روزنامه سپهرایرانیان شماره 1405 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1405

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1405

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1405

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪19 september 2022‬‬ ‫دالر ‪ 32‬هزار تومان‬ ‫تولید بنزین‬ ‫شد‪ ،‬اما بازار سرمایه‬ ‫به اندازه مصرف داخلی‬ ‫وجود دارد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪1401‬‬ ‫ریخت‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1405‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫عضویت ایران در شانگهای‬ ‫و تاثیر مثبت ان بر اینده منطقه‬ ‫سرمقاله‬ ‫استفاده مداوم از تلفن همراه‬ ‫و خطراتی که جسم را تهدید می کند‬ ‫سعید طالب زاده‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی‪:‬‬ ‫همه دختران ایران فرزندان من هستند‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫استفاده مداوم از تلفن همراه به خصوص در مواقع استراحت و یا صرف غذا می تواند خطرات بسیار‬ ‫جدی برای جسم انسان به همراه داشته باشد خطراتی که باید پیش از پیش به انها توجه داشت‪....‬‬ ‫کارهای درمانی بر روی مهسا امینی‬ ‫با سرعت انجام شده است‬ ‫تورم ناشی از حذف یارانه ها عامل‬ ‫پیروزی بازار پول بر بورس‬ ‫پروازها برای برگرداندن‬ ‫مسافران از نجف افزایش می یابد‬ ‫سکه بهار ازادی بدون تغییر‬ ‫قیمت در بازار معامله می شود‬ ‫پیشخوان‬ ‫نظم بخشیدن به‬ ‫سرویس مدارس از‬ ‫برنامه های سازمان‬ ‫شهرداری کرج است‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی مزایده امالک شهرداری گوجان‬ ‫شــهرداری گوجان به اســتناد مجوز شماره ‪1401/49‬مورخ ‪ 1401/06/10‬شــورای محترم اسالمی شهرگوجان در نظر‬ ‫دارد نسبت به مزایده فروش ‪2‬قطعه زمین از امالک شهرداری گوجان را با کاربری مسکونی در شهر گوجان با مشخصات‬ ‫و شرایط ارائه شده از سوی مسئول امور مالی و با شرایط ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی بفروش رساند‪.‬‬ ‫الف ‪ :‬شرایط مزایده‬ ‫‪ -1‬قطعه شــماره ‪ 1‬به مســاحت ‪207،62‬متر مربع واقع در شــهرگوجان ‪-‬خیابان توحید ‪-‬کوچه یاس‪،‬از قرار هر متربع‬ ‫‪35/000/000‬ریال و جمعا ‪7/266/700/000‬ریال‬ ‫‪ -2‬قطعه شــماره ‪ 2‬به مســاحت ‪ 204،63‬متر مربع واقع در شــهرگوجان ‪-‬خیابان توحید ‪-‬کوچه یاس‪،‬از قرار هر متربع‬ ‫‪35/000/000‬ریال و جمعا ‪7/162/050/000‬ریال‬ ‫‪ -3‬ســند مالکیت امالک تنها به نام برنده مزایده تنظیم می گردد لذا شــرکت کننده مزایده نباید مشــکل قانونی جهت‬ ‫انتقال سند بنام خود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬شرکت برای عموم ازاداست‪.‬‬ ‫‪-5‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪-6‬زمان ارائه پیشنهاد قیمت مزایده ازتاریخ ‪ 1401/07/02‬تا تاریخ ‪1401/07/12‬از طریق سامانه ستادمی باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬اخذ اوراق مزایده از تاریخ ‪1401/06/28‬الی ‪ 1401/07/01‬پایان وقت اداری از طریق سامانه ستاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬ســپرده شــرکت در مناقصه هر قطعه زمین ‪ %5‬مبلغ پایه کارشناسی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ‬ ‫(قطعه شماره یک‪363/335/000‬ریال ) و(قطعه شماره دو‪358/102/500‬ریال ) می باشد که بصورت نقد به شماره‬ ‫حســاب ‪ 0107240376003‬واریز و یا ضمانتنامه بانکی بنام شــهرداری گوجان اخذ می گردد و باید بصورت فیزیکی‬ ‫تحویل شهرداری گوجان گردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬اولویت با شــرکت کننده ای اســت که باالترین قیمت پیشــنهادی را اعالم نماید‪.‬مشــروط بر اینکه قیمت پیشنهادی‬ ‫کمتر از قیمت کارشناسی نباشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬به پیشنهاد فاقد چک بین بانکی‪ ،‬فاقد امضا ء ‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مشروط وپیشنهاداتی که بعد از انقضا ء مدت مقرر واصل‬ ‫شود وهمچنین سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی ونظایر ان ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬تمامی هزینه های مزایده از جمله کارشناسی‪،‬اگهی ‪،‬نقل وانتقال وسایر هزینه های مرتبط از برندگان مزایده اخذ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -12‬درصورت انصراف براساس اولویت تا نفر سوم سپرده انها به نفع شهرداری ضبط می شود‬ ‫‪-13‬برنده مزایده پس از ابالغ ظرف یک هفته نسبت به پرداخت وتسویه حساب با امور مالی شهرداری اقدام نماید‪.‬‬ ‫پاکت الف‪ :‬حاوی تضمین شــرکت در مزایده متقاضیان می باشــد که می بایســت مطابق بند‪ 7‬در وجه شــهرداری گوجان‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫پاکت ج‪ :‬حاوی پیشــنهاد قیمت که باید طبق نمونه دریافتی از شــهرداری با عدد وحروف خوانا نوشــته شــده وبه امضاء‬ ‫متقاضی رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهادات رسیده در روزیکشنبه مورخه ‪ 1401/07/13‬درکمیسیون معامالت شهرداری مفتوح وقرائت خواهد‬ ‫شد وشهرداری در رد وقبول هر یک از پیشنهادات دارای اختیارات کامل است وبه پیشنهادات مبهم ‪،‬مشروط ‪،‬مخدوش‬ ‫وفاقدسپرده ترتیب اثر داده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -15‬متقاضیانی که قصد خرید بیش از یک قطعه زمین را داشــته باشــند واریز مبلغ سپرده هر قطعه بصورت جداگانه‬ ‫و همچنین تقاضای کتبی برای هر یک از قطعات بصورت جداگانه الزامی است‪.‬‬ ‫‪-16‬کلیه هزینه وپیگیری های الزم در خصوص انتقال ســند بر عهده برنده مزایده می باشــد وشــهرداری صرفا جهت‬ ‫امضاء در دفتر خانه حضور بهم می رساند‪.‬‬ ‫‪ -17‬در صورت وجود دو یا چند پیشنهاد مشابه اعالم برنده بر اساس قرعه کشی انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -18‬مزایده گذار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات ویا حذف هر یک از اقالم موضوع مزایده در هر مرحله از مزایده‬ ‫بعد از اعالم برندگان ‪،‬بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار بوده ومزایده گرحق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ -19‬جهت شرکت در مزایده ضروری است تمام اسناد مزایده به امضاء واثر انگشت پیشنهاد دهنده رسیده باشد‪.‬‬ ‫کلیــه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اســناد مزایده تا ارائه پیشــنهاد مزایده وگشــایش پاکات از طریق ســامانه‬‫تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شــد والزم اســت از طریق ســامانه‬ ‫ستادجهت شرکت درمزایده اسناد خود را بارگذاری وثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫ اطالعات تماس دستگاه مزایده گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده وارائه پاکات (الف)‬‫ادرس‪:‬استان چهارمحال وبختیاری ‪،‬شهرستان فارسان ‪،‬شهر گوجان‪ ،‬خیابان شهید مجرد‪ ،‬شهرداری گوجان‬ ‫تلفن‪038-33226899:‬‬ ‫علی جهانبازی‪ -‬شهردار‬ ‫‪5‬‬ ‫نقشمحوریمردم‬ ‫ایالم در خلق حماسه‬ ‫کنگرهاربعین‬ ‫بی بدیلاست‬ ‫‪2‬‬ ‫طرحجهشتولید‬ ‫در دیمزارها در ‪۲۱۰‬‬ ‫هزار سطح زیر کشت‬ ‫اجرا خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیرکل گمرکات اصفهان‪:‬با تعریف مسیر ابی‪ ،‬کاالهای وارداتی و صادراتی فوالد مبارکه بدون معطلی ترخیص می شوند‬ ‫رسول کوهستانی مدیرکل گمرک اصفهان در جریان دیدار با مدیرعامل فوالد مبارکه از اراده گمرک برای‬ ‫تسهیلگری امور گمرکی و ترخیص هرچه سریع تر تجهیزات طرح های توسعه و مواد اولیه ورودی و محصوالت‬ ‫صادراتی فوالد مبارکه خبر داد‪.‬وی بابیان اینکه در این جلسه مشکالت و مباحث حوزه ترخیص اقالم وارداتی‬ ‫و صادراتی این شرکت موردبررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در کشور فقط دو گمرک اختصاصی‬ ‫وجود دارد که متعلق به شرکت های فوالد مبارکه و ذوب اهن اصفهان هستند؛ بااین حال موضوع و اهمیت‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد‪:‬‬ ‫هیچگاه از اعتماد به مردم اسیب ندیدیم‬ ‫دکتر علی فروزان خواه در مراسم بازدید از ساختمان جدید پست بانک‬ ‫در روستای زرین اباد دامغان و دیدار با اهالی این روستا در سخنانی‬ ‫عنوان نمودند‪ :‬هیچگاه از اعتماد به مردم اسیب ندیدیم و پست بانک‬ ‫نسبت به سایر بانک ها تنها بانکی است که امالک تملیکی ندارد و‬ ‫هیچگاه کارخانه مردم‪ ،‬خانه مردم و امالک مردم را به خاطر وام به تملک‬ ‫خود در نیاوردیم زیرا بیشتر فعالیت پست بانک در روستاها میباشد‬ ‫و مردم شریف روستاها همیشه به تعهدات خود پایبند بوده اند برای‬ ‫همین عقیده ما اینست که پست بانک متعلق به وزارت ارتباطات نیست‬ ‫بلکه متعلق به مردم شریف ایران است‪ .‬ایشان همچنین از باجه های‬ ‫روستاهای اطراف نیز بازدید به عمل اوردند‪ .‬ساختمان جدید پست بانک‬ ‫در روستای زرین اباد دامغان به عنوان باجه نمونه روستایی در استان‬ ‫سمنان بزودی افتتاح و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫رونمایی از ‪ ۵۳‬دستگاه میدل باس همزمان‬ ‫با اغاز سال تحصیلی جدید‬ ‫معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان گفت‪ :‬همزمان با اغاز‬ ‫سال تحصیلی جدید از ‪ 53‬دستگاه میدل باس در اصفهان رونمایی‬ ‫می شود‪.‬حسین حق شناس با اعالم این خبر اظهار کرد‪ :‬میدل باس ها از‬ ‫نظر ظاهری شبیه اتوبوس معمولی شهری اما از نظر ابعاد‪ ،‬کوچک تر و‬ ‫دارای قدرت مانور بیشتری هستند‪.‬او افزود‪ :‬طول این خودروها ‪ ۸.۵‬متر‬ ‫و ظرفیت مسافران ان ‪ ۲۶‬نفر است و از نظر کیفیت امکانات‪ ،‬همانند‬ ‫اتوبوس های شهری هستند‪.‬معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری‬ ‫اصفهان با اشاره به برنامه خرید ‪ ۱۰۰‬دستگاه میدل باس تا پایان سال‬ ‫جاری‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس توافقات به عمل امده ‪ ۵۳‬دستگاه از این‬ ‫خودروها تا اواخر شهریور ماه ‪ ۱۴۰۱‬تحویل ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫می شود و مابقی تا پایان سال جاری به ناوگان افزوده خواهد شد‪.‬او هدف‬ ‫از خرید میدل باس ها را عالوه بر تردد اسان در گذرهای شهری که‬ ‫فضا کمی برای دور زدن دارند‪ ،‬کارایی باال برای سرویس دهی به دانش‬ ‫اموزان دانست و تاکید کرد‪ :‬میدل باس ها هم از نظر هزینه مقرون به‬ ‫صرفه هستند و با استقبال دانش اموزان نیز مواجه می شوند‪ ،‬بنابراین‬ ‫تعدادی از ان ها به سرویس مدارس تعلق خواهد گرفت‪.‬حق شناس با‬ ‫اشاره به هزینه حدود ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد ریالی برای خرید ‪ ۵۳‬میدل باس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تعداد ‪ ۵۳‬دستگاه از این خودروها در روز چهارشنبه ‪۳۰‬‬ ‫شهریورماه همزمان با بازگشایی مدارس رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایجاد مجتمع گمرکی نیز مورد تاکید قرار گرفت تا این شرکت بتواند حجم عظیمی از واردات و صادرات خود‬ ‫را از طریق همین مجتمع ترخیص کند‪.‬مدیرکل گمرکات اصفهان با اشاره به لزوم ایجاد باسکول ریلی برای‬ ‫تسهیل هرچه بیشتر ترخیص کاالها گفت‪ :‬گمرک در این زمینه نیز همکاری خواهد کرد تا ترخیص اقالم‬ ‫توسعه ای فوالد مبارکه در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود‪.‬وی بابیان اینکه شرکت فوالد مبارکه صنعتی مادر‬ ‫و بزرگ ترین فوالدساز کشور است ادامه داد‪ :‬برای بخش گمرک این شرکت چارت اختصاصی تدارک دید ه شده‬ ‫است و نگاه گمرک بر این اصل استوار است که بیشترین تسهیالت را به شرکت های مادر ارائه کند‪.‬کوهستانی‬ ‫تخصیص مسیر «ابی» به شرکت فوالد مبارکه برای انجام هرچه سریع تر امور گمرکی را ازجمله تسهیالت‬ ‫دیگر اداره گمرک برای شرکت های تولیدکننده و بزرگ مانند فوالد مبارکه دانست و اظهار داشت‪ :‬پیش ازاین‬ ‫مسیرهای سبز‪ ،‬زرد و قرمز وجود داشتند‪ ،‬ولی از این پس با تعریف مسیر ابی تالش خواهیم کرد که اقالم فوالد‬ ‫مبارکه بدون هرگونه معطلی در گمرک برای نصب در محل شرکت و سایر مکان های موردنظر ترخیص شوند‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۳‬کیلومتر از راه های استان اصفهان در حال ساخت است‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه ‪ ۱۹۳‬کیلومتر‬ ‫پروژه راهسازی در استان اصفهان در‬ ‫حال ساخت است گفت‪ :‬این اداره کل‬ ‫با برقراری تردد ایمن و روان در سطح‬ ‫جاده های استان در خدمت رسانی به‬ ‫مردم کوشا است‪.‬‬ ‫علیرضا قاری قران مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان اظهار داشت‪ :‬استان اصفهان‬ ‫با مساحت تقریبی ‪ ۱۰۷‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫‪ ۶.۵‬درصد خاک کشور را داراست که ‪۲۵‬‬ ‫هزار کیلومتر راه همسنگ‪ ،‬همجواری با ‪۹‬‬ ‫استان و دارا بودن ‪ ۱۱۴‬شهر همگی نشان‬ ‫از اهمیت بسیار باالی این استان در زمینه‬ ‫حمل و نقل و حوزه شهری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه های استان اصفهان به عنوان‬ ‫چهارراه حمل و نقل کشور از تردد باالیی‬ ‫برخوردارند از این رو استان اصفهان قلب‬ ‫تپنده و پیوند دهنده کریدور شمال به‬ ‫جنوب و غرب به شرق کشور محسوب‬ ‫می شود‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان بیان داشت‪ :‬این اداره کل در حوزه‬ ‫مهندسی و ساخت به منظور ایجاد تردد‬ ‫ایمن و رفع نقاط حادثه خیز‪ ،‬تبدیل و‬ ‫ارتقاء محورهای موجود (از راه های اصلی به‬ ‫قرارداد توسط اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان در مجموع با مبلغ قرارداد‬ ‫‪ ۴۸۰‬میلیارد تومان در حوزه راه منعقد‬ ‫شده‪ ،‬که تاکنون برای این قراردادها ‪۲۹۰‬‬ ‫میلیارد تومان هزینه شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با‬ ‫اشاره به اینکه براساس این قراردادها ‪۱۹۳‬‬ ‫کیلومتر پروژه راهسازی در سطح استان‬ ‫در دست اجرا قرار دارد‪ .‬اذعان داشت‪ :‬با‬ ‫توجه به نقش تقاطع در نقاط حادثه خیز‪،‬‬ ‫در سطح استان اصفهان در حال حاضر ‪۶‬‬ ‫دستگاه تقاطع غیرهمسطح (‪ ۱۲‬پل) با‬ ‫هزینه ای بالغ بر ‪ ۸۳.۵‬میلیارد تومان در‬ ‫دست اجرا می باشد و مناقصه چهار پروژه‬ ‫دیگر تقاطع غیرهمسطح (‪ ۱۱‬پل) با اعتبار‬ ‫‪ ۱۱۴‬میلیارد تومان برگزار شده است‪.‬‬ ‫بزرگراهی و راههای بزرگراهی به ازادراه ها)‬ ‫را در اولویت های کاری قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه براساس اخرین امار‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬مجموع راه های‬ ‫استان اصفهان ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۸۴‬کیلومتر‬ ‫بوده گفت‪ :‬طول ازادراه های استان ‪۴۸۰‬‬ ‫کیلومتر‪ ،‬بزرگراه ها دو هزار و ‪ ۱۷۴‬کیلومتر‪،‬‬ ‫راه های اصلی دو هزار و ‪ ۲۴۵‬کیلومتر و‬ ‫راه های فرعی یکهزار و ‪ ۸۵‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫قاری قران ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۴۱۱‬دستگاه‬ ‫پل با دهانه باالی ‪ ۶‬متر‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪۵۸۷‬‬ ‫دستگاه پل با دهانه کمتر از شش متر‬ ‫(ابرو) و دو دستگاه تونل (که یک دستگاه‬ ‫ان به بهره برداری رسیده است) در استان‬ ‫اصفهان موجود است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر ‪۲۷‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان سمیرم خبر داد؛‬ ‫طرح تفصیلی سمیرم در دست تهیه است‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‬ ‫سمیرم با اشاره به اینکه طرح تفصیلی‬ ‫شهر سمیرم در دست تهیه است‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫شهرهای سمیرم‪ ،‬حنا‪ ،‬کمه و ونک دارای‬ ‫طرح جامع مصوب هستند‪.‬‬ ‫حسین منصورزاده رئیس اداره راه و‬ ‫شهرسازی شهرستان سمیرم در خصوص‬ ‫وضعیت طرح های توسعه شهری این‬ ‫شهرستان با بیان اینکه شهرستان سمیرم‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای محمد غفرانی اصالتا وبه موجب وکالتنامه شماره ‪5854‬مورخ‬ ‫‪80 / 04 / 24‬تنظیمی دفترخانه ‪ 468‬تهران وبه وکالت از سعید ووحید‬ ‫شهرت هردو غفرانی مالکین پالک ثبتی ‪13218‬فرعی از ‪3104‬اصلی‬ ‫با اعالم مفقودی سند مالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه‬ ‫گواهی امضاء شده ذیل شماره ‪9213‬مورخه ‪ 1401 / 05 / 02‬دفترخانه‬ ‫‪1314‬تهران طی درخواست وارده شماره ‪12499‬مورخه ‪1401 / 05 / 03‬‬ ‫تقاضای صدور سند المثنی مالکیت پالک ثبتی ‪ 13218‬فرعی از‬ ‫‪3104‬اصلی واقع دربخش ‪11‬تهران را نموده است که مراتب دراجرای ماده‬ ‫‪120‬ائین نامه قانون ثبت به شرح زیر اگهی می گردد‪.‬‬ ‫‪- 1‬نام ونام خانوادگی مالک ‪ :‬محمد وسعید ووحید شهرت همگی غفرانی‬ ‫بالسویه ‪.‬‬ ‫‪- 2‬شماره پالک ‪13218 :‬فرعی ‪3104‬اصلی واقع دربخش ‪11‬تهران‬ ‫‪ - 3‬علت گم شدن ‪ :‬جابجایی‬ ‫‪- 4‬خالصه وضعیت مالکیت ‪ :‬سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه به‬ ‫مساحت ‪ 35 / 80‬مترمربع قطعه ‪ 38‬تفکیکی به پالک ‪ 13218‬فرعی از‬ ‫‪ 3104‬اصلی مفروز ومجزی شده از ‪ 703‬و‪ 3185‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقع دربخش ‪11‬تهران به شرح زیر ثبت وصادر گردیده است‬ ‫مشخصات مالکیت ‪ :‬مالکیت سعید غفرانی فرزند شماره شناسنامه تاریخ‬ ‫تولد دارای شماره ملی با جز سهم ‪ 2‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک دو دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت ‪5853‬تاریخ‬ ‫‪ 1380 / 04 / 24‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 468‬شهر تهران ‪ ،‬موضوع‬ ‫سندمالکیت تعویضی بشماره چاپی ‪250324‬که درصفحه ‪ 136‬دفتر‬ ‫امالک جلد ‪ 941‬ذیل شماره ‪263729‬ثبت گردیده است ‪.‬مالکیت وحید‬ ‫غفرانی فرزند شماره شناسنامه تاریخ تولد دارای شماره ملی با جزسهم‬ ‫‪ 2‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک دو دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان‬ ‫با شماره مستند مالکیت ‪5853‬تاریخ ‪ 1380 / 04 / 24‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی شماره ‪ 468‬شهرتهران استان تهران ‪ ،‬موضوع سند مالکیت تعویضی‬ ‫بشماره چاپی ‪250324‬که درصفحه ‪ 136‬دفترامالک جلد ‪941‬ذیل شماره‬ ‫‪263729‬ثبت گردیده است‪ .‬مالکیت محمد غفرانی فرزند شماره شناسنامه‬ ‫تاریخ تولد دارای شماره ملی با جز سهم ‪ 2‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک دو‬ ‫دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت ‪5853‬‬ ‫تاریخ ‪ 1380 / 04 / 24‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 468‬شهرتهران ‪،‬‬ ‫موضوع سندمالکیت تعویضی بشماره چاپی ‪250324‬که درصفحه ‪136‬‬ ‫دفترامالک جلد ‪941‬ذیل شماره ‪ 263729‬ثبت گردیده است ‪.‬‬ ‫لذابا توجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست صدور‬ ‫المثنی ان ؛مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی ‪ ،‬معامله کرده‬ ‫که درقسمت چهارم این اگهی ذکرنشده و یا مدعی وجود سندمالکیت نزد‬ ‫خود می باشد باید تاده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه‬ ‫واعتراض خود را ضمن ارایه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید‬ ‫واگرظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل سندمالکیت‬ ‫یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات‬ ‫صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد‪.‬شناسه اگهی ‪ 1381508‬م الف‬ ‫‪12907‬‬ ‫مهدی شعبانی ‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران‬ ‫از طرف مهدی قنبری مطلق‬ ‫دارای شش شهر است اظهار داشت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر شهر سمیرم دارای طرح جامع مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬بوده و طرح تفصیلی ان نیز در‬ ‫دست تهیه است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شهرهای بیده و فتح‬ ‫اباد از شهرهای جدید این شهرستان هستند‬ ‫افزود‪ :‬برای شهر بیده‪ ،‬نقشه پایه تهیه و‬ ‫تصویب شده و طرح هادی ان در حال تهیه‬ ‫است و نقشه پایه شهر فتح اباد نیز در دست‬ ‫تهیه بوده همچنین شهرهای حنا‪ ،‬کمه‬ ‫و ونک دارای طرح جامع مصوب هستند‪.‬‬ ‫رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان‬ ‫سمیرم بیان داشت‪ :‬در این شهرستان بیش‬ ‫از چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر متقاضی طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن بودند که با بررسی های بعمل‬ ‫امده بیش از یکهزار و ‪ ۶۰۰‬نفر حائز شرایط‬ ‫فعال (در انتظار بررسی تا تخصیص پروژه)‬ ‫هستند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در راستای تامین‬ ‫زمین برای اجرای این طرح‪ ،‬در شهر سمیرم‬ ‫تغیر نمایندگی زمینی به مساحت ‪ ۱.۶‬هکتار‬ ‫(اراضی مازاد جهاد کشاورزی ‪ -‬انبار جهاد‬ ‫کشاورزی) و در شهر بیده زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۱.۵‬هکتار از منابع طبیعی به نام سازمان‬ ‫ملی زمین و مسکن انجام شد‪.‬‬ ‫منصورزاده ادامه داد‪ :‬برای شهرهای ونک‪،‬‬ ‫کمه و حنا اراضی ملی درون محدوده‬ ‫جهت تغییر نمایندگی درحال طی مراحل‬ ‫نهایی بوده و در شهر فتح اباد نیز زمینی‬ ‫به مساحت ‪ ۴.۶‬هکتار به صورت موردی در‬ ‫خواست تغییر نمایندگی شده است‪ .‬وی‬ ‫اذعان داشت‪ :‬این اداره مطابق با سیاست‬ ‫گذاری های معاونت امالک و حقوقی اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی استان اصفهان و تالش‬ ‫و پیگیری های بعمل امده در سال جاری‬ ‫‪ ۲۵‬فقره سند مالکیت تک برگ اراضی ملی‬ ‫این شهرستان را در راستای تثبیت مالکیت‬ ‫دولت اخذ کرده است‪ .‬رئیس اداره راه و‬ ‫شهرسازی شهرستان سمیرم با اشاره به‬ ‫اقدامات پیشگیرانه یگان حفاظت اراضی این‬ ‫شهرستان در جلوگیری از تصرف دو هزار متر‬ ‫مربع از اراضی ملی گفت‪ :‬در نتیجه اقدامات‬ ‫و تالش های بعمل امده و طی اجرای حکم‬ ‫قطعی قضایی ‪ ۱۱‬هکتار از اراضی ملی این‬ ‫شهرستان از ید غیرقانونی متجاوزان خارج‪،‬‬ ‫رفع تصرف و به بیت المال اعاده شد‪.‬‬ ‫ایجاد زنجیره مواد اولیه شیمیایی در اصفهان به کارافرینی منجر می شود‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬مهندسی و توسعه‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ایجاد زنجیره کامل مواد اولیه شیمیایی‬ ‫در استان به کارافرینی‪ ،‬رشد اقتصادی‬ ‫و توسعه صادرات منجر می شود و‬ ‫ظرفیت های مناسب برای ایجاد این‬ ‫چرخه در اصفهان وجود دارد‪.‬‬ ‫گودرز جوادی افزود‪ :‬ایجاد زنجیره مواد اولیه‬ ‫مورد نیاز صنایع مختلف در استان اصفهان‬ ‫عالوه بر اینکه می تواند باعث به حداکثر‬ ‫رساندن میزان تولید واحدهای صنعتی‬ ‫مختلف بویژه کارخانه های بزرگ و تامین‬ ‫خوراک انها شود‪ ،‬نقش بسزایی در سوددهی‬ ‫و ارزاوری نیز دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان در قالب‬ ‫هولدینگ پتروپاالیش در صدد ایجاد زنجیره‬ ‫تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پاالیشگاه اصفهان‬ ‫در صدد است که تا سال ‪ ۱۴۰۵‬ضریب‬ ‫پیچیدگی خود را به ‪ ۱۲‬برساند و تولید‬ ‫برخی از مواد اولیه که خوراک مهم برخی از‬ ‫صنایع شیمیایی اصفهان و کشور بشمار می‬ ‫اید‪ ،‬در این زمینه نقش بسزایی دارد‪.