روزنامه صدای اصلاحات شماره 1001 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1001

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1001

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1001

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۳۰‬جمادی االول ‪۱۴۴۱‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020 January 26‬‬ ‫پیامرهبرانقالببهنشستاتحادیهانجمن هایاسالمیدانشجویاندراروپا‬ ‫چشم امید به جوانان دانشمند‬ ‫فرزانه و با ایمان است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1001‬‬ ‫دومیننامهاقتصاددانانبهرئیسجمهور‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫نامهایبراینجاتاقتصاد‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫* مطهری ‪ :‬شورای نگهبان دایه دلسوزتر از مادر نباشد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫* ظریفیان ‪ :‬یک دست شدن حاکمیت به مصلحت کشور نیست‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫* ظریف‪ :‬فردیکهبهاشتباههواپیمایاوکراینیرا‬ ‫هدف قرار داد‪ ،‬در زندان است‬ ‫* عراقچی ‪ :‬ترور قهرمانان ما‪ ،‬پایان حضور امریکا‬ ‫در منطقه را اغاز کرد‬ ‫* دعوای ادامه دار ترامپ با یک دختر‬ ‫نوجوان در داووس‬ ‫دومیننامهاقتصاددانانبهرئیسجمهور‬ ‫هفته گذشته بعد از اظهار نظر رئیس جمهور در خصوص نحوه‬ ‫مواجه با مشکالت اقتصادی در مجمع عمومی بانک مرکزی که‬ ‫در فضای مجازی با هشتگ «من بلد نیستم»‪ ،‬مشهور شد‪ ،‬تعدادی از‬ ‫اقتصاددانان در قالب نامه ای‪ ،‬راهکارهای داخلی مشکالت اقتصاد ایران‬ ‫راتشریحکردندکهبنداولاننامهدربارهمحیطکسبوکاربودکهدر‬ ‫ایننامهدومبهتفصیلبهانپرداختهشدهاست‪.‬‬ ‫در این نامه به تفصیل‪ ۱۰‬راهکار اجرایی معضل ورود به کسب و‬ ‫کارتشریحشدهاست‪.‬‬ ‫متنکاملایننامهبدینشرحاست‪:‬‬ ‫باسمهتعالی‬ ‫جناباقایدکترروحانی‪،‬رئیسمحترمجمهوریاسالمیایران‬ ‫سالمعلیکم؛‬ ‫یکهفتهپیش‪،‬نامه ایمشتملبردهراهکارکم هزینه‪،‬ضروریو‬ ‫اثربخشبراینجاتاقتصادایرانباتکیهبرتوانداخلیوبدونوابستگی‬ ‫به موضوع تحریم ها را به امید حرکت اقتصاد ایران در "راه نو" با امضا‬ ‫جمعیازاعضایهیئتعلمیدانشگاه هاوپژوهشگراناقتصادایران‪،‬به‬ ‫حضورتانتقدیمکردیم‪.‬نظربهاصرارنویسندگاننامهمبنیبرکمکبه‬ ‫مسووالن در جهت رفع مشکالت مزمن اقتصادی در وضعیت فعلی و‬ ‫پرهیزازنقدغیرسازنده‪،‬برانشدیم‪،‬تفصیلیبرراهکارهایپیشنهادشده‬ ‫را به حضورتان ارائه نمائیم‪ .‬لذا در این نامه‪ ،‬به تشریح اقدامات عملیاتی‬ ‫مرتبطبااجراینخستینراهکاراشارهشدهدرنامهقبلباموضوع«تسهیل‬ ‫صدور مجوزهای شروع کسب و کار و رفع انحصارها از دسترسی به‬ ‫شغل»خواهیمپرداخت‪.‬‬ ‫بروکراسیحاکمبرنظاماداریکشور‪،‬دولترابهیکیازمهمترین‬ ‫مهم ترینمرجعتولیدکنندهوتوزیع کننده یمجوزهاتبدیلکردهاست‪.‬‬ ‫دشواری در مسیر صدور مجوزهای شروع کسب و کار و برخی‬ ‫مفسده های مترتب بر ان‪ ،‬در عمل‪ ،‬معنایی جز عدم اجازه برای تولد‬ ‫کسب و کارهای جدید ندارد و از دیگر سو‪ ،‬تجربه یک دهه تالش در‬ ‫اجرای مواد‪ ۶‬و‪ ۷‬قانون اجرای سیاست های کلی اصل‪ ۴۴‬و قانون بهبود‬ ‫مستمرمحیطکسبوکاروفرایندهیاتمقرراتزدائینیزتقریباًبدون‬ ‫دستیابیبهنتیجه ایچشمگیرپیشرویماست‪.‬‬ ‫این موارد در حالی است که‪:‬‬ ‫• اوالً؛ نهادهای نظارتی و تنظیم گر در استفاده از ابزارهای متنوع‬ ‫حکمرانی نابلد و ناکارامد هستند و عم ً‬ ‫ال صدور مجوز را یکی از‬ ‫ابزارهای مهم حکمرانی می دانند و بر این اساس‪ ،‬فعاالن خصوصی را به‬ ‫تمکینازمقرراتمتعددومتنوعوادارمی کند‪.‬‬ ‫•ثانیاً؛مجوزهابهیکیابزارحصولدرامدهایاختصاصیمراجع‬ ‫صدورتبدیلشد هاندوازاینرهگذار‪،‬زمینهپیدایشقدرتپنهان‪،‬رانت‬ ‫وپدیده هاییهمچون«امضایطالیی»درکشوررابهوجوداوردهاست‪.‬‬ ‫• ثالثاً؛ مجوز تا بدانجا ارزش یافته که به کاالیی قابل معامله تبدیل‬ ‫شدهاستوازطریقخلقانحصارورانتبرایصاحبانمجوز‪،‬بهمزیتی‬ ‫ثروتسازیپایداربرایمتنفذانتبدیلشدهاست‪.‬‬ ‫و این چنین است که تالش های هیات نحیف مقررات زدائی در‬ ‫مواجهه با چنین منظومه ی پیچیده ای از زر و زور عم ً‬ ‫ال انگونه که باید‬ ‫اخالص‪ ،‬عمل صالح و شجاعت از‬ ‫خصوصیت های بارز سردارسلیمانی بود‬ ‫نامهایبراینجاتاقتصاد‬ ‫بهنتیجهنرسیدهاست‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی پیشنهاد می شود «صدور یک روزه تمام‬ ‫مجوزهای شروع کسب و کار در مواردی است که به سالمت‪ ،‬امنیت‬ ‫ومحیطزیستارتباطمستقیمندارد»بهعنوانهدفمحوریدرشروع‬ ‫اصالحاتداخلیاقتصادبخشخصوصیازسویدولتتعیینشدهو‬ ‫برایناساس‪:‬‬ ‫‪.۱‬ایجاددرگاهواحدصدورمجوزرابهعنوانیکیازاولویت های‬ ‫اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهید‪ .‬متقاضیان دریافت مجوز باید‬ ‫صرفاً با یک درگاه واحد مواجه باشند و از سرگردانی بین مراجع متعدد‬ ‫صدورمجوزوارائهمکررمدارکواحدبهانهاخالصییابند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬نسبت به اصالح نواقص قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای‬ ‫سیاست های اصل‪ ۴۴‬قانون اساسی اقدام فرمائید‪ .‬به طور خاص ابهام در‬ ‫تعیین مصادیق کسب و کار و در نتیجه حفظ انحصار در برخی مشاغل‬ ‫دارای قانون خاص‪ ،‬عدم تمکین برخی مراجع صدور مجوز از اجرای‬ ‫این قانون (به ویژه ماده‪ ،)۷‬و محدودیت شورای رقابت در وضع جرایم‬ ‫موثر بر اخاللگران در رقابت از مواردی هستند که باید در اسرع وقت‬ ‫موردبازبینیقرارگیرند‪.‬‬ ‫‪.۳‬ظرفیت گذاریبرکسبوکارهاولزومرعایتحریمصنفیکه‬ ‫اصلیترینمانعصدورمجوزهایشروعکسبوکاربودهودربسیاری‬ ‫از اصناف به غلط‪ ،‬مانع از ورود تازه واردها به بازار شده حذف شود تا‬ ‫سازمان های صنفی به دور از حواشی‪ ،‬تمرکز بر ماموریت حقیقی خود‬ ‫یعنیارزیابیصالحیت هایحرفه ایمتقاضیانورودبهبازارورتبهبندی‬ ‫کیفی فعاالن بازار‪ ،‬اموزش و نظارت بر عدم تخطی صاحبان مجوز از‬ ‫قانونرادنبالکنند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬از ایجاد مشاغل تسهیل گر کسب و کار و با ماموریت هایی‬ ‫همچون هدایت و مشاوره‪ ،‬خدمات تحقیق و توسعه‪ ،‬طراحی و تکمیل‬ ‫زنجیره ارزش‪ ،‬دسترسی به بازار و دسترسی به منابع مالی حمایت‬ ‫کنید‪ .‬وظیفه مهم اتحادیه های صنفی نیز به جای صدور مجوز و وضع‬ ‫محدودیت هایمختلفصنفیبایدبهاینامورتغییریابد‪.‬باورعملیداشته‬ ‫باشیدکهپول پاشیوتامیننقدینگیکسبوکارهاییکهازاساسغلط‬ ‫طراحی شد هاند یا تخصیص ارز ارزان برای واردات برخی کسب و‬ ‫کارها‪،‬اصراربراشتباهیتکراریورانتزاست‪.‬‬ ‫‪.۵‬مجوزهایشروعکسبوکاررا(درموضوعاتیکهتبعاتانها‬ ‫جبران ناپذیر نیست) با استعالم های برخط و در یک روز کاری صادر‬ ‫کنید‪ .‬اما همزمان اعالم کنید‪« :‬حقوق مدنی ذی نفعان و مسئولیت های‬ ‫دریافت کنندگان مجوز چیست؟»‪« ،‬تنبیه های بازدارنده برای هرگونه‬ ‫تخلف دریافت کنندگان مجوز از مسئولیت ها کدام است؟» و «جوایز‬ ‫سوتزنیتخلفدریافت کنندگانمجوزچیست؟»‬ ‫‪.۶‬بههرطریقممکنمانعازتعطیلیبنگاه هایفعالتولیدیتوسط‬ ‫بانک ها در فرایند وصول مطالبات شوید‪ .‬اگر همین یک قانون ساده‬ ‫«تملکبانکبریکبنگاه‪،‬نبایدمانعاستمرارتولیدشود»رااعمالنمائید‪،‬‬ ‫اصالحمهمیرخخواهدداد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬فرایندی شفاف برای مجازات مدیرانی که با تصمیمات اشتباه‬ ‫و تدابیر ناگهانی‪ ،‬موجب ورود خسارت به فعاالن بخش خصوصی‬ ‫می شوند طراحی کنید و بودجه دستگاه های متخلف را به نفع جبران‬ ‫خسارتواردهبربخشخصوصی‪،‬کاهشدهید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬هر سال گزارشی از درجه رقابت و انحصار در بخش ها و‬ ‫بازارهای مختلف با ذکر سهم بخش دولت‪ -‬بخش غیردولتی منتشر‬ ‫کنید و مشوق های الزم برای شکستن انحصار بخش دولتی و عمومی‬ ‫را اعالم نمائید تا دولت‪ ،‬تدریجاً رقابت با بخش خصوصی و تعاونی را‬ ‫کناربگذارد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬با وضع مالیات بر مجموع درامد افراد به نحوی که در سال های‬ ‫اولیه اجرا صرفاً به صدک های باال درامدی اصابت کند‪ ،‬ضمن کنترل‬ ‫رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مختلف‪ ،‬به شفاف سازی داوطلبانه‬ ‫تراکنش های بانکی بزرگ توسط دارندگان حساب های متعلق به انها‬ ‫کمکنمائید‪.‬ضمناینکهازطریقوضعمالیاتبرعایدیسرمایه‪،‬پشتوانه‬ ‫اجرایی کافی برای مقابله با ورود اشخاص حقوقی دولتی و بانک ها به‬ ‫بازار دارایی هایی مانند مسکن فراهم نمائید‪ .‬به این ترتیب امیدها برای‬ ‫بازگرداندنصرفهبهفعالیت هایمولداحیاخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬تا زمان تصویب قانون در مجلس‪ ،‬با ابالغ تصویب نامه ای‬ ‫موقعیت های تعارض منافع درون دولت را مدیریت نمائید و از نقش‬ ‫افرینیصاحبانثروتدرخلقضوابطومقرراتمولدانحصارورانت‪،‬‬ ‫جلوگیریکنید‪.‬‬ ‫ضمن اطالع از محدودیت در چارچوب اختیارات دولت در‬ ‫اجراییسازیبرخیراهکارهایبرشمردهشدهفوق‪،‬همچنانباورداریم‬ ‫سر اغاز چنین تحوالتی‪ ،‬دولت بوده و در صورت عزم جدی دولت و‬ ‫با توجه به جایگاه ویژه دولت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‪،‬‬ ‫جلب مساعدت روسای سایر قوا در خصوص موارد یاد شده دشوار‬ ‫نخواهدبود‪.‬‬ ‫باارزویایرانیسربلندومقتدر‪-‬شنبه‪۵‬بهمن ماه‪۱۳۹‬امضاکنندگان‬ ‫به ترتیبحروفالفبا‪۱-:‬دکترتوحیداتشبار‪،‬پژوهشگراقتصاد‪۲-‬دکتر‬ ‫زهراابوالحسنی‪،‬پژوهشگراقتصاد‪ ۳-‬دکترروح اهللایزدخواه‪،‬پژوهشگر‬ ‫اقتصاد‪ ۴-‬دکتر میثم پیله فروش‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪ ۵-‬مجتبی توانگر‪،‬‬ ‫پژوهشگراقتصاد‪ ۶-‬محسنجلواتی‪،‬پژوهشگراقتصاد‪ ۷-‬دکترمحمد‬ ‫جلیلی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪ ۸-‬دکتر پیمان حدادی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪۹-‬‬ ‫دکتر سیدمحمدرضا حسینی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد و حقوق‪ ۱۰-‬دکتر‬ ‫سیدمجتبیحسینی‪،‬پژوهشگراقتصاد‪ ۱۱-‬دکترسیدمرتضیحسینی‪،‬‬ ‫پژوهشگر اقتصاد‪ ۱۲-‬دکتر سید احسان خاندوزی‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه‪ ۱۳-‬علیرضا خدابخشی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪ ۱۴-‬دکتر هادی‬ ‫دیبا‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪ ۱۵-‬دکتر مجتبی رضاخواه‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫دانشگاه‪ ۱۶-‬دکترمحمدجوادرضایی‪،‬عضوهیئتعلمیدانشگاه‪۱۷-‬‬ ‫دکترسیدحسینرضوی پور‪،‬پژوهشگراقتصاد‪۱۸-‬دکترسیدمحمدرضا‬ ‫رضی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد‪ ۱۹-‬دکتر سیدمهدی زریباف‪ ،‬پژوهشگر‬ ‫اقتصاد‪ ۲۰-‬دکترمصطفیزمانیان‪،‬مدیرعاملپژوهشکدهایندگان‪۲۱-‬‬ ‫دکترمرتضیزمانیان‪،‬عضوهیاتعلمیدانشگاه‪۲۲-‬دکترحسینزندی‪،‬‬ ‫پژوهشگراقتصاد‬ ‫شورای نگهبان دایه دلسوزتر از مادر نباشد‬ ‫سردار شریف‪:‬‬ ‫سرتیپ دوم رمضان شریف در هجدهمین یادواره ‪ ۴۸‬شهید پایین گنج افروز بابل در مصلی این شهر با اشاره‬ ‫به ابعاد شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد‪ :‬همه کسانی که سردار سلیمانی را در سنگرها و‬ ‫خاکریزها دیده بودند وی را به شجاعت وایثار در عرصه نبرد و رویارویی با دشمن می شناختند؛ اما شخصیت‬ ‫حاج قاسم فراتر از ان که ما دیدیم بود‪.‬وی افزود‪ :‬ویژگی های شخصیتی و فضائل اخالقی حاج قاسم بود که‬ ‫چنین عزتی را به این سرباز والیت و امت داد و شهادتش رستاخیزی کم نظیر را بوجود اورد‪.‬سردار شریف‬ ‫با بیان اینکه در میان خیل عظیم تشییع کنندگان‪ ،‬جمعیت زیادی را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند و همه‬ ‫می گفتند که ما قاسم سلیمانی هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اتفاقات نشان دهنده اخالص حاج قاسم و نفوذ وی در‬ ‫دل جوانان بود‪.‬سخنگوی سپاه در ادامه تصریح کرد‪ :‬سردار سلیمانی همواره تالش می کرد منویات مقام معظم‬ ‫رهبری را به بهترین شکل ممکن اجرایی و عملیاتی کند و با همه افراد جامعه و مسئوالن با تواضع برخورد می کرد‬ ‫و خداوند نیز به این همه اخالص جواب مثبت داد‪.‬سردار شریف با بیان اینکه حاج قاسم تمام طراحی های امریکا‬ ‫را در منطقه از سوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬لبنان و افغانستان به شکست کشاند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر می بینید که رئیس جمهوری‬ ‫امریکا می گوید من دستور ترور سلیمانی را دادم‪ ،‬نشان دهنده عظمت این مرد بزرگ بود که تمام بافته های ان ها‬ ‫را پنبه کرده بود‪.‬وی افزود ‪ :‬شاید سال ها به طول انجامد تا همگان دریابند که حاج قاسم با شجاعت و تدابیر خود‬ ‫چه بالیی سر امریکایی ها و صهیونیست ها اورد و چه عظمتی را به امت اسالم بخشید‪.‬مسئول روابط عمومی کل‬ ‫سپاه در پایان الگو بودن حاج قاسم را در والیت مداری‪ ،‬خودسازی‪ ،‬شهامت‪ ،‬شجاعت و گذشتن از خود برای‬ ‫تحقق ارمان های الهی دانست و عنوان کرد‪ :‬پیش از خاکسپاری این مرد بزرگ‪ ،‬تخصصی ترین و پیچیده ترین‬ ‫پایگاه های امریکا در خاک عراق به وسیله موشک های سپاه منهدم شد و این تنها یک سیلی پس از به شهادت‬ ‫رساندن این سردار سربلند اسالم بود‪.‬‬ ‫مطهری‪:‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با‬ ‫شورا روز جمعه چهارم بهمن به محل ان شورا‬ ‫چنین نگاهی در یک عضو شورای نگهبان وجود‬ ‫مسلحانه انجام دهد‪ .‬رهبر انقالب نیز چند بار‬ ‫برای بررسی پرونده رد صالحیتش در انتخابات‬ ‫رسیدم‪ .‬بعد از بحث کلی درباره روش بررسی‬ ‫به طور کلی مقام عمل را نباید با مقام نظر مخلوط‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید ازاد باشد که حرفش را بزند‪.‬‬ ‫از نظر رسمی کشور داشته باشد و بیان هم بکند‬ ‫است هیچ کدام مصداق عدم التزام عملی به نظام‬ ‫اشاره به مراجعه حضوری خود به شورای نگهبان‬ ‫اینده‪ ،‬گفت‪ :‬مواردی که در پرونده اینجانب‬ ‫امده هیچ کدام مصداق عدم التزام عملی به‬ ‫نظام جمهوری اسالمی نیست و بعید می دانم‬ ‫کسی از اعضای ان شورا دلسوزتر از من برای‬ ‫نظام و انقالب اسالمی و مقام رهبری باشد‪.‬علی‬ ‫امدم و به حضور یکی از حقوقدان های ان شورا‬ ‫صالحیت ها‪ ،‬ایشان سه مورد را به عنوان نمونه‬ ‫اما در عمل به خاطر مصلحت اسالم و انقالب و‬ ‫بنا باشد موجب تفرقه شود‪ ،‬دیگر یوم اهلل نیست‬ ‫بیان نباید بسته شود‪ .‬التزام عملی به نظام شامل‬ ‫دلسوزتر از من برای نظام و انقالب اسالمی و مقام‬ ‫است که کسی ضمن بیان نظر مخالف خود دست‬ ‫به اقدامات عملی بزند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال اشوب درست کند‪،‬‬ ‫والسالم‬ ‫گفت شما در نطق خود گفته اید «نهم دی اگر‬ ‫مطهری در نامه ای به شورای نگهبان که نسخه ای‬ ‫الرحمن الرحیم‪«-‬دایه دلسوزتر از مادر نباشید»‪-‬‬ ‫اقا را بگویید‪ .‬گفتم من جمله خودم را گفته ام‪،‬‬ ‫شورای محترم نگهبان‪-‬سالم‪ ،‬به درخواست ان‬ ‫کرد‪ .‬ممکن است کسی در موضوعی نظری غیر‬ ‫به هرحال مواردی که در پرونده اینجانب امده‬ ‫برای عدم التزام عملی اینجانب به نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ذکر کرد که هیچ کدام وارد نبود‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫بلکه یوم الشیطان است»‪ .‬گفتم درست است‪ ،‬االن‬ ‫از ان را در اختیار ایسنا قرار داد‪ ،‬نوشت‪«:‬بسم اهلل‬ ‫دارد متاسف شدم‪.‬‬ ‫گفته اند ممکن است کسی نظری مخالف نظر من‬ ‫هم همین را می گویم‪ .‬گفت شما باید همان جمله‬ ‫جمله ایشان هم به جای خود‪ .‬و البته از اینکه‬ ‫نظام تابع نظر رسمی باشد‪ .‬باب اظهارنظر و ازادی‬ ‫اظهارنظرها نمی شود‪ .‬عدم التزام عملی زمانی‬ ‫دست به تخریب اموال عمومی بزند و یا اقدام‬ ‫جمهوری اسالمی نیست‪ .‬نباید دایه دلسوزتر از‬ ‫مادر شد‪ .‬بعید می دانم کسی از اعضای ان شورا‬ ‫رهبری باشد‪.‬‬ ‫علی مطهری‬ ‫‪5‬بهمن ‪»89‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫سیاست‬ ‫عراقچی‪:‬‬ ‫ترورقهرمانانما‪،‬پایانحضورامریکادرمنطقهرااغازکرد‬ ‫معاون وزیر امور خارجه کشورمان‪ ،‬سیاست فشار حداکثری امریکا را یک شکست تلقی کرد و تروریسم این کشور را عامل پایان دهنده حضور این کشور در منطقه دانست‪ .‬سید عباس عراقچی‪ ،‬معاون وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان در پیامی توییتری در واکنش به تهدید اخیر برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در امور ایران علیه سردار قاانی‪ ،‬فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران نوشت‪« :‬فشارحداکثری» به وضوح یک شکست بزرگ است اما‬ ‫افراطیون کاخ سفید که هیچ چیزی را درباره ایران درک نمی کنند‪ ،‬هنوز هم پافشاری می کنند‪.‬عراقچی در ادامه گفت‪ :‬ترور قهرمان های ما در تروریسم امریکا‪ ،‬پایان حضور امریکا در منطقه را اغاز کرد‪.‬حاال‪ ،‬تازه کاران در‬ ‫وزارت امور خارجه[امریکا] که بسیار کورتر از انند که تظاهرات گسترده را ببینند‪ ،‬یک سردار دیگر را تهدید می کنند‪.‬‬ ‫برند ایران در حال تخریب است‬ ‫دوستاننادان‪،‬درحالضربهبهایران‬ ‫پیام رهبر انقالب به نشست اتحادیه‬ ‫انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا‪:‬‬ ‫چشمامیدبهجوانان‬ ‫دانشمند‪،‬فرزانهوبا‬ ‫ایماناست‬ ‫مقام معظم رهبری در پیامی به پنجاه و‬ ‫چهارمین نشست اتحادیه انجمن های اسالمی‬ ‫دانشجویان در اروپا‪ ،‬که صبح امروز در وین‬ ‫قرائت شد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جوانان عزیز اتحادیه انجمن های اسالمی‬ ‫امسال نشست شما در میانه حوادث مهمی‬ ‫برگزار می شود که هر یک از جهتی نشانه ‬ ‫عظمت و اعتبار ایران اسالمی و ملت انقالبی‬ ‫ان است‪ .‬شهادت ها‪ ،‬قدرت نمائی های نظامی‪،‬‬ ‫حضور بی نظیر مردمی‪ ،‬روحیه قوی و عزم‬ ‫راسخ جوانان‪ ،‬در کنار هزاران مجموعه فعال‬ ‫در عرصه دانش و فناوری‪ ،‬و نیز رویکرد دینی‬ ‫و معنوی در بخش عظیمی از جوانان سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬همه از سر بر اوردن یک پدیده یکتا‬ ‫در جهان امروز خبر میدهد‪ .‬پدیده ای که‬ ‫می تواند در اینده تاریخ تاثیرات عمیق و‬ ‫تعیین کننده بگذارد‪.‬‬ ‫گام دوم انقالب اسالمی باید بتواند به حول‬ ‫و قوه ی الهی این پدیده را به کمال برساند و به‬ ‫ثمر بنشاند‪.‬‬ ‫چشم امید و انتظار در این پویش حیاتی به‬ ‫جوانان دانشمند و فرزانه و با ایمان است و شما‬ ‫می توانید در شمار این برگزیدگان تاریخ ساز‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫به امید موفقیتهای بزرگ شما عزیزان‬ ‫والسالم علیکم ورحمه اهلل‬ ‫س ّید علی خامنه ای»‬ ‫برای لحظاتی خودتان را جای شهروندی از هر نقطه جهان که‬ ‫می خواهید بگذارید و به ایران نگاه کنید؛ چه می بینید؟! تصویری‬ ‫که از ایران مشاهده می کنید چیست؟ چه خبرهایی از این بخش از‬ ‫جهان می بینید و می شنوید؟ ایا این خبرها و تصاویر را می بینید‪:‬‬ ‫ ایران کشوری تحریم شده است که اقتصادش دارد فرو می‬‫پاشد‪.‬‬ ‫ ایرانی ها در همین چند سال اخیر دستکم یک سفارت‬‫خارجی را اتش زده اند (عربستان) و سفارت دیگری را تصرف و‬ ‫غارتکردهاند(بریتانیا)‪.