روزنامه سپهرایرانیان شماره 988 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 988

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 988

روزنامه سپهرایرانیان شماره 988

‫دفاع هوشمندانه ایران از‬ ‫برنامه هسته ای؛ قانون اقدام‬ ‫راهبردی عملیاتی شد‬ ‫وزیر بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫اغاز تولید واکسن ملی از اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ماحصل سفر رافائل گروسی به تهران فرصت سه ماهه به دپیلماسی بود تا طرف های برجام در این مدت‬ ‫به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬این اقدام تهران در واقع واکنش هوشمندانه تهران به حمالت رسانه ای چند‬ ‫روز اخیر امریکا و متحدین اروپایی ان بود که تالش میکردند ایران را گریزان دیپلماسی نشان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬تحوالت درباره توافق هسته ای در هفته ها و روزهای اخیر سرعت بیشتری‬ ‫یافته است‪ .‬بخشی از این تحوالت ناشی از اجرای قانون اقدام راهبردی برای مقابله با تحریمها بود که بر‬ ‫اساس ان قرار بود ایران در صورت عدم لغو تحریمها روز پنجم اسفند یعنی سه شنبه از پروتکل الحاقی‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫در راستای اجرای این قانون‪ ،‬کاظم غریب ابادی‪ ،‬سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان های بین المللی‬ ‫در وین‪ ،‬روز ‪ ۲۷‬بهمن اعالم کرد که نامه رسمی ایران را در مورد توقف پروتکل الحاقی یا اجرای اقدامات‬ ‫داوطلبانه مرتبط با توافق هسته ای با قدرت های جهانی را به مدیرکل اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫تحویل داده است‪ .‬در این نامه اعالم شده بود که ایران اجرای پروتکل الحاقی را از تاریخ ‪ ۵‬اسفند متوقف‬ ‫می کند‪ .‬یک روز بعد (‪ ۲۸‬بهمن) اژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کرد که نامه ایران درباره توقف اجرای‬ ‫اقدامات داوطلبانه در چارچوب توافق هسته ای موسوم به برجام را دریافت کرده است‪ ....‬صفحه ‪2‬‬ ‫پلیس برای نوروز و تعطیالت‬ ‫مجری تصمیمات ستاد کروناست‬ ‫کاهش ‪ ۶۳‬درصدی قدرت خرید‬ ‫کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫نگرانی ابتکار از طوالنی شدن روند‬ ‫بررسی الیحه منع ازدواج کودکان‬ ‫سهمیه بنزین نوروز‬ ‫اجرایی می شود؟‬ ‫‪23 february 2021‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مجلس و دولت اختالف نظرشان را حل‬ ‫کنند که نشان دهنده دوصدایی نباشد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کارگران صدقه نمی خواهند‬ ‫تنگ نظری نکنید!‬ ‫هشدار حریرچی‬ ‫در مورد ‪ ۲۵‬روز اینده‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫فراخوان خرید خدمات مشاوره‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان در نظر دارد به استناد نامه شماره ‪ / 72 / 30600‬د مورخ‬ ‫‪ 99 / 11 / 25‬نسبت به برگزاری فرایند انتخاب خرید خدمات مشاور مبنی بر اجرای سامانه های نوین‬ ‫ابیاری در سطح اراضی کشاورزی استان کردستان بصورت فراخوان عمومی به روش کیفیت و قیمت‬ ‫از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‬ ‫( ‪) QCBS‬‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬بشرح مشخصات ذیل اقدام نماید ‪.‬‬ ‫لذا کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان و‬ ‫بازگشایی ان ها از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد ‪ .‬لذا ضروری استشرکت کنندگان در صورت‬ ‫عدم ثبت نام قبلی‪ ،‬جهت ثبت نام در سایت مذکور و تهیه گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫ شماره تماس پشتیبانی سامانه ستاد ‪021 - 41934 :‬‬‫‪– 1‬نام و نشانی کارفرما ‪ :‬سنندج – بلوار پاسداران – جنب دانشگاه ازاد اسالمی – سازمان جهاد‬ ‫کشاورزی استان کردستان– اداره امور پیمان وقراردادها ‪ -‬شماره تماس ‪، 087 – 33289200 :‬‬ ‫شماره فکس ‪ ، 087 – 33288799 :‬کدپستی ‪66169 / 35383 :‬‬ ‫‪–2‬گواهینامه صالحیت الزم ‪ :‬گواهینامه صالحیت خدمات مشاور فنی در رشته ابیاری و زهکشی با‬ ‫حداقل رتبه ( ‪ ) 3‬از سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ظرفیت ازاد حجمی و ریالی ‪.‬‬ ‫‪–3‬براورد اولیه مناقصه ‪ :‬مبلغ ‪10,018,580,000‬ریال بشرح اسناد ‪.‬‬ ‫‪–4‬روش فرایند انتخاب مشاور ‪ :‬مطابق ائین نامه بند ه ماده ‪ ( 29‬خرید خدمات مشاوره ) به روش‬ ‫کیفیت و قیمت (‪. ) QCBS‬‬ ‫‪–6‬تاریخ انتشار و مهلت دریافت و تحویل و تشکیل جلسه اسناد در سامانه ستاد ‪:‬‬ ‫ تاریخ انتشار ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخه‪99 / 12 / 06‬‬‫ تاریخ دریافت اسناد فراخوان ‪ :‬از ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخه ‪ 99 / 12 / 06‬لغایت ساعت‬‫‪ 13‬ظهر روز دوشنبه مورخه ‪99 / 12 / 11‬‬ ‫ مهلت ارسال پاسخ فراخوان ‪ :‬تا ساعت ‪14‬ظهر روز دوشنبه مورخه ‪99 / 12 / 18‬‬‫تاریخ تشکیل جلسه ‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز سه شنبه مورخه ‪ 99 / 12 / 19‬دراداره امور پیمان وقراردادهای‬ ‫سازمان‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫کد فراخوان‬ ‫براورد اولیه (ریال) و محل تامین اعتبار‬ ‫‪1‬‬ ‫ف رایند انتخاب خ رید خدمات مشاور مبنی بر‬ ‫اج رای سامانه های ن وین ابیاری در سطح اراضی‬ ‫کشاورزی استان کردستان‬ ‫‪2099000071000025‬‬ ‫‪ 10,018,580,000‬ریال‬ ‫از محل اعتباری طرح توسعه سامانه های ن وین ابیاری‬ ‫بند ( ه ) تبصره ‪ 4‬قانون بودجه سال ‪ 1399‬با کد طرح‬ ‫‪1306012008‬‬ ‫(هزینه چاپ اگهی بر عهده مشاور منتخب می باشد)‬ ‫روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان‬ ‫شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه‬ ‫مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح عملیات‬ ‫مبلغ اعتباربه ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫حداقل رتبه الزم‬ ‫درصدغیرنقدی‬ ‫قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید تجهیزات جهت توسعه ‪،‬‬ ‫بازسازی وبهسازی پارک های‬ ‫فرسوده منطقه ‪2‬‬ ‫‪9 / 000 / 000 / 000‬‬ ‫‪450 / 000 / 000‬‬ ‫داشتن پروانه کسب یا نمایندگی‬ ‫مجاز قانونی یا داشتن رزومه‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 45 %‬تهاتر‬ ‫‪2‬‬ ‫خرید تجهیزات ومبلمان پارکی‬ ‫جهت پارک بلوار اتش نشانی‬ ‫واقع درمنطقه ‪2‬‬ ‫‪13 / 500 / 000 / 000‬‬ ‫‪675 / 000 / 000‬‬ ‫داشتن پروانه کسب یا نمایندگی‬ ‫مجاز قانونی یا داشتن رزومه‬ ‫مرتبط‬ ‫‪ 50 %‬تهاتر‬ ‫‪ - 1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی‬ ‫به مبلغ فوق به حساب ‪ 700786948623‬بانک شهر‪ - 2 .‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪ - 3.‬شهرداری‬ ‫کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪ - 4 .‬مبلغ ‪ 500 / 000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید‬ ‫انرا ارائه نمایند‪ - 5 .‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید‪ -‬بلوار بالل شهرداری کرج طبقه‬ ‫هفتم مراجعه نمایند‪ - 6.‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود‪ - 7 .‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪ - 8 .‬الزم به ذکر است هنگام خرید اسنادارائه پروانه کسب یا نمایندگی مجاز ‪ ،‬معرفی نامه‬ ‫ممهور به مهروامضای مدیرعامل ‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت ‪ ،‬کداقتصادی الزامی میباشد ‪ - 9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات‬ ‫مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪ - 10 .‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪ - 11‬پیشنهادات می‬ ‫بایست در پاکتهای مجزا (الف – ب ‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج تا پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ ‪99 / 12 / 17‬‬ ‫به ادرس کرج‪-‬میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود‪ - 12.‬پیشنهادات رسیده درمورخ ‪ 99 / 12 / 18‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری‬ ‫کرج(دفتر شهردار) مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد ‪.‬‬ ‫هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026 - 35892421 – 35892418‬تماس و یا به سایت ‪ WWW.KARAJ.IR‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها ‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫اگهی مناقصه نوبت اول‬ ‫شهرداری چلیچه به استناد مجوز شماره ‪ 515‬مورخ ‪ 99 / 11 / 29‬شوارای‬ ‫اسالمی وابالغ اعتبار نامه شماره‪ 6‬مورخ ‪ 99 / 11 / 01‬سازمان شهرداری‬ ‫ها ودهیاری های کشور به مبلغ ‪ 6 / 080 / 000 / 000‬ریال نسبت به انغقاد‬ ‫قرارداد خرید قیر (طرح توسعه وحمایت های مالی وبهبود حمل ونقل عمومی‬ ‫شهرهای زیر ‪100 / 000‬نفرجمعیت)باشرکت های واجد شرایط اقدام نماید ‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند پس از انتشار نوبت دوم جهت کسب اطالعات بیشتر‬ ‫و دریافت اوراق مناقصه از طریق سامانه ستاد(سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت به نشانی ‪ ) WWW.SETADIRAN.IR‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫سجاداحمدی‬ ‫شهرداری چلیچه‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫توافق با اژانس در چارچوب مصوبه مجلس است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬در سفر گروسی مدیرکل اژانس انرژی اتمی هیچ امتیازی به امریکا داده‬ ‫نشده و همه توافقات انجام گرفته در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسالمی است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه صبح امروز(دوشنبه) در نشست خبری اظهار کرد‪ :‬دوشنبه ‪۲۷‬‬ ‫بهمن سفر وزیر خارجه قطر به همراه هیئت همراه به تهران را داشتیم‪ .‬وزیر خاجه قطر در این سفر گفتگوهایی‬ ‫با وزیر امور خارجه کشورمان داشت و البته مالقات های جانبی هم با مقامات جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عدم اجازه برگزاری انتخابات سراسری‬ ‫به اتحادیه ها و اصناف‬ ‫استاندار تهران با تاکید بر اینکه در تهران اجازه برگزاری انتخابات سراسری‬ ‫به اصناف و اتحادیه ها داده نخواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬شلوغی بازار دراین روزها‬ ‫به دغدغه تبدیل شده که مقرر شد اتحادیه های صنفی و اصناف‪ ،‬تذکر به‬ ‫واحدهای تجاری را در دستور کار خود قرار دهندبه گزارش ایسنا‪ ،‬انوشیروان‬ ‫محسنی بندپی در جلسه ستاد مبارزه با کرونا استان تهران گفت‪ :‬ستاد‬ ‫مدیریت مقابله با کرونای استان تهران‪ ،‬به صورت هفتگی جلسات خود را‬ ‫برگزار می کند‪ .‬با توجه به افزایش روند مراجعین سرپایی نیاز است نظارت‬ ‫افزایش پیدا کند و مصوبات ستاد ملی با جدیت اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شلوغی بازار دراین روزها به دغدغه تبدیل شده که مقرر شد‬ ‫اتحادیه های صنفی و اصناف‪ ،‬تذکر به واحدهای تجاری را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهند و مراکز بهداشت و درمان نیز نظارت و راهنمایی های الزم‬ ‫را انجام دهند‪ .‬یکی از مسائلی که باید جدی گرفته شود رهگیری و قرنطینه‬ ‫بیماران است و بر اساس پیشنهاد ارائه شده ما مقرر شده تا تمام ازمایشگاهها‬ ‫و مطب های خصوصی نتایج تست های پی سی ار خود را به دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی ارسال کند‪.‬‬ ‫پیشنهاد ستاد لغو پرواز از کشورهای اروپایی و نه فقط انگلیس است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ویروس جهش یافته موسوم به ویروس انگلیسی در کشور‬ ‫ردیابی شده که در استان خوزستان زیاد است‪ ،‬اما در تهران و سایر استان ها‬ ‫نیز در حال چرخش است‪ ،‬لذا پیشنهاد ما لغو پرواز از کشورهای اروپایی و نه‬ ‫فقط انگلیس است‪ .‬میزان ابتالی افراد زیر ‪ 20‬سال از ‪5‬درصد به ‪ 9.1‬دهم‬ ‫درصد در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است و امیدواریم که پیشنهاد لغو‬ ‫پروازهای اروپایی مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫استاندار تهران تاکید کرد‪ :‬از سوی دیگر باید افزایش جریمه کسانی که‬ ‫قرنطینه را رعایت نمی کنند دردستور کار قرار بگیرد‪ .‬همه امکانات موردنیاز‬ ‫برای رهگیری و قرنطینه افراد در طرح شهید سلیمانی فراهم شده است‪ .‬لذا‬ ‫فردی که با علم و اگاهی از بیماری خود وارد جامعه می شود نیاز است که‬ ‫جرائم بیشتری برای وی در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫استاندار تهران در خصوص برگزاری ازمون دکترا و همچنین برگزاری انتخابات‬ ‫اصناف و اتحادیه ها گفت‪ :‬برای امسال برگزاری نمایشگاه نخواهیم داشت و‬ ‫هرگونه تجمعی که رعایت فاصله گذاری در ان انجام نشود متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫انچه که در درون استان تهران‪ ،‬مقرر است انجام شود باید با رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشتی پس از اعالم وبررسی توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم جدیت در اجرای‬ ‫طرح شهید سلیمانی گفت‪ :‬هدف در این طرح این است که پس از شناسایی‬ ‫افراد مبتال و همچنین افرادی که با فرد مبتال ظرف ‪ 24‬ساعت گذشته در‬ ‫ارتباط بودند‪ ،‬قرنطینه انجام شود‪ .‬لذا باید افزایش جریمه ها برای افرادی که‬ ‫قرنطینه را رعایت نمی کنند اعمال شود‪.‬‬ ‫بندپی ادامه داد‪ :‬ما نگران هستیم‪ ،‬چرا که بیماران سرپایی در طول نیمه دوم‬ ‫بهمن رو به افزایش بوده لذا پیش بینی می شود هنگامی که این افزایش رخ‬ ‫می دهد در مرحله بعدی تعداد بستری ها و بعد فوتی ها افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫استاندار تهران با بیان اینکه یکی از مراکز شلوغ این روزها بازار است و نگرانی‬ ‫ما در این حوزه مربوط به درون مغازه ها و فضاهای سربسته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افراد در این فضاها از ماسک استفاده نمی کنند و تجمع نیز وجود دارد؛‬ ‫لذا باید تاکید کنیم که تاکنون همکاری اصناف وجود داشته و باید از این پس‬ ‫نیز ادامه پیدا کند تا بار دیگر شاهد اعمال محدودیت ها نباشیم‪ .‬بی تردید هر‬ ‫جا که محل تجمع است باید مداخله کنیم و راهنمایی کنیم‪ .‬در این راستا نیز‬ ‫تیم های نظارتی در بازار باید افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫استاندار تهران در خصوص اعمال جریمه های منع تردد شبانه به اقدامات‬ ‫خوب ناجا اشاره کرد و افزود‪ :‬ما استثناهای زیادی در خصوص تردد شبانه‬ ‫داریم ‪ .‬بر همین اساس نیروی انتظامی با مشکل مواجه است با کمک شهرداری‬ ‫ها تالش کردیم در خصوص پایش ها از ابزارهای الکترونیک استفاده کنیم تا‬ ‫نیروی انتظامی بتواند اعمال قانون بهتری را داشته باشد‪ .‬بر اساس امار اعالم‬ ‫شده نیروی انتظامی هزار و ‪ 880‬ماشین از ساعت ‪ 9‬شب تا ‪ 3‬صبح شب‬ ‫گذشته جریمه برایشان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در خصوص دستفروشان جلسات بسیاری داشتیم و مقرر شد‬ ‫در مناطق ‪ 1‬و ‪ 4‬و ‪ 11‬شهرداری محل های بازی را در نظر بگیرد‪ .‬بی تردید‬ ‫اگر نسبت به بازار شب عید و دستفروشان رعایت پروتکل ها را نداشته باشیم‬ ‫برای همه شهروندان ایجاد خطر خواهد شد ‪.‬‬ ‫لزوم برگزاری غیرمتمرکز ازمون ها‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد ازمون ها و انتخابات اتحادیه ها که فراخوان های سراسری‬ ‫زده شده که افراد از سراسر کشور بیایند بی تردید باید این انتخابات به زمان‬ ‫دیگری موکول شود یا به صورت مجازی برگزار شود‪ ،‬قطعا برای اصناف و‬ ‫اتحادیه ها انتخابات سراسری در تهران اجازه برگزاری داده نخواهد شد‪ .‬در‬ ‫مورد برگزاری ازمون ها نیز باید ازمون ها به صورت غیر متمرکز باشد‪ .‬اگر‬ ‫قرار است به صورت متمرکز برگزار شود باید فضای برگزاری ازمون توسط‬ ‫روسای دانشگاههای علوم پزشکی بررسی و پس از تایید انها ازمون برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عارف‪ :‬در حال بررسی شرایط حضور‬ ‫در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬هستم‬ ‫رئیس بنیاد امید ایرانیان در مورد کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬در حال بررسی شرایط توسط کمیته ها هستیم و روی‬ ‫موضوعات کار می کنیم‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف رئیس بنیاد امید ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد‬ ‫علت عدم حضورش در جلسات نهاد اجماع ساز (ناسا) گفت‪ :‬شورای اجماع ساز‬ ‫‪ ۱۵‬نفر عضو حقیقی دارد که با مکانیزم خاصی از احزاب مختلف انتخاب‬ ‫شده اند‪ ،‬من در هیچ حزبی نیستم که بخواهم به نمایندگی از حزب در جلسات‬ ‫شرکت کنم و لذا جز ان ‪ ۱۵‬نفر هم نیستم‪.‬عارف فعالیت شورای مشورتی خود‬ ‫را پابرجا دانست و گفت‪ :‬از سال ‪ ۸۶‬که بنیاد امید ایرانیان را راه اندازی کردیم‪،‬‬ ‫این بنیاد به عنوان یک نهاد تشکیالت راهبردی مشغول به کار است که البته‬ ‫فعالیت حزبی ندارد‪ .‬شورای مشورتی همواره فعالیت داشته و این بنیاد در‬ ‫همه انتخابات ها در موضوعات راهبردی و تشویق مردم به مشارکت فعال بوده‬ ‫است‪ .‬رئیس بنیاد امید ایرانیان بر حضور جدی در انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫و شورای شهر ‪ ۱۴۰۰‬تاکید کرد و افزود‪ :‬من به همه جریان ها‪ ،‬به ویژه‬ ‫اصالح طلبان توصیه جدی بر حضور فعال در انتخابات را دارم‪ .‬شورای شهر‬ ‫دستاورد جریان اصالحات است و دموکراسی از شوراها شروع می شود‪ .‬اهمیت‬ ‫انتخابات شوراها کمتر از ریاست جمهوری نیست‪ .‬همچنین در مورد انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری هم مثل همه جریان ها تمام توان خود را می گذاریم تا یک‬ ‫انتخابات پرشور با مشارکت حداکثری برگزار شود‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫خطیب زاده گفت‪ :‬در این هفته گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور سوئیس و صدراعظم‬ ‫المان و همچنین روز گذشته با همتای ترکیه ای اقای اردوغان را داشتیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین روز یکشنبه‬ ‫سفر اقای گروسی به تهران را داشتیم که در این راستا مالقات هایی با رئیس سازمان انرژی اتمی و وزیر امور‬ ‫خارجه برگزار شد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬در هفته گذشته دو تا سه نشست معاونین سیاسی ایران با افغانستان و‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای تاکید‬ ‫کردند‪ :‬مجلس و دولت اختالف نظر‬ ‫امروزشان را حل کنند که نشان دهنده‬ ‫دوصدایی نباشد‪.‬‬ ‫‪ ،‬حضرت ایت اله خامنه ای در دیدار نمایندگان‬ ‫مجلس خبرگان رهبری در محل حسینی ه امام‬ ‫خمینی(ره) درباره اختالف نظر بین مجلس‬ ‫و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی‬ ‫برای لغو تحریم ها تصریح کردند‪ :‬مجلس و‬ ‫دولت اختالف نظر امروزشان را حل کنند که‬ ‫نشان دهنده دوصدایی نباشد‪ .‬باید به دقت به این‬ ‫قانون که قانون خوبی است عمل شود‪.‬‬ ‫حد غنی سازی ایران ‪۲۰‬درصد نیست؛‬ ‫متناسب با نیاز کشور ممکن است به‬ ‫‪۶۰‬درصد هم برسد‪.‬‬ ‫به گزارش دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬رهبر‬ ‫معظم انقالب اسالمی عصر (دوشنبه) در دیدار‬ ‫رییس و منتخبان ملت در مجلس خبرگان‪،‬‬ ‫منظومه مفاهیم معرفتی و ارزشی اسالم را نرم‬ ‫افزا ِر ساختار نظام اسالمی دانستند و با اشاره‬ ‫به لزوم روزامد شدن این نرم افزار متناسب با‬ ‫گسترش دامنه فعالیت های نظام اسالمی و بروز‬ ‫چالش های جدید گفتند‪ :‬یکی از وظایف مهم‬ ‫فضال و متفکرین‪ ،‬تقویت مبانی فکری نظام‬ ‫اسالمی به منظور عملیاتی کردن مفاهیم دینی‬ ‫مورد نیاز جامعه است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای همچنین ادبیات‬ ‫روزهای اخیر امریکا و سه کشور اروپایی در‬ ‫مورد ایران‪ ،‬ادبیاتی مستکبرانه‪ ،‬طلبکارانه و غیر‬ ‫منصفانه دانستند و گفتند‪ :‬نتیجه این ادبیات جز‬ ‫منفورتر شدن انها نزد ملت ایران نخواهد بود‪.‬‬ ‫ضمن انکه جمهوری اسالمی از مواضع منطقی‬ ‫خود در موضوع هسته ای کوتاه نخواهد امد و‬ ‫بر اساس مصلحت و نیاز کشور تا انجا که الزم‬ ‫باشد‪ ،‬حتی تا غنی سازی ‪ ۶۰‬درصد پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای در ابتدای سخنانشان‬ ‫ضمن تبریک میالد حضرت جواداالئمه و‬ ‫حضرت امیرمومنان و با گرامی داشت چند‬ ‫کشورهای دیگر برگزار شد که مهمترین ان برگزاری سومین دور گفتگوهای سیاسی ایران و پرتغال بود‪ .‬شنبه‬ ‫هفته جاری نیز‪ ۴ ،‬زندانی ایرانی از ایالت بنگلور هند ازاد شدند‪.‬خطیب زاده درباره جزئیات سفر گروسی به‬ ‫کشورمان و مذاکرات میان دو طرف گفت‪ :‬در این سفر مذاکرات بسیار خوبی انجام شد و دستاورد بسیار بزرگی‬ ‫برای سازمان انرژی اتمی است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در سفر اقای گروسی هیچ امتیازی به امریکا داده نشده و همه‬ ‫توافقات انجام شده در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫که الزم و نیاز کشور باشد اقدام خواهد کرد‬ ‫مث ً‬ ‫ال برای پیشران هسته ای یا کارهای دیگر‬ ‫ممکن است غنی سازی را به ‪ ۶۰‬درصد هم‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای افزودند‪ :‬البته یک‬ ‫قرارداد چندساله ای گذاشته شده که اگر انها‬ ‫عمل کنند ما هم تا همان چند سال عمل‬ ‫خواهیم کرد اما غربی ها به خوبی می دانند که ما‬ ‫به دنبال سالح هسته ای نیستیم‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند‪ :‬موضوع‬ ‫سالح هسته ای بهانه است‪ ،‬انها حتی با دستیابی‬ ‫ما به سالح های متعارف هم مخالفند چون‬ ‫می خواهند مولفه های قدرت را از ایران بگیرند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با اشاره به این واقعیت‬ ‫که نیروگاههای هسته ای با تامین انرژی سالم تر‪،‬‬ ‫تمیزتر و ارزان تر یکی از مهمترین منابع انرژی‬ ‫در اینده نه چندان دور خواهند شد‪ ،‬نیاز کشور‬ ‫به غنی سازی را یک امر مسلّم خواندند و گفتند‪:‬‬ ‫غنی سازی را نمی شود ان روز شروع کرد بلکه‬ ‫باید از امروز برای نیاز ان زمان اماده شد‪.‬‬ ‫مجلس و دولت اختالف نظرشان را حل کنند که نشان دهنده دوصدایی نباشد‬ ‫عضو فقید مجلس خبرگان‪ ،‬یکی از نیازهای‬ ‫مهم جوامع اسالمی را عملیاتی کردن مفاهیم‬ ‫دینی برشمردند و گفتند‪ :‬در هر برهه ای که این‬ ‫مفاهیم عملیاتی شد‪ ،‬برای کشور و ملت و ابروی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬ارزشمند بود و هرجا که‬ ‫غفلت کردیم از برکات ان محروم شدیم‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬امام بزرگوار با حضور در صحنه‬ ‫و تبیین مفاهیمی همچون توکل‪ ،‬تکلیف‪ ،‬ایثار‪،‬‬ ‫جهاد و شهادت‪ ،‬انها را در جامعه و زندگی مردم‬ ‫رایج کردند و نتیجه ان‪ ،‬پیروزی ملت ایران در‬ ‫یک جنگ هشت ساله ی بین المللی بود‪.‬‬ ‫ایجاد نهضت اسالمی‪ ،‬نظریه پردازی برای‬ ‫ساختار نظام و گسترش دادن دین به عرصه های‬ ‫اجتماعی و اداره کشور به وسیله امام خمینی(ره)‬ ‫از دیگر نمونه هایی بود که رهبر انقالب اسالمی‬ ‫به انها اشاره کردند و گفتند‪ :‬نمونه جدید این‬ ‫موضوع‪ ،‬عملیاتی شدن مفهوم واالی مواسات‬ ‫به وسیله مردم و جوانان و دستگاههای دولتی‬ ‫و نهادهای انقالبی و شکل گیری نهضت بزرگ‬ ‫کمک مومنانه در شرایط کرونایی بود که‬ ‫گره های زیادی را باز کرد‪.‬‬ ‫ایشان روزامد کردن نرم افزا ِر نظام اسالمی را‬ ‫وظیفه فضالی صاحب نظر دانستند و گفتند‪:‬‬ ‫البته این به روزرسانی به معنای دستکاری در‬ ‫منظومه مفاهیم دینی نیست بلکه به معنای‬ ‫کشف حقایق متناسب با نیازهای داخلی و بین‬ ‫المللی نظام اسالمی است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رهبر انقالب اسالمی به چند نمونه متناسب با‬ ‫مسائل روز اشاره کردند و افزودند‪ :‬به عنوان مثال‬ ‫هنگامی که نظام اسالمی با فشارهای شرطی‬ ‫دشمن مواجه می شود و او برداشتن تحریم ها‬ ‫را منوط به یک یا چند شرط می کند که انجام‬ ‫انها ممکن است به شدت گمراه کننده و هالک‬ ‫کننده باشد‪ ،‬نظام اسالمی چه باید بکند؟‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای در پاسخ به این سوال‬ ‫تاکید کردند‪ :‬در چنین شرایطی باید مفهوم‬ ‫دینی استقامت و صبر‪ ،‬تبدیل به یک حرکت‬ ‫جمعی در جامعه شود‪ ،‬ان هم در شرایطی که‬ ‫مردم با مشکالتی مواجه هستند که بخشی از‬ ‫انها ناشی از فشارهای دشمن است‪.‬ایشان ترویج‬ ‫مفاهیمی همچون توکل به خدا و اعتماد به وعده‬ ‫الهی در مواجهه با جبهه دشمن و یا تبیین این‬ ‫موضوع را که خداوند قطعاً در برابر بی عملی و‬ ‫بی توجهی مسئوالن واکنش تند خواهد داشت‪،‬‬ ‫از دیگر نمونه های مورد نیاز جامعه برشمردند‬ ‫و افزودند‪ :‬تغذیه عقبه فکری نظام اسالمی و‬ ‫به روزرسانی نرم افزار ان را باید فضال و متفکرین‬ ‫صاحب صالحیتی به عهده بگیرند که از جمود‬ ‫فکری و تحجر‪ ،‬و همچنین از افکار التقاطی‬ ‫به دور باشند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در بخش دوم سخنانشان به‬ ‫مسئله هسته ای پرداختند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با اشاره به قانون مصوب‬ ‫مجلس در خصوص کاهش تعهدات برجامی‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬مجلس قانونی را تصویب و دولت هم از‬ ‫ان استقبال کرد و تا دیروز نیز کارهایی را که‬ ‫باید انجام می شد‪ ،‬انجام دادند و ان شاء اله فردا‬ ‫نیز یک مورد دیگر از این قانون انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ایشان با اشاره با اختالف برداشتی که مجلس از‬ ‫کار دولت دارد‪ ،‬افزودند‪ :‬این اختالف نظرها قابل‬ ‫حل است و باید دو طرف‪ ،‬قضیه را با همکاری‬ ‫یکدیگر حل کنند و نباید اختالف ها رها و یا‬ ‫تشدید شود که نشان دهنده دوصدایی باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬دولت خود‬ ‫را موظف به عمل به قانون می داند و باید به این‬ ‫قانون که قانون خوبی است‪ ،‬به دقت عمل شود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای ادبیات امریکا و سه‬ ‫کشور اروپایی در قبال کاهش تعهدات برجامی‬ ‫ایران را مستکبرانه‪ ،‬طلبکارانه و غیرمنصفانه و‬ ‫ادبیاتی غلط خواندند و گفتند‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫از روز اول و تا مدت طوالنی‪ ،‬بر اساس تعالیم‬ ‫اسالم به تعهدات خود عمل کرد اما طرفی که‬ ‫از روز اول به تعهدات خود عمل نکرد همین‬ ‫چهار کشور بودند‪ ،‬بنابراین انها باید مورد عتاب و‬ ‫خطاب و بازخواست قرار گیرند‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬وقتی امریکا از برجام خارج شد‬ ‫و دیگران هم با او همراهی کردند‪ ،‬دستور قران‬ ‫این است که تو هم تعهد را رها کن که با این‬ ‫حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد‬ ‫و به تدریج بخشی از انها را کاهش داد که البته‬ ‫این موارد نیز در صورت عمل کردن انها به‬ ‫وظایف شان قابل برگشت است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی نتیجه ادبیات استکباری‬ ‫را افزایش نفرت مردم ایران از غربی ها دانستند‪.