روزنامه سپهرایرانیان شماره 1408 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1408

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1408

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1408

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪22 september 2022‬‬ ‫شیوع بیماری های‬ ‫مسکن اجاره ای‬ ‫ویروسی در میان‬ ‫مشکل کارگران‬ ‫را حل نمی کند‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫پنجشنبه ‪ 31‬شهریور ‪1401‬‬ ‫زائران اربعین‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تابستان سرد بورس به اتمام رسید‬ ‫دفاع مقدس ازمونی بسیار بزرگ‬ ‫برای اثبات پایمردی ایران اسالمی بود‬ ‫بازارسرمایه در اخرین روز هفته روند منفی را در پیش گرفت و حدود ‪ 12‬هزار واحد ریزش کرد‪ .‬ریزش های بورس در شهریورماه موجب شد بازدهی ماهیانه شاخص به منفی ‪ 4‬درصد برسد و بازدهی بورس در تابستان نیز منفی ‪12‬‬ ‫درصد شود‪ .‬عالوه بر ابهامات برجامی که این روزها بورس را تحت تاثیر قرار داده جلسه امروز فدرال رزرو نیز از متغییرهای تاثیرگذار بازار امروز بود چرا که گزارش ها حاکی از افزایش احتمالی ‪ ۰.۷۵‬و یا حتی ‪۱‬درصدی نرخ بهره در‬ ‫امریکا است که منجر به کاهش قیمت های جهانی می شود که خود میتواند باعث فشار بر نمادهای کامودیتی در بازار بشود‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫محمدعلی غالمی‬ ‫در دوران سراسر ایثار و جهاد دفاع مقدس‪ ،‬دنیا شاهد روزهای حساس و سرنوشت سازی‬ ‫بود که حماسه افرینی ها و سلحشوریهای بهترین و دلیرترین فرزندان این مرز و بوم را‬ ‫به نمایش گذاشت‪....‬‬ ‫پهنای باند کاهش‬ ‫پیدا نکرده است‬ ‫رئیسی در دیدار رئیس جمهور سوئیس‪:‬‬ ‫امریکا بود که از برجام‬ ‫خارج شد‪ ،‬نه ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تالش برای کسب امتیازات ویژه کرونا در‬ ‫ازمون های استخدامی تامین اجتماعی‬ ‫دشمنان ایران اسالمی‬ ‫نوع دشمنی را تغییر داده اند‬ ‫خروج تارا‬ ‫از قرعه کشی به زودی‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫بی تاثیری ازاد‬ ‫ابرسانی به‬ ‫زغال سنگ بر‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫شدن صادرات‬ ‫شرکت های بورسی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محافظت از‬ ‫سالمت بیمه شدگان‬ ‫‪ ۱۸۴‬روستای‬ ‫در طرح پزشک‬ ‫در دولت سیزدهم‬ ‫‪2‬‬ ‫خانواده‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫فروش امالک‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اسفالت معابر سطح شهر ( بدون قیر )‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهـرداری باسمنج در نظر دارد براساس مجوز شماره ‪ 26‬تاریخ ‪ 1401 / 02 / 25‬شورای محترم اسالمی شهر‬ ‫باسمنج ‪ ،‬اسفالت معابر سطح شهررا از طریق مناقصه عمومی در سامانه ستاد ( دولت ) به نشانی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به پیمانکاران واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهـــرداری باسمنج در نظر دارد براساس مجوز شــماره ‪ 33‬تاریخ ‪1401/05/09‬‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر باسمنج ‪ ،‬و براساس نظریه کارشناس رسـمی دادگسـتری‬ ‫چهـار قطعه زمین تجـاری خـود واقع درخیابـان برق را به شـرح ذیـل از طریق مزایـده‬ ‫عمومی درسامـانه سـتاد ( دولت ) به فروش برساند ‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مزایده‪،‬تا بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شدو لذا الزم است شرکت کنندگان ضمن بررسی مدارک مربوطه و براورد اولیه و ادرس پروژه فوق در‬ ‫مزایده شرکت نموده و پیشنهادات خود را در سامانه ستاد (دولت ) ارائه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان شــرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در ســامانه‪ ،‬نســبت به ثبت نــام و دریافت گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل‬ ‫اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار مزایده ‪( 1401/06/31 :‬مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول )‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401/07/ 16 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات ‪1401/07/ 26:‬‬ ‫زمان بالزگشایی پاکات ‪1401/07/26 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 2‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سایراطالعات و جزئیات و شرایط شرکت درمزایده در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ - 4‬هزینه اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫قطعه‬ ‫مساحت عرصه‬ ‫کاربری‬ ‫ادرس‬ ‫قیمت پایه هرمتر‬ ‫م ربع به ( ریال )‬ ‫جمع قیمت‬ ‫پایه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده‬ ‫به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫تجاری‬ ‫باسمنج ‪ -‬خیابان برق‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪36/000/000/000‬‬ ‫‪1/800/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪221‬‬ ‫تجاری‬ ‫باسمنج ‪ -‬خیابان برق‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪39/780/000/000‬‬ ‫‪1/989/000/000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪266/40‬‬ ‫تجاری‬ ‫باسمنج ‪ -‬خیابان برق‬ ‫‪180/000/000‬‬ ‫‪47/952/000/000‬‬ ‫‪2/397/600/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪259‬‬ ‫تجاری‬ ‫باسمنج ‪-‬خیابان برق‬ ‫‪210/000/000‬‬ ‫‪54/390/000/000‬‬ ‫‪2/719/500/000‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول ‪1401/06/31‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم‪ -‬نوبت دوم ‪1401/07/07‬‬ ‫وحید بنائی ‪ -‬شهردار باسمنج‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مناقصه‪،‬تا بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد‬ ‫شدو لذا الزم است شرکت کنندگان ضمن بررسی مدارک مربوطه و براورد اولیه و ادرس پروژه فوق در‬ ‫مناقصه شرکت نموده و پیشنهادات خود را در سامانه ستاد (دولت ) ارائه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار مناقصه‪( 1401/06/31 :‬مرحله دوم – نوبت اول )‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪1401/07/ 16 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات ‪1401/07/ 26:‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات ‪1401/07/26 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬اعتبار و براورد اولیه پروژه ‪ 8/800/000/000‬ریال می باشد ضمنا کارفرما مختار است در صورت نیاز‬ ‫طبق شرایط عمومی پیمان ‪ % 25‬کل کار را اضافه یا کسر نماید‪.‬‬ ‫‪ – 2‬میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 440/000/000‬ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند‬ ‫بصورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت نقد به حساب ‪ 7001240‬شهرداری باسمنج نزد بانک شهر واریز نمایند‬ ‫و اصل ضمانت نامه بانکی را قبل از بازگشایی پاکات سربسته تحویل دبیر خانه شهرداری نموده و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬سایراطالعات و جزئیات و شرایط شرکت درمناقصه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ – 6‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت اول ‪1401/06/31‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت دوم ‪1401/07/07‬‬ ‫وحید بنائی – شهردار باسمنج‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شرایط الزم برای سالمت دانش اموزان و کادر مدرسه باید فراهم شود‬ ‫رئیس مرکز بهداشت قم با اشاره به بازگشایی مدارس به عنوان یکی از مهمترین اماکن تجمعی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فراهم کردن شرایط الزم برای سالمت فرهنگیان‪ ،‬دانش اموزان و سایر کارکنان مدارس جهت کاهش‬ ‫مواجهه با ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال بیماری از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫دکتر سیامک محبی رئیس مرکز بهداشت قم امروز سی ام شهریورماه با اشاره به بازگشایی مدارس به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین اماکن تجمعی‪ ،‬گفت‪ :‬فراهم کردن شرایط الزم برای سالمت فرهنگیان‪ ،‬دانش‬ ‫در نمایشـگاه فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫در معدن و صنایع معدنی مطرح شـد ‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان اغاز گر‬ ‫معدن کاری در ایران اسـت‬ ‫یازدهمیـن همایـش و نمایشـگاه‬ ‫بیـن المللـی فرصت های سـرمایه‬ ‫گـذاری در معـدن و صنایـع‬ ‫معدنـی در محـل شبسـتان‬ ‫مصلای تهران اغـاز بـه کار کرد‪.‬‬ ‫در اییـن گشـایش ایـن رویـداد‬ ‫بـزرگ صنعتـی و معدنـی کـه بـا‬ ‫حضـور جمعی از پیشکسـوتان‪ ،‬مسـئوالن و دسـت انـدرکاران‬ ‫دولتـی و خصوصـی و غرفـه داران برگزار شـد‪ ،‬رضا محتشـمی‬ ‫پـور معـاون امور معـادن و فـراوری وزارت صمت در سـخنانی‬ ‫ضمـن تشـکر از شـرکت کننـدگان بـه تشـریح اهـداف وزارت‬ ‫تابعـه در امـر معـدن پرداخـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اصلاح سـرمایه گذاری در معدن و گسـترش بخش‬ ‫معـادن مرتبـط بـا صنایـع فـوالدی و هدایـت صنایع به سـوی‬ ‫بهـره گیـری از تکنولـوژی هـای نویـن از مهـم تریـن برنامـه‬ ‫هـای وزارت صمت اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همایـش و نمایشـگاه صنعت توسـط سـازمان نظام‬ ‫مهندسـی معدنـی کشـور و ماینکـس برگـزار شـده اسـت‪ .‬در‬ ‫روز اول برگـزاری همایـش و نمایشـگاه مذکـور تعـدادی از‬ ‫مقامـات ‪ ،‬مسـئوالن و سـایر عالقـه منـدان با حضـور در غرفه‬ ‫ذوب اهـن اصفهـان بـا توضیحـات مدیـران و کارشناسـان این‬ ‫شـرکت و دیگـر شـرکت های تابعـه در جریان تحـوالت جاری‬ ‫و تولیـدات متنـوع ذوب اهـن اصفهـان قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫مهنـدس هرمـز ناصرنیـا پـدر نظـام مهندسـی ایـران و رئیـس‬ ‫اسـبق سـازمان نظـام مهندسـی معدنـی کشـور در بازدیـد از‬ ‫غرفـه ذوب اهـن اصفهـان در ایـن نمایشـگاه بـا اشـاره بـه‬ ‫سـابقه طوالنـی و منحصـر به فرد این شـرکت در امر اکتشـاف‬ ‫و اسـتخراج معـادن کشـور گفـت ‪ :‬یکـی از محورهـای اصلـی‬ ‫توسـعه اقتصـادی کشـور توسـعه معـدن و صنایـع معدنـی‬ ‫اسـت و بـا اسـتخراج و فـراوری بهینه و گسـترده معـادن باید‬ ‫زنجیـره تولیـد را تکمیـل کنیـم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ذوب اهـن اصفهـان اغـاز گـر و مادر معـدن کاری‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬بسـیاری از دسـت انـدر کاران معدن در کشـور‪،‬‬ ‫کار خـود را از ذوب اهـن اصفهان شـروع کرده و بـه لطف این‬ ‫شـرکت صاحـب تجربـه و دانش شـده اند‪.‬‬ ‫کاهش بیش از ‪ 92‬درصدی ابرسـانی‬ ‫سـیار در نیمه اول سال جاری‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا اشـاره بـه‬ ‫تامیـن و توزیـع عادالنـه اب‬ ‫در اسـتان گفـت‪ :‬در بهـار و‬ ‫تابسـتان سـال جـاری بـا توجـه‬ ‫بـه محدودیـت منابـع‪ ،‬اب شـرب‬ ‫‪ 100‬شـهر و ‪ 948‬روسـتای تحت‬ ‫پوشـش ابفـای اسـتان اصفهـان بـه صـورت عادالنـه تامیـن‬ ‫و توزیـع شـد‪ ،‬و ابرسـانی سـیار بیـش از ‪ 92‬درصـد کاهـش‬ ‫یافـت‪.‬‬ ‫حسـین اکبریـان بـا بیـان اینکـه بـا پایـش انالیـن و کنتـرل‬ ‫از راه دور منابـع و تاسیسـات‪ ،‬توزیـع عادالنـه اب درسـطح‬ ‫اسـتان انجـام گرفـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬با ایجـاد بسـتر تله متری‬ ‫خطـوط انتقـال در بیـش از ‪ 85‬ایسـتگاه ابرسـانی از تصفیـه‬ ‫خانـه اب باباشـیخعلی تـا انتهـای خطـوط انتقـال در ناییـن و‬ ‫انارک و نیز دیگر تاسیسـات در سـایر شـهرها و روسـتاها‪ ،‬اب‬ ‫شـرب بـه صـورت پایـدار و عادالنـه توزیع شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در زمـان اوج مصـرف نیـاز ابـی شـهرها‬ ‫و روسـتاهای تحـت پوشـش سـامانه ابرسـانی اصفهـان بزرگ‬ ‫‪ 16.5‬مترمکعـب بـر ثانیـه اسـت‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬امسـال ابفـای‬ ‫اسـتان اصفهـان بـه رغـم اینکـه در پیـک مصـرف بـا کمبـود‬ ‫‪ 2.5‬متـر مکعـب بـر ثانیـه برای تامیـن پایدار اب شـرب مردم‬ ‫مواجـه بـوده‪ ،‬اما با اجـرای برخـی اقدامات از جمله شناسـایی‬ ‫و اصلاح نقاط اسـیب پذیر شـبکه توزیع‪ ،‬توانسـت اب شـرب‬ ‫متقاضیـان را تامیـن نمایـد‪ .‬ایـن در حالیسـت کـه تلـه متری‬ ‫شـبکه توزیـع شـهر اصفهـان نیـز در توزیـع عادالنـه اب در‬ ‫تابسـتان سـال جـاری موثـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهان بیـان کرد‪:‬‬ ‫تلـه متـری ‪ 26‬حوضچـه فشارشـکن در منطقـه ‪ ، 2‬تلـه متری‬ ‫‪ 22‬حوضچـه کنترلی در سـطح شـهر اصفهـان و تعویض بیش‬ ‫از ‪ 200‬والـو و حوضچـه سـازی درشـبکه توزیـع شـهرهای‬ ‫اصفهـان‪ ،‬خمینـی شـهر‪ ،‬نجـف ابـاد و شـاهین شـهر از جمله‬ ‫اقدامـات در راسـتای توزیـع عادالنـه اب بـوده که در دسـتور‬ ‫کار قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫اکبریـان بـه کاهـش نسـبی دمـا در فصـل تابسـتان جـاری‬ ‫اشـاره کـرد و اظهـار داشـت‪ :‬طبـق گزارش هـای سـامانه هوا‬ ‫شناسـی بـه صـورت میانگین امسـال دمـا در ماه هـای خرداد‪،‬‬ ‫تیـر و مـرداد نسـبت بـه سـال گذشـته یـک درجـه کاهـش‬ ‫داشـته کـه ایـن امـر نیـز در تامیـن پایـدار اب شـرب مـردم‬ ‫موثـر بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل ابفـای اسـتان اصفهـان در ادامـه بـه برخـی از‬ ‫چالـش هـای تامیـن پایدار اب شـرب پرداخـت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫طـی دهـه ‪ 40‬تـا پایـان دهـه ‪ 80‬چـاه هـای فلمـن یکـی از‬ ‫منابـع تامیـن اب شـرب شـهر اصفهـان‪ ،‬بـا ظرفیـت ‪3200‬‬ ‫لیتـر بـر ثانیـه بـوده ولـی از ابتدای دهه ‪ 90‬با خشـک شـدن‬ ‫رودخانـه زاینـده رود‪ ،‬ابدهـی ایـن چـاه هـا بـه صفـر رسـیده‬ ‫اسـت و ایـن رویـداد در سـال هـای اخیـر ابفـا را در تامیـن‬ ‫پایـدار اب شـرب بـا چالـش مواجـه نمـوده اسـت‪.‬‬ ‫اموزان و سایر کارکنان مدارس جهت کاهش مواجهه با ویروس کرونا و قطع زنجیره انتقال بیماری‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬وی افزود‪ :‬اصول کلی پیشگیری از کرونا و مشارکت همگانی والدین و‬ ‫مسئوالن اموزش و پرورش برای حفظ سالمتی دانش اموزان و کادر زحمتکش مدارس بیش از پیش مورد‬ ‫تاکید سیستم بهداشتی است‪ .‬محبی با توجه به فراهم شدن دسترسی به واکسن های پیشگیری از کرونا‬ ‫و اثبات نقش موثر ان در کاهش موارد بستری و مرگ و میر توصیه کرد‪ :‬در کنار واکسیناسیون همگانی‪،‬‬ ‫اموزش رعایت بهداشت فردی به ویژه شستشوی مرتب دست ها و استفاده از ماسک و بهداشت تنفسی‬ ‫باید به دانش اموزان بطور مستمر داده شده و فضای کالس درس و محل تجمع و دورهمی ها نیز باید از‬ ‫تهویه و گردش هوای مناسب برخوردار باشد‪ .‬محبی در پایان تصریح کرد‪ :‬دانش اموزان مشکوک یا مبتال‬ ‫به بیماری واگیر باید ضمن استراحت در منزل و پیگیری برای دریافت درمان مناسب از پزشک معالج؛ پس‬ ‫از بهبودی و رفع کامل عالئم در مدرسه حضور یابند‪.‬‬ ‫محافظت از سالمت بیمه شدگان در طرح پزشک خانواده از مهمترین اهداف بیمه سالمت است‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت‬ ‫کرمانشاه با اشاره به الزام کنترل و‬ ‫معاینه هر‪ ۶‬ماه یکبار بیمه شدگان‬ ‫توسط پزشک خانواده بیمه سالمت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهمترین اهداف اجرای‬ ‫طرح پزشک خانواده در بیمه سالمت؛‬ ‫محافظت از سالمتی بیمه شدگان با‬ ‫ویزیت هر ‪ ۶‬ماه یک بار است‪ ،‬نه‬ ‫اینکه فقط موقع بیماری به داد افراد‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫کرمانشاه ‪-‬حسنا فخارزاده‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت‬ ‫کرمانشاه با اشاره به الزام کنترل و‬ ‫معاینه هر‪ ۶‬ماه یکبار بیمه شدگان‬ ‫توسط پزشک خانواده بیمه سالمت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬یکی از مهمترین اهداف اجرای‬ ‫طرح پزشک خانواده در بیمه سالمت؛‬ ‫محافظت از سالمتی بیمه شدگان با‬ ‫ویزیت هر ‪ ۶‬ماه یک بار است‪ ،‬نه اینکه‬ ‫فقط موقع بیماری به داد افراد برسیم‪.‬‬ ‫دکتر «رضا تحویلیان» توضیح داد‪:‬در‬ ‫واقع بیمه سالمت برای حفظ سالمتی‬ ‫افراد هزینه پرداخت می کند‪ ،‬لذا از بیمه‬ ‫شدگان این نوع بیمه که اکثرا از صندوق‬ ‫همگانی بیمه سالمت و ارگان های مانند‬ ‫کمیته امداد و بهزیستی هستند درخواست‬ ‫داریم هر ‪ ۶‬ماه یکبار به پزشک خود جهت‬ ‫معاینه و کنترل سالمت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دکتر تحویلیان همچنین با بیان اینکه‬ ‫پزشکان استان می توانند در طرح پزشک‬ ‫خانواده با بیمه سالمت قرارداد منعقد‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بیمه سالمت برای اخذ قرار‬ ‫داد در هر شیفت کاری صبح یا عصر می‬ ‫تواند تا سقف ‪ ۲‬هزار نفر بیمه شده و برای‬ ‫پزشکانی که با بیمه دیگر طرف قرار داد‬ ‫نیستند و ‪ ۲‬نوبت در خدمت بیمه سالمت‬ ‫باشند می تواند چهار هزار نفر معرفی کند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان‬ ‫کرمانشاه با اعالم اینکه سازمان بیمه‬ ‫سالمت برای هر بیمار ماهیانه مبلغ‬ ‫‪ ۹‬هزار تومان را به پزشک خانواده‬ ‫پرداخت می کند افزود‪ :‬افراد بیمه شده‬ ‫زیرپوشش طرح پزشک خانواده فقط‬ ‫هفت هزار تومان حق ویزیت پرداخت‬ ‫می کنند که مبلغ بسیار ناچیزی است‪.‬‬ ‫دکتر تحویلیان همچنین از پزشکان‬ ‫خواست از طریق سامانه الکترونیکی‬ ‫بیمه سالمت جهت اخذ قرار داد و بار‬ ‫گذاری مدارک پزشکی و پروانه کار و‬ ‫همچنین اخذ قرار داد اقدام کنند و یا‬ ‫در راستای راهنمایی بیشتر با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۱۶۶۶‬تماس بگیرند و یا به اداره‬ ‫کل بیمه سالمت واقع در خیابان شهید‬ ‫جعفری (کسری سابق) مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه بیمه شدگان‬ ‫در طرح پزشک خانواده برای ویزیت‬ ‫و معاینه هیچ محدودیتی ندارند از‬ ‫انها خواست برای حفاظت از سالمت‬ ‫خود هم شده برای کنترل به پزشک‬ ‫خانواده جهت معاینه مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان‬ ‫کرمانشاه به افرادی که فاقد بیمه‬ ‫هستند و تمایل دارند از خدمات بیمه‬ ‫سالمت برخوردار شوند نیز خواست‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت در سطح‬ ‫استان‪ ،‬یا سامانه بیمه سالمت ایرانیان‬ ‫جهت پوشش بیمه ای مراجعه کنند‬ ‫و یا با شماره ‪ ۱۶۶۶‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫‪ ۶۳‬درصد کرمانشاهی ها تحت‬ ‫هستند‬ ‫سالمت‬ ‫بیمه‬ ‫پوشش‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان‬ ‫کرمانشاه تعداد افراد تحت پوشش این‬ ‫بیمه در استان را یک میلیون و ‪۲۷۰‬‬ ‫هزار نفر معادل ‪ ۶۳.۵‬درصد از جمعیت‬ ‫استان اعالم کرد و گفت‪ :‬افراد تحت‬ ‫پوشش بیمه از طریق پنج صندوق و نوع‬ ‫بیمه خدمات خود را دریافت می کنند‬ ‫به عنوان مثال کارکنان دولت ‪ ۱۴۳‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬روستاییان‪ ،‬عشایر و شهرهای زیر‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیت‪ ۵۲۱ ،‬هزار نفر‪،‬‬ ‫سایر اقشار هم بیش از ‪ ۹۷‬هزار نفر‬ ‫بطوریکه مددجویان کمیته امداد بیش‬ ‫از ‪ ۴۱‬هزار نفر‪ ،‬ایثارگران بیش از ‪۴۰‬‬ ‫هزار نفر‪ ،‬مددجویان بهزیستی بیش‬ ‫از ‪ ۱۶‬هزار نفر و همچنین ‪ ۳۸۶‬نفر از‬ ‫طالب و روحانیون هم تحت حمایت‬ ‫بیمه سالمت هستند که دفترچه خود‬ ‫را به صورت رایگان دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یک هزار و ‪۱۴‬‬ ‫مرکز درمانی با بیمه سالمت قرارداد‬ ‫همکاری دارند و ‪ ۳۲‬دفتر پیشخوان‬ ‫هم به نمایندگی از بیمه سالمت‬ ‫کارهای عقد قرارداد‪ ،‬تمدید و ثبت‬ ‫نام را انجام می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬در همه‬ ‫شهرستان های استان به جز گیالنغرب‪،‬‬ ‫قصرشیرین‪ ،‬داالهو و روانسر‪ ،‬شعب بیمه‬ ‫سالمت حضور دارند و در شهرستان‬ ‫هایی هم که شعبه نداریم‪ ،‬دفاتر‬ ‫پیشخوان این وظیفه را بر عهده دارند‪.‬‬ ‫دکتر تحویلیان صدور نسخه الکترونیک را‬ ‫برای دریافت خدمات بیمه سالمت ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬امروز ‪ ۱۰۰‬درصد نسخه‬ ‫های پزشکی به صورت الکترونیک صادر‬ ‫می شود و نسخه هایی که دستی باشند‬ ‫مشمول دریافت خدمات نخواهند شد لذا‬ ‫بیمه شدگان برای دریافت خدمات از بیمه‬ ‫سالمت نباید تقاضای نسخه دستی کنند‪.