روزنامه سپهرایرانیان شماره 1373 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1373

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1373

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1373

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪9 august 2022‬‬ ‫افتتاح حساب‬ ‫روند کاهشی‬ ‫به صورت گروهی‬ ‫هزینه وام مسکن‬ ‫ادامه دارد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪1401‬‬ ‫در بانک ها ممنوع شد‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سرمقاله‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫رفع بخش زیادی از نیاز بخش های‬ ‫اقتصادی کشور با توسعه زنجیره مالی‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد روز قلم‬ ‫با دستانی از جنس عشق و فداکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هفدهم مرداد دیگری از راه رسید‪ ،‬روزی که به نام خبرنگار در تاریخ این مرز و بوم به ثبت رسیده و یاداور‬ ‫کسانی که با سالحی برنده به نام قلم در دست دارند و همواره و همواره با دستانی پر از عشق و فداکاری‬ ‫در تمام عرصه ها با هدف اگاهی بخشی حضور داشته و دارند‪...‬‬ ‫اختالفات قبلی عامل ایجاد‬ ‫حادثه رفسنجان بود‬ ‫نماز ظهر عاشورایی‬ ‫در سراسر کشور برگزار شد‬ ‫مذاکرات به خوبی‬ ‫در حال انجام است‬ ‫‪4‬‬ ‫ایت اله رییسی‪:‬‬ ‫ابتکار عمل در مقابل صیهونیست ها‬ ‫به دست جوانان فلسطینی افتاده است‬ ‫قیمت طال‬ ‫افزایش یافت‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫ارایه سرویس های‬ ‫حمل و نقل رایگان‬ ‫به عزاداران توسط‬ ‫شهرداری کرج‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برگزاری عکاسی‬ ‫با عنوان« کودکان‬ ‫پناهجو‪،‬میهمان‬ ‫نوازی ایرانی»‬ ‫‪5‬‬ ‫بهزیستی ایالم در‬ ‫شاخص های نظارتی‬ ‫موفق به کسب رتبه‬ ‫عالی کشور شد‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫اگهـی مـناقصه عمومی‬ ‫شــهرداری شــهر قدس در نظر دارد نســبت به برون سپاری تامین‬ ‫نیــروی حفاظت فیزیکی به تعداد ‪ 46‬نفــر از طریق مناقصه عمومی‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــراورد اولیــه ‪ :‬مبلــغ اولیــه بــراورد انجــام کار حــدود‬ ‫‪ 40/671/536/000‬ریال (چهل میلیارد و ششــصد و هفتاد یک میلیون و پانصد و سی و شش‬ ‫هزار ریال ) با احتساب کسور قانونی و ‪ % 9‬مالیات بر ارزش افزوده میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت قرارداد ‪ :‬حدود ‪ 10‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ 2/033/577/000‬ریال (دو میلیاردو سی و سه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار ریال)‬ ‫می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود‪.‬‬ ‫ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا ســایر موارد مشــابه به عنوان ضمانت نامه‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب ‪0105708327003‬‬ ‫نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس‬ ‫مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات‬ ‫به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪:‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه ‪ 2/500/000‬ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که به حساب‬ ‫شماره ‪ 0105708298000‬به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از‬ ‫طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت خرید اسناد ‪:‬‬ ‫شــروع خریــد اســناد مناقصه از روز دو شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/18‬بوده و اســناد و مدارک‬ ‫مناقصــه ظرف مهلت مندرج درســامانه تــدارکات دولت بــه نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل‬ ‫دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات ‪:‬‬ ‫مهلت تحویل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تا پایان وقت اداری (ساعت‪ )12/00‬روز پنج شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/03‬و اخرین مهلت بارگذاری اســناد تا ســاعت ‪ 17‬همانروز از طریق بارگذاری‬ ‫در ســامانه تدارکات دولت به نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬و جلسه کمیسیون معامالت‬ ‫در مورخ ‪1401/05/05‬برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مجوز مورد نیاز جهت شــرکت در مناقصه ‪:‬شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت از اداره تعاون‬ ‫و دارای مجوز حفاظتی و مراقبتی از ناجا (انتظام )‬ ‫‪ -8‬پرداخت هزینه اگهی مناقصه بعهده برنده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در اگهی با ســامانه ستاد مالک عمل سامانه‬ ‫ستاد خواهد بود‬ ‫‪-11‬سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است ‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول ‪ 1401/05/11‬تاریخ چاپ نوبت دوم‪1401/05/18‬‬ ‫***************** روابط عمومی شهرداری شهر قدس *****************‬ ‫شهرداری باغستان در نظر دارد فراخوان پروژه تکمیل پارک بهار نصیر اباد را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط‬ ‫( دارا بودن حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته ابنیه و راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )‬ ‫جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می اید ‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام‬ ‫الزم را به عمل اورند ‪.‬‬ ‫شرح مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مبلغ براورد قرارداد تا سقف ‪ 10 / 000 / 000 / 000‬ریال با کلیه کسورات قانونی و ‪ % 9‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده‪.‬‬ ‫‪ .2‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ 500 / 000 / 000‬ریال که به صورت واریز نقدی و ضمانت نامه معتبر‬ ‫بانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد ‪.‬‬ ‫‪ .3‬مهلت خرید اسناد مناقصه از مورخ ‪ 1401 / 05 / 18‬سه شنبه تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 22‬شنبه و اسناد و مدارک از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬قیمت اسناد مناقصه مبلغ ‪( 1 / 500 / 000‬یک میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که به‬ ‫حساب ‪ 0105369696009‬بانک ملی شعبه خادم اباد به صورت الکترونیک از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک دولت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 06 / 01‬روز سه شنبه و نحوه تحویل‬ ‫اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پاکت ها در تاریخ ‪ ( 1401 / 06 / 02‬روز چهارشنبه ) ‪.‬‬ ‫‪ .7‬مناقصه گران می بایست اصل فیش واریزی نقدی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از‬ ‫پایان مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند ‪.‬‬ ‫‪ .8‬هزینه چاپ دو نوبت اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬شهریار ‪ -‬باغستان ‪ -‬بلوار امام خمینی (ره) ‪ -‬بلوار ولیعصر(عج) ‪ -‬خیابان الله دوم اصلی ‪-‬‬ ‫شهرداری باغستان ‪ -‬امور قراردادها‪ .‬تلفن‪ 021_65238006 :‬سایت شهرداری‪BAGHESTAN.IR :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 05 / 11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401 / 05 / 18 :‬‬ ‫محمدرضا شمسایی‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫✅‬ ‫✅‬ ‫✅‬ ‫✅‬ ‫‪6‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اولیــن جلســه شــورای اداری بــا حضــور مدیــر‪ ،‬معاونیــن ‪ ،‬روســای واحــد هــای ســتادی و‬ ‫عملیاتــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‪،‬‬ ‫محســن وزارتــی مدیــر ایــن شــرکت بــا اشــاره بــه حساســیت سوخت رســانی بــر ایجــاد‬ ‫امادگــی هــر چــه بیشــتر و برنامه ریــزی دقیــق مســئولین منطقــه بــرای تامیــن بـه موقــع‬ ‫مهندس علیرضا مویدی به عنوان‬ ‫رئیس شورا انتخاب گردید‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬در جلسه علنی‬ ‫شورای اسالمی شهر هشتگرد و با‬ ‫حضور نمایندگان فرمانداری شهرستان‬ ‫ساوجبالغ ‪ ،‬هیئت رئیسه شورای ششم‬ ‫برای سال دوم انتخاب و مهندس‬ ‫علیرضا مویدی به عنوان رئیس شورا ‪،‬‬ ‫مهندس جواد فالحتکار به عنوان نایب‬ ‫رئیس ‪ ،‬مهندس محمدرضا کاشف به عنوان منشی و مهندس محسن‬ ‫فیروز زارع به عنوان خزانه دار و امور مالی شورا انتخاب شدند ‪.‬‬ ‫بازدید شهردار هشتگرد از عملیات زیرسازی و‬ ‫اماده سازی خیابان فرهیختگان شهرک کوثر‬ ‫سهیال گودرزی ‪ -‬یعقوبی شهردار‬ ‫هشتگرد از اغاز عملیات زیرسازی‬ ‫و اماده سازی معابر شهرک کوثر‬ ‫جهت اجرای روکش اسفالت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری شهرداری‬ ‫هشتگرد‪ ،‬در راستای تامین رفاه‪،‬‬ ‫اسایش و جلب رضایتمندی شهروندان‬ ‫و به منظور اجرا و تامین زیرساخت های اصولی معابر در سطح شهرک‬ ‫کوثر‪ ،‬در حال حاضر عملیات تسطیح ‪ ،‬رگالژ و غلطک زنی و زیرسازی‬ ‫و اماده سازی معابر جهت روکش اسفالت در خیابان های اصلی و فرعی‬ ‫این شهرک در حال انجام است و این عملیات درتمامی معابر مورد نیاز‬ ‫سطح منطقه نیز اجرا خواهد شد‪.‬وی با تاکید بر اینکه اقدامات ساماندهی‬ ‫معابر سطح منطقه با هدف تسهیل در رفت و امد‪ ،‬ایمن سازی ‪ ،‬ایجاد‬ ‫بستری مناسب جهت رضایتمندی ساکنین و روان شدن ترافیک صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با اتمام زیرسازی و اماده سازی بستر این معابر‪،‬‬ ‫عملیات اسفالت ریزی و روکش اسفالت مناطق مورد نیاز شهرک کوثر‬ ‫نیز انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ارایه سرویس های حمل و نقل رایگان به‬ ‫عزاداران امام حسین(ع) توسط شهرداری کرج‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪ -‬معصومه سعیدی‪-‬‬ ‫ل و نقل بار و مسافر شهری شهرداری کرج از‬ ‫سرپرست سازمان حم ‬ ‫ارائه سرویس های رایگان به منظور رفاه حال عزاداران امام حسین (ع)‬ ‫طبق سنوات گذشته و در مکان های پیش بینی شده خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این خدمت رسانی از روز اول ماه محرم در حال اجرا است‪ .‬محسن‬ ‫امیدوار حسینی اظهار داشت‪ :‬هم زمان با فرارسیدن ماه محرم و برگزاری‬ ‫مراسم سوگواری در نقاط مختلف شهر کرج و با توجه به درخواست های‬ ‫مطرح شده از سوی مراکز فرهنگی و هیئات مذهبی این کالن شهر‪،‬‬ ‫سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج همچون سنوات گذشته‬ ‫ارائه سرویس های ویژه ای را به صورت رایگان جهت دسترسی اسان تر‬ ‫شهروندان به منظور شرکت در مراسم عزاداری سرور و ساالر شهیدان‬ ‫حضرت اباعبداله الحسین (ع) در دستور کار خود قرار داده است‪ .‬این‬ ‫مسئول اضافه کرد‪ :‬هم اکنون و بر اساس برنامه ریزی های مشخص شده‪،‬‬ ‫اتوبوس های این سازمان از شب اول محرم ارائه خدمات ویژه ای را در ‪۴‬‬ ‫نقطه از شهر کرج برای ایاب و ذهاب عزاداران هیئت فاطمیون غرب کرج‪،‬‬ ‫مسجد جامع کرج‪ ،‬امامزاده حسن (ع) و‪ ...‬اغاز کرده اند‪ .‬امیدوار حسینی‬ ‫با اشاره به اینکه به دلیل شرایط خاص بیماری کرونا به طور میانگین‬ ‫تعداد ‪ ۱۰‬دستگاه برای این منظور اختصاص داده شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پیش بینی می شود که با نزدیک شدن به روزهای عزیز تاسوعا و عاشورا‬ ‫تعداد اتوبوس های اعزامی توسط این سازمان افزایش یابد‪ .‬سرپرست‬ ‫سازمان در خصوص زمان خدمت رسانی به عزاداران حسینی بیان کرد‪:‬‬ ‫اتوبوس های مذکور از ساعت ‪ ۱۹:۳۰‬الی ساعت ‪ ۱‬بامداد در محل های‬ ‫اشاره شده مستقر می باشند تا شهروندان را به نقاط مختلف شهر برسانند‪.‬‬ ‫این مسئول در توضیح اقدامات سازمان در ماه محرم ادامه داد‪ :‬سازمان‬ ‫حمل ونقل بار و مسافر شهرداری کرج در بخش دیگری از اقدامات خود‬ ‫نسبت به نصب بنر در جلوی اتوبوس های سازمان در ایام محرم اقدام‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه خانم نسرین گنجوزاده خبیصی فرزند‬ ‫احمد با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی‬ ‫شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل‬ ‫‪ 755104‬الف ‪ 93‬مربوط به شش دانگ یک باب خانه‬ ‫تحت پالک‪ 43‬فرعی از ‪ - 75‬اصلی واقع در روستای‬ ‫گندمکار علیا‪ -‬شهرستان اردل ناحیه میانکوه بخش‬ ‫ده استان چهارمحال و بختیاری به مساحت ‪262 / 76‬‬ ‫مترمربع که در دفتر امالک جلد‪ 41‬صفحه ‪ 490‬ذیل‬ ‫شماره ‪ 7424‬بنام نامبرده ثبت سپس سند مالکیت‬ ‫صادر گردیده ‪ ،‬مفقود شده است ‪.‬ضمناً ششدانگ پالک‬ ‫مذکور به موجب سند رهنی شماره ‪ 12832‬مورخ‬ ‫‪ 1390 / 1 / 30‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪- 110‬‬ ‫شهر اردل در قبال مبلغ ‪ 35726525‬ریال در رهن بانک‬ ‫مسکن شعبه اردل قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نحوه گم شده یا از بین رفتن ‪ :‬در اثر اتش سوزی مفقود‬ ‫گردیده و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده‬ ‫اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ - 120‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت مراتب اگهی می شود که هر کس مدعی‬ ‫انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت‬ ‫به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند‬ ‫معامله ‪ ،‬تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد ‪ .‬و اگر ظرف مهلت مقرر‬ ‫اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫علی کریمیان‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل‬ ‫شناسه اگهی ‪1359370 :‬‬ ‫جلسه شورای اداری منطقه البرز برگزار شد‬ ‫ســوخت مــورد نیــاز مــردم شــریف اســتان و مصــرف کننــدگان در کلیــه بخش هــای‬ ‫مصــرف تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫وزارتــی مدیــر منطقــه البــرز اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع موجــود‪ ،‬رفــع مشــکالت‬ ‫و موانــع اداری بــرای پیشــبرد امــور‪ ،‬بهینــه ســازی مصــرف ســوخت‪ ،‬بازدیــد از مصــرف‬ ‫کننــدگان جــزء و کل‪ ،‬توجــه ویــژه بــه مســائل بهداشــتی و ســامت کارکنــان‪ ،‬کنتــرل و‬ ‫با پیگیری های دکتر حدادی نماینده‬ ‫مجلس ‪ ،‬مدیریت شهری هشتگرد و‬ ‫همراهی دکتر البرزی فرماندار شهرستان‬ ‫ساوجبالغ ‪ ،‬ضرب العجل برای تکمیل‬ ‫پل راه اهن و مسیر دسترسی امامزاده‬ ‫جعفر(ع) تعیین شد ‪.‬‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬طی جلسه ای به ریاست‬ ‫فرماندار ساوجبالغ و با حضور مهندس یعقوبی‬ ‫شهردار هشتگرد ‪ ،‬مهندس افشاری عضو شورا‬ ‫‪ ،‬مدیرکل راه اهن استان تهران و البرز و سایر‬ ‫مسئولین ضمن بررسی علل تاخیر در تکمیل‬ ‫این پل ‪ ،‬خواسته های شهروندان و مسئولین‬ ‫شهرستان به متولیان ابالغ و سازمان مربوطه‬ ‫موظف شد تا نسبت به تکمیل و بازگشایی ان تا‬ ‫دهه فجر امسال اقدام نماید‪.‬‬ ‫مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد با اشاره به‬ ‫اهمیت استراتژیک این پل که عالوه بر دسترسی‬ ‫به روستاهای بخش جنوبی ‪ ،‬مسیر تردد زائران‬ ‫امامزاده می باشد به لزوم راه اندازی ان برای تردد‬ ‫شهروندان و دسترسی به ارامستان اشاره کرد ‪.‬‬ ‫نظــارت مســتمر مجــاری عرضــه مصــرف کننــدگان عمــده و جــزء تحت پوشــش و تشــکیل‬ ‫کارگــروه ویــژه جهــت تحقــق ایــن مهــم تاکیــد داشــتند و از تــاش صادقانــه همــکاران‬ ‫تقدیــر و تشــکر کردنــد‪.‬در ایــن جلســه روســای واحدهــای ســتادی‪ ،‬عملیاتــی و بالفصــل‬ ‫بــه بیــان مســائل و مشــکالت حــوزه کاری و ارائــه پیشــنهادات پرداختــه و در پایــان مــوارد‬ ‫توســط مدیــر منطقــه بــه جمع بنــدی رســید‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ تکمیل پل امامزاده جعفر(ع) در اینده نزدیک‬ ‫وی گفت ‪ :‬طرح بهسازی پلهای روگذر راه اهن‬ ‫که در چند سال اخیر در دستور کار سازمان‬ ‫مربوطه قرار گرفته سبب گردیده تا بسیاری‬ ‫از شهرهایی که در مسیر راه اهن قرار دارند‬ ‫با مشکل تردد مواجه گردند و هشتگرد نیز از‬ ‫این قاعده مستثنی نیست ‪.‬وی بیان کرد ‪ :‬حجم‬ ‫ترددها از این مسیر بویژه در روزهای پایانی‬ ‫هفته بسیار زیاد است بطوریکه هر هفته شاهد‬ ‫راه بندان و ترافیک هستیم لذا تکمیل و تعیین‬ ‫تکلیف ان از جمله موارد حائز اهمیت برای‬ ‫مدیریت شهری بوده و هست ‪.‬شهردار هشتگرد‬ ‫از تالش های دکتر حدادی نماینده محترم‬ ‫مجلس و پیگیری و رایزنی از طریق مسولین‬ ‫کشوری برای حل مشکل تقدیر و تشکر نموده‬ ‫و حمایت های وی را موجب رفع بسیاری از‬ ‫مشکالت دانست ‪.‬مهندس افشاری عضو شورای‬ ‫اسالمی شهر هشتگرد به بخشی از مشکالت‬ ‫بزرگ حوزه شهری پرداخت و تخریب عرشه و‬ ‫پایه پل در سالیان گذشته را یکی از معضالت‬ ‫شهر دانست ‪.‬وی گفت ‪ :‬هر چند شهرداری و‬ ‫شورا متولی احداث این پل نمی باشند ولی‬ ‫در این موضوع دغدغه مند بوده و برای جلب‬ ‫رضایت شهروندان ‪ ،‬انرا جزو اولویت برنامه ها‬ ‫قرار داده است ‪.‬افشاری به مشکل فاضالب‬ ‫شهری ‪ ،‬اراضی قولنامه ای و ترافیک خیابان‬ ‫اصلی بعنوان دیگر مشکالت هشتگرد اشاره و‬ ‫اظهار امیدواری کرد که با حمایت مسولین این‬ ‫مشکالت مرتفع گردد ‪.‬شهر هشتگرد در شاهراه‬ ‫ارتباطی استان البرز قرار گرفته و اتوبان کرج‪-‬‬ ‫قزوین ‪ ،‬راه اهن سراسری ‪ ،‬جاده قدیم کرج از‬ ‫این شهر می گذرد ‪.‬از جمله مصوبات این جلسه‬ ‫اقدام شرکت راه اهن برای تکمیل پل حداکثر تا‬ ‫دهه فجر بوده که امیدواریم به نتیجه مطلوب‬ ‫رسیده و بازگشایی ان موجب افزایش ایمنی‬ ‫شهروندان ‪ ،‬جلوگیری از تصادفات و رفع ترافیک‬ ‫مسیر باشد ‪.‬‬ ‫اعالم امادگی مدیریت شهری هشتگرد برای احداث مقبره شهدای گمنام‬ ‫پیروبازدیددکترالبرزیفرماندارشهرستان‬ ‫ساوجبالغ به همراه مهندس یعقوبی‬ ‫شهردار هشتگرد ‪ ،‬مهندس افشاری عضو‬ ‫شورای اسالمی شهر و جمعی از مسئولین‬ ‫شهرستان ساوجبالغ از مزار شهدای‬ ‫گمنام در محوطه دانشگاه ازاد اسالمی ‪،‬‬ ‫با پیگیری شهرداری هشتگرد جلسه ای به‬ ‫میزبانی این شهرداری و با حضور مسئولین‬ ‫دستگاه های ذیربط برگزار و بر تسریع در‬ ‫احداث مقبره شهدا تاکید شد ‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬مهندس یعقوبی‬ ‫شهردار هشتگرد در این جلسه با تقدیر از‬ ‫پیگیری های دکتر حدادی نماینده محترم‬ ‫مجلس و امام جمعه و فرماندار شهرستان‬ ‫ساوجبالغ در خصوص ساماندهی گلزار شهدای‬ ‫این شهر در شهرک ینگی امام و همچنین‬ ‫ساماندهی مزار شهدای گمنام ‪ ،‬از امادگی‬ ‫مدیریت شهری برای اجرای طرح خبر داد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬بی شک ساماندهی گلزار شهدا نیاز‬ ‫به همکاری و همفکری دستگاه های متولی دارد‬ ‫که شهرداری نیز در نظر دارد تا با حمایت رئیس‬ ‫و اعضای محترم شورای اسالمی شهر از این‬ ‫همراهی و همکاری بهره برده و المانی مناسب‬ ‫و درخور شان در این محل احداث کند ‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬بی شک نظرات کارشناسان و دستگاه های‬ ‫ذیربط در زمینه های مختلف و بهره برداری از‬ ‫محوطه مزار برای اجرای برنامه های مناسبتی‬ ‫و فرهنگی در طرح مذکور مدنظر قرار گرفته و‬ ‫انتظار می رود تا در تهیه ان تسریع و پس از‬ ‫تهیه طرح مربوطه ‪ ،‬موارد از طریق شهرداری‬ ‫اجرا شود‪.‬ماندگاری اثر ‪ ،‬تاثیرگذاری ‪ ،‬ترویج‬ ‫فرهنگ ایثار و شهادت ‪ ،‬نگاه زیارتی و چشم‬ ‫انداز دائمی از جمله موارد مطرح شده توسط‬ ‫شهردار برای تهیه طرح این مزار بوده است ‪.‬در‬ ‫ادامه جلسه که با حضور نایب رئیس و اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر ‪ ،‬رئیس و معاون دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی استان البرز ‪ ،‬حوزه مهندسی بنیاد‬ ‫حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس استان ‪ ،‬مشاور‬ ‫فرماندار ‪ ،‬رئیس دفتر نماینده محترم مجلس ‪،‬‬ ‫رئیس بنیاد حفظ و نشر اثار و ارزش های دفاع‬ ‫مقدس شهرستان ساوجبالغ ‪ ،‬رئیس بنیاد شهید‬ ‫و سرپرست دانشگاه ازاد اسالمی واحد هشتگرد‬ ‫برگزار شد بر تسریع در تهیه طرح و همکاری‬ ‫تمامی دستگاه های مربوطه برای احداث بناهای‬ ‫مورد نیاز و محوطه سازی تاکید گردید ‪.‬ایجاد راه‬ ‫دسترسی و همچنین در اختیار قرار دادن فضای‬ ‫مناسب برای اجرای طرح از طرف دانشگاه ازاد به‬ ‫مجری طرح که شهرداری هشتگرد خواهد بود‬ ‫از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بوده‬ ‫است‪.‬پیکر مطهر ‪ ۲‬شهید گمنام در بیست و‬ ‫هشتم دی ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬با حضور مردم شهید‬ ‫پرور و والیتمدار هشتگرد در این شهر تشییع و‬ ‫در محوطه دانشگاه ازاد اسالمی تدفین گردیده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫رفع بخش زیادی از نیاز بخش های اقتصادی کشور با توسعه زنجیره مالی‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫سیده طناز جعفری‪ -‬به دنبال تحریم های‬ ‫ظالمانه که به خصوص طی سال های اخیر‬ ‫از سوی دشمنان این مرز و بوم به شکل‬ ‫گسترده ای توسعه یافته‪ ،‬راهکارهایی از‬ ‫سوی دولت های مختلف از جمله دولت‬ ‫سیزدهم برای مقابله با این تحریم ها‬ ‫اجرایی شده که یکی از مهم ترین این‬ ‫راهکارها اجرای روش تامین مالی زنجیره‬ ‫ای است‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین چالش های تحریم‪ ،‬تنگ شدن‬ ‫مجرای تامین مالی خارجی است که به همین‬ ‫منظور دولت سیزدهم اما برای این مسئله از‬ ‫همان ابتدا چاره اندیشی کرد؛ تامین مالی زنجیره‬ ‫ای‪ ،‬روشی که عالوه بر ارتقای کمی و کیفی‬ ‫تامین مالی تولید‪ ،‬دستاوردهای متعدد و مهم‬ ‫دیگری از جمله کاهش تورم را در پی خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تامین مالی یکی از مهمترین اجزای الزم برای‬ ‫رشد بخش های مختلف اقتصاد به شمار می رود‪.‬‬ ‫در نبود سازوکاری برای تامین مالی بخش های‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬تحقق هدف رشد حتی‬ ‫با وجود بهترین شرایط در سایر موارد نظیر‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬نیروی انسانی و ‪ ...‬میسر نمی شود‪.‬‬ ‫از همین رو تامین مالی مولفه ای حیاتی در اقتصاد‬ ‫به شمار می رود که بهبود ان به طور مستقیم به‬ ‫رشد و رونق هرچه بیشتر اقتصاد کمک می کند‪.‬‬ ‫این موضوع درباره ایران که طی دهه اخیر با‬ ‫تحریم های یکجانبه امریکا دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬اهمیتی دوچندان دارد؛ چرا که یکی‬ ‫از مهمترین اثار تحریم های امریکا‪ ،‬سخت شدن‬ ‫مسیر تامین مالی به ویژه تامین مالی خارجی‬ ‫برای بخش های مختلف اقتصاد کشور بوده است‪.