روزنامه سپهرایرانیان شماره 1367 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1367

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1367

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1367

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪31 july 2022‬‬ ‫مسکو و تهران‬ ‫تخلیه بخشی‬ ‫بازار انرژی را‬ ‫از حباب سکه‬ ‫در ماه محرم‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه ‪ 9‬مرداد ‪1401‬‬ ‫در دست می گیرند‬ ‫‪7‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫سیر نزولی هزینه وام مسکن‬ ‫‪6‬‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‬ ‫و مطالبات بر زمین مانده‬ ‫‪3‬‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یکی از مسایلی است که به خصوص طی سال های اخیر از سوی مسووالن در‬ ‫رده های مختلف با هدف بهبود بازار مسکن و کنترل روند افزایشی قیمت ها در این بخش مطرح شده‬ ‫و در این رابطه نیز راهکارهای نیز ارایه شده است‪...‬‬ ‫جدیت دولت سیزدهم برای بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های ونزویال‬ ‫‪2‬‬ ‫حق ابه تاالب هامون‬ ‫حقی که به حقدار نمی رسد‬ ‫‪8‬‬ ‫تعداد جانباختگان ناشی از سیل‬ ‫در کشور افزایش یافت‬ ‫‪3‬‬ ‫اغاز کاهش‬ ‫سود بین بانکی‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫احیای امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫یکی از پیام های قیام عاشورا‬ ‫‪ ( 1401‬نوبت اول)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره ‪1401//13‬‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اهواز در نظر دارد ترانســفور ماتور های مورد نیاز خود را به شــرح اسناد از طریق‬ ‫مناقصه عمومی خریداری نماید‪.‬‬ ‫میزان ضمانتنامه شــرکت در فرایند ارجاع کار به شــرح اسناد می باشــد‪ ،‬که بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر‪،‬‬ ‫چک تضمین شــده بانکی‪ ،‬بلوکه از مطالبات و یا وجه نقد به حســاب بانک تجارت شعبه شهید چمران به شماره‬ ‫‪ 1028040020‬بنام شرکت توزیع نیروی برق اهواز به مناقصه گزار تسلیم گردد‪.‬‬ ‫ زمان و محل و نحوه دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ درج اخرین اگهی بمدت ‪ 5‬روز به ادرس های زیر مراجعه نمایند‪:‬‬‫ پایگاه اینترنتی شرکت توزیع برق اهواز ‪WWW.AEPDCO.IR :‬‬‫ پایگاه اینترنتی توانیر ‪WWW.TAVANIR.ORG.IR :‬‬‫ پایگاه اینترنتی ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir :‬‬‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬‫ تلفن تماس‪ 06134490700 :‬داخلی ‪3245‬‬‫ اخرین مهلت بارگذاری و ارسال اسناد ‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪1401/05/29‬‬‫ بازگشایی‪ :‬راس ساعت ‪ 12:00‬مورخ ‪ 1401/05/29‬می باشد‪.‬‬‫ کلیــه مراحــل برگزاری مناقصه از دریافت‪ ،‬تحویل اســناد تا مبادله قرارداد با مراجعه به ســامانه تــدارکات الکترونیک دولت‬‫(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫ ارســال فیزیکی پاکــت الف تا تاریخ ‪ 1401/05/29‬به دبیرخانه مرکزی شــرکت (به ادرس ‪ :‬اهواز – بلوار پاســداران جنب‬‫شهرک صنعتی تسلیم گردد) الزامی است‪.‬‬ ‫ به پیشــنهاد های فاقد ســپرده و امضاء ‪ ،‬مشــروط‪ ،‬مخدوش و پیشــنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل می شود‪ ،‬مطلقا ً‬‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ هزینه اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ هزینه های مربوط به شرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت بر عهده مناقصه گران میباشد‪.‬‬‫امور تدارکات‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫پیگیری ها برای‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫اتوبوس درون‬ ‫‪ ۹۸۰۵‬تن چدن‬ ‫تکمیلناوگان‬ ‫شهری کرج‬ ‫‪4‬‬ ‫رکورد تولید روزانه‬ ‫‪2‬‬ ‫استانداران با تمام‬ ‫امکاناتبهمناطق‬ ‫سیل زده امداد‬ ‫مذاب را ثبت کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫رسانیکنند‬ ‫‪7‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی(‪)1401/6‬‬ ‫خدمات مشاوره توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند‬ ‫شماره فراخوان در سامانه ستاد (‪)2001001011000004‬‬ ‫نوبتسوم‬ ‫سازمان فناوری اطالعات ایران در نظر دارد فراخوان خدمات مشاوره توسعه و مدیریت سکوی پنجره ملی‬ ‫خدمات دولت هوشمند به شماره فراخوان ( ‪) 1401 / 6‬و شماره فراخوان در سامانه ستاد (‪)2001001011000004‬‬ ‫را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری فراخوان‬ ‫از دریافت و تحویل اسناد تا تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت‪ ,‬ارسال درخواست پیشنهاد (‪,)RFP‬‬ ‫ارائه پیشنهاد مشاوران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی (ستاد) به ادرس‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪ .‬الزم است مشاوران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند‪ .‬تاریخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد تاریخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 04‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت‪ :‬تا ساعت‪ 18:00 :‬روز چهارشنبه مورخ‪1401 / 05 / 11 :‬‬ ‫مهلت زمانی ارسال پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت‪ 18:00 :‬چهارشنبه مورخ‪1401 / 05 / 18:‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت‪ 10:00 :‬صبح روز چهارشنبه مورخ‪1401 / 05 / 19:‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان‪ :‬ادرس خیابان شریعتی نرسیده به پل سیدخندان‬ ‫ورودی شماره ‪ 22‬سازمان فناوری اطالعات ایران‪.‬طبقه دوم اتاق ‪ 211‬و تلفن کارشناس قراردادها ‪ 88113290- :‬تلفن کارشناس فنی پروژه ‪:‬‬ ‫‪88115373‬و‪88115874‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس‪41934-021 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی ‪ 1355558 :‬شماره میم الف ‪1688 :‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول ( ‪)64/ 0138‬‬ ‫تجدید مناقصه عمومی خرید‪،‬حمل‪ ،‬نصب و راه اندازی تجهیزات ازمایشگاهی ادوات ریلی مرکزتحقیقات راه‪،‬مسکن وشهرسازی‬ ‫مرکزتحقیقات راه‪،‬مسکن و شهرسازی درنظر دارد نسبت به برگزاری تجدید مناقصه عمومی خرید‪ ،‬حمل‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی تجهیزات ازمایشباایی ادوات رییبی ‪،‬مطباب مشخصبات ننبی ارا به شبده از ریب سبامانه تبدارکات‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‪ ،‬درمانی استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه امور تامین مواد غذایی‬ ‫و طبخ و توزیع غذای بیماران بستری و پرسنل کشیک بیمارستان امام (ره) و شهداء پارس اباد در جریان سال ‪ 1401 – 1402‬را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ســتاد ) به نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬برگزار نماید ‪ .‬لذا شرکتهای دارای صالحیت در صورت عدم عضویت‬ ‫الکترونیکی دولت‪،‬تحت شماره ‪ 2001003045000007‬اقدام نماید‪ .‬تاریخ انتشاردرسبامانه ‪-1401/05/05‬اخبرین‬ ‫قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند و برای اطالع از شرایط‬ ‫بازگشایی سه شنبه ساعت‪9 30‬مورخ‪ -1401/05/25‬متقاضیا میتوانندبرای کس ا العبات بیشبتر و شبرکت در‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ‪ :‬از روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/05/10‬لغایت ساعت ‪ 14:00‬روز سه شنبه مورخه ‪1401/05/18‬‬ ‫مهیببت دریانببت اسنادمناقصببه ازسببایت مورخ ‪ -1401/05/13‬مهیببت ارا ببه پیشببنهاد مورخ ‪ -1401/05/24‬زمببا‬ ‫مناقصه به سامانه)‪ (www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬ضمنا مبیغ وجه تضمین جهت شرکت در مناقصه ‪( 1،500 ،000 ،000‬یب‬ ‫میییاردوپانصد میییو )ریال ‪ ،‬به صورت ضمانت نامه بانکی بوده و ارا ه اصل ا قبل ازبازگشایی پاکات‪ ،‬الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ادرس تهرا ‪ -‬بزرگراه شیخنضلا‪ ...‬نوری‪ ،‬بین شهرک قدس ونرینایا ‪ ،‬خیابا پاس نرینایا ‪ ،‬ورودی نارگل‪ ،‬خیابا مروی‪ ،‬خیابا حکمت‬ ‫ا العات تماس دستااه مناقصه گذار ‪88255942‬‬ ‫ا العات تماس سامانه تدارکات الکترونیکی ‪021-41934‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1357193‬‬ ‫شماه میم الف ‪1737‬‬ ‫مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهادها‪ :‬از روز چهارشنبه مورخه ‪ 1401/05/19‬لغایت ساعت ‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخه ‪1401/05/30‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش اسناد‪ :‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1401/05/31‬راس ساعت ‪ 09:00‬قبل از ظهر در ستاد مرکزی دانشگاه واقع در اردبیل ‪ -‬انتهای‬ ‫خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری‬ ‫محل تسلیم پاکت « الف » ‪ :‬اردبیل ‪ -‬انتهای خیابان دانشگاه – جنب شهرک دادگستری – دبیرخانه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ 5/210/000/000 :‬ریال ( پنج میلیارد و دویست و ده میلیون ریال)‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادات‪ 20 :‬روز کاری می باشد‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت کســب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن ‪ 045-32725260‬رئیس امور اداری شبکه بهداشت و درمان پارس اباد تماس‬ ‫مرکزتحقیقات راه‪ ،‬مسکن وشهرسازی‬ ‫حاصل نمایند‪ .‬یا به سایت اینترنتی دانشگاه به نشانی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪http://www.arums.ac.ir/vcmrd/fa‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ‪ ،‬درمانی استان اردبیل‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫اقتصادی‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان‪ :‬نرخ جدید سرویس مدارس ابالغ شد‬ ‫مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد‪ :‬نرخ سرویس‬ ‫مدارس برای سال تحصیلی ‪ 1402 - 1401‬به سازمان تاکسیرانی ابالغ شد‪.‬محمد پرورش با اعالم‬ ‫این خبر اظهار کرد‪ :‬نرخ کرایه در جلسات متعدد کارشناسی در کارگروه ماده ‪ ۱۸‬به عنوان مبنای‬ ‫فعالیت سرویسهای مدارس‪ ،‬بررسی شد و در نهایت مبلغ کارشناسی پیشنهاد شد تا برای طی کردن‬ ‫مسیر قانونی به شورای اسالمی شهر اصفهان تقدیم شود‪.‬‬ ‫گام دوم در راه اندازی درمانگاه‬ ‫بسیجیان در شهر هشتگرد‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬در پی عقد تفاهم‬ ‫نامه فی مابین مدیریت شهری هشتگرد‬ ‫با موسسه درمان بسیجیان مبنی بر‬ ‫راه اندازی درمانگاه در یکی از محالت‬ ‫کمتر توسعه یافته شهر ‪ ،‬با حضور‬ ‫مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد ‪،‬‬ ‫سرهنگ جان محمدلو فرماندهی سپاه‬ ‫ناحیه ساوجبالغ و اعضای شورای اسالمی شهر ‪ ،‬ساختمان متعلق به‬ ‫شهرداری واقع در بلوار شهیدان حبیب زاده که عم ً‬ ‫ال بال استفاده بوده به‬ ‫موسسه درمان بسیجیان تحویل گردید تا موسسه فوق ضمن تجهیز و‬ ‫ایجاد سازوکار الزم نسبت به راه اندازی درمانگاه اقدام نماید‪.‬‬ ‫بازدید مهندس یعقوبی شهردار هشتگرد‬ ‫از عملیات بهسازی بوستان مادر‬ ‫سهیال گودرزی ‪ -‬در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شهرداری جهت بهسازی بوستانهای‬ ‫سطح شهر ردیف اعتباری مناسبی‬ ‫در نظر گرفته شده و با اولویت بندی‬ ‫صورت گرفته سایر بوستانهای شهر نیز‬ ‫بهسازی خواهند شد ‪.‬تامین روشنایی ‪،‬‬ ‫رنگ امیزی ‪ ،‬ایمن سازی وسایل بازی‬ ‫و ست های ورزشی و رسیدگی به فضای سبز از جمله مواردیست که در‬ ‫بهسازی بوستان ها انجام خواهد شد تا فضایی امن و ارام برای خانواده‬ ‫ها فراهم گردد ‪.‬‬ ‫جلسه مشترک مهندس یعقوبی‬ ‫شهردار هشتگرد با مهندس خالقی مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی استان البرز‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬دعوت شهرداری‬ ‫هشتگرد از مدیرکل و معاونین راه و‬ ‫شهرسازی استان البرز ‪ ،‬جلسه ای در‬ ‫دفتر شهردار هشتگرد منعقد گردیده‬ ‫و از محلهای پیشنهادی شهرداری‬ ‫در زمینه اقدام ملی مسکن در اراضی‬ ‫شهرک کوثر ‪ ،‬بافت ناکارامد شهری و‬ ‫اراضی مستعد برای استفاده از سرمایه گذار بخش خصوصی بازدید شد ‪.‬‬ ‫تمدید ثبت پذیرش یا عدم پذیرش‬ ‫مالیات در سامانه ملی امالک و اسکان‬ ‫معاون مسکن و بازافرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر‬ ‫گفت ‪ :‬دریافت کنندگان پیامک « مالیات بر خانه های خالی» تا پایان‬ ‫مردادماه فرصت دارند در سامانه امالک و اسکان‪،‬اطالعات سکونت خود‬ ‫را ثبت یا ویرایش کنند‪.‬به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و‬ ‫شهرسازی استان بوشهر سیدعلی حسینی در این خصوص اظهار داشت‬ ‫‪ :‬متقاضیان تا پایان مردادماه فرصت دارند تا اطالعاتشان را در سامانه‬ ‫امالک و اسکان تکمیل کنند‪.‬وی افزود ‪ :‬متقاضیان چنانچه در سامانه‬ ‫امور مالیاتی برای مالیات های اعالم شده اعتراض دارند یا اطالعات وارد‬ ‫شده در این سامانه را منطبق با واقعیت نمی دانند‪ ،‬میتوانند گزینه عدم‬ ‫پذیرش را بزند‪ .‬الزم به ذکر است این گزینه هم اکنون در سامانه مالیات‬ ‫غیرفعال است که طی یکی دو روز اینده فعال خواهد شد‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی در استان به‬ ‫بهره برداری می رسد‬ ‫استاندار بوشهر سهم این استان از طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن را سالیانه ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫واحد مسکونی عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫دو سال ابتدایی دولت سیزدهم‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار واحد مسکونی در استان‬ ‫بوشهر تکمیل و به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره ارتباطات و اطالع‬ ‫رسانی راه وشهرسازی استان بوشهر‪ ،‬در ایینی با حضور استاندار بوشهر‪،‬‬ ‫معاون عمرانی استاندار و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی ‪ 2‬هزار و ‪ 252‬واحد مسکن ملی در قالب طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن اغاز شد‪.‬‬ ‫در این ایین که به میزبانی شهرستان جم برگزار شد استاندار بوشهر در‬ ‫سخنانی بر لزوم تسریع در اجرا این پروژه در سطح استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫احمد محمدی زاده در ایین اغاز عملیات اجرایی این پروژه اظهار داشت‪:‬‬ ‫زمین مورد نیاز برای اجرا بیش از ‪ 40‬هزار واحد مسکونی در استان‬ ‫بوشهر اماده شده که قرار است زمین تملک شده به ‪ 60‬هزار واحد‬ ‫مسکونی افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی سهم استان بوشهر از طرح نهضت ملی مسکن را سالیانه ‪ 11‬هزار‬ ‫واحد مسکونی عنوان کرد و افزود‪ :‬در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 20‬هزار واحد مسکونی تکمیل و به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫استاندار بوشهر با اشاره به سهم هر شهرستان از پروژه مسکن ملی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این مرحله‪ ،‬برای شهرستان های دیلم و جم هر کدام‬ ‫‪ ، 500‬دشتستان ‪ ، 600‬گناوه ‪ 400‬و شهرستان کنگان ‪ 252‬واحد‬ ‫مسکونی تعریف شده است که به تناسب در شهرهای مختلف هر‬ ‫شهرستان اجرا می شود‪.‬‬ ‫نماینده عالی دولت در استان بوشهر از اماده بودن اسناد مالکیت اراضی‬ ‫مسکن ملی خبر داد و گفت‪ :‬انتظار داریم با همکاری همه بخش ها‪ ،‬شاهد‬ ‫اجرا و تکمیل این پروژه ها‪ ،‬طبق برنامه زمانبندی باشیم‬ ‫پرورش ادامه داد‪ :‬در نهایت مبلغ کارشناسی پس از بررسی های مختلف در کمیسیون حمل و نقل‬ ‫و کمیسیون تلفیق شورا در جلسه علنی مصوب و توسط فرماندار اصفهان به سازمان تاکسیرانی‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بر این اساس نرخ های جدید سرویس های مدارس به شرکت های حمل و نقل دانش اموزی‬ ‫ابالغ و شرکت ها بر اساس نرخ جدید شروع به جذب راننده می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه مهمترین‬ ‫موضوع برای شرکت های حمل نقل و رانندگان نرخ کرایه است گفت‪ ۴۶ :‬شرکت حمل و نقل‬ ‫دانش اموزی در شهر اصفهان وجود دارد که در امر سرویس دهی دانش اموزان فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫پرورش اضافه کرد‪ :‬از تمامی افرادی که تمایل دارند در حوزه سرویس مدارس فعالیت کنند‪ ،‬دعوت‬ ‫می شود به شرکت های سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اصفهان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی نحوه معافیت های بیمه شدگان بدون کارفرما براساس دهک های درامدی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫هیات وزیران در اجرای حکم مندرج در‬ ‫بند (ز) تبصره (‪ )۱۷‬ماده واحده قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور درخصوص‬ ‫نحوه معافیت های بیمه ای بیمه شدگان‬ ‫بدون کارفرما در سازمان تامین اجتماعی‬ ‫براساس دهک های درامدی‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایی این بند از قانون را با هدف‬ ‫ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه ای‬ ‫مشمول کمک دولت‪ ،‬به تصویب رساند‪.‬‬ ‫گروه های هدف ایین نامه اجرایی مصوب‬ ‫هیات وزیران بیمه شدگان فاقد کارفرما در‬ ‫سازمان تامین اجتماعی شامل قالیبافان‪،‬‬ ‫بافندگان فرش و شاغالن صنایع دستی‬ ‫شناسه دار(کددار)‪ ،‬رانندگان حمل و نقل‬ ‫عمومی درون شهری و برون شهری‪،‬‬ ‫خادمین ثابت مساجد‪ ،‬مداحان‪ ،‬کارگران باربر‪،‬‬ ‫زنبورداران‪ ،‬صیادان استان های ساحلی شمال‬ ‫و جنوب کشور‪ ،‬اصناف کم درامد‪ ،‬هنرمندان‬ ‫و روزنامه نگاران و نویسندگان مورد تایید‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬مددجویان‬ ‫و زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و‬ ‫سازمان بهزیستی کشور ‪ ،‬مربیان مهدکودک و‬ ‫راهنمایان گردشگری مورد تائید وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی هستند که‬ ‫به موجب قوانین و مقررات مربوطه از معافیت‬ ‫بیمه ای برخوردار شده یا می شوند‪.‬‬ ‫براساس این ایین نامه هریک از بیمه شدگان‬ ‫موجود و جدید در صورتی که بر اساس نتایج‬ ‫ازمون وسع در چهار دهک اول درامدی باشند‪،‬‬ ‫از معافیت کامل بیمه ای به ترتیب مقرر در‬ ‫قوانین و مقررات مربوط و بر اساس حداقل‬ ‫دستمزد مشمولین قانون کار یا دستمزد‬ ‫بیمه شدگان مشمول طبقه بندی مزد یا حقوق‬ ‫موضوع ماده (‪ )۳۵‬قانون تامین اجتماعی‬ ‫(حسب مورد) برخوردار خواهند شد‪.‬‬ ‫در مورد بیمه شدگان قرار گرفته در دهک های‬ ‫پنجم تا هفتم درامدی‪ ،‬به ازای افزایش هر‬ ‫ت مذکور‬ ‫دهک درامدی‪ ۳ ،‬درصد از معافی ‬ ‫کسر می گردد‪ .‬بیمه شدگان دهک های هشتم و‬ ‫باالتر مشمول استفاده از معافیت های بیمه ای‬ ‫نخواهند بود و استمرار عضویت بیمه شده مزبور‬ ‫منوط به پرداخت حق بیمه به شرح مقرر در‬ ‫قوانین و مقررات مربوط می باشد‪.‬‬ ‫اقشاری که براساس تفاهم نامه با سازمان تامین‬ ‫اجتماعی مشمول بیمه اجتماعی سازمان‬ ‫مذکور می باشند و از معافیت بیمه ای استفاده‬ ‫نموده اند پس از دهک بندی‪ ،‬در خصوص نحوه‬ ‫استفاده از معافیت مذکور‪ ،‬مشمول مفاد این‬ ‫ایین نامهمی باشند‪.‬‬ ‫مسئولیت پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ناشی‬ ‫از کاهش یا حذف معافیت بیمه ای تا سقف‬ ‫حق بیمه مقرر در قوانین و مقررات مربوط‬ ‫برای هریک از گروه های هدف به عهده شخص‬ ‫بیمه شده ذیربط خواهد بود‪.‬‬ ‫چنانچه بیمه شده از پرداخت حق بیمه در‬ ‫مواعد قانونی مربوط اجتناب نماید به نحوی که‬ ‫موجب قطع رابطه بیمه پردازی وی با سازمان‬ ‫گردد‪ ،‬بهره مندی مجدد از معافیت بیمه ای‬ ‫منوط به ثبت نام مجدد و اشتغال در شغل یا‬ ‫حرفه مربوطه و نتیجه ازمون وسع بر طبق مفاد‬ ‫این ایین نامه می باشد‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫اغاز دوباره برای‪ ۱۲‬پروژه راهسازی نیمه تمام در استان اصفهان‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به‬ ‫انتخاب پیمانکار برای اجرای ‪ ۱۲‬پروژه‬ ‫راهسازی در سطح استان گفت با اجرای‬ ‫این پروژه ها شاهد تحولی در پروژه های‬ ‫نیمه تمام خواهیم بود‪.‬‬ ‫بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در چهار ماهه ابتدای امسال به منظور‬ ‫جذب اعتبارات سال مالی ‪ ۱۴۰۰‬عالوه بر‬ ‫اقدامات الزم برای پروژه های در دست اجرا‪،‬‬ ‫مطالعه‪ ،‬براورد و انجام تشریفات مناقصه‬ ‫به منظور انتخاب پیمانکار برای ‪ ۱۲‬پروژه‬ ‫راهسازی در سطح استان اصفهان بعمل امد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به برگزاری مناقصات برای این‬ ‫پروژه ها اذعان داشت‪ :‬در حال حاضر پروژه های‬ ‫فوق دارای پیمانکار منتخب بوده و مبلغ مناقصه‬ ‫های انجام شده نیز در مجموع بالغ بر ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان گفت‪ :‬برخی از این‬ ‫پروژه ها شامل تقاطع پل های نوش اباد در‬ ‫محور کنار گذر اران و بیدگل‪ ،‬تقاطع سادیان‬ ‫و تقاطع اسحاق اباد در محور برزک به کاشان‬ ‫و تکمیل اجرای عملیات اسفالت محور قاسم‬ ‫اباد ‪ -‬حسین اباد در محور اران و بیدگل بوده‬ ‫که برای هر چهار پروژه تجهیز کارگاه انجام‬ ‫پذیرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬اجرای عملیات‬ ‫اسفالت محور فخره به کاشان‪ ،‬تکمیل باند دوم‬ ‫اژیه به ورزنه‪ ،‬تکمیل اجرای عالئم ایمنی و ‪...‬‬ ‫در سطح استان‪ ،‬تکمیل اجرای پل های سادیان‬ ‫و مرق در محور برزک به کاشان‪ ،‬تکمیل تقاطع‬ ‫غیرهمسطح شهرک الکترونیک‪ ،‬تعریض محور‬ ‫کمشچه به اردستان‪ ،‬تقاطع پیربکران به‬ ‫خوانسارک و پل عابر پیاده جعفراباد از دیگر‬ ‫پروژه هایی است که مناقصه های ان انجام و‬ ‫دارای پیمانکار منتخب است‪.