روزنامه سپهرایرانیان شماره 1369 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1369

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1369

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1369

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪2 august 2022‬‬ ‫کسری موجودی‬ ‫چاره ای جز اصالح‬ ‫مهم ترین عامل‬ ‫در شیوه تخصیص‬ ‫ارز ترجیحی نداشتیم‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1401‬‬ ‫برگشت چک ها‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫واکاوی علت کاهش تولید ساخت‬ ‫فیلم های مرتبط با حماسه عاشورا‬ ‫سرمقاله‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫رویا پردازی‪ ،‬تفکری رو به فراموشی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی‪:‬‬ ‫شرایط را به بهترین وجه برای‬ ‫زائران حسینی فراهم می کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رویا پردازی تفکری است که از کودکی هر فردی را دنبال می کند و انسان ها همواره با رویا پردازی و دیدن رویاهای‬ ‫خود در تخیل زندگی ارمانی را حتی در تخیل برای خود ترسیم می کنند‪.‬رویاهایی شیرین که موجب می شود تا برای‬ ‫ساعاتی بخشی از دغدغه و مشکالت زندگی واقعی را به فراموشی سپرده و با تمام ان چیزی که دوست داریم زندگی‬ ‫کنیم‪.‬این در حالی است که با توجه به ماشینی شدن زندگی امروز و البته باال رفتن حسن ناامنی و ناامیدی‪ ،‬ترس از‬ ‫رویا پردازی نیز وجود دارد و شاید به جرات بتوان گفت که دیگر مردم کمتر رویا می ببیند‪.‬در دنیایی زندگی می کنیم‬ ‫که شبیه شهرهای پراشوبِ فیلم های تخیلی است و قلب ما هر لحظه به واسطه اشوب و دیوانگی تکه تکه می شود‪...‬‬ ‫حمایت از دولت برای راه اندازی‬ ‫دو وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی‬ ‫همکاری وزارتخانه های‬ ‫صمت و نیرو برای تولید برق‬ ‫توافق به شرط رفتار واقع بینانه‬ ‫امریکا دست یافتنی است‬ ‫نیروهای عملیاتی در مناطق سیل زده‬ ‫همچنان در اماده باش کامل هستند‬ ‫پیشخوان‬ ‫کرج در مناسب‬ ‫سوداوری ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫استانداردها‬ ‫پاالیشگاهاصفهان‬ ‫سازی معابر از‬ ‫عقب تر است‬ ‫‪4‬‬ ‫انتصاب به جا و شایسته جنابعالی را به عنوان سرپرست‬ ‫حراست فرمانداری طالقان که بیانگر تعهد ‪ ،‬کارامدی ‪،‬‬ ‫لیاقت و شایستگی های برجسته شما ‪ ،‬برادر گرامی در‬ ‫صحنــه های خدمت صادقانه بــه نظام مقدس جهموری‬ ‫اســامی می باشــد‪ ،‬تبریک عرض نموده و موفقیت و‬ ‫سربلندی شما را از درگه ایزد منان مسئلت داریم ‪.‬‬ ‫مدیرمسئول و همکاران روزنامه سپهر ایرانیان‬ ‫‪2‬‬ ‫در بهار امسال‬ ‫‪5‬‬ ‫مناسب برای‬ ‫جلوگیری از رسوب‬ ‫کاالهای وارداتی‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫دوست و همکار گرامی‬ ‫جناب اقای " محمد علی غالمی "‬ ‫میلیاردتومانی‬ ‫ارایه سازوکارهای‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری شــهر قدس در نظر دارد نســبت به برون سپاری تامین‬ ‫نیــروی حفاظت فیزیکی به تعداد ‪ 46‬نفــر از طریق مناقصه عمومی‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬بــراورد اولیــه ‪ :‬مبلــغ اولیــه بــراورد انجــام کار حــدود‬ ‫‪ 40/671/536/000‬ریال (چهل میلیارد و ششــصد و هفتاد یک میلیون و پانصد و سی و شش‬ ‫هزار ریال ) با احتساب کسور قانونی و ‪ % 9‬مالیات بر ارزش افزوده میباشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مدت قرارداد ‪ :‬حدود ‪ 10‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ 2/033/577/000‬ریال (دو میلیاردو سی و سه میلیون و پانصد و هفتاد و هفت هزار ریال)‬ ‫می باشد که به صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش خواهد بود‪.‬‬ ‫ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا ســایر موارد مشــابه به عنوان ضمانت نامه‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب ‪0105708327003‬‬ ‫نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس‬ ‫مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات‬ ‫به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪:‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه ‪ 2/500/000‬ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال) می باشد که به حساب‬ ‫شماره ‪ 0105708298000‬به نام شهرداری شهر قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از‬ ‫طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت خرید اسناد ‪:‬‬ ‫شــروع خریــد اســناد مناقصه از روز دو شــنبه مــورخ ‪ 1401/05/18‬بوده و اســناد و مدارک‬ ‫مناقصــه ظرف مهلت مندرج درســامانه تــدارکات دولت بــه نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل‬ ‫دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات ‪:‬‬ ‫مهلت تحویل ضمانت نامه تا پایان وقت اداری تا پایان وقت اداری (ساعت‪ )12/00‬روز پنج شنبه‬ ‫مورخ ‪ 1401/06/03‬و اخرین مهلت بارگذاری اســناد تا ســاعت ‪ 17‬همانروز از طریق بارگذاری‬ ‫در ســامانه تدارکات دولت به نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬و جلسه کمیسیون معامالت‬ ‫در مورخ ‪1401/05/05‬برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مجوز مورد نیاز جهت شــرکت در مناقصه ‪:‬شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت از اداره تعاون‬ ‫و دارای مجوز حفاظتی و مراقبتی از ناجا (انتظام )‬ ‫‪ -8‬پرداخت هزینه اگهی مناقصه بعهده برنده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در اگهی با ســامانه ستاد مالک عمل سامانه‬ ‫ستاد خواهد بود‬ ‫‪-11‬سایر شرایط در اسناد مناقصه قید شده است ‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول ‪ 1401/05/11‬تاریخ چاپ نوبت دوم‪1401/05/18‬‬ ‫***************** روابط عمومی شهرداری شهر قدس *****************‬ ‫✅‬ ‫✅‬ ‫✅‬ ‫✅‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ ۳۲۰‬راهدار استان مرکزی اماده خدمات رسانی به کاربران جاده ای‬ ‫در پی هشدار هواشناسی و احتمال وقوع سیالب در راه های استان مرکزی زنگ اماده باش برای راهداران‬ ‫به صدا در امد‪.‬به گزارش خبرنگار روزنامه سپهرایرانیان‪« ،‬علیرضا اختری» معاون راهداری اداره کل‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از اماده باش ‪ ۳۲۰‬نفر راننده و راهدار برای مقابله با بحران‬ ‫احتمالی وقوع سیل در شبکه راه های استان خبر داد‪.‬وی افزود‪ :‬در راستای اجرای اهداف پدافند غیرعامل‬ ‫از ابتدای سال جاری تنقیه و الیروبی پل های استان توسط ادارات تابعه شهرستان ها انجام شده و طی‬ ‫سمینار علمی حقوقی در بندر بوشهر برگزار شد‬ ‫سمینار علمی حقوقی با میزبانی اداره‬ ‫کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ ‫برگزار شد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشهر‪ ،‬همایش یاد شده با مشارکت‬ ‫دانشگاه های پیام نور و ازاد اسالمی‪،‬‬ ‫جهاد دانشگاهی و کانون وکالی‬ ‫دادگستری استان و حضور دانشجویانی از استان های بوشهر‪ ،‬خوزستان و‬ ‫فارس در سه محور برگزار شد که محور نخست ان شامل تشریح اهداف‬ ‫و وظایف اداره امور حقوقی و قراردادهای سازمان بنادر و دریانوردی و‬ ‫تبیین مختصر قوانین و مقررات مرتبط با حوزه کاری مربوطه بود‪.‬موضوع‬ ‫یاد شده با مدرسی عبداله میرزایی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل‬ ‫و رئیس اداره امور حقوقی و قرارداد های کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشهر برای حاضران ارائه شد‪.‬موضوع دوم همایش نیز شامل ایین و‬ ‫مقررات خارج سازی شناور های مغروقه با تحلیل و اشاره تمثیلی به‬ ‫پرونده محاکماتی مرتبط و ضوابط و مقررات حاکم بر ثبت شناور ها با‬ ‫نگاهی به چالش های پیرامون ان در پرونده های محاکماتی مرتبط بود‪.‬‬ ‫محتوای اموزشی این دو موضوع نیز با مدرسی دکتر مسلم ماندگار به‬ ‫عنوان وکیل پایه یک دادگستری‪ ،‬پژوهشگر دکتری حقوق خصوصی و‬ ‫وکیل مشاور سازمان بنادر و دریانوردی به حاضران ارائه شد‪ .‬موضوع‬ ‫سوم سمینار نیز شامل مشروعیت عمل متقابل در حقوق بین الملل با‬ ‫رویکرد بررسی قضیه توقیف متقابل نفتکش های ایرانی و یونانی بررسی‬ ‫بود که مطالب مرتبط با ان توسط مصطفی زارعی به عنوان دکترای‬ ‫حقوق بین الملل‪ ،‬مدرس دانشگاه و پژوهشگر به حاضران اموزش داده‬ ‫شد‪.‬در حاشیه این سمینار حاضران از بخش های مختلف اداره کل بنادر‬ ‫و دریانوردی استان بوشهر از جمله برج کنترل بندر بازدید کردند‬ ‫ت ‪ ۸۶‬درصدی پروژه‬ ‫پیشرف ‬ ‫تاسیساتزیربنایی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫بوشهر به همراه معاونین خود ‪،‬از‬ ‫پروژه های تاسیسات زیربنایی و جاده‬ ‫دسترسی مجتمع بندری نگین بازدید‬ ‫کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی اداره کل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان بوشهر‪ ،‬محمد‬ ‫شکیبی نسب روز یکشنبه در بازدید از‬ ‫پروژه های مجتمع بندری نگین گفت‪ :‬با توجه به طرح های توسعه ای‬ ‫بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین امروز و با هدف بررسی روند‬ ‫پیشرفت پروژه های مجتمع شامل جاده دسترسی و تاسیسات زیربنایی‬ ‫همراه با اعضای شورای معاونین از پروژه های مذکور بازدید به عمل امد‪.‬‬ ‫شکیبی نسب افزود‪ :‬در این بازدید از نزدیک مشکالت و نواقص پروژه ها‬ ‫شناسایی شد تا با برنامه ریزی دقیق این پروژه ها با سرعت بیشتری پیش‬ ‫رود و در زمان تعیین شده به بهره برداری برسند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫پروژه های دارای حائز اهمیت در مجتمع بندری نگین تاسیسات زیربنایی‬ ‫می باشد که با ‪ ۸۶‬درصد پیشرفت فیزیکی امیدداریم در موعد مقرر و‬ ‫براساس برنامه زمان بندی شده به اتمام برسد‪.‬شکیبی نسب ادامه داد‪:‬‬ ‫پروژه جاده و پل مجتمع بندری نگین نیز یک پروژه بسیار حیاتی و مهم‬ ‫برای فعال کردن این مجتمع است که خوشبختانه پیشرفت فیزیکی ان‬ ‫به ‪ ۴۰‬درصد رسیده است‪.‬وی بیان کرد‪ :‬پیش بینی شده این پروژه با این‬ ‫روند مطلوبی که در پیش گرفته تا پایان خرداد ‪ ۱۴۰۲‬به بهره برداری‬ ‫برسد ‪.‬شکیبی نسب ادامه داد‪ :‬سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص جاده‬ ‫دسترسی مجتمع بندری نگین به لحاظ پیش بینی ترافیک صورت گرفته‬ ‫احداث این جاده را در قالب ‪ ۲‬باند رفت و ‪ ۲‬باند برگشت پیش بینی کرده‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬در این پروژه ابتدا باند جدید ان همراه با احداث پل به‬ ‫موازات پل صدرا اجرا خواهد شد و باند سابق (احداث شده توسط شرکت‬ ‫صدرا) نیز از محل اعتبار سازمان بنادر بهسازی خواهد شد‪.‬‬ ‫ایین اختتامیه جشنواره پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی با زبان هنر برگزار شد‬ ‫مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان کرمانشاه‪ :‬تمدن و پیشینه کشور‬ ‫و استان ما اهمیتش بسیار چشمگیر بوده‬ ‫و افتخارش بر کسی پوشیده نیست‪..‬‬ ‫مراسم اختتامیه جشنواره پیشگیری از‬ ‫اسیب های اجتماعی با زبان هنر با حضور‬ ‫دکتر صفدری مدیر کل اداره فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬دکتر نوروزی شهردار کرمانشاه و جمع بسیاری از شاعران‪،‬‬ ‫نویسندگان و هنرمندان استان کرمانشاه در مکان تاالر کتابخانه امیرکبیر‬ ‫استان برگزار شد‪.‬کرمانشاه ‪-‬حسنا فخارزاده مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی دکتر صفدری به عنوان اولین سخنران این جلسه‪ ،‬ضمن تبریک روز‬ ‫قلم به حضار گفت‪ :‬امیدوارم که در سال های اینده شاهد برنامه های اثرگذار‪،‬‬ ‫جدی و اثار فاخر وامیدبخش از اهالی قلم در استان کرمانشاه باشیم‪.‬دکتر‬ ‫صفدری در ادامه بیان کرد‪ :‬من شاهد هستم که اعضای موسسه فرهنگی‬ ‫فرزانگانپراوکرمانشاه‪،‬چندینماهاستبرایانجاماینبرنامهزحمتکشیدند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی در ادامه افزود‪ :‬از همه شما می خواهم‬ ‫که اثار‪ ،‬کتاب‪ ،‬نقد و پژوهش تان رو به سمتی باشد که جامعه ما را امیدوار‬ ‫کند و انگیزه‪ ،‬نشاط و بالندگی ایجاد کند‪ .‬بی شک اگر شاعری شعری بگوید‬ ‫یا هنرمندی نمایشنامه و فیلمنامه ای را بنویسد که ان اثر به مردم انگیزه‬ ‫بدهد و مردم را امیدوار کند می توان گفت این هنر در مسیر اعتالی حوزه‬ ‫انسانی خودش قرار گرفته است‪.‬وی افزود‪ :‬تمدن و پیشینه کشور ما و استان‬ ‫ما اهمیتش بسیار چشمگیر بوده و افتخارش بر کسی پوشیده نیست‪ .‬حیف‬ ‫است‪ ،‬به خاطر دیدن بعضی از نامالیمات که وجود دارد و با افتخارات قابل‬ ‫قیاس نیستند‪ ،‬جنبه های امیدبخش را نبینیم‪.‬صفدری در ادامه اضافه کرد‪:‬‬ ‫نسل امروز باید بداند که ما چه بودیم و چه هستیم و چه داریم‪ .‬نباید ما فقط‬ ‫اسیب ها را ببینیم و بپنداریم که هیچ نقطه مثبتی نداریم‪ .‬نقد و پژوهش در‬ ‫حوزه اسیب ها و مشکالت برای ان است که ان مشکالت و لکه هایی که‬ ‫نباید وجود داشته باشند؛ پاک شوند‪ .‬به امید خدا به همین سو حرکت کنید‪.‬‬ ‫انچه که از شما به نام نیک باقی خواهد ماند همین است که از اثار شما امید‪،‬‬ ‫طراوت واعتالی حوزه انسانی استخراج شود و تقدیم جامعه انسانی ما گردد‪.‬‬ ‫روزهای اخیر از مناطقی که احتمال عبور روان اب ها در ان وجود دارد بازدید الزم بعمل امده است‪.‬‬ ‫معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی بیان کرد‪ :‬با توجه به تجربه‬ ‫مدیریت سیل در سالهای گذشته‪ ،‬در حال حاضر با تمام توان لجستیکی و اعزام ماشین االت سنگین به‬ ‫شهرستان ها بر اساس اولویت های مورد نظر طبق اهمیت راهها‪ ،‬در حوزه راهداری برای مقابله با بحران‬ ‫احتمالی امادگی الزم را داریم‪.‬به گفته وی محورهای مواصالتی استان از طریق ‪ ۲۷‬دوربین نظارتی بصورت‬ ‫انالین توسط مرکز مدیریت راه های این اداره کل در حال رصد و پایش است که به محض تغییرات جوی‬ ‫و شروع بارش ها اقدامات پیشگیرانه در سریعترین زمان ممکن در قالب اجرای طرح «طوس» انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬اختری خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شرایط اقلیمی حاکم بر کشور در روزهای اخیر‪ ،‬توصیه می شود‬ ‫حتما قبل اقدام به سفر حتما از طریق سامانه پاسخگویی شبانه روزی ‪ ۱۴۱‬از اخرین وضعیت ترافیکی و‬ ‫جوی راه ها اطالع حاصل نموده و حتما به توصیه کارشناسان سامانه ‪ ۱۴۱‬عمل نمایید‪.‬‬ ‫گفتگو‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان؛‬ ‫حمایت از دولت برای راه اندازی دو وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگوی اختصاصی‬ ‫با سیده طناز جعفری خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان با اشاره به‬ ‫خواسته دولت مبنی بر ارائه الیحه برای‬ ‫تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫دو وزارتخانه تجارت و خدمات بازرگانی و‬ ‫صنعت و معدن گفت‪ :‬وقتی میدان اجرا در‬ ‫دست دولت است و دولت تشخیص داده‬ ‫که تفکیک این وزارتخانه به سود کشور‬ ‫خواهد بود‪ ،‬باید در این باره کمک کرد و‬ ‫از الیحه پیشنهادی دولت حمایت نمود‪.‬‬ ‫عزت اله اکبری تاالرپشتی بر حمایت از دولت‬ ‫برای تفکیک وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫تاکید کرد گفت‪ :‬رفع چالش مشکالت‬ ‫خودروسازی کشور در گرو توجه به بخش‬ ‫خصوصی است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای‬ ‫اسالمی افزود‪ :‬همیشه نگاه مجلس در همه‬ ‫ادوار‪ ،‬تالش در جهت کمک به دولت بوده و‬ ‫مجلس یازدهم که حامی دولت سیزدهم است‪،‬‬ ‫بیش از سایر مجالس گذشته در این باره پیش‬ ‫قدم است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نگاه مجلس به تفکیک‬ ‫وزارتخانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مثبت است‪،‬‬ ‫درباره اینکه ایا تفکیک این وزارتخانه سبب رفع‬ ‫چالش های بخش خودرو خواهد شد‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در موضوع خودرو دیدگاهی وجود دارد‬ ‫که باید این بخش را به بخش خصوصی سپرد‬ ‫و دولت فقط در این بخش حمایت کننده‪،‬‬ ‫هدایت کننده و ناظر باشد‪ .‬نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس تاکید کرد‪ :‬حمایت بر عهده احاد‬ ‫مردم و نمایندگان است و هدایت در زمانی رخ‬ ‫می دهد که بر اساس قانون‪ ،‬امورات را پیش‬ ‫برد و در بخش نظارت هم این موضوع بر‬ ‫عهده دولت است که در چارچوب های تعیین‬ ‫شده نظارت کند تا برنامه ها اجرایی شود‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس یاداور شد‪ :‬معتقدم اگر‬ ‫دولت از تصدی گری خارج شده و امورات را‬ ‫به مردم بسپارد‪ ،‬بخش خصوصی تقویت شده‬ ‫و افزایش اشتغال و سود دهی برای کشور به‬ ‫همراه دارد‪ .‬به عبارتی استفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی سبب حل مشکالت‬ ‫این بخش خواهد شد‪ .‬تاالرپشتی با بیان اینکه‬ ‫اگر دولت در بخش هایی مختلف رقیب بخش‬ ‫خصوصی شود‪ ،‬به بخش خصوصی که همان‬ ‫مردم هستند به دلیل عدم توان همراهی‪ ،‬ضربه‬ ‫ت در‬ ‫وارد خواهد شد ‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان نمونه دول ‬ ‫شرکت ایران خودرو به میزان ‪ ۵‬درصد سهام‬ ‫دارد‪ ،‬اگر دولت بخواهد قانونی برخورد کند باید‬ ‫به میزان ‪ ۵‬درصد در موضوع خودرو دخالت‬ ‫کند و تصمیم بگیرد‪ .‬ولی به میزان ‪ ۵۰۰‬درصد‬ ‫در امورات ان دخالت می کند که این موضوع‬ ‫سبب خسارت به این صنعت در کشور می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با ارائه‬ ‫پیشنهادی عنوان کرد‪ :‬اگر قرار است دولت‬ ‫در موضوع خودورسازی وارد شود‪ ،‬بهتر است‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد سهام یکی از دو شرکت بزرگ‬ ‫خودرو سازی کشور را در اختیار خود گرفته و‬ ‫همه برنامه ها و ایده های خود را در ان اجرایی‬ ‫کند‪ .‬در غیر این صورت شرایط را برای بخش‬ ‫خصوصی و مدیران دولتی به صورت مساوی‬ ‫تقسیم کند تا مشخص شود هر فردی چه‬ ‫کاری انجام می دهد‪ .‬این نماینده مجلس با بیان‬ ‫اینکه اگر شرایط بین دولت و بخش خصوصی‬ ‫مساوی تقسیم شود‪ ،‬دولت توان رقابت با بخش‬ ‫خصوصی را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت سیزدهم بر‬ ‫خالف دولت های گذشته به دنبال تصدی گری‬ ‫درخودرو سازی نیست و تمهیداتی در این باره‬ ‫در نظر گرفته است و متقاعد شده که ‪ ۵‬درصد‬ ‫سهام را هم به بخش خصوصی واگذار کند و‬ ‫مجلس هم از این دیدگاه استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫فضای رقابتی سبب مشخص شدن‬ ‫مدیران الیق از مدیران سفارشی می شود‬ ‫وی با بیان اینکه اگر فضای رقابتی در خودرو‬ ‫سازی وجود داشته باشد‪ ،‬مدیران الیق از‬ ‫سفارشی مشخص خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬فردی که‬ ‫با البی گری به مدیریت برسد‪ ،‬در میدان عمل‬ ‫موفق نخواهد بود‪ .‬اما اگر در فضای مدیریتی‬ ‫از دانش مدیران الیق و فعاالن اقتصادی موفق‬ ‫و شرکت های دانش بنیان‪ ،‬دانشگاه ها و مراکز‬ ‫تحقیقاتی کشور استفاده کنیم‪ ،‬در این صورت‬ ‫اهداف و برنامه ها در موارد مختلف از جمله‬ ‫خودروسازی به سود جامعه پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره‬ ‫به قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی در سالهای گذشته کشور‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در سال های پیش طرح ها و اهداف‬ ‫مختلفی در قوانین پنج ساله مطرح شدند‪ ،‬ولی‬ ‫بستر الزم در عمل فراهم نشد و مدیران قوی‬ ‫اجرایی نیز برای ان انتخاب نکردیم‪ .‬بر همین‬ ‫اساس اگر در همه بخش ها‪ ،‬فضای رقابتی‬ ‫را ایجاد کنیم و به بخش خصوصی و مردم‬ ‫اعتماد کرده و مدیران کارامد انتخاب کنیم‪ ،‬در‬ ‫کوتاهترین مدت مشکالت کشور در بخش های‬ ‫مختلف از جمله صنعت خودرو حل خواهد شد‪.‬‬ ‫کرج در مناسب سازی معابر از استانداردها عقب تر است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫پارسا شهبازی‪ -‬رئیس کمیسیون‬ ‫عمران و حمل و نقل ترافیک شورای‬ ‫شهر کرج گفت‪ :‬در بحث مناسب سازی‬ ‫معابر کرج از استانداردهای تعیین شده‬ ‫عقب تر است‪.‬‬ ‫مسعود محمدی در نشست صمیمی‬ ‫سرپرست شهرداری کرج با اعضای‬ ‫سفارت ژاپن و هیئت جایکا همراه با‬ ‫انجمن نعناع جهت توسعه مناسب سازی‬ ‫معابر شهری استان البرز اظهار کرد‪:‬‬ ‫بخش عمده ای از این شرایط ناشی از ان‬ ‫است که بسیاری از معابر این کالنشهر از‬ ‫قبل شکل گرفته و اصالح و تغییر انها کار‬ ‫ساده ای نیست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪   :‬طی سه سال اخیر‪ ،‬مدیریت‬ ‫شهری کرج با همکاری نهادها و انجمن های‬ ‫مختلف از جمله انجمن نعناع اقدامات‬ ‫مناسبی برای مناسب سازی معابر جهت‬ ‫تردد معلوالن صورت داده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرچند مناسب سازی معابر همه ساله‬ ‫در بودجه ساالنه شهرداری دیده می شود‬ ‫ولی این مساله به شکل ویژه تری در بودجه‬ ‫امسال مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬عضو‬ ‫شورای شهر کرج توضیح داد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫طی چند سال اخیر بحث مناسب سازی‬ ‫سازه ها وفضاهای شهری در بین سازندگان‬ ‫نیز به خوبی جا افتاده و اغلب در فرایند‬ ‫ساخت مجتمع ها و واحدهای مسکونی‪،‬‬ ‫تجاری و ‪ ...‬ضوابط و استانداردهای تعیین‬ ‫شده را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته منکر این واقعیت‬ ‫نیستیم که در بحث مناسب سازی معابر‬ ‫کرج از استانداردهای تعیین شده عقب‬ ‫تر است و بخش عمده ای از این شرایط‬ ‫ناشی از ان است که بسیاری از معابر این‬ ‫کالنشهر از قبل شکل گرفته و اصالح و‬ ‫تغییر انها کار ساده ای نیست‪ .‬محمدی‬ ‫ابراز کرد‪ :‬در احداث معابر جدید سعی‬ ‫می شود استانداردها رعایت شود تا شاهد‬ ‫حضور معلوالن در سطح شهر باشیم‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون عمران و حمل و نقل ترافیک‬ ‫شورای شهر کرج گفت‪ :‬در این دوره از‬ ‫مدیریت شهری به دنبال همکاری گسترده‬ ‫با کسانی هستیم که مناسب سازی معابر‬ ‫شهری دغدغه اصلی انها است و قطعا از‬ ‫تجربیات و تخصص انها در این حوزه به‬ ‫بهترین شکل بهره خواهیم برد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‪:‬‬ ‫با اجرای طرح هوشمندسازی لوازم اندازه گیری برای بیش از ‪ 180‬اداره و دستگاه دولتی اخطار قطع صادر شده است‬ ‫محمدتقــی مهدیــزاده از اجــرای موفــق طــرح هوشمندســازی لــوازم‬ ‫انــدازه گیــری در اســتان بمنظــور رویــت پذیــری و کنتــرل پذیــری‬ ‫مشــترکین بــا اولویــت مشــترکین صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬اداری و‬ ‫پرمصــرف خانگــی خبــر داد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده گفــت‪ :‬از ابتــدای کار وزیــر جدیــد نیــرو و مدیــران ارشــد‬ ‫جدیــد شــرکت توانیــر‪ ،‬مدیریــت بــار شــبکه بــه شــیوه هــای نویــن و‬ ‫بــه روز در کل صنعــت بــرق مــورد تاکیــد و اجــرا قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه از جملــه مهمتریــن انهــا مــی تــوان بــه هوشمندســازی لــوازم‬ ‫انــدازه گیــری‪ ،‬برقــراری مشــوق هــای مدیریــت مصــرف و عادالنــه‬ ‫ســازی یارانــه هــای بخــش انــرژی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪:‬مدیریــت مصــرف هوشــمند راه بــرون رفــت از چالــش هــای پیــش‬ ‫روی صنعــت بــرق اســت و بــا رویــت پذیــری و کنتــرل پذیــری مشــترکین بخــش‬ ‫هــای مختلــف و مشــترکین خانگــی پرمصــرف گام اساســی بــرای مدیریــت پیــک‬ ‫بــار در تابســتان برداشــته شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان اظهــار داشــت بــا کنتــرل پذیــر کــردن مشــترکین‬ ‫از راه دور‪ ،‬قابلیــت اعمــال محدودیــت بــار مصرفــی بــرای مشــترکین پــر مصــرف در‬ ‫ایــام پیــک فراهــم مــی شــود کــه مــی توانــد کمــک بســزایی بــه پایــداری شــبکه‬ ‫و عــدم قطــع بــرق ســایر مشــترکین باالخــص مشــترکین خانگــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده خاطرنشــان کــرد‪ :‬مقــرر شــد در گیــان در افــق اول ‪ 59000‬مشــترک‬ ‫و در افــق دوم ‪ 175000‬مشــترک مجهــز بــه سیســتم هوشــمند شــوند کــه‬ ‫مشــترکین صنعتــی‪ ،‬چاههــای کشــاورزی و مشــترکین خانگــی بــاالی الگــوی‬ ‫مصــرف در الویــت هوشمندســازی قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪۶0‬درصــد مشــترکین صنعتــی رویــت پذیــر هســتند و‬ ‫بــه ازای رعایــت الگــوی مصــرف بــه صنایــع پــاداش تعلــق خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان بــا اشــاره بــه تعییــن میــزان مصــرف ادارات گفــت‪:‬‬ ‫براســاس توافــق‪ ،‬ادارات موظــف شــدند در ســاعات اداری نســبت بــه ســال گذشــته‬ ‫‪ ۳0‬درصــد کاهــش مصــرف داشــته باشــند ودر ســاعات غیــر اداری نیــز بایــد‬ ‫‪۶0‬درصــد کاهــش مصــرف اعمــال شــود کــه بــا اجــرای طــرح رویــت پذیــری و‬ ‫کنتــرل پذیــری و پایــش مصــرف بــرق ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی‪ ،‬بیــش‬ ‫از ‪ 180‬اخطــار بــرق بــرای ادارات و دســتگاه هــای اجرایــی در کل اســتان صــادر‬ ‫شــد و بــرق تعــدادی از ایــن مشــترکین نیــز بــه دلیــل تکــرار عــدول از اســتانه‬ ‫مصــرف قطــع شــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده در خصــوص مشــوق هــای تعییــن شــده از ســوی وزارت نیــرو بــرای‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق گفــت‪ :‬درکنــار مشــوق هــا بــرای مشــترکین صنعتــی‬ ‫و کشــاورزی‪ ،‬بــر اســاس مصوبــه دولــت بــرای مصــارف مشــترکین خانگــی در‬ ‫تابســتان ســال ‪ 1۴01‬از ‪15‬خــرداد تــا ‪ 15‬شــهریور تشــویقهای ‪ 5‬برابــری‬ ‫محاســبه مــی شــود یعنــی اگــر مشــترکی مصــرف کمتــری نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل داشــته باشــد از نــرخ تشــویقی برخــوردار خواهــد شــد و بــه‬ ‫ازای هــر یــک کیلوواتســاعت کاهــش مصــرف نســبت بــه ســال گذشــته ‪500‬‬ ‫تومــان پــاداش تعلــق مــی گیــرد ‪.