‬‬ ‫ایشان گفتند‪ :‬در این میان ان دلقک صهیونیست‬ ‫بین المللی دائم می گوید ما نمی گذاریم ایران به‬ ‫سالح هسته ای دست یابد‪ ،‬در حالی که باید به او‬ ‫گفت اگر جمهوری اسالمی تصمیم به دستیابی‬ ‫به سالح هسته ای داشت‪ ،‬او و بزرگ تر از او هم‬ ‫نمی توانستند مانع شوند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای تاکید کردند‪ :‬انچه‬ ‫مانع جمهوری اسالمی برای ساخت سالح‬ ‫هسته ای است‪ ،‬فکر و مبانی اسالمی است که‬ ‫ساخت هر سالحی اعم از هسته ای یا شیمیایی‬ ‫را که موجب کشتار مردم عادی می شود‪ ،‬ممنوع‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫ایشان با یاداوری قتل عام ‪ ۲۲۰‬هزار نفر در‬ ‫بمباران اتمی امریکا و همچنین محاصره‬ ‫مردم مظلوم یمن و بمباران بازار و بیمارستان‬ ‫و مدرسه بوسیله جنگنده های ساخت غربی ها‪،‬‬ ‫گفتند‪ :‬کشتار غیرنظامیان و مردم بی گناه روش‬ ‫امریکایی ها و غربی ها است و جمهوری اسالمی‬ ‫این روش را قبول ندارد و بر همین اساس به‬ ‫سالح هسته ای فکر هم نمی کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬اما ما برای‬ ‫کسب توانایی های هسته ای متناسب با نیازهای‬ ‫کشور مصمم هستیم و به همین علت‪ ،‬حد‬ ‫غنی سازی ایران ‪ ۲۰‬درصد نخواهد بود و تا هرجا‬ ‫دفاع هوشمندانه ایران از برنامه هسته ای؛ قانون اقدام راهبردی عملیاتی شد‬ ‫ماحصل سفر رافائل گروسی به تهران‬ ‫فرصت سه ماهه به دپیلماسی بود تا‬ ‫طرف های برجام در این مدت به تعهدات‬ ‫خود عمل کنند‪ .‬این اقدام تهران در واقع‬ ‫واکنش هوشمندانه تهران به حمالت رسانه‬ ‫ای چند روز اخیر امریکا و متحدین اروپایی‬ ‫ان بود که تالش میکردند ایران را گریزان‬ ‫دیپلماسی نشان دهند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬تحوالت‬ ‫درباره توافق هسته ای در هفته ها و روزهای‬ ‫اخیر سرعت بیشتری یافته است‪ .‬بخشی‬ ‫از این تحوالت ناشی از اجرای قانون اقدام‬ ‫راهبردی برای مقابله با تحریمها بود که بر‬ ‫اساس ان قرار بود ایران در صورت عدم لغو‬ ‫تحریمها روز پنجم اسفند یعنی سه شنبه از‬ ‫پروتکل الحاقی خارج شود‪.‬‬ ‫در راستای اجرای این قانون‪ ،‬کاظم غریب‬ ‫ابادی‪ ،‬سفیر و نماینده دائم ایران در‬ ‫سازمان های بین المللی در وین‪ ،‬روز ‪۲۷‬‬ ‫بهمن اعالم کرد که نامه رسمی ایران را در‬ ‫مورد توقف پروتکل الحاقی یا اجرای اقدامات‬ ‫داوطلبانه مرتبط با توافق هسته ای با قدرت‬ ‫های جهانی را به مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی تحویل داده است‪ .‬در این نامه‬ ‫اعالم شده بود که ایران اجرای پروتکل‬ ‫الحاقی را از تاریخ ‪ ۵‬اسفند متوقف می کند‪.‬‬ ‫یک روز بعد (‪ ۲۸‬بهمن) اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی تایید کرد که نامه ایران درباره‬ ‫توقف اجرای اقدامات داوطلبانه در چارچوب‬ ‫توافق هسته ای موسوم به برجام را دریافت‬ ‫کرده است‪ .‬همزمان مدیرکل این اژانس‬ ‫پیشنهاد کرد تا برای دستیابی به راه حلی‬ ‫برای تداوم همکاری این نهاد بین المللی‬ ‫به تهران سفر کند‪ .‬رافائل گروسی پیشنهاد‬ ‫کرد که جهت دستیابی به یک راه حل قابل‬ ‫قبول برای اژانس در مورد تداوم فعالیت های‬ ‫اساسی راستی ازمایی به ایران سفر کند‪.‬‬ ‫براساس پروتکل الحاقی که ضمیمه پیمان‬ ‫منع گسترش سالح هسته ای «ان پی تی»‬ ‫است و ایران در چارچوب برجام اجرای‬ ‫داوطلبانه ان را پذیرفته بود‪ ،‬بازرسان اژانس‬ ‫اجازه داشتند هر زمان که الزم بدانند‪ ،‬به‬ ‫طور سرزده از تاسیسات هسته ای ایران‬ ‫بازرسی کنند‪.‬رافائل گروسی‪ ،‬مدیر کل‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی یک روز پیش‬ ‫از سفر به ایران در توییتی نوشت‪ :‬فردا به‬ ‫تهران سفر می کنم تا با مقامات ارشد‬ ‫ایرانی برای یافتن یک راه حل قابل قبول‬ ‫دو طرف و سازگار با قوانین ایران که بتوان‬ ‫فعالیت های مربوط به راستی ازمایی اساسی‬ ‫در ایران را ادامه داد‪ ،‬مالقات کنم‪ .‬گروسی‬ ‫با اشاره به اینکه مشتاقانه منتظر موفقیت در‬ ‫این سفر است افزود‪ :‬این به نفع همه است‬ ‫گروسی روز شنبه دوم اسفند وارد تهران‬ ‫شد‪ .‬وی روز یکشنبه با علی اکبر صالحی‪،‬‬ ‫رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و محمد‬ ‫جواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه دیدار و گفت‬ ‫و گو کرد‪ .‬پس از دیدار گروسی و صالحی‪،‬‬ ‫سازمان بین المللی انرژی اتمی و سازمان‬ ‫انرژی اتمی در بیانیه مشترکی از دستیابی به‬ ‫یک تفاهم نامه جدید برای ادامه فعالیت های‬ ‫نظارتی ضروری اژانس در ایران به مدت سه‬ ‫ماه خبر دادند‪.‬‬ ‫بر اساس این بیانیه که در ساعات پایانی روز‬ ‫یکشنبه منتشر شد‪ ،‬سازمان انرژی اتمی‬ ‫ایران به اژانس اطالع داده است که از روز‬ ‫‪ ۵‬اسفند با هدف اجرای قانون مجلس ایران‬ ‫اقدامات داوطلبانه پیش بینی شده در توافق‬ ‫هسته ای را متوقف می کند‪ .‬مهلت ایران‬ ‫به امریکا برای لغو تحریم ها روز یکشنبه‬ ‫‪ ۳‬اسفند تمام شد و طبق اعالم مقامات‬ ‫در تهران‪ ،‬ایران پروتکل الحاقی و بازرسی‬ ‫سرزده بازرسان اژانس از مراکز هسته ای را‬ ‫متوقف خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایران و اژانس همچنین تفاهم کردند اجرای‬ ‫پروتکل الحاقی و دسترسی های برجامی به‬ ‫طور کامل متوقف شود و فقط پادمان در‬ ‫ایران اجرا شود‪.‬‬ ‫در عین حال دو طرف همچنین درباره یک‬ ‫تفاهم نامه فنی موقت دو جانبه توافق کردند‬ ‫که به موجب ان اژانس به فعالیت های‬ ‫ضروری خود برای راستی ازمایی و نظارت‬ ‫بر مراکز هسته ای ایران تا حداکثر ‪ ۳‬ماه‬ ‫ادامه خواهد داد‪ .‬مقصود از تداوم راستی‬ ‫ازمایی و مانیتورینگ ضروری که بند ‪۲‬‬ ‫بیانیه امده همانطور که در پیوست توافق‬ ‫شرح داده شده این است که ایران به مدت‬ ‫‪ ۳‬ماه اطالعات دوربین های تاسیساتی را‬ ‫ضبط کرده و نزد خود نگه خواهد داشت‪.‬‬ ‫در این مدت اژانس نه به این تاسیسات و‬ ‫نه به اطالعات دوربین ها هیچ دسترسی‬ ‫نخواهد داشت و اطالعات منحصرا نزد ایران‬ ‫باقی می ماند‪ .‬اگر پس از ‪ ۳‬ماه تحریم ها به‬ ‫طور کامل لغو شد‪ ،‬ایران این اطالعات را در‬ ‫اختیار اژانس می گذارد‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫اطالعات برای همیشه پاک خواهد شد‪.‬‬ ‫نکته مهم دراین بیانیه این که به دلیل‬ ‫مالحظات حفاظتی و ضرورت پنهان ماندن‬ ‫مکان تاسیسات کلیدی ایران پیوست که‬ ‫شامل فهرست این تاسیسات است محرمانه‬ ‫خواهد ماند‪.‬گروسی پس از ترک ایران در‬ ‫پیامی توییتری نوشت‪ :‬رایزنی های فشرده‬ ‫به نتایج خوبی منجر شد‪ .‬درک فنی موقتی‬ ‫حاصل شد‪ .‬اژانس بین المللی انرژی اتمی‬ ‫به راستی ازمایی ضروری و نظارت در ایران‬ ‫ادامه می دهد‪.‬رافائل گروسی پس از ورود به‬ ‫وین در نشستی خبری جزئیات توافق با‬ ‫ایران را شرح داد و به خبرنگاران گفت که‬ ‫گفت و گوهای او با مقامات ایرانی یک نتیجه‬ ‫خوب و معقول ایجاد کرده است که وضعیت‬ ‫را فعال نجات می دهد‪ .‬او در این نشست‬ ‫گفت که با وجود خروج ایران از پروتکل‬ ‫الحاقی براساس مصوبه مجلس‪ ،‬ایران و‬ ‫اژانس به یک توافق موقت جدید رسیدند‬ ‫که نظارت های اژانس را تضمین می کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد که از پنجم اسفند بازرسی ها‬ ‫کاهش می یاید اما تعداد بازرسان کم نشده‬ ‫و بازرسی های سرزده همچنان ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫سفر گروسی به تهران و توافق با مقامات‬ ‫کشورمان با استقبال اتحادیه اروپا مواجه‬ ‫شد‪ ،‬استفان کلمنت‪ ،‬نماینده دائم اتحادیه‬ ‫اروپا نزد سازمان های بین المللی در وین‬ ‫با انتشار پیامی در توئیتر اعالم کرد که از‬ ‫فعالیت های اخیر مدیرکل اژانس بین المللی‬ ‫انرژی اتمی درخصوص توافق هسته ای‬ ‫پشتیبانی می کند‪ .‬او نوشت‪ :‬اتحادیه اروپا‬ ‫کماکان از تالش های رافائل گروسی مدیرکل‬ ‫اژانس برای یافتن یک فهم مشترک با ایران‬ ‫حمایت می کند تا این سازمان بتواند به‬ ‫فعالیت های ضروری نظارتی خود در ایران‬ ‫که از اهمیت بسیار باالیی در چارچوب‬ ‫توافق هسته ای برخوردار است‪ ،‬ادامه دهد‪.‬‬ ‫میخائیل اولیانوف‪ ،‬نماینده روسیه در‬ ‫سازمان های بین المللی در وین نیز در پی‬ ‫سفر گروسی به تهران در صفحه توییترش‬ ‫نوشت‪ :‬رافائل گروسی مدیر کل اژانس‬ ‫با نتایجی مثبت از تهران بازگشته است‪.‬‬ ‫اگرچه پروتکل الحاقی ظرف دو روز به‬ ‫تعلیق درخواهد امد‪ ،‬اژانس و ایران به تفاهم‬ ‫مشترکی رسیدند که حفظ سطح کافی‬ ‫راستی ازمایی را مجاز خواهد ساخت‪.‬‬ ‫همانگونه که اعالم شده ضرب االجل ایران‬ ‫به اژانس و قدرت های جهانی خصوصا‬ ‫امریکا برای برخی از نظارت ها تنها سه ماه‬ ‫است‪ ،‬پس از این سه ماه و در صورتی که‬ ‫اتفاقی در لغو تحریم های ایران رخ ندهد‬ ‫ایران تصمیمات الزم را اتخاذ خواهد کرد‪.‬‬ ‫این بیانیه با وجود استقبال بین المللی با‬ ‫انتقادات تند نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی مواجه شد‪ .‬نمایندگان مجلس‬ ‫صبح روز دوشنبه در یک جلسه غیر‬ ‫علنی بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی و‬ ‫اژانس را بررسی کردند‪ .‬از اغاز جلسه علنی‬ ‫حمالت به دولت و دستگاه دیپلماسی اغاز‬ ‫شد‪ .‬هرچند به اذعان رافائل گروسی مدیر‬ ‫کل اژانس در راستای اجرای قانون اقدام‬ ‫راهبردی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی‬ ‫متوقف می شود‪ ،‬و هرچند در بیانیه مشترک‬ ‫ایران و اژانس هم براین موضوع تاکید شده‬ ‫است‪ ،‬با این حال به اعتقاد نمایندگان دولت‬ ‫از اجرای قانون اقدام راهبردی خودداری‬ ‫کرده و تصمیم گرفتند این موضوع را به قوه‬ ‫قضاییه ارجاع دهند‪.‬‬ ‫برخی از نمایندگان در واکنش به این‬ ‫اقدام‪ ،‬از توقف بررسی الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در اعتراض به این توافق خبر داده اند‪،‬‬ ‫برخی از لزوم ممانعت از ورود دولتی ها به‬ ‫مجلس سخن می گویند اما در عین حال‬ ‫برخی از نمایندگان هم از فرصت داده شده‬ ‫به دیپلماسی با وجود اجرای قانون اقدام‬ ‫راهبردی استقبال کرده اند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬بیانیه ای امروز با امضای‬ ‫‪ 220‬نماینده مجلس منتشر شد که در ان‪،‬‬ ‫با اشاره به قانون اقدام راهبردی تصریح شده‬ ‫است‪ «:‬در راستای دفاع از حقوق هسته ای‬ ‫و وادار کردن دشمنان ملت به برداشتن‬ ‫تحریم های ظالمانه به تبع ان گشایش‬ ‫اقتصادی مقرر شده است غنی سازی ‪20‬‬ ‫درصدی اغاز و نیز با اعطای مهلت دو ماهه‬ ‫به امریکا و سه کشور اروپایی برای برداشتن‬ ‫تحریم های ظالمانه در صورت عدم صداقت‬ ‫و عدم انجام تعهدات ملت ایران نیز اجرای‬ ‫داوطلبانه پروتکل الحاقی در راستای اجرای‬ ‫بندهای ‪ 26‬و ‪ 36‬و بند ‪ 13‬قطعنامه ‪2231‬‬ ‫را متوقف کنند‪ .‬از این رو‪ ،‬همه مسئولین‬ ‫نظام از جمله مدیران دولتی موظف هستند‬ ‫که در صورت عدم رفع تحریم ها‪ ،‬اجرای‬ ‫داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت‬ ‫کامل از ‪ 5‬اسفند ‪ 99‬متوقف و بازرسی‬ ‫های اژانس را صرفا محدود به نظارت های‬ ‫پادمان نمایند‪».‬در همین حال‪« ،‬کیوان‬ ‫خسروی» سخنگوی دبیرخانه شورای عالی‬ ‫امنیت ملی هم در بیانیه ای با تاکید بر‬ ‫اینکه قصد نظام جمهوری اسالمی بر اجرای‬ ‫بدون تنازل قانون "اقدام راهبردی برای لغو‬ ‫تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران"‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬در خصوص اجرای‬ ‫بدون وقفه این قانون در مجموعه ارکان‬ ‫کشور اجماع وجود دارد و سازمان انرژی‬ ‫اتمی ضمن انکه تاکنون مفاد قانون را اجرا‬ ‫کرده‪ ،‬زمینه قطع نظارت های فراپادمانی را‬ ‫نیز فراهم کرده است‪».‬وی افزود‪ :‬در بیانیه‬ ‫مشترک ایران و اژانس و پیوست اجرایی ان‬ ‫نیز که در سفر گروسی به تهران مورد توافق‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬بر موضوع اجرای کامل قانون‬ ‫مصوب مجلس تصریح شده و ترتیبات انجام‬ ‫ان مخدوش نشده است‪.‬سخنگوی دبیرخانه‬ ‫شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اجرای قانون مجلس به منزله خروج ایران‬ ‫از برجام و قطع همکاری با اژانس نیست و‬ ‫از این رو‪ ،‬تعامالت ایران با اژانس ونظارتهای‬ ‫پادمانی ان بر اساس چارچوب های قانونی‬ ‫ادامه خواهد داشت‬ ‫واقعیت این است که دستیابی به چنین‬ ‫توافق فنی در چنین شرایطی دور از انتظار‬ ‫بود‪ .‬با این حال تحوالت هفته های اخیر‬ ‫حاکی از تالش امریکا و غرب برای این بود‬ ‫که تصویری از ایران ارائه دهند که از مذاکره‬ ‫و گفت و گو و دیپلماسی گریزان است‪.‬‬ ‫ن سال های‬ ‫در این شرایط و در حالی که ایرا ‬ ‫اخیر بیشترین هزینه را برای حفظ برجام‬ ‫داده و همواره اماده گفت و گو و تعامل بوده‬ ‫است‪ ،‬این امکان وجود داشت که غربی ها‬ ‫این تالش ها را مصادره به مطلوب کرده و‬ ‫فشارهای ظالمانه بر ایران را تشدید کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت ایران هم قانون اقدام راهبردی‬ ‫مجلس را اجرا کرد و هم سه ماه دیگر به‬ ‫دیپلماسی فرصت داد تا طرف های برجامی‬ ‫به تعهدات خود عمل کنند‪ .‬حال باید دید‬ ‫طرف های غربی در این مدت چگونه به‬ ‫تعهدات خود عمل خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬غربی ها می خواهند در روزی‬ ‫که ایران به انرژی هسته ای نیاز پیدا می کند‪،‬‬ ‫محتاج انها باشد و انها این نیاز ما را وسیله ای‬ ‫برای تحمیل‪ ،‬زورگویی و باج خواهی های خود‬ ‫قرار دهند‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند‪ :‬جمهوری‬ ‫اسالمی در قضیه هسته ای نیز همانند سایر‬ ‫قضایا عقب نشینی نخواهد کرد و در مسیر انچه‬ ‫که مصلحت و نیاز امروز و فردای کشور است‪ ،‬با‬ ‫قدرت پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی‪ ،‬ایت اله‬ ‫جنتی رئیس مجلس خبرگان و حجت االسالم‬ ‫والمسلمین رئیسی نایب رئیس دوم این مجلس‬ ‫گزارشی از اجالسیه خبرگان و مسائل مورد‬ ‫تاکید در ان‪ ،‬و همچنین جزئیاتی از اصالحات‬ ‫موادی از ایین نامه انتخابات مجلس خبرگان‬ ‫رهبری بیان کردند‪.‬‬ ‫پلیس برای نوروز و تعطیالت‬ ‫مجری تصمیمات ستاد کروناست‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه خوشبختانه تجربیات بسیار ارزشمند و موفقی در‬ ‫عرصه انتخابات داریم‪ ،‬گفت‪ :‬ان شاء اله با مدد الهی و استفاده ازتجربیات‪ ،‬فضایی ارام و‬ ‫امن را برای برگزاری یک انتخابات با شکوه فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا سردار حسین اشتری در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نیروی‬ ‫انتظامی و یگان ویژه حافظان امنیت و اسایش مردم هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هیچ خط‬ ‫قرمزی جز اسایش و راحتی مردم از سوی پلیس برای تامین و حفظ امنیت انان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬نیروی انتظامی همان نیرویی است که در حوادث و بالیای طبیعی‬ ‫مانند یک امدادگر دلسوز به مردم خدمت رسانی می کند و در برابر اشرار و برهم‬ ‫زنندگان نظم و امنیت‪ ،‬قاطعانه و سرسخت می ایستد‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه انتخابات سال اینده را پیش رو داریم و بر اساس‬ ‫تکالیف قانونی‪ ،‬تامین نظم و امنیت این رویداد بزرگ و ملی بر عهده نیروی انتظامی‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه تجربیات بسیار ارزشمند و موفقی در این عرصه در‬ ‫کارنامه ناجا ثبت شده است و در این انتخابات هم با مدد الهی و استفاده ازتجربیات‪،‬‬ ‫فضایی ارام و امن را برای برگزاری یک انتخابات با شکوه فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه مردم قانون مدار ما بهترین حامیان در این کار بزرگ هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار داریم کاندیداها و ستادهایشان با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور و رعایت‬ ‫پروتکل های ستاد ملی مقابله با کرونا و لحاظ کردن مالحظات‪ ،‬خودشان پیشتاز این‬ ‫عرصه باشند و کاری کنند که نیروی انتظامی صرفا همراه انان باشد و توانش را در سایر‬ ‫حوزه ها مصروف کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬اشتری با بیان اینکه در ایام نوروز و تعطیالت ان‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی مجری تصمیمات ستاد ملی کرونا است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امیدواریم مردم عزیزمان‬ ‫همانگونه که تاکنون با رعایت موازین بهداشتی‪ ،‬باعث کاهش امار تلفات شده اند‪ ،‬در‬ ‫ایام اتی هم بیش از پیش مراقبت کنند و اجازه ندهند در موج چهارم کرونا شرایط‬ ‫کشور سخت تر شود‪.‬‬ ‫بازرسی و نظارت در کارها اثرات مثبتی دارد‬ ‫فرمانده ناجا در جلسه جمع بندی طرح نظارت ستاد فرماندهی انتظامی غرب استان‬ ‫تهران با بیان اینکه ماموران انتظامی در ماموریت های محوله با شناسایی های دقیق و‬ ‫اشراف اطالعاتی کامل وارد عرصه می شوند که تالش همکاران در سراسر کشور بسیار‬ ‫خوب و به صورت جهادی است ‪ ،‬گفت‪ :‬کمال تشکر را از پرسنل دارم‪ ،‬مخصوصا منطقه‬ ‫ای مثل غرب استان تهران که پرسنل به صورت جهادی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫اشتری ضمن عرض تبریک به مناسبت سالروز میالد با سعادت امام جواد (ع) و اعیاد‬ ‫ماه رجب با تشکر از زحمات مجموعه فرماندهی انتظامی غرب استان تهران و کلیه‬ ‫ماموران انتظامی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پرسنل انتظامی در تمامی مجموعه ها مشکالت مردم‬ ‫را حل می کنند که این یکی از بزرگترین مستحبات و نعمت بزرگی است که پیامبر‬ ‫اکرم (ص) به ان تاکید کردند و هر حاکمیتی وظیفه تضمین امنیت و سالمت مردم‬ ‫را دارد‪ .‬موضوع امنیت بر عهده ناجا است و مردم امنیت عمومی را از ما می خواهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درخصوص بازرسی و نظارت ها باید گفت که این امر اثرات مثبتی دارد و در‬ ‫این رابطه از معاونان‪ ،‬مدیران و همچنین فرماندهی انتظامی غرب استان تهران تقدیر‬ ‫و تشکر می کنم‪.‬‬ ‫اشتری با اشاره به اینکه مجموعه های فرماندهی انتظامی غرب و شرق تهران کمربند‬ ‫امنیتی تهران بزرگ هستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬تقویت این دو مجموعه باعث تقویت امنیت‬ ‫تهران می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه فعالیت پلیس برای تمام مردم‪ ،‬مسئوالن و تک تک احاد جامعه‬ ‫محسوس است‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث کاهش تصادفات باید بیش از پیش تالش شود تا شاهد‬ ‫کاهش چشمگیری امار تلفات در این زمینه باشیم و خوشبختانه در غرب استان تهران‬ ‫امسال شاهد کاهش ‪ ۸‬درصدی تصادفات نسبت به سال گذشته هستیم‪.‬‬ ‫فرمانده ناجا درباره مقابله با اراذل و اوباش اظهارکرد‪ :‬اقدامات خوبی در این زمینه صورت‬ ‫گرفته که این امر باید ادامه دار باشد چراکه این دستگیری ها اثرات بسیار خوبی در‬ ‫تامین و حفظ نظم و امنیت جامعه داشته است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۷‬میلیاردتومان اقالم امدادی میان زلزله زدگان سی سخت‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬ارزش ریالی اقالم زیستی و امدادی توزیع شده میان زلزله زدگان‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬به رقم ‪ ۷‬میلیارد و ‪ ۸۵۰‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫کریم همتی در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬در خصوص اخرین وضعیت عملیات امداد و نجات در مناطق‬ ‫زلزله زده سی سخت و یاسوج گفت‪ :‬تا ساعت ‪ ۶‬صبح امروز چهارم اسفند ماه‪ ،‬مجموعاً ‪ ۱۴‬هزار و ‪۳۳۹‬‬ ‫نفر اسکان اضطراری یافته و بنا بر اعالم سازمان اورژانس کشور‪ ۶۷ ،‬نفر نیز مصدوم شده اند‪.‬‬ ‫وی با توضیح درباره اقالم امدادی توزیع شده میان اسیب دیدگان این زلزله عنوان کرد‪ :‬تا کنون ‪۶۶۴۴‬‬ ‫کیلوگرم نایلون پوششی‪ ۹۴۵ ،‬تخته پتو‪ ۷۰ ،‬تخته موکت‪ ۱۹۶۵ ،‬بسته غذایی ‪ ۷۲‬ساعته و ‪ ۲۱۴‬شعله‬ ‫وسیله گرمایشی میان اسیب دیدگان توزیع شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر با اشاره به حضور ‪ ۲۸۹‬نیروی عملیاتی امداد و نجات در این منطقه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تاکنون ‪ ۷۹‬دستگاه خودروی امدادی شامل خودروهای سبک و سنگین و یک فروند بالگرد برای‬ ‫امداد رسانی به ویژه در ‪ ۱۴۷‬روستای اسیب دیده این حادثه به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ساعت ‪ ۲۲‬مورخ ‪ ۲۹‬بهمن ماه زلزله ای به بزرگی ‪ ۵.۶‬ریشتر استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد و اصفهان حوالی شهرستان سی سخت را لرزاند و تاکنون نیز نیروهای امدادی در حال انجام‬ ‫عملیات امداد و نجات در این مناطق هستند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۶۳‬درصدی قدرت خرید کارگران‬ ‫و بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫‪ ۳‬فوتی قطعی کرونای‬ ‫انگلیسی در تهران‬ ‫جزئیات بیشتر از افزایش‬ ‫حقوق همه سربازان‬ ‫رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش ‪ ۶۳‬درصدی قدرت‬ ‫خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬درخواست ما افزایش حقوق‬ ‫متناسب با کاهش قدرت خرید بازنشستگان است‪.‬‬ ‫حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تعیین مزد ‪ ،۱۴۰۰‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که‬ ‫معیار تعیین دستمزد سال اینده‪ ،‬سبد هزینه مصوب سال ‪ ۹۷‬باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ‪ ،۹۷‬حداقل حقوق ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۳۰‬هزار تومان براورد شده بود که مالک حقوق سال ‪ ۹۸‬نیز قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود‪ :‬با تورمی که در حال حاضر در‬ ‫جامعه وجود دارد‪ ،‬بر اساس همان سبد هزینه خانوار‪ ،‬حداقل حقوق باید در سال‬ ‫اینده به ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان برسد‪.‬صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه‬ ‫خانوار مورد قبول گروه کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال‬ ‫نیز بنا داریم بر اساس همان سبد‪ ،‬حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم‬ ‫مورد موافقت کلی قرار گیرد‪.‬وی با اشاره به اینکه در سال ‪ ۹۸‬متاسفانه به رغم‬ ‫تعیین سبد هزینه خانوار‪ ،‬حداقل حقوق یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بسته شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬شاهد یک عقب ماندگی حقوق بودیم که در تعیین‬ ‫دستمزد سال ‪ ۹۹‬نیز تالش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته‪،‬‬ ‫هر انچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود‪ ،‬را بلعید و عم ً‬ ‫ال حقوق کارگران‬ ‫به نقطه صفر رسید‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق‬ ‫کارگران و بازنشستگان فقط ‪ ۳۷‬درصد هزینه های زندگی شان را تامین می کند‪،‬‬ ‫افزود‪ ۶۳ :‬درصد دچار عقب ماندگی مزدی هستیم که شاخص های سبد خانوار‪ ،‬این‬ ‫رقم را نشان می دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد‬ ‫بر اساس سبد هزینه های خانوار تعیین شود‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا کالنشهر تهران با اشاره به وجود جهش های ویروس‬ ‫کرونا با عناوینی همچون ویروس اسلواکی‪ ،‬کالیفرنیا‪ ،‬افریقایی و ‪ ...‬در دنیا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به جز جهش این ویروس با عنوان انگلیسی شواهدی از وجود دیگر جهش‬ ‫ها نداریم‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا زالی در جلسه امروز ستاد مبارزه با کرونای‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬در حال حاضر در میزان مراجعان سرپایی افزایش را شاهد‬ ‫هستیم و شاخص بستری نسبت به هفته های گذشته نیز افزایش داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در دی ماه ‪ ۲۸‬هزار نفر مراجعه سرپایی داشتیم که این رقم‬ ‫در بهمن ماه به ‪ ۴۰‬هزار نفر رسید و به این ترتیب شاهد افزایش مراجعین‬ ‫سرپایی نیز در بهمن بوده ایم‪ .‬میزان بستری ها در انتهای بهمن نیز نسبت به‬ ‫انتهای دی ماه رشد داشته و در روزهای اغاز اسفند ماه نیز با شیب مالیمی‬ ‫در حال افزایش است‪ .‬زالی در خصوص تعیین کانون شیوع ویروس جهش‬ ‫یافته انگلیسی نیز گفت‪ :‬نمی توانیم مشخص کنیم که کانون شیوع ویروس‬ ‫جهش یافته کجاست و به صورت قطعی نقطه ای را معرفی کنیم اما با توجه به‬ ‫پراکندگی مبتالیان می توانیم بگوییم در نقاط مختلف تهران مبتالیان وجود‬ ‫داشته و تراکنش اتفاق افتاده است‪ .‬تاکنون ‪ ۳‬نفر قوتی قطعی ناشی از ابتال به‬ ‫ویروس جهش یافته داشتیم‪.‬فرمانده ستاد مقابله با کرونای کالن شهر تهران در‬ ‫خصوص مشاهده جهش ویروسی کرونا از نوع دیگر در کشور گفت‪ :‬ما ویروس‬ ‫جهش یافته فنالندی نداریم اما پیش تر ویروس اسلواکی قبل از ان ویروس‬ ‫موسوم به کالیفرنیا و قبل از ان انگلیسی و افریقایی وجود داشته ولی تنها مورد‬ ‫جهش ویروس موسوم به انگلیسی در کشور مشاهده شده و شواهدی از وجود‬ ‫سایر جهش ها نداریم‪ .‬زالی در بخش دیگری از صحبت های خود در این جلسه‬ ‫در خصوص اجرای طرح شهید سلیمانی گفت‪ :‬این طرح در سطح استان تهران‬ ‫نسبت به قبل پیشرفت داشته و امیدواریم شتاب ان کم نشود و این روند ادامه‬ ‫پیدا کند به ویژه در ایام نوروز‪.‬‬ ‫رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح جزئیاتی‬ ‫بیشتر از افزایش حقوق سربازان را اعالم کرد‪.‬امیر غالمرضا رحیمی پور‬ ‫در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬دراین باره گفت‪ :‬همانطور که صبح امروز اعالم‬ ‫شد در راستای خوشایندسازی خدمت سربازی افزایش حقوق سربازان در‬ ‫دستورکار اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح قرار گرفته‬ ‫و در این زمینه رایزنی ها و پیگیری ها از سازمان برنامه و بودجه و ‪ ...‬انجام‬ ‫شد‪.‬وی با بیان اینکه با همکاری خوب سازمان برنامه و بودجه حقوق‬ ‫سربازان در دو ماه پایانی سال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش یافت‪ ،‬گفت‪ :‬براین اساس‬ ‫حقوق و فوق العاده ماموریت سربازان وظیفه شاغل در مناطق امنیتی به‬ ‫طور میانگین معادل ‪ ۴۴‬درصد و به اندازه میانگین ‪ ۴۱۷‬هزار تومان‪ ،‬حقوق‬ ‫و فوق العاده ماموریت سربازان وظیفه شاغل در مناطق محروم و بد اب و‬ ‫هوا به طور میانگین معادل ‪ ۲۲‬درصد وبه اندازه میانگین ‪ ۱۴۰‬هزار تومان‬ ‫افزایش یافت‪.‬رحیمی پور درباره جزئیات بیشتر از این افزایش حقوق نیز‬ ‫اظهارکرد‪ :‬حقوق و فوق العاده ماموریت سربازان شاغل در مناطق عادی‬ ‫نیز به طور میانگین ‪۲۴‬درصد و به اندازه میانگین ‪ ۹۷‬هزار تومان افزایش‬ ‫یافت‪.‬رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین حقوق و فوق العاده ماموریت سربازان وظیفه نخبه شاغل در‬ ‫نیروهای مسلح نیز معادل میانگین ‪ ۵۰‬درصد و به اندازه میانگین ‪۶۱۵‬‬ ‫هزارتومان افزایش داشت‪.‬به گفته وی حقوق سربازان در دوره اموزشی‬ ‫نیز با افزایش ‪ ۶۶‬درصدی‪ ۱۸۰ ،‬هزار تومان بیشتر شده است‪.‬رحیمی‬ ‫پور با بیان اینکه افزایش حقوق و نیز ارتقای وضعیت خوراک و پوشاک و‬ ‫نگهداشت سربازان در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز در دستور کار است‪ ،‬گفت‪ :‬ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح این مورد را از مجلس شورای اسالمی نیز پیگیری کرده و‬ ‫امیدواریم در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬این موضوع مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا‬ ‫احتمال ادغام فاز ‪۲‬و‪ ۳‬تست‬ ‫انسانی واکسن «کوو برکت»‬ ‫رییس کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا اخرین جزئیات تولید واکسن های‬ ‫ایرانی کرونا را تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر مصطفی قانعی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اخرین خبرها از ساخت و‬ ‫کارازمایی بالینی واکسن های ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه واکسن کرونای بنیاد‬ ‫برکت فاز اول مطالعات بالینی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته است و تمام‬ ‫انچه مدنظر داشتیم به شکل مناسبی پیش رفت‪ .