‬‬ ‫جوادی با اشاره به اینکه طرح هایی در این‬ ‫زمینه در دست بررسی است که نتایج ان تا‬ ‫چند ماه اینده قطعی و مشخص می شود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امکان سنجی فنی و اقتصادی این‬ ‫طرح ها در دست مطالعه است اما هنوز به‬ ‫نتیجه گیری نهایی نرسیدیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬زمانیکه یک طرح‬ ‫جدید در صنعت می خواهد اجرا شود ابتدا‬ ‫باید بررسی شود که از نظر فنی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫بازگشت سرمایه و سوددهی تا چه میزان‬ ‫جذاب است تا به سمت ان حرکت کرد‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره پاالیشگاه اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از جمله طرح های در دست بررسی‬ ‫می توان به گوگرد‪ ،‬اسید فسفوریک و‬ ‫صنایع پایین دست ان و صنایع پایین دست‬ ‫پروپیلن اشاره کرد‪ .‬وی با بیان اینکه امکان‬ ‫سنجی تولید ماده اولیه ” اکریلو نیتریل ”‬ ‫( ‪ ) AN‬نیز یکی از گزینه های مورد مطالعه‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬توانایی تولید این ماده‬ ‫اولیه مهم وجود دارد اما ابتدا باید تولید ان از‬ ‫نظر فنی و اقتصادی بررسی شود و اینکه چه‬ ‫خطرپذیری و فرایندهایی دارد‪.‬‬ ‫جوادی با اشاره به اینکه اکریلو نیتریل‪،‬‬ ‫واکنش های شیمیایی خاصی دارد و ماده‬ ‫سمی ” سیانید هیدروژن” در ان استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این ماده اولیه در تولید‬ ‫محصوالتی مانند الیاف اکریلیک کاربرد دارد‬ ‫و ماده اولیه برخی از صنایع نساجی مانند‬ ‫پلی اکریل اصفهان است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اگر امکان تولید ماده اولیه‬ ‫اکریلو نیتریل فراهم شود‪ ،‬صنعتی مانند‬ ‫پلی اکریل می تواند به حداکثر تولید برسد‬ ‫و حتی در صورتی که میزان تولید این ماده‬ ‫اولیه‪ ،‬فراتر از نیاز صنایع داخلی باشد‪ ،‬می‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه خانم فریبا علی بخشی با تسلیم استشهادیه مصدق ذیل شماره ‪43093‬بتاریخ ‪ 1401 / 6 / 8‬دفترخانه ‪1196‬تهران‬ ‫اعالم نموده اند سند مالکیت پالک ثبتی ‪23830‬فرعی از ‪ 48‬اصلی واقع در بخش ‪11‬تهران ‪ ،‬بعلت جابجایی دردفترخانه‬ ‫مفقود گردیده است ونامبرده طی وارده بشماره ‪1401 / 6 / 8 - 140185601151011912‬درخواست صدورسند مالکیت‬ ‫المثنی را نموده اند ‪.‬‬ ‫مشخصات مورد ثبت ‪ :‬ششدانگ یک دستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 23830‬فرعی از ‪ 48‬اصلی ‪ ،‬مفروز ومجزا شده از‬ ‫‪ 12168‬فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬قطعه ‪ 3‬درطبقه همکف وواقع در بخش ‪ 11‬تهران حوزه ثبت ملک لویزان تهران به مساحت‬ ‫‪ 68 / 45‬مترمربع که مقدار ‪ 1 / 44‬مترمربع ان بالکن است بانضمام انباری قطعه ‪ 2‬به مساحت‪ 1 / 28‬مترمربع واقع درشمال‬ ‫زیرزمین غرب انباری یک ‪ ،‬ذیل ثبت دفترالکترونیکی ‪139920301151016646‬بنام فرهاد احمدی ثبت وسند مالکیت‬ ‫ان بشماره چاپی ‪2444980‬صادرگردیده است ‪ ،‬سپس تمامی موردثبت بموجب سند قطعی ‪1399 / 8 / 1 - 103889‬‬ ‫دفترخانه ‪ 117‬تهران به خانم فریبا علی بخشی فرزند رحیم منتقل گردیده است وبموجب اسناد ‪103890‬و ‪ 103892‬مورخ‬ ‫‪ 1399 / 8 / 1‬دفترخانه ‪ 117‬تهران در رهن بانک تجارت قرارگرفته است ‪.‬لذا دراجرای ماده ‪120‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت‬ ‫( مصوب ‪) 8 / 11 / 80‬مراتب دریک نوبت اگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاص مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت ‪10‬روز پس از انتشار این اگهی اعتراض خود را ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این منطقه واقع درتهران بزرگراه شهید باقری پشت مجتمع قضائی شهید باهنر خیابان شهید‬ ‫نوروزیان اداره ثبت اسناد وامالک منطقه لویزان تسلیم ورسید اخذ نمایند بدیهی است درصورت انقضاء مهلت مقرر وعدم وصول‬ ‫اعتراض ویا درصورت اعتراض وعدم ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله طبق مقررات المثنی سندمالکیت صادر وتسلیم‬ ‫خواهد شد ‪ -‬میم الف ‪ - 12915 :‬شناسه اگهی ‪1381537 :‬‬ ‫علیرضا صالحی ‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران از طرف ابوالفضل تریوه‬ ‫توان ان را صادر کرد و از طرفی این قبیل‬ ‫مواد اولیه دارای ارزش افزوده باالیی هستند‪.‬‬ ‫اﻛﺮﻳﻠﻮ ﻧﻴﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻴﺎز در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫اﻟﻴﺎف ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و صـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑـعنوان‬ ‫ﻳﻚ ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺿﺮوری اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای دارد؛‬ ‫این ماده در زمان حاضر بصورت واردات برای‬ ‫کشورمان تامین می شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬مهندسی و توسعه‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت از نظر مالی و فنی مشکلی برای پیاده‬ ‫سازی چنین طرح هایی ندارد و باید مرحله‬ ‫امکان سنجی و تصمیم گیری نهایی درباره‬ ‫انها طی شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه امروزه شرکت‬ ‫های دانش بنیان در کشورمان دستاوردهای‬ ‫زیادی در زمینه تولید مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫صنایع مختلف داشته اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برخی از تولیدات انها مانند انواع کاتالیست‬ ‫ها‪ ،‬ما را خودکفا کرده است‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان ( پاالیشگاه‬ ‫اصفهان ) در زمان حاضر وظیفه تامین‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد از سوخت کشور را به عهده‬ ‫دارد و بنزین و گازوئیل از محصوالت اصلی‬ ‫این شرکت بشمار می اید بطوری که سوخت‬ ‫‪ ۱۷‬استان از جمله اصفهان را تامین می کند‪.‬‬ ‫اکنون روزانه ‪ ۱۲‬میلیون لیتر بنزین یورو ‪۵‬‬ ‫و چهار میلیون لیتر گازوئیل یورو ‪ ۵‬در این‬ ‫واحد صنعتی تولید می شود‪ .‬ان شااله با راه‬ ‫اندازی واحد تصفیه گازوئیل ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‬ ‫محصول تولیدی یورو ‪ ۵‬خواهد شد‪.‬‬ ‫ایـن شرکت با حدود ‪ ۳۰‬نوع فراورده نفتی‬ ‫اصلی و ویژه در منطقه ای به مساحت ‪۳۴۰‬‬ ‫هکتار در شمال غربی اصفهان واقع و ظرفیت‬ ‫ان حدود ‪ ۳۷۵‬هزار بشکه در روز است‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی پتروشیمی ایالم‪:‬‬ ‫نقش محوری مردم ایالم در خلق حماسه‬ ‫کنگرهاربعینبی بدیلاست‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬ایالم‪ -‬فریبا میرزایی‪-‬مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی‬ ‫ایالم گزارشی از عملکرد و نحوه خدمات رسانی این مجموعه به زائران اربعین‬ ‫در استان ایالم ارائه کرد‪.‬علیرضا معراجی در ابتدا با اشاره به نقش محوری استان‬ ‫ایالم در خدمت رسانی به زائران راهپیمایی عظیم اربعین گفت‪ :‬مفتخریم که‬ ‫از سالیان گذشته تاکنون استان ما مسیر اصلی تردد زائران عتبات عالیات‬ ‫بوده و لذا تمامی ارگان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در موضوع اربعین‬ ‫در ایالم با تمامی ظرفیت ها و امکانات خود مشغول انجام وظیفه هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای تصمیمات ستاد اربعین استان‪ ،‬شرکت پتروشیمی‬ ‫ایالم به عنوان معین شهرستان های چوار و ایوان انتخاب گردیده و عالوه‬ ‫بر برپایی موکب و ارائه خدمات هم چون طبخ و توزیع سه وعده غذای گرم‪،‬‬ ‫اب معدنی و چای‪ ،‬توزیع شربت و اب میوه‪ ،‬از موکب های مردمی مستقر در‬ ‫این دو شهرستان نیز پشتیبانی می نماید‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬حسب دستور‬ ‫مهندس گرشاسبی مدیرعامل محترم پتروشیمی ایالم از تاریخ ‪ ۱۲‬شهریور‬ ‫خدمت رسانی این مجموعه به زوار در مسیر رفت اغاز گردیده که روزانه‬ ‫حدود دوهزار غذا تهیه و توزیع شده است و در چندروز اخیر با توجه به حجم‬ ‫باالی بازگشت زائران در مسیر بازگشت‪ ،‬بین سه تا چهار هزار و طی این‬ ‫دو روز پایانی هم بین ‪ ۷‬تا هشت هزار غذا در روز توسط موکب پتروشیمی‬ ‫ایالم توزیع می گردد‪.‬وی با تاکید بر توجه ویژه مردم ایالم به رعایت شان‬ ‫و منزلت زائران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هم اکنون بسیاری از مردم ایالم خانه های خود‬ ‫را زائرسرای زائرین اباعبداله نموده و به عادت هرساله خود با خلوص نیت‬ ‫به زوار اربعین حسینی خدمات رسانی می کنند و نقش بزرگی در خلق این‬ ‫حماسه ی عظیم دارند‪.‬مدیر روابط عمومی پتروشیمی ایالم خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با هدف عالقه مندسازی و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانانی که در این‬ ‫سفر معنوی با خانواده های خود همراه بوده اند‪ ،‬هدایایی در قالب کاالهای‬ ‫فرهنگی و انگیزشی از جانب پتروشیمی ایالم اهدا شده است‪.‬وی در پایان ابراز‬ ‫امیدواری کرد با عنایت ویژه امام حسین(ع) به مردم ایالم‪ ،‬سعادت خدمتگزاری‬ ‫خالصانه به زائران کنگره اربعین هرساله نصیب مردم این دیار گردد‪.‬‬ ‫در پایان از همه ی مدیران و همکاران پتروشیمی و مردم چوار که کمک های‬ ‫خود را تحویل موکب پتروشیمی دادند‪ ،‬کمال تقدیر نمودند‬ ‫انجامعملیاتکامپوزیتجهتترمیمخط‬ ‫‪ 24‬اینچ صنایع در شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫برای نخستین بار عملیات تعویض پوشش از نوع کامپوزیت برای ترمیم خط‬ ‫گاز دار ‪ 24‬اینچ صنایع استان اغاز گردید‪.‬مهندس عسکری بیان داشت به‬ ‫منظور استمرار جریان گاز و پیشگیری از تخلیه گاز خطوط در محیط زیست‬ ‫و با توجه به طول عمر باالی خط و اهمیت ان برای مصارف صنایع استان‬ ‫همزمان با عملیات تعویض پوشش و برای اولین بار از عملیات کامپوزیت برای‬ ‫ترمیم و پوشش خط استفاده شد که این عملیات توسط همکاران معاونت‬ ‫مهندسی و اجرای طرح ها ‪ ،‬با هماهنگی بازرسی فنی و رعایت کامل الزامات‬ ‫‪ HSE‬شروع گردید‪.‬مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان در ادامه افزود از‬ ‫مزایای این روش می توان به حذف هزینه های مربوط به عملیات جوشکاری‬ ‫و قطع گاز‪ ،‬پیشگیری از هدر رفت گاز‪،‬نصب راحت و اسان بدلیل وزن کم مواد‬ ‫کامپوزیت‪ ،‬صرفه جویی در زمان و استفاده از اجناس و کاالهای تولید داخل ‪،‬‬ ‫پیشگیری از قطع گاز صدها مصرف کننده گاز طبیعی اشاره نمود‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک شاهرود‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سند مالکیت ششدانگ پالک ثبتی شماره ‪ ۵‬فرعی از ‪ ۲۶۵۵‬اصلی‬ ‫بخش یک شاهرود در دفتر جلد ‪ ۷۱‬صفحه ‪ ۳۹۷‬زیر ثبت‪9587‬‬ ‫به نام خانم فاطمه گودرزیان خوزانی صادر و تسلیم گردیده است‪.‬‬ ‫سپس مالک با ارائه دو برگه فرم استشهادیه تقاضای صدور سند‬ ‫مالکیت المثنی به علت جابجایی را نموده است‪ .‬لذا برابر تبصره‬ ‫یک ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت مراتب یکبار در یکی از‬ ‫روزنامه های کثیراالنتشار اگهی تا هر کس نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت اعتراض دارد و یا سند مالکیت در دست وی می باشد و یا‬ ‫مدعی انجام معامله ای است‪ ،‬مراتب را حداکثر ظرف مدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫پس از انتشار اگهی کتبا به اداره ثبت اسناد و امالک شاهرود اعالم‬ ‫نماید در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی اعتراض‪،‬‬ ‫سند مالکیت المثنی وفق مقررات صادر خواهد شد‪ .‬شماره چاپی‬ ‫سند تک برگی‪ 584945‬سری ب سال‪ 93‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1401 / 06 / 28:‬‬ ‫حمیدرضا حسین پور‪-‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫شاهرود از طرف رضا طالع زاری‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه خانم شیوا السادات سید محمد بعنوان مالک با تسلیم دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شده طی شناسه یکتا به شماره‬ ‫‪ 140102153684000109‬ورمز تصدیق به شماره ‪124715‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 31‬توسط دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪1649‬‬ ‫حوزه ثبتی تهران وبرگ تقاضا به شماره وارده ‪ 1078019434‬مورخ ‪ 1401 / 06 / 07‬مدعی فقدان سند مالکیت ششدانگ یک‬ ‫دستگاه اپارتمان مسکونی به شماره ‪30481‬فرعی از ‪2398‬اصلی مفروز ومجزی شده از پالک ثبتی ‪1094‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫واقع در بخش ‪10‬تهران قطعه سوم تفکیکی واقع درطبقه سوم بمساحت ‪ 47 / 10‬مترمربع به انضمام ششدانگ یک واحد پارکینگ‬ ‫به مساحت ‪ 10 / 80‬مترمربع قطعه اول تفکیکی واقع درجنوب غربی طبقه همکف ذیل ثبت ‪484193‬صفحه ‪ 428‬دفتر ‪2539‬به‬ ‫شماره چاپی ‪ 002527‬بنام فرزاد کاظم پو ریوسفده ثبت وصادر گردیده است وسپس ششدانگ مع الواسطه برابرسند قطعی شماره‬ ‫‪131627‬مورخ ‪ 1389 / 11 / 18‬دفترخانه ‪166‬تهران به شیوالسادات سید محمد منتقل شده است با قدر السهم از عرصه وسایر‬ ‫مشاعات ومشترکات طبق قانون تملک اپارتمانها وائین نامه اجرائی ان می باشد ونامبرده با اعالم مفقودی به علت اسباب کشی‬ ‫درخواست المثنی سند مالکیت پالک موصوف را نموده است‪ .‬لذا مراتب دراجرای ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت فقط دریک نوبت‬ ‫دریک روزنامه کثیراالنتشاراگهی می گرددتا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویاوجود اصل سند مالکیت نزد‬ ‫خود راد اشته باشد ازتاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به انضمام اصل سندمالکیت به این منطقه ارائه نماید‬ ‫تامورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت ومالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد لیکن اعتراض بدون‬ ‫ارائه سند مالکیت ترتیب اثر داده نمی شود ‪.‬درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقررقانونی المثنی سندمالکیت پالک مرقوم‬ ‫صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید ‪.‬م الف ‪ - 12912‬شناسه اگهی ‪1381525 :‬‬ ‫خداداد مشیری ‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت اباد تهران ‪ -‬از طرف حمیده عباسیان‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫معاون فنی و بهره برداری سازمان تاکسیرانی شهرداری تهران از ورود ون های متفاوت به ناوگان‬ ‫حمل و نقل عمومی خبر داد‪.‬علی محتشمی پور در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در مورد بازگشت ون ها به‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬موضوع حمل و نقل درون شهری در قالب شبکه ای از‬ ‫ناوگان خودروهای عمومی باید ساماندهی شود و برای پاسخ دهی به تقاضای انواع سفر درون‬ ‫شهری باید خودروهای متفاوتی داشته باشیم و به همین دلیل در ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫ورود تاکسی ون های جدید با سقف بلند به ناوگان تهران‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس‪ ،‬ون‪ ،‬مترو و خودروی سواری داریم که عناصر به ظاهر منفک از هم هستند اما‬ ‫شبکه بهم پیوسته ای هستند که یکدیگر را تغذیه می کنند‪.‬وی با بیان این که کمبود و فرسودگی‬ ‫در هر یک از مدهای حمل و نقل می تواند برکل ناوگان تاثیرگذار باشد اضافه کرد‪ :‬در سنوات‬ ‫گذشته خطوط مینی بوس و ون کامال فعال بود و در کنار اتوبوس‪ ،‬مترو و تاکسی شبکه حمل و‬ ‫نقلی تهران به درستی عمل می کرد‪ ،‬اما از زمانی که دچار بحران در فرسودگی ناوگان شدیم این‬ ‫نظام از هم گسیخته شد و دیگر شاهد حضور و فعالیت مستمر ون ها و مینی بوس ها در تهران‬ ‫نیستیم‪ .‬محتشمی پور اضافه کرد‪ :‬اتوبوس و تاکسی جور ناوگان میانی یعنی ون و مینی بوس را‬ ‫می کشد و این در حالی است که ما نباید از تاثیر ون در شبکه حمل و نقل عمومی غافل شویم‬ ‫کما این که در حال حاضر در شهر تهران بالغ بر ‪ ۷۰۰۰‬ون داریم که بیش از ‪ ۱۰‬سال از عمرشان‬ ‫گذشته و کامال فرسوده شده اند‪.‬‬ ‫کالس اولی ها ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬شهریور‬ ‫مدرسه می روند‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬محیط بان‬ ‫در کشور کم داریم‬ ‫ساعت اجرای طرح ترافیک‬ ‫یک ساعت بیشتر می شود‬ ‫معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬فراهم کردن دسترسی‬ ‫اموزشی حداقل وظیفه و تکلیف دولت است و این امر با مشارکت همگانی در‬ ‫کشور محقق خواهد شد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد مهدی کاظمی در برنامه صبح به‬ ‫خیر ایران به سواالت مردمی پیرامون بازگشایی مدارس در شرایط همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫عدالت اموزشی‪ ،‬جذب فرهنگیان بازنشسته و مهارت اموزی در اموزش متوسطه‬ ‫پاسخ داد‪.‬معاون اموزش متوسطه وزارت اموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس‬ ‫اعالم کرد‪ :‬امسال در روز دوم مهر زنگ اغاز سال تحصیلی و زنگ ایثار و مقاومت‬ ‫در مدارس زده می شود‪ .‬مهر امسال بعد از ‪ ۲۵‬ماه تعطیلی مدارس سراسر کشور‬ ‫بازگشایی خواهند شد‪ .‬دانش اموزان کالس اولی در روز ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬شهریور ماه برای‬ ‫شرکت در «جشن شکوفه ها» به مدرسه خواهند رفت‪.‬وی افزود‪ :‬امسال ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫فرهنگی و ‪ ۱۶‬میلیون و سی هزار دانش اموز در مدارس حضور پیدا می کنند‪ .‬که‬ ‫از این تعداد ‪ ۴۹‬درصد دختران و ‪ ۵۱‬درصد پسران هستند‪ .‬امیدواریم با همراهی‬ ‫همه ماه مهر با نشاط اغازشود و در طول سال تحصیلی نیز بتوانیم در راستای‬ ‫ارتقای کیفیت اموزش‪ ،‬اجرای برنامه های تحولی را به خوبی پیش ببریم‪.‬کاظمی‬ ‫ضمن توصیه به دانش اموزان متوسطه برای تزریق دز یاداور و تکمیل واکسیناسیون‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در خرداد ماه سال جاری بیش از ‪ ۸۵‬درصد دانش اموزان باالی ‪ ۱۲‬سال‬ ‫دز دوم واکسن خود را دریافت کرده بودند‪ .‬با توجه به استمرار شرایط شیوع کرونا‬ ‫با این وجود دانش اموزان از ماسک استفاده کنند و کالس های درس نیز باید از‬ ‫تهویه هوا مناسب برخوردار باشند‪ .‬همچنین توصیه می کنیم دانش اموزان زیر‬ ‫‪ ۱۲‬سال هم با توجه به تائیدیه های وزرات بهداشت واکسن مناسب خود را تزریق‬ ‫کنند‪ .‬اما واکسیناسیون اجباری نیست‪ .‬وی ادامه داد‪ ۱۴ :‬فرورردین امسال و پس‬ ‫از بازگشایی مدارس به مدت دو ماه‪ ۹۴ ،‬درصد دانش اموزان در کالس های درس‬ ‫حضور یافتند با این وجود و شروع پیک جدید کرونا ما شاهد افزایش مبتالیان و‬ ‫اوج گیری ان نبودیم و دلیل ان رعایت دستورالعمل‪‎‬های بهداشتی توسط فرهنگیان‬ ‫و دانش اموزان بود‪.‬‬ ‫فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه سه بند‬ ‫موجود در قانون حمایت قضایی از محیط بانان برای شرایط کاری ان ها کافی نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصالح این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در پی انتشار تصاویری از حمله قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی‬ ‫چمستان شهرستان نور در فضای مجازی که نشان می دهد قاچاقچیان با دو دستگاه‬ ‫خودروی نیسان با سالح سرد و قمه و تهدید جانی نگهبان از ایست و بازرسی‬ ‫جنگلبانی چمستان در استان مازندران فرار می کنند موضوع در دستور کار پلیس‬ ‫و دستگاه قضا قرار گرفت‪ .‬اما پس از مدتی رئیس کل دادگستری مازندران از‬ ‫دستگیری متهمان که با سالح سرد اقدام به تهدید نگهبان منابع طبیعی کرده‬ ‫بودند خبر داد‪.‬‬ ‫در حالی این اتفاق رخ داد که قانون حمایت قضایی از محیط بانان و جنگل بانان‬ ‫در کش و قوس اصالح قرار دارد‪ .‬براساس این قانون‪ ،‬محیط بانان و جنگلبانان در‬ ‫صورتی که در جنگل ها و منابع طبیعی جرم مشهودی مالحظه کنند و تذکر و‬ ‫هشدار کارساز نباشد‪ ،‬می توانند از سالح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که‬ ‫اجازه استفاده سالح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن‬ ‫مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می توانند از سالح استفاده کنند‪ .‬این‬ ‫قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ‪ ۲۳‬اردیبهشت ماه ‪ ۹۹‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصویب شد و در ‪ ۷‬خرداد ‪ ۹۹‬به تایید شورای نگهبان رسید‪.‬‬ ‫همچنین به گفته علی سالجقه ‪ -‬رییس سازمان محیط زیست ‪ -‬از اوایل دی ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اصالح قانون حمل سالح در دستور کار کمیته های تخصصی در دولت قرار‬ ‫گرفته است که بعد وارد کمیسیون تخصصی شود و بعد در دولت وارد شود‪ .‬این‬ ‫کار شدیدا ً پیگیری می شود تا کام ً‬ ‫ال بحث حمل سالح تمام نیروهای مسلح در این‬ ‫امر دیده شود و محیط بانان به صورت اخص در این موضوع هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫موضوع جزو برنامه های راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در‬ ‫حدود دو سال گذشته طرح ان نوشته شده است و در سازمان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با بیان اینکه طرح جدید‬ ‫ترافیک تهران با افزایش یک ساعته نسبت به گذشته اجرا خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این طرح بازخوردگیری می شود و اگر الزم باشد تغییرات بعدی در اجرای‬ ‫طرح ترافیک بر اساس بازخوردها اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫سردار محمد حسین حمیدی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در پاسخ به پرسشی‬ ‫پیرامون نظر پلیس درباره تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک در تهران گفت‪ :‬‬ ‫همانطور که پیش تر اعالم شده بود‪ ،‬با تصویب شورای ترافیک شهر تهران‪،‬‬ ‫ساعت اجرای طرح ترافیک از اول مهر تغییر کرده و از ‪ ۶:۳۰‬صبح تا ‪18‬‬ ‫خواهد بود‪ .‬ما روی ساعت و محدوده طرح جدید ترافیک اتفاق نظر داشتیم‬ ‫و ان را تصویب کردیم و فعال نیز برنامه ای برای ایجاد تغییرات در ساعت‬ ‫اجرای طرح ترافیک نداریم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یک ساعت به مدت زمان اجرای طرح ترافیک افزوده شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها تغییر صورت گرفته نسبت به تابستان این است که زمان‬ ‫اتمام طرح ترافیک از ساعت پنج به شش عصر رسیده است‪ .‬این درحالی‬ ‫است که در گذشته و پیش از پاندمی کرونا ساعت اجرای این طرح تا هفت‬ ‫عصر بود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره احتمال ایجاد تغییرات‬ ‫دیگری در طرح ترافیک پایتخت تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه هنوز‬ ‫بازخوردی از طرح جدید ترافیک دریافت نشده‪ ،‬الزم است بازخوردگیری‬ ‫انجام شود و اگر بازخوردهای منفی دریافت شود‪ ،‬پس از بررسی اطالعات‬ ‫مجددا فضا برای تصمیم گیری دوباره و اصالح طرح ترافیک وجود خواهد‬ ‫داشت‪ .‬حمیدی درباره تغییر محدوده طرح ترافیک نیز گفت‪ :‬فعال تصمیمی‬ ‫هم در این خصوص اتخاذ نشده است‪ ،‬این کار نیازمند انجام کار کارشناسی‬ ‫و بررسی های متعدد است‪.