‬‬ ‫ یکی از چهره های معروف ایرانی که اتفاق ًا ادعای تئوریسین‬‫بودن هم دارد‪ ،‬روش درامدی کشورش را دستگیری افراد خارجی‬ ‫به عنوان جاسوس و دریافت پول در قبال ازادی انها عنوان می کند‪.‬‬ ‫ یکی از ائمه جمعه معروف ایران‪ ،‬می گوید که سفیر‬‫انگلیس را باید به روش تکه تکه کردن کشت و تاکید می کند با‬ ‫دانشجویانی که از روی پرچم امریکا رد نمی شوند باید به عنوان‬ ‫ستون پنجم (جاسوس) برخورد شود‪.‬‬ ‫ یک روحانی که خود را ایت اهلل می نامد‪ ،‬کتاب مرجع‬‫پزشکی جهان ‪ -‬هاریسون ‪ -‬را اتش می زند و پایان دوران طب‬ ‫مدرن را اعالم می کند‪.‬‬ ‫ یک نماینده مجلس برای سر رئیس جمهور امریکا ‪ 3‬میلیون‬‫دالر جایزه نقدی تعیین می کند‪.‬‬ ‫ هوای الوده و تصادفات رانندگی‪ ،‬ساالنه دهها هزار نفر را در‬‫ایران به کام مرگ می فرستد‪.‬‬ ‫ دانشجویان‪ ،‬دانشمندان‪ ،‬ثروتمندان‪ ،‬هنرمندان و ورزشکاران‬‫ایرانی مدام در حال خروج از کشورشان هستند‪.‬‬ ‫سال ها قبل‪ ،‬رسانه ها و جریان های ضد ایرانی‪ ،‬برای تخریب‬ ‫ایران باید به دروغ سازی روی می اوردند یا دستکم به اغراق گویی‬ ‫می پرداختند‪ .‬مث ً‬ ‫ال یادم هست زمانی شایع کرده بودند زنانی که در‬ ‫ایران رژ لب می زنند را دستگیر می کنند و لب شان را با تیغ می‬ ‫برند!‬ ‫اینک اما جریان های ضد ایرانی نیاز چندانی به این دروغ ها‬ ‫نیازی ندارند‪ .‬در داخل کشور‪ ،‬به اندازه کافی برای انها خوراک‬ ‫تبلیغی تهیه می شود‪.‬‬ ‫اگر شما یک توریست یا سرمایه گذار بودید و چنین اوصافی‬ ‫را از یک کشور می شنیدید‪ ،‬ایا به ان کشور سفر یا در انجا سرمایه‬ ‫گذاری می کردید؟!‬ ‫ایا با خود نمی گفتید که وقتی در این کشور‪ ،‬یک مقام رسمی‪،‬‬ ‫سفیر کشور دیگری را تهدید به تکه تکه شدن می کند‪ ،‬به گونه ای‬ ‫که تکه بزرگش‪ ،‬گوشش باشد‪ ،‬ایا با خود نمی گفتید این ها که با‬ ‫یک سفیر ‪-‬که مصونیت دیپلماتیک دارد‪ -‬این گونه اند‪ ،‬درباره منِ‬ ‫توریست یا سرمایه منِ سرمایه گذار چه می کنند؟!‬ ‫بنابراین حتی اگر تحریمی هم در کار نبود‪ ،‬ایا حتی یک دالر‬ ‫هم سرمایه گذاری می کردید؟‬ ‫حتی اگر توریست یا سرمایه گذار هم نبودید‪ ،‬ایا به عنوان یک‬ ‫فرد کام ً‬ ‫ال معمولی در جهان‪ ،‬تصوری وهمناک از ایران نداشتید؟‬ ‫نوجوانان و جوانان و شهروندان عادی جهان که اینک در‬ ‫تصمیم گیری های کالن سیاسی کشورهایشان کاره ای نیستند‪ ،‬فردا‬ ‫در مصادر قدرت کشورهایشان قرار خواهند گرفت و ذهنیتی که از‬ ‫هم اکنون درباره ایران دارند حتم ًا در تصمیمات شان موثر خواهد‬ ‫بود و مگر انسان از پاردایم های ذهنی اش تبعیت نمی کند؟!‬ ‫کسانی که با سوء مدیریت و بی تدبیری یا با مزخرف گویی‬ ‫های پشت سرهم شان‪ ،‬تیتر خبرهای جهان می شوند‪ ،‬فقط به ایران‬ ‫امروز و مردم و حکومت امروز ان ظلم و خیانت نمی کنند بلکه‬ ‫در حال انهدام “برند ایران” هستند؛ برندی که ساختن اش‪ ،‬هزاران‬ ‫سال طول کشیده و در نهایت ایران به فرهنگ و تمدن تاریخی اش‬ ‫شهره شده است‪.‬‬ ‫برای ساختن یک برند‪ ،‬زمانی طوالنی الزم است ولی برای‬ ‫فروپاشی ان‪ ،‬زمانی کوتاه به عالوه اندکی بی خردی نیاز است که‬ ‫هر دو مهیاست و فاجعه تاریخی همین است‪.‬عصر ایران؛ جعفر‬ ‫محمدی‬ ‫ظریفیان‬ ‫یکدستشدنحاکمیتبهمصلحتکشورنیست‬ ‫غالمرضا ظریفیان درخصوص رویکرد احتمالی اصالح‬ ‫طلبان در انتخابات اسفند ماه با توجه به ردصالحیت های‬ ‫صورت گرفته در این جناح سیاسی گفت‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫مفاهیمی که اصالح طلبان به ان معتقد بوده و ان را دنبال‬ ‫می کنند مساله حضور مردم در انتخابات و نقش افرینی در‬ ‫سرنوشت خودشان و یا به تعبیری دیگر دفاع از مردمساالری‬ ‫نظام است که در این ایام با تکیه بر قانون اساسی مباحث‬ ‫بسیاری به شکل نظری در این خصوص شکل گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اصالح طلبان در همه انتخابات های گذشته‬ ‫که در جمهوری اسالمی بوده‪ ،‬نقش جدی و حضور فعال‬ ‫داشتند و این حضور عینی بوده است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه با اشاره به‬ ‫برخوردهای صورت گرفته با اصالح طلبان در سال های‬ ‫گذشته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصالح طلبان اگر چه در بیست‬ ‫سال گذشته با فراز و فرودهای زیادی رو به رو بوده اند و‬ ‫درخصوص بسیاری از نیروهای کلیدی و توانمند این جریان‬ ‫برخوردهای حذفی صورت گرفت و بسیاری ردصالحیت‬ ‫شدند اما همواره تالش این جریان سیاسی حضور در‬ ‫انتخابات و تحکیم همبستگی ملی بوده است‪.‬‬ ‫ظریفیان در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد اصالح‬ ‫طلبان در انتخابات پیش رو گفت‪ :‬اصالح طلبان در شرایط‬ ‫کنونی به دالیل مختلفی معتقدند که برای عبور از وضعیت‬ ‫فعلی باید مساله همبستگی ملی در حد نهایت تقویت شود‪،‬‬ ‫چرا که همبستگی ملی را عامل مهمی برای مواجهه با‬ ‫تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی می دانند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هفته های گذشته اتفاق تلخ و ضایعه‬ ‫بزرگی که در خصوص سردار سلیمانی رخ داد و ایشان را‬ ‫به شهادت رساندند‪ ،‬جامعه یک واکنش بسیار هوشمندانه‬ ‫نشان داد و در مراسم تشییع ایشان به عنوان یک نماد ملی‬ ‫به شکلی عظیم وارد میدان شدند و نگرانی ها در خصوص‬ ‫شکاف ها و کاهش همبستگی ملی را تا حد خیلی زیادی‬ ‫کاهش دادند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصالح طلبان انتظار داشتند که علیرغم‬ ‫نامهربانی های صورت گرفته نسبت به این جریان‪ ،‬بتوانند در‬ ‫عرصه حضور داشته باشند تا به رفع یا کاهش شکاف ها و‬ ‫مشکالتی که در جامعه وجود دارد‪ ،‬کمک کنند‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه به ردصالحیت‬ ‫پرشمار اصالح طلبان اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬علیرغم اینکه‬ ‫اصالح طلبان زیادی در انتخابات ثبت نام کردند اما به شکل‬ ‫بسیار گسترده ای ردصالحیت شدند و بخش مهم یا عموم‬ ‫کسانی که از شوراهای مرکزی احزاب ثبت نام کرده بودند‪،‬‬ ‫رد صالحیت شدند‪ .‬بسیاری از کسانی که رد صالحیت‬ ‫شده اند افرادی هستند که شناخته شده هستند‪ ،‬سوابق و تعلق‬ ‫شان به نظام و مردم را بارها ثابت کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی جریان اصالح طلبی بخش‬ ‫عظیمی از نیروهای شاخص خود را در انتخابات ندارد‪ ،‬حتی‬ ‫در بسیاری از شهرستان ها حتی یک نفر از نیروهای رده سوم‬ ‫یا چهارم اصالح طلبان هم تایید نشده اند و در تهران هم‬ ‫شرایط متفاوت است‪ ،‬خیلی از نیروهایی که ثبت نام کرده‬ ‫بودند رد صالحیت شدند‪ .‬در نتیجه اکنون اصالح طلبان با‬ ‫یک پارادوکس مواجه هستند‪ ،‬اینکه حضور حداکثری مردم‬ ‫برای نظام‪ ،‬رهبری و اصالح طلبان اهمیت بسیار زیادی دارد‪،‬‬ ‫اما از سوی دیگر فضای فعالیت و حضور فراهم نیست‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصالح طلب در ادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫طبیعی است که در این شرایط در خیلی از مناطق کشور‬ ‫اصالح طلب ها هیچ کاندیدایی ندارند که بخواهند لیست‬ ‫ارائه کنند‪ ،‬پس در ان شهرها تنها می توانند به مردم توصیه‬ ‫کنند که در انتخابات شرکت کرده و رای بدهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از شورای نگهبان انتظار داریم درخصوص‬ ‫ردصالحیت ها تجدید نظر کنند تا اصالح طلبان بتوانند‬ ‫حضور جدی در انتخابات پیش رو داشته باشند‪ .‬اگر چنین‬ ‫اتفاقی رخ نداد با شرایط و ابزارهایی که موجود است باید‬ ‫درخصوص اینکه چگونه در انتخابات حضور عملی داشته‬ ‫باشند باید تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫ظریفیان در ادامه در پاسخ به سوالی درخصوص‬ ‫احتمال اماده شدن شرایط برای ریاست قالیباف در مجلس‬ ‫اینده‪ ،‬گفت‪ :‬با نگاهی به کاندیداهای اصولگرایان می توان‬ ‫دریافت که احزاب شناسنامه دار و قدیمی جریان راست در‬ ‫نهایت در این انتخابات سهم جدی نداشته باشند‪ ،‬در واقع‬ ‫اکنون مجموعه ای از میان اصولگرایان در انتخابات مجلس‬ ‫حضور دارند که با اصولگراهای شناسنامه دار و قدیمی تر‬ ‫متفاوت هستند‪ .‬اما در خصوص ریاست اقای قالیباف باید‬ ‫منتظر واکنش و نوع انتخاب مردم بود چرا بارها مردم در‬ ‫عرصه انتخابات شگفتی هایی را برخالف پیش بینی ها رقم‬ ‫زده اند‪.‬این فعال سیاسی اصالح طلب در خصوص تاکید‬ ‫جریان مقابل به ضرورت حضور و مشارکت اصالح طلبان‬ ‫در انتخابات و نامگذاری عدم مشارکت با عنوان «عدم‬ ‫همکاری با نظام» در انتخابات پیش رو ابراز داشت‪ :‬این‬ ‫ناجوانمردانه ترین برخوردی است که با اصالح طلب ها‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬اصالح طلبان چگونه باید برادری خود را‬ ‫ثابت کنند؟ جریانی که علیرغم همه نامهربانی ها مسئولین‬ ‫احزاب شان به صحنه امده و حضور پیدا کرده اند‪ ،‬در‬ ‫مصاحبه ها و سخنرانی ها هم اعالم کرده اند که قصد حضور و‬ ‫نقش افرینی دارند‪ ،‬حال جوانمردانه نیست که کاندیداهای‬ ‫این جریان ردصالحیت شود و بازهم بگویند که شما قصد‬ ‫همکاری ندارید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬البته در میان اصولگرایان‬ ‫عده ای همیشه اصالح طلب ها را با عینک منفی نگاه‬ ‫می کردند اما بخشی از نیروهای جریان مقابل اصالح طلبان‬ ‫را می شناسند‪ ،‬سوابق شان را می دانند و چنین نظری را‬ ‫نمی پذیرند‪ ،‬ضمن اینکه باید به تجربه های خودمان نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬سرنوشت تاریخی ما نشان می دهد یکدست شدن یک‬ ‫جریان سیاسی در حاکمیت به مصلحت کشور نیست‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬فردیکهبهاشتباههواپیمایاوکراینیراهدفقرارداد‪،‬درزنداناست‬ ‫وزیرامورخارجهکشورمانباتاکیدبراینکهشهیدسلیمانیبسیارموثرتر‬ ‫ازسردارقاسمسلیمانیاست‪،‬گفت‪:‬تروراواغازیاستبرایپایانحضور‬ ‫امریکادرعراقومنطقه‪.‬‬ ‫محمدجوادظریفوزیرامورخارجهکشورماندرگفت وگوبانشریه‬ ‫اشپیگلبهسواالتیپیرامونبرنامهجامعاقداممشترک(برجام)‪،‬بهشهادت‬ ‫رسیدنسردارقاسمسلیمانیدرحملههواییامریکایی هابهفرودگاهوپیام‬ ‫امریکابهایرانپسازاینحملهپاسخداد‪.‬‬ ‫ظریفدربخشیازاینگفت وگودربارهسانحههواپیمایاوکراینی‬ ‫درایران‪،‬بهماجرایهدفقرارگرفتنهواپیمایمسافربریایرانتوسط‬ ‫امریکایی هادر‪ 32‬سالپیشاشارهکردوگفت‪:‬واشنگتنتاکنونهرگز‬ ‫به طوررسمیبرایایناتفاقعذرخواهینکردهاست‪.‬حتیافسرامریکایی‬ ‫مسئولاینحملهمدالگرفتامافردیکهدرایرانبهاشتباههواپیمای‬ ‫اوکراینی را هدف قرار داد‪ ،‬اکنون در زندان است‪.‬‬ ‫مذاکرهباامریکاغیرمحتملنیست‬ ‫ویدراینمصاحبهتصریحکردکهایرانحتیپسازترورسردار‬ ‫سلیمانیمذاکرهباامریکاراغیرمحتملنمی داند‪،‬بهشرطانکهامریکاتغییر‬ ‫رویهدهدوتحریم هارابردارد‪.‬وزیرامورخارجهایراندرپاسخبهسوالی‬ ‫دربارهوجودتنشمیانتهرانوواشنگتندرطول‪ 40‬سالگذشتهواینکه‬ ‫ایاهیچشرایطیدراینسال هابهاندازهوضعیتهفته هایگذشتهخطرناک‬ ‫بودهاست؟اظهارداشت‪:‬مادر‪ 40‬سالگذشتهبارهادراستانهوقوعجنگ‬ ‫قرارگرفتیم‪.‬امااینباربسیارخطرناکبودزیرادولتامریکادستبهیک‬ ‫اقدامتروریستیعلیهیکمقامدولتیایرانزد‪.‬چنینچیزیپیشازاین‪،‬‬ ‫هرگزاتفاقنیفتادهبود‪.‬‬ ‫اقدامامریکادربهشهادترساندنسردارسلیمانیبرمبنای‬ ‫اطالعاتغلطانجامگرفت‬ ‫محمدجوادظریفدرپاسخبهاینسوالکهاحتمال تشدیدبیشتر‬ ‫اینتنش هامیانتهرانوواشنگتنوجوددارد؟گفت‪:‬اقدامامریکادر‬ ‫بهشهادترساندنسردارسلیمانیبرمبنایاطالعاتغلطانجامگرفت‪.‬‬ ‫امریکایی هابراینباوربودندکهتروراومی تواندموقعیتانهارادرمنطقه‬ ‫بهترکنداماانچهکهاتفاقافتاده‪،‬خالفانبودهاست‪.‬وزیرخارجه‬ ‫پمپئوتوئیتکردکهعراقی هاپسازایناتفاقدرخیابانرقصوپایکوبی‬ ‫کرد هانداماماشاهدبرگزاریمراسم هایبزرگتشییعبودیم‪.‬اینشرایط‬ ‫لحظهبسیارسختیبرایمنطقهایجادکردوبه طورقطعامریکاازانسود‬ ‫نخواهدبرد‪.‬‬ ‫قاسمسلیمانیبهعنوانیکشهیدبهمراتبموثرترازسردار‬ ‫سلیمانیاست‬ ‫ویدرپاسخبهاینسوالکهغیرازحمالتموشکیانتقام جویانهایران‬ ‫بهپایگاهعین االسد‪،‬ایااحتمالاقدامدیگریازسویجمهوریاسالمی‬ ‫وجوددارد؟بیانکرد‪:‬حملهبهپایگاهنظامیامریکایی هادرعراقواکنش‬ ‫نظامی“رسمی”ایرانبودوهیچقصدیبرایتلفاتجانیدراینحمالت‬ ‫موشکیوجودنداشت‪.‬ماازحق مانبرایدفاعازخودبهگونه ایمناسب‬ ‫بهرهبردیم‪.‬اماپاسخاصلیرامردممنطقهخواهندداد‪،‬انهاییکهاکنوننشان‬ ‫می دهندازرفتارامریکابیزارند‪.‬امریکایی هاخواهنددیدکهقاسمسلیمانی‬ ‫بهعنوانیکشهیدبهمراتبموثرترازسردارسلیمانیاست‪.‬‬ ‫ترور سلیمانی‪ ،‬اغاز پایان حضور امریکا در عراق و منطقه است‬ ‫ویدربارهاینکهایاتندروهادرامریکامی توانندواکنشایرانرا‬ ‫نشانهضعفتلقیکنند؟خاطرنشانکرد‪:‬مابهامریکااسیب هایزیادی‬ ‫واردکرده ایمزیراباتمامتوانوقدرتنظامیانهانمی توانندمانعازحمله‬ ‫موشک هابهپایگاه هایشانشوند‪.‬ایننشانمی دهدکهامریکاچقدر‬ ‫اسیب پذیراست‪.‬ترورسلیمانی‪،‬اغازپایانحضورامریکابه ویژهدرعراق‬ ‫و دیگرنقاطمنطقهاستممکناستایناتفاقهمینفردارخندهداماما‬ ‫قدمتیهزارانسالهداریموعجله اینداریم‪.‬‬ ‫پیامپمپئوبهایران‪،‬تحریکبرانگیز‪،‬توهین امیزوتهدیدامیزبود‬ ‫ظریفدربارهانتقالپیاممیانتهرانوواشنگتندرشرایطتشدیدتنش ها‬ ‫ازطریقسوئیسبیانکرد‪:‬اینکارابتداازسویامریکاوبهشکلیکامال‬ ‫نامناسباغازشد‪.‬وزیرخارجهپمپئودیپلماتخوبینیست‪.‬پیاماوبهما‪،‬‬ ‫تحریکبرانگیز‪،‬توهین امیزوتهدیدامیزبود‪.‬منبههیچعنوانانرا‬ ‫موجبکاهشتنشنمی بینم‪.‬مانیزپسازحملهموشکیخودپیامیبسیار‬ ‫مناسبازطریقسوئیسبرایانهافرستادیم‪،‬بدونهرگونهشعارزدگیو‬ ‫گندهگویی‪.‬مابهانهااعالمکردیمکهپاسخماانجامگرفتهواگرانهادست‬ ‫بهاقدامدیگرینزنند‪،‬مانیزکارینخواهیمکردوبه عالوهمامسئولرفتار‬ ‫دیگراننیستیم‪.‬‬ ‫فقدانشهیدسلیمانیتاثیریبرسیاستایراندرمنطقهندارد‬ ‫وزیرامورخارجهکشورماندرپاسخبهسوالیدربارهتاثیرشهادت‬ ‫سردارسلیمانیبرایرانوسیاست هایشدرمنطقهتاکیدکردکهاوشخصیتی‬ ‫بسیاربسیارمهمبودهونبودنشنیزبرایایران‪،‬یکفقداناستاماایناتفاق‬ ‫تاثیریبرسیاستایراندرمنطقهندارد‪.‬‬ ‫امریکا‪،‬اروپاوتمامجامعهبین المللمدیونسردارسلیمانی‬ ‫هستند‬ ‫ویادامهداد‪:‬امریکا‪،‬اروپاوتمامجامعهبین المللمدیونسردار‬ ‫سلیمانیبرایشکستداعشهستند‪.‬امریکاواقعیاتمنطقهرادرک‬ ‫نمی کند‪.‬انهاهمیشهدربارهنیروهاینیابتیصحبتمی کننداماایرانچنین‬ ‫نیروهاییندارد‪.‬ایننیروهاینیابتینیستندکهمیلیون هاانسانرابرایتشییع‬ ‫سردارسلیمانیبهخیابانمی اورند‪.‬ظریفدربارهبرخیگزارشاتادعایی‬ ‫دربارهوجودشعارهایضدایرانیدراعتراضاتاخیرعراقبیانکرد‪:‬در‬ ‫عراقولبناناعتراضاتیعلیهفسادومشکالتیوجودداردکهمردمدردولت‬ ‫شاهدانهستندودراینمیان‪،‬شعارهاییعلیهایرانهمگفتهمی شودامابروز‬ ‫گستردهاحساساتپسازترورسردارسلیمانینشاندهندهارتباطواقعی‬ ‫است‪.‬هرسیاستیموافقانومخالفانیدارد‪.‬‬ ‫درگیری هانبود‪.‬ماهشتسالباعراقدرجنگبودیمدرحالیکههرگز‬ ‫حریمهواییخودرانبستیم‪.‬ایندیپلماتارشدایراندرپاسخبهسوالی‬ ‫دربارهوجودتحقیقاتبین المللیدرخصوصاینحادثهتصریحکرد‪:‬مااز‬ ‫اوکراینی هابهعنوانصاحبهواپیماوشرکتبوئینگبرایمشارکتدر‬ ‫تحقیقاتدعوتکردیم‪.‬ماپذیرایحضوردیگراندراینتحقیقاتهستیم‪.‬‬ ‫هماکنوننیزدرحالانجامتحقیقاتمناسبطبقاستانداردهایبین المللی‬ ‫هستی ‪.‬م‬ ‫دانشجویانمعترضنیازمندتوجههستند‬ ‫ویدرپاسخبهسوالیدربارهبرخیاعتراضاتدرایرانپسازسانحه‬ ‫هواپیمایاوکراینیگفتکهمردمایرانحقداشتندناراحتباشندزیرابه‬ ‫دلیلکشتهشدنجمعیتزیادیازجواناننخبهکشوردراینحادثهشوکه‬ ‫شدهبودندواین‪،‬شرایطیبسیاراحساساتیبود‪.‬‬ ‫ویدرادامهاینمصاحبهباردیگرازخشممردمپسازسانحه‬ ‫هواپیمایاوکراینیدفاعکردوگفت‪:‬دانشجویانمعترضنیازمندتوجه‬ ‫هستندامااگرشمامی خواهیدنگرانی هایانهارابهعنوانیکنیروی‬ ‫مخالفعلیهدولتتلقیکنید‪،‬پسبایدانرادربرابرحضورگسترده‬ ‫مردمدرمراسمتشییعسردارسلیمانیقراردهید‪.‬مانبایدصداینارضایتی ها‪،‬‬ ‫صدایمخالفت هاوصدایکسانیکهزندگیروزمره شاندراثرتروریسم‬ ‫اقتصادیامریکانابودشدهاسترانادیدهبگیریم‪.‬هرچندسایرینیهموجود‬ ‫دارندکهبرایبزرگداشتمردیکهباتروریسمجنگیدوازکشورشاندفاع‬ ‫کردبهخیابان هاامدند‪.‬مایککشورتکصدایینیستیم‪.‬صداهایمختلفی‬ ‫در ایران وجود دارد و مردم حق دارند نظراتشان را بیان کنند‪.‬‬ ‫امارهادربارهتعدادکشته هایحوادثابانکامالغلطبودهوحتی‬ ‫کمتر از یک‪ -‬سوم ان چیزی بوده که در این گزارشات امده است‬ ‫محمدجوادظریفدرپاسخبهسوالیدربارهبرخیاعتراضاتابانماه‬ ‫درایرانوگزارشاتادعاییدربارهشمارکشتهشدگاندراینناارامی ها‬ ‫تاکیدکردکهاینحوادثبرایایران‪،‬جزوبدتریندوره هابودهاستاما‬ ‫امارهادربارهتعدادکشته هاکامالغلطبودهوحتیکمتراز یک‪-‬سومان‬ ‫چیزی بوده که در این گزارشات امده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شما باید میان کسانی که از حق خود برای ازادی بیان‬ ‫بهرهمی برندوانهاییکهاموالعمومیراتخریبمی کنندوپمپبنزین ها‬ ‫رابهاتشمی کشندتفاوتقائلشوید‪.‬نیروهایامنیتینیزمسئولیتحفظ‬ ‫نظمعمومیرابرعهدهدارند‪.‬‬ ‫ترامپتصورمی کردبابازگرداندنتحریم ها‪،‬دولتدرعرضچند‬ ‫ماهفرومی پاشد‬ ‫ظریفدربارهسردادنبرخیشعارهادرجریانایناعتراضاتگفت‪:‬‬ ‫مردمایرانحقداشتندازسقوطهواپیماناراحتباشند‬ ‫فردی که به اشتباه هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد‪ ،‬در‬ ‫زنداناست‬ ‫رئیسدستگاهدیپلماسیایراندرپاسخبهسوالیدربارهتعللدولت‬ ‫برایپذیرشمسئولیتهدفقرارگرفتنهواپیمایاوکراینیتوسط‬ ‫نیروهاینظامیایرانخاطرنشانکرد‪:‬این‪،‬وضعیتیپیچیدهدربرههزمانی‬ ‫بسیارپیچیده ایبود‪.‬سایرینحتیبهمدتزمانبیشترینیازداشتند‪.‬تقریبا‪32‬‬ ‫سالپیشبودکهامریکایکهواپیمایمسافربریایرانراهدفقرارداد‪.‬‬ ‫انهاهرگزبه طوررسمیعذرخواهینکرد هاند‪.‬حتیافسرامریکاییمسئول‬ ‫اینحملهمدالگرفتامافردیکهدرایرانبهاشتباههواپیمایاوکراینیرا‬ ‫هدف قرار داد‪ ،‬اکنون در زندان است‪.‬‬ ‫دو روز پس از وقوع حادثه سقوط هواپیما از حقیقت مطلع شدم‬ ‫ویافزود‪:‬مردمحقداشتندنسبتبهاینکهچراحقیقتازانهادریغ‬ ‫شده بود‪ ،‬معترض باشند اما دولت مسئول ان نبود‪ .‬من دو روز پس از وقوع‬ ‫حادثهازحقیقتمطلعشدم‪.‬اینزمانیبودکهمقاماتارشددرنیروی‬ ‫نظامیایرانبهایننتیجه گیرینهاییرسیدندکههواپیمابهدلیلخطایانسانی‬ ‫هدفقرارگرفت‪.‬بهمحضانکهایننتیجه گیریبهرهبرانقالباطالع‬ ‫رسانیشد‪،‬ویخواستارعلنیشدنانشد‪.‬صبحروزشنبهبود‪.‬انهفته ها‬ ‫بسیاردردناکبودند‪.‬‬ ‫بستهنشدنحریمهواییایرانیکتصمیمفنیوسیاسیبود‬ ‫ظریفدربارهبستهنشدنحریمهواییایراندرشبحادثهگفت‪:‬این‬ ‫یکتصمیمفنیوهمچنینیکتصمیمسیاسیبود‪.‬تهراندرمحدوده‬ ‫نبایدصداینارضایتی هاومخالفت هایناشی ازتروریسم‬ ‫اقتصادیامریکارانادیدهبگیریم‬ ‫نارضایتی هاییدرایرانوجودداردامانگرانیمنبهعنوانوزیرامورخارجه‬ ‫ایناستکهجامعهبین المللنسبتبهاینمسئلهدچارسوءتفاهماست‪.‬من‬ ‫یانجامد‪،‬هشدار‬ ‫بهغربدربارهاینسوءتفاهماتکهبهسیاست هایغلطم ‬ ‫می دهم‪.‬رئیسجمهورترامپتصورمی کردکهبابازگرداندنتحریم ها‪،‬‬ ‫دولت در عرض چند ماه فرومی پاشد اما او اکنون حدود دو سال است که‬ ‫کارزار“فشارحداکثری”راعلیهایراندنبالمی کند اماهنوزهمبههدف‬ ‫موردنظرشنرسیدهاست‪.