روزنامه سپهرایرانیان شماره 990 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 990

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 990

روزنامه سپهرایرانیان شماره 990

‫ازاد راه غدیر عزم و‬ ‫اراده پوالدین ایرانی‬ ‫را به نمایش گذاشت‬ ‫نگرانی از شعله های سرکش کرونای جهش یافته‬ ‫این ویروس بشدت بیمار را به سمت مرگ و میر می کشاند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫استان البرز با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی پایتخت و ‪ ۱۴‬استان کشور ساکنان‬ ‫ان از سال ها پیش تاکنون از گره های ناگشوده و کور ترافیکی رنج می بردند که‬ ‫اینک با گشایش ازاد راه غدیر و پروژه های بزرگ ارتباطی دیگر‪ ،‬مردم این استان‬ ‫و خیل گردشگران شاهد گذر از بن بست ها هستند‪.‬‬ ‫ازاد راه غدیر(ابیک – چرمشهر) یا کمربند جنوبی استان های البرز و تهران ‪ ،‬همزمان‬‫با میالد خجسته حضرت امیر مومنان علی (ع) با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و سایر مسووالن کشوری در محدوده استان های قزوین‪ ،‬البرز‪ ،‬مرکزی و‬ ‫تهران گشایش یافت ‪.‬افتتاح این پروژه عظیم و هزاران طرح دیگر عمرانی در زمان کوتاه‬ ‫و شرایط تحریمی و کرونایی‪ ،‬عزم و اراده پوالدین ایرانی و مسووالن اجرایی کشور برای‬ ‫شکستن بن بست ها را به نمایش گذاشت‪....‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫تاکید ظریف بر تداوم‬ ‫حمایت های ایران از سوریه‬ ‫همسان سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان در اینه واقعیت‬ ‫ورود سامانه بارشی جدید‬ ‫به کشور طی این هفته‬ ‫فقط خورد و خوراک کارگران‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۹۵‬هزار تومان!‬ ‫قیمت دالر با ازادسازی‬ ‫منابع ارزی کاهش می یابد؟‬ ‫بازار مسکن در خواب‬ ‫کوتاه به سر می برد‬ ‫‪27 february 2021‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۱۴۰۰‬نفر‬ ‫در اسایشگاه کهریزک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) شماره ‪ 99 - 105‬ق‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد ‪2099005117000067 :‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نام دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫‪2‬‬ ‫شرح مختصر موضوع مناقصه ‪ :‬عملیات اج رایی احداث مخزن‪ 1000‬مترمکعبی نیمه مدفون زمینی‪ ،‬مخزن‪ 150‬مترمکعبی بتنی ه وایی ‪ ،‬ساختمان های‬ ‫جانبی و چاهک پمپاژ و دیوارکشی و محوطه سازی سایت اصطلک از توابع شهرستان رشت (تامین اب اشامی دنی نواحی رشت انزلی )‬ ‫‪3‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستاد ‪ :‬از تاریخ ‪ 99/12/10‬الی ‪99/12/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه مورخ ‪99/12/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهاد ها ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪99/12/26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه از مورخ ‪ 99/12/10‬می باشد کلیه م راحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گ ران‬ ‫و بازگشایی پاکتها از ط ریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مناقصه گ ران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬م راحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت‬ ‫در مناقصه محقق سازند‪( .‬ضمنا پیمانکاران مکلف هستند پاکت الف را به صورت فی زیکی نیز تحویل دهند) اطالعات تماس دستگاه‬ ‫مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه – مهندسین مشاور پارس جویاب ‪ 013-33667312‬و برگزاری‬ ‫مناقصه ‪ 013-33321054‬داخلی ‪ -279‬اطالعات سامانه ستاد جهت انجام م راحل عضویت در سامانه ‪ 01333251136‬ته ران ‪1456‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه ‪ 500.000‬ریال (پانصد هزار ریال ) است که به حساب شماره ‪ 0108102328005‬بانک ملی شعبه محتشم رشت کد شعبه ‪3720‬‬ ‫شماره شبا ‪ IR 020170000000108102328005‬به نام شرکت اب و فاضالب استان گیالن فقط بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد واریز گردد‬ ‫‪6‬‬ ‫می زان سپرده شرکت در مناقصه ‪ 3/300/650/000 :‬ریال‪( -‬نوع تضمین صرفا ضمانت نامه بانکی معتبر یا اصل فیش واریز وجه نقد یا اوراق مشارکت‬ ‫بی نام بر اساس ایین نامه تضمین ب رای معامالت دولتی شماره ‪/123402‬ت ‪50659‬ه مورخ ‪ 94/9/22‬می باشد ‪).‬‬ ‫مبلغ براورد‪ 66/012/984/261 :‬ریال مبنای براورد اولیه ‪ :‬فهرست بها پایه سال ‪ 1399‬نوع فهرست بهاء‪ :‬ابنیه‪ ،‬تاسیسات مکانیکی و تاسیسات‬ ‫برقی و توزیع نیروی الکت ریکی (برق)‬ ‫‪7‬‬ ‫رشته پیمانکار‪ :‬ابنیه‬ ‫‪8‬‬ ‫شروط مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائه تحویل موقت و ق رارداد احداث حداقل یک باب مخزن زمینی ‪ 1000‬مترمکعبی بتنی در ‪ 5‬سال گذشته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائه رضایت نامه از کارفرما در زمینه بند یک‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ارائه گواهی تایید صالحیت ایمنی (‪ ) HSE‬در هنگام عقد ق رارداد الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬عم رانی صندوق توسعه ملی طرح شماره ‪ 1503003006‬و پرداخت به صورت اسناد خزانه‪ ،‬اوراق مشارکت یا وجه نقد در صورت‬ ‫تخصیص می باشد ‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫دستگاه نظارت‪ :‬مهندسین مشاور پارس جویاب‬ ‫‪12‬‬ ‫سایت ملی مناقصات‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت شرکت اب و فاضالب استان گیالن ‪www.abfa-guilan.ir :‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مهلت اعتبار پیشنهاد ‪ :‬سه ماه (ب رای مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد )‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هزینه دو نوبت اگهی مندرج در روزنامه کثی راالنتشار کشوری به عهده ب رنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪99/ 12/ 09:‬‬ ‫نوبت دوم‪99 /12/ 10 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن‬ ‫«نوبت دوم»‬ ‫« تجدید مزایده عمومی»‬ ‫شهرداری اق قال در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 2‬مورخه ‪ 1399/07/13‬شورای ترافیک شهرستان و‬ ‫مصوبه شماره ‪ 368‬مورخه ‪ 1399/07/28‬شورای اسالمی شهرستان اق قال ‪ ،‬طرح پارکومتر را در فاز اول‬ ‫از پل شهید باهنر تا چهار راه پمپ بنزین و میدان قدس تا پل تاریخی به مدت ‪ 2‬ماه و قابل تمدید تا یک‬ ‫سال را به صورت استیجاری از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مزایده ‪ 5099092253000007‬به شرکت های صالحیت دار‬ ‫واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و‬ ‫دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازد ‪ .‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه‬ ‫‪ 1399/11/30‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-1‬تعداد جایگاه های براوردی حدود ‪ 130‬جایگاه ‪ ،‬قیمت پایه کارشناسی از قرار ماهیانه هر جایگاه‬ ‫‪( 140.000‬یک صد و چهل هزار ریال)می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -2‬پشنهاد دهندگان بایستی مبلغ ‪ 21.840.000‬ریال نقدا بعنوان سپرده شرکت در مزایده ‪ ،‬به حساب جاری‬ ‫سپرده شهرداری به شماره ‪ 3100003082003‬نزد بانک ملی اق قال واریز و فایل اسکن شده فیش فوق را‬ ‫در سامانه بارگزاری نمایند‪ .‬به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬سپرده نفرات اول تا سوم در صورت عدم انعقاد قرارداد به نفع شهرداری ضبط می گردد‪.‬‬ ‫‪-4‬در صورت افزایش یا کاهش تعداد جایگاه ها به هر دلیل میزان اجاره بهای جایگاه ای مذکور پس از‬ ‫محاسبه طی صورتجلسه ای از مبلغ اجاره بها کسر یا افزوده می گردد‪.‬‬ ‫‪-4‬نصب تابلوی عالئم و مشخصات بر عهده شهرداری و خط کشی جایگاه ها بر عهده بهره بردار اق قال می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬حفظ ‪ ،‬سرویس و نگهداری کلیه امکانات محل جایگاه ها از زمان تحویل بر عهده بهره بردار می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬تامین نیروی انسانی و امکان تهیه اعتبار شارژ پالک هر اتومبیل در بهترین شرایط در سراسر مسیر اجرای‬ ‫طرح بر عهده بهره بردار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار و هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪-9‬مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت ‪ :‬پنج شنبه ‪ 1399/11/30‬لغایت دوشنبه ‪ 1399/12/18‬ساعت‬ ‫‪ 14:30‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪-10‬مهلت زمانی ارائه پیشنهادات تا ساعت ‪ 14:30‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/19‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/20‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-12‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری اق قال مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪-13‬برنده مزایده بایستی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/27‬نسبت به ارائه ضمانتنامه‬ ‫حسن انجام تعهدات و عقد قرارداد اقدام نماید در غیر این صورت برابر مقررات عمل خواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -14‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد‪.‬‬ ‫شماره تماس‪017-34527973 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر اق قال‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫تاکید ظریف بر تداوم حمایت های ایران از سوریه‬ ‫وزیران خارجه ایران و سوریه در رابطه با مسائل مختلف رایزنی کردند‪.‬به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رسمی‬ ‫سوریه(سانا)‪ ،‬فیصل مقداد‪ ،‬وزیر خارجه سوریه در تماسی تلفنی با محمد جواد ظریف‪ ،‬همتای ایرانی خود در رابطه‬ ‫با روابط دو جانبه و را های تقویت ان ها در تمامی زمینه ها به ویژه همکاری اقتصادی برای عبور از اثار تحریم های‬ ‫غیرانسانی وضع شده علیه مردم دو کشور بحث و رایزنی کردند‪.‬دو طرف همچنین در رابطه با تحوالت مختلف سوریه‬ ‫و ایران و منطقه و جهان بحث و گفت وگو کردند‪.‬ظریف و مقداد همچنین در رابطه با نتایج دیدارهای روند استانه که‬ ‫خبر‬ ‫سیاسی‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اخیرا در شهر سوچی برگزار شد گفت وگو کردند‪.‬وزرای خارجه ایران و سوریه بر لزوم پایبندی غربی ها به قطعنامه‬ ‫شورای امنیت در رابطه با سوریه و بیانیه پایانی نشست های استانه و احترام به حاکمیت و استقالل سوریه و عدم‬ ‫حمایت از گروه های مسلح تروریستی تاکید کردند‪.‬مقداد و ظریف همچنین پیرامون پیشرفت کار کمیته بررسی‬ ‫قانون اساسی سوریه و نتایج دور جدید نشست این کمیته که در ژنو سوئیس برگذار شد‪ ،‬گفت وگو کردند‪.‬وزیر خارجه‬ ‫سوریه در ادامه بر حمایت قاطع کشورش از مواضع ایران در رابطه با توافق هسته ای تاکید کرد‪.‬فیصل مقداد همچنین‬ ‫از حمایت های جمهوری اسالمی ایران از ملت سوریه به ویژه در زمینه اقتصادی تقدیر و تشکر کرد‪.‬از سوی دیگر‬ ‫محمد جواد ظریف از مواضع سوریه در حمایت از جمهوری اسالمی ایران در رابطه با توافق هسته ای تقدیر کرد‪.‬‬ ‫ظریف در ادامه از سطح روابط تهران و دمشق ابراز خشنودی کرد‪.‬وزیر خارجه کشورمان همچنین بر تداوم حمایت‬ ‫های ایران از سوریه به ویژه در زمینه مبارزه با تروریسم به منظور بازگشت امنیت و ثبات به این کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫دو طرف همچنین بر تداوم تماس ها و تقویت مشورت ها در رابطه با مسائل مختلف منطقه و جهان تاکید کردند‪.‬‬ ‫پیشروی های مقاومت یمن در نبرد «مارب»‬ ‫عبور از دیپلماسی؛ بازی جدید امریکا در برابر ایران‬ ‫اقدام جدید امریکا در ارائه قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی به شورای حکام‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬هرگونه امکان در خصوص بهره گیری از ظرفیت‬ ‫دیپلماسی برای دستیابی به وضعیت جدید را به لطیفه ای خنده دار تبدیل‬ ‫خواهد کردبه گزارش ایسنا‪ ،‬یک مقام مسئول در واکنش به اقدام معنی دار‬ ‫دولت بایدن در ارائه قطعنامه پیشنهادی ضد ایرانی به شورای حکام اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی گفت‪ :‬این گونه رفتارهای نخ نما شده‪ ،‬تداوم راهبرد‬ ‫فشار حداکثری ترامپ و رونمایی از نیت ستیزه جویانه دولت جدید امریکا‬ ‫در برابر ایران است‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با نورنیوز ماهیت بازی سیاسی کمپین تبلیغاتی بایدن که در‬ ‫جریان انتخابات ریاست جمهوری امریکا اغاز و همچنان ادامه دارد را تداوم‬ ‫دشمنی با ایران عنوان کرد و افزود‪ :‬طرح موضوعاتی چون ضرورت بازگشت‬ ‫اولیه ایران به تعهدات برجامی به عنوان پیش شرط واشنگتن برای بازگشت‬ ‫به برجام‪ ،‬حرکتی انحرافی برای تداوم بی عملی و فشار به ایران بوده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت‪ :‬تاکید دولت بایدن بر قصد این کشور برای بازگشت به‬ ‫دیپلماسی با طرح پیش شرط های بهت اور‪ ،‬کامال مغایر بوده و نشان می دهد‬ ‫که گفتار و عمل مستاجران جدید کاخ سفید هیچ نسبتی با هم ندارند‪.‬‬ ‫او اقدام امریکا در ارائه پیش نویس قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام اژانس‬ ‫را پایان نمایش دیپلماسی و مذاکره عنوان کرد و افزود‪ :‬گرچه بیان موضوعات‬ ‫انحرافی و استنکاف امریکا از عمل به تعهدات قانونی که اصلی ترین ان لغو‬ ‫کامل تحریم ها است‪ ،‬نیت دولت بایدن را از ابتدا برای ایران مشخص کرده بود‪،‬‬ ‫اما این اقدام جدید‪ ،‬هرگونه امکان در خصوص بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی‬ ‫برای دستیابی به وضعیت جدید را به لطیفه ای خنده دار تبدیل خواهد کرد‬ ‫گفتنی است اجالسیه شورای حکام اژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است از‬ ‫روز دوشنبه هفته اینده اغاز شود که طی ان گزارش های مربوط به افزایش‬ ‫تولید سوخت هسته ای توسط ایران و کاستن از همکاری های تهران با اژانس‬ ‫نیز مورد بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تحوالت اخیر در مرز پاکستان از طرف‬ ‫مقامات ایرانی تحت بررسی است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬تحوالت اخیر در مرز مشترک کشورمان‬ ‫و پاکستان از طرف مقامات صالحیت دار و مسئول در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تحت بررسی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه با‬ ‫توجه به برخی اخبار منتشر شده در رسانه های پاکستان درباره چگونگی وقوع‬ ‫درگیری های اولیه با قاچاقچیان سوخت در مرز مشترک ایران و پاکستان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬موضوع از طرف مقامات صالحیت دار و مسئول در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران تحت بررسی است و با توجه به تحویل جسد یک ایرانی طی صورتجلسه‬ ‫مشترک از سوی پاکستان به ایران این موضوع توسط مرزبانان درجه یک در‬ ‫دو کشور در دست بررسی است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بر اساس نتایج گزارشات انها اقدامات الزم توسط نیروهای‬ ‫مرزبانی در مرزهای مشترک و وزارت امورخارجه به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ند پرایس‪ :‬نتیحه فشار حد اکثری‬ ‫امریکا بر ایران‪ ،‬معکوس بود‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا گفت انتظار این بود که فشار حد اکثری‬ ‫بر ایران منافع امریکا را تقویت کند‪ ،‬اما نتیحه معکوس بود‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه‬ ‫تلویزیونی المیادین‪ ،‬ند پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در‬ ‫کنفرانس مطبوعاتی گفت انتظار این بود که فشار حد اکثری بر ایران منافع‬ ‫امریکا را تقویت کند‪ ،‬اما نتیحه معکوس بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایران تحت فشار سیاسی و اقتصادی است و از نگاه ما بازگشت به‬ ‫توافقنامه هسته ای هدفی راهبردی است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا اظهار داشت‪ :‬دیپلماسی بهترین راهکار‬ ‫جهت تضمین دست نیافتن ایران به سالح هسته ای است‪.‬‬ ‫ترامپ در حالی به رغم میل باطنی خود کاخ سفید را ترک کرد که طی‬ ‫سال های اخیر در راستای راهبرد «فشار حداکثری» شدیدترین تحریم ها و‬ ‫تنگنا های اقتصادی را علیه ایران اعمال کرد‪ ،‬اما به هیچ یک از اهداف مورد‬ ‫نظر خود دست نیافت‪.‬‬ ‫بورل‪ :‬پنجره فرصت برای ازسرگیری برجام‬ ‫همچنان باز است‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد که به رغم تدابیر جبرانی‬ ‫ایران در برجام‪ ،‬پنجره فرصت برای بازگشت این توافق به مسیر اصلی همچنان‬ ‫باز استبه گزارش ایرنا‪« ،‬جوسپ بورل» روز جمعه در گفت وگو با خبرنگاران‬ ‫بیان داشت‪ :‬اکنون فرصتی به وجود امده که نباید ان را از دست داد‪ .‬من به‬ ‫عنوان هماهنگ کننده برجام اطمینان دارم که پنجره فرصت دیپلماتیک برای‬ ‫از سرگیری برجام وجود دارد؛ باید از این فرصت استفاده کنیم و روی راه حل‬ ‫هایی متمرکز شویم تا برجام را به ریل اصلی برگردانیم که تمام طرف ها به‬ ‫تعهداتشان عمل کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد که این فرصت را نباید از دست داد‪.‬‬ ‫او در حالی این مطلب را بیان کرد که ایران و اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫پس از تصمیم تهران برای توقف اجرای پروتکل الحاقی تفاهم کردند تا به مدت‬ ‫سه ماه‪ ،‬نظارت و راستی ازمایی های ضروری بازرسان اژانس در ایران به صورت‬ ‫محدود ادامه داشته باشد‪«.‬رافائل گروسی» مدیرکل اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی که یکشنبه گذشته در همین زمینه به تهران سفر کرده بود‪ ،‬هفته های‬ ‫اینده برای برجام را ضروری خوانده و گفته که توافق موقت اژانس با ایران‬ ‫یک فرصت گران بها به دیپلماسی برای حفظ برجام داده است‪.‬‬ ‫او در گفت وگو با یک رسانه خارجی اوضاع فعلی را "شکننده و حساس"‬ ‫توصیف کرد و گفت که تغییر در وضعیت بازرسی اژانس از مراکز هسته ای‬ ‫اقدامی در جهت بهتر شدن اوضاع نبوده است‪.‬‬ ‫به ادعای مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬با این توافق موقت اطمینان‬ ‫حاصل می شود که نقاط تاریکی برای بازرسان سازمان ملل وجود نخواهد‬ ‫داشت‪.‬ایران دو سال پس از خروج یکجانبه امریکا از برجام و تعلل طرف های‬ ‫اروپایی در عمل به تعهداتشان در این توافق‪ ،‬گام هایی را تحت نظارت اژانس‬ ‫برای کاهش تعهداتش برداشت و همواره اعالم کرد که در صورت لغو تحریم ها‬ ‫و اجرای تعهدات برجامی از سوی دیگر طرف های این توافق‪ ،‬تدابیر جبرانی به‬ ‫سرعت برگشت پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫نیروهای مقاومت یمن در جریان‬ ‫پیشروی های اخیر خود در نبرد‬ ‫بزرگ «مارب» موفق شدند بر‬ ‫مناطق استراتژیک دیگری سیطره‬ ‫یابند‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬گروه بین الملل ‪ -‬رامین‬ ‫حسین ابادیان‪ :‬نبرد بزرگ مارب‬ ‫همچنان ادامه دارد و در این میان‪،‬‬ ‫ارتش و کمیته های مردمی یمن نیز‬ ‫به پیشروی های خود برای تسلط کامل‬ ‫بر این شهر ادامه می دهند‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬ارتش و کمیته های مردمی‬ ‫یمن دستاورد جدیدی را در نبرد با‬ ‫مزدوران سعودی در استان «مارب»‬ ‫واقع در شمال شرق این کشور رقم‬ ‫زده اند‪ .‬نیروهای یمنی موفق شدند‬ ‫در مناطق وسیعی از استان مارب‬ ‫پیشروی کنند‪ .‬بخش عمده ای از این‬ ‫پیشروی ها در محور شمالی استان‬ ‫مارب محقق شده است‪ .‬طبق اخرین‬ ‫گزارش های میدانی‪ ،‬نیروهای یمنی‬ ‫موفق شدند در جریان پیشروی های‬ ‫«الجدافر» و همچنین‬ ‫مذکور بر منطقه َ‬ ‫برخی مناطق اطراف ان در مارب‬ ‫مسلط شوند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫انها کنترل یکی از راه های استراتژیک‬ ‫در مارب را نیز به دست گرفتند‪.‬منابع‬ ‫میدانی اعالم کردند که نیروهای یمنی‬ ‫پس از گذشت ساعت ها درگیری نفس‬ ‫گیر با مزدوران عربستان سعودی موفق‬ ‫شدند دستاورد میدانی مذکور را در‬ ‫استان مارب محقق سازند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬نیروهای یمنی به عملیات خود‬ ‫برای افزایش دامنه پیشروی هایشان‬ ‫در مارب ادامه می دهند و بر مناطق‬ ‫استراتژیک دیگری نیز مسلط شده اند‪.‬‬ ‫تسلط بر مناطق است راتژیک‬ ‫طبق گزارش های میدانی‪ ،‬نیروهای‬ ‫ارتش یمن بر دو منطقه راهبردی در‬ ‫«وادی ذنه» در جنوب شرق صرواح‬ ‫سیطره یافته اند‪.‬‬ ‫در حال حاضر نیز نیروهای یمنی در‬ ‫حال پیشروی به سوی گذرگاه شرقی‬ ‫که استان مارب را به استان حضرموت‬ ‫در شرق یمن متصل می کند‪ ،‬هستند‪.‬‬ ‫همزمان با پیشروی های گسترده ارتش‬ ‫یمن در جبهه های مختلف نبرد بزرگ‬ ‫مارب‪ ،‬مزدوران سعودی در برخی‬ ‫مناطق دست به فرار دسته جمعی‬ ‫زده اند‪ .‬فرار دسته جمعی مزدوران‬ ‫سعودی از نقاطی در مارب پس از ان‬ ‫اتفاق افتاد که شمارش معکوس برای‬ ‫تسلط کامل نیروهای یمنی بر این شهر‬ ‫اغاز شد‪ .‬فزون بر انچه که گفته شد‪،‬‬ ‫گزارش های میدانی تکمیلی نیز نشان‬ ‫می دهند که مزدوران سعودی در جبهه‬ ‫شمالی مارب متحمل شکست سنگینی‬ ‫شده اند‪ .‬در همین ارتباط‪ ،‬منابع محلی‬ ‫گزارش دادند‪« :‬نیروهای وابسته به‬ ‫ائتالف سعودی در جبهه شمالی در‬ ‫نزدیکی شهر مارب متحمل شکست‬ ‫سنگین شده اند و ‪ ۱۳‬خودرو زرهی انها‬ ‫منهدم شده است؛ کما اینکه مزدوران‪،‬‬ ‫شمار زیادی از نیروهای خود را از دست‬ ‫داده اند»‪.‬بر اساس انچه که گفته شد‪،‬‬ ‫تمامی گزارش های میدانی از دست برتر‬ ‫یمنی ها در تحوالت اخیر شهر مارب‪،‬‬ ‫حکایت دارند‪ .‬درست به همین دلیل‬ ‫است که ائتالف متجاوز سعودی تالش‬ ‫دارد تا از طریق کانال های دیپلماتیک و‬ ‫جلب حمایت های نهادها و سازمان های‬ ‫منطقه ای و بین المللی‪ ،‬روند تحوالت‬ ‫شهر مارب را به نفع خود تغییر دهد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬اخیرا ً شاهد ان بودیم‬ ‫که سعودی ها به شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس متوسل شدند تا شاید‬ ‫از این رهگذر بتوانند دستاوردی را‬ ‫برای خود در نبرد مارب کسب کنند‪.‬‬ ‫مواضع خصمانه مقام عالیرتبه شورای‬ ‫همکاری خلیج فارس به خوبی گویای‬ ‫این واقعیت است‪« .‬نایف فالح مبارک‬ ‫الحجرف» دبیرکل شورای همکاری‬ ‫خلیج فارس اخیرا ً مواضع خصمانه ای را‬ ‫در قبال نبرد بزرگ مارب اتخاذ کرده‬ ‫است‪.‬وی در سخنانی بدون اشاره به‬ ‫جنایت های عربستان سعودی در یمن‬ ‫طی سال های گذشته‪ ،‬خواستار توقف‬ ‫فوری عملیات نیروهای مقاومت یمن‬ ‫در شهر مارب شده است‪ .‬این مقام‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس همچنین‬ ‫در ادعایی عجیب‪ ،‬نیروهای یمنی را‬ ‫به هدف قرار دادن غیر نظامیان در‬ ‫مارب متهم کرده است! وی همچنین‬ ‫به جامعه جهانی متوسل شده و از‬ ‫ان خواسته است تا جلوی عملیات‬ ‫نیروهای یمنی در مارب را بگیرد‪.‬‬ ‫این موضع گیری خصمانه دبیرکل‬ ‫شورای همکاری خلیج فارس نشان از‬ ‫ان دارد که عربستان سعودی به جز‬ ‫نبرد نظامی در شهر مارب‪ ،‬یک جنگ‬ ‫سیاسی تمام عیار را نیز علیه نیروهای‬ ‫مقاومت یمن به راه انداخته است‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬سعودی ها تالش می کنند‬ ‫دستاوردی را که در عرصه میدانی‬ ‫از تحقق ان عاجز بودند‪ ،‬در عرصه‬ ‫سیاسی بدان جامه عمل بپوشانند‪.‬‬ ‫با تمامی اینها‪ ،‬سازمان ملل متحد‬ ‫نیز تاکنون از عمل کردن به وظایف‬ ‫و مسئولیت های ذاتی خود در قبال‬ ‫فضائل سیدمرتضی نشان دهنده‬ ‫ُحسن تربیت اسالمی است‬ ‫یمن طفره رفته است‪ .‬مقامات ارشد‬ ‫این سازمان به جای اینکه به مسئولیت‬ ‫خود در قبال محاصره زمینی‪ ،‬هوایی و‬ ‫دریایی ملت یمن عمل کنند‪ ،‬همواره‬ ‫خواستار توقف نبرد در شهر مارب‬ ‫مزدوران‬ ‫می شوند؛ نبردی که در واقع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫سعودی و تروریسم تکفیری در این‬ ‫شهر را هدف قرار داده است‪.‬در همین‬ ‫ارتباط‪« ،‬محمد عبدالسالم» سخنگوی‬ ‫جنبش «انصاراله» یمن تصریح می کند‪:‬‬ ‫«سازمان ملل متحد حتی از محکوم‬ ‫کردن تداوم محاصره ملت یمن نیز‬ ‫می ترسد و جرات چنین کاری را ندارد‪.‬‬ ‫مواضع سازمان ملل و جامعه جهانی‬ ‫اینگونه است که انها از ما می خواهند‬ ‫در مارب از خود دفاع نکنیم و اجازه‬ ‫دهیم که تروریست های تکفیری ازادانه‬ ‫در این شهر قدم بزنند»‪.‬به هر ترتیب‪،‬‬ ‫انچه که واضح به نظر می رسد این‬ ‫است که سلسله پیشروی های گسترده‬ ‫ارتش و کمیته های مردمی یمن در‬ ‫نقاط مختلف شهر مارب ادامه دارد و‬ ‫اکنون تنها چند گام تا ازادسازی کامل‬ ‫این شهر راهبردی باقی مانده است‪ .‬این‬ ‫بدان معناست که شمارش معکوس‬ ‫برای پاکسازی کامل شهر مارب از لوث‬ ‫تروریسم و مزدوران وابسته به ائتالف‬ ‫سعودی اغاز شده و ازادسازی این شهر‬ ‫به مساله ای قریب الوقوع تبدیل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازادراه غدیر‪ ،‬محصول اراده ایرانی‬ ‫در عصر جنگ اقتصادی‬ ‫فرمانده کل سپاه‪ :‬این دستاورد‬ ‫مهم‪ ،‬محصول مدیریت و عمل‬ ‫جهادی و خودباوری ایرانی در عصر‬ ‫جنگ اقتصادی‪ ،‬تحریم های ظالمانه‬ ‫و فشار حداکثری دشمنان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به‬ ‫نقل از سپاه نیوز‪ ،‬فرمانده کل سپاه در‬ ‫پیامی از اقدام بزرگ و تحسین برانگیز‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص) در‬ ‫احداث بزرگراه غدیر تقدیر کرد؛ متن‬ ‫پیام بدین شرح است‪:‬‬ ‫خدای بزرگ را شاکریم که در خجسته‬ ‫زاد روز مولود کعبه‪ ،‬امام عدالت‪ ،‬عبادت‪،‬‬ ‫شهامت‪ ،‬شجاعت و مردانگی حضرت‬ ‫علی (ع)‪ ،‬صفحه زرین دیگری بر صحیفه‬ ‫افتخارات سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫در عرصه خدمت به مردم و پاسخ به‬ ‫نیاز های کشور افزوده شد‪.‬‬ ‫بهره برداری از "ازادراه غدیر" که با‬ ‫شعار "راه غدیر‪ ،‬راه ارامش و امنیت"‬ ‫رقم خورد‪ ،‬یک گام مهم و راهبردی‬ ‫در تکمیل راه گذر ترانزیتی غرب و‬ ‫شرق کشور و تکمیل گذرگاه اسیایی و‬ ‫احیای راه کهن ابریشم محسوب می شود‬ ‫که به همت مجاهدان سرافراز قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا (ص) و عزم و‬ ‫همراهی دولت محترم‪ ،‬در روزی فرخنده‬ ‫و مبارک به ملت عظیم الشان ایران هدیه‬ ‫شد‪.‬این پروژه عظیم که در شرایط ناشی‬ ‫از جنگ اقتصادی‪ ،‬تحریم های ظالمانه‬ ‫و فشار حداکثری دشمن و با تالش‬ ‫قرارگاه در تامین منابع مالی و تضمین‬ ‫زمان بندی مطمئن و کاربست صبر‪،‬‬ ‫مقاومت‪ ،‬ایستادگی و عنصر همت‪ ،‬اراده‬ ‫و خودباوری متخصصان و جوانان کشور‪،‬‬ ‫تحقق یک دستاورد ‪ ۱۰۰‬درصد ایرانی‬ ‫را تجلی بخشید‪ ،‬با مزایا و ره اورد های‬ ‫چندگانه خود بویژه‪:‬‬ ‫" کاستن بار ترافیکی‪ ،‬تسهیل و کاهش‬ ‫زمان جابجایی مسافر و ایجاد ارامش‬ ‫و ارتقای ایمنی جاده و کاهش سوانح‬ ‫رانندگی و همچنین کاهش مصرف‬ ‫سوخت و االیندگی هوای کالنشهر های‬ ‫تهران و کرج و مشکالت زیست‬ ‫محیطی و تقویت بستر های پدافند‬ ‫غیرعامل " که ‪ ۱۴‬استان کشور‪ ،‬از ان‬ ‫بهره مند می شوند؛ محصول رویکرد‪،‬‬ ‫مدیریت و عمل جهادی و انقالبی و‬ ‫اتکا به توانمندی ها‪ ،‬همکاری ها و هم‬ ‫افزایی های بومی و داخلی را بار دیگر به‬ ‫منصه ظهور رسانید‪.‬این رخداد مبارک‪،‬‬ ‫ارزشمند و تحسین برانگیز را که جهشی‬ ‫به سمت خلق موفقیت های جدید و‬ ‫پیوسته در اجرای طرح های ملی و نقش‬ ‫پذیری های مشترک با بخش خصوصی‬ ‫و ظرفیت های درونی کشور و شتاب‬ ‫بخشیدن به حرکت قطار پیشرفت‬ ‫ایران اسالمی است به فرمانده جهادی‬ ‫و متعهد‪ ،‬مدیران‪ ،‬کارکنان و متخصصان‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا (ص)‬ ‫رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت سیدمرتضی علم الهدی‪،‬‬ ‫تاکید کردند‪ :‬فضائل برجستگانی همچون سیدمرتضی نشان دهنده ُحسن تربیت‬ ‫اسالم و حوزه های اسالمی است‪ .