‬‬ ‫برنامه جدید تولید‬ ‫ایران خودرو اعالم شد‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از رشد ‪ ۵۱‬درصدی تولید کامل خودرو در این‬ ‫مجموعه از ابتدای امسال تاکنون خبر داده و وعده کرده است که از ابتدای مهرماه‪،‬‬ ‫تولید روزانه به ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه در روز افزایش پیدا می کند‪ .‬این در حالی است که این‬ ‫گروه صنعتی در یک روز رکورد تولید بالغ بر ‪ ۳۱۰۰‬دستگاه خودرو کامل را داشته‬ ‫است‪.‬به گزارش ایسنا و طبق اعالم ایران خودرو‪ ،‬مهدی خطیبی امروز (یکشنبه) از‬ ‫افزایش روزانه تولید خودرو از ابتدای مهرماه به بیش از ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان اینکه از ابتدای امسال تا ‪ ۲۷‬شهریورماه‪،‬‬ ‫‪ ۲۸۱‬هزار دستگاه خودرو کامل در بخش های سواری‪ ،‬نیمه سنگین و سنگین به تولید‬ ‫رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬عبور مستقیم خودرو از خط تولید تا ‪ ۲۷‬شهریورماه‪ ،‬معادل ‪۶۱‬‬ ‫درصد از کل تولید کامل سال گذشته بوده و در بخش خودروهای نیمه سنگین و‬ ‫سنگین نیز تا پایان شهریورماه کل تولید سال گذشته را پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به ورود تعداد خودروهای ناقص گروه به کانال ‪ ۲۰۰۰‬دستگاه که‬ ‫به زودی وارد کانال ‪ ۱۰۰۰‬دستگاه نیز خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬دقت در تکمیل خودروهای‬ ‫ناقص از تولید خودرو مهم تر است و تجاری سازی هر یک از این خودروها به دو برابر‬ ‫زمان تولید خودرو کامل نیاز دارد تا خودرویی که چند ماه از توقف ان در پارکینگ‬ ‫می گذرد‪ ،‬با حفظ شرایط کیفی به دست مشتریان برسد‪ .‬خطیبی از افزایش روزانه‬ ‫تولید از ابتدای مهرماه به بیش از ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه خبر داد و گفت‪ :‬با حذف خودروهای‬ ‫ناقص و عبور از شرایط سختی که تبدیل به معضلی ملی شده بود‪ ،‬فرایند تولید شتاب‬ ‫گرفته و در نیمه دوم سال هدف تولید روزانه ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه خودرو را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫عرضه و تحویل خودرو به مشتریان از ابتدای سال تا ‪ ۲۷‬شهریورماه‪ ،‬نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۳۳‬درصدی را تجربه کرده است؛ افزایش عرضه و تامین‬ ‫نیاز مشتریان سبب ایجاد تعادل در بازار خودرو خواهد شد‪.‬‬ ‫وعده افزایش تولید روزانه از ابتدای نیمه دوم سال در حالی داده شده که این گروه‬ ‫صنعتی در نخستین روز از تیر ماه سال جاری اعالم کرده بود که در راستای اجرای‬ ‫فرامین رییس جمهوری و راهبرد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) موفق شده‬ ‫از مرز ‪ ۳۰۰۰‬دستگاه تولید روزانه عبور کند و با افزایش ‪ ۶۸‬درصدی تولید کامل‬ ‫در خردادماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته‪ ،‬در روز ‪ ۳۱‬خرداد ‪ ۳۱۶۶‬دستگاه‬ ‫خودرو کامل را به تولید برساند‪.‬‬ ‫برنامه جدید تولید ایران خودرو کمتر از قبل؟!‬ ‫البته می توان احتمال داد که منظور از این وعده‪ ،‬تولید روزانه خودروهای کامل است‬ ‫که در این رابطه هم می توان گفت که ایران خودرو مدعی است از ابتدای خرداد ماه‬ ‫امسال‪ ،‬هیچ خودروی ناقصی تولید نکرده است‪.‬عملکرد ایران خودرو و سایپا در مرداد‬ ‫امسال نشان می دهد که این خودروسازان در مجموع قریب به ‪ ۷۷‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫سواری تولید کرده اند که بررسی نقط ه ب ه نقطه امار تولید و فروش خودروسازان در هر‬ ‫ماه و مقایسه با امار تولید در ماه های تیر و خرداد نشان می دهد که تولید خودروسازان‬ ‫ماه به ماه کمتر شده است‪.‬‬ ‫این اظهارنظر مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که تولید روزانه ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه در‬ ‫روز از ابتدای مهر ماه را وعده کرده و از ان به عنوان افزایش تولید یاد می کند‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد که احتماال طی این مدت (ابتدای تیرماه تا به امروز) تولید روزانه ای کمتر از‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬دستگاه داشته است‪ .‬در این باره ایران خودرو توضیح داده است‪ :‬امار تولید‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۱۰۰‬دستگاه رکورد تولید و مختص یک روز بوده است و برنامه تولید ماهانه‬ ‫نبوده است اما اکنون مقرر شده تا ازمهرماه به صورت روزانه ‪ ۲۸۰۰‬دستگاه تولید‬ ‫شود‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬از رده خارج کردن پژو‬ ‫‪ ۴۰۵‬و سمند را دستاورد بزرگ ایران خودرو دانست و افزود‪ :‬طی چند روز اینده‪ ،‬برای‬ ‫همیشه با این دو خودرو خاطره ساز خداحافظی خواهیم کرد‪ .‬خطیبی در پایان نبود‬ ‫معوقات در تحویل خودرو به مشتریان را یکی از دستاوردهای مهم اخیر دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬جز در موارد بسیار جزیی و کم‪ ،‬تعهد معوقی نداریم و حتی در برخی موارد‬ ‫خودروها زودتر از موعد به دست مشتریان می رسد‪ .‬به زودی و با اتمام شهریورماه‪،‬‬ ‫گزارش شش ماهه عملکرد گروه صنعتی ایران خودرو را بصورت مبسوط به استحضار‬ ‫مردم و مسئوالن خواهیم رساند‪.‬‬ ‫کارهای درمانی بر روی مهسا امینی با سرعت انجام شده است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪-‬‬ ‫نازنین سادات جعفری‪ -‬وزیر کشور‬ ‫گفت‪ :‬و از لحاظ درمانی هم براساس‬ ‫بررسی های انجام شده کار طبق روال‬ ‫و با سرعت انجام شد‪.‬‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه تاکنون گزارشی‬ ‫مبنی بر ضرب و شتم «مهسا امینی» از‬ ‫طرف دستگاه های نظارتی به ما ارائه نشده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬روی این مساله حساس و‬ ‫منتظر نظر نهایی پزشکی قانونی هستیم‪.‬‬ ‫احمد وحیدی با ارائه اخرین گزارش از‬ ‫بررسی پرونده مهسا امینی دختر ‪ ۲۲‬ساله‬ ‫ای که بر اثر سکته در مجتمع قضایی ارشاد‬ ‫در بیمارستان کسری فوت کرده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما روی این مساله حساس بودیم‬ ‫که ببینیم ایا ضرب و شتمی اتفاق افتاده‬ ‫است یا نه‪ ،‬که تاکنون چنین گزارشی از‬ ‫سوی دستگاه های نظارتی به ما ارائه نشده‬ ‫است؛ عالوه بر این چند بانو پرسنل رسمی‬ ‫فراجا در انجا هستند و اساسا وسیله ای‬ ‫مانند باتون برای ضرب و شتم وجود ندارد‪.‬‬ ‫وزیر کشور با بیان اینکه مساله بعدی انتقال‬ ‫به موقع این دختر جوان به بیمارستان بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بررسی کردیم که ایا وی به موقع بعد‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫از وقوع حادثه به بیمارستان منتقل شد یا نه‪،‬‬ ‫که گزارش نشان می دهد بالفاصله پزشک‬ ‫در انجا حاضر شد و همزمان اورژانس‬ ‫با فاصله بسیار کمی به صحنه رسید و‬ ‫سعی می کنند او را در محل احیا کنند‪.‬‬ ‫وحیدی افزود‪ :‬بعد از ان فورا او را به‬ ‫نزدیکترین بیمارستان که پزشکان‬ ‫متخصصی هم دارد منتقل کردند و از‬ ‫لحاظ درمانی هم براساس بررسی های انجام‬ ‫شده کار طبق روال و با سرعت انجام شد‪.‬‬ ‫رئیس شورای امنیت کشور با اشاره به اینکه‬ ‫بررسی های پزشکی قانونی در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬این بررسی ها دقیق‪ ،‬عمیق‬ ‫و همه جانبه است بنابراین باید منتظر‬ ‫این باشیم تا پزشکی قانونی به جمع بندی‬ ‫برسد و نظر نهایی خود را ارائه کند‪.‬‬ ‫وحیدی خاطرنشان کرد‪ :‬همزمان سایر‬ ‫بررسی ها در حال انجام است و موضوع‬ ‫در دستور کار پیگیری قرار دارد و همه‬ ‫جوانب به دقت در حال بررسی است‪.‬‬ ‫رئیس شورای امنیت کشور در پاسخ به‬ ‫این سوال که با توجه به اعالم نشدن‬ ‫نظر کامل پزشکی قانونی‪ ،‬ایا تدفین او‬ ‫مغایرتی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬تدفین با کامل‬ ‫نشدن نظر پزشکی قانونی در تضاد‬ ‫نیست و پزشکی قانونی نمونه های الزم را‬ ‫برداشته و سپس اجازه دفن را صادر کرد‪.‬‬ ‫وحیدی ادامه داد‪ :‬دختر خانمی فوت کرد‬ ‫که همه متاسف و متاثر شده اند و دالیل‬ ‫پزشکی باید بیاید اما در عین حال گفته‬ ‫می شود مشکل قلبی و سابقه بیماری داشت‬ ‫و در ‪ ۵‬سالگی این دختر جراحی شد‪ .‬به‬ ‫نظر اصلی را باید مقامات به موقع ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کار براساس رویه قانونی‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از اینکه این کار‬ ‫با اشتباهی همراه بود که منجر به فوت‬ ‫این خانم شده است هم در دستور کار‬ ‫قرار دارد و در حال بررسی ان هستیم‬ ‫که ایا فرایند غیرقانونی انجام شده یا‬ ‫نه‪ ،‬ولی در عمل باید منتظر نتیجه‬ ‫کامل باشیم تا نظر نهایی ارائه شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور ادامه داد‪ :‬با همه شاهدان عینی‪،‬‬ ‫اعضای خانواده و دیگران هم صحبت‬ ‫خواهیم کرد اما از انجا که خانواده امروز‬ ‫درگیر تشییع جنازه فرزند خود بودند بعدا ً‬ ‫با انها صحبت می شود و از همه می خواهیم‬ ‫با طرح مسائل غیر واقعی و غیر صحیح‬ ‫به تالمات روحی خانواده اضافه نکنند‪.‬‬ ‫وحیدی تصریح کرد‪ :‬در نهایت اینکه پس‬ ‫از اخذ همه نظرات دستگاه های نظارتی و‬ ‫همچنین نظرات پزشکی قانونی جمع بندی‬ ‫نهایی انجام می شود‬ ‫طنز‬ ‫شوخی با اخبار‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫تابناک‪ :‬وزیر اقتصاد‪ :‬امروز می دانیم چه فردی از کدام نانوایی نان‬ ‫خریده است‬ ‫علم تاج‪ :‬استاد خاندوزی از فوالد مبارکه چه خبر؟!‬ ‫تابناک‪ :‬نماینده مجلس‪ :‬اوضاع اینترنت خراب است‬ ‫علم تاج‪ :‬شیره را خورد و گفت شیرین است!‬ ‫شهروند‪ :‬کی روش لیست داد‪ ،‬هیچ کس صدایش درنیامد!‬ ‫علم تاج‪ :‬مرد حسابی تاج و کی روش با این همه افتضاح در فوتبال‬ ‫دوباره به کار گرفته شدند هیچ کس صدایش در نیامد؛ شما می‬ ‫خواهید به لیست کی روش گیر بدهند؟!‬ ‫خبر انالین‪ :‬خانه پدری جالل ال احمد میوه فروشی شد‬ ‫علم تاج‪ :‬از این که پاتوق معتادان باشد بهتر است!‬ ‫تابناک‪ :‬رئیس دولت در واکنش به مهاجرت فرزندان مسئوالن‪:‬‬ ‫فرزند رفت‪ ،‬پدر هم برود‬ ‫انسیه خزعلی‪ :‬خوب کسی با من کار نداره! گفت پدر برود‪...‬‬ ‫خبر انالین‪ :‬وزیر خارجه عربستان‪ :‬مشکل موشک های بالستیک‬ ‫ایران باید حل شود!‬ ‫علم تاج‪ :‬نظرتان چیست چند تا را حواله شما کنیم تا مشکل را‬ ‫عیب یابی کنید؟!‬ ‫ایران‪ :‬چگونه از اداره برق خسارت بگیریم؟‬ ‫علم تاج‪ :‬همان طور که از شهرداری و اداره راه بابت تصادفات و‬ ‫خراب شدن خودروها‪ ،‬خسارت می گیریم!‬ ‫گل‪ :‬سجادی باید به هزاران سوال ما پاسخ بدهد‬ ‫علم تاج‪ :‬از صد زبان‪ ،‬زبان خموشی رساتر است!‬ ‫هفت صبح‪ :‬ایران بیستمین خودروساز بزرگ دنیا شد‬ ‫علم تاج‪ :‬االن ادعا می کنند کار ما هم مثل نمره ما بیست است!‬ ‫افتاب یزد‪ :‬خطر مدیران «باری به هر جهت»‬ ‫علم تاج‪ :‬فقط خدا کند جهت شان سمت جیب و دارایی های‬ ‫مردم نباشد!‬ ‫شرق‪ :‬نائب رئیس فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس‪:‬‬ ‫فیلترینگ نداریم فقط محدودیت دسترسی است‬ ‫علم تاج‪ :‬بله البته ‪ ...‬گرانی هم نداریم فقط مختصری افزایش قیمت‬ ‫داریم! ارزش پول ملی ما پائین نیامده است‪ ،‬ارزش پول ملی انها‬ ‫باال رفته است! در کشتی هم ما ضعیف نشدیم انها قوی شده اند!‬ ‫بازم بگم یا کافیه؟!‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی‪:‬مسئوالن اگر انقالبی‬ ‫هستند‪ ،‬سر سفره ای که برای مردم پهن کردند‪ ،‬بنشیننند‬ ‫علم تاج‪ :‬از نامه نخوانند بجز انچه نوشته است!‬ ‫دانا‪ :‬نماینده مجلس‪ :‬سیستان و بلوچستان از سهمیه فرزند اوری‬ ‫برای پذیرش در ازمون استخدامی اموزش و پرورش محروم شد‪.‬‬ ‫علم تاج‪ :‬به حق چیزهای ندیده و نشنیده‪ ...‬از یک طرف خلق را به‬ ‫فرزنداوری تشویق می کنند بعد از همان طرف ساکنان شهرهای با‬ ‫رشد جمعیت باال را تنبیه می کنند!‬ ‫اقتصاد انالین‪ :‬شناسایی ‪ ۵۰‬هزار کلونی موش در پایتخت‬ ‫علم تاج‪ :‬حاال چند تا کلونی سوسک و سگ و گربه داریم معلوم‬ ‫نیست!‬ ‫ارمان امروز‪ :‬بورس تحصیلی خوب است اما نه برای اقا زاده ها‬ ‫علم تاج‪ :‬اگر حسود نباشد جهان گلستان است! شما ها چشم دیدن‬ ‫پیشرفت اقازاده ها را ندارید‪...‬‬ ‫هفت صبح‪ :‬پرواز پژو ‪ 207‬از فراز پل صدر در نیمه شب‬ ‫علم تاج‪ :‬االنه که ایران خودرو ‪ 5‬میلیون بذاره رو پژو ‪ 207‬واسه‬ ‫پرواز و دید در شب!‬ ‫ارمان امروز‪ :‬جایگاه نازل ایران در ازادی اقتصادی‬ ‫علم تاج‪ :‬دیگه ازادی از این بیشتر که هر کس هر کاالیی را به هر‬ ‫قیمتی که دوست دارد می تواند بفروشد؟!‬ ‫اعتماد‪ :‬کی روش‪ :‬حس می کنم به خانه برگشتم‬ ‫علم تاج‪ :‬اب شیرین و مشک َگنده ؟!‬ ‫انتشار لیست سوم‬ ‫غیر روان شناسان فاقد مجوز‬ ‫سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از انتشار لیست سوم افراد‬ ‫غیر روان شناس فاقد مجوز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بنا بر اعالم پایگاه اطالع رسانی سازمان نظام روان‬ ‫شناسی و مشاوره کشور‪ ،‬لیست سوم افراد غیر روان شناس فاقد‬ ‫مجوز شامل افراد متخلف با پیج های جعلی‪ ،‬گروه های واتس اپی‪،‬‬ ‫صفحات اینستاگرامی‪ ،‬تلگرامی‪ ،‬کالب هاوس‪ ،‬سایت ها و موسساتی‬ ‫که به طور غیر قانونی در فضای مجازی یا حقیقی درباره روان شناسی‬ ‫و مشاوره فعالیت می کنند یا با برگزاری کارگاه های اموزشی اقدام‬ ‫به سوءاستفاده از مردم و جامعه روان شناسی و مشاوره می کنند و‬ ‫به اعتبار و اعتماد رشته لطمه وارد می اورند؛ منتشر و اسامی انها در‬ ‫اختیار مراجع قانونی گذاشته می شود‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سه ماه قبل‬ ‫نخستین لیست از غیر روان شناسان فاقد مجوز شامل ‪ ۱۴۴‬اسم در‬ ‫حالی از سوی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور منتشر شد‬ ‫که در بین ان‪ ،‬اسامی افراد شناخته شده ای که بعضا در برنامه های‬ ‫تلویزیونی و یا در خارج از مرزهای کشور سخنرانی هایی داشتند‪،‬‬ ‫دیده می شد‪.‬این اقدام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با‬ ‫واکنش های متعددی مواجه شد و پس از ان بود که محمد حاتمی‬ ‫رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با بیان اینکه وظیفه‬ ‫داریم در این رابطه به مردم اطالع رسانی کنیم‪ ،‬اعالم کرد که هیچ‬ ‫کدام از افرادی که اسامی انها در لیست یاد شده درج شده است‬ ‫مدرکی ندارند و اگر غیر از این است مدارک خود را منتشر کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به منتقدان در خصوص چرایی درج نام افرادی که‬ ‫در زمینه کوچینگ و یا منتورینگ فعال هستند در لیست غیر‬ ‫روانشناسان فاقد مجوز‪ ،‬گفته بود معنای کوچ یعنی مربی گری و‬ ‫تربیت فرد برای رسیدن به هدف که عمدتا در این مسیر باید انگیزه‬ ‫برای دیگران ایجاد کنند و نهایتا به اجبار باید از مفاهیم روانشناسی‬ ‫استفاده کنند‪ .‬انچه از معنی کوچ مصطلح شده بر اساس مفاهیم‬ ‫روانشناسی است‪ .‬درواقع بخش اصلی ان روانشناسی و بخش دیگر‬ ‫ان مدیریتی است‪ .‬در حالی روانشناسان سالها برای گرفتن مدرک‬ ‫تحصیلی خود درس خوانده و زحمت می کشند که این افراد با هر‬ ‫عنوانی در فضای مجازی فعالیت می کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫دستگیری زورگیرانی که با روش خفه کنی از بانوان سرقت میکردند‬ ‫دادستان عمومی و انقالب تهران از دستگیری زورگیرانی که در محله سعادت اباد و شمال تهران‬ ‫اقدام به خفت گیری و بی هوش کردن بانون و سرقت از ان ها می کردند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما چندی پیش تصاویری با عنوان زورگیری وحشیانه بانوان در‬ ‫محله سعادت اباد تهران منتشر شد که در این تصاویر سارق به صورت وحشیانه بانوان را بیهوش‬ ‫و اقدام به سرقت اموالشان می کردند‪.‬علی رغم اینکه پرونده پیچیدگی های خاص خود را داشته‬ ‫و متهمان در زمان انجام اعمال مجرمانه خود و خفت گیری به گونه ای چهره خود را پوشانده‬ ‫بودند تا به راحتی شناسایی نشوند اما در نهایت و با توجه به اقدامات صورت گرفته متهم به‬ ‫همراه همدست خود شناسایی و دستگیر شد‪.‬پس از دستگیری متهمان‪ ،‬پرونده ای با اتهام افساد‬ ‫فی االرض در دادسرای تهران تشکیل و موضوع به صورت ویژه تحت بررسی قضایی قرار گرفته‬ ‫است‪.‬عصر امروز علی صالحی دادستان تهران با احضار متهمان با ان ها مواجهه حضوری انجام‬ ‫پیوند ناگسستنی ملت‬ ‫ایران و عراق در اربعین امسال‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان ضمن قدردانی از مردم و دولت و نیرو های‬ ‫مسلح عراق در میزبانی از زائران اربعین نوشت‪ :‬مراسم اربعین امسال بار‬ ‫دیگر نشان داد دو ملت ایران و عراق پیوندی ناگسستنی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ «حسین‬ ‫امیرعبدالهیان» وزیر امور خارجه امروز (یکشنبه) در توئیتی درباره‬ ‫مراسم اربعین حسینی نوشت‪ :‬از همه مردم عراق و دولت و نیرو های‬ ‫مسلح این کشور در حسن میزبانی از زائران ایرانی و غیر ایرانی اربعین‬ ‫صمیمانه تشکر می کنیم‪.‬اربعین امسال نشان داد ملت ایران و عراق پیوند‬ ‫ناگسستنی دارندگفتنی است پیش از این نیز حسین امیرعبدالهیان در‬ ‫دو تماس تلفنی با «فواد حسین» وزیر خارجه عراق از مهمان نوازی دولت‬ ‫و مردم عراق از زوار اربعین قدردانی کرده بود‪.‬ناصر کنعانی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران نیز امروز (یکشنبه) ‪۲۷‬‬ ‫شهریور ماه و در پی برگزاری مراسم راهپیمایی اربعین حسینی در‬ ‫صفحه اینستاگرامش نوشت‪ :‬اربعین بازگشت خردمندانه به پیام عاشورا‬ ‫و مشق عشق ورزی به ارزش های واالی دینی‪ ،‬انسانی و اخالقی است‪.‬‬ ‫دو سال وقفه کرونایی مانع از شکل گیری مجدد حرکت عظیم و مردمی‬ ‫اربعین نشد‪ ،‬امسال هم به رغم گرمای کم سابقه‪ ،‬سیل ارادتمندان و‬ ‫عاشقان از اقصی نقاط جهان‪ ،‬راهی سرزمین عراق و کربالی معلی شدند‪.‬‬ ‫تجمع عاشقان امام حسین (ع) پرشورتر و پر معناتر از سال های قبل‬ ‫برگزار شد‪ .‬میلیون ها نفر فارغ از ملیت خود و حتی فراتر از یک مذهب‬ ‫و دین خاص‪ ،‬پیمان دلدادگی خود به سیدالشهدا و ارمان های او را‬ ‫تجدید کردند‪.‬بزرگ ترین اجتماع پیاده روی جهان‪ ،‬میلیون ها انسان را‬ ‫در یک مسیر به سمت یک مقصد مقدس در کنار هم قرار داد‪ .‬اربعین‬ ‫امسال پیوند‪ ،‬دوستی و برادری دو ملت ایران و عراق را مستحکم تر کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه خاطرنشان کرد‪ :‬ملت عزیز عراق هر ساله همه‬ ‫امکانات خود را در اختیار زائران ایرانی و غیرایرانی سیدالشهدا (ع) قرار‬ ‫می دهند که نشان دهنده عمق ایمان و اخالص ملت بزرگ عراق است‪.‬‬ ‫اینک در پایان این کنگره عظیم دینی و معنوی‪ ،‬بار دیگر از دولت و‬ ‫ملت عراق به عنوان میزبانان شایسته این همایش بزرگ جهانی تشکر‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫کمیته ویژه بررسی موضوع‬ ‫مهسا امینی اغاز به کار کرد‬ ‫با دستور رئیس مجلس شورای اسالمی به کمیسیون امور داخلی کشور‪،‬‬ ‫کمیته ویژه پیگیری ابعاد موضوع «مهسا امینی» تشکیل شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با دستور رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی به کمیسیون امور داخلی کشور‪ ،‬کمیته ویژه پیگیری ابعاد‬ ‫موضوع «مهسا امینی» تشکیل شده است‪ .‬جوکار رئیس کمیسیون‬ ‫امورداخلی کشور گفت‪ :‬گزارشات از سوی بخش های مختلف به کمیته‬ ‫واصل و با حضور کارشناسان در حال بررسی است و ان شاءاله پس از‬ ‫تکمیل روند بررسی ها گزارش نهایی به هیئت رئیسه مجلس و صحن‬ ‫تقدیم می شود و در صورت صالح دید نیز افراد و نمایندگان سازمان های‬ ‫مرتبط به کمیته دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫سه نفر از نمایندگان مجلس‪ ،‬کارشناسان حقوقی و قضایی و دو‬ ‫کارشناس حوزه نظارت از اعضای این کمیته هستند و در جلسات‬ ‫مختلف نیز مسئولین مختلف انتظامی برای ارائه توضیحات و مستندات‬ ‫حضورخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ ۱۸‬ساعت زیر اب؛ هشدار غواصان‬ ‫حزب اله به تل اویو‬ ‫به مناسبت اربعین امام حسین (ع) یک تیم غواصی وابسته به حزب اله‬ ‫لبنان در منطقه ساحلی «الجیه» در جنوب استان بیروت ‪ ۱۸‬ساعت زیر‬ ‫اب ماندند و اقدام به برگزاری مراسم قران خوانی و زیارت عاشورا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما؛ «ایمان بشیر»‬ ‫خبرنگار روزنامه االخبار لبنان در صفحه توئیتر خود بیانیه این تیم‬ ‫غواصی به نام «دلفین تیم» را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫در این بیانیه امده است که به مناسبت اربعین سید الشهداء امام حسین‬ ‫(ع) روز گذشته (شنبه) تعدادی از غواصان این تیم در یک برنامه عبادی‬ ‫در زیر اب به مدت ‪ ۱۸‬ساعت متوالی ماندند که این اقدام برای اولین بار‬ ‫در لبنان و جهان عرب صورت می گرفت‪.‬‬ ‫ان ها در این مدت ضمن اقامه نماز های پنج گانه‪ ،‬به قرائت قران و زیارت‬ ‫عاشورا و برافراشتن پرچم امام حسین (ع) پرداختند‪.‬‬ ‫در بیانیه این گروه امده است که ان ها این اقدام خود را به امام زمان‬ ‫(عج) و مقام معظم رهبری و سید حسن نصراله و خانواده شهدا و‬ ‫مجروحین مقاومت اسالمی تقدیم کرده اند‪ .‬این مراسم از ساعت چهار‬ ‫صبح تا نماز مغرب و عشاء طول کشیده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر این برنامه در شرایطی برگزار شد که سید حسن نصراله‪ ،‬در‬ ‫سخنرانی روز گذشته خود به شدت رژیم صهیونیستی را تهدید کرد که‬ ‫در صورت برداشت گاز از میدان «کاریش» در اب های مدیترانه‪ ،‬حزب اله‬ ‫دست روی دست نخواهد گذاشت‪ .‬از این رو برنامه غواص های حزب اله در‬ ‫زیر اب می تواند پیامی برای رژیم صهیونیستی داشته باشد‪.‬در این راستا‬ ‫حساب معتبر توئیتری «اینتل اسکای» نیز نوشت که این اقدام غواص ها‬ ‫پیامی برای رژیم صهیونیستی است‪.‬‬ ‫استرالیا مانع ورود گردشگران روس نمی شود‬ ‫استرالیا ضمن مخالفت با تحریم های اروپا علیه گردشگران روسیه به‬ ‫بهانه جنگ در اوکراین‪ ،‬اعالم کرد که مانع ورود ان ها نخواهد شد‪.‬‬ ‫«ریچارد مارلز» وزیر دفاع استرالیا‪ ،‬اعالم کرد که این کشور با تحریم‬ ‫گردشگران روسیه به عنوان بخشی از تحریم ها علیه مسکو مخالف‬ ‫است‪.‬‬ ‫مارلز در بخشی از سخنان خود گفت‪« :‬استرالیا ورود گردشگران روسی‬ ‫را ‪-‬به عنوان بخشی از تحریم های اروپا علیه روسیه به دلیل جنگ‬ ‫اوکراین‪ -‬ممنوع نخواهد کرد‪».‬‬ ‫او در مصاحبه با تلویزیون ای بی سی گفت‪« :‬تحریم ها باید دولت روسیه‬ ‫را هدف قرار دهد نه شهروندان ان را و این چیزی نیست که در لحظه‬ ‫کنونی ما ان را در نظر داشته باشیم‪».‬‬ ‫س جمهور گفت‪ :‬دستور داده ام که‬ ‫رئی ‬ ‫حادثه با دقت رسیدگی شود تا هیچ حقی‬ ‫ضایع نشود؛ دختر شما و همه دختران‬ ‫ایران فرزندان من هستند و احساس من‬ ‫در این حادثه‪ ،‬مانند از دست دادن یکی از‬ ‫عزیزانم است‪.‬‬ ‫س جمهور در‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬رئی ‬ ‫تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی‪،‬‬ ‫ضمن ابراز همدردی با این خانواده و طلب‬ ‫صبر و اجر برای انان در این مصیبت گفت‪:‬‬ ‫من در جریان سفر ازبکستان از این واقعه مطلع‬ ‫شدم که بالفاصله به همکارانم دستور دادم تا‬ ‫بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار‬ ‫قرار دهند و مطمئن باشید این موضوع را از‬ ‫دستگاه های مسئول مطالبه خواهم کرد تا ابعاد‬ ‫ان روشن شود و هیچ حقی ضایع نشود‪.‬‬ ‫دختر شما و همه دختران ایران فرزندان من‬ ‫هستند‬ ‫اقای رئیسی تصریح کرد‪ :‬دختر شما و همه‬ ‫دختران ایران فرزندان من هستند و احساس‬ ‫من در این حادثه‪ ،‬مانند از دست دادن یکی‬ ‫از عزیزانم است‪ .