‬‬ ‫اروپابهتعهداتشدربرجامعملنکرد‬ ‫ویدرپاسخبهسوالیدربارهخروجامریکاازبرجاموسپسبازگشت‬ ‫تحریم هاوهمچنینتصمیماخیراروپایی هابرایفعال سازیمکانیسمحل‬ ‫اختالفات‪،‬بابیاناینکهمتاسفانهاروپایی هابهایرانبهعنوانیکشریک‬ ‫نگاهنمی کنند‪،‬اظهارداشت‪:‬طبقبرجامایرانمی بایستازمنافعاقتصادی‬ ‫اینتوافقبهره مندشودامااروپایی هاهیچکارینکردند‪.‬انهابهتعهداتشان‬ ‫عملنکردند‪.‬‬ ‫اگراروپامی خواهدبهتعهداتش عملکندماهماماده ایمتاخیلی‬ ‫فوریبهاجرایکاملتوافقبازگردیم‬ ‫اینمقامارشدکشورماندرپاسخبهاینسوالکهاروپایی هابهدلیل‬ ‫انچهانرانقضتوافقازسویایرانمی داننددستبهچنینکاریزد هاند‪،‬‬ ‫بیانکرد‪:‬ماتوافقرانقضنکرده ایموکامالمطابقبرجامعملمی کنیم‪.‬اگر‬ ‫انهامیخواهندبهتعهداتخودعملکنندماهماماده ایمتاخیلیفوریبه‬ ‫اجرایکاملتوافقبازگردیماماعملبهتعهدبهاینمعنینیستکهفقطدر‬ ‫کالمبگویندبهبرجامپایبندهستند‪.‬ماهممی توانیمهمینرابگوئیم؛ماتوافق‬ ‫رامی خواهیم‪،‬ماعاشقاینتوافقهستیم‪.‬کلماتراحتبهزبانمی ایند‪.‬‬ ‫اروپابایدیکاقدامحقیقیبهمانشاندهداماانهاتاکنونچهکرد هاند؟‬ ‫اروپایی هاهنوزنتوانست هاندیکتراکنشموفقیت امیزازطریق‬ ‫اینستکسانجامدهند‬ ‫ویدربارهسازوکارمالیاروپاباایران‪،‬موسومبهاینستکسگفت‪:‬‬ ‫اینستکساساسایکشرکتحسابداریاستکهباوجودگذشتبیش‬ ‫ازیکسا لونیمازخروجامریکاازبرجام‪،‬اروپایی هاهنوزنتوانست هاندیک‬ ‫تراکنشموفقیت امیز(ازطریقان)انجامدهند‪.‬‬ ‫ظریفدرپاسخبهاینکهایاتوافقهسته ایمردهاست؟تاکیدکرد‪:‬‬ ‫خیر‪.‬بازرسی هاوراستی ازماییهادربارهفعالیت هایهسته ایایرانادامه‬ ‫داردکهبخشمهمیازتوافقهستند‪.‬اروپایی هابهتعهداتشانعملنکرد هاند‬ ‫امااینبهمعنیمرگبرجامنیست‪.‬‬ ‫صورتشادایراندراسپانیا‬ ‫ایران در چهلمین نمایشگاه توریستی اسپانیا حاضر شده تا با یاری گروه های هنری و گردشگری‪ ،‬چهره ای امن و مناسب حضور گردشگران خارجی را از خود در پنج روز به تصویر بکشد‪.‬نمایشگاه «فیتور»‬ ‫اسپانیا که چهار دهه تجربه را پشت سر گذاشته‪ ،‬یکی از مهم ترین رویدادهای تجاری گردشگری کشورهای التین زبان است که امسال از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۶‬ژانویه (دوم تا ششم بهمن ماه) در شهر مادرید برگزار شده و‬ ‫‪ ۲۵۳‬هزار شرکت کننده از ‪ ۱۶۵‬کشور را به خود جذب کرده است‪ .‬این نمایشگاه را هشت هزار خبرنگار و بالگر پوشش می دهند‪ .‬گردشگری سالمت‪ ،‬خالقیت و تکنولوژی از جمله بخش های نمایشگاه امسال‬ ‫هستند‪.‬فیتور (‪ )Fitur‬شهر محل برپایی نمایشگاه با مقر اصلی سازمان جهانی گردشگری یکی است‪ ،‬در ابعاد اموزشی جایگاه ویژه ای دارد و هر سال کارگاه های اموزشی متنوعی در ان برگزار می شود‪،‬‬ ‫«فیتور تلنت» موضوع اصلی کارگاه نمایشگاه امسال است‪ .‬ایجاد خالقیت در حوزه های متنوع گردشگری و جلب فعاالن این حوزه از اهداف فیتور در کمک به گردشگری است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫یک برنامه ساز درباره ی تصمیم جدید تلویزیون مبنی‬ ‫بر تولیدی شدن برخی از برنامه ها‪ ،‬با اعتقاد بر اینکه یک‬ ‫برنامه ی ضبط شده لزوما کیفیتی فراتر از برنامه ی زنده‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬در این ارتباط بر لزوم باال بردن کیفیت‬ ‫اجراهای تلویزیونی و استفاده از مجریانی تاکید کرد‬ ‫که از دانش و سواد رسانه ای کافی و اشراف به موضوع‬ ‫برخوردار باشند‪ .‬استفاده از سردبیران کاربلد و مهمانانی‬ ‫که از وجاهت کافی برخوردار باشند‪ ،‬راه کارهای دیگری‬ ‫است که او خصوصا درباره ساخت برنامه های گفت وگو‬ ‫محور ارائه می دهد‪.‬‬ ‫سیاوش صفاریان پور ـ برنامه ساز تلویزیون ـ در‬ ‫گفت وگویی با ایسنا درباره ی تصمیم سیما مبنی بر‬ ‫تولیدی کردن برخی برنامه های زنده سیما به دلیل انچه‬ ‫بازمهندسی این برنامه ها عنوان می شود‪ ،‬برنامه زنده‬ ‫را عنصر جذاب و مهم یک برنامه تلویزیونی عنوان‬ ‫و درباره ی این اقدام صداوسیما اظهار کرد‪ :‬حقیقت‬ ‫این است که یکی از جاذبه های شبکه های تلویزیونی‪،‬‬ ‫برنامه های زنده هستند‪ .‬الزاما ضرورت زنده بودن یک‬ ‫برنامه به خبری بودن ان نیست‪ .‬برنامه به دلیل حال و‬ ‫احوالی که دارد اجرای زنده ان می تواند جذابیت بیشتری‬ ‫داشته باشد؛ به طور مثال گفت وگوی پرچالش طبیعتا به‬ ‫شکل زنده موفقیت بیشتری خواهد داشت‪ ،‬چراکه هم‬ ‫گفت وگو شونده و هم گفت وگوکننده هر دو در موقعیتی‬ ‫هستند که می دانند هرانچه می گویند حساسیت برنامه زنده‬ ‫تلویزیونی را دربردارد؛ بنابراین خواسته یا ناخواسته هیجان‬ ‫بیشتری برای هر دو شخصیت اصلی جلوی دوربین وجود‬ ‫دارد‪ .‬اگر این برنامه تبدیل به یک مناظره ی تلویزیونی‬ ‫شود‪ ،‬باز هم اثربخشی برنامه زنده بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬خواسته یا ناخواسته بنا به تجربه ی‬ ‫عمومی‪ ،‬اکثر برنامه های زنده گفت وگو محور شانس‬ ‫موفقیت بیشتری دارند که از یک ان‪ ،‬یا از یک‬ ‫لحظه ی ویژه‪ ،‬می توانند برای اجرای خودشان و ارائه ی‬ ‫ممکن است‪ ،‬چراکه باید براساس موازین کشور و‬ ‫چارچوب ها و ممیزی های تعریف شده اعتقادی‬ ‫و اخالقی تولید برنامه کرده و البته براساس امانت‬ ‫داری صد در صد در انعکاس اخبار اقدام کند‪.‬‬ ‫با این اوصاف باید گفت رسانه ملی می تواند در‬ ‫گونه های مختلف برنامه سازی از اخبار و برنامه‬ ‫های ترکیبی و مسابقات و سریال ها گرفته تا برنامه‬ ‫گفت وگو محور با موقعیت سنجی جامعه به لحاظ‬ ‫روحی و روانی نه تنها به التهاب جامعه دامن نزند که‬ ‫شرایطی را مهیا سازد تا ارامش به جامعه بازگردد‪.‬‬ ‫در واقع مدیران و سیاست گذاران تلویزیون‬ ‫می توانند با بهره گیری از مشورت هایی با روانشناسان‬ ‫و جامعه شناسان ساخت و تولید برنامه هایی که‬ ‫می تواند مرهمی بر حال و احوال مخاطب باشد قدم‬ ‫بردارند‪.‬‬ ‫درحقیقت باید اذعان کرد یکی از عمده ماموریت های‬ ‫رسانه در این شرایط معنا پیدا می کند که مدیران کاربلد‬ ‫و هوشمند بتوانند برای دقایقی حتی کوتاه حجم باالیی‬ ‫از تمرکز مخاطب را درگیر خود کرده تا التهاب از بستر‬ ‫جامعه رخت ببندد‪ .‬اینکه چقدر رسانه ملی در این مسیر‬ ‫موفقیت بوده و چقدر توانسته است از چنین شرایطی‬ ‫نمره قابل قبولی بگیرد بحثی است که در گفت وگو با‬ ‫کارشناسان رسانه‪ ،‬روانشناسان و جامعه شناسان ان را به‬ ‫اسیب شناسی می گذاریم‪.‬‬ ‫عامیانهشدنضربهشدیدیبه‬ ‫موسیقیمناطقزدهاست‬ ‫زندهیاتولیدی؛مسالهایناست‬ ‫توضیحاتشان استفاده کنند؛ بنابراین نمی شود الزاما گفت‬ ‫برنامه ای به دلیل اینکه خبری نیست ضرورت ندارد که‬ ‫زنده باشد‪.‬‬ ‫صفاریان پور در ارزیابی تصمیم جدید تلویزیون‬ ‫و اینکه ایا این اقدام را در راستای به حداقل رساندن‬ ‫حواشی پخش زنده و ارتقاء برنامه ها می داند؟ توضیح داد‪:‬‬ ‫در تمام دنیا مرسوم است‪ ،‬میزبا ِن یک برنامه که مجری نام‬ ‫دارد‪ ،‬اداره کننده ی یک بحث است‪ .‬مدیریت یک صحنه‬ ‫به عهده مجری است‪ .‬در جایی که توانمندی اداره کننده‬ ‫صحنه کم باشد‪ ،‬طبیعتا این اتفاق اسیب رسان خواهد‬ ‫بود و تجربه های موفق به دنبال نخواهد داشت‪ .‬یعنی ما با‬ ‫مجری مواجهیم که صحنه گردان مناسبی برای مدیریت ان‬ ‫صحنه نیست‪ .‬چه مدیریت در قبال خود و چه مدیریت در‬ ‫قبال مهمان برنامه‪ .‬مدیریت شامل مدیریت زمان‪ ،‬منصفانه‬ ‫توزیع کردن ان و کیفیت سوال هایی است که پرسیده‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین فکر نمی کنم تولیدی کردن یک برنامه ی‬ ‫گفت وگو محور لزوما بتواند به ارتقاء و باال بردن سطح‬ ‫کیفی برنامه کمک کند و به غیر از اینکه ان جاذبه ی در‬ ‫لحظه بودن را از برنامه می گیرد‪ ،‬اتفاق دیگری حادث‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫او که تجربه اجرای برنامه های تلویزیونی را هم در‬ ‫کارنامه دارد‪ ،‬همچنین گفت‪ :‬یکی از رویکردهایی که‬ ‫تلویزیون می تواند درباره برنامه های حساسیت زا اجرایی‬ ‫کند‪ ،‬این است که مجری دقیق و درستی برای ان انتخاب‬ ‫کند؛ مجری که بتواند اداره کننده یک گفت وگو باشد‪.‬‬ ‫بعید می دانم ضبط یک برنامه تلویزیونی بتواند امکانی را‬ ‫برای خالقیت بیشتر برای مصرف کننده یعنی برای بیننده‬ ‫برنامه یا حتی تولیدکننده برنامه ایجاد کند‪ .‬گمان نمی کنم‬ ‫برنامه ی ضبط شده کیفیتی فراتر از برنامه زنده‪ ،‬به ویژه‬ ‫در برنامه های گفت وگو محور داشته باشد‪ .‬به نظرم باید‬ ‫این اشکاالت ایجادشده را در کیفیت مجریان تلویزیون‬ ‫بررسی کرد‪ ،‬نه در تغییر رویه ی برنامه سازی‪ .‬فرض کنیم‬ ‫فرهنگ‬ ‫جامعه ارام‬ ‫محصول رسانه متعهد!‬ ‫جدا از ماموریت های تعریف شده رسانه های‬ ‫مختلف به خصوص رسانه ملی در بحث اطالع‬ ‫رسانی رسانه های مختلف به خصوص تلویزیون که‬ ‫در نزدیک ترین زاویه با مخاطبش قرار دارد می تواند‬ ‫جایگاهی فراتر از یک رسانه مختص به اطالع رسانی‬ ‫باشد و در تعدیل فضا و موقعیت روانی جامعه نیز‬ ‫موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫بی تردید هنوز تلویزیون بیشترین حجم مخاطب‬ ‫را به خود اختصاص می دهد و نمی توان کتمان کرد‬ ‫که به رغم تبلیغات و ادعاهای بسیاری از ناکاربلدان‬ ‫رسانه کماکان تلویزیون قدرت تاثیرگذاری خود‬ ‫را دارد و هنوز این قاب قابل اعتمادترین قاب‬ ‫اشکالدقیقاکجاست؟‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫قرار است کیفیت را در برنامه های تولیدی باال ببریم‪.‬‬ ‫باید به این پرسش جواب داده شود که در فرایند تولید‬ ‫در برنامه ی تولیدی چه اتفاقی می افتد که کیفیت را باال‬ ‫می برد؟ بعید می دانم غیر از ممیزی برای گفت وگوی یک‬ ‫برنامه‪ ،‬کارکرد دیگری داشته باشد‪ .‬شاید ما برای اینکه‬ ‫خیلی به اجرا مطمئن نیستیم تن به این اقدام می دهیم‪.‬‬ ‫صفاریان پور افزود‪ :‬اگر علت در راستای به حداقل‬ ‫رساندن حواشی پخش زنده است‪ ،‬ابتدا باید در سردبیری‬ ‫برنامه دقت بیشتری کرد؛ برای اینکه سردبیر بتواند مهمان‬ ‫دقیق تری را انتخاب کند؛ مهمانی که وجاهت کامل داشته‬ ‫باشد‪ .‬فارغ از اینها ما باید فرایند اجرا را در تلویزیون‬ ‫تقویت کنیم‪ .‬ما در تلویزیون به مجریانی نیازمندیم که‬ ‫دانش و سواد رسانه ای شان به قدری باال باشد که در لحظه‬ ‫نسبت به عواقب حرف های کارشناس‪ ،‬تصویر روشنی به‬ ‫مخاطب ارائه بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من فکر نمی کنم مشکل کار مهمان‬ ‫برنامه باشند‪ ،‬به دلیل اینکه تلویزیون سالیان سال است‬ ‫با مجریان توانمند بدون ریسک و خطر و خطای عجیب‬ ‫پیش رفته است‪ .‬گاهی اوقات ما با مجریانی مواجهیم که‬ ‫دقیق عمل نمی کنند‪ .‬مجری که بتواند پرسشگر دقیقی‬ ‫باشد در عین حال می تواند اداره کننده یک گفت و‬ ‫گو باشد‪ .‬یعنی حتی اگر کارشناس یا مهمان برنامه از‬ ‫دقت کافی برخوردار نیستند‪ ،‬مجری می تواند موضوع‬ ‫را واکاوی و توجه مخاطب را به ان جلب کند؛ بنابراین‬ ‫فکر می کنم اول و اخر‪ ،‬هیچ اتفاقی در فرایند تولیدی‬ ‫شدن برنامه های این چنینی رخ نمی دهد‪ ،‬بجز اینکه فقط‬ ‫برنامه از ضرباهنگ و استانداردی که دارد‪ ،‬به خاطر تقطیع‬ ‫و خارج کردن بخش هایی از برنامه در مسیر گفت وگو‬ ‫خارج می شود‪ ،‬در حالی که مخاطب مایل است روند‬ ‫گفت وگو را دنبال کند‪.‬‬ ‫صفاریان پور با اشاره به تولید برنامه های ضبطی که‬ ‫در کل دنیا اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی از شبکه های‬ ‫تلویزیونی در دنیا هستند که برنامه را ضبط می کنند و‬ ‫بعد از ضبط پخش می کنند ولی مساله بر سر این است‬ ‫که برای رویدادی که رویداد خبری است ـ مثل جشنواره‬ ‫فیلم و تئاتر فجر ـ برنامه باید در فرایند زنده اجرا شود‬ ‫ولی اگر خبری نیست‪ ،‬منعی وجود ندارد که برنامه ضبطی‬ ‫ساخته شود‪ .‬در فرایند پس از تولید می توان کیفیت‪،‬‬ ‫ریتم و فرایند برنامه را تعییر داد ولی این شامل برنامه های‬ ‫گفت و گو محور نمی شود‪ ،‬به دلیل اینکه این برنامه شامل‬ ‫گفت وگوکننده و گفت وگو شونده است که یک روند‬ ‫را پیش می برند و اگر این روند تقطیع شود‪ ،‬گفت وگو‬ ‫اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬اگر تصمیمی در صدا و سیما‬ ‫اتخاذ شده با در نظر گرفتن جوانب گوناگون همه ی‬ ‫وضعیت اجتماعی و وضعیت ممکن است‪ .‬بنابراین من‬ ‫شاید از نگاه برنامه سازی به ماجرا نگاه می کنم‪ ،‬ولی‬ ‫وقتی به عنوان یک رسانه گر نگاه می کنیم‪ ،‬ان کسی که‬ ‫رسانه داری می کند باید همه ی جوانب را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫تلویزیون شاید بتواند تنظیمی را در ساختار برنامه سازی در‬ ‫کوتاه مدت ایجاد کند و به نوعی مقطعی باشد اما دوباره‬ ‫به همان روال قبل باز می گردد‪.‬‬ ‫درمیانگروه هایمتعددموسیقیکهاغلبانهامتعلقبهمناطقمختلف‬ ‫ایرانهستندوبهموسیقینواحیوفولکوریکمی پردازند برخی(باوجود‬ ‫مشکالتبسیار)ازبقیهپرکارترند‪.‬ازمیانگروه هایفعال‪،‬برخیبرحضور‬ ‫درجشنواره هاتمرکزدارندوتعدادیدیگربرگزاریکنسرت هایداخلی‬ ‫را در برنامه کاری خود قرار داده اند‪ .‬گروه های معدودی نیز (که تعدادشان از‬ ‫انگشتان یک دست کمتر است) اجراهای برون مرزی را مدنظر دارند و در‬ ‫طول سال طی حضور در دیگر کشورها به اجرای اثار مختلف می پردازند‪.‬‬ ‫دسته ای دیگر از فعاالن موسیقی‪ ،‬افراد و گروه هایی هستند که به‬ ‫فعالیت های پژوهشی می پردازند و تالششان این است که اثار مهجور و‬ ‫فراموش شده منطقه شان را در قالب اثار تولیدی و اجرایی به سمع و نظر‬ ‫مخاطبانوعالقمندانموسیقینواحیایرانبرسانند‪.‬‬ ‫گروهموسیقی«ماناک»بهسرپرستیمهبدنبویتهرانییکیازهمین‬ ‫گروه هاست‪ .‬مهبد نبوی و دیگر اعضای گروهش طی سال های اخیر با‬ ‫تمرکزبرموسیقینواحیمختلفایران‪،‬گونه هایمختلفرامدنظرقرار‬ ‫داده اند و درباره چند و چون انها به تحقیق و پژوهش پرداخته اند‪ .‬انها در‬ ‫زمینهساختموسیقیفیلمنیزفعالبوده اند‪.‬یکیدیگرازاتفاقاتیکهتوسط‬ ‫گروه «ماناک» رقم خورده‪ ،‬تولید منظومه «اصلی و کرم» بر مبنای انسامبل‬ ‫ایرانی بوده است‪.‬‬ ‫مهبدنبویتهرانیکهفارغ التحصیلموسیقیاستوازوجودهنرمندانی‬ ‫چون داریوش طالیی‪ ،‬داریوش پیرنیاکان‪ ،‬رضا پرویز زاده بهره برده و در سه‬ ‫دوره جشنواره موسیقی جوان برگزیده شده و در دیگر رویدادهای داخلی‬ ‫و خارجی حضور داشته و عنوان هایی کسب کرده است‪ .‬او در گفتگوی‬ ‫پیش رو از نحوه فعالیت های گروه «ماناک» گفت و درباره محوریت و‬ ‫اهداف ان توضیح داد‪.‬‬ ‫دربارهنحوهفعالیت هایگروه«ماناک»توضیحدهید‪.‬‬ ‫«ماناک» در ابتدا گروه نبود و ان را به اسم گروه راه اندازی نکردیم‪.‬‬ ‫ما در واقع فعالیت مان را با تشکیل کارگاه «ماناک» اغاز کردیم و طی ان‬ ‫به پروژه های مورد نظرمان پرداختیم‪ .‬در ابتدا اقای مجید پوستی نیز با ما‬ ‫همراه بود که حال در تهران هستند و با گروه موسیقی «رستاک» همکاری‬ ‫می کنند که البته با هم تعامل و ارتباط داریم‪ .‬کارگاه «ماناک» پایه ریزی شد‬ ‫و اولین کاری که انجام دادیم با روشن گل افروز بود‪ .‬ایشان نوازنده و خنیاگر‬ ‫شمال خراسان هستند‪ .‬ما به اتفاق ایشان برخی از قصه ها را در دستور کار‬ ‫قرار دادیم و به شیوه کارگاهی به انها پرداختیم و برای انها اهنگ ساختیم‬ ‫و ان اثار ضبط کردیم‪ .‬اما در نهایت نتوانستیم پروژه را به سرانجام برسانیم‬ ‫زیرااسپانسرپیدانکردیمتابتوانیماناثاررابهمرحلهاجرابرسانیم‪.‬جلوتر‬ ‫کهرفتیماهنگسازیمستند«هفت سنگ»رابرمبنایموسیقیکردستان‬ ‫به عهده گرفتیم‪ .‬این اثر مربوط به الالیی کردی بود که برای ان بافتی‬ ‫موسیقایی نوشتیم و برای اجرای ان از سازهایی چون ویلون‪ ،‬کمانچه و‬ ‫یک سری صداهای الکترونیک استفاده کردیم‪ .‬در ادامه برای دو فیلم‬ ‫«ناهید»و«اسرافیل»ساختهایداپناهندهاهنگساختیمکهموسیقیانهابه‬ ‫ترتیببرمبنایموسیقیگیالنومازندرانساختهوتولیدشده اند‪«.‬زمانکو»‬ ‫ساخته مهدی قربان پور مستند دیگری است که برای ان اهنگ ساخته ایم و‬ ‫موسیقیانمبتنیبرموسیقیکردستانبود‪.‬‬ ‫به جز موارد مذکور موسیقی کدام مناطق را مدنظر قرار داده اید؟‬ ‫سال گذشته خودم به موسیقی اذربایجان پرداختم و بر اساس ان‪ ،‬به‬ ‫اتفاقاعضایگروهمان‪،‬اثاریرادرسی وچهارمینجشنوارهموسیقیفجر‬ ‫اجراکردیم‪.‬‬ ‫شما اهل مازندران هستید و این استان و شهرها و روستاهای توابع ان‬ ‫موسیقیاصیلوباهویتیدارند‪.‬جداازتمرکزتانبرموسیقینواحیمختلف‬ ‫تا چه حد به موسیقی مازندران و مناطق شمال کشور پرداخته اید؟‬ ‫مندرزمینهموسیقیمازندرانسال هایبسیاریبااقایابوالحسن‬ ‫خوش رو‪ ،‬خواننده و نوازنده و از استادان موسیقی محلی مازندران همکاری‬ ‫کرده ام و در اخرین البوم ایشان که «شاباجی» نام دارد نوازندگی کرده ام‪.‬‬ ‫در البوم شاباجی ساز و اواز مازنی‪ ،‬تکنوازی دوتار‪ ،‬نوای «للـه وا» و کمانچه‬ ‫مازندرانیرامی شنویم‪.‬اینمجموعهموسیقاییسالگذشتهبهانتخاب‬ ‫ی ما» به عنوان‬ ‫کارشناسان و ارای اهالی موسیقی از سوی سایت «موسیق ‬ ‫یکیازالبوم هایبرگزیدهموسیقینواحیسالشناختهشد‪.‬‬ ‫موسیقی مازندران بر اساس چه ویژگی هایی ماندگار شده و در میان‬ ‫قدمای منطقه چه کسی بیشترین تاثیر را بر ان داشته است‪.‬‬ ‫اتفاقاپایان نامهمقطعکارشناسیارشدمندربارهموسیقیمازندرانو‬ ‫ساز کمانچه و جزییات ان بود‪ .‬طی سال های گذشته موسیقی مازندران‬ ‫توسط افراد متعددی مورد توجه قرار گرفته و به طور کم و بیش به ان‬ ‫پرداختهشدهاست‪.‬امابیشترینتاثیررااحمدمحسن پوربرموسیقیمازنداران‬ ‫داشته است‪ .‬ایشان موسیقی دان‪ ،‬نوازنده و اهنگساز اهل مازنداران بودند و‬ ‫متاسفانه در سال‪ 1394‬از دنیا رفتند‪ .‬به نظرم اگر کسی بخواهد مسیر موسیقی‬ ‫مازنداران را به شکل ویژه و درست ادامه دهد می تواند تفکران زنده یاد‬ ‫محسن پور را ادامه دهد‪.‬‬ ‫شمابرایادامهمسیراقایاحمدمحسن پورچهفعالیت هاییداشته اید؟‬ ‫من طی سال های گذشته تمام تالشم را کردم تا مسیر و تفکر ایشان‬ ‫را ادامه دهم‪ .‬اتفاقا همان سال که ایشان از دنیا رفتند طی پروژه ای در حال‬ ‫همکاری با ایشان بودم‪ .‬در ان مقطع ایشان طی همکاری با اقایان قدر کتولی‬ ‫و مصطفی علیزاده نمونه ای از مقام ها را اوانگاری و ضبط کرده بودند‪.‬‬ ‫متاسفانهایشاننابینابودندونمی توانستنداوانگاریکنند‪.‬اوانگاری هارابا‬ ‫ایشان چک کردیم و قرار بر این شد ان ملودی ها را به سبک و شیوه قدیم و‬ ‫بر اساساوانگاری ها‪ ،‬مجدداو با کیفیت باالتر ضبط کنیم‪.‬‬ ‫مگراجرایمقام هاوملودی هاشیوه هایمختلفیدارد؟‬ ‫بله همینطور است‪ .‬طی این سال ها و دهه ها شیوه اجراها فرق کرده ‬ ‫است‪ .‬مثال شیوه های کتولی و امیری با انچه که در دهه های گذشته و هفتاد‬ ‫سال پیش نواخته و اجرا می شده‪ ،‬تفاوت های بسیار دارد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برخی تکنیک ها حذف شده و از بین رفته اند و صرفا ان وجه عامیان ه انها‬ ‫باقی مانده اند و ان بکر بودن سابق را ندارند‪.‬‬ ‫این عامیانه شدن گونه های قدیمی اسیب زننده است و در نهایت به‬ ‫تحریفمقام هاوملودی هایگذشتهمنجرخواهدشد‪.‬اینطورنیست؟‬ ‫بلهمتاسفانههمینطوراست‪.‬اتفاقاتیکهرخدادهواینعامیانهشدن‬ ‫ضربهشدیدیبهموسیقیمناطقزدهاست‪.‬بهطورکلیموسیقیعوام پسند‬ ‫همه گونه ها را تحت تاثیر قرار داده و به اصطالح همه چیز را خراب کرده‬ ‫است‪.‬می تواناینگونهگفتکهموسیقیعوام پسندحالبهقدرتیتبدیل‬ ‫شده و به جان دیگر گونه ها افتاده است‪ .