‬‬ ‫شاهسوندی خاطرنشان کرد‪ :‬با شروع و‬ ‫بهره برداری از پروژه های مذکور در سطح استان‬ ‫اصفهان شاهد تحول در پروژه های نیمه تمام‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اهمیت کیفیت در اجرای‬ ‫پروژه های راهسازی گفت‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫عوامل موفقیت در اجرای پروژه ها انتخاب‬ ‫پیمانکاران و مشاوران با تجربه و توجه به قدرت‬ ‫اجرایی انان برای پروژه ی مورد نظر است‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه استفاده‬ ‫از روش های نوین راهسازی یکی از راهکارهای‬ ‫مهم در باال بردن کیفیت پروژه ها است اذعان‬ ‫داشت ‪ :‬با توجه به کمبود اعتبارات‪ ،‬ضروری‬ ‫است تا کاهش هزینه ها از طریق روش ها و‬ ‫ابزارهای نوین مهندسی جدید انجام پذیرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬از گام های اساسی برای بهینه‬ ‫شدن اجرای پروژه ها و کیفیت مطلوب ان‬ ‫می توان به انتخاب مصالح مصرفی مناسب با‬ ‫موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی منطقه‬ ‫و تغییر در روش های اجرا اشاره کرد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫جایگاه رفیع و نقش محوری استادان و اعضای هیئتعلمی دانشگاهها در تقویت ظرفیتهای علمی و‬ ‫تربیتی از اهداف برگزاری دورههای ضیافت اندیشه است‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری در چهاردهمیــن دوره ضیافــت اندیشــه اســاتید‬ ‫و نخبــگان دانشــگاه‪ ،‬جایــگاه رفیــع و نقــش محــوری اســتادان و اعضــای‬ ‫هیئتعلمــی دانشــگاهها در تقویــت ظرفیتهــای علمــی و تربیتــی را‬ ‫از اهــداف برگــزاری دورههــای ضیافــت اندیشــه و دانشافزایــی عنــوان‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه اطاعرســانی دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان (وبدا)‪ ،‬دکتــر‬ ‫ارســان ســاالری ‪ -‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در افتتاحیــه چهاردهمیــن‬ ‫دوره طــرح ضیافــت اندیشــه اســاتید بــا اشــاره بــه نقــش دانشــگاهها در جهــت تمــدن‬ ‫ســازی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بهعنــوان مکانــی جهــت تولیــد‬ ‫علــم و دانــش بــا بهرهگیــری از اســاتید مجــرب بهعنــوان مهمتریــن ســرمایههای‬ ‫اجتماعــی در توســعه علمــی کشــور و تحقــق دانشــگاه تمــدن ســاز اســامی تــاش‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ضــرورت تقویــت ظرفیتهــای علمــی و تربیتــی از اهــداف برگــزاری‬ ‫دورههــای ضیافــت اندیشــه و دانشافزایــی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اهمیــت دورههــای ضیافــت اندیشــه اســتادان‪ ،‬افــزود‪ :‬جایــگاه رفیــع و‬ ‫نقــش محــوری اســتادان و اعضــای هیئتعلمــی دانشــگاهها در ایــن مهــم و ضــرورت‬ ‫تقویــت ظرفیتهــای علمــی و تربیتــی از اهــداف مهــم برگــزاری دورههــای ضیافــت‬ ‫اندیشــه و دانشافزایــی اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــا بیــان اینکــه مجموعــاً از ســال ‪۱۳۸۹‬‬ ‫تاکنــون‪ ۱۴ ،‬دوره ضیافــت اندیشــه برگزارشــده‪ ،‬گفــت‪ :‬در ایــن دورههــا‪ ،‬حــول‬ ‫محورهــای بحــران جمعیــت در گیــان بــا توجــه بــه چالشهــای روانشــناختی‬ ‫و جامعهشــناختی و راهکارهــای مربوطــه‪ ،‬هماندیشــی اســاتید در خصــوص تدبــر‬ ‫در قــران در مــورد نمــاز و ســبک زندگــی و همچنیــن پژوهــش در دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان بحــث و بررســی صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ساختمان هرم سنی جمعیت ایران در حال معکوس شدن است‬ ‫دکتــر ســاالری در ادامــه بــه جایــگاه جمعیتــی ایــران در جهــان و منطقــه و‬ ‫همچنیــن رونــد تحــوالت جمعیــت در ایــران اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬مقایســه هرمهــای‬ ‫ســنی جمعیــت ایــران در دو دهــه اخیــر نشــان میدهــد ســاختمان هــرم ســنی‬ ‫جمعیــت ایــران در حــال معکــوس شــدن اســت و ایــن وضعیــت حاکــی از ان اســت‬ ‫کــه جمعیــت کشــور در حــال حاضــر جمعیــت جوانــی اســت و در دهههــای اتــی‬ ‫بهســوی ســالمندی متمایــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه میــزان جمیعــت در گیــان‪ ،‬گفــت‪ :‬گیــان ‪ ۳.۲‬درصــد کل جمعیــت‬ ‫کشــور را دارا اســت و رتبــه ســوم از نظــر بعــد خانــوار را در کشــور دارد و نــرخ‬ ‫ســالمندی ان بــرای گــروه ســنی ‪ ۶۵‬ســال بــه بــاال نیــز ‪ ۸.۹‬درصــد یعنــی پیرتریــن‬ ‫اســتان کشــور اســت‪.‬‬ ‫گیــان پایینتریــن نــرخ بــاروری را در بیــن ســایر اســتانهای کشــور‬ ‫دارد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان گفــت‪ :‬هــرم ســنی گیــان بهعنــوان‬ ‫ســالمندترین اســتان در حــال تغییــر شــکل بــه هــرم اســتوانهای اســت و بــر اســاس‬ ‫امــار‪ ،‬گیــان پایینتریــن نــرخ بــاروری را در بیــن ســایر اســتانهای کشــور دارد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاالری بــا اشــاره بــه قانــون حمایــت از خانــواده و جوانــی جمعیت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن قانــون مشــتمل بــر ‪ ۷۳‬مــاده و ‪ ۸۱‬تبصــره تصویبشــده و بــه مــدت هفــت‬ ‫ســال بهصــورت ازمایشــی در کشــور اجرایــی میشــود‪.‬‬ ‫وی یکــی از حمایتهــای قانونــی در جهــت جوانــی جمعیــت را نحــوه پوشــش بیمــه‬ ‫درمــان رایــگان زنــان بــاردار‪ ،‬مــادران و نــوزادان برشــمرد و گفــت‪ :‬ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت‪ ،‬پوشــش بیمــه رایــگان زنــان بــاردار‪ ،‬مــادران شــیرده و فرزنــدان را در ایــن‬ ‫طــرح تــا پایــان پنجســالگی در دســتور کار دارد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــا اذعــان بــه اینکــه در قانــون حمایــت از‬ ‫خانــواده و جوانــی جمعیــت امــکان دورکاری مــادران شــاغل بــاردار و یــا دارای فرزنــد‬ ‫بهخوبــی دیدهشــده‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در مشــاغلی کــه امــکان ان فراهــم اســت‪ ،‬بــه‬ ‫مــادران بــاردار حداقــل چهــار مــاه در دوران بــارداری‪ ،‬دورکاری اعطــاء خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر ســاالری همچنیــن بــه دیگــر ابعــاد و مفــاد قانونــی جوانــی جمعیــت و حمایــت‬ ‫از خانــواده در نظــام اســتخدامی کشــور بهویــژه بــرای دانشــجویان مــادر و مــادران‬ ‫شــاغل در مراکــز بهداشــتی و درمانــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫وی بــه اقدامــات مرتبــط بــا قــرارگاه جمعیــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات‬ ‫بهداشــتی درمانــی گیــان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬قــرارگاه تعالــی ســامت و جوانــی‬ ‫جمعیــت در ایــن دانشــگاه بــا مســئولیت رئیــس دانشــگاه و عضویــت معاونیــن‪،‬‬ ‫مســئول دفتــر نهــاد مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه‪ ،‬مدیــر روابــط عمومــی‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان بســیج جامعــه پزشــکی اســتان‪ ،‬مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه‪،‬‬ ‫نماینــده امــور بانــوان و مدیــر حراســت بهمنظــور برنامهریــزی و نظــارت بــر اجــرای‬ ‫دقیــق برنامههــا تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســاالری همچنیــن اموزشهــای پیشــگیری از نابــاروری و شــروع اقدامــات‬ ‫اجرایــی مــواد قانونــی مرتبــط‪ ،‬امــوزش نوجوانــان در ســنین دبیرســتان و جوانــان‬ ‫دانشــگاهی بهمنظــور توجــه بــه انتخــاب همســر مناســب و ازدواج موفــق و نمایــش‬ ‫کلیــپ موشــنها و فیلمهــای جمعیــت مصــوب وزارت بهداشــت‪ ،‬پیگیــری‬ ‫اجراییســازی قوانیــن حمایتــی موجــود‪ ،‬توجیــه نیــروی انســانی ارایــه دهنــده‬ ‫خدمــات‪ ،‬تنویــر افــکار عمومــی توســط رســانههای روابــط عمومــی دانشــگاه در‬ ‫خصــوص هفتــه ملــی جمعیــت‪ ،‬انجــام پژوهشهــای کاربــردی جامعهمحــور‬ ‫در دانشــگاه را از دیگــر اقدامــات صــورت گرفتــه دانشــگاه بــرای حمایتطلبــی و‬ ‫تاثیرگــذاری در حــوزه رشــد جمعیــت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫ـدی‬ ‫ـگاه ‪ ۵۰‬واحـ‬ ‫ـد خوابـ‬ ‫ـداث دو واحـ‬ ‫ـرای احـ‬ ‫ـار بـ‬ ‫ـن اعتبـ‬ ‫ـت تامیـ‬ ‫ـاش جهـ‬ ‫تـ‬ ‫ـدی‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحـ‬ ‫وی‪ ،‬پیگیــری جهــت تامیــن زمیــن مناســب در مســکن مهــر بــرای ســاخت خوابــگاه‬ ‫دانشــجویی متاهلیــن از طریــق ســازمان اوقــاف و مســکن و شهرســازی‪ ،‬تــاش جهــت‬ ‫تامیــن اعتبــار بــرای احــداث دو واحــد خوابــگاه ‪ ۵۰‬واحــدی و ‪ ۲۰۰‬واحــدی‪ ،‬تشــکیل‬ ‫کانــون دانشــجویی ازدواج و جوانــی جمعیــت در دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪،‬‬ ‫ایجــاد مشــوقهای مالــی و اعطــای وام و تســهیات بیشــتر قرضالحســنه در امــر‬ ‫مســکن و اشــتغال جوانــان دانشــجو‪ ،‬برگــزاری وبینــار جوانــی جمعیــت و فرزنــد اوری‬ ‫بــا همــکاری تبلیغــات اســامی ویــژه متخصصیــن زنــان‪ ،‬دانشــجویان پزشــکی‪ ،‬مامایــی‬ ‫و پرســتاری را از دیگــر اقدامــات انجــام شــده در حــوزه رشــد جمعیــت برشــمرد‪.‬‬ ‫درخواســت دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان از ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫امــام و ســازمان صنایــع دفــاع در راســتای ســاخت خوابــگاه متاهلیــن‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۴‬مرکــز دولتــی و ‪ ۱۱‬مرکــز‬ ‫خصوصــی بلــوک زایمانــی در اســتان وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬عــاوه بــر ان‪ ،‬دو مرکــز‬ ‫درمــان نابــاروری دولتــی در اســتان گیــان فعــال اســت‪.‬‬ ‫دکتــر ســاالری بــه برخــی دیگــر از اقدامــات راهبــردی در دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان در راســتای اجــرای طــرح صیانــت از جمعیــت اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬درخواســت‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان از ســتاد اجرایــی فرمــان امــام و ســازمان صنایــع دفــاع‬ ‫در راســتای ســاخت خوابــگاه متاهلیــن یکــی از محوریتریــن اقدامــات راهبــردی‬ ‫در جهــت تشــویق و ترغیــب دانشــجویان بــه تشــکیل خانــواده و فرزنــد اوری اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بــه مقولــه جهــاد تبییــن و ضــرورت اجــرای ایــن فریضــه مهــم در‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‬ ‫نیــز در جهــت تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر ضــرورت جهــاد تبییــن‬ ‫بــه بیــان روشــن و واضــح از دســتاوردهای خــود در حــوزه بهداشــت و درمــان پرداختــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫عملکــرد چنــد ســاله اخیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬در جهــت‬ ‫بهبــود زیرســاختها و انجــام کارهــای زیــر بنایــی در حــوزه ســامت‪،‬‬ ‫کاری جهــادی بــود‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــا تاکیــد بــر اینکــه ســاماندهی حــوزه‬ ‫ســامت و برطــرف کــردن مشــکات موجــود عزمــی جهــادی میخواهــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬عملکــرد چنــد ســاله اخیــر دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬در جهــت بهبــود‬ ‫زیرســاختها و انجــام کارهــای زیــر بنایــی در حــوزه ســامت‪ ،‬کاری جهــادی بــود‬ ‫چراکــه دانشــگاه بــا اســتفاده از ظرفیــت همــه نهادهــا‪ ،‬اعــم از ســتاد فرمــان اجرایــی‬ ‫امــام‪ ،‬وزارت دفــاع‪ ،‬ســپاه‪ ،‬بســیج‪ ،‬ارتــش و… گامهــای موثــری در جهــت ارتقــای‬ ‫ســامت جامعــه و ایجــاد عدالــت در نظــام ســامت برداشــته اســت‪.‬‬ ‫اجــرای بیــش از ‪ ۹۰‬پــروژه عمرانــی حــوزه ســامت در اســتان گیــان‪۱۰۱ /‬‬ ‫پــروژه تــا پایــان امســال بــه بهرهبــرداری میرســد‬ ‫دکتــر ســاالری پــس از برشــمردن اقدامــات تحولــی در حــوزه اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪،‬‬ ‫درمانــی و مالــی دانشــگاه‪ ،‬بــه امــور صــورت گرفتــه در جهــت توســعه فضاهــای‬ ‫بهداشــتی و درمانــی و اموزشــی اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬بیــش از ‪ ۹۰‬پــروژه‬ ‫عمرانــی حــوزه ســامت اســتان احــداث‪ ،‬بهرهبــرداری و افتتاحشــده و بیــش از ‪۱۰۱‬‬ ‫پــروژه تــا پایــان امســال بــه بهرهبــرداری میرســد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اغــاز عملیــات اجرایــی بــا قــرارگاه ســازندگی خاتماالنبیــا ســپاه جهــت احــداث دو‬ ‫پــروژه بــزرگ عمرانــی دانشــگاه (دانشــکده پزشــکی و بیمارســتان جایگزینپــور ســینا)‪،‬‬ ‫افزایــش بیــش از ‪ ۲۰۰‬تخــت ویــژه و ‪ ۷۰۰‬تخــت بســتری بیمارســتانی در اســتان‪،‬‬ ‫توســعه فضاهــای ازمایشــگاهی بیمارســتانهای دولتــی بــا تجهیــز دســتگاههای‬ ‫پیشــرفته و تخصصــی ازمایشــگاهی‪ ،‬انعقــاد قــرارداد ‪ ۱۰۴‬پــروژه محرومیتزدایــی‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬انعقــاد قــرارداد ‪ ۳۴‬پــروژه بهداشــتی بــا قــرارگاه محرومیتزدایــی ســپاه‬ ‫و نوســازی و احــداث بیــش از ‪ ۳۵‬خانــه بهداشــت و مرکــز خدمــات جامــع ســامت را‬ ‫از دیگــر اقدامــات زیربنایــی و تحولــی مــردم مــدار در نظــام ســامت اســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫پیگیری ها برای تکمیل ناوگان‬ ‫اتوبوس درون شهری کرج‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬شیما توکلی افشاری‪ -‬سرپرست سازمان حمل ونقل‬ ‫بار و مسافر شهرداری کرج از ادامه پیگیری ها برای تکمیل و‬ ‫توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی در این کالنشهر خبر داد‪.‬‬ ‫محسن امیدوار حسینی افزود‪ :‬به همین منظور هزار میلیارد ریال اوراق‬ ‫مشارکت جهت تامین منابع مالی و تکمیل ناوگان اتوبوس درون شهری‬ ‫کرج به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬با توجه به اینکه یکی از وظایف سازمان حمل ونقل بار مسافر‬ ‫شهری شهرداری کرج‪ ،‬فراهم اوردن امکانات در ناوگان حمل ونقل عمومی و‬ ‫تسهیل در رفاه حال شهروندان است‪ ،‬بر همین اساس پیگیری های الزم در‬ ‫خصوص توسعه ناوگان اتوبوس رانی و بهبود خدمات رسانی به شهر صورت‬ ‫گرفت‪ .‬سرپرست سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهری شهرداری کرج‬ ‫افزود‪ :‬نتیجه این پیگیری ها اجرای طرح فروش هزار میلیارد ریال اوراق‬ ‫مشارکت اتوبوس درون شهری با مجوز بانک مرکزی است‪.‬‬ ‫امیدوار حسینی با اشاره به اینکه بازپرداخت این اوراق مشارکت به صورت‬ ‫مشترک از سوی دولت و شهرداری کرج ضمانت شده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫میزان اوراق بانام و با سود علی الحساب سالیانه ‪ ۱۸‬درصد‪ ،‬چهارساله و معاف‬ ‫از مالیات بوده و با فروش کامل ان‪ ،‬اعتبار حاصله صرف خرید اتوبوس های‬ ‫درون شهری خواهد شد‪.‬‬ ‫جدیت دولت سیزدهم برای بهره گیری‬ ‫از ظرفیت های ونزویال‬ ‫گفتگو‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگوی اختصاصی با شیوا‬ ‫بیک زاده خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به سهامداری ایران در پاالیشگاه های فراسرزمینی ونزوئال و صادرات خدمات‬ ‫فنی و مهندسی به جای ان بهره برداری از این ظرفیت ها به عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین رویکردهای دولت سیزدهم مطرح شده است‪.‬‬ ‫جالل رشیدی کوچی افزود‪ :‬به همین منظور یکی از اصلی ترین رویکردها‬ ‫برای خنثی سازی تحریم ها و افزایش فروش نفت ایران است که با جدیت‬ ‫در دولت سیزدهم پیگیری شده است‪ .‬وی با اشاره به موضوع دیپلماسی‬ ‫اقتصادی‪ ،‬درباره صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی حوزه انرژی و پاالیشگاه های‬ ‫فرا سرزمینی اظهار داشت‪ :‬یکی از بهترین روش ها برای بی اثر کردن تحریم‬ ‫ها‪ ،‬توسعه صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی به کشورهای همسایه و دوست‬ ‫و همچنین بازارسازی تضمینی برای فروش نفت به این کشورها است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه حوزه اقتصادی باید با کشورهای دوست و قابل اعتماد‬ ‫باشد و تضمین های الزم هم از انها گرفته شود تا با عوض شدن دولت ها‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری هنگفتی که در این کشورها شده از بین نرود‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که سرمایه گذاری های ما تاکنون در حوزه انرژی و کشاورزی بوده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬یکی از بهترین‬ ‫راهکارها برای از بین بردن تحریم ها این است که با کشورهایی که روابط‬ ‫سیاسی و اقتصادی قوی داریم و حاضر نیستند تحت تاثیر تحریم ها این روابط‬ ‫را قطع کنند‪ ،‬محصوالت پتروشیمی و پاالیشگاهی که می توان در داخل‬ ‫تولید و صادر کرد را در همان کشور با فناوری ایرانی تولید کنیم تا بتوان سود‬ ‫حاصل از صادرات محصوالت و خدمات پاالیشگاهی را به کشور وارد کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سهامداری ایران در پاالیشگاه های فراسرزمینی ونزوئال‬ ‫و صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی به جای ان‪ ،‬یکی از اصلی ترین‬ ‫رویکردها برای خنثی سازی تحریم ها و افزایش فروش نفت ایران است‪.‬‬ ‫رشیدی کوچی با اشاره به دیپلماسی اقتصادی دولت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اقدامات فرا سرزمینی دولت در حوزه انرژی‪ ،‬صنعت و کشاورزی در‬ ‫میان مدت و بلندمدت می تواند بسیار به نفع اقتصاد کشور باشد و این‬ ‫همان راهی است که کشورهای پیشرفته ‪ ۵۰‬سال قبل شروع کردند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در زمینه افزایش تضمینی درامدهای ارزی کشور‪،‬‬ ‫سهامداری ایران در پاالیشگاه های فراسرزمینی ونزوئال و صادرات‬ ‫خدمات فنی و مهندسی به جای ان‪ ،‬یکی از اصلی ترین رویکردها‬ ‫برای خنثی سازی تحریم ها و افزایش فروش نفت ایران است که‬ ‫در دولت سیزدهم پیگیری جدی در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به گزارش عملکرد دولت و مجلس در این حوزه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مجلس هم در کنار دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد پارلمانی فعال شده‬ ‫استوکارگروه هاییازپارلماندراینحوزهبهکشورهایمختلفاعزاممی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به طور مثال در همین سفر اخیری که ما به مسکو داشتیم‪ ،‬درباره‬ ‫صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی صحبت هایی شد‪ ،‬زیرا روسیه در حوزه‬ ‫صنعت پاالیشگاه و پتروشیمی در وضعیت مطلوبی نیست و این امر سود‬ ‫سرشاری برای ایران خواهد داشت‪.‬‬ ‫گفت وگوی تلفنی روسای جمهور ایران و‬ ‫چین برای توسعه همکاری ها‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪-‬پارسا شهبازی‪ -‬رئیس جمهوری‬ ‫چین در گفت وگوی تلفنی با «سید ابراهیم رئیسی» همتای ایرانی خود‬ ‫درباره تحکیم روابط میان دو کشور و توسعه همکاری راهبردی میان‬ ‫پکن و تهران سخن گفت‪ .‬در راستای مکالمه تلفنی رئیس جمهوری‬ ‫مسائل‬ ‫چین با همتای ایرانی‪ ،‬دو کشور حمایت قاطع خود را درباره‬ ‫ِ‬ ‫مشترک ابراز کردند و خواستار توسعه و تقویت روابط بایکدیگر شدند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری چین گفت در رویارویی با شرایط پیچیده بین المللی‪ ،‬ایران‬ ‫و چین همکاری و همبستگی را در راستای منافع مشترک و حقوق مشروع‬ ‫کشورهای درحال توسعه تقویت می کنند‪ .‬وی همچنین افزود نگاه چین‬ ‫به روابطش با ایران از منظری استراتژیک است و پکن تمایل دارد تا برای‬ ‫همکاری جامع و شراکتی استراتژیک میان دو کشور اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهد‪ .‬شی جین پینگ خواستار حفظ روابط نزدیک با ایران و هماهنگی و‬ ‫همکاری در زمینه های کلیدی به شکلی فغاالنه شد‪ .‬وی بر ادامه همکاری‬ ‫از مبارزه با همه گیری ویروس کرونا تا همکاری در مسائل منطقه ای‬ ‫و جهانی تاکید کرد‪ .‬بدین ترتیب رئیس جمهوری چین تصدیق کرد‬ ‫کشورش همواره از کشورهای خاورمیانه برای حل و فصل مسائل امنیتی‬ ‫این منطقه پشتیبانی می کند تا مردم خاورمیانه به شکل مستقل مسیر‬ ‫پیشرفت خود را پیدا کنند‪ .‬وی از ایران برای حمایت فعال از "ابتکار توسعه‬ ‫جهانی" و "ابتکار امنیت جهانی" تقدیر کرد و خواستار انجام طرح های‬ ‫مشترک دوجانبه برای نظم جهانی منطقی با ایران شد‪ .‬روسای جمهور‬ ‫ایران و چین در گفت گوی تلفنی یک ساعته‪ ،‬تحوالت عمده بین المللی و‬ ‫منطقه ای را مورد بررسی قرار داده و بر تقویت هر چه بیشتر همکاری های‬ ‫دوجانبه تاکید کردند‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ۵‬از ریزش کوه در سه نقطه محدوده مسیر امام زاده داوود‬ ‫خبر داد‪.‬محمدباقر فرهنگ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره ریزش کوه در محدوده امام زاده داوود‬ ‫گفت‪ :‬ساعاتی پیش به دلیل بارندگی هایی که طی شب گذشته و بامداد امروز داشتیم در محدوده‬ ‫امام زاده داوود در سه نقطه‪ ،‬کوه ریزش کرد و در حال حاضر همکاران ما از معاونت فنی عمرانی‬ ‫منطقه ‪ ۵‬شهرداری تهران در محل حاضر هستند‪.‬وی افزود‪ :‬عوامل شهرداری منطقه ‪ ۵‬در حال‬ ‫ریزش کوه در محدوده امام زاده داوود در پی بارش ها‬ ‫بازگشایی مسیر هستند و خوشبختانه در این ریزش کوه به هیچ یک از عوامل امدادی و انتظامی‪،‬‬ ‫اهالی در محل و عوامل شهرداری تهران اسیبی نرسیده و تلفات جانی و مالی نداشتیم اما جاده‬ ‫در سه نقطه متفاوت در مسیر امامزاده داوود بسته شده است‪.‬فرهنگ ادامه داد‪ :‬تا اخر وقت امروز‬ ‫بازگشایی جاده انجام خواهد شد و ارائه خدمات به شهروندان در این مسیر از سر گرفته می شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ‪ ۵‬در خصوص اسکان شهروندان در محدوده سیل زده‬ ‫امام زاده داوود نیز گفت‪ :‬شهرداری منطقه ‪ ۵‬تا سقف ‪ ۲۰۰۰‬نفر فضا برای کسانی که در محدوده‬ ‫سیل زده بودند اماده پذیرایی و اسکان کرد؛ اما کسی به ما مراجعه نکرد‪ .‬در حقیقت پس از‬ ‫تدبیر وزیر کشور و ستاد بحران در محدوده عمده اهالی روستا پس از اعالم تخلیه محدوده به‬ ‫منازل بستگان خود در شهر تهران مراجعه کردند و کسی به فضاهای اماده شده توسط شهرداری‬ ‫مراجعه نداشت‪ ،‬اما سوله های مدیریت بحران اماده شده بودند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬درصد تهرانی ها در بافت‬ ‫فرسوده زندگی می کنند‬ ‫سرخابی ها در انتظار رای شورای شهر‬ ‫برای مالکیت دو ورزشگاه پایتخت‬ ‫تسهیل مراجعه به مراکز‬ ‫معاینه فنی خودرو‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران گفت‪ :‬از نظر جمعیتی‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫جمعیت تهران در این بافت زندگی می کنند‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫صارمی معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران با حضور در پاسخ به این سوال‬ ‫که تهران چه مقدار بافت فرسوده دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس تعریفی که شورای عالی‬ ‫شهرسازی از بافت فرسوده کرده است‪ ،‬باید ‪ ۳‬شرط برقرار شود تا ان بافت‪ ،‬فرسوده‬ ‫به حساب بیاید؛ یکی ناپایداری است‪ ،‬دیگری ریزدانگی و سومی نفوذناپذیری‪.