‬اینجانب را در مصیبت خود‬ ‫شریک و همدرد غم و اندوهتان بدانید‪.‬‬ ‫خانواده مرحومه امینی در این تماس تلفنی‪،‬‬ ‫س جمهور‬ ‫ضمن تشکر از دستور فوری رئی ‬ ‫برای رسیدگی به حادثه و همچنین تماس و‬ ‫ابراز همدردی ایشان‪ ،‬خواستار پیگیری مسئله‬ ‫تا روشن شدن ابعاد موضوع شدند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬رئیس جمهور پس از انتشار‬ ‫داد و ا ز ان ها پیرامون اقدامات انجام شده علیه شهروندان‪ ،‬سواالتی را پرسید‪.‬‬ ‫علی صالحی در خصوص این پرونده بیان کرد‪ :‬در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه در‬ ‫خصوص برخورد قاطعانه‪ ،‬سریع و قانونی با جرایم سرقت های مسلحانه‪ ،‬به عنف خشن و خاص‪،‬‬ ‫ی تهران با تشکیل قرارگاه مبارزه با جرایم خاص در این رابطه د و شعب ه ویژه تشکیل‬ ‫در دادسرا ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در تماس تلفنی با خانواده مرحومه مهسا امینی‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫همه دختران ایران فرزندان من هستند‬ ‫سامانه میر روسیه در ایران‪...‬‬ ‫ایا این سامانه جایگزینی برای سیستم‬ ‫مالی سوئیفت است؟‬ ‫اخباری درباره حادثه روی داده برای مهسا‬ ‫امینی‪ ،‬به احمد وحیدی‪ ،‬وزیر کشور دستور داد‬ ‫که علت و جزئیات موضوع را با فوریت و دقت‬ ‫به صورت ویژه بررسی و نتیجه را گزارش کند‪.‬‬ ‫وزیر کشور نیز به سید مجید میر احمدی‪،‬‬ ‫معاون امنیتی ـ انتظامی خود ماموریت داد‬ ‫که موضوع را با فوریت مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫همچنین در پی انتشار خبری درباره وقوع‬ ‫عارضه جسمی برای خانم مهسا امینی در یکی‬ ‫از مراکز پلیس‪ ،‬علی صالحی‪ ،‬دادستان تهران‪،‬‬ ‫ضمن اعالم ورود دادستانی به این پرونده‪ ،‬از‬ ‫دستور تشکیل کارگروه ویژه برای بررسی ابعاد‬ ‫پزشکی ان خبر داد‪.‬‬ ‫کارگروهی ویژه از پزشکی قانونی تشکیل‬ ‫شد تا شرایط جسمی خانم مهسا امینی را از‬ ‫نظر پزشکی مورد معاینه و بررسی های دقیق‬ ‫تخصصی و کارشناسی قرار دهند‪.‬‬ ‫این کارگروه با دعوت از کادر درمان خانم مهسا‬ ‫امینی و با حضور کارشناسان و متخصصان‬ ‫مجرب پزشکی قانونی‪ ،‬کار خود را اغاز کرد و‬ ‫اخرین وضعیت جسمی او را مورد بررسی قرار‬ ‫داد تا مشخص شود انتقال این خانم به مرکز‬ ‫پلیس از لحاظ پزشکی تا چه میزان در این‬ ‫موضوع‪ ،‬تاثیر داشته است‪.‬‬ ‫اقای رئیسی‪ :‬دیدار با بایدن فایده ای‬ ‫ندارد و انجام هم نمی شود‬ ‫رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد که در سفر‬ ‫به نیویورک دیدار با جو بایدن رئیس جمهور‬ ‫امریکا انجام نمی شود و چنین دیداری فایده ای‬ ‫هم ندارد‪ .‬رئیس جمهور کشورمان اعالم کرد‬ ‫که در سفر به نیویورک دیدار با جو بایدن‬ ‫رئیس جمهور امریکا انجام نمی شود و چنین‬ ‫دیداری فایده ای هم ندارد‪.‬ایت اله ابراهیم‬ ‫رئیسی در مصاحبه اختصاصی با ل ِسلی استال‬ ‫مجری شبکه تلویزیونی سی بی اس نیوز در‬ ‫اشاره به مواضع دولت امریکا در قبال تالش ها‬ ‫برای احیای توافق لغو تحریم ها‪ ،‬گفت‪ :‬بایدن‬ ‫همان سیاست های دونالد ترامپ رئیس جمهور‬ ‫قبلی امریکا را ادامه داده است‪.‬‬ ‫مجری در این مصاحبه یک ساعته که سی‬ ‫بی اس نیوز بخش هایی از انرا روز یکشنبه در‬ ‫برنامه ‪ ۶۰‬دقیقه خود منتشر کرد در سئوال‬ ‫از ابراهیم رئیسی پرسید‪ :‬شما به نیویورک‬ ‫خواهید رفت و قصد دارید در سازمان ملل‬ ‫سخنرانی کنید‪ .‬می دانید که رئیس جمهور‬ ‫بایدن هم انجا خواهد بود‪ .‬ایا حاضر به دیدار‬ ‫با رئیس جمهور بایدن هستید؟ یک دیدار رو‬ ‫در رو؟‬ ‫رئیس جمهور کشورمان در پاسخ به این سئوال‬ ‫گفت‪ :‬خیر‪ ،‬فکر نمی کنم چنین دیداری انجام‬ ‫شود‪ .‬فکر نمی کنم دیدار یا گفتگو با او فایده ای‬ ‫داشته باشد‪.‬اقای رئیسی که با هدف تامین‬ ‫منافع ملت ایران و تالش برای تحقق «نظم‬ ‫عادالنه بین المللی از طریق چندجانبه گرایی‬ ‫اقتصادی» به نیویورک سفر می کند‪ ،‬در هفتاد‬ ‫و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل‬ ‫متحد‪ ،‬سخنرانی و با تعدادی از سران کشور های‬ ‫شرکت کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو‬ ‫خواهد کرد‪ .‬اقای رئیسی در پاسخ به سئوال‬ ‫مجری درباره تفاوت های دولت ترامپ و بایدن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دولت جدید امریکا ادعا می کند که با‬ ‫دولت ترامپ فرق می کند‪ .‬ان ها در پیام هایشان‬ ‫این را به ما گفته اند‪ .‬اما ما شاهد هیچ تغییری‬ ‫در واقعیت نبوده ایم‪.‬گفتنی است جدیدترین‬ ‫دور مذاکرات رفع تحریم های ایران پس از‬ ‫وقفه ای پنج ماهه ‪ ۱۳‬مردادماه تا ‪ ۱۷‬مردادماه‬ ‫در شهر وین برگزار شد‪ .‬برگزاری این دور از‬ ‫مذاکرات پس از ان صورت گرفت که «جوزپ‬ ‫بورل»‪ ،‬مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫در مقاله ای در روزنامه فایننشال تایمز مدعی‬ ‫شد بسته پیشنهادی جدیدی روی میز‬ ‫گذاشته که حاوی راهکار های به روز شده ای‬ ‫درخصوص رفع تحریم ها و گام های هسته ای‬ ‫ایران است‪ .‬جمهوری اسالمی ایران که به‬ ‫گفته جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی‬ ‫اتحادیه اروپا به پیشنهاد اخیر او پاسخ منطقی‬ ‫و معقولی داده است‪ ،‬با ارائه درخواست هایی‬ ‫ازجمله ارائه تضمین درخصوص عدم خروج‬ ‫مجدد از برجام‪ ،‬راستی ازمایی لغو تحریم ها و‬ ‫رفع ادعا های پادمانی اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی در روند مذاکرات رفع تحریم ها‪ ،‬همواره‬ ‫اعالم کرده است انتفاع محسوس اقتصادی‬ ‫مردم ایران تنها راه بازگشت به هر توافقی‬ ‫است‪.‬در همین حال همزمان با تشدید جدال‬ ‫در امریکا برسر مذاکرات لغو تحریم ها‪ ،‬برخی‬ ‫از اعضای کنگره در حالیکه کمتر از دو ماه به‬ ‫انتخابات ان زمان مانده‪ ،‬در اظهاراتی جداگانه‪،‬‬ ‫واکنش های مختلفی به این مسئله ابراز کردند‬ ‫و حتی گروهی از نمایندگان کنگره به جو‬ ‫بایدن رئیس جمهور امریکا درباره احیای‬ ‫این مذاکرات و انتفاع جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از ان‪ ،‬نامه اعتراضی و هشدار امیز نوشتند‪.‬‬ ‫انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا اخیرا‬ ‫در ادامه لفاظی های خود ضد احیای مذاکرات‬ ‫لغو تحریم ها در سخنانی در مکزیک‪ ،‬مدعی‬ ‫شد‪ :‬دستیابی به توافق هسته ای با ایران در‬ ‫کوتاه مدت بعید است‪ .‬وندی شرمن معاون‬ ‫بلینکن هم بدون اشاره به پاسخ منطقی ایران‬ ‫به پیشنهاد اروپا‪ ،‬با اعالم اینکه جواب ایران به‬ ‫این پیشنهاد‪ ،‬سرسختانه و برای امریکا غیرقابل‬ ‫قبول بود‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکرات رفع تحریم های وین‬ ‫به بن بست خورده است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫عضویت ایران در شانگهای و تاثیر مثبت ان بر اینده منطقه‬ ‫با عضویت رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫به طور قطع این مهم نه تنها برای‬ ‫ایران بلکه برای اینده کشورهای‬ ‫منطقه تاثیر بسیاری خواهد داشت و‬ ‫شاهد روند به رو جلویی در پیشرفت‬ ‫این کشورها خواهیم بود‪.‬‬ ‫با عضویت رسمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در سازمان همکاری شانگهای‬ ‫حلقه ظرفیت های ژئوپلیتیکی و‬ ‫راهبردی این سازمان کامل تر شد؛ به‬ ‫گفته والدیمیر پوتین رئیس جمهوری‬ ‫روسیه پیوستن رسمی تهران به دلیل‬ ‫نقش مهم ان در اوراسیا و جهان تاثیر‬ ‫مثبتی بر این سازمان خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‪ ،‬در اجالس سران سازمان همکاری‬ ‫شانگهای(‪ )SCO‬که ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۵‬شهریور‬ ‫در سمرقند برگزار شد روند عضویت‬ ‫رسمی جمهوری اسالمی ایران در این‬ ‫سازمان تکمیل و همچنین تصمیم به‬ ‫اغاز روند پذیرش بالروس به عضویت‬ ‫سازمان همکاری شانگهای گرفته‬ ‫شد‪ ،‬تفاهم نامه هایی برای اعطای‬ ‫وضعیت شرکای گفتگو به مصر و قطر‪،‬‬ ‫بحرین‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫مالدیو و میانمار نیز به امضا رسید‪.‬‬ ‫در این اجالس که ایت اله سید ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نیز حضور داشت‪ ،‬به صورت رسمی‪،‬‬ ‫عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای‬ ‫توسط رییس جمهوری ازبکستان‬ ‫اعالم که با تشویق حاضران همراه شد‪.‬‬ ‫خانواده سازمان همکاری شانگهای شامل‬ ‫سه گروه دولت است‪ :‬کشورهای عضو‪،‬‬ ‫ناظران و شرکای گفتگو‪ .‬برای عضویت‬ ‫کامل باید دو مرحله اول را طی کنید‪.‬‬ ‫امروزه به دلیل تصویر مثبت سازمان‬ ‫همکاری شانگهای و عدم جهت گیری ان‬ ‫علیه کشورها و سازمان های ثالث‪ ،‬عالقه‬ ‫فزاینده ای به سازمان همکاری شانگهای‬ ‫وجود دارد‪ .‬این نشان دهنده شکل‬ ‫گیری یک «مرکز قدرت» ژئوپلیتیکی‬ ‫جدید با دستورکار خالقانه نزدیک‬ ‫به بسیاری از کشورهای جهان است‪.‬‬ ‫رشید علی اف‪ ،‬دبیرکل سابق سازمان‬ ‫همکاری شانگهای گفت‪ :‬دالیل زیادی‬ ‫برای جذب سازمان همکاری شانگهای‬ ‫وجود دارد‪ .‬بسیاری از کشورها و‬ ‫سازمان های بین المللی‪ ،‬سازمان همکاری‬ ‫شانگهای را به عنوان مرکز به سرعت‬ ‫در حال تکامل دنیای چندقطبی‬ ‫می دانند که قادر به مقاومت فعاالنه در‬ ‫برابر خطرات جهانی و منطقه ای است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پتانسیل کل کشورهای‬ ‫سازمان همکاری شانگهای نیز اشکار است‬ ‫که با استفاده از منابع خود‪ ،‬توسعه پایدار‬ ‫کشورهایی را که جمعیت انها تقریباً نیمی‬ ‫از جمعیت جهان است را تضمین می کند‪.‬‬ ‫افزایش وزن سازمان همکاری شانگهای‬ ‫در امور جهانی نیز به نفع اقتدار‬ ‫سازمان است‪ ،‬از جمله از طریق‬ ‫ایجاد مشارکت های قوی با سازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬با ساختارهای تخصصی‬ ‫ان و سایر سازمان های بین المللی‪.‬‬ ‫علی اف اظهار داشت‪ :‬همه اینها‪ ،‬از جمله‬ ‫رویه تصمیم گیری صرفاً بر اساس اجماع‪،‬‬ ‫برای سایر کشورها بسیار جذاب است‪،‬‬ ‫زیرا مظهر نگرش جدیدی به روابط بین‬ ‫الملل مبتنی بر روح شانگهای است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬سازمان همکاری شانگهای‬ ‫که نه یک بلوک نظامی‪-‬سیاسی و نه‬ ‫یک اتحادیه اقتصادی است‪ ،‬مردم را با‬ ‫ارمان ها و اصول خود جذب می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نه رویارویی و نه دشمن تراشی‪،‬‬ ‫بلکه یک منافع مشترک برای حل مشترک‬ ‫مشکالت حاد زمان ما بوجود می اورد‪،‬‬ ‫سازمان همکاری شانگهای قدرت ان صرف‬ ‫نظر از اندازه‪ ،‬پتانسیل نظامی و اقتصادی‪،‬‬ ‫برابری و وحدت کشورهای عضو ان است‪.‬‬ ‫«شیرعلی ریزیون»‪ ،‬کارشناس علوم‬ ‫انگیزه اصلی‬ ‫سیاسی نیز گفت‪:‬‬ ‫کشورها از گسترش همکاری با‬ ‫ساختارهای سازمان همکاری شانگهای‬ ‫و احتمال عضویت کامل در سازمان‬ ‫را می توان به شرح زیر ارزیابی کرد‪:‬‬ ‫اول اخذ ضمانت های امنیتی و چتر‬ ‫مالی و اقتصادی‪.‬امروزه نظام مدرن‬ ‫روابط بین الملل در وضعیت عدم‬ ‫اطمینان و بحران قرار دارد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫بسیاری از کشورها عالقه مند به‬ ‫تضمین امنیت خود و در دسترس بودن‬ ‫یک بالشتک اقتصادی و مالی هستند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬انگیزه کشورهای مذکور برای‬ ‫همکاری در قالب های مختلف با سازمان‬ ‫همکاری شانگهای و کسب عضویت در‬ ‫میان مدت را می توان تمایل انها به‬ ‫گسترش سیاست خارجی خود در مواقع‬ ‫بحران و عدم اطمینان ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ثانیاً حفظ توازن بین دولت های مخالف‬ ‫در همکاری با سازمان های منطقه ای‪.‬‬ ‫عضویت هند و پاکستان در سازمان‬ ‫همکاری شانگهای پدیده ای دشوار‬ ‫و در عین حال نادر است‪ ،‬زیرا هر‬ ‫دو کشور از زمان استقالل با یکدیگر‬ ‫مخالف بوده و روابط پیچیده ای دارند‪.‬‬ ‫پذیرش ایران به عنوان عضو کامل سازمان‬ ‫همکاری شانگهای در سمرقند باعث‬ ‫افزایش عالقه کشورهای رقیب تهران به‬ ‫این سازمان می شود تا تعادل همکاری‬ ‫و عضویت در سازمان های منطقه ای‬ ‫حفظ شود‪ .‬این عامل باعث افزایش توجه‬ ‫کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به‬ ‫سازمان همکاری شانگهای خواهد شد‪.‬‬ ‫زیرا عضویت هند و پاکستان در سازمان‬ ‫همکاری شانگهای تعادل همکاری انها‬ ‫را با سازمان های منطقه ای حفظ می‬ ‫کند‪ .‬اگر ارمنستان و جمهوری اذربایجان‬ ‫همکاری خود را با ساختارهای سازمان‬ ‫همکاری شانگهای گسترش دهند‬ ‫و قصد دارند در میان مدت به این‬ ‫سازمان بپیوندند‪ ،‬انگیزه انها نیز حفظ‬ ‫تعادل همکاری های منطقه ای است‪.‬‬ ‫ثالثاً تقویت مواضع کشورهای بزرگ در‬ ‫سازمان‪ .‬سایر کشورهایی که قصد گسترش‬ ‫همکاری با سازمان را دارند و می خواهند‬ ‫به عضویت ان درایند دارای ویژگی های‬ ‫زیر هستند‪ :‬جایگاه محدودی در عرصه‬ ‫بین المللی دارند‪ ،‬مشروعیت دولت هایشان‬ ‫زیر سوال است یا همکاری می کنند‪.‬‬ ‫شیرعلی ریزیون تصریح کردسابقه‬ ‫‪ ۲۱‬ساله سازمان همکاری شانگهای‬ ‫نشان می دهد خود را به عنوان یک‬ ‫سازمان جدی‪ ،‬قابل اعتماد و رقابتی‬ ‫در مواجهه با چالش ها و تهدیدهای‬ ‫جهانی تثبیت کرده است و همین‬ ‫روحیه به گسترش ان کمک می کند‪.‬‬ ‫عبدالغانی ممدزی اف‪ ،‬کارشناس‬ ‫سیاسی هم اظهار داشت‪ :‬در سال های‬ ‫اخیر تغییرات عمده ای در جهان رخ‬ ‫داده است‪ .‬برتری مطلق غرب در حال‬ ‫از بین رفتن است‪ ،‬بسیاری هستند‬ ‫که می خواهند نه تنها به سازمان‬ ‫همکاری شانگهای‪ ،‬بلکه به بریکس‪،‬‬ ‫این دو سازمان غیر غربی نیز بپیوندند‪.‬‬ ‫پس از پیوستن هند و پاکستان به سازمان‬ ‫همکاری شانگهای‪ ،‬سایر کشورها نیز توجه‬ ‫خود را به عضویت در این سازمان جلب‬ ‫کردند‪ .‬و از سال گذشته روال پذیرش ایران‬ ‫در سازمان اغاز شد‪ .‬امسال در اجالس‬ ‫سمرقند‪ ،‬ایران به عضویت کامل سازمان‬ ‫همکاری شانگهای درامد‪ .‬همچنین‬ ‫بالروس نیز از هم اکنون اقداماتی را برای‬ ‫پیوستن به این سازمان اغاز کرده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که کشورها بالفاصله‬ ‫به این سازمان نمی پیوندند و هر کشور‬ ‫برای پذیرش باید سه مرحله را طی‬ ‫کند‪ .‬در عین حال‪ ،‬یک محدودیت دیگر‬ ‫وجود دارد ‪ -‬کشوری که تحت تحریم‬ ‫های سازمان ملل قرار دارد‪ ،‬حق پیوستن‬ ‫به سازمان همکاری شانگهای را ندارد‬ ‫وی گفت‪ :‬برای همه روشن است که‬ ‫یک نظام دوقطبی دوباره در جهان‬ ‫شروع به کار خواهد کرد و کشورها‬ ‫نمی خواهند از این روند دور بمانند و‬ ‫تمایل دارند به سازمان های منطقه ای‬ ‫و فرامنطقه ای بپیوندند‪ .‬این به انها‬ ‫اجازه می دهد تا از تحریم ها و حمالت‬ ‫مسلحانه ابرقدرت ها محافظت شوند‪.‬‬ ‫سازمان همکاری شانگهای یک سازمان‬ ‫نظامی نیست‪ .‬با این حال‪ ،‬تحت نظارت‬ ‫کشورهایی مانند چین‪ ،‬هند و روسیه قطعاً‬ ‫مزایای خاصی را برای اعضای سازمان به‬ ‫ارمغان می اورد‬ ‫گرداوری‪ :‬حسین سلطانی مطلق‬ ‫مقابله با تحریم های غرب همواره یکی از دغدغه های مشترک‬ ‫ایران و روسیه بوده و موضوع کاهش تبعات تحریم بخش بزرگی از‬ ‫گفتگوهای سران دو کشور را در سال های گذشته به خود اختصاص‬ ‫داده است‪ .‬تهران و مسکو به راهکاری موثر برای تسهیل در مبادالت‬ ‫مالی به دور از سیستم مالی جهانی (سوئیفت) دست یافته اند‪.‬‬ ‫حدود یک ماه پس از اخرین دیدار والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫روسیه‪ ،‬و ایت اله خامنه ای در تهران که در ان زمان اعالم اغاز‬ ‫معامله ریال ایران در برابر روبل روسیه در مبادالت به اوج خود‬ ‫رسیده بود‪ ،‬تهران اخیرا ً از اخرین یافته های دو طرف جهت ایجاد‬ ‫یک سامانه مشترک برای پیام های مالی خبر داد‪.‬‬ ‫سامانه پرداخت‬ ‫در همین حال‪ ،‬مهدی صفری‪ ،‬معاون اقتصادی وزیر امور خارجه‬ ‫ایران‪ ،‬از راه اندازی کارت های بانکی روسی «میر» در چند روز‬ ‫اینده در کشورش خبر داد و تاکید کرد که روسیه و ایران «به‬ ‫منظور ایجاد سامانه ای شبیه سیستم سوئیفت برای برقراری‬ ‫مبادالت دو جانبه و با برخی کشورها توافق کردیم‪».‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬سرگئی الوروف‪ ،‬وزیر امور خارجه روسیه‪ ،‬هفته‬ ‫گذشته پس از دیدار با حسین امیرعبدالهیان همتای ایرانی خود در‬ ‫مسکو تایید کرد که مذاکرات اساسی در سطح بانک های مرکزی‬ ‫بین روسیه و ایران در حال انجام است و ابراز اطمینان کرد که‬ ‫سامانه بانکی «میر» روسیه و سامانه بانکی «شتاب» ایران در اینده‬ ‫نزدیک یکپارچه شوند‪.‬‬ ‫ناظران ایرانی یکپارچگی دو سامانه بانکی «میر» روسیه و «شتاب»‬ ‫ایران را با هدف رهایی از دالر در معامالت بین دو کشور و در‬ ‫راستای مقابله با تحریم های غرب علیه تهران و مسکو ارزیابی می‬ ‫کنند‪ .‬انها خاطرنشان می کنند که روسیه در پی افزایش فشار غرب‬ ‫بر ان به دلیل جنگ با اوکراین به تالش های خود برای ارتقای‬ ‫سامانه بانکی خود سرعت بخشیده است‪.‬‬ ‫جایگزین سوئیفت‬ ‫پیمان یزدانی‪ ،‬پژوهشگر اقتصاد سیاسی‪ ،‬همکاری رو به رشد تهران‬ ‫و مسکو را به فشارهای امریکا مرتبط می داند و تاکید می کند که‬ ‫طرف های ایرانی و روسی مدتی است به دنبال ایجاد سازوکاری‬ ‫برای مبادالت مالی خارج از چارچوب سیستم های مالی تحت سلطه‬ ‫امریکا هستند‪.‬‬ ‫وی در گفت وگو با الجزیره نت‪ ،‬امریکا را به استفاده از سامانه های‬ ‫تبادل مالی جهانی به عنوان سالحی برای مقابله با مخالفان و رقبای‬ ‫خود متهم کرد و بر توانایی قدرت های شرقی برای ایجاد سامانه‬ ‫های جایگزین سوئیفت‪ ،‬ویزا و مسترکارت تاکید کرد‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫ایرانی ارتباط سامانه بانکی روسیه و ایران را گامی مهم برای دور‬ ‫زدن تحریم های غرب از یک سو‪ ،‬و ازادسازی روابط تجاری و مالی‬ ‫تهران و مسکو از سوی دیگر‪ ،‬دانست و تاکید کرد‪« :‬گسترش‬ ‫دامنه این تجربه به سایر کشورها رقیبی موثر برای سیستم جهانی‬ ‫سوئیفت خواهد بود‪ ».‬یزدانی یکی از مهمترین دالیل بی ثباتی نرخ‬ ‫ارز و نوسانات ان در بازارهای مبادالتی را کاهش ارزش پول ملی‬ ‫به دلیل فشارهای خارجی و تحریم مبادالت مالی دانست و تاکید‬ ‫کردکه یکپارچگی سامانه های بانکی بین ایران و روسیه انعکاسی‬ ‫مثبت بر ثبات نرخ ارز در دو کشور منعکس خواهد داشت و به گفته‬ ‫وی‪ ،‬توانایی ایاالت متحده در کنترل سیستم های مالی جهانی را‬ ‫تضعیف خواهد کرد‪.‬‬ ‫مبادالت تجاری‬ ‫یزدانی ادغام سامانه پرداخت بانکی ایران و روسیه را بستری برابر‬ ‫برای مبادالت مالی بین دو کشور دانست و اظهار داشت که حجم‬ ‫اقتصاد و حجم تجارت خارجی تهران و مسکو تعیین می کند که چه‬ ‫کسی بیشترین سود را از ان خواهد برد‪.‬‬ ‫بر اساس امار منتشر شده از سوی سازمان گمرک ایران در پایان‬ ‫تیرماه گذشته‪ ،‬الجزیره نت دریافت که مبادالت تجاری ایران با‬ ‫روسیه در سه ماهه نخست سال جاری (از ‪ 21‬مارس گذشته) بیش‬ ‫از ‪ 508‬میلیون دالر بوده که نشان از افزایش ‪ 11‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫ارزش صادرات ایران به روسیه نیز طی سه ماه گذشته نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته ‪ 15‬درصد کاهش داشته و واردات ایران‬ ‫از روسیه نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪ 22‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫گام ناقص‬ ‫کریم اسدی‪ ،‬پژوهشگر اقتصادی نیز سامانه پرداخت بانکی «میر»‬ ‫را نسخه روسی کارت های بین المللی ویزا و مسترکارت دانست و‬ ‫تاکید کرد که نصب سامانه پرداخت روسی در تهران‪ ،‬تبادل ارز و‬ ‫پرداخت به روبل و ریال را برای تجار و گردشگران تسهیل می کند‪.‬‬ ‫سدی به الجزیره نت گفت‪« :‬فرایند ادغام دو سامانه پرداخت بانکی‬ ‫ایران و روسیه ناقص است و حدود ‪ 3‬سال با تاخیر انجام می شود‪».‬‬ ‫جام جهانی ‪ 2018‬روسیه‪ ،‬زمانی که هزاران ایرانی برای تماشای‬ ‫مسابقات جام جهانی فوتبال به همسایه شمالی سفر کردند‪ .‬اسدی‬ ‫خاطر نشان کرد که قرار بود این کار قبل از اغاز جام جهانی ‪2018‬‬ ‫فوتبال شروع شود که هزاران ایرانی برای مشاهده مسابقات به‬ ‫روسیه سفر کردند‪ .‬وی با اشاره به توافق مسکو و تهران برای حذف‬ ‫دالر از مبادالت تجاری و معامله ریال ایران در برابر روبل روسیه بر‬ ‫لزوم تبدیل قراردادهای دوجانبه روسیه با سایر کشورها برای نصب‬ ‫سامانه «میر» درون یک سیستم مالی چندجانبه به منظور بی نیاز‬ ‫شدن از سیستم جهانی سوئیفت تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از اجرایی شدن برنامه جامع مقابله با تحریم‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با حرکت کردن به سمت اقدامات توسعه ای و بهره مندی از فرصت های بیرونی باید از‬ ‫محدوده تحریم پذیری امریکا خارج شویم‪ .‬به گزارش ایرنا از سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی‬ ‫و فنی ایران‪« ،‬علی فکری» با حضور در جمع مدیران و رایزنان اقتصادی وزارت امور خارجه کشور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به فضل الهی در یک سال نخست دولت سیزدهم توانسته ایم در حوزه جذب سرمایه گذاری‬ ‫اجرایی شدن برنامه جامع مقابله با تحریم‬ ‫خارجی و همچنین در حوزه تامین منابع مالی خارجی به اهداف مهمی دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت امار دهی های گذشته و ادراک سازی های غلط پیرامون ریل گذاری در دیپلماسی‬ ‫اقتصادی کشور افزود‪ :‬این تفکر غلط را که حتماً باید تحریم ها رفع شوند تا چرخ اقتصادی کشور بچرخد‪،‬‬ ‫باید کنار گذاشته شود و وظیفه امروز ما این است که با شناخت کامل از وضع موجود و با وجود تحریم‪،‬‬ ‫تمام تالش خود را بکار گیریم تا تاثیر این ظلم اشکار بر مردم و کشور به حداقل برسد‪ .‬معاون وزیر اقتصاد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در دنیای رقابتی امروز‪ ،‬وقتی تحریمی علیه یک کشور رخ می دهد به این معناست که‬ ‫توسعه کشور تحت تحریم و برنامه های ان کشور هم سو با کشور تحریم کننده نیست و برنامه های کشور‬ ‫تحریم شده با کشورهای رقیب و دشمن کشور تحریم کننده می توانند هم سو باشند؛ بنابراین ما باید به‬ ‫سمت تعریف فصل های مشترک با کشورهای هم سو و همسایه برویم و توسعه روابط اقتصادی خود با‬ ‫این کشورها را گسترش دهیم‪.‬‬ ‫تمدید مهلت رفع تعهد ارزی‬ ‫صادرکنندگان تا پایان اذرماه‬ ‫پیش بینی رشد منفی‬ ‫بخش مسکن در سال جاری‬ ‫امسال مصرف برق صنایع‬ ‫‪ ۱۱‬درصد رشد داشت‬ ‫بر اساس مصوبات جدید کمیته اقدام ارزی‪ ،‬مهلت اعمال نشدن محدودیت های تجاری تا‬ ‫پایان اذر ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬تمدید شد‪.‬کمیته اقدام ارزی در خصوص رفع محدودیت های‬ ‫صادرکنندگان کاال های خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی و اخرین مهلت رفع تعهد‬ ‫ارزی صادرات از محل ورود موقت تا پایان مهر ماه ‪ ۱۴۰۱‬مصوبات تازه ای ابالغ کرده‬ ‫است‪ .‬در این ابالغیه امده است‪ .