‬‬ ‫از همین رو طراحی سازوکارهایی برای ارتقای‬ ‫کمی و کیفی تامین مالی داخلی‪ ،‬اهمیتی‬ ‫فوق العاده برای رهایی بخش های مختلف‬ ‫اقتصاد کشور از چالش کمبود سرمایه در‬ ‫گردش و همچنین تامین سرمایه برای توسعه‬ ‫زیرساخت های کشور دارد‪.‬‬ ‫از نیمه سال گذشته و با اغاز به کار دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬موضوع تحول در سازوکارهای‬ ‫مالی کشور به ویژه در بخش بانکی با هدف‬ ‫بهبود تامین مالی بخش های حقیقی اقتصاد‬ ‫در دستور کار دولت قرار گرفت‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬جایگزین شدن تامین مالی زنجیره ای‬ ‫یا ‪)SCF (Supply Chain Finance‬‬ ‫به جای تامین مالی سنتی کنونی مورد‬ ‫توجه مقامات اقتصادی دولت قرار گرفت‪.‬‬ ‫در سازوکار تامین مالی زنجیره ای به جای‬ ‫تامین مالی تمام اجزای زنجیره تولید در روش‬ ‫سنتی کنونی‪ ،‬اجزای زنجیره تولید محصول‬ ‫با عقد قراردادی الکترونیکی میان تمام اعضا‬ ‫و بانک‪ ،‬می توانند بدهی خود را در اجزای‬ ‫مختلف زنجیره تبادل کرده و نیاز معامالتی‬ ‫خود را برطرف کنند‪ .‬به بیان واضح تر مثال یک‬ ‫تولیدکننده که خریدار محصولی واسطه ای است‬ ‫می تواند با ارائه فاکتور الکترونیک به بانک‪ ،‬برات‬ ‫الکترونیک دریافت کرده و با ارائه این برات به‬ ‫فروشنده‪ ،‬کاالی واسطه ای را دریافت کند‪.‬‬ ‫همچنین فروشنده هم می تواند این برات مدت‬ ‫دار را به تامین کننده مواد اولیه خود ارائه کرده‬ ‫و مواد اولیه الزم برای تولید خود را تهیه کند‪.‬‬ ‫در نهایت مبلغ مندرج در برات الکترونیک در‬ ‫زمان سررسید ان (مثال پایان سه ماه) از بانک‬ ‫به حساب دارنده برات واریز می شود‪.‬‬ ‫خالصه کارکرد روش تامین مالی زنجیره ای‪ ،‬رفع‬ ‫نیاز مالی زنجیره تولید محصول از طریق تهاتر‬ ‫بدهی بخش های مختلف زنجیره با یکدیگر یا‬ ‫اعطای تسهیالت تنها به یک بخش از زنجیره‬ ‫به جای تمامی اجزای ان است‪ .‬این کارکرد‬ ‫واجد مزایای بسیار زیاد و مهمی است‪ .‬با توجه‬ ‫به کاهش نیاز زنجیره تولید به تسهیالت در‬ ‫این روش‪ ،‬فشار بر شبکه بانکی برای اعطای‬ ‫تسهیالت به شدت کاهش یافته و در نتیجه یکی‬ ‫از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی به مرور‬ ‫خاموش می شود‪ .‬کاهش فشار بر شبکه بانکی‬ ‫همچنین‪ ،‬خطر رشد پایه پولی از ناحیه اضافه‬ ‫برداشت بانک ها از بانک مرکزی را نیز کاهش‬ ‫می دهد که این مورد نیز به کاهش نیروی تورمی‬ ‫در کشور می انجامد‪ .‬همچنین به دلیل نظارت‬ ‫مستمر و یکپارچه بر زنجیره تامین محصول‪،‬‬ ‫امکان انحراف تسهیالت تولیدی به سوی‬ ‫اختالفات قبلی عامل ایجاد حادثه رفسنجان بود‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس استان ها‪ -‬شیوا‬ ‫بیک زاده ‪-‬معاون سیاسی‪،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعی استاندار کرمان با اشاره به ابعاد‬ ‫ایجاد حادثه رفسنجان که منجر به قتل‬ ‫رسیدن ‪ ۱۰‬نفر شد گفت‪ :‬اختالف قبلی بین‬ ‫اتباع که برخی از انان به عنوان کارگر کار‬ ‫می کرده اند جرقه شروع این ماجرا را زده‬ ‫و موضوع ارتباطی به مردم ایران نداشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫رحمان جاللی با بیان اینکه حادثه عصر یکشنبه‬ ‫رفسنجان ابعاد امنیتی نداشت گفت‪ :‬شروع ماجرا‬ ‫که در نهایت به قتل‪ ۱۰‬نفر از اتباع و چند نفر ایرانی‬ ‫انجامید با نزاع بین اتباع افغان در نزدیکی چاه اب‬ ‫کشاورزی بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه دیروز جلسه‬ ‫شورای تامین شهرستان نیز با فوریت تشکیل و‬ ‫ابعاد مختلف حادثه بررسی شد اظهارداشت‪ :‬در‬ ‫یک نزاع حوالی چاه موتور کشاورزی احمداباد شور‬ ‫دررفسنجانیکتبعهغیرمجازافغانستانیبهدنبال‬ ‫اختالف شخصی بین چند نفر دیگر از اتباع ابتدا‬ ‫‪ ۲‬نفر ازکارگران موتور را با چاقو به قتل می رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این حین تعدادی ایرانی هم که‬ ‫در محدوده زمین های کشاورزی حضور داشتند‬ ‫با ضربات چاقو به قتل می رسند‪ .‬جاللی توضیح‬ ‫داد‪ :‬با شروع این ماجرا اتباع افغان دیگری نیز هم‬ ‫در محل حضور می یابند و در مجموع ‪ ۶‬نفر از‬ ‫اتباع و چهار نفر افراد ایرانی به قتل می رسند‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬با اقدام قاطع و فوری ماموران پلیس‪ ،‬به‬ ‫محض اطالع از حادثه‪ ،‬اقدام برای بازداشت قاتل‬ ‫که متواری شده بود شروع و برادر وی نیز همان‬ ‫ابتدا بازداشت می شود‪ .‬جاللی اظهارداشت‪ :‬برادر‬ ‫قاتل مدعی شده ضارب مشکالت روحی روانی و‬ ‫اعتیاد داشته‪ ،‬در افغانستان نیز جزو دسته اراذل و‬ ‫مخالن امنیت بوده است و حتی خانواده خود و‬ ‫سایر اتباع را به قتل تهدید کرده بوده است‪ .‬معاون‬ ‫سیاسی‪ -‬امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان گفت‪:‬‬ ‫برخی افراد به قتل رسیده از خویشاوندان قاتل و‬ ‫تبعه افغان هستند‪ .‬وی با بیان اینکه با بررسی همه‬ ‫ابعاد موضوع مشخص شد حادثه به هیچ وجه ابعاد‬ ‫امنیتی نداشته است اظهارداشت‪ :‬اختالف قبلی‬ ‫بین اتباع که برخی از انان به عنوان کارگر کار‬ ‫می کرده اند جرقه شروع این ماجرا را زده و موضوع‬ ‫ارتباطی به مردم ایران نداشته است‪ .‬به گفته‬ ‫بازارهای نامولد نظیر سکه‪ ،‬مسکن‪ ،‬ارز و ‪ ...‬از‬ ‫بین رفته و عامل دیگری در تورم زایی حذف‬ ‫می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ریسک معامالتی در این‬ ‫روش به حداقل کاهش می یابد و تولیدکنندگان‬ ‫با اطمینان کامل به خرید و فروش می پردازند‪.‬‬ ‫نهادینه شدن روش تامین مالی زنجیره ای عالوه‬ ‫بر موارد فوق‪ ،‬دستاوردهای بسیار زیاد و مهم‬ ‫دیگری نیز دارد‪ .‬هدایت اعتبار به سمت تولید‪،‬‬ ‫کاهش هزینه تمام شده محصول‪ ،‬بهبود فضای‬ ‫کسب و کار‪ ،‬ازاد شدن بخش عظیمی از توان‬ ‫تسهیالت دهی شبکه بانکی و فراهم شدن امکان‬ ‫تامین مالی های عظیم در زیرساخت های مولد‬ ‫و حیاتی کشور و روشن شدن اجزای زنجیره‬ ‫تامین تولیدات مختلف و در نتیجه فراهم شدن‬ ‫امکان مدیریت یکپارچه زنجیره تامین برای‬ ‫سیاستگذاران‪ ،‬تنها گوشه ای از امتیازات ناشی از‬ ‫جایگزینی تامین مالی زنجیره ای به جای شیوه‬ ‫سنتی کنونی تامین مالی است‪.‬‬ ‫تامین مالی تولید با وجود تحریم‬ ‫عالوه بر تمامی دستاوردهای عظیم یاد شده اما‬ ‫شاید بتوان گفت مهمترین دستاورد این روش‪،‬‬ ‫باز شدن مجرای تامین مالی تولید در شرایط‬ ‫تنگنای مالی ناشی از تحریم است‪ .‬در شرایطی‬ ‫که کشور طی سال های گذشته به دلیل رویکرد‬ ‫انفعالی دولت قبل در قبال مسائل اقتصادی و‬ ‫اتکای صرف به نتایج مذاکرات برای حل مسائل‬ ‫اقتصادی از جمله حل مسئله تامین مالی تولید‪،‬‬ ‫متحمل عقب ماندگی های جدی شد‪ ،‬فراهم‬ ‫کردن امکان تامین مالی زنجیره تولید‪ ،‬چالش‬ ‫مهمی از بخش حقیقی اقتصاد کشور را برطرف‬ ‫می کند‪ .‬از همین رو توسعه روش تامین مالی‬ ‫زنجیره ای به مرور بخش زیادی از نیاز بخش های‬ ‫مختلف اقتصاد به منابع مالی را تامین و زمینه‬ ‫رشد بیشتر اقتصاد را فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی‪،‬قاتل که قبل از خروج از استان در شهرستان‬ ‫انار توسط ماموران انتظامی بازداشت شده قبل از‬ ‫بازداشت اقدام به خودزنی نیز کرده بوده است‪.‬‬ ‫جاللی گفت که یک نفر نیز در این حادثه زخمی‬ ‫شده که تحت درمان قرار دارد و حال وی مساعد‬ ‫گزارش شده است‪ .‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعی استاندار کرمان در عین حال تاکید کرد‪:‬‬ ‫ساماندهی و سرشماری اتباع غیرمجاز در اولویت‬ ‫وزارت کشور قرار دارد و بزودی وضعیت حضور‬ ‫این دسته از افراد نیز تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه بر ضرورت به کار نگرفتن اتباع بیگانه‬ ‫غیر مجاز در مشاغل مختلف تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫سرشماری و ساماندهی اتباع با قاطعیت و فوریت‬ ‫در دستور کار است‪.‬‬ ‫عاشورای حسینی و طنین دوباره‬ ‫عدالت خواهی در اسمان هستی‬ ‫علیرضا قبادی‬ ‫عاشورای حسینی و قیام امام حسین(ع) در واقع طنین عدالت خواهی‬ ‫و ازادی بخشی به تمام انسان های مظلومی است که سال ها است‬ ‫در قید ظلم و ستم انانی قرار گرفتند که بویی از انسانیت نبردند‪.‬‬ ‫امام حسین (ع) و یاران باوفایش در حالی پا به صحرای محشر کربال‬ ‫گذاشتند که تنها هدف شان رها کردن بشر‬ ‫از ظلم و احیای دوباره اسالم ناب محمدی(ص) بوده است‪.‬‬ ‫با دستانی خالی در برابر دشمنی تا دندان مسلح قرار گرفتند‪ ،‬دشمنی‬ ‫که حرمت زاده پیامبر اکرم(ص) را نگه نداشتند و ناجوانمردانه قیامتی‬ ‫در کربال بر پا کردند‪.‬‬ ‫در واقع ارمغان ماه محرم به تمام ازادگان جهان بود و می تواند گفت که‬ ‫من ّ‬ ‫الذله» کلید اسرار و رموز ماه محرم است‪.‬هدف معمار‬ ‫« َهیهات ّ‬ ‫عاشورا‪ ،‬حضرت حسین بن علی علیه السالم ‪ ،‬این است که انسان را با‬ ‫واقعیت عاشورا به حقیقت عاشورا برساند‪.‬‬ ‫عبور دادن از‬ ‫ّ‬ ‫قیامی که هیچگاه خاموش نشد و پس از گذر سال ها از ان قیام‬ ‫حسینی امروز هیچ نقطه ای در هویّت هستی نیست که از حرکت و‬ ‫شعر و شعور عاشورایی‪ ،‬خالی باشد‪.‬‬ ‫چرا که عاشورا روح زندگی بوده و هست و زیبا ترین تصویرها را‬ ‫در قلب هر انسان ازاده ای در جای جای این جهان هستی خلق‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫امروز عاشورا و قیام امام حسین(ع) بیش از هر زمان دیگری به‬ ‫توانسته دل های زیادی به خود را جذب و به مجمع عمومی حماسه ‬ ‫سازان هستی تبدیل شده است ‪.‬‬ ‫اگر چه در این زمانه نیز انچنان که باید هنوز قیام امام حسین(ع)‬ ‫را نشناخته و بیشتر از تشنگیش گفتند این در حالی بود که حسین‬ ‫بیشتر از اب تشنه لبیک بوداما افسوس که به جای افکارش زخم‬ ‫های تنش را نشان مان دادندو بزرگ ترین درد او را بی ابی نامیدند‪.‬‬ ‫اما این را نیز نباید فراموش کرد که هم عشق حسین‪ ،‬معنی زندگی و‬ ‫هم گریه بر او کمال سازندگی اسـت ‪.‬‬ ‫چرا که همگان به خوبی به این باور رسیدند که حسین‪ ،‬نام اورترین‬ ‫نام و نامدارترین سردار بر چکاد روشنی هاست‪ ،‬سرداری که با عشق‬ ‫به اسالم و توکل به خدای خوبی ها به نبردی نابرابر رفت و برای‬ ‫اجرای رسالت بزرگش که احیای دوباره اسالم بود از جان خود و‬ ‫عزیزانش گذشت و برای همیشه تاریخ ماندگار شد‪.‬‬ ‫اختصاص ‪ ۲۸۴‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫به پروژه تعمیرات اساسی سیستم های‬ ‫سرمایشی و شبکه برق اداره کل بنادر و‬ ‫دریانوردی استان بوشهر‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت‪ :‬پروژه تعمیرات‬ ‫اساسی تاسیسات تهویه مطبوع و سیستم توزیع برق این اداره‬ ‫کل با اعتبار ‪ ۲۸۴‬میلیارد ریال عملیاتی شده و اکنون بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‪،‬‬ ‫محمد شکیبی نسب روز سه شنبه در تشریح این خبر اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫پروژه برق رسانی به مجتمع بندری نگین نیز که کار مطالعات فازهای‬ ‫یک و دو ان در ادوار گذشته انجام شده‪ ،‬انتخاب مشاور برای بازنگری‬ ‫و به روزرسانی مطالعات به همراه نظارت بر فاز اجرایی در دستور کار‬ ‫قرار دارد ‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬منشور پروژه تامین اب مجتمع بندری نگین نیز به‬ ‫سازمان بنادر و دریانوردی ارسال شده و همچنین پروژه تامین گاز‬ ‫مجتمع بندری نگین در مرحله انتخاب مشاور جهت انجام مطالعات‬ ‫مربوطه است‪.‬‬ ‫شکبی نسب ادامه داد‪ :‬پروژه تعمیرات شبکه روشنایی و توزیع برق‬ ‫در بندر بوالخیر نیز اکنون در فرایند مناقصه قرار دارد که با انجام‬ ‫این پروژه عالوه بر تعمیم روشنایی به کل محوطه‪ ،‬برق سایر بخش ها‬ ‫مانند اسکله‪ ،‬تعاونی لنج نشینان و سایر اماکن بندری به طور کامل‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬پروژه تعمیرات اساسی شبکه اطفاء حریق بندر بوشهر با‬ ‫اعتبار ‪ ۶۹‬میلیارد ریال به صورت کامل اجرایی شده است‪.‬‬ ‫شکیبی نسب گفت‪ :‬طی این پروژه با ‪۲‬هزار متر لوله گذاری صورت‬ ‫گرفته شبکه قدیم بهسازی و تکمیل شده و اتوماسیون پمپ های اطفاء‬ ‫حریق بندر بوشهر نیز به منظور تسریع در عملیات اطفاء حریق اجرایی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه تکمیل سیستم اطفاء حریق‪ ،‬پروژه اتوماسیون اطفاء‬ ‫حریق بنادر تابعه استان بوشهر نیز در دستور کار قرار دارد که با‬ ‫تحقق این پروژه‪ ،‬پمپ های اطفاء در صورت بروز حوادث اتش سوزی‬ ‫به صورت اتومات در مدار قرار گرفته و فرایند مهار اتش سوزی سرعت‬ ‫بیشتری پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب همچنین با اشاره به پایداری شبکه برق اداره کل بنادر‬ ‫و دریانوردی استان بوشهر در ایام پیک تابستان اظهار کرد‪ :‬با وجود‬ ‫دیزل ژنراتورهای اداره کل تامین برق اماکن و محوطه های بندری به‬ ‫صورت پایدار انجام شده و هیچگونه قطعی جریان برق در چندماه اخیر‬ ‫رخ نداده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اصحاب رسانه در جبهه جهاد تبیین و روشنگری کوشا باشند‬ ‫رئیس قوه قضاییه به مناسبت روز خبرنگار پیامی صادر کرد‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرگزاری صداو سـیما حجت االسلام والمسـلمین محسـنی اژه ای‪ ،‬طـی پیامی‪،‬‬ ‫‪ ۱۷‬مـرداد روز خبرنگار را گرامی داشـت‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫رسـالت اصحـاب رسـانه و خبـر در همه مقاطـع بویژه دوران حاضر بسـیار خطیر و ارزشـمند‬ ‫اسـت؛در عصـر جنـگ ترکیبی دشـمنان حق و حقانیت علیه اسلام ناب و تلاش همه جانبه‬ ‫سـلطه گران بـرای نفـوذ فرهنگی در کشـور‪ ،‬خبرنـگاران و اصحاب رسـانه می توانند در جبهه‬ ‫جهـاد تبییـن و روشـنگری‪ ،‬فعاالنـه و حق طلبانه کنشـگری کنند و به پاسداشـت ارزش های‬ ‫واالی انسـانی و ارتقـای اخالق و معنویـت در جامعه بپردازند‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬مـرداد روز خبرنـگار‪ ،‬کـه امسـال مقـارن بـا روز عاشـورا‪ ،‬روز شـهادت مظهرحق طلبـی‬ ‫تمـام اعصار شـده اسـت را گرامـی می داریـم و از خداوند متعـال برای خبرنـگاران و اصحاب‬ ‫رسـانه ای کشـور‪ ،‬اسـتواری و ثابـت قدمـی در نشـر حقایـق و فضایـل و دوری و احتـراز از‬ ‫کژی هـا و ناراسـتی ها را مسـئلت می نماییـم و ارزو داریـم کـه ان هـا بـا قول سـدید و قلم و‬ ‫بیـان رسـا و شـیوا‪ ،‬بیـش از پیـش در مسـیر جهاد تبییـن و بیـان ارزش های الهی و انسـانی‬ ‫وتزریـق روحیـه امید در جامعه کوشـا باشـند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عزاداری محرم در تابلوهای موزه‬ ‫ویکتوریا و البرت لندن‬ ‫رگبار ‪ ،‬رعد و برق و وزش‬ ‫باد شدید در ‪ ۱۲‬استان کشور‬ ‫تالش برای رایگان کردن اینترنت‬ ‫زائران اربعین در عراق‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫دو تابلو با موضوع عزاداری مراسم محرم و تعزیه در موزه ویکتوریا و البرت‬ ‫کشور انگلستان وجود دارد این تابلوها توسط هنرمندان ناشناس هندی به‬ ‫تصویر کشیده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬موزه ویکتوریا و البرت در لندن‪ ،‬از برترین موزه های‬ ‫جهان به جهت داشتن ذخایر غنی اثار هنری و بزرگ ترین موزه جهان از نظر‬ ‫هنرهای تزئینی است‪ .‬موزه ویکتوریا و البرت پیشروترین موزه هنر و طراحی‬ ‫در جهان است که مجموعه دائمی بیش از ‪ ۲‬و نیم میلیون شیء‪ ،‬کتاب و‬ ‫ارشیو دارد و بیش از ‪ ۵‬هزار سال خالقیت بشر را در برمی گیرد‪ .‬این موزه‬ ‫بسیاری از مجموعه های ملی بریتانیا را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫در میان اثار این موزه دو تابلوی نقاشی با موضوع محرم وجود دارد‪ .‬تابلوی‬ ‫نقاشی با نام «مراسم محرم» در سالهای حدود ‪ ۱۸۰۷‬با ابرنگ مات روی‬ ‫کاغذ نقاشی شده است‪ .‬هنرمند این تابلو ناشناس است‪ .‬اما سایت موزه در‬ ‫توضیحات مربوط به این تابلو اورده‪ :‬این تابلو بخشی از مراسم محرم را به‬ ‫تصویر می کشد که مسلمانان به یاد نوه های حضرت محمد (ص) برگزار‬ ‫می کنند‪ .‬ماکت های بامبو و کاغذی که در تصویر وجود دارد نشان دهنده‬ ‫مقبره های امام حسین (ع) و امام حسن (ع) هستند‪ .‬زمانی صاحب این اثر‬ ‫فردی به نام گیلبرت الیوت موری فرماندار کل فورت ویلیام در دور ‪۱۸۰۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۸۱۳‬بوده است‪.‬تابلوی دیگر این موزه با نام راهپیمایی محرم در حدود‬ ‫سالهای ‪ ۱۷۹۵‬تا ‪ ۱۸۰۵‬توسط هنرمندی ناشناس نقاشی شده است این تابلو‬ ‫یکی از مجموعه ‪ ۹‬تابلو نقاشی است که احتمال دارد هنرمند هندی ان‪ ،‬این‬ ‫نقاشی را از اصلش کپی کرده باشد‪ .‬در توضیحات مربوط به ان نوشته شده‪:‬‬ ‫مسلمانان در هند این مراسم را به مناسبت ایام محرم برگزار می کنند‪ .‬در‬ ‫این مراسم که تعزیه نامیده می شود ماکت های بامبو و کاغذی نشانه ای از‬ ‫قبور نوه های حضرت محمد (ص) هستند که برای غوطه ور شدن به سمت‬ ‫رودخانه برده می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت‪ :‬طی امروز‬ ‫در ‪ ۱۲‬استان کشور رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬صادق ضیائیان گفت‪ :‬طی امروز و فردا در استان های اردبیل‪،‬‬ ‫گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬خراسان شمالی و شمال استان های اذربایجان شرقی و غربی و‬ ‫ارتفاعات واقع در استان های زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬البرز‪ ،‬تهران و سمنان در برخی ساعات‬ ‫به ویژه بعدازظهر و اوایل شب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت رخ می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرایط جوی در روز چهارشنبه در استان های گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬ارتفاعات‬ ‫استان های البرز‪ ،‬تهران و سمنان و همچنین روز پنج شنبه در ارتفاعات البرز مرکزی‬ ‫پیش بینی می شود‪.‬رئیس مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در چهار روز اینده در ساعات بعدازظهر و شب در برخی نقاط استان های‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬کهکیلویه و بویراحمد‪ ،‬شمال و شرق خوزستان‪ ،‬شرق لرستان‪،‬‬ ‫غرب اصفهان‪ ،‬شمال فارس و جنوب استان مرکزی رگبار و رعد و برق‪ ،‬وزش باد شدید‬ ‫موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی می شود‪.‬ضیائیان گفت‪ :‬روز جمعه ‪ ۲۱‬مردادماه‬ ‫در اغلب مناطق کشور‪ ،‬جو پایدار و اسمان صاف خواهد بود‪ .‬در ‪ ۵‬روز اینده در نیمه‬ ‫شرقی کشور به ویژه در منطقه زابل و بخش هایی از مرکز کشور‪ ،‬وزش باد شدید با‬ ‫احتمال خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود و در دو روز اینده نیز به سبب وزش‬ ‫باد شدید و نیز پتانسیل خیزش گرد و خاک بر روی کشورهای همسایه غربی و انتقال‬ ‫ان به بخش هایی از استان های کرمانشاه‪ ،‬ایالم و خوزستان وجود دارد‪.‬به گفته رئیس‬ ‫مرکز ملی پیش بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا‪ ،‬دریای خزر نیز امروز و فردا‬ ‫مواج و متالطم است‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬در روز عاشورا اسمان تهران صاف تا قسمتی‬ ‫ابری و در برخی ساعات افزایش باد با احتمال گرد و خاک و در بعدازظهر نیمه ابری‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬همچنین اسمان تهران در شب دوشنبه نیز کمی ابری تا نیمه‬ ‫ابری و گاهی همراه با وزش باد خواهد بود‪ .‬بیشینه و کمینه هوای پایتخت در روز ‪۱۷‬‬ ‫مردادماه ‪ ۳۸‬و ‪ ۲۸‬درجه سانتیگراد پیش بینی می شود و در روز سه شنبه نیز اسمان‬ ‫تهران صاف تا نیمه ابری گاهی همراه با افزایش باد خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت‪ :‬تالش می کنیم اینترنت زائران ایرانی اربعین‬ ‫در عراق رایگان باشد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مجید میراحمدی رئیس ستاد مرکزی‬ ‫اربعین حسینی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با بیان اینکه چهار هدف‬ ‫سهولت‪ ،‬امنیت‪ ،‬سالمت و ارزانی را برای برگزاری مراسم اربعین امسال پیش بینی‬ ‫کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای استانداران سراسر کشور را به عنوان استان های معین تکالیفی‬ ‫معین کردیم‪.‬میراحمدی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون اب اشامیدنی‬ ‫برای زائران اربعین فراهم کردیم‪ ،‬بیان داشت‪ :‬مسئوالن عراقی به ما اطالع دادند در‬ ‫کربال برای اولین بار در روز عرفه دچار کم ابی شدند که بر این اساس پیش بینی‬ ‫تامین اب شرب کربال مسئله مهمی است‪.‬رئیس ستاد مرکزی اربعین همچنین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬زائران حتی المقدور از وسایل نقلیه شخصی خود استفاده کنند چراکه حمل و‬ ‫نقل عمومی کشور پاسخگوی نیاز زائران اربعین نیست چون در این زمینه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫کسری داریم‪.‬مجید میراحمدی با اعالم اینکه بیشترین تمایل زائران برای عبور از مرز‬ ‫مهران سپس شلمچه و چذابه است توصیه کرد که زائران‪ ،‬مرزی غیر از مهران‪ ،‬چذابه‬ ‫و شلمچه را انتخاب کنند‪.‬رئیس ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد که سفر اربعین را‬ ‫زودتر شروع کنید و بازگشت خود را به روز اربعین موکول نکنید‪.‬میراحمدی با بیان‬ ‫اینکه یک میلیون نفر در سامانه سماح ثبت نام اولیه کردند و ثبت نام قطعی بعد از‬ ‫ایام عاشوراست‪ ،‬در خصوص بحث صدور گذرنامه ها نیز گفت‪ :‬ظرف تولید و صدور این‬ ‫حجم از درخواست برای گذرنامه را نداریم و اگر زائران اربعین تقاضای خود را برای‬ ‫روزهای اخر موکول کنند دچار مشکل می شوند‪.‬به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین‪،‬‬ ‫تا به حال مسئوالن عراقی موضوع برگ گذرنامه غیرقابل جعل به جای گذرنامه را‬ ‫نپذیرفتند‪.‬میراحمدی گفت‪ :‬گذرنامه ها باید شش ماه مهلت داشته باشد که پیشنهاد‬ ‫دادیم به یک ماه کاهش پیدا کند اما هنوز عراق نپذیرفته است‪.‬رئیس ستاد مرکزی‬ ‫اربعین حسینی ضمن درخواست از هموطنان برای کاهش مدت طول سفر اربعین و‬ ‫گفت‪ :‬درخواست ما از مسئوالن عراق این بوده که طول سفر زائران ایرانی را کم کنند‬ ‫چراکه مشکالت جدی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫دیروز ‪ 17‬مرداد مصادف با شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار بود‪ .‬تقارن این روز در سال‬ ‫جاری با سالروز حماسه سرور و ساالر ازادگان‪ ،‬فرصتی ارزشمند برای مداقه در بیان واقعیت ها‪،‬‬ ‫تبلیغ حقانیت و انتشار واقعیت های جامعه است‪.‬نقش رسانه ها به ویژه در عصر کنونی‪ ،‬نقشی‬ ‫اوانگارد و پیشرو در همه امورات است و افزایش سرعت انتقال اخبار در هزاره نو‪ ،‬این نقش را‬ ‫پر رنگ تر ساخته است‪ .‬بر همین پیوست دولتمردان کشور های مختلف با تالش در جهت‬ ‫استفاده بهینه از این ابزار تالش های گسترده ای را اغاز کرده اند‪ .