‬‬ ‫وی درخصــوص طــرح بــزرگ عادالنــه ســازی یارانــه هــا خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن‬ ‫افزایــش قیمــت تنهــا ویــژه پرمصــرف هــا اســت و مشــترکینی کــه مطابــق الگــو‬ ‫یــا حتــی کمتــر‪ ،‬بــرق مصــرف میکننــد کــه تغییــری در مبلــغ قبــوض بــرق‬ ‫ایــن گــروه ایجــاد نخواهــد شــد و حتــی درصــورت کاهــش مصــرف مــی تواننــد‬ ‫شــامل قبــض بــرق رایــگان شــوند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل توزیــع بــرق گیــان تصریــح کــرد‪ :‬اســتان گیــان جــز مناطــق‬ ‫گرمســیری ‪ ۴‬قــرار دارد و الگــوی مصــرف بــرق در مــاه هــای گــرم ســال ( ‪15‬‬ ‫خــرداد تــا ‪ 15‬شــهریور) تــا ‪ ۴00‬کیلوواتســاعت و بــرای مــاه هــای عــادی ســال (‬ ‫غیــر گــرم) تــا ‪ 200‬کیلوواتســاعت مــی باشــد ‪.‬‬ ‫مهدیــزاده افــزود‪ :‬بــر اســاس مصوبــه جدیــد تعرفــه هــای بــرق کــه از اول بهمــن‬ ‫‪ 1۴00‬اجرایــی شــد‪ ،‬مشــترکین بــا مصــرف کمتــر از الگــوی مصــرف مذکــور‪،‬‬ ‫هیــچ تغییــری در هزینــه بــرق نخواهنــد داشــت امــا تعرفــه بــرق مشــترکان‬ ‫خانگــی بــا مصــرف باالتــر از الگــوی مصــوب بــرای مصــارف مــازاد بــر الگــو تــا‬ ‫‪ 1.5‬برابــر‪ ،‬بــا ضریــب ‪ 1.5‬برابــر نــرخ خریــد تضمینــی محاســبه مــی شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن شــیوه محاســبه بصــورت پلکانــی اســت و بــرای مصــارف‬ ‫‪ 1.5‬برابــر الگــو تــا ‪ 2‬برابــر الگــو‪ ،‬بــا ضریــب ‪ 2.5‬محاســبه مــی شــود و مصــارف‬ ‫بیــش از ‪ 2‬برابــر الگــو بــا ضریــب ‪ ۳.5‬نــرخ گــذاری مــی شــوند و گفتنــی اســت‬ ‫نــرخ خریــد تضمینــی برابــر هزینــه تامیــن بــرق متوســط نــرخ قراردادهــای‬ ‫خریــد تضمینــی بــرق از نیروگاههــای حرارتــی دو ســال گذشــته بــه عــاوه‬ ‫هزینــه نقــل و انتقــال بــرق (ترانزیــت) مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهدیــزاده درپایــان اظهــار داشــت‪ :‬تمامــی مشــترکین محتــرم اســتان مــی تواننــد‬ ‫بــا نصــب اپلیکیشــن بــرق مــن‪ ،‬ضمــن مشــاهده کارنامــه مصــرف خــود در دوره‬ ‫هــای گذشــته‪ ،‬از وضعیــت قرارگیــری در ســه دســته کــم مصــرف‪ ،‬خــوش‬ ‫مصــرف و پرمصــرف اگاه شــوند و عــاوه بــر ان بــا مراجعــه بــه قســمت مدیریــت‬ ‫مصــرف بــه راهکارهــای کاهــش بهــای بــرق مصرفــی نیــز دسترســی پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫جلسه شورای امر به معروف و نهی از منکر بهزیستی گیالن برگزار شد‬ ‫جلســه ی شــورای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا حضــور‬ ‫اعضــای شــورا در خصــوص چگونگــی اجــرای مراســمات مــاه‬ ‫ـه‬ ‫ـه فریضـ‬ ‫ـل بـ‬ ‫ـتی و عمـ‬ ‫ـای بهداشـ‬ ‫ـه هـ‬ ‫ـیوه نامـ‬ ‫ـت شـ‬ ‫ـا رعایـ‬ ‫ـرم بـ‬ ‫محـ‬ ‫امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ‪ ،‬در دفتــر حراســت بهزیســتی‬ ‫گیــالن برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه حجــت االســام حمیــد نــادم دبیــر شــورای امــر بــه معــروف‬ ‫و نهــی از منکــر بهزیســتی گیــان بــا اشــاره بــه حدیثــی از امــام کاظــم‬ ‫مبنــی براینکــه همــواره بایــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کنیــد وگرنــه‬ ‫اشــرار بــر شــما حکومــت مــی کننــد و انــگاه دعــای خوبــان مســتجاب نمــی‬ ‫شــود بــر ضــرورت عمــل بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر البتــه‬ ‫از راه مهربانــی و مایمــت تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬رعایــت شــئونات اخاقــی و‬ ‫پایبنــدی بــه اصــول اولیــه واجبــات دینــی بایــد در الویــت رفتــاری کارکنــان‬ ‫قــرار بگیــرد و بــرای ترویــج فرهنــگ عفــاف و حجــاب و انجــام فریضــه امــر‬ ‫بــه معــروف و نهــی از منکــر کلیــه اعضــای شــورا بــا نــگاه و لســان مهربانانــه‬ ‫و ماطفــت عمــل خواهنــد کــرد تــا شــاهد نتایــج مطلوبــی باشــیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اقامــه عــزاداری بــرای ســید وســاالر شــهیدان حضــرت امــام‬ ‫حســین (ع) را از موضوعــات و برنامــه هــای مهــم دانســت و افــزود‪ :‬امــام‬ ‫حســین (ع) بــرای احیــاء امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــه شــهادت‬ ‫رســید و بــر همــه مــا واجــب اســت تــا بــرای حفــظ ایــن ارزشــها و زنــده‬ ‫نگــه داشــتن راه و مــرام ایشــان برنامــه هــای فرهنگــی مذهبــی خوبــی را بــا‬ ‫رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی اجــرا کنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن ســایر اعضــای شــورا نیــز در ایــن جلســه بــه بیــان نظــرات و برنامه‬ ‫هــای خــود مبنــی بــر اجــرای هرچــه بهتــر برنامــه هــای مــاه محــرم و نحــوه‬ ‫مناســب عمــل بــه فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر پرداختنــد و در‬ ‫خصــوص مــوارد مطروحــه گفتگــو و تبــادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی مدیرکل بهزیستی گیالن در خصوص مراکز مثبت زندگی‬ ‫نشســت هــم اندیشــی بررســی چالــش هــا و مشــکالت مراکــز‬ ‫ـرکل‬ ‫ـا مدیـ‬ ‫ـن دانـ‬ ‫ـت بیـ‬ ‫ـیدمهدی خدمـ‬ ‫ـور سـ‬ ‫ـا حضـ‬ ‫ـی بـ‬ ‫ـت زندگـ‬ ‫مثبـ‬ ‫بهزیســتی گیــالن ‪ ،‬مهنــدس منوچهــری مســئول اداره فنــاوری‬ ‫اطالعــات و اعضــاء کمیتــه بــا رویکــرد نحــوه خدمــت رســانی‬ ‫بهینــه بــه جامعــه هــدف و ارائــه پیشــنهادات در جهــت برطــرف‬ ‫نمــودن مشــکالت برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت رســیدگی بــه امــورات توانخواهــان و مددجویــان الویــت‬ ‫اصلــی گفتگــو قــرار گرفــت و در ادامــه در خصــوص بــه روز رســانی اطاعــات‬ ‫سیســتمی ‪ ،‬بازدیــد از وضعیــت و پیگیــری مطالبــات و امادگــی همــه جانبــه‬ ‫بمنظــور عرضــه خدمــات و تســریع در انجــام روال ســازمانی بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بهتــر بــه مددجویــان گفتگــو و تبــادل نظــر شــد ‪.‬‬ ‫ابراهیم رجبلو کارشناس با سابقه خودرو در گفتگو با سپهر ایرانیان ‪:‬‬ ‫خرید خودرو دست دوم عالوه بر دانش‬ ‫فنیومکانیکیبهدانشحقوقینیزنیازدارد‬ ‫اتومبیل یکی از مهم ترین وسایل حمل‬ ‫و نقل عصر حاضر محسوب می شود‪.‬‬ ‫به دلیل مزایای متعدد این وسلیه نقلیه‬ ‫شخصی‪ ،‬افراد زیادی تمایل به خرید‬ ‫ان دارند‪ ،‬اما به دلیل قیمت بسیار باال‬ ‫و نوسانات قیمت‪ ،‬امکان خرید خودروی‬ ‫صفر در این بازه زمانی دشوار است یا‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬ممکن است در این حالت افراد به فکر خرید ماشین‬ ‫های دست دوم و کارکرده می افتند که معموال قیمت پایین تری نسبت به‬ ‫ماشین های صفر دارند‪.‬‬ ‫اما خرید ماشین دست دوم چالش هایی دارد که اگر با انها به طور درست‬ ‫برخورد نشود‪ ،‬در اینده ای نه چندان دور باعث بروز مشکالتی خواهد شد‪.‬‬ ‫بهتر است قبل از خرید یا فروش ماشینتان نکات ذیل را برای بازدهی بهتر‬ ‫خرید و فروش ماشین در ذهنتان داشته باشید‪ .‬به همین منظور گفتگو‬ ‫کوتاهی با ابراهیم رجبلو کارشناس با سابقه اتومبیل انجام داده ایم‪:‬‬ ‫به عقیده شما اولین گام در خرید یک خودرو کدام است؟‬ ‫در قدم اول بهتر است بودجه خود را تعیین کنید و در صورت لزوم وام‬ ‫بگیرید‪ .‬به این موضوع توجه کنید که یک ماشین قدیمی به دلیل استفاده‬ ‫زیاد‪ ،‬نیاز به نگهداری و توجه خاص تری نسبت به ماشین نو دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫در صورت خرابی اگر هزینه تعمیر قطعات ماشین زیاد باشد (مخصوصا‬ ‫ماشین های گران) در دراز مدت به شما هزینه های زیادی وارد می کند و‬ ‫در شما را باتالقی می اندازد که تنها با فروش ماشین می توانید از ان خارج‬ ‫شوید و دوباره از صفر شروع کنید‪.‬‬ ‫ایا خوب است که تمرکزمان روی مدل خاصی باشد یا خیر؟‬ ‫بهترین حرکتی که می توان برای خرید ماشین انجام داد‪ ،‬انتخاب یک نوع‬ ‫ماشین خاص و تمرکز بر همان ماشین است‪ .‬این تصمیم به شما اجازه می‬ ‫دهد بهترین مدل ماشین مورد نظر را پیدا کنید‪ .‬در واقع شما به جای اینکه‬ ‫مشخصات چندین ماشین مختلف را بررسی و هر کدام را جداگانه در نظر‬ ‫بگیرید‪ ،‬تمرکز خود را روی مشخصات یک ماشین می گذارید و با بررسی‬ ‫موارد گوناگون از جمله قیمت‪ ،‬تاریخ تولید‪ ،‬کیفیت و ‪ ...‬بهترین ماشین را از‬ ‫بین گزینه های موجود بر می گزینید‪.‬‬ ‫ماشین را قبل از خرید شخصا تست کنیم یا به حرف فروشنده بسنده‬ ‫کنیم؟‬ ‫هر چقدر هم که از ظاهر خودرویی خوشتان بیاید و ان خودرو اپشن های‬ ‫زیادی هم داشته باشد باز هم ممکن است وقتی پشت فرمان ان می ­نشینید‬ ‫احساس راحتی نداشته باشید‪ .‬مث ً‬ ‫ال قد بلند هستید و اتاق خودرو برای‬ ‫نشستن شما پشت فرمان مناسب نیست و اذیت می شوید‪ .‬در حین رانندگی‬ ‫حتماً تمامی دنده ­ها را چک کنید و به سر و صدای کمک فنرها دقت کنید‪.‬‬ ‫تا وقتی که خودتان سوار ماشین نشدید حرف دیگران را درباره ماشین‬ ‫باور نکنید!‬ ‫ایا قبل از خرید‪ ،‬ماشین را به کارشناس فنی نشان دهیم؟‬ ‫ممکن است خودرو دارای ایراداتی باشد که برای افراد عادی مشخص نباشد‪،‬‬ ‫یا قبال تصادف کرده باشد اما فروشنده از این موضوع چیزی به شما نگفته‬ ‫باشد‪ .‬بهتر است اتومبیل را به کارشناس فنی نشان دهید تا اگر قبال دچار‬ ‫تصادف جدی شده یا مشکل فنی دارد‪ ،‬پیش از معامله متوجه شوید و با‬ ‫اگاهی در مورد انجام معامله تصمیم بگیرید‪.‬‬ ‫در خصوص بدنه خودرو چه نکاتی را باید لحاظ کرد؟‬ ‫اهنربایی‬ ‫به خوردگی‪ ،‬زنگ زدگی و پوسیدگی شاسی و بدنه توجه کنید‪ُ .‬‬ ‫را روی بدنه ی ماشین حرکت دهید‪ .‬اگر اهنربا به قسمت وسیعی از بدنه‬ ‫نچسبید‪ ،‬نشانه ی ان است که این قسمت به خاطر تصادف از بین رفته‬ ‫و با بَتونه پر شده است‪ .‬اتومبیل تصادفی و رنگ شده اُفت قیمت شدیدی‬ ‫دارد و اگر بعد ها قصد فروش داشته باشید شما را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫در ضمن هنگام خرید خودرو در خصوص رنگ تنها به نظر کارشناس‬ ‫قناعت نکنید و همان طور که گفته شد‪ ،‬خودرو را حتماً نزد صافکار یا نقاش‬ ‫ماشین هم ببرید‪ .‬ماشینی که رنگ داشته باشد‪ ،‬جلوبندی به هم ریخته ای‬ ‫خواهد داشت و جلوبندی ای که به هم ریخت‪ ،‬به هیچ وجه مثل روز اول‬ ‫نمی شود‪ .‬بنابراین رنگ نداشتن ماشین می تواند مالک خیلی خوبی برای‬ ‫سالم بودن ان باشد‪.‬‬ ‫در خصوص مدارک خودرو چه نکاتی را باید مراعات کرد؟‬ ‫مدارک خودرو را به دقت بررسی کنید! قبل از معامله خودرو‪ ،‬حتما از کامل‬ ‫بودن مدارک شناسایی فروشنده اطمینان حاصل کنید‪ .‬این مدارک باید‬ ‫شامل موارد زیر باشد‪ :‬کارت خودرو‪ ،‬اصل سند خودرو‪ ،‬برگ معاینه فنی‬ ‫معتبر‪ ،‬پرداخت کامل عوارض شهرداری و بیمه خودرو‬ ‫دقت کنید خودرو حتما به نام طرف مقابل باشد؛ از خرید خودروهایی در‬ ‫رهن شرکت سازنده و یا با پالک شهرستان های دیگر و وکالتی و ‪ …..‬تا‬ ‫جای ممکن بپرهیزید‪ .‬برخی دالالن‪ ،‬خودروها را با سند باز و پالک نفر‬ ‫قبلی می فروشند! بعضی خودرو را جای طلب از کسی گرفته اند و خرید این‬ ‫مدل خودروها تازه اول داستان است‪.‬‬ ‫چه نکاتی در مبایعه نامه باید مراعات شوند؟‬ ‫پیش از خرید خودرو نسبت به بررسی اصالت و صحت خودرو توجه کنید و‬ ‫اگاه باشید که جمله «مورد معامله عیناً به رویت خریدار رسید» در مبایعه‬ ‫نامه به معنی پذیرفتن مورد معامله با شرایط پیدا و پنهان ان است‪.‬‬ ‫تا زمان مراجعه به مراکز تعویض پالک‪ ،‬تایید اصالت خودرو و احراز ممنوع‬ ‫المعامله نبودن فروشنده‪ ،‬همچنین پرداخت جرایم معوقه و دیون دولتی‬ ‫از سوی فروشنده از تسویه حساب و پرداخت کامل پول معامله خودداری‬ ‫کنید‪ .‬برای این منظور بهتر است مبلغی (بسته به نوع خودروی مورد‬ ‫معامله) از کل مبلغ معامله تا اتمام مراحل معامله و تنظیم سند نزد خریدار‬ ‫باقی بماند تا بتواند ریسک هایی از قبیل به پایان نرسیدن قرارداد از سوی‬ ‫فروشنده را پوشش دهد‪.‬‬ ‫در صورت معاوضه دو خودرو‪ ،‬حتما دو قولنامه یا مبایعه نامه جدا برای‬ ‫این کار تنظیم کنید تا در صورت انجام نشدن تعهدات یک طرف‪ ،‬طرف‬ ‫دیگر مشکلی نداشته باشد‪.‬‬ ‫سعی کنید در مبایعه نامه خط خوردگی نباشد‪ .‬در صورتی که خط خوردگی‬ ‫ایجاد شد با توضیح در پایان مبایعه نامه زیر توضیح مربوطه را نیز همه افراد‬ ‫امضا کننده امضا و تایید کنند که خط خوردگی قبل از امضا بوده است‪.‬‬ ‫در مجموع باید اذعان داشت خرید خودرو به ویژه خودروی دست دوم یک‬ ‫کار فنی و تخصصی است و برای انجام این کار حتماً از تخصص ‪ ،‬تجربه‬ ‫و دانش افرادی در این کار سابقه و مهارت دارند‪ ،‬بهره مند شوید تا عالوه‬ ‫بر خرید یک خودروی مناسب از لحاظ فنی به لحاظ حقوقی نیز دچار‬ ‫مشکالت نشوید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫حمایت از اصفهان در حوزه حمل و نقل حمایت از کل کشور است‬ ‫کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از پردغدغه ترین و زحمتکش ترین بخش ها‬ ‫هستند‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬هر گونه حمایت از راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای در اصفهان به معنای حمایت از حمل و نقل در کشور است‪.‬‬ ‫عباس مقتدایی شامگاه یکشنبه در نشستی با مسئوالن حمل و نقل جاده ای استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از پردغدغه ترین و زحمتکش ترین‬ ‫بخش ها هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حضور مسئوالن ارشد استان در برنامه های این سازمان بیانگر اهمیت‬ ‫کار انها است‪.‬وی با بیان اینکه اصفهان به دلیل موقعیت جغرافیایی که دارد در حوزه حمل و نقل‬ ‫کشور نقش استراتژیک دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این استان شاه راه حمل و نقل کشور در بخش مسافر و بار است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس با بیان اینکه هر گونه رسیدگی به وضعیت راهداری و حم و نقل‬ ‫جاده ای در کشور به عنوان رسیدگی و ارائه خدمات به کل کشور است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر بخش‬ ‫خصوصی و مشارکت مردم را در حوزه حمل و نقل و راهداری اصفهان جذب می کنیم سود ان به‬ ‫همه مردم کشور می رسد‪.‬وی با تاکید بر اینکه در بخش صادرات و تولید باید حمل و نقل به صورت‬ ‫ویژه دیده شود‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬از این رو باید فعاالن این حوزه در زمینه اختیارات و اعتبارات از وضعیت‬ ‫بهتری برخوردار شوند‪.‬‬ ‫وضعیتانبارهایگمرکاتوسازماناموال‬ ‫تملیکیدرنقاطمختلفکشوربهبودیافتهاست‬ ‫پیش بینی تمهیدات الزم‬ ‫برای برگزاری راهپیمایی اربعین‬ ‫ادامه پیش ثبت نام زائران‬ ‫اربعین تا پایان روز عاشورا‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬وضع انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف‬ ‫کشور بویژه در استان های هرمزگان و بوشهر‪ ،‬بسیار بهبود یافته و قدم های خوبی در این‬ ‫راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کاالها و محموله ها و همچنین تسریع در تعیین‬ ‫تکلیف و فروش انها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است‪.‬به گزارش ایرنا از مرکز‬ ‫رسانه قوه قضاییه ‪،‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای‪ ،‬امروز (دوشنبه ‪ ۱۰‬مرداد) در‬ ‫جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت فرارسیدن ماه محرم‪ ،‬این ماه‬ ‫را پایگاه مهمی برای نشر حقایق و تبیین معارف الهی دانست و اظهار کرد‪ :‬دهه نخست ماه‬ ‫محرم‪ ،‬دهه امر به معروف و نهی از منکر است؛ لذا از خداوند متعال استمداد می طلبیم تا‬ ‫بتوانیم در ابتدا‪ ،‬خود عامل به معروف و برحذر از منکرات باشیم و به دنبال ان‪ ،‬دیگران را نیز‬ ‫دعوت و امر به معروف و نهی از منکر کنیم‪.‬رئیس دستگاه قضا در ادامه به حادث ه تاثرانگیز‬ ‫سیل مخرب در برخی نقاط کشور که به درگذشت و مجروحیت تعدادی از مردم عزیز و‬ ‫داغدار شدن خانواده ها انجامید‪ ،‬اشاره کرد و ضمن عرض تسلیت به خانواده های داغدار و‬ ‫طلب شفای عاجل برای مصدومان‪ ،‬گفت‪ :‬این باران های شدید و سیل اسا در این مقطع از‬ ‫سال پدیده ای کم نظیر است که اختصاص به کشور ما ندارد؛ در جریان سیل اخیر در برخی‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬مردم و مسئوالن ‪ ،‬بویژه مسئوالن دولتی همدالنه و فعاالنه وارد میدان شدند و به‬ ‫بسیج امکانات پرداختند که باید از انها تقدیر کنم‪.‬وی افزود‪ :‬باید تدابیری اندیشیده شود که از‬ ‫وقوع این قبیل حوادث پیشگیری به عمل اید و یا از هزینه های ان کاسته شود‪.‬رئیس عدلیه‬ ‫در ادامه با گرامیداشت روز حقوق بشر اسالمی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با کمال تاسف‪ ،‬نظام سلطه و‬ ‫استکبار غربی بر مبنای منافع مادی و مطامعی که دارد‪ ،‬تعریف خود از انسان و حقوق بشر را‬ ‫به دیگران و جوامع مختلف تحمیل می کند؛ لذا ضرورت دارد در گام نخست‪ ،‬به تعریف انسان‬ ‫و حقوق او بپردازیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون علی رغم تالش هایی که در سنوات گذشته صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬نتوانسته ایم انگونه که شایسته است به تبیین و تشریح حقوق بشر اسالمی و افشای‬ ‫ابعاد مختلف جنایت های نظام سلطه و استکبار غربی و صهیونیستی علیه حقوق انسان ها که‬ ‫فقط نمونه هایی از ان را در فلسطین و یمن مشاهده می کنیم‪ ،‬بپردازیم؛ لذا باید در این راستا‬ ‫گام های بیشتری برداشته شود و می توان از فرصت و پایگاه محرم در این جهت بهره برد‪.‬‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬تمهیدات الزم برای صدور گذرنامه‪ ،‬تسهیل در تردد و مقابله با‬ ‫گرمای هوا و عوارض ناشی از ان در ستاد اربعین امسال پیش بینی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار صدا و سیما‪ ،‬احمد وحیدی وزیر کشور در حاشیه جلسه امروز‬ ‫(دوشنبه) ستاد اربعین که با حضور رئیس جمهور در محل نهاد ریاست جمهوری‬ ‫برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این جلسه گزارش های بخش ها ودستگاه های مختلف در‬ ‫خصوص تمهیدات سفر به عتبات عالیات ارائه و پیش بینی اقدامات مهم در حوزه راه‪،‬‬ ‫تامین اب‪ ،‬خدمات رفاهی و بهداشتی و خدمات در مرز کشور بررسی شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حجم گسترده زائران در راهپیمایی اربعین امسال گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط خاص مرز های عراق درمورد اسکان زائران ایرانی و تردد و میزبانی زائران‬ ‫پاکستانی و افغانستانی از ایران به سمت عراق و همچنین درباره حمل و نقل هوایی و‬ ‫زمینی زوار بحث و گفتگو شد و دستورات رئیس جمهور به دستگاه ها مورد تاکید قرار‬ ‫گرفت‪.‬وزیر کشور با بیان تامین منابع مالی مورد نیاز این مراسم‪ ،‬گفت‪ :‬مراسم اربعین‬ ‫حسینی یک حرکت بزرگ فرهنگی و مذهبی در ابعاد سیاسی است که امیدواریم با‬ ‫همکاری دولت عراق و ایران‪ ،‬بتوانیم امسال نیز با شکوه و به خوبی ان را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وحیدی با اشاره به اینکه مسئولیت اصلی برگزاری راهپیمایی اربعین به عهده وزارت‬ ‫کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬بحث صدور ویزا و گذرنامه در حجم باال‪ ،‬یکی از مشکالت جدی‬ ‫بود که برای لغو روادید با دولت عراق به توافق رسیدیم و امیدواریم با توافق برای صدور‬ ‫برگ تردد به جای گذرنامه‪ ،‬نیز با دولت عراق به نتیجه برسیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به همزمانی مراسم اربعین امسال با اوج سفر های تابستانی افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫برای حل مشکل حمل و نقل‪ ،‬ترکیبی از حمل و نقل هوایی‪ ،‬ریلی و زمینی (عمومی و‬ ‫شخصی)‪ ،‬امکانات مناسبی را در اختیار زائران قرار دهیم‪.‬وحیدی همچنین با اشاره به‬ ‫فصل گرما و خطر بروز عوارضی همچون گرمازدگی و بیماری های اپیدمی و واگیردار‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع یکی دیگر از دغدغه های ما به ویژه برای خردساالن و افراد مسن‬ ‫است که در حال تدارک تمهیدات پیشگیرانه الزم از جمله تامین یخ ‪ -‬ابرسانی و‬ ‫تغذیه مناسب و خدمات بهداشتی در این خصوص نیز هستیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به مدت ‪ ۴۰‬روزه پیش ثبت نام از زائران اربعین‬ ‫گفت‪ :‬پیش ثبت نام از متقاضیان زیارت اربعین تا پایان روز عاشورا (‪ ۱۷‬مرداد) ادامه‬ ‫دارد‪.‬به گزارش خبرنگار صداوسیما‪ ،‬سید صادق حسینی رئیس سازمان حج و زیارت‬ ‫در حاشیه جلسه ستاد اربعین که ظهر امروز (دوشنبه) با حضور رئیس جمهور در‬ ‫محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ثبت نام قطعی زائران اربعین بعد از‬ ‫عاشورا اغاز می شود‪.‬وی با بیان اینکه هدف اصلی در مرحله پیش ثبت نام‪ ،‬ارزیابی‬ ‫و تحلیل درباره میزان متقاضیان و درصد مطالبات ان ها است‪ ،‬افزود‪ :‬مجموع ثبت‬ ‫نام هایی که تا امروز انجام شده ‪ ۸۹۰‬هزار نفر است که ‪ ۶۰‬درصد ان را اقایان و ‪۴۰‬‬ ‫درصد را خانم ها تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حج و زیارت با بیان اینکه ‪ ۶۲‬درصد از متقاضیانی که پیش ثبت نام‬ ‫کرده اند متقاضی سفر از مرز مهران‪ ۲۳ ،‬درصد از مرز شلمچه‪ ۸ ،‬درصد از مرز چزابه‬ ‫و یک درصد از سایر مرز ها هستند‪ ،‬افزود‪ :‬بنابراین توجه به مرز مهران باید به طور‬ ‫ویژه باشد و با تاکید رئیس جمهور امکانات مرز ها متناسب با مطالبات مردم افزایش‬ ‫می یابد‪.‬وی همچنین افزود‪ ۶ :‬درصد از کسانی که ثبت نام کرده اند متقاضی سفر‬ ‫هوایی هستند‪.‬‬ ‫حسینی با بیان اینکه؛ پیش بینی می شود حدود ‪ ۴‬میلیون زائر داشته باشیم گفت‪:‬‬ ‫زائرین عزیز هنگام ثبت نام می توانند خودرو و مرز مورد نظر برای سفر خود را در‬ ‫سامانه مشخص کنند و ما هم با دسترسی به این اطالعات می توانیم وضعیت و امکانات‬ ‫خود را تنظیم کنیم‪.‬رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه برای سفر اربعین‬ ‫نیازی به ویزا نیست‪ ،‬گفت‪ :‬زائران حتما باید گذرنامه با اعتبار بیش از ‪ ۶‬ماه و کارت‬ ‫تزریق ‪ُ ۲‬دز واکسن کرونا را همراه داشته باشند‪.