ماهنامه بازار کار نوین شماره 3 - مگ لند

ماهنامه بازار کار نوین شماره 3

ماهنامه بازار کار نوین شماره 3

ماهنامه بازار کار نوین شماره 3

‫ویژه‬ ‫‪5‬‬ ‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال اول ■ شماره سوم ■ دی ماه ‪1395‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان از نگاه رهبری‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪ 10‬گسترش پارک های علم و فناوری ‪ 14‬بازار کشـــاورزی ایــــــران‬ ‫تخصصی در کشور‬ ‫‪9‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬نادر نبوی‪ ،‬الهام محمدی‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ 26‬شرکـــت های دانش بنیان و نقــــش ان ها در حرکت‬ ‫به سمت اقتصاد مقاومتی‬ ‫فن بازار‬ ‫‪ 36‬امضای‪ 77‬میلیارد تومان قرارداد فروش محصوالت فناورانه و انتقال‬ ‫‪35‬‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫‪ 38‬اخبار‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪ 42‬گزارش یک رویــداد استارت اپی ‪52‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪59‬‬ ‫در حوزه گردشگری‬ ‫استارت اپ چیست؟‬ ‫کســــب وکارهــــای سـنتی ‪54‬‬ ‫استارت اپ ها را هدف گرفته انـد‬ ‫جوانان ایرانی با موفقیت شروع ‪55‬‬ ‫به ساخت استارت اپ ها کرده اند‬ ‫پنج اشــــتــباه در برندســازی ‪56‬‬ ‫استارت اپ ‬ ‫اسـتفاده از پتانسـیل جوانـان‬ ‫تحصیل کرده جویای شـغل جهت‬ ‫حـل بحران هـای محیط زیسـتی‬ ‫نقشه رویدادهـــــای مرتبط با‬ ‫کسب وکارهای نوپا در کشور‬ ‫عوامل موفقــیت اســـتارتاپ ها‬ ‫بررسی شد‬ ‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪ 60‬فناوری اطالعات بهترین رشته مهندسی برای اشتغال و کارافرینی بانوان است‬ ‫‪ 62‬ایران الکامپ ‪۲۰۱۶‬؛ عرصه خودنمایی استـارت اپ های حوزه ‪ICT‬‬ ‫‪ 65‬راه اندازی کسب و کار با تلفن همراه و نیازهای ان‬ ‫‪ 66‬بازاریابی را در رسانه های اجتماعی اغاز کنید‬ ‫‪71‬‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪ 72‬اشنایی با مرکز ارزیابی و توسعه مدیران‬ ‫‪ 74‬کارهایی که الزم است در مشاغل اتوماتیک انجام دهید‬ ‫‪ 76‬برندی بسازیم که در اینده موفق باقی بماند‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالــب مختلــف در ایــن نشــریه صرفــا‬ ‫به منظــور اطالع رســانی صــورت گرفتــه و الزامــا بــه‬ ‫منزلــه تاییــد انهــا توســط جهاددانشــگاهی نیســت ‪.‬‬ ‫دانش بنیان و دانشگاهی‬ ‫‪ 28‬اخبار‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام امادگــی می نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه منــدان در صــورت تمایــل می تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشــریه در درج و اصــاح مطالــب دریافتــی مختــار‬ ‫خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫مراکز تولیدی برای شرکت هاست‬ ‫‪ 24‬تســهیــالت جــدید بــرای توسعــه شـــرکت های‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم میهن فارس‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان جمهـوری اسلامی‪ -‬بیـن خیابـان‬ ‫دانشـگاه و فخر رازی ‪ -‬بن بسـت درمانگاه ‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن ‪ 66972525 :‬دورنگار ‪66490739 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫اذربایجان شرقی توسعه کارگاه و ‪ 16‬اخبار‬ ‫‪ 22‬اینده اقتصاد کشور در دست شرکت های دانش بنیان است‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫دانش بنیان‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلند همت‬ ‫تحریریــه ‪ :‬امیــر علــی بینــام‪ ،‬لیــا قرنفلــی‪ ،‬ضحــی‬ ‫عطــاردی‪ ،‬النــاز طالــب زاده‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه ارایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیــک و صفحه ارایــی‪ :‬شــهره ســلطان محمدی‪،‬‬ ‫حمیــد بختیــاری‬ ‫‪ 12‬برنامـــه پارک علـــم و فناوری‬ ‫چشم انتظار ورود شـــرکت های‬ ‫‪77‬‬ ‫‪ 78‬انواع کسب وکارهای خانگی‬ ‫‪ 80‬مشاغل خانگی‪ ،‬فرصت های شغلی بدون سرمایه‬ ‫‪ 68‬اخبار‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هوالرزاق‬ ‫نواوری را باور کنیم‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫تحـــول در فنـــاوری اطالعـــات و گســـترش‬ ‫فعالیت ه ــا چ ــه در فض ــای مج ــازی و اینترن ــت و چ ــه‬ ‫بـــا اســـتفاده از شـــبکه های تلفنـــی و به خصـــوص‬ ‫تلفـــن همـــراه باعـــث ایجـــاد دگرگونـــی و نـــواوری‬ ‫در بـــازارکار و تحـــول در کســـب وکارهای موجـــود‬ ‫گردیـــده اســـت ‪ .‬ایـــن تحـــول اشـــکال مختلفـــی از‬ ‫کســـب وکارهای جدیـــد ایجـــاد نمـــوده و موجـــب‬ ‫شـــده اســـت صاحبـــان ایـــن کســـب وکارها بـــا‬ ‫مخالفت هایـــی از ســـوی صاحبـــان کســـب وکارهای‬ ‫ســـنتی مواجـــه شـــوند ‪ ،‬مخالفت هـــا خـــاص ایـــن‬ ‫مقطـــع تاریخـــی نیســـت ‪ ،‬در طـــول تاریـــخ همـــواره‬ ‫جـــدال بیـــن روش هـــای ســـنتی و شـــیوه های جدیـــد‬ ‫و نواورانـــه وجـــود داشـــته و نـــواوری همـــواره‬ ‫هزینه هایـــی داشـــته اســـت ‪.‬‬ ‫روش هـــای ســـنتی کســـب وکار بـــه ایـــن دلیـــل‬ ‫همـــواره بـــا هـــر نـــواوری مخالفـــت کرده انـــد کـــه‬ ‫ان را در تضـــاد بـــا منافـــع خـــود یافتـــه و ویرانگـــر‬ ‫پایه هـــای معیشتی شـــان می داننـــد‪ ،‬درحالی کـــه‬ ‫این چنیـــن نیســـت و بـــا تعالـــی روش هـــای‬ ‫ســـنتی موجـــود در کســـب وکار و تحـــول دربـــازار‪،‬‬ ‫ســـرمایه های ملـــی و منابـــع انســـانی درمســـیری‬ ‫صحیح تـــر اســـتفاده خواهنـــد شـــد ‪.‬‬ ‫نواوری هـــا می تواننـــد افـــکار جدیـــد را بـــه‬ ‫واقعیـــت تبدیـــل کـــرده ‪ ،‬دروازه هـــای جدیـــدی از‬ ‫ثـــروت و قـــدرت بـــه روی بشـــر بگشـــایند و وضـــع‬ ‫موج ــود را ب ــر ه ــم زده و ب ــه وضعیت ــی منج ــر ش ــوند‬ ‫کـــه جـــوزف شـــومپیتر اقتصـــاددان و سیاســـی دان‬ ‫اتریشـــی امریکایـــی ان را «تخریـــب خالقـــه» نامیـــده‬ ‫اســـت ‪ .‬تخریـــب خالقانـــه زمانـــی روی می دهـــد کـــه‬ ‫نواوری هـــا ترتیباتـــی را کـــه بـــرای مـــدت طوالنـــی‬ ‫برقـــرار اســـت منســـوخ می کننـــد‪ ،‬منابـــع بـــرای‬ ‫اســـتفاده های دیگـــر ازاد شـــوند و ایـــن امـــر بـــه‬ ‫افزایـــش کارایـــی اقتصـــادی منجـــر می شـــود‪.‬‬ ‫صنعـــت نســـاجی در انگلیـــس مثـــال بـــارزی در‬ ‫مـــورد «تخریـــب خالقانـــه» اســـت ‪ ،‬در دهـــه ‪1760‬‬ ‫‪6‬‬ ‫میـــادی در انگلســـتان صنایـــع نســـاجی نزدیـــک‬ ‫بـــه ‪7900‬کارگـــر را در اســـتخدام خـــود داشـــتند‪ ،‬بـــا‬ ‫تحـــول در ایـــن صنایـــع و اســـتفاده از ماشـــین االت‬ ‫جدیـــد بســـیاری از افـــراد نگـــران گـــذران زندگـــی‬ ‫خـــود بودنـــد و بـــه مخالفـــت بـــا ایـــن تحـــول‬ ‫برخاســـتند‪ .‬امـــا وضعیـــت بـــه گونـــه ای شـــد کـــه در‬ ‫انگلســـتان ســـال ‪320 ،1787‬هـــزار کارگـــر در ایـــن‬ ‫صنعـــت مشـــغول بـــه کار بودنـــد‪ ،‬اگرچـــه اســـتفاده از‬ ‫دســـتگاه های جدیـــد باعـــث می شـــد کـــه مشـــکالت‬ ‫موقتـــی بـــرای برخـــی از کارگـــران بـــه وجـــود ایـــد‪،‬‬ ‫امـــا ایـــن دســـتگاه ها بـــا کاهـــش هزینـــه تولیـــد‪ ،‬کل‬ ‫ثـــروت جامعـــه را افزایـــش دادنـــد و ایجـــاد مشـــاغل‬ ‫جدیـــد ایـــن کاهـــش را جبـــران کردنـــد‪.‬‬ ‫به هرحـــال چـــه در کشـــورهای اروپایـــی و‬ ‫امریکایـــی و چـــه در ایـــران به رغـــم تاثیرمثبتـــی کـــه‬ ‫از نواوری هـــا مشـــاهده می شـــود مخالفـــت صاحبـــان‬ ‫روش هـــای ســـنتی بـــا روش هـــای نویـــن کســـب وکار‬ ‫امـــری عـــادی و قابـــل پیش بینـــی اســـت‪ .‬در ایـــران‬ ‫نیـــز نمونه هـــای تاریخـــی فراوانـــی در ایـــن مـــورد‬ ‫وجـــود دارد و مخالفـــت بـــا نـــواوری امـــر جدیـــدی‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫در ایـن روزهـا نمونه هایـی از مخالفـت بـا تغییـر و‬ ‫تحـول دربـازارکار و ایجـاد کسـب وکارهای نویـن را‬ ‫می تـوان در موضع گیـری اتحادیـه مشـاوران املاک‬ ‫نسـبت بـه سـایت های فعـال درزمینـه مسـکن ‪ ،‬اتحادیـه‬ ‫فنـاوران رایانـه نسـبت بـه فروشـگاه های اینترنتـی و‬ ‫اژانس هـای کرایـه اتومبیـل نسـبت بـه فعالیـت اسـتارت‬ ‫اپ درزمینـه حمل ونقـل شـهری شـاهد بـود‪ .‬هرکـدام‬ ‫از ایـن صنـوف تلاش دارنـد به رغـم اسـتقبال مـردم از‬ ‫رقیـب جدیدشـان و طلیعـه موفقیت های بعـدی این رقبا‬ ‫دربـازارکار‪ ،‬بـا تکیه بـر برخـی اسـتدالل ها فعالیـت ان ها‬ ‫را زیرسـوال ببرنـد و بـا اسـتفاده ابـزاری از قوانیـن ایـن‬ ‫رقبـا را از میـدان خـارج کننـد ‪.‬‬ ‫ای ــن درحال ــی اس ــت ک ــه در فرهن ــگ غن ــی ایران ــی‬ ‫و اس ــامی م ــا ن ــواوری از جای ــگاه واالی ــی برخ ــوردار‬ ‫اســـت ‪ .‬حضـــرت امـــام خمینـــی (ره) دروصیتنامـــه‬ ‫سیاســـی ‪ -‬الهـــی خـــود در ایـــن مـــورد فرموده انـــد ‪:‬‬ ‫اگ ــر م ــراد از مظاه ــر تم ــدن و نواورد ه ــا‪ ،‬اختراع ــات‬ ‫و ابت ــکارات و صنعت ه ــای پیش ــرفته ک ــه در پیش ــرفت‬ ‫و تم ــدن بش ــر دخال ــت دارد (باش ــد)‪ ،‬هیــچ گاه اس ــام‬ ‫و هیـــچ مذهـــب توحیـــدی بـــا ان مخالفـــت نکـــرده و‬ ‫نخواهـــد کـــرد بلکـــه علـــم و صنعـــت مـــورد تاکیـــد‬ ‫اس ــام و ق ــران مجی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫استادشـــهیدمرتضی مطهـــری نیـــز در کتـــاب‬ ‫ارزشـــمند «اســـام و مقتضیـــات زمـــان» در مـــورد‬ ‫نـــواوری نوشـــته اند ‪« :‬میـــل ذاتـــی و عالقـــه فطـــری‬ ‫بـــه نـــواوری جـــزء ویژگی هـــای انســـان اســـت‪،‬‬ ‫یعنـــی انســـان تنهـــا اســـتعداد ابـــداع و خالقیـــت‬ ‫نـــدارد کـــه هـــرگاه ضـــرورت پیـــدا کنـــد بـــه خلـــق‬ ‫و ابـــداع بپـــردازد‪ ،‬بلکـــه بالـــذات میـــل بـــه خالقیـــت‬ ‫و ابـــداع در او نهـــاده شـــده است‪.‬اســـتعداد حفـــظ و‬ ‫نگهـــداری تجـــارب بعـــاوه اســـتعداد نقل وانتقـــال‬ ‫تج ــارب ب ــه یکدیگ ــر و اس ــتعداد اب ــداع و می ــل ذات ــی‬ ‫بـــه خالقیـــت و ابداع‪،‬نیرویـــی اســـت کـــه انســـان را‬ ‫همـــواره بـــه جلـــو میرانـــد‪».‬‬ ‫بنابرای ــن صاحب ــان کس ــب و کاره ــای س ــنتی بای ــد‬ ‫خـــود را بـــا واقعیـــات وفـــق داده و انهـــا را بپذیرنـــد‪.‬‬ ‫قطع ــا مخالفــت انه ــا نمی توان ــد مانع ــی دربرابرتح ــول‬ ‫و ن ــواوری باش ــد و ش ــرایط به گونــه ای پی ــش خواه ــد‬ ‫رفـــت کـــه نـــواوران بـــر کرســـی موفقیـــت خواهنـــد‬ ‫نشســـت و نقـــش شـــیوه های قدیمـــی کمرنـــگ‬ ‫خواهـــد شـــد‪ ،‬امـــا ایـــن موفقیـــت مســـتلزم تکیـــه‬ ‫نـــواوران بـــر قوانیـــن‪ ،‬اصـــول و معیارهـــای صحیـــح‬ ‫و جلـــب اعتمـــاد عمومـــی اســـت‪.‬‬ ‫دولـــت وســـایرقوا نیـــز بایـــد بـــا وضـــع قوانیـــن و‬ ‫ایین نامه هـــای منطبـــق بـــر شـــرایط جدیـــد حقـــوق‬ ‫مـــردم و نـــواوران را همزمـــان تامیـــن کننـــد و جلـــو‬ ‫ســـوء اســـتفاده های احتمالـــی را بگیرنـــد تـــا اخریـــن‬ ‫دســـتاوردهای بشـــری در خدمـــت توســـعه رفـــاه و‬ ‫ســـامت جامعـــه بـــه کار گرفتـــه شـــود‪ .‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫ویژه‬ ‫◄ اقتصاد دانش بنیان از نگاه رهبری‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان‬ ‫از نگاه رهبری‬ ‫اشاره ‪:‬‬ ‫رهبرمعظم انقالب اسالمی ‪ ،‬حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای‬ ‫درمورد اقتصادمقاومتی و شرکـــــت های‬ ‫دانش بنیان توجه خاصــــی داشته اند که تبلور‬ ‫انها را می توان در برهه های مختلف تاریخی‬ ‫درمالقات با اقشارمختلف و دیگر اسناد موجود‬ ‫دید ‪ .‬درشماره گذشته به بخش هایی از مطالبی‬ ‫قسمت دوم و پایانی‬ ‫که ایشان دراین رابطه متذکرشده اند درج شد ‪.‬‬ ‫دراین قسمت ودربخش پایانی نگاهی داریم‬ ‫به بخش های دیگری از دیدگاه های رهبری‬ ‫پیرامون این مــــوضوع‪ .‬امید است با توجه‬ ‫مسئوالن ودست اندرکاران نظام ‪ ،‬نخبگان ‪،‬‬ ‫دانشگاهیان و کلیه احاد کشور شاهد تحقق‬ ‫این دیدگاه ها باشیم‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فعالیت های اقتصادی دانش بنیان‬ ‫خیلی جاده باز و امید بخشی است‬ ‫یـک مسـئله ی دیگـر در سـرفصل اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬اقتصـاد دانش بنیـان اسـت‪ .‬بعضـی‬ ‫از کسـانی کـه در بـاب شـرکتهای دانش بنیـان فعـال بودنـد‪ ،‬مـاه رمضـان اینجـا امدنـد و‬ ‫صحبتهائـی کردنـد‪ .‬خـب‪ ،‬خوشـبختانه انسـان می بیند کارهـای خوبی انجـام داده اند‪ .‬این‬ ‫بخـش شـرکتهای دانش بنیـان و فعالیتهـای اقتصـادی دانش بنیـان خیلـی جـاده ی باز و‬ ‫امیدبخشـی اسـت‪ .‬البتـه انهـا گالیه هایـی هم داشـتند‪ .‬به نظر من دوسـتان مسـئول‬ ‫در دولـت کـه کارشـان بـه ایـن بخـش ارتبـــــــــاط پیـدا می کنـد ‪ -‬چـــــه‬ ‫وزارت صنعـت و معـدن و تجـارت‪ ،‬چـه وزات علـوم ‪ -‬بـه ایـن مسـئله ی‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان بپردازنـد و گالیه هاشـان را بشـنوند و انهـا را‬ ‫برطـرف کننـد‪ .‬زمینه ی بسـیار خوبی اسـت‪ .‬ما اسـتعدادهای برجسـته ای‬ ‫داریـم کـه میتواننـد در ایـن مـورد کمـک کنند‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار رئیس جمهوری‬ ‫و اعضای هیات دولت ‪)91/6/2-‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زنجیره کارعلمی تا تولید‬ ‫و بازار بایستی دنبال شود‬ ‫مـا بایـد بتوانیـم در زمینـه ی علـم‪ ،‬ا ّوالً‬ ‫نگذاریم حرکت پرشـتابی کـه امروز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مطلقـ ًا کنـد بشـود‪ ،‬بخصـوص‬ ‫دولـت بایـد بـه ان اهتمـام بکنـد‪.‬‬ ‫عـرض کــــــردم این جزو‬ ‫دو اولویّــــــت ا ّو ِل‬ ‫برنامه هـای‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پیشتازی اقتصاد دانش بنیان‬ ‫در سیاست های کلی "اقتصاد مقاومتی"‬ ‫با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت‬ ‫اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله‪،‬‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی‪،‬‬ ‫انعطاف پذیر‪ ،‬فرصت ساز‪ ،‬مولد‪ ،‬درون زا‪ ،‬پیشرو و برون گرا‬ ‫ابالغ می گردد‪:‬‬ ‫‪ - ۲‬پیشتازی اقتصاد دانش بنیان‪ ،‬پیاده سازی و اجرای‬ ‫نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نواوری به‬ ‫منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و‬ ‫صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستــــیابی به‬ ‫رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه‪.‬‬ ‫( ابالغ سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی»‬ ‫‪)92/11/29‬‬ ‫دانشمند و متخصص‬ ‫و شرکت های دانش بنیان درکشور زیاد داریم‬ ‫نکتـه ی دهـم از مولفه های سیاسـتهای مقاومتی‪ ،‬مسـئله ی‬ ‫دانش محـوری اسـت کـه ایـن هـم یـک مشـخصه ی بسـیار‬ ‫مهمـی اسـت‪ .‬خوشـبختانه وضـع علمـیِ امـروز کشـور این‬ ‫اجـازه را بـه ما می دهـد که این بلندپروازی را داشـته باشـیم‬ ‫کـه بخواهیـم اقتصادمـان را اقتصـاد دانش بنیان کنیـم؛ که من‬ ‫بعـدا ً بـاز یـک اشـاره ای بـه ایـن خواهـم کـرد‪ .‬ما دانشـمند‬ ‫و متخصـص و شـرکتهای دانش بنیـان و افـراد مبتکـر در‬ ‫کشـور زیـاد داریـم؛ و ایـن جـزو مهم ترین زیرسـاخت های‬ ‫اقتصـادی اسـت در هـر کشـور؛ یعنـی مهم ترین زیرسـاخت‬ ‫اقتصـادی بـرای یک کشـور‪ ،‬وجود نیروهای انسـانی اسـت‪.‬‬ ‫اگـر چنانچـه مـا بـه ایـن نکتـه که نکتـه ی دهـم بـود توجه‬ ‫کنیـم‪ ،‬طبعـ ًا چرخـه ی علـم تـا ثـروت ‪ -‬مخصوصـ ًا در‬ ‫بخشـهایی کـه دارای مزیـت هسـتند ‪ -‬بـه راه خواهـد افتـاد‬ ‫و امتـداد پیـدا خواهـد کـرد؛ و ایـن در اقتصـاد مقـــاومتی‬ ‫انشـاءاهلل روی می دهـد‪ .‬اینها مهم ترین مشـخصه هایی اسـت‬ ‫کـه در ایـن سیاسـتها مـورد توجه بـوده؛ مطالـب دیگری هم‬ ‫البتـه هسـت کـه در متن سیاسـتها وجـود دارد؛ مهم ترین انها‬ ‫ایـن ده نکتـه بـود که مـن عـرض کردم‪.‬‬ ‫( بیانات در جلسه تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫‪)1392/12/20‬‬ ‫قانع شدن به ان حدّی که به ان رسیده ایم‪،‬‬ ‫ما را متو ّقف و دچار رکود میکند‬ ‫مهم مدیریّت جهادی عبارت است از خودباوری و‬ ‫عامل ّ‬ ‫اعتماد به نفس و اعتماد به کمک الهی‪ .‬اینکه من نام مبارک‬ ‫ السالم) و نام مبارک امیرالمومنین و تبریک ایّام‬ ‫امام باقر (علیه ّ‬ ‫مبارک رجب را در طلیعه ی عرایضم عرض می کنم‪ ،‬به خاطر‬ ‫این است؛ در همه ی کارها تو ّکل به خدای متعال و استمداد از‬ ‫کمک الهی کنیم؛ به کمکهای الهی اعتماد کنیم‪ .‬وقتی شما از‬ ‫خدای متعال کمک میخواهید‪ ،‬راه ها به سوی شما باز میشود‪:‬‬ ‫خر ًجا ‪َ ،‬و یَرزُق ُه مِن َح ُ‬ ‫یث الیَحتَ ِسب‪.‬‬ ‫َو َمن یَ َّتقِ اهللَ یَج َعل ل َ ُه َم َ‬ ‫این رزقی که در این ایه و در ایات دیگر گفته شده است‪،‬‬ ‫به شکلهای مختلفی به من و شما میرسد؛ گاهی شما ناگهان‬ ‫در ذهنـــــتان یک چیزی برق میـــــــــزند‪ ،‬می درخشد‪،‬‬ ‫راهی باز میشود؛ این رزق الهی است؛ در یک برهه ی‬ ‫فشار‪ ،‬ناگهان یک امید وافری در دل شما به وجود می اید؛‬ ‫این همان رزق الهی است‪ .‬بنابراین اعتماد به کمک الهی؛‬ ‫به کارگیری هوش و دانش که این هم یکی از ارکان مقاومت‬ ‫اقتصادی است که در جای خود شرح داده شد؛ مجموعه های‬ ‫دانش بنیان که خب خوشبختانه این مجموعه ی شما یکی از‬ ‫نمونه های برجسته ی دانش بنیان است؛ و به کارگیری پشتکار‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دست کم نگرفت‪ ،‬از پیشرفتهایی که به دست‬ ‫کار را بایستی‬ ‫اوردید قانع نشوید‪ ،‬به پیشرفتهای بیشتر شایق بشوید‪ ،‬قانع‬ ‫شدن به ان حدّ ی که به ان رسیده ایم‪ ،‬ما را متوقّف و دچار‬ ‫رکود میکند؛ و ابتکار‪ ،‬راه های نرفته را‪ ،‬راه های میانبر را در‬ ‫پیش گرفتن [اینها الزم است ]‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار کارگران‬ ‫در گروه صنعتى مپنا‪)1393/1/10-‬‬ ‫شرکت دانش بنیان استاندارد سازی شود‬ ‫از لحاظ کوتاه مدّ ت هم اعتقاد بنده این است ‪ -‬یعنى این‬ ‫اعتقاد ناشى از کارى است که کارشناس ها و صاحب نظرها‬ ‫کرده اند ‪ -‬که تحریمها هم ‪ -‬که امروز مسئله ى تحریمها یکى‬ ‫از مسائلى است که در ذهنها مطرح است ‪ -‬با پیشرفت علم‬ ‫بى اثر می شود‪ .‬با نگاه کوتاه مدّ ت و میان مدّ ت هم که نگاه‬ ‫کنیم ‪ -‬با قطع نظر از ان اینده ى طوالنى و بلندمدّ ت ‪ -‬اگر‬ ‫کشور می خواهد تحریمها که امروز ابزارى است در دست‬ ‫دشمنان ما براى تحقیر م ّلت ‪ -‬از تحریم براى فشار اوردن‬ ‫روى ابروى م ّلى‪ ،‬غیر از فشارهاى عملى که مربوط به زندگى‬ ‫است استفاده میکنند و تحقیر میکنند؛ اینکه ما از گذشــــته‪،‬‬ ‫در این چند سال مدام تکرار میکردیم که روى مسئله ى‬ ‫تحریمها خیلى تکیه نکنید‪ ،‬به خاطر این است ‪[ -‬بى اثر شود]‪،‬‬ ‫توجه به علم‪ ،‬و پیوند دادن‬ ‫با نگاه علمى به مسائل کشور‪ ،‬و ّ‬ ‫علم و صنعت و کشاورزى ‪ -‬که توضیحات اقایان محترم را‬ ‫در این زمینه ها شنیدید ‪ -‬تحریمها بى اثر خواهد شد‪ .‬و ما در‬ ‫این زمینه ها میدان کار برایمان باز است و میتوانیم کار کنیم؛‬ ‫شرکتهاى دانش بنیان یکى از اساسى ترین کارها در مقوله ى‬ ‫همین اقتصاد مقاومتى است که مطرح شده و درباره ى ان‬ ‫بحث شده است و مورد تایید و تصدیق همه ى اطراف مسائل‬ ‫کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حمایت از تولید وصادرات محصوالت دانش بنیان‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سیاست های کلی علم و فناوری‬ ‫(نظام اموزش عالی‪ ،‬تحقیقات و فناوری)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ -۴‬تقویت عزم ملی و افزایش درک اجتماعی نسبت به‬ ‫اهمیت توسعه علم و فناوری‪:‬‬ ‫‪ -۴-۱‬تقویت و گسترش گفتمان تولید علم و جنبش‬ ‫نرم افزاری در کشور‪.‬‬ ‫‪ -۴-۲‬ارتقاء روحیه نشاط‪ ،‬امید‪ ،‬خودباوری‪ ،‬نواوری‬ ‫نظام مند‪ ،‬شجاعت علمی و کار جمعی و وجدان کاری‪.‬‬ ‫‪ -۴-۳‬تشکیل کرسی های نظریه پردازی و تقویت فرهنگ‬ ‫کسب و کار دانش بنیان و تبادل اراء و تضارب افکار‪،‬‬ ‫ازاداندیشی علمی‪.‬‬ ‫‪ -۴-۴‬ارتقاء منزلت و بهبود معیشت استادان‪ ،‬محققان و‬ ‫دانش پژوهان و اشتغال دانش اموختگان‪.‬‬ ‫‪ -۴-۵‬احیاء تاریخ علمی و فرهنگی مسلمانان و ایران و‬ ‫الگوسازی از مفاخر و چهره های موفق عرصه علم و فناوری‪.‬‬ ‫‪ -۴-۶‬گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از‬ ‫نخبگان و نواوران و فعالیت های عرصه علم و فناوری‪.‬‬ ‫( ابالغ سیاست های کلی «علم و فناوری»‪)1393/6/29-‬‬ ‫تشکیل کرسی های نظریه پرازی‬ ‫و تقویت فرهنگ کسب و کار دانش بنیان‬ ‫هلل الرحمن الرحیم‬ ‫بسم ا ‬ ‫سیاست های کلی علم و فناوری (نظام اموزش عالی‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری)‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ –۶‬گسترش همکاری و تعامل فعال‪ ،‬سازنده و الهام بخش‬ ‫در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی‬ ‫معتبر منطقه ای و جهانی بویژه جهان اسالم همراه با تحکیم‬ ‫استقالل کشور‪ ،‬با تاکید بر‪:‬‬ ‫‪ -۶-۱‬توسعه صنایع و خدمات مبتنی بر علوم و‬ ‫فناوری های جدید و حمایت از تولید و صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیان و متکی بر فناوری های بومی بویژه در حوزه های‬ ‫دارای مزیت و ظرفیت‪ ،‬با اصالح امر واردات و صادرات‬ ‫کشور‪.‬‬ ‫‪ -۶-۲‬اهتمام بر انتقال فناوری و کسب دانش طراحی و‬ ‫ساخت برای تولید محصوالت در داخل کشور با استفاده از‬ ‫ظرفیت بازار ملی در مصرف کاالهای وارداتی‪.‬‬ ‫( ابالغ سیاست های کلی «علم و فناوری»‪)1393/6/29-‬‬ ‫تشکیل شرکت های دانش بنیان‬ ‫از لوازم حرکت علمی است‬ ‫اگر چنانچه این حرکت علمى با همین حواشى و‬ ‫دنباله هایى که دارد ادامه پیدا بکند ‪ -‬که یکى از انها تشکیل‬ ‫همین شرکتهاى دانش بنیان و روى اوردن به اقتصاد دانش بنیان‬ ‫[است] اینها از لوازم این حرکت علمى است که بحمداهلل‬ ‫بتدریج راه افتاده است ‪ -‬کشور نجات پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار شرکت کنندگان‬ ‫در هشتمین همایش ملی نخبگان جوان‪)1394/7/30-‬‬ ‫هدایت کار به سمت بازار وثروت خیلی مهم است‬ ‫ان شاءاهلل کشور پیشرفتهاى شما را خواهد دید‪ .‬و این‬ ‫مسئله ى هدایت کار به سمت بازار و ثروت که در این‬ ‫گزارشها من یک جا مالحظه کردم‪ ،‬خیلى مهم است؛ یعنى‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫کشـور اسـت؛ یعنـی به طـور ویـژه روی مسـئله ی پیشـرفت‬ ‫علـم بایـد کار بشـود‪ .‬البتّـه مسـئول درجـه ی یـک بـرای‬ ‫پیشـرفت علـم‪ ،‬دو وزارت علـوم و بهداشـت درمان هسـتند؛‬ ‫لکـن وزارت هـای صنعتـی‪ ،‬وزارت کشـاورزی‪ ،‬وزارتهـای‬ ‫حتّـی خدماتـی‪ ،‬اینهـا همه شـان می تواننـد در ایـن زمینـه‬ ‫کمـک بکننـد و باید کمک بکننـد؛ یعنی واقع ًا همـکاری بین‬ ‫دانشـگاهها و بیـن مراکـز علمـی و تحقیقاتی و دسـتگاههای‬ ‫خدماتـی مـا ‪ -‬مثـل همیـن وزارت صنعـت‪ ،‬وزارت راه‪،‬‬ ‫وزارت نفـت‪ ،‬وزارت کشـاورزی‪ ،‬ایـن وزارتهـای گوناگونی‬ ‫کـه بـا مسـائل فنّـی سـروکار دارنـد ‪[ -‬الزم اسـت ]؛ اینهـا‬ ‫می تواننـد واقعـ ًا مثـل یـک مکنـده ای عمل بکننـد و از درون‬ ‫مراکـز تحقیقاتـی و علمـی‪ ،‬ان شـیره ی علم را بکشـند و ان‬ ‫تحـرک بکننـد‪ .‬البتّـه اینکه عرض‬ ‫دسـتگاه را وادار بـه کار و‬ ‫ّ‬ ‫کـردم‪ ،‬دو نکتـه اسـت در مـورد ایـن مسـائل علمـی‪ :‬یکـی‬ ‫تکمیـل زنجیـره ی علم و فناوری اسـت؛ یعنـی این زنجیره ی‬ ‫از ایده و فکر و سـپس علم و سـپس فناوری و سـپس تولید‬ ‫و سـپس بـازار را مـا بایـد تکمیـل بکنیـم‪ّ ،‬‬ ‫وال اگـر چنانچه‬ ‫مـا کار تحقیقاتـی را کردیـم‪ ،‬بـه فنـاوری هـم رسـیدیم‪ ،‬ا ّمـا‬ ‫ً‬ ‫مثلا تولیـد انبوه نشـد‪ ،‬یا بـازار برایـش پیش بینی نشـد‪ ،‬این‬ ‫توجه قرار‬ ‫ضربـه خواهد خـورد؛ همه ی اینها بایسـتی مـورد ّ‬ ‫بگیـرد و ایـن زنجیـره ی کار علمی‪ ،‬تـا تولید و بازار بایسـتی‬ ‫دنبـال بشـود؛ یعنـی نگاههـا بایـد روی مجموع ایـن زنجیره‬ ‫باشـد؛ ایـن یـک نکتـه اسـت‪ .‬نکتـه ی بعـدی هم شـرکتهای‬ ‫دانش بنیـان؛ خوشـبختانه امـروز شـرکتهای دانش بنیـان بـا‬ ‫تعـداد خوبـی‪ ،‬باالیـی تشـکیل شـده و وجـود دارد‪ ،‬هرچـه‬ ‫می توانیـد بایـد برویـد سـراغ شـرکتهای دانش بنیـان‬ ‫( بیانات در دیدار رئیس جمهور‬ ‫و اعضای هیات دولت‪)92/6/6-‬‬ ‫عناصر باتجربه صنعتگر ویا کشاورز دراقتصاد‬ ‫دانش بنیان نقش بسیاری مهمی به عهده دارند‬ ‫اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان است یعنی از‬ ‫پیشرفتهای علمی استفاده می کند‪ ،‬به پیشرفتهای علمی تکیه‬ ‫می کند‪ ،‬اقتصاد را بر محور علم قرار میدهد؛ ا ّما معنای ان‬ ‫این نیست که این اقتصاد منحصر به دانشمندان است و فقط‬ ‫دانشمندان میتوانند نقش ایفا کنند در اقتصاد مقاومتی؛ نخیر‪،‬‬ ‫تجربه ها و مهارتها ـ تجربه های صاحبان صنعت‪ ،‬تجربه ها و‬ ‫مهارتهای کارگرانی که دارای تجربه و مهارتند ـ می تواند اثر‬ ‫بگذارد و میتواند در این اقتصاد نقش ایفا کند‪ .‬اینکه گفته‬ ‫میشود دانش محور‪ ،‬معنای ان این نیست که عناصر با تجربه ی‬ ‫صنعتگر یا کشاورز که در طول سالهای متمادی کارهای‬ ‫بزرگی را بر اساس تجربه انجام داده اند‪ ،‬اینها نقش ایفا نکنند؛‬ ‫نخیر‪ ،‬نقش بسیار مه ّمی هم به عهده ی اینها است‪.‬‬ ‫(بیانات درحرم مطهر رضوی‪)1393/1/1-‬‬ ‫البتّه در تشخیص شرکتهاى دانش بنیان دقّت بشود‪ ،‬یعنى‬ ‫شاخصه ها و مشخّ صه ها [معیّن بشود] و شرکت دانش بنیان‬ ‫استانداردسازى بشود؛ این جور نباشد که به اسم شرکت‬ ‫دانش بنیان کسانى بیایند و همین کارهایى را که در برخى‬ ‫از عرصه هاى دیگر معمول است ‪ّ -‬‬ ‫دللى و مانند اینها ‪ -‬در‬ ‫ِ‬ ‫شرکت دانش بنیان‬ ‫[اینجا] پیش ببرند‪ .‬به معناى واقعى کلمه‪،‬‬ ‫[باشد]؛ این را باید یکى از محورهاى اساسى قرار داد‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار اساتید دانشگاه ها‪)1393/4/11-‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارى بشود که این شرکتهاى دانش بنیان به معناى واقعى کلمه‬ ‫بتوانند از این محصول استفاده کنند‪ ،‬از این فکر استفاده کنند؛‬ ‫این موجب میشود که کار علمى شما و تحقیقاتى شما در‬ ‫محیط زندگى مردم تاثیر خود را نشان بدهد؛ این تضمین‬ ‫پیشرفت کار شما است ان شاءاهلل‪.‬‬ ‫( بیانات پس از بازدید از نمایشگاه دستاوردهاى‬ ‫فناورى نانو‪)1393/11/11-‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫فقط مخصوص صنعت نیست‬ ‫شرکتهای دانش بنیان؛ که بنده روی این شرکتهای‬ ‫دانش بنیان تکیه می کنم‪ .‬امروز ما جوان تحصیل کرده خیلی‬ ‫بچه های دبیرستانی یکی دو هفته پیش در این حسینیّه‪،‬‬ ‫داریم‪ّ .‬‬ ‫یک نمایشگاهی تشکیل دادند ‪ ،‬امدند چیزهای پیشرفته ی‬ ‫واقع ًا عجیب وغریب و حیرت اوری را اینجا به ما نشان دادند؛‬ ‫غالب ًا جوان‪ ،‬تعدادی جوان دبیرستانی! خب‪ ،‬سرمایه ی ما این‬ ‫است‪ ،‬ثروت ما این است‪ .‬شرکتهای دانش بنیان به وجود بیاید‪.‬‬ ‫شرکتهای دانش بنیان هم فقط مخصوص صنعت نیست؛ در‬ ‫صنعت‪ ،‬در کشاورزی‪ ،‬در خدمات‪ ،‬در نیازسنجی؛ جمع‬ ‫بشوند‪ ،‬نگاه کنند ببینند بنگاه های گوناگون اقتصادی به چه‬ ‫چیزهایی نیاز دارند‪ ،‬کمبودهایشان کجا است‪ ،‬این را به انها‬ ‫ارائه بدهند؛ شرکت دانش بنیان حتّی در این زمینه هم میتواند‬ ‫ف ّعال باشد‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار مردم اذربایجان‪)1393/11/29-‬‬ ‫بنگاه های دانش بنیان می توانند‬ ‫به اقتصاد ملی کمک کنند‬ ‫یکی از الزم ترین کارها این است که از بنگاه های تولیدی‬ ‫متوسط و کوچک حمایت بشود؛ یکی از کارها این است که‬ ‫ّ‬ ‫ف ّعالیّتهای بنگاه های دانش بنیان تقویت بشود‪ .‬اینکه ما روی‬ ‫علم و فنّاوری تکیه میکنیم‪ ،‬فقط به خاطر این نیست که‬ ‫میخواهیم نِصاب علمی خودمان را باال ببریم؛ پیشرفت علم‬ ‫و فنّاوری به پیشرفت اقتصاد کمک میکند؛ بنگاه هایی که‬ ‫دانش بنیان هستند میتوانند به اقتصاد م ّلی کمک کنند‪.‬‬ ‫( بیانات در حرم مطهر رضوی‪)1394/1/1-‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫مادرزمینه شرکت های دانش بنیان‬ ‫پیشرفت کرده ایم‬ ‫در صنایع دانش بنیان؛ که در همین حسینیّه نمایشگاهی‬ ‫برگزار کردندو بنده با جوانان عالقه مند به این کار و بخشهای‬ ‫مختلف شرکتهای دانش بنیان از نزدیک اشنا شدم ‪ -‬البتّه‬ ‫گزارش داشتم‪ ،‬ا ّطالع داشتم منتها از نزدیک هم با اینها اشنا‬ ‫شدیم ‪ -‬دارند کار میکنند‪ ،‬دارند تالش میکنند‪ ،‬دارند پیش‬ ‫میروند‪ .‬امروز ما در زمینه ی شرکتهای دانش بنیان [نسبت ] به‬ ‫ده سال پیش و پانزده سال پیش خیلی پیشرفت کرده ایم؛ اینها‬ ‫همه در حال تحریم اتّفاق افتاده است‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار جمعى از کارگران سراسر کشور‪-‬‬ ‫‪)1394/2/9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫یکی از بهترین راه های اشتغال است‬ ‫روی شرکتهای دانش بنیان ‪-‬که حاال گزارش داده شد‬ ‫و خوب بود‪ -‬حتم ًا باید تکیه بشود؛ تجاری سازی علوم و‬ ‫فنّاوری ها‪ ،‬پارک های علم و فنّاوری و مانند اینها کارهای‬ ‫بسیار الزم و خوبی است‪ .‬ببینید ما یکی از مشکالت‬ ‫اقتصادی مان مسئله ی اشتغال است؛ یکی از بهترین راه های‬ ‫اشتغال‪ ،‬همین پارک های علم و فنّاوری و همین وارد کردن‬ ‫دانشجویان به فنّاوری های قابل تبدیل به ثروت است‪ .‬یک‬ ‫مقداری به اینها کمک بشود‪ ،‬یک راهنمایی بشوند‪ ،‬یک کار‬ ‫عملی و عملیّاتی ‪-‬واقعی‪ -‬جلوی پای اینها گذاشته بشود‪،‬‬ ‫اینها مشغول میشوند‪ .‬این تص ّور که هرکسی فارغ التّحصیل‬ ‫شد‪ ،‬باید بیاید در یک مجموعه ی دولتی کارمند بشود و مانند‬ ‫اینها‪ ،‬و ما عزا بگیریم که فارغ التّحصیل ها زیاد شدند‪ ،‬جا‬ ‫نداریم‪ ،‬امکان نداریم‪ ،‬این به نظر من نگاه غلطی اســــت‪.‬‬ ‫نگاه درست این است که ما راه را باز کنیم؛ برای این باید فکر‬ ‫بشود؛ یعنی باید برنامه ریزی بشود که دانشجوی ما از دوران‬ ‫ال فرض کنید دوران دانشگاه یا مث ً‬ ‫تحصیل ‪-‬از مث ً‬ ‫ال فرض کنید‬ ‫تحصیالت تکمیلی؛ وقتی که وارد اگاهی های علمی سطح باال‬ ‫شد‪ -‬راه برای او باز بشود تا بتواند بیاید در یک جایی کار‬ ‫علمی بکند؛ و واقع ًا شغلهای بی پایان [وجود دارد]‪ .‬به نظر‬ ‫من مشاغلی که ناشی از علم هست‪ ،‬انتها ندارد‪ .‬هرچه ما ادم‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬میتوانیم شغل علمی در اختیار اینها بگذاریم‪،‬‬ ‫مشروط بر اینکه بنشینیم کار کنیم‬ ‫(بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضاى هیات دولت ‪-‬‬ ‫‪)1394/6/4‬‬ ‫احراز جایگاه و سهم مناسب‬ ‫برای اقتصاد دانش بنیان‬ ‫احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش بنیان در‬ ‫فضای مجازی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫کشور و برنامه ریزی همه جانبه برای بهبود شرایط کسب و‬ ‫کار مرتبط با فناوری های مجازی و بهره گیری از فرصت های‬ ‫اشتغال زایی و نیز رونق محتوا‪ ،‬خدمات و تجارت در این‬ ‫عرصه‪.‬‬ ‫(حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی‪-‬‬ ‫‪)1394/6/ 14‬‬ ‫نقش افرینی نخبگان جوان دراقتصادمقاومتی‬ ‫یا اقتصاددانش بنیان را طراحی کنید‬ ‫یکی از پایه های محکم اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان‬ ‫است؛ اساس کار در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقتصاد دانش بنیان است؛‬ ‫[زیرا] اقتصاد مقاومتی اقتصاد درون زا است‪ ،‬اقتصادی است‬ ‫که در داخل پایه های مستحکمی دارد که تکانه های بین المللی‬ ‫و جهانی و اقتصادی ان را از جا درنمیبرد؛ این اقتصاد مقاومتی‬ ‫[است ]‪ ،‬اقتصاد مقاوم‪ .‬یکی از اساسی ترین پایه های این اقتصاد‬ ‫عبارت است از اقتصاد دانش بنیان؛ اقتصادی که متّکی باشد‬ ‫به علم‪ ،‬این خیلی مهم است‪ .‬خب‪ ،‬به نظر ما نخبه های جوان‬ ‫میتوانند در اقتصاد دانش بنیان که درواقع ستون اصلی اقتصاد‬ ‫مقاومتی است‪ ،‬نقش ایفا کنند‪ .‬چطور نقش ایفا کنند؟ خب‪،‬‬ ‫طراحی الزم دارد‪ .‬چه جور جوانهای ما نقش ایفا کنند در‬ ‫این ّ‬ ‫اقتصاد مقاومتی؟ من جواب این سوال را از شما میخواهم‪،‬‬ ‫طراحی کنند‪.‬‬ ‫طراحی کنید‪ ،‬منتظر نمانید که دیگران ّ‬ ‫بنشینید ّ‬ ‫شما جوانهای نخبه در یکی از اجتماعات خودتان موضوع‬ ‫را همین قرار بدهید‪ :‬چگونگی نقش افرینی نخبگان جوان‬ ‫در اقتصاد مقاومتی یا اقتصاد دانش بنیان‪ .‬گروه هایی به وجود‬ ‫بیایند‪ ،‬گروه هایی تقسیم بشوند‪ ،‬کار کنند‪ ،‬فکر کنند‪ ،‬مطالعه‬ ‫کنند‪ ،‬با دست پُر در این اجتماع شرکت کنند‪ ،‬راه بدهند‪،‬‬ ‫ان وقت بنیاد نخبگان از این طرحی که از درون خود نخبگان‬ ‫بیرون امده‪ ،‬حمایت کند‪ ،‬پشتیبانی کند‪ .‬به نظر من یک تح ّول‬ ‫به وجود می اید؛ هم در زمینه ی فکر کردن و اندیشیدن و کار‬ ‫کردن‪ ،‬هم در زمینه ی واقعیّت‪ ،‬روی زمین؛ در زمینه ی اقتصاد‬ ‫[هم ] قطع ًا تح ّول به وجود می اید‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش‬ ‫ملی «نخبگان فردا»‪)1394/7/22 -‬‬ ‫کسانی که محصول علمی دارند‬ ‫وجودشان درشرکت های دانش بنیان مفید است‬ ‫یک مسئله تشکیل شرکتهای دانش بنیان است که حاال‬ ‫در این زمینه من بعدا ً عرض خواهم کرد‪ .‬این شرکتهای‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬چیز بسیار خوبی است‪ .‬البتّه امروز من ا ّطالع‬ ‫دارم‪ ،‬هزاران شرکت دانش بنیان در کشور هست لکن همین‬ ‫تعدادی که االن وجود دارد‪ ،‬میتواند به ده برابر افزایش پیدا‬ ‫کند؛ ده برابر‪ .‬جوانها‪ ،‬ان کسانی که محصول علمی دارند‪،‬‬ ‫وجودشان در شرکتهای دانش بنیان‪ ،‬مفید است‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش‬ ‫ملی «نخبگان فردا»‪)1394/7/22-‬‬ ‫نقش خودتان را دراقتصاد مقاومتی عمل کنید‬ ‫یک مسئله هم مسئله ی نقش افرینی در اقتصاد مقاومتی‬ ‫است که اقتصاد دانش بنیان پایه ی ان است‪ .‬البتّه در این زمینه‬ ‫هم حرف زیاد زده ایم‪ ،‬دوستان هم مطالبی بیان کرده اند‪،‬‬ ‫دیگران هم گفته اند لکن انچه در واق ِع عمل باید اتّفاق بیفتد‪،‬‬ ‫هنوز اتّفاق نیفتاده‪ .‬بنده این را عرض بکنم؛ تازه گزارش‬ ‫مسئولین دولتی برای برنامه های اجرائی اقتصاد مقاومتی دست‬ ‫بنده رسیده؛ تازه چند روز است! یعنی انچه در واقع باید‬ ‫تح ّقق پیدا کند در اقتصاد مقاومتی‪ ،‬هنوز ما با ان فاصله داریم‪.‬‬ ‫خب‪ ،‬شما در دانشگاه در این زمینه نقش ایفا کنید؛ یعنی واقع ًا‬ ‫بروید سهم خودتان را پیدا کنید و ان سهم را به معنای واقعی‬ ‫کلمه عمل کنید‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار روسای دانشگاه ها‪ ،‬پژوهشگاه ها‪،‬‬ ‫مراکز رشد و پارک های علم و فناوری‪)1394/8/20-‬‬ ‫اقتصاد دانش پایه سرمایه گذاری‬ ‫اندک و محصول بسیار زیاد دارد‬ ‫اگر پیشرفت علمی را ما دنبال کردیم‪ ،‬ان وقت اقتصاد‬ ‫دانش پایه ‪-‬که سرمایه گذاری اش اندک است [ا ّما] فراورده و‬ ‫محصولش بسیار زیاد است‪ -‬در اختیار ما قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار رئیس و اعضاى‬ ‫مجلس خبرگان رهبرى‪)1394/12/ 20-‬‬ ‫دانشمندان ما نشان داده اند‬ ‫که می توانند نواوری کنند‬ ‫بخشهایی در اقتصاد ما وجود دارد که مهم و دارای‬ ‫اه ّمیت است؛ مث ً‬ ‫ال بخش نفت و گاز یا بخش تولید موتور‬ ‫که برای خودرو‪ ،‬برای هواپیما‪ ،‬برای قطار‪ ،‬برای کشتی مورد‬ ‫حساس و مهم‪ ،‬دانش بنیان بشود‪.‬‬ ‫استفاده است‪ ،‬این بخشهای ّ‬ ‫اینکه ما میگوییم اقتصاد دانش بنیان [این است]‪ .‬جوانهای ما‪،‬‬ ‫دانشمندان ما نشان داده اند که میتوانند نواوری کنند‪ ،‬میتوانند‬ ‫ما را از ان سطحی که در فنّاوری داریم باالتر ببرند‪ .‬خب‪،‬‬ ‫این کار کوچکی است که موشک بُرد بلند را جوری تنظیم‬ ‫کنند که در دوهزار کیلومتری با انحراف دو متر یا پنج متــر‬ ‫به هدف بخورد؟ خب ان مغزی که میتواند این کار را بکند‪،‬‬ ‫در موارد گوناگون دیگر هم میتواند؛ مث ً‬ ‫ال فرض کنید که سطح‬ ‫موتور خودرو را با یک پیشرفتی باال ببرد که فرض کنیم‬ ‫مصرفش کم بشود‪ ،‬یا موتور قطار را به فالن شکل به وجود‬ ‫بیاورد؛ میتوانند‪ .‬همین االن در کشور ما بنگاه های اقتصادی و‬ ‫تولیدی ای وجود دارند که کارهایی که انها انجام میدهند و‬ ‫تولید میکنند‪ ،‬یا از مشابه خارجی اش بهتر است یا برابر انها‬ ‫است؛ همین االن داریم؛ خب اینها را باید تقویت کرد‪ .‬پس‬ ‫مهم اقتصاد داخلی‪ ،‬یکی‬ ‫بنابراین دانش بنیان شد ِن بخشهای ّ‬ ‫از کارهایی است که در اقتصاد مقاومتی شرط است و بایستی‬ ‫انجام بگیرد‪.‬‬ ‫( بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی –‬ ‫‪)1395/1/1‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان از اولویت هاست‬ ‫منابع کشور ‪-‬انواع فاینانس ها و پولهایی که ازاد میشود‪-‬‬ ‫نبایستی هدر برود‪ .‬صنایع تعطیل شده‪ ،‬بخش اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬بخش تبدیل ماشینهای فرسوده ی صنایعمان‪ ،‬اینها‬ ‫جزو اولویّتها است‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار مسئوالن نظام‬ ‫‪)1395/3/25‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان هم علمند ‪ ،‬هم اقتصادند‬ ‫یک مسئله ی بسیار مهم‪ ،‬پرداختن به شرکتهای دانش بنیان‬ ‫است؛ این ما را پیش خواهد برد‪ .‬شرکتهای دانش بنیان‪ ،‬هم‬ ‫علمند‪ ،‬هم اقتصادند‪ .‬پرداختن به شرکتهای دانش بنیان یکی‬ ‫از اساسی ترین کارها است؛ این جزو اولویّتها است و باید‬ ‫به این پرداخت‪ .‬البتّه بعضی از شرکتهای دانش بنیان می ایند‬ ‫توجه کنند‬ ‫شکایت میکنند و گزارش میدهند به ما‪ .‬مسئولین ّ‬ ‫به این نکته‪.‬‬ ‫( بیانات در دیدار مسئوالن نظام‪)1395/3/25 -‬‬ ‫منبع ‪Khamenei.ir :‬‬ ‫یادداشت مدیر مسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫◄ گسترش پارک های علم و فناوری تخصصی در کشور‬ ‫◄ برنامه پارک علم و فناوری اذربایجـــان شرقی توسعه‬ ‫کارگاه و مراکز تولیدی برای شرکت هاست‬ ‫◄ بازار کشاورزی ایران چشـــم انتظار ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪11‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در گفت وگو با بازارکار نوین تاکید کرد‬ ‫گسترش پارک های علم و فناوری تخصصی‬ ‫در کشور‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫امـــروزه از پارک هـــای علـــم و فنـــاوری به عنـــوان تکمیل کننـــده زنجیـــره ارتبـــاط صنعـــت و دانشـــگاه نـــام می برنـــد ‪ ،‬پارک هایـــی کـــه‬ ‫عـــاوه بـــر امـــکان فعالیـــت شـــرکت های کوچـــک و متوســـط دانش بنیـــان و کارافریـــن در یـــک محیـــط اقتصـــادی‪ ،‬بســـتر الزم را جهـــت انتقـــال‬ ‫و توســـعه فنـــاوری‪ ،‬تولیـــد بـــاارزش افـــزوده بـــاال‪ ،‬جـــذب ســـرمایه گذاری خارجـــی و ورود کارافرینـــان و واحدهـــای صنعتـــی بـــه بازارهـــای‬ ‫منطقـــه ای و جهانـــی را فراهـــم می نماینـــد‪.‬‬ ‫در کشـــورمان نیـــز بـــاال بـــردن جایـــگاه علمـــی و فنـــاوری از سیاســـت های دولـــت و جـــزو سیاســـت های ســـند چشـــم انداز ‪ 20‬ســـاله توســـعه‬ ‫اســـت‪ .‬در همیـــن راســـتا از ســـال های ابتدایـــی دهـــه ‪ 80‬شـــاهد راه انـــدازی پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در نقـــاط مختلـــف کشـــور بودیـــم و‬ ‫رونـــد رشـــد و تاســـیس پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در تمامـــی اســـتان های کشـــور ادامـــه یافـــت‪ ،‬امـــا ســـوالی کـــه مطـــرح می شـــود ان اســـت‬ ‫کـــه سیاســـت دولـــت در گســـترش پارک هـــای علـــم و فنـــاوری چیســـت و تـــا چـــه زمانـــی شـــاهد گســـترش کمـــی ایـــن پارک هـــا خواهیـــم‬ ‫ب ــود؟‬ ‫ســـوالی کـــه در پاســـخ بـــه ان دکتـــر‪ ،‬وحیـــد احمـــدی‪ ،‬معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری در گفت وگـــو‬ ‫بـــا خبرنـــگار بـــازارکار نویـــن تعـــداد فعلـــی پارک هـــای علـــم و فنـــاوری عمومـــی را کافـــی دانســـت و سیاســـت وزارت علـــوم را گســـترش‬ ‫پارک هـــای علـــم و فنـــاوری تخصصـــی خوانـــد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فعالیت حداقل‬ ‫یک پارک و علم و فناوری‬ ‫در استان ها‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزیـــر علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیقـــات و فنـــاوری سیاســـت ایـــن وزاتخانـــه را‬ ‫داش ــتن حداق ــل ی ــک پ ــارک و عل ــم و فن ــاوری در‬ ‫اســـتان ها ذکـــر کـــرد ‪.‬‬ ‫دکتـــر وحیـــد احمـــدی در پاســـخ بـــه ایـــن‬ ‫ســـوال خبرنـــگار بازارکارنویـــن کـــه سیاســـت‬ ‫وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری در گســـترش‬ ‫پارک هـــای علـــم و فنـــاوری در اســـتان ها‬ ‫چیســـت؟ عنـــوان کـــرد‪ :‬در رابطـــه بـــا پارک هـــای‬ ‫علـــم و فنـــاوری سیاســـت ان اســـت کــــــــــــه‬ ‫ه ــر اس ــتان حداق ــل ی ــک پ ــارک داش ــته باش ــد ک ــه‬ ‫هم اکنـــون دارنـــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــــه پارک هــای علــم و فنــاوری در‬ ‫ه ــر اس ــتان ب ــه معن ــی ان اس ــت ک ــه هم ــه اج ــزای‬ ‫اســـــــــــــــتان می تواننـــد در ان حضورداشـــته‬ ‫باش ــند ادام ــه داد‪ :‬اگ ــر ی ــک پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫قـــوی و گســـترده در اســـتان فعالیـــت کنـــد‬ ‫می توانـــد تمـــام نیازهـــای موجـــود در ایـــن اســـتان‬ ‫را رفـــع نمایـــد‪.‬‬ ‫صدور مجوز تاسیس‬ ‫برای پارک های علم و فناوری‬ ‫تخصصی‬ ‫دکتـــر احمـــدی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در کنـــار‬ ‫ایـــن پارک هـــا به صـــورت مـــوردی بـــرای‬ ‫پارک هـــای علـــم و فنـــاوری تخصصـــی مجـــوز‬ ‫صـــادر می شـــود افـــزود‪ :‬به طـــور مثـــال در‬ ‫حوزه هـــای صنعـــت بـــرق مجـــوز تاســـیس پـــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری را صـــادر کردیـــم و باوجودانکـــه‬ ‫در تهـــران شـــاهد فعالیـــت پارک هـــای علـــم و‬ ‫فنـــاوری هســـتیم‪ ،‬امـــا در حــــــــــوزه ســـامت‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دانشگاه ها می توانند‬ ‫پردیس علم و فناوری‬ ‫دایر کنند‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزیـــر علـــوم‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬در کنـــار پارک هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫دانشـــگاه ها می تواننـــد پردیـــس علـــم و فنـــاوری‬ ‫نیـــز دایـــر کننـــد‪.‬‬ ‫وی در ایـــن رابطـــه گفـــت‪ :‬به طـــور مثـــال در‬ ‫یـــک اســـتان پـــارک علـــم و فنـــاوری داریـــم و‬ ‫دانشـــگاه هـــم می توانـــد بـــا مجـــوز وزارت علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیقـــات و فنـــاوری پردیـــس دایـــر کنـــد‪.‬‬ ‫راه اندازی مناطق‬ ‫ویژه علم و فناوری‬ ‫استان ها‬ ‫شـــایان ذکر اســـت کـــه معـــاون پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری‬ ‫همچنیـــن بـــه راه انـــدازی مناطـــق ویـــژه علـــم و‬ ‫فنـــاوری اســـتان ها نیـــز اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫مناطـــق ‪۵‬گانـــه ویـــژه علـــم و فنـــاوری در‬ ‫اســـتان های مختلـــف بـــا کمـــک اعتبـــارات‬ ‫دولت ــی س ــاخته و در این ــده درام ــدزا و خودگ ــردان‬ ‫می شـــو ند ‪.‬‬ ‫مناطق ‪۵‬گانه ویژه‬ ‫علم و فناوری در استان های‬ ‫مختلف با کمک اعتبارات‬ ‫دولتی ساخته و در اینده‬ ‫درامدزا و خودگردان‬ ‫می شوند‬ ‫فنـــاوری فعالیـــت می کننـــد ادامـــه داد‪ :‬نگـــرش‬ ‫بـــه ایـــن مناطـــق بـــرای همـــکاری شـــرکت های‬ ‫دانش بنیـــان‪ ،‬تجـــاری‪ ،‬فرهنگـــی‪ ،‬اقتصـــادی و‬ ‫تولیـــدی اســـت‪.‬‬ ‫تدوین اساسنامه مناطق ویژه‬ ‫علم و فناوری‬ ‫احمـــدی بـــا اشـــاره بـــه تدویـــن اساســـنامه‬ ‫مناطـــق ویـــژه علـــم و فنـــاوری بیـــان کـــرد‪:‬‬ ‫اساس ــنامه‪ ،‬ضواب ــط و مق ــررات مناط ــق وی ــژه عل ــم‬ ‫و فنـــاوری تنظیـــم و تدوین شـــده و بـــر اســـاس‬ ‫نظـــام مدیریتـــی‪ ،‬احـــکام مربـــوط صـــادر می شـــود‪.‬‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزیـــر علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا بیـــان اینکـــه بودجـــه‬ ‫مناطـــق ویـــژه علـــم و فنـــاوری از منابـــع اســـتانی‬ ‫و منابـــع مختلـــف دولتـــی تامیـــن می شـــود‬ ‫خاطرنشـــان کرد‪:‬مناطـــق ‪ 5‬گانـــه ویـــژه علـــم و‬ ‫فنـــاوری در اســـتان های مختلـــف بـــا کمـــک‬ ‫اعتبـــارات دولتـــی ســـاخته و در اینـــده درامـــدزا و‬ ‫خودگـــردان می شـــوند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه مناب ــع اعتب ــاری ای ــن مناط ــق‬ ‫ویـــژه از طریـــق اعتبـــارات اســـتانی‪ ،‬دســـتگاهی و‬ ‫دولتـــی تامیـــن می شـــود تصریـــح کـــرد‪ :‬دولـــت در‬ ‫ج ــدول اعتب ــاری ب ــرای س ــال این ــده اعتبارات ــی در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه اس ــت و دبیرخان ــه مناط ــق وی ــژه عل ــم‬ ‫و فنـــاوری هـــم بـــرای شـــروع بـــکار ایـــن مناطـــق‬ ‫اعتباراتـــی تخصیـــص می دهـــد‪.‬‬ ‫احم ــدی اف ــزود‪ :‬مناط ــق وی ــژه عل ــم و فن ــاوری‬ ‫در ســـال های ابتدایـــی بـــا کمـــک دولـــت فعالیـــت‬ ‫می کننـــد کـــه بـــا فعـــال شـــدن ایـــن مناطـــق‬ ‫درامـــدزا و خودگـــردان می شـــوند‪.‬‬ ‫گفت وگو‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫بـــرای دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی تهـــران مجـــوز‬ ‫تاســـیس پـــارک علـــم و فنـــاوری تخصصـــی‬ ‫ســـامت صـــادر شـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه در همیـــن راســـتا به تناســـب‬ ‫نیـــاز مجـــوز تاســـیس پارک هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫تخصصـــی صـــادر می شـــود افـــزود‪ :‬امـــا در‬ ‫مـــورد پارک هـــای علـــم و فنـــاوری عمومـــی‬ ‫سیاســـت ایـــن اســـت کـــه پارک هـــای موجـــود‬ ‫تقویـــت شـــوند و امکانـــات و توانمندی هـــای‬ ‫ان هـــا افزایـــش پیـــدا کننـــد کـــه در ایـــن صـــورت‬ ‫می تواننـــد نیازهـــای منطقـــه ای را رفـــع کننـــد‪.‬‬ ‫دکت ــر احم ــدی ب ــا بی ــان اینک ــه بای ــد ب ــه مناط ــق‬ ‫ویـــژه علـــم و فنـــاوری به عنـــوان اکوسیســـتم‬ ‫نـــگاه کـــرد اظهـــار داشـــت‪ :‬مناطـــق ویـــژه علـــم‬ ‫و فنـــاوری بـــرای توســـعه فنـــاوری و ایجـــاد یـــک‬ ‫نظـــام هم گـــرا‪ ،‬هماهنـــگ و هم افـــزا بـــرای‬ ‫مجموعـــه مختلـــف تشکیل شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه همـــه تشـــکل های‬ ‫اقتصـــادی و علمـــی در مناطـــق ویـــژه علـــم و‬ ‫معـــاون پژوهـــش و فنـــاوری وزیـــر علـــوم‪،‬‬ ‫تحقیق ــات و فن ــاوری ب ــا بی ــان اینک ــه مناط ــق وی ــژه‬ ‫در ش ــورای عل ــوم و تحقیق ــات و فن ــاوری تصوی ــب‬ ‫شـــد گفـــت‪ :‬مناطـــق ویـــژه علـــم و فنـــاوری در ‪5‬‬ ‫اس ــتان اذربایج ــان ش ــرقی‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬بوش ــهر‪ ،‬ی ــزد‬ ‫و خراســـان رضـــوی تصویب شـــده اســـت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس این پارک علم وفناوری‪:‬‬ ‫برنامه پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‬ ‫توسعه کارگاه و مراکز تولیدی برای شرکت هاست‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫■ اشاره ‪:‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان مقوله ای است که همه باید دست به دست هم دهند تا تحقق یابد ‪ .‬درابتدا باید مسئولین اجرایی کشور‬ ‫تالش کنند که به درک واحدی ازاقتصاد مقاومتی و در ذیل ان اقتصاد دانش بنیان برسند‪.‬‬ ‫دکتر محمد علی حسینپور فیضی که دکتری تخصصی رادیوبیولوژی دارد رییس پارک علم و فناوری اذربایجان شرقی‬ ‫است او براساس انچه گفته شد معتقد است فروش نفت مشکالت ما را حل نمی کند بلکه ارزش فکر وایده های جوانان ما‬ ‫ارزشی بیش از چاه های نفت دارد و باید ازمغزهای متفکر حمایت کرد ‪.‬‬ ‫وی هدایت پارکی را بر عهده دارد که ‪ 78‬شرکت دران فعالیت می کنند ‪ ،‬که ‪ 65‬شرکت نوپا و ‪ 13‬شرکت تولیدی هستند‬ ‫و هفت شرکت تولیدی نیز دراین پارک حضور دارند ‪ .‬گفت و گوی ذیل حاصل کار نشریه تعامل است که توسط سازمان‬ ‫برنامه و بودجه اذربایجان شرقی اخیرا منتشرشده است ‪:‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ ‬این پارک چه ماموریت ها و اهدافی را دنبال می کند؟‬ ‫ارتباط و همگامی با جهان و فعالیت در سطح بین المللی‪،‬‬ ‫کمک به افزایش تکنولوژی از دانشگاه به خوشه های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تجاری و بازرگانی و بالعکس‪ ،‬ارتقاء و توسعه‬ ‫تحقیقاتی مبتنی بر فناوری‪ ،‬ارتقاء و بهبود توان تکنولوژیکی‬ ‫صنایع منطقه به منظور بسط و توسعه قدرت رقابت انها در‬ ‫بازارهای داخلی و بین المللی‪ ،‬کمک به بسط تخصص ها و‬ ‫توسعه همکاری میان رشته ای و بین بخشی‪ ،‬ایجاد ارتباط‬ ‫بین صنایع‪ ،‬موسسات دولتی وخصوصی‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی و ایفای نقش حلقه رابط بین دولت‪ ،‬صنعت و‬ ‫دانشگاه اهداف بلند مدت پارک علم و فناوری اذربایجان‬ ‫شرقی را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫‪ ‬از اخرین وضعیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعال در سطح کشور و استان اذربایجان شرقی‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫تا تاریخ دهم ابان سال جاری تعداد دو هزار و ‪759‬‬ ‫شرکت دانش بنیان در کل کشور به ثبت رسیده که در‬ ‫این میان تعداد شرکت های دانش بنیان نوپا یک هزار و‬ ‫‪ 667‬شرکت‪ ،‬دانش بنیان تولیدی ‪ 844‬شرکت و دانش‬ ‫‪ ‬در مورد نحوه فعالیت مراکز رشد توضیح دهید‪.‬‬ ‫مراکز رشد در زیر مجموعه پارک های علم و فناوری قرار‬ ‫دارند که بسته به گرایشات‪ ،‬امکانات موجود‪ ،‬نیازها‪ ،‬اهداف‬ ‫و اولویت های موضوعی مختلف ایجاد می شوند‪ .‬در پارک‬ ‫علم و فناوری تبریز هم مراکز رشد در شاخه های مختلف‬ ‫از جمله ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬برق و الکترونیک‪،‬‬ ‫مکانیک و مگاترونیک‪ ،‬شیمی و صنایع پلیمری‪ ،‬مواد‪ ،‬عمران‪،‬‬ ‫خدمات فنی و مهندسی‪ ،‬فناوری های نرم ‪ ،‬بیوتکنولوژی و‬ ‫کشاورزی فعالیت می کنند‪ .‬در واقع پارک های علم وفناوری‬ ‫مرکز ارتباط دانشگاه ‪ ،‬دولت و صنعت به شمار می روند و هر استانی‬ ‫که مانند اذربایجان شرقی دارای صنایع بزرگ و مادر و‬ ‫دانشگاه های مطرح در سطح بین المللی باشد الجرم باید‬ ‫مراکز رشد مرتبط در شاخه های مختلف را هم ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪ ‬با این اوصاف تعریف دقیق تری از مراکز رشد‬ ‫و وظایف و کارکردهای این مراکز ارائه دهید‪.‬‬ ‫مراکز رشد موظف هستند اندیشه و فکر فناوری موجود در‬ ‫ذهن متفکرین و مراجعین را پرورش دهند تا این ایده فناورانه‬ ‫را تبدیل به محصول کنند‪ .‬مراکز رشد باید با حمایت هـای‬ ‫مطلوب از طرح های فناورانه زمینه های راه اندازی شرکت های‬ ‫دانش بنیان بزرگ و مطرح را فراهم اورند‪ .‬در کشورهای‬ ‫امریکایی و اروپایی مراکز رشد و پارک های علم و فناوری‬ ‫حضور فعالی در جامعه دارند و برخی از شرکت های حاصل‬ ‫از پرورش این مراکز مثل مایکروسافت‪ ،‬سامسونگ‪ ،‬ال جی و‪...‬‬ ‫به جایگاهی رسیده اند می توانند به اندازه فروش نفت و گاز‬ ‫و محصوالت کشاورزی ما محصوالتی الکترونیکی تولید کرده‬ ‫و در بازارهای جهانی به فروش رسانند‪ .‬امروز در پارک های‬ ‫علم و فناوری کشور و به ویژه تبریز هم شرکت های بزرگی‬ ‫حضور دارند که بعد از ‪ 14‬سال فعالیت توانسته اند تجارت‬ ‫جهانی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ ‬چه تعداد مرکز رشد در پارک علم و فناوری‬ ‫استان فعالیت می کنند؟‬ ‫تعداد ‪ 320‬شرکت شامل ‪ 100‬موسسه مستقر‪ ،‬هشت موسسه در‬ ‫حال عقد قرارداد در پارک علم و فــــناوری تبریز فعالیت‬ ‫می کنند ‪ 212 .‬موسسه هم از پارک فارغ التحصیل و تبدیل‬ ‫به کارخانجات بزرگ شده اند‪.‬‬ ‫‪ ‬در مـــورد اقدامــــات شاخــــــصی که‬ ‫پارک علم و فناوری در دوران فعالیت خود انجام‬ ‫فکر و ایده های‬ ‫جوانان متفکر ما بیشتر‬ ‫از چاه های نفت ارزش‬ ‫دارد و ماهم باید‬ ‫از این مغزهای متفکر‬ ‫حمایت کنیم‬ ‫بنیان صنعتی هم ‪ 248‬شرکت بوده است‪ .‬در استان اذربایجان‬ ‫شرقی نیز ‪ 78‬شرکت دانش بنیان فعالیت می کنند که ‪65‬‬ ‫شرکت نوپا‪ 13 ،‬شرکت تولیدی و هفت شرکت نیز صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬پارک علم و فناوری چه اقداماتی را در جهت‬ ‫توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام می دهد؟‬ ‫اقتصاد دانش بنیان مقوله ای است که همه باید دست به‬ ‫دست هم دهند تا تحقق یابد‪ .‬در ابتدا باید مسئولین اجرایی‬ ‫کشور تالش کنند که به درک واحدی از اقتصاد مقاومتی و‬ ‫مراکز رشد موظف‬ ‫هستند اندیشه و فکر فناوری‬ ‫موجود در ذهن متفکرین‬ ‫و مراجعین را پرورش دهند‬ ‫تا این ایده فناورانه را تبدیل‬ ‫به محصول کنند‬ ‫در ذیل ان اقتصاد دانش بنیان برسند‪ .‬ما تالش می کنیم یک‬ ‫فرهنگ و بسیج عمومی در سطح جامعه در جهت حمایت‬ ‫از شرکت های دانش بنیان شکل بگیرد‪ .‬واضح است اگر‬ ‫همه نفت و منابع طبیعی کشور را هم بفروشیم مشکالت‬ ‫حل نمی شود ولی فکر و ایده های جوانان متفکر ما بیشتر‬ ‫از چاه های نفت ارزش دارد و ماهم باید از این مغزهای‬ ‫متفکر حمایت کنیم تا از اسیب ها و موانع در امان باشند‪.‬‬ ‫تنها درچنین صورتی است که اقتصاد مقاومتی به دست‬ ‫شرکت های دانش بنیان تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ ‬به عنوان پرسش اخر از برنامه های اتی‬ ‫پارک علم و فناوری بگویید‪.‬‬ ‫برنامه ریزی پارک علم و فناوری در جهت توسعه‬ ‫کارگاه ها و مراکز تولیدی برای شرکت ها است‪ .‬معموال‬ ‫شرکت هایی که می خواهند مستقل شوند و روی پای خود‬ ‫بایستند با موانع مختلفی رو به رو می شوند از جمله موانع‬ ‫بانکی‪ ،‬دارایی‪ ،‬گمرک و ‪ ...‬ما در جهت رفع این موانــع‬ ‫مرکز خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان را ایجاد‬ ‫کرده ایم که با سازمان های مختلف در ارتباط بوده و موانع‬ ‫فعالیت شرکت های دانش بنیان را رفع می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫درنظر داریم کارگاه ها و کارخانه های کوچکی را در سایت‬ ‫اصلی پارک و در زمینی به وسعت ‪ 15‬هکتار ایجاد کنیم و با‬ ‫تامین زیر ساخت های الزم این کارگاه ها را با اجاره های‬ ‫مناسب و پایین در اختیار شرکت های دانش بنیان قراردهیم‪.‬‬ ‫احداث کارخانه های تولیدی سهل الوصول برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان و شعبه های اقماری مراکز رشد در فرمانداری ها‬ ‫از دیگر برنامه های پارک است‪■.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪ ‬به عنوان پرسش اول در مورد تاریخچه تشکیل‬ ‫پارک علم و فناوری استان بگویید‪.‬‬ ‫پارک علم و فناوری استان اذربایجان شرقی در‬ ‫شهریورماه ‪ 1381‬براساس مصوبه شورای گسترش اموزش‬ ‫عالی و همزمان با تبدیل یا ادغام دیگر مراکز استانی سازمان‬ ‫پژوهش های علمی و صنعتی ایران با نیت گسترش ارتباطات‬ ‫تحقیقاتی و دانشگاه های منطقه شکل گرفت‪ .‬این پارک در‬ ‫هشتم بهمن ماه ســال ‪ 1390‬پس از گذراندن مراحل ارزیابی‬ ‫از طریق وزارت علوم تحقیقات و فناوری موفق به اخذ مجوز‬ ‫مقطعی شد و از حمایت های استانی مسئوالن اذربایجان‬ ‫شرقی نیز برخوردار است‪.‬‬ ‫داده است بگویید‪.‬‬ ‫پارک علم و فناوری استان در این مدت بیش از ‪70‬‬ ‫تفاهم نامه یا سازمان های دولتی به امضاء رسانده؛ تعداد‬ ‫‪ 126‬مقاله توسط شرکت ها در مجالت معتبر جهانی به‬ ‫چاپ رسیده و تاکنون ‪ 161‬اختراع به ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازارکار نوین از مرکز رشد کشاورزی جهاددانشگاهی اذربایجان غربی‬ ‫بازار کشاورزی ایران‬ ‫چشم انتظار‬ ‫ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی از نعمت هــای طبیعــی خــدادادی‪،‬‬ ‫نیــروی انســانی کارامــد و محصــوالت باغــی بــا کیفیــت‬ ‫فراوانــی در کشــور برخــوردار اســت کــه تولیــد ســاالنه‬ ‫یــک میلیــون تــن ســیب قرمــز‪ 250 ،‬هــزار تــن انــواع انگــور‪،‬‬ ‫‪ 100‬هــزار تــن انــواع محصــوالت کشــاورزی هســته دار کــه شــامل‬ ‫گیــاس‪ ،‬البالــو‪ ،‬الــو‪ ،‬شــلیل و هلــو اســت ایــن اســتان را بــه قطــب کشــاورزی ایــران‬ ‫تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫امتیــاز مهــم و دیگــر اذربایجــان غربــی ترانزیــت کاال و مســافر اســت و همچنیــن‬ ‫صنایــع تبدیلــی و صنایــع غذایــی ایــن اســتان نیــز حــرف هــای بســیاری بــرای گفتــن دارنــد‪.‬‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی دروازه ورود بــه اروپــا اســت و ظرفیت هــای موجــود اذربایجــان غربــی‬ ‫بــر کســی پوشــیده نیســت‪ .‬بــا وجــود ایــن ظرفیــت هــا ‪ ،‬اذربایجــان غربــی نیــز مثــل ســایر اســتان هــا‬ ‫بــا مشــکل اشــتغال فــارغ التحصیــان دانشــگاهی مواجــه اســت و توجــه بــه توســعه پــارک هــا و مراکــز‬ ‫رشــد کــه نقــش مهمــی در توســعه اشــتغال و کارافرینــی بــرای فــارغ التحصیــان دارنــد‬ ‫بازارکارنویــن دربــاره نقــش و جایــگاه مرکــز رشــد کشــاورزی جهــاد دانشــگاهی اذربایجــان غربــی در‬ ‫زمینــه اقتصــاد دانــش بنیــان بــا دکتــر ولــی عاقلــی رئیــس و مهنــدس دیلمقانــی معــاون فنــاوری ایــن‬ ‫مرکــز بــه گفتگــو نشســتیم کــه از نظرتــان مــی گــذرد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫رشـد واحـد های‬ ‫رئیس مرکز‬ ‫تاسـیس مرکـز رشـد‬ ‫فنـاوری دربـاره‬ ‫ایـن مرکـز بـا هـدف‬ ‫ارومیـه گفـت‪:‬‬ ‫مناسـب بـرای شـکوفایی‬ ‫ایجـاد یـک بسـتر‬ ‫ایده در بخشـهای مختلف‬ ‫کارافرینـان و صاحبـان‬ ‫کشـاورزی از جملـه تولیـد محصـوالت مختلـف‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬صنایـع تبدیلـی‪ ،‬بسـته بنـدی و غذایـی‪،‬‬ ‫بیوتکنولوژی کشـاورزی و سـایر زمینه ها و رشـته های‬ ‫وابسـته فعـال اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مرکـز رشـد واحدهـای فنـاوری‬ ‫کشـاورزی جهـاد دانشـگاهی ارومیـه‪ ،‬مرکـزی اسـت‬ ‫کـه بـه منظـور کمـک بـه ایجـاد حرفه هـای مـورد نظـر‬ ‫کارافرینـان‪ ،‬محیطـی را در اختیـار ان هـا قـرار می دهـد‪،‬‬ ‫تـا بـا کاهـش هزینه هـای سـربار (بـاال سـری) و بـا ارائه‬ ‫اموزش هـای الزم در هـر یـک از مراحل رشـد و اعطای‬ ‫تسـهیالت مالی‪ ،‬ریسـک شکسـت ان هـا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫عاقلـی اعالم کرد‪ :‬هـدف اصلی ما‪ ،‬ایجـاد خودباوری‬ ‫و روحیـه کارافرینـی‪ ،‬کمـک بـه ایجـاد اشـتغال پایـدار‬ ‫توسـط کارافرینـان و افزایـش بهـره وری اقتصـادی از‬ ‫پتانسـیل ها و منابـع موجـود بـا بهره گیـری از دانـش و‬ ‫فنـاوری روز اسـت و بـرای دسـتیابی بـه اهـداف فـوق‪،‬‬ ‫جهـاد دانشـگاهی واحـد اذربایجـان غربـی بـا تکیـه بـر‬ ‫پتانسـیل های بالقـوه منطقـه در امـر کشـاورزی‪ ،‬از وجهه‬ ‫و ارتبـاط خـود با سـایر سـازمان های مرتبط بـا این مرکز‬ ‫بهـره می گیـرد‪.‬‬ ‫رئیـس جهاد دانشـگاهی اذربایجان غربی قرار داشـتن‬ ‫در یـک مجتمـع تحقیقاتی و فناوری و اسـتفاده از مزایای‬ ‫هـم جـواری واحدهـای فنـاوری بـا یکدیگـر‪ ،‬تسـهیل‬ ‫ارتباطـات بیـن متخصصین و واحدهای مسـتقر در مرکز‪،‬‬ ‫صرفه جویـی اقتصـادی و کاسـتن از هزینه های باالسـری‬ ‫شـرکت‪ ،‬برخـورداری از خدمات مربوط بـه ثبت اختراع‪،‬‬ ‫بهره منـدی واحدهـای پژوهشـی‪ ،‬فنـاوری و مهندسـی از‬ ‫مزایـای قانونی مناطق ازاد‪ ،‬امکان اسـتفاده از سـمینارها و‬ ‫کارگاه هـای اموزشـی‪ ،‬دارا بـودن تیم مدیریتـی و اجرایی‬ ‫مصمـم و معتقـد بـه اجـرای پـروژه و کمـک بـه رشـد‬ ‫شـرکت های عضـو مرکز و دسترسـی به زیرسـاخت های‬ ‫مناسـب و بـا اسـتانداردهای بـاالی مجموعـه مرکـز را از‬ ‫جملـه مزایـای اسـتقرار در مرکز رشـد عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬مخاطبـان مرکـز رشـد شـامل‬ ‫محققیـن دانشـگاهی و مراکـز تحقیقاتـی‪ ،‬شـرکت های‬ ‫تحقیـق و توسـعه‪ ،‬فارغ التحصیلان و کارافرینـان بـا ایده‬ ‫و بدون سـرمایه‪ ،‬بدون شـناخت بازارهای پایین دسـت و‬ ‫بـاال دسـت اسـت کـه وارد مراکـز رشـد می شـوند‪.‬‬ ‫عاقلـی ادامـه داد‪ :‬تمامـی افـراد حقیقـی یـا حقوقـی‬ ‫کـه تحـت نام یک شـرکت مرتبط وارد مرکز رشـد شـده‬ ‫و در انجـا مسـتقر می شـوند می تواننـد در مرکـز رشـد از‬ ‫کارگاه هـای اموزشـی‪ ،‬مطالـب علمـی‪ ،‬خدمـات حمایتی‬ ‫و حمایت هـای مالـی مخصـوص واحدهـای فنـاوری در‬ ‫مرکـز اسـتفاده کننـد و اولویـت اسـتقرار در مرکـز رشـد‬ ‫بـا موسسـات بومی اسـتان یا اسـتا ن های هم جوار اسـت‪.