‬اندرکاران کنگره بزرگداشت سیدمرتضی علم الهدیبه‬ ‫گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری‪،‬‬ ‫متن بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت‬ ‫سیدمرتضی علم الهدی که در تاریخ ‪ ۲۵‬ابان ‪ ۹۴‬برگزار شده بود‪ ،‬صبح امروز (پنج شنبه)‬ ‫در محل این همایش در قم از سوی حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی‬ ‫قرائت شد‪.‬حضرت ایت اله خامنه ای در این دیدار‪ ،‬سیدمرتضی علم الهدی را یکی از‬ ‫برجستگان تاریخ اسالم و از جمله مفاخر علمی در فقه‪ ،‬کالم‪ ،‬ادب‪ ،‬حدیث و تفسیر‬ ‫برشمردند و خاطرنشان کردند‪ :‬بیان و تدوین فضائل و مناقب و برجستگی های افرادی‬ ‫سن تربیت اسالم و و حوزه های اسالمی‬ ‫همچون سیدمرتضی در واقع نشان دهنده ُح ِ‬ ‫است‪.‬رهبر انقالب اسالمی هدف از برگزاری چنین کنگره هایی را شناخت و تحلیل‬ ‫معارف و معلومات شخصیت های بزرگ تاریخ اسالم خواندند و افزودند‪ :‬سیدمرتضی‬ ‫اسالمی بین المللی است و تنقیح و چاپ اثار ایشان نیز از‬ ‫علم الهدی یک شخصیت‬ ‫ِ‬ ‫اهمیت برخوردار است‪.‬‬ ‫طرح اب رسانی به شرق کشور نهایی شد‬ ‫رئیس جمهور‪ :‬برای شرق کشور اب رسانی از طریق شیرین کردن اب دریا در‬ ‫استان های اصفهان‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬سیستان و بلوچستان طراحی و‬ ‫طرح کلی ان نهایی شد‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اقای روحانی در‬ ‫مراسم بهره برداری از طرح های ملی وزارت راه و شهرسازی و ازاد راه غدیر با تبریک‬ ‫سالروز والدت امیرالمومنین علی (ع) افزود‪ :‬رقمی که امروز مسئول وزارت راه درباره‬ ‫ازادراه ها اعالم کرد نشان می دهد که تا پایان این دولت‪ ،‬ما هزار کیلومتر ازادراه افتتاح‬ ‫می کنیم که در طول هشت سال‪ ،‬این رقم هزار کیلومتر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمان رژیم گذشته ‪ ۳۴۶‬کیلومتر ازادراه ساخته شد و بعد از انقالب‬ ‫تا اغاز دولت یازدهم (سال ‪ )۹۲‬هزار و ‪ ۷۱۰‬کیلومتر ازادراه ساخته شده است‪.‬اقای‬ ‫روحانی گفت‪ :‬در این هشت سال با این شرایط سخت و جنگ اقتصادی‪ ،‬هزار کیلومتر‬ ‫ازادراه تحویل می دهیم و این افتخاری برای دولت‪ ،‬بخش خصوصی‪ ،‬طراحان و‬ ‫کارگران است‪.‬رئیس جمهور افزود‪ :‬ما سه تا چهار طرح مهم دیگر در ازادراه و راه اهن‬ ‫داریم‪ .‬طرح راه اهن چابهار به زاهدان از طرح های مهم ماست و تالش می کنیم همه‬ ‫پروژه ها در این دولت افتتاح شود‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬دولت به زودی در منطقه شرق کشور‬ ‫طرح مهم ابرسانی را اعالم خواهد کرد بخش بزرگ اب از خلیج فارس و دریای عمان‬ ‫را به سیرجان منتقل کردیم و مرحله بعدی تا پایان امسال تکمیل و افتتاح می شود‪.‬‬ ‫اقای روحانی ادامه داد‪ :‬برای شرق کشور ابرسانی را از طریق شیرین کردن اب دریا‬ ‫ادامه خواهیم داد به جز استان های کرمان و یزد برای اصفهان‪ ،‬خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان هم طراحی می کنیم که این طرح ها نهایی‬ ‫شده و جلسات ان ها گذاشته شده است‪ .‬انشاء اله شرق کشور حیات جدیدی پیدا‬ ‫می کند چنانکه غرب کشور در این دولت حیات جدیدی پیدا کرده است‪.‬رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬یکی از افتخارات این دولت‪ ،‬اب و راه خواهد بود‪ .‬بقیه طرح ها را تا پایان دولت‬ ‫ادامه خواهیم داد تا مردم همواره به سربلندی ایران امیدوار باشند‪.‬‬ ‫جزئیات و نحوه اجرای قانون جدید چک‬ ‫قانون جدید چک از ابتدای سال اینده با انتشار دسته چک های جدید اجرایی می‬ ‫شود و اگر می خواهید موقع نقد کردن چک به مشکل بر نخورید باید چند نکته حتما‬ ‫باید توجه کنید‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬چک های قدیمی تا زمانی‬ ‫که این چک ها در دست افراد هست همچنان اعتبار دارد و کارهایش مثل گذشته‬ ‫انجام می شود اما چک های جدید باید مراحل ثبت در سامانه را طی کند در غیر این‬ ‫سپاه و بلکه احاد ملت ایران به ویژه صورت اعتبار نخواهد داشت‪.‬‬ ‫مردم شریف استان های قزوین‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫مرکزی و تهران تبریک عرض نموده و‬ ‫مقام اماراتی‪ :‬گزینه ای غیر از «دیپلماسی»‬ ‫از درگاه خداوند متعال دوام توفیق و‬ ‫مردمی‬ ‫افتخارافرینی های ان مجموعه‬ ‫دربرابر ایران وجود ندارد‬ ‫و خدمت محور را تحت توجهات خاصه‬ ‫حضرت‪ ،‬ولی عصر (عج) و رهنمود های مشاور رئیس امارات پس از شکست استراتژی «فشار حداکثری» واشنگتن علیه‬ ‫حکیمانه پرچمدار اقتصاد مقاومتی در ایران‪ ،‬در سخنانی اذعان کرد که باتوجه به شرایط موجود عمال گزینه ای غیر از‬ ‫سپهر ایران عزیز‪ ،‬مقام معظم رهبری و «دیپلماسی» در برابر تهران وجود ندارد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره‪،‬‬ ‫فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه ای «انور قرقاش» مشاور دیپلماتیک رئیس امارات با اشاره به استراتژی دولت جدید امریکا‬ ‫در قبال جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬عم ً‬ ‫ال گزینه ای غیر از دیپلماسی در برابر ایران‬ ‫(مدظله العالی) طلب می کنم‪.‬‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬بنابراین بایدن حق دارد که دیپلماسی را در اولویت قرار دهد‪.‬بر اساس‬ ‫سرلشکر پاسدار حسین سالمی‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب این گزارش‪ ،‬وی افزود‪ :‬ما خود نیز گزینه دیگری را غیر از دیپلماسی در برابر ایران‪،‬‬ ‫نمی بینیم‪ .‬کشورهای منطقه نیز همین دیدگاه و نگرش را دارند و معتقدند که مسائل‬ ‫اسالمی‬ ‫مختلف باید از طریق مذاکره و گفتگو حل و فصل شود‪.‬این مقام اماراتی همچنین‬ ‫بدون اشاره به همراهی های گسترده کشورش با دولت ایاالت متحده امریکا در زمینه‬ ‫اعمال سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬ادعا کرد‪ :‬حتی در‬ ‫واعظی‪ :‬دولت هیچ گاه به دنبال گ ران کردن ارز نبوده است‬ ‫زمان پیاده سازی استراتژی فشار حداکثری ما پیام هایی را به ایران در خصوص لزوم‬ ‫در صفحه شخصی خود در اینستاگرام فشارهای تاریخی و کم سابقه بر اقتصاد کنترل ان و کاستن از فشار برشهروندان برقراری دیپلماسی و کاهش تنش ها مخابره کردیم‪.‬وی در ادامه سخنانش با اشاره به‬ ‫نوشت‪ :‬در گفت وگوی صمیمان ه دیشب ایران بوده و مقصود بنده نیز این بود که بوده است؛ ان چنانکه در ایند ه نزدیک تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه ایران‪ ،‬گزینه تهدید نظامی را «خطرناک» توصیف‬ ‫با فعاالن بخش خصوصی استان اصفهان دولت علی رغم اینکه معتقد بود قیمت نیز هیچ فرصتی را برای کنترل نرخ ارز کرد و گفت‪ :‬ما اعتقاد داریم که تمامی مسائل باید از طریق سازوکارهای دیپلماتیک‬ ‫بخشی از عرایضم به دلیل برداشت یا واقعی ارز هرگز و هرگز ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬هزار از دست نخواهد داد‪.‬واعظی تصریح کرد‪ :‬حل و فصل شوند‪.‬گفتنی است‪ ،‬اظهارات مشاور دیپلماتیک رئیس امارات در خصوص‬ ‫اولویت دادن به دیپلماسی در برابر ایران در حالی است که ابوظبی طی سالهای گذشته‬ ‫انعکاس ناقص‪ ،‬متاسفانه دچار تحلیل تومان نیست‪ ،‬اما با مقاومت و تحمل تمام سیاست گذاری های اقتصادی دولت‬ ‫بیشترین همکاری را با امریکایی ها در زمینه اعمال استراتژی فشار حداکثری تهران‪،‬‬ ‫تبعات تحمیلی و ظالمان ه تحریم ها‪ ،‬کشور و بانک مرکزی در این سه سال‪ ،‬با هدف‬ ‫نادرست در فضای رسانه ای شده است‪.‬‬ ‫داشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬به نظر می رسد که مواضع جدید امارات نشات گرفته از شکست‬ ‫و‬ ‫کشور‬ ‫اقتصاد‬ ‫بر‬ ‫ ها‬ ‫م‬ ‫تحری‬ ‫اثر‬ ‫کاهش‬ ‫ترامپ‬ ‫دولت‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫اراد‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫اداره‬ ‫را‬ ‫تشریح‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری تاکید واعظی اظهار داشت‪ :‬انچه در‬ ‫استراتژی مذکور باشد‪ .‬ا‬ ‫کرد‪ :‬دولت هیچ گاه به دنبال گران شرایط بسیار دشوار جنگ اقتصادی در برای فروپاشی اقتصاد ایران‪ ،‬ایستاده خصوصا جلوگیری از افزایش نرخ ارز و‬ ‫کردن ارز نبوده و قیمت باالی ارز و سه سال گذشته در این جلسه بیان شد‪ ،‬است‪.‬رییس دفتر رییس جمهوری تاکید کنترل تورم بوده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬لذا‬ ‫اوستین‪ :‬من به بایدن گفتم‬ ‫نرخ غیرواقعی ان را یکی از موانع ناظر به شدت تحریم ها‪ ،‬فشار حداکثری کرد‪ :‬بنده مجددا به صراحت تاکید هر گونه تلقی که انتفاع دولت از گرانی‬ ‫مهم اداره کشور و یکی از رخدادهای و کم وکیف محدودیت هایی بود که به می کنم که دولت هیچگاه به دنبال گران نرخ ارز را مفروض بگیرد‪ ،‬قطعا غلط و‬ ‫به اهدافی در سوریه حمله شود‬ ‫تلخ در دوران مسوولیتش می داند و اقتصاد کشور تحمیل شد و پیامدهای کردن ارز نبوده و قیمت باالی ارز و نرخ نامنطبق با واقعیت های اقتصادی کشور‬ ‫همواره در پی کنترل ان و کاستن از نامیمونی همچون افزایش نرخ ارز را غیرواقعی ان را یکی از موانع مهم اداره است‪ .‬چنین فرضیه ای البته جفا به همه وزیر دفاع امریکا بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به خاک کشوری با‬ ‫فشار برشهروندان بوده است‪.‬‬ ‫به دنبال داشت‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬کشور و یکی از رخدادهای تلخ در دوران عزیزان و دست اندرکارانی که برای مقابله حاکمیت مستقل اعالم کرد‪ :‬من به رییس جمهور بایدن گفتم که به اهدافی در سوریه‬ ‫هست‪.‬‬ ‫نیز‬ ‫کوشیدند‬ ‫ارز‬ ‫نرخ‬ ‫جهش‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫همواره‬ ‫و‬ ‫ داند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫مسوولیتش‬ ‫نتیجه‬ ‫مقطع‪،‬‬ ‫ان‬ ‫در‬ ‫ارز‬ ‫گرانی‬ ‫ تردید‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫واعظی‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬محمود‬ ‫حمله شود‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک‪ ،‬لوید اوستین وزیر دفاع‬ ‫امریکا امروز جمعه بدون اشاره به نقض منشور ملل متحد در حمله به خاک کشوری با‬ ‫حاکمیت مستقل اعالم کرد‪ :‬من به رییس جمهور بایدن گفتم که به اهدافی در سوریه‬ ‫قانون «لغو تح ری م ها» باید اج رایی شود‬ ‫حمله شود‪.‬وزیر دفاع امریکا در این خصوص ادعا کرد‪ :‬مطئنیم اهدافی را که ما در‬ ‫نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی اسالمی از مواضع منطقی خود در وی بیان کرد‪ :‬ایران‪ ،‬باالترین رشد شتاب نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سوریه هدف قرار دادیم‪ ،‬به شبه نظامیانی تعلق داشت که مسئول حمله به اربیل بودند!‬ ‫و سیاست خارجی مجلس گفت‪ :‬موضوع هسته ای کوتاه نخواهد امد و علمی را در میان همه کشورهای جهان سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی ما پیشتر گفته بودیم که بر اساس جدول زمانی به این حادثه واکنش نشان می دهیم!‬ ‫مجلس مصر است که قانون اقدام بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا انجا دارد و در زمینه های متعددی چون عرصه تصریح کرد‪ :‬فرمایش مقام معظم رهبری شامگاه روز دوشنبه ائتالف امریکایی در عراق از کشته شدن یک پیمانکار غیر نظامی و‬ ‫راهبردی برای لغو تحریم ها به که الزم باشد‪ ،‬حتی تا غنی سازی ‪ ۶۰‬دفاعی‪ ،‬تولید پهپاد‪ ،‬انرژی هسته ای‪ ،‬با در نظر گرفتن همین مسئله است که زخمی شدن ‪ ۵‬پیمانکار دیگر و همچنین یک نظامی امریکایی در حمله خمپاره ای به‬ ‫درستی اجرا شود و نباید اینده درصد پیش خواهد رفت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نانوتکنولوژی‪ ،‬بهداشت و سالمت‪ ،‬ساخت موضوعی را به عنوان یک نیاز اینده اطراف فرودگاه اربیل و پایگاه حریر خبر داد‪.‬یک گروه عراقی تازه تاسیس با نام «سرایا‬ ‫اولیا الدم» مسئولیت حمله به اربیل را برعهده گرفت و افزود که اشغالگران امریکایی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران کشوری در حال تجهیزات و تکنولوژی هایی پیشرفته و کشور مطرح فرمودند و ایران بر اساس‬ ‫کشور را معطل پیمان شکنان کنیم‪.‬‬ ‫در هیچ جای عراق امنیت نخواهند داشت‪.‬خبرنگار رویترز پیشتر به نقل از یک مقام‬ ‫عباس مقتدایی در گفتگو با خبرنگار رشد‪ ،‬پیشرو و از شتاب قابل توجهی نظایر ان فعالیت دارد و طبیعی است برجام‪ ،‬حضور در ‪ NPT‬و معیارها و‬ ‫ناشناس در کاخ سفید اعالم کرد که حمله هوایی امریکا در شامگاه پنج شنبه «حمله‬ ‫مهر‪ ،‬با اشاره به فرمایشات اخیر مقام در عرصه های مختلف علم و فناوری که به دنبال استفاده حداکثری از انرژی حقوق بین الملل حق استفاده صلح امیز به یک مقر متعلق به نیروهای هم پیمان با ایران در خاک سوریه» بود‪.‬‬ ‫پاک‪ ،‬کم هزینه و طوالنی مدت باشیم‪ .‬از انرژی هسته ای را دارد‪.‬‬ ‫معظم رهبری مبنی بر اینکه جمهوری برخوردار است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اخرین اخبار کرونا؛ جان باختن ‪ ۶۹‬بیمار کرونایی‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ :‬در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۶۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند‬ ‫و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۸۹۹‬نفر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه سالمت گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬دکتر سیما‬ ‫سادات الری افزود‪:‬از دیروز تا امروز ‪ ۸‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۸ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۳‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۵۹۲‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ‪ ۳۷۹‬هزار و ‪ ۹۲۲‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا‬ ‫از بیمارستان ها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫به گفته خانم الری‪ ،‬سه هزار و ‪ ۷۲۰‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬تا کنون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۷۳۴‬هزار و ‪ ۳۷۵‬ازمایش تشخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫دکتر سیما سادات الری افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرستان قرمز‪ ۳۱ ،‬شهرستان نارنجی‪۲۵۲ ،‬‬ ‫شهرستان زرد و ‪ ۱۵۴‬شهرستان ابی هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬شهر های ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬شادگان‪،‬‬ ‫شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۱۴۰۰‬نفر‬ ‫در اسایشگاه کهریزک‬ ‫همسان سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان در اینه واقعیت‬ ‫درخواست ناجا برای اختصاص‬ ‫واکسن کرونا به ماموران پلیس‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه واکسیناسیون ‪ ۱۴۰۰‬نفر مقیم مرکز کهریزک‬ ‫ظرف ‪ ۲‬روز انجام خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای سایر مراکز کشور هم ‪ ۲۰‬هزار سهمیه‬ ‫در مرحله نخست اخذ کرده ایم‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬وحید قبادی دانا‪ ،‬در مراسم‬ ‫شروع واکسیناسیون کووید ‪ ۱۹‬در مرکز نگهداری سالمندان و معلولین کهریزک با‬ ‫اشاره به اینکه حدود یکسال از ورود و شیوع ویروس کرونا در کشور می گذرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مراکز نگهداری سالمندان و معلوالن حدود ‪ ۲۰‬هزار مادریار‪ ،‬پدریار و مددیار‬ ‫فعالیت هایی را انجام دادند و از ‪ ۱۴‬هزار سالمندی که نگهداری می شوند‪ ۳ ،‬هزار‬ ‫‪ ۱۷۶‬نفر به ویروس کرونا مبتال شدند و ‪ ۲‬هزار ‪ ۲۹۵‬نفر بهبودی کامل یافتند و‬ ‫‪ ۵۰۶‬نفر تحت درمانند و ‪ ۳۷۵‬نفر متاسفانه فوت شدند‪.‬وی‪ ،‬میزان ابتالء به کرونا در‬ ‫مراکز سالمندان را ‪ ۲۲‬درصد عنوان کرد و افزود‪ ۲.۶ :‬دهم درصد از این افراد فوت‬ ‫کردند‪.‬قبادی دانا اظهار داشت‪ :‬اگر امار مراکز معلوالن هم به این لیست اضافه شود‪،‬‬ ‫تعداد افراد تحت نظر به ‪ ۵۱‬هزار نفر می رسد که در مجموع مراکز ‪ ۷‬هزار مبتال‬ ‫که در میان انها وجود داشته و ‪ ۶‬هزار نفر بهبود یافته و ‪ ۷۰۰‬نفر تحت درمانند‪.‬‬ ‫قبادی دانا ادامه داد‪ :‬مجموع افرادی که در مراکز شبانه روزی تحت نظارت سازمان‬ ‫بهزیستی نگه داری می شوند و به همراه امار فرزندان بی سرپرست و بدسرپرست‪،‬‬ ‫مجموعاً ‪ ۴۵۲‬نفر ناشی از کرونا فوت کرده اند‪ ،‬که درصد ابتالی انها به طور کلی ‪۱۴‬‬ ‫درصد بوده و درصد فوت ‪ ۰.۸‬درصد بوده است‪.‬وی با اشاره به اینکه از ‪ ۳۰۵‬مرکز‬ ‫سالمندان کشور‪ ۱۷۱ ،‬مرکز الودگی داشته است خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪ ۴۴‬درصد‬ ‫مراکز هیچ گونه ابتالیی نداشته اند‪.‬رئیس سازمان بهزیستی گفت‪ :‬از مجموع ‪۹۲۵‬‬ ‫مرکز‪ ۳۸۲ ،‬مرکز الوده شدند که رقم ‪ ۴۱‬درصد را دارد و ‪ ۶۰‬درصد از این مراکز‬ ‫کنترل شده اند‪.‬به گفته وی‪ ،‬در مهر و ابان ‪ ۸۰‬هزار مددجو و پرسنل بهزیستی رایگان‬ ‫در مقابل انفلوانزا واکسینه شده اند و واکسیناسیون حدود ‪ ۱۴۰۰‬نفر از سالمندان و‬ ‫افراد دارای معلولیت در اسایشگاه کهریزک با حضور وزیر بهداشت اغاز شد و ظرف‬ ‫دو روز این واکسیناسیون تکمیل می شود‪.‬قبادی دانا تاکید کرد‪ :‬برای سایر مراکز‬ ‫کشور هم ‪ ۲۰‬هزار سهمیه در مرحله نخست اخذ کرده ایم‪ ،‬که به ترتیب سالمندان‪،‬‬ ‫بیماران روانی مزمن‪ ،‬معلولین ذهنی و جسمی و حرکتی مزمن مقیم در مراکز‬ ‫واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه‪ :‬همسان سازی حقوق بازنشستگان را‬ ‫در چارچوب قانون پیگیری می کنیم‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛‬ ‫اقای حاجی بابایی گفت‪ :‬با عنایت به مسئولیتم در کمیسیون تلفیق برنامه ششم‬ ‫توسعه با وجود پیگیری های متعدد و با دفاعیات مستدلی که داشتیم‪ ،‬متاسفانه‬ ‫درنهایت مجمع تشخیص مصلحت بدلیل مخالفت دولت واعالم عدم توان برای‬ ‫اجرا‪ ،‬کلمه همسان سازی را حذف کرد و به کلمه متناسب سازی اکتفا نمود‪.‬رئیس‬ ‫کمیسیون برنامه وبودجه افزود‪:‬اجرایی نمودن ماده ‪۱۲‬و‪ ۲۹‬و‪ ۳۰‬قانون برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬همه ساله در بودجه های سنواتی مورد تاکید قرار گرفته است و دولت‬ ‫اعتباراتی کمی را برای همسان سازی در لوایح بودجه قرار داده‪ ،‬که همواره با‬ ‫اعتراضات ونطق ها ودفاعیات در صحن مجلس و حتی در مناظره های تلویزیونی‬ ‫با دالیل محکم به ان اعتراض کردیم و در قانون بودجه نهایی در سنوات گذشته‬ ‫اعتبار همسان سازی دولت را‪ ،‬افزایش داده ایم‪.‬حاجی بابایی گفت‪ :‬در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در دولت علیرغم کمبود اعتبارات‪ ،‬اقدامات مناسبی به دالیل مختلف صورت‬ ‫گرفت‪ ،‬که حتما ادامه خواهدیافت‪.‬وی بیان داشت‪ :‬راه حل مساله این است که‬ ‫دولت این پیشنهاد را در قالب الیحه به مجلس تقدیم نماید‪ ،‬اما چرا این الیحه‬ ‫را نمی اورد‪ ،‬تا از طریق طرح پیگیری شود‪ ،‬جای سوال است؟ البته راه دیگر این‬ ‫است که ان را در قانون برنامه هفتم توسعه مصوب کنیم‪ .‬ماهرسه راه رامی رویم‪.‬‬ ‫حاجی بابایی درباره اینکه از این سه راه‪_۱:‬دولت الیحه بیاورد‪_۲‬مجلس طرح‬ ‫دوفوریتی بدهد‪_۳‬دربرنامه هفتم تصویب شود‪ ،‬کدام بهتر وشدنی است؟ با اشاره‬ ‫به هماهنگی های صورت گرفته درمجلس گفت‪ :‬طرح دو فوریتی را نیز ‪ ۱۹۶‬نفر‬ ‫امضا نموده ایم وبه هیات رئیسه تحویل شده است‪.‬رئیس کمیسیون برنامه وبودجه‬ ‫ومحاسبات مجلس اظهار داشت‪ :‬اگر دولت الیحه را اماده کند‪ ،‬ما به سرعت ان را‬ ‫مصوب می کنیم‪ ،‬اما اگر این الیحه توسط دولت به مجلس ارائه نشود‪ ،‬هم دوفوریتی‬ ‫وهم در برنامه هفتم قطعا ان را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی از درخواست این نیرو از وزارت بهداشت برای‬ ‫اختصاص سهمیه واکسن کرونا به ماموران پلیس خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫مساله افراد دارای اولویت برای دریافت واکسن کرونا از جمله مواردی است‬ ‫که در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬از نامه ای پیرامون اختصاص‬ ‫واکسن به هنرمندان و تزریق واکسن از سوی یکی از سلبریتی ها در ایالت‬ ‫متحده تا تذکر عضو شورای شهر در مورد قرارگرفتن کارمندان شهرداری و‬ ‫نیروهای خدماتی در اولویت نخست دریافت واکسن از جمله مواردی است‬ ‫که در روزهای اخیر پیرامون واکسن کرونا رسانه ای شده است‪.‬در این میان‬ ‫ماموران پلیس نیز از جمله افرادی هستند که بنا به گفته فرماندهان ارشد‬ ‫ناجا پس از کادر درمان در صف اول مقابله با کرونا قرار داشته و در این‬ ‫ایام نه تنها ارتباطشان با سطح جامعه محدود نشده بلکه در جریان اجرای‬ ‫محدودیت ها و افزایش نظارت ها ماموریت های بیشتری هم داشته اند‪ .‬همین‬ ‫موضوع نیز سبب شد تا چگونگی اختصاص واکسن به ماموران پلیس را از‬ ‫فرمانده ناجا جویا شویم ‪.‬سردار حسین اشتری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫اختصاص واکسن به ماموران پلیس گفت‪ :‬ماموران پلیس بعد از کادر درمان‬ ‫در خط مقدم مقابله با کرونا قرار داشته و دارند‪ ،‬ماموران ما از همان روزهای‬ ‫نخست ورود کرونا به کشور در اجرای محدودیت های ترافیکی‪ ،‬نظارت بر‬ ‫صنوف‪ ،‬برخورد با احتکار‪ ،‬تامین نظم و امنیت بیمارستان ها و مراکز درمانی‬ ‫و ‪ ...‬حضور داشتند و در کنار ان وظیفه تامین امنیت نیز بر عهده شان بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین راستا به وزارت بهداشت و وزیر محترم بهداشت اعالم‬ ‫کردیم که ماموران ناجا را نیز در اولویت قرار دهند و ایشان هم پذیرفتند‪ .‬ما‬ ‫گفتیم که کارکنان ما که در معرض خطر و مواجهه با افراد متعدد هستند‬ ‫جزو این افراد قرار بگیرند که ما امیدواریم به محض فراهم شدن شرایط‬ ‫تزریق واکسن به این افراد نیز اغاز شود‪.‬‬ ‫جدیدترین خبر از حل مشکل پوشش‬ ‫بیمه ای رانندگان و صیادان‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره اخرین وضعیت پوشش بیمه ای رانندگان‬ ‫تاکسی گفت‪ :‬سازمان هدفمندی یارانه ها اعالم کرده است که با قیودی با جایگزینی این‬ ‫مبلغ موافق است‪ .‬در حال نهایی کردن این موضوع هستیم‪ ،‬جایگزینی بخش عمده ای‬ ‫از مشکل را حل می کند‪.‬مصطفی ساالری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اخرین وضعیت‬ ‫پوشش بیمه ای رانندگان تاکسی و مشکالتی که در این زمینه وجود داشت توضیح داد‬ ‫و در این باره اظهار کرد‪ :‬بیمه رانندگان تاکسی جزو بیمه اقشار خاص است و دولت باید‬ ‫به عنوان کارفرما سهمی را بابت حق بیمه این اقشار بپردازد‪.‬وی افزود‪ :‬سازمان هدفمندی‬ ‫یارانه ها اعالم کرده است که با قیودی با جایگزینی این مبلغ موافق است‪ .‬در حال نهایی‬ ‫کردن این موضوع هستیم‪ ،‬جایگزینی بخش عمده ای از مشکل را حل می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه منتها برای افراد جدیدی که پوشش‬ ‫بیمه ای ندارند و با هزینه خودشان بیمه شده اند یا قابل پوشش هستند اقدام دیگری‬ ‫در حال انجام است گفت‪ :‬توافق اولیه ای صورت گرفته است که سازمان برنامه در بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬منابعی را به این منظور ببیند تا بتوانیم پوشش را کامل کنیم‪.‬ساالری افزود‪ :‬امید‬ ‫است با همکاری دولت و مجلس این اعتبار در بودجه سال اتی دیده شود‪ .‬یک توافق‬ ‫شفاهی صورت گرفته است و با لحاظ شدن اعتبار الزم برای پرداخت حق بیمه سهم‬ ‫دولت در بودجه مشکل ‪ ۲۳‬قشر خاص از جمله رانندگان تاکسی‪ ،‬کامیون داران‪ ،‬صیادان‬ ‫و ملوانان که مشمول هستند حل شود‪.‬‬ ‫ورود سامانه بارشی جدید‬ ‫به کشور طی این هفته‬ ‫مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه بارشی‬ ‫جدید به کشور طی هفته پیش رو‪ ،‬گفت‪ :‬روز سه شنبه ( ‪ ۱۲‬اسفند) سامانه بارشی‬ ‫جدیدی از مرزهای غربی وارد کشور می شود و فعالیت این سامانه بارشی در شمال‬ ‫غرب‪ ،‬غرب‪ ،‬سواحل دریای خزر‪ ،‬دامنه های جنوبی البرز مرکزی‪ ،‬مرکز و شمال شرق‬ ‫کشور خواهد بود‪.‬صادق ضیاییان در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس اخرین خروجی‬ ‫مدل های هواشناسی‪ ،‬جمعه( ‪ ۸‬اسفندماه) در برخی مناطق شمال و مرکز هرمزگان‪،‬‬ ‫نیمه جنوبی کرمان و شمال سیستان و بلوچستان بارش پراکنده و گاهی رعد و برق‬ ‫و وزش باد پیش بینی می شود‪ .‬همچنین امروز در ارتفاعات زاگرس مرکزی و ارتفاعات‬ ‫کرمان بارش برف رخ خواهد داد‪.‬وی افزود‪ :‬شنبه و یکشنبه ( ‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬اسفندماه) در اکثر‬ ‫مناطق کشور جوی ارام و پایدار حاکم خواهد بود و در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش‬ ‫برف و باران پیش بینی می شود‪ .‬دوشنبه (‪ ۱۱‬اسفند) در برخی مناطق شمال غرب‪،‬‬ ‫غرب‪ ،‬سواحل دریای خزر‪ ،‬دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی‪ ،‬جنوب شرق و شرق‬ ‫بارش پیش بینی می شود‪ .‬روز سه شنبه ( ‪ ۱۲‬اسفند) سامانه بارشی جدیدی از مرزهای‬ ‫غربی وارد کشور می شود و فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب‪ ،‬غرب‪ ،‬سواحل‬ ‫دریای خزر‪ ،‬دامنه های جنوبی البرز مرکزی‪ ،‬مرکز و شمال شرق کشور خواهد بود‪.‬‬ ‫ضیائیان ادامه داد‪ :‬امروز( ‪ ۸‬اسفند) کاهش محسوس دما و ماندگاری هوای سرد در اکثر‬ ‫مناطق کشور رخ خواهد داد‪ .‬این کاهش دما در شرق و جنوب شرقی حدود ‪ ۸‬تا ‪۱۲‬‬ ‫درجه خواهد بود‪ .‬طی این مدت با توجه به کاهش محسوس دما در ساعات شب و صبح‬ ‫در بخش هایی از سواحل دریای خزر و مرکز کشور‪ ،‬احتمال یخبندان معابر وجود دارد‬ ‫و از شنبه تا اواخر هفته روند افزایش دما را در بیشتر مناطق کشور شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫امروز در شرق و جنوب شرق وزش باد شدید است و در برخی مناطق بویژه زابل سبب‬ ‫گرد و خاک و توفان می شود‪ .‬همچنین طی امروز و فردا نواحی شرقی و مرکز خلیج‬ ‫فارس مواج خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز اینده تصریح کرد‪ :‬اسمان تهران‬ ‫فردا (‪ ۹‬اسفند) صاف در بعضی ساعات غبار محلی با حداقل دمای ‪ ۲‬و حداکثر دمای ‪۱۰‬‬ ‫درجه سانتیگراد و طی روز یکشنبه (‪ ۱۰‬اسفند) نیز صاف در بعضی ساعات غبار محلی با‬ ‫حداقل دمای ‪ ۴‬و حداکثر دمای ‪ ۱۲‬درجه سانتیگراد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫روند تزریق واکس ن های تایید شده کووید‪ ۱۹-‬در س راسر جهان‬ ‫بزرگترین کمپین واکسیناسیون‬ ‫تاریخ هم اکنون در سراسر جهان در‬ ‫حال انجام است و براساس اطالعات‬ ‫جمع اوری شده توسط "بلومبرگ"‪،‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۲۲۵‬میلیون دوز از‬ ‫واکسن های تایید شده علیه بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در ‪ ۱۰۰‬کشور مختلف‬ ‫تزریق شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در حالی که هیچ‬ ‫یک از این واکسن ها به تنهایی برای‬ ‫واکسیناسیون کل جمعیت حدودا ‪۷.۸‬‬ ‫میلیارد نفری جهان کافی نیست اما‬ ‫استفاده از مجموع ‪ ۹‬واکسن تایید شده‬ ‫فعلی در کنار هم‪ ،‬بهترین فرصت بشریت‬ ‫برای پایان دادن به بالیی است که تاکنون‬ ‫جان بیش از ‪ ۲.۵‬میلیون نفر را در دنیا‬ ‫گرفته و فاجعه اقتصادی جهانی را به‬ ‫وجود اورده است‪.‬‬ ‫براساس امار بلومبرگ جدیدترین نرخ‬ ‫تزریق این واکسن ها تقریبا ‪ ۶.۰۷‬میلیون‬ ‫دوز در روز بوده است‪.‬‬ ‫در حالی که در سطح جهانی‪ ،‬اخرین‬ ‫میزان واکسیناسیون به طور متوسط​​‬ ‫‪ ۶.۰۷۴.۹۳۲‬دوز در روز گزارش شده‪،‬‬ ‫تخمین زده می شود که با این سرعت‬ ‫برای پوشش دادن حدود ‪ ۷۵‬درصد از‬ ‫جمعیت زمین با واکسن دو مرحله ای‪،‬‬ ‫دستکم ‪ ۱/۵‬سال‪ ،‬زمان الزم است‪.‬‬ ‫همچنین بنابر گزارش روزنامه نیویورک‬ ‫تایمز‪ ،‬در حال حاضر بین برنامه های‬ ‫واکسیناسیون در کشورهای مختلف‬ ‫فاصله زیادی وجود دارد به طوری که‬ ‫هنوز بسیاری از انها حتی تزریق یک دوز‬ ‫از واکسن را نیز گزارش نکرده اند‪.