‬وی درخصوص صدور برگ تردد بجای‬ ‫گذرنامه گفت‪ :‬مکاتباتی با طرف عراقی شده‪ ،‬ولی تا این لحظه هنوز پاسخ نداده اند‪،‬‬ ‫بنابراین هر کسی ثبت نام می کند‪ ،‬حتماً به فکر تمدید گذرنامه شخصی خود باشد‪.‬‬ ‫حسینی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای این سفر‪ ،‬فقط ‪ ۳۰‬هزار تومان به عنوان بیمه از مسافر اخذ‬ ‫می شود و رفت و برگشت مسیر این سفر زیارتی به طور رایگان است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مقصود مالیات تویی‪ ،‬ما بهانه ایم!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫که کند راز مالیات اظهار؟! عجب ‪ ...‬ما همچین فکر می کردیم که قدما یا همان‬ ‫اولی االبصار و اولی االلباب دوران قدیم‪ ،‬سر ساعت مالیات شان را در کیسه زرباف‬ ‫روی تخم چشم هایشان می گذاشتند و تحویل داروغه می دادند و خالص‪ ...‬اما زهی‬ ‫خیال باطل‪ ...‬ظاهرا ً این داستان مالیات از همان موقع با چالش های اساسی همراه‬ ‫بوده که خدا بیامرز خاقانی فقید جایی فرموده اند‪ :‬گریزانم از مالیات اینت همت ‪/‬‬ ‫نه اکنون‪ ،‬که عمری است تا می گریزم!‬ ‫بزرگوار اگر االن در قید حیات بود قطعاً با دیدن جماعت کثیری که همچنان از‬ ‫مکتب مالیات گریزی ایشان پیروی می کنند‪ ،‬شادمان می گشت و روحش ارامش‬ ‫می یافت!با این حال سازمان مالیاتی زیاد نسبت با رویکرد ادبا و اهالی اب و اینه‬ ‫موافق نیست و این بار عزمش را دو سره جزم کرده تا یک مالیات اساسی و تپل از‬ ‫خلق اله بستاند‪ .‬اصل داستان به روایت جراید ‪...‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی کشور در اطالعیه ای در خصوص واحدهای مسکونی گران‬ ‫قیمت اعالم کرد‪ :‬پیرو اعالم مالیات واحدهای مسکونی گرانقیمت در اجرای حکم‬ ‫بند (خ) تبصره (‪ )۶‬قانون بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬کل کشور‪ ،‬برگ اجرایی وصول مالیات‬ ‫مذکور برای مالکان واحدهای یاد شده که تاکنون نسبت به پرداخت مالیات متعلق‬ ‫اقدام ننموده اند صادر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور به انها ابالغ و از طریق پیامک نیز اطالع رسانی شده است‪ .‬لذا این‬ ‫اشخاص حداکثر یک ماه فرصت دارند با مراجعه به درگاه مذکور نسبت به پرداخت‬ ‫مالیات اقدام نمایند‪ .‬در غیر اینصورت از طریق عملیات اجرایی و توقیف و بازداشت‬ ‫اموال اعم از منقول و غیر منقول نسبت به وصول مالیات و ده درصد ان به عنوان‬ ‫هزینه اقدام خواهد شد‪.‬‬ ‫مالحظه فرمودید؟ یعنی از بخشنامه خون می چکد‪ ...‬این بار دوستان شمشیر زمرد‬ ‫نگار تیغه فوالدی ابدیده ‪ 60‬سانتی را از رو بسته اند و این تو بمیری با کشت و‬ ‫کشتارهای قبلی تفاوت ماهوی دارد‪.‬‬ ‫هر چند اخذ مالیات عین صواب است و باید با قدرت این مسیر را ادامه داد ولی‬ ‫ای کاش دوستان قبل از این ضرب االجل و اولتیماتوم شدید اللحن‪ ،‬مختصات و‬ ‫ماهیت این خانه های لوکس و الکچری و گران قیمت را مشخص می کردند‪ .‬به هر‬ ‫حال برای کسی که به همت مردی که می خواست همه کارها را یک تنه انجام دهد‬ ‫در یک واحد ‪ 80‬متری پر از مهر‪ ،‬سکنی گزیده است و سقف‪ ،‬کف‪ ،‬حیاط خلوت‪،‬‬ ‫پارکینگ‪ ،‬انباری‪ ،‬اب و برق و گاز مشاع دارد ‪ ،‬قطعاً یک خانه ویالیی ‪ 250‬متری‬ ‫الکچری و لوکس حساب می شود ولی کسی که در امد ماهیانه اش برابر با حقوق‬ ‫‪ 200‬کارگر ایران خودرو است و برای برداشتن خال گوشتی پشت کمرش یک تک‬ ‫پا تا المان می رود‪ ،‬خانه ‪ 250‬متری را در خور سرایدار ش هم نمی داند!ادم یاد‬ ‫حکایت ان دو درویش می افتد که با هم درباره غذای پادشاه صحبت می کردند‬ ‫که یکی از دیگری پرسید‪ :‬به نظر تو غذای پادشاه چیست؟ دیگری جواب داد‪ :‬فکر‬ ‫کنم پادشاه خالص دنبه می خورد!‬ ‫حاال اگر روزگاری دنبه خالص برای عده ای غذای الکچری محسوب می شد‪ ،‬این‬ ‫روزها‪ ،‬یک کاشانه ‪ 100‬متری هم که در تهران میانگین قیمتش به ‪ 4‬میلیارد‬ ‫تومان رسیده است رویایی و الکچری به حساب می اید! صرفاً جهت اطالع دوستان‬ ‫مالیات چی که حواس تان باشد کجا سرک می کشید و برای چه کسانی پیامک‬ ‫می فرستید! خیر از جوانی تان ببینید‪...‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫فعاالن بی شمار عرصه رسانه!‬ ‫واکاوی علت کاهش تولید ساخت فیلم های مرتبط با حماسه عاشورا‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫با پیشرفت فناوری و افزایش ضریب نفوذ فضای مجازی در جامعه‪ ،‬روند‬ ‫بسیاری از امورات دچار تغییرات شگرف شد و شرایط انتشار عقاید و نظرات‬ ‫افراد نیز در این بین تغییر یافت‪ .‬در حقیقت قبل از فراگیر شدن فضای‬ ‫مجازی در جامعه‪ ،‬انتشار اظهار نظر افراد مختلف جامعه حتی مسئولین‬ ‫نظام‪ ،‬مدیران و نمایندگان مجلس عمدتاً از طریق انجام مصاحبه‪ ،‬سخنرانی‬ ‫و یا نگارش مقاالت و یادداشت ها در رسانه ملی و نشریات صورت می‬ ‫گرفت و قطعاً اینگونه اظهار نظر با مطالعه و کمترین خطای راهبردی همراه‬ ‫بود‪ .‬با وجود چنین رویکردی کمتر به خاطر داریم که جراید یا رسانه ملی‬ ‫به انتشار اظهار نظر هنرپیشه ها‪ ،‬فوتبالیست ها‪ ،‬خواننده ها و ‪ ...‬در مورد‬ ‫مسائل غیر مرتبط با رسته فعالیت انها پرداخته باشند‪.‬‬ ‫اما در چند سال اخیر به مدد گسترش فضای مجازی و دربرگیری باالی‬ ‫این رسانه ها و امکان انتشار صوت و تصویر‪ ،‬بازار اظهار نظر در باب مسائل‬ ‫گوناگون اجتماعی ‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬داغ شده است و‬ ‫افرادی که در یک زمینه مث ً‬ ‫ال ورزش‪ ،‬خوانندگی‪ ،‬هنرپیشگی و ‪ ...‬دارای‬ ‫مهارت و شهرت هستند ( سلبریتی) و حتی افرادی که دارای مهارت‬ ‫خاصی نیستند و به واسطه داشتن ایتم هایی نظیر چهره زیبا یا برخی‬ ‫فعالیت های غیر مجاز مثل شرط بندی‪ ،‬سرمایه گذاری های هرمی و ‪ ...‬به‬ ‫شهرتی رسیده اند (اینفلوئنسر) به راحتی می توانند نظرات شان را در باب‬ ‫موضوعات مختلف بیان و در فضای مجازی منتشر سازند‪ .‬البته این همه‬ ‫داستان نیست و قصه انجا غصه ناک می شود که این افراد بدون در نظر‬ ‫گرفتن مختصات شرایط موجود یا رویداد حادث شده‪ ،‬بدون داشتن سواد‬ ‫رسانه ای درخور و حتی بدون اطالعات کافی از حادثه رخ داده‪ ،‬اقدام به‬ ‫انتشار نظرات مختلف و گاهاً خالف واقع می کنند که در مواقعی این ایده‬ ‫پردازی منجر به التهاب در جامعه شده و چه بسا اسیب هایی جسمی یا‬ ‫روحی جبران ناپذیری به افراد وارد می شود‪.‬‬ ‫به دیگر سخن با گسترش ابزارهای صوتی و تصویری در جامعه و شباهت‬ ‫بسیار نزدیک انها به ابزار خبرنگاری‪ ،‬بسیاری از افراد جامعه گرفتار توهم‬ ‫داشتن توانایی فعالیت رسانه ای شده و با افزودن واژه فعال رسانه ای به‬ ‫انتهای منصب شغلی شان (نظیر فرهنگی و فعال عرصه رسانه‪ ،‬کارشناس‬ ‫حقوق و فعال رسانه ای‪ ،‬شاعر و فعال عرصه رسانه‪ ،‬قصاب و فعال رسانه‬ ‫ای و ‪ ) ...‬به خود اجازه می دهند در باب مسائل مختلف جامعه ( حتی‬ ‫بدون کسب اگاهی از مختصات و ابعاد حادثه ) اظهار نظر کنند! این مدل‬ ‫فعالیت رسانه ای بی محتوا و بدون مطالعه و اگاهی از قوانین بی شباهت‬ ‫به مسافرکشی افرادی نیست که در مسیر بازگشت از اداره به منزل چند‬ ‫مسافر هم جابجا کنند تا پول سیگاریا بنزین خودروی شان تامین شود‪.‬‬ ‫بی هیچ تردید قضاوت یا اظهار نظر افرادی که تفاوت یا امالی صحیح‬ ‫معدنی و مدنی یا قضایی و غذایی را نیاموخته اند فاقد محتوی علمی و‬ ‫اجتماعی است و حتی اگر بپذیریم این افراد نیاز به دیده شدن ندارند و به‬ ‫اندازه کافی مشهور هستند‪ ،‬قطعاً نیاز به اموزش دارند!‬ ‫اولین گام در اموزش نیز اشنایی با پذیرش عواقب اظهار نظر خالف واقع‬ ‫یا ملتهب کننده جامعه است که در کشور ما متاسفانه هیچ زیرساخت یا‬ ‫برنامه ای برای روشنگری در این خصوص طراحی نشده است و افراد بدون‬ ‫واهمه از عواقب انتشار یک خبر یا حتی شایعه به تولید یا باز نشر ان می‬ ‫پردازند!‬ ‫جا دارد مسئوالن حوزه فرهنگ و رسانه و دست اندرکاران فضای مجازی با‬ ‫درایت و مداقه بیشتر ضمن توجه به مقوله اموزش و توسعه سواد رسانه ای‬ ‫در جامعه‪ ،‬در جهت مقابله جدی با برهم زنندگان ارامش جامعه و انتشار‬ ‫دهندگان اخبار کذب نظرات پوچ و التهاب امیز و شایعات بی اساس (در‬ ‫هر مقام و جایگاه)‪ ،‬عزم خود را جزم کرده و زمینه را برای استفاده منطقی‬ ‫و مثبت از این فضای پرکاربرد فراهم سازند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس فرهنگی‪-‬‬ ‫معصومه سعیدی‪ -‬در حالی که کشورما به‬ ‫عنوان یکی قدرتمند ترین سینما در بین‬ ‫کشورهای مسلمان است اما به خصوص‬ ‫طی سال های اخیر شاهد کاهش ساخت‬ ‫تعداد فیلم های سینمایی در حوزه عاشورا‬ ‫و حماسه کربال هستیم‬ ‫این در حالی است که سینمای ایران به عنوان‬ ‫قدرتمندترین سینمای کشورهای مسلمان‪،‬‬ ‫همچنان نتوانسته کارنامه قابل قبولی به لحاظ‬ ‫کمی و کیفی در حوزه تولیدات عاشورایی به‬ ‫ثبت برساند‪.‬‬ ‫اگرچه این اتفاق در هیچ یک از کشورهای‬ ‫اسالمی رخ نداده اما از ایران به عنوان کشوری با‬ ‫پتانسیل ها و ظرفیت های مهم عقیدتی و اجرایی‬ ‫در حوزه سینما‪ ،‬انتظار می رفت که گام های‬ ‫بلندتری در مسیر سینمای عاشورایی بردارد‪.‬‬ ‫در تمامی این سال ها‪ ،‬ساخت فیلمی با‬ ‫محوریت عاشورا و امام حسین (ع)‪ ،‬به‬ ‫یکی از ارزوهای سینماگران ایرانی تبدیل‬ ‫شده است‪ .‬سینماگرانی که هر از چندگاه‬ ‫در مصاحبه های خود‪ ،‬از این ارزوی دیرین‬ ‫سخن می گویند و نقطه عطف کارنامه خود را‬ ‫ساخت فیلمی در این حوزه عنوان می کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬سوال مهمی که در این زمینه مطرح‬ ‫است ان که با وجود عالقه قلبی سینماگران ما و‬ ‫در شرایطی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و‬ ‫سازمان سینمایی‪ ،‬از حمایت کامل خود از تولید‬ ‫فیلم هایی با این مضمون سخن گفته‪ ،‬پس چرا‬ ‫کمی این اثار‪ ،‬تا این اندازه محدود است؟‬ ‫تعداد ّ‬ ‫در پاسخ به چرایی این اتفاق‪ ،‬مسائلی وجود دارد‬ ‫که در ادامه به هر یک از انها خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫پرداخت به سوژه های دینی‪ ،‬وسواس ها و‬ ‫حساسیت های خود را دارد‪ .‬این حساسیت ها‪،‬‬ ‫به نوعی بزرگ ‪‎‬ترین مانعی است که حتی‬ ‫دغدغه مندان این حوزه را دچار فرسایش و‬ ‫مشکالت بسیاری را به سمت انها حواله کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جمله این فیلم ها که طی سالیان اخیر‬ ‫هم چنان با این حساسیت ها مواجه است‪،‬‬ ‫رستاخیز احمدرضا درویش است که انواع و‬ ‫اقسام واکنش ها را به خود دیده است‪.‬‬ ‫مجید مجیدی چندی پیش راجع این وسواس ها‬ ‫گفته بود‪ :‬در این مسیر هیچ کس در امان نیست‬ ‫و حتی خود علما هم در امان نیستند‪ ،‬چون‬ ‫گاهی مسائلی پیش می اید که گروه های مختلف‬ ‫نظرات مختلفی دارند و این طور نیست که چون‬ ‫کسی را می شناسند‪ ،‬بدون مشکل کار کنند‪.‬‬ ‫بنابراین ساخت چنین اثاری به دقت مورد رصد‬ ‫نهادها و سازمان های مختلف داخلی و بین المللی‬ ‫قرار داشته و انها خواهان این هستند که به‬ ‫ان موضوع دینی‪ ،‬از دریچه نگاه انها پرداخته‬ ‫شده و مالحظات مدنظر انها نیز در اثر رعایت‬ ‫شود‪ .‬تولیدات دینی به دلیل برهه تاریخی وقوع‬ ‫حوادث و نقاط عطف انها که محلی برای تجمع‬ ‫افراد زیاد است‪ ،‬همواره هزینه های باالیی برای‬ ‫تولید می طلبیده است‪ .‬هزینه هایی که قطعا‬ ‫هیچ بخش خصوصی و مستقلی‪ ،‬توان تامین ان‬ ‫را نداشته و کارگردانان و تهیه کنندگان‪ ،‬بناچار‬ ‫باید از امکانات دولتی بهره ببرند‪.‬‬ ‫بسیاری از این سوژه ها‪ ،‬علی الخصوص انهایی که‬ ‫با مقوله عاشورا و امام حسین (ع) در ارتباط‬ ‫هستند‪ ،‬به هزینه های بیشتری نیاز دارند که‬ ‫قطعا یک یا دو نهاد دولتی نیز به تنهایی قادر‬ ‫ن برای تولید‬ ‫به تامین ان نخواهند بود‪ .‬همچنا ‬ ‫فیلمی مانند محمد رسول اله (ص)‪ ،‬تامین مالی‬ ‫پروژه‪ ،‬به پروسه ای طوالنی تبدیل شد‪.‬‬ ‫بنابراین در بسیاری از مواقع‪ ،‬محدودیت های‬ ‫مالی‪ ،‬سد بزرگ تولیدات دینی است که اجازه‬ ‫تکثر این تولیدات را نمی دهد‪.‬‬ ‫عدم بازگشت سرمایه‬ ‫در سینمایی که بسیاری از ارزش های ان درمدار‬ ‫مقوالت اجتماعی روز است‪ ،‬طبیعی است که‬ ‫اثار دینی به ان استقبال مطلوب نمی رسند و‬ ‫هرگز نمی توانند بازده مالی خوبی با توجه به‬ ‫هزینه تولید ان داشته باشند‪.‬‬ ‫بنابراین در شرایطی که تنها نهادهای دولتی‬ ‫می توانند به استقبال چنین پروژه هایی بروند‪،‬‬ ‫باز هم به دلیل معذورات مالی و تنگناهایی که‬ ‫وجود دارند‪ ،‬توان چنین خرج کردنی را نداشته‬ ‫و با توجه به اینکه بازگشت سرمایه چندانی نیز‬ ‫از این اثار انتظار نمی رود‪ ،‬بنابراین باید با یک‬ ‫هزینه بزرگ بلوکه شده به سراغ چنین تولیداتی‬ ‫رفت که نیازی به بازگشت نداشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین عدم بازگشت سرمایه نیز دیگر دلیل‬ ‫مهمی است که درصد تولیدات دینی را به میزان‬ ‫قابل توجهی‪ ،‬کاهش داده است‪.‬‬ ‫البته که نباید از مقوله تخصص در حوزه‬ ‫تولیدات دینی به سادگی عبور کرد‪ .‬سینمای‬ ‫دینی به دلیل تنوع موضوع و گستردگی‬ ‫جغرافیا و فرهنگ‪ ،‬تخصص اجرایی باالیی در‬ ‫تمامی حوزه ها می طلبد و این طور نیست که‬ ‫این تخصص ها تنها محدود به کارگردان یا طراح‬ ‫صحنه و لباس باشد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬سینمای‬ ‫دینی در زمره ژانرهای سخت سینما محسوب‬ ‫می شود که تخصص‪ ،‬الزمه ورود به ان است‬ ‫و بنابراین بسیاری از کارگردانان عالقمند به‬ ‫فعالیت در این حوزه‪ ،‬به دلیل عدم توانمندی‬ ‫الزم‪ ،‬زمینه ورود به این عرصه را پیدا نمی کنند‪.‬‬ ‫مجموعه این عوامل سبب شده تا سینمای‬ ‫دینی‪ ،‬برخالف تمامی علقه ای که هنرمندان و‬ ‫مدیران دولتی و هنری دارند‪ ،‬به لحاظ کمی‪،‬‬ ‫کارنامه مطولی نداشته باشد‪ .‬پارامترهایی که‬ ‫امید است با حمایت های دولتی‪ ،‬مساعدت های‬ ‫بیشتری رقم خورده تا این سینمای مطلوب‪،‬‬ ‫نمایندگان بیشتری برای مناسبت های مختلف و‬ ‫علی الخصوص عاشورایی داشته باشد‪.‬‬ ‫طرح تشکیل دادگاه های‬ ‫خاص جنایات جنگی‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫نخستین بار در تاریخ قانونگذاری کشورمان طرح تشکیل دادگاه های خاص‬ ‫جنایات جنگی برای محاکمه جنایتکارانی که در ایران یا دیگر نقاط جهان‬ ‫در حق ایرانیان مرتکب جنایت جنگی شده اند به قانون تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نخستین جلسه بررسی کلیات‬ ‫این طرح در کمیسیون قضایی مجلس عصر امروز با حضور نمایندگان وزارت‬ ‫امور خارجه ارتش؛ سپاه و نیروی انتظامی و دیگر دستگاه های مربوط برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حسن نوروزی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس که طراحی و پیگیری‬ ‫این طرح را برعهده دارد هدف از تبدیل ان به قانون را رفع خال های قضایی‬ ‫و حقوقی جمهوری اسالمی در محاکم بین المللی از دیوان الهه دانست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به علت نبود قانونی خاص و مستقلی در باره تشکیل دادگاه های‬ ‫جنایات جنگی در ایران؛ محاکم بین المللی به ویژه الهه از پذیرش کیفر‬ ‫خواست ها و احکام صادره در دادگاه های عمومی کشورمان خودداری و تاکید‬ ‫می کنند‪ ،‬چون این ارا در چنین دادگاه هایی صادر نشده قابل تعقیب حقوقی‬ ‫و قضایی بین المللی نیستند‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس از اینکه تاکنون چنین قانونی پس از‬ ‫‪ ۴۳‬سال وضع نشده ابراز تاسف و پیش بینی کرد‪ :‬طرح تشکیل دادگاه های‬ ‫جنایات جنگی تا سه ماه اینده به قانون تبدیل و خال های قضایی و حقوق‬ ‫بین النللی برطرف شود‪.‬‬ ‫نوروزی پیگیری جنایات صدام؛ امریکا؛ رژیم صهیونیستی و منافقین داخل‬ ‫و خارج ایران را از جمله اولویت های این طرح برشمرد و گفت‪ :‬درخواست‬ ‫رزمندگان و خانواده های ایثارگران ‪ ۸‬سال دفاع مقدس هم برای دریافت‬ ‫غرامت از دیگر طرح های این کمیسیون است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اعزام تجهیزات و نیروهای امدادی ابفای اصفهان برای کمک به سیل زدگان رفسنجان‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان از اعزام تیم های عملیاتی و نیروهای امدادی‬ ‫برای تسریع در امدادرسانی به مردم سیل زده رفسنجان خبر داد‪.‬مدیر عامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان اصفهان از اعزام نیروهای امدادی برای تسریع در امدادرسانی به مردم سیل‬ ‫زده رفسنجان خبر داد‪.‬حسین اکبریان ضمن بدرقه و ارزوی سالمتی برای نیروهای امدادی‬ ‫این شرکت در سفر به رفسنجان که روز یکشنبه ‪ 9‬مردادماه صورت گرفت اظهار داشت‪ :‬به‬ ‫دستگیری شماری از اعضای هسته مرکزی‬ ‫حزب جاسوسان بهاییت‬ ‫وزارت اطالعات‪ ،‬شماری از اعضای هسته مرکزی حزب جاسوس بهاییت‬ ‫را بازداشت کرد‪.‬به گزارش خبرگزاری صداو سیما‪ ،‬روابط عمومی وزارت‬ ‫اطالعات‪،‬در اطالعیه ای اعالم کرد متهمان بازداشت شده که مستقیماً‬ ‫با کانون صهیونیستی موسوم به بیت العدل‪ ،‬مستقر در فلسطین اشغالی‬ ‫ِ‬ ‫ماموریت راهبردی احیای تشکیالت فرقه‬ ‫در ارتباطِ تشکیالتی بودند‪،‬‬ ‫ضاله بهاییت در ایران را تحت عنوان «خط تبلیغ تهاجمی» و جمع اوری‬ ‫هدفمند اطالعاتی را بر عهده داشتند‪ .‬این گروه همچنین ماموریت های‬ ‫تبلیغ گسترده اموزه های استعمار ساخته بهاییت و نفوذ در محیط های‬ ‫اموزشی در سطوح مختلف و به طور خاص‪ ،‬مهدکودک های سراسر کشور‬ ‫را بر عهده داشتند‪.‬‬ ‫منظور تسریع در امدادرسانی ها به سیل زدگان‪ ،‬گروه رفع حوادث امور ابفای منطقه ‪ 4‬شهر‬ ‫اصفهان به همراه ‪ 2‬دستگاه خاور بحران‪ 2 ،‬دستگاه ایسوزوی بحران‪ ،‬یک دستگاه خاور‬ ‫تعمیرات‪ 2 ،‬دستگاه پیکاپ بحران و ‪ 2‬دستگاه پمپ ‪ SP‬به همراه کلیه تجهیزات و امکانات‬ ‫در سریع ترین زمان ممکن به ان منطقه اعزام شد‪.‬‬ ‫وی هدف از اعزام تجهیزات و امکانات الزم و نیروهای امدادی متخصص به رفسنجان را‬ ‫همدلی با اسیب دیدگان و همراهی با دیگر امداد رسان ها برای کاهش خسارات ناشی از وقوع‬ ‫سیالب عنوان کرد و گفت‪ :‬در روزهای پایانی هفته گذشته بر اثر وقوع بارش های موسمی در‬ ‫برخی از مناطق استان اصفهان نیز سیل جاری شد و ابفای اصفهان به رغم وجود محدودیت‬ ‫در تامین نیروهای امدادی و تجهیزات برای مقابله با اثار ناشی از سیل‪ ،‬از ارسال تیم های‬ ‫عملیاتی و تجهیزات به استان های یزد و کرمان دریغ نکرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین حسینی‪:‬‬ ‫شرایط را به بهترین وجه برای زائران حسینی فراهم می کنیم‬ ‫توافق به شرط رفتار واقع بینانه‬ ‫امریکا دست یافتنی است‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬اگر طرف امریکایی در مذاکرات‬ ‫احتمالی پیشرو واقع بینانه برخورد کند و انعطاف الزم را داشته باشد‪،‬‬ ‫دست یافتن به توافق دور از دسترس نخواهد بود‪.‬حسین امیرعبدالهیان‬ ‫در حاشیه نشست امروز کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس در‬ ‫گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این جلسه اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در جریان اخرین‬ ‫وضعیت گفتگو ها برای رفع تحریم ها قرار گرفتند‪.‬وی افزود‪ :‬نمایندگان‬ ‫دغدغه های بسیار جدی دارند و برداشت برخی این است که در مذاکرات‬ ‫طرف های غربی و امریکا حسن نیت ندارند و در انجام تعهدات شان در‬ ‫قبال توافق سال ‪ ۲۰۱۵‬اقدام عملی نداشته و نخواهد داشت‪.‬وزیر امور‬ ‫خارجه گفت‪ :‬به نمایندگان اطمینان داریم که ما در وزارت امور خارجه‬ ‫به عنوان مسئول مذاکرات؛ حتماً با حساسیت و دقت نظر‪ ،‬احقاق حقوق‬ ‫ملت ایران را در مذاکرات دنبال خواهیم کرد‪.‬امیرعبدالهیان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای ما بسیار مهم است که خطوط قرمز ما در توافقی که پیش‬ ‫رو خواهد بود به طور کامل مورد توجه قرار گیرد‪.‬وی گفت‪ :‬بار دیگر‬ ‫تاکید می کنم؛ ما برای رسیدن به یک توافق خوب‪ ،‬قوی و پایدار جدی‬ ‫هستیم و اگر مشخصا طرف امریکایی واقع بینانه برخورد کند و انعطاف‬ ‫الزم را در مذاکرات احتمالی پیشرو داشته باشد‪ ،‬دست یافتن به توافق‬ ‫دور از دسترس نخواهد بود‪.‬وزیر امور خارجه کشورمان گفت‪ :‬درباره‬ ‫حقابه ایران از افغانستان با هیچ طرفی تعارف نداریم؛ مقامات هیئت‬ ‫حاکمه افغانستان برای انجام این کار قول داده اند‪.‬حسین امیر عبدالهیان‬ ‫در حاشیه حضور خود در کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫«دیپلماسی اب‪ ،‬دیپلماسی و محیط زیست و دیپلماسی اقتصادی» سه‬ ‫محور گفتگو با نمایندگان عضو کمیسیون کشاورزی مجلس بود‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نمایندگان مجلس سواالت و دغدغه مختلفی داشتند؛ از جمله در‬ ‫موضوع اب و سدسازی هایی که در برخی کشور های همسایه انجام شده‬ ‫است و ما تاثیرات ان را در برخی از استان های غربی کشور و همچنین‬ ‫در سیستان و موضوع هیرمند شاهدیم‪.‬وزیر امور خارجه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما در موضوع حقابه ایران از افغانستان با هیچ طرفی تعارف نداریم‬ ‫و مسئوالن وزارتخانه های امور خارجه و نیرو‪ ،‬بر اساس دستور رئیس‬ ‫جمهور با جدیت موضوع را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫محصوالت جدید ذوب اهن اصفهان می تواند‬ ‫صنعت ساختمان را متحول سازد‬ ‫سردار ابوالقاسم فروتن رییس حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سردار حبیبی مدیرعامل بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح و دکتر‬ ‫وزیری مدیرعامل شرکت ارکان سازه با حضور در ذوب اهن اصفهان‬ ‫ضمن گفتگو با مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ودیگر مسئولین این‬ ‫شرکت از خط تولید و پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید کردند‪.‬‬ ‫سردار فروتن در این دیدار‪ ،‬صنعت فوالد کشور را یکی از عرصه های‬ ‫موفق صنعتی در کشور دانست که دستاوردهای ان از جمله افتخارات‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب می شود و افزود ‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان نقش مهمی در رشد صنعت فوالد کشور ایفا کرده است و‬ ‫تالشگران این صنعت ‪ ،‬توانستند معنای جهاد و ایثار در صنعت را به‬ ‫خوبی متبلور سازند ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬جایگاه دهم ایران در بین تولید کنندگان فوالد جهان نشان‬ ‫از این دارد که با بهره گیری از روحیه جهادی دستاوردهای بسیار خوبی‬ ‫در کشور حاصل شده و روند رو به رشد این صنعت‪ ،‬تداوم و شتاب‬ ‫خوبی دارد‪.‬‬ ‫رییس حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت ‪ :‬در عرصه‬ ‫تکنولوژی و صنعت به خوبی توانستیم در مقابل تحریم ها ایستادگی‬ ‫کنیم و پیشرفت های حاصل شده برای دیگر کشورها قابل باور نیست ‪.‬‬ ‫سردار فروتن افزود ‪ :‬عقالنیتی که در صنعت فوالد وجود دارد باعث‬ ‫شده در بسیاری از محصوالت فوالدی از واردات بی نیاز شویم که اوج‬ ‫ان را در تولید ریل ذوب اهن اصفهان می توان دید ‪ .