‬‬ ‫عاقلـی خدمـات قابـل ارائـه در مرکز رشـد واحدهای‬ ‫فناوری کشـاورزی جهاد دانشـگاهی ارومیه را تسـهیالت‬ ‫و خدمـات حمایتـی (خدمـات ازمایشـگاهی‪ ،‬خدمـات‬ ‫کارگاهـی و پایلـوت)‪ ،‬تسـهیالت و تجهیـزات زیربنایـی‬ ‫(خدمـات نمایشـگاهی‪ ،‬تامیـن و ارائـه تجهیـزات‬ ‫تخصصـی مـورد نیـاز شـرکت ها و حمایـت مالـی ویـژه‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ 20‬شرکت و هسته فناور در مرکز رشد کشاورزی‬ ‫ارومیه مستقر هستند‬ ‫دکتـر ولـی عاقلـی در گفتگـو بـا بـازارکار نویـن از‬ ‫فعالیـت ‪ 14‬شـرکت و ‪ 6‬هسـته فنـاور در مرکـز رشـد‬ ‫واحـد هـای فنـاوری جهـاد دانشـگاهی ارومیه خبـر داد‬ ‫و اعلام کـرد‪ :‬بـه شـرکت هـا و واحـد هـای فنــــاور‬ ‫ایـن مرکز رشـد تا ‪ 15‬میلیون تومـان وام با کارمـزد دو درصد‬ ‫پرداخـت می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت این مرکـز رشـد در تجاری‬ ‫کـردن ایـده هـا و طرح ها اظهار داشـت‪ :‬این مرکز رشـد‬ ‫یکی از مراکز رشـد فعال در کشـور اسـت و نقش مهمی‬ ‫را در توسـعه اسـتان و همچنین کشـور ایفـا می کند‪.‬‬ ‫رئیـس جهاد دانشـگاهی واحد اذربایجان شـرقی با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه ایـن مرکـز کار خـود را با مسـاحت ‪ 400‬متـر مربع‬ ‫شـروع کـرده ولـی در حـال حاضـر ‪ 2000‬متر مربع فضـا در‬ ‫دسـت سـاخت دارد گفـت‪ :‬خوشـبختانه ایـن مرکز رشـد از‬ ‫حمایت مسـئوالن اسـتانی برخوردار اسـت و تاکنـون بیش از‬ ‫یک میلیـارد تومان اعتبار برای سـاخت و راه اندازی این مرکز‬ ‫رشـد اختصاص یافته اسـت‪.‬‬ ‫دو شرکت رتبه دانش بنیان دارند‬ ‫معاون فناوری مرکز رشـد کشـاورزی جهاد دانشگاهی‬ ‫ارومیـه با اشـاره بـه اینکه این مرکز رشـد یک مرکز رشـد‬ ‫تخصصـی اسـت گفـت‪ :‬این مزکـز رشـد در سـال ‪1390‬‬ ‫مجـوز فعالیت خـود را دریافت کرده و بـه طور تخصصی‬ ‫در زمینه کشـاورزی فعالیـت می کند‪.‬‬ ‫وی از حضـور ‪14‬شـرکت فعـال در ایـن مرکز رشـد‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬این مرکز با ‪ 14‬شـرکت غعال در زمینه‬ ‫محصـوالت مختلف کشـاورزی بویژه تولیـد محصوالت‬ ‫ارگانیـک و همچنیـن تولید و نشـاء گیاهـان دارویی و ‪...‬‬ ‫فعالیت مـی کند‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز رشـد کشـاورزی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی ارومیـه بـا تصریـح اینکـه از چهارده شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان فعـال در ایـن مرکز رشـد دو شـرکت دانش‬ ‫بنیان هسـتند گفت‪:‬خوشـبختانه دو شـرکت دانش بنیان‬ ‫ایـن مرکـز رشـد نـه تنهـا در سـطح اسـتان بلکـه در‬ ‫سـطح کل کشـور فعال هسـتند و محصوالت خود را‬ ‫بـه کل اسـتان ارائـه مـی کننـد‪ .‬یکـی از این‬ ‫شـرکت هـا در زمینه نشـاء‬ ‫گیاهـان دارویـی فعالیـت‬ ‫می کنـد و تولیـد تجاری‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫واحدهـای فنـاوری و هسـته های تحقیقاتـی)‪ ،‬تسـهیالت‬ ‫مالـی و اعتبـاری (کمـک بـرای اعطـای تسـهیالت از‬ ‫سـایر منابـع از جملـه صنـدوق تعـاون و منابـع بانکـی‪،‬‬ ‫خدمات مشـاوره برای کسـب درامد و خدمات مشـاوره‬ ‫بانکـی)‪ ،‬خدمـات و تسـهیالت فنـاوری اطالعـات و‬ ‫ارتباطـات (اتصـال بـه شـبکه محلـی و امکانـات موجود‬ ‫در شـبکه‪ ،‬کامپیوتـر‪ ،‬اشـتراک اینترنت‪ ،‬اختصاص پسـت‬ ‫الکترونیکـی و فضـای الزم بـرای ایجاد سـایت اینترنت‪،‬‬ ‫سـایر تجهیـزات سـخت افزاری و نرم افـزاری و خدمـات‬ ‫مشـاوره ای)‪ ،‬خدمـات مشـاوره مدیریتـی و مهندسـی‬ ‫(مشـاوره مالیاتـی‪ ،‬مشـاوره بیمـه ای‪ ،‬مشـاوره قانونـی‪،‬‬ ‫مشـاوره کسـب و کار و بازرگانـی‪ ،‬مشـاوره حقوقـی‪،‬‬ ‫مشـاوره فنـی و مهندسـی) و خدمـات اداری و پشـتیبانی‬ ‫(اسـکان‪ ،‬سـالن کنفرانـس و اتـاق جلسـات‪ ،‬تجهیـزات‬ ‫اداری‪ ،‬تایـپ و تکثیـر‪ ،‬کارپـردازی و دبیرخانـه‪ ،‬تلفـن و‬ ‫ارتباطـات و کتابخانـه) عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫اشتغال دانش اموختگان به ‪ 500‬نفر افزایش می یابد‬ ‫وی بـه طـرح توسـعه مرکز رشـد واحد هـای فناوری‬ ‫کشـاورزی جهـاد دانشـگاهی اشـاره کـرد و یاداور شـد‪:‬‬ ‫ایـن مرکـز در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 50‬هـزار متـر مربـع‬ ‫راه انـدازی شـده و امیدواریـم بـا تکمیل فضـا های ان و‬ ‫حمایـت چهـار میلیارد تومانی مصوب مسـئووالن اسـتان‬ ‫اشـتغال فـارغ التحصیلان از ‪ 150‬نفـر فعلی بـه ‪ 500‬نفر‬ ‫در سـال هـای اینـده افزایـش یابد‪.‬‬ ‫وی بـا تصریـح اینکـه امـکان افزایـش شـرکت هـای‬ ‫ایـن مرکز رشـد تا بیش از ‪ 50‬شـرکت وجـود دارد اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬با مسـووالن و فرمانـداران شهرسـتان های خوی‬ ‫و ماکو برای ایجاد شـعبات مرکز رشد کشاورزی جهاد دانشگاهی‬ ‫در حـال رایزنـی هسـتیم و بـرای راه انـدازی شـعبات‬ ‫جدیـد از هیـچ کمکـی دریغ نمـی کنیم‪.‬‬ ‫دارد و بـا کل کشـور قـردارداد دارد‪ .‬و شـرکت دانش بنیان‬ ‫دیگـر در زمینـه تولیـد نهـال هـای اصلاح شـده میـوه‬ ‫فعالیـت مـی کند‪.‬‬ ‫وی دربـاره اینکـه در ایـن شـرکت هـای دانـش بنیان‬ ‫چـه تعـداد نیـرو شـاغل هسـتند گفـت‪ :‬در هـر یـک‬ ‫از ایـن شـرکت هـا بـه طـور متوسـط ‪ 10‬نفـر نیـروی‬ ‫تصحصیلکـرده در مقاطـع تحصیلـی مختلـف مشـغول‬ ‫هسـتند و جمعـا میتوانیـم بگوئیم بیـش از ‪120‬نفر در این‬ ‫شـرکت هـا بـه طور مسـتقیم شـاغل هسـتند بسـیاری از‬ ‫انهـا در مقاطـع تحصیلات تکمیلـی هسـتند‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬حتـی برخـی از شـرکت هـا دربـاره‬ ‫مسـائل مختلـف دریاچه ارومیه فعالیت دارنـــــد و تالش‬ ‫می کنند مسـائل زیسـت محیطی و شـیوه هایی که به مصرف‬ ‫کمتـر اب در حـوزه کشـاورزی می پـردازد در اولویت قرار‬ ‫گیـرد تا مشـکالت دریاچـه ارومیه کاهـش یابد‪.‬‬ ‫معـاون مرکـز رشـد واحدهـای فنـاوری کشـاورزی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی ارومیه با اشـاره بـه اینکـه رویکرد این‬ ‫مـرک رشـد توجـه بـه محیط زیسـت‪ ،‬مصـرف بهینه اب‬ ‫و تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـا توجه بـه اولویت ها‬ ‫و نیـاز های اسـتان اسـت گفـت‪ :‬دریاچه ارومیـه به دلیل‬ ‫مصـارف بـی رویـه اب و کـم توجهـی به محیط زیسـت‬ ‫دچـار مشـکالت شـده اسـت ومطمئـن هسـتیم اقدامات‬ ‫شـرکت هـای تخصصـی و دانـش بنیـان در ایـن راسـتا‬ ‫موثـر خواهـد بـود و بـه احیـای دریاچـه کمـک خواهد‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه اسـتان اذربایجان غربی اسـتان‬ ‫قطـب کشـاورزی و صنایـع تبدیلـی اسـت گفـت‪ :‬مرکز‬ ‫رشـد فنـاوری کشـاورزی ارومیـه امکانات بسـیار خوبی‬ ‫دارد و بـا ارائـه فضاهـای ‪ 400‬تـا ‪1000‬متری کمـــــک‬ ‫مـی کند تا انهـا بتوانند با اسـتفاده از ایـن فضاهای فیزیکی‬ ‫تولیـد کنند‪.‬‬ ‫محمـد رضـا دیلمقانـی بـا اشـاره بـه اینکـه مرکـز‬ ‫رشـد ارومیـه در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 50‬هـزار مترمربـع‬ ‫راه انـدازی شـده گفـت‪ :‬این فضـای ‪ 50‬هکتـاری دارای‬ ‫زمیـن ها و فضاهـای مختلف و همچنین ازمایشـگاههای‬ ‫متعـدد و مجهـز در زمینـه گلخانـه‪ ،‬ازمایشـگاه شـیمی و‬ ‫ازمایشـگاه کشـت بافت اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در حال حاضر ‪ 5‬هـزار مترمربع از این‬ ‫فضـای ‪ 50‬هـزار متـری در اختیار واحد های فناور اسـت و‬ ‫شـش هزار مترمربع هم در دسـت سـاخت است‪.‬‬ ‫وی بـر تعامـل خـوب جهاد دانشـگاهی و مرکز رشـد‬ ‫ان بـا دسـتگاههای اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬بـا حمایـت و‬ ‫تعاملـی کـه با دسـتگاههای بخش دولتـی و خصوصی‬ ‫اسـتان وجـود دارد اینده روشـنی برای مرکز رشـد‬ ‫واحدهـای فناوری کشـاورزی جهاد دانشـگاهی‬ ‫ارومیـه و فـارغ التحصیالن عالقمنـد به فعالیت‬ ‫در حـوزه دانـش بنیان وجـود دارد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫اخبار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر علوم اعالم کرد‬ ‫گردش مالی ‪ 3‬هزار‬ ‫عضویت ‪ 5‬واحد فناور جدید‬ ‫در پارک علم و فناوری البرز‬ ‫میلیارد تومانی‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری بـا اشـاره بـه لزوم‬ ‫توجـه بـه رویکـرد ارزش افرینـی و کارافرینـی و تحقـق‬ ‫اقتصـاد دانش بنیان از مسـیر نواوری و فنـاوری گفت‪ :‬در‬ ‫ایـن راسـتا وزارت علـوم ضمـن توجـه جدی به توسـعه‬ ‫زیرسـاخت فنـاوری و نـواوری همـواره کوشـیده اسـت‬ ‫مسـیر تبدیـل علـم بـه محصـول و سـپس تجاری سـازی‬ ‫را همـوار کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار نویـن دکتـر محمـد‬ ‫فرهـادی در هفدهمیـن جشـنواره تجلیـل از پژوهشـگران‬ ‫و فنـاوران برگزیدهعنـوان کـرد‪ :‬در ایـن مسـیر ایجـاد و‬ ‫راه انـدازی ‪ 6‬پـارک علـم و فناوری جدید‪ ،‬حـدود ‪ 30‬مرکز‬ ‫رشـد و ‪ 100‬واحد فنـاور‪ ،‬حدود ‪ 1000‬شـرکت دانش بنیان‬ ‫مسـتقر در پارک هـا و مراکـز رشـد در دولـت یازدهـم گواه‬ ‫ایـن موضوع اسـت‪.‬‬ ‫وزیـر علوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری اضافه کرد‪ :‬دسـتاورد‬ ‫ایـن میـزان توجـه‪ ،‬گردش مالـی بیش از سـه هـزار میلیارد‬ ‫تومـان‪ ،‬صادرات بیش از ‪ 120‬میلیـون دالر و ایجاد ‪ 30‬هزار‬ ‫شـغل پایـدار و زایشـی در دو تـا سـه سـال اخیـر توسـط‬ ‫پارک هـای علـم و فناوری بـوده‪ ،‬ضمن انکه حدود سـه هزار‬ ‫محصول تجاری شـده تولید شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرهـادی ادامـه داد‪ :‬هر قـدر در حوزه علـم و پژوهش‬ ‫سـرمایه گذاری صـورت گیـرد قطعـا بیـش از ده هـا برابر‬ ‫ارزش افـزوده ایجـاد می کنـد و سـرمایه گذاری متوسـط‬ ‫یکصـد میلیـارد تومانـی و گـردش مالـی حـدود ‪ 2‬هـزار‬ ‫میلیـارد تومانـی در سـال در مراکـز فنـاوری اثبـات ایـن‬ ‫ادعا اسـت‪.‬‬ ‫مشاور وزیر علوم در امور زنان و خانواده اعالم کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫تقویت حضورزنان درپارک های علم وفناوری‬ ‫‪18‬‬ ‫مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانواده بـا بیان‬ ‫اینکه ‪ ۳۵‬درصد دانشـجویان و ‪ ۴۴‬درصد دانش اموختگان‬ ‫کشـور زن هسـتند‪ ،‬گفت‪ :‬باید حضور زنان در پارک های‬ ‫علـم و فنـاوری و شـرکت های دانش بنیان تقویت شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهر‪ ،‬الهه حجازی در نشسـت زنـان و عرصه‬ ‫پژوهـش با اشـاره بـه اینکه حـوزه زنـان در وزارت علوم‬ ‫چنـدان مـورد توجـه قـرار نگرفته اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر ‪ ۱۸‬هـزار و ‪ ۴۸۱‬زن عضـو هیـات علمـی وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬وزارت بهداشـت و پژوهشـکده هـا هسـتند که از‬ ‫این تعداد ‪ ۳۵۰‬اسـتاد زن‪ ۱۴۰۴،‬دانشـیار و ‪ ۸‬هزار و ‪۳۵۲‬‬ ‫اسـتادیار زن هستند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در مجمـوع ‪ ۲۴‬درصـد اعضـای‬ ‫هیـات علمـی زن هسـتند‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬تعـداد زنـان در‬ ‫جایـگاه هیـات علمـی تناسـبی بـا تعـداد دانشـجویان و‬ ‫دانـش اموختـگان زن نـدارد‪.‬‬ ‫مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانـواده ادامـه‬ ‫داد‪ ۰.۶ :‬درصـد مقـاالت در رشـته هـای علوم پزشـکی و‬ ‫مهندسـی توسـط زنـان انجـام مـی شـود و ایـن در حالی‬ ‫اسـت کـه مدیریت یـک دانشـگاه دولتی و سـه موسسـه‬ ‫غیرانتفاعـی دختـران بـر عهـده زنان اسـت‪.‬‬ ‫حجـازی اضافـه کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۶‬مرکـز‬ ‫پژوهشـی زنـان در کشـور داریـم و ‪ ۴۸‬درصـد تعـداد‬ ‫دانشـجویان دختـر هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه تعـداد دختران در مقطع کارشناسـی‬ ‫از پسـران بیشـتر اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن نسـبت در مقاطـع‬ ‫کارشناسـی ارشـد و دکتـرا تغییـر مـی کند‪ .‬به طـوری که‬ ‫تعـداد دختـران در مقطع دکتری کمتر اسـت و ‪ ۳۷‬درصد‬ ‫دانشـجویان دکتری و ‪ ۳۵‬درصد دانشـجویان کارشناسـی‬ ‫ارشـد زن هستند‪.‬‬ ‫مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانـواده‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ ۵۳ :‬درصـد دانشـجویان علـوم انسـانی‪،‬‬ ‫‪ ۶۸‬درصـد دانشـجویان علوم پایه‪ ۲۳ ،‬درصد دانشـجویان‬ ‫فنی و مهندسـی و ‪ ۵۲‬درصد دانشـجویان کشـاورزی زن‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫حجـازی تصریـح کـرد‪ :‬بـه طـور کلـی ‪ ۵۷‬درصـد‬ ‫دانشـجویان کل مقاطـع و ‪ ۴۴‬درصـد دانـش اموختـگان‬ ‫کشـور زن هسـتند‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بـا وجـود تعـداد دانشجــــــویان‬ ‫و فـارغ التحصیلان زن همچنـان تعـداد پژوهشـگران و‬ ‫اعضـای هیـات علمـی زن پاییـن اسـت و تنهـا ‪ ۴‬مجلـه‬ ‫تخصصـی زنـان داریـم‪.‬‬ ‫مشـاور وزیـر علـوم در امور زنـان و خانواده بـا تاکید‬ ‫بـر لـزوم تغییـر در شـرایط موجـود گفـت‪ :‬باید بـا کمک‬ ‫اسـناد باالدسـتی همچـون سیاسـت های کلـی خانـواده و‬ ‫سیاسـت هـای انتقـال مشـارکت زنـان در امـوزش عالی‬ ‫شـرایط حضـور زنان بـه عنوان هیات علمی و پژوهشـگر‬ ‫را تسـهیل کنیم‪.‬‬ ‫حجـازی افـزود‪ :‬حضـور زنـان در پـارک هـای علم و‬ ‫فنـاوری و شـرکت هـای دانـش بنیـان باید تقویت شـود‬ ‫و همـه امکانـات علمی و اموزشـی برای جـذب نخبگان‬ ‫زن تجمیع شـود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در وزارت علـوم در دوره جدیـد بـا‬ ‫ابلاغ وزیر علـوم معرفی مشـاوران امور زنـان و خانواده‬ ‫بـرای دانشـگاه هـای سـطح یـک و دو در حـال انجـام‬ ‫اسـت و تاکنـون ‪ ۲۰‬دانشـگاه مشـاوران امـور زنـان و‬ ‫خانـواده را معرفـی کردنـد‪.‬‬ ‫مشـاور وزیـر علـوم در امـور زنـان و خانـواده تاکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬بـا مشـارکت امـور زنـان و خانـواده دانشـگاه هـا‬ ‫بانـک اطالعاتـی زنـان در وزارت علـوم تـا پایـان سـال‬ ‫تهیـه می شـود تـا ان را در برنامه ریزی ها اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫حجـازی همچنیـن از تشـکیل شـورای سیاسـتگذاری‬ ‫در وزارت علـوم خبـر داد و گفـت‪ :‬امیدواریم با همکاری‬ ‫تمامـی همـکاران اقدامـات خوبـی در ایـن زمینـه انجـام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بیسـت و دومیـن جلسـه شـورای پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫البـرز بـا حضـور اکثریـت اعضـای شـورا‪ ،‬مهنـدس ربانـی‬ ‫ریاسـت پارک علم و فناوری البرز و رئیس شـورا‪ ،‬دکتر امین‬ ‫اسـماعیلی معـاون پژوهـش و فناوری جهاددانشـگاهی‪ ،‬دکتر‬ ‫بادکـو معـاون پشـتیبانی و مدیریـت منابـع جهاددانشـگاهی‪،‬‬ ‫دکتـر پورعابـدی معـاون جهاددانشـگاهی و رئیـس سـازمان‬ ‫تجـاری سـازی فناوری و اشـتغال دانش ‍اموختـگان‪ ،‬مهندس‬ ‫امینـی معـاون پشـتیبانی پـارک و مهنـدس جدیـدی معـاون‬ ‫فنـاوری پـارک علـم و فنـاوری البـرز و دبیر شـورا ‪ 6‬اذرماه‬ ‫در سـالن کنفرانـس پـارک علم و فنـاوری البرز برگزار شـد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬‬ ‫در این جلسه پرونده ‪ 8‬شرکت متقاضی عضویت در پارک‬ ‫مطرح شد که از این میان ‪ 5‬شرکت بهساز ایده نیکان‪ ،‬صاحب‬ ‫صنعت فجر‪ ،‬توسعه افزار پرداز‪ ،‬فناوری های پیشرفته نوین‬ ‫و شرکت دانش بنیان پگاه افتاب پذیرش قطعی‪ ١ ،‬شرکت‬ ‫مردود و ‪ 2‬شرکت منوط به بررسی بیشتر شد‪.‬‬ ‫فعالیت شرکت های پذیرفته شده قطعی شامل «بهساز ایده‬ ‫نیکان‪ :‬طراحی و ساخت دستگاه شبیه ساز دزیمتر گاما‪ ،‬الفا‬ ‫و بتا‪ ،‬سیستم خود توزین کامیون‪ ،‬طراحی و تولید امپلی فایر‬ ‫سیستم های صوتی و تصویری»‪« ،‬صاحب صنعت فجر‪ :‬اینتر‬ ‫فیس جوش»‪« ،‬توسعه افزار پرداز‪ :‬هوشمندسازی سامانه های‬ ‫مدیریت و کنترل ناوگان حمل و نقل»‪« ،‬فناوری های پیشرفته‬ ‫نوین‪ :‬طراحی و ساخت انواع پرنده بدون سرنشین فراز به‬ ‫همراه ایستگاه کنترل و تجهیزات زمینی» و «پگاه افتاب‪:‬‬ ‫سامانه های مدیریت پایگاه» می شود‪.‬‬ ‫پیرو تفاهم نامه ای؛‬ ‫پارک صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫پیـرو تفاهم نامـه همـکاری پـارک علم وفناوری دانشـگاه‬ ‫تهـران و سـازمان مدیریت صنعتـی ‪ ،‬پارک صنعـت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت راه انـدازی می شـود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬تفاهم نامه همکاری پـارک علم وفناوری‬ ‫دانشـگاه تهران و سازمان مدیریت صنعتی به منظور همکاری‬ ‫در ارائـه خدمـات مشـاوره ای‪ ،‬اموزشـی‪ ،‬پژوهشـی‪ ،‬ارزیابی‪،‬‬ ‫رتبه بنـدی و راه اندازی پـارک صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منعقد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن تفاهم نامـه کـه بـه تفکیـک هـر یـک از‬ ‫حوزه های اموزش‪ ،‬مشـاوره و پژوهـش‪ ،‬ارزیابی و رتبه بندی‬ ‫منعقـد شـده‪ ،‬مقـرر شـده اسـت کمیتـه ای بـا عنـوان «کمیته‬ ‫راهبری» با حضور مسـووالن ذیربط جهت تعریف سـازوکار‬ ‫همکاری تشـکیل شـود‪.‬‬ ‫ایـن کمیتـه که بـا حضـور طرفین تشـکیل خواهد شـد‪،‬‬ ‫وظیفه بررسـی و اولویت گذاری خدمـات موضوع تفاهم نامه‬ ‫را بـر عهده خواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اعلام روابـط عمومـی پـارک علم وفنـاوری‬ ‫دانشـگاه تهران‪ ،‬مـدت اعتبار ایـن تفاهم نامـه از تاریخ امضاء‬ ‫به مدت سـه سـال خواهـد بود که به توافـق هریک از طرفین‬ ‫قابل تمدید اسـت‪.‬‬ ‫اخبار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر ستاد نواوری و تجاری سازی‬ ‫معاونت علمی اعالم کرد‬ ‫ایجاد مراکز رشد با هدف‬ ‫اشتغال زایی دانشجویان‬ ‫مدیر سـتاد نواوری و تجاری سـازی معاونت علمی و‬ ‫فنـاوری گفت‪ :‬تاسـیس مراکز رشـد با هـدف کار افرینی‬ ‫دانشـجویان صورت گرفته و سـازمان های مختلف برای‬ ‫بـازار یابی محصوالت همـکاری خوبی دارند‪.‬‬ ‫زیـن الدیـن مدیـر سـتاد نـواوری و تجـاری سـازی‬ ‫معاونـت علمـی و فنـاوری در گفـت و گـو بـا باشـگاه‬ ‫خبرنـگاران جـوان؛ با اشـاره به نمایشـگاه ایران سـاخت‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬این نمایشـگاه با هدف پیشـرفت دانشـگاه‬ ‫هـا و به روز رسـانی تجهیزات ازمایشـگاه های دانشـگاه‬ ‫انجـام می شـود و این سـتاد قصـد دارد بـازار جدیدی را‬ ‫بـرای محصـوالت شـرکت های دانـش بنیان دانشـگاهی‬ ‫ایجـاد کند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬کارهـای مقدماتـی بـرای بـازار‬ ‫یابیمحصـوالت انجـام شـده اسـت که به خاطر مشـکل‬ ‫بودجـه ای دانشـگاه هـای کشـور این کار بـا تاخیر انجام‬ ‫میشـود ولـی به طـور کلی سـتاد نـواوری ‪ 40‬درصد پول‬ ‫خـود را پرداخـت کـرده اسـت‪.‬‬ ‫زین الدین ادامه داد‪ :‬قانون حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان که با هماهنگی شورای سیاست گذاری و‬ ‫مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی صورت گرفته است‬ ‫و این ستاد نقشه راه را برای پیشرفت علمی در این زمینه‬ ‫ترسیم کرده است ‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تاسیس شرکت های دانش بنیان‬ ‫دانشگاهی که ‪ 65‬درصد ان بر عهده بخش خصوصی و‬ ‫‪ 35‬درصد ان بر عهده دانشگاه است و در این شرکت ها یک‬ ‫نماینده از دولت حضور دارد و هدف اصلی این طرح‬ ‫ایجاد بازار برای محصوالت این شرکت ها است‪.‬‬ ‫زین الدین عنوان کرد‪ :‬با همکاری سازمان های مختلف‬ ‫شرکت های دانش بنیان دانشگاهی نوپا حمایت مالی‬ ‫می شوند به طوری که وزارت بهداشت دو هزار میلیارد‬ ‫تومان ‪ ،‬وزارت دفاع هزار میلیارد تومان برای بازار سازی‬ ‫محصوالت شرکت های دانش بنیان دانشگاهی پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با ایجاد مراکز نواوری در دانشگاه های یزد ‪،‬‬ ‫شهر کرد‪ ،‬صنعتی اصفهان و سهند تبریز سبب استفاده از‬ ‫ایده های کاربردی افراد صاحب فکر و خالق می شود و‬ ‫کار افرینی برای دانشجویان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی اندیمشک ‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری در اندیمشک‬ ‫احداث می شود‬ ‫رئیــس دانشــگاه علمــی کاربــردی اندیمشــک‬ ‫گفــت‪ :‬بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه و بــا‬ ‫هــدف توســعه خدمــات علمــی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری اندیمشــک احــداث می شــود‪.‬‬ ‫احمــد قالونــد در گفت وگــو بــا تســنیم در اندیمشــک‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬روز دانشــجو‪ ،‬فرصــت گســترش علــم‬ ‫امــوزی و تقویــت روحیــه اســتقالل و اســتکبار ســتیزی‬ ‫بــرای اقشــار مختلــف اجتماعــی بــه خصــوص جوانــان‬ ‫بــه عنــوان مهم تریــن قشــر اجتماعــی ایــران اســامی در‬ ‫عرصه هــای مختلــف داخلــی و توانمنــد ســازی ملــی و‬ ‫گســترش تولیدهــای داخلــی اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه همیــن جهــت امســال و بــا همــکاری‬ ‫بخش هــای مختلفــی شــهری‪ ،‬ویــژه برنامه هــای‬ ‫مختلفــی در دانشــگاه علمــی کاربــردی اندیمشــک اجــرا‬ ‫و ایــن روز بــا اجــرای ائین هــای مختلــف علمــی و‬ ‫فرهنگــی گرامــی داشــته می شــود تــا بیــش از گذشــته‬ ‫شــاهد شــکوفایی علمــی و فرهنگــی در شهرســتان‬ ‫باشــیم‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علمــی کاربــردی اندیمشــک‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬یکــی از ایــن ویــژه برنامه هــا‪ ،‬برگــزاری‬ ‫رقابت هــای ورزشــی در رشــته های فوتبــال و طنــاب‬ ‫کشــی بــوده کــه رقابت هــای فوتبــال بــا برگــزاری‬ ‫هشــت تیــم و بــه صــورت حذفــی برگــزار و پــس از‬ ‫برگــزاری ان هــا از تیم هــا و نفــرات برتــر بــا اهــدای‬ ‫جوایــزی تقدیــر می شــود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ایــن کــه هــم چنیــن بــه مناســبت‬ ‫روز دانشــجو‪ ،‬نمایشــگاه معمــاری در دانشــگاه علمــی‬ ‫کاربــردی اندیمشــک برگــزار شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫نمایشــگاه بــا محوریــت مدیریــت پســماند شــهری‬ ‫و بــا حضــور و مشــارکت یــک شــرکت زبالــه ســوز‬ ‫در شهرســتان برگــزار می شــود و راه کارهــای نویــن‬ ‫دفــع و اســتفاده بهینــه از زبالــه در بخــش تولیــد انــواع‬ ‫محصول هــای اقتصــادی مــورد توجــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫قالونــد بــا اشــاره بــه ایــن کــه برگــزاری مســابقه‬ ‫اشــپز خــوب بــا هــدف تامیــن نیازهــای اقشــار کــم‬ ‫بضاعــت و بــی بضاعــت از دیگــر برنامه هــای گرامــی‬ ‫داشــت روز دانشــجو در دانشــگاه علمــی و کاربــردی‬ ‫اندیمشــک بــوده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬هــم چنیــن بــا‬ ‫پیگیری هــای صــورت گرفتــه و بــا هــدف توســعه‬ ‫خدمــات علمــی‪ ،‬احــداث احــداث یــک شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان و یــک پــارک علــم و فنــاوری در شهرســتان‬ ‫اندیمشــک مــورد توجــه قــرار گرفتــه کــه پــس از طــی‬ ‫مراحــل قانونــی و بــه زودی شــاهد بهــره بــرداری از ان‬ ‫می باشــیم‪.‬‬ ‫قالونـــد بـــا بیـــان ایـــن کـــه امـــوزش پژوهـــش‬ ‫کارافرینـــی ســـه رکـــن اصلـــی فعالیـــت دانشـــگاه‬ ‫علمـــی کاربـــردی اســـت‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬دانشـــگاه‬ ‫علمـــی کاربـــردی اندیمشـــک پذیـــرش بیـــش از ‪3‬‬ ‫هـــزار دانشـــجو را دارد کـــه در صـــورت توجـــه بـــه‬ ‫توســـعه ایـــن واحـــد دانشـــگاهی‪ ،‬می تـــوان زمینـــه‬ ‫توســـعه علمـــی و صنعتـــی و گردشـــگری و اقتصـــادی‬ ‫اندیمشـــک را تقویـــت کـــرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬تــا کنــون بیــش از ‪ 600‬دانشــجو از‬ ‫دانشــگاه علمــی کاربــردی اندیمشــک فــارغ التحصیــل‬ ‫شــده اند و بــه زودی بــا اجــرای طرح هــای ویــژه‬ ‫اموزشــی شــاهد گســترش رشــته های تحصیلــی‬ ‫و جــذب دانشــجو در ایــن واحــد دانشــگاهی بــا‬ ‫توجــه بــه ظرفیــت و اســتعداد خــاص و منحصــر بــه‬ ‫فــرد شهرســتان در حوزه هــای مختلــف اقتصــادی و‬ ‫اجتماعــی می باشــیم‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه ازاد بهاباد‪:‬‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری یـزد بـا همـکاری فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان و دانشـگاه ازاد اسلامی واحد بهاباد نسبت به‬ ‫افتتاح دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد اقدام می کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬محمدرضـا خادمـی رییـس دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد بهابـاد در نشسـتی کـه بـه همیـن‬ ‫منظـور برگـزار شـد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهاباد سـرزمینی سرشـار‬ ‫از پتانسـیل های بالقـوه و بالفعـل اسـت کـه بـا توسـعه‬ ‫فنـاوری در این شهرسـتان می تـوان بهترین بهـره برداری‬ ‫را از ایـن پتانسـیل ها داشـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬زعفـران محصولـی کلیدی‪ ،‬کـم ابخواه‬ ‫و پربـازده اسـت که بـا بهره گیری از اخریـن فناوری های‬ ‫روز در حوزه هـای مختلـف کاشـت‪ ،‬داشـت و برداشـت‬ ‫می تـوان بهـره وری را در ایـن حـوزه به حداکثر رسـاند‪.‬‬ ‫خادمـی همچنیـن توسـعه بهره گیـری از انـرژی‬ ‫خورشـیدی در ایـن شهرسـتان را بسـیار حائـز اهمیـت‬ ‫دانسـت و عنـوان کـرد‪ :‬با توسـعه فناوری در ایـن حوزه‪،‬‬ ‫می تـوان بخـش زیـادی از انرژی مـورد نیاز شهرسـتان را‬ ‫از ایـن منبـع پـاک تامیـن کرد‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیدواری کـرد‪ :‬همکاری های دانشـگاه ازاد‬ ‫بهابـاد و پـارک علـم و فنـاوری یـزد بتوانـد زمینه سـاز‬ ‫بسـتری مناسـب برای رشـد و توسـعه فناوری شهرسـتان‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫داریـوش پورسـراجیان رییـس پـارک علـم و فناوری‬ ‫یـزد نیـز ایجـاد و توسـعه شـرکت‏های فنـاور را بـرای‬ ‫توسـعه فنـاوری و رشـد اقتصـادی منطقـه ای مدلی موفق‬ ‫و ازمـوده شـده دانسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬برنامـه پارک علـم و فناوری یـزد‪ ،‬همواره‬ ‫تمرکززدایـی و ایجـاد زیرسـاختهای الزم بـرای توسـعه‬ ‫فنـاوری در شهرسـتان ها بر اسـاس ظرفیت هـای منطقه ای‬ ‫بوده و هسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت‪ ،‬در خصوص چگونگـی ایجاد‬ ‫زیرسـاخت های توسـعه فنـاوری در این شهرسـتان بحث‬ ‫و تبـادل نظـر صـورت گرفـت و مقرر شـد پـارک علم و‬ ‫فنـاوری یـزد بـا همـکاری فرمانـداری ایـن شهرسـتان و‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحد بهاباد نسـبت بـه افتتاح دفتر‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری یـزد در بهاباد اقـدام کند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫دفتر پارک علم و فناوری یزد در بهاباد تشکیل می شود‬ ‫‪19‬‬ ‫اخبار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی وزارت علوم؛‬ ‫ایین نامه ایجاد مرکز نواوری در دانشگاه ها ابالغ شد‬ ‫مدیـر کل دفتـر برنامـه ریـزی امـور فنـاوری وزارت‬ ‫علـوم از ابلاغ ایین نامـه ایجـاد مرکـز نـواوری بـه‬ ‫دانشـگاه هـا و مراکـز امـوزش عالـی خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش وزارت علـوم‪ ،‬خسـرو پیـری گفـت‪ :‬در‬ ‫راسـتای سیاسـت های کلـی علم و فنـاوری ابالغـی مقام‬ ‫معظـم رهبـری مبنـی بـر حمایت از توسـعه شـهرک های‬ ‫علمـی و تحقیقاتـی و پارک هـای علـم و فنـاوری‪،‬‬ ‫برنامه هـای توسـعه ای کشـور و نقشـه جامـع علمـی‬ ‫کشـور‪ ،‬وظایـف و تشـکیالت وزارت علـوم‪ ،‬ایین نامـه‬ ‫ایجـاد مرکـز نـواوری پـس از تاییـد وزیـر علـوم بـرای‬ ‫اجـرا بـه دانشـگاه هـا‪ ،‬پژوهشـگاه هـا و پـارک هـای‬ ‫علـم و فنـاوری کشـور ابلاغ شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن ایین نامـه بـه اسـتناد بنـد ب ماده‬ ‫‪ ۲‬و مـاده ‪ ۶‬قانـون اهـداف‪ ،‬وظایـف و تشـکیالت‬ ‫وزارت علـوم مصـوب ‪ ۱۸‬مـرداد مـاه سـال ‪ ۸۳‬مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی و در راسـتای تحقـق اهـداف مـواد‬ ‫‪ ۴۶ ،۴۵‬و ‪ ۴۷‬قانـون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه‬ ‫منظور ترویج و اشـاعه فرهنگ نواوری و توسـعه کسـب‬ ‫و کار دانش بنیان در دانشـگاه ها‪ ،‬موسسـات اموزش عالی‬ ‫و سـایر دسـتگاه های اجرایـی متقاضـی بـه منظـور‬ ‫مدیر مرکز رشد و فناوری اطالعات این دانشگاه‬ ‫علــم و صنعت ایران‬ ‫اصفهان میزبان کنفرانس انجمن بین المللی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫حمایـت از ایجـاد هسـته های اولیـه نـواوری و‬ ‫کارافرینـی در دسـتگاه مربـوط و نظـارت برعملکرد انها‪،‬‬ ‫برگـزاری رویدادها و مسـابقات مـورد نیـاز کارافرینان و‬ ‫نـواوران از قبیـل طرح کسـب و کار‪ ،‬برگـزاری دوره های‬ ‫اموزشـی و مسـابقات بـا هـدف افزایـش مهارت هـای‬ ‫حرفـه ای کارافرینـی و پـرورش خالقیـت و نـواوری‬ ‫و انجـام وظایـف مربـوط بـه مرکـز شـتابدهی از دیگـر‬ ‫وظایـف مرکـز نـواوری اسـت‪.‬‬ ‫با کسب حداکثر اراء اعضای انجمن پارک های علم و فناوری‬ ‫برج فناوری در دانشگاه‬ ‫‪20‬‬ ‫زمینـه سـازی بـرای تحقـق اقتصـاد دانش بنیـان تدویـن‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫مدیـر کل دفتـر برنامه ریـزی امـور فنـاوری وزارت‬ ‫علـوم ترویـج و توسـعه فرهنـگ نـواوری در کشـور‪،‬‬ ‫نقش افرینـی در تحقـق کارافرینـی مبتنـی بـر نـواوری‪،‬‬ ‫شناسـایی و توانمندسـازی متخصصـان‪ ،‬دانشـجویان و‬ ‫اسـاتید خلاق‪ ،‬نـواور و کارافرین و فراهم سـازی زمینه‬ ‫تجـاری سـازی دسـتاوردهای علمـی انهـا بـرای ورود‬ ‫بـه فعالیت هـای کارافرینانـه‪ ،‬ارتقـای نقـش نـواوران و‬ ‫کارافرینـان در توسـعه و اعتلای کشـور از طریـق خلـق‬ ‫دانـش‪ ،‬فنـاوری و کسـب و کار دانش بنیـان و تسـریع در‬ ‫تبدیـل ایده هـا بـه محصـول از اهـداف ایـن اییـن نامـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬سـازماندهی و هماهنـگ کـردن افـراد‪،‬‬ ‫تجهیـزات و فضـای فیزیکـی اعم از اداری‪ ،‬ازمایشـگاهی‬ ‫و کارگاهـی به منظور دسـتیابی به اهـداف مرکز نواوری‪،‬‬ ‫تهیـه برنامه هـای ترویجـی فناورانـه بـرای توسـعه نظـام‬ ‫نـواوری‪ ،‬ایجـاد ارتبـاط و تعامـل الزم بـا مراکـز رشـد‪،‬‬ ‫پارک هـای علـم و فنـاوری‪ ،‬دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت و‬ ‫سـایر نهادهـای مرتبـط از وظایـف مرکز نواوری بشـمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رشد و فناوری اطالعات دانشگاه علم و‬ ‫صنعت ایران از راه اندازی اولین برج فناوری در شرق‬ ‫تهران خبر داد و گفت‪ :‬قرار است این برج در دانشگاه علم‬ ‫و صنعت احداث شود‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬دکتر سید علی اصغر بهشتی با بیان‬ ‫اینکه راه اندازی برج فناوری شرق تهران به تصویب هیات‬ ‫امنای دانشگاه علم و صنعت رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا‬ ‫که محل احداث این برج فناوری در خارج از مجموعه‬ ‫دانشگاه علم و صنعت پیش بینی شده است درحال گرفتن‬ ‫مجوز ساخت ان از طرف شهرداری تهران هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این برج قرار است در فضایی به‬ ‫مساحت دو هزار و ‪ ۵۰۰‬مترمربع احداث شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در این برج فناوری‪ ،‬شرکت های دانش بنیان خارج‬ ‫از دانشگاه واقع در منطقه شرق تهران مستقر می شوند‪.‬‬ ‫بهشتی خاطر نشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۲۵‬شرکت‬ ‫فناور در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت حضور دارند؛‬ ‫همچنین در سال گذشته‪ ،‬چهار شرکت که به مرحله رشد‬ ‫رسیده بودند از این مرکز خارج و ‪ ۹‬شرکت جدید پذیرش‬ ‫شدند که ‪ ۷‬شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه موفق به‬ ‫گرفتن درجه دانش بنیان شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اهداف ما افزایش ‪ ۵‬برابری ظرفیت‬ ‫پذیرش مرکز رشد است که برای دستیابی به این هدف‪،‬‬ ‫نیازمند توسعه فیزیکی کمی و کیفی و اصالح برخی قوانین‬ ‫و مقررات هستیم‪.‬‬ ‫بهشتی بیان کرد‪ :‬تمام تالش ما این است که شرکت‬ ‫های مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت‪ ،‬طی‬ ‫سه سال حضور خود به رشد کافی برسند و به عنوان یک‬ ‫شرکت موفق از این مرکز خارج شوند‪.‬‬ ‫پارک های علم و فناوری در سال ‪ ۲۰۱۸‬شد‬ ‫شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بـه عنـوان میزبان سـی و پنجمیـن کنفرانس انجمـن بین المللـی پارک های علم‬ ‫و فنـاوری و مناطـق نواوری (‪ )IASP‬در سـال ‪ ۲۰۱۸‬انتخاب شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهان‪ ،‬انجمـن بین المللـی پارک هـای علم و فنـاوری و‬ ‫مناطـق نـواوری (‪ )IASP‬هرسـاله کنفرانسـی بـا حضور بیش از ‪ 70‬کشـور از سراسـر دنیا بـا هدف اسـتفاده از تجربیات‬ ‫و اطالعـات‪ ،‬بـه اشـتراک گذاشـتن دانش هـای فنـی‪ ،‬دسترسـی به منابـع انجمـن و تعامل مشـترک بین پارک هـای علم‬ ‫و فنـاوری و بویـژه میـان شـرکت های دانـش بنیـان مسـتقر در ان ها برگـزار می کند‪.‬‬ ‫سـی و سـومین کنفرانـس‪ 29 ،‬شـهریور تـا ‪ 2‬مهرماه سـال جاری‪ ،‬با شـعار «ذهن جهانـی؛ تعامل نهادهـای نواور در‬ ‫جهـت بین المللی سـازی‪ ،‬پایـداری و رشـد» در شـهر مسـکو روسـیه برگـزار شـد و شـرکت کنندگان در ایـن کنفرانس‬ ‫تلاش کردنـد راهکارهایـی بـرای افزایـش نقـش پارک های علـم و فنـاوری و ارتقای مفهـوم ذهن جهانـی بیابند‪.‬‬ ‫شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان بـه عنـوان عضـو کامـل این انجمن از سـال گذشـته درخواسـت میزبانی سـی‬ ‫و پنجمیـن کنفرانـس را در سـال ‪ 2018‬داده بـود کـه پـس از برگـزاری جلسـه مجمع عمومـی که در حاشـیه کنفرانس‬ ‫مسـکو برگـزار شـد موفـق به کسـب ‪ 86‬درصـد ارای اعضـای انجمن شـده و میزبـان کنفرانـس بین المللـی پارک های‬ ‫علـم و فنـاوری و مناطـق نواوری (‪ )IASP‬در سـال ‪ 2018‬شـد‪.‬‬ ‫کنفرانـس جهانـی پارک هـای علـم و فناوری در سـال ‪ 2015‬در کشـور چین برگزار شـد و کشـور ترکیـه میزبان این‬ ‫کنفرانـس در سـال ‪ 2017‬خواهـد بـود‪ .‬ایـن نخسـتین بـار اسـت کـه جمهوری اسلامی ایـران میزبـان ایـن گردهمایی‬ ‫بـزرگ بین المللـی در حـوزه پارک هـای علـم و فنـاوری خواهـد بود‪.‬‬ ‫شـهرک علمـی و تحقیقاتـی اصفهـان از سـال ‪ 1377‬بـه عضویـت انجمـن بین المللـی پارک هـای علـم و فنـاوری و‬ ‫مناطـق نـواوری (‪ )IASP‬درامـد و تاکنـون ‪ 3‬دوره ریاسـت بخـش اسـیای غربی و شـمال افریقا این انجمـن را برعهده‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫ایـن شـهرک بـا هدف توسـعه مبتنـی بر دانایـی از طریق ایجاد مراکز رشـد و پارک هـای علم و فنـاوری در اصفهان‪،‬‬ ‫قطـب اقتصـادی و صنعتـی ایـران شـکل گرفتـه و ضمـن حمایـت از شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬زمینـه الزم را بـرای‬ ‫تجاری سـازی دسـتاوردهای ان هـا و جـذب سـرمایه گذاری های داخلـی و خارجـی فراهـم مـی اورد‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر بیـش از ‪ 470‬شـرکت دانش بنیـان بـا زمینه هـای کاری مختلـف در این شـهرک مشـغول بـه فعالیت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫اخبار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صفاری نیا مطرح کرد‬ ‫حمایت پارک فناوری پردیس برای توانمندسازی‬ ‫شرکت های فناور ایرانی‬ ‫رییـس پـارک فنـاوری پردیـس گفـت‪ :‬ایـن مجموعه‬ ‫قـرار اسـت بـه توانمندسـازی شـرکت های فنـاور‬ ‫ایرانـی کمـک کنـد تـا در توسـعه فنـاوری و حضـور در‬ ‫بازارهـای خارجـی در سـطح جهـان موفق تـر باشـند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک فنـاوری پردیـس‪،‬‬ ‫مهـدی صفـاری نیـا اظهـار کـرد‪ :‬پـارک فنـاوری پردیس‬ ‫قطـب فنـاوری ایـران اسـت و بهتریـن شـرکت های‬ ‫فنـی کشـور عضـو ان هسـتند‪ .‬بی شـک همـکاری بیـن‬ ‫شـرکت های ایرانـی و فرانسـوی باعـث توسـعه ظرفیـت‬ ‫فنـی و بـازار انهـا می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـران به لحـاظ نیروی انسـانی متخصص‬ ‫ظرفیـت باالیـی دارد و در زمینـه فارغ التحصیلان‬ ‫رشـته های مهندسـی رتبـه چهـارم را در سـطح دنیـا دارد‬ ‫و نیـروی متخصـص و بـازار ایران مزیتی بـرای همکاری‬ ‫بیـن شـرکت های دو کشـور ایـران و فرانسـه اسـت‪.‬‬ ‫صفاری نیـا گفـت‪ :‬در حـال حاضـر پـارک فنـاوری‬ ‫پردیـس ‪ 60‬هکتـار اسـت و تقریب ًا هر سـه سـال یک فاز‬ ‫پـارک را بـه مسـاحت ‪ 20‬هکتـار توسـعه می دهیـم و در‬ ‫هـر فـاز نزدیک بـه ‪ 100‬شـرکت جدید اضافه می شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬حـدود ‪ 200‬شـرکت عضـو پـارک‬ ‫فنـاوری پردیـس هسـتند و در رشـته های فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬فنـاوری نانـو و بایـو بیـش از ‪ 700‬محصـول‬ ‫تولیـدی دارنـد‪ .‬همچنیـن ده هـا پتنـت ثبت شـده و بیش‬ ‫از سـه هـزار نفـر نیـروی متخصـص در ایـن شـرکت ها‬ ‫مشـغول بـه کار هسـتند‪.‬‬ ‫وی در انتهـا با اشـاره بـه فعالیت ‪ 12‬شـرکت خارجی‬ ‫در پـارک فنـاوری پردیـس گفـت‪ :‬شـرکت هایی از‬ ‫اسـپانیا‪ ،‬بلژیـک‪ ،‬انگلیـس‪ ،‬هند‪ ،‬روسـیه‪ ،‬فرانسـه و چین‬ ‫همکاری هـای مشـترکی بـا شـرکت های ایرانـی تعریـف‬ ‫کرده انـد و انهـا از مزیـت معافیت هـای ‪ 20‬سـاله مالیاتی‬ ‫بهره منـد می شـوند‪ ،‬ضمـن اینکـه قانـون کار و مبـادالت‬ ‫مالـی با کشـورهای خارجـی در پارک‪ ،‬مشـابه مناطق ازاد‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫تفاهم نامه همکاری اکو پارک ها بین وزارتخانه های‬ ‫تفاهـــم نامـــه همـــکاری احـــداث و بهره بـــرداری‬ ‫اکـــو پارک هـــا بـــا هـــدف توســـعه همـــکاری هـــای‬ ‫اموزشی‪،‬پژوهشـــی و فنـــاوری مبتنـــی بـــر ترویـــج‬ ‫و توســـعه فرهنـــگ اســـتفاده از انـــرژی هـــای‬ ‫تجدیدپذیـــر و بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی‪ ،‬بیـــن‬ ‫وزارتخانـــه هـــای علـــوم و نیـــرو بـــه امضـــا رســـید‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی وزارت عل ــوم‪ ،‬مه ــراهلل‬ ‫رخشـــانی مهـــر مدیـــر کل نظـــارت بـــر طرح هـــای‬ ‫عمرانـــی ایـــن وزارت اظهـــار کـــرد‪ :‬در راســـتای‬ ‫اجـــرای تدابیـــر و منویـــات مقـــام معظـــم رهبـــری‬ ‫مبن ــی ب ــر توس ــعه علم ــی کش ــور و توج ــه ب ــه ل ــزوم‬ ‫بهره بـــرداری همـــه جانبـــه از ظرفیـــت دانشـــگاه هـــا‬ ‫و مراک ــز پژوهش ــی در توس ــعه صنع ــت کش ــور‪ ،‬ای ــن‬ ‫ی هـــای‬ ‫تفاهـــم نامـــه بـــا هـــدف توســـعه همـــکار ‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬پژوهش ــی و فن ــاوری مبتن ــی ب ــر تروی ــج و‬ ‫توس ــعه فرهن ــگ اس ــتفاده از انرژی ه ــای تجدیدپذی ــر‬ ‫و بهینه ســـازی مصـــرف انـــرژی بیـــن وزارت نیـــرو‬ ‫بـــه نمایندگـــی علی اکبـــر مهاجری‪،‬معـــاون وزیـــر‬ ‫علوم و نیرو امضا شد‬ ‫نیـــرو در امـــور تحقیقـــات و منابـــع انســـانی و وزارت‬ ‫عل ــوم‪ ،‬ب ــه نمایندگ ــی محم ــد حس ــین امی ــد‪ ،‬مع ــاون‬ ‫وزیـــر علـــوم منعقـــد شـــد‪.‬‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه طرفیـــن متعهـــد‬ ‫مـــی شـــوند کـــه تســـهیالت الزم بـــرای تســـریع‬ ‫عملیـــات اجرایـــی یـــا صـــدور مجوزهـــای موردنیـــاز‬ ‫را در مـــوارد الزم بـــه عمـــل اورنـــد‪.‬‬ ‫تامیـــن فضـــای موردنیـــاز مطابـــق بـــا مشـــخصات‬ ‫اعالمـــی از ســـوی وزرات نیـــرو بـــرای ایجـــاد‬ ‫اکوپارک هـــا بـــر عهـــده دانشـــگاه های ذیربـــط‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫براســـاس ایـــن تفاهـــم نامـــه تامیـــن منابـــع مالـــی‬ ‫مترتـــب بـــر تمامـــی مراحـــل احـــداث اکوپارک هـــا‬ ‫مشـــترکا برعهـــده پژوهشـــگاه نیـــرو و دانشـــگاه‬ ‫مربوطـــه بـــوده و منافـــع اقتصـــادی حاصـــل از ان‬ ‫متناســـب بـــا تامیـــن مالـــی مربوطـــه بـــه طرفیـــن‬ ‫تعلـــق خواهـــد گرفـــت‪.‬‬ ‫م ــدت ای ــن تفاه ــم نام ــه از زم ــان امض ــا و مبادل ــه‪،‬‬ ‫پنـــج ســـال تعییـــن شـــده و در صـــورت توافـــق‬ ‫طرفیـــن‪ ،‬تفاهـــم نامـــه قابـــل تمدیـــد خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫هری ــک از طرفی ــن قب ــل از انقض ــای م ــدت تفاه ــم‬ ‫نام ــه و ب ــا اط ــاع قبل ــی و کتب ــی از س ــه م ــاه قب ــل‪،‬‬ ‫م ــی توان ــد ب ــه تفاه ــم نام ــه خاتم ــه ده ــد و طرفی ــن‬ ‫مکلـــف هســـتند تـــا پایـــان تمامـــی قراردادهـــای‬ ‫منعق ــد ش ــده ب ــر اس ــاس ای ــن تفاه ــم نام ــه‪ ،‬وظای ــف‬ ‫خـــود را بـــه اتمـــام برســـانند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان برنامـه و بودجـه اسـتان البرز گفـت که ایجاد شـهر دانایـی پارک‬ ‫علـم و فنـاوری اسـتان در دسـتور کار قـرار دارد و در این خصـوص تکلیف زمین و‬ ‫مالکیت ان مشـخص نشـده کـه باید اقدام شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬ذبیـح اهلل قائمـی در بیسـت و دومیـن جلسـه سـتاد اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی البـرز کـه بـا حضور وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات برگزار شـد‪ ،‬با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه در اسـتان دوره ها و سـمینارهایی بـرای اقتصاد مقاومتـی برگزار می‬ ‫شـود‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬تاکنـون ‪ 9‬جلسـه بـرای ایـن منظـور برپا شـده اسـت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شهر دانایی در پارک علـم و فنــاوری البرز ایجاد می شود‬ ‫‪21‬‬ ‫اخبار پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪22‬‬ ‫پارک های علم و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫◄ اینده اقتصاد کشور در دست شرکت های دانش بنیان است‬ ‫◄ تسهیالت جدید برای توسعــه شرکت های دانش بنیان و‬ ‫دانشگاهی‬ ‫◄ شرکت های دانش بنیان و نقش ان ها در حرکت به سمت‬ ‫اقتصاد مقاومتی‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪23‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫اینده اقتصاد کشور‬ ‫در دست شرکت های‬ ‫دانش بنیان است‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه اینکــه اینــده اقتصــاد کشــور در دســتان شــرکت های دانش بنیــان اســت عنــوان کــرد‪ :‬بایــد اکوسیســتم‬ ‫جدیــدی در کشــور شــکل گیــرد و فضــای کســب وکار بــرای فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان تســهیل شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کار نویــن‪ ،‬دکتــر ســورنا ســتاری‪ ،‬معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور کــه در در هفدهمیــن جشــنواره تجلیــل از پژوهشــگران‬ ‫و فنــاوران برگزیــده و دوازدهمیــن جشــنواره ایــده هــای برتــر و اســتارت اپ هــای دانشــگاهی موســوم بــه شــتاپ ســخن می گفــت بــه اهمیــت تجاری ســازی‬ ‫پژوهــش اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬جامعــه در حــال پیشــرفت اســت و بــا شــیوه های ســنتی و اقتصــاد مبتنــی بــر نفــت نمی توانســتیم ان را بچرخانیــم‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا اشــاره بــه فعالیــت دو هــزار و ‪ 800‬شــرکت دانش بنیــان‪ ،‬فــروش ان هــا رابیــش از ‪ 20‬هــزار میلیــارد تومــان ذکــر کــرد و گفــت‪ :‬پیش بینــی‬ ‫می شــود ایــن رقــم تــا اخــر ســال بــه ‪ 30‬هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫پایه اقتصاد دانش بنیان نیروی انسانی است‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بابیــان‬ ‫اینکــه در اقتصــاد نفتــی نیــروی انســانی جایگاهــی‬ ‫نــدارد عنــوان کــرد‪ :‬اگــر پایــه اقتصــاد کشــور به جــای‬ ‫منابــع نفتــی بــر روی نیــروی انســانی قــرار گیــرد در ان‬ ‫صــورت نیــروی انســانی در ان معنــی پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه پایــه اقتصــاد دانش بنیــان نیــروی‬ ‫انســانی اســت افــزود‪ :‬در اقتصادهــای نفتــی و وابســته‬ ‫بــه منابــع زیرزمینــی یــک مــدل تولیــد اشــتغال ان اســت‬ ‫کــه بــا ســرمایه گذاری دولــت و احــداث کارخانــه‬ ‫شــغل تولیــد شــود کــه قطع ـ ًا ایــن ســرمایه گذاری نیــز‬ ‫اشــتباه صــورت می گیــرد و هــزاران نمونــه از دســت‬ ‫در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫ســتاری ادامــه داد‪ :‬اگــر ایــن تصــور وجــود دارد‬ ‫کــه بــا راه انــدازی یــک پتروشــیمی و کارخانــه بــزرگ‬ ‫اشــتغال ایجــاد می شــود در اشــتباه هســتیم و در حــال‬ ‫حاضــر تبعــات ایــن مشــکل را در برخــی از اســتان ها‬ ‫همچــون اصفهــان شــاهد هســتیم کــه باوجــود دانــش‬ ‫صنایــع بــزرگ ازنظــر نرخ بیــکاری رتبــه ســوم را دارد و‬ ‫در کنــار ان بــا مشــکالت الودگــی هــوا و محیط زیســتی‬ ‫نیــز مواجهــه اســت‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های دانش بنیان فعالیتشان‬ ‫ن شروع کردند‬ ‫را از یک زیرزمی ‬ ‫وی در ادامــه بــا اشــاره به ضــرورت هــای اقتصــاد‬ ‫جدیــد و ایجــاد شــرکت های دانش بنیــان گفــت‪:‬‬ ‫روزهــای اول عــده ای مســخره می کردنــد کــه چهــار‬ ‫دانش بنیانــی داریــم کــه ســاالنه چندیــن هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان فــروش دارنــد‪.‬‬ ‫ســتاری بابیــان اینکــه شــرکت های فــوق بــا پــول‬ ‫و ســرمایه گذاری دولــت رشــد نکرده انــد افــزود‪:‬‬ ‫بســیاری از ان هــا فعالیتشــان را از یــک زیرزمیـن شــروع‬ ‫کردنــد و مــن قــول می دهــم در دو ســه ســال اینــده‬ ‫شــرکت های بزرگــی در ســطح جهــان تاســیس کننــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بســیاری از جوانــان ســرمایه اولیــه‬ ‫خــود را از پــدر مادرهایشــان گرفته انــد افــزود‪ :‬امــا‬ ‫ایــده نــاب داشــتند و توانســتند موفــق شــوند‪.‬‬ ‫که ساالنه‬ ‫اقتصاد دانش بنیان نه دودکش دارد‬ ‫و نه به محیط زیست اسیب می رساند‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه اقتصــاد دانش بنیــان‬ ‫نــه دودکــش دارد و نــه بــه محیط زیســت اســیب‬ ‫می رســاند افــزود‪ :‬ایــن اقتصــاد پایــه اقتصــاد اینــده‬ ‫اســت ‪ ،‬زیــرا مــا از نظــر نیــروی انســانی منحصربه فــرد‬ ‫هســتیم و جهانیــان تعجــب بســیاری از رشــد علــم و‬ ‫فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان ایــران درچنــد‬ ‫ســال اخیــر دارنــد‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه کشــورمان در رابطــه بــا تعــداد‬ ‫و مهندســان بــه ازای جمعیــت در دنیــا رتبــه دوم را‬ ‫دارد و از نظــر کل تعــداد کل مهندســان چهــارم اســت‬ ‫و معــادل امریــکا مهنــدس داریــم افــزود‪ :‬ایــن جوانــان‬ ‫مدیرعامل هــای ایــن شــرکت های جدیــد هســتند‪.‬‬ ‫امروز شرکت های‬ ‫دانش بنیانی داریم‬ ‫چندین هزار‬ ‫میلیارد تومان‬ ‫فروش دارند‬ ‫بچــه امده انــد و شــرکت زده انــد‪ ،‬درحالی کــه ان هــا در‬ ‫ایــن چهــار ســال بزرگ شــده اند و امــروز شــرکت های‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫باید محیط کسب وکار را برای فعالیت‬ ‫شرکت های دانش بنیان تسهیل کنیم‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بــا اشــاره‬ ‫بــه موفقیــت شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای‬ ‫مختلــف گفــت‪ :‬به طــور مثــال در حــوزه خدمــات هــر‬ ‫روز شــاهد یــک اپلیکیشــن جدیــد هســتیم کــه خدمــات‬ ‫مناســب بــا هزینه هــای ارزان ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد محیــط کسـب وکار‬ ‫را بــرای فعالیــت شــرکت های دانش بنیــان تســهیل‬ ‫کنیــم افــزود‪ :‬در قانــون حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان نیــز تاکیــد ویــژه ای بــر محیــط کس ـب وکار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامـــــــــه بــه‬ ‫ســازمان هایی اشــاره کــرد کــه‬ ‫پــول دولــت را می گیرنــد و‬ ‫در عمــل وظیفـه ای جـــــــــــز‬ ‫پایین کشــیدن کرکــره کس ـب وکارها‬ ‫ندارنــد افـــــــزود‪ :‬مالیاتچی هــا‪،‬‬ ‫اماکن چی هــــــا و شــهرداری چی ‬ ‫وظیفــه دارنــد کرکــره ملــت را پاییــن‬ ‫بکشــند و ایــن «چی هــا» هــر روز‬ ‫فتنــه بــه پــا می کننــد و مــا بایــد ایــن‬ ‫شــرایط را اصــاح کنیــم‪.‬‬ ‫معــاون علمــی و فنــــــــــاوری‬ ‫رئیس جمهــور بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫کارافرینــی بایــد در کشــور افتخــار‬ ‫شــود ادامــه داد‪ :‬پنــج هــزار ســال ســابقه‬ ‫کارافرینــی در کشــور را داریــم کــه بــا پــول‬ ‫نفــت ایــن ســابقه را نابــود کردیــم‪.‬‬ ‫رئیس جمهــور بابیــان اینکــه صنعتــی کــه مــا داریــم‬ ‫صنعــت نیســت ‪ ،‬کارخانــه اســت ادامــه داد‪ :‬مــا فقــط‬ ‫خــط تولیــد خریده ایــم و ایــن خــط تولیــد تکنســین‬ ‫می خواهــد نــه مهنـــدس‪.‬‬ ‫وی در ادامــه خطــاب بــه پژوهشــگران گفــت‪:‬‬ ‫پشــت در اتاق هــا بــرای اســتخدام ســرکج نکنیــد‪ ،‬بــه‬ ‫خودتــان اجــازه ندهیــد کارمنــد جایــی شــوید و نمونــه‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان موفــق را ببینیــد‪ ،‬این هــا‬ ‫کســانی بودنــد کــه در ابتــدا ان هــا نیــز بــه دنبــال‬ ‫اســتخدام بودنــد‪ ،‬امــا یــک روز بــه خودشــان گفتنــد‬ ‫پایمــان را ا ز خانــه بیــرون بگذاریــم و روی پــای خــود‬ ‫بــه ایســتیم‪.‬‬ ‫ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی از‬ ‫اســتارت اپ هــا ســالی‬ ‫‪ 10‬برابــــــر‬ ‫بز ر گ تــر‬ ‫می شــو ند‬ ‫ادامـــــه‬ ‫داد‪ :‬بــــه‬ ‫همیــن‬ ‫تناســب اشــتغال زایی ان هــا نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫پیش بینی فروش ‪ 30‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫شرکت های دانش بنیان تا پایان سال‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــور بابیــان‬ ‫اینکــه در دولــت وظیفه داریــم محیــط کســب وکار‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان را تســهیل کنیــم افــزود‪:‬‬ ‫مشــکل محیــط کســب وکار فقــط پــول نیســت ‪،‬‬ ‫زیــرا تامیــن ســرمایه مشــکل چنــدم شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســت و حتــی ایــده و اختــراع هــم مشــکل‬ ‫اصلــی نیســت؛ بلکــه مهــم ان اســت کــه بــا چــه تیمــی‬ ‫می خواهیــد ان ایــده را بــه ســرانجام برســانید‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه باوجــود اقدامــات انجــام شــده‬ ‫امیدواریــم شــاهد یــک جهــش در حــوزه فعالیــت‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان باشــیم افــزود‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر دو هــزار و ‪ 800‬شــرکت دانش بنیــان داریــم کــه‬ ‫فــروش ان هــا بیــش از ‪ 20‬هــزار میلیــارد تومــان اســت‬ ‫و پیش بینــی می شــود ایــن رقــم تــا اخــر ســــــال بــه‬ ‫‪ 30‬هــزار میلیــارد تومــان افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت ‪ :‬بــرای حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان انــواع معافیت هــای مالیاتــی تــا ســربازی را‬ ‫در نظــر گرفتیــم تــا ایــن محیــط کس ـب وکار شــکل‬ ‫گیر د ‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫پژوهشگران پشت در اتاق ها‬ ‫برای استخدام سرکج نکنند‬ ‫ســتاری بابیــان اینکــه اکوسیســتم جدیــدی‬ ‫بایــد در کشــور شــکل گیــرد افــزود‪ :‬تمــام‬ ‫مقامــات کشــور بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد‬ ‫کــه اینــده اقتصــاد کشــور در دســت شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه بــا پــول نفــت دیگــر نمی تــوان‬ ‫کشــور را اداره کــرد افــزود‪ :‬جامعــه در حــال پیشــرفت‬ ‫اســت و بــا شــیوه های ســنتی نمی توانیــم ان‬ ‫را بــه حرکــت‬ ‫دراوریــم‪.‬‬ ‫معــا و ن‬ ‫علمــــی و‬ ‫فنــا و ر ی‬ ‫‪25‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی رئیس صندوق نواوری و شکوفایی اعالم شد‬ ‫تسهیالت جدید برای توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان و دانشگاهی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫■ اشاره‪:‬‬ ‫صنــدوق نــواوری و شــکوفایی گرچــه چنــد ســالی بیشــتر از تاسیســش نمــی گــذرد ولــی فعالیــت هــا و‬ ‫دســتاوردهایش حکایــت از اتفاقــات خــوب و خوشــایند دارد‪ .‬ایــن صنــدوق بــا نــگاه تخصصــی از پذیــرش‬ ‫طــرح هــای دانــش بنیــان اســتقبال مــی کنــد و در صــورت ارزیابــی مثبــت و پذیــرش طــرح بــدون دردســر های‬ ‫اداری و بانکــی از ان هــا حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس صنــدوق نــواوری و شــکوفایی در گــزارش خــود از تصویــب ‪ 1502‬طــرح معــادل ‪ 64‬درصــد‬ ‫طــرح هــای ورودی خبــر داد و اعــام کــرد‪ :‬بیــش از ‪ 800‬طــرح نیــز رد شــده کــه مــی تواننــد طــرح‬ ‫جایگزیــن ارایــه داده یــا طــرح پیشــنهادی خــود را اصــاح کننــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار بـازارکار نوین‪ ،‬دکتر بهزاد سـلطانی‬ ‫در نشسـتی خبـری بـا خبرنـگاران در مجتمـع شـکوفایی‬ ‫و نـواوری شـرکت های دانش بنیـان بـا اشـاره بـه امـار‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان اظهـار داشـت‪ :‬تاکنـون ‪۲۷۶۷‬‬ ‫شـرکت دانش بنیـان بـه تصویـب رسـیده اند کـه از ایـن‬ ‫تعـداد ‪ ۲۸۲۷‬طـرح بـرای دریافت تسـهیالت بـه صندوق‬ ‫مراجعـه کرده انـد؛ همچنیـن از ایـن تعـداد ‪ ۲۴۲۵‬طـرح‬ ‫تعییـن تکلیـف و ‪ ۵۳۰‬طـرح در دسـت بررسـی هسـتند‪.‬‬ ‫رئیـس هیـات عامل صندوق نـواوری و شـکوفایی از‬ ‫تسـهیالت جدید برای توسـعه شـرکت های دانـش بنیان‬ ‫خبـر داد و تاکیـد کـرد‪ :‬اگـر از هـر ‪ ۱۰‬فارغ التحصیـل‬ ‫دانشـگاهی یـک نفـر از انها شـرکت دانش بنیان تاسـیس‬ ‫کند‪ ،‬بسـیاری از مشـکالت از جمله مشـکل اشتغال فارغ‬ ‫التحصیلان حل خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس صنـدوق نـواوری و شـکوفایی ضمـن تشـکر‬ ‫از رئیـس جمهـور بـرای حمایـت از ایـن صنـدوق برای‬ ‫ارائـه حمایـت هـا از طـرح هـا و شـرکت هـای دانـش‬ ‫بنیـان خاطرنشـان کـرد‪ :‬همانطـور کـه رهبـری همیشـه‬ ‫مشـوق توسـعه شـرکت هـــای دانـش بنیـان بـوده‪،‬‬ ‫رئیس جمهــــور نیـز همـواره حامـی صنـدوق بـوده و‬ ‫قـول مسـاعدت بـرای تامیـن بودجـه صنـدوق از سـایر‬ ‫نهادهـا را بـه مـا داده اسـت‪.‬‬ ‫تالش برای جذب تسهیالت بیشتر‬ ‫برای صندوق‬ ‫وی افـزود‪ :‬میـزان تقاضـای ایـن شـرکت ها بـرای‬ ‫دریافـت تسـهیالت برابـر بـا هـزار میلیـارد تومـان بـوده‬ ‫اسـت و بـا توجـه بـه اینکـه نرخ مصـوب بـرای صندوق‬ ‫نـواوری و شـکوفایی ‪ ۶۲‬درصـد اسـت تالش مـی کنیم‬ ‫تسـهیالت بیشـتری را بـرای صنـدوق جـذب کنیـم تـا‬ ‫بتوانیـم بـه نیـاز هـای فـارغ التحصیلان بـرای عملیاتـی‬ ‫کـردن ایـده هـا و طـرح پاسـخ دهیـم‪.‬‬ ‫رئیـس هیـات عامـل صنـدوق نـواوری و شـکوفایی‬ ‫بـا بیـان اینکـه ‪ ۱۵۰۲‬طـرح بـرای دریافـت تسـهیالت‬ ‫صنـدوق بـه تصویـب رسـیده اند‪ ،‬گفـت‪ :‬همچنیـن بیش‬ ‫از ‪ ۸۱۳‬طـرح رد شـده و یـا بـه تصویـب نرسـیده اند کـه‬ ‫ایـن شـرکت ها می تواننـد به جـای طرح مـردودی‪ ،‬طرح‬ ‫جایگزیـن را بـه صنـدوق ارائـه کنند‪.‬‬ ‫سـلطانی بـا بیـان اینکـه ایـن ‪ ۱۵۰۰‬طرح در طی سـه‬ ‫سـال بـه تصویـب رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مبلـغ تصویب‬ ‫شـده بـرای ایـن تعـداد طرح هـا از ‪ ۹۰۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫گذشـته است‪.‬‬ ‫ارزیابی ‪ 70‬درصد طرح ها برونسپاری می شود‬ ‫وی با اشاره به اینکه حدود ‪ 70‬درصد طرح ها برای‬ ‫ارزیابی برونسپاری می شود افزود‪ :‬ارزیابی طرح ها به‬ ‫صورت برون سپاری است که توسط کارگزاران و یا اساتید‬ ‫دانشگاهی که به مباحث مالی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فنی و تخصصی‬ ‫مسلط هستند‪ ،‬مورد ارزیابی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫سلطانی خاطرنشان کرد‪ :‬صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫برای صندوق های پژوهش و فناوری مبلغ ‪ ۷۵‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬برای تامین دفاتر کاری ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان و برای‬ ‫ضمانتنامه ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان مصوب کرده که پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی با بیان‬ ‫اینکه فناوری زیستی رتبه اول را در استفاده از تسهیالت‬ ‫صندوق به خود اختصاص داده است‪ ،‬گفت‪ :‬درواقع‬ ‫می توان گفت فناوری زیستی‪ ،‬تکنولوژی اول کشور در‬ ‫بخش خصوصی به شمار می رود؛ این فناوری به لحاظ‬ ‫تعدادی ‪ ۲۱۹‬شرکت و از نظر ریالی ‪ ۱۸۸‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت از صندوق دریافت کرده است‪.‬‬ ‫به گفته سلطانی‪ ،‬فناوری زیستی مشمول فناوری های‬ ‫غذایی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬دامی‪ ،‬گیاهی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫مولکولی می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫با اشاره به رتبه دوم فناوری در کشور اظهار داشت‪:‬‬ ‫الکترونیک و کنترل‪ ،‬دومین فناوری است که توانسته از‬ ‫تسهیالت صندوق بیشترین بهره را ببرد؛ به طوری که‬ ‫‪ ۲۴۲‬شرکت به ارزش ریالی ‪ ۱۲۷‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫دریافت کرده است‪.‬‬ ‫سلطانی با بیان اینکه تجهیزات پیشرفته ساخت و ساز‪،‬‬ ‫مقام سوم فناوری کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ‪ ۲۲۵‬شرکت‬ ‫به میزان ‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان از تسهیالت صندوق بهره‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین حوزه ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬رتبه چهارم را به خود اختصاص داده به طوری‬ ‫که ‪ ۲۲۱‬شرکت به میزان ‪ ۱۰۹‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫از تسهیالت صندوق استفاده کرده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬رتبه پنجم مربوط به داروهای پیشرفته با‬ ‫‪ ۹۲‬شرکت و دریافت ‪ ۸۱‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان و‬ ‫تجهیزات و مواد پیشرفته‪ ،‬رتبه ششم با ‪ ۴۲‬شرکت و ‪۶۸‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬مواد پیشرفته‪ ،‬سایر حوزه های مربوط به‬ ‫نیروگاه ها‪ ،‬حوزه های ساختمانی‪ ،‬هوافضا‪ ،‬نانو‪ ،‬اپتیک و‬ ‫فوتونیک‪ ،‬انرژی های نو و وسایل و تجهیزات پزشکی‬ ‫رتبه های بعدی را از نظر دریافت تسهیالت صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫دکتر سلطانی از عدم تشکیل صندوق های خطرپذیر‬ ‫برای حمایت از شرکت های دانش بنیان انتقاد کرد و‬ ‫اعالم کرد‪ :‬صندوق امادگی دارد برای ایجاد صندوق های‬ ‫خطرپذیر (با شرایط ‪ 51‬درصد صندوق های خطرپذیر‬ ‫یا همان ‪ ) VC‬کمک کند؛ متاسفانه هنوز فرهنگ سرمایه‬ ‫گذاری در کشور نهادینه نشده و فراگیر نشده است‪.‬‬ ‫واریز ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫به صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫سلطانی با بیان اینکه قرار است از صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫بودجه ای تا پایان سال به صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫اختصاص یابد‪ ،‬گفت‪ :‬این بودجه برابر با ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که قرار است از بانک مرکزی به خزانه معاونت‬ ‫و از ان به صندوق نواوری و شکوفایی واریز شود‪.‬‬ ‫مساعدت رئیس جمهور برای تامین بودجه صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی با تاکید‬ ‫بر اینکه رئیس جمهور به صندوق نواوری و شکوفایی و‬ ‫ایجاد شرکت های دانش بنیان و میزان حمایت از انها تاکید‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهور قول مساعدت برای تامین‬ ‫بودجه صندوق از سایر نهادها را به ما داده است‪.