‬در کشور ما نیز تالش هایی‬ ‫برای ساماندهی حوزه رسانه صورت گرفته که به دالیل مختلف سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اموزشی و ‪ ...‬نتیجه چندان مطلوب نیست‪ .‬با این وجود همه ساله در هفته خبرنگار‪،‬‬ ‫جلسات متعددی برگزار می شود و خبرنگاران در این هفته‪ ،‬چشم های بینا جامعه و زبان گویای‬ ‫مردم و نماینده افکار عمومی لقب می گیرند و مدیران دو مقوله «مطالبه گری» و «انتقاد سازنده»‬ ‫را از واجبات این حرفه بیان می کنند و خود را سراپا منتظر و مشتاق انتقادهای سازنده اصحاب‬ ‫رسانه نشان می دهند‪ .‬در پایان نیز لوح تقدیر و برگ سبزی به پاس زحمات و تالش در امر‬ ‫روشنگری و انتشار صحیح و به موقع اخبار به خبرنگاران اهدا می شود و عکس یادگاری و ‪ ...‬تا‬ ‫سال دیگر و تکرار همین سناریو‪....‬‬ ‫یعنی اگر هفته خبرنگار مثل جام جهانی بود‪ ،‬ما شاید چهار سال یک بار هم روی برخی مسئوالن‬ ‫را زیارت نمی کردیم! بگذریم ‪...‬‬ ‫اما بعد از هفته خبرنگار ‪ ،‬اوضاع با ان هفته تفاوت دارد‪ .‬انجا که مطالبه گری حق رسانه ها عنوان‬ ‫می شد‪ ،‬اینجا با ممنوعیت مصاحبه با مسئوالن مواجه هستیم و مدیران توپ را هم در زمین‬ ‫حراست اداره کل شان قل می دهند! حاال از کی حراست ادارات کل مرجع صدور اجازه مصاحبه‬ ‫به مدیران شده اند‪ ،‬دستکم ما از ان بی خبریم!‬ ‫البته پا روی انصاف نگذاریم چند اداره ای هر از گاهی نشست خبری برگزار می کنند که اگر این‬ ‫هم نبود‪ ،‬باید رسانه و خبرنگاری را در شهرستان تعطیل می کردیم‪ .‬بی هیچ تردید حلقه مفقوده‬ ‫و دلیل گسترش چنین رویه ای در شهر ماحصل نبود یا کمبود سواد رسانه است‪ .‬ای کاش می‬ ‫توانستیم مسئوالن شهر را متقاعد کنیم که رسانه با پیام رسان تفاوت دارد و فاکس و تلفن و‬ ‫ایمیل و واتس اپ و تلگرام و اینستاگرام رسانه نیستند!‬ ‫ای کاش این توان را داشتیم که فرماندار را که باالترین مقام شهر است‪ ،‬مجاب کنیم ‪ ،‬مسئوالنی‬ ‫را که از انها در رسانه انتقاد می شود‪ ،‬مجبور به نوشتن جوابیه و توضیح به افکار عمومی کند‪.‬ای‬ ‫کاش می توانستیم به مسئوالن توضیح دهیم رسانه ها روابط عمومی ادارات و سازمان ها نیستند‬ ‫که فقط اخبار مثبت و پیام های تبریک و تشکر و تصاویر مدیران را منتشر کنند‪.‬‬ ‫ای کاش توانایی این را داشتیم که مدیران را توجیه کنیم خبرنگاران علم لدنی ندارند که اخبار‬ ‫را از غیب دریافت کنند‪ .‬برای انتشار اخبار یا باید به مراسم دعوت شان کرد یا اخبار را برایشان‬ ‫فرستاد‪.‬ای کاش مدیران به جای رسانه هراسی و خبرنگار گریزی‪ ،‬یک مشاور رسانه ای برای‬ ‫خودشان انتخاب می کردند تا به انها توضیح دهد که خبرنگاران و روزنامه نگاران صورت جلسه‬ ‫نویس نیستند که مطالب باب میل مدیر تنظیم شود‪ .‬تنظیم و انتشار اخبار قواعد خاص خودش‬ ‫را دارد!ای کاش وعده هر ماه یک نشست خبری با یک مسول که چهار است خبرنگاران دنبال‬ ‫تحقق ان هستند عملی می شد و روسای برخی از ادارات را از نزدیک می دیدیم‪.‬‬ ‫ای کاش قادر بودیم به مدیران شهر بقبوالنیم خبرنگاری در شهرستان ها نه تنها درامدی ندارد‬ ‫بلکه هزینه سایت و کاغذ نشریات را هم باید از جیب شان پرداخت کنند و مزید اطالع اگر‬ ‫کل برگ سبزهای هفته خبرنگار را تحویل چاپخانه دهند‪ ،‬هزینه زینک یک شماره از نشریه‬ ‫مکتوب هم نمی شود!‬ ‫ای کاش می توانستیم مسئوالنی را که دو دستی به صندلی مدیریت چسبیده اند و پاسخگوی‬ ‫افکار عمومی نیستند‪ ،‬توجیه کنیم که این صندلی ارثیه پدری تان نیست و برای هر صندلی‬ ‫مدیریتی در کشور ‪ ۷۳‬شهید داده ایم‪.‬‬ ‫فقط یادمان باشد شهر و شهروندان ‪ ،‬رسانه و خبرنگاران امدنی و رفتنی نیستند‪ .‬اما مسولیت و‬ ‫مدیریت‪ ،‬داستان علیحده ای دارد و اگر ماندنی بود به شما نمی رسید‪ .‬انتقاد انتقام نیست و انتقاد‬ ‫شنیدن و الزام به پاسخگویی وظیفه مسئوالن است‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫انتقاد انتقام نیست!‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان؛‬ ‫حراست از مبانی اعتقادی‬ ‫از اولویت های نیروی انتظامی است‬ ‫سرهنگ الیاس تازیکه فرماندهی انتظامی علی اباد کتول در گفت وگوی اختصاصی با‬ ‫سیده طناز جعفری خبرنگار گروه اجتماعی روزنامه سپهر ایرانیان با اشاره به با گردشگری‬ ‫هنجارشکنانهوخارجازشئوناتاخالقیمخالفیمگفت‪:‬تامینامنیتگردشگرانومسافران‬ ‫و همچنین حراست از مبانی اعتقادی و فرهنگ غنی ایران اسالمی از اولویتهای نیروی‬ ‫انتظامی است‪.‬وی با اشاره به افزایش تبلیغات گسترده تورهای طبیعت گردی در فضای‬ ‫مجازی همراه با تصاویر اختالط زن و مرد‪،‬گفت‪ :‬بر همین اساس ضرورت برخورد جدی با‬ ‫گردانندگان این دست تورها را بیش از پیش نمایان کرده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تور هایی که‬ ‫بصورت کام ً‬ ‫ال ازاد در فضای مجازی با عناوینی چون «یک روز شاد و مفرح» ‪« ،‬تور شاد‬ ‫و به یاد ماندنی»‪ « ،‬تور دانشجویی یک روزه» و ‪ ...‬اقدام به عضو گیری نموده و به صورت‬ ‫اگاهانه یا نااگاهانه در راستای تخریب فرهنگ و ارزش های اخالقی فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫تاریکه گفت‪ :‬برگ برنده و شاه کلید این تور ها در جذب مخاطب و عضو گیری‪،‬‬ ‫اشاعه روابط خارج از عرف و شرع و قبح شکنی است که با انتشار نمایش تصاویر‬ ‫و کلیپ های این هنجار شکنی در تبلیغات این تورهای گردشگری‪ ،‬همراه است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به نظر می رسد عده ای از این طریق درصدد هستند تا برای رسیدن به‬ ‫مقاصد اقتصادی و غیر اقتصادی خود‪ ،‬فرهنگ ولنگاری و بی بندوباری را در میان جوانان‬ ‫گسترش داده و با قبح شکنی اشکار‪ ،‬روابط خارج از عرف و شرع را عادی سازی کنند‪.‬‬ ‫تاریکه تاکید کرد‪ :‬البته این تمام داستان نیست و به دلیل عدم رعایت شئونات‬ ‫اسالمی و اخالقی از سوی عده ای از گردشگران که عمدتاً به وسیله ی تور های‬ ‫گردشگری عازم مناطق تفریحی می شوند‪ ،‬لذت بهره مندی از طبیعت به کام‬ ‫دیگر مسافرین و میهمانان طبیعت که به صورت خانوادگی و به منظور طبیعت‬ ‫گردی و برخورداری از تفریحات سالم عازم این مناطق می شوند تلخ می شود‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی علی اباد کتول ادامه داد‪ :‬چرا که عدم نظارت کافی بر عملکرد تور های‬ ‫گردشگریومناطقتفریحیوپرترددبرونشهریموجبگشتهتااژانسهایمسافرتیکه‬ ‫تعدادی از انان حتی فاقد مجوز های الزم از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می باشند‪،‬‬ ‫بدونرعایتقوانینومقرراتوبهقصدسودجوییبهبرگزاریتورهایمسافرتیوجابهجایی‬ ‫افرادی اقدام کنند که غالباً به صورت گروه های مختلط و مجرد به مناطق توریستی اعزام‬ ‫می شوند‪.‬تاریکه گفت‪ :‬علی اباد کتول یکی از شهرستان های مذهبی و شهید پرور استان‬ ‫گلستان است که جاذبه های گردشگری متنوع این در نقاط مختلف همواره مورد توجه‬ ‫گردشگران داخلی بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬اما اخیرا ًمشاهده شده عده ای از سایر استان ها بدون‬ ‫رعایت ضوابط و شئونات اخالقی اقدام به برگزاری تور های مختلط در مناطق گردشگری این‬ ‫شهرستان به ویژه منطقه گردشگری کبودوال و نواحی کوهستانی این شهرستان می کنند‬ ‫که به هیچ عنوان مورد تائید پلیس نیست و با هنجارشکنان برخورد قاطع صورت می گیرد‪.‬‬ ‫تازیکه در خصوص ضرورت رعایت شئونات اخالقی در مناطق گردشگری‬ ‫گفت‪ :‬عده ای بر این باورند که رعایت قوانین تنها مختص شهر است و نیازی‬ ‫به رعایت اخالق و اصول اخالقی در مناطق جنگلی و کوهستانی نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این افراد که عمدتاً به صورت گروهی اقدام به قبح شکنی و رفتارهای خارج‬ ‫از عرف و شرع دارند‪ ،‬محیط را برای خانواده هایی که سعی دارند از تفرج گاه ها استفاده‬ ‫کنند‪ ،‬ناامن کرده اند و پلیس در قبال این بی قانونی کوتاه نخواهد امد‪ .‬دستگیری تعدادی‬ ‫از شرکت کنندگان در این تور ها در هفته های اخیر در همین راستا بوده و به گردانندگان‬ ‫این دست تور های هنجارشکنانه هشدار می دهیم ‪ ،‬این شهرستان تحمل بی قانونی و رفتار‬ ‫خارج از عرف را ندارد و با هنجار شکنان برخورد قانونی قاطع می شود‪.‬فرماندهی انتظامی‬ ‫علی اباد کتول ‪ ،‬با تاکید بر لزوم برخورد پلیس با تور های گردشگری مختلط‪ ،‬غیر مطمئن‬ ‫و بدون مجوز در قالب تیم های گردشگری‪ ،‬کوهنوردی‪ ،‬افرودی و اردو های مختلط گفت‪:‬‬ ‫تامین امنیت گردشگران و مسافران و همچنین حراست از مبانی اعتقادی و فرهنگ غنی‬ ‫ایران اسالمی از اولویتهای نیروی انتظامی است‪ .‬در حقیقت رعایت اخالق و امنیت دو‬ ‫اولویت توسعه گردشگری است و قطعا بدون وجود امنیت کامل مسافران یا بی توجهی به‬ ‫اخالقیات و قوانین و مقررات‪ ،‬به توسعه گردشگری نیز نخواهیم رسید‪ .‬فلذا به شهروندان‬ ‫و گردشگرانی که قصد سفر به مناطق گردشگری این شهرستان را دارند توصیه می شود‪،‬‬ ‫ضمن رعایت اصول اخالقی و شئونات اسالمی‪ ،‬حقوق شهروندی را زیر پا نگذارند و تنها‬ ‫برای مقاصد گردشگری و تفریحی به این منطقه سفر کنند‪.‬‬ ‫به بهانه هفته خبرنگار‬ ‫افزایش بی رویه مهاجرت پزشکان از کشور‬ ‫دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگوی اختصاصی با‬ ‫سیده طناز جعفری خبرنگار روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫با بیان اینکه اقتصاد سالمت زمانی بهبود می یابد که‬ ‫سالمت اقتصادی در کشور حاکم باشد گفت‪ :‬در غیر‬ ‫اینصورت نه تنها اقتصاد سالمت بلکه هیچ امر دیگری‬ ‫به خوبی پیش نخواهد رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته دیگر این است که امنیت در کشور‬ ‫تابعی از سالمت می باشد‪ ،‬بر همین اساس اگر در‬ ‫کشور ما سالمت به خوبی امور خود را به پیش نبرد‬ ‫به طور قطع امنیت کشور نیز درگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود با بیان اینکه بیش از ‪ 90‬درصد رشته‬ ‫رادیولوژی وابسته به ارز است تصریح کرد‪ :‬بر همین‬ ‫اساس در این روزو ماه های گذشته دچار بحران جدی‬ ‫در این بخش شدیم و هم اکنون هیچ گونه تناسبی بین‬ ‫حجم سرمایه گذاری و تعرفه های موجود وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج ادامه داد‪ :‬در واقع جوانان‬ ‫که سرمایه های اصلی ما در بحث تولید سالمت هستند‪،‬‬ ‫امروزه هیچ اینده ای با وضع موجود برای خود متصور‬ ‫نبوده و شاهد مهاجرت بی رویه در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه به صورت روزانه شاهد مهاجرت تعداد‬ ‫زیادی از پزشکان در رشته های مختلف هستیم تاکید کرد‪:‬‬ ‫امروز نقش موسسات تصویر برداری در تشخیص بیماری های‬ ‫بسیار مهم است به گونه ای که اگر د ر بیمارستان‪ ،‬شهر و‬ ‫مرکز درمانی این امکانات وجود نداشته باشد‪ ،‬در اینصورت‬ ‫بهداشت و تشخیص درمان ناقص و بدون نتیجه می ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس الزم است که متولیان امر‬ ‫سالمت کشور با یک توجه خاصی به این مراکز نگاه کنند‬ ‫چرا که این مراکز بیش از ‪ 90‬درصد تجهیزاتشان وارداتی‬ ‫و وابسته به ارز می باشد‪ ،‬هر چند در بحث تعمیرات و‬ ‫نصب و نگهداری این دستگاه ها با افزایش قابل توجه که‬ ‫اینگونه خدمات پیدا کرده اند از سوی تعمیر کنندگان‬ ‫و یا نصاب ها به نوعی با محاسبه ارزی حساب می شود‬ ‫صداقت بیان داشت‪ :‬از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم یک‬ ‫مرکز تصویر برداری را سر پا نگه داریم باید هزینه های بسیار‬ ‫هنگفتی را روزانه‪ ،‬هفتگی و ماهیانه انجام بدهیم این در‬ ‫حالی است که با شرایطی که در کشور وجود دارد اوال تعرفه‬ ‫های پزشکی توسط خود دولت تعیین و حتی دولت مصوبه‬ ‫شورای عالی بیمه کشور را که در خصوص تعرفه ها به ان‬ ‫ارجاع می شود را کاهش داده و در نتیجه می بینیم که برای‬ ‫سال پر تورمی مانند امسال تنها ‪ 24.5‬درصد برای بخش‬ ‫خصوصی و ‪ 19‬درصد برای بخش دولتی را تصویب می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد‪ :‬سمت دیگر این‬ ‫داستان سازمان های بیمه گر هستند که بیشتر انها‬ ‫به خصوص تامین اجتماعی با یک تاخیر طوالنی مدت‬ ‫بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬ماه بدهی مراکز درمانی و تصویر برداری‬ ‫را پرداخت که ارزش پول در این مدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه بیمه های تکمیلی نیز تقاضای‬ ‫تخفیف هایی را دارند خاطر نشان کرد‪ :‬مجموعه این‬ ‫مسایل سبب می شود که مراکز تصویر برداری در زمان‬ ‫حاضر تحت فشار بسیار زیادی هستند و مراکزی نیز‬ ‫که از قبل بودند فعال تا مدتی شاید بتوانند دوام بیاورند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما امروز در صورتی که یک جوان بخواهد موسسه‬ ‫تصویر برداری را راه اندازی کند‪ ،‬به هیچ عنوان در محاسبات‬ ‫اقتصادی مقرون به صرفه نیست برای اینکه حتی در سود‬ ‫بانکی ان سرمایه گذاری را نیز جوابگو نیست و امروزه تنها می‬ ‫توانیم بگوییم که مراکز تصویر برداری افتخار دارند که توانستند‬ ‫تعداد قابل توجه ای از هموطنان را به کار گرفته در غیر‬ ‫اینصورت از نظر اقتصادی در اینده نزدیک شاهد خواهیم بود‬ ‫که کسی به سمت سرمایه گذاری در اینگونه موسسات حرکت‬ ‫نمی کند که به سالمت بیماران و جامعه می تواند ضربه بزند‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ادامه با اشاره به باال رفتن قیمت دستگاه ها در حوزه تجهیزات‬ ‫پزشکی اظهار داشت‪ :‬امروز قیمت یک دستگاه ماموگرافی بین‬ ‫چهار تا هفت میلیارد تومان‪ ،‬رادیولوژی بین ‪ 2‬تا چهار میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬سونوگرافی بین ‪ 2‬تا پنج میلیارد تومان است که شاهد‬ ‫باال رفتن قیمت ها هستیم که به طور طبع این سرمایه گذاری‬ ‫و حواشی مربوط به ان مانند مسایل ساختمانی و نیروهای‬ ‫انسانی مد نظر می بینید که چقدر سنگین و به هیچ وجه با‬ ‫تعرفه های موجود و نحوه پرداخت بیمه ها همخوانی ندارد و‬ ‫زیان سنگینی متوجه این بخش فرهیخته از جامعه پزشکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫صداقت گفت ‪ :‬امیدواریم مسووالن فکری کنند جامعه‬ ‫پزشکی و رادیولوژی وقتی صحبت از واقعی شدن تعرفه ها‬ ‫می کنند به معنی این نیست که بیماران پرداخت بیشتری‬ ‫داشته باشند در واقع این وظیفه سازمان های بیمه گر اعم از‬ ‫پایه و تکمیلی است که مکلف هستند همانگونه که سر وقت‬ ‫باید پول بیمه بیمه شده را دریافت کنند به موقع پول مراکز‬ ‫پزشکی را داده و درصد پرداختی مراکز پزشکی را باال ببرند ما‬ ‫به هیچ عنوان راضی به فشار به مردم نیستیم‪.‬‬ ‫نماز ظهر عاشورایی‬ ‫در سراسر کشور برگزار شد‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫همزمان با عاشورای حسینی نماز ظهر در سراسر کشور پس از برگزاری‬ ‫دسته های عزاداری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان ‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۷‬مردادماه در ایران اسالمی‪ ،‬روز‬ ‫عاشورای حسینی است و در سراسر ایران مردم به عزاداری می پردازند و به‬ ‫سر و سینه می زنند‪ .‬بسیاری از هیات های عزاداری هم ظهر مجالس عزاداری‬ ‫خود را در حسینیه ها و تکایا برپا کردند‪ .‬با فرارسیدن زمان اذان‪ ،‬در سراسر‬ ‫کشور به یاد نماز ظهر روز عاشورای امام حسین(ع)‪ ،‬عزاداران نماز ظهر و‬ ‫عصر خود را به جماعت اقامه کردند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مراسم عاشورای حسینی با حضور گسترده و پر شور عاشقان و دلباختگان ساالر بی سر در کشورهای‬ ‫مختلف جهان بر گزارش شد ‪.‬به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مراسم عاشورای‬ ‫حسینی با حضور گسترده و پر شور عاشقان و دلباختگان ساالر بی سر در کشورهای مختلف جهان بر‬ ‫گزارش شد در روز عاشورای حسینی‪ ،‬مردم عزادار در سوریه برای عرض تسلیت شهادت ابا عبداله و‬ ‫یاران با وفایش به جوار مرقد دخت سه ساله اش در دمشق مشرف می شوند‪.‬‬ ‫عاشورای ساالر کربال در قلب جهانیان‬ ‫همایش بزرگ عاشورایی با حضور عزاداران و شیفتگان مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم‬ ‫در زینبیه استانبول واقع در منطقه هالکالی‪ ،‬بخش اروپایی بزرگترین شهر ترکیه برگزار شد‬ ‫بیش از یکصد شهر و منطقه در روسیه‪ ،‬در شب و روز عاشورای حسینی‪ ،‬صحنه عزاداری رهروان مکتب‬ ‫اباعبداله الحسین (ع) بود‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ بیش از یکصد شهر و منطقه در روسیه‪ ،‬در شب‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس سیاسی‪ -‬علیرضا قبادی‪ -‬معاون دبیر کل‬ ‫اقدام خارجی اتحادیه اروپا گفت‪ :‬روند مذاکرات در خصوص برجام‬ ‫به خوبی انجام و به اینده این مذاکرات خوش بین و امیدوار هستم‪..‬‬ ‫انریکه مورا گفت مذاکرات در چهار روز گذشته پیشرفت هایی‬ ‫داشته است‪ .‬این مقام اروپایی درباره اختالفات باقی مانده برای‬ ‫رسیدن به توافق نهایی گفت‪ :‬نمی توانم وارد جزئیات شوم‪.‬‬ ‫مورا بیان داشت‪ :‬ما در خصوص برخی مسائل فنی در متن ارائه شده‬ ‫توسط اقای بورل مذاکره می کردیم‪.‬‬ ‫وی درباره روند گفت وگوها اظهار داشت‪ :‬ما در حال حرکت رو به‬ ‫جلو هستیم انتظار دارم که گفت وگوها را زود به پایان خواهیم رساند‪.‬‬ ‫او در پاسخ به سووال مبنی براین که ایا امریکایی ها اماده رفع‬ ‫تحریم ها هستند گفت‪ :‬این شرط توافق است که ان ها تحریم ها را‬ ‫ل کنند‪ .‬این توافقی‬ ‫رفع کنند و ایرانی ها به تعهدات هسته ای خود عم ‬ ‫است که ما در حال مذاکره درباره ان هستیم‪.‬‬ ‫مورا در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه ایا هنوز خوش بین‬ ‫هستید گفت‪ :‬بله مطمئنا‪.‬‬ ‫این اظهارات مورا در حالی مطرح شده است که میخائیل اولیانوف‬ ‫مذاکره کننده ارشد روسیه نیز امروز پس از دیدار با نماینده اتحادیه‬ ‫اروپا در وین عنوان کرد که مذاکرات رفع تحریم ها در حال پیشرفت‬ ‫است‪.‬‬ ‫دور تازه مذاکرات رفع تحریم ها پس از نزدیک به پنج ماه وقفه‪ ،‬از‬ ‫پنجشنبه گذشته در پایتخت اتریش اغاز شده است‪ .‬دقایقی پیش‬ ‫علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران برای گفت وگو با انریکه‬ ‫مورا وارد هتل کوبورگ شد‪.‬‬ ‫گفت وگوها در حالی به مراحل سرنوشت ساز رسیده که رسیدن به‬ ‫خط پایان و توافق نهایی معطل تصمیم های سیاسی غرب بویژه‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬بعنوان طرف نقض کننده توافق سال ‪ ۹۴‬است‪.‬‬ ‫هیات جمهوری اسالمی ایران تاکید دارد که الزمه رسیدن به توافق‪،‬‬ ‫پایدار بودن رفع تحریم ها به نحوی تضمین شده است و اینکه‬ ‫موضوعی نباید به عنوان اهرم فشار جهت استفاده علیه ایران در‬ ‫اینده باقی بماند‪.‬‬ ‫حمالت رژیم صهیونیستی به غزه‬ ‫نتیجه سفر بایدن به منطقه است‬ ‫یادداشت‬ ‫ایت اله رییسی‪:‬‬ ‫انریکه مورا‪:‬‬ ‫مذاکرات به خوبی در حال انجام است‬ ‫و روز عاشورای حسینی‪ ،‬صحنه عزاداری رهروان مکتب اباعبداله الحسین (ع) بود‪ .‬ارادتمندان وعاشقان‬ ‫حضرت سیدالشهدا با برپایی مراسم عزاداری در پکن پایتخت چین در رثای سرور و ساالر شهیدان و ‪۷۲‬‬ ‫تن از یاران با وفایش اشک ماتم ریختند‪.‬‬ ‫به گزارش خبر گزاری صدا وسیما از پکن‪ ،‬در این مراسم ایرانیان مقیم چین ‪ ،‬دیپلمات ها و وابستگان‬ ‫نظامی عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا ابراز کردند‪.‬‬ ‫ابتکار عمل در مقابل صیهونیست ها به دست جوانان فلسطینی افتاده است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس سیاسی‪-‬‬ ‫لیال احمد زاده‪-‬ایت اله سید ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس جمهور در دیدار با‬ ‫جمعی از خانواده های شهدا با تسلیت‬ ‫ایام سوگواری حضرت اباعبدااله‬ ‫الحسین (ع) و محکوم کردن جنایات‬ ‫صهیونیست ها علیه مردم غزه‪،‬‬ ‫خاطرنشان گفت‪ :‬امروز ابتکار عمل‬ ‫در مقابل صهیونیست ها به دست‬ ‫جوانان فلسطینی افتاده است ‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این بیداری مردم و‬ ‫جوانان در منطقه به برکت خون شهدا‬ ‫است‪ .‬صهیونیست ها مردم بی دفاع‬ ‫غزه و اعضای جهاد اسالمی را ترور می‬ ‫کند و جهاد اسالمی نیز پاسخ ان ها را‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با یاداوری جنایات متعدد‬ ‫صهیونیست ها علیه مردم غزه‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مردم امروز فلسطین را با گذشته‬ ‫انان مقایسه کنید‪ ،‬در گذشته نگاه‬ ‫مردم فلسطین به میزهایی همچون‬ ‫کمپ دیوید‪ ،‬شرم الشیخ و پیمان‬ ‫صلح اسلو بود اما امروز در مقابل ظلم‬ ‫صهیونیست ها مبارزه می کنند و ابتکار‬ ‫عمل بدست جوانان فلسطینی افتاده است‪.‬‬ ‫این روحیه مقاومت به برکت خون شهدای‬ ‫جنگ تحمیلی و مدافع حرم است‪.‬‬ ‫ایت اله رئیسی همچنین با ابراز خرسندی‬ ‫از دیدار با خانواده های شهدا‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‬ ‫کاری برای بنده دلنشین تر از همنشینی‬ ‫با خانواده شهدا نیست زیرا شما اهل حرم‬ ‫انقالب اسالمی هستید و عزیزان خود‬ ‫را تقدیم کردید تا این انقالب نه فقط‬ ‫برای ساختن ایران اباد که برای تحقق‬ ‫تمدن نوین اسالمی‪ ،‬قدرتمندتر شود‪.‬‬ ‫محمدعلی غالمی مدیر روابط عمومی‬ ‫سازمان بسیج رسانه استان البرز‬ ‫رئیس جمهور با گرامیداشت تاسوعای‬ ‫حسینی‪ ،‬به مرور وقایع تاریخی این روز‬ ‫پرداخت و با اشاره به دو واقعه «محاصره‬ ‫لشکر امام حسین (ع)» و «رد امان نامه‬ ‫توسط ابالفضل العباس»‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫پیروی از والیت‪ ،‬تاسی به حضرت عباس‬ ‫(ع)‪ ،‬ایستادگی‪ ،‬نه گفتن به دشمن‪،‬‬ ‫مقاومت و امید بخشی به ملت در سلوک‬ ‫تمامی شهدا اعم از شهدای دفاع مقدس و‬ ‫شهدای مدافع حرم قرار داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه نبرد جانانه شهدای مدافع‬ ‫حرم با جریان های تروریستی در منطقه را‬ ‫نمونه ای از تاسی به فرهنگ عاشورا خواند و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حقیقتا این شهدا با ایستادگی‬ ‫خود شر دشمن را دفع کردند و اجازه‬ ‫ندادند داعش به ناموس مردم دست درازی‬ ‫کند و با از بین بردن این جریان تروریستی‪،‬‬ ‫نه فقط برای کشورمان که برای منطقه‬ ‫امنیت به ارمغان اوردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین با اشاره به نقش‬ ‫افرینی شهدای مدافع حرم در برقراری‬ ‫امنیت مراسم عظیم اربعین گفت‪ :‬هیچ‬ ‫مراسمی بر روی زمین به شکوه اربعین‬ ‫حسینی وجود ندارد‪.‬‬ ‫ایت اله رئیسی در بخش پایانی سخنان‬ ‫خود با تاکید بر اینکه خانواده شهدا بهترین‬ ‫عزیزان خود را از دست دادند تا ارزش ها‪،‬‬ ‫دین و قران زنده بماند‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫خانواده شهدا همچون حضرت زینب‬ ‫کبری(س) مصیبت عزیزان خود را تحمل‬ ‫نمودند و امروز نیز رسالتی زینبی بعهده‬ ‫دارند‪ .