‬‬ ‫در عین حال کشورهای کم درامدتر‬ ‫نیز متکی بر اجرای برنامه بین المللی‬ ‫تقسیم واکسن موسوم به "کوواکس"‬ ‫(‪ )Covax‬هستند که هدف ان تامین‬ ‫دو میلیارد دوز واکسن تا پایان سال جاری‬ ‫میالدی برای این مناطق است‪.‬‬ ‫این داده ها مبتنی بر اطالعات ارائه شده‬ ‫از سوی منابع دولتی است که در پروژه ای‬ ‫موسوم به "‪"Our World in Data‬‬ ‫(جهان ما در داده ها) و در دانشگاه‬ ‫اکسفورد گرداوری شده است‪.‬‬ ‫براساس اطالعات فوق‪ ،‬فرد واکسینه شده‬ ‫به شخصی اطالق می شود که حداقل یک‬ ‫دوز از واکسن را دریافت کرده باشد و‬ ‫همچنین فرد کامل واکسینه شده‪ ،‬تمام‬ ‫دوزهای تجویز شده برای یک نوع واکسن‬ ‫را دریافت کرده است‪ .‬برای مثال در مورد‬ ‫واکسن فایزر‪-‬بیوان تک که شامل دو دوز‬ ‫است‪ ،‬فردی که هر دو دوز را تزریق‬ ‫کند‪ ،‬کامال واکسینه شده در نظر گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط فعلی که ذخایر‬ ‫واکسن های تولید شده در مقایسه‬ ‫با جمعیت زمین هنوز بسیار اندک‬ ‫است لذا بیشتر کشورها اقدامات اولیه‬ ‫واکسیناسیون خود را روی گروه هایی که‬ ‫در اولویت هستند نظیر افراد اسیب پذیر‬ ‫به لحاظ بالینی‪ ،‬گروه های سنی ‪ ۶۰‬سال‬ ‫به باال و پرسنل و کارکنان خط مقدم‬ ‫مانند پزشکان و پرستاران متمرکز کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش در حال حاضر ‪۹‬‬ ‫واکسن مختلف در سراسر جهان در حال‬ ‫تزریق است‪.‬‬ ‫تاکنون واکسن فایزر‪-‬بیوان تک در ‪۶۶‬‬ ‫کشور‪ ،‬واکسن استرازنکای دانشگاه‬ ‫اکسفورد در ‪ ۵۰‬کشور‪ ،‬واکسن مدرنا در‬ ‫‪ ۲۸‬کشور‪ ،‬واکسن سینوفار ِم پکن در ‪۱۴‬‬ ‫کشور‪ ،‬واکسن "اسپوتنیک وی" شرکت‬ ‫گامالیا در ‪ ۱۱‬کشور‪ ،‬واکسن سینوواک‬ ‫در شش کشور‪ ،‬واکسن سینوفار ِم ووهان‬ ‫در دو کشور‪ ،‬واکسن بهارات بیوتک‬ ‫(کوواکسین) در یک کشور و واکسن‬ ‫جانسون اند جانسون در یک کشور مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته اند‪ .‬بعالوه برخی‬ ‫از این واکسن ها نظیر اسپوتنیک وی و‬ ‫سینوفارم در تعداد بیشتری از کشورها‬ ‫مجوز استفاده اضطراری گرفته اند اما‬ ‫هنوز واکسیناسیون عمومی انها اغاز‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫چه زمانی زندگی به حالت عادی برمی‬ ‫گردد؟‬ ‫این سوالی پیچیده و موضوعی‬ ‫چالش برانگیز بین اپیدمیولوژیست ها‬ ‫است‪.‬در حالی که تصور می شود بهترین‬ ‫واکسن ها هم اکنون در حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫در ایجاد مصونیت موثر هستند اما هنوز‬ ‫هم پس از واکسیناسیون‪ ،‬امکان انتقال و‬ ‫گسترش بیماری وجود دارد و محققان‬ ‫حوزه علوم درمان و پزشکی همچنان به‬ ‫دنبال راه حل مطمئن تری برای مقابله‬ ‫با ویروس ‪ 2-SARS-CoV‬هستند‪.‬‬ ‫نگرانی از شعله های سرکش کرونای جهش یافته‬ ‫این ویروس بشدت بیمار را به سمت مرگ و میر می کشاند‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬امروز به دیدار‬ ‫چندین تن از علما و مراجع عظام‬ ‫تقلید در قم امدیم و در ایام همه‬ ‫گیری کرونا‪ ،‬بیشترین مرحمت و‬ ‫همراهی را از سوی جامعه روحانیت‬ ‫معزز شیعه و در راس انها‪ ،‬مقام معظم‬ ‫رهبری داشتیم‪ ،‬چه در رعایت پروتکل‬ ‫ها‪ ،‬هدایت مردم به سوی رعایت‬ ‫دستورالعمل ها و چه در حمایت های‬ ‫ایشان از کادر بهداشتی و درمانی این‬ ‫همراهی وجود داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر سعید نمکی‬ ‫در حاشیه دیدار با ایت اله سعیدی‪،‬‬ ‫تولیت استان مقدسه حضرت فاطمه‬ ‫معصومه(س) و امام جمعه قم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه همکاران ما در سراسر کشور‪،‬‬ ‫به امور مدیریت و کنترل بیماری کووید‪۱۹‬‬ ‫مسلط هستند با وجود ویروس جهش‬ ‫یافته انگلیسی که مواردی از ان در قم‬ ‫هم گزارش شده‪ ،‬همکاران ما رصد خانه‬ ‫به خانه دارند و تعداد تست ها به سرعت‬ ‫افزایش پیدا کرده و در کل کشور از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تست در روز عبور می کنیم در حالیکه‬ ‫این تعداد در ماه های گذشته بین ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬هزار تست بود‪ .‬وی افزود‪ :‬خوشبختانه‬ ‫بیماریابی به شدت گسترش یافته و تقویت‬ ‫شده است و امیدواریم که در اینده نزدیک‬ ‫بتوانیم این موج را هم مدیریت و خنثی‬ ‫کنیم‪ .‬در مورد واکسن نیز دیروز همزمان‬ ‫با روز پدر خدمت پدران عزیز در سرای‬ ‫سالمندان کهریزک رسیدیم و در انجا به‬ ‫شکل نمادین‪ ،‬واکسیناسیون گروه های‬ ‫اسیب پذیر برای گروه سالمندان را در کنار‬ ‫کادر بهداشتی و درمانی اغاز کردیم‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬واکسیناسیون‬ ‫گروه های اسیب پذیر را با واکسن وارداتی‬ ‫دنبال می کنیم و به یاری با همت همکاران‬ ‫مان به عنوان یک مژده بسیار ارزشمند‪،‬‬ ‫پیشرفت ها به قدری چشمگیری است که‬ ‫در بهار سال اینده عالوه بر تولید کننده‬ ‫واکسن‪ ،‬یکی از صادر کنندگان واکسن‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در مورد داروهای مورد نیاز‪،‬‬ ‫ماسک‪ ،‬ونتیالتور و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫نیز کشور در مرز خودکفایی است و حتی‬ ‫صادرات هم انجام می شود‪ .‬نمکی یاداور‬ ‫شد‪ :‬نگرانی ما شعله های بیماری در اثر‬ ‫ویروس سرکش جهش یافته است که‬ ‫امیدواریم ان را هم با همان مدلی که در‬ ‫موج های قبلی مدیریت کردیم‪ ،‬با همکاری‬ ‫و رعایت بیشتر مردم و مسئوالن‪ ،‬بتوانیم‬ ‫مدیریت کنیم‪ .‬وی همچنین در دیدار با‬ ‫ایت اله سعیدی‪ ،‬گفت‪ :‬خدا را شاکریم که‬ ‫بعد از یکسال مبارزه بی امان و بی وقفه‪،‬‬ ‫موفقیت های ارزشمندی در کشور داشتیم‬ ‫در حالیکه انگلیس یکی از قوی ترین‬ ‫زیرساخت های سالمت جهان را دارد و‬ ‫برای بخش سالمت در این شرایط تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیش ‪ ۲۲‬میلیارد پوند و امریکا نیز ‪۱۱۱‬‬ ‫میلیارد دالر‪ ،‬اختصاص داده اند در حالیکه‬ ‫ما هنوز از محل یک میلیارد دالر که مقام‬ ‫معظم رهبری موافقت کردند‪ ،‬شاید تا امروز‬ ‫حداکثر ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد ان را گرفته باشیم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم ها و‬ ‫فشارهای ظالمانه ای بر ما روا داشتند اما‬ ‫با عنایت خداوند‪ ،‬حمایت‪ ،‬عنایت و هدایت‬ ‫ویژه مقام معظم رهبری و همراهی بخش‬ ‫های مختلف جامعه به ویژه روحانیت‬ ‫معزز شیعه با وزارت بهداشت‪ ،‬توانستیم به‬ ‫موفقیت های چشمگیری برسیم و دیدیم‬ ‫که مقام معظم رهبری به تنهایی در یک‬ ‫حسینیه نشستند تا این پیام را به همگان‬ ‫بدهند که رعایت شیوه نامه ها‪ ،‬واجب است‬ ‫و همه باید تبعیت کنند‪.‬نمکی افزود‪ :‬ایران‬ ‫علیرغم همه فشارها‪ ،‬در نقطه سرافرازانه‬ ‫ایستاده است‪ .‬دکتر المنظری‪ ،‬مدیر کل‬ ‫دفتر مدیترانه شرقی سازمان جهانی‬ ‫بهداشت که هفته پیش به ایران سفر کرده‬ ‫بود‪ ،‬اذعان کرد که توفیقات ایران‪ ،‬حیرت‬ ‫انگیز است و ایران نشان داده که نه در حد‬ ‫منطقه بلکه در حد جهان می تواند الگویی‬ ‫برای مدیریت بیماری کووید‪ ۱۹‬باشد‪ .‬بنابر‬ ‫اعالم وبدا‪ ،‬وزیر بهداشت در خاتمه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز گرفتار نوعی ویروس جهش یافته‬ ‫شده ایم و این ویروس در کل کشور در‬ ‫حال چرخش است و دیروز هم گزارش‬ ‫هایی از این ویروس در قم به ما رسید‪.‬‬ ‫قدرت سرایت این ویروس حدود ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫برابر ویروس قبلی است‪ ،‬مدتی که بیمار را‬ ‫به بیمارستان و بخش ‪ ICU‬می کشاند‬ ‫بجای ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬روز‪ ۷۲ ،‬ساعت است و به‬ ‫شدت هم بیمار را به سمت مرگ و میر می‬ ‫برد و بیشتر هم جوانترها را گرفتار می کند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫برجام ‪ ،‬خوشبینی و طول عمر!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫این روزها که مسئوالن مملکت خوشبین به احیای برجام هستند و حتی عده‬ ‫ای معتقدند نباید با احیای برجام برخورد جناحی کرد‪ ،‬ما هم سعی می کنیم‬ ‫مطلب امروز را روی موج خوشبینی تنظیم کنیم علی برکت اله!‬ ‫حقیقت امر ما متوجه نشدیم چرا در سال های اخیر هر کس می خواهد‬ ‫کلمات خوشبینی و بد بینی را تفسیر کند ‪ ،‬صحبت از لیوانی می کند که‬ ‫تا نیمه پر است‪ .‬اص ً‬ ‫ال چرا این لیوان تا نیمه پر است؟ داخل این لیوان چه‬ ‫چیزی ریخته اند؟ این لیوان تولید ملی است یا دوستان از چین وارد کرده‬ ‫اند؟ اصل است یا فیک؟ واقعی است یا تراریخته؟ اص ً‬ ‫ال چرا لیوان؟ چرا به نیمه‬ ‫پر یا خالی کوزه یا افتابه نگاه نمی کنند؟! البته از افتابه بهتر هم هست‪ .‬ان‬ ‫چمدان های سیاهی که چند سال قبل با انها در ماجرای اختالس ‪ 3‬با یک‬ ‫وانت بارصفر ‪ ،‬چرک کف دست جابجا می کردند‪ ( .‬البته استثنائاً این کیف‬ ‫ها نیمه خالی نداشتند و نقدا ً ‪ 300‬میلیون تومان ناقابل در داخل هر کدام‬ ‫زور َچپان می کردند!)‬ ‫علی ای حال پاسخ به این سوال و سواالت مشابه هیچ ربطی به اهمیت‬ ‫خوشبینی ندارد و شما هم تا می توانید باید خوشبین باشید‪ .‬در ضمن این‬ ‫حرف ما یا عمو سیفی ( سرایدار مفخم مدرسه ما) هم نیست که رویش ان‬ ‫قلت بیاورید‪ .‬چرا که دانشمندان اخیرا ً کاشف به عمل اورده اند « هرچه‬ ‫اجتماعی تر و خوشبین تر باشید بیشتر عمر می کنید‪ ( ».‬به نقل از روزنامه‬ ‫همشهری)‬ ‫حاال خود دانید‪ .‬در ضمن درست است که این روزها با تاسیس انواع و‬ ‫اقسام دانشگاه پولی و غیر پولی خلق اله همه دکترا و فوق دکترا گرفته‬ ‫اند و راجع به موضوعات مختلف افاضات می کنند‪ ،‬ولی ما هنوز به همان‬ ‫معلومات اکابری خودمان که نزد یکی از بزرگترین مکتب خانه داران شمال‬ ‫شرق کشور اموخته ایم افتخار می کنیم و با عنایت به نامحدود بودن حدود‬ ‫و ثغور وظایفمان یک بسته پیشنهادی در خصوص توسعه فرهنگ خوشبینی‬ ‫در جامعه ارائه می کنیم‪:‬‬ ‫الف) تهیه و توزیع ملزومات خوشبینی‪ :‬این روزها لوازم جانبی و خنزر پنزر‬ ‫در اموراتی نظیر الغری‪ ،‬زیبایی‪ ،‬فیتنس و ‪ ...‬دارای بازار خوبی است و خلق‬ ‫اله بدون توجه به امکان پذیر مقوله مورد نظر اقدام به خرید وسایل ان می‬ ‫کنند‪ .‬فلذا پیشنهاد می شود انواع قرص‪ ،‬امپول‪ ،‬شربت‪ ،‬حلقه‪ ،‬عطر‪ ،‬دستبند‪،‬‬ ‫گوی‪ ،‬هد بند‪ ،‬سی دی و تی شرت خوشبینی تولید و از طریق شبکه مجازی‬ ‫به فروش برسد‪.‬‬ ‫ب) چاپ کتاب‪ :‬چاپ کتابهایی به منظور افزایش خوش بینی می تواند گام‬ ‫دیگری در جهت نهادینه ساختن این امر در جامعه باشد‪ .‬کتابهایی نظیر‪:‬‬ ‫تقویت خوشبینی در ‪ 30‬ثانیه ؛ چگونه بد بینی را در نطفه خفه کنیم ؟‬ ‫خوشبینی جادویی در هفت روز و قس علی هذا‪...‬‬ ‫ج) هماهنگی با سالطین میدان بار‪ :‬در جریان هستید که این روزها هر‬ ‫وقت میوه ای روی دست دوستان باد می کند بالفاصله ضد سرطان بودن‬ ‫یا حیاتبخش بودن ان برای نوع بشر توسط دانشمندان کشف می شود و‬ ‫فوری نیز رسانه ای می شود و پشت بند ان ملت همیشه در صحنه با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی خاک میدان بار را نیز به توبره می کشند! فلذا پیشنهاد‬ ‫می شود با هماهنگی سالطین میدان بار و معرفی ادواری میوه هایی که در‬ ‫خوشبینی نقش به سزایی دارند‪ ،‬عالوه بر فروش میوه های کم مصرف ‪،‬‬ ‫ضریب خوشبینی را در جامعه افزایش دهیم!‬ ‫ناگفته نماند اخیرا ً دانشمندان ژن خوشبینی را هم کشف کرده اند که اگر‬ ‫زوج های جوان ‪ ،‬قبل از ازدواج یک تست ژنتیک انجام دهند و مشخص شود‬ ‫که زوجین دارای ژن غالب هستند ‪ ،‬قطعاً بچه هایشان حسابی خوشبین به‬ ‫دنیا می ایند و نیازی به استفاده از بسته های پیشنهادی ما نخواهد بود‪.‬‬ ‫هماره خوشبین باشید!‬ ‫براساس امار پژوهشگاه دانش های بنیادی؛‬ ‫فعالیت یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار سایت‬ ‫با هویت ایرانی‬ ‫روند ثبت دامنه های اینترنتی در پژوهشگاه دانش های بنیادی از فعالیت یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار سایت با هویت ایرانی حکایت دارد و در یک سال گذشته‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار دامنه در کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار فناوری گروه علمی فرهنگی هنری خبرگزاری صدا و سیما ‪،‬‬ ‫بررسی ها از وضعیت ثبت دامنه سایت های اینترنتی توسط کاربران ایرانی نشان‬ ‫می دهد که تا اسفندماه امسال نزدیک به یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار سایت با هویت و‬ ‫دامنه ایرانی در کشور فعال است‪.‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۸‬شمار سایت های اینترنتی با هویت ایرانی یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫سایت بود و طی یک سال اخیر کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار سایت با دامنه ایرانی به این‬ ‫تعداد افزوده شده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد ویروس کرونا روند ثبت سایت و خرید پسوند و دامنه را نیز کند‬ ‫کرده است و ثبت دامنه های اینترنتی در یک سال گذشته‪ ،‬پررونق نبوده است‪.‬‬ ‫مطابق اعالم مرکز ثبت پسوندها و دامنه های اینترنتی پژوهشگاه دانش های بنیادی‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۷‬حدود یک میلیون دامنه اینترنتی در ایران به ثبت رسیده بود که‬ ‫در پایان سال ‪ ۹۸‬با ثبت ‪ ۲۰۰‬هزار سایت جدید‪ ،‬تعداد ثبت دامنه های اینترنتی به‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار سایت رسید؛ هم اکنون در اخرین ماه سال ‪ ۹۹‬حدود ‪۹۲‬‬ ‫هزار ادرس پسوند جدید به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫بر اساس اخرین امارهای ارائه شده از تعداد دامنه های اینترنتی‪ ،‬پسوند دات ای‬ ‫ار (‪ ).ir‬بیشترین پسوند سایت های ایرانی را به خود اختصاص داده است و در صدر‬ ‫دامنه های ثبت شده فعال اینترنتی با هویت ایرانی قرار دارد و پسوند ‪ net.ir‬نیز‬ ‫کمترین میزان ثبت دامنه را در میان سایت های ایرانی دارد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت ثبت دامنه های اینترنتی نشان می دهد که هم اکنون یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۸۴‬هزار و ‪ ۴۷۴‬دامنه با پسوند ‪ ir‬در کشور فعال است که بیشترین تعداد دامنه‬ ‫اینترنتی را در میان وب سایت های ایرانی شامل می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر شمار پسوندهای ثبت شده ‪ co.ir‬بالغ بر ‪ ۴۰۳۲‬دامنه‪ ،‬شمار‬ ‫دامنه های ثبت شده با پسوند فارسی ایران ‪ ۱۵۵۵‬دامنه و شمار دامنه های ثبت‬ ‫شده با پسوند ‪ ac.ir‬حدود ‪ ۱۲۷۳‬دامنه فعال اعالم شده است‪ .‬تعداد سایت های‬ ‫اینترنتی فعال حاکمیتی و دستگاه های اجرایی با پسوند ‪ gov.ir‬بالغ بر ‪۲۱۱‬‬ ‫پسوند است‪.‬‬ ‫در همین حال تعداد دامنه های فعال به ثبت رسیده با پسوند ‪ sch.ir‬حدود ‪۲۵۴‬‬ ‫دامنه‪ ،‬با پسوند ‪ org.ir‬بالغ بر ‪ ۲۸۰‬و ‪ id.ir‬بالغ بر ‪ ۶۱۴‬پسوند براورد می شود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۶‬پسوند اینترنتی نیز با ‪ net.ir‬در کشور به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫تا پیش از این ایران از نظر رشد دامنه اینترنتی در میان ‪ ۴‬کشور نخست دنیا قرار‬ ‫داشت و از این حیث باالتر از کشورهایی مانند سنگاپور‪ ،‬مالزی و ترکیه عنوان‬ ‫می شد‪ .‬اما در شرایط حاضر رتبه جدیدی از سوی پژوهشگاه دانش های بنیادی در‬ ‫این خصوص اعالم نشده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫تعطیلی دوباره استخرهای البرز‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫رییس هیات نجات غریق و غواصی البرز گفت‪ :‬تعطیلی دوباره استخرهای استان به دلیل شیوع ویروس کرونا مشکالت درامدی‬ ‫این مراکز ورزشی مضاعف کرده است‪.‬بیژن پیریایی روز جمعه در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬بازگشایی ‪ ۱۵‬روزه استخرها پس از ماه‬ ‫ها توقف در واقع موجب برگشت یک امید تازه به استخرهای استان و کارکنان انها از جمله ناجیان غریق شده بود‪ ،‬اما تعطیلی‬ ‫دوباره‪ ،‬این استخرها را در شوک بزرگی برده است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬این در حالی است که در ‪ ۱۵‬روزی که شاهد بازگشایی دوباره‬ ‫استخرها بودیم‪ ،‬در شلوغ ترین حالت ممکن شاید ‪ ۱۰‬نفر در درون اب نبودند و خود استخرداران نیز با یک سرمایه گذاری و تبلیغات‬ ‫خبر‬ ‫استان ها‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تالش کردند تا رونق را به استخرها باز گردانند‪.‬پیریایی اظهار داشت‪ :‬با بازگشت تعطیلی ها بار دیگر کافرماها بایستی به سمت لغو‬ ‫قراردادها و یا بیکار شدن نیروهای کار خود بروند که صدمات زیادی به این بخش وارد می کند‪.‬وی با بیان اینکه استخرها بسیار‬ ‫مظلوم واقع شده اند خاطر نشان کرد‪ :‬این در حالی است که تعداد افراد حاضر در استخرها به خصوص در فصل زمستان کم است‬ ‫که قابل مقایسه شاید با صف تله کابین ها نباشد‪.‬‬ ‫رییس هیات نجات غریق و غواصی البرز ادامه داد‪ :‬یک امیدی در حال بازگشت بود اما با این تعطیلی ها نه تنها خسارت های‬ ‫زیادی به انها وارد شده و خواهد شد و این احتمال وجود دارد که دیگر ریسک نکرده و تا رسیدن به یک شرایط پایدار دیگر اقدام‬ ‫به بازگشایی استخرهای خود نکنند‪.‬پیریایی گفت‪ :‬پیش از این نیز با تعطیل شدن یک ساله استخرها‪ ،‬استخرداران از نظر مالی‬ ‫خسارت های فراوانی دیدند که این تعطیلی نیز ضربه مضاعفی از این بخش به انها وارد خواهد کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حالی که‬ ‫ناجیان غریق و مربیان شنا کار خود را اغاز و استخرداران با یک سرمایه زیاد اقدام به ابگیری استخرهای خود کرده بودند اما در‬ ‫نهایت بار دیگر شاهد بیکاری ناجیان غریق و مربیان شنا و از سوی دیگر ممکن است تمام سرمایه استخرداران ما از بین برود‪.‬‬ ‫توصیه های فرمانده سپاه فتح به رسانه های استان‬ ‫قدردانی از بانک اینده در بیست و دومین‬ ‫جشنواره خیرین مدرسه ساز‬ ‫در بیست و دومین جشنواره تکریم خیرین مدرسه ساز کشور‪ ،‬از بانک اینده‬ ‫قدردانی شد‪.‬‬ ‫در این ایین که با حضور اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رییس جمهور‪ ،‬محسن‬ ‫حاجی میرزایی‪ ،‬وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رییس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت و معصومه ابتکار‪ ،‬معاون امور زنان و خانواده‬ ‫رییس جمهور در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد‪،‬‬ ‫با اهدای لوح تقدیر‪ ،‬از بانک اینده‪ ،‬قدردانی شد‪.‬‬ ‫بانک اینده در عمل به مسئولیت اجتماعی خود در نگاه به روشنای نسل اینده‬ ‫کشورمان‪ ،‬اقدام به ساخت و تاسیس مدارسی در مناطق کم تربرخورداراز امکانات‬ ‫اموزشی کرده است که از ان جمله می توان به ساخت مدارس ‪ ١۵‬گانه «امید‬ ‫اینده» در‪« :‬بندرعباس‪ ،‬روستای خون سرخ»‪« ،‬بیرجند‪ ،‬روستای مهرشهر»‪،‬‬ ‫«تنگستان‪ ،‬روستای باغک جنوبی»‪« ،‬ریگان در کرمان»‪« ،‬یاسوج‪ ،‬روستای مادوان»‪،‬‬ ‫«زاهدان»‪« ،‬ایالم»‪« ،‬سنندج‪ ،‬روستای اساوله»‪« ،‬شریف اباد فارس» و «تهران‪،‬‬ ‫چهاردانگه اسالم شهر» اشاره کرد‪.‬‬ ‫درخشش همراه اول در بام دنای سی سخت ‪/‬اهداء‬ ‫هزاران بسته غذایی به زلزله زدگان سی سخت‬ ‫یاسوج ‪......‬لطیفی ‪-‬همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی خود‪ ،‬با اهدای هزاران‬ ‫بسته غذایی از زلزله زدگان استان کهگیلویه و بویراحمد حمایت کرد‪.‬‬ ‫همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در راستای‬ ‫مسوولیت اجتماعی خود‪ ،‬محموله حمایتی خود از زلزله زدگان سی سخت استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد را به همراه تیمی متشکل از پرسنل این شرکت روز گذشته به‬ ‫این مناطق ارسال وهم اکنون اولین محموله ان وارد شهر سی سخت شدبر اساس‬ ‫همین گزارش ‪:‬در این محموله که با هدف حمایت از اسیب دیدگان این حادثه‬ ‫به مناطق زلزله زده ارسال شد‪ ۵۰۰ ،‬تخته پتو و ‪ ۳۰۰۰‬بسته مواد غذایی شامل‬ ‫«حبوبات»‪« ،‬تن ماهی»‪« ،‬رب گوجه فرنگی»‪« ،‬ماکارانی» و «روغن» وجود داشت‪.‬‬ ‫شرکت ارتباطات سیار ایران با اختصاص بیش از ده میلیارد ریال به این پویش‪ ،‬در‬ ‫کنار جمعیت هالل احمر و نهادهای قانونی مشغول توزیع بسته های مذکور در‬ ‫بین هموطنان عزیزمان در مناطق زلزله زده است‪.‬بر اساس همین گزارش ‪:‬سید‬ ‫محمد هادی امیری سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد از اقدام درخور‬ ‫تحسین مدیران عالی شرکت ارتباطات سیار ایران به جهت شرکت در پویش کمک‬ ‫ویاری به زلزله زدگان سی سخت تقدیر وتشکر نمودسرپرست مخابرات منطقه‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد درپایان ضمن همدردی مجدد با اهالی شهر سی سخت ‪،‬‬ ‫ازاینکه یکی از فرزندان خوشنام این استان(سید یاسر رایگان) در مقام مدیرکل‬ ‫روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ایران‪،‬نقش بسیارپررنگی راجهت ارسال این‬ ‫محموله به سی سخت ایفا کردند‪ ،‬به صورت ویژه تقدیر وتشکر نمودند‬ ‫همراه اول برنده سطح تندیس‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی سال ‪99‬‬ ‫همراه اول در نخستین حضور خود موفق به کسب تندیس جایزه ملی تعالی‬ ‫سازمانی شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران‪ ،‬هجدهمین همایش تعالی‬ ‫سازمانی صبح امروز سه شنبه ‪ 5‬اسفندماه‪ ،‬با حضور سازمان های سرامد ایرانی در‬ ‫مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی برگزار و از برندهای متعالی تجلیل شد‪.‬‬ ‫همراه اول که برای نخستین بار در این رویداد ملی حضور پیدا کرده است‪ ،‬موفق به‬ ‫کسب امتیازی در باالترین سطح جایزه و دریافت «تندیس» بلورین شد‪.‬‬ ‫جایزه ملی تعالی سازمانی برگرفته از مدل ‪ EFQM‬اروپا است که توسط سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی برگزار می شود و سازمان ها و شرکت های بزرگ و مطرح کشور از‬ ‫صنایع مختلف‪ ،‬طی ‪ 18‬دوره از برگزاری‪ ،‬در ان شرکت نموده اند و از معتبرترین و‬ ‫باقدمت ترین جوایز در سطح ملی است‪.‬‬ ‫این جایزه مبتنی بر ارزیابی رویکردها و نظام های مدیریتی سازمان ها و نتایج‬ ‫موفقیت های انها است که توسط گروهی از ارزیابان خبره و براساس «الگوی تعالی‬ ‫سازمانی» سنجیده می شود‪.‬‬ ‫همراه اول به عنوان نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور‪ ،‬در ادامه مسیر‬ ‫تعالی خود و با هدف سنجش میزان نقاط قوت و ضعف بر اساس الگوی تعالی‬ ‫سازمانی‪ ،‬وارد ارزیابی این رویداد ملی شده و با تکیه بر نتایج ان‪ ،‬ضمن استفاده از‬ ‫تجارب موفق در جهت بهبود مستمر و نهادینه کردن هرچه بیشتر فرهنگ تعالی و‬ ‫تفکر سیستمی در شرکت گام برداشته است‪.‬‬ ‫تمهیدات ترافیکی روزهای پایان سال‬ ‫در منطقه‪ 2‬بررسی شد‬ ‫تمهیدات ترافیکی روزهای پایان سال در‬ ‫مسیرهای عبوری و بزرگراهی منطقه ‪2‬‬ ‫پایتخت در بازدید مشترک سرپرست‬ ‫شهرداری منطقه‪ ۲‬با روسای پلیس راهور‬ ‫و پلیس بزرگراهی منطقه بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه‪ ،2‬حسن صفات ‪،‬سرپرست‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 2‬در بازدید مشترک باروسای پلیس راهور و پلیس بزرگراهی‬ ‫منطقه گفت‪ :‬با توجه افزایش حجم تردد عابران پیاده و همچنین خودروها در‬ ‫سطح معابر و به ویژه اطراف مراکز خرید در روزهای پایانی سال که موجب افزایش‬ ‫حجم ترافیک می شود ‪ ،‬در صدد پیش بینی تمهیدات الزم برای روانسازی‬ ‫تردد و کاهش مشکالت ترافیکی در بزرگراه های و معابر منطقه هستیم ‪.‬‬ ‫وی همکاری پلیس با مدیریت شهری را ارزشمند برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫روانسازی تردد و تسهیل در عبور و مرورهمراه با ارامش شهروندان از‬ ‫اهداف مشترک مدیریت شهری و پلیس راهور است و امید می رود‬ ‫با برنامه ریزی صورت گرفته این اهداف پیش بینی شده محقق شود‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری منطقه‪ 2‬درادامه گفت‪ :‬به منظور تامین رفاه‬ ‫عابران پیاده ‪ ،‬تمهیدات الزم برای رفع سد معبر اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫وی درادامه به نقش مشارکت شهروندان در رفع مشکالت ترافیکی و ایجاد انضباط‬ ‫شهریاشارهکردوگفت‪ :‬با توجهبهضرورتاموزشو فرهنگسازیدرافزایشمشارکت‬ ‫شهروندان ‪ ،‬برنامه های فرهنگی و اموزشی در بستر فضای مجازی اجرا می شود‪.‬‬ ‫صفات افزود‪ :‬کمپین موتور سوار خوب را ازدیگر برنامه های اموزشی و فرهنگی‬ ‫است که با مشارکت پلیس راهور در حال اجرا است و امید می رود با تعامل و‬ ‫همکاری فی مابین مدیریت شهری و پلیس راهور بتوانیم در رفع مشکالت ترافیکی‬ ‫شهری تاثیرگذار باشیم‪.‬‬ ‫از تضعیف دستگاه های اجرایی خدمات رسان استان بپرهیزید‬ ‫یاسوج لطیفی‪-‬فرمانده سپاه فتح‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد از رسانه ها‬ ‫خواست تا از تضعیف دستگاه های‬ ‫اجرایی استان که در حال خدمات‬ ‫رسانی به مردم زلزله زده هستند‬ ‫خودداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان سردار حمید‬ ‫خرم دل در نشست خبری با اصحاب‬ ‫رسانه که در شهر زلزله زده سی سخت‬ ‫برگزار شد اظهار داشت‪ :‬در چنین‬ ‫شرایط بحرانی اصحاب رسانه در اخبار‬ ‫و تحلیل ها سعی کنند به تضعیف‬ ‫نهاد یا دستگاه اجرای خدمات رسان‬ ‫در شهر سی سخت نپردازند‪ ،‬چرا که‬ ‫تضعیف هر نهادی یا سازمانی در این‬ ‫شرایط باعث از دست رفتن روحیه‬ ‫جهادی تیم های خدمت رسان می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هالل احمر‬ ‫‪،‬کمیته امداد ‪ ,‬بهزیستی‪ ،‬سپاه‬ ‫بسیج و همه دستگاه های اجرایی‬ ‫استان در زلزله سی سخت پای کار‬ ‫بوده و هستند گفت‪ :‬نباید خدمات‬ ‫فرد و دستگاهی تضعیف شود‪.‬‬ ‫سردار خرم دل ابراز داشت‪ :‬ما در‬ ‫سپاه در هر حالی باید کنار مردم‬ ‫باشیم و وظیفه شرعی و قانونی ماست‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره غفلت از‬ ‫روستاهای زلزله زده شهرستان دنا نیز‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به شرایط خاص شهر‬ ‫سی سخت توجه ها و کمک ها متمرکز‬ ‫شده اند اما خدمات به روستاهایی‬ ‫که خسارت دیده اند نیز می رسد‪.‬‬ ‫سردار خرم دل به خدمات رسانی سپاه‬ ‫فتح در زلزله سی سخت پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬شغل مردم سی سخت‪  ‬باغداری‬ ‫و کشاورزی است به همین خاطر‬ ‫بسیج جامعه مهندسین را مامور کرده‬ ‫ایم خسارت وارد شده در این بخش را‬ ‫ارزیابیکند و بازسازی الزم در طرح های‬ ‫کشاورزی اسیب دیده صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مسئول بسیج جامعه‬ ‫پزشکی سپاه فتح را مامور کرده ایم‬ ‫که خانه هایی که دارای افراد معلول‬ ‫هستند را شناسایی و مبالغی برای‬ ‫داروها و تغذیه انها اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫ابراز داشت‪ ۱۵۰۰ :‬وسیله گرمایشی از‬ ‫سوی بنیاد علوی و ‪ ۵۰۰‬مورد دیگر نیز‬ ‫از سوی یک موسسه دیگر بین زلزله‬ ‫زدگان سی سخت توزیع شده است ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬به مردم سی سخت‬ ‫قول می دهیم تا زمانی که نیاز‬ ‫باشد در کنار انها خواهیم بود ‪.‬‬ ‫خرم دل تصریح کرد‪ :‬موسسه مسکن‬ ‫بسیجیان اعالم کرده اند در بحث اوار‬ ‫برادری کمک می کنند و ماشین‬ ‫االت خود را اعزام خواهند کرد ‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در جلسه ای با سردار‬ ‫سالمی داشتیم مقرر شد سپاه و بسیج‬ ‫برای ‪ 130‬خانوار مددجوی کمیته‬ ‫امداد و ‪ 50‬خانوار مددجوی بهزیستی‬ ‫را بازسازی کنیم و به استاندار و کمیته‬ ‫امداد و بهزیستی نیز اعالم کرده ایم ‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه فتح استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد در ادامه با اشاره به خدمات‬ ‫پزشکی ارائه شده از طرف سپاه فتح‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد در‬ ‫شهرستان زلزله زده دنا گفت‪ :‬قریب‬ ‫به ‪ 750‬بیمار خاص در شهرستان‬ ‫دنا شناسایی شده که بسته های‬ ‫معیشتی به همراه کمک هزینه تامین‬ ‫دارو به این خانواده ها اهدا می شود‪.