‬اگر به صورت کالن تر به موضوع‬ ‫بنگریم‪،‬خواهیمدیدکهفعاالنموسیقیکالسیکوایرانیاعمازنوازندگان‬ ‫و حتی خوانندگان مطرح به تولید اثار عوام پسند و پاپ روی اورده اند‪.‬‬ ‫در نهایت پروژه ای که با همراهی زنده یاد احمد محسن پور در زمینه‬ ‫ثبت اوانگاری ها و ضبط ملودی ها اغاز کرده بودید‪ ،‬به کجا رسید؟‬ ‫اوانگاری ها را انجام دادم‪ .‬حال ان ملودی ها باید نواخته شوند و پس‬ ‫از ان ضبط شوند‪ .‬اما این روند زمان بر است‪ ،‬زیرا در مازندران نوازنده ای‬ ‫در ان سطح نداریم که ان اثار را بنوازد‪ .‬برای اجرا و ضبط اثار مذکور‬ ‫به نوازنده ای قدر نیاز داریم که بتواند تکنیک های گذشته را دربیاورد و بر‬ ‫اساس انها به اجرای اثار ثبت شده بپردازد‪ .‬برای این رویه و به نتیجه رساندن‬ ‫ثبت و ضبط ها بنا به دالیلی که گفتم باید وقت بگذارم و زمان صرف‬ ‫کنم‪ .‬البته این امکان وجود دارد که خودم انها را بنوازم اما به نظرم هنوز ان‬ ‫پختگی الزم را ندارم‪ .‬بنابراین صبر کرده ام‪.‬‬ ‫بهجز این پروژهقرار استچهفعالیتهاییداشته باشید؟‬ ‫قصد دارم به موسیقی مازندران بپردازم و در همین راستا با بزرگان و‬ ‫راویانحالحاضرمنطقهجلساتیداشته اموصحبت هاییصورتگرفته‬ ‫است‪ .‬انچه مهم است تعامل با روایان به حق موسیقی مازندران است که‬ ‫تعدادشاناندکاست‪.‬اگرقرارباشدبهصورتمستمرموسیقیاستان هاو‬ ‫اساس انها اثاری را تولید و اجرا کنید‬ ‫مناطق کشور را مدنظر قرار دهید و بر ‬ ‫با دشواری هایی مواجه خواهید شد‪ ،‬زیرا باید با پژوهشگران و مقام نوازان‬ ‫و مقام خوان ها ارتباط بر قرار کنید و این در حالی است که به طور کلی‬ ‫درزمینهموسیقینواحیمناطقمختلفباکمبودمنابعمکتوبوموثق‬ ‫مواجهیم‪.‬‬ ‫بله به هرحال دشواری هایی در این زمینه وجود دارد‪ .‬در قالب همان‬ ‫کارگاهیکهدرابتدایصحبت هایمگفتمبهمسائلوموضوعاتموسیقی‬ ‫مناطقمی پردازیم‪.‬مجیدومحمدرضاپوستیدراینبخشمراهمراهی‬ ‫می کنند‪.‬ایندوستانبهموسیقیمناطقتوجهدارندوافرادیدغدغه مند‬ ‫هستند‪.‬محمدرضاپوستیدرحالحاضربادوروایتگرموسیقیکرمانج‬ ‫ارتباط برقرار کرده است‪ .‬قصدمان این است به پروژه ای بپردازیم که هفت ‪،‬‬ ‫هشت سال پیش دغدغه ان را داشتیم و تالش می کنیم ان را به سرانجام‬ ‫برسانیم‪.‬درزمینهموسیقیمازندراننیزدارمبهنتایجیمی رسم‪.‬‬ ‫دررویدادهایپیش روکهجشنوارهفجرمهم ترینانهاستشرکت‬ ‫خواهید داشت؟ و اینکه طی یک سال گذشته چه پروژه هایی را در دست‬ ‫تولیدوساختداشته اید؟‬ ‫برایحضوردرسی وپنجمینجشنوارهموسیقیفجرکارجدیدی‬ ‫نساخته ام ‪ ،‬یعنی اثاری را در دست تولید دارم‪ ،‬اما نیمه کاره اند و به اتمام‬ ‫نرسیده اند‪ .‬بر موسیقی مازندران تمرکز داشته ام و به نوعی این روند را با‬ ‫تنظیم های جدید مقام ها اغاز کرده ام و قرار بود که برخی قطعات جدید را‬ ‫بازسازی کنیم که نرسیدیم‪ .‬امیدوارم تا پایان امسال یا سال بعد اثار جدید‬ ‫ارائهدهیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫عزمجدیبانکملیایراندرحمایتهمه جانبهازشرکت هایدانش بنیان‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ‪ ،‬این جلسه که با حضور عضو هیات مدیره‪ ،‬بهرام واقفی رئیس اداره کل بازاریابی و امور مشتریان ‪ ،‬محمد رضا صدری رئیس اداره امور شعب شرق تهران و روح اهلل ذوالفقاری‬ ‫معاون برنامه ریزی صندوق نواوری و شکوفایی برگزار شد محمود شایان حضور در عرصه اقتصادی را نوعی جهاد نامید و حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها ‪ ،‬کمک به اقتصاد ملی و حمایت از رونق تولید را‬ ‫یکی از اهداف اصلی بانک ملی ایران دانست‪.‬عضو هیات مدیره در ادامه سخنان خود افزود‪ :‬به منظور گسترش تعامالت فی مابین و افزایش ظرفیت های کاری‪ ،‬انعقاد تفاهم نامه دو جانبه در دستور کار بانک و صندوق‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه روح اله ذوالفقاری‪ ،‬معاون برنامه ریزی صندوق نواوری و شکوفایی‪ ،‬ضمن تشریح اهداف و وظایف ان و همچنین ارائه گزارشی از عملکرد صندوق مذکور در ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان‪ ،‬از‬ ‫اقدامات بانک ملی ایران تقدیر کرد‪.‬‬ ‫افزایش‪40‬درصدیسقف‬ ‫تسهیالتمسکنازمحلاوراق‬ ‫گواهیحقتقدم‬ ‫گزارش‬ ‫در سال رونق تولید و همسو با‬ ‫فرمایشات مقام معظم رهبری‪ ،‬مصوبه‬ ‫های جدید تسهیالت اوراق تسهیالت‬ ‫مسکن به واحدهای مسکونی با حداکثر‬ ‫با نرخ سود ‪ 9‬درصد به سازندگان‬ ‫به واحدهای مسکونی با قدمت بیش از‬ ‫همچنین به سازندگان مجتمع (بیش از‬ ‫افزایش سقف تسهیالت از محل اوراق‬ ‫قدمت ‪ 25‬سال ساخت تعلق می گیرد و‬ ‫بانک مسکن ابالغ شد ‪.‬‬ ‫‪ 25‬سال ساخت و حداکثر تا ‪ 30‬سال‪،‬‬ ‫گواهی حق تقدم تصویب و به شعب‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمد رضا‬ ‫سقف تسهیالت در شهر بیرجند و سایر‬ ‫شهرهای استان در تسهیالت انفرادی‬ ‫به ترتیب ‪ 60‬و ‪ 40‬میلیون تومان و در‬ ‫بوستان افروز مدیر شعب استان خراسان‬ ‫تسهیالت زوجین نیز به ترتیب ‪ 120‬و‬ ‫سالروز تاسیس بانک مسکن در مصاحبه‬ ‫استان همچنین به پرداخت تسهیالت‬ ‫مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫اشاره کرد و افزود ‪ :‬عالوه بر سقف‬ ‫و سایر شهرهای استان را اعالم و گفت‬ ‫مصوب کرده است که ‪ 40‬میلیون‬ ‫‪ 80‬میلیون تومان و در سایر شهرهای‬ ‫هر واحد مسکونی نیز از محل اوراق‬ ‫جنوبی به مناسبت هشتاد و یکمین‬ ‫ای سقف تسهیالت خرید و ساخت‬ ‫استفاده از تسهیالت مسکن در بیرجند‬ ‫‪ :‬سقف تسهیالت انفرادی در بیرجند‬ ‫استان ‪ 60‬میلیون تومان می باشد که در‬ ‫صورت استفاده از تسهیالت در قالب‬ ‫تسهیالت زوجین این مبالغ به ترتیب به‬ ‫‪ 160‬و ‪ 120‬میلیون تومان افزایش می‬ ‫عاملیت ‪ 40،‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫انفرادی و مجتمع پرداخت می شود و‬ ‫یک واحد) مازاد بر ‪40‬میلیون تومان‬ ‫برای هر واحد ‪ ،‬مبلغ ‪ 20‬میلیون تومان‬ ‫از محل منابع داخلی بانک با نرخ سود‬ ‫‪ 18‬درصد اعطا می گردد ‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪ ،‬به سازندگان حرفه ای دارای‬ ‫‪ 80‬میلیون تومان می باشد‪.‬مدیر شعب‬ ‫پروانه انبوه سازی به منظور ساخت‬ ‫جعاله عالوه بر سقف های اعالم شده‬ ‫به ازای هر واحد ‪ 40 ،‬میلیون تومان با‬ ‫های اعالم شده‪ ،‬شورای پول و اعتبار‬ ‫با نرخ سود ‪ 18‬درصد ‪ ،‬در مجموع ‪80‬‬ ‫تومان تسهیالت جعاله تعمیر یا تکمیل‬ ‫می شود و نیز به سازندگان حرفه ای در‬ ‫گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت‬ ‫فناوری نوین و کاهش مصرف انرژی‬ ‫مسکن نیز به متقاضیان پرداخت شود ‪.‬‬ ‫وی در خصوص تسهیالت اعطایی‬ ‫این بانک پیرامون بافت فرسوده‬ ‫واحدهای مجتمع (بیش از یک واحد)‬ ‫نرخ سود ‪ 9‬درصد و ‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫میلیون تومان در شهر بیرجند پرداخت‬ ‫صورت استفاده از تکنولوژی جدید ‪،‬‬ ‫نیز برای واحدهای مجتمع (بیش از یک‬ ‫واحد) میتوانند به ازای هر واحد ‪40‬‬ ‫میلیون تومان با نرخ سود ‪ 9‬درصد و ‪60‬‬ ‫یابد‪.‬وی حداکثر قدمت واحد مسکونی‬ ‫بیان داشت ‪ :‬جهت احداث هر واحد‬ ‫میلیون تومان با نرخ سود ‪ 18‬درصد‪،‬‬ ‫‪ 25‬سال اعالم کرد و گفت ‪ :‬سقف‬ ‫شهرستان بیرجند از محل قرارداد‬ ‫دریافت نمایند ‪.‬‬ ‫جهت استفاده از سقف های جدید را‬ ‫مسکونی واقع شده در بافت فرسوده‬ ‫در مجموع ‪ 100‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫بانکرفاهکارگراناهداکرد‬ ‫‪5‬میلیاردو‪400‬میلیونریالتجهیزات‬ ‫پزشکیبهدانشگاهعلومپزشکیاصفهان‬ ‫گزارش‬ ‫بانک رفاه کارگران در راستای‬ ‫ایفای مسئولیت های اجتماعی و‬ ‫مشارکت در فعالیت های انسان‬ ‫دوستانه و خیر خواهانه‪ 5 ،‬میلیارد و‬ ‫‪ 400‬میلیون ریال تجهیزات پزشکی‬ ‫به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬مدیر شعب بانک‬ ‫رفاه استان اصفهان در مراسم اهدای‬ ‫تجهیزات پزشکی به دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی و بیمارستان های زیرمجموعه‬ ‫اش گفت‪ :‬بانک رفاه بانکی سالمت‬ ‫محور است و همواره تالش می کند‬ ‫در مسائل اجتماعی و به ویژه حوزه‬ ‫سالمت سهم و دین خود را ادا کند و‬ ‫در همین راستا و از محل صرفه جویی‬ ‫هزینه های تبلیغات محیطی خود ‪5‬‬ ‫میلیارد و ‪ 400‬میلیون ریال تجهیزات‬ ‫پزشکی به بیمارستان چمران اصفهان‬ ‫اهدا کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اکنون دستگاه‬ ‫تست ورزش در بیمارستان چمران‬ ‫نصب و راه اندازی شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در سال گذشته نیز یک دستگاه‬ ‫اندوسکوپی به مبلغ ‪ 6‬میلیارد و ‪800‬‬ ‫میلیون ریال به بیمارستان حضرت‬ ‫زهرا (س) اهدا شد‪ .‬همچنین بزودی‬ ‫دستگاه های دیگری نیز در بیمارستان‬ ‫های امام حسین(ع) و حضرت زهرا‬ ‫(س) نیز نصب خواهد شد و این هدیه‬ ‫بانک رفاه در حوزه سالمت به مردم‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫با حمایت بانک رفاه کارگران؛‬ ‫مسابقات جام جهانی زورخانه ای و‬ ‫کشتیپهلوانیبرگزارشد‬ ‫گزارش‬ ‫اموزش و سرگرمی همزمان با‬ ‫«هپ» بانک ملی ایران‬ ‫ُ‬ ‫گزارش‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ُ « ،‬هپ» اپلیکیشن کانون جوانه های بانک‬ ‫است که در بستر محیطی شاد و سرگرم کننده قصد دارد در کنار تفریح و سرگرمی‪،‬‬ ‫امکان افزایش سواد اقتصادی برای مخاطبانش را فراهم کند‪.‬‬ ‫واژه « ُهپ» مخفف «هوش پول ساز» است؛ این عبارت در التین به معنای «امید و‬ ‫ارزو» است و از سوی دیگر کلمه ای اشنا از یک بازی نوستالوژیک و قدیمی است‪.‬‬ ‫«مدرسه اقتصادی» یکی از بخش های این اپلیکیشن است که اطالعات بانکی و‬ ‫اقتصادی را در قالب ویدئوهای جذاب و دیدنی به کودکان و نوجوانان اموزش می‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫«مدرسه هوش مصنوعی» با در اختیار گذاشتن ویدئوهای اموزشی در خصوص‬ ‫ساخت ربات‪ ،‬خالقیت نوجوانان را در زمینه های رباتیک افزایش داده و کاربر پس از‬ ‫شرکت در ازمون های مجازی وکسب نمره قبولی می تواند در کالس های حضوری‬ ‫اموزشی ساخت ربات نیز شرکت کند‪.‬‬ ‫«مدرسه کارافرینی» بر محور اموزش و توانمندسازی کارافرینان نوجوان در‬ ‫محورهای توسعه مهارت های فردی‪ ،‬سازمانی‪ ،‬بازرگانی و فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫و در قالب فیلم‪ ،‬موشن گرافی‪ ،‬اینفوگرافی و متون اموزشی است‪.‬‬ ‫«مدرسه مشاوره و هدایت تحصیلی»‪« ،‬مدرسه کسب و کار » و «مدرسه همیار پلیس»‬ ‫از دیگر بخش های این ایکون است‪.‬‬ ‫در بخش «بازی» اپلیکیشن‪ ،‬کاربر عالوه بر تفریح و سرگرمی‪ ،‬با فضای کسب و کار‬ ‫و مفاهیم اقتصادی اشنا می شود و در بخش «فیلم و کارتون» در کنار نمایش کارتون‬ ‫های روز دنیا‪ ،‬کودکان و نوجوانان می توانند با انیمیشن های جذاب‪ ،‬مفاهیم اقتصادی و‬ ‫مالی را اموزش ببینند‪.‬‬ ‫«داستان های صوتی و اهنگ»‪« ،‬بله» و «سواالت متداول» در « ُهپ» قابل استفاده اند‪.‬‬ ‫در اینده نزدیک با در نظر گرفتن عالقه مندی کاربران‪ ،‬بخش های متعدد دیگری از‬ ‫جمله امکان ثبت حساب بانکی در اپلیکیشن و انجام تراکنش های مالی‪ ،‬مدارس متعدد‬ ‫با توجه به عالقه و نیاز کودکان و نوجوانان‪ ،‬مسابقات و جشنواره های متنوع و ‪ ...‬به این‬ ‫اتفاق نظرمسووالن مسکن استان مرکزی‬ ‫برای تعیین تکلیف مسکن مهر‬ ‫گزارش‬ ‫در نشست مسوولین ارشد سه دستگاه‬ ‫راه و شهر سازی‪،‬بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی و بانک مسکن استان مرکزی‬ ‫برتعیین تکلیف مسکن مهرحداکثرتا پایان‬ ‫سال جاری تاکیدشد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬در این جلسه که‬ ‫به میزبانی بانک مسکن برگزار شد‪ ،‬احمد‬ ‫علی جعفری مدیر شعب بانک مسکن استان‬ ‫مرکزی با تقدیر از تعامل و همکاری های‬ ‫صورت گرفته در سال های اخیر فی ما بین‬ ‫دستگاه های مجری طرح های واگذاری از‬ ‫سوی دولت‪ ،‬وضعیت مسکن مهر استان را‬ ‫به لحاظ موقعیت جغرافیایی ‪ ،‬نوع سازه و‬ ‫نقشه ساختمان‪ ،‬بسیار مطلوب خوانده گفت‬ ‫‪ :‬این وضعیت و نیز شرایط مشارکت بانک‬ ‫در پروژه ها و تقسیط تسهیالت اعطایی‬ ‫و واگذاری واحدها به متقاضیان بسیار‬ ‫رضایت بخش است و به جرات می توان‬ ‫گفت استان در مسکن مهر ‪ ،‬پرونده ای‬ ‫درخشان دارد‪.‬‬ ‫جعفری اظهار داشت‪ :‬در چند پروژه به‬ ‫جهت قصور پیمانکاران و یا عدم مراجعه‬ ‫تسهیالت گیرندگان به بانک برای تقسیط‬ ‫تسهیالت دریافتی‪ ،‬مطالبات بانک به دین‬ ‫حال تبدیل واجرائیه صادر شده است که‬ ‫با توجه به تفاهم نامه های منعقده انتظار‬ ‫می رود راه و شهرسازی استان و نیز بنیاد‬ ‫مسکن در این زمینه ورود پیدا کرده و‬ ‫پیگیر مطالبات بانک باشند‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬مدیر کل بنیاد مسکن‬ ‫انقالب اسالمی و معاونان راه شهر سازی‬ ‫استان نیز با تمجید از عملکرد شعب بانک‬ ‫مسکن در استقبال از طرح مسکن مهر و‬ ‫مسکن روستایی واگذار شده به بانک و‬ ‫همراهی و تشریک مساعی کارکنان بانک با‬ ‫متقاضیان در تمامی مراحل اجرای طرح‪ ،‬به‬ ‫بررسی پروژه های عارضه دار و مشکالت‬ ‫و موانع موجود پرداختند و در پایان‬ ‫تصمیمات مقتضی به شرح ذیل اخذ شد‪:‬‬ ‫مقرر شد بنیاد مسکن به قید تسریع‬ ‫نسبت به معرفی متقاضیان در ‪ 668‬واحد‬ ‫باقیمانده کوی کوثر اراک برای تقسیط‬ ‫بدهی تسهیالتی خود نزد شعبه شیخ فضل‬ ‫اله نوری اقدام کند‪.‬‬ ‫بنیاد همچنین متعهد شد ‪ 66‬واحد‬ ‫باقیمانده از پروژه های شهر جدید امیر کبیر‬ ‫را تا پایان سال تعیین تکلیف کرده و برای‬ ‫پروژه مهر ایثار و مهر هدایت فراهان که‬ ‫در مرحله فونداسیون رها شده اند اجرائیه‬ ‫صادر و از خط اعتباری مهر خارج کند‪.‬‬ ‫اداره کل راه شهرسازی استان نیز‬ ‫متعهد شد‪ ،‬عملیات صدور اجرائیه علیه‬ ‫پروژه “اراک باروبنا”را پیگیری و پروژه‬ ‫های زرندیه را به اتفاق بنیاد مسکن تعیین‬ ‫تکلیف کند و در صورت پیشرفت فیزیکی‬ ‫پروژه های مهر کارگران و مهر شفق‬ ‫خمین‪ ،‬مهر معلولین مهاجران و پروژه‬ ‫اسکان‪ ،‬نسبت به درخواست متمم تسهیالت‬ ‫‪ ،‬تا سقف هر واحد ‪ 450‬میلیون ریال‪ ،‬با‬ ‫بانک وارد مذاکره شود ‪.‬‬ ‫افزایش‪40‬درصدیسقفتسهیالتمسکن‬ ‫از محل اوراق گواهی حق تقدم‬ ‫در سال رونق تولید و همسو با فرمایشات مقام معظم‬ ‫تسهیالت اوراق تسهیالت مسکن به واحدهای مسکونی با‬ ‫گواهی حق تقدم تصویب و به شعب بانک مسکن ابالغ شد ‪.‬‬ ‫مسکونی با قدمت بیش از ‪ 25‬سال ساخت و حداکثر تا ‪30‬‬ ‫رهبری‪ ،‬مصوبه افزایش سقف تسهیالت از محل اوراق‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬محمد رضا بوستان افروز مدیر شعب استان‬ ‫خراسان جنوبی به مناسبت هشتاد و یکمین سالروز تاسیس‬ ‫حداکثر قدمت ‪ 25‬سال ساخت تعلق می گیرد و به واحدهای‬ ‫سال‪ ،‬سقف تسهیالت در شهر بیرجند و سایر شهرهای استان‬ ‫داخلی بانک با نرخ سود ‪ 18‬درصد اعطا می گردد ‪ .‬وی‬ ‫در تسهیالت انفرادی به ترتیب ‪ 60‬و ‪ 40‬میلیون تومان و در‬ ‫تسهیالت زوجین نیز به ترتیب ‪ 120‬و ‪ 80‬میلیون تومان می‬ ‫بر سقف های اعالم شده‪ ،‬شورای پول و اعتبار مصوب کرده‬ ‫واحد مسکونی نیز از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از‬ ‫تسهیالت مسکن نیز به متقاضیان پرداخت شود ‪.‬‬ ‫وی در خصوص تسهیالت اعطایی این بانک پیرامون‬ ‫مبالغ به ترتیب به ‪ 160‬و ‪ 120‬میلیون تومان افزایش می یابد‪.‬‬ ‫بافت فرسوده بیان داشت ‪ :‬جهت احداث هر واحد مسکونی‬ ‫های جدید را ‪ 25‬سال اعالم کرد و گفت ‪ :‬سقف های جدید‬ ‫عاملیت ‪ 40،‬میلیون تومان تسهیالت با نرخ سود ‪ 9‬درصد به‬ ‫وی حداکثر قدمت واحد مسکونی جهت استفاده از سقف‬ ‫به منظور ساخت واحدهای مجتمع (بیش از یک واحد) به‬ ‫تومان در شهر بیرجند پرداخت می شود و نیز به سازندگان‬ ‫مسکن در بیرجند و سایر شهرهای استان را اعالم و گفت‬ ‫در سایر شهرهای استان ‪ 60‬میلیون تومان می باشد که در‬ ‫ادامه داد ‪ ،‬به سازندگان حرفه ای دارای پروانه انبوه سازی‬ ‫باشد‪.‬مدیر شعب استان همچنین به پرداخت تسهیالت جعاله‬ ‫است که ‪ 40‬میلیون تومان تسهیالت جعاله تعمیر یا تکمیل هر‬ ‫صورت استفاده از تسهیالت در قالب تسهیالت زوجین این‬ ‫تومان برای هر واحد ‪ ،‬مبلغ ‪ 20‬میلیون تومان از محل منابع‬ ‫ازای هر واحد ‪ 40 ،‬میلیون تومان با نرخ سود ‪ 9‬درصد و ‪40‬‬ ‫بانک مسکن در مصاحبه ای سقف تسهیالت خرید و ساخت‬ ‫‪ :‬سقف تسهیالت انفرادی در بیرجند ‪ 80‬میلیون تومان و‬ ‫سازندگان انفرادی و مجتمع پرداخت می شود و همچنین‬ ‫به سازندگان مجتمع (بیش از یک واحد) مازاد بر ‪40‬میلیون‬ ‫عالوه بر سقف های اعالم شده اشاره کرد و افزود ‪ :‬عالوه‬ ‫مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت‬ ‫در راستای رسالت و ایفای تعهدات اجتماعی‪ ،‬بانک رفاه کارگران با حمایت از برگزاری مسابقات جام جهانی زورخانه ای و کشتی پهلوانی‬ ‫نقش فعال و حضور پر رنگی داشت‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬مسابقات جام جهانی زورخانه ای و کشتی پهلوانی به میزبانی‬ ‫خراسان شمالی و با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار شد که بانک رفاه کارگران با حمایت از برگزاری این مسابقات نقش فعال و حضور‬ ‫پر رنگی در برگزاری ان داشت‪.‬شایان ذکر است‪ ،‬در این مسابقات ‪ 25‬تیم از کشورهای مختلف‪ ،‬از ‪ 28‬دی تا ‪ 2‬بهمن ماه سال جاری در شهرستان‬ ‫بجنورد به رقابت با یکدیگر پرداختند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از مهترین ویژگی های این اپلیکیشن ان است که والدین می توانند بر فعالیت‬ ‫فرزندان خود در ان نظارت کامل داشته باشند‪.‬‬ ‫کانون جوانه های بانک ملی ایران در سال ‪ 1392‬فعالیت خود را با هدف اموزش‬ ‫مفاهیم پولی و بانکی به کودکان و نوجوانان و به منظور تقویت سبک اقتصادی زندگی‬ ‫و مهارت های مالی‪ ،‬ایفای مسئولیت اجتماعی و سرمایه گذاری بلندمدت به عنوان‬ ‫مشتری اینده بانک اغاز کرد‪.‬‬ ‫تا کنون هسته مرکزی کانون جوانه ها‪ ،‬وب سایت ‪ kids.bmi.ir‬بود که کاربران‬ ‫با عضویت در این وب سایت و افتتاح حساب‪ ،‬فعالیـت خود را اغاز می کردند‪ .‬این‬ ‫سایت شامل بخش هایی همچون تاالر اطالعات‪ ،‬بازی و سرگرمی‪ ،‬قصه‪ ،‬مسابقه‪،‬‬ ‫جشنواره و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫واقع شده در بافت فرسوده شهرستان بیرجند از محل قرارداد‬ ‫میلیون تومان با نرخ سود ‪ 18‬درصد ‪ ،‬در مجموع ‪ 80‬میلیون‬ ‫حرفه ای در صورت استفاده از تکنولوژی جدید ‪ ،‬فناوری‬ ‫نوین و کاهش مصرف انرژی نیز برای واحدهای مجتمع‬ ‫(بیش از یک واحد) میتوانند به ازای هر واحد ‪ 40‬میلیون‬ ‫تومان با نرخ سود ‪ 9‬درصد و ‪ 60‬میلیون تومان با نرخ سود‬ ‫‪ 18‬درصد‪ ،‬در مجموع ‪ 100‬میلیون تومان تسهیالت دریافت‬ ‫نما یند‬ ‫‪۳‬کتابخانهعمومیدرچهارمحالوبختیاریامادهبهره برداریشد‬ ‫مدیرکلنهادکتابخانه هایعمومیچهارمحالوبختیاریگفت‪۳:‬بابکتابخانهعمومیدراستانامادهبهره برداریاستکههمزمانبادههفجرافتتاحمی شود‪،.‬فرهادخلیلمقدمدرجلسهانجمنکتابخانه هایعمومیشهرستانسامانافزود‪:‬اینکتابخانه هابامشارکت‬ ‫خیراناحداثشدهاستکهکتابخانهشهیدجعفرزادهسامانیکیازاینطرح هاستکههمزمانبادههفجرفعالیتخودرااغازمیکند‪.