‬‬ ‫بلوک هایی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد قطعاتش ناپایدار باشد‪ ،‬یعنی فاقد سیستم سازه ای‬ ‫باشد‪ ،‬ناپایدار می دانیم‪ .‬هم چنین بلوک هایی که بیش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات ان زیر‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر باشد‪ ،‬ریزدانه هستند و اگر دسترسی بیش از ‪ ۵۰‬درصد قطعات ان به‬ ‫معابر‪ ،‬به عرض زیر ‪ ۶‬متر برسد‪ ،‬نفوذناپذیر هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با این ویژگی‪،‬‬ ‫تهران حدود ‪ ۴۴۰۰‬هکتار از مجموع حدود ‪ ۷۰‬هزار هکتار ان‪ ،‬بافت فرسوده‬ ‫است‪ .‬البته در ‪ ۱۵‬سال گذشته‪ ۴۳ ،‬درصد ان را نوسازی کرده ایم‪ .‬البته عالوه بر‬ ‫بافت فرسوده‪ ،‬باقت ناپایدار شهری هم داریم‪ ،‬چرا که برخی از قطعات‪ ،‬مشمول‬ ‫این تعریفات قرار نمی گیرند اما ناپایدار به شمار می رود‪ .‬یکی از موضوعات مهم در‬ ‫نظام شهری ما توجه به همین بناهاست‪.‬صارمی در پاسخ به سوال دیگری درباره‬ ‫اینکه چه تعداد تهرانی در بافت های فرسوده ساکن اند‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر درصدی‪ ،‬این‬ ‫مساحت اگرچه ‪ ۷‬درصد از شهر تهران را به خود اختصاص داده است‪ ،‬اما از نظر‬ ‫جمعیتی‪ ۲۰ ،‬درصد جمعیت تهران در این بافت زندگی می کنند‪ .‬در حقیقت‬ ‫تراکم ان ‪ ۲.۵‬برابر سایر بخش های تهران است‪ .‬هم چنین ‪ ۳۰‬درصد پالک های‬ ‫شهر تهران در این محدوده قرار دارد‪.‬معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران‬ ‫گفت‪ :‬منطقه ‪ ۱۰‬با حدود ‪ ۵۷‬درصد و مناطق ‪ ۱۱‬و ‪ ۱۲‬با بیش از ‪ ۴۰‬درصد‪،‬‬ ‫بیشترین تراکم فراوانی بافت فرسوده را دارند‪ .‬همین موضوع باعث شده است که‬ ‫سرانه فضای سبز منطقه ‪ ۱۰‬کمتر از ‪ ۳‬متر باشد‪ .‬نکته دیگر این است که بیش از‬ ‫‪ ۴۷‬درصد پالک های بافت فرسوده شهر تهران در بازه مساحتی بین ‪ ۵۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫متر مربعی است و ‪ ۹۱‬درصد ان مساحتی کمتر از ‪ ۲۰۰‬متر مربع دارند‪.‬‬ ‫چندی پیش مجددا خبری مبنی بر واگذاری دو ورزشگاه به تیم های استقالل‬ ‫و پرسیولیس منتشر شد‪ ،‬خبری که ابهامات زیادی در پی داشت و گالیه اعضای‬ ‫شورای شهر را در بر داشت‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬اواخر سال ‪ ۹۴‬قالیباف شهردار وقت‬ ‫تهران با اعالم خبر واگذاری ورزشگاه امام رضا (ع) به باشگاه استقالل گفته بود‪:‬‬ ‫ورزشگاه کاظمی نیز در منطقه ‪ ۱۹‬به پرسپولیس اختصاص داده شده است که‬ ‫مسووالن وزارت ورزش‪ ،‬شهرداری و نمایندگان دو باشگاه‪ ،‬کمیته ای تشکیل داده‬ ‫و درخصوص نحوه واگذاری به توافقاتی رسیدند‪.‬شهردار تهران با تاکید بر اینکه ما‬ ‫حمایت صرف از یک باشگاه را قبول نداریم و معتقدیم باید برای هر دو باشگاه که‬ ‫طرفداران زیادی نیز دارند‪ ،‬اقدامات یکسانی انجام دهیم اظهار کرده بود که واگذاری‬ ‫این دو ورزشگاه در راستای توسعه ورزش در جنوب تهران بوده است که بر این‬ ‫اساس در توافقات انجام شده‪ ،‬مقرر شد که دو ورزشگاه امام رضا (ع) در منطقه ‪۱۸‬‬ ‫و کاظمی در منطقه ‪ ۱۹‬در اختیار این دو باشگاه قرار گیرد‪.‬این دو ورزشگاه سالهای‬ ‫متمادی محل تمرین تیم های پایه و اصلی این دو تیم تهرانی بود‪ ،‬اما هیچ گاه سند‬ ‫مالکیت به نام سرخابی ها نشد‪ ،‬تا اینکه مدتی بعد در دوره مدیریت شهری پنجم‬ ‫مجددا خبری منتشر شد که مدیران عامل این دو باشگاه در دیدار با شهردار سابق‬ ‫تهران یعنی پیروز حناچی توانسته اند قول مساعدی از او برای واگذاری اسناد دو‬ ‫ورزشگاه امام رضا و شهید کاظمی بگیرند که البته اقای حناچی اعالم کرده بود که‬ ‫این واگذاری نیاز به طی کردن روند قانونی دارد و باید پس از انجام امور از سمت‬ ‫شهرداری‪ ،‬توسط وزارت ورزش در اختیار باشگاه ها قرار بگیرد‪.‬با اینکه دو تیم‬ ‫سرخابی ها پیگیر واگذاری اسناد ورزشگاه ها بودند‪ ،‬این بار خبر رسید که مدیران‬ ‫دو باشگاه به دیدار علیرضا زاکانی شهردار فعلی تهران رفته تا این بار با او به تفاهم‬ ‫برسند که سرانجام رضا سیفی مشاور رسانه ای شهردار‪ ،‬در حساب شخصی خود‬ ‫در توییتر نوشت" یک خبر خوب برای هواداران پرسیولیس و استقالل‪ ،‬با دستور‬ ‫شهردار تهران مجموعه های ورزشی امام رضا (ع) و شهید کاظمی به باشگاه های‬ ‫استقالل و پرسپولیس واگذار شد تا از این پس ورزشگاه دائمی داشته باشند"‬ ‫معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از امکان دریافت خدمات معاینه‬ ‫فنی در مراکز شهر تهران در کمترین زمان ممکن در مقایسه با ماه های گذشته در سال‬ ‫جاری خبر داد‪.‬مجید سلمانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به عدم تغییر تعرفه معاینه‬ ‫فنی در سه سال اخیر گفت‪ :‬شهروندان می توانند خدمات خودرویی مورد نیاز در مراکز‬ ‫معاینه فنی شهر تهران که متضمن سالمت شهر و شهروندان است را بر مبنای قیمت‬ ‫سه سال گذشته در کمترین زمان با دقت و صحت باال دریافت کنند که البته با توجه‬ ‫به افزایش نرخ تورم و افزایش هزینه ها در مراکز معاینه فنی‪ ،‬به تبع ان تعرفه خدمات‬ ‫معاینه فنی بایستی هر چه سریعتر اصالح شود‪.‬وی در توضیح اهداف معاینه فنی و‬ ‫تاثیرات مثبت ان برای شهر و شهروندان گفت‪ :‬معاینه فنی به صورت مشخص از دو‬ ‫منظر کاهش الودگی هوا و ارتقاء ایمنی ترددحائز اهمیت است؛ چراکه سهم بزرگی از‬ ‫الودگی هوا ناشی از االیندگی منابع متحرک است که بی شک معاینه فنی به هنگام‬ ‫وسایل نقلیه‪ ،‬می تواند در پایش مستمر وضعیت االیندگی این منابع و در نهایت‬ ‫پاکیزگی هوای شهر موثر باشد‪.‬سلمانی ادامه داد‪ :‬در بحث ایمنی هم در مراکز معاینه‬ ‫فنی‪ ،‬خودروها از لحاظ داشتن حداقل ایمنی الزم جهت تردد‪ ،‬بررسی و کنترل می‬ ‫شوند که قطعا مسئله ایمنی نیز بسیار با اهمیت بوده و خرابی در بخش ایمنی ریسک‬ ‫تصادف و ایجاد حادثه را حداقل برای سرنشینان خودرو به شدت افزایش می دهد‪.‬‬ ‫افزون بر این دو منظر اصلی‪ ،‬معاینه فنی از لحاظ کاهش هزینه های تعمیرات خودرو‬ ‫نیز بسیار مهم است‪ .‬تشخیص به موقع یک ایراد در خودرو از خرابی های سایر قسمت ها‬ ‫و تحمیل هزینه های مضاعف جلوگیری می کند‪ .‬در نهایت اینکه معاینه فنی خدمات‬ ‫بسیار ارزنده و ارزان قیمتی است که عالوه بر منافع شخصی‪ ،‬اثرات مثبتی برای شهر و‬ ‫عموم مردم که در این شهر زندگی می کنند‪ ،‬دارد‪ .‬معاون بهره برداری ستاد معاینه فنی‬ ‫خودروهای تهران در ادامه درباره وضعیت مراجعات به مراکز معاینه فنی شهر تهران‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر مراکز در شرایط عادی و فاقد صف هستند و مراجعین در کمترین‬ ‫زمان می توانند از خدمات مراکز استفاده کنند و از مردم تقاضا می شود با توجه به‬ ‫خلوتی مراکز هر چه زودتر نسبت به انجام معاینه فنی خودروی خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مالیات بر خانه های خالی‬ ‫و مطالبات بر زمین مانده‬ ‫علیرضاقبادی‬ ‫مالیات بر خانه های خالی یکی از مسایلی است که به خصوص طی سال های اخیر از‬ ‫سوی مسووالن در رده های مختلف با هدف بهبود بازار مسکن و کنترل روند افزایشی‬ ‫قیمت ها در این بخش مطرح شده و در این رابطه نیز راهکارهای نیز ارایه شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که دولت پیش از این نیز اعالم کرده بود که دولت به دنبال‬ ‫درامد از خانه های خالی نیست بلکه هدف این بوده و هست که این خانه ها‬ ‫شناسایی و مالیات بازدارنده بر انها اعمال شود‪.‬این در حالی است که به همین‬ ‫منظور سامانه امالک و اسکان نیز راه اندازی شد‪ ،‬سامانه ای که انچنان که باید‬ ‫از سوی مردم مورد استقبال قرار نگرفته و نتوانست کارایی الزم را داشته باشد‪.‬‬ ‫در مقابل این مساله عنوان شد که در صورتی که همه مردم در این‬ ‫سامانه ثبت نام نکنند این امکان که بتوان خانه های خالی را شناسایی‬ ‫و نسبت به اخذ مالیات از انها اقدام کرد دیگر کار ساده ای نیست‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اساس ان بر مبنای خود اظهاری است بر همین مبنا استقبال نکردن‬ ‫از سوی مردم سبب شده تا این روند انچنان که باید به سمت و سوی خوبی نرود‪.‬‬ ‫اما مشکل مالیات بر خانه های خالی تنها به همین مسایل نیست و تعدد قوانین در‬ ‫این بخش نیز به عنوان یکی از چالش های اصلی بر سر راه ان مطرح شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر با توجه به رکود در بازار مسکن و باال بودن نرخ اجاره و تورم‬ ‫در این بخش یکی از تقاضاهای مردم‪ ،‬اجرایی شدن این قانون بوده و هست‪.‬‬ ‫قانونی که این گالیه مندی وجود دارد که چرا قوی تر وارد نمی شوند تا با ارایه خانه های‬ ‫خالی از روند افزایش قیمت ها در بخش مسکن جلوگیری و به نوعی کنترل شود‪.‬البته در این‬ ‫بین بایستی به اختالفات میان وزارت راه و شهرسازی و امور مالیاتی نیز اشاره داشت‪.‬چرا که‬ ‫سازمان امور مالیاتی معتقد است که لیست وزارت راه و شهرسازی ناقص و اما وزارت راه نظر‬ ‫دیگری دارد‪.‬در این بین پیامک هایی به تعدادی از شهروندان برای تعیین تکلیف خانه های‬ ‫مسکونی انها ارسال که در این بین برخی از شهروندان معتقدند که این پیامک ها به اشتباه‬ ‫ارسال شده و در مواردی دیده شده که پیامک های برای مستاجران نیز ارسال شده است‪.‬‬ ‫تعدد قوانین از یک سو و نبود متولی دقیق در این رابطه سبب شده تا در واقع‬ ‫مردم از اجرای این طرح ناقص زبان ببیند‪ ،‬چرا که از یک سو با توجه به اینکه‬ ‫مبنای مالیات بر خانه های خالی که بر اساس خود اظهاری بوده استقبال زیادی‬ ‫از سوی مردم صورت نگرفته و از سوی دیگر سبب سردرگمی مردم شده است‪.‬‬ ‫مردم که خانه خالی ندارند و پیامک دریافت کرده اند و افرادی‬ ‫که نسبت به خود اظهاری اقدام نکرده و بنا ندارند که اقدام کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای این طرح جلوگیری از تورم در بخش‬ ‫مسکن هست به نظر می رسد که این کالف سردرگم نتوانسته به سرانجام برسد و مردم را‬ ‫در یک وضعیت مبهمی قرار داده است‪.‬‬ ‫تعداد جانباختگان ناشی از سیل‬ ‫در کشور افزایش یافت‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪ -‬سیده طناز جعفری‪ -‬تعداد جانباختگان و‬ ‫مفقود شدگان ناشی از سیل های چند روز اخیر در کشور رو به افزایش است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان امداد و نجات هالل احمر از جان باختن ‪ ۵۶‬نفر و مفقود شدن ‪ ۱۸‬نفر در‬ ‫سیالب های اخیر در کشور خبر داد‪ .‬مهدی ولی پور افزود‪ :‬از ابتدای مرداد تاکنون ‪۲۱‬‬ ‫استان کشور تحت تاثیر سیالب بودند‪ .‬لرستان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد و‬ ‫تهران شب گذشته بیشترین استان های متاثر از سیالب بودند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه با‬ ‫سه هموطنی که در استان مازندران در پی سیل جان باختند‪ ،‬جمع هموطنانی که در این‬ ‫مدت جان خود را از دست دادند به ‪ ۵۶‬نفر رسید و تاکنون تعداد مفقودان ‪ ۱۸‬نفر هستند‪.‬‬ ‫ولی پور اضافه کرد‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۳۷۰۰‬نفر اسکان اضطراری و برای حدود ‪ ۲۵۰۰‬نفر‬ ‫هم عملیات امداد و انتقال به مکان های امن انجام شده است‪ .‬رئیس سازمان امداد و نجات‬ ‫هالل احمر گفت‪ :‬در شرایط فعلی‪ ،‬حوزه های عشایری استان های یزد و چهارمحال و‬ ‫بختیاری تحت تاثیر سیالب است‪.‬‬ ‫روابط عمومی ها اسیر عملیات روانی دشمن نشوند‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬روابط عمومی ها‬ ‫باید به عملیات روانی اگاه باشند‬ ‫و اسیر عملیات روانی دشمن نشوند‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما احمد وحیدی در همایش‬ ‫مدیرکل های روابط عمومی و اطالع‬ ‫رسانی استانداری های سراسر کشور‬ ‫اظهار داشت‪ :‬روابط عمومی باید ارتباط‬ ‫را با عموم مردم برقرار کند‪ .‬گاهی از‬ ‫طریق کالم؛ گاهی با تصویر؛ گاهی‬ ‫تعامل حضوری و گاهی با توجیه و‬ ‫تبیین‪ ،‬که همه این ها حوزه گسترده ای‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما اهداف و سیاست هایی‬ ‫داریم که باید از طریق روابط عمومی ها‬ ‫محقق شود و این عرصه ابعاد مختلفی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬دولت تالش می کند‬ ‫با تمام وجود در خدمت مردم باشد و‬ ‫نیازمندی های مردم را تامین کند و‬ ‫فرصت ها را در خدمت به مردم از دست‬ ‫ندهد و در یک حجم گسترده همه مردم‬ ‫را در پوشش فعالیت های خود قرار دهد‪،‬‬ ‫اما برخی نمی خواهند این سیما منعکس‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬استانداران‪ ،‬فرمانداران و‬ ‫بخشداران شبانه روز در تالش هستند و‬ ‫مردم باید بدانند این ها در خدمت مردم‬ ‫هستند و ساختار این سیما هدف مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬زمینه انجام سلسله مراتب‬ ‫و انعکاس اخبار در روابط عمومی ها باید‬ ‫تسهیل شود‪ .‬بطور مثال در موضوع‬ ‫اقدامات هدفمندی ارز ترجیحی باید‬ ‫برای مردم روشن و تبیین شود که این‬ ‫اقدام چه منافعی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی مردم در جریان کار‬ ‫منطقی قرار بگیرند همراهی می کنند‬ ‫و سرمایه اجتماعی افزایش پیدا می کند‬ ‫که باعث می شود کار ها بخوبی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وزیر کشور تصریح کرد‪ :‬صرف داشتن‬ ‫دانش روابط عمومی کافی نیست‪ .‬تسلط‬ ‫بر اخبار و اطالعات مهم است و کلیات‬ ‫را باید دانست‪ .‬فضا سازی مناسب برای‬ ‫حرکت صحیح مهم است‪ .‬شما باید‬ ‫قدرت تولید و شناخت داشته باشید‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به ارتباطات‬ ‫و گسترش شبکه های ارتباطاتی گفت‪:‬‬ ‫شما اگر توانستید شبکه گسترده از‬ ‫قشر های مختلف جمع کنید می توانید‬ ‫موثر باشید‪ .‬مخاطب شناسی جزء‬ ‫کار های اصلی شماست و تولید پیام‬ ‫و ارسال به مخاطب هم جایگاه مهمی‬ ‫دارد‪ .‬مثال این مهم است که مخاطب‬ ‫کشاورز است یا استاد دانشگاه‪.‬‬ ‫وحیدی گفت‪ :‬شبکه ای باید ایجاد شود‪.‬‬ ‫شبکه پیام رسانی با محوریت درنظر‬ ‫گرفتن انواع افراد‪ ،‬شخصیت ها و میزان‬ ‫تاثیرگذاری ان ها تشکیل شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪:‬کار روابط عمومی کار‬ ‫مهمی است‪ .‬به موقع باید عملیات روانی‬ ‫را بشناسید و اسیر عملیات روانی دشمن‬ ‫نشوید‪ .‬هیچ چیزی نباید نادیده از نظر‬ ‫شما بگذرد‪.‬‬ ‫اینکه در صحنه باشید مهم است‪.‬‬ ‫مراقبت ها و در میدان بودن ها در راستای‬ ‫اهداف مهم روابط عمومی هاست‪.‬‬ ‫وزیر کشور اظهار داشت‪ :‬من موافق‬ ‫هستم که روابط عمومی ها به اداره‬ ‫کل تبدیل شوند‪ ،‬اما این‪ ،‬چاره درمان‬ ‫مشکالت نیست‪ .‬باالبردن اموزش ها‬ ‫و تکمیل تجهیزات هم بسیار مهم است‬ ‫و پیگری خواهد شد‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫«امروز بخریم بهتر از فرداست!»‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫اولی االلباب و اولی االبصار جامعه حتی همین عمو سیفی خودمان‬ ‫(سرایدار مفخم مدرسه) همگی به اتفاق بر این باورند حرف بزرگان‬ ‫را باید با اب طالی ‪ 18‬عیار نوشت ( البته اگر نوسانات بازار سکه‬ ‫و ارز اجازه بدهند) و توجه به محتوی و ماهیت ضرب المثل ها و‬ ‫جمالت قصار بزرگان یک ضرورت انکار ناپذیر است‪ .‬با این وجود‬ ‫ضمن احترام به همه بزرگان ادبیات و استخوان خرد کرده های‬ ‫این علم‪ ،‬به نظر می رسد وقت ان فرارسیده تا ساختار برخی از‬ ‫این جمالت قصار و نصایح پنداموز را کمی تغییر دهیم و مختصری‬ ‫اچارکشی کنیم‪ .‬فی المثل جمله حکیمانه « از منع میل افزونتر‬ ‫شود‪ ».‬است در عصر حاضر کاربرد چندانی ندارد و ظاهرا ً «از گرانی‬ ‫میل افزون تر شود!»‬ ‫چرا که با دو ریال گران تر شدن اجناس ملت برای خرید کاالهای‬ ‫ضروری و ایضاً غیر ضروری هشیوار با گرز و سنان به بازار هجوم‬ ‫می اوردند و چشم بازار را به جای کور کردن به صورت کامل‬ ‫تخلیه می کنند! شما همین بازار خودرو را در نظر بگیرید‪ .‬خودرو‬ ‫سازان پراید ‪ 20‬میلیونی را شوخی شوخی و با حباب کاری به ‪200‬‬ ‫میلیون تومان رساندند و قیمت سایر خودرو ها را هم با گرانی های‬ ‫فصلی‪ ،‬حبابی‪ ،‬مقطعی‪ ،‬موقتی‪ ،‬علی الحساب‪ ،‬حاشیه ای‪ ،‬برجامی‬ ‫و تحریمی تا چند صد میلیون تومان افزایش دادند اما مردم برای‬ ‫خرید همین خودروها صف می شکند و تا سامانه ثبت نام باز می‬ ‫شود هلهله کنان هر دقیقه ‪ 7‬هزار نفر ثبت می کنند!‬ ‫یعنی بین گرانی و افزایش ولع مردم برای خرید یک رابطه مستقیم‬ ‫وجود دارد و هر قدر قیمت ها را باالتر می برند باز میل مردم برای‬ ‫خرید بیشتر می شود!‬ ‫البته این داستان تنها مربوط به خودرو نیست و االن اگر در یخچال‬ ‫و انبار یک عده را باز کنید به اندازه دو تا مراسم عروسی و پاتخت‪،‬‬ ‫مرغ و گوشت و تخم مرغ و ماکارونی و روغن و رب و سایر کاالهای‬ ‫اساسی روزچپان شده است و روزی هم دو بار تاریخ مصرف انها را‬ ‫چک می کنند! بماند که در پشت بام و حیاط خلوت هم به اندازه‬ ‫یک مغازه مکانیکی متوسط‪ ،‬لوازم یدکی خودرو از الستیک‪ ،‬لنت‬ ‫ترمز‪ ،‬واشر سر سیلندر‪ ،‬گلگیر عقب گرفته تا صفحه کالچ‪ ،‬اینه‬ ‫بغل خودرو‪ ،‬میل لنگ و ‪ ...‬جاساز کرده اند و معتقدند «امروز بخریم‬ ‫بهتر از فرداست!»این البال دولتمردان هم هر چه تالش می کنند و‬ ‫بالتشبیه زور می زنند که حالی مان کنند بین گرانی و گران فروشی‬ ‫فرق است و کاال ها را گران تر از قیمت مصوب نخرید‪ ،‬افاقه نمی کند‬ ‫و مردم کار خودشان را انجام می دهند!‬ ‫حاال این وسط سازمان های نظارتی و تلفن ‪ 124‬و ‪ ...‬چه وظیفه‬ ‫ای دارند و این جریمه های میلیاردی اساساً به چه منظور از شرکت‬ ‫های متخلف و گرانفروش دریافت می شود و چرا در روند کاهش‬ ‫گرانی اجناس تاثیری ندارد‪ ،‬فضولی اش دستکم به ما نیامده است‪.‬‬ ‫البد حکمتی دارد که ما از درک ان عاجزیم و شاید هم حکمتی‬ ‫ندارد و برای خالی نبودن عریضه دریافت می شود!‬ ‫شاید وقت ان رسیده باشد یک نفر پیدا شود و یک کالس اساسی‬ ‫مفاهیم اقتصاد هم برای مردم هم برای دولتمردان برگزار کند و‬ ‫مفاهیم ان را حسابی برایمان اچار کشی کند تا همه نگاه مان را‬ ‫به مقوله اقتصاد عوض کنیم! این طوری شاید با هر گرانی مردم‬ ‫برای خرید هجوم نیاورند و دولتمردان هم برای حل هر مشکل‬ ‫اقتصادی دست به تیغ نشوند و ادعای جراحی اقتصادی نکنند‪ .‬شاید‬ ‫با چهار تا امپول و چرک خشک کن( پلشت بر به قول بر و بچه های‬ ‫فرهنگستان) داستان حل شود!‬ ‫مسکو و تهران بازار انرژی‬ ‫را در دست می گیرند‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت و گوی اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار سرویس‬ ‫اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان گفت‪ :‬تهران‪ -‬مسکو دو قطب مهم‬ ‫انرژی در دنیا هستند که به همین منظور امضای قرارداد همکاری‬ ‫در این بخش می تواند ابتکار عمل در این حوزه را در دست بگیرند‪.‬‬ ‫محمود عباس زاده مشکینی افزود‪ :‬امضای قرارداد همکاری بین دو کشور‬ ‫بزرگ تولید کننده انرژی‪ ،‬باعث می شود که تهران‪ -‬مسکو ابتکار عمل در‬ ‫این حوزه را به دست گیرند‪.‬‬ ‫وی در مورد امضای تفاهم نامه نفت و گاز ایران و روسیه گفت‪:‬ایران و‬ ‫روسیه دو قطب مهم در تولید انرژی نفت و گاز هستند که همه کشورها‬ ‫نیازمند و وابسته به این بخش هستند مسلما امضای قرارداد در این‬ ‫بخش می تواند در تحوالت منطقه تاثیر گذار باشد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت‪:‬اگر پیمان استراتژیک‬ ‫در حوزه نفت و گاز ایران با روسیه عملیاتی شود دو کشور می توانند‬ ‫در تعیین قیمت و اعمال مدیریت بر بازار نفت جهان باالترین نقش‬ ‫را داشته باشند و این موضوع به نفع دو کشور است در همین راستا‬ ‫هم قراردادهای خوبی با روسیه منعقد شده است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫مشکین شهر اضافه کرد‪ :‬کشورهای غربی نیازمند انرژی ایران و روسیه‬ ‫هستند امضای همکاری بین دو کشور بزرگ تولید کننده انرژی‪ ،‬باعث‬ ‫می شود که تهران‪ -‬مسکو ابتکار عمل این حوزه را به دست گیرند‪.‬‬ ‫عباس زاده مشکینی تصریح کرد‪:‬بخش قابل توجه ای از انرژی جهان‬ ‫از طریق روسیه و ایران تولید می شود و غرب هم به شدت وابسته‬ ‫این حوزه است طبیعتا تحریم بخش انرژی به نفع کشورهای اروپایی‬ ‫نیست و منافع انها را تهدید می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته تحریمهای امریکا‬ ‫علیه ایران خللی در امضای تفاهم نامه و انعقاد قراردادهای ایران و روسیه‬ ‫ایجاد نمی کند‪ ،‬زیرا مناسبات دو کشور در حوزه راهبردی تعریف شده‬ ‫و هر دو کشور خواهان همکاری در این حوزه هستند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت‪ :‬به دلیل تحوالت نظام‬ ‫بین المللی تهران و مسکو وارد عمیق ترین مناسبات راهبردی شده اند که‬ ‫این مناسبات عالوه بر همکاری های سیاسی و امنیتی ابعاد اقتصادی دو‬ ‫کشور را در برمی گیرد و چشم انداز مثبتی برای منافع دو کشور دارد‪.‬‬ ‫نماینده مردم مشکین شهر اضافه کرد‪ :‬امضای تفاهم نامه حوزه نفت و‬ ‫گاز با سرمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیارد دالری تحول بزرگی در صنعت نفت‬ ‫ایران محسوب می شود و می تواند دستاوردهای مثبتی در حوزه صنعت و‬ ‫شکوفایی اقتصاد کشور به دنبال داشته باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬انجام پروازهای اربعین برای ما از عملیات پروازهای‬ ‫حج مهمتر است و وظیفه ما خدمت رسانی به زائران اربعین است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر کاپیتان محمد محمدی بخش در مراسم تقدیر از دست اندرکاران‬ ‫عملیات پروازهای حج اظهار کرد‪ :‬عملیات حج با موفقیت انجام شد و حدود ‪ ۴۰‬هزار حاجی‬ ‫به سرزمین وحی رفتند و برگشتند‪.‬‬ ‫یک تبعه کشور سوئد‬ ‫به اتهام جاسوسی بازداشت شد‬ ‫­سربازان گمنام امام زمان‪ ،‬یک تبعه ی سوئد را به اتهام‬ ‫جاسوسی‪ ،‬شناسایی و بازداشت کردند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ‪ ،‬در اطالعیه روابط عمومی‬ ‫وزارت اطالعات امده است ‪ ،‬متهم سوئدی در سفرهای چندگانه ‬ ‫قبلی به ایران‪ ،‬با تعدادی از عناصر مظنون اروپایی و غیراروپایی‬ ‫که در ایران تحت نظر قرار داشتند؛ ارتباط برقرار کرده است ‪.