‬‬ ‫سردار خرم دل در پایان از توزیع‬ ‫بیش از ‪ 4000‬بسته معیشتی بین‬ ‫خانواده های شهرستان دنا خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در حوادث مشابه نظیر زلزله‬ ‫بم و کرمانشاه مردم و نظام توان و‬ ‫مشارکت خود را به خوبی به اثبات‬ ‫رسانده اند و سپاه تا اخرین لحظه در‬ ‫کنار مردم خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه عنوان کرد‪:‬‬ ‫️تشریح جزئیات ممنوعیت تردد مسافر از پایانه های مرزی استان کرمانشاه‬ ‫️مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان کرمانشاه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬براساس اعالم ستاد‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬تردد مسافر از‬ ‫پایانه های مرزی پرویزخان و‬ ‫خسروی تا اطالع ثانوی ممنوع‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫️به گزارش روابط عمومی اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان کرمانشاه مهندس فریبرز‬ ‫کرمی گفت‪ :‬خروج مسافران ایرانی‬ ‫به کشور عراق ممنوع می باشد و‬ ‫پذیرش هموطنان ایرانی که از خاک‬ ‫عراق به ایران قصد عزیمت دارند‬ ‫فقط با در دست داشتن برگه ازمایش‬ ‫تست کرونا امکان پذیر است و داشتن‬ ‫برگ ازمایش الزامی می باشد‪.‬‬ ‫️وی افزود‪ :‬تردد مسافران از‬ ‫پنج مرز خسروی‪ ،‬پرویزخان‪،‬‬ ‫و‪ ‬سومار‬ ‫شوشمی‬ ‫شیخ‪ ‬صله‪،‬‬ ‫‪ ‬پس از همه‪ ‬گیری‪ ‬ویروس‪ ‬کرونا‪ ‬‬ ‫به جز در مواردی که همسر فرد‬ ‫ایرانی در کشور عراق باشد و یا‬ ‫بالعکس‪ ،‬ممنوع شده است‪.‬‬ ‫️کرمی گفت‪ :‬خروج اتباع عراقی به‬ ‫کشور عراق با محدودیت از طرف‬ ‫دولت عراق صورت می پذیرد و‬ ‫ورود اتباع عراقی به ایران ممنوع‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫️مدیرکل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان کرمانشاه با بیان‬ ‫اینکه ممنوعیت تردد مسافر از‬ ‫مرزهای رسمی این استان موضوع‬ ‫تازه ای نیست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تنها‬ ‫تردد رانندگان خودروهای ترانزیت‬ ‫درصورت منفی بودن تست کرونایی‬ ‫که در نقطه صفر مرزی از ان ها‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬بین دو کشور امکان‬ ‫پذیر است‪.‬‬ ‫‪ 230‬هزار تلفن ثابت با کارکرد صفر در سطح اذربایجان غربی وجود دارد‬ ‫ثابت فعال نشوند‪ ،‬نسبت به تخلیه این‬ ‫خطوط اقدام خواهد شد چرا که ممکن‬ ‫است صدها مشترک در منطقه همان‬ ‫خط بال استفاده از خدمات تلفن ثابت‬ ‫محروم باشند‪.‬‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه اذربایجان‬ ‫غربی افزود‪ :‬البته خطوط تلفنی که‬ ‫صرفا خدمات اینترنت پرسرعت دریافت‬ ‫میکنند‪ ،‬جزء خطوط غیر فعال محسوب‬ ‫نمی شوند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مجموعاً‬ ‫‪ 254‬هزار مشترک از خدمات اینترنت‬ ‫پرسرعت تلفن ثابت استفاده می کنند‬ ‫که چون بخشی از شبکه در زمان‬ ‫ایجاد صرفاً برای خدمات مکالمه( ُویس‬ ‫بیس) تعبیه شده است پاسخگوی دیتا‬ ‫نیست‪ ،‬با این وجود پس از ورود دیتا‬ ‫و درخواست های مشترکین ما از این‬ ‫بستر برای دیتای ثابت استفاده کردیم‪.‬‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه اذربایجان‬ ‫غربی اضافه کرد‪ :‬با وجود توسعه بسیار‬ ‫قابل توجه در بستر این شبکه‪ ،‬اما‬ ‫مطمئناً مناطقی در استان هستند که‬ ‫به دلیل مسافت یا موقعیت جغرافیایی‬ ‫فع ً‬ ‫ال ممکن نیست خدمات ایده ال‬ ‫دریافت کنند‪.‬نوری با بیان اینکه کیفیت‬ ‫سرویس تابعی از فاصله مشترک از مرکز‬ ‫مخابراتی‪ ،‬نوع شبکه و برخی عوامل‬ ‫فنی ساختمانی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫از مشترکین می خواهیم در هنگام‬ ‫خرید سرویس اطالعات دقیق محل‬ ‫ارائه سروریس را در اختیار کارشناسان‬ ‫ما قرار دهند تا خدایی ناکرده سرویسی‬ ‫غیر قابل استفاده و با سرعت باالتر از‬ ‫سطح قابل ارائه در ان منطقه به فروش‬ ‫نرسد‪.‬‬ ‫وی در خصوص خدمات دیتای تلفن‬ ‫همراه نیز ادامه داد‪ :‬تمام شهرهای‬ ‫استان خوشبختانه از خدمات با کیفیت‬ ‫نسل چهار اینترنت همراه بهره مند‬ ‫هستند و مشترکین می توانند از این‬ ‫سرویس نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه اذربایجان‬ ‫غربی تاکید کرد‪ :‬با توجه به نیاز ایجاد‬ ‫شده در ایام کرونا‪ ،‬پهنای باند استان ‪33‬‬ ‫درصد افزایش یافته و ما به صورت مداوم‬ ‫در حال تالش برای افزایش کیفیت‬ ‫خدمات ارائه شده هستیم‪.‬‬ ‫نوری با بیان اینکه این توسعه و کیفی‬ ‫سازی با وجود کمبود منابع و سرمایه‬ ‫در مخابرات منطقه اذربایجان غربی‬ ‫تداوم دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ 650‬میلیارد‬ ‫ریال مطالبات مشترکین در مخابرات‬ ‫منطقه دریافت نشده که به دلیل شرایط‬ ‫اقتصادی ناشی از کرونا نمی توانیم فشار‬ ‫مضاعفی برای پرداخت به مشترکین‬ ‫وارد کنیم‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫وضعیت کرونایی البرز شکننده است‬ ‫سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان‬ ‫البرز با اشاره به ازدحام پایان سال‬ ‫مردم در بازارها و خیابان های استان‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت کرونا در این استان‬ ‫پرجمعیت شکننده است‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا سلیمانی روز پنجشنبه‬ ‫در گفت وگوی اختصاصی با ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬تعداد شهرستان های زرد البرز‬ ‫از ‪ ۲‬شهرستان به پنج شهرستان در چند‬ ‫روز اخیر افزایش و تنها ‪ ۲‬شهرستان ابی‬ ‫باقی مانده است‪.‬وی بیان داشت‪ :‬برهمین‬ ‫اساس برای پیشگیری از انتقال ویروس‬ ‫کرونا میزان محدودیت ها افزایش یافته‬ ‫که پرهیز از تجمع فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و برگزاری نماز جماعت تا اطالع بعدی از‬ ‫جمله این محدودیت ها است‪.‬‬ ‫سلیمانی با اشاره به اینکه ازدحام و‬ ‫حضور مردم در بیرون از منازل بسیار زیاد‬ ‫است ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬نتیجه این حضور‬ ‫در چند روز اینده مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مقابله با کرونا استان البرز‬ ‫با بیان اینکه اکنون میزان رعایت پروتکل‬ ‫ها مانند استفاده از ماسک و امثال ان‬ ‫توسط مردم استان بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫است‪ ،‬گفت ‪ :‬در این شرایط میزان رعایت‬ ‫پروتکل ها باید به ‪ ۹۵‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای کنترل بیماری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬و عدم سرایت ان به سایر افراد می‬ ‫بایست بیش از ‪ ۹۵‬درصد مردم از ماسک‬ ‫استفاده کنند و فاصله اجتماعی و شستن‬ ‫دست ها را جدی بگیرند‪.‬سخنگوی ستاد‬ ‫مقابله با کرونای استان البرز اظهار داشت‪:‬‬ ‫با مصوبه این ستاد ورود به پارک ها‬ ‫و زیارت قبور در بهشت سکینه (س)‬ ‫ممنوع شده است ‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اکنون ویروس کرونا‬ ‫و جهش یافته انگلیسی در سطح استان‬ ‫در حال چرخش است ‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت‬ ‫بیش از پیش مردم موجب می شودتا امار‬ ‫شیوع در استان از انچه که اکنون هست‬ ‫باالتر نرود‪.‬سلیمانی با بیان اینکه پس‬ ‫از شناسایی سه مورد کرونای انگلیسی‬ ‫تا کنون موارد جدیدی شناسایی نشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬نمونه هایی برای انجام تست‬ ‫به ازمایشگاه منتقل شده که هنوز نتیجه‬ ‫عملیات کپه کاری بذر گونه های گیاهی در‬ ‫مراتع جنوب شهرستان سمنان‬ ‫احیای مشارکتی منابع طبیعی مسیر خط تغذیه گاز در مراتع جنوب‬ ‫سمنان در راستای ایفای نقش موثر و عملی در حوزه مسئولیت های‬ ‫اجتماعی شرکت گاز استان سمنان انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی؛ علیرضا اعوانی مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫سمنان از اجرای پروژه مشترک این شرکت و اداره منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری شهرستان سمنان به منظور حفاظت از منابع طبیعی از طریق‬ ‫کپه کاری بذر گونه های گیاهی درجنوب سمنان خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫اقدام در مراتع جنوب سمنان و در مجاورت خط تغذیه جدیداالحداث‬ ‫گازرسانی به پایگاه پدافند هوایی و در شرایط اب و هوایی مناسب زمان‬ ‫کاشت صورت گرفت‪.‬‬ ‫اعوانی حفظ محیط زیست و مقابله با بیابان زدایی و فرسایش خاک را در‬ ‫چارچوب اهداف این شرکت در حوزه مسئولیت های اجتماعی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬در اجرای این عملیات از بذر گیاه تاغ استفاده شد که این گیاه‬ ‫مقاومت زیادی در برابر خشکی و گرما دارد و به علت سیستم ریشه ای‬ ‫گسترده ای که دارد جهت کویرزدایی از ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در نظر است با مشارکت و همکاری اداره‬ ‫کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان برنامه های مشابه در جهت ترویج‬ ‫فرهنگ حفظ محیط زیست و نیز اقدامات موثر و عملی به منظور احیای‬ ‫منابع طبیعی گیاهی که در مسیر اجرای پروژه های عمرانی دچار اسیب‬ ‫می گردد صورت پذیرد‪.‬‬ ‫در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های‬ ‫ابفا شهری و روستایی صورت گرفت‪:‬‬ ‫سرپرست مخابرات منطقه اذربایجان غربی‪:‬‬ ‫ارومیه ‪ /‬هادی علیزاده‪ :‬سرپرست‬ ‫مخابرات منطقه اذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 230‬هزار‬ ‫تلفن ثابت با کارکرد صفر در سطح‬ ‫استان وجود دارد که این در واقع‬ ‫هدر رفت سرمایه ملی و اسیب به‬ ‫توسعه مخابراتی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما از ارومیه‪ ،‬چنگیز‬ ‫نوری با اعالم مطلب فوق در خصوص‬ ‫نحوه خرید و فروش یا واگذاری تلفن‬ ‫های ثابت بدون کارکرد؛ بیان کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ 923‬هزار تلفن ثابت به عنوان سرمایه‬ ‫های ملی در سطح استان به مشترکین‬ ‫واگذار و ظرفیت سازی شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ما از مردم می‬ ‫خواهیم از خریداری تلفن ثابت برای‬ ‫واحد های خالی و بدون سکونت‬ ‫اجتناب کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫‪ 230‬هزار تلفن ثابت با کارکرد صفر در‬ ‫سطح استان وجود دارد که این در واقع‬ ‫هدر رفت سرمایه ملی و اسیب به توسعه‬ ‫مخابراتی است‪.‬‬ ‫نوری اظهار داشت‪ :‬بر اساس سیاست‬ ‫های شرکت مخابرات ایران اگر پس از‬ ‫یک پروسه با نظارت سازمان تنظیم و‬ ‫ارسال اخطار به مشترک این خطوط‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان سمنان‪:‬‬ ‫ان مشخص نشده است ‪.‬‬ ‫سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان‬ ‫البرز گفت‪ :‬وضعیت استان به لحاظ‬ ‫شیوع ویروس بسیار شکننده است و در‬ ‫صورتی که مردم رعایت پروتکل ها را‬ ‫کمرنگ کنند هر لحظه با افزایش شیوع‬ ‫ویروس در استان مواجه خواهیم بود‪.‬‬ ‫تاکید کارشناسان بهداشتی و پزشکان‬ ‫البرزی برای پیشگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونا ‪ ،‬رعایت شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫مانند استفاده از ماسک ‪ ،‬فاصله اجتماعی‬ ‫و شستن دست ها است‪.‬‬ ‫از مجموع هفت شهرستان استان البرز‬ ‫اکنون پنج شهرستان ‪ ،‬کرج ‪ ،‬فردیس‪،‬‬ ‫نظراباد ‪ ،‬ساوجبالغ و چهارباغ در وضعیت‬ ‫زرد کرونا و ‪ ۲‬شهرستان طالقان و اشتهارد‬ ‫نیز در وضعیت ابی شیوع کرونا قرار دارند‪.‬‬ ‫از ابتدای شیوع کرونا تاکنون حدود ‪۳۲‬‬ ‫هزار البرزی به تخت های بستری انتقال‬ ‫یافته اند که ‪ ۲‬هزارو‪ ۷۷۰‬نفر انان جان‬ ‫باخته حدود ‪ ۲۸‬هزارو ‪ ۵۰۰‬نفر پس از‬ ‫بهبودی به منازل خود بازگشته اند‪.‬‬ ‫شستشوی‪ 630‬هزار متر مکعب‬ ‫مخازن اب در استان اصفهان‬ ‫از ابتدای سال تاکنون بیش از ‪ 630‬هزارمترمکعب از مخازن اب در‬ ‫شهرها و روستاهادر سطح استان اصفهان شستشو شد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون‪ ،‬در راستای سطح کمی و‬ ‫کیفی اب شرب در شهرها و روستاهای استان بیش از ‪ 683‬باب مخزن‬ ‫اب مورد گندزدایی و شستشو قرار گرفت‪.‬‬ ‫فهمیه امیری با اشاره به فرایند گندزدایی اب شرب اعالم کرد‪ :‬با یکپارچه‬ ‫سازی شرکتهای ابفا شهری و روستایی ‪ 12‬سامانه گندزادیی کلر زن‬ ‫گازی از مدار خارج شد و به منظور فرایند گندزادیی سریعتر و دقیق تر‬ ‫سامانه الکترولیز نمک طعام و محلولی جایگزین سامانه کلر زن گازی شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت ابفا استان اصفهان با به روز کردن تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی و نیز بهره مندی از دانش روز دنیا درصدد تامین و توزیع‬ ‫اب شرب و سالم وبهداشتی به مردم در سطح شهر و روستا در سطح‬ ‫استان دارد وتا کنون در این راستا موفق عمل نموده است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬کیفیت و سالمت اب شرب در استان به صورت‬ ‫مستمر از سوی نهادهای نظارتی و ذیصالح مورد ارزیابی قرار می گیرد‬ ‫و با تایید این نهادها اب شرب میان مردم توزیع می شود بر این اساس‬ ‫مردم از سالمت و کیفیت اب شرب در هر برهه از زمان اطمینان کامل‬ ‫داشته باشند ‪.‬‬ ‫پروژه گوگردزدایی از ته مانده برج های‬ ‫تقطیر پاالیشگاه اصفهان در حال اجراست‬ ‫پروژه زیست محیطی گوگردزدایی از ته مانده برج های تقطیر (‪)RHU‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان از طرح هایی است که باهدف گوگردزدایی‬ ‫از ته مانده برج های تقطیر این شرکت در حال انجام است‪.‬‬ ‫پیش بینی هزینه انجام این پروژه حدود ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو است و انشا‬ ‫ا… در سال ‪ ۱۴۰۳‬به پایان می رسد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران در افتتاحیه همایش دنیای اقتصاد‬ ‫تولید صنعت فوالد کشور به همت ذوب اهن‬ ‫اصفهان به ثمر نشست‬ ‫دکتر نیلی احمد ابادی رئیس دانشگاه تهران در همایش و نمایشگاه‬ ‫چشم انداز صنعت فوالد وسنگ اهن ایران با نگاهی به بازار به صورت‬ ‫ویدئو کفنرانس طی سخنانی ‪ ،‬به اهمیت ذوب اهن اصفهان به عنوان اغاز‬ ‫گر تولید فوالد در کشور و توسعه دهنده این صنعت اشاره کرد و گفت ‪:‬‬ ‫تولید صنعت فوالد کشور به همت ذوب اهن اصفهان به ثمر نشست و نیاز‬ ‫است در ادامه صنایع فوالد کشور به توسعه تکنولوژی توجه ویژه نمایند تا‬ ‫بتوانند در دنیای رقابتی عملکرد موفقی داشته باشند ‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه تهران در سخنرانی خود با عنوان توسعه محصول ‪ ،‬ارتقا‬ ‫و بهینه سازی فرایندها و پژوهش ونواوری به ارزش افزوده تولید انواع‬ ‫محصوالت فوالدی برای کشور پرداخت و گفت ‪ :‬پژوهش و نواوری‬ ‫ضرورت و اولویت مهم امروز برای توسعه صنعت فوالد کشور است ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فوالد‬ ‫وسنگ اهن ایران با نگاهی به بازار ‪ ،‬به همت گروه رسانه ای دنیای‬ ‫اقتصاد چهارم اسفندماه در محل هتل المپیک با حضور عزت اله اکبری‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬سعید زرندی‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صمت ‪ ،‬وجیه اله جعفری رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو ‪ ،‬اردشیر سعد محمدی سرپرست معاونت معدنی وزارت صمت‬ ‫‪ ،‬مصطفی موذن زاده رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو و جمعی از‬ ‫مسئولین و دست اندرکاران صنعت فوالد کشور افتتاح شد ‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نیز با برپایی غرفه ای ‪ ،‬در این همایش و نمایشگاه‬ ‫حضور فعال دارد و تا ‪ 6‬اسفند ماه در هتل المپیک تهران دستاوردهای‬ ‫خود را ارائه داده است‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫امام جمعه کرج‪ :‬اجرای قانون مطلوب ترین مسیر برخورد با برجام است‬ ‫نماینده ولی فقیه در البرز با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت‪ :‬انچه امروز مطلوب‬ ‫است این است که دولت در موضوع برجام بر اجرای کامل قانون که رهبر معظم انقالب هم ان را تائید کردند اهتمام ورزد و به‬ ‫وعده های اروپا و امریکا دل خوش نکند‪.‬به گزارش روابط عمومی دفتر ایت اله سید محمدمهدی حسینی همدانی‪ ،‬وی در خطبه های‬ ‫این هفته نماز جمعه با بیان اینکه به دولت دنبال مذاکره و اقدامی خارج از سیاست های کالن نظام نباشد‪ ،‬افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در این دیدار راجع به برجام و مسائل هسته ای تذکراتی فرمودند و نسبت به مواضع مستکبرانه امریکا و سه کشور اروپائی تذکر دادند‪،‬‬ ‫پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫به مناسبت ‪ 5‬اسفند ماه‬ ‫روز گرامیداشت مقام مهندس‬ ‫پیام رییس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫مازندران‬ ‫برق‬ ‫نیروی‬ ‫توزیع‬ ‫شرکت‬ ‫به مناسبت ‪ 5‬اسفند ماه‪ ،‬روز گرامیداشت مقام مهندس‬ ‫پنجم اسفندماه سالروز والدت “خواجه نصیرالدین‬ ‫طوسی”‪  ‬که به “روز مهندس” نامگذاری شده‬ ‫است ‪ ،‬تالقی ارزشمندی است از اندیشه مهندسی‬ ‫ایران گذشته و سرمشق قراردادن تالش های ان دوران برای جوانان‬ ‫جویای علم امروز کشور که با بهره گیری از تجارب کسب شده و استفاده‬ ‫از علم‪ ،‬نواوری و ایجاد فناوری های نوین‪ ،‬حفظ و اعتالی استقالل‬ ‫ایران اسالمی را رقم زده‪  ‬و دستیابی به افق های روشن را مهیا گرداند‪.‬‬ ‫همگان بر این باوریم که مهندسان‪ ،‬شالوده و ساختار یک محیط شایسته را‬ ‫برای زندگی انسان ها می سازند و الزمه این امر در کنار شناخت صحیح‬ ‫از علوم‪ ،‬ریاضیات و هندسه‪ ،‬اگاهی و اشراف بر فرهنگ‪ ،‬دین و اعتقادات‬ ‫مردم ان سرزمین است تا محیطی را فراهم اورند که اصالت‪ ،‬زیبایی‬ ‫و به هم پیوستگی روح ساکنان ان در چشم بینندگان به جلوه در اید‪.‬‬ ‫اینجانب با بزرگداشت مقام شامخ شهدای گرانقدر مهندس‪ ،‬از زحمات کلیه‬ ‫مهندسین عزیز صنعت برق مازندران به ویژه همکاران معزز خودم در شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق مازندران که پرتوان و پرتالش ‪ ،‬با همت و تالش مضاغف‬ ‫در جهت سازندگی و ابادانی ایران کوشش می کنند قدردانی نموده و این روز‬ ‫پرافتخار را به همه مهندسان متعهد ایران زمین تبریک عرض نموده و از درگاه‬ ‫خداوند قادر متعال‪ ،‬توفیقات روزافزون این قشر پرتوان واندیشمند را خواستارم‪.‬‬ ‫‪ ۲۹۸‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در البرز بستری هستند‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز اعالم کرد که اکنون ‪ ۲۹۸‬بیمار کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارستان های استان تحت درمان قرار دارند‪.‬دکتر محمد فتحی به خبرنگاران‬ ‫گفت ‪ :‬از دیروز تا امروز هفتم اسفند ماه ‪ ۳۲‬بیمار با عالئم کووید ‪ ۱۹‬در مراکز‬ ‫درمانی استان بستری شده اند‪.‬وی بیان داشت‪ :‬مجموع کل موارد بستری کووید‬ ‫‪ ۱۹‬از ابتدای شیوع کرونا تا به امروز در استان البرز ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۷۲۵‬نفر ثبت شده‬ ‫است‪.‬فتحی گفت‪ :‬متاسفانه در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته چهار بیمار کووید ‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در استان به ‪ ۲‬هزارو‪ ۷۳۷‬نفر‬ ‫رسیده است‪.‬وی گفت ‪ :‬خوشبختانه از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ‪ ۲۸‬هزار و ‪۶۸۶‬‬ ‫نفر از مراکز درمانی ترخیص شده اند‪.‬اکنون از مجموع هفت شهرستان تابعه البرز‬ ‫پنج شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۲‬شهرستان ابی کرونایی قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرشرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گیالن اعالم کرد؛‬ ‫در گیالن ‪ ۳۰۰‬میلیون لیتردر مصرف بنزین‬ ‫صرفه جوئی شد‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن‪ ،‬کورش باالدست ‪ ،‬گفت ‪« :‬‬ ‫با جایگزینی ‪ CNG‬به عنوان سوخت پاک و ارزان به جای بنزین طی ‪ ۱۱‬ماهه سال‬ ‫جاری ‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه جوئی شد ‪» .‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل‬ ‫از مدیر منطقه از ابتدای فروردین لغایت پایان بهمن ماه سال جاری بالغ بر ‪ ۳۲۲‬میلیون‬ ‫متر مکعب ‪ CNG‬در استان گیالن به مصرف رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته رشد ‪ ۱۶‬درصدی داشته است ‪.‬باالدست افزود ‪ « :‬متوسط مصرف روزانه‬ ‫‪ CNG‬در این مدت یک میلیون متر مکعب بوده که از طریق ‪ ۱۰۰‬باب جایگاه‬ ‫‪ CNG‬فعال ( ‪ ۳۸‬باب دومنظوره و ‪ ۶۲‬باب تک منظوره) در سطح استان توزیع شد ‪».‬‬ ‫مدیر منطقه گیالن اظهار کرد ‪ « :‬جایگزینی سوخت پاک ‪ ، CNG‬صرفه اقتصادی‬ ‫و کاهش االینده های زیست محیطی از اثرات استفاده از ‪ CNG‬و از سیاست های‬ ‫کالن دولت و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران است که در گیالن نیز در‬ ‫حال تحقق و توسعه است ‪» .‬این مقام مسئول همچنین گفت ‪ « :‬در حال حاضر ‪۲۵۰۰‬‬ ‫باب جایگاه ‪ CNG‬در سطح کشور فعال است و گیالن با دارا بودن ‪ ۱۰۰‬باب جایگاه‬ ‫در رتبه ششم از نظر تعداد قرار دارد » ‪.‬‬ ‫از شرکت های حمل ونقل و رانندگان فعال نفتکش های‬ ‫استان گیالن تجلیل شد‬ ‫در استانه والدت با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر ‪ ،‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده‬ ‫های نفتی منطقه گیالن ‪ ،‬کورش باالدست ‪ ،‬طی مراسمی ضمن خدا قوت به کارکنان‬ ‫انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت از شرکت های حمل ونقل و رانندگان فعال نفتکش‬ ‫های استان تقدیر کرد ‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه گیالن ؛ این ائین با حضور مدیر ‪ ،‬مسئولین ستادی و عملیاتی ‪ ،‬جمعی از کارکنان‬ ‫و همچنین مدیر شرکت حمل ونقل و رانندگان نفتکشها صبح امروز چهارشنبه مورخ‬ ‫ششم اسفند ماه سال جاری در انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت برگزار شد ‪.‬‬ ‫در این مراسم مدیر منطقه طی سخنانی ضمن تقدیر از دست اندرکاران بخش حمل‬ ‫ونقل بخصوص از رانندگان خدوم و مدیران شرکت های حمل و نقل فعال ‪ ،‬از ‪ ۱۳‬تن‬ ‫ت های حمل و نقل فراورده های نفتی که در‬ ‫از رانندگان نفتکش و مدیر یکی از شرک ‬ ‫عرصه سوخت رسانی در فصول مختلف سال به ویژه فصل زمستان فعالیت چشمگیری‬ ‫داشتند با اهدای لوح سپاس تجلیل کرد ‪.‬‬ ‫دیدار مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن با‬ ‫فرماندار رودبار‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن ‪ ،‬کورش باالدست ‪ ،‬با فرماندار‬ ‫شهرستان رودبار ‪ ،‬هوشنگ عباسقلی زاده ‪ ،‬دیدار و گفتگو کرد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن ؛ در این‬ ‫دیدار جمالعلی شاه محمدی به عنوان رئیس جدید شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه گیالن ناحیه رودبار به فرماندار این شهرستان معرفی شد ‪.‬‬ ‫در این نشست توسعه پروژه های عمرانی استان در راستای رفاه و خدمت رسانی به عموم‬ ‫‪ ،‬برنامه ریزی الزم جهت تامین سوخت راه اهن شهرستان رودبار و همچنین تامین به‬ ‫موقع و مستمر سوخت کارخانجات مورد بحث و بررسی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان رودبار نیز ضمن تشکر از خدمات رسانی مطلوب مجموعه شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن در راستای تکریم ارباب رجوع ؛ از تامین‬ ‫سوخت نفت سفید بخش خانوارها به ویژه مناطق صعب العبور و سوخت رسانی بی‬ ‫وقفه به جایگاه ها تقدیر کرد ‪.‬‬ ‫با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه و شهرسازی ‪:‬‬ ‫ایین تودیع و معارفه معاونت شهرسازی و معماری راه و شهرسازی‬ ‫گیالن برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی گیالن‪ ،‬ایین تکریم از زحمات‬ ‫سرکار خانم مهندس خدیجه انشا و معارفه مهندس مهدی علیزاده به عنوان سرپرست‬ ‫جدید شهرسازی و معماری راه و شهرسازی گیالن با حضور معاونت هماهنگی امور‬ ‫عمرانی استانداری گیالن ‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی گیالن و جمعی از مسئولین در‬ ‫سالن جلسات اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد و از زحمات سرکار خانم مهندس‬ ‫خدیجه انشا که به افتخار بازنشستگی نائل امدند تقدیر شد‪.‬‬ ‫گفتنی است ‪ :‬مهندس مهدی علیزاده سرپرست جدید شهرسازی و معماری راه و‬ ‫شهرسازی گیالن ‪،‬پیش از این عنوان نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن در‬ ‫کمیسیون مغایرت های طرح های توسعه عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫‪ ،‬نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن در کمیسیون تبصره ‪ ۱‬ماده ‪ ۸‬منطقه‬ ‫ازاد تجاری_صنعتی انزلی‪ ،‬نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان در کمیسیون تبصره‬ ‫‪ ۲‬ماده ‪ ۹۹‬قانون شهرداری ها‪ ،‬کارشناس کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی‬ ‫استان و کارشناس کمیسیون ماده ‪ ۵‬و تهیه طرح های تفصیلی در شهرهای رودبار‪،‬‬ ‫منجیل‪ ،‬لوشان‪ ،‬رستم اباد‪ ،‬بره سر‪ ،‬رانکوه و کوچصفهان را در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫دستاوردملی و مهم برای توزیع برق گیالن‪:‬‬ ‫کسب رتبه سوم در هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد‬ ‫هشتمین دوره کنفرانس منطقه ای سیرد با افتخار افرینی و کسب رتبه سوم شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق استان گیالن همراه بود‪.‬‬ ‫هشتمین کنفرانس منطقه ای سیرد به عنوان یکی از مهمترین رویداد علمی صنعت‬ ‫توزیع برق کشور بصورت انالین در محل مرکز پایش صنعت برق ایران در شرکت توانیر‬ ‫و باحضور مهندس همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو‪ ،‬مهندس محمد حسن‬ ‫شدت مورد نفرت ملّت ایران‬ ‫همان طور که ایشان فرمودند مستکبران غربی و اروپائی بدانند از انجا که به تعهداتشان عمل نکرده اند به ّ‬ ‫هستند‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه هیچ کس حق دخالت در قوه مجریه را ندارد‪ ،‬چرا که اجرا با این قوه‬ ‫است‪ ،‬بیان داشت‪ :‬حضرت امام (ره)در سال ‪ ۵۹‬در این رابطه فرمودند؛ اما اجرای چه چیزی؟ اجرای کامل قانونی که مجلس تصویب‬ ‫و شورای نگهبان تائید کرده در غیر اینصورت به منافع ملت خیانت و خسارت وارد خواهد شد‪.‬حسینی همدانی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫نباید فراموش کرد که امام فرمودند مجلس در راس همه امور و در راس همه نهادهاست و حق دارد بر همه نهادهای اجرائی نظارت‬ ‫کند و در این راه هیچ کس نمی تواند از حقوق قانونی نمایندگان جلوگیری کند؛ بنابراین توقف اجرای پروتکل الحاقی را که از پنجم‬ ‫اسفندماه اغاز شده باید باقدرت ادامه داد مگر این که تحریم ها را بردارند که بحث دیگری است‪.‬امام جمعه کرج در ادامه با اشاره به‬ ‫اهمیت خصوصی سازی و اجرای ابالغ سیاست های اصل ‪ ،۴۴‬بیان داشت‪ :‬در بحث خصوصی سازی و اجرای ابالغ سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬که نزدیک ‪ ۱۵‬سال از ان می گذرد و درست عمل نشده و به اقتصاد کشور خساراتی را وارد کرده و حتی گاهی مشکالت امنیتی‬ ‫هم درست کرده‪ ،‬به جای اینکه روند واگذاری را اصالح کنند گاهی بیاناتی دارند که محل تامل و تضعیف است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در هر زمان و هر کجا با میز خدمت ابفا‬ ‫ارائه تمامی خدمات شرکت اب و فاضالب استان اصفهان با ‪ 6‬روش غیرحضوری در خانه شما‬ ‫مراجعات حضوری ارباب رجوع به‬ ‫ادارات ابفا استان اصفهان از شنبه‬ ‫دوم اسفندماه ‪ 99‬در سطح استان‬ ‫به حداقل ممکن رسیده و خدمات‬ ‫‪ 23‬گانه ابفا از طریق درگاههای غیر‬ ‫حضوری ارائه می گردد‪.‬‬ ‫معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت‬ ‫ابفا استان اصفهان گفت‪ :‬تا اطالع ثانوی‬ ‫میز خدمت در مرکز منطقه فعال بوده و‬ ‫صرفا مراجعات مربوط به تقسیط و تحویل‬ ‫چک ‪ ،‬ارائه مجوزها و معدود موارد دیگری‬ ‫که کماکان نیاز به مراجعه حضوری دارد‬ ‫‪ ،‬ارائه می گردد‪.