‬تولید این محصول‬ ‫موجب شد توسعه حمل و نقل ریلی کشور متوقف نشود و با اتکاء به‬ ‫توان داخلی پیش برود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تفاهم نامه ساخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی قرارگاه‬ ‫مسکن نیروهای مسلح با وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬افزود ‪ :‬استفاده ذوب‬ ‫اهن از تکنولوژی روز دنیا و تولید محصوالت جدید می تواند موجب‬ ‫تحول صنعت ساختمان کشور شود ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز دراین دیدار با اشاره به نقش این‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی در شکل گیری صنعت فوالد کشور گفت ‪ :‬قبل از‬ ‫پیروزی انقالب در کشور تنها ‪ ۵۰۰‬هزار تن محصوالت فوالدی تولید می‬ ‫شد اما هم اکنون بیش از سی میلیون تن تولید فوالد داریم و ظرفیت‬ ‫تولید این محصول نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیون تن است که عمده ان حاصل‬ ‫تالش ذوب اهنی ها در واحدهای صنعتی مختلف است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬صنعت ساخت و ساز کشور که در حال پیشرفت است باید از‬ ‫تکنولوژی روز بهره بگرید تا ضمن افزایش سرعت ساخت و کاهش هزینه‬ ‫‪ ،‬ایمنی ساختمان ها نیز افزایش یابد ‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی اظهار داشت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان خوشبختانه از‬ ‫تکنولوژی روز دنیا برای تولید محصوالت خاص استفاده می کند و‬ ‫محصوالت این شرکت می تواند در تحول صنعت ساختمان کشور موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس جمهور بر ضرورت مدیریت‬ ‫سفر از سوی زائران اربعین برای‬ ‫خدمات دهی بهتر تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت و مسئوالن وظیفه دارند شرایط‬ ‫را به بهترین وجه برای زائران حسینی‬ ‫فراهم اورند اما مردمی نگه داشتن‬ ‫این مراسم و استفاده از ظرفیت مردم‬ ‫هیات و تشکل های مردمی در این‬ ‫زمینه بسیار مهم است‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان ایت اله سید‬ ‫ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز دوشنبه‬ ‫در دیدار اعضای ستاد مرکزی اربعین‬ ‫حسینی ضمن قدردانی از اقدامات همه‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬سازمان ها و وزارتخانه ها برای‬ ‫برگزاری هر چه باشکوه تر این مراسم‪،‬‬ ‫اربعین را ضامن بقای عاشورا و عاشورا را‬ ‫مظهر همه تحوالت در عالم بشریت عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬حرکت امام زین العابدین(ع)‬ ‫در بنیانگذاری حرکت اربعین باعث شد‬ ‫هدف قیام حضرت ابا عبداله الحسین(ع) و‬ ‫شخصیت جامع ایشان برای بشریت تبیین‬ ‫و منشا تحول برای همه انسان ها شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه راهپیمایی باشکوه‬ ‫اربعین را کانون جبهه مقاومت بین المللی‬ ‫در منطقه و جهان عنوان کرد و گفت‪ :‬همه‬ ‫موظف به تالش برای برگزاری منظم و به‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫دور از هرگونه عیب و نقص این مراسم به‬ ‫عنوان حرکت عظیمی از سوی مسلمانان‬ ‫همه کشورها‪ ،‬هستیم‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه کسانی که تحمل‬ ‫برگزاری یک سرود در میان اقشار مختلف‬ ‫مردم یا برگزاری جشن غدیر را ندارند‪،‬‬ ‫تالش خواهند کرد که مراسم اربعین‬ ‫شکل نگیرد‪ ،‬افزود‪ :‬بی تردید با لطف خدا‬ ‫و عنایت حضرت ابا عبداله(ع) و همچنین‬ ‫عزم و اراده دلدادگان خاندان اهل بیت(ع)‬ ‫و تسهیل گری همه دستگاه ها‪ ،‬این مراسم‬ ‫هر چه باشکوه تر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه تامین حمل و نقل‪،‬‬ ‫اسکان‪ ،‬تغذیه و سالمت زائران حسینی را‬ ‫مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬سفر ارزان و‬ ‫دسترسی اسان به وسایل نقلیه در مراسم‬ ‫اربعین بسیار مهم است و این توقع از ما‬ ‫وجود دارد که چه در زمینه حمل و نقل‬ ‫و چه اسکان تالش کنیم این سفر برای‬ ‫زائران پرهزینه نباشد‪.‬رئیسی بر ضرورت‬ ‫برنامه ریزی و مدیریت سفر از سوی زائران‬ ‫برای خدمات دهی بهتر تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫دولت و مسئولین وظیفه دارند شرایط‬ ‫را به بهترین وجه برای زائران حسینی‬ ‫فراهم اورند‪ ،‬اما مردمی نگه داشتن این‬ ‫مراسم و استفاده از ظرفیت مردم‪ ،‬هیات و‬ ‫تشکل های مردمی در این زمینه بسیار مهم‬ ‫است‪.‬رئیس جمهور استفاده از تجربیات‬ ‫سنوات گذشته در پیش بینی و پیشگیری‬ ‫از برخی مشکالت بوجود امده در برگزاری‬ ‫مراسم اربعین را مورد تاکید قرار داد و‬ ‫گفت‪ :‬کار خوب صدا و سیما در راه اندازی‬ ‫رادیو محرم و رادیو اربعین باید توسعه یابد‪،‬‬ ‫به نحوی که ارتباط با زائران از این طریق‬ ‫برای انتقال پیام ها و هشدارهای بهداشتی‬ ‫در طول مراسم اربعین قطع نشود‪.‬‬ ‫رئیسی افزود‪ :‬برگزاری هر چه باشکوه تر‬ ‫این مراسم هم اثار بسیار مثبتی برای‬ ‫کشور اسالمی خواهد داشت و هم دوستان‬ ‫انقالب اسالمی را امیدوارتر و دشمنان را‬ ‫مایوس خواهد کرد‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور وزیر راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬استانداران ایالم‪ ،‬خوزستان و‬ ‫کرمانشاه‪ ،‬نماینده نیروهای مسلح‪ ،‬فرمانده‬ ‫فراجا و رئیس هالل احمر گزارشی از‬ ‫اقدامات انجام شده برای تسهیل در سفر‬ ‫و رفاه حال زائران اربعین حسینی ارائه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫کنترل خشم در کودکان‬ ‫سمیه نجفی اذر ‪ -‬روانشناس‬ ‫توانایی های شناختی و زبانی کودکان‬ ‫به تدریج که بیشتر شد درباره عواطف‬ ‫مفاهیمی کسب می کنند‪ ،‬قوانین‬ ‫فرهنگ خود را درباره بیان عاطفی می‬ ‫اموزند و وضعیت بدنی خود را نامگذاری‬ ‫می کنند‪ .‬یکی از این عواطف (یا در‬ ‫اصطالح عامیانه هیجانات) خشم است‬ ‫که در یادگیری ‪،‬هویت ‪ ،‬خودپنداره و‬ ‫نگرش در مورد خود‪ ،‬موضوعاتی فردی‬ ‫اند؛ اینها بخشی از کودک تلقی می‬ ‫شوند‪ .‬جنبه مهم دیگر کودک عواطف است‪ .‬اصطالحات احساسات‪،‬‬ ‫عواطف و تاثرات همگی برای توصیف قلمرویی از تجربه انسانی به کار‬ ‫می رود که از لحاظ ذهنی برای بسیاری از بزرگساالن روشن است البته‬ ‫روان شناسان معتقدند که درک عواطف چندان اسان نیست‪.‬‬ ‫کودکان چگونه عواطف را یاد می گیرند؟‬ ‫نظریه های رشدی شناختی و یادگیری اجتماعی در مورد اینکه‬ ‫چگونه کودکان از حاالت عاطفی دوران شیرخوارگی به حاالت عاطفی‬ ‫بزرگسالی می رسند مفاهیمی را ارایه می دهند‪ .‬توانایی های شناختی‬ ‫و زبانی کودکان به تدریج که بیشتر شد درباره عواطف مفاهیمی کسب‬ ‫می کنند‪ ،‬قوانین فرهنگ خود را درباره بیان عاطفی می اموزند و‬ ‫وضعیت بدنی خود را نامگذاری می کنند‪.‬‬ ‫یکی از این عواطف (یا در اصطالح عامیانه هیجانات) خشم است که‬ ‫در یادگیری انها اطرافیان و محیط اجتماعی و خانوادگی کودک بسیار‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫مسلما هیچ کس دوست ندارد که فرزندی خشن و پرخاشجو تربیت کند‬ ‫و کودکش در اینده به خاطر این عصبی مزاج بودن‪ ،‬لطمات شدیدی‬ ‫را متحمل شود اما متاسفانه برخی از والدین خواسته یا ناخواسته با‬ ‫عملکرد تربیتی خود‪ ،‬فرزندشان را به سمت پرخاشگری و خشونت طلبی‬ ‫سوق می دهند و گاهی این والدین چشم باز کرده و می بینند نوجوانی‬ ‫عصبی و ناارام روبه رویشان قرار دارد که دیگر قابل تغییر و کنترل‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اگر شما به عنوان یک والد خوب بتوانید خشم های غیرمنطقی و غیرقابل‬ ‫کنترل را از صحنه زندگی خود حذف کنید‪ ،‬می توانید خالقیت و شادابی‬ ‫و رضایت از زندگی را به وی هدیه دهید‪.‬‬ ‫البته باید بدانیم که خشم‪ ،‬ناراحتی و عصبانیت بخشی از خلق و خوی‬ ‫هر انسانی است که اندازه ان در هر فردی متفاوت است ولی به طور‬ ‫کلی خشم سازنده می تواند به فرد کمک کند که برای به دست اوردن‬ ‫بهترین ها تالش کرده و اراده بیشتری به خرج دهد‪ ،‬اما تشخیص این دو‬ ‫خشم از یکدیگر و انتخاب مسیر بعدی از عوامل بسیار مهم در تربیت‬ ‫کودکان است‪ .‬متاسفانه برخی از والدین به طور ناخواسته خشم درون‬ ‫کودک خود را فعال ساخته و وجود او را به انباری از عصبانیت ها و‬ ‫بی قراری ها تبدیل می سازند‪.‬‬ ‫در ذیل به چند نکته مهم اشاره می شود که انجام انها سبب ازدیاد خشم‬ ‫غیرقابل کنترل در کودک می شود‪:‬‬ ‫* کودک را از پذیرش مسئولیت ترساندن و کارهای او را تمام و کمال‬ ‫انجام دادن‬ ‫* درصورت عصبانیت از عملکرد کودک‪ ،‬علت را به او نگفتن‬ ‫* فضای خانه را پر از تنش و ناراحتی کردن‬ ‫* تنبیه بدنی کودک‬ ‫* مقایسه کودک با هم سن و ساالنش حتی گاهی با کودکی خود‪.‬‬ ‫* تشویق کودک برای انجام کارهای جنگجویانه و پرزد و خورد‬ ‫* سعی در شکست دادن کودک با بحث و جدل های طوالنی و تحقیر‬ ‫و مسخره کردن‬ ‫* مسائل انضباطی را با خشم و نفرت همراه کردن‬ ‫* بی توجه به حالت های عصبی کودک و به سادگی از کنار انها گذشتن‬ ‫* با تحکم و تحقیر با او صحبت کردن و ناتوان دانستن او در انجام‬ ‫کارها‪.‬‬ ‫البته موارد فوق بخش کوچکی از صدها کاری است که والدین خواه ناخواه‬ ‫با انجام انها سبب بروز رشد خشونت در کودک خود می شوند‪ .‬وجود این‬ ‫موارد در محیط خانه سبب ایجاد ترس در کودک شده و اصوال همه‬ ‫افراد برای پوشاندن ترس های بی شمار خود از دیگران‪ ،‬رو به خشونت‬ ‫می اورند و کودکان نیز از این امر مستثنا نیستند‪ ،‬همچنین والدین باید‬ ‫در شیوه های انضباطی مخصوص خود دقت نظر کافی داشته باشند‪ ،‬زیرا‬ ‫گاهی این روش های نادرست انضباطی موجب افزایش خشم‪ ،‬ترس و‬ ‫ناامیدی در کودک می شود‪ .‬این دسته از والدین معموال خط کشی های‬ ‫مرسوم خود را بدون اوردن دلیل به کودک گوشزد می کنند بی انکه‬ ‫دقت داشته باشند که عدم ذکر دلیل موجه‪ ،‬باعث می شود که کودک‬ ‫با باید و نبایدهای بی شماری روبه رو شود که منطقی نیز جهت انجام یا‬ ‫عدم انجام انها نمی داند و همین امر سبب سرکشی وی شده و در نهایت‬ ‫خشونت درون او را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫این مسئله در مورد معلمان نیز صادق است و گاهی فشارهای انضباطی‬ ‫بیش از حد مدرسه یا کالس درس نیز باعث فوران این خشم در کودک‬ ‫می شود و والدین باید هوشمندانه به این مسئله توجه کرده و پیش از‬ ‫انکه دنیای زیبای کودکانه فرزندشان خراب شود اوضاع را با صحبت‬ ‫با اولیای مدرسه و تغییر روش انها تحت کنترل خود گیرند‪ .‬همه ما‬ ‫دوست داریم که فرزندانمان‪ ،‬دنیا را از دریچه ارامش و منطق نگاه کنند‬ ‫و روزهای خوشی را تجربه کنند نه اینکه با خشم و نفرتی درونی رشد‬ ‫کرده و در سایه اضطراب ها و ناارامی ها‪ ،‬روزگار خود را سپری کنند‪.‬‬ ‫برای دستیابی به چنین دنیای ارام و بی دغدغه ای باید به کودکانمان‬ ‫کمک کنیم تا خود‪ ،‬مدیریت سرنوشت خود را به دست گرفته و قادر به‬ ‫کنترل خشم های درونی باشند‪.‬‬ ‫اموزش کنترل خشم به کودکان‬ ‫کنترل خشم‪ ،‬یک مهارت در زندگی است و به کودکان باید چگونگی‬ ‫این کنترل را اموخت‪ ،‬بنابر این همانطور که والدین در یادگیری رفتار‬ ‫هیجانی خشم می توانند بر کودکان خود تاثیر بگذارند پس در اموزش‬ ‫روشهای کنترل خشم به کودکان نیز می توانند موثر واقع شوند‪.‬‬ ‫برای شروع بهتر است مهارت های حل مساله را به انان اموزش دهیم به‬ ‫طور مثال به کودکان بیاموزیم که هنگام خشم چه کارهایی را می توانند‬ ‫انجام بدهند و مجاز به انجام چه کارهایی نیستند‪.‬‬ ‫شکستن وسایل‪ ،‬فریادزدن بر سر دیگری‪ ،‬اسیب رساندن به خودشان‬ ‫و پرت کردن اشیا به در و دیوار از شمار کارهایی است که نباید‬ ‫انجام دهند و بر عکس دور شدن از موقعیت‪ ،‬کمک خواستن‪ ،‬حرف‬ ‫زدن درباره موضوع ناراحت کننده ‪ ،‬کشیدن یک نقاشی و‪ ...‬از موارد‬ ‫پیشنهادی به کودک در حین خشمگین شدن است ‪ .‬در ضمن به طور‬ ‫قطع خشم در بدن اکثر بچه های ایجاد یکسری تغییرات و پاسخ های‬ ‫فیزیکی می کند‪ .‬ازجمله طپش قلب‪،‬درد معده‪ ،‬انقباض عضالنی ‪ ،‬لرزش‬ ‫و ‪...‬لذا کودکان می توانند یاد بگیرند که هم این واکنش های فیزیکی را‬ ‫بشناسند و تشخیص دهند و هم اینکه چگونه انها را ارام بکنند‪.‬یکی از‬ ‫بهترین راه ها برای سازگاری با پاسخ های فیزیکی مضر دربرابرخشم این‬ ‫است که یک کار فیزیکی دیگر را انجام دهند ‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫تولید و تجارت‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫بازدید معاون بهره برداری شرکت مهندسی ابفای کشور از تصفیه خانه اب بابا شیخعلی‬ ‫تدابیر الزم تا زمان رفع این مشکل با کمک رسانی استان های معین در قالب تانکرهای ابرسانی و‬ ‫همچنین تدابیر فنی شرکت اب و فاضالب به منظور تامین اب پایدار شهروندان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫به دنبال افزایش کدورت اب ورودی به تصفیه خانه اب اصفهان به دلیل سیالبی شدن رودخانه زاینده‬ ‫رود در باالدست سد چم اسمان ‪ ،‬معاون بهره برداری شرکت مهندسی ابفای کشور از تصفیه خانه اب‬ ‫بابا شیخعلی بازدید کرد‪.‬هاشم امینی در جریان این بازدید گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخش عمده اب مورد‬ ‫نیاز شهرها و روستاهای تحت پوشش سامانه ابرسانی اصفهان بزرگ از تصفیه خانه اب بابا شیخعلی‬ ‫تامین می شود‪ ،‬مشکل به وجود امده موجب کندی تصفیه اب مورد نیاز جمعیت بیش از ‪ 4‬میلیون‬ ‫نفر شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تدابیر الزم تا زمان رفع این مشکل با کمک رسانی استان های معین در قالب تانکرهای ابرسانی‬ ‫و همچنین تدابیر فنی شرکت اب و فاضالب به منظور تامین اب پایدار شهروندان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫گفتنی است اب شرب ‪ ۵۸‬شهر و ‪ ۳۸۰‬روستای تحت پوشش سامانه ابرسانی اصفهان بزرگ از طریق‬ ‫تصفیه خانه اب باباشیخعلی تامین و پس از گذراندن همه فرایندهای تصفیه‪ ،‬ازن زنی و کلر زنی شده و‬ ‫میزان کلر باقیمانده در شبکه اب شرب بر اساس استاندارهای ‪ 1053‬بوده و در محدوده ‪ ۰.۵‬تا ‪ ۰.۸‬میلی‬ ‫گرم بر لیتر می باشد‪.‬همچنین به صورت روزانه همه ازمون های میکروبی و شیمیایی برای اطمینان از‬ ‫سالمت اب شرب توسط ازمایشگاه های شرکت ابفا انجام می شود‪.‬‬ ‫حمایت از مشتریان‪ ،‬بخشی‬ ‫از فرهنگ سازمانی فوالد مبارکه‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد تومان به راه های‬ ‫استان اصفهان خسارت وارد شد‬ ‫بازدید مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫از تعمیرات کارگاه اکسیژن شرکت‬ ‫طی جلسه ای مشترک با حضور مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه و سندیکای لوله و‬ ‫پروفیل‪ ،‬راهکارهای حمایت حداکثری از مشتریان فوالد مبارکه موردبررسی و تبادل نظر‬ ‫قرار گرفت‪.‬محمد تاجمیر ریاحی مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه گفت‪ :‬طی این جلسه‬ ‫شرایط ایجادشده در بازار محصوالت فوالدی تخت و همچنین مشکالتی که نوسان‬ ‫قیمت ها می تواند برای مشتریان فوالد مبارکه و تمامی شرکت های زنجیره فوالد ایجاد‬ ‫کند‪ ،‬موردبررسی قرار گرفت‪ .‬در این جلسه همچنین نظرات اعضای سندیکای لوله و‬ ‫پروفیل مبنی بر چالش های موجود برای تامین اعتبار اسنادی و همچنین زیان هایی‬ ‫که بابت کاهش قیمت در چند ماه گذشته به این گروه مشتریان فوالد مبارکه واردشده‬ ‫مطرح شد‪.‬به گفته تاجمیر ریاحی انتظار مشتریان لوله و پروفیل از فوالد مبارکه این است‬ ‫که با کاهش عرضه و کنترل قیمت از کاهش بی رویه بیشتر قیمت ها در شرایط فعلی‬ ‫جلوگیری به عمل اید تا این مشتریان بتوانند ورق های خریداری شده خود را با خسارت‬ ‫کمتری به کاالی نهایی تبدیل و عرضه نمایند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بنا بر اظهارات اعضای‬ ‫این سندیکا در صورت تداوم این شرایط بسیاری از شرکت های این گروه از مشتریان با‬ ‫خطر ورشکستگی و تعطیلی مواجه خواهند شد ‪،‬ضمن این که در صورت عدم تامین‬ ‫اعتبار اسنادی در بانک ها مشکالتی برای فوالد مبارکه و عدم خرید از شرکت و سایر‬ ‫زنجیره های حوزه به وجود خواهد امد‪.‬مدیر فروش داخلی فوالد مبارکه تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شرکت براساس فرهنگ سازمانی شکل گرفته در ان تمامی تالش خود را برای حمایت‬ ‫از مشتریان به کار خواهد گرفت و طی درخواست هایی از وزارت صمت تقاضای کاهش‬ ‫عرضه محصوالت خود از ‪ ۴۰۰‬هزار تن به ‪ ۲۷۰‬هزار تن را نموده است‪ .‬فوالد مبارکه‬ ‫همچنین تقاضای برداشتن الزامات قبلی بورس کاال جهت کنترل قیمت ها تا سقف جهانی‬ ‫را مطرح نموده است تا این امکان حاصل شود که قیمت ها روند نزولی کندتری را در بازار‬ ‫داشته باشند‪.‬وی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه و سندیکای لوله‬ ‫و پروفیل به صورت متفق القول حمایت حداکثری از وزارت صمت را مطرح نموده اند و‬ ‫انتظار دارند در راستای حمایت هرچه بیشتر از زنجیره فوالد عالوه بر راهکارهای فوق از‬ ‫واردات و دامپینگ محصوالت فوالدی توسط شرکت های خارجی جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫با اماده باش کلیه نیروهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در‬ ‫ستاد و شهرستان ها بصورت شبانه روزی و با اقدام به موقع در زمان وقوع سیل‬ ‫از حوادث احتمالی جانی و مالی جلو گیری شد‪.‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان اصفهان گفت‪ :‬بارش ها و سیالب های ناشی از سامانه مونسون‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬میلیارد تومان به راه ها و پل های این استان خسارت وارد کرده که‬ ‫میزان دقیق این خسارت ها پس از بررسی های نهایی اعالم می شود‪.‬فرزاد‬ ‫دادخواه با بیان اینکه بیشترین خسارات در این حوزه به راه ها‪ ،‬ابنیه فنی و پل‬ ‫ها وارد شده است افزود‪ :‬در جریان بارش و سیالب های روزهای گذشته به ‪۹۸‬‬ ‫کیلومتر را ه روستایی و جاده ای‪ ۶۱ ،‬دستگاه ابنیه فنی و پل ها‪ ۲۱۳ ،‬کیلومتر‬ ‫از ایل راهای عشایری استان خسارت وارد شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اماده‬ ‫باش کلیه نیروهای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در ستاد و‬ ‫شهرستان ها بصورت شبانه روزی و با اقدام به موقع در زمان وقوع سیل از حوادث‬ ‫احتمالی جانی و مالی جلو گیری شد‪.‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬پس از فروکش کردن سیالب نسبت به ترمیم‬ ‫مقاطع اسیب دیده و اب بردگی ها اقدام شد‪.‬به گفته وی‪ ،‬در زمان حاضر کلیه‬ ‫راه های استان اصفهان جز محور نور اباد سی سخت گردنه بیژن باز و تردد در انها‬ ‫برقرار است‪.‬وی بیان کرد‪:‬این محور به دلیل ریزش و رانش مسدود شد و عملیات‬ ‫بازگشایی ان در حال انجام است و تا ‪ ۲‬روز اینده بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫دادخواه افزود‪ :‬عوامل راهداری و پلیس راه در همه محورهای مواصالتی استان‬ ‫حضور دارند و با مدیریت ترددها مانع بسته شدن راه ها و وارد شدن خسارت به‬ ‫خودروها می شوند‪.‬وی همچنین بر پرهیز از مسافرت های غیرضروری تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬رانندگان باید قبل از حرکت از وضعیت جوی اگاه شوند و توصیه های‬ ‫ماموران پلیس و راهداران را جدی بگیرند‪.‬استان اصفهان دارای ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کیلومتر راه شامل ‪ ۳۹۹‬کیلومتر ازاد راه‪ ،‬یکهزار و ‪ ۶۵۹‬کیلومتر بزرگراه‪ ۲ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۹۱‬کیلومتر راه همسنگ و ‪ ۲۹‬کیلومتر ازاد راه است‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‪ ،‬نهم مردادماه از تعمیرات‬ ‫کارگاه اکسیژن شرکت‪ ،‬بازدید و بر تسریع در اجرای این پروژه و راه اندازی‬ ‫ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در حاشیه این بازدید به اهمیت کارگاه اکسیژن در تولید محصوالت‬ ‫فوالدی و بهره گیری از تمام توان برای افزایش بهره وری پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫در تعمیرات کارگاه اکسیژن و همچنین در مراحل نهایی ساخت کارگاه جدید‬ ‫اکسیژن باید همکاران بهره برداری نیز حضور داشته باشند تا عیوب احتمالی‬ ‫کار در حین انجام پروژه به حداقل برسد و از طرفی بهره بردار با اشراف کامل‬ ‫کار را شروع کند در این بین‪ ،‬انتقال دانش عملی اتفاق می افتد و بهره وری‬ ‫نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی‪ ،‬بر تکمیل و راه اندازی پلنت جدید اکسیژن شرکت نیز‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬ساختار واحدهای سازمانی باید متناسب و مطابق با‬ ‫وظایف و اهداف سازمان‪ ،‬طراحی شوند بر این اساس نیروی انسانی مورد نیاز‬ ‫کارگاه جدید اکسیژن باید با دقت و سرعت‪ ،‬نیاز سنجی شده و تامین ان‬ ‫در دستور کار قرارگیرد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ تولید ‪ ۲۵‬هزار نرمال مترمکعب بر ساعت اکسیژن گازی‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن گازی به همراه محصوالت مایع‬ ‫شامل‪ :‬ارگون مایع معادل گازی ان ‪ ۹۰۰‬نرمال مترمکعب بر ساعت‪ ،‬اکسیژن‬ ‫مایع معادل گازی ان ‪ ۱۵۰۰‬نرمال مترمکعب در ساعت واکسیژن و ازت‬ ‫مایع معادل گازی ان ‪ ۵۰۰‬نرمال مترمکعب در ساعت از ظرفیت های کارگاه‬ ‫جدید اکسیژن شرکت است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬این کارگاه با مخازن مایع ‪ ۳۰۰۰‬مترمکعبی اکسیژن‪۱۵۰۰ ،‬‬ ‫مترمکعبی ازت و ‪ ۱۰۰‬مترمکعبی ارگون‪ ،‬از نوسانات شدید مصارف اکسیژن‬ ‫در فوالدسازی جلوگیری و تولید نرمال و با برنامه در این بخش را پشتیبانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره حمل و نقل جاده ای شهرستان دهاقان عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقش مدیریت بحران در کنترل‬ ‫خسارت ها به خوبی خود نمایی کرد‬ ‫وضعیت جوی‪ ،‬رطوبت اقیانوس هند به‬ ‫قسمت های مرکزی و استان اصفهان منتقل شد‬ ‫و از ‪ ۵‬مرداد برخی از شهرستان ها و شهرهای این‬ ‫استان درگیر با بارش های سیل اسا شد‪.‬ان بود‬ ‫شهر ستان های کوهپایه‪ ،‬فریدن‪ ،‬مبارکه‪ ،‬خوانسار‪،‬‬ ‫نایین‪ ،‬دهاقان‪ ،‬شهرضا‪ ،‬فریدونشهر‪ ،‬تیران و‬ ‫کرون‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬چادگان‪ ،‬هرند و شاهین شهر‬ ‫و میمه‪ ،‬برخوار و جرقویه از جمله شهرستان هایی در استان بودند که بیش تر‬ ‫میزان خسارت را از سیل متحمل شدند‪.‬براساس اطالعات منتشر شده از سوی‬ ‫مدیریت بحران در سامانه بارشی مونسون به دلیل اتفاقاتی در وضعیت جوی‪،‬‬ ‫رطوبت اقیانوس هند به قسمت های مرکزی و استان اصفهان منتقل شد و از ‪۵‬‬ ‫مرداد برخی از شهرستان ها و شهرهای این استان درگیر با بارش های سیل اسا‬ ‫شد‪.‬ان بود شهر ستان های کوهپایه‪ ،‬فریدن‪ ،‬مبارکه‪ ،‬خوانسار‪ ،‬نایین‪ ،‬دهاقان‪،‬‬ ‫شهرضا‪ ،‬فریدونشهر‪ ،‬تیران و کرون‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬چادگان‪ ،‬هرند و شاهین شهر‬ ‫و میمه‪ ،‬برخوار و جرقویه از جمله شهرستان هایی در استان بودند که بیش تر‬ ‫میزان خسارت را از سیل متحمل شدند‪.‬درهمین زمینه و برای اطالع از میزان‬ ‫خسارت های سیل در شهرستان دهاقان به سراغ رئیس اداره حمل و نقل جاده‬ ‫ای این شهرستان رفتیم که ایشان از اماده باش ‪ ۳‬اکیپ راهداری به صورت‬ ‫‪ ۴۸‬ساعته برای بازگشایی مسیر های مسدود با سیل خبر داد و گفت‪ :‬تا ‪۱۰‬‬ ‫مرداد ماه که هشدارهای هواشناسی در رابطه با وقوع سیل پا برجاست اکیپ‬ ‫های راهداری این شهرستان در مناطق مختلف حضور دارند تا در صورت بروز‬ ‫حادثه بتوانند به مردم کمک کنند‪.‬اسفندیار شبانی ‪ ،‬با اشاره به اینکه از سوی‬ ‫راهداری دهاقان یک دستگاه بیل مکانیکی‪ ،‬یک دستگاه لودر و کامیون برای‬ ‫کمک به اسیب دیده گان جاده ای در نظر گرفته شده بود افزود‪:‬محور هایی که‬ ‫اکیپ های اداره راه در ان حضور داشتند شامل محور دهاقان –شهرضا‪،‬دهاقان‪-‬‬ ‫بروجن و شهرضا –طالخونچه بود ‪.‬وی تاکید کرد‪:‬خوشبختانه با تالش نیروهای‬ ‫راهداری در این مسیرها از روزهای قبل الیروبی پل ها و پاکسازی مسیل ها‬ ‫انجام شده بود و ما توانستیم با انجام مدیریت بحران به موقع از بروز حوادث و‬ ‫ایجاد خسارت زیاد در مسیر های تحت مدیریت پیشگیری کنیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در مسیر جاده روستایی دولت اباد شهر گلشن به روستای قصر چم که وقوع‬ ‫سیل وجود داشت با یک دستگاه لودرمسیررا به سمت پل های پایین دست‬ ‫هدایت کردیم و در نتیجه اب سیل در این محورها تقسیم شد ‪.‬شبانی با اشاره‬ ‫به اینکه شدت بارش ها در روز های (پنج شنبه و جمعه)‪۶‬و‪ ۷‬مرداد ماه در‬ ‫شهرستان دهاقان باال بود گفت‪:‬بررسی ها نشان داد که در حدود ‪ ۳۰‬میلیمتر‬ ‫بارش در این شهرستان انجام شد‪.‬رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫دهاقان تاکید کرد‪:‬خوشبختانه درحوزه راه های این شهرستان هیچ گونه اتفاق‬ ‫خاصی نیفتاد و این مسئله به دلیل مدیریت خوب درقبل ازوقوع حادثه بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬عشایرمستقر دردهاقان که در دامنه های کوه حضور داشتند جمعیت‬ ‫هالل احمر به ان ها امداد رسانی کرد و خوشبختانه خسارات جانی و مالی در‬ ‫این شهرستان به حداقل رسید‪.‬‬ ‫شبانی‪ ،‬با اشاره به اینکه اگر طبیعت را دستگاری نکنیم ‪ ،‬مسیر رودخانه ها را‬ ‫تغییر ندهیم و در حریم رودخانه ها ساخت و ساز و کشاورزی انجام نشود قطعا‬ ‫با مشکالت سیل روبه رو نخواهیم بود افزود‪ :‬در شهرستان دهاقان ‪ ۴‬گردنه برف‬ ‫گیر (گردنه برف گیر استانه ‪،‬گردنه گیشار‪،‬گردنه قمیشلو و گردنه پوده )وجود‬ ‫دارد که در فصل زمستان این گردنه ها با همت اداره راهداری شهرستان برای‬ ‫مردم بازگشایی و ایمن سازی شود‪.