‬ویازرا هاندازیوفعالشدنکتابخانهعمومیدرشهرهایفاقدکتابخانهازجملهنافچوپردنجانخبردادوگفت‪:‬را هاندازی‬ ‫کتابخانهعمومینیازمندحمایتخیراندارد‪.‬خلیلمقدوم‪،‬بهرا هاندازیکتابخانهسیارروستاییدرسطحاستانوشهرستانسامانبهعنوانقطبگردشگریاستانبهمنظورترویجفرهنگکتاببوکتابخوانیتاکیدکردوگفت‪:‬را هاندازیاینکتاخانهنیزحمایتخیران‬ ‫وحامیانکتابرامی طلبد‪.‬خلیلمقدمبهبرپاییایستگاهمطالعهدرمحلپلتاریخیزمانخان‪،‬اجرایبرنامههایفرهنگیدردههمبارکفجروفضاسازیوایجادالمانهایشهریبامحوریتکتابدراینشهرستانبهعنوانمهمترینبرنامه هایفرهنگیدرراستای‬ ‫ترویجفرهنگکتابوکتابخوانیاشارهکرد‪.‬فرماندارشهرستانساماننیزگفت‪:‬ترویجفرهنگکتابخوانیورا هاندازیکتابخانهدرمرکزدهستان هایاینشهرستاندرحالاجراست‪.‬کمالاکبریانافزود‪:‬اینشهرستانازظرفیت هایبسیارخوبفرهنگیوگردشگری‬ ‫برخورداراستویکیازقطب هایمهمگردشگریاستانمحسوبمیگرددوبایدازاینظرفیتبرایتوسعهوترویجکتابخوانیبهرهبرد‪ ،.‬دراستانچهارمحالوبختیاری‪ ۶۶‬کتابخانهفعالاستکه‪ ۴۵‬هزارنفرازمردماستانعضواینکتابخانه هایعمومیهستند‪.‬‬ ‫شهرستانساماندر‪ ۲۰‬کیلومتریمرکزچهارمحالوبختیاریقراردارد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی‬ ‫شرکتهای توزیع برق منطقه‬ ‫چهارکشور در اهواز‬ ‫مسابقه ساخت ادم برفی در همدان‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫چهارمینجلسههماهنگیشرکتهای‬ ‫توزیع نیروی برق جنوب و جنوب غرب‬ ‫کشوردر بهمن ماه سال جاری با موضوع‬ ‫استقرارقبضسبز‪،‬شاخصهایوصولمطالبات‬ ‫و کاهش تلفات در ستاد مرکزی این شرکت‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫این جلسه با حضور مدیران عامل‪،‬‬ ‫معاونینفروشوخدماتمشترکینو‬ ‫برخیمدیرانشرکتهایتوزیعبرقلرستان‪،‬‬ ‫استانخوزستان‪،‬اهواز‪،‬شیراز‪،‬استانفارس‪،‬‬ ‫استانبوشهر‪،‬استانکهگیلویهوبویراحمد‬ ‫برگزارگردید‪.‬‬ ‫مدیرعاملبرقاهوازدرچهارمینجلسه‬ ‫هماهنگیشرکتهایتوزیعمنطقهچهارکشور‬ ‫بیان داشت‪ :‬ما همواره درخصوص وصول‬ ‫مطالباتدرشرکتهایتوزیعبامشکالتی‬ ‫روبرو بوده ایم و با توجه به اینکه قبض کاغذی‬ ‫نیزطیماههایاخیرحذفشدهاستبررسی‬ ‫نتایجحذفقبضومشکالتاحتمالیپیش‬ ‫امده و چگونگی افزایش وصول مطالبات از‬ ‫موارد مهم جلسه امروز می باشد‪.‬‬ ‫حسن کریمی در ادامه افزود‪ :‬وصول‬ ‫مطالباتمتاثرازعواملمختلفیاستکه‬ ‫ممکناستدرنقاطمختلفکشورمتفاوت‬ ‫باشدو برای رفع ان نمی توان نسخه واحدی‬ ‫داشت به عنوان مثال در استان خوزستان رخداد‬ ‫گزارش‬ ‫جنگ تحمیلی و شرایط اب و هوائی گرم و‬ ‫وجود صنایع بزرگ با شرایط خاص ازجمله‬ ‫عوامل تاثیرگذار در این مورد می باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در این جلسه بنا داریم‬ ‫با همفکری و هم اندیشی موضوع وصول‬ ‫مطالباترابررسیکنیمتاضمنتعاملبا‬ ‫توانیر‪،‬مشترکینمحترموهمچنیندستگاههای‬ ‫استانیازمتضررشدنشرکتهایتوزیع‬ ‫جلوگیریودرعینحالبتوانیمخدمات‬ ‫مطلوب خود را نیز ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫کریمی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود افزود‪ :‬در حال حاضر دستگاههای زیر‬ ‫مجموعه وزارت نیرو دارای مطالباتی از هم‬ ‫هستندکهبافراهمکردنزمینههایتهاتر‬ ‫می توان این بدهی ها را نیز تعیین تکلیف و‬ ‫ساماندهیکرد‪.‬‬ ‫مهندسجاللزراعتپیشهرئیسکمیته‬ ‫معینشرکتهایتوزیعنیرویبرقجنوب‬ ‫وجنوبغرب(منطقهچهار)کشوربااشاره‬ ‫بهاهدافبرگزاریاینجلسهاظهارداشت‪:‬‬ ‫موضوعجلسهاستقرارقبضسبز‪،‬شاخصهای‬ ‫وصولمطالباتازمشترکینسختالوصول‪،‬‬ ‫ضرورت اخذ تفاهم نامه با دفاتر ‪ICT‬‬ ‫روستائی‪،‬تعویضکنتورهایمعیوبومحاسبه‬ ‫انرژیذخیرهشدهبواسطهتعویضاینکنتورها‬ ‫و کاهش تلفات می باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬مبحث وصول‬ ‫مطالباتبهعنوانمسالهمهموحیاتیبرای‬ ‫شرکتهایتوزیعبسیارمهماستوهماندیشی‬ ‫وبررسیعلتیاعواملتاثیرگذاردرمیزان‬ ‫وصولمطالباتشرکتهایتوزیعمناطق‬ ‫مختلف و اشتراک گذاری این اطالعات‬ ‫ودستاوردهایموفقومفیدمیتواندزمینه‬ ‫ساز انتقال دانش و تجربه را برای سایرشرکتها‬ ‫فراهمنماید‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫شیرازورئیسکمیتهمعینمشترکینشرکتهای‬ ‫توزیعمنطقهچهارکشور درخصوصاجرای‬ ‫طرح قبض سبز اظهار داشت‪ :‬یکی از نکاتی‬ ‫که در قبض سبز بسیار مهم و ضروری است‬ ‫جمعاوریصحیحاطالعاتمشترکینو‬ ‫همچنینایجادراهکارهایمناسبجهت‬ ‫صحت سنجی اطالعات وارده و بررسی‬ ‫اطمینانازارسالپیامکبهموبایلمشترکین‬ ‫بصورتمستمراستتاحقوقمتقابلشرکت‬ ‫هایتوزیعومشترکینمحترمهموارهرعایت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫درادامهاینجلسهمدیرانشرکتهای‬ ‫حاضر به بیان وضعیت وصولی خود و موانع و‬ ‫چالشهایپیشرویشرکتخودپرداختند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیع‬ ‫نیرویبرقمازندران‬ ‫در دهه فجر سال جاری‪ 114‬پروژه با‬ ‫اعتباریبالغبر‪ 270‬میلیاردریالبهبهرهبرداری‬ ‫میرسد‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫مازندرانازبهرهبرداری‪ 114‬پروژهبااعتبار‬ ‫‪ 270‬میلیاردریالدرحوزهتوزیعبرقمازندران‬ ‫خبر داد ‪.‬‬ ‫مهندسرضاغفاریگفت‪:‬اینپروژهها‬ ‫شامل‪:‬تامینبرقشهریوروستایی‪،‬کاهش‬ ‫تلفات‪،‬رینگوتوسعهفیدر‪،‬رفعضعفولتاژ‬ ‫وتقویتشبکه‪،‬اصالحوبهینهسازیشبکهو‬ ‫توسعهواحداثشهریوروستاییمیباشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرق‬ ‫مازندرانتصریحکرد‪:‬برایبهرهبرداریاز‬ ‫اینپروژهها‪ 26‬کیلومترشبکهفشارمتوسط‪،‬‬ ‫‪ 76‬کیلومترشبکهفشارضعیفو‪ 139‬دستگاه‬ ‫ترانسباظرفیت‪ 20‬مگاولتامپراحداث‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد ‪ :‬از این تعداد پروژه‬ ‫‪ 15،‬پروژه در امل ‪ 6،‬پروژه در امیرکال ‪8،‬‬ ‫پروژهدربابلسر‪ 4،‬پروژهدرسوادکوهشمالی‬ ‫‪ 2،‬پروژه در شمال ساری ‪ 10،‬پروژه در‬ ‫فریدونکنار ‪ 4،‬پروژه در گلوگاه ‪ 2،‬پروژه در‬ ‫نکا ‪ 8،‬پروژه در میاندرود ‪ 4،‬پروژه در سوادکوه‬ ‫‪ 5،‬پروژه در بهشهر ‪ 7،‬پروژه در شمال بابل ‪3،‬‬ ‫پروژه در سیمرغ ‪ 8،‬پروژه در جنوب ساری ‪،‬‬ ‫‪ 6‬پروژه در جویبار ‪2،‬پروژه درقائم شهر و‪20‬‬ ‫پروژهدرجنوببابلبهبهرهبرداریخواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بهگفتهغفاریبهرهبرداریازاینپروژه‬ ‫هاموجباشتغالزایی‪ 1670‬نفربهطورغیر‬ ‫مستقیمدراستانمیگردد‪.‬‬ ‫شناسایی‪445‬کودکبازماندهاز‬ ‫تحصیلدرچهارمحالوبختیاری‬ ‫گزارش‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش چهارمحال و‬ ‫بختیاری با بیان اینکه طبق امار حدود‬ ‫‪ 901‬کودک بازمانده از تحصیل در‬ ‫سنین ‪ 6‬تا ‪ 11‬سال در استان وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حدود ‪ 445‬کودک بازمانده از‬ ‫تحصیل در استان شناسایی شده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬محمد محمدی در شورای‬ ‫اموزش و پرورش چهارمحال و‬ ‫بختیاری با بیان اینکه انسداد مبانی‬ ‫بی سوادی از وظایف اموزش و پرورش‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در استان تقریبا ‪ 100‬درصد‬ ‫دانش اموزان در دوره پیش دبستانی‬ ‫ثبت نام کرده اند‪ ،‬همچنین تحقق پوشش‬ ‫تحصیلی در تمامی مناطق از اهداف سند‬ ‫تحول بنیادین اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش چهارمحال و‬ ‫بختیاری با اشاره به اینکه نرخ پوشش‬ ‫تحصیلی در مقطع ابتدایی در کشور‬ ‫‪ 98/13‬درصد است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫عدد علیرغم تمامی مشکالت در استان‬ ‫‪ 99/12‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کودکان‬ ‫بازمانده از تحصیل به یکی از‬ ‫دغدغه های اصلی اموزش و پرورش‬ ‫چهارمحال و بختیاری تبدیل شده است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طبق امار ثبت و احوال‬ ‫حدود ‪ 901‬کودک بازمانده از تحصیل‬ ‫در سنین ‪ 6‬تا ‪ 11‬سال در استان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫محمدی افزود‪ :‬حدود ‪ 445‬کودک‬ ‫بازمانده از تحصیل در چهارمحال و‬ ‫بختیاری شناسایی شده است که این‬ ‫کودکان به علت مهاجرت‪ ،‬فوت‪ ،‬بیماری‬ ‫صعب االعالج و کودکان بدسرپرست‬ ‫از تحصیل بازمانده اند و از ‪ 456‬کودک‬ ‫هنوز شناسایی نشده اند‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری‬ ‫توضیح داد‪ 50 :‬راهور اموزش روستایی‬ ‫مامور بازدید از مدارس روستاهای‬ ‫دورافتاده هستند؛ همچنین ‪ 35‬کارشناس‬ ‫حوزه ابتدایی طرح شناسایی چهره به‬ ‫چهره از کودکان بازمانده از تحصیل را‬ ‫بر عهده دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دورترین مناطق‬ ‫چهارمحال و بختیاری مانند دهستان‬ ‫موگویی مراکز پیش دبستانی رایگان‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مدارس‬ ‫کوچک چند پایه گام بعدی ما برای‬ ‫پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی است‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به اینکه ‪ 24‬درصد‬ ‫مدارس چهارمحال و بختیاری در دوره‬ ‫ابتدایی زیر ‪ 20‬دانش اموز دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال گذشته ‪ 57‬مدرسه در‬ ‫مناطق صعب العبور استان دایر کردیم‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از ترک تحصیل‬ ‫دانش اموزان مدارس چند پایه باید‬ ‫حمایت صورت بگیرد‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل‬ ‫اموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری‬ ‫در خصوص امار باالی ترک تحصیل‬ ‫در بین دانش اموزان مردودی‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫سال گذشته ‪ 747‬دانش اموز مردودی‬ ‫در استان داشتیم؛ طبق امارهای جهانی‬ ‫‪ 45‬درصد دانش اموزانی که مردود‬ ‫می شوند ترک تحصیل می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید جلوی این موضوع گرفته شود‪.‬‬ ‫مسابقات ساخت ادم برفی با شرکت تعداد زیادی از خانواده های عالقه مند در مجتمع تفریحی و توریستی «عباس اباد» همدان برگزار شد و افراد شرکت‬ ‫کننده در ان ساعاتی فرحبخش را سپری کردند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫گزارش‬ ‫پیام مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان در قدردانی‬ ‫از فرمانده سپاه حضرت ولیعصر(عج) خوزستان‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای‬ ‫خوزستان در پی تحریم سردار سرتیپ‬ ‫حسن شاهوارپور فرمانده سپاه حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) خوزستان از سوی امریکا‪،‬‬ ‫در پیامی از تالش های ارزنده ایشان‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫فضل اهلل المجاهدین باموالهم‬ ‫وانفسهم علی القاعدین درجه وکال وعد‬ ‫اهلل الحسنی وفضل اهلل المجاهدین علی‬ ‫القاعدین اجرا عظیما ‪ ،۹۵‬نساء‬ ‫برادر ارجمند سردار بزرگ اسالم‬ ‫جناب اقای شاهوارپور‬ ‫فرمانده محترم سپاه حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) خوزستان‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫شوکت‪ ،‬حشمت‪ ،‬عظمت و قدرت‬ ‫کشور ایران منبعث از تالش های سترگ‬ ‫دالورمردی های بزرگ مردانی است‬ ‫که خالصانه و مخلصانه ازامنیت نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران حراست و‬ ‫محافظت می نمایند و با اراده ی اهنین‬ ‫و بر اساس دین داری و اخالق مداری‪،‬‬ ‫در جهت اقتدار و بالندگی ایران اسالمی‬ ‫گام بر می دارند و با حماسه افرینی و‬ ‫سلحشوری‪ ،‬مدافع راستین نظام والیی‬ ‫جمهوری اسالمی و مجاهدی خستگی‬ ‫ناپذیر می باشند‪.‬‬ ‫خدمت به مردم والیت مدار و شریف‬ ‫میهن اسالمی لوح افتخار زرین و پشتوانه‬ ‫ی معنوی گران سنگی است که خدمت‬ ‫گزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر ان مفتخر بوده و باعث سربلندی‬ ‫انان در پیشگاه خداوند متعال ‪ ،‬مردم‬ ‫عزیز و خانواده معزز شهدا ‪ ،‬این ولی‬ ‫نعمتان راستین می گردد‪.‬‬ ‫بدون شک تحریم حضرتعالی بعنوان‬ ‫فرمانده سپاه ولیعصر (عج) خوزستان از‬ ‫سوی دولت امریکا بیانگر عجز و ناتوانی‬ ‫رژیم مستکبر امریکا در مقابل اراده ملت‬ ‫ایران است‪ ،‬ملتی که با واژه تحریم بیگانه‬ ‫نیست و ابزار دست دولت و رژیمی است‬ ‫که داعیه ابرقدرتی دارد اما در حقیقت‬ ‫در مقابل اراده ملت ایران زانو زده است‪.‬‬ ‫سپاه پاسداران خوزستان به فرماندهی‬ ‫سردار سرتیپ شاهوارپور و همراهی‬ ‫دیگر عوامل امنیتی و انتظامی‪ ،‬با‬ ‫برقراری امنیت حداکثری در استان‬ ‫خوزستان به عنوان بازوی توانمند سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی خار چشم رژیم‬ ‫صهیونیستی و امریکای مستکبر شده است‬ ‫که بغض و کینه انان‪ ،‬در قالب تحریم‬ ‫این سردار عزیز و جهادگر نمایان شد‪،‬‬ ‫اینجانب ضمن محکومیت اقدام تحریمی‬ ‫مذبوحانه امریکا درتحریم جنابعالی از‬ ‫خدمات جهادگونه و بی دریغ تان تجلیل‬ ‫می نمایم و بطور حتم این تحریم موجب‬ ‫عزتمندی بیش از پیش مجموعه سپاه‬ ‫پاسداران انقالب اسالمی و مردم شهید‬ ‫پرور استان خوزستان خواهد شد‪.‬‬ ‫از ایزد منان موفقیت های روز افزون‬ ‫جنابعالی در راستای اعتالی نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران تحت زعامت‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام‬ ‫خامنه ای مد ظله العالی را خواستارم‪.‬‬ ‫محمود دشت بزرگ‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت برق منطقه ای خوزستان‬ ‫برایاولینباردرسطحکشوروبههمتکارشناسشرکتابفاخوزستان‪:‬‬ ‫کتابخدماتامورمشترکیندرشرکتهایابو‬ ‫فاضالبشهریرونماییشد‬ ‫با حمایت شرکت اب و فاضالب شهری استان خوزستان‬ ‫‪ ،‬کتاب خدمات امور مشترکین در شرکتهای اب و فاضالب‬ ‫شهری منتشر و در دسترس عالقمندان به این حوزه قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب و فاضالب‬ ‫شهری استان خوزستان‪ ،‬صبح امروز با حضور مشاور هنری‬ ‫وی در ادامه با تشکر از سرکار خانم کیانی‪،‬در ثبت این اثر‬ ‫ماندگار تاکید کرد‪:‬این کتاب در جهت مستندسازی‪،‬ثبت امار و‬ ‫از سویی دیگر تکریم ارباب رجوع اثری گرانقدر است‪.‬‬ ‫مشاور هنری استاندار خوزستان اظهار امیدواری کرد‪:‬در‬ ‫اینده ای نزدیک شاهد نقد و تحلیل این کتاب به همت شرکت‬ ‫استاندار‪،‬معاون بهره برداری‪،‬معاون مشترکین و جمعی از مدیران‬ ‫اب و فاضالب خوزستان باشیم‪.‬‬ ‫در شرکتهای اب و فاضالب شهری در نمایشگاه کتاب اهواز‬ ‫به اینکه در کل کشور منبع جامعی در خصوص موضوعات‬ ‫و کارکنان شرکت ابفا استان‪ ،‬کتاب خدمات امور مشترکین‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫مشاور هنری استاندار خوزستان در ایین رونمایی از این‬ ‫معاون درامد و امور مشترکین ابفا خوزستان با اشاره‬ ‫خدمات مشترکین و درامد وجود ندارد‪ ،‬در این ایین گفت‪:‬‬ ‫باید به عنوان پتانسیل های انسانی و زیربنای توسعه به انان ارج‬ ‫نهاده شود‪.‬‬ ‫دستور العملها بهره گیرند‪.‬‬ ‫مژگان کیانی افزود‪ :‬در این کتاب با زبانی ساده و شیوا ‪،‬‬ ‫مطالب مربوط به اشنایی با خدمات ‪ 22‬گانه امور مشترکین‪،‬‬ ‫ائین نامه های حقوقی و قانونی‪ ،‬میزخدمت‪ ،‬دفاتر پیشخوان‬ ‫و موارد تخصصی مفید و کاربردی در اختیار خوانندگان قرار‬ ‫برای شناخت بیشتر شرح وظایف سازمانی و نحوه اجرایی کارها‬ ‫محسن درفشان خاطر نشان کرد‪ :‬این کتاب باعث می گردد‬ ‫گفتنی است‪ :‬این کتاب ‪ 622‬صفحه ای در ‪ 7‬فصل و دو‬ ‫سرانه مطالعه را باال ببریم و فضای استان را به فضای پژوهشی‬ ‫رضا کیانی گلشویی افزود‪:‬استان خوزستان افراد‬ ‫کتاب به عنوان یک سند معتبر در دسترسی به ایین نامه ها و‬ ‫که مشترکین و کارکنان عالقه مند به دانش امور مشترکین با‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫محقق‪،‬صاحب اندیشه و افراد فرهیخته بسیار زیادی دارد که‬ ‫تقدیر کرد و گفت‪ :‬مدیران و کارکنان همگی می توانند از این‬ ‫چاپ و نشر این کتاب به عنوان یک سند معتبر می تواند برای‬ ‫کتاب گفت‪ :‬در برهه ای هستیم که به تولید اندیشه و سرزندگی‬ ‫تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫کسانی که در به انجام رساندن این اثر وی را همراهی کرده اند‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫مدیران حال حاضر و اینده این صنعت کتابی راهگشا و منبعی‬ ‫جامعه به عنوان زیربنای توسعه نیاز داریم و باید تالش کنیم که‬ ‫فاضالب شهری در ایین رونمایی از این کتاب با تشکر از تمامی‬ ‫تمامی قوانین‪،‬تجارب‪ ،‬ایین نامه ها و دستورالعمل های مورد‬ ‫استفاده در حوزه مشترکین‪ ،‬بصورت یکجا و در قالب یک‬ ‫کتاب مورد استفاده قرار بگیرد‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب خدمات امور مشترکین در شرکتهای اب و‬ ‫قابل ذکر است‪ :‬این کتاب به گونه¬ ای تدوین شده است‬ ‫توجه به توان علمی و فکری خود از ان بهره¬ مند شوند‪.‬‬ ‫جلد توسط خانم مژگان کیانی مسئول نظارت بر عملکرد دفاتر‬ ‫پیشخوان و مشاور معاون خدمات و امور مشترکین شرکت ابفا‬ ‫خوزستان تهیه و با حمایت های مدیرعامل و معاون خدمات‬ ‫مشترکین شرکت ابفا خوزستان منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫جامعه‬ ‫کالهبرداریازطریقفیشینگ‬ ‫سردار محسن خانچرلی اظهار داشت‪ :‬در پی مراجعه حضوری چند شهروند به پلیس فتا و طرح شکایت با موضوع برداشت غیر مجاز‪ ،‬موضوع در دستور کار کارشناسان این پلیس قرار گرفت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در تحقیقات صورت گرفته‬ ‫مشخص شد‪ ،‬متهم یا متهمان با موضوعات مختلف از قبیل افزایش فالوور‪ ،‬افزایش ممبر‪ ،‬فروش محصوالت غیرمجاز و ‪ ...‬افراد را به درگاه های بانکی جعلی (فیشینگ) هدایت و قربانیان بدون توجه به جعلی بودن صفحه اقدام به وارد کردن‬ ‫اطالعات بانکی خود می کردند و پس از گذشت چند ساعت به صورت غیرمجاز برداشت هایی از حساب انها صورت می گرفت‪.‬سردار خانچرلی افزود‪ :‬با اقدامات فنی و تخصصی پلیس و هماهنگی مقام قضائی تیمی از کارشناسان پلیس فتا ‪4‬‬ ‫متهم را دستگیر کردند‪.‬این مقام ارشد انتظامی استان با بیان اینکه متهمان در بازجویی های تخصصی پلیس اذعان داشتند که کارت های بانکی انان توسط فردی مورد استفاده قرار گرفته است تصریح کرد‪ :‬ماموران پس از هماهنگی قضائی و‬ ‫در عملیاتی غافلگیرانه متهم اصلی را دستگیر و به پلیس فتا انتقال دادند‪.‬فرمانده انتظامی غرب استان تهران ادامه داد‪ :‬متهم در ابتدا منکر عمل مجرمانه خود شد اما پس از مواجهه با مستندات و ادله های دیجیتال پلیس به بزه ارتکابی اعتراف و بیان‬ ‫داشت که از ‪ 65‬نفر‪ 3 ،‬میلیارد ریال به صورت غیر مجاز برداشت کرده است‪.‬‬ ‫سقطساالنه‪80‬هزارجنیندرکشور‬ ‫ایجاد اختالالت عصبی از جمله اصلی ترین عوارض سقط جنین‬ ‫تمامیادیاناسمانیبه صورتعاممخالفسقطهستندودربرخیمواردخاصکهخطریبرایسالمت‬ ‫مادریاکودکوجودداشتهباشد‪،‬انرامجازدانست هاند‪.‬جمهوریاسالمیایراننیزباتوجهبهاهمیتامرسالمتدر‬ ‫صالخلقه بودنکودکیابیماریمادرکهمنجربهتهدید‬ ‫دینمبیناسالم‪،‬انجامسقطرادرمواردعقب افتادگییاناق ‬ ‫جانیاوباشدتازمانولوجروح(چهارماهگی)مجازدانستهاست‪.‬‬ ‫هیچ وقتاماردقیقیازمواردسقطجنیندرکشورگزارشنشده وباتوجهبهمحدودیت هایقانونیدرایران‬ ‫شنکردنمواردسقطجنینغیردرمانی‪،‬شایدهمطبیعیبهنظربرسد‪.