‬‬ ‫محسن صالح افزود‪:‬به عنوان مثال‬ ‫واگذاری انشعاب به صورت نقد و‬ ‫اقساط همچنان نیاز به مراجعه حضوری‬ ‫مشترکان جهت تحویل برگ چک دارد و‬ ‫براین اساس ترتیبی اتخاذ گردیدهتا روند‬ ‫تحویل چک توسط متقاضی یا مشترک‬ ‫در قالب فرم درخواست تقسیط به واحد‬ ‫مشترکین در کوتاه ترین زمان ممکن‬ ‫انجام گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واگذاری‬ ‫انشعاب نیاز به دریافت مجوزهای‬ ‫قانونی از سازمان های ذی ربط از جمله‬ ‫شهرداری ‪،‬بخشداری ‪ ،‬جهاد کشاورزی و‬ ‫‪.‬غیرهدارد و الزم است جهت تسهیل در‬ ‫امور و عدم مراجعه حضوری مشترکین به‬ ‫ادارات‪ ،‬گردش این مکاتبات حتیاالمکان‬ ‫از درگاه خدمات دولت الکترونیک انجام‬ ‫شده و ارسال درخواست و دریافت پاسخ‬ ‫از این روش صورت پذیرد‪..‬‬ ‫معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت‬ ‫ابفا استان اصفهان عنوان کرد‪ :‬مسئولین‬ ‫امور مشترکین باالخص در مناطقی‬ ‫که دارای نواحی شهری و روستایی با‬ ‫پراکندگی باال هستند تعامالت بیشتری‬ ‫متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر و مهندس غالمعلی رخشانی مهر معاون هماهنگی‬ ‫توزیع شرکت توانیر و رئیس اجرایی کنفرانس به اجراء درامد‪.‬‬ ‫در ایین افتتاح این کنفرانس حائری اظهار داشت ‪ :‬برگزاری این کنفرانس مزیت های‬ ‫زیادی برای کشورمان به همراه داشته که مهمترین ان ارتقای علمی جایگاه بخش‬ ‫توزیع در بین جهان است‪.‬وی افزود‪ :‬یکی دیگر از مزیت های این کنفرانس برای‬ ‫کشورمان مطرح شدن نام ایران به لحاظ عرضه بحث تاب اوری شبکه توزیع برای‬ ‫نخستین بار بود که توجه صنعت برق جهان را به خود معطوف ساخت‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم رخشانی مهر خاطرنشان کرد‪ :‬اعضای دائم کنفرانس سیرد را اکثر‬ ‫کشور های اروپایی تشکیل می دهند و تنها سه کشور امریکا‪ ،‬چین و ایران عضو دائم‬ ‫غیر اروپایی این کنفرانس هستند‪.‬معاون هماهنگی توزیع توانیر از تشکیل ‪ ۶‬کمیته‬ ‫فنی و تکنیکی این کنفرانس در کشورمان خبر داد و گفت‪ :‬تغییرات بخش توزیع در‬ ‫جهان به گونه ای است که باید به این تغییرات توجه جدی تری داشته باشیم تا بتوان از‬ ‫دستاورد های جهانی در کشور استفاده کرد‪.‬شایان ذکر در هشتمین کنفرانس منطقه ای‬ ‫سیرد که اسفند سالجاری برگزار شد ‪ ،‬شرکت توزیع برق استان گیالن با پذیرش ‪16‬‬ ‫مقاله علمی و تخصصی رتبه سوم کل کشور را کسب کرد ‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 540‬هزار خدمت در شرکت گاز استان گیالن‬ ‫انجام شد‬ ‫شرکت گاز استان گیالن با ارائه کلیه خدمات گاز از طرق حضوری و غیرحضوری و‬ ‫ثبت بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 540‬هزار خدمت در پاییز و زمستان امسال توانسته است‬ ‫موجبات رضایتمندی مشترکین گاز را فراهم نماید‪.‬روابط عمومی گاز گیالن – حسین‬ ‫اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم انجام بیش از ‪ 2‬میلیون و ‪ 540‬هزار‬ ‫خدمت گاز در پاییز و زمستان سال جاری در این شرکت اظهار داشت‪ :‬این خدمات از‬ ‫راه های دفاتر پیشخوان‪ ،‬حضور در ادارات‪ ،‬سایت اینترنتی‪ ،‬نرم افزار موبایلی و تلفن گویا‬ ‫به مشترکین ارائه شده است‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن گسترش درگاه های‬ ‫ارائه خدمات الکترونیک به مردم را ضروری دانست و گفت‪ :‬با شیوع بیماری کرونا در‬ ‫استان‪ ،‬این شرکت کلیه خدمات مرتبط با گاز را به صورت الکترونیکی و غیرحضوری‬ ‫به مشترکین محترم ارائه می کند و در همین راستا در پاییز و زمستان امسال بیش از ‪1‬‬ ‫میلیون و ‪ 520‬هزار خدمت از طریق سایت‪ ،‬نرم افزار موبایلی و تلفن گویا به ثبت رسیده‬ ‫است‪.‬وی همچنین با اشاره به افزایش روزافزون استفاده از تلفن های هوشمند توسط‬ ‫مردم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬شرکت گاز استان گیالن با ساخت‪ ،‬اصالح و به روزرسانی مستمر نرم‬ ‫افزار موبایلی (اپلیکیشن) خود و پاسخگویی به انجام بالغ بر ‪ 500‬هزار خدمت در مدت‬ ‫کمتر از ‪ 6‬ماه توانسته است به نیازهای مشترکین محترم پاسخ دهد‪.‬‬ ‫حسین اکبر با بیان این موضوع‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مشترکین محترم می توانند با مراجعه به‬ ‫سایت اینترنتی گاز گیالن به ادرس ‪ WWW.NIGC-GL.IR‬و یا از طریق‬ ‫اپلیکیشن بازار نسبت به دریافت نرم افزار خدمات گاز گیالن اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن بیان کرد‪ :‬به جهت اهمیت ویژه موضوع خدمت‬ ‫رسانی به مردم‪ ،‬گزارش خدمات ارائه شده به مشترکین در بخش های دفاتر پیشخوان‪،‬‬ ‫حضوری و الکترونیکی بصورت ماهیانه دریافت و مورد تحلیل و پایش قرار گرفته و‬ ‫نسبت به شناسایی مشکالت و رفع هرچه سریع تر انها اقدام الزم صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی در خاتمه بار دیگر از مردم و مشترکین گاز درخواست کرد تا حتی االمکان از‬ ‫حضور در ادارات گاز خودداری کرده و خدمات مورد نیاز خود را از طریق غیرحضوری‬ ‫به ثبت رسانند تا با این کار ضمن جلوگیری از گسترش کرونا‪ ،‬در وقت و هزینه صرفه‬ ‫جویی شود‪.‬‬ ‫در جمع خبرنگاران مطرح شد؛‬ ‫قدردانی عضو گیالنی خبرگان رهبری از زحمات کادر بهداشت و‬ ‫درمان در کرونا‬ ‫نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری طی گفت و گویی‪ ،‬از زحمات کادر‬ ‫بهداشت و درمان تقدیر کرد و از مردم به ویژه گیالنیان خواست ضمن توجه به دستورات‬ ‫و پروتکل های وزارت بهداشت‪ ،‬به ان ها عمل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(وب دا)؛ ایت اله سید علی‬ ‫حسینی اشکوری‪ -‬نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬امروز در جمع‬ ‫خبرنگاران با اشاره به سالگشت شیوع ویروس کرونا در گیالن و تقدیر از زحمات‬ ‫بی شائبه کادر بهداشت و درمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چرخه زندگی‪ ،‬چرخه ازمون و امتحان است‬ ‫و در این چرخه‪ ،‬زمانی حوادثی پیش می اید که انسان را در معرض امتحان قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران را عام البالیا برشمرد و افزود‪ :‬گسترش شیوع‬ ‫کرونا در جهان به ویژه ایران یکی از بزرگ ترین بلیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از کادر بهداشت و درمان در مقابله و مدیریت‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا بسیار‬ ‫خوش درخشید و وظیفه شغلی و انسانی خود را به نحو احسن انجام داد‪.‬‬ ‫ایت اله اشکوری با اشاره به حضور بی بدیل کادر بهداشت و درمان در خط مقدم مبارزه‬ ‫با ویروس کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کادر بهداشت و درمان طی یک سال اخیر در مقابله‬ ‫با کرونا از هیچ گونه مجاهدتی دریغ نورزید و در این مسیر‪ ،‬شهدایی را در راه نجات‬ ‫مردم‪ ،‬تقدیم کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه باید قدردان زحمات کادر بهداشت و درمان بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه‬ ‫ملت باید قدردان زحمات کادر بهداشت و درمان‪ ،‬شهدای خدمت عرصه سالمت و‬ ‫خانواده های ان ها باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری با مروری بر شمار باالی شهدای خدمت‬ ‫در گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬شهدای سالمت ما در برابر کرونا و به جهت نجات جان هم نوعان‬ ‫خود مظلومانه به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫ایت اله اشکوری‪ ،‬بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و جدی گرفتن شیوه نامه ها تاکید‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬از تمامی مردم به ویژه گیالنیان می خواهم ضمن توجه به دستورات و‬ ‫پروتکل های وزارت بهداشت‪ ،‬به ان ها عمل کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود‪ ،‬تمام هشدارهای وزارت بهداشت و اعمال محدودیت ها در‬ ‫جامعه را به نفع مردم دانست و اذعان داشت‪ :‬اگر وزارت بهداشت مضایقی را برای ما‬ ‫ایجاد می کند برای حفظ و صیانت ما و کاهش وارد امدن اسیب از این بلیه است و ما باید‬ ‫ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی قدردان مدافعان سالمت نیز باشیم‪.‬‬ ‫با دفاتر پیشخوان داشته و با برگزاری‬ ‫جلساتی روش های جدید ارائه خدمت‬ ‫را با پرسنل این دفاتر مرور و راهکارهای‬ ‫عملیاتی را توافق می نمایند‪.‬‬ ‫صالح با اشاره به نصب اپلیکیشن همراه‬ ‫ابفا برای مشترکین عنوان کرد‪ :‬باید این‬ ‫امکان فراهم شود که اپلیکیشن همراه‬ ‫ابفا به مراجعین حضوری معرفی و لینک‬ ‫دانلود ان همزمان برای انها پیامک شود‬ ‫و پس از نصب ان روی گوشی موبایل‬ ‫ارباب رجوع‪ ،‬مراحل درخواست با کمک‬ ‫همکار مربوطه از ان طریق پیگیری گردد‪.‬‬ ‫وی به چکونگی ارائه خدمات شرکت‬ ‫به صورت غیر حضوری اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون برای ‪ ۲۲‬خدمت از خدمات‬ ‫‪ ۲۳‬گانه بجز فروش اب تانکری همه‬ ‫شرایط مهیا است و بستر ارائه خدمات به‬ ‫صورت غیر حضوری انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت‬ ‫ابفا استان اصفهان اظهار داشت‪ :‬باتوجه‬ ‫به بررسی های انجام شده‪ ،‬بخش زیادی‬ ‫از مراجعات حضوری مشترکین ناشی از‬ ‫نداشتن شناسه قبض بوده است‪ .‬لذا باید‬ ‫ساز و کار الزم برای در اختیار گذاشتن‬ ‫شناسه قبض مشترکینی که بدین منظور‬ ‫مراجعه کرده یا تلفنی تماس می گیرند در‬ ‫منطقه فراهم شود‪ .‬وی به راههای ارئه‬ ‫خدمات به روش غیر حضوری پرداخت‬ ‫و بیان داشت‪ :‬هم اکنون مشترکان‬ ‫می توانند با تماس با شماره ‪ ۱۵۲۲‬و‬ ‫شماره گیری کلید ‪ ،۵‬شماره کنتور خود‬ ‫را اعالم کنند و سپس رقم اب بها محاسبه‬ ‫و به وسیله پیامک به مشترک اعالم‬ ‫می شود؛ همچنین به منظور رضایت‬ ‫مشترکان‪ ،‬روش دیگر‪ ،‬ارسال پیامکی‬ ‫شماره کنتور برای کنتورنویس است که‬ ‫در این روش‪ ،‬شماره همراه کنتورنویس‬ ‫هر محدوده برای مشترکان پیامک می‬ ‫گردد‪ .‬در این روش‪ ،‬مشترکان به وسیله‬ ‫تلفن همراه خود طبق الگوی‪ * :‬شناسه‬ ‫قبض ‪ #‬شماره رقم کنتور را به شماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۰۱۵۲۲‬پیامک می کنند‪.‬‬ ‫روش دیگری که در حال راه اندازی‬ ‫است‪ ،‬ورود به پرتال شرکت به ادرس‬ ‫‪WWW.ABFAESFAHAN.‬‬ ‫‪ IR‬و ثبت شماره کنتور در لینک تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫صالح افرود‪ :‬تمام تالش ما در شرایط‬ ‫اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا‬ ‫حفظ سالمت عموم شهروندان عزیز و‬ ‫همکاران تالشگرمان است و اولویت را‬ ‫تا حدامکان بر اجرای اقدامات از طرق‬ ‫مختلف با هدف پیشگیری از گسترش‬ ‫این ویروس قرار داده ایم‪ .‬همچنین‬ ‫نسخه اندرویدی خدمات همراه ابفای‬ ‫استان اصفهان هم اکنون به طور رایگان‬ ‫از فروشگاه های اینترنتی کافه بازار‪ ،‬ایران‬ ‫اپس و مایکت قابل دریافت و نصب روی‬ ‫تلفن های همراه است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مشترکان می توانند با استفاده از کد‬ ‫دستوری ‪ *۶۶۵۵*#۱۵۱۵۲۲‬اقدام به‬ ‫ثبت شماره کنتور واحد مسکونی خود‬ ‫کنند‪ .‬گفتنی است استفاده از کدهای‬ ‫دستوری نیازمند نصب هیچ نرم افزاری‬ ‫نیست و مشترکان می توانند با گرفتن‬ ‫کد دستوری یاد شده با تلفن همراه‬ ‫خود‪ ،‬خدمات غیرحضوری شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان را دریافت کنند ‪.‬‬ ‫وی به خدمات ‪23‬گانه شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان که از طریق‬ ‫سامانه ‪ 1522‬ارائه می شوند را به شرح‬ ‫ذیل عنوان کرد‪ :‬واگذاری انشعاب اب‪،‬‬ ‫واگذاری انشعاب فاضالب‪ ،‬تغییر کاربری‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬پاسخ به استعالم مالکیت‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬تغییر مشخصات مشترکین‬ ‫اب و فاضالب‪ ،‬تغییرتعداد واحد مسکونی‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬تغییر ظرفیت‬ ‫قراردادی انشعاب اب‪ ،‬تغییر قطر‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬تفکیک کنتور اب‪ ،‬تغییر‬ ‫مکان کنتور اب‪ ،‬ازمایش کنتور اب‪،‬‬ ‫تعویض کنتور اب‪ ،‬نصب سیفون اضافی‬ ‫فاضالب‪ ،‬قطع موقت و وصل انشعاب اب‪،‬‬ ‫جمع اوری یا ادغام انشعاب اب‪ ،‬تسویه‬ ‫حساب بدهی مشترکین اب و فاضالب‪،‬‬ ‫درخواست بررسی صورت حساب‬ ‫مشترکین اب و فاضالب‪ ،‬اعالم کارکرد‬ ‫کنتور اب‪ ،‬مشاهده سوابق صورتحساب‬ ‫های و پرداختی های مشترکین اب و‬ ‫فاضالب‪ ،‬فروش اب تانکری‪ ،‬پاسخگویی‬ ‫به شکایات مرتبط با اب و فاضالب‪،‬‬ ‫رسیدگی به پیشنهادات حوزه اب‬ ‫و فاضالب‪ ،‬درخواست لوازم کاهنده‬ ‫مصرف اب ‪.‬الزم به یاداوری است‪ :‬سامانه‬ ‫خدمات غیرحضوری ‪ 1522‬در سال‬ ‫‪ 1395‬به طور رسمی افتتاح شد و مورد‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪ .‬این سامانه با‬ ‫هدف تمرکز و ارائه خدمات غیر حضوری‬ ‫از طریق تلفن ثابت و همراه برنامه ریزی‬ ‫شده و هدف ان حذف مراجعه شهروندان‬ ‫به ادارات ابفا و ارائه خدمات فروش و پس‬ ‫از فروش به صورت تلفنی به مشترکین‬ ‫بوده است‪ .‬در حال حاضر خدمات ‪23‬‬ ‫گانه شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫در تمام ساعات شبانه روز در ‪ 98‬شهر و‬ ‫حدود ‪ 1000‬روستا‪ ،‬از طریق تماس با‬ ‫شماره تلفن چهار رقمی ‪ 1522‬و انتخاب‬ ‫‪ 9‬کلید و ‪ 17‬زیر کلید به متقاضیان و‬ ‫مشترکین ارائه می شود‪.‬‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن خبر داد ‪:‬‬ ‫« توزیع الکترونیکی نفت سفید سهمیه اسفند ماه سال جاری »‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن ‪ ،‬کورش باالدست ‪،‬از عرضه‬ ‫الکترونیکی سری دوم نفت سفید سهمیه اسفند ماه سال جاری در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن و به نقل‬ ‫از مدیر منطقه ؛ نفت سفید سهمیه اسفند ماه خانوارهای مناطق فاقد گاز طبیعی و مناطق‬ ‫صعب العبور به میزان ‪ ۲۱۰‬لیتر از ابتداء لغایت پایان اسفند ماه سال جاری در کارت های‬ ‫الکترونیکی بانکی خانوارهای نفت سوز شارژ شد ‪.‬‬ ‫مدیر منطقه گیالن گفت ‪ « :‬طی ‪ ۱۱‬ماهه سال جاری بالغ بر ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۱۰۲‬هزار‬ ‫لیتر نفت سفید توزیع شد که از این مقدار ‪ ،‬بالغ بر ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۱۰‬هزار لیتر معادل ‪۵۵‬‬ ‫درصد سهمیه کل نفت سفید مناطق صعب العبور می باشد‪».‬‬ ‫باالدست ضمن اعالم ذخیره سازی کافی نفت سفید مورد نیاز مصرف کنندگان استان‬ ‫تاکیدکرد‪ « :‬خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص مناطق صعب العبور در زمان‬ ‫مقرر نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت زمستانی خوداقدام نمایند ‪» .‬‬ ‫وی همچنین گفت ‪«:‬خانوارهایی که اطالعات کارت بانکی انان در سایت جدید‬ ‫‪( NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR‬تجارت اسان) ثبت شده‬ ‫است ‪ ،‬می توانند سهمیه نفت سفید اسفند ماه خود را از فروشندگی محل دریافت کنند‪» .‬‬ ‫مدیرمنطقه گیالن اعالم کرد ‪ « :‬سهمیه هرخانوار ازطریق کارت بانکی سرپرست خانوار‬ ‫و دستگاه کارت خوانی که در اختیار فروشندگی نفت سفید محل قرار گرفته است قابل‬ ‫برداشت می باشد ‪».‬وی در ادامه افزود ‪ « :‬ان دسته از کسانی که تاکنون موفق به ثبت نام‬ ‫نشده اند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی ‪NEWTEJARATASAN.‬‬ ‫‪ NIOPDC.IR‬نسبت به ثبت نام اقدام کنند ‪».‬‬ ‫نماینده مردم رشت با مدیرعامل شرکت گاز گیالن دیدار کرد‬ ‫روابط عمومی گاز گیالن – سردار سیدعلی اقازاده نماینده مردم رشت در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز با حسین اکبر مدیرعامل این شرکت دیدار کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار درخصوص مسائل و موضوعات مرتبط با گاز و روند ارائه خدمات به مردم‬ ‫و مشترکین بحث و تبادل نظر بعمل امد‪.‬‬ ‫شهردار رشت در بازدید از شهرک سید احمد خمینی عنوان کرد؛‬ ‫مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید جبران شود‬ ‫شهردار رشت با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع مشکالت محالت و‬ ‫ت خود میداند گفت‪ :‬مشکالت محالت کم برخوردار‬ ‫مناطق کمتر برخوردار را در اولوی ‬ ‫رشت باید به هر ترتیبی که شده جبران شود‪.‬به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و‬ ‫امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی شهردار رشت روز گذشته در بازدید‬ ‫از شهرک سید احمد خمینی اظهار داشت‪ :‬مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید به‬ ‫هر ترتیبی که شده جبران شود و شهرداری هم در این زمینه عزمی جدی دارد‪ .‬شهردار‬ ‫رشت عنوان کرد‪ :‬بر اساس یک برنامه زمانبندی شده و با هماهنگی هایی که صورت‬ ‫گرفته امروز در شهرک سید احمد خمینی رشت که یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر‬ ‫است حاضر شدیم تا عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و شهروندان‪ ،‬خواسته ها‬ ‫و مطالبات انان را هم از نزدیک جویا شویم‪ .‬سید محمد احمدی تصریح کرد‪ :‬عمده‬ ‫مشکالتی که مردم داشته و به ویژه در بحث شهری مطالبه می کنند بحث پسماند‪،‬‬ ‫موضوعات مرتبط با فضای سبز‪ ،‬فضاهای ورزشی و بازگشایی معابر را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬در دیدارهای چهره به چهره سعی می کنیم موضوعات مختلفی که‬ ‫مدنظر شهروندان است را مورد بررسی قرار دهیم تا مشکالت و موارد مورد بحث در‬ ‫سریع ترین زمان و به شکل بهینه حل و فصل شوند‪ .‬شهردار رشت با بیان اینکه مجموعه‬ ‫ت خود میداند‬ ‫مدیریت شهری رفع مشکالت محالت و مناطق کمتر برخوردار را در اولوی ‬ ‫افزود‪ :‬معتقدیم ارتباط نزدیک با مردم در مساجد و محالت و جویا شدن مشکالتشان‬ ‫اثار و برکات فراوانی دارد و به توسعه متوازن شهری کمک می کند‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد شهرداری رسیدگی به محالتی‬ ‫است که به هر دلیلی از حیث خدمات شهری عقب مانده اند و باید به هر ترتیبی که شده‬ ‫کمبودها را جبران کنیم‪ .‬در این بازدید محمدرضا احمدی و سید علی اقازاده نمایندگان‬ ‫رشت در مجلس شورای اسالمی و سرهنگ قاسمی فرمانده سپاه رشت حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهردار رشت خبر داد‪:‬‬ ‫پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت‬ ‫اجرایی می شود‬ ‫شهردار رشت از اجرای پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬عملیات اجرایی این کار هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد‬ ‫احمدی شهردار رشت روز چهارشنبه ‪ ۲۹‬بهمن در جلسه شورای راهبری ترافیک استان‬ ‫گیالن ارتقای تجهیزات ترافیکی را از جمله ملزومات یک شهر توسعه یافته ذکر کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اجرای پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت از‬ ‫هفته اینده اغاز می شود‪ .‬شهردار رشت با بیان اینکه رشت از لحاظ تجهیزات ترافیکی‬ ‫و ابزارهای مربوطه با کمبودهای اساسی مواجه است توجه ویژه در امر ترافیک را از‬ ‫ضروریات یک شهر خواند و عنوان کرد‪ :‬برای برون رفت از این مشکل باید عزمی‬ ‫جدی داشته باشیم از سوی دیگر دستگاه ها هم باید با عزمی جدی به پلیس کمک کنند‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی ضمن برشمردن عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه شهرداری رشت در حوزه‬ ‫ترافیکی یاداور شد‪ :‬علی رغم اقدامات صورت گرفته به اعتقاد من این اقدامات کافی‬ ‫نیست و باید با برنامه ریزی بهتر تالش بیشتری صورت بگیرد‪.‬‬ ‫شهردا رشت با تشریح برنامه های سال اینده شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شهری افزود‪ :‬انچه که امروز شهر رشت به ان نیاز دارد و چندین بار استاندار محترم‬ ‫گیالن هم به ان تاکید داشتند بازگشایی و احداث خیابان های جدید است که عزم ان به‬ ‫شکل جدی در شهرداری رشت وجود دارد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با تاکید بر اینکه امر بازگشایی خیابان ها در شهر رشت علی رغم تمام‬ ‫تالش های حوزه معاونت عمرانی به کندی در حال انجام است تصریح کرد‪ :‬دستگاه ها‬ ‫به شدت نسبت به دستورالعمل های خود مصر هستند و اراد ه و تصمیمی برای همکاری‬ ‫با نه فقط مدیریت شهری بلکه مدیریت استان ندارند‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی با بیان اینکه تا راه اندازی قطار شهری‪ ،‬تراموا و مترو باید برای‬ ‫حل و فصل مشکالت ترافیکی شهر روی روش هایی مانند بازگشایی خیابان ها تمرکز‬ ‫کنیم افزود‪ :‬امیدواریم استانداری گیالن در این زمینه به شهرداری کمک کند تا برظی‬ ‫از پروژه های بازگشایی مانند پروژه رینگ ‪ ۹۰‬متری و بازگشایی خیابان امام علی(ع)‬ ‫زودتر انجام شود‪ .‬وی به اجرای پروژه های عمرانی شهر رشت از طریق مدل های‬ ‫سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به وضعیت منابع مالی و اعتبارات‬ ‫شهرداری و استان اجرای چنین روش هایی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫شهردار رشت در مورد قرارداد عملیات خرید و اجرای هوشمندسازی چراغ های راهنمایی‬ ‫هم مواردی ذکر کرد و یاداور شد‪ :‬این قرارداد را شهرداری رشت تقریبا در ‪ ۱۸‬بهمن‬ ‫امسال منعقد کرد و انتظار داریم روند اجرایی ان از هفته اینده شروع شود‪.‬‬ ‫احمدی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت‬ ‫اجرایی می شود اذعان کرد‪ :‬امیدواریم با افزایش ‪ ۲۵‬درصد از قرارداد بتوانیم تقاطع های‬ ‫بیشتری از شهر رشت نظیر چهار راه پرستار‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬خیابان ملت‪ ،‬میدان دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬سه راه گلباغ نماز و دیلمان را با این تجهیزات پوشش بدهیم‪.‬‬ ‫وی نصب دوربین های ثبت تخلف و دوربین های نظارتی را هم در شهر رشت ضروری‬ ‫دانست و با بیان اینکه تعداد دوربین های نظارتی رشت بسیار کم است اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ‪ ۴۲‬دستگاه دوربین در شهر رشت نصب شده که ‪ ۳۵‬عدد ان دوربین نظارتی‬ ‫و ‪ ۷‬عدد ان دوربین ثبت تخلفات است‪ .‬شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری در سال‬ ‫‪ ۹۷‬قراردادی با شرکت فناپ تلکام به صورت مشارکتی‪-‬سرمایه گذاری برای تحویل‬ ‫‪ ۱۱۰‬دوربین شامل ‪ ۷۷‬دوربین نظارتی و ‪ ۳۳‬دوربین ثبت تخلف منعقد کرده است افزود‪:‬‬ ‫این شرکت از مرداد ‪ ۹۸‬عملیات اجرایی نصب دوربین ها را اغاز نمود که بعد از ان به‬ ‫جهت شیوع ویروس کرونا حدود ‪ ۵‬ماه درخواست تنفس کرد‪ .‬سید محمد احمدی با بیان‬ ‫اینکه تا به امروز از ‪ ۷۷‬دوربین نظارتی حدود ‪ ۳۴‬دوربین اماده و دکل های ان هم نصب‬ ‫شده است خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش دوربین های ثبت تخلفات هم همه ‪ ۳۳‬دوربین ثبت‬ ‫تخلف که جزو تعهدات شرکت فناپ تلکام بود نصب شد ه است‪ .‬وی همراهی و کمک‬ ‫شرکت توزیع برق برای برق دار کردن دکل ها و راه اندازی دوربین های نظارتی نصب‬ ‫شده را خواستار شد و گفت‪ :‬شهرداری سعی داشت تا در روز ‪ ۲۲‬بهمن دوربین های‬ ‫نظارتی و ثبت تخلفات شهر را راه اندازی کند که به دلیل برخی موارد یاد شده این امر‬ ‫میسر نشد اما تالش می کنیم تا قبل از پایان سال این امر محقق شود‪.‬‬ ‫شهردار رشت در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و‬ ‫ساز و تغییر کاربری غیر مجاز عنوان کرد؛‬ ‫برخی از خالف سازان در حال بازی با جان و مال مردم هستند‬ ‫سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت‬ ‫و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫این شیوه نامه در شورای اسالمی شهر رشت است و باید فرایند اداری ان طی شود و‬ ‫سپس مورد استناد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد‬ ‫احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و‬ ‫تغییر کاربری غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫شیوه نامه در شورای اسالمی شهر رشت است و باید فرایند اداری ان طی شود و سپس‬ ‫مورد استناد قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه ما در مقابل مافیای خالف سازی قرار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬سالها‬ ‫شاهد خالف سازی ادم های دانه درشت و خاص هستیم و این افراد به دلیل زیاده‬ ‫خواهی که دارند به دنبال خالف سازی می روند‪.‬‬ ‫وی به تهدید مدیر منطقه پس از تخریب ملک در یکی از مناطق اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه مدیر منطقه مربوطه به دلیل اجرای قانون تهدید و دچار سوء قصد شده است‪.‬‬ ‫شهردار رشت منفعل بودن در مقابل خالف سازان را نادرست عنوان کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫در مقابل ساخت و سازهای خالف ایستاد؛ برخی از خالف سازان به دلیل عدم رعایت‬ ‫ضوابط و اصول ساخت و ساز در حال بازی با مال و جان مردم هستند‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه ما وارد مرحله جدیدی شده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬ما در مدیریت شهری‬ ‫وظایفی را بر عهده داریم و مکلف به اجرای قوانین هستیم و در این مسیر به کمک‬ ‫مسئولین ذیربط نیاز داریم‪.‬وی به ارائه اماری از تخلفات ساختمانی پرداخت و گفت‪۶ :‬‬ ‫هزار حکم تخریب روی میز بنده است‪ .‬شهرداری رشت ‪ ۱۴۵۰‬مورد جلوگیری از خالف‬ ‫برای امالک دارای پروانه و ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۵‬مورد مشابه برای امالک نسقی داشته است‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی در پایان از دستگاه قضا تشکر کرد و گفت‪ :‬رئیس کل دادگستری‪،‬‬ ‫دادستان محترم و معاونین ایشان همواره در کنار ما بوده اند که بسیار قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫ضرورت توجه جدی تر مردم گیالن در پی شیوع ویروس بریتانیایی‬ ‫در استان‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن طی گفت وگویی ضمن تشریح اخرین وضعیت‬ ‫شیوع ویروس کرونا در گیالن بر ضرورت توجه جدی تر مردم در پی شیوع ویروس‬ ‫بریتانیایی در استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(وب دا)؛ دکتر ارسالن‬ ‫ساالری‪ -‬رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪ ،‬در برنامه گفت وگوی ویژه خبری‪،‬‬ ‫ضمن تشریح اخرین وضعیت گیالن طی درگیری و مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬بر ضرورت‬ ‫توجه جدی تر مردم در پی شیوع ویروس بریتانیایی به استان‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شمار مبتالیان ویروس کرونا در گیالن‪ ،‬افزود‪ :‬از سال گذشته تاکنون‬ ‫پرداخت حق بیمه کسری از ماه و دریافت‬ ‫عکس بیمه شدگان از پایگاه سازمان ثبت احوال‬ ‫غیرحضوری شد‬ ‫سیدعلی اصغرمحمودی ‪،‬مدیرکل تامین اجتماعی مازندران گفت‪:‬با رونمایی از ‪2‬‬ ‫خدمت دیگر طرح ‪،3070‬پرداخت حق بیمه کسری از ماه و دریافت عکس بیمه‬ ‫شدگان از پایگاه سازمان ثبت احوال غیرحضوری شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‪ ‬اداره کل تامین اجتماعی مازندران ‪ ،‬محمودی بیان‬ ‫داشت‪:‬طرح ‪ ،3070‬ارائه ‪ 30‬خدمت مهم سازمان به صورت غیرحضوری است‬ ‫که در نتیجه ان ‪ 70‬میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری ها کاهش یابد ‪.‬‬ ‫این طرح از ‪ 19‬ابان اغاز شده و در قالب ان تاکنون ‪ 21‬خدمت رونمایی شده‬ ‫است ‪ .‬در ادامه این طرح امروز دریافت عکس از پایگاه سازمان ثبت احوال کشور‬ ‫بصورت غیرحضوری و پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری از ماه رونمایی شد‪.‬‬ ‫اوخاطرنشان نمود‪:‬در خدمت پرداخت غیرحضوری حق بیمه کسری از ماه این‬ ‫امکان فراهم می شود تا بیمه شدگان شاغل در کارگاه های تحت پوشش سازمان‬ ‫که درخواست تکمیل سوابق بیمه ای کسری از ماه خود را در سامانه خدمات‬ ‫غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی ثبت کرده اند به صورت غیرحضوری‬ ‫حق بیمه کسری از ماه را پرداخت کنند‪.