‬باید این پرچمی که توسط شهیدان‬ ‫به خانواده شهدا سپرده شده برافراشته‬ ‫بماند و نباید اجازه داد این پرچم دچار‬ ‫تزلزل شود‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور‪ ،‬مادر‬ ‫شهیدان خالقی پور‪ ،‬مادر شهید حمید‬ ‫اسدالهی‪ ،‬همسر شهید چگینی‪ ،‬همسر‬ ‫شهید محسن فرامرزی‪ ،‬همسر شهید‬ ‫مسعود عسگری‪ ،‬مادر شهید محمد حسین‬ ‫محمدخانی و همسر شهید مدافع وطن‬ ‫جواد تیموری نیز به نمایندگی از خانواده‬ ‫شهدا ضمن بیان ویژگی های شخصیتی‬ ‫شهیدان‪ ،‬دغدغه و مسائل خود را با ایت‬ ‫اله رئیسی در میان گذاشتند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬حمالت جدید رژیم صهیونیستی به‬ ‫غزه نتیجه سفر رییس جمهور امریکا به منطقه است و ایران حامی‬ ‫همیشگی فلسطین است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اقای محمد مخبر در حاشیه‬ ‫مراسم عزاداری روز عاشورا‪ ،‬ضمن تسلیت شهادت سرور و ساالر‬ ‫شهیدان‪ ،‬جسارت جدید و حمالت وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی‬ ‫به نوار غزه را از نتایج سفر رئیس جمهور امریکا به منطقه و نشان‬ ‫دهنده چالش ها و بحران های داخلی اسرائیل خواند و افزود​‪ :‬این‬ ‫حمالت در نهایت به وحدت بیشتر مسلمانان و گروه های مقاومت‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬ایران را حامی همیشگی مردم مظلوم‬ ‫فلسطین و گروه های مقاومت دانست و گفت‪ :‬تالش رژیم صهیونیستی‬ ‫و حامیان منطقه ای و جهانی اش برای اتش بس فوری نشان می دهد‬ ‫که قدرت مقاومت در سرزمین های اشغالی تا چه اندازه پیشرفت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی مقاومت را تنها راه پیروزی خواند و اظهار امیدواری کرد با یاری‬ ‫خداوند و جوانان غیور و مسلمان فلسطین و منطقه‪ ،‬قدس شریف هر‬ ‫چه زودتر از چنگ این رژیم غاصب ازاد شود‪.‬‬ ‫واقعه ی عظیم کربال نهضتی مقدس‬ ‫و حرکتی سیاسی انقالبی در فرهنگ‬ ‫شیعه است که هدف ان احیاء دین‬ ‫و از بین بردن انحرافات و جایگزین‬ ‫نمودن حکومت علوی بود و از بعد‬ ‫معنوی ارمانهای اصیل اسالمی را‬ ‫زنده و تثبیت کرد و موجب حرکتهای‬ ‫بعدی در تاریخ اسالم گردید‪ .‬نام بلند اباعبداله الحسین علیه السالم‬ ‫چنان ارزشمند است که احترام همگان‪ ،‬فارغ از دین و مذهب‪،‬‬ ‫عقاید و افکار فرهنگی سیاسی و جایگاه و مقام اجتماعی را بدنبال‬ ‫دارد‪ .‬قیام ازادیخواهانه ی او انچنان بوده که هنوز بعد از گذشت‬ ‫هزار و اندی سال برای پیروان مکتب ازادی نکته های ناگفته ی‬ ‫فراوانی دارد‪ .‬سیره ی سیاسی ان امام همام موضوعات متعددی‬ ‫همچون امامت‪ ،‬مخالفت با یزید و خطابه های اتشین ایشان در‬ ‫مراسم حج بر ضد معاویه عوامل پیدایش نهضت حسینی را در‬ ‫بر میگیرد که به انتخاب شیوه های درست امام حسین(ع) در‬ ‫مسائل مختلف سیاسی و پیروزی نهایی خون بر شمشیر اشاره‬ ‫دارد‪ .‬اری‪ ،‬امام حسین(ع) به واقع الگوی بی نظیر انسانیت در طول‬ ‫تاریخ بشری است‪ .‬عدالت خواهی و ستم ستیزی‪ ،‬عزت‪ ،‬پاسداری از‬ ‫اسالم و ارزشهای اسالمی‪ ،‬شهادت در راه خدا‪ ،‬جمع میان سیاست‬ ‫و معنویت‪ ،‬امربه معروف و نهی ازمنکر از جمله درسهای مهم در‬ ‫عرصه ی رفتار سیاسی رویداد عاشورا میباشد‪ .‬در عصر حاضر‪،‬‬ ‫سیاستمداران حرفه ای در مبارزه ی دوگروه با یکدیگر بر توازن‬ ‫قوا تاکید داشته و مبارزان را از درگیری با دشمنی که از هر جهت‬ ‫قوی است‪ ،‬برحذر می دارند و انان را به سکوت و گوشه گیری فرا‬ ‫میخوانند‪ .‬باصطالح روشنفکران ان زمان نیز حضرت سیدالشهدا را‬ ‫از رویارویی با یزید که تا بن دندان مسلح بود‪ ،‬برحذر داشتند لکن‬ ‫منطق ان بزرگوار چیز دیگری بود‪ ،‬او و عاشورائیان از ایستادگی در‬ ‫برابر یزید و حکومت فاسد اموی هرگز تردیدی به خود راه ندادند‬ ‫و با ایثار جان و خون خود درخت اسالم را ابیاری کردند‪ .‬درواقع‬ ‫برداشت سیاسی از حرکت حسین ابن علی (ع) با حرکت نهضت‬ ‫اسالمی کشورمان به رهبری امام راحل عظیم الشان به نقطه ی‬ ‫اوج خود میرسد‪ .‬میتوان گفت انقالب اسالمی ایران تحول اساسی‬ ‫در محتوای تفکر سیاسی شیعه پس از ائمه اطهار علیهم السالم‬ ‫است‪ .‬امام حسین(ع) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن و گفتار‬ ‫و ابعاد کردارش نه تنها نمونه ی یک بزرگمرد تاریخ را برای ما‬ ‫مجسم می سازد بلکه او با همه ی خویشتن خویش‪ ،‬ائینه ی تمام‬ ‫نمای فضیلتها‪ ،‬بزرگ منشیها‪ ،‬فداکاریها‪ ،‬جانبازیها‪ ،‬خداخواهیها و‬ ‫خداجوئیها میباشد‪ .‬او به تنهایی میتواند جان را به عالم ربوبی و‬ ‫الهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن گردد‪ .‬بودن و رفتنش‪،‬‬ ‫معنویت و فضیلتهای انسانی را ارجمند و گرانمایه نمود و تا دنیا‬ ‫دنیاست نام مبارکش و اوازه اش باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪ ۱۷‬مرداد روز قلم‬ ‫با دستانی از جنس عشق و فداکاری‬ ‫سیده طناز جعفری‬ ‫بازگشایی مرز خسروی از هفته اینده‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت‪ :‬تالش می کنیم اینترنت‬ ‫زائران ایرانی اربعین در عراق رایگان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مجید میراحمدی رئیس ستاد‬ ‫مرکزی اربعین حسینی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر با بیان‬ ‫اینکه چهار هدف سهولت‪ ،‬امنیت‪ ،‬سالمت و ارزانی را برای برگزاری‬ ‫مراسم اربعین امسال پیش بینی کرده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۱۷‬کمیته ستاد‬ ‫مرکزی اربعین برنامه ریزی و اقداماتی صورت گرفته است و برای‬ ‫استانداران سراسر کشور تکالیفی معین کرده ایم‪.‬‬ ‫میراحمدی در ادامه با اشاره به پروژه های در دست اجرا برای اربعین‬ ‫امسال‪ ،‬از چهار بانده شدن محور ایالم ‪ -‬مهران تا ایام اربعین خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬با توجه به گرمای هوا تاکنون بیش از ‪ ۱۵۰‬میلیون‬ ‫ظرف اب اشامیدنی یک نفره برای زائران فراهم شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مسئوالن عراقی به ما اطالع دادند در کربال برای اولین بار در روز عرفه‬ ‫دچار کم ابی شدند و با توجه به گرمای هوا باید برای ایجاد اب و‬ ‫برق پایدار در ایران و عراق برنامه ریزی کرد و پیش بینی تامین اب‬ ‫اشامیدنی در مسیر زائران اربعین مسئله مهمی است‪.‬‬ ‫میراحمدی در ادامه با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫کشور و همزمانی ان با سفر های داخلی کشور گفت‪ :‬حمل و نقل‬ ‫عمومی کشور پاسخگو زائران اربعین نیست‪ .‬رئیس ستاد مرکزی‬ ‫اربعین تاکید کرد‪ :‬زائران حتی المقدور از وسایل نقلیه شخصی خود‬ ‫استفاده کنند چراکه در حمل و نقل عمومی کشور ‪ ۵۰‬درصد کسری‬ ‫ناوگان داریم‪ .‬میراحمدی با اعالم اینکه طبق هماهنگی ها با طرف‬ ‫عراقی مرز خسروی از ‪ ۱۶‬مهر به روی زائران باز می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشترین تمایل زائران برای عبور از مرز مهران و سپس شلمچه و‬ ‫چذابه است‪ ،‬اما توصیه می کنیم که زائران‪ ،‬مرزی غیر از مهران‪ ،‬چذابه‬ ‫و شلمچه را انتخاب کنند چرا که مرز های خسروی‪ ،‬تمرچین‪ ،‬باشماق‬ ‫و سومار هم به روی زائران باز می شود و مردم استان های اذربایجان‬ ‫شرقی و غربی‪ ،‬اردبیل و زنجان می توانند از این مرز ها به عراق بروند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه تاکنون بیش از یک میلیون‬ ‫نفر در سامانه سماح پیش ثبت نام خود را قطعی کرده اند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ثبت نام ‪ ۷۰‬هزار نفر در کمتر از یک هفته برای زیارت عتبات عالیات‬ ‫در ایام عرفه و ‪ ۱۷۰‬هزار نفر نیز برای دهه اول محرم‪ ،‬پیش بینی ما‬ ‫را برای حضور ‪ ۵‬میلیون نفر در پیاده روی اربعین به واقعیت نزدیک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫حضرت سیدالشهدا الگویی‬ ‫ممتاز و بی نظیر‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫هفدهم مرداد دیگری از راه رسید‪ ،‬روزی که به نام خبرنگار در تاریخ این مرز‬ ‫و بوم به ثبت رسیده و یاداور کسانی که با سالحی برنده به نام قلم در دست‬ ‫دارند و همواره و همواره با دستانی پر از عشق و فداکاری در تمام عرصه ها با‬ ‫هدف اگاهی بخشی حضور داشته و دارند‪.‬‬ ‫در واقع هفدهم مرداد فرصتی برای یاداوری تالش های صادقانه و متعهدانه‬ ‫خبرنگارانی است که سفیران اگاهی بخش و چشمان تیزبین جامعه هستند‪.‬‬ ‫چرا که اگر این فداکاران عرصه اطالع رسانی و اگاهی بخشی نباشند بی‬ ‫شک لحظه ای هرگز ماندگار نخواهد شد و خوبی ها به دست فراموشی‬ ‫سپرده می شوند‪.‬خبرنگارانی که در گرما و سرما و با وجود کمترین امکانات‬ ‫و مزایا همیشه پای کار بودند و به ندرت دیده شده که از قلم شان برای‬ ‫بیان درد و رنج های خود بنویسند و بیان مشکالت مردم و پیدا کردن‬ ‫راه حلی برای انها را همواره بر مشکالت خود ارجح دانسته و می دانند‪.‬‬ ‫چرا که به خوبی می دانند که بدون این دوربین ها‪ ،‬قلم ها و‬ ‫دلسوزی های انها برای تهیه و تنظیم اخبار و مطالب دیگر‬ ‫چیزی به ثبت نخواهد رسید و یا مشکالت بر زمین خواهند ماند‪.‬‬ ‫هفدهم مرداد ماه‪ ،‬فرصتی برای یاداوری تالش های صادقانه و متعهدانه‬ ‫خبرنگارانیاستکهسفیراناگاهی بخشوچشمانتیزبینجامعه اند‪،‬همان ها‬ ‫که به دور از هرگونه تکلف و تعلق‪ ،‬به روایتگری تحوالت گوناگون اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪،‬اقتصادی‪،‬سیاسیوبین المللیمی پردازندوباانتقالوپیگیریمسایل‬ ‫جامعه‪،‬برانندتاامنیت‪،‬توسعهوبالندگیرابرایایراناسالمیبهارمغانبیاورند‪.‬‬ ‫اطالع رسانی درست و اگاهی بخشی به موقع پیرامون حوادث و رخدادهای‬ ‫گوناگون‪ ،‬ان هم در بحبوحه دشواری های تحریم سلطه جویان‪ ،‬جنگ تمام‬ ‫عیار اقتصادی نظام استکبار‪ ،‬فشارهای سیاسی قدرت طلبان و کارزار رسانه ای‬ ‫معاندینی که امید مردم را نشانه گرفته اند‪ ،‬تنها از عهده سربازان و سرداران‬ ‫متعهد و بااخالص عرصه قلم بر می اید که قلبشان برای اینده مام میهن می تپد‬ ‫و با وجود همه مرارت ها در حرفه ای که عنوان یکی از سخت ترین مشاغل را‬ ‫بر خود گرفته‪ ،‬نوید بخش فرداهایی روشن تر برای ام القرای ایران اسالمی اند‪.‬‬ ‫امسال در حالی روز خبرنگار تکریم می شود که این روز با‬ ‫عاشورای حسینی همزمان شده همان عاشورایی که اگر‬ ‫زینب(س) پیام رسانش نمی شد شاید در همان کربال می ماند‪.‬‬ ‫این در حالی است که امروز اصحاب رسانه به مانند زینب(س)‬ ‫می بایست همواره پیام رسان حق و حقیقت باشند و در این راه‬ ‫اجازه ندهند که قلم مقدس شان به خطا رفته و حقی پایمال شود‪.‬‬ ‫اگر چه اصحاب مطبوعات و رسانه سال ها است تا نشان دهند که قلم شان‬ ‫فروشی نیست اما باز هم هستند کسانی که گاهی منفعت خود را بر همه‬ ‫چیز ترجیح داده و قلم فروشی می کنند که از چنین کسانی از منظر ما‬ ‫رسانه های که از کمترین خواسته های خود نیز گذشته ایم تا به بیان حق و‬ ‫حقیقت بپردازیم جزیی ما از نبوده و بارها و بارها برایت خود را از انها اعالم‬ ‫کرده و می کنیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مبلغ تراکنش های شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور در تیر امسال بیش از ‪ ۶۸۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان شد که نسبت به خرداد ‪ ۱.۸۶‬درصد رشد در تعداد و ‪ ۵.۴۳‬درصد کاهش در ارزش ریالی داشت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبِنا‪ ،‬مجموع تعداد تراکنش های انجام شده شاپرک در تیر ماه‬ ‫سال جاری به ‪ ۳۷۷۰‬میلیون عدد رسیده که ارزش این تراکنش ها در مجموع به بیش از ‪ ۶۸۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رسد که نسبت به خرداد ماه معادل ‪ ۱.۸۶‬درصد رشد در تعداد و ‪ ۵.۴۳‬درصد‬ ‫تراکنش های بانکی تیر ماه ‪ ۶۸۶‬هزار میلیارد تومان شد‬ ‫کاهش در ارزش ریالی داشته است‪.‬البته تعداد و مبلغ تراکنش های در مقایسه با سال قبل ‪ ۱۱.۶۸‬و‬ ‫‪ ۲۲.۳۳‬درصد رشد داشته است‪.‬بر این اساس‪ ،‬رشد اسمی ماهانه تراکنش های شاپرک در تیر ماه سال‬ ‫جاری نسبت به ماه گذشته معادل منفی ‪ ۵.۴۳‬درصد بوده است‪ .‬در تیر ماه امسال‪ ،‬سهم ابزارهای‬ ‫پذیرش اینترنتی در تراکنش های انجام شده ‪ ۴.۸‬درصد و ابزار پذیرش موبایلی ‪ ۱.۶‬درصد بوده و این‬ ‫در حالی است که کارت خوان های فروشگاهی ‪ ۹۳.۵‬درصد از کل تراکنش های انجام شده را به خود‬ ‫اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫از تعداد تراکنش های انجام شده ‪ ۸۹.۴۸‬درصد مربوط به خرید کاال و خدمات‪ ۶.۳۳ ،‬درصد مربوط‬ ‫به پرداخت قبض و خرید شارژ تلفن همراه و معادل ‪ ۴.۱۹‬درصد مربوط به مانده گیری بوده است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬از مجموع کل تراکنش های انجام شده در تیر ماه معادل ‪ ۹۲.۳۳‬درصد موفق و ‪ ۷.۶۷‬درصد‬ ‫ناموفق بوده‪ ،‬البته تراکنش هایی که با سوئیچ شاپرک انجام شده‪ ۹۹.۹۹ ،‬درصد موفق بوده است‪.‬‬ ‫تامین مصالح نهضت ملی مسکن با تشکیل‬ ‫زنجیره تامین بین وزارتخانه های راه و صمت‬ ‫یک بام و دو هوای دولت‬ ‫در تنظیم بازار کاالهای اساسی‬ ‫دوربرگردان قانون جهش مسکن‬ ‫بخاطر یک بهانه‬ ‫سرپرست مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح‬ ‫ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و وزارت صمت خبر داد‪.‬‬ ‫­به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای محمد مهدی حیدری با اعالم تشکیل‬ ‫زنجیره تامین مصالح ساختمانی فوالد و سیمان بین وزارت راه و وزارت صمت از‬ ‫جایگزینی سیمان امیخته که انطباق با محیط زیست دارد به جای سیمان پرتلند در‬ ‫ساخت و ساز خبر داد‪.‬سرپرست مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی ادامه داد‪:‬‬ ‫دو مصالح مهم پرمصرف در ساخت و ساز‪ ،‬سیمان و فوالد است که در این خصوص‬ ‫زنجیره تامین مصالح ساختمانی در همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت‬ ‫تشکیل شده است‪ .‬مقرر شده تا ترویج سیمان امیخته به جای سیمان پرتلند که‬ ‫هم اکنون مورد استفاده بوده و هم انرژی بر و هم الودگی محیط زیست دارد‪ ،‬مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرد‪.‬سرپرست مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی توضیح داد‪:‬‬ ‫سیمان امیخته از منابع طبیعی مانند پوزوالن و سرباره و ‪ ...‬تهیه می شود که مصرف‬ ‫این نوع از سیمان تا ‪ ۳۰‬درصد سبب صرفه جویی در مصرف انرژی می شود و الودگی‬ ‫محیط زیستی نیز ندارد‪.‬‬ ‫حیدری با اشاره به اینکه در دنیا ‪ ۴۰‬نوع سیمان تولید می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما‬ ‫کمتر از ‪ ۱۰‬نوع سیمان تولید می شود و در ساخت و ساز مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫که ضرورت دارد تا بر تنوع تولید انواع سیمان ها افزوده شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در توافق وزارت راه و وزارت صمت‪ ،‬گروهی از مصرف کنندگان‬ ‫دسته بندی شده اند که بزرگترین مصرف کننده سیمان خود وزارت راه و شهرسازی‬ ‫است و وزارت صمت راهبری صنایع را برعهده دارد و صنعتگران نیز در این زنجیره‬ ‫حضور دارند تا سیمان های امیخته جایگزین سیمان های پرتلند شود‪ .‬حیدری در‬ ‫خصوص مصالح ساختمانی فوالد و برنامه وزارت راه و شهرسازی در این خصوص‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به پیشنهاد مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی‪ ،‬شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان که تامین فوالد‪ ،‬برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن را برعهده گرفته‬ ‫است‪ .‬مقرر شده تا زنجیره تامین مصالح ساختمانی به نحو مناسبی شکل بگیرد‪..‬‬ ‫عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو از سیاست گذاری دولت در حوزه تنظیم بازار کاالهای‬ ‫اساسی به شدت انتقاد کرد و گفت‪ :‬تعلل مسئوالن بازار رب گوجه فرنگی را دچار نابه‬ ‫سامانی کرده است‪.‬محمد مختاریانی‪ ،‬عضو هیات مدیره سندیکای کنسرو ایران در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر با انتقاد از سیاست گذاری های دولت در حوزه قیمت گذاری دستوری برای‬ ‫کاالهای اساسی و اقالم خوراکی خانوار گفت‪ :‬حدود ‪ ۴‬ماه است که مسئوالن کشور از‬ ‫جمله معاون اول درگیر تعیین تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی هستند و کماکان در این‬ ‫زمینه به نتیجه نرسیده اند‪.‬وی با اشاره به اینکه تعلل این افراد در تعیین قیمت رب گوجه‬ ‫فرنگی منجر به زیان کارخانجات تولیدی‪ ،‬توقف تولید در برخی واحدها و نابسامانی بازار‬ ‫این محصول شده است‪ ،‬گفت‪ :‬همین مساله منجر شده با کمبود رب گوجه فرنگی در بازار‬ ‫مواجه شویم و قیمت رب گوجه افزایش چشمگیری داشته باشد به طوری که در برخی‬ ‫مناطق قیمت هر قوطی ‪ ٨٠٠‬گرمی رب گوجه فرنگی به بیش از ‪ ۴٨‬هزار تومان رسیده‬ ‫عالوه بر این مردم به راحتی نمی توانند این کاال را پیدا و خریداری کنند ‪.‬‬ ‫مختاریانی با بیان اینکه این مسائل در نهایت به ضرر مصرف کنندگان است‪ ،‬افزود‪ :‬همواره‬ ‫شاهد بودیم که وقتی به بازار کاالیی تنش جدی وارد می شود‪ ،‬جبران ان بسیار دشوار‬ ‫است حتی اگر چندین برابر نیاز ‪ ،‬ان کاال به بازار تزریق شود و این تجربه را به دفعات در‬ ‫سالیان گذشته در زمینه کاالهای مختلف داشته ایم و تکرار دوباره ان کار جالبی نیست ‪.‬‬ ‫این فعال صنفی افزود‪ :‬در حالی که ستاد تنظیم بازار و معاون اول باید وقت خود را صرف‬ ‫امور کالن اقتصادی کنند‪ ،‬چهار ماه است نمی توانند برای رب گوجه فرنگی تعیین قیمت‬ ‫کنند‪.‬وی با بیان اینکه چند ماه قبل قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت‬ ‫غذایی از تولیدکنندگان خواست با‪ ۱۲‬درصد افزایش اقدام به تولید رب گوجه فرنگی کنند‬ ‫تا بازار دچار تالطم نشود‪ ،‬گفت‪ :‬به دنبال این توافق شفاهی تولیدکنندگان نیز اقدام به تولید‬ ‫و توزیع رب گوجه فرنگی در بازار کردند اما در حال حاضر با جریمه های سنگین و میلیاردی‬ ‫از سوی تعزیرات مواجه شدند‪ ،‬این در حالی است که قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در‬ ‫نامه ای به تعزیرات اعالم کرده که تولید و توزیع رب گوجه فرنگی به درخواست وی بوده اما‬ ‫تعزیرات این گفته را نپذیرفته و کماکان بر عقیده خود باقی است‪.‬‬ ‫با گذشت یکسال از وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ابالغ دستورالعمل‬ ‫اجرایی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن بانک مرکزی‪ ،‬همچنان از جزئیات انجام‬ ‫ان خبری در دست نیست‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی به تازگی در حاشیه‬ ‫نشست اعضای کمیسیون عمران مجلس با ادعای اینکه «بانک ها در پرداخت تسهیالت‬ ‫ساخت خانه های طرح نهضت ملی مسکن همکاری نمی کنند» اظهار کرده که «اگر‬ ‫تسهیالت بخش تولید مسکن به موقع پرداخت نشود‪ ،‬در انجام تعهدات برای ساخت ‪۴‬‬ ‫میلیون واحد مسکونی در چهار سال با مشکل مواجه می شویم‪».‬بر اساس این گزارش با‬ ‫گذشت یکسال از وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در هر سال و ابالغ دستورالعمل‬ ‫اجرایی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن بانک مرکزی بر اساس قانون جهش تولید‬ ‫مسکن اما همچنان از جزییات انجام تعهدات و میزان پوشش انها خبری در دست نیست‪.‬‬ ‫طبق گفته رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬در طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت ‪۳‬‬ ‫میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار واحد مسکونی در شهرها و‪ ۸۰۰‬هزار واحد مسکونی در مناطق روستائی‬ ‫کشور برنامه ریزی شده و تاپایان شهریور ماه امسال می بایست تغییر کاربری زمین مورد‬ ‫نیاز برای ساخت یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد مسکونی در شورای برنامه ریزی استان و‬ ‫شورای عالی شهرسازی به سرانجام برسد‪.‬این در حالی است که مطابق با قوانین و مقررات‪،‬‬ ‫متقاضیان و مجریان پروژه های مسکونی می بایست از طریق ثبت اطالعات در سامانه وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و تکمیل پرونده خود پس از تایید این وزارتخانه جهت دریافت تسهیالت‬ ‫مشارکتی به بانک ها معرفی شوند‪.‬تا لحظه انتشار این خبر و با وجود پیگیری های صورت‬ ‫گرفته نه تنها بانک مرکزی بلکه هیچ یک از بانک ها به این سامانه دسترسی نداشته و معلوم‬ ‫نیست تا کنون چند پرونده برای متقاضیان تشکیل و یا دچار نقص پرونده هستند‪.‬در این‬ ‫زمینهمحمدنادعلی‪،‬مدیرکلعملیاتپولیواعتباریبانکمرکزیبااستنادبهدستورالعمل‬ ‫اجرایی اعطای تسهیالت احداث و نوسازی مسکن موضوع قانون جهش تولید مسکن معتقد‬ ‫است‪ :‬این دستورالعمل پس از تصویب قانون جهش تولید در اواخر شهریور ماه پارسال‪ ،‬در‬ ‫‪ ۱۷‬اذرماه سال قبل از سوی بانک مرکزی ابالغ شد که بر اساس ان سهمیه بانکی و سقف‬ ‫فردی تسهیالت ساخت مسکن برای تخصیص‪ ۳۶۰‬هزار میلیارد تومان تفکیک شده است‪.‬‬ ‫انتقال دو پروژه سرمایه گذاری‬ ‫نیمه تمام به بخش خصوصی در بندر امام‬ ‫فرایند انتقال قرارداد دو پروژه سرمایه گذاری نیمه تمام بخش خصوصی به ارزش‬ ‫‪ ۲۹۰‬میلیارد تومان با واگذاری مجدد به سرمایه گذران واجد شرایط انجام شد‪.‬‬ ‫­به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬معاون‬ ‫امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان‪ ،‬با تاکید بر ضرورت‬ ‫احیای پروژه سرمایه گذاری نیمه تمام و متوقف شده‪ ،‬گفت‪ :‬با هدف جلوگیری از‬ ‫هدررفت فرصت های سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت های تعهد شده‪ ،‬فرایند انتقال‬ ‫دو پروژه سرمایه گذاری نیمه تمام بخش خصوصی به سرمایه گذاران جدید واجد‬ ‫شرایط انجام شد‪.‬‬ ‫به گفته مهران میدری‪ ،‬این اقدام با هدف ایجاد شرایط مطلوب به منظور چرخش‬ ‫سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این دو پروژه شامل احداث انبار های نگهداری کاال جمعا به‬ ‫مساحت ‪ ۶۵‬هزارمتر مربع است که در صورت تکمیل و بهره برداری ‪ ١.٨‬میلیون‬ ‫تن به ظرفیت مجتمع بندری امام می افزاید‪.‬‬ ‫روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد‬ ‫روند کاهشی هزینه وام مسکن ادامه دارد و در حالی که متاهل های ساکن پایتخت‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬روز قبل برای اخذ این وام باید بیش از ‪ ۱۳۴‬میلیون تومان پرداخت‬ ‫می کردند‪ ،‬اکنون باید بیش از ‪ ۱۲۹‬میلیون تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬بررسی اخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان‬ ‫می دهد که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در فروردین ماه ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪،۳۰۰‬‬ ‫در اردیبهشت ماه ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬و در خردادماه سال گذشته نیز ‪ ۱۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬تومان قیمت دارند‪ .