‬‬ ‫سلطانی افزود‪ :‬برای سال اینده ‪ ۲۰۰‬میلـــــیون دالر‬ ‫به صندوق اختصـــــــاص می یابد؛ این میزان برابر با‬ ‫‪ ۶۶۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬همچنین ما هنوز به تامین بودجه‬ ‫صندوق از نیم درصد بودجه دولت نیز امید داریم که‬ ‫سالیانه به صورت کمک برای صرف سرمایه گذاری های‬ ‫خطرپذیر واریز می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی با‬ ‫اشاره به سرمایه گذاری های خطرپذیر گفت‪ :‬این نوع‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرمایه گذاری هنوز در فضای کشور جای خود را پیدا‬ ‫نکرده است‪ ،‬به همین دلیل با گذشت دو سال که ما‬ ‫اعالم کرده ایم می توانیم این کار را انجام دهیم‪ ،‬هنوز هیچ‬ ‫شرکتی اقدام نکرده است؛ کماکان شرکت های متقاضی‬ ‫دریافت وام هستند تا اینکه بخواهند به عنوان صندوق های‬ ‫خطرپذیر برای سرمایه گذاری خطرپذیر درخواســــت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫هنوز فرهنگ سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫شکل نگرفته است‬ ‫به گفته سلطانی‪ ،‬از ابتدای به وجود امدن صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی تاکنون حدود ‪ ۲۸۰۰‬طرح برای اخذ‬ ‫وام به صندوق مراجعه کرده اند‪ ،‬اما از این تعداد تنها ‪۸۷‬‬ ‫طرح برای مشارکت سرمایه گذاری خطرپذیر بوده اند‬ ‫که در نهایت ‪ ۴۰‬شرکت از این تعداد با هدف این نوع‬ ‫سرمایه گذاری پیش قدم شده اند؛ هنوز فرهنگ درخواست‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور پایین است‪.‬‬ ‫توسعه صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ایجاد صندوقی برای‬ ‫صندوق های پژوهش و فناوری اظهار داشت‪ :‬کارگروه‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری در صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫با ریاست وزیر علوم ایجاد شده که این می تواند موضوعی‬ ‫برای پیگیری نوعی تخصص برای سرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت در صندوق ها باشد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫افزود‪ :‬پارک های فناوری سراسر کشور می توانند در‬ ‫بحث توانمندسازی شرکت های دانش بنیان با صندوق‬ ‫نواوری و شکوفایی همکاری کنند‪.‬‬ ‫سلطانی اظهار داشت‪ :‬اگر پارک های علم‬ ‫و فناوری خواستار برگزاری کالس های‬ ‫اموزشی برای شرکت های دانش بنیان باشند‪،‬‬ ‫می توانند هزینه ان را از صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی دریافت کنند؛ در این‬ ‫موضوع پارک علم و فناوری‬ ‫تبریز پیش قدم شده است‪.‬‬ ‫اینکه از ابتدای به وجود امدن صندوق تاکنون وام هایی در‬ ‫اختیار شرکت های دانش بنیان قرار گرفته که اکنون زمان‬ ‫بازپرداخت انها فرا رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۰‬طرح به ارزش ‪ ۸‬میلیارد تومان بازپرداخت خود را‬ ‫انجام داده اند‪.‬‬ ‫دکتر سلطانی‪:‬‬ ‫مسیر ارزیابی طرح ها‬ ‫باید کوتاه شوند تا بتوانیم‬ ‫تعداد بیشتری از طرح ها‬ ‫را برای دریافت تسهیالت‬ ‫به تصویب برسانیم‬ ‫سلطانی با بیان اینکه البته ‪ ۲۰‬درصد از شرکت ها‬ ‫تقاضای امهال برای بازپرداخت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬نهایت ًا‬ ‫شرکت ها می توانند سه ماه مهلت بگیرند اما بعد از ان باید‬ ‫میزان وام دریافتی را به صندوق بازگردانند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صندوق نواوری و شکوفایی ‪۲۰‬‬ ‫طرح خاتمه یافته مالی وجود دارد که وارد بازار شده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همچنین ‪ ۲۶۰‬طرح خاتمه یافته فنی از سوی‬ ‫صندوق مورد حمایت قرار گرفته اند که به محصول تبدیل‬ ‫شده اند ولی هنوز وارد بازار نشده اند‪.‬‬ ‫از ایجاد شرکت های دانشگاهی‬ ‫حمایت می کنیم‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی در‬ ‫خصوص ایجاد شرکت های دانشگاهی دانش بنیان گفت‪:‬‬ ‫ما از ایجاد چنین شرکت هایی حمایت خواهیم کرد و با‬ ‫وجود معرفی نوع حمایت مان هنوز درخواستی از سوی‬ ‫دانشگاه ها نداشته ایم‪.‬‬ ‫سلطانی افزود‪ :‬درواقع دانشگاه‪ ،‬استاد و دانشجوی‬ ‫فارغ التحصیل می توانند به واسطه پایان نامه ای که قابلیت‬ ‫تجاری سازی دارند‪ ،‬یک شرکت دانش بنیان تاسیس کنند‬ ‫و ما هم از سوی صندوق به عنوان سهامدار با انها شریک‬ ‫شویم تا در نهایت محصولی به مرحله تجاری سازی‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این فرهنگ متاسفانه در بین دانشجویان ما‬ ‫شکل نگرفته است که هنگامی که فارغ التحصیل می شوند به‬ ‫سمت تبدیل دانش به محصول بروند‪ .‬بنابراین باید اموزش‬ ‫هایی به دانشجویان داده شود که یاد بگیرند که دانش خود را‬ ‫چگونه به یک محصول یا خدمت تبدیل کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه سیاســـت‬ ‫اح ــداث مجتم ــع ش ــکوفایی‬ ‫شـــر کت ها ی‬ ‫دان ــش بنی ــان‬ ‫سامانه ارزیابی طرح ها بزودی‬ ‫رونمایی می شود‬ ‫سلطانی در خصوص سیستم «غزال» که سامانه ای برای‬ ‫نشان دادن مراحل ارزیابی طرح های وارد شده به صندوق‬ ‫از سوی شرکت های دانش بنیان است‪ ،‬گفت‪ :‬این سامانه‬ ‫اکنون به صورت ازمایشی فعال است و قرار است به‬ ‫زودی رونمایی شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در این سامانه تمام مراحل ارزیابی‪،‬‬ ‫تصویب و نظارت طرح در ان مشخص شده است‪،‬‬ ‫درواقع این سامانه اخرین وضعیت طرح را در اختیار‬ ‫شرکت های دانش بنیان متقاضی‪ ،‬صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی و کارگزاران قرار می دهد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق نواوری و شکوفایی با بیان‬ ‫را ارائـــه‬ ‫خدمـــات‬ ‫بـــه نحـــو‬ ‫مطلـــوب و در یـــک مـــکان‬ ‫مشـــخص عنـــوان کـــرد و ادامـــه‬ ‫داد‪ :‬فلســـفه اصلـــی ایـــن ســـاختمان‬ ‫خدمـــات اســـت و ایـــن مجموعـــه تنهـــا‬ ‫بـــه شـــرکت هایـــی کـــه خدمـــات دانـــش‬ ‫بنیانـــی عرضـــه مـــی کننـــد اجـــاره داده‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫زمان ارزیابی طرح ها‬ ‫کاهش می یابد‬ ‫وی با بیان اینکه برای کم کردن‬ ‫زمان ارزیابی طرح ها در صندوق‪،‬‬ ‫روش هایی پیش گرفته ایم گفت‪:‬‬ ‫مسیر ارزیابی طرح ها باید کوتاه‬ ‫شوند تا بتوانیم تعداد بیشتری از‬ ‫طرح ها را برای دریافت تسهیالت‬ ‫به تصویب برسانیم‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫شرکت های دانش بنیان و نقش ان ها‬ ‫در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی‬ ‫قسمت دوم و پایانی‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان نقـش محـوری در سـاختار اقتصـاد دانش بنیـان بـازی می کننـد‪ .‬این شـرکت ها‪ ،‬با توجه بـه ویژگی های خـود و پویایـی و تطبیق‬ ‫بـا شـرایط محیـط پیرامونـی و انعطاف پذیـری بـاال‪ ،‬ظرفیت مناسـبی بـرای مواجهه با شـرایط تحریـم را دارا هسـتند‪ .‬نقش این شـرکت ها در شـکل گیری‬ ‫و توسـعه ی اقتصـاد مقاومتی بسـیار قابل مالحظه اسـت‪.‬‬ ‫در قسـمت قبـل‪ ،‬بعـد از بیـان اهمیـت و مفهـوم راهبـردی اقتصـاد مقاومتی‪ ،‬به تبییـن اقتصـاد دانش بنیان پرداختـه شـد‪ .‬در ادامه شـرکت های دانش بنیان‬ ‫و نقـش ان هـا در حرکـت به سـمت اقتصـاد مقاومتی تبیین خواهد شـد‪.‬‬ ‫* مجتبی جباری پور هریس‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫تبیین شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪28‬‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بـه عنـوان بنگاه هـای اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان‪ ،‬نقـش محـوری در سـاختار ایـن نـوع اقتصـاد‬ ‫ایفـا می نمایـد‪ .‬بـر اسـاس مـاده ی یـک قانـون حمایـت از‬ ‫شـرکت های دانش بنیـان‪« ،‬شـرکت ها و موسسـات دانش بنیان‬ ‫شـرکت یا موسسـه ی خصوصی یا تعاونی اسـت که به منظور‬ ‫هم افزایـی علـم و ثـروت‪ ،‬توسـعه ی اقتصـاد دانش محـور‪،‬‬ ‫تحقق اهداف علمی و اقتصـــــــــــادی (شـامل گسـترش‬ ‫و کاربـرد اختـراع و نـواوری) و تجاری سـازی نتایج تحقیق و‬ ‫توسـعه (شـامل طراحی و تولیـد کاال و خدمـات) در حوزه ی‬ ‫فناوری هـای برتـر و بـا ارزش افـزوده ی فـراوان‪ ،‬بـه ویژه در‬ ‫تولیـد نرم افزارهـای مربـوط‪ ،‬تشـکیل می شـود‪».‬‬ ‫در تعریـف مذکـور‪ ،‬فنـاوری را می تـوان کلیـه ی دانـش فنـى‪،‬‬ ‫فرایندهـا‪ ،‬ابـزار و سیسـتم های به کاررفتـه در سـاخت‬ ‫محصـوالت و ارائـه ی خدمـات تعریف کرد‪ .‬فنـاوری همواره‬ ‫در خلـق ثروت برای کشـورها نقش اساسـی داشـته و سـطح‬ ‫اسـتاندارد و کیفیـت زندگـی مـردم را بـه شـدت تحـت تاثیر‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬تاثیـر فنـاوری ان چنـان اسـت که پیشـرفت‬ ‫تمـدن را غالبـ ًا بـا توجـه بـه فناوری برتـر هر دوره مشـخص‬ ‫می کننـد‪ .‬اقتـدار فنـاوری موجب اقتـدار اقتصادی‪ ،‬سیاسـی و‬ ‫اجتماعـی می گـردد‪.‬‬ ‫همچنیـن طبق تعریف ‪ ،OECD‬شـرکت های دانش بنیـــــان‬ ‫«ا ن دسـته از گروه های انسـانی تحصیل کـرده در مراکز علمی‪،‬‬ ‫پژوهشـی و تحقیقاتی که توانسـته باشـند در این مراکز‪ ،‬عالوه‬ ‫بـر فراگیـری علـوم نظـری و تئوری هـای علمـی‪ ،‬روش هـای‬ ‫تبدیـل علـوم فراگرفته به فعالیت های درامـدزا و تولیدکننده ی‬ ‫ارزش را بـه همراه داشـته باشـد» اطالق می شـود‪.‬‬ ‫حـال برای بررسـی و تبییـن نقش این شرکــــــــــــت ها‬ ‫در اقتصـاد مقاومتی ابتدا الزم اسـت ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫و کارکردهـای ایـن شـرکت ها تشـریح شـود‪ .‬شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان دارای تمایزات خاصی با سـایر شـرکت ها هسـتند‬ ‫کـه در ایـن بخـش بـه طور خالصـه بیـان می گردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬در شـرکت هاى دانش بنیـان نسـبت نیروهـای متخصص به‬ ‫کل کارکنـان‪ ،‬اختلاف زیادی با دیگر شـرکت ها دارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬در شرکــــت هاى دانش بنیـان درصـد رشـد نیرو هـای‬ ‫متخصـص بـه کل کارکنـان زیـاد اسـت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها و موسسـات علمـى و‬ ‫پژوهشـى در مدیریـت و راهبـری شـرکت هاى دانش بنیـان‬ ‫مشـارکت دارنـد‪.‬‬ ‫‪ .4‬شـرکت هاى دانش بنیـان بودجـه ی بسـیار زیادتری نسـبت‬ ‫بـه دیگر شـرکت ها بـرای تحقیق و توسـعه نیـاز دارند‪.‬‬ ‫‪ .5‬شـرکت هاى دانش بنیـان توانمنـدی ویـژه ای در اسـتفاده از‬ ‫فنـاوری برای رشـد سـریع دارند‪.‬‬ ‫‪ .6‬توسـعه ی شـرکت هاى دانش بنیان صنعتی‪ ،‬متکی بر توسـعه ی‬ ‫فنـاوری اسـت‪ ،‬نـه بر سـرمایه یا سـخت افزار‪.‬‬ ‫‪ .7‬مزیـت رقابتـی شـرکت هاى دانش بنیـان‪ ،‬نـواوری در‬ ‫فنـاوری اسـت‪.‬‬ ‫‪ .8‬شـرکت هاى دانش بنیـان بازارهـای جدیـد را از طریـق‬ ‫ارائـه ی محصـوالت بـا فناوری هـای جدیـد تسـخیر می کنند‪.‬‬ ‫‪ .9‬شـرکت هاى دانش بنیـان بـه روش هـای دسـتی یـا‬ ‫نیمه اتوماتیـک تکیـه نـدارد‪.‬‬ ‫‪.10‬اغلـب شـرکت های دانش بنیـان از نظـر انـدازه جـزء‬ ‫شـرکت های کوچـک و متوسـط محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه ویژگی هـای ذکرشـده‪ ،‬می تـوان اهـداف و‬ ‫کارکردهـای زیـر را بـرای ایـن شـرکت ها برشـمرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬جذب و تبدیل ایده ها به محصول و مشاغل پایدار‪.‬‬ ‫‪ .2‬هم افزایی علم و ثروت (تجاری سازی علم و دانش)‪.‬‬ ‫‪ .3‬تجاری سازی یافته های پژوهشی و تحقیقاتی‪.‬‬ ‫‪ .4‬توانمندسـازی دانش اموختـگان بـه منظــــــــور ورود‬ ‫به فضـای کسـب وکار‪.‬‬ ‫‪ .5‬حمایـت‪ ،‬هدایـت و سـمت دهی در جهـت نواوری هـا و‬ ‫تولیـد فناوری هـای برتر‪.‬‬ ‫‪ .6‬ایجـاد زمینـه بـرای به کارگیری هرچه بیشـتر توانمندی های‬ ‫دانشـگاه ها و واحدهای پژوهشـی در جامعه‪.‬‬ ‫‪ .7‬ترغیـب متخصصیـن‪ ،‬نـواوران‪ ،‬مخترعــــــــــان‪،‬‬ ‫اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها و واحدهای پژوهشـی برای‬ ‫فعالیت هـای بیشـتر در رفـع نیازهـای جامعـه بـرای ترویـج‬ ‫فرهنـگ تجاری سـازی در دانشـگاه ها و مراکـز پژوهشـی‪.‬‬ ‫‪ .8‬تشـویق بنگاه هـای اقتصادی و دسـتگاه های اجرایــــــی‬ ‫بـه بهره گیـری از یافته هـای پژوهشـی و فناوری های شـکل یافته‬ ‫در مراکز پژوهشـی‪.‬‬ ‫‪ .9‬ارتقای فرهنگ عمومی کارافرینی‪.‬‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب‪« :‬مـا اگـر بتوانیـم از همیـن فرصـت که‬ ‫امـروز وجـود دارد اسـتفاده کنیـم و تلاش کنیـم نفـت را بـا‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی درامـدزای دیگـری جایگزیـن کنیـم‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن حرکـت مهـم را در زمینه ی اقتصاد انجـام داده ایم‪.‬‬ ‫امـروز صنایـع دانش بنیـان از جملـ ه کارهایـی اسـت کـه‬ ‫می توانـد ایـن خلا را تـا میـزان زیـادی پـر کنـد‪».‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حـال از یـک سـو‪ ،‬بـا توجـه بـه تعریـف و بیـان ویژگی های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی و مولفه هـای اصلـی ان و از سـوی دیگـر‪،‬‬ ‫تعریـف و کارکردهـای اقتصـاد و شـرکت های دانش بنیـان‪،‬‬ ‫می تـوان نقـش این شـرکت ها را در شـکل گیری و توسـعه ی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی در محورهـای زیـر تبییـن نمود‪:‬‬ ‫‪ .1‬شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بـا توجه بـه ویژگی هـای خود و‬ ‫پویایـی و تطبیـق با شـرایط محیط پیرامونـی و انعطاف پذیری‬ ‫بـاال‪ ،‬ظرفیـت مناسـبی بـرای روبه رو شـدن با شـرایط تحریم‬ ‫را دارا هسـتند‪ .‬همچنیـن توزیـع عادالنه تـر ثروت‪ ،‬بر اسـاس‬ ‫شایسته سـاالری در چنیـن شـرکت هایی‪ ،‬تاثیـر زیـادی‬ ‫در عدالـت اقتصـادی دارد و از سـوی دیگـر‪ ،‬بـا توجـه بـه‬ ‫توانمندتـر بـودن ایـن شـرکت ها‪ ،‬در مقایسـه با شـرکت های‬ ‫سـنتی‪ ،‬سـبب افزایـش بهـره وری و کارامـدی شـرکت های‬ ‫دولتـی واگذارشـده خواهـد شـد‪ .‬همچنین استراتــــــــژی‬ ‫عـدم تمرکـز فعالیت های تولیدی در چند شـرکت بزرگ دولتی‪،‬‬ ‫مانـع از تحریـم اسـان محصوالت یا مـواد اولیه ی شـرکت ها‬ ‫می گـردد‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان زیرسـاخت های الزم‬ ‫جهـت عملـی سـاختن اسـتراتژی عـدم تمرکـز و همـکاری‬ ‫چندیـن شـرکت متوسـط جهـت تولید یـک محصـول را دارا‬ ‫هسـتند‪ .‬در صـورت تحریـم مـواد اولیـه یـا فنـاوری‪ ،‬چنیـن‬ ‫شـرکت هایی توانمنـدی الزم را جهـت دسـتیابی بـه فنـاوری‬ ‫یـا مـواد اولیـه ی جایگزیـن خواهند داشـت‪.‬‬ ‫‪ .2‬قطـع وابسـتگی بـه فـروش خـام مـواد معدنـی‪ ،‬بـه ویژه‬ ‫نفـت‪ ،‬یکـی دیگـر از مولفه هـای اقتصـاد مقاومتـی بیـان‬ ‫شـد‪ .‬شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬بـا توجـه بـه ویژگی هـای‬ ‫منحصربه فـرد خـود و توان ایجـاد و به کارگیـری فناوری های‬ ‫پیشـرفته ی مـورد نیـاز‪ ،‬توانمندی الزم را جهت تبدیـــــــل‬ ‫مـواد خام بـه محصوالت نهایـی و بـا ارزش افزوده ی بـاال دارند‪.‬‬ ‫در واقـع دولـت بـا اعتمـاد و توجـه بـه چنیـن شـرکت هایی‬ ‫می توانـد تهدیـد به وجود امـده در ایـن حـوزه را بـه فرصتـی‬ ‫جهت شـکوفایی صنایع نفت و پتروشـیمی تبدیل نمایــــد‪.‬‬ ‫بـا تمرکز بـر این اسـتراتژی‪ ،‬در بلندمدت‪ ،‬علاوه بر خودکفایی‬ ‫کشـور در بسـیاری از کاالهـای مرتبـط بـا نفـت و صنایـع‬ ‫معدنـی‪ ،‬حتـی می تـوان از نفـت بـه عنـوان ابـزاری جهـت‬ ‫تهدیـد دشـمن اسـتفاده نمود‪.‬‬ ‫‪ .3‬یکـی دیگـر از مولفه هـای اقتصـاد مقاومتـی مدیریـت‬ ‫مصـرف مطـرح شـد‪ .‬واقعیـت ایـن اسـت کـه یکـی از علل‬ ‫اساسـی اسـراف و زیـاده روی در مصـرف و همچنیـن تمایل‬ ‫مـردم بـه مصـرف کاالهـای خارجـی‪ ،‬پاییـن بـودن کیفیـت‬ ‫محصـوالت و کاالهـای داخلـی اسـت و ایـن مسـئله در‬ ‫بلندمـدت باعث سـلب اطمینـان مـردم از کیفیت اکثر‬ ‫کاالهای داخلی شـده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫با توجـه به ویژگی شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان در اسـتفاده از دانـش‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫نجـف اللهیاری فرد و رسـول عباسـی‪« ،‬بررسـى الگوى‬ ‫مناسـب سـاختار سـازمانى شـرکت هاى دانش بنیـان»‪،‬‬ ‫فصلنامـه ی تخصصـی پارک هـا و مراکـز رشـد‪.1390 ،‬‬ ‫داود بهبـودی و بهزاد امیـری‪« ،‬رابطه ی بلندمدت اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان و رشـد اقتصـادی در ایـران»‪ ،‬فصلنامـه ی‬ ‫سیاسـت‪ ،‬علم و فنـاوری‪.1389 ،‬‬ ‫ناصـر صنوبـر و دیگـران‪« ،‬تاثیر محرک های نـواوری بر‬ ‫ظرفیـت نـواوری شـرکت های دانش بنیـان»‪ ،‬فصلنامه ی‬ ‫سیاسـت‪ ،‬علم و فنـاوری‪.1390 ،‬‬ ‫حمیـد ناظمـان و علیرضـا اسلامی فر‪« ،‬اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان و توسـعه ی پایـدار (طراحـی و ازمـون یک‬ ‫مـدل تحلیلـی بـا داده هـای جهانـی)»‪ ،‬مجلـه ی دانش و‬ ‫توسـعه‪.1389 ،‬‬ ‫«قانـون حمایـت از شـرکت ها و موسسـات دانش بنیـان‬ ‫و تجاری سـازی نواوری هـا و اختراعـات»‪ ،‬مصـوب‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی‪.1389 ،‬‬ ‫سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری در دیـدار جمعـی از‬ ‫کارافرینـان سراسـر کشـور ‪ 16 ،‬شـهریور ‪.89‬‬ ‫سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری در دیـدار کارگـزاران‬ ‫نظـام‪ 3 ،‬مـرداد ‪.91‬‬ ‫سـخنرانی مقـام معظـم رهبـری در دیـدار جمعـی از‬ ‫پژوهشـگران و مسـئوالن شـرکت های دانش بنیـان‪8 ،‬‬ ‫مـرداد ‪.91‬‬ ‫سـخنرانی مقام معظم رهبری در دیـدار رئیس جمهوری‬ ‫و اعضای هیئت دولت‪ 2 ،‬شـهریور ‪.91‬‬ ‫سـخنرانی مقـام معظم رهبری در دیدار دانشـجویان‪16 ،‬‬ ‫مرداد ‪.91‬‬ ‫* دانشجوی دکترای مدیریت و پژوهشگر‬ ‫پایگاه خبری برهان‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫بحث و نتیجه گیری‬ ‫بـرای بهینـه کـردن کیفیـت محصـوالت داخلـی‪ ،‬بـه همـراه‬ ‫اقدامـات فرهنگـی‪ ،‬می تـوان موجب ترغیب مـردم به مصرف‬ ‫کاالهـای داخلـی گردید‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬از یک سـو وابسـتگی‬ ‫کشـور بـه محصـوالت و ارز خارجـی جهـت واردات ایـن‬ ‫کاالهـا کاهـش می یابـد و از سـوی دیگـر‪ ،‬بـا ارتقـای کیفیت‬ ‫محصـوالت داخلـی‪ ،‬زمینـه ی رقابـت ایـن کاالها بـا کاالهای‬ ‫مشـابه در بازارهـای خارجـی فراهـم می گـردد‪ .‬در نهایـت‪ ،‬با‬ ‫افزایش گسـتره ی کاالهای صادراتی‪ ،‬اسـیب پذیری کشـور در‬ ‫برابـر تحریـم کاالهـای صادراتـی کاهـش می یابد‪.‬‬ ‫‪ .4‬بهـره وری عوامـل تولیـد به عنـوان یکی از عوامـل اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان بیـان شـد‪ .‬پایین بـودن بهـره وری یکی از مسـائل‬ ‫اساسـی اقتصـاد کشـور اسـت کـه تاثیـر گسـترده ای بـر تمام‬ ‫جنبه هـای اقتصـادی دارد‪ .‬در حقیقـت بهـره وری عوامل تولید‬ ‫در شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬علاوه بـر تاثیـرات ذکرشـده در‬ ‫بنـد قبـل‪ ،‬سـبب کاهش هزینـه ی تمام شـده ی محصـوالت و‬ ‫کاالهـا خواهـد شـد‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬عالوه بـر افزایش اسـتفاده ی‬ ‫مـردم از کاالهـای داخلـی‪ ،‬از سـوی دیگـر‪ ،‬مزیـت رقابتی در‬ ‫قیمـت برای صـادرات محصوالت در بازارهـای جهانی ایجاد‬ ‫خواهـد کرد‪.‬‬ ‫‪ .5‬اهمیـت اقتصـاد و شـرکت های دانش بنیـان بـه انـدازه ای‬ ‫اسـت کـه علاوه بـر تاثیرگـذاری بـر سـایر مولفه هـای‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬از طـرف رهبـر معظـم انقالب بـه عنوان‬ ‫یکـی از مهم تریـن و موثرتریـن مولفه های اقتصـاد مقاومتی‬ ‫مطـرح می شـود‪ .‬ایشـان از شـرکت های دانش بنیـان بـه‬ ‫عنـوان راهـکاری بـرای جایگزینـی درامدهـای نفـت یـاد‬ ‫می کننـد و تصریـح می نماینـد کـه «ما اگـر بتوانیـم از همین‬ ‫فرصـت کـه امـروز وجـود دارد اسـتفاده کنیـم و تلاش‬ ‫کنیـم نفـت را بـا فعالیت های اقتصـادی درامـدزای دیگری‬ ‫جایگزیـن کنیـم‪ ،‬بزرگ تریـن حرکـت مهـم را در زمینـه ی‬ ‫اقتصـاد انجـام داده ایـم‪ .‬امـروز صنایـع دانش بنیـان از جمله ‬ ‫کارهایـی اسـت کـه می توانـد ایـن خال را تـا میـزان زیادی‬ ‫پـر کند‪».‬‬ ‫همچنیـن ایشـان در جـای دیگـر‪ ،‬بـا تاکیـد بـر ایـن‬ ‫موضـوع‪ ،‬می فرماینـد‪« :‬ایـن بخـش شـرکت هاى دانش بنیان‬ ‫و فعالیت هـاى اقتصـادى دانش بنیـان خیلـى جـاده ى بـاز و‬ ‫امیدبخشـى است‪ ».‬در سـخنرانی دیگری‪ ،‬ایشـان کارافرینی‬ ‫را متـرادف اقتصـاد مقاومتـی می داننـد و تاکیـد می کننـد‪:‬‬ ‫«مـا بایـد یـک اقتصـاد مقاومتىِ واقعـى در کشـور به وجود‬ ‫بیاوریـم‪ .‬امـروز کارافرینـى معنایـش این اسـت‪».‬‬ ‫‪ .6‬یکـی دیگـر از مولفه هـای اقتصـاد مقاومتـی حمایـت از‬ ‫تولیـد ملـی و همچنیـن خودکفایـی در تولیـد محصـوالت‬ ‫اسـتراتژیک مـورد نیـاز کشـور اسـت‪ .‬چنان کـه در مباحث‬ ‫مطرح شـده در حـوزه ی اقتصـاد دانش بنیـان بیـان شـد‪،‬‬ ‫یکـی از عوامـل اساسـی رشـد تولید سـرانه ی ملـی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫دانش بنیـان و بنگاه هـای اقتصـادی دانش بنیان اســـــــت‪.‬‬ ‫در حقیقـت‪ ،‬یکـی از راهکارهـای اساسـی خودکفایـی پایدار‬ ‫در محصـوالت اسـتراتژیک‪ ،‬ارتقـای فنـاوری و افزایـش‬ ‫بهـره وری عوامـل تولیـد از طریق دانش بنیان نمـودن اقتصاد‬ ‫و توسـعه ی شـرکت های دانش بنیـان اسـت‪ .‬بـا برنامه ریزی‬ ‫صحیـح‪ ،‬حتـی کشـور می توانـد صادرکننـده ی ایـن‬ ‫محصـوالت نیز باشـد‪.‬‬ ‫در انتهـا بایـد به ایـن نکته اشـاره نمود که‬ ‫موارد ذکرشـده ی فـوق‪ ،‬در صورتی‬ ‫امـکان تحقـق خواهند داشـت‬ ‫کـه زیرساخــــت های الزم‬ ‫جهــــت بـه وجـود امـدن‬ ‫اقتصــــاد دانش بنیان و رشـد‬ ‫و فراگیـر شـدن شـرکت های‬ ‫دانش بنیــــــان فراهم شـود‪.‬‬ ‫بررسـی زیرساخـــــت های‬ ‫مذکـور هـدف نوشـته ی حاضـر نبـوده اســت‪ ،‬ولـی‬ ‫مناسـب اسـت کـه در اینجـا بـه یکـی از اساسـی ترین‬ ‫زیرسـاخت های اقتصـاد دانش بنیـان و پیش نیـاز تحقـق‬ ‫اسـتراتژی شـرکت های دانش بنیـان جهت توسـعه ی اقتصاد‬ ‫مقاومتـی اشـاره شـود‪ .‬در حقیقـت یکـی از اساسـی ترین‬ ‫پیش نیازهـای اقتصـاد دانش بنیـان سـرمایه ی انسـانی خالق‪،‬‬ ‫نـواور و دانشـی اسـت کـه بـا توجـه بـه ترکیـب جمعیتـی‬ ‫کشـور ایـران و جمعیـت بـاالی جوانـان تحصیل کـرده و‬ ‫نیـروی انسـانی بـه عنـوان بزرگ تریـن و باارزش تریـن‬ ‫سـرمایه ی کشـور‪ ،‬بایـد مـورد توجـه قـرار گیــــــرد و‬ ‫بدیـن ترتیـب‪ ،‬بـا توانمنـد نمودن و تشـویق و زمینه سـازی‬ ‫فعالیـت انـان در قالـب شـرکت های دانش بنیـان‪ ،‬کشـور‬ ‫تـوان رویارویـی بـا هـر گونـه تهدیـد و تحریـم اقتصـادی‬ ‫را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫مدیرکل دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫وجود بیش از ‪ ۶۰۰‬شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت‬ ‫بهداشــت گفــت‪ :‬از تعــداد کل شــرکت هــای دانــش بنیان‬ ‫تاییــد شــده ‪ ۶۷۰‬شــرکت در حــوزه ســامت در کشــور‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬حســین وطــن پــور در نخســتین‬ ‫کنگــره بیــن المللــی فنــاوری هــای نویــن پزشــکی کــه‬ ‫امــروز در ســالن همایــش هــای رازی افتتــاح شــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حــوزه فنــاوری دنیــا بــا ســرعت فــوق العــاده ای‬ ‫حرکــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس نخســتین کنگــره بیــن المللــی فنــاوری هــای‬ ‫نویــن پزشــکی افــزود‪ :‬دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی‬ ‫وابســته بــه وزارت بهداشــت و وزارت علــوم‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫ازاد‪ ،‬دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی و هــر کســی از‬ ‫هــر نهــادی کــه بتوانــد در عرصــه فنــاوری هــای نوین در‬ ‫پزشــکی گام بــردارد را حمایــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حــال حاضــر زیرســاخت هایی‬ ‫هماننــد فــن بازارهــا‪ ،‬کنگــره هــای علمــی‪ ،‬نشســت های‬ ‫علمــی‪ ،‬اینوتــک و ‪ ...‬بــرای صاحبــان ایــده فراهــم شــده‬ ‫تــا در نهایــت ایــده هــای انهــا بــه محصــول تبدیل شــود‪.‬‬ ‫وطــن پــور بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ‪ ۱۷‬هــزار‬ ‫عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی‬ ‫مشــغول بــه کارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬همچنیــن ‪ ۹‬اتــاق تمیــــــز و‬ ‫‪ ۷۴‬مرکــز رشــد در ایــن دانشــگاه بــرای اســتقرار شــرکت‬ ‫هــای دانــش بنیــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬بودجــه هــای حمایتــی بــرای‬ ‫پیشــرفت فنــاوری در هــر عرصــه ای از جملــه پزشــکی با‬ ‫همــکاری معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫شــورای عالــی عتــف در نظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫وطــن پــور ادامــه داد‪ :‬از تعــداد کل شــرکت هــای‬ ‫دانــش بنیــان کــه بــه تاییــد رســیده انــد ‪ ۶۷۰‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان در حــوزه ســامت در کشــور وجــود دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت‬ ‫بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬همچنیــن ‪ ۲۳۵‬عضــو هیــات‬ ‫علمــی در ایــن شــرکت هــا مشــغول بــه فعالیــت هســتند‬ ‫و از ســوی دیگــر ‪ ۵‬هــزار دانشــجوی ‪ PHD‬اشــتغال بــه‬ ‫کار دارنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در حــال حاضر زیرســاخت ها‬ ‫بــرای توســعه شــرکت هــای دانــش بنیــان وجــود دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بــه تازگــی مرکــز رشــد بیــن المللــی ســامت در‬ ‫کیــش راه انــدازی شــده کــه ایــن موضــوع مــی توانــد‬ ‫فرصــت خوبــی بــرای راه انــدازی شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان توســط ایرانیــان مقیــم خــارج از کشــور باشــد؛ ایــن‬ ‫افــراد مــی تواننــد بــه ایــن واســطه از امکانــات کشــور‬ ‫بــرای توســعه فنــاوری هــای خــود بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫وطــن پــور بــا اشــاره بــه ســامانه ارزشــیابی دانشــگاه ها‬ ‫گفــت‪ :‬دانشــگاه هــا بــر اســاس ســطح تحقیقــات‪ ،‬رتبــه‬ ‫بنــدی مــی شــوند و همچنیــن از نظــر فنــاوری نیــز مــورد‬ ‫بررســی قــرار مــی گیرنــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در دانش ــگاه ه ــا س ــامانه اموزش ــی نی ــز‬ ‫وجـــود دارد کـــه در حــــــــــال حاضـــر ‪ ۱۵‬کارگاه‬ ‫عناویـــن تجـــاری ســـازی‪ ،‬اصـــول کلـــی بازاریابـــی‬ ‫محصـــوالت دانـــش بنیـــان و ‪ ...‬بـــه انهـــا امـــوزش داده‬ ‫مـــی شـــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر توســعه فنــاوری ســامت وزارت‬ ‫بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا توانســته ایم شــرکت های‬ ‫داخلــی را بیــن المللــی کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫تعــدادی از ایــن شــرکت هــا فــروش دارنــد و مــا از ایــن‬ ‫بابــت نیــز خوشــحالیم‪.‬‬ ‫وطــن پــور بــا بیــان اینکــه در ســال ‪ ۴۰۰ ،۲۰۱۵‬میلیــارد‬ ‫تومــان فــروش حاصــل از ایــن شــرکت هــای بیــن المللــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تحــول شــگرفی در حــوزه فنــاوری های‬ ‫نویــن خصوصــا در عرصــه پزشــکی بــه وجــود امــده کــه‬ ‫بایــد بــا راهکارهــای مناســب‪ ،‬ســریع و ارزان بتوانیــم بــه‬ ‫این دســتاوردها برســیم‪.‬‬ ‫مدیر تجاری سازی فناوری و اشتغال جهاد دانشگاهی استان خبر داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫برگزاری اولین همایش ملی «اشتغال دانش بنیان» در کردستان‬ ‫‪30‬‬ ‫مدیــر تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال جهــاد دانشــگاهی‬ ‫اســتان کردســتان گفـــــــــــت‪ :‬اولیــن همایــــــش‬ ‫ملــی «اشــتغال دانــش بنیــان» بــا حمایــت موثــر‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫توســط ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانــش اموختــگان جهاددانشــگاهی اســتان کردســتان در‬ ‫اســفندماه ســال جــاری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جهاددانشــگاهی‬ ‫کردســتان‪ ،‬مجیــد اوج‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬اولیــن همایــش‬ ‫ملــی «اشــتغال دانــش بنیــان» بــا حمایــت موثــر‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬دانشــگاه ها و مراکــز علمــی و تحقیقاتــی‪،‬‬ ‫توســط ســازمان تجاری ســازی فنــاوری و اشــتغال‬ ‫دانــش اموختــگان جهاددانشــگاهی اســتان کردســتان‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و‬ ‫همچنیــن نقــش ســازنده ان در جامعــه‪ ،‬دبیرخانــه‬ ‫اجرایــی همایــش انتظــار دارد ایــن رویــداد بــا مشــارکت‬ ‫متولیــان امــر در یــک طیــف گســترده و مرتبــط بــا‬ ‫زنجیــره طراحــی‪ ،‬برنامــه ریــزی‪ ،‬مدیریــت و اجــرا‬ ‫(اعــم از مســووالن‪ ،‬متخصصــان‪ ،‬مهندســان‪ ،‬کارشناســان‬ ‫و صاحب نظــران) برگــزار شــود‪.‬‬ ‫مدیــر تجاری ســازی فنـــــــــاوری و اشــتغال‬ ‫جهاددانشــگاهی اســتان کردســتان بیــان کــرد‪ :‬رویکــرد‬ ‫جهاددانشــگاهی اســتان کردســتان در برگــزاری ایــن‬ ‫رویــداد علمــی‪ ،‬جلــب مشــارکت تمامــی مراکــــــز‬ ‫علمــی و حرفـه ای‪ ،‬تعامــل بــا انجمن هــای ملــی مرتبــط‬ ‫و دعــوت از صاحــب نظــران برجســته و افزایــش‬ ‫خودبــاوری علمــی در کشــور‪ ،‬تمرکــز بــر مســایل و‬ ‫چالش هــای روز‪ ،‬طراحــی محتــوای علمــی و کاربــردی‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬از کلیــه عالقه منــدان و صاحــب‬ ‫نظــران دعــوت می شــود تــا بــا ارســال یافته هــای‬ ‫علمــی و پژوهشــی و ایده هــای کســب و کار نواورانــه‬ ‫و فناورانــه خــود تــا پایــان بهمــن مــاه‪ ،‬در برگــــــزاری‬ ‫هــر چــه بهتــر ایــن رویــداد‪ ،‬مشــارکت فعال داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اوج بــا اشــاره بــه اهــداف برگــزاری ایــن همایــش‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬بسترســازی زمینه هــا پژوهشــی در حــوزه‬ ‫کارافرینــی‪ ،‬ارزش افرینــی و خلــق ثروت(اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی) بــرای جامعــه و مــردم؛‬ ‫اشــنایی بــا اخریــن دســتاوردهای علمــی و جدیدتریــن‬ ‫متدهــای پژوهشــی در حــوزه اشــتغال دانــش بنیــان؛‬ ‫ترویــج پژوهش هــای بنیــادی و کاربــردی در‬ ‫بخش هــای مرتبــط و شناســایی ایــده هــای برتــر و‬ ‫تبدیــل ان هــا بــه طرح هــای ســازنده‪ ،‬فراهم ســازی‬ ‫بســتر مناســب بــرای انتقــال دانــش و تجربیــات‬ ‫پژوهشــگران‪ ،‬ارایــه راهبردهــا و راهکارهــای تحقــق‬ ‫فعالیت هــای بنیادیــن در جامعــه و شــناخت ارزش هــا و‬ ‫الگوهــای مناســب‪ ،‬دســتیابی بــه راهبردهــا و راهکارهای‬ ‫توســعه کارافرینــی و کســب و کار از اهــداف برگــزاری‬ ‫ایــن همایــش اســت‪.‬‬ ‫وی در پایــان کارافرینــی در فنــاوری پیشــرفته‪،‬‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال دانــش بنیــان‪ ،‬گفتمان ســازی‬ ‫فراگیــر و ترویــج اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬نقــش و جایــگاه‬ ‫نــواوری در تولیــد و بازاریابــی‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و تجاری ســازی محصــول‪ ،‬چالش هــای‬ ‫اشــتغال دانش اموختــگان‪ ،‬خوشــه های صنعتــی و‬ ‫فرصت هــای کارافرینانــه‪ ،‬گردشــگری و نقــش ان‬ ‫در کارافرینــی و توســعه پایــدار‪ ،‬ارتبــاط صنعــت بــا‬ ‫دانشــگاه و نقــش ان در توســعه کارافرینــی و نقــش‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان در بهبــود فضــای کســب وکار‬ ‫را از جملــه محورهــای ایــن همایــش دانســت‪.‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫دفتر توسعه فناوری وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫‪ 40‬درصد صنعت تجهیزات پزشکی‪ ،‬دانش بنیان هستند‬ ‫مدیــر کمیته هــای تخصصــی دفتــر‬ ‫توســعه فنــاوری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان‬ ‫و امــوزش پزشــکی‪ ،‬شــرکت های دانــش بنیان‬ ‫را تشــکیل دهنــده ‪ 40‬درصــد صنعــت‬ ‫تجهیــزات پزشــکی در کشــور عنــوان کرد‪.‬‬ ‫ بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ملیحــه کیانفــر مدیــر‬ ‫کمیته هــای تخصصــی دفتــر توســعه‬ ‫فنــاوری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی ضمــن ابــراز خرســندی‬ ‫از شــرکت های دانــش بنیــان در عرصــه‬ ‫تولیــد و خودکفایــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫موسســه مرکــزی در ســال ‪ 2016‬مقالـه ای‬ ‫را دربــاره فرصت هــای ســرمایه گذاری‬ ‫در ایــران بــه چــاپ رســانده اســت کــه در‬ ‫ان تمامــی فرصت هــای ســرمایه گذاری‬ ‫در ایــران را تــا ســال ‪ 2030‬مــورد بررســی‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬نکتــه جالــب اینجاســت کــه در ایــن‬ ‫مقالــه فرصت هایــی دیــده شــده کــه شــاید مــا کمتــر‬ ‫بــه ان دقــت کرده ایــم بــه خصــوص در حــوزه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان و بخش هــای تجهیــزات‬ ‫پزشــکی و فنــاوری ‪ IT‬نکاتــی در ایــن مقالــه دیــده شــده‬ ‫کــه قطعــا قابــل توجــه اســت‪.‬‬ ‫کیانفــر افــزود‪ :‬در ایــن مقالــه ایــران دارای فرصــت‬ ‫یــک تریلیــون دالری در بخــش ســرمایه گذاری شــناخته‬ ‫شــده اســت لــذا مــن فکــر می کنــم بخــش مهمــی از‬ ‫ایــن مســئولیت بــر عهــده ماســت کــه می تــوان ابعــاد‬ ‫مهمــی از ان را در ایــن همایــش پوشــش داد‪.‬‬ ‫مدیــر کمیته هــای تخصصــی دفتــر توســعه فنــاوری‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بــا اشــاره‬ ‫بــه اهمیــت رشــد شــرکت های دانــش بنیــان اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬حمایــت از شــرکت های دانــش بنیــان در ایــن‬ ‫بخــش طــی ســه مرحلــه تعریــف شــده لــذا مــا ســعی‬ ‫داریــم کــه عــاوه بــر دیگــر شــرکت ها بخش هــای‬ ‫دانــش بنیــان را بیشــتر مــورد توجــه و حمایــت قــرار‬ ‫دهیــم‪.‬‬ ‫کیانفــر تصریــح کــرد‪ :‬تمــام شــرکت هایی کــه در‬ ‫عرصــه فنــاوری فعــال هســتند مــورد حمایــت قــرار‬ ‫می گیرنــد لــذا طرح هایــی کــه بنــا بــر ضــرورت‬ ‫در کمیته هــای تخصصــی حــوزه ســامت معرفــی‬ ‫می شــوند‪ ،‬مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ارائــه تســهیالت مختلــف بــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان در عرصــه تجهیــزات‬ ‫پزشــکی گفــت‪ :‬در مرحلــه نخســت‪ ،‬شــرکت ها قبــل‬ ‫از اینکــه بــه یــک شــرکت دانــش بنیــان تبدیــل شــوند‪،‬‬ ‫مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد بــه ایــن نحــو کــه‬ ‫در مرحلــه نخســت مــا ســعی می کنیــم تســهیالتی را‬ ‫فراهــم کنیــم تــا انهــا بتواننــد بــه رشــد برســند و بــه‬ ‫یــک شــرکت تبدیــل شــوند کــه در ایــن راســتا جایــزه‬ ‫‪ 25‬میلیونــی بــرای انهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر کمیتــه هــای تخصصــی دفتــر توســعه‬ ‫فنــاوری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان را تشــکیل‬ ‫دهنــده ‪ 40‬درصــد ایــن صنعــت‬ ‫در کشــور دانســت و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫حمایــت از طرح هــای ویــژه ایــن‬ ‫شــرکت ها مرحلــه دیگــر حمایتــی‬ ‫اســت لــذا بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان نزدیــک بــه‬ ‫‪ 40‬درصــد کل ایــن صنعــت را شــامل‬ ‫می شــوند‪ ،‬حمایت هــا پررنگ تــر‬ ‫اعمــال می شــود لــذا مــا در مراحــل‬ ‫بعــدی بــه عنــوان بــازوی تخصصــی‬ ‫ایــن بخــش بــرای شــکوفایی انــان‬ ‫وارد عمــل می شــویم‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬مدیــر اداره‬ ‫صنایــع پزشــکی وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت نیــز بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت صنعــت تجهیــزات پزشــکی گفــت‪ :‬بالــغ بــر ‪27‬‬ ‫هــزار شــرکت تولیــدی در کل دنیــا درون ایــن صنعــت‬ ‫فعــال هســتند کــه کــه اشــتغال گســترده ای از افــراد‬ ‫متخصــص را ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫مهــرام بادامچــی افــزود‪ :‬نــرخ رشــد بــازار تجهیــزات‬ ‫پزشــکی بیــن ســال های ‪ 2015‬تــا ‪ 2022‬حــدود ‪2.5‬‬ ‫درصــد بــوده کــه بیانگــر اهمیــت ایــن بخــش اســت‪ .‬در‬ ‫واقــع بــازار دارویــی در ســال ‪ 2022‬حــدود ‪ 1‬هــزار و‬ ‫‪ 121‬میلیــارد دالر خواهــد بــود امــا تجهیــزات پزشــکی‬ ‫بالــغ بــر ‪ 530‬میلیــارد دالر گــردش مالــی را داراســت‬ ‫لــذا بایــد بــرای ایــن بخــش اقتصــادی اقدامــات‬ ‫موثرتــری بــه انجــام رســاند‪.‬‬ ‫مدیــر اداره صنایــع پزشــکی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت بخــش عمــده اقتصــاد ایــن بخــش را در‬ ‫دســت ‪ 10‬شــرکت مطــرح عنــوان کــرد و افــزود‪10 :‬‬ ‫شــرکت در دنیــا ‪ 37‬درصــد بــازار دنیــا را در حــوزه‬ ‫تجهیــزات پزشــکی در دســت دارد‪.‬‬ ‫در قالب فراخوان اعالم شد؛‬ ‫فراخــوان ثبــت نــام در طــرح شناســایی شــرکت‬ ‫هــای توانمنــد در حــوزه مشــاوره انتقــال فنــاوری از‬ ‫ســوی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری‬ ‫اعــام شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری در راســتای حمایــت از شــرکت­های دانــش­‬ ‫بنیــان و بــا هــدف افزایــش اثربخشــی پروژه هــای‬ ‫انتقــال فنــاوری در ایــن شــرکت ها در نظــر دارد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه شناســایی شــرکت های توانمنــد در حــوزه خدمــات‬ ‫مشــاوره انتقــال فنــاوری اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس‪ ،‬شــرکت های مشــاور دارای صالحیت‬ ‫از طریــق مکانیزم هــا و ایین نامه هــای حمایتــی معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری بــه شــرکت های دانش بنیــان معرفــی‬ ‫می شــوند و شــرکت های دانش بنیــان می تواننــد بــا‬ ‫یارانــه از خدمــات ایــن شــرکت ها در حــوزه انتقــال‬ ‫فنــاوری اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫شــرکت های مشــاور عالقه منــد بــه شــرکت در‬ ‫ایــن طــرح در صورتــی کــه دارای شــخصیت حقوقــی‬ ‫(شــرکت) ثبت شــده و ســابقه فــروش یــا قــرارداد‬ ‫فــروش بــه مشــتریان داخلــی یــا خارجــی درخصــوص‬ ‫خدمــات مشــاوره انتقــال فنــاوری باشــند می تواننــد در‬ ‫ایــن طــرح مشــارکت کننــد ‪.‬‬ ‫بررســی اولیــه شــرکت ها توســط کارگــزار و‬ ‫انتخــاب لیســت شــرکت های قابــل ارزیابــی ‪ ،‬انجــام‬ ‫فراینــد ارزیابــی شــرکت ها بــا نظــارت معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری وتعییــن شــرکت های‬ ‫مشــاور دارای صالحیــت در هریــک از حوزه هــای‬ ‫تخصصــی خدمــات انتقــال فنــاوری از دیگــر شــرایط‬ ‫ثبــت نــام و انتخــاب شــرکت هــای واجــد صالحیــت‬ ‫در ایــن طــرح اســت‪.‬‬ ‫مهلــت ثبــت نــام در طــرح شناســایی شــرکت هــای‬ ‫توانمنــد در حــوزه مشــاوره انتقــــــــــال فنــاوری تــا‬ ‫‪ ۱۳‬دی مــاه ‪ ۹۵‬اســت‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد هزینه هــای ارزیابــی پنــج شــرکت اول‬ ‫(بــر اســاس زمــان ثبــت نــام در ســامانه فــوق) و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫هزینــه ارزیابــی دیگــر شــرکت ها بصــورت یارانــه‬ ‫حمایتــی پرداخــت م ـی شــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شناسایی شرکت های توانمند در حوزه مشاوره انتقال فناوری‬ ‫‪31‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫معاون اداره کل امور دانشجویی اعالم کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫حمایت دانشگاه ازاد‬ ‫از تاسیس شرکت های‬ ‫دانش بنیانفرهنـگی‬ ‫‪32‬‬ ‫معــاون اداره کل امور دانشــجویی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫ضمــن بیــان اینکــه بــا حمایــت دانشــگاه و در صــورت‬ ‫داشــتن ظرفیــت تبدیــل بــه شــرکت دانش بنیــان اقدامــات‬ ‫الزم فراهــم می شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در تــاش هســتیم‬ ‫از ایــن ظرفیت هــا در قالــب شــرکت های دانــش بنیــان‬ ‫فرهنگــی بهره بــردای کنیــم زیــرا ایــن دانشــجویان برتــر در‬ ‫حوزه هــای مختلفــی دارای ظرفیــت هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر مســتوره عــزت زاده در گفــت و گــو بــا ایســنا‪،‬‬ ‫بــا بیــان اینکــه طــرح انتخــاب دانشــجوی نمونــه دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی را بــرای اولیــن بــار امســال برگــزار کردیــم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬تمامــی دانشــجویان واحدهــای دانشــگاه ازد‬ ‫در سراســر کشــور در ســه ســطح واحــد‪ ،‬اســتان و کشــور‬ ‫مــورد شناســایی قــرار گرفتنــد و در کمیتــه داوری ارزیابــی‬ ‫شــدند‪ ،‬کــه در ایــن میــان ‪ 81‬نفــر بــه ســطح کشــوری و‬ ‫مرحلــه نهایــی انتخــاب ســازمان مرکــزی دانشــگاه ازاد راه‬ ‫یافتنــد کــه از ایــن تعــداد ‪ 16‬نفــر و در نهایــت ‪ 11‬نفــر بــه‬ ‫عنــوان دانشــجوی برتــر انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مقدمــات اجــرای ایــن طــرح را بــرای ســال‬ ‫‪ 96‬نیــز فراهــم کردیــم کــه در حــال حاضــر واحدهــای‬ ‫دانشــگاهی در سراســر کشــور در حال شناســایی دانشجوی‬ ‫برتــر در ســطح واحــد هســتند کــه ایین نامــه مربــوط بــه‬ ‫ســال اینــده در جهــت افزایــش رفــاه حــال داشــنجویان‬ ‫تنــوع خدمــات را بــاال بــرده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طبــق ایــن این نامــه دانشــجویان برتــر‬ ‫کشــوری شــامل بخشــودگی شــهریه و در صــورت بدهکار‬ ‫بــودن‪ ،‬بخشــودگی بدهــی می شــوند و یــا اینکــه بــرای‬ ‫تحصیــل در مقاطــع باالتــر امتیــاز ورود بــه دانشــگاه بــدون‬ ‫کنکــور را دریافــت می کننــد و البتــه دانشــجویان مقطــع‬ ‫دکتــری نیــز در صــورت صالح دیــد کمیتــه جــذب هیــات‬ ‫علمــی‪ ،‬تســهیالتی را بــرای عضویــت در هیــات علمــی‬ ‫دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫معــاون اداره کل امور دانشــجویی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫بــا اشــاره بــه وجــود کانــون دانشــجویان نمونــه در ایــن‬ ‫دانشــگاه و برگــزاری اولیــن دوره اموزشــی گردشــگری‬ ‫ایــده تــا عمــل در سراســر کشــور طــی هفتــه دانشــجو‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن دوره بــه عنــوان شــتاب دهنده شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بــرای ‪ 81‬دانشــجوی برتــری کــه بــه مرحلــه‬ ‫کشــوری راه یافتنــد برگــزار می شــودو بــه دنبال بسترســازی‬ ‫بــرای تبدیــل ایده هــا بــه شــرکت دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬طــول مــدت ایــن دوره ‪ 2.5‬روز اســت‬ ‫کــه در ایــن دوره از افــراد دارای تجربــه کارافرینــی و‬ ‫تاســیس شــرکت دانش بنیــان و مدرســان کارافرینــی دارای‬ ‫مجوزهــای داخلــی و بین المللــی از وزارت علــوم و وزارت‬ ‫ارتباطــات دعــوت بــه همــکاری شــده اســت تــا ایده هــای‬ ‫دانشــجویی در طوفــان مغــزی بررســی شــوند و تیم هــای‬ ‫تفکــر خــاق شــکل گیرنــد و ایــ ‬ ‫ن تیم هــا بتواننــد در‬ ‫فضایــی مناســب بــا شناســایی و مطالعــه ظرفیت هــای‬ ‫تبدیــل شــرکت دانــش بنیــان بــه نمــودار کامــل و پیــش از‬ ‫اجــرا را بررســی و اجــرا کننــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــا بیــان اینکــه از اولیــن اقدامــات تشــکیل‬ ‫انجمــن دانشــجویان نمونــه دانشــگاه ازاد بــا ‪ 81‬دانشــجوی‬ ‫برتــر بــه برگــزاری همیــن دوره رقابتــی می تــوان اشــاره کــرد‬ ‫گام بعــدی ایــن انجمــن را یافتــن ظرفیت هــا بــرای عضویــت‬ ‫در کانــون نخبــگان دانشــگاه ازاد و کشــور عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫معاون استانداری کرمانشاه بیان کرد‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان‬ ‫از کارهای موثر جهاد دانشگاهی است‬ ‫معــاون سیاســی امنیتــی اســتانداری کرمانشــاه‬ ‫بــا بیــان اینکــه جهــاد دانشــگاهی بــدون‬ ‫حاشیه ســازی بــه انجــام خدمــت در اســتان‬ ‫می پــردازد‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از کارهــای موثــر ایــن‬ ‫نهــاد حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬یوســف شــاه حســینی در بازدیــد‬ ‫از مرکــز درمــان نابــاروری و تحقیقــات ســلول های‬ ‫بنیــادی جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه‬ ‫جهــاد دانشــگاهی پــل ارتباطــی میــان دانشــگاه و جامعــه‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن نهــاد بــه معنــای واقعــی‪ ،‬مصــداق‬ ‫مدیریــت جهــادی‪ ،‬ارتبــاط میــان دانشــگاه و جامعــه و‬ ‫ظهــور علــم در عمــل اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه جایــگاه برجســته جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کرمانشــاه در میــان ســایر واحدهــای جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬فعالیت هــای بســیار گســترده‪ ،‬متنــوع و‬ ‫علمــی در مرکــز جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه صــورت‬ ‫گرفتــه کــه موجــب شــده ایــن مرکــز بــه عنــوان یکــی از‬ ‫مراکــز موفــق جهــاد دانشــگاهی در کشــور مطــرح باشــد‬ ‫کــه جــا دارد از مســوولین جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه‬ ‫بابــت ایــن مســاله قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫شـــاه حســـینی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن نهـــاد بـــدون‬ ‫حاشیه ســـازی بـــه انجـــام خدمـــت در اســـتان‬ ‫می پـــردازد‪ ،‬گفـــت‪ :‬یکـــی از کارهـــای موثـــر جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی حمایـــت از شـــرکت های دانش بنیـــان‬ ‫اســـت کـــه در ایـــن راســـتا جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫کرمانشـــاه بـــا حمایت هـــای خـــود از شـــرکت های‬ ‫دانـــش بنیـــان خدمـــت موثـــری در راســـتای پیشـــرفت‬ ‫اســـتان انجـــام می دهـــد‪.‬‬ ‫معــان سیاســی امنیتــی اســتانداری کرمانشــاه بــا‬ ‫اشــاره بــه مرکــز درمــان نابــاروری جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کرمانشــاه اظهــار کــرد‪ :‬ایــن مرکــز بــه لحــاظ ســاختمان‬ ‫و تجهیــزات ان بســیار پیشــرفته اســت و نیــاز اســت‬ ‫تــا مشــکالتی کــه بــر ســر راه انــدازی ان وجــود دارد‬ ‫هــر چــه ســریعتر مرتفــع شــده تــا در کوتاهتریــن زمــان‬ ‫شــاهد اغــاز ب ـه کار ایــن مرکــز باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مــردم بهره بــردار اصلــی ایــن‬ ‫مرکــز هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬در راســتای خدمات رســانی‬ ‫ســریع بــه مــردم بایــد همــه بــا هــم همــکاری کــرده و‬ ‫در جهــت رفــع مشــکالت و موانــع اغــاز بــه کار ایــن‬ ‫مرکــز اقــدام کنیــم‪.‬‬ ‫شاه حســـینی بـــه هم مـــرز بـــودن اســـتان بـــا‬ ‫کشـــور عـــراق‪ ،‬افـــزود‪ :‬ایـــن امـــر ظرفیـــت خوبـــی‬ ‫بـــرای اســـتان در بحـــث توریســـم درمانـــی ایجـــاد‬ ‫کـــرده و قطعـــا راه انـــدازی مرکـــزی ماننـــد مرکـــز‬ ‫درمـــان نابـــاروری جهـــاد دانشـــگاهی کرمانشـــاه‬ ‫می توانـــد عامـــل موثـــری در زمینـــه جـــذب توریســـم ‬ ‫درمانـــی در حـــوزه نازایـــی باشـــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه مســوولین دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫کرمانشــاه نــگاه توســعه گــرا دارنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫مســوولین دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه از هــر‬ ‫کاری کــه بــه پیشــرفت و توســعه اســتان منجــر شــود‪،‬‬ ‫حمایــت خواهنــد کــرد و در ایــن زمینــه هــم خواســتار‬ ‫حمایت هــای دانشــگاه هســتیم تــا بــا رفــع مشــکالت‬ ‫مرکــز درمــان نابــاروری جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه‬ ‫بتوانیــم در کوتاهتریــن زمــان شــاهد راه انــدازی ایــن‬ ‫مرکــز باشــیم‪.‬‬ ‫بهــرام بادکــو رییــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کرمانشــاه نیــز در ایــن بازدیــد بــا بیــان اینکــه موافقــت‬ ‫بــا راه انــدازی مرکــز درمــان نابــاروری جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کرمانشــاه در ســفر مقــام معظــم رهبــری بــه تصویــب‬ ‫رســید‪ ،‬گفــت‪ :‬از همــان زمــان اســتارت کار زده شــد‬ ‫و امــروز شــاهد ســاخت ســاختمان مرکــز و تجهیــز ان‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه تنهــا در بحــث صــدور مجــوز‬ ‫راه انــدازی ایــن مرکــز مشــکالتی وجــود دارد‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد بــا همــکاری مســوولین دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کرمانشــاه هرچــه ســریعتر ایــن مشــکالت‬ ‫مرتفــع شــده و ایــن مرکــز راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه در‬ ‫ادامــه بــا تشــریح حوزه هــای کاری جهــاد دانشــگاهی‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از فعالیت هــای جهــاد‬ ‫دانشــگاهی حمایــت از شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫اســت کــه بــا توجــه بــه کمبــود فضایــی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه وجــود داشــت‪ ،‬ســاخت ســاختمان جدیــد پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری جهــاد دانشــگاهی در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫بادکــو از اختصــاص ‪ 12‬میلیــارد تومــان اعتبــار در‬ ‫ســفر هیــات دولــت بــرای تکمیــل ایــن ســاختمان خبــر‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪ :‬در صــورت تکمیــل ایــن واحــد‪،‬‬ ‫‪ 120‬شــرکت دانــش بنیــان می تواننــد در بــرج فنــاوری‬ ‫مســتقر شــده و مشــغول فعالیــت شــوند و برنامــه مــا‬ ‫ایــن اســت کــه بــا تزریــق ایــن اعتبــارات فــاز بــه فــاز‬ ‫از ســاختمان بهره بــرداری کنیــم‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه عملکـــرد موفـــق جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی کرمانشـــاه‪ ،‬گفـــت‪ :‬ایـــن امـــر موجـــب‬ ‫شـــد کـــه از ســـوی هیـــات امنـــای جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫کشـــور‪ ،‬واحـــد جهـــاد دانشـــگاهی کرمانشـــاه بـــه‬ ‫همـــراه پنـــج واحـــد دیگـــر در کشـــور بـــه ســـازمان‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی ارتقـــا یابنـــد‪.‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫وزیر جهادکشاورزی عنوان کرد‬ ‫ـوالت‬ ‫ـعه محصـ‬ ‫ـت ازتوسـ‬ ‫ـدوق حمایـ‬ ‫ـکیل صنـ‬ ‫تشـ‬ ‫ـاورزی‬ ‫ـش کشـ‬ ‫ـان دربخـ‬ ‫ـش بنیـ‬ ‫دانـ‬ ‫در اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و دســت‬ ‫یابــی بــه اقتصــاد دانــش بنیــان از طریــق حمایــت‬ ‫از توســعه فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بخــش کشــاورزی جلســه بررســی ایجــاد صنــدوق‬ ‫حمایــت ازتوســعه محصــوالت دانــش بنیــان دربخــش‬ ‫کشــاورزی باحضــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫تحقیقات‪،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی‪،‬معاونین و‬ ‫روســای موسسات‪،‬پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقــات‬ ‫و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی و اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از‬ ‫توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی در محل‬ ‫ســازمان تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمــــــــومی و اموربین الملــل‬ ‫شــرکت مــادر تخصصــی؛ پیــرو تفاهمنامــــــــــــه‬ ‫فــی مابیــن شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت‬ ‫از توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی و‬ ‫ســازمان تحقیقات‪،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی در‬ ‫اجــرای سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی و دســت یابــی‬ ‫بــه اقتصــاد دانــش بنیــان از طریــق حمایــت از توســعه‬ ‫فعالیــت شــرکت هــای دانــش بنیــان بخــش کشــاورزی‬ ‫جلســه تبییــن و بررســی ایجــاد صنــدوق حمایــت از‬ ‫توســعه محصــوالت دانــش بنیــان در بخــش کشــاورزی‬ ‫براســاس مــاده ‪ 12‬قانــون تشــکیل وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی بــا حضــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی‪ ،‬معاونــان و‬ ‫روســای موسســات‪ ،‬پژوهشــکده هــا و مراکــز تحقیقــات‬ ‫و امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی و اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایــت از‬ ‫توســعه ســرمایه گــذاری در بخــش کشــاورزی روز ســه‬ ‫شــنبه ‪ 16‬اذرمــاه ‪ 95‬در محــل ســازمان تحقیقــات و‬ ‫امــوزش کشــاورزی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫اســکندر زنــد؛ معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬امــوزش و ترویــج کشــاورزی در ایــن‬ ‫جلســه بــا تاکیــد بــر ضــرورت توســعه پایــدار در بخــش‬ ‫کشــاورزی و ارتقــاء ضریــب تکنولــوژی و دانــش و‬ ‫فنــاوری اظهــار داشــت‪ :‬در حــال حاضــر بخــش قابــل‬ ‫توجهــی از ایــن موضــوع در چارچــوب ســاختار‬ ‫دولتــی اقــدام مــی گــردد کــه بــا توجــه بــه مختصــات‬ ‫غیردولتــی بخــش کشــاورزی ضــرورت دارد؛ الزامــات‬ ‫حضــور کارامــد‪ ،‬موثــر و پایــدار بخــش غیردولتــی در‬ ‫عرصــه ارتقــاء تکنولــوژی بخــش کشــاورزی فراهــم‬ ‫گــردد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الزامــات ایــن مهــم‪ ،‬تشــکیل و حضــور‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان‪ ،‬توســعه و گســترش مراکــز‬ ‫رشــد و پــارک هــای علــم و فنــاوری اســت و الزمــه‬ ‫تحقــق ایــن مــوارد حمایــت هــای ممکــن اســت کــه‬ ‫ایــن امــر در چارچــوب تشــکیل صنــدوق پژوهــش و‬ ‫فنــاوری بخــش کشــاورزی بــا محوریــت ســهام داری‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیــان بایســتی عملیاتــی گــردد‪.‬‬ ‫زنــد گفــت‪ :‬بنابرایــن از روســای مراکــز تحقیقاتــی‬ ‫درخواســت داریــم نســبت بــه تبییــن ایــن موضــوع‬ ‫مهــم و راهبــردی بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان‬ ‫بــا برگــزاری جلســات توجیهــی اقــدام کــرده و شــرایط‬ ‫تشــکیل صنــدوق بــا حضــور حداکثــری شــرکت هــای‬ ‫یــاد شــده را فراهــم نماینــد ‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه ســید عبدالکریــم رضــوی‬ ‫اردکانــی‪ ،‬رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت‬ ‫مادرتخصصــی حمایــت از توســعه ســرمایه گــذاری‬ ‫دربخــش کشــاورزی بــا اشــاره بــه اینکــه در امــر توســعه‬ ‫دو بــال فنــی و ســرمایه کــه الزم و ملــزوم یکدیگرنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬در موضــوع ســرمایه گــذاری در بخــش‬ ‫کشــاورزی علــی رغــم هــم توجهات انجــام شــده دارای‬ ‫خالهــای جــدی اســت کــه در بهتریــن شــرایط زمــان‬ ‫نتوانســته اســت بیــش از ‪ 6‬درصــد از ســرمایه گــذاری‬ ‫هــا انجــام شــده را بــه خــود اختصــاص دهــد کــه اعــداد‬ ‫و ارقــام بیانگــر ایــن حقیقــت مــی باشــد‪.‬‬ ‫رضــوی اردکانــی تصریــح کــرد‪ :‬واقعیــت موجــود‬ ‫بیانگــر ایــن اســت کــه ســرمایه گــذاری در بخــش‬ ‫کشــاورزی مــی توانــد موجــب توســعه و ایجــاد اشــتغال‬ ‫زایــی و محرومیــت زدایــی شــود‪.‬‬ ‫وزیــر جهادکشــاورزی بــر لــزوم ورود شــرکتهای‬ ‫دانــش بنیــان بــه تولیــد محصــوالت کشــاورزی‬ ‫وابــزی پــروری تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش منطقــه ازاد قشــم‪ ،‬محمــود حجتــی‬ ‫در جریــان بازدیــد از چنــد طــرح ابــزی پــروری و‬ ‫شــرکت زیســت پاالیشــگاه ریــز جلبــک قشــم در جمــع‬ ‫خبرنــگاران‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از شــرکت هــای تکثیــر بچــه‬ ‫میگــو بــه صــورت مشــترک بــا فرانســوی هــا برنامــه‬ ‫تکثیــر ‪ ۱۰‬میلیــون بچــه ماهــی در ایــن جزیــره را اغــاز‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬چنــد شــرکت دیگــر هــم در نقــاط‬ ‫مختلــف جزیــره قشــم در زمینــه تکثیــر بچــه ماهــی و‬ ‫تکثیــر و پــرورش میگــو ســرمایه گــذاری کــرده انــد کــه‬ ‫خوشــبختانه بــه مرحلــه برداشــت و ارائــه بــه بــازار هدف‬ ‫رســیده انــد‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه در برنامــه‬ ‫ششــم توســعه قــرار اســت ‪ ۲۰۰‬هــزار تــن ماهــی در‬ ‫قفــس در کل کشــور تولیــد شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬قشــم بــا‬ ‫اختصــاص ‪ ۸۵‬هــزار تــن ماهــی در قفــس بــه قطــب مهــم‬ ‫ایــن صنعــت در کشــور تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫وی از تکثیــر ابزیــان و کشــت ابــزی پــروری در قفس‬ ‫بــه عنــوان طــرح هــای مهــم حــوزه اقتصــاد مقاومتــی نــام‬ ‫بــرد و اعــام کــرد‪ :‬هــم اکنــون بــا ســرمایه گــذاری‬ ‫بخــش خصوصــی تعــداد ‪ ۳۶۰‬قفــس بــرای پــرورش‬ ‫ماهــی در قفــس بــه اب هــای خلیــج فــارس‪ ،‬دریــای‬ ‫عمــان و دریــای مازنــدران انداختــه شــده کــه بایــد بــا‬ ‫فراهــم کــردن خدمــات ســاحلی و زنجیــره تولیــد از ابتــدا‬ ‫تــا انتهــا بــه فعــاالن ایــن صنعــت در راســتای محقــق‬ ‫شــدن اهــداف اقتصــاد مقاومتــی کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫حجتــی در بازدیــد از مزرعــه پــرورش میگــو در‬ ‫روســتای دوســتکوه جزیــره قشــم کــه متعلــق بــه چنــد‬ ‫نفــر از مــردم بومــی جزیــره قشــم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬کاری‬ ‫کــه بومیــان ایــن منطقــه بــا حمایــت و هدایــت ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد قشــم و دریافــت ‪ ۱۵۰‬هکتــار زمیــن بــرای‬ ‫تکثیــر و پــرورش میگــو انجــام داده انــد و امــروز‬ ‫نخســتین مرحلــه برداشــت ان اغــاز شــده در حقیقــت‬ ‫یــک افتخــار ملــی محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫وی کــه از شــرکت زیســت پاالیشــگاه ریــز جلبــک‬ ‫قشــم هــم بازدیــد کــرده بــود در رابطــه بــا اهمیــت ایــن‬ ‫طــرح اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن مجموعــه مهــم علمــی پس‬ ‫از رســیدن بــه تولیــد انبــوه در تکثیــر میکــرو جلبــک هــا‬ ‫شــاهد تولیــد موادغذایــی‪ ،‬دارویــی بــه ویــژه در زمینــه‬ ‫درمــان ســرطان هــا‪ ،‬بهداشــتی و ســوخت بیودیــزل از‬ ‫جلبــک هــای منطقــه ازاد قشــم خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا اعــام اینکــه از طــرح‬ ‫هــای دانــش بنیــان بایــد از طریــق دســتگاه هــای اجرایــی‬ ‫ملــی و منطقــه ای حمایــت کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬نمونــه هایــی‬ ‫از تولیــد محصــوالت جلبــک هــای دریایــی بــا اقدامــات‬ ‫پژوهشــی در ایــن منطقــه اغــاز شــده و نوعــی از جلبک های‬ ‫بومــی ایــن منطقــه بــا ‪ ۵۰‬درصــد چربــی‪ ،‬مــی توانــد بــه‬ ‫ســوخت جــت بــا توجــه بــه قیمــت بــاالی ان در ایــن‬ ‫منطقــه تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی انجام گرفت‬ ‫لزوم ورود شرکت های‬ ‫دانش بنیان به تولیـد‬ ‫محصوالتکشاورزی‬ ‫‪33‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی معاونت علمی بیان کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫راه اندازی ‪ 2800‬شرکت دانش بنیان در دولت یازدهم‬ ‫‪34‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه‬ ‫نقــش دانــش کاربــردی در توســعه کشــور‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫از ســال ‪ 1393‬تاکنــون دو هــزار و ‪ 800‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان در کشــور راه انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا علیرضــا دلیــری در نخســتین همایــش‬ ‫ملــی وقــف و علــم و فنــاوری کــه در تــاالر نــور مشــهد‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در گذشــته ورود در حــوزه‬ ‫وقــف بــه فعالیــت در بخــش هــای فرهنگــی و مذهبــی‬ ‫معطــوف مــی شــد و بــه همیــن علــت در حــوزه علــم و‬ ‫فنــاوری وقــف مناســبی انجــام نمــی گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــــــــت‪:‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری چنــد ســالی اســت کــه دائمــا‬ ‫در همــه ســخنرانی هــا بــه توســعه علــم و فنــاوری‪،‬‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان و اقتصــاد مقاومتــی اشــاره دارنــد‬ ‫لــذا اهمیــت ایــن موضــوع بــرای مســئوالن کشــور‬ ‫دوچنــدان شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــرای رســیدن بــه توانمنــدی‬ ‫و قــدرت بایــد اول عالــم بــود و ارتقــای علمــی‬ ‫منجــر بــه توانمنــدی‪ ،‬قــدرت و ثــروت‬ ‫انــدوزی مــی شــود لــذا کشــور تنهــا بــا دانــش‬ ‫کاربــردی مــی توانــد از نظــر اقتصــادی‪،‬‬ ‫نظامــی و فرهنگــی در دنیــا نفــوذ داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫دلیــری بــا بیــان اینکــه ظرفیــت تولیــد‬ ‫علــم در ایــران باالســت‪ ،‬افــزود‪ :‬رتبــه ایــران‬ ‫در تولیــد علــم و مقالــه در دنیــا ‪ 15‬و در منطقــه‬ ‫خاورمیانــه اول اســت امــا در تبدیــل علــم بــه‬ ‫محصــول رتبــه ‪ 125‬را در دنیــا بــه دســت اورده‬ ‫اســت کــه ایــن ضعــف از حــوزه برنامــه ریــزی‬ ‫نشــات مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی یکــی ازبزرگتریــن ضعــف هــای کشــور در‬ ‫تبدیــل علــم بــه ثــروت را بــی توجهــی بــه منابــع مالــی‬ ‫در حــوزه علــم و فنــاوری دانســت و گفــت‪ :‬قــرار بــود‬ ‫ســهم علــم و فنــاوری از بودجــه کشــور بــه ‪ 2‬درصــد‬ ‫برســد امــا همــان نیــم درصــد هــم تحقــق پیــدا نکــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬متولیــان بودجــه ریــزی در ایــن زمینــه‬ ‫مقصــر نیســتند چــون بودجــه ای کــه بــرای علــم و‬ ‫فنــاوری تزریــق مــی شــود‪ ،‬عمدتــا مســیر درســتی را‬ ‫طــی نمــی کنــد تــا تاثیــر خروجــی ان توســط جامعــه‬ ‫احســاس شــود‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬بــا اســیب شناســی کــه ایــن معاونــت‬ ‫طــی ‪ 1.5‬ســال گذشــته در حــوزه علــم و فنــاوری‬ ‫انجــام داد‪ ،‬مشــخص شــد کــه ارتبــاط مراکــز علمــی و‬ ‫اســاتید دانشــگاه هــا بــا بخــش صنعــت‪ ،‬ضعیــف اســت‬ ‫و ایــن مراکــز و اســاتید عمدتــا در امــوزش بــه مســائل‬ ‫تئوریــک مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫دلیــری افــزود‪ :‬بــا اینکــه دانشــگاه صنعتــی شــریف‬ ‫بزرگتریــن دانشــگاه فنــی کشــور اســت امــا تنهــا ‪ 12‬درصد‬ ‫از اســاتید ان بــا بخــش صنعــت ارتبــاط داشــتند و اگــر‬ ‫اســتادی نیــز همــکاری مشــترک بــا یــک شــرکت دانــش‬ ‫بنیــان داشــت‪ ،‬وی را تاجــر مــی خواندنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن در حالــی اســت کــه در‬ ‫کشــورهای پیشــرفته اگــر اســتاد دروس فنــی و‬ ‫مهندســی ارتباطــی بــا بخــش صنعــت نداشــته باشــد‬ ‫نمــی توانــد تدریــس کنــد امــا فرهنــگ حاکــم بــر‬ ‫دانشــگاه هــای ایــران ایــن اســت کــه اســتاد بایــد فقــط‬ ‫کتــاب را امــوزش دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری بــا یــک برنامــه ریــزی تشــویقی موفــق شــد‬ ‫ارتبــاط اســاتید دانشــگاه صنعتــی شــریف بــا بخــش‬ ‫صنعــت را بــه ‪ 28‬درصــد برســاند بــه طــوری کــه اکنــون‬ ‫روزانــه یــک هــزار و ‪ 200‬نفــر در مرکــز نــواوری‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف کنــار هــم رقابــت مــی کننــد‬ ‫تــا از ایــده خــود محصــول بهتــری عرضــه کننــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دولتهــا نمــی تواننــد فعالیــت‬ ‫تجــاری داشــته باشــند و بخــش خصوصــی نخبــه بایــد‬ ‫در ایــن زمینــه وارد شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬عمــده دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف تمایــل بــه ادامــه تحصیــل در‬ ‫کشــور دارنــد امــا از انجــا کــه نمــی تواننــد در ایــران‬ ‫ایــده هایشــان را تبدیــل بــه محصــول کننــد بــه تحصیــل‬ ‫در خــارج از کشــور روی مــی اورنــد‪.