‬این واکسن در حال ورود به فاز‬ ‫دوم مطالعات بالینی است‪ .‬در صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات بالینی‪ ،‬واکسن‬ ‫می تواند با سرعت بیشتری برای ورود به بازار اماده شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمان احتمالی اغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکسن کرونای بنیاد‬ ‫برکت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز دوم هم احتماال در اسفند ماه اغاز شود و تا خرداد ماه‬ ‫هم واکسن به بازار اید‪ .‬هنوز مشخص نیست که فاز دو و سه مطالعات بالینی‬ ‫ادغام می شود یا خیر اما در صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر چند هزار نفر مورد‬ ‫مطالعه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی درباره زمان اجرای فاز اول کارازمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو رازی‬ ‫اظهار بی اطالعی کرد و افزود‪ :‬مجریان برنامه های این واکسن انستیتو رازی و‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که اطالعات تکمیلی را خواهند داد‪.‬‬ ‫قانعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر راه اندازی خط تولید واکسن کرونای‬ ‫اسپوتنیک وی روسی در ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فکر نمی کنم هنوز قراردادی در این‬ ‫زمینه نوشته شده باشد‪ ،‬این موضوع توافقی میان ایران و روسیه است‪ ،‬پس از‬ ‫انعقاد قرارداد می توان به جزئیات موضوع پرداخت اما قرار است با انتقال دانش‬ ‫فنی این خطی مشترک برای تولید واکسن میان ایران و روسیه باشد‪ .‬‬ ‫وی در خصوص واکسن کرونای وزارت دفاع با نام « میالدنور»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬احتماال‬ ‫با تشکیل جلسه کمیته اخالق بعدی مجوز کارازمایی بالینی ان صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫مطالعات بالینی این واکسن هم مشابه واکسن بنیاد برکت است و تفاوت چندانی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬این واکسن تزریقی بوده در دو دوز و به فاصله ‪ ۲۸‬روز تزریق‬ ‫خواهد شد‪.‬قانعی گفت‪ :‬انتظار می رود که تا شهریور ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬بتوانیم نیاز‬ ‫داخلی به واکسیناسیون را تامین کنیم‪.‬وی در پاسخ به این سوال که ایا با افزایش‬ ‫ابتال به کرونا در افراد زیر ‪ ۱۸‬سال تصمیمات جدیدی برای واکسیناسیون این‬ ‫گروه اتخاذ شده است یا خیر؟‪ ،‬بیان کرد‪ :‬به محض انکه هر میزان واکسن تهیه‬ ‫کنیم اقدام به تزریق ان خواهیم کرد‪ .‬در حال حاضر گویا واکسن استرازنیکا بر‬ ‫روی کودکان هم تزریق می شود‪ .‬در کشور ما هنوز ترایال واکسیناسیون کودکان‬ ‫در برنامه هایمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫قانعی درباره احتمال ناقل بودن افراد حتی پس از تزریق واکسن کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫مورد یک یا دو واکسن این مورد ذکر شده است‪ ،‬اما هنوز در مورد واکسن های‬ ‫تولیدی کشور ما چنین موضوعی گزارش نشده است‪.‬وی با اشاره به نقش تحریم ها‬ ‫در تولید واکسن ایرانی کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬علت تاخیر تولید واکسن کرونا در کشور‬ ‫ما نسبت به سایر کشورها همین تحریم ها است که سبب می شد اقدامی که شاید‬ ‫در عرض یک هفته می توانست انجام شود تا سه ماه به طول بی انجامد‪.‬‬ ‫نگ رانی ابتکار از طوالنی شدن روند بررسی الیحه منع ازدواج کودکان‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس‬ ‫جمهوری از طوالنی شدن روند‬ ‫بررسی الیحه اصالح ماده ‪۱۰۴۱‬‬ ‫قانون مدنی و منع ازدواج کودکان‬ ‫زیر ‪ ۱۳‬سال ابراز نگرانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬معصومه ابتکار در‬ ‫وبینار "سالمت خانواده و ابعاد جسمی‪،‬‬ ‫روانی‪ ،‬اجتماعی و حقوقی کودک‬ ‫همسری"‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امیدوارم به‬ ‫دور از موضع گیری های جانب دارانه‬ ‫به کودک همسری به عنوان مسئله‬ ‫دردناک اجتماعی که در برخی موارد‬ ‫شکل خرید و فروش کودکان را پیدا‬ ‫می کند بپردازیم‪ ،‬حتی برخی معتقدند‬ ‫وام ازدواج به نوعی تیغ دولبه است و‬ ‫زمینه افزایش کودک همسری را ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬از این رو دولت همواره در تالش‬ ‫بوده است که محدودیت سنی برای‬ ‫دریافت وام ازدواج تعیین کند‪.‬ابتکار‬ ‫با تاکید بر اینکه کودک همسری مانع‬ ‫از اجرای فرایند کامل کودکی میشود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬امار کودک همسری تنها‬ ‫معطوف به ایران نیست بلکه در بسیاری‬ ‫از کشورهای دنیا این امار بسیار نگران‬ ‫کننده است و ما در ایران به نسبت سایر‬ ‫نقاط دنیا وضعیت بدتری در کودک‬ ‫همسری نداریم و اغلب در نقاط مرزی‬ ‫و روستایی ایران رخ می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫امار ازدواج کودکان زیر ‪ ۱۴‬سال تا ‪۳۰‬‬ ‫هزار نفر در سال در ایران گزارش شده‬ ‫است که میتوان گفت برخی سیاست ها‬ ‫این مساله را تشدید می کند و ما حتما‬ ‫باید ان را مهار کنیم‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس‬ ‫جمهوری با بیان اینکه بر خالف گفته‬ ‫منتقدین ما به دنبال افزایش سن ازدواج‬ ‫نیستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ما به عنوان دولت‬ ‫با نگاهی علمی به دنبال افزایش سن‬ ‫ازدواج نیستیم اما سن مناسب برای‬ ‫ازدواج سنی است که جوان شناخت‬ ‫کافی از خود‪ ،‬موضوع ازدواج‪ ،‬مسئولیت‬ ‫ها و‪ ...‬داشته باشد و به بلوغ فکری و‬ ‫جسمی رسیده باشد و این بحث مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابتکار گفت‪ :‬منتقدین معتقدند که‬ ‫مخالفت ما تالش برای افزایش سن‬ ‫ازدواج است در حالی که این دو‪،‬‬ ‫مقوله ای جدا هستند و این سخن‬ ‫فرار رو به جلو است‪ .‬ما باید حتما به‬ ‫کودک همسری و اسیب های جسمی‪،‬‬ ‫بهداشتی و روانی ناشی از ان بپردازیم‬ ‫چراکه کودکی که نتواند تا رسیدن به‬ ‫سن بلوغ دوره بازی و شادی را طی کند‬ ‫عوارض و تبعات سنگینی را خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مطابق با قانون‬ ‫حمایت از اطفال و نوجوانان ‪ ۱۸‬سال‬ ‫سن کودکی تعریف میشود‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫همین راستا معاونت امور زنان و خانواده‬ ‫رئیس جمهوری تالشهایی را در راستای‬ ‫تصویب نهایی الیحه "حمایت از اطفال‬ ‫و نوجوانان" کرد‪ ،‬برای این الیحه با‬ ‫پیشنهاد معاونت اولویت درخواست شد‬ ‫و در مجلس پیشین به صحن برگشت و‬ ‫در رفت و برگشتی سه نوبته با شورای‬ ‫نگهبان نهایتا تصویب و قانون "حمایت‬ ‫از اطفال و نوجوانان" ابالغ شد ‪.‬‬ ‫به گفته ابتکار‪ ،‬دوره کودکی دوره ای‬ ‫بسیار مهم در راستای بلوغ روانی‪،‬‬ ‫شخصیتی‪ ،‬جسمی و‪ ...‬کودکان است‬ ‫و باید حتما گذرانده شود تا فرد بتواند‬ ‫شخصیت بالغ و رو به رشد و متعادلی را‬ ‫در جامعه داشته باشد‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رییس‬ ‫جمهوری افزود‪ :‬در شرایطی ازدواج‬ ‫نوجوانان مطرح می شود که انها در‬ ‫حقوق مدنی از گرفتن گواهینامه‪،‬‬ ‫حضور در دادگاه‪ ،‬حق رای و‪ ...‬برخوردار‬ ‫نیستند و مسائلی نظیر اینکه دختری‬ ‫نتواند در دادگاه حاضر شود و مهریه‬ ‫خود را طلب کند و یا حساب بانکی‬ ‫باز کند مسائل حقوقی پیچیده ای است‬ ‫که در بسیاری از نشست ها مطرح شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ابتکار بسیاری از مناقشات بر سر مساله‬ ‫کودک همسری را در اصل تعاریف‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬ما با ازدواج کامال‬ ‫موافق ایم چراکه اتفاقی مهم در زندگی‬ ‫افراد هست که به بلوغ شخصیتی افراد‬ ‫و جامعه می انجامد و معتقدیم بر اسای‬ ‫موازین دینی و چارچوب های فرهنگی‬ ‫کشور باید تالش کنیم ازدواج سالم‪ ،‬به‬ ‫موقع و بر اساس احترام متقابل‪ ،‬رعایت‬ ‫حقوق تمام اعضا خانواده و توجه به نوع‬ ‫روابط برای ایجاد خانواده سالم و پایدار‬ ‫شکل گیرد‪ .‬این تعریف ما از خانواده‬ ‫است و در اهمیت تشکیل خانواده بحثی‬ ‫نیست‪ .‬همچنین اعتقاد داریم مساله‬ ‫تشکیل خانواده مساله ای جهانی است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این معاونت با توجه به‬ ‫شرایط هر استان اقدام به تنطیم و‬ ‫تصویب سند ارتقای زنان و خانواده‬ ‫کرده است که از جمله موضوعات مورد‬ ‫اشاره این سند توجه به اسیب های زنان‬ ‫و کودکان و مشخصا کودک همسری‬ ‫است‪ .‬همچنین این معاونت با همکاری‬ ‫وزارت اموزش و پرورش و دستگاه هایی‬ ‫نظیر اورژانس اجتماعی و وزارت‬ ‫بهداشت به اجرایی شدن این بخش‬ ‫از سند می پردازد‪ .‬این سند در تمامی‬ ‫استان ها و به ویژه شهرستان هایی که‬ ‫کودک همسری در انها وقوع بیشتری‬ ‫دارد‪ ،‬مورد توجه است ‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس‬ ‫جمهوری درباره حمایت از ساز و‬ ‫کارها و شبکه اورژانس اجتماعی از‬ ‫سوی این معاونت نیز گفت‪ :‬از سال ‪۸۰‬‬ ‫پیشنهاد اورژانس اجتماعی در دولت‬ ‫اقای خاتمی مطرح و تصویب شد‪،‬‬ ‫این موضوع در دورانی متوقف شد اما‬ ‫از ابتدای دولت یازدهم موضوع اورژانس‬ ‫اجتماعی به عنوان مهم ترین و مدرن‬ ‫ترین پاسخ مداخله در اسیب اجتماعی‬ ‫مورد تقویت و توجه قرار گرفت و اکنون‬ ‫با تلفن ‪ ۱۲۳‬از شماره ثابت و همراه‬ ‫قابلیت ارائه مشاوره و مداخله در موارد‬ ‫اسیب جدی نظیر خشونت خانوادگی‪،‬‬ ‫کودک همسری و خودکشی و‪ . ..‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ابتکار افزود‪ :‬مواردی را در سال جاری‬ ‫داشتیم که بهزیستی از طریق اورژانس‬ ‫اجتماعی در جریان ازدواج یک کودک‬ ‫با فرد سن باال قرار گرفت‪ ،‬مداخله کرد و‬ ‫نهایتا دادستان به مساله ورود و این کار‬ ‫را متوقف کردند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت مساله اموزش‬ ‫دختران در کاهش کودک همسری‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکی از دالیل ترک تحصیل‬ ‫یا بازماندگی از تحصیل دختران موضوع‬ ‫کودک همسری و ازدواج تحمیلی در‬ ‫سنین پایین است از این رو تاکید بر‬ ‫اصل قانون اساسی مبنی بر "اموزش‬ ‫برای همگان" و تاکید بر "عدالت‬ ‫جنسیتی" در اموزش ضروری است‪.‬‬ ‫ابتکار افزود‪ :‬از این رو این معاونت بسته‬ ‫سیاستی مشترکی را با وزارت اموزش و‬ ‫پرورش از دوره معاونت خانم موالوردی‬ ‫اغاز کرده است که ما نیز ان را ادامه‬ ‫دادیم‪ .‬این سیاست ها در راستای کاهش‬ ‫امار بازماندگی از تحصیل و ترک‬ ‫تحصیل دختران است که با همکاری‬ ‫وزارت اموزش و پرورش به خوبی‬ ‫اجرا شد‪ .‬البته از جمله نگرانی های ما‬ ‫در دوران کرونا افزایش امار بازماندگی‬ ‫از تحصیل در راستای اجرای این‬ ‫سیاست ها است‪ ،‬از این رو این موضوع‬ ‫را از وزارت اموزش و پرورش پیگیری‬ ‫می کنیم‪ .‬کرونا شرایطی را به وجود‬ ‫اورده که بسیاری از اسیب ها ممکن‬ ‫است به الیه های پنهان بروند و به شکل‬ ‫دیگری بروز کند‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس‬ ‫جمهوری با اشاره به ابالغ شاخص‬ ‫های عدالت جنسیتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تمامی‬ ‫دستگاه ها مکلف اند اطالعات مربوط‬ ‫به شاخص های بخش خود را از جمله‬ ‫سالمت‪ ،‬تندرستی و خانواده که موصوع‬ ‫سن ازدواج نیز در انها مطرح است را‬ ‫در سامانه رصد و پایش ثبت کنند‪.‬‬ ‫این سامانه توسط رییس جمهوری در‬ ‫روز زن سال جاری افتتاح شد و بسیار‬ ‫می تواند به نظام اماری در بحث کودک‬ ‫همسری کمک کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اموزش خانواده ها در‬ ‫ارتباط با قبل‪ ،‬حین و پس از ازدواج‬ ‫با همکاری ستاد ملی زن و خانواده‬ ‫تصویب شده و دستگاه ها مختلف از‬ ‫جمله وزارت بهداشت مسئولیت دارند‬ ‫به شناخت بهتر خانواه ها در موضوعاتی‬ ‫نظیر شرایط ازدواج خوب و ‪ ...‬کمک‬ ‫کنند‪ .‬همچنین وزارت ورزش و جوانان‬ ‫نیز در این راستا اقدامات خوبی انجام‬ ‫داده است‪.‬ابتکار افزود‪ :‬موضوع کودک‬ ‫همسری ابعاد مختلفی دارد‪ ،‬ما باید‬ ‫تمامی ابعاد ان را ببینیم و تمام‬ ‫دستگاه ها باید در این راستا همکاری‬ ‫کنند‪ .‬امیدوارم بتوانیم با نگاه علمی‬ ‫و منطقی به بسته سیاستی خوبی در‬ ‫رابطه با ازدواج و سن ازدواج برسیم و‬ ‫با نگاهی منطقی تمام جوانب روحی‪،‬‬ ‫روانی و جسمی احاد زنان و دختران و‬ ‫حتی پسران جامعه را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫معاون امور زنان و خانواده رئیس‬ ‫جمهوری در خاتمه با ابراز نگرانی از‬ ‫طوالنی شدن روند بررسی الیحه اصالح‬ ‫ماده ‪ ۱۰۴۱‬قانون مدنی و منع ازدواج‬ ‫کودکان زیر ‪ ۱۳‬سال در کمیسیون‬ ‫لوایح دولت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این معاونت در‬ ‫این راستا الیحه ای را به دولت تقدیم‬ ‫کرد که در کمیسیون لوایح بررسی‬ ‫شد‪ ،‬همچنین برای ان سند پشتیبان‬ ‫تهیه و در نشست های تخصصی از‬ ‫جمله سسله نشست فقهی‪-‬حقوقی‬ ‫در قم‪ ،‬بررسی شد‪ .‬این الیحه در دولت‬ ‫کماکان مراحل خود را طی می کند و ما‬ ‫از طوالنی شدن مراحلش ابراز نگرانی‬ ‫کردیم و پیگیر هستیم که سریع تر به‬ ‫تصویب برسد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫فرهنگ خرید روغن و ماله کشی مدیریتی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از وزیر صنعت‪ ،‬معدن تجارت‪ ،‬وزیر اقتصاد‪ ،‬نمایندگان مجلس و سایر‬ ‫مسئوالن اقتصادی مملکت پنهان نیست از شما دوستان جان چه پنهان‪،‬‬ ‫این ماجرای صف های روغن که متاسفانه صدای وزیر بهداشت را هم از‬ ‫باب رعایت نشدن فاصله دو متر و بی توجهی به پروتکل های بهداشتی در‬ ‫اورده است تنها مختص والیت ما نیست‪ .‬حاال مختصری طویل تر یا کوتاه تر‬ ‫این صفوف به هم فشرده در همه جای کشور دیده می شود و خدا را شکر‬ ‫عدالت در این رویکرد بالسویه توزیع کاالهای اساسی جاری است‪ .‬چرا که‬ ‫تاثیر نابرابری های اجتماعی و مکانی و عدالت اجتماعی‪ ،‬در کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫رفاه و خوشبختی افراد امری بدیهی است و دولت با این رویه مرضیه‪ ،‬مانع‬ ‫از نابرابری های اقتصادی (دستکم در ایجاد صف توزیع کاال) در استان های‬ ‫مختلف شده است!‬ ‫( واال ملت گیر افتادن از دست اینا‪ .‬فاصله رو تو صف ها رعایت نکنن‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداشت ناراحت میشه و میگه اینجوری کرونا را نمی تونیم شکست بدیم!‬ ‫از هم فاصله بگیرن پلیس راهور گیر میده که چرا صف ها کیلومتری شده؟!‬ ‫ترافیک میشه‪ .‬ملت روغن نخرن می ترسن دولت بگه ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ ا َ چقدر‬ ‫روغن بیا اینا رو صادر کنیم عراق! دو تا قوطی روغن بیشتر بخرن متهم به‬ ‫بی فرهنگی می شن! )‬ ‫در جریان هستید که در جلسه هفته گذشته ستاد مقابله با کرونای استان‬ ‫گلستان‪ ،‬هادی حق شناس استاندار از رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان در خصوص مشکل اصلی در توزیع و کمبود روغن خوراکی پرسید که‬ ‫حسین طلوعیان در پاسخ به سوال استاندار‪ ،‬تقصیر را به گردن شکسته مردم‬ ‫انداخت و گفت‪ :‬مشکالت به وجود امده به علت بی فرهنگی مردم است! البته‬ ‫در همان جلسه سرهنگ پاسدار سید موسی حسینی‪ ،‬جانشین سپاه نینوای‬ ‫استان واکنش تندی به این سخنان نشان داد و تاکید کرد‪ :‬مشکل بی فرهنگی‬ ‫مردم نیست بلکه مشکل در نحوه مدیریت و توزیع است‪.‬‬ ‫هر چند افاضات مسئوالن مختلف در باب تشکیل صفوف به هم فشرده‬ ‫روغن نیاز به اچارکشی و فیلرگیری اساسی دارد ولی اخیرا ً برخی مسئوالن‬ ‫که ظاهرا ً بیشتر از برخی مسئوالن دیگر می فهمند قضیه را به سمت و‬ ‫سوی علوم نظری هل دادند و فرهنگ مردم استان را پای مسلخ بردند‪ .‬البته‬ ‫طلوعیان مثل استاد عنابستانی بالفاصله با رعایت پروتکل های بهداشتی از‬ ‫مواضع شان عقب نشینی کرده و با یک ماله کشی اساسی اعالم نمود موضوع‬ ‫غیرانسانی‬ ‫بی فرهنگی عنوان شده در جلسه ستاد کرونا در واقع اقدامات‬ ‫ِ‬ ‫مدنیت مردم استان‬ ‫سودجویان در این شرایط تحریم بوده و فرهنگ و‬ ‫ّ‬ ‫گلستان با این تاریخ کهن بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫باز خدا را شکر گرگان یک شهر قدیمی است و با وجود گسترش تکنولوژی‬ ‫و ناپدید شدن بسیاری از حِ رف و مشاغل قدیمی نظیر نمد مالی‪ ،‬چینی بند‬ ‫زنی‪ ،‬نعل بندی‪ ،‬حالجی‪ ،‬دالکی‪ ،‬باروت کوبی‪ ،‬چلنگری‪ ،‬طباخی‪ ،‬صباغی‪،‬‬ ‫عالفی‪ ،‬مکاری‪ ،‬کیپانی‪ ،‬زرد چوبه کوبی ‪ ،‬مقنی گری‪ ،‬کناسی‪ ،‬طبق کشی‪،‬‬ ‫توت فروشی‪ ،‬چغاله فروشی‪ ،‬بادبادک و فرفره سازی‪ ،‬پالوده ریزی‪ ،‬ماست بندی‪،‬‬ ‫دوغ فروشی‪ ،‬گردوی تازه فروشی‪ ،‬اب حوضی و ‪ ...‬در والیت ما هنوز شغل‬ ‫چلنگری (اهنگری سنتی) در کوچه پس کوچه های درب نو‪ ،‬سرچشمه‪،‬‬ ‫نعلبندان‪ ،‬پاسرو رونق دارد و نیاز نیست مسئوالن برای خرید ماله در صف‬ ‫بایستند!‬ ‫قیمت سکه طرح جدید به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫تومان رسید‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬امروز‬ ‫دوشنبه ‪ ۴‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬در معامالت بازار ازاد تهران به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪.‬همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬نیم سکه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۴‬میلیون تومان و سکه‬ ‫یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین هر اونس طال در بازارهای جهانی ‪ ۱۸۹۵‬دالر و ‪ ۱۹‬سنت و هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۶۰۵‬تومان رسید‪.‬‬ ‫‪ ۸۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۸‬هزار و ‪ ۲۶۳‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر سیماسادات الری گفت‪ :‬از دیروز‬ ‫تا امروز ‪ ۴‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۸ ،‬هزار و ‪ ۲۶۳‬بیمار‬ ‫جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۷۴۱‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به یک میلیون و ‪ ۵۸۲‬هزار و ‪ ۲۷۵‬نفر‬ ‫رسید‪.‬الری ادامه داد‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۸۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۷۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوشبختانه تا کنون یک میلیون و ‪ ۳۵۱‬هزار و ‪ ۳۹۰‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود‬ ‫یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۶۸۵‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا کنون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۱‬هزار و ‪ ۴۱۵‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬الری گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرستان قرمز‪ ۵۲ ،‬شهرستان‬ ‫نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرستان زرد و ‪ ۱۶۸‬شهرستان ابی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬شادگان‪ ،‬شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬هزار نمونه بیولوژیک مجرمین گرداوری شد‬ ‫رییس بانک اطالعات هویت ژنتیک ایران از صحت سنجی و بارگذاری ‪۱۲‬هزار پروفایل‬ ‫ژنتیکی در سامانه جامع بانک ژنتیک خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬رضا رئوفیان‬ ‫با اشاره به وجود برخی مشکالت در اجرایی شدن برنامه های بانک ژنتیک افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به تحریم های اعمال شده‪ ،‬افزایش نرخ ارز و دیگر محدودیت های ایجاد شده در‬ ‫روال تهیه و تامین کیت ها و مواد مصرفی برای انجام فرایند نمونه گیری و اخذ پروفایل‬ ‫ژنتیکی و همچنین بروز همه گیری و شیوع بیماری کووید ‪۱۹‬؛ فعالیت های بانک ژنتیک‬ ‫با مشکالت عدیده ای روبرو شد اما در بررسی های به عمل امده و به دنبال ان اصالح‬ ‫فرایندها‪ ،‬نمونه گیری در سطح کشور با حفظ پروتکل های استاندارد بهداشتی و امنیتی‬ ‫مجدد اغاز شده است‪.‬وی با اشاره به شروع فعالیت اجرایی بانک از سال ‪ ،۱۳۹۴‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نمونه های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ‪ ۱۳۹۴‬تاکنون‬ ‫به ‪ ۹۲‬هزار مورد می رسد که با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی‬ ‫کشور در ‪ ۳۱‬استان کشور در حال گسترش است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫برگزاری مراسم عزاداری در بهشت سکینه (س) ممنوع شد‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج از ممنوعیت مجدد برگزاری هرگونه مراسم عزاداری در بهشت‬ ‫سکینه (س) خبر داد‪ .‬حمیدرضا عسگری با اشاره به تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان البرز و کرج‬ ‫اظهار کرد‪ :‬طبق مصوبه این ستاد و اعالم رئیس شورای تامین شهرستان کرج‪ ،‬برگزاری هرگونه تجمع‪ ،‬همایش‪ ،‬عروسی‪،‬‬ ‫عزا و غیره ممنوع است و خاطیان به عنوان مجرم شناخته می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به اینکه هم اکنون شاهد خیز موج چهارم کرونا هستیم‪ ،‬باید محدودیت های جدید اعمال شود تا بتوان‬ ‫خبر‬ ‫از شیوع نوع جدید بیماری جلوگیری کرد‪.‬رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج گفت‪ :‬طبق مصوبه ستاد‬ ‫پیشگیری از کرونا‪ ،‬هرگونه تجمع و برگزاری مراسم عزاداری در محل ارامستان بهشت سکینه (س) کرج ممنوع است و‬ ‫محدودیت های تردد اعمال خواهد شد‪.‬عسگری اعالم کرد‪ :‬بنابراین خانواده های عزادار برای دفن اموات خود باید مدنظر‬ ‫داشته باشند که با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی حداکثر ‪ ۱۰‬نفر در مراسم تشییع شرکت کنند‪ .‬وی از‬ ‫مردم خواست تا پروتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی را به صورت حداکثری رعایت کنند در غیر این صورت عوامل‬ ‫نیروی انتظامی طبق قانون و مصوبه ستاد کرونا اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج گفت‪ :‬بنرهای اطالع رسانی در ورودی و خروجی مجموعه بهشت‬ ‫سکینه (س) نصب شده است تا شهروندان در جریان اخرین محدودیت ها قرار بگیرند‪ .‬گفتنی است؛ بر اساس ماده ‪۶۸۸‬‬ ‫قانون مجازات اسالمی هر اقدامی که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد‪ ،‬جرم شناخته و مجازات برای ان‬ ‫تعیین شده که یک سال حبس ازجمله این موارد خواهد بود‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند جزء ‪ 100‬شرکت برتر کشور در سال ‪ 1399‬شناخته شد‬ ‫نصب برج نوری در بوستان های منطقه‪2‬‬ ‫معاون خدمات شهری و محیط زیست‬ ‫شهرداری منطقه ‪2‬گفت‪ :‬روشنایی بوستان‬ ‫های منطقه با نصب برج نوری تامین می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‪،2‬‬ ‫علی اکبر کریمی پور‪ ،‬معاون خدمات شهری‬ ‫و محیط زیست منطقه با اشاره به نقش‬ ‫روشنایی در تامین ایمنی و امنیت فضاهای‬ ‫شهری افزود‪ :‬برج های نوری نصب شده‬ ‫مجهز به سیستم روشنایی ‪( LED‬کم مصرف) است که با هدف استفاده‬ ‫از فناوری های جدید و کاهش هزینه مورد توجه این منطقه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬پخش نور گسترده و یکنواخت بدون خیرگی به لحاظ ارتفاع‬ ‫زیاد برجها‪ ،‬برخورداری از سیستم مکانیزه فرود و صعود سبد پروژکتور‬ ‫ونصب چراغ اعالم خطر در باالی ان از ویژگی های این برج ها است‪.‬‬ ‫به گفته معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه‪ 2‬درحال حاضر‬ ‫‪ 4‬برج نوری در بوستان های گلگشت و پلیس نصب شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت نورپردازی به عنوان یکی از راههای باال بردن دید به‬ ‫عنوان عنصری برای زیبایی بصری اظهار کرد‪ :‬همزمان با بهسازی و ساماندهی‬ ‫بوستان ها ‪ ،‬طرح نور پردازی و تامین روشنایی انها درحال انجام است‪.‬‬ ‫کریمی پور افزود‪ :‬نصب پایه چراغ روشنایی‪،‬تجهیز وسایل ورزشی و بازی کودکان و‬ ‫تعمیر سرویس بهداشتی از دیگر طرح های اجرایی دربوستان ها است‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی خبر داد؛‬ ‫برخورداری بیش از ‪ 269‬هزار خانوار روستایی از‬ ‫خدمات مستقیم شرکت اب و فاضالب‬ ‫در بیست سومین “همایش‬ ‫شرکت های برتر ایران”‪ ،‬شرکت‬ ‫پتروشیمی‪ ‬شازند‪( ‬هلدینگ) با‬ ‫کسب رتبه ‪ ،41‬جزء ‪ 100‬شرکت‬ ‫برتر کشور در سال ‪ 1399‬شناخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصادملت و به نقل از‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرکت پتروشیمی شازند‪ ،‬افزایش‬ ‫تولید از اهداف اصلی برنامه ریزی‬ ‫های اقتصادی در سال های اخیر‬ ‫بوده است و نام گذاری سال ‪1399‬‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری به عنوان‬ ‫«سال جهش تولید» بر اهمیت این‬ ‫موضوع تاکید دارد‪ .‬از انجا که شرکت‬ ‫های برتر فهرست ‪ 100-IMI‬سهم‬ ‫زیادی در تولید ملی دارند‪ ،‬رسالت‬ ‫مرکز رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫در‪ ‬سازمان مدیریت صنعتی‪ ،‬شناسایی‬ ‫و معرفی این شرکت ها بوده است‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬مانند سال های گذشته‪ ،‬سازمان‬ ‫مدیریت صنعتی در سال ‪ 1399‬نیز‬ ‫اقدام به رتبه بندی شرکت های برتر‬ ‫ایران (رتبه بندی ‪ )100-IMI‬نموده‬ ‫است و بر اساس این رتبه بندی و‬ ‫در بیست سومین “همایش شرکت‬ ‫های برتر ایران”‪ ،‬شرکت پتروشیمی‬ ‫شازند (هلدینگ) با کسب رتبه‬ ‫‪ ،41‬جزء ‪ 100‬شرکت برتر کشور‬ ‫در سال ‪ 1399‬شناخته شده است‪.‬‬ ‫این رتبه بندی که ‪ 500‬شرکت بزرگ‬ ‫و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی‬ ‫می کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‬ ‫های اقتصادی و کمک به سیاست‬ ‫گذاران اقتصادی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫در بیست و سومین سال انجام این رتبه‬ ‫بندی‪ ،‬همایش شرکت های برتر ایران‬ ‫با حضور محدود تنی چند از مقامات‬ ‫و مدیران شرکت های برتر ایران و با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد‬ ‫مقابله با‪ ‬بیماری کرونا‪ ‬در تاریخ ‪26‬‬ ‫بهمن ماه برگزار شد و این همایش به‬ ‫صورت زنده از صدا و سیما و پلتفرم‬ ‫اپارات پخش گردید‪.‬‬ ‫با حضور معاون استاندار و فرماندار اصفهان صورت گرفت‪:‬‬ ‫اغاز احداث پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک و بهره برداری از تاسیسات ابرسانی در ‪ 3‬روستای کوهپایه‬ ‫با حضور معاون استاندار‪ ،‬فرماندار‬ ‫اصفهان و سایر مقامات استانی و‬ ‫محلی عملیات احداث پکیج تصفیه‬ ‫خانه فاضالب تودشک اغاز شد‪،‬‬ ‫همچنین‪ 12‬کیلومتر خط انتقال اب‬ ‫به روستای جشوقان و مخازن اب‬ ‫روستاهای چیرمان و ابچویه به بهره‬ ‫برداری رسید‪.‬‬ ‫معاون استاندار در مراسم کلنگ زنی احداث‬ ‫پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک گفت‪:‬‬ ‫در شرایط سخت اقتصادی که با شدیدترین‬ ‫تحریم ها روبرو هستیم اجرای چنین پروژه‬ ‫های سنگینی که هزینه قابل توجهی در‬ ‫بردارد‪ ،‬بسیار قابل تقدیر است ‪.