‬رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای‬ ‫شهرستان دهاقان با اشاره به اینکه به دستور فرمانداراین شهرستان حتی چند‬ ‫درخت که در مسیر رودخانه بود قلع و قمع شد افزود‪:‬حوزه استحفاظی راهداری‬ ‫در شهرستان دهاقان ‪ ۲۵۰‬کیلومترراه است ‪.‬‬ ‫مدیر ابفای منطقه کوهپایه خبر داد؛‬ ‫توسعه و اصالح شبکه ابرسانی در ‪ 2‬روستای منطقه کوهپایه به طول ‪ 4400‬متر‬ ‫عملیات ابرسانی به روستای کِی به‬ ‫طول ‪ 3000‬متر و اصالح شبکه اب‬ ‫روستای یک لنگی منطقه کوهپایه‬ ‫به طول ‪ 1400‬متر انجام گرفت‪.‬مدیر‬ ‫ابفای کوهپایه با اشاره به این که‬ ‫توسعه و اصالح شبکه های اب به‬ ‫منظور ابرسانی پایدار و عادالنه‬ ‫میان روستانشینان این منطقه از‬ ‫اولویت ابفای کوهپایه محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به منظور‬ ‫حذف ابرسانی سیار و بهره مندی‬ ‫مردم روستای کی از ابرسانی‬ ‫پایدار‪ ،‬عملیات اجرایی لوله گذاری‬ ‫در این روستا به طول ‪ 3‬کیلومتر‬ ‫انجام گرفت‪.‬‬ ‫عباس رحیمی افزود‪ :‬همچنین با توجه‬ ‫به فرسودگی لوله های ابرسانی در‬ ‫روستای یک لنگی و به منظور جلوگیری‬ ‫از هدر رفت اب‪ 1400 ،‬متر از شبکه اب‬ ‫این روستا نیز اصالح شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که این پروژه ها به‬ ‫صورت امانی انجام شده است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫جلوگیری از هدر رفت اب‪ ،‬تامین فشار‬ ‫اب مناسب در روستا ها‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫شکستگی ها‪ ،‬حوادث و خسارات از دیگر‬ ‫نتایج حاصل از اجرای این پروژه ها است‪.‬‬ ‫مدیر ابفای کوهپایه تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ 15828‬نفر در سه شهر کوهپایه‬ ‫سجزی وتودشک و ‪ 8099‬نفر در ‪68‬‬ ‫روستای این منطقه از خدمات شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان بهره مند‬ ‫هستند که از این تعداد روستا ‪ 39‬روستا‬ ‫از ابرسانی پایدار بهره مند هستند و اب‬ ‫اشامیدنی در ‪ 29‬روستا به صورت سیار‬ ‫و از طریق چاه ها تامین می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬کوهپایه در شرق اصفهان‬ ‫و در منطقه کویری قرار دارد و منابع‬ ‫ابی در این منطقه بسیار محدود است‪،‬‬ ‫به طوری که اب شرب بیش از ‪ 84‬درصد‬ ‫جمعیت این منطقه از طریق طرح‬ ‫ابرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود‬ ‫و تنها ‪ 16‬درصد نیاز ابی با بهره گیری‬ ‫از منابع داخلی رفع می شود‪.‬‬ ‫مدیرمالی شرکت پاالیش نفت اصفهان ‪:‬‬ ‫سوداوری ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومانی پاالیشگاه اصفهان در بهار امسال‬ ‫مدیرمالی شرکت پاالیش نفت‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬با تصمیمات‬ ‫هوشمندانه مدیریت این شرکت‪،‬‬ ‫کارکنان پاالیشگاه اصفهان موفق‬ ‫گردیدند تنها در دوره سه ماهه‬ ‫نخست سال جاری بیش از ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان سود خالص را عاید‬ ‫شرکت نمایند‪.‬‬ ‫صاحب ارجمند با اشاره به اینکه سود‬ ‫دوره سه ماهه نخست سال جاری‬ ‫نسبت به دوره مشابه سال گذشته که‬ ‫میزان ‪ ۵/۲‬همت بوده‪ ،‬بیش از ‪ ۵‬برابر‬ ‫گزارش شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫کرک اسپرد (رابطه قیمت نفت خام‬ ‫و محصوالت نفتی )یکی از دالیل این‬ ‫اتفاق ارزشمند بوده است که البته این‬ ‫مهم منتج به رشد خالص اماری شرکت‬ ‫های دیگر پاالیشی شده است‪ .‬اما می‬ ‫توان با قاطعیت برنامه ریزی بهینه‬ ‫تولید‪ ،‬سیستم مدیریت خردمندانه و‬ ‫تالش مضاعف کارکنان شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان را از دالیل افزایش قابل‬ ‫توجه سود ان به نسبت دیگر شرکت‬ ‫های پاالیش خصوصی برشمرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این مسیر اهدافی همچون‬ ‫افزایش فراورده های باارزش افزوده‬ ‫باال و دستیابی به رکوردهای جدید در‬ ‫اهداف مالی و راهبردی شرکت به ثمر‬ ‫نشسته است ‪ .‬همچنین زمینه حرکت‬ ‫رو به رشد و تامین متوازن ذی نفعان‬ ‫را فراهم کرده است‪.‬مدیر کنترل و‬ ‫نظارت بر مبادالت مواد نفتی نیز اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬و در پی بازنگری‬ ‫ساختار سازمانی و دستور مدیرعامل‬ ‫شرکت‪ ،‬مبنی بر ایجاد اداره کنترل بر‬ ‫مبادالت مواد نفتی‪ ،‬دقت اندازه گیری‬ ‫فراورده های نفتی و پایش سامانه های‬ ‫اندازه گیری بسیار افزایش یافت‪.‬‬ ‫حمید کمالی تاکید کرد‪ :‬به طور حتم‬ ‫این حرکت ارزشمند موجب افزایش‬ ‫مقدار فروش ناشی از دقت اندازه گیری‬ ‫خواهد شد و در نهایت مقادیر فروش در‬ ‫سه ماهه های اتی سال جاری نسبت به‬ ‫مدت زمان های متناظر ‪ ۱۴۰۰‬افزایش‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس بازاریابی و فروش شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان طی سخنانی با بیان اینکه‬ ‫پاالیشگاه بزرگترین تولید کننده وکیوم‬ ‫باتوم(ته مانده برج خال) در کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا سال ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل محدودیت‬ ‫در تحویل تانکری تنها به میزان ‪۱۰۰‬‬ ‫تحویل تانکر داشت‪.‬اما خوشبختانه با‬ ‫حمایت مدیریت و همت کارکنان این‬ ‫تعداد به ‪ ۲۰۰‬تانکر افزایش یافت‪.‬‬ ‫ابراهیم کاویانی پور در ادامه برنامه‬ ‫ریزی جدید برای فروش و تغییر قیمت‬ ‫گذاری را دلیل افزایش سود این شرکت‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫احسان رحیمی رئیس برنامه ریزی‬ ‫تولید و اختالط مواد نفتی نیز اذعان‬ ‫داشت‪ :‬یکی از کارهای ارزنده انجام‬ ‫شده در سطح شرکت ارائه مدل‬ ‫بهینه تولید فرایند و محصوالت توسط‬ ‫متخصصان پاالیشگاه است‪ ،‬در سه‬ ‫ماه نخست سال جاری به استناد این‬ ‫مدل شاهد افزایش سود اوری ناشی‬ ‫از کاهش محصوالت بارزش کمتر و‬ ‫افزایش محصوالت کیفی بوده ایم‪.‬‬ ‫رئیس برنامه ریزی‪ ،‬تحلیل سیستم ها‬ ‫و توسعه سامانه های شرکت پاالیش‬ ‫نفت اصفهان نیز سال ‪ ۱۴۰۱‬را از منظر‬ ‫تحقق شاخص های مالی بسیار پربار‬ ‫پیش بینی کرد و ابراز امیدواری نمود‪:‬‬ ‫ان شااله با مدیریت تحول گرا و تالش‬ ‫مجدانه کارکنان متعهد و متخصص‬ ‫خود‪ ،‬روند رو به رشد شاخص ها تداوم‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مصطفی نظری در ادامه ترسیم چشم‬ ‫انداز پتروپاالیشی‪ ،‬تحقق سود ‪۵/۱‬‬ ‫میلیارد دالری و ضریب پیچیدگی‬ ‫باالی ‪ ۱۲‬در افق ‪ ۱۴۰۵‬را نشانه ای‬ ‫از توانمندی سیستم مدیریت شرکت‬ ‫برشمرد و با روند رو به رشد و متعالی‬ ‫پاالیشگاه‪ ،‬ان را کامال دست یافتنی‬ ‫دانست‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬با تحقق چشم‬ ‫انداز شرکت‪ ،‬در طلیعه بامداد ان روز‪،‬‬ ‫هلدینگ پتروپاالیشی شپنا بر فراز قله‬ ‫های موفقیت خواهد نشست‪.‬‬ ‫همکاری وزارتخانه های‬ ‫صمت و نیرو برای تولید برق‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬شیوا بیک زاده‪ -‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از مشارکت وزارتخانه های صمت و نیرو برای تولید برق خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬به همین منظور برای ایجاد ‪ ۱۴‬هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی‬ ‫جدید به صورت مشارکتی تفاهم شده که در دستور کار و پیگیری جدی‬ ‫است و به نتایج خوبی نیز رسیده است‪ .‬علی رسولیان با بیان اینکه قطع برق‬ ‫خارج از برنامه در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور به شدت کاهش یافته که‬ ‫این موضوع رضایت نسبی را به دنبال داشته است‪ .‬وی با اشاره به این که از‬ ‫ابتدای تابستان امسال تاکنون قطع برق صنایع به صورت برنامه ریزی شده و با‬ ‫اطالع قبلی انجام شده است‪ ،‬افزود‪ :‬این مهم سبب شده تا واحدهای صنعتی‬ ‫کوچک و متوسط به راحتی بتوانند به برنامه ریزی های تولیدی خود بپردازند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امسال حتی در برخی از روزها هیچ قطعی برق خارج از‬ ‫برنامه ای در شهرک ها و نواحی صنعتی نداشته ایم و در برخی روزها‬ ‫نیز کل قطعی برق خارج از برنامه در حد فقط یک ساعت بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد‪ :‬قطع‬ ‫برنامه ریزی شده و با اطالع قبلی برق در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬نتیجه‬ ‫همکاری و هماهنگی مناسب بین بخشی در وزارتخانه های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارتونیروبودهاستکهباپیگیری هایاینسازمانوتعاملبسیارخوبشرکت‬ ‫توانیر اتفاق افتاد و از بروز اختالل در کسب و کار تولیدی صنایع جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫رسولیان با بیان این که به دلیل عدم سرمایه گذاری های مناسب و کافی در حوزه‬ ‫تامین برق‪ ،‬چند سالی است که در فصل تابستان با کمبودهایی مواجه هستیم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال گذشته هم به همین دلیل شاهد قطع برق صنایع به صورت‬ ‫برنامه ریزی نشده بودیم که این موضوع اثرات منفی برای صنایع داشته است‪،‬‬ ‫اما امسال با برنامه ریزی های الزم‪ ،‬فعاالن اقتصادی می توانند برنامه ریزی موثری‬ ‫برای فعالیت پایدار خود داشته باشند و رضایت نسبی ان ها به وجود امده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با یاداوری تاکید وزیر صمت درخصوص بهره وری مصرف‬ ‫برق در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با تاکیدات انجام شده و با استفاده از مشاوران‬ ‫خبره به دنبال افزایش بهره وری و کاهش مصرف برق در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی و بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط هستیم و در‬ ‫این حوزه برنامه ریزی های اصولی و کارشناسی با استفاده از اخرین‬ ‫راهکارهای علمی و دیدگاه های بخش خصوصی درحال انجام است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین به تامین زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬از جمله برق پایدار واحدهای صنعتی نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر تامین برق فازهای عملیاتی شهرک ها و نواحی صنعتی که با همکاری‬ ‫شرکت های استانی وزارت نیرو انجام می شود‪ ،‬برنامه ریزی و مشوق هایی‬ ‫برای توسعه نیروگاه های خود تامین و مقیاس کوچک درنظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬به طوری که تاکنون نزدیک به ‪ ۵۰۰‬مگاوات برق صنایع از این طریق‬ ‫وارد مدار شده و صنایع بزرگ نیز حدود ‪ ۳۰۰‬مگاوات برق تولید کرده اند‪.‬‬ ‫رسولیان درخصوص تمهیدات الزم برای ترغیب واحدهای تولیدی‬ ‫به ایجاد نیروگاه های برق خود تامین‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر واحد صنعتی‬ ‫به دنبال ساخت و راه اندازی نیروگاه خود تامین باشد‪ ،‬شرایط الزم‬ ‫از جمله زمین‪ ،‬گاز و دیگر الزامات مورد نیاز را فراهم می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین وزارت نیرو متعهد شده است که اگر‬ ‫واحدی برق مازاد داشته باشد‪ ،‬این برق مازاد را خریداری کند‪.‬‬ ‫رسولیان‪ ،‬راه اندازی شهرک های صنعتی انرژی خورشیدی را‬ ‫راهکار دیگری درخصوص تامین برق پایدار صنایع عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مجوزهای ساخت این نوع شهرک های صنعتی در برخی‬ ‫استان ها اخذ شده و اکنون درحال ورود به فرایند ساخت هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین برخی نیروگاه های وزارت نیرو نیز در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫کشور اماده افتتاح و بهره برداری هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل و جمعی از مسئولین ذوب اهن اصفهان در نشستی تعاملی با‬ ‫مهندس حسین اکبریان مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان گفتگو و تبادل نظر‬ ‫کردند ‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این جلسه ضمن قدردانی از همکاری شرکت ابفای اصفهان ‪ ،‬بر‬ ‫ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پروژه انتقال پساب از فالورجان و فوالد شهر به ذوب اهن اصفهان‬ ‫تاکیدکرد و گفت ‪ :‬با اتمام این پروژه برداشت اب ذوب اهن از زاینده رود به حداقل می رسد‪.‬‬ ‫مهندس رخصتی همچنین گزارشی از اقدامات این شرکت در راستای کاهش مصرف اب ارائه داد‬ ‫و اظهار داشت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان با وجود اجرای پروژه های توسعه طی ‪ ۱۵‬سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد در مصرف اب خود صرفه جویی کرده است و این روند تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان نیز در این دیدار گفت ‪ :‬با توجه به شرایط کم‬ ‫ابی در استان ‪ ،‬همه سازمان ها و صنایع باید صرفه جویی در مصرف اب را همچنان در اولویت‬ ‫فعالیت های خود قراردهند ‪.‬‬ ‫مهندس حسین اکبریان‪ ،‬فعالیت صنایع استان در خصوص کاهش مصرف اب را قابل تقدیر دانست‬ ‫و ابراز امیدواری کرد که با افزایش تعامالت فی مابین ‪ ،‬ضمن تامین اب شرب و کشاورزی ‪ ،‬خللی‬ ‫در فعالیت صنایع استان ایجاد نشود‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‬ ‫یادداشت‬ ‫دیدار تعاملی مسئولین ذوب اهن و ابفای اصفهان‬ ‫کسری موجودی مهم ترین عامل برگشت چک ها‬ ‫و مطالبات بر زمین مانده‬ ‫علیرضا قبادی‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یکی از مسایلی است که به خصوص طی‬ ‫سال های اخیر از سوی مسووالن در رده های مختلف با هدف بهبود‬ ‫بازار مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت ها در این بخش مطرح شده‬ ‫و در این رابطه نیز راهکارهای نیز ارایه شده است‪.‬این در حالی است که‬ ‫دولت پیش از این نیز اعالم کرده بود که دولت به دنبال درامد از خانه‬ ‫های خالی نیست بلکه هدف این بوده و هست که این خانه ها شناسایی و‬ ‫مالیات بازدارنده بر انها اعمال شود‪.‬این در حالی است که به همین منظور‬ ‫سامانه امالک و اسکان نیز راه اندازی شد‪ ،‬سامانه ای که انچنان که باید‬ ‫از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانست کارایی الزم را داشته‬ ‫باشد‪.‬در مقابل این مساله عنوان شد که در صورتی که همه مردم در این‬ ‫سامانه ثبت نام نکنند این امکان که بتوان خانه های خالی را شناسایی‬ ‫و نسبت به اخذ مالیات از انها اقدام کرد دیگر کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اساس ان بر مبنای خود اظهاری است‬ ‫بر همین مبنا استقبال نکردن از سوی مردم سبب شده‬ ‫تا این روند انچنان که باید به سمت و سوی خوبی نرود‪.‬‬ ‫امامشکلمالیاتبرخانههایخالیتنهابههمینمسایلنیستوتعددقوانین‬ ‫دراینبخشنیزبهعنوانیکیازچالشهایاصلیبرسرراهانمطرحشدهاست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به رکود در بازار مسکن و باال بودن نرخ اجاره و‬ ‫تورم در این بخش یکی از تقاضاهای مردم‪ ،‬اجرایی شدن این قانون بوده‬ ‫و هست‪.‬قانونی که این گالیه مندی وجود دارد که چرا قوی تر وارد نمی‬ ‫شوند تا با ارایه خانه های خالی از روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن‬ ‫جلوگیری و به نوعی کنترل شود‪.‬البته در این بین بایستی به اختالفات‬ ‫میان وزارت راه و شهرسازی و امور مالیاتی نیز اشاره داشت‪.‬چرا که‬ ‫سازمان امور مالیاتی معتقد است که لیست وزارت راه و شهرسازی ناقص‬ ‫و اما وزارت راه نظر دیگری دارد‪.‬در این بین پیامک هایی به تعدادی از‬ ‫شهروندان برای تعیین تکلیف خانه های مسکونی انها ارسال که در این بین‬ ‫برخی از شهروندان معتقدند که این پیامک ها به اشتباه ارسال شده و در‬ ‫مواردی دیده شده که پیامک های برای مستاجران نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫تعدد قوانین از یک سو و نبود متولی دقیق در این رابطه سبب شده تا در واقع‬ ‫مردم از اجرای این طرح ناقص زبان ببیند‪ ،‬چرا که از یک سو با توجه به اینکه‬ ‫مبنایمالیاتبرخانههایخالیکهبراساسخوداظهاریبودهاستقبالزیادی‬ ‫از سوی مردم صورت نگرفته و از سوی دیگر سبب سردرگمی مردم شده است‪.‬‬ ‫مردم که خانه خالی ندارند و پیامک دریافت کرده اند و افرادی‬ ‫که نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده و بنا ندارند که اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح جلوگیری از‬ ‫تورم دربخش مسکن هست به نظر می رسد که این کالف سردرگم نتوانسته‬ ‫به سرانجام برسد و مردم را در یک وضعیت مبهمی قرار داده است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬‬ ‫علیرضا قبادی ‪ -‬طبق اعالم‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬کسری موجودی‬ ‫مهم ترین عامل برگشت خوردن‬ ‫چک ها در خرداد ماه بوده است‪.‬‬ ‫ک مرکزی حاکی از‬ ‫بررسی داده های بان ‬ ‫این است که از ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫فقره چک صادرشده در خردادماه‬ ‫حدود ‪ ۹۰.۵‬درصد وصول شده است‪.‬‬ ‫براساس اخرین داده های بانک مرکزی که‬ ‫مربوط به وضعیت چک های مبادله شده در‬ ‫خردادماه در کل ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار فقره‬ ‫چک به ارزش حدود سه هزار و ‪ ۴۲۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال مبادله شد که نسبت به ماه‬ ‫قبل از نظر تعداد ‪ ۷.۷‬درصد و از نظر مبلغ‬ ‫‪ ۲۴.۹‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫استان تهران با حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫فقره چک به ارزش یک هزار و ‪ ۷۷۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بیشترین سهم چک های مبادله‬ ‫شده را دارد و استان های اصفهان و خراسان‬ ‫رضوی در مرتبه بعد قرار دارد‪.‬‬ ‫براساس داده های بانک مرکزی در خردادماه‬ ‫امسال ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار فقره چک‬ ‫به ارزش سه هزار و ‪ ۵۰‬هزار میلیارد ریال‬ ‫وصول شد‪ .‬تعداد چک های وصولی در‬ ‫خردادماه نسبت به ماه قبل ‪ ۸.۱‬درصد‬ ‫رشد داشت‪ .‬همچنین در دوره مذکور ‪۹۰.۵‬‬ ‫درصد کل چک های مبادله شده وصول شده‬ ‫است‪ .‬در اردیبهشت ماه امسال ‪ ۹۰.۲‬درصد‬ ‫چک های مبادله شده وصول شد‪.‬‬ ‫در خردادماه امسال در استان تهران حدود‬ ‫دو میلیون فقره چک به ارزش بیش از یک‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۰‬میلیارد ریال وصول شد که‬ ‫از نظر تعداد ‪ ۹۱.۳‬درصد چک های صادر‬ ‫شده وصول شد‪ .‬در ماه مذکور در بین‬ ‫استان های کشور بیشترین نسبت تعداد‬ ‫چک های وصولی به کل چک های مبادله ای‬ ‫در استان های گیالن ‪ ۹۳.۳‬درصد‪ ،‬خوزستان‬ ‫‪ ۹۱.۹‬درصد و البرز ‪ ۹۱.۶‬درصد اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫‪ ۳۷۴‬هزار میلیارد ریال چک در‬ ‫خردادماه وصول نشد‬ ‫در خردادماه امسال بیش از ‪ ۶۴۰‬هزار‬ ‫فقره چک به ارزش ‪ ۳۷۴‬هزار میلیارد ریال‬ ‫برگشت داده شده است‪ .‬تعداد چک های‬ ‫برگشت در خردادماه نسبت به ماه قبل از‬ ‫نظر تعداد ‪ ۴.۶‬درصد و از حیث مبلغ ‪۹.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬در ماه مذکور از‬ ‫کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده به‬ ‫ترتیب ‪ ۹.۵‬درصد و ‪ ۱۰.۹‬درصد برگشت‬ ‫داده شده است‪ .‬استان های خراسان شمالی با‬ ‫‪ ۱۳.۳‬درصد‪ ،‬کهگیلویه و بوریر احمد با ‪۱۲.۵‬‬ ‫درصد و لرستان با ‪ ۱۲.۴‬درصد باالترین‬ ‫تعداد چک های برگشتی در خردادماه‬ ‫را داشتند‪ .‬براساس امار بانک مرکزی‬ ‫مهمترین علت وصول نشدن چک های‬ ‫مبادله ای در خردادماه کسری موجودی بوده‬ ‫است‪ .‬در دوره مذکور ‪ ۶۲۱‬هزار فقره چک‬ ‫به ارزش بیش از ‪ ۳۶۱‬هزار میلیارد ریال به‬ ‫دلیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده‬ ‫شده است‪ .‬استان های اصفهان‪ ،‬چهار محال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬زنجان‪ ،‬گلستان باالترین سهم‬ ‫چک های برگشت به دلیل فقدان موجودی‬ ‫در خردادماه را داشتند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد‪:‬‬ ‫کارت جدید برای یارانه صادر نخواهد شد‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان‬ ‫اینکه به طور قطع افزایش قیمت نان‬ ‫نخواهیم داشت و این موضوع خط قرمز‬ ‫دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬در دولت تصمیمی‬ ‫مبنی بر صدور کارت نان برای خرید این‬ ‫محصول وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪« ،‬احسان‬ ‫خاندوزی» در یکصد و یازدهمین نشست‬ ‫شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر شده تا خریدهای مردم با‬ ‫کارت بانکی موجود و عادی انجام شود و برای‬ ‫یارانه کارت جدید صادر نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده‪ ،‬مطرح است که پرداخت یارانه‪،‬‬ ‫اختصاصی به سرپرست خانوار نداشته باشد‪،‬‬ ‫بلکه تمام خانواده به شکل یکسان از برداشت‬ ‫یارانه بهره ببرند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ :‬هدف گذاری و خط‬ ‫قرمز دولت برای نان این است که شاهد‬ ‫افزایش قیمت نباشیم و تغییرات در ارد و‬ ‫گندم به نحوی باشد که کمترین اسیب را‬ ‫داشته باشد‪ ،‬اما به طور قطع افزایش قیمت‬ ‫نان را نخواهیم داشت‪.‬خاندوزی گفت‪ :‬موضوع‬ ‫یکسان سازی نرخ نان صنعتی و سنتی را‬ ‫در جلسه اینده ستاد اقتصادی دولت مطرح‬ ‫می کنیم و تالش داریم دولت تصمیمی‬ ‫بگیرد که خواسته فعاالن اقتصادی باشد‪.‬وی‬ ‫در خصوص حذف ارز ترجیحی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این اقدام یک اصالح ساختاری بود و بنای‬ ‫دولت بر این است تا انحصار شرکت ها در‬ ‫واردات و ذخیره سازی از بین برود‪.‬وزیر اقتصاد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تصمیم داریم سال اینده بخش‬ ‫اعظم تولید‪ ،‬تجارت و ذخیره سازی به بخش‬ ‫خصوصی واگذاری شود و با وجود بررسی های‬ ‫دولت از اطمینان بر روند این شاخص ها‪،‬‬ ‫عاملیت غیردولتی شود‪.‬‬ ‫محصوالت جدید ذوب اهن اصفهان می تواند‬ ‫صنعت ساختمان را متحول سازد‬ ‫سردار ابوالقاسم فروتن رییس حوزه ریاست‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬سردار حبیبی‬ ‫مدیرعامل بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح و دکتر وزیری مدیرعامل شرکت‬ ‫ارکان سازه با حضور در ذوب اهن اصفهان‬ ‫ضمن گفتگو با مهندس ایرج رخصتی‬ ‫مدیرعامل ودیگر مسئولین این شرکت از‬ ‫خط تولید و پروژه های توسعه ذوب اهن بازدید کردند‪.‬سردار فروتن در این‬ ‫دیدار‪ ،‬صنعت فوالد کشور را یکی از عرصه های موفق صنعتی در کشور دانست‬ ‫که دستاوردهای ان از جمله افتخارات نظام مقدس جمهوری اسالمی محسوب‬ ‫می شود و افزود ‪ :‬ذوب اهن اصفهان نقش مهمی در رشد صنعت فوالد کشور‬ ‫ایفا کرده است و تالشگران این صنعت ‪ ،‬توانستند معنای جهاد و ایثار در صنعت‬ ‫را به خوبی متبلور سازند ‪.‬وی افزود ‪ :‬جایگاه دهم ایران در بین تولید کنندگان‬ ‫فوالد جهان نشان از این دارد که با بهره گیری از روحیه جهادی دستاوردهای‬ ‫بسیار خوبی در کشور حاصل شده و روند رو به رشد این صنعت‪ ،‬تداوم و شتاب‬ ‫خوبی دارد‪.‬رییس حوزه ریاست ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت ‪ :‬در‬ ‫عرصه تکنولوژی و صنعت به خوبی توانستیم در مقابل تحریم ها ایستادگی‬ ‫کنیم و پیشرفت های حاصل شده برای دیگر کشورها قابل باور نیست ‪.‬سردار‬ ‫فروتن افزود ‪ :‬عقالنیتی که در صنعت فوالد وجود دارد باعث شده در بسیاری‬ ‫از محصوالت فوالدی از واردات بی نیاز شویم که اوج ان را در تولید ریل ذوب‬ ‫اهن اصفهان می توان دید ‪ .‬تولید این محصول موجب شد توسعه حمل و نقل‬ ‫ریلی کشور متوقف نشود و با اتکاء به توان داخلی پیش برود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تفاهم نامه ساخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی قرارگاه مسکن نیروهای مسلح‬ ‫با وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬افزود ‪ :‬استفاده ذوب اهن از تکنولوژی روز دنیا و‬ ‫تولید محصوالت جدید می تواند موجب تحول صنعت ساختمان کشور شود‬ ‫‪.‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز دراین دیدار با اشاره به نقش این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی در شکل گیری صنعت فوالد کشور گفت ‪ :‬قبل از پیروزی‬ ‫انقالب در کشور تنها ‪ ۵۰۰‬هزار تن محصوالت فوالدی تولید می شد اما هم‬ ‫اکنون بیش از سی میلیون تن تولید فوالد داریم و ظرفیت تولید این محصول‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیون تن است که عمده ان حاصل تالش ذوب اهنی ها در‬ ‫واحدهای صنعتی مختلف است ‪.