‬‬ ‫سرپرست اداره کل بیمه سالمت استان‬ ‫کرمانشاه با اشاره به اینکه تلفن گویای‬ ‫‪ ۱۶۶۶‬به صورت تمام وقت و ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫در خدمت مردم است تا هرگونه سوال و‬ ‫ابهام خود را بپرسند‪ ،‬افزود‪ :‬بیمه شدگان‬ ‫می توانند با مراجعه به سامانه شهروندی‬ ‫هم از اخرین وضعیت بیمه خود مطلع‬ ‫شوند و حتما بعد از دریافت پیامک به‬ ‫پزشک خانواده خود مراجعه کنند تا‬ ‫معاینه اولیه انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه خبر داد‪:‬‬ ‫ابرسانی به ‪ ۱۸۴‬روستای استان کرمانشاه در دولت سیزدهم‬ ‫کرمانشاه ‪-‬حسنا فخارزاده‪-‬رئیس‬ ‫شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو‬ ‫در استان و مدیرعامل شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان کرمانشاه از اتمام‬ ‫پروژه های ابرسانی به ‪ ۱۸۴‬روستای‬ ‫استان با جمعیتی بالغ بر ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۲۶‬نفر طی دولت سیزدهم خبر‬ ‫داد و گفت‪ ۵۲ :‬هزار ‪ ۵۰۰‬شهروند‬ ‫کرمانشاهی نیز طی این مدت از نعمت‬ ‫اب شرب پایدار بهره مند شدند‪.‬‬ ‫رضا داودی به تشریح اقدامات شاخص‬ ‫شرکت ابفا استان طی یک سال گذشته‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬با اقدامات انجام شده‬ ‫این شرکت طی دولت سیزدهم از جمله‬ ‫اجرای ‪ ۱۷۸‬هزار کیلومتر خط انتقال و ‪۹۵‬‬ ‫کیلومتر شبکه توزیع اب‪ ،‬احداث ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۰‬مترمکعب مخزن ذخیره و حفر و‬ ‫تجهیر ‪ ۶۰‬حلقه چاه اب در سطح استان‬ ‫‪ ۱۰۴‬هزار ‪ ۷۲۶‬هم استانی از نعمت اب‬ ‫شرب پایدار بهره مند شدند‪.‬‬ ‫وی از جمله طرحهای شاخص این شرکت را‬ ‫ابرسانی به ‪ ۱۸۴‬روستا در ‪ ۱۱‬شهرستان با‬ ‫جمعیتی بالغ بر ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۲۲۶‬نفر عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬میزان هزینه کرد جهت اجرای‬ ‫این طرحهای ‪۲‬هزار و ‪ ۶۹۷‬میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫کرمانشاه ادامه داد‪ :‬در دولت ایت اله رئیسی‬ ‫طرح جهاد ابرسانی به روستاهای کشور با‬ ‫رویکرد ابرسانی به روستاهای مناطق‬ ‫محروم به اجرا درامد که این طرح در‬ ‫استان کرمانشاه در دی ماه ‪ ۱۴۰۰‬در قالب‬ ‫یک قرارداد ‪ ۳۰‬ماهه با قرارگاه امام حسن‬ ‫مجتبی(ع) منعقد و در بهمن ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫عملیات اجرایی فاز اول ان که ابرسانی به‬ ‫‪ ۳۴۹‬روستا است توسط قرارگاه نجف اشرف‬ ‫و سپاه حضرت نبی اکرم(ص) اغاز شد‪.‬‬ ‫داودی بیان کرد‪ :‬پروژه های ابرسانی ‪۸‬‬ ‫شهرستان استان که شامل ‪ ۱۸۳‬روستا است‬ ‫به قرارگاه نجف و پروژه های ‪ ۶‬شهرستان‬ ‫که شامل ‪ ۱۶۶‬روستا است به سپاه حضرت‬ ‫نبی اکرم(ص) واگذار شد‪.‬‬ ‫وی به تشریح دیگر اقدامات انجام شده‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫در دولت سیزدهم پرداخت و خاطر نشان‬ ‫ساخت‪ :‬انجام ممیزی و اخذ گواهینامه ایزو‬ ‫‪ ۱۷۰۲۵‬توسط ازمایشگاه مرکزی شرکت‬ ‫ابفا استان دیگر اقدام شاخص این شرکت‬ ‫است‪ ،‬همچنین طی این مدت یک میلیون و‬ ‫‪ ۴۷۹‬هزار و ‪ ۷۹۰‬مورد ازمایش کلرسنجی‪،‬‬ ‫کدورت سنجی‪ ،‬ازمایشات میکروبی‪،‬‬ ‫فیزیک وشیمیایی‪ ،‬ریزاالینده ها و ‪،HPC‬‬ ‫شستشوی ‪ ۵۵۲‬مخزن ذخیره با کیفیت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد و خرید تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫اب و فاضالب به مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریال نیز‬ ‫طی این مدت صورت گرفت‪.‬‬ ‫داودی به تاثیر مستقیم انشعابات غیرمجاز بر‬ ‫هدر رفت اب اشاره کرد و گفت‪ :‬با شناسایی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۳۰۰‬فقره انشعاب غیرمجاز طی‬ ‫یک سال گذشته از هدر بیش از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫مترمکعب اب جلوگیری شد‪.‬این مقام‬ ‫مسئول به اقدامات این شرکت در حوزه‬ ‫فاضالب پرداخت و افزود‪ :‬با توسعه‪۱۸.۸۶‬‬ ‫کیلومتر از شبکه جمع اوری فاضالب و ‪۱.۱‬‬ ‫کیلومتر اصالح و بازسازی شبکه جمع اوری‬ ‫فاضالب در دولت سیزدهم ‪ ۶‬هزار و ‪۹۰۶‬‬ ‫شهروند از خدمات فاضالب بهره مند شدند‪.‬‬ ‫احداث هتل های بیشتر در مشهد توجیه اقتصادی ندارد‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ ‫در خصوص اینکه چرا هتل های بیشتری‬ ‫در مشهد ساخته نمی شود تا در ایام پیک‬ ‫پذیرای زئران باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم‬ ‫هتل های زیادی احداث کنیم‪ ،‬توجیه‬ ‫اقتصادی ان زیر سوال خواهد رفت‪.‬‬ ‫یوسف بیدخوری امروز‪ ۳۰ ،‬شهریور ماه‪ ،‬در‬ ‫نشست خبری ستاد دهه پایانی صفر که در‬ ‫استانداری خراسان رضوی برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین ایام پیک مشهد و حضور‬ ‫گسترده زائران در مشهد دهه پایانی صفر است‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۲‬ماه است که جلسات مستمری در حوزه‬ ‫بحث اسکان انجام می دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت اسکان ما در واحدهای‬ ‫رسمی حداکثر به ‪ ۱۳۵‬هزار نفر می رسد‪ .‬طبیعتا‬ ‫ظرفیت ‪ ۱۳۵‬هزار نفره برای این ایام کفایت‬ ‫نمی کند که از همین رو تمام ظرفیت های امکان‬ ‫پذیر که زائر می تواند در انجا اقامت داشته باشد‬ ‫را هماهنگ کردیم‪ .‬اداره کل اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫اداره کل ورزش وجوانان و شهرداری مشهد‬ ‫ظرفیت های خوبی فراهم کرده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر اداره کل ورزش وجوانان‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬نفر و اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار نفر در ‪ ۸۰۲‬مدرسه و ‪ ۱۰‬سالن‬ ‫ورزشی ظرفیت فراهم کرده اند که در سال های‬ ‫گذشته یک سوم این ظرفیت مورد استفاده قرار‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی‬ ‫گفت‪ :‬حتی سراغ ادارات دولتی رفتیم و از ان ها‬ ‫درخواست داشتیم تا ظرفیت های ساختمان های‬ ‫خود را در اختیار ما قرار دهند‪ .‬کار خوبی که‬ ‫امسال صورت گرفته این است که اگر ظرفیتی‬ ‫خالی بماند می توانیم در ستاد ان را شناسایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫بیدخوری با اشاره به اینکه نرخ واحدهای‬ ‫اقامتی رسمی افزایش نداشته است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫واحدهای اقامتی قیمت های خاص خود را دارند‬ ‫و تمام نرخ نامه ها در دید مهمان ها قرار دارد‪.‬‬ ‫صحبت هایی از نرخ نامه های شناور و متفاوت‬ ‫شده است که هیچ نرخ نامه متفاوتی به هیچ‬ ‫واحد اقامتی نداده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر درصد اشغال‬ ‫واحدهای اقامتی در مشهد خیلی باال نیست‪.‬‬ ‫همیشه در زمان هایی که پیک مهمی داریم‪،‬‬ ‫‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز قبل از ان افت داریم‪ .‬واحدهای‬ ‫اقامتی زمانی توجیه اقتصادی دارند که حداقل‬ ‫‪ ۵۰‬درصد میانگین درصد اشغال ساالنه ان ها‬ ‫باشد؛ اگر به غیر از این باشد توجیه اقتصادی‬ ‫الزم ندارند‪ .‬از همین رو در فصول غیر پیک که‬ ‫مشتری کمتری دارند‪ ،‬تخفیفاتی ارائه می دهند‪،‬‬ ‫اما اینکه ‪ ۲‬نرخ به ان ها داده شده باشد و یا‬ ‫نرخ نامه شناور داشته باشند‪ ،‬چنین چیزی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت‪:‬‬ ‫در برخی از ظرفیت های اضطراری مبالغ حداقلی‬ ‫از زائران گرفته می شود‪ .‬مدارس نیز قیمت های‬ ‫خاص خود را دارند که قیمت ان برای کارکنان‬ ‫فرهنگی و سایر عموم متفاوت است‪.‬وی در‬ ‫خصوص اینکه چرا هتل های بیشتری در مشهد‬ ‫ساخته نمی شود تا در این ایام پذیرای زئران‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم هتل های زیادی درست‬ ‫کنیم‪ ،‬توجیه اقتصادی ان زیر سوال خواهد‬ ‫رفت‪ .‬دولت وظیفه دارد هماهنگی های الزم را‬ ‫انجام دهد تا ظرفیت هایی موقت و اضطراری را‬ ‫پای کار بیاورد تا زائران که در اینجا حضور پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬بتوانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫بیدخوری افزود‪ :‬در اطراف حرم طبیعتا مکانی‬ ‫نداریم و یا به سختی پیدا خواهد شد‪ .‬واحدهای‬ ‫اقامتی رسمی تکمیل ظرفیت شده اند و ظرفیت‬ ‫خالی ندارند‪ .‬هرچه از حرم فاصله بگیریم‪،‬‬ ‫ظرفیت های موقت و اضطراری که پیش بینی‬ ‫شده بیشتر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬چیزی که نیاز به مدیریت‬ ‫بیشتری دارد افرادی است که یا با ماشین‬ ‫شخصی خود به مشهد می ایند یا نمی توانند‬ ‫در هیات های مذهبی اقامت داشته باشند‪ .‬باید‬ ‫بتوانیم این افراد را مدیریت کنیم که اولویت اول‬ ‫ما مدارس‪ ،‬ادارات دولتی‪ ،‬سالن های ورزشی و‬ ‫کمپ ها است‪ .‬با تک تک افرادی که با شماره‬ ‫‪ ۳۷۰۴۵‬تماس بگیرند صحبت و فضای اماده را‬ ‫به ان ها اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫پهنای باند کاهش پیدا نکرده است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪ -‬سیده طناز جعفری‪ -‬وزیر‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات ادعای اعمال محدودیت و قطع‬ ‫اینترنت در روزهای اینده را تکذیب کرد و گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر سرعت و کیفیت ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫برخی خبرگزاری ها نقل قول اشتباهی از سخنان وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات در حاشیه جلسه هیات دولت منتشر کردند که‬ ‫پس از پیگیری های مرکز روابط عمومی این نقل قول اشتباه اصالح‬ ‫شد‪ .‬عیسی زارع پور‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬با تکذیب‬ ‫نقل قول های اشتباه منتشر شده در برخی رسانه ها‪ ،‬گفت‪ :‬در پاسخ‬ ‫به سوال خبرنگاری در حاشیه دولت درباره سرعت اینترنت در‬ ‫روزهای اخیر این نکته مورد تاکید قرار گرفت که پهنای باند کاهش‬ ‫پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در روزهای اخیر در برخی نقاط و برخی ساعات‬ ‫محدودیت های مقطعی وجود داشته که برطرف شده است و در‬ ‫حال حاضر شبکه ارتباطی هیچ مشکلی از منظر سرعت و کیفیت‬ ‫ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات درباره قطعی اینترنت هیچ صحبتی نکرده است‬ ‫وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیات دولت با خبرنگاران گفت وگو‬ ‫کرد و به سواالت ان ها پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اختالل در اینترنت گفت‪ :‬پهنای باند اینترنت کشور‬ ‫کاهش پیدا نکرده است و ما به صورت لحظه ای وضعیت اینترنت‬ ‫را پایش می کنیم‪.‬‬ ‫زارع پور افزود‪ :‬گاهی اوقات به دلیل مسائلی تصمیماتی برای‬ ‫محدودیت اتخاذ می شود و به شکل عمومی ما کاهش پهنای باندی‬ ‫را شاهد نبودیم‪.‬‬ ‫سخنان وزیر ارتباطات در این خصوص باعث شد برخی‬ ‫خبرگزاری های کشور نقل قول اشتباهی را از وی منتشر کردند‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬با تکذیب نقل قول های اشتباه‬ ‫منتشر شده گفت‪ :‬در پاسخ به سوال خبرنگاری در حاشیه دولت‬ ‫درباره سرعت اینترنت در روزهای اخیر این نکته مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت که پهنای باند کاهش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش بر خالف مطالبی که رسانه ها‪ ،‬کانال های‬ ‫تلگرامی و برخی اکانت های توییتر منتشر کرده اند‪ ،‬وزیر ارتباطات‬ ‫درباره قطعی اینترنت در ساعات و روزهای اینده هیچ صحبتی‬ ‫نکرده است و تصمیم گیری برای محدودیت در اینترنت به دالیل‬ ‫گوناگون جزو تکالیف وزارت ارتباطات نیست‪.‬‬ ‫بخشش قاتل "به عشق امام حسین(ع)"‬ ‫درکرمانشاه‬ ‫ایسنا‪/‬کرمانشاه معاون قضایی دادگستری استان کرمانشاه از‬ ‫بخشش یک محکوم به قصاص در کرمانشاه با پویش "به عشق امام‬ ‫حسین(ع) می بخشم" خبر داد‪.‬‬ ‫منوچهر فتاحی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬در تشریح جزئیات این‬ ‫پرونده‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬سال ‪ 1393‬به دلیل اختالفات خانوادگی‪ ،‬نزاعی‬ ‫بین دو طایفه در کرمانشاه رخ می دهد که منجر به کشته شدن‬ ‫یکی از طرفین نزاع می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وقوع این حادثه اختالفات بین دو طایفه را تشدید‬ ‫می کند‪ ،‬افزود‪ :‬ادامه دار شدن این اختالفات باعث تشکیل چندین‬ ‫پرونده در دادسرا و دادگاه های کرمانشاه می شود‪.‬‬ ‫رئیس شوراهای حل اختالف استان کرمانشاه ادامه داد‪ :‬سرانجام‬ ‫این پرونده پس از طی مراحل قانونی‪ ،‬به صدور حکم قصاص برای‬ ‫قاتل انجامید و مورد تائید قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی به گذشت حدود ‪ 9‬سال از وقوع این قتل اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در این سالها قاتل از بزه خود پشیمان شده بود و در کابوس اجرای‬ ‫حکم به سر می برد تا اینکه این پرونده به درخواست خانواده اش و‬ ‫دستور مقام قضایی پرونده برای حل و فصل و ایجاد سازش به شعبه‬ ‫‪ 45‬شورای حل اختالف استان کرمانشاه ارجاع شد‪.‬‬ ‫فتاحی به تالش شبانه روزی اعضای ستاد صبر شورای حل اختالف‬ ‫استان برای به سازش رسیدن این پرونده اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سرانجام خانواده مقتول‪ ،‬به حرمت ماه محرم و ارادتی که به اهل‬ ‫بیت عصمت و طهارت داشتند‪ ،‬با پویش "به عشق امام حسین(ع)‬ ‫می بخشم" قاتل فرزند خود را بخشیدند‪.‬‬ ‫تجارتالکترونیکبرترافیکپستی‬ ‫تاثیر گذاشته است‬ ‫ایسنا‪/‬اصفهان مدیرکل شرکت پست استان اصفهان گفت‪ :‬تجارت‬ ‫الکترونیک بر ترافیک پستی تاثیر گذاشته و افزایش ارسال‬ ‫بسته های خرید را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫حمید باقری‪ ،‬امروز (چهارشنبه‪ ۳۰ ،‬شهریور) در نشست با فرماندار‬ ‫تیران و کرون‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توسعه فناوری های نوین و گرایش به‬ ‫تجارت الکترونیک منجر به تغییر در ارسال ترافیک پستی شده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬مسیر ارسال و مراسالت نامه به سمت جابجایی‬ ‫بسته های کاالیی تغییر کرده و حتی بسته های غذایی هم جابجا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مدیرکل پست استان اصفهان با بیان اینکه با وجود‬ ‫این تغییرات‪ ،‬اما سهم توسعه تجارت الکترونیک در خرید داخلی‬ ‫و صادرات امار باالیی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اینده شاهد تحوالت‬ ‫جدی در این حوزه خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی به نقش شرکت پست در تسریع ارسال گذرنامه های اربعین‪،‬‬ ‫نمایشگاه کتاب و خریدهای الکترونیکی اشاره کرد و گفت‪ :‬روزانه‬ ‫بالغ بر ‪ ۸۶‬هزار مرسوله در استان اصفهان جابجا می شود و در متن‬ ‫اربعین و برپایی نمایشگاه کتاب این خدمات افزایش داشت‪.‬‬ ‫همچنین فرماندار تیران و کرون در این نشست به کارکردهای‬ ‫اقتصادی تجارت الکترونیک اشاره کرد و گفت‪ :‬شرکت پست در‬ ‫این حوزه نقش مهمی دارد که افراد در کمترین فرصت به نیاز خود‬ ‫می رسند‪.‬علی محمدی کیا توسعه زیر ساخت ها در این شرکت را‬ ‫تاکید کرد و یاداور شد‪ :‬نبود دفتر و مرکز پست در بخش کرون در‬ ‫ارتقا کیفیت و عملکرد شرکت پست تاثیر دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫فراخوان مشموالن اعزامی پایه خدمتی مهر ماه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬کلیه مشموالن دارای برگ اماده به خدمت به‬ ‫تاریخ مهرسال ‪ ۱۴۰۱‬می بایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشموالن حضوریابند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫کلیه مشموالنی که برگ اماده به خدمت به تاریخ مهر سال ‪ ۱۴۰۱‬دریافت کرده اند‪ ،‬می بایست با‬ ‫مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس‪ ،)۱۰+‬برگ معرفی نامه مشموالن به‬ ‫مراکز اموزش را دریافت و برابر اطالعات مندرج دران اقدام کنند‪.‬‬ ‫این دسته از مشموالن می بایست در تاریخ مهر سال ‪ ۱۴۰۱‬در ساعت‪ ،‬محل و مراکزی که در برگ‬ ‫معرفی نامه مشموالن اعالم شده‪ ،‬حضور یابند و به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند‪.‬‬ ‫مشموالن اعزامی می بایست کارت تزریق واکسیناسیون کووید ‪ ۱۹‬و واکسن مننژیت و دوگانه را در‬ ‫روز اعزام به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫مشموالن می بایست اصل مدارک مورد نیاز اعم از برگ اماده به خدمت‪ ،‬برگ محل مراجعه‪ ،‬برگ‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬کارت ملی و شناسنامه‪ ،‬مدارک مربوط به شرایط خاص را به همراه خود داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪ ،‬عدم حضور به موقع در زمان و محل های تعیین شده‪ ،‬غیبت محسوب‬ ‫شده و برابر ماده ‪ ۱۰‬و ‪ ۵۸‬قانون خدمت وظیفه عمومی با انان رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫زمین های واگذاری باید‬ ‫زیرساخت و امکانات داشته باشند‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۵‬بیمارستان‬ ‫در استان تهران طی ‪ ۳‬سال اینده‬ ‫هدفگذاری ‪ ۳۰‬پهنه‬ ‫در بحث پسماند در کشور‬ ‫عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان درباره طرح واگذاری زمین ‪ ۲۰۰‬متری به‬ ‫خانواده های دارای سه فرزند گفت‪ :‬زمین باید زیرساخت و امکانات داشته باشد تا قابل‬ ‫سکونت باشد‪.‬فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬این که دولت تصمیم‬ ‫گرفته به خانوارهای دارای سه فرزند‪ ،‬زمین بدهد کار پسندیده ای است اما باید ببینیم‬ ‫چقدر از تجارب گذشته در این زمینه استفاده شده است؛ چرا که در برخی دولت های‬ ‫پیشین هم طرح های واگذاری زمین به خانواده ها مطرح بود‪ .‬اگر ان برنامه ها موفق‬ ‫بوده جای بحث نیست اما اگر فقط منتج به این مساله شود که بازار فروش زمین‬ ‫شکل بگیرد کمکی به تولید مسکن نخواهد کرد‪.‬عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در بعضی از نقاط کشور برای پروژه جهش تولید مسکن‪ ،‬زمین فراهم شده‬ ‫نبودن سرمایه گذاری روی این‬ ‫اما به دلیل نبود زیرساخت ها و امکانات و توجیه پذیر‬ ‫ِ‬ ‫زمین ها سازندگان بخش خصوصی و دولتی حاضر به سرمایه گذاری در انها نشدند‪.‬‬ ‫پورحاجت با بیان این که ساخت مسکن با اعداد و ارقامی که وزارت راه و شهرسازی‬ ‫اعالم کرده امکان پذیر نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای بخش خصوصی‪ ،‬ساخت مسکن با‬ ‫قیمت متری ‪ ۴.۷‬میلیون تومان امکان پذیز نیست؛ زیرا هزینه ساخت واحدهای‬ ‫نهضت ملی مسکن کمتر از متری هفت میلیون تومان تمام نمی شود‪ .‬مشکالتی هم‬ ‫درخصوص تامین تسهیالت و اورده متقاضیان وجود دارد‪ .‬عضو هیات مدیره کانون‬ ‫انبوه سازان با اشاره به گذشت یک سال از وعده وزارت راه و شهرسازی درخصوص‬ ‫مقدمات ساخت یک میلیون واحد مسکونی یاداور شد‪ :‬گفته می شود برای ‪۱.۶‬‬ ‫میلیون واحد تامین زمین صورت گرفته اما در بعضی نقاط کشور زمین برای طرح‬ ‫جهش تولید مسکن وجود ندارد‪ .‬برعکس در بعضی نقاط زمین هست و متقاضی‬ ‫ساخت نیست‪ .‬این نشان می دهد شاکله این برنامه دچار مشکالتی است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به طرح اقدام ملی مسکن در دولت دوازدهم گفت‪ :‬اوایل ان طرح اعالم کردند که‬ ‫می خواهند با متری ‪ ۲.۷‬میلیون تومان مردم را صاحب خانه کنند‪ .‬خوب حاال امار‬ ‫بدهند که در طول سه چهار سال اخیر چه تعداد از ان ‪ ۴۰۰‬هزار واحدی که قرار بود‬ ‫با متری ‪ ۲.۷‬میلیون تومان به دست مردم برسد تکمیل شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران از بهره برداری بیمارستان امام‬ ‫خمینی(ره) شهریار تا پایان سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬ظرف سه سال اینده ‪۱۵‬‬ ‫بینارستان در سطح استان تهران به بهره برداری می رسد‪.‬عالء الدین ازوجی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در تشریح روند توسعه حوزه بهداشت و درمان در سطح استان تهران‬ ‫گفت‪ :‬برخالف شهر تهران شهرستانهای استان تهران از محروم ترین شهرستانهای‬ ‫کشور است‪ .‬بی تردید در تخصیص بودجه ها باتوجه به نگاه ملی و فراملی توجه به‬ ‫تهران بیشتر است؛ در دنیا هم همینطور است و معموال دولت ها توجه خاصی به‬ ‫پایتخت دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما این نگاه ویژه برای شهرستان های استان تهران رخ نداده و شهرستان‬ ‫های استان تهران از بعد شاخص های سالمت ‪،‬اموزشی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی جزو‬ ‫شهرستان های متوسط به پایین محسوب می شوند چون در طول تاریخ نگاه به‬ ‫شهر تهران بیشتر از شهرستان های هم جوار بوده است و از سوی دیگر مهاجرت از‬ ‫استان های دیگر به حاشیه تهران و سکونت اتباع خارجی در شهرستان های استان‬ ‫تهران که معموال گارگر و از خانواده های ضعیف هستند از دیگر عوامل محروم ماندن‬ ‫شهرستانهای استان تهران است‪.