‬‬ ‫حسین سیستانی راه اندازی پکیج فاضالب‬ ‫در این منطقه را ضروری برشمرد و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬به منظور کاهش االینده های زیست‬ ‫محیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی‪،‬‬ ‫راه اندازی پکیج فاضالب در محله نوبنیاد‬ ‫و مسکن مهر شهر تودشک ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬وی خواستار سرعت بخشیدن به‬ ‫اجرای این پروژه شد و بیان داشت‪ :‬انتظار‬ ‫می رود مسئوالن امر در شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬نهایت تالش خود را به منظور در‬ ‫مدار قرار دادن این پکیج در ماههای اول‬ ‫سال اینده به خرج دهند تا مردم این‬ ‫منطقه هر چه زودتر تحت پوشش خدمات‬ ‫شبکه فاضالب قرار گیرند‪.‬فرماندار اصفهان‬ ‫با اشاره به تامین اب شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی منطقه کوهپایه گفت‪ :‬به منظور‬ ‫اشتغال پایدار و جذب سرمایه گذار‪ ،‬خوب‬ ‫است که شرکت ابفا و شرکت شهرکهای‬ ‫صنعتی در کوهپایه در تامین اب شرب‬ ‫همکاری داشته باشند‪ .‬این درحالیست‬ ‫که تخصیص پساب تصفیه خانه فاضالب‬ ‫تودشک نیزکه حدود ‪ 4‬لیتر در ثانیه است‬ ‫می تواند بخشی از اب مورد نیاز شهرک‬ ‫صنعتی تودشک را برطرف نماید‪.‬مدیر‬ ‫ابفا کوهپایه در مراسم کلنگ زنی احداث‬ ‫تصفیه خانه فاضالب تودشک گفت‪ :‬احداث‬ ‫پکیج تصفیه فاضالب به روش لجن فعال با‬ ‫ظرفیت ‪ 500‬متر مکعب در شبانه روز اغاز‬ ‫شده و مبلغ قرارداد اولیه این پروژه حدود‬ ‫دو میلیارد تومان براورد شده است‪.‬‬ ‫عباس رحیمی با بیان اینکه با راه اندازی‬ ‫پکیج تصفیه خانه فاضالب تودشک‬ ‫جمعیتی بالغ بر ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬نفر تحت‬ ‫پوشش این تصفیه خانه قرار می گیرند‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬با راه اندازی این پکیچ ساکنان‬ ‫محله نوبنیاد و مسکن مهر تودشک تحت‬ ‫پوشش خدمات شبکه فاضالب قرار می‬ ‫گیرند‪.‬وی پیرامون اجرای شبکه فاضالب در‬ ‫محله نوبنیاد و مسکن مهر تودشک عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طول شبکه فاضالب در این محله ها‬ ‫حدود ‪ 13‬کیلومتر است که تا کنون ‪5‬‬ ‫کیلومتر ان اجرا شده و با تامین منابع مالی‪،‬‬ ‫‪ 7‬کیلومتر باقی مانده در اینده نزدیک در‬ ‫دستور کار قرار می گیرد‪.‬مدیرابفا کوهپایه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جنس زمین در این منطقه‬ ‫سنگی و سخت است و غیر قابل نفوذ‬ ‫بودن خاک باعث شده چاههای فاضالب‬ ‫بدلیل عمق پایین در زمان بسیار کوتاهی‬ ‫پر و سپس لبریز شوند که این امر مشکالت‬ ‫بهداشتی بسیاری برای مردم در بردارد‪.‬‬ ‫رحیمی در ادامه با اشاره به بهره برداری از‬ ‫خط انتقال اب به روستای جشوقان بیان‬ ‫داشت‪ :‬این پروژه با اعتباری بالغ بر یک‬ ‫میلیارد و ‪ 400‬هزار تومان عملیاتی شد و‬ ‫با اجرای این خط انتقال‪ ،‬جمعیتی بالغ بر‬ ‫‪ 660‬نفر در ‪ 2‬روستای جشوقان و چیرمان‬ ‫از اب شرب پایدار و سالم برخودار می‬ ‫شوند‪.‬وی اجرای ‪ 12‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫اب به روستای جشوقان را موجب کاهش‬ ‫هدر رفت اب در این منطقه دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با اجرای این خط از ‪ 35‬درصد‬ ‫کاهش هدر رفت اب در روستای جشوقان‬ ‫جلوگیری بعمل امده است‪.‬‬ ‫رحیمی افزود‪ :‬احداث مخزن‪ 100‬متر‬ ‫مکعبی روستای چیرمان با اعتباری بالغ‬ ‫بر ‪ 115‬میلیون تومان و مخزن ‪ 50‬متر‬ ‫مکعبی ابچویه با هزینه ی ‪ 95‬میلیون‬ ‫تومان عملیاتی شد‪ .‬مدیر ابفا کوهپایه با‬ ‫بیان اینکه تامین پایدار اب شرب روستاییان‬ ‫از مهمترین پروژه های در حال اجرا می‬ ‫باشد خاطرنشان ساخت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫تاکنون ‪ 17‬روستا در منطقه کوهپایه تحت‬ ‫پوشش اب شرب پایدار قرار گرفته اند و از‬ ‫مدار ابرسانی سیار خارج شدند‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان در نمایشگاه ماینینگ‪ 2021‬عنوان کرد ‪:‬‬ ‫ارومیه ‪ /‬هادی علیزاده‪ :‬رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫اذربایجان غربی گفت‪ :‬یک هزار و ‪ 967‬روستا با ‪ 269‬هزار و ‪ 500‬خانوار و ‪ 983‬هزار‬ ‫از خدمات مستقیم شرکت اب و فاضالب استان برخوردار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما از ارومیه‪ ،‬علیرضا رضوی با بیان مطلب فوق در ادامه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از تعداد کل دو هزار و ‪ 838‬روستای اذربایجان غربی‪ ،‬یک هزار و ‪ 967‬روستا‬ ‫با ‪ 269‬هزار و ‪ 500‬خانوار و ‪ 983‬هزار و ‪ 600‬نفر جمعیت از خدمات مستقیم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان برخوردار هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده منابع تامین اب شرب روستاهای استان از طریق اب های‬ ‫زمینی است‪ ،‬افزود‪ :‬اب شُ رب مورد نیاز روستاها از یک هزار و ‪ 690‬منشا تامین اب‬ ‫شامل ‪ 847‬حلقه چاه‪ 803 ،‬دهنه چشمه‪ 38 ،‬رشته قنات و دو مورد از محل اب‬ ‫های سطحی تامین و در اختیار مشترکین قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب اذربایجان غربی با اشاره به اینکه میزان تولید اب‬ ‫شرب در ‪ 9‬ماهه سال جاری ‪ 77‬میلیون متر مکعب است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬از این‬ ‫میزان‪ 57 ،‬میلیون متر مکعب توسط مشترکین اب در روستاهای استان به ازای هر‬ ‫نفر ‪ 176‬لیتر در شبانه روز مصرف شده است‪.‬‬ ‫رضوی‪ ،‬میزان هدررفت اب در روستاهای اذربایجان غربی را ‪ 26‬درصد و میانگین‬ ‫کشوری ان را حدود ‪ 36‬درصد اعالم و تصریح کرد‪ :‬تاکنون ‪ 299‬فقره انشعاب در‬ ‫روستاهای استان واگذار شده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با بیان اینکه با استفاده از یک هزار و ‪ 50‬سامانه کلرزنی شامل ‪679‬‬ ‫کلرزن مایع و ‪ 371‬کلرزن گازی‪ ،‬سالمت و کیفیت اب شُ رب تحویلی به مشترکین‪،‬‬ ‫رصد و کنترل می شود‪ ،‬خاطرنشان ساخت‪ :‬بر این اساس و انجام ازمایش های‬ ‫روزانه و دوره ای‪ ،‬مطلوبیت میکروبی اب شرب روستاها ‪ 99.6‬درصد و مطلوبیت‬ ‫کلر باقیمانده نیز ‪ 98.5‬درصد است‪.‬‬ ‫جانمایی دو اِلمان «ساعت افتابی»‬ ‫و «نشیمن اجری و چتر» در کرج‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرحج از جانمایی دو‬ ‫اِلمان «ساعت افتابی» و «نشیمن اجری و چتر» در کرج خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور هدف اصلی اجرای پروژه های زیبا سازی و طراحی فضاهای‬ ‫شهری را ارتقای کیفیت زندگی و ایجاد محیطی ارام و جذاب برای شهروندان‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬این روزها نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان در‬ ‫شهرها بر کسی پوشیده نیست و مدیران شهری معتقدند که گذشته از امرخدمات‬ ‫رسانی‪ ،‬حفظ هویت و زیبایی سیمای شهری نیزاز اولویت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج با اشاره به انکه‬ ‫با گسترش شهرهای بزرگ وافزایش جمعیت باید به زیبا سازی منظر شهری و‬ ‫ساماندهی ان بیشتر توجه نمود افزود‪ :‬استفاده از طرحهای مناسب در این زمینه‬ ‫می تواند کیفیت زیست شهری را افزایش دهد‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که اداره طراحی شهری و مبلمان معاونت زیبا سازی این‬ ‫سازمان در استانه سال جدید با بهره گیری از ِالمان های متنوع‪ ،‬کاربردی و خالقانه‬ ‫به استقبال نوروز ‪ 1400‬می رود اظهار داشت‪ :‬در این راستا دو اِلمان " نشیمن‬ ‫اجری و چتر" و "ساعت افتابی" در شهر جانمایی شده است‪.‬‬ ‫بضاعتی پور به ضرورت استفاده از مبلمان شهری کارامد در شهر اشاره داشت و‬ ‫افزود ‪ :‬اِلمان نشیمن اجری و چتر با استفاده ازمتریال فلز‪ ،‬اجر‪ ،‬چوب طراحی و‬ ‫ساخته شده و در محل پیاده روی بلوار جمهوری – ابتدای بلوار ماهان جانمایی‬ ‫شده است‪.‬وی همچنین از نصب اِلمان ساعت افتابی در ورودی باغ ایرانی واقع در‬ ‫رجایی شهر خبر داد و اضافه کرد‪ :‬این اِلمان نیز با استفاده ازورق فلزی ساخته‬ ‫شده و نقوش و موتیف های ایرانی و اسالمی بر روی ان طراحی شده است که‬ ‫ضمن ایجاد فضایی متنوع‪ ،‬در قالب یک نشانه شاخص شهری می تواند زمان را با‬ ‫استفاده از مکان خورشید در اسمان به رهگذران نشان دهد‪ .‬بضاعتی پور زنده سازی‬ ‫احساس هویت‪ ،‬تعلق و انبساط خاطر در شهروندان را از ویژگی های دو اِلمان نصب‬ ‫شده دانست و افزود‪ :‬اجزای مبلمان شهری دو ویژگی اساسی دارند کاربردی بودن‬ ‫و زیبایی‪ ،‬که در صورت داشتن هر دو ویژگی می توانند نیاز عملکردی و بصری‬ ‫شهروندان را همزمان براورده سازند‪.‬‬ ‫مشارکت ذوب اهن در ساخت راه اهن چابهار زاهدان ستودنی است‬ ‫احمدعلی موهبتی استاندار‬ ‫سیستان و بلوچستان در بازدید‬ ‫از غرفه ذوب اهن در نمایشگاه‬ ‫ماینینگ گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنوان مادر صنعت فوالد کشور‬ ‫از صنعت ساختمان تا صنایع‬ ‫تولیدی نقش بی بدیلی داشته است‬ ‫که همگان به ان واقف هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تنوع و تولید محصوالت‬ ‫استراتژیک در این شرکت فرصت های‬ ‫بسیاری را در صنایع باال دست و پایین‬ ‫دست ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان تصریح‬ ‫کرد ‪ :‬فعالیت و مشارکت این شرکت در‬ ‫طرح های بزرگی مانند راه اهن چابهار‬ ‫و زیرساخت های ریلی استان سیستان‬ ‫و بلوچستان ستودنی است و امیدواریم‬ ‫پیوند مجموعه بزرگ ذوب اهن اصفهان‬ ‫و استان سیستان و بلوچستان تداوم‬ ‫یابد‪.‬وی به لزوم تامین مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز ذوب اهن اشاره کرد و گفت ‪ :‬با‬ ‫تامین پایدار مواد اولیه‪ ،‬این شرکت‬ ‫می تواند با ظرفیت کامل تولید داشته‬ ‫باشد و لذا امیدواریم مسئولین مبنا را‬ ‫بر تامین مواد اولیه کارخانه های داخلی‬ ‫قرار دهند تا ارزش افرینی بیشتری را‬ ‫شاهد باشیم‪.‬فرماندار شهرستان تفنان‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان نقطه عطف صنعت‬ ‫ایران استفریبا برنایی بجد‪،‬فرماندار‬ ‫شهرستان تفنان در بازدید از غرفه ذوب‬ ‫اهن گفت ‪ :‬تولید محصول ریل در ذوب‬ ‫اهن اصفهان توسعه و پیشرفت استان‬ ‫های مختلف کشور و همچنین سیستان‬ ‫و بلوچستان را در پی دارد و این اقدام‬ ‫شاخص ‪ ،‬قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬استان سیستان و بلوچستان‬ ‫در واقع رنگین کمانی از معادن است‬ ‫اما متاسفانه از نظر درصد اکتشافات‬ ‫پایین ترین رتبه را در سطح کشور دارا‬ ‫است لذا سرمایه گذاری ذوب اهن در‬ ‫این استان پیشرفت ان و همچنین‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه را‬ ‫در پی دارد‪.‬فرماندار شهرستان تفنان‬ ‫خاطر نشان کرد ‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫نقطه عطف صنعت ایران است و همواره‬ ‫در کنار تولید انواع محصوالت فوالدی‬ ‫در زمینه مسئولیت اجتماعی نیز‬ ‫دستاوردهای شاخصی داشته است ‪.‬‬ ‫برای نخستین بار در کشور توسط شرکت فوالد مبارکه به دست امد؛‬ ‫اخذ گواهینامۀ استقرار راهنمای کار ایمن در دوران بیماری کووید ‪19‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه به عنوان‬ ‫نخستین شرکت در کشور توانست‬ ‫با رعایت کامل دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی مربوط به بیماری کووید‬ ‫‪ 19‬گواهینامۀ استقرار راهنمای کار‬ ‫ایمن در دوران این بیماری (‪ISO‬‬ ‫‪ )45005:2020‬را دریافت کند‪.‬‬ ‫با شیوع بیماری همه گیر کووید ‪ 19‬از‬ ‫سال گذشته‪ ،‬مهم ترین دغدغۀ بنگاه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پایداری در فرایند تولید با‬ ‫حفظ سالمت و ایمنی کارکنان بوده‬ ‫است‪ .‬با توجه به ناشناخته بودن ویروس‬ ‫کرونا و تاثیرات ان و عدم تجربۀ کافی‬ ‫در مواجهه با این پدیده‪ ،‬بدون شک‬ ‫کووید ‪ 19‬چالش برانگیزترین مسئله‬ ‫در چند دهۀ اخیر بوده که تمامی ابعاد‬ ‫سازمان ها‪ ،‬از فرهنگ سازمانی تا مدل‬ ‫کسب وکارشان را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اخذ این گواهینامه صحه گذاری بر‬ ‫فعالیت های انجام شده در فوالد مبارکه‬ ‫است‬ ‫در پی کسب این موفقیت ارزشمند‪،‬‬ ‫عباس اکبری محمدی‪ ،‬معاون نیروی‬ ‫انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در جلسۀ اختتامیۀ ممیزی گواهینامۀ‬ ‫استقرار راهنمای کار ایمن در دوران‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬با تاکید بر اینکه اخذ‬ ‫این گواهینامه صحه گذاری بر فعالیت های‬ ‫انجام شده در فوالد مبارکه است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در ابتدا کسب این موفقیت را به‬ ‫تمامی همکاران تبریک می گویم‪ .‬باید به‬ ‫خاطر داشته باشیم تداوم تولید در زمان‬ ‫شیوع کرونا یکی از دغدغه های مدیران‬ ‫ارشد سازمان بود و اخذ این گواهینامه‬ ‫به معنای تایید و صحه گذاری بر اجرای‬ ‫نظام مند اقدامات انجام شده برای مدیریت‬ ‫ایمن کارکنان در برابر این بیماری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اخذ این گواهینامه مطمئنا ما‬ ‫را در راهی که پیش رو داریم مصمم تر‬ ‫خواهد کرد‪ .‬با استقرار این استاندارد‬ ‫اعتمادبه نفس کارکنان برای چندمین‬ ‫بار افزایش خواهد یافت و منجر به بهبود‬ ‫مستمر در شرکت خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫ضمن قدردانی از تمامی کارکنان‪ ،‬به ویژه‬ ‫همکاران حوزۀ سالمت و ایمنی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای همۀ توصیه های تیم ممیزی‪،‬‬ ‫اقدامات موثری تعریف و اجرا خواهد شد‬ ‫تا ان شاءهلل ایندۀ بهتری برای خانوادۀ‬ ‫فوالد مبارکه رقم بخورد‪.‬‬ ‫علی رغم همۀ مشکالت و سختی ها و با‬ ‫همت کارکنان به خوبی شرایط موجود‬ ‫مدیریت شد‬ ‫در همین خصوص‪ ،‬سید مهدی نقوی‪،‬‬ ‫معاون تکنولوژی شرکت نیز با بیان اینکه‬ ‫فوالد مبارکه با جمعیتی بالغ بر ‪ 20‬هزار‬ ‫نفر و فرایندی که به طور پیوسته و بدون‬ ‫وقفه در طول شبانه روز در حال تولید‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬با تبیین ابعاد مختلف این‬ ‫موضوع در حوزه های کارکنان‪ ،‬تامین‬ ‫مالی‪ ،‬مشتری و تکنولوژی‪ ،‬اقدامات‬ ‫الزم جهت تعیین سناریوهای مختلف‬ ‫و تعریف راهکارهای مواجهه با ان ها در‬ ‫جهت حفظ پایداری در زنجیرۀ ارزش‬ ‫انجام شد‪ .‬این امر سبب شد علی رغم‬ ‫همۀ مشکالت و سختی ها‪ ،‬با همت‬ ‫کارکنان شرایط موجود به خوبی مدیریت‬ ‫شود و بتوانیم به اهداف و استراتژی های‬ ‫خود در سال ‪ 99‬دست یابیم‪.‬وی از‬ ‫ارادۀ فوالد مبارکه در خصوص انتقال‬ ‫اگاهانه و مسئوالنۀ همۀ تجارب حاصل‬ ‫از اقدامات خود در زمینۀ مدیریت کار‬ ‫ایمن در دوران بیماری کووید ‪ 19‬در‬ ‫قالب درس اموخته ها به کلیۀ صنایع‬ ‫کشور خبر داد‪.‬استفاده از استانداردهای‬ ‫مدیریتی جهت حفظ یکپارچگی و‬ ‫نظام مندی از ابتدا در دستور کار بوده‬ ‫است‬ ‫محمد ناظمی هرندی‪ ،‬مدیر تضمین‬ ‫کیفیت و تعالی سازمانی فوالد مبارکه نیز‬ ‫با اشاره به اینکه استفاده از استانداردهای‬ ‫مدیریتی جهت حفظ یکپارچگی و‬ ‫نظام مندی در اجرای رویکردهای‬ ‫سازمان از سیاست های فوالد مبارکه از‬ ‫ابتدا تاکنون بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬استقرار‬ ‫استاندارد ‪ 45005:2020 ISO‬تحت‬ ‫عنوان راهنمای مدیریت کار ایمن‬ ‫در دوران بیماری کووید ‪ 19‬نشان از‬ ‫موفقیت فوالد مبارکه در مدیریت این‬ ‫بیماری در یک سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از همۀ همکاران‪،‬‬ ‫به ویژه کارکنان حوزۀ منابع انسانی و‬ ‫‪ HSE‬ابراز امیدواری کرد تا با مشارکت‬ ‫و همدلی همۀ کارکنان بتوانیم از این‬ ‫برهه نیز با موفقیت عبور کنیم‪.‬‬ ‫صیانت از نیروی کار و تداوم تولید در‬ ‫زمان شیوع کرونا یک فعالیت تیمی بود‬ ‫حسین مدرسی فر‪ ،‬مدیر بهداشت‬ ‫حرفه ای‪ ،‬ایمنی و محیط زیست شرکت‬ ‫فوالد مبارکه هم تصریح کرد‪ :‬صیانت از‬ ‫نیروی کار و تداوم تولید در زمان شیوع‬ ‫کرونا یک فعالیت تیمی بود که منجر به‬ ‫اخذ گواهینامۀ ‪ ISO45005‬شد‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به اینکه بحران شیوع‬ ‫ویروس کرونا عالوه بر تهدید گسترده و‬ ‫عمیقی که برای سالمتی جامعه ایجاد‬ ‫کرده‪ ،‬همۀ فعالیت های جمعی ازجمله‬ ‫فعالیت های اقتصادی و صنعتی را متاثر‬ ‫ساخته است‪ ،‬گفت‪ :‬ابعاد همه گیری‬ ‫این بیماری و تبعات ان با هیچ یک از‬ ‫بحران های پیشین قابل مقایسه نبود‬ ‫و ضرورت داشت اثار این موضوع‬ ‫بر حوزه های حیاتی و استراتژیک‪،‬‬ ‫مانند صنعت فوالد که زیرساخت‬ ‫شریان اقتصادی است‪ ،‬بررسی شود و‬ ‫راهکارهایی برای مقابله با اثار خطرناک‬ ‫ان ارائه گردد‪ .‬خوشبختانه اخذ این‬ ‫گواهینامه بر درستی فعالیت های شرکت‬ ‫فوالد صحه گذاشت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه با توجه به تاکید مدیریت ارشد‬ ‫سازمان برای حفظ و صیانت از سالمتی‬ ‫کارکنان و سایر ذی نفعان خود‪ ،‬به ویژه‬ ‫کارکنان پیمانکار که ارتباط مستقیم‬ ‫با فوالد مبارکه دارند‪ ،‬روزهای سختی‬ ‫را پشت سر گذاشته تا این موفقیت‬ ‫حاصل شده است‪.‬وی کسب این موفقیت‬ ‫را حاصل همکاری تمامی واحدهای‬ ‫منابع انسانی‪ ،‬تضمین کیفیت‪ ،‬حراست‪،‬‬ ‫سیستم ها و فناوری اطالعات‪ ،‬خرید‪،‬‬ ‫اقتصادی و مالی دانست و با تاکید بر‬ ‫اینکه واحد بهداشت حرفه ای‪ ،‬ایمنی و‬ ‫محیط زیست همواره در تمامی فراز و‬ ‫نشیب ها در کنار سایر کارکنان است‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد این موفقیت ها برای فوالد‬ ‫مبارکه استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫تعهد شرکت برای حفظ سالمتی‬ ‫کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و جامعۀ پیرامون‪،‬‬ ‫الگویی بی نظیر برای تمام شرکت های‬ ‫ایران‬ ‫در همین خصوص‪ ،‬حسینیان سرممیز‬ ‫تیم ممیزی از شرکت ‪ SGS‬نیز ضمن‬ ‫تایید اقدامات فوالد مبارکه در این‬ ‫حوزه‪ ،‬تعهد شرکت برای حفظ سالمتی‬ ‫کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و جامعۀ پیرامون ان‬ ‫را الگویی بی نظیر برای تمام شرکت های‬ ‫ایرانی دانست‪.‬گفتنی است ممیزی‬ ‫خارجی استاندارد ‪،45005:2020 ISO‬‬ ‫«راهنمای مدیریت کار ایمن در دوران‬ ‫بیماری کووید ‪ »19‬در قالب یک تیم‬ ‫سه نفره از شرکت ‪ SGS‬به مدت ‪11‬‬ ‫نفر‪-‬روز و با برگزاری ‪ 18‬جلسه به صورت‬ ‫مجازی از تاریخ ‪ 26‬بهمن ماه برگزار شد و‬ ‫فوالد مبارکه موفق شد برای اولین بار در‬ ‫کشور گواهی تایید استقرار این استاندارد‬ ‫را اخذ کند‪.‬‬ ‫بازدید عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی‬ ‫عمران شهرهای جدید از اراضی استان البرز‬ ‫خانم دکتر داود پور عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای‬ ‫جدید از اراضی استان البرز بازدید کرد‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان البرز روز‬ ‫گذشته خانم دکتر داود پور به اتفاق هیئت همراه از مناطقی که پتانسیل الزم جهت‬ ‫ایجاد شهرک های مسکونی در استان البرز را دارد بازدید میدانی انجام دادند ‪.‬‬ ‫در این بازدید ابتدا در جلسه ای که درکارخانجات شرکت فخر ایران برگزار‬ ‫شد مدیرعامل این شرکت به تاریخچه تاسیس این شرکت اشاره کرد و‬ ‫گفت شرکت فخر ایران دارای ‪ 747‬هکتار اراضی در ضلع شمالی اتوبان‬ ‫کرج ‪ -‬قزوین میباشد که طبق فرموده فرمانده کل قوا این اراضی باید‬ ‫تبدیل به احسن شود و منافع ان در اختیار خانواده وزارت دفاع قرار گیرد ‪.‬‬ ‫پس از ان مهندس خادمی معاون فنی و مهندسی شرکت فخر ایران طی ارائه‬ ‫گزارشی از فعالیتهای شرکت و سازمان اتکا ارائه داد و اضافه کرد طی مذاکراتی که‬ ‫فیمابین وزیر دفاع و وزیر راه و شهرسازی انجام شده مقرر شده که این مجموعه‬ ‫تبدیل به احسن شود و و اراضی این شرکت جهت ایجاد شهرک معرفی گردد ‪.‬‬ ‫خانم دکتر داود نژاد نیز در این جلسه ضمن اشاره به سطح‬ ‫اشغال کم کارخانجات فخر ایران گفت ‪ :‬جهت احداث شهرک‬ ‫در اراضی شرکت الزم است که پروسه استانی و ملی طی شود ‪.‬‬ ‫وی همچنین اضافه کرد ‪ :‬اراضی شرکت فخر ایران در حریم شهر جدید هشتگرد‬ ‫است و این امر هم مزیت است و هم فرصت و این طرح در شورای عالی مطرح‬ ‫و مورد بررسی و مطالعه قرار میگیرد ‪ .‬و در صورت اصالح حریم شهر جدید‬ ‫هشتگرد و حریم سند پهنه بندی این امر میتواند امکان اجرائی داشته باشد ‪.‬‬ ‫پس از ان مهندس خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز ضمن استماع‬ ‫نظرات حاضر در جلسه ضمن اشاره به اهمیت موضوع به این نکته اشاره کرد که‬ ‫به لحاظ توجه ویژه ای که به این موضوع داشتیم با تیم کامل معاون شهرسازی‬ ‫و روسای ادارات ذیربط در این جلسه حاضر شدیم و با توجه به موقعیت زمین‬ ‫اگر بتوانیم مشکل اب را حل کنیم نظام سکونتگاهی را بازنگری میکنیم و‬ ‫در طرح تولید مسکن این موضوع اولویت دارد که شهرک سازی شهرها و‬ ‫روستاها بر اساس مطالعات مشخص شود که چه ظرفیتی دارد و چه موقعیتی ‪.‬‬ ‫مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به زون منطقه که صنتعی‬ ‫میباشد گفت ‪ :‬این صنایع جزء محدوده قانونی شهر است و ظرفیت‬ ‫خوبی برای ایجاد شهرک دارد و مهندسین مشاور باید ضوابط را بررسی‬ ‫کنند و طرح پیشنهادی را به کارگروه و شورای عالی برنامه ریزی و‬ ‫شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کنند و ما امادگی کامل داریم‬ ‫که نسبت به این موضوع مهم تمامی تالش خود را به کار گیریم ‪.‬‬ ‫پس از پایان جلسه تمامی اعضای حاضر در جلسه از اراضی‬ ‫شرکت فخر ایران بازدید کرده و موقعیت و پتانسیل های‬ ‫اجرائی ایجاد شهرک را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند ‪.‬‬ ‫در این بازدید خانم دکتر داود پور از اراضی پیشنهادی اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان البرز جهت ایجاد شهرک های جدید در منطقه ابیک و‬ ‫همچنین اراضی نجم اباد از توابع شهرستان نظراباد بازدید به عمل اورده و‬ ‫امکان ایجاد شهرک را مورد بررسی و مطالعه قرار دادند ‪.‬‬ ‫در جهت تالش برای خودکفایی ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تجهیزات پاالیشگاه اصفهان بومی است‬ ‫در راستای مقابله با انحصارطلبی و تحریم زدایی دشمنان ایران اسالمی‪ ،‬در‬ ‫‪۲۰‬سال گذشته این شرکت به دست توانمند کارشناسان خود توانسته است‬ ‫تجهیزات مهم و ارزشمندی را به صورت بومی دراورد و امید است در سال های‬ ‫اتی تمام تجهیزات پاالیشگاه اصفهان در داخل تولید گردد تا ضمن کاهش‬ ‫مصارف ارزی ‪ ،‬وابستگی به خارج از کشور را به صفر برساند‪.‬‬ ‫پاالیشگاه نفت اصفهان جزء نخستین شرکت های پاالیشی و حتی پتروشیمی‬ ‫کشور بوده که نسبت به بومی سازی و ایرانی سازی کاتالیست‪ ،‬مواد شیمیایی‬ ‫مصرفی و تجهیزات وارداتی اقدام کرده است‪.‬در جریان احداث پروژه بنزین‬ ‫سازی که با رویکرد زیست محیطی و با هدف بهبود بخشیدن به کیفیت بنزین‬ ‫تولیدی انجام می شد‪ ،‬برای نخستین بار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران ‪،‬‬ ‫متخصصان ایرانی بر دانش فنی و تولید راهبردی ترین کاتالیست تولید بنزین‬ ‫دست یافتند و بر این اساس تالش برای اقتصاد مقاومتی منتج به بومی‬ ‫شدن کاتالیست بنزین واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان گردید‪ .‬برای‬ ‫توضیح بیشتر باید بگویم که در سال ‪ ۱۳۹۲‬هر سه واحد مجتمع بنزین سازی‬ ‫تصفیه هیدروژنی نفتا(‪ ، )NHT‬ایزومریزاسیون(‪ ، )ISO‬تبدیل کاتالیستی‬ ‫با احیای مداوم (اکتانایزر یا ‪ )CCR‬اماده شده بود‪ ،‬اما از انجایی که تولید‬ ‫کنندگان مورد نیاز کاتالیست واحد ایزومریزاسیون (دو کشور امریکا و فرانسه)‬ ‫از تحویل کاتالیست به ایران خودداری می کردند‪ ،‬تا سال ‪ ۱۳۹۴‬این مجتمع‬ ‫به بهره برداری کامل نرسیده بود‪ ،‬خوشبختانه پاالیشگاه اصفهان با حمایت‬ ‫از تولید داخلی و الهام از اقتصاد مقاومتی و با پرداخت هزینه های تحقیقاتی‬ ‫پروژه تولید این کاتالیست خاص‪ ،‬موفق به تولید داخلی و بومی سازی ساخت‬ ‫این کاتالیست راهبردی در داخل کشور گردید‪ .‬در حال حاضر با افتخار اعالم‬ ‫می کنیم که هنوز هم بعد از ‪ ۵-۶‬سال کارکرد مداوم‪ ،‬کاتالیست تولید شده‬ ‫از کیفیت بی نظیری برخوردار است‪ .‬همچنین در جهت بومی سازی و ایرانی‬ ‫سازی کاتالیست می توان به موارد زیر اشاره کرد‪ :‬تولید کاتالیست ‪HTSC-‬‬ ‫‪ ; HIGH TEMP. SHIFT CATALYST‬که قب ً‬ ‫ال از تولیدکنندگان‬ ‫هندوستان خریداری می شد و در حال حاضر از شرکت های دانش بنیان‬ ‫ایرانی خریداری می شود‪ .‬تولید کاتالیست ‪; ISOMERIZATION‬‬ ‫که در انحصار دو تولیدکنندگان اروپایی و امریکایی است‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫از شرکت های دانش بنیان ایرانی خریداری می شود‪ .‬تولید ‪SULFUR‬‬ ‫‪ GUARD‬که قب ً‬ ‫ال از تولیدکنندگان اروپایی خریداری می شد‪ ،‬اکنون از‬ ‫شرکت های دانش بنیان ایرانی خریداری می شود‪ .‬تولید مولکوالرسیو که قب ً‬ ‫ال از‬ ‫تولیدکنندگان چینی خریداری می شد در حال حاضر از شرکت های دانش بنیان‬ ‫ایرانی خریداری می شود‪ .‬همچنین می توان موارد دیگر را برشمرد‪ :‬برنامه ریزی‬ ‫و حمایت از شرکت های تولیدکننده داخلی در جهت تولید کاتالیست‬ ‫‪ UNIFINER‬و ‪ DHT‬و ‪ ،PLATFORMER‬کمپرس کاتالیست‬ ‫واحد ‪ TGT‬پروژه جنوبی‪ ،‬کاتالیست واحد ‪ ،DHT‬حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خرید مواد شیمیایی تصفیه اب بویلرها و برج های خنک کننده‪،‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان و خرید مواد شیمیایی باالسری‪ .‬برج های‬ ‫تقطیر‪ ،‬تولید کلیه فلزی قطعات پمپ‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ ۱۴‬دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اضافه می شود‬ ‫رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکسی در کرج فعالیت‬ ‫دارند که حدود ‪ ۵۰‬درصد انها فرسوده و بیش از ‪ ۱۰‬سال عمر دارند‪.‬محمد یساولی با اشاره به اینکه تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴‬دستگاه اتوبوس نو به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج اضافه می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرارداد خرید این اتوبوس های‬ ‫بنز با شرکت ایران خودرو دیزل منعقد شده و طی هفته های اتی شاهد ورود انها به خطوط مختلف خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ورود این اتوبوس ها به ناوگان حمل و نقل عمومی کرج شاهد کاهش مدت زمان انتظار مسافران‬ ‫درامدهای نوسازی این منطقه در بین‬ ‫مناطق دهگانه با جذب بیش از ‪۱۵۴‬‬ ‫درصد درامد خبر داد‪ ،.‬ارش یگانی با‬ ‫اشاره به کسب رتبه برتر درامدی منطقه‬ ‫در یازده ماه امسال از ردیف بودجه عوارض نوسازی‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس اعالم اداره کل تشخیص و وصول درامد‬ ‫نوسازی شهرداری کرج‪ ،‬این منطقه در مجموع با کسب‬ ‫‪ ۱۵۴‬درصد درامد نوسازی به مبلغ بیش از ‪ ۲۴‬میلیارد و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون ریال رتبه برتر را در میان مناطق دهگانه به‬ ‫دست اورده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مساعدت و همکاری شهروندان در پرداخت‬ ‫به موقع عوارض و بدهی های معوقه ضمن تسریع و ارتقای‬ ‫کیفی خدمات دهی شهرداری به شهروندان موجب‬ ‫پیشرفت عملیات های عمرانی نیز می شود‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری کرج اجرای درگاه خدمات‬ ‫الکترونیکی شهر هوشمند در منطقه ‪ ۹‬و اطالع رسانی‬ ‫به موقع ان به شهروندان را یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار‬ ‫در این امر برشمرد‪.