‬امارهایموجودمربوطمی شودبه‬ ‫وگزار ‬ ‫گزارش هایسازماننظامپزشکیدربارهسقطدرمانی‪.‬‬ ‫رئیسوقتسازمانپزشکیقانونیدرپایا نسال‪ 96‬اعالمکردکهامارسقطدرمانیدرهفتماههمانسال‪،‬‬ ‫‪ 22‬درصدهمافزایش‬ ‫‪ 6/8‬درصدنسبتبهمدتمشابه سالقبلشباالرفتهوایناتفاقدرشهرهاییمثلتهرانتا‪ /9‬‬ ‫داشتهاست‪.‬اوهمان سالگفتکهامارهانشانمی دهدسقطدرمانیهمدرحالافزایشاست‪.‬همینمسئولدر‬ ‫ت سال‪ 98‬هم با اشاره به امار سقط درمانی‪ ،‬اعالم کرد که امار رسمی سقط جنین از‪ 9‬هزار و‪ 304‬مورد‬ ‫اردیبهش ‬ ‫در سال‪ 96‬به‪ 9‬هزار و‪ 143‬مورد د ر سال‪ 97‬کاهش داشته است؛ در حالی که در سال های‪ 95‬و‪ 96‬تقاضای سقط‬ ‫جنینباالرفتهبود‪.‬دکترمحمدمهدیاخوندی‪،‬رئیسانجمنعلمیجنین شناسیکشور‪،‬باتاییدامارهایاعالم شده‬ ‫ازسویمعاوناموزشیوزیربهداشت‪،‬می گوید‪:‬کهخیلیازاینسقط هادربیمارستان هاوبهنامخونریزییاموارد‬ ‫دیگرانجاممی شوداماهنوزهمتعدادمواردسقطجنینکهدرخارجازبیمارستاناتفاقمی افتد‪،‬باالستدلیلانهم‬ ‫موانعشرعیوقانونیدرانجاماناست‪.‬رئیسانجمنجنین شناسیدربخشدیگریازصحبت هایشمیگوید‬ ‫سال هاقبلگفتهمی شدساالنه‪ 80‬هزارسقطجنیندرایرانانجاممی شودوحاالحتیامارها‪ 600‬هزاریهمبه‬ ‫گوشمی رسداماهیچ کدامازاینامارهانهتائیدونهحتیردمی شوند‪،‬چراکههیچوقتاماررسمیوجودنداشته‬ ‫است‪« :‬سه سال پیش در کنگره ای اعالم شد که در یک سال حدود‪ 800‬مورد سقط جنین در تهران انجام شده در‬ ‫حالی کهدران سالامارهایسقطجنینبیشتراز‪ 500‬هزارموردبودهاست‪».‬بهگفتهاو‪،‬بارداری هایناخواستهیکی‬ ‫ازدالیلباالبودنامارسقطجنیناست‪.‬‬ ‫اخوندیسیاست هایکنترلجمعیترایکیازدالیلباالرفتنبارداری هایناخواستهاعالممیکندو‬ ‫می گوید‪«:‬درچن دسالگذشتهکهحمایت هایکنترلجمعیتکاهشیافتهودرمقابلاموزشزوج هاهمبا‬ ‫بی توجهیمواجهشده‪،‬بارداری هایناخواستهراافزایشدادهکهدرنهایتهمینبارداری هایناخواستهمیزانسقط‬ ‫جنینراهمباالبردهاست‪».‬‬ ‫عوارض سقط چنین از لحاظ روانی‬ ‫دکترزهرامحمدی راد‪،‬روانشناسومشاورخانواده‪،‬دررابطهباسقطجنینوعوارضانبهخبرنگاربرنا‬ ‫میگوید‪:‬سقطجنین‪،‬مادررابهروش هایگوناگونتحتتاثیرقرارمی دهد‪.‬عوارضروحیواحساسیپس‬ ‫ازسقطجنیننسبتبهعوارضفیزیکیانشیوعبیشتریداردومی تواندبسیارخفیفباشدویامنجربهایجاد‬ ‫مشکالتپیچیدهتریهمچونافسردگیشود‪.‬محمدی راددرخصوصمشکالتروحیپسازسقط‪،‬گفت‪:‬‬ ‫میزاناسیب هایروحیناشیازسقطجنینتاحدزیادیبهباوراشخاصمربوطمی شود‪.‬اندستهازافرادیکه‬ ‫باوردارند‪،‬تازمانیکهجنینمتولدنشدهاست‪،‬فرزندمحسوبنمی شود‪،‬اسیبروحیکمتریازسقطمی بینند‪،‬‬ ‫زیرااحساسازدستدادنفرزندخودرانخواهندداشت‪.‬درمقابل‪،‬برخیافراداینگونهتصورمی کنندکهجنین‬ ‫حتیدرزمانیکهدرشکممادراستوهنوزمتولدنشدهنیزفرزندمحسوبمی شود‪،‬بهاینترتیبدراثراینتفکر‬ ‫اسیببیشتریازسقطجنینخواهنددید‪.‬اینپزشکدرخصوصانواعاختالالتروحیوفیزیولوژیکیپساز‬ ‫سقطجنین‪،‬اظهارکرد‪:‬پشیمانی‪،‬عصبانیت(ایجاداختالالتعصبی)‪،‬احساسگناه‪،‬احساسشرم‪،‬احساسانزواو‬ ‫تنهایی‪،‬ازدستدادناعتمادبهنفس‪،‬بیخوابیوکابوسهایشبانه‪،‬فکربهخودکشی‪،‬اختالالتاشتها‪،‬افسردگی‪،‬‬ ‫اضطرابازجملهانواعاختالالتروحیوفیزیولوژیکیپسازسقطجنیناستکهشدتومدتزمانایناثرات‬ ‫ازفردیبهفرددیگرمتفاوتاست‪.‬اینروانشناسدرخصوصاینموضوعکهچهکسانیبرایابتالبهافسردگی‬ ‫پساززایمانمستعدترهستند؟اظهارکرد‪:‬ابتالبهعوارضروحیوفیزیولوژیکیسقطجنین‪،‬برایهرمادریممکن‬ ‫استاتفاقافتد‪.‬مادرانمعموالمیگویندکه سقطجنین‪،‬بیشترازانچهانتظارداشتندبهانهااسیبزدهاست‪.‬به‬ ‫هرحالبرخیازافرادبیشترتحتتاثیراینعوارضقرارمیگیرند‪.‬اندستهازبانوانیکهبیشترتحتتاثیرعوارض‬ ‫روحیوجسمیناشیازسقطجنینقرارمیگیرندشاملافرادداراینگرانیهایروحیقبلی‪،‬افرادیکهمجبور‬ ‫بهسقطکردنجنینشدهاند‪،‬افرادیکهازدیدگاهاخالقیباسقطجنینمخالفاند‪،‬افرادیکهسقطجنینانها‬ ‫در مراحل پایانی بارداری رخ داده است‪ ،‬افرادی که پس از سقط از طرف همسر و خانواده ی خود حمایت نمی‬ ‫شوند‪،‬افرادیکهعلتسقطانهامشکالتژنتیکیونواقصجنینیبوده‪،‬است‪.‬محمدی رادبابیانتوصیه هایی‬ ‫برایافرادمبتالبهسقطجنین‪،‬یاداورشد‪:‬بهترینکاریکهمیتوانیدبرایحلمشکالتروحیپسازسقطانجام‬ ‫دهید‪،‬مشاورهبایکفرداموزشدیدهاستتابتوانیدنگرانیهایخودرابااودرمیانگذاشتهوسواالتتانرابپرسید‪.‬‬ ‫همچنیناگربارداریشمابهسقطمنجرشده‪،‬احتماالًترجیحمیدهیدکهتنهاباشیدتادیگرانازحاالتروحی‬ ‫شماباخبرنشوندوبهتنهاییبااینموضوعمواجهشوید‪.‬گرچهممکناستکهسختبهنظربرسداماسعیکنیدبا‬ ‫خانوادهودوستانیکهمیتوانندشماراحمایتمیکنندارتباطبرقرارکنید‪.‬تنهاماندنبیشازاندازهدرایندوران‬ ‫میتواندمنجربهافسردگیشود‪.‬اوادامهداد‪:‬شرایطخودراباافرادیکهتجربیاتمشابهشماداشتهاندمقایسهکنید‪.‬‬ ‫درموردحاالتووضعیتخودبافردیکهفکرمیکنیدشمارادرکمیکندگفتوگوکنید‪.‬ازکسانیکهمی‬ ‫خواهندعقایدخودشانرابهشماتحمیلکننددوریکنید‪.‬اینکهمیخواهیددوبارهباردارشویدویامدتیبااین‬ ‫اما و اگرهای ایجاد محدودیت در‬ ‫ثبت طالق برای کاهش میزان طالق‬ ‫گزارش‬ ‫معاونتوسعهپیشگیریسازمانبهزیستیکشوراقداماتیمانندایجادمحدودیتدرثبتطالقرابهتنهاییبرایکاهشمیزانطالقدرکشورکافیندانست‪.‬‬ ‫مجیدرضازادها‪،‬درواکنشبهمحدودیتثبتطالقدردفاتررسمیمتصدیاینامرکهازسویرئیسکانونسردفترانازدواجوطالقمطرحشدگفت‪:‬‬ ‫بهاینموضوعمی توانازدوجنبهنگاهکرد‪.‬نخستاینکههرچهقدرمساله ایمانندطالقسهلودردسترسنباشدبهتراست‪.‬بهاینترتیبمیتوانایننگاهرا‬ ‫درخصوصهرکدامازمسائلواسیب هایاینچنینیکهان هاراخوشایندنمی دانیمدنبالکرد‪.‬ویافزود‪:‬برایمثالدرخصوصاسیباجتماعیمانندمصرف‬ ‫موادمخدرنیزگفتهمی شودهرچهقدرموادمخدردردسترسنباشدمصرفموادنیزکمترمی شود‪،‬بهاینترتیبدورازدسترسبودن‪،‬رویکاهشمیزان‬ ‫اسیب هایاجتماعیموثراست‪.‬معاونتوسعهپیشگیریسازمانبهزیستیکشوربابیاناینکهمسلمااولویتمابرایخانواده هاداشتنزندگیخانوادگیسالمو‬ ‫بدونطالقاست‪،‬ادامهداد‪:‬اگرطالقراهمموضوعیبدانیمکهنمی خواهیممیزانانافزایشیابد‪،‬هرچهقدردسترسیبهانکمترشوداینموضوعهمکمتر‬ ‫می شود‪،‬بنابرایندرایننگاهاگرمحدودیتیایجادشودکمککنندهاست‪،‬امابایدهمزمانوبهشکلموازیکارهایدیگرینیزانجامدهیم‪.‬رضازادهبابیاناینکه‬ ‫اگراقدامیمانندایجادمحدودیتدرثبتطالقبهتنهاییاعمالشود‪،‬عوارضانازفوایدشبیشترخواهدشد‪،‬تصریحکرد‪:‬برخیازاقداماتموازیامادرعین‬ ‫حالضروریشاملارائهمشاوره هایتخصصیواموزش هایاساسیدرموردزندگیخانوادگیبهزوجینهستند‪.‬همچنینکمککردنبهافراددرانتخابفرد‬ ‫مناسبواموزش هایینظیراقتصادخانواده‪،‬فرزندپروریو‪...‬ازدیگرموضوعاتیاستکهزوج هابایددرخصوصاناموزشببینند‪.‬‬ ‫شرایطسپریکنید‪،‬بهخودشمابستگیداردوبایدبرنامههایزندگیتانرابرمبنیعقایدوانتخاباتخودتنظیمکنید‪.‬‬ ‫باکسیکهتجربهیمشابهداشتهامااکنونشرایطروحیخوبیداردگفتوگوکنیدوببینیدکهبرایبهبودحاالت‬ ‫روحیخودچهکاریانجامداده‪،‬شایدانروشبرایشمانیزموثرباشد‪.‬‬ ‫سقطجنینازبُعدحقوقیوفقهی‬ ‫درسقطجنینعمدیافرادزیادیممکناستنقش افرینیکنند‪.‬حواس تانباشداگرکسیبرایسقطجنین‬ ‫ازشماراهنماییبخواهدیاداروییدراختیارکسیبرایسقطجنینبگذاریدشمابهعنوانمعاوندرجرمسقطجنین‬ ‫مجرمخواهیدبود‪.‬‬ ‫سقطجنینممکناستبهعلتعواملخارجیباشد‪.‬درمواردیچونوضعحملبراثرصدمهواردهناشیاز‬ ‫تخلفات رانندگی ( ماده‪ ۷۱۶‬ق‪.‬م‪.‬ا) مرتکب‪ ،‬به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه‪ ،‬در صورت مطالبه دیه از‬ ‫طرفمصدوممحکوممی شودکهاینمشخصاستدرعینحالهرگاهصدمهبدنیغیرعمدیناشیازتخلفات‬ ‫رانندگی(ماده‪ ۷۱۵‬ق‪.‬م‪.‬ا)منتهیبهسقطجنینشودیعنیجنینزنده ایساقطوتلفشودجرمسقطجنین غیر‬ ‫عمدیتحققمی یابد‪.‬‬ ‫جالباستبدانیدبرایتحققجرمسقطجنین‪،‬انجامهرنوععملیبرایسقطرویزنحاملهخواهازطریق‬ ‫مباشرت(مستقیماً) وخواهازطریقمعاونت(غیرمستقیم)کافیاست‪.‬ماده‪ ۶۲۳‬ق‪.‬م‪.‬امقررمی دارد‪«:‬هرکسبهواسطه‬ ‫دادنادویهیاوسایلدیگریموجبسقطجنینزنگرددبهششماهتایکسالحبسمحکوممی شودواگرعالماً‬ ‫وعامدا ًزنحامله ایراداللتبهاستعمالادویهیاوسایلدیگریکندکهجنینویسقطگرددبهحبسازسهماه‬ ‫تاششماهمحکومخواهدشدمگراین کهثابتشودایناقدامبرایحفظحیاتمادراستودرهرموردحکمبه‬ ‫پرداختدیهمطابقمقرراتمربوطدادهخواهدشد»‪.‬‬ ‫همچنینماده‪ ۶۲۴‬ق‪.‬م‪.‬امقررمی دارد‪«:‬اگرطبیبیامامایاداروفروشواشخاصیکهبه عنوانطبابتیامامایی‬ ‫یاجراحییاداروفروشیاقدامکنندووسایلسقطجنینفراهمسازندیامباشرتبهاسقاطجنینکنندبهحبسازدو‬ ‫تاپنجسالمحکومخواهندشدوحکمبهپرداختدیهمطابقمقرراتمربوطصورتخواهدپذیرفت‪».‬وسایلیهم‬ ‫ممکناستاین افرادبرایسقطجنیناستفادهکنند‪،‬عالوهبرادویهشاملوسایلفیزیکی وهمچنینصدمهجسمی‬ ‫بااذیتوازاروضربوجرحوهمچنیناستفادهازوسایلوابزارجراحیبرایتراشیدنانساج نیزمی شود‪.‬‬ ‫مجازات هایسقطجنین‬ ‫قانونمجازاتبرایمباشرین(کسانیکهمستقیماًسقطجنینمی کنند)ومعاونین(کسانیکهسقطجنینرا‬ ‫تسهیلمی کنندمجازات هایذیلرادرنظرگرفتهاست‪:‬قانونجدیدمجازاتاسالمیبرایمرتکباناقدامبهسقط‬ ‫غیرقانونیمجازات هاییدرنظرگرفتهاست‪.‬یکیازانواعاینمجازات هاپرداختدیهاست‪.‬‬ ‫دیهسقطجنینبهترتیبزیراست‪:‬‬ ‫نطفه ایکهدررحممستقرشدهاست‪،‬دوصدمدیهکامل‬ ‫علقهکهدرانجنینبه صورتخونبستهدرمی اید‪،‬چهارصدمدیهکامل‬ ‫مضغهکهدرانجنینبهصورتتودهگوشتیدرمی اید‪،‬شش صدمدیهکامل‬ ‫عظامکهدرانجنینبهصورتاستخواندرامده‪،‬لکنهنوزگوشتروییدهنشدهاست‪،‬هشت صدمدیه‬ ‫کاملجنینیکهگوشتواستخوان بندیانتمامشده‪،‬ولیروحدراندمیدهنشدهاست‪،‬یک دهمدیهکامل‬ ‫دیهجنینیکهروحدراندمیدهشدهاست‪،‬اگرپسرباشد‪،‬دیهکاملواگردخترباشد‪،‬نصفانواگرمشتبه‬ ‫باشد‪،‬سه چهارمدیهکامل‪.‬البتهبایداینمطلبرانیزبدانیدکهعالوهبردیهیکسریمجازات هایتعزیرینیزبرای‬ ‫سقطجنینپیش بینیشدهاست؛یعنیسقطغیرقانونیمجازات هایدیگریهمبهدنبالدارد‪.‬برایناساسهرگاه‬ ‫دراثرجنایتواردشدهبرمادر‪،‬جنینازبینبرود‪،‬عالو هبردیهیاارشجنایتبرمادر‪،‬دیهجنیننیزدرهرمرحله ایاز‬ ‫رشدکهباشد‪،‬پرداختمی شود‪.‬‬ ‫بایداینرانیزدرنظرداشتکههرگاهزنیجنینخودرادرهرمرحله ایکهباشد‪،‬بهعمد‪،‬شبه عمدیاخطااز‬ ‫بینببرد‪،‬دیهجنینحسبموردتوسطمرتکبیاعاقلهاوپرداختمی شودوهرگاهجنینیکهبقایانبرایمادر‬ ‫خطرجانیدارد‪،‬بهمنظورحفظنفسمادرسقطشود‪،‬دیهثابتنمی شود‪.‬‬ ‫مطابققانونمجازاتاسالمیسابقنیزهرکسبهواسطهدادنادویهیاوسایلدیگرموجبسقطجنینزن‬ ‫شودبه‪ ۶‬ماهتایکسالحبسمحکوممی شداگرعالماًوعامدا ًزنحامله ایراراهنماییبهاستفادهازادویهیاوسایل‬ ‫دیگریمی کردکهدرنتیجهانجنینویسقطشود‪،‬بهحبسازسهتا‪ ۶‬ماهمحکوممی شدیااگرطبیبیامامایا‬ ‫داروفروشواشخاصیکهبهعنوانطبابتیامامایییاجراحییاداروفروشیاقداممی کردندوسایلسقطجنین‬ ‫فراهممی ساختندیامباشرتبهاسقاطجنینمی کردندبهحبسازدوتاپنجسالمحکوممی شد‪.‬‬ ‫فتوایفقهادربارهسقطجنین‬ ‫برخیازعلماازجملهحضرتامامخمینی(ره)وایت اهللاراکیوایت اهللگلپایگانیسقطجنینرامطلقاً‬ ‫حراممی دانندمگراین کهادامهحاملگیبرایجانمادرخطرداشتهباشدکهفقطدرصورتیکهروحدرجنیندمیده‬ ‫نشده‪،‬سقطراجایزمی دانند‪.‬‬ ‫اگرادامهحاملگیبرایمادرضررینداشتهباشدومادرفرزندشراساقطکند‪،‬مرتکبفعلحرامشدهوباید‬ ‫دیهجنینرابپردازد‪ .‬توضیحاین کهازایندیهچیزیبهخودمادربهعنوانارثنمی رسد‪.‬‬ ‫اگرپزشکتشخیصدهدکهاگرجنینبهدنیابیایددارایعقبماندگیذهنییانقصعضواستحضرات‬ ‫ایاتامامخمینی(ره)واراکیوگلپایگانیاجازهسقطرانداد هاند‪.‬برنا‬ ‫حتی اجازه «نمونه برداری»‬ ‫از تاالب انزلی را نداریم‬ ‫معاون محیط زیست‪:‬‬ ‫معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اخرین وضعیت طرح بایوجمی‬ ‫گفت‪ :‬ما منتظر دستور مقام قضایی درباره اجرا یا عدم اجرای طرح بایوجمی هستیم ولی در حال حاضر‬ ‫حتی اجازه نمونه برداری برای انجام ازمایشات به ما داده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد الهیجان زاده در نشست خبری روز جهانی تاالب ها که در سازمان حفاظت‬ ‫محیط زیست برگزار شد در پاسخ به پرسش خبرنگاران مبنی بر اخرین وضعیت تاالب انزلی و اجرای‬ ‫طرح بایوجمی در این تاالب اظهار کرد‪ :‬تاالب انزلی یکی از تاالب های مهم ما در شمال کشور است و‬ ‫بر اساس اخرین پهنه بندی وزارت نیرو مساحت این تاالب حدود ‪ ۲۵‬هزار هکتار ثبت شده است اما این‬ ‫میزان در حال حاضر قابل وصول نیست و تنها ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۰۰‬هکتار به عنوان محدوده اکولوژی تاالب‬ ‫در سازمان محیط زیست ثبت شده است‪ .‬در حال حاضر نیز تاالب انزلی حداکثر ‪ ۱۲‬هزار هکتار قابلیت‬ ‫ابگیری دارد و بخش زیادی از ان به دلیل رسوب گذاری و تعرض قابلیت ابگیری را ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حجم زیادی از تاالب انزلی به دلیل رسوب گذاری پر شده است و امکان ایجاد‬ ‫سیالب با بارندگی های کم در اطراف این تاالب وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از دیگر مشکالت زیست‬ ‫محیطی تاالب انزلی ورود گونه های مهاجم به این تاالب است‪ .‬از این رو طرح بایوجمی که قرار بود یک‬ ‫طرح خود پاالیی زیستی برای تاالب باشد برای رفع مشکالت زیستی تاالب در نظر گرفته شد و تیمی از‬ ‫محققان با معرفی وزارت علوم کار تحقیقاتی خود را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫الهیجان زاده اضافه کرد‪ :‬در ابتدا با انجام ازمایش هایی در مزارع پرورش ماهی طرح بایوجمی مورد‬ ‫ازمایش قرار گرفت و پس از ان قرار شد که در ‪ ۵۰‬هکتار از تاالب انزلی این طرح به صورت ازمایشی‬ ‫اجرا شود اما پس از ‪ ۱۴‬روز کار پژوهشی با شکایت تعدادی از اساتید دانشگاهی و برخی سمن ها و با‬ ‫حکم قضایی طرح بایوجمی متوقف شد و همچنان نیز متوقف است‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما منتظر دستور مقام قضایی‬ ‫در ارتباط با اجرا یا عدم اجرای طرح بایوجمی هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه مکاتباتی با دادستان تهران‬ ‫و سازمان بازرسی کل کشور انجام داده ایم و منتظر اعالم نتیجه هستیم حتی در حال حاضر اجازه‬ ‫نمونه برداری از قسمت هایی از تاالب که در ان طرح اجرا شده است برای انجام ازمایش ها را نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور کلی احیای تاالب ها یک برنامه فرابخشی است و دستگاه های متعددی در این زمینه‬ ‫نقش دارند که اگر به وظایف خود عمل نکنند سازمان حفاظت محیط زیست هم نمی تواند در زمینه‬ ‫احیای تاالب ها موفق عمل کند‪ .‬در حال حاضر مشکل تاالب گاوخونی منحصر به چاه های غیر مجاز‬ ‫نیست‪ .‬متاسفانه اب بندهایی در بستر رودخانه گاوخونی ایجاد شده است که کامال غیر قانونی است‪ .‬ما از‬ ‫وزارت نیرو درخواست کرده ایم تا این موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کند‪.‬‬ ‫الهیجان زاده ضمن اشاره به برنج کاری در استان های کم اب کشور گفت‪ :‬در خوزستان از زمان های‬ ‫قدیم حدود هشت تا ‪ ۱۲‬هزار هکتار برنج کاری انجام می شد اما متاسفانه این رقم طی سال های اخیر به‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار هکتار رسیده است‪ .‬در استان اصفهان نیز طی سالیان دور در مقاطعی برنج کاری می شد اما االن‬ ‫در ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬هزار هکتار از اراضی زراعی ان برنج کاری صورت می گیرد و در حوضه ابریز زاینده رود‬ ‫نسبت به دهه ‪ ۷۰‬دو تا سه برابر برنج کاری افزایش یافته است‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با بیان اینکه موضوع هفته‬ ‫گذشته ستاد ملی تاالب ها تاالب میانکاله بود‪ ،‬گفت‪ :‬هشت تا ‪ ۱۰‬هزار هکتار از غرب تاالب میانکاله‬ ‫دچار خشکیدگی شده است که می تواند در اینده تبدیل به کانون گرد و غبار شود‪ .‬همچنین نتایج نمونه‬ ‫برداری ما از این تاالب نشان می دهد که میزان شوری و ورود موادی مانند ازت و فسفر از غرب به شرق‬ ‫تاالب بیشتر از سایر نقاط است که این موضوع بر ضرورت مدیریت کود و سموم در منطقه تاکید می کند‬ ‫همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز برای کشاورزان غرب تاالب میانکاله برنامه مدیریتی ویژه در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫الهیجان زاده در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار کرد‪ :‬مطالعات اژانس همکاری های‬ ‫بین المللی ژاپن (جایکا) درباره تاالب انزلی به اتمام رسیده و قرار است که از سال ‪ ۲۰۲۰‬برنامه ‪۱۰‬‬ ‫ساله ای برای تاالب انزلی تدوین شود که مجموعه نهادهای استان گیالن مکلف به اجرای ان خواهند بود‪.‬‬ ‫همچنین موضوع بعدی ستاد ملی احیای تاالب ها‪ ،‬تاالب انزلی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه در سال ‪ ۹۸‬برای تاالب ها حدود ‪ ۹۰‬میلیارد تومان بودجه تصویب شده بود‬ ‫که ‪ ۵۰‬درصد ان تخصیص یافته است‪ .‬همچنین برای سال ‪ ۹۹‬نیز ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان بودجه برای تاالب ها‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫الهیجان زاده در ادامه درباره اخرین وضعیت دریاچه ارومیه با توجه به کاهش بارش ها در غرب‬ ‫کشور گفت‪ :‬بارش ها در غرب کشور نسبت به سال گذشته که بارشی استثناء داشتیم‪ ،‬کاهش یافته است‬ ‫اما نسبت به میانگین بلندمدت تفاوت چندانی ندارد‪ .‬ما امیدواریم که تا پایان سال بارش ها بتواند در غرب‬ ‫کشور در محدوده نرمال باشد تا از این منظر به دریاچه ارومیه نیز خسارتی وارد نشود‪ .‬تراز اکولوژیک‬ ‫ابی دریاچه ارومیه در ‪ ۴‬بهمن سال ‪ ۱۲۰۷.۶۴ ،۹۷‬بود و در ‪ ۴‬بهمن سال ‪ ۹۸‬نیز به رقم ‪ ۱۲۷۱.۳۱‬رسید‪.‬‬ ‫وسعت دریاچه نیز در سال ‪ ۲۱۶۲ ،۹۷‬کیلومتر بود و امسال نیز به ‪ ۲۸۳۵‬کیلومتر مربع رسیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه برای پایش کمی و کیفی تاالب ها قرار است که از فناوری های نوین و‬ ‫پهپادهای مدرن استفاده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر پایش کمی و کیفی بخش هایی از تاالب های‬ ‫انزلی‪ ،‬میانکاله‪ ،‬هورالعظیم و هامون در اولویت است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست علی ارواحی ‪ -‬مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران ‪ -‬با بیان اینکه بر‬ ‫اساس برنامه ششم توسعه ‪ ۲۰‬درصد تاالب های بحرانی کشور باید روند بهبودی طی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر برای ‪ ۱۷‬تاالب کشور برنامه مدیریتی ابالغ شده است و برای ‪ ۱۷‬تاالب دیگر نیز برنامه‬ ‫مدیریتی در حال تدوین است‪ .‬برای اجرای این برنامه ها به مطالبات اجتماعی و همراهی جامعه محل‬ ‫نیازمندیم‪.‬‬ ‫به گفته وی در دریاچه ارومیه به مدت شش سال شیوه های سازگار با منابع مانند کشاورزی پایدار‬ ‫اجرا شده و امروز نتیجه ان کاهش ‪ ۳۵‬درصدی مصرف اب و کاهش ‪ ۴۰‬درصدی استفاده از سموم‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ 41‬کشته تا کنون‬ ‫تعدادمبتالیانبهنوعجدیدویروسکرونااز‪1000‬نفرگذشت‬ ‫علی رغمقرنطینهشدنحداقل‪ ۱۰‬شهرچینوافزایشتدابیربهداشتی‪،‬واگیرینوعجدیدوکشندهویروسکرونادراینکشورادامهدارد‪.‬روزنامه«گلوبالتایمز»چینبامدادشنبهگزارشدادتعدادمبتالیانبهویروسکروناجدیدکهدراستان«هوب ِی»جانخودراازدستداد هاند‪،‬به‪ ۳۹‬نفر‬ ‫افزایشیافت‪.‬بهنوشتهخبرگزاری«اسپوتنیک»بهنقلازاینگزارش‪،‬تمامکسانیکهدراستانهوبیبراثرابتالبهکروناویروسجدیدجانباختند‪،‬اهلشهر«ووهان»بودندکهمحلظهوروانتشارایننوعجدیدازویروسشناختهمی شود‪.