۱:‬با توجه به پایان مهلت تعیین شده (پایان شهریور ماه‬ ‫‪ )۱۴۰۱‬در مصوبه ‪ ۶۹‬کمیته اقدام ارزی «در خصوص رفع محدودیت های صادرکنندگان‬ ‫کاال های خارج از شمول ایفای تعهدات ارزی (به شرح زیر)»‪،‬مصوبه ‪ ۶۲‬کمیته اقدام ارزی‪:‬‬ ‫«چنانچه تمام یا بخشی از کاالی وارداتی به هر دلیلی از جمله معیوب بودن‪ ،‬فساد‪ ،‬نداشتن‬ ‫استاندارد های الزم و یا انصراف از خرید کاال‪ ،‬از طریق رویه صادرات قطعی از کشور خارج‬ ‫شود‪ ،‬معادل ارزش کاالی وارداتی (کاالی جایگزین از محل بند ‪ ۲‬ماده ‪ ۲۸‬ائین نامه‬ ‫اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات) با تایید اصالت پروانه های وارداتی توسط گمرک‬ ‫ایران مشمول ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات نمی گردد»‪ -‬مصوبه ‪ ۶۷‬کمیته اقدام‬ ‫ارزی‪« :‬چنانچه کاالیی به منظور تعمیر طی اظهارنامه صدور موقت از کشور خارج شود و‬ ‫به دلیل عدم قابلیت تعمیر و غیر قابل استفاده بودن به کشور بازنگردد و اظهارنامه صادرات‬ ‫موقت تبدیل به صادرات قطعی شود و یا کاالیی که اشتباهاً تحت رویه صادرات قطعی‬ ‫به منظور تعمیر از کشور خارج شود‪ ،‬منوط به تایید مراتب توسط دستگاه تخصصی‬ ‫ذیربط‪ ،‬مشمول ایفای تعهدات ارزی نخواهد بود‪« .۲ ».‬با توجه به ضرورت تعیین تکلیف‬ ‫پروانه های صادراتی رفع تعهد نشده سنوات ‪ ۱۳۹۷‬لغایت ‪ ۱۴۰۰‬به صادرکنندگان کاال از‬ ‫محل پروانه های ورود موقت که صادرات از محل ورود موقت ان ها مربوط به بازه زمانی‬ ‫‪ ۲۲‬فروردین ماه سال ‪ ۹۷‬لغایت تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬است و تاکنون حسب مصوبه سی و‬ ‫دومین جلسه کمیته اقدام ارزی مورخ ‪ ۹‬خرداد سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به ارائه اطالعات خود‬ ‫به گمرکات ورود موقت کننده اقدام نکرده اند‪ ،‬تا پایان مهر ماه سال جاری مهلت داده‬ ‫می شود وفق مصوبه مذکور اقدام و موضوع را از گمرکات ورود موقت کننده پیگیری کند‪.‬‬ ‫بدیهی است پس از مهلت مزبور از پذیرش درخواست های مربوط به بازه زمانی یاد شده در‬ ‫گمرکات اجرایی و ارسال اطالعات به بانک مرکزی خودداری خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی رشد بخش مسکن و ساختمان را در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬منفی ‪ ۳.۴‬درصد پیش بینی کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما؛ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که در خصوص عملکرد‬ ‫اقتصادی سه ماهه ابتدایی کشور منتشر کرده بخش مسکن و ساختمان را‬ ‫یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور دانسته است‪.‬در این گزارش امده‬ ‫ساختمان و مسکن در انتهای زنجیره تولید بوده و بخش های زیادی از صنایع‬ ‫مولد شامل تولید نهاده های ساختمانی و همچنین حمل و نقل را درگیر‬ ‫می کند و به همین دلیل یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به حساب‬ ‫می اید‪.‬مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش با اشاره به تفاوت های‬ ‫عجیب اماری بانک مرکزی و مرکز امار در خصوص رشد اقتصادی بخش‬ ‫مسکن و ساختمان می افزاید‪ :‬از نظر بانک مرکزی سرمایه گذاری در بخش‬ ‫ساختمان رشد منفی ‪ ۶.۹‬درصدی و از نظر مرکز امار مثبت ‪ ۳.۹‬درصدی در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬داشته است‪.‬همچنین بررسی تعداد پروانه های ساختمانی صادره‬ ‫واحد های مسکونی مناطق شهری کشور حاکی است که در تمام فصول سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رشد این شاخص (تعداد پروانه های ساختمانی صادره) منفی بوده و‬ ‫لذا رشد منفی سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان مشهود است‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس درباره سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی نیز با‬ ‫اشاره به تورم باالی هزینه های اجرای این بخش‪ ،‬از کاهش شدید فعالیت ها‬ ‫در این حوزه خبر داده است‪.‬‬ ‫در گزارش مرکز پژوهش های مجلس امده عملکرد بودجه عمرانی دولت‬ ‫در سه ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬نشان می دهد که رشد سرمایه گذاری در‬ ‫ساختمان های غیرمسکونی دولتی در این دوره منفی بوده؛ زیرا مخارج‬ ‫پروژه های عمرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به صورت اسمی ‪۹۶.۴‬‬ ‫درصد کاهش داشته که با در نظر گرفتن تورم ‪ ۳۷‬درصدی‪ ،‬به معنای افت‬ ‫شدید سرمایه گذاری دولتی در ‪ ۳‬ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۱‬است‪.‬‬ ‫برنامه های مدیریت مصرف که امسال تابستان از سوی وزارت نیرو اجرایی شد‬ ‫عالوه بر انکه پاداش های خوبی برای مشترکان به همراه داشت‪ ،‬از بروز خاموشی‬ ‫گسترده در شبکه جلوگیری کرد و تابستانی بدون خاموشی با وجود ناترازی‬ ‫رقم زد به طوری که مصرف برق صنایع هم ‪ ۱۱‬درصد افزایش یافت‪.‬به گزارش‬ ‫خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬وزارت نیروی دولت سیزدهم با هدف پیشگیری از بروز‬ ‫خاموشی در تابستان ‪ ۱۴۰۱‬یک گام با یک صد برنامه را از سال ‪ ۱۴۰۰‬تدوین‬ ‫کرد تا با اجرای ان برق پایداری برای کشورمان تامین شود‪.‬یکی از سرفصل های‬ ‫این برنامه مدیریت مصرف عالوه بر توسعه ظرفیت های نیروگاهی بود‪ ،‬البته اجرای‬ ‫این برنامه با پیش بینی پاداش های مشوقانه برای کاهش مصرف همراه بود‪.‬بسیاری‬ ‫کارشناسان کاهش مصرف برق برخی از مشترکان را بازی دو سر برد می دانند‪ ،‬چرا‬ ‫که از یک سو پول برق کمتری پرداخت می کنند و از سوی دیگر با کمک به تولید‬ ‫ناخالص داخلی شرایط را برای افزایش درامدهای ارزی و البته کنترل قیمت ها‬ ‫در بازار فراهم می کنند‪.‬بررسی امارهای وزارت نیرو نشان می دهد که بیشترین‬ ‫مصرف کنندگان برق‪ ،‬مشترکان خانگی هستند‪ .‬امارهای جهانی هم حاکی از ان‬ ‫است که ایرانی ها به طور متوسط چیزی حدود دوبرابر میانگین جهانی انرژی‬ ‫مصرف می کنند‪.‬اما امسال شرایط متفاوت و استارت مصرف بهینه به نوعی در کشور‬ ‫زده شده است‪ .‬شرایط به گونه ای است که با وجود ناترازی بیش از ‪ ۱۰‬هزار مگاواتی‪،‬‬ ‫شبکه سراسری برق کشور در وضعیت پایداری قرار دارد‪ ،‬حتی در برخی از روزهای‬ ‫پیک که مصرف به مرز ‪ ۶۹‬هزار مگاوات هم رسیده بود‪ ،‬هیچ نقطه ای از کشور‬ ‫به خاطر کمبود تولید برق دچار خاموشی نشد‪ .‬مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه‬ ‫برق پیش تر گفته بود که اگر قطعی برق در برخی نقاط رخ دهد‪ ،‬به خاطر حوادث‬ ‫غیرمترقبه روی شبکه های پهناور برق کشور بوده و به صورت برنامه ریزی شده‬ ‫نیست‪.‬به گفته او‪ ،‬بخش خانگی یک سوم مصرف برق شبکه را به خود اختصاص‬ ‫داده؛ به عبارت دیگر ‪ ۳‬درصد کاهش مصرف در بخش خانگی به معنای یک درصد‬ ‫کاهش مصرف در کل برق مصرفی کشور بوده که عدد بسیار بزرگی است‪.‬‬ ‫پروازها برای برگرداندن‬ ‫مسافران از نجف افزایش می یابد‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪ -‬شیوا بیک زاده‪-‬سخنگوی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬در پی نقض فنی و زمینگیری هواپیمای‬ ‫معراج در فرودگاه عراق‪ ،‬سه شرکت هواپیمایی مجوز پرواز به نجف‬ ‫برای انتقال مسافران به تهران را از سازمان هواپیمایی دریافت کردند‪.‬‬ ‫«میر اکبر رضوی» افزود‪ :‬سه ایرالین مجوز پرواز به نجف برای بازگرداندن‬ ‫مسافران هواپیمایی معراج را دریافت کردند‪ .‬همچنین مسافران پرواز نجف‬ ‫به تهران هواپیمایی معراج که از روز گذشته موفق به بازگشت به تهران‬ ‫نشدند و تاخیر چندین ساعته را تحمل کردند خسارت خواهند گرفت‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت‪ :‬سازمان هواپیمایی با رایزنی‬ ‫با سه شرکت هواپیمایی از جمله هواپیمایی ماهان‪ ،‬ایران ایر و ایران‬ ‫ایرتور نسبت به انتقال مسافران از نجف به تهران برنامه ریزی کرده‬ ‫است و بر این اساس با اعطای مجوز به این سه شرکت هواپیمایی‬ ‫مسافران هواپیمایی معراج از فرودگاه نجف به تهران منتقل می شوند‪.‬‬ ‫در پی تاخیر ‪ ۱۵‬ساعت پرواز شماره ‪ ۴۸۰۲‬نجف‪ -‬تهران شرکت‬ ‫هواپیمایی معراج‪ ،‬سایر پروازهای این شرکت هواپیمایی در فرودگاه‬ ‫نجف با تاخیر زنجیروار و سرگردانی زائران ایرانی در عراق مواجه شد‪.‬‬ ‫یکی از مسافران نجف‪ -‬تهران هواپیمایی معراج از تاخیر چندین ساعت‬ ‫پرواز روز گذشته خبر داد که تا صبح امروز موفق به مسافرگیری نشده است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬نقص فنی در هواپیمای شرکت معراج منجر به ان شد‬ ‫که عصر دیروز چندین بار مسافرگیری انجام شود؛ اما به دلیل نقص فنی‬ ‫مجددا ً مسافران به سمت ترمینال هدایت شدند‬ ‫نظم بخشیدن به سرویس های مدارس‬ ‫از مهم ترین برنامه های سازمان‬ ‫حمل و نقل بار شهرداری کرج است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪ -‬لیال احمد زاده‪ -‬رییس‬ ‫کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج‬ ‫ضمن یاداوری دو سال تعطیلی حضوری مدارس به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬پس از دو سال‪ ،‬نظم بخشیدن به سرویسهای مدارس و توزیع‬ ‫خدمات حمل و نقل عمومی جزء اولویتهایی است که سازمان حمل و نقل‬ ‫بار و مسافر شهرداری بر عهده دارد‬ ‫علیرضا رحیمی افزود‪ :‬از سوی دیگر مسوولین اموزش پرورش و مدارس‬ ‫درخصوص سرویس های مدارس ملزم به رعایت مصوبه شورا هستند‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر این موضوع که سازمان حمل و نقل بار‬ ‫و مسافر شهرداری کرج موظف است نظارت کافی را جهت‬ ‫رعایت مصوبه شورا داشته باشد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این نظارت با‬ ‫هدف ارتقای سطح رفاه و امنیت دانش اموزان صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه از افزایش حجم ترافیک جهت بازگشایی مدارس یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ساماندهی سرویس های مدارس و همچنین اعزام‬ ‫مناسب اتوبوس ها و مدیریت تاکسی ها همزمان با اول مهر ماه‬ ‫به منظور جلوگیری از ایجاد ترافیک سنگین و تسهیل در رفاه‬ ‫حال شهروندان و دانش اموزان و دانشجویان عزیز ضرورت دارد‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسالمی شهر کرج در پایان‬ ‫ضمن قدردانی از سازمان حمل و نقل بار ومسافر درخصوص خدمات و‬ ‫اعزام اتوبوس های اربعین‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است این سازمان هرچه سریعتر در‬ ‫صف اجرای وظایف خود بازگشته و تمهیدات الزم برای ساماندهی ناوگان‬ ‫اتوبوس و تاکسی را برای اغاز مهرماه و جابجایی دانش اموزان فراهم کند‬ ‫در گفتگو با سپهر ایرانیان مطرح شد‪:‬‬ ‫تولید بنزین به اندازه مصرف داخلی وجود دارد‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با محمد‬ ‫سعیدی خبرنگار سرویس اقتصادی‬ ‫روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تولید بنزین به اندازه ی‬ ‫مصرف داخلی وجود دارد‪ .‬در برخی‬ ‫مقاطع زمانی با کسری مواجه‬ ‫شدیم ولی این ناترازی همیشگی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫هادی بیگی نژاد افزود‪ :‬اکنون وزارت‬ ‫نفت برای حل مشکل ناترازی بنزین‬ ‫به بررسی سیاست های غیرقیمتی‬ ‫و استفاده از انها روی اورده و‬ ‫راه های غیرقیمتی فراوانی برای‬ ‫حل مشکل ناترازی بنزین وجود‬ ‫دارد که مهم ترین ان شفاف سازی‬ ‫گردش سوخت در کشور است‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ناترازی در تولید‬ ‫و مصرف بنزین در حال حاضر به‬ ‫دغدغه ای برای مسئوالن تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬به نظر می رسد‪ ،‬عواملی‬ ‫همچون عدم سرمایه گذاری در‬ ‫زیرساخت های پاالیشی در دولت های‬ ‫قبل و افزایش مسافرت ها پس از‬ ‫فروکش کردن همه گیری کرونا در‬ ‫بروز این مشکل دخیل بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در همین راستا‪،‬‬ ‫دولت اقدامات غیرقیمتی را برای‬ ‫کنترل این موضوع در دستور کار‬ ‫قرار داده است اظهار داشت‪ :‬کارت‬ ‫سوخت جایگاه داران با هماهنگی و‬ ‫همفکری با استانداران‪ ،‬فرمانداران و‬ ‫شرکت های پخش استانی مدیریت‬ ‫می شود تا با حساسیت بیشتری از‬ ‫این کارت ها استفاده شود و موجودی‬ ‫بنزین انها از چرخه مصرف واقعی مردم‬ ‫خارج نشود و به چرخه قاچاق نرود‪.‬‬ ‫گفت‪:‬‬ ‫نژاد‬ ‫بیگی‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۲۰۰‬جایگاه سوخت در‬ ‫کشور وجود دارد که با مدیریت‬ ‫هوشمند سهمیه ازاد و کارت سوخت‬ ‫به خصوص در جایگاه هایی که‬ ‫حساسیت در انها بیشتر است‪ ،‬تالش‬ ‫شده تا سهمیه ازاد کارت سوخت و‬ ‫کارت جایگاه ها صرف قاچاق نشود‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس اطالعات و امار‬ ‫استخراج شده از سامانه هوشمند‬ ‫سوخت‪ ،‬در مدت اجرای این طرح در‬ ‫مردادماه بالغ بر ‪ ۵۵‬میلیون لیتر بنزین‬ ‫از چرخه قاچاق خارج شده است و‬ ‫پیش بینی می شود در شهریورماه نیز‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۵۰‬میلیون لیتر از چرخه‬ ‫قاچاق خارج شود و صرفه جویی اتفاق‬ ‫بیفتد؛ به عبارت دیگر در ‪ ۴۵‬روز گذشته‬ ‫جلوی قاچاق بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫لیتر بنزین از طریق اجرای همین‬ ‫شیوه غیر قیمتی گرفته شده است‪.‬‬ ‫«هادی بیگی نژاد» عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس یازدهم ‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این موضوع که اگر به مصرف داخلی‬ ‫بنزین به اندازه ی کافی توجه نکنیم‬ ‫و راه های پیشگیرانه را در دستور‬ ‫کار قرار ندهیم‪ ،‬از دو سال اینده با‬ ‫مشکل مواجه می شویم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر تولید بنزین به اندازه ی‬ ‫مصرف داخلی وجود دارد‪ .‬در برخی‬ ‫مقاطع زمانی با کسری مواجه شدیم‬ ‫ولی این ناترازی همیشگی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی این است که اگر‬ ‫روند فعلی ادامه پیدا کند از دو سال‬ ‫اینده به بعد دچار مشکالتی می شویم‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬برای امسال و سال‬ ‫بعد مشکلی به لحاظ بنزین نداریم‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬نکته‬ ‫دوم این است که با زیرساخت های‬ ‫پاالیشی موجود در کشور شرایط‬ ‫برای تولید روزانه ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزین اماده است‪ .‬برای کشوری‬ ‫با جمعیت ما این حجم از بنزین‬ ‫می تواند جوابگوی نیاز کشور باشد‬ ‫و باید به مدیریت مصرف بپردازیم‪.‬‬ ‫بیگی نژاد ادامه داد‪ :‬موضوع سوم این‬ ‫است که باید از االن برای رفع مشکل‬ ‫ناترازی بنزین که پیش بینی می شود از‬ ‫دو سال اینده شروع شود‪ ،‬چاره اندیشی‬ ‫کنیم‪ .‬باید بهینه سازی مصرف سوخت‬ ‫را در دستور کار قرار دهیم‪ .‬به طور‬ ‫مثال‪ ،‬باید به سمت استفاده از سی‬ ‫ان جی و ال پی جی و‪ ...‬برویم‪.‬‬ ‫روش های مدیریت استفاده ی بهینه‬ ‫از سوخت نسبت به پاالیشگاه سازی‬ ‫مزیت های بیشتری برای کشور دارد‪.‬‬ ‫االن پاالیشگاه هایی در دست ساخت‬ ‫داریم که پیش بینی می شود حدود ‪۸‬‬ ‫الی ‪ ۱۰‬سال دیگر به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از راهکارها برای‬ ‫مدیریت مصرف بنزین در کشور این‬ ‫است که به کنترل قاچاق سوخت و به‬ ‫ویژه قاچاق بنزین بپردازیم؛ همچنین‬ ‫ساماندهی پاالیشگاه های کوچک در‬ ‫کشور نیز می تواند کارساز باشد و به‬ ‫حل مشکل ناترازی بنزین در کشور‬ ‫کمک کند‪ .‬می توان گفت بی توجهی‬ ‫به این پتروپاالیشگاه ها نقطه ضعف‬ ‫تمامی دولت ها تا االن بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد‪:‬‬ ‫پتروپاالیشگاه ها توانایی الزم برای تولید‬ ‫فراورده های نفتی در کشور دارند‪ ،‬فقط‬ ‫باید به انها فرصت بدهیم تا بتوانند‬ ‫استانداردسازی کنند‪ .‬پیش بینی بنده‬ ‫این است که حتی اگر از دو سال اینده‬ ‫به مشکلی در زمینه ی ناترازی بنزین‬ ‫برخورد کنیم‪ ،‬شرایط الزم را برای رفع‬ ‫این مشکل در کشور داریم‪ .‬ما باید به‬ ‫سمت استفاده از پتروپاالیشگاه ها برویم‪.‬‬ ‫بیگی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر رویکرد جدیدی شکل گرفته‬ ‫است که متصدیان وزارت نفت برای‬ ‫حل مشکل ناترازی بنزین به جای‬ ‫سیاست گذاری های قیمتی به بررسی‬ ‫سیاست های غیر قیمتی و استفاده از انها‬ ‫روی اورده اند‪ .‬این رویکرد نباید متوقف‬ ‫شود و باید همین روند را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬راه های غیر قیمتی فراوانی‬ ‫برای حل مشکل ناترازی بنزین‬ ‫وجود دارد که مهم ترین ان ها شفاف‬ ‫سازی گردش سوخت در کشور است‪.‬‬ ‫باید مشخص شود که سوخت در‬ ‫کشور کجا می رود و چه طور مصرف‬ ‫می شود‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد می توانیم‬ ‫سیاست گذاری های بعدی را بر اساس‬ ‫داده های دقیق انجام دهیم‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫بر تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی‬ ‫مطلوب به مشترکین تاکید کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره‬ ‫گاز منطقه ‪ 5‬اصفهان که با حضور جمعی از روسای ستادی و کارکنان اداره گاز‬ ‫منطقه ‪ 5‬در محل اداره گاز شهید ربانی برگزار شد ضمن عرض تسلیت ایام‬ ‫اربعین حضرت ابا عبداله الحسین (ع) بر تکریم ارباب رجوع و خدمات رسانی‬ ‫مطلوب به مشترکین در چارچوب قوانین و مقررات تاکید نمود‪.‬‬ ‫ابوالقاسم عسکری افزود توفیق خدمتگزاری به بیش از پنج میلیون و پانصد‬ ‫هزار نفر جمعیت استان پهناور اصفهان و بیش از دو میلیون و چهارصد هزار‬ ‫واحد مصرف کننده گاز طبیعی بسیار ارزشمند و باعث افتخار شرکت گاز استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایشان اداره گاز منطقه ‪ 5‬را به لحاظ وسعت‪ ،‬قدمت و اینکه کل ضلع شمالی‬ ‫شهر اصفهان را پوشش می دهد یکی از مهم ترین مناطق شهر اصفهان‬ ‫دانست و افزود خدماتی که در زمینه های مختلف اعم از تعمیرات و نگهداری‬ ‫شبکه ‪،‬حوادث وامداد‪ ،‬خدمات مشترکین و ‪ ...‬توسط همکاران تالشگر این اداره‬ ‫انجام می شود باید در باالترین سطح کیفیت به مردم شریف این منطقه ارائه‬ ‫شود‪.‬مهندس عسکری در ادامه گفت خط قرمز شرکت نشت گاز می باشد‬ ‫و رفع فوری ان باید از اولویت همکاران تعمیرات و امداد باشد‪.‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در این منطقه در مجموع تعداد ‪ 123‬ایستگاه ‪TBS، MRS‬‬ ‫‪ ،MS‬و‪CPS‬وجود دارد بر لزوم برنامه ریزی تعمیرات و اورهال ایستگاه‬ ‫ها به منظور امادگی در فصل سرد سال و تامین ایمن و بهینه گاز طبیعی‬ ‫مشترکین تاکید کرد‪.‬‬ ‫خاطرنشان می سازد در خاتمه حکم اقای امیدرضا خامسی به عنوان سرپرست‬ ‫اداره گاز منطقه ‪ 5‬اصفهان قرائت شد و ضمن اعطاء حکم توسط مدیر عامل‬ ‫‪ ،‬از خدمات اقای حسین همت یار طباطبایی در مدت تصدی مسئولیت تقدیر‬ ‫بعمل امد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد کاتالیست های مورد نیاز‬ ‫شرکت پاالیش نفت اصفهان بومی‬ ‫سازی شد‬ ‫رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان از‬ ‫دستیابی ‪ ۱۰۰‬درصدی این شرکت به فناوری کاتالیست های مهم و راهبردی‬ ‫صنعت پاالیش نفت خبر داد‪.‬‬ ‫امیر سخنورنیا با بیان اینکه پاالیشگاه در جهت تامین کامل قطعات و مواد‬ ‫مورد نیاز خود توانسته دانش سخت ترین و پیچیده ترین دستگاه ها را به دست‬ ‫بیاورد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شرکت پاالیش نفت اصفهان به عنوان یکی از پیشگامان‬ ‫امر خودکفایی وفق فرمایشات مقام معظم رهبری در جهت اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫حمایت ساخت داخل و تولید‪ ،‬پشتیبانی و مانع زدایی ها و حمایت از شرکت‬ ‫های دانش بنیان توانمند ایرانی در مسیر خودکفایی طراحی و ساخت تجهیزات‬ ‫و قطعات و مواد مورد نیاز خود موفق شده ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات و کاالی خود‬ ‫را نیز ایرانی نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این زمینه پاالیشگاه اصفهان طی تعامل کامل با سازندگان‪،‬‬ ‫استانداردهای موردنظر شرکت و به روز دنیا را اعالم و پایش درحین ساخت‬ ‫می کند تا در کنار افزایش کیفیت محصوالت‪ ،‬فضای انحصاری شرکت ها و‬ ‫محصوالت خارجی را درهم بشکند‪.‬‬ ‫سخنورنیا با اشاره به اینکه کاتالیست ها‪ ،‬مواد شیمیایی و انواع روغن ها رکن‬ ‫اساسی شرکت در جهت تولید محصوالت با کیفیت‪ ،‬اکتان و ارزش افزوده‬ ‫باالتر هستند‪ ،‬کاتالیست ها را پاشنه اشیل صنایع پاالیش‪ ،‬پتروشیمی و گاز‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید عرض کنم بدون هیچگونه محدودیتی کاتالیست تولیدی‬ ‫شرکت هایی مانند نفت و گاز سرو‪ ،‬اکسیرنوین فرایند اسیا‪ ،‬شرکت صنایع‬ ‫رنگینه و ‪ ...‬در مقایسه با شرکت های خارجی مانند (‪ )Axens‬فرانسه و یا‬ ‫(‪ )UOP‬امریکا در موقعیت برابر و یا حتی کیفیت بهتر قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس بررسی منابع و پشتیبانی ساخت داخل شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در سالهای گذشته و در راستای خنثی سازی تحریم های‬ ‫ناجوانمردانه‪ ،‬شرکت پاالیش نفت اصفهان با همکاری شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪،‬دانشگاه ها‪ ،‬مراکز پژوهشی و سایر سازندگان اقدام به تحقیق و‬ ‫ساخت کاتالیست ها و جاذب های موردنیاز صنایع پاالیشی نموده است‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال استفاده از نخستین کاتالیست های ساخت داخل در سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫با بارگیری ‪ ۲۰۰‬تن کاتالیست واحد ایزومریزاسیون(که تحقیق و ساخت ان‬ ‫توسط پژوهشگاه پتروشیمی‪ ،‬شرکت اکسیرنوین فرایند اسیا و شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان انجام شده بود)‪ ،‬اغاز شد‪ .‬ذکر این نکته ضروری است که این‬ ‫کاتالیست قب ً‬ ‫ال فقط در انحصار شرکت های (‪ )Axens‬و (‪ )UOP‬بوده‪،‬‬ ‫اما خوشبختانه با ساخت در داخل و بارگیری ان در واحدهای بنزین سازی‬ ‫اصفهان‪ ،‬برای نخستین بار پاالیشگاه اصفهان موفق به تولید بنزین یورو ‪۵‬‬ ‫گردید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر کلیه کاتالیستها و جاذب های مورد استفاده‬ ‫در واحدهای موجود و پروژه‪-‬های در دست راه اندازی از منابع داخلی تامین‬ ‫می شود‪ .‬این را هم اضافه کنم که ما نه تنها در کاتالیست بلکه در بخش‬ ‫پیچیده ترین دستگاه ها مانند ‪ ، DCS‬ابزار دقیق‪ ،‬کنترل سیستم ها‪ ،‬تولید انواع‬ ‫روغن ها‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬بخش راکتور و فن هوایی… قدرتمند پیش رفته ایم‪.‬‬ ‫خوشبختانه ما در بخش اجرا‪ ،‬مهندسی و بومی سازی هیچ مشکلی نداریم و ان‬ ‫شاءا‪ ...‬سعی داریم با تلفیق و یکپارچه اطالعات صاحب لیسانس تولیدات شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫دستگیری سارق ‪ 5‬اصله‬ ‫درخت کاج در اصفهان‬ ‫مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان از دستگیری سارق‬ ‫‪ 5‬اصله درخت کاج در اصفهان توسط عوامل فضای سبز منطقه ‪ 14‬شهرداری‬ ‫اصفهان خبر داد‪.‬مجید عرفان منش با اعالم این خبر گفت‪ :‬طی چند روز‬ ‫گذشته یک سارق چوب نسبت به سرقت تعداد ‪ 5‬اصله درخت کاج تهران با‬ ‫عمر حدودا ‪ 20‬سال‪ ،‬در اتوبان شهید اردستانی واقع در منطقه ‪ 14‬شهرداری‬ ‫اصفهان اقدام کرد‪.‬او افزود‪ :‬خوشبختانه این سارق با هوشیاری عوامل فضای‬ ‫سبز منطقه ‪ 14‬دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده شد‪.‬او از تعیین جریمه‬ ‫مالی به مبلغ ‪ 55‬میلیون تومان برای این سارق خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫شخص در حال حاضر با قید وثیقه ازاد است و در انتظار اقدامات کیفری‬ ‫دادگاه و اعمال قانون به سر می برد‪.‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان از کلیه شهروندان شهر اصفهان خواست تا موارد سرقت و‬ ‫اتش سوزی درختان را سریع ًا به سامانه تلفنی ‪ 137‬اطالع بدهند تا از سوی‬ ‫مسئوالن مربوطه در شهرداری اصفهان در دست رسیدگی قرار گیرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫جزئیات ارائه ‪ ۴‬خدمت پرکاربرد بانک مرکزی در پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک‬ ‫چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی پس از بازبینی و طی مراحل نهایی‪ ،‬ظرف چند روز اینده از‬ ‫طریق پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک ارائه می شود‪.‬به گزارش ایبِنا؛ معاون فناوری های‬ ‫نوین این بانک با بیان اینکه ظرف چند روز اینده برخی خدمات پرکاربرد این بانک به پنجره واحد‬ ‫خدمات دولت الکترونیک منتقل می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت‬ ‫ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی را به‬ ‫استفاده مداوم از تلفن همراه و خطراتی که‬ ‫جسم را تهدید می کند‬ ‫سرمقاله‬ ‫سعید طالب زاده‬ ‫استفاده مداوم از تلفن همراه به خصوص در مواقع استراحت و یا‬ ‫صرف غذا می تواند خطرات بسیار جدی برای جسم انسان به همراه‬ ‫داشته باشد خطراتی که باید پیش از پیش به انها توجه داشت‪.‬‬ ‫این یک عادت اشتباه است که به محض اینکه به رختخواب می رویم‪ ،‬گوشی‬ ‫را دستمان می گیریم و شبکه های اجتماعی را باال و پایین می کنیم چراکه‬ ‫بر اساس تحقیقات منتشرشده‪ ،‬بررسی گوشی قبل از خواب می تواند‬ ‫دلیل افزایش وزن شما باشد و در عین حال به پوست شما اسیب بزند‪.‬‬ ‫ امروزه تلفن همراه به بخش مهمی از زندگی تبدیل شده است؛‬‫تا جایی که برای انجام خیلی از کارهای روزمره از خرید خانه‪،‬‬ ‫کسب وکار‪ ،‬گرفتن تاکسی و اطالع از اخبار روز جهان وابسته به این‬ ‫ابزار کوچک شده ایم‪ .‬این وسیله هوشمند خیلی وقت ها ما را از تنهایی‬ ‫نجات می دهد و ارتباط با دیگران را اسان کرده و ابزار سرگرمی ما‬ ‫را فراهم می کند‪ .‬تلفن همراه با همه مزایایی که دارد اما نور ابی‬ ‫ساطع شده از ان می تواند اسیب قابل توجهی به سالمت ما وارد کند‪.‬‬ ‫کنترل وزن و داشتن پوست صاف و شفاف از اهمیت باالیی به خصوص در‬ ‫میان زنان برخوردار است اما مطالعات نشان داده است که نور ساطع شده‬ ‫از موبایل‪ ،‬تبلت و لب تاپ نه تنها بینایی را ضعیف می کند بلکه بر روی‬ ‫دو عضو ظاهری بدن ‪ -‬پوست و وزن‪ -‬تاثیر فوق العاده ای می گذارد‪.‬‬ ‫همه ما کم وبیش درباره اشعه های مضر ‪ UV‬که از نور خورشید ساطع‬ ‫می شود‪ ،‬شنیده ایم و اغلب تالش می کنیم تا با اقدامات الزم ازجمله‬ ‫استفاده از کرم ضد افتاب‪ ،‬از پوستمان در برابر نور خورشید محافظت‬ ‫کنیم اما خیلی از مردم باوجود مراقبت از پوست در برابر نور خورشید از‬ ‫این موضوع اگاه نیستند که نور ابی ساطع شده از صفحه نمایش موبایل‬ ‫و لب تاپ نیز به اندازه نور خورشید سالمت پوست را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫نور ابی ساطع شده در اکثر صفحه نمایش هایی که ما استفاده می کنیم‪،‬‬ ‫نوری با طول موج کوتاه است که انرژی زیادی ساطع می کند‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫استفاده مداوم از این وسیله الکترونیکی و قرار گرفتن در معرض نور مضر‬ ‫ان‪ ،‬به یک نگرانی جدی تبدیل شده است‪ .‬اگرچه دریافت مقدار مشخصی‬ ‫از نور خورشید برای بدن ما مفید است اما نوری که از موبایل و لب تاپ‬ ‫ساطع می شود‪ ،‬ساخته دست بشر است و ازاین رو هیچ تاثیر مثبتی ندارد‪.‬‬ ‫تحقیقات نشان داده که نور ابی صفحه نمایش گوشی های هوشمند‪،‬‬ ‫لپ تاپ و تبلت می تواند منجر به پیری‪ ،‬چین وچروک‪ ،‬افزایش‬ ‫رنگ دانه و شلی پوست شود‪ .‬افرادی که رنگ پوست تیره تری دارند‬ ‫محتوای مالنین بیشتری در پوست خود دارند و ازاین رو‪ ،‬بیشتر در‬ ‫معرض قرمزی ناشی از نور صفحه نمایش و رنگ دانه ها هستند‪ .‬کالژن‬ ‫سالم به دلیل نور صفحه نمایش شکسته می شود و این باعث ایجاد‬ ‫لکه های سیاه و رنگ دانه های بیش ازحد می شود؛ بنابراین‪ ،‬مهم است‬ ‫که از پوست خود در برابر هرگونه اسیب ناشی از نور ساطع شده از‬ ‫صفحه نمایش محافظت کنیم‪ .‬اگرچه در این دنیای فناوری محور‬ ‫نمی توان به طور کامل استفاده از لپ تاپ و موبایل را کنار گذاشت لذا‬ ‫بهترین راه برای محافظت از پوست‪ ،‬استفاده از کرم ضد افتاب است‪،‬‬ ‫حتی زمانی که در خانه هستید زیرا ‪ SPF‬موجود در کرم های‬ ‫ضد افتاب‪ ،‬از پوست در برابر هرگونه نور مضر محافظت می کند‪.‬‬ ‫نخواب به دالیل زیادی برای بدن مهم است‪ .‬بدن شما هنگام خواب‬ ‫هورمون هاییتولیدمی کندکهبهرشدبدن‪،‬عضلهسازی‪،‬مبارزهبابیماری ها‬ ‫و ترمیم اسیب کمک می کند‪ .‬نداشتن خواب کافی می تواند بر خلق وخو‪،‬‬ ‫سالمت‪ ،‬وزن و توانایی شما برای انجام فعالیت های روزانه تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫چرخهشبانه روزییکفرایندطبیعیودرونیاستکهچرخهخواب وبیداری‬ ‫را تنظیم می کند و تقریباً هر ‪ 24‬ساعت تکرار می شود‪ .‬چرخه های طبیعی‬ ‫روزانه بدن در درجه اول به نور و تاریکی پاسخ می دهند‪ .‬خوابیدن در شب‬ ‫و بیدار بودن در روز نمونه ای از چرخه شبانه روزی مرتبط با نور است‪.‬‬ ‫ساعت بیولوژیک در مغز به هماهنگ کردن ریتم های طبیعی بدن‬ ‫و تنظیم فعالیت هایی مانند برنامه خواب و اشتها کمک می کند‪.‬‬ ‫وقتی نور کمتری وجود دارد‪ ،‬مغز هورمونی به نام مالتونین را‬ ‫بیشتر می سازد که این امر باعث خستگی می شود‪ .‬مطالعات روی‬ ‫حیوانات نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض نور موبایل در شب‬ ‫ممکن است مالتونین را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به تغییر در‬ ‫ریتم شبانه روزی و افزایش وزن ناشی از تغییر الگوهای غذایی شود‪.‬‬ ‫محققان از طریق ازمایش هایی روی موش های نر دریافتند که حتی‬ ‫یک ساعت قرار گرفتن در معرض نور ابی موبایل در شب‪ ،‬قند خون‬ ‫ان ها را افزایش می دهد و باعث می شود ان ها نیز قند بیشتری بخورند‪.‬‬ ‫بر اساس این مطالعه‪ ،‬محققان به این نتیجه دست یافتند که بین قرار‬ ‫گرفتن در معرض نور ابی ساطع شده از گوشی های هوشمند و افزایش‬ ‫اشتها و چاقی ارتباط وجود دارد‪ .‬همچنین تحقیقات محققان دانشکده‬ ‫پزشکی هاروارد نیز نشان داده که قرار گرفتن در معرض نور ابی در‬ ‫اواخر شب با بی خوابی‪ ،‬سرطان‪ ،‬بیماری قلبی و حتی دیابت مرتبط بوده‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهترین اقدام برای محافظت از خود در برابر اثرات مضر‬ ‫نور ابی موبایل‪ ،‬محدود کردن زمان استفاده از این وسیله در شب است‪.‬‬ ‫محققانتوصیهمی کنندکهدرصورتنیازبهاستفادهازتلفنهمراهدرشب‪،‬‬ ‫تلفن همراه را روی حالت شب فعال کنید؛ در این صورت صفحه نمایش‬ ‫به رنگ نارنجی و کمتر ابی درمی اید و باعث می شود به چشم اسیب‬ ‫کمتری وارد شود و در نهایت مالتونین تحت تاثیر کمتری قرار بگیرد‪ .‬برای‬ ‫فعال کردن حالت شب در تلفن همراه کافی است به ‪ Setting‬بروید‪،‬‬ ‫وارد قسمت ‪ Display‬شوید و ازاینجا ‪ Night Light‬را فعال کنید‪.‬‬ ‫مطالعه جدیدی که در مجله علمی ‪Physiology & Behavior‬‬ ‫منتشرشده‪ ،‬نشان می دهد که استفاده از تلفن همراه در حین غذا‬ ‫خوردن می تواند منجر به افزایش وزن و چاقی شود‪ .‬در این مطالعه از‬ ‫‪ 26‬مرد و ‪ 36‬زن استفاده شد که به ان ها سینی غذا داده شد و سپس‬ ‫از ان ها خواسته شد تحت سه شرایط مختلف ازمایشی غذا بخورند‪.‬‬ ‫ان ها در حالت اول هنگام غذا خوردن از گوشی هوشمند خود استفاده‬ ‫کردند‪ ،‬در دومی هنگام مطالعه مجله غذا خوردند و در سومی‪ ،‬در‬ ‫حال غذا خوردن اجازه نداشتند به تلفن یا مجله خود نگاه کنند‪.‬‬ ‫حدس می زنید ان ها چه زمانی بیشتر غذا خوردند؟ وقتی ان ها‬ ‫به تلفن یا مجله خود نگاه می کردند‪ .‬درواقع ان ها زمانی که در غذا‬ ‫خوردن به تلفن همراه و مجله نگاه می کردند‪ 15 ،‬درصد بیشتر از‬ ‫زمانی که اجازه نداشتند به این دو نگاه کنند‪ ،‬کالری دریافت کردند‪.‬‬ ‫در این مطالعه محققان دریافتند استفاده از تلفن همراه در حین غذا‬ ‫خوردن باعث حواس پرتی شده و منجر به این می شود که شما به میزان‬ ‫غذای خود توجه نکنید و بیش ازاندازه غذا بخورید که این امر می تواند‬ ‫منجر به افزایش وزن و چاقی شود‬ ‫پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می گذراند و‬ ‫ظرف چند روز اینده و پس از بازبینی های نهایی عملیاتی خواهد شد و بانک مرکزی نیز به پنجره‬ ‫واحد خدمات دولت الکترونیک متصل می شود‪.‬دکتر محرمان با برشمردن این چهار خدمت توضیح‬ ‫داد‪ :‬نخستین خدمت شامل استعالم تمام حساب های یک فرد در تمام بانک های کشور است‪،‬‬ ‫دومین خدمت نیز استعالم چک های برگشتی است که رفع سوء اثر نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سومین خدمت شامل نمایش حساب های مسدود شده فردی است که در شبکه بانکی‬ ‫چک برگشتی دارد‪ .‬بنابراین در صورتی که حسابهای فردی بابت چک برگشتی مسدود شده باشد‪،‬‬ ‫این موارد نیز برای وی نمایش داده می شود و می تواند حساب های مسدودی را مشاهده کند‬ ‫و خدمت پرکاربرد چهارم نیز شامل لیست تسهیالتی است که یک فرد از شبکه بانکی دریافت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫گفتگو‬ ‫دالر ‪ 32‬هزار تومان شد‪ ،‬اما بازار سرمایه ریخت‬ ‫یک کارشناس بازار سهام در گفتگو با سپهر ایرانیان تاکید کرد‪:‬‬ ‫در اولین روز معامالتی هفته متاسفانه‬ ‫شاخص کل بورس در ادامه روند‬ ‫گذشته خود کاهش یافت و کانال یک‬ ‫میلیون و ‪ 380‬هزار واحدی را از دست‬ ‫داد‪ .‬این در حالی است که به عقده‬ ‫بسیاری از تحلیل گران بازار سرمایه‬ ‫بسیار ارزنده است‪.‬‬ ‫تورم ناشی از حذف یارانه ها عامل‬ ‫پیروزی بازار پول بر بورس‬ ‫سپهر ایرانیان ‪-‬سرویس اقتصادی ‪-‬مرتضی ابراهیمی ‪-‬‬ ‫در حال حاضر تحلیلگران تکنیکالی سطح‬ ‫حمایت شاخص کل بورس را در کانال یک‬ ‫میلیون و ‪ 390‬هزار واحد براورد می کردند‪،‬‬ ‫اما شاخص این منطقه حمایتی را نیز از‬ ‫دست داد‪ .‬به نظر می رسد سطح حمایت‬ ‫بعدی در کانال یک میلیون ‪ 350‬هزار واحد‬ ‫باشد‪ .‬مهمترین عامل ریزش بازار سرمایه‬ ‫خروج پول حقیقی است که موجب شده‬ ‫است تا حجم معامالت کاهش یابد و ارزش‬ ‫معامالت خرد سهام نیز افت ‪ 16‬درصدی‬ ‫را تجربه کند‪.‬‬ ‫تقریبا ‪ 470‬روز از اخرین کف شاخص کل‬ ‫گذشته و شاهد نوسانات شاخص کل در‬ ‫یک الگوی کالسیک هستیم و همانطورکه‬ ‫مشاهده می شود اصالح موج اخر شاخص‬ ‫به محدوده ‪ 50‬درصد فیبو رسیده و شاید‬ ‫جالب باشد که میزان اصالح کال ‪13‬‬ ‫درصد بوده است و این انتظار وجود دارد‬ ‫بزودی شاهد برگشت شاخص کل باشیم‬ ‫و محدوده حمایتی مهم شاخص کل‪،‬‬ ‫همپوشانی خط روند صعودی و فیبوناچی‬ ‫‪ 61.8‬درصد اصالحی خواهد بود ‪.‬با توجه‬ ‫به اصالح اندیکاتور شاخص قدرت نسبی تا‬ ‫محدوده ‪ ، 25‬در صورت شکست خط روند‬ ‫نزولی این اندیکاتور نشانه های برگشت‬ ‫ظاهر خواهد شدو محدوده یک میلیون و‬ ‫‪ 347‬هزار واحدی نهایت اصالح این موج‬ ‫می تواند باشد و توصیه می شود در خرید‬ ‫و فروش های خود نهایت دقت را داشته‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر تحلیل گران بنیادی معتقدند‬ ‫عاملی که در میان مدت می تواند روند بازار‬ ‫را برگرداند‪ ،‬گزارش های ‪ 6‬ماهه شرکت ها‬ ‫است اما در کوتاه مدت چشم انداز بازار‬ ‫چندان مثبت نیست‪.‬‬ ‫کاهش شاخص کل بورس در حالی روی‬ ‫می دهد که نرخ دالر در بازار ازاد به کانال‬ ‫‪ 32‬هزار واحد نزدیک می شود‪ ،‬اما بازار‬ ‫سهام به رشد نرخ دالر دیگر حساس نیست‬ ‫که این موضوع دولت دارد اول این که با‬ ‫فرض تحقق برجام نرخ دالر تا ‪ 25‬هزار‬ ‫تومان ریزش خواهد کرد و دلیل دوم این‬ ‫است که نرخ ارز نیمایی تقریبا ثابت است‪.‬‬ ‫اتفاق افزایش نرخ ارز در بازار ازاد اما ثبات‬ ‫نرخ ارز نیمایی موجب شده است تا هزینه‬ ‫های شرکت های بورسی افزایش یابد‪ ،‬زیرا‬ ‫که خرید مواد اولیه و هزینه تعمیرات با‬ ‫دالر ‪ 32‬هزار تومانی صورت می گیرد اما‬ ‫درامد های ارزی با نرخ دالر ‪ 26‬یا ‪ 27‬هزار‬ ‫تومان تحقق می یابد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که نرخ دالر در ماه های‬ ‫اخیر در واکنش به سیگنال های مثبت از‬ ‫توافقات هسته ای روند نزولی گرفت و از‬ ‫کانال ‪ 33‬هزار تومان در بازار ازاد تا حوالی‬ ‫‪ 27‬هزار تومان نیز کاهش یافته بود‪ ،‬اما این‬ ‫در هفته های اخیر با کم رنگ شدن توافق‬ ‫برجام نرخ ارز مجددا صعودی شده است‬ ‫و در روزهایی که برجام بیشتر از همیشه‬ ‫در هاله ای از ابهام است‪ ،‬این بار با فشار‬ ‫بیشتری حرکت کرده و از مرز ‪ 32‬هزار‬ ‫تومان نزدیک شده است‪ .‬دالر هرات نیز که‬ ‫هفته های گذشته در سقف ‪ 28‬هزار تومان‬ ‫معامله می شد‪ ،‬در روز های اخیر به حدود‬ ‫‪ 31‬هزار و ‪ 700‬تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫قیمت دالر در بازار متشکل ارزی به تبع‬ ‫رشد ارز در بازار ازاد‪ ،‬روند افزایشی دارد‬ ‫و از ‪ 30‬هزار تومان گذشته است‪ .‬دالر در‬ ‫این بازار متشکل ارزی‪ ۳۰ ،‬مردادماه کار‬ ‫خود را با ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۶۵‬تومان اغاز کرده‬ ‫بودف روز یک شنبه با رشد خیره کننده به‬ ‫‪ 30‬هزار و ‪ 620‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫در اخرین روز هفته گذشته خبر ازاد سازی‬ ‫زغال سنگ به گوش اهلی بازار سرمایه‬ ‫رسید‪ ،‬با امدن این خبر پیش بینی می شد‬ ‫که بازار سهام مقدار اندکیرشد کند اما بازار‬ ‫سهام به این خبر ها بی واکنش بود و به‬ ‫نزول خود ادامه داد‪.‬‬ ‫چک لیست میزان پیشرفت رعایت برنامه های مبارزه با پولشویی چگونه دنبال می شود؟‬ ‫یادداشت‬ ‫برای اینکه برنامه انطباق خود را‬ ‫انعطاف پذیرتر‪ ،‬مقرون به صرفه تر و‬ ‫کارامدتر کنید‪ ،‬باید بهترین شیوه ها را‬ ‫برای انطباق با مبارزه با پولشویی دنبال‬ ‫کنید و از چک لیست ها برای انطباق با‬ ‫‪ AML‬به طور گسترده استفاده کنید‪.‬‬ ‫این مقاله قصد دارد برخی از بهترین‬ ‫شیوه هایی را که می توانید برای مطابقت‬ ‫با برنامه های ‪ AML‬خود اتخاذ کنید‪،‬‬ ‫پیشنهاد دهد‪.‬‬ ‫بهترین اقداماتی است که باید برای رعایت‬ ‫قوانین و مقررات‬ ‫مبارزه با پولشویی رعایت کنید‪:‬‬ ‫‪-1‬مبانی رعایت اصول مبارزه با پولشویی‬ ‫هر حوزه قضایی مجموعه ای از الزامات‬ ‫خاص خود را دارد‪ ،‬اما چند روش وجود‬ ‫دارد که قانون اساسی برای انطباق با شیوه‬ ‫های مبارزه با پولشویی را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫سعی نکنید اهمیت سیاست های مکتوب‬ ‫مبارزه با پولشویی را نادیده بگیرید ‪ .‬انطباق‬ ‫‪ AML‬چیزی نیست که شما برای بداهه‬ ‫سازی ان کنترل داشته باشید‪ .‬ابتدا باید‬ ‫سیاست های مبارزه با پولشویی(‪)AML‬‬ ‫خود را به خوبی درک کنید‪ ،‬سپس ان‬ ‫را برای کارکنان‪ ،‬مدیران تجاری و تنظیم‬ ‫کننده های خود بنویسید‪ .‬در حالی که همه‬ ‫کارکنان خود را از دستورالعمل ها اگاه می‬ ‫کنید‪ ،‬باید چند سوال از خود بپرسید تا‬ ‫مجبور نباشید اعتبار و کارایی ان سیاست‬ ‫ها را به خطر بیندازید‪.‬‬ ‫‪.۲‬چه نوع رکوردهای شناسایی‬ ‫مشتریان(‪ )KYC‬دارید؟‬ ‫مهرداد حاجی زاده فالح‪ ،‬مشاور ارشد مبارزه با پولشویی‬ ‫‪.۳‬مکانیسم غربالگری چیست؟‬ ‫‪.۴‬ایا فرایند بررسی دقیق مشتری کارامد‬ ‫است؟‬ ‫‪.۵‬چه رویه های ارتباطی را اتخاذ می کنید؟‬ ‫‪.۶‬سیاست های حفظ سوابق شما چیست؟‬ ‫شما باید یک فرد تعیین شده داشته باشید‬ ‫که مسئول برنامه و کارایی ان باشد‪ .‬این‬ ‫فرد؛ مسئول اطمینان از این است که همه‬ ‫فرایندها به خوبی دنبال می شوند و به‬ ‫موقع به روز می شوند‪.‬‬ ‫عالوه بر ان‪ ،‬افسر تطبیق باید مراقب تهیه‬ ‫گزارش های مناسب‪ ،‬اموزش و توسعه‬ ‫کافی باشد و در اخر اینکه کل سیستم به‬ ‫ارامی و بدون دردسر کار می کند‪.‬‬ ‫‪.۷‬برای موقعیت یک افسر انطباق ‪،AML‬‬ ‫باید فردی از مدیریت سطح ارشد را در نظر‬ ‫بگیرید زیرا انها هم قدرت و هم پتانسیل‬ ‫تاثیرگذاری بر معیارهای کیفی و کمی‬ ‫کسب و کار شما را دارند‪.‬‬ ‫‪.۸‬هر کارمند شرکت شما که به طور‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم با معامالت یا‬ ‫مشتریان سروکار دارد‪ ،‬باید خط مشی ها و‬ ‫رویه های شرکت شما را درک کند‪.‬‬ ‫‪.۹‬همه کارکنان باید به خوبی از تکنیک‬ ‫های استفاده شده توسط پولشویی ها‪،‬‬ ‫بررسی هایی که باید انجام دهند‪ ،‬الزامات‬ ‫قانونی و نحوه گزارش هر نوع فعالیت‬ ‫مشکوک اگاه باشند‪.‬‬ ‫‪.۱۰‬با این حال‪ ،‬برای شما بسیار مهم است‬ ‫که توجه داشته باشید که اموزش ‪AML‬‬ ‫یک فرایند مداوم است تا کارکنان خود را‬ ‫مطلع و هوشیار نگه دارید تا مطمئن شوید‬ ‫که کل برنامه به روز است‪.‬‬ ‫‪.۱۱‬یکی دیگر از جنبه های حیاتی ان‬ ‫بررسی است‪ .‬اگر فکر می کنید همه چیز‬ ‫خوب کار می کند و نیازی به بررسی‬ ‫عملکرد و کارایی روزانه خود نیست‪،‬‬ ‫مرتکب یک اشتباه جدی شده اید‪.‬‬ ‫‪.۱۲‬زمانی که شاهد مشکل یا دردسری‬ ‫در سیستم باشید‪ ،‬دیگر خیلی دیر شده‬ ‫است‪ .‬برای جلوگیری از این وضعیت‪،‬‬ ‫باید یک متخصص مستقل داشته باشید‬ ‫که مستقیماً با عملیات روزانه شما مرتبط‬ ‫نباشد‪ ،‬اما بتواند فرایندهای شما را به طور‬ ‫منظم نظارت و بررسی کند‪.‬‬ ‫خط قرمز رعایت مقررات مبارزه با‬ ‫پولشویی‪،‬‬ ‫همیشه نشانه هایی وجود خواهد داشت که‬ ‫به وضوح نشان می دهد که چیزی‬ ‫در سیستم یا فرایند درست نیست‪.‬‬ ‫پولشویی به معنای‬ ‫بازگرداندن پول غیرقانونی به بازار پس از‬ ‫مشروعیت بخشیدن به ان از طرق‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫در اینجا چند فعالیت غیر معمول وجود‬ ‫دارد که باید انها را کنترل کنید‪:‬‬ ‫‪.۱‬معامالت غیر معمول نقدی بزرگ‪.‬‬ ‫‪.۲‬فرکانس یا سطح تراکنش ها در چندین‬ ‫حساب برای تقسیم مقدار قابل توجه بر‬ ‫اساس استانه‪.‬‬ ‫‪.۳‬افزایش در مقادیر و فعالیت ها‪.‬‬ ‫‪.۴‬معامالت مرتبط با مشاغلی که به طور‬ ‫روزانه با مقادیر زیادی پول نقد سروکار‬ ‫دارند‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬از طریق قمار‪.‬‬ ‫معامالت مرتبط با چندین حوزه قضایی که‬ ‫سابقه فعالیت های پولشویی دارند‪.‬‬ ‫‪.۵‬تراکنش های مرتبط با مشاغل یا افرادی‬ ‫که می توانند پولشویی بالقوه باشند‪.‬‬ ‫شما می توانید این فعالیت ها را در مراحل‬ ‫اولیه فرایند مشتری مداری (‪ ) CDD‬یا‬ ‫از طریق یک فرایند نظارت مداوم تجربه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪.۶‬در زمان ورود به مشتری‪ ،‬اطالعات عادی‬ ‫و پایه مانند‬ ‫نوع حساب‪ ،‬تراکنش های مورد انتظار و‬ ‫منابع وجوه باید‬ ‫جمع اوری شود تا از هرج و مرج لحظه‬ ‫اخری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪.۷‬برای شما ضروری است که توجه داشته‬ ‫باشید که صرف نظر از بررسی داخلی یا‬ ‫گزارش خارجی به رگوالتورها‪ ،‬اطالعات‬ ‫ذکر شده در باال برای برچسب گذاری‬ ‫فعالیت یا تراکنش است‪.‬‬ ‫تخلفات بانک ها به حداقل می رسد‬ ‫یک کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬نظارت‬ ‫سیستمی امکان ارزیابی بانک ها و مقایسه‬ ‫ان ها را به صورت لحظه ای فراهم می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬نظارت سیستمی بانک‬ ‫مرکزی بر شبکه بانکی از جمله مواردی است‬ ‫که مورد تاکید رئیس کل بانک مرکزی و سایر‬ ‫مدیران دوره جدید مدیریتی این نهاد بوده است‪.‬‬ ‫این رویکرد در سند تحول دولت که اخیرا منتشر‬ ‫گردیده لحاظ شده تا مسیر برای رسیدن به یک‬ ‫شبکه بانکی مدرن در سال های پیش رو فراهم‬ ‫شود‪.‬با محقق شدن نظارت سیستمی بانک‬ ‫مرکزی متناسب با احتمال سرایت ریسک و‬ ‫تخطی در نهادهای مالی مرتبط‪ ،‬شامل بانک ها‪،‬‬ ‫لیزینگ ها‪ ،‬صرافی ها‪ ،‬صندوق های قرض الحسنه‬ ‫و تعاونی های اعتبار شدت نظارت خود را افزایش‬ ‫می دهد و تخلفات و سوءاستفاده ها را به حداقل‬ ‫می رساند‪ .‬فاکتور زمان تفاوت اساسی و ویژگی‬ ‫برتر نظارت سیستمی نسبت به نظارت سنتی‬ ‫است و امیدواریم بانک مرکزی با تحقق نظارت‬ ‫سیستمی در امر کنترل و مدیریت بانک ها موفق‬ ‫باشد چرا که به گفته کارشناسان این امر از‬ ‫مسائل مهم و حیاتی اقتصاد کشور است و یکی‬ ‫از عوامل اصلی کنترل نقدینگی و تورم به شمار‬ ‫می رود‪.‬در همین باره‪ ،‬حسین محمودی اصل‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا‬ ‫با بیان اینکه نظارت سیستمی سهم بسیار مهمی‬ ‫در پویایی و توانمندی نظام مدیریتی کشور‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نظام مدیریتی حال حاضر با‬ ‫روش های قدیمی بر پایه نظارت های حضوری‬ ‫و دستی و با دوره های زمانی طوالنی به ارزیابی‬ ‫عملکرد ها و رخداد های مالی می پردازد اما‬ ‫نظارت سیستمی امکان ارزیابی بانک ها و مقایسه‬ ‫ان ها را به صورت لحظه ای فراهم می کند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در روش های قدیمی بعضا شناسایی و‬ ‫ارزیابی تصمیمات‪ ،‬عملکرد ها و انحرافات تا چند‬ ‫ماه طول می کشید؛ اما در نظارت سیستمی در‬ ‫هر لحظه به صورت انالین همه فعالیت ها ارزیابی‬ ‫و نظارت می شود که به دقت باالتر و افزایش‬ ‫بازدارندگی در نظارت منجر خواهد شد و‬ ‫تخلفات و سوءاستفاده ها را به حداقل می رساند‪.‬‬ ‫حربه اعمال قوانین دولت در کنترل بانک ها‬ ‫محمودی با اشاره به عملکرد خوب دولت در‬ ‫استفاده از قانون گذاری و اعمال محدودیت‬ ‫برای کنترل و مدیریت بانک ها در کنار نظارت‬ ‫سیستمی؛ تصریح کرد‪ :‬ساماندهی نظام بانکی‬ ‫اصلی بسیار حیاتی بود‪ ،‬بانک ها به بهانه اینکه‬ ‫دولت به ان ها بدهکار است به راحتی اضافه‬ ‫برداشت داشتند و بنابراین در کشور شاهد رشد‬ ‫نقدینگی بی حد و حساب بودیم‪.‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اینکه می دانیم میزان نقدینگی‬ ‫که از طرف تسهیالت ایجاد می شود ضریب‬ ‫فزاینده باالیی دارد و باعث تورم شدید می شود؛‬ ‫کنترل بانک ها در خلق نقدینگی و سقف گذاری‬ ‫برای ناترازی های مربوطه‪ ،‬الزام به افزایش سرمایه‬ ‫و مدیریت هزینه و همچنین الزام به وثیقه گذاری‬ ‫برای اضافه برداشت بانک ها نیز بسیار کمک‬ ‫کننده است و با درگیر کردن منابع و دارایی ها‬ ‫و اعمال محدودیت ها از چرخه افزایش روزافزون‬ ‫نقدینگی جلوگیری می کند‪.‬این کارشناس‬ ‫اقتصادی با تاکید بر اینکه شفافیت هر چه بیشتر‬ ‫منجر به بازدارندگی بیشتر نیز می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با ساماندهی نظام بانکی عالوه بر اینکه جلوی‬ ‫تورم گرفته می شود بانک ها هم ملزم به دقت در‬ ‫پرداخت تسهیالت خواهند شد‪ .‬بانک مرکزی در‬ ‫حوزه اعطای تسهیالت باالی ‪۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫و شفافیت عملکرد بسیار خوبی داشته است که‬ ‫این عملکرد ها به معرض دید مردم نیز می رسد و‬ ‫باعث افزایش دقت بانک ها خواهد شد‪.‬‬ ‫به عقیده تحلیل گران بازار سهام یکی از عوامل خروج نقدینگی از‬ ‫بازار سهام تقابل بازار پول و بازار سرمایه است‪ .‬در این تقابل دولت‬ ‫رئیسی بیش از ان که پشت بازار سرمایه باشد‪ ،‬با حمایت از بازار‬ ‫پول رکود بازار سرمایه را عمیق تر کرده است‪ .‬زیرا که بازار پول‬ ‫نسبت به بازار سرمایه از جذابیت باالتری برخورد دار است‪ .‬با توجه‬ ‫به اهمیت این موضوع با یک کارشناس بازار سرمایه به بررسی تقابل‬ ‫بازار سرمایه و بازار پول پرداخته ایم‪.‬‬ ‫حمزه کریمی‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در گفتگو با مرتضی‬ ‫ابراهیمی خبرنگار سپهر ایرانیان گفت‪ :‬بازار پول در مواقعی در‬ ‫مقابل بازار سرمایه قرار می گیرد که مهمترین دلیل ان سیاست‬ ‫های کنترل تورم است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار سرمایه ابراز داشت‪ :‬در ابتدای سال جاری شاهد‬ ‫حذف یارانه های از اقالم اساسی مردم بودیم‪ ،‬این عامل موجب شد‬ ‫تا تورم کاالهای اساسی به چند صد درصد برسد‪ ،‬افزایش شدید‬ ‫تورم عاملی بود تا فشار بر مردم به شدت افزایش یابد‪ ،‬در نتیجه‬ ‫دولت برای کنترل نقدینگی اجازه افزایش نرخ بهره بانکی را داد‪.