‬یگانی افزود‪ :‬افزایش درامد باعث‬ ‫می شود برنامه ریزی ها‪ ،‬ارائه خدمات‪ ،‬انجام فعالیت های‬ ‫عمرانی و خدماتی به نحو موثرتری انجام شود‪ .‬این مهم‬ ‫عالوه بر انچه مطرح شد‪ ،‬رضایت هر چه بیشتر شهروندان‬ ‫از دریافت خدمات و ابادانی منطقه را نیز به دنبال دارد‪.‬‬ ‫برای استفاده از اتوبوس خواهیم بود‪.‬وی با اشاره به برنامه ریزی برای نوسازی تاکسی های کرج هم توضیح داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬هزار تاکسی در کرج فعالیت دارند که حدود ‪ ۵۰‬درصد انها فرسوده و بیش از ‪ ۱۰‬سال عمر‬ ‫دارند‪.‬این مسئول تاکید کرد‪ :‬با انعقاد تفام نامه ای با بانک قرض الحسنه مهر ایرانیان قرار شده به تعدادی از این‬ ‫تاکسی ها وام ‪ ۶۰‬میلیون تومانی با سود چهار درصد ارائه شود‪.‬یساولی تاکید کرد‪ :‬در مرحله اول بنا شده این وام‬ ‫به تاکسی های پیکانی که از دیگر خودروها فرسوده تر هستند ارائه شود تا کم کم شاهد حذف این نوع تاکسی از‬ ‫همراه با شهرداری کرج‪:‬‬ ‫خطوط کرج باشیم‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در کنار این وام‪ ،‬خودروی پیکان تاکسی داران نیز بین هفت تا هشت میلیون‬ ‫تومان از راننده ها خریداری می شود و مابقی مبلغ تاکسی نو هم باید توسط خود راننده تامین شود‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫حمل و نقل بار و مسافر شهرداری کرج گفت‪ :‬به احتساب وام تعلق گرفته و مبلغ خرید خودروی فرسوده‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از مبلغ تاکسی جدید رانندگان تامین می شود‪ .‬این مسئول افزود‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۳۰۰‬تاکسی‬ ‫فرسوده پیکان در کرج فعال است که در گام اول به ‪ ۴۲‬مورد از انها وام تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫بلوار چمران‪ ،‬بلوار ذوب اهن و خیابان‬ ‫کشتارگاه ساسانی اجرا شد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۲‬شهرداری کرج همچنین‬ ‫اضافه کرد‪ :‬رعایت موارد ایمنی و‬ ‫توجه به هشدارهای بصری در قالب تابلوهای اطالعاتی‪،‬‬ ‫چراغ های چشمک زن‪ ،‬خطوط و نقوش می تواند سفری‬ ‫مطمئن را تا حد قابل مالحظه ای تضمین کند‪.‬‬ ‫کرج رنگین کمانی از گویش های مختلف کشور است‬ ‫نایب رئیس شورای شهر کرج گفت‪ :‬کالن شهر‬ ‫کرج با رنگین کمانی از گویش های مختلف به‬ ‫شهری خاص تبدیل شده است‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬شیما توکلی افشاری‪ ،-‬رحیم خستو عصر‬ ‫یکشنبه در نطق پیش از دستور دویست و سی و ششمین‬ ‫جلسه رسمی شورا ضمن عرض تبریک روز جهانی زبان‬ ‫مادری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز روز جهانی زبان مادری است‪ .‬در‬ ‫بسیاری از کشورهای توسعه یافته با ارائه امتیازاتی سعی‬ ‫دارند با اموزش زبان مادری مهاجرین را حفظ کنند‪ ،‬چون‬ ‫جهان فرهنگ با تنوع زیباتر است‪.‬وی گفت‪ :‬کشور ما مملو‬ ‫از فرهنگ ها و سنن مختلف است درزمینه زبان نیز شاهد‬ ‫زبان های گوناگونی لری‪ ،‬ترکی‪ ،‬مازندرانی ‪ ،‬گیلکی و غیره‬ ‫در کالن شهر کرج هستیم‪.‬سخنگوی شورای اسالمی شهر‬ ‫کرج بیان کرد‪ :‬خوشبختانه شهر کرج عالوه بر برخورداری‬ ‫از گویش زیبای کرجی از زبان های دیگر‪ ،‬سرزمین ایران‬ ‫رنگین کمان زیبایی ساخته است که همه یک صدا به شهر‬ ‫کرج می اندیشند و این امر کرج را در ایران تبدیل به‬ ‫شهری خاص تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫اغاز فعالیت رسمی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۷‬در محله «محموداباد»‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری کرج‪:‬‬ ‫رتبه نخست درامدهای نوسازی‬ ‫به شهرداری منطقه ‪ ۹‬رسید‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۹‬شهرداری کرج از کسب رتبه نخست‬ ‫در جمع خبرنگاران مطرح شد؛‬ ‫قدردانی عضو گیالنی خبرگان رهبری از زحمات‬ ‫کادر بهداشت و درمان در کرونا‬ ‫نماینده مردم گیالن در مجلس خبرگان رهبری طی گفت‬ ‫و گویی‪ ،‬از زحمات کادر بهداشت و درمان تقدیر کرد و از‬ ‫مردم به ویژه گیالنیان خواست ضمن توجه به دستورات و‬ ‫پروتکل های وزارت بهداشت‪ ،‬به ان ها عمل کنند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن(وب‬ ‫دا)؛ ایت اله سید علی حسینی اشکوری‪ -‬نماینده مردم گیالن‬ ‫در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬امروز در جمع خبرنگاران با اشاره‬ ‫به سالگشت شیوع ویروس کرونا در گیالن و تقدیر از زحمات‬ ‫بی شائبه کادر بهداشت و درمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چرخه زندگی‪،‬‬ ‫چرخه ازمون و امتحان است و در این چرخه‪ ،‬زمانی حوادثی‬ ‫پیش می اید که انسان را در معرض امتحان قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران را عام البالیا برشمرد‬ ‫و افزود‪ :‬گسترش شیوع کرونا در جهان به ویژه ایران یکی از‬ ‫بزرگ ترین بلیه به شمار می رود‪.‬‬ ‫عضو مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از کادر بهداشت و‬ ‫درمان در مقابله و مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫کادر بهداشت و درمان در مقابله با بیماری کرونا بسیار خوش‬ ‫درخشید و وظیفه شغلی و انسانی خود را به نحو احسن انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ایت اله اشکوری با اشاره به حضور بی بدیل کادر بهداشت و‬ ‫درمان در خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کادر‬ ‫بهداشت و درمان طی یک سال اخیر در مقابله با کرونا از‬ ‫هیچ گونه مجاهدتی دریغ نورزید و در این مسیر‪ ،‬شهدایی را در‬ ‫راه نجات مردم‪ ،‬تقدیم کرد‪.‬وی با تاکید بر اینکه باید قدردان‬ ‫زحمات کادر بهداشت و درمان بود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬همه ملت‬ ‫باید قدردان زحمات کادر بهداشت و درمان‪ ،‬شهدای خدمت‬ ‫عرصه سالمت و خانواده های ان ها باشند‪.‬نماینده مردم گیالن‬ ‫در مجلس خبرگان رهبری با مروری بر شمار باالی شهدای‬ ‫خدمت در گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬شهدای سالمت ما در برابر کرونا و به‬ ‫جهت نجات جان هم نوعان خود مظلومانه به شهادت رسیدند‪.‬‬ ‫ایت اله اشکوری‪ ،‬بر لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی و جدی‬ ‫گرفتن شیوه نامه ها تاکید کرد و ادامه داد‪ :‬از تمامی مردم به ویژه‬ ‫گیالنیان می خواهم ضمن توجه به دستورات و پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬به ان ها عمل کنند‪.‬‬ ‫وی در پایان سخنان خود‪ ،‬تمام هشدارهای وزارت بهداشت و‬ ‫اعمال محدودیت ها در جامعه را به نفع مردم دانست و اذعان‬ ‫داشت‪ :‬اگر وزارت بهداشت مضایقی را برای ما ایجاد می کند‬ ‫برای حفظ و صیانت ما و کاهش وارد امدن اسیب از این بلیه‬ ‫است و ما باید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی قدردان‬ ‫مدافعان سالمت نیز باشیم‪.‬‬ ‫توسط اداره منابع اب شهرستان استانه اشرفیه انجام شد ‪:‬‬ ‫رفع تصرف بستر رودخانه سفیدرود‬ ‫چهارهکتار از بستر رودخانه سفیدرود در شهرستان استانه‬ ‫اشرفیه رفع تصرف شد‪.‬به گزارش روابط عمومی اب منطقه‬ ‫ای گیالن ‪ ،‬محمد حسین کریمی سرپرست اداره منابع اب‬ ‫شهرستان استانه اشرفیه گفت ‪ :‬در راستای حفظ حقوق انفال و‬ ‫ بیت المال و ازادسازی بستر و حریم رودخانه ها‪ ،‬انهار و کانالها‪،‬‬ ‫برکه های طبیعی‪ ،‬با شناسایی ‪ 1‬مورد از تصرف بستر رودخانه‬ ‫سفیدرود در منطقه کیسم پایین از توابع شهرستان استانه اشرفیه‬ ‫با اقدامات حقوقی رفع تصرف گردید‪.‬‬ ‫سرپرست اداره منابع اب شهرستان استانه اشرفیه افزود ‪ :‬این‬ ‫اداره پس از طی مراحل حقوقی با حکم قضایی و همراهی‬ ‫عوامل انتظامی‪ ،‬موفق به ازادسازی زمین مذکور به مساحت‬ ‫‪ 4‬هکتار گردید‪.‬‬ ‫تندباد شدید به شبکه های برق مناطق ییالقی‬ ‫محموداباد به منطقه ‪ ،۷‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به نزدیک‬ ‫شدن روزهای پایانی سال نیروهای خدمات شهری در این‬ ‫منطقه مستقرشده تا از هرگونه ساخت وساز بی رویه و‬ ‫غیراصولی جلوگیری شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فعالیت رسمی شهرداری در این محله‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ساخت وسازهای غیرمجاز عامل اصلی نابسامانی این‬ ‫محله است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۷‬شهرداری کرج تاکید کرد‪ :‬با برنامه ریزی‬ ‫انجام شده و تا حد توان از ساخت وسازهای غیرمجاز در این‬ ‫محله جلوگیر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫حق محمدلو با اشاره به وضع نابسامان اسفالت‪ ،‬جداول‬ ‫و دیگر مشکالت رفاهی محله محموداباد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫خدمت به شهروندان و رضایت ساکنان این محله است‬ ‫برای تحقق این مهم همه توان خود را به کار می گیریم‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ محله محموداباد در شمال منطقه هفت‬ ‫شهرداری کرج در مساحتی معادل ‪ ۴۹ / ۱۷۴‬هکتار‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬این منطقه خوش اب وهوا محل سکونت‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار نفر از شهروندان است‪.‬‬ ‫محله محموداباد با ساخت وسازهای غیرمجاز و‬ ‫ساختمان هایی که گاهی تا ‪ ۱۰‬طبقه ان هم به طور‬ ‫غیرمجاز و غیراصولی افزایش طبقه داشته اند مملو از‬ ‫مشکالت رفاهی بوده و فاقد داروخانه‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬مدرسه‪،‬‬ ‫فضای سبز‪ ،‬جدول گذاری‪ ،‬اسفالت و غیره است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این پروژه جدول گذاری به طول ‪ ۲۵۰‬متر و‬ ‫پله گذاری کوچه های فرعی به طول ‪ ۳۵۰‬متر و مساحت‬ ‫‪ ۷۸‬مترمربع انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری کرج افزود‪ :‬اولویت اجرای‬ ‫طرح های عمرانی توسط معاونت امور عمرانی و ترافیکی‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬رسیدگی به معابر محله ها به ویژه نقاط‬ ‫حادثه خیز و کم برخوردار است که با برنامه ریزی صورت‬ ‫گرفته و تامین منابع مالی‪ ،‬صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۲‬شهرداری کرج خبر داد؛‬ ‫نصب چراغ های چشمک زن در معابر منطقه ‪۲‬‬ ‫با هدف بهبود وضعیت معابر؛‬ ‫عملیات جدول گذاری و پله گذاری شهرک‬ ‫«المهدی» انجام شد‬ ‫مدیر منطقه هفت شهرداری کرج با اشاره به الحاق محله‬ ‫محموداباد به این منطقه‪ ،‬از اغاز فعالیت رسمی شهرداری‬ ‫در این محله خبر داد‪.‬‬ ‫عباس حق محمدلو با اشاره به تصویب الیحه الحاق محله‬ ‫رودسر و دیلمان خسارت وارد کرد‬ ‫با تالش خدمت گزاران شرکت توزیع پایداری شبکه برق در‬ ‫کمترین زمان برقرار شد‬ ‫در پی وقوع طوفان و وزش تند باد در بخشی از مناطق استان‬ ‫به شبکه های برق دیلمان و اشکورات رودسر‬ ‫اسیب وارد شد‪ ..‬به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق‬ ‫استان گیالن‪ ،‬دکتر هنرمند مدیرعامل این شرکت عنوان‬ ‫کرد ‪ :‬طوفان وتند باد شدید در گیالن باعث شکستگی ‪۱۴‬‬ ‫پایه فشار ضعیف و ‪ ۵‬پایه خطوط ‪ 20‬کیلوولت شد‪ .‬وی میزان‬ ‫حجم ریالی خسارات اولیه وارد شده به شرکت را بیش از یک‬ ‫میلیارد و دویست میلیون ریال اعالم کرد و ادامه داد ‪ ،‬پس‬ ‫از وقوع این تند باد و طوفان شدید بالفاصله عملیات اصالح‬ ‫‪ ،‬ترمیم و رفع ناپایداری شبکه ها و تاسیسات اسیب دیده اغاز‬ ‫و با اقدامات و عملیات ضربتی ‪ ،‬از طوالنی شدن قطع برق‬ ‫شهروندان و مشترکین جلوگیری شد‪.‬‬ ‫هنرمند در ادامه افزود‪ :‬جهت رفع ناپایداری و اصالح شبکه‬ ‫های برق اسیب دیده بیش از‪ ۱۵‬اکیپ عملیاتی شرکت توزیع‬ ‫برق وگروهای پیمانکاری از مناطق مختلف استان از ظهر‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۹‬بهمن سال جاری مشغول به خدمت رسانی‬ ‫بوده و تمامی شبکه های اسیب دیده بازسازی و مناطق‬ ‫خسارت دیده برقدار شدند‪.‬‬ ‫هنرمند اظهار داشت‪ :‬با توجه به اجرای دو طرح بزرگ تاب‬ ‫اوری و تعویض سیمهای فرسوده با کابل خودنگهدار از ابتدای‬ ‫سال در شرکت ‪ ،‬نقاط قابل بهبود و اسیب پذیر شناسایی‪،‬‬ ‫تا در مواقع بحرانی کمترین میزان ناپایداری متوجه ذینفعان‬ ‫شود ‪،‬این تالشها در جهت تامین برق پایدار ورفاه واسایش‬ ‫مشترکین است‪.‬‬ ‫هنرمند در انتها ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکین ‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از راههای بسیار اسان و سریع ارتباط مشترکین‬ ‫با شرکت توزیع برق در زمان بحران ‪ ،‬بهره مندی از سامانه‬ ‫جامع برق ایران (اپلیکیشن برق من) می باشد که مشترکین‬ ‫میتوانند از طریق سایت شرکت توزیع یا کافه بازار ان را دانلود‬ ‫و نصب نمایند‬ ‫افتتاح ساختمان شعبه توزیع برق‬ ‫دهکاء در بندر کیاشهر‬ ‫ساختمان شعبه توزیع برق دهکاء از توابع شهرستان استانه‬ ‫اشرفیه و شهر کیاشهر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫طی مراسمی باحضور حجت االسالم و المسلین امیدی امام‬ ‫جمعه بندر کیاشهر‪ ،‬دکتر حمید رضایی فرماندار استانه اشرفیه‬ ‫‪ ،‬دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق گیالن‬ ‫بهمراه مهندس محمدعلی میری نرگسی قائم مقام اجرایی در‬ ‫امور شهرستانها‪ ،‬مهندس سید رسول اشرف مدیر توزیع برق‬ ‫استانه اشرفیه و جمعی دیگر از مسئولین این شهرستان ‪ ،‬شعبه‬ ‫توزیع برق دهکاء به افتتاح رسید‪.‬‬ ‫در ایین افتتاح این ساختمان اداری‪ ،‬محمد اسماعیل هنرمند‬ ‫مدیرعامل توزیع برق گیالن گفت‪ :‬بمنظور تسهیل در ارائه‬ ‫خدمات به مناطق روستایی بندرکیاشهر‪ ،‬شعبه توزیع برق دهکاء‬ ‫با برنامه ریزی قبلی احداث و امروز مورد افتتاح قرار گرفت و‬ ‫تعداد ‪ 24‬روستا و قریب به ‪ 12‬هزار مشترک از خدمات این‬ ‫شعبه توزیع برق بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تعمیرات و نگهداری ‪ 166‬کیلومتر شبکه فشار‬ ‫متوسط و ‪ 335‬کیلومتر شبکه فشار ضعیف برعهده این شعبه‬ ‫توزیع برق می باشد و با استقرار بخش اداری و اتفاقات از این‬ ‫پس خدمات توزیع برق گیالن با کیفیت بهتر و سریع تر از‬ ‫قبل در اختیار مشترکین محترم این منطقه قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هنرمند در پایان تاکید کرد ‪ :‬از ابتدای سال و باتوجه به انباشت‬ ‫میزان فرسودگی شبکه های توزیع برق از سالیان گذشته و‬ ‫با تالش شبانه روزی همکاران صف و ستاد اینشرکت دو‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۰‬شهرداری کرج از اجرای عملیات‬ ‫جدول گذاری و پله گذاری شهرک المهدی در محله کالک‬ ‫باال به طول ‪ ۶۰۰‬متر خبر داد‪.‬‬ ‫محسن کمالی دهقان با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫فرسوده بودن جداول و اجرای ادامه پروژه ازادراه شهید‬ ‫همت که از شهرک المهدی کالک باال عبور می کند‪ ،‬پروژه‬ ‫اصالح جداول با نقشه برداری و محاسبات فنی موردمطالعه‬ ‫و ارائه طرح قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر منطقه دو شهرداری کرج از نصب چراغ های‬ ‫چشمک زن در برخی معابر مهم این منطقه خبر داد‪.‬‬ ‫مرتضی جاللیان اظهار کرد‪ :‬به همت اداره ترافیک‬ ‫شهرداری منطقه دو عملیات راه اندازی و نصب چراغ های‬ ‫چشمک زن سوالر و برقی در بسیاری از معابر منطقه نصب‬ ‫شد‪.‬وی با توجه به اهمیت استفاده از عالئم و چراغ های‬ ‫راهنمایی در معابر‪ ،‬گفت‪ :‬این عملیات در معابر مهمی‬ ‫چون بلوار کامیونداران‪ ،‬خیابان فردوسی‪ ،‬پل فردیس‪،‬‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫طرح بزرگ و جهادی جایگزینی شبکه های فرسوده با کابل‬ ‫خودنگهدار و همچنین طرح افزایش تاب اوری شبکه های‬ ‫فشار متوسط به اجراء درامده است و عزم شرکت توزیع برق‬ ‫گیالن اجرای مداوم این طرح ها تا حصول نتیجه یعنی رفع‬ ‫مشکالت و جلب رضایت مشترکین محترم است‪.‬‬ ‫با حضور مدیر عامل توزیع نیروی برق گیالن در لوشان‪:‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز دوم طرح کابل‬ ‫خودنگهدار در لوشان اغاز شد‬ ‫طی ایینی ‪ ،‬عملیات اجرائی فاز دوم طرح تبدیل شبکه فرسوده‬ ‫مسی به کابل خودنگهدار با حضور جمعی از مسئوالن در لوشان‬ ‫اغاز شدمحمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل توزیع نیروی برق‬ ‫گیالن در این ایین با اشاره به اجرای طرح های جهادی تبدیل‬ ‫کابل خودنگهدار وتاب اوری گفت‪ :‬از اغاز سال جاری به منظور‬ ‫پایداری شبکه و تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان‬ ‫گیالن اجرای دو طرح جهادی تبدیل شبکه فرسوده مسی به‬ ‫کابل خودنگهدار و طرح تاب اوری در این استان اجرا شد‬ ‫وی افزود‪ :‬درفاز اول اجرای این طرح ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر شبکه‬ ‫فرسوده با صرف هزینه ‪۱۲۰‬میلیارد تومان به کابل خود‬ ‫نگهدار مجهز شد و در فاز دوم نیز ‪۱۰۰۰‬کیلومتر دیگر با‬ ‫اعتبار‪۱۴۰‬میلیارد تومان در گیالن اغاز شده است‬ ‫مدیر عامل توزیع برق گیالن اضافه کرد ‪:‬امروز در لوشان تبدیل‬ ‫‪۲۰۰۰‬مترشبکه سیمی مسی فرسوده به کابل خود نگهدار از فاز‬ ‫دوم اجرای این طرح اغاز شده است‬ ‫هنرمند با اشاره اقدامات انجام شده فاز اول اجرای طرح مذکور‬ ‫در شهرستان رودبار گفت ‪:‬در فاز اول ‪ ۶۰‬کیلومتر شبکه سیمی‬ ‫فرسوده که با صرف هزینه ‪ ۸‬میلیارد تومان به کابل خودنگهدار‬ ‫تبدیل شده است بر اساس این گزارش نماینده مردم رودبار در‬ ‫مجلس شورای اسالمی در این ایین از تالشهای انجام شده‬ ‫در امر خدمت رسانی به مردم قدردانی کرد و افزود ‪ :‬توزیع‬ ‫نیروی برق گیالن و شهرستان رودبار برای پایداری شبکه با‬ ‫اجرای طرح های جهادی در پایداری شبکه به موقع وخوب‬ ‫عمل کردند‬ ‫مهرداد گودرزوند چگینی خواستار تداوم روند خدمات رسانی‬ ‫به مردم و فراهم اوردن زیر ساخت الزم برای توسعه هرچه‬ ‫بیشتر شد‬ ‫گفتنی است در این ایین شهردار و اعضای شورای اسالمی‬ ‫لوشان وجمعی از دیگر مقامات حضور داشتند‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن‬ ‫خبر داد ‪:‬‬ ‫« توزیع الکترونیکی نفت سفید‬ ‫سهمیه اسفند ماه سال جاری »‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گیالن ‪،‬‬ ‫کورش باالدست ‪،‬از عرضه الکترونیکی سری دوم نفت سفید‬ ‫سهمیه اسفند ماه سال جاری در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫منطقه گیالن و به نقل از مدیر منطقه ؛ نفت سفید سهمیه‬ ‫اسفند ماه خانوارهای مناطق فاقد گاز طبیعی و مناطق صعب‬ ‫العبور به میزان ‪ ۲۱۰‬لیتر از ابتداء لغایت پایان اسفند ماه سال‬ ‫جاری در کارت های الکترونیکی بانکی خانوارهای نفت سوز‬ ‫شارژ شد ‪.‬‬ ‫مدیر منطقه گیالن گفت ‪ « :‬طی ‪ ۱۱‬ماهه سال جاری بالغ بر‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۱۰۲‬هزار لیتر نفت سفید توزیع شد که از این‬ ‫مقدار ‪ ،‬بالغ بر ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۵۱۰‬هزار لیتر معادل ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫سهمیه کل نفت سفید مناطق صعب العبور می باشد‪».‬‬ ‫باالدست ضمن اعالم ذخیره سازی کافی نفت سفید مورد نیاز‬ ‫مصرف کنندگان استان تاکیدکرد‪:‬‬ ‫« خانوارهای مصرف کننده نفت سفید بخصوص مناطق صعب‬ ‫العبور در زمان مقرر نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت‬ ‫زمستانی خوداقدام نمایند ‪» .‬‬ ‫وی همچنین گفت ‪«:‬خانوارهایی که اطالعات کارت بانکی‬ ‫انان در سایت جدید ‪NEWTEJARATASAN.‬‬ ‫‪( NIOPDC.IR‬تجارت اسان) ثبت شده است ‪ ،‬می توانند‬ ‫سهمیه نفت سفید اسفند ماه خود را از فروشندگی محل دریافت‬ ‫کنند‪» .‬مدیرمنطقه گیالن اعالم کرد ‪ « :‬سهمیه هرخانوار‬ ‫ازطریق کارت بانکی سرپرست خانوار و دستگاه کارت خوانی‬ ‫که در اختیار فروشندگی نفت سفید محل قرار گرفته است قابل‬ ‫برداشت می باشد ‪».‬‬ ‫وی در ادامه افزود ‪ « :‬ان دسته از کسانی که تاکنون موفق‬ ‫به ثبت نام نشده اند می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی‬ ‫‪NEWTEJARATASAN.NIOPDC.IR‬‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام کنند ‪».‬‬ ‫نماینده مردم رشت با مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز گیالن دیدار کرد‬ ‫روابط عمومی گاز گیالن ‪ -‬سردار سیدعلی اقازاده نماینده مردم‬ ‫رشت در مجلس شورای اسالمی با حضور در شرکت گاز با‬ ‫حسین اکبر مدیرعامل این شرکت دیدار کرد‪.‬‬ ‫در این دیدار درخصوص مسائل و موضوعات مرتبط با گاز و‬ ‫روند ارائه خدمات به مردم و مشترکین بحث و تبادل نظر بعمل‬ ‫امد‪.‬‬ ‫شهردار رشت در بازدید از شهرک‬ ‫سید احمد خمینی عنوان کرد؛‬ ‫مشکالت محالت کم برخوردار‬ ‫رشت باید جبران شود‬ ‫شهردار رشت با تاکید بر اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع‬ ‫ت خود‬ ‫مشکالت محالت و مناطق کمتر برخوردار را در اولوی ‬ ‫میداند گفت‪ :‬مشکالت محالت کم برخوردار رشت باید به هر‬ ‫ترتیبی که شده جبران شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی شهردار رشت روز گذشته‬ ‫در بازدید از شهرک سید احمد خمینی اظهار داشت‪ :‬مشکالت‬ ‫محالت کم برخوردار رشت باید به هر ترتیبی که شده جبران‬ ‫شود و شهرداری هم در این زمینه عزمی جدی دارد‪.‬‬ ‫شهردار رشت عنوان کرد‪ :‬بر اساس یک برنامه زمانبندی شده و‬ ‫با هماهنگی هایی که صورت گرفته امروز در شهرک سید احمد‬ ‫خمینی رشت که یکی از مناطق کمتربرخوردار شهر است حاضر‬ ‫شدیم تا عالوه بر دیدار چهره به چهره با مردم و شهروندان‪،‬‬ ‫خواسته ها و مطالبات انان را هم از نزدیک جویا شویم‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی تصریح کرد‪ :‬عمده مشکالتی که مردم‬ ‫داشته و به ویژه در بحث شهری مطالبه می کنند بحث پسماند‪،‬‬ ‫موضوعات مرتبط با فضای سبز‪ ،‬فضاهای ورزشی و بازگشایی‬ ‫معابر را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬در دیدارهای چهره به چهره سعی می کنیم‬ ‫موضوعات مختلفی که مدنظر شهروندان است را مورد بررسی‬ ‫قرار دهیم تا مشکالت و موارد مورد بحث در سریع ترین زمان‬ ‫و به شکل بهینه حل و فصل شوند‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه مجموعه مدیریت شهری رفع‬ ‫مشکالت محالت و مناطق کمتر برخوردار را در اولویت ‬ ‫خود میداند افزود‪ :‬معتقدیم ارتباط نزدیک با مردم در مساجد‬ ‫و محالت و جویا شدن مشکالتشان اثار و برکات فراوانی دارد‬ ‫و به توسعه متوازن شهری کمک می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سرمایه گذاری شورای شهر کرج‪:‬‬ ‫بنگاه های تفکیک زباله در بلوار شهید‬ ‫ایرانی تعیین تکلیف شوند‬ ‫و بالعکس را به عمل اورده و تا تسریع انجام ان مشکالت‬ ‫طرفین اتوبان برطرف شود‪.‬‬ ‫نبیونی در بخش دیگری به نصب تندیس دهقان فداکار‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬از شهردار درخواست می شود در‬ ‫خصوص ساخت و نصب تندیس دهقان فداکار در میدان‬ ‫انتهای بلوار گلستان در محدوده شهرداری منطقه ‪۵‬‬ ‫تسریع الزم به عمل اورد ‪.‬وی همچنین یاداور شد‪ :‬با‬ ‫توجه به بازدید به عمل امده از پارک ‪ ۸‬هکتاری در دست‬ ‫احداث در محدوده بلوار شهید ایرانی از این پروژه ضمن‬ ‫تقدیر و تشکر از زحماتی که دراین ارتباط در حال انجام‬ ‫است درخواست می شود شهردار به منظور تسریع درروند‬ ‫تکمیل این پروژه و افتتاح و بهره برداری از ان از همه‬ ‫امکانات شهرداری استفاده کنند چراکه با سرعت فعلی‬ ‫امکان تکمیل و افتتاح تا بهار سال اینده وجود ندارد‪.‬‬ ‫در راستای پویش درخت دوستی بنشانیم‬ ‫محدودیتی در اهدای نهال به شهروندان نداریم‬ ‫رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور مشارکت های‬ ‫شورای شهر کرج خواستار تعیین تکلیف مغازه ها و‬ ‫بنگاه های تفکیک زباله در باند جنوبی بلوار شهید ایرانی‬ ‫شد‪ .‬محمد نبیونی در نطق پیش از دستور دویست و سی‬ ‫و ششمین جلسه رسمی شورا اظهار کرد‪ :‬پیرو تقاضاهای‬ ‫مکرر قبلی از شهردار درخواست می شود مسئله مغازه ها و‬ ‫بنگاه های تفکیک زباله در باند جنوبی بلوار شهید ایرانی‬ ‫تعیین تکلیف شوند‪.‬وی به پروژه تعریض و بهسازی خط‬ ‫چهار حصار اشاره کرد و افزود‪ :‬پروژه تعریض‪ ،‬بهسازی‬ ‫و مناسب سازی خط چهار حصار به سمت تونل جاده‬ ‫چالوس مدت قابل توجهی است با سرعت بسیار پائینی‬ ‫پیش می رود و در مواردی نیز به دلیل عدم تزریق بودجه‬ ‫متوقف شده است لذا درخواست می شود رسیدگی انجام و‬ ‫این مهم به زودی محقق شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و امور مشارکت های‬ ‫شورای شهر کرج بیان کرد‪ :‬از شهردار و رئیس شورای‬ ‫شهر کرج درخواست می شود ضمن مکاتبه با مسئوالن‬ ‫شهرستان و استان پیگیری الزم در خصوص طرح تعریض‬ ‫اتوبان کرج ‪ -‬قزوین در محدوده پل حصارک تا پل فردیس‬ ‫سید محمد احمدی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬رویکرد شهرداری‬ ‫رسیدگی به محالتی است که به هر دلیلی از حیث خدمات‬ ‫شهری عقب مانده اند و باید به هر ترتیبی که شده کمبودها‬ ‫را جبران کنیم‪.‬‬ ‫در این بازدید محمدرضا احمدی و سید علی اقازاده نمایندگان‬ ‫رشت در مجلس شورای اسالمی و سرهنگ قاسمی فرمانده‬ ‫سپاه رشت حضور داشتند‪.‬‬ ‫شهردار رشت خبر داد‪:‬‬ ‫پروژه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪۷‬‬ ‫تقاطع شهر رشت اجرایی می شود‬ ‫شهردار رشت از اجرای پروژه هوشمندسازی چراغ های‬ ‫راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت خبر داد و گفت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایی این کار هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی شهردار رشت روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۹‬بهمن در جلسه شورای راهبری ترافیک‬ ‫استان گیالن ارتقای تجهیزات ترافیکی را از جمله ملزومات‬ ‫یک شهر توسعه یافته ذکر کرد و اظهار داشت‪ :‬اجرای پروژه‬ ‫هوشمندسازی چراغ های راهنمایی در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت از‬ ‫هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه رشت از لحاظ تجهیزات ترافیکی و‬ ‫ابزارهای مربوطه با کمبودهای اساسی مواجه است توجه ویژه‬ ‫در امر ترافیک را از ضروریات یک شهر خواند و عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای برون رفت از این مشکل باید عزمی جدی داشته باشیم از‬ ‫سوی دیگر دستگاه ها هم باید با عزمی جدی به پلیس کمک‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی ضمن برشمردن عملکرد ‪ ۱۰‬ماهه‬ ‫شهرداری رشت در حوزه ترافیکی یاداور شد‪ :‬علی رغم اقدامات‬ ‫صورت گرفته به اعتقاد من این اقدامات کافی نیست و باید با‬ ‫برنامه ریزی بهتر تالش بیشتری صورت بگیرد‪.‬‬ ‫شهردا رشت با تشریح برنامه های سال اینده شهرداری در‬ ‫حوزه حمل و نقل و ترافیک شهری افزود‪ :‬انچه که امروز شهر‬ ‫رشت به ان نیاز دارد و چندین بار استاندار محترم گیالن هم به‬ ‫ان تاکید داشتند بازگشایی و احداث خیابان های جدید است که‬ ‫عزم ان به شکل جدی در شهرداری رشت وجود دارد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با تاکید بر اینکه امر بازگشایی خیابان ها در شهر‬ ‫رشت علی رغم تمام تالش های حوزه معاونت عمرانی به کندی‬ ‫در حال انجام است تصریح کرد‪ :‬دستگاه ها به شدت نسبت به‬ ‫دستورالعمل های خود مصر هستند و اراد ه و تصمیمی برای‬ ‫همکاری با نه فقط مدیریت شهری بلکه مدیریت استان ندارند‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی با بیان اینکه تا راه اندازی قطار شهری‪،‬‬ ‫تراموا و مترو باید برای حل و فصل مشکالت ترافیکی شهر‬ ‫روی روش هایی مانند بازگشایی خیابان ها تمرکز کنیم افزود‪:‬‬ ‫امیدواریم استانداری گیالن در این زمینه به شهرداری کمک‬ ‫کند تا برخی از پروژه های بازگشایی مانند پروژه رینگ ‪۹۰‬‬ ‫متری و بازگشایی خیابان امام علی(ع) زودتر انجام شود‪.