‬هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ،۸۰۰‬در مرداد سال گذشته ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬و در شهریور‬ ‫سال گذشته با قیمت ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان داد و ستد می شود‪ .‬این اوراق در‬ ‫ماه مهر سال گذشته ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬در ابان ماه ‪ ۱۳۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‬ ‫و در اذرماه ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪۷۰۰‬تومان قیمت داشتند‪.‬‬ ‫ی و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های ‪ ۱۳۴‬هزار‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن در د ‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬و ‪ ۱۳۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان معامله می شود‪ .‬این اوراق در فروردین ماه‬ ‫سال جاری ‪ ۱۳۵‬هزار تومان قیمت دارد که این گزارش بر اساس همین قیمت‬ ‫نوشته شده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مجردهای ساکن تهران می توانند تا ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫دریافت کنند که شامل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان وام باید ‪۴۰۰‬‬ ‫برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار تومانی‪ ۵۴ ،‬میلیون تومان می شود‪ .‬همچنین با در نظر گرفتن ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان وام جعاله که برای ان باید ‪ ۱۶۰‬ورق به مبلغ ‪ ۲۱‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬مجموع هزینه خرید اوراق به ‪ ۷۵‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار تومان‬ ‫می رسد‪.‬زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف ‪ ۴۸۰‬میلیون تومان‬ ‫شامل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید ‪ ۸۰۰‬برگه تسهیالت مسکن‬ ‫خریداری کنند که هزینه ان ‪ ۱۰۸‬میلیون تومان می شود که همراه با هزینه ‪۲۱‬‬ ‫میلیون و‪ ۶۰۰‬هزار تومانی وام جعاله که برای ان باید ‪ ۱۶۰‬ورق تسهیالت مسکن‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬در مجموع باید ‪ ۱۲۹‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫سقف این تسهیالت برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر برای مجردها به ‪ ۱۶۰‬و برای زوجین به ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان رسیده است که‬ ‫با توجه به اینکه مجردها باید ‪ ۳۲۰‬و متاهل های ساکن این شهرها نیز باید ‪۶۴۰‬‬ ‫برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند‪ ،‬مجردها باید ‪ ۴۳‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬و متاهل ها‬ ‫نیز باید ‪ ۸۶‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪.:‬‬ ‫ترانزیت دریایی و قدرت بالمنازع ایران در منطقه‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫نازنین سادات جعفری‪ -‬ترانزیت‬ ‫دریایی به عنوان یکی از موقعیت‬ ‫های اقتصادی و حمل و نقل کاالها به‬ ‫خصوص کاالهای غیر نفتی می تواند‬ ‫نقش بسیار مهمی در ارز اوری و‬ ‫توسعه صادرات و واردات در کشور ما‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این در حالی است که انجام ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫حمل ونقل در جهان و ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫در ایران از طریق دریا نشان دهنده‬ ‫اهمیت باالی ترانزیت دریایی است؛‬ ‫موضوعی مهم که تاثیر ان بر شرایط‬ ‫ل انکار نیست و‬ ‫اقتصادی کشورها قاب ‬ ‫توسعه ان توجه مضاعفی می طلبد‪.‬‬ ‫فراهم سازی زیرساخت های الزم و کافی‬ ‫می تواند جایگاه ایران را در حوزه ترانزیت‬ ‫دریایی ارتقا دهد‪.‬‬ ‫جابجایی ‪ ۹۰‬درصد از کاالهای کشور‬ ‫از طریق حمل ونقل دریایی‪ ،‬توانمندی‬ ‫ناوگان کشتیرانی ایران برای جابجایی‬ ‫بیش از ‪ ۶.۵‬میلیون تن کاال در سطح‬ ‫بین المللی و رتبه بیست و دوم ایران در‬ ‫زمینه ناوگان بزرگ کشتیرانی در جهان‪،‬‬ ‫حاکی از ظرفیت باالی ترانزیت دریایی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫قابلیتی که تحریم ها هم نتوانست‬ ‫چندان بر ان خدشه ای وارد کند‪،‬‬ ‫به گونه ای که روزانه میزان انبوهی از‬ ‫انواع کاالها در بنادر ایران بارگیری و‬ ‫به سایر نقاط جهان ارسال می شود‪.‬‬ ‫با این اوصاف ایران به دلیل شرایط‬ ‫جغرافیایی مناسب از مزایا و ویژگی هایی‬ ‫ویژه درزمینه ترانزیت دریایی برخوردار‬ ‫است و این قابلیت خود منبعی بزرگ‬ ‫برای درامدهای ارزی محسوب می شود‪.‬‬ ‫اکنون چنین درامدزایی دربند چابهار‬ ‫ل مشاهده است و کاالهایی که از هند‬ ‫قاب ‬ ‫به بندر چابهار و از این بندر به افغانستان‬ ‫ارسال می شود؛ این ترانزیت پردرامد در‬ ‫همه بندرها کشور می تواند عملیاتی شود‪.‬‬ ‫درواقع ترانزیت دریایی موقعیتی ایجاد‬ ‫کرده است که ایران را با حدود ‪۱۵‬‬ ‫کشور جهان در چهار سوی شمال‪،‬‬ ‫جنوب‪ ،‬شرق و غرب مرتبط کرده است‪.‬‬ ‫ایران در جنوب از طریق خلیج فارس با‬ ‫عمده ترین کشورهای تولیدکننده نفت‪،‬‬ ‫در شمال از طریق خزر با کشورهای‬ ‫حاشیه این دریا و در غرب و شرق هم‬ ‫با کشورهای ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکستان و‬ ‫افغانستان همسایگی و ارتباط تجاری‬ ‫دارد‪ ،‬کشورهایی که با جمعیت زیاد خود‬ ‫بازاری چند صدمیلیونی را برای ایران به‬ ‫وجود اورده اند‪.‬‬ ‫ضمن انکه برقراری رابطه کشورهای‬ ‫اروپایی با شرق اسیا و یا کشورهای اسیای‬ ‫میانه با خلیج فارس از طریق ایران انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫قرارگیری ایران در مسیر راهروهای‬ ‫ترانزیتی شمال‪-‬جنوب و امکان برقراری‬ ‫ارتباط ترانزیتی با کشورهای قفقاز‪ ،‬اسیای‬ ‫میانه روسیه‪ ،‬اروپای شرقی و اروپای‬ ‫مرکزی به اسیای جنوب و خاور دور را‬ ‫از طریق اب های ایران فراهم می کند که‬ ‫گویای اهمیت بسیار زیاد ترانزیت دریایی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫ایران با یک موقعیت متمایز در چهارراه‬ ‫ترانزیت جهانی قرار گرفته است و می تواند‬ ‫با ارتقای این جایگاه خود به خصوص در‬ ‫زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت‬ ‫جهانی تبدیل شود‪.‬‬ ‫به عالوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران‬ ‫در شمال تنگه هرمز و خلیج فارس دارد‬ ‫به دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین المللی‬ ‫انرژی ترانزیت دریایی ایران را جذاب تر هم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به همین دلیل با توجه به فرصت های‬ ‫فراوان برای رونق صنعت حمل ونقل‬ ‫دریایی کشور شد اقتصادی قابل توجهی‬ ‫از طریق کسب درامدهای ترانزیتی رقم‬ ‫می خورد که نباید از ان غافل بود‪.‬‬ ‫بر اساس امار موجود ‪ ۹۰‬درصد تجارت‬ ‫بین المللی از طریق دریا انجام می گیرد‬ ‫و اقتصاد خارجی کشور هم از این مقوله‬ ‫جدا نیست‪ ،‬به نحوی که اقتصاد کشور در‬ ‫برخی کاالها ازجمله نفت‪ ،‬مشتقات نفتی‬ ‫و پتروشیمی به طور صددرصدی وابسته‬ ‫به دریا است‪ .‬به همان نسبت بخش‬ ‫قابل توجهی از واردات کاالهای اساسی‬ ‫و واسطه ای هم از طریق دریا است که‬ ‫از این مسئله می توان به تاثیرات مثبت‬ ‫حمل ونقل دریایی را بر اقتصاد و تولید‬ ‫کشورها متوجه شد‪.‬‬ ‫با توجه به نقش مهم و کلیدی حمل ونقل‬ ‫دریایی در اقتصاد سراسر جهان و‬ ‫موقعیت خاص ایران در خاورمیانه‪ ،‬یکی‬ ‫از سیاست های دولت در جهت توسعه‬ ‫روابط تجاری با کشورهای دیگر سیستم‬ ‫حمل ونقل دریایی بوده است‪ ،‬زیرا ایران به‬ ‫دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و برخورداری‬ ‫از شرایط خاص برای ترانزیت دریایی از‬ ‫مزیت بهتری نسبت به سایر کشورهای‬ ‫منطقه برای ترانزیت کاال دارد‪.‬‬ ‫با توجه به این مسئله بحث کریدور‬ ‫شمال‪ -‬جنوب ایران که در سال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫به امضای وزرای حمل ونقل ایران‪ ،‬هند‬ ‫و روسیه رسید و همواره وعده عملیاتی‬ ‫شدن ان شنیده می شد‪ ،‬سرانجام پس از‬ ‫مباحث فراوان و سال ها وقفه که در اجرای‬ ‫این پروژه به وجود امده بود‪ ،‬درنهایت‬ ‫کلید اجرایی شدن این محور ترانزیتی‬ ‫در مدت اخیر زده شد و برای نخستین‬ ‫مرتبه بار کاالهای روسی از مسیر ایران به‬ ‫اقیانوس هند انتقال پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گفته داریوش جمالی‪ ،‬رئیس ایرانی‪-‬‬ ‫روسی سالیانکا این محموله ها درگذشته‬ ‫به صورت موردی و مقطعی شکل گرفته‬ ‫بود‪ ،‬ولی با تالش های تیم کشتیرانی‬ ‫به صورت سراسری و البته ازمایشی‬ ‫سازوکاری ایجاد شده که کانتینرها از‬ ‫روسیه به هند و یا اسیای شرقی فقط با‬ ‫یک بارنامه سراسری حمل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کریدوری ایران را به طرح‬ ‫جاده ابریشم چین تبدیل می کند و‬ ‫بزرگ ترین واسطه برای تجارت بین اسیا‬ ‫و اروپا محسوب می شود‪ ،‬به عبارتی پل‬ ‫ارتباطی کشورهای اروپایی با اقیانوس هند‬ ‫و خلیج فارس است و کشورهای دو طرف‬ ‫را باهم مرتبط می کند‪.‬‬ ‫همچنین هزینه حمل ونقل کاال از این‬ ‫مسیر ارزان تر از سایر مسیرها و زمان‬ ‫جابه جایی کاال هم کوتاه تر از کانال های‬ ‫قبلی است‪.‬‬ ‫بر این اساس ایران می تواند با استفاده از‬ ‫کریدور شمال و جنوب در کمترین زمان‬ ‫و با به صرفه ترین هزینه کاالهای اروپایی را‬ ‫به مسیرهای دیگر منتقل کند‪.‬‬ ‫خالصه کالم انکه کریدور شمال‪-‬‬ ‫جنوب با برخورداری از مزایا‬ ‫ویژگی های اشاره شده بهترین گزینه‬ ‫جایگزین ترانزیتی با کانال سوئز است‪.‬‬ ‫مسیری کم ریسک تر از سوئز که می تواند‬ ‫به رشد اقتصادی ایران هم کمک کند‪.‬‬ ‫البته استمرار این روند به حمایت دولت‬ ‫وابسته است‪.‬‬ ‫اهمیت فراوان حمل ونقل دریایی‬ ‫سرمایه گذاری در این بخش را به‬ ‫امری ضروری تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫اهمیت این مسئله تا جایی است که‬ ‫ناوگان کشتی رانی ایران در دوران تحریم‬ ‫با فشار زیادی روبرو بوده‪ ،‬زیرا تحریم‬ ‫کنندگان از پتانسیل باالی ترانزیت دریایی‬ ‫ایران باخبر بوده اند‪.‬‬ ‫طبق براوردهای انجام گرفته از سوی‬ ‫برخی سازمان های بین المللی در مقابل‬ ‫این موانع و محدودیت های تحریمی که‬ ‫بر ایران وارد امده است ناوگان بزرگ‬ ‫حمل ونقل دریایی ایران عمده ترین اهرم‬ ‫فشار در برابر تحریم های امریکایی بوده‬ ‫است و عبور روزانه عددی حدود ‪۱۷‬‬ ‫میلیون بشکه نفت خام از تنگه هرمز‬ ‫به سمت اروپای غربی‪ ،‬شرق دور و‬ ‫ایاالت متحده تائیدکننده جایگاه ترانزیت‬ ‫دریایی ایران در همین دوران تحریم است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۸۸‬درصد نفت خام صادراتی‬ ‫عربستان سعودی‪ ۹۰ ،‬درصد نفت سبک‬ ‫و سنگین ایران‪ ۹۸ ،‬درصد نفت عراق‪،‬‬ ‫‪ ۹۹‬درصد نفت امارات متحده عربی‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬درصد نفت کشورهای کویت‬ ‫و قطر به صورت دریایی از خلیج فارس‬ ‫راهی مقاصد خود می شود که این میزان‬ ‫معادل ‪ ۹۰‬درصد صادرات نفت بزرگ ترین‬ ‫کشورهای تولیدکننده نفت در منطقه‬ ‫خاورمیانه است‪.‬‬ ‫به این ترتیب‪ ،‬با هرگونه اختاللی در تنگه‬ ‫هرمز که یکی از مسیرهای ترانزیتی‬ ‫ایران است نه تنها بازار جهانی با کمبود‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون بشکه ای نفت مواجه‪ ،‬بلکه‬ ‫به سقوط اقتصاد جهانی و توقف کامل‬ ‫تجارت های بین المللی این حوزه منتهی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بنابراین در اوج تحریم ها به دلیل نیاز‬ ‫تعدادی از کشورهای ذی نفع به حمل ونقل‬ ‫دریایی ایران بندرهای کشور فعالیت خود‬ ‫را متوقف نکردند و به طور روزانه تعداد‬ ‫باالیی از کشتی های ترانزیت خارجی‬ ‫وارد بندرها کشور می شوند‪ .‬موضوع‬ ‫امیدوارکننده ان است که متولیان و‬ ‫مسئوالن با اگاهی از اهمیت این موضوع‬ ‫درصدد بهبود این جایگاه برامده اند‪.‬‬ ‫برگزاری عکاسی خبری با عنوان‬ ‫« کودکان پناهجو‪ ،‬میهمان نوازی ایرانی»‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس فرهنگی‪ -‬محمد سعیدی‪-‬‬ ‫سومین دوره مسابقه مشترک عکاسی خبری تحت‬ ‫عنوان «کودکان پناهجو؛ میهمان نوازی ایرانی» به همت‬ ‫معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫ِ‬ ‫یونیسف ایران برگزار خواهد شد‪.‬در این مسابقه قرار‬ ‫اسالمی و‬ ‫است‪ ،‬زوایای مختلف حضور کودکان پناهجو و خانواده های‬ ‫ان ها در ایران و میزبانی کشورمان از ان ها از طریق داستان های‬ ‫تصویریِ برجسته عکاسان خبری ایرانی‪ ،‬نمایش داده شود‪.‬‬ ‫در چهار دهه گذشته‪ ،‬ایران میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های‬ ‫مهاجر جهان بوده است‪ .‬مطابق براوردها‪ ،‬از اگوست ‪ ۲۰۲۱‬ایران‬ ‫شاهد ورود حدود یک میلیون پناهجوی جدید از افغانستان‬ ‫بوده است که تقریباً نیمی از ان ها را کودکان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در این مسابقه‪ ،‬برگزارکنندگان از عکاسان خبری دعوت می کنند تا‬ ‫با مجموعه عکس های خالقانه خود‪ ،‬روایتگ ِر میزبانی ایرانی از کودکان‬ ‫پناهجوباشند‪.‬‬ ‫شرایط تصاویر ارسالی‬ ‫• داستان تصویری (مجموعه عکس) باید یک ایده‪ ،‬احساس یا واقعه را‬ ‫با خالقیت و وضوح باال ترسیم کند‪.‬‬ ‫• مجموعه عکس شامل ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬فریم باشد‪.‬‬ ‫• مجموعه ها توسط صاحب اثر ارسال شوند‪.‬‬ ‫• عکس ها باید مطابق با استانداردهای اخالق عکاسی خبری کشور و‬ ‫یونیسف بوده و سوژه ها به صورت احترام امیز و با حفظ کرامت انسانی‬ ‫نشان داده شوند‪ .‬گرفتن اجازه از افرادی که تصاویر انها تهیه می شود‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫• رنگ و کانتراست تصاویر را می توان تغییر داده یا انها را کراپ کرد‬ ‫تا ترکیب تصویر بهبود یابد‪ .‬تصاویر نباید به شیوه ای ویرایش شوند که‬ ‫محتوا را به صورت نادرستی بازنمایی کند‪.‬‬ ‫• توضیح کلی مجموعه (‪ )statement‬باید محدود به ‪۲۵۰‬‬ ‫کلمه باشد‪.‬‬ ‫محورهایمسابقه‬ ‫• کودکان پناهجو و سالمت‬ ‫• کودکان پناهجو و اموزش‬ ‫• کودکان پناهجو و والدین‬ ‫• کودکان پناهجو و زندگی روزمره‬ ‫• کودکان پناهجو و بازی‬ ‫• کودکان پناهجو و کودکان ایرانی‬ ‫قوانینمسابقه‬ ‫• همه عکاسان خبری می توانند در این مسابقه شرکت کنند‬ ‫(شرکت کنندگان کپی کارت شناسایی رسانه و یا لینک یکی از اثار‬ ‫خود را که در رسانه های خبری منتشر شده است‪ ،‬ضمیمه ایمیل ارسال‬ ‫اثار کنند)‪.‬‬ ‫• شرکت کنندگان مالکیت معنوی تمام تصاویر ارسالی و کپشن های‬ ‫ان ها را در اختیار خواهند داشت‪.‬‬ ‫• برندگان (رتبه های اول تا پنجم) با ارسال اثار خود‪ ،‬به یونیسف‬ ‫حق نامحدود‪ ،‬رایگان و غیرقابل فسخ برای استفاده از اثار ارسالی در‬ ‫تمام موارد مرتبط با مسابقه و همچنین دیگر انتشارات یونیسف مانند‬ ‫گزارش ها‪ ،‬اطالعیه های خبری‪ ،‬مقاالت‪ ،‬رسانه های اجتماعی و غیره را‬ ‫خواهند داد و بدیهی است که درصورت استفاده از عکس ها مشخصات‬ ‫عکاس (‪ )credit‬در تمام این تصاویر قید خواهد شد‪.‬‬ ‫• مهلت ارسال اثار‪ ۱۵ :‬مرداد تا ‪ ۱۵‬شهریور ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مجموعه عکس ها باید از طریق ایمیل به نشانی الکترونیکی‬ ‫‪ e-rasaneh.ir@photo1401‬ارسال شده و شامل موارد‬ ‫زیر باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬عنوان ایمیل (‪ )subject‬به صورت «مسابقه عکس – نام و نام‬ ‫خانوادگی» باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬یک فایل ‪ Word‬شامل عنوان مجموعه عکس‪ ،‬توضیح کلی‪ ،‬توضیح‬ ‫هر کدام از تصاویر به همراه شماره تصاویر‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشخصات عکاس‪.‬‬ ‫‪ .4‬شماره تماس‪.‬‬ ‫‪ .5‬تصاویر باید در فرمت ‪ jpg‬و با کیفیت ‪ DPI ۷۲‬ارسال شوند‪ .‬از‬ ‫برندگان درخواست خواهد شد تا تصاویر با کیفیت باال ‪ DPI ۳۰۰‬را در‬ ‫وب سایت‪ WeTransfer‬اپلود کرده و لینک دانلود را به ادرس‬ ‫ایمیل ذکر شده ارسال کنند‪.‬‬ ‫فرایند داوری و جوایز‬ ‫گروهی متشکل از کارشناسان معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و یونیسف تطابق اثار ارسالی را با اصول‬ ‫اخالقی ملی و یونیسف در حوزه گزارش از کودکان بررسی و سپس پنج‬ ‫اثر برگزیده را انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫جوایز برندگان‬ ‫• نفر اول‪ :‬تندیس‪ ،‬لوح یادبود‪ ،‬یک دستگاه دوربین عکاسی حرفه ای‬ ‫• نفر دوم‪ :‬لوح یادبود‪ ،‬یک دستگاه موبایل‬ ‫• نفر سوم‪ :‬لوح یادبود‪ ،‬یک دستگاه موبایل‬ ‫• نفر چهارم‪ :‬لوح یادبود‪ ،‬یک عدد هارد اکسترنال‬ ‫• نفر پنجم‪ :‬لوح یادبود‪ ،‬یک عدد هارد اکسترنال‬ ‫کاهش ‪ ۲۸.۷‬درصدی تردد در‬ ‫محور هایبرون شهری‬ ‫اخرین اطالعات دریافتی از ‪ ۲۴۶۲‬ترددشمار فعال در محور های‬ ‫برون شهری‪ ،‬نسبت به روز قبل ‪ ۲۸.۷‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین های نظارتی‪ ،‬سامانه های‬ ‫ترددشمار و گشت های شعب راهداری سراسر کشور‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫به استثنای محور های مسدود و ممنوع‪ ،‬مابقی محور های مواصالتی کشور‬ ‫باز و تردد در ان ها به روال عادی در جریان است‪.‬‬ ‫طی شبانه روز گذشته‪ ،‬براساس اخرین اطالعات دریافتی از ‪۲۴۶۲‬‬ ‫ترددشمار فعال در محور های برون شهری‪ ،‬نسبت به روز قبل ‪۲۸.۷‬‬ ‫درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬همچنین سهم وسایل نقلیه سنگین ‪۷.۴‬‬ ‫درصد‪ ،‬اوج تردد بین ساعات ‪ ۱۹‬الی ‪ ۲۰‬و کمترین تردد بین ساعات‬ ‫‪ ۴‬الی ‪ ۵‬صورت پذیرفته که هموطنان عزیز با اگاهی از این موضوع‬ ‫می توانند ساعات مناسب تری را برای سفر انتخاب نمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا به نقل از راشاتودی‪ ،‬سوئیس از ممنوعیت ماه گذشته اتحادیه‬ ‫اروپا برای تحریم طالی روسیه پیروی کرد‪ .‬سوئیس‪ ،‬مرکز اصلی پاالیش طالی جهان‪ ،‬به دنبال‬ ‫ممنوعیت مشابهی توسط اتحادیه اروپا در ماه گذشته‪ ،‬تحریمی را برای این فلز گرانبهای روسیه‬ ‫اعمال کرده است‪.‬‬ ‫این محدودیت های جدید در درجه اول مربوط به ممنوعیت خرید‪ ،‬واردات یا حمل و نقل طال و‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‬ ‫یادداشت‬ ‫و مطالبات بر زمین مانده‬ ‫علیرضا قبادی‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یکی از مسایلی است که به خصوص طی‬ ‫سال های اخیر از سوی مسووالن در رده های مختلف با هدف بهبود‬ ‫بازار مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت ها در این بخش مطرح شده‬ ‫و در این رابطه نیز راهکارهای نیز ارایه شده است‪.‬این در حالی است که‬ ‫دولت پیش از این نیز اعالم کرده بود که دولت به دنبال درامد از خانه‬ ‫های خالی نیست بلکه هدف این بوده و هست که این خانه ها شناسایی و‬ ‫مالیات بازدارنده بر انها اعمال شود‪.‬این در حالی است که به همین منظور‬ ‫سامانه امالک و اسکان نیز راه اندازی شد‪ ،‬سامانه ای که انچنان که باید‬ ‫از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانست کارایی الزم را داشته‬ ‫باشد‪.‬در مقابل این مساله عنوان شد که در صورتی که همه مردم در این‬ ‫سامانه ثبت نام نکنند این امکان که بتوان خانه های خالی را شناسایی‬ ‫و نسبت به اخذ مالیات از انها اقدام کرد دیگر کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اساس ان بر مبنای خود اظهاری است‬ ‫بر همین مبنا استقبال نکردن از سوی مردم سبب شده‬ ‫تا این روند انچنان که باید به سمت و سوی خوبی نرود‪.‬‬ ‫امامشکلمالیاتبرخانههایخالیتنهابههمینمسایلنیستوتعددقوانین‬ ‫دراینبخشنیزبهعنوانیکیازچالشهایاصلیبرسرراهانمطرحشدهاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به رکود در بازار مسکن و باال بودن نرخ اجاره و‬ ‫تورم در این بخش یکی از تقاضاهای مردم‪ ،‬اجرایی شدن این قانون بوده‬ ‫و هست‪.‬قانونی که این گالیه مندی وجود دارد که چرا قوی تر وارد نمی‬ ‫شوند تا با ارایه خانه های خالی از روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن‬ ‫جلوگیری و به نوعی کنترل شود‪.‬البته در این بین بایستی به اختالفات‬ ‫میان وزارت راه و شهرسازی و امور مالیاتی نیز اشاره داشت‪.‬چرا که‬ ‫سازمان امور مالیاتی معتقد است که لیست وزارت راه و شهرسازی ناقص‬ ‫و اما وزارت راه نظر دیگری دارد‪.‬در این بین پیامک هایی به تعدادی از‬ ‫شهروندان برای تعیین تکلیف خانه های مسکونی انها ارسال که در این بین‬ ‫برخی از شهروندان معتقدند که این پیامک ها به اشتباه ارسال شده و در‬ ‫مواردی دیده شده که پیامک های برای مستاجران نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫تعدد قوانین از یک سو و نبود متولی دقیق در این رابطه سبب شده تا در واقع‬ ‫مردم از اجرای این طرح ناقص زبان ببیند‪ ،‬چرا که از یک سو با توجه به اینکه‬ ‫مبنایمالیاتبرخانههایخالیکهبراساسخوداظهاریبودهاستقبالزیادی‬ ‫از سوی مردم صورت نگرفته و از سوی دیگر سبب سردرگمی مردم شده است‪.‬‬ ‫مردم که خانه خالی ندارند و پیامک دریافت کرده اند و افرادی‬ ‫که نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده و بنا ندارند که اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح جلوگیری از‬ ‫تورم دربخش مسکن هست به نظر می رسد که این کالف سردرگم نتوانسته‬ ‫به سرانجام برسد و مردم را در یک وضعیت مبهمی قرار داده است‪.‬‬ ‫سوئیس‪ ،‬طالی روسیه را تحریم کرد‬ ‫محصوالت طال از روسیه است‪ .‬خدمات مرتبط با این کاال نیز ممنوع است‪ .‬در این بیانیه امده‪،‬‬ ‫سوئیس که عضو اتحادیه اروپا نیست‪ ،‬این محدودیت ها را در راستای اخرین تحریم های اتحادیه‬ ‫اروپا بر طال و محصوالت طال اعمال کرد‪ .‬اتحادیه اروپا در ماه جوالی هفتمین دور از تحریم های خود‬ ‫را علیه مسکو در واکنش به حمله روسیه در اوکراین تصویب کرد‪ .‬سوئیس عالوه بر محدودیت های‬ ‫طال‪ ،‬دارایی های بزرگ ترین بانک روسیه‪ ،‬اسبر بانک را نیز مسدود کرده است‪ .‬در ماه می‪ ،‬سوئیس‬ ‫سه تن یا ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر طالی روسیه را خرید که طبق گزارش ها‪ ،‬اولین خرید از این نوع از ماه‬ ‫فوریه بوده است‪ .‬گمرک سوئیس گفت‪ :‬شمش طال از بریتانیا وارد شد‪ ،‬اما به اصطالح دارای مبدا‬ ‫روسی بود‪ .‬به گفته بلومبرگ‪ ،‬این بدان معناست که طال برای اخرین بار در روسیه پاالیش شده‬ ‫است‪ .‬این خرید حدود ‪ ۲‬درصد از واردات شمش سوئیس در ماه می را تشکیل می دهد‪ .‬این کشور‬ ‫یک مرکز پاالیش اصلی است که دو سوم طالی جهان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان؛‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی سیاست درستی بود‬ ‫یک کارشناس اقتصادی در گفت وگوی‬ ‫اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار‬ ‫سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫دولت سیاست درست و به جایی بود‪.