‬‬ ‫وی چند ماه پیش در پی دستگیری یک جاسوس دیگر اروپایی‪،‬‬ ‫با ماموریت کسب اطالع از چگونگی افشای هویت ان جاسوس‬ ‫مجددا ً وارد کشور شده است ‪ .‬این بار با تکمیل مستندات؛‬ ‫هنگام خروج از کشور از سوی سربازان گمنام امام زمان و با‬ ‫حکم مرجع قضایی بازداشت شد‪ .‬وزارت اطالعات همچنان به‬ ‫کشورهایی که جاسوس نیابتی به ایران می فرستند هشدار داد‬ ‫در صورت ادامه رویه ی خود واکنش متناسب با ان را دریافت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫هر چه مقاومت دارد به لطف‬ ‫عاشورای امام حسین(ع) است‬ ‫سید حسن نصر اله در شب نخست ماه محرم گفت‪ :‬هر چه‬ ‫مقاومت اسالمی از پیروزی‪ ،‬استواری و دستاورد دارد به لطف‬ ‫عاشورای امام حسین علیه السالم است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬به نقل‬ ‫از شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب اله لبنان در‬ ‫شب نخست ماه محرم و اغاز عزاداری های این ماه گفت‪ :‬هر چه‬ ‫مقاومت اسالمی از پیروزی‪ ،‬استواری و دستاورد دارد به لطف‬ ‫عاشورای امام حسین علیه السالم است‪.‬‬ ‫وظیفه ما این است که اهداف امام حسین (ع) را کامل کنیم‬ ‫به گزارش شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب اله‬ ‫لبنان در شب نخست محرم و اغاز عزاداری های این ماه گفت‪:‬‬ ‫وظیفه امروز ما این است که اهداف و مسئولیت هایی را که امام‬ ‫حسین علیه السالم به خاطر ان ها قیام کرد را کامل کنیم‪.‬‬ ‫امام حسین علیه السالم در اکثر احادیث اسمانی و نبوی حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب‬ ‫اله لبنان در شب نخست محرم و اغاز عزاداری های این ماه‬ ‫گفت‪ :‬امام حسین علیه السالم در اکثر احادیث اسمانی و نبوی‬ ‫حضور دارد‪.‬‬ ‫هر چه مقاومت دارد به لطف عاشورای امام حسین علیه السالم‬ ‫است‬ ‫به گزارش شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب اله‬ ‫لبنان در شب نخست محرم و اغاز عزاداری های این ماه گفت‪:‬‬ ‫هر چه مقاومت اسالمی از پیروزی‪ ،‬استواری و دستاورد دارد به‬ ‫لطف عاشورای امام حسین علیه السالم است‪.‬‬ ‫مناسبت عاشورا همواره به راه و مردم ما نیرو‪ ،‬نشاط‪ ،‬شور و‬ ‫استواری بخشیده است‬ ‫به گزارش شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب‬ ‫اله لبنان گفت‪ :‬مناسبت عاشورا همواره به راه و مردم ما نیرو‪،‬‬ ‫نشاط‪ ،‬شور و استواری بخشیده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذشته به لطف خدا و با عزم و فداکاری مجاهدان‬ ‫شاهد پیشرفت بزرگی بوده ایم‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه النجباء سید حسن نصر اله دبیر کل حزب اله‬ ‫لبنان در شب نخست محرم و اغاز عزاداری های این ماه گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬سال گذشته به لطف خدا و با عزم و فداکاری مجاهدین‬ ‫شاهد پیشرفت بزرگی بوده ایم‪.‬‬ ‫مقصران قرارداد ویلموتس جریمه‬ ‫را از جیب خود پرداخت کنند‬ ‫نماینده مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مقصر قرارداد ویلموتس‬ ‫هر فردی که می خواهد باشد‪ ،‬چه امر باشد یا مباشر‪ ،‬باید‬ ‫جریمه این پرونده را از جیب شخصی خود پرداخت کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما احسان قاضی زاده هاشمی‬ ‫در گفتگو با شبکه خبر درباره رای صادر شده در خصوص‬ ‫قرارداد مارک ویلموتس سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران و‬ ‫اظهارات مهدی تاج که گفته بود دولت قبل مقصر این موضوع‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬منظور او مسعود سلطانی فر وزیر ورزش‬ ‫دولت قبل بود‪ .‬وزارت ورزش دولت جدید خواهان رسیدگی به‬ ‫اقدامات ورزش در دوره سابق شود‪ ،‬مجلس هم حمایت می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به هر حال افرادی که در این موضوع مقصر بوده‬ ‫اند چه امر و چه مباشر‪ ،‬باید مجازات شوند‪ .‬هر ‪ 8‬نفری که‬ ‫در هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بودند هم بالغ و هم عاقل‬ ‫بوده اند‪ .‬این نبوده که بگویند بدون عقل بررسی کردیم‪ .‬جالب‬ ‫است خودشان اذعان داشته اند که ما قرارداد خوبی بستیم و‬ ‫هر ‪ 8‬نفر پای این قرارداد می ایستیم‪ .‬حاال این جریمه نباید‬ ‫از جیب ایران پراخت شود‪.‬وقتی در یک اداره کارمند تخلفی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬ان یک نفر را محکوم می کنند‪ ،‬نمی روند درب‬ ‫ان وزارتخانه را ببندند‪ .‬اینجا هم به همین شکل است‪ ،‬ان ‪8‬‬ ‫نفری که چنین قرارداد بستند مقصرند و باید جریمه را از جیب‬ ‫خود بپردازند‪.‬قاضی زاده هاشمی درباره واکنش های مردم به‬ ‫قرارداد ویلموتس هم گفت‪ :‬در چند روز گذشته بارها از رسانه‬ ‫ملی واکنش های مردم به قراردادی که با مارک ویلموتس بسته‬ ‫شد دیدیم‪ .‬شما یک گزارش مردمی بیاورید که یک نفر از‬ ‫این قرارداد حمایت کرده باشد‪ .‬هیچ کدام از این ‪ 8‬نفری که‬ ‫پای قرارداد ویلموتس را امضا کردند هیچ سمت رسمی در‬ ‫فوتبال ندارند‪.‬خوشبختانه رایی که دادگاه حکمیت ورزش صادر‬ ‫کرد مسیر را برای رسیدگی پرونده قضایی باز کرده است‪ .‬هم‬ ‫دولت و هم مجلس خواهان مبارزه با فساد هستند و بهتر است‬ ‫افراد اقداماتی که انجام داده اند به این دولت و مجلس کنونی‬ ‫منتسب نکنند‪.‬‬ ‫پروازهای اربعین از عملیات حج مهمتر است‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر راه و شهرسازی بر اکرام و احترام و انجام به موقع پروازها تاکید کرده بود که‬ ‫سبب شد همه دست اندرکاران عملیات حج اعم از مجموعه وزارت راه‪ ،‬سازمان حج‪ ،‬وزارت‬ ‫خارجه‪ ،‬مجموعه نظامی و انتظامی و امنیتی و ‪ ...‬همکاری کردند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه بیان کرد‪ :‬عملیات حج در شرایط سختی انجام شد و در انجام ان ابهام‬ ‫داشتیم‪ ،‬اما اطالعاتی که داریم نشان می دهد خیلی ها از ابرو‪ ،‬دانش و تخصص خود خود‬ ‫مایه گذاشتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬دست اندرکاران صنعت هوانوردی در اوج تحریم های ظالمانه پروازهای‬ ‫حج را با موفقیت انجام دادند‪.‬وی یاداور شد‪ :‬همزمانی اتمام عملیات حج با اغاز محرم این‬ ‫پیام را دارد که عملیات پروازهای اربعین که از حج برای شیعه مهمتر است و تمام رسانه های‬ ‫غربی دو هفته بزرگترین اجتماع انسانی را سانسور می کنند‪ ،‬با قوت بیشتری انجام دهیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫احیای امر به معروف و نهی از منکر ‪،‬یکی از پیام های قیام عاشورا‬ ‫رئیس جمهور یکی از پیام های قیام‬ ‫عاشورا را احیای امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر در جامعه اسالمی دانست و با‬ ‫تاکید بر استفاده از ظرفیت مردم در‬ ‫اجرای این فریضه‪ ،‬گفت‪ :‬هر جا به‬ ‫مردم میدان داده شد‪ ،‬موفقیت حاصل‬ ‫شده است‪ .‬اساس ًا هنر امام خمینی(ره)‬ ‫و رهبری انقالب اسالمی اوردن مردم‬ ‫به میدان بود بنابراین نباید از این‬ ‫ظرفیت بزرگ غفلت شود‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬ایت اله سید‬ ‫ابراهیم رئیسی صبح امروز شنبه در دیدار‬ ‫اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی‬ ‫از منکر‪ ،‬با اشاره به همزمانی برگزاری این‬ ‫نشست با اغاز ایام سوگواری محرم‪ ،‬امام‬ ‫حسین(ع) را پرچمدار این فریضه مهم‬ ‫دینی خواند و گفت‪ :‬حرکت عظیم حضرت‬ ‫اباعبداله الحسین(ع) و شهادت مظلومانه‬ ‫ایشان‪ ،‬گوا ِه اهمیت باالی امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر در دین اسالم است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور پرداختن به امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر را وظیفه همه احاد امت‬ ‫اسالمی دانست و تصریح کرد‪ :‬جامعه ای‬ ‫که نسبت به این فریضه بسیار مهم دینی‬ ‫حساس نباشد‪ ،‬جامعه زنده ای نیست‪ .‬برای‬ ‫داشتن جامعه تراز انقالب اسالمی نباید امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر در جامعه سست‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رئیسی با اشاره به وظیفه قانونی دولت و‬ ‫دستگاه های اجرایی در اجرای قانون امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫دولتمردان و دستگاه های در این رابطه‬ ‫مسئولیت دارند و باید با دقت و جدیت‬ ‫وظایف خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه توجه به ظرفیت عظیم‬ ‫مردمی در کشور و سازمان های مردم نهاد‬ ‫را در راستای احیای فریضه امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر مورد تاکید قرار داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬هر جا به مردم میدان داده‬ ‫شد‪ ،‬موفقیت حاصل شده است‪ .‬اساساً هنر‬ ‫امام خمینی(ره) و رهبری اوردن مردم به‬ ‫میدان بود بنابراین نباید از این ظرفیت‬ ‫بزرگ غفلت شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر لزوم‬ ‫بی توجهی به فضاسازی های باطل در‬ ‫مسیر امر به معروف و نهی از منکر افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه گاهی مشاهده می شود برخی‬ ‫افراد تحت تاثیر جوسازی ها‪ ،‬از وظایف‬ ‫قطعی و قانونی خود سر باز می زنند که‬ ‫این امری خطرناک است چرا که دشمن‬ ‫از همین اهرم استفاده کرده و برای عقیم‬ ‫ماندن بسیاری از مسایل مهم کشور‪ ،‬با‬ ‫ایجاد جوسازی برخی مدیران را منفعل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود بر‬ ‫ضرورت کار تبیینی و تنویر افکار عمومی‬ ‫در زمینه معروف ها و منکرات تاکید کرد و‬ ‫از صاحبان نفوذ کالم خواست تا برای مردم‬ ‫تمایز میان حق شخصی با حقوق جامعه را‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫به روشنی تبیین کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه اگر امنیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و اخالقی در جامعه‬ ‫نباشد‪ ،‬همه ضرر می کنند‪ ،‬افزود‪ :‬باید همه‬ ‫در مسیر تامین امنیت اقتصادی و اخالقی‬ ‫باشند تا جامعه از ناهنجاری ها دور باشد‪.‬‬ ‫رئیسی با بیان اینکه دولت مصمم به امر به‬ ‫معروف و نهی از منکرات بویژه در مسایل‬ ‫اقتصادی و اجتماعی است‪ ،‬افزود‪ :‬در این‬ ‫زمینه وظیفه دولت از همه نهادها بیشتر‬ ‫است و قدردان ستاد احیای امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر هستیم که در راستای‬ ‫اجرای این فریضه مهم دینی به دولت‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫وی در ابتدای سخنان خود ضمن تسلیت‬ ‫به خانواده جانباختگان حادثه سیل در‬ ‫نقاط مختلف کشور از زحمات و اقدامات‬ ‫امدادی و جهادی دستگاه های مختلف در‬ ‫کمک رسانی به سیل زدگان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین کاظم صدیقی‬ ‫رئیس و هاشمی گلپایگانی دبیر ستاد‬ ‫احیای امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫و همچنین سردار احمد وحیدی وزیر‬ ‫کشور‪ ،‬دکتر محمدمهدی اسماعیلی وزیر‬ ‫ارشاد‪ ،‬سردار حسین اشتری فرمانده کل‬ ‫انتظامی کشور و ایت اله کعبی عضو مجلس‬ ‫خبرگان رهبری به عنوان اعضای این ستاد‬ ‫ضمن ارایه گزارشی از عملکرد و اقدامات‬ ‫مجموعه تحت مدیریت خود در زمینه امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر به بیان نظرات‪،‬‬ ‫دیدگاه ها و پیشنهادهای خود پرداختند‪.‬‬ ‫نحوه تعامل دولت با ستاد احیای امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر‪ ،‬تشکیل‬ ‫شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در‬ ‫دستگاه های دولتی‪ ،‬اجرای قانون حمایت از‬ ‫امران به معروف و ناهیان از منکر‪ ،‬مقابله با‬ ‫اسیب های فضای مجازی و ناهنجاری های‬ ‫سازمان یافته در حوزه فرهنگ‪ ،‬پرهیز از‬ ‫ایجاد دو قطبی در جامعه در زمینه امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر و همچنین نیاز به‬ ‫پیوست فرهنگی برای تمامی فعالیت ها در‬ ‫این حوزه و تقویت تشکل های مردمی در‬ ‫احیای این فریضه مهم دینی از مهمترین‬ ‫مسائل مطرح شده از سوی سخنرانان قبل‬ ‫از رئیس جمهور در این جلسه بود‪.‬‬ ‫شفاف‪ ،‬مردمی و هوشمند؛ارکان استوار‬ ‫سازمان بهزیستی در دوره تحول‬ ‫مهدی مقاری‬ ‫مردمی سازی خدمات سازمان بهزیستی‬ ‫تحفه ای ارزشمند از سوی حکمرانی مردم‬ ‫ساالرانه جمهوری اسالمی برای خانواده‬ ‫بزرگ این نهاد مدنی قلمداد می شود‪.‬‬ ‫بهزیستی‪ ،‬سازمانی است شفاف‪ ،‬مردمی و‬ ‫هوشمند که برای تحقق هر یک از این موارد‪،‬‬ ‫تالش های بسیاری شده‪ ،‬برنامه ریزی های‬ ‫فراوانی در این راستا صورت گرفته است که‬ ‫باید انها را تقویت کرده‪ ،‬نواقص احتمالی هر یک را با بهره از توان و ظرفیت‬ ‫مردم‪ ،‬افکار عمومی‪ ،‬رسانه ها و خبرنگاران به نمایندگی از احاد و عامه مردم‬ ‫مرتفع ساخت و در حقیقت‪ ،‬شفافیت‪ ،‬مردمی و هوشمند بودن‪ ،‬سه رکن استوار‬ ‫سازمان بهزیستی در دوره تحول و حرکت به سمت مطلوب است‪.‬‬ ‫بهزیستی بر اساس سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬بسیاری از امور خود‬ ‫را در قالب واگذاری خدمات به مردم‪ ،‬برون سپاری کرده‪ ،‬در اختیار همگان قرار‬ ‫داده است و به تقویت نقش ستادی و نظارتی خود پرداخته‪ ،‬با راه اندازی سامانه‬ ‫های متعدد‪ ،‬شفافیت خود را باال برده و از طریق همین سامانه ها‪ ،‬هوشمند‬ ‫نیز شده و به شکلی درامده که افراد می توانند از منزل خود بسیاری از فعالیت‬ ‫های مرتبط با این سازمان را انجام داده‪ ،‬به سازمان و کارکنانش امتیاز داده‪،‬‬ ‫انها را مورد سنجش و ارزیابی نیز قرار دهند؛ اما این نکات الزم‪ ،‬کافی نیستند‬ ‫و بهزیستی در همه ارکان خود باید همچنان پر طراوت و پویا بماند و هر لحظه‬ ‫ان باید با ساعت قبلی خود از حیث رشد خدمات دهی‪ ،‬در دسترس بودن و‬ ‫شیشه ای شدن‪ ،‬تفاوت کند‪.‬‬ ‫بر مبنای فرازهای بیانیه تمدن ساز گام دوم انقالب اسالمی و سیاستهای کلی‬ ‫تامین اجتماعی ابالغی توسط مقام معظم رهبری‪ ،‬بهزیستی بیشتر از پیش باید‬ ‫جایگاه خود را در حوزه خدمات رسانی یافته و تالش مقدس کارکنان خود برای‬ ‫رفاه حال و اسایش جامعه هدف را بیش از پیش برای مردم و ولی نعمتان خود‬ ‫در راستای جهاد تبیین‪ ،‬معرفی و بومی سازی نماید تا معاندان‪ ،‬خدمات هر ثانیه‬ ‫ای این سازمان اجتماعی را وارونه و خالف جهت‪ ،‬به نمایش مردم درنیاورند‪.‬‬ ‫کارکنان این سازمان که تخصصی ترین نهاد حاکمیت در عرصه نظام سالمت‬ ‫اجتماعی در کشور به حساب می اید باید دارای تفکری خالق و نقاد باشند و‬ ‫همیشه خود را در باالترین سطح از علم‪ ،‬دانش و اگاهی های مدرن و بروز عرصه‬ ‫های تخصصی قرار داده‪ ،‬تقویت کنند‪.‬‬ ‫از فرصت دهی خداوند به وظیفه شناسان شاغل در اجزای مختلف بهزیستی‬ ‫نمی توان به راحتی گذشت؛ خدمت به خلق پروردگار سرلوحه اعمال و رفتار این‬ ‫افراد شده و بر این شرایط خدای منان را شاکر و قدردان هستند؛ قرار گرفتن‬ ‫کارکنان بهزیستی در کنار جامعه هدف که همه با هم خانواده بزرگ بهزیستی‬ ‫را شکل می دهند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال انها را تبدیل به مطالبه گرانی می نمایند که فریادشان‬ ‫رفاه و اسایش همه اعضای این خانواده چند میلیونی است‪.‬‬ ‫گردش روزگار به گونه ای چرخیده و رفع نیاز انسان هایی توسط کارکنان خدوم‬ ‫بهزیستی تعریف شده که ایشان در پی انند تا نیازمندان واقعی را یافته و تمام‬ ‫اهتمام و تالش خود را در راه هدایت نیات خیرین و گسیل اعتبارات دولتی به‬ ‫سمت و سوی نیازمندان راستین ابرومند هدف گذاری نمایند که در این مسیر‬ ‫نیازمند ساز و کارهایی هستند که بهره گیری از توان و ظرفیت سازمان های‬ ‫مردم نهاد و گروه های جهادی در تکمیل حرکت به سمت تعالی نه تنها امری‬ ‫دور از ذهن نیست؛ بلکه باید با جدیت و پشتکار‪ ،‬تمام سعی خود را در این حوزه‬ ‫به کار گیرند تا استفاده حداکثری از همه منابع و امکانات به عمل اید‪.‬‬ ‫انجائیکه تالش برای بهتر شدن و تمرین همدلی به نیت و سمت تعالی هدف‬ ‫گذاری شود‪ ،‬شایسته تقدیر و تکریم است و ان هنگام است که مقدس جلوه‬ ‫می کند و بالندگی و توانمندسازی جامعه هدف سازمان به مطالبه ای مبدل‬ ‫می شود که در همه تار و پود بهزیستی‪ ،‬تالش برای تحقق این مهم‪ ،‬مشهود و‬ ‫ملموس رخ عیان می کند‪.‬‬ ‫از این رو بهزیستی باید با نگاه به اینده از همه توان و عالقه ذاتی کارکنان خود‬ ‫به بهترین شکل ممکن بهره برده‪ ،‬ضمن چاالکی و چابکی خود‪ ،‬امور جامعه‬ ‫هدف تحت حمایت و شرکای اجتماعی را سامان دهد که در این رهگذر‪ ،‬باید‬ ‫به شرایط مطلوب برساند و یا ساز و کار رسیدن به شرایط عالی را طراحی و‬ ‫عملیاتی کند که در این صورت همه اعضای خانواده بزرگ بهزیستی‪ ،‬به این‬ ‫سازمان تخصص محور یاری و مدد خواهند رساند‪.‬‬ ‫ضرورت پیش بینی تمهیداتی‬ ‫برای کاهش اسیب بالیای طبیعی‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت به بازماندگان قربانیان‬ ‫سیالب های مرگبار اخیر در کشور‪ ،‬از مسئوالن خواست تمام تالش خود را‬ ‫در جهت رفع مشکالت سیل زدگان به کار گیرند‪.‬‬ ‫ایت اله املی الریجانی‪ :‬ضرورت پیش بینی تمهیداتی برای کاهش اسیب‬ ‫بالیای طبیعیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام‪ ،‬ایت اله املی الریجانی در ابتدای جلسه‬ ‫امروز مجمع با تسلیت فرا رسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداله الحسین‬ ‫علیه السالم‪ ،‬ماه محرم را ماه حزن اهل بیت علیهم السالم و شیعیان و بلکه‬ ‫اهل اسالم و همه اهل سماوات دانست و تصریح کرد‪ :‬همه شیعیان و ازادگان‬ ‫جهان در این ماه‪ ،‬حزین و غمگینند و بر مصائب اهل بیت می گریند‪.‬‬ ‫ایت اله املی الریجانی افزود‪ :‬حقیقت این حادثه عظیم‪ ،‬هم در طول تاریخ‬ ‫الهام بخش انسان های ازاده بوده و احرار جوامع را به طریق سعادت رهنمون‬ ‫ساخته و هم در بواطن عالم اثرگذار بوده است؛ چنانکه در فرازی از زیارت‬ ‫عاشورا می خوانیم «وعظمت مصیبتک فی السموات» یعنی این حادثه برای‬ ‫همه اهالی سماوات نیز مصیبتی عظیم بوده است‪.‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه باطن حادثه کربال برای‬ ‫ما شناختنی نیست‪ ،‬اما واجد نوری است که در عوالم مختلف راهنمای همه‬ ‫انسان ها و روشنگر اسمان هاست‪ ،‬بر لزوم پاسداشت ماه محرم و اقامه عزای‬ ‫حسینی به احسن وجه تاکید کرد و یاداور شد‪ :‬توسل به ساحت اباعبداله‬ ‫الحسین (ع)‪ ،‬طریق معرفت بزرگان و اولیاءاله بوده است‪ .‬تعبیر ذیل روایت‬ ‫مذکور از امام رضا (ع) نیز موید این امر است که یکی از راه های مهم اولیای‬ ‫الهی در وصول به ساحت حق تعالی‪ ،‬توسل به ساحت اباعبداله بوده است‪ .‬در‬ ‫این مسیر مداومت بر قرائت و تدبر در زیارت عاشورا نیز واجد اهمیت باالیی‬ ‫است‪ ،‬زیرا عمده تعابیر به کاررفته در این زیارتنامه‪ ،‬مناجات با حق تعالی‬ ‫است؛ چنانکه منبعث از ایه شریفه در فرازی می فرماید «الهم اجعلنی فی‬ ‫مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحم َُه و مغفره»‪.‬‬ ‫ایت اله املی الریجانی اظهار کرد‪ :‬امیدواریم همه شیعیان و محبین اهل بیت‬ ‫(ع) با همراهی و همدردی در حزن اهل بیت علیهم السالم به مقامات باالی‬ ‫معنوی دست یابند و همگی از اثار این ایام بهره مند شویم‪.‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین بر لزوم برپایی هر چه‬ ‫باشکوه تر مراسم عزاداری اباعبداله الحسین (ع) با رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی تاکید کرد‪ .‬ایت اله املی الریجانی در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود با اشاره به حادثه تلخ سیالب های مرگبار اخیر در کشور‪ ،‬وقوع این‬ ‫حوادث در استانه ماه محرم را موجب مضاعف شدن حزن و اندوه هموطنان‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬به همه بازماندگان درگذشتگان حوادث اخیر‬ ‫تسلیت می گوییم و برای روح این عزیزان از دست رفته طلب مغفرت و علو‬ ‫درجات از درگاه حضرت حق تعالی داریم‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان استاندارد گفت‪ :‬خدمات پس از فروش در لوزام خانگی اختیاری بود از این‬ ‫رو پس از مطرح شدن در شورای عالی استاندارد‪ ،‬اجباری شدن این مولفه ابالغ خواهد شد‪.‬اسماعیل‬ ‫امینی در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نرخ کیفیت کاال و خدمات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ابتدا طرح پایلوت نرخ‬ ‫کیفیت را در ‪ ۱۱‬استان کشور انجام دادیم‪ .‬سازمان ملی استاندارد در فاز مطالعاتی این طرح وارد شد و‬ ‫بر اساس رضایت مشتری و سنجش این رضایت جهت تبدیل شدن به شاخص کالن اقتصاد کشور‪ ،‬پیش‬ ‫خدمات پس از فروش لوازم خانگی اجباری می شود‬ ‫رفتیم‪.‬معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد افزود‪ :‬در سازمان ملی استاندارد‪،‬‬ ‫زنجیره ای تحت عنوان زنجیره تامین استانداردسازی که این زنجیره ‪ ۵‬حلقه دارد‪ .‬حلقه اول کنترل مواد‬ ‫اولیه خط تولید‪ ،‬حلقه دوم کنترل فرایند تولید‪ ،‬حلقه سوم بازار (اجرای طرح طاها از طریق خرید نمونه‬ ‫از بازار)‪ ،‬حلقه چهارم خدمات پس از فروش و حلقه پنجم نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کاالهاست‪.‬‬ ‫در طرح پایلوت نرخ کیفیت‪ ،‬حلقه پنجم را رصد می کردیم که در حال حاضر حلقه های قبلی را هم رصد‬ ‫می کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬این طرح را در ‪ ۳۱‬استان به مرحله اجرا دراوردیم‪ ،‬در فرودین ماه‬ ‫کارهای پرسشگری انجام شد و اخیرا ً هم در حال تجزیه و تحلیل هستیم که نتایج ان منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون دفتر ارزیابی کیفیت کاال و خدمات سازمان ملی استاندارد گفت‪ :‬چک لیست ها و استانداردهای‬ ‫خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در مرحله بازرسی داریم و پس از مطرح شدن در جلسه بعدی‬ ‫شورای عالی استاندارد‪ ،‬این مولفه طی سال جاری اجباری و ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان اماده عرضه محصوالت‬ ‫ساختمانی جهت پروژهای عمرانی استان‬ ‫فروش محصوالت دخانی در دکه ها‬ ‫به صورت مشروط مجاز شد‬ ‫پیش بینی تردد ‪ ۵‬میلیون زائر‬ ‫در اربعین امسال‬ ‫همایش بخشداران استان اصفهان ‪ ۲‬مردادماه در سالن تشریفات روابط عمومی ذوب‬ ‫اهن اصفهان با حضور مهران زینلیان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان‪،‬‬ ‫مهدی سلیمانی مدیر کل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان‪ ،‬مدیر کل دفتر امور‬ ‫روستایی و شوراهای استانداری‪ ،‬فرماندار شهرستان لنجان و بخشداران استان اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ .‬مهندس ایرج رخصتی مدیر عامل ذوب اهن اصفهان در این همایش‪ ،‬رشد‬ ‫و پیشرفت کشور را مستلزم کار و همت جهادی و همدالنه دانست و گفت‪ :‬این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی به مسئولیت های اجتماعی توجه ویژه دارد و طی نیم قرن گذشته با‬ ‫خدمتی که به رشد صنعت کشور به ویژه صنعت فوالد نموده‪ ،‬باالترین سطح مسئولیت‬ ‫اجتماعی را ارائه کرده است ‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز سبد محصوالت ذوب اهن متناسب با‬ ‫بازار و پروژهای عمرانی کشور است و این شرکت امادگی دارد محصوالت خود را جهت‬ ‫پروژهای عمرانی استان عرضه نماید‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان اظهار داشت‪:‬‬ ‫مسئولین استان از جمله بخشداران در زمینه ساخت و ساز و پروژه های مختلف عمرانی‬ ‫می توانند از محصوالت کیفی ذوب اهن اصفهان استفاده نمایند و ضرورت دارد که‬ ‫محصوالت این شرکت به طور مستقیم به سمت پروژهای عمرانی در شهرها و روستاها‬ ‫هدایت شود ‪.‬معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز‪ ،‬خدمتگزاری به مردم‬ ‫را جهاد فی سبیل ا‪ ...‬دانست و گفت‪ :‬همه باید تالش کنیم که نظرات و حرف دل مردم‬ ‫را با گوش جان پذیرا باشیم و جهت حل مشکالت جامعه‪ ،‬تمام همت و تالش خود را‬ ‫به کار گیریم‪.‬مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری اصفهان نیز از همراهی ذوب‬ ‫اهن اصفهان در برگزاری این همایش قدردانی نمود و افزود‪ :‬یکی از وظایف اصلی و‬ ‫حیاتی تمام مسئولین پاسخگویی و رسیدگی به مشکالت مردم است و هر روز باید با‬ ‫انگیزه و توان بیشتر برای خدمت به مردم تالش کنیم‪.‬‬ ‫این همایش با سخنرانی نمایندگان منتخب بخشداران استان اصفهان‪ ،‬جلسه پرسش و‬ ‫پاسخ و ارائه نقطه نظرات کارشناسان دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری همراه‬ ‫بود و در پایان نیز حاضرین در این همایش از بخش های مختلف خط تولید ذوب اهن‬ ‫اصفهان بازدید کردند ‪.‬‬ ‫طبق اعالم اتاق اصناف‪ ،‬با اصالح دستورالعمل موضوع ماده ‪ ۷‬مبارزه با قاچاق‬ ‫محصوالت دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه داران و جراید به اتحادیه های‬ ‫مجاز و مرتبط محصوالت دخانی‪ ،‬مقرر شده واحدهای صنفی دکه داران و جراید‪ ،‬هر‬ ‫چه سریع تر نسبت به استعالم از وزارت بهداشت‪ ،‬صدور پروانه کسب و ساماندهی‬ ‫فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کنند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬قاسم نوده فراهانی‪،‬‬ ‫نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران‪ ،‬با اشاره به برگزاری نشست بررسی نحوه‬ ‫عرضه محصوالت دخانی‪ ،‬درباره تصمیمات اخیر اتاق اصناف در حوزه مدیریت عرضه‬ ‫محصوالت دخانی‪ ،‬گفته که تمرکز اتاق اصناف بر ارائه راهکارهای مبارزه با محصوالت‬ ‫قاچاق و تقلبی است‪ .‬در حال حاضر بار کاالی قاچاق همراه با تریلی هزاران کیومتر‬ ‫مسیر را تا مرز استان ها طی می کنند؛ اما هیچ برخوردی با ان ها صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وفور محصوالت دخانی قاچاق در سراسر کشور‪ ،‬حاکی از ورود قابل توجه این کاالها‬ ‫از مرزهای کشور است؛ بنابراین حاکمیت باید با استفاده از رویکردهای نوین‪ ،‬از مبدا‬ ‫ورود تا اخرین زنجیره توزیع‪ ،‬به صورت یکپارچه با کاالی قاچاق برخورد کند‪.‬‬ ‫وی همچنین تاکید کرده که تمام واحدهای عرضه کاالی دخانی باید پروانه کسب و‬ ‫‪ QR‬کد داشته باشند‪.‬نکته مهم تری که طبق اعالم اتاق اصناف در این نشست مطرح‬ ‫شده‪ ،‬ضرورت اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال در خصوص احیا ماده ‪ ۶۲‬قانون نظام‬ ‫صنفی و همچنین اصالح دستورالعمل موضوع ماده ‪ ۷‬مبارزه با قاچاق محصوالت‬ ‫دخانی مبنی بر اضافه شدن اتحادیه دکه داران و جراید به اتحادیه های مجاز و مرتبط‬ ‫محصوالت دخانی است که بر این اساس مقرر شده اتحادیه های صنفی طبق مصوبات‬ ‫سیزدهمین جلسه ستاد مبارزه با کاالهای قاچاق و تقلبی محصوالت دخانی وزارت‬ ‫صمت و با توجه به موافقت مهلت یک ساله از سوی وزارت بهداشت به واحدهای‬ ‫صنفی دکه داران و جراید‪ ،‬هرچه سریع تر نسبت به استعالم از وزارت بهداشت‪ ،‬صدور‬ ‫پروانه کسب و ساماندهی فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام کنند‪ .‬نمی توان به‬ ‫زور دکه داران را مجبور کرد سیگار نفروشند و باید به گونه ای دکه ها ساماندهی شوند‬ ‫که سود ان ها هم در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از پیش بینی تردد ‪ ۵‬میلیون زائر اربعین اعم از راه ریلی‪،‬‬ ‫هوایی و زمینی خبر داد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬رستم قاسمی در مراسم تقدیر‬ ‫از دست اندرکاران عملیات حج ‪ ۱۴۰۱‬گفت‪ :‬وقتی عملیات حج قرار بود شروع‬ ‫شود و جلسات برگزار می شد‪ ،‬همکاران ما در هما‪ ،‬شرکت فرودگاه ها‪ ،‬سازمان حج‪،‬‬ ‫سازمان هواپیمایی و ‪ ...‬انجام این کار را بسیار سخت تلقی می کردند‪.‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫سال گذشته که قرار بود پروازهای اربعین انجام شود نخست وزیر عراق ‪ ۲۰‬روز قبل‬ ‫از اربعین به ایران امد و اجازه داد ‪ ۶۰‬هزار نفر ایرانی هوایی به عراق بدون ویزا سفر‬ ‫کنند‪ .‬در ان زمان از همکاران پرسیدم ایا امکان جابجایی ‪ ۶۰‬هزار نفر وجود دارد که‬ ‫همگی تردید داشتند؛ ان هم با بسیج تمام امکانات و همکاری همه ایرالین ها‪ .‬حتی‬ ‫در بعضی فرودگاه ها برخی مسافران با مشکل مواجه بودند اما انجام شد‪.‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی ادامه داد‪ :‬برای حج امسال که قرار شد ‪ ۴۰‬هزار نفر ان هم فقط با هما‬ ‫جابجا شوند خیلی ها ان را ناشدنی می دانستند که ایران ایر به تنهایی سرویس بدهد‪.‬‬ ‫وی عملیات پروازی حج را بسیار سخت عنوان و اظهار کرد‪ :‬در شرایطی که همه‬ ‫می دانند صنعت هوانوردی ما تحریم است فقط یک ایرالین مسئولیت گرفت که به‬ ‫صورت جهادی انجام شد‪ .‬کار بزرگی بود که جزو کارهای ناشدنی بود اما به شدن‬ ‫تبدیل شد که ‪ ۴۰‬هزار نفر هم به موقع رفتند و هم به موقع بازگشتند‪.‬قاسمی‬ ‫پروازهای حج را دغدغه های بسیاری از مسئوالن دانست و گفت‪ :‬در روزهای نخست‬ ‫عملیات حج من ساعتی پیگیر بودم این عملیات انجام شود و امروز پایان عملیات‬ ‫حج به خوبی برگزار شد‪.‬وزیر راه تاخیرهای پروازهای حج را بسیار کم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬پیش بینی می شد تاخیرهایی داشته باشیم اما متوسط تاخیرهای پروازی‬ ‫رفت و برگشت حداقلی بود‪ .‬در حالی که پیش بینی ها غیر از این را براورد می کرد‪.‬‬ ‫قاسمی به کار پیش رو اشاره و اظهار کرد‪ :‬سه‪ ،‬چهار ماه است که ستاد اربعین در‬ ‫وزارت راه تشکیل شده و عمده کار اربعین بر عهده وزارت راه است‪ .‬ستادهای فردی‬ ‫نیز در سازمان راهداری‪ ،‬سازمان هواپیمایی‪ ،‬شرکت راه اهن و شرکت فرودگاه ها‬ ‫شکل گرفته اند‪ ،‬پیش بینی ما خدمت رسانی به ‪ ۵‬میلیون زائر است‪.‬‬ ‫مدیر پروژه شهید کشوری خبر داد‪:‬‬ ‫احداث چندین پروژه توسعه محور‬ ‫در شهرک شهید کشوی توسط شهرداری اصفهان‬ ‫مدیر پروژه شهید کشوری گفت‪ :‬منطقه ‪ ۶‬شهرداری‬ ‫اصفهان در نظر دارد جهت رفاه حال شهروندان شهرک‬ ‫شهید کشوری سه پروژه نیمه تمام را در این شهرک‬ ‫به اتمام برساند که شامل فرهنگسرای چند منظوره‪،‬‬ ‫احداث تقاطع غیر هم سطح شهید کشوری و فروشگاه‬ ‫کوثر است‪.‬حسین پناهی با اعالم این خبر گفت‪ :‬شهرک‬ ‫شهید کشوری از دهه ‪ 70‬شمسی به شهر اصفهان الحاق‬ ‫و مقرر شد که بنیاد تعاون ارتش در اصفهان این شهرک‬ ‫را اماده کرده و جهت تکمیل به شهرداری تحویل دهد که این امر از سوی ارتش محقق‬ ‫نشد‪.‬او افزود‪ :‬با این حال شهرداری اصفهان نسبت به طراحی و اجرای چند پروژه جهت رفاه‬ ‫حال شهروندان و ساکنان این شهرک اقدام کرد که این پروژه ها شامل احداث و نگهداری‬ ‫مستمر از فضای سبز‪ ،‬احداث فرهنگسرای چندمنظوره‪ ،‬برقراری خطوط اتوبوسرانی‪،‬‬ ‫احداث فروشگاه کوثر‪ ،‬احداث پل دفاع مقدس در خروجی شهرک و احداث تقاطع غیر‬ ‫هم سطح شهید کشوری است‪.‬پناهی خبر داد‪ :‬پروژه فرهنگسرای چند منظوره که شامل‬ ‫کتابخانه‪ ،‬سالن مطالعه‪ ،‬مجموعه فرهنگی و سالن ورزشی است با هزینه اولیه پیمان به‬ ‫مبلغ ‪ 258‬میلیارد ریال انجام شده است که در حال حاضر سفت کاری این پروژه به پایان‬ ‫رسیده و مرحله نازک کاری ان در حال عقد قرارداد است‪.‬پناهی درباره دیگر پروژه شهرک‬ ‫شهید کشور توضیح داد‪ :‬پروژه احداث تقاطع غیر هم سطح شهید کشوری که از خروجی‬ ‫شهرک به سمت شمال بزرگراه شهید کشوری (پل دفاع مقدس) قرار دارد‪ ،‬پروژه دیگری‬ ‫است که تکمیل ان بر عهده شهرداری قرار گرفته است‪.‬او افزود‪ :‬تکمیل این پروژه به مبلغ‬ ‫اولیه پیمان ‪ 395‬میلیارد ریال انجام شده که بخشی از ان احداث ولی به دلیل معارضات‬ ‫ملکی که در تعهدات شرکت عمران ابشار اسپادانا بوده متوقف شده است‪.‬به گفته او‪ ،‬با‬ ‫پیگیری های مدیر منطقه و توافقات انجام شده مقرر شده ظرف مدت ‪ ۶‬ماه پل تکمیل‬ ‫شود و در اختیار شهروندان قرار گیرد‪.‬او درباره پروژه احداث فروشگاه کوثر هم چنین‬ ‫توضیح داد‪ :‬مرحله سفت کاری این پروژه قب ً‬ ‫ال انجام شده است و در حال حاضر پیمانکار‬ ‫مرحله نازک کاری ان توسط سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری‬ ‫شهرداری اصفهان انتخاب شده که طی ‪ ۱۰‬روز اینده با تجهیز کارگاه شروع به کار می کند‪.‬‬ ‫مدیر پروژه شهید کشوری با اشاره به دیگر خدماتی که از سوی شهرداری در شهرک شهید‬ ‫کشوری در حال ارائه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬احداث و نگهداری فضای سبز و پارک شهری‪،‬‬ ‫نظافت شهری و جمع اوری زباله‪ ،‬خدمت رسانی شرکت اتوبوسرانی و همچنین برگزاری‬ ‫برنامه های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی همانند دیگر محالت شهر از جمله خدماتی است‬ ‫که در حال حاضر در شهرک شهید کشوری ارائه می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫سرای نواوری فناوری اطالعات و هوشمندسازی‬ ‫شهری در اصفهان راه اندازی می شود‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬در قالب تفاهم نامه ای که‬ ‫بین شهرداری و دانشگاه ازاد اسالمی استان اصفهان منعقد شده است‪ ،‬سرای نواوری‬ ‫فناوری اطالعات و هوشمندسازی شهری در اصفهان ایجاد خواهد شد‪.‬مصطفی نباتی نژاد‬ ‫با اعالم این خبر گفت‪ :‬یکی از مهم ترین مسائل در شهر که فرصت های خوبی را هم برای‬ ‫کسب و کار‪ ،‬ارائه خدمات‪ ،‬عدالت محوری‪ ،‬شفافیت و ارتقای رضایت مندی شهروندان‬ ‫ایجاد می کند‪ ،‬موضوع هوشمندسازی شهری است‪.‬او با اشاره به عقد تفاهم نامه ای بین‬ ‫دانشگاه ازاد استان و شهرداری اصفهان با حضور رئیس دانشگاه ازاد کشور‪ ،‬افزود‪ :‬موضوع‬ ‫این تفاهم نام ه حرکت به سمت صنعت‪ ،‬جامعه و شهر است به نحوی که بتواند مسائل‬ ‫شهری را رفع کند‪.‬رئیس مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این تفاهم نامه تاکید شد که با همکاری طرفین‪ ،‬سرای نواوری فناوری اطالعات‬ ‫و هوشمندسازی شهری ایجاد شود که یکی از تبعات ان مدیریت مهاجرت طبقه خالق‬ ‫شهر است‪.‬او خبر داد‪ :‬عالقه مندان به فعالیت در این حوزه ها که در ان تحصیل کرده و‬ ‫تاکنون فرصت شغلی برای ان ها وجود نداشته است‪ ،‬می توانند در این مرکز فعال شوند‪.‬‬ ‫به گفته نباتی نژاد خدمات و فعالیت هایی که اکنون به صورت سنتی توسط شهرداری‬ ‫ارائه می شود در این فرایند هوشمندسازی می شود‪.‬‬ ‫تا پایان سال و با ساخت ‪ 30‬مرکز جدید محقق می شود؛‬ ‫بهره مندی مردم مناطق محروم از ‪ 250‬مرکز بهداشتی و درمانی برکت‬ ‫تعداد مرکز بهداشتی و درمانی بنیاد‬ ‫برکت ستاد اجرایی فرمان امام تا‬ ‫پایان امسال به ‪ 250‬مرکز می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت ضمن بیان‬ ‫این مطلب افزود‪ :‬با ساخت ‪ 30‬مرکز‬ ‫جدید در سال جاری‪ ،‬تعداد مراکز‬ ‫بهداشتی و درمانی برکت تا پایان‬ ‫سال ‪ 1401‬به ‪ 250‬مرکز می رسد‪.‬‬ ‫محمد ترکمانه تاکید کرد‪ :‬این مراکز‬ ‫بهداشتی و درمانی شامل خانه و مرکز‬ ‫بهداشت‪ ،‬مرکز جامع سالمت‪ ،‬ازمایشگاه‪،‬‬ ‫پایگاه اورژانس‪ ،‬مرکز تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬پایگاه سالمت و‪ ...‬می شوند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد برکت‪ ،‬این‬ ‫بنیاد نسبت به ساخت ‪ 275‬مرکز‬ ‫بهداشتی و درمانی در کشور تعهد‬ ‫دارد که تا به امروز ‪ 230‬مرکز به‬ ‫بهره برداری رسیده و افتتاح شده است‪.‬‬ ‫ترکمانه یاداور شد‪ 650 :‬منطقه‬ ‫روستایی تحت پوشش طرح های‬ ‫بهداشتی و درمانی بنیاد برکت قرار دارند‬ ‫و سهم بنیاد برای ساخت مراکز تعهد‬ ‫شده‪ ،‬یک هزار و ‪ 300‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ساخت مراکز بهداشتی‬ ‫و درمانی برکت در مناطق محروم‬ ‫و روستایی ‪ 21‬استان بیان کرد‪:‬‬ ‫استان های سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫خوزستان و لرستان بیشترین سهم‬ ‫را از پروژه های پروژه های بهداشتی و‬ ‫درمانی برکت به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت یاداور شد‪ :‬مراکز‬ ‫بهداشتی و درمانی برکت بر اساس اعالم‬ ‫نیاز وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی و بر اساس شاخصه های سالمت‬ ‫این وزارتخانه در مناطق روستایی و‬ ‫کم برخوردار کشور ساخته می شوند‪.‬‬ ‫ترکمانه تاکید کرد‪ :‬بنیاد برکت‬ ‫با هدف توانمندسازی اقتصادی و‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ارتقای شاخصه های سالمت‬ ‫و بهداشت و ارائه خدمات درمانی به‬ ‫مردم مناطق محروم و کم تر توسعه‬ ‫یافته‪ ،‬اجرای و تکمیل پروژه های‬ ‫بهداشتی و درمانی را در مناطق‬ ‫محروم و روستایی کشور دنبال می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت در تشریح‬ ‫اقدامات جدید این بنیاد در حوزه‬ ‫عمرانی گفت‪ :‬امسال تکمیل و ساخت‬ ‫‪ 10‬هزار پروژه عمرانی و زیربنایی را‬ ‫در مناطق روستایی و محروم سراسر‬ ‫کشور در دستور کار داریم که تا پایان‬ ‫سال به بهره برداری کامل خواهند رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این طرح ها در ‪ 31‬استان‬ ‫کشور اجرا می شوند و ‪ 4‬هزار و ‪500‬‬ ‫روستا تحت پوشش فعالیت های بنیاد در‬ ‫حوزه های عمرانی و زیربنایی قرار دارند‪.‬‬ ‫ترکمانه خاطرنشان کرد‪ :‬بنیاد برکت‬ ‫نسبت به ساخت و تکمیل حدود ‪57‬‬ ‫هزار پروژه عمرانی و زیربنایی شامل‬ ‫مدرسه‪ ،‬بیمارستان‪ ،‬کتابخانه‪ ،‬دارالقران‪،‬‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬مسجد‪ ،‬پایگاه اورژانس‪،‬‬ ‫مصلی‪ ،‬خانه بهداشت‪ ،‬حوزه علمیه‪،‬‬ ‫خانه عالم‪ ،‬مرکز تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫پایگاه سالمت‪ ،‬مرکز بهداشت‪ ،‬مرکز‬ ‫جامع سالمت‪ ،‬احداث پل‪ ،‬راه سازی‬ ‫و اب رسانی در مناطق محروم و‬ ‫روستایی کشور تعهد دارد که از‬ ‫این تعداد‪ ،‬بیش از ‪ 42‬هزار طرح را‬ ‫تکمیل و به بهره برداری رسانده است‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد برکت‪ ،‬مجموع‬ ‫سهم این بنیاد برای ‪ 58‬هزار و ‪700‬‬ ‫پروژه عمرانی و زیربنایی تعهد شده بالغ‬ ‫بر ‪ 28‬هزار میلیارد ریال است که تاکنون‬ ‫‪ 21‬هزار و ‪ 800‬ملیارد ریال ان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫رئیس اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫تامین خدمات در محدوده و حریم شهرها با واگذاری ‪ ۳۲.۹‬هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان‬ ‫رئیس اداره واگذاری اداره کل راه‬ ‫و شهرسازی استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۳۲.۹‬هکتار از اراضی دولتی‬ ‫استان در سال جاری با کاربری‬ ‫مختلف برای تامین خدمات در‬ ‫محدوده و حریم شهرها واگذار شد‪.‬‬ ‫عباس سعیدی رئیس اداره واگذاری اداره‬ ‫کل راه و شهرسازی استان اصفهان اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در سالجاری بیش از ‪ ۳۲۹‬هزار‬ ‫مترمربع از اراضی دولتی استان اصفهان‬ ‫با کاربری های مختلف از جمله ادری‪،‬‬ ‫تجهیزات شهری‪ ،‬خدماتی‪ ،‬درمانی و‬ ‫بهداشتی‪ ،‬صنعتی‪ ،‬مذهبی و مسکونی‬ ‫به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار‬ ‫شد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق با‬ ‫دستورالعمل ها و بخشنامه های ابالغی‪،‬‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی متولی واگذاری اراضی دولتی‬ ‫متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن‬ ‫است به همین جهت نسبت به واگذاری‬ ‫اراضی واقع در محدوده عمل این‬ ‫اداره کل اعم از محدوده و حریم شهرها‬ ‫براساس کاربری های مرتبط در چارچوب‬ ‫ائین نامه های مصوب همراه با رعایت‬ ‫ضوابط و مقررات شهرسازی و طرح های‬ ‫اتی توسعه عمران اقدام می شود‪ .‬رئیس‬ ‫اداره واگذاری اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان اصفهان اذعان داشت‪ :‬از اراضی‬ ‫واگذار شده در سالجاری‪ ،‬بیش از‪۱۰‬‬ ‫هزار مترمربع با کاربری اداری‪ ،‬افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۶‬هزار مترمربع با کاربری خدماتی‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۳‬هزار مترمربع با کاربری‬ ‫صنعتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۱۱‬هزار متر مربع با‬ ‫کاربری درمانی و بهداشتی و ‪۱۳۲‬‬ ‫مترمربع نیز با کاربری مذهبی بوده‬ ‫است‪ .‬وی با بیان اینکه واگذاری زمین‬ ‫با کاربری مسکونی بر اساس قانون‬ ‫ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه‬ ‫مسکن انجام می پذیرد گفت‪ :‬که در‬ ‫سطح استان اصفهان برای امسال بیش‬ ‫از ‪ ۶۲‬هزار مترمربع از اراضی دولتی‬ ‫با کاربری مسکونی واگذار شده است‪.‬‬ ‫سعیدی از دیگر اراضی دولتی واگذار‬ ‫شده در سطح استان اصفهان به بیش‬ ‫از پنج هزار مترمربع با کاربری تجهیزات‬ ‫شهری اشاره کرد و گفت‪ :‬در کاربری های‬ ‫تاسیسات شهری مثل نیروگاه های‬ ‫داخلی برق که توسط دستگاه های دولتی‬ ‫انجام می شود‪ ،‬زمین های مورد نیاز‬ ‫براساس قیمت تمام شده یا همان حداقل‬ ‫قیمت واگذار می شود اما واگذاری زمین‬ ‫به دستگاه های غیر دولتی و ‪NGO‬‬ ‫ها مثل کمیته امداد و سایر اشخاص‬ ‫حقیقی از طریق فراخوان است و قیمت‬ ‫روز اراضی مدنظر قرار داده می شود‪.‬‬ ‫شماره گذاری ‪ ۱۷‬هزار خودرو در یک هفته‬ ‫تشکر گروه خودروسازی‬ ‫سایپا از پلیس راهور‬ ‫پس از تحقق برنامه های افزایش تولید‬ ‫گروه سایپا و همچنین تکمیل کاری‬ ‫خودروهای ناقص‪ ،‬تخصیص و شماره‬ ‫گذاری خودروهای مشتریان با همکاری‬ ‫پلیس راهور ناجا به موقع انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سپهرایرانیان به نقل‬ ‫از سایپانیوز‪ ،‬معاون بازاریابی و فروش‬ ‫گروه خودروسازی سایپا گفت‪ :‬در ایام تعطیالت تابستانی و با همکاری‬ ‫و تالش شبانه روزی واحدهای پلیس راهور ناجا تعداد ‪ 17‬هزار دستگاه از‬ ‫خودروهای مشتریان محترم گروه سایپا در طول مدت یک هفته شماره‬ ‫گذاری شد تا امکان ارسال و تحویل به موقع خودروها به مشتریان فراهم شود‪.‬‬ ‫حسینکاظمیافزود‪:‬تالشعواملپلیسراهورناجاموجبشددرهفتهگذشته‬ ‫بتوانیم‪ 17‬هزار دستگاه از خودروهای مشتریان را شماره گذاری کنیم که گروه‬ ‫خودروسازی سایپا از همکاری و زحمات پلیس راهور که در ایام تعطیالت‬ ‫تابستانی خودروسازان‪ ،‬با برنامه ریزی دقیق و تالش پرسنل خود شماره گذاری‬ ‫و پالک این تعداد از خودروهای مشتریان سایپا را انجام داد‪ ،‬تشکر می کند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با روند تولید‪ ،‬مطابق با برنامه گروه سایپا‪ ،‬تحویل خودروهای‬ ‫مشتریان به موقع انجام می شود‪.‬‬ ‫در نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫مدال زرین مدیر حامی روابط عمومی را‬ ‫دریافت نمود‬ ‫مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب‬ ‫اهن اصفهان در نهمین کنفرانس روابط‬ ‫عمومی و صنعت که اول مرداد ماه در هتل‬ ‫المپیک تهران برگزار شد ‪ ،‬به عنوان مدیر‬ ‫برتر حامی روابط عمومی انتخاب و مدال‬ ‫زرین روابط عمومی را دریافت نمود‪.‬‬ ‫نهمین کنفرانس روابط عمومی و صنعت‬ ‫با عنوان « روابط عمومی صنعت در ایران ‪ ،‬تجربه ها و روندها » ‪ ،‬با حضور‬ ‫خسرو رفیعی رئیس انجمن روابط عمومی ایران‪ ،‬حسین زاده قشمی‬ ‫مدیرکل دفتر ارتباطات وزارت صمت‪ ،‬دکتر تقی پور دبیرکل باشگاه مدیریت‬ ‫ارتباطات یونسکو‪-‬ایران و جمعی از اساتید ‪ ،‬صاحب نظران و دست اندرکاران‬ ‫حوزه روابط عمومی برگزار شد ‪ .‬در این کنفرانس همانند دوره های گذشته‬ ‫مدیر برتر حامی روابط عمومی بر اساس معیارهای این حوزه توسط دبیرخانه‬ ‫دائمی کنفرانس روابط عمومی و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو انتخاب‬ ‫شد که در سال جاری بر اساس ارزیابی های صورت گرفته‪ ،‬این عنوان‬ ‫به مهندس ایرج رخصتی مدیرعامل ذوب اهن اصفهان رسید‪.‬ویژگیهای‬ ‫مهندس رخصتی که منجر به انتخاب وی به عنوان مدیر برتر حامی روابط‬ ‫عمومی شد ‪ ،‬رویکرد عملی وی در مسئولیت های مختلف کاری در ذوب‬ ‫اهن اصفهان طی سالهای مختلف و همچنین مسئولیت در شرکت تارابگین‬ ‫به عنوان مدیر عامل که همواره نسبت به حوزه روابط عمومی و ارتباطات‬ ‫توجه خاصی داشته است‪ .‬پاسخگویی به ذینفعان به شیوه های مختلف از‬ ‫جمله میز خدمت ‪ ،‬توسعه ارتباطات درون و برون سازمانی ‪ ،‬توجه ویژه‬ ‫به مسئولیت های اجتماعی شرکت ‪ ،‬مشارکت در برنامه های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی ‪ ،‬حضور مداوم در بین کارکنان ‪ ،‬حضور در برنامه های مختلف‬ ‫روابط عمومی و همایش های مرتبط با شرکت ‪ ،‬ارتباط وتعامل با رسانه ها‪،‬‬ ‫حضور فعال درشبکه های اجتماعی و کانال های تخصصی صنعت فوالد ‪،‬‬ ‫در نظرگرفتن جایگاه مناسب برای روابط عمومی در ساختار سازمانی و ‪....‬از‬ ‫جمله معیار های دیگر در این انتخاب می باشد‪.‬حسین زاده قشمی مدیرکل‬ ‫دفتر ارتباطات وزارت صمت در حاشیه این رویداد نیز به خبرنگار ما گفت‬ ‫‪ :‬صنایع معدنی و فوالدی از نقاط قوت اصلی ما در حوزه صنعت و اقتصاد‬ ‫است و دستاوردهای چشمگیری داشته است ‪ .‬خوشبختانه در ‪ ۴۰‬سال‬ ‫گذشته ‪ ،‬یکی از توفیقات جمهوری اسالمی ایران در فعالیت های رسانه ای‬ ‫در حوزه صنعت فوالد رخ داده است که به شدت امید افرین است و این‬ ‫حاصل فعالیت روابط عمومی ها و رسانه ها در این حوزه است‪.‬مدیرکل دفتر‬ ‫ارتباطات وزارت صمت ضمن تمجید از حمایت های مدیریت ذوب اهن‬ ‫اصفهان از فعالیت های حوزه روابط عمومی که موجب امید بخشی در جامعه‬ ‫است ‪ ،‬گفت ‪ :‬بعد از انقالب دستاوردهای امید افرینی در حوزه فوالد برای‬ ‫جامعه داشتیم و رتبه ما در جهان در تولید فوالد نشانگر این موفقیت است‬ ‫و باید تالش کنیم این امید افرینی را از طریق رسانه ها توسعه دهیم ‪.