‬‬ ‫ازوجی ادامه داد‪ :‬بر اساس اخرین سرشماری که انجام شده بیش از دو میلیون نفر‬ ‫از اتباع غیر رسمی در تهران ساکن هستند که عمدتا در دو سال گذشته به ایران‬ ‫مهاجرت کرده و در استان تهران ساکن شده اند‪ .‬در کنار این اتباع غیر رسمی حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار نفر از اتباع رسمی هم در استان تهران سکونت دارند که در مجموع تعداد‬ ‫انها به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر می رسد‪ .‬در کنار مهاجرت اتباع خارجی به کشور‬ ‫مهاجرت از شهرستان های استان های دیگر به استان تهران هم رخ می دهد؛ لذا دولت‬ ‫باید برای کل این جمعیت زیرساخت تهیه کند و این کار بسیار سختی است‪ .‬ساخت‬ ‫راه و مدسه‪ ،‬تامین اب و ‪ ...‬نیازمند زمان هستند‪ ،‬اما خوشبختانه باتوجه به شیوع کرونا‬ ‫ویروس و نگاه ویژه دولت سیزدهم به حوزه بهداشت و درمان شاهد رخدادهای موثری‬ ‫در سطح استان تهران هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری‬ ‫های کشور گفت‪ :‬در سازمان شهرداری ها در وزارت کشور ‪ ۳۰‬پهنه را در بحث‬ ‫پسماند هدف گذاری کرده ایم که ‪ ۱۷‬پهنه در استان ساحلی شمالی‪ ۴ ،‬پهنه‬ ‫در استان های ساحلی جنوبی‪ ۸ ،‬پهنه در هر هشت کالنشهر و دو پهنه در‬ ‫استان های کرمانشاه و ارومیه وجود دارد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سید حبیب راضی در‬ ‫نهمین نشست کمیته تخصصی محیط زیست مجمع شهرداران کالنشهرهای‬ ‫ایران که با هدف انتقال تجربیات‪ ،‬هماهنگی و مشارکت در مسائل محیط‬ ‫زیستی برگزار شد؛ با بیان اینکه وضعیت حوزه محیط زیست در کشور چندان‬ ‫قابل دفاع نیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حوزه پسماند ‪ ۷۵‬درصد پسماند عادی را‬ ‫مستقیما دفن می کنیم و تفکیک از مبدا نیز تنها ‪ ۱۰‬درصد انجام می شود‪ ،‬در‬ ‫حالی که در برنامه ششم این میزان ‪ ۲۸‬درصد هدف گذاری شده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بحث هوای پاک‪ ،‬مدیریت پسماند و فضای سبز باید بر اساس‬ ‫طرح های جامع و تفصیلی متناسب با هر شهر دیده شود و در این موضوعات‬ ‫سازوکارهای جدیدتری نیاز است تا شاهد همکاری و هماهنگی بین بخشی‬ ‫باشیم‪ .‬راضی گفت‪ :‬در سازمان شهرداری ها در وزارت کشور ‪ ۳۰‬پهنه را در‬ ‫بحث پسماند هدف گذاری کرده ایم که ‪ ۱۷‬پهنه در استان ساحلی شمالی‪۴ ،‬‬ ‫پهنه در استان های ساحلی جنوبی‪ ۸ ،‬پهنه در هر هشت کالنشهر و دو پهنه در‬ ‫استان های کرمانشاه و ارومیه وجود دارد‪.‬مدیرکل دفتر محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد‪ :‬مطالعات جدی‬ ‫در این ‪ ۳۰‬پهنه و بر وضع موجود و سناریوهای قابل اجرا‪ ،‬شروع شده است و‬ ‫‪ ۳۰‬کارشناس خبره و نفرات اول در حوزه پسماند بر این موضوع کار می کنند‪.‬‬ ‫این پهنه ها ‪ ۶۰‬درصد پسماند عادی کشور را شامل می شود؛ برنامه ها را پیش‬ ‫بینی کردیم تا مشکالت پسماند بر اساس ان حل شود و حتی اعتبارات ان نیز‬ ‫پیش بینی شده است؛ همچنین بحث پسماند ویژه و عادی و چگونگی تفکیک‬ ‫ان از مشکالتی است که باید از طریق تعامل با سازمان محیط زیست حل شود‪.‬‬ ‫امضای چهار تفاهم نامه‬ ‫تامین واحدهای مسکونی در پایتخت‬ ‫چهار تفاهم نامه تامین ‪ ۳۰‬هزار واحد مسکونی در پایتخت میان شهرداری تهران با‬ ‫بنیاد شهید‪ ،‬بیمه مرکزی‪ ،‬بانک پارسیان و بانک ایران زمین منعقد شد‪.‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران در ائین امضای چهار تفاهم نامه‬ ‫تامین ‪ ۳۰‬هزار واحد مسکونی در پایتخت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس مطالعات گسترده ای‬ ‫که در بخش مسکن شکل گرفته بود با تاکید شهردار تهران قرارگاه مسکن در‬ ‫شهرداری تهران شکل گرفت که این قرارگاه در دو بخش مداخله مستقیم و غیر‬ ‫مستقیم و بیشتر با هدف مناطق جنوبی شهر برای کاهش بی عدالتی در شهر‬ ‫اقدامات خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۰‬حدود ‪ ۳۵‬میلیون متر مربع پروانه ساخت برای مسکن‬ ‫در تهران صادر شد و از همین سال روند کاهش صدور پروانه ها اغاز شد تا جایی‬ ‫که در سال ‪ ۱۴۰۰‬این رقم به پنج میلیون متر مربع رسیده بود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫تقاضای تولید مسکن وجود داشت اما تولید ان کاهش پیدا کرده بود‪ .‬موضوعی که‬ ‫نمی توان ان را به تحوالت بازار ارز و تحریم ها مرتبط کرد‪ .‬بر همین اساس اقدامات‬ ‫و سیاستگذاری های قرارگاه و شهرداری تهران به شکلی بود که برای ساخت‬ ‫مسکن به مناطقی برویم که تولید مسکن در انها به توسعه کلی شهر تهران‬ ‫بیانجامد و شاخص های توسعه یافتگی به نسبت سایر مناطق در این محدوده ها‬ ‫ظرف سال های گذشته کاهش یافته بود‪.‬معاون شهردار تهران ادامه داد‪ :‬عوامل‬ ‫بسیاری در کاهش توسعه یافتگی این مناطق دخیل بودند؛ اما مهمتر از هر چیز‬ ‫محدودیت هایی بود که نهادهای سیاستگذار در این محدوده ها وضع کرده بودند‪.‬‬ ‫به شکلی که در بافت فرسوده پروانه های ساخت به یک پنجم کاهش پیدا کرده‬ ‫بود‪.‬وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با دستگاه های مختلف برای تولید مسکن در‬ ‫پایتخت‪ ،‬گفت ‪ :‬امروز نخستین شاخصی که تغییر خواهد کرد شاخص دسترسی‬ ‫به مسکن است که بهبود پیدا می کند و به تبع ان کاهش رشد تورم بخش مسکن‬ ‫را به همراه دارد‪ .‬این در شرایطی است که حرکت در بازار مسکن سایر مولفه های‬ ‫اقتصادی را به حرکت در می اورد‪ .‬همچنین ساخت مسکن ایرانی اسالمی که‬ ‫مورد تاکید شهردار تهران بوده با محوریت مسجد و مدرسه در این طرح مورد‬ ‫توجه قرار می گیرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی اقامحمدی رئیس ستاد توانمندسازی‬ ‫محالت کم برخوردار کشور نیز در بخشی از این مراسم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز قدم موثر و‬ ‫اصولی برای بهبود زندگی مردم در قالب امضای این تفاهم نامه ها برداشته خواهد‬ ‫شد‪ .‬بی تردید اگر بخواهیم قیمت مسکن را تغییر دهیم جز در تهران این مهم‬ ‫امکانپذیر نیست و حتما باید در تهران قیمت شکسته شود و این نسبتی که به‬ ‫همت شهرداری اغاز شده‪ ،‬ان شاءاله با همکاری بانک ها و همه نهادهای موثر به‬ ‫خوبی انجام خواهد شد و نشان خواهد داد بازار فعلی مسکن دوام نخواهد داشت‬ ‫و سیاست اجرایی که مد نظر قرار گرفته در کل کشور تاثیرگذار خواهد بود‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ساخت مسکن برای متقاضی باید انجام شود‪ .‬بخشی از مسکن هایی‬ ‫که در حال حاضر ساخته شده با متقاضیان تناسب ندارد‪ .‬باید مسکن تولیدی‬ ‫با توان متقاضیان تناسب داشته باشد و مسکن تقاضامحور باشد‪.‬اقامحمدی با‬ ‫تاکید بر اینکه امروز تقاضا برای تولید مسکن شکل گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫طرح متقاضی انچه که به عنوان منابع می تواند در اختیار بگذارد را اعالم می کند‬ ‫و متناسب با ان برنامه ریزی می شود که این موضوع تغییری بنیادین را به همراه‬ ‫دارد و با تشکیل تعاونی ها نظارت واقعی شکل می گیرد و واحدهای مسکونی‬ ‫به موقع به متقاضیان تحویل داده می شود‪ .‬این مدل می تواند از لحاظ اسالمی‬ ‫هم دست طراحان را باز بگذارد‪.‬وی ادامه داد‪ ۲۰۲۰ :‬محله کم برخوردارتر در‬ ‫کشور وجود دارد که ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر در این محالت ساکن هستند‬ ‫و در تهران نیز ‪ ۱۷۹‬محله از این جنس وجود دارد که بیشترین انها در میان‬ ‫شهرستان های استان تهران در شهرری است که ‪ ۱۸‬محله از این جنس هستند‬ ‫که اقدامات بنیادین در این محالت اغاز شده‪ ،‬باید تکنولوژی های ساخت مسکن‬ ‫را تغییر دهیم تا در این محدوده ها تاثیرگذار باشیم‪ ۴۰ .‬درصد مردم ‪ ۱۷۹‬محله‬ ‫کمتر برخوردار استان تهران اجاره نشین هستند‪ .‬لذا باید اقدامات موثر با توجه به‬ ‫نیاز متقاضیان صورت بگیرد‪.‬‬ ‫تالش برای کسب امتیازات ویژه کرونا در ازمون های استخدامی تامین اجتماعی‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از‬ ‫تالش این سازمان به منظور موافقت‬ ‫مسئوالن برای کسب امتیازات ویژه‬ ‫کرونا در ازمون های استخدامی تامین‬ ‫اجتماعی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میرهاشم‬ ‫موسوی با تشریح جزئیات استخدام در‬ ‫این سازمان افزود‪ :‬سازمان تامین اجتماعی‬ ‫ضوابط استخدامی را درقالب قوانین حاکم بر‬ ‫امور استخدامی کل کشور پیگیری می کند‬ ‫که به همت معاونت توسعه مدیریت و جذب‬ ‫سرمایه ریاست جمهوری مدیریت شده و در‬ ‫واقع استخدام در این سازمان‪ ،‬تحت ضوابط‬ ‫این مجموعه انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سازمان تامین اجتماعی در این‬ ‫دوره در ‪ ۲‬حوزه درمان و غیردرمان نیازمند‬ ‫جذب نیرو است و استخدام حدود چهار هزار‬ ‫نفر را در ‪ ۲‬مرحله‪ ،‬پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫اقای موسوی گفت‪ :‬نزدیک به سه هزار نفر‬ ‫برای استخدام در حوزه پزشکی (بخش های‬ ‫تخصصی) و شماری از این جمعیت نیز برای‬ ‫بکارگیری درقالب بهیار و نیرو های خدماتی‬ ‫پیش بینی شده بود؛ که انجام این فرایند در‬ ‫حال پیگیری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سازمان تامین اجتماعی همه ضوابط‬ ‫مربوط به تعالی جمعیت را در استخدام‬ ‫جدید تعریف کرده و برای فعاالن دوران‬ ‫کرونا هم امتیازات ویژه ای درخواست داده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬مکاتباتی نیز با امور مربوطه‬ ‫در معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه‬ ‫کشور انجام شده و پیش بینی می شود که‬ ‫با موافقت مسئوالن از این امتیازات ویژه‬ ‫برای همکاری و همراهی این جمعیت با‬ ‫سازمان و تکریم و قدردانی از فداکاری این‬ ‫گروه استفاده شود‪.‬اقای موسوی همچنین‬ ‫با یاداوری افزایش فوق العاده ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫پرستاران گفت‪ :‬این افزایش باتوجه به‬ ‫درگیری این گروه با بیماران در شرایط‬ ‫سخت شیوع کووید‪ ۱۹‬محقق شد و یکی‬ ‫از اقدامات مهم سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫راستای حمایت از جمعیت فعال دوره کرونا‬ ‫به شمار می رود‪.‬وی با اشاره به تاکید های مقام‬ ‫معظم رهبری در این زمینه گفت‪ :‬همکاران‬ ‫تامین اجتماعی (در حوزه مدیریت منابع‬ ‫نیروی انسانی) در این دوره به این موضوع‬ ‫تاکید و توجه ویژه داشته اند و با دریافت یک‬ ‫مصوبه از هیات امنای مربوطه‪ ،‬این فوق العاده‬ ‫ویژه را برای پرستاران فراهم اورده و این امر‬ ‫از دستاورد های ارزشمند سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در این دوره محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی از برگزاری ازمون‬ ‫کتبی برای استخدام پیمانی سه هزار و‬ ‫‪ ۳۷۶‬نفر (‪ ۱۱۴۵‬نفر در واحد های بیمه ای‬ ‫و ‪ ۲۲۳۱‬نفر در واحد های درمانی) در‬ ‫مشاغل کارشناسی در جمعه ‪ ۱۵‬مهر به‬ ‫صورت همزمان در مراکز استان های کشور‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬نکته حائز اهمیت در این‬ ‫ازمون‪ ،‬لحاظ امتیاز بومی (‪ ۴۰‬درصد امتیاز‬ ‫بومی شهرستان) و قانون اصالح سن (سابقه‬ ‫اشتغال در دستگاه های اجرایی وشرکت های‬ ‫تابعه) و جوانی جمعیت و حمایت از خانواده‬ ‫(امتیاز سنی و افزایش نمره کتبی ازمون)‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گفته وی همزمان با ازمون استخدام‬ ‫پیمانی‪ ،‬ازمون جذب نیروی شرکتی (کار‬ ‫و تامین) به تعداد ‪ ۱۱۲۰‬نفر (‪ ۲۵۸‬نفر در‬ ‫واحد های بیمه ای و ‪ ۸۶۲‬نفر در واحد های‬ ‫درمانی) در مشاغل غیرکارشناسی نیز‬ ‫توسط سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫میرهاشم موسوی تصریح کرد‪ ،‬سازمان‬ ‫تامین اجتماعی نیز در برنامه های استخدامی‬ ‫جدید به طور حتم امتیازاتی را برای‬ ‫گروه های داوطلبانه که با رویکرد فداکاری‬ ‫در حوزه مبارزه با کرونا در مراکز درمانی‬ ‫سازمان حضور یافتند‪ ،‬قائل خواهد شد‬ ‫و لحاظ برخی امتیازات‪ ،‬فرصتی فراهم‬ ‫می کند که در استخدام ها درمقایسه با دیگر‬ ‫متقاضیان به دلیل کمک در شرایط سخت‪،‬‬ ‫مزایایی داشته باشند‪.‬‬ ‫سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین‬ ‫صندوق بازنشستگی ایران بیش از ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫جمعیت کشور را تحت پوشش مقررات‬ ‫حمایتی قرار داده است‪.‬‬ ‫براساس اخرین امارها‪ ،‬بیش از ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫نفر از جمعیت کشور به عنوان بیمه شده‬ ‫اصلی و بیش از چهار میلیون نفر به عنوان‬ ‫مستمری بگیر بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی و‬ ‫بازماندگان از تعهدات بلندمدت و کوتاه مدت‬ ‫بیمه ای و درمان بهره مند می شوند‪ .‬با‬ ‫احتساب اشخاص تبعی تحت تکفل این‬ ‫گروه ها‪ ،‬در مجموع بیش از ‪ ۴۴‬میلیون نفر از‬ ‫جمعیت کشور عضو خانواده تامین اجتماعی‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫از افاضات علم تاج‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تابناک‪ :‬نماینده خراسان رضوی در شورای عالی استان ها‪ :‬بارگذاری‬ ‫مدارک در رتبه بندی فرهنگیان بازتاب دهنده زحمات واقعی‬ ‫معلمان نیست‬ ‫علم تاج‪ :‬استاد همین مرحله هم بعد از یک دهه اجرایی شد!‬ ‫هفت صبح‪ :‬خرید اسلحه یازده میلیونی برای قتل شوهر‬ ‫علم تاج‪ :‬یعنی اگر شوهرش بفهمه زنش برای قتلش یازده میلیون‬ ‫هزینه کرده دق می کنه!‬ ‫ارمان امروز‪ :‬نوشیدنی محبوب ایرانی ها الکچری شد‬ ‫علم تاج‪ :‬بعد از الکچری شدن املت ‪ ،‬چای دیگر جای خود دارد!‬ ‫افتاب یزد‪ :‬زمزمه گران شدن هزینه پیامک بانک ها‬ ‫علم تاج‪ :‬بانک ها از این درامدهای خجالت اور زیاد دارند!‬ ‫جام جم‪ :‬صندلی های مرغوب دانشگاه ها در اختیار قشر مرفه‬ ‫علم تاج‪ :‬البد انتظار دارید در اختیار قشر زحمت کش و سطح‬ ‫پائین قرار دهند!‬ ‫ابتکار‪ :‬از اعداد بزرگ مالی جهان مالی عقب افتادیم‬ ‫علم تاج‪ :‬یعنی ‪ 92‬هزار میلیارد هم کم است؟!‬ ‫پیام زمان‪ :‬فرمول محاسبه قیمت خودرو در ایران ایراد دارد‬ ‫علم تاج‪ :‬نظرتان چیست نقدا ً ده بیست میلیون تومان بذاریم روی‬ ‫قیمت خودروها‪ ،‬بعد راجع به فرمول قیمت گذاری بحث کنیم ؟!‬ ‫تابناک‪ :‬نامه فیفا به فدراسیون فوتبال ایران؛ چرا پول ویلموتس را‬ ‫پرداخت نکرده اید؟‬ ‫علم تاج‪ :‬داداش ما پول خور کسی نیستیم‪ .‬االن دست و بال مون‬ ‫تنگه‪ .‬بذارین هدیه جام جهانی را بگیریم اونم چشم!‬ ‫تابناک‪ :‬امیرعبدالهیان‪ :‬از وقتی دولت رئیسی امده‪ ،‬روابط با همه‬ ‫دنیا خوب شده است‬ ‫علم تاج‪ :‬همه دنیا؟!‬ ‫جام جم‪ :‬اژه ای در واکنش به اظهارات رئیس سازمان محیط‬ ‫زیست‪ :‬حتماً زور قوه قضائیه به مافیای خودرو‏می رسد‬ ‫علم تاج‪ :‬انشاله که می رسد‪...‬‏‬ ‫تابناک‪ :‬چرا بعضی در خیابان به بقیه نگاه نمی کنند ‪‎‬؟!‪‎‬‬ ‫علم تاج‪ :‬در عوض عده ای هم هستند که هیچ کس را از قلم نمی‬ ‫اندازند و به همه نگاه‏می کنند!‏‬ ‫تابناک‪ :‬دانشمندان در افریقا فسیلی از یک باکتری با قدمت ‪2.5‬‬ ‫میلیارد سال پیش را کشف کردند‪.‬‬ ‫علم تاج‪ :‬این دانشمندان هم شورش را در اورده اند‪ .‬باکتری خودش‬ ‫با ده تا میکروسکوپ و تجهیزات الکترونیک به زور دیده می شود‪،‬‬ ‫بعد چطور تبدیل به فسیل شده است!؟‬ ‫امین‪ :‬بانکها پول نجس قمار را با پول پاک مردم عوض می کنند‪.‬‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪ ...‬پس پول شویی که می گویند این است!؟‬ ‫ابرار‪ :‬یک نماینده مجلس‪ :‬فارغ التحصیلی ‪ 30‬هزار نفر ساالنه در‬ ‫مقطع دکتری نگران کننده است‪.‬‬ ‫علم تاج‪ :‬پدر امرزیده هزینه های دانشگاه باید از جایی تامین شود‬ ‫یا نه!؟ چه درامدی بهتر از تحویل اقای دکتر به جامعه!‬ ‫ایران‪ :‬دکتر جمشیدی‪ :‬برخی ساختار ها نیازمند بازسازی هستند‬ ‫علم تاج‪ :‬مطمئن هستید فقط برخی ساختار ها؟!‏‬ ‫نرخ «سرویس مدارس»‬ ‫در تهران‪ ،‬تعدیل شد‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران از تعدیل نرخ سرویس‬ ‫مدارس در پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬سامانه ثبت نام سرویس مدارس‬ ‫نیز اختاللی ندارد و مهیاست‪.‬‬ ‫علیرضا کریمیان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به پرسشی مبنی بر‬ ‫مشکل این روزهایِ خانواده های تهرانی مبنی بر وجود اختالالتی‬ ‫دو‬ ‫ِ‬ ‫در سامانه ثبت نام سرویس مدارس و همچنین قیمت های باال و دور‬ ‫از انتظاری که برای سرویس دانش اموزان تعیین شده است اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مشکل خاصی در زمینه سرویس مدارس وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشکل سامانه برطرف شده و اختاللی ندارد‪ .‬اکنون‬ ‫سامانه برای ثبت نام خانواده هایی که تا کنون اقدام نکرده اند‪ ،‬مهیا‬ ‫است‪.‬مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران درباره نرخ سرویس‬ ‫مدارس نیز گفت‪ :‬قیمت سرویس ایاب و ذهاب مدارس بر اساس‬ ‫قانون و مصوبه شورای شهر تعدیل شده است و مشکل خاصی در‬ ‫این زمینه نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح انتظامی ‪ -‬ترافیکی‬ ‫در مراسم رژه ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اجرای محدودیت ها و‬ ‫ممنوعیت های توقف و تردد در روز ‪ ۳۱‬شهریور (اغاز هفته دفاع‬ ‫مقدس) خبر داد‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬سردار‬ ‫محمد حسین حمیدی گفت‪ :‬بمنظور بزرگداشت هفته دفاع مقدس‬ ‫و تجلیل از حماسه افرینی های غیور مردان نیرو های مسلح و نمایش‬ ‫قدرت و توان و تجدید بیعت با رهبر عظیم الشان انقالب اسالمی و‬ ‫فرماندهی کل قوا حضرت ایت ا‪ ...‬خامنه ای (مدظله العالی) مراسم‬ ‫رژه یگان های پیاده و موتوری نیرو های مسلح در ضلع شمالی مرقد‬ ‫مطهر حضرت امام خمینی (ره) در ساعت ‪ ۸‬صبح روز پنجشنبه‬ ‫مورخ ‪ ۱۴۰۱/۰۶/31‬برگزار می گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس پلیس راهنمائی و رانندگی تهران‬ ‫بزرگ ماموریت دارد با بهره گیری از حداکثر امکانات اقدامات و‬ ‫تدابیر الزم ترافیکی را بمنظور برگزاری هرچه باشکوه تر مراسم‬ ‫پیش بینی و به مورد اجرا گذارد‪.‬رییس پلیس راهور تهران بزرگ‬ ‫گفت‪ :‬محل اجرای این مراسم در ضلع شمالی مرقد مطهر حضرت‬ ‫امام خمینی (ره) و کلیه معابر‪ ،‬خیابان ها و تقاطع های همجوار‬ ‫ان می باشد که پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص تامین نظم‬ ‫وایمنی عبور و مرور و جلوگیری از تراکم بار ترافیکی در مسیر های‬ ‫منتهی به محل برگزاری مراسم‪ ،‬رسیدگی فوری به تصادفات و‬ ‫سوانح رانندگی در معابر و محدوده اجرای مراسم‪ ،‬تعامل و همکاری‬ ‫با سایر واحد های نظام‪ ،‬انتظامی و دژبان اجا در راستای انجام هر‬ ‫چه مطلوب تر ماموریت و کنترل‪ ،‬نظارت و هدایت ترافیک قبل‪،‬‬ ‫حین و بعد از اجرای مراسم ماموریت های خود را انجام می دهد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫کمک نظامی ‪ ۲.۳‬میلیارد پوندی جدید انگلیس به اوکراین‬ ‫نخست وزیر انگلیس متعهد شد ‪ ۲.۳‬میلیارد پوند کمک نظامی دیگر در سال اینده میالدی به اوکراین‬ ‫ارائه دهد‪.‬نخست وزیر انگلیس هنگام عزیمت به نیویورک برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل به خبرنگاران گفت‪ :‬پوتین با بستن خط لوله گاز نورد استریم‪ ،‬می خواهد‬ ‫میلیون ها نفر اروپایی را در زمستان امسال‪ ،‬در شرایط دشوار قرار دهد‪.‬‬ ‫لیز تراس (‪ ،)Liz Truss‬با بیان اینکه جان بسیاری از افراد‪ ،‬در اوکراین‪ ،‬اروپا و سراسر جهان‪ ،‬به علت‬ ‫دستگاه ها به دستور مخبر عمل نکردند‬ ‫در حالی که معاون اول رئیس جمهور دستور داده بود تا خدمات اقتصادی‪-‬‬ ‫اجتماعی دستگاه های خدمات رسان بدون استعالم کد سامانه امالک و‬ ‫اسکان ارائه نشود‪ ،‬اما بررسی ها حاکی است این دستور مخبر اجرای نشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در ‪ ۴‬تیر‬ ‫ماه امسال طی بخشنامه ای به دستگاه های خدمات رسان اعالم کرد ارائه‬ ‫این خدمات بدون استعالم ثبت وضعیت ملکی‪-‬سکونتی متقاضی در سامانه‬ ‫امالک و اسکان‪ ،‬ممنوع است‪.‬بر اساس بند ‪ ۷‬تبصره ‪ ۸‬ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر قانون‬ ‫مالیات های مستقیم‪ ،‬شهروندان مکلف به ثبت وضعیت ملکی‪-‬سکونتی خود‬ ‫در سامانه امالک و اسکان هستند‪ .‬اما به نظر می رسد این تکلیف قانونی علی‬ ‫رغم ابالغ ان از سوی معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬اما از سوی دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬عملیاتی نشده است‪.