‬‬ ‫«علی افضلی» افزود‪ :‬حذف ارز ترجیحی‪،‬‬ ‫شوک در سمت عرضه بود‪ ،‬زیرا با حذف ان‪،‬‬ ‫تقاضا برای خرید کاال در بازار افزایش پیدا‬ ‫نکرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در چنین شرایطی از لحاظ‬ ‫تئوریکی تورم ادامه پیدا نمی کند و صرفاً شوک‬ ‫در سطح قیمت ها ایجاد می شود که کاهش‬ ‫تورم ماهانه تیرماه نیز موید این موضوع است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم تداوم تورم بعد از حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در اقتصاد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫لحاظ تئوریکی دو نکته درباره افزایش قیمت ها‬ ‫بعد از حذف ارز ترجیحی وجود دارد؛ تورم‬ ‫سطحی قیمت ها و رشد انها‪ .‬تورم در سطح‬ ‫قیمت ها خیلی تاثیر گذار و مهم نیست‪ ،‬اما‬ ‫در مقابل رشد قیمت ها دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که شوک های اقتصادی مانند‬ ‫حذف ارز دولتی ایجاد می شوند‪ ،‬سطح قیمت‬ ‫کاالها باال می رود اما رشد انها ادامه پیدا‬ ‫نمی کند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی اضافه کرد‪:‬‬ ‫شوک های اقتصادی در سمت عرضه‬ ‫کاالها به طور معمول ماندگار نیستند‪ ،‬بلکه‬ ‫در بخش تقاضا پایدار می مانند؛ این در‬ ‫حالی است که حذف ارز دولتی‪ ،‬شوک در‬ ‫سمت عرضه بود‪ ،‬زیرا با حذف ان‪ ،‬تقاضا‬ ‫برای خرید کاال در بازار افزایش پیدا نکرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی از لحاظ تئوریکی تورم ادامه‬ ‫پیدا نمی کند و صرفاً شوک در سطح قیمت ها‬ ‫ایجاد می شود‪.‬‬ ‫افضلی با اشاره به اینکه حذف ارز دولتی از‬ ‫کاالهای اساسی سیاست درستی بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اکنون به واسطه حذف ارز دولتی نرخ بعضی‬ ‫از کاالها افزایش پیدا کرده و در قدرت خرید‬ ‫مردم تاثیر گذاشته است و نمی توان این‬ ‫موضوع را کتمان کرد اما اگر این سیاست‬ ‫حذف نمی شد و همچنان ادامه پیدا می کرد‬ ‫در اینده اقتصاد کشور به شدت دچار مشکل‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاست ارز دولتی باعث به‬ ‫هدر رفتن منابع ارزی کشور شده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هنوز امارهای رسمی از میزان صرفه جویی‬ ‫در منابع ارزی عنوان نشده است‪ ،‬اما شواهد‬ ‫حاکی از این است که تقاضای ارز برای واردات‬ ‫کاالهای اساسی کاهش پیدا کرده است‪ ،‬زیرا‬ ‫تا قبل از حذف این سیاست بخشی از کاالهای‬ ‫اساسی با ارز ترجیحی به کشور وارد می شدند‪،‬‬ ‫اما به مقصد کشورهای همسایه صادر می شدند‬ ‫ولی حاال صادرات این کاالها کاهش داشته اند‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصادی درباره تخصیص یارانه‬ ‫دولتی برای حمایت از اقشار مختلف مردم‬ ‫در ازای حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بیان کرد‪:‬‬ ‫با حذف این سیاست یارانه به طور مستقیم‬ ‫به مردم داده می شود‪ ،‬زیرا هرچقدر یارانه به‬ ‫انتهای زنجیره مصرف نزدیک شود‪ ،‬کارایی و‬ ‫عدالت بیشتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫افضلی تاکید کرد‪ :‬در گذشته یارانه در‬ ‫زنجیره مصرف به افراد مختلفی داده می شد‬ ‫که یا کارایی خود را از دست می داد و یا به‬ ‫صورت رانت جذب می شد و به درنهایت به‬ ‫مصرف کننده نهایی نمی رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نحوه تخصیص یارانه به اقشار‬ ‫مختلف مردم گفت‪ :‬هنوز تصمیم قطعی برای‬ ‫پرداخت یارانه نقدی یا کاالیی در دولت گرفته‬ ‫نشده است و هر کدام از این روش ها دارای‬ ‫موافقان و مخالفانی است‪ ،‬زیرا هر کدام از این‬ ‫روش ها دارای مباحث مختلف اجرایی هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬اما‬ ‫بنده موافق پرداخت یارانه نقدی هستم‪ ،‬زیرا‬ ‫مصرف کننده یارانه نقدی را صرف کاالهای‬ ‫موردنیاز خود و به هر اندازه ای که الزم دارد‪،‬‬ ‫می کند‪   .‬‬ ‫افضلی با اشاره به افزایش قیمت جهانی‬ ‫کاالهای اساسی بیان کرد‪ :‬به علت بروز‬ ‫خشکسالی ها و جنگ میان روسیه و اوکراین‬ ‫قیمت های جهانی مواد غذایی رشد ‪۳۰‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬در چنین شرایطی اگر‬ ‫قرار بود به میزان قبل ارز دولتی به واردات‬ ‫کاالهای اساسی اختصاص داده می شد‪ ،‬منابع‬ ‫ارزی بیشتری صرف می شد‪.‬‬ ‫کسری بودجه دولت یکی از مشکالت‬ ‫اصلی اقتصادی کشور است‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر ان شرایط تداوم پیدا می کرد‬ ‫دولت مجبور بود مابه التفاوت ارز دولتی با ارز‬ ‫نیمایی را از بازار تامین کند که این موضوع به‬ ‫کسری بودجه دولت منجر می شد‪.‬‬ ‫این کارشناس اقتصادی اظهار کرد‪ :‬کسری‬ ‫بودجه دولت یکی از مشکالت اصلی اقتصادی‬ ‫کشور است که منجر به افزایش پایه پولی و‬ ‫درنتیجه تورم در کشور می شود؛ بنابراین با‬ ‫حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی جلوی کسری بیشتر‬ ‫بودجه کشور گرفته شد‪.‬‬ ‫قیمت طال افزایش یافت‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬شیما توکلی افشاری‪ -‬به دنبال‬ ‫توقف رشد دالر‪ ،‬قیمت طال و اکثر فلزات گرانبها افزایش یافت ‪.‬‬ ‫قیمت طال در هفته گذشته افزایش یافت و بیشتر فلزات گرانبها‬ ‫پس از توقف رشد دالر امریکا افزایش اندکی را نشان دادند‪.‬‬ ‫هر اونس طال با ‪ 0.1‬درصد افزایش به ‪ 1767.41‬دالر معامله شد‪.‬‬ ‫معامالت اتی طال بهتر شد و با ‪ 0.4‬درصد افزایش به ‪1783.60‬‬ ‫دالر در هر اونس رسید‪ .‬معامالت اتی پالتین ‪ 0.1‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که معامالت اتی نقره پس از افت ‪ 1‬درصدی در دو‬ ‫روز گذشته‪ 0.6 ،‬درصد افزایش یافت‪ .‬افزایش قیمت فلزات گرانبها‬ ‫در حالی رخ داد که دالر امریکا پس از افزایش دو روزه کاهش‬ ‫یافت‪.‬پس از اظهارات تندروانه دو عضو فدرال رزرو که انتظارات‬ ‫افزایش شدیدتر نرخ بهره را در سال جاری افزایش داد‪ ،‬شاخص‬ ‫دالر در دو روز گذشته تقریباً ‪ 1‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫مری دالی‪ ،‬رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو و چارلز ایوانز‪،‬‬ ‫رئیس فدرال رزرو شیکاگو‪ ،‬هر دو نشان دادند که تورم هنوز در‬ ‫کشور کاهش نیافته است و فدرال رزرو احتماالً برای مبارزه با‬ ‫افزایش قیمت ها‪ ،‬نرخ ها را حتی بیشتر افزایش می دهد‪ .‬تشدید‬ ‫بالقوه تنش های ایاالت متحده و چین نیز باعث ایجاد پناهگاه امن‬ ‫برای دالر شده است‪ .‬شاخص دالر امریکا در معامالت اسیایی روز‬ ‫پنج شنبه ‪ 0.1‬درصد کاهش یافت‪ .‬شاخص دالر امریکا نیز در‬ ‫محدوده مشابهی کاهش یافت‪.‬در حالی که به نظر می رسد طال‬ ‫در دو هفته گذشته تا حدودی افزایش یافته است‪ ،‬چشم انداز فلز‬ ‫زرد به دلیل چشم انداز افزایش نرخ بهره در سال جاری ضعیف‬ ‫شده است‪ .‬همچنین انتظار می رود که بیشتر فلزات گرانبها دیگر‬ ‫با کاهش قیمت ها مواجه شوند‪ ،‬زیرا فدرال رزرو همچنان به‬ ‫سیاست های پولی سفت تر خود ادامه می دهد‪.‬‬ ‫در فلزات صنعتی‪ ،‬معامالت اتی مس با ‪ 0.2‬درصد کاهش به‬ ‫‪ 3.4710‬دالر در هر پوند رسید‪ .‬معامالت اتی روی ‪ 0.8‬درصد‬ ‫کاهش یافت‪ ،‬در حالی که معامالت اتی نیکل اندکی افزایش یافت‪.‬‬ ‫قیمت مس در این هفته به دنبال انبوهی از ‪ PMI‬های ضعیف‬ ‫تولیدی از سراسر جهان به شدت کاهش یافت‪ .‬انتظار می رود‬ ‫این روند تضعیف داده های کارخانه ها در ماه های اینده بر فلزات‬ ‫صنعتی تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫افتتاح حساب به صورت گروهی‬ ‫در بانک ها ممنوع شد‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫اعالم کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای‬ ‫کارکنان شرکت ها را ممنوع است‪.‬به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و موسسات اعتباری اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی‪ ،‬افتتاح هر گونه‬ ‫حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع‬ ‫است‪.‬در این بخشنامه امده است‪ :‬مشاهده شده برخی موسسات‬ ‫اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب‬ ‫سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در ائین نامه‬ ‫اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای‬ ‫رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می کنند که این اقدام‬ ‫امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب‬ ‫می کند‪.‬در این بخشنامه روش جایگزین برای افتتاح حساب سپرده‬ ‫گروهی اشخاص حقوقی‪ ،‬استفاده از روش های غیر حضوری و‬ ‫الکترونیکی پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫دولت نرخ ارز را تک نرخی کند‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت وگوی اختصاصی با نازنین السادات‬ ‫جعفری‪ -‬خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه هنوز ارز در کشور تک نرخی نشده و قیمت های مختلفی در این‬ ‫رابطه اعمال می شود انتظار می رود که دولت به تک نرخی کردن قیمت‬ ‫ان اقدام کند‪.‬‬ ‫مهرداد عبادی افزود‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شد اما همچنان ما شاهد‬ ‫نرخ های مختلف ارز هستیم و هنوز ارز تک نرخی نشده‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫بهتر است دولت نرخ ارز را تک نرخی کند و نرخ ان توسط بازار تعیین شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزایای حذف نرخ ارز چهار هزار و ‪ ۲۰۰‬تومانی افزود‪ :‬حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کوتاه مدت می توانست باعث افزایش تورم شود که‬ ‫شد‪ ،‬بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است اما در‬ ‫بلندمدت باعث می شود که ما تورم های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و‬ ‫چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران ‪ ،‬درباره معضالت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در چند دهه اخیر دولت ها‪ ،‬برای جلوگیری از افزایش نرخ کاالهای داخلی‬ ‫و حمایت از مصرف کننده به ارزها یارانه پرداخت کردند و نرخ ارز را پایین‬ ‫نگه داشتند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در دولت قبل ما شاهد افزایش قیمت شدید نرخ دالر بودیم و‬ ‫تفاوت خیلی زیادی میان ارزهای صوری و ارزهای بازار ازاد شکل گرفت‪،‬‬ ‫وقتی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در نظر گرفته شد‪ ،‬قیمت ارز در بازار ازاد ‪۵.۶‬‬ ‫برابر بود‪.‬‬ ‫عباد گفت‪ :‬این سیاست در طول این سال ها اص ً‬ ‫ال موفق نبود و اتاق‬ ‫بازرگانی همواره در دوره گذشته طرح هایی را به دولت ارائه داد تا از ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬گذر کرده و به سمت ارز تک نرخی بروند‪ ،‬اما این که دولت متوجه‬ ‫شود که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فسادزاست و سود ان به جیب مصرف کننده‬ ‫نهایی نمی رود‪ ،‬زمان برد‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد‪ :‬در اواخر دولت اقای روحانی و‬ ‫اوایل دولت اقای رئیسی دیگر صحبت از فساد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی شد‬ ‫در حالی که اگر چند سال قبل درباره معضالت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫صحبت می کردیم‪ ،‬همگی از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دفاع می کردند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬خوشبختانه با اقدام دولت و مصوبه مجلس شورای اسالمی‬ ‫شاهد حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هستیم که اقدام بسیار خوبی بود اما در اتاق‬ ‫بازرگانی به دولت اعالم کردیم که نحوه اجرای ان بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر افزایش‬ ‫تولید در بخش کشاورزی‪ ،‬گفت‪ :‬نرخ ترجیحی ارز که ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود‪ ،‬در‬ ‫حوزه های مختلف تاثیر منفی داشت به عنوان مثال؛ در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬مواد اولیه کارخانه های و ‪ ...‬دچار مشکل شده بودیم‪ .‬کاال با ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد و با قیمت بازار به فروش می رسید و یا اص ً‬ ‫ال کاالیی‬ ‫وارد نمی شد‪ ،‬درنهایت این سیاستی که در پیش گرفته شده بود به نفع‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده نبود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در بخش کشاورزی اسیب زیادی‬ ‫وارد کرد‪ ،‬البته کاهش تولید در بخش کشاورزی دالیل دیگری مانند‬ ‫شرایط اقلیمی و محیط زیستی دارد‪ ،‬اما ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم تاثیر گذار‬ ‫بود‪ .‬درحالی که بخش کشاورزی می توانست یک مزیت صادراتی برای ما‬ ‫محسوب شود‪.‬‬ ‫چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‬ ‫عباد درباره تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کاهش تورم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬حذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در کوتاه مدت می توانست باعث افزایش تورم شود که‬ ‫شد‪ ،‬بخشی از تورم خردادماه به دلیل حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است اما در‬ ‫بلندمدت باعث می شود که ما تورم های بیشتری را دیگر نداشته باشیم و‬ ‫چشم انداز تورم پس از حذف ارز ترجیحی کاهشی است‪ .‬البته در کنار این‬ ‫باید دو اقدام تک نرخی شدن ارز و نبود قیمت گذاری دستوری را دنبال‬ ‫کنیم‪ .‬عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تاثیرات حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫افزایش تولید داخل‪ ،‬گفت‪ :‬حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در افزایش تولید برخی‬ ‫از کاالها تاثیر مثبتی داشت‪ ،‬چراکه پیش از این واردات برخی از کاالها‬ ‫از تولید داخل ارزان تر تما م می شد و دولت ها برای حمایت از تولید داخل‬ ‫مجبور شدند فهرستی تهیه کنند و واردات برخی از کاالها را ممنوع کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ممنوع کردن واردات کاالیی که به نفع کشور است به صرف‬ ‫حمایت از تولید داخل اقدام موثری نیست ما باید یک اصالحات اساسی‬ ‫در واردات و صادرات داشته باشیم‪ ،‬نمی توانیم بگوییم واردات بد است‪،‬‬ ‫متاسفانه در سال های گذشته موضوع واردات به انحراف رفت‪ ،‬ما باید بر‬ ‫روی کاالهایی که برایمان مزیت دارد صادرات را انجام دهیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 18‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1373‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پنجمین کمیته اچ اس ای و سالمت منطقه البرز برگزار شد‬ ‫بــا حضــور مدیــر‪ ،‬معاونیــن و روســای واحدهــای ســتاد و عملیاتــی پنجمیــن کمیتــه‬ ‫اچ اس ای و ســامت منطقــه البــرز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فــراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‪،‬‬ ‫افزایــش تعــداد بازدیدهــای بهداشــتی از تاسیســات انبــار و ســاختمانهای اداری‪،‬‬ ‫تجهیــز شــدن شــرکت هــای حمــل و نقــل و تاسیســات گاز مایــع بــه دیــزل پمــپ‬ ‫مدیر کل صنعت‪،‬معدن و تجارت استان بوشهر‪:‬‬ ‫‪ 44‬میلیارد تومان تسهیالت مشاغل‬ ‫خانگی در حوزه صمت استان بوشهراز‬ ‫طریق بانک های عامل پرداخت شد‬ ‫مدیر کل صنعت‪،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوشهر گفت ‪ :‬از سال گذشته تا کنون‬ ‫تعداد ‪ 722‬پرونده تسهیالت مشاغل‬ ‫خانگی در حوزه صمت به مبلغ ‪ 44‬میلیارد‬ ‫تومان از طریق بانک های عامل در استان‬ ‫بوشهرپرداخت شده است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی اداره کل صنعت‪،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بوشهر؛ مهدی صفوی افزود‪ :‬در بازه زمانی مذکور تعداد ‪ 900‬پرونده‬ ‫متقاضیان تسهیالت مشاغل خانگی درحوزه صمت تشکیل شده که از این‬ ‫تعداد ‪ 722‬پرونده در بانک های عامل منجر به پرداخت تسهیالت گردیده و‬ ‫مابقی در دست اقدام می باشند ‪.‬صفوی اضافه کرد‪ :‬از مجموع ‪ 722‬پرونده‬ ‫پرداختی تعداد ‪ 646‬پرونده مربوط به تسهیالت در قالب مستقل و ‪76‬‬ ‫پرونده در قالب تسهیالت پشتیبان بوده است که مجموع اشتغال ایجاد شده‬ ‫در طرح های مذکور تاکنون ‪ 1164‬نفر بوده است ‪ .‬ایشان عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫طرح ساماندهی مشاغل خانگی در حال حاضر ‪ 51‬حرفه و شغل مربوط به‬ ‫این سازمان می باشد که اکثر متقاضیان در رشته های قالیبافی ‪ ،‬گبه باف‬ ‫‪ ،‬طراح سنتی قالی ‪ ،‬خیاطی و دوخت انواع لباس ‪ ،‬تعمیرات موبایل و تلفن‬ ‫‪،‬مکرومه بافی ‪ ،‬تایپیست ‪ ،‬تولید کننده جعبه و استندهای چوبی دکوری‬ ‫و غیره فعالیت دارند‪.‬مدیر کل صمت استان تصریح کرد‪ :‬بمنظور حمایت و‬ ‫رونق بیشتر مشاغل خانگی ‪ ،‬در این رابطه پوشش تسهیالت مربوطه درقالب‬ ‫طرح های جدید مشاغل خانگی در حوزه صمت در دستور کار این اداره کل‬ ‫می باشد که در اینده نزدیک اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫جلسه کمیته تدارکات و حمل و نقل‬ ‫فراورده های نفتی برگزار شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز‪،‬‬ ‫در این جلسه وزارتی مدیر منطقه به تامین و توزیع بموقع انواع فراورده های‬ ‫نفتی با رعایت استاندارهای مربوطه تاکید کرد و افزود‪ :‬رضایت مشتریان و‬ ‫شهروندان از عملیات سوخترسانی از مهمترین اهداف شرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی ایران می باشد و در این مسیر باید بهتر از گذشته گام‬ ‫برداشت‪.‬در جلسات کمیته تدارکات که هر هفته برگزار می گردد مسائل‬ ‫مرتب با تامین و توزیع فراورده های نفتی‪،‬امور حمل و نقل فراورده های‬ ‫نفتی و هماهنگی بین واحدهای ستادی و عملیاتی و نواحی تحت پوشش‬ ‫منطقه مورد بررسی وبرنامه ریزی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫هــای انتقــال فــراورده‪ ،‬تامیــن پمــپ بنزیــن ســیار از مباحــث مهــم در ایــن جلســه‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫محســن وزارتــی مدیــر منطقــه البــرز در ادامــه بــا اشــاره بــه وظایــف و نظــارت واحــد‬ ‫‪ HSE‬منطقــه در شــرایط و پیــک جدیــد کوویــد‪ 19‬گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه شــیوع‬ ‫مجــدد ویــروس کرونــا رعایــت نــکات بهداشــتی در جایگاههــای عرضــه ســوخت و‬ ‫همــکاران شــاغل در ســطح منطقــه الزامــی اســت ‪.‬‬ ‫وزارتــی در ادامــه افــزود‪ :‬بازدیــد از نفتکــش هــا و فروشــندگی هــا‪ ،‬بررســی مجــدد‬ ‫مجــوز تــردد خودروهــا در تاسیســات انبارنفــت و پیشــنهاد برگــزاری مانــور در‬ ‫تاسیســات گاز مایــع از دیگــر مصوبــات کمیتــه اچ اس ای و ســامت منطقــه البــرز‬ ‫از دیگــر مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه بــود کــه بــرای ان برنامــه ریــزی شــد ‪.‬‬ ‫مبارزه با دخانیات باید تبدیل به یک مطالبه گری در جامعه شود‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪-‬‬ ‫محمد سعیدی ‪-‬عضو هیات مدیره‬ ‫جمعیت مبارزه با دخانیات کشور گفت‪:‬‬ ‫مصرف انواع مواد دخانی ورود به انواع‬ ‫ناهنجاری ها است باید مبارزه با دخانیات‬ ‫به یک دغدغه و مطالبه گری در جامعه‬ ‫تبدیل شود‬ ‫منوچهر منصوری با بیان اینکه افزون بر ‪۵۰‬‬ ‫میلیارد نخ سیگار در کشور ساالنه مصرف‬ ‫می شود که از این تعداد ‪ ۱۱‬میلیارد نخ تولید‬ ‫داخل و ‪ ۴۰‬میلیارد نخ واردات است که ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد ان قاچاق بوده است افزود‪ :‬دغدغه‬ ‫دخانیات و مبارزه با ان زیاد است پایه گذاری‬ ‫جمعیت مبارزه با دخانیات از ‪ ۴۰‬سال پیش‬ ‫بوده است‪ ،‬اما نباید فقط یک روز در سال را ان‬ ‫هم در روز مبارزه با دخانیات به بحث مضرات‬ ‫مواد دخانی پرداخته شود‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬برای‬ ‫مبارزه با دخانیات عزم و اراده ملی می خواهد‪،‬‬ ‫در یک جای خاص مانند اموزش و پروش‪ ،‬صدا‬ ‫و سیما یا سازمانی نمی توان بحث مبارزه با‬ ‫دخانیات را در پیش گرفت باید رسانه ها به‬ ‫عنوان یک پیام رسان‪ ،‬بحث مبارزه را به یک‬ ‫دغدغه تبدیل کنند‪ ،‬ما دراین زمینه نیاز به‬ ‫فرهنگ سازی داریم‪.‬به گفته وی‪ ،‬تاکنون‬ ‫مبارزه با دخانیات در کالم و کاغذ بوده و اثر‬ ‫ملموس نداشته باید کار فرهنگ سازی را امروز‬ ‫شروع کنیم تا برای نسل اینده تاثیر گذار باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سالیانه بیش از ‪ ۶۰‬هزار نفر در ایران‬ ‫در اثر مصرف دخانیات در کشور می میرند اگر‬ ‫روند افزایش مصرف سیگار کنترل نشود میزان‬ ‫مرگ و میر در ایران در ‪ ۱۰‬سال اینده به ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار نفر در سال خواهد رسید‪.‬‬ ‫منصوری تاکید کرد‪ ۵۰ :‬میلیارد نخ سیگار در‬ ‫کشور ساالنه مصرف می شود که از این تعداد‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد نخ تولید داخل و ‪ ۴۰‬میلیارد نخ‬ ‫واردات است که ‪ ۳۰‬میلیارد ان قاچاق بوده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬در روز حدود ‪ ۵‬میلیارد تومان‬ ‫سیگار در کشور دود می شود‪ ،‬حدود ‪ ۲‬برابر‬ ‫این مبلغ را صرف بیماری که الوده به دود‬ ‫سیگار می شود‪ ،‬می کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره جمعیت مبارزه با دخانیات‬ ‫اظهار داشت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬میلیارد تومان ساالنه‬ ‫هزینه دارو و درمان ناشی از دود دخانیات‬ ‫در کشور می شود‪ ۴ ،‬هزار ماده سمی در‬ ‫نیکوتین سیگار بوده‪ ۱۸ ،‬تا ‪ ۲۰‬نوع سرطان‬ ‫قطعی در سیگار است و باید این باورها به‬ ‫افراد منتقل شود‪.‬‬ ‫ساالنه ‪ ۶۰۰‬میلیون درخت‪ ،‬برای تولید‬ ‫سیگار بریده می شوند‬ ‫محمدرضا مسجدی دبیر کل جهانی مبارزه با‬ ‫دخانیات نیز گفت‪:‬ساالنه ‪ ۶۰۰‬میلیون درخت‪،‬‬ ‫برای تولید سیگار بریده می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫تعداد درخت قطع می شود تا ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫سیگار تولید شود که همین کار سبب کاهش‬ ‫هوای سالم می شود‪ .‬ساالنه ‪ ۳.۵‬میلیون‬ ‫هکتار زمین برای کشت توتون از بین می رود‪.‬‬ ‫متاسفانه ‪ ۴۵‬الی ‪ ۵۰‬درصد زمین های زراعی‬ ‫کشور در استان هایی مانند اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫گیالن و غیره به کشت توتون اختصاص‬ ‫دارد‪ ،‬حتی در استارا شرکت دخانیات‪،‬‬ ‫کشاورزان را به کشت توتون در زمین های شان‬ ‫تشویق می کند‪ .‬حاال سوال اینجا است چرا‬ ‫به جای توتون‪ ،‬در زمین ها دانه های روغنی‬ ‫کشت نمی شود؟ چرا به جای خودکفایی در‬ ‫گندم به فکر خودکفایی در تنباکو هستند؟