه موانع و مش��کالتی از این گونه از‬ ‫میان خواهد رفت‪ ،‬روستانش��ینان کشور خواهند توانست با اشتغال در‬ ‫کارخانه ها و کارگاه ها در فصول غیر کش��اورزی و ایام بیکاری با صنایع‬ ‫جدی��د و مورد عالقه خود که در پیش��رفت کار انان موثر خواهند بود‬ ‫اشنا شوند‪.‬‬ ‫خرداد ‪ ،۱۳۵۴‬روزنامه اطالعات‬ ‫مجالت دیروز‬ ‫خبر‬ ‫اتوبوس و مینی بوس ایرانی‬ ‫در رومانی و لهستان‬ ‫‪ 10‬اب��ان ‪ ۱۲۳ ،۱۳۵۲‬اتوب��وس و مینی ب��وس س��اخت‬ ‫کارخانجات ایران به کشورهای رومانی و لهستان صادر شد‪.‬‬ ‫رومانی بر اساس قراردادی که با کارخانجات ایران برای خرید‬ ‫‪ ۱۶۰‬اتوبوس و مینی بوس ساخت ایران دارد نخستین بخش این‬ ‫قرارداد را که ش��امل ‪ ۱۸‬اتوبوس و ‪ ۶۰‬مینی بوس می گردید‪ ،‬در‬ ‫‪ 9‬ابان تحویل گرفت‪.‬‬ ‫به موج��ب این قرارداد در س��ال ‪ ۱۳۵۲‬یکصد اتوبوس و ‪۶۰‬‬ ‫دس��تگاه مینی بوس به رومانی صادر خواهد ش��د‪ .‬رومانی قبال‬ ‫‪ ۳۵۰‬اتوبوس و مینی بوس س��اخت ایران خری��داری کرده بود‪.‬‬ ‫لهستان هم بر اس��اس قراردادی که با ایران دارد ‪ ۲۵۰‬اتوبوس‬ ‫س��اخت ایران خریداری کرده که قرار اس��ت تعدادی از ان در‬ ‫امسال و بقیه در سال اینده تحویل این کشور شود‪.‬‬ ‫خرداد ‪ ،۱۳۵۴‬روزنامه اطالعات‬ ‫ ‬ ‫دختر مادام کوری در تهران‬

آخرین شماره های روزنامه گسترش صنعت

روزنامه گسترش صنعت 557

روزنامه گسترش صنعت 557

شماره : 557
تاریخ : 1397/10/12
روزنامه گسترش صنعت 556

روزنامه گسترش صنعت 556

شماره : 556
تاریخ : 1397/10/11
روزنامه گسترش صنعت 555

روزنامه گسترش صنعت 555

شماره : 555
تاریخ : 1397/10/10
روزنامه گسترش صنعت 554

روزنامه گسترش صنعت 554

شماره : 554
تاریخ : 1397/10/09
روزنامه گسترش صنعت 553

روزنامه گسترش صنعت 553

شماره : 553
تاریخ : 1397/10/06
روزنامه گسترش صنعت 552

روزنامه گسترش صنعت 552

شماره : 552
تاریخ : 1397/10/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!