‬‬ ‫دلیــری افــزود‪ :‬پیــش تــر بــه طــور دائــم بــه بنیــاد‬ ‫ملــی نخبــگان حقــوق پرداخــت مــی شــد امــا بــه دلیــل‬ ‫ضعــف زیرســاختی عــدم تبدیــل ایــده بــه محصــول‪،‬‬ ‫نخبــگان پــول را دریافــت و از کشــور خــارج مــی شــدند‬ ‫زیــرا فــرد دارای توانمنــدی علمــی بــا پــول راضــی‬ ‫نمــی شــود بلکــه بــروز ایــده هــا و توانمنــدی هــای‬ ‫علمــی وی او را راضــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری گفــت‪ :‬طــی یــک ســال گذشــته بیــش از‬ ‫‪ 170‬اســتارت اپ (ایــده تــا عمــل) در دانشــگاه هــای‬ ‫کشــور توســط ایــن نهــاد اجــرا و از بیــن انهــا هــزاران‬ ‫ایــده و شــرکت دانــش بنیــان متولــد شــده اســت‪.‬‬ ‫دلیــری افــزود‪ :‬همچنیــن در یــک ســال گذشــته از‬ ‫بیــن نخبــگان دانشــگاه صنعتــی شــریف ‪ 30‬شــرکت‬ ‫دانــش بنیــان اســتخراج و بــا راه انــدازی مراکــز نــواوری‬ ‫در کشــور همــکاری بیشــتر بیــن دانشــجو و اســتاد برای‬ ‫تولیــد محصــول محــور ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رشــد شــرکتهای دانــش بنیــان باعــث‬ ‫تحــول در شــاخص هــا شــده بــه طــوری کــه قیمــت‬ ‫ســهام در بــازار بــورس بــه پنــج برابــر افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫دلیــری بــا بیــان اینکــه یــک فعالیــت دانشــی بــا‬ ‫پشــتوانه تحقیــق و توســعه (ارنــدی) مــی توانــد بهتــر‬ ‫از یــک فعالیــت ســنتی باشــد‪ ،‬افــزود‪ :‬بــه همیــن منظــور‬ ‫در ‪ 2‬ســال گذشــته یــک برنامــه ریــزی بــرای رشــد‬ ‫شــرکت هــای دانــش بنیان در کشــور شــکل گرفت بــه طوری‬ ‫کــه ایــران در یــک ســال گذشــته در شــاخص هــای نــواوری‬ ‫‪ 28‬پلــه صعــود کــرد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــران دارای ظرفیــت علمــی بــاال و‬ ‫نیــروی انســانی توانمنــدی اســت لــذا بــرای بهــره وری از‬ ‫ایــن ظرفیــت بایــد تولیــد دانــش محــور داشــته‬ ‫و اقتصــاد دانــش بنیــان را محــور اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬از انجــا کــه دسترســی‬ ‫بــه اعتبــارات بودجــه ای و منابــع بانکــی‬ ‫دشــوار و ایــن منابــع ناپایــدار اســت‪،‬‬ ‫یکــی از منابعــی کــه مــی توانــد بــه‬ ‫ارتقــای جایــگاه علمــی محصــول محــور‬ ‫ایــران کمــک کنــد‪ ،‬وقــف اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســئول در معاونــت علمــی‬ ‫و فنــاوری ریاســت جمهــوری گفــت‪:‬‬ ‫بــه همیــن منظــور تفاهــم نامــه ای‬ ‫بیــن ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه و‬ ‫معاونــت توســعه علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری در چنــد زمینــه منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تعریــف عناویــن وقــف جدیــد در حــوزه‬ ‫علــم و فنــاوری بــرای رفــع خالءهــا‪ ،‬ایجــاد بســتر‬ ‫ســرمایه گــذاری مشــترک بــا نخبــگان و ایجــاد صنــدوق‬ ‫ســرمایه گــذاری دانــش بنیــان در وقــف‪ ،‬تبلیــغ و‬ ‫فرهنــگ ســازی در زمینــه وقــف بــرای علــم و فنــاوری‬ ‫از طریــق رســانه هــا‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت موجــود وقــف‬ ‫در حــوزه علــم و فنــاوری را از زمینــه هــای ایــن تفاهــم نامه‬ ‫برشــمرد‪.‬‬ ‫دلیــری بــا اشــاره بــه وجــود ‪ 600‬دانشــجوی نخبــه‬ ‫زیــر پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) گفــت‪:‬‬ ‫درصــدد هســتیم منابــع مالــی مــورد نیــاز ایــن نخبــگان‬ ‫بــرای تبدیــل ایــده هــای انــان بــه محصــول را از طریــق‬ ‫وقــف تامیــن کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ایــن پــس افــراد مــی تواننــد تعــدادی‬ ‫از نخبــگان را تحــت حمایــت قــرار دهنــد و ارتقــای‬ ‫توانمنــدی علمــی انــان را از طریــق وقــف محقــق‬ ‫ســازند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاه بــه وجــود ‪ 54‬وقــف نامــــــه دربــاره‬ ‫علــم و فنــاوری در تهــران گفــت‪ :‬بــه طــور قطع در مشــهد‬ ‫شــمار وقــف نامــه هــای مربــوط بــه علــم و فنــاوری‬ ‫بیشــتر از تهــران اســت کــه از طریــق توســعه وقــف در‬ ‫ایــن زمینــه مــی تــوان تولیدهــای منحصــر بــه فــردی‬ ‫ماننــد زعفــران را فــراوری و تبدیــل بــه محصــوالت‬ ‫دانــش بنیــان کــرده و انحصــار چیــن بــر بــازار ســوغات‬ ‫منطقــه و کشــور را شکســت‪.‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب خبر داد‬ ‫استقرار ‪ 7‬شرکت دانش بنیان در مرکز رشد‬ ‫دانشگاه ازاد تهران جنوب‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ازاد واحــد‬ ‫تهــران جنــوب بــا بیــان اینکــه در مرکــز رشــد واحــد‬ ‫تهــران جنوب ‪ 20‬شــرکت مســتقر هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬از این‬ ‫تعــداد ‪ 7‬شــرکت رتبــه دان ـش بنیــان را اخــذ کرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬شــیخان در مراســم تجلیــل از‬ ‫پژوهشــگران برتــر دانشــگاه ازاد اســامی واحــد تهــران ‬ ‫جنــوب‪ ،‬سیاســت های پیگیــری شــده و عملکــرد‬ ‫پژوهشــی واحــد تهــران جنــوب را مــورد اشــاره قــرار‬ ‫داد و اظهــار کــرد‪ :‬پرداخــت تشــویقی بــه نویســندگان‬ ‫مقــاالت تــا رقــم ‪ 43‬میلیــون ریــال در راســتای یکــی‬ ‫از اهــداف پژوهشــی واحــد مبنــی بــر افزایــش کیفیــت‬ ‫و کمیــت فعالیت هــای پژوهشــی و فنــاوری در دســتور‬ ‫کار قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ازاد واحــد‬ ‫تهران جنــوب افــزود‪ :‬همچنیــن امــار مقــاالت ســاینس‪،‬‬ ‫‪ 300‬مــورد بــود کــه بــا مقــاالت وزارت علــوم و وزارت‬ ‫بهداشــت بــه ‪ 600‬مقالــه می رســد‪ .‬در واقــع افزایــش‬ ‫شــش ونیم برابــری مقــاالت ســاینس را نســبت بــه‬ ‫مقــاالت ‪ ISI listed‬شــاهد بودیــم‪ .‬همچنیــن در مقــاالت‬ ‫علمــی پژوهشــی بــا رشــدی ‪ 58‬درصــدی مواجــه‬ ‫شــدیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه امــار پرداخــت تشــویقی ها بالــغ‬ ‫بــر ‪ 250‬میلیــون تومــان بــود‪ ،‬گفــت‪ :‬بــازار مقــاالت و‬ ‫کنفرانس هــای نامعتبــر در کشــور داغ اســت کــه ایــن‬ ‫مســاله نیــاز بــه فرهنگ ســازی دارد کــه در ایــن راســتا‬ ‫واحــد تهــران جنــوب تــا حــدودی توانســته اســت‬ ‫بــا ایــن مباحــث مقابلــه کنــد کــه در همیــن جهــت‬ ‫توانســتیم ســه هــزار مقالــه را ســال گذشــته اعتبارســنجی‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫شــیخان ضمــن تاکیــد بــر اینکــه دانشــگاه بــه دنبــال‬ ‫طرح هــای برون دانشــگاهی اســت و مشــترک بــا‬ ‫ســازمان ها اســت‪ ،‬از کاهــش ‪ 30‬درصــدی در اخــذ‬ ‫طرح هــای درون دانشــگاهی خبــر داد و گفــت‪ :‬پنــج‬ ‫مجلــه علمــی پژوهشــی مربــوط بــه وزارت علــوم و‬ ‫وزارت بهداشــت را در واحــد داریــم کــه مجلــه انــرژی‬ ‫تــا ژوئــن ‪ 2017‬ایمپکــت می گیــرد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ازاد واحــد‬ ‫تهــران جنــوب همچنیــن بــا بیــان اینکــه ســاالنه‬ ‫‪ 15‬عنــوان کتــاب چــاپ می کنیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫درخصــوص پایان نامه هــا تــاش بــر ایــن بــوده کــه‬ ‫پایان نامه هــای بــا موضــوع جامعــه و صنعــت مــورد‬ ‫حمایــت قــرار گیــرد کــه بــا توجـــــــــــــــه بــه‬ ‫‪ 16‬هــزار دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی و ‪ 600‬عضــو‬ ‫هیــات علمــی در واحــد تهران جنــوب انتظــار داریــم‬ ‫بــا هدایــت اســاتید خروجــی خوبــی را در بخــش‬ ‫‪ 70‬محصــول قابــل تجاری ســازی در واحــد تهــران ‬ ‫جنــوب وجــود دارد‪.‬‬ ‫معــاون پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه ازاد واحــد‬ ‫تهــران جنــوب بــا بیــان اینکــه باشــگاه پژوهشــگران‬ ‫جــوان در ســنوات اخیــر اختراعاتــی را داشــته اســت کــه‬ ‫تاکنــون از هشــت طــرح پژوهشــی حمایــت صــورت‬ ‫پایان نامه هــا داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه شــیخان‪ ،‬دانشــگاه ازاد واحــد تهــرا ن‬ ‫جنــوب دارای ســه مرکــز تحقیقاتــی شــامل مرکــز‬ ‫تحقیقاتــی نانــو‪ ،‬مدل ســازی و ادبیــات اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه پیونــد جامعــه بــا صنعــت را نیــز مــورد‬ ‫اشــاره قــرار داد و گفــت‪ :‬در راســتای گســترش پیونــد‬ ‫جامعــه بــا صنعــت مرکــز رشــدی را تعبیــه کردیــم کــه‬ ‫در ایــن مرکــز ‪ 20‬شــرکت حضــور دارنــد‪ 7 .‬شــرکت‬ ‫رتبــه دانش بنیانــی را از معاونــت علمــی و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری اخــذ کرده انــد‪ .‬همچنـــــــــــین‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امســال ‪ 161‬مــورد بازدیــد علمــی‬ ‫داشــتیم و تعــداد انجمن هــای علمــی دانشــگاه از ‪38‬‬ ‫مــورد ســال گذشــته بــه ‪ 45‬مــورد در ســال جــاری‬ ‫رســیده اســت‪.‬‬ ‫شــیخان توســعه همکاری هــای پژوهشــی را نیــز‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار داد و اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن راســتا‬ ‫چندیــن پــروژه همچــون پــروژه مدل ســازی بــا‬ ‫شــهرداری‪ ،‬طــرح مشــترک بــا ایمیــدرو‪ ،‬طــرح مشــترک‬ ‫بــا پژوهشــگاه علــوم و دفــاع مقــدس و همچنیــن چهــار‬ ‫پروپــزال بــا مبلــغ بالــغ بــر ‪ 600‬میلیــون تومــان داریــم‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال وبختیاری‪:‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری از ایجاد ‪ ۶۱۰‬شغل در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری خبر داد‪.‬‬ ‫اســماعیل پیرعلــی در گفــت وگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری ســازمانی اســت کــه بــه وســیله متخصصــان حرفــه هــای مدیریــت شــده تشــکیل‬ ‫و بــه منظــور افزایــش ثــروت جامعــه‪ ،‬ترویــج فرهنــگ نــواوری و رقابــت میــان کســب و کارهــای مرتبــط بــا نهادهــای دانــش بنیــان فعالیــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال گذشته ‪ ۷.۵‬میلیارد ریال صادرات شرکت های دانش بنیان و فناور در این استان بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد‪ ۱۰ :‬گواهــی اســتقرار بــرای شــرکت هــای متقاضــی گواهــی ارائــه بــه ســازمان هــای مختلــف‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫پیر علی بیان کرد‪ ۱۱۰ :‬قرارداد با شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ ۹ :‬مجوز فناوری به شرکت های مستقر پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری اعطا شده است‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪ ۶۱۰‬شغل در شرکت های دانش بنیان چهارمحال و بختیاری ایجاد شد‬ ‫‪35‬‬ ‫اخبار شرکتهای دانشبنیان‬ ‫رییس امور موسسات دانش بنیان خبر داد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫رسیدگی ویژه‬ ‫به معافیت مالیاتی‬ ‫شرکت های‬ ‫دانش بنیان ‬ ‫‪36‬‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬بخشنامه معافیت‬ ‫مالیاتی شرکت دانش بنیان در سال مالی ‪ 1394‬را به ادارات‬ ‫مالیاتی کل کشور ابالغ کرد که براساس ان به معافیت‬ ‫مالیاتی شرکتهای دانش بنیان در گروه های ویژه رسیدگی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سیدمحمد صاحبکارخراسانی‪،‬‬ ‫رییس امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان معاونت‬ ‫علمی وفناوری ریاست جمهوری گفت‪ :‬بر اساس ماده‬ ‫(‪« )33‬قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان‬ ‫و تجاری سازی نواوری ها و اختراعات» و ماده (‪)20‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون و دستورالعمل اجرایی ماده (‪)22‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون‪ ،‬درامدهای مشمول مالیات شرکتها‬ ‫و موسسات دانش­ بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای‬ ‫تحقیق و توسعه‪ ،‬تجاری سازی و تولید محصوالت و‬ ‫خدمات دانش بنیان به مدت ‪ 15‬سال از مالیات موضوع‬ ‫ماده (‪ )۱۰۵‬قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اساس توافق به عمل امده با سازمان امور مالیاتی‪،‬‬ ‫اطالعات شرکتهای دانش بنیان که تا پایان سال ‪ 1394‬در‬ ‫«کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان» تائید شده بودند‪،‬‬ ‫به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که متعاقبا از‬ ‫سوی دکتر تقوی نژاد‪ ،‬رییس کل سازمان امور مالیاتی‬ ‫کشور‪ ،‬بخشنامه شماره ‪ 200/65/60‬مورخ ‪ 14‬اذر ‪1395‬‬ ‫مربوط به اسامی شرکتهای دانش بنیان مورد تائید کارگروه‪،‬‬ ‫به همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان انها به ادارات کل‬ ‫امور مالیاتی در سطح کشور ابالغ شد که برای همه ممیزان‬ ‫مالیاتی الزم االجرا است‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬با توجه به روال سال گذشته در تمامی‬ ‫استان ­ها‪ ،‬گروه­ های رسیدگی ویژه متشکل از ماموران‬ ‫مالیاتی دارای تخصص‪ ،‬پرونده ­های مالیاتی شرکتهای‬ ‫دانش بنیان را رسیدگی خواهند کرد تا پرونده ها با دقت‬ ‫و سرعت بیشتری بررسی شود‪.‬‬ ‫رییس امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با بیان‬ ‫وجود برخی مشکالت در دسترسی ممیزان مالیاتی به‬ ‫مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکتها در سال گذشته‬ ‫خاطرنشانکرد‪ :‬با توجه به هماهنگی ­های انجام شده با‬ ‫سازمان امور مالیاتی در حال حاضر اطالعات مربوط به‬ ‫شرکتها و موسسات دانش بنیان در بخش استعالم ها سامانه‬ ‫اشخاص حقوقی قابل مشاهده و در دسترس ممیزان‬ ‫مالیاتی است‪.‬‬ ‫صاحبکار اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه این معافیت‬ ‫مدت زمان کوتاهی است که در کشور در حال اعمال‬ ‫است‪ ،‬از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده ­ایم به منظور‬ ‫تبیین کامل فرایند معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان و‬ ‫انجام اطالع رسانی الزم‪ ،‬پس از مشخص شدن گروه ­‬ ‫های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی دارای تخصص‪،‬‬ ‫جلسه ­ای مشترک با حضور ممیزان شرکت­های دانش بنیان‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود‪:‬‬ ‫در جدول شماره (‪ )6‬اظهارنامه مالیاتی‪ 19 ،‬مورد معافیت‬ ‫موسسات دانش­ بنیان از‬ ‫قراردادها و فعالیتهای تحقیق‬ ‫و توسعه‪ ،‬تجاری سازی و تولید‬ ‫محصوالت و خدمات دانش بنیان‬ ‫به مدت ‪ 15‬سال از مالیات‬ ‫قانون مالیات های مستقیم‬ ‫معاف هستند‬ ‫وجود دارد که شرکت ها می توانند همزمان برای همه یا‬ ‫برخی از این معافیت ها تقاضا دهند‪ .‬معافیت­های مربوط‬ ‫به قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش ­بنیان‬ ‫مندرج در جدول شماره (‪ )6‬اظهارنامه مالیاتی عبارت‬ ‫است از‪ :‬الف‪ -‬ردیف ‪ 15‬جدول ‪ 6‬اظهارنامه‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان (بخش الف ماده ‪ 3‬قانون حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان) ب‪ -‬ردیف ‪ 16‬جدول ‪ 6‬اظهارنامه‪ :‬واحدهای‬ ‫پژوهشی‪ ،‬فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علم و‬ ‫فناوری (ماده ‪ 9‬قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان)‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان افزود‪:‬‬ ‫همزمان با استفاده شرکتها و موسسات دانش بنیان‬ ‫از معافیتهای مالیاتی موضوع ماده (‪ )3‬قانون‪ ،‬امکان‬ ‫برخورداری انها از سایر معافیتهای مالیاتی از جمله‬ ‫معافیتهای مالیاتی واحدهای پژوهشی‪ ،‬فناوری و مهندسی‬ ‫مستقر در پارکهای علم و فناوری‪ ،‬موضوع ماده (‪)9‬‬ ‫قانون (موضوع بخش­نامه سازمان امور مالیاتی شماره‬ ‫‪/200/9113‬ص مورخ ‪ )20/5/1392‬فراهم است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود‪:‬‬ ‫شرکتهای معرفی شده فقط در بازه زمانی بعد از تاریخ‬ ‫تائید در کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان می توانند از‬ ‫معافیت مالیاتی استفاده کنند و درامد انها در تاریخ قبل از‬ ‫تائید مشمول مالیات می شود‪.‬‬ ‫صاحبکار با بیان اینکه اطالعات شرکتها که در اختیار‬ ‫ادارات کل مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته‪ ،‬صرفا تا‬ ‫انتهای سال مالی ‪ 1394‬معتبر است‪ ،‬افزود‪ :‬برای معافیت‬ ‫سال­ های اتی اسامی شرکتها و موسسات دانش بنیان به‬ ‫همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان انها پس از تکمیل‬ ‫و به روز رسانی به صورت سالیانه از سوی دبیرخانه‬ ‫کارگروه به سازمان امور مالیاتی اعالم خواهد شد‪ .‬از این‬ ‫رو فرایندهای ارزیابی معافیت مالیاتی سال مالی ‪ 1395‬نیز‬ ‫از دی ماه امسال اغاز خواهد شد و تمامی شرکتها برای‬ ‫استفاده از این معافیت الزم است اطالعات خود را در‬ ‫سامانه ‪ daneshbonyan.ir‬تکمیل کنند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان با اشاره به‬ ‫ارزیابی مرتب و هرساله شرکتهای متقاضی افزود‪ :‬برخی‬ ‫از شرکتها که در سالهای گذشته تایید شده بودند‪ ،‬بر‬ ‫اساس ارزیابی مجدد در سال اخیر‪ ،‬حائز معیارهای الزم‬ ‫شناخته نشدند و لذا از فهرست شرکتهای مشمول معافیت‬ ‫مالیاتی حذف شدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون سازمان امور‬ ‫مالیاتی همکاری خوبی با معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری برای اجرای کامل معافیت مالیاتی‬ ‫شرکتهای دانش بنیان داشته است که الزم است از توجه‬ ‫ویژه دکتر تقوی نژاد‪ ،‬رییس سازمان امور مالیاتی و جنتی‬ ‫معاون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫بصورت ویژه تشکر شود‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم روابط عمومی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬بخشنامه شماره ‪200/65/60‬‬ ‫مورخ ‪ 14‬اذر ‪ 1395‬به همراه فهرست کامل ‪ 2028‬شرکت‬ ‫دانش بنیان مشمول معافیت مالیاتی و اطالعات تکمیلی و‬ ‫مقررات مرتبط با معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان بر‬ ‫روی سامانه ‪ www.Daneshbonyan.ir‬قرار دارد‪.‬‬ ‫شرکتهای دانشبنیان‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ امضای‪ 77‬میلیارد تومان قرارداد فروش محصـــوالت‬ ‫فناورانه و انتقال دانش و فناوری‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪37‬‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در هفدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ‪ ،‬فناوری و فن بازار اتفاق افتاد‬ ‫امضای‪ 77‬میلیارد تومان قرارداد فروش‬ ‫محصوالت فناورانه و انتقال دانش و فناوری‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫در هفدهمیــن نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش ‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار بیــش از ‪ 77‬میلیــارد تومــان قــرارداد فــروش محصــوالن فناورانــه و انتقــال دانــش و‬ ‫فنــاوری بیــن دانشــگاه ها‪ ،‬پارک هــای علــم و فنــاوری و شــرکت های دانش بنیــان بخــش خصوصــی بــه امضــا رســید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار نویــن‪ ،‬در نمایشــگاه هفتــه ملــی پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و فــن بــازار امســال کــه در ‪ 24‬اذرمــاه بــا رونمایــی ‪ 40‬طــرح منتخــب‬ ‫توســط وزیــر علــوم ‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری شــروع بــه کارکــرد و تــا ‪ 28‬اذرمــاه ادامــه داشــت‪ 84 ،‬دانشــگاه‪ 36،‬پژوهشــگاه‪30 ،‬پــارک علــم و فنــاوری‪ 6،‬مرکــز‬ ‫رشــد و ‪ 82‬موسســه دولتــی و خصوصــی شــامل مراکــز خدماتــی و صنعتــی ‪ ،‬جدیدتریــن دســتاوردهای پژوهشــی و فنــاوری خــود را فضایــی بــه مســاحت ‪11‬‬ ‫هــزار مترمربــع و ‪ 508‬غرفــه بــه معــرض نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫رونمایی از ‪ 40‬طرح منتخب در نمایشگاه‬ ‫دستاوردهای پژوهش ‪ ،‬فناوری و فن بازار‬ ‫مراسـم افتتاحیـه هفدهمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای‬ ‫پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و فن بازار بـا رونمایی ‪ 40‬طرح منتخب‬ ‫توسـط وزیـر علـوم ‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری کلیـد خورد و‬ ‫دکتـر محمـد فرهـادی‪ ،‬در مراسـم افتتاحیـه هفدهمیـن‬ ‫نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و فـن بـازار‬ ‫کـه در نمایشـگاه بین المللـی تهـران برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫روزبـه روز گفتمـان پژوهـش در کشـور تقویت می شـود و‬ ‫شـاهد حرکـت دانشـگاه ها و مراکـز اموزش عالی کشـور‬ ‫بـه سـمت دانشـگاه های نسـل سـوم و کارافرین هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه نزدیـک بـه پنـج میلیـون‬ ‫دانشـجو در دانشـگاه ها و مراکـز امـوزش عالـی در حـال‬ ‫تحصیـل هسـتند گفـت‪ :‬توجـه به امـر پژوهش نسـبت به‬ ‫قبـل افزایش یافتـه اسـت و خوشـبختانه ازنظـر پژوهشـی‬ ‫در سـال های اخیـر توسـعه ک ّمـی و کیفی خوبی داشـته ایم‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم اظهـار داشـت‪ :‬همکاری هـای علمـی و‬ ‫بین المللـی ایـران بـا کشـورهای دیگـر پـس از برجـام‬ ‫رشـد بیشـتری داشـته اسـت و اخیرا ً یک هیئت ‪ 40‬نفری‬ ‫از روسـای دانشـگاه های مهـم فرانسـه از دانشـگاه ها و‬ ‫مراکـز امـوزش عالـی کشـور بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫دکتـر فرهـادی افـزود‪ :‬تفاهم نامه هـای زیـادی بـا‬ ‫دانشـگاه های معتبـر خارجـی منعقدشـده اسـت کـه‬ ‫بسـیاری از انهـا در حـوزه برگـزاری دوره هـای مشـترک‬ ‫و پروژه هـای تحقیقاتـی مشـترک بـه اجرا درامدهاسـت‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم ضمـن اشـاره بـه حضـور شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان از کشـورهای اسلامی‪ ،‬چیـن و روسـیه در‬ ‫نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش ‪ ،‬فنـاوری و فـن بـازار‬ ‫ان را در راسـتای تبـادل دسـتاوردها و صــــــادرات‬ ‫محصـوالت دانش بنیـان ارزیابـی کـرد‪.‬‬ ‫وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فنـاوری همچنیـن بـا اشـاره‬ ‫بـه فـروش ‪ 23‬میلیـارد تومـان محصـوالت فـن بـازار در‬ ‫نمایشـگاه پژوهـش و فنـاوری سـال ‪13 93‬و افزایش ان به‬ ‫‪ 43‬میلیـارد تومان در سـال ‪1394‬گفت‪ :‬پیش بینی می شـود‬ ‫که در نمایشـگاه امسـال فـروش محصـوالت دانش بنیان به‬ ‫‪100‬میلیـارد تومـان افزایش یابد‪ .‬البته با پایان این نمایشـگاه‬ ‫و ارائـه امار قراردادهای امضاءشـده مشـخص شـد که بیش‬ ‫از ‪ 77‬میلیـارد تومـان قـرارداد فروش محصـوالن فناورانه و‬ ‫انتقـال دانـش و فنـاوری بین دانشـگاه ها‪ ،‬پارک هـای علم و‬ ‫فنـاوری و شـرکت های دانش بنیان بخـش خصوصی در این‬ ‫نمایشـگاه به امضا رسـید‪.‬‬ ‫فن بازارها عموماً یکی از پدیده های مهم دنیای‬ ‫مدرن محسوب می شوند‬ ‫دکتـر وحیـد احمـدی‪ ،‬معـاون پژوهـش و فنـاوری‬ ‫وزیـر علـوم به عنـوان رئیس سـتاد ملی هفتـه پژوهش و‬ ‫فنـاوری نیـز پیرامون این نمایشـگاه اعالم کـرد‪ :‬برگزاری‬ ‫نمایشـگاه پژوهـش ‪ ،‬فنـاوری و فن بازار توانسـته اسـت‬ ‫تمـام ارکان تبدیـل ایـده به محصـول یعنـی ایده های نو‪،‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪:‬‬ ‫فن بازارها در سطح ملی‬ ‫موجب همگرایی نهادهای‬ ‫مختلف اجتماعی و در عرصه‬ ‫بین المللی نیز موجب افزایش‬ ‫تعامالت بین المللی خواهد شد‬ ‫مراکـز علمی ‪ ،‬سـرمایه گذاران و کارگـزاران تجاری را به‬ ‫هـم پیونـد دهـد و یـک اکوسیسـتم کامـل تجاری سـازی‬ ‫را ایجـاد کند‪.‬‬ ‫معـاون پژوهـش و فنـاوری وزیـر علـوم بـا اشـاره به‬ ‫عرضـه نیازهـای صنایـع کشـور در هفدهمیـن نمایشـگاه‬ ‫پژوهـش ‪ ،‬فنـاوری و فـن بـازار گفـت‪ :‬باید دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی و مراکـز تولیـد به طـور مسـتمر نیازهـای خودرا‬ ‫در بخـش پژوهـش اعلام و اطالع رسـانی کننـد تـا‬ ‫دانشـگاه ها و مراکـز علمـی با پاسـخگویی به ایـن نیازها‬ ‫در اقتصـاد کشـور موثر باشـند‪.‬‬ ‫دکتـر احمـدی در مراسـم افتتاحیـه این نمایشـگاه نیز‬ ‫بـا اشـاره به تبیین دسـتاوردهای علمی و فنـاوری باهدف‬ ‫اطالع رسـانی و بازاریابـی محصـوالت دانشـی و فنـاوری‬ ‫گفـت ‪ :‬مظهـر توانمندی هـا و قـدرت فکری کشـورها و‬ ‫شـرکت ها اسـت که همچون زنجیـره ای از مرحلـه تفکر‪،‬‬ ‫پژوهـش‪ ،‬امـوزش‪ ،‬مهـارت‪ ،‬ایـده‪ ،‬تبدیـل مغـز افـزار به‬ ‫سـخت افزار یـا همـان تولیـد محصـول مبتنـی بـر قدرت‬ ‫دانشـی‪ ،‬ایجـاد مالکیـت فکـری و تجاری سـازی عبـور‬ ‫کـرده و در این مسـیر باهدف کسـب بازارهـای منطقه ای‪،‬‬ ‫ملـی و بین المللـی در معـرض دیـد تماشـاگران و فعاالن‬ ‫عرصـه اقتصـادی علـم و فناوری قـرار می گیرد کـه به نام‬ ‫فـن بازار شـناخته می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد ملـی هفتـه پژوهـش و فنـاوری‪ ،‬بابیـان‬ ‫اینکـه فـن بازارهـا عمومـ ًا یکـی از پدیده هـای مهـم‬ ‫دنیـای مـدرن محسـوب می شـوند افـزود‪ :‬ایـن پدیده که‬ ‫مظهـر پیشـرفتگی های عرصـه علـم و فنـاوری کشـورها‪،‬‬ ‫شـرکت ها‪ ،‬مراکـز علـم و فنـاوری و حتـی مراکـز‬ ‫اقتصـادی و تجـاری و دنیـای فنـاوری اطالعـات اسـت‪،‬‬ ‫خـود محصـول نهادهای متعـددی همچـون نهادهای علم‬ ‫و پژوهـش و محیط هـای علمـی و دانشـگاه ها‪ ،‬نهادهـای‬ ‫فنـاوری و صنعتـی‪ ،‬نهادهـای اقتصادی‪ ،‬نهادهـای تجاری‬ ‫و دنیـای ارتباطـات و رسـانه ای اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مسـلم اسـت وقتـی در ایجـــــاد‬ ‫یـک پدیده مهم اجتماعـی و اقتصادی اجـزای مختلفی از‬ ‫یـک جامعـه سـهیم و دخیل هسـتند خـود بـه مفهوم یک‬ ‫پدیـده اجتماعـی موجـب تعامـل و همگرایـی کنشـگران‬ ‫عرصه هـای مختلـف همچـون دانشـگاهیان‪ ،‬دانشـمندان‪،‬‬ ‫ایـده پـردازان‪ ،‬فنـاوران‪ ،‬حقوق دانـان‪ ،‬فعـاالن عرصـه‬ ‫تجـاری و اقتصـادی‪ ،‬فعـاالن عرصـه ارتباطـات و رسـانه‬ ‫و مصرف کننـدگان خواهـد شـد و در حقیقـت فـن بـازار‬ ‫محصـول تمامـی ارکان های ذکرشـده در جوامـع امروزی‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫دکتـر احمدی به نقش مهـم علوم انسـانی در فن بازارها‬ ‫از مرحلـه خلـق ایـده‪ ،‬تولیـد محصول تـا مرحلـه بازاریابی‬ ‫اشـاره کـرد کـه بـا بازیگـری در فرهنگ سـازی علـم و‬ ‫فنـاوری‪ ،‬ترویـج علم مدیریت فنـاوری‪ ،‬حقـوق و مالکیت‬ ‫فکـری علـم و فنـاوری‪ ،‬همگرایـی صاحب نظـران در قالب‬ ‫تشـکیل شـرکت های فناوری‪ ،‬بازاریابی و حمایت از حقوق‬ ‫فنـاوران و تولیدکننـدگان‪ ،‬نقش مهم و حیاتی علوم انسـانی‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ایام نمایشگاه بیش از ‪ 77‬میلیارد تومان‬ ‫قرارداد فروش امضا شد‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت کـه در پایـان نمایشـگاه فـوق ‪،‬‬ ‫دکتـر مجیـد متقـی طلـب‪ ،‬دبیرهفدهمیـن نمایشـگاه‬ ‫دسـتاوردهای پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و فـن بـازار بـا ارائـه‬ ‫گزارشـی گفـت‪ :‬در ایـام برگـزاری این نمایشـگاه ‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 77‬میلیـارد تومـان قـرارداد فروش محصـوالن فناورانه‬ ‫و انتقـال دانـش و فنـاوری بیـن دانشـگاه ها‪ ،‬پارک هـای‬ ‫علـم و فنـاوری و شـرکت های دانش بنیـان بخـش‬ ‫خصوصـی بـه امضـا رسـید‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه هــم راســتا کــردن ارتباطــات‬ ‫بین المللــی‪ ،‬تقاضــای فنــاوری‪ ،‬عرضــه پژوهــش و‬ ‫فنــاوری ‪ ،‬کارگــزاران و ســرمایه گذاران حــوزه پژوهــش‬ ‫و فنــاوری از اهــداف برگــزاری ایــن نمایشــگاه بــود کــه‬ ‫محقــق شــد افــزود‪ :‬نمایشــگاه دســتاوردهای پژوهــش و‬ ‫فنــاوری و فن بــازار در ‪ 5‬ســالن و ‪ 11000‬مترمربــع فضــا‬ ‫در ‪ 271‬غرفــه برگــزار شــد و ‪ 3600‬ایــده و محصــول‬ ‫فناورانــه در ان بــه نمایــش گذاشــته شــد کــه بیــش از‬ ‫‪ 1600‬فنــاوری در ســامانه «‪ »TRL‬ارزیابــی شــده بــود ‪،‬‬ ‫ضمــن اینکــه حــدود ‪ 2000‬محصــول بــدون ارزیابــی در‬ ‫نمایشــگاه شــرکت کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫دکتـر متقـی طلـب گفـت‪ :‬تجـاری سـازی دانـش از‬ ‫اهـداف نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش و فنـاوری‬ ‫اسـت کـه در همیـن راسـتا از نمایشـگاه سـال گذشـته‬ ‫تاکنـون شـاهد‪ 218‬میلیـارد تومـان انعقاد قـرارداد فروش‬ ‫محصـوالت و خدمـات بیـن شـرکت های دانش بنیـان‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری اسـتان گیلان گفـت‪:‬‬ ‫در مـدت برگـزاری نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهـش‬ ‫و فنـاوری و فن بـازار ‪ 65‬کارگاه اموزشـی برگزارشـد‬ ‫و نیازهـای وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت بـه‬ ‫پژوهشـگران ارائـه شـد‪.‬‬ ‫دکتـر متقی طلـب بـه حضـور گسـترده میهمانـان‬ ‫خارجـی در هفدهمین نمایشـگاه دسـتاوردهای پژوهش‪،‬‬ ‫فنـاوری و فـن بـازار اشـاره کـرد و گفـت‪ 11 :‬کشـور‬ ‫اسلامی و نمایندگانـی از کشـورهای روسـیه و المـان‬ ‫و یـک هیئـت ‪ 50‬نفـره از مالـزی از ایـن نمایشـگاه‬ ‫بازدیدکردنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هفدهمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای‬ ‫پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و فـن بـازار‪ ،‬طـرح ملـی امایـش‬ ‫دفاعـی‪ -‬امنیتـی بـرای مناطـق کویـری و بیابانـی ایـران‬ ‫تشـریح شـد کـه در طـول دو سـال و با مشـارکت بیش‬ ‫از ‪ 700‬محقـق تدویـن شـده بـود‪.‬‬ ‫رونمایی از ‪ 65‬محصول جدید‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫شـایان ذکر است دانشـگاه ازاد اسالمی‬ ‫نیـز در نمایشـگاه فـوق حضـوری چشـمگیر‬ ‫داشـت و در سـالنی بـه مسـاحت ‪ 2200‬مترمربـع‬ ‫در ‪ 43‬غرفـه دسـتاورد های پژوهشـی‪ ،‬محصـوالت‬ ‫تجاری سـازی شـده‪ ،‬اختراعـات‪ ،‬مقـاالت و پژوهش های‬ ‫خـود را در ایـن نمایشـگاه عرضـه کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ 65‬محصـول جدیـد ایـن دانشـگاه توسـط‬ ‫دکتـر حمیـد میـرزاده‪ ،‬رئیـس دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫رونمایی شـد و دانشـگاه ازاد اسلامی با ارائه محصوالت‬ ‫خـود توانسـت قراردادهایـی را بـرای تولیـد انبـوه برخی‬ ‫محصـوالت تجاری سازی شـده خـود در ایـن نمایشـگاه‬ ‫امضـا کند‪.‬‬ ‫بـر اسـاس گفته مسـئوالن این دانشـگاه دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی بـا رونمایـی از محصـوالت جدید‬ ‫خـود در نظـر دارد اقتصـاد دانش بنیـان را‬ ‫سـرلوحه فعالیت هـای پژوهشـی خـود‬ ‫قـرار دهـد تـا علاوه بـر تامیـن‬ ‫درامدهـای غیرشـــــــهریه ای‬ ‫بتوانـد در چرخـه پژوهـش‬ ‫و فنــــــاوری کشـور‬ ‫تاثیرگـذار باشـد‪.‬‬ ‫انتخاب برترین‬ ‫دانشگاه ها‪،‬‬ ‫پارک های علم و فناوری‬ ‫و پژوهشگاه ها‬ ‫گفتنی اسـت در مراسـم اختتامیه‬ ‫هفدهمیـن نمایشـگاه دسـتاوردهای‬ ‫پژوهـش‪ ،‬فنـاوری و فن بـازار از غرفـه هـای‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫را در ایجـاد پدیـده فـن بـازار نشـان می دهد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬فـن بازارهـا در سـطح ملـی‬ ‫موجـب همگرایـی نهادهـای مختلـف اجتماعـی و در‬ ‫عرصـه بین المللـی نیـز موجـب افزایـش تعاملات‬ ‫بین المللـی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر احمدی بابیـان اینکه فن بازار یـک درگاه تعامل‬ ‫و ارتبـاط بین المللـی کـه نمـود قـدرت علمـی و فناوری‬ ‫یـک کشـور در عرصه هـای جهانـی اسـت گفـت‪ :‬ایجـاد‬ ‫فـن بازارهـای بین المللـی نیـز ایـن تعاملات را بیشـتر و‬ ‫بیشـتر خواهـد کرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد ملی هفتـه پژوهش و فنـاوری به حضور‬ ‫ایـران در کامسـتک و ارائـه طـرح ایـران مبنی بر تشـکیل‬ ‫فـن بازار کشـورهای اسلامی اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬این‬ ‫طـرح به عنـوان یـک دیپلماسـی فعـال فنـاوری و یـک‬ ‫دسـتاورد مهم محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬اگـر بخواهیـم در فـن بازارهـای‬ ‫بین المللـی حضـور قدرتمندانـه داشـته باشـیم و حتـی‬ ‫اگـر بخواهیـم فـن بـازار ملـی را تقویت کنیم الزم اسـت‬ ‫سـطح اسـتانداردهای محصـوالت خـود را بـاال ببریـم و‬ ‫برندهـای ملـی ایجـاد کنیـم تا بتوانیـم ایـن برندهای ملی‬ ‫را بـه برندهـای بین المللـی تبدیـل کنیـم‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری پارک های علم و فناوری‬ ‫کشورهای اسالمی و مرکز انتقال تکنولوژی‬ ‫دانشگاه پوترای مالزی‬ ‫الزم به ذکر است همانگونه که اشاره شده در حاشیه این‬ ‫نمایشگاه نیز شاهد امضای تفاهمنامه های مختلفی بودیم که‬ ‫از جمله انها می توان به تفاهم نامه همکاری علمی بین‬ ‫شبکه پارک های علم و فناوری کشورهای اسالمی و مرکز‬ ‫انتقال تکنولوژی دانشگاه پوترای مالزی اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایـن تفاهـم نامـه در راسـتای انتقـال تکنولـوژی‬ ‫توسـط دکتـر مجیـد متقـی طلـب رئیـس دبیرخانه‬ ‫شـبکه پـارک هـای علـم و فناوری کشـورهای‬ ‫اسلامی و نماینـده مرکز انتقـال تکنولوژی‬ ‫دانشـگاه پوتـرای مالـزی بـه امضـا‬ ‫ر سید ‪.‬‬ ‫در این تفاهم نامه مقــرر شد‬ ‫یک مرکز بیـــــــن المللی‬ ‫به صـــــورت اقماری‬ ‫برای ایجاد مراکز رشد‬ ‫و انتقال تکنولوژی در‬ ‫ایران ایجاد شود‪.‬‬ ‫دانشـگاه تهـران‪ ،‬دانشـگاه صنعتـی شـریف‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫جامـع علمـی کاربـردی‪ ،‬دانشـگاه عالـی دفـاع ملـی ‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی ‪ ،‬پارک علم و فناوری خوزسـتان‪،‬‬ ‫پـارک علم و فناوری کردسـتان‪ ،‬شـهرک علمی تحقیقاتی‬ ‫اصفهان ‪ ،‬پژوهشـگاه ژنتیک و زیسـت فناوری ‪ ،‬سـازمان‬ ‫پژوهش هـای علمـی و صنعتـی ایـران‪،‬‬ ‫پژوهشـگاه تربیـت بدنـی و علـوم‬ ‫ورزشـی و وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن‬ ‫و تجــارت به عنـــــــــــوان‬ ‫غرفه هـای برتر تجلیل شـد‪.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫اخبار فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز فن بازار ملی ایران‪:‬‬ ‫عملکرد فن بازار‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫قابل قبول است‬ ‫رئیـس مرکـز فـن بـازار ملـی ایران گفـت‪ :‬فـن بازار‬ ‫منطقه ای اسـتان مرکزی با عمر سـه سـاله خـود عملکرد‬ ‫قابـل قبولی دارد‪.‬‬ ‫اکبــر قنبرپــور در حاشــیه نشســت بررســی‬ ‫راهکارهــای گســترش فعالیــت فــن بــازار منطقــه ای‬ ‫اســتان مرکــزی افــزود‪ :‬امــکان ســنجی تامیــن نیازهــای‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی بــه عنــوان یکــی از مولفــه هــای‬ ‫اصلــی فن بــازار منطقــه ای در ایــن اســتان مــد نظــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬امـاده و تجـاری سـازی برخـی از‬ ‫طـرح صنعتـی برای مشـارکت سـرمایه گـذاران در مقوله‬ ‫فنـاوری از جملـه رویکردهـای ارزشـمند ایـن مجموعـه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫قنبرپـور تصریـح کـرد‪ :‬کارافرینان‪ ،‬مبتکران و شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان بـه عنـوان سـرمایه های اصلـی فـن بازارها‬ ‫مطـرح هسـتند و امـروز خدمـات قابل قبولی توسـط این‬ ‫مجموعـه هـای فن اور بـه متقاضیـان ارائه می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس مرکـز فن بـازار ملـی ایـران تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بازاریابـی و امـکان فـروش تولیـدات دانش بنیـان‪،‬‬ ‫مشـارکت فراگیـر در ارزیابـی بازارهـای هـدف و‬ ‫جلـب سـرمایه گـذاران‪ ،‬حمایـت از ابداعـات و اختـراع‬ ‫کارافرینـان و تامیـن نیازهـای واحـد هـای تولیـدی و‬ ‫صنعتـی از جملـه برنامـه های مهم فـن بازارهـای منطقه‬ ‫ای اسـت‪.‬‬ ‫اسـتان مرکـزی به عنـوان دومین قطب صنعت کشـور‬ ‫بیـش از دو هـزار و ‪ 900‬واحد صنعتـی و تولیدی دارد‪.‬‬ ‫با حضور معاون فرهنگی این دانشگاه انجام گرفت‬ ‫معرفی ایده های برتر در نخستین دوره اموزشی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫کسب و کار فرهنگی دانشجویان دانشگاه ازاد‬ ‫‪40‬‬ ‫بهتریـن ایده هـای ارائه شـده در نخسـتین دوره اموزشـی کسـب وکار فرهنگــــــــــی‬ ‫ویـژه دانشـجویان نمونـه دانشـگاه ازاد اسلامی با حضور دکتر سـیدطه هاشـمی‪ ،‬معاون‬ ‫دانشـجویی و فرهنگـی دانشـگاه ازاد اسلامی در واحد کرمان معرفی شـدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬دکتر سـیدطه هاشـمی در این مراسـم طی سـخنانی‬ ‫ضمن تشـکر از دسـت اندرکاران نخسـتین دوره اموزشـی کسـب وکار‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـده های ارائه شـده در ایـن دوره ‪ ،‬مطلـوب و قابل‬ ‫توجـه و دارای ارزش حمایتی هسـتند‪.‬‬ ‫معـاون دانشـجویی و فرهنگی دانشـگاه ازاد اسلامی افـزود‪ :‬با طرح‬ ‫موضـوع در کمیتـه فنـاوری هـای نـرم معاونـت دانشـجویی و فرهنگـی‬ ‫دانشـگاه ‪ ،‬نسـبت بـه حمایـت از سـه ایـده برتـر تصمیـم گیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫در ابتـدای ایـن جشـنواره دکتـر مسـتوره عـزت زاده معـاون مدیـرکل امـور دانشـجویی‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬گزارشـی از رونـد برگـزاری دوره را ارائـه داد و سـپس خسـرو سـلجوقی‬ ‫مشـاور هیـات عامـل سـازمان فنـاوری اطالعـات ایـران‪ ،‬بـا ارائـه امـاری دربـاره اهمیت کسـب وکار‬ ‫فرهنگـی سـخن گفـت و نقـش فنـاوری اطالعـات در ارزش افزایی زودبـازده اقتصادی را تشـریح کرد‪.‬‬ ‫سـلجوقی‪ ،‬سـهم بخـش خدمـات الکترونیـک در زیـر سـاخت توسـعه و اشـتغال را ‪ 93‬درصـد‪ ،‬صنعـت ‪ 4‬درصد و‬ ‫کشـاورزی را ‪ 3‬درصـد برشـمرد و تاکیـد کـرد‪ :‬تربیـت نیـروی انسـانی خلاق در زمینـه کسـب و کار الکترونیکـی مـی توانـد نقش‬ ‫تعییـن کننـده ای در زمینـه اشـتغال و درامدزایـی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫هفـت ایـده برتـر ارائـه شـده در ایـن دوره‪ ،‬شـامل کلینیـک حقـوق‪ ،‬فرهنـگ یـار (طراحـی اپلیکیشـن خدمـات فرهنگـی)‪ ،‬سـرمایه سبـــــز‬ ‫(بـا رویکـرد محیـط زیسـت و بیابان زدایـی)‪ ،‬سـامانه پذیـرش دانشـگاهی‪ ،‬درمـان ‪ 72‬سـاعته و بـا (بـا رویکـرد سلامت)‪ ،‬سـامانه سلامت چربی سـوز‬ ‫هوشـمند (بـا رویکـرد سلامت) و تراشـه سلامت نیـز در مرحلـه نهایـی داوری‪ ،‬ارزیابـی شـدند و هیـات داوران پـس از جمـع بنـدی ارا ‪ ،‬سـامانه چربـی سـوز‬ ‫هوشـمند ‪ ،‬سـرمایه سـبز و فرهنـگ یـار را بـه ترتیـب حائـز رتبـه هـای نخسـت تـا سـوم معرفـی کـرد‪ .‬تراشـه سلامت نیـز بـه عنـوان ایـده برتـر علمـی شـناخته شـد‪.‬‬ ‫بنـا بـه اعلام هیـات داوران‪ ،‬مهـم تریـن معیارهـای انتخـاب ایده هـای برتر کسـب و کار فرهنگـی‪ ،‬روش ارائه‪ ،‬تبلیغـات‪ ،‬فروش‪ ،‬بازاریابی و مشـتری شناسـی و برنامه سـوددهی‬ ‫کوتاه مـدت بود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬در ادامـه ایـن برنامـه بـه قابلیـت های کرمـان در راه اندازی شـتاب دهنده های شـرکت های دانش بنیان اشـاره شـد و از ظرفیت های گردشـگری این اسـتان‬ ‫و تشـکیل و راه انـدازی دوره هـای دائمـی کسـب و کار بـا موضـوع هـای متنوع فرهنگی و گردشـگری سـخن به میـان امد که با اسـتقبال دکتر ال طه رییس دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫اسـتان کرمان رو به رو شـد‪.‬‬ ‫بازدید از جاذبه های گردشگری کرمان‪ ،‬از دیگر برنامه هایی بود که دانشگاه ازاد واحد کرمان برای دانشجویان نمونه در نظر گرفت‪.‬‬ ‫اخبار فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر مرکز رشد واحدهای فناوری نوشهر خبر داد‬ ‫حمایت از ایده های‬ ‫فناورانه دریایی در نوشهر‬ ‫مدیـــر مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاوری نوشـــهر‬ ‫گفـــت‪ :‬نوشـــهر دارای ایـــده هـــای فناورانـــه زیـــادی‬ ‫در حـــوزه دریـــا اســـت کـــه بایـــد تقویـــت شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬مجیـــد یوســـفی در ســـومین‬ ‫جلســـه شـــورای واحدهـــای فنـــاور ایـــن شهرســـتان‬ ‫کـــه بـــا حضـــور نماینـــده مجلـــس و جمعـــی دیگـــر‬ ‫از مســـئوالن در ســـالن اجتماعـــات شـــهرداری نوشـــهر‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬تاکن ــون تع ــداد ‪ 200‬نف ــر‬ ‫عالقه منـــد بـــه حـــوزه علـــم و فنـــاوری و ایده پـــرداز‬ ‫در مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور نوش ــهر وارد ش ــدند‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه اولویـــت مـــا بـــا افـــراد‬ ‫بـــدون اشـــتغال امـــا صاحـــب ایـــده اســـت‪،‬‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬بنابرایـــن اطالعـــات همـــه ایـــن‬ ‫افـــراد جمـــع اوری شـــده اســـت کـــه در حـــال‬ ‫حاضـــر بـــا ایـــن افـــراد در حـــال کار هســـتیم‪.‬‬ ‫ایـــن مســـئول افـــزود‪ :‬تاکیـــد مرکـــز رشـــد‬ ‫واحدهـــای فنـــاور نوشـــهر بحـــث اشـــتغال‬ ‫در ســـطح دریـــا اســـت کـــه متمایـــز از ســـایر‬ ‫نهادهـــای مرتبـــط در حـــوزه اشـــتغال اســـت‪.‬‬ ‫یوســـفی گفـــت‪ 12 :‬شـــهریور امســـال نخســـتین‬ ‫رویـــداد ملـــی «اســـتارت اپ» دریایـــی کـــه همـــان‬ ‫تبدیـــل ایـــده بـــه تجـــاری ســـازی کـــردن اســـت‬ ‫توســـط ایـــن مرکـــز در نوشـــهر برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا پربـــار خوانـــدن ایـــن همایـــش و ارائـــه‬ ‫ایده هـــای بســـیار متنـــوع و کاربـــردی‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫تفاهم نامـــه ای بـــا موسســـه غیرانتفاعـــی مازیـــار نـــور‬ ‫امضـــا شـــد تـــا دانشـــجویان بـــه ســـمت پـــارک و‬ ‫دومین رویداد هم افرینی همراه اول‬ ‫برگزار می شود‬ ‫فن ــاوری روی بیاورن ــد ت ــا در زمین ــه اش ــتغال نی ــز ب ــه‬ ‫نتایـــج مثبـــت دســـت پیـــدا کننـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور نوشـــهر‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬از طریـــق اســـتانداری پیگیـــر‬ ‫هســـتیم تـــا فضایـــی حداقـــل بـــه مـــدت ‪ 2‬ســـال در‬ ‫اختی ــار مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور نوش ــهر ق ــرار‬ ‫داده شـــود تـــا بتـــوان ســـاختمان اداری و کارگاهـــی‬ ‫مســـتقلی را احـــداث و بـــه بهره بـــرداری رســـاند‪.‬‬ ‫یوسفی تاکید کرد‪ :‬مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر‬ ‫به رشد و ارتقای فرهنگ دریایی کمک بزرگی می کند‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه نوش ــهر دارای پتانس ــیل باالی ــی‬ ‫در زمینـــه فعالیت هـــای دریایـــی اســـت‪ ،‬افـــزود‪:‬‬ ‫نخســـتین ایـــده بـــازار دریایـــی در دومیـــن جشـــنواره‬ ‫مل ــی دری ــا مس ــیر پیش ــرفت ارائ ــه ش ــد و ای ــده ب ــازار‬ ‫مـــا بســـیار مـــورد اســـتقبال قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد فن ــاوری نوش ــهر گف ــت‪ :‬تع ــداد‬ ‫‪ 200‬ایـــده بـــه مـــا رســـید کـــه ‪ 87‬ایـــده بـــرای ارائـــه‬ ‫س ــه دقیق ـه ای انتخ ــاب ش ــد و در نهای ــت ‪ 15‬ای ــده ب ــه‬ ‫مرحل ــه نهای ــی راه یاف ــت‪.‬‬ ‫با اهداف جریان سازی و تولید محتوا‬ ‫برای فضای مجازی مرتبط‬ ‫با چرخه تجاری سازی‬ ‫جشنواره ملی فرهنگی‬ ‫هنری ایران ساخت‬ ‫دومین رویداد از مجموعه رویدادهای هم افرینی همراه اول با موضوع «خدمات مبتنی بر موبایل در حوزه‬ ‫گردشگری»‪ ،‬با مشارکت پژوهشکده نوین شهر معنوی ثامن‪ ،‬بهمن ماه سال جاری در مشهد مقدس‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪ ،‬رویدادهای کار افرینی همراه اول‪ ،‬با رویکرد رویدادهای متداول در این‬ ‫حوزه و انتخاب کسب و کارهای نوپا برگزار می شود که در این رویدادها با در نظر گرفتن فضای حاکم بر اکوسیستم کارافرینی کشور‬ ‫و برطرف کردن نقاط ضعف موجود در رویدادهای مشابه فعلی و نیز نیازهای همراه اول‪ ،‬بومی سازی های الزم صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫این رویدادها با نگاه حمایت همراه اول از کسب و کارهای نوپا و نواور و همچنین ایجاد فضای کارافرینی به نام‬ ‫رویدادهای «هم افرینی» نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫موضوعات این رویداد در حوزه ‪ ICT‬و صرف ًا شامل خدمات مبتنی بر موبایل در حوزه «گردشگری با رویکرد‬ ‫مشهد‪« ،»۲۰۱۷‬تجارت الکترونیک» و «بازی های رایانه ای» است‪.‬‬ ‫تیـــم هـــای عالقـــه منـــد جهـــت شـــرکت در ایـــن رویـــداد‪ ،‬تـــا ‪ ۳۰‬اذرمـــاه مـــی تواننـــد از طریـــق نشـــانی‬ ‫‪ www.mci.ir/hamafarini‬ثبـــت نـــام کننـــد‪.‬‬ ‫ارزیابی اولیه تیم ها توسط کمیته تخصصی انجام شده و تیم های برگزیده جهت شرکت در رویداد انتخاب می شوند‪.‬‬ ‫جایزه تیم اول ‪۱۰‬میلیون تومان‪ ،‬تیم دوم ‪ ۵‬میلیون تومان و تیم سوم ‪ ۳‬میلیون تومان اعالم شده است که در روز‬ ‫اختتامیه به سه طرح برتر اهدا می شود‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر در این زمینه به پرتال همراه اول به نشانی ‪ www.mci.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫با اهداف جریان سـازی و تولیـد محتوا برای فضای‬ ‫مجـازی مرتبـط بـا چرخـه تجاری سـازی جشـنواره‬ ‫ملـی فرهنگـی هنـری ایـران سـاخت برگزار می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار بـازارکار نویـن‪ ،‬جشـنواره ملی‬ ‫فرهنگـی هنـری «ایـران سـاخت» بـا اهـداف «جریـان‬ ‫سـازی و تولیـد محتـوا بـرای فضـای مجـازی مرتبـط‬ ‫بـا چرخـه تجاری سـازی‪« ،‬کارافرینـی و اقتصـاد‬ ‫دانش بنیـان از خدمـات و تولیـدات دانش بنیـان‬ ‫سـاخت ایـران»‪« ،‬سـاماندهی واردات بی رویـه و ارج‬ ‫نهـادن بـه کاالهـا و محصـوالت ایرانـی بـا کیفیـت» و‬ ‫همچنیـن «کمـک بـه برجسته سـازی (نشـان تجـاری)‬ ‫کاالهـای مرغـوب ایرانـی»‪ ،‬در بخش ادبیـات‪ ،‬هنرهای‬ ‫تجسـمی‪ ،‬رسـانه های دیداری و شـنیداری‪ ،‬رسـانه های‬ ‫دیجیتـال و ایـده بـازار بـه همت سـتاد توسـعه فرهنگ‬ ‫علـم‪ ،‬فنـاوری و اقتصـاد دانش بنیـان معاونـت علمـی‬ ‫و فنـاوری و بـه دبیـر کلـی پرویـز کرمـی و بـا شـعار‬ ‫«فنـاوری ایرانی‪ ،‬کسـب و کار ایرانـی» از ‪ 16‬تا ‪ 18‬دی ماه‬ ‫سـال جـاری برپـا می شـود‪.‬‬ ‫عالقه منـدان بـرای کسـب اطالعـات بیشـتر دربـاره‬ ‫جشـنواره ملـی فرهنگـی هنـری «ایـران سـاخت» بـه‬ ‫وب سـایت ‪ www.iransaakht.ir‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫برگزار می شود‬ ‫‪41‬‬ ‫اخبار مشاغل خانگی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪42‬‬ ‫اشتغال زنان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫◄ گزارش یک رویــداد استـارت اپی در حوزه‬ ‫گردشگری‬ ‫◄ استارت اپ چیست؟‬ ‫◄ کسب وکارهـای سنتی اســتارت اپ ها را هدف‬ ‫گرفته اند‬ ‫ـروع به ساخت‬ ‫◄ جوانان ایرانی با موفقیت شـــــ‬ ‫استارت اپ ها کرده اند‬ ‫◄ پنج اشتباه در برندسازی استارت اپ ‬ ‫◄ استفاده از پتانسیل جوانان تحصیل کرده جویای‬ ‫ـغل جهت حل بحران های محیط زیستی‬ ‫شـ‬ ‫◄ نقشه رویدادهـای مرتبط با کسب وکارهای نوپا‬ ‫در کشور‬ ‫◄ عوامل موفقیت استارتاپ ها بررسی شد‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪43‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار شد‬ ‫گزارش یک رویداد استارت اپی در حوزه گردشگری‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫اولین گردهمایی ملی کسب و کار های نوین گردشگری در فضای مجازی با شرکت‬ ‫صاحبان ‪ 44‬ایده با محورها و موضوعات حمل و نقل گردشگران (درون شهری‪ ،‬برون شهری‬ ‫و درون جاذبه ای)(‪،)Tourism mobility and transportation‬‬ ‫اسکان و اقامت گردشگران(‪ ،)Accommodation and Hoteling‬جاذبه های گردشگری‬ ‫(طبیعی‪،‬تاریخی‪،‬صنعتی‪،‬فرهنگیو‪،)Attractions()...‬خدماتحمایتیگردشگران(بهداشتی‪،‬‬ ‫بانکی‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬فرهنگی و ‪ ،)Tourism support services( )...‬گردشگری سالمت‬ ‫(‪ )Health tourism‬و گردشگری فرهنگی ورزشی جانبازان و معلولین و سالمندان‬ ‫(‪ )Paratour‬در دانشگاه علم و فرهنگ جهاد دانشگاهی برگزار شد‪.‬‬ ‫برگزاری این استارت اپ از ان جهت کاری ارزشمند است که صنعت گردشگری‬ ‫می تواند بهترین زمینه برای اشتغال و کارافرینی باشد چرا که این صنعت را به عنوان‬ ‫یکی از کم هزینه ترین و اشتغالزا ترین صنعت ها در دنیا می شناسند که می تواند‬ ‫اشتغال قابل توجهی ایجاد کند‪.‬‬ ‫هوای سرد پائیزی پایتخت گرچه باعث شده بود شروع مراسم افتتاحیه نخستین‬ ‫استارت اپ گردشگری دقایقی عقب بیافتد ولی اجرای خوب خانم مجری مراسم خیلی‬ ‫زود نگاه ها را متوجه این رویداد کرد و دکتر ایمانی خوشخو رئیس دانشگاه و رئیس‬ ‫این گردهمایی ملی پشت تریبون رفت و ضمن خوشامدگویی به حاضران و دانشجویان‬ ‫از اتفاقات خوب پیش رو برای انها گفت و تشویق و قدردانی حضار را فراهم ساخت‪.‬‬ ‫اولیـن گردهمایـی ملـی کسـب و کار هـای نویـن گردشـگری در فضـای مجازی‬ ‫در حالـی در دانشـگاه علـم و فرهنـگ جهـاد دانشـگاهی برگزار شـد که کشـورمان‬ ‫بـا داشـتن امکانـات بسـیار وسـیع در زمینـه گردشـگری از درامد و سـود حاصل از‬ ‫‪44‬‬ ‫رئیس دانشگاه و رئیس استارت اپ‬ ‫گردشگری چه گفت؟‬ ‫ساعتنهوسیدقیقهصبحهفدهماذرماهدکترمحمدحسینایمانی‬ ‫خوشخو در حضور اساتید‪ ،‬صاحبنظران‪ ،‬دانشجویان‪ ،‬مربیان‪،‬‬ ‫مدرسان و فعالین حوزه گردشگری و فضای مجازی پشت‬ ‫تریبون رفت و در محفلی که با شور و احساس شرکت‬ ‫کنندگان جوان دانشگاهی همراه بود به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫او که خود تحصیالت تخصصی در حوزه اقتصاد توریسم‬ ‫دارد گفت‪ :‬این رویداد اموزشی – تجربی ویژه ایده پردازان‬ ‫خالق و عالقه مندان به کارافرینی و راه اندازی کسب و کار‬ ‫در حوزه گردشگری بوده و سعی در اموزش و پیاده سازی‬ ‫ایده های کاربردی در این حوزه را دارد‪.‬‬ ‫دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو با اشاره به این که‬ ‫ماهیت اصلی حوزه گردشگری‪ ،‬ایجاد شغل و حرفه است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ساالنه در حدود ‪ 3000‬فارغ التحصیل از رشته های‬ ‫گردشگری در کشور فارغ التحصیل می شوند که این مهم‬ ‫می تواند به رشد و توسعه این حوزه کمک فراوانی نماید‪.‬‬ ‫گردشـگری بهـره چندانی نمـی برد‪.‬‬ ‫این گردهمایی که در نوع خود اولین گردهمایی در زمینه توجه به کسب و کار های‬ ‫نوین در حوزه گردشگری بود به صحنه اصلی سوال از دانشجویان‪ ،‬شرکت کنندگان‬ ‫و فارغ التحصیالن تبدیل شد تا به این سوال مهم زندگی خود پاسخ بگویند که واقعا‬ ‫چه باید کرد و چگونه باید از کشوری که هزاران فرصت در زمینه گردشگری دارد‬ ‫فرصت کسب و کار فراهم ساخت و درامد کسب کرد؛ براستی در حوزه گردشگری‬ ‫بویژه در عرصه مجازی گردشگری چه ایده ای دارید و مقصد و هدفتان در اکوسیستم‬ ‫گردشگری کجاست؟‬ ‫برگـزاری ایـن اسـتارت اپ بـار دیگر این سـوال مهـم را مطرح سـاخت که چرا‬ ‫بـا وجـود فرصـت هـای بیشـمار گردشـگری کسـب و کار هـای ایـن بخـش جدی‬ ‫گرفتـه نمـی شـوند و نیـروی انسـانی و فـارغ التحصیالن بـا دانش این حـوزه مجال‬ ‫هنرنمایـی نمـی یابند‪.‬‬ ‫چرا مراکز بکر گردشگری شناسایی نمی شوند و امکان صدور مجوز های‬ ‫گردشگری برای فارغ التحصیالن رشته های گردشگری فراهم نمی شود و با وجود اینکه‬ ‫صنعت گردشگری یکی از اشتغال زا ترین صنعت ها شناخته می شـــــود ولی به‬ ‫اشتغال و کارافرینی در این بخش توجه نمی شود‪.‬‬ ‫برگــزاری اولیــن گردهمایــی ملــی کســب و کار هــای نویــن گردشــگری‬ ‫در فضــای مجــازی در دانشــگاه علــم و فرهنــگ نشــان داد ایــده هــای‬ ‫بســیار خوبــی بــرای تبدیــل شــدن بــه کســب و کار وجــود دارد ولــی‬ ‫نهــاد یــا دســتگاههایی کــه بخواهــد شــرایط و حمایــت هــای الزم‬ ‫را در ایــن زمینــه داشــته باشــد وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد ‪ :‬در سال های اخیر استارتاپ های‬ ‫زیادی در زمینه گردشگری در سراسر دنیا به وجود امده که‬ ‫برخی از انها تحوالت عظیمی در صنعت گردشگری ایجاد‬ ‫کرده اند و امروز صنعت گردشگری ایران برای توسعه‪ ،‬رشد‬ ‫و استفاده از توانمندی هایش‪ ،‬نیازمند وجود ایده های ناب و‬ ‫راهگشا در این زمینه است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از راه اندازی بانک ایده با‬ ‫هدف ثبت و ایجاد فضای امن برای ایده های خالق خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬شروع کار این بانک با ثبت ایده های نواورانه‬ ‫گردشگری خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدحسین ایمانی خوشخو ‪ -‬رییس دانشگاه علم و‬ ‫فرهنگ از تشکیل بانک ایده به منظور ایجاد فضای امن که‬ ‫مانع کپی برداری از انها شود خبر داد و افزود‪ :‬این بانک ایده‬ ‫تا پایان سال رونمایی می شود‪.‬‬ ‫ایمانی خوشخو راه اندازی بانک ایده را پاسخی به برخی‬ ‫نگرانی های ایده پردازان دانست و افزود‪ :‬امکان کپی برداری از‬ ‫ایده ها همیشه وجود داشته و این بانک می تواند با ثبت ایده ها‬ ‫و اطالع رسانی درباره انها‪ ،‬به سایر مراکز مرتبط‪ ،‬فضای امنی‬ ‫را در برابر کپی برداری از ان ایده ها ایجاد کند‪ .‬به همین منظور‬ ‫گروهی در دانشگاه علم و فرهنگ برای شناسایی این ایده ها و‬ ‫ثبت داده های ان ها تشکیل شده است و کار را با ثبت ایده های‬ ‫برگزیده استارت ویکند کسب و کارهای نوین گردشگری در‬ ‫فضای مجازی شروع می کند‪.‬‬ ‫استارت اپ ها راه میانبر‬ ‫برای رسیدن به کسب و کار‬ ‫وی درباره تاثیر برگزاری استارت اپ ها در صنعت‬ ‫گردشگری توضیح داد‪ :‬هدف اصلی «استارت اپ ویکندها»‬ ‫ایجاد راه میان بُر برای خلق شغل های جدید و تبدیل ایده ها به‬ ‫کسب و کار است و در صنعت گردشگری با توجه به ویژگی‬ ‫خاص صنعت گردشگری که بیش از ‪ ۹۰‬درصد مشاغل ان از‬ ‫سوی بنگاه های کوچک ایجاد می شود و نواوری در ان حرف‬ ‫اول را می زند‪ ،‬استارت اپ ها می تواند عامل مهمی برای اتصال‬ ‫ایده ها با صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران باشد‪ ،‬مخصوصا‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گیله بوم؛ یک نمونه موفق گردشگری‬ ‫مبتنی بر اداب و رسوم ایرانی‬ ‫اولین استارتاپ گردشگری با ارائه شیوا شمشیری از کسب‬ ‫و کار گیله بوم (فعال در حوزه گردشگری مبتنی بر فرهنگ‬ ‫ایرانی) حال و هوای دیگری گرفت‪ .‬این بانوی جوان با ارائه‬ ‫ده دقیقه ای کلی به مخاطبان ایده داد ‪ .‬او گفت که چگونه‬ ‫از روستای قاسم اباد استان محروم سیستان و بلوچستان ایده‬ ‫گرفته است برای تولیدات صنایع دستی و استفاده از بافته‬ ‫های زیبای بلوچی و سیستانی برای پوشش های ایرانی‪.‬‬ ‫نوع اسالید های این بانوی کارافرین و مسیری که با تیم‬ ‫خود برای کارافرین شدن طی کرده بودند دهها یا شاید صدها‬ ‫ایده را در ذهن متبادر می کرد و همه چیز را بــــرای ارائه‬ ‫ایده های خالقانه فراهم می کرد‪.‬‬ ‫گرچه محمد صادق بیجندی مرد پرتالش این استارت اپ‬ ‫از غیبت چند اسپانسر در اخرین لحظات کمی ذهن ها را‬ ‫مکدر کرده بود ولی خلوص تالش های انجام شده حکایت‬ ‫از برگزاری رویداد مهمی می داد که غیبت دو یا چند اسپانسر‬ ‫بانکی یا بیمه ای نمی توانست خللی در ان ایجاد نماید‪.‬‬ ‫بویژه اینکه نماینده گیله بوم به ارائه تجربیات خود و‬ ‫تیمش پرداخت و توضیح داد چگونه با امکانات‪ ،‬فرهنگ و‬ ‫ابزار های محلی از سیستان و بلوچستان‪ ،‬خوزستان تا گیالن‬ ‫به احیای گذشته داشته هایمان پرداخته و خانه ای گردشگری‬ ‫با تنوعی از غذاها‪ ،‬لباس ها‪ ،‬تولیدات‪ ،‬موسیقی و ‪ ...‬برای‬ ‫گردشگران عالقمند فراهم کرده که بسیار مورد توجه واقع‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او نمونه عینی از اتفاقی بود که تقریبا از «هیچ» به کسب‬ ‫و کاری با درامد های متنوع خدماتی و محصول قابل ارائه‬ ‫رسیده بود‪.‬‬ ‫کارافرینی یعنی ساختن فرصت ها از هیچ‬ ‫نوبت به مرد استارت اپی رسید؛ اشکان بروج ؛ کسی که‬ ‫با ارائه خوبش نگاه درست و عمیقی به اکوسیستم کارافرینی‬ ‫و گردشگری داشت و با تاکید بر اینکه کارافرینی خلق ایده‬ ‫و کشف فرصت های ناب است گفت‪ :‬وقتی از کارافرینی‬ ‫صحبت می کنیم باید از هیچ فرصت و ظرفیت ایجاد کنیم و‬ ‫هدف کارافرینی ساختن فرصت ها از هیچ است‪.