‬‬ ‫این تحلیل گر بازارهای مالی عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر شوک‬ ‫تورمی بر مردم به شدت باال است و دولت به دنبال کنترل این‬ ‫شوک است‪ .‬حال دولت با افزایش نرخ بهره هرچند به صورت موقت‬ ‫تصمیم دارد تا مانع رشد تورم شود‪.‬کریمی تاکید کرد‪ :‬در بازار پول‬ ‫شاهد هستیم که نرخ بهره بانکی بسیار ریز و نامحسوس در حال‬ ‫رشد است و بازار سهام به رشد نرخ بهره بانکی بسیار حساس است‪،‬‬ ‫به طوری که موجب شده است تا پول های که در بازار سرمایه‬ ‫فعال هستند‪ ،‬جذب بازار پول شوند‪.‬این کارشناس بازار سرمایه ابراز‬ ‫داشت‪ :‬تقابل بازار پول و بازار سرمایه نه تنها در ایران بلکه در جهان‬ ‫نیز روی می دهد‪ ،‬نمونه بارز ان را در کشور امریکا می توان دید‪.‬‬ ‫زیرا در امریکا فدرال رزو برای این که جلو تورم را بگیرد‪ ،‬اقدام به‬ ‫افزایش نرخ بهره کرد و با افزایش نرخ بهره قیمت کامودیتی ها به‬ ‫شدت کاهش یافت‪.‬حمزه کریمی در پایان تاکید کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫اعالم کرده است که روزانه حدود هزار میلیارد تومان در کشور رشد‬ ‫نقدینگی داریم‪ .‬رشد نقدینگی خود عامل چاپ پول بدون پشتوانه‬ ‫است‪.‬الزم به ذکر است که در نخستین روز کاری هفته شاهد افت‬ ‫شاخص بورس بودیم به طوری که شاخص کل بورس تهران با‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۱۸۳‬واحد کاهش‪ ،‬در ارتفاع یک میلیون و ‪ ۳۷۷‬هزار‬ ‫واحدی ایستاد‪ .‬شاخص هم وزن با ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۸۱‬واحد کاهش به‬ ‫‪ ۴۰۱‬هزار و ‪ ۹۰۸‬واحد و شاخص قیمت با یک هزار و ‪ ۷۸۳‬واحد‬ ‫افت به ‪ ۲۴۰‬هزار و ‪ ۳۹۹‬واحد رسید‪ .‬شاخص بازار اول‪ ۹ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۳۲‬واحد و شاخص بازار دوم‪ ۱۸ ،‬هزار و ‪ ۴۷۴‬واحد کاهش را ثبت‬ ‫کرد‪ .‬همچنین در روز یک شنبه در معامالت بورس تهران‪ ،‬بیش از‬ ‫چهار میلیارد و ‪ ۶۸۷‬میلیون سهم‪ ،‬حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش‬ ‫‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۴۳۶‬میلیارد ریال معامله شد‪ .‬همچنین سایر اشخاص‬ ‫بورس انرژی با ‪ ۶۰‬واحد‪ ،‬ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس‬ ‫با ‪ ۵۶‬واحد‪ ،‬بیمه دانا با ‪ ۴۹‬واحد و سپنتا با ‪ ۴۰‬واحد تاثیر مثبت‬ ‫بر شاخص بورس همراه شدند‪.‬در مقابل فوالد مبارکه اصفهان با‬ ‫‪ ۸۴۵‬واحد‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان با ‪ ۷۰۷‬واحد‪ ،‬ملی صنایع مس‬ ‫ایران با ‪ ۵۳۱‬واحد‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با ‪۵۲۱‬‬ ‫واحد‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ‪ ۵۲۰‬واحد و پاالیش نفت‬ ‫بندرعباسبا ‪ ۴۶۴‬واحد و ایران خودرو با ‪ ۴۳۳‬واحد تاثیر منفی بر‬ ‫شاخص بورس داشتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫دوشنبه* ‪ 28‬شهریور ‪ * 1401‬شماره ‪1405‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫استاندار البرز گفت‪ :‬مهر امسال ‪ ۲۶‬مدرسه جدید به فضای اموزشی این استان اضافه می‬ ‫شود‪.‬به گزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬مجتبی عبدالهی روز یکشنبه در نشست شورای اموزش و‬ ‫پرورش استان البرز افزود‪ :‬طبق امار مهرماه امسال ‪ ۵۶۰‬هزار دانش اموز در کالس های‬ ‫درس استان حضور می یابند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬استان البرز در سرانه های اموزشی‪ ،‬استان سی ام‬ ‫کشور است بر این اساس برای جبران کاستی ها در سفراستانی رییس جمهور ساخت ‪۱۰۰‬‬ ‫‪ ۲۶‬مدرسه به فضای اموزشی البرز اضافه می شود‬ ‫مدرسه در مرحله اول با تعامل دولت و خیرین در دستور کار قرار دادیم‪.‬‬ ‫عبدالهی گفت‪ :‬طی رایزنی های صورت گرفته مقرر شد این تعداد را به ‪ ۲۰۰‬مدرسه برسانیم‬ ‫و اکنون ‪ ۶۵‬مدرسه در حال ساخت‪ ۶۴ ،‬زمین جانمایی شده و در مهرماه امسال نیز ‪۲۶‬‬ ‫مدرسه افتتاح می شود‪.‬‬ ‫استاندار البرز افزود‪ :‬درصدد هستیم با توجه به نگاه ویژه ای که در دولت سیزدهم شکل‬ ‫گرفته‪ ،‬در خصوص ارتقا سرانه های ورزشی مدارس نیز اقدامات الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی از مدیرکل اموزش و پرورش استان البرز خواست تا طی چند روز اینده در خصوص‬ ‫راه اندازی اداره اموزش و پرورش شهرستان چهارباغ اقدام کند‪ .‬استاندار البرز با اشاره به‬ ‫جایگاه معلمان در جامعه‪ ،‬افزود‪ :‬پیشرفت‪ ،‬تعالی و ترقی جامعه در گرو تالش ها و حضور‬ ‫پویای معلمان است‪.‬‬ ‫برزعلی رئیس سازمان جهادکشاورزی گلستان‪:‬‬ ‫طرح جهش تولید در دیمزارها در ‪ ۲۱۰‬هزار سطح زیر کشت اجرا خواهد شد‬ ‫به گزارش نرگس ایزدپناه ازگلستان‪،‬همزمان با‬ ‫فرا رسیدن سال زراعی ‪ ۱۴۰۲-۱۴۰۱‬و به منظور‬ ‫تبیین سیاستها و برنامه های طرح جهش‬ ‫تولید در دیمزارهای استان‪ ،‬گردهمایی طرح‬ ‫جهش تولید در دیمزارها و کشت محصوالت‬ ‫پاییزه استان گلستان در روز چهارشنبه ‪۲۳‬‬ ‫شهریور ماه در سالن همایش های دانشکده‬ ‫مائده گرگان برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در این‬ ‫گردهمایی با حضور معاونت امور زراعت وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی صورت گرفت با بیان اینکه در سال زراعی‬ ‫جدید وفرمایش مقام معظم رهبری با شعار تولید‪،‬‬ ‫دانش بنیان و اشتغال افرین ‪،‬برنامه هدفمندی برای‬ ‫تولید کاالها به ویژه کاالهای استراتژیک گندم و‬ ‫برنج با طرح جهش تولید در دیمزارها بر مبنای‬ ‫افزایش کمی و کیفی تولید گندم‪ ،‬جو و کلزا در‬ ‫گلستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طرح جهش تولید در دیمزارهای‬ ‫استان گلستان با مشارکت ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫(ره) در راستای پشتیبانی از تولید‪ ،‬پایداری اشتغال‬ ‫و محرومیت زدایی‪ ،‬بهبود معیشت بهره برداران‪،‬‬ ‫رونق کشاورزی از اجرای طرح برای سومین سال‬ ‫در گلستان اجرا می شود که در سال اول در هشت‬ ‫شهرستان‪ ،‬در سال دوم در ‪ ۹‬شهرستان و امسال‬ ‫با ‪ ۱۴‬شهرستان‪ ،‬جهش تولید در‪ 200‬هزارهکتار‬ ‫دیمزارهای کم بازده در اراضی کشاورزی استان‬ ‫گلستان اجرا که با استقبال دیم کاران گلستان‪،‬‬ ‫سطح کشت این طرح امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل ‪ ۳.۵‬برابر افزایش داشت‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این طرح برای تولید سه محصول‬ ‫استراتژیک شامل گندم‪ ،‬جو‪ ،‬کلزا در حال اجرا است‪.‬‬ ‫برزعلی همچنین از افزایش تولید گندم گفت‪ :‬در‬ ‫سال زراعی ‪ 1400-1401‬با وجود کاهش ‪۲۴‬‬ ‫درصدی بارندگی در تولید گندم رشد ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫را داشته ایم و تولید گندم کشور به بیش از ‪۷.۳‬‬ ‫میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫برزعلی افزود‪ :‬عالوه براین افزایش بهره وری در‬ ‫مصرف اب‪ ،‬کشاورزی حفاظتی‪ ،‬کشت قراردادی و‬ ‫‪ ...‬نیز از جمله اولویت های جهادکشاورزی استان‬ ‫گلستان در سالجاری بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جهادکشاورزی استان میزان سطح کشت‬ ‫محصوالت را سال گذشته حدود ‪ 40‬هزار هکتار‬ ‫کلزا‪ ۱۷ ،‬هزار هکتار گندم و ‪ ۱۰‬هزار هکتار جو‬ ‫در دیمزارهای استان کشت شده است که توانست‬ ‫میزان تولید محصوالت کشاورزی را در استان‬ ‫افزایش دهدومطابق گزارش سازمان جهادکشاورزی‬ ‫گلستان‪ ،‬امسال در قالب طرح جهش تولید در‬ ‫دیمزارها ‪ ۷۱‬هزار هکتار از زمین زراعی گلستان زیر‬ ‫کشت غالت و دانه های روغنی رفت و بهره برداران‬ ‫در استفاده از این طرح رتبه سوم کشوری را بعد از‬ ‫کرمانشاه و خوزستان به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان افزود‪:‬‬ ‫‪45‬هزارتن بذر جمع اوری شده در سال گذشته‬ ‫بود که تالش داریم امسال بیشتر از مقدار ابالغی‬ ‫بذر جمع اوری نمائیم وامیدواریم با بذر گواهی شده‬ ‫نقش موثری در تولید انجام شود‪.‬‬ ‫برزعلی درخصوص رعایت اصول تناوب زراعی‪،‬‬ ‫حاصلخیزی خاک و پایداری تولیدمحصول گفت‪:‬‬ ‫این موارد ازاهمیت باالیی برخورداراست وبا توجه‬ ‫به تغییر اقلیم درصدد هستیم با روش های مختلف‬ ‫پایداری تولید را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫دکتر برزعلی به ارایه سیاستها و برنامه های اجرایی‬ ‫طرح جهش تولید دردیمزارهای استان پرداخت‬ ‫و گفت‪:‬برنامه های ما در طرح جهش تولید در‬ ‫دیمزارها بر افزایش کمی و کیفی محصوالت گندم‬ ‫و کلزا با در اختیار قرار دادن بذر و کود مرغوب‬ ‫متمرکز شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت‪:‬سطح‬ ‫اگهی ابالغ ماده ‪ 101‬و‪87‬‬ ‫بدین وسیله به اقای سید اردوان رضوی فرزند سید حسن به شماره ملی ‪0079521630‬واقای‬ ‫سید اشکان رضوی فرزند سید حسن به شماره ملی ‪0068260891‬همگی ساکن تهران خیابان‬ ‫شریعتی انتهای معلم خیابان گوهری کوچه سمیع زاده پالک ‪ 32‬زنگ ‪ ( 2‬ورثه مرحوم سید‬ ‫حسن رضوی) ابالغ می شود که پالک ثبتی ‪14043‬فرعی از ‪6735‬اصلی واقع در بخش ‪2‬‬ ‫تهران متعلق به شما درقبال طلب خانم خدیجه کریمی قهفرخی بازداشت گردیده ‪.‬لذا طبق ماده‬ ‫‪87‬ائین نامه اجرای مراتب بشما اخطارمی شود ضمنا هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت‬ ‫به مورد بازداشت ممنوع است وترتیب اثر داده نمی شود ‪.‬ششدانگ پالک ثبتی ‪14043‬فرعی‬ ‫از ‪6735‬اصلی واقع در بخش ‪ 2‬تهران حوزه ثبتی نارمک طبق نظریه کارشناس رسمی به مبلغ‬ ‫‪ 30 / 700 / 000 / 000‬ریال وچهاردانگ مشاع از ششدانگ پالک مذکور ( ملکی مدیون ) به مبلغ‬ ‫‪ 20 / 466 / 666 / 667‬ریال ارزیابی گردیده ‪ ،‬لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می‬ ‫باشید ‪ ،‬اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی‬ ‫دستمزد هیات کارشناسی به مبلغ ‪62 / 580 / 000‬ریال به شماره حساب ‪0103134800001‬‬ ‫به نام کانون کارشناسان رسمی دادگستری نزد بانک ملی به دفتراین اجرا به نشانی تهران ‪ ،‬چهارراه‬ ‫ولیعصر ‪ ،‬نبش خیابان برادران شهید مظفر ‪ ،‬پالک ‪ ، 919‬ساختمان معاونت اجرای اسناد رسمی‬ ‫اداره اول تسلیم نمایید ‪.‬ضمنا به اعتراضی که خارج از موعدیا فاقد فیش بانکی دستمزد هیات‬ ‫کارشناسی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬درضمن مقتضی است وضعیت بیمه ملک را نیز کتبا‬ ‫اعالم نمائید ‪.‬م الف ‪ - 12914 :‬شناسه اگهی ‪1381534 :‬‬ ‫مسئول اداره اول اجرای اسناد رسمی تهران ‪ -‬اعزازی‬ ‫اراضی زراعی گلستان ‪ ۵۳۹‬هزار و ‪ ۳۸۶‬هکتار با ‪۸۷‬‬ ‫هزار بهره بردار است که حدود ‪ ۷۷‬درصد ان اراضی‬ ‫دیم بوده و بیشترین فعالیت بهره برداران این خطه‪،‬‬ ‫کشت گندم‪ ،‬جو و کلزا است‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی گلستان اجرای‬ ‫طرح جهش تولید در دیمزارهای استان در راستای‬ ‫استفاده بهینه از اراضی دانست وگفت‪ :‬با توجه به‬ ‫بحران غذایی دنیا‪،‬رسیدن پایداری تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید ‪ :‬تالش‬ ‫و حضور خانواده جهادکشاورزی استان با تعاون و‬ ‫همکاری و مشارکت همگان موجب افزایش تولید و‬ ‫اثربخشی هرچه بیشتر این بخش شده است ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال جدید زراعی را با جدیت و انگیزه‬ ‫بیشتری شروع خواهیم کرد و با تقویت روحیه‬ ‫تعاون در راستای تولید هر چه بیشتر و بهتر‬ ‫محصوالت زراعی در استان کوشش می کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس مهاجر معاون وزیر جهادکشاورزی‬ ‫در امور زراعت در سخنانی با تاکید براینکه مهم‬ ‫ترین اصل برای کشور تولید است گفت‪ :‬امنیت‬ ‫غذایی و تامین کاالهای اساسی بسیار مهم است‬ ‫و برای باال رفتن ضریب امنیت غذایی چاره ای جز‬ ‫خودکفایی در مواد غذایی اساسی نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور‪،‬‬ ‫به عنوان یک اقدام مشترک با ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام (ره) با جدیت اجرا می شود‪.‬‬ ‫مهندس مهاجر با اشاره به اینکه این طرح به‬ ‫پیشنهاد و تاکید و دستور مقام معظم رهبری مطرح‬ ‫شده گفت‪ :‬ما وظیفه داریم در سراسر کشور ان را‬ ‫با جدیت دنبال کنیم تا انشااله به نتایج مطلوبی‬ ‫برسیم و افزود‪ :‬این نوید را می دهم که طرح را با‬ ‫جدیت بیشتری ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫در ادامه مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات‬ ‫گیاهی سازمان به تشریح اقدامات صورت گرفته در‬ ‫طرح جهش تولید در دیمزارهای استان پرداخت‪.‬‬ ‫در این همایش مدیرکل هواشناسی استان به ارائه‬ ‫گزارشی از پیش بینی هواشناسی فصل زراعی جدید‬ ‫پرداخته و برزنونی رییس اداره فناوری های مکانیزه‬ ‫استان در خصوص اهمیت کشاورزی حفاظتی در‬ ‫دیمزارها مطالبی بیان کرد ‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی‬ ‫گلستان گفت‪ :‬اجرای طرح جهش تولید در‬ ‫دیمزارها توسط ستاد اجرایی فرمان امام در این‬ ‫استان اهداف مهمی چون افزایش عملکرد در واحد‬ ‫سطح‪ ،‬کمک به بهبود معیشت اقشار مناطق محروم‪،‬‬ ‫اصالح الگوی کشت‪ ،‬استفاده از بذور گواهی شده‬ ‫استاندارد‪ ،‬تناوب زراعی و کشت مستقیم پیگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا عباسی افزود‪ :‬سال زراعی جاری در‬ ‫اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای استان‬ ‫به طور میانگین عملکرد محصول در واحد سطح‬ ‫بین ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۵‬درصد نسبت به سال زراعی قبل‬ ‫افزایش یافت‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬طی ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫برای اجرای جهش تولید در دیمزارهای استان و‬ ‫بهره گیری از طرح های دانش بنیان در حوزه تولید‬ ‫کشاورزی ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری شد که‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد ریال ان به صورت وام ارزان قیمت‬ ‫برای خرید ادوات کشاورزی با کارمزد چهار درصد‬ ‫و بازگشت پنج ساله به بهره برداران واجد شرایط‬ ‫پرداخت شد‪.‬معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان‬ ‫جهادکشاورزی گلستان گفت‪ :‬سهمیه طرح جهش‬ ‫تولید در سطح ‪ ۲۱۰‬هزار هکتار از دیمزارهای‬ ‫استان برای سال زراعی اینده ابالغ شده و پیگیر‬ ‫مقدمات اجرایی ان هستیم‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬در اجرای سومین سال جهش تولید‬ ‫در دیمزارهای استان با همکاری ستاد اجرای فرمان‬ ‫امام‪ ،‬به کارگیری ‪ ۲۱۰‬کارشناس تدارک دیده شده‬ ‫است‪.‬وی همچنین از برگزاری همایش توجیهی‬ ‫استانی برای کارشناسان و مدیران جهادکشاورزی‬ ‫شهرستانی در هفته اینده خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫عین حال‪ ،‬بخش زراعت جهادکشاورزی گلستان‬ ‫برای استفاده از ظرفیت ستاد اجرایی فرمان امام‬ ‫در جهش تولید محصوالت کشاورزی همه امکانات‬ ‫خود را بسیج خواهد کرد‪ .‬به گفته وی اکنون گندم‪،‬‬ ‫جو‪ ،‬کلزا‪ ،‬کاملینا‪ ،‬گیاهان دارویی‪ ،‬علوفه‪ ،‬نخود و‬ ‫عدس محصوالت زیر پوشش این طرح هستند و‬ ‫اگهی تسلیم سند مالکیت مورث موضوع پالک ثبتی ‪3104 / 16340314 / 4470‬‬ ‫تبدیل شده به شماره چاپی ‪967189‬‬ ‫شش دانگ به استثنای یک سهم مشاع از ‪11‬سهم مشاع به انضمام ثمنیه اعیانی ان از سه دانگ یک دستگاه‬ ‫اپارتمان نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ‪16340‬فرعی از ‪3104‬اصلی ‪ ،‬مفروز ومجزا شده از ‪4470‬فرعی از‬ ‫اصلی مذکور ‪ ،‬قطعه‪ 2‬واقع در بخش ‪ 11‬ناحیه ‪ 00‬حوزه ثبت ملک قلهک تهران استان تهران به مساحت ‪130 / 1‬‬ ‫مترمربع انباری قطعه ‪ 2‬وپارکینگ قطعه ‪ 7‬بنام فرخ صدیقی سندمالکیت اصلی بشماره چاپی ‪967189‬سری سال که‬ ‫درصفحه ‪316‬دفترامالک جلد ‪2224‬ذیل شماره ‪967189‬ثبت گردیده است وسپس برابر دادنامه حصر وراثت شماره‬ ‫‪ 89 / 12 / 8 - 277 / 105 / 89‬شعبه ‪ 3‬شورای حل اختالف نامبرده فوت نموده که ورثه وی عبارتند فرامرز وفریده‬ ‫صدیقی خواهران وبراداران ومونا صدیقی فرزند متوفی وورثه دیگری ندارد علیهذا نظربه اینکه علیرغم اخطار به مونا‬ ‫صدیقی ‪ ،‬نامبرده اخیر سند مالکیت پالک مورد نظر را به این اداره تسلیم ننموده ‪ ،‬مراتب دراجرای تبصره ‪ 3‬ذیل ماده‬ ‫‪120‬ایین نامه اصالحی قانون ثبت اگهی می گرددتا دارنده سند مالکیت ازتاریخ انتشار این اگهی ظرف ده روز سند‬ ‫مذکور را تسلیم ویا مجوز قانونی نگهداری انرا ضمن اعتراض خود به این اداره اعالم نماید ‪.‬بدیهی است درصورت انقضاء‬ ‫مهلت مقرر وعدم وصول اعتراض موجه یا عدم ارائه سند مورد نظر ‪ ،‬سند مالکیت ورثه مطابق مقررات قانونی صادر‬ ‫وتسلیم خواهد شد‬ ‫م الف ‪- 12916‬شناسه اگهی ‪1381538:‬‬ ‫مهدی شعبانی ‪-‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران ‪ -‬از طرف مهدی قنبری مطلق‬ ‫سکه بهار ازادی بدون تغییر‬ ‫قیمت در بازار معامله می شود‬ ‫بهره برداران می توانند از مزایای ان در افزایش‬ ‫تولید محصول در اراضی دیم خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫مطابق گزارش مسووالن ستاد اجرایی فرمان‬ ‫حضرت امام در گلستان‪ ،‬برای سومین سال اجرای‬ ‫طرح مزبور پوشش ‪ ۲۱۰‬هزار هکتار از اراضی دیمزار‬ ‫استان سهمیه در نظر گرفته شده که بهره برداران‬ ‫طرف قرارداد از مساعدت در بیمه محصوالت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬تامین ادوات کشاورزی‪ ،‬تامین کودهای‬ ‫ریزمغذی و غنی سازی بذر و توانمندسازی‬ ‫کارشناسان و بهره برداران با اجرای برنامه های‬ ‫ترویجی و اموزشی برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫استفاده از ظرفیت اراضی دیم در گلستان که حدود‬ ‫‪ ۷۷‬درصد از اراضی زراعی استان را شامل می‬ ‫شود‪ ،‬با تداوم و گسترش طرح مزبور در این منطقه‬ ‫می تواند دستیابی به جهش تولید در استان را با‬ ‫اهدافی چون پشتیبانی از تولید‪ ،‬پایداری اشتغال‬ ‫و محرومیت زدایی‪ ،‬بهبود معیشت بهره برداران‪،‬‬ ‫رونق کشاورزی در اراضی دیم زار و کم بازده شمال‬ ‫استان با کشت محصوالت کم اب طلب و وابسته به‬ ‫نزوالت اسمانی و کمک به امنیت غذایی کشور را‬ ‫دوچندان کند‪.‬گلستان با وسعت بیش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع وسعت‪ ۸۶۲ ،‬هزار هکتار مرتع‪۴۵۲ ،‬‬ ‫هزار هکتار جنگل‪ ۶۵۳ ،‬هزار هکتار زمین زراعی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۲‬هزار هکتار باغ و چهار میلیون واحد‬ ‫دامی دارد‪.‬همچنین استان گلستان در تولید دانه‬ ‫های روغنی کلزا‪ ،‬سویا و افتابگردان‪ ،‬هلو‪ ،‬توتون و‬ ‫گوشت مرغ رتبه اول‪ ،‬گندم‪ ،‬چغندرقند و خرمالو‬ ‫مقام دوم‪ ،‬شلتوک (برنج) پیله تر ابریشم‪ ،‬میگو و‬ ‫پنبه رتبه سوم‪ ،‬ماهیان پرورشی و خاویاری رتبه‬ ‫چهارم و جو و زیتون رتبه پنجم کشوری را دارد‪.‬‬ ‫و در پایان نشست نیز با حضور مهندس مهاجر‬ ‫معاون امور زراعت وزارت جهادکشاورزی‪ ،‬دکتر‬ ‫برزعلی رییس سازمان جهادکشاورزی استان‬ ‫گلستان‪ ،‬مهندس اسفندیاری پور‪ ،‬مهندس سهرابی‬ ‫مشاور و معاون وزیر و مجری طرح گندم کشور‪،‬‬ ‫دکتر حیدری‪ ،‬دکتر فرجی‪ ،‬مهندس عباسی پس از‬ ‫برگزاری پرسش و پاسخ از کارشناسان و کشاورزان‬ ‫فعال تقدیر شد‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬وحیده عسکری‪-‬قیمت دالر در صرافی‬ ‫ملی ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان اعالم شد‪ .‬این رقم رشد ‪ ۵۰‬تومانی نرخ فروش‬ ‫دالر دولتی را نسبت به اخرین روز کاری قبلی نشان می دهد‪ .‬قیمت‬ ‫یورو هم با افزایش ‪ ۸۰‬تومانی به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۲۰‬تومان رسید‪ .‬همزمان‬ ‫در بازار طال‪ ،‬سکه امامی درحالی ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان فروخته‬ ‫شد که درقیاس با هفته قبل ارزش ان ‪ ۵۰‬هزار تومان افزایش داشت‬ ‫اما سکه تمام بهار ازادی و سکه گرمی بدون تغییر قیمت معامله شدند‪.‬‬ ‫قیمت دالر در صرافی ملی با رشد ‪ ۵۰‬تومانی نسبت به هفته قبل‪ ۲۸ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان به ثبت رسید‪ .‬در اخرین روز کاری هفته قبل یعنی پنجشنبه‬ ‫‪ ۲۴‬شهریور صرافی ملی دالر دولتی را با قیمت ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان عرضه‬ ‫می کرد‪ .‬قیمت یورو امروز یکشنبه ‪ ۲۷‬شهریور به ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۲۰‬تومان رسید و‬ ‫درقیاس با هفته قبل شاهد رشد ‪ ۸۰‬تومانی ارزش یورو در صرافی ملی هستیم‪.‬‬ ‫طال ‪ ۱۸‬عیار در نیمه اول معامالت یک میلیون و ‪ ۳۱۵‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫این رقم تفاوتی با نرخ طال ‪ ۱۸‬عیار در اخرین معامالت رسمی هفته قبل ندارد‪.‬‬ ‫قیمت سکه امامی با رشد ‪ ۵۰‬هزار تومانی‪ ،‬به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫رسید‪ .‬پنجشنبه هفته قبل هر قطعه سکه امامی ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان‬ ‫ارزش داشت‪ .‬سکه تمام بهار ازادی و سکه گرمی‪ ،‬اما در اولین معامالت امروز‬ ‫بازار بدون تغییر قیمت معامله شدند‪ .‬سمه تمام بهار ازادی ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تومان فروخته شد و خرید سکه گرمی سه میلیون و ‪ ۵۰‬هزار تومان هزینه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫دستگیریکالهبردارانفروشزمینهای‬ ‫بالصاحب در البرز‬ ‫رییس پلیس اگاهی البرز گفت‪ :‬اعضای باند ‪ ۹‬نفره کالهبرداری که با شناسایی‬ ‫امالک بالصاحب اقدام به جعل سند ان ها کرده و با تنظیم چند فقره قولنامه و‬ ‫دست به دست کردن بین اعضای باند امالک را به فروش می رساندند‪ ،‬توسط‬ ‫پلیس اگاهی این استان شناسایی دستگیر شدند‪ .‬به گزارش ایرنا از پایگاه خبری‬ ‫پلیس‪ ،‬سرهنگ محمد نادربیگی روز یکشنبه اظهارداشت ‪ :‬در پی ارجاع یک‬ ‫فقره پرونده تصاحب غیرقانونی امالک توسط یک باند کالهبرداری سازمان یافته‬ ‫در منطقه جهانشهر کرج‪ ،‬بررسی موضوع در دستورکار اداره مبارزه با جعل‬ ‫و کالهبرداری پلیس اگاهی قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬بررسی های اولیه ماموران‬ ‫حاکی از این بود اعضای یک باند سازمان یافته کالهبرداری با شناسایی امالک‬ ‫بالصاحب اقدام به جعل سند ان ها کرده و با تنظیم چند فقره قولنامه و دست‬ ‫به دست کردن ملک بین اعضای باند‪ ،‬ان را به فروش می رساندند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫سه دانگ مشاع از ششدانگ سندمالکیت اپارتمان مسکونی به پالک ثبتی ‪413‬فرعی ‪2331‬اصلی مفروز ومجزی شده‬ ‫از ‪104‬فرعی ازاصلی مذکور واقع دربخش ‪10‬تهران به مساحت ‪ 69 / 65‬مترمربع واقع درطبقه سوم سمت جنوبی به‬ ‫انضمام پارکینگ ‪ 3‬به مساحت ‪11‬طبقه همکف سمت جنوب غربی وانباری ‪ 3‬به مساحت ‪ 3 / 92‬ذیل شماره دفترامالم‬ ‫اکترونیکی ‪139720301080027608‬سند مالکیت به شماره چاپی ‪771999‬سری ب ‪ 97 /‬به نام شبنم حاتمی هنزاء‬ ‫به شماره ملی ‪0077600568‬صادروتسلیم گردیدودارای رهنی شماره ‪25978‬مورخ ‪ 1396 / 08 / 08‬دفترخانه اسناد‬ ‫رسمی شماره ‪ 347‬شهر تهران استان تهران بنفع بانک مسکن می باشد ‪.