‬ ‫وی با بیان اینکه مصرف دخانیات‪ ،‬سالیانه‬ ‫موجب مرگ ‪ ۸‬میلیون نفر در جهان می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ ۷ :‬میلیون نفر به علت مصرف مستقیم‬ ‫و ‪ ۱.۲‬میلیون نفر به علت قرار گرفتن در‬ ‫معرض دود ناشی از استعمال دخانیات (دود‬ ‫دست دوم) از دنیا می روند‪ .‬از این تعداد ‪۶۵‬‬ ‫هزار مرگ سهم بچه های زیر ‪ 6‬سال است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دود دخانیات وارد دستگاه‬ ‫تنفسی زنان بارداری که در معرض دود سیگار و‬ ‫قلیان قرار می گیرند‪ ،‬می شود و از طریق گردش‬ ‫خون از جفت عبور کرده و وارد دستگاه گردش‬ ‫جنین می شود و مرگ‪ ،‬سقط نارس‪ ،‬تولد با وزن‬ ‫کم و مشکل تنفسی نوزاد در روزهای نخست‬ ‫تولد را به دنبال دارد‪.‬اجرای طرح پاد در مدارس‬ ‫مسجدی درباره طرح پاد تصریح کرد‪ :‬طرح‬ ‫پاد برای (پیشگیری از استعمال دخانیات) با‬ ‫هدف کاهش استعمال دخانیات در بین دانش‬ ‫اموزان برای اولین بار در کشور در سال ‪ ۹۵‬در‬ ‫شهرستان ورامین با همکاری جمعیت مبارزه‬ ‫با استعمال دخانیات شروع شد‪.‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫طرح باهدف اجرا در سطح ملی‪ ،‬هم اکنون در‬ ‫ورامین به عنوان پایلوت در حال اجراست که‬ ‫در حال حاضر بیش از ‪ ۵‬هزار نفر دانش اموز را‬ ‫اموزش داده است و در شهرستان رباط کریم‬ ‫نیز در حال اجراست‪ .‬همچنین واحد فراموز‬ ‫نفس پاک جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات‪،‬‬ ‫برای اشنایی هرچه بیشتر خردساالن با مضرات‬ ‫دخانیات از سال ‪ ۱۳۸۸‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫مسجدی افزود‪ :‬بر اساس محاسبات بانک‬ ‫جهانی و سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬دولت ها‬ ‫بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان برای درمان‬ ‫بیماری های ناشی از دخانیات هزینه می کنند‪.‬‬ ‫بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال‬ ‫توسعه از جمله کشورهای همسایه نظیر ترکیه‬ ‫و پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس با‬ ‫افزایش مالیات بر دخانیات تا ‪ ۸۰‬درصد قیمت‬ ‫خرده فروشی‪ ،‬باعث کاهش مصرف محصوالت‬ ‫دخانی‪ ،‬افزایش درامد دولت و کاهش قابل توجه‬ ‫مرگ و میر و بار بیماری های ناشی از ان شده اند‪.‬‬ ‫ایران یکی از ضعیف ترین کشورها‬ ‫در رتبه بندی مالیات دخانیات‬ ‫این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق اخرین گزارش سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬ایران با نرخ متوسط ‪۱۵.۵‬‬ ‫درصد مالیات‪ ،‬به عنوان یکی از ضعیف ترین‬ ‫کشورهای منطقه رتبه بندی شده است و‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ‪1390 / 09 / 20‬‬ ‫برابر رای شماره‪ 140160301057003456‬مورخ ‪ 1401 / 05 / 11‬صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ‪ ،‬امالک و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390 / 09 / 20‬مستقر در اداره ثبت‬ ‫اسناد و امالک شهریار تصرفات مالکانه سپند جانکه فرزند محمد به صورت عرصه ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی به مساحت ‪ 3122 / 50‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 1448‬فرعی از ‪ 54‬اصلی واقع در شهریار‬ ‫محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی ودفتر امالک مربوطه یک دانگ مشاع از ششدانگ قریه ده مویز پالک ‪ 54‬اصلی مشتمل بر قنات که چاههای ان در اراضی بابا سلمان است و به همین نسبت از یک باب قلعه و قهوه‬ ‫خانه و یک باب یخچال و دو مجرا یکی موسوم به هشتاد پشته که بند ان اول اراضی ده مویز بسته شده و دیگری معروف به دوازده پشته که دارای دو بند بوده که یکی از انها مجاور اراضی میان دواب و ورامینه است باستثناء‬ ‫اعیانی خانه و باغات طبق صورت پیوست پرونده و باستثناء عرصه و اعیان سه قطعه باغ و یکحجر طاحونه به شماره ‪ 136‬و ‪ 139‬فرعی در تاریخ ‪ 1320 / 08 / 28‬ذیل ثبت ‪ 1348‬صفحه ‪ 113‬دفتر ‪ 12‬بنام اسمعیل سلطانی‬ ‫ثبت و سند صادر شده است و یک و نیم دانگ مشاع دیگر در تاریخ ‪ 1335 / 02 / 15‬ذیل صفحه ‪ 296‬دفتر ‪ 27‬بنام هدایت ایت الهی مهرجردی ثبت و سند صادر و تسلیم شده است سپس تمامی موارد ثبت فوق و سه و‬ ‫نیم دانگ مشاع دیگر (سهمی مرتضی همایونی و نصرت دادمرز ) که تا ان موقع ثبت و سند صادر نشده بوده است طبق تقسیم نامه شماره ‪ 3678‬دفترخانه ‪ 72‬تهران بین مالکین تقسیم و تفکیک شده است که پس از اینکه‬ ‫در تقسیم نامه مذکور تکلیف مالکیت قهوه خانه و یخچال و زمین های کاله و کاه انبار و طویله و قلعه اربابی و قنوات و عرصه اعیانی های باغات رعیتی تحت فروعات یک الی ‪ 62‬روشن شده است منجمله عرصه اعیانیهای‬ ‫باغات رعیتی شماره یک الی چهارده ‪ 30‬و ‪ 31‬و ‪ 35‬الی ‪ 40‬و ‪ 48‬الی ‪ 62‬فرعی و زمینهای کاله قربانعلی مینوئی ‪ ،‬محمد مراد ‪ ،‬محترم خانم ‪ ،‬ورثه موسی و اسمعیل فرزند ابراهیم ‪ ،‬حسن ‪ ،‬حسین زند ‪،‬یوسف تاجیک ‪،‬‬ ‫سلطان محمد ‪ ،‬حاجی محمد ‪ ،‬قهوه خانه و کاروانسرا متصل بهم و یخچال و ‪ ...‬در سهم مرتضی همایونی و نصرت دادمرز قرار گرفته است‪ .‬سهام مفروزی اسمعیل سلطانی و هدایت ایت الهی مهرجردی ذیل ثبت اولیه خود‬ ‫سند مالکیت صادر و تسلیم شده است و نسبت به سه و نیم دانگ دیگر پس از اینکه خانم نصرت دادمرز سهم خود را طبق سند ‪ 23691‬مورخ ‪ 35 / 03 / 24‬دفتر ‪ 76‬تهران به علی همایونی واگذار نمود بشرح سه و نیم دانگ‬ ‫مفروز از ششدانگ قریه دهمویز جهت شرقی قطعه یک به شمار ه پالک ‪ 54‬اصلی بانضمام دو دانگ مشاع از یک رشته قنات که چاههای ان در اراضی بابا سلمان است بانضمام دو دانگ مشاع دو مجرا یکی از انها مجاور اراضی‬ ‫میان دواب و رامینه و یکی مجاور اراضی بابا سلمان است در تاریخ ‪ 1335 / 08 / 26‬ذیل ثبت ‪ 4321‬صفحات ‪ 580‬و ‪ 584‬دفتر ‪ 27‬بنام مرتضی نسبت به دو دانگ و علی همایونی نسبت به ‪5 / 1‬‬ ‫دانگ ثبت و سند صادر شده است سپس مرتضی همایونی سهمی خود را طبق سند صلح ‪ 66989‬و ‪ 66889‬مورخ ‪ 41 / 01 / 25‬دفتر ‪ 46‬تهران به علی همایونی صلح محاباتی نموده است سپس مقدار‬ ‫‪ 7771 / 321‬هکتار مشاع از اراضی دهمویز در اجرای مقررات کشت موقت به صورت مشاع به تعدادی از زارعین صاحب شرایط واگذار شده است و مقادیری از تمامی موارد ثبت نیز در اجرای مقررات‬ ‫ماده ‪ 147‬به غیر واگذار گردیده است سپس باقیمانده مالکیت علی همایونی بدون مستثنیات فوق االشعار طبق سند ‪ 3974‬مورخ ‪ 77 / 10 / 11‬و ‪ 397‬مورخ ‪ 77 / 10 / 12‬دفتر ‪ 477‬تهران و رای شماره‬ ‫‪ 73 / 75 / 80 / 4895 / 8777 / 101‬مورخ ‪ 81 / 04 / 21‬هیات نظارت استان تهران به شرکت تعاونی مسکن رفاه دادگستری واگذار شده است که قبال سه و نیم دانگ مفروز بوده بمساحت ‪ 5836400‬متر مربع به شماره‬ ‫پالک ‪ 54‬اصلی بنام شرکت تعاونی مسکن رفاه دادگستری ذیل صفحه ‪ 212‬دفتر ‪ 529‬ثبت و سند صادر و مقادیری از مورد ثبت در اجرای مقررات ماده ‪ 147‬به غیر واگذار شده است متعاقبا طی نامه شماره ‪ 920570‬مورخ ‪15‬‬ ‫‪ 93 / 10 /‬شعبه سوم حقوقی شهریار و دادنامه شماره ‪ 92300959‬مورخ ‪ 92 / 04 / 13‬شعبه ‪ 3‬حقوقی شهریار حکم به محکومیت خوانده (تعاونی رفاه دادگستری) به انجام تعهدات مذکور در توافق نامه شامل اخذ کاربری باغ‬ ‫ویال از شهرداری باغستان برای ‪ 15‬هکتار مورد توافق و اعالم مالکت خواهان (علی همایونی) در خصوص عرصه روستا و باغات رعیتی به اداره ثبت و تنظیم سند رسمی ‪ 15‬هکتار از پالک ثبتی ‪ 54‬اصلی به نام خواهان و رفع‬ ‫معارضان و محکومیت خوانده به پرداخت ‪ ...‬شده است شایان توجه است به موجب نامه شماره ‪ 921030‬مورخ ‪ 95 / 01 / 31‬شعبه سوم حقوقی شهریار و دادنامه شماره ‪ 9209972640301397‬مورخ ‪ 92 / 10 / 22‬شعبه‬ ‫‪ 3‬حقوقی شهریار و ‪ 9309970220400543‬مورخ ‪ 93 / 04 / 30‬شعبه ‪ 4‬دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به ‪ 5‬هکتار زمین رجوع از هبه و محکومیت خوانده (تعاونی مسکن رفاه کارگران دادگستری) به استرداد عین‬ ‫موهوبه صادر شده است النهایه مالکیت تعاونی مسکن رفاه کارکنان دادگستری پس از جری تشریفات قانونی به موجب نامه شماره ‪ 58911 / 98 / 101‬مدیر کل محترم اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران و نامه شماره‬ ‫‪ 970293‬مورخ ‪ 1398 / 06 / 12‬و دادنامه شماره ‪ 9809972640300474‬مورخ ‪1398 / 04 / 11‬شعبه سوم حقوقی شهریار و نامه شماره ‪ 66190 / 98 / 101‬مورخ ‪ 1398 / 07 / 22‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران و‬ ‫دستور ذیل متن نامه به یک میلیون و بیست هزار و پنجاه و پنج متر و پنجاه و چهار دسیمتر مربع ( ‪ 54 / 1020055‬متر مربع ) مشاع از باقیمانده ششدانگ یک قطعه زمین سمت شرقی که قبال سه و نیم دانگ مفروز بوده به‬ ‫مساحت ‪ 5836400‬متر مربع اصالح گردید ضمنا مالکیت علی همایونی مورد ثبت طبق نامه شماره ‪ 206432‬مورخ ‪ 96 / 10 / 23‬اجرائیات تامین اجتماعی و ‪ 9400250‬مورخ ‪ 98 / 08 / 12‬اجرای ثبت شهریار و‪ 950541‬مورخ‬ ‫‪ 96 / 04 / 22‬شعبه ‪ 8‬حقوقی شهریار بازداشت گردیده که مراجع مذکور طبق نامه های شماره ‪ 9400250‬مورخ ‪ 1399 / 03 / 25‬اجرای ثبت شهریار و ‪ 13954‬مورخ ‪ 1399 / 03 / 27‬رئیس شعبه شهریار و ‪950541‬‬ ‫مورخ ‪ 1399 / 06 / 24‬شعبه ‪ 8‬حقوقی شهریار مراتب بازداشتی ارتباطی با مالکیت مشاعی علی همایونی ندارد و بازداشتیهای مذکور مربوط به تعاونی مسکن رفاه دادگستری است دفتر امالک مربوطه حکایتی بیش از این‬ ‫ندارد‪/ .‬‬ ‫و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت محمد و جمال ورثه هدایت ایت الهی مهرجردی می باشد که نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده ‪ 3‬قانون مذکور و ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مصوب ‪25‬‬ ‫‪ 1391 / 04 /‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز اگهی می گردد که چنانچه به مفاد‬ ‫رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م الف ‪9757 /‬‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای صادره از هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ‪1390 / 09 / 20‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301057002953‬مورخ ‪ 1401 / 04 / 28‬صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی ‪ ،‬امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390 / 09 / 20‬مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات‬ ‫مالکانه عسگر قربانی گل فرزند ارشد به صورت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 340‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 361‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه یک قطعه باغ نوع‬ ‫ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ‪ 361‬فرعی از ‪ 49‬اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬واقع در بخش ‪ 00‬ناحیه‬ ‫‪ 00‬حوزه ثبت ملک شهریار استان تهران فاقد مساحی مشخصات مالکیت ‪ :‬مالکیت محمدرضا ‪ /‬قدبیگی فرزند غالمرضا شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 9‬تاریخ تولد ‪ -‬دارای شماره ملی ‪ -‬با جز سهم از کل سهم بعنوان مالک عرصه و اعیان متن سهم ‪ :‬نامشخص با شماره‬ ‫مستند مالکیت ‪ 44008‬تاریخ ‪ 1358 / 06 / 22‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 143398‬سری سال که در صفحه ‪521‬‬ ‫دفتر امالک جلد ‪ 25‬ذیل شماره ‪ 4048‬ثبت گردیده است ‪ .‬محدودیت‪ :‬ندارد توضیحات مساحتهای ‪ 400‬و ‪ 440‬و ‪ 350‬و ‪ 350‬و‬ ‫‪ 350‬و ‪ 350‬و ‪ 340‬و ‪ 289 / 8‬متر مربع در اجرای مقررات ماده ‪ 147‬به غیر واگذار شده است ‪. /‬‬ ‫و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت محمدرضا قد بیگی می باشد که نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده‬ ‫‪ 3‬قانون مذکور و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مصوب ‪ 1391 / 04 / 25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام‬ ‫شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز اگهی می گردد که‬ ‫چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات‬ ‫اقدام خواهد نمود ‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م الف ‪9723 /‬‬ ‫مهدی ناصری رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫مقایسه ایران با سایر کشورهای منطقه در‬ ‫زمینه اجرای راهبردهای کلیدی کاهش‬ ‫تقاضای مصرف دخانیات نشان می دهد که‬ ‫به رغم اقدامات قابل توجه کشورمان در‬ ‫حیطه های مذکور‪ ،‬وضعیت کشور در حوزه‬ ‫مالیات بر دخانیات قرمز است‪.‬به گفته مسجدی‬ ‫‪،‬دود سیگارحاوی ‪ ۴‬هزار ماده زیانبخش و دود‬ ‫قلیان دارای ‪ ۷۵۰۰‬ماده سمی است‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬بر اساس امار وزارت‬ ‫بهداشت‪۱۴.۰۱ ،‬درصد از جمعیت باالی ‪۱۸‬‬ ‫سال مصرف کننده دخانیات بودند‪۲۵.۸۸( .‬‬ ‫درصد مردان و ‪ ۴.۴۴‬درصد زنان)‪ .‬در عین‬ ‫حال مصرف قلیان از سال ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫افراد باالی ‪ ۱۸‬سال‪ ،‬در زنان ‪ ۵۷.۶‬درصد و‬ ‫مردان ‪ ۱۷.۸‬درصد افزایش داشته است و به‬ ‫طورکلی حدود ‪ ۲۸‬درصد افزایش در گروه‬ ‫سنی باالی ‪ ۱۸‬سال گزارش شده است‪.‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ ::‬مصرف سیگار از سال ‪ ۹۵‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در بین گروه سنی (باالی ‪۱۸‬سال) در‬ ‫زنان ‪ ۱۷.۲‬درصد و مردان ‪۰.۵۴‬درصد و به طور‬ ‫کلی ‪ ۷.۴۴‬درصد کاهش گزارش شده است‪.‬‬ ‫این فوق تخصص ریه با بیان این که ماده‬ ‫‪ ۲‬قانون جامع کنترل دخانیات‪ ،‬تبلیغات‬ ‫محصوالت دخانی را ممنوع اعالم کرده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در صورت وجود این تبلیغات‬ ‫دستگاه های قضایی باید با انها برخورد کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه در تولیدات سینمایی بخش نمایش‬ ‫خانگی و حتی صدا و سیما به موضوع‬ ‫ممنوعیت تبلیغ مصرف مواد دخانی توجهی‬ ‫نمی شود‪ ،‬این در حالی است که طبق قانون‬ ‫مصوب مجلس شورای اسالمی در سال ‪،۱۳۸۵‬‬ ‫هر نوع تبلیغ‪ ،‬حمایت‪ ،‬تشویق مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال‬ ‫دخانیات اکیدا ً ممنوع است‪.‬‬ ‫بنابراین انتظار می رود که دستگاه های مربوطه‬ ‫همانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی نسبت‬ ‫به حل این مساله ورود کنند‪..‬‬ ‫غرق شدگی سه نفر در اب های‬ ‫منطقه بانویزه در شهرستان چوار‬ ‫فریبـا میرزایـی‪ -‬ایلام غالمرضا علـی محمدی سرپرسـت جمعیت‬ ‫هلال احمـر از غرق شـدگی سـه نفـر در رودخانـه منطقـه بانویزه‬ ‫در شهرسـتان چـوار خبـر داد‪.‬علـی محمـدی در ایـن رابطـه‬ ‫عنـوان کـرد در پـی تمـاس تلفنـی مرکـز فوریـت هـای پزشـکی‬ ‫بـا مرکـز کنتـرل و هماهنگـی عملیـات جمعیـت هلال احمـر‬ ‫در سـاعت ‪ ۱۸:۴۳‬مبنـی بـر غـرق شـدگی سـه نفـر در رودخانـه‬ ‫محـدوده روسـتای بانویـزه بالفاصلـه یـک تیـم از پایـگاه امـداد و‬ ‫نجـات سـه راهـی جندالـه ویـک تیـم واکنـش سـریع بـه همـراه‬ ‫یـک غـواص بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند و برابـر گـزارش های‬ ‫رسـیده از تیـم هـای اعزامـی متاسـفانه هرسـه نفر فوت شـده اند‪.‬‬ ‫وبـا تلاش نجاتگران جسـد افـراد غرق شـده از اب خـارج وتحویل‬ ‫تیـم مرکـز فوریـت هـای پزشـکی حاضـر در محـل گردیدنـد‪.‬‬ ‫علـی محمـدی سرپرسـت جمعیـت هلال احمـر بـا بیـان اینکـه‬ ‫رودخانـه هـای پشـت سـدها وسـیلبندها هرگـز مناطـق امنـی‬ ‫بـرای شـنا کـردن نیسـتند ‪،‬از شـهروندان عزیـز خواسـت تـا در‬ ‫ایـن خصـوص نهایـت دقـت و رعایت ایمنی الزم را داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی در پایـان عنـوان کـرد سـامانه ارتباطـی ‪ ۱۱۲‬جمعیـت هلال‬ ‫احمـر در طـول شـبانه روز امـاده دریافـت گـزارش حـوادث مـی‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫بهزیستی ایالم در شاخص های نظارتی‬ ‫موفق به کسب رتبه عالی کشور شد‬ ‫فریبـا میرزایـی‪ -‬ایلام‪ -‬بـر اسـاس اعلام دفتـر ارزیابـی‬ ‫عملکـرد و پاسـخگویی بـه شـکایات اداره کل بهزیسـتی‬ ‫ایلام‪ ،‬شـماری از دفاتـر ایـن اداره کل در شـاخص های‬ ‫نظارتـی موفـق بـه کسـب رتبـه عالـی در کشـور شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن ارزیابـی بـر اسـاس شـاخص های اختصاصـی و نظـام‬ ‫نامـه نظارتـی در شـش ماهـه دوم سـال ‬‬‪ ‭‭1400‬انجـام کـه‬ ‫چهـار حـوزه ایـن اداره کل موفـق بـه کسـب رتبـ ه عالـی شـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن ارزیابـی "اداره پذیـرش و هماهنگـی"‪" ،‬دبیرخانـه‬ ‫مناسـب سـازی"‪" ،‬معاونـت توسـعه پیشـگیری و درمـان اعتیاد" و‬ ‫"حوزه روابط عمومی و اطالع رسـانی" اداره کل بهزیسـتی اسـتان‬ ‫ایلام رتبـه عالـی در کشـور را کسـب کردند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربه اینکه اقای رحمت اله سیفی اردلی فرزند امراله به موجب گواهی حصر وراثت به شماره‬ ‫‪ 140032390001566853‬مورخ ‪ 1400 / 07 / 07‬شورای حل اختالف شماره ‪ 1‬شهرستان اردل‬ ‫احدی از وراث مرحوم امراله سیفی اردلی فرزند حبیب اله که با ارائه دو برگ استشهادیه محلی گواهی‬ ‫شده اعالم نموده اند سند مالکیت به شماره مسلسل ‪ 872156‬الف ‪ 81‬مربوط به چهار دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان تحت پالک‪ 1543‬فرعی از ‪ - 113‬اصلی واقع در شهر اردل‪-‬شهرستان‬ ‫اردل ناحیه پشتکوه ‪ /‬بخش ده استان چهارمحال و بختیاری به مساحت ‪ 417‬مترمربع که در دفتر‬ ‫امالک جلد ‪ 21‬صفحه ‪ 268‬ذیل شماره ‪ 3143‬بنام امراله سیفی اردلی ثبت ‪،‬سند مالکیت صادر‬ ‫ومفقود گردیده است ‪.‬‬ ‫نحوه گم شده یا از بین رفتن ‪ :‬در اثرسهل انگاری مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت نموده اند که طبق تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120-‬ایین نامه قانون ثبت مراتب اگهی می‬ ‫شود که هر کس مدعی انجام معامله (غیر از انچه در این اگهی ذکر شده) نسبت به ان یا وجود سند‬ ‫مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض‬ ‫خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله ‪ ،‬تسلیم نمایند تا مراتب صورت مجلس و اصل‬ ‫سند به ارائه کننده مسترد گردد ‪ .‬و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫علی کریمیان‪-‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اردل‬ ‫شناسه اگهی ‪1359364 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقای شهرام مصلحی نیا و خانم پروانه چاله چاله دوتن از وراث مرحوم شرف مصلحی نیا (چاله چاله) با تقدیم دو برگ‬ ‫استشهادیه مصدق شده مدعی شده اند که سند مالکیت پالک ‪ ۳۵۳۵‬فرعی از ‪ ۹۳‬اصلی با مشخصات ذیل‬ ‫مشخصات ملک‪ :‬یک قطعه خانه به پالک ثبتی ‪ ۳۵۳5‬فرعی از ‪ ۹۳‬اصلی‬ ‫مشخصات مالکیت‬ ‫مالکیت شرف ‪ /‬مصلحی نیا موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ ۵۲۰6۳۰‬سری ‪ -‬سال ‪ -‬که در صفحه ‪ 425‬دفتر‬ ‫امالک جلد ‪ 240‬ذیل شماره ‪ 4۸۱۸6‬ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫محدودیت‪ :‬تذکر‪ :‬بازداشت موقت بموجب شماره ‪ / 690 / 84‬د ‪ 6‬مورخ ‪ 1385 / 02 / 19‬صادره از دفتر ش ‪ 6‬دادسرای‬ ‫عمومی سری دفتر ‪ 7۰۱۹۹۰۰‬دفتر ‪ ۲4۰‬صفحه ‪ 425‬کد محل وقوع ‪ 7019900‬نزد احد از وراث به نام ملک ناز عزتی‬ ‫میباشد و از ارائه ان به سایر وراث خودداری مینماید‪ .‬بنابراین در اجرای تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۱2۰‬این نامه قانون ثبت طی‬ ‫شماره ‪ ۱4۰۱۱۸۵6۱6۰۰۱۰۰64۰۹‬مورخ ‪ 1401 / 03 / 05‬به بانوی مذکور جهت ارائه سند مالکیت اخطار گردید و‬ ‫با توجه به انقضای مهلت مقرر در اخطاریه و عدم تحویل سند مالکیت پالک مارالذکر ‪ ،‬لذا مراتب طبق ماده ‪ - ۱۲۰‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود تا چنانچه فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد‬ ‫انان میباشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز مراتب را به این اداره اعالم دارند در غیر اینصورت نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی زارعی وش‬ ‫سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک از طرف مهدی میهمی‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای صادره از هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ‪1390 / 09 / 20‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301057002955‬مورخ ‪ 1401 / 04 / 28‬صادره از هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی ‪ ،‬امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ‪ 1390 / 09 / 20‬مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات‬ ‫مالکانه بشیر محمودی فرزند مظفر به صورت سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 340‬متر مربع قسمتی‬ ‫از پالک ‪ 361‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه یک قطعه باغ نوع‬ ‫ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی ‪ 361‬فرعی از ‪ 49‬اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از فرعی از اصلی مذکور ‪ ،‬واقع در بخش ‪ 00‬ناحیه‬ ‫‪ 00‬حوزه ثبت ملک شهریار استان تهران فاقد مساحی مشخصات مالکیت ‪ :‬مالکیت محمدرضا ‪ /‬قدبیگی فرزند غالمرضا شماره‬ ‫شناسنامه ‪ 9‬تاریخ تولد – دارای شماره ملی – با جز سهم از کل سهم بعنوان مالک عرصه و اعیان متن سهم ‪ :‬نامشخص با شماره‬ ‫مستند مالکیت ‪ 44008‬تاریخ ‪ 1358 / 06 / 22‬موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی ‪ 143398‬سری سال که در صفحه ‪521‬‬ ‫دفتر امالک جلد ‪ 25‬ذیل شماره ‪ 4048‬ثبت گردیده است ‪ .‬محدودیت‪ :‬ندارد توضیحات‪ :‬مساحتهای ‪ 400‬و ‪ 440‬و ‪ 350‬و ‪ 350‬و‬ ‫‪ 350‬و ‪ 340‬و ‪ 489 / 8‬متر مربع از مورد ثبت در اجرای مقررات ماده ‪ 147‬به غیر واگذار شده است ‪. /‬‬ ‫و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت محمدرضا قد بیگی می باشد که نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده‬ ‫‪ 3‬قانون مذکور و ماده ‪ 13‬ائین نامه اجرائی ان مصوب ‪ 1391 / 04 / 25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر اقدام‬ ‫شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده روز اگهی می گردد که‬ ‫چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات‬ ‫اقدام خواهد نمود ‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م الف ‪9722 /‬‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون ‪ 13‬ائین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ارای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان خرم اباد بشرح ذیل‪-:‬پرونده کالسه ‪ 1400114425001000214‬و رای‬ ‫شماره ‪ 1401/60325001002326‬مورخه ‪ 1401/04/18‬به تقاضای کامران اقائی پور‬ ‫فرزند مرتضی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مخروبه و قسمتی از محوطه‬ ‫مشاعی پالک ‪ 1621‬اصلی بمساحت ‪ 215‬مترمربع مجزی شده از پالک شماره ‪1‬‬ ‫فرعی از ‪ 1621‬اصلی واقع در بخش ‪ 1‬شهرستان خرم اباد خروجی از مالکیت مالک‬ ‫اولیه نعمت اله اقائی پور رسیدگی و تایید و انشاء گردید‪ .