‬‬ ‫وی که به مرد استارت اپی معروف است با تصریح اینکه‬ ‫کارافرینی پول نیست اظهار داشت‪ :‬فرصت استارت اپ ها‬ ‫هم این موضوع را به اثبات رسانده که داشتن ایده خوب و‬ ‫قابل تجاری شدن ممکن است فرصت هایی را ایجاد کند که‬ ‫حتی تصورش برای بسیاری سخت باشد‪.‬‬ ‫بروج بر توسعه استارت اپ های گردشگری به عنوان‬ ‫فرصت های توسعه اشتغال و کارافرینی در این بخش اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مهمترین موضوع در این حوزه این است که‬ ‫چگونه سه مقوله گردشگری‪ ،‬فناوری اطالعات و کارافرینی‬ ‫را در کنار هم قرار دهیم و بتوانیم از ان کسب درامد کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در گردشگری الکترونیک در نقطه‬ ‫صفر هستیم گفت‪ :‬یکی از مشکالت ما در این حوزه این‬ ‫است هنوز فرهنگ و ادبیات موضوع و اکوسیستم گردشگری‬ ‫شکل نگرفته است و اساسا از فرصت های این حوزه غافل‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این مدرس بر اکوسیستم گردشگری تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫مهمترین موضوع توجه بر ایده های کارافرینی در حوزه‬ ‫اکوسیستم کارافرینی است‪ .‬هنوز وب سایت هایی که‬ ‫خدمات اینترنتی برای اشخاص ارائه کند وجود ندارد ‪.‬‬ ‫وی که با حرارت و همچنین نکات انتقادی خاصی‬ ‫صحبت می کرد توضیح داد‪ :‬حتی وب سایتی که فرهنگ‬ ‫و غذا های ایرانی‪ ،‬پیک نیک سایت ها‪ ،‬قایق سواریها‪ ،‬رقص ها‪،‬‬ ‫عکاسی ها‪ ،‬مسیر های پیاده روی‪ ،‬قصه های ایرانی برای‬ ‫خارجی ها‪ ،‬سینما – توریسم‪ ،‬سایت سوغاتیها‪ ،‬سایت های‬ ‫موزه ای‪ ،‬گیم پارک ها را شامل شود وجود ندارد و جای این‬ ‫کسب و کار ها و ده ها فرصت دیگر خالی است‪.‬‬ ‫نوبت به ارائه ایده های ناب رسید!‬ ‫استراحت و پذیرائی افتتاحیه خیلی زود به پایان رسید‬ ‫و دانشجویان و فارغ التحصیالن با صدای مجری در سالن‬ ‫همایش مرحوم سعید کاظمی اشتیانی مستقر شدند؛ زمان‬ ‫به شدت سپری می شد‪ ،‬بالفاصله مهران کرمی از مربیان و‬ ‫مجریان برنامه های استارت اپی روی سن رفت در حالی که‬ ‫دستگاه زمان سنج برای حضور یک دقیقه ای ارائه ایده ها‬ ‫توسط شرکت کنندگان تنظیم شده بود!‪.‬‬ ‫با اعالم مربی شرکت کنندگان و دانشجویان برای بیان ایده های‬ ‫خود در پله های سن به صف شدند تا با حضـــــور خود‬ ‫انگیزه های خود را برای بیان ایـــده ها و ایجاد و توسعه‬ ‫کسب و کار در حوزه گردشگری اعالم نمایند‪.‬‬ ‫شرکت کنندگان در ‪ 44‬دقیقه (هر کدام یک دقیقه) فرصت‬ ‫داشتند تا ایده های ناب خود را برای اینده کسب و کار خود‬ ‫مطرح کنند‪ .‬در این زمان کوتاه ‪ 44‬ایده در حوزه گردشگری‬ ‫مطرح شد که البته در سه روز برگزاری این استارت اپ ایده‬ ‫ها باید داوری می شدند و همچنین با نگاهی متفاوت مورد‬ ‫ارزیابی قرار می گرفتند‪.‬‬ ‫از «کدوم تور» تا تجربه «غارنشینی»‬ ‫ایده ها بسیار متنوع بود و برای ارائه ان ها رقابت پنهان‬ ‫بانوان و اقایان فارغ از اینکه چه نوع ایده ای باشد ادامه‬ ‫داشت‪.‬اپراتور انالین گردشگری‪ ،‬گردشگری سالمت و‬ ‫درمان‪ ،‬پرداخت اسان در گردشگری‪ ،‬باشگاه ورزشی‬ ‫گردشگری‪ ،‬گردش یار‪ ،‬گردشگری معلولین‪ ،‬گردشگری‬ ‫کرد‪ :‬نهایتا ‪ 8‬ایده برتر در رقابت با سایر ایده ها به مرحله‬ ‫نهایی راه یافتند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬صدور گواهی حضور در برنامه برای کلیه‬ ‫شرکت کنندگان از طرف جهاد دانشگاهی‪،‬اهدایای جوایز به‬ ‫تیم های برتر‪،‬معرفی تیم های برتر به مراکز رشد و کارافرینی‬ ‫و معرفی سرمایه گذار برای طرح های کسب و کار مورد‬ ‫تایید کمیته های علمی و هیئت داوران و اخذ مشورت از‬ ‫بزرگان حوزه های فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬کارافرینی و‬ ‫گردشگری از مزایای این رویداد برای شرکت کنندگان عنوان‬ ‫شده بود‪ .‬سه روز برگزاری این استارت اپ سراسر شور و‬ ‫شوق و تالش برای رقابت ایده برای رسیدن به هدف بود‪.‬‬ ‫ایا از کسب و کار های دانشجویی در حوزه گردشگری‬ ‫حمایت می شود‬ ‫گرچـه برخـی اسپانسـرها بدقولی کـرده و از انجام وظیفه‬ ‫و حضـور در ایـن اسـتارت اپ در اخریـن لحظـه هـا شـانه‬ ‫خالـی کـرده بودند ولـی معماریان و سـیدی نمایندگان بانک‬ ‫صادرات در اسـتارت اپ گردشــــــــگری دانشــــــگاه‬ ‫علـم و فرهنـگ شـرکت کـرد‪ .‬معماریـان بـا اشـاره بـه اینکه‬ ‫فـارغ التحصیلان زیـادی در کشـور داریـم ولی نمـی توانیم‬ ‫انهـا را بـه سـرمایه انسـانی بـرای کشـور تبدیل کنـــــــیم‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫این که گردشگری در کشور ما صنعتی نوپا محسوب می شود‬ ‫و تحصیل کرده ها و فارغ التحصیالن زیادی هم دارد‪.‬‬ ‫ایده یک چیز پوچ است!‬ ‫سخنران تخصصی در اولین گردهمایی ملی کسب و کار های‬ ‫نوین گردشگری در فضای مجازی با اشاره به اینـــکه ایده‬ ‫یک چیز پوچ است گفت‪ :‬ایده یک چیز خنده دار و پوچ است‬ ‫و به سرانجام نمی رسد مگر فرد بخواهد تیمی برای ان فراهم‬ ‫کند‪،‬ان ایده را اجرایی کند و ان را به کسب و کار سوداور و‬ ‫موفق بر اساس نیاز های جامعه تبدیل کند‪.‬‬ ‫بروج با اشاره به اینکه کارافرینی پیشنهاد خالقانه‪ ،‬مقیاس‬ ‫پذیر و تکرارپذیر نسبت به نیاز های جامعه است گفت‪:‬‬ ‫استارت اپ ها فرصت های جدیدی برای کارافرینی هستند‬ ‫و می توانند مدل های جدید کسب و کار را در جامعه ترویج‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫وی گوگل‪ ،‬فیسبوک‪ ،‬توئیتر‪ ،‬واتـــــــــس اپ و ‪ ....‬از‬ ‫استارت اپ های موفق دنیا هستند؛ ویژگی این ها این است که در‬ ‫دوره رشد خود وارد دره مرگ می شوند و اگر از ان بیرون‬ ‫بیایند می توانند به کسب و کار بزرگ و موفق تبدیل شوند‬ ‫که نمونه ان «اسنپ» در ایران است‪.‬‬ ‫ناباروری‪ ،‬توریسم سکوت‪ ،‬تجربه غارنشینی ‪ ،‬شهر فرنگ‬ ‫گردشگری‪ ،‬بانک اموزش گردشگری‪ ،‬شبکه یکپارچه سازی‬ ‫خانه های محلی‪ ،‬کدوم تور‪ ،‬اپلیکیشن گردشگری‪ ،‬گیم پارک‪،‬‬ ‫تورهای خیریه‪ ،‬جذب گردشگر ماجراجو‪ ،‬کاتالوگ کیو ار‪،‬‬ ‫دستشویی سیار‪ ،‬بیمارستان مجازی‪ ،‬شبیه سازی جاذبه های‬ ‫گردشگری‪ ،‬گردشگری زیارت‪food bag ، tour map ، tools،‬‬ ‫‪ rent‬و ‪ ....‬از ایده هایی بودند که در این استارت اپ مطرح‬ ‫شدند و با کارگاههای توجیهی برای تشکیل تیم‪ ،‬کار تیمی‬ ‫برای ایده و شرکت در مراحل نهایی دفاع از ایده اماده شدند‪.‬‬ ‫در این بخش همچنین ارش صادق زاده مدیر ســـایت‬ ‫(‪ ،)trip to persia‬دکتر انصاری معاون کسب و کار موسسه تحقیق‬ ‫و توسعه دانشمند سخنرانی کردند‪ .‬انصاری در این گردهمایی‬ ‫با تاکید بر اینکه برای ایجاد کسب و کار باید فکر بزرگ و‬ ‫جهانی داشت گفت‪ :‬در این زمینه نقش فناوری بسیار اهمیت‬ ‫دارد و استفاده از فناوری به فرد کمک می کند تا بتواند در‬ ‫بازار موفقیت های بیشتری کسب نماید‪.‬‬ ‫همچنین مهران کرمی درباره ارائه ایده ها‪ ،‬معرفی ایده ها‪،‬‬ ‫تیم سازی‪ ،‬رای گیری ایده ها و چگونگی شروع به کار ایده ها‬ ‫و کارگاه های مرتبط با این موضوعات به راهنمــــــایی‬ ‫شرکت کنندگان و دانشجویان پرداخت‪.‬‬ ‫دکتر محمد صاق بیجندی نتیجه تالش و ارائه ایده ها‬ ‫و همچنین نظرخواهی از شرکت کنندگان را اینگونه اعالم‬ ‫‪45‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪46‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حـوزه گردشـگری فرصـت هایـی زیـادی وجود‬ ‫دارد ولـی ایـا فـارغ التحصیلان دانـش و تجربـه و اطالعـات‬ ‫الزم را از حوزه گردشـگری‪ ،‬سـازمان میـراث فرهنگی دارند؟!‬ ‫انها با تاکید بر اینکه در حوزه گردشگری توقعات از‬ ‫سوی فارغ التحصیالن و دانشجویان باالست تاکید کرد‪:‬‬ ‫با باال بودن توقعات مشکلی حل نمی شود بلکه چاره در‬ ‫این است که افراد با دانش بتوانند کسب و کار های این‬ ‫بخش را ساماندهی کنند و بر عهده بگیرند؛ بیکاری برای‬ ‫فارغ التحصیالن باالست ولی فرد با دانش و مهارت دیده‬ ‫بیکار نمی ماند‪.‬‬ ‫معماریان با اشاره به اینکه کار گردشگری یکی از فعالیت‬ ‫های پر ریسک دنیاست گفت‪ :‬فارغ التحصیالن حوزه گردشگری‬ ‫باید به ابزار های اصول و فنون مذاکره‪ ،‬ریسک‪ ،‬مسوولیت‬ ‫پذیری‪ ،‬نظم‪ ،‬توجه به واقعیات‪ ،‬اشنایی کافی با زبان‪ ،‬اشنایی با‬ ‫مسائـــل بین الملل و بسیاری از مسائل این بخش را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اینکه بانک صادرات با داشتن‬ ‫هلدینگ گردشگری از کسب و کار های حوزه گردشگری‬ ‫حمایت می کند گفت‪ :‬اگر سرفصل ها درست باشــــد و‬ ‫گردشگری که بانک ایده نیز در این مجموعه در حال طراحی‬ ‫است در گفتگو با بازارکار اعالم کرد‪ 44 :‬ایده مطرح شده در‬ ‫استارت اپ ویکند گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ در‬ ‫بانک ایده ثبت شدند و گواهی ثبت ایده گرفتند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬این اقدام در راستای فرهنگ سازی برای ایده‬ ‫پردازی های خالقانه و همچنین تعیین مالکیت معنوی ایده ها‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۴۴‬ایده ثبت شده در این بانک ‪ 8‬ایده شامل‬ ‫سه ایده در بخش داوری و سه ایده در بخش ارزیابی و دو‬ ‫ایده بطور جداگانه به مرحله نهایی راه یافتند‪.‬‬ ‫پرچکانی سپس درباره استارت اپ کسب و کار گردشگری‬ ‫در فضای مجازی توضیح داد‪ :‬در روز نخست ‪ ۴۴‬ایده مطرح شد‬ ‫که به رسم استارت اپ ها به رای عام گذاشته و در نهایت هشت‬ ‫ایده انتخاب شد‪ .‬به دنبال ان برای هر ایده‪ ،‬تیمی تشکیل شد که‬ ‫در ‪ ۵۴‬ساعت طبق قوانین کارافرینی‪ ،‬فرایند تبدیل ان به کسب‬ ‫و کاری نوین با تعیین منابع درامدی طی شد‪.‬‬ ‫پرچکانی درباره ایده های منتخب گفت‪« :‬توت فرنگی»‬ ‫که جایزه ‪ ۷‬میلیون تومانی را نیز بدست اورد طراحی یک‬ ‫امکان سنجی و طرح کسب و کار به درستی تدوین شده باشد‬ ‫و فرد بتواند از طرح خود دفاع کند بانک به انها تسهیالت می دهد‪.‬‬ ‫خانم سیدی دیگر نماینده بانک صادرات نیز ضمن‬ ‫گوشزد کردن نکاتی درباره موفقیت در کسب و کار های‬ ‫حوزه گردشگری گفت‪ :‬هر ایده ای برای تجاری شدن و به‬ ‫نتیجه رسیدن به سه سرفصل فنی‪ ،‬اقتصادی و مالی نیاز دارد‬ ‫تا یک حامی مالی بتواند از ان حمایت کند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن برای حل معضل سرویس های بهداشتی بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایده دوم با عنوان «‪ »Tools Rent‬مربوط به‬ ‫اپلیکیشنی درباره اجاره وسایل گران قیمتی بود که معموال‬ ‫مصرف محدودی دارد و ارزش خرید ندارد و این برنامه‬ ‫امکان اجاره دادن ان را به گردشگران فراهم می کند‪ .‬سومین‬ ‫ایده که همانند ایده دوم‪ ،‬سه میلیون تومان جایزه دریافت‬ ‫کرد‪ ،‬به اسم «طور فود» که غذاهای محلی را شناسایی و در‬ ‫دسترس گردشگران قرار می داد تا به این ترتیب ضمن معرفی‬ ‫غذاهای محلی و رفع نگرانی گردشگران در این باره‪ ،‬منافع‬ ‫اقتصادی را نصیب جامعه محلی کند‪.‬‬ ‫و حاال هشت ایده در بخش داوری و ارزیابی‬ ‫پروانه پرچکانی‪ ،‬مدیرعامل موسسه توسعه پایدار‬ ‫او همچنیـن بـه سـه ایـده دیگری کـه مورد توجـه هیات‬ ‫ارزیـاب قـرار گرفـت اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬ایـن هیـات که‬ ‫برخلاف داوران در ارتبـاط بـا تیـم هـای ایـده پـرداز و‬ ‫در جریـان فراینـد تبدیـل ایـده تـا کسـب و کار بودنـد‪ ،‬بـه‬ ‫سـه انتخـاب پاراتـور (طراحـی و سـازمان دهـی تـور برای‬ ‫معلـوالن)‪ ،‬کیوکاتالـوگ (طراحـی بارکـد در گوشـی هـای‬ ‫هوشـمند برای در دسـترس قرار دادن اطالعـات جاذبه های‬ ‫گردشـگری کـه منافع محیط زیسـتی نیز داشـت) و ایل گیم‬ ‫یـا الهـه بازی (احیا و سـازمان دهـی بازی هـای محلی برای‬ ‫گردشـگران) رسیدند‪.‬‬ ‫پرچکانـی همچنیـن از دو ایـده دیگـر کـه مـورد توجـه‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬امـا بـه دلیـل محدودیـت شـرایط اسـتارت‬ ‫اپ انتخـاب نشـد‪ ،‬یـاد کـرد و افـزود‪« :‬نیک تور» براسـاس‬ ‫معضل مسـوولیت اجتماعی طراحی شـد که امکان سـازمان دهی‬ ‫تـور بـه مقاصـد خـاص از جملـه شـیرخوارگاه امنـه و یـا‬ ‫موسسـه محـک را فراهـم مـی کنـد‪ ،‬مراکـزی کـه در حالت‬ ‫عـادی انتخـاب گردشـگران نیسـت و در سـوی دیگـر‪ ،‬ان‬ ‫موسسـه هـا همیشـه در دسـترس گردشـگران قـرار ندارند‪.‬‬ ‫«تـورک» ایـده دیگـری بود کـه تورهـای ادبی و مشـاهیر را‬ ‫بـرای کـودکان و نوجوانـان در مدارس برای هدفمند شـدن‬ ‫اردوهـا‪ ،‬طراحـی و سـازماندهی مـی کنـد‪.‬‬ ‫رویکرد دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫توجه به ایده های خالق نواور است‬ ‫دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی‪ ،‬دبیراجرایـی نخسـتین‬ ‫گردهمایـی ملـی کسـب وکار هـای نویـن گردشـگری در‬ ‫فضـای مجـازی گفـت‪ :‬رویکـرد دانشـگاه علـم و فرهنـگ‬ ‫توجـه ویـژه به پـرورش خالقیت در دانشـجویان اسـت؛ از‬ ‫ایـن رو برگـزاری اسـتارت اپ ویکنـد در حـوزه کسـب و‬ ‫کارهـای نویـن گردشـگری در حـوزه فضای مجـازی یکی‬ ‫از برنامـه هـای موثـر در راسـتای توانمندسـازی و کاربردی‬ ‫شـدن ایـده هـای خلاق و نواور اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر اجرایـی اسـتارت اپ افـزود‪ :‬دانشـگاه علـم و‬ ‫فرهنـگ میزبـان اولیـن گردهمایـی ملـی کسـب و کارهـای‬ ‫نویـن گردشـگری در فضـای مجـازی بود کـه ‪ ۴۴‬ایده پرداز‬ ‫در محورهـای حمـل و نقـل‪ ،‬اسـکان و اقامـت‪ ،‬جاذبه هـای‬ ‫گردشـگری‪ ،‬خدمـات حمایتـی (بهداشـتی‪ ،‬بانکـی‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی‪ ،‬فرهنگی)‪ ،‬گردشـگری سلامت‪ ،‬گردشـگری‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی جانبازان‪ ،‬معلـوالن و سـالمندان به ارائه‬ ‫ایده هـا و طرح هـای نواوران شـان پرداختنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬برخـی از حامیـان که تـوان بسـیار باالیی در‬ ‫اجرایـی کـردن کسـب و کار هـای حـوزه گردشـگری در‬ ‫عرصـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطات هسـتند اجرایی کردن‬ ‫وب سـایت هـا و برنامـه هـای گرافیکـی انهـا را بـر عهـده‬ ‫مـی گیرند‪.‬‬ ‫ایـن رویـداد مهم ملـی در عرصه گردشـگری بـا رقابت‬ ‫سـخت و تنگاتنـگ دسـت انـدرکاران ‪ 44‬ایـده از تاریـخ‬ ‫‪ 17‬لغایـت ‪ 19‬اذرمـاه در دانشـگاه علـم و فرهنـگ جهـاد‬ ‫دانشـگاهی برگـزار شـد و دکتـر ایمانـی رئیس دانشـگاه نیز‬ ‫وعـده داد گـزارش ایـن رویـداد را بـرای حمایت از کسـب‬ ‫و کارهـا بـا رئیـس جدیـد سـازمان گردشـگری و میـراث‬ ‫فرهنگـی در میـان بگـذارد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫چیست؟‬ ‫ثمانه محمودابادی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫ایـــا هـــر‬ ‫شـــرکت نوپایـــی را مـــی تـــوان یـــک‬ ‫اســـتارت اپ در نظـــر گرفـــت؟ در پاســـخ می تـــوان‬ ‫گفـــت کـــه هـــر شـــرکت نوپـــا نمـــی توانـــد بـــه تنهایـــی‬ ‫بـــه عنـــوان اســـتارت اپ در نظـــر گرفتـــه شـــود‪ .‬یکـــی از مهمتریـــن‬ ‫مشـــخصات اســـتارت اپ هـــا طـــرح ریـــزی‪ ،‬نـــواوری و ایجـــاد خالقیـــت بـــا‬ ‫اســـتفاده از کمتریـــن هزینـــه هـــا اســـت‪ .‬و اســـتفاده از فضـــای مجـــازی و تکیـــه بـــر‬ ‫نیـــاز هـــای روز جامعـــه مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری برنا‪،‬اس ــاس کار و تش ــکیل کارافرین ــی در اس ــتارت اپ هـــــــ ــا‬ ‫ب ــر اس ــاس ن ــواوری و ای ــده پ ــردازی در زمین ــه های ــی بن ــا ش ــده اس ــت ک ــه ضم ــن درام ــد زا ب ــودن‬ ‫م ــی توانن ــد‪ ،‬در رش ــد و ارتق ــاء کیف ــی زندگ ــی اح ــاد جامع ــه مفی ــد واق ــع ش ــوند‪ .‬اس ــتارت اپ ه ــا‬ ‫م ــی توانن ــد ب ــه عن ــوان بخش ــی از ی ــک کس ــب کار از پی ــش طراح ــی ش ــده ب ــه فعالی ــت نم ــوده و ی ــا‬ ‫ب ــه عن ــوان ی ــک کس ــب و کار ت ــازه تاس ــیس مج ــزا ب ــا هدف ــی مش ــخص کار خ ــود را اغ ــاز نماین ــد‪.‬‬ ‫ام ــا مس ــئله ای ک ــه در ای ــن م ــورد هی ــچ تغیی ــری نخواه ــد ک ــرد اص ــل ن ــواوری‪ ،‬خالقیـــــ ــت و‬ ‫طـــرح ریـــزی بـــر اســـاس کـــم هزینـــه بـــودن اســـت‪.‬‬ ‫یـــک کســـب کار زمانـــی مـــی توانـــد بـــه عنـــوان اســـتارت اپ در نظـــر گرفتـــه شـــود کـــه بتوانـــد‬ ‫ب ــا ک ــم تری ــن هزین ــه و وق ــت‪ ،‬مش ــتریان خ ــود را پی ــدا ک ــرده و نی ــاز ان ــان را ب ــر ط ــرف نمای ــد‪.‬‬ ‫موقعی ــت س ــنجی‪ ،‬ریس ــک پذی ــری و نح ــوه پی ــش بین ــی رفت ــار مش ــتریان تنه ــا یک ــی از مه ــارت‬ ‫هایـــی اســـت کـــه عالقـــه منـــدان بـــه راه انـــدازی کســـب و کارهـــای نویـــن بایستـــــــــــی‬ ‫بـــدان توجـــه کننـــد‪.‬‬ ‫نکتـــه بعـــدی در ایـــن مـــورد‪ ،‬برنامـــه ریـــزی و نـــه گفتـــن بـــه مـــواردی اســـت‬ ‫کـــه می توانـــد در طوالنـــی مـــدت ضمـــن صـــرف وقـــت‪ ،‬کارافرینـــان را از‬ ‫هـــدف خـــود دور کنـــد لـــذا بایســـتی ضمـــن برنامـــه ریـــزی دقیـــق در‬ ‫م ــورد اه ــداف ی ــک پ ــروژه از ص ــرف وق ــت و هزین ــه در م ــوارد‬ ‫مـــوازی کـــه مـــی توانـــد‪ ،‬شـــما را از رســـیدن بـــه‬ ‫موفقیـــت دور کنـــد جـــدا بپرهیزیـــد‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قوانین جدیدی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا وضع می شود‬ ‫کسب وکارهای سنتی استارت اپ ها‬ ‫را هدف گرفته اند‬ ‫نگاهــی بــه دور و اطرافمــان نشــان می دهــد کــه ایــن روزهــا بــا گســترش‬ ‫اســتفاده از اینترنــت و گوشـی های هوشــمند هماننــد ســایر نقــاط جهــان شــاهد‬ ‫ظهــور اســتارت اپ ها و یــا کســب و کارهــای نوپــای جدیــدی هستــــیم کــه‬ ‫بــه دلیــل خدمــات مناسبشــان بــا اســتقبال بســیاری مخصوصــا از ســوی جوانــان‬ ‫مواجــه شــده اند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن اســتقبال و رشــد اســتارت اپ ها بــه مــذاق برخــی از صاحبــان‬ ‫مشــاغل ســنتی خــوش نیامــده و انهــا بــه بــا خطــر افتــادن منافعشــان علیــه ایــن‬ ‫کســب و کارهــای جدیــد هماهنــگ شــدند و شــروع بــه ســنگ انــدازی پیــش پــای‬ ‫ایــن کســب و کارهــا کردنــد‪.‬‬ ‫از جملــه ایــن اعتراضــات را می تــوان از شــکایت اتحادیــه فنــاوران رایانــه‬ ‫نســبت بــه فعالیــت فروشــگاه های اینترنتــی تــا موضــع گیــری اتحادیــه مشــاوران‬ ‫امــاک و اژانس هــا مقابــل دیــوار و اپلیکیشــن کرایــه اتومبیــل اینترنتــی تپســی‬ ‫و اســنپ مشــاهده کــرد‪ .‬درحالی کــه تقاضــای خریــداران بــه دلیــل ســهولت و‬ ‫دسترســی ســریع تر بــه خدمــات ایــن نــوع کســب وکارها در حــال افزایــش‬ ‫اســت برخــی صنــوف معتقدنــد ظهــور ایــن مــدل از کســب وکار موجــب‬ ‫کاهــش منافــع انــان شــده اســت‪.‬‬ ‫البتـــه معـــاون علمـــی و فنـــاوری رئیـــس جمهـــور در گفت وگـــو بـــا‬ ‫بـــازارکار نویـــن چنیـــن واکنش هایـــی را طبیعـــی می دانـــد و وزیـــر فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات نیـــز وعـــده حـــل ایـــن چالـــش بـــا وضـــع قوانیـــن‬ ‫جدیـــد را می دهـــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪48‬‬ ‫چند پرده از اعتراض کسب و کارهای سنتی‬ ‫علیه استارت اپ ها‬ ‫شــاید بتــوان یکــی از اولیــن موضــع گیری هــا علیــه‬ ‫کســب وکارهای نوپــا را در اعتــراض رییــس اتحادیــه‬ ‫فنــاوران رایانــه تهــران نســبت بــه رشــد فروشــگاه هــای‬ ‫مجــازی دیــد‪.‬‬ ‫ســید مهــدی میرمهــدی بــا هشــدار نســبت بــه رشــد‬ ‫قــارچ گونــه فروشــگاه هــای مجــازی مدعــی شــد کــه‬ ‫‪ 98‬درصــد کاالهــای قاچــاق در فروشــگاه هــای مجــازی‬ ‫فروختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طبــق امارهــای غیررســمی‬ ‫‪‎‬نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬هــزار فروشــگاه اینترنتــی در ســایت ای‬ ‫نمــاد مجــوز دارنــد؛ امــا بنــده ایــن امــار را تاییـــــد‬ ‫نمــی‪‎‬کنــم و بــه گمانــم حجــم فروشــگاه‪‎‬های مجــازی‬ ‫بایــد کمتــر از ایــن مقــدار باشــد‪ ،‬برخــی امــار نیــز‬ ‫حکایــت از ایــن دارد کــه ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۷۰۰‬هــزار واحــد‬ ‫صنفــی بــدون مجــوز نمــاد اعتمــاد اخــذ کردنــد گفــت‪:‬‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۵۰‬درصــد گــردش مالــی در بــازار بــا وجــود‬ ‫فروشــگاه‪‎‬های مجــازی و اینترنتــی صــورت مــی‪‎‬گیــرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متاســفانه بــا رشــد و توســعه‬ ‫فروشــگاه‪‎‬های مجــازی‪ ،‬برخــی از واحدهــای صنفــی رو‬ ‫بــه تعطیلــی رفتنــد و کارگــران انهــا نیــز بیــکار شــدند‪.‬‬ ‫البتــه ایــن تنهــا اعتــراض در ایــن زمینــه نبــود و پــس‬ ‫از ان ابراهیــم درســتی‪ ،‬نایــب رییــس اتــاق اصنــاف‬ ‫ایــران نیــز از پلیــس فتــا درخواســت کــرد در زمینــه‬ ‫برخــورد بــا خریــد و فــروش کاالهــای قاچــاق از طریــق‬ ‫فضــای مجــازی ورود کنــد‪.‬‬ ‫وی در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬دالالن و افــرادی کــه در‬ ‫زمینــه مبادلــه کاالهــای قاچــاق فعــال هســتند‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫خریــد و فــروش ایــن کاالهــا از مجــاری مختلــف فضای‬ ‫مجــازی مــی کننــد کــه عمــده ان از طریــق شــبکه هــای‬ ‫اجتماعــی مختلــف صــورت مــی پذیــرد‪.‬‬ ‫امــا پــس از ایــن اعتــراض یکــی از شــدیدترین‬ ‫موضــع گیری هــا در مقابــل کســب وکارهای نوپــا‬ ‫حســام عقبایــی‪ ،‬رییــس اتحادیــه مشــاوران امــاک‬ ‫مطــرح شــد کــه در ســخنانی مدعــی شــد ‪ :‬واســطه دفــاع‬ ‫از صنــف خــودم‪ ،‬اپلیکیشــن دیــوار را خــراب مــی کنــم‪.‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه دیــوار از یــک ســو باعــث ضــرر‬ ‫بــه صنــف مشــاوران امــاک شــده و از ســوی دیگــر‬ ‫ریســک معامــات را بــاال بــرده اســت اظهــار کــرد‪ :‬مــن‬ ‫بــه واســطه دفــاع از صنــف خــودم‪ ،‬اپلیکیشــن دیــوار را‬ ‫خــراب مــی کنــم؛ چــون مشــاوران امــاک را حــذف‬ ‫کــرده اســت‪ ۱۲ .‬هــزار دفتــر مشــاور امــاک در شــهر‬ ‫تهــران وجــود دارد کــه بــا اگهــی هــای ســایت دیــوار‪،‬‬ ‫ضــرر مــی کننــد‪ .‬در معامــات مســکن نبایــد واســطه را‬ ‫حــذف کنیــم در حالــی کــه دیــوار واســطه را حــذف‬ ‫کــرده اســت امــا نــرم افزارهایــی مثــل الونــک بــا‬ ‫مشــاوران امــاک در ارتبــاط هســتند و ایــن راه اصولــی‬ ‫و صحیــح اســت‪.‬‬ ‫در اخریــن نمونــه ایــن اعتراضــات نیــز قاســم‬ ‫قربانــی خــواه ‪ ،‬رییــس اتحادیــه موسســات توریســتی‬ ‫و اتومبیــل کرایــه تهــران ماننــد رییــس اتحادیــه‬ ‫مشــاوران امــاک بــه انتقــاد از فعالیــت اســنپ و‬ ‫تپســی پرداخــت؛ اپلیکیش هایــی کــه در زمینــه کرایــه‬ ‫اتومبیــل بــه صــورت اینترنتــی فعالنــد و قیمــت مناســب‬ ‫و منصفانه شــان ســبب شــده بســیاری از مــردم تهــران‬ ‫نیــاز خــود را بــرای کرایــه اتومبیــل از طریـــــــق ایــن‬ ‫دو ســایت برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫حــاال بــا گســترش اســتفاده از ایــن اپلیکیشــن ها و‬ ‫در حالــی کــه صحبت هایــی بــرای ادامــه فعالیــت انهــا‬ ‫در ســایر شــهرها بــه گــوش می رســد قاســـــــــــم‬ ‫قربانــی خــواه در ارتبــاط بــا فعالیــت برخــی شــرکت هایی‬ ‫کــه از طریــق نــرم افزارهــای اینترنتــی اقــدام بــه ارســال‬ ‫خــودرو بــه مــردم مــی کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬فعالیــت ایــن‬ ‫صــورت بــروز مشــکل هیــچ نهــادی پاســخگوی ضــرر‬ ‫جانــی و مالــی افــراد نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫دکتر ستاری‪:‬‬ ‫جو منفی علیه استارت اپ ها‬ ‫طبیعی است‬ ‫و در همه جای جهان نیز‬ ‫در روزهای اول استارت اپ ها‬ ‫با چنین برخوردهایی مواجه‬ ‫می شوند‬ ‫قربانــی خــواه بــا بیــان اینکــه از لحــاظ قانونــی ایــن‬ ‫شــرکت هــا موظــف بــه پیــروی از قوانیــن اتحادیــه‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫دکتــر ســورنا ســتاری معــاون علمی و فنــاوری رئیس‬ ‫جمهــور در پاســخ بــه ایــن ســوال مــا اســتارت اپ ها در‬ ‫مقابــل ایــن عکــس العمــل منفــی چــه واکنشــی بایــد‬ ‫نشــان دهنــد؟ گفــت‪ :‬ایــن جــو منفــی علیــه اســتارت‬ ‫اپ هــا طبیعــی اســت و در همــه جــای جهــان نیــز در‬ ‫روزهــای اول اســتارت اپ ها بــا چنیــن برخوردهایــی‬ ‫مواجــه می شــوند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع عجیــب و غریبــی‬ ‫نیســت ادامــه داد‪ :‬ولــی اســتارت اپ ها در مقابــل‬ ‫ایــن هجمــه بایــد روی پــای خودشــان به ایســتند و‬ ‫فعالیتشــان را بــا قــدرت ادامــه دهنــد‪.‬‬ ‫چشم ها را باید شست و جور دیگر باید دید‬ ‫دکترمحمدرضــا زالــی‪ ،‬رئیــس دانشــکده کارافرینــی‬ ‫دانشــگاه تهــران نیــز اعتقــاد دارد ایــن اعتراض هــا‬ ‫بــه کســب و کارهــای نوپــا جهــان شــمول اســت و‬ ‫کشــورهای مختلــف بــا ان دســت و پنجــه نـــــــرم‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی در گفــت و گــو بــا خبرنــگار بــازارکار نویــن‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه فنــاوری اطالعــات(‪ )IT‬همــه چیــز‬ ‫را متحــول کــرده اســت افــزود‪ :‬بــرای راه انــــــــــدازی‬ ‫یــک کســب و کار جدیــد در ابتــدا بایــد بررســی شــود‬ ‫شــرکت هــا بــه صــورت ثبــت شــرکت انجــام شــده و‬ ‫تحــت نظــارت هیــچ اتحادیــه ای نبــوده همچنیــن خــاء‬ ‫قانونــی کــه بیــن ثبــت شــرکت هــا و نظــارت اتحادیــه هــا‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬باعــث شــده ایــن فعالیــت هــا بــه صــورت‬ ‫قــارچ گونــه رشــد کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه اخیــرا برای‬ ‫مــردم در ارایــه ایــن خدمــات ایجــاد شــده و شــکایات‬ ‫مکــرری کــه از ایــن شــرکت هــا بــه دســت مســووالن‬ ‫رســیده‪ ،‬باعــث شــده تــا اتحادیــه از اتــاق اصنــاف‬ ‫کشــور تقاضــا کنــد کــه شــرکت هــای ارایــه کننــده‬ ‫خدمــات خــودرو را تحــت پوشــش خــود دراورد‪.‬‬ ‫قربانــی خــواه گفــت‪ :‬در حــال حاضـــــــر تمامــی‬ ‫نــرم افزارهــای ارایــه دهنــده خدمــات خــودرو بــه متقاضیــان‬ ‫بــدون جــواز بــوده و تحــت نظــارت هیــچ نهــادی‬ ‫نیســت و مــردم بایــد توجــه داشــته باشــند کــه در‬ ‫هســتند‪ ،‬گفــت‪ :‬هــر صنفــی بایــد تحــت نظــر یــک‬ ‫رســته اتحادیــه قــرار گیــرد تــا بتــوان بــا توجــــــــــه‬ ‫بــه نــرخ مصــوب اتحادیــه بــه نــرخ گــذاری بــرای‬ ‫خدمــات ارایــه شــده خــود بپــردازد‪.‬‬ ‫جو منفی علیه استارت اپ ها طبیعی است‬ ‫امــا در مقابــل ایــن موضــع گیــری هــا معــاون علمــی‬ ‫و فنــاوری رئیــس جمهــور در گفت وگــو بــا بــازارکار‬ ‫نویــن چنیــن اعتراض هایــی را طبیعــی می دانــد‬ ‫و اعتقــاد دارد کــه در همــه جــای جهــان اســتارت‬ ‫اپ هــا در شــروع کار بــا چنیــن برخوردهایــی مواجــه‬ ‫کــه کســب و کارهــای موجــود چگونــه عمــل کردنــد‪.‬‬ ‫دکتــر زالــی بــا بیــان اینکــه فنــاوری اطالعــات حتــی‬ ‫در کســب و کارهــای ســنتی نیــز تحــول ایجــاد کــرده‬ ‫اســت ادامــه داد‪ :‬فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فقــط‬ ‫صنــف راننــدگان یــا مشــاوران امــاک را دچــار تحــول‬ ‫نکــرده کــه ایــن روزهــا شــاهد اعتــراض انهــا هســتیم‪.‬‬ ‫بــه طــور مثــال ایــن روزهــا شــاهد گل فروشــی های‬ ‫اینترنتــی هســتیم‪ ،‬ایــا بایــد گل فروش هــای ســنتی نیــز‬ ‫اعتــراض کننــد؟‬ ‫رئیــس دانشــکده کارافرینــی دانشــگاه تهــران در‬ ‫ادامــه بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط الزم اســت کســب‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪49‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫و کارهــای ســنتی بــا ایــن جریــان جهــان شــمول خــود‬ ‫را هماهنــگ کننــد افــزود‪ :‬بــه عبــارت دیگــر چش ـم ها‬ ‫را بایــد شســت و جــور دیگــر بایــد دیــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫بررسی تقایل کسب و کارهای نوپا‬ ‫و سنتی به در مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫ابوالحســـن فیـــروز ابـــادی‪ ،‬دبیـــر شـــورای عالـــی‬ ‫فضـــای مجـــازی نیـــز در مـــورد فعالیـــت کســـب و‬ ‫کارهـــای نوپـــا و تقابـــل ایـــن کســـب و کارهـــا بـــا‬ ‫کســـب و کارهـــای ســـنتی بـــه دلیـــل نبـــود قانـــون‬ ‫مشـــخص گفـــت‪ :‬در مرکـــز ملـــی فضـــای مجـــازی‪،‬‬ ‫موض ــوع بررس ــی صن ــوف فض ــای مج ــازی در دس ــت‬ ‫کارشناســـی قـــرار دارد و مـــا امیدواریـــم در نهایـــت‬ ‫ب ــا هماهنگ ــی بتوانی ــم فعالی ــت ای ــن بخـــــــ ــش را‬ ‫ضابطـــ ه منـــد کنیـــم‪.‬‬ ‫فیروزابـــادی گفـــت‪ :‬بـــرای مثـــال هم اکنـــون در‬ ‫ح ــوزه های ــی مانن ــد حم ــل و نق ــل‪ ،‬صن ــوف مج ــازی‬ ‫شـــکل گرفتـــه و شـــبک ه هـــای تاکســـیرانی فضـــای‬ ‫مج ــازی ایج ــاد ش ــده ک ــه ب ــه نوع ــی از نظ ــر کس ــب‬ ‫و کارهـــای ســـنتی‪ ،‬تهدیـــد محســـوب می شـــود؛ بـــر‬ ‫ایـــن اســـاس مـــا در حـــال کار کارشناســـی هســـتیم‬ ‫تـــا چنانچـــه ایـــن فعالیـــت نیازمنـــد قانـــون باشـــد‪،‬‬ ‫مجلـــس بـــرای ان قانونگـــذاری کنـــد و اگـــر نیازمنـــد‬ ‫هماهنگـــی باشـــد‪ ،‬مرکـــز ملـــی فضـــای مجـــازی وارد‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫حل چالش کسب و کارهای‬ ‫نوپا در کشور‬ ‫دکتـــر محمـــود واعظـــی وزیـــر ارتباطـــات و‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات نیـــز در حاشـــیه بازدیـــد از‬ ‫نمایشـــگاه الکامـــپ در مـــورد چالشـــی کـــه میـــان‬ ‫کســـب و کارهـــای قدیمـــی و ســـنتی و کســـب و‬ ‫کاره ــا جدی ــدی ک ــه اخی ــرا ب ــه خص ــوص در زمین ــه‬ ‫مســـکن و حمـــل نقـــل رخ داده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫در گذش ــته زمانیک ــه در ای ــران و بس ــیاری از کش ــورها‬ ‫مراکـــز خریـــد بـــزرگ مـــی خواســـت راه انـــدازی‬ ‫شـــود نیـــز ایـــن چالـــش بوجـــود امـــد و همـــه فکـــر‬ ‫مـــی کردنـــد بـــا امـــدن ایـــن مراکـــز خریـــد دیگـــر‬ ‫کســـی از مغـــازه و لبنیاتـــی هـــای کوچـــک خریـــد‬ ‫نمـــی کنـــد امـــا در عمـــل شـــاهد بودیـــم کـــه هـــم‬ ‫انه ــا مش ــتری ه ــای خ ــاص خ ــود را پی ــدا کردن ــد و‬ ‫رقاب ــت بی ــن انه ــا زیادت ــر ش ــد و در نهای ــت م ــردم از‬ ‫ان اســـتفاده کردنـــد‪.‬‬ ‫دکتر واعظی‪:‬‬ ‫نه سنتی ها باید مزاحمتی‬ ‫برای کسب و کارهای‬ ‫الکترونیکی ایجاد کنند و‬ ‫نه انها باید روشی در پیش‬ ‫بگیرند که به درامد‬ ‫کسب و کارهای قدیمی‬ ‫ضربه بزنند که حتما تعادل را‬ ‫میان انها برقرار می کنیم‬ ‫وزیـــر ارتباطـــات و فنـــاوری اطالعـــات بـــا بیـــان‬ ‫اینک ــه دنی ــا ب ــه دلی ــل وج ــود ‪ ICT‬و فض ــای مج ــازی‬ ‫ب ــه س ــرعت درح ــال تغیی ــر اس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫نمـــی توانیـــم ابـــزار مـــدرن داشـــته باشـــیم ولـــی بـــه‬ ‫ســـبک قدیـــم زندگـــی کنیـــم و بایـــد بخـــش هایـــی‬ ‫ماننـــد کشـــاورزی‪ ،‬صنعـــت و ســـامت مجهـــز بـــه‬ ‫ابـــزار مـــدرن و کســـب و کارهـــای جدیـــد شـــوند‪.‬‬ ‫دکتـــر واعظـــی وظیفـــه دولـــت را ایجـــاد فضایـــی‬ ‫مناســـب بـــرای کســـب و کارهـــای قدیمـــی و بـــه‬ ‫اصطـــاح ســـنتی دانســـت و‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬البتـــه انهـــا نیـــز‬ ‫نبای ــد ب ــرای کس ــب و کاره ــای جدی ــد‬ ‫ایج ــاد مزاحم ــت کنن ــد چراک ــه انه ــا مقاب ــل یکدیگ ــر‬ ‫و رقیـــب نیســـتند و همـــه همـــکار بـــه شـــمار مـــی‬ ‫رونـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه بـــزرگ شـــدن روز بـــه روز‬ ‫تهـــران و افزایـــش جمعیـــت کالنشـــهرها و مراکـــز‬ ‫اس ــتان ه ــا اف ــزود‪ :‬ای ــن تغیی ــرات نیازمن ــد ان اس ــت‬ ‫کـــه مـــردم در یـــک روز کاری بتواننـــد از همـــه‬ ‫امکانـــات بـــرای انجـــام همـــه کارهایشـــان اســـتفاده‬ ‫کنن ــد‪ .‬بنابرای ــن ن ــه س ــنتی ه ــا بای ــد مزاحمت ــی ب ــرای‬ ‫کســـب و کارهـــای الکترونیکـــی ایجـــاد کننـــد و نـــه‬ ‫انه ــا بای ــد روش ــی در پی ــش بگیرن ــد ک ــه ب ــه درام ــد‬ ‫کس ــب و کاره ــای قدیم ــی ضرب ــه بزنن ــد ک ــه حتم ــا‬ ‫تعـــادل را میـــان انهـــا برقـــرار مـــی کنیـــم‪.‬‬ ‫باالتریـــن مقـــام مســـوول حـــوزه ‪ ICT‬کشـــور بـــا‬ ‫بیـــان اینکـــه مشـــکالت قانونـــی فقـــط در حـــوزه‬ ‫کســـب و کار تنهـــا نیســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬در کنـــار‬ ‫فعالیت هـــای واقعـــی کشـــور و هرانچـــه کـــه در‬ ‫عرصـــه اجتماعـــی‪ ،‬اقتصـــادی‪ ،‬سیاســـی‪ ،‬شـــاهد ان‬ ‫هس ــتید‪ ،‬همی ــن اتفاق ــات در فض ــای مج ــازی ه ــم رخ‬ ‫م ــی ده ــد ک ــه در برخ ــی مواق ــع ب ــا کمب ــود مق ــررات‬ ‫و قانـــون مواجهیـــم کـــه بـــه شـــدت بدنبـــال برطـــرف‬ ‫کـــردن ان هســـتیم کـــه در همیـــن دو تـــا ســـه ســـال‬ ‫گذش ــته می ــان س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات و س ــازمان‬ ‫رگوالتـــوری و بخـــش خصوصـــی جلســـات متعـــددی‬ ‫برگ ــزار کردی ــم و موض ــوع را ب ــه دول ــت بردی ــم ک ــه‬ ‫دولـــت خوشـــبختانه بـــا درک درســـتی کـــه از حـــوزه‬ ‫‪ ،ICT‬مـــی دانـــد اگـــر ایـــن حـــوزه را تقویـــت کنـــد‬ ‫یعنـــی ایجـــاد شـــغل و فرصـــت هـــای جدیـــد بـــرای‬ ‫کش ــور و ص ــادرات خدم ــات‪ ،‬ن ــرم اف ــزار و محص ــول‬ ‫کـــه بـــر همیـــن اســـاس دولـــت همـــواره حمایـــت‬ ‫کـــرده و بـــه ایـــن امیـــد هســـتیم کـــه هـــم مجلـــس‬ ‫و هـــم دولـــت کمـــک کننـــد تـــا ایـــن خـــا قانونـــی‬ ‫رفـــع شـــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش شبکه الجزیره از دره سیلیکون ایران‬ ‫جوانان ایرانی با موفقیت شروع به ساخت استارت اپ ها کرده اند‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫«هـــر چنـــد ایـــران بـــه علـــت تحریـــم هـــای‬ ‫بین المللـــی چنـــد ده ســـاله‪ ،‬منـــزوی بـــوده اســـت؛‬ ‫امـــا ایـــن موضـــوع بـــه لطـــف «تکنولـــوژی» بـــه‬ ‫زودی تغیی ــر خواه ــد ک ــرد و ای ــن تغیی ــری عظی ــم‬ ‫خواهـــد بـــود‪».‬‬ ‫پای ــگاه خب ــری شـــــــــــ ــبکه الجزیــــــ ــره‬ ‫(‪ )Al Jazeera‬بـــا انتشـــار گزارشـــی تحـــت‬ ‫عنـــوان «درون دره ســـیلیکون ایـــران» بـــه رشـــد‬ ‫تکنول ــوژی در ای ــران و فرص ــت ه ــای پی ــش روی‬ ‫جوان ــان ایران ــی پرداخت ــه و از امی ــدواری ب ــه لغ ــو‬ ‫تحریـــم هـــا پـــس توافـــق هســـته ای ســـخن بـــه‬ ‫میـــان اورده اســـت‪.‬‬ ‫در ایـــن گـــزارش امـــده اســـت‪« :‬هـــر چنـــد‬ ‫ای ــران ب ــه عل ــت تحری ــم ه ــای بی ــن الملل ــی چن ــد‬ ‫ده ســاله‪ ،‬یکــی از منــزوی تریــن کشــورهای جهــان‬ ‫بــوده اســت؛ امــا بــه نظــر مــی رســد ایــن موضــوع‬ ‫بـــه لطـــف «تکنولـــوژی» بـــه زودی تغییـــر خواهـــد‬ ‫کـــرد و ایـــن تغییـــری عظیـــم خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫ایـــران از جمعیتـــی جـــوان بهـــره منـــد اســـت و‬ ‫در می ــان جمعی ــت ح ــدودا ‪ 78‬میلی ــون نف ــری ای ــن‬ ‫کشـــور‪ 32 ،‬میلیـــون نفـــر مابیـــن ‪ 20‬تـــا ‪ 32‬ســـال‬ ‫قـــرار دارنـــد‪ .‬امـــروز در ایـــران ‪ 80‬میلیـــون تلفـــن‬ ‫هم ــراه فع ــال وج ــود دارد ک ــه تقریب ــا نیم ــی از ان‬ ‫هـــا تلفـــن هـــای هوشـــمند هســـتند‪ .‬بـــر اســـاس‬ ‫گ ــزارش وزارت ارتباط ــات و اطالع ــات‬ ‫ای ــران‪ ،‬ضری ــب نف ــوذ اینترن ــت در‬ ‫ایـــن کشـــور تـــا مـــاه مـــارس‬ ‫‪ 2017‬بـــه ‪ 65‬درصـــد‬ ‫خواهـــد رســـید‪.‬‬ ‫در رابط ــه ب ــا ش ــیوه دسترس ــی ایرانیـــــــــ ــان‬ ‫ب ــه اینترن ــت نی ــز بای ــد گف ــت ک ــه اب ــزار اصل ــی در‬ ‫ح ــال حاض ــر گوش ــی ه ــای تلف ــن هم ــراه اس ــت‪.‬‬ ‫جوانـــان ایرانـــی بـــا موفقیـــت شـــروع بـــه‬ ‫س ــاخت اس ــتارت اپ ه ــا ک ــرده ان ــد و ب ــه لط ــف‬ ‫وجـــود اینترنـــت ‪ 4G‬کـــه در ســـال هـــای گذشـــته‬ ‫بـــه ســـرعت در ایـــران رشـــد کـــرده اســـت‪ ،‬ابـــزار‬ ‫الزم را نیـــز در اختیـــار داشـــته انـــد‪.‬‬ ‫از زمـــان دســـتیابی بـــه توافـــق هســـته ای میـــان‬ ‫تهـــران و غـــرب‪ ،‬ایرانیـــان امیدوارنـــد کـــه تحریـــم‬ ‫هـــای بیـــن المللـــی همانطـــور کـــه وعـــده داده‬ ‫ش ــده اس ــت‪ ،‬لغ ــو خواه ــد ش ــد‪ .‬س ــرمایه گ ــذاری‬ ‫در کش ــور از س ــوی مناب ــع بی ــن الملل ــی و داخل ــی‬ ‫نیـــز بـــا ســـرعت کمـــی در حـــال افزایـــش اســـت‪.‬‬ ‫اکوسیســـتم نـــواوری میـــان اســـتارت اپ هـــا‬ ‫توســـعه یافتـــه و ســـرمایه گـــذاران امـــاده تامیـــن‬ ‫مالـــی ایـــده هـــای جدیـــد هســـتند‪.‬‬ ‫ایرانـــی هـــا بـــه بعضـــی از ســـرویس هایـــی‬ ‫کـــه کشـــورهای دیگـــر مـــورد اســـتفاده قـــرار مـــی‬ ‫دهنـــد‪ ،‬دسترســـی ندارنـــد؛ ماننـــد اوبـــر (‪،)Uber‬‬ ‫پـــی پـــال (‪ )Paypal‬و امـــازون (‪.)Amazon‬‬ ‫ب ــه همی ــن خاط ــر س ــرویس ه ــای مش ــابهی مانن ــد‬ ‫«ت ــپ ‪ )Tap30( »30‬طراح ــی ش ــده ت ــا خدمات ــی‬ ‫ک ــه اوب ــر در اروپ ــا انج ــام م ــی ده ــد را در اختی ــار‬ ‫ایرانی ــان ق ــرار ده ــد‪ ،‬م ــواردی چ ــون زری ــن پ ــال‬ ‫(‪ )ZarinPal‬نیـــز کار پـــی پـــال (‪ )Paypal‬را‬ ‫انجـــام مـــی دهنـــد و فروشـــگاه هـــای اینترنتـــی‬ ‫ماننـــد دیجیـــکاال (‪ )Digikala‬نیـــز کار امـــازون‬ ‫(‪ )Amazon‬را انجـــام میدهنـــد‪...‬‬ ‫در حالـــی کـــه بســـیاری از جوانـــان ایرانـــی‬ ‫فرصــت کار در دره ســیلیکون در کالیفرنیــای امریــکا‬ ‫را ب ــه دس ــت م ــی اورن ــد و پ ــس از ان ب ــه کش ــور‬ ‫ب ــاز م ــی گردن ــد‪ ،‬دول ــت ای ــران نی ــز «پ ــارک ه ــای‬ ‫فنـــاوری» را در ایـــن کشـــور راه انـــدازی کـــرده‬ ‫اس ــت‪ .‬در ورودی ی ــک «پ ــارک فن ــاوری» در ته ــران‬ ‫نوشـــته اســـت‪« :‬دره ســـیلیکون ایـــران»‪».‬‬ ‫الجزیـــره در انتهـــای گـــزارش خـــود تصاویـــری‬ ‫از اســـتارتاپ هـــا و فعالیـــت جوانـــان ایرانـــی در‬ ‫ایـــن زمینـــه را بـــه نمایـــش گذاشـــته اســـت‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫پنج اشتباه در برندسازی‬ ‫استارت اپ ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫در دنیـای تجـارت اشـتباه کـردن امـری معمـول اسـت‪ .‬ضمـن این کـه معمـو ًال شکسـت بیـش از موفقیت مـا را بـه خودمان‬ ‫می شناسـاند‪ .‬بااین حـال همـه ی اشـتباهات مثل هم نیسـتند‪ .‬وقتی اسـتارت اپ ها مرتکب اشـتباه می شـوند‪ ،‬پیامدهایـش معمو ًال‬ ‫بسـیار جدی تـر از وقتـی اسـت کـه یک کسـب وکار باسـابقه با مشـتری های وفـادار اشـتباه کند‪.‬‬ ‫کسـب وکارهای معتبـر‪ ،‬پیش تـر ارزش ویـژه برنـد خـود را ایجـاد کرده اند‪ .‬لـذا حتی وقتـی مرتکب اشـتباهاتی می شـوند که‬ ‫ممکن اسـت پیامدهایشـان بسـیار گسـترده باشـد‪ ،‬سابقه شـان به قدر کافی خوب هسـت؛ محصـوالت کافی فروخته انـد؛ روابط‬ ‫کافـی ایجـاد کرده انـد و ارزش خـود را به گونـه ای بـه اثبـات رسـانده اند که ان هـا را از طوفـان در امـان نـگاه دارد؛ درنتیجه‬ ‫می تواننـد بـه مسیرشـان ادامه دهند‪ .‬حسـن شـهرت و اعتبـار یک کسـب وکار باسـابقه‪ ،‬برایش حاشـیه امنی ایجـاد می کند‪.‬‬ ‫امـا در مـورد اسـتارت اپ ها چنیـن چیـزی صـدق نمی کنـد‪ .‬وقتـی یـک اسـتارت اپ اشـتباه می کند‪ ،‬هیـچ پیشـینه ای وجود‬ ‫نـدارد کـه بتـوان بـه ان پناه بـرد‪ .‬تنها اطالعاتی که بسـیاری از مشـتریان و افـراد حاضر در بـازار درباره ی این شـرکت دارند‪،‬‬ ‫خاطـره ی همیـن اشـتباه اسـت‪ .‬متاسـفانه ایـن امر اغلـب منجر بـه فاجعه شـده و پیش از ان کـه اسـتارت اپ واقعـ ًا کارش را‬ ‫شـروع کرده باشـد‪ ،‬جلـوی رشـد ان را می گیرد‪.‬‬ ‫اسـتارت اپ ها به ویـژه در برندسـازی بایـد دقت فراوان بـه خرج دهند‪ .‬تنها یک اشـتباه در برندسـازی ممکن اسـت تمام طرح‬ ‫شـما را از مسـیر خود خـارج کرده و فرصت شـما را برای موفقیـت از بین ببرد‪.‬‬ ‫مرکـز توانمندسـازی و تسـهیل گری کسـب وکارهای نوپـای فاوا در این مقاله فهرسـتی از سـنگین ترین اشـتباهات برندسـازی‬ ‫کـه اسـتارت اپ ها مرتکـب می شـوند را گـرداوری کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن توصیه هایی نیز ارائه شـده تـا به هـر قیمت ممکن‬ ‫از ان هـا دوری کنید‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫◄ عدم تعیین بازار هدف‬ ‫اسـتارت اپ ها مـدام در حال تجربه کرد ن هستنــــــــد‪.‬‬ ‫در نخسـتین روزهای شـکل گیری یک برند‪ ،‬یک چشـم انداز‬ ‫درازمدت وجود ندارد و به جایش نگرش «تا ببینیم چه می شـود»‬ ‫غالـب اسـت‪ .‬گرچـه ایـن امـر طبیعـی و ضـروری سـت‪،‬‬ ‫اما باید بسـیار مراقب باشـید‪ .‬این که پیـش از تصمیم گیری‬ ‫دربـاره نحـوه ی ادامه کار‪ ،‬منتظر واکنش مشـتریان نسـبت‬ ‫بـه محصـول خـود هسـتید‪ ،‬اص ً‬ ‫ال بـه این معنی نیسـت که‬ ‫می توانیـد بـدون تعییـن بازار هـدف‪ ،‬اقدام به توسـعه برند‬ ‫خـود کنید‪.‬‬ ‫به منظـور دیده شـدن و تاثیرگذاری هرچه بیشـتر تبلیغات‪،‬‬ ‫بایـد از همـان ابتـدای کار‪ ،‬بازار هـدف خود را به درسـتی‬ ‫تعییـن کنیـد‪ .‬هرگـز فکـر نکنیـد می توانیـد همـه نیازهای‬ ‫مخاطبـان را بـراورده کنید‪ .‬تلاش در این جهت‪ ،‬محصول‬ ‫شـما را تبدیـل بـه یـک برنـد بـی ارزش می کنـد کـه‬ ‫هیچ کـس بـا ان ارتبـاط برقـرار نخواهـد کرد‪.‬‬ ‫◄ دست کم گرفتن ارزش کارکنان‬ ‫گرچـه اسـتارت اپ ها باید بـر روی فعالیت هـای مرتبط با‬ ‫برندسـازی نظارت کامل داشـته باشـند‪ ،‬اما نه به این شکل‬ ‫کـه بخواهیـد تمامـی اعمـال و افـکار کارکنـان شـرکت را‬ ‫کنتـرل کنید‪ .‬چـه باور بکنید چه نه‪ ،‬یکی از ارزشـمندترین‬ ‫منابعی کـه در اختیار دارید‪ ،‬مجموعه ی کارمندانتان اسـت‪.‬‬ ‫به هیچ وجـه ارزش ان را دسـت کم نگیرید و نحوه اسـتفاده‬ ‫کارمندانتـان از رسـانه های اجتماعـی را محدود نکنید‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ی ری نـوکا رانـا‪« ،‬امـروزه مردم بـه روابـط فرد با‬ ‫فـرد اعتماد بیشـتری داشـته و تبلیغـات مسـتقیم برندها را‬ ‫تـا حـد زیـادی نادیـده می گیرنـد؛ بنابرایـن مشـورت های‬ ‫شـخصی بـر ارتباطـات سـازمانی اولویـت می یابند‪ .‬شـما‬ ‫بـا ازاد گذاشـتن کارمنـدان بـرای حضـور در رسـانه های‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄شبیه بقیه بودن‬ ‫تمـام هـدف برندسـازی این اسـت که بـه کسـب وکارتان‬ ‫هویتـی بدهـد کـه ان را در میـان رقبـا متمایـز کـرده و‬ ‫ارتباطـی تنگاتنـگ با مشـتریان برقرار کند کـه از نظر ان ها‬ ‫صمیمی و خوشـایند باشـد‪ .‬متاسفانه‪ ،‬بسـیار دیده می شود‬ ‫کـه اسـتارت اپ ها اصالـت داشـتن را فرامـوش می کننـد‪.‬‬ ‫رابیـن هرسـیا‪ ،‬طـراح ارشـد در اسـتودیوی طراحـی‬ ‫‪ AWMYL‬می گویـد‪« :‬به عنـوان یـک طراح‪ ،‬برای سـاختن‬ ‫یـک برنـد دو ابـزار در اختیـار دارم‪ :‬متـن و تصویـر‪ .‬مـن‬ ‫ً‬ ‫کاملا‬ ‫هـردوی ان هـا را بـرای هـر مشـتری به صـورت‬ ‫اختصاصـی طراحـی می کنـم‪ .‬در حروف چینـی‪ ،‬روی‬ ‫برخـی ویژگی هـا دوبـاره کار می کنـم تـا منحصر بـه همان‬ ‫مشـتری خـاص باشـد‪ .‬به این ترتیب انچـه از کار درمی اید‪،‬‬ ‫دیگـر یک سـری حروف امـاده بـرای خرید نیسـت بلکه‬ ‫بـه خـود ان مشـتری تعلـق دارد‪ .‬همیـن اتفـاق در مـورد‬ ‫تصویـر هـم می افتـد‪ .‬بافـت‪ ،‬سـایه ها و هاشـورها را بـا‬ ‫دسـت می کشـم چـون می دانـم هیـچ کامپیوتـری قـادر به‬ ‫تولیـد ان نیسـت‪ .‬در پایـان کار‪ ،‬برند سـازی بـه صورتـی‬ ‫ً‬ ‫کاملا ویـژه خودنمایـی می کنـد و امـکان نـدارد کـه در‬ ‫دریایـی از هویت هـای مشـابه سـازمانی گـم شـود‪ .‬اتفاقی‬ ‫کـه خیلـی زیـاد می افتـد و بـرای یـک کسـب وکار بسـیار‬ ‫خطرناک اسـت‪».‬‬ ‫شـبیه بقیـه بـودن هیـچ نفعـی بـرای شـما نـدارد‪.‬‬ ‫اسـتارت اپ ها بایـد منحصربه فـرد و متفـاوت باشـند‪.‬‬ ‫اگـر در برند سـازی‪ ،‬بـرای مشـتریان شـعاری مشـابه بـا‬ ‫شـرکت های معتبـر و باسـابقه بدهیـد‪ ،‬چـه دلیلـی دارد که‬ ‫محصـول شـما را به جـای ان هـا برگزیننـد؟‬ ‫◄ اشتباهات قابل رویت در رسانه های اجتماعی‬ ‫همـان عاملـی کـه از رسـانه های اجتماعـی چنیـن‬ ‫ابزارهـای قدرتمنـدی در برندسـازی سـاخته اسـت‪ ،‬در‬ ‫شـرایط خـاص می توانـد ان هـا را تبدیـل بـه منابعـی‬ ‫بسـیار خطرنـاک کنـد‪ .‬مسـلم ًا می دانیـد دربـاره ی کـدام‬ ‫عامـل صحبـت می کنم‪ :‬در توجـه بودن‪ .‬علیرغم اسـتقبال‬ ‫اسـتارت اپ ها از رسـانه های اجتماعـی‪ ،‬انجـام یـک‬ ‫اشـتباه یـا بی نزاکتی در چنین فضـای پربیننـده ای‪ ،‬مطمئن ًا‬ ‫بـا هزینـه ای گـزاف همـراه خواهـد بـود‪.‬‬ ‫‪ -۱‬هرگز وارد مجادله نشوید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬خارج از بحث برند صحبت نکنید‪.‬‬ ‫مـورد اول بسـیار سـاده اسـت‪ .‬مجادلـه بـا مشـتریان در‬ ‫رسـانه های اجتماعـی‪ ،‬در یـک فضـای عمومـی اتفـاق‬ ‫افتـاده و همـواره باعث می شـود کـه برند بد جلـوه کند‪.‬‬ ‫اشـتباه دوم انجـا اتفـاق می افتـد کـه یـک برند وسوسـه‬ ‫شـود در مـورد مسـائل سیاسـی یـا اجتماعـی اظهارنظر‬ ‫کنـد کـه هیـچ ارتباطـی بـا پیام کلـی برنـد نــــــدارد‪.‬‬ ‫خـارج شـدن از بحـث برنـد‪ ،‬هیـچ فایـده ای بـرای ان‬ ‫نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫بـرای دوری از اشـتباهات معمـول‪ ،‬بایـد دسـتورالعمل‬ ‫ویـژه رفتـار در رسـانه های اجتماعـی داشـته باشـید؛‬ ‫و شـیوه ای اتخـاذ کنیـد کـه افـراد سـازمان در برابـر ان‬ ‫پاسـخ گو باشـند‪ .‬بهتر اسـت همواره بررسـی مطالبی که‬ ‫به اشـتراک گذاشـته می شـود توسـط دو فرد مجزا انجام‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫هوشمندانه انتخاب کنید‬ ‫برندسـازی و بازاریابـی‪ ،‬ماهیتـ ًا جنبه هـای امـن و‬ ‫محتاطانـه ای از اداره یک کسـب وکار به حسـاب نمی ایند‪.‬‬ ‫شـما همـواره باید ریسـک کنیـد تا به چشـم بیاییـد و از‬ ‫حـق شـنیده شـدن برخـوردار گردیـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬الزامی‬ ‫اسـت کـه بـا گام های حساب شـده وارد ریسـک شـوید؛‬ ‫و پیـش از ان کـه در دریـای متالطـم بازار به یک سـاحل‬ ‫مطمئن برسـید‪ ،‬قایـق کسـب وکارتان را دچـار تکان های‬ ‫شـدید نکرده و طوری رفتار نکنید که مشـتریانتان از شما‬ ‫ناامید شـوند‪.‬‬ ‫درمجمـوع‪ ،‬از اشـتباهات خطرناکـی کـه دیگـر‬ ‫اسـتارت اپ ها مـدام مرتکـب می شـوند‪ ،‬دوری کنیـد‪.‬‬ ‫حتمـ ًا موفـق خواهیـد شـد‪.‬‬ ‫‪www.entrepreneur.com‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬پیاده نظامـی از برندهـای کوچـک شـخصی بـه‬ ‫راه می اندازیـد کـه برندسـازی تجـاری شـما را تقویـت‬ ‫می کننـد‪».‬‬ ‫◄ انحراف از برند‬ ‫در حالـت ایـده ال‪ ،‬هـر شـرکت بایـد یـک کتابچـه برنـد‬ ‫داشـته باشـد کـه از ان برای جهت دهی بـه اخذ تصمیمات‬ ‫و نیـز قالب بنـدی پیام هـا اسـتفاده شـود‪ .‬ایـن مجموعـه‬ ‫دسـتورالعمل ها تـا جایـی که دسـت و پای شـما را نبندند‪،‬‬ ‫قطعـ ًا بایـد بـر روی انتخاب هـای شـما تاثیـر بگذارنـد‪.‬‬ ‫انحـراف چشـمگیر از کتابچه برند‪ ،‬به ویـژه در اغاز چرخه‬ ‫عمـر اسـتارت اپ‪ ،‬ممکن اسـت ویرانگر باشـد‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬فـرض کنیـم تصمیم اولیه ی شـما ایـن بوده‬ ‫کـه در تمـام تبلیغـات دیجیتـال برنـد خـود از سـه رنـگ‬ ‫سـبز‪ ،‬سـفید و زرد اسـتفاده کنید‪ .‬همواره با این سـه رنگ‬ ‫دیده شـده اید؛ امـا ناگهـان یـک روز تصمیـم می گیریـد‬ ‫تبلیغاتـی را پخش کنیـد کـه در ان دو رنـگ ابـی و قرمـز‬ ‫به کار گرفته شـده اند‪ .‬این مسـاله ی نسـبت ًا کوچکی سـت‪،‬‬ ‫به ویـژه در یـک تبلیغـات منفـرد‪ ،‬اما یک مشـکل بزرگ تر‬ ‫بـه وجود خواهد اورد‪ .‬شـما روی چیزهای مهمی ریسـک‬ ‫کرده اید‪ :‬سـردرگم کردن مشـتریان‪ ،‬کم اهمیـت جلوه دادن‬ ‫پیامتـان و کـم کـردن تمـام ارزش ویـژه برند کـه تابه حال‬ ‫به دسـت اورده بودید‪ .‬هدف شـما ایجـاد هویت یکپارچه‬ ‫برنـد اسـت؛ حتـی یـک انحـراف می تواند اسـیب بزرگی‬ ‫به شـما بزند‪.‬‬ ‫دو اشـتباه فاحـش هسـت کـه بایـد از ان ها‬ ‫دوری کنیـد‪:‬‬ ‫‪53‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در استارت اپ ویکندکسب وکار سبز با ایجاد رسانه های سبز تاکید شد‬ ‫استفاده از پتانسیل جوانان تحصیل کرده جویای شغل‬ ‫جهت حل بحران های محیط زیستی‬ ‫بــا مشــارکت ســازمان محیط زیســت ‪ ،‬معاونــت علمــی و فنــاوری نهــاد ریاســت جمهــوری و بانــک تجــارت ‪ ،‬اســتارت اپ ویکندکسـب وکار‬ ‫ســبز بــا ایجــاد رســانه های ســبز تهــران برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار نویــن در ایــن رویــداد کارافرینــی از ‪ 17‬تــا ‪ 19‬اذر شــرکت کنندگان از گروه هایــی هماننــد برنامه نویســان‪،‬‬ ‫مدیــران تجــاری‪ ،‬بازاریاب هــا و طراحــان گرافیکــی بــا تشــکیل گــروه در حضــور داوران بــه رقابــت پرداختنــد و درنهایــت داوران در ‪ 19‬اذر‬ ‫بهتریــن ایده هــا را انتخــاب کردنــد کــه بــر اســاس وعده هــای داده شــده برگزیــدگان بــه شــرکت های خصوصــی یــا دســتگاه های اجرائــی‬ ‫معرفــی خواهنــد شــد همچنیــن امــکان ثبــت ان هــا در ســایت جهانــی نیــز وجــود دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫ایجاد کسب وکار سبز با محوریت رسانه ها‬ ‫‪54‬‬ ‫معصومـه ابتکار رئیس سـازمان حفاظت محیط زیسـت در‬ ‫مراسـم افتتاحیه اسـتارت اپ ویکندکسب وکار سـبز با ایجاد‬ ‫رسـانه های سـبز» با اشـاره به اینکـه در حال حاضـر رویکرد‬ ‫محیط زیسـتی در کشـور وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬سیاسـت های‬ ‫کلـی محیط زیسـت ابالغی مقـام معظم رهبری که در دسـت‬ ‫اجـراء قـرار دارد‪ ،‬نمونـه وجـود رویکـرد محیط زیسـتی در‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬همچنیـن اقـای روحانـی بـا توجـه بـه همین‬ ‫رویکـرد بحـث اقتصاد سـبز را مطرح کردنـــــــــــــــد‪.‬‬ ‫در این صورت اسـت که اقتصاد کشـور به سـمت سـبز شـدن‬ ‫و ورود بـه عرصه هـای مختلـف محیط زیسـتی گام برمی دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪،‬وی بـا بیـان اینکـه بایـد فعالیت هـای‬ ‫مختلـف محیط زیسـتی را بـا شـاخص های اقتصـادی و‬ ‫پشـتوانه های الزم عرضـه کنیـم‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫دنیـا بـا همین رویکـرد و با نگـرش نوین به این سمت وسـو‬ ‫حرکـت می کنـد‪ .‬بحـث اقتصـاد سـبز بـا محوریـت‬ ‫محیط زیسـت فعالیـت می کنـد و در خدمـت محیط زیسـت‬ ‫قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه هدف گـذاری اسـتارت اپ‬ ‫محیط زیسـتی کشـور ایجـاد کسـب وکار سـبز بـا محوریـت‬ ‫رسـانه ها اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬باید اقتصاد سـبز و ایجاد رسـانه های‬ ‫سـبز را مدنظـر قـرار دهیـم و بدانیـم کـه بـا هم افزایـی‬ ‫می توانیـم تـا حـد بسـیاری بـا اسـتفاده از پتانسـیل جوانـان‬ ‫تحصیل کـرده جویـای شـغل بـه بحران هـای محیط زیسـتی‬ ‫پاسـخ دهیـم و مشـکالت و تهدیـدات را از ایـن طریـق بـه‬ ‫فرصت هـا تبدیـل کنیـم‪.‬‬ ‫ابتـکار بـا تاکید بـر اینکه ایجاد اشـتغال و توسـعه اقتصاد‬ ‫در کنـار حفـظ محیط زیسـت و بهبـود کیفیـت ان فلسـفه‬ ‫اسـتارت اپ سـبز اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬اسـتارت اپ سـبز‬ ‫موضـوع فضایـی را فراهم می کنـد تا ایده های محیط زیسـتی‬ ‫کـه متکـی بـر پژوهش علمـی اسـت و خالقیـت را به عنوان‬ ‫عنصـر کلیدی نسـل جوان ما بـه همراه دارد‪ ،‬به کسـب وکار‬ ‫سـبز تبدیـل کنیـم؛ کسـب وکار موفقـی کـه به حفـظ کیفیت‬ ‫محیط زیسـت منجـر شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن نـگاه موردحمایـت دولـت‬ ‫یازدهـم‪ ،‬بخـش خصوصـی و بنگاه هـای اقتصـادی اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در حـال حاضـر در سـازمان حفاظـت محیط زیسـت‬ ‫فعالیت هـای اقتصـادی مرتبـط بـا کسـب وکار سـبز و‬ ‫کارافرینـی سـبز را اغـاز کرده ایـم‪ .‬ایـن اقـدام به ویـژه‬ ‫بـرای بانـوان در چنـد اسـتان شروع شـده اسـت‪ .‬بـرای مثال‬ ‫بوشـهر سـومین اسـتانی اسـت کـه بـه ایـن حرکت پیوسـته‬ ‫اسـت و کارافرینـی سـبز را بـرای بانـوان بوشـهر اغـاز‬ ‫کـرده اسـت کـه درنهایـت منجر بـه راه انـدازی کسـب وکار‬ ‫سازگاربامحیط زیسـت و تامیـن معیشـت ان هـا خواهد شـد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت با تاکیـــــــــد‬ ‫بـر اینکـه کسـب وکارها و کارافرینی سـبز می توانـد معضالت‬ ‫زیسـت محیطی را هـم کاهـش دهـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بسـیاری‬ ‫از مشـکالت در حوزه هـای مختلـف محیط زیسـت می تواند‬ ‫بـا نـگاه علمـی و بـا اسـتفاده از تجربیـات جهانـی‪ ،‬ضمـن‬ ‫ارائـه ایده هـا و طرح هـا توجیه اقتصـادی پیدا کنـد‪ .‬درنتیجه‬ ‫می توانیـم شـغل ها را بـا پشـتوانه الزم گـردش مالـی محقـق‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫ابتـکار بـا اشـاره بـه اینکـه دولت هـا بایـد ضوابـط و‬ ‫جهت گیری هـا را در ایـن زمینـه تعیین کنند‪ ،‬افزود‪ :‬ایـــــن‬ ‫در حالی اسـت که چرخ کسـب وکار سـبز با مشـارکت مردم‬ ‫و بخـش خصوصـی بایـد بـه راه بیفتد تـا بتوانیم مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی را حـل کنیـم و خسـارت ها را کاهـش دهیم‬ ‫کـه بـه قطـع بـا ایجـاد اشـتغال سـبز و رسـانه های سـبز این‬ ‫امر میسـر می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر اینکـه نگاه اقتصـاد خطی امـروزه تغییر‬ ‫کـرده و جهـان بـه سـمت اقتصـاد دوار حرکـت می کنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در تعریـف اقتصـاد دوار هیـچ انتهایی بـرای یک کاال‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬در حقیقـت یـک کاال تجدید پذیر اسـت و به‬ ‫طبیعـت برمی گـردد یـا مجـددا ً وارد چرخه اقتصاد می شـود‪.‬‬ ‫کشـورهای صنعتـی در حـال حاضـر از محل اقتصـاد دوار و‬ ‫حـوزه بازیافـت ‪ 25‬درصد رشـد اقتصـادی خـود را تعریف‬ ‫می کننـد‪ .‬بنابرایـن بایـد نـگاه دور انداختـن کاالهـا را کنـار‬ ‫بگذاریم‪.‬‬ ‫ابتـکار بـا بیـان اینکـه دریاهـا در معـرض تهدیـد جـدی‬ ‫پالسـتیک ها و میکروپالسـتیک ها قـرار دارنـد‪ ،‬گفـــــت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر ایین نامـه ای را بـه دولـت ارائـه داده ایـم که‬ ‫بـه زودی تصویـب خواهـد شـد‪ .‬طبـق ایـن ایین نامـه بـرای‬ ‫مصـرف کیسـه ها و بطری هـای پالسـتیکی عـوارض و‬ ‫محدودیت هایـی را اعمـال خواهیـم کـرد تـا در فروشـگاه ها‬ ‫کیسـه های پالسـتیکی به صـورت فلـه ای و رایـگان عرضـه‬ ‫نشـوند‪ .‬ایـن موضـوع از جهتی بـه اقتصـاد و از جهت دیگر‬ ‫بـه محیط زیسـت کشـورمان اسـیب می زنـد بنابرایـن بایـد‬ ‫به سـرعت مدیریـت و کنتـرل شـود‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان حفاظـت محیط زیسـت اظهار کــــــرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه اسـتعداد خـوب فارغ التحصیالن محیط زیسـت‬ ‫کشـور و جوانـان می توانیـم در بخـش مربوط بـه انرژی های‬ ‫نـو و بازیافـت به مقوله ایجاد کسـب وکارهای سـبز بپردازیم‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫مشاغل سبز راهکار اصلی‬ ‫برای حفظ محیط زیست است‬ ‫صدرالدین علیپور‪ ،‬رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست نیز در این مراسم گفت‪ :‬مشاغل سبز به عنوان‬ ‫راهکار اصلی برای حفظ محیط زیست در کنار توسعه‬ ‫اقتصادی در دنیای امروز مدنظر است و یکی از اقدامات ما‬ ‫در این زمینه بحث استارت اپ بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش برنا ‪ ،‬وی با اشاره به اینکه امروزه بحث اقتصاد سبز‬ ‫اساس اقتصاد کشورهای متعالی و موفق را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امروزه جهان به این نتیجه رسیده که توسعه باید با‬ ‫باال بردن کیفیت زندگی انسان ها و حفظ محیط زیست همراه‬ ‫باشد‪ .‬امروزه اقتصاد و اشتغالی که با بهره برداری بی رویه از‬ ‫منابع طبیعی همراه باشد مردود است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشورهایی که در جایگاه مناسب اقتصادی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬از باال بردن کیفیت محیط زیست در حوزه های‬ ‫مختلف بهره می برند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کشورها استفاده از‬ ‫انرژی های پاک را در دستور کار خود قرار می دهند‪ .‬واضح‬ ‫است که توسعه اقتصادی نباید به هر بهانه ای انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره‬ ‫به اینکه در ایران بحران های محیط زیستی چالش هایی را‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬این مشکالت همه نهادها و احاد‬ ‫جامعه را دچار گرفتاری کرده است‪ .‬بحران اب‪ ،‬استحصال‬ ‫بی رویه اب های زیرزمینی‪ ،‬از بین رفتن خاک ها و بیابان زایی‬ ‫ازجمله چالش های اساسی برای کشور است‪.‬‬ ‫علیپور با اشاره به اینکه در حال حاضر اکوسیستم های‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل این بانک تاکید کرد‬ ‫حمایت بانک تجارت از کسب وکارهای دانش بنیان‬ ‫و تجاری سازی ایده های دانشجویی‬ ‫در اییـن گشـایش ایـن رویـداد‪ ،‬محمدابراهیـم مقـدم‬ ‫مدیرعامـل بانـک تجـارت در سـخنانی بـا اشـاره بـه برخـی‬ ‫از مهم تریـن چالش های زیسـت محیطی کشـور در سـال های‬ ‫اخیـر گفـت‪ :‬مسـئله حفاظت از محیط زیسـت در کشـورمان‬ ‫استارت اپ سبز موضوع فضایی‬ ‫را فراهم می کند تا ایده های‬ ‫محیط زیستی که متکی بر‬ ‫پژوهش علمی است و خالقیت را‬ ‫به عنوان عنصر کلیدی نسل جوان‬ ‫ما به همراه دارد‪ ،‬به کسب وکار‬ ‫سبز تبدیل کنیم؛ کسب وکار‬ ‫موفقی که به حفظ کیفیت‬ ‫محیط زیست منجر شود‬ ‫مقدم با اشاره به برخی از دستاوردها و برنامه های بانک تجارت‬ ‫در این حوزه گفت‪ :‬ترویج فرهنگ کار بدون کاغــــذ‪،‬‬ ‫حمایت از پویش های زیست محیطی و صنایع سبز‪ ،‬گسترش‬ ‫خدمات الکترونیکی باهدف کاهش الودگی هوا و ترافیک‪،‬‬ ‫کاهش ‪ 60‬درصدی انتشارات کاغذی و برگزاری ازمون‬ ‫ساالنه پرسنل به صورت الکترونیک ازجمله اقداماتی است‬ ‫که بانک تجارت طی سال جاری برای کاهش اسیب به‬ ‫محیط زیست انجام داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانک تجارت خاطرنشـان کـرد‪ :‬بانک تجارت‬ ‫همچنیـن موضـوع حمایـت از کسـب وکارهای دانش بنیان و‬ ‫تجاری سـازی ایده هـای دانشـجویی را در دسـتور جلسـات‬ ‫هفتگـی اقتصـاد مقاومتـی خـود قـرار داده اسـت و واحـد‬ ‫ویـژه ای در معاونـت سـرمایه گذاری بانـک بـرای پیگیـری‬ ‫ایـن برنامـه تشکیل شـده اسـت‪ .‬بانک تجـارت در نظـر دارد‬ ‫از ایده هـای برگزیـده شـرکت کنندگان در ایـن جشـنواره‬ ‫حمایـت کنـد و این رویداد ان شـاءاهلل نقطه پیوند ناگسسـتنی‬ ‫بانـک تجـارت‪ ،‬سـازمان محیط زیسـت و جامعه دانشـگاهی‬ ‫امکان ثبت ایده های برگزیده در سایت جهانی‬ ‫شایان ذکر است همان گونه که اشاره شد بر اساس‬ ‫وعده های داده شده برگزیدگان این استارت اپ ویکند به‬ ‫شرکت های خصوصی یا دستگاه های اجرائی معرفی خواهند‬ ‫شد و امکان ثبت ان ها در سایت جهانی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫در این زمینه درسال گذشته نیز پس از برگزاری اولین‬ ‫استارت اپ محیط زیستی یکی از سه ایده برتر اولین دوره استارت‬ ‫اپ کسب وکار سبز که حتی در سایت جهانی ایده ها به ثبت رسید‬ ‫درباره درختکاری بود که بر این اساس به جای اهدا یا هدیه شاخه‬ ‫گل‪ ،‬نهالی به نام شخص به سازمان متولی درختکاری ارائه شود تا‬ ‫ن خصوص سازمان جنگل ها‬ ‫به نام او درختی کاشته شود‪ ،‬که در ای ‬ ‫و مراتع و فضای سبز شهرداری سرمایه گذاری کردند‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست درباره‬ ‫دومین ایده برتر سال گذشته که موردحمایت بخش خصوصی‬ ‫قرارگرفته است عنوان کرده است‪ :‬مکانیزم ساماندهی‬ ‫قوطی های پرت که مخرب طبیعت هستند از دیگر ایده های‬ ‫برتر سال گذشته بوده‪ ،‬به طوری که باید همانند گذشته هزینه‬ ‫نوشابه را اضافه کنیم تا خریدار جهت عودت هزینه اضافی‬ ‫قوطی نوشابه را تحویل دهد‪.