‬خدماتی که ارائه انها بدون استعالم کد امالک‬ ‫و اسکان از متقاضی دریافت ان خدمات ممنوع است‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫افتتاح حساب بانکی‪-‬صدور دسته چک‪-‬خدمات مشمول سیاست های‬ ‫حمایتی و یارانه ای‪-‬خدمات کمک معیشتی‪-‬تعویض پالک خودرو‪-‬فروش‬ ‫انشعاب اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن‪-‬دریافت گواهینامه‪-‬دریافت گذرنامه‪-‬مدارک‬ ‫خودرو‪-‬اخطاریه‪-‬ابالغیه‪-‬ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت‪-‬دریافت‬ ‫خوابگاه دانشجویی‪-‬صدور قبوض اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‪ :‬مردم از خوداظهاری در سامانه اسکان‬ ‫استقبال چندانی نکردند‬ ‫پروانه اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی ‪ ۳۰‬خرداد امسال در یک برنامه زنده تلویزیونی در واکنش به‬ ‫اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر کوتاهی وزارت راه و شهرسازی‬ ‫در تشخیص خانه های خالی گفت‪ :‬ما به هیچ وجه این ادعا را نمی پذیریم که‬ ‫کوتاهی کردیم؛ طبق قانون‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی باید از مردم خوداظهاری‬ ‫می گرفت ولی تنها ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۸‬هزار نفر از مردم به سامانه امالک و‬ ‫اسکان مراجعه و خود اظهاری کردند‪.‬کارشناس اقتصاد مسکن‪ :‬بانک ها‬ ‫بدون استعالم کد رهگیری سامانه اسکان‪ ،‬دسته چک می دهندحسین‬ ‫عبدالهی کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه‬ ‫دستگاه های اجرایی علی رغم ابالغ معاون اول رئیس جمهور مبنی بر الزامی‬ ‫بودن دریافت کد رهگیری سامانه امالک و اسکان کشور‪ ،‬این تکلیف قانونی را‬ ‫اجرا نمی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اسا تبصره ‪ ۸‬ماده ‪ ۱۶۹‬مکرر قانون مالیات های‬ ‫مستقیم‪ ،‬ان دسته از شهروندانی که در سامانه امالک و اسکان خوداظهاری‬ ‫نکنند‪ ،‬از بری خدمات اجتماعی محروم می شوند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این تبصره‬ ‫اجرایی نمی شود مث ً‬ ‫ال پلیس راهور بدون استعالم کد رهگیری سامانه اسکان‪،‬‬ ‫اقدام به ثبت پالک می کند یا ثبت نام در مداری بدون استعالم این کد انجام‬ ‫می شود‪.‬کارشناس اقتصاد مسکن افزود‪ :‬بررسی ها نشان می دهد بانک ها نیز‬ ‫صدور دسته چک یا افتتاح حساب را بدون اخذ کد رهگیری سامانه امالک‬ ‫و اسکان انجام می دهند‪.‬وی با تاکید بر اینکه اجرای خوداظهاری در سامانه‬ ‫امالک و اسکان بدو ضمانت اجرایی به سختی امکان پذیر است گفت‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر سامانه امالک و اسکان نیز بدون خوداظهاری شهروندان تکمیل‬ ‫نخواهد شد‪.‬عبدالهیان یاداور شد‪ :‬همچنین باید اجرای این تکلیف قانونی با‬ ‫تعامل و همکاری دستگاه ها با وزارت راه و شهرسازی همراه شود؛ درست‬ ‫است که این تکلیف قانون مالیات بر خانه های خالی بر دوش وزارت راه و‬ ‫شهرسازی است‪ ،‬اما تا زمانی که اموزش به کارمندان داده نشود‪ ،‬ممکن است‬ ‫مردم معطل دریافت برخی خدمات شوند‪.‬به گفته کارشناس اقتصاد مسکن‪،‬‬ ‫همزمان با اموزش استعالم کد رهگیری سامانه امالک و اسکان به کارمندان‬ ‫دستگاه های اجرایی و خدمات رسان‪ ،‬باید این موضوع در رسانه ها به مردم هم‬ ‫اموزش داده شود تا ضمانت اجرایی قانون مالیات بر خانه های خالی (الزام به‬ ‫خوداظهاری در سامانه اسکان)‪ ،‬قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد‪.‬‬ ‫مهسا امینی مورد هیچ گونه‬ ‫ضرب و شتمی قرار نگرفته است‬ ‫عضو کمیته ویژه مجلس برای تحقیق درباره درگذشت خانم امینی گفت‪:‬‬ ‫براساس گزارش پزشکی قانونی‪ ،‬خانم «مهسا امینی» مورد هیچ گونه ضرب‬ ‫و شتمی قرار نگرفته است‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اقای‬ ‫رشیدی کوچی تصریح کرد‪ :‬طبق گزارش رسمی پزشکی قانونی (دو مرحله‬ ‫بررسی‪ ،‬لحظه ورود به بیمارستان و کالبد شکافی بعد از فوت) و مشاهدات‬ ‫عینی خودم و تحقیقات همه جانبه از مطلعین و بررسی تک تک شبهات‬ ‫مطرح شده‪ ،‬هیچ گونه ضرب و شتم و برخورد فیزیکی با ایشان صورت‬ ‫نپذیرفته است‪.‬‬ ‫فتح خرمشهرهای دیگری در پیش است‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬امروز نگاه به درون و داشته های ملی‬ ‫تنها مسیر راهگشای حل مشکالت کنونی و اینده کشور و فتح خرمشهرهای‬ ‫دیگر نیز خواهد بود‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سردار سرلشکر باقری‬ ‫که پیش از سخنان رهبر معظم انقال در دیدار با فرماندهان و پیشکسوتان‬ ‫دفاع مقدس سخن می گفت افزود‪ :‬عزیزانی که امروز توفیق شرفیابی به‬ ‫محضر حضرتعالی پیدا کرده اند‪ ،‬جمعی از پیشکستوتان و فرماندهان دفاع‬ ‫مقدس و مقاومت شامل فرماندهان‪ ،‬رزمندگان ‪ ،‬جهادگران ‪ ،‬خانواده ها‬ ‫معظم شهیدان‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬جانبازان ‪ ،‬ازادگان ‪ ،‬روحانیون ‪ ،‬بانوان‪ ،‬اقوام ‪ ،‬اقشار‬ ‫‪ ،‬مداحان ‪ ،‬پزشکان ‪ ،‬پرستاران ‪ ،‬شاعران ‪ ،‬نویسندگان ‪ ،‬سینماگران و دیگر‬ ‫اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر در سطح ملی می باشند که به نمایندگی از‬ ‫پیشکسوتان جهاد و مقاومت سراسر کشور در این جمع حضور دارند‬ ‫همچنین تعداد کثیری از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در مراکز استان‬ ‫ها ‪ ،‬شهرستان ها و دیگر مراکز لشکری و کشوری به صورت تصویری در‬ ‫ارتباط هستند‪.‬موجب افتخار است که در گام دوم انقالب اسالمی و در استانه‬ ‫چهل و دومین حماسه ایستادگی ‪ ،‬مقاومت و پیروزی ملت ایران در دفاع‬ ‫مقدس که تنظیم کننده حیثیت ‪ ،‬هویت ‪ ،‬امنیت و شکوه ملت بزرگ ایران و‬ ‫مقوم ارزش های متعالی انقالب اسالمی است با هدف تجلیل و تکریم افتخار‬ ‫افرینان و حماسه سازان جهاد و شهادت بهره گیری از ذخیره ارزشمند‬ ‫دفاع مقدس و معرفی سبک زندگی نورانی رزمندگان اسالم و شهدای عظیم‬ ‫الشان سومین ائین تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع مقدس و مقاومت‬ ‫با استعانت از درگاه الهی در محضر حضرتعالی برگزار کنیم‪ .‬نگاه به دفاع‬ ‫مقدس پس از چهار دهه نشان می دهد جنگ بزرگ تحمیل شده به ملت‬ ‫ستمدیده ایران که با انقالب بزرگ خود به تازگی کشور خود از چنگال رژیم‬ ‫وابسته و حکومت سیاه گذشته ازاد نموده بود‪ ،‬باالطاف خداوند و به برکت‬ ‫رهبری امام راحل و خون شهیدان و تالش ایثارگران و ملت بزرگ ایران و‬ ‫به رغم خواست و اراده دشمنان برای شکست حکومت نوپا و گنجینه بزرگ‬ ‫و سرمایه ای ماندگار برای تداوم تالش ‪ ،‬پیشرفت ‪ ،‬عزت کشور و سربلندی‬ ‫کشور تبدیل گردید‪.‬‬ ‫وابستگی به انرژی روسیه‪ ،‬در خطر است تاکید کرد‪ :‬یک بار برای همیشه‪ ،‬با همکاری یکدیگر باید این‬ ‫وضعیت را تغییر داد‪.‬گاردین هم در این باره نوشت‪ :‬لیز تراس وعده داد تالش خواهد کرد حمایت جهانی‬ ‫از مقاومت اوکراین در برابر روسیه را افزایش دهد‪ .‬وی گفته همچنین استقالل کشور ها از وابستگی به‬ ‫انرژی روسیه را خواستار خواهد شد‪.‬نخست وزیر انگلیس امنیت اوکراین را امنیت انگلیس خواند و گفت‪:‬‬ ‫پیروزی های اخیر اوکراین‪ ،‬امیدبخش بوده است‪.‬کمک های نظامی انگلیس به اوکراین در حالی افزایش‬ ‫می یابد که روزنامه گاردین نوشت امور مالی عمومی در انگلیس‪ ،‬امسال از همان ابتدا «بد» اغاز شد و‬ ‫با توجه به ادامه همه گیری کووید و جنگ در اوکراین‪ ،‬اکنون این خطر وجود دارد که اقتصاد انگلیس‪،‬‬ ‫دچار رکود شود‪.‬گاردین افزود‪ :‬با افزایش بدهی های دولت انگلیس‪ ،‬اکنون بهره بدهی های این دولت به‬ ‫باالترین نصاب رسیده است‪ .‬با رسیدن بدهی های عمومی دولت انگلیس به ‪ ۲.۴‬تریلیارد پوند‪ ،‬این دولت‬ ‫ماهانه ‪ ۷.۶‬میلیارد پوند بابت بهره بدهی ها می پردازد‪.‬‬ ‫س جمهور سوئیس‪:‬‬ ‫رئیسی در دیدار رئی ‬ ‫امریکا بود که از برجام خارج شد‪ ،‬نه ایران‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه دولت کنونی‬ ‫امریکا مدعی مخالفت با تصمیم های‬ ‫دولت قبل و بازگشت به توافق است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما تاکنون رفتار عملی و جدی‬ ‫که نشانه جبران رفتارهای گذشته و‬ ‫رفع تحریم های ظالمانه باشد‪ ،‬مشاهده‬ ‫نکرده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش سپهر ایرانیان‪ ،‬اقای رئیسی در‬ ‫س جمهور‬ ‫دیدار «ایگنازیو کاسیس» رئی ‬ ‫سوئیس‪ ،‬روابط دو کشور را دوستانه و خوب‬ ‫خواند و گفت‪ :‬افزایش همکاری های تجاری‬ ‫و اقتصادی و به خصوص تسهیل روابط پولی‬ ‫و بانکی‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫مطالبه تضمین با توجه به سابقه منفی‬ ‫امریکا کام ً‬ ‫ال منطقی است‬ ‫س جمهور‪ ،‬مشکل توافق در موضوع‬ ‫رئی ‬ ‫هسته ای را تصمیم نگرفتن امریکایی ها‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬این امریکا بود که از‬ ‫برجام خارج شد‪ ،‬نه ایران و با وجود عمل‬ ‫کردن ایران به تعهدات خود‪ ،‬طرف های غربی‬ ‫به تعهدات خود عمل نکردند‪.‬‬ ‫اقای رئیسی با تاکید بر اینکه ما میز مذاکره‬ ‫را ترک نکردیم و برای یک توافق خوب و‬ ‫عادالنه اماده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به سابقه‬ ‫امریکا‪ ،‬مطالبه جمهوری اسالمی ایران برای‬ ‫دریافت تضمین پایداری توافق‪ ،‬مطالبه ای‬ ‫کام ً‬ ‫ال منطقی است‪.‬‬ ‫س جمهور تصریح کرد‪ :‬با وجود ‪ ۴۰‬سال‬ ‫رئی ‬ ‫فشار و تحریم‪ ،‬ایران ن ه تنها متوقف نشده‪،‬‬ ‫بلکه پیشرفت کرده است‪ .‬بنابر این‪ ،‬حربه‬ ‫تحریم‪ ،‬کارایی خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫اقای رئیسی با اشاره به اینکه دولت کنونی‬ ‫امریکا مدعی مخالفت با تصمیم های دولت‬ ‫قبل و بازگشت به توافق است‪ ،‬گفت‪ :‬ما‬ ‫تاکنون رفتار عملی و جدی که نشانه جبران‬ ‫رفتارهای گذشته و رفع تحریم های ظالمانه‬ ‫باشد‪ ،‬مشاهده نکرده ایم‪.‬‬ ‫«ایگنازیو کاسیس» نیز در این دیدار با تاکید‬ ‫بر لزوم افزایش همکاری های دو جانبه‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬از سال ‪ ۲۰۱۶‬نقشه راه بهبود روابط‬ ‫تجاری دو کشور ترسیم شد که همچنان به‬ ‫ان پایبند و معتقد هستیم باید موانع سیاسی‬ ‫و جغرافیایی این همکاری ها را رفع کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور سوئیس‪ ،‬همچنین امنیت‬ ‫ایران و غرب اسیا را ضامن امنیت اروپا‬ ‫دانست و گفت‪ :‬همکاری های پولی و بانکی‪،‬‬ ‫از جمله عرصه های قابل گسترش در روابط‬ ‫دو جانبه است‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫دفاع مقدس ازمونی بسیار بزرگ‬ ‫برای اثبات پایمردی ایران اسالمی بود‬ ‫محمدعلی غالمی مدیر روابط عمومی‬ ‫سازمان بسیج رسانه استان البرز‬ ‫در دوران سراسر ایثار و جهاد دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬دنیا شاهد روزهای حساس‬ ‫و سرنوشت سازی بود که حماسه‬ ‫افرینی ها و سلحشوریهای بهترین‬ ‫و دلیرترین فرزندان این مرز و بوم‬ ‫را به نمایش گذاشت‪ .‬اگرچه سه‬ ‫دهه و اندی از پایان جنگ نابرابر‬ ‫تحمیلی قدرتهای استکباری به سرکردگی امریکای جنایتکار‬ ‫توسط عروسک خیمه شب بازی خود‪ ،‬صدام دیوانه و جاه طلب‪،‬‬ ‫علیه جمهوری اسالمی ایران گذشته‪ ،‬لکن ابعاد بسیاری از این‬ ‫پدیده ی هشت ساله همچنان نامکشوف و پنهان باقیمانده است‪.‬‬ ‫جنگ نابرابری که تقریبا تمام دنیا پشت سر رژیم بعثی بود و‬ ‫ارتشی تا بن دندان مسلح که پیشرفته ترین و به روزترین سالحها‬ ‫و تجهیزات را در اختیار داشت حامی ان بود چنانکه رزمندگان‬ ‫پرتوان اسالم در این رویارویی موفق شدند حتی از شانزده کشور‬ ‫جهان اسیر هم بگیرند که نشان از کمک همه جانبه ی نظام‬ ‫سلطه از دشمن بعثی بود‪ .‬بنابراین اگر خواسته باشیم تمام جنگ‬ ‫تحمیلی را در یک بیان ساده خالصه کنیم‪ ،‬ان " مقاومت جانانه‬ ‫و تمام عیار " خواهد بود که فرزندان دالور این ملت بزرگ‪ ،‬جانانه‬ ‫به نمایش گذاشته و خصم زبون را سر جایش نشاندند‪ .‬بی تردید‬ ‫هشت سال دفاع مقدس ازمونی بسیار بزرگ برای اثبات قدرت‬ ‫ایمان‪ ،‬حقانیت‪ ،‬پایداری و پایمردی ملت مسلمان و نستوه ایران‬ ‫اسالمی بود‪ .‬درود خداوند به ارواح طیبه و ملکوتی جان برکفانی‬ ‫که در راه دفاع از ارزشهای واالی اسالمی و انسانی و حراست از‬ ‫تمامیت ارضی کشور عزیزمان جان گرامی و شیرین خود را در‬ ‫طبق اخالص گذاشتند و اسمانی شدند‪ .‬امید است هفته دفاع‬ ‫مقدس بیش از پیش گرامی داشته شود و نسل جوان را از رشادتها‬ ‫و ایثار رزمندگان غیور که در طول جنگ تحمیلی قهرمانانه از‬ ‫کیان ایران اسالمی دفاع نمودند‪ ،‬بیشتر اگاه ساخت‪.‬‬ ‫دشمنان ایران اسالمی‬ ‫نوع دشمنی را تغییر داده اند‬ ‫دبیر شورای نگهبان گفت‪ :‬دشمنان ایران اسالمی دشمنی خود‬ ‫با این مردم شریف را کنار نگذاشته اند بلکه نوع دشمنی تغییر‬ ‫کرده و امروز عرصه های فرهنگ و اقتصاد‪ ،‬میدان مبارزه جهان‬ ‫استکباری با ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬ایت اله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان صبح‬ ‫امروز (چهارشنبه ‪ ۳۰‬شهریور ‪ )۱۴۰۱‬در جلسه این شورا که‬ ‫با حضور اعضای حقوقدان و فقیه برگزار شد در سخنانی گفت‪:‬‬ ‫اربعین شهادت حضرت امام حسین (ع) را پشت سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫جمع کثیری از ارادتمندان ان حضرت در مسیر های پیاده روی‬ ‫به سمت کربالی معلی حضور یافتند و از فضای معنوی این‬ ‫مراسم پرفیض بهره مند شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته ما و جمعیت عظیمی نیز که به هر دلیل‬ ‫موفق به حضور در این تجمع باعظمت ایمانی نشدیم‪ ،‬غبطه‬ ‫خوردیم و دل های مشتاق و ارزومندمان را روانه ان مسیر‬ ‫نورانی کردیم‪.‬‬ ‫ایت اله جنتی تجمع میلیونی اربعین را تجلی تحقق وعده های‬ ‫الهی دانست و با بیان اینکه قطعا هرچه بگذرد بر عظمت این‬ ‫پدیده جهانی افزوده خواهد شد‪ ،‬از مردم و مسئولین عراقی به‬ ‫خاطر این مهمان نوازی کریمانه و نیز از همه نهاد های دولتی‬ ‫و گروه های مردمی کشورمان که برای حفظ ارامش‪ ،‬امنیت و‬ ‫سالمت زائران اربعین تالش کردند‪ ،‬قدردانی و تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تسلیت به مناسبت عزای پیامبر مکرم اسالم‪،‬‬ ‫حضرت امام حسن (ع) و حضرت امام رضا (ع) به اغاز هفته‬ ‫دفاع مقدس اشاره کرد و ضمن گرامیداشت یاد شهدا که عزت‬ ‫و امنیت امروز مردم ایران مرهون مجاهدت های انهاست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حقیقت این است که دفاع مقدس تنها یک قطعه از تاریخ‬ ‫ایران اسالمی نیست‪ ،‬بلکه یک سبک زندگی است که بر ایثار‪،‬‬ ‫گذشت‪ ،‬شجاعت و اخالص بنا شده است‪.‬دبیر شورای نگهبان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر این هشت سال مایه افتخار است به دلیل حاکم‬ ‫شدن این سبک زندگی بر جامعه ان روز ایران اسالمی است‪.‬‬ ‫اکنون هم هرچه جامعه ما به ان سبک زندگی نزدیک تر شود‪،‬‬ ‫دستیابی به پیروزی و تکرار چنان افتخاراتی امکان پذیرتر‬ ‫خواهد بود‪.‬وی از رسانه ها و نهاد های فرهنگی خواست سبک‬ ‫زندگی جامعه ایران در دوران دفاع مقدس را به عنوان نسخه‬ ‫شفابخش مشکالت کشور تبیین و ترویج کنند‪.‬‬ ‫ایت اله جنتی تصریح کرد‪ :‬دشمنان ایران اسالمی دشمنی خود‬ ‫با این مردم شریف را کنار نگذاشته اند بلکه نوع دشمنی تغییر‬ ‫کرده و امروز عرصه های فرهنگ و اقتصاد‪ ،‬میدان مبارزه جهان‬ ‫استکباری با ایران اسالمی است و مسئولین و مردم باید با اتکا‬ ‫به قدرت الیزال الهی و با ایثار و اخالص در این نبرد هم دشمن‬ ‫را شکست دهند‪.‬‬ ‫دبیر شورای نگهبان در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به‬ ‫سفر رئیس جمهور به امریکا برای شرکت در مجمع عمومی‬ ‫سازمان ملل برای وی سفری پرباری را ارزو کرد‪.‬‬ ‫وی در خاتمه با تاکید بر اینکه باید از همه فرصت ها برای‬ ‫اعالم حقانیت نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران بهره برد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم رییس جمهور محترم از این فرصت برای دفاع‬ ‫از حقوق مردم مسلمان ایران استفاده نمایند؛ ایشان سخنگوی‬ ‫ملتی است که هرگز بر سر عزت خود معامله نخواهد کرد و در‬ ‫مقابل جهان سلطه سر فرو نخواهد اورد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اخیرا دیده شده برخی سوداگران با پوشش واسطه گری نهضت ملی مسکن اقدام به خرید و فروش‬ ‫این واحدها می کنند که مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران از شهروندان خواست تا فریب این‬ ‫تبلیغات را نخورند؛ چرا که نه تنها اپارتمان ها هنوز اماده نشده بلکه قابل خرید و فروش نیستند‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬در تهرانسر ‪ ۹۰۰‬واحد نهضت ملی مسکن به صورت مشارکتی در حال ساخت است‬ ‫که پس از اتمام کار‪ ،‬دولت و بخش خصوصی هرکدام سهم خود را برمی دارند‪ .‬سهم دولت با شرایط‬ ‫پولتان را نخورند و یک اب هم رویش!‬ ‫خاصی از طریق اگهی عمومی فروخته خواهد شد و به این صورت نیست که در بازار قابل خرید‬ ‫و فروش باشد‪.‬در این خصوص خلیل محبت خواه ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬هنوز پروژه به اتمام نرسیده که متاسفانه یک عده دالل وارد بازار شده و به مردم می گویند‬ ‫یک پولی به ما بدهید تا این واحدها را برایتان بخریم‪ .‬در حالی که این دالل ها اصال مسئولیتی‬ ‫ندارند و خرید و فروش واحدها غیرقانونی است‪ .‬از ان گذشته هنوز سهم طرفین مشخص نشده‬ ‫است‪.‬مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان این که شهروندان موارد تخلف را به ما گزارش‬ ‫دهند گفت‪ :‬از مردم می خواهیم فریب سودجویانی که مدعی مالکیت یا واسطه ی فروش واحدهای‬ ‫نهضت ملی مسکن هستند نخورند‪ .‬محبت خواه تاکید کرد‪ :‬شهروندان هیچ گونه پولی به حساب‬ ‫دالالن واحدهای نهضت ملی مسکن واریز نکنند و اگر تخلفی در این زمینه مشاهده کردند از طریق‬ ‫مراجعه حضوری به ما اطالع دهند تا با انها برخورد الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫مسکن اجاره ای مشکل‬ ‫کارگران را حل نمی کند‬ ‫خروج تارا‬ ‫از قرعه کشی به زودی‬ ‫هدف دولت از تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی مشخص نیست‬ ‫یک فعال حوزه کار با بیان اینکه مسکن اجاره ای مشکل مسکن کارگران را حل نمی‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬باید واحدهای باقی مانده مسکن مهر به دل طرح های ملی مسکن و جهش‬ ‫تولید برده شود و با پرداخت تسهیالت هرچه سریع تر تکمیل و به صاحبان انها تحویل‬ ‫شود‪.‬هادی ابوی ـ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره حل مشکل مسکن کارگران از طریق‬ ‫مسکن اجاره ای اظهار کرد‪ :‬این طرح قبال هم مطرح شده بود ولی از نظر من طرح‬ ‫موفقی نخواهد بود چون به لحاظ اقلیمی و شرایط اجتماعی و برخی مسایل بیشتر مردم‬ ‫به مالکیت خانه فکر می کنند تا اینکه به شکل روزمره گذران زندگی کنند و در خانه‬ ‫های اجاره ای سکونت داشته باشند لذا معتقدم چنین طرح هایی برای کارگران مطلوب‬ ‫نیست و به درد انها نمی خورد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬اما در بحث مسکن و صاحبخانه شدن‬ ‫قبال اعالم کرده و مکتوب پیشنهاد داده بودیم که وقتی یک طرح مسکن را اجرا می‬ ‫کنیم و ناتمام می ماند تالش کنیم ان را در سریع ترین زمان ممکن به نتیجه برسانیم‪.‬‬ ‫این فعال کارگری افزود‪ :‬ما باید طرح های مسکنی که باقی مانده را تکمیل و به روز‬ ‫کنیم و بعد طرح جایگزین ارائه بدهیم نه اینکه طرح های نیمه تمام را رها کنیم و سراغ‬ ‫طرح های جدید برویم‪ .‬بسیاری از کارگران از طریق مسکن مهر خانه دار شدند ولی با‬ ‫گذشت چند سال هنوز یک عده نتوانسته اند خانه های مسکن مهر خود را تحویل بگیرند‬ ‫که الزم است این مساله با سرعت بیشتری دنبال شود‪.‬‬ ‫به گفته ابوی‪ ،‬اگر قرار است در شهرهای بزرگ ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان وام مسکن داده‬ ‫شود بهتر است در ابتدا هرچه مسکن مهر روی زمین مانده به همین شکل که هست‬ ‫در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارگران و دیگر اقشار جامعه برود و تسهیالت به‬ ‫انها پرداخت شود تا زودتر به اتمام برسد‪ .‬این فعال حوزه کار با بیان اینکه طرح مسکن‬ ‫مهر و اقدام ملی مسکن و طرح جهش تولید مسکن که دولت سیزدهم دنبال می کند‬ ‫همگی در راستای حل دغدغه مسکن مردم است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید ما این است که مسکن‬ ‫کارگری را از طرح های فعلی جدا کنیم و ان دسته طرح های روی زمین مانده را به‬ ‫دل طرح نهضت ملی مسکن ببریم و به انها تسهیالت بدهیم تا با تکمیل و تحویل انها‬ ‫کارگران و متقاضیان مسکن خانه دار شوند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت صمت از برگزاری ماهانه قرعه کشی خودرو و همچنین پیش بینی‬ ‫خروج تارا از قرعه کشی تا دو ماه اینده خبر داد و گفت که خبرنگاران و زوج های جوان‬ ‫در حال حاضر می توانند برای دریافت وام لوازم خانگی به سایت توان خرید مراجعه و‬ ‫ک مراجعه کنند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬امید قالیباف با بیان اینکه‬ ‫بعد از تایید ثبت نام به بان ‬ ‫کمیسیون های اقتصادی با کاهش حقوق ورودی ماشین االت به یک درصد موافق‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬از این به بعد هر ماه قرعه کشی برگزار و ‪ ۱۰۰‬هزار خودرو در ان عرضه‬ ‫می شود‪ .