‬وی افزود ‪ :‬صنعت ساخت و ساز کشور که در‬ ‫حال پیشرفت است باید از تکنولوژی روز بهره بگرید تا ضمن افزایش سرعت‬ ‫ساخت و کاهش هزینه ‪ ،‬ایمنی ساختمان ها نیز افزایش یابد ‪.‬مهندس رخصتی‬ ‫اظهار داشت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان خوشبختانه از تکنولوژی روز دنیا برای تولید‬ ‫محصوالت خاص استفاده می کند و محصوالت این شرکت می تواند در تحول‬ ‫صنعت ساختمان کشور موثر باشد‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫باران های موسمی ‪ ،‬پدیده ای که به فاجعه تبدیل شد ه است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس جامعه‪ -‬سیده طناز‬ ‫جعفری‪ -‬در حالی کشور این روزها درگیر‬ ‫بروز باران های موسمی شده که شاید بتوان‬ ‫گفت که ساده انگاری ان به خصوص توسط‬ ‫مردم سبب شده تا شاهد فجایعی باشیم که‬ ‫در بیشتر استان های کشورمان با ان روبرو‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بروز باران های موسمی در تابستان پدیده ای‬ ‫طبیعی است‪ ،‬ما انسان ها انرا به فاجعه تبدیل‬ ‫می کنیم؛ با تصرف بستر رودخانه راه را برروی اب‬ ‫می بندیم‪ ،‬در واقع دستگاه ها با ترک فعل و مردم با‬ ‫توجه نکردن به هشدارها و رفتارهای ساده انگارانه‪،‬‬ ‫وضعیتی را ایجاد کردند که اکنون در کشور با ان‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫چند روزی است که کشور در بخش های مختلف‬ ‫جنوب‪ ،‬مرکز‪ ،‬غرب و شرق درگیر باران های سیل‬ ‫اسا است به طوری که هر لحظه از گوشه و کنار‬ ‫خبری از مفقود شدن و جانباختن مردم‪ ،‬تخریب‬ ‫اماکن و ساختمان ها یا غوطه ور شدن خودروها‬ ‫در سیل به گوش می رسد؛ حتما در این مدت‬ ‫فیلم های زیادی از پراکنده شدن ناگهانی جمعیتی‬ ‫که در کنار و بستر رودخانه ها اتراق کرده بودند‪،‬‬ ‫مشاهده کردید؛ قطعا در نگاه اول دیدن خودروهای‬ ‫شناور در اب و چهره افرادی که ترسیده اند‪،‬‬ ‫متاثرکننده است؛ اما با کمی دقت به فیلم ها و‬ ‫عکس ها می توان دید که اب دارد مسیر خودش را‬ ‫می رود و از بستر طبیعی خود خارج نشده‪ ،‬این ما‬ ‫انسان ها هستیم که مسیر عبور را تصرف و تنگ‬ ‫کرده ایم و با زیاده خواهی حتی از بستر رودخانه ها‬ ‫هم نگذشتیم‪.‬‬ ‫بروز باران های موسمی در فصل تابستان امری‬ ‫طبیعی است‪ ،‬در واقع این سیالب ها نتیجه پدیده‬ ‫مانسون یا همان باران های موسمی است‪ ،‬یعنی‬ ‫بارش هایی که به صورت فصلی شکل می گیرد‬ ‫و در شبه قاره هند به پدیده مانسون معروفند‪ ،‬از‬ ‫انجا که بارش های موسمی که برای کشور ما در‬ ‫فصل تابستان در جنوب شرق شکل می گیرد و‬ ‫عمده رطوبت ان از اقیانوس هند و دریای عمان‬ ‫تامین می شود از این رو در کشور ما هم به مانسون‬ ‫معروف است‪ ،‬این در حالی است که کارشناسان‬ ‫معتقدند باران های موسمی نعمت بزرگی برای‬ ‫محیط زیست و منابع ابی است اما چرا هر ازگاهی‬ ‫با وقوع ان در کشور تعبیر بال از ان می شود و جان‬ ‫و مال مردم متاثر از این بال؟‬ ‫جمعیت هالل احمر اعالم کرده که ‪ ۳۸۵‬نقطه‬ ‫از کشور‪ ۲۰ ،‬استان‪ ۱۱۱ ،‬شهرستان و ‪ ۲۹‬محور‬ ‫مواصالتی متاثر از سیالب است و تاکنون در جریان‬ ‫این سیالب ها ‪ ۵۶‬نفر جان خود را از دست داده و‬ ‫تا این لحظه ‪ ۱۸‬نفر همچنان مفقود هستند این در‬ ‫حالی است که می توان با برنامه ریزی و مهمتر از‬ ‫همه به رسمیت شناختن سهم طبیعت‪ ،‬از این بالها‬ ‫جلوگیری کرد و حتی از ان به نفع خود بهره برد‬ ‫چون به هر حال حجم زیادی از سیالب در کشور‬ ‫روان می شود که در این شرایط خشکسالی و بی‬ ‫ابی بیشتر تاالب ها و دشت ها‪ ،‬نعمت بزرگی است‪.‬‬ ‫سازمان هواشناسی در تحلیلی از وضعیت باران های‬ ‫سیالبی اعال م کرد که ‪۳۰‬درصد بارش های یک‬ ‫سال زاهدان در مدت چند ساعت بارید و رکورد‬ ‫‪ ۶۰‬ساله بارش های تابستان در زاهدان شکسته‬ ‫شد؛ در استهبان استان فارس سیل بیش از ‪۲۰‬‬ ‫کشته بر جای گذاشت که بیشتر انها در کنار و‬ ‫در بستر رودخانه ها اتراق کرده بودند تا گرمای‬ ‫تابستان را در چند ساعتی با نسیم رودخانه از تن‬ ‫به در کنند اما می بینیم که فاجعه رخ داد؛ در‬ ‫شهرستان فیروزکوه هم سیل خسارات زیادی به بار‬ ‫اورد به طوری که بر اساس اعالم استانداری تهران‬ ‫سیالب در منطقه حبله رود شهرستان فیروزکوه‬ ‫در روستاهای زرین دشت‪ ،‬مزداران و اتشان‪۱۰ ،‬‬ ‫کشته‪ ۱۶ ،‬مفقودی و ‪ ۱۲‬مصدوم داشت؛ این جان‬ ‫هایی است که از دست می رود و غیر قابل جبران‬ ‫است‪ ،‬در حالی که با تعیین حدود بستر رودخانه ها‬ ‫و جلوگیری از ساخت و ساز و حضور مردم در ان‬ ‫می توان از فاجعه جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫جالب تر این است که چنین قانونی از سال ‪۱۳۶۱‬‬ ‫در کشور وجود دارد و ایین نامه ان هم موجود‬ ‫است‪ ،‬هیات وزیران در جلسه مورخ ‪۱۳۷۹/۸/۱۱‬‬ ‫بنا به پیشنهاد شماره ‪ ۴۸۵۵۶/۳۱/۱۰۰‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۷۹/۸/۳‬وزارت نیرو و به استناد ماده (‪)۵۱‬‬ ‫قانون توزیع عادالنه اب ـ مصوب ‪ ۱۳۶۱‬ـ ایین نامه‬ ‫مربوط به بستر و حریم رودخانه ها‪ ،‬انهار‪ ،‬مسیل ها‪،‬‬ ‫مرداب ها‪ ،‬برکه های طبیعی و شبکه های ابرسانی‪،‬‬ ‫ابیاری و زهکشی را تصویب کرد که در ماده‬ ‫‪ ۲‬این قانون شرکت های اب منطقه ای مکلف‬ ‫شدند با توجه به امکانات‪ ،‬حد بستر و حریم‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬انهار‪ ،‬مسیل ها‪ ،‬مرداب ها و برکه های‬ ‫طبیعی موجود در حوزه فعالیت خود را با برنامه‬ ‫ریزی مشخص و با اعزام کارشناس یا کارشناسان‬ ‫ذیصالح طبق مقررات این ایین نامه تعیین کنند‪.‬‬ ‫محمد درویش رئیس کمیته محیط زیست در‬ ‫کرسی سالمت اجتماعی یونسکو در این باره گفت‪:‬‬ ‫این بارندگی ها به دلیل اینکه عمدتا در مناطقی‬ ‫می بارد که ما دارای ابخوان های درشت دانه و‬ ‫چاله های کویری هستیم‪ ،‬از این رو به بهبود وضع‬ ‫محیط های ابی و تاالب ها به خصوص در منطقه‬ ‫جازموریان‪ ،‬بلوچستان و جنوب کرمان کمک می‬ ‫کند‪ ،‬نباید نگران این باشیم که این حجم اب هدر‬ ‫برود و وارد پهنه های کویری‪ ،‬خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان شود‪ ،‬در مجموع ماهیت سیالب ها شست و‬ ‫شوی خاک و بهبود قابلیت تاب اوری و حاصلخیزی‬ ‫است و باید با همین قدرت روان حرکت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما چیزی که نگرانی ایجاد می کند این‬ ‫است که ما به حریم سیالبی رودخانه ها احترام‬ ‫نمی گذاریم‪ ،‬در بستر سیالبی رودخانه ها کشت‬ ‫و کار و ساخت و ساز می کنیم و بعد با خسارت‬ ‫مواجه می شویم این خسارت ها نه ناشی از ماهیت‬ ‫سیل که ناشی از عدم درک ما از قوانین حاکم بر‬ ‫طبیعت است‪.‬‬ ‫پژوهشگر حوزه منابع طبیعی به اجرای طرح‬ ‫تعیین حریم سیالبی رودخانه ها از سوی وزارت‬ ‫نیرو اشاره کرد و گفت‪ :‬این طرح از زمان برنامه‬ ‫‪ ۵‬ساله چهارم توسعه بر زمین مانده و از ان زمان‬ ‫تاکنون هنوز ‪ ۶۰‬درصد این حریم هم تعیین نشده‬ ‫است‪ ،‬وزارت نیرو علت کندی کار را کمبود منابع‬ ‫مالی اعالم می کند در حالی که پول الزم برای‬ ‫اجرای این طرح حدود ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان است‬ ‫که تقریبا کمتر از یک صدم پولی است که برای‬ ‫سد بختیاری در استان لرستان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬اما ‪ ۱۰‬سال است که گفته می‬ ‫شود پول مورد نیاز برای اجرای طرح تعیین حریم‬ ‫سیالبی رودخانه ها موجود نیست؛ در حالی که‬ ‫ده ها برابر این پول برای سدسازی هزینه شده‬ ‫است‪ .‬به نظر این بیشتر شبیه بهانه است‪ ،‬این امر‬ ‫باید به مطالبه تبدیل شود تا هر چه زودتر حریم‬ ‫سیالبی رودخانه ها مشخص شود و بر اساس این‬ ‫حریم اجازه ساخت و ساز‪ ،‬ورود و تجاوز داده‬ ‫نشود ان وقت شاهد این خواهیم بود که سیل ها‬ ‫به تاب اوری سرزمین بدون نگرانی از خسارت‬ ‫به مردم و سازه های زیر بنایی کمک می کنند‪.‬‬ ‫است‬ ‫درویش تاکید کرد‪ :‬سیل از قدیم در فرهنگ ایران‬ ‫به نعمت معروف بود اما ما با نابخردی این نعمت‬ ‫را به نقمت تبدیل کردیم‪ ،‬در واقع ماهیت طبیعی‬ ‫سیالب ها این است که در زمین نفوذ می کنند‪،‬‬ ‫برای این کار نیازی به کمک دستی نیست‪ ،‬انسان ها‬ ‫فقط به قوانین طبیعت احترام بگذارند کافی است‪،‬‬ ‫ما کشوری هستیم که ابخوان های بسیار زیادی‬ ‫داریم‪ ،‬زمانی عبدالناصر رییس جمهور وقت مصر‬ ‫گفته بود که اگر در مصر هم مانند ایران ابخوان‬ ‫های درشت دانه بود ما هرگز سد اسوان را نمی‬ ‫ساختیم‪ ،‬در واقع مصر شبیه جلگه خوزستان است‬ ‫که به دلیل ابرفت های ریزدانه امکان حفر چاه و‬ ‫ابخوان در ان وجود ندارد اما بیشتر مناطق ایران‬ ‫در استان های کرمان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و هرمزگان‬ ‫مستعد نفوذ اب در ابخوان ها هستند و این سیل‬ ‫ها به ارتقاء این ماجرا کمک می کنند‪ ،‬ما فقط باید‬ ‫تالش کنیم پوشش های گیاهی را حفظ کنیم که‬ ‫حفظ ان باعث می شود ضریب هرزاب کاهش یابد‬ ‫و به این ترتیب تاب اوری حفظ شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به طور طبیعی قدرت نفوذ اب در‬ ‫ابخوان های درشت دانه بیشتر است‪ ،‬در ابخوان‬ ‫های ابرفتی اصال سفره های زیر زمینی شکل نمی‬ ‫گیرد مانند مناطق جلگه ای ما در خوزستان یا‬ ‫برخی از جلگه ها در میناب‪ ،‬انجا نمی توانیم اب‬ ‫را در زمین نفوذ دهیم اما در جاهایی که ابرفت‬ ‫درشت دانه است این امکان وجود دارد‪ ،‬االن‬ ‫اشتباهی که در سد سیوند کردند این است که‬ ‫مخزن سد را در ابرفت درشت دانه ساختند در‬ ‫نتیجه اب هیچ وقت پشت مخزن جمع نمی شود و‬ ‫مدام نفوذ می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته محیط زیست در کرسی سالمت‬ ‫اجتماعی یونسکو با اشاره به اینکه نباید با توجه‬ ‫به ریزش فراوان باران در بخش هایی از کشور‬ ‫دچار اشتباه شویم گفت‪ :‬در مجموع در استان‬ ‫های جنوبی ما به ویژه هرمزگان و کرمان میانگین‬ ‫ریزش های اسمانی امسال با ‪ ۱۳۰‬درصد بیشتر‬ ‫به مراتب بیشتر از میانگین ‪ ۵۰‬ساله بوده و این‬ ‫بارندگی های اخیر هم باعث می شود باز این‬ ‫افزایش میانگین خودش را بیشتر نشان دهد و‬ ‫این باعث می شود که میانگین کل بارندگی امسال‬ ‫کشور به دلیل بارندگی هایی که در مناطق جنوبی‬ ‫کشور اتفاق افتاده به حد طبیعی نزدیک شود؛ نباید‬ ‫ما به غلط تصور کنیم که تمام کشور امسال از‬ ‫لحاظ بارش وضع طبیعی داشته است‪ ،‬در واقع این‬ ‫بارش ها باعث شد میانگین بارندگی کشور به مرز‬ ‫طبیعی برسد اما در بخش های قابل توجهی از‬ ‫زاگرس‪ ،‬ایران مرکزی‪ ،‬شرق ایران میانگین بارندگی‬ ‫ها خیلی کمتر از میانگین بلندمدت بوده است و‬ ‫خشکی و کم ابی بیشتر بخش ها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫همچنین رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان‬ ‫هواشناسی کشور درباره علت این سیل ها پدیده‬ ‫مانسون گفت‪ :‬پدیده مانسون در واقع همان بارش‬ ‫های موسمی است یعنی بارش هایی که به صورت‬ ‫فصلی شکل می گیرد‪ ،‬مانسون در مناطق مختلف‬ ‫به نام های مختلف شناخته می شود اما اسم‬ ‫مانسون بیشتر بر روی شبه قاره هند معروف است‪،‬‬ ‫بارش های موسمی که برای ما در فصل تابستان‬ ‫در جنوب شرق کشور شکل می گیرد عمده‬ ‫رطوبتش از اقیانوس هند و دریای عمان است برای‬ ‫همین به جای باران های موسمی به ان مانسون‬ ‫می گویند که با همان نامی که در شبه قاره هند‬ ‫معروف است در کشور ما هم شناخته می شود‪.‬‬ ‫شود‪.‬‬ ‫صادق ضیاییان افزود‪ :‬مکانیزم مانسون در کشور‬ ‫به این صورت است که رطوبت مورد نیاز خود را از‬ ‫روی دریاهای جنوبی مانند خلیج فارس و دریای‬ ‫عمان تامین می کند که عمدتا مناطق جنوب شرق‬ ‫از جمله سیستان و بلوچستان ‪ ،‬شرق هرمزگان و‬ ‫جنوب کرمان را تحت تاثیر قرار می دهد اما زمانی‬ ‫که مانند پدیده ای که االن کشور درگیر ان است‪،‬‬ ‫خیلی شدت داشته باشد بخش های وسیع تری‬ ‫از کشور را دربر می گیرد‪ ،‬در مجموع وقوع باران‬ ‫های موسمی طبیعی است اما وقتی شدید می شود‬ ‫مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا چنین حجم بارشی بی سابقه‬ ‫بوده است افزود‪ :‬ممکن است بارندگی از ان چیزی‬ ‫که اکنون بر اساس مدل های هواشناسی پیش‬ ‫بینی شده کمتر و یا بیشتر باشد بنابراین باید صبر‬ ‫کنیم که بارش ها تمام شود بعد با یک دوره اماری‬ ‫مقایسه شوند تا مشخص شود که ایا بارش ها کم‬ ‫سابقه و یا بی سابقه بوده است‪ ،‬البته قطعا این‬ ‫میزان بارش خیلی معمولی نیست اما اینکه بی‬ ‫سابقه و یا کم سابقه باشد بعد از پایان بارندگی‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تاثیر تغییر اقلیم در رژیم بارش های‬ ‫موسمی گفت‪ :‬این سامانه ای که االن در کشور‬ ‫فعال است فی نفسه اثر مستقیم تغییر اقلیم نیست‬ ‫اما می تواند اثر ثانویه باشد در واقع چیزی که اتفاق‬ ‫می افتد همان مکانیزیم باران های موسمی است‬ ‫اما تقویت شده ان روی کشور ما رخ داده است‪،‬‬ ‫مباحث تغییر اقلیم یکی این است که بارش ها‬ ‫خارج از سطح نرمال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫ضیاییان ادامه داد‪ :‬در مجموع خاصیت بارش‬ ‫های موسمی سیل اسا بودن است‪ ،‬در جنوب‬ ‫شرق کشور در یک ماه گذشته بارها و بارها سیل‬ ‫امده است ان چیزی که االن با ان مواجه هستیم‬ ‫پهنه اثر سیل است که بسیار گسترده تر و شدت‬ ‫ان بسیار زیاد شده است بنابراین به نظر مساله‬ ‫خاصی است که می توان گفت علت شدید شدن‬ ‫ان قوت گرفتن باران های موسمی است‪ ،‬در واقع‬ ‫مکانیزی که باعث تشدید بارش های موسمی می‬ ‫شود شدید تر شده است‪ ،‬تغییر رطوبت بیشتری‬ ‫دارد صورت می گیرد و ناپایداری ها بیشتر شده‬ ‫است که می تواند به تاثیر تغییر اقلیم برگردد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬گاهی در نقشه های هواشناسی‬ ‫چندین عامل دست به دست هم می دهند تا‬ ‫اتفاقی رخ دهد یا تشدید شود‪ .‬در بارش های‬ ‫اخیر هم همینطور است در واقع چند عامل از‬ ‫جمله نفوذ جریانات رطوبتی از روی دریاها در‬ ‫اثر جریانات سطح زمین بر روی منطقه ما و فالت‬ ‫مرکزی کشور شدت گرفته که باعث شد پدیده‬ ‫مانسون در نقاط مختلف کشور با شدت رخ دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پیش بینی سازمان هواشناسی‬ ‫کشور گفت‪ :‬تغییر اقلیم یک فرایند بلندمدت ‪، ۲۰‬‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬ساله است و یکی از اثراتش افزایش دما‬ ‫است‪ ،‬مثال االن نسبت به ‪ ۵۰‬سال پیش متوسط‬ ‫دمای کشور ‪ ۲‬درجه افزایش یافته است که اثراتش‬ ‫می تواند خشکی‪ ،‬بارش های شدید‪ ،‬افزایش تعداد‬ ‫دفعات سیل و بارش های جنوبی کشور باشد‪ ،‬همه‬ ‫اینها تبعات تغییر اقلیم است بنابراین نباید از وقوع‬ ‫انها تعجب کنیم اما باید خود را با ان سازگار کنیم‬ ‫تا کمترین اسیب متوجه کشور شود‪.‬‬ ‫وی درباره امکان پیش بینی شدت بارش های‬ ‫موسمی اظهارداشت‪ :‬شدت بارش مانسون قابل‬ ‫پیش بینی است و هشدارهای قرمز و نارنجی که‬ ‫صادر می شود در همین راستا است اما ان چیزی‬ ‫که عدم قطعیتش باالست‪ ،‬میزان بارش هاست؛‬ ‫چون بارش هایی که اتفاق می افتد از نوع همرفتی‬ ‫و رگباری است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 11‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1369‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫ارایه سازوکارهای مناسب برای جلوگیری از رسوب کاالهای وارداتی‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬شیما توکلی افشاری‪ -‬اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫ساز و کارهای جدید جلوگیری از رسوب کاال در گمرک و تسریع در تعیین تکلیف اموال تملیکی را‬ ‫تصویب کردند که براساس ان و درصورت تصویب هیات دولت‪ ،‬ثبت سفارش و تخصیص ارز برای‬ ‫کاالهای اولویت دار سرعت می یابد‪.‬‬ ‫در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست ایت اله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد‪،‬‬ ‫بیشازهفتهزارنفرساعتدوره‬ ‫اموزشیدرسهماههنخستسال‪1401‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری از برگزاری‬ ‫بیش از هفت هزار نفر ساعت دوره اموزشی در سه ماهه نخست‬ ‫سال ‪1401‬در این شرکت خبر داد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬جهانبخش سلیمیان مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان چهارمحال و بختیاری در تشریح این خبر گفت‪:‬‬ ‫اجرای برنامه های اموزشی در محل کار به کارمندان کمک‬ ‫می کند که احساس کنند روی ان ها سرمایه گذاری شده است‪ .‬با‬ ‫ادامه ی اموزش مهارت ها و توانایی های جدید به کارمندان‪ ،‬ان ها‬ ‫نه تنها کارمندان بهتری می شوند‪ ،‬بلکه احساس می کنند اعضای‬ ‫سازنده تری در سازمان هستند‪ .‬این امر روحیه و قابلیت های‬ ‫انان را در محل کار بهبود می بخشد‪.‬وی با اشاره به افزایش‪11‬‬ ‫درصدی اموزش های برگزار شده نسبت به بازه زمانی سه ماهه‬ ‫نخست سال ‪ 1400‬افزود‪ :‬این اموزش ها برای تمامی کارکنان‬ ‫برگزار شده که شامل دوره های عمومی و تخصصی بوده است‪.‬‬ ‫سلیمیان همچنین به برگزاری ‪ 15‬دوره و سمینار اموزشی در این‬ ‫بازه زمانی اشاره کرد و افزود‪ 10 :‬دوره از برنامه های اموزشی به‬ ‫صورت حضوری صورت گرفته است‪.‬مدیرعامل شرکت گاز استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در پایان اظهار داشت‪ :‬سازمان در تالش‬ ‫است که تجاربی فراهم اورد تا فرد را در انجام اثر بخش تر وظایف‬ ‫شغلی یاری رساند‪ .‬هدف برنامه اموزشی ان است که این تجارب‬ ‫را به نحوی ساخت دهد که نگرش ها یا مهارت های مناسب و‬ ‫مقتضی کسب شوند و گسترش یابند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اموزش را می توان‬ ‫به عنوان تالشی از سوی سازمان برای تغییر رفتار اعضای خود‬ ‫از رهگذر فرایند یادگیری به منظور افزایش اثربخشی تلقی کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫ساز و کار جدیدی برای جلوگیری از رسوب کاالهای وارداتی در گمرکات کشور و تسریع در تعیین‬ ‫تکلیف اموال تملیکی تصویب و مقرر شد در جلسه اینده هیات وزیران به تصویب برسد‪.‬‬ ‫از جمله این تمهیدات افزایش سرعت عمل از طریق اتصال و به روز رسانی تبادل اطالعات در مورد‬ ‫کاالهای وارداتی و اموال تملیکی به صورت زنجیره ای و هماهنگ میان دستگاه های ذیربط است‪.‬‬ ‫تسریع در ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کاالهای اولویت دار از جمله تصمیمات این جلسه بود‬ ‫و مقرر شد عملکرد دستگاه ها در این زمینه بدون انفصال و به صورت زنجیره ای متصل ساماندهی‬ ‫و انضباط الزم را پیدا کند که در این دولت نسبت تعیین تکلیف هیچ وقفه ای انجام نشده و اموال‬ ‫به صورت جهادی تعیین تکلیف شده است‪ .‬در این جلسه همچنین گزارشی از اخرین وضعیت‬ ‫موجودی کاالها در گمرکات کشور و اقداماتی که در دولت فعلی در جهت ساماندهی گمرکات و‬ ‫کاهش رسوب کاالها انجام شده ارائه شد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان؛‬ ‫نیروهای عملیاتی در مناطق سیل زده همچنان در اماده باش کامل هستند‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬سرویس استان ها‪-‬‬ ‫نازنین سادات جعفری‪ -‬سخنگوی‬ ‫صنعت برق گفت‪ :‬نیروهای عملیاتی در‬ ‫مناطق سیل زده همچنان در اماده باش‬ ‫کامل هستند و صنعت برق به دستور‬ ‫وزیر نیرو تا حل کامل مشکالت ناشی‬ ‫از سیل و اب گرفتگی در کنار مردم به‬ ‫خدمت رسانی ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه‬ ‫خاموشی های ناشی از سیل در کشور برطرف‬ ‫شده است افزود‪ :‬ممکن است در مناطقی که‬ ‫راه های دسترسی هنوز بازگشایی نشده یا به‬ ‫دلیل جلوگیری از برق گرفتگی و رعایت نکات‬ ‫ایمنی مردم‪ ،‬شبکه های برق به طور موقت‬ ‫بی برق باشند که به محض بازگشایی مسیر‬ ‫دسترسی و رفع مالحظات ایمنی‪ ،‬این مناطق‬ ‫چاره ای جز اصالح در شیوه تخصیص ارز ترجیحی نداشتیم‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬سرویساقتصادی‪-‬معصومه‬ ‫سعیدی‪-‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس یازدهم گفت‪ :‬چاره ای جز اصالح در‬ ‫شیوه تخصیص ارز ترجیحی نداشتیم و می‬ ‫بایست این طرح اجرایی می شد‪ .‬محسن‬ ‫زنگنه با بیان اینکه تورم ماهیانه در اقتصاد‬ ‫کشور موضوعی بسیار مهم است افزود‪ :‬اگر‬ ‫در چند ماه پشت سر هم ماندگار شود؛‬ ‫پایین امدن ان خیلی سخت می شود‪ ،‬اما‬ ‫وقتی یک ماه باال رود و ماه بعد شیب ان‬ ‫کم شود نشان می دهد که این شوک تورمی‬ ‫گذار و مقطعی بوده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی به طور قطع‬ ‫باید به مرحله اجرا می رسید‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما چاره ای‬ ‫جزاصالحدرشیوهتخصیصارزترجیحینداشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درست است که اکنون نفت زیادی‬ ‫فروختیم و میزان وصولی های حاصل از درامد‬ ‫هیات مدیره جدید مجمع خیرین مدرسه ساز‬ ‫استان گیالن انتخاب شدند‬ ‫نیز برق دار خواهند شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نواقص و‬ ‫اسیب های وارده به شبکه ها در حال رفع است و‬ ‫با برق دار کردن شبکه های برق مناطق سیل زده‪،‬‬ ‫شرایط تحت کنترل بوده و شبکه سراسری برق‬ ‫پایدار است‪ .‬سخنگوی صنعت برق با قدردانی‬ ‫از تالش بی وقفه و جهادی کارکنان صنعت برق‬ ‫برای پایداری شبکه های برق و کمک رسانی به‬ ‫هم وطنان‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای عملیاتی در مناطق‬ ‫سیل زده همچنان در اماده باش کامل هستند و‬ ‫صنعت برق به دستور وزیر نیرو تا حل کامل‬ ‫مشکالت ناشی از سیل و اب گرفتگی در کنار‬ ‫مردم به خدمت رسانی ادامه خواهد داد‪ .‬رجبی‬ ‫مشهدی اضافه کرد‪ :‬شبکه های برق ‪ ۲۱‬استان‬ ‫کشور از چهارشنبه هفته قبل به دلیل سیل‪،‬‬ ‫طوفان و بادهای شدید و رانش زمین‪ ،‬دچار‬ ‫اسیب دیدگی شد که با همت کارکنان پرتالش‬ ‫شرکت های توزیع و برق منطقه ای به سرعت‬ ‫مورد بازیابی قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬استمرار‬ ‫بارندگی های شدید سبب شده تا گروه های‬ ‫اجرایی و تعمیراتی ‪ ۲۴‬ساعته مشغول ترمیم‬ ‫شبکه ها و اقدم های اصالحی و برقراری برق‬ ‫نقاط اسیب دیده باشند‪ .‬سخنگوی صنعت‬ ‫برق خاطرنشان کرد‪ :‬هم وطنان در هنگام بارش‬ ‫باران یا جاری شدن سیل‪ ،‬برای جلوگیری از‬ ‫برق گرفتگی‪ ،‬از خطوط فشار قوی دوری کنند‬ ‫و در صورت مشاهده سیم قطع شده و اویزان‪،‬‬ ‫ضمن دور شدن از محل‪ ،‬موضوع را از طریق‬ ‫شماره تلفن ‪ ۱۲۱‬به اداره برق اطالع دهند‪.‬‬ ‫پیش از این سخنگوی صنعت اب درباره‬ ‫میزان اسیب وارده به تاسیسات اب و برق‬ ‫در اثر سامانه بارشی گفت‪ :‬زمانی که هشدار‬ ‫قرمز و نارنجی از سوی سازمان هواشناسی‬ ‫صادر می شود گروه های عملیاتی بر اساس‬ ‫هشدارهای صادره اماده می شوند‪« .‬فیروز‬ ‫قاسم زاده» بیان داشت‪ :‬از هفته قبل بر اساس‬ ‫هشداری که صادر شد گروه های عملیاتی وارد‬ ‫عمل شدند و جاهایی که حساسیت بیشتری‬ ‫وجود داشت اطالع رسانی الزم انجام شد‪،‬‬ ‫همچنین یک مانور عملیاتی در تاسیسات‬ ‫انجام شد و گروه هایی تجهیز و در مناطق‬ ‫مستقر شدند‪ .‬سخنگوی صنعت اب ادامه داد‪:‬‬ ‫براین اساس برای هر نوع قطعی در اب برق‬ ‫برنامه عملیاتی تدارک دیده شد‪ .‬قاسم زاده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬باوجود بارش هایی که اتفاق افتاد‬ ‫کم ترین میزان خسارت متوجه تاسیسات اب و‬ ‫برق شد و در برخی شهرها که شبکه ابرسانی‬ ‫خسارت دیده بود در سریعترین زمان ممکن‬ ‫نسبت به مرمت انها اقدام شد‪.‬‬ ‫نفت ما بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه‬ ‫نسبت به سال گذشته رشد داشته و بالغ بر ‪۴۰۰‬‬ ‫درصد افزایش فروش نفت داشتیم‪ ،‬اما با این وجود‬ ‫اگر قرار بر تداوم استفاده از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود‪،‬‬ ‫اکنون با کمبود ارز مواجه بودیم و قطعاً به دلیل‬ ‫فشار تداوم ارز ترجیحی به دولت برای استقراض‬ ‫از بانک مرکزی و وقوع کسری بودجه ارزی‪ ،‬تورم‬ ‫نیز ماندگار می شد‪ ،‬زیرا رقم بسیار باالیی بود و‬ ‫حتی براوردمان این بود که امسال میزان نیاز‬ ‫به ارز ترجیحی به ‪ ۲۵‬میلیارد دالر هم خواهد‬ ‫رسید‪ .