‬‬ ‫معرفی برترین‪‎‬های استارت اپ ویکند سبز تهران‬ ‫الزم به ذکر است که در روز نخست این رویداد پس از‬ ‫طرح ایده های گوناگون از سوی شرکت کنندگان رویداد با‬ ‫راهنمایی مربیان‪ ۹ ،‬ایده برتر انتخاب و وارد رقابت گروهی‬ ‫شدند‪ .‬طی دو روز تالش گروهی‪ ،‬هر تیم مدل کسب و‬ ‫کارهای خود را به هیات داوران و حضار ارائه کردند‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬داوران پس از بررسی و ارزیابی مدل های کسب‬ ‫و کار به طرح سوال در خصوص موضوعات مربوط به ایده ها‬ ‫پرداخته و سه ایده برتر را انتخاب کردند‪ .‬تیم های گرین سایکل‬ ‫(بازیافت)‪( ۱+۵ ،‬کارواش سیار با تکنولوژی نانو) و شوچا (کفش‬ ‫شارژر) به ترتیب حائز رتبه های اول تا سوم شدند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫ارزشمند چون دریاچه ارومیه در استانه نابودی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در صورت نابودی این اکوسیستم‪ ،‬ساکنان استان های مجاور‬ ‫دریاچه تحت تاثیر قرار می گیرند و واقعیت ان است که انچه‬ ‫در محیط زیست کشور اتفاق می افتد کمتر از تحریم ها نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دنبال ان هستیم که مولفه محیط زیست‬ ‫را با مولفه های اقتصادی و اجتماعی گره بزنیم‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ازجمله نتایج این کار‪ ،‬توسعه مشاغل سازگاربامحیط زیست‬ ‫است‪ .‬باید به دنبال مشاغلی باشیم که در کنار توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫ایتم ها و شاخص های محیط زیستی را هم در برداشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره‬ ‫به اینکه سال گذشته اولین استارت اپ زیست محیطی در‬ ‫کشور برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف ان است که مجموع‬ ‫ایده های زیست محیطی را در قالب برنامه مدون‪ ،‬راهبردی‬ ‫کنیم و بین متخصصین رقابت ایجاد کنیم تا درنهایت بهترین‬ ‫ایده ها برگزیده شوند‪.‬‬ ‫علیپور با بیان اینکه دانشگاه ازاد اسالمی واحد تهران‬ ‫شمال و بانک تجارت کمک رسان ما برای اجرای این استارت‬ ‫اپ بودند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استارت اپ محیط زیستی در کشور ما‬ ‫موضوع جدیدی است که می تواند برای حفظ محیط زیست‬ ‫و ایجاد کسب وکار سبز راهگشا باشد‪ .‬چون یک طرفه نیست‬ ‫و فرصت کار گروهی را فراهم می کند تا ایده های اجرایی را‬ ‫تبدیل به کسب وکار سبز و سازگاربامحیط زیست کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح ها به لحاظ اقتصادی و تخصصی‬ ‫چکش کاری می شوند و داورها به بحث تبدیل ایده ها به‬ ‫فرصت شغلی توجه می کنند‪.‬‬ ‫علیپور با اشاره به اینکه ماه گذشته یک استارت اپ‬ ‫محیط زیستی استانی در قزوین انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬این استارت‬ ‫اپ سومین استارت اپ محیط زیستی کشور است‪ .‬استارت‬ ‫اپ امسال تخصصی است و محور ان استقبال از پتانسیل‬ ‫رسانه ها و شبکه های مجازی برای ایجاد اشتغال است‪ .‬امروزه‬ ‫با توجه به وسعت اطالعات رسانه ها در حوزه های مختلف‪،‬‬ ‫این بخش اهمیت ویژه ای پیداکرده اند و پتانسیل مهمی برای‬ ‫بحث های اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره‬ ‫به اینکه رسانه ها و فضای مجازی باید به حفظ محیط زیست‬ ‫و ایجاد کسب وکار سبز کمک کنند‪ ،‬گفت‪ :‬از بانک تجارت‬ ‫توقع داریم در کنار سیاست های اقتصادی به کسب وکار سبز‬ ‫نیز توجه کنند و ان را توسعه دهند‪.‬‬ ‫بایـد بـه یـک فرهنـگ تبدیـل شـود و همـه سـازمان ها و‬ ‫دسـتگاه ها‪ ،‬ان را وظیفـه خـود بداننـد و نسـبت بـه حمایت‬ ‫از محیط زیسـت اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬بانک تجارت حفاظت از محیط زیست در‬ ‫راستای شعار راهبردی «به احترام زندگی‪ ،‬به احترام فردا‬ ‫«را در راس مسئولیت های اجتماعی خود قرار داده است و‬ ‫این اطمینان را به ذینفعان بانک می دهیم که قطع ًا رویکرد‬ ‫ما در این موضوع شعاری و تبلیغاتی نیست و بخشی از‬ ‫استراتژی های بانک در سال های اتی‪ ،‬مشارکت در برنامه های‬ ‫ملی حفظ محیط زیست خواهد بود‪.‬‬ ‫کشـور بـرای حمایـت از ایده هـای دانش بنیـان دوسـتدار‬ ‫محیط زیسـت در کشـور خواهـد بـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک تجارت همچنین با اشـاره به مشـارکت‬ ‫بانـک تجارت در برگـزاری گردهمایی بین المللی پیشـگامان‬ ‫جـوان در توسـعه پایـدار (‪)YES‬گفت‪ :‬در این رویـداد فعاالن‬ ‫و کارشناسـان مطـرح بین المللـی در حـوزه محیط زیسـت‬ ‫از ‪ 20‬کشـور جهـان بـه میزبانـی مشـترک بانـک تجـارت و‬ ‫دانشـگاه امیرکبیـر بـه بررسـی اخریـن رویدادهـا و مباحـث‬ ‫مرتبـط بـا توسـعه پایـدار می پردازند‪.‬‬ ‫وی پیشـنهاد داد تـا بـا ایجاد نسـلی جدیـد از پارک های‬ ‫فناوری در مناطق مسـتعد کشـور و تامین بودجه و امکانات‬ ‫الزم‪ ،‬امـکان ارائـه و یافتـن نقـاط ضعـف و قـوت ایده هـای‬ ‫جدیـد دانشـجویان و دانش پژوهان جوان کشـور در حوزه های‬ ‫مختلـف کسـب وکار در مقیاس واقعی ایجاد شـود‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با برگزاری یک هزار رویداد در یک سال گذشته منتشر شد‬ ‫نقشه رویدادهای مرتبط با کسب وکارهای نوپا در کشور‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫نقشه رویدادهای مرتبط با کسب وکارهای نوپا در کشور‬ ‫توسط مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب وکارهای‬ ‫نوپای فاوا (‪ )www.ictstartups.ir‬منتشر شد‪.‬‬ ‫این نقشه بر اساس رویدادهای ثبت شده در تقویم مرکز‬ ‫کسب وکارهای نوپا از ابان سال ‪ ۹۴‬تا پایان ابان ‪ ۹۵‬طراحی‬ ‫شده است و پراکندگی و تنوع برگزاری رویدادهای مرتبط با‬ ‫کسب وکارهای نوپا را نمایش می دهد‪ .‬در این نقشه می توانید‬ ‫فراوانی برگزاری رویدادها در نقاط مختلف کشور را مشاهده کنید‪.‬‬ ‫رویدادهای حوزه کارافرینی به عنوان یک شاخص در‬ ‫توسعه زیست بوم های مختلف قابل توجه هستند و می توانند با‬ ‫گرداوری فعاالن حوزه کسب وکارهای نوپا در کنار یکدیگر‪،‬‬ ‫باعث افزایش مهارت های تخصصی‪ ،‬شناسایی فرصت های‬ ‫‪56‬‬ ‫بومی و دسترسی به منابع مشترک بر اساس ظرفیت های‬ ‫منطقه شوند همچنین رویداد نقش مهمی در انتقال دانش و‬ ‫تجربه دارند که باعث کاهش هزینه کسب وکار و افزایش نرخ‬ ‫موفقیت می شوند‪.‬‬ ‫در این نقشه جهت تحلیل بهتر وضعیت رویدادها در‬ ‫کشور‪ ،‬عالوه بر فراوانی رویدادها از سه شاخص دیگر نیز‬ ‫استفاده شده است‪ .‬شاخص جمعیت نشان دهنده افراد ساکن‬ ‫در یک محدوده جغرافیایی برحسب میلیون نفر است و امکان‬ ‫تحلیل حجم رویدادها بطور سرانه را امکان پذیر می کند‪،‬‬ ‫شاخص توسعه فاوا (‪ )IDI‬شاخص توسعه و پیشرفت ‪ ICT‬در‬ ‫کشورها است‪ .‬این شاخص از سوی اتحادیه جهانی مخابرات‬ ‫(‪ )ITU‬ارایه شده و میزان توسعه یافتگی ‪ ICT‬را بر مبنای‬ ‫یازده ویژگی ارزیابی می کند‪ .‬این شاخص نشان می دهد هر‬ ‫منطقه تا چه میزان به سوی یک جامعه اطالعاتی و دیجیتالی‬ ‫در حرکت است و بیشنه امتیاز ان عدد ‪ ۱۰‬است‪ .‬همچنین‬ ‫شاخص نرخ مشارکت اقتصادی نشان می دهد چند درصد از‬ ‫جمعیت مورد نیز که در سن کار قرار دارند‪ ،‬فعال هستند‪.‬‬ ‫جمعیت فعال شامل افرادی است که مشغول به کار بوده یا‬ ‫بیکار و در جستجوی کار هستند‪.‬‬ ‫این نقشه بر اساس اطالع رسانی های انجام شده در پایگاه‬ ‫اینترنتی مرکز کسب وکارهای نوپا تدوین شده که جامع ترین‬ ‫تقویم رویدادهای مرتبط با کارافرینی در کشور است با این‬ ‫حال ممکن است در موارد معدودی شامل تمام فعالیت های‬ ‫انجام شده در یک استان نباشد‪.‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارافرینان از عوامل موفقیت استارتاپ ها‬ ‫می گویند‬ ‫کارافرینـان اسـتارتاپی پنـل اول همایـش از رونـد‬ ‫فعلـی وضعیـت اکوسیسـتم و اتفاقـات اخیـر صحبـت‬ ‫کردنـد و موضـوع تقابـل کسـب و کارهـای نوپـا بـا‬ ‫سـنتی‪ ،‬نقطـه مشـترک تمـام کارافرینـان موفـق جهان و‬ ‫داشـتن امیـد بـرای بـه سـرانجام رسـیدن یـک ایـده بـه‬ ‫کسـب و کار را از جملـه ویژگیهـای موفقیـت در ایـن‬ ‫عرصـه اعلام کردنـد‪.‬‬ ‫شهـــرام شــــاهکار فعــــال عرصـه کارافرینـی‬ ‫کسـب و کارهای جدیـد در راسـتای حمایـت از افـراد‬ ‫و ایجـاد کیفیـت بهتـر می تواننـد ارزش بسـیار بیشـتری‬ ‫نسـبت بـه کسـب و کارهای سـنتی خلـق کننـد‪ .‬ایـن‬ ‫کسـب و کارهای نوپـا در مواجهـه بـا روش هـای سـنتی‬ ‫می تواننـد در تقابـل بـا یکدیگـر باشـند امـا گاهـی‬ ‫می تواننـد در کنـار یکدیگـر قـرار گرفتـه و روش هـای‬ ‫جدیدتـر‪ ،‬کامل تـر و بـا کیفیت تـری را خلـق کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد براینکـه امنیـت اطالعـات کاربـران در‬ ‫کسـب و کارهای نوپـا محفـوظ اسـت‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬تمام‬ ‫سـرورهای مـا در ایـران میزبانـی می شـود و بـا وجـود‬ ‫سـرمایه گذران خارجـی‪ ،‬مـا طبـق قوانیـن جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران عمـل می کنیـم و بیشـترین امنیـت ممکن‬ ‫را از لحـاظ دیتـا فراهـم اورده ایـم‪.‬‬ ‫سـعید محمـدی کارافریـن حوزه تجـارت الکترونیک‬ ‫نیز یکی از مشـکالت بـزرگ کارافرینـی را موضوع امید‬ ‫نداشـتن و عـدم خودبـاوری جوانان عنوان کـرد و گفت‪:‬‬ ‫کارافرینـی نیازمنـد کمی خوش بینی‪ ،‬امید و باور اسـت‪.‬‬ ‫داشـتن انگیـزه بـاال‪ ،‬توانایـی تشـخیص نیاز بـازار‪ ،‬درک‬ ‫مشـتری و توانایـی تیـم سـازی‪ ،‬شـناخت موضوعـات و‬ ‫فرصت هـا‪ ،‬تـوان حـل مسـائل در حوزه هـای مختلـف‬ ‫بـرای کار‪ ،‬رهبـری و مدیریـت پـروژه از عوامـل اصلـی‬ ‫قدم گذاشـتن در مسـیر کارافرینی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه کسـب وکارهای اسـتارتاپی کشـور‪،‬‬ ‫یکـی از شـفاف ترین و مشـخص ترین بیزینس هاسـت‪،‬‬ ‫بقای کسـب و کار را مشـروط بـه اسـتفاده از تکنولوژی‬ ‫برشـمرد و گفت‪ :‬برای رشـد خدمات بایـد از تکنولوژی‬ ‫اسـتفاده کـرد تا به بهره وری رسـید‪ .‬بهـره وری نیز الزمه‬ ‫ارزش افرینـی اسـت‪ .‬هـر کسـب و کار به میزانـی که از‬ ‫تکنولـوژی اسـتفاده کنـد می تواند ارزش افرین باشـد‪.‬‬ ‫در گردهمایی کارافرینان استارتاپی‬ ‫عوامل موفقیت استارتاپ ها بررسی شد‬ ‫پذیرش ‪ 70‬تیم استارتاپی توسط‬ ‫شتاب دهنده ها‬ ‫در پنـل دوم شـتاب دهنـده هـای اسـتارتاپی شـرایط‬ ‫جـذب اسـتارتاپ و حمایـت از ایده هـا را مطرح کردند‬ ‫و بـه موضـوع «سـرقت ایـده» از سـوی شـتابدهنده هـا‬ ‫بـه عنـوان نگرانـی تیـم هـای اسـتارتاپی پرداختنـد‪ .‬در‬ ‫ایـن پنـل ‪ 4‬شـتاب دهنـده اعلام کردنـد که تاکنـون در‬ ‫مجمـوع موفـق بـه پذیـرش نهایـی ‪ 70‬تیـم اسـتارتاپی‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫محسـن مالیـری مدیـر یـک شـتاب دهنده بـر اهمیت‬ ‫تیـم نسـبت بـه ایـده تاکید کـرد و گفـت‪ :‬بـازار فعلی پر‬ ‫اسـت از ایده هـای تکـراری امـا چیزی که کسـب وکارها‬ ‫را از هـم متمایـز می کنـد تیم هـا هسـتند‪ .‬شـتاب دهنده ها‬ ‫ماموریـت دارنـد تـا ایده هـا را پیـدا کنند بعد به انها سـر‬ ‫و شـکل و هویـت بدهنـد و از انهـا تیمـی بسـازند برای‬ ‫بـازار رقابت‪.‬‬ ‫محمـد امیـن صمیمـی عضـو هیـات مدیـره یـک‬ ‫شـتاب دهنده حـوزه فرهنـگ و مذهـب‪ ،‬گفـت‪ :‬مـا از‬ ‫تجربـه اسـتارتاپ ها در حـوزه فرهنگـی و مذهبـی کـه‬ ‫در سـایر کشـورها ایجـاد شـده بـود اسـتفاده کردیـم‬ ‫و مهم تریـن نکتـه و اتفـاق بـه موفقیـت رسـیدن هـر‬ ‫اسـتارتاپی‪ ،‬تیـم قـوی و اجرایـی اسـت‪ ،‬نه ایـده‪ .‬چراکه‬ ‫اکثـر ایده هـای مـا در لبـه دانـش و فنـاوری نیسـتند پس‬ ‫نمی تـوان گفـت ایـن ایده هـا هسـتند که نـاب و خاصند‬ ‫بلکـه بایـد بگوییـم ایـن تیم هـای اجرایـی هسـتند کـه‬ ‫اسـتارتاپی را موفـق یـا بـا شکسـت مواجـه می کننـد‪.‬‬ ‫احمدرضـا مسـرور مدیرعامـل یـک شـتابدهنده‬ ‫نیـز گفـت‪ :‬برخـی از صاحبـان ایـده از شـتابدهنده ها‬ ‫می ترسـند کـه مبـاد ایده شـان توسـط شـتاب دهنده‬ ‫بـه سـرقت بـرود دلیـل تـرس تیم هـای اسـتارتاپی از‬ ‫شـتاب دهنده ها عـدم اگاهـی و شـناخت از نـوع فعالیت‬ ‫شـتاب دهنده اسـت؛ لـذا بایـد ایـن فضـا را از طریـق‬ ‫شفاف سـازی صفـر تـا صـد مسـیر و دادن قـدرت‬ ‫انتخـاب بـه انهـا تغییـر دهیـم‪.‬‬ ‫تامین منابع مالی استارتاپها نیازمند‬ ‫فضای امن‬ ‫در پنـل سـوم همایش یلـدای کارافرینان اسـتارتاپی‪،‬‬ ‫موضـوع تامیـن منابـع مالـی اسـتارتاپ ها مورد بررسـی‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در ای ــن پن ــل س ــید س ــعید رحمان ــی س ــرمایه گ ــذار‬ ‫حـــوزه اســـتارتاپ گفـــت‪ :‬بـــرای ســـرمایه گذاری در‬ ‫اســـتارتاپ ها مدل هـــای قدیمـــی کارســـاز نیســـت‪.‬‬ ‫قوانیـــن الزم توســـط ســـازمان بازرســـی و معاونـــت‬ ‫علم ــی و فن ــاوری در ای ــران ب ــرای اولی ــن ب ــار ایج ــاد‬ ‫ش ــده ک ــه صن ــدوق س ــرمایه گ ــذاری جس ــورانه ن ــام‬ ‫دارد‪ .‬امـــا بزرگتریـــن خـــا و مانـــع در ایـــن حـــوزه‬ ‫نب ــود امنی ــت خاط ــر اس ــت‪ .‬چ ــرا ک ــه نب ــود فض ــای‬ ‫امـــن کســـب و کار و شـــفافیت و عـــدم قانـــون در‬ ‫زمین ــه س ــرمایه گ ــذاری در عرص ــه اس ــتارتاپ‪ ،‬باع ــث‬ ‫ایجـــاد موانـــع در ایـــن بخـــش شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی کسـب و کارهای اسـتارتاپی را بخشـی از اقتصـاد‬ ‫مقاومتـی کشـور دانسـت و گفـت‪ :‬مـا بایـد پایبنـدی به‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬اصـول اخالقـی و امنیـت ملـی را از‬ ‫اصـول کارخـود قـرار دهیـم و از طرفـی فرهنگ سـازی‬ ‫مهم تریـن چیـزی اسـت کـه بـه ان در اکوسیسـتم نیـاز‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫در ای ــن پن ــل رض ــا زرنوخ ــی رئی ــس هیات مدی ــره‬ ‫صندوق هـــای ســـرمایه گذاری جســـورانه نیـــز‬ ‫گفـــت‪ :‬بحـــث تامیـــن ســـرمایه اســـتارتاپی خیلـــی‬ ‫پیچیـــده اســـت و هنـــوز بـــه قـــدر کافـــی نتوانســـتیم‬ ‫موفقیت هـــای اکوسیســـتم اســـتارتاپ را بـــرای‬ ‫ســـرمایه گـــذاران بـــه تصویـــر بکشـــیم‪ .‬بـــه نظـــر‬ ‫می رســـد مـــا نیـــاز بـــه ســـرمایه گذرای خارجـــی‬ ‫نداریـــم امـــا در مراحـــل تصمیم گیـــری پروســـه‬ ‫کمـــی طوالنـــی شـــده و اســـتارتاپ ها فکـــر مـــی‬ ‫کننـــد ســـرمایه گذار خارجـــی بهتـــر عمـــل می کنـــد‪.‬‬ ‫شهــــاب جوانمــردی مدیرعامـل یـک شـرکت‬ ‫دانـش بنیـان نیـز گفـت‪ :‬سـرمایه گذاری در حـوزه‬ ‫اسـتارتاپ ها‪ ،‬عـددی زیـر ‪ 100‬میلیـارد تومـان اسـت‪.‬‬ ‫همـه مـا امیـد به بـازار خیلی بزرگتـری در افق ‪ 10‬سـاله‬ ‫داریـم‪ .‬در دنیـا حـوزه خدمـات ‪ 80‬درصد حـوزه ‪GDP‬‬ ‫را تشـکیل داده امـا در کشـور ما حوزه خدمـات کمتر از‬ ‫‪ 50‬درصـد ‪ GDP‬اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن همایـش نیـز میثاق نامـه کارافرینـان‬ ‫اسـتارتاپی بـه امضـای فعـاالن ایـن اکوسیسـتم رسـید‪.‬‬ ‫در ایـن میثاق نامـه کارافرینـان خواسـتار ایجـاد‬ ‫فضـای امـن بـرای ادامه فعالیـت خود شـدند و خود را‬ ‫متعهـد بـه حفـظ امنیـت ملی جمهـوری اسلامی ایران‬ ‫دانسـتند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫گردهمایی کارافرینان استارتاپی با هدف بررسی وضعیت‬ ‫کسب و کارهای نوپا برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬در این مراسم که با حضور‬ ‫بیش از ‪ 600‬نفر از فعاالن حوزه کسب و کارهای نوپا‬ ‫برگزار شد‪ ،‬وضعیت مقوله استارتاپ در کشور از ‪ 3‬منظر‬ ‫کارافرینی‪ ،‬شتاب دهندگان و سرمایه گذاران مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت استارتاپ ها از این ‪ 3‬منظر در ‪ 3‬پنل‬ ‫جداگانه با حضور فعاالن مرتبط به اکوسیستم کارافرینی‬ ‫ایران‪ ،‬مسئوالن شتاب دهندگان استارتاپ و سرمایه گذاران‬ ‫استارتاپی به بحث گذاشته شد‪.‬‬ ‫گ ایران‬ ‫در پنل اول‪ ،‬مدیران استارتاپ های مطرح و بزر ‬ ‫حضور داشتند و به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫در پنل دوم نیز مدیران و بنیانگذاران مراکز نواوری و‬ ‫شتاب دهی به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫در پنل سوم نیز مدیران ارشد صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫جسورانه به موضوع تامین مالی کسب و کارهای نوپا‬ ‫پرداختند‪.‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اخبار استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون سازمان بورس خبر داد‪:‬‬ ‫حذف قوانین دست وپا گیر برای استارت اپ ها‬ ‫معـاون سـازمان بـورس و اوراق بهـادار از حـذف قوانیـن‬ ‫دسـت و پـا گیر برا باز شـدن فضـای حضور اسـتارت اپ ها‬ ‫در بـازار بـورس خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬احمـد عراقچـی عضـو هیـات مدیـره‬ ‫و معـاون اجرایـی سـازمان بـورس اوراق بهـادار در نشسـت‬ ‫خبـری سـالن دولـت الکترونیـک در حاشـیه بیسـت و‬ ‫دومیـن نمایشـگاه بیـن المللـی الکامـپ اقدامـات سـازمان‬ ‫بـورس در حـوزه فنـاوری اطالعـات و حمایـت از اسـتارت‬ ‫اپ هـا و بنـگاه هـای اقتصـادی زودبـازده را تشـریح کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه حجـم بزرگـی از اقتصاد کشـور از طریق‬ ‫بـازار سـرمایه تامیـن مالی می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬بخـش عمده ای‬ ‫از توسـعه بـازار سـرمایه مرتبـط بـا تکنولـوژی هـای نویـن‬ ‫اسـت‪ ،‬بـر این اسـاس مـا در نقشـه راه فنـاوری اطالعات در‬ ‫بـورس موضـوع تسـهیل دسترسـی عامه افـراد جامعـه را به‬ ‫بـازار بـا ابزارهای مبتنی بـر فناوری اطالعات پیگیـری می کنیم‪.‬‬ ‫عراقچـی گفت‪ :‬موضوع توسـعه نـرم افزار سـامانه اصلی‬ ‫معاملات بـورس از دیگـر برنامـه هـای مدنظر اسـت که به‬ ‫دلیـل برخـی مشـکالت فنی باعث بـروز تاخیـر در معامالت‬ ‫بورس شـده است‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬حـدود ‪ ۸‬سـال اسـت کـه نـرم افـزار‬ ‫ایـن سـامانه بـه دلیل شـرایط خـاص فضـای بیـن المللی به‬ ‫روز رسـانی نشـده اسـت و مـا در حـال بـه روز رسـانی این‬ ‫سـامانه و نیـز راه انـدازی سـامانه پشـتیبان بـرای رفـع‬ ‫ناپایـداری ایـن نـرم افـزار هسـتیم‪.‬‬ ‫عراقچـی اظهـار داشـت‪ :‬بـا بـه روز رسـانی سـامانه‬ ‫معاملات بـورس امیدواریـم در نیمه اول سـال اینده سـامانه‬ ‫جدیـد و بـه روزی را راه انـدازی کنیـم و در ایـن زمینـه بـا‬ ‫اپراتورهـای بیـن المللـی وارد مذاکـره شـده ایـم‪.‬‬ ‫وی از پذیـره نویسـی اسـتارت اپ هـا بـرای حضـور در‬ ‫صندوق جسـورانه فرابـورس ایران خبر داد و گفت‪ :‬بخشـی‬ ‫از برنامـه های حمایتی سـازمان بورس حمایـت از بنگاه های‬ ‫زودبـازده و شـرکت هـای نوپـا و اسـتارت اپ هاسـت‪ .‬در‬ ‫ایـن زمینـه تامیـن مالـی در بـازار سـرمایه و عملیاتـی کردن‬ ‫ایـده هـا در ایـن بازارهـا را در دسـتور کار داریم‪.‬‬ ‫معـاون اجرایـی سـازمان بـورس اوراق بهـادار یکـی از‬ ‫بهتریـن اتفاقـات سـازمان بـورس اوراق بهـادار را برداشـتن‬ ‫محدودیـت هـای اسـتفاده از ابزارهـای معامالتـی به سـمت‬ ‫کاربـر عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬در ایـن زمینـه اسـتارت اپ ها‬ ‫مـی تواننـد بـا ارائه برنامه های توسـعه ای خـود و ایده های‬ ‫مدنظـر بـازار را در اختیـار بگیرند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مهمتریـن اقـدام سـازمان بـورس کمک به‬ ‫توسـعه اسـتارت اپ ها به شـکل حـذف قوانیـن و مقررات‬ ‫و بـاز کـردن فضـا بـرای ایـن شـرکت هـای نوپاسـت‪ .‬هـم‬ ‫اکنـون مـا دسترسـی به سـامانه هـای انالین بـورس را برای‬ ‫استاندار اردبیل در ایین اختتامیه دومین استاراپ ویکند دانشگاهی استان مطرح کرد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪ 22‬ایده برتر دانشگاه ازاد اسالمی اردبیل‬ ‫تجاری سازی می شود‬ ‫‪58‬‬ ‫اسـتاندار اردبیـل بـا اشـاره بـه اینکـه در اسـتان اردبیل‬ ‫بیشـتر درخواسـت جوانان تقاضای اسـتخدام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایجـاد پارک علم و فناوری در اسـتان یاری دهنده به مراکز‬ ‫رشـد و فناوری برای ایجاد زمینه های اشـتغال خواهد بود‪.‬‬ ‫مجیـد خدابخـش‪ ،‬در اییـن اختتامیـه دومیـن اسـتاراپ‬ ‫ویکنـد دانشـگاهی اسـتان در دانشـگاه ازاد اسلامی اردبیـل افزود‪:‬‬ ‫پارک علم و وفناوری اسـتان با پیگیـری از وزارت علوم و تحقیقات‬ ‫کشـور و واگـذاری ‪ 10‬هکتـار زمیـن بـا هـــــــــدف‬ ‫ایجـاد‪ ،‬توسـعه و حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیان و‬ ‫تبدیـل علـم به کارافرینی و درامد راه اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬دولـت تدبیـر و امیـد بـا وجود مشـکالت‬ ‫مالـی فـراوان‪ ،‬بـرای حمایـت از شـرکت های دانـش بنیان‬ ‫و مراکـز رشـد و ایـده هـای برتـر ‪ 30‬هـزار میلیـارد ریـال‬ ‫تسـهیالت ارزان بـه صنـدوق نـواوری و شـکوفایی کـه‬ ‫تسـهیالت ارزان در نظـر گرفتـه شـده کـه بـرای هـر گونه‬ ‫فعالیـت و طـرح هـای داوطلبیـن اختصـاص مـی یابد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫اردبیـل‪ ،‬خدابخش تشـریح کـرد‪ :‬نباید از توجـه به ظرفیت‬ ‫قابـل توجـه فضای مجـازی غافل شـد چرا کـه کارافرینی‬ ‫و ایجـاد ثـروت در فضای مجـازی نیاز چندانی به سـرمایه‬ ‫مالی نـدارد‪.‬‬ ‫اسـتاندار اردبیـل با اشـاره بـه اختصاص ردیـف بودجه‬ ‫بـه پارک علم وفناوری اسـتان در سـال ‪ 96‬ابـراز امیدواری‬ ‫کـرد در اینـده شـاهد تحـول و پیشـرفت چشـمگیر در‬ ‫فعالیـت پـارک علـم وفن اوری اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار اردبیل همچنین اضافه کرد‪ 22 :‬ایده برتر برگزیده‬ ‫در دو اسـتارتاپ دانشـگاه ازاد اسلامی اردبیل در جلسـه ای با‬ ‫حضور مسـئوالن امر بررسـی و حمایت می شـوند تا تجاری‬ ‫سـازی شود‪.‬‬ ‫خدابخـش گفـت‪ :‬ایـده پـردازان بـرای پیشـبرد ایـده‬ ‫هـای خـود مـی تواننـد فرصـت را غنیمـت شـمرده و بـا‬ ‫اسـتفاده از ایـن تسـهیالت ایـده هـای خـود را بـه مرحلـه‬ ‫عمـل برسـانند‪.‬‬ ‫رییس دانشـگاه ازاد اسلامی اسـتان نیز در این مراسـم‬ ‫گفـت‪ :‬اگر در اسـتان و دانشـگاه هـای اسـتان فعالیت های‬ ‫علمـی و فرهنگـی مشـاهده می شـود بخاطـر حمایت همه‬ ‫جانبـه اسـتاندار از جامعـه علمـی مـی باشـد کـه از ایـن‬ ‫حمایـت هـا کمـال تشـکر را داریم‪.‬‬ ‫علـی شـامل تشـریح کـرد ‪ :‬بـرای موفقیـت در اردوی‬ ‫هـای کارافرینـی فقـط نیـاز اسـت کـه ایـده پـردازان از‬ ‫نگـرش خـاص افـراد خلاق برخـوردار باشـند تـا بتوانند‬ ‫بـرای برطـرف کـردن مشـکل هـا و معضـل هـا اقـدام کنند‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه ازاد اسلامی اردبیـل افـزود‪ :‬اسـتارت‬ ‫اپ ویکنـد دانشـگاهی اردبیـل بـا رویکرد فرهنگـــــــی‬ ‫بـه پیشـنهاد شـورای فرهنگـی دانشـگاه ازاد برگزار شـد‪.‬‬ ‫شـامل اظهـار داشـت‪ :‬اکثـر اندیشـمندان و متفکـران‬ ‫بـر ایـن باورنـد کـه جامعـه سـالم و توسـعه یافتـه محقـق‬ ‫نخواهـد شـد مگـر کار فرهنگـی در ان بـه وقـوع بپیونـدد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـرگ فرهنگـی موقعـی فرا می رسـد که‬ ‫در جامعـه تحرکات فرهنگی وجود نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫دومیـن اردوی اسـتارت اپ ویکنـد دانشـگاهی اردبیل‬ ‫بـا رویکـرد نـواوری فرهنگـی و اجتماعـی و فنـاوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات پـس از سـه روز برنامـه متوالـی در‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی اردبیـل‪ ،‬بـا معرفـی سـه تیـم برتـر‬ ‫شـرکت کننـده بـه کار خـود خاتمـه داد‪.‬‬ ‫ایـن شـرکت هـا باز کـرده ایـم و در کسـب و کارها بـه این‬ ‫شـرکت هـا راهنمایی مـی دهیم‪.‬‬ ‫عراقچـی گفـت‪ :‬تابلـوی بـورس ایـده و حمایـت از‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان در بازار بـورس راه اندازی شـده‬ ‫اسـت و بـرای موضـوع شـتابدهندگی اسـتارت اپ هـا نیـز‬ ‫اقداماتـی انجـام داده ایـم‪.‬‬ ‫معـاون اجرایـی سـازمان بـورس اوراق بهـادار گفـت‪ :‬در‬ ‫ایـن زمینـه راه انـدازی مراکز رشـد در دانشـگاه های شـهید‬ ‫بهشـتی و شـریف و تسـهیل قوانین و مقررات بـرای فعالیت‬ ‫اسـتارت اپ هـا در حـوزه بـورس را پیگیری مـی کنیم‪.‬‬ ‫دومین جشنواره ایده های‬ ‫برتر کسب وکار در کردستان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دومیـن جشـنواره اسـتانی ایـده های برتـر کسـب و کار به همت‬ ‫جهاددانشـگاهی استان کردسـتان سوم و چهارم اسـفندماه سال جاری‬ ‫در سـنندج برگزار می شـود‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی جهاددانشـگاهی کردسـتان‪ ،‬مجید اوج‬ ‫مدیـر تجاری سـازی فنـاوری و اشـتغال جهاددانشـگاهی کردسـتان‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن جشـنواره فرصتی برای شناسـایی و حمایـت از صاحبان‬ ‫ایده هـای کسـب و کار می باشـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محورهای برگزاری جشـنواره در حوزه های کشـاورزی‬ ‫و صنایـع تبدیلی‪ ،‬گیاهان دارویـی و فراورده های طبیعی‪ ،‬توتفرنگی و‬ ‫محصـوالت باغی‪ ،‬طرح های صنعتی و خدماتی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬توسـعه و ترویـج فرهنـگ کارافرینـی و نـواوری‪،‬‬ ‫گـرداوری ایده های برتر کارافرینانه و نواورانه در سـطح منطقه‪ ،‬ایجاد‬ ‫تعامـل میـان ایـده پـردازان و کارافرینان و سـرمایه گذاران‪ ،‬توسـعه و‬ ‫ترویـج ایـده پردازی و ایـده پروروری نیز از اهداف جشـنواه ایده های‬ ‫برتر کسـب و کار اسـت‪.‬‬ ‫مجیـد اوج خاطرنشـان کـرد‪ :‬از دیگر اهداف این جشـنواره فراهم‬ ‫کـردن زمینه ایجاد کسـب و کارهای دانش بنیان و نـواور‪ ،‬فراهم کردن‬ ‫زمینـه حمایـت از ایـده با اهـداف اقتصـادی و مبتنی بر دانـش و فهم‪،‬‬ ‫حرکـت در راسـتای تحقـق دانشـگاه های کارافرینی از دیگـر اهداف‬ ‫این جشـنواره است‪.‬‬ ‫دبیـر جشـنواره یـاداور شـد‪ :‬برگـزاری نشسـت هـای تخصصی‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی‪ ،‬کارگاه اموزشـی طـرح تجـاری (‪ )Business Plan‬و‬ ‫نمایشـگاه دسـتاوردهای کارافرینـی دانشـگاهی و شـرکت هـای‬ ‫دانـش بنیـان از برنامـه هـای جانبـی این جشـنواره اسـت‪.‬‬ ‫اوج با بیان اینکه این جشـنواره توسـط جهاد دانشـگاهی کردستان‬ ‫برگـزار مـی شـود گفـت‪ :‬سـوم و چهـارم اسـفند سـال جـاری ایین‬ ‫اختتامیـه این جشـنواره اسـت و عالقه منـدان می توانند برای کسـب‬ ‫اطالعات بیشـتر و ثبت ایده خود به ادرس الکترونیکی ‪www.jdkurd.ir‬‬ ‫مراجعـه کرده یا با شـماره تلفـن ‪ 08733287517‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫گفتنی اسـت‪ ،‬این جشـنواره همزمان با اولین همایش ملی اشتغال‬ ‫دانش بنیان در سـنندج برگزار می شـود‪.‬‬ ‫اخبار استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫شرکت ‪ 85‬نفر در‬ ‫دومین رویداد استارتاپ‬ ‫دانشگاه رازی استان‬ ‫دبیـر برگزاری رویـداد کارافرینی اسـتارتاپ کرمانشـاه با‬ ‫بیـان اینکـه ‪ 85‬نفـر در دومیـن رویـداد اسـتارتاپ دانشـگاه‬ ‫رازی شـرکت کرده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن رویـداد در سـه حـوزه‬ ‫ایده پـردازی‪ ،‬فنـی و طراحـی برگـزار شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی پـارک علـم و فنـاوری‬ ‫کرمانشـاه‪ ،‬مهـدی طالیـی بـا اشـاره بـه اینکـه در دومیـن‬ ‫رویـداد اسـتارتاپ دانشـگاه رازی کـه ‪ 24‬تـا ‪ 26‬اذرمـاه‬ ‫برگـزار شـد ‪ 85‬نفـر از اسـتان کرمانشـاه شـرکت کرده انـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬شـرکت کنندگان در ایـن بخش در سـه حوزه‬ ‫ایده پـردازی‪ ،‬فنـی و طراحـی تقسـیم بندی شـدند‪.‬‬ ‫دبیـر برگزاری رویـداد کارافرینی اسـتارتاپ کرمانشـاه با‬ ‫بیـان اینکـه افراد شـرکت کننده در افتتاحیه رویداد اسـتارتاپ‬ ‫ایده هـای خـود را مطـرح کردنـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬اسـتارتاپ‬ ‫شـرکت های نوپـا و چابـک هسـتند کـه خیلی سـریع شـکل‬ ‫گرفتـه و بـه بازدهـی می رسـند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه از بیـن طـرح ‪ 47‬ایـده‪10 ،‬ایـده کـه‬ ‫بیشـترین رای را اورنـد مجـوز ورود بـه رویکـرد اصلـی را‬ ‫گرفتنـد‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬افـراد شـرکت کننده گروه هـای پنـج تا‬ ‫‪ 10‬نفـره را تشـکیل دادنـد و بـا هدایـت مربیان دعوت شـده‬ ‫از تهـران و کرمانشـاه کار خـود را شـروع کردنـد‪.‬‬ ‫دبیـر برگـزاری رویـداد کارافرینـی اسـتارتاپ کرمانشـاه‬ ‫افـزود‪ :‬ماهیـت اجـرای اسـتارتاپ رونـد ایده پـردازی بـا‬ ‫تشـکیل کار گروهـی و هم فکـری بـرای رسـیدن بـه هـدف‬ ‫مشـترک اسـت و هـدف بـاال دسـتی ان تقویـت اکوسیسـتم‬ ‫کارافرینـی و ارتقـای فرهنـگ کار در جامعـه اسـت‪.‬‬ ‫طالیـی شـکل گیری رویـداد کارافرینـی اسـتارتاپ را‬ ‫متعلـق بـه سـال ‪ 2007‬دانسـت که تاکنـون در ‪ 110‬کشـور‬ ‫برگـزار شـده و از سـال ‪ 91‬در ایـران و از سـال ‪ 94‬در‬ ‫کرمانشـاه بـه اجـرا درامده اسـت و ادامه داد‪ :‬اکنـون دومین‬ ‫رویـداد کارافرینـی اسـتارتاپ در دانشـگاه رازی با رویکرد‬ ‫بازاریابـی در حـال برگـزاری اسـت کـه تلاش می کنیـم‬ ‫ایده هـا را بـه سـمت موضوعـات تخصصـی و بازاریابـی‬ ‫ببر یم ‪.‬‬ ‫طالیـی یکـی از معضلات صنایـع اسـتان کرمانشـاه را‬ ‫مشـکل فـروش و چگونگـی روش بازاریابـی عنـوان کـرد‬ ‫و افـزود‪ :‬در دومیـن رویـداد کارافرینـی اسـتارتاپ اسـاتید‪،‬‬ ‫دانشـجویان و صنعت گـران ثبت نـام کرده انـد و بـا تشـکیل‬ ‫اتـاق فکـر در حوزه بازاریابی پیشـنهادهای خوبی ارایه شـده‬ ‫کـه با خروجـی ایده های خـوب امیدواریم تجارت سـودمند‬ ‫در اسـتان گسـترده شود‪.‬‬ ‫این مسـوول نقش دانشـگاه در حـوزه کارافرینی محوری‬ ‫برشـمرد و تـوان علمـی و ایده پـردازی و خالقیـت بیـن‬ ‫اسـاتید در دانشـگاه ها را بـاال توصیـف کرد و گفـت‪ :‬اگر در‬ ‫بخش هـای صنعـت و خدمـات بـه کار گرفتـه شـود‪ ،‬موجب‬ ‫ارتقـای فرهنـگ کارافرینـی در جامعـه می شـود‪.‬‬ ‫طالیـی افـزود‪ :‬ایده پـردازان و اسـتادان دانشـگاه بایـد‬ ‫به صـورت گروهـی در رویدادهـای کارافرینـی بـا هم افزایی‬ ‫ایده هـا را مطـرح و بـا برگـزاری رویدادهـای کارافرینـی در‬ ‫سـطح دانشـگاه های اسـتان فرهنگ کار را در جامعـه نهادینه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری در راسـتای توسـعه فنـاوری در‬ ‫اسـتان به عنوان اسپانسـر دومین رویداد اسـتارتاپ دانشـگاه‬ ‫رازی کرمانشـاه شـد‪.‬‬ ‫کاربـران تلفـن همـراه ترکیـه فعال تریـن مصرف کنندگان‬ ‫در دنیـا در زمینـه خرید تلفن همـراه‪ ،‬بانکـداری تلفن همراه‬ ‫و اسـکن کـد ‪ QR‬هسـتند و نیـز در خصـوص اسـتفاده از‬ ‫فنـاوری کیـف پـول تلفن همراه رتبه سـوم را در دنیا کسـب‬ ‫کرده انـد‪ .‬بـا افزایش تعـداد افرادی که شـیوه زندگی دیجیتال‬ ‫را بـرای خـود انتخـاب کرده اند‪ ،‬این کشـور پتانسـیل زیادی‬ ‫در حـوزه نـواوری و خالقیت به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش تیتر شـهر‪ ،‬وقتـی صحبـت از «اسـتارت اپ»‬ ‫می شـود‪ ،‬قطعـ ًا اولیـن جایـی کـه بـه ذهـن انسـان خطـور‬ ‫می کنـد‪ ،‬کشـور ترکیـه نیسـت‪ .‬بیـن سـیلیکون ولی‪،‬‬ ‫نیویورک سـیتی‪ ،‬مسـکو و چیـن‪ ،‬مجموعـه ای از مراکـز‬ ‫اسـتارت اپی در سراسـر دنیـا ایجـاد شـده کـه توجـه‬ ‫کارافرینـی را بـه خـود جلـب کرده انـد‪ .‬در نتیجـه وقتـی‬ ‫صحبت از اسـتارت اپ در اسـتانبول می شـود‪ ،‬افراد کنجکاو‬ ‫می شـوند کـه ایـن بـازار جدیـد چگونـه اسـت‪.‬‬ ‫بـه لطف قدرت باورنکردنی فنـاوری و روحیه کارافرینی ‬ ‫و حمایـت دولت از اسـتارت اپ ها اسـتانبول طی چند سـال ‬ ‫گذشـته بسـیار متحـول شـده اسـت‪ .‬در حالی کـه حرکـت‬ ‫ترکیـه بـه سـمت یـک اکوسیسـتم اسـتارت اپی سال هاسـت‬ ‫کـه اغـاز شـده ‪ ،‬ایده هـای پیشـرفته پیرامـون فنـاوری در‬ ‫حـال ظهـور ماننـد دسـتگاه های پوشـیدنی‪ ،‬فنـاوری راهنمـا‬ ‫و تجـارت تلفـن همراه در این کشـور نسـبت به سـایر نقاط‬ ‫در دنیـا بسـیار پیشـرفت کرده انـد‪ .‬ترکیـه در سـال های اخیر‬ ‫بـه یکـی از پیشـروان در حوزه نواوری تبدیل شـده اسـت و‬ ‫در اینـده بـه دسـتاوردهای بزرگ تـری خواهد رسـید‪.‬‬ ‫بـه لطـف ترکیبـی از عناصـر فرهنگـی‪ ،‬اقتصـادی و حتی‬ ‫دولتـی‪ ،‬مـدت طوالنی اسـت کـه تحـوالت ترکیـه در حوزه‬ ‫اسـتارت اپ در حـال شـکل گیری اسـت‪ .‬یک عامـل مهم در‬ ‫موفقیـت اسـتارت اپ ترکیـه به جمعیـت این کشـور مربوط‬ ‫می شـود‪ .‬نیمـی از جمعیـت ترکیـه زیـر ‪ ۳۰‬سـال هسـتند و‬ ‫درنتیجـه این کشـور نیـروی کار تحصیلکـرده و جوانی دارد‬ ‫کـه متفکران با اسـتعداد در حـوزه فناوری هستنــــــــــد‪.‬‬ ‫بـه علاوه‪ ،‬ضریـب نفـوذ تلفـن همـراه در ترکیـه بسـیار‬ ‫باالسـت و بیـش از ‪ ۶۸‬میلیـون نفـر در ایـن کشـور دسـتگاه‬ ‫تلفـن همـراه دارنـد؛ یعنـی ‪ ۸۴‬درصـد از کل جمعیت‪.‬‬ ‫کاربـران تلفـن همـراه ترکیـه فعال تریـن مصرف کنندگان‬ ‫در دنیـا در زمینـه خرید تلفن همـراه‪ ،‬بانکـداری تلفن همراه‬ ‫و اسـکن کـد ‪ QR‬هسـتند و نیـز در خصـوص اسـتفاده از‬ ‫فنـاوری کیـف پـول تلفن همراه رتبه سـوم را در دنیا کسـب‬ ‫کرده انـد‪ .‬بـا افزایش تعـداد افرادی که شـیوه زندگی دیجیتال‬ ‫را بـرای خـود انتخـاب کرده اند‪ ،‬این کشـور پتانسـیل زیادی‬ ‫در حـوزه نـواوری و خالقیت به دسـت اورده اسـت‪.‬‬ ‫زیرسـاخت داخلـی ترکیـه نیز دسـتخوش تغییراتی شـده و‬ ‫تلاش می شـود تـا ایـن زیرسـاخت بـرای کارافرینی مناسـب‬ ‫شـود‪ .‬سـرمایه خطرپذیـر محلـی و سـازمان های سـرمایه گذار‬ ‫ماننـد ‪ Capital، Aslanoba Capital ۲۱۲‬و ‪،Galata Business Angels‬‬ ‫کم کـم متوجـه پتانسـیل اسـتارت اپ های نواورانـه ترکیـه‬ ‫شـده اند‪ .‬ایـن سـرمایه گذاران بومـی نقـش ابـزاری مهمـی‬ ‫را در سـاخت اکوسیسـتم ایفـا می کننـد‪ .‬انهـا قصـد دارنـد‬ ‫اعتبـار کارافرینـی ترکیـه را بـه نمایش بگذارنـد و در تالش‬ ‫هسـتند تـا فراینـد سـرمایه گذاری مالـی در این بـازار جوان‬ ‫را اصلاح کننـد‪ .‬انکوباتـور محلـی ‪ Endeavor Turkey‬نیـز‬ ‫سـعی دارد کارافرینـان را بـه سـرمایه گذاران‪ ،‬مربیـان و حتی‬ ‫شـرکای بالقـوه متصـل کنـد تـا ایده هـا بـا افـراد بیشـتری به‬ ‫اشـتراک گذاشـته شوند‪.‬‬ ‫تمـام این فعالیت سـرمایه گذاری خطرپذیـر محلی موجب‬ ‫شـده اسـت کـه توجـه شـرکت های سـرمایه دار بین المللی به‬ ‫سـمت ایـن کشـور جلـب شـود‪ .‬سـازمان های تامیـن بودجه‬ ‫نسـبت بـه صحنـه اسـتارت اپی در حـال رشـد ترکیـه عالقـه‬ ‫نشـان داده انـد بـه طوری کـه ‪ Intel Capital ، eTohum‬و حتـی‬ ‫‪ Kleiner Perkins‬از ایده هـای موجـود در منطقه اسـتقبال می کنند‪.‬‬ ‫نکتـه قابـل توجـه دربـاره کشـور ترکیـه ان اسـت کـه‬ ‫فرهنـگ ایـن کشـور همچـون ایـران از ماهیـت ذاتـی‬ ‫کارافرینـی برخوردار اسـت؛ ماهیتی کـه در ان ضرورت مادر‬ ‫اختـراع شـناخته می شـود و بـه مـواردی کـه بـه پیشـرفت و‬ ‫تقویـت نیـاز دارند‪ ،‬رسـیدگی می شـود‪ .‬به لطف رسـانه های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬ترک هـای جـوان و هوشـمند به دنبال ان هسـتند‬ ‫کـه از پیشـرفت اسـتارت اپی در سـایر قسـمت های دنیـا‬ ‫درس و الهـام بگیرنـد و انهـا را در تالش هـای فناورانه خود‬ ‫اعمـال کننـد‪ .‬جوانـان بـا پارک هـای فنـاوری که هزینـه انها‬ ‫را دولـت تامیـن می کند‪ ،‬اشـنا می شـوند‪ ،‬همـکاری می کنند‪،‬‬ ‫ایده هایشـان را بـه اشـتراک می گذارنـد و اختراعـات خـود‬ ‫را عملـی می کننـد‪ .‬در حـال حاضـر‪ ،‬فنـاوری و نـواوری‬ ‫از جملـه صنایـع پیشـرو در ترکیـه اسـت و هـر روز جامعـه‬ ‫بیشـتر از دیـروز از ان اسـتقبال می کنـد‪.‬‬ ‫جایـگاه اسـتارت اپ در ایـن کشـور به یـک جایگاه مهم‬ ‫و مرتفـع تبدیـل شـده و جوانـان امـروز ترکیـه بـا افتخار در‬ ‫ایـن حـوزه فعالیـت می کنند‪.‬‬ ‫در کل می تـــوان گفـــت ترکیـــه بهتریـــن مـــکان‬ ‫در منطقـــه بـــرای فعالیـــت اســـتارت اپی اســـت زیـــرا‬ ‫موقعیـــت مکانـــی ایـــن کشـــور‪ ،‬بـــازار بـــزرگ ان بـــا‬ ‫جمعیـــت زیـــاد و جـــوان‪ ،‬ســـرمایه انســـانی بـــا اســـتعداد‬ ‫و تحصیلکـــرده ترکیـــه‪ ،‬فرصت هـــای بی نظیـــر بـــرای‬ ‫ســـرمایه گذاران‪ ،‬جامعـــه کارافریـــن ایـــن کشـــور زمینـــه‬ ‫را بـــرای رشـــد اســـتارت اپی ترکیـــه فراهـــم کـــرده‬ ‫اســـت‪ .‬از ایـــن رو‪ ،‬نـــه تنهـــا کارافرینـــان ترکیـــه بلکـــه‬ ‫کارافرینـــان از منطقـــه خاورمیانـــه و شـــمال افریقـــا‬ ‫جـــذب کســـب و کار اســـتارت اپی در ایـــن کشـــور‬ ‫شـــده اند‪ .‬اســـتانبول دارد بـــه مناســـب ترین مـــکان بـــرای‬ ‫اســـتارت اپ ها در منطقـــه تبدیـــل می شـــود‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫دبیر برگزاری رویداد کارافرینی استارتاپ‬ ‫عقب ماندگی ایران از ترکیه در استارت اپ ها‬ ‫‪59‬‬ ‫اخبار استارت اپ‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪60‬‬ ‫استارت اپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫◄ فناوری اطالعات بهترین رشته مهندسی برای اشتغـال و‬ ‫کارافرینی بانوان است‬ ‫◄ ایران الکامپ ‪۲۰۱۶‬؛ عرصه خودنمایی استـارت اپ های‬ ‫حوزه ‪ICT‬‬ ‫◄راه اندازی کسب و کار با تلفن همراه و نیازهای ان‬ ‫◄بازاریابی را در رسانه های اجتماعی اغاز کنید‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪61‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگوی بازارکاربا ازاده داننده کارافرین حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‪:‬‬ ‫فناوری اطالعات بهترین رشته‬ ‫مهندسی برای اشتغال و کارافرینی‬ ‫بانوان است‬ ‫■ گفت و گو ‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شاید خودش هم فکر نمی کرد برای شروع کسب و کار مورد عالقه اش باید بیست سال تجربه کسب کند‪.‬‬ ‫مهنـدس ازاده داننـده ‪ 20‬سـال کار کارشناسـی کـرد تـا بتوانـد اغازگر کسـب و کاری نو در حـوزه فـن اوری اطالعات و ارتباطات باشـد‪ .‬کسـب و کاری که‬ ‫بتوانـد خدمـات مشـاوره مدیریـت و مهندسـی سیسـتم ارائه نمایـد و مورد توجـه و عالقه مخاطبان باشـد‪.‬‬ ‫داننده پس از فارغ التحصیلی در رشـته کامپیوتر از دانشـگاه شـیراز در سـال ‪ ،1364‬در شـرکت داده پردازی ایران مشـغول به کار شـد و پس از هشـت سـال کار در این‬ ‫شـرکت و قبل از تاسـیس شـرکت فن اوران اطالعات بهاران‪ ،‬به عنوان مشـاور مسـتقل در سـازمان های مختلف کار مشـاوره و پروژه را ادامه داد‪.‬‬ ‫وی از فرصت های بی شمار اشتغال در صنعت فناوری اطالعات می گوید و برای اشتغال زنان در این حوزه ایده های ناب دارد‪ .‬انچه می خوانید ماحصل این گفت وگو است‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫فارغ التحصیل علوم کامپیوتر از دانشگاه شیرازم‬ ‫کارافریــن حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه در رشــته علــوم کامپیوتــر از‬ ‫دانشــگاه شــیراز فــارغ التحصیــل شــده اســت گفــت‪:‬‬ ‫ســال ‪ 1364‬بعــد از فــارغ التحصیلــی بــه دنبــال‬ ‫اشــتغال در رشــته خــودم بــودم تــا اینکــه توانســتم در‬ ‫شــرکت داده پــردازی ایــران و در رشــته مرتبــط بــا‬ ‫رشــته تحصیلــی شــاغل شــوم‪.‬‬ ‫داننـــده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ‪ 8‬ســـال در ایـــن‬ ‫ش ــرکت مش ــغول ب ــوده گف ــت‪ :‬از س ــال ‪ 1372‬ت ــا ‪1384‬‬ ‫بـــه عنـــوان مشـــاور و مجـــری طـــرح هــــــــــا و‬ ‫پروژه هـــای فنـــاوری اطالعـــات مشغــــــــــــول‬ ‫ب ــه کار ب ــودم و توانس ــتم در رش ــته خ ــودم تج ــارب‬ ‫بســـیاری را کســـب کنـــم‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت ف ــن اوران اطالع ــات به ــاران‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــا توان ــی ک ــه کس ــب ک ــردم‬ ‫توانســـتم ارام ارام بـــه ســـوی کارهـــای مدیریتـــی‬ ‫در بحـــث فنـــاوری اطالعـــات کشـــیده شـــوم‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬شـــرکتی کـــه مـــا در ان شـــاغل‬ ‫هســـتیم در ســـال ‪ 1381‬تاســـیس شـــده ولـــی بـــا‬ ‫تیمـــی کـــه مـــا بودیـــم و بـــه ان اضافـــه شـــدیم‬ ‫توانســـتیم اساســـنامه شـــرکت را عـــوض کنیـــم و از‬ ‫حـــوزه فعالیـــت در بخـــش نـــرم افـــزار بـــه مقولـــه‬ ‫مشـــاوره و مدیریـــت تغییـــر ماموریـــت بدهیـــم و‬ ‫در ایـــن حـــوزه از ســـال ‪ 1384‬تاکنـــــون فعالیـــت‬ ‫داشـــته و داریـــم و خوشـــبختانه موفـــق بودیـــم‪.‬‬ ‫وی بـــا تصریـــح اینکـــه بـــه مـــدت ‪ 20‬ســـال در‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات کار کارشناســی کــرده ام گفــت‪:‬‬ ‫ولـــی بعـــد از ایـــن بـــه عنـــوان مدیـــر شـــرکت‬ ‫فعالی ــت ه ــای بس ــیار متن ــوع مدیریت ــی و مش ــاوره ای‬ ‫را بـــه ســـازمان هـــا و شـــرکت هـــای خصوصـــی و‬ ‫دولتـــی ارائـــه کـــرده ایـــم‪ .‬در واقـــع کار مـــا ارائـــه‬ ‫خدمـــات مشـــاوره ای و مدیریتـــی بـــه کارفرمایـــان‬ ‫در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات اســـت‪.‬‬ ‫بنابرایـــن کل کار مـــا شـــامل بهبـــود فراینـــد هـــای‬ ‫ســـازمانی در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات اســـت‪.‬‬ ‫داننـــده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در کارمـــان برنـــد‬ ‫هســـتیم و جـــزو اولیـــن شـــرکت هـــای فعـــال در‬ ‫عرصـــه مشـــاوره فنـــاوری اطالعـــات محســـوب‬ ‫م ــی ش ــویم گف ــت‪ :‬م ــا توانس ــتیم در ای ــن عرص ــه‬ ‫مـــورد اعتمـــاد بســـیاری از دســـتگاهها باشـــیم و در‬ ‫بســـیاری مواقـــع بـــدون بازاریابـــی موفـــــــــــق‬ ‫بـــه گرفتـــن پروژه هـــای ایـــن حـــوزه مـــی شـــویم‬ ‫بنابرایـــن مـــی توانیـــم مدعـــی باشـــیم تیـــم و‬ ‫شـــرکت موفقـــی هســـتیم‪ .‬مـــا هـــم مثـــل بســـیاری‬ ‫از شـــرکت هـــا افـــت و خیـــز داشـــته ایـــم ولـــی‬ ‫فق ــط ص ــرف درام ــد مال ــی م ــاک نیس ــت بلک ــه‬ ‫اســتاندارد هــای بســیاری وجــود دارد و بایـــــــــد‬ ‫بـــر اســـاس ان شـــاخص هـــا و اســـتاندارد هـــا‬ ‫موفقیــت یــک شــرکت یــا بنــگاه بایــد ســنجیده شــود‪.‬‬ ‫فناوری اطالعات بهترین‬ ‫رشته مهندسی برای بانوان است‬ ‫داننــده دربــاره فرصــت هــای اشــتغال و کارافرینی‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫بــرای فــارغ التحصیــان زن گفــت‪ :‬بســیاری از رشــته های‬ ‫مهندســی مثــل رشــته هــای معــدن‪ ،‬صنایــع ‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫معمــاری و ‪ ...‬بــرای زنــان مــی توانــد دشــوار باشــد‬ ‫چــرا کــه مجبــور هســتند در واحــد هــای بیــرون از‬ ‫شــهر و در کارخانجــات مشــغول کار شــوند ولــی‬ ‫رشــته فنــاوری اطالعــات نرمتریــن رشــته مهندســی‬ ‫بــرای زنــان اســت و مــی توانــد بــرای تحصیــل و‬ ‫اشــتغال انهــا بســیار مناســبتر نســبت بــه ســایر رشــته ها‬ ‫باشــد‪ .‬از طــرف دیگــر فنــاوری اطالعــات نیــــــاز‬ ‫بــه تــوان فیزیکــی باالیــی هــم نــدارد‪.‬‬ ‫وی از حضـــور چشـــمگیر زنـــان در دانشـــگاهها‬ ‫و همچنیـــن در رشـــته هـــای فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫خب ــر داد و گف ــت‪ :‬گرچ ــه ام ــار دقیقـــــــــــ ــی‬ ‫از فـــارغ التحصیـــان زن در رشـــته های فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات نداریـــم ولـــی بایـــد بگویـــم کـــه میـــزان‬ ‫جـــذب فـــارغ التحصیـــان زن در رشـــته هـــای‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات باالســـت‪.‬‬ ‫داننـــده بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیـــکاری در‬ ‫بســـیاری از رشـــته هـــا بـــرای فـــارغ التحصیـــان‬ ‫رو ب ــه گس ــترش اس ــت اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا وج ــود‬ ‫مشـــکالت شـــغلی بـــرای زنـــان و همـــــــــــه‬ ‫فـــارغ التحصیـــان فنـــاوری اطالعـــات حـــوزه‬ ‫خوب ــی ب ــرای توس ــعه اش ــتغال و کارافرین ــی اس ــت‬ ‫چـــرا کـــه هزینـــه ایجـــاد شـــغل در بســـتر فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات پاییـــن اســـت ‪.‬‬ ‫داننـــده بـــا ذکـــر ایـــن نکتـــه کـــه فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات بـــا خالقیـــت و نـــواوری همـــراه اســـت‬ ‫گفـــت‪ :‬فنـــاوری اطالعـــات و ارتباطـــات بســـتر‬ ‫فرصـــت هـــای بســـیار اســـت و همـــه جنبـــه هـــای‬ ‫زندگـــی را تحـــت تاثیـــر قـــرار داده و مـــی توانـــد‬ ‫میـــزان فـــروش و بازاریابـــی و قـــدرت انتخـــاب‬ ‫مشـــتریان را باالببـــرد و ایـــن امـــکان را بـــه همـــه‬ ‫مـــی دهـــد در منـــزل خـــود بـــه انجـــام فعالیـــت‬ ‫خـــود بپردازنـــد و بســـیار کـــم هزینـــه اســـــــــت‬ ‫بـــه نظـــر مـــن فنـــاوری اطالعـــات بیـــش از هـــر‬ ‫رشـــته و بســـتر دیگـــری مـــی توانـــد در خدمـــت‬ ‫اش ــتغال زن ــان ق ــرار گی ــرد و همچنی ــن کس ــب و کار‪،‬‬ ‫اقتصـــاد‪ ،‬بهداشـــت و زندگـــی مـــا را تحـــت تاثیـــر‬ ‫قـــرار دهـــد‪.‬‬ ‫در حـــال حاضـــر همچنیـــن بـــازی هـــای‬ ‫رایانـــه ای و تولیـــد محتـــوا زمینـــه مناســـبی بـــرای‬ ‫کارافرینـــی بیشـــتر در زمینـــه فنــــــــــاوری‬ ‫اطالعـــات اســـت‪.‬‬ ‫‪ 20‬درصد رشته های دانشگاهی‬ ‫مرتبط با فناوری اطالعات هستند‬ ‫ایـــن فـــارغ التحصیـــل کارافریـــن بـــا اشـــــــاره‬ ‫بـــه اینکـــه فنـــاوری اطالعـــات هـــر محدودیـــت‬ ‫زمان ــی و مکان ــی را از بی ــن ب ــرده اس ــت ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫فرصت هـــای فنـــاوری اطالعـــات در کشـــور گفـــت‪:‬‬ ‫‪ 10‬در صـــد رشتـــــــه های دانشگــــــــــاهی‬ ‫کشـــور در زمینـــه فنـــاوری اطالعـــات و همچنیـــن‬ ‫‪ 10‬درصـــد دیگـــر مرتبـــط بـــا فنــــــــــــاوری‬ ‫اطالع ــات هس ــتند بنابرای ــن ‪ 20‬درص ــد رش ــته ه ــا‬ ‫بــا فنــاوری اطالعــات ارتبــاط مســتقیم دارنــد‪ .‬بنابرایــن‬ ‫فـــارغ التحصیـــان بســـیار خوبـــی داریـــم و مزیـــت‬ ‫نیـــروی انســـانی در زمینـــه فنـــاوری اطالعـــات در‬ ‫کشـــور مـــا یـــک فرصـــت بســـیار خـــوب اســـت‬ ‫ک ــه بای ــد بتوانی ــم از ای ــن فرص ــت ه ــا اس ــتفاده کنی ــم‪.‬‬ ‫وی از توســـعه زیرســـاخت هـــا بـــرای توســـعه‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات و توســـعه کار در ایـــن بخـــش‬ ‫گفـــت و افـــزود‪ :‬خوشـــبختانه رشـــد و توســـعه‬ ‫زی ــر س ــاخت ه ــای فن ــاوری اطالع ــات ب ــه نقط ــه‬ ‫خوب ــی رس ــیده اس ــت و ب ــا توج ــه ب ــه بک ــر ب ــودن‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات در کشـــور مـــا هنـــوز کار و‬ ‫فعالی ــت بس ــیاری در ای ــن ح ــوزه ب ــرای کش ــورمان‬ ‫وجـــود دارد کـــه بایـــد از ان اســـتفاده کنیـــم‪.‬‬ ‫از فرصـــت هـــای نـــاب هســـتند و مـــی تواننـــد بـــا‬ ‫هزینـــه کـــم فـــارغ التحصیـــان و شـــرکت را بـــه‬ ‫هدفش ــان در عرص ــه کســــــــ ــب و کار برس ــانند‪.‬‬ ‫اســـتارت اپ هـــا کســـب و کار هـــا و اقتصـــاد‬ ‫یـــک کشـــور را از رکـــود و بـــی تحرکـــی نجـــات‬ ‫مـــی دهـــد و مـــی توانـــد بـــه رونـــق و توســـعه‬ ‫اقتصـــادی کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫وی ک ــه کارافری ــن برت ــر ه ــم در ح ــوزه فن ــاوری‬ ‫اطالعـــات انتخـــاب شـــده اســـت ادامـــه داد‪ :‬زنـــان و‬ ‫مـــردان بـــا هـــم اختالفـــات زیـــادی دارنـــد کـــه‬ ‫بیشـــتر ناشـــی از تفـــاوت هـــای فرهنگـــی اســـت‬ ‫بنابرایـــن بایـــد بـــدون توجـــه بـــه مشـــکالت‬ ‫و موانـــع بـــدون نـــگاه جنســـیتی از اشـــتغال و‬ ‫کارافرینـــی در حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات و‬ ‫ارتباطـــات حمایـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫ای ــن کارافری ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه زن ــان م ــا‬ ‫و دخت ــران م ــا ب ــا مش ــکل عـــــــ ــدم اعتم ــاد ب ــه‬ ‫نف ــس مواج ــه هس ــتند گف ــت‪ :‬بای ــد ب ــا کار فرهنگ ــی‬ ‫و حمای ــت از زن ــان و دخت ــران ت ــاش کنی ــم ای ــن‬ ‫ه ــا اعتم ــاد ب ــه نف ــس ورود ب ــه ب ــازارکار را داش ــته‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫با وجود فارغ التحصیالن‬ ‫زیاد در رشته های فناوری‬ ‫اطالعات نیروی مهارت دیده‬ ‫کم است بنابراین کسانی که‬ ‫مهارت دیده و توانمند هستند‬ ‫خیلی زود از سوی شرکت ها‬ ‫و سازمان ها‬ ‫جذب می شوند‬ ‫زندگی ما در مراحل مختلف‬ ‫با فرصت های متفاوت مواجه است‬ ‫دانن ــده ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه در ه ــر مرحل ــه انس ــان‬ ‫شـــرایط متفاوتـــی را تجربـــه مـــی کنـــد گفـــت‪ :‬در‬ ‫مراحـــل کودکـــی والدیـــن و معلمـــان و در مراحـــل‬ ‫باالت ــر اس ــاتید و در زندگ ــی بع ــد از ازدواج همس ــر‬ ‫ممکـــن اســـت نقـــش تعییـــن کننـــده ای بـــرای‬ ‫موفقیـــت داشـــته باشـــد ولـــی مـــن فرصـــت رشـــد‬ ‫و موفقیـــت در طـــول زندگـــی را داشـــته ام و نمـــی‬ ‫تـــوان گفـــت فقـــط یـــک عامـــل در زندگـــی مهـــم‬ ‫بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫فارغ التحصیالن فناوری اطالعات‬ ‫چه باید بیاموزند‬ ‫ایـــن فعـــال در عرصـــه فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بیـــن فـــارغ التحصیـــان‬ ‫دانشـــگاهها و نیازهـــای رشـــته هـــای شـــغلی‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات دره عمیق ــی وج ــود دارد گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــا وج ــود ف ــارغ التحصی ــان زی ــاد در رش ــته ه ــای‬ ‫فن ــاوری اطالع ــات نی ــروی مه ــارت دیــــــــــ ــده‬ ‫و توانمن ــدی ک ــه ب ــه ح ــوزه ه ــای ش ــغلی اش ــنایی‬ ‫داشـــته باشـــند کـــم اســـت بنابرایـــن کســـانی کـــه‬ ‫مه ــارت دی ــده و توانمن ــد هس ــتند خیلـــــ ــی زود‬ ‫از س ــوی ش ــرکت ه ــا و ســـــ ــازمان ه ــا ج ــذب‬ ‫می شـــوند‪ .‬داننـــده درادامـــه افـــزود‪ :‬ایـــن فاصلـــه‬ ‫در ســـایر رشـــته هـــای مهندســـی تـــا ایـــن حـــد‬ ‫وجـــود نـــدارد چـــرا کـــه ســـرعت تحـــول در‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات بســـیار باالســـت بنابرایـــن‬ ‫فاصلـــه بیـــن دانشـــگاه و بـــازارکار در رشـــته های‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات زیـــاد اســـت و بایـــد تـــاش‬ ‫کنیـــم تحریم هـــا و موانـــع را کنـــار بزنیـــم و‬ ‫خودمـــان را بـــا شـــرایط و اســـتانداردهای روز در‬ ‫حـــوزه فنـــاوری اطالعـــات بـــه روز کنیـــم‪.‬‬ ‫استارت اپ ها ایده ها‬ ‫را تجاری می کنند‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت فـــن اوران اطالعـــات‬ ‫بهـــاران بـــه فرصـــت هـــای اســـتارت اپ هـــا‬ ‫بـــرای توســـعه کســـب و کار هـــا اشـــاره کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫ایـــن فضـــا فضایـــی اســـت کـــه ایده هـــــــــــــا‬ ‫را ب ــه فرص ــت تبدی ــل م ــی کن ــد‪ ،‬انه ــا را تج ــاری‬ ‫مـــی کنـــد و فرصـــت تحقیـــق و توســـعه را بـــرای‬ ‫شـــرکت هایـــی کـــه نمـــی خواهنـــد زیـــاد هزینـــه‬ ‫کنن ــد میس ــر م ــی کن ــد ‪ .‬اس ــتارت اپ ه ــا سرش ــار‬ ‫خیلی از مسائل را فناوری اطالعات‬ ‫حل می کند‬ ‫کارافری ــن ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات ب ــا اش ــاره‬ ‫بـــه اینکـــه محرومیـــت هـــا و عقـــب ماندگـــی هـــا‬ ‫را مـــی تـــوان بـــا فنـــاوری اطالعـــات حـــل کـــرد‬ ‫گفـــت‪ :‬می توانیـــم بـــا توســـعه فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫در همـــه جـــای کشـــور به ویـــژه مناطـــق محـــروم‬ ‫ایـــن حـــوزه را گســـترش دهیـــم و محرومیـــت هـــا‬ ‫را بـــا امـــوزش هـــای الزم بـــه صفـــر برســـانیم و‬ ‫ایـــن بـــا فنـــاوری اطالعـــات در اکثـــر بخـــش هـــا‬ ‫شـــدنی اســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت فـــن اوران اطالعـــــــات‬ ‫به ــاران اف ــزود‪ :‬ب ــا تعری ــف خدم ــات بیش ــتر در عرص ــه‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات مـــی تـــوان بـــازارکار ایـــن‬ ‫رش ــته ه ــا و خدم ــات را در زمین ــه ه ــای مختل ــف‬ ‫گســـترش داد و فنـــاوری اطالعـــات ایـــن قابلیـــت‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫داننـــده در پایـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکــــــــــه‬ ‫کشــور هــای توســعه یافتــه هــر روز بــه نیــروی انســانی‬ ‫بیش ــتری در ح ــوزه فن ــاوری اطالع ــات نی ــاز دارن ــد‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــا وج ــود پیش ــرفت ای ــن کش ــور ه ــا همچن ــان‬ ‫نیـــاز بـــه نیـــروی انســـانی در بخـــــــــــــش‬ ‫فنـــاوری اطالعــــــــات و رشـــته هـــای مرتبـــط‬ ‫بســـیار باالســـت‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪63‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایران الکامپ ‪۲۰۱۶‬؛‬ ‫عرصه خودنمایی استارت اپ های حوزه ‪ICT‬‬ ‫بیسـت و دومیـن نمایشـگاه الکامـپ بـه عنـوان بزرگتریـن رویـداد تجـاری در عرصه تولیـد و عرضه‬ ‫محصـوالت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات و خدمـات صنایـع الکترونیـک و کامپیوتـر کشـور در حالی‬ ‫برگـزار شـد کـه مراسـم افتتاحیـه ان بـا حضـور دکتر سـورنا سـتاری معـاون علمـی و فناوری ریاسـت‬ ‫جمهـوری رنـگ و بوی دانـش بنیـان گرفت‪.‬‬ ‫در مراسـم افتتاحیـه ایـن نمایشـگاه که در طبقـه فوقانی سـالن خلیج فارس محـل دائمی نمایشـگاه های‬ ‫بیـن المللـی تهـران برگـزار شـد دکتر محمـود واعظـی به سـخنان خود رنـگ دانـش بنیــــــان داد و‬ ‫گفـت‪ :‬در ایـن نمایشـگاه اخریـن دسـتاوردهای صنعت (‪ )ICT‬کشـور اعم از سـخت افزار و نـرم افزار به‬ ‫عالقمنـدان عرضـه مـی شـود و فرصتـی بی بدیل بـرای تبادل نظـر و مذاکـره در اختیار شـرکت کنندگان‬ ‫قرار مـی گیرد‪.‬‬ ‫در بیسـت و دومیـن نمایشـگاه بین المللـی الکترونیک‪،‬کامپیوتر و تجـارت الکترونیکی ( ایـران الکامپ‬ ‫‪ ) ۲۰۱۶‬تعـداد ‪ ۳۳۶‬شـرکت ایرانـی و ‪ ۸۶‬شـرکت خارجـی از ‪ ۱۸‬کشـور جهان شـامل ‪ :‬المـان‪ ،‬امریکا‪،‬‬ ‫اسـپانیا‪ ،‬امـارات متحـده عربی‪ ،‬انگلسـتان‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬تایـوان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬چین‪ ،‬دانمارک‪ ،‬روسـیه‪ ،‬ژاپن‪ ،‬سـوئیس‪،‬‬ ‫فرانسـه‪ ،‬لهسـتان‪ ،‬لتونـی‪ ،‬هلنـد و کـره جنوبـی در فضای نمایشـگاهی بـه وسـعت بیـش از ‪ ۳۶,۴۰۰‬متر‬ ‫مربـع اخریـن محصـوالت و دسـتاوردهای خـود در رابطـه بـا تولیـد سـخت افـزار‪ ،‬نـرم افزار‪،‬خدمات‬ ‫الکترونیک‪،‬ماشـین االت اداری‪،‬اینترنـت و شـبکه هـای اطالع رسـانی‪،‬امنیت و شـبکه‪ ،‬انتـی ویروس‪ ،‬لپ‬ ‫تـاپ‪ ،‬تبلـت‪ ،‬وب سـایت و وبلاگ را در معـرض دیـد عموم قـرار دادند‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫وزیـــــر ‪ ICT‬کشـور در‬ ‫نمایشـگاه الکامـپ از بودجـه‬ ‫‪ 140‬میلیــــارد تومـــــــانی‬ ‫بـرای حمایـت از شـرکت های‬ ‫نوپـا خبـر داد و اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در صورتی کـه اسـتارت اپ هـا‬ ‫بتواننـد موفـق شـوند و کسـب‬ ‫درامد کننــــــــد‪ ،‬نواوری ها‬ ‫شـکوفا می شـود‪.‬‬ ‫دکتـر محمـود واعظـی در‬ ‫حاشـیه بازدیــــد از نمایشگاه‬ ‫الکامـپ بـا اشــــــــــاره به‬ ‫فعالیـت گسـترده و نهضـت‬ ‫شـروع شـده در شـرکت هـای‬ ‫نوپـا و اسـتارت اپ هـا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نخسـت بایـد ایـن حجـم از‬ ‫دسـتاوردها و نواوری هــــایی‬ ‫کـه جوانـان مـا بدســـــــت‬ ‫اورده انـد را معــــــرفی کنیم‪.‬‬ ‫ضمنـا بایـد بدانیـم تـا زمانیکـه اسـتارت اپ های ما بـه دنیا‬ ‫معرفـی نشـوند و متخصصـان مـا نتواننـد درامد کسـب کنند‬ ‫نمـی توانیـم موفـق شـویم‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوی اطالعات با اشـاره به زیاد شـدن‬ ‫گسـتره شـبکه های اجتماعی گریزی به این شـبکه ها زد و‬ ‫افـزود‪ :‬وقتـی شـبکه اجتماعی بیـش از ‪ 10‬یا ‪ 20‬یـا ‪30‬هزار‬ ‫بیننـده دارد کـه بیشـتر از تیـراژ بسـیاری از روزنامـه هـای‬ ‫فعلـی اسـت‪ ،‬ایـا می توانـد بـدون اینکه در جایی ثبت شـده‬ ‫باشـد هر حرفـی را بزند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه نظام دسـت بسـته نیسـت و اگــــــر‬ ‫مـی خواسـت تا االن بـا انها برخورد مـی کرد‪ ،‬افـزود‪ :‬اینکه‬ ‫صادقانـه بـا مخاطبـان حـرف مـی زنیـم بـه این دلیل اسـت‬ ‫کـه نمـی خواهیـم چیـزی را پنهـان کنیـم و فکـر مـی کنـم‬ ‫این شـفاف سـازی در مـورد پاک کـردن جامعـه از خبرهای‬ ‫الوده اسـت‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫فناوری اطالعات به کسب و کارهای‬ ‫جدید منجر می شود‬ ‫باالتریـن مقام مسـوول حوزه ‪ ICT‬در کشـور همچنین در‬ ‫مـورد چالشـی که میـان کسـب و کارهای قدیمی و سـنتی و‬ ‫کسـب و کارهـا جدیدی که در بسـیاری از زمینـه ها رخ داده‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در گذشـته زمانیکـه در ایران و بسـیاری‬ ‫از کشـورها مراکـز خریـد بـزرگ مـی خواسـت راه انـدازی‬ ‫شـود نیـز ایـن چالش بوجـود امد و همـه فکر مـی کردند با‬ ‫امـدن ایـن مراکـز خرید دیگر کسـی از مغـازه و لبنیاتی های‬ ‫بـه انهـا کمک شـود‪.‬‬ ‫دکتـر واعظـی بـا اشـاره بـه‬ ‫فضـای جدیـد بوجـود امده در‬ ‫کشـور پـس از اجـرای برجـام‬ ‫گفـت‪ :‬امـروز پژوهشـگران‪،‬‬ ‫اسـاتید و صاحبـان شـرکت ها‬ ‫بـه راحتـی مـی توانـد رفـت‬ ‫و امـد کننـد و دسـتاوردهای‬ ‫خودشـان را به دنیـا معرفی کنند‪.‬‬ ‫ضمـن اینکـه هم اکنـون با ‪700‬‬ ‫بانک خارجـی رابطه کارگزاری‬ ‫برقـرار شـده بطوریکـه پسـت‬ ‫بانـک کـه بیشـتر بـر کارهـای‬ ‫داخلـی متمرکـز اسـت بـا بیش‬ ‫از ‪ 40‬بانـک خارجـی قـرارداد‬ ‫کارگـزاری امضـا کـرده اسـت‬ ‫کـه بـرای استـــــارت اپ ها‬ ‫چیـزی بنـام مشـکل نقـل و‬ ‫انتقـال پـول از خـارج کشـور‬ ‫کوچـک خریـد نمـی کند امـا در عمل شـاهد بودیـم که هم‬ ‫انهـا مشـتری های خـاص خود را پیـدا کردنـد و رقابت بین‬ ‫انهـا زیادتـر شـد و در نهایت مـردم از ان اسـتفاده کردند‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعات در مـورد میزان رقم‬ ‫صـادرات نـرم افـزار با اشـاره به راحتـی انتقال و ارسـال نرم‬ ‫افـزار بـدون عبـور از گمـرک‪ ،‬گفـت‪ :‬در جاهـای مختلـف‬ ‫رقـم هایـی اعلام شـده امـا هـر رقمـی بگویـم‪ ،‬قطعـا رقـم‬ ‫پایینی گفته ام چون در این دو سـه سـال گذشـته به سـرعت‬ ‫نهضـت نـرم افـزار و اپلیکشـین نویسـی و تولیـد محتـوا در‬ ‫کشـور گسـترش پیـدا کرده اسـت و خودم در نقـاط مختلف‬ ‫کشـور ان را از نزدیـک دیـده ام‪.‬‬ ‫وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فناوری اطالعـات در پایان بـا بیان اینکه‬ ‫بـا فضایـی کـه در نمایشـگاه الکامـپ و نمایشـگاه پژوهـش و‬ ‫فنـاوری وجود داشـت به اینده بسـیار خوشـبین هسـتم‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬درامد کشـور نبایـد منحصر به درامد نفتی باشـد و حوزه‬ ‫‪ ICT‬بـرای کشـور مـی تواند درامدزایی باالیی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫واعظی با بیان این که شرکت های دانش بنیان استقبال‬ ‫خوبی از الکامپ کردند گفت‪ :‬امیدوارم با فضایی که‬ ‫در الکامپ وجود دارد‪ ،‬جوانان‪ ،‬کسب و کارهای نوپا و‬ ‫شرکت های دانش بنیان با حمایت بخش دولتی و خصوصی‪،‬‬ ‫به سرعت به سمت درامدزایی و خودکفایی گام بردارند‪.‬‬ ‫قول وزیر برای حمایت ‪140‬میلیارد تومانی‬ ‫از استارت اپ ها‬ ‫وی بـا تقدیـر از فعالیـت جـوان هـا و دانشـجویان در‬ ‫حـوزه راه انـدازی اسـتارت اپ هـای مختلـف در کشـور‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬بـرای حمایـت از ایـن جوانـان و اسـتارت اپ هایی‬ ‫کـه راه انـدازی کرده بودند‪ ،‬امسـال بودجه ای بـه میزان ‪120‬‬ ‫میلیـارد تومـان از بودجـه وزارتخانـه کنار گذاشـتیم و سـال‬ ‫اینـده ایـن رقـم بـه ‪ 140‬میلیـارد تومـان مـی رسـد ضمـن‬ ‫اینکـه در اسـتان های مختلف شـورایی را درسـت کردیم که‬ ‫کار شـرکت هـای نوپـا و محصوالتشـان را ارزیابـی کننـد تا‬ ‫اگـر کار و محصـول انها تکراری نباشـد از طریـق وام وجوه‬ ‫اداره شـده بـا نـرخ سـود ‪ 4‬یـا ‪ 8‬درصـد و اگـر کار تجـاری‬ ‫شـده و نیـاز بـه کمک داشـته باشـد حداکثر با نرخ ســــود‬ ‫‪ 14‬درصـد بعـد از شـش تا یکسـال و بازپرداخت سـه سـاله‬ ‫حضور استارتاپ ها از ‪ 25‬استان در الکامپ ‪2016‬‬ ‫باقـر بحـری مدیـر اجرایـی نمایشـگاه الکامـپ نیـز بـا‬ ‫بیـان ایـن کـه بیـش از ‪ 50‬نفـر بـرای برپایـی سـالن ویـژه‬ ‫کسـب و کارهـای نوپـا (الکام اسـتارز) تلاش کرده انـد‬ ‫گفـت‪ :‬اسـتانداردهای جهانـی الزم برای برپایـی رویدادهای‬ ‫اسـتارتاپی‪ ،‬ماننـد اختصاص فضای ارائه و معرفی اسـتارتاپ‬ ‫و همچنیـن فضـای برگـزاری جلسـه بـا سـرمایه گذاران در‬ ‫ایـن نمایشـگاه رعایـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـرای نخسـتین بـار در دنیـا نمایشـگاه‬ ‫جیتکـس یـک کار را پـس از مـا انجـام داد و ان هـم برپایی‬ ‫بخـش حمایـت از اسـتارتاپ ها بـوده اسـت‪.