‬اما به تدریج طرح های قرعه کشی از رده خارج می شود‪ .‬پیش بینی می شود در‬ ‫ماه های اینده همه خودروهای سایپا و در ایران خودرو‪ ،‬تارا به عنوان اولین خودرو در‬ ‫یک تا دو ماه اینده از قرعه کشی خارج خواهد شد‪.‬وی در ادامه با بیان اینکه در ایین‬ ‫نامه واردات خودرو شرایطی برای منبع ارز در نظر گرفته نشده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬منشا ارز‬ ‫می تواند هر چیزی‪ ،‬از جمله فرش یا رمزارز باشد‪.‬سخنگوی وزارت صنعت در خصوص‬ ‫قرعه کشی خودروها با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو تحویل مشتریان شده‪ ،‬در حالی که در مدت زمانی پارسال این رقم ‪ ۳۹۰‬هزار‬ ‫دستگاه بوده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در نیمه دوم سال ‪ ۵۰‬درصد خودروسازان افزایش تولید‬ ‫خواهند داشت‪ .‬در خصوص واردات نیز تاکنون ‪ ۲۰۰‬درخواست واردات خودرو به دفتر‬ ‫صنایع خودرویی وزارت صمت ارسال شده که عمده این درخواست ها ناقص و بدون‬ ‫توجه به الزامات ایین نامه واردات بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬در این زمینه از افراد و شرکت ها‬ ‫خواسته ایم تا فرایند را تکمیل کنند‪ ،‬بر این اساس برخی درخواست کنندگان خواستار‬ ‫تمدید مهلت واردات شدند و ممکن است قدری بیشتر طول بکشد‪.‬سخنگوی وزارت‬ ‫صنعت با بیان اینکه برخی در جامعه به پیشواز مخالفت با واردات خودرو رفتند‪ ،‬به‬ ‫طوری که می گویند با ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان یا ‪ ۱۰‬هزار دالر چه خودروهایی می خواهد‬ ‫وارد کشور شود؟ تصریح کرد‪ :‬تا این لحظه هیچ درخواستی برای واردات خودرو از هند‬ ‫و برزیل در وزارتخانه وصول نشده است‪ .‬واردکنندگان تاکنون با برندهای خوب اروپایی‬ ‫و کره ای در رده خودروهای اقتصادی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬هزار دالر مذاکره کرده اند که‬ ‫خودروهای با کیفیت است که می توانند استانداردهای ‪۸۵‬گانه را پاس کنند‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس گفت‪ :‬دولت به جای فضاسازی درباره تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانی بهتر است به اقدامات الزم در حوزه تنظیم و کنترل بازار در این حوزه‬ ‫بپردازد‪ .‬علیرضا سلیمی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد احیای وزارت بازرگانی‪،‬‬ ‫با اشاره به تاثیر این وزارتخانه بر تنظیم بازار و واردات محصوالت اساسی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واقعیت ان است که هنوز مشخص نیست ایا وزارت بازرگانی می خواهد بخش تجارت‬ ‫خارجی را بر عهده گیرد یا خیر؟ اما اگر قرار باشد بحث تجارت خارجی را وزارت‬ ‫بازرگانی بر عهده گیرد‪ ،‬عم ً‬ ‫ال تشکیل وزارت واردات است‪.‬عضو هیئت رئیسه مجلس‬ ‫افزود‪ :‬با تشکیل وزارت بازرگانی در بحث تجارت خارجی تولید دچار اسیب می شود‬ ‫که در نهایت این موضوع منجر به گسترش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی یکی‬ ‫پس از دیگری خواهد شد‪.‬سلیمی با اشاره به اینکه هدف دولت از تشکیل وزارت‬ ‫بازرگانی مشخص نیست‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم اکنون وزارت بازرگانی بخش داخلی وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی را بر عهده دارد و هنوز مشخص نیست که دولت همه ‪ ۲‬بخش را به‬ ‫این وزارتخانه می خواهد انتقال بدهد یا خیر‪.‬وی یاد اور شد‪ :‬دولت به جای فضاسازی‬ ‫درباره تشکیل وزارت بازرگانی بهتر است به اقدامات الزم در حوزه تنظیم و کنترل‬ ‫بازار در این حوزه بپردازد‪ .‬تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی کمکی به کنترل‬ ‫قیمت ها نخواهد کرد و واردات را افزایش خواهد داد‪.‬سلیمی افزود‪ :‬تاکنون چندین بار‬ ‫درباره لزوم کنترل قیمت ها و وضعیت بازار انتقاداتی توسط نمایندگان مطرح شده و‬ ‫بنابراین باید دولت نظارت خود را تقویت کند‪.‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با اشاره به اینکه مجلس در دوره های مختلف چندین بار با تشکیل وزارت بازرگانی‬ ‫مخالفت کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬تکلیف این موضوع کام ً‬ ‫ال مشخص است بنابراین نباید با‬ ‫فضاسازی به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی باشیم‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬وزارت صمت بعد‬ ‫از گذشت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۱‬سال هنوز اساسنامه ندارد بنابراین با این وجود چطور می توان‬ ‫قضاوت کرد که مجموعه صمت موفق بوده یا خیر‪ .‬تشکیل مجدد وزارت بازرگانی‬ ‫صرفاً منجر به بزرگ شدن بدنه دولت‪ ،‬ناهماهنگی در سیاست گذاری ها‪ ،‬ایجاد بستر‬ ‫فساد و رانت‪ ،‬هزینه تراشی های جدید و روان شدن فرایند واردات به کشور می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت تبدیل روزانه ‪ ۱‬میلیون‬ ‫بشکه نفت خام به مواد ارزشمند پتروشیمی‬ ‫معاون وزیر نفت گفت‪ :‬صنعت پتروشیمی در حال حاضر یک میلیون بشکه نفت خام در روز‬ ‫از منابع هیدروکربوری را به مواد پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت اسمی تولید به ‪۹۰‬‬ ‫میلیونتنرسیدهاست‪.‬بهگزارشخبرنگارمهر‪،‬مرتضیشاهمیرزایی‪،‬مدیرعاملشرکتملی‬ ‫صنایع پتروشیمی در ائین افتتاحیه نمایشگاه ایران پالست‪ ،‬با بیان اینکه صنعت پتروشیمی‬ ‫ایران در حال حاضر معادل یک میلیون بشکه نفت خام در روز از منابع هیدروکربوری را به‬ ‫مواد ارزشمند پتروشیمی تبدیل می کند و ظرفیت اسمی تولید در ‪ ۶۸‬مجتمع به مرز ‪۹۰‬‬ ‫میلیون تن در سال رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬پلیمرها ارزشمندترین تولیدات صنعت پتروشیمی‬ ‫هستند و در حال حاضر حدود ‪ ۹‬میلیون تن پلیمر در پتروشیمی تولید می گردد و تا‬ ‫پایان برنامه هفتم توسعه ‪ ۲۰‬میلیون تن خواهد رسید‪ .‬تعداد ‪ ۵‬محصول پلیمری به سبد‬ ‫محصوالت اضافه خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر وجود تعداد قابل توجهی محصول‬ ‫نیمه خام و خصوصاً متانول بهترین فرصت جهت توسعه زنجیره ارزش هستند و الزم‬ ‫است همه شرکت ها و هلدینگ های پتروشیمی یا راساً نسبت به استفاده از ان در زنجیره‬ ‫ارزش اقدام نمایند و یا در اختیار متقاضیان قرار دهند و در این راستا شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی ایران نقش هماهنگ کننده و تسهیل گر را دارد‪.‬شاهمیرزایی تصریح کرد‪ :‬توسعه‬ ‫عمودی زنجیره ارزش و تکمیل خالهای موجود در ان مطابق نیازهای بازار و توانمندی های‬ ‫داخلی و گسترش صنایع تکمیلی از اهداف شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در راستای‬ ‫بازارسازی و اشتغالزایی است‪ .‬برای توسعه زنجیره ارزش باید عالوه بر سرمایه گذاران و صنایع‬ ‫بزرگ از سرمایه گذاران و صنایع کوچک نیز حمایت کرد‪.‬معاون وزیر نفت با بیان اینکه در‬ ‫راستای پوشش خالهای زنجیره تامین و افزایش تاب اوری صنایع تکمیلی و خرد‪ ،‬بسته های‬ ‫سرمایه گذاریکوچکیبرایصنعتپتروشیمیطراحیوبهعنوانفرصت هایسرمایه گذاری‬ ‫به هلدینگ ها معرفی شده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اجرای این بسته ها منجر به خودکفایی در ‪ %۷۰‬مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز صنایع تکمیلی خواهد شد‪.‬معاون وزیر نفت تصریح کرد‪ :‬مجموع تامین مالی‬ ‫ارزی صنعت پتروشیمی ایران جهت احداث طرح ها و مجتمع های پتروشیمی تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬از منابع داخلی و خارجی معادل‪ ۸۲‬میلیارد دالر بوده است‪.‬شاهمیرزایی عنوان کرد‪ :‬به‬ ‫منظور حفظ پایداری اقتصادی و افزایش تاب اوری بنگاهی در تالطم های قیمت های جهانی‬ ‫و بروز و ظهور فناوری های نوین‪ ،‬ضروی است تا هلدینگ ها و مجتمع ها رویکردی در پیش‬ ‫گیرند تا با تکمیل زنجیره ارزش محصوالت خود به سمت تنوع محصولی و تقویت صنایع‬ ‫پایین دستی بپردازند و حدود ‪ % ۸۰‬سود شان را در این مسیر به کار گیرند‪.‬وی افزود‪ :‬رویکرد‬ ‫توسعه کیفی همزمان با توسعه کمی‪ ،‬می تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده باالتر برای صنعت‪،‬‬ ‫طیف متنوعی از محصوالت مورد نیاز صنایع مختلف کشور را تولید نماید‪ .‬شرکت ملی صنایع‬ ‫پتروشیمی ایران نیز با تاکید بر ماده (‪« )۱۰‬قانون جهش تولید دانش بنیان» سعی بر تشویق‬ ‫مجتمع ها و طرح های پتروشیمی در راستای استفاده از محصوالت دانش بنیان ساخت بار اول‬ ‫را دارد تا ضمن اجرایی نمودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬پایداری توسعه را به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬این مقام مسئول تصریح کرد‪ :‬شرکت های خارجی نیز با توجه به توانمندی های‬ ‫داخلی و مزیت خوراک های باالدستی و میان دستی ایران می توانند از فرصت کسب سود از‬ ‫طریق سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران بهره مند شوند‪ .‬بازار تامین کاال‪ ،‬خدمات و‬ ‫تجهیزات صنعت پتروشیمی ساالنه بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر است و این صنعت طی ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده به ‪ ۷۶‬میلیارد دالر سرمایه گذاری نیاز دارد‪.‬وی افزود‪ :‬اقدامات متعددی در شرکت ملی‬ ‫صنایع پتروشیمی ایران در راستای شناسایی و انعقاد قرارداد همکاری با شرکت های دانش‬ ‫بنیان انجام شده است که از ان جمله می توان به احصاء نیازمندی های مجتمع ها و طرح های‬ ‫صنعت پتروشیمی و شناسایی توانمندیهای شرکتهای دانش بنیان و به همرسانی عرضه و‬ ‫تقاضای تعداد ‪ ۱۰۷‬شرکت دانش بنیان شناسایی شده در سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۲۳۴‬شرکت دانش‬ ‫بنیان در سال ‪ ۱۴۰۱‬در حوزه اجرا و ساخت تجهیزات داخل اشاره نمود‪.‬معاون وزیر نفت‬ ‫ادامهداد‪:‬یکیازشاخص هایاصلیسنجشاثربخشیصنایع‪،‬اشتغالمستقیموغیرمستقیم‬ ‫حاصل از توسعه انها است‪ .‬صنعت پتروشیمی در کنار ایجاد ‪ ۱۲۴‬هزار اشتغال مستقیم در‬ ‫چشم انداز توسعه موجبات شکل گیری صدها بنگاه کوچک و متوسط شده است‪ .‬مطابق‬ ‫بررسی ها‪ ،‬به ازای هریک میلیون تن محصول پتروشیمی عرضه شده به صنایع پایین دست‬ ‫صنعتپتروشیمی‪،‬پتانسیلایجاد‪ ۱۷۰‬هزارشغلوجوددارد‪.‬شرکتملیصنایعپتروشیمی‬ ‫ایران حداکثر تالش خود را برای تاب اوری زنجیره تامین مواد اولیه از طریق ابزارهای مختلف‬ ‫به ویژه ابزارهای مدیریت توسعه صنایع پایین دستی خواهد کرد‪.‬‬ ‫انحصار تولید خودرو‬ ‫تا ‪ ۱۴۰۴‬کم می شود‬ ‫وزیر صمت گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های انجام شده تا ‪ ۱۴۰۴‬معادل ‪ ۳۰‬درصد از‬ ‫تولید خودرو باید توسط خودروسازان دیگری غیر از دو شرکت بزرگ خودروسازی‬ ‫انجام شود‪ .‬از این طریق از تمرکز تولید کاسته می شود‪.‬‬ ‫سید رضا فاطمی امین در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد تمرکز تولید در دو‬ ‫شرکت خودروسازی‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تولید خودرو در ایران متمرکز است و‬ ‫‪ ۹۰‬درصد تولید خودرو در کشور توسط دو خودروساز بزرگ انجام می شود و سایر‬ ‫خودروسازان سهم ‪ ۱۰‬درصدی دارند‪.‬‬ ‫وزیر صمت افزود‪ :‬طبق برنامه های تدوین شده‪ ،‬تا سال ‪ ۱۴۰۴‬تیراژ تولید باید به ‪۳‬‬ ‫میلیون دستگاه برسد و از طرفی با توجه به اینکه تولید منحصر به دو شرکت شده‬ ‫است‪ ،‬تا ‪ ۱۴۰۴‬معادل ‪ ۳۰‬درصد تولید خودرو توسط خودروسازان دیگری غیر از این‬ ‫دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در صورت تحقق این برنامه‪ ،‬از تمرکز تولید نیز کاسته می شود و‬ ‫خودروسازان دیگر هم در این عرصه نقش فعال تری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬یکی از برنامه های وزارت صمت تولید ‪ ۳‬میلیون دستگاه خودرو تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬است؛ انطور که فاطمی امین از تریبون های مختلف اعالم کرده طبق برنامه‬ ‫ریزی های انجام شده‪ ،‬قرار است تا سال ‪ ۳ ،۱۴۰۴‬میلیون دستگاه خودرو تولید و از‬ ‫این میزان یک میلیون دستگاه صادر شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬طبق گفته وزیر صمت که باید ‪ ۳۰‬درصد از تولید توسط شرکت هایی‬ ‫غیر از دو شرکت سایپا و ایران خودرو انجام شود‪ ،‬یعنی از تیراژ سه میلیون دستگاهی‬ ‫خودرو در سال ‪ ،۱۴۰۴‬حدود ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه سهم خودروسازانی غیر از این دو‬ ‫شرکت خواهد بود‪.‬‬ ‫کمبود گازوئیل در اروپا‬ ‫یک روزنامه اسپانیایی گزارش داد که همین حاال اروپا با کمبود گازوئیل مواجه است‬ ‫و مصرف کنندگان نیز تحت فشار تورم قرار دارند که همه اینها به خاطر تحریم های‬ ‫اروپا علیه روسیه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی‪ ،‬روزنامه ال پائیس اسپانیا‪ ،‬طی‬ ‫گزارشی اعالم کرد تحریم نفتی اروپا علیه روسیه در حال باال بردن قیمت گازوئیل‬ ‫در کشورهای اروپایی است‪.‬‬ ‫این روزنامه می گوید‪ :‬شیوع ویروس کرونا روند افزایش قیمت بنزین و گازوئیل‬ ‫دراروپا را کلید زد و این مسئله با افزایش قیمت نفت در بازار جهانی همزمان شد‪.‬‬ ‫به هر شکل شرایط تغییر کرده است و اروپا در حال حاضر بیشتر از ظرفیت تولید‬ ‫خود به گازوئیل نیاز دارد‪.‬‬ ‫به گزارش این روزنامه اسپانیایی‪ ،‬هنوز هم یک سوم گازوئیل اروپا از روسیه تامین‬ ‫می شود‪.‬اما تحریم اروپا علیه واردات فراورده های نفتی از روسیه که قرار است از‬ ‫ماه فوریه سال ‪ ۲۰۲۳‬اعمال شود از همین االن در حال باال بردن قیمت گازوئیل‬ ‫در اروپاست‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی ارشد موسسه ورتکسا در مصاحبه با روزنامه ال پائیس گفته‪:‬‬ ‫در میان فراورده های نفتی وارداتی اروپا از روسیه‪ ،‬جایگزین کردن گازوئیل از همه‬ ‫سخت تر است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد از نظر تاریخی همواره اروپا نیمی از گازوئیل مورد نیاز خود را از روسیه‬ ‫وارد می کرده است‪.‬‬ ‫بنا به گزارش این روزنامه اسپانیایی‪ ،‬نسبت خودروهای دیزلی در اروپا بیشتر از‬ ‫امریکا و اسیاست و همین مساله تاثیر منفی اعمال این تحریم ها برای اروپا را دو‬ ‫چندان می کند‪.‬‬ ‫استبان مورنو‪ ،‬کارشناس موسسه کپلر‪ ،‬معتقد است زمانی که تحریم فراورده های‬ ‫نفتی روسیه از سوی اروپا اعمال شود‪ ،‬اروپا مجبور خواهد بود حجم قابل توجهی‬ ‫از گازوئیل وارداتی از روسیه را با افزایش تولید‪ ،‬یا واردات بیشتر از هند‪ ،‬امریکا یا‬ ‫عربستان با قیمت باالتر یا هر دوی این اقدامات جبران کند‪.‬البته اروپا اواخر ماه ژوئن‬ ‫تصمیم گرفت تا اعمال این نوع تحریم در قالب دور ششم بسته های تحریمی علیه‬ ‫روسیه را به تعویق بیندازد‪ .‬بر اساس دور جدید تحریم های اروپا‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از واردات نفت این اتحادیه از روسیه از ماه دسامبر متوقف خواهد شد و از ماه فوریه‬ ‫هم ورود فراورده های نفتی روسیه به اروپا ممنوع می شود‪.‬‬ ‫صادرکنندگان تا امروز برای‬ ‫رفع تعهد ارزی مهلت دارند‬ ‫صادرکنندگانی که در سال های ‪ ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬صادرات داشته اند ولی هنوز‬ ‫تعهد ارزی خود را ایفا نکرده اند فقط تا فردا زمان دارند که نسبت به این موضوع اقدام‬ ‫کنند‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس برنامه زمانی اعالم شده صادرکنندگانی که‬ ‫در سال های ‪ ۱۳۹۹ ،۱۳۹۸‬و ‪ ۱۴۰۰‬صادرات داشته اند‪ ،‬ولی هنوز تعهد ارزی خود را‬ ‫ایفا نکرده اند فقط تا فردا ‪ ۳۱‬شهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬زمان دارند که نسبت به این موضوع‬ ‫اقدام کنند‪.‬انطور که متولیان می گویند‪ ،‬این مهلت تاکنون چند بار تمدید شده و از این‬ ‫رو در حال حاضر برنامه ای برای تمدید وجود ندارد و تا فردا باید تعهد ارزی ایفا شود‪.‬‬ ‫این مهلت پیش از این تا پایان مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬تمدید شده بود‪.‬گفتنی است‪ ،‬تعهد‬ ‫ارزی صادرات به منظور برگشتن ارزهای حاصل از صادرات کاال به چرخه اقتصادی‬ ‫به منظور رونق بازار و هماهنگ سازی چرخه است‪ .‬بر اساس بخش نامه های ابالغ‬ ‫شده بانک مرکزی همه صادرکنندگان کاال باید ارز حاصل از صادرات را به چرخه‬ ‫اقتصادی بازگردانند‪ .‬بر اساس بخشنامه ای که در سال ‪ ۹۷‬اعالم شد‪ ،‬بازگشت ارز‬ ‫برای صادرات بسته به مقدار مجموع صادرات کاال بر حسب یورو متفاوت است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی نیز خود مکلف است با تامین ارز برای صادرات کاال از بازگشت ارز به‬ ‫چرخه اقتصادی حمایت کند‪.‬درواقع رفع تعهد ارزی به معنای بازگشت درصدی از‬ ‫ارز حاصل از صادرات کاالست که باید با یکی از روش های تعیین شده توسط دولت‪،‬‬ ‫این ارز به چرخه اقتصادی بازگردانده شود‪.‬‬ ‫تشکیل «وزارت بازرگانی» کمکی به‬ ‫اقتصاد کشور نخواهد کرد‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت‪ :‬اقتصاد در ایران به گونه ای است که با‬ ‫تشکیل وزارت بازرگانی‪ ،‬مشکل حل نخواهد شد‪ ،‬مخصوص ًا که سال ها تجربه‬ ‫فعالیت وزارت بازرگانی را داشته ایم‪.‬منصورعلی زارعی کیاپی‪ ،‬نماینده ساری در گفت‬ ‫وگو با خبرنگار مهر در پرسش به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫ایا برای کشور ضرورت دارد گفت‪ :‬اقتصاد در ایران به گونه ای است که با تشکیل‬ ‫وزارت بازرگانی‪ ،‬مشکل حل نخواهد شد‪ ،‬مخصوص ًا که سال ها تجربه فعالیت وزارت‬ ‫بازرگانی را داشته ایم‪.‬وی افزود‪ :‬نگاه پررنگ به واردات که در سال های گذشته‬ ‫حاکم بود‪ ،‬باعث شد در تولید به دستاوردهای قابل مالحظه ای نرسیم‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی نقش مهمی از تولید تا مصرف را در کشور‬ ‫به عهده دارند و حتی بخش زیادی از ارزاوری کشور به واسطه تولید و صادرات‬ ‫ان هاست‪ ،‬پس باید برای این دو وزارتخانه‪ ،‬برنامه ریزی ویژه و اصولی داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شکستن قفل تحریم ها با حضور ایران در سازمان های همکاری منطقه ای‬ ‫یک اقتصاددان گفت‪ :‬امروز به کشور های مختلف ثابت شده باید از دالر عبور کنند چرا که هر لحظه ممکن‬ ‫است به دالیل واهی امریکا‪ ،‬مشمول تحریم شوند به همین دلیل به نظر می رسد کشور های شرقی به طور‬ ‫جدی به دنبال حذف و شکستن دالر در مبادالت خود هستند‪.‬‬ ‫رحمان سعادت؛ اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا درباره مزیت های پیوستن دائمی ایران به سازمان‬ ‫همکاری های شانگ های گفت‪ :‬دولت گذشته در ‪ ۸‬سال فعالیت خود تالش کرد تا محدوده ارتباطات و‬ ‫تعامالت اقتصادی و تجاری ایران با غرب بخصوص کشور های اروپایی را گسترش دهد که متاسفانه بنا‬ ‫به بی مهری و بی توجهی دولت های اروپایی برای توسعه روابط اقتصادی با ایران این مساله محقق نشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬تالش های دولت کنونی در مساله توافق برجام و احیای حقوق مردم نیز متاسفانه‬ ‫به دلیل کارشکنی های غربی ها به سرکردگی امریکا تاکنون به ثمر ننشسته است لذا تغییر نگاه ایران برای‬ ‫همکاری با کشور های دیگر یک امر مهم و حیاتی است‪.‬‬ ‫خدمات الکترونیک بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬رفاه مردم را‬ ‫افزایش می دهد‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه سمنان در خصوص تالش دولت کنونی برای وسعت بخشی به گستره تعامالت‬ ‫و روابط اقتصادی ایران با همه کشور های دنیا به ویژه کشور های منطقه و همسایه گفت‪ :‬باید قبول‬ ‫کنیم غربی ها متعهد نیستند؛ بنابراین اصل‪ ،‬سیاست راهبردی دولت کنونی در راستای عدم محدودسازی‬ ‫سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی به کشور های غربی‪ ،‬سیاست قابل توجهی است چرا که منجر به‬ ‫ارتباط گیری بیشتر اقتصادی با کشور های مختلف می شود‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫گفتگو‬ ‫تابستان سرد بورس به اتمام رسید‬ ‫کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با سپهر ایرانیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫بی تاثیری ازاد شدن صادرات‬ ‫زغال سنگ بر شرکت های بورسی‬ ‫دکتر «سید سعید شمسی نژاد» مدیر‬ ‫عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در‬ ‫دیدار با مدیران عامل سازمان گسترش‬ ‫و نوسازی وزارت صمت و کارگزاری‬ ‫ستاد بیمه گفت‪ :‬خوشبختانه ارائه‬ ‫خدمات متنوع بانکداری الکترونیک‬ ‫این بانک موجب افزایش رفاه مشتریان‬ ‫و مردم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬دکتر علی‬ ‫ملک مشاور رئیس هیات عامل ایدرو به همراه «عباس ابادی»‬ ‫مدیرعامل کارگزاری برخط ستاد بیمه با حضور در بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران با دکتر «سید سعید شمسی نژاد» دیدار کردند‪.