‬این نماینده مردم در مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در شرایطی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پرداخت‬ ‫می شد‪ ،‬خود دولت یکی از تقاضاکنندگان ارز از‬ ‫بازار ازاد بود که موجب افزایش قیمت ارز در بازار‬ ‫ازاد و همچنین تورم بیشتر می شد‪ ،‬ان هم به‬ ‫دلیل اینکه برای تامین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان مازاد‬ ‫بر درامدهای نفتی خود‪ ،‬به ارز بازار ازاد نیاز‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی گیالن ‪:‬‬ ‫‪ 63‬درصد مستمری بگیران تامین اجتماعی گیالن‬ ‫را بازنشستگان تشکیل میدهند‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫مــدارس گیــان جلســه عمومــی عــادی هیــات امنــا و انتخابــات‬ ‫هیــات مدیــره و بازرســان مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان‬ ‫گیــان بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی بــا حضــور اعضــا‬ ‫هیــات امنــا و هیــات مدیــره و بازرســان قبلــی و مهنــدس علــی‬ ‫دقیــق مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس گیــان در‬ ‫محــل ســالن جلســات اداره کل نوســازی مــدارس اســتان برگــزار‬ ‫و بــا رای گیــری مســتقیم‪ ،‬اعضــای هیــات مدیــره جدیــد انتخــاب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫دقیــق در ایــن مراســم ضمــن خیرمقــدم گویــی بــا بــر شــمردن ارزش کار‬ ‫خیــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بــرای مــا افتخــار اســت میزبــان عزیزانــی باشــیم‬ ‫کــه از دارایــی خــود در راه توســعه زیرســاخت هــای اموزشــی عاشــقانه مــی‬ ‫گذرنــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه کار مدرســه ســازی همیشــه ی تاریــخ مانــدگار خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬تصریــح نمــود‪ :‬شــما خیریــن توفیــق داریــد در مانــدگاری ایــن فرهنــگ‬ ‫مقــدس نقــش افریــن باشــید‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان در ادامــه بــا اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات‬ ‫مجمــع خیریــن مدرســه ســاز گیــان‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬انتظــار داریــم انتخابــات‬ ‫براســاس دســتورالعمل هــای موجــود و بــا رعایــت قوانیــن مربــوط برگــزار و‬ ‫همــه بایــد در رونــد بهتــر برگــزاری ایــن انتخابــات تــاش کنیــم‪.‬‬ ‫وی ضمــن قدردانــی از همراهــی خیریــن مدرسهســاز در احــداث فضاهــای‬ ‫اموزشــی و مــدارس اســتان بــر نقــش محــوری و ســازنده خیریــن مدرســه‬ ‫ســاز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫دقیــق در پایــان اذعــان داشــت‪ :‬بایــد بــا همدلــی در رفــع کمبــود فضاهــای‬ ‫اموزشــی تــاش نمــوده و بــا همــت وکوششــی خســتگی ناپذیــر محیــط هــای‬ ‫زیبــا‪ ،‬ایمــن و جدیــد بــرای اینــده ســازان میهــن اســامی را فراهــم کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در پایــان ایــن جلســه انتخابــات هیــات رئیســه مجمــع خیریــن‬ ‫مدرســه ســاز اســتان برگــزار و اقایــان‪ :‬میرمســعودی بــه عنــوان رئیــس هیــات‬ ‫مدیــره‪ ،‬جواهــری نایــب رئیــس و عاشــوری بــه عنــوان خزانــه دار مجمــع‬ ‫خیریــن مدرســه ســاز اســتان بــرای مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب شــده و همچنیــن‬ ‫یعقوبــی نیــز بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن مجمــع توســط اعضــای هیــات‬ ‫مدیــره جدیــد انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫تعــداد ‪ 106‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪ 168500‬نفــری مســتمری‬ ‫بگیــران تحــت پوشــش تامیــن اجتماعــی گیــان را بازنشســتگان‬ ‫تشــکیل میدهنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان گیــان ‪ ،‬علــی حســین نــژاد بــا بیــان اینکــه بازنشســتگی و درمــان‬ ‫دو خدمــت شــاخص ســازمان از منظــر مخاطبیــن بــوده و باالتریــن میــزان‬ ‫هزینــه هــای تعهداتــی را شــامل میگردنــد اظهــار داشــت ‪ :‬تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت مــاه ســالجاری تعــداد ‪ 106‬هــزار نفــر از جمعیــت ‪168500‬‬ ‫نفــری مســتمری بگیــران تحــت پوشــش در اســتان را بازنشســتگان تشــکیل‬ ‫داده انــد ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه پیــش بینــی میگــردد ایــن تعــداد در حــال حاضــر‬ ‫از ‪ 107‬هــزار نفــر گذشــته باشــد افــزود ‪ :‬ایــن رقــم بیانگــر ســهم ‪63‬‬ ‫درصــدی بازنشســتگان بــه نســبت کل مســتمری بگیــران اســت در حالــی‬ ‫کــه ایــن نســبت در کل کشــور ‪ 67‬درصــد میباشــد ‪.‬‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعــی گیــان بــا اســتناد بــه گــزارش امــاری منتشــره‬ ‫ســازمان مبنــی بــر عبــور تعــداد مســتمری بگیــران تحــت پوشــش از ‪4‬‬ ‫میلیــون نفــر در پایــان ســال ‪ ، 1400‬اذعــان داشــت ‪ :‬مســتمری بگیــران‬ ‫بازمانــده پرونــده هــای فوتــی در اســتان ‪ 55000‬نفــر بــوده و ایــن تعــداد‬ ‫‪ 6/32‬درصــد از مجمــوع ایــن گــروه از مخاطبیــن را دربرمیگیــرد کــه از‬ ‫نســبت ‪ 29‬درصــدی کشــور باالتــر اســت ‪.‬‬ ‫علــی حســین نــژاد بــا تاکیــد بــر اینکــه در ســال گذشــته بابــت پرداخــت‬ ‫مســتمری هــا بــه طــور متوســط ماهانــه ‪ 650‬میلیــارد تومــان در ایــن‬ ‫بخــش پرداختــی در ســطح اســتان انجــام شــده ‪ ،‬اظهــار داشــت بــا‬ ‫اعمــال ضرایــب افزایشــی ســال جدیــد از خردادمــاه ‪ ،‬متوســط ایــن رقــم‬ ‫در ســالجاری بــه ‪ 1000‬میلیــارد تومــان افزایــش یافتــه کــه در صــورت‬ ‫ابــاغ مصوبــه اخیــر رقــم ان مجــددا ً از رشــدی چشــمگیر برخــوردار بــوده و‬ ‫تامیــن منابــع مالــی الزم را دشــوارتر از گذشــته مینمایــد ‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان میســازد بیــش از ‪ 7000‬نفــر ازکارافتــاده نیــز در زمــره‬ ‫مســتمری بگیــران تامیــن اجتماعــی گیــان از تعهــدات مربوطــه بهــره‬ ‫منــد هســتند ‪.‬‬ ‫بازنشستگان نمونه تامین اجتماعی گیالن‬ ‫معرفی و تجلیل گردیدند‬ ‫درمانگاه تخصصی عصر بیمارستان حضرت رسول‬ ‫اکرم (ص) رشت اماده پذیرش بیماران است‬ ‫چهــره هــای برتــر و نمونــه جامعــه بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی گیــان‬ ‫در بیســتمین فراخــوان انتخــاب مســتمری بگیــران نمونــه ایــن ســازمان بــا‬ ‫حضــور مســئولین اســتانی مــورد تجلیــل قــرار گرفتنــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی گیــان ‪ ،‬بــه‬ ‫دنبــال انجــام فراخــوان بیســتمین دوره انتخــاب بازنشســتگان نمونــه ایــن ســازمان از‬ ‫ابتــدای ســالجاری و پــس از جمــع اوری و بررســی مــدارک و مســتندات و فرمهــای‬ ‫ارائــه شــده توســط متقاضیــان ‪ ،‬بــر اســاس ســهمیه اباغــی تعــداد شــش نفــر از‬ ‫واجدیــن شــرایط کــه باالتریــن امتیــازات در شــاخص هــای تعییــن کننــده را کســب‬ ‫نمــوده بودنــد بــه عنــوان نفــرات برتــر و بازنشســتگان نمونــه ســال ‪ 1401‬معرفــی و در‬ ‫ائینــی بــا حضــور مقامــات و مســئولین تجلیــل گردیدنــد ‪.‬‬ ‫بــر ایــن اســاس اقایــان محمدرســول ســماکچی ‪ ،‬محمدعلــی دربنــدی ‪ ،‬هرمــز معیــری‬ ‫‪ ،‬بهــزاد صهبــا ‪ ،‬مهــدی ســلیمی و ابراهیــم یوســف زاده نفــرات منتخــب بیســتمین دوره‬ ‫انتخــاب بازنشســتگان نمونــه در اســتان گیــان در ســال ‪ 1401‬بودنــد ‪.‬‬ ‫ســابقه بیمــه پــردازی ‪ ،‬کارافرینــی و ایجــاد اشــتغال ‪ ،‬ادامــه تحصیــل ‪ ،‬خلــق اثــار‬ ‫هنــری ‪ ،‬علمــی و پژوهشــی ‪ ،‬تدریــس دانشــگاهی ‪ ،‬فعالیــت هــای اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫و عــام المنفعــه ‪ ،‬ایثارگــری ‪ ،‬موفقیــت هــای تحصیلــی ورزشــی و علمــی فرزنــدان و ‪...‬‬ ‫از مهمتریــن مولفــه هــای اثرگــذار در ایــن انتخــاب بودنــد ‪.‬‬ ‫ائیــن تجلیــل از بازنشســتگان نمونــه تامیــن اجتماعــی گیــان همزمــان بــا ‪ 25‬ذی‬ ‫الحجــه روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان بــا حضــور معــاون سیاســی امنیتی اســتاندار‬ ‫گیــان ‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان رشــت ‪ ،‬مدیــرکل تامیــن اجتماعــی ‪ ،‬مدیــر امــور شــعب‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران و روســای کانونهــای بازنشســنگی برگــزار شــد ‪.‬‬ ‫بــا هــدف افزایــش رضایتمنــدی مخاطبــان ‪ ،‬درمانــگاه تخصصــی‬ ‫بیمارســتان حضــرت رســول اکــرم (ص) رشــت در شــیفت عصــر بــا‬ ‫نوبــت دهــی قبلــی ارائــه خدمــات مینمایــد ‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی و امــور فرهنگــی اداره کل تامیــن اجتماعــی‬ ‫گیــان بــه نقــل از ســایت مدیریــت درمــان اســتان ‪ ،‬دکتــر ابراهیمــی بــا‬ ‫بیــان اینکــه بــه منظــور خدمــات رســانی بیشــتر و رفــاه حــال بیمــه شــدگان‬ ‫و بازنشســتگان عزیــز ‪ ،‬شــیفت عصــر درمانــگاه تخصصــی بیمارســتان حضــرت‬ ‫رســول اکــرم (ص) از بهمــن مــاه ســال ‪ 1400‬و همزمــان بــا ایــام دهــه فجــر‬ ‫اغــاز بــه کار نمــوده اســت افــزود ‪ :‬در ایــن مرکــز متخصصیــن مختلفــی از‬ ‫جملــه قلــب ‪ ،‬ارتوپــدی ‪ ،‬داخلــی ‪ ،‬جراحــی عمومــی ‪ ،‬اطفــال ‪ ،‬زنــان و زایمــان‬ ‫و مغــز و اعصــاب ارائــه خدمــت مینماینــد ‪.‬‬ ‫مدیردرمــان تامیــن اجتماعــی گیــان ســاعت کار درمانــگاه عصــر بیمارســتان‬ ‫حضــرت رســول اکــرم (ص) رشــت را از ســاعت ‪ 14‬لغایــت ‪ 16‬روزهــای‬ ‫کاری اعــام و اظهــار داشــت ‪ :‬متقاضیــان میتواننــد جهــت دریافــت نوبــت‬ ‫بــه صــورت غیرحضــوری از طریــق شــماره تلفــن هــای ‪ 33617502-7‬و‬ ‫‪ 33604961‬و یــا ســایت ‪ nobatdgilan.tamin.ir‬و یــا کــد دســتوری‬ ‫‪ #4#1420#13#‬بــا انتخــاب شــیفت عصــر اقــدام نماینــد ‪.‬‬ ‫خاطــر نشــان میســازد تمامــی خدمــات درمانــی در مراکــز ملکــی ســازمان‬ ‫بــرای بیمــه شــدگان و بازنشســتگان مشــمول قانــون کار رایــگان اســت ‪.‬‬ ‫داشت و این موضوع خود تحریکی می شد که‬ ‫میزان اختالف بین ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و ارز ازاد‬ ‫را بیشتر می کرد‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس گفت‪ :‬در حوزه گندم میزان مصرف روزانه‬ ‫ما نزدیک به ‪ ۱۹‬هزار تن در روز بود اما اکنون‬ ‫جمع مصرف ما در حوزه گندم حدود ‪ ۱۵‬هزار تن‬ ‫است و همین نشان می دهد که این ارز و سرکوب‬ ‫قیمتی حاصل از اعطای ان عم ً‬ ‫ال تحریک کننده‬ ‫واردات بوده و طبق بررسی ها واردات را هم باال‬ ‫برده بود‪ .‬زنگنه در مورد کاهش نرخ تورم در‬ ‫تیرماه با توجه به حذف ارز ترجیحی بیان کرد‪:‬‬ ‫در اقتصاد کشور‪ ،‬تورم ماهیانه موضوعی بسیار‬ ‫مهم است؛ اگر در چند ماه پشت سر هم ماندگار‬ ‫شود؛ پایین امدن ان خیلی سخت می شود‪ ،‬اما‬ ‫وقتی یک ماه باال برود و ماه بعد شیب ان کم‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬نشان می دهد که این شوک تورمی‬ ‫گذار و مقطعی بوده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬شوک‬ ‫تورمی زمانی ماندگار می شود که سایر عوامل‬ ‫تورم زا ماندگار باشند؛ مث ً‬ ‫ال تورم سمت تقاضا‬ ‫ماندگار باشد که اکنون با تورم سمت تقاضا به‬ ‫دلیل اینکه قدرت خرید مردم پایین امده است‪،‬‬ ‫مواجه نیستیم‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تورم ما سمت عرضه است که‬ ‫هرچند در فروردین ماه امسال مقداری تورم سمت‬ ‫عرضه به جهت قانون مالیات ها‪ ،‬حقوق و دستمزد‬ ‫وجود داشت‪ ،‬اما این تورم در خرداد و تیرماه در‬ ‫سمت عرضه وجود نداشت‪ .‬زنگنه در پایان گفت‪:‬‬ ‫عدم استقراض دولت از بانک مرکزی به دلیل‬ ‫حذف ارز ترجیحی و توجه به شاخصه هایی که‬ ‫پایه پولی را تقویت می کند به جهت سخت گیری‬ ‫و مدیریت انضباطی دولت تقویت نشد؛ بنابراین‬ ‫تورم خردادماه را شوک تورمی می گویم و تیرماه‬ ‫نشان داد ماندگار نیست باید مرداد و شهریور ماه‬ ‫را هم ببینیم‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ مفاد رای صادره از طرف هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی امالک و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب سال ‪1390 / 09 / 20‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160301057002994‬مورخ ‪ 1401 / 04 / 29‬صادره از هیات موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ‪ ،‬امالک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب‬ ‫‪ 1390 / 09 / 20‬مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تصرفات مالکانه محمد عالئی نسب فرزند‬ ‫محسن به صورت شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 542‬متر مربع قسمتی از پالک ‪ 247‬فرعی از ‪62‬‬ ‫اصلی واقع در شهریار محرز گردیده و برابر محتویات پرونده ثبتی و دفتر امالک مربوطه شش دانگ یک قطعه‬ ‫زمین به مساحت یازده هزار و ششصد و هفتاد و شش متر مربع به شماره ‪247‬فرعی از ‪ 62‬اصلی قطعه هفتم‬ ‫تفکیکی مفروز و مجزی شده از ‪ 51‬فرعی از اصلی مذکور با حقابه از رودخانه کرج طبق معمول محل ذیل‬ ‫ثبت ‪ 10256‬صفحه ‪ 403‬دفتر ‪ 71‬به نام ماشااله رضوی ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده است سپس‬ ‫مساحت ‪2500‬متر مربع سند ‪ 744‬دفتر ‪20‬به علی اکبر رضوی انتقال که در صفحه ‪ 263‬دفتر ‪ 329‬سند صادر‬ ‫شده است و سپس مساحت ‪ 2500‬متر مربع نیز به ولی اله رضوی انتقال یافته و به نامش در صفحه ‪ 73‬دفتر‬ ‫‪ 330‬سند صادر شده است و مساحت های ‪ 2267‬و ‪ 1683‬و ‪ 544 / 80‬و ‪1076 / 80‬و ‪ 464 / 27‬متر مربع‬ ‫در اجرای ماده ‪ 147‬و قانون تعیین تکلیف از مالکیت ماشااله رضوی به غیر انتقال یافته است ‪ .‬و برابرنامه شماره‬ ‫‪ 138 / 3 / 83‬ارجاعی دادستان شهریار سهمی ولی اله رضوی بازداشت است و در ضمن ملک مربوطه از مالکیت‬ ‫ماشااله رضوی می باشد که نامبرده در هیات حضور نیافته و هیات مقرر نموده با اعمال ماده ‪ 3‬قانون مذکور و‬ ‫ماده ‪ 13‬ایین نامه اجرایی ان مصوب ‪ 1391 / 04 / 25‬نسبت به صدور سند مالکیت به نام متصرف فوق الذکر‬ ‫اقدام شود لذا بدینوسیله مفاد رای صادره به نامبرده و به اشخاص ذینفع جهت اطالع در دو نوبت با فاصله پانزده‬ ‫روز اگهی می گردد که چنانچه به مفاد رای صادره اعتراض دارند اعتراض خود را ظرف مدت ‪ 2‬ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به اداره ثبت اسناد و امالک شهریار تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اعتراض‬ ‫ظرف مهلت مقرر این اداره نسبت به صدور سند مالکیت برابر مقررات اقدام خواهد نمود ‪ .‬ضمنا صدور سند‬ ‫مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪ .‬م الف‪9733 /‬‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رییس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد تیپ ‪ Z28ND-2800CC‬مدل ‪1393‬به‬ ‫رنگ ابی روشن روغنی به شماره موتور ‪80110416‬و شماره شاسی‪0388889‬‬ ‫‪NAZDL104TE‬به نام اسمعیل صلواتی به کد ملی ‪4569691498‬به شماره‬ ‫انتظامی ‪42‬ج‪281‬ایران ‪ 86‬مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫اقای مهدی سعادتقلی زاده به موجب وکالتنامه شماره ‪ 81332‬مورخ ‪1400 / 05 / 12‬‬ ‫دفترخانه ‪ 16‬شهریار از طرف مالک اقای سعید ‪ /‬خزائی فرزند مرتضی صادره از هرسین‬ ‫دارای شماره ملی ‪ 3310027635‬با جز سهم ‪ 8780‬از کل سهم ‪ 17875‬به عنوان مالک‬ ‫هشت هزار و هفتصد و هشتاد سهم مشاع از هفده هزار و هشتصد و هفتاد و پنج سهم‬ ‫عرصه و اعیان با ارائه درخواست و استشهادیه مصدق شده در دفترخانه ‪ 16‬شهریار با‬ ‫شناسه یکتا ‪ 140102154399000446‬مدعی است سند مالکیت اصلی مشاعی یک‬ ‫قطعه زمین به پالک ثبتی ‪ 1695‬فرعی از ‪ 53‬اصلی ‪ ،‬مفروز و مجزا شده از ‪ 165‬فرعی‬ ‫از اصلی مذکور ‪ ،‬قطعه ‪ 401‬واقع در قریه خادم اباد حوزه ثبت ملک شهریار استان تهران‬ ‫به مساحت ‪1787.5‬متر مربع به شماره چاپی ‪ 925276‬سری ب سال ‪ 97‬با شماره‬ ‫دفتر الکترونیکی ‪ 139720301057038870‬ثبت و صادر گردیده و با توجه به سند‬ ‫خریداری ‪ 142316‬مورخ ‪ 1397 / 07 / 01‬دفتر ‪ 353‬تهران و برابر سند واگذاری شماره‬ ‫‪ 64696‬تاریخ ‪ 1397 / 10 / 22‬دفترخانه اسناد رسمی شماره ‪ 16‬شهر شهریار در مالکیت‬ ‫مالک فوق الذکر مستقر گردیده بوده است به علت اسباب کشی مفقود گردیده تقاضای صدور‬ ‫سند مالکیت المثنی نموده است لذا مراتب به استناد تبصره ذیل ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون‬ ‫ثبت در یک نوبت اگهی می شوند تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به پالک فوق یا‬ ‫سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا‬ ‫به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید و در غیر این صورت پس‬ ‫از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی نسبت به صدور سند المثنی طبق مقررات اقدام‬ ‫خواهد شد ‪ .‬م الف ‪9736 /‬‬ ‫مهدی ناصری‪ -‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهریار‬ ‫مفقودی‬ ‫سند کمپانی و برگ سبز وانت زامیاد تیپ ‪ Z28ND-2800CC‬مدل ‪1393‬به رنگ ابی‬ ‫روشن روغنی به شماره موتور ‪80110416‬و شماره شاسی‪NAZDL104TE 0388889‬‬ ‫به نام اسمعیل صلواتی به کد ملی ‪4569691498‬به شماره انتظامی ‪42‬ج‪281‬ایران ‪86‬‬ ‫مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‬ ‫رویا پردازی‪ ،‬تفکری رو به فراموشی‬ ‫لیال احمدزاده‬ ‫رویا پردازی تفکری است که از کودکی هر فردی را دنبال می کند و انسان ها همواره با‬ ‫رویا پردازی و دیدن رویاهای خود در تخیل زندگی ارمانی را حتی در تخیل برای خود‬ ‫ترسیم می کنند‪.‬رویاهایی شیرین که موجب می شود تا برای ساعاتی بخشی از دغدغه‬ ‫و مشکالت زندگی واقعی را به فراموشی سپرده و با تمام ان چیزی که دوست داریم‬ ‫زندگی کنیم‪.‬این در حالی است که با توجه به ماشینی شدن زندگی امروز و البته باال‬ ‫رفتن حسن ناامنی و ناامیدی‪ ،‬ترس از رویا پردازی نیز وجود دارد و شاید به جرات بتوان‬ ‫گفت که دیگر مردم کمتر رویا می ببیند‪.‬در دنیایی زندگی می کنیم که شبیه شهرهای‬ ‫پراشوبِ فیلم های تخیلی است و قلب ما هر لحظه به واسطه اشوب و دیوانگی تکه تکه‬ ‫می شود‪.‬این دنیا بسیار مشتاق است که ما را با تراژدی ها و خبرهای وحشتناک ناامید کند‬ ‫و ما باید در تعلیق دائمی زندگی کنیم‪ ،‬بدون انکه بدانیم چه زمانی این چیزها برای مان‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪ .‬جعبه پاندورا در این دنیا همیشه درش باز است؛ بنابراین می فهمم‬ ‫که چرا همیشه از رویاپردازی می ترسیم‪ .‬برای مان سخت است امیدوار باشیم که اوضاع‬ ‫همان طوری پیش خواهد رفت که ما می خواهیم‪ .‬بااین حال‪ ،‬ما نیاز داریم این نگرانی را تا‬ ‫می توانیم از روان و ذهن مان دور نگه داریم‪ .‬ممکن است نامش را دیوانگی بگذارید‪ ،‬اما من‬ ‫به ان ضرورت می گویم‪.‬وقتی از زیادیِ امیدواربودن می ترسیم‪ ،‬درحقیقت از ناامید بودن‬ ‫می ترسیم‪ .‬ما از اینکه انتظار داشته باشیم جهان به ما لطف کند یا با هدیه ای غافلگیرمان‬ ‫کند و به ما روی خوش نشان دهد‪ ،‬مضطرب می شویم؛ چون با خودمان می گوییم اگر‬ ‫سراز ناکجااباد دراوریم چه؟ بنابراین ترجیح می دهیم یا خیلی کم رویاپردازی کنیم یا‬ ‫اص ً‬ ‫ال رویاپردازی نکنیم‪ .‬زیرا با خودمان فکر می کنیم اگر انتظار چیزی را نداشته باشیم یا‬ ‫نشدن این انتظارات حال مان را بد نمی کند‪.‬‬ ‫انتظارات مان را کوچک کنیم‪ ،‬ان وقت محقق‬ ‫ِ‬ ‫ما فکر می کنیم این رفتار عالی ترین سازوکاریِ دفاعی ای است که از ما محافظت می کند‪،‬‬ ‫اما درواقع این رفتار چیزی نیست جز یک دردسر در زندگی‪ ،‬زیرا ما مدام منتظریم که‬ ‫چیزی زندگی مان را ِ‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬بسیاری از ما یا توانایی رویاپردازی را فراموش‬ ‫کرده ایم یا هرگز به ما اجازه رویابافی داده نشده است‪ .‬ما یاد گرفته ایم از اینکه چیزها‬ ‫زیادی خوب باشند بترسیم و این ترس خودکام بخش است‪ .‬نشان داده شده که در‬ ‫زندگی ممکن است به دنبال شغلی که همیشه ارزویش را داریم نرویم‪ ،‬زیرا همین حاال‬ ‫انتظار داریم که جوابِ منفی بشنویم‪ .‬در مدرسه ای که همیشه ارزویش را داشته ایم‬ ‫ثبت نام نمی کنیم‪ ،‬زیرا فکر می کنیم هیچ شانسی برای پذیرفته شدن در این مدرسه را‬ ‫عشق زندگی مان را پیدا می کردیم‪ ،‬یا یک کاراموزیِ‬ ‫نداریم‪.‬اما اگر انجا می رفتیم و یاور یا ِ‬ ‫شدن رویای مان کمک می کرد چه؟ اساساً ما‬ ‫عالی را سپری می کردیم که به محقق ِ‬ ‫نسخه هایی بی رنگ ورو از زندگی ای که همیشه دوستش داریم را زندگی می کنیم که‬ ‫نهایتاً تایید می کند زندگی اشغالی بیش نیست‪ .‬می خواهم نکته ای به شما بگویم‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬حتی برای کسانی که تالش می کنند‪ ،‬کوشش می کنند و رویاپردازی می کنند‪،‬‬ ‫می تواند یک سطل پراز کثافت باشد‪ .‬تفاوت ان است که افرادی که رویاپردازی می کنند‪،‬‬ ‫شب ها که به رختخواب می روند و صبح ها که بیدار می شوند‪ ،‬به این فکر می کنند که‬ ‫ِ‬ ‫نهایت تالش شان را کرده اند‬ ‫دلیل انکه‬ ‫الاقل همه تالش شان را کرده اند‪ .‬ان ها حداقل به ِ‬ ‫ارامش اندکی دارند‪ .‬شیطنت های زندگی برای ان ها ممکن است در سطوح‬ ‫در زندگی‬ ‫ِ‬ ‫بسیار باالیی رخ دهد‪ .‬اما ان ها زندگی را مقصر می شناسند نه خودشان را‪ .‬بسیاری از ما‬ ‫دلیل انکه در زمره اقشار‬ ‫توانایی رویاپردازی مان را از دست داده ایم یا در وهله نخست‪ ،‬به ِ‬ ‫به حاشیه رانده بوده ایم‪ ،‬به ما اجازه رویاپردازی داده نشده است‪ .‬ما توسطِ سیستم های‬ ‫سرکوب گری محدود شده ایم که طراحی شده اند تا وقتی حتی خودمان یک مایل به‬ ‫دست می اوریم‪ ،‬یک اینچ اضافه تر به ما ندهند‪ .‬ما طرد شده ایم‪ ،‬مورد بی احترامی قرار‬ ‫گرفته ایم و از ان چیزهایی که حق مان بوده است‪ ،‬محروم شده ایم‪ .‬من کام ً‬ ‫ال با احتیاط و‬ ‫داشتن رویاهای بزرگ خودش یک امتیاز و برتری است‪.‬‬ ‫بدون ساده لوحی می گویم که‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫داشتن‬ ‫بااین حال‪ ،‬از همه مان درخواست می کنم که خودمان را با این اندیشه که امتیاز‬ ‫ِ‬ ‫رویاهای بزرگ را داریم‪ ،‬فریب دهیم‪ .‬وقتی در کالج درس می خواندم‪ ،‬به واسطه فشار‬ ‫دوستانم شروع به وبالگ نویسی کردم؛ و وقتی از» فشا ِر دوستان» صحبت می کنیم‪،‬‬ ‫تقریباً مطمئنم که فقط به پیشنهاد یک نفر نیاز داشتم تا وبالگ نویسی را شروع کنم‪.‬‬ ‫اوایل سال ‪ ۲۰۰۳‬شروع به وبالگ نویسی کردم و وبالگم عنوانی احساسی داشت با این‬ ‫مضمون که «این را نامه ای در نظر بگیر که هرگز نوشته نش‪.‬در این وبالگ من همه‬ ‫دوران تحصیلم در کالج‪ ،‬از امتحان هایی که برای شان مطالعه نکرده بودم‪ ،‬تا بدترین‬ ‫ِ‬ ‫نمره ای که گرفتم و مشکالتی که با هم خواب گاهی هایم داشم‪ ،‬چیز می نوشتم‪ .‬در این‬ ‫وبالگ با فونتی کمدی چیز می نوشتم تا بدانید یک افتضاح کامل بود‪ .‬اما این سرگرمی‬ ‫جدید را دوست داشتم‪ .‬چندجا هم دوره کاراموزیِ بازاریابی رفتم و متوجه شدم که در‬ ‫این کار هم خوب هستم‪.‬وقتی در سال ‪ ۲۰۰۶‬فارغ التحصیل شدم‪ ،‬ان وبالگ را پاک‬ ‫ِ‬ ‫وبالگ جدید! من از‬ ‫کردم و وبالگ تازه ای با عنوانی تازه شروع کردم‪ .‬زندگی جدید‪،‬‬ ‫ساعت‪ ۹‬تا‪ ۵‬عصر در حوزه بازاریابی مشغول بودم‪ ،‬اما وقتی خانه می امدم‪ ،‬وبالگ نویسی‬ ‫می کردم‪ .‬ازانجایی که درباره جهان و و اینکه چگونه ان را می دیدم‪ ،‬می نوشتم‪ ،‬وبالگم‬ ‫گسترش پیدا کرد و در سال ‪ ۲۰۰۹‬اولین جایزه ام را بردم‪ .‬خوشحال بودم‪ ،‬چون این‬ ‫سرگرمی من بود که من را معروف کرده بود‪ .‬سرگرمی‪ ،‬بله‪ .‬به این نکته توجه کنید‪ .‬من‬ ‫می ترسیدم که خودم را نویسنده بنامم‪ .‬نویسنده؟ کجا؟ من از این عنوان و همه رویاهایی‬ ‫که با خودش می اورد از ترس اینکه قادر به محقق کردن شان نباشم‪ ،‬می هراسیدم‪ .‬من‬ ‫فکر می کردم فقط دختری هستم که پست هایی در یک وبالگ غیررسمی دارد و هر‬ ‫چیزی که دلش می خواهد در ان می نویسد‪ .