‬‬ ‫وی به اجرای پروژه های عمرانی شهر رشت از طریق‬ ‫مدل های سرمایه گذاری اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫وضعیت منابع مالی و اعتبارات شهرداری و استان اجرای چنین‬ ‫روش هایی در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫شهردار رشت در مورد قرارداد عملیات خرید و اجرای‬ ‫هوشمندسازی چراغ های راهنمایی هم مواردی ذکر کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬این قرارداد را شهرداری رشت تقریبا در ‪ ۱۸‬بهمن‬ ‫امسال منعقد کرد و انتظار داریم روند اجرایی ان از هفته اینده‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫احمدی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی چراغ های راهنمایی‬ ‫در ‪ ۷‬تقاطع شهر رشت اجرایی می شود اذعان کرد‪ :‬امیدواریم با‬ ‫افزایش ‪ ۲۵‬درصد از قرارداد بتوانیم تقاطع های بیشتری از شهر‬ ‫رشت نظیر چهار راه پرستار‪ ،‬خیابان حافظ‪ ،‬خیابان ملت‪ ،‬میدان‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬سه راه گلباغ نماز و دیلمان را با این تجهیزات‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری‬ ‫کرج گفت‪ ۱۵ :‬اسفندماه پارک ایران کوچک به بهره‬ ‫برداری می رسد‪.‬پیمان بضاعتی پور با اشاره به اجرای‬ ‫پویش کاشت نهال به درخواست شهروندان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای صحیح این پویش گامی مهمی در جلب مشارکت‬ ‫شهروندان برای حفظ فضای سبز و تحقق شعار «کرج‪،‬‬ ‫شهری دوستدار محیط زیست» برداشته می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این پویش شهروندان می توانند با ارسال‬ ‫پیامک به شماره ‪ ۱۰۰۰۱۱۴۷‬به صورت رایگان و به یاد‬ ‫کسانی که دوست دارند‪ ،‬درخت بکارند‪.‬رئیس سازمان‬ ‫سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج در پاسخ‬ ‫به اینکه چند اصله درخت برای این طرح در نظر گرفته‬ ‫شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این ظرفیت وجود دارد تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫اصله درخت برای اجرای این پویش به شهروندان اهدا‬ ‫شود‪.‬بضاعتی پور تاکید کرد‪ :‬اغلب درختانی که برای این‬ ‫پویش در نظر گرفته شده اند غیرمثمر هستند و از میان‬ ‫انها می توان به توت نرک‪ ،‬نارون‪ ،‬چنار و صنوبر اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه ‪ ۱۵‬اسفندماه پارک ایران کوچک‬ ‫به بهره برداری می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬این پارک شامل بازارچه ای‬ ‫هزار متری با ‪ ۲۵‬حجره است که در این حجره ها صنایع‬ ‫دستی از جمله کیف‪ ،‬چرم‪ ،‬کفش و ‪ ...‬به فروش می رسد‪.‬‬ ‫پوشش بدهیم‪.‬‬ ‫وی نصب دوربین های ثبت تخلف و دوربین های نظارتی‬ ‫را هم در شهر رشت ضروری دانست و با بیان اینکه تعداد‬ ‫دوربین های نظارتی رشت بسیار کم است اضافه کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۴۲‬دستگاه دوربین در شهر رشت نصب شده که ‪ ۳۵‬عدد‬ ‫ان دوربین نظارتی و ‪ ۷‬عدد ان دوربین ثبت تخلفات است‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه شهرداری در سال ‪ ۹۷‬قراردادی با‬ ‫شرکت فناپ تلکام به صورت مشارکتی‪-‬سرمایه گذاری برای‬ ‫تحویل ‪ ۱۱۰‬دوربین شامل ‪ ۷۷‬دوربین نظارتی و ‪ ۳۳‬دوربین‬ ‫ثبت تخلف منعقد کرده است افزود‪ :‬این شرکت از مرداد ‪۹۸‬‬ ‫عملیات اجرایی نصب دوربین ها را اغاز نمود که بعد از ان به‬ ‫جهت شیوع ویروس کرونا حدود ‪ ۵‬ماه درخواست تنفس کرد‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی با بیان اینکه تا به امروز از ‪ ۷۷‬دوربین‬ ‫نظارتی حدود ‪ ۳۴‬دوربین اماده و دکل های ان هم نصب شده‬ ‫است خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش دوربین های ثبت تخلفات هم‬ ‫همه ‪ ۳۳‬دوربین ثبت تخلف که جزو تعهدات شرکت فناپ‬ ‫تلکام بود نصب شد ه است‪.‬‬ ‫وی همراهی و کمک شرکت توزیع برق برای برق دار کردن‬ ‫دکل ها و راه اندازی دوربین های نظارتی نصب شده را خواستار‬ ‫شد و گفت‪ :‬شهرداری سعی داشت تا در روز ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫دوربین های نظارتی و ثبت تخلفات شهر را راه اندازی کند که به‬ ‫دلیل برخی موارد یاد شده این امر میسر نشد اما تالش می کنیم‬ ‫تا قبل از پایان سال این امر محقق شود‪.‬‬ ‫شهردار رشت در کارگروه ویژه پیشگیری‬ ‫و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر‬ ‫کاربری غیر مجاز عنوان کرد؛‬ ‫برخی از خالف سازان در حال‬ ‫بازی با جان و مال مردم هستند‬ ‫سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر‬ ‫و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز به‬ ‫تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و گفت‪ :‬این شیوه‬ ‫نامه در شورای اسالمی شهر رشت است و باید فرایند اداری ان‬ ‫طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت‪ ،‬سید محمد احمدی در کارگروه ویژه پیشگیری‬ ‫و برخورد موثر و فوری با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری‬ ‫غیر مجاز به تدوین شیوه نامه برای نسق سازی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این شیوه نامه در شورای اسالمی شهر رشت است و‬ ‫باید فرایند اداری ان طی شود و سپس مورد استناد قرار گیرد‪.‬‬ ‫شهردار رشت با بیان اینکه ما در مقابل مافیای خالف سازی‬ ‫قرار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬سالها شاهد خالف سازی ادم های دانه‬ ‫درشت و خاص هستیم و این افراد به دلیل زیاده خواهی که‬ ‫دارند به دنبال خالف سازی می روند‪.‬‬ ‫وی به تهدید مدیر منطقه پس از تخریب ملک در یکی از‬ ‫مناطق اشاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه مدیر منطقه مربوطه به‬ ‫دلیل اجرای قانون تهدید و دچار سوء قصد شده است‪.‬‬ ‫شهردار رشت منفعل بودن در مقابل خالف سازان را نادرست‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬باید در مقابل ساخت و سازهای خالف‬ ‫ایستاد؛ برخی از خالف سازان به دلیل عدم رعایت ضوابط و‬ ‫اصول ساخت و ساز در حال بازی با مال و جان مردم هستند‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه ما وارد مرحله جدیدی شده ایم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ما در مدیریت شهری وظایفی را بر عهده داریم و مکلف به‬ ‫اجرای قوانین هستیم و در این مسیر به کمک مسئولین ذیربط‬ ‫نیاز داریم‪.‬وی به ارائه اماری از تخلفات ساختمانی پرداخت و‬ ‫گفت‪ ۶ :‬هزار حکم تخریب روی میز بنده است‪ .‬شهرداری رشت‬ ‫‪ ۱۴۵۰‬مورد جلوگیری از خالف برای امالک دارای پروانه و ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۵‬مورد مشابه برای امالک نسقی داشته است‪.‬‬ ‫سید محمد احمدی در پایان از دستگاه قضا تشکر کرد و گفت‪:‬‬ ‫رئیس کل دادگستری‪ ،‬دادستان محترم و معاونین ایشان همواره‬ ‫در کنار ما بوده اند که بسیار قابل تقدیر است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سهمیه بنزین نوروز اجرایی می شود؟‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورد ه های نفتی ایران در پاسخ به سوال ایسنا درباره تخصیص سهمیه بنزین‬ ‫نوروز یا تابستان گفت‪ :‬در مورد سهمیه بنزین شرکت ملی پاالیش و پخش تصمیم گیر نیست و سهمیه ها توسط‬ ‫مصوبه هیات وزیران مشخص می شود و اگر هیات وزیران مشخص کند اجرا خواهیم کرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا‬ ‫صادق ابادی امروز در حاشیه ایین بهره برداری رسمی طرح های ملی انتقال‪ ،‬توزیع و ذخیره سازی فراورده های نفتی در‬ ‫جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در این باره که ایا بعد گذر از شرایط کرونا و یا در تابستان و یا عید سهمیه‬ ‫بنزین بیشتری به مالکان خودرو تعلق میگیرد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت ملی پاالیش و پخش صرفا مجری است و سهمیه قبل‬ ‫نیز مصوبه هیات وزیران بود که مشخص می کرد هر خودرو چه میزان سهمیه دارد‪ .‬ما هیچ نقشی در میزان سهمیه‪،‬‬ ‫افزایش و کاهش نداریم و هرچه ابالغ کنند اجرا خواهیم کرد‪.‬وی در پاسخ به سوال دیگر ایسنا مبنی بر اینکه ایا پس‬ ‫از رفع قرنطینه و افزایش مصرف بنزین ایران وارد کننده بنزین خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف بنزین در سال ‪ ۱۴۰۰‬بعد از‬ ‫برداشته شدن قرنطینه افزایش پیدا خواهد کرد و در ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬این امکان وجود ندارد که وارد کننده بنزین شویم‪.‬‬ ‫تقدیر بانک مرکزی از ‪ 10‬رئیس شعبه بانک سامان‬ ‫خبر‬ ‫افزایش سرمایه ‪ 1049‬درصدی‬ ‫بیمه ملت کلید خورد‬ ‫هیئتمدیره شرکت بیمه ملت‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫افزایش ســرمایه این شــرکت را به مجمع‬ ‫عمومی فوقالعــاده ارائــه داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بیمه ملت؛ پیشنهاد افزایش‬ ‫سرمایه شــرکت بیم ملت با نماد «ملت» با‬ ‫توجه به ماده ‪ 14‬قانون حداکثر اســتفاده‬ ‫از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت‬ ‫از کاالی ایرانی مصوب خردادماه ســال ‪98‬‬ ‫مجلس شورای اســامی و به منظور رونق‬ ‫تولیــد و ایجاد اشــتغال از طریــق اصاح‬ ‫ساختار مالی در راســتای افزایش توانگری‬ ‫مالــی و تعمیم انواع پوشــشهای بیمه در‬ ‫کشــور توســط هیاتمدیره بیمه ملت به‬ ‫مجمع عمومی فوقالعاده ارائه شد‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬مقرر شده است تا این افزایش‬ ‫ســرمایه از محل مــازاد تجدیــد ارزیابی‬ ‫داراییها حدقل به مبلغ ‪ 29.891‬میلیارد‬ ‫ریال و به میزان ‪ 1049‬درصد انجام شــود‪.‬‬ ‫بدیهی است افزایش سرمایه یادشده منوط‬ ‫به موافق ســازمان بــورس و اوراق بهادار و‬ ‫بیمه مرکــزی جمهوری اســامی ایران و‬ ‫تصویب ان در مجمع عمومــی فوقالعاده‬ ‫سهامداران خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصد اماکن اسیب دیده‬ ‫زلزله سی سخت بیمه هستند‬ ‫براســاس اعام مهدی پایــدار رییس‬ ‫شــورای هماهنگی بیمه گران در اســتان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد کمتــر از ‪ 10‬درصد‬ ‫اماکن مســکونی و عمومی اسیب دیده در‬ ‫زلزله سی سخت تحت پوشش شرکت های‬ ‫بیمه هســتند‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫ســندیکای بیمه گــران ایران‪ ،‬شــورای‬ ‫هماهنگی بیمه گران در اســتان کهگیلویه‬ ‫و بویر احمد در گزارشی به تشریح اقدامات‬ ‫شــرکت های بیمه درخصوص زلزله ســی‬ ‫ســخت و نحوه خدمت رســانی بــه بیمه‬ ‫گذاران اســیب دیده پرداخت‪ .‬براســاس‬ ‫این گزارش بیش از ‪ 3‬هزار واحد مســکونی‬ ‫در منطقه سی ســخت دچار خسارت شده‬ ‫اند که کمتــر از ‪ 10‬درصد اماکن اســیب‬ ‫دیــده بیمه نامه اتش ســوزی با پوشــش‬ ‫زلزله دارند‪ .‬شــورای هماهنگی بیمه گران‬ ‫اســتان کهگیلویه و بویراحمد اعام کرد؛‬ ‫شــرکت های بیمه کوثر‪ ،‬دانا‪ ،‬ایران و معلم‬ ‫بیشترین تعداد بیمه نامه و پرونده خسارت‬ ‫زلزله را دارا می باشند‪ .‬هم اکنون تیم های‬ ‫ارزیاب خسارت با راه اندازی ستادهای ویژه‬ ‫در منطقه در حال رســیدگی به امور بیمه‬ ‫گذاران اسیب دیده می باشند‪.‬‬ ‫بانک مهر ایران به کمک مردم‬ ‫سیسخت شتافت‬ ‫بانک قرضالحســنه مهر ایــران بیش‬ ‫از ‪ ۵۵‬میلیارد ریال‪ ،‬بــرای کمک به مردم‬ ‫سیسخت که از زلزله اخیر اسیب دیدهاند‪،‬‬ ‫در نظــر گرفت‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫بانک قرضالحســنه مهر ایــران‪ ،‬این بانک‬ ‫در قالب پرداخت وام‪ ،‬ســاخت و بازسازی‬ ‫مراکز بهداشت روستایی و پرداخت کمک‬ ‫باعوض‪ ،‬اقداماتی را برای مردم سیسخت‬ ‫در نظر گرفته اســت‪ .‬برای اسیبدیدگان‬ ‫زلزله‪ ۵0 ،‬میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته‬ ‫شــده که در چارچوب وام قرضالحســنه‬ ‫پرداخت میشود‪ .‬همچنین ‪ ۵‬میلیارد ریال‬ ‫برای ســاخت و بازســازی مراکز بهداشت‬ ‫روستایی از ســوی این بانک در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در این راســتا‪ ،‬بانک مهر ایران‬ ‫‪ ۵00‬میلیون ریــال نیز بهصــورت کمک‬ ‫باعــوض به اســیبدیدگان زلزلــه اخیر‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬گفتنی اســت ســاعت‬ ‫‪ 22‬و ‪ ۵‬دقیقه چهارشــنبه شب ‪ 29‬بهمن‬ ‫زمینلرزهای به بزرگی ‪ ۵.۶‬ریشــتر شــهر‬ ‫سیسخت مرکز شهرستان دنا را در استان‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد لرزاند‪.‬‬ ‫ضرورت تالش مدیران بر راه‬ ‫اندازی طرح های اقتصادی مولد‬ ‫عضو هیــات مدیره و معــاون اعتباری و‬ ‫بانکداری شرکتی بانک ملی ایران در بازدید از‬ ‫اداره امور شعب استان کردستان گفت‪ :‬تاش‬ ‫مدیران اســتان باید بیشتر بر جذب سرمایه‬ ‫های کان و راه اندازی طرح های اقتصادی‬ ‫مولد با اشتغال پایدار باشد‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬دکتر ســید فرید‬ ‫موســوی در این بازدید که به همراه عباس‬ ‫پیروزی رئیــس اداره کل بررســی طرح ها‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬از اقدامات موثر این اداره امور‬ ‫در حوزه اعتبــاری تقدیر کرد و گفت‪ :‬بخش‬ ‫اعتباری همواره یکی از ارکان مهم بانک بوده‬ ‫و کارکنان باید همواره حداکثر تاش خود را‬ ‫به منظور جلب رضایت مشــتریان از طریق‬ ‫اعطای تســهیات صحیح و به موقع به کار‬ ‫گیرند‪ .‬وی ضمن قدردانی از تاش همکاران‬ ‫در سال جاری و اشــاره بر اهمیت ماه پایانی‬ ‫سال در پیشبرد اهداف و تحقق شاخص های‬ ‫بانک افزود‪ :‬با توجه به فشاری که در روزهای‬ ‫پایانی ســال بر بدنه بانک وارد می شــود‪،‬‬ ‫همکاران باید کوشا باشند تا بتوانند به اهداف‬ ‫تعیین شده دسترسی پیدا کنند‪.‬‬ ‫اما مصرف بنزین به شدت تابع بحث قرنطینه است و باید دید بعد از قرنینه مصرف چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و‬ ‫از اکنون نمی توان گفت که تا چه میزان مصرف بنزین افزایش پیدا می کند‪.‬مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران در پاسخ به سوال دیگر ایسنا در خصوص برنامه توسعه سی ان جی در کشور گفت‪ :‬سی ان جی‬ ‫در سبد سوخت کشور به دلیل اینکه ارزان ترین سوخت است می بایست سهم بیشتری داشته باشد و امکان افزایش‬ ‫سهم سی ان جی تا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر در روز معادل سوخت وجود دارد‪.‬‬ ‫در یازدهمین گردهمایی روسای موفق شعب بانکهای کشور‪ ،‬از ‪10‬‬ ‫رئیس شعبه بانک سامان تقدیر شد‪ .‬به گزارش سامان رسانه‪ ،‬یازدهمین‬ ‫گردهماییروســایموفقشــعببانکهایکشورباموضوع«مدیریت‬ ‫شعبدردوراناشاعهویروسکرونا»درحالیبرگزارشدکهدراینمراسم‬ ‫از‪ 10‬رئیس شعبه موفق بانک سامان تقدیر به عمل امد‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که در این مراسم‪ ،‬از اقایان غامعلی کریمی ابیازنی رئیس شعبه شهریار‪،‬‬ ‫سید جعفر الجوردی رئیس شعبه میدان ارژانتین‪ ،‬علیرضا مستاجران‬ ‫رئیس شعبه سیتی سنتر اصفهان‪ ،‬محمدعلی رضائی اقدم رئیس شعبه‬ ‫خبر‬ ‫‪ 17‬شهریور تبریز‪ ،‬عباس سبزهزار رئیس شعبه زایندهرود اصفهان‪ ،‬اروج‬ ‫میرزائیرئیسشعبهبازارتبریز‪،‬عباساطهریرئیسشعبهقشم‪،‬جمشید‬ ‫باقریرئیسشعبهخانهاصفهان‪،‬ابوذراساسهرئیسشعبهبابلوخانمازاده‬ ‫قدمی رئیس شعبه بلوار دریا با اهدای لوح و تندیس تقدیر شد‪.‬‬ ‫رییس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫توسعه بیمههای زندگی جایگزین مناسبی برای صندوقهای بازنشستگی است‬ ‫گروه بانک و بیمه‪ :‬خروج مقوله بازنشســتگی از‬ ‫حالت کنونی و جایگزین کردن ان با بیمه زندگی‬ ‫را راهکاری مناسب در جهت افزایش ضریب نفوذ‬ ‫بیمه‪،‬کاهشفشاربودجهایبردولتوپیوندصنعت‬ ‫بیمه با بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫بــه گزارش فوقالعاده به نقل از روابط عمومی‬ ‫پژوهشکده بیمه‪ ،‬رییس کل بیمه مرکزی در اولین‬ ‫جلسه کمیته راهبری مطالعات توسعه بیمههای‬ ‫زندگی کشــور که به منظور برنامهریزی‪ ،‬طراحی‬ ‫و نظارت بر اجرای مطالعات در راســتای توســعه‬ ‫بیمههای زندگی تشــکیل شده است‪ ،‬با بیان این‬ ‫مطلب ‪،‬گفــت‪ :‬در اصاحیه بودجه ‪ 1400‬مبالغ‬ ‫سنگینیبهعنوانپرداختبهمجموعهبازنشستگان‬ ‫کشور برای همسانسازی در نظر گرفته شده و با‬ ‫توجه به این که جمعیت کشور رو به سالخوردگی‬ ‫میرود پرداخت این مبالغ فشــار مالی زیادی در‬ ‫ســالهای اینده به دولت وارد خواهد کرد‪ .‬دکتر‬ ‫غامرضا سلیمانی افزود‪ :‬راهکار این مسئله در بعد‬ ‫ملی و کان‪ ،‬خروج مقوله بازنشســتگی از حالت‬ ‫اجباریوجایگزینکردنانبابیمهزندگیوالزمه‬ ‫ان فراهم کردن زمینه طراحی محصوالت جدید‬ ‫و بازطراحــی محصوالت فعلی بیمههای زندگی‬ ‫است‪ .‬وی بیمههای زندگی را یکی از راههای پیوند‬ ‫صنعت بیمه و بازار ســرمایه دانست و اضافه کرد‪:‬‬ ‫با توجه به تجربه اخیر مردم در خرید مســتقیم از‬ ‫بازار ســرمایه‪ ،‬صنعت بیمه میتواند در این زمینه‬ ‫جامع تر از صندوقهای سرمایه گذاری فعلی باشد‬ ‫و با اســتقبال بیشــتری مواجه گردد‪ .‬رییس کل‬ ‫بیمه مرکزی مهمترین چالش مردم در برخورد با‬ ‫بیمههایزندگیراچگونگیمحاسبهوتعیینارزش‬ ‫بیمهنامه در هر لحظه از زمان دانســت و خواستار‬ ‫استفاده از الگوهای بازار سرمایه در حوزه بیمههای‬ ‫زندگی شــد که این موضوع میتواند شکلگیری‬ ‫بــازار ثانویه برای بیمههای زندگی را نیز به همراه‬ ‫داشــتهباشــد‪.‬ویدرپایان سخنانخودبهعزمو‬ ‫امادگی بیمه مرکزی در سه محور اصاح قوانین‬ ‫و مقررات برای تســهیل توسعه بیمههای زندگی‪،‬‬ ‫جلوگیری از هرگونه موازیکاری و کمک به حذف‬ ‫موانعتوسعهبیمههایزندگیدرکشوراشارهکرده‬ ‫و خواســتار ارائه طرحها و برنامههای پیشنهادی‬ ‫کمیته در جهت رشد بیمههای زندگی در کشور‬ ‫شــد‪ .‬دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشــکده‬ ‫بیمهنیزدرایننشســتضمناشــارهبهاقدامات‬ ‫پژوهشــکدهدربرنامهریزیواجرایپژوهشهای‬ ‫حوزه بیمههای زندگی به خصوص در ســالهای‬ ‫اخیرگفت‪:‬توسعهبیمههایزندگیبهلحاظبنیادی‬ ‫جنبههای مختلف مطالعاتی‪ ،‬ترویجی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫توسعهای دارد که فعالیت جدیتری در تمامی این‬ ‫حوزهها مورد نیاز اســت و عزمی جدی در صنعت‬ ‫بیمه‪ ،‬بیمه مرکزی و پژوهشکده بیمه را میطلبد‪.‬‬ ‫ویابرازامیدواریکردکهاینکمیتهبتوانددرجهت‬ ‫تدوینواجرایبرنامهمذکورکمکهایارزشمندی‬ ‫را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد گفتنی اســت‬ ‫نظر به اهمیت بیمههای زندگی در رشد اقتصادی‬ ‫و همچنیــن‪ ،‬جهت نیل به اهداف و چشــمانداز‬ ‫صنعت بیمه در راســتای افزایش سهم بیمههای‬ ‫زندگی و ارتقاء نقش ان در توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫پژوهشکده بیمه با تایید رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫‪،‬کمیتــهایاجرایی تحتعنوان«کمیتهراهبری‬ ‫مطالعات در راســتای توســعه بیمههای زندگی‬ ‫کشور » را با هدف بررسی چالشها و راهکارهای‬ ‫توسعه بیمههای زندگی در صنعت بیمه و تعیین‬ ‫اولویتهایمطالعاتیدراینخصوصتشکیلداده‬ ‫است‪.‬بهمنظوربررسینقش‪،‬جایگاهوشرحوظایف‬ ‫کمیته و همچنین تعیین دستور کار‪ ،‬اولین جلسه‬ ‫این کمیته با رهنمودهای رئیس کل بیمه مرکزی‬ ‫و حضور اعضای کمیته شــامل رئیس پژوهشکده‬ ‫بیمه‪ ،‬مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بیمه باران‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بیمــهدانــا‪،‬مدیرکلبرنامهریزیوامورفنیبیمه‬ ‫مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا ‪ ،‬مدیرکل نظارت بر بیمههای زندگی‬ ‫بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا و مدیر گروه پژوهشی بیمههای‬ ‫اشخاص پژوهشکده بیمه شنبه‪ 2‬اسفندماه‪ 99‬در‬ ‫پژوهشکده برگزار شد‪.‬‬ ‫تبلور اقتصاد مقاومتی در بانک پارسیان‬ ‫توسعه و توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان از اقدامات پارسیان درتحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدیرایندهپژوهیوتحقیقاتبانکداریاسامی‬ ‫بانک پارســیان از عملکرد درخشان پارسیان در‬ ‫حوزه اقتصاد مقاومتی در هفتمین سال روز صدور‬ ‫دستورتاریخیمقاممعظمرهبری(مدظلهالعالی)‬ ‫خبر داد‪ .‬دکتر مهدی فراهانی با اشاره به این نکته‬ ‫که‪29‬بهمن ماه ســال روز اباغ دســتور تاریخی‬ ‫مقــام معظم رهبری(مدظله العالی) در خصوص‬ ‫سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی است‪ ،.‬ادامه‬ ‫داد ‪ :‬در مــدت هفت ســالی که از اباغ دســتور‬ ‫تاریخی میگــذرد اقدامات قابل ماحظه ای در‬ ‫ســطح کان به منظور فرهنگســازی‪ ،‬تبیین‬ ‫چارچوبها‪ ،‬ساختارها‪ ،‬راهبردها و سیاستهای‬ ‫اجرایی از ســوی کارشناسان و مسئولین صورت‬ ‫پذیرفته اســت‪ .‬وی با بیان اینکه سیاســت های‬ ‫پولی و مالی بانک پارســیان در راســتای تحقق‬ ‫اهداف اقتصاد مقاومتی تنظیم شده است‪ ،‬افزود ‪:‬‬ ‫ارامش و ثبات بازار پول و ارز‪ ،‬رقابت سالم و شفاف‬ ‫شــبکه بانکی‪ ،‬بهبود ترازنامه بانکها با تخصیص‬ ‫مناســب منابع به طرحهای تولیدی و اشتغالزا‪،‬‬ ‫تقویت مولفه های حاکمیت شــرکتی‪ ،‬مدیریت‬ ‫صحیح منابع و کنترل ریســکهای عملیاتی از‬ ‫مولفه های اساسی در تحقق اقتصاد مقاومتی در‬ ‫حوزهبازارپولیوبانکیمحســوبمیشــوند‪.‬در‬ ‫این راستا بانک پارسیان نیز با هدف قرار دادن سر‬ ‫فصل هایی همچون حمایت از تولید ملی‪ ،‬توجه‬ ‫بــه ظرفیتهای داخلی‪ ،‬فاصله گرفتن از اقتصاد‬ ‫تکمحصولی‪ ،‬توانمند نمودن بنگاه های تولیدی‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬حمایت از اقتصاد دانشبنیان‪،‬‬ ‫استفاده از فناوریهای نوین‪ ،‬توجه به منابع بین‬ ‫نسلی و ارزاوری پروژهها‪ ،‬کمک به تامین امنیت‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬ایفای مسئولیتهای اجتماعی و توجه‬ ‫به اقشار اسیبپذیر‪ ،‬کارنامه درخشانی از خود بر‬ ‫جای گذاشته است‪ .‬فراهانی ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫ظرفیتبینظیربانکپارسیان‪،‬رویکردهایاصلی‬ ‫اقتصــاد مقاومتی در ‪ 9‬بخش اســتراتژیک مورد‬ ‫توجه قرار گرفته اســت که به شــرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -1‬توسعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و‬ ‫ایجادفرصتهایشغلیمولد‪-2‬محرومیتزدایی‬ ‫و کمــک بــه ارتقاء عدالت اجتماعی‪ -3‬کمک به‬ ‫تامیــن امنیــت غــذا و دارو ‪ -4‬حمایت از تولید‬ ‫داخلی‪ -۵‬ســرمایهگذاری و توســعه کارافرینی‬ ‫‪ -۶‬توســعه صــادرات ‪ -7‬حمایــت از بنگاههای‬ ‫کوچک و متوسط ‪ -8‬توانمندسازی شرکتهای‬ ‫دانشبنیان ‪ -9‬ایفای مسئولیتهای اجتماعی از‬ ‫بخش های هدفگذاری شده این مجموعه به شمار‬ ‫می رود‪ .‬این مقام مسئول در بانک پارسیان افزود‬ ‫با اعتقاد راســخ بانک پارســیان بر تحقق اهداف‬ ‫«اقتصــاد مقاومتی» و دســتیابی به مولفه های‬ ‫«جهش تولید»‪،‬گفت ‪ :‬بانک پارسیان با مشارکت‬ ‫در تامین مالی پروژه های عظیم ملی‪ ،‬نقش بزرگی‬ ‫در مقاوم ســازی اقتصاد و رشــد و توسعه کشور‬ ‫داشــته اســت‪ .‬فراهانی در ادامه افزود ‪ :‬مشارکت‬ ‫درطــرح هایــی همچون انتقال ابخلیج فارس‬ ‫به کویر مرکزی ایران‪ ،‬اکتشــاف واستخراج نفت‬ ‫از میادین مشــترک در جهــت تکمیل فازهای‬ ‫پــروژه پــارس جنوبی و خطوط لوله سراســری‬ ‫انتقال گاز‪ ،‬احداث پاالیشــگاه نفت و اکتشــاف و‬ ‫اســتخراج نفت در میادین مشترک‪ ،‬تامین مالی‬ ‫پروژه پاالیشــگاه گاز بید بلند خلیج فارس نشان‬ ‫می دهد که بانک پارسیان توجه ویژه ای به پیاده‬ ‫سازی رویکردهای اقتصاد مقاومتی داشته است‪.‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان در سه حوزه‬ ‫زیرســاخت نواورانه‪ ،‬خدمات نواورانه و مشارکت‬ ‫نواورانــه‪ ،‬تامین غــذا و دارو‪ ،‬محرومیت زدایی و‬ ‫ارتقا عدالت اجتماعی و ‪ ...‬که منجر به ایجاد ‪1۶۵‬‬ ‫هزارفرصتشغلیمعادلتقریبی‪۵‬درصداشتغال‬ ‫در ســطح کشور شده است‪ ،‬نشان از توانمندی و‬ ‫حضورپررنگمجموعهپارسیاندرپیشبرداهداف‬ ‫نظام جمهوری اسامی ایران در تمامی حوزه های‬ ‫اســتراتژیک دارد‪ .‬مدیر اینده پژوهی و تحقیقات‬ ‫بانکداری اســامی بانک پارسیان همچنین ابراز‬ ‫امیدواری کردکه با مشــارکت جهادی مجموعه‬ ‫پارســیان در ادامه ســال جاری که به تدبیر مقام‬ ‫معظمرهبری(مدظلهالعالی)مزینبهنام«جهش‬ ‫تولید « است‪ ،‬این کارنامه درخشان تر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی اعالم کرد‪:‬‬ ‫شهروندان زلزله زده سی سخت تنها نخواهند ماند‬ ‫در پی وقوع زمین لرزه شهرستان سی سخت در‬ ‫استان کهگیلویه و بویر احمد که بر اثر ان عده ای از‬ ‫هموطنان مان اسیب دیدند و واحدهای مسکونی‬ ‫زیادی خسارت دید‪ ،‬اسماعیل هلل گانی مدیرعامل‬ ‫بانک رفاه کارگران در پیامی با هموطنان زلزله زده‬ ‫ابراز همدردی کرد‪ .‬به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاهکارگران‪،‬متنپیامبهاینشرحاست‪:‬هموطنان‬ ‫گرامی‪ ،‬بار دیگر زمین لرزید و گوشــه ای از کشور‬ ‫عزیزمان‪ ،‬ایران ســرافراز را لرزاند‪ .‬این بار‪ ،‬خشــم‬ ‫طبیعت زندگی شــهروندان سی سخت در استان‬ ‫کهگیلویهوبویراحمدراباسختیومشکاتهمراه‬ ‫کرد‪ .‬اکنون هم خوشحالیم و هم ناراحت و نگران‪.‬‬ ‫خوشحالیمازاینکهجانهموطنانعزیزماندراین‬ ‫حادثه در امان ماند و شاهد خسارات جانی نبودیم‬ ‫وناراحتونگرانازاینکهدراینشــرایطســخت‬ ‫شیوعکروناوزمستانوسردیهوا‪،‬برخیازعزیزان‬ ‫مانمصدومشدندوهزارانواحدمسکونیخسارت‬ ‫دید‪ .‬اکنون مردم غیور این شهرستان بدون سرپناه‬ ‫اندوزندگیبهســختیدرجریاناســت‪ .‬امامردم‬ ‫صبــور ایران زمین در حوادث تلخ و ناگوار‪،‬کارنامه‬ ‫درخشانی از خود به جای گذاشته اند‪ .‬بارها و بارها‬ ‫درشرایطسختیکهبرخیهموطنانمانبامشکل‬ ‫مواجه شــده اند‪ ،‬به یاری شــان برخاسته اند و ان‬ ‫ها را در گرفتاری ها و مشکات رها نکردند‪ .‬زلزله‬ ‫رودبار‪ ،‬بم‪ ،‬کرمانشاه و ده ها حادثه دیگر‪ ،‬همدلی‬ ‫و نوع دوستی مردم کشورمان را به تصویرکشید به‬ ‫گونه ای که جهانیان را به حیرت وا داشت و امروز‬ ‫نیزاگرچهشــهروندانغیورونجیبســیسخت‬ ‫نیازمندکمک هستند‪ ،‬اما بدون شک تنها نیستند‪.‬‬ ‫مجموعه بانک رفاه کارگران همچون گذشــته در‬ ‫این مسیر پیشگام است و در اولین ساعات پس از‬ ‫وقوع حادثه کمک های خود را در اختیار هموطنان‬ ‫اسیب دیده از زلزله سی سخت قرار داد و این کمک‬ ‫ها هنوز هم ادامه دارد‪ .‬مطمئن هســتیم که مردم‬ ‫بزرگ ایران نیز در کارزار کمک رســانی به اسیب‬ ‫دیدگان‪ ،‬تردید نمی کنند‪ .‬هموطنان سی سختی‬ ‫را تنها نمی گذارند و به زودی شاهد رفع خرابی ها‬ ‫و برگشت مردم صبور و مهربان این دیار به زندگی‬ ‫عادی شان خواهیم بود‪ .‬ان شاءا‪..‬‬ ‫گردهمایی مدیران ستادی و استان های بیمه رازی با حضور دکتر جباری برگزار شد‬ ‫سال اینده‪ ،‬سال اوج بیمه رازی با‪۵‬چرخش استراتژیک‬ ‫بــه گزارش روابط عمومــی بیمه رازی‪ ،‬اولین‬ ‫گردهماییمدیرانستادیواستانهایبیمهرازی‬ ‫روز شنبه ‪ 2‬اسفندماه ‪ 99‬در سالن همایش های‬ ‫ستادمرکزیباحضوردکترجباریمدیرعاملبیمه‬ ‫رازیواعضایهیئتمدیرهبرگزارشد‪ .