‬شایان‬ ‫ذکر است ذوب اهن اصفهان به عنوان مادر صنعت فوالد کشور و بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬سال فعالیت‪ ،‬از پیشگامان روابط عمومی در حوزه صنعت نیز محسوب‬ ‫می شود و در بیش از نیم قرن گذشته با حمایت مدیران این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی توانسته با انجام فعالیت های حرفه ای در حوزه روابط عمومی‪ ،‬به‬ ‫خوبی دستاوردهای صنعت فوالد ایران به عنوان دهمین تولید کننده فوالد‬ ‫در جهان را به اطالع افکار عمومی برساند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان رکورد تولید روزانه‬ ‫‪ ۹۸۰۵‬تن چدن مذاب را ثبت کرد‬ ‫الشگران ذوب اهن اصفهان در بخش کوره‬ ‫بلند با تولید ‪ ۹۸۰۵‬تن چدن مذاب در‬ ‫تاریخ سی ام تیرماه‪،‬رکورد روزانه جدیدی‬ ‫را در تولید چدن با سه کوره بلند ثبت‬ ‫کردند‪.‬همایون صمیمی مدیر بخش کوره‬ ‫بلند ذوب اهن اصفهان با اعالم این خبر‬ ‫گفت ‪ :‬قیمت های انرژی و کک در دنیا‬ ‫رو به افزایش است و با توجه به تامین حدود ‪ ۷۰‬درصد از زغال مصرفی‬ ‫کارخانه از معادن داخلی و ‪ ۳۰‬درصد از کک و زغال مصرفی از خارج از کشور‬ ‫و تامین منابع مالی و انتقال این حجم از مواد اولیه‪ ،‬نیاز است مصرف کک را‬ ‫در کارخانه کاهش دهیم‪ .‬وی افزود ‪ :‬در این راستا از سالقبل چند تیم کاری‬ ‫تشکیل شده که نتایج خوبی نیز رقم خورده و به طور میانگین نسبت به سال‬ ‫قبل مصرف کک خشک حدود ‪ ۴۰‬کیلوگرم کاهش یافته است و در کوره‬ ‫بلند شماره ‪ ۲‬نیز مصرف کک خشک به کمتر از ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم به ازاء هر تن‬ ‫چدن رسیده است و انشاا‪ ...‬با بهره برداری از پروژه تزریق پودر زغال به کوره‬ ‫بلند‪،‬رکوردهای چشمگیری در زمینه کاهش مصرف کک حاصل خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تکلیف جاماندگان و متوفیان سهام عدالت چه خواهد شد؟‬ ‫رئیس سازمان بورس گفت‪ :‬سازمان بورس درباره تخصیص سهام جدید به جاماندگان‬ ‫مسئولیتی ندارد و هر زمان که سازمان خصوصی سازی اعالم و افراد جدید را معرفی کند‪،‬‬ ‫سهام انها در سامانه های بورس ثبت می شود و مانند دیگر سهامداران سود به انها تخصیص‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس در گفت وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار کرد‪ :‬افرادی که سهام عدالت دارند‬ ‫اغاز کاهش سود بین بانکی‬ ‫در حالی که روند افزایشی سود بین بانکی صدای مخالفت فعاالن بازار‬ ‫سرمایه را بلند کرد و در جلسه بورسی ها با بانکی ها‪ ،‬بر کنترل این سود‬ ‫تاکید شد‪ ،‬در حال حاضر روند کاهشی این نرخ اغاز و به ‪ ۲۱.۱۳‬درصد‬ ‫رسیده است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در هفته های اخیر نرخ سود در بازار بین بانکی‬ ‫رکوردهای قابل توجهی را تجربه کرد و براساس اخرین اعالم بانک مرکزی‬ ‫در ‪ ۳۰‬تیرماه سال جاری به ‪ ۲۱.۳۱‬درصد رسید است‪.‬‬ ‫این رقم که باالترین عدد ثبت شده از این سود از بهمن سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تاکنون است‪ ،‬با واکنش های منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد‪ ،‬زیرا به‬ ‫اعتقاد کارشناسان‪ ،‬افزایش نرخ بهره بین بانکی هزینه تامین کسری منابع‬ ‫بانک ها را افزایش می دهد و بانک ها حاضر می شوند با نرخ های باالتری به‬ ‫سپرده گذارها سود پرداخت کنند تا کسری خود را جبران کنند‪.‬‬ ‫این موضوع‪ ،‬جذابیت بانک ها برای سرمایه گذاری را باال می برد و تاثیر‬ ‫مهمی در حرکت نقدینگی از بازار سرمایه به بانک ها دارد‪.‬‬ ‫در واکنش به روند افزایشی سود بین بانکی‪ ،‬جلسه ای با حضور رئیس بانک‬ ‫مرکزی و سازمان بورس برگزار شد که در ان بر کنترل سود بین بانکی‬ ‫تاکید شد‪.‬همچنین‪ ،‬عباس حسینی ‪ -‬معاون امور بانکی وزیر اقتصاد ‪ -‬در‬ ‫این باره گفته که سیاستی مبنی برای افزایش نرخ سود بین بانکی وجود‬ ‫ندارد و این نرخ به سرعت تعدیل و منطقی می شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬سیاستگذار بر کاهش سود بین بانکی در روزهای اتی تصمیم‬ ‫گرفت که در این زمینه‪ ،‬رئیس سازمان بورس به ایسنا اعالم کرد که روند‬ ‫صعودی نرخ سود بین بانکی متوقف می شود و نرخ این سود به زیر ‪۲۰.۵‬‬ ‫درصد می رسد‪.‬در این بین‪ ،‬بررسی جدیدترین تغییرات نرخ سود در بازار‬ ‫بین بانکی حاکی از ان است که روند کاهشی نرخ سود در این بازار اغاز شده‬ ‫و بهره بین بانکی به ‪ ۲۱.۱۳‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫پیش از این‪ ،‬نرخ سود بین بانکی ‪ ۲۱.۳۱‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫طبق این گزارش‪ ،‬سود بین بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره‬ ‫در بازار پول به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد‪ ،‬در واقع‬ ‫قیمت ذخایر بانک هاست و زمانی که ان ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت‬ ‫اعم از روزانه یا هفتگی‪ ،‬دچار کسری ذخایر می شوند‪ ،‬از سایر بانک ها در بازار‬ ‫بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند‪.‬‬ ‫ایا با کارت به کارت می توان‬ ‫مالیات را دور زد؟‬ ‫سعید توتونچی‪ ،‬معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور‬ ‫گفت‪ :‬بانک مرکزی به این جمع بندی رسیده است که برای اینکه مبادالت‬ ‫شفاف شود‪ ،‬باید حساب های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬مدت هاست شاهد تخلفات مالیاتی از سوی برخی‬ ‫مشاغل و رسته های صنفی هستیم که از مردم تقاضا دارند هزینه پرداختی‬ ‫را به صورت کار به کارت یا حساب به حساب انجام دهند و از دستگاه های‬ ‫کارتخوان استفاده نکنند‪ .‬در واقع این افراد با چنین ترفندی سعی در دور‬ ‫زدن سازمان امور مالیاتی و فرار از پرداخت مالیات دارند‪ ،‬اما دولت تدبیری‬ ‫در این خصوص اندیشیده که در صورت اجرای کامل‪ ،‬دیگر نمی توان از‬ ‫این طریق قانون را دور زد‪.‬پس از ساماندهی کارتخوان ها از سوی دولت‪،‬‬ ‫تفکیک حساب های تجاری و شخصی نیز مد نظر قرار گرفته است که بانک‬ ‫مرکزی به زودی ایین نامه تفکیک حساب های تجاری را منتشر خواهد‬ ‫کرد‪ .‬این در حالی است که بعد از الزام ثبت دستگاه های کارتخوان به‬ ‫سامانه سازمان امور مالیاتی در حال حاضر براساس اخرین امار ها ‪ ۸‬میلیون‬ ‫دستگاه ‪ P.O.S‬کارتخوان به این سامانه متصل شده و پرونده مالیاتی‬ ‫دارند‪ .‬ضمن اینکه ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مودی جدید شناسایی شده اند‬ ‫که باید مالیات پرداخت کنند‪.‬همچنین براساس امار‪ ،‬تا کنون ‪ 2‬میلیون و‬ ‫‪ 200‬هزار مودی فقط با اجرای یک بخش از قانون پایانه های فروشگاهی‬ ‫و سامانه مودیان شناسایی شده است‪.‬به تازگی نیز سعید توتونچی‪ ،‬معاون‬ ‫حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫به این جمع بندی رسیده است که برای اینکه مبادالت شفاف شود‪ ،‬باید‬ ‫حساب های تجاری و شخصی افراد از هم جدا شود‪ .‬همین تصمیم باعث‬ ‫شده است که ان هایی که از حساب های شخصی سوءاستفاده می کردند و‬ ‫از حساب های اجاره ای افراد با مختصات اقتصادی خاص برای فرار مالیاتی‬ ‫سوءاستفاده می کردند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال راه برای ان ها بسته می شود و دیگر کسی‬ ‫نمی تواند از حساب های تجاری برای تراکنش های بانکی خودش استفاده‬ ‫کند‪.‬وی افزود‪ :‬برای هر حساب شخصی و غیرتجاری که در نظام بانکی‬ ‫به عنوان تجاری شناخته نشده است‪ ،‬یک استانه تعداد دفعات گردش‬ ‫پیش بینی شده است و اگر از ان سقف باال بزند‪ ،‬نظام مالیاتی از طریق نظام‬ ‫بانکی مطلع می شود که این حساب شخصی‪ ،‬کارکرد تجاری دارد‪ ،‬اما خود را‬ ‫تجاری معرفی نکرده است و سازمان مالیاتی به سراغش می رود‪.‬در نتیجه با‬ ‫اقدام هوشمندانه دولت سیزدهم در تفکیک حساب های شخصی از تجاری‬ ‫و همچنین گام های مهمی که در راستای اصالح نظام مالیاتی برداشته و‬ ‫قرار است بردارد‪ ،‬به نظر می رسد سودجویان دیگر نتوانند قانون را دور بزنند‬ ‫و از پرداخت مالیات فرار کنند‪.‬‬ ‫کاهش قیمت دالر در صرافی ها‬ ‫در هفته های اخیر در پی اقدامات موثر بانک مرکزی در جهت تامین نیاز‬ ‫ارزی متقاضیان‪ ،‬شاهد تعدیل شاخص ارزی و کوچک تر شدن معامالت در‬ ‫بازار غیررسمی هستیم‪ .‬به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ این در حالی است که با‬ ‫توجه به سیاست ارزی بانک مرکزی مبنی بر اجازه عرضه ارز صادرکنندگان‬ ‫به چرخه صرافی ها‪ ،‬فعاالن بازار ارز شاهد افزایش قابل توجه حجم عرضه‬ ‫در مقابل تقاضای ارز هستند‪ .‬به گونه ای که در مدت اخیر‪ ،‬نرخ دالر امریکا‬ ‫که در کانال ‪ ۳۳‬هزار تومانی با افزایش مواجه شده بود‪ ،‬با رویکرد تسهیل‬ ‫گرایانه بانک مرکزی‪ ،‬به صورت پلکانی کاهش یافت و به کانال های پایین تر‬ ‫همچون ‪ ۲۸‬هزار تومان نیز رسید‪.‬این روند موثر باعث شد که جوالن دالالن‬ ‫و نوسان گیران در پایین تر سطح قرار گیرد و عمال امکان ایجاد نوسان در‬ ‫معامالت از بین رفته است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬دالالن ارز نیز از ترس ضرر و زیان‬ ‫بیشتر‪ ،‬به عرضه ارز های خود به قیمت های پایین به بازار اقدام کرده اند‪.‬‬ ‫حال در این شرایط‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی نیز معتقد است بانک مرکزی‬ ‫تالش می کند تا با تامین ارز مورد نیاز بخش های مختلف از طریق سامانه‬ ‫نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم‬ ‫بازار غیررسمی فراهم کند‪ .‬این در حالی است که به گفته صالح ابادی بانک‬ ‫مرکزی سال گذشته ‪ ۵۷‬میلیارد دالر ارز مورد نیاز بخش های مختلف را‬ ‫تامین کرد که ‪ ۳۵‬میلیارد دالر ان در سامانه نیما مبادله شد که با توجه‬ ‫به عرضه ‪ ۱۳.۶‬میلیارد دالر در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً‬ ‫حجم معامالت در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت‪.‬‬ ‫و در سال های گذشته فوت شدند‪ ،‬دارایی هایشان باید به وراث این افراد منتقل شود که در‬ ‫این خصوص تعاملی با قوه قضاییه داشتیم چرا که کار باید به صورت الکترونیکی انجام شود‪.‬‬ ‫مجید عشقی ادامه داد‪ :‬براساس برنامه ریزی که انجام شده امیدواریم تا پایان شهریورماه بستر‬ ‫این امر کامال اماده شود و بتوانیم انتقال ها را انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی درباره جاماندگان سهام عدالت هم گفت‪ :‬براساس قانون مجلس با سازمان خصوصی‬ ‫هزینه وام مسکن نسبت به حدود ‪۱۰‬‬ ‫روز قبل کاهش سافته است است‪ ،‬با این‬ ‫حال زوج های تهرانی برای اخذ این وام‬ ‫باید بیش از ‪ ۱۳۴‬میلیون تومان پرداخت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬بررسی اخرین‬ ‫وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان می دهد‬ ‫که هر برگ اوراق وام مسکن (تسه) در‬ ‫فروردین ماه ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ،۹۰۰‬در اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ ۱۳۸‬هزار و در خردادماه نیز ‪ ۱۴۱‬هزار‬ ‫و‪ ۸۰۰‬تومان قیمت دارند‪ .‬هر برگ اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن بانک مسکن در تیر سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۴۲‬هزار و ‪ ،۸۰۰‬در مرداد سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬و در شهریور سال‬ ‫گذشته با قیمت ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان داد‬ ‫و ستد می شود‪ .‬این اوراق در ماه مهر سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۳۸‬هزار تومان‪ ،‬در ابان ماه ‪۱۳۹‬‬ ‫هزار تومان و در اذرماه ‪ ۱۴۰‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان قیمت داشتند‪.‬‬ ‫ی و بهمن سال‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن در د ‬ ‫گذشته نیز با قیمت های ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۷۰۰‬و‬ ‫‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان معامله می شود‪ .‬این‬ ‫اوراق در فروردین ماه سال جاری ‪ ۱۳۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬تومان قیمت دارد که این گزارش بر‬ ‫سازی در حال رایزنی با دستگاه های مربوطه است که این افراد را شناسایی کنند و طبق‬ ‫قانون‪ ،‬سهام عدالت به انها اختصاص دهند‪ .‬عشقی تاکید کرد‪ :‬سازمان بورس درباره تخصیص‬ ‫سهام جدید به جاماندگان مسئولیتی ندارد و هر زمان که سازمان خصوصی سازی اعالم‬ ‫و افراد جدید را معرفی کند‪ ،‬سهام انها در سامانه های بورس ثبت می شود و مانند دیگر‬ ‫سهامداران سود به انها تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫سیر نزولی هزینه وام مسکن‬ ‫اساس همین قیمت نوشته شده است‪.‬‬ ‫قیمت اوراق برای مجردها و متاهل های‬ ‫تهرانی‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مجردهای ساکن تهران‬ ‫می توانند تا ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫دریافت کنند که شامل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت خرید مسکن و ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان وام باید ‪ ۴۰۰‬برگه تسهیالت‬ ‫مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد‬ ‫اوراق با تسه ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۵۵ ،۶۰۰‬میلیون‬ ‫و‪ ۸۴۰‬هزار تومان می شود‪ .‬همچنین با در‬ ‫نظر گرفتن ‪ ۸۰‬میلیون تومان وام جعاله که‬ ‫برای ان باید ‪ ۱۶۰‬ورق به مبلغ ‪ ۲۲‬میلیون‬ ‫و ‪۳۳۶‬هزار تومان خریداری کنند‪ ،‬مجموع‬ ‫هزینه خرید اوراق به ‪ ۷۸‬میلیون و ‪۱۷۶‬‬ ‫هزار تومان می رسد‪.‬زوج های تهرانی نیز بر‬ ‫همین اساس می توانند تا سقف ‪ ۴۸۰‬میلیون‬ ‫تومان شامل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫خرید مسکن برای هر نفر و ‪ ۸۰‬میلیون تومان‬ ‫وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید‬ ‫‪ ۸۰۰‬برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند‬ ‫که هزینه ان ‪ ۱۱۱‬میلیون و ‪ ۶۸۰‬هزار تومان‬ ‫می شود که همراه با هزینه ‪ ۲۲‬میلیون و‪۳۳۶‬‬ ‫هزار تومانی وام جعاله که برای ان باید ‪۱۶۰‬‬ ‫ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند‪ ،‬در‬ ‫مجموع باید ‪ ۱۳۴‬میلیون و ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫قیمت اوراق در سایر استان ها‬ ‫سقف این تسهیالت برای مراکز استان و‬ ‫شهرهای با جمعیت بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار نفر‬ ‫برای مجردها به ‪ ۱۶۰‬و برای زوجین به ‪۳۲۰‬‬ ‫میلیون تومان رسیده است که با توجه به‬ ‫اینکه مجردها باید ‪ ۳۲۰‬و متاهل های ساکن‬ ‫این شهرها نیز باید ‪ ۶۴۰‬برگه تسهیالت‬ ‫مسکن خریداری کنند‪ ،‬مجردها باید ‪۴۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۷۲‬و و متاهل ها نیز باید ‪۸۹‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۴۴‬هزار تومان پرداخت کنند‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام ‪ ۳۹‬شرکت بورسی از طریق سجام‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫و تسویه وجوه اعالم کرد که سود سهام‬ ‫‪ ۳۹‬شرکت در تیرماه سال جاری از طریق‬ ‫اطالعات سامانه سجام پرداخت شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت‬ ‫سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‬ ‫وجوه‪ ،‬تازه ترین امارهای منتشر شده از سوی‬ ‫این شرکت نشان می دهد که در ادامه واریز‬ ‫سودهای سهام با استفاده از سامانه سجام که از‬ ‫ابتدای سال جاری پس از ابالغ سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار از سوی ناشران بورسی و فرابورسی‬ ‫تسریع شده است‪ ،‬در تیر ماه امسال ‪ ۳۹‬ناشر‬ ‫حاضر در بازار سهام‪ ،‬سود سهامداران خود را از‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫طریق این سامانه واریز کرده اند‪.‬‬ ‫اسامی ‪ ۳۹‬شرکت پرداخت کننده سود‬ ‫سهام در تیر ماه‬ ‫این گزارش می افزاید‪ :‬در نخستین ماه تابستان‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬شرکت های فرابورس‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫بوعلی‪ ،‬ارتباطات سیار‪ ،‬برکت‪ ،‬بیمه البرز‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری هامون صبا‪ ،‬پتروشیمی غدیر‪،‬‬ ‫توسعه مسیر برق گیالن‪ ،‬داده پردازی ایران‪،‬‬ ‫اهن و فوالد غدیر ایران‪ ،‬سرمایه گذاری مسکن‬ ‫الوند‪ ،‬تجارت الکترونیک پارسیان کیش‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری بهمن‪ ،‬سرمایه گذاری مسکن‪،‬‬ ‫بیمه پاسارگاد‪ ،‬صنعتی بهپاک‪ ،‬بیمه پارسیان‪،‬‬ ‫پتروشیمی غدیر‪ ،‬لوله و ماشین سازی ایران‪،‬‬ ‫صنایع چوب خزر کاسپین‪ ،‬تامین سرمایه امین‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری مسکن شمال شرق‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫پارس ‪ ،‬سرمایه گذاری پتروشیمی ساختمان‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬لیزینگ کارافرین‪ ،‬سپید‬ ‫ماکیان‪ ،‬نورد قطعات فوالدی‪ ،‬سیمان فارس‬ ‫نو و تولیدات پتروشیمی قائد بصیر‪ ،‬همکاران‬ ‫سیستم‪ ،‬پتروشیمی خراسان‪ ،‬نفت پارس‪،‬‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬پتروشیمی تندگویان‪ ،‬بانک ملت‪،‬‬ ‫پاکسان‪ ،‬فراورده های تزریقی ایران‪ ،‬تامین‬ ‫سرمایه خلیج فارس‪ ،‬سود سهامداران خود را با‬ ‫همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی سپرده‬ ‫از طریق سامانه سجام پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫سامانه سجام چیست؟‬ ‫سجام یک سامانه زیر ساختی برای شناسایی‬ ‫مشتریان به منظور ورود به باشگاه بزرگ بازار‬ ‫سرمایه ایران است که همه فعاالن این بازار اعم‬ ‫از سرمایه گذاران‪ ،‬مشتریان و مدیران نهادها در‬ ‫این سامانه‪ ،‬فقط یک بار برای همیشه اطالعات‬ ‫خود را در ان ثبت خواهند کرد و پس از احراز‬ ‫هویت حضوری و غیرحضوری قادر به دریافت‬ ‫خدمات مبتنی بر داده های تایید شده خواهند‬ ‫بود‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬از طریق این سامانه‬ ‫اطالعات هویتی‪ ،‬شماره حساب‪ ،‬شماره موبایل‪،‬‬ ‫ادرس الکترونیکی و اقامت دایمی فرد ثبت‬ ‫می شود و از ان به بعد هیچ نهاد مالی نیازی‬ ‫به دریافت مجدد اطالعات ان سهامدار را ندارد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حقد و حسد و کدورت و کین ممنوع!‬ ‫اکبر اکسیر در یادداشتی نوشت‪ :‬شرکت سهامی طنزاوران ایران‬ ‫زمین‪ ،‬این هفته با انتشار دو کتاب از انتشارات وزین «مروارید»‬ ‫که دیروقتی است دارد یواش یواش‪ ،‬ناشر تخصصی طنز فارسی‬ ‫می شود‪ ،‬رونق تازه ای به خود گرفت‪.‬‬ ‫زحمت هر دو کتاب را سرکار خانم ایلی و تینا حسامی برعهده‬ ‫داشتند که از بابت سلیقه و دقت نظر فوق العاده شان جای سپاس‬ ‫دارند‪ .‬اولی از استاد رضا رفیع با نام «تشویق اذهان عمومی»است و‬ ‫دومی نیز از اکبر اکسیر با نام «جوجه کالغ ها‪ ،‬سیاه به دنیا نمی ایند‪،‬‬ ‫بعدا ً سیاه می شوند!»اینجا فع ً‬ ‫ال کتاب اول را معرفی می کنم تا طبق‬ ‫نظریۀ معروف ترک زبان ها عمل کرده باشم که فرمودند‪« :‬اَل‪ ،‬اَلی‬ ‫یویار ـ اَل َده قایی دیپ اوزی یویار»‪ .‬عجله نکنید؛ زیرنویس دارد!‬ ‫ترجمه اش همان نان قرض دادن است یا از هر دست بدهی‪ ،‬از‬ ‫همان دست می گیری!‪ ...‬و ترجمۀ صمیمانۀ لری اش هم اینکه‪:‬‬ ‫دست‪ ،‬دست را می شوید‪ ،‬دست هم برمی گردد صورت را می شوید!‬ ‫خالصه این که استاد رضا رفیع‪ ،‬حق بزرگی به گردن طنز‬ ‫ژورنالیستی ایران دارد‪ .‬از سردبیری هفته نامه گل اقا و دنیای طنز‬ ‫گرفته تا این سال ها که چندین ستون و دفتر و دستک در نشریات‬ ‫مختلف و صدا و سیما داشته؛ همچون برنامۀ پر مخاطب قندپهلو‬ ‫و نیز شکرخند و قندستان و‪...‬در فرهنگسراها که خالصه محبوبیت‬ ‫فراوانی کسب نموده است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬ایشان با انتشار بدون‬ ‫وقفه و پانزده سالۀ ضمیمه «ادب و هنر» روزنامه اطالعات هم‬ ‫سهم بسزایی در پرداختن به شعر و داستان و طنز و موسیقی ایران‬ ‫زمین دارد‪.‬بگذریم‪ .‬به هرحال جدیدترین اثر ایشان‪« ،‬تشویق اذهان‬ ‫عمومی» در برابر تشویش اذهان عمومی است که در باال عرض‬ ‫کردیم‪ .‬این کتاب‪ ،‬مجموعه ای است از شعرهای طنز و ـ به گفته‬ ‫خودش ـ تحفه نطنز عالی جناب رضا رفیع که طبق معمول حالوت‬ ‫دیگری دارد‪ .‬روی جلد این مجموعه نیز کار دستان استاد احمد‬ ‫عربانی‪ ،‬کاریکاتوریست زبردست و پیشکسوت ایران است که داخل‬ ‫طرح‪ ،‬تصویری هم از کتاب قبلی اقای رفیع با نام «عشق با سس‬ ‫اضافه» را در دست دارد‪.‬در این کارتون و کاریکاتور‪ ،‬طنزپرداز ما‬ ‫با یک دست مشغول دفع موش دوانی دیگران است که چهره شان‬ ‫مشخص نیست‪ ،‬و با دست دیگرش سرگرم ترسیم طرح لبخند بر‬ ‫لبان کارمندان اخمو و عصبی دولت می باشد‪.‬استاد عربانی با سیاه‬ ‫چرده کشیدن صورت اقارضای ما‪ ،‬گویا به طور ضمنی خواسته‬ ‫بگوید که‪ :‬من شرمنده مردم شریف ایران هستم و برای بیان درد‬ ‫مردم تالش می کنم تا روسیاه نباشم!‬ ‫البته تا به حال چندین مجموعه از طنزهای ژورنالیستی استاد‬ ‫رفیع‪،‬به نظم و نثر‪ ،‬چاپ و منتشر شده که هر یک گوشه هایی از‬ ‫تیزبینی و شیرین کاری های این شهر اشوب را نشان می دهد‪ .‬اما‬ ‫انچه که در محافل و مجالس برای استاد رضا رفیع امتیاز کسب‬ ‫ان‬ ‫نموده است‪ ،‬بداهه گویی ها و حاضرجوابی های اوست که در ِ‬ ‫واحد صادر می شود و خنده از لب ها می رباید‪.‬‬ ‫باید اذعان داشت که طنز و فکاهه های اقارضای رفیع‪ ،‬از قداست‬ ‫خاصی برخوردار است‪ .‬او به هر وسیله ای برای خنداندن خلق‬ ‫متوسل نمی شود‪ .‬به پاکی قلم عقیده دارد و این چنین است که‬ ‫نثر و شعر و برنامه های تلویزیونی او با رعایت تمام خط قرمزها‪،‬‬ ‫موفق و کامران بوده و دیده شده‪ .‬در پایان‪ ،‬موفقیت این خنده ساز‬ ‫طنزپرداز را با اوردن شعری از این مجموعۀ شاد اروزمندم‪ .‬غزلی‬ ‫با ردیف ممنوع! ‬ ‫در حاشیه عبور ماشین ممنوع‬ ‫حق و حسد و کدورت و کین ممنوع‬ ‫ممنوع زیاد هست‪ ،‬اما ذکرش‬ ‫جز یک دو تا سه به گلچین ممنوع‬ ‫هر جاکه سیاستش نه شرقی ـ غربی است‬ ‫نزدیک شدن به بوش و پوتین ممنوع‬ ‫وقتی که مریض رفتنی شد‪ ،‬غیر از‬ ‫اوردن مرده شو به بالین ممنوع‬ ‫چون موجب مفسده ست اشعار لطیف‬ ‫توصیف دقیق ساق سیمین ممنوع‬ ‫محرک است برخی حرکات‬ ‫وقتی که ّ‬ ‫هر حرکت موزون‪ ،‬مث ً‬ ‫ال این‪....‬ممنوع!‬ ‫هر حرکت موزون همراه با قر کمر خشکیده!‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫یکشنبه* ‪ 9‬مرداد ‪ * 1401‬شماره ‪1367‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان مطرح کرد؛ ضرورت استفاده از تجربه های موفق بازافرینی شهری در طرح های جدید‬ ‫طرح های پیشنهادی بازافرینی شهری اصفهان در کمیته ذیل ستاد بازافرینی شهری استان مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬جلسه هم اندیشی و بررسی طرح های بازافرینی شهری برخی از محالت هدف شهر اصفهان به‬ ‫ریاست علیرضا قاری قران مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان و با حضور مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬امور عمرانی‬ ‫و حمل و نقل و ترافیک استانداری‪ ،‬اعضای شورای اسالمی شهر و معاونین شهردار اصفهان برگزار شد‪ .‬این‬ ‫جلسه با توجه به مباحث مطرح شده در ستاد بازافرینی پایدار شهری استان اصفهان با موضوع ارائه طرح‬ ‫پیشنهادی بسته های مالی و فنی بصورت توامان در بافت های فرسوده و ناکارامد شهری‪ ،‬همچنین دستور‬ ‫استاندار اصفهان مبنی بر بررسی این طرح ها در کمیته های ذیل ستاد بازافرینی شهری‪ ،‬به میزبانی اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان تشکیل شد‪ ،‬و در طی ان در خصوص طرح های توسعه ای بحث و تبادل نظر‬ ‫صورت پذیرفت‪ .‬طرح توسعه حرم مطهر زینبیه و طرح توسعه محله شاهد اصفهان‪ ،‬از مباحث مطرح شده در‬ ‫این جلسه بود که ضمن بررسی دقیق این طرح ها توسط اعضا‪ ،‬راهکارهای عملی و پیشنهادهای متناسب با هر‬ ‫منطقه ارائه شد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در این نشست به بهره گیری از تجربیات طرح های‬ ‫پیشین تاکید کرد و گفت‪ :‬طرح بازافرینی محله همت اباد‪ ،‬الگوی بسیار خوبی است که می توان با بهره مندی‬ ‫از تجارب این طرح در نقاط دیگر نیز استفاده شود‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬در طرح توسعه حرم مطهر زینبیه در‬ ‫صورت تامین اسکان مناسب برای مالکان اطراف حرم‪ ،‬همچون الگویی که در همت اباد استفاده شد‪ ،‬در این‬ ‫ش می رود‪.‬‬ ‫صورت همزمان با ازادسازی هایی که انجام می شود طرح توسعه حرم نیز پی ‬ ‫در گفتگو با سپهرایرانیان ؛‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫استانداران با تمام امکانات به مناطق‬ ‫سیل زده امداد رسانی کنند‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اجتماعی‪-‬معصومه سعیدی‪ -‬ایت اله‬ ‫رییسی گفت‪ :‬ضروری است استانداران با همه امکانات موجود به‬ ‫مناطق سیل زده در استان خود یا به استان های معین و همجوار‬ ‫امدادرسانی کنند‪.‬رئیس جمهور به وزرا و استانداران کشور دستور‬ ‫داد تمام امکانات خود را برای کمک به سیل زدگان بسیج کنند‪.‬‬ ‫ایت اله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به وزرا‪،‬‬ ‫روسای سازمان ها و استانداران سراسر کشور دستور داد‬ ‫تمام امکانات خود را برای مواجهه با سیل بسیج کنند‪.‬‬ ‫پیش رو و احتمال سرریز‬ ‫رئیسی همچنین با توجه به بارش های‬ ‫ِ‬ ‫شدن سدها و اب بندها‪ ،‬استانداران سراسر کشور و دستگاه های‬ ‫مرتبط را موظف کرد اقدامات و تدابیر الزم را برای پیشگیری از‬ ‫بروز خسارات در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۳‬هزار مگاواتی‬ ‫مصرف برق کشور‬ ‫مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق کشور گفت‪ :‬نیاز مصرف‬ ‫برق کشور‪ ،‬بعد از ظهر امروز به حدود ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬مگاوات‬ ‫رسید که در مقایسه با مدت مشابه هفته قبل‪ ،‬حدود ‪ ۳‬هزار مگاوات‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫اقای مسعود صادقی در ارتباط با رسانه ملی افزود‪ :‬این کاهش‬ ‫مصرف به علت بارش ها و بارندگی های چند روز گذشته است‪ ،‬اما‬ ‫با افزایش دمای هوا از اواسط همین هفته‪ ،‬مجدد شاهد افزایش‬ ‫مصرف برق خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به علت سرعت عمل مطلوب همکاران صنعت برق در‬ ‫بازیابی شبکه ها و خطوط برق‪ , ،‬هم اکنون قطعی گسترده برق در‬ ‫هیچ جای کشور نداریم‪.‬مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق‬ ‫کشور همچنین از هموطنان خواست به علت اسیب دیدن و سست‬ ‫شدن برخی پایه ها و نفوذ رطوبت به شبکه های برق به علت بارش ها‬ ‫و سیالب چند روز گذشته‪ ،‬از نزدیک شدن به ان ها و یا تماس‬ ‫با سازه های فلزی‪ ،‬خودداری کنند و مراتب ناشی از مشکالت و‬ ‫نارسائی های برق از جمله قطعی برق‪ ،‬پارگی سیم و کابل ها و سقوط‬ ‫تیر های چراغ برق را به سامانه ‪ ۱۲۱‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫خدمات رسانی شرکت گاز در بدره‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫تخلیه بخشی از حباب سکه در ماه محرم‬ ‫نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر در‬ ‫گفت وگوی اختصاصی با لیال احمد‬ ‫زاده خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه‬ ‫سپهر ایرانیان گفت‪ :‬بخشی از حباب‬ ‫سکه در ماه محرم تخلیه می شود‪.‬‬ ‫محمد کشتی ارای با تاکید بر اینکه بخشی‬ ‫از حباب سکه متاثر از کاهش تقاضا در ماه‬ ‫محرم تخلیه می شود‪ ،‬می گوید در دو ماه‬ ‫گذشته پیش بینی ها برای عبور طال از مرز‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬دالر بود اما با حدود ‪ ۲۵۰‬دالر کاهش‬ ‫در سه ماه گذشته اکنون در محدوده هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬دالر است‪ ،‬دلیل این کاهش رمز ارزها‪،‬‬ ‫جنگ اوکراین و کاهش برابری دالر است‪.‬‬ ‫وی درباره پیش بینی قیمت طال در بازار‬ ‫جهانی و داخلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت طال‬ ‫دستخوش تغییرات زیادی شده و فرمول های‬ ‫اقتصادی را به هم زده است‪ .‬در سال های‬ ‫گذشته هر زمان که قیمت نفت با افزایش‬ ‫مواجه می شد دلیلی بر کاهش ارزش دالر بود‬ ‫و بالعکس هر زمان ارزش دالر در بازار های‬ ‫جهانی با کاهش مواجه می شد‪ ،‬سرمایه گذاری‬ ‫روی ارز کاهش یافته و سرمایه ها به سمت‬ ‫خرید طال پیش می رفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در گذشته هر گاه در‬ ‫عرصه سیاسی اتفاقی به وجود می امد که‬ ‫خللی در وضعیت نفت ایجاد کرده و بازار های‬ ‫نفتی با افزایش مواجه می شد‪ ،‬قیمت طال نیز‬ ‫افزایش می یافت به این دلیل که با افزایش‬ ‫قیمت نفت ارزش دالر با کاهش مواجه‬ ‫می شد‪ ،‬اما در سال های اخیر موضوعات‬ ‫متعددی از جمله وجود رمزارزها‪ ،‬جنگ‬ ‫اوکراین و کاهش ارزش یورو در کنار پاندومی‬ ‫کرونا موجب شده تا تغییرات و تحوالت‬ ‫اساسی در بازار طال شود و این معادالت‬ ‫موجب شده تا قیمت طال و نرخ تورم با‬ ‫نوسان هایی همراه باشد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫متقاضیانی که اسناد عادی با رسمی انها در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان مورد رسیدگی‬ ‫و هیات رای به صحت بیع و تصرفات انها صادر نموده است جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز به شرح‬ ‫ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫‪ - ١‬خانم شادوستی رضائیان فرزند عبدالحسین در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ ۲۰۱‬متر مربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۱۶۹۵‬از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در بخش کارزان روستای چشمه پهن نحوه مالکیت خریداری از یونس کرم نژاد‬ ‫‪ - ۲‬اقای صیدموسی صیدمحمدی فرزند عبدالحسین در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 309 / 14‬متر‬ ‫مربع تحت پالک ‪ ۱۶۹۶‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در بخش کارزان ‪ -‬روستای علی اباد علیا نحوه مالکیت خریداری‬ ‫عرصه از اقای علی محمد واالئی‬ ‫‪ - 3‬اقای نادر نجفی فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 261 / 31‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۱۶۹۸‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در بخش کارزان روستای چشمه پهن کارزان نحوه مالکیت خریداری از اقای علی نجفی‬ ‫‪ - ۴‬اقای مهدی تقی زاده فرزند حیات در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ ۱۸۰ / ۵۰‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۸۹۷‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی واقع در دهستان زنگوان ‪ -‬روستای باباشمس نحوه مالکیت خرداری مع الواسطه از‬ ‫بنیادمستضعفان‬ ‫‪ - ۵‬اقای قباد جمشیدی فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 203 / 05‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۸۹۸‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی مفروز و مجزا از ‪ ۱۴۰۴‬فرعی واقع در سیروان ‪ -‬شهرک سرتنگ نحوه مالکیت خریداری مع‬ ‫الواسطه عرصه از اقای عیسی پوپک (نام و نام خانوادگی اصالح شده است)‬ ‫‪ - ۶‬اقای جواد جمشیدی فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 91 / 33‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۸۹۹‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی مفروز و مجزا از ‪ ۱۴۰۴‬فرعی واقع در سیروان ‪ -‬شهرک سرتنگ نحوه مالکیت خریداری مع‬ ‫الواسطه عرصه از اقای عیسی پوپک (نام و نام خانوادگی اصالح شده است)‬ ‫‪ - 7‬اقای محمد فارغی فرزند برزو در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 331 / 80‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۹۰۰‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی واقع در روستای ورمیان ‪ -‬نحوه مالکیت واگذاری از بنیاد مستضعفان‬ ‫‪ - ۸‬اقای امید علی حاتمی فرزند علی داد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 171 / 85‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۱۹۴‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای گوراب سفلی(نگل) خریداری عرصه از اقای علی‬ ‫داد حاتمی‬ ‫‪- 9‬خانم فهیمه جهان مهین فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 96 / 41‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۱۹۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی نحوه مالکیت خریداری از اقای‬ ‫یونس جهان مهین‬ ‫‪ - ۱۰‬اقای سیف اله عبدالهی پور فرزند ائینه در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 170 / 25‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۱۹۶‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی نحوه مالکیت خریداری از اقای‬ ‫ائینه عبدالهی پور‬ ‫‪ - ۱۱‬اقای مراد حاتمی فرزند خداداد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 110 / 47‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۱۹۷‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای گوراب سفلی(نگل) نحوه مالکیت خریداری از خانم‬ ‫صدریه حیدری‬ ‫‪ - ۱۲‬اقای عیوب جهان مهین فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ ۲۵۷‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۱۹۸‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی نحوه مالکیت خریداری از یونس‬ ‫جهان مهین‬ ‫‪ - ۱۳‬اقای کرمعلی معصومی نیا فرزند عبدعلی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم بمساحت ‪14453 / 22‬‬ ‫مترمربع تحت پالک ‪ ۳۱۹۹‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ظهیری نحوه مالکیت خریداری از وراث‬ ‫مرحوم عبدعلی چرنگ مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۸۵۷۹۴‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی بانضمام سهم االرث خود‬ ‫‪- ۱۴‬اقای حیدر نیازی فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 239 / 57‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۲۰۰‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ابزار نحوه مالکیت خریداری از اقای علی نیازی‬ ‫‪ - ۱۵‬خانم سامیه جهان مهین فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 144 / 91‬متر مربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۲۰۱‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی نحوه مالکیت خریداری از اقای‬ ‫طالب جهان مهین‬ ‫‪- ۱۶‬خانم زینب بان خانم فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 28 / 46‬مترمربع تحت‬ ‫نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ارزش یورو به پایین ترین سطح خود‬ ‫در ‪ ۲۰‬سال گذشته رسیده است‪ .‬نرخ تورم‬ ‫نیز در امریکا افزایش یافته و سرمایه گذاری‬ ‫در رمزارز ها و ورود ان ها به بازار معامالت‪،‬‬ ‫معادالتی است که موجب افزایش قیمت طال‬ ‫می شد‪ ،‬اما شاهد هستیم که در دو ماه گذشته‬ ‫پیش بینی ها برای عبور طال از مرز ‪ ۲۰۰۰‬دالر‬ ‫باشد‪ ،‬اما با حدود ‪ ۲۵۰‬دالر کاهش در سه ماه‬ ‫گذشته در محدوده هزار و ‪ ۷۰۰‬دالر است‪.‬‬ ‫دلیل این کاهش رمز ارزها‪ ،‬جنگ اوکراین‪،‬‬ ‫کاهش برابری دالر و یورو موجب کاهش ارز‬ ‫طال در بازار ها شده است‪.‬‬ ‫قیمت تمام شده طال در بازار جهانی به‬ ‫محدوده نرخ اونس رسیده است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این درحالی است که قیمت‬ ‫تمام شده جهانی طال با توجه به افزایش‬ ‫قیمت انرژی افزایش یافته و به محدوده نرخ‬ ‫اونس رسیده است‪.‬‬ ‫کشتی ارای اظهار کرد‪ :‬بهای اونس در لب مرز‬ ‫قیمتی است‪ .‬چون متغیر ها جدید هستند‪،‬‬ ‫موجب شده است تا تحلیل برعکس باشد و‬ ‫پالک ‪ ۳۲۰۲‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ظهیری خریداری عرصه از خانم زهرا بدره ء‬ ‫‪ - ۱۷‬اقای امیر بکران فرزند برزو در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 375 / 40‬متر مربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۲۰۳‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای بوژان (کمانگران) خریداری از خانم خدیجه کرمی‬ ‫‪ - ۱۸‬خانم زینب بان خانم فرزند عباس در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 25 / 80‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۰۴‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ظهیری خریداری عرصه از خانم زهراء بدره‬ ‫‪ - ۱۹‬اقای حسن فیضی فرزند حسین در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 383 / 75‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۰۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ورگچ نحوه مالکیت موروثی‬ ‫‪ - ۲۰‬اقای وزیری فیضی فرزند برزو در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 284 / 44‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۰۶‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬شهر لومار نحوه مالکیت خریداری عرصه از امیدعلی حاطفی زاده‬ ‫‪ - ۲۱‬خانم معصومه برومند فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب خانه بمساحت ‪ 388 / 12‬متر مربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۲۰۷‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا نحوه مالکیت خریداری از اقای احمد همتی‬ ‫‪ - ۲۲‬اقای نوشاد جهان مهین فرزند محمدرضا در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت‬ ‫‪ 198 / 47‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۲۰۸‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی خریداری‬ ‫از اقای علی جهان مهین‬ ‫‪ - 23‬اقای لطیف اسدی فرزند امین در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 188 / 15‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ 3209‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬شهر لومار نحوه مالکیت خریداری عرصه از اقای محمد کاظمی‬ ‫‪ - ۲۴‬خانم سهامه حاجیان فرزند کرم در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 333 / 91‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۱۰‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای گوراب سفلی نحوه مالکیت خریداری از وراث مرحوم‬ ‫نسور موسوی‬ ‫‪ - ۲۵‬اقای براخاص جهان مهین فرزند مرتضی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 111 / 82‬متر‬ ‫مربع تحت پالک ‪ ۳۲۱۱‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی خریداری از اقای طالب‬ ‫جهان مهین‬ ‫‪ - ۲۶‬اقای علی اکبر پورموسی فرزند علی جان در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت‬ ‫‪ 166 / 75‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۲۱۲‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ابزار خریداری عرصه از خانم‬ ‫جیران برومند فرد‬ ‫‪ - ۲۷‬اقای احمد همتی فرزند منوچهر در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 826 / 53‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۱۳‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا نحوه مالکیت خریداری از اقای محمد‬ ‫همتی‬ ‫‪ - ۲۸‬اقای صادق صفری فرزند اله داد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 116 / 88‬مترمربع تحت‬ ‫پالک ‪ ۳۲۱۴‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا نحوه مالکیت خریداری عرصه از اقای‬ ‫سعداله صفری‬ ‫‪ - ۲۹‬خانم گلی شیروان زاده فرزند بگی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 388 / 90‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۲۱۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی نحوه مالکیت خریداری از اقای‬ ‫هاشم ملکی‬ ‫‪ - ۳۰‬اقای مظفر عبدالهی فرزند قنبر در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 328 / 93‬مترمربع تحت پالک‬ ‫‪ ۳۲۱۶‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا نحوه مالکیت خریداری از اقای اکبر عبدالهی‬ ‫‪ - ۳۱‬اقای جمیل عبدالهی پور فرزند ائینه در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 142 / 40‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۲۱۸‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا نحوه مالکیت خریداری از اقای‬ ‫ائینه عبدالهی پور‬ ‫‪ - ۳۲‬اقای مهدی داراب زاد فرزند علی محمد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 244 / 50‬متر‬ ‫مربع تحت پالک ‪ ۳۲۱۹‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬شهر لومار نحوه مالکیت خریداری عرصه از اقای علی‬ ‫محمد داراب زاده‬ ‫‪ - ۳۳‬اقای مهرعلی علی حسنی فرزند ولی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم بمساحت ‪11194 / 40‬مترمربع‬ ‫تحت پالک ‪ ۳۲۳۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای سراب کالن نحوه مالکیت خریداری مع الواسطه از‬ ‫اقای کاظم غضنفری مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۲۱۹۷۵‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1401 / 05 / 09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1401 / 05 / 24 :‬‬ ‫وحید فدوی یگانه رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان‬ ‫اگهی ابالغ (تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت)‬ ‫اینجانب رویا اجلی به موجب وکالتنامه شماره ‪ 81909‬مورخ ‪ 1400 / 09 / 22‬دفترخانه ‪ 273‬تهران از سوی خانم نیلوفر حاجیها احدی از وراث مرحوم ( حسنعلی حاجیها‬ ‫) با ارائه گواهی حصر وراثت ‪ 386 / 9 / 90‬مورخ ‪ 1390 / 09 / 08‬مجتمع شماره یک شورای حل اختالف تهران و گواهی مالیات بر ارث به شماره ‪ 30582‬مورخ ‪12 / 22‬‬ ‫‪ 1390 /‬اداره کل امور مالیاتی شمیرانات درخواست صدور سند مالکیت نسبت به سهم االرث خود را نموده است و اعالم نموده است که سند ششدانگ یک قطعه زمین به‬ ‫مساحت ‪ 525‬مترمربع قطعه ‪ 112‬تفکیکی تحت پالک ثبتی ‪ 163 / 12709‬مفروز و مجزی شده از پالک ‪ 163 / 987‬واقع در سرحداباد فردیس ذیل صفحه ‪ 453‬و دفتر‬ ‫‪ 964‬به نام حسنعلی حاجیها ثبت و سند به شماره چاپی ‪ 947998‬صادر و تسلیم گردید حال مالک فوت نموده است که وراث ان عبارتند از میترا و مونا و مینو و نیلوفر‬ ‫و مینا و مژگان همگی فرزند ان متوفی و خانم شکوه تقی زادگان تهرانی ( همسر متوفی ) میباشند که وکیل احدی از وراث ( خانم نیلوفر حاجیها ) اعالم نموده است که‬ ‫سند در ید خانم مونا حاجیها میباشد که مراتب طی نامه شماره ‪ 140085631010022568‬مورخ ‪ 1400 / 11 / 25‬به نامبرده اخطار اداری گردید لذا مراتب به استناد‬ ‫تبصره ‪ 3‬اصالحی ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذکور می‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی به مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم نماید بدیهی است چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض واصل‬ ‫نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی برابر مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫مهتاب هاشمی‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫از طرف بهروز قیصربیگی‬ ‫ش ‪ .‬ارشاد ‪1455‬‬ ‫در حالی که در سال گذشته تحلیل ها حکایت‬ ‫از عبور طال از مرز ‪ ۲۰۰۰‬دالر داشت موجب‬ ‫شد تا تحلیل ها عکس شود و متغیر های کنونی‬ ‫موجب شده است تا پیش بینی بازار طال حتی‬ ‫برای کوتاه مدت هم امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به باالبودن قیمت انرژی‪ ،‬استحصال و‬ ‫استخراج طال در مرز قیمت تمام شده بوده و‬ ‫به همین دلیل بازار طال نامشخص است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فاکتور های موثر بر قیمت طال‬ ‫در بازار داخلی عنوان کرد‪ :‬دو عامل قیمت‬ ‫جهانی طال و ارز بر قیمت طال در بازار طالی‬ ‫داخلی تاثیرگذار است‪ .‬نرخ ارز این روز ها‬ ‫تحت تاثیر مذاکرات برجامی قرار گرفته و این‬ ‫نوسان ها موجب شده است تا قیمت طال و‬ ‫سکه در داخل کشور غیرقابل پیش بینی باشد‪.‬‬ ‫در روز های اخیر اخباری در زمینه مذاکرات‬ ‫وجود داشته که بازار ارز را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است از سویی بانک مرکزی نرخ ارز را به‬ ‫شدت در کنترل قرار داده است تا قیمت کاال‬ ‫و خدمات با افزایش مواجه نشود‪.‬‬ ‫کشتی ارای اظهار کرد‪ :‬در دو هفته اخیر به جز‬ ‫دو عامل نرخ ارز و قیمت جهانی طال‪ ،‬عرضه‬ ‫و تقاضا نیز بر بازار ارز تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫در نیمه ابتدایی امسال سرمایه گذاری بر بازار‬ ‫طال افزایش یافته و سکه یکی از راحت ترین‬ ‫نوع سرمایه گذاری است با افزایش تقاضا‬ ‫همراه بوده و این شرایط موجب شده است تا‬ ‫حباب سکه تا دو میلیون تومان افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در سه ماه اخیر قیمت‬ ‫طال نیز دچار حباب شده است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در سال های گذشته قیمت‬ ‫طال حباب چندانی نداشت‪ .‬با پیش رو بودن‬ ‫ماه های محرم و صفر که تقاضای خرید‬ ‫طال خود به خود با کاهش همراه می شود‬ ‫حباب سکه و طال رو به کاهش خواهد بود و‬ ‫پیش بینی می شود که قسمتی از حباب سکه‬ ‫و طال تخلیه شود‪.