‬می دانید به خودم چه می گفتم؟ می گفتم‪:‬‬ ‫«تو در حدواندازه این عنوان نیستی!» من از عنوانم به عنوان هماهنگ کننده بازاریابی‬ ‫برای یک شرکت خصوصی لذت می بردم‪ .‬انقدری درامد از ان کسب می کردم که بتوانم‬ ‫صورت حساب هایی که زیاد هم نبودند‪ ،‬پرداخت کنم‪ .‬من با این قضیه مشکلی نداشتم‪.‬‬ ‫اما مشکل این بود‪ ،‬که من‪ ،‬من نبودم‪ .‬من از این شغل خسته شده بودم و حس می کردم‬ ‫که دیگر نمی توانم ادامه دهم‪ .‬اما از ان استعفا هم نمی دادم‪ .‬نه‪ ،‬ما این کار را نمی کنیم‪.‬‬ ‫ما سختی ها را می بلعیم و هر روز با نظمی مشخص به همان امور روزمره ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خواست‬ ‫در اوریل سال ‪ ۲۰۱۰‬به شکلی غیرمنتظره تعدیل نیرو شدم‪ .‬ان تعدیل‪/‬اخراج‬ ‫ِ‬ ‫کردن‬ ‫سمت یک جهش بزرگ در زندگی و محقق‬ ‫خداوند و هستی بود که من را به‬ ‫ِ‬ ‫رویایم که نویسنده شدن بود‪ ،‬هل دهد‪ .‬رویایی که داشتنش من را می ترساند‪ .‬در طی‬ ‫این مدت اوقاتی بود که گمان می کردم باید دیگر انرژی زیادی برای وبالگم نگذارم‪.‬‬ ‫درون من بود که به من اجازه نمی داد‪.‬‬ ‫اما نتوانستم از این کار دست بردارم‪ .‬چیزی در ِ‬ ‫دنبال شغلی در قالب سنتی‬ ‫یک سال به همین منوال سپری شد و بعد از انکه مدتی به ِ‬ ‫شغل تمام وقت به عنوان مدیر شبکه اجتماعی برای یک برن ِد جهانی‬ ‫بودم‪ ،‬باالخره یک ِ‬ ‫غذا پیدا کردم‪ .‬همان روز مشغول به کار شدم‪ ،‬اما هنوز ساعت ‪ ۱‬بعدازظهر نشده بود که‬ ‫ِ‬ ‫ارگونومیک‬ ‫صندلی‬ ‫حس کردم دیوارهای شرکت دارند من را می بلعند‪ .‬دلم می خواست‬ ‫ِ‬ ‫قشنگم را به حالت خوابیده دراورم و دراز بکشم‪ .‬روحم با این شغل یکی نشده بود‪ .‬همان‬ ‫شب به مدیران شرکت ای میلی زدم و از ِ‬ ‫بابت این شغل تشکر کردم و به ان ها خاطرنشان‬ ‫کردم که روز اولم روز اخرم خواهد بود‪« .‬ممنونم‪ ،‬اما من دیگر نمی توانم ادامه دهم‪».‬‬ ‫چندماه بعد در فوریه سال ‪ ،۲۰۱۲‬من امتیاز پوشش خبری فرش قرمز اسکار را پیدا‬ ‫عاشق‬ ‫ کنندگان این برنامه‬ ‫کردم‪ .‬من به این دلیل انتخاب شده بودم که یکی از تهیه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫وبالگ من بود و فکر می کرد که من باید انجا باشم‪ .‬من انجا به عنوان نویسنده حضور‬ ‫داشتم‪ ،‬به پشت صحنه دسترسی داشتم‪ ،‬غذاها و شکالت های خوشمزه می خوردم و‬ ‫خبرنگاران شبکه های خبری بزرگی مثل بی بی سی‪ ،‬سی ان ان و «خودم»‪ ،‬به‬ ‫در کنار‬ ‫ِ‬ ‫عنوان خبرنگا ِر «انترتینمنت تونایت!» بودم‪ .‬چه چیزی بهتر از این؟ ان تجربه دنیای‬ ‫دلیل واژگانم‪ ،‬ان شب در ان‬ ‫دلیل استعدادی که داشتم‪ ،‬به ِ‬ ‫من را تغییر داد‪ :‬من به ِ‬ ‫اتاق بودم‪ .‬ممکن است که در طبقه نویسندگان بزرگ جای نگیریم‪ ،‬اما من خودم‬ ‫هستم و ترس از نامیده شدن به عنوان نویسنده همیشه من را از اینکه به درستی‬ ‫به هدفم افتخار کنم‪ ،‬بازداشته بود‪ .‬من می ترسیدم‪ ،‬چون نمی توانستم نویسنده ای در‬ ‫حدواندازه خودم را پیدا کنم‪ ،‬اما خودم تبدیل به مثالی برای دیگران شدم‪ .‬بعضی وقت ها‬ ‫ما چیزهایی را می خواهیم که هیچ دستورالعمل نوشته شده ای برایش وجود ندارد و‬ ‫فقدان یک نقشه منسجم باعث شود‬ ‫این ما را می ترساند‪ .‬ما می ترسیم‪ ،‬چون می ترسیم‬ ‫ِ‬ ‫مسیر را گم کنیم و به بیراهه برویم‪ .‬خوب شاید این ما هستیم که قرار است نقشه‬ ‫چیزی را ترسیم کنیم تا دیگران هم پشت سرمان بیایند و گم نشوند‪ .‬اگر نقشه ای‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬شما ان را ترسیم کنید‪ .‬این کاری بود که من کردم‪ .‬باید به خودمان اجازه‬ ‫دهیم‪ ،‬حتی زمانیکه هیچ نقشه ای نداریم‪ ،‬تبدیل به چیزی شویم که می خواهیم بشویم‬ ‫و این با رویاپردازی اغاز می شود‪ .‬زندگی ما پر از ادم هایی است که به رویاهای شان‬ ‫جامه عمل پوشانده اند‪ .‬ما هر روز در زندگی مان چیزهایی استفاده می کنیم که‬ ‫درنتیجه جسارتِ فردی متولد شدند که فکر می کرد ان چیز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫علمپرازتصوراتوتخیالتورویایچیزهایجادوییاستکهروزیهمگیدسترس پذیرشدند‪.‬‬ ‫جهان دیگران را نیز گسترش می دهد‪ ،‬زیرا ان ها نیز متوجه‬ ‫شدن رویای هر فردی‪ِ ،‬‬ ‫محقق ِ‬ ‫می شوندرویاهای شانمی تواندمحققشود‪.‬وقتیرویاپردازیمی کنیمبهدیگراننیزفرصت‬ ‫رویاپردازی می دهیم‪ .‬وقتی رویای مان بزرگ است‪ ،‬به دیگران می گوییم که الزم نیست‬ ‫ان ها هم رویاهای کوچک داشته باشند‪ .‬باید رویاپردازی کنیم و این رویاها باید جسورانه‬ ‫ِ‬ ‫شجاعت رویاپردازی و درخواست کردن را داشته باشید‪.‬‬ ‫حس شرمساری باشند‪.‬‬ ‫بدون ِ‬ ‫و ِ‬ ‫هرگز به ما قول داده نشده که ماجراهای زندگی مسیری مستقیم را طی می کنند و این‬ ‫چیزی است که اغلب ما را متوقف می کند‪ .‬اما ما باید رویاپردازی کنیم‪ .‬تمام چیزی که‬ ‫حتی در بدترین لحظاتِ زندگی داریم‪ ،‬رویاپردازی برای وقوع بهترین ها در زندگی است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۵۸‬میلیون نفر در کشور ‪ ۲‬دوز‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫واکسن کرونا تزریق کرده اند‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪ 5‬‬ ‫ تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر ‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تاکنون ‪ ۵۸‬میلیون نفر در کشور ‪ ۲‬دوز واکسن کرونا تزریق‬ ‫کرده اند‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۸۰۱‬هزار و ‪ ۲۹۱‬نفر دوز اول‪ ۵۸ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۱۷۳‬هزار و ‪ ۴۷۶‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۸۹‬هزار و ‪ ۲۷‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۳‬میلیون و ‪ ۲۶۳‬هزار و ‪۷۹۴‬‬ ‫دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۳۲‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی سه شنبه ‪ 11‬مرداد ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1369‬‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان؛‬ ‫عزاداری ها در فضای باز برگزار شود‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه ما برگزاری مراسم عزاداری‬ ‫در فضای باز است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬کمال حیدری افزود‪ :‬اربعین‬ ‫یکی از باشکوه ترین تجمعات بشری در سراسر جهان محسوب می شود و‬ ‫سالمت مردم در چنین موقعیتی یکی از دغدغه های وزارت بهداشت است‬ ‫که در شرایط کنونی‪ ،‬واکسیناسیون و تزریق دز یاداور در پیشگیری از‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬بسیار تاثیرگذار است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم از موضوع‬ ‫واکسیناسیون استقبال شود‪ ،‬چرا که تاثیر واکسن در پیشگیری از ابتالء‬ ‫به بیماری ثابت شده و توصیه می شود کسانی که قصد حضور در مراسم‬ ‫عزاداری سید و ساالر شهیدان (ع) را دارند‪ ،‬نسبت به تزریق واکسن اهتمام‬ ‫جدی داشته باشند‪.‬معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود‪ :‬در جهش جدید‬ ‫کرونا عالوه بر واکسیناسیون‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشتی و مخصوصاً‬ ‫استفاده از ماسک در پیشگیری از بیماری تاثیر قابل توجهی دارد‪.‬‬ ‫حیدری به ضعف سیستم ایمنی در اکثر سالمندان اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫گروه بیشتر در معرض خطر هستند که نیازمند توجه و مراقبت بیشتری‬ ‫بوده و بایستی حتی االمکان در مراکز شلوغ و پر جمعیت حضور نداشته‬ ‫باشند و یا در صورت حضور‪ ،‬تمامی موارد ایمنی جهت جلوگیری از ابتالء‬ ‫به بیماری را به جد رعایت کنند‪.‬معاون بهداشت وزارت بهداشت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از انجایی که در حال حاضر چرخه ویروس در حال گردش بوده و امار‬ ‫بستری ها روند صعودی دارد‪ ،‬بهتر است مراسم در فضای باز برگزار شوند‪.‬‬ ‫شیلدهای صورت در ممانعت‬ ‫از شیوع کووید ‪ ۱۹‬مناسب نیستند‬ ‫به گفته محققان بریتانیایی‪ ،‬اگرچه شیلدهای صورت تا حدودی نقش‬ ‫حفاظتی دارند‪ ،‬اما مطالعات مختلف‪ ،‬محافظت باالیی در برابر قطرات‬ ‫بالقوه عفونی نشان ندادند‪.‬به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز‪،‬‬ ‫«پل هانتر»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشکده پزشکی نورویچ بریتانیا‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬شیلدهای صورت محبوبیت زیادی پیدا کرده اند‪ ،‬زیرا مانع تنفس‬ ‫نمی شوند‪ ،‬در مقایسه با ماسک های طبی‪ ،‬برقراری ارتباط طبیعی تر است‬ ‫و محافظت در برابر پاشیدن اب را فراهم می کنند‪».‬وی در ادامه افزود‪« :‬اما‬ ‫تا کنون شواهد زیادی در مورد اینکه واقعاً چقدر نقش حفاظتی دارند وجود‬ ‫نداشته است‪».‬برای این مطالعه‪ ،‬محققان شیلدهای صورت را در محیط های‬ ‫ازمایشگاهی کنترل شده ازمایش کردند‪ .‬این تیم از یک «ماشین سرفه»‬ ‫استفاده کردند که قطرات فلورسنت را روی سر ادمک می ریزد‪ .‬سپس‬ ‫شیلدهای صورت را بر اساس نحوه الوده شدن انها به قطرات سرفه شبیه‬ ‫سازی شده درجه بندی کردند‪.‬ازمایش های ازمایشگاهی نشان داد که تمام‬ ‫شیلدهای صورت تا حدی محافظت می کنند‪ ،‬اما هیچ کدام سطوح باالیی از‬ ‫محافظت در برابر الودگی قطرات خارجی نداشتند‪.‬‬ ‫تسویه حساب میلیاردی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی با یک داروخانه‬ ‫رادیولوژی ایران در وضعیت خوبی به سر نمی برد‬ ‫دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگوی‬ ‫اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار‬ ‫روزنامه سپهر ایرانیان با بیان اینکه اقتصاد‬ ‫سالمت زمانی بهبود می یابد که سالمت‬ ‫اقتصادی در کشور حاکم باشد گفت‪ :‬در‬ ‫غیر اینصورت نه تنها اقتصاد سالمت بلکه‬ ‫هیچ امر دیگری به خوبی پیش نخواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته دیگر این است که امنیت‬ ‫در کشور تابعی از سالمت می باشد‪ ،‬بر‬ ‫همین اساس اگر در کشور ما سالمت به‬ ‫خوبی امور خود را به پیش نبرد به طور‬ ‫قطع امنیت کشور نیز درگیر خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج بزرگ در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیش‬ ‫از ‪ 90‬درصد رشته رادیولوژی وابسته به ارز است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس در این روزو ماه‬ ‫های گذشته دچار بحران جدی در این بخش‬ ‫شدیم و هم اکنون هیچ گونه تناسبی بین حجم‬ ‫سرمایه گذاری و تعرفه های موجود وجود ندارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان نظام پزشکی کرج ادامه داد‪:‬‬ ‫در واقع جوانان که سرمایه های اصلی ما در‬ ‫بحث تولید سالمت هستند‪ ،‬امروزه هیچ اینده‬ ‫ای با وضع موجود برای خود متصور نبوده و‬ ‫شاهد مهاجرت بی رویه در این بخش هستیم‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه به صورت روزانه شاهد‬ ‫مهاجرت تعداد زیادی از پزشکان در رشته‬ ‫های مختلف هستیم تاکید کرد‪ :‬امروز نقش‬ ‫موسسات تصویر برداری در تشخیص بیماری‬ ‫های بسیار مهم است به گونه ای که اگر د ر‬ ‫بیمارستان‪ ،‬شهر و مرکز درمانی این امکانات‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬در اینصورت بهداشت و‬ ‫تشخیص درمان ناقص و بدون نتیجه می ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس الزم است‬ ‫که متولیان امر سالمت کشور با یک توجه‬ ‫خاصی به این مراکز نگاه کنند چرا که این‬ ‫مراکز بیش از ‪ 90‬درصد تجهیزاتشان وارداتی‬ ‫و وابسته به ارز می باشد‪ ،‬هر چند در بحث‬ ‫تعمیرات و نصب و نگهداری این دستگاه ها‬ ‫با افزایش قابل توجه که اینگونه خدمات پیدا‬ ‫کرده اند از سوی تعمیر کنندگان و یا نصاب‬ ‫ها به نوعی با محاسبه ارزی حساب می شود‬ ‫صداقت بیان داشت‪ :‬از سوی دیگر برای اینکه‬ ‫بتوانیم یک مرکز تصویر برداری را سر پا نگه‬ ‫داریم باید هزینه های بسیار هنگفتی را روزانه‪،‬‬ ‫هفتگی و ماهیانه انجام بدهیم این در حالی‬ ‫است که با شرایطی که در کشور وجود دارد‬ ‫اوال تعرفه های پزشکی توسط خود دولت‬ ‫تعیین و حتی دولت مصوبه شورای عالی‬ ‫بیمه کشور را که در خصوص تعرفه ها به ان‬ ‫ارجاع می شود را کاهش داده و در نتیجه می‬ ‫بینیم که برای سال پر تورمی مانند امسال‬ ‫تنها ‪ 24.5‬درصد برای بخش خصوصی و ‪19‬‬ ‫درصد برای بخش دولتی را تصویب می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن رادیولوژی ایران ادامه داد‪ :‬سمت‬ ‫دیگر این داستان سازمان های بیمه گر هستند‬ ‫که بیشتر انها به خصوص تامین اجتماعی‬ ‫با یک تاخیر طوالنی مدت بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬ماه‬ ‫بدهی مراکز درمانی و تصویر برداری را پرداخت‬ ‫اگهـی مـناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری باغستان در نظر دارد فراخوان پروژه تکمیل پارک بهار نصیر اباد را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬بدین وسیله از اشخاص حقوقی واجد شرایط‬ ‫( دارا بودن حداقل رتبه ‪ 5‬در رشته ابنیه و راه و باند از سازمان مدیریت و برنامه ریزی )‬ ‫جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می اید ‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه ‪ ،‬نسبت به ثبت نام و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط ) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام‬ ‫الزم را به عمل اورند ‪.‬‬ ‫شرح مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ .1‬مبلغ براورد قرارداد تا سقف ‪ 10 / 000 / 000 / 000‬ریال با کلیه کسورات قانونی و ‪ % 9‬مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده‪.‬‬ ‫‪ .2‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ 500 / 000 / 000‬ریال که به صورت واریز نقدی و ضمانت نامه معتبر‬ ‫بانکی مورد پذیرش شهرداری باغستان می باشد ‪.‬‬ ‫‪ .3‬مهلت خرید اسناد مناقصه از مورخ ‪ 1401 / 05 / 18‬سه شنبه تا پایان وقت اداری مورخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 22‬شنبه و اسناد و مدارک از طریق مراجعه به سامانه تدارکات دولت به نشانی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬قیمت اسناد مناقصه مبلغ ‪( 1 / 500 / 000‬یک میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که به‬ ‫حساب ‪ 0105369696009‬بانک ملی شعبه خادم اباد به صورت الکترونیک از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک دولت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهلت تحویل پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 06 / 01‬روز سه شنبه و نحوه تحویل‬ ‫اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده و بازگشایی پاکت ها در تاریخ ‪ ( 1401 / 06 / 02‬روز چهارشنبه ) ‪.‬‬ ‫‪ .7‬مناقصه گران می بایست اصل فیش واریزی نقدی و ضمانت نامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات به امور قراردادهای شهرداری باغستان تحویل نمایند ‪.‬‬ ‫‪ .8‬هزینه چاپ دو نوبت اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫ادرس ‪ :‬شهریار ‪ -‬باغستان ‪ -‬بلوار امام خمینی (ره) ‪ -‬بلوار ولیعصر(عج) ‪ -‬خیابان الله دوم اصلی ‪-‬‬ ‫شهرداری باغستان ‪ -‬امور قراردادها‪ .‬تلفن‪ 021_65238006 :‬سایت شهرداری‪BAGHESTAN.IR :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 05 / 11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401 / 05 / 18 :‬‬ ‫محمدرضا شمسایی‬ ‫سرپرست شهرداری باغستان‬ ‫که ارزش پول در این مدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫صداقت با بیان اینکه بیمه های تکمیلی نیز‬ ‫تقاضای تخفیف هایی را دارند خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬مجموعه این مسایل سبب می شود که‬ ‫مراکز تصویر برداری در زمان حاضر تحت فشار‬ ‫بسیار زیادی هستند و مراکزی نیز که از قبل‬ ‫بودند فعال تا مدتی شاید بتوانند دوام بیاورند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما امروز در صورتی که یک جوان‬ ‫بخواهد موسسه تصویر برداری را راه اندازی‬ ‫کند‪ ،‬به هیچ عنوان در محاسبات اقتصادی‬ ‫مقرون به صرفه نیست برای اینکه حتی در‬ ‫سود بانکی ان سرمایه گذاری را نیز جوابگو‬ ‫نیست و امروزه تنها می توانیم بگوییم که مراکز‬ ‫تصویر برداری افتخار دارند که توانستند تعداد‬ ‫قابل توجه ای از هموطنان را به کار گرفته در‬ ‫غیر اینصورت از نظر اقتصادی در اینده نزدیک‬ ‫شاهد خواهیم بود که کسی به سمت سرمایه‬ ‫گذاری در اینگونه موسسات حرکت نمی کند‬ ‫که به سالمت بیماران و جامعه می تواند ضربه‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی نظام پزشکی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در ادامه با اشاره به باال رفتن‬ ‫قیمت دستگاه ها در حوزه تجهیزات پزشکی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬امروز قیمت یک دستگاه‬ ‫ماموگرافی بین چهار تا هفت میلیارد تومان‪،‬‬ ‫رادیولوژی بین ‪ 2‬تا چهار میلیارد تومان‪،‬‬ ‫سونوگرافی بین ‪ 2‬تا پنج میلیارد تومان است‬ ‫که شاهد باال رفتن قیمت ها هستیم که به طور‬ ‫طبع این سرمایه گذاری و حواشی مربوط به‬ ‫ان مانند مسایل ساختمانی و نیروهای انسانی‬ ‫مد نظر می بینید که چقدر سنگین و به هیچ‬ ‫وجه با تعرفه های موجود و نحوه پرداخت بیمه‬ ‫ها همخوانی ندارد و زیان سنگینی متوجه‬ ‫این بخش فرهیخته از جامعه پزشکی است‪.‬‬ ‫صداقت امیدواریم مسووالن فکری کنند جامعه‬ ‫پزشکی و رادیولوژی وقتی صحبت از واقعی‬ ‫شدن تعرفه ها می کنند به معنی این نیست‬ ‫که بیماران پرداخت بیشتری داشته باشند در‬ ‫واقع این وظیفه سازمان های بیمه گر اعم از‬ ‫پایه و تکمیلی است که مکلف هستند همامگونه‬ ‫که سر وقت باید پول بیمه بیمه شده را دریافت‬ ‫کنند به موقع پول مراکز پزشکی را داده و‬ ‫درصد پرداختی مراکز پزشکی را باال ببرند ما‬ ‫به هیچ عنوان راضی به فشار به مردم نیستیم‪.‬‬ ‫در پی ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع مطالبات برخی از‬ ‫داروخانه ها از تامین اجتماعی‪ ،‬بدهی میلیاردی این سازمان به یک‬ ‫داروخانه در تهران پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اشکان میرمحمدی بازرس کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور به منظور نظارت بر روند‬ ‫و نحوه اجرای طرح «دارویار» از سه داروخانه در سطح شهر تهران بازدید‬ ‫کرد‪.‬وی در این بازدید ها با موسس و مسئوالن فنی این داروخانه ها گفتگو‬ ‫کرد و با بررسی سیستم دارویی این داروخانه ها از نزدیک در جریان نقاط‬ ‫ضعف و قوت ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫میرمحمدی همچنین در خصوص میزان مطالبات داروخانه ها از تامین‬ ‫اجتماعی و بیمه ها پرس وجو کرد و از بدهی تامین اجتماعی به برخی از‬ ‫داروخانه ها مطلع شد‪.‬در حالی که یک هفته از بازدید بازرس کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور می گذرد‪ ،‬در مکاتبه این‬ ‫سازمان با تامین اجتماعی ‪ ،‬همه مطالبات پارسال داروخانه ‪ ۲۹‬فروردین‬ ‫که بیش از ‪ ۶۲‬هزار میلیارد تومان بود و از ابان پارسال مانده بود‪ ،‬پرداخت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۵۳‬درصد نوزادان ایرانی بدون‬ ‫شیرمادر تغذیه می کنند‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و مدارس وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تغذیه انحصاری با شیرمادر در ‪ ۶‬ماه نخست بعد از تولد نوزاد در کشور به‬ ‫‪ ۴۷.۴‬درصد رسیده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدرضا صایینی‪ ،‬در‬ ‫مراسم بزرگداشت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر که در مرکز همایش های‬ ‫رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس تحقیقات‬ ‫ملی‪ ،‬تغذیه انحصاری با شیرمادر در کشور سال ‪ ۷۹‬بالغ بر ‪ ۴۴.۱‬درصد‬ ‫بود که در سال ‪ ۸۹‬به ‪ ۵۳.۱‬درصد و در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۷.۴‬درصد رسید‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬درصد شهری تغذیه انحصاری با شیرمادر در سال ‪ ۹۶‬را ‪ ۴۵.۹‬و درصد‬ ‫روستایی تغذیه انحصاری با شیرمادر را ‪ ۵۰.۹‬اعالم کرد و گفت‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫با مداخالت و برنامه هایی این درصد را به ‪ ۷۰‬برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر سالمت جمعیت‪ ،‬خانواده و مدارس وزارت بهداشت بیان‬ ‫داشت‪ :‬بیمارستان های دوستدار کودک سالم در کشور از ‪ ۱۱‬بیمارستان‬ ‫در سال ‪ ۷۰‬به ‪ ۵۶۸‬بیمارستان در سال ‪ ۱۴۰۰‬رسیده است‪.‬‬ ‫صایینی افزود‪ :‬در صورتی که تمام ‪ ۱۰‬اقدام الزم برای تبدیل یک‬ ‫بیمارستان به بیمارستان دوستدار کودک سالم انجام شود‪ ،‬بر اساس‬ ‫ارزیابی ها می توان ‪ ۸۵‬درصد بیمارستان های کشور را به بیمارستان‬ ‫دوستدار کودک سالم تبدیل کرد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫فراخوانمناقصه‬ ‫ق‪1401013 /‬‬ ‫‪FRWK0/103‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه انجام عملیات گشت و‬ ‫مراقبت و سایر ماموریت های مرتبط با یگان حفاظت درسطح ‪ 1483267‬هکتار از عرصه های‬ ‫جنگلی و مرتعی استان کرمانشاه به میزان ‪ 47432‬ساعت ‪ /‬روز ‪ /‬کار به شماره مناقصه‬ ‫ق ‪ 1401013 /‬را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرکتهای خدماتی‪،‬‬ ‫پشتیبانی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر ازاداره کار‪ ،‬رفاه و تامین اجتماعی درخصوص‬ ‫تامین نیروقید شده در اساسنامه شرکت و همچنین دارابودن پروانه کسب معتبر از اتحادیه‬ ‫مربوطه و داشتن گواهی صالحیت ایمنی کارمعتبر و به شرح زیر واگذار نماید‪ .‬عالقمندان می‬ ‫توانند از تاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 05 / 12‬اسناد مناقصه و‬ ‫سایر مدارک مناقصه را فقط از طریق سامانه ستاد دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1 / 235 / 029 / 673‬ریال طبق ایین نامه تضمین برای‬ ‫معامالت دولتی تهیه و ارایه گردد‪ .‬در صورت واریز وجه ‪ ،‬وجه تضمین به حساب شبا بشماره‬ ‫‪ IR160100004056042107595206‬نزد بانک مرکزی به نام رد وجوه سپرده اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه واریز شود‪ .‬اخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه‬ ‫سایر اسناد ‪ ،‬پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 05 / 22‬و گشایش پیشنهادها در ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 23‬می باشد‪.‬‬ ‫براورد اولیه ‪ 24 / 700 / 593 / 456‬ریال و بر مبنای قیمت مقطوع می باشد‪ .‬مدت اعتبار‬ ‫پیشنهادها ‪ 3‬ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهادها است‪ .‬محل دریافت و تحویل اسناد‬ ‫فقط از طریق سامانه ستاد امکان پذیر بوده و گشایش پیشنهادها ‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه ‪ ،‬میدان جمهوری اسالمی ‪ ،‬سی متری منابع‬ ‫طبیعی با کد پستی ‪ 6719718544‬می باشد‪.‬‬ ‫انجام عملیات گشت و مراقبت و سایر ماموریت های مرتبط با یگان حفاظت در سطح‬ ‫‪ 1483267‬هکتار از نوع ‪ ،‬کمیت و کیفیت خدمات مناقصه عبارتند از ‪:‬‬ ‫عرصه های جنگلی و مرتعی استان کرمانشاه به میزان ‪ 47432‬ساعت ‪ /‬روز ‪ /‬کار‬ ‫ارایه تصویر تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همراه با سایر اسناد‬ ‫درسامانه ستاد الزامی است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار توبت اول ‪ ۱۴۰۱ / ۰۵ / 09 :‬تاریخ انتشار توبت دوم ‪۱۴۰۱ / ۰۵ / 11:‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1413

روزنامه سپهرایرانیان 1413

شماره : 1413
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1412

روزنامه سپهرایرانیان 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/07/07
روزنامه سپهرایرانیان 1411

روزنامه سپهرایرانیان 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سپهرایرانیان 1410

روزنامه سپهرایرانیان 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سپهرایرانیان 1409

روزنامه سپهرایرانیان 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سپهرایرانیان 1408

روزنامه سپهرایرانیان 1408

شماره : 1408
تاریخ : 1401/06/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!