‬خدمت دیگر‪ ،‬دریافت عکس از پایگاه‬ ‫سازمان ثبت احوال کشور به صورت غیرحضوری است که بیمه شدگان و‬ ‫مستمری بگیران می توانند با استفاده از این سرویس نسبت به دریافت عکس‬ ‫خود و افراد تحت تکفل بدون مراجعه حضوری به واحدهای اجرایی تامین‬ ‫اجتماعی برای استفاده در فرایندهای درمانی و بیمه ای این سازمان اقدام کند‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران در این جلسه به حذف دفترچه از ابتدای اسفند‬ ‫به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اطالع رسانی مناسب و کامل در این خصوص برای همه گروههای ذینفع‬ ‫این سازمان دراستان درحال ‪ ‬انجام می شود‪.‬است‪.‬‬ ‫حدود ‪ 32‬هزار بیمار کرونایی در بیمارستان های گیالن بستری شده اند و در این راستا‪،‬‬ ‫‪ 140‬هزار تست نیز در مراکز ازمایشگاهی استان به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از درمان ‪ 49‬هزار بیمار به شکل سرپایی طی‬ ‫یک سال اخیر خبر داد و گفت‪ :‬ازانجاکه استان گیالن جزء خطوط مقدم درگیری‬ ‫با این ویروس بود‪ ،‬در حال حاضر نزدیک به ‪ 360‬بیمار بستری در بیمارستان های‬ ‫گیالن داریم که از این تعداد‪ 74 ،‬نفر در بخش ای سی یو بستری هستند و حال ‪26‬‬ ‫بیمار نیز وخیم است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با اشاره به شمار قربانیان بیماری کووید ‪ 19‬در گیالن طی یک سال ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یک هزار و ‪ 750‬نفر از هم استانی های ما بر اساس تست های مثبت کرونا از‬ ‫اسفندماه سال گذشته تاکنون جان باخته اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به زیرساخت های نامناسب در گیالن و عدم اشنایی پرسنل به‬ ‫این بیماری‪ ،‬شمار فوت شدگان کرونا در گیالن در ماه های اولیه شیوع‪ ،‬باالبود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر میزان مرگ ومیر در گیالن نسبت به مدت مشابه کاهش یافته و ماهانه به طور‬ ‫میانگین‪ ،‬مرگ ومیر ناشی از این ویروس منحوس بین ‪ 50‬تا ‪ 70‬نفر در استان است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با بیان اینکه شاهد چرخش بیماری کووید ‪ 19‬از‬ ‫نوع انگلیسی‪ ،‬افریقایی و سایر انواع ان در کشورهای همسایه ازجمله کشورهای عربی‪،‬‬ ‫عراق و ترکیه هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬به علت رفت وامدهای مکرر به کشور عراق‪ 11 ،‬مورد مثبت‬ ‫کرونای انگلیسی در خوزستان اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی از موارد مثبت کرونای انگلیسی در قزوین‪ ،‬البرز و استان تهران خبر داد‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دو روز گذشته نیز موردی را در شهرستان منجیل داشتیم که داماد خانواده در پی سفر‬ ‫به گیالن‪ ،‬موجبات ابتالی یک زن ‪ 71‬ساله گیالنی را فراهم کرد و متاسفانه وی در‬ ‫بیمارستان البرز از دنیا رفته است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪ ،‬افزود‪ :‬نتیجه تست این خانم و دامادش از نوع‬ ‫ویروس جهش یافته انگلیسی گزارش شد به همین علت ضمن قرنطینه خانگی ان ها‪،‬‬ ‫هر ‪ 12‬نفر از افراد این خانواده‪ ،‬مورد ازمایش قرارگرفته و نمونه ها به انستیتو پاستور‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫دکتر ساالری با اذعان بر اینکه ویروس جهش یافته کرونای انگلیسی سنین پایین را نیز‬ ‫درگیر می کند‪ ،‬افزود‪ :‬شدت این بیماری و مرگ ومیر ان نسبت به کرونای معمولی بیشتر‬ ‫است‪ ،‬بنابراین اگر این روند ادامه پیدا کند‪ ،‬ویروس کرونای انگلیسی در کشور و گیالن‬ ‫پخش می شد‪.‬وی با اشاره به کاهش ‪ 15‬الی ‪ 20‬درصدی رعایت پروتکل ها در بسیاری از‬ ‫اماکن عمومی استان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی گیالن نگران خیز چهارم شیوع‬ ‫کرونا در استان است‪.‬رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن از پایش ‪ 180‬هزار سالمند در‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در گیالن خبر داد و گفت‪ :‬نزدیک به ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر‬ ‫از این افراد نیاز به مراقبت داشتند و ‪ 625‬نفر هم در قرنطینه قرار گرفتند و امیدواریم این‬ ‫مرحله از پایش سالمندان تا عید در استان به پایان برسد‪.‬‬ ‫دکتر ساالری ضمن تقدیر از سازمان های یاری دهنده حوزه سالمت گیالن طی درگیری‬ ‫با این ویروس منحوس‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬جا دارد از زحمات کادر بهداشت و درمان و‬ ‫نیز ‪ 7‬هزار نفر از بسیجیان و سپاه که در این طرح به ما کمک کردند‪ ،‬قدردانی کنم‪.‬‬ ‫افتتاح دومین خان ه کارافرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری رشت‬ ‫دومین خان ه کارافرینی و صنایع دستی سازمان فرهنگی اجتماعی و‬ ‫ورزشی شهرداری رشت افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت‪ ،‬دومین خانه‬ ‫کارافرینی و صنایع سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با حضور احمد‬ ‫رمضانپور نرگسی رئیس شورای اسالمی رشت‪ ،‬فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫اجتماعی و گردشگری و امیر حسین علوی رئیس کمسیون عمران و توسعه شهری‪،‬‬ ‫محمد حسن عاقل منش و فاطمه شیرزاد از اعضای شورای شهر رشت و حمیدرضا‬ ‫محمدی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت افتتاح شد‪.‬‬ ‫در این مراسم احمد رمضانپور نرگسی با تبریک میالد با سعادت امام جواد(ع) اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در شورای پنجم انجام کارهای زیرساختی در حوزه های عمرانی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی در اولویت قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی رشت با بیان اینکه راه اندازی دومین خانه کارافرینی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت بعد از موفقیت هایی که در خانه کارافرینی‬ ‫مرکز رشتیان کسب شد کلید خورد‪ ،‬افزود‪ :‬این مرکز با ‪ ۲۰۰‬عضو و ‪ ۱۰‬مربی کار خود‬ ‫را اغاز کرده است و از قبل توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت‬ ‫بازار فروش برای محصوالت خانه شناسایی شده است‪.‬‬ ‫فرهام زاهد رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی و گردشگری شورای اسالمی رشت‬ ‫نیز در این مراسم با اشاره به برنامه های مدونی که سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری رشت در حوزه کار افرینی دنبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬برای بازار هدف و عرضه‬ ‫محصوالت توسط سازمان برنامه ریزی شده است و برنامه کامل و جامعی دنبال می‬ ‫شود تا با حذف واسطه فروش تولیدات خانه کارافرینی با قیمتی متناسب با بازار‪ ،‬از زنان‬ ‫سرپرست خانوار خانه خریداری شود‪.‬‬ ‫محمد حسن عاقل منش عضو شورای اسالمی رشت نیز در این مراسم ضمن شادباش‬ ‫اعیاد ماه رجب با اشاره به دغدغه هایی که هنرمندان صنایع دستی با ان روبرو هستند‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این عزیزان همواره از شورا خواهان مکانی برای عرضه محصوالت خود‬ ‫بودند‪ .‬عاقل منش در همین رابطه گفت‪ :‬این اتفاق زیبا با راه اندازی اولین خانه کارافرینی‬ ‫توسط سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و در کنار ان حمایتهای‬ ‫سازمان با قرار دادن گالری در خانه میرزا برای فروش تولیدات این خانه رقم خورد‪.‬‬ ‫عاقل منش با اشاره به موفقیت های نخستین خانه کارافرینی سازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫و ورشی شهرداری رشت در حوزه های اموزش و اشتغال زنان سرپرست خانوار گفت‪:‬‬ ‫امروز دومین مرکز با مخاطبین بیشتر و با برنامه های مدون و اینده نگر افتتاح می شود‪.‬‬ ‫حمید رضا محمدی رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت نیز در‬ ‫این مراسم با اشاره به برنامه های حمایتی و هدایتی سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی‬ ‫شهرداری رشت در حوزه ی کارافرینی گفت‪ :‬این سازمان با توجه به تولید محصوالت‬ ‫کاربردی صنایع دستی برای مصرف کنندگان و با برنامه ای مدون برای تقویت دانش و‬ ‫مهارت زنان سرپرست خانوار و شناسایی بازار هدف در حوزه صنایع دستی‪ ،‬ایجاد اشتغال‬ ‫پایدار در این بخش را دنبال می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تنوع رشته های اموزشی در خانه های کار افرینی سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت افزود‪ :‬امروز در دنیا به صنایع دستی به عنوان بخش‬ ‫مکمل اقتصاد نگریسته می شود و سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت‬ ‫با این نگاه حمایت از مشاغل مرتبط با صنایع دستی را دنبال می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن از پکیج تصفیه فاضالب‬ ‫مسکن مهر شهر صومعه سرا بازدید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب گیالن؛ سید‬ ‫محسن حسینی در جریان این بازدید گفت‪ :‬همزمان با دهه مبارک فجر‪ ،‬پکیج تصفیه‬ ‫فاضالب مسکن مهر صومعه سرا به منظور جلوگیری از ورود فاضالب به رودخانه های‬ ‫محلی و حفظ محیط زیست در مدار بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با نصب و راه اندازی این پکیج‪ ،‬فاضالب ‪ 350‬خانوار مسکن مهر صومعه سرا‬ ‫به صورت بهداشتی دفع می شود‪.‬‬ ‫حسینی‪ ،‬ظرفیت تصفیه فاضالب این پکیج را ‪ 200‬مترمکعب در شبانه روز اعالم کرد‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش؛ در بازدید مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن از پکیج تصفیه‬ ‫فاضالب صومعه سرا‪ ،‬چگونگی عملکرد تصفیه پکیج و اشکاالت احتمالی جهت دستیابی‬ ‫به راندمان حداکثری مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫پاسخگویی مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن به تماس های‬ ‫مردمی از طریق سامانه سامد‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب گیالن با حضور در استانداری از طریق سامانه سامد‬ ‫به صورت مستقیم و برخط پاسخگوی مشکالت مردم در حوزه اب و فاضالب شد‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت ابفای گیالن؛ همزمان با‬ ‫سوم اسفند ماه‪ ،‬نخستین سالروز یکپارچه سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و‬ ‫روستایی گیالن‪ ،‬پیرو اطالع رسانی قبلی در شبکه های اجتماعی سید محسن حسینی‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان از طریق شماره تماس ‪ 111‬سامانه سامد به‬ ‫مشکالت مردمی پاسخ داد‪.‬بیشترین مشکالت مطرح شده در این تماس ها‪ ،‬مربوط‬ ‫به حوزه اب شرب روستایی بود‪.‬سامانه سامد‪ ،‬سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت‬ ‫است که مدیران دستگاه های اجرایی از طریق شماره ‪ 111‬به طور مستقیم پاسخگوی‬ ‫مشکالت مردم می باشند‪.‬‬ ‫افتتاح ساختمان شعبه توزیع برق دهکاء در بندر کیاشهر‬ ‫ساختمان شعبه توزیع برق دهکاء از توابع شهرستان استانه اشرفیه و شهر کیاشهر افتتاح‬ ‫و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫طی مراسمی باحضور حجت االسالم و المسلین امیدی امام جمعه بندر کیاشهر‪ ،‬دکتر‬ ‫حمید رضایی فرماندار استانه اشرفیه ‪ ،‬دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق‬ ‫گیالن بهمراه مهندس محمدعلی میری نرگسی قائم مقام اجرایی در امور شهرستانها‪،‬‬ ‫مهندس سید رسول اشرف مدیر توزیع برق استانه اشرفیه و جمعی دیگر از مسئولین این‬ ‫شهرستان ‪ ،‬شعبه توزیع برق دهکاء به افتتاح رسید‪.‬‬ ‫در ایین افتتاح این ساختمان اداری‪ ،‬محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیالن‬ ‫گفت‪ :‬بمنظور تسهیل در ارائه خدمات به مناطق روستایی بندرکیاشهر‪ ،‬شعبه توزیع برق‬ ‫دهکاء با برنامه ریزی قبلی احداث و امروز مورد افتتاح قرار گرفت و تعداد ‪ 24‬روستا‬ ‫و قریب به ‪ 12‬هزار مشترک از خدمات این شعبه توزیع برق بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تعمیرات و نگهداری ‪ 166‬کیلومتر شبکه فشار متوسط و ‪ 335‬کیلومتر‬ ‫شبکه فشار ضعیف برعهده این شعبه توزیع برق می باشد و با استقرار بخش اداری و‬ ‫اتفاقات از این پس خدمات توزیع برق گیالن با کیفیت بهتر و سریع تر از قبل در اختیار‬ ‫مشترکین محترم این منطقه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هنرمند در پایان تاکید کرد ‪ :‬از ابتدای سال و باتوجه به انباشت میزان فرسودگی شبکه‬ ‫های توزیع برق از سالیان گذشته و با تالش شبانه روزی همکاران صف و ستاد‬ ‫اینشرکت دو طرح بزرگ و جهادی جایگزینی شبکه های فرسوده با کابل خودنگهدار و‬ ‫همچنین طرح افزایش تاب اوری شبکه های فشار متوسط به اجراء درامده است و عزم‬ ‫شرکت توزیع برق گیالن اجرای مداوم این طرح ها تا حصول نتیجه یعنی رفع مشکالت‬ ‫و جلب رضایت مشترکین محترم است‪.‬‬ ‫با حضور مدیر عامل توزیع نیروی برق گیالن در لوشان‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز دوم طرح کابل خودنگهدار در لوشان اغاز شد‬ ‫طی ایینی ‪ ،‬عملیات اجرائی فاز دوم طرح تبدیل شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار‬ ‫با حضور جمعی از مسئوالن در لوشان اغاز شد‬ ‫محمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل توزیع نیروی برق گیالن در این ایین با اشاره به‬ ‫اجرای طرح های جهادی تبدیل کابل خودنگهدار وتاب اوری گفت‪ :‬از اغاز سال جاری‬ ‫به منظور پایداری شبکه و تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان گیالن اجرای‬ ‫دو طرح جهادی تبدیل شبکه فرسوده مسی به کابل خودنگهدار و طرح تاب اوری در‬ ‫این استان اجرا شدوی افزود‪ :‬درفاز اول اجرای این طرح ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر شبکه فرسوده‬ ‫با صرف هزینه ‪۱۲۰‬میلیارد تومان به کابل خود نگهدار مجهز شد و در فاز دوم نیز‬ ‫‪۱۰۰۰‬کیلومتر دیگر با اعتبار‪۱۴۰‬میلیارد تومان در گیالن اغاز شده است‬ ‫مدیر عامل توزیع برق گیالن اضافه کرد ‪:‬امروز در لوشان تبدیل ‪۲۰۰۰‬مترشبکه سیمی‬ ‫مسی فرسوده به کابل خود نگهدار از فاز دوم اجرای این طرح اغاز شده است‬ ‫هنرمند با اشاره اقدامات انجام شده فاز اول اجرای طرح مذکور در شهرستان رودبار گفت‬ ‫‪:‬در فاز اول ‪ ۶۰‬کیلومتر شبکه سیمی فرسوده که با صرف هزینه ‪ ۸‬میلیارد تومان به‬ ‫کابل خودنگهدار تبدیل شده است بر اساس این گزارش نماینده مردم رودبار در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در این ایین از تالشهای انجام شده در امر خدمت رسانی به مردم‬ ‫قدردانی کرد و افزود ‪ :‬توزیع نیروی برق گیالن و شهرستان رودبار برای پایداری شبکه با‬ ‫اجرای طرح های جهادی در پایداری شبکه به موقع وخوب عمل کردند‬ ‫مهرداد گودرزوند چگینی خواستار تداوم روند خدمات رسانی به مردم و فراهم اوردن زیر‬ ‫ساخت الزم برای توسعه هرچه بیشتر شد‬ ‫گفتنی است در این ایین شهردار و اعضای شورای اسالمی لوشان وجمعی از دیگر‬ ‫مقامات حضور داشتند‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫فقط خورد و خوراک کارگران ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۹۵‬هزار تومان!‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۹۵‬هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه‬ ‫معیشت کارگران اعالم شده غیر از هزینه های مسکن و اجاره بها و درمان است و تنها بخش خوراکی ها را شامل می‬ ‫شود‪ ،‬از نمایندگان مجلس خواست تا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را به جهت حفظ قدرت معیشت تنها به کاالهای اساسی و مصرفی‬ ‫خانوارهای ضعیف و کم درامد اختصاص بدهند‪.‬هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در ارزیابی تعیین هزینه سبد معیشت‬ ‫کارگران در کمیته مزد اظهار کرد‪ :‬امسال در بحث تعیین رقم سبد معیشت‪ ،‬نمایندگان گروه کارگری مرکز امار را به‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت‪ ۷۰‬درصد خسارت‬ ‫واحدهایمسکونیتحتپوشش‬ ‫بیمهکوثردرسیسخت‬ ‫‪ ۷۰‬درصد خسارت واحدهای مسکونی و‬ ‫غیرمسکونی اسیب دیده تحت پوشش بیمه‬ ‫کوثر در سی سخت پرداخت شد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابطعمومیبیمهکوثرمدیرعاملبیمهکوثر‬ ‫در دیدار با زلزلهزدگان اســتان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمــد و همدردی بــا انها‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫روزهای ابتدایی وقوع حادثه‪ ،‬مبالغ خسارت‬ ‫براورد شده به حساب اغلب صاحبان منازل‬ ‫و واحدهای غیرمســکونی خسارتدیده که‬ ‫تحتپوشــش بیمه کوثر بودند‪ ،‬واریز شــد‪.‬‬ ‫مجید مشــعلچی فیروزابادی از تشــکیل‬ ‫‪ ۲۶۰‬پرونده در منطقه سیســخت و شــهر‬ ‫یاســوج تا روز جاری خبرداد و افزود‪ :‬تا ‪۲۰‬‬ ‫روز اینــده و پس از تکمیل مدارک ضروری‬ ‫ســایر پروندههای جاری‪ ،‬میزان خســارت‬ ‫پرداخت شده به ‪ ۹۰‬درصد افزایش مییابد‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬به منظور مسئولیت اجتماعی‬ ‫و وظیفــه انســانی با مســاعدت کارکنان‬ ‫شــرکت‪ ،‬کمکهای بالعــوض به برخی از‬ ‫اســیبدیدگان که تحتپوشش بیمه کوثر‬ ‫نیر نبودند پرداخت و همچنین اقالم اولیه و‬ ‫ضروری میان حادثهدیدگان توزیع شد‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت فنی بیمه‬ ‫های غیرزندگی بیمه رازی‬ ‫منصوب شد‬ ‫با حضــور دکتر علی جباری مدیرعامل‬ ‫بیمه رازی‪ ،‬مراسم تودیع و معارفه سرپرست‬ ‫معاونــت فنی بیمه های غیرزندگی برگزار‬ ‫شــد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بیمه رازی‪،‬‬ ‫اقــای علی اصغر اصالن بیگی با حکم دکتر‬ ‫علی جباری به عنوان سرپرست معاونت فنی‬ ‫بیمه های غیرزندگی منصوب شــد‪ .‬محمد‬ ‫مهــدی امانی نیز کــه پیش از این معاونت‬ ‫فنی را برعهده داشــت‪ ،‬با حکم مدیرعامل‪،‬‬ ‫به ســمت مشــاور مدیرعامل منصوب شد‪.‬‬ ‫دکتر علی جباری در این مراســم با تقدیر‬ ‫از زحمــات اقــای امانــی در زمان تصدی‬ ‫معاونــت فنــی رازی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با‬ ‫حضــور اقای علی اصغــر اصالن بیگی و با‬ ‫بکارگیــری همه تــوان و ظرفیت معاونت‬ ‫فنی بیمه های غیرزندگی نسبت به تحقق‬ ‫اهداف بنیادین‪ ،‬ارتقاء جایگاه بیمه رازی در‬ ‫صنعت بیمه و افزایش کارامدی شرکت به‬ ‫عنوان بیمه گر حرفه ای برای بیمه گذاران‪،‬‬ ‫احــاد مردم و ســهامداران تالش نمایند و‬ ‫توجه به خط مشــی های سه گانه‪ :‬افزایش‬ ‫ســهم بازار و توسعه کمی و کیفی پرتفوی‪،‬‬ ‫پرداخت بهینه خســارت و سوداوری شعب‬ ‫و نمایندگــی ها تــوام با خالقیت و نواوری‬ ‫در توســعه خدمات دیجیتال در راســتای‬ ‫تحول و ســرامدی شرکت مورد انتظار می‬ ‫باشــد‪ .‬اقای علی اصغر اصالن بیگی با ابراز‬ ‫امیدواری از حضور در بیمه رازی و با تقدیر‬ ‫از عملکرد اقای امانی برنامه های خود را در‬ ‫راســتای چرخش های استراتژیک‪ ،‬اهداف‬ ‫و اســتراتژی های کالن به عنوان رویکردها‬ ‫و راهبردهای بنیادین شــرکت بیمه رازی‬ ‫با اســتفاده از پتانســیل مدیران فنی اعالم‬ ‫کردنــد‪ .‬معاونــت برنامه ریزی و نواوری و‬ ‫معاونت توسعه بازار و فروش و مدیران فنی‬ ‫بیمه رازی در این مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫بیمه سرمد‪ ،‬برگزیده جشنواره‬ ‫‪ 1۰۰‬واحد مشتریمدار‬ ‫شــرکت بیمه ســرمد‪ ،‬موفق به دریافت‬ ‫تندیس ســه ستاره از جشنواره ‪ 1۰۰‬واحد‬ ‫مشتریمدار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه سرمد‪ ،‬بزرگترین جشنواره ملی ‪1۰۰‬‬ ‫واحد مشتری مدار کشور با رویکرد معرفی‬ ‫و تجلیــل از فعــاالن بنگاههــای تولیدی‪،‬‬ ‫بازرگانــی و خدماتی برگزار شــد‪ .‬در این‬ ‫جشنواره‪ ،‬شرکت بیمه سرمد براساس رای‬ ‫هیات داوران‪ ،‬به دلیل تالش در عرصه کسب‬ ‫وکار و تکریم و رضایتمندی مشــتریان‪ ،‬به‬ ‫عنوان یکی از ‪ 1۰۰‬واحد مشتریمدار برتر‬ ‫کشور انتخاب و موفق به دریافت تندیس سه‬ ‫ستاره و لوح از این جشنواره ملی شد‪ .‬مهدی‬ ‫مهدوی مدیرعامل بیمه ســرمد در این باره‬ ‫گفت‪ :‬بیمه ســرمد در ســال گذشته برای‬ ‫ارائه خدمات بهتر به مشــتریان و ســهولت‬ ‫اســتفاده از خدمات بیمهای شــرکت‪ ،‬وب‬ ‫اپلیکیشــن سرمد و مرکز تماس ‪ ۲4‬ساعته‬ ‫‪ 151۶‬را راهاندازی کرد که تمامی مشتریان‬ ‫در هر ســاعت از شبانهروز با استفاده از این‬ ‫دو خدمــت نویــن‪ ،‬به اطالعــات بیمهای‪،‬‬ ‫مراکز طرف قرارداد و باشــگاه مشــتریان‬ ‫دسترسی داشته و بتوانند از مشاوره بیمهای‬ ‫کارشناســان سرمد استفاده نمایند‪ .‬وی با‬ ‫بیان این موضوع که طبق گزارش ارائه شده‬ ‫از سوی بیمه مرکزی‪ ،‬بیمه سرمد کمترین‬ ‫میزان شــکایات بیمهگــذاران و همچنین‬ ‫کوتاهترین زمان پاســخگویی به مشتریان‬ ‫را دارد و اعتقــاد داریــم که با ارائه خدمات‬ ‫برخط و مشتریمدار میتوانیم رتبه و اعتبار‬ ‫شرکت را باالتر ببریم‪.‬‬ ‫عنوان مرجع قبول کرده و به تفاهم اولیه رسیده بودند که داده های مرکز امار را درباره هزینه های معیشت خانوارهای‬ ‫کارگری مدنظر قرار بدهند‪ .‬البته اینکه بعد خانوار را در میانگین سرانه کشور ‪ ۳.۳‬نفر در نظر می گیرند‪ ،‬معتقدیم که در‬ ‫مورد خانوارهای کارگری بیشتر از این است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قیمتهایی که در جلسه اخر کمیته مزد در خصوص برخی اقالم‬ ‫از سوی مرکز امار ارائه شد‪ ،‬با قیمتهایی که گروه کارگری به دست اورده بودند‪ ،‬متفاوت بود چون قیمتهایی که گروه‬ ‫کارگری از بررسی گزارشهای میدانی به دست اورده بود‪ ،‬اعم از برنج و حبوبات‪ ،‬میوه ها و خوراکی ها بر مبنای فروشگاه های‬ ‫شهرداری بود که بر انها نظارت می شود و قطعا قیمتها بیرون بازار با ارقام فروشگاهی تفاوت دارد؛ با این حال چون مرکز امار‬ ‫را به عنوان مرجع اماری قبول کرده بودند‪ ،‬عدد و رقمی که ارائه شد را پذیرفتند‪ .‬دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران در ادامه با بیان اینکه رقم ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۹۵‬هزار تومانی که به عنوان هزینه ماهانه معیشت کارگران تعیین شد‬ ‫تنها بخش خوراکی ها را شامل می شود‪ ،‬افزود‪ :‬عددی که کمیته دستمزد به عنوان هزینه معیشت کارگران تصویب و اعالم‬ ‫کرده غیر از مسکن و هزینه های بهداشت و درمان یا ایاب و ذهاب است و تنها در بخش خورد و خوراک و مواد غذایی است‬ ‫پرداخت تسهیالت بانک اینده به ‪ ۵۰‬هزارنفر از مدافعان سالمت با شرایط ویژه و پرداخت اسان‬ ‫بانک اینده‪ ،‬به منظور ارزش افرینی و ارج نهادن به فداکاری و ایثارگری‬ ‫کادر درمان و مدافعان سالمت کشور‪ ،‬به زودی تسهیالت ویژه ای را به این‬ ‫عزیزاناعطامیکند‪.‬بنابهگزارشروابطعمومیبانکاینده‪،‬اینتسهیالت‬ ‫ویژهباهدفتقدیرزحمات‪،‬تالشهاوازخودگذشتگیهایعزیزانبخش‬ ‫درمانکشوردرمبارزهباویروسکرونا‪،‬باشرایطونرخویژهبرایاینعزیزان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬بدیهی است‪ ،‬این تسهیالت ویژه به مناسبت و‬ ‫میمنت والدت حضرت علی (علیهالسالم) و مبعث حضرت رسول اکرم‬ ‫(صلی اهلل علیه و اله)‪ ،‬به متقاضیان عزیز ارایه می شود که به زودی‪ ،‬درباره‬ ‫نحوه ثبت نام و شرایط بهره مندی از ان‪ ،‬اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫توسط مدیرعامل پستبانک ایران رقم خورد‬ ‫تقدیرازاعضایهیاتمدیره‪،‬معاونین‪،‬مشاورانومدیرانبانک‬ ‫گــروه بانک و بیمه‪ :‬در اســتانه میالد حضرت‬ ‫علی (ع) و بزرگداشــت مقام پدر و روز مرد‪ ،‬دکتر‬ ‫شیری مدیرعامل پستبانک ایران طی سه جلسه‬ ‫جداگانهاززحماتوتالشهایاعضایهیاتمدیره‪،‬‬ ‫معاونین‪ ،‬مدیران امور‪ ،‬مشــاوران و روسای ادارات‬ ‫کل ســتادی و مناطق تهران با رعایت پروتکلهای‬ ‫بهداشتی‪،‬تقدیربهعملاورد‪ .‬بهگزارشفوقالعاده‬ ‫به نقل از روابط عمومی پستبانک ایران‪ ،‬در این‬ ‫جلسه‪ ،‬دکتر شیری با تبریک والدت حضرت علی‬ ‫(ع) گفــت‪ :‬با تالش مجموعهــی مدیران‪ ،‬منابع‬ ‫موثر بانک از رشــد ‪ ۷1‬درصدی برخوردار شد که‬ ‫بخــشعمدهیانجــزومنابعارزانقیمتبودو‬ ‫این اتفاق در نظام بانکی کمنظیر است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫پستبانک ایران اظهار داشت‪ :‬رشد ‪ 185‬درصدی‬ ‫چکهای واگذاری از دیگر دستاوردها و رخدادهای‬ ‫بسیار مهمی بود که با برنامهریزی صورت گرفته‬ ‫محقــق و موجب افزایش‪ 83‬درصدی درامدهای‬ ‫غیر مشــاعی بانک شده است‪ .‬وی در ادامه افزود‪:‬‬ ‫در بخش وصول مطالبات‪ ،‬نســبت مطالبات غیر‬ ‫جاری ‪ ۶/5‬درصد هدفگذاری شــده بود که این‬ ‫هدف در ســوم اسفندماه سال جاری محقق شد‪.‬‬ ‫همچنین مدیریت مطلوب ابزارهای الکترونیکی‬ ‫و اینترنتی در ارائه خدمات بانکی نشــاندهندهی‬ ‫رویکرد منسجم و هماهنگ مجموعهی مدیران و‬ ‫کارکنان در همسوئی با اهداف و برنامههای بانک‬ ‫است‪ .‬دکترشیریبیانداشت‪:‬عملکردپستبانک‬ ‫ایران در دو ســال اخیر با جهش همراه بوده و در‬ ‫ســال‪ 14۰۰‬باید نســبت به سال جاری گامهای‬ ‫موثرتری برداشته شود که این مهم مستلزم تالش‬ ‫و همــت دوچندان همه مدیران و کارکنان بانک‬ ‫اســت‪ .‬دکتر شیری همچنین در جلسه تقدیر از‬ ‫مشــاوران بانک گفت‪ :‬ســازمانها و مجموعههای‬ ‫بــزرگ را نمیتوان بهتنهایــی اداره کرد و در این‬ ‫میان‪ ،‬نقش مجموعه مدیران در پیشبرد سیاستها‬ ‫و اهداف بســیار حائز اهمیت بوده و مشــاوران در‬ ‫بخشهای مختلف بهعنوان بازوان مدیران ارشد در‬ ‫پیشبرد اهداف و برنامههای کالن بانک کمکهای‬ ‫شایانیمینمایند‪.‬‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی و تبادل نظر بیمه مرکزی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫دکتر سلیمانی ضمن دیدار با معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی و رییس سازمان راهداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای از سامانه های این سازمان بازدید‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل بیمه مرکزی‪ ،‬در این نشســت دکتر‬ ‫سلیمانی با اشاره به فراهم بودن زمینه همکاری‬ ‫های مشترک صنعت بیمه با سازمان راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای گفت‪ :‬بیمه شــخص ثالث‪،‬‬ ‫بیمه ترانزیت ها و حمل نقل جاده ای از مهمترین‬ ‫موضوعات مشــترک صنعت بیمه و این سازمان‬ ‫بــه شــمار می اید‪ .‬وی افــزود‪ :‬راننده محوری از‬ ‫مســائل مهم بیمه شــخص ثالث است که طبق‬ ‫قانــون جدید بیمه شــخص ثالث‪ ،‬بیمه مرکزی‬ ‫موظف به فراهم نمودن زیرساخت های ان است‬ ‫که این مهم مستلزم همکاری با نهادهایی چون‬ ‫ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اســت‬ ‫که دارای ســامانه های هوشــمند رصد معابر و‬ ‫جاده ها هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر از ‪۲5‬‬ ‫میلیون خودرو موجود‪ ۲3.5‬میلیون خودرو تحت‬ ‫پوشــش بیمه شخص ثالث هستند که متاسفانه‬ ‫امــار دقیقی از علت عدم بیمه این تعداد خودرو‬ ‫در دسترس نیست که علت اصلی ان نبود سامانه‬ ‫جامعی برای این منظور اســت‪ .‬رییس کل بیمه‬ ‫مرکزی در ادامه از ضریب خسارت ‪ 11۰‬درصدی‬ ‫بیمه شــخص ثالث خبر داد و گفت‪:‬صنعت بیمه‬ ‫ســاالنه حدودا ‪ ۲5‬هزار میلیارد تومان خسارت‬ ‫بیمه شخص ثالث پرداخت میکند اما باتوجه به‬ ‫وجهه مســئولیت اجتماعی صنعت بیمه و هدف‬ ‫ان که ارائه اطمینان و ارامش است‪ ،‬در تالشیم‬ ‫ان بخش از خودروهایی که فاقد بیمه نامه شخص‬ ‫ثالث هستند را نیز شناسایی کنیم ‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به بهره مندی این ســازمان از سامانه های خوب‬ ‫رصد وسایل نقلیه افزود‪ :‬ما اماده همکاری هستیم‬ ‫تا بتوانیم اطالعات موجود را به اشتراک بگذاریم‪.‬‬ ‫دکتر ســلیمانی از اقدامات خوبی که با همکاری‬ ‫این سازمان در بحث بیمه حمل و نقل جاده ای و‬ ‫ترانزیت کاال صورت گرفته قدردانی کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیمه مرکزی برای کنترل ورود و خروج ترانزیت‬ ‫ها در مرزهای کشــور اقدامات خوبی انجام داده‬ ‫اســت تا بتواند بر عملکرد بیمه ای پایانه مرزی‬ ‫نظارت صورت گیرد و از صدور بیمه های تقلبی‬ ‫و به تبع ان از قاچاق کاال جلوگیری شود‪ .