‬گردهمایی‬ ‫بیمه رازی با بررســی عملکرد ستاد و شعبههای‬ ‫شــرکت در سراسر کشــور و معرفی برنامه های‬ ‫اســتراتژیک برگزار میشود که اولین جلسه این‬ ‫نشست روز شنبه ‪2‬اسفند ماه با حضور مدیرعامل‬ ‫و اعضــای هیئت مدیــره‪ ،‬اعضای انجمن صنفی‬ ‫نمایندگان‪ ،‬معاونین و مدیران ستادی و استان ها‬ ‫برگزار شد‪ .‬این نشست با سخنرانی اقای مهندس‬ ‫یزدخواســتی‪ ،‬رییس هیئت مدیره بیمه رازی در‬ ‫خصوص اهداف و برنامه های ســال اینده شرکت‬ ‫اغاز شــد و در ادامه اقای مهندس اشتیانی عضو‬ ‫هیئت مدیره ضمن خوشامدگویی به اقای دکتر‬ ‫جبــاری در مورد برنامه ها و اهداف مدنظر هئیت‬ ‫مدیره در جمع مدیران ستادی و استان ها سخنان‬ ‫خود را بیان کردند‪ ،‬همچنین ایشان سال ‪ 1400‬را‬ ‫برای بیمه رازی سالی سرشار از پویایی و رسیدن به‬ ‫اهداف اعام نمودند‪ .‬در این نشست دکتر جباری‬ ‫مدیرعامل بیمه رازی به سخنرانی پرداخته و مهم‬ ‫تریــن بخش از صحبت های ایشــان به چرخش‬ ‫های استراتژیک بیمه رازی در سال ‪ 1400‬مربوط‬ ‫می شــد وی با بیان این رویکرد که بیمه رازی در‬ ‫روزهای اتی و سال اینده‪ ۵ ،‬چرخش استراتژیک‬ ‫راپیشرودارند‪.‬گفتند‪:‬چرخشاستراتژیکزمانی‬ ‫اتفاق می افتد که ســازمان به مرحله ای می رسد‬ ‫که نیاز به دگرگون کردن همه چیز را احســاس‬ ‫می کند‪ .‬این احســاس در ما شــکل گرفته و باید‬ ‫در انجام ان بکوشیم‪ .‬ایشان تاکید نمودند برنامه‬ ‫تحول استراتژیک بیمه رازی که براساس اهداف و‬ ‫استراتژی های بنده و اعضای محترم هیئت مدیره‬ ‫بیمه رازی در چارچوب‪۵‬چرخش استراتژیک‪1۵،‬‬ ‫هــدف کان و ‪ 20‬راهبرد با اهداف بنیادین‪ :‬الف)‬ ‫ارتقاء جایگاه و اعتبار بیمه رازی در صنعت بیمه‪،‬‬ ‫ب)افزایش اثربخشی و کارامدی شرکت به عنوان‬ ‫بیمــه گر حرفه ای برای بیمه گزاران‪ ،‬احاد مردم‬ ‫و ســهامداران شــرکت دنبال خواهد شد‪ .‬سپس‬ ‫ایشــان برنامه ریزی و تدوین اهداف برای ســال‬ ‫‪ 1400‬را ضروری و حائز اهمیت بســیار دانســت‬ ‫و تمرکز و توجه ویژه بر چرخش های استراتژیک‬ ‫به همراه اهداف و رویکردهای شرکت را از برنامه‬ ‫های اصلی بیان نمود‪ ،‬ایشــان تاکید بر چرخش‬ ‫استراتژیک در ساختار و فرایندها از ستاد محوری‬ ‫به شعبه و نماینده محوری‪ ،‬چرخش استراتژیک از‬ ‫بیمه گری متعارف و سنتی به بیمه گری دیجیتال‬ ‫در کل زنجیره ارزش با تمرکز بر شــبکه فروش‪،‬‬ ‫همچنین با چرخش از بازاریابی محافظه کارانه به‬ ‫بازاریابی تهاجمی با رویکرد توسعه کمی و کیفی‬ ‫پرتفوی شرکت و مشتری مداری و افزایش میزان‬ ‫وفاداری و وابستگی مشتریان به بیمه رازی و تمایز‬ ‫در کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها را از برنامه‬ ‫های سال جدید عنوان نمود ایشان سال ‪ 1400‬را‬ ‫سالی مهم برای خانواده بیمه رازی دانست و تاکید‬ ‫کردندچرخشبهطرفتوانمندســازیشــعبو‬ ‫نمایندگی ها نیاز امروز ما است و باید خود را اماده‬ ‫ایــن کار بزرگ کنیــم‪ .‬در ادامه اقای حاج میرزا‬ ‫بــه نمایندگی از طرف انجمن صنفی نمایندگان‬ ‫و شــبکه فروش بیمه رازی به ارائه نظرات و بیان‬ ‫مسائل و پیشنهادات خود پرداختند و چند تن از‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران استان ها و مدیران ستادی نقطه‬ ‫نظرات خود را در جهت رســیدن بهتر به اهداف‬ ‫شرکت بیان کردند‪.‬‬ ‫بانکدی‪ 1200‬میلیاردریال‬ ‫تسهیالتبهفرهنگیانپرداختکرد‬ ‫بانــک دی از ابــان مــاه ســال جاری با‬ ‫اجــرای طرح کارت اعتباری و تســهیات‬ ‫ویــژه فرهنگیان و با هدف ارج نهادن به این‬ ‫قشر تاثیرگذار‪ ،‬بیش از ‪ 1200‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیات و اعتبار بــه متقاضیان پرداخت‬ ‫کرده اســت‪ .‬به گزارش روابطعمومی بانک‬ ‫دی‪ ،‬رحیــم طاهری‪ ،‬عضــو هیئتعامل و‬ ‫معــاون بانکــی و بازاریابی بانک دی با اعام‬ ‫ایــن خبر گفت‪ :‬جامعــه معظم فرهنگیان‬ ‫کشور از زمان اجرای این طرح تا کنون‪ ،‬مبلغ‬ ‫‪ 800‬میلیــارد ریال در قالب کارت اعتباری‬ ‫و ‪ 400‬میلیارد ریال در قالب تســهیات از‬ ‫محل این طرح دریافت کرده اند‪ .‬وی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬جامعه فرهنگیــان اعم از کادر اداری‪،‬‬ ‫معلمان‪ ،‬نیروهای خدماتی مدارس دولتی‪،‬‬ ‫نیمه دولتی‪ ،‬خصوصی و همچنین کارکنان‬ ‫شــاغل در وزارت و ادارات تابعــه اموزش و‬ ‫پرورش سراســر کشور می توانند با مراجعه‬ ‫به شعب بانک دی در سراسر کشور از امکانات‬ ‫ایــن طرح بهرهمند شــوند‪ .‬متقاضیان می‬ ‫توانند برای کسب اطاعات بیشتر درباره این‬ ‫طرح به سایت بانک دی به نشانی‪.Day24 :‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه کنند یا با مرکز ارتباط با مشتریان‬ ‫دی از طریــق شــماره تلفن‪ 28930‬ارتباط‬ ‫برقرار کنند‪.‬‬ ‫مدیربیمههایمسئولیتبیمهتعاونمطرحکرد‪:‬‬ ‫چگونگی تراز مالی بیمه‬ ‫تعطیلی کسب و کار‬ ‫پیامدهایمنفیهمهگیریکروناوتاثیرات‬ ‫اقتصادی باعث شــد تا در صنعت بیمه ایران‬ ‫یکنواوریصورتبگیردوبهصورتمشخص‬ ‫در روزهــای قرنطینه که عموم فعالیتهای‬ ‫اقتصــادی ناگزیر به تعطیلی هســتند برای‬ ‫صاحبان مشاغل و کسب و کارها نیز پوششی‬ ‫بیمــهای نظیر مقرری بیمه بیکاری کارگران‬ ‫فراهم بیاید‪.‬بــه گزارش روابط عمومی بیمه‬ ‫تعاون به نقل از پایگاه خبری اقتصاد ‪ ،24‬در‬ ‫ادامه همه اتفاقاتی که از ســال ‪ 9۶‬به این سو‬ ‫برای اقتصاد ایران رخ داد‪ ،‬کرونا شاید حکم تیر‬ ‫خاص را داشته باشد؛ به صورت مشخص این‬ ‫اتفاقاتزنجیروار‪،‬مســیراجرایقانونبرنامه‬ ‫ششــمتوســعهراطوریرقمزدندکهاهداف‬ ‫اقتصادی ان یکی از دیگری دست نیافتنیتر‬ ‫باشــند‪ .‬از جمله مواردی که حاال در واپسین‬ ‫سال برنامه ششم توسعه نشدنیتر از هر زمان‬ ‫دیگری به نظر میرسد؛ هدفی است که برای‬ ‫افزایــش ضریب نفوذ بیمههــای بازرگانی و‬ ‫غیراجتماعی پیش بینی شده بود‪.‬با این حال‬ ‫پاندمی کرونا و تاثیرات اقتصادی باعث شد تا‬ ‫درصنعتبیمهایرانیکنواوریصورتبگیرد‬ ‫و به صورت مشخص در روزهای قرنطینه که‬ ‫عمومفعالیتهایاقتصادیناگزیربهتعطیلی‬ ‫هستند برای صاحبان مشاغل و کسب و کارها‬ ‫همپوششیبیمهاینظیرمقرریبیمهبیکاری‬ ‫کارگــران فراهم بیاید‪.‬هرچند از نظر ماهوی‬ ‫و فنی میان بیمه بیکاری که ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی متولی ان است با بیمهای که بتواند‬ ‫دردورانتعطیلیهــایپاندمیکازصاحبان‬ ‫کسبوکارهاحمایتکندتفاوتزیادیوجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما از نظر شکلی و باور عمومی‪ ،‬کارکردی‬ ‫شــبیهبههمدارند؛جفتشــانقراراستدر‬ ‫روزهایی که بیمه شــده قادر به امرار معاش‬ ‫نیست‪ ،‬مسئولیت پرداخت رزق و روزی او را‬ ‫برعهده بگیرد‪.‬شرکت بیمه تعاون از شهریور‬ ‫ماه ‪ 99‬به این ســو بــه صدور بیمه نامههای‬ ‫تعطیلی کسب و کاربه دلیل اپیدمی و پاندمی‬ ‫مشغولاست‪.‬همانخدماتیکهظاهریشبیه‬ ‫بیمه بیکاری دارد و قرار اســت تا از صاحبان‬ ‫مشاغلوکسبوکارهادرمواقعیمثلدورانی‬ ‫که قرنطینه مانع از فعالیت اقتصادی میشود‬ ‫حمایت کند‪.‬محمد باباکردی مدیر بیمههای‬ ‫مهندســی و سرپرست بیمههای مسئولیت‬ ‫بیمــه تعاون در گفتگو با اقتصاد‪ 24‬از صدور‬ ‫‪ 1۵۵0‬بیمــه تعطیلی کســب و کاربه دلیل‬ ‫اپیدمی و پاندمیک در شش ماهه گذشته خبر‬ ‫داده و میگویــد‪ :‬ارزش حق بیمههای جمع‬ ‫اوری شــده تا به امروز بالغ بر یک میلیارد و‬ ‫دویست میلیون تومان و ارزش خسارتهای‬ ‫پرداختی به کسب و کارهای تعطیل شده بر‬ ‫اثــر پاندمی کرونا بالغ بر ‪ ۶30‬میلیون تومان‬ ‫بوده است‪.‬وی بابیان اینکه در این بیمه نامه به‬ ‫صاحبان کسب و کارها این اختیار داده شده‬ ‫اســت تا مطابق براوردی که از دخل و خرج‬ ‫روزانــه خود دارند بــه صورت اناین و بدون‬ ‫طی کردن تشــریفات اداری نسبت به خرید‬ ‫بیمــه نامه اقدام کــرده تا در صورت موافقت‬ ‫مراجع رســمی با تعطیل شدن مشاغل بر اثر‬ ‫حوادثپاندمیکواپیدمیک‪،‬بهصورتروزانه‬ ‫بــرایمــدت‪ ۶0‬روزاز‪ ۵00‬هزارتومانتا‪12‬‬ ‫میلیــون تومان غرامت‪ ،‬دریافت کنند؛ ادامه‬ ‫داد‪ :‬در حال حاضر از چهار گوشه کشور برای‬ ‫ایــنبیمهنامــهجدیدمتقاضیخریدوجود‬ ‫دارد و تا به این لحظه در استانهای همدان‪،‬‬ ‫مازندرانوحتیسیستانوبلوچستاناصناف‬ ‫مختلفی که فعالیتشــان به تشخیص مراجع‬ ‫رســمی مشمول تعطیلی شده است در زمره‬ ‫غرامت بگیران قراردارند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫شماره ‪988‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫درامد کارگران جهان ‪ ۳.۷‬تریلیون دالر کاهش یافت‬ ‫کرونا بحرانی ‪ ۴‬برابر بزرگتر از بحران اقتصادی سال ‪ ۲۰۰۹‬در جهان ایجاد کرده که در سال ‪ ۲۰۲۰‬درامد کارگران جهان را‬ ‫‪ ۳.۷‬تریلیون دالر کاهش داده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطالع رسانی و پایش اثار اقتصادی کرونا‪ ،‬سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش‬ ‫دوره ای خود اعالم کرده بحران کرونا در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی موجب کاهش ‪ ۸.۸‬درصدی ساعات کار در جهان شده است‪.‬‬ ‫این میزان معادل از دست رفتن بیش از ‪ ۲۵۵‬میلیون شغل تمام وقت است‪ .‬کاهش درامد کارگران جهان که ناشی از این‬ ‫میزان کاهش ساعت کار است‪ ۳.۷ ،‬تریلیون دالر براورد می شود که معادل ‪ ۴.۴‬درصد از کل درامد ناخالص داخلی جهان‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫گزارش سازمان بین المللی کار نشان می دهد که بحران اقتصادی کرونا باعث بیکاری ‪ ۱۱۴‬میلیون نفر شده است‪ .‬از این‬ ‫جمعیت بیش از ‪ ۹۰‬میلیون نفر به جمعیت غیرفعال اقتصادی پیوسته اند‪ .‬در نتیجه نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد جهان‬ ‫در سال گذشته میالدی ‪ ۲.۲‬درصد کاهش پیدا کرده و به ‪ ۵۸.۷‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگر این است که در این میان‪ ،‬زنان ‪ ۵‬درصد و کارگران جوان ‪ ۸.۷‬درصد بیش از سایر کارگران شغل خود‬ ‫را از دست داده اند‪.‬‬ ‫اگرچه بسیاری از کارشناسان امیدوارند که از میانه سال ‪ ۲۰۲۱‬با توجه به گسترش واکسیناسیون‪ ،‬بحران کرونا فروکش کند‬ ‫اما سازمان بین المللی کار معتقد است که بحران اقتصادی ناشی از این بیماری تا پایان سال ‪ ۲۰۲۱‬در زندگی کارگران اثرگذار‬ ‫است و به طور میانگین باعث کاهش ‪ ۳‬درصدی ساعات کار (معادل از دست رفتن ‪ ۹۰‬میلیون شغل تمام وقت) خواهد شد‪.‬‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان غیر‬ ‫قابل بازگشت است‪ ،‬حتی در دولت بعد‬ ‫توزیع روغن با کارت ملی‬ ‫را تکذیب می کنم‬ ‫بسته اینترنت دانشجویی تاثیری‬ ‫بر حجم سایر بسته ها ندارد‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح کرد که موضوع همسان سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان غیر قابل بازگشت است و حتی در دولت بعد نیز ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬نمایندگان بازنشستگان غیرهیات علمی دانشگاه فرهنگیان‬ ‫و فنی حرفه ای در دیداری با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬ضمن‬ ‫تقدیر از وفای به عهد در اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان؛ خواستار‬ ‫تشکیل کارگروهی برای نظارت بر اجرای این موضوع شده و رعایت عدالت‬ ‫در همسان سازی حقوق تمامی بازنشستگان شدند‪ .‬انها عنوان کردند‬ ‫سفره هایشان کوچک شده اما تعداد نفرات دور ان با حضور فرزندان بیکار و‬ ‫نوه هایشان بیشتر شده است‪.‬محمدباقر نوبخت نیز دراین دیدار با بیان اینکه‬ ‫سازمان برنامه خود را در قبال دغدغه های مردم و تجمعات اعتراضی انها‬ ‫بویژه بازنشستگان مسئول می داند‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در دولت یازدهم توانستیم‬ ‫نرخ ارز را ثابت نگه داشته و نرخ تورم را یک رقمی کنیم اما در دولت‬ ‫دوازدهم به جهت تشدید تحریم ها و شرایط سخت جنگ اقتصادی‪ ،‬ارزش‬ ‫پول ملی کاهش یافت و از همین رو کوشیدیم با اقداماتی همچون همسان‬ ‫سازی حقوق بازنشستگان‪ ،‬فاصله حقوق انان با شاغلین را کم کنیم‪ .‬در هیات‬ ‫دولت نیز مقرر شد که این موضوع کماکان بررسی شود و همه مشکالت‬ ‫اجرایی به تدریج مرتفع و احقاق حق شود تا هیچ احدی از این نظام پرداخت‬ ‫جا نماند‪.‬وی اجرای قانون همسان سازی حقوق را غیرقابل بازگشت خواند‬ ‫که حتی در دولت بعد هم ادامه خواهد یافت‪ .‬براساس گزارش سازمان برنامه‪،‬‬ ‫معاون رئیس جمهور افزود‪ :‬اگرچه مجلس هنوز الیحه دو فوریتی دولت برای‬ ‫این منظور را با گذشت دو ماه اعالم وصول نکرده اما دولت برای اطمینان‬ ‫خاطر بازنشستگان محترم می تواند الیحه ای برای دائمی کردم اجرای همسان‬ ‫سازی حقوق را نیز به مجلس ارائه دهد‪.‬‬ ‫در حالی که مشاهدات میدانی حاکی از فروش روغن جامد با کارت ملی در برخی‬ ‫فروشگاه ها است‪ ،‬دبیر ستاد تنظیم بازار این موضوع را رد می کند‪.‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫عباس قبادی در پایان جلسه امروز ستاد تنظیم بازار کشور در جمع خبرنگاران در‬ ‫خصوص کمبود روغن و خبر عرضه ان با کارت ملی گفت‪ :‬توزیع روغن با کارت ملی‬ ‫یک شیطنت بوده و چنین چیزی را تکذیب می کنم‪.‬وی افزود‪ :‬میانگین مصرف ماهانه‬ ‫روغن در کشور حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن است که در ماه گذشته بین ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار تن‬ ‫تولید روغن داشتیم‪ ،‬اما به جهت فضای روانی که در کشور ایجاد شد و برخی به اخباری‬ ‫در خصوص احتمال تغییر نرخ ارز دامن زدند که موجب هجوم مردم به فروشگاه ها و‬ ‫افزایش تقاضا و شکل گیری احتکار خانگی شد و وقفه هایی در تولید و توزیع بوجود‬ ‫امد‪.‬به گفته دبیر ستاد تنظیم بازار مصرف اکثر خانوارها روغن مایع است و روغن جامد‬ ‫بیشتر مصرف صنعتی و صنفی دارد‪ ،‬اما افزایش تقاضای روغن مایع موجب شد بخشی‬ ‫از ظرفیت تولید روغن جامد نیز به این بخش تخصیص یابد که موجب کسری در تولید‬ ‫روغن جامد هم شد‪.‬وی افزود‪ :‬با تخصیص سهمیه به صنایعی که از روغن جامد استفاده‬ ‫می کنند و عرضه به میزان کافی ان‪ ،‬بزودی بازار روغن هم به تعادل می رسد‪ .‬قیمت‬ ‫روغن در سال اینده به هیچ وجه افزایش نخواهد یافت و عرضه این محصول به میزان‬ ‫مورد نیاز همچنان تداوم خواهد داشت‪.‬این اظهارات در حالی مطرح می شود که اخیرا‬ ‫مشاهدات میدانی ایسنا نشان می دهد در برخی ازمحله های شهر تهران در بعضی از‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای خرید روغن جامد با ارائه کارت ملی میسر است؛ یعنی به هر‬ ‫کارت ملی تنها یک روغن جامد فروخته می شود‪ .‬از اواخر شهریور امسال عرضه روغن‬ ‫جامد در بازار کم شد و کمتر از یک ماه بعد نیز این مشکل برای روغن مایع ایجاد شد‪.‬‬ ‫مشکالت ایجاد شده در حدی بود که براساس گزارش های رسیده از تهران و برخی‬ ‫شهرستانها یا به طور کل روغن در فروشگاه ها و مغازه ها نبود‪ ،‬یا با قیمت های باالتر‬ ‫به بهانه کمیاب شدن فروخته می شد‪ ،‬یا خرید روغن منوط به خرید اقالم دیگر بود یا‬ ‫اینکه پس از ایستادن در صف به هر نفر تنها یک روغن فروخته می شد‪.‬‬ ‫معاون فناوری و نواوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان اینکه ارایه‬ ‫بسته های اینترنت رایگان به دانشجویان و طالب‪ ،‬هیچ تاثیری بر حجم باقیمانده‬ ‫سایر بسته های فعال موجود در حساب کاربری دانشجویان یا طالب ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بسته ها ‪ ۶۰‬گیگابایت است که واجدان شرایط شش ماه فرصت دارند تا از ان‬ ‫استفاده کنند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬پس از اعتراض نسبت به رایگان نشدن سایت های‬ ‫دانشگاهی‪ ،‬محمدجواد اذری جهرمی اعالم کرد نحوه تخصیص یارانه اموزش‬ ‫مجازی‪ ،‬در ترم دوم تغییر کرده است و به جای رایگان کردن سایت دانشگاه ها‬ ‫به هر دانشجو و طلبه‪ ،‬بسته های ‪ ۶۰‬گیگابایتی جایگزین شد‪ .‬در این راستا به نقل‬ ‫از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬ستار هاشمی با بیان اینکه اموزش‪ ،‬یکی از‬ ‫مهمترین ارکان توسعه پایدار است اظهار کرد‪ :‬تداوم در اموزش مجازی ضروری و‬ ‫ت‪‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫اجتناب ناپذیر است و مشارکت در تحقق ان وظیفه ای مدنی اس ‬‬ ‫ن شدن تعرفه ترافیک سامانه های اموزش مجازی مراکز دانشگاهی و حوزوی‪،‬‬ ‫رایگا ‬ ‫طبق فهرست های دریافتی از سوی متولیان‪ ،‬در دستور کار قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این روال در طول دو ترم تحصیلی گذشته محقق شد و دانشجویان و طالب توانستند‬ ‫در بستر شبکه ملی اطالعات با ترافیک رایگان از سامانه های اموزش مجازی مراکز‬ ‫اموزش عالی و حوزوی استفاده کنند اما با توجه به تعدد سامانه های اموزش مجازی‬ ‫در دانشگاه ها و تغییرات فنی پی در پی‪ ،‬مدیریت پیاده سازی‪ ،‬صحت سنجی و در‬ ‫نتیجه رایگان سازی تعرفه ترافیک اموزش مجازی مراکز اموزشی با پیچیدگی های‬ ‫عملیاتی مواجه بو ‬د‪‪.‬معاون فناوری و نواوری وزارت ارتباطات بیان کرد‪ :‬به همین‬ ‫ل کردن بسته ‪ ۶۰‬گیگابایتی (با مهلت استفاده شش ماهه) به دانشجویان‬ ‫دلیل فعا ‬ ‫ت‪ ‪.‬واجدان شرایط می توانند از طریق سامانه موجود‬ ‫و طالب در دستور کار قرار گرف ‬‬ ‫در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬به نشانی ‪ ictgifts.ir‬برای ثبت نام اقدام‬ ‫کنن ‬د‪ ‪.‬مالکیت یک شماره موبایل به نام دانشجویان و طالب‪ ،‬از الزامات مراحل ثبت نام‬ ‫است که استعالم از انها به صورت برخط و از طریق سامانه شاهکار انجام می شو ‬د‪‪.‬‬ ‫کارگران صدقه نمی خواهند؛ تنگ نظری نکنید!‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز‬ ‫امیدواری از تصویب رقم سبد معیشت کارگران در‬ ‫جلسه امروز کمیته دستمزد‪ ،‬از شورای عالی کار‬ ‫خواست تا دستمزد سال ‪ ۱۴۰۰‬را با درنظر گرفتن‬ ‫شرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه ای‬ ‫تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی انها را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر امروز‬ ‫کمیته دستمزد به جمع بندی نهایی در خصوص سبد‬ ‫معیشت کارگران دست پیدا کند و شرکای اجتماعی و‬ ‫نمایندگان گروه کارفرمایی‪ ،‬کارگری و دولت به توافق‬ ‫برسند‪ ،‬قطعا نتیجه بهتری از مذاکرات مزد خواهیم‬ ‫گرفت و نگرانی خاطر جامعه کارگری از تاخیر در تعیین‬ ‫دستمزد و موکول شدن ان به روزهای پایانی سال را‬ ‫شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به فشار و بار روانی که جامعه‬ ‫کارگری هر سال در مورد رقم دستمزد با ان مواجه‬ ‫است‪ ،‬انتظار داریم که امروز هزینه سبد معیشت را‬ ‫مشخص کنند تا از جلسات بعد به بحث دستمزد ورود‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و‬ ‫درصد افزایش مزد نبوده و نیستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫ان چیزی که برای جامعه کارگری اهمیت دارد حفظ‬ ‫قدرت خرید است و بر همین اساس تاکید داریم که‬ ‫سبد معیشت کارگران طوری تعیین شود که منطبق با‬ ‫بندهای یک و دو ماده ‪ ۴۱‬قانون کار باشد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‪ ،‬در‬ ‫بحث نرخ تورم که بند یک ماده ‪ ۴۱‬به ان اشاره دارد‪،‬‬ ‫مراجع رسمی امار دقیق را در اختیار اعضای شورای‬ ‫عالی کار گذاشته اند و در خصوص سبد معیشت که‬ ‫موضوع بند دو ماده ‪ ۴۱‬است‪ ،‬قیمت کاالها در بازار و‬ ‫هزینه های زندگی کارگران به اندازه کافی گویا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از اقالم خوراکی و مصرفی از‬ ‫سبد معیشت کارگران حذف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫برخی اقالمی که شاید در گذشته هزینه زیادی به‬ ‫زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با ان امرار معاش‬ ‫می کردند امروز در حال حذف شدن از سبد معیشت‬ ‫است‪ .‬خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش‪،‬‬ ‫کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر‬ ‫هم ندارند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه رکود و تورم‬ ‫و کاهش ارزش پول ملی ربطی به کارگر ندارد و کارگران‬ ‫حداقل بگیر‪ ،‬تنها به امرار معاش و گذران زندگی امید‬ ‫بسته اند‪ ،‬گفت‪ :‬از کسانی که دستمزد کارگران را تعیین‬ ‫می کنند می خواهیم تنگ نظری نکنند و با سخاوت‬ ‫بیشتر در خصوص دستمزد تصمیم بگیرند‪ .‬کارگران‬ ‫صدقه نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه نگران‬ ‫هزینه های درمان‪ ،‬مسکن‪ ،‬اجاره بها و مواد خوراکی‬ ‫هستند که به سبد معیشت انها افزوده می شود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ ۹۶۰۰ ۱۴۸‬ششدانگ پالک شماره ‪ ۲۳‬فرعی از ‪ ۲۱۶۶‬اصلی مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور قطعه ‪ ۳‬واقع در بخش ‪ ۲‬سنندج ثبت و صادر و مع الواسطه به اقای حمید الماسیه منتقل شده‬ ‫است‪ .‬طبق اسناد ورهنی شماره ‪ ۲۷۸۰۴‬مورخ ‪ 1390 / 9 / 27‬متمم های شماره ‪ ۴۰۳۴۰‬مورخ ‪ 1394 / 11 / 28‬و ‪ ۴۲۴۴۸‬مورخ ‪ 1395 / 9 / 22‬دفترخانه ‪ ۴۰‬سنندج در قبال مبلغ ‪ 3 / 836 / 000 / 000‬ریال در‬ ‫رهن بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج قرار گرفته و طبق نظر هیات کارشناسان رسمی به مبلغ ‪ 60 / 438 / 000 / 000‬ریال ارزیابی شده و پالک فوق دارای ‪ 215 / 3‬متر مربع عرصه ملک مورد نظر یک باب مغازه تجاری در‬ ‫دو طبقه با اسکلت فلزی ‪ ،‬سقف تیرچه بلوک ‪ ،‬کفسازی بصورت سنگ ‪ ،‬دیوار گچکاری و رنگ امیزی ‪ ،‬طبقه همکف به مساحت ‪ 205 / 69‬متر مربع و ارتفاع ‪ 4 / 56‬متر بانضمام بالکن تجاری به مساحت ‪ 197 / 23‬متر مربع‬ ‫و ارتفاع ‪ 3 / 14‬متر که حق عبور و مرور ساختمان فوق از طریق راه پله در ضلع شرقی می باشد که در زمان بازدید راه پله مذکور حذف و به تجاری همکف افزوده شده و دارای حق عبور از یک واحد تجاری واقع در بر خیابان‬ ‫اصلی است‪( .‬ادرس‪ :‬سنندج ‪-‬خیابان امام کدپستی ‪ )۶۶۱۴۶۱۵۳۸۴‬حدود اربعه ‪ :‬شما ‪ :‬دیوار به دیوار است بطول شانزده متر و سی سانتیمتر به ملک مجاور شماره ‪ ۲۰۱۲‬اصلى شرقا ‪ :‬دیوار و پنجره است بطول دوازده متر و هفتاد‬ ‫و شش سانتیمتر به کوچه جنوبا ‪ :‬دیوار به دیوار است بطول شانزده متر و شصت و هشت سانتیمتر به پالکهای ‪ ۱‬الی ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۲۱۶۶‬اصلی غربا ‪ :‬در سه قسمت که قسمت دوم ان شمالی است ‪ ،‬اول دیوار به دیوار است بطول‬ ‫چهار متر و هفتاد سانتیمتر به پالکهای ‪ ۱‬الی ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۲۱۶۶‬اصلی دوم دیوار به دیوار است بطول هفتاد سانتیمتر به پالکهای ‪ ۱‬الی ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۲۱۶۶‬اصلی سوم دیوار به دیوار است بطول هشت متر و هشتاد و سه بسانتیمتر به‬ ‫پالکهای ‪ ۱‬الی ‪ ۲۰‬فرعی از ‪ ۲۱۶۶‬اصلی ‪ ،‬پالک فوق از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 19‬در اداره اجرای اسناد رسمی سندج واقع در سنندج ‪ -‬سایت اداری از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫‪ 60 / 438 / 000 / 000‬ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده‬ ‫دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق‬ ‫از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد‪ .‬و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد ضمنا چنانچه روژ مزایده تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا‬ ‫شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی او در جلسه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه المفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت ‪ ۵‬روز از تاریخ‬ ‫مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ماده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد در این صورت عملیات فروش از‬ ‫درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ‪.‬‬ ‫تاریخ نشر اگهی‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 05‬تاریخ برگزاری مزایده‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1399 / 12 / 19 :‬‬ ‫اداره اجرای اسناد رسمی سنندج‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید سند و کارت خودرو زانتیا مدل ‪ ۸۴‬به‬ ‫رنگ متالیک نقره ای به شماره پالک ‪ 695‬ل ‪79‬ایران ‪ 19‬وشماره‬ ‫موتور ‪ 00418956‬شماره شاسی‪ S1512283122962‬متعلق‬ ‫به خانم زهرا یاوری فرزند ابراهیم به شماره ملی ‪۳۲۵۸۵۹۹۹۶۳‬‬ ‫مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط است(کرمانشاه)‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسیله اعالم می نماید برگ سبز و شناسنامه خودرو پراید‬ ‫سایپا ‪ ۱۴۱‬ای مدل ‪ ۱۳۸۴‬به رنگ بژ متالیک به شماره‬ ‫پالک ‪ 794‬ب ‪ 49‬ایران ‪ 19‬وشماره موتور ‪ 01309929‬شماره‬ ‫شاسی ‪ S1482284129424‬متعلق به اقای خلیل احمدی به‬ ‫شماره ملی ‪ ۶۴۱۹۷۷۶۵۴۶‬مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط‬ ‫است(کرمانشاه)‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۵۲۹۸‬هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه ‪1399114412001001460‬تقاضای علی‬ ‫بامری بشناسنامه ‪ ۸۰۲‬کد ملی ‪ ۲۱۲۱۰۲۹۱۲۵‬صادره از گرگان فرزند محمد‬ ‫در ششدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شده است بمساحت ‪/ 55‬‬ ‫‪125‬مترمربع از پالک ‪ -۳‬اصلی واقع در اراضی اوزینه بخش‪ 3‬حوزه ثبت گرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می شود از این رو اشخاصی که‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشاراولین اگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‬ ‫ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬م الف ‪6287‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 / 12 / 05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 / 12 / 23 :‬‬ ‫حجت اله تجری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو گرگان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابررای شماره ‪ 139960331009001921‬مورخ ‪ 99 / 10 / 24‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سید‬ ‫محمد اینانلی فرزندسید حسن به شماره شناسنامه‪ 217‬به صورت اعیان شش دانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 108 / 45‬مترمربع مفروز از اعیان پالک‬ ‫‪339‬فرعی از‪162‬اصلی واقع درکرج خریداری ازمالک رسمی اقای احمد حاجی مرشد‬ ‫پشندی به طورقولنامه ای که مالکیت نامبرده درجریان ثبت می باشد ‪ ،‬محرز گردیده‬ ‫است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع‬ ‫قضایی تقدیم نمایند ‪.‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد ‪ / 99 / 727‬ف‬ ‫عباسعلی شوش پاشا ‪-‬رئیس ثبت اسناد وامالک‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪1399 / 12 / 05 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 20 :‬‬ ‫‪ ۲۰‬اسفند‪ ،‬روزی تاریخ ساز‬ ‫برای مشموالن سهام عدالت‬ ‫معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه انتخابات هیات مدیره شرکت های سهام عدالت در‬ ‫‪ ۲۰‬اسفندماه روزی تاریخ ساز برای مشموالن سهام عدالت خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع‬ ‫دارایی سهام این شرکت ها به بیش از ‪ ۳۸۶‬هزار میلیارد تومان می رسد‪«.