‬‬ ‫شمسی نژاد در این دیدار با معرفی و تشریح خدمات و طرح های‬ ‫وامی و تبیین جایگاه بانک قرض الحسنه مهر ایران در میان شبکه‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬بیان داشت‪ :‬تنوع سبد محصوالت از یک طرف و‬ ‫خدمات بانکداری هوشمند این بانک از طرف دیگر می تواند برای‬ ‫کارکنان سازمان ها و خانواده انان نسبت به سایر بانک ها جذابیت‬ ‫ویژه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫عباس ابادی نیز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرض الحسنه و‬ ‫اقدامات بانک در راستای اشاعه این فرهنگ‪ ،‬با توجه به گستردگی‬ ‫خدمات الکترونیک بانک‪ ،‬تخصیص درگاه پرداخت اینترنتی توسط‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران به کارگزاری ستاد بیمه را خواستار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این نشست که «احمدرضا کریمی» مدیر امور استان ها و «وحید‬ ‫مراد نژاد» مدیر شعب استان خراسان جنوبی نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫بر انعقاد تفاهم نامه پذیرندگی کاالکارت و انتقال حساب حقوق و‬ ‫دستمزد پرسنل مجموعه سازمان گسترش و نوسازی و کارگزاری‬ ‫ستاد بیمه به بانک قرض الحسنه مهر ایران تاکید شد‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران از‬ ‫شهرک های صنعتی کشور حمایت می کند‬ ‫دکتر «سید سعید شمسی نژاد»‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران در دیدار با دکتر «علی‬ ‫رسولیان» معاون وزیر‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫گفت‪ :‬این بانک با استفاده از ظرفیت‬ ‫ها و پتانسیل خود در اعطای وام های قرض الحسنه‪ ،‬از شهرک های‬ ‫صنعتی کشور حمایت می کند‬ ‫شمسی نژاد با معرفی و تشریح خدمات الکترونیک و بانکداری‬ ‫دیجیتال در بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬پیشخوان مجازی بانک‬ ‫را فرصتی در جهت خدمت رسانی بانک و بهره مندی همه اقشار از‬ ‫خدمات قرض الحسنه دانست‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش قرض الحسنه در توسعه و تقویت صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬پرداخت وام های قرض‬ ‫الحسنه عالوه بر افزایش قدرت سرمایه در گردش صنایع کوچک‪،‬‬ ‫می تواند به رفع مایحتاج ضروری پرسنل و ارتقا معیشت انان نیز‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫ابالغ دستورالعمل استفاده از ابزار های‬ ‫اعتباری در معامالت بورس های کاالیی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬دستورالعمل استفاده از ابزار های اعتباری در معامالت‬ ‫بورس های کاالیی را امروز به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد بر اساس‬ ‫این دستورالعمل‪ ،‬خریداران کاال از بورس های کاالیی می توانند از‬ ‫ابزار های تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه ان را در سررسید‬ ‫به بانک پرداخت کنند‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬این دستورالعمل بر مبنای‬ ‫تکلیف مقرر در بند ع تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬با مشارکت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارائی و بورس کاال تهیه شده‬ ‫است‪.‬بر اساس دستورالعمل ابالغی به بانک ها‪ ،‬امکان استفاده از‬ ‫ابزار های اعتباری مانند اوراق گام‪ ،‬برات الکترونیکی و اعتبار اسنادی‬ ‫داخلی مدت دار برای تسویه معامالت بورس کاال فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫این مسئله یک گام مهم در جهت توسعه مالی است و می تواند اثار‬ ‫اقتصادی گسترده ای به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫با این امکان جدید‪ ،‬خریداران کاال از بورس های کاالیی می توانند از‬ ‫ابزار های تعهدی برای تسویه استفاده کرده و وجه ان را در سررسید‬ ‫به بانک پرداخت نمایند‪ .‬فروشنده کاال نیز می تواند اوراق دریافتی‬ ‫را در بازار ثانویه به فروش رسانده یا از همان اوراق‪ ،‬بابت خرید مواد‬ ‫اولیه استفاده کنند‪ .‬در نهایت دارنده نهایی اوراق گام‪ ،‬در سررسید‬ ‫می تواند وجه اوراق را با تضمین بانک صادرکننده‪ ،‬دریافت کند‪.‬‬ ‫این روش ضمن کمک به تامین مالی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬می تواند‬ ‫به کاهش ناترازی بانک ها نیز کمک کند‪ .‬به منظور عملیاتی کردن‬ ‫این طرح‪ ،‬کارگروه عملیاتی ویژه ای به منظور هدایت کار و رفع موانع‬ ‫اجرایی به صورت منظم در بانک مرکزی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که از ابتدای انتشار اوراق گام در بهمن ‪ ۱۳۹۹‬تا‬ ‫این تاریخ‪ ،‬در مجموع نزدیک به ‪ ۲۶‬هزار میلیارد تومان اوراق گام‬ ‫توسط بانک ها منتشر شده است‪ .‬از کل اوراق منتشر شده‪ ،‬حدود ‪۱۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان طی دو ماه اخیر منتشر شده است‪ .‬در ماه های‬ ‫اخیر با توجه به اصالح دستورالعمل گام و اختیاری شدن انتقال‬ ‫ان به بازار سرمایه‪ ،‬افزایش سررسید اوراق‪ ،‬افزایش حد اعتباری‬ ‫بنگاه ها و اجرای برنامه های اموزشی و ترویجی توسط بانک مرکزی‪،‬‬ ‫استقبال از این اوراق افزایش یافته است‪.‬عالوه بر روند افزایشی‬ ‫صدور اوراق گام‪ ،‬تنوع بنگاه های متقاضی اوراق و عمق زنجیره ها‬ ‫نیز افزایش یافته است‪ .‬در هفته های اخیر طیف گسترده ای از صنایع‬ ‫مختلف از جمله صنایع خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‪ ،‬صنایع الکترونیک‪،‬‬ ‫فلزات اساسی‪ ،‬صنایع شیمیایی‪ ،‬صنایع غذایی و کشاورزی‪ ،‬صنایع‬ ‫دارویی و فروشگاه های زنجیره ای از این اوراق استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫بازارسرمایه در اخرین روز هفته روند‬ ‫منفی را در پیش گرفت و حدود ‪ 12‬هزار‬ ‫واحد ریزش کرد‪.‬‬ ‫ریزش های بورس در شهریورماه موجب‬ ‫شد بازدهی ماهیانه شاخص به منفی‬ ‫‪ 4‬درصد برسد و بازدهی بورس در‬ ‫تابستان نیز منفی ‪ 12‬درصد شود‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان ‪-‬سرویس اقتصادی ‪-‬مرتضی ابراهیمی ‪-‬‬ ‫عالوه بر ابهامات برجامی که این روزها‬ ‫بورس را تحت تاثیر قرار داده جلسه امروز‬ ‫فدرال رزرو نیز از متغییرهای تاثیرگذار‬ ‫بازار امروز بود چرا که گزارش ها حاکی از‬ ‫افزایش احتمالی ‪ ۰.۷۵‬و یا حتی ‪۱‬درصدی‬ ‫نرخ بهره در امریکا است که منجر به کاهش‬ ‫قیمت های جهانی می شود که خود میتواند‬ ‫باعث فشار بر نمادهای کامودیتی در بازار‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫در روز گذشته در ادمه ریزش بازار سرمایه‬ ‫شاخص کل بورس نزدیک به ‪ ۱۲‬هزار واحد‬ ‫ریزش کرد‪ .‬این ریزش در حال ادامه دارد که‬ ‫شاخص در سال جار هموازه در حال کف‬ ‫شکنی بوده است‪.‬‬ ‫خروج نقدینگی در این بازار مشهود است و‬ ‫معامله گران بازار سهام امید خود را برای‬ ‫بهبودی این بازار از دست داده اند‪.‬‬ ‫حال هوای بازار سهم همه گروه های بورسی‬ ‫را درگیر کرده است و این موضوع موجب‬ ‫شده است تا تک سهم ها مورد اقبال بازار‬ ‫سهام قرار گیرد‪.‬‬ ‫یکی از عوامل ریزش شاخص کل بورس‬ ‫بحرانی تر شدن جنگ اوکراین است‪ .‬پوتین‬ ‫دستور داده است تا جوانان غیر نظامی‬ ‫اموزش های خود را شروع کنند تا به جنگ‬ ‫بروند‪ .‬در سازمان ملل نیز اجماع علیه پوتین‬ ‫و روسیه قوت یافته است‪ .‬این موضوع بر‬ ‫قیمت کامودیتی ها بسیار تاثیر گذار است‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تشدید تورم در امریکا و اروپا‬ ‫موجب شده است تا قیمت کامودیتی ها‬ ‫روند کاهشی را در پیش گیرد‪ .‬این موضوع‬ ‫به خصوص بر قیمت نفت تاثیر گذار بوده‬ ‫است و قیمت نفت را کاهشی کرده است‪ ،‬در‬ ‫ادامه این موضوع تاثیر خود را بر نماد های‬ ‫پاالیشی گذاشته است و رقبتی برای خرید‬ ‫این سهام ها در بازار دیده نمی شود‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است که نماد های پاالیشی با کمترین‬ ‫‪ p.e‬در حال معامله هستند‪ ،‬اما بازار سهام‬ ‫به ان واکنشی نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫اما چنان چه جنگ اوکراین شدید تر شود‬ ‫احتمال ان که قیمت نفت اندکی افزایش‬ ‫قیمت را تجربه کند وجود دارد‪.‬‬ ‫ابهام در بازار سرمایه موجب شده است تا‬ ‫ارزش معامالت خرد در روز جاری با افت‬ ‫‪ 10‬درصدی به نسبت روز معامالتی قبل‪،‬‬ ‫به ‪ 2.1‬هزار میلیارد تومان رسید‪( .‬این رقم با‬ ‫احتساب معامالت خرد سهام و حق تقدم و‬ ‫صندوق های قابل معامله سهامی می باشد)‪.‬‬ ‫همه این موارد موجب شده است تا سردی‬ ‫بورس ادامه داشته باشد و باید منتظر ماند‬ ‫تا دید دولت چگونه می تواند به این بازار در‬ ‫حال مرگ کمک کند‪.‬‬ ‫افتتاح بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن‬ ‫بیستمین مدرسه شهدای بانک مسکن‬ ‫در روستای «خانه خمیس سفلی» در‬ ‫دهستان «سیاخ دارنگون» از توابع‬ ‫شهرستان شیراز با حضور علی کمالی‬ ‫عضو هیات مدیره افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار استانی پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن ‪ -‬هیبنا؛ مراسم افتتاح مدرسه‬ ‫ابتدایی ‪ 6‬کالسه شهدای بانک مسکن که در‬ ‫زمینی به وسعت حدود ‪ 2000‬متر و زیربنای‬ ‫‪ 650‬متر با مشارکت اداره کل نوسازی‬ ‫مدارس استان فارس و بانک مسکن ساخته‬ ‫شده؛ با حضور عضو هیات مدیره این بانک‪،‬‬ ‫مدیرکل سازمان اموزش و پروش استان‬ ‫فارس‪ ،‬مدیرکل اداره نوسازی مدارس استان‪،‬‬ ‫فرماندار و بخشدار شهرستان‪ ،‬مدیر شعب‬ ‫استان و جمعی از دانش اموزان و اهالی‬ ‫روستای خانه خمیس سفلی برگزار شد‪.‬‬ ‫کمالی در این مراسم‪ ،‬با اشاره به حمایت‬ ‫و خدمات انسان دوستانه و نقش برجسته‬ ‫بانک مسکن در توسعه مدارس گفت‪ :‬این‬ ‫بانک طی بیش از ‪ 14‬سال در راستای ایفای‬ ‫مسوولیت اجتماعی و حمایت از هموطنان‬ ‫عزیز و محروم مناطق مختلف کشور در‬ ‫ساخت ‪ 27‬مدرسه مشارکت داشته است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره با بیان اینکه مفتخریم‬ ‫هم اکنون شاهد افتتاح بیستمین مدرسه‬ ‫مشارکتی بانک مسکن در استان فارس‬ ‫هستیم اظهار کرد‪ :‬ما به عنوان بانک تامین‬ ‫کننده بخشی از منابع این پروژه امیدواریم‬ ‫بتوانیم با کمک مشتریان بانک و خیرین‬ ‫مدرسه ساز با توجه به بررسی وضعیت‬ ‫مناطق مستعد و محروم کشور نسبت به‬ ‫تامین منابع مالی برای مشارکت در ساخت‬ ‫مدارس اقدام های گسترده ای انجام شود‪.‬‬ ‫کمالی ضمن اشاره به اینکه بانک در همین‬ ‫منطقه تسهیالت روستایی هم پرداخت‬ ‫کرده‪ ،‬افزود‪ :‬این بانک در زمینه مسوولیت‬ ‫اجتماعی از محل حساب های قرض الحسنه‬ ‫در زمینه ازادی زندانیان غیرعمد‪ ،‬کمک به‬ ‫احداث بیمارستان و درمانگاه و ‪ ...‬نیز فعالیت‬ ‫داشته است‪ .‬در کنار این فعالیت ها بانک در‬ ‫زمان وقوع بحران هایی که در کشور اتفاق‬ ‫افتاده اعم از سیل‪ ،‬زلزله و سایر حوادث‬ ‫پیش بینی نشده در صحنه ورود کرده و به‬ ‫سهم خود کمک کرده و همیشه امادگی‬ ‫الزم برای رفع مسایل جاری در جامعه را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره بانک مسکن مطرح کرد‪:‬‬ ‫مشتریان و کارکنان بانک در تمام امورات‬ ‫خیر و نیکوکارانه شریک هستند و امروز‬ ‫تمام کارکنان بانک اماده همکاری در طرح‬ ‫عظیم نهضت ملی مسکن هستند و این مهم‬ ‫را باقیات و صالحات برشمرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین با توجه به وظیفه و‬ ‫رسالت اصلی بانک تامین مالی مسکن‬ ‫برای احاد مردم‪ ،‬امروزه با دغدغه مسکن‬ ‫در جامعه مواجه هستیم‪ .‬این بانک با تامین‬ ‫مالی بخشی از ‪ 4‬میلیون‪ ،‬تاکنون تنها بانک‬ ‫حمایت کننده از طرح نهضت ملی بوده است‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش استان‬ ‫فارس از همراهی و احساس تعهد اولیای‬ ‫بانک در بخش مسوولیت اجتماعی تشکر‬ ‫و قدردانی کرد و افزود‪ :‬در اسناد باالدستی‬ ‫مثل سند تحول بنیادی مطرح شده اگر‬ ‫همه دستگاه ها در کنار اموزش و پرورش‬ ‫بتوانند همراهی و همکاری داشته باشند‪،‬‬ ‫دغدغه و مشکالت در راه رسیدن به هدف‬ ‫متعالی رسیدن فرد صالح به حیات طیبه‬ ‫کاهش خواهد یافت و این اتفاق خجسته که‬ ‫امروز شاهد ان هستیم نتیجه این است که‬ ‫متولیان امری که موضوع خدمت رسانی ان ها‬ ‫مالی و بانکی است در کنار اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫ایستاده اند‪.‬‬ ‫عسکری با اشاره به اینکه مشارکت در‬ ‫ساخت مدرسه و امر اموزش و پرورش دانش‬ ‫اموزان مناطق محروم عالوه بر اجر معنوی و‬ ‫اخروی در پیشرفت جامعه و افزایش سطح‬ ‫سواد و دانش این مردم مثمر ثمر خواهد‬ ‫بود؛ از مدیرعامل‪ ،‬مدیران و کارکنان خدوم‬ ‫بانک مسکن به دلیل فعالیت های اجتماعی و‬ ‫حمایت های مالی در راستای کمک به مردم‬ ‫و رفع مشکالت مناطق محروم تقدیر ویژه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در پایان مراسم‪ ،‬مدیرکل اموزش و پرورش‬ ‫استان با اعطای لوح های تقدیر به مدیرعامل‬ ‫بانک مسکن و مدیر شعب فارس از بانک‬ ‫مسکن تقدیر کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬مراسم کلنگ زنی این‬ ‫پروژه در بهمن ماه سال ‪ 97‬با حضور علی‬ ‫کمالی مدیر شعب وقت استان انجام و در‬ ‫خرداد سال ‪ 98‬عملیات اجرایی ان در‬ ‫جنوب غرب شیراز اغاز شد‪.‬‬ ‫برنامه مناسب بانک مرکزی برای تقویت حکمرانی ریال‬ ‫مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس گفت‪ :‬اگر می خواهیم جلوی‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬پولشویی‪ ،‬سوداگری و ‪...‬‬ ‫را بگیریم مستلزم این است که بر ریال‬ ‫حکمرانی خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫میثم خسروی‪ ،‬مدیر گروه پول و بانک مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫ایبِنا درباره تحریم مبادالت پولی اظهار کرد‪:‬‬ ‫یکی از اصلی ترین تحریم هایی که اثربخشی‬ ‫بسیاری نسبت به تحریم مبادالت تجاری‬ ‫داشت‪ ،‬تحریم مبادالت مالی بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نسل جدید تحریم ها بر این‬ ‫حوزه متمرکز شده بود و تحریم بانک ها و‬ ‫بانک مرکزی و قطع دسترسی بانک ها به‬ ‫سوئیفت و ‪ ...‬عمال زیرساخت و زمینه های‬ ‫تعامالت بین المللی و نقل و انتقال پول ما را‬ ‫دچار خلل کرد که خود را در قالب افزایش‬ ‫هزینه های تعامالت برای همه تجار نشان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خسروی با تاکید براینکه طبیعی است این‬ ‫افزایش هزینه ها مستلزم چاره اندیشی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از روش های بهبود شرایط‪،‬‬ ‫پیمان های پولی دو یا چندجانبه است و‬ ‫شرط الزم ان این است که تعامالت تجاری‬ ‫متناسب داشته باشیم یعنی این روش برای‬ ‫ما روشی است در تعامل با کشور هایی که‬ ‫تراز تجاری تقریبا متناسبی داریم‪.‬‬ ‫مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس افزود‪ :‬فرض کنید اگر ما با کشور‬ ‫عراق تراز تجاری بیش از حد مثبت داریم؛‬ ‫این روش صرفا در حداقل صادرات و‬ ‫واردات جواب می دهد؛ یعنی اگر واردات ما‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد و صادرات ما ‪ ۵۰۰‬واحد است‪،‬‬ ‫می توانیم تا سقف ‪ ۲۰۰‬واحد از این روش‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬به جای اینکه به ازای هر‬ ‫تراکنش به یک ارز جهانروا برای تسویه‬ ‫معامالتمان متوسل شویم‪ ،‬تا سقف این‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد با پول دو کشور تعامل و تسویه‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مهمترین مزیت ان هم این‬ ‫است که در شرایطی که به ازای هر تراکنش‬ ‫مالی‪ ،‬هزینه ای به تجار تحمیل می شود‪،‬‬ ‫طبیعی است که اگر با این روش هزینه‬ ‫را کاهش دهیم شاهد تسهیل صادرات و‬ ‫واردات خواهیم بود که کمک کننده خوبی‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫خسروی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫به لزوم تقویت حکمرانی ریال اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دو سه سالی است که ادبیات شفافیت‬ ‫تراکنش بانکی در کشور جا افتاده است و‬ ‫ما در این زمینه به یک نقشه راه کامل نیاز‬ ‫داریم که بانک مرکزی در دولت سیزدهم‬ ‫دغدغه خوبی در این حوزه دارد‪.‬‬ ‫مدیر گروه پول و بانک مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس گفت‪ :‬از جمله برنامه و اقدامات‬ ‫بانک مرکزی در این حوزه شامل تکمیل‬ ‫اطالعات هویتی اقتصادی‪ ،‬ایین نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۱۴‬مبارزه با پولشویی است که بخشی‬ ‫از ان تفکیک حساب تجاری از غیرتجاری‬ ‫است‪ .‬همچنین منوط سازی درج «بابت»‬ ‫به صورت معنادار و قابل اعتماد درخصوص‬ ‫هر تراکنش اقدام دیگری است که باید به‬ ‫صورت جدی دنبال شود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬به طور کلی زمانی که امریکا و‬ ‫کشور های تحریم کننده ایران‪ ،‬بر گلوگاه های‬ ‫مالی نشستند اثربخشی تحریم ها بیشتر شد‪.‬‬ ‫این رویکرد در داخل ایران هم پاسخ برخی‬ ‫مشکالت ماست؛ یعنی اگر می خواهیم‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی‪ ،‬مبارزه با پولشویی‬ ‫و سوداگری و ‪ ...‬را بگیریم مستلزم این است‬ ‫که روی ریال حکمرانی خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫خسروی با بیان اینکه زمانی که شفافیت‬ ‫تراکنش ریالی را جدی بگیریم امکان فرار‬ ‫از ریال به وجود می اید؛ اظهار کرد‪ :‬در واقع‬ ‫گرایش به سمت اسکناس و مسکوک و‬ ‫دارایی ها دیجیتال رصدناپذیر و دارایی های‬ ‫نقدشونده رصدناپذیر و ‪ ...‬خواهد بود که به‬ ‫نظر می رسد بانک مرکزی باید در این حوزه‬ ‫هم اقداماتی داشته باشد که فرار از ریال را‬ ‫شاهد نباشیم‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬دبیر انجمن زغال سنگ ایران در هفته‬ ‫گذشته خبر داده بود که صادرات زغال سنگ ازاد شده است و بر این‬ ‫موضوع تاکید کرد که شرکت های بورسی از این فرصت سودساز استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی عنوان کرد که قیمت زغال سنگ در بازارهای جهانی بسیار باالتر‬ ‫از قیمت های داخلی بوده و صادرات زغال سنگ منجر به رشد سوداوری‬ ‫شرکت های زغال سنگی خواهد شد که امیدواریم شرکت های بزرگ بورسی‬ ‫از این فرصت استفاده کنند‪ .‬با توجه به اهمیت این موضع به بررسی ازاد‬ ‫شدن صادرات زغال سنگ بر شرکت های بورسی پرداخته ایم‪.‬‬ ‫مسعود هاتفی نیا‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با مرتضی ابراهیمی‪،‬‬ ‫خبرنگار سپهر ایرانیان گفت‪ :‬در بحث ازاد سازی صادرات زغال سنگ شاید‬ ‫بیشتر می توان گفت برای شرکتهایی است که در ابعاد کوچک فعال هستند‬ ‫واستخراج در داخل با توجه به قیمت دستوری که وجود دارد‪ ،‬همان فرمول‬ ‫‪ 26.5‬این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت‪:‬درصد قیمت شمش فوالد‬ ‫خوزستان که برای خیلی از شرکتهای کوچک داخلی توجیه استخراج وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬می تواند باعث ایجاد رونق در این معادن کوچک گردد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر بازار های مالی ابراز داشت‪ :‬لذا شرکتهای بزرگ معدن زغالسنگ‬ ‫دارای سهام دار عمده ای هستند که با ازاد سازی قیمت به خاطر زنجیره‬ ‫فوالد مخالف هستند‪ ،‬بیشتر از همه نماد زغال سنگ پروده طبس دارای‬ ‫سهام دار عمده است که مانع صادرات زغال سنگ می شود‪ ،‬زیرا محصول‬ ‫تولید شده که همان کنستانتره است‪ ،‬از شرکت زغال سنگ پروده طبس به‬ ‫شرکت ذوب اهن داده می شود و ذوب اهن از افزایش نرخ زغالسنگ زیان‬ ‫بسیار بزرگتری شناسایی می کند تا سود سرشار ناشی از این ازاد سازی‬ ‫صادرات شرکت زغال سنگ پروده طبس‪.‬وی افزود‪ :‬لباتالش اقای ابراهیمی‬ ‫در کمسیون اقتصادی مجلس که اهل کرمان است و مشکالت اجتماعی و‬ ‫امنیتی که در معادن زغالسنگ کرمان بابت هزینه باالی استخراج و عدم‬ ‫توجیه پذیری بهای تمام شده استخراج و قیمت داخلی وجود دارد‪ ،‬این ازاد‬ ‫سازی رخ داده است‪.‬هاتفی نیا گفت‪ :‬اقای پور ابراهیمی رئیس کمسیون‬ ‫اقتصادی مجلس برای کمک به صنعت زغالسنگ ومعادن کرمان موضوع‬ ‫قیمت گذاری در بورس کاال را دادند‪ ،‬ولی از انجای که قدرت در اختیار‬ ‫شستا و ذوب اهن و میدکو (فوالد زرند کرمان) و بانک پاسارگاد بود‪ ،‬به‬ ‫عنوان دو مشتری عمده زغالسنگ به عنوان دو فوالد ساز کوره بلند کشور و‬ ‫مصرف کننده زغالسنگ کک شو هستند‪ ،‬لذا البی این دومجموعه در عدم‬ ‫خرید با توجه به نیاز باالیی که در زغالسنگ‪ ،‬کمبود حدود ‪ 3.5‬میلیون تن‬ ‫زغالسنگ کک شو به نتجه رسید و این قیمت گذاری در بورس کاال و عدم‬ ‫رقابت نتیجه داد وهمان فرمول ‪ 26.5‬درصد قیمت شمش صادراتی فوالد‬ ‫خوزستان عیار و معیار قرار گرفت‪ .