‬خبرگزاریفرانسهوپایگاهخبری«بی‪.‬اِن‪.‬اُ»نیزبهنقلاز‬ ‫اماردولتیچینگزارشدادتعدادکلمبتالیانبهنوعجدیدوکشندهکرواویروسدرسراسرجهانبه‪ ۱۱۲۶‬نفر(هزاروصدوششنفردرچینوبیستنفردرکشورهایدیگر)وتعدادکلتلفاتاننیزتاکنون‪ ۴۱‬کشتهثبتشدهاست‪.‬ویروس هایکرونادسته ایکلیازویروس هاهستندکه‬ ‫بیماری هایمربوطبهدستگاهتنفسیازسرماخوردگیمعمولیگرفتهتابرونشیتوعفونتمجاریتنفسیرامنجرمی شود‪.‬اینویروسجدیدعالیمیشبیهبهذاتالریهدارداماسرعتوخامتانبیشتراست‪،‬ازطریقتنفسوتماسهممنتقلمی شودوهمینامرکنترلانرادشوارکردهاست‪.‬‬ ‫مقاماتشهرپکن‪،‬پایتختچیننیزاعالمکردندبه دلیلنگرانیازشیوعاینبیماریکهاخیرا ًدراینکشورگزارششدهاست‪،‬مراسمجشنسالنورادراینشهرلغوکرد هاند‪.‬کشورهایخارجیکهتاکنونافرادمبتالبهاینویروسدرانهامشاهدهبدینشرحاست‪:‬تایلند‪ ۵‬نفر‪،‬سنگاپوروفرانسه‬ ‫‪ ۳‬نفر‪،‬ژاپن‪،‬کرهجنوبی‪،‬امریکاوویتنام‪ ۲‬نفر‪،‬نپال‪ ۱‬نفر‪.‬دولت هایمختلفنیزاعالمکرد هاندوروداتباعچینیبهخاکخودرامحدودکردهوبهشدتزیرنظرمی گیرند‪.‬‬ ‫مقتدی صدر‬ ‫تظاهرکنندگان میدان‬ ‫التحریر را سرزنش کرد‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 6 -‬بهمن ‪ 1398‬شماره ‪1001‬‬ ‫بین الملل‬ ‫مقتدی صدر در توییتی ضمن سرزنش تظاهرکنندگان ضد فساد در بغداد‬ ‫انها را “تردیدکنندگان میدان التحریر” توصیف کرد و نوشت‪ :‬تصور می کردم‬ ‫پشتیبان من و عراق هستید‪ .‬به نقل از سایت شبکه سومریه نیوز‪ ،‬مقتدی صدر‪،‬‬ ‫رهبر جریان صدر که برای تظاهرات میلیونی ضد امریکایی با درخواست برای‬ ‫خروج نیروهای بیگانه از کشورش فراخوان داده بود‪ ،‬توییت کرد‪ :‬ای عراقی ها‬ ‫دل ما را شاد کردید و سرهای ما را باال بردید‪ ،‬امید ما را زنده و دشمن ما را‬ ‫خشمگین کردید‪ ،‬خداوند ان را برای شما به عنوان یک عمل نیک نوشت‪ ،‬خدا‬ ‫پشت پرده نزدیک شدن‬ ‫عربستان به سوریه‬ ‫«نصرت اهللتاجیک»سفیرپیشینایراندراردنبااشارهبهدالیلنزدیکشدنعربستانسعودیبهسوریهو‬ ‫سناریوینهفتهدربطنایناقدا ِمریاضدرگفت وگوباخبرنگارایلناعنوانکرد‪:‬اخیرا ًنمایندهسوریهدرسازمانملل‬ ‫متحددرمراسمیکهتوسطنمایندهدائمعربستاندرسازمانمللبرگزارشدهبود‪،‬شرکتکردوهمینموضوع‬ ‫گمان هزنی هاییرادررابطهباعادی سازیروابطدوطرفشکلدادهاست‪.‬واقعیتایناستکهموضوعفوقرا‬ ‫می توانازدریچهدوسناریوموردبررسیقرارداد؛نخستاینکهنزدیکشدنعربستانبهسوریهبهنوعینشان دهنده‬ ‫ِ‬ ‫بایکوت‬ ‫فرارکشورهایبرهمزنندهامنیتسوریهتلقیمی شودودوماینکه‪،‬باتوجهبهتحوالتمیدانی‪،‬سیاست«‬ ‫انیِ »بشاراسدرابایدتاحدودیتعدیل شدهدانستوجایگزینِ انرابایدیکسیاستحاشیه نشینیپلکانیبهعنوان‬ ‫سناریویجدیدازسویبازیگرانسوریهقلمدادکرد‪.‬بایدتوجهداشتکههردوسناریوبهنوعیدرستاستاما‬ ‫تبعاتانبرایایندهبایکدیگرفرقمی کند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬درسناریویاولماشاهدهستیمکهپنجکشورهم پیمانامریکایعنیقطر‪،‬عربستانسعودی‪،‬‬ ‫ترکیه‪،‬اردنودربرخیمواردامارات‪،‬تاحدودیتغییررویهدادندواقدامبهعقب نشینیکردند‪.‬بایدبدانیمکهقطر‬ ‫درطولبحرانسوریهبحثحمایتمالیوتحریکاخوانی هارادردستورکارداشتوترکیهکاناللجستیکی‪،‬‬ ‫ارتباط هاوهمچنیننیازهایتسحلیاتیگروه هایمخالفدمشقراتامینمی کرد‪.‬دراینمیاناماراتهمحمایت‬ ‫مالیخودرابهصورتپنهانپیشمی بردواردنبحثتامینلجستیکومعابرترددراتامینکرد‪.‬بانگاهیبهمنحنی‬ ‫تحوالتمیدانیوسیاسیسوریهمی بینیمکهقطراولینکشوریبودکهدستبهعقب نشینیزدوپسازا نترکیه‪،‬‬ ‫اردنواماراتعقب نشینیکردندوجالباینجاستکهدرا خرسعودی هادستبهاتخاذچنینموضعیزدند‪.‬تا‬ ‫جاییکهدرسالگذشتهشاهدبودیماماراتمتحدهعربیسفارتخودرادردمشقافتتاحکردوحاالشاهدان‬ ‫هستیمکهعربستانبهدنبالهمینسناریواستتابتواندیخ هایروابطخودباسوریهراابکردهوروابطتیرهوتار‬ ‫خودراغبارروبیکند‪.‬‬ ‫اینکارشناسمسائلسیاسیبااشارهبهتغییرسناریویامریکادرقبالسوریه‪،‬گفت‪:‬دراینبینچندیناجالس‬ ‫بی نالمللیبرایایجادوپیگیریبحثنرمالیزاسیوندررابطهباسوریهبرگزارشداماخروجیخاصینداشت‪.‬مجموع‬ ‫اینمسائلباعثشدهتاایاالتمتحدهبهایننتیجهبرسدکهبهرغمسرمایه گذاریبررویگروه هایجهادیرادیکال‬ ‫(خصوصاًداعش)نمی تواندجایگزینیبرایبشاراسدداشتهباشد‪.‬انچهازاظهارنظرها‪،‬مواضعوهمچنینتحلیل های‬ ‫منتشرشدهازسویغربی هاوشرکایانهادرمنطقهبرمی ایدایناستکهانهاحداقلدرفضایفعلینمی توانند‬ ‫اسدرابهصورتتمامقدهدفقراردهندونهایتاًسناریویبایکوتوبهحاشیهراندنپلکانیاورادردستورکارقرار‬ ‫داد هاند‪.‬اینمسالهباعثشدتاواشنگتنازگروه هایتندرویعملکنندهدرسوریهوباالخصداعشدلبکندوبه‬ ‫طیف هایمالیم تررجوعکند‪.‬همینروندموجبشدتاایاالتمتحدهبابکارگیرییکسناریویچندضلعیدر‬ ‫شمالسوریهنهایتاًبرسرچاه هاینفتیسوریهمستقرشودتاحرکتبعدیخودراعملیاتیکند‪.‬تاجیکافزود‪:‬این‬ ‫سلسلهاقدام هاکهازقطرواردنبهترکیهواماراتوحاالبهعربستانرسیده‪،‬حاصلواقعیت هایمیدانیاستکهنشان‬ ‫می دهدحذفبشاراسدازصحنهفعلیسوریهامکان پذیرنیست‪،‬امابرایانکهموضعایرانومحورمقاومتبیشاز‬ ‫پیشدردمشقتقویتنشودشاهدانهستیمکهکشورهایمذکوربهخصوصعربستانبهدنبالانهستندتاازطریق‬ ‫ایجادنهادهایقانونیاسدرابهطریقهدیگرکناربگذارند‪.‬اگربهرونداستانهوژنونگاهکنیممی بینیمکهصدهاساعت‬ ‫گفت وگوبرایارامشدناوضاعوبرقراریصلحازسویکشورهایضامنودخیلدرپروندهسوریهصرفشد‬ ‫ونهایتاًشاهدا نهستیمکهکمیتهقانوناساسیسوریهپایه گذاریشدولیفع ً‬ ‫البهنتایجدلخواهنرسیدهاست‪.‬دراین‬ ‫راستاکشورهایمذکوربهدنبالبرقراریارتباطبااسدهستندتابتوانندنیروهایمخالفخوددرداخلسوریهراتغذیه‬ ‫کنند؛بهعبارتدیگردولت هایسعودی‪،‬اماراتوحتیاردنبهعالوهسایرمخالفانبشاراسدبهجایا نکهازابزار‬ ‫نظامیاستفادهکنندبهدنبالسناریوسازیسیاسیهستندتاازاینطریقبتوانندمنافعخودراتامینکنند‪.‬دراینمیانباید‬ ‫متوجهبودکها نچهباعثشدامریکاوشرکایمنطقه ایاندرسوریه‪،‬اینکشورراشخمبزنند‪،‬عدمشکل گیری‬ ‫نهادهایمدنیبودوهمینموضوعباعثشدتاطیفمخالفدمشقازاینخالبهنفعخوداستفادهکنند‪.‬ویدرپایان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به عنوان مثال در سال‪ ۲۰۱۱‬و زمانی که اعتراض های داخلی در سوریه رخ داد توزیع سالح از مرزهای‬ ‫اسرائیلونقاطیمانندقنیطرهباعثشدتاصحنهداخلیبهخشونتکشیدهشودواینموضوعریشهدرعدموجود‬ ‫نهادهایمدنیسوریهداشت‪.‬درشرایطفعلیکهاخباریازنزدیکشدنریاضبهدمشقدرسطحرسانهوهمچنین‬ ‫درعرصه هایسیاسیمنتشرمی شود‪،‬جمهوریاسالمیایرانبایدسناریویجدیدخودرابهسمتمحوربندیبر‬ ‫دوعنصر«سیاسیواقتصادی»سوقدهد‪.‬مابایدبتوانیمباگروه هایسیاسیمخالفاسدمصالحهومذاکرهکنیمتا‬ ‫نهایتاًاقدامبهبرقراریثباتکردهو ازسویدیگربازسازیزیرساخت هایسوریهرادردستورکارقراردهیم‪.‬مدل‬ ‫اقتصادیمابایددرسوریهیکالگویمثبتباشدتاموجببازگشتاوارگانبهاینکشورشود‪.‬بایدمتوجهباشیم‬ ‫کهامریکاازروزاولبهدنبالنفتسوریهوهمچنینتامینامنیتاسرائیلدرمنطقهازناحیهسوریهبود؛لذامعتقدم‬ ‫کهبستهاقتصادی–سیاسیتهرانمی تواندمفیدعملکندوازسویدیگربهدلیلاینکهساختارسوریهیکساختار‬ ‫روس پایهبهحسابمی اید‪،‬اینموضوعمی تواندمارادررسیدنبهاهدافمانکمککند‪.‬بنابراینفرمولجدیدتهران‬ ‫درسوریهمی تواندمسائلرابهسمتصلحپیشببرد‪.‬‬ ‫شما را پاداش دهد‪ ،‬خدا به عراق و مردمش خیر دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما باید تاسف و سرزنش خود را درباره ان دسته از‬ ‫تظاهرکنندگان میدان التحریر و بقیه استا ن ها که به من شک کردند‪ ،‬مطرح‬ ‫کنم کسانی که بعد از خدا پشتیبان انها بودم تصور می کردم انها پشتیبان من‬ ‫و عراق هستند اما انها جیره خوار خارجی ها هستند‪.‬صدر در ادامه توییت خود‬ ‫نوشت‪ :‬من از هم اکنون تالش خواهم کرد در امور انها دخالت نکنم نه منفی‬ ‫و نه مثبت تا سرنوشت عراق و خطراتی که ان را از همه طرف محاصره کرده‪،‬‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫صدر اضافه کرد‪ :‬من خشم و برائت خود را از هر سیاستمداری که تالش‬ ‫به نقل از ایندیپندنت‪« ،‬دونالد ترامپ» رئیس جمهور امریکا‪ ،‬برای‬ ‫دومین روز پیاپی در نشست داووس‪ ،‬به «گرتا تونبرگ» فعال محیط‬ ‫زیست‪ ،‬حمله کرده و از اینکه این فعال محیط زیست از دولت او‬ ‫انتقاد کرده و به گفته خودش جای او را روی جلد مجله تایمز گرفته‬ ‫است‪ ،‬ابراز نارضایتی کرد‪.‬رئیس جمهوری امریکا که پیش از ترک‬ ‫می کند چوب الی چرخ تشکیل دولتی قوی‪ ،‬مستقل‪ ،‬شفاف و باکفایت که ما را‬ ‫مجمع جهانی اقتصاد در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می گفت‪،‬‬ ‫عاشق میهن و مردم ان هستم‪ ،‬انها دنبال قدرت و پول هستند‪ ،‬من دنبال پول و‬ ‫امریکا تمرکز کند‪.‬ترامپ در ادامه مدعی شد که امریکا کشوری‬ ‫از اشغالگری و مداخالت خارجی دور می کند‪ ،‬بگذارد‪ ،‬اعالم می کنم‪ ،‬من فقط‬ ‫افزود‪ :‬این سوئدی ‪ ۱۷‬ساله باید روی کشورهای دیگر به غیر از‬ ‫مقام نیستم و دنیا را به اندازه عشق به شهادت دوست ندارم‪.‬در این راستا حامیان‬ ‫پاک و زیباست و در ان همه چیز خوب است‪.‬او گفت‪ :‬امارهای ما‬ ‫جریان صدر شب گذشته چادرهای خود را از میدان التحریر بغداد برداشتند‪،‬‬ ‫خیلی خوب هستند؛ امار زیست محیطی ما‪ ،‬امار اب ما‪ ،‬امار ما در‬ ‫تحصن کنندگان میدان التحریر فراخوان مقتدی صدر برای حضور در تظاهرات‬ ‫دیگر کاری بکنیم‪».‬این در حالی است که ایاالت متحده بیش از هر‬ ‫میدان التحریر از ماه ها پیش صحنه حضور تظاهرکنندگان ضد فساد است‪.‬‬ ‫مسائل مربوط به هوا فوق العاده است‪ .‬ما باید برای قاره ها و کشورهای‬ ‫میلیونی را که در ان حامیان گروه های مقاومت و حشد شعبی حضور داشتند‪،‬‬ ‫کشور دیگری‪ ،‬مسئول انتشار کربن شناخته شده است‪.‬‬ ‫از سه ماه پیش پشتیبان تظاهرکنندگان بودند‪ ،‬دستور داد میادین تظاهرات را‬ ‫می شود؛ جایی که هزاران تن زباله که از سوی کشورهای دیگر در‬ ‫رد کردند‪.‬به دلیل این مخالفت‪ ،‬مقتدی صدر خشمگین شد و به حامیانش که‬ ‫ترک کنند‪.‬‬ ‫صدر تاکنون از مهمترین حامیان اعتراضات مردمی عراق بود به طوریکه‬ ‫“کاله ابی ها” که تشکیالتی وابسته به او هستند در میادین تظاهرات حضور‬ ‫داشتند و حمایت لجستیکی از تظاهرات عراقی ها فراهم می کردند‪.‬‬ ‫برخی رسانه ها این موضع گیری صدر را به عنوان عقب نشینی از حمایت از‬ ‫اعتراضات عراقی ها در گامی غیرمنتظره قلمداد کردند‪.‬‬ ‫‪ 10‬تدبیر امریکا برای مرزهای سوریه و عراق‬ ‫“همزمان با فشارها در بغداد برای تعیین‬ ‫اینده وضعیت حضور امریکا در عراق و‬ ‫فشارهای روسیه برای تقویت حضور نظامی‬ ‫در شرق فرات‪ ،‬دولت دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‬ ‫جمهوری امریکا به دالیل مختلف به دنبال‬ ‫تقویت حضور نظامی خود در مرزهای سوریه و‬ ‫عراق است‪”.‬‬ ‫روزنامه فرامنطقه ای الشرق االوسط با‬ ‫انتشار گزارشی درباره اقدامات امریکا در‬ ‫مرزهای عراق و سوریه نوشت‪ ،‬موضوع حضور‬ ‫نظامی امریکا در عراق بند اصلی مطرح شده‬ ‫در دیدارهای جداگانه ترامپ با برهم صالح‪،‬‬ ‫همتای عراقی خود و نیچروان بارزانی‪ ،‬رئیس‬ ‫اقلیم کردستان عراق در داووس بود و پس از‬ ‫ان تناقضی در پی تاکید کاخ سفید بر ادامه‬ ‫همکار ی های اقتصادی و امنیتی با عراق و‬ ‫کردستان این کشور و اظهارات برهم صالح‬ ‫درباره حاکمیت کشورش ایجاد شد‪.‬‬ ‫طبق اطالعاتی که الشرق االوسط از مقامات‬ ‫غربی به دست اورده است‪ ۱۰ ،‬پیشنهاد برای‬ ‫نحوه برخورد با مطالبات سیاستمداران عراقی‬ ‫مبنی بر بررسی حضور امریکا وجود دارد‪:‬‬ ‫‪ ۱‬ـ تاکید بر این مساله که هرگونه بررسی‬ ‫درباره حضور امریکا باید شامل امور گسترد ه تر‬ ‫از جنبه نظامی نیز شود؛ چراکه جیمز جفری‪،‬‬ ‫فرستاده ویژه امریکا در امور سوریه پنج شنبه‬ ‫گذشته در سخنانی گفت که مقامات عراق باید‬ ‫به موضوع روابط دوجانبه فکر کنند که فراتر از‬ ‫مساله حضور نظامی امریکاست‪.‬‬ ‫‪ ۲‬ـ درخواست از ناتو برای ایفای نقش قابل‬ ‫توجه در زمینه مقابله با داعش‪ ،‬درصورتی که‬ ‫واشنگتن طبق تفاهمات صورت گرفته با بغداد‬ ‫تصمیم به استقرار دوباره و یا ضرورت دفاع‬ ‫نیروهای امریکایی از خود پس از تشدید تنش ها‬ ‫و تهدیدات اخیر بگیرد‪ .‬این بند یکی از بندهایی‬ ‫خواهد بود که در نشست چهارشنبه جاری‬ ‫ائتالف بین المللی در دانمارک مطرح می شود‪.‬‬ ‫دعوای ادامه دار ترامپ با‬ ‫یک دختر نوجوان‬ ‫در داووس‬ ‫ترامپ افزود‪« :‬ما اقیانوس زیبایی داریم که اقیانوس ارام خوانده‬ ‫ان ریخته شده‪ ،‬به سمت ما شناور است‪ .‬بنابراین گرتا باید روی ان‬ ‫کشورها کار کند‪».‬‬ ‫پیش از ترامپ‪ ،‬وزیر خزانه داری امریکا نیز انتقاداتی را متوجه‬ ‫این دختر نوجوان کرده بود‪.‬‬ ‫تونبرگ ‪ -‬که او هم در داووس حضور دارد‪ ،‬روز سه شنبه‬ ‫سخنانی علیه عملکرد ترامپ در زمینه محیط زیست مطرح کرد و در‬ ‫جریان یک سخنرانی گفت‪ :‬بر خالف شما‪ ،‬نسل من بدون نبرد تسلیم‬ ‫نخواهد شد‪ .‬خانه ما هنوز در اتش می سوزد‪ .‬بی عملی شما این اتش‬ ‫را شعله ور می سازد‪.‬‬ ‫ترامپ روز چهارشنبه در پاسخ به این «سخنان تند» و اینکه ایا‬ ‫دولتش برای مهار مسائل محیط زیستی که فوریت دارند‪ ،‬به اندازه‬ ‫کافی گام برداشته یا خیر‪ ،‬گفت‪« :‬او چند سالش است؟»‬ ‫پس از اینکه خبرنگاران سن تونبرگ را به ترامپ اطالع دادند‪ ،‬او‬ ‫گفت‪« :‬اه‪ ،‬خوب است! او در مجله تایمز از من برنده شد‪».‬‬ ‫این دختر نوجوان سوئدی از سوی مجله تایمز به عنوان شخصیت‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬برگزیده شد و این در حالی بود که ترامپ هم در فهرست‬ ‫نامزدهای این عنوان قرار داشت‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ـ گفت وگو با ریاست اقلیم کردستان‬ ‫درباره تقویت حضور امریکا چه از نظر تعداد‬ ‫نیرو و چه از نظر تعداد پایگا ه های نظامی‪ .‬در‬ ‫همین راستا‪ ،‬چند منبع اطالعاتی جمعه گفتند‪،‬‬ ‫پیشنهاداتی در این باره وجود دارد که شامل‬ ‫ایجاد مراکز و پایگا ه های نظامی در نزدیکی‬ ‫سلیمانیه‪ ،‬جنوب اربیل و اطراف حلبچه و‬ ‫همچنین افزایش تعداد نظامیان امریکا از ‪۵۰۰‬‬ ‫به ‪ ۱۰۰۰‬سرباز می شود که افزون بر ‪ ۵۰۰۰‬هزار‬ ‫نظامی است که اکنون در عراق حضور دارند‪.‬‬ ‫چند مقام دیپلماتیک در این باره گفته اند که‬ ‫تقویت استقرار نیروهای امریکا در کردستان‬ ‫عراق با هدف حفاظت از پایگا ه های نظامی ان‬ ‫در پی تشدید تهدیدات صورت می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ـ یکپارچگی میان حضور نظامی در غرب‬ ‫عراق و شرق سوریه‪ ،‬زیرا نیروهایی که در اوایل‬ ‫سال جاری میالدی از منطقه شرق فرات خارج‬ ‫شدند در کردستان عراق مستقر شد ه اند‪ ،‬طوری‬ ‫که تعداد نظامیان امریکا در اطراف میادین نفتی‬ ‫شرق فرات از ‪ ۱۰۰۰‬تن به ‪ ۵۰۰‬تن کاهش یافت‪.‬‬ ‫‪ ۵‬ـ حفظ پایگاه التنف در مثلث مرزی میان‬ ‫سوریه‪-‬عراق و اردن با ‪ ۱۵۰‬سرباز امریکایی‪،‬‬ ‫سکوی پرتاب موشک و پشتیبانی هوایی برای‬ ‫قطع جاده ارتباطی تهران ‪ -‬بغداد ‪ -‬دمشق ‪-‬‬ ‫بیروت‪.‬‬ ‫‪ ۶‬ـ حفظ حضور هوایی ائتالف بین المللی در‬ ‫اسمان شمال شرق سوریه و ابقای دو هم پیمان‬ ‫اصلی امریکا یعنی انگلیس و فرانسه در میدان‬ ‫نبرد با داعش و همچنین حمایت از نیروهای‬ ‫سوریه دموکراتیک (قسد)‪.‬‬ ‫‪ ۷‬ـ جلوگیری از پیشروی نیروهای دولت‬ ‫سوریه و هم پیمانان ان به سمت پایگاه التنف و‬ ‫پایبندی به “قواعد درگیری”‪.‬‬ ‫‪ ۸‬ـ دور کردن نیروهای روسیه از نوار امتداد‬ ‫یافته از “فش خابور” در مثلث مرزی میان‬ ‫سوریه ‪ ،‬عراق و ترکیه تا شمال بوکمال‪ .‬این‬ ‫مساله طی روزهای اخیر و با ممانعت گشت های‬ ‫امریکا از ورود پلیس روسیه به فش خابور که‬ ‫دروازه شرق فرات به کردستان عراق بوده‪ ،‬رخ‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ـ پایبندی به توافقنامه “عدم درگیری” میان‬ ‫روسیه و امریکا در حریم هوایی شمال شرق‬ ‫سوریه‪ ،‬به ویژه پس از تقویت سامانه های پدافند‬ ‫هوایی روسیه در قامشلی‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬ـ تداوم “حمالت مخفیانه” به مواضع‬ ‫هم پیمانان دولت سوریه در بوکمال‪.‬‬ ‫طبق اطالعات الشرق االوسط‪ ،‬اعضای یک‬ ‫هیئت امریکایی طی روزهای اینده به منظور‬ ‫انجام مذاکره با مقامات اروپایی برای اعمال‬ ‫تحریم های اقتصادی و توافق در زمینه هماهنگی‬ ‫اقدامات در عراق و سوریه برای تحت فشار قرار‬ ‫دادن مسکو و مقابله با ایران پس از ترور سردار‬ ‫قاسم سلیمانی‪ ،‬فرمانده نیروی قدس سپاه‪ ،‬به‬ ‫لندن و بروکسل سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫افزایششمارقربانیان‬ ‫زلزلهشرقترکیهبه‪20‬کشته‬ ‫و ‪ 1010‬زخمی‬ ‫ا به نقل از اناتولی‪ ،‬مدیریت بحران و حوادث اضطراری ترکیه‬ ‫(افاد) اعالم کرد که شمار قربانیان حادثه زلزله در شرق این کشور‬ ‫به ‪ ۲۰‬کشته و هزار و ‪ ۱۵‬زخمی رسیده است‪ .‬در بیانیه منتشر شده از‬ ‫سوی مرکز افاد امده است که منطقه مذکور شاهد ‪ ۱۰‬پس لرزه بیش‬ ‫از چهار ریشتری پس از زلزله شهر «سفرجه» در استان «االزیغ» بوده‬ ‫و مجموع پس لرزه ها به ‪ ۱۴۸‬مورد رسیده است‪ .‬در این بیانیه توضیح‬ ‫داده شده است که در راستای تالش مقام های ترکیه برای جبران‬ ‫پیامدهای ناشی از زمین لرزه لوزام و تجهیزات و وسایل حمل و نقل‬ ‫مورد نیاز به منطقه زلزله زده ارسال شده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت ترکیه نیز اعالم کرد که حدود ‪ ۳۰‬نفر زیر اوار‬ ‫هستند که احتمال افزایش تعداد جان باختگان زمین لرزه را افزایش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫زمین لرزه ای به قدرت شش و هشت دهم ریشتر عصر روز‬ ‫گذشته‪ -‬جمعه‪ -‬استان االزیغ در شرق ترکیه را لرزاند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بنا‪ :‬سوریان همین امروز‬ ‫می تواند سرمربی تیم ملی شود‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی با تاکید بر اینکه بازنده ها و برنده ها در جام تختی کار را تمام شده ندانند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هیچ کشتی گیری بطور قطعی ملی پوش نیست و همه شانس المپیکی شدن را دارند‪.‬‬ ‫محمد بنا درباره ارزیابی خود از رقابت های کشتی فرنگی جام تختی که حکم انتخابی تیم ملی را داشت‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جام تختی از نظر بین المللی در شان نام جهان پهلوان غالمرضا تختی که بزرگ ورزش ایران و همه ماست نبود‪.‬‬ ‫توقع این بود که این جام به لحاظ حضور چهره های مطرح خارجی در اندازه نام و منزلت تختی باشد و شرایطی مهیا‬ ‫می شد تا تیم های خوب خارجی به این رقابت ها بیایند‪.‬‬ ‫*جایزه دالری و تغییر زمان باعث رونق جام تختی می شود‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی افزود‪ :‬تعیین جایزه دالری و برگزاری این جام در تاریخ مناسب تر باعث استقبال‬ ‫بیشتر خارجی ها خواهد شد‪ .‬البته شرایط مملکت ما نیز در برهه کنونی حساس شده و تحریم ها نیز مشکالت زیادی‬ ‫را بوجود اورده است‪ ،‬در مدت اخیر نیز مسائل و مشکالتی بوجود امد که در عدم استقبال خوب کشورهای‬ ‫خارجی تاثیرگذار بوده است‪ .‬با همه این اوصاف جام تختی به لحاظ خارجی خوب نبود اما از طرف دیگر به لحاظ‬ ‫سطح کیفی داخلی بسیار باال بود‪ .