‬‬ ‫بحـری گفـت‪ 10 :‬نفـر از اسـتارتاپ های حاضـر در‬ ‫نمایشـگاه برگزیده شـده و به «سـبیت» اعزام خواهند شـد‪.‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فرصت ویژه شرکت ها و استارت اپ های ایرانی‬ ‫برای بین المللی شدن‬ ‫وعـده نظـام صنفـی رایانـه ای بـرای تقویـت ارتباطات و‬ ‫همکاری هـای بین المللـی نمایشـگاه الکامـپ درهمیـن دوره‬ ‫بیسـت و دوم نمایشـگاه شـکل عملی به خود گرفت و یکی‬ ‫از بیـن المللی تریـن ادوار الکامـپ را رقـم زد‪.‬‬ ‫حضـور ‪ 68‬شـرکت از ‪ 18‬کشـور‪ ،‬تشـکیل سـه پاویـون‬ ‫بـرای شـرکت های کـره ای‪ ،‬چینـی و تایوانـی و بازدید هیات‬ ‫تجـاری ‪ 60‬نفـره مالـزی بخشـی از دسـتاوردهای امسـال‬ ‫الکامـپ بـود‪ .‬امـا یـک اتفاق تـازه هـم‪ ،‬اغـاز همکاری های‬ ‫دو نمایشـگاه الکامـپ ایـران و سـبیت هانوفر المـان اسـت‪.‬‬ ‫مارتینـا لوبـون‪ ،‬مدیراجرایـی نمایشـگاه سـبیت در ایـن‬ ‫رابطـه گفـت‪ :‬نخسـتین بـار در تیرمـاه امسـال بـا اقایـان‬ ‫سـعادت و بحـری‪ ،‬رییـس و نایـب رییـس سـازمان نظـام‬ ‫صنفـی رایانـه ای دیـدار و دربـاره امکانـات و شـیوه های‬ ‫همـکاری گفـت و گـو کردیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـبیت المـان و الکامـپ دو نمایشـگاه بـا‬ ‫ویژگی هـای مشـابه هسـتند و طیـف وسـیعی از فناوری هـا‬ ‫و محصـوالت فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات را در بـر‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬بنابرایـن امـکان همـکاری دوجانبه فراهم اسـت‪.‬‬ ‫بـه همیـن منظـور تصمیـم گرفتیم در گام نخسـت نسـبت به‬ ‫برپایـی غرفـه سـبیت در الکامـپ و از سـوی دیگـر غرفـه‬ ‫نظـام صنفـی رایانـه ای در سـبیت اقـدام کنیـم تـا هـم مـا به‬ ‫شـرکت های ایرانـی دربـاره فراینـد حضورشـان در سـبیت‬ ‫اطلاع رسـانی کنیم تـا فرصت نمایـش توانمندی های شـان‬ ‫را در بـازار اروپـا داشـته باشـند و هـم شـرکت ها و تجـار‬ ‫اروپایـی فرصـت اشـنایی بـا صنعـت و نمایشـگاه فنـاوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطـات ایـران را پیـدا کننـد‪.‬‬ ‫لوبـون بـا بیـان اینکـه شـرکت در سـبیت ارزان تریـن و‬ ‫سـریع تریـن راه بـرای نمایـش و عرضه تـوان و محصوالت‬ ‫شـرکت ها و اسـتارتاپ های ایرانـی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا همین‬ ‫نـگاه دو پاویـون‪ ،‬یکـی بـرای شـرکت ها و یکـی بـرای‬ ‫اسـتارتاپ های ایرانـی در سـبیت بـا همـکاری و مدیریـت‬ ‫سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای ایـران تـدارک دیـده ایـم‪.‬‬ ‫ضمـن اینکـه حضـور بیـش از سـه هـزار خبرنگار و رسـانه‬ ‫سرویس برتر دولت الکترونیکی‬ ‫در الکامپ معرفی شد‬ ‫معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطالعات ایران‬ ‫گفت‪ :‬براساس ارزیابی صورت گرفته از خدمات الکترونیکی‬ ‫دستگاه های دولتی‪ ٥٠ ،‬خدمت برتر در الکامپ ‪ ٢٢‬معرفی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رضـا باقـری اصل بـا بیان اینکـه ارزیابی تمامـی خدمات‬ ‫الکترونیکـی دولـت بر مبنـای وضعیت پرتال‪ ،‬اطالع رسـانی‬ ‫و خدمـات دهـی بـا تعریـف پارامترهـای مختلـف بـه اتمام‬ ‫رسـیده اسـت ادامه داد‪ :‬این ارزیابی برای ‪ ٧١‬دسـتگاه دارای‬ ‫شناسـنامه خدمـات انجـام شـد و هم اکنـون نتایـج ان نهایی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طبق نتایج ارزیابی انجام شده‪ ٥٠ ،‬سرویس‬ ‫دستگاههای دولتی‪ ،‬به عنوان سرویس برتر انتخاب شده و‬ ‫در سالن دولت الکترونیک بیست و دومین نمایشگاه الکامپ‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫وی نحوه اطالع رسانی سرویس‪ ،‬ارائه موثر در سطح‬ ‫وب‪ ،‬نحوه تعامل و استعالمات سرویس را از جمله مواردی‬ ‫عنوان کرد که در ارزیابی این خدمات مدنظر قرار گرفته‬ ‫است و گفت‪ :‬براوردها نشان می دهد که نسبت به سال‬ ‫گذشته دستگاههای اجرایی در الکترونیکی شدن رشد خوبی‬ ‫را داشته اند اما تا یکپارچکی این خدمات فاصله زیاد است‪.‬‬ ‫اما با این وجود عرضه خدمات برتر در نمایشگاه الکامپ‬ ‫می تواند مشوقی برای سایر دستگاه ها باشد تا به الکترونیکی‬ ‫شدن خود سرعت دهند‪.‬‬ ‫پایه گذاری برند جدید الکامپ‬ ‫گیمز برای نخستین بار‬ ‫معاون حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز با بیان‬ ‫این که امسال برای نخستین بار با همکاری بنیاد و سازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه ای برند جدید الکامپ گیمز در نمایشگاه‬ ‫پایه گذاری شده گفت‪ 15 :‬تولیدکننده بازی تولیدات خود را‬ ‫به بازدیدکنندگان تخصصی الکامپ ارائه می دهد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫کل هزینه هـای سـه نفـر اول و هزینـه غرفه هفـت نفر بعدی‬ ‫از سـوی سـازمان نظـام صنفـی رایانـه ای پرداخـت خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬همچنیـن اگر اسـتارتاپی عالقه دارد در ایـن جمع قرار‬ ‫گیـرد‪ ،‬می توانـد درخواسـت خـود را طـی چنـد روز اینـده‬ ‫بـه مـا ارایـه کند‪.‬‬ ‫مدیـر اجرایـی الکامـپ ‪ 22‬بـا بیـان ایـن کـه از ‪25‬‬ ‫اسـتان کشـور اسـتارتاپ در نمایشـگاه شـرکت کردنـد‬ ‫گفـت‪ :‬امیدواریـم سـال اینـده سـالن بزرگ تـری در اختیـار‬ ‫الکام اسـتارز بگذاریـم‪.‬‬ ‫شـاهین طبـری مسـوول کمیسـیون نـرم افـزار سـازمان‬ ‫نظـام صنفـی رایانـه ای و عضـو تیـم اجرایـی الکامـپ نیـز‬ ‫گفـت‪ :‬در ابتـدای حضـور در هیـات مدیـره سـازمان نظـام‬ ‫صنفـی رایانـه ای‪ ،‬قـول داده بودیم با کسـب و کارهـای نوپا‬ ‫و شـرکت های کوچـک ارتبـاط مناسـب و بیشـتری برقـرار‬ ‫شـود و خوشـحالیم بـه قول مـان عمـل کرده ایـم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تفـاوت سـالن اسـتارتاپ ها در الکامـپ‬ ‫سـال گذشـته بـا امسـال‪ ،‬حضـور زنچیره هـای مختلـف‬ ‫توسـعه کسـب و کارهـای نوپـا شـامل سـرمایه گذاران و‬ ‫شـتابدهنده ها در کنـار ایـن کسـب و کارهـا اسـت‪.‬‬ ‫عطـا خلیقـی دیگر عضو گـروه اجرایـی الکام اسـتارز نیز‬ ‫دربـاره فراینـد حضـور اسـتارتاپ ها در ایـن بخـش توضیح‬ ‫داد‪ :‬بیـش از ‪ 500‬اسـتارتاپ متقاضـی حضـور در این بخش‬ ‫بودنـد و بـا توجـه بـه فضـای درنظـر گرفته شـده‪ ،‬یـک تیم‬ ‫ارزیابـی‪ ،‬بـه غربالگـری متقاضیـان براسـاس پارامترهـای‬ ‫مختلـف از جمله در اختیار داشـتن وب سـایت و اپلیکیشـن‬ ‫بـرای ارایـه خدمـت پرداختند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ابتـدا از ‪ 242‬اسـتارتاپ و سـپس از ‪39‬‬ ‫اسـتارتاپ دیگـر بـرای حضـور در الکام اسـتارز دعـوت بـه‬ ‫عمـل امـد و در نهایـت ‪ 220‬کسـب و کار نوپـا در کنـار‬ ‫‪ 11‬اسـتارتاپ در حـال توسـعه (بـا پرداخـت هزینـه جـا)‬ ‫و ‪ 3‬شـتابدهنده حضـور یافتنـد کـه در واقـع ‪ 82‬درصـد‬ ‫پذیرفته شـدگان در الکامـپ هسـتند‪.‬‬ ‫سـهیل عباسـی دبیـر بخـش ارایـه اسـتارتاپ ها (‪)Pitch‬‬ ‫نیـز گفت‪ :‬تلاش کردیـم هیچ اسـتارتاپ توانمنـد و خوش‬ ‫فکـری فیلتـر نشـده و همه متقاضیـان امکان ارایه و شـرکت‬ ‫در ارزیابی را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫ایـت حسـینی مدیر کمیتـه داوران بخش الکام اسـتارز نیز‬ ‫گفـت‪ 45 :‬داور وظیفـه بررسـی و ارزشـیابی اسـتارتاپ های‬ ‫برتـر بـرای حضور در نمایشـگاه سـبیت را برعهـده دارند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هـر اسـتارتاپ ‪ 2‬دقیقـه فرصـت ارایـه دارد‬ ‫و پـس از ان نیـز داوران در ‪ 4‬دقیقـه بـه پرسـش و پاسـخ‬ ‫می پردازنـد‪.‬‬ ‫حسـینی دربـاره معیارهـای ارزیابـی اسـتارتاپ ها نیـز‬ ‫توضیـح داد‪ :‬تناسـب بیـن مسـاله و راه حـل‪ ،‬مزیت هـای‬ ‫رقابتـی پایـدار تیم هـا‪ ،‬میـزان درامدزایـی و نرخ‬ ‫رشـد‪ ،‬تناسـب اعضـای تیـم بـا نیازهـای راه انـدازی ایـده‪،‬‬ ‫اشـنایی بـا بـازار‪ ،‬پتانسـیل معرفـی بـه بازارهـای جهانـی و‬ ‫نحـوه ارایـه از جملـه معیارهـای ارزشـیابی تیم هاسـت‪.‬‬ ‫گلـرخ بحـری مدیـر سـالن الکام اسـتارز نیـز گفـت‪ :‬تـا‬ ‫جایـی کـه ممکن بـوده تلاش کردیـم بهتریـن امکانـات را‬ ‫بـرای اسـتارتاپ ها فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫در سـبیت‪ ،‬فرصـت بـی نظیـری برای دیده شـدن در سـطح‬ ‫جهانـی بـه ایـن شـرکت ها می دهـد‪.‬‬ ‫وی در مورد ظرفیت های صنعت فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات ایران نیز گفت‪ :‬مشاهدات من حاکی از این است که‬ ‫توان باالیی در صنعت فاوای ایران نهفته است‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫جمعیت باالی جوانان تحصیل کرده و خالق اینده روشنی را‬ ‫برای ایران نوید می دهد‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هـادی جعفـری منفـرد معـاون حمایـت بنیـاد ملـی‬ ‫بازی هـای رایانـه ای کـه مسـوولیت هماهنگـی ایـن بخـش‬ ‫را عهـده دار اسـت می گویـد امسـال بـرای اولیـن بـار بـا‬ ‫هماهنگـی بنیـاد ملـی بازی هـای رایانـه ای و سـازمان نظـام‬ ‫صنفـی رایانـه ای برنـد جدیـدی بـه نـام الکامـپ گیمـز‬ ‫به صـورت متمرکـز در نمایشـگاه پایه گـذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی به حمایت بنیاد ملی بازی های رایانه ای از‬ ‫تولیدکنندگان بازی برای شرکت در این نمایشگاه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ 300 :‬متر فضا به تولیدکنندگان بازی اختصاص داده‬ ‫شد که ‪ 15‬شرکت در ان حضور دارند‪50 .‬درصد هزینه متراژ‬ ‫برای شرکت های با بیش از ‪ 3‬سال فعالیت و ‪ 70‬درصد هزینه‬ ‫متراژ نمایشگاهی برای شرکت های با کمتر از ‪ 3‬سال فعالیت‬ ‫و نوپا توسط بنیاد تامین شده است‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫بازار داغ ایده های داغ استارت اپی‬ ‫حدود ‪ 250‬اسـتارتاپ‪ ،‬شـتاب دهنده و کسـب و کارهای‬ ‫موفـق اسـتارتاپی در کنار یکدیگـر در تازه ترین و جوان ترین‬ ‫بخـش الکامپ بازار ایـده های نواورانـه را داغ کردند‪.‬‬ ‫سـالن ‪ ۱۸‬نمایشـگاه به اسـتارتاپ ها و ایده هـای نواورانه‬ ‫تعلـق داشـت و شـلوغی و انـرژی جمـع جـوان کـه در‬ ‫نـگاه اول و در ورود بـه سـالن خودنمایـی مـی کـرد یکـی‬ ‫از مهم تریـن وجـه تمایزهـای سـالن اسـتارتاپ هـا بـا دیگر‬ ‫سـالن های نمایشـگاه بـود‪.‬‬ ‫در ایـن سـالن علاوه بر رونـد معمول دیـد و بازدیدهای‬ ‫نمایشـگاهی و معرفـی توانمنـدی هـا‪ ،‬اتفاقـات دیگـری نیز‬ ‫در جریان اسـت‪.‬‬ ‫اینجـا در سـالن ‪ ۱۸‬حدود ‪ 250‬اسـتارتاپ حضـور دارند‪.‬‬ ‫علاوه بـر این ‪ ۳‬شـتاب دهنده اواتـک‪ ،‬فناوری و تـک نیز از‬ ‫ایـن فرصـت برای حضـور نزدیک تـر در کنار تعـداد زیادی‬ ‫اسـتارتاپ اسـتفاده کرده اند‪.‬‬ ‫اسـتارتاپ ها در ‪ ۳‬راهـرو جانمایی شـده بودنـد‪ .‬راه روی‬ ‫کنـاری و انتهایـی بـه اسـتارتاپ هایی اختصـاص یافتـه بـود‬ ‫کـه روزی از نظـر میـزان توسـعه و جایـگاه کسـب و کار در‬ ‫جایـگاه راه روی وسـط سـالن بوده انـد امـا اکنـون اوضـاع‬ ‫انقـدر بـر وفـق مـراد شـده کـه می تواننـد هزینـه مضاعفـی‬ ‫‪66‬‬ ‫نسـبت بـه اسـتارتاپ های راه روی میانـی بـرای حضـور‬ ‫نمایشـگاهی بپردازنـد‪.‬‬ ‫اســتارتاپ هــا شــرکت کننــده در ایــن نمایشــگاه‬ ‫در ‪ ۱۰‬گــروه فعالیــت می کننــد‪ .‬تبلیغــات‪ ،‬بازاریابــی‪،‬‬ ‫امنیــت‪ ،‬ســرگرمی‪ ،‬داده هــای عظیــم‪ ،‬یارانــش ابــری‪،‬‬ ‫توســعه دهنــدگان‪ ،‬نرم افــزار‪ ،‬خدمــات ســازمانی‪ ،‬منابــع‬ ‫انســانی‪ ،‬تجــارت الکترونیــک‪ ،‬امــوزش‪ ،‬مالــی‪ ،‬ســخت‬ ‫افــزار‪ ،‬واقعیــت مجــازی‪ ،‬اینترنــت اشــیا‪ ،‬ســبک زندگــی‪،‬‬ ‫پزشــکی‪ ،‬جمــع ســپاری‪ ،‬اجتماعــی و گردشــگری محــور‬ ‫کار اســتارتاپ ها هســتند‪.‬‬ ‫گلـرخ بحـری مسـوول سـالن ‪ ۱۸‬دربـاره برنامـه روزانـه‬ ‫اسـتارتاپ ها در الکامـپ توضیـح مـی دهـد‪ :‬اسـتارتاپ ها‬ ‫علاوه بـر امکان معرفی خدمـات خود بـه بازدیدکنندگان در‬ ‫صـورت تمایـل از امـکان پیـج (ارائه ایـده خود بـه داوران و‬ ‫سـرمایه گذاران) نیز برخوردار هسـتند که در پایان نمایشـگاه‬ ‫پـس از ارزیابـی داوران طرح هـای برتر به نمایشـگاه سـبیت‬ ‫المـان اعزام می شـوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در مــدت ‪ ۴‬روز برگــزاری نمایشــگاه‬ ‫الکامــپ ‪ ۳۷‬داور در شــیفت های زمــان بنــدی شــده از‬ ‫ســاعت ‪ ۹‬و ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۱۶‬بــرای ارزیابــی ارائه هــا حضــور‬ ‫دارنــد‪ .‬طراحــان و مالــکان ایده هــای اســتارتاپی در ‪۲‬‬ ‫دقیقــه ایــده خــود را شــرح می دهنــد و از ان دفــاع‬ ‫می کننــد‪ ،‬ســپس داوران بــه مــدت ‪ ۴‬دقیقــه دربــاره ابعــاد‬ ‫ایــده از ارائــه دهنــده ســوال مــی کننــد و ارائــه دهنــده بایــد‬ ‫بــرای قانــع کــردن داوران تــاش کنــد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬همچنیـن در ایـن سـالن فضـای رایگانـی‬ ‫بـرای مالقـات و گفت وگـوی دارنـدگان اسـتارتاپ ها و‬ ‫سـرمایه گذاران دیـده شـده اسـت‪.‬‬ ‫بحـری بـا بیـان اینکـه درخواسـت برای پیـچ زیـاد بوده‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬از ‪ ۲۲۵‬اسـتارتاپ حاضـر در سـالن ‪ ۱۲۶‬اسـتارتاپ‬ ‫درخواسـت پیـچ داشـته اند کـه در دومیـن روز نمایشـگاه‬ ‫تعـداد درخواسـت ها بـه ‪ ۱۳۵‬درخواسـت افزایـش یافـت‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬بـرای اسـتفاده از این امـکان باید عالوه‬ ‫بـر هزینـه حداقلـی ‪ ۱۰۰‬هـزار تومـان بـرای حضـور هزینـه‬ ‫‪ ۱۵۰‬هـزار تومانـی بـرای پیـج نیـز پرداخت می شـد‪.‬‬ ‫دیدار های الکامپی‬ ‫رییـس اتاق مالزی با روسـای سـازمان فنـاوری اطالعات‬ ‫و نصر کشـور دیـدار کردند‪.‬‬ ‫پس از بازدید هیات تجاری مالزیایی از نمایشگاه الکامپ‪،‬‬ ‫داتوک جلیال‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی و صنایع بین الملل مالزی‬ ‫با نصراهلل جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان‬ ‫فناوری اطالعات و ناصرعلی سعادت رییس سازمان نظام‬ ‫صنفی رایانه ای کشور دیدار کرد‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار طرفین دربـاره نحوه گسـترش همکاری ها‬ ‫در حـوزه ‪ ICT‬بحـث و گفت وگو کردند‪.‬‬ ‫نصـراهلل جهانگـرد رییس سـازمان فنـاوری اطالعات پس‬ ‫از ایـن دیـدار گفـت‪ :‬مدیـران بیـش از ‪ 60‬شـرکت خارجـی‬ ‫بـا هـدف توسـعه همـکاری میـان شـرکت های خصوصـی‬ ‫دو طـرف‪ ،‬ایجـاد تسـهیالت بیشـتر تجـاری و بانکی و اشـنا‬ ‫شـدن بـا ظرفیت هـای ایـران بـه کشـورمان امده اند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان ایــن کــه نیمــی از شــرکت هایی کــه در‬ ‫قالــب ایــن هیــات بــه ایــران امده انــد در حــوزه ‪ IT‬فعالیــت‬ ‫می کننــد گفــت‪ :‬ســطح همــکاری در حــوزه ‪ ICT‬میــان‬ ‫ایــران و مالــزی چنــدان مناســب نیســت امــا امیدواریــم ایــن‬ ‫رفت امدهــا در کنــار حــل مشــات بانکــی‪ ،‬ایــن تعامــات‬ ‫را افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫داتـوک جلیلا‪ ،‬رییس اتـاق بازرگانی و صنایـع بین الملل‬ ‫مالـزی نیـز گفت‪ :‬برای گسـترش روابـط تجاری میـان ایران‬ ‫و مالـزی‪ ،‬همـراه بـا هیاتی ‪ 63‬نفـره به ایـران امده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت های ایرانی می توانند از مالزی به عنوان‬ ‫دروازه حضور و گسترش بازار در شرق اسیا استفاده کنند‪.‬‬ ‫رییـس اتـاق بازرگانـی و صنایـع بین الملـل مالـزی بـا‬ ‫تجلیـل از بخـش الکام اسـتارز گفـت‪ :‬حضـور ایـن تعـداد‬ ‫جـوان بـا اسـتعداد در بخـش اسـتارتاپ های نمایشـگاه قابل‬ ‫توجـه بود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که نمایشگاه ایران الکامپ ‪ 2016‬با‬ ‫حضور شرکت های فناوری اطالعات بویژه استارت اپ ها‬ ‫یکی از متفاوت ترین نمایشگاه های فناوری در ایران بود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫راه اندازی کسب و کار‬ ‫با تلفن همراه و نیازهای ان‬ ‫ابتدا برنامه ریزی نمایید‬ ‫به چه میزان می توانید با موبایل کسب و کار کنید ؟ ابتدا‬ ‫برنامه ریزی کرده و تحقیق نمایید وبدون عجله گوشی تلفن‬ ‫مناسبی انتخاب نمایید که اندازه ان به حدی باشد که تمام‬ ‫اطالعات مورد نیاز برای کسب و کار روزمره را بتوانید در ان‬ ‫ببینید و به راحتی ان را حمل و نقل کنید ‪ ،‬بدین معنا که گوشی‬ ‫نباید انقدر بزرگ باشد که برای حمل ان دچار مشکل شوید‪.‬‬ ‫بر همین مبنا لباسی بر تن نمایید که همواره در حالت معمول از‬ ‫ان استفاده می نمایید و برای امور و کارهای روزمره مانند قدم‬ ‫زدن از ان استفاده می کنید‪ ،‬معموالً نیز جیب لباس ها به اندازه‬ ‫گوشی های نرمال طراحی شده اند‪ .‬گوشی باید به راحتی و‬ ‫اسانی در جیب لباس جای بگیرد‪ .‬شاید در ابتدا کمی عجیب به‬ ‫نظر برسد اما بعدها متوجه خواهید شد همین موضوع ساده در‬ ‫روند کارامدی مشکالت قابل توجهی ایجاد می نماید‪ .‬چنانچه‬ ‫در حالت معمول از ژاکتی استفاده می نمایید که جیب نما‬ ‫است (در واقع جیب واقعی ندارد) بهتر است یک ژاکت جدید‬ ‫خریداری نموده یا از حامل های شیک استفاده نمایید‪.‬‬ ‫در صفحه نمایش گوشی هایی مانند اپل ‪ 6‬و ‪ ،7‬سامسونگ‬ ‫گلکسی ‪ 10 HTC ،S7‬و موارد مشابه ان ها از حداکثر فضای بهینه‬ ‫استفاده شده است‪ .‬اما در گوشی ارزان تر مانند اپل ‪ SE‬به عنوان مثال‬ ‫ازنقطه نظرهای دیگر با مشکل بر خواهید خورد‪ .‬این مدل گوشی‬ ‫صرف ًا برای استفاده شخصی مناسب بوده و برای استفاده به منظور بهره‬ ‫وری انقدر کوچک است که موجب خستگی می گردد‪.‬‬ ‫مرحله بعدی‪ ،‬با بدترین حالت ممکن مواجه شوید‪ .‬در‬ ‫صورت گم شدن یا سرقت تلفن چه اتفاقی رخ می دهد؟‬ ‫کسب و کار به پایان می رسد؟ نه‪ .‬ابتدا گوشی را به نرم‬ ‫افزاری مجهز نمایید تا قادر به مکان یابی ان باشید‪ ،‬سپس ان‬ ‫را قفل نمایید‪ ،‬در صورت نیاز‪ ،‬از راه دور محتوا و اطالعات‬ ‫داخل گوشی را پاک نمایید‪ .‬گوشی های اپل و اندروید خود‬ ‫دارای این نرم افزارها می باشند‪.‬‬ ‫سپس اطمینان حاصل نمایید می توانید در جایی دیگر‬ ‫به این اطالعات گم شده ‪ /‬به سرقت رفته دسترسی داشته‬ ‫باشید‪ .‬ذخیره نمودن اسناد و اطالعات در یک منبع ذخیره‬ ‫دارای رمز عبور این امکان را برای تان فراهم می اورد تا در‬ ‫صورت ضرورت بتوانید اطالعات بر روی حافظه دستگاه را‬ ‫پاک نمایید‪ .‬و از طرف دیگر بر روی دستگاه دیگری گوشی‬ ‫تلفن‪ ،‬لپ تاپ یا تبلت به اطالعات دسترسی داشته باشید‪.‬‬ ‫یکی از گزینه های مفید برای ذخیره سازی ‪DropBox‬‬ ‫‪ )(www.dropbox.com‬می باشد که با تمامی وسیله ها‬ ‫قابلیت انطباق دارد‪ .‬صرف نظر از اینکه چگونه و از کجا به ان‬ ‫متصل می شوید همواره شما را به روز نگاه می دارد‪ .‬می توانید‬ ‫به صورت رایگان به ان متصل شده و به اندازه ‪ 2‬گیگا بایت از‬ ‫حافظه سریع ان برای ذخیره سازی استفاده نماییم‪( .‬همچنین‬ ‫برنامه هایی نیز وجود دارند که با پرداخت هزینه امکان دسترسی‬ ‫به فضای بیشتر برای ذخیره سازی را فراهم می اورند‪).‬‬ ‫در صورت استفاده از شماره تماس های اینترنتی به اسانی‬ ‫قابلیت جابجایی به مکان دیگری را دارند‪ .‬سرویس های‬ ‫پیشنهادی شامل ‪ Skype‬یا سایر خدمات ‪ VOIP‬می باشند‬ ‫که امکان تماس رایگان را برای تان فراهم می اورند‪Skype .‬‬ ‫همچنین امکاناتی از قبیل تایپ سریع متن را دارد که تا حدودی‬ ‫همانند تایپ متن بر روی تلفن های معمولی می باشد‪ ،‬تماس‬ ‫ویدئویی گروهی‪ ،‬که می توان جلسات کارمندان در مکان‬ ‫های مختلف را به صورت کنفرانس برگزار نمود‪ ،‬تماس تلفن‬ ‫گروهی که می توان در هر تماس تا ‪ 25‬نفر را به یکدیگر ارتباط‬ ‫می دهد‪ ،‬می توانید تماس ‪ Skype‬خود را به تلفن دیگری‬ ‫منتقل نمایید در حالی که گزینه های اشتراک گذاری ان ابزار‬ ‫مفیدی برای همکاری با سایر همکاران کسب و کار می باشد‪.‬‬ ‫وب سایت شما‬ ‫به یک وب سایت نیاز دارید‪ .‬وب سایت مکان بصری‬ ‫کسب و کار و مرکز کسب و کارتان به حساب می اید و‬ ‫موجب جلب اعتماد مشتریان می گردد‪ .‬وب سایت مکانی‬ ‫است که مشتری می تواند محصوالت و خدمات شما را دنبال‬ ‫نماید‪ .‬بدون زحمت زیاد می تواند وب سایت مختص به خود‬ ‫را طراحی نمایید‪ ،‬برای این کار می توانیـــد از خــــدمات‬ ‫‪ )Wix (www.wix.com‬و ‪)Wordpress (wordpress.com‬‬ ‫استفاده نمایید‪ .‬هر دو شرکت راهنمایی های بسیاری در‬ ‫راستای راه اندازی و اجرا به شما ارایه می دهند‪.‬‬ ‫یکی از عللی که تلفن های هوشمند به عنوان ابزار مناسبی‬ ‫برای کسب و کار به حساب می ایند‪ ،‬فراوانی و دسترسی‬ ‫بسیار به برنامه های حرفه ای می باشد که می توانید از بازار‬ ‫و دیگر فروشگاه ها ان را تهیه کنید ‪.‬‬ ‫مواردی که در باال بدان ها اشاره شد تنها انتخاب کوچکی از‬ ‫مجموعه برنامه های پیشنهادی برای کسب و کار کوچک تلفن‬ ‫همراه می باشد‪ .‬صرف زمان و تحقیق در مورد این برنامه ها امری‬ ‫ضروری می باشد زیرا به ان ها نیاز دارید و شاید مجبور به صرف‬ ‫هزینه شوید از این رو پیش از شروع کسب و کار تمامی نرم افزارها‬ ‫و خدمات مورد نیازتان را به دقت خریداری نمایید‪ .‬ممکن است‬ ‫پس از شروع کسب و کار دیگر زمانی برای فکر کردن به این‬ ‫موارد نداشته باشید ‪.‬‬ ‫باطری ها‬ ‫چنانچهتلفنهمراهتانمرکزفعالیتهایروزانهشماگرددمصرف‬ ‫شارژ برقی ان نیز افزایش می یابد پس بهتر است بر روی شارژر‬ ‫مناسبی سرمایه گذاری نمایید‪ .‬انواع بسیاری ازشارژر ها درحال حاضر‬ ‫در دسترس می باشند و برخی شارژ تلفن همراه‪ ،‬تبلت و لپ تاپ را به‬ ‫صورت همزمان دارند‪ .‬با توجه به الزامات و نیازهای تان باطری مناسب‬ ‫راانتخابنمایید‪.‬‬ ‫اگر حجم زیادی کارهای تایپی دارید نیازی به حمل لپ‬ ‫تاپ های نسبت ًا سنگین نمی باشد‪ .‬می توانید از کیبوردهایی‬ ‫که از طریق بلوتوس به گوشی متصل می شوند استفاده‬ ‫نمایید‪ .‬اپل کیبوردهای مخصوص خود را برای ایفون دارد‪،‬‬ ‫همچنین برخی از سیستم های اندروید نیز کیبوردهای‬ ‫مخصوص به خود را دارند‪.‬‬ ‫در صورتی که برای صحبت های زیاد و طوالنی از‬ ‫گوشی تلفن استفاده می نمایید چرا با نگاه داشتن گوشی‬ ‫‪ ،‬گوش خود را ازار می دهید؟ چرا برای صحبت کردن از‬ ‫ابزار مخصوص که با بلوتوس به گوشی متصل می شوند و‬ ‫یا هندفون استفاده نمی کنید؟ انواع این دستگاه ها با قیمت‬ ‫مناسب در بازار وجود دارند‪.‬‬ ‫حتی امروزه تصور این موضوع که ابزار کوچکی مانند تلفن‬ ‫های هوشمند چگونه می تواند مرکز فرصت کسب و کار بعدی‬ ‫باشد شگفت انگیز است اما واقعیت این است که تلفن های‬ ‫مدرن ابزار قدرتمندی هستند که تمامی دارای تمام چیزهای مورد‬ ‫نیاز می باشند‪ .‬صرف ًا باید پیش از انکه درخصوص این رویای‬ ‫دیجیتال عجله نمایید در مورد ان به دقت برنامه ریزی نمایید‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫تلفن همراه هوشمند خریده اید؟ ثانیه به ثانیه گوشی را از داخل جیب‬ ‫تان بیرون اورده و نگاهی به ان می اندازید‪ .‬این جعبه کوچک مسطح می‬ ‫تواند کسب و کار شما باشد‪ :‬محل کار ‪ ،‬کامپیوترها‪ ،‬نرم افزارها‪ ،‬ارتباط از راه‬ ‫دور و سایر موارد‪ .‬تمامی این موارد در گوشی تلفن هستند‪ .‬گوشی های هوشمند‬ ‫به ان حدی از قدرت رسیده اند که می توانند تمامی موارد ضروری برای یک کسب‬ ‫و کار کوچک را پوشش دهند و شما را از داشتن دفتر و اتاق رها سازند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی یک مجموعه محبوب حسابداری می گوید انجمن کسب و کارهای‬ ‫کوچک «تغییرات بنیادین» بسیاری در دهه پیش رو نسبت به ‪ 30‬سال گذشته تجربه‬ ‫خواهد نمود‪ .‬بیش از ‪ %30‬کسب و کارهای کوچک انگلستان امروزه حتی یک وب‬ ‫سایت هم ندارند اما در طول ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال با استفاده از گوشی های هوشمند موفق به راه‬ ‫اندازی و اداره کسب و کار خود شده اند‪ .‬همچنین شاهد تعداد روزافزون مشتریانی‬ ‫هستیم که گزارش هایی را از طریق گوشی های هوشمند خود ارائه می دهند‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ابی‬ ‫زاری‬ ‫با‬ ‫ا در‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫ر‬ ‫‪68‬‬ ‫رسان‬ ‫نید‬ ‫از ک‬ ‫اغ‬ ‫نقاط قوت و ضعف بازاریابی‬ ‫دررسانه های اجتماعی‬ ‫رسـانه هـای اجتماعـی مزایـای‬ ‫بازاریابـی خیلـی زیبـا و جذابـی‬ ‫دارنـد ‪ ،‬اول اینکـه اسـتفاده از انهـا‬ ‫رایـگان اسـت و نیـاز به قیمت شـکنی‬ ‫نیسـت ‪ ،‬اسـتفاده رایـگان همیشـه جذابیـت‬ ‫خـود را دارد‪.‬‬ ‫دوم اینکـه ایـن رسـانه هـا مخاطبانـی انبـوه دارنـد‬ ‫و دسترسـی بـه انهـا زیـاد اسـت ‪ ،‬فیـس بوک بـه تنهایی‬ ‫دارای بیـش از یـک میلیـارد مخاطـب اسـت و دیگـر‬ ‫رسـانه هـا نیز صدهـا میلیون مخاطـب دارند‪ .‬رسـانه ها‬ ‫همیشـه برقـرار و همواره درحال تغییرنـد‪ ،‬بعضی از افراد‬ ‫در ایـن فضاهـا زندگـی مـی کنند‪ .‬شـما رسـانه اجتماعی‬ ‫را کنتـرل مـی کنیـد وهـر زمـان کـه بخواهید مـی توانید‬ ‫محتـوای مربـوط بـه خودتـان را بـه روز رسـانی نمایید‪.‬‬ ‫نقـاط قوت رسـانه هـای اجتماعی در عین حــــــال‬ ‫مـی تواننـد نقاط ضعـف ان نیز به حسـاب ایند‪ .‬اسـتفاده از‬ ‫رسـانه هـا همیشـه به صورت رایگان اسـت تـا زمانی که‬ ‫فـرد خاصـی بخواهد در راسـتای حفظ یـا افزایش تعداد‬ ‫اعضـای هزینـه ای بابت حـق عضویت دریافـت نماید‪.‬‬ ‫رسـیدن رسـانه بـه جایگاهـی کـه یـک میلیـارد نفـر‬ ‫مخاطـب داشـته باشـد اغـوا کننـده اسـت ‪ ،‬امـا حتـی‬ ‫ازنظرخـوش بیـن تریـن افراد نیز دور از دسـترس اسـت‬ ‫مگـر بـرای برندهـای جهانـی نظیر کـوکا کوال‪ .‬کسـب و‬ ‫کارهـای کوچـک ممکن اسـت دررسـانه اجتماعی دیده‬ ‫نشو ند ‪.‬‬ ‫جتما‬ ‫یا‬ ‫ هها‬ ‫عی‬ ‫امـا «تغییرمـداوم» در رسـانه اجتماعـی یـک مشـکل‬ ‫بـزرگ اسـت ‪ ،‬تغییرمـداوم صرفـ ًا یـک گزینـه خـوب‬ ‫نیسـت بلکـه یک اجبار اسـت‪ .‬شـما بایـد دائم رسـانه را‬ ‫بـه روز رسـانی وباخبـر و نـکات جدیـد تغذیـه کنید که‬ ‫ایـن کار نیازمنـد صـرف زمـان اسـت و احتمـاال چیـزی‬ ‫نیسـت کـه در روند کسـب و کارتـان ان را در نظر گرفته‬ ‫با شید ‪.‬‬ ‫مـن بـا تعداد بی شـماری از صاحبان کسـب و کار که‬ ‫کاربـرد رسـانه هـای اجتماعی را بـه رغم اشـتیاق فراوان‬ ‫اولیـه کنـار گذاشـته انـد صحبت کـرده ام ‪ ،‬رسـانه وقت‬ ‫زیـادی از انهـا گرفتـه و انهـا مطلـب جدیدی نداشـته اند‬ ‫کـه هرهفتـه ان را نقـل کننـد و صفحـه خـود را بـه روز‬ ‫رسـانی نمایند‪.‬‬ ‫ایا بازاریابی در رسانه اجتماعی‬ ‫را می پسندید؟‬ ‫چنانچـه در فکـر اسـتفاده از رسـانه هـای اجتماعـی‬ ‫بـرای بازاریابـی هسـتید‪ ،‬ابتـدا ایـن سـوال کلیـدی را از‬ ‫خودتـان بپرسـید‪ :‬ایـا ایـن کار را می پسـندید؟ اگر جزو‬ ‫ان دسـته از افـراد هسـتید کـه صفحه فیس بـوک خود را‬ ‫صبـح اول وقـت و شـب نیـز قبـل از خواب بررسـی می‬ ‫کنیـد ‪ ،‬شـما طرفـدار ایـن روش هسـتید و ازایـن روش‬ ‫بازاریابـی کـرده اید‪.‬‬ ‫اما اگر ازکسـانی هسـتید که سـه‪ ،‬چهار و یا پنج روز‬ ‫اسـت کـه بـه بررسـی صفحـه خـود دررسـانه اجتماعی‬ ‫نپرداختـه ایـد احتمـاال کسـی نیسـتید کـه از این رسـانه‬ ‫هـا بـرای بازاریابـی بتوانید اسـتفاده کنید‪ .‬اما این مشـکل‬ ‫بزرگـی نیسـت و بـرای ان راه حـل اسـانی وجـود دارد‪.‬‬ ‫شـور وهیجـان اسـتفاده از رسـانه هـای اجتماعـی میـان‬ ‫جوانـان رواج دارد‪ .‬چنانچـه کارمنـد جـوان یـا دختـرو‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫کارکـرد اصلی شبکــــــه های‬ ‫اجتماعـی ایجاد فضایـی برای گفت‬ ‫و گـوی افـراد با دوسـتان و اطرافیان‬ ‫اسـت‪ .‬امـا ایـا ایـن انتظـار وجـود‬ ‫دارد کـه رسـانه اجتماعـی ابـزاری‬ ‫بـرای بازاریابی باشـد؟ بازاریابی در‬ ‫قـرن ‪ 21‬مبتنـی برگفت و گو اسـت‪،‬‬ ‫گفـت و گویـی دوجانبـه ونـه یک‬ ‫صحبـت یـک طرفه بـا مشـتری ‪ ،‬به‬ ‫همیـن دلیـل رسـانه هـای اجتماعی‬ ‫کـه ایـن امـکان را فراهم کـرده اند‬ ‫بـه ابـزاری کارا بـرای بازاریابـی‬ ‫تبدیـل شـده اند ‪.‬‬ ‫یـا پسـری داریـد کـه در رسـانه هـای اجتماعـی فعالیت‬ ‫دارد‪ ،‬او مشـکل گشـای شماسـت و مـی توانـد از رسـانه‬ ‫اجتماعـی درجهـت کار شـما اسـتفاده نماید‪.‬‬ ‫کار ازکجا اغاز می شود؟‬ ‫بـرای شـروع کار چـه اقداماتـی باید انجـام داد؟ ازچه‬ ‫دام هایـی بایـد فـرار کـرد و چـه موقعیـت هایـی را باید‬ ‫چسـبید؟ مهم ترین سـوال مـی تواند این باشـد‪ :‬زمان در‬ ‫کـدام رسـانه اجتماعـی باید صرف شـود؟‬ ‫همانطـور کـه درمـورد نشـریات اقـدام مـی شـود و‬ ‫بازاریابـی درنشـریات مناسـب انجـام مـی شـود انتخاب‬ ‫دراینجـا نیـز دارای اهمیـت اسـت ‪ .‬ایا تمرکـز باید روی‬ ‫یـک یا دو رسـانه اجتماعی باشـد یـا از تمامـی انها باید‬ ‫اسـتفاده شـود ؟ پیشـنهاد می شـود برای شـروع کار در‬ ‫تمامـی رسـانه های اصلـی حضور داشـته باشـید‪ ،‬اگرچه‬ ‫ایـن کار تـا حـدودی وقـت گیـر اسـت امـا در نهایـت‬ ‫متوجـه خواهیـد شـد کـدام یـک ازایـن رسـانه هـا برای‬ ‫شـما بیشـترین کاربـرد را دارند ‪.‬‬ ‫اجمـاع نظـر کلـی درخصوص زمـان بنـدی درج پیـام ها‬ ‫وجـود دارد‪ .‬بهتریـن روز دوشــــنبه‪ ،‬و بدتریـن روز‬ ‫پنـج شـنبه اسـت‪ .‬روزهـای شـنبه و یـک شـنبه روزهای‬ ‫خوبـی بـرای اگهـی نیسـتند (توضیـح مترجـم ‪ :‬سـاعات‬ ‫و روزهـای کار درایـران و شـیوه زندگی و عـادات کاری‬ ‫مـردم مـا بـا کشـورهای اروپایـی و امریکایـی بسـیارمتفا‬ ‫وت اسـت ‪ ،‬درمـورد عـادات زندگـی ایرانیـان درفضـای‬ ‫مجـازی و شـبکه هـای اجتماعـی مطالب فراوانی نوشـته‬ ‫شـده کـه درایـن جـا قابـل ذکرنیسـتند ‪ ،‬بـه خواننـدگان‬ ‫گرامـی توصیـه مـی شـود بـرای اگاهـی از تحقیقـات‬ ‫موجـود درایـن زمینـه بـه منابـع دراینترنـت مراجعـه‬ ‫نما یند ‪) .‬‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫منبع ‪Making Money:‬‬ ‫ترجمه ‪ :‬الناز طالب زاده‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫ایده های بازاریابی در رسانه های اجتماعی‬ ‫در ادامـه بـه بهتریـن موارد ایـده های بازاریابی اشـاره‬ ‫مـی گـردد‪ .‬برخـی ممکـن اسـت ایـن تصـور را داشـته‬ ‫باشـند ایـن کار هماننـد ایـن اسـت کـه پیـش از اموزش‬ ‫راه رفتـن اقـدام بـه دویـدن نماییـد‪ ،‬اما توصیه می شـود‬ ‫ابتـدا گزینـه مـورد نظرتـان را انتخـاب نمـوده و سـپس‬ ‫اقـدام نمایید‪:‬‬ ‫◄ در رسـانه اجتماعـی کاربـرد محصـوالت خود را‬ ‫امـوزش دهیـد‪ .‬بـه طورمثـال چنانچـه تامین کننـده مواد‬ ‫غذایـی هسـتید بـا نوشـتن دسـتورالعمل هایی کـه همراه‬ ‫بـا تصویـر باشـد مـی توانیـد اینـکار را انجـام دهیـد یا‬ ‫بـرای امـوزش کاربـرد یـک محصـول فنـی مـی توانیـد‬ ‫بـا سـاخت فیلـم های نمایشـی ایـن کار را انجـام دهید‪.‬‬ ‫◄ تولیـدات را بـا تولیـدات سـایر شـرکت هـا کـه‬ ‫دارای ارتبـاط طبیعـی هسـتند نشـان دهیـد و از مزیـت‬ ‫دسترسـی و اشـتراک دو گروه ازمخاطبان اسـتفاده کنید ‪.‬‬ ‫◄ در رسـانه اجتماعـی یـک گـروه تشـکیل دهید‪ .‬با‬ ‫تشـکیل گـروه‪ ،‬فضایـی بـه وجـود مـی ایـد کـه تعداد‬ ‫زیـادی از افـراد با عالیق مشـابه‪ ،‬اطالعـات و اخبار را به‬ ‫اشـتراک مـی گذارند‪.‬‬ ‫◄ سـعی نکنیـد تمـام کارهـا را بـه تنهایـی انجـام‬ ‫دهیـد‪ ،‬شـما فقـط یـک نفـر هسـتید‪ .‬از همـکاران خـود‬ ‫کمـک بگیریـد و بخشـی از کار دررسـانه اجتماعـی را‬ ‫بـه انـان محـول نماییـد‪ ،‬از طرفـی موضـوع نیـز بـرای‬ ‫خواننـدگان باتوجـه بـه تنـوع مطالـب جذابیت بیشـتری‬ ‫مـی یابد‪.‬‬ ‫◄ از مشـتریان دایمـی تـان بخواهیـد نظـرات شـان‬ ‫را بـرای تـان بنویسـند‪ .‬بـه احتمال زیـاد از ایـن موضوع‬ ‫منـد‬ ‫اسـتقبال خواهنـد نمـود وبـه ان عالقـه‬ ‫خواهند شد ‪.‬‬ ‫◄ نـام شـناخته شـده ای را بـرای کسـب و کارتـان‬ ‫انتخـاب نماییـد (اصطالحـات مخصـوص یـک صنـف‬ ‫تاثیـر گـذار مـی باشـند)‪ ،‬بدیـن صـورت بـه کار خـود‬ ‫مفهـوم مـی دهید‪ .‬ممکن اسـت نامی باشـد کـــــــه در‬ ‫جـای دیگـر نیز اسـتفاده شـده اسـت‪.‬‬ ‫◄ سـایر شـرکت هـای مرتبـط را نیـز بـه مشـتریان‬ ‫خـود معرفـی نماییـد‪ .‬زیـرا ممکـن اسـت مشـتریان در‬ ‫مـورد کسـب وکارهـای جدیـد یـا کوچـک اطالعـات‬ ‫چندانـی نداشـته باشـند ‪ ،‬بـا ایـن کار سپاسـگذار شـما‬ ‫خواهنـد بـود‪.‬‬ ‫◄ از مشـتریان بخواهیـد عکـس ها و فیلـم ویدئویی‬ ‫خـود را بـرای تان ارسـال نمایند‪ .‬در صـورت راه اندازی‬ ‫رسـتوران یا باشـگاه این روش بهترین نوع تبلیغی اسـت‬ ‫کـه مـی توانید انجـام دهیـد‪ ،‬با ایـن کار در مشـتریان نیز‬ ‫حـس خوبـی ایجاد مـی گردد‪.‬‬ ‫◄ پذیرای پرسـش ها دررسـانه هـای اجتماعی و در‬ ‫صفحات گفتگو باشـید‪.‬‬ ‫◄ بـا مخاطبـان خـود گفـت و گـو نماییـد و ایـن‬ ‫گفـت و گوهـا را در معـرض دیـد عموم قـرار دهید‪ .‬این‬ ‫مصاحبـه هـا مـی تواننـد در قالـب فیلـم ویدئویـی یـا به‬ ‫صـورت نوشـتاری مـورد اسـتفاده قرارگیرنـد ‪ ،‬هم چون‬ ‫کارهایـی کـه در روزنامـه ها بـا افراد معـروف انجام می‬ ‫شـود ‪ .‬مشـتریان از اینکـه ماننـد افـراد معـروف بـا انـان‬ ‫برخـورد شـود لـذت خواهنـد بـرد و تجربـه خـود را بـا‬ ‫سـایرین بـه اشـتراک مـی گذارند‪.‬‬ ‫◄ چنانچه کسـب و کاری را به کسـب و کار دیگری‬ ‫مـی فروشـید‪ ،‬صنعت خـود را همواره بـه روز نگه دارید‪.‬‬ ‫تعـداد اندکـی از مشـتریان موجـود یـا بالقوه‬ ‫بـرای بـه روز نمـودن جراید تجـاری زمان‬ ‫صـرف مـی کننـد‪ ،‬پـس شـما ایـن‬ ‫کار را بـرای انهـا انجـام دهیـد‪.‬‬ ‫همیـن امـر شـما را بـه یـک‬ ‫کارشـناس بدل می سـازد ‪ ،‬افراد تمایل‬ ‫بیشـتری بـه خریـد‬ ‫ازیـک کارشـناس‬ ‫دارنـد ‪.‬‬ ‫◄‬ ‫تقویــــم کاری‬ ‫داشــــــــته باشید‪.‬‬ ‫چنانچــــــه از‬ ‫فرصت های کلیدی فروش ایجاد شده به واسطه اتفاقات‬ ‫فصلی و منظم درطی سال بهره نبرید کسب و کار پر‬ ‫رونقی نخواهید داشت‪.‬‬ ‫◄ در امـور خیریـه مشـارکت کنیـد ‪ .‬کسـب و‬ ‫کارهـای بااحسـاس مـورد احترام مـردم هسـتند و نوعی‬ ‫ابـزار گفـت و گـوی خوبـی ایجـاد مـی نماینـد‪ .‬مقـدار‬ ‫پولـی کـه از کسـب و کار بـرای امـور خیریـه کنـار مـی‬ ‫گذاریـد (هـر چند اندک) تاثیر به سـزایی در رسـانه های‬ ‫اجتماعـی خواهـد داشـت ‪.‬‬ ‫◄ بـه کارمنـدان توجـه نمایید‪ .‬از کارمنـدان بخواهید‬ ‫اشـتیاق و عالقه خود را در فعالیت رسـانه های اجتماعی‬ ‫بـه تصویر بکشـند‪ .‬ایـن کارماهیت هر کسـب و کاری را‬ ‫از ماهیـت کارمندانـی کـه در ان کار می کننـد متمایز می‬ ‫گردانـد‪ .‬افـراد تمایـل به خرید کـردن از اشـخاص دارند‬ ‫و دوسـت دارنـد تصویر کاملی از انان داشـته باشـند‪.‬‬ ‫◄ از مخاطبـان بخواهیـد تـا موضوعـی را پیـش‬ ‫بینـی نماینـد‪ .‬ایـن موضوع مـی توانـد در منطقـه محلی‪،‬‬ ‫محـدوده جغرافیایـی‪ ،‬کشـور یـا سـطح دنیـا صـورت‬ ‫پذیـرد‪ .‬ایـن کار را مـی تـوان بـا ایجـاد گفتگـو میـان‬ ‫مخاطبـان اغـاز نمـود‪ .‬در واقع بـا ایـن کار مخاطب را به‬ ‫نوعـی چالـش دعـوت مـی کنیـد‪.‬‬ ‫◄ از مخاطبـان بپرسـید تمایـل به دانسـتن چه موارد‬ ‫بیشـتری دارنـد‪ .‬اغلـب بخـش تولیـدات حـاوی نـکات‬ ‫جالبـی هسـتند کـه افراد تمایـل به دانسـتن در مـورد ان‬ ‫هـا دارنـد‪ .‬انچـه برای شـما امری عـادی به حسـاب می‬ ‫ایـد شـاید بـرای مخاطبان جالب و شـگفت انگیز باشـد‪.‬‬ ‫◄ از امکانـات پیـام دادن مسـتقیم در برنامـه‬ ‫اینسـتاگرام بـرای ارسـال پیشـنهادات هدفمنـد بـرای‬ ‫مشـتریان دایمـی و مهـم اسـتفاده نماییـد‪ .‬برخـی اوقات‬ ‫ایـن کار را انجـام دهیـد طـوری کـه مانند یـک موقعیت‬ ‫خـاص بـه نظـر ایـد‪.‬‬ ‫◄ فیلـم ویدئویـی از نحـوه سـاخت محصـوالت و‬ ‫خدمـات خـود تولید کنیـد (نمایی از پشـت صحنه)‪ .‬می‬ ‫تـوان ایـن کار را چندیـن مرتبه در سـال انجـام داد‪.‬‬ ‫نکتـه شـماره یـک ‪ :‬یک مـورد یـا تمامی مـوارد فوق‬ ‫را بـه کار ببریـد بـدون اینکـه فرصـت عملکـرد و نتیجه‬ ‫بخشـی بـه کارهـا بدهیـد از یـک شـاخه به شـاخه دیگر‬ ‫نپر ید ‪.‬‬ ‫نکتـه شـماره دو‪ :‬هیـچ کلیـد جادویـی کـه بتوانـد‬ ‫مشـکالت را بـرای شـما حـل کنـد در رسـانه هـای‬ ‫اجتماعـی وجود ندارد‪ .‬رسـانه اجتماعـی درباره چیزهایی‬ ‫اسـت کـه بـرای شـما کاربـرد دارد‬ ‫‪69‬‬ ‫اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدیدترین امارها نشان می دهد‬ ‫رتبه تک رقمی ایران در تجارت الکترونیکی‬ ‫رتبـه ایـران در زمینـه تجـارت الکترونیکـی طـی سـال های گذشـته رتبـه‬ ‫چنـدان جالبـی نبـوده امـا در سـال جـاری میلادی اینگونـه گفتـه‬ ‫می شـود که در این بخش جزو ‪ ۱۰‬کشـور اول اسـیا و اقیانوسـیه‬ ‫بـه شـمار می رویـم‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬تا سـال ‪ ۱۳۹۳‬اینگونه عنوان می شـد‬ ‫کـه ایـران در فضای اقتصـاد دیجیتالی از میان ‪ ۷۰‬کشـور‬ ‫رتبـه ‪ ۶۹‬را بـه خـود اختصـاص داده اسـت امـاری که‬ ‫بـه گواهـی ان می شـد نتیجـه گرفـت بـرای کسـب‬ ‫و کارهـای مبتنـی بـر تجـارت الکترونیکـی اقدامـی‬ ‫چنـدان جـدی صـورت نگرفته اسـت‪.‬‬ ‫امـا طـی سـال های اخیر بـه دنبـال صـدور مجوز‬ ‫ارائـه خدمـات پهـن بانـد اینترنـت موبایـل یـا همان‬ ‫‪ ۳G‬و ‪ ۴G‬دسترسـی شـهروندان بـه اینترنـت افزایشـی‬ ‫قابـل توجـه یافتـه و بـر همیـن اسـاس در حوزه هـای‬ ‫مختلـف بهـره بیشـتری از ایـن فضـا گرفتـه می شـود‪.‬‬ ‫بدیـن ترتیـب در زمینـه تجـارت الکترونیک نیز شـاهد‬ ‫افزایـش بهره گیـری کاربـران بوده ایـم به گونه ای که براسـاس‬ ‫شـاخص ‪UNCTAD B۲C E-Commerce Index ۲۰۱۶‬‬ ‫که توسـط انکتاد محاسـبه می شـود‪ ،‬جمهوری اسلامی ایـران با رتبه‬ ‫‪ ۷۷‬در میان ‪ ۱۰‬کشـور برتر اسـیا و اقیانوسـیه قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫شـاخص ‪ B۲C E-commerce Index ۲۰۱۶‬کـه میـزان امادگـی بـرای تجـارت‬ ‫الکترونیکـی در هـر کشـور را نشـان مـی دهـد‪ ،‬از چهـار نشـانگر ضریـب نفـوذ کاربـران‬ ‫اینترنـت‪ ،‬تعـداد سـرویس دهنـده هـای امـن بـه ازای هر یـک میلیـون نفر جمعیـت‪ ،‬ضریب‬ ‫نفـوذ کارت اعتبـاری و امتیـاز قابلیـت اطمینان خدمات پسـتی ترکیب شـده اسـت‪ .‬در سـال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬ایـن شـاخص بـرای ‪ ۱۳۷‬کشـور جهـان کـه نماینده ‪ ۹۶‬درصـد جمعیت جهـان و ‪۹۹‬‬ ‫درصـد ‪ GDP‬جهان هسـتند‪ ،‬محاسـبه شـده اسـت‪.‬‬ ‫براسـاس رده بنـدی صـورت گرفتـه توسـط انکتـاد‪ ،‬لوکزامبـورگ در ایـن شـاخص رتبه‬ ‫اول را داراسـت‪ .‬در بین ‪ ۱۰‬کشـور اول جهان نیز شـش کشـور اروپایی‪ ،‬سـه کشـور از منطقه‬ ‫اسیا‪-‬اقیانوسـیه و یـک کشـور از امریـکای شـمالی قرار گرفتـه و در میان کشـورهای درحال‬ ‫توسـعه‪ ،‬سـه کشـور با درامد باال‪ ،‬یعنی کره جنوبی‪ ،‬چین و سـنگاپور پیشـتاز‬ ‫هسـتند‪ .‬ایـران نیـز با کسـب امتیاز ‪ ۴۲.۶‬رتبه ‪ ۷۷‬را کسـب کـرده و در‬ ‫میـان ‪ ۱۰‬کشـور برتـر منطقه اسیا‪-‬اقیانوسـیه قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫طبـق اعلام سـازمان فنـاوری اطالعـات‪ ،‬ایـن شـاخص‪،‬‬ ‫منعکـس کننـده گام هـای درگیـر در تراکنـش ‪ B۲C‬اسـت‪.‬‬ ‫بـرای پذیـرش سفارشـات بـه صـورت انالین‪ ،‬کسـب و‬ ‫کار بایـد بـه شـکلی در وب حضـور داشـته باشـد‪ .‬این‬ ‫فراینـد نیـاز به دسترسـی به اینترنت در سـمت کاربران‬ ‫بـرای مشـاهده محصـوالت و سـفارش انالیـن کاالها‬ ‫یـا خدمـات دارد‪ .‬روش پرداخـت نیز بایـد به صورت‬ ‫کارت اعتبـاری‪ ،‬پـول الکترونیکـی‪ ،‬انتقـال پـول یـا‬ ‫پرداخـت وجـه نقـد در هنـگام تحویل کاال مشـخص‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫در نهایت‪ ،‬اگر کاال دیجیتال باشد‪ ،‬به شکل انالین‬ ‫و برای کاالهای فیزیکی این کاالها در خانه یا محل کار‬ ‫مشتری یا در نقطه تحویل مشخص شده‪ ،‬تحویل می شود‪.‬‬ ‫اوایل سال ‪ ۱۳۹۳‬و پیش از ارائه اینترنت پهن باند موبایل‬ ‫توسط اپراتورهای غالب‪ ،‬طبق امارهای جهانی و با توجه به حجم‬ ‫مبادالت تجارت الکترونیک‪ ،‬اینگونه اعالم شده بود که ایران در بخش‬ ‫تجارت الکرونیک در جایگاه صدمین کشور قرار دارد‪ .‬حجم مبادالت تجارت‬ ‫الکترونیک در سال ‪ ۲۰۱۱‬نیز ‪ ۱۰‬میلیارد دالر بوده است که نسبت به کشورهای جنوب شرق‬ ‫اسیا و اروپا یک سوم و نسبت به کشور امریکا با حجم مبادالت تجارت الکترونیک ‪۱۳۶‬‬ ‫میلیارد دالری بیش از یک سیزدهم محاسبه می شده است‪.‬‬ ‫طبـق امارهای موسسـه «این وسـت» حجـم مبادالت تجـارت الکترونیک در سـطح جهان‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۱۳‬میلادی بیـش از ‪ ۶۸۰‬میلیـارد دالر بوده که سـهم ایران از ایـن درامد کمتر از‬ ‫‪۱.۵‬درصـد بـوده اسـت‪ .‬حـال طی این سـال ها به نظر می رسـد حجـم این مبادالت افزایشـی‬ ‫قابـل توجـه داشـته بـه گونـه ای کـه در امارهـا نیز این رشـد مشـهود اسـت البته اینکـه رتبه‬ ‫‪ ۱۰‬در اسـیا و اقیانوسـیه تـا چـه انـدازه مناسـب ارزیابـی می شـود نیـز موضوعـی اسـت که‬ ‫جای بحـث دارد‪.‬‬ ‫در ‪ 100‬سال اینده‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫پیشرفت فناوری با دانشگاه ها چه خواهد کرد؟‬ ‫‪70‬‬ ‫تــا ســال ‪ 2200‬ســرعت پیشــرفت فنــاوری بــه جایــی‬ ‫خواهـــد رســـید کـــه پنـــج میلیـــون شـــغل از رده هـــای‬ ‫ش ــغلی ح ــذف می ش ــوند‪ .‬ح ــال ای ــن س ــوال پی ــش روی‬ ‫متفک ــران ق ــرار گرفت ــه ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد س ــریع‬ ‫فنـــاوری رســـالت دانشـــگاهها چیســـت؟‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا بـــه نقـــل از یو‪.‬دبلیو‪.‬نیـــوز‪ ،‬در‬ ‫کنفرانـــس «بازافرینـــی امـــوزش عالـــی در دانشـــگاه های‬ ‫اینـــده» کـــه بـــه میزبانـــی دانشـــگاه دل دســـارولو در‬ ‫شـــیلی برگـــزار شـــد فرصت هـــا و چالش هـــای‬ ‫دانشـــگاه ها در عصـــر فنـــاوری مـــورد بررســـی قـــرار‬ ‫گرفـــت‪.‬‬ ‫اســـاتید و محققـــان دانشـــگاه های مختلـــف از‬ ‫سراســـر جهـــان در پایتخـــت شـــیلی جمـــع شـــدند تـــا‬ ‫ب ــرای عملک ــرد دانش ــگاها در عص ــر فن ــاوری همفک ــری‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن رویـــداد دو روزه موضـــوع «عملکـــرد‬ ‫دانشـــگاه ها در زمینـــه فنـــاوری اطالعـــات» مـــورد‬ ‫بررس ــی ق ــرار گرف ــت چ ــرا ک ــه ت ــا ‪ 10‬س ــال پی ــش از‬ ‫ش ــش کمپان ــی ب ــزرگ دنی ــا تنه ــا ش ــرکت مایکروس ــافت‬ ‫در زمینـــه فنـــاوری اطالعـــات کار می کـــرد و در حـــال‬ ‫حاضـــر ایـــن تعـــداد بـــه پنـــج شـــرکت رســـیده اســـت‪.‬‬ ‫موضـــوع دیگـــری کـــه در ایـــن کنفرانـــس مطـــرح‬ ‫ش ــد ای ــن ب ــود ک ــه ت ــا س ــال ‪ 2200‬س ــرعت پیش ــرفت‬ ‫فنـــاوری بـــه جایـــی خواهـــد رســـید کـــه پنـــج میلیـــون‬ ‫شـــغل از رده هـــای شـــغلی حـــذف می شـــوند‪.‬‬ ‫مهمتریـــن موضوعـــی کـــه مـــورد بررســـی قـــرار‬ ‫گرفـــت ایـــن بـــود کـــه دانشـــگاه ها چطـــور در ایـــن‬ ‫عصـــر بتواننـــد نیازهـــای جهـــان را تامیـــن کننـــد و‬ ‫ســـاختار علمـــی مناســـب را بـــه وجـــود اورنـــد‪.‬‬ ‫س ــانتیاگو اینیگوئ ــز ریی ــس دانش ــگاه ای‪.‬ای اس ــپانیا در‬ ‫ای ــن کنفران ــس گف ــت‪ :‬م ــا بای ــد بتوانی ــم ب ــرای س ــاخت‬ ‫اولیـــن ایســـتگاه فضایـــی در مریـــخ برنامه ریـــزی و‬ ‫می بایس ــت خ ــود را ب ــرای دنی ــای جدی ــد ام ــاده کنی ــم‪.‬‬ ‫خواکیــن گوئــرا قائــم مقــام دانشــگاه صنعتــی مونتــری‬ ‫مکزیــک کــه یکــی از ســخنرانان ایــن کنفرانــس بــود‬ ‫گقــت‪ :‬دانشــگاه های اینــده بایــد چشــم انداز واضــح‬ ‫و شــفافی بــرای حرکــت خــود داشــته باشــند و ایــن‬ ‫موضــوع نیــاز بــه رهبــران کارافریــن و خالقــی دارد کــه‬ ‫مســئولیت پذیر بــوده و بتواننــد ضمــن تبعیــت از قوانیــن‬ ‫بــا ریســک های موجــود مقابلــه کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانشــگاه ها بایــد بــا انجــام تحقیقــات‬ ‫بنیــادی مشــکالت جامعــه‪ ،‬صنایــع و دولت هــا را‬ ‫شناســایی و تــاش کننــد چنیــن رهبرانــی را بــا دیــد‬ ‫جهانــی و بین المللــی بــرای عصــر اینــده تربیــت کننــد‪.‬‬ ‫امــوزش «شــخصی ســازی شــده» یکــی دیگــر از‬ ‫بحث هــای مطــرح شــده در ایــن کنفرانــس بــود کــه‬ ‫دنیــای فنــاوری امــروزه در حــال امــاده ســازی ان اســت‪.‬‬ ‫ادریــن علــی نماینــده شــرکت ‪ HP‬در امریــکای جنوبــی‬ ‫کــه در ایــن کنفرانــس ظهــور داشــت گفــت‪ :‬در پنــج الــی‬ ‫‪ 10‬ســال اینــده هــوش مصنوعــی بــه مــا کمــک خواهــد‬ ‫کــرد کــه در زمینــه امــوزش شــخصی بــرای هــر دانشــجو‬ ‫توانمنــد شــویم و بتوانیــم بــرای هــر دانشــجو بــا توجــه‬ ‫بــه عالیــق‪ ،‬نیازهــا و توانمندی هــای وی امــوزش فنــی و‬ ‫تخصصــی مخصــوص بــه خــودش را ارائــه کنیــم‪.‬‬ ‫ماریــا ماریــن یکــی از اســاتید شــرکت کننــده در‬ ‫ایــن کنفرانــس گفــت‪ :‬انچــه دانشــگاه ها در اینــده نیــاز‬ ‫دارنــد اســاتید متفکــری اســت کــه بتواننــد از فنــاوری روز‬ ‫اســتفاده کننــد و بــه دانشــجویان نحــوه بـه روز مانــدن در‬ ‫دنیــای شــدیدا متغیــر اینــده را امــوزش دهنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دانشــجویان بایــد ایــن توانایــی را داشــته‬ ‫باشــند کــه مشــکالتی کــه هنــوز وجــود ندارنــد را‬ ‫پیش بینــی کننــد و بتواننــد بــرای انهــا راه حــل ارائــه کننــد‬ ‫و بداننــد کــه در تمــام طــول عمرشــان بایــد در حــال‬ ‫یادگیــری باشــند‪.‬‬ ‫اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نوکیا‪ ،‬اپلیکیشن کاریابی با استفاده از واقعیت افزوده را منتشر می کند‬ ‫فنـاوری واقعیـت افـزوده‪ ،‬چندیـن‬ ‫هـدف اساسـی را دنبـال می کند؛‬ ‫بـرای مثــــال می توانیـد‬ ‫نــــام و ادرس تمامـی‬ ‫رستــــوران های نزدیـک‬ ‫خـود را براحتی مشـاهده‬ ‫کـرده و از بیـن ان هــــا‬ ‫بهتـــرین و نزدیک تریـن‬ ‫رسـتوران را بـرای صـرف‬ ‫غـذا انتخـاب نماییـد‪ .‬حـال‬ ‫نوکیـا تصمیم گرفته کـه کاربرد‬ ‫واقعیـت افـزوده را افزایش داده‬ ‫و از ان بـه عنـوان یـک مشـاور‬ ‫در امـر کاریابـی اسـتفاده نمایـد‪.‬‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬اپلیکیشـن ‪ JobLens‬را‬ ‫بـرای ویندوزفـون و در جهـت عملـی‬ ‫نمـودن ایـن ایـده منتشـر کـرده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش تـی نیـوز‪ ،‬ایـن اپلیکیشـن کـه تحت‬ ‫وینـدوز ‪ 8‬کار مـی کنـد‪ ،‬مـی توانـد اینـده‬ ‫نـرم افزارهـای شـغل یابـی باشـد‪ .‬در ‪ JobLens‬بـه جای‬ ‫نمایـش سـاده لیسـت شـغل هـا کـه امـروزه در اکثـر‬ ‫سـرویس هـای مشـابه اسـتفاده مـی شـود‪ ،‬از‬ ‫واقعیـت افـزوده بـرای نمایـش شـغل های‬ ‫مرتبـط بـا تخصـص کاربـر اسـتفاده‬ ‫شـده و انهـا را بـرروی نقشـه نمایـش‬ ‫می دهـد‪ .‬در انتخـاب گزینـه هـا نیز‬ ‫فاصلـه بیـن منـزل کاربـر تـا محل‬ ‫کار در نظـر گرفتـه می شـود‪.‬‬ ‫ایـن اپلیکیشـن همچنین با اسـتفاده‬ ‫از شـبکه های اجتماعـی بـه شـما‬ ‫خواهـد گفـت کـه ایـا یکـی از دوسـتان‬ ‫شـما اکنـون بـرای اسـتخدام در یـک شـغل‬ ‫خـاص اقـدام نمـوده اسـت یـا خیـر؟‬ ‫همچنیـن بـا اسـتفاده از قابلیـت اتصـال به شـبکه های‬ ‫اجتماعـی می توانیـد رزومـه کاری و تحصیلـی خـود را‬ ‫بـا دیگـران به اشـتراک بگذاریـد‪ .‬این کار تقریبا شـبیه به‬ ‫کاری اسـت که وب سـایت مشـهور ‪ LinkedIn‬نیـز انجام‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫‪ ،JobLens‬قطعـا مـورد پسـند طیـف گسـترده ای از جوانان‬ ‫جویـای کار واقـع خواهـد شـد؛ همچنیـن کارفرمایـان‬ ‫محتـرم نیـز می تواننـد از ان بـه عنوان محلی بـرای اعالن‬ ‫اگهی هـای اسـتخدام خـود اسـتفاده نمایند‪.‬‬ ‫بهترین دانشگاه های دنیا در رشته برنامه نویسی کدامند؟‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫مهندسـی کامپیوتـر و برنامه نویسـی یکی از پرشـغل ترین‬ ‫رشـته های دانشـگاهی در جهـان محسـوب می شـود و‬ ‫دانشـگاه های برتر در ایـن زمینه از کشـورهای غیرمطرح‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا بـه نقـل از دانشـگاه هرالد‪ ،‬طبـق امار‬ ‫منتشـر شـده بیـش از هفـت میلیـون اگهـی اسـتخدام در‬ ‫زمینـه مهندسـی کامپیوتر و برنامه نویسـی در سـال ‪2015‬‬ ‫منتشـر شـده اسـت و پیش بینـی می شـود که ایـن رقم در‬ ‫سـالهای اینده بیشـتر شود‪.‬‬ ‫بسـیاری از دانشـجویان رشـته مهندسـی کامپیوتـر کـه‬ ‫می خواهنـد در ایـن زمینـه قابلیت هـای خـود را ارتقـا‬ ‫دهنـد تصـور می کننـد کـه کشـورهای مطـرح در دیگـر‬ ‫رشـته های دانشـگاهی‪ ،‬نظیـر امریـکا‬ ‫و انگلیـس در ایـن رشـته هـم‬ ‫بهتریـن هسـتند امـا نکته جالب‬ ‫این اسـت کـه اینگونه نیسـت‪.‬‬ ‫طبـق رده بنـدی منتشـر شـده‬ ‫توسـط پایگـــاه هکربانـک‪،‬‬ ‫بهتریـــن دانشگاه هــــــا در‬ ‫امـوزش و تربیت برنامه نویسـان به ترتیب در کشـورهای‬ ‫روسـیه‪ ،‬چیـن و ویتنـام واقـع شـده اند‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن رده بنـدی‪ ،‬دانشـگاه ‪ ITMO‬روسـیه‪،‬‬ ‫دبیرسـتان سـان یـات سـن چیـن و دانشـگاه هوچی میـن‬ ‫ویتنـام بـه ترتیـب در رده هـای اول تـا سـوم قـرار دارند‬ ‫و دانشـگاه های برکلـی کالیفرنیـا و واترلـو در کانـادا در‬ ‫رتبه هـای بعـدی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫در فرمـول رده بنـدی هکربانـک تعـداد دانشـجویان‬ ‫و بیشـترین نمـرات کسـب شـده توسـط انـان معیـار‬ ‫رتبه بنـدی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫نکتـه جالـب توجـه عملکـرد بهتر یـک دبیرسـتان چینی‬ ‫نسـبت بـه تمـام دانشـگاه های امریـکا‪ ،‬اروپـا‪ ،‬چیـن و‬ ‫هنـد بـوده و مویـد ایـن موضـوع اسـت کـه یادگیـری‬ ‫برنامه نویسـی عملا نیـازی بـه تحصیلات دانشـگاهی‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫میانگیـن درامـد برنامه نویسـان در مشـاغلی کـه نیـاز بـه‬ ‫مهارت هـای ُکـد زنی دارد سـاالنه بیـش از ‪ 22‬هزار دالر‬ ‫اسـت و نیمـی از مشـاغلی کـه حقوق سـاالنه انهـا بیش‬ ‫از ‪ 58‬هـزار دالر اسـت‪ ،‬بـه مهارت هـای برنامه نویسـی‬ ‫احتیـاج دارند‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫اخبار فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشتغالزایی با استفاده‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫از اینترنت اشیاء‬ ‫‪72‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز ملـی فضـای مجـازی‪ ،‬اینترنـت‬ ‫اشـیاء را فنـاوری مدرنـی دانسـت کـه در ان بـرای هـر‬ ‫موجـودی اعـم از انسـان‪ ،‬حیـوان و یـا اشـیاء‪ ،‬قابلیـت‬ ‫ارسـال داده از طریق شـبکه های ارتباطی‪ ،‬فراهم می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬عبـاس اسوشـه اظهار کـرد‪ :‬در این‬ ‫فنـاوری‪ ،‬اشـیاء پیرامـون مـا قادرنـد از محیـط اطـراف‬ ‫خـود داده­­ هـای مفیـدی را از طریـق حسـگرهای مختلف‬ ‫جمـع اوری کـرده و ان­هـا را بـرای پـردازش و اتخـاذ‬ ‫تصمیمـات الزم بـه یـک سیسـتم مرکـزی منتقـل کننـد‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز ملی فضـای مجازی تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫اینترنـت اشـیاء کـه از ان بـه عنـوان «انقلاب صنعتـی‬ ‫جدیـد» نیـز یـاد می شـود‪ ،‬بـه دلیل تغییـری که در شـیوه‬ ‫زندگـی‪ ،‬کار‪ ،‬سـرگرمی و مسـافرت مـردم وغیـره ایجـاد‬ ‫کرده اسـت‪ ،‬تعاملات بیـن دولت هـا و دنیای پیرامونشـان‬ ‫را بـا دنیـای مجـازی و تکنولـوژی‪ ،‬دگرگـون می سـازد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مدیریـت هوشـمند حمل و نقل‪ ،‬بهداشـت‬ ‫و سلامت‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬انـرژی‪ ،‬صنایـع دفاعی‪ ،‬صنعت‬ ‫بیمـه‪ ،‬صنایـع نفـت و گاز‪ ،‬معـادن‪ ،‬شـهرها و اماکـن‬ ‫عمومـی‪ ،‬امـور بانکـی‪ ،‬هتلـداری و هزاران کاربـرد دیگر‪،‬‬ ‫مهـر تاییـدی بـر اهمیـت اینترنت اشـیاء اسـت‪.‬‬ ‫اسوشـه بـا اشـاره بـه اینکـه اینترنـت اشـیاء بـرای‬ ‫نخسـتین بـار در سـال ‪ ۱۹۹۹‬توسـط « کویـن اشـتون «‬ ‫مـورد اسـتفاده قـرار گرفت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬عبـارت اینترنت‬ ‫اشـیاء‪ ،‬جهانـی را توصیف مـی کند کـه در ان هر چیزی‪،‬‬ ‫از جملـه اشـیاء بـی جـان‪ ،‬بـرای خـود هویـت دیجیتـال‬ ‫داشـته باشـند و بـه کامپیوترهـا اجـازه دهنـد تـا ان ها را‬ ‫سـازماندهی و مدیریـت کننـد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در واقـع‪ ،‬فنـاوری اینترنـت اشـیا‪،‬‬ ‫دریافـت‪ ،‬ذخیره سـازی و ارسـال اطالعـات از محیـط بـه‬ ‫منظـور تحلیـل انهـا و در نهایـت ارایـه خدمـات بهتـر و‬ ‫هوشـمندتر بـه کاربـر نهایی اسـت‪ ،‬یا به عبارتـی اینترنت‬ ‫اشـیاء را می تـوان بـه عنـوان تکامـل بُعـدی از اینترنـت‬ ‫دانسـت کـه بـه عنـوان یـک جهـش بـزرگ‪ ،‬توانایـی‬ ‫جمـع اوری‪ ،‬تحلیـل و توزیـع دادهـا را داراسـت‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکز ملی فضـای مجـازی‪ ،‬تعاملی که‬ ‫اینترنـت اشـیاء بیـن عناصـر و اشـیاء متنوع ایجـاد کرده‬ ‫اسـت را مـورد توجـه قـرار داد و گفـت‪ :‬فناوری هـای‬ ‫اینترنـت اشـیاء مختص یـک صنعـت و یا زنجیـره تامین‬ ‫خاصـی نیسـتند و این موضوع روابط پیچیـده ای را باعث‬ ‫می شـوند کـه تعـداد زیـاد بازیگـران ان‪ ،‬از زمـره ایـن‬ ‫روابـط اسـت و می توان بـا اسـتفاده از مفهوم اکوسیسـتم‬ ‫اینترنـت اشـیاء‪ ،‬این شـرایط پیچیده را سـامان بخشـید‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪ :‬به عنوان نمونه‪ ،‬اکوسیسـتم پیشـنهادی‬ ‫شـرکت ‪ IDC‬بـرای اینترنـت اشـیاء عبارتنـد از دسـتگاه‬ ‫هـا‪ ،‬اتصـاالت‪ ،‬پلتفـرم هـا‪ ،‬برنامه هـای کاربـردی‪ ،‬تجزیه‬ ‫و تحلیـل داده هـا‪ ،‬حریـم خصوصـی و امنیـت‪ ،‬خدمات‬ ‫و سـرویس ها بـه مصـرف کننـده‪ ،‬حکومـت‪ -‬دولـت ویا‬ ‫سـرمایه گذاری‪.‬‬ ‫اسوشـه بـا تاکیـد بـر اینکـه اینترنـت اشـیاء‪ ،‬ارتباطات‬ ‫ماشـین بـه ماشـین‪ ،‬وب فیزیکـی و فناوری هـای متعـدد‬ ‫شـبکه های ارتباطـی و تکنولوژی هـای تجمیـع و تحلیـل‬ ‫داده هـا‪ ،‬عملا یـک هـدف ثابـت را دنبـال می کننـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬هـدف‪ ،‬بکارگیـری هوشـمند داده هـای تولیدی از‬ ‫ابزارهـای متصـل به شـبکه و سـابقه قبلی اتصـال انها‪ ،‬با‬ ‫هـدف ارائـه سـرویس بهتـر بـه مشـتریان انتهایی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬معمـاری اصلـی این سـرویس ها را می توان‬ ‫بـه بخش هـای سـخت افـزار‪ ،‬شـبکه مخابراتـی ارتباطی‪،‬‬ ‫بسـتر ابـری و برنامـه های کاربـردی تقسـیم بندی کرد که‬ ‫هـر کـدام نقش به سـزایی در این فنـاوری ایفا مـی کنند‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز ملی فضـای مجازی با اشـاره به‬ ‫اینکـه اسـتفاده از خدمـات متنـوع اینترنـت اشـیاء‪ ،‬کاربر‬ ‫نهایـی را بـا مشـکل مواجه می کند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬با توجه‬ ‫بـه اکوسیسـتم اینترنـت اشـیاء و تعـدد سازمـــــان های‬ ‫بیـن المللـی و نهادهـای فعـال در ایـن حـوزه و بـه تبـع‬ ‫ان وجـود اسـتانداردهای مختلـف و متعـدد در بخـش هایـی‬ ‫همچـون ارتباطـات بیسـیم‪ ،‬فنـی‪ ،‬کاربـرد و کیفیـت‬ ‫سـرویس‪ ،‬مـی بایسـت اسـتاندارد واحدی ایجاد شـود تا‬ ‫حریـم خصوصـی و امنیـت تجهیـزات و ارتباطـات را‬ ‫بیـش از پیـش تضمیـن کنـد‪.‬‬ ‫اسوشـه‪ ،‬تضمیـن امنیـت سـرویس ها و کاربردهـای‬ ‫اینترنـت را فاکتـور بسـیار مهمـی در ایجـاد اعتمـاد در‬ ‫کاربـران و بکارگیـری ایـن بسـتر دانسـت و اظهـار کرد‪:‬‬ ‫مبنـای ارائه سـرویس های هوشـمندتر در اینترنت اشـیاء‪،‬‬ ‫جمـع اوری‪ ،‬تجمیـع و پـردازش داده اسـت و حجـم‬ ‫زیاداتصـاالت و پـردازش داده هـا و تجهیـزات متصـل‬ ‫بـه اینترنـت‪ ،‬در کاربردهـای مبتنـی بـر اینترنـت اشـیاء‪،‬‬ ‫احتمـال اسـیپ پذیری های امنیتـی را بیشـتر می کنـد‪،‬‬ ‫بنابرایـن تضمیـن امنیـت در سـرویس ها و محصـوالت‬ ‫اینترنـت اشـیاء‪ ،‬جـزء اولویت هـای توسـعه ایـن حـوزه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز ملـی فضـای مجـازی‪ ،‬توجـه‬ ‫جـدی برخـی از کشـورها از جملـه چیـن‪ ،‬امریـکا‪ ،‬کـره‬ ‫جنوبـی‪ ،‬انگلیـس و هند به اینترنت اشـیاء را مورد اشـاره‬ ‫قـرارداد و گفـت‪ :‬بسـیاری از پروژه های منطقـه اروپا نیز‬ ‫حاکـی از ورود بـه حـوزه اینترنت اشـیاء و تکنولوژی ها‬ ‫و دانـش هـای مرتبـط بـا ان بـوده و در ایـن راسـتا‬ ‫چشـم اندازهایـی نیـز بـرای ان تدویـن شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬رشـد ترافیـک ناشـی از وسـایل سـیار و‬ ‫ارتباطـات بی سـیم‪ ،‬قابـل توجـه بـوده و نشـان از مهیـا‬ ‫بودن زیرسـاخت های اولیـه در حمایت از اینترنت اشـیاء‬ ‫اسـت‪ .‬بـه عنـوان نمونـه براسـاس پیش بینی هـای انجـام‬ ‫شـده‪ ،‬انتظـار می رود تا سـال ‪ ۲۰۱۷‬از ارتباطات ماشـین‬ ‫بـا ماشـین‪ ،‬لپ تاپ هـا‪ ،‬تبلت هـا‪ ،‬تلفن های هوشـمند‪،‬‬ ‫غیرهوشـمند و سـایر وسـایل سـیار‪ ۱۱.۲ ،‬اگزابایت داده‪،‬‬ ‫انتقـال یابد‪.‬‬ ‫اسوشـه با اشـاره به اینکـه نحوه اسـتفاده از اینترنت در‬ ‫سـال هـای اخیـر بدلیـل کاربردهـای مختلف شـبکه­های‬ ‫اجتماعـی دچـار تغییر اساسـی شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫افزایـش رشـد کاربـران شـبکه­ های گوشـی­های هوشـمند‬ ‫بـا امکانـات پیشـرفته‪ ،‬منجـر بـه شـکل­ گیری پدید­ه ه­ـای‬ ‫مشـابه شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬در دنیـای فیزیکـی شـده و‬ ‫شـبکه­ ای از وسـایل متصـل بهم شـکل می­گیرد کـه مجهز‬ ‫بـه انـواع سنسـورهای محیطـی بـا قابلیت­هـای حسـگری‬ ‫در تجهیـزات ‪ ICT‬هسـتند و بدیـن ترتیـب دانـش کاملتری‬ ‫نسـبت بـه موقعیـت کاربـران و سـازگاری کاراتـر‬ ‫کاربردهـای فراگیربـا نیازمندی­های کاربـران فراهم و زمینه‬ ‫پـردازش اجتماعـی فراگیـر و همگرایی فضـای مجازی و‬ ‫دنیـای واقعـی را موجـب می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اسـتناد بـه نظـر تحلیلگـران و کارشناسـان‪،‬‬ ‫دولت هـا را دومیـن اسـتفاده کننده و پذیرنـده اکوسیسـتم ‬ ‫اینترنـت اشـیاء در اینـده ای نـه چنـدان دور‪ ،‬دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬دولت هـا بیشـتر از هـر چیـزی روی افزایـش‬ ‫بهـره وری‪ ،‬کاهـش هزینه هـای جـاری و بهبـود کیفیـت‬ ‫زندگـی شـهروندی تمرکـز کرده انـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬فنـاوری اینترنـت اشـیاء نقش بسـیار مهمی‬ ‫در دنیـای کارافرینـان بـازی می کنـد و کسـب و کارهای‬ ‫متعـددی بـر محور ایـن فنـاوری راه اندازی شـده اند‪ ،‬این‬ ‫در حالیسـت کـه در ابتـدای راه خـود قـرار داشـته و هـر‬ ‫روز بیـش از پیـش تغییـر و تحوالت جدیـــــدی در ان‬ ‫رخ می دهـد‪.‬‬ ‫معـاون فنـاوری مرکـز ملـی فضای مجـازی با تشـریح‬ ‫وضعیـت اینترنـت اشـیاء در ایـران گفـت‪ :‬ایـن فنـاوری‬ ‫از سـال هـای گذشـته‪ ،‬مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت‬ ‫و پـروژه «کسـب و کار اینترنـت اشـیاء در کشـور» و نیـز‬ ‫«طـرح ملی اینترنت اشـیاء» توسـط پژوهشـگاه ارتباطات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات‪ ،‬بـه منظـور تدوین نقشـه راه و ارائه‬ ‫برنامـه عملیاتـی اینترنت اشـیاء تهیه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه روند شـکل گیـری نهایی شـبکه ملی‬ ‫اطالعـات بعنـوان زیـر سـاخت ارتباطـی فضـای مجازی‬ ‫کشـور و تامین نیازهـای ارتباطـی انـواع ذینفعـان ایـن‬ ‫فضـا‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن امیـدواری وجـود دارد تـا کارافرینان‬ ‫و محققیـن خلاق ایرانـی‪ ،‬اسـتفاده از فنـاوری اینترنـت‬ ‫اشـیاءرا یـک فرصـت گران بها تلقی کرده و بـا بهره گیری‬ ‫از ان‪ ،‬بـه بهبـود فضـای کسـب و کار و اشـتغال زایی در‬ ‫کشـور کمـک کنند‪.‬‬ ‫او همچنیـن بـه مقالـه ای تحت عنوان « اینترنت اشـیاء‬ ‫«کـه توسـط کارشناسـان حـوزه معاونـت فنـاوری مرکـز‬ ‫ملـی فضـای مجـازی تهیه و منتشـر شـده اسـت‪ ،‬اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬این مقاله‪ ،‬بـه موضوعات مختلـف پیرامون‬ ‫معرفی و سـیر تکامل اینترنت اشـیاء‪ ،‬اکوسیسـتم اینترنت‬ ‫اشـیاء‪ ،‬کاربردهـای اینترنـت اشـیاء‪ ،‬حریـم خصوصـی و‬ ‫امنیـت اینترنـت اشـیاء‪ ،‬بـازار اینترنـت اشـیاء در جهان و‬ ‫اینترنـت اشـیاء در ایـران‪ ،‬پرداختـه اسـت و هـم اکنـون‬ ‫بـر روی سـایت مرکـز ملـی فضـای مجازی در دسـترس‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫◄ اشنایی با مرکز ارزیابی و توسعه مدیران‬ ‫◄ کارهایی که الزم است در مشاغل اتوماتیک انجام دهید‬ ‫◄ برندی بسازیم که در اینده موفق باقی بماند‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫‪73‬‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫مرکز ارزیابی‬ ‫و توسعه مدیران‬ ‫*دکتر مجید سلیمی‬ ‫**جواد کیامهر‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫مقدمه‬ ‫‪74‬‬ ‫در میـان عوامـل گوناگونـی کـه بـه موفقیـت‬ ‫سـازمان های دولتـی و غیـر دولتـی در انجـام‬ ‫وظایـف و مسـولیت های محولـه منجـر‬ ‫ می گـردد‪ ،‬نقـش مدیران اهمیـت قابل توجهی‬ ‫دارد‪ .