‬علی‬ ‫عسگری» (دوشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به میزان دارایی‬ ‫شرکت های استانی سهام عدالت اشاره کرد و افزود‪ :‬این شرکت ها با دارایی بسیار‬ ‫زیادی همراه هستند و براساس محاسبات انجام شده مجموع این دارایی به بیش از‬ ‫‪ ۳۸۶‬هزار میلیارد تومان می رسد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون این شرکت ها هیچ‬ ‫سودی را از این سرمایه و دارایی کسب نکرده اند به جز رشدی که سهام این شرکت‬ ‫ها در بورس به دست اورده است‪.‬عسگری به وضعیت نامطلوب مدیریت و نحوه‬ ‫سوددهی به سهامداران اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬به طور معمول شرکت های استانی‪،‬‬ ‫سهامدار شرکت های بزرگی مانند پتروشیمی‪ ،‬پاالیشی‪ ،‬فوالدی‪ ،‬بانکی معدنی و‬ ‫دارویی هستند‪ ،‬همه این شرکت ها به عنوان شرکت های معتبری محسوب می‬ ‫شوند که همیشه با سوددهی معقولی همراه بوده اند‪ ،‬همچنین در میان این شرکت‬ ‫ها‪ ،‬شرکت های غیربورسی و زیان ده هم وجود دارد‪.‬معاون توسعه مدیریت و منابع‬ ‫وزارت اقتصاد و دارایی ادامه داد‪ :‬در مجموع این شرکت ها همیشه با سود همراه بودند‬ ‫و سود سهامداران از مجموعه فعالیت شرکت ها از طریق سازمان خصوصی سازی‬ ‫پرداخت شده است‪.‬وی با بیان اینکه رهبر معظم انقالب در اردیبهشت ماه دستور‬ ‫ازادسازی سهام عدالت را ابالغ کردند تا از این طریق شاهد ایجاد ساماندهی جدید‬ ‫در این سهام باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم انجام شد تا مردم در اداره شرکت ها مشارکت‬ ‫داشته باشند‪.‬عسگری با اشاره به اینکه از همان ابتدا قرار بر این شد تا این موضوع از‬ ‫طریق وزارت اقتصاد‪ ،‬سازمان بورس و شورای عالی بورس مورد پیگیری قرار گیرد‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به دنبال این تصمیم‪ ،‬شرکت ها به صورت استانی تفکیک و شکل‬ ‫جدیدی را به خود گرفتند‪ ،‬از ان زمان تعاونی های شهرستانی جمع اوری شدند‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه در هر استان‪ ،‬شرکتی تشکیل و مراحل پذیرش‬ ‫انها در بورس اغاز شد تا به عنوان یک شرکت بورسی فعالیت کنند‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور‬ ‫اغاز این فعالیت قرار بر تعیین اعضای هیات مدیره جدید شد و براساس تصمیمات‬ ‫اتخاذ شده انتخاب اعضای هیات مدیره به مردم و سهامداران واگذار شد‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬با ورود شرکت ها به بورس‪ ،‬سهامداران اختیار دارند تا سهام خود را از طریق این‬ ‫شرکت ها در بورس عرضه و برای معامله سهام خود تصمیم گیری کنند‪.‬عسگری‬ ‫افزود‪ :‬همچنین به سهامداران این اختیار داده می شود تا به صورت مستقیم در زمینه‬ ‫افزایش سرمایه و تصمیم گیری برای سرنوشت ان شرکت‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به ارزنده بودن این سهم ها‪ ،‬انتظار می رفت تا بخشی از‬ ‫سرمایه های به دست امده در تولید و فعالیت اقتصادی به کار گرفته می شد تا از‬ ‫این طریق‪ ،‬این سرمایه ها تا امروز تا چند برابر افزایش پیدا کنند‪.‬عسگری با اشاره به‬ ‫اینکه شرکت ها می توانستند به پشتوانه این سهام اقدام به راه اندازی خطوط تولید با‬ ‫سوددهی باال کنند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه شرکت داری به معنای واقعی انجام نشد‪ ،‬وگرنه‬ ‫امروز با افزایش چند برابری سهام عدالت همراه بودیم‪.‬معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه‬ ‫در ‪ ۱۰‬سال گذشته بسیاری از این شرکت ها حتی یک مجمع هم برگزار نکردند و‬ ‫صورت مالی حسابرسی شده را ارائه نداده اند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون سازمان خصوصی سازی‬ ‫براساس اخرین گزارش حسابرسی‪ ،‬این دارایی را یک بار حساب کرده و ارزش سهام‬ ‫شرکت ها را به سازمان بورس اعالم کرده است‪.‬عسگری با بیان اینکه عدم انجام این‬ ‫اقدامات از سوی افراد هیات مدیره سابق‪ ،‬از لحاظ شرکت داری تخلف محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از این پس و با بورسی شدن همه این شرکت ها باید هر سال‬ ‫مجمع برگزار شود و هر گزارش مالی را سه ماه یک بار به بورس ارائه دهند‪ .‬معاون‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ :‬همچنین وضعیت شرکت در تابلوی بورس همواره در معرض‬ ‫دید همه افراد قرار می گیرد و عملکرد هیات مدیره قابل ارزشیابی خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫در ادامه به برگزاری انتخابات هیات مدیره شرکت های استانی سهام عدالت تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬تا چند وقت گذشته نحوه فعالیت شرکت های سهامی عدالت براساس‬ ‫شرایطی دیگر انجام می شد و فعالیت انها در قالب تعاونی های سهام عدالت صورت‬ ‫می گرفت‪.‬عسگری با بیان اینکه تا ‪ ۱۰‬سال گذشته سهامداران از نقش چندانی برای‬ ‫اداره شرکت های استانی سهام عدالت برخوردار نبودند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سهامداران در‬ ‫ان زمان هیچ اطالعی از شرایط شرکت ها نداشتند و حتی نسبت به دارایی های‬ ‫خود و اینکه در کدام شرکت ها سهامدار دار هستند هیچگونه اگاهی نداشتند‪.‬معاون‬ ‫توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد افزود‪ :‬تا ‪ ۱۰‬سال گذشته افرادی که عهده دار‬ ‫این شرکت ها بودند با این تصور که مالک این شرکت ها هستند اقدام به مدیریت‬ ‫با سلیقه شخصی می کردند‪.‬وی حضور مردم در انتخابات هیات مدیره شرکت های‬ ‫سهام عدالت را بسیار مهم دانست و گفت‪ :‬در برخی از استان ها ارزش این شرکت ها‬ ‫دو هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان است‪ ،‬در حالی این عدد در برخی دیگر از استان ها‬ ‫هم بیش از ‪ ۳۶‬هزار میلیارد تومان می رسد؛ بنابراین مردم باید خودشان برای‬ ‫ی و سرمایه های خود تصمیم گیری کنند‪ .‬عسگری با اعالم اینکه براساس‬ ‫دارای ‬ ‫تصمیمات اتخاذ شده انتخابات در ‪ ۲۰‬اسفندماه و مصادف با مبعث حضرت رسول‬ ‫اکرم (ص) برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬برگزاری این انتخابات به عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫انتخابات اقتصادی کشور به حساب می اید‪.‬وی با بیان اینکه حضور افراد به عنوان‬ ‫داوطلب در این انتخابات نیازمند تایید سازمان بورس است‪ ،‬افزود‪ :‬باید شایستگی‬ ‫حرفه ای و تخصصی این افراد توسط سازمان بورس تایید و مراحل احراز شرایط‬ ‫طی شود‪.‬معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد با بیان اینکه افراد داوطلب‬ ‫باید دارنده حداقل یک سهم از سهام عدالت داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬عالوه بر شرایط‬ ‫عمومی‪ ،‬کاندیداها باید حائز شرایط تخصصی و تجربه کار در حوزه مدیریت شرکت‬ ‫باشند‪.‬وی با اشاره به فراخوان برای حضور افراد حرفه ای در این انتخابات گفت‪ :‬با‬ ‫هماهنگی فرمانداری ها‪ ،‬ادارات اقتصاد و دارایی در استان ها‪ ،‬استانداری ها‪ ،‬اتاق های‬ ‫ی استان ها‪ ،‬شرایطی فراهم شده تا رایزنی هایی برای اطالع رسانی انجام شود‬ ‫بازرگان ‬ ‫و داوطلبان از زمان کافی برای ثبت نام در انتخابات برخوردار باشند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪3‬قانون وماده ‪13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫واراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪139960331057001798‬هیات اول ‪ /‬دوم موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد‬ ‫ثبتی حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای‬ ‫محمد اسماعیل عبدالمالکی فرزندسلطان محمد به شماره شناسنامه ‪1751‬صادره‬ ‫ازفرسج در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪178 / 08‬‬ ‫مترمربع پالک ‪1254‬فرعی از ‪362‬اصلی واقع درمحمد شهر خریداری از مالک‬ ‫رسمی اقای سید مجتبی هکی محرز گردیده است ‪.‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب دردونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪.‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد ‪ / 99 / 730‬ف‬ ‫تارخ انتشارنوبت اول ‪1399 / 12 / 05 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399 / 12 / 20 :‬‬ ‫محمد ابراهیم بحیرائی ‪ -‬رییس ثبت اسنادوامالک‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫نشانی‪ :‬کرج ‪ -‬میدان توحید ‪-‬ابتدای بلوار بالل ‪ -‬ساختمان توحید طبقه ‪ 2‬واحد‪5‬‬ ‫تلفن‪026 - 32241006 :‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 1399‬شماره ‪988‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫وزیر بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫(اگهی رای قابل پژوهش )‬ ‫اغاز تولید واکسن ملی از اردیبهشت ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وزیر بهداشت از اغاز تولید واکسن‬ ‫ملی از اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد و‬ ‫گفت‪ ۲۵۰ :‬هزار دوز واکسن دیگر‬ ‫به زودی وارد می شود و امیدواریم تا‬ ‫پایان سال‪ ،‬گروه های اسیب پذیر نیز‬ ‫واکسینهشوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سعید نمکی‪ ،‬روز‬ ‫دوشنبه در ائین ره پویش سالمت در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران‪ ،‬ابراز امیدواری کرد تولید‬ ‫واکسن ملی از اردیبهشت سال ‪ ۱۴۰۰‬در کشور‬ ‫اغاز شود‪.‬‬ ‫وی با عنوان این مطلب که مراحل تولید‬ ‫واکسن کرونا در کشور به خوبی پیش می رود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم تولید واکسن ملی را‬ ‫از اردیبهشت سال ‪ ۱۴۰۰‬در کشور اغاز کنیم‬ ‫و بتوانیم عالوه بر تامین نیاز داخل‪ ،‬به صادر‬ ‫کننده واکسن در منطقه تبدیل شویم‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به اغاز فاز دوم‬ ‫واکسیناسیون کادر درمان از روز سه شنبه‪،‬‬ ‫افزود‪ ۲۵۰ :‬هزار دوز واکسن دیگر به زودی‬ ‫وارد می شود و امیدواریم تا پایان سال‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کادر درمان‪ ،‬گروه های اسیب پذیر نیز واکسینه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬بعد از کادر درمان‪ ،‬سراغ‬ ‫خانه های سالمندان و گروه های اسیب پذیر‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت گفت‪:‬‬ ‫اگر تا ‪ ۲۵‬روز اینده بتوانیم‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی را به‬ ‫درستی رعایت کنیم‪ ،‬عید نوروز‬ ‫ارامی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬ایرج حریرچی در‬ ‫گفتگو با خبر شبکه یک سیما‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ویروس انگلیسی بسیار تهاجمی و از مرزها‬ ‫وارد خوزستان شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد مراجعه‬ ‫کنندگان به مراکز درمانی از ‪ ۲۰۰‬نفر در روز‬ ‫به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در این استان و تعداد‬ ‫بستری ها در مقایسه با یک ماه پیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر به هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه نسبت ابتالء در عراق ‪ ۱۰‬برابر شده‬ ‫اگر شیوه نامه های بهداشتی در خوزستان و‬ ‫استان های مرزی رعایت نشود ممکن است‬ ‫چنین فاجعه ای در این استان ها رخ دهد‪.‬‬ ‫می رویم و امیدواریم تا پایان سال جاری‪ ،‬این‬ ‫گروه ها واکسینه شوند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در ادامه از رفتارهای پروتکل‬ ‫شکنان به شدت گالیه کرد و گفت‪ :‬از کسانی‬ ‫که پروتکل ها را رعایت نمی کنند گالیه دارم‬ ‫و گله مندترم از کسانی که با پروتکل شکن ها‬ ‫برخوردنمی کنند‪.‬‬ ‫نمکی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت‬ ‫ابزار برخورد ندارد‪ ،‬افزود‪ :‬ابزار ما جان است که‬ ‫فدا شده و بیش از این چیزی نداریم‪ .‬ما از برخی‬ ‫اتفاقات کشور‪ ،‬اطالع نداریم‪ .‬دیشب در ایالم‬ ‫خانم جوانی این توبه شد و حامله بود که با‬ ‫سزارین کودکش به دنیا امد‪ .‬من نمی دانم که‬ ‫این کودک هرگز مادر دید یا خیر یا چشم این‬ ‫مادر بر سیمای فرزندی که ماه ها در شکمش‬ ‫حس کرده باز خواهد شد یا نه‪ ،‬اما چه کسی‬ ‫عامل مرگ این بانوی ایالمی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نمی شود که من ناگهان با خبر شوم‬ ‫بدون اطالع ما یک گروه امد و گروهی رفت‪.‬‬ ‫ان هم در کشوری که رهبر انقالب وقتی‬ ‫می خواهند نشست مجازی بگذارند‪ ،‬می گویند‬ ‫باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور می خواهد برود مرقد امام (ره) می گوید‬ ‫از وزارت بهداشت بپرسید به چه صورت‬ ‫باشد‪ .‬این نمی شود که بقیه رعایت نکنند‪.‬‬ ‫بزرگان نظام رعایت می کنند‪ ،‬اما عده ای اص ً‬ ‫ال‬ ‫حواس شان به این چیزها نیست‪ .‬وقتی هم‬ ‫اپیدمی امد و کشتار کرد‪ ،‬می گویند در فالن‬ ‫جا غلظت اکسیژن کم بود‪ .‬طبق گزارشات‬ ‫واصله در فالن جا بیمار را دیر رسیدگی کردند‬ ‫با توجه به برخی عادی انگاری ها مطرح شد؛‬ ‫هشدار حریرچی در مورد ‪ ۲۵‬روز اینده‬ ‫وی گفت‪ :‬عامل تشدید کننده ویروس‬ ‫انگلیسی رعایت نکردن شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی است و متاسفانه در برخی شهرهای‬ ‫خوزستان استفاده از ماسک به زیر ‪ ۵‬درصد‬ ‫و نزدیک صفر رسیده است‪.‬حریرچی افزود‪:‬‬ ‫در حالی که باید در ‪ ۱۱‬شهرستان خوزستان‬ ‫مقررات شهرهای قرمز رعایت شود این‬ ‫دستورالعمل ها نه در بازار‪ ،‬نه در صنوف و نه‬ ‫در برخی دستگاه های دولتی رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون شیوه نامه ها ‪ ۵۰‬درصد در‬ ‫شهرهای قرمز خوزستان رعایت می شود‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬تردد به خارج از استان‬ ‫خوزستان و ورود به این استان و تردد بین‬ ‫شهری ممنوع شده است و مرزها بسته شده اند‬ ‫اما برخی پروازها و ترددهای بین استان انجام‬ ‫می شود و برخی بازارها و پاساژها باز هستند‬ ‫و دستفروشی به صورت کامل انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای مقابله با ویروس کرونا هیچ‬ ‫راهی جز رعایت شیوه نامه های بهداشتی و‬ ‫تشدید محدودیت ها وجود ندارد‪.‬حریرچی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون فشار سنگینی به بیمارستان های‬ ‫خوزستان وارد شده که ممکن است در خدمت‬ ‫رسانی دچار مشکل قابل توجهی شویم‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬خوزستان به خیز سوم بیماری کرونا‬ ‫وارد شده و در استان اذربایجان غربی نیز‬ ‫روند ابتالء صعودی است‪.‬حریرچی افزود‪:‬‬ ‫اکنون حدود ‪ ۱۳۰‬کشور حتی یک واکسن‬ ‫کرونا نیز دریافت نکرده اند و فقط ‪ ۲‬و‬ ‫و همه این سئواالت شروع می شود‪ ،‬اما یک‬ ‫نفر نمی گوید که در پیک قبلی خوزستان که‬ ‫پروتکل شکنی ما را گرفتار کرد‪ ،‬چه کسی این‬ ‫را جمع کرد‪ ،‬چه کسی شب تا صبح نخوابید‪،‬‬ ‫چگونه اکسیژن رسید‪ ،‬چرا یک نفر نیامد در‬ ‫خیابان فریاد بزند که ما امکانات نداریم‪ .‬چه‬ ‫کسانی این اتش را خاموش کردند‪ .‬اما اگر‬ ‫خدایی نکرده ‪ ۵‬دقیقه دارویی دیر شود‪ ،‬هزار‬ ‫قلم و هزار شبکه اجتماعی راه می اندازند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬این طور نمی توان مملکت‬ ‫اداره کرد‪ .‬من مکتوب هم نوشتم‪ .‬دیگر برای‬ ‫ما و همکارانمان بیش از این صبوری میسر‬ ‫نیست‪ .‬ما برای موج شکنی خلق نشدیم و‬ ‫دیگران برای موج افرینی‪ .‬این را همه باید‬ ‫بدانند‪ .‬محکم هم باید بدانند‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬ما کی برای تردد از مرزها به‬ ‫سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم‪.‬‬ ‫کدام یک از همکارانم با برخی از این ترددها‬ ‫موافقت کردند‪ .‬اتوبوسی می اید و ان را در مرز‬ ‫تست می کنیم که فرد مثبت از ان بیرون‬ ‫می اید‪ .‬این فرد مثبت پیاده می شود و اتوبوس‬ ‫تا فالن شهرستان می رود‪ .‬ردیابی می کنیم و‬ ‫تازه موارد مثبت در انجا پیدا می شوند‪ .‬تا کجا‬ ‫باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را‬ ‫بدهند‪.‬‬ ‫‪ ۷‬دهم درصد مردم جهان یک دوز‬ ‫واکسن تزریق کرده اند‪.‬وی گفت‪ :‬پیش‬ ‫بینی می شود فرایند واکسیناسیون در‬ ‫کشورهای با درامد متوسط‪ ،‬یک تا دو‬ ‫سال و در کشورهای فقیر تا سال ‪۲۰۲۷‬‬ ‫میالدی زمان ببرد‪.‬حریرچی افزود‪ :‬تا ان زمان‬ ‫باید شیوه نامه های بهداشتی رعایت شود و‬ ‫اگر در ‪ ۲۵‬روز اینده این شیوه نامه ها را‬ ‫رعایت کنیم عید نوروز ارامی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در امریکا هر ‪ ۱۰‬روز یک بار تعداد‬ ‫مبتالیان به ویروس انگلیسی دو برابر می شود‬ ‫و در انگلیس بیش از ‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬فرانسه بیش‬ ‫از ‪ ۶۰‬درصد و کشورهای دیگر اروپای غربی‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد موارد بیماری کرونا بر اثر‬ ‫ویروس انگلیسی است‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬پیش بینی می شود در سه ماه‬ ‫اینده ویروس غالب همه دنیا نوع انگلیسی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رای شماره ‪ / 184‬ه ‪ /‬د ب‬ ‫خانم زهرا اعلی‬ ‫کاردان سخت افزار اداره ثبت مالرد مامور در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت استان تهران‬ ‫نظر به اینکه هیات دوم رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در‬ ‫تاریخ ‪ 99 / 8 / 28‬با حضور سه نفر از اعضاء تشکیل و به اتهام خانم زهرا اعلی کاردان سخت افزار‬ ‫اداره ثبت مالرد مامور در اداره اجرا مبنی بر غیبت غیر موجه از تاریخ ‪ 99 / 3 / 10‬رسیدگی‬ ‫گردید با توجه به عدم وجود مدارک موجه و اینکه دفاعیه خود را ظرف مهلت قانونی به هیات‬ ‫ارائه ننموده اند ‪ ،‬مبادرت به صدور رای قابل پژوهش به مجازات اخراج از دستگاه متبوع را نموده‬ ‫است ‪ .‬این رای قابل تجدیدنظر می باشد نامبرده می تواند درخواست تجدید نظر خود را حد‬ ‫اکثر ظرف سی روز از تاریخ انتشار اگهی به نشانی خیابان شریعتی تقاطع خیابان مطهری نبش کوچه‬ ‫ساری اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران تسلیم نماید در غیر این صورت رای قطعی می‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪ 1098762 :‬شماره میم الف ‪4024 :‬‬ ‫رئیس هیات دوم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای دهیاری روستای بختیار‬ ‫دهیاری بختیار در نظر دارد اجرای پروژه عملیات تعریض و اسفالت و کف پوش معابر خیابان امام خمینی(ره) سمت ورودی هشتگرد از خوراک دام تا کارواش‬ ‫روستای بختیار از محل اعتـــــبارات سال ‪ 1399‬به استناد صورتجلسه شماره ‪ 29‬مورخ ‪ 1399 / 10 / 18‬شورای اسالمی روستای بختیار به شرح ذیل واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ براورد اولیه پروژه ‪ 8 / 808 / 514 / 619‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت انجام پروژه ‪ 2‬ماه بوده و درصورت تاخیر در موضوع پیمان یک درصد مبلغ قرارداد به عنوان جریمه برای هر روز لحاظ می گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬بهای پیشنهادی پیمانکاران باید از جهت مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام و قلم خوردگی در پاکت الک و مهر شده تسلیم دهیاری بخیار شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ نشراگهی نوبت دوم مورخ ‪ 1399 / 12 / 13‬تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399 / 12 / 20‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-5‬مهلت تحویل پیشنهادها و اسناد تکمیل شده توسط مناقصه گران از تاریخ نشر اگهی نوبت دوم مورخ ‪ 1399 / 12 / 13‬تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز شنبه مورخ‬ ‫‪ 1399 / 12 / 23‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی پاکت ها روز شنبه مورخ‪ 1399 / 12 / 23‬ساعت ‪ 13‬بعدازظهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلغ تضمین به میزان ‪ 5‬درصد کل براورد به عنوان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 440 / 425 / 731‬ریال به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه‬ ‫دهیاری روستای بختیار یا واریز وجه نقد به حساب سپرده دهیاری به شماره ‪54837594180579 / 02‬بنام دهیاری بختیار نزد پست بانک ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬میزان پیش پرداخت حداکثر ‪ 25‬درصد مبلغ قرارداد درقبال اخذ ضمانت نامه بانکی معتبر در وجه دهیاری روستای بختیار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه چاپ اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬دهیاری در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهاد ها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -11‬برای اطالع از سایر جزئیات و دریافت اسناد‪ ،‬شرایط مناقصه به دهیاری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -12‬شرکت کنندگان در مناقصه می توانند با در دست داشتن معرفی نامه به همراه کارت ملی و مراجعه حضوری به نشانی‪ :‬استان البرز‪ -‬شهرستان نظراباد‪ -‬بخش‬ ‫تنکمان‪ -‬روستای بختیار‪ -‬خیابان شهید بهشتی‪ -‬دهیاری روستای بختیار مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫چاپ نوبت اول ‪1399 / 12 / 05 :‬‬ ‫چاپ نوبت دوم ‪1399 / 12 / 13 :‬‬ ‫دهیار بختیار‪ -‬منصور اصل زعیم‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره مجوز ‪1399-7068‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید‪ ،‬کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪ WWW . SETADIRAN . IR‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت‪ ،‬نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند‪ .‬ضمنا‬ ‫اگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت ابادان به ادرس ‪ WWW.ABADAN-REF.IR‬درج و قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫ از مناقصه گران واجد شرایط که امادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس صدراالشاره مراجعه و‬‫پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان) و مطالعه و تکمیل ان به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه‪ ،‬نسبت به بارگذاری‬ ‫اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات‪ ،‬سوابق کاری و مالی و همچنین صورت های مالی حسابرسی شده توسط سازمان‬‫حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است ‪(.‬عدام ارایه صورت های مالی حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود)‬ ‫در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره‪ ،‬صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان‬ ‫ایجاد نخواهد کرد‪ .‬ضمنا مناقصه گران می بایست عالوه بر بارگذاری اسناد (حاوی رزومه ‪ ،‬سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده اخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در‬ ‫دفترچه مذکور)و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی روزمه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ‪ ،‬نسبت به ارسال مدارک به ادرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت ابادان – صندوق پستی‬ ‫‪ 111‬اقدام نمایند ‪ .‬الزم به ذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل ان را در یک‬‫پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت ابادان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫ اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد‪ :‬ابادان ‪ -‬حاشیه اروند رود ‪ -‬جنب دروازه اصلی پاالیشگاه ‪ -‬امور پیمانهای شرکت پاالیش نفت ابادان‬‫تلفن ‪ 061-53183338‬و شماره نمابر ‪061-53264476 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه در دستگاه‬ ‫مناقصه گزار‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫در سامانه ستاد‬ ‫موضوع‬ ‫محل‬ ‫اج را‬ ‫مدت‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫پایه به ریال‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫شرکت در‬ ‫مناقصه به ریال‬ ‫ب رنامه زمان بندی م راحل مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ (99 / 86‬بصورت فشرده)‬ ‫‪2099092179000215‬‬ ‫تهیه و اج رای عملیات بازسازی‬ ‫دفاتر ب ریم شمالی‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 6‬ماه و‬ ‫‪ 14‬روز‬ ‫‪/ 290 / 830‬‬ ‫‪6 / 485‬‬ ‫‪325 / 000 / 000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه پیشنهاد قیمت و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫ج‪ -‬تاریخ بازگشایی پاکتها ‪1400 / 1 / 11:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مناقصه شماره ‪99 / 82‬‬ ‫‪2099092179000216‬‬ ‫‪ 3‬ماه‬ ‫‪/ 291 / 960‬‬ ‫‪6 / 852‬‬ ‫‪343 / 000 / 000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪99 / 84‬‬ ‫‪2099092179000217‬‬ ‫نوسازی سقف کاذب ساختمان بازرسی فنی‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 4‬ماه و‬ ‫‪ 7‬روز‬ ‫‪/ 156 / 614‬‬ ‫‪5 / 266‬‬ ‫‪264 / 000 / 000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مناقصه یک مرحله ای عمومی‬ ‫شماره ‪99 / 73‬‬ ‫‪2099092179000219‬‬ ‫ارائه خدمات غیر مستمر ( پاره وقت) مورد‬ ‫نیاز اداره خدمات اجتماعی شرکت پاالیش‬ ‫نفت ابادان‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪106 / 429 / 128‬‬ ‫‪89 /‬‬ ‫‪/ 000 / 000‬‬ ‫‪4 / 456‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تجدید مناقصه یک مرحله ای‬ ‫عمومی شماره ‪99 / 48‬‬ ‫‪2099092179000220‬‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز جهت الیروبی و لجن‬ ‫برداری از مخازن ‪602C‬‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 130‬روز‬ ‫تقویمی‬ ‫‪/ 836 / 800‬‬ ‫‪5 / 701‬‬ ‫‪286 / 000 / 000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫تجدید مناقصه یک مرحله ای‬ ‫عمومی شماره ‪99 / 49‬‬ ‫‪2099092179000221‬‬ ‫ارائه خدمات مورد نیاز جهت الیروبی و لجن‬ ‫برداری از مخازن ‪PD1 ،2‬‬ ‫ابادان‬ ‫‪ 130‬روز‬ ‫تقویمی‬ ‫‪/ 831 / 000‬‬ ‫‪9 / 994‬‬ ‫‪500 / 000 / 000‬‬ ‫الف ‪ -‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه ستاد از تاریخ ‪ 1399 / 12 / 2 :‬لغایت ‪1399 / 12 / 12‬‬ ‫ب‪ -‬اخ رین مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گ ران‪ :‬مورخ ‪1399 / 12 / 26‬‬ ‫بندر‬ ‫ارائه خدمات تعمی رات خطوط لوله فرسوده‬ ‫م ربوطه به اسکله های بندر صادراتی ماهشهر صادراتی‬ ‫ماهشهر‬ ‫روابط عمومی ‪ -‬شرکت پاالیش نفت ابادان‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1015

روزنامه سپهرایرانیان 1015

شماره : 1015
تاریخ : 1400/01/22
روزنامه سپهرایرانیان 1014

روزنامه سپهرایرانیان 1014

شماره : 1014
تاریخ : 1400/01/21
روزنامه سپهرایرانیان 1013

روزنامه سپهرایرانیان 1013

شماره : 1013
تاریخ : 1400/01/19
روزنامه سپهرایرانیان 1012

روزنامه سپهرایرانیان 1012

شماره : 1012
تاریخ : 1400/01/18
روزنامه سپهرایرانیان 1011

روزنامه سپهرایرانیان 1011

شماره : 1011
تاریخ : 1400/01/17
روزنامه سپهرایرانیان 1010

روزنامه سپهرایرانیان 1010

شماره : 1010
تاریخ : 1400/01/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!