‬لذا البی شستا ومید کو برنده این قیمت‬ ‫و کشف قیمت در بورس کاال شدند‪ .‬با توجه به نیاز ‪ 3.5‬میلیون تنی این‬ ‫دومجموعه و واردات زغالسنگ کک شو از خارج از کشور احساس می شود‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت‪ :‬حال یک اتفاق دیگر که می تواند‬ ‫صنعت زغالسنگ کشور را متحول کند با این تصمیم عدم نیاز به زغالسنگ‬ ‫حرارتی است که صنعت ما و کشور ما با توجه به انرژی ارزان به دنبال‬ ‫استخراج ان نیست‪ .‬پس در زغالسنگ کک شو ( کطبس‪ ،‬کشرق‪ ،‬تکادو‪،‬‬ ‫کزغال‪ ،‬کشرق‪ ،‬معادن سامان البرز‪ ،‬معادن مرکزی زغالسنگ و چند معدن‬ ‫کوچک در بندپی ) که همگی کک شو هستند‪.‬وی افزود‪ :‬در معادن زغالسنگ‬ ‫حرارتی که در حال حاضر اگر معدن هم کشف گردد‪ ،‬با توجه به عدم نیاز‬ ‫معدن ارزش اقتصادی برای استخراج داخلی ندارد‪ ،‬چون مصرف داخلی و‬ ‫نیاز داخلی به دنبال ان نیست‪ .‬واین مصوبه صادرات زغالسنگ استخراج‬ ‫وسرمایه گذاری در معادن حرارتی را نیز توجیه پذیر خواهد کرد‪.‬این فعال‬ ‫بازار سرمایه گفت‪ :‬با توجه به ازاد سازی صادرات زغالسنگ قیمت برای‬ ‫سایر معادن کوچک چه حراراتی چه زغالسنگ کک شو توجیه پذیر خواهد‬ ‫شد‪ .‬همان سیاست جدیدی است که تجلی ومعادن وتاصیکو در حال حاضر‬ ‫اولویت کشف معدن را اول تمرکز روی طال و بعد زغالسنگ در سرمایه‬ ‫گذاری معدنی خود درافق ‪ ۵‬ساله قرار دادند و اعتقاد دارند در این زمینه‬ ‫کار نشده و باید تمرکز بیشتری روی این دو صنعت شود‪.‬هاتفی نیا گفت‪:‬‬ ‫به نظر می رسد در حالت سرعتی بابت اخبار پیش رو صادرات زغالسنگ‬ ‫به دنبال بزرگترین معادن و ذخایر و پر حاشیه ترین سود در معادن باید‬ ‫رفت‪ .‬بزرگترین معادن از لحاظ ذخیره کزغال با ترکیب استخراج معدن تا‬ ‫زغالشویی و مصرف کننده نهایی با طرح توسعه و مجهزترین معدن کشور‬ ‫از لحاظ فن اوری و سرمایه گذاری دالری است‪.‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫بیان داشت‪ :‬سود اورترین معدن با حاشیه سود باال و چابک بابت ابعاد‬ ‫ذخیره معدن و تعداد سهام بازار و سرمایه گذاری جک های هیدرولیکی که‬ ‫باعث شده حاشیه سود استخراج با این قیمتهای اندک داخلی تا ‪۷۵‬درصد‬ ‫س است که با محوریت سهامدار عمده شرکت‬ ‫ن ط ب ‬ ‫گ نگی ‬ ‫شود ذغال سن ‬ ‫تکادو است و خود تکادو چند معدن حرارتی و کک شو دیگر در پرتفو دارد‪،‬‬ ‫همانند معادن تکافر طبس و معادن کپرور و پروده ‪. ۲‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫پنجشنبه* ‪ 31‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1408‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پس از ‪ ۱۰‬ماه تالش و پیگیری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز و با انتخاب شهردار جدید گرمدره‪،‬‬ ‫این شهرداری از قانون نظام مهندسی تمکین کرد و مقرر شد تا تمام دستور نقشه های ساختمان گرمدره از طریق‬ ‫سامانه ارجاع به نظام مهندسی ساختمان استان ارسال شود ‪.‬به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬با دستور معاونت جدید‬ ‫هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز تمام دستور نقشه های شهر گرمدره از طریق سامانه ارجاع نظام مهندسی‬ ‫ساختمان استان البرز بین مهندسان دارای صالحیت توزیع خواهد شد‪.‬بر اساس نشستی که در این خصوص‬ ‫دادستان کرج‪ :‬تجمعات کشته‬ ‫و زخمی نداشته است‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مرکز البرز گفت‪ :‬کشته و زخمی نداشتیم ولی‬ ‫تعدادی بازداشتی داشتیم که در دست پیگیری است‪.‬‬ ‫حسن مددی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬همچنانکه در‬ ‫دیگر نقاط کشور هم شاهدیم تجمعاتی ایجاد شده که ناشی از اعتراض ها و‬ ‫برخی رفتارها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اعتراض مسیر قانونی وجود دارد و وقتی از مسیر قانونی‬ ‫خارج شد اگر موجب تعرض به امنیت و اسایش مردم شود دستگاه انتظامی‪،‬‬ ‫امنیتی و قضایی مکلف به انجام وظیفه در این بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫مددی گفت‪ :‬امید است مردم استان شرایط و اوضاع را بیشتر درک و متانت‬ ‫و ارامش خود را حفظ کنند و ما هم تالش خواهیم کرد کسانی که از این‬ ‫وضعیت سواستفاده می کنند و قصد تعرض به امنیت و اموال مردم را داشته‬ ‫باشند موضوع را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اگر امنیت به مخاطره بیفتد شامل حال مردم خواهد بود و‬ ‫نباید اجازه داد زندگی کسانی که کسب و کاری دارند مختل شود و امنیت‬ ‫انها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که به سر می بریم به مخاطره بیفتد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود به کنترل و مبارزه با سرقت پرداخت‬ ‫و خاطرنشان کرد ‪ :‬در اجرای برنامه های متعددی که پیرو تشکیل قرارگاه‬ ‫پیگیری جرایم خاص‪ ،‬پیشگیری از سرقت و مقابله با ان در استان البرز‬ ‫برنامه ریزی شده با همت نیروی انتظامی و پلیس اگاهی شاهد اجرای‬ ‫چهارمین مرحله مبارزه و برخورد باندهای سرقت حرفه ای هستیم‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ما پیشتر هشدارهای متعددی به این سارقان داده بودیم‪.‬‬ ‫برای برخی از سارقان مسلح مطابق حکم صادره از مراجع قانونی‪ ،‬به عنوان‬ ‫محارب حکم اعدام اجرا شد‪.‬‬ ‫مددی خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع سارقان مسلح و سابقه دار به عنوان‬ ‫پرونده های خاص در دادسرا‪ ،‬دادگاه و مراجع باالتر پیگیری می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین این موضوع در معاونت پیگیری پرونده های خاص‬ ‫دادگستری استان هم که توسط رئیس کل دادگستری تعیین شده مورد‬ ‫نظارت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مددی گفت‪ :‬تمام نهادهای ارفاقی و مرخصی ها برای سارقان را محدود‬ ‫کردیم و اشد مجازات بر اساس حکم قانونی برای انها اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی به دستگیری ‪ ۷۸‬نفر از سارقان حرفه ای و مالخرها طی ‪ ۷۲‬ساعت‬ ‫گذشته اشاره کرد و گفت‪ :‬تعدادی اموال مسروقه هم کشف شده که در‬ ‫صورت شناسایی در مرحله تحقیق به مالباختگان مسترد و پرونده های انها‬ ‫در شعب پیگیری می شود و هیچ یک از سارقان با سپردن تامین در دادسرا‬ ‫ازاد نمی شوند و تا زمان صدور حکم قطعی در بازداشت خواهند ماند‪.‬‬ ‫مددی گفت‪ :‬به تمام سارقان هشدار داد ما به دنبال تامین امنیت و دفاع از‬ ‫حریم قانونی و مال مردم هستیم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه البرز‪ :‬هفته دفاع مقدس احیاگر‬ ‫خودباوری مردم ایران است‬ ‫کرج‪ -‬ایرنا‪ -‬فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز گفت‪ :‬هفته‬ ‫دفاع مقدس احیا کننده خودباوری مردم ایران و یاداور مظلومیت‪ ،‬رشادت‬ ‫و مقاومت دلیرمردان و شیرزنانی است که عباس گونه و زینب وار از تمام‬ ‫هستی خود گذشتند‪.‬‬ ‫به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان‬ ‫البرز‪ .‬سردار علیرضا حیدرنیا در بیانیه ای که به مناسبت هفته دفاع مقدس‬ ‫صادر کرد‪ ،‬افزود‪ :‬دفاع مقدس‪ ،‬یاداور دوران طالیی و پرافتخاری در تاریخ‬ ‫ایران و ازمون بزرگ این ملت با صدها تجربه بود که در هیچ برهه ای از‬ ‫تاریخ حاصل نشد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ ۳۱ :‬شهریور سال ‪ ،۱۳۵۹‬رئیس جمهور رژیم بعث عراق‬ ‫(صدام حسین) با پاره کردن قرارداد ‪ ۱۹۷۵‬الجزایر در مقابل دوربین های‬ ‫تلویزیون‪ ،‬جنگی نابرابر را علیه نظام نوپای جمهوری اسالمی ایران اغاز کرد‬ ‫و بر اساس محاسبات خود رویای فتح یک هفته ای تهران را در سر می‬ ‫پروراند و در این مسیر تمام جبهه استکبار‪ ،‬با حمایت های همه جانبه از‬ ‫حزب بعث‪ ،‬از هیچ تالشی برای براندازی این نظام فروگذار نکردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هفته دفاع مقدس به عنوان بارزترین نقطه عطف تاریخ کشور‪،‬‬ ‫یاداور دوران طالیی و پرافتخار ملتی است که با سربلندی و سرافرازی‬ ‫پای ارمان های این نظام و انقالب ایستادگی کردند و فاتح قله های ایثار‪،‬‬ ‫حماسه و از جان گذشتگی در راه دفاع از کیان این مرز و بوم شدند‪ .‬دفاع‬ ‫مقدس‪ ،‬ازمون بزرگ ملت ایران با صدها تجربه بود که در هیچ برهه ای از‬ ‫تاریخ حاصل نشد‪.‬سردار حیدرنیا تصریح کرد‪ :‬این هفته یاداور زنان و مردان‬ ‫و جوانانی است که زینب وار از تمام هستی خود گذشتند و اجازه ندادند‬ ‫وجبی از خاک این سرزمین الله گون از خون های پاک شهدا به دست‬ ‫دشمن تا بن دندان مسلح جمهوری اسالمی ایران بیفتد‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) تاکید کرد‪ :‬بنابراین امروز ترویج فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت بر همه ما که امنیت خود را مدیون خون شهدا هستیم‪،‬‬ ‫واجب است‪.‬وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای واالمقام دوران دفاع‬ ‫مقدس و قدردانی از رشادت ها و از خودگذشتگی های جانبازان و ایثارگران‬ ‫پرافتخار و تبریک هفته دفاع مقدس که شرف و حماسه ملت نجیب و ازاده‬ ‫ملت ایران را در اذهان تداعی می کند‪ ،‬علو درجات را برای شهدا و توفیقات‬ ‫روزافزون را برای این مرز و بوم و ملت فهیم ان از خداوند منان خواستار شد‪.‬‬ ‫دستگیری ‪ ۷۸‬سارق و مالخر در البرز‬ ‫رییس پلیس اگاهی البرز از دستگیری ‪ ۷۸‬سارق و مالخر در اجرای طرح‬ ‫ضربتی انتظامی امنیتی طی ‪ ۷۲‬ساعت گذشته در این استان خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ محمد نادربیگی روز چهارشنبه در حاشیه نمایشگاه کشفیات‬ ‫پلیس البرز در جمع خبرنگاران اظهار داشت‪ :‬طی این مدت ‪ ۲۹‬باند سرقت‬ ‫نیز درمناطق مختلف استان البرز شناسایی و متالشی شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین طی این مدت ‪ ۱۰‬مالخر اموال مسروقه دستگیر و‬ ‫مقدار قابل توجهی از اموال از جمله ‪ ۶‬دستگاه خودرو تعدادی زیادی لوازم‬ ‫منزل‪ ،‬لوازم داخل خودرو‪ ،‬دوچرخه‪ ،‬اسناد و مدارک جعلی و غیره کشف‬ ‫شد‪.‬نادربیگی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در اجرای این طرح اعضای پنج باند‬ ‫اخاذی تحت عنوان مامور و سه باند کالهبرداری نیز دستگیر شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کارشناسان ارزش اموال مسروقه را بیش از ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫براورد کردند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬پلیس برای مبارزه با سرقت نیازمند‬ ‫همراهی و همکاری همه دستگاه های متولی و عموم مردم است و تا زمانی‬ ‫که این همکاری ها با پلیس صورت نگیرد زحمات پلیس نیز برای مردم‬ ‫ملموس نخواهد بود‪.‬‬ ‫شهرداری گرمدره از قانون نظام مهندسی تمکین کرد‬ ‫امروز چهارشنبه با حضور احمد افضلی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و رئیس سازمان نظام مهندسی‬ ‫البرز و شهردار گرمدره که در استانداری البرز برگزار شد‪ ،‬مقرر گردید تمام دستور نقشه های این شهر از روز شنبه‬ ‫هفته اینده دوم مهرماه سال جاری به سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز ارسال شود‪.‬احمد افضلی در این‬ ‫نشست با تاکید بر اهمیت اجرای قانون در ساخت و سازها و وضعیت ساخت و ساز تاسف بار در شهر گرمدره ‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪ :‬تاکنون بدون کنترل صالحیت و ظرفیت مهندسان و بدون فراهم شدن امکان ساخت و ساز ‪ ،‬شاهد‬ ‫تضییع حقوق و به خطر افتادن جان و سرمایه شهروندان و بهره برداران ساختمان در گرمدره بودیم و توقف هر‬ ‫چه سریعتر این روند ضروری است‪.‬محسن خیری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز نیز در‬ ‫این نشست با اشاره به تالش و پیگیری های ‪ ۱۰‬ماهه سازمان نظام مهندسی و طرح موضوع ساخت و سازهای‬ ‫غیر مجاز گرمدره در جلسات مسئوالن استان تاکید کرد ‪ ،‬متاسفانه عالوه بر عدم رعایت صالحیت و ظرفیت‬ ‫مهندسان در مواردی کار از سوی افراد فاقد تخصص و صالحیت و حتی افراد غیر مهندس به انجام رسیده است‪.‬‬ ‫پیشکسوتان دفاع مقدس سمبل ایثار و شهادت در راه حفظ کیان کشور هستند‬ ‫استاندار البرز با بیان اینکه ارزش‬ ‫های دوران دفاع مقدس محرک‬ ‫توسعه و پیشرفت کشور است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیشکسوتان دوران دفاع مقدس‬ ‫سمبل ایثار و شهادت در راه حفظ‬ ‫کیان مادی و معنوی کشور هستند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬مجتبی عبدالهی‬ ‫روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تجلیل‬ ‫و تکریم پیشکسوتان دوران دفاع مقدس‬ ‫که روز چهارشنبه در سالن همایش های‬ ‫شهیدان نژاد فالح کرج برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫گرامیداشت هفته دفاع مقدس‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایثارگران‪ ،‬ازادگان و خانواده های شهدا‬ ‫همواره مورد احترام هستند‪.‬وی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬دوران دفاع مقدس سرشار از‬ ‫جانفشانی ها و لحظات معنوی پایدار‬ ‫و ابدی بوده که پیشکسوتان این دوره‬ ‫بعنوان یادگاران دفاع مقدس‪ ،‬گواه زنده‬ ‫ای بر این مدعا هستند‪.‬عبدالهی با بیان‬ ‫اینکه ما بعنوان خدمتگزاران مردم و‬ ‫نظام باید از این ذخایر ارزشمند انقالب‬ ‫اسالمی تجلیل کنیم و در ارتباطی‬ ‫مداوم‪ ،‬بدنبال حفظ اثار و برکات دوران‬ ‫دفاع مقدس باشیم‪ ،‬افزود‪ :‬یاد و خاطره‬ ‫شهدا و ایثارگران و اهداف ارزشمند و‬ ‫متعالی این بزرگواران در دفاع از کیان‬ ‫مادی و معنوی ایران اسالمی‪ ،‬چراغی‬ ‫روشن در مسیر حفظ استقالل و ازادی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬اقشار مختلف‬ ‫مردم در جامعه بزرگ و ارزشمند ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬حافظ فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫در ابعاد گوناگون است چراکه توسعه‬ ‫و پیشرفت در سایه این فرهنگ غنی‬ ‫محقق می شود‪.‬وی شهدا و ایثارگران‬ ‫البرزی را در کشور شاخص دانست و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این قشر نقش بزرگی در‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی و مجاهدت های‬ ‫دوران دفاع مقدس ایفا کرده اند و امید‬ ‫است بتوانیم راه ایثار و شهادت را تداوم‬ ‫بخشیم و خدمتگزاری صدیق برای مردم‬ ‫و نظام باشیم‪.‬‬ ‫رژه نیروهای مسلح به نشانه بیعت با شهدا و امام شهدا برگزار می شود‬ ‫مدیرحفظ اثار ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در استان البرز با اشاره به اینکه‬ ‫میزبانی برگزاری برنامه های هفته‬ ‫دفاع مقدس در سال جاری بر عهده‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران قرار داده‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به این مناسبت فردا‬ ‫پنجشنبه رژه مشترک نیروهای مسلح‬ ‫به نشانه بیعت تمام این نیروها با شهدا و‬ ‫امام شهدا برگزار می شود‪.‬‬ ‫سروان امین میردریکوند روز چهارشنبه در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار ایرنا با تبریک اغاز‬ ‫هفته دفاع مقدس و هفته ایثار و مقاومت‬ ‫ملت ایران با بیان اینکه میزبانی برگزاری‬ ‫برنامه های هفته دفاع مقدس در البرز به‬ ‫قرارگاه عملیاتی لشکر ‪ ۲۳‬تکاور والیت داده‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در استانه این هفته و به‬ ‫عنوان نخستین برنامه هفته دفاع مقدس‪،‬‬ ‫مراسم تجلیل از یک میلیون پیشکسوت دفاع‬ ‫مقدس امروز در سراسر کشور و با سخنرانی‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی برگزار شد که این‬ ‫مراسم در البرز با حضور جمع کثیری از این‬ ‫پیشکسوتان در تاالر شهیدان نژاد فالح کرج‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬صبح فردا پنجشنبه نیز‬ ‫در نخستین روز از هفته دفاع مقدس رژه‬ ‫مشترک نیروهای مسلح به منظور نشان‬ ‫دادن اقتدار و توان کامل نیروهای مسلح‬ ‫برای نمایش امادگی کامل دفاع جانانه از‬ ‫مرز و بوم ایران اسالمی به بهترین نحو و‬ ‫دستاوردهای انقالب اسالمی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از تمام مردم و مسووالن‬ ‫دعوت کرد که صبح فردا در بلوار اصناف شهر‬ ‫کرج باالتر از بلوار خوارزمی در مراسم رژه‬ ‫نیروهای مسلح حضور یابند تا بار دیگر قدرت‬ ‫تمام عیار نیروهای مسلح به عرصه ظهور‬ ‫گذاشته شود‪.‬میردریکوند از دیگر برنامه های‬ ‫هفته دفاع مقدس را حضور پیشکسوتان‬ ‫دفاع مقدس در روز جمعه در مصالهای نماز‬ ‫جمعه و سخنرانی انان عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این مراسم روز جمعه در شهرستان کرج با‬ ‫سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه‬ ‫توسط ارشد نظامی ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫در البرز برگزار می شود‪.‬وی یاداور شد‪ :‬در‬ ‫طول هفته دفاع مقدس بیش از ‪ ۲‬هزار برنامه‬ ‫در سطح استان برای تجلیل و بزرگداشت این‬ ‫هفته پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫یک هزار طرح صنعتی و تولیدی‬ ‫در البرز دردست اجرا است‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت‪ :‬یک هزار طرح صنعتی و‬ ‫تولیدی دراین استان در دست اجرا داریم که با بهره برداری از انها گام های موثری‬ ‫در جهت توسعه اقتصادی برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫حمیدرضا عقاب نشین روز چهارشنبه در نشست تخصصی مدیران شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی غیردولتی کشور که در کرج برگزار گردید‪ ،‬افزود‪ :‬در استان البرز سه‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنعتی در ‪ ۱۲‬شهرک صنعتی فعالیت دارند که از مجموع این‬ ‫‪ ۱۲‬شهرک صنعتی ‪ ،‬هفت شهرک صنعتی غیردولتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استان البرز ویژگی های خاص خود را دارد چراکه این استان از‬ ‫استان تهران جدا شده و در بخش زیرساخت های خود مشکل دارد‪.‬‬ ‫عقاب نشین بیان داشت‪ :‬استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران و بازار مصرف ‪،‬‬ ‫پرتقاضا ترین استان در حوزه جذب سرمایه گذار بوده و اکنون با کمبود زمین برای‬ ‫ایجاد واحد تولیدی مواجه هستیم ‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬زمین و زیرساخت های استان البرز با توجه به حجم باالی‬ ‫سرمایه گذاران کافی نیست و دراین زمینه تالش شده تمام واگذاری های زمین‬ ‫به صورت مزایده باشد ‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان البرز گفت‪ :‬چهار هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار پهنه‬ ‫شهرک های صنعتی در البرز است که از این مقدار سه هزار هکتار در دست بخش‬ ‫خصوصی بوده و ‪ ۷۷‬هزار نفر در این شهرک های صنعتی مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به بحث مهاجرپذیری البرز پرداخت و افزود‪ :‬این استان به دلیل‬ ‫همجواری با تهران پر مهاجرترین استان کشور شده بنابراین با توجه به فراوانی‬ ‫ظرفیت های صنعتی باید از این ظرفیت ها هرچه بیشتر برای توسعه ان بهره برد ‪.‬‬ ‫تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس ترویج‬ ‫راه فداکاری برای نسل جوان است‬ ‫فرمانده پیشکسوت دوران دفاع مقدس و عضو هیات معارف جنگ شهید‬ ‫صیادشیرازی گفت‪ :‬تجلیل از پیشکسوتان و گرامیداشت یاد خاطره شهیدان ترویج‬ ‫و نشان دادن راه فداکاری به نسل اینده و جوانان است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا ‪ ،‬امیرسرتیپ غالمحسین دربندی روز چهارشنبه در ایین نکوداشت‬ ‫و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت شهرستان فردیس در سالن‬ ‫سینمایی پردیس اکومال فردیس برگزارشد‪،‬افزود‪ :‬روایت ها و خاطراتی که از‬ ‫دوران دفاع مقدس می شود بیانگر سه ویژگی عقل و منطق‪،‬حماسی و رزمی و‬ ‫احساسی و عاطفی است‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ : :‬اگر دوران دفاع مقدس احساسی و‬ ‫عاطفی باشد عاشورا سرتاسر احساسی و عاطفی است همانطور که در وصیت نامه‬ ‫شهید صادق مستثا که حدود ‪ ۱۴‬سال داشت می نویسد ای امام بر من ببخش که‬ ‫فقط یکباره فرمانت شهید شدم‪.‬وی گفت‪ :‬ایا در دنیا یک جنگ پیدا می شود که‬ ‫رزمنده اش به فرمانده اش اینجوری عرض ارادت کند ‪.‬امیرسرتیپ دربندی افزود‪:‬‬ ‫روایت خاطرات دفاع مقدس از فراموش کردن دفاع مقدس و تاریخ ان جلوگیری‬ ‫می کند‪.‬هم رزم شهید صیادشیرازی بیان داشت‪ :‬استکبار خود را در مقابل ملت‬ ‫ایران در معرض خطر می بیند؛ ‪ ۴۰‬سال از انقالب اسالمی می گذرد با همه‬ ‫فشارها و تحریم های اقتصادی و توطئه هایی که بر ملت ایران وارد کرده اما‬ ‫ملت ایران مانند کوه ایستاده است‪.‬وی افزود‪ :‬جنگ خیلی بد است اما دفاع خوب‬ ‫است‪ ،‬جنگ مقدمه خرابی و ویرانی است اما دفاع مقدمه عمران و ابادانی است‪.