‬شایان‬ ‫ذکر اســت در این نشســت مدیران ارشــد بیمه‬ ‫مرکزی و ســازمان راهداری نیز به ارائه اقدامات‬ ‫مشترک انجام شده پرداختند و مقرر شد کمیته‬ ‫مشــترکی جهت بررسی و رفع مشکالت موجود‬ ‫نیز ایجاد شود‪.‬‬ ‫مدیر تعالی بیمه تعاون‬ ‫مدیر تعالی بیمه تعاون‪ ،‬ضمن ابراز خرسندی از‬ ‫موفقیت این شرکت در اخذ تاییدیه الزم از سوی‬ ‫تیم ارزیابی و دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی‪،‬‬ ‫دریافت گواهی نامه تعالی را به عنوان پله نخست‬ ‫حرکت بیمه تعاون به ســمت تعالی سازمانی که‬ ‫نظامی فراگیر در سطح شرکت است قلمداد کرد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بیمه تعاون‪ ،‬دکتر مریم‬ ‫سلماسی‪ ،‬پیرامون دریافت گواهی تعالی سازمانی‬ ‫در هجدمین جایزه ملی تعالی سازمان و با اشاره به‬ ‫گام نخست در مسیر تعالی سازمانی را برداشتیم‬ ‫اینکهاینگواهیبراساسمدلملیتعالیسازمانی‬ ‫و از سوی سازمان مدیریت صنعتی به شرکت هایی‬ ‫که در مسیر رشد متوازن سازمانی تعهد خود را با‬ ‫اموزش‪ ،‬اجــرای خودارزیابی و اجرای پروژه های‬ ‫بهبود سازمانی اثبات نمایند اعطا می شود گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای سال جاری بر ان شدیم تا با هدایت مدیریت‬ ‫عامل و به منظور حرکت هرچه بیشتر شرکت در‬ ‫مســیر سازمان های موفق ضمن پیاده سازی این‬ ‫مدل در فرایند ارزیابی این جایزه حضور داشــته‬ ‫باشــیم‪.‬سلماســیادامهداد‪:‬برایناساستمامی‬ ‫مدیران در سطح شرکت و معاونان مدیران و روسا‬ ‫ســازماندرســتادمرکزی‪،‬دورهاشناییباالگوی‬ ‫تعالیســازمانیراگذراندهودرپیاناثربخشــی‬ ‫برگزاریدورهنیزموردسنجشوکنترلقرارگرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از گذراندن این مراحل‪ ،‬از سوی هر‬ ‫یکازمدیریتهاخودارزیابیصورتگرفتهوضعف‬ ‫هــا‪ ،‬چالش ها‪ ،‬نقــاط قوت و فرصت های واحدها‬ ‫شناســاییشــدکهدرپیانفراینداولویتبندی‬ ‫پروژه های بهبود انجام و مواردی در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ .‬مدیر تعالی بیمه تعاون مطرح کرد‪ :‬در نظر‬ ‫داریم در سال اینده برای دریافت درجات باالتری از‬ ‫سطوح جایزه ملی تعالی سازمانی اقدام کنیم و این‬ ‫حرکت با هدف تامین هرچه بیشتر خواسته های‬ ‫مشتریان‪ ،‬کارکنان‪ ،‬سهامداران‪ ،‬شرکای تجاری و‬ ‫نهادهــای نظارتی و عموم جامعه و بهبود خدمت‬ ‫رسانیوارتقایفرهنگتعالیدرتمامارکانسازمان‬ ‫صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫محمد حسن مرادی جزئیات طرح کمک خرید جانبی خانوارها در بخش مسکن را اعالم کرد‬ ‫معــاون مدیرعامل در امور طرح و برنامه بانک‬ ‫مسکن از امکان افتتاح سه حساب جدید در بانک‬ ‫تحت عنوان حســاب های مکمل برای پوشــش‬ ‫هزینه های جانبی خانوارها در بخش مسکن خبر‬ ‫داد‪ .‬محمد حسن مرادی معاون مدیرعامل در امور‬ ‫طرح و برنامه بانک مســکن با اعالم این خبر به‬ ‫پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا‪ ،‬گفت‪« :‬هدف‬ ‫بانک مسکن در گام اول کمک به خانه دار شدن‬ ‫خانوارهای فاقد مســکن در کنار رونق بخشی به‬ ‫سرمایه گذاری مولد در بخش مسکن و ساختمان‬ ‫اســت و در گام دوم‪ ،‬خریدهای جانبی زوج های‬ ‫جوان و ســایر افراد در این بخش را تســهیل می‬ ‫کند‪ .‬از همین رو با ابتکار کارشناســان و مدیران‬ ‫بانک مســکن موفق شدیم مجموعه جدیدی از‬ ‫حساب های بانکی تحت عنوان« همتا»‪« ،‬همراه‬ ‫»و «مانا» را ایجاد کنیم تا متقاضیان تســهیالت‬ ‫بتوانند از امکانات و شرایط این حساب ها متناسب‬ ‫با درخواست ها و وضعیتی که دارند‪ ،‬بهره ببرند‪.‬‬ ‫مرادی با بیان اینکه سبد تسهیالت بانک مسکن‬ ‫امکان افتتاح سه حساب جدید در بانک مسکن‬ ‫همواره متنوع و منعطف بوده اســت افزود‪ :‬بانک‬ ‫مسکن طرح های سه گانه مربوط به این حساب ها‬ ‫را براساس نیاز خانوارهای ایرانی به اخذ تسهیالت‬ ‫باسقفمناسبونرخسودترجیحی‪،‬درنظرگرفته‬ ‫اســت‪ .‬از همین رو حساب سپرده طرح «همتا»‪،‬‬ ‫مشتریان‬ ‫پیرامونپایدارسازیارتباطمیانبانکو‬ ‫ِ‬ ‫گیرنده تسهیالت‪ ،‬ترویج فرهنگ خوشحسابی و‬ ‫کمک به کاهش مطالبات غیر جاری با بهرهگیری‬ ‫از ابزارهای تشویقی طراحی شده است‪ .‬در طرح‬ ‫«همتا»‪ ،‬امکان پرداخت مرابحه تا ســقف ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان وجود دارد‪ .‬این طرح‪ ،‬شــامل‬ ‫متقاضیانی است که در قالب عقود مبادلهای اعم از‬ ‫خرید خانه‪ ،‬جعاله تعمیر و تکمیل واحد مسکونی‬ ‫و همچنین سایر عقود نظیر قرضالحسنه از این‬ ‫بانک تسهیالت دریافت کرده اند و هم اکنون در‬ ‫حال پرداخت اقساط به روش ماهانه می باشند و‬ ‫دوره بازپرداخت تسهیالت انان نیز حداقل ‪ 5‬می‬ ‫باشند‪.‬مشروط به سپری شدن حداقل ‪ ۲‬سال از‬ ‫زمان بازپرداخت اقساط‪ ،‬میتوانند حساب سپرده‬ ‫طرح« همتا »افتتاح کرده و عالوه بر واریز مرتب‬ ‫اقساط خود مطابق با قرارداد فیمابین‪ ،‬مبالغی را‬ ‫نیز در حساب طرح «همتا» سپردهگذاری کنند‪.‬‬ ‫دارندگان این حســاب‪ ،‬پس از گذشــت حداقل‬ ‫مدت ‪ 3‬ســال از افتتاح حســاب طرح «همتا» و‬ ‫متناســب با امتیاز مکتســبه (هر ‪ ۶‬ماه یکبرابر‬ ‫متوسط موجودی)‪،‬میتوانند از تسهیالت مرابحه‬ ‫عام تا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان با نرخ ســود ‪3‬‬ ‫درصد کمتر از حداکثر نرخ سود تسهیالت عقود‬ ‫مبادلهای مصوب شــورای پول و اعتبار استفاده‬ ‫کننــد‪ .‬عضــو هیات عامل بانک درباره طرح دوم‬ ‫یعنی حســاب ســپرده طرح «همراه» نیز گفت‪:‬‬ ‫از انجا که حســاب طرح «همتا» صرفاً مختص‬ ‫دارندگان قراردادهای تســهیالتی بانک طراحی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬لذا امکان افتتاح حساب دیگری با‬ ‫کارکرد مشابه طرح «همتا»برای سایر مشتریان‬ ‫در قالــب طرح «همراه» فراهم شــده که عمده‬ ‫ضوابط و مقررات حســاب طــرح همراه‪ ،‬مطابق‬ ‫شرایط تعیین شده برای افتتاحکنندگان سپرده‬ ‫«طرح همتا» اســت با این تفاوت که نرخ ســود‬ ‫تســهیالت قابل پرداخت از محل حســاب طرح‬ ‫«همراه»‪ ،‬یک درصد کمتر از حداکثر نرخ ســود‬ ‫تســهیالت عقود مبادلهای مصوب شورای پول و‬ ‫اعتبار تعیین شده است‪ .‬محمد حسن مرادی در‬ ‫ادامه گفت و گو با هیبنا درباره جزئیات ســومین‬ ‫حســاب جدید قابل افتتاح در بانک مســکن نیز‬ ‫گفت‪ :‬حســاب سپرده طرح «مانا»‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫حساب های جدید است‪ .‬در این سپرده‪ ،‬مشتری‬ ‫نسبت به افتتاح سپرده سرمایهگذاری کوتاهمدت‬ ‫عادی (با قابلیت واریز و برداشت) با حداقل مبلغ‬ ‫‪ 3۰‬میلیون تومان و نرخ سود علیالحساب‪ ،‬یک‬ ‫درصد (ساالنه) اقدام میکند‪ .‬پس از سپری شدن‬ ‫یک دوره انتظار تعیین شده ‪ 5‬ماهه‪ ،‬سپردهگذار‬ ‫میتواند نسبت به دریافت تسهیالت تا سقف‪15۰‬‬ ‫میلیون تومان با ضریب برابری ‪ 5‬برابر متوســط‬ ‫موجودی مکتســبه طی دوره مزبور با نرخ ســود‬ ‫مصوب شــورای پول و اعتبار (در حال حاضر ‪18‬‬ ‫درصد) در قالب عقد مرابحه (عام) اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ 830‬هزار میلیون ریال تسهیالت توسط بانک توسعه تعاون ایالم پرداخت شده است‬ ‫سرپرستمدیریتامورشعببانکتوسعهتعاون‬ ‫ایالمگفت‪:‬ازابتدایسالجاریتاپایاناذرماه‪،‬بالغ‬ ‫بر ‪ 83۰‬هزار میلیون ریال تسهیالت از سوی بانک‬ ‫توســعه تعاون به ‪ 1888‬فقره پرونده متقاضی در‬ ‫استانپرداختشدهاست‪.‬بهگزارشروابطعمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬سرپرست مدیریت امور شعب‬ ‫اینبانکدرایالمگفت‪:‬ازابتدایسالجاریتاپایان‬ ‫اذرماه ‪ 83۰‬هزار میلیون ریال تسهیالت به ‪1888‬‬ ‫فقرهپروندهدراســتانپرداختشــدهاست‪.‬سید‬ ‫مســعود هاشمی نژاد اظهار داشت‪ :‬همچنین این‬ ‫بانکجهتانجامرسالتومسئولیتاجتماعیخود‬ ‫باپرداخت تسهیالتدرزمینههاییهمچونسیل‬ ‫زدگان‪ ،‬زلزله زدگان و قرضالحسنه های مختلف‬ ‫مانند ازدواج و تسهیالت دانشجویان مقطع دکترا‬ ‫در حداقل زمان و کمترین بروکراسی اداری تالش‬ ‫مضاعفی برای بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی‬ ‫استانداشتهاست‪.‬ویافزود‪:‬بانکتوسعهتعاوندر‬ ‫راستایانجامرسالتاجتماعی‪،‬بالغبر‪1۲۰‬میلیارد‬ ‫ریالتسهیالتبهسیلزدگاناستانپرداختکرده‬ ‫که از مجموع ‪ 1۰14‬فقره تســهیالت پرداختی‪،‬‬ ‫سهم بیشتری مربوط به حوزه جنوب استان است‪.‬‬ ‫هاشمینژادیاداورشد‪:‬همچنینتسهیالتازدواج‬ ‫بهتعداد‪1۷3‬فقرهپروندهبااعتبار‪۹۷‬میلیاردریالبه‬ ‫متقاضیاناینامرپرداختشدهاست‪.‬بنابهاظهارات‬ ‫سرپرستمدیریتشعبایالم‪،‬بانکتوسعهتعاون‬ ‫دارای ظرفیتهای بسیاری در حوزههای مختلف‬ ‫اقتصادی است که میتواند در راستای تحقق شعار‬ ‫ســال نقش بسزایی داشــته باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬از‬ ‫توانمندیهای دیگر این بانک می توان به موضوع‬ ‫خدمات بانکی نوین و الکترونیک اشــاره کرد که‬ ‫این بانک با متنوع بودن خدمات الکترونیکی نظیر‬ ‫پایانههای فروشگاهی‪ ،‬اینترنت بانک‪ ،‬همراه بانک‪،‬‬ ‫تلفن بانک و خدمات درگاه های اینترنتی توانسته‬ ‫به ســطح مطلوبیازخدماترادراینبســترارائه‬ ‫و موجبات کسب رضایت مشتریان خود را فراهم‬ ‫نماید‪ .‬هاشــمی نژاد ادامه داد‪ :‬این بانک یک بانک‬ ‫فرابخشی است که در تمامی بخشهای اقتصادی‬ ‫فعالیت داشــته و در ارائه خدمات به فعالیتهای‬ ‫اقتصــادی متفــاوت از جمله صنعــت و معدن‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬خدمات و گردشگری جهت ایجاد طرح‬ ‫هاوپروژههابهمنظورحفظوایجاداشتغالامادگی‬ ‫دارد‪ .‬وی با بیان اینکه اقتصاد کشور ما بانک محور‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به رقابت صنعت بانکداری در‬ ‫کشــور‪ ،‬بانکها نقش ارزنده و ویژهای را در اقتصاد‬ ‫دارندوباوجودسیستمبانکیتواناواثرگذاردرعرصه‬ ‫پولیمیتوانبهداشــتناقتصادیتوســعهیافته‬ ‫امیدوار بود‪ .‬هاشمی نژاد اظهار داشت‪ :‬بانک توسعه‬ ‫تعاون بعنوان یکی از چهار بانک عامل تســهیالت‬ ‫اشــتغال پایدار روســتایی توانسته با پنج مرحله‬ ‫تخصیص اعتبار تا پایان اذرماه عملکردی بیش از‬ ‫‪ ۷5‬درصد برنامههای خود را تحقق بخشد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار دبیرکل سندیکا با‬ ‫مدیرعامل جدید صندوق‬ ‫تامین خسارتهای بدنی‬ ‫دکترکریمیدبیرکلسندیکایبیمهگران‬ ‫ایران با حضور در صندوق تامین خسارتهای‬ ‫بدنی با دکتر بهزادپور مدیرعامل جدید این‬ ‫صندوق دیدار و گفتگو کرد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی ســندیکای بیمه گران ایران‪ ،‬دکتر‬ ‫کریمــی در این دیدار با اشــاره به خدمات‬ ‫ماندگار صندوق تامین خسارتهای بدنی طی‬ ‫سالهای اخیر و اثرات مثبت این تالش ها بر‬ ‫بهبود شــاخص های اجتماعی کشور‪ ،‬برای‬ ‫دکتر بهزادپور در مســئولیت جدید ارزوی‬ ‫موفقیت کرد‪ .‬دبیرکل سندیکای بیمه گران‬ ‫ایــران کــه در هیئت نظارت صندوق تامین‬ ‫خسارتهای بدنی عضویت دارد در این دیدار‬ ‫با اشــاره تجارب ارزشــمند دکتر بهزادپور‪،‬‬ ‫حضور وی در جمع مدیران شورای عمومی‬ ‫سندیکا را مغتنم شمرده و باعث تقویت بیش‬ ‫از پیش این شورا دانست‪ .‬گفتنی است بهمن‬ ‫ماه گذشته دکتر علی جباری پس از یک دوره‬ ‫موفق مدیریت در صندوق تامین خسارتهای‬ ‫بدنی به شرکت بیمه رازی پیوست و در سمت‬ ‫مدیرعامل این شرکت بیمه ای مشغول بکار‬ ‫شد‪ .‬همچنین دکتر مجید بهزادپور که پیش‬ ‫از ایــن در ســمت عضو هیئــت عامل بیمه‬ ‫مرکزی فعالیت داشــت با حکم وزیراقتصاد‬ ‫بعنــوان مدیرعامل جدیــد صندوق تامین‬ ‫خسارتهای بدنی منصوب شد‪.‬‬ ‫اهدای‪ 1۰۰۰‬دستگاهتبلتبه‬ ‫دانشاموزانمناطقکمبرخوردار‬ ‫کشورازسویبیمهمعلم‬ ‫بر اســاس تصمیم مدیــر عامل و هیئت‬ ‫مدیره بیمه معلم و در راستای ایفاء تعهدات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اهداء ‪ 1۰۰۰‬تبلت به دانشاموزان‬ ‫رقــم خورد و مراســم اهــداء چک با حضور‬ ‫مدیرعامل بیمه معلم‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫صنایع اموزشی و ستاره فوتبال ایران «علی‬ ‫کریمی» برگزار شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫بیمه معلم‪ ،‬هیئت مدیره این شرکت بیمه در‬ ‫پی شــیوع ویروس کرونا و ضرورت تحصیل‬ ‫دانشاموزان به صورت انالین‪ ،‬اهداء ‪1۰۰۰‬‬ ‫تبلــت به دانشاموزان مناطق کمبرخوردار‬ ‫کشور را به تصویب رسانید تا بتواند گامی در‬ ‫راه تحصیل بدون دغدغه برای دانشاموزان‬ ‫و معلمان کشور بردارد‪ .‬بر اساس این گزارش‪،‬‬ ‫مراســم اهدا چک با حضور مدیرعامل بیمه‬ ‫معلم‪ ،‬مدیرعامل شــرکت صنایع اموزشی و‬ ‫ستاره فوتبال ایران «علی کریمی» روز پنج‬ ‫شنبه ‪ 3۰‬بهمن برگزار و بزودی در تلویزیون‬ ‫اینترنتی و شــبکههای اجتماعی منتشــر‬ ‫خواهد شد‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬در این مراسم‬ ‫علی کریمی با اشاره به اقدامات خداپسندانه‬ ‫و خیرانه بیمه معلم‪ ،‬از خدمات این شــرکت‬ ‫بیمهای در جهت انجام مسئولیت اجتماعی‬ ‫قدردانیکرد‪.‬گفتنیاستشرکتبیمهمعلم‪،‬‬ ‫طی سالهای متوالی است که تالش کرده تا‬ ‫سهم خود را برای جامعه بزرگ دانشاموزی‬ ‫و ارتقاء کیفیت اموزش ایفا کند‪.‬‬ ‫سامانه ساماش بیمه دانا‪،‬‬ ‫اغازی بر یک تحول بزرگ در‬ ‫صنعت بیمه‬ ‫رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اســالمی‬ ‫ایران در بازدید از ســامانه ســاماش بیمه‬ ‫دانا با حضــور دکتر کاردگر مدیرعامل این‬ ‫شــرکت‪ ،‬این سامانه را اغازی بر یک تحول‬ ‫بزرگ در صنعت بیمه عنوان کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه دانا‪ ،‬سیدقاســم نعمتی‬ ‫در مراســم رونمایی از ســامانه هوشــمند‬ ‫مدیریت اســناد شعب بیمه دانا»ساماش»‬ ‫و پــس از بازدیــد از بخش های مختلف این‬ ‫سامانه گفت‪ :‬راه اندازی سامانه ساماش اقدام‬ ‫بسیار ارزشمندی است که در صنعت بیمه‬ ‫انجام شــده است‪ ،‬این سامانه محصول کار‬ ‫فشــرده یک گروه است و حجم کاری انجام‬ ‫شده‪ ،‬نشان دهنده ان است که اقدام بسیار‬ ‫مهمی در این راستا صورت گرفته است که‬ ‫مهمترین بخش ان حذف اسناد کاغذی و‬ ‫انتقال ان به حوزه ای تی است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫فنــاوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی‬ ‫در ادامــه افــزود‪ :‬در این بخــش با توجه به‬ ‫امکانات موجود‪ ،‬دوســتان و همکاران ما در‬ ‫این شرکت میتوانند کنترل و نظارت بهتری‬ ‫بر حوزه اسناد درمانی داشته باشند‪ .‬نعمتی‬ ‫گفت‪ :‬از نکات مهم این اتفاق بزرگ میتوان‬ ‫به حــذف کاغذ‪ ،‬بحث تامین داده‪ ،‬مباحث‬ ‫پردازشی‪ ،‬و کاهش تقلب و تخلف اشاره کرد‬ ‫که در نهایت رضایت مندی مشتری را در پی‬ ‫خواهد داشــت‪ ،‬چرا که همکاران می توانند‬ ‫نتایج به دست امده را بر روی پرتال بارگذاری‬ ‫کنند تا مشتریان بتوانند از روند کار از ابتدا تا‬ ‫انتها مطلع شوند که این امر ارتباط با مشتری‬ ‫را مکانیزه خواهدکرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این فناوری‬ ‫جای رشد و ارتقای بیشتری خواهد داشت‪،‬‬ ‫زیرا از زیرساخت قوی برخوردار است و کار‬ ‫بسیار ارزندهای به شمار میرود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 9‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪990‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نگذارید مرغ از سفره های مردم پَر بکشد!‬ ‫چند هفته ای می شود که مرغ با افزایش قیمت مواجه شده است و علی رغم وعده مسئوالن مربوطه در وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی و وزارت صمت مبنی بر ایجاد ثبات در بازار و کاهش قیمت ها‪ ،‬اما به نظر می رسد هنوز بازار این کاالی‬ ‫پرمصرف به ثبات و ارامش نرسیده است‪.‬به گزارش ایسنا روند افزایشی قیمت مرغ از دی ماه امسال اغاز شد و مرغ‬ ‫تنظیم بازاری ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومانی را در یک مرحله به ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۳‬هزارتومان و در مرحله بعد یعنی اواخر بهمن ماه‬ ‫در سطح خرده فروشی ها به ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۰‬هزارتومان رساند‪ .‬البته مشاهدات میدانی و گزارش های رسیده در هفته های‬ ‫اخیر نشان می دهد که در برخی مغازه های سطح شهر هر کیلو مرغ تا ‪ ۳۲‬هزارتومان هم به مشتریان عرضه می‬ ‫شود و برخی نیز با قطعه بندی کردن سعی در فروش مرغ دولتی با قیمت های باالتر دارند‪ .‬اقدامی که رییس اتحادیه‬ ‫فروشندگان پرنده و ماهی ان را تخلف دانست و اعالم کرد که سازمان دامپزشکی و ستاد تنظیم بازار برای جلوگیری‬ ‫از سو استفاده و گرانفروشی‪ ،‬قطعه بندی کردن مرغ را ممنوع کرده است‪ .‬اگرچه بسیاری از فروشندگان علت افزایش‬ ‫قیمت مرغ را کاهش عرضه مرغ تنظیم بازاری در میدان بهمن (بزرگترین مرکز عرضه مرغ تهران) و خرید مرغ به‬ ‫صورت عمده بیش از نرخ مصوب اعالم کردند اما چندی پیش نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران به ایسنا‬ ‫گفت که قیمت واقعی مرغ قیمت مصوب تنظیم بازار یعنی ‪۲۰‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان نیست و قیمت واقعی مرغ گرم با‬ ‫توجه به افزایش مولفه های تولید براساس انالیز تشکل ها ‪ ۲۴‬تا ‪۲۵‬هزارتومان می شود و با وجود اینکه تشکل های‬ ‫این بخش درخواست اصالح قیمت مصوب داشته اند اما هنوز هیچ تغییری صورت نگرفته و این قصور باعث ایجاد‬ ‫نوسانات در تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫قیمت دالر با ازادسازی منابع ارزی‬ ‫کاهش می یابد؟‬ ‫اخرین مهلت ثبت نام اینترنت‬ ‫رایگان دانشجویان و طالب‬ ‫کاهش نرخ ارز‪ ،‬اثر رشد‬ ‫اونس جهانی را خنثی کرد‬ ‫این روزها بازار ارز در انتظار ازادسازی منابع ارزی بلوکه شده کشور در کشورهایی‬ ‫چون کره جنوبی‪ ،‬عراق‪ ،‬عمان و‪ ...‬است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی با تحقق این‬ ‫امر و افزایش عرضه ارز در بازار‪ ،‬قیمت دالر می تواند برای مدتی به ‪ ۱۵‬هزار تومان یا‬ ‫کمتر از ان هم برسد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بازار ارزی که مدتی درگیر نوسانات انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا بود‪ ،‬طی بازه کوتاهی پس از انتخاب بایدن و کاهش انتظارات‬ ‫تورمی با روند نزولی مواجه شد و دالر به کانال ‪ ۲۰‬هزار تومان بازگشت اما طولی‬ ‫نکشید که این بازار به انتظار نتیجه روابط خارجی کشورمان با امریکا نشست‪ .‬در این‬ ‫مدت‪ ،‬مجدد نوسانات در این بازار شدت گرفت و روند افزایشی قیمت دالر اغاز شد‪.‬‬ ‫زمانی که بازار ارز متاثر از انتخاب بایدن و کاهش انتظارات تورمی در پی ان کمی‬ ‫به ارامش رسیده بود‪ ،‬اقتصاددانان تنها عامل تثبیت این ارامش را تزریق ارز به بازار‬ ‫می دانستند که ازادسازی منابع ارزی بلوکه شده از نظر ان ها بهترین گزینه ها بود‪.‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬میثم هاشم خانی‪ -‬یک کارشناس اقتصادی معتقد است که قیمت تعادلی‬ ‫برای دالر معادل ‪ ۲۱‬هزار تومان در اسفند سالجاری است و این رقم می تواند به زیر ‪۱۲‬‬ ‫هزار تومان هم برسد که تنها با تزریق تمام منابع ارزی به بازار ارز عملیاتی می شود‪ .‬وی‬ ‫می گوید‪ :‬اگر دالر در هر صورت به کمتر از ‪ ۱۵‬هزار تومان برسد‪ ،‬در خوش بینانه ترین‬ ‫حالت این قیمت حداکثر دو تا سه ماه می تواند حفظ شود و بعد از ان به سمت‬ ‫قیمت تعادلی که در باال ذکر شد‪ ،‬جهش پیدا می کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی پیش از این اعالم کرده بود که نرخ ارز به سمت تعادل و ارزش اقتصادی خود‬ ‫حرکت خواهد کرد و رئیس جمهوری نیز مطرح کرده بود که با ازادسازی منابع ایران‬ ‫از کشورهایی همچون کره جنوبی و عراق‪ ،‬قیمت دالر به ‪ ۱۵‬هزار تومان خواهد رسید‪.‬‬ ‫حال این روزها اخبار خوش و امیدوارکننده ای از ازادسازی منابع ارزی بلوکه شده‬ ‫منتشر می شود به گونه ای که نتیجه دیدار سفیر کره جنوبی با همتی بیانگر این است‬ ‫که معادل ‪ ۱‬میلیارد دالر از ‪ ۷‬میلیارد دالر منابع ارزی کشورمان در کره جنوبی قرار‬ ‫است به صورت نقدی به حساب بانک های ایرانی واریز شود‪.‬‬ ‫دانشجویان و طالبی که تاکنون نسبت به دریافت هدیه اینترنت رایگان وزارت ارتباطات‬ ‫اقدام نکرده اند تا ساعت ‪ ۱۲‬فردا شب (‪ ۹‬اسفندماه) فرصت ثبت نام دارند و این مهلت‬ ‫قابل تمدید نیست‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬با شیوع کرونا‪ ،‬شیوه اموزش مجازی در مراکز‬ ‫اموزشی و دانشگاه ها به راه افتاد‪ ،‬اعتراضاتی نسبت به رایگان نشدن سایت های‬ ‫دانشگاهی وجود داشته که دلیل استفاده دانشجویان از وی پی ان هنگام اتصال به‬ ‫سامانه های اموزش الکترونیکی و اطالعات ناقص سامانه هایی که از سوی دانشگاه ها به‬ ‫وزارت ارتباطات اعالم شده‪ ،‬عنوان شد‪ .‬به همین دلیل محمدجواد اذری جهرمی‪ -‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬از جایگزینی یک بسته ‪ ۶۰‬گیگابایتی به هر دانشجو و‬ ‫طلبه به جای رایگان کردن سایت دانشگاه ها خبر داد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه از روز یکشنب ه هفته اینده‪ ،‬ترافیک استفاده از سامانه های اموزشی‬ ‫دانشگاه ها و حوزه ها دیگر رایگان نبوده و یارانه اموزشی تنها از طریق بسته های ‪ ۶۰‬گیگا‬ ‫بایتی در اختیار دانشجویان و طالب قرار خواهد گرفت‪ ،‬متقاضیانی که تاکنون ثبت نام‬ ‫نکرده اند می توانند در مهلت باقی مانده با مراجعه به سایت ‪ ictgifts.ir‬ثبت نام خود را‬ ‫تکمیل کنند‪.‬براساس گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ‪ ،‬هر کد ملی صرفا یک‬ ‫مرتبه حق ثبت نام در سامانه را دارد و پس از تکمیل فرایند ثبت نام‪ ،‬به هیچ وجه امکان‬ ‫تغییر اطالعات وجود نخواهد داشت‪ .‬در صورتی که به دلیل عدم وجود اطالعات پایه ای‪،‬‬ ‫ثبت نام با موفقیت انجام نشود‪ ،‬در اخرین مرحله ثبت نام‪ ،‬امکان ثبت اعتراض در سامانه‬ ‫پیش بینی شده است‪ .‬برای اخذ تایید‪ ،‬اعتراضات به صورت دوره ای در اختیار وزارت‬ ‫عتف‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬دانشگاه ازاد اسالمی و مراکز حوزوی قرار می گیرد و دانشجویان‬ ‫می توانند موضوع را از این سازمان ها پیگیری کنند‪.‬تاکنون ‪ ۵۰‬درصد دانشجوها و‬ ‫طلبه های معرفی شده برای دریافت بسته های خود ثبت نام کرده و بسته های اینترنتی‬ ‫ان ها فعال شده است‪ .‬دانشجویان و طالبی که تاکنون نسبت به دریافت هدیه اینترنت‬ ‫رایگان وزارت ارتباطات اقدام نکرده اند تا ساعت ‪ ۱۲‬فردا شب (شنبه ‪ ۹‬اسفندماه)‬ ‫فرصت ثبت نام دارند و این مهلت قابل تمدید نیست‪.‬‬ ‫طبق تحلیل نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران از وضعیت یک هفته اخیر‪ ،‬علیرغم‬ ‫افزایش حدودا ‪ ۱۶‬دالری هر اونس جهانی‪ ،‬به سبب کاهش نرخ ارز در داخل‪ ،‬هفته ای‬ ‫کاهشی برای قیمت سکه و طال رقم خورد؛ البته قیمت ها در اواسط هفته پایین ترین از‬ ‫اخرین نرخ های ثبت شده در پایان هفته بود و این در حالی است که برخالف انتظارها‬ ‫برای افزایش تقاضا‪ ،‬رکود معناداری در بازار دیده شد‪.‬محمد کشتی ارای در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت های طال در یک هفته اخیر افزایش قیمت داشته است اما از‬ ‫سوی دیگر قیمت ارز در اواخر هفته به نسبت به ابتدای هفته با کاهش روبرو شده است‪.‬‬ ‫ف و رجاء اخبار‬ ‫در هفته ای که گذشت‪ ،‬قیمت ها و اوضاع اقتصادی بیشتر در وضعیت خو ‬ ‫سیاسی بود؛ این اخبار بیشتر تحت تاثیر زمان محدودیت بازدید اژانس اتمی در کشور‬ ‫(‪ ۵‬اسفند)‪ ،‬ارز را تحت تاثیر قرار داد و در مجموع نیز نرخ ارز در کشور‪ ،‬کاهشی بود که‬ ‫در نتیجه سیاست مثبت ایران است؛ بنابراین بطور کلی در قیمت ها به نسبت ابتدای‬ ‫هفته‪ ،‬کاهش داشته ایم‪.‬نایب رئیس دوم اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه داد‪ :‬عالوه براین‪،‬‬ ‫اتفاقی دیگر که طی یک هفته اخیر شاهد بودیم‪ ،‬بازار با رکودی معناداری همراه شده‬ ‫ت مذهبی در این هفته‪ ،‬به نظر می رسید‬ ‫بود‪ .‬با توجه به کاهش قیمت ها و وجود مناسب ‬ ‫که رونق بازار بیشتر باشد‪ ،‬اما بازار در رکود قرار گرفت‪ .‬قیمت ها سیر نزولی داشت اما‬ ‫دادوستدها به شدت کاهش پیدا کرد و کاهش قیمت ها در قطعات سکه نیز نشان دهنده‬ ‫همین کاهش تقاضا است و این در حالی است که در ایام پایانی سال نیز به سر می بریم‬ ‫اما به نظر می رسد که مردم منتظر کاهش بیشتر نرخ ارز و تاثیر این کاهش بر ارزان تر‬ ‫شدن قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی هستند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬باتوجه به اینکه‬ ‫قیمت طال طی یکسال اخیر افزایش قابل توجهی داشته و این رشد طال‪ ،‬بازار نقره را را‬ ‫بسیار گرمتر کرده است‪ ،‬بسیاری از تحلیل گران بازار فلزات و فعاالن این حوزه پیش بینی‬ ‫می کنند که در اینده ای نزدیک‪ ،‬نقره باتوجه به درخواست ها و تقاضای باالیی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزایش قیمت شدیدی پیدا کند‪ .‬طی یک هفته اخیر نیز قیمت نقره افزایش قابل‬ ‫توجهی داشت و در حال حاضر هفت دالر و ‪ ۷۹‬سنت‪ ،‬قیمت دارد‪.‬‬ ‫ازاد راه غدیر عزم و اراده پوالدین ایرانی را به نمایش گذاشت‬ ‫استان البرز با قرار گرفتن در مسیر ارتباطی‬ ‫پایتخت و ‪ ۱۴‬استان کشور ساکنان ان از سال ها‬ ‫پیش تاکنون از گره های ناگشوده و کور ترافیکی‬ ‫رنج می بردند که اینک با گشایش ازاد راه غدیر و‬ ‫پروژه های بزرگ ارتباطی دیگر‪ ،‬مردم این استان و‬ ‫خیل گردشگران شاهد گذر از بن بست ها هستند‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬شیما توکلی افشاری‪-‬ازاد راه غدیر(ابیک‬ ‫– چرمشهر) یا کمربند جنوبی استان های البرز و تهران‬ ‫‪ ،‬همزمان با میالد خجسته حضرت امیر مومنان علی (ع)‬ ‫با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫و سایر مسووالن کشوری در محدوده استان های قزوین‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬مرکزی و تهران گشایش یافت ‪.‬‬ ‫افتتاح این پروژه عظیم و هزاران طرح دیگر عمرانی در‬ ‫زمان کوتاه و شرایط تحریمی و کرونایی‪ ،‬عزم و اراده‬ ‫پوالدین ایرانی و مسووالن اجرایی کشور برای شکستن‬ ‫بن بست ها را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫با اینکه احداث این پروژه به طول ‪ ۱۵۸‬کیلومتر در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬کلید خورد اما از سال ‪ ۱۳۹۴‬سرعت عمل برای‬ ‫احداث ان بیشتر شد و مهندسان ایرانی بدون توجه به‬ ‫مشکالت تحریمی و موانع دیگر از دل کوه ها و دشت‬ ‫ها ازاد راهی عظیم را گذر دادند که در سطح کشور‬ ‫و منطقه نظیر است‪ ،‬ازاد راهی که ایمنی ان باال و از‬ ‫کمترین مخاطرات برخوردار است‪.‬‬ ‫احداث این ازاد راه در مسیر ترانزیتی کشور افزون بر‬ ‫روان سازی انتقال بار و کاال و تسهیل در تامین نیازهای‬ ‫داخلی ‪ ،‬شریان تجارت بین المللی را شتاب می بخشد‬ ‫و کامیون و تریلرها در زمان کوتاه و ایمنی مسیر ‪ ،‬بار‬ ‫خود را به مقصد انتقال می دهند‪.‬‬ ‫انتقال مسیر حرکت خودروهای سنگین از ازاد راه های‬ ‫البرز و تهران به کمربند جنوبی این استان ها‪ ،‬مزیت‬ ‫دیگری است که افزون بر کاهش سوانح ‪ ،‬موجب روان‬ ‫سازی ترافیک ازاد راه تهران – کرج – قزوین می شود‪.‬‬ ‫مزیت های ازاد راه غدیر از نگاه مسووالن‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان البرز می گوید تالش ها‬ ‫بر این است تا خودروهای سنگین برای کاهش حوادث‬ ‫و ترافیک ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین به مسیر جدید‬ ‫هدایت شوند‪.‬‬ ‫رضا خالقی گفت ‪ :‬طبق بررسی های کارشناسی افتتاح‬ ‫ازاد راه غدیر یک میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون لیتر صرفه‬ ‫جویی ساالنه در مصرف سوخت برای کشور در پی دارد‬ ‫ضمن انکه زمان سفر در این مسیر ‪ ۱.