‬حال نامبرده با ارائه استشهادیه که بامضاءشهود‬ ‫رسیده است وذیل ان طی شماره یکتا ‪140102155976000357‬مورخ ‪ 1401 / 6 / 5‬و‪140102155976000274‬‬ ‫ ‪ 1401 / 6 / 9‬دفترخانه ‪ 486‬تهران گواهی گردیده است مدعی است که سندمذکور به علت جابه جایی مفقود‬‫گردیده است و تقاضای صدور المثنی سندمالکیت ملک مورد نظر را دارد لذا مراتب باستناد ماده ‪120‬ائین نامه قانون‬ ‫ثبت دریک نوبت اگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ان ویا در اختیار داشتن سند مالکیت‬ ‫نزد خود می باشد ظرف مدت ‪10‬روز از انتشار این اگهی به این منطقه مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت اقدام نماید ‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1381523:‬م الف‪12911‬‬ ‫بهروز جشان ‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرارا تهران ‪ -‬از طرف صغرا محمودی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای منصور حیدری گاونانی وکالتابرابر وکالتنامه شماره ‪42181‬مورخ ‪ 1393 / 08 / 19‬دفترخانه ‪ 827‬تهران با تسلیم دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شماره‬ ‫‪23287‬و‪23288‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 26‬وشناسه یکتا ‪140102152724000252‬و ‪ 140102152724000253‬ورمز تصدیق ‪161077‬و‪631259‬توسط دفتر‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪827‬تهران وبرگ تقاضای به وارده شماره ‪5072‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 29‬مدعی فقدان سند مالکیت ‪225‬سهم از ‪ 1535305 / 4‬سهم ششدانگ‬ ‫یک قطعه زمین بمساحت ‪1535305 / 4‬مترمربع قطعه ‪ 3‬تفکیکی به پالک ثبتی ‪ 1069‬فرعی از ‪94‬اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور واقع دربخش ‪11‬تهران با‬ ‫مشخصات ‪ :‬مالکیت میرمحمد حسین ‪ /‬رحیمی یامچی فرزند میرعلی اکبر شماره شناسنامه ‪6516‬تاریخ تولد ‪ 1354‬صادره از مرند دارای شماره ملی ‪7581001568‬با‬ ‫جز سهم ‪225‬از کل سهم ‪1535305 / 4‬بعنوان مالک دویست وبیست وپنج سهم مشاع از یک میلیون وپانصد وسی وپنج هزارو سیصدوپنج ممیز چهار دهم‬ ‫سهم عرصه واعیان متن سهم ‪225 :‬مترمربع مشاع از ‪ 110533 / 1‬مترمربع مشاع از یک سهم مشاع از ‪ 12‬سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت ‪ 9556‬تاریخ‬ ‫‪ 1392 / 03 / 23‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪898‬شهرتهران استان تهران ‪،‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪653923‬سری ج سال ‪ 91‬که درصفحه‬ ‫‪ 116‬دفترامالک جلد ‪2131‬ذیل شماره ‪465727‬ثبت گردیده است ‪.‬که چابجایی مفقود شده است درخواست صدور سند مالکیت المثنی انرا نموده است ‪.‬لذا‬ ‫مراتب دراجرای ماده ‪120‬ائین نامه قانون ثبت فقط یک نوبت دریک روزنامه کثیراالنتشار اگهی می گرددتا چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور‬ ‫ویاوجود سندمالکیت را نزد خود داشته باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم ‪ ،‬تا مورد‬ ‫رسیدگی قرارگیرد اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد وبه اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد درصورت‬ ‫عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی ‪ ،‬المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ - 1381519:‬م الف ‪12910‬‬ ‫رضا النچری ‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای منصور حیدری گاونانی وکالتابرابر وکالتنامه شماره ‪42177‬مورخ ‪ 1393 / 08 / 19‬دفترخانه ‪ 827‬تهران با تسلیم دوبرگ استشهادیه محلی مصدق شماره‬ ‫‪23285‬و‪23286‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 26‬وشناسه یکتا ‪140102152724000250‬و ‪ 140102152724000251‬ورمز تصدیق ‪120711‬و‪590893‬توسط دفتر‬ ‫اسناد رسمی شماره ‪827‬تهران وبرگ تقاضای به وارده شماره ‪5068‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 29‬مدعی فقدان سند مالکیت ‪225‬سهم از ‪ 1535305 / 4‬سهم‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت ‪1535305 / 4‬مترمربع قطعه ‪ 3‬تفکیکی به پالک ثبتی ‪ 1069‬فرعی از ‪94‬اصلی مفروز از پالک اصلی مذکور واقع دربخش‬ ‫‪11‬تهران با مشخصات ‪ :‬مالکیت میرمحمد حسین ‪ /‬رحیمی یامچی فرزند میرعلی اکبر شماره شناسنامه ‪6516‬تاریخ تولد ‪ 1354‬صادره از مرند دارای شماره ملی‬ ‫‪7581001568‬با جز سهم ‪225‬از کل سهم ‪1535305 / 4‬بعنوان مالک دویست وبیست وپنج سهم مشاع از یک میلیون وپانصد وسی وپنج هزارو سیصدوپنج ممیز‬ ‫چهار دهم سهم عرصه واعیان متن سهم ‪225 :‬مترمربع مشاع از ‪ 110533 / 1‬مترمربع مشاع از یک سهم مشاع از ‪ 12‬سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت‬ ‫‪ 9555‬تاریخ ‪ 1392 / 03 / 23‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪898‬شهرتهران استان تهران ‪،‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪705244‬سری ج سال ‪91‬‬ ‫که درصفحه ‪ 335‬دفترامالک جلد ‪2131‬ذیل شماره ‪465800‬ثبت گردیده است ‪.‬که جابجایی مفقود شده است درخواست صدور سند مالکیت المثنی انرا نموده‬ ‫است ششدانگ پالک ‪1069‬فرعی از ‪ 94‬اصلی با پالک ‪ 13‬فرعی از ‪94‬اصلی درتعارض میباشد که مراتب جهت طرح درهیات محترم نظارت به اداره کل ثبت‬ ‫استان تهران گزارش گردیده است ‪.‬لذا مراتب دراجرای ماده ‪120‬ائین نامه قانون ثبت فقط یک نوبت دریک روزنامه کثیراالنتشار اگهی می گرددتا چنانچه کسی‬ ‫ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور ویاوجود سندمالکیت را نزد خود داشته باشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را بانضمام اصل‬ ‫سند مالکیت به این اداره تسلیم ‪ ،‬تا مورد رسیدگی قرارگیرد اصل سند مالکیت پس از مالحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شد وبه اعتراض بدون ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد درصورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی ‪ ،‬المثنی سند مالکیت پالک مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد گردید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ - 1381517:‬م الف ‪ 12909‬رضا النچری ‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانم زینب انصاری حسینی وکالتا از طرف محمد علی صبور روح وحید مستند به وکالتنامه شماره ‪ – 17295‬مورخ ‪ 1401 / 5 / 31‬دفترخانه ‪ 1622‬تهران با اعالم گم شدن سند‬ ‫مالکیت مورد اگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره ‪ 19208‬مورخ ‪ 1401 / 5 / 30‬طی درخواست وارده ‪13020‬مورخ ‪ 1401 / 5 / 31‬تقاضای صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت را نموده اند که مراتب دراجرای ماده ‪120‬ائین نامه قانون ثبت به شرح زیر اگهی می گردد‪:‬‬ ‫‪ – 1‬نام ونام خانوادگی ‪ :‬محمد علی صبور روح وحید مالک شش دانگ‬ ‫‪ – 2‬شماره پالک ‪ 10 :‬فرعی از ‪ 1558‬اصلی واقع دربخش ‪ 4‬تهران‬ ‫‪ – 3‬علت گم شدن ‪ :‬سرقت‬ ‫‪ – 4‬خالصه وضعیت مالکیت ‪ :‬یک قطعه اپارتما ن مسکونی نوع ملک طلق به پالک ثبتی ‪ 1588‬که در اجرای استاندارد سازی به پالک ‪10‬فرعی از ‪ 1558‬اصلی ‪ ،‬مفروز ومجزا شده‬ ‫از ‪ 7‬فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬تغییر یافته قطعه‪ 1‬در طبقه همکف وواقع دربخش ‪ 04‬حوزه ثبت ملک مولوی تهران استان تهران به مساحت ‪ 69 / 15‬مترمربع –‬ ‫مشخصات منضمات ملک ‪ :‬انباری قطعه ‪ 5‬به مساحت ‪ 3 / 9‬مترمربع واقع در زیرزمین به حدود اربعه ‪ :‬شماال ‪ :‬دیوار مشترک با انباری شماره ‪ 4‬شرقا ‪ :‬دیواریست به درز انقطاع که‬ ‫ماورا ان قسمت پ پالک ‪ 1558 / 1‬است جنوبا‪ :‬دیواریست به تاسیسات مشاعی غربا ‪ :‬دردوقسمت اول دیواریست به تاسیسات مشاعی دوم درب ودیوار به محوطه مشاعی ‪.‬مشخصات‬ ‫مالکیت ‪ :‬مالکیت محمد علی صبور روح وحید فرزند عباس شماره شناسنامه ‪2293‬تاریخ تولد ‪ 1361 / 03 / 29‬صادره از تهران دارای شماره ملی ‪0073354503‬با جز سهم ‪ 6‬از‬ ‫کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت ‪35834‬تاریخ ‪ 1392 / 04 / 23‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪123‬شهرتهران استان تهران ‪ ،‬موضوع سند‬ ‫مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪429236‬سری د سال ‪94‬با شماره دفتر الکترونیکی ‪139520301042017918‬ثبت گردیده است ‪.‬وکالنتری ‪112‬ابوسعید تهران برابر برگه بازجویی‬ ‫بشماره ‪ 1401 / 5 / 18 – 269‬مبنی بر اعالم سرقت سند را اعالم نموده است ‪.‬بگواهی دفتر بازداشتی ملک مذکور بازداشت ندارد ‪.‬لذا باتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق‬ ‫الذکر ودرخواست صدور المثنی ان مراتب اعالم تا هرکسی نسبت به ملک مورد اگهی معامله کرده که درقسمت چهارم این اگهی ذکرنشده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‬ ‫باشد باید تا ده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ویا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهدکرد ‪.‬نشانی ثبت محل ‪ :‬خیابان شیخ هادی‬ ‫نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب بیگی پالک ‪366‬اداره ثبت اسناد وامالک مولوی ‪.‬‬ ‫م الف ‪ – 12913‬شناسه اگهی ‪ 1381532 :‬الیاس صهبا‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران – ازطرف بهرام محمد حکمتی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه اقایان داود نیک بخت وامیرمسعود جلولی با اعالم مفقود شدن سندمالکیت ملک مورد اگهی با تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده شماره ‪13825‬و‪13824‬مورخ‬ ‫‪ 1401 / 5 / 31‬دفترخانه ‪1377‬تهران ودرخواست های وارده ‪11330‬و‪11327‬مورخ ‪ 1401 / 6 / 2‬تقاضای صدور سند المثنی سند مالکیت را نموده است مراتب دراجرای ماده‬ ‫‪120‬ائین نامه قانون ثبت به شرح زیر اگهی می گردد‪ :‬نام ونام خانوادگی مالکین ‪ :‬داود نیک بخت وامیرمسعود جلولی ‪ -‬شماره پالک فرعی ‪4797 :‬اصلی ‪151 :‬مفروز ومجزا شده از‬ ‫فرعی از اصلی مذکور ‪ -‬علت گم شدن ‪ :‬جابجایی ‪ -‬خالصه وضعیت مالکیت ‪ :‬اسناد مالکیت ‪ 1 / 6‬دانگ مشاع از ‪ 6‬دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به پالک ثبتی ‪4797‬فرعی‬ ‫از ‪ 151‬اصلی ‪ ،‬مفروز ومجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬واقع در بخش ‪ 11‬ناحیه ‪00‬حوزه ثبت ملک لویزان تهران استان تهران به مساحت ‪ 227 / 28‬مترمربع ‪ -‬توضیحات‬ ‫ملک این سند دراجرای ماده ‪ 45‬ائین نامه قانون ثبت ووفق بند ‪ 313‬مجموعه بخشنامه های ثبتی وماده ‪ 149‬الحاقی قانون ثبت صادر گردیده است وحاصل تجمیع پالکهای ثبتی‬ ‫‪ 1416‬و‪1423‬و‪1128‬و‪131‬فرعی که درراستای استانداردسازی مجموعه بخشنامه های ثبتی به ‪ 4429‬فرعی از ‪ 151‬اصلی استاندارد گردیده است می باشد ‪ -‬مشخصات مالکیت ‪ :‬مالکیت‬ ‫داود ‪ /‬نیک بخت فرزند حسن با جز سهم ‪ 0 / 8‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک هشت دهم دانگ مشاع از شش دانگ عرصه واعیان با شماره مستند مالکیت ‪139721701151036967‬تاریخ‬ ‫‪ 1397 / 12 / 11‬موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی ‪886546‬سری الف سال ‪ 98‬با شماره دفترالکترونیکی ‪139820301151021529‬ثبت گردیده است ‪.‬مالکیت امیرمسعود‬ ‫‪ /‬جلولی فرزند ولی اله با جز سهم ‪ 0 / 8‬از کل سهم ‪ 6‬بعنوان مالک هشت دهم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه واعیان باشماره مستند مالکیت ‪139721701151036967‬تاریخ‬ ‫‪ 1397 / 12 / 11‬موضوع سندمالکیت اصلی بشماره چاپی ‪886549‬سری الف سال ‪ 98‬با شماره دفترالکترونیکی ‪139820301151021532‬ثبت گردیده است ‪.‬اینک با توجه‬ ‫به اعالم مفقود ی اسناد مالکیت مورد ثبت فوق الذکر ودرخواست صدور المثنی ان ؛مراتب اعالم تا هرکس نسبت به ملک مورد اگهی ‪ ،‬معامله کرده واین معامله دراین اگهی قید‬ ‫نگردیده یا مدعی وجود اسناد مالکیت نزد خود می باشد باید تاده روز پس از انتشار اگهی به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارایه اصل اسناد مالکیت یا سند معامله تسلیم‬ ‫نماید واگرظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ویا درصورت اعتراض اصل اسناد مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی اسناد مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد کرد تاریخ انتشار ‪:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1381513 :‬م الف ‪12908:‬‬ ‫علیرضا صالحی ‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران ‪ -‬ازطرف ابوالفضل تریوه‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در کشور تزریق شده است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬‬ ‫ تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر ‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون بیش از ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور‬ ‫تزریق شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار و ‪ ۵۱۵‬نفر دوز اول‪۵۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۵۴‬هزار و ‪ ۵۹۶‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۱‬میلیون و ‪ ۱۲۰‬هزار و ‪ ۶۵۲‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۴‬میلیون و ‪ ۶۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۶۳‬دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۳‬هزار و ‪ ۱۹۹‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬شهریور ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1405‬‬ ‫تعارض منافع باعث محرومیت مردم از خدمات روزامد فیزیوتراپی‬ ‫رئیس و اعضای هیات مدیره‬ ‫انجمن علمی فیزیوتراپی ایران‪،‬‬ ‫در استانه برگزاری سی و سومین‬ ‫کنگره سالیانه این انجمن‪ ،‬به‬ ‫تشریح وضعیت حرفه فیزیوتراپی‬ ‫در کشور پرداختند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬احمد موذن‬ ‫زاده رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی‬ ‫ایران‪ ،‬در نشست خبری که بعد از‬ ‫ظهر یکشنبه ‪ ۲۷‬شهریور ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در محل انجمن برگزار شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محور اصلی کنگره‪ ،‬زندگی پویا تحت‬ ‫خدمات فیزیوتراپی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۳۰ :‬مقاله به کنگره ارائه‬ ‫شده و در کنار ان شاهد برگزاری‬ ‫میزگردهای علمی و ‪ ۲۵‬کارگاه‬ ‫اموزشی خواهیم بود‪.‬‬ ‫موذن زاده ادامه داد‪ :‬کنگره امسال‬ ‫به صورت حضوری برگزار خواهد‬ ‫شد و پیش بینی می شود ‪۳۰۰۰‬‬ ‫فیزیوتراپیست در کنگره حاضر‬ ‫شوند‪ .‬همچنین‪ ،‬بزرگ ترین نمایشگاه‬ ‫تجهیزات فیزیوتراپی در حاشیه‬ ‫برگزاری کنگره برپا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شیوع بیماری های‬ ‫اسکلتی عضالنی‪ ،‬افزود‪ :‬جامعه‬ ‫نیازمند استفاده از خدمات توانبخشی‬ ‫و فیزیوتراپی است‪.‬‬ ‫موذن زاده با اشاره به وجود ‪ ۸‬هزار‬ ‫فیزیوتراپیست در کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬دانشجوی فیزیوتراپی‬ ‫در مقاطع مختلف تحصیلی داریم‬ ‫که ارتقا دکترای حرفه ای را خواستار‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تعدادی از همکاران ما در‬ ‫کشورهای دیگر در مقطع دکتری‬ ‫حرفه ای فارغ التحصیل شده اند و‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۰۰‬فارغ التحصیل‬ ‫فیزیوتراپی در مقطع دکترای حرفه ای‬ ‫داریم که حدود ‪ ۸۰‬نفر این افراد در‬ ‫داخل کشور فعال هستند و بقیه در‬ ‫کشورهای دیگر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫موذن زاده گفت‪ :‬ما معتقدیم خدمات‬ ‫فیزیوتراپی با مقطع کارشناسی‬ ‫جوابگوی نیاز جامعه نیست و باید‬ ‫به دنبال ارتقای رشته فیزیوتراپی در‬ ‫مقطع دکترای حرفه ای بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به جمعیت‬ ‫کشور‪ ،‬حداقل ‪ ۴۰‬هزار فیزیوتراپیست‬ ‫نیاز داریم که در حال حاضر یک‬ ‫پنجم نیاز ما فراهم شده و همین‬ ‫موضوع باعث ورود افراد غیر متخصص‬ ‫به این حرفه شده است‪.‬‬ ‫موذن زاده با انتقاد از بیمه ها در‬ ‫عدم پرداخت به موقع مطالبات‬ ‫فیزیوتراپیست ها‪ ،‬افزود‪ :‬تاخیر در‬ ‫پرداخت مطالبات به ‪ ۷‬تا ‪ ۸‬ماه رسیده‬ ‫که موجب دلسردی فیزیوتراپیست ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاسفانه شاهد سیاست‬ ‫یک بام و هوا در برخورد با موسسات‬ ‫فیزیوتراپی هستیم و توجه الزم به‬ ‫تسهیل روند فعالیت این موسسات‬ ‫نمی شود و زنگ خطر تعطیلی این‬ ‫مراکز به صدا در امده است که در‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬مردم از خدمات فیزیوتراپی‬ ‫محروم می شوند‪.‬‬ ‫موذن زاده ادامه داد‪ :‬روند رو به‬ ‫رشد افراد فاقد صالحیت در حرفه‬ ‫فیزیوتراپی‪ ،‬باعث نابسامانی در این‬ ‫حوزه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر مقطع‬ ‫دکترای حرفه ای را در کشور نداریم‪،‬‬ ‫به رغم اینکه موافقت اصولی ان به‬ ‫صورت ازمایشی نیز اجرا شده بود‪.‬‬ ‫موذن زاده ادامه داد‪ :‬تعارض منافع‬ ‫باعث توقف دکترای حرفه ای‬ ‫فیزیوتراپی شده است‪ .‬زیرا‪ ،‬فکر‬ ‫می کنند سایر درمان ها را تحت‬ ‫الشعاع قرار می دهد‪ .‬در حالی که اص ً‬ ‫ال‬ ‫چنین چیزی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رسالت اول فیزیوتراپی‬ ‫پیشگیری از بروز بیماری های اسکلتی‬ ‫عضالنی است و روش های فیزیوتراپی‪،‬‬ ‫نه دارویی است و نه جراحی؛‬ ‫که بخواهد خدمات درمانی سایر‬ ‫رشته های پزشکی را محدود کند‪.‬‬ ‫موذن زاده گفت‪ :‬متاسفانه در نظام‬ ‫سالمت ما به ضرر بیمار تصمیم‬ ‫گیری می شود و بیشتر شاهد تعارض‬ ‫منافع در این قبیل تصمیم گیری ها‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فیزیوتراپی یکی از‬ ‫رشته های توانبخشی است که در‬ ‫عرصه پیشگیری و بازتوانی فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬اگر ما نخواهیم به این‬ ‫رشته ها بها بدهیم‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫هزینه های درمان خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فقر حرکتی در دوران کرونا که‬ ‫بیش از همه کودکان را گرفتار کرده‬ ‫است‪ ،‬نیاز به خدمات توانبخشی و‬ ‫فیزیوتراپی را بیش از پیش نمایان‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫موذن زاده ادامه داد‪ :‬چرا باید اجازه‬ ‫بدهیم مردم از خدمات فیزیوتراپی‬ ‫محروم شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ‪ ۴‬وزیر بهداشت دستور‬ ‫دکترای حرفه ای فیزیوتراپی را داریم‬ ‫اما متاسفانه تاکنون اجرایی نشده‬ ‫و اسیب ان متوجه سالمت مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫موذن زاده با انتقاد از سیستم پزشک‬ ‫ساالر حاکم بر نظام سالمت کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه درخواست مهاجرت‬ ‫فیزیوتراپیست ها شدت گرفته است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست خبری‪ ،‬پرهام‬ ‫پارسانژاد عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫فیزیوتراپی ایران گفت‪ :‬متاسفانه ما به‬ ‫کارخانه فیزیوتراپ سازی کشورهای‬ ‫منطقه تبدیل شده ایم و کشور عمان‪،‬‬ ‫جاروبرقی فیزیوتراپیست های ایرانی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی دانشجوی فیزیوتراپی‬ ‫ما مدرک دکتری حرفه ای پاکستان را‬ ‫دریافت می کند‪ ،‬از همانجا به امریکا‬ ‫مهاجرت می کند و به کشور باز‬ ‫نمی گردد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬محمد اکبری دبیر علمی‬ ‫کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران‪ ،‬با‬ ‫اشاره به شیوع بیماری های اسکلتی‬ ‫عضالنی‪ ،‬افزود‪ :‬نسبت به قبل بیش‬ ‫از ‪ ۲‬برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیستم اسکلتی عضالنی‬ ‫به مثابه موتور بدن است و باید خوب‬ ‫عمل کند‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬عملکرد‬ ‫سایر دستگاه های بدن دچار اختالل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبری افزود‪ :‬اگر حرفه فیزیوتراپی‬ ‫ارتقا پیدا نکند‪ ،‬در اینده با جامعه ای‬ ‫بیمار مواجه خواهیم شد‪ ،‬چون از‬ ‫خدمات روزامد فیزیوتراپی محروم‬ ‫خواهند بود‪.‬وی گفت‪ :‬در کشورهای‬ ‫پیشرفته دیده شده که هزینه درمان‬ ‫با وجود فعالیت فیزیوتراپیست های‬ ‫حرفه ای‪ ،‬کاهش پیدا می کند‪ .‬لذا‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت باید به استانداردهای‬ ‫جهانی فکر کنند‪.‬‬ ‫سی و سومین کنگره سالیانه انجمن‬ ‫فیزیوتراپی ایران‪ ،‬در روزهای ‪ ۱۳‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬مهر ‪ ۱۴۰۱‬در محل هتل المپیک‬ ‫تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫اختالل در فیزیوتراپی‪ ،‬فیزیوتراپی‬ ‫در اسیب های عصبی عضالنی و‬ ‫اسکلتی‪ ،‬فیزیوتراپی در اسیب های‬ ‫قلبی عروقی و تنفسی‪ ،‬فیزیوتراپی‬ ‫در اسیب های ورزشی‪ ،‬فیزیوتراپی در‬ ‫بیماری های کودکان و‪ ...‬از مهم ترین‬ ‫محورهای مورد بحث در این کنگره‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی دو مرحله ای‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس در نظر دارد یک قطعه زمین‬ ‫به مساحت ‪ 500‬مترمربع واقع در شهر قدس جهت ادامه ساخت درمانگاه‬ ‫تخصصی با مشخصات ذیل به فروش می رساند‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام ملک‬ ‫ادرس‬ ‫قیمتکارشناسی‬ ‫‪1‬‬ ‫زمین‬ ‫شهر قدس‪ -‬خی ابان ‪ 30‬متری شورا‪ -‬خی ابان‬ ‫ساحل‪ -‬خی ابان احمدیان‬ ‫متری ‪ 40/000/000‬ریال‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫ انجمن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده موجود می باشد‪.‬‬‫ حداکثر مهلت دریافت اســناد مزایده و ارائه پاکت پیشنهاد قیمت ‪ 10‬روز پس از‬‫انتشار اگهی می باشد‪.‬‬ ‫ مبلغ پیشــنهادی می بایســت از حیث مبلغ مشــخص‪ ،‬معین و بدون ابهام بوده و در‬‫پاکت الک و مهر شده تسلیم گردد‪.‬‬ ‫ هزینه درج اگهی و قیمت کارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬‫محل توزیع اسناد‪ :‬شهر قدس‪ -‬بلوار ‪ 45‬متری انقالب‪ -‬خیابان صنعت چهارم‪ -‬پروژه‬ ‫در حال ساخت درمانگاه تخصصی امام علی (ع)‪ -‬شماره تماس‪09035816821 :‬‬ ‫محل تحویل پاکت‪ :‬شهر قدس‪ -‬بلوار ‪ 45‬متری انقالب‪ -‬خیابان صنعت چهارم‪ -‬پروژه‬ ‫در حال ساخت درمانگاه تخصصی امام علی (ع)‪ -‬شماره تماس‪09035816821 :‬‬ ‫انجمن حمایت از بیماران خاص شهرستان قدس‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1462

روزنامه سپهرایرانیان 1462

شماره : 1462
تاریخ : 1401/09/16
روزنامه سپهرایرانیان 1461

روزنامه سپهرایرانیان 1461

شماره : 1461
تاریخ : 1401/09/15
روزنامه سپهرایرانیان 1460

روزنامه سپهرایرانیان 1460

شماره : 1460
تاریخ : 1401/09/14
روزنامه سپهرایرانیان 1459

روزنامه سپهرایرانیان 1459

شماره : 1459
تاریخ : 1401/09/13
روزنامه سپهرایرانیان 1458

روزنامه سپهرایرانیان 1458

شماره : 1458
تاریخ : 1401/09/12
روزنامه سپهرایرانیان 1457

روزنامه سپهرایرانیان 1457

شماره : 1457
تاریخ : 1401/09/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!