‬مراتب در اجرای ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله ‪15‬روز‬ ‫جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی می‬ ‫گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401/05/18 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401/06/02 :‬‬ ‫صیداقا نجفوند دریکوندی‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ صفحه 7 ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۸۰‬دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شده است‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۸۰‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق‬ ‫شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۸۲۲‬هزار و ‪ ۷۴۷‬نفر دوز اول‪۵۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۹۳‬هزار و ‪ ۶۵۹‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار و ‪ ۲۷۵‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۳‬میلیون و ‪ ۳۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸۱‬دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۸۰‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬مرداد ‪1401‬‬ ‫رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ‪ ،‬با اشاره به روش‬ ‫های تشخیص و درمان هپاتیت‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه‪،‬‬ ‫پزشک عمومی هم می تواند هپاتیت ‪ C‬را درمان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس سالمت‪ -‬سیده طناز جعفری‪-‬‬ ‫زایمان طبیعی مقوله ای بوده که از ابتدا در تمام جوامع‬ ‫انجام و این امر هنوز که هنوز در جوامع غربی به عنوان‬ ‫یک امر عادی در حال جریان است این درحالی است که‬ ‫زایمان طبیعی در کشور ما به دلیل فرهنگ سازی بدی‬ ‫که صورت گرفته در مدار فراموشی قرار گرفته و بخش‬ ‫زیادی از مادران به سمت سزارین گرایش پیدا کرده و‬ ‫دلیل شان برای این گرایش نیز مواردی ازجمله ترس از‬ ‫درد زایمان بیان می کنند‪.‬‬ ‫این در حالی است که زایمان طبیعی همیشه با اما و‬ ‫اگرهای زیادی همراه بوده است‪ .‬بسیاری از مادران ترجیح‬ ‫می دهند زیر تیغ جراحی بروند و سزارین شوند اما تن‬ ‫به زایمان طبیعی ندهند‪ .‬همه این ها به دلیل به حرف‬ ‫و حدیث هایی است که موجب شده مادران از زایمان‬ ‫طبیعی برای خودشان ترسی غیر منطقی بسازند و از این‬ ‫مدل زایمان هراس داشته باشند‪ .‬در همین رابطه مریم‬ ‫فرمهینی فراهانی دکترای تخصصی بهداشت باروری‪،‬‬ ‫استادیار دانشگاه علوم پزشکی ازاد اسالمی تهران و‬ ‫عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی ازاد تهران در‬ ‫این گفت وگو از جزئیات زایمان طبیعی می گوید و به‬ ‫سواالت خیلی از مادران پیرامون این مسئله پاسخ می‬ ‫دهد‪ .‬زایمان طبیعی پروسه ای بر اساس طبیعت بدن‬ ‫است‪.‬به همین جهت ‪ ،‬درد زایمان نیز‪ ،‬بر اساس طبیعت‬ ‫بدن مادر و بیشتر از حد تحمل مادر باردار نیست‪ .‬هر‬ ‫چه در مراحل زایمانی‪ ،‬کمتر مداخله و دستکاری صورت‬ ‫گیرد‪ ،‬این درد کمتر و زایمان خوشایند تر خواهد بود‪.‬‬ ‫این مدل زایمان‪ ،‬امروزه تحت عنوان زایمان فیزیولوژیک‬ ‫نامیده می شود که در اکثر کشورها انجام و در ایران نیز‪،‬‬ ‫در بسیاری از بیمارستان ها و زایشگاه های کشور در حال‬ ‫اجرا است‪ .‬در زایمان فیزیولوژیک‪ ،‬مادر در امر زایمان‬ ‫مشارکت دارد و منفعل نیست و در کنار ماما یا پزشک‬ ‫متخصص زنان‪ ،‬مراحل زایمانی خود را پیش می برد و‬ ‫خاطره خوشی در خاطرش ثبت می شود‪.‬‬ ‫هزاران هزار سال است که مادران در تمام نقاط جهان‬ ‫فرزندان خود را به شیوه طبیعی به دنیا اورده اند‪.‬هیچ‬ ‫زنی نیست که توان زایمان طبیعی را نداشته باشد چرا‬ ‫که این نوع زایمان در طبیعت زنان گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ترس از زایمان طبیعی مهمترین عامل است‪ .‬همین ترس‬ ‫باعث ایجاد دردی غیرقابل تحمل و ناخوشایند برای مادر‬ ‫شماره ‪1373‬‬ ‫زایمان طبیعی در مدار فراموشی‬ ‫کنند؟‬ ‫بهترین زمان ‪ 10 ،‬روز پس از زایمان یا زمانی است که‬ ‫مادر احساس درد نداشته باشد‪ .‬در مجموع زمان طالیی‬ ‫برای این کار ‪ 40‬روز تا ‪ ۶‬ماه بعد از زایمان است‪ .‬اما از‬ ‫هر زمان شروع کند می تواند با انجام ورزش افتادگی‬ ‫رحمی را بهبود ببخشد‪ .‬انجام ورزش های کف لگنی‬ ‫برای هر سنی و در هر دوره ای به خانم ها توصیه می‬ ‫شود و انجام روزانه ان مانند مسواک زدن ‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫بعضی ها معتقدند زایمان طبیعی برای ورزشکاران‬ ‫با درد بیشتری همراه است‪ .‬این موضوع واقعیت دارد؟‬ ‫خیر‪ .‬هرچه بافت عضالنی ورزیده تر باشد انجام زایمان‬ ‫راحت تر می باشد‪ .‬به همین دلیل ورزش های بارداری‪،‬‬ ‫به سالمت بافت عضالنی بدن کمک زیادی می کند و به‬ ‫شدت به مادران توصیه می شود‬ ‫ایا زایمان طبیعی می تواند مانند گذشته در منزل‬ ‫در ایران انجام شود؟‬ ‫متاسفانه خیر‪ .‬امروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی‬ ‫مانند‪ ،‬هلند‪ ،‬المان‪ ،‬انگلستان و‪ ...‬زایمان در منزل و‬ ‫توسط ماما انجام می شود‪ .‬در این کشورها‪ ،‬ماما بسیار‬ ‫محترم شمرده شده و خدمات مامایی‪ ،‬تحت پوشش‬ ‫کامل بیمه های درمانی قرار می گیرد‪ .‬زایمان در این‬ ‫کشورها معموال توسط ماما انجام و تنها در صورت بروز‬ ‫مشکالت و عوارض از حضور متخصص زنان استفاده می‬ ‫شود‪ .‬مراقبت های بارداری و پس از زایمان نیز‪ ،‬بعهده‬ ‫ماما است و ماماها باید بعد از زایمان به طور مرتب به‬ ‫منزل مادر بروند و وضعیت او و نوزاد را زیر نظر بگیرند‪.‬‬ ‫انها همچنین توصیه های الزم در مورد شیردهی‪ ،‬ورزش‬ ‫های لگن‪ ،‬بهبود زخم ناشی از سزارین و … را در اختیار‬ ‫مادران قرار می دهند‪ .‬از انجا که ماماها‪ ،‬وقت و فرصت‬ ‫بیشتری برای انجام مراقبت ها و مشاوره های دوران‬ ‫بارداری دارند‪ ،‬با ارائه اموزش های الزم به مادر‪ ،‬می توانند‬ ‫خدمات کاملی در اختیار مادر باردار قرار بدهند‪ .‬این امر به‬ ‫کاهش هزینه های بهداشت و درمان نیز کمک می کند‬ ‫و اگر خدمات مامایی در ایران به طور کامل تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار گیرد‪ ،‬مادران باردار می توانند‪ ،‬با پرداخت هزینه‬ ‫کمتر مراقبت های بارداری خود را به صورت کامل‪ ،‬تحت‬ ‫نظارت ماما انجام دهند و فقط در موارد بارداری های‬ ‫غیر طبیعی و پر خطر‪ ،‬به پزشک متخصص ارجاع شوند‪.‬‬ ‫اصالح نظام ارجاع در حیطه های زنان و مامایی‪ ،‬قطعا‬ ‫سبب کاهش هزینه های بهداشت و درمان و نیز خدمات‬ ‫مطلوب تر به مادران می شود‪ .‬قطعا با مشارکت فعاالنه‬ ‫ماماها در امر مراقبت های بارداری و زایمان‪ ،‬تعداد زایمان‬ ‫های طبیعی نیز‪ ،‬افزایش خواهد یافت‬ ‫باید و نبایدهای سزارین‬ ‫می شود‪ .‬این درحالی است که درد طبیعی ناشی از از‬ ‫زایمان‪ ،‬با طبیعت بدن مادران مطابقت دارد و شبیه به‬ ‫درد قاعدگی با شدت بیشتر است اما از تحمل مادران‬ ‫خارج نیست‪.‬‬ ‫الگوی درد زایمان طبیعی به این صورت است که هنگام‬ ‫زایمان به مدت ‪ 40‬تا ‪ 60‬ثانیه درد شروع و سپس به‬ ‫مدت دو دقیقه بدن استراحت و مجدد درد شروع می‬ ‫شود‪ .‬یعنی درد زایمان از ابتدا با شدت زیاد شروع نمی‬ ‫شود و کم کم اغاز و همراه با گرفتگی و انقباض رحم برای‬ ‫خروج جنین ادامه دارد و در مرحله اخر شدت می گیرد‪.‬‬ ‫در نتیجه دردهای زایمانی مداوم نیست و الگوی این‬ ‫دردها‪ ،‬به گونه ای است که مادر می تواند در فواصل بین‬ ‫دردهای زایمانی استراحت کند‪ .‬با انجام حرکات چرخشی‬ ‫لگن‪ ،‬راه رفتن ازادانه در اتاق زایمان‪ ،‬ماساژ های زایمانی‪،‬‬ ‫موسیقی درمانی‪ ،‬رایحه درمانی و اب درمانی که با‬ ‫اموزش و راهنمای مامای اموزش دیده انجام می شود‪،‬‬ ‫می توان شدت این درد ها و طول مدت انها را به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش داد‪ .‬حال انچه که باعث درد های‬ ‫شدید زایمانی می شود‪ ،‬ترس از ناشناخته های زایمان‬ ‫طبیعی‪ ،‬توجه به شایعات و عدم اگاهی مادران به ویژه‬ ‫مادرانی که برای اولین بار قرار است زایمان کنند‪ ،‬سبب‬ ‫این ترس و در نتیجه ترس شدید نیز منجر به تنش و‬ ‫دردهای شدید می شود‪.‬‬ ‫باید کمک کنیم ترس از ناشناخته های مادران از زایمان‬ ‫طبیعی کاهش پیدا کند‪.‬امروزه‪ ،‬کالس های امادگی برای‬ ‫زایمان‪ ،‬در اکثر مراکز بهداشتی و مراکز مشاوره مامایی‪،‬‬ ‫برای مادران باردار برگزار می شود‪ .‬در این کالسها‪ ،‬مادر با‬ ‫فرایند بارداری و مراحل زایمانی اشنا و به تمامی سواالت‬ ‫و ابهامات وی که باعث ترس و نگرانی وی از زایمان می‬ ‫شود‪ ،‬پاسخ داده می شود‪ .‬برای مثال در طی دوره این‬ ‫دوره‪ ،‬ما تورهای بیمارستان و زایشگاه برای مادران داریم‬ ‫تا با محیط و فضا ی زایمان‪ ،‬کامال اشنا شده و ترس‬ ‫هایش از قبل برطرف شود‪ .‬حتی در این دوره‪ ،‬پدرها نیز‬ ‫در کالس ها می توانند شرکت کنند تا بتوانند شرایط‬ ‫روحی مادر باردار را درک کرده و تا تکمیل مراحل زایمان‬ ‫همراه همسر خود باشند‪ .‬همچنین مادران باردار با شرکت‬ ‫در کالس های اموزشی به حقوق خود در زمینه تصمیم‬ ‫گیری برای نوع زایمان در اتاق زایمان اشنا شده و در‬ ‫ادامه این مسئله سبب کاهش اتفاق های ناخوشایند در‬ ‫هنگام زایمان می شود‪.‬فزهنگ سازی در این زمینه نباید‬ ‫موکول به زمان بارداری شود بلکه حتما باید قبل از ان‬ ‫زنان و دختران جوان از این نوع زایمان و خطرات کمتر‬ ‫ان برای سالمتی شان اطالع داشته باشند‪.‬‬ ‫در بیشتر بیمارستان ها این شرایط برای ورود پدر به‬ ‫اتاق زایمان فراهم است‪ .‬حتی در بیمارستان های دولتی‪.‬‬ ‫البته بهتر است که همراه مادر در اتاق زایمان‪ ،‬خود یک‬ ‫همراه اموزش دیده و از قبل به همراه مادر در کالسهای‬ ‫امادگی برای زایمان شرکت کند‪ .‬اموزش پدر کمک‬ ‫می کند تا همراهی موثری داشته باشد اما همراهی که‬ ‫اموزش ندیده است‪ ،‬حضورش در اتاق زایمان‪ ،‬برای مادر‬ ‫استرس زا باشد‪.‬حتی در بیشتر بیمارستان ها‪ ،‬این امکان‬ ‫فراهم شده که در صورت تمایل مادر باردار‪ ،‬وی می تواند‬ ‫تقاضای داشتن مامای همراه کرده تا مراحل زایمانی را با‬ ‫کمک و راهنمایی او راحت تر و خوشایند تر سپری کند‪.‬‬ ‫ایا این شایعه حقیقت دارد که گاهی پزشک زایمان‬ ‫طبیعی را به مرحله سزارین می کشاند؟‬ ‫خیر‪ .‬به هیچ عنوان این موضوع صحت ندارد ‪ .‬از انجا که‬ ‫زایمان یک امر منحصر به فرد و کامال قابل پیش بینی‬ ‫نیست‪ ،‬ممکن است در فرایند زایمان طبیعی‪ ،‬اختالل یا‬ ‫وقفه ای پیش بیاید و علی رغم داشتن درد ها و انقباضات‬ ‫رحمی‪ ،‬زایمان مادر‪ ،‬پیشرفتی نداشته باشد که در این‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی شماره ‪1401/1-14‬‬ ‫بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت « ستاد» ‪۲۰۰1۰۰1۲۲۴۰۰۰۰16 :‬‬ ‫شرکت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات ساختمانی طرح موقت پروژه احداث ایستگاه ‪ ۴۰۰/63‬کیلوولت ازادشهر برابر شرایط ذیل و بشرح مشخصات و اطالعات مندرج‬ ‫در اسناد مناقصه به مناقصه گر واجد شرایط واگذار نماید‪.‬الزم به ذکر است کلیه فرایندهای برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و همچنین گشایش پاکات ‪ ،‬مطابق‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫فرایند تعربف شده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرداری ابش احمد در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 33‬شورای محترم اسالمی شهرابش‬ ‫احمد ‪ ،‬نسبت به فروش مقدار ‪ 34‬تن قیر ‪ ،‬برابر ذیل الذکر با طی مراحل قانونی اقدام نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان به مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشار اگهی مهلت دارند با شرایط ذیل در مزایده‬ ‫شرکت نمایند‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مزایده ازدریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم‬ ‫است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده را محقق سازند ‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده به شرح ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ – 1‬مشخصات و قیمت هر تن قیر طبق جدول ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ – 2‬قیر به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف متقاضی واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬مبلغ فروش قیر بصورت نقدی از ب رنده مزایده اخذ خواهد شد و در غیر اینصورت سپرده متقاضی به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 5‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و قلم خوردگی و ناخوانا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬کلیه هزینه های اگهی و کارشناسی برعهده ب رنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -6‬در صورتی که ب رنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 7‬متقاضیان بایستی ‪ 5‬درصد مبلغ کل را بعنوان سپرده بحساب شماره ‪ 887753715‬بانک کشاورزی بنام‬ ‫شهرداری ابش احمد واریز وفیش ان را به همراه درخواست کتبی به دبیرخانه شهرداری تسلیم و رسید‬ ‫دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ – 8‬سپرده نفرات اول تا سوم ‪ ،‬تا اعالم ب رنده مزایده بصورت امانت تا تعیین تکلیف معامله در حساب شهرداری‬ ‫نگهداری خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ – 9‬متقاضیان می توانند از روز شنبه ‪ 1401/05/08‬لغایت ‪ 1401/05/18‬پیشنهادات خود را در سامانه الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد ) بارگذاری نمایند ‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫قیمت هر تن قیر ‪85-100‬‬ ‫مجوع قیر ‪ 34 :‬تن‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 001/000/000‬ریال (قیمت پایه )‬ ‫‪ 3/400/000/000‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت اول ‪1401 / 05 / 08‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم ‪1401 / 05 / 18‬‬ ‫ستار امینی‬ ‫سرپرست شهردار ابش احمد‬ ‫شرایط برای حفظ جان مادر و جنین علی رغم میل مادر‬ ‫پزشک مجبور به انجام سزارین شود‪.‬‬ ‫همچنین در نظر داشته باشید که انجام زایمان کاری‬ ‫گروهی است‪ .‬پزشک به همراه تعدادی ماما این مراحل‬ ‫را زیر نظر دارند در نتیجه نمی توان تصور کرد که یک‬ ‫گروه از اصول اخالقی تخطی کنند و این مسئله بسیار‬ ‫دور از ذهن است‪.‬‬ ‫برخی شایعات درباره زایمان طبیعی از فشار به‬ ‫مغز جنین هنگام عبور از کانال واژینال می گویند‪.‬‬ ‫ایا زایمان طبیعی و فشار های ناشی ازان منجر به‬ ‫اسیب کودک می شود؟‬ ‫این شایعات درست نیست‪.‬اگر این مورد صحت داشته‬ ‫باشد پیش از انجام زایمان طبیعی همه نوزادان باید با‬ ‫نارسایی های مغزی زندگی شان را شروع می کردند‬ ‫! همان طور که گفتم زایمان طبیعی قدمتی به اندازه‬ ‫عمر بشر در کره زمین دارد ‪.‬پس این شایعات به هیچ‬ ‫عنوان صحت ندارد‪.‬تحقیقات در کشورهای مختلف به‬ ‫ویژه بر روی هوش کودکان نشان داده کودکانی که از‬ ‫طریق زایمان طبیعی متولد شده اند به نسبت کودکانی‬ ‫که سزارین شده ضریب هوشی باالتری دارند‪ .‬چرا؟ چون‬ ‫جنین در انقباض های رحم مادر تحت تحریک هایی‬ ‫که صورت می گیرد هوشیارانه عمل کرده و به نوعی‬ ‫مشارکت دارد‪ .‬این تحریک فیزیکی او‪ ،‬سبب هوشیاری‬ ‫بیشتر جنین نسبت به نوزادانی می شود که به واسطه‬ ‫زایمان سزارین به دنیا می ایند‪ .‬از طرفی کانال زایمان‬ ‫بافتی نرم دارد و بچه را در زمان تولد به سمت پایین‬ ‫هدایت می کند‪ .‬این امر به یکباره و تحت فشارهای‬ ‫ناگهانی رخ نمی دهد بلکه این پروسه ساعت ها به طول‬ ‫می انجامد در نتیجه اسیبی به کودک وارد نمی شود‪.‬‬ ‫ایا فشارهای زایمان طبیعی باعث فشار به سر‬ ‫جنین و تغییر حالت سر وی می شود؟‬ ‫خیر‪ .‬همان طور که اشاره کردم در طی زایمان طبیعی‪،‬‬ ‫سر جنین از کانال زایمانی که با عضالت و بافت نرم‬ ‫پوشیده شده عبور می کند‪ .‬بنابراین فشارهای رحمی‪،‬‬ ‫فقط سبب حرکت جنین به سمت خارج بدن مادر می‬ ‫شود‪ .‬در بعضی مواقع ممکن است سر جنین برای تطابق‬ ‫با لگن مادر و کانال زایمانی کمی تغییر شکل دهد‪ .‬این‬ ‫موضوع به دلیل وجود فاصله هایی که بین استخوان های‬ ‫سر جنین ازهم وجود دارد‪ ،‬اتفاق می افتد و در عرض‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت بعد از زایمان‪ ،‬سر نوزاد به حالت اولیه بر می‬ ‫گردد و تغییر حالت سر برطرف می شود‪ .‬چراکه به دلیل‬ ‫خاصیت متحرک بودن استخوانهای سر نوزاد در ابتدای‬ ‫زندگی‪ ،‬هیچ فشار اضافه و اسیبی به مغز و سر وارد نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫برخی از مادران معتقد هستند زایمان طبیعی‬ ‫سبب افتادگی و شل شدن رحم مادر می شود؟ این‬ ‫چقدر صحت دارد؟‬ ‫افتادگی رحم‪ ،‬علل مختلفی دارد‪ .‬از جمله چاقی مفرط‪،‬‬ ‫یبوست مزمن‪ ،‬سرفه های مداوم‪ ،‬برداشتن مداوم اجسام‬ ‫سنگین و‪ ...‬بنابراین همه افتادگی های رحم را نمی توان‬ ‫به بارداری و زایمان نسبت داد‪ .‬البته بارداری های مکرر‬ ‫و با فواصل کوتاه نیز می تواند‪ ،‬سبب افتادگی رحم شود‪.‬‬ ‫ولی نوع زایمان‪ ،‬تاثیر چندانی بر این امر ندارد زیرا طول‬ ‫مدت مرحله خروج نوزاد از کانال زایمانی‪ ،‬در زایمان‬ ‫طبیعی‪ ،‬بسیار کوتاه است‪ .‬همچنین از انجا که بافت‬ ‫نگهدارنده رحم‪ ،‬حالت عضالنی و فنری شکل دارد می‬ ‫توان در دوره پس از زایمان با انجام ورزش های عضالنی‬ ‫کف لگن‪ ،‬رحم را به حالت اولیه خود بازگرداند و از‬ ‫افتادگی رحم جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫مادران برای ورزش و گرفتن نتیجه بهتر برای‬ ‫جلوگیری از افتادگی رحم از چه زمانی باید شروع‬ ‫‪ -1‬گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫الزامات مورد نیاز‬ ‫‪ -2‬ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در زمان بازگشایی پاکات الزامی میباشد‪.‬‬ ‫‪ 13/5۴8/۲76/۰91‬ریال معادل « سیزده میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نود و یک‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫(شرکت در فرایند ارجاع کار)‬ ‫ریال تمام»‬ ‫تضمین های معتبر (شامل فیش واریزی (وجه نقد) ‪،‬ضمانتنامه بانکی‪ )....،‬مطابق ایین نامه تضامین دولتی مصوبه هیاتت وزیاران بشاماره‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫(شرکت در فرایند ارجاع کار)‬ ‫محل دریافت و ارسال اسناد‪:‬‬ ‫‪/1۲3۴۰۲‬ت‪ 5۰659‬ها مورخ ‪ 139۴/9/۲۲‬و اصالحیه های بعدی ان (مندرج در اسناد مناقصه)‪.‬‬ ‫سامانه "تدارکات الکترونیک دولت (ستاد)" به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫زمان دریافت اسناد‪:‬‬ ‫از ساعت ‪ ۰9:۰۰‬روز شنبه مورخ ‪ 1۴۰1/۰5/۲۲‬الی ساعت ‪ 19:۰۰‬روز سه شنبه مورخ ‪.1۴۰1/۰5/۲5‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‬ ‫تا ساعت ‪15:35‬روز پنجشنبه مورخ ‪.1۴۰1/۰6/1۰‬‬ ‫زمان گشایش پاکات‪:‬‬ ‫ساعت ‪ ۰8:3۰‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪.1۴۰1/۰6/13‬‬ ‫قیمت پایه مناقصه‪:‬‬ ‫‪ 377/۴13/8۰۴/567‬ریال معادل « سیصد و هفتاد و هفت میلیارد و چهارصد و سیزده میلیون و هشتصد و چهاار‬ ‫هزار و پانصد و شصت و هفت ریال‬ ‫» مطابق فهرست بهاء سال ‪.1۴۰1‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده های مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایران که مغایر با ایین نامه مذکورباشد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسناد واصل شوند مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪ .‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطهه در‬ ‫اسناد مناقصه مندرج میباشد‪.‬‬ ‫مراتب در سایت معامالت توانیر به ادرس ‪.https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main‬صرفا جهت اطالع رسانی درج گردیده است‬ ‫شناسه اگهی ‪1360519 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫اگهی تجدید مناقصات‬ ‫کارفرما ‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫ادرس ‪ :‬ارومیه ‪ -‬خیابان والفجر ‪ -۲‬نرسیده به پل میثم ‪ -‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اذربایجان غربی‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫شمارهمناقصه‬ ‫براورد اولیه‬ ‫تضمین‬ ‫‪1‬‬ ‫تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی‬ ‫در محور خوی‪ -‬ایواوغلی و خوی ‪ -‬قطور‬ ‫مجموعا بطول ‪ ۱۳‬کیلومتر‬ ‫‪-07‬م‪01-‬‬ ‫‪148/107/938/589‬‬ ‫‪6/862/158/772‬‬ ‫پیمانکاران دارای رتبه حداقل ‪ ۵‬رشته راه و ترابری از سازمان برنامه و بودجه میتوانند در این مناقصه شرکت نمایند ‪.‬‬ ‫‪ )۱‬تحویل (فروش) اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1401/05/18‬تا تاریخ ‪ 1401/05/25‬می باشد ‪.‬‬ ‫فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ )۲‬مهلت ارسال پاسخ فراخوان تا ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬روز شنبه مورخ ‪1401/06/05‬‬ ‫‪)3‬تاریخ بازگشایی پیشنهادها از طریق سامانه ستاد روز دوشنبه ساعت ‪ ۰۹:۰۰‬مورخ ‪1401/06/07‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1361358 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1666

روزنامه سپهرایرانیان 1666

شماره : 1666
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه سپهرایرانیان 1665

روزنامه سپهرایرانیان 1665

شماره : 1665
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سپهرایرانیان 1664

روزنامه سپهرایرانیان 1664

شماره : 1664
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1663

روزنامه سپهرایرانیان 1663

شماره : 1663
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سپهرایرانیان 1662

روزنامه سپهرایرانیان 1662

شماره : 1662
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سپهرایرانیان 1661

روزنامه سپهرایرانیان 1661

شماره : 1661
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!