‬مدیـران به واسـطه وظایف و اختیاراتی که‬ ‫بـه عهـده دارنـد‪ ،‬می‏توانند نقش بـی بدیلی را‬ ‫در هدایت و راهبری سـازمانها برعهده گیرند‪.‬‬ ‫بـه واسـطه همیـن اهمیـت بوده اسـت کـه از‬ ‫دهه هـای اغازیـن تولد علم مدیریـت همواره‬ ‫سـخن از وظایـف‪ ،‬نقش هـا و ویژگی هـای‬ ‫مدیـران بـه میـان امـده اسـت‪ .‬یکـی از‬ ‫رویکردهایـی کـه در دهه های اخیر بـه دنیای‬ ‫مدیریـت عرضـه شـده مفهـوم شایسـتگی‬ ‫اسـت‪ .‬شایسـتگی عبارت بـود از‪ :‬ویژگی های‬ ‫ریشـه‏ای فـرد (انگیزه‪ ،‬خصوصیـات‪ ،‬مهارت‪،‬‬ ‫نقـش اجتماعـی و مجموعـه دانش)کـه او‬ ‫بـرای انجـام وظیفـه بـه کار می بـرد‪ .‬رویکرد‬ ‫شایسـتگی از دهـه ‪ 1990‬در ادبیـات مدیریت‬ ‫منابـع انسـانی بـه طـور جـدی مطـرح و بـه‬ ‫سـرعت مـورد اسـتفاده قـرار گرفــــــت‪.‬‬ ‫هـم اکنـون ایـن رویکـرد در اکثر کشـورهای‬ ‫پیشـرفته جهـان نه تنها مورد توجه شـرکت ها‬ ‫و بنگاه های کسـب و کار‪ ،‬بلکه مورد اسـتفاده‬ ‫و بهـره گیـری سـازمان و شـرکت های دولتی‬ ‫نیـز قـرار گرفته اسـت‪ .‬بنابراین شایسـتگی‏ها‬ ‫امـروزه نقشـی اساسـی در کلیـه فرایند هـای‬ ‫نظام هـای منابـع انسـانی ایفـا می کنـد (باربـر‬ ‫و تیجـه‪ .)2003،‬زیـرا بـا مشـخص شـدن‬ ‫شایسـتگی های ضـروری بـرای اثـر بخـش‬ ‫بـودن در یـک شـغل‪ ،‬سـازمان می توانـد بـر‬ ‫رفتار هایـی که در انتخاب‪ ،‬اموزش‪ ،‬ارزشـیابی‬ ‫عملکـرد و نظام هـای برنامه ریـزی جانشـینی‬ ‫کـه بیشـترین ارتباطـات را بـا عملکـــــرد‬ ‫موفقیـت امیـز دارد‪ ،‬تمرکـز کند‪.‬‬ ‫در این راسـتا به منظـور ارایه چارچوب و زبان مشـترک‬ ‫در سـازمان هـا و بـه منظـور اجرای اسـتراتژی های توسـعه‬ ‫رهبـری و مدیریـت اسـتعدادها‪ ،‬رفـع تنگناهـای مربـوط‬ ‫بـه کمبـود مدیـران شایسـته و مسـائل مرتبـط بـا انتخـاب‪،‬‬ ‫انتصـاب‪ ،‬مدیریـت عملکـرد‪ ،‬برنامه‏ریـزی جانشـینی‪،‬‬ ‫برنامه‏ریـزی کارراهـه و توسـعه مدیـران‪ ،‬ابتـدا می بایسـت‬ ‫اقـدام بـه تهیـه مـدل شایسـتگی های رفتـار عمومـی و در‬ ‫مراحـل بعـدی اقدام بـه تهیه مـدل شایسـتگی های رفتاری‬ ‫خـاص و شایسـتگی هـای فنـی مشـاغل مدیریتـی نمود و‬ ‫سـپس بـه سـنجش و ارزیابی انـواع شایسـتگی با اسـتفاده‬ ‫از رویکـرد مرکـز ارزیابـی و توسـعه مدیـران کـه مهمترین‬ ‫ابـزار مدیریـت جانشـینی و مدیریت اسـتعداد اسـت‪ ،‬برای‬ ‫سـازمانها انجام شـود‪.‬‬ ‫تجربه هـای متعـدد و گسـترده حاکـی از ان اسـت کـه‬ ‫سـازمانهای موفـق سـازمانهایی بودهاند که مدیـران خود را‬ ‫بـه گونهـای کارامد شناسـایی و پـرورش داده و بسـترهای‬ ‫الزم را بـرای بکارگیـری انهـا فراهم نمودهانـد‪ .‬مدیرانی که‬ ‫بـه ایـن نحـو برگزیده شـدهاند‪ ،‬افـرادی هسـتند که ضمن‬ ‫اداره امـور جـاری سـازمان میتواننـد در تعالـی ان نقـش‬ ‫بهسـزایی داشـته و در عرصـه رقابتهـای شـدید‪ ،‬هسـتی و‬ ‫حیـات سـازمان را صیانـت نمایند‪.‬‬ ‫معرفی مرکز ارزیابی و توسعه مدیران‬ ‫همانگونـه کـه شـرایط احـراز مشـاغل و حرفه هـا‬ ‫بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت‪ ،‬افـراد نیـز از لحـاظ‬ ‫شایسـتگی ها‪ ،‬اسـتعدادها‪ ،‬تواناییهـا‪ ،‬عالیـق‪ ،‬رغبتهـا‬ ‫و سـایر ابعـاد بـا یکدیگـر تفـاوت دارنـد‪ .‬وجـود ایـن‬ ‫تنـوع و گوناگونـی در افـراد و مشـاغل سـبب شـده تـا‬ ‫برنامـه ریـزان نیـروی انسـانی بـا مشـکالتی در خصـوص‬ ‫انتخـاب مناسـب تریـن فـرد بـرای مناسـب‏ترین شـغل‬ ‫روبـرو شـوند‪ .‬عمـده تریـن مشـکل در ایـن زمینـه‬ ‫تصمیم گیـری در مـورد جـذب‪ ،‬انتصـاب و ارتقـاء افـراد‬ ‫مـی باشـد کـه بطور یقین عـاری از خطـا نخواهد بـود‪ .‬این‬ ‫خطاهـا عبارتنـد از‪:‬‬ ‫پذیـرش نادرسـت‪ :‬عبـارت اسـت از جـذب‪ ،‬انتخاب و‬ ‫انتصـاب فـردی کـه بـه مـرور زمـان عملکـردی پایین تر از‬ ‫حد انتظارات سـازمان از خود نشـان می دهــــــــــــد‪.‬‬ ‫بـه عبـارت دیگر فرد در پسـتی به کار گمارده شـده کــــه‬ ‫فاقـد شایسـتگی‏های الزم جهـت احـراز ان بوده اسـت‪.‬‬ ‫رد کردن نادرسـت‪ :‬عبارت اسـت از تصمیم گیری مبنی‬ ‫بـر عـدم پذیـرش فـرد‪ .‬این بدان معناسـت کـه افـراد بالقوه‬ ‫شایسـته ای که می توانسـتند در صورت انتخـاب‪ ،‬انتصاب‪،‬‬ ‫ارتقـاء و ‪ ...‬منشـاء خدمـات مهـم و ارزنده ای برای سـازمان‬ ‫باشـند بـه دلیل تصمیم گیری نادرسـت هیچـگاه در جایگاه‬ ‫شـغلی واقعی خود قـرار نگرفتند‪.‬‬ ‫زیانهـای ناشـی از پذیـرش نادرسـت دیر یا زود اشـکار‬ ‫می‏گـردد لیکن در بسـیاری از موارد ضررهای ناشـــــی از‬ ‫رد کردن نادرسـت افراد اشـکار و محسـوس نمی باشد مگر‬ ‫در مـواردی کـه فرد رد شـده جذب سـازمان رقیب گردیده‬ ‫و موفقیت شـایان توجهی بدسـت اورد‪.‬‬ ‫بـا این تفاسـیر و قبـول این فرض که هر کـس حق دارد‬ ‫در شـغلی کـه شایسـتگی احـراز ان را دارد بـه کار گمـارده‬ ‫شـود‪ ،‬درمی یابیـم کـه تنها راه رسـیدن بـه این هدف و بهـره گیری‬ ‫بهینـه و خردمندانـه از نیـروی انسـانی‪ ،‬یـاری جسـتن از‬ ‫روان شناسـی پرسـنل می باشـد‪ .‬یکـی از راهبردهایـی که با‬ ‫اسـتفاده از اصـول روانشناسـی می تواند بـه کاهش اینگونه‬ ‫خطاهـا در تصمیـم گیـری منجـر گـردد‪ ،‬طرح ایجـاد مرکز‬ ‫ارزیابـی یـا کانـون ارزیابی می باشـد‪.‬‬ ‫در مرکز ارزیابی چه ویژگی هایی‬ ‫مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد؟‬ ‫سنجش ویژگی های ارزیابی شوندگان و تطابق این‬ ‫ویژگی ها با شایستگی های مورد نیاز شغل‪ ،‬عمده ترین‬ ‫شاخص مورد اندازه گیری در مرکز می باشد‪ .‬این‬ ‫شایستگی ها بیانگر انند که کدام ظرفیت ها‪ ،‬توانایی ها و‬ ‫نگرش ها برای موفقیت در شغل ضروری است‪ .‬بر اساس‬ ‫تعاریف معتبر بین المللی‪ ،‬شایستگی شغلی عبارتست از‪:‬‬ ‫توانایی انجام فعالیت ها کاری طبق معیارهای مورد انتظار‬ ‫استخدامی که شامل توانایی انتقال دانش و مهارت ها به‬ ‫موقعیت های جدید شغلی و سازمانی‪ ،‬نواوری و تطابق‬ ‫با فعالیت های جدید و کارامدی شخصی در ارتباط با‬ ‫همکاران‪ ،‬مدیران و مشتریان است (وود و پاین‪.)1998 ،‬‬ ‫ایـن توانمنـدی بـه معنـای فهـم و درک فــــــرد‬ ‫بـرای ترکیـب عملکـرد فنـی و وظایـف متنـوع کاری در‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫* رئیس مرکز ارزیابی و سنجش شرکت ملی نفت ایران‬ ‫** مدیر عامل موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫انجـام موثـر نقـش شـغلی بـه منظـور رسـیدن بـه باالترین‬ ‫عملکـرد کاری ‪ -‬اقتصـادی اسـت ( بـه نقـل از لورانـس‬ ‫‪ .)2000‬تعییـن حـدود شایسـتگی هـای شـغلی‪ ،‬کاری‬ ‫اسـت دشـوار کـه عمدتـ ًا از طریـق تجزیـه و تحلیل شـغل‬ ‫صـورت مـی پذیـرد‪ .‬اساسـا سـه رویکـرد خـاص بـرای‬ ‫احصـاء شایسـتگی هـا وجـود دارد کـه عبارتنـد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬رویکـرد رفتـاری ‪ .2‬رویکـرد اسـتاندارد ‪ .3‬رویکـرد‬ ‫موقعیتـی‪ .‬با توجه به وضعیت سـازمان می بایسـت یکی از‬ ‫رویکـرد های باال جهت تعیین شایسـتگی ها مورد اسـتفاده‬ ‫قـرار گیرد‪.‬‬ ‫فرایند ارزیابی‪:‬‬ ‫فراینـد ارزیابـی از چهـار مرحله اساسـی تشـکیل شـده‬ ‫کـه عبارتند از‪ :‬مشـاهده فعال‪ ،‬ثبت مشـاهدات‪ ،‬دسـته بندی‬ ‫یادداشـت هـا و درجـه بندی شایسـتگی ها‪.‬‬ ‫در زمان ارزیابی‪ ،‬واکنش های مختلف ارزیابی شوندگان‬ ‫از قبیل رفتار‪ ،‬گفتار و تمرین های نوشتاری توسط ارزیابان‬ ‫اموزش دیده به دقت مورد مشاهده و ثبت قرار می گیرد و‬ ‫پاسخ ها با مشاوره کارشناسان منابع انسانی با‬ ‫ ‬ ‫جزئیات این‬ ‫شایستگی های مورد نیاز انطباق داده می شود‪ .‬انگاه شایستگی های‬ ‫بدست امده با نتایج حاصل از ازمو ن های شخصیتی‪ ،‬شغلی‪،‬‬ ‫عالئق و توانمندیها مقایسه گردیده و در پایان هر دوره‪ ،‬تیمی‬ ‫مرکب از مدیران ارشد و مسئولین مستقیم افراد (ارزیابان) و‬ ‫کارشناسان و مشاوران روانشناس و منابع انســــــــــانی‬ ‫به ترسیم نیمرخ های فردی و شغلی افراد می پردازند‪ .‬پس‬ ‫از پایان دوره ارزیابی‪ ،‬نتایج این بررسی ها به صورت‬ ‫یک گزارش نهایی در اختیار شرکت‪ /‬سازمان قرار داده‬ ‫می شود‪ .‬این گزارش منعکس کننده شایستگی ها و‬ ‫مهارت های تک تک افراد شرکت کننده در ارزیابی‬ ‫خواهد بود‪ .‬همچنین طی جلساتی نتایج بدست امده با‬ ‫حضور مشاورین ارزیابی مورد بحث قرار گرفته و در‬ ‫صورت لزوم‪ ،‬طرحی جهت بهبود و توسعه مهارتها و‬ ‫شایستگی های افراد و نیز اموزش افرادی که فاقد‬ ‫مهارت های الزم هستند تهیه و جهت اجرا در اختیار‬ ‫مسئولین قرار خواهد گرفت (وینگروف‪ ،‬جونز و هریوت‬ ‫‪.)1985‬‬ ‫اهداف و کاربردهای مرکز ارزیابی‬ ‫اهداف و کاربردهای کالن ‪:‬‬ ‫شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های بالقوه افراد مستعد و نیروهای توانمند در زمینه های مدیریتی‪.‬‬ ‫فراهـم نمـودن فرصت هـای پیشـرفت فـردی و ارتقـاء شـغلی و افزایش انگیـزه کارکنان به منظور سـتیابی به بهـره وری‬ ‫بیشـتر در سازمان‪.‬‬ ‫طراحی مدلی جهت استقرار نظام شایسته ساالری‪.‬‬ ‫اهداف و کاربردهای اختصاصی ‪:‬‬ ‫الف‪ :‬کاربردهای اجرایی ‪:‬‬ ‫گزینـش‪ ،‬انتصـاب و ارتقـاء‪ :‬به هنگام انتصاب افراد به مشـاغل مهم و حسـاس‪ ،‬ضروری اسـت که کاندیدهایـی از درون‬ ‫و بیـرون سـازمان بـا هدف انتخـاب و انتصاب بهترین هـا مورد ارزیابی قـرار گیرند‪.‬‬ ‫برنامه ریزی سـازمانی‪ :‬سـازمانها گاهی علیرغم برخورداری از نیروهای بسـیار مدبر‪ ،‬خالق‪ ،‬متخصص و کاردان از فقدان‬ ‫کاذب نیـروی کارامـد و شایسـته در بعضـی از سـطوح رنـج مـی برنـد‪ .‬مرکز ارزیابـی با شناسـایی نیروهای بالقوه شایسـته‬ ‫در سـازمان امـکان بکارگیـری انهـا را در ایـن سـطوح مهیـا می نماید‪ .‬این نتایـج می تواند بـا یافته های حاصـل از مطالعات‬ ‫واحـد برنامه‏ریـزی نیروی انسـانی ادغام گردیـده و اطالعات ارزنـده‏ای در خصوص برنامه‏ریزی اسـتراتژیک در زمینه تامین‬ ‫و تخصیـص نیروهـای متخصص اتی سـازمان در اختیار قـرار دهد‪.‬‬ ‫اهـداف تشـخیصی ( شناسـایی پتانسـیل های بالقـوه افـراد)‪:‬‬ ‫از یـک سـو سـازمانها همیشـه بدنبـال کشـف اسـتعدادها و‬ ‫توانمندیهـای بالقوه افراد جهت بکارگیری انها در سـطوح باالتر‬ ‫و پیشـبرد اهـداف سـازما ن می باشـند و از سـوی دیگـر انگیـزه‬ ‫مانـدن کارکنان توانمند نیز در سـازمان چنانچـه دریابند راه برای‬ ‫فکر و ایده های‬ ‫پیشـرفت و شـکوفا شـدن استعدادهایشـان هموار اسـت‪ ،‬بیشتر‬ ‫شـده و امیدوارانـه جهت ارتقای شـغلی تالش نمـوده و به فکر‬ ‫جوانان متفکر ما بیشتر‬ ‫تـرک سـازمان نمی افتند‪.‬‬ ‫از چاه های نفت ارزش‬ ‫ارائـه مشـاوره شـغلی بـه کاندیدها در خصوص شـغل و کار‬ ‫راهه شـغلی ‪.‬‬ ‫دارد و ماهم باید‬ ‫ب‪ :‬تشخیص نیازهای اموزشی و توسعه‏ای کارکنان‪:‬‬ ‫مرکـز ارزیابـی‪ ،‬نیازهـای اموزشـی و توسـعه ای افـراد را‬ ‫از این مغزهای متفکر‬ ‫مشـخص می نمایـد‪.‬‬ ‫اهـداف توسـعه ای ‪ :‬مرکـز ارزیابـی و توسـعه مـی توانـد به‬ ‫حمایت کنیم‬ ‫عنـوان ابـزاری جهت تشـکیل تیم های کاری و بهبـود مهارتهای‬ ‫اتـی افـراد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و منجـر بـه پیشـرفت و‬ ‫توسـعه کارکنـان از طریـق دوره هـای اموزشـی خاص گـردد ‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫کارهایی که الزم است در مشاغل اتوماتیک انجام دهید‬ ‫مقدمه‬ ‫عبـارت زمـان طالسـت را بارها و بارهای شـنیده ایـم اما ارزش ان را در دنیای کسـب وکار بـه خوبی لمس‬ ‫کـرده ایـم‪ .‬شـرکت هـا در ایـن رقابـت‪ ،‬بـه سـرعت از یکدیگر پیشـی می گیرنـد‪ .‬پـس باید فعالیـت های‬ ‫الزم را بـرای عقـب نمانـدن در ایـن مسـیر به بهتریـن نحو انجـام داده و تمـام نـکات الزم را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫در طـول راه‪ ،‬کارهـای روزمـره ی زیـادی وجـود دارند که انجـام ندادن ان ها موجب اسـیب جدی می شـود‬ ‫و انجـام دادنشـان نیـز زمـان زیـادی را از مـا سـلب می کنـد ‪ .‬در این زمـان می تـوان کارهای بسـیار مهم تر‬ ‫و کاربردی تـری را انجـام داد و گام هـای مفیدتـری را در این رقابت برداشـت‪.‬‬ ‫پـس بیاییـد به جـای سـخت کار کـردن ‪ ،‬هوشـمندانه کار کنیم‪ .‬تکنولـوژی به مـا کمک می کند تـا کارهای‬ ‫زیـادی را به صـورت اتوماتیـک‪ ،‬انجام دهیـم‪ .‬با اسـتفاده از نرم افزارهـا و ابزارهای مختلف عـــــــلاوه‬ ‫بـر کاسـتن از زمـان موردنیـاز ‪ ،‬امـکان مدیریت بهتـر را نیز فراهـم می کند ‪ .‬ایـن ابزارها می توانـد ترفندهای‬ ‫وینـدوز ‪ ،‬سـایت های مختلـف ‪ ،‬برنامه هـای تحـت دسـکتاپ یا تحـت وب باشـد‪ .‬در زیر به برخـی از ان ها‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫اشـاره می شود‪:‬‬ ‫‪76‬‬ ‫ایمیل های دریافتی‬ ‫طبـق تحقیقـات اخیـر‪ ،‬صاحبـان کسـب وکار سـاعت ها‬ ‫زمـان می گذارنـد تـا ایمیل هـای دریافتـی را بررسـی‬ ‫کننـد‪ .‬بـا اطالع از امکانات مهیا شـده توسـط سـامانه های‬ ‫ایمیـل‪ ،‬می تـوان سیاسـت های مدنظـر خـود را به راحتـی‬ ‫اعمـال کـرده و اولویـت مدنظـر خـود را دربـاره ان هـا‬ ‫اجرایـی کنیم‪.‬‬ ‫از فیلتـر کـردن اتوماتیـک بـرای مرتـب کـردن تمـام‬ ‫ایمیل هـا اسـتفاده کنیـد‪ .‬هم اکنـون بیشـتر سـامانه های‬ ‫ایمیـل ماننـد ‪ Gmail‬این کار را انجام می دهند اما پیشـنهاد‬ ‫این اسـت کـه یک گام پیـش بروید‪ .‬فیلترهـای مدنظرتان‬ ‫را اعمـال کـرده و ایمیل هـای ضـروری را از غیرضروری‬ ‫متمایـز کنیـد‪ .‬فیلترهـای خودتان را بـرای دریافت نکردن‬ ‫ایمیل هـای ناخواسـته اعمـال کنیـد‪ ،‬مـوارد غیـر مهـم را‬ ‫جـدا کـرده و ایمیل هـای مهـم را اولویت بنـدی کنیـد تـا‬ ‫بتوانیـد به سـرعت ان هـا را مـورد بررسـی قـرار دهید‪.‬‬ ‫اگـر می توانیـد بـه ایمیلـی در کمتـر از دو دقیقـه پاسـخ‬ ‫ دهیـد؛ ایـن کار را بکنیـد‪ .‬ایـن قانـون را بـرای حجـم‬ ‫زیـادی از ایمیل هـا می تـوان اعمـال کـرد‪.‬‬ ‫از برچسـب زنی اسـتفاده کنیـد‪ .‬بـرای هـر نـوع از‬ ‫ایمیل هـای دریافتـی بـر اسـاس مشـخصات ان هـا‬ ‫برچسـب یـا لیبـل تعریـف کنیـد‪ .‬بـا ایـن کار به راحتـی‬ ‫می توانیـد ایمیل هـا را مرتـب کنیـد‪ .‬برچسـب زنی را‬ ‫می تـوان بر اسـاس ارسـال فـرد خاصی ماننـد رئیس و بر‬ ‫اسـاس کلمـات مختلـف در موضـوع یـا متن دسـته بندی‬ ‫کـرد‪ .‬علاوه بـر مرتب کردن داده ها بر اسـاس برچسـب‪،‬‬ ‫دسـته بندی مناسـبی نیـــــز بـر روی ایمیل هـا صـورت‬ ‫می گیـرد کـه اولویت هـای ان هـا را مشـخص می کنـد‪.‬‬ ‫ایمیل هـای بااهمیـت بـاال و پاییـن را پوشـه بندی کنیـد‪.‬‬ ‫اولیـن مزیـت این اسـت کـه در صـورت دریافـت ایمیل‬ ‫مهـم جدیـد‪ ،‬اعالن برای شـما مشـخص می شـود‪ .‬عالوه‬ ‫بـر ان پیام هـای بـا ضـرورت کمتـر نیـز در قسـمت‬ ‫جداگانـه نمایـش داده می شـوند و بـه شـما اجـازه‬ ‫می دهنـد تـا در زمـان مناسـب بـرای ان هـا تصمیم گیری‬ ‫کنیـد‪ .‬واضح اسـت کـه فولدر بندی مناسـب یک ارشـیو‬ ‫کاملـی را نیـز بـرای شـما فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫پاسخ دهی به ایمیل ها‬ ‫پاسـخ دهی بـه ایمیل هـای دریافتی حس مسـئولیت شـما‬ ‫را نشـان می دهـد‪ .‬بـرای انجـام ایـن کار زمان بـر پاسـخ‬ ‫خـودکار به مخاطـب را تعریف کنید‪ .‬امضـای ایمیل یکی‬ ‫دیگـر از مـوارد مهم می باشـد کـه ممکن اسـت فراموش‬ ‫شـود؛ در صـورت اسـتفاده از امضـای خـودکار ایمیـل‪،‬‬ ‫علاوه بـر فرامـوش نکـردن ایـن کار حرفـه ای‪ ،‬از زمـان‬ ‫خـود بـرای انجـام ایـن کار نیـز صرفه جویـی کرده ایـد‪.‬‬ ‫بـرای جلوگیـری از تایـپ متـن چندبـاره بـرای تمـام‬ ‫ایمیل هایـی کـه بیـش از یک بـار ان هـا را ارسـال خواهید‬ ‫کـرد‪ ،‬یـک غالـب ایجـاد کنیـد‪ .‬نگـران نباشـید؛ قبـل از‬ ‫ارسـال ان را مجـددا ً تنظیـم خواهیـد‪.‬‬ ‫زمان بندی جلسات‬ ‫در برخـی از شـرکت ها‪ ،‬تنظیم کردن جلسـات سـاعت ها‬ ‫بـه طـول می انجامد‪ .‬بـا نرم افزارهـای زمان بنــــــــدی‪،‬‬ ‫ثبت جلسـات و یاداورهـا می توان به صـورت قابل توجهی‬ ‫ایـن زمـان را کاهـش داد؛ از زمـان صـرف شـده بـرای‬ ‫مقایسـه تاریخ هـا و چـک کـردن برگـه یـا ایمیل هـای‬ ‫یـاداوری کاسـت و دسترسـی را راحت تـر کـرد‪.‬‬ ‫برنامـه مدیریـت جلسـات در برخـی از نرم افزارهـای‬ ‫مورداسـتفاده در سـازمان ها ماننـد اتوماسـیون اداری‬ ‫وجـود دارنـد‪ .‬هرکـدام از ایـن ابزارهـا‪ ،‬دسـتورالعمل‬ ‫خـاص خـود را دارنـد که می توانیـد ان را از پشـتیبان ان‬ ‫سـامانه دریافـت کنیـد‪.‬‬ ‫وب سـایت های اینترنتـی نیـز به صـورت رایـگان یـا‬ ‫درازای دریافـت هزینـه‪ ،‬امکانـات خوبـی را در اختیـار‬ ‫افـراد قـرار می دهنـد‪ .‬برخـی از ایـن سـامانه ها را می توان‬ ‫بـه سـامانه ایمیـل وصل کـرد؛ برای مثـال می تـوان ایمیل‬ ‫یـاداوری ارسـال کـرد‪ .‬علاوه بـر ان سـامانه هایی وجود‬ ‫دارنـد که امـکان ثبت خـودکار قرار مالقات توسـط افراد‬ ‫مختلـف در بازه هـای زمانـی مجـاز را فراهـم اورده انـد‪.‬‬ ‫امـکان تثبیـت قرار مالقـات به روش هـای مختلف نیز در‬ ‫پـاره ای از سـامانه ها تعریف شـده اسـت‪.‬‬ ‫از ابزارهـای مشـهور رایـگان می تــــــــــوان بـه‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پشتیبان گیری‬ ‫داده هـا‪ ،‬مهم تریـن دارایی هـای هـر کسـب وکار هسـتند‬ ‫پـس الزم اسـت کـه به صـورت پیوسـته از ان ها پشـتیبان‬ ‫(‪ )Back up‬گرفتـه شـود؛ امـا معموالً افراد ایـن کار مهم را‬ ‫فرامـوش می کننـد یـا زمـان انجـام ان را ندارند‪.‬‬ ‫داده هـای خـود را به صـورت سیسـتمی و منظــــــم‬ ‫بـر روی حافظـه محلـی یـا یـک سـرویس ابـری (ماننـد‬ ‫‪ GoogleDrive، dropBox‬و ‪ )...‬پشـتیبان بگیریـد تـا بـه‬ ‫فراموشـی سـپرده نشـود‪ .‬پشـتیبان گیـری اتوماتیـک‪ ،‬در‬ ‫انجـام کارهـای روزمـره افـراد اختلال ایجـاد نمی کنـد‪.‬‬ ‫بهتـر اسـت پشـتیبان گیـری را در زمانـی قـرار دهیـد که‬ ‫حجـم کاری کمتـر اسـت تـا موجـب کنـدی سیسـتم ها‬ ‫نشو د ‪.‬‬ ‫اطالعات ‪Login‬‬ ‫شـرط اسـتفاده از بسـیاری از وب سـایت ها‪ ،‬ورود بـا‬ ‫نـام کاربـری و رمـز عبـور اسـت‪ .‬ایـن حساسـیت بـرای‬ ‫سـایت های موردنیـاز دنیـای کسـب وکار بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫یـاداوری ایـن تعـداد اطالعـات ورود‪ ،‬نیازمنـد صـرف‬ ‫زمـان اسـت‪ .‬بـا اسـتفاده از ذخیـره کـردن ایـن اطالعات‬ ‫در مرورگرهـا می تـوان ایـن زمـان را ذخیره کـرد‪ .‬الزم به‬ ‫ذکـر اسـت مرورگرها جهت حفـظ امنیـت از برنامه هایی‬ ‫ماننـد ‪ Norton‬اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫فرم های انالین‬ ‫چنـد بـار می خواهیـد اطالعـات تکـراری ماننـد ادرس‪،‬‬ ‫شـماره تلفـن‪ ،‬ایمیـل را در برگه هـای مختلـف تکمیـل‬ ‫کنیـد‪ .‬مرورگرهـا بـا اسـتفاده از توانایی تکمیـل خودکار‪،‬‬ ‫پیشـنهادهای خـود را تنهـا بـا واردکـردن چند حــــرف‬ ‫بـه مـا می دهنـد و کار کسـل کننده تایـپ کـردن چندباره‬ ‫اطالعـات را از دوش مـا برداشـته اند‪ .‬ایـن کار می توانـد‬ ‫بـا اسـتفاده از برخـی نرم افزارهـا نیـز انجـام شـود‪ .‬الزم‬ ‫پاک کردن مرورگر و کامپیوتر‬ ‫هماننـد پشـتیبان گیـری‪ ،‬فعالیت هـای پشـت صحنه مانند‬ ‫پـاک کردن ‪ cookie‬ها یـا ‪ defragmentation‬زمان بر اسـت‬ ‫و کارایی سیسـتم شـما را پاییـن می اورد اما بـرای امنیت‬ ‫اطالعات الزم اسـت‪ .‬عالوه بر ان سـرعت سیسـتم را نیز‬ ‫افزایـش می دهد‪ .‬اتوماتیـک انجام دادن ان هـا را فراموش‬ ‫نکنید ‪.‬‬ ‫گزارش گیری وب سایت‬ ‫بهتریـن راه بـرای مدیریـت وب سـایت و انجـام‬ ‫تصمیم گیری هـای موردنیـاز‪ ،‬مشـاهده مرتـب گزارشـات‬ ‫ان و انجـام مقایسـه های مدنظـر می باشـد‪ .‬یکـی از‬ ‫معروف تریـن و پرکاربردتریـن ابزارهـا ‪Google analytics‬‬ ‫اسـت کـه بـرای صرفه جویـی در زمـان می تـوان گزارش‬ ‫مطلـوب را تعریـف و سـامانه را بـرای ارسـال دوره ای‬ ‫گـزارش به صـورت ایمیـل برنامه ریـزی کـرد‪ .‬ایـن کار‬ ‫باعـث صرفه جویـی قابل توجهـی در زمـان می شـود‪.‬‬ ‫برگه های اداری‬ ‫بسـیاری از برگه هـای منابـع انسـانی زمان بـر و انجـام‬ ‫ان هـا ضـروری اسـت‪ .‬بسـیاری از دادهـای ان هـا دارای‬ ‫اطالعـات یکسـان و یـا حجـم فـراوان هسـتند و در‬ ‫صـورت انجـام دسـتی‪ ،‬زمـان زیـادی را الزم دارنـد‪ .‬از‬ ‫ان هـا می تـوان بـه پروسـه های اسـتخدام اشـاره کـرد‪ .‬بـا‬ ‫اسـتفاده از برگه هـای دیجیتـال‪ ،‬می تـوان تنهـا بـر روی‬ ‫مـوارد مدنظـر تمرکـز نمـود و دسترسـی به داده هـای نیز‬ ‫راحت تـر خواهـد بـود‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫بـا توجـه بـه پیشـرفته شـدن تکنولـوژی‪ ،‬سـعی افـراد‬ ‫مختلـف بـه اتوماتیـک کـردن حتی االمـکان کارها جهت‬ ‫سـهولت در اجـرا و کاسـتن زمـان موردنیـاز اسـت‪ .‬در‬ ‫لیسـت فـوق بـه برخـی از فعالیت هایـی کـه بـا کمتریـن‬ ‫هزینـه قابـل اتوماتیـک کـردن بودنـد اشـاره شـد؛ امـا‬ ‫مـوارد زیـاد دیگری در هر کسـب وکاری وجـود دارد که‬ ‫اتوماتیـک کـردن ان هـا‪ ،‬صرفه جویی زیــــــــــادی را‬ ‫بـه همـراه خواهد داشـت‪ .‬گاهی با سـاختن یک فرم سـاده‬ ‫در ‪ Excel‬یـا ‪ Access‬می تـوان کار چندسـاعته را در چنـد‬ ‫دقیقـه انجـام داد‪ .‬گاهـی نیز یـک برنامه تحت دسـکتاپ‬ ‫کـه تنها یـک روز وقـت برنامه نویـس را صـرف می کند‪،‬‬ ‫می توانـد چنـد مـاه شـما را جلـو بیندازند‪ .‬پـس کارهایی‬ ‫را کـه به صـورت تکـراری در روز انجـام می دهیـد را‬ ‫یادداشـت کـرده و بـرای انجـام اتوماتیـک ان بـه دنبـال‬ ‫راه حل باشید‪.‬‬ ‫ضحی عطاردی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪ Google Calendar‬اشـاره کـرد کـه به صـورت انالیـن و‬ ‫نیـز به صـورت نرم افـزاری موجـود اسـت‪ .‬علاوه بـر ان‬ ‫می تـوان از ‪ schedule tasks‬وینـدوز نیـز اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫نیسـت نگران امنیت داده هایتان باشـید زیـرا اطالعات در‬ ‫سیسـتم خودتـان ذخیـره می شـود‪.‬‬ ‫شروع برنامه ها در زمان ورود به ویندوز‬ ‫کاربـران رایانـه در مشـاغل‪ ،‬در ابتـدای روشـن کـردن‬ ‫سیسـتم‪ ،‬برنامه هـای خاصـی را اجـرا می کننـد کـه‬ ‫بارگـذاری ان هـا نیازمنـد صـرف زمـان اسـت‪ .‬بـا درج‬ ‫ان هـا در لیسـت برنامه هـای اغـازی‪ ،‬بـا روشـن کـردن‬ ‫رایانـه‪ ،‬به صـورت خـودکار ان هـا را مشـاهده خواهیـد‬ ‫کـرد‪ .‬تعریـف صفحـات پراسـتفاده اینترنـت به عنـوان‬ ‫صفحـه نخسـت نیـز کار را برای شـما راحت تـر می کند‪.‬‬ ‫‪77‬‬ ‫دنیای مدیریت‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برنــدی بســازیم‬ ‫کــه در اینــده‬ ‫موفــق باقــی‬ ‫بمانــد‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫شــرکت ها از زمــان اســتارت اپ‬ ‫بــودن تــا بلــوغ خــود چندیــن‬ ‫مرحلــه را طــی می کننــد و هــر‬ ‫مرحلــه جنــب و جــوش خــاص‬ ‫خــود را دارد‪ .‬کســب و کارهــای‬ ‫تجســم کــردن‬ ‫خاطرجمــع بــا‬ ‫ّ‬ ‫اهدافشــان از همــان روز اول می تواننــد‬ ‫بــرای خــود برنــدی بســازند کــه در‬ ‫اینــده بــه ان متکــی باشــند‪ .‬برنــدی‬ ‫کــه بــرای مشــتریان‪ ،‬مدیــران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و ســرمایه گذاران حکــم یــک راهنمــا‬ ‫را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫از بزرگتــری نقــاط قــوت شــما بــه عن ـوان‬ ‫کارافریــنِ یکــی از همیــن کســب و کارهای‬ ‫خاطرجمــع ایــن اســت کــه توانایــی‬ ‫خیال پــردازی داریــد‪.‬‬ ‫برندتــان نیــز بایــد ایــن خیــال و‬ ‫رویــای اینده تــان را بازتــاب دهــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬برندســازی تان بایــد ان‬ ‫مقطــع موفقیــت را نشــان دهــد‪ ،‬یعنــی‬ ‫دقیقـ ًا همــان تصویــری کــه از موفقیت‬ ‫در ذهــن داریــد‪ .‬بــا ایجــاد برنــدی کــه‬ ‫تمرکــزش بــر ان مقطــع اســت‪ ،‬بــرای‬ ‫خــود برنــدی خواهیــد ســاخت کــه بــا‬ ‫بلــوغ پیــدا کــردن بــه ان می رســید نــه‬ ‫برنــدی کــه بــا بلــوغ پیــدا کــردن باید‬ ‫دائــم عوضــش کنیــد‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫مقطع موفقیت تان را برند کنید‪ ،‬نه مسیر‬ ‫موفقیت تان را‬ ‫بسـیاری از برندهـا برنـدی بـرای حـال حاضـر هسـتند‬ ‫نـه ورای ان‪ .‬ایـن شـرکت ها در ابتدا می خواهنـد معتبر‬ ‫بـه نظـر اینـد پس نـام و برنـدی بـه خـود می دهند که‬ ‫در ان بخـش بـا دیگـران جور باشـد‪ .‬تا مدتـی این کار‬ ‫دوام دارد ولـی بعـد ان هـا بزرگ تـر شـده و بـا رقابت‬ ‫سـنگینی روبـرو می شـوند و همـان عامل هـای سـابق‪،‬‬ ‫کسـب و کارشـان را در تنگنا قرار می دهد‪ .‬دیگــــــــر‬ ‫بـه نـدرت بـه ان هـا توجـه می شـود و رقابـت سـنگین‬ ‫باعـث می شـود کـه متمایـز بـودن بـه یـک امـر حیاتـی‬ ‫تبدیـل گـردد‪ .‬اینجاسـت که دوبـاره برندسـازی می کنند‪.‬‬ ‫اگـر بعدهـا بـرای بسـط پیداکـردن نیـاز بـه سـرمایه گذار‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬قطعـ ًا برندشـان باید بـرای سـرمایه گذاران‬ ‫جالـب بـه نظـر ایـد‪ .‬یـک برنـد محصول محـور احتماالً‬ ‫بـرای ایـن سـهام داران انقدرهـا بـزرگ یـا جاه طلبانـه‬ ‫ِ‬ ‫کاری شان با سـرمایه ی کاری میزان‬ ‫نیسـت‪ .‬سـپس عنوان‬ ‫نمی شـود و بـاز دوبـاره از اول برندسـازی می کننـد‪.‬‬ ‫این هـا بـه جهت رسـیدن به رشـد دلخـواه اگـر بخواهند‬ ‫بـه دیگـر بخش ها یـا بازارها گسـترش پیـدا کننــــــد‪،‬‬ ‫بـه برنـدی نیـاز خواهند داشـت که بتوانـد خواسته شـان را‬ ‫بـراورده کنـد‪...‬و اینگونـه اسـت که هـر موقعی کـه وارد‬ ‫فراینـد برندسـازی دوبـاره می شـوند متحمـل هزینـه و‬ ‫زمـان خواهند شـد و بایـد دوباره از اول به بـازار توضیح‬ ‫دهنـد کـه حاال چـه کسـی هسـتند و چـه می کنند‪.‬‬ ‫امـا بـا سـاخت برنـدی کـه از همـان ابتـدا تا حـد امکان‬ ‫بـا رویـای موفقیت تـان مطابقت داشـته و به نحوی اسـت‬ ‫کـه در تمام مسـیر بـا مقاصدتان همخوانـی دارد می توانید‬ ‫تصمیمـات بهتـری بگیریـد و تمـام کسـانی کـه بـا ان ها‬ ‫در تماسـید را قانـع کنیـد کـه دارنـد بـرای یـک شـرکت‬ ‫باهـدف کار می کننـد‪ .‬خب حـاال دقیق ًا ایـن کار را چطور‬ ‫باید انجـام داد؟‬ ‫چطور یک برند ضدّ اینده بسازیم‬ ‫‪ -1‬یک عرصه ی قوی داشـته باشـید‪ :‬دلیلی برای راه انداختن‬ ‫یـک کسـب و کار براسـاس چیـزی که مصـرف کنندگان‬ ‫از ان محرومنـد‪ Uber .‬نیـاز مـردم بـه تـردد بـا چیـزی‬ ‫جـز تاکسـی را دیـد‪ .‬چـرا شـما باید موفـق شـوید؟ نیاز‬ ‫بـه چـه چیـزی را دیده ایـد؟ و چـرا اینقـدر با چیـزی که‬ ‫مـردم اکنـون از ان برخوردارنـد فرق دارد؟ قـدم بعد این‬ ‫اسـت کـه مقطـع موفقیت تـان را مشـخص کنیـد‪ .‬منظـور‬ ‫ایـن اسـت که با خود حسـاب کنیـد که کسـب و کارتان‬ ‫روزی چـه شـکلی خواهـد بود‪:‬‬ ‫‪ -2‬چقـدر بـزرگ خواهـد بـود؟ بـرای جـواب بـه‬ ‫ایـن سـوال از خودتـان بپرسـید‪ :‬بیش تریـن میـزان سـود‬ ‫در کجـا عایـد خواهـد شـد؟ ایـا در مقیاس پرسـودترین‬ ‫خواهیـد بـود یـا به عنـوان یـک متخصص؟ محلـی‪ ،‬م ّلی‬ ‫و یـا جهانی؟بـا اینکـه وسوسـه ی بـزرگ شـدن بـر اکثـر‬ ‫کارافرینـان چیـره می شـود امـا واقعیت امر این اسـت که‬ ‫سـود همیشـه در بزرگ شـدن نیسـت‪.‬‬ ‫‪ -3‬جنـب و جـوش در ایـن بخـش بـه چـه صـورت‬ ‫اسـت؟ در سـال های اینـده ایـن فضـا چقـدر شـلوغ تر‬ ‫خواهـد شـد؟ بخش هـای شـلوغ تر احتمـاالً بـه معنـای‬ ‫رقابـت بیشـتر اسـت‪ .‬بـرای متمایـز بـودن چقـدر بایـد‬ ‫متفـاوت باشـید؟‬ ‫‪ -4‬پیـش از تنـوع یافتـن چقـدر جـا بـرای مانـور دادن‬ ‫داریـد؟ بـه عبـارت دیگر‪ ،‬ایـا بـرای تحقق نقشـه هایتان‪،‬‬ ‫رشـد بـازاری ارگانیـک کافـی موجـود اسـت؟ چقـدر‬ ‫می توانیـد در ایـن بخـش بمانیـد پیـش از اینکـه مجبـور‬ ‫بشـوید بـه نواحـی دیگـر گسـترش یابیـد؟ ایـن سـوال‬ ‫تعییـن می کنـد کـه برندتـان چقدر بایـد تک اندیشـه ای و‬ ‫یـا تک بخشـی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -5‬می خواهیـد چگونـه رشـد کنیـد‪ :‬بـا سـرازیر شـدن‬ ‫پـول نقـد یـا از طریـق سـرمایه گذاری؟ ایـن سـوال‬ ‫کمکتـان می کنـد کـه تصمیـم بگیریـد بیشـتر بـه کـدام‬ ‫سـمت قضیـه بچسـبید‪.‬‬ ‫بـا ایـن جواب هـا خواهیـد دانسـت کـه چـرا قصـد‬ ‫موفقیـت داریـد‪ ،‬چقـدر بایـد بـزرگ شـوید‪ ،‬چقـدر‬ ‫رقابتتـان بایـد شـدید باشـد‪ ،‬بـا چه چیـزی بایـد بجنگید‬ ‫تـا بـه هدف برسـید‪ ،‬چقـدر تنوع تان باید گسـترده باشـد‬ ‫و تـا چـه حـدی احتیـاج خواهید داشـت که مـردم روی‬ ‫شـما و‪/‬یـا کسـب و کاری کـه براسـاس میزان فروشـش‬ ‫رشـد می کنـد‪ ،‬سـرمایه گذاری کننـد‪.‬‬ ‫موفقیـت ایـن اسـت‪ .‬برنـد و نقشـه ی موفقیـت خـود را‬ ‫بـا توجـه بـه این هـا بسـازید‪ .‬بعد دسـت به کار شـوید و‬ ‫رویایتـان را دنبـال کنید‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫در ادامه می خوانید‪...‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫◄ انواع کسب وکارهای خانگی‬ ‫◄ مشاغل خانگی‪ ،‬فرصت های شغلی بدون سرمایه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪79‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫انواع کسب وکارهای‬ ‫خانگی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫کسـب وکار خانگـی ان شـغلی اسـت که توسـط عضو یا‬ ‫اعضـای خانواده در فضای مسـکونی بـدون مزاحمت و اخالل‬ ‫در ارامـش واحدهـای مسـکونی هم جـوار شـکل می گیـرد و‬ ‫منجـر به خدمـت یـا کاالی قابل عرضه بـه بازار می شـود‪ .‬این‬ ‫کسـب وکارها را از زوایـای متفاوتـی ماننـد سـنخیت در مواد‬ ‫به کاررفتـه در تولیـدات‪ ،‬سـنخیت در وابسـتگی بـه گروه های‬ ‫تولیـد ماننـد غذایـی و بهداشـتی و وجـود ارتباط بـا کارهای‬ ‫هنـری و یـا سـنتی دسـته بندی کرده اند‪.‬‬ ‫ایـن نـوع فعالیـت اقتصـادی معمـوالً بـا اسـتفاده از امکانات‬ ‫و وسـایل منـزل راه انـدازی می شـود و می توانـد به عنـوان‬ ‫سـرگرمی برپاشـده و سـپس از قبـل ان درامـد کسـب شـود‪.‬‬ ‫چنیـن کسـب وکارهایی در توسـعه اقتصـادی‪ ،‬بهبـود شـرایط‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬ارتقـای اشـتغال و کار و افزایش سـرزندگی در جامعه‬ ‫نقـش عمـده ایفـا می کننـد (کالبـی و دیگـران)‪ .‬به طورمعمـول‬ ‫در زمـره کسـب وکارهای خـرد (تعـداد کارکنـان کمتـر از پنـج‬ ‫نفـر) طبقه بنـدی می شـوند و وجـه تمایـز ان هـا واقع بودنشـان‬ ‫در خانـه مالـک و اداره کننـده اسـت‪ .‬اگرچـه این کسـب وکارها‬ ‫پنهان و غیررسـمی هسـتند نقش قابل توجهی در ثروت و رشـد‬ ‫اقتصـادی و توسـعه سـرمایه اجتماعـی دارنـد‪.‬‬ ‫ایـن مشـاغل می تواننـد نقـش موثـر در رفع معضـل بیکاری‬ ‫داشـته باشـند بنابراین اهداف اساسـی ان ها ایجاد بسـتر مناسب‬ ‫جهـت توسـعه ظرفیت هـای اشـتغال و کاهش هزینه هـای تولید‬ ‫اسـت‪ .‬افزایش درامـد خانوار و رفاه عمومـی و ارتقای فرهنگ کار‬ ‫از طریـق اشـنایی ابتدایـی کـودکان بـا کار نیـز از اهـداف دیگر‬ ‫مشـاغل خانگی است‪.‬‬ ‫امـروزه کسـب وکارهای خانگـی از بخش هـای ضـروری‬ ‫اقتصاد کشـورهای پیشـرفته محسـوب می شـوند و از نظر ایجاد‬ ‫شـغل و نواوری در محصول یا خدمات موجب تنوع در اجتماع‬ ‫هر کشـور می شـوند‪ .‬ایـن نوع کسـب وکار بـرای جوانـان نقطه‬ ‫شـروع مناسـبی بـرای خوداتکایی اسـت زیـرا راه انـدازی ان در‬ ‫مقایسـه بـا دیگر انواع کسـب وکار اسـان اسـت‪ .‬به عنـوان نمونه‬ ‫می تـوان با یـک دسـتگاه رایانه و یـک خط تلفن کسـب وکاری‬ ‫اینترنتـی راه انداخـت و خدمـات مختلفی به مـردم عرضه و از‬ ‫ایـن راه درامـد کسـب کرد‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫از جمله عوامل زمینه سـاز رشـد و گسـترش کسب وکارهای‬ ‫خانگـی عبارت اند از‪:‬‬ ‫بـاال بـردن کیفیـت زندگـی‪ :‬کار کـردن در خانـه موجـب‬ ‫می شـود کـه وقت بیشـتری بـه خانه و خانـواده اختصـاص یابد‬ ‫و بـه مسـائلی از قبیل تربیـت و پرورش فرزنـدان توجه‬ ‫بیشـتری شـود؛ به ویژه انکـه امـروزه کار و زندگی بیش‬ ‫از بیـش در همدیگـر ادغام شـده اند‪.‬‬ ‫توسـعه فناوری ‪ :‬با پیشـرفت های زیـادی کـه د زمینه علوم‬ ‫رایانـه و دیگـر وسـایل ارتباطـی بـه وجـود امـده‪ ،‬محیـط خانه‬ ‫محـل مناسـب و کارایـی برای کسـب وکار شـده اسـت؛ به ویژه‬ ‫انکـه کارهـای از راه دور و کسـب وکارهای اینترنتـی از قبیـل‬ ‫خریدوفـروش نیـز رونـق یافته اند‪.‬‬ ‫تغییر سـاختار صنعتی ‪ :‬کوچک شـدن سـازمان ها و رویکرد‬ ‫ان هـا بـه برون سـپاری موجـب افزایش احسـاس ناامنی شـغلی‬ ‫در افـراد شـده و تلاش ان هـا برای خوداشـتغالی و کسـب وکار‬ ‫مسـتقل به ویـژه کسـب وکار خانگی کـه می تواند مرجع مناسـبی‬ ‫برای برون سـپارها باشـد را برانگیخته اسـت‪.‬‬ ‫تغییر ارزش های اجتماعی‪ :‬از یک سو تمایل افراد به ازادی و‬ ‫استقالل در کار و حضور در کنار خانواده و از سوی دیگر ارتقای‬ ‫سطح زندگی در میان خانواده ها که نیاز به درامد بیشتر را طلب‬ ‫می کند راه اندازی کسب وکار در خانه را سبب شده اند‪.‬‬ ‫کار خانگـی بـه بخـش مدرن نیز سـرایت کـرده اسـت‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫در المـان صنایـع الکترونیکی و صنایع مربوط به بینایی بیشـترین‬ ‫تعـداد کارگـران خانگـی را در میـان صنایـع دارنـد (حاجـی زاده‬ ‫میمنـدی) در اسـترالیا ‪ 6‬تـا ‪ 7‬درصـد کل شـاغلین در بخـش‬ ‫کسـب وکارهای خانگی مشـغول به فعالیت هسـتند که مشـتمل‬ ‫بـر ‪ 680‬هـزار واحـد شـغلی اسـت‪ .‬شـاید بتـوان دالیـل ایـن‬ ‫گرایـش را در چنـد نکتـه به اختصـار ذکـر کـرد‪:‬‬ ‫نیاز کمتر به سرمایه های کالن‪:‬‬ ‫‪‬امکان استفاده به عنوان مرحله ازمون و گذار؛‬ ‫‪‬باال بردن کیفیت زندگی؛‬ ‫‪‬توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات؛‬ ‫‪‬مزایای متعدد؛‬ ‫‪‬امکان افزایش خالقیت؛‬ ‫‪‬گرانی فضاهای تجاری و اداری؛‬ ‫‪‬وضعیت زنان (انتظاریان و طهماسبی)‪.‬‬ ‫از عوامل موثر بر گرایش به کار خانگی این هایند‪:‬‬ ‫ترتیـب سـنّی‪ :‬تفـاوت سـنی منجـر به نمایـان شـدن برخی‬ ‫ً‬ ‫مثلا ورود‬ ‫تفاوت هـا در جنبه هایـی از خوداشـتغالی می شـود؛‬ ‫رایانـه بـه فضای خانه بسـیاری از جوانان را به سـمت راه اندازی‬ ‫کسـب وکار خانگی سـوق داده اسـت‪.‬‬ ‫تحصیالت‪ :‬داشتن تحصیالت به افراد در کار کمک می کند و‬ ‫ظاهرا ً مردان توانایی بیشتری برای استفاده از ان در فرایندهای‬ ‫خوداشتغالی دارند‪.‬‬ ‫اموزش ‪ :‬اموزش اشتغال هم تاثیر مثبت بر شروع کسب وکار‬ ‫برای افراد بیکار دارد و هم به همگان کمک می کند تا به شکل‬ ‫موثرتر در کار شرکت کنند ‪.‬‬ ‫ترکیب جنسی‪ :‬در اکثر قریب به اتفاق فرهنگ ها کار و کسب‬ ‫درامد بر عهده مردان است و زنان در موارد ناچاری اقدام به ان می کنند‪.‬‬ ‫به طورکلـی فقـدان تجربـه و یـا دانـش منجـر بـه شکسـت‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬کارافرینـان ابتدایـی ممکـن اسـت بـه دلیـل عدم‬ ‫تجربـه در حیطـه موردنظـر‪ ،‬عـدم فهـم صنعتـی کـه پـروژه‬ ‫اقتصـادی در ان قـرار دارد و نداشـتن تصویـر واضـح از اینکـه‬ ‫پـروژه چـرا و چگونـه کار می کند با شکسـت مواجه می شـوند‪.‬‬ ‫لـذا ضروری اسـت کـه انان پیـش از ورود به هر کسـب وکار به‬ ‫تجربـه و تخصـص موردنیـاز ان توجـه داشـته باشـند‬ ‫بـا پیشـرفت روزافـزون جوامـع‪ ،‬نقـش خدمـات در سـاختار‬ ‫ان هـا پررنگ تـر شـده و احسـاس نیـاز بـه ان ملموس می شـود‪.‬‬ ‫محـدوده خدمات به قدری گسـترده اسـت که به راحتـی نمی توان‬ ‫زیـر بخش هـای ان را برشـمرد امـا بـه لحـاظ سـنخیت در چنـد‬ ‫دسـته قابـل قرارگیری انـد‪ .‬فرهنگـی و اموزشـی ‪ ،‬اجتماعـی‪،‬‬ ‫محیط زیسـت‪ ،‬بهداشـتی‪ ،‬اداری و دولتـی‪ ،‬اطالعـات و انفورماتیک ‪،‬‬ ‫شـهری‪ ،‬حمل ونقـل‪ ،‬ورزشـی و تفریحـی (ترکاشـوند)‬ ‫کسب وکار خانگی به لحاظ سنتی مرکز توجه کارافرینان‬ ‫بوده است هرچند درگذشته افراد بیشتر در حوزه کشاورزی‬ ‫اقدام به راه اندازی ان می کردند‪ .‬با فراهم شدن زمینه تولید انبوه‬ ‫و رشد صنعتی و پس ازان انقالب اطالعاتی‪ ،‬رویکرد جدیدی به‬ ‫کسب وکارهای خانگی پدیدار گردید‪ .‬این رویکرد برای ان دسته‬ ‫از کسب وکاری های کوچک که امکان برقراری محیط مناسب در‬ ‫بیرون از منزل نداشتند قواعدی را وضع کرد تا بهره گیری از ان ها‬ ‫بتوانند در منزل اجرا شوند مث ً‬ ‫ال اکنون در این مشاغل که روزانه‬ ‫در سراسر جهان تعداد ان ها رو به فزونی است‪ ،‬می توان در محیط‬ ‫خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی کارهای گوناگون کرد‪.‬‬ ‫کسـب وکارهای خانگـی در ایـران به رغـم عـدم رونـق بـه‬ ‫علـت موانـع سـاختاری و قانونـی‪ ،‬سـابقه ای دیرینـه دارنـد‪ .‬از‬ ‫کارهایـی کـه درگذشـته در منازل روسـتاییان انجـام می پذیرفت‬ ‫گرفتـه تا صنایع دسـتی ای کـه امـروزه در منازل افراد شهرنشـین‬ ‫تولید می شـوند حکایت از تاریخچه دیرینه و بسـتر مناسـب این‬ ‫نـوع از کسـب وکارها در ایـران دارنـد‪.‬‬ ‫در ایـران هم اکنـون جوانـان‪ ،‬زنـان و فارغ التحصیلان‬ ‫دانشـگاهی بیشـترین مخاطبـان بیـکاری هسـتند‪ .‬مشـارکت‬ ‫اقتصـادی زنـان کـه نیمـی از جمعیـت کشـور هسـتند کمتـر‬ ‫از ‪ 13‬درصـد و حاکـی از ان اسـت کـه انـان نقش عمـده ای در‬ ‫بـازارکار ندارنـد (کارگـر شـورکی)‪.‬‬ ‫ازانجاکـه فرهنـگ ایرانـی اسلامی تاکید بـر پرداختـن زنان‬ ‫بـه امـور خانـواده دارد بـا افزایـش رونـق در بخش کسـب وکار‬ ‫خانگـی می تـوان نیـاز ایـن قشـر را برطـرف نمود‪.‬‬ ‫در رابطـه بـا فراهـم کـردن مقدمـات اجرایـی قانـون مشـاغل‬ ‫خانگـی تاکنـون هماهنگی هایی میان دسـتگاه های مختلـف انجام ‬ ‫شـده اسـت و فهرسـتی از ‪ 200‬شـغل خانگـی ارائه شـده اسـت ‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کتاب داشنامه کسب و کار خانگی‬ ‫ناشر‪ :‬بنیاد دانشنامه نگاری ایران‬ ‫و با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫جدول ‪ : 1‬فهرست مشاغل خانگی (وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ‪ ،‬معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال)‬ ‫نوع فعالیت‬ ‫صنایع دستی‬ ‫نســاجی ســنتی‪ :‬توربافــی‪ ،‬شــال بافی‪ ،‬زری بافــی‪ ،‬مــوج بافــی‪ ،‬ترمه بافــی‪ ،‬مخمــل بافــی‪ ،‬ســجاده بافــی‪ ،‬دارایــی بافــی (ایــکات) ‪ ،‬شــمد بافــی‪ ،‬تکــــــ ـه دوزی‪،‬‬ ‫شــبکه دوزی‪ ،‬ابریش ـم دوزی‪ ،‬اجیــده دوزی (الیــه دوزی) ‪ ،‬جاجیم بافــی‪ ،‬چادرشــب بافــی‪،‬‬ ‫ماشته بافی‪ ،‬عبابافی‪ ،‬بافته های داری و زیر اندازها (ایجاد این نوع از کسب وکارهای خانگی به سرمایه کمتر از‬ ‫پنــج میلیــون تومــان احتیــاج دارد) قالیبافــی( چنتــه) ‪ ،‬گلیــم بافــی (ورنــی بافــی‪ ،‬گبــه بافــی‪ ،‬مســند) زیلــو بافــی ‪ ،‬نمــد مالــی‪ ،‬خورجیــن بافــی ‪ ،‬پــاس بافــی ‪،‬‬ ‫اجــاق قراقــی‪ ،‬پوشــاک ســنتی ‪ ،‬گیــوه بافــی‪ ،‬چــاروق دوزی‪ ،‬چمــوش دوزی‪ ،‬پوســتین دوزی‪ ،‬طراحــی و دوخــت لبــاس محلــی‪ ،‬گیــوه دوزی‪ ،‬قــاب بافــی ‪ ،‬میــل‬ ‫بافــی (کامــوا بافــی‪ ،‬بافتنــی‪ ،‬ســنتی) کاله نمــدی‪،‬‬ ‫عروسک بافی‪ ،‬چاپ های ستنی‪ ،‬چاپ کالفه یا باتیک (نقاشی روی پارچه ) چاپ قلمکاری‪ ،‬چاپ سیلک‬ ‫صنایع دســتی چرمــی ‪ :‬معــرق چــرم‪ ،‬نقاشــی روی چــرم‪ ،‬نقــش انــدازی ضربــی روی چــرم (حکاکــی چــرم) ســراجی ســنتی (ســاخت کمربنــد و کیــف و ‪)..‬‬ ‫طراحــی بــه صــورت داغ روی چــرم (ســوخت روی چــرم)‬ ‫صنایع دســتی فلــزی‪ :‬قلمزنــی ‪ ،‬مشــبک ســازی فلــزی‪ ،‬حکاکــی روی فلــز‪ ،‬ملیلــه ســازی ‪ ،‬گرگوربافــی‪ ،‬زیــور االت ســنتی (جواهرســازی) صنایع دســتی مســی‬ ‫(تابلــو – وســایل تزئینــی) ‬ ‫صنایع دســتی چوبــی و حصیــری‪ :‬معــرق کاری‪ ،‬حصیــر بافــی ‪ ،‬منبــت ریــز (ابــاده و گلپایــگان) ترکــه بافــی (ارغــوان بافــی‪ ،‬مرواربافــی‪ ،‬چــم بافــی) بامبــو بافــی‪،‬‬ ‫کپــو بافــی‪ ،‬خراطــی (ســاخت ظــروف چوبــی – تســبیح ســازی) ‪ ،‬نقاشــی روی چــوب ‪ ،‬قــاب ســازی ‪ ،‬مــروار بافــی‪ ،‬مشــبک چــوب ‪ ،‬خاتــم کاری‪ ،‬ســوخت روی‬ ‫چــوب ‪ ،‬چیــغ بافــی ‪ ،‬ســاخت ســازهای ســنتی‬ ‫(ساخت سازه های بادی – ساخت سازه های کوبه ای) پیکر تراشی چوبی (مجسمه سازی)‬ ‫ســفال و ســرامیک و کاشــی ســنتی ‪ :‬ســفال و ســرامیک‪ ،‬کاشــی هفــت رنــگ‪ ،‬معــرق کاشــی‪ ،‬نقاشــی روی ســفال‪ ،‬مهــر ســازی‪ ،‬صنایــع دســـــــــــت دریایــی‪،‬‬ ‫نقاشــی روی صــدف (صــدف ســازی‪ ،‬صــدف تراشــی و ‪)...‬‬ ‫صنایع دســتی مســتظرفه‪ :‬مینیاتورســــــــــازی (نگارگــری ایرانــی)‪ ،‬نقاشـــــــــی ‪ ،‬تشــعیر‪ ،‬تذهیــب‪ ،‬طراحــی ‪ ،‬جلــد ســازی‪ ،‬صحافــی ســنتی‪ ،‬ابگینــــــــــه‪،‬‬ ‫نقاشــی روی شیشــه – ویتــرای‬ ‫پیش های سنتی وابسته به صنایع دستی‪ :‬نخ ریسی سنتی‪ ،‬رنگرزی گیاهی‬ ‫صنایع دستی سنگی‪ :‬تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی (گوهر تراشی)‬ ‫رو دوزی هــای سنتی‪:‬تســمه دوزی‪ ،‬نقــده دوزی‪ ،‬بخــارا دوزی‪ ،‬ده یــک دوزی (برجســته دوزی) ‪ ،‬پیلــه دوزی‪ ،‬ســرمه دوزی‪ ،‬ملیلــه دوزی ‪ ،‬قیطــان دوزی‪( ،‬فیتیلــه‬ ‫دوزی‪ ،‬مغــزی دوزی‪ ،‬یــراق دوزی)‪ ،‬ســتاره دوزی ‪ ،‬چشــم دوزی‪ ،‬مرواریــد دوزی‪ ،‬خــوس دوزی‪ ،‬خامــه دوزی‪ ،‬چهــل تکــه دوزی‪ ،‬ســکه دوزی‪( ،‬اشــرفی دوزی)‪،‬‬ ‫گالبتــون دوزی‪ ،‬پتــه دوزی‪ ،‬بلیــش دوزی‪ ،‬تفرشــی دوزی‪ ،‬پریــوا دوزی‪ ،‬قــاب دوزی‪ ،‬کتیبــه دوزی‪ ،‬کــردی دوزی‪ ،‬کــم دوزی (کمــان دوزی‪ ،‬کمــه دوزی) مرصــع‬ ‫دوزی (ســنگ دوزی)‪ ،‬ســوزن دوزی (بلوچــی ‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬ترکمــن)‪ ،‬صــدف دوزی‪ ،‬مخمــل دوزی‪ ،‬شمســه دوزی‪ ،‬ســرافی دوزی‪ ،‬شــرابه دوزی‪ ،‬نــوار دوزی‪ ،‬نقــش‬ ‫دوزی‪ ،‬ممقــان دوزی‪ ،‬منجــوق دوزی‪ ،‬پولــک دوزی‪ ،‬فــرش دســتبافت‬ ‫فعالیــت هــای پــرورش طیــور و حشــرات‪ :‬پــرورش اردک گوشــتی‪ ،‬پــرورش بوقلمــون گوشــتی‪ ،‬پــرورش کــرم ابریشــم‪ ،‬پــرورش غــاز ‪ ،‬پــرورش کبــک‪ ،‬پــرورش‬ ‫برخــی سوســک هــا و مورچــه هــا (جهــت خــوراک دام و طیــور) پــرورش پرنــدگان زینتــی و حیوانــات (کبوتــر‪ ،‬قنــاری) پــرورش پرنــدگان خوراکــی وحشــی‪،‬‬ ‫پــرورش بلدرچیــن ‪ ،‬جوجــه کشــی‬ ‫فعالیت های شیالت ‪ :‬تولید ماهیان زینتی و اکواریومی‬ ‫خدمات کشاورزی‪ :‬بسته بندی انواع مواد غذایی از محصوالت کشاورزی (سنتی‪ ،‬صنعتی) و گیاهان دارویی‪:‬‬ ‫بســته بنــدی و درجــه بنــدی محصــوالت زراعــی‪ ،‬تهیــه و بســته بنــدی ســبزیجات فــراوری شــده (خشــک‪ ،‬پــودر‪ ،‬ســرخ کــرده‪ ،‬پــاک کــرده و خــرد کــرده) تهیــه و‬ ‫بســته بنــدی بــذر محصــوالت جالیــزی‪ ،‬بلغورســازی‪ ،‬فــراوری محصــول زعفــران (خشــک کــردن و بســته بنــدی) فــراوری و بســته بنــدی زرشــک‪ ،‬خشــک کــردن‬ ‫و بســته بنــدی میــوه جــات‪ ،‬بســته بنــدی و پــاک کــردن انــواع دانــه هــای روغنــی‬ ‫خدمــات دامپــروری‪ :‬خدمــات جمــع اوری شــیر‪ ،‬تولیــد ژل رویــال از زنبــور عســل ‪ ،‬تهیــه فــراورده هــای لبنــی (کشــک ‪ ،‬پنیــر‪ ،‬دوغ)‪ ،‬فــراوری و بســته بنــدی‬ ‫عســل‬ ‫سایر(بخش کشاورزی‪ ،‬دامپروری‪ ،‬شیالت) تولید و بسته بندی کودهای ارگانیک‪ ،‬تهیه انواع کودهای فسیلی ‪ ،‬تهیه و بسته بندی تخم انواع گل ها‬ ‫تاکسیدرمی پرندگان و حیوانات و ابزیان‪ ،‬بسته بندی تخم مرغ بومی‬ ‫تولیدی‪ :‬صنعت‬ ‫صنایع نساجی ‪ ،‬پوشاک و سراجی (مشروط به عدم استفاده از چرخ صنعتی)‬ ‫طراحــی و دوخــت لبــاس ‪ ،‬خیاطــی لبــاس عــروس‪ ،‬شــلوار دوزی‪ ،‬راســته دوزی‪ ،‬نــازک دوزی مردانــه‪ ،‬ضخیــم دوزی مردانــه‪ ،‬نــازک دوزی زنانــه‪ ،‬بچــه گانــه دوزی‪،‬‬ ‫پیراهــن دوزی مردانــه و شــومیزه زنانــه‪ ،‬بافندگــی ‪ ،‬ملحفــه دوزی‪ ،‬پــرده دوزی‪ ،‬تولیــد رومیــزی‪ ،‬بافــت هــای ترکیبــی‬ ‫صنایع غذایی (ایجاد این مشاغل با کمتر از ده میلیون تومان میسر است)‬ ‫تولیــد و بســته بنــدی ترشــیجات و شــور‪ ،‬ماســت بنــدی‪ ،‬تولیــد گالب و عرقیــات گیاهــی‪ ،‬تولیــد و بســته بنــدی ابلیمــو‪ ،‬ابغــوره ‪ ،‬ســرکه‪ ،‬نــارج‪ ،‬نبــات پــزی‪،‬‬ ‫شــیرینی پــزی ســنتی‪ ،‬پخــت انــواع نــان‪ ،‬تهیــه شــکالت ‪ ،‬تهیــه لواشــک‪ ،‬تهســه مرباجــات‪ ،‬تهیــه ماهــی فــراوردی شــده (دودی ‪ ،‬شــور) تولیــد انــواع رب‪ ،‬تولیــد‬ ‫رشــته اشــی‬ ‫ســایر (بخــش صنعــت)‪ :‬مونتــاژ اســباب بــازی و لــوازم پــرورش فکــری کــودکان‪ ،‬مکــرو مــه بافــی‪ ،‬کیــف ســازی ‪ ،‬کوبلــن دوزی‪ ،‬عروســک دوزی‪ ،‬ســاخت جعبــه هــای‬ ‫فانتــزی‪ ،‬طنــاب بافــی‪ ،‬گلســازی‪ ،‬ســاخت میــوه هــای خمیــر چینــی‪ ،‬مهــر ســازی‪،‬‬ ‫قاب سازی ‪ ،‬توپ دوزی پارچه ای‪ ،‬توپ دوزی چرمی‪ ،‬تابلوساز تزئینی‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫فنــاوری اطالعــات ‪ :‬امــوزش هــای مجــازی‪ ،‬برنامــه نویــس‪ ،‬خدمــات ترجمــه‪ ،‬تایــپ ‪ ،‬حــروف چینــی و صفحــه بنــدی کتــاب و مجــات‪ ،‬طــراح شــبکه هــای‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬تجــارت الکترونیــک در بخــش کشــاورزی‪ ،‬طــراح مولتــی مدیــا (تولیــد کننــده چنــد رســانه ای) ‪ ،‬ســاخت و نقاشــی هــای متحــرک (انیمیشــن) طــراح‬ ‫صفحــات وب ‪ ،‬طــراح لبــاس و کفــش‪ ،‬طــراح داخلــی‪ ،‬ســاختمان و دکوراســیون ‪ ،‬خدمــات حســابداری‪ ،‬گرافیســت (طــراح بانــر) امــوزش و تدریــس از طریــق‬ ‫اینترنــت (امــوزش از راه دور) ‪ ،‬طــراح ســازه هــای ســاختمانی ‪ ،‬نقاشــی و مصــور ســازی کتــاب کــودک‪ ،‬طراحــی کتــب تصویــری بــرای رنــگ امیــزی کــودکان‪،‬‬ ‫مشــاوره اینترنتــی ‪ ،‬تلفنــی ‪( MMS.SMS ،‬بــا موضوعــات تغذیــه‪ ،‬روانشناســی ‪ ،‬پرســتاری‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬تنظیــم خانــواده ‪ ،‬تــرک اعتیــاد‪ ،‬تداخــل دارویــی‪،‬‬ ‫مراقبــت هــای بیمــاری)‪ ،‬تهیــه نرم افــزار هــای رایانــه ای‪ ،‬طراحــی و تهیــه مجــات و روزنامــه هــای دیجیتــال‪ ،‬تبلیــغ کاال و خدمــات بــه صــورت مجــازی و‬ ‫فــروش‪ ،‬جمــع اوری اطالعــات در زمینــه هــای مختلــف و مــورد تقاضــا‪ ،‬فــروش کتــاب و تولیــدات فرهنگــی دســت دوم‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫تولیدی‪ :‬کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری ‪ ،‬شیالت‬ ‫دستگاه اجرایی‬ ‫فعالیــت هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ :‬خطاطــی ‪ ،‬ویراســتاری‪ ،‬نویســندگی (داســتان ‪ ،‬شــعر‪ ،‬فیلمانــه ‪ ،‬نمایشــنامه‪ ،‬اموزشــی و ‪ )...‬برجســته نویســی بــا خمیــر و رنــگ ‪،‬‬ ‫تصویــر گــری کتــاب کــودک‪.‬‬ ‫صنایع فرش‪ :‬طراحی سنتی قالی ‪ ،‬رنگ امیزی نقشه فرش‬ ‫‪81‬‬ ‫خدمات‪:‬‬ ‫فرهنگی و هنری‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫مشاغل خانگی‪ ،‬فرصت های شغلی‬ ‫بدون سرمایه‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫بـه نظـر می رسـد مشـاغل خانگـی در بیشـتر‬ ‫مـوارد مـورد اقبـال و توجـه زنـان باشـد تـا‬ ‫مـردان‪ .‬ایـن نـوع از کسـب و کار بسـیاری از‬ ‫مشـکالت دنیـای مـدرن را حـل مـی کنـد‪ .‬زنان‬ ‫وقـت بیشـتری را مـی تواننـد در خانـه سـپری‬ ‫کننـد بـه علاوه دیگر بـرای ایجاد کسـب و کار‬ ‫نیـاز نیسـت کـه فـرد اقـدام بـه پرداخـت هزینه‬ ‫جهـت رهـن و اجـاره کنـد‪ .‬رفـت و امـد افراد‬ ‫کاهـش مـی یابـد کـه ایـن امـر در کالن شـهر‬ ‫هـا بـرای حـل مشـکالت ترافیکـی بسـیار حائز‬ ‫اهمیت اسـت‪ .‬علاوه بر نـکات عنوان شـده فرد‬ ‫می توانـد در منـزل خود و بـا اسـتفاده از اینترنت‬ ‫بـا دنیـای بیـرون از منـزل تعامل داشـته باشـد و‬ ‫دیگـر نیـاز نیسـت تـا خـود را در چهاردیـواری‬ ‫محبـوس کنـد‪ .‬از فوایـد ایـن نوع کسـب و کار‬ ‫کـه بگذریـم بـا توجـه به امـار اقبـال زنـان در‬ ‫ایـن مسـیر جالـب توجه اسـت‪ .‬پس از شـناخت‬ ‫و اگاهـی از ایـن نـوع مشـاغل این نکتـه اهمیت‬ ‫دارد کـه به راسـتی درامد کافـی نصیب صاحبان‬ ‫ایـن نـوع کار خواهد شـد؟‬ ‫‪82‬‬ ‫معرفی مشاغل پردرامد‬ ‫یک کسب کار خانگی‬ ‫امــروزه مهارت هــای مربــوط بــه مشــاغل خانگــی‬ ‫بــا اســتقبال بســیاری در زمینــه بــازار مواجــه اســت‪.‬‬ ‫زیــرا ایــن امــور نیــاز بــه مهــارت خــاص داشــته و هــر‬ ‫کســی از خــود بــرای یادگیــری ایــن امــر انگیــزه نشــان‬ ‫نمــی دهــد‪ .‬از دیگــر منظــر‪ ،‬بــا توجــه بــه رواج کاالهــا‬ ‫بــا کیفیــت پاییــن در بــازار‪ ،‬افــراد بیشــتر بــه صنایعــی‬ ‫کــه کیفیــت مطلــوب داشــته و دســت ســاخت اســت‪،‬‬ ‫توجــه دارنــد‪ .‬بــا توجــه بــه همــه ایــن مــوارد برخــی از‬ ‫مشــاغل خانگــی در حــال حاضــر وجــود دارنــد کــه در‬ ‫صــدر مشــاغل پردرامــد خانگــی هســتند‪.‬‬ ‫صنایــع دســتی و صنعتگــری؛ فعالیــت هایــی از جمله‬ ‫ســاخت جواهــر االت ‪،‬ســفالگری‪ ،‬ســاخت لــوازم‬ ‫دکــوری ‪ ،‬توربافــی‪ ،‬شــال بافــی‪ ،‬زریبافــی‪ ،‬مــوج بافــی‪،‬‬ ‫ترمــه بافــی‪ ،‬مخمــل بافــی‪ ،‬ســجاده بافــی‪ ،‬دارایــی بافــی‬ ‫(ایــکات )‪ ،‬شــمد بافــی‪ ،‬تکــه دوزی‪ ،‬شبکـــــه دوزی‪،‬‬ ‫ابریشـــــــم دوزی‪ ،‬اجیـــــده دوزی (الیــه دوزی)‪،‬‬ ‫جاجیــم بافــی‪ ،‬چادرشــب بافــی‪ ،‬ماشــته بافــی‪ ،‬عبــا‬ ‫بافــی‪ ،‬قالیبافــی (چنتــه)‪ ،‬گلیــــــــم بافــــــــــــــی‬ ‫(ورنــی بافــی ‪ -‬گبــه بافــی ‪ -‬مســند)‪ ،‬زیلــو بافــی‪ ،‬نمــد مالــی‪،‬‬ ‫خورجیــن بافــی‪ ،‬پــاس بافــی‪ ،‬اجــاق قراقــی‪ ،‬گیــوه‬ ‫بافــی‪ ،‬چــاروق دوزی‪ ،‬چمــوش دوزی‪ ،‬پوســتین دوزی‪،‬‬ ‫طراحــی و دوخــت لبــاس محلــی‪ ،‬گیــوه دوزی‪ ،‬قــاب‬ ‫بافــی‪ ،‬میــل بافــی ( کامــوا بافــی ‪ -‬بافتنــی ســنتی)‪ ،‬کالن‬ ‫نمــدی‪ ،‬عروســک بافــی‪ ،‬چــاپ کالقــه یــا باتیــک‬ ‫(نقاشــی روی پارچــه)‪ ،‬چــاپ قلمــکار‪ ،‬چــاپ ســیلک‪،‬‬ ‫معــرق چــرم‪ ،‬نقاشــی روی چــرم‪ ،‬نقــش انــدازی ضربــی‬ ‫روی چــرم (حکاکــی چــرم)‪ ،‬ســراجی ســنتی (ســاخت‬ ‫کمربنــد و کیــف و‪ ،)...‬طراحــی بــه صــورت داغ روی‬ ‫چــرم (ســوخت روی چــرم)‪ ،‬قلم زنــی‪ ،‬مشــبک ســازی‬ ‫فلــزی‪ ،‬حکاکــی روی فلــز‪ ،‬میلــه ســازی‪ ،‬گرگــور بافــی‪،‬‬ ‫زیــوراالت ســنتی (جواهــر ســازی)‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫مســی (تابلــو ‪ -‬وســائیل تزئینــی)‪ ،‬معــرق کاری‪،‬‬ ‫حصیربافــی‪ ،‬بامبوبافــی‪ ،‬منبــت ریــز (ابــاده و گلپایــگان)‪،‬‬ ‫ترکــه بافــی (ارغــوان بافــی ‪-‬مــروار بافــی ‪ -‬چــم بافی ‪-‬‬ ‫کپوبافــی)‪ ،‬خراطــی (ســاخت ظــروف چوبــی ‪ -‬تســبیح‬ ‫ســازی)‪ ،‬نقاشــی روی چـــــوب‪ ،‬مــروار بافــی‪ ،‬مشــبک‬ ‫چــوب‪ ،‬خاتــم کاری‪ ،‬ســوخت روی چــوب‪ ،‬چیــغ‬ ‫بافــی‪ ،‬ســاخت ســازهای ســنتی (ســاخت ســازهای بادی)‬ ‫ ســاخت ســازهای کوبــه ای ‪ -‬پیکــر تراشــی چوبــی‬‫(مجســمه ســازی)‪ ،‬ســفال و ســرامیک‪ ،‬کاشــی هفــت‬ ‫رنــگ‪ ،‬معــرق کاشــی‪ ،‬نقاشــی روی ســفال‪ ،‬مهرســاز‪،‬‬ ‫نقاشــی روی صــدف (صــدف ســازی ‪ -‬تراشــی صدف)‪،‬‬ ‫مینیاتورســازی (نگارگــری ایرانــی)‪ ،‬نقاشــی‪ ،‬تشــعیر‪،‬‬ ‫تذهیــب‪ ،‬طراحــی‪ ،‬جلــد ســازی‪ ،‬صحافــی ســنتی‪ ،‬نقاشــی‬ ‫روی شیشــه‪ ،‬ویتــرای‪ ،‬نــخ ریســی ســنتی‪ ،‬رنگــرزی‬ ‫گیاهــی‪ ،‬تــراش ســنگهای قیمتــی و نیمــه قیمتــی (گوهــر‬ ‫تراشــی)‪ ،‬تســمه دوزی‪ ،‬نقــده دوزی‪ ،‬بخــارا دوزی‪ ،‬ده‬ ‫یــک دوزی (برجســته دوزی)‪ ،‬پیلــه دوزی‪ ،‬قیطــان دوزی‬ ‫(فتیلــه دوزی ‪ -‬مغــزی دوزی ‪ -‬یــراق دوزی)‪ ،‬ســتاره‬ ‫دوزی‪ ،‬چشــم دوزی‪ ،‬مرواریــد دوزی‪ ،‬خــوس دوزی‪،‬‬ ‫خامــه دوزی‪ ،‬چهــل تکــه دوزی‪ ،‬ســکه دوزی ( اشــرفی‬ ‫دوزی)‪ ،‬گلــدوزی‪ ،‬گالبتــون دوزی‪ ،‬پتــه دوزی‪ ،‬ایینــه‬ ‫دوزی‪ ،‬بلیــش دوزی‪ ،‬تفرشــی دوزی‪ ،‬پریــواردوزی‪،‬‬ ‫قــاب دوزی‪ ،‬کتیبــه دوزی‪ ،‬کــردی دوزی‪ ،‬کــم دوزی‬ ‫(کمــان دوزی ‪ -‬کمــه دوزی)‪ ،‬مرصــع دوزی (ســنگ‬ ‫دوزی)‪ ،‬ســوزن دوزی (بلوچــی ‪ -‬اصفهــان‪ -‬ترکمــن)‪،‬‬ ‫صــدف دوزی‪ ،‬مخمــل دوزی‪ ،‬شمســه دوزی‪ ،‬ســرافی‬ ‫دوزی‪ ،‬شــرابه دوزی‪ ،‬نــوار دوزی‪ ،‬نقــش دوزی‪ ،‬ممقــان‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با توجه به رواج کاالها با‬ ‫کیفیت پایین در بازار‪ ،‬افراد‬ ‫بیشتر به صنایعی که کیفیت‬ ‫مطلوب داشته و دست ساخت‬ ‫است‪ ،‬توجه دارند‪ .‬با توجه‬ ‫به همه این موارد برخی از‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫در حال حاضر وجود دارند‬ ‫که در صدر مشاغل پردرامد‬ ‫خانگی هستند‬ ‫ابلیمــو‪ ،‬ابغــوره‪ ،‬ســرکه‪ ،‬نارنــج‪ ،‬نبــات پــزی‪ ،‬شــیرینی‬ ‫پــزی ســنتی‪ ،‬پخــت انــواع نــان‪ ،‬تهیــه شــکالت‪ ،‬تهیــه‬ ‫لواشــک‪ ،‬تهیــه مرباجــات‪ ،‬تهیــه ماهــی فــراوری شــده‬ ‫(دودی ‪ -‬شــور)‪ ،‬تولیــد انــواع رب‪ ،‬تولیــد رشــته اشــی‬ ‫و‪ ...‬فعالیــت کنیــد‪.‬‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات‪ :‬چنــان چــه در ایــن‬ ‫زمینــه تخصــص الزم را داریــد مــی توانیــد اقــدام‬ ‫بــه امــوزش هــای مجــازی‪ ،‬برنامــه نویــس‪ ،‬خدمــات‬ ‫ترجمــه‪ ،‬تایــپ‪ ،‬حروفچینــی و صفحــه بنــدی کتــاب‬ ‫و مجــات‪ ،‬طــراح شــبکه هــای ارتباطــی‪ ،‬تجــارت‬ ‫الکترونیــک در بخــش کشــاوزی طــراح مولتــی مدیــا‬ ‫(تولیــد کننــده چنــد رســانه ای)‪ ،‬ســاخت و نقاشــی هــای‬ ‫نقطه شروع کسب و کار‬ ‫پردرامد‬ ‫همــه کسـانی کــه ابتـدا شــروع بــه راه انـدازی کســب و کار‬ ‫خانگــی کــرده انــد ســرمایه زیــادی نداشــته انــــــد‪.‬‬ ‫افــراد موفــق در ایــن زمینــه بــا خــرج کــردن اندکــی‬ ‫خالقیــت و اشــنایی بــا نیازهــای روز اقــدام بــه امــوزش‬ ‫مهــارت مــورد نیــاز کردنــد و یــا بــه صــورت تجربــی‬ ‫از اســتاد شــاگردی اغــاز بــه فعالیــت نمودنــد‪ .‬پــس از‬ ‫اغــاز بــه فعالیــت در ابتــدا در ســطح کوچــک شــروع‬ ‫بــه فعالیــت کنیــد تــا مشــتریان خــود را بیابیــد‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن کار مــی توانیــد از فضــای مجــازی ســود بجوئیــد و‬ ‫یــا بــا ســپردن بــه اطرافیــان و گرفتــن ســفارش از مغــازه‬ ‫داران کار خــود را توســعه دهیــد‪ .‬در پایــان مــی تــوان‬ ‫توصیــه کــرد کــه هیچــگاه بــرای شــروع دیــر نیســت و‬ ‫مــی تــوان بــا فــرا گرفتــن مهارتــی در دوره شــش ماهــه‬ ‫و کوتــاه درامــد زندگــی خــود را بــا کمتریــن ســرمایه‬ ‫افزایــش دهیــد‪.‬‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫دوزی‪ ،‬منجــوق دوزی‪ ،‬پولــک دوزی‪ ،‬طراحــی و‬ ‫دوخــت لبــاس‪ ،‬خیاطــی لبــاس عــروس‪ ،‬شــلوار دوزی‪،‬‬ ‫راســته دوزی‪ ،‬نــازک دوز مردانــه‪ ،‬ضخیــم دوز مردانــه‪،‬‬ ‫نــازک دوز زنانــه‪ ،‬بچــه گانــه دوز‪ ،‬پیراهــن دوزمردانــه‬ ‫و شــومیزه زنانــه‪ ،‬بافندگــی‪ ،‬ملحفــه دوزی‪ ،‬پــرده دوزی‪،‬‬ ‫تولیــد رومیــزی‪ ،‬بافــت هــای ترکیبــی‪ ،‬مونتــاژ اســباب‬ ‫بــازی و لــوازم پــرورش فکــری کــودکان‪ ،‬مکرومــه‬ ‫بافــی‪ ،‬کیــف ســازی‪ ،‬کوبلــن دوزی‪ ،‬عروســک دوزی‪،‬‬ ‫ســاخت جعبــه هــای فانتــزی‪ ،‬طنــاب بافــی‪ ،‬گلســازی‪،‬‬ ‫ســاخت میــوه هــای خمیــر چینــی‪ ،‬مهرســازی‪ ،‬قاب ســازی‪،‬‬ ‫تــوپ دوزی پارچــه ای‪ ،‬تــوپ دوزی چرمـــــــــی‪،‬‬ ‫تابلــو ســاز تزئینــی و‪ ...‬نــام بــرد‪.‬‬ ‫خدمــات فــروش بصــورت تلفنــی؛ برخــی از‬ ‫شــرکت هــا و موسســات بــه صــورت درصــدی حاضــر‬ ‫بــه ســپردن بخشــی از فعالیــت هــای خــود در زمینــه‬ ‫بازرگانــی بــه افــرادی هســتند کــه اگــر دارای روابــط‬ ‫عمومــی خوبــی باشــند؛ مــی توانیــد از ایــن طریــق‬ ‫بــه پــول خوبــی برســید و خدماتــی را بــه مشــتریان‬ ‫موسســه و شــرکت مدنظــر ارائــه دهیــد‪.‬‬ ‫حســابداری؛ در صورتــی کــه مهــارت کافــی در‬ ‫زمینــه حســابداری داشــته باشــید مــی توانیــد کارهــای‬ ‫موسســات را از طریــق سیســتم کامپیوتــری و از طریــق‬ ‫اینترنــت انجــام دهیــد کــه بــا گذاشــتن وقــت کــــــم‬ ‫مــی توانیــد هزینــه هــای خوبــی را از شــرکت هــای‬ ‫متعــدد دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫معلــم خصوصــی‪ :‬در صورتــی کــه بــه تدریــس‬ ‫عالقمنــد هســتید مــی توانیــد در رشــته تخصصــی‬ ‫خودتــان بــه صــورت مجــازی و یــا غیــر مجــازی بــه‬ ‫عالقمنــدان امــوزش دهیــد‪.‬‬ ‫ترجمــه‪ :‬چنــان چــه بــه زبــان غیــر زبــان مادریتــان‬ ‫مســلط هســتید مــی توانیــد بــا ترجمــه متــون و اســناد‬ ‫بــه کســب درامــد بپردازیــد‪.‬‬ ‫فــروش اجنــاس دســته دوم‪ :‬اگــر بــه ایــن کار‬ ‫عالقمندیــد مــی تــوان بــا تاســیس ســایت های‬ ‫مخصــوص اجنــاس دســته دوم اطرافیــان و یــا‬ ‫عالقمنــدان را در ان بــه فــروش برســانید و درصــدی‬ ‫از ایــن طریــق نصیــب خــود کنیــد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای پــرورش طیــور و حشــرات و‬ ‫کشــاورزی‪ :‬چنــان چــه عالقمنــد بــه فعالیــت در ایــن‬ ‫شــاخه هســتید مــی توانیــد در زمینــه هــای پــرورش‬ ‫اردک گوشــتی‪ ،‬پــرورش بوقلمــون گوشــتی‪ ،‬پــرورش‬ ‫کــرم ابریشــم‪ ،‬پــرورش غــاز‪ ،‬پــرورش کبــک‪ ،‬پــرورش‬ ‫برخــی سوســک هــا و مورچــه هــا (جهــت خــوراک‬ ‫دام و طیــور و یــا صــادرات)‪ ،‬پــرورش پرنــدگان زینتــی‬ ‫و حیوانــات (کبوتــر و قنــاری)‪ ،‬پــرورش پرنــدگان‬ ‫خوراکــی وحشــی‪ ،‬پــرورش بلدرچیــن‪ ،‬جوجــه کشــی‪،‬‬ ‫بســته بنــدی انــواع مــواد غذایــی از محصــوالت‬ ‫کشــاورزی (ســنتی ‪ -‬صنعتــی) و گیاهــان دارویــی‪.‬‬ ‫بســته بنــدی و درجــه بنــدی محصــوالت زراعــی‪ ،‬تهیــه‬ ‫و بســته بنــدی ســبزیجات فــراوری شــده (خشــک ‪-‬‬ ‫پــودر‪ -‬ســرخ کــرده ‪ -‬پــاک کــرده و خــرد کــرده)‪،‬‬ ‫تهیــه و بســته بنــدی بــذر محصــوالت جالیــزی‪ ،‬بلغــور‬ ‫ســازی‪ ،‬فــراوری محصــول زعفــران (خشــک کــردن و‬ ‫بســته بنــدی)‪ ،‬فــراوری و بســته بنــدی زرشــک‪ ،‬خشــک‬ ‫کــردن و بســته بنــدی میــوه جــات‪ ،‬بســته بنــدی و پــاک‬ ‫کــردن انــواع دانــه هــای روغنــی‪ ،‬تولیــد و بســته بنــدی‬ ‫کودهــای ارگانیــک‪ ،‬تهیــه انــواع کودهــای فســیلی‪،‬‬ ‫تهیــه و بســته بنــدی تخــم انــواع گلهــا‪ ،‬تاکســی درمــی‬ ‫پرنــدگان‪ ،‬حیوانــات و ابزیــان‪ ،‬بســته بنــدی تخــم مــرغ‬ ‫بومــی‪ ،‬تولیــد و بســته بنــدی ترشــیجات ‪ ،‬ماســت بنــد‪،‬‬ ‫تولیــد گالب و عرقیــات گیاهــی‪ ،‬تولیــد و بســته بنــدی‬ ‫متحــرک (انیمیشــن)‪ ،‬طــراح صفحــات وب‪ ،‬طــراح‬ ‫لبــاس و کفــش طــراح داخلــی ســاختمان و دکوراســیون‬ ‫خدمــات حســابداری‪ ،‬گرافیســت (طــراح بنــر)‪ ،‬امــوزش‬ ‫و تدریــس از طریــق اینترنــت (امــوزش از راه دور)‬ ‫طــراح ســازه هــای ســاختمانی نقاشــی و مصــور ســازی‬ ‫کتــاب کــودک‪ ،‬طراحــی کتــب تصویــری بــرای رنــگ‬ ‫امیــزی کــودکان‪ ،‬مشــاوره اینترنتــی‪ ،‬تلفنــی‪ ،‬تهیــه‬ ‫نــرم افزارهــای کامپیوتــری‪ ،‬طراحــی و تهیــه مجــات‬ ‫و روزنامــه هــای دیجیتــال‪ ،‬تبلیــغ کاال و خدمــات بــه‬ ‫صــورت مجــازی و فــروش ان‪ ،‬جمــع اوری اطالعــات‬ ‫در زمینــه هــای مختلــف و مــورد تقاضــا‪ ،‬فــروش کتــاب‬ ‫و تولیــدات فرهنگــی دســت دوم و‪ ...‬کنیــد‪.‬‬ ‫اشــپزی‪ :‬ایــن روزهــا پخــت غذاهــای خانگــی‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت ســامت ایــن دســته از غذاهــا‬ ‫اهمیــت زیــادی یافتــه اســت و مــی تــوان بــا دریافــت‬ ‫ســفارش هــا اقــدام بــه پخــت فینگــر فــود کنیــد‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگــر تزئینــات ســفره ایــن روزهــا اهمیــت‬ ‫بســیاری یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پــرورش گیاهــان خانگــی‪ :‬زندگــی شــهری و دوری‬ ‫از طبیعــت نیــاز همــگان را بــه زندگــی در محیطــی ســبز‬ ‫عالقمنــد کــرده اســت‪ .‬اگــر بتوانیــد در محیــط خانــه‬ ‫گیاهــان کوچــک تزئیینــی و حتــی دارویــی پــرورش‬ ‫بدهیــد بــا اســتفاده از کمتریــن فضــا مــی توانیــد بهتریــن‬ ‫درامــد را داشــته باشــید و‪..‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مشاغل خانگی‬ ‫سال اول ‪ -‬شماره ‪3‬‬ ‫دی ‪1395‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪84‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین 25

ماهنامه بازار کار نوین 25

شماره : 25
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه بازار کار نوین 24

ماهنامه بازار کار نوین 24

شماره : 24
تاریخ : 1398/12/10
ماهنامه بازار کار نوین 23

ماهنامه بازار کار نوین 23

شماره : 23
تاریخ : 1398/11/07
ماهنامه بازار کار نوین 22

ماهنامه بازار کار نوین 22

شماره : 22
تاریخ : 1398/09/30
ماهنامه بازار کار نوین 21

ماهنامه بازار کار نوین 21

شماره : 21
تاریخ : 1398/08/20
ماهنامه بازار کار نوین 20

ماهنامه بازار کار نوین 20

شماره : 20
تاریخ : 1398/07/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!