‬همه محمد بنا را به انتصاب در تعیین نفرات تیم ملی متهم می کردند اما فکر می کنم‬ ‫شما و همکارانتان از برگزاری این مسابقات راضی شده اید‪.‬‬ ‫*کشتی فرنگی پوست اندازی کرده است‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یکی از نکات مثبت این مسابقات‪ ،‬ورود و ظهور جوانان بود که باعث شده فاکتور سنی تیم‬ ‫ملی خیلی پایین بیاید‪ .‬مثال در وزن ‪ ۶۰‬کیلوگرم محسن نژاد که قهرمان شد فقط ‪ ۲۳‬سال سن دارد و نفر دوم این وزن‬ ‫نیز ‪ ۱۷‬ساله است‪ ،‬نفرات سوم هم زیر ‪ ۲۰‬سال دارند‪ .‬ما حتی ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬کشتی گیر زیر ‪ ۱۷‬سال داریم که باید برایشان نامه‬ ‫بزنیم تا بتوانیم از ان ها استفاده کنیم‪ .‬کشتی پوست اندازی کرده و یکسری جوان شایسته قطعا اینده درخشانی را‬ ‫برای تیم ملی رقم خواهند زد‪.‬‬ ‫*دستمان برای المپیک ‪ ۲۰۲۴‬پر خواهد بود‬ ‫بنا ادامه داد‪ :‬ان شاءاهلل المپیک توکیو با ابروداری برای کشتی فرنگی ایران تمام شود اما این نوید را می دهم که‬ ‫از سال ‪ ۲۰۲۱‬تا المپیک ‪ ۲۰۲۴‬کشتی فرنگی ایران با ظهور این جوانان روز بروز قوی تر شود و قطعا دستمان برای‬ ‫المپیک ‪ ۲۰۲۴‬پر خواهد بود‪ .‬واقعا از دیدن رقابت های داخلی در جام تختی لذت بردم و کشتی ها در سطح فنی‬ ‫خوبی برگزار شد‪ .‬در ‪ ۲‬روز مسابقات چشم من لحظه ای از ‪ ۲‬تشک جدا نشد و کشتی ها به قدری جذاب بود که‬ ‫دوست داشتم همه را دنبال کنم‪.‬‬ ‫*مهره هایمان را از دست نمی دهیم‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در ادامه گفتگو با ایسنا‪ ،‬درباره شکست نفراتی مثل رامین طاهری‪ ،‬حسین نوری‪،‬‬ ‫مهدی علیاری‪ ،‬محمدرضا گرایی و ‪ ...‬گفت‪ :‬این ها گرمابخش کشتی است و ایجاد رقابت می کند‪ .‬ما مهره هایمان‬ ‫را از دست نمی دهیم‪ .‬نه نوری و نه رامین طاهری را‪ .‬حال خوشحالیم که هدایت هم به جمع مدعیان این وزن اضافه‬ ‫شده و مهدی فالح را نیز در اختیار داریم‪ .‬هر چه تعداد خوب ها در یک وزن بیشتر شود به نفع کشتی خواهد بود‪.‬‬ ‫*برنده ها و بازنده ها فکر نکنند کار تمام شده است‬ ‫وی با تاکید بر اینکه جام تختی متضمن انتخاب هیچ کشتی گیری برای تیم ملی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬ما در جام تختی‬ ‫انتخاب صد در صدی نداشتیم چرا که ‪ ۶‬ماه تا المپیک زمان داریم‪ .‬ان ها که بردند فکر نکنند همه چیز تمام شده و به‬ ‫دوبنده تیم ملی رسیده اند‪ ،‬ان ها هم که باختند فکر نکنند دیگر امیدی برای ملی پوش شدن ندارند‪ .‬تازه کار همه از‬ ‫االن شروع شده و ان هایی که مرد میدان هستند باید بیایند و زحمت بکشند‪.‬‬ ‫*برادر گرایی و مربی او بیش از همه مقصر بودند‬ ‫بنا درباره درگیری و جنجال در کشتی محمدرضا گرایی نیز گفت‪ :‬کار انجام شده احساسی بود‪ ،‬البته ‪ ۲‬نفر را‬ ‫بیشتر مقصر می دانم‪ ،‬یکی برادر بزرگ گرایی که بی مورد دخالت کرد و دیگری مربی او که کار درستی را انجام‬ ‫نداد‪ .‬همه باید جنبه باخت را داشته باشند‪ .‬حتی اگر همه جمع شده اند تا یک نفر ببازد باز هم دلیل نمی شود که هر‬ ‫کاری دوست داشتیم انجام دهیم‪ .‬کادر فنی تیم ملی انجا بود و ما هم که نگفتیم جام تختی نقش صد درصدی در‬ ‫انتخاب نفرات تیم ملی دارد‪ .‬ضمنا مگر وزن ‪ ۷۲‬کیلوگرم المپیکی است که نارحت شوند؟ حساسیت ها بی مورد‬ ‫ن کارها را انجام می دادند‪ .‬امیدوارم فدراسیون نیز محبتی در قبال این کشتی گیر داشته باشد به شرطی که‬ ‫بود و نباید ای ‬ ‫دیگر تکرار نشود‪ .‬گرایی ها از کشتی گیران خوب ما هستند و قطعا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نخواهیم بود‪.‬‬ ‫*دست من باشد دوست دارم ‪ ۱۰۰‬نفر را به اردو دعوت کنم‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد‪ :‬من به کشتی گیران نصیحت می کنم که به هیچ وجه امیدشان را‬ ‫از دست ندهند چرا که واقعا ما هیچ کشتی گیری را ملی پوش قطعی نمی دانیم‪ .‬بر اساس شرایط نفراتی به اردوی تیم‬ ‫ملی دعوت می شوند و یک سری هم که بیرون بمانند در مقاطع مختلف وارد اردو خواهند شد‪ .‬کشتی گیر نباید نگاه‬ ‫کوتاه مدت داشته باشد‪ ،‬یک مقدار نگاه بلندمدت داشته باشند‪ .‬من دوست دارم شرایط مهیا بود تا ‪ ۱۰۰‬نفر را به اردو‬ ‫دعوت می کردم اما وقتی فدراسیون می گوید تعداد مشخصی را می توانید دعوت کنید چار ه دیگری ندارم‪.‬‬ ‫والیبالبانوانسلیقه ایمدیریتمی شود‬ ‫مریم هاشمی‪ ،‬سرمربی تیم والیبال سایپا‪ ،‬درباره پیروزی مقابل پیکان در هفته دهم رقابت های لیگ برتر در گفتگو‬ ‫با خبرنگار برنا اظهار کرد‪ :‬بازی خوبی بود و به اعتقاد والیبال دوستان هم اسم این دیدار را دربی پایتخت گذاشته بودند‬ ‫که حساسیت بازی را دو چندان کرده بود اما خوشبخانه بازیکنانم به خوبی از پس بازی بر امدند و موفق شدند سه بر‬ ‫صفر برنده زمین مسابقه را ترک کنند‪.‬او در مورد کیفیت لیگ برتر نیز توضیح داد‪ 10 :‬هفته از لیگ سپری شده ولی با‬ ‫قاطعیت نمی توانیم در مورد کیفیت خوب ان صحبت کنیم‪ .‬به نظرم امسال از نظر کمیت بد نبودیم و تا حدودی تعداد‬ ‫تیم ها افزایش داشت ولی از نظر فنی تفاوت چندانی با گذشته نکردیم‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫فقط جزئیات نهایی قراردادم با تیم‬ ‫ملی ایران باقی مانده است‬ ‫دبیاسی‪:‬‬ ‫*کشتی گیران راحت کشتی را رها نکنند‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد‪ :‬مثال حسین نوری مگر قبل از المپیک ‪ ۲۰۱۶‬ریو مقابل اخالقی پیروز‬ ‫نشد؟ اما با این حال من اخالقی را به المپیک بردم‪ ۴ .‬سال از ان زمان می گذرد اما نوری همچنان کشتی را ادامه داده‬ ‫است‪ .‬پس یک کشتی گیر نباید به فکر رها کردن کشتی باشد و با صبر و انگیزه پر قدرت به راه خود ادامه بدهد تا به‬ ‫موفقیت برسد‪ .‬قطعا هر کسی که حقش باشد به تیم ملی می رسد و اینطور نیست که کار تمام شده باشد‪.‬‬ ‫*باید از نوروزی و رضایی در جایگاهی شایسته استفاده شود‬ ‫وی درباره حضور حمید سوریان‪ ،‬قاسم رضایی و امید نوروزی ‪ ۳‬طالیی المپیک لندن در کنار او در جریان‬ ‫جام تختی و اینکه ایا امکان اضافه شدن رضایی و نوروزی به مباحث فنی و مدیریتی فدراسیون وجود دارد یا خیر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دبیر خودش قهرمان المپیک است و سوریان هم که نایب رییس اوست قهرمان المپیک بوده و مخصوصا‬ ‫اینکه یک فرنگی کار بوده است‪ .‬بحث بر سر این است که که ما باید از قهرمانان مان در جایگاهی شایسته با شان ان ها‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬کشتی مال این جوانان است و ما باید از خبره های ورزشی مان در ورزش استفاده کنیم نه در جاهای‬ ‫دیگر‪ .‬البته این برای کسی است که دلش بخواهد باشد‪ .‬بر روی امثال امید نوروزی و قاسم رضایی سرمایه گذاری‬ ‫زیادی در دوران قهرمانی شان شده و نباید از پتانسیلی که دارند بی بهره باشیم‪.‬‬ ‫*دوست داشتم سوریان از کار فنی شروع کند‬ ‫بنا ادامه داد‪ :‬مثال من دوست داشتم حمید سوریان بعد از دوران قهرمانی کارش را در بحث فنی شروع کند و در‬ ‫مقابل دوست داشتم حسن رنگرز کارش را در امور مدیریتی اغاز کند اما برعکس شد‪ .‬بطور جدی و بدون تعارف‬ ‫معتقدم سوریان می تواند سرمربی تیم ملی بزرگساالن شود و اگر همین امروز هم بخواهد حاضرم در کنار او بایستم و‬ ‫به تیم ملی کمک کنم‪ .‬کار مربیگری پر دردسر و پرحاشیه است‪ ،‬حمید سوریان هم رئوف و مهربان است و به همین‬ ‫خاطر نمی خواهد به مباحث فنی ورود کند‪ .‬امید و قاسم رضایی هم باید به یک شکلی وارد شوند و خیلی خوشحالم‬ ‫این ‪ ۳‬را در کنار هم دیدم‪.‬‬ ‫*باید تمام تمرکزم بر روی المپیک باشد‬ ‫سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی خاطرنشان کرد‪ :‬همیشه در اینباره با حسن رنگرز صحبت می کنم که چه کاری‬ ‫می توانیم برای قهرمانانمان انجام دهیم اما در این چند وقت باقیمانده تا المپیک باید همه تمرکزم بر روی مباحث فنی‬ ‫تیم ملی باشد و تمام وقت به المپیک فکر کنم‪ .‬در این شرایط بیشتر کارهای مربوط به این موضوع را به رنگرز و‬ ‫سوریانسپرده ام‪.‬‬ ‫*هدفمان این است کار کسب سهمیه را زود تمام کنیم‬ ‫وی درباره برنامه های پیش روی تیم ملی گفت‪ ۲۷ :‬بهمن به رقابت های اسیایی اعزام می شویم و بعد از‬ ‫ان بالفاصله رقابت های کسب سهمیه را خواهیم داشت‪ .‬امیدوارم در همان مسابقه کسب سهمیه نخست بتوانیم‬ ‫سهمیه های باقیمانده را بگیریم تا پس از ان با خیال اسوده برای حضور در تورنمنت هایی مثل وهبی امره‪،‬‬ ‫تورلیخانوف‪ ،‬گرجستان‪ ،‬بالروس و ‪ ..‬برنامه ریزی کنیم‪ .‬درست است المپیک در ‪ ۶‬وزن برگزار می شود اما نگاه ما‬ ‫باید برنامه ریزی برای ‪ ۱۰‬وزن باشد و نباید ‪ ۴‬وزن دیگر را رها کنیم‪ .‬باید به فکر جهانی سال ‪ ۲۰۲۱‬هم باشیم‪ .‬قطعا‬ ‫برای همه این موارد برنامه ریزی شده و اگر فدراسیون با توجه به شرایط مالی بتواند همکاری و حمایت الزم را‬ ‫داشته باشد و کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش هم حمایت های الزم را انجام دهند قطعا اینده کشتی فرنگی ایران‬ ‫درخشان خواهد بود‪.‬‬ ‫در حالی که گفته می شد فدراسیون‬ ‫فوتبال ایران در حال رایزنی با علی دایی‬ ‫و امیر قلعه نویی برای هدایت تیم ملی‬ ‫فوتبال است‪ ،‬اما به یکباره رسانه های‬ ‫ایتالیایی دو‪ ،‬سه روز پیش از مذاکرات‬ ‫«جیانی دبیاسی» با فدراسیون ایران خبر‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫این خبر حتی در رسانه های معتبر‬ ‫ایتالیا از جمله «اسکای اسپورت» هم‬ ‫منتشر و اعالم شد که ایران به این مربی‬ ‫پیشنهاد همکاری ‪ ۳۰‬ماهه داده است‪.‬‬ ‫اما روز گذشته فدراسیون فوتبال به‬ ‫یکباره اعالم کرد که مذاکره با دبیاسی‬ ‫صورت نگرفته و اص ً‬ ‫ال این مربی گزینه‬ ‫ایران نبوده است‪ .‬این تکذیب دو روز بعد‬ ‫از انتشار خبر اصلی کمی مشکوک بود‪.‬‬ ‫با این حال دبیاسی در تازه ترین‬ ‫گفتگوی خود‪ ،‬مذاکره اش با ایران‬ ‫را تایید و تاکید کرده است که صرفاً‬ ‫جزئیات این مذاکره باقی مانده است‪.‬‬ ‫این مربی ایتالیایی گفت‪ :‬اکنون‬ ‫فقط جزئیات نهایی در قرارداد با ایران‬ ‫باقی مانده است اما تا وقتی نهایی نشود‬ ‫و قرارداد را امضا نکنیم نمی توان ان را‬ ‫رسمی دانست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من پنج سال و نیم با‬ ‫تیم ملی البانی بودم و به یک هدف غیر‬ ‫منتظره رسیدیم‪.‬‬ ‫دبیاسی در پاسخ به این سئوال که‬ ‫مربیگری در تیم ملی را ترجیح می دهد‬ ‫یا سرمربیگری در باشگاه را؟ گفت‪ :‬برای‬ ‫من فرقی ندارد‪ .‬مهم این است که چقدر‬ ‫درگیر کار بشوم‪ .‬مهم این است که ابتدا‬ ‫هدف را تعیین کنید و سپس به ان هدف‬ ‫برسید‪.‬‬ ‫این مربی ایتالیایی همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به حضور در یک تیم در سری ‪A‬‬ ‫ایتالیا برای سرمربیگری هم نزدیک بودم‬ ‫ولی وقتی فرصتی پیدا کردم که به انجا‬ ‫(ایران) بروم‪ ،‬این پیشنهاد را رد کردم‪.‬‬ ‫به احترام مربی ای که در حال حاضر در‬ ‫این تیم حضور دارد‪ ،‬اسم باشگاه را نمی‬ ‫گویم‪.‬‬ ‫دبیاسی که با «‪»italiasera‬‬ ‫گفتگو کرده است‪ ،‬در خصوص بهترین‬ ‫خاطراتش از مربیگری اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫خاطرات زیادی دارم‪ .‬حضور در مسابقات‬ ‫قهرمانی اروپا با البانی قطعاً یکی از‬ ‫زیباترین خاطراتم بود چون حتی خوشبین‬ ‫ترین هواداران البانی هم فکرش را‬ ‫نمی کردند‪ .‬خاطره زیبای دیگر کار در‬ ‫تیم مودنا است‪ .‬تیمی ساختم که از سری‬ ‫‪ C‬به سری ‪ A‬ایتالیا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬با تکذیب‬ ‫فدراسیون فوتبال احتماالً این طور به نظر‬ ‫می رسد که ایران با این مربی ایتالیایی‬ ‫به توافق نرسیده و بعد از اینکه حضور‬ ‫وی در تیم ملی کشورمان منتفی شده‪،‬‬ ‫فدراسیون هم تکذیبیه را منتشر کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫می ترسم بمیرم‬ ‫و کسی نفهمد!‬ ‫درد دل ملی پوش سابق بوکس ایران‬ ‫دیدار تیم های فوتسال الومینیوم اراک_ هیئت فوتبال کرمانشاه‬ ‫اینغمانگیزترینجملهایاستکهمیتوانازهر‬ ‫انسانیشنید‪:‬می ترسمبمیرموکسینفهمد‪.‬تلختراینکه‬ ‫بیانچنینجملهایازسویپیشکسوتیباشدکهزمانی‬ ‫عضوتیمملیایرانبودهاست‪.‬‬ ‫کیومرثراکیدشتگلیدرحالیکهکمتراز‬ ‫‪ ۱۰‬سالسنداشتازمسجدسلیمانپابهعرصهبوکس‬ ‫ایران گذاشت‪ .‬وی هم اکنون نزدیک به‪ ۷۵‬سال سن دارد‬ ‫وچهارسالعضوتیمملیبوکسایرانبودهوکسب‬ ‫مقامسومارتشهایجهانوچنددورهقهرمانیکشور‬ ‫رانیزتجربهکردهاستوسابقهمربیگریدرتیمهایملی‬ ‫وکمیتهداورانفدراسیونبوکسرانیزدرکارنامهدارد؛‬ ‫بوکسوریکهدروزنهای‪ ۶۵‬تا‪ ۷۵‬کیلوگرممسابقهداده‬ ‫وبهدلیلمصدومیتازناحیهدستچپوچنددوره‬ ‫ناکامیبههمیندلیل‪،‬مجبورمیشوددیگرمبارزهنکند‪.‬‬ ‫ازسالهاقبلاقاکیومرثبهسرطانپروستاتو‬ ‫مثانهدچارمیشودودیابتنیزدیگربیماریاستکه‬ ‫زندگیویراتحتتاثیرقراردادهاست‪.‬اوهمچنیناز‬ ‫الزایمررنجمی بردوویلچرهمراهاینروزهایزندگی‬ ‫اینبوکسورسابقتیمملیاستوبهدلیلمشکلدیابت‬ ‫امکانراهرفتنندارد‪.‬حدودششماهقبلحینجابجایی‬ ‫زمین می خورد و از دو ناحیه مچ پای راست دچار‬ ‫شکستگیوبهمدتدوهفتهدربیمارستانبستریمی‬ ‫شود و در حالی که به شدت از نظر مالی در مضیقه است‬ ‫چهارمیلیونو‪ ۵۰۰‬هزارتومانازهزینههایدرمانی‬ ‫اشکهجمعانزدیکبه‪ ۲۰‬میلیونتومانمیشودرانیز‬ ‫خودشپرداختمیکند‪.‬اومدتهاستبادخترش‬ ‫بهتنهاییزندگیمیکند‪،‬دختریکهدرموردشبهما‬ ‫چنینمیگوید؛نمیتوانمهزینههایاوراپرداختکنم‬ ‫و جلوی چشمم چون شمع اب می شود و از زمانی که‬ ‫من زمین گیر شده ام‪ ،‬تنها حامی خود را نیز از دست داد‬ ‫وحتینتوانستتحصیالتخودرابهدلیلمشکالت‬ ‫مالیادامهدهد‪.‬‬ ‫فلجشده ام‪...‬‬ ‫یکیازاصلی ترینمشکالتاینملیپوشسابق‬ ‫بوکسایرانترددبهخارجازخانهاست‪،‬چراکهعالوه‬ ‫برمشکالتبسیارزیادبرایجابجایی‪،‬هزینهزیادینیز‬ ‫بایدبابتترددبهدلیلشرایطخاصخودپرداختکند‪.‬‬ ‫صندوقحمایتازقهرماناننیزبرایصدوربیمهازاو‪۸۰۰‬‬ ‫هزارتوماندرخواستمیکندامابهدلیلعدمتوانایی‬ ‫مالینزدمدیرعاملصندوقمیرودکهاوراازپرداخت‬ ‫اینرقممعافمی کند‪.‬اوهرچندازبرخوردبرخی‬ ‫افرادگلهمنداستامادرنهایتازمدیرواحدحمایتی‬ ‫بیمهودرمانصندوقحمایتازقهرمانانوپیشکسوتان‬ ‫قدردانیمیکند‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬من‪ ۷۵‬سال از عمرم می گذرد و در‬ ‫جامعهورزشیازحرمتواحترامبرخوردارمامانمیدانم‬ ‫چرابایدباامثالمنچنینبرخوردشودودرچنینشرایطی‬ ‫چهازلحاظمالیومعیشتیوچهازنظردرمانیدستوپا‬ ‫بزنموکسینباشدکهبهدادمانبرسد؟‬ ‫کیومرثراکیبعدازسپریکردنمراحلدرمانی‬ ‫نیازمندفیزیوتراپیبودهاستامابهدلیلهزینهباالیتردد‬ ‫بهمحلانجاموعدمتواناییدرپرداختهزینه های‬ ‫فیزیوتراپینمی تواندسیردرمانیخودراکاملکندو‬ ‫باگذشتششماهازایناتفاقهنوزحتییکجلسه‬ ‫نیزفیزیوتراپینشدهاست‪.‬اومی گوید‪:‬پایچپمپوکی‬ ‫استخوانداردوبهدلیلدیابتخونتازیرزانوهایمجمع‬ ‫شدهاست‪.‬پایراستمپسازشکستگیباید‪ ۲۰‬جلسه‬ ‫فیزیوتراپیمی شدامابهدادمنرسیدندوفلجشده ام‪.‬من‬ ‫ساالنهازصندوقرقمیحدودیدومیلیونتوماندریافت‬ ‫می کنم؛اماایااینرقمکفافزندگیمرامی دهدکه‬ ‫بامشکالتمالیبغرنجوبیماریشدیددستوپنجه‬ ‫نرممی کنم؟‬ ‫پنجماهاستفدراسیونپزشکیورزشیمراسر‬ ‫میگرداند!‬ ‫باناامیدیتصمیممیگیردبرایفیزیوتراپیازطریق‬ ‫فدراسیونپزشکیورزشیاقدامکند‪.‬بامراجعهبهاین‬ ‫فدراسیونبهاواعالممیکنندکهمیتواندازامکانات‬ ‫اکادمیملیالمپیکبرایفیزیوتراپیوابدرمانی‬ ‫استفادهکنداماباگذشت‪ ۶۰‬روزعلیرغمچندمرتبه‬ ‫پیگیریبازهمخبرینمیشود‪.‬میگوید‪:‬بهمسئولان‬ ‫هااقایدکتر‪...‬گفتمکهبامشکلجدیمواجهودرحال‬ ‫فلجشدنهستم‪.‬گفتندبایدتاییدیهپزشکبیاوریومن‬ ‫همتاییدیهامراارسالکردمامابازهمخبرینشد‪،‬پنج‬ ‫ماهازمراجعهمنبهفدراسیونپزشکیورزشیمیگذرد‬ ‫ومنراسرکارگذاشتهاند‪.‬حتیچونامکانرفتنبه‬ ‫فدراسیونرانداشتمازدوستماقاینوروزیکهسرمربی‬ ‫تیمملیبوکسهمبودهاست درخواستکردمپیگیر‬ ‫ماجرایمندرفدراسیونپزشکیورزشیشود‪.‬بهاو‬ ‫گفتهبودندمامیخواهیمدرخورنامکیومرثراکیبهاو‬ ‫خدماتارائهکنیموبایدشانایشانراحفظکنیمچراکه‬ ‫مورد احترام ما است و سعید نوروزی این موارد را به من‬ ‫منتقلکرد‪،‬منهمبهاوگفتمکهانهاشمارانیزسرکار‬ ‫گذاشتهاندومننمیدانمچهگلیمیخواهندبهسرمن‬ ‫بزنندکهپنجماهطولکشیدهاست!چراکهمنفقطبرای‬ ‫بهبودوضعیتپایمفیزیوتراپیمیخواهمهرچندکهبا‬ ‫توجهبهوضعیتبسیارنامناسبمابدرمانیبرایمنیک‬ ‫نعمتبهحسابمیاید‪.‬‬ ‫گریههاییکبوکسور درکنجخانه‪...‬‬ ‫گریهمیکردومیگفتکامالفلجشدهامودیگر‬ ‫نمیتوانمرویپاهایمبایستم‪.‬چرامنرااذیتمیکنند؟‬ ‫بهخدااینرفتارهادرستنیستومننمیدانمچرابامن‬ ‫چنینمی کنند‪.‬منفقطیکفیزیوتراپیسادهمیخواستم‬ ‫اماانقدرمرادستبهسرکردندتافلجشدموبههمین‬ ‫سادگیازبینرفتم‪ ۱۲.‬سالاستکهدرگیرسرطان‬ ‫هستم و سال ها با واکر و این روزها با ویلچر زندگی ام را‬ ‫میگذرانم‪،‬حتیبرایجابجاییازرویتختبهویلچر‬ ‫نیزبایدسختیبسیارزیادیراتحملکنم‪.‬سالهاست‬ ‫اجارهنشینهستموماهیانهنزدیکبهیکمیلیونو‪۲۰۰‬‬ ‫هزارتوماناجارهخانهپرداختمیکنمدرحالیکه‬ ‫حقوقبازنشستگیمنازوزارتصنعت‪،‬معدنوتجارت‬ ‫نزدیک به یک میلیونو‪ ۶۰۰‬هزار تومان استوحتیدر‬ ‫خرجزندگیروزانهامماندهام‪.‬اینحقوقرانیزصدقه‬ ‫سریخواهرمدارمکهفرزندششهیدشدهبودوبهمن‬ ‫گفتکهازسهمیهاشاستفادهکنم‪.‬‬ ‫سالهاوضعمالیخوبیداشتموخداراشکردستم‬ ‫بهدهنممیرسیدوهمینپولرانیزبهنیازمندانمیدادم‬ ‫امااینروزهااگرهمینحقوقهمنباشدنمیدانمبایدچه‬ ‫بکنم(باگریه)‪.‬خداراشکرمیکنمکهصاحبخانهام‬ ‫وضعیتمرادرکمیکندواجارهبهاراافزایشنداده‬ ‫استاماهروقتبهاینمسئلهفکرمیکنموشرایطی‬ ‫کهبایدسالبعدتجربهکنمخجالتمیکشموتنو‬ ‫بدنممیلرزد‪.‬‬ ‫مندیابتدارموبایدبرنامهغذاییمشخصیداشته‬ ‫باشمامابهدلیلمشکلمالینمیتوانمحتیگوشتمرغ‬ ‫مصرفکنموغذایمنانوماستشدهاست‪.‬باکدام‬ ‫پولبایدبرنامهغذاییداشتهوتغذیهایمتناسببابیماران‬ ‫دیابتیداشتهباشم؟منبهدلیلدیابتهمهدندانهایمرا‬ ‫از دست داده ام و علی رغم اینکه می توانم با استفاده از‬ ‫خدماتبیمهدندانمصنوعیداشتهباشمامابهدلیلهزینه‬ ‫هایباالیترددنمیتوانمبرایاینمسئلهنیزاقدامکنمو‬ ‫لثههایمنیزبههمیندلیلازبینرفتهاست‪.‬‬ ‫منحتینمیتوانمهزینهترددبرایانجامفیزیوتراپی‬ ‫ام را پرداختکنم‪ ،‬هربارکه میخواهم بهخارج ازخانه‬ ‫بروموبرگردمنزدیکبه‪ ۱۰۰‬هزارتومانبایدپرداخت‬ ‫کنم‪،‬چراکهکسیقبولنمیکندشرایطمرابپذیردو‬ ‫هر کسی که می اید باید مرا روی دوش قرار دهد و با‬ ‫وضعیتمنمداراکند‪.‬منکامالزمینگیرشدهامو‬ ‫واقعانمیدانمبایدچهکاریانجامدهمتامسئوالنبه‬ ‫دادمبرسند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1025

روزنامه صدای اصلاحات 1025

شماره : 1025
تاریخ : 1398/12/07
روزنامه صدای اصلاحات 1023

روزنامه صدای اصلاحات 1023

شماره : 1023
تاریخ : 1398/12/05
روزنامه صدای اصلاحات 1022

روزنامه صدای اصلاحات 1022

شماره : 1022
تاریخ : 1398/12/04
روزنامه صدای اصلاحات 1021

روزنامه صدای اصلاحات 1021

شماره : 1021
تاریخ : 1398/12/03
روزنامه صدای اصلاحات 1020

روزنامه صدای اصلاحات 1020

شماره : 1020
تاریخ : 1398/12/01
روزنامه صدای اصلاحات 1019

روزنامه صدای اصلاحات 1019

شماره : 1019
تاریخ : 1398/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!