۵‬ساعت کاهش‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز اظهار داشت‪:‬‬ ‫ایمنی باال و داشتن چشم اندازهای مناسب از مزیت های‬ ‫ازاد راه غدیر است و این مزیت ها موجب شده تا خود‬ ‫رانندگان این مسیر را برای تردد انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬هفت هزار میلیارد تومان اعتبار صرف این‬ ‫پروژه عظیم شده که ‪ ۷۰‬درصد ان توسط قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیاء(ص) و ‪ ۳۰‬درصد از محل اعتبارات وزارت راه و‬ ‫شهرسازی برای ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫خالقی بیان داشت ‪ :‬در این محور چهار ایستگاه عوارضی‬ ‫پیش بینی شده که طی ‪ ۲۰‬سال هزینه صرف شده باید‬ ‫به قرارگاه ه خاتم االنبیاء(ص) بازگشت کند تا صرف‬ ‫عزیزاله شهبازی افزود‪ :‬این ازاد راه زمان سفر را در البرز‬ ‫پروژه های دیگر شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هر چند میزان دقیق عوارض این مسیر بیش از ‪ ۱.۵‬ساعت کاهش می دهد و مردم البرز از دست‬ ‫ترافیک سنگین ازاد راه تهران‪ -‬کرج ‪-‬‬ ‫تعیین نشده اما طبق اظهارات‬ ‫قزوین خالصی می یابند‪.‬‬ ‫مسووالن کشوری‪ ،‬نرخ عوارض ان‬ ‫استاندار البرز‪:‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬اکنون تردد فراوان‬ ‫کمتر از سایر ازاد راه های کشور‬ ‫احداث این پروژه‬ ‫خودروها در ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪-‬‬ ‫تصویب خواهد شد تا مردم از این‬ ‫قزوین سبب شده تا مردم ساعت ها‬ ‫مسیر بیشتر بهره ببرند‪.‬‬ ‫در کمترین زمان از‬ ‫در ترافیک گرفتار شوند اما با گشایش‬ ‫تکمیل ازاد راه غدیر یک رکورد‬ ‫شگفتی های ان است‬ ‫ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر این مشکل‬ ‫عمرانی در کشور است‬ ‫برطرف می شود و بخش زیادی از‬ ‫وزیر راه و شهرسازی اوایل هفته‬ ‫زیرا تکمیل قطعه‬ ‫ترافیک البرز به ازاد راه جدید منتقل‬ ‫جاری در بازدید از ازاد راه غدیر‬ ‫نخست ازاد راه تهران خواهد شد‪.‬‬ ‫اعالم کرد که تکمیل ازاد راه ‪۱۵۸‬‬ ‫وی با قدردانی از اهتمام دولت تدبیر و‬ ‫کیلومتری غدیر (ابیک ‪ -‬چرمشهر)‬ ‫ شمال به طول ‪۳۲‬‬‫امید ‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی و قرارگاه‬ ‫در مدت زمان کوتاه‪ ،‬شرایط تحریمی‬ ‫و کرونایی یک رکورد زمانی و عمرانی کیلومتر ‪ ۲۵‬سال زمان‬ ‫خاتم االنبیا(ص) بیان داشت ‪ :‬تکمیل‬ ‫این پروژه کار بزرگی در کشور و البرز‬ ‫برای کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫برد و ساخت ادامه‬ ‫محسوب می شود و به نمایندگی از‬ ‫محمد اسالمی افزود‪ :‬این مسیر دارای‬ ‫ازاد راه شهید همت‬ ‫مردم خوب استان البرز قدردان این‬ ‫مزیت های فراوانی از جمله روان سازی‬ ‫خدمات و تالش ها هستم‪.‬‬ ‫ترافیک در البرز و استان های همجوار‪،‬‬ ‫به طول حدود ‪۱۵‬‬ ‫شهبازی گفت ‪ :‬بیشتر بهره این پروژه‬ ‫کاهش الودگی هوا‪ ،‬کاهش مصرف‬ ‫کیلومتر ‪ ۱۲‬سال به‬ ‫برای مردم استان البرز و ‪ ۱۴‬استان‬ ‫سوخت ‪ ،‬نقطه اتصال و تجمیع چند‬ ‫دیگر کشور است زیرا تاکنون مسافران‬ ‫محور بزرگراهی‪ ،‬تسهیل در مسافرت‬ ‫طول انجامید اما ازاد‬ ‫و مردم ساعت ها در ترافیک جاده های‬ ‫ها به ‪ ۱۴‬استان کشور و کاهش بیش‬ ‫راه ابیک ‪ -‬چرمشهر‬ ‫منتهی به پایتخت گرفتار شده اند‪.‬‬ ‫از یک ونیم ساعت زمان سفر است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬احداث این پروژه‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در واقع عملیات ساخت‬ ‫به طول ‪ 158‬کیلومتر‬ ‫در کمترین زمان از شگفتی های ان‬ ‫این پروژه به صورت جدی از سال ‪۹۴‬‬ ‫حدود پنج سال زمان‬ ‫است زیرا تکمیل قطعه نخست ازاد راه‬ ‫اغاز شده و که ‪ ۵۰‬درصد ساخت ان‬ ‫تهران ‪ -‬شمال به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫در ‪ ۲‬سال اخیر انجام شده است‪.‬‬ ‫برد که یک رکورد‬ ‫‪ ۲۵‬سال زمان برد و ساخت ادامه ازاد‬ ‫‪ ۴۰‬درصد بار ترافیکی البرز کاهش‬ ‫محسوب می شود‬ ‫راه شهید همت به طول حدود ‪۱۵‬‬ ‫می یابد‬ ‫کیلومتر ‪ ۱۲‬سال به طول انجامید اما‬ ‫استاندار البرز اعالم کرد که با افتتاح‬ ‫ازاد راه ابیک ‪ -‬چرمشهر به طول ‪158‬‬ ‫ازاد راه ‪ ۱۵۸‬کیلومتری ابیک ‪-‬‬ ‫کیلومتر حدود پنج سال زمان برد که‬ ‫چرمشهر زمینه کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫یک رکورد محسوب می شود‪.‬‬ ‫ترافیک البرز فراهم شده است ‪.‬‬ ‫استاندار البرز با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد الودگی هوای‬ ‫استان ناشی از تردد خودروها است‪ ،‬گفت‪ :‬این الودگی‬ ‫هوا با گشایش مسیرهای جدید به کمترین سطح خود‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ازادراه ابیک ‪ -‬چرمشهر بین استان های قزوین ‪ ،‬البرز ‪،‬‬ ‫مرکزی و تهران احداث شده که ‪ ۴۳‬کیلومتر ان در حوزه‬ ‫جغرافیایی البرز قرار دارد و در واقع کمربندی جنوبی‬ ‫استان محسوب می شود‪.‬‬ ‫تفکیک ترافیک ترانزیتی و کاهش حوادث از‬ ‫مزایای ازاد راه غدیر است‬ ‫رییس پلیس راه نیروی انتظامی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با برشمردن مزایای مختلف ازاد راه غدیر(ابیک‬ ‫ چرمشهر) گفت ‪ :‬باالبردن ضریب ایمنی سفر‪ ،‬تفکیک‬‫ترافیک تجاری از غیر ترانزیتی و کاهش حوادث جاده ای‬ ‫از مزیت های افتتاح این ازاد راه به شمار می رود‪.‬‬ ‫سرهنگ هادی امیدوار روز پنجشنبه در مراسم افتتاح‬ ‫ازاد راه غدیر که به مناسبت میالد با سعادت حضرت‬ ‫علی (ع) و با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهوری‬ ‫و وزیر راه و شهرسازی در نوار جنوبی استان های البرز‬ ‫و تهران که در اشتهارد برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬این ازاد راه‬ ‫به لحاظ ایمنی باال نقش موثری در کاهش تصادفات و‬ ‫حوادث جاده ای راه های منتهی به پایتخت را دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازاد راه غدیر یا ابیک ‪ -‬چرمشهر به طول‬ ‫‪ ۱۵۸‬کیلومتر بین استان های قزوین ‪ ،‬البرز ‪ ،‬مرکزی و‬ ‫تهران واقع شده که بخش مهمی از بار تجاری و ترانزیتی‬ ‫کشور و تهران به این مسیر جدید انتقال می یابد‪.‬‬ ‫امیدوار گفت ‪ :‬این ازاد راه از ایمنی باالیی برخوردار‬ ‫بوده و موجب می شود تا مسیر خودروهای سنگین و‬ ‫سبک در ازاد راه تهران ‪ -‬کرج ‪ -‬قزوین تفکیک شود و‬ ‫خودروهای سنگین به ازاد راه غدیر هدایت شوند که این‬ ‫امر نقش مهمی در روان سازی ترافیک و کاهش تصادف‬ ‫جاده ای در بخشی از ازاد راه های تهران و البرز دارد‪.‬‬ ‫رییس پلیس راه ناجا افزود‪ :‬ازاد راه غدیر که از جنوب‬ ‫استان های تهران ‪ -‬البرز می گذرد در مسیر شهرک‬ ‫های بزرگ صنعتی استان های تهران ‪ ،‬البرز ‪ ،‬مرکزی و‬ ‫قزوین قرار دارد و در واقع دسترسی اسان برای تجارت‬ ‫و انتقال محصوالت تولیدی صنایع محسوب می شود‪.‬‬ ‫عملیات ساخت این ازاد راه در سال ‪ ۹۲‬اغاز شد که از‬ ‫‪ ۹۴‬سرعت پیدا کرد‪ ۴۳ ،‬کیلومتر این ازاد راه در حوزه‬ ‫جغرافیایی استان البرز است‪.‬‬ ‫استان البرز دارای یک هزارو‪ ۴۵۰‬کیلومتر ازاد راه ‪،‬‬ ‫بزرگراه ‪ ،‬راه اصلی و فرعی است که ‪ ۱۸‬درصد ترافیک‬ ‫جاده ای کشور به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫طی سال گذشته و امسال مردم استان البرز با افتتاح‬ ‫قطعه نخست ازاد راه تهران ‪ -‬شمال به طول ‪ ۳۲‬کیلومتر‬ ‫‪ ،‬ازاد راه شهید همت به طول ‪ ۱۴‬کیلومتر شاهد به‬ ‫باز نشستن بخش عظیمی از مطالبات خود در حوزه راه‬ ‫سازی بودند‪.‬‬ ‫اکنون این استان ‪ ۲‬پروژه بزرگ راه سازی شامل ازاد‬ ‫راه شمالی کرج به طول ‪ ۱۷.۵‬کیلومتر و جاده هشتگرد‪-‬‬ ‫طالقان به طول حدود ‪ ۳۲‬کیلومتر در استانه تکمیل و‬ ‫بهره برداری دارد که با گشایش این ‪ ۲‬پروژه حلقه راه‬ ‫سازی استان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫بازار مسکن در خواب کوتاه به سر می برد‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن با‬ ‫بیان اینکه در مقطع کنونی کاهش‬ ‫معامالت داریم اما رکود نداریم‬ ‫گفت‪ :‬رکود را باید در یک شاخص‬ ‫بلندمدت بررسی کرد‪ ،‬در حالی‬ ‫که همواره طی ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫تقاضای مسکن بیش از تولید بوده‬ ‫و در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز این روند ادامه‬ ‫می یابد؛ معتقدم سال اینده در هر چهار شاخص معامالت‪ ،‬قیمت‪ ،‬تولید و‬ ‫سرمایه گذاری در بخش مسکن با رشد مواجه می شویم‪.‬‬ ‫بیت اله ستاریان در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬کاهش مقطعی معامالت در‬ ‫بازار مسکن را اصال نمی توان به عنوان رکود تلقی کرد‪ .‬بازار مسکن در خواب‬ ‫کوتاه مدت قرار دارد و با وجود انکه در تهران حدود ‪ ۲۰۰۰‬معامله مسکن در‬ ‫بهمن ماه منعقد شده صحبت از رکود تحلیل عجوالنه ای است‪ .‬ما دیدیم که‬ ‫طی یک سال با وجود بیماری کرونا و رکود اقتصادی در ایران و تمام جهان‪،‬‬ ‫مسکن در تهران با حدود ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش قیمت مواجه شد‪ .‬معامالت نیز با‬ ‫وجود انکه از ابان ماه به علت انتخابات امریکا به یکباره افت کرد‪ ،‬در ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫امسال نسبت به سال قبل ‪ ۲۳‬درصد افزایش یافت‪ .‬این یعنی ورود سرمایه به‬ ‫بازار مسکن‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حاال به دلیل بحث برجام و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫مقداری خرید و فروش مسکن کاهش یافته و ممکن است تا اردیبهشت و خرداد‬ ‫این روند حاکم باشد اما پایدار نیست‪ .‬معتقدم در سال اینده در هر چهار شاخص‬ ‫معامالت‪ ،‬قیمت‪ ،‬ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن با افزایش‬ ‫مواجه می شویم‪ .‬برنامه های ما برای حوزه مسکن اشتباه بوده و هنوز هم مشکل‬ ‫را رفع نکرده ایم‪ ۵۰.‬سال مساله مسکن را کوچک شمرده ایم و با تحلیلهای کوتاه‬ ‫مدت خواستیم ان را حل کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اثاری از رکود بازار یا افت قیمت خانه‬ ‫برای سال اینده نمی بینم گفت‪ :‬علت اینکه فعال بخش مسکن وارد رکود شده‬ ‫کامال مشخص است‪ .‬مسکن در حال حاضر سعی می کند در یک فضای باثبات‬ ‫حرکت کند؛ زیرا معموال تاثیرات روانی خیلی در این حوزه تاثیر می گذارد و هم‬ ‫اکنون تحت تاثیر مسائل سیاسی قرار دارد‪ .‬از طرف دیگر غالب تولیدکنندگان‬ ‫مسکن‪ ،‬خرد هستند و تحلیل بلندمدت ندارند؛ چرا که بخش مسکن در ایران‬ ‫یک ساختار متشکل نیست و هیچگاه دولتها خرده سازندگان را در یک تشکیالت‬ ‫بزرگ قرار نداده اند‪ .‬در واقع بسترهای ایجاد ساختار در بخش مسکن فراهم‬ ‫نیست و به همین دلیل دائما شاهد مقاطع رونق و رکود در این حوزه هستیم‪.‬‬ ‫ستاریان خاطرنشان کرد‪ :‬بعضی وقتها که قیمتها جهش می کند‪ ،‬برخی مسئوالن‬ ‫دو تا مصاحبه می کنند با این تصور که دارند به بخش مسکن کمک می کنند‪.‬‬ ‫مثال می گویند فعال خانه نخرید تا ارزان شود اما با این صحبت به تولید مسکن‬ ‫هم ضربه وارد می کنند؛ زیرا تولیدکنندگان خرد تحلیل خاصی از اقتصاد مسکن‬ ‫ندارند‪ .‬می خواهند زود سرمایه را بیاورند ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬تا واحد احداث کنند و بروند‪.‬‬ ‫هیچ وقت هم در طول ‪ ۵۰‬سال نیامدیم اینها را متشکل کنیم‪ .‬ساخت و ساز راکد‬ ‫می شود و معامالت پایین می اید‪ .‬اما جالب است که در مقطع رکود قیمتها باال‬ ‫می رود؛ زیرا در دوره ای که رکود معامالتی بوده‪ ،‬تولید مسکن خوابیده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولتها در ایران همیشه جدا از بخش خصوصی بوده اند گفت‪:‬‬ ‫دولت برنامه ریزی خود را دارد و اقتصاد مسکن و ساختمان رها شده است؛ در‬ ‫حالی که نیمی از نقدینگی کشور در بخش ساختمان است و جمعیت انبوهی در‬ ‫این حوزه کار می کنند‪ .‬درواقع ما در کشور دو اقتصاد بزرگ داریم که یکی نفت‬ ‫و دیگری ساختمان است‪ .‬هرکس در هر شغلی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به‬ ‫صنعت ساختمان مربوط است‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصاد مسکن‪ ،‬سرمایه گذاران در ایران را به گنجشکی تشبیه‬ ‫کرد که با پرتاب یک سنگ پر می زنند اما در کشورهای توسعه یافته به دلیل‬ ‫وجود ساختار و برنامه ریزی بلندمدت معموال اهداف بزرگتری دنبال می شود‪.‬‬ ‫به همین دلیل بازارهای اقتصادی از جمله مسکن مثل کشور ما متالطم نیست‪.‬‬ ‫ستاریان با بیان این ادعا که بعضی دست اندرکاران و مسئوالن مرتبط با بخش‬ ‫مسکن مطالعه عمیقی ندارند گفت‪ :‬بخش دولتی ما اساسا اطالعاتی از حوزه‬ ‫بخش مسکن ندارد‪ .‬یک بار در جهت حمایت از خریدار حرفهایی می زنند و‬ ‫حدود ‪ ۹۵‬درصد تولیدکنندگان را سرکوب می کنند‪ .‬بعد برای جبران مافات‪،‬‬ ‫حمایتهای تشویقی می گذارند‪ ،‬یکدفعه قیمتها باال می رود‪ .‬طی ‪ ۵۰‬سال گذشته‬ ‫از قبل انقالب هیچ کاالیی به اندازه مسکن افزایش قیمت نداشته است‪ .‬طال و‬ ‫ارز یک دهم مسکن با افزایش قیمت مواجه شدند‪ .‬هر مسئولی می اید یک ایده‬ ‫می دهد‪ ،‬معاونش هم یک طرح جلویش می گذارد‪ .‬بعد می بینیم که بعد از‬ ‫هشت سال مشکل مسکن دست نخورده باقی مانده است‪ .‬سال ‪ ۱۳۵۸‬با معضل‬ ‫مسکن مواجه بودیم و هنوز هم هستیم‪ .‬در بخشهای علمی‪ ،‬اقتصادی و تکنولوژی‬ ‫پیشرفت داشتیم اما مشکالت بخش مسکن الینحل باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به جای انکه متقاضیان را از مافیای مسکن بترسانیم سازندگان‬ ‫را در یک ساختار تشکیالتی‪ ،‬منسجم کنیم و برنامه بلندمدت بریزیم‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تولیدکننده ای که ‪ ۲۰‬واحد می سازد‪ ،‬وقتی شما حرف از رکود می زنید‬ ‫سرمایه اش را بیرون می برد‪ .‬بعد که شما وعده یا احساس رونق و توسعه می‬ ‫دهید با حرص و ولع وارد بازار مسکن می شود‪ .‬این چرخه دائم ادامه یافته و‬ ‫کسی به ان توجه نمی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن درباره پیش بینی از وضعیت این بازار در سال اینده‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان کسی که بخش مسکن را در ‪ ۴۰‬سال گذشته مطالعه کرده می‬ ‫گویم رکود و رونق در یک ماه تاثیری در بخش مسکن نخواهد داشت‪ .‬ما برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬رونق اقتصادی را در ایران و به طور کلی شرق جهان پیش بینی می‬ ‫کنیم‪ .‬البته منظور توسعه ارمانی نیست‪ ،‬بلکه توسعه نسبت به سالهای قبل است‪.‬‬ ‫اگر این اتفاق بیفتد قطعا مسکن با رونق تولید‪ ،‬افزایش معامالت و رشد قیمت‬ ‫مواجه می شود‪ .‬این افزایش قیمت تا زمانی که به نظام تعادل تولید برسیم ادامه‬ ‫می یابد و البته ممکن است در ماههایی مثل زمان فعلی با ریزنوسان مواجه شود‪.‬‬ ‫ستاریان در بیان راهکار مشکالت بازار مسکن گفت‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‬ ‫شرکتهای بزرگ ساختمانی در یک تشکیالت منسجم تمام فرایند تولید تا عرضه‬ ‫را بر عهده دارند و از ابزارهای مالی مثل بانک و بورس استفاده می کنند‪ .‬حتی‬ ‫زیرساختهای شهری و فضاهای خدماتی توسط این شرکتها ایجاد می شود‪.‬‬ ‫دولت هم با ابزارهای مالیاتی جلوی احتکار مسکن را می گیرد‪ .‬در واقع تولید‬ ‫و عرضه در یک فرایند متوازن حرکت می کند و به همین دلیل بازار مسکن‬ ‫کنترل می شود‪.‬‬ ‫قیمت مسکن در تهران متری ‪ ۲۷.۴‬میلیون تومان‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬دی ماه امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ‪۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به‬ ‫ترتیب ‪ ۱.۸‬و ‪ ۹۸.۳‬درصد افزایش دارد‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی همچنین تعداد‬ ‫معامالت انجام شده در دی ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۳.۵‬هزار فقره بود که نسبت‬ ‫به ماه مشابه سال قبل ‪ ۶۷.۱‬درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ‪ ۳۷.۶‬افزایش‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬گزارش بهمن ماه هنوز ارایه نشده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬اسفند ‪ 1399‬شماره ‪990‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫عباس صوفی شهردارکالنشهر همدان‪ ،‬عنوان کرد‬ ‫گزا‬ ‫رش‪:‬‬ ‫ قطار شهری به رفع تبعیض از مناطق مختلف شهر کمک می کند‬ ‫کی‬ ‫وان ق‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫زاده‬ ‫رحیم الوندی رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان گفت‪:‬‬ ‫ بازسازی ‪ 30‬دستگاه اتوبوس درحال انجام است‬ ‫رحیم الوندی‪ ،‬رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافرشهرداری همدان‬ ‫‪ 21‬دسـتگاه اتوبوس جدید توسـط شـهرداری همدان‬ ‫بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ 700‬میلیـارد ریـال خریـداری و بـه‬ ‫نـاوگان حمـل و نقـل عمومی همدان پیوسـتندتا توسـعه‬ ‫نـاوگان حمـل و نقل شـهر را تقویـت کنند‪.‬‬ ‫از اتوبـوس هـای جدید نـاوگان اتوبوسـرانی همـدان با‬ ‫حضـور فرماندار همدان‪ ،‬شـهردار‪ ،‬رئیس و اعضای شـورای‬ ‫شـهر‪ ،‬نماینـدگان همـدان در مجلس شـورای اسـامی و‬ ‫جمعـی از مدیران و مسـووالن رونمایـی گردید‪.‬‬ ‫عباس صوفی‪ ،‬شهردار کانشهرهمدان‬ ‫هزینـه بالـغ بر ‪ 50‬میلیـارد تومان خریداری شـده اسـت و‬ ‫نوسـازی ‪ 30‬دسـتگاه اتوبوس فرسـوده و همچنین نوسازی‬ ‫اتوبوسهـای بخـش خصوصـی نیـز در دسـتور کار قـرار‬ ‫دارد کـه امیدواریـم اتوبوسهایـی درخور شـان شـهروندان‬ ‫همدانی داشـته باشیم‪.‬‬ ‫شـهردار همدان به موضوع قطار شـهری نیز اشـاره کرد‬ ‫علی محمد محمدی ‪ ،‬فرماندار همدان (مرکز استان همدان)‬ ‫رئیس شـورای شـهر همـدان نیـز گفت‪ :‬خوشـبختانه‬ ‫در حـال حاضـر تـاش شـده اسـت کـه بـا مطالعـات‬ ‫انجـام شـده در طـرح جامـع ترافیـک تمـام نیازهـای‬ ‫حمـل و نقل درونشـهری بـا رعایت توجیـه اقتصادی‬ ‫و ترافیکـی مرتفع شـود‪.‬‬ ‫سـید مسـعود عسـگریان افـزود‪ :‬نوسـازی نـاوگان‬ ‫سید مسعود عسگریان رئیس شورای شهر همدان‪:‬‬ ‫رئیـس سـازمان حمـل و نقل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫همـدان هم گفـت‪ :‬بنا بـه رهنمودهـای شـهردار همدان‬ ‫تـاش کردیـم در چنـد ماه اخیـر در زمینه جـذب اوراق‬ ‫مشـارکت مبلـغ ‪ 50‬میلیـارد تومـان بـرای خریـد ‪15‬‬ ‫دسـتگاه اتوبـوس بنـز بـا هزینـه هـر دسـتگاه ‪ 2‬میلیارد‬ ‫و ‪ 200‬میلیـون تومـان اقـدام کنیـم ولـی بـه علـت تورم‬ ‫ایجـاد شـده هـر دسـتگاه بـا هزینـه ‪ 3‬میلیـارد و ‪850‬‬ ‫محمدعلی محمدی‪ ،‬فرماندار همدان گفت‪:‬‬ ‫حمل و نقل پایدار شهری‬ ‫الزمه توسعه شهر نشینی‬ ‫فرمانـدار همدان ضمن گرامی داشـت میاد با سـعادت‬ ‫حضـرت فاطمـه(س) گفت‪ :‬در حـوزه حمل و نقـل پایدار‬ ‫شـهری توسعه شهرنشـینی از یکسـو و افزایش جمعیت‬ ‫از سـوی دیگـر باعث به وجـود امدن الفاظ تـازه در زمینه‬ ‫مدیریت شـهری شـده اسـت و تمـام تـاش در این زمینه‬ ‫انجـام میشـود که دسترسـی عادالنه‪ ،‬ایمن و متناسـب با‬ ‫نیازهـای اقشـار مختلف مـردم را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫دکترمحمدعلـی محمـدی بـه ارکان مهم حمـل و نقل‬ ‫پایـدار اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬از نظـر سـازمان ملـل ارکانی‬ ‫چـون اثار زیسـت محیطـی‪ ،‬الودگی هـوا‪ ،‬الودگی صوتی‪،‬‬ ‫الودگـی زمیـن و حداقـل مصرف انـرژی باید مـورد توجه‬ ‫قـرار گیـرد و اگر شـهری بتواند بـه ایـن ارکان جامه عمل‬ ‫بپوشـاند بـه توسـعه پایـدار در حـوزه حمـل و نقـل نائـل‬ ‫امده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ارتبـاط با مسـائل شـهری بایـد بهروز‬ ‫و بههنـگام باشـیم و نگرشمـان ایـن اسـت کـه شـهر‬ ‫یـک موجـود زنـده اسـت و هـر روز رو بـه تکامل اسـت و‬ ‫بـر اسـاس ایـن قاعـده نـوع نگـرش و تصمیمگیـری باید‬ ‫متفاوت باشـد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـدی بـا اشـاره بـه ارائـه خدمـات بـه احـاد‬ ‫مختلـف مـردم بـه توسـعه پایـدار در حمـل و نقـل‬ ‫عمومی‪،‬گفـت‪ :‬اتوبوسهـای جدیـد بایـد در تمـام مناطق‬ ‫شـهر مورد اسـتفاده قرار گیرد و از اتوبوسهای مسـتهلک‬ ‫در مناطـق کمبرخـوردار اسـتفاده نشـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه موضـوع پـروژه قطار شـهری اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬راه برونرفـت از مشـکل تبعیـض بیـن‬ ‫مناطـق مختلـف شـهر موضوع قطار شـهری اسـت که در‬ ‫ایـن زمینـه بایـد منافع عمومی مـردم مد نظر قـرار بگیرد‬ ‫و ایـن پـروژه شـهر را از موضوع باالی شـهر و پایین شـهر‬ ‫درمـیاورد‪ .‬وی از مسـووالن مربوطـه که یک گام بیشـتر‬ ‫و بلندتـر در جهـت توسـعه پایـدار حمـل و نقـل عمومی‬ ‫برداشـتند تشـکر و قدردانـی کرد‪.‬‬ ‫*****************‬ ‫قطار شهری به رفع تبعیض از مناطق مختلف‬ ‫شهر کمک میکند‬ ‫شـهردار همدان هم گفت‪ :‬توسـعه حمـل و نقل عمومی‬ ‫یکـی از موضوعـات مهـم در زمینـه توسـعه پایدار شـهری‬ ‫اسـت کـه یک خواسـته بـه جـا و حـق قانونی شـهروندان‬ ‫است‪.‬‬ ‫عباس صوفی گفت‪ :‬تعداد ‪ 15‬دسـتگاه اتوبوس جدید با‬ ‫و بـا بیـان اینکـه قطار شـهری به رفـع تبعیـض از مناطق‬ ‫مختلـف شـهر کمـک میکنـد گفت‪ :‬بـا پیگیـری و کمک‬ ‫اسـتاندار همدان و نمایندگان مردم همدان بخصوص رئیس‬ ‫کمیسـیون برنامـه و بودجه در مجلـس و همچنین اعضای‬ ‫شـورای اسـامی شـهر همـدان اتفاقـات خوبـی در معرض‬ ‫وقـوع اسـت که امیدواریـم در بودجه سـال ‪ 1400‬این مهم‬ ‫رقـم بخـورد و در حوزه توسـعه شـهر همـدان بتوانیم چند‬ ‫حمـل و نقـل عمومـی بـه ویـژه نـاوگان اتوبوسـرانی‬ ‫شـهر همـدان حـق همـه مـردم اسـت و از تمامـی‬ ‫مسـووالن و عواملـی کـه تـاش کردنـد در شـرایط‬ ‫سـخت اقتصـادی ایـن حجـم از اتوبـوس خریـداری و‬ ‫در زمـان کوتاهـی بـه این ناوگان تحویل شـود تشـکر‬ ‫و قدردانـی میکنـم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بـه توزیـع عادالنـه اتوبوسهـا در‬ ‫سـال جلوتر برویم و همانند شـهرهای بزرگ چون اصفهان‬ ‫و تبریـز از ایـن امتیاز برخوردار شـویم؛ چراکه حق و لیاقت‬ ‫مردم شـهر همـدان نیز برخـورداری از این امتیاز اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تـا پایـان سـال جـاری و بـا اجـرای تعهدات‬ ‫شـرکت ایـران خـودرو در حـوزه نوسـازی تاکسـیها‪،‬‬ ‫تاکسـیهای پیـکان از رده خـارج میشـوند‪.‬‬ ‫تمامی نقاط شـهر اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اتوبوسها باید‬ ‫حتـی در دورتریـن نقطه و مناطق کمتـر برخوردار نیز‬ ‫خدمترسـانی کننـد و تمـام مـردم از حمـل و نقـل‬ ‫مناسـب عمومـی اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫سید مسعود عسگریان رئیس شورای شهر همدان‪:‬‬ ‫توزیععادالنهاتوبوسهادرتمامی‬ ‫نقاط شهرضروری است‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری‬ ‫همدان‬ ‫*تالش ما اسایش بیشتر مردم‬ ‫است‬ ‫کامران گردان رئیس کمیسیون خدمات شهری‬ ‫میلیـون تومـان از شـرکت ایرانخـودرو دیـزل خریداری‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫رحیـم الونـدی افـزود‪ :‬بازسـازی ‪ 30‬دسـتگاه اتوبوس‬ ‫نیـز در شـرف انجـام اسـت و ‪ 2‬دسـتگاه اتوبـوس نیـز از‬ ‫کارخانـه تبریـز خریداری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تـاش بـر این اسـت که مردم در اسـایش‬ ‫بیشـتر سـفرهای درونشـهری را انجام دهند‪.‬‬ ‫*استفادهازگازوئیلیورو‪ 4‬درناوگاناتوبوسرانیهمدان‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار و مسـافر‬ ‫شـهرداری همـدان‪ ،‬گفت ‪ :‬بـه منظور کاهـش الودگی هوا‬ ‫و جلوگیـری از ایـراد خسـارت بـه اتوبوسهـای فعـال در‬ ‫حمـل و نقـل درون شـهری همـدان‪ ،‬عرضه گازوئیـل یورو‬ ‫‪ 4‬نـاوگان اتوبوسـرانی از مـرداد ماه سـال جاری اغاز شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الوندیاضافـه کـرد‪ :‬بـه دنبـال نوسـازی نـاوگان و خرید‬ ‫اتوبوسهـای جدید که دارای اسـتاندارد یورو ‪ 4‬می باشـند‬ ‫هسـتیم که در همین راسـتا و با توجه بـه ضرورت مصرف‬ ‫سـوخت اسـتاندارد بـرای اینگونـه اتوبوسها‪ ،‬بـا همکاری‬ ‫و مسـاعدت شـرکت پخـش فـراورده هـای نفتی اسـتان‪،‬‬ ‫سـوخت مصرفی کل ناوگان اتوبوسـرانی شـهر همـدان به‬ ‫یورو ‪ 4‬تغییـر یافت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه طی سـال های اخیر بـا افزایش‬ ‫خـودرو در شـهر همـدان ‪ ،‬نیـاز بـه توسـعه حمـل و نقـل‬ ‫عمومـی بیـش از پیش ضروریسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شـهرداری‬ ‫همـدان در بودجـه سـاالنه خـود توسـعه و حمـل و نقـل‬ ‫عمومـی را در دسـتور کار قـرار داده اسـت کـه در همیـن‬ ‫راسـتا ارتقـای سـوخت نـاوگان اتوبوسـرانی بـه سـوخت‬ ‫اسـتاندارد(یورو ‪ )4‬اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫الونـدی بـا بیـان اینکه اسـتفاده از سـوخت یـورو ‪ 4‬در‬ ‫بلندمـدت بطـور اساسـی در کاهـش االیندگـی زیسـت‬ ‫محیطـی تاثیـر گـذار خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اسـتفاده مـداوم مـردم از حمـل و نقـل عمومـی بـه ویـژه‬ ‫اتوبـوس‪ ،‬اجـرای چنین طرح هایی یکـی از نیازهای جدی‬ ‫شـهر همـدان بـود کـه در همیـن خصـوص مترصـد ان‬ ‫هسـتیم در جهـت توسـعه حمل و نقـل عمومـی‪ ،‬از روش‬ ‫هـای نویـن بهـره ببریم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از سرپرسـتی بانـک ملـی اسـتان‪،‬‬ ‫حاجیبابایـی نماینـده مـردم همـدان در مجلـس شـورای‬ ‫اسـامی‪ ،‬شـهردار همـدان و تمامـی مسـووالنی کـه برای‬ ‫خریـداری ایـن اتوبوسهـا اقـدام کردنـد قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫کامران گردان رئیس کمیسیون خدمات شهری‪:‬‬ ‫ترافیکمعضلبزرگمدیریت‬ ‫شهری‬ ‫رئیـس کمیسـیون خدمـات شـهری ‪ ،‬حمـل و نقـل و‬ ‫ترافیک و محیط زیسـت شـورای شـهر همـدان نیز گفت‪:‬‬ ‫در چند دهه اخیر به علت گسـترش و توسـعه شهرنشینی‬ ‫بـا معضلـی به نـام ترافیـک روبهرو هسـتیم که گسـترش‬ ‫نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی بـرای مدیریـت ترافیـک‬ ‫شـهری مطرح اسـت‪.‬‬ ‫کامـران گـردان گفـت‪ :‬یکی از وسـایل امـن و کمهزینه‬ ‫حمل و نقل اسـتفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در شـهر همـدان روزانه ‪ 30‬دسـتگاه خودرو‬ ‫شـمارهگذاری میشـود و بـرای هر خودرویـی که به فضای‬ ‫شـهری افـزوده میشـود باید ‪ 40‬مترمربع فضـای ترافیکی‬ ‫ایجـاد شـود که به لحـاظ گرانی زمین نتوانسـتیم این فضا‬ ‫را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬شـهرداری همـدان بـه سـمت‬ ‫انسـانمحوری روی اورده کـه بایسـتی مقدماتـی فراهـم‬ ‫شـود کـه مـردم بتواننـد از حمل و نقـل عمومی اسـتفاده‬ ‫کننـد و بـا خریـداری و تخصیـص ایـن تعـداد دسـتگاه‬ ‫اتوبـوس جدید از سـوی مسـووالن به نـاوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی شـهر در شـرایط شـیوع کرونـا مدت انتظـار مردم‬ ‫بـرای اسـتفاده از نـاوگان حمـل و نقـل عمومی بـه ‪ 5‬یا ‪6‬‬ ‫دقیقـه کاهـش پیـدا میکنـد‪.‬‬ ‫گـردان گفـت‪ :‬امیدواریم با مشـارکت عمومی مـردم در‬ ‫اسـتفاده از وسـایل حمـل و نقل عمومی با فرهنگسـازی‬ ‫بتوانیم حداکثر اسـتفاده را از وسـایل حمل و نقل عمومی‬ ‫داشته باشیم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1015

روزنامه سپهرایرانیان 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه سپهرایرانیان 1014

روزنامه سپهرایرانیان 1014

شماره : 1014
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه سپهرایرانیان 1013

روزنامه سپهرایرانیان 1013

شماره : 1013
تاریخ : 1400/01/19
روزنامه سپهرایرانیان 1012

روزنامه سپهرایرانیان 1012

شماره : 1012
تاریخ : 1400/01/18
روزنامه سپهرایرانیان 1011

روزنامه سپهرایرانیان 1011

شماره : 1011
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه سپهرایرانیان 1010

روزنامه سپهرایرانیان 1010

شماره : 1010
تاریخ : 1400/01/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!