‬‬ ‫دربندی در ادامه گفت‪ :‬نمونه جنبی معرفتی ان هنگامی بود که هواپیمای شهید‬ ‫عباس بابایی در سردشت توسط دشمن زده شد و این شهید واالمقام در لحظه اخر‬ ‫شهادت به کمک خلبان خود گفت " نگاه کن چه باغ های زیبایی و چه درختان‬ ‫و جوی های ابی می بینم" اما کمک خلبان گفت من هر چه نگاه می کردم به‬ ‫غیر از خشکی و کوه چیزی دیگری نمی دیدم‪.‬‬ ‫اقای هوشنگ‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اشرفی برابر وکالتنامه شماره ‪71152‬مورخ‬ ‫‪1401 / 4 / 26‬دفتر ‪ 36‬کرج از طرف وراث ومالک مشاعی پالک‬ ‫ثبتی ‪50‬فرعی از ‪155‬اصلی ضمن تسلیم دوبرگ استشهادیه تصدیق‬ ‫شده اعالم نموده است که اسناد مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به‬ ‫مساحت ‪285‬مترمربع قطعه ‪ 28‬تفکیکی بشماره پالک ‪50‬فرعی از‬ ‫‪ 155‬اصلی مفروز ومجزی شده از باقیمانده زمین قطعه ‪ 4‬تفکیکی واقع‬ ‫در اراضی حوزه ثبتی شهرستان ذیل صفحه‪99‬دفتر‪45‬وثبت ‪7198‬بنام‬ ‫عباس فرازنده ثبت وسند بشماره چاپی ‪151449‬صادر وتسلیم‬ ‫گردید سپس تمامی مورد ثبت برابر سند نتقال شماره ‪6313‬مورخ‬ ‫‪ 1341 / 6 / 8‬دفتر ‪ 16‬کرج به ذبیح اله وماشاا اله ومظفر همگی‬ ‫فرازنده هریک نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ منتقل که‬ ‫سهمی مظفر وذبیح اله فرازنده ذیل صفحات ‪397‬و‪401‬دفتر‪113‬بنام‬ ‫ایشان ثبت اسناد مالکیت بشماره چاپی ‪151686‬و‪151687‬صادر‬ ‫وتسلیم شد متعاقبا مساحت ‪50‬مترمربع مشاع از سهمی اقای‬ ‫ماشاءاله فرازنده برابرسند انتقال شماره ‪7152‬مورخ ‪1373 / 3 / 4‬‬ ‫دفتر ‪ 33‬کرج مع الواسطه به محسن فرازنده منتقل که ذیل صفحه‬ ‫‪440‬دفتر ‪1318‬وثبت ‪450390‬ثبت وسند بشماره چاپی ‪309745‬‬ ‫صادر وتسلیم گردید وبرابر سند تقسیم نامه شماره ‪78685‬مورخ‬ ‫‪ 1368 / 7 / 20‬دفتر ‪53‬کرج تمامی مساحت باقیمانده درسهم اقای‬ ‫ذبیح اله فرازنده قرارمی گیرد که سند مالکیت بعلت سهل انگاری‬ ‫مفقود گردیده است لذا تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است‬ ‫‪.‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت دریک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند‬ ‫مالکیت نزد خود ویا انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ‬ ‫این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی است‬ ‫چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضی واصل نشود ویا درصورت اعتراض‬ ‫اصل سند ارائه نگرددسندمالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی‬ ‫تسلیم خواهد شد ف ‪501 /‬‬ ‫مسلم مرزارا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک کرج ‪ -‬از‬ ‫طرف اسماعیل کالنتری‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در کشور تزریق شده است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق‬ ‫شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۲۱۰‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۶۸‬هزار و ‪ ۷۱‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۱۶۶‬هزار و ‪ ۹۸۵‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۷۰۶‬هزار و ‪ ۲۶۶‬دوز‬ ‫رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۳۷‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫پنجشنبه ‪ 31‬شهریور ‪1401‬‬ ‫تجارت دارو باید تسهیل شود‬ ‫مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو‪ ،‬شرط تامین دارو در داخل کشور را‪،‬‬ ‫تسهیل تجارت دارو دانست‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬حسین شمالی‪ ،‬بعد از‬ ‫ظهر چهارشنبه ‪ ۳۰‬شهریور ‪ ۱۴۰۱‬در نشست خبری نمایشگاه بین المللی‬ ‫دارو و صنایع وابسته که در محل کتابخانه ملی ایران برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه یک فرصت است که مسئوالن بیایند و اوضاع صنعت را از‬ ‫نزدیک ببینند‪.‬وی افزود‪ :‬پیشنهاد بنده برپایی غرفه های تقاضا محور در این‬ ‫نمایشگاه است که امیدوارم مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫شمالی در ادامه گفت‪ :‬خیلی از انگیزه ها در همین نمایشگاه ها شکل می گیرد‬ ‫و الزم است به پیشنهاد برپایی غرفه های تقاضا محور توجه شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو به صادرات دارو اشاره کرد و افزود‪ :‬ما‬ ‫تالش کرده ایم در بحث صادرات دارو‪ ،‬از دخالت های بی مورد جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬وی گفت‪ :‬رویکرد بنده به تامین دارو در کشور‪ ،‬این است که باید تجارت‬ ‫دارو را تسهیل کنیم‪.‬شمالی افزود‪ :‬صادرات دارو‪ ،‬تهدید نیست بلکه می تواند‬ ‫اند به تامین دارو در کشور کمک کند‪.‬در ابتدای این نشست‪ ،‬محمد عبده زاده‬ ‫رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران‪ ،‬با اعالم‬ ‫اینکه هفتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته‪ ،‬از ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۰‬مهر‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬در محل مصالی بزرگ امام خمینی برگزار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬تا کنون‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬شرکت دارویی در نمایشگاه حاضر خواهند بود که ‪ ۱۶۰‬شرکت‬ ‫خارجی هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امسال نمایشگاه در وسعت ‪ ۶۰‬هزار مترمربع‬ ‫برپا می شود‪.‬عبده زاده افزود‪ :‬شرکت های حاضر اعم از تولید کنندگان‪ ،‬صادر‬ ‫کنندگان و‪ ،...‬خواهند بود و بیش از ‪ ۳۰‬هزار پزشک‪ ،‬داروساز‪ ،‬متخصصین‬ ‫و‪ ،...‬در این نمایشگاه شرکت می کنند‪.‬وی گفت‪ :‬نمایشگاه امسال از هر لحاظ‬ ‫دارای رشد است و یکی از اهداف ما‪ ،‬موضوع توسعه و بازسازی صنعت‬ ‫داروسازی کشور است‪.‬عبده زاده افزود‪ :‬تجهیزات شرکت های داروسازی‬ ‫کشور مستهلک و فرسوده شده که نیاز به بازسازی دارند‪ .‬در ادامه‪ ،‬مهدی‬ ‫پیرصالحی عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی‬ ‫ایران گفت‪ :‬روز اول برپایی نمایشگاه‪ ،‬تجلیل از پیشکسوتان حوزه داروسازی‬ ‫را خواهیم داشت‪ .‬همچنین تورهای بازدید دانشجویان داروسازی از صنعت را‬ ‫خواهیم داشت‪.‬وی افزود‪ :‬برگزاری مسابقه عکس نظام سالمت را با همکاری‬ ‫نظام پزشکی تهران بزرگ‪ ،‬داریم‪.‬پیرصالحی ادامه داد‪ :‬نشست های صنفی و‬ ‫برپایی سمینار تازه های دارویی را در طول برگزاری نمایشگاه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫عباس کبریایی زاده عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای‬ ‫انسانی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم رخداد پیش رو در حوزه داروسازی‪ ،‬باعث‬ ‫رشد و توسعه صنعت شود‪ .‬وی با اشاره به شعار سال که تولید و کارافرینی‬ ‫نامگذاری شده است‪ ،‬افزود‪ ۹ :‬کارگاه اموزشی را در این نمایشگاه خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬همچنین‪ ،‬انتقال تجربیات از صادرات دارو‪ ،‬یکی دیگر از پنل های این‬ ‫نمایشگاه خواهد بود‪.‬کبریایی زاده با تاکید بر اینکه دست دولت از صادرات‬ ‫دارو باید کوتاه شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تا جایی که می شود‪ ،‬باید از ورود دولت به‬ ‫صادرات دارو جلوگیری شود‪.‬‬ ‫شماره ‪1408‬‬ ‫شیوع بیماری های ویروسی در میان زائران اربعین‬ ‫یک فوق تخصص مراقبت های ویژه به‬ ‫ارائه خدمات درمانی به زائران اربعین‬ ‫در بیمارستان سیار احسان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪:‬با توجه ب ه شیوع بیماری های‬ ‫ویروسی‪ ،‬زائران پس از بازگشت ‪ ۵‬روز‬ ‫قرنطینه شوند‪.‬‬ ‫دکتر نوید شفیق در گفتگو با خبرنگار مهر‬ ‫گفت‪ :‬در اربعین امسال در بیمارستان سیار‬ ‫احسان که توسط ستاد اجرایی امام خمینی‬ ‫در عمود ‪ ۹۸۹‬برپا شده بود به مدت ده روز‬ ‫به زائران امام حسین خدمت می کردم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دیدن شور عاشقان امام‬ ‫حسین لذت بخش بود به اقدامات درمانی‬ ‫بیمارستان سیار اشاره کرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫مدت حدود ‪ ۴۰‬درصد مراجعه کنندگان ما‬ ‫عرب و باقی ایرانی بودند ولی از ملیت های‬ ‫اذربایجان و ترکیه و لبنان هم بیمار داشتیم‪.‬‬ ‫این فوق تخصص مراقبت های ویژه ادامه‬ ‫داد‪ :‬بیشتر بیماران ما بیماری های اسهالی و‬ ‫گاستروانتریت بودند و ‪ ۱۰‬الی ‪ ۲۰‬درصد هم‬ ‫بیماران قلبی بودند که اکثرا ً سرپایی درمان‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫دکتر شفیق اظهار داشت‪ :‬با توجه به شیوع‬ ‫بیماری های ویروسی در بین تعداد زیادی‬ ‫از زائران‪ ،‬به همین دلیل حتماً باید فاصله‬ ‫گذاری اجتماعی رعایت شود همچنین زائران‬ ‫حداقل به مدت پنج روز از زمان بازگشت‬ ‫دید و بازدید نداشته باشند و از افراد مسن‬ ‫و گروه حساس خانواده ها نیز دوری کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این پنج روز باید استراحت‬ ‫کامل داشته و مایعات فراوان بنوشند تا‬ ‫سالمتی کامل خود را بدست بیاورند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که بیماری زائران‬ ‫کرونا یا انفوالنزا گفت‪ :‬عالئم بیماران که‬ ‫گوارشی است بیشتر به بیماری ویروسی‬ ‫می خورد و اکثر تست هایی که ما گرفتیم‬ ‫برای کرونا منفی بود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بیماری انها سرماخوردگی‬ ‫نیست و کمی قوی تر از سرماخوردگی‬ ‫است به همین دلیل باید فاصله اجتماعی با‬ ‫گروه های حساس رعایت شود‪.‬‬ ‫این متخصص مراقبت های ویژه افزود‪:‬‬ ‫البته ممکن است‬ ‫کرونا نیز باشد اما احتمال زیاد زیرگروهی از‬ ‫اومیکرون است که تست ها منفی می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعید است مانند کرونا و پیک دلتا‪،‬‬ ‫تعداد بیماران بدحال زیاد شود اما احتیاط‬ ‫واجب است حتماً قرنطینه و فاصله اجتماعی‬ ‫رعایت شود تا خدایی نکرده پشیمانی بار‬ ‫نیاید‪.‬‬ ‫دکتر شفیق در مورد علت منفی شدن‬ ‫تست های کرونا گفت‪ :‬تست های ما همه‬ ‫کرونا ها را نشان نمی دهد مخصوصاً اگر‬ ‫تغییر شکل داده باشد و ک ً‬ ‫ال این ویروس‬ ‫ازمایش گریز است و سریع تغییر شکل داده‬ ‫وجهش می خورد به همین دلیل است که‬ ‫واکسن ها در انفوالنزا و کرونا باید ساالنه بروز‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫وی به عالئم بیماری زائران اربعین اشاره‬ ‫کرد و گفت‪:‬بیشتر زائران عالئمی مانند‬ ‫خارش گلو و احساس ناراحتی و انژین راه‬ ‫هوایی هست و عالئم گوارشی مانند اسهال‬ ‫و استفراغ را دارند بنابراین جهت جلوگیری‬ ‫از عقب افتادگی مایع باید مایعات فراوان‬ ‫بخورند و استراحت روده بدهند و از خوردن‬ ‫غذای سنگین و چرب جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص مراقبت های ویژه تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پزشکان و پرستارانی در این مدت با‬ ‫انها کار کردم هر کدام فرشته هایی بودند که‬ ‫بی هیچ چشم داشت و انگیزه مادی فقط از‬ ‫جهت معنوی خدمت به زوار امام حسین را‬ ‫انجام می دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمارستان سیار احسان شامل‬ ‫بخش های بستری‪ ،‬رادیولوژی و ازمایشگاه و‬ ‫اتاق عمل بود که در دو گروه بیماران ویزیت‬ ‫می شدند‪.‬یک گروه از پزشک ها و پرستاران‬ ‫در واحد و موکب سرپایی بودند که تعداد‬ ‫ویزیت بیمارانشان باالتر بود و بنده نیز در‬ ‫بخش بستری و اورژانس حضور داشتم که‬ ‫بیماران بدحال به ما ارجاع می شد و روزانه‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬بیمار بستری موقت‬ ‫می شدند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله‪ ،‬در واکنش به کسانی که مشکالتی برای‬ ‫جامعه پزشکی ایجاد می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد به پزشکان حسادت می کنند‪.‬‬ ‫حسن ابوالقاسمی‪ ،‬در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا عده ای‬ ‫به دنبال تخریب جامعه پزشکی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬رشته پزشکی در ایران گل‬ ‫کرد و بهتر از سایر رشته ها‪ ،‬توانمند شد و باعث پیشرفت و توسعه سیستم‬ ‫بهداشت و درمان کشور گردیده است‪.‬وی افزود‪ :‬وقتی اموزش پزشکی به‬ ‫وزارت بهداشت امد‪ ،‬خیلی ها حسادت کردند و هنوز هم حسادت می کنند‬ ‫و نمی شود این حسادت را کاری کرد‪.‬ابوالقاسمی با اشاره به حذف جامعه‬ ‫پزشکی از خیلی از سنگرها‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دستوراتی صادر می کنند که‬ ‫جامعه پزشکی با انها موافق نیست‪.‬وی ادامه داد‪ :‬چرا نباید یک پزشک در‬ ‫شورای عالی انقالب فرهنگی باشد و اینکه وزیر بهداشت چرا نباید عضو این‬ ‫شورا باشد‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله افزود‪ :‬تحمیل مشکالت به‬ ‫جامعه پزشکی از سمت کسانی است که در رشته های دیگر هستند‪.‬وی با‬ ‫اشاره به مهاجرت پزشکان‪ ،‬گفت‪ :‬مهاجرت پزشکان دالیل متعددی دارد‪،‬‬ ‫اما وقتی به جامعه پزشکی سختگیری می کنند‪ ،‬انها را به سمت مهاجرت‬ ‫سوق می دهد‪.‬ابوالقاسمی با عنوان این مطلب که کمترین تعرفه های پزشکی‬ ‫متعلق به جامعه پزشکی ایران است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کجای دنیا‪ ،‬تعرفه های ایران‬ ‫را ندارند‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله گفت‪ :‬کسانی که به جامعه‬ ‫پزشکی گیر می دهند‪ ،‬می خواهند پزشکان را خراب کنند‪ .‬اما‪ ،‬جامعه پزشکی‬ ‫همچنان مورد اعتمادترین حرفه در جامعه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تخریب جامعه پزشکی در رسانه های جمعی‪ ،‬افزود‪ :‬هیچکس‬ ‫از این تخریب سود نمی برد و بعدها همین تخریب کنندگان و خانواده های‬ ‫انها متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۸۱۱‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در کشور‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۸۱۱‬بیمار جدید کرونایی‬ ‫در کشور شناسایی شد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪۳۰‬‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۸۱۱ ،‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۱۵۵‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۵۴۵‬هزار و ‪ ۳۵۱‬نفر‬ ‫رسید‪.‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۴ ،‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری‪ ،‬به‬ ‫‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۳۵۸‬نفر رسید‪.‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۷‬میلیون ‪ ۳۲۲‬هزار و ‪۳۸۳‬‬ ‫نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪ ۲۲۸.‬نفر از‬ ‫بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اجاره زمین فوتبال‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ممیزی امالک‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهـرداری باسمنج در نظر دارد براساس مجوز شماره ‪ 33‬تاریخ ‪ 1401 / 05 / 09‬شورای محترم اسالمی شهر باسمنج ‪ ،‬انجام‬ ‫خدمات ممیزی محدوده امالک شهر را با قیمت پایه ‪ 8 / 500 / 000 / 000‬ریال را از طریق مناقصه و با شرایط مشروحه‬ ‫ذیل به شرکت های واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا الزم است شرکت کنندگان ضمن بررسی مدارک مربوطه و براورد اولیه و ادرس محل ‪ ،‬شرکت نموده و پیشنهادات‬ ‫خود را در سامانه ستاد به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬ارائه نمایند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مناقصه ‪،‬تا بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫(به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪ .‬تلفن راهبری و پشتیبانی‬ ‫سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫ مواعد زمانی‪:‬‬‫تاریخ انتشار مناقصه ‪( 1401 / 06 / 31 :‬مرحله دوم – نوبت اول )‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401 / 07 / 16 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات ‪1401 / 07 / 26:‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات ‪1401 / 07 / 26 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 430 / 000 / 000‬ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند به صورت‬ ‫ضمانت نامه بانکی یا بصورت نقد به حساب ‪ 7001240‬شهرداری باسمنج نزد بانک شهر واریز نمایند و اصل ضمانت نامه‬ ‫بانکی را قبل از بازگشایی پاکات سربسته تحویل دبیر خانه شهرداری نموده و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫‪ – 2‬داوطلبان واجدالشرایط می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر و تحویل اسناد مناقصه به سامانه ستاد به ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬سایراطالعات و جزئیات و شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ – 6‬متقاضیان میتوانند جهت کسب اطالعات بیشتر به واحد طرح و برنامه شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 7‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت اول ‪1401 / 06 / 31‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت دوم ‪1401 / 07 / 07‬‬ ‫وحید بنائی – شهردار باسمنج‬ ‫چه کسانی زیرپای پزشکان‬ ‫را خالی می کنند‬ ‫مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول‬ ‫شهـرداری باسمنج در نظر دارد براساس مجوز شماره ‪ 17‬تاریخ‬ ‫‪ 1400 / 12 / 04‬شورای محترم اسالمی شهر باسمنج ‪ ،‬زمین فوتسال شهرداری واقع‬ ‫در خیابان ایثار جنب پل ستارخان را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد ( دولت )‬ ‫به نشانی ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به اشخاص واجدالشرایط‬ ‫(بصورت اجاره یکساله ) واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت و تحویل اسناد فراخوان و سایر شرایط مزایده‪،‬تا بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شدو لذا الزم است شرکت کنندگان ضمن بررسی مدارک مربوطه و براورد اولیه و ادرس پروژه‬ ‫فوق در مزایده شرکت نموده و پیشنهادات خود را در سامانه ستاد (دولت ) ارائه نمایند‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در مزایده در صورت عدم عضویت در سامانه‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل اورند‪.‬‬ ‫تلفن راهبری و پشتیبانی سامانه ستاد ‪ 1456‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -‬مواعد زمانی‪:‬‬ ‫تاریخ انتشار مزایده ‪( 1401 / 06 / 31 :‬مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول )‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪1401 / 07 / 16 :‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهادات ‪1401 / 07 / 26:‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات ‪1401 / 07 / 26 :‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬قیمت پایه برای اجاره یک سال به مبلغ ‪ 660 / 000 / 000‬ریال و ادرس محل مزایده ‪ :‬زمین فوتسال‬ ‫شهرداری واقع در خیابان ایثار جنب پل ستارخان‪.‬‬ ‫‪ - 2‬میزان سپرده شرکت در مزایده مبلغ ‪ 40 / 000 / 000‬ریال می باشد که شرکت کنندگان می توانند‬ ‫بصورت ضمانت نامه بانکی یا به صورت نقد به حساب ‪ 7001240‬شهرداری باسمنج نزد بانک شهر واریز نمایند‬ ‫و اصل ضمانت نامه بانکی را قبل از بازگشایی پاکات سربسته تحویل دبیر خانه شهرداری نموده و رسید اخذ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 3‬هر گاه برنده اول ‪ ،‬دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬سایراطالعات و جزئیات و شرایط شرکت درمزایده در اسناد مزایده مندرج است‪.‬‬ ‫‪ - 6‬هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم ‪ -‬نوبت اول ‪1401 / 06 / 31‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم‪ -‬نوبت دوم ‪1401 / 07 / 07‬‬ ‫وحید بنائی ‪ -‬شهردار باسمنج‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1462

روزنامه سپهرایرانیان 1462

شماره : 1462
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه سپهرایرانیان 1461

روزنامه سپهرایرانیان 1461

شماره : 1461
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه سپهرایرانیان 1460

روزنامه سپهرایرانیان 1460

شماره : 1460
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه سپهرایرانیان 1459

روزنامه سپهرایرانیان 1459

شماره : 1459
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه سپهرایرانیان 1458

روزنامه سپهرایرانیان 1458

شماره : 1458
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه سپهرایرانیان 1457

روزنامه سپهرایرانیان 1457

شماره : 1457
تاریخ : 1401/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!