‬‬ ‫نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر حباب‬ ‫کنونی سکه را یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬در دو هفته گذشته‬ ‫حباب سکه در محدوده یک میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تومان بود که در هفته گذشته ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومان از ان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫فریبا میرزایی‪ -‬ایالم‪-‬فرماندار شهرستان بدره گفت‪ :‬خدمات رسانی‬ ‫شرکت گاز استان به مناطق شهری و روستایی بدره قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫یاسرعلیزادهدردیدارباسرپرستمدیریتبهره برداریشرکتگازاستانبااعالم‬ ‫رضایت از عملکرد شرکت گاز استان‪ ،‬افزود‪ :‬گازرسانی کامل شهری و روستایی‬ ‫برگ زرینی از افتخارات شرکت گاز به مناطق محروم این شهرستان است‪.‬‬ ‫همچنین سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان ایالم با‬ ‫اشاره به اینکه بدره یکی از شهرستان های سبز استان می باشد که‬ ‫تمامی مناطق شهری و روستایی ان گازدار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬ضریب نفوذ‬ ‫گازرسانی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بدره ‪ ۱۰۰‬درصد است‪.‬‬ ‫مجتبی بهادری با بیان اینکه ‪ ۲‬شهر بدره و چشمه شیرین و ‪ ۲۵‬روستای این‬ ‫شهرستان گازدار هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر‪ ۴۴۰۰‬خانوار در مناطق شهری‬ ‫وروستاییاینشهرستانازنعمتگازطبیعیبرخوردارهستندکهازاینتعداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۵۰‬خانوار در مناطق شهری و ‪ ۲۷۵۰‬خانوار در مناطق روستایی هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا کنون ‪ ۷۰‬واحد تولیدی و صنعتی در این شهرستان‬ ‫گازدار شده است و این شرکت برای تحقق نامگذاری سال جاری برای‬ ‫گازدار نمودن سایر واحدهای تولیدی و صنعتی متقاضی برنامه مدونی‬ ‫در دست اقدام دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شرکت گاز استان در طول دو سال‬ ‫گذشته تاکنون برای تحقق نامگذاری شعار سال قدم های خوبی برداشته‬ ‫و امسال نیز برای تحقق ان‪ ،‬تالش خود را دو چندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهادری با بیان اینکه شرکت گاز استان به مناطق محروم استان‬ ‫خدمات رسانی قابل توجهی ارائه کرده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬کمک به واحدهای صنعتی و تولیدی و غیره‬ ‫از اولویت های اصلی شرکت گاز در اقصی نقاط استان است‪.‬‬ ‫سرپرست مدیریت بهره برداری شرکت گاز استان خواستار پیگیری و‬ ‫همکاری بیشتر فرمانداری در وصول بدهی گاز بهای اماکن و مراکز اداری‬ ‫این شهرستان شد‪.‬‬ ‫عیسی فرهادی در شورای معاونین سازمان‪ ،‬نقشه راه منطقه ازاد انزلی را عنوان کرد‪:‬‬ ‫اتصال به خط اهن سراسری؛ الحاق پهنه های صنعتی و فرودگاهی؛ رعایت سالمت اداری و رضایتمندی سرمایه گذار و مردم‬ ‫بــه گــزارش مدیریــت روابطعمومــی و امــور بیــن الملــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی نخســتین جلســه شــورای معاونیــن ســازمان‬ ‫بــا هــدف تبییــن سیاســتها و ارایــه نقشــه راه در دوره مدیریــت‬ ‫جدیــد بــه ریاســت عیســی فرهــادی مدیرعامــل و بــا حضــور‬ ‫معاونیــن و مدیــران مســتقل ســازمان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی بــا بیــان اینکــه نیــروی انســانی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از مهمتریــن ســرمایه هــای هــر ســازمان و نهــادی؛ از نقــش‬ ‫محــوری در تحقــق برنامــه هــا برخــوردار مــی باشــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬در ایــن‬ ‫میــان ســامت اداری کــه مبتنــی بــر دانــش‪ ،‬تخصــص و تعهــد بــه کار و‬ ‫مســئولیت تعریــف شــده اســت‪ ،‬نــه تنهــا بــه ســامت روابــط میــان پرســنل‬ ‫ســازمان کمــک نمــوده بلکــه زمینــه ارائــه خدمــت ســالم‪ ،‬کارشناســی‪ ،‬دقیــق‬ ‫و در اســرع وقــت را بــه اربــاب رجــوع فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا ارائــه تحلیلــی از گســتره و تنــوع جامعــه هــدف و بهــره منــدان‬ ‫خدمــات ســازمان منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬رضایتمنــدی ســرمایه‬ ‫گــذاران‪ ،‬فعالیــن اقتصــادی‪ ،‬و مــردم از مهمتریــن اولویــت هــای کاری و‬ ‫فلســفه وجــودی ایــن ســازمان را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬رضایتــی کــه بــر ارائــه‬ ‫خدمــت در چارچــوب قانــون و شــرح وظایــف ســازمانی تعییــن شــده و بایــد‬ ‫بــا تســهیل و تســریع در خدمــات رســانی در حــوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬بنــدری‪،‬‬ ‫تجــاری‪ ،‬خدمــات عمومــی و غیــره همــراه باشــد‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه علــی رغــم امکانــات و زیرســاخت هــای موجــود در ایــن منطقــه؛ اتصال‬ ‫ایــن منطقــه بــه خــط ریــل سراســری بــه عنــوان یکــی طــرح ملــی کــه‬ ‫اقامه نماز یکی از ارکان و وظایف‬ ‫حکومت دینی است‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان گیــان‬ ‫دومیــن جلســه شــورای اقامــه نمــاز بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان‬ ‫گیــان بــه ریاســت مهنــدس حامــد دائمــی مدیــرکل و رئیــس شــورای اقامــه‬ ‫نمــاز بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان و بــا حضــور حجــت االســام‬ ‫والمســلمین قربــان پــور مســئول دفتــر نمایندگــی ولــی فقیــه در بنیــاد مســکن‬ ‫انقــاب اســامی اســتان و اعضــای ســتاد اقامــه نمــاز در ســالن جلســات شــهید‬ ‫حــق شــناس برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جلســه پــس از تــاوت ایاتــی چنــد از‬ ‫کام ا‪ ...‬مجیــد‪ ،‬مســئول روابــط عمومــی و دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز ایــن اداره‬ ‫کل گزارشــی از مصوبــات جلســه قبلــی ارائــه نمــود‪ .‬در ادامــه مدیــرکل بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی اســتان گیان بــا تبریــک فــرا رســیدن ‪ ٢٥‬ذی الحجه‪،‬‬ ‫روز نــزول ســوره انســان و ایــه هــل اتــی درشــان اهــل بیــت مطهــر پیامبــر‬ ‫اکــرم(ص)‪ ،‬روز خانــواده و تکریــم بازنشســتگان را گرامــی داشــت‪ .‬مهنــدس‬ ‫دائمــی بــا بیــان اینکــه اقامــه نمــاز یکــی از ارکان و وظایــف حکومــت دینــی‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت فرهنــگ معنــوی اســتان بایــد‬ ‫بیشــتر در راســتای ترویــج فرهنــگ نمــاز تــاش نمــود‪ .‬وی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫نمــاز مهمتریــن فریضــه و مناســک دینــی اســت کــه خداونــد واجــب کــرده‬ ‫اســت تصریــح کــرد‪ :‬بــا همافزایــی در کارهــای فرهنگــی مــی تــوان طرحهایــی‬ ‫بــرای اقامــه باشــکوه نمــاز در بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گیــان ارائــه‬ ‫نمــود ســپس حجــت االســام والمســلمین قربــان پــور اســتفاده همــه جانبــه از‬ ‫امکانــات و تســهیات را در جهــت تقویــت اقامــه نمــاز موثــر دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫تشــویق کارکنــان بــه مشــارکت و هدایــت انگیزههــای معنــوی انــان دربرنامــه‬ ‫هــای ترویــج و توســعه فرهنــگ نمــاز از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ترویــج فرهنــگ اقامــه نمــاز جماعــت در بیــن کارکنــان‪ ،‬موجــب‬ ‫اشــاعه فرهنــگ نمازخوانــی و درک عمیــق تــر از مفاهیــم نمــاز اســت و بایــد‬ ‫ادای نمــاز طــوری باشــد کــه در زندگــی و اعمــال افــراد تاثیــر بگــذارد‪ .‬در‬ ‫ادامــه مدیــران بنیــاد مســکن انقــاب اســامی شهرســتانهای الهیجــان و فومــن‬ ‫بــه ارائــه گــزارش در خصــوص برگــزاری نمــاز جماعــت و برنامــه هــای فرهنگــی‬ ‫در شهرســتان پرداختنــد‪ .‬در پایــان جلســه اعضــاء شــورا نظــرات خــود را در‬ ‫خصــوص ارتقــاء برنامــه هــای شــورای اقامــه نمــاز ارائــه نمودنــد‬ ‫دارای اثــرات و منافــع بیــن المللــی متنــوع ترانزیتــی‪ ،‬ایجــاد درامــد ارزی‬ ‫و اشــتغالزایی بــرای کشــورمان مــی باشــد‪ ،‬از مهمتریــن اولویــت هــای کاری‬ ‫مــا را تشــکیل مــی دهــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬تمرکــز بــر هــم افزایــی ملــی مابیــن‬ ‫وزارتخانــه هــای ذی ربــط و نهادهــای اســتانی بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد‬ ‫تــا در کمتریــن زمــان ممکــن نــه تنهــا طــرح ملــی اتصــال منطقــه ازاد انزلــی‬ ‫بــه خــط ریــل سراســری در رشــت از رکــود ایجــاد شــده خــارج گــردد بلکــه‬ ‫در موعــد زمانــی دســتور داده شــده از ســوی ریاســت محتــرم جمهــور بــه‬ ‫بهــره بــرداری رســد‪.‬‬ ‫عیســی فرهــادی دومیــن راهبــرد ســازمان متبــوع تحــت مدیریــت خــود را‬ ‫معطــوف بــه الحــاق محــدوده هــای صنعتــی و فــرودگاه ســردار جنــگل بــه‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در همیــن راســتا هماهنگــی هــای‬ ‫الزم بــه منظــور تامیــن نظــر مجلــس شــورای اســامی و شــورای محتــرم‬ ‫نگهبــان در دســتور کار قــرار دارد چراکــه بــا ایــن طــرح زمینــه افزایــش پهنــه‬ ‫ـع ان شــاهد چنــد برابــر شــدن تــوان‬ ‫هــای صنعتــی پدیــد مــی ایــد و بــه ت ََبـ ِ‬ ‫تولیــدی‪ ،‬صادراتــی و اشــتغالزایی منطقــه ازاد انزلــی در ســطح اســتان گیــان‬ ‫و کشــور خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫وی توجــه بــه رضایتمنــدی اجتماعــی در میــان ســاکنین بومــی‪ ،‬روســتاوندان‬ ‫و مــردم اســتان گیــان را حائــز اهمیــت برشــمرد و گفــت‪ :‬برهمیــن اســاس‬ ‫منافــع منطقــه ازاد انزلــی در مرحلــه نخســت بایــد بــرای انزلــی‪ ،‬در مرحلــه‬ ‫بعــد مــردم اســتان و در نهایــت کشــور عزیزمــان باشــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن نشســت معاونیــن و مدیــران ســازمان بــه بیــان نقطــه‬ ‫نظــرات خــود در حــوزه هــای تخصصــی خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫در دیدار فرماندار انزلی با دکتر فرهادی مطرح شد‪:‬‬ ‫هم افزایی نهادهای شهرستانی و استانی در مسیر‬ ‫افزایش توانمندی های صادراتی و ترانزیتی کشور‬ ‫با تکیه بر ظرفیت های منطقه ازاد انزلی‬ ‫بــه گــزارش مدیریــت روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬محمــد پــور خوشســعادت‬ ‫فرمانــدار شهرســتان بندرانزلــی بــا دکتــر عیســی فرهــادی‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی دیــدار کــرده و در خصــوص گســترش همــکاری هــای‬ ‫دو نهــاد بــه تبــادل نظــر پرداختنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی بــا اشــاره بــه ظرفیــت هــا‬ ‫و مزیــت هــای متنــوع شهرســتان بندرانزلــی‪ ،‬منطقــه ازاد انزلــی را‬ ‫مزیتــی بــر مزایــای ایــن شهرســتان عنــوان کــرد و افــزود‪ :‬همــکاری این‬ ‫ســازمان و بــا نهادهــای اســتانی و شهرســتانی مختلــف بندرانزلــی بــه‬ ‫منظــور هــم افزایــی و افزایــش توانمنــدی هــای صادراتــی و ترانزیتــی‬ ‫کشــورمان بــوده و یقینـاً اتصــال ایــن منطقــه بــه راه اهــن سراســری و‬ ‫الحــاق پهنــه هــای صنعتــی بویــژه ســومین شــهرک صنعتــی و فــرودگاه‬ ‫بیــن المللــی موجبــات قــدرت مضاعــف ایــن منطقــه در معــادالت‬ ‫تجــارت ملــی و بیــن المللــی اســت‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان بنــدر انزلــی ضمــن تبریــک انتصــاب اقــای دکتــر‬ ‫فرهــادی بــا تاکیــد براینکــه منطقــه ازاد انزلــی پیشــران توســعه اســتان‬ ‫گیــان بــوده و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه ایــن شهرســتان و‬ ‫اســتان اســتفاده نمــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬توســعه همــکاری هــا بویــژه در‬ ‫حــوزه ســرمایهگذاری‪ ،‬مــی توانــد بــه افزایــش ضریــب اشــتغالزایی در‬ ‫ایــن شهرســتان کمــک نمــوده و بــر تــوان دو مجموعــه در مســیر اقتــدار‬ ‫اقتصــادی کشــور کمــک نمایــد و برایــن اســاس امادگــی خــود را جهــت‬ ‫همــکاری در مســیر نیــل بــه ایــن مقصــود اعــام مــی کنیــم‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت در ایــن دیــدار معــاون توســعه مدیریــت ســازمان و‬ ‫معاونیــن فرمانــدار انزلــی حضــور داشــتند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪ ۲۴‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬‬ ‫ساختمان توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۰۴‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق‬ ‫شده است‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۷۸۳‬هزار و ‪ ۲۲۲‬نفر دوز اول‪۵۸ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۵۵‬هزار و ‪ ۸۷۰‬نفر دوز دوم و ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪ ۴۶‬نفر‪ ،‬دوز سوم و باالتر واکسن‬ ‫کرونا را تزریق کرده اند‪.‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۳‬میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۳۸‬دوز رسید‪.‬در شبانه روز گذشته ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۹۰۴‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه ‪ 9‬مرداد ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1367‬‬ ‫قیمت جدید داروها‬ ‫در دسترس مردم قرار گرفت‬ ‫معاون برنامه ریزی اداره کل داروی سازمان غذا ‪ ،‬از امکان دسترسی مردم‬ ‫به قیمت های جدید داروها خبر داد‪.‬حسین شمالی با اشاره به اینکه تمامی‬ ‫اطالعات مورد نیاز در مورد قیمت های جدید داروها قابل دسترسی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قیمت تمامی داروها به صورت شفاف و برخط روی سایت سازمان‬ ‫غذا و دارو و یا سامانه تی تک برای تمامی مردم قابل دسترسی است‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه قیمت دارو برای مردم و بیماران افزایش پیدا نکرده است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ثابت ماندن قیمت برای مردم به این معنا نیست که قیمت این‬ ‫محصوالت در کارخانه ها نیز افزایش نیافته است‪ ،‬درواقع تمامی این اختالف‬ ‫و افزایش قیمت رخ داده توسط بیمه ها پوشش داده شده است‪.‬شمالی ادامه‬ ‫افزود‪ :‬مردم با داشتن بیمه و در صورت تجویز دارو توسط پزشک شاهد‬ ‫هیچگونه افزایش قیمت نخواهند بود‪.‬معاون برنامه ریزی اداره کل داروی‬ ‫سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه در طرح دارویار داروهای بدون نسخه‬ ‫مشمول هیچگونه افزایش قیمتی نشده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم با مشاهده‬ ‫هرگونه مغایرت قیمت داروها نسبت به قیمت های درج شده در سایت و‬ ‫یا ازاد فروشی داروها در داروخانه ها به رغم طرف قرارداد بودن با بیمه ها‪،‬‬ ‫می توانند با شماره ‪ ۱۹۰‬و یا اطالع به دانشگاه های علوم پزشکی این تخلفات‬ ‫را گزارش کنند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬سازمان غذا و دارو قیمت تمامی داروها را به‬ ‫صورت شفاف و برخط روی سایت خود منتشر کرده و هموطنان با مراجعه‬ ‫به سایت ‪ http://irc.fda.gov.ir/nfi‬و یا برنامه سامانه تی تک و اسکن‬ ‫‪ QR‬کد روی بسته محصوالت در لحظه قیمت دارو را مشاهده کنند‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۴۵۰۵‬بیمار جدید کرونایی‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۴۵۰۵‬بیمار جدید‬ ‫کرونایی در کشور شناسایی شد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬از دیروز تا امروز‬ ‫‪ ۸‬مردادماه ‪ ۱۴۰۱‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۴۵۰۵ ،‬بیمار‬ ‫جدید مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در کشور شناسایی و ‪ ۱۰۷۰‬نفر از انها بستری‬ ‫شدند‪.‬مجموع بیماران کووید ‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۳۸۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۹‬نفر رسید‪.‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۴۶ ،‬بیمار مبتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان‬ ‫این بیماری‪ ،‬به ‪ ۱۴۱‬هزار و ‪ ۹۳۷‬نفر رسید‪.‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۲۳۹‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص‬ ‫شده اند‪ ۱۱۹۸.‬نفر از بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های‬ ‫ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬تا کنون ‪ ۵۳‬میلیون و ‪ ۱۷۶‬هزار و‬ ‫‪ ۲۲۷‬ازمایش تشخیص کووید ‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۱۲۰‬شهرستان در وضعیت قرمز‪ ۱۱۲ ،‬شهرستان در وضعیت نارنجی‪۱۶۶ ،‬‬ ‫شهرستان در وضعیت زرد و ‪ ۵۰‬شهرستان در وضعیت ابی قرار دارند‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬سیده‬ ‫نازنین جعفری‪ -‬با وجود اینکه بر اساس قراردارد‬ ‫می بایست حق ابه تاالب هامون تامین شود اما‬ ‫این مهم به خصوص در سال های اخیر با توجه به‬ ‫ناعهدی های صورت گرفته از دولت افغانستان‬ ‫تامین نشد که منجر شده تا این تاالب خشک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اساس قرارداد در سال ‪ ۱۳۵۱‬میان دولت‬ ‫وقت ایران و افغانستان قرار بود حقابه تاالب‬ ‫هامون به میزان ‪ ۸۵۰‬میلیون متر مکعب از رود‬ ‫هیرمند تامین شود که متاسفانه در چند سال‬ ‫اخیر به علت کم بارشی و سدسازی در باالدست‬ ‫هیرمند ابی به ایران نرسید و هامون خشک شد‪.‬‬ ‫تاالب بین المللی هامون سومین دریاچه بزرگ ایران‬ ‫پس از دریای خزر و دریاچه ارومیه‪ ،‬هفتمین تاالب‬ ‫بین المللی جهان و یکی از ذخیره گاه های زیست کره در‬ ‫ایران است‪ .‬البته به نظر می رسد که دیگر باید برای این‬ ‫تاالب ارزشمند از فعل «بود» استفاده کرد چون دیگر‬ ‫حتی یک قطره اب هم ندارد و به طور کامل خشک‬ ‫شده است؛ هامون تاالبی تاریخی است به طوری که‬ ‫تیمور لنگ از این دریاچه چنین یاد می کند‪" :‬امیر‬ ‫سیستان مرا سوار بر کشتی کرد و روی دریاچه هامون‬ ‫گردش داد و به من گفت که در دوره رستم وسعت این‬ ‫دریا بیش از این بود که می بینی" ‪ ،‬البته االن دیگر جز‬ ‫دشتی خشک از ان عظمت باقی نمانده است‪ .‬وسعت‬ ‫تاالب هامون در زمان پرابی ‪ ۵٬۶۶۰‬کیلومتر مربع‬ ‫است که از این مقدار ‪ ۳٬۸۲۰‬کیلومتر مربع متعلق به‬ ‫ایران و بقیه متعلق به افغانستان است‪ .‬حیات هامون‬ ‫به رودخانه هیرمند وابسته است از این رو نوسان اب‬ ‫در ان بر هامون تاثیر مستقیم به جای می گذارد که‬ ‫البته این تاثیر را در چند سال اخیر دیده ایم به طوری‬ ‫که دیگر ابی از هیرمند روانه هامون نمی شود این در‬ ‫حالی است که بر اساس قرارداد میان ایران و افغانستان‬ ‫در سال ‪ ۱۳۵۱‬باید ساالنه ‪ ۸۵۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫و به عبارتی ‪ ۲۱‬مترمکعب اب در هر ثانیه به عنوان‬ ‫حقابه از هیرمند وارد هامون شود‪ ،‬در چند سال اول‬ ‫این اتفاق افتاد اما به مرور کم و کمتر شد تا اینکه‬ ‫در این سالها دیگر کامل قطع شد و فاجعه خشک‬ ‫شدن را برای هامون و اهالی اطراف ان رقم زد‪ .‬در‬ ‫این مدت دولت ایران تالش زیادی کرد تا حقابه خود‬ ‫را از هیرمند بگیرد‪ ،‬در روزهای ‪ ۲۵‬تا ‪ ۲۷‬خرداد ماه‬ ‫امسال در بیست و پنجمین اجالس کمیته مشترک‬ ‫کمیساران اب هیرمند که در تهران برگزار شد وزارت‬ ‫نیرو با جدیت معاهده ‪ ۱۳۵۱‬که همان حقابه ایران از‬ ‫هیرمند است را از شرکت کنندگان افغانستانی حاضر‬ ‫در نشست پیگیری کرد اما چندی پیش علی سالجقه‬ ‫معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫حق ابه تاالب هامون‪ ،‬حقی که به حقدار نمی رسد‬ ‫محیط زیست اعالم کرد که مسئوالن افغانستان زیر بار‬ ‫اعداد و ارقام ایران در خصوص حقابه هیرمند نمی روند‪.‬‬ ‫معموال حقابه هامون از هیرمند ساالنه از طریق سیالب‬ ‫ها تامین می شد اما با احداث سد انحرافی کمال خان‬ ‫در ‪ ۷۰‬کیلومتری مرز ایران بر روی بستر اصلی رودخانه‬ ‫هیرمند در والیت نیمروز این حق هم از هامون گرفته‬ ‫شد و جاری نشدن ان به سمت ایران شدت گرفت‪،‬‬ ‫در کنار ان اما یکی دیگر از اقدامات عجیب افغانستان‬ ‫منحرف کردن حجم زیادی اب از هیرمند به سمت‬ ‫شوره زاری به نام «گودزره» است که این حجم اب به‬ ‫تلخاب تبدیل شد و هدر رفت که البته مورد اعتراض‬ ‫ایران هم قرار گرفت‪ .‬سیالب ها هم از هیرمند به سمت‬ ‫ایران می امد و تاالب هامون ابگیری می شد اما با‬ ‫تکمیل شدن بند کمال خان در افغانستان امسال این‬ ‫حقابه به دست ما نرسیدقطعا این اقدام افغانستان‬ ‫تبعات اقتصادی و اجتماعی زیادی را برای کشور ما به‬ ‫ویژه در استان های همجوار با تاالب رقم زد که یکی‬ ‫از ان از بین رفتن فرصت های شغلی مردم منطقه‬ ‫و دیگری افزایش مهاجرت ساکنان سیستان است که‬ ‫خطر خالی شدن یکی از مهمترین مرزهای کشور را‬ ‫به همراه دارد‪ .‬داود میرشکار مدیر کل محیط زیست‬ ‫استان سیستان و بلوچستان در این رابطه گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۵۱‬پروتکلی میان ایران و افغانستان امضا شد‬ ‫که بر اساس ان حقابه ایران را از هیرمند به میزان ‪۸۲۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب در سال معادل ‪ ۲۱‬متر مکعب بر‬ ‫ثانیه مصوب کردند‪ ،‬در سال های گذشته این حقابه‬ ‫تامین می شد‪ ،‬به هر حال چون سیالب بود سیالب ها‬ ‫هم از هیرمند به سمت ایران می امد و تاالب هامون‬ ‫ابگیری می شد اما با تکمیل شدن بند کمال خان‬ ‫در افغانستان امسال این حقابه به دست ما نرسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر اینکه این میزان حقابه به ایران‬ ‫نیامد‪ ،‬یک انحراف ابی هم در افغانستان رخ داد در واقع‬ ‫خارج از سیر عادی مسیر اب‪ ،‬اب را از هیرمند برای‬ ‫منطقه گودزره در افغانستان ارسال کردند این منطقه‬ ‫دشتی عمیق و شوره زار است و هیچ کاربردی هم‬ ‫ندارد اما حجم زیادی اب را با ارسال به این منطقه‬ ‫هدر دادند و به تلخاب تبدیل شد و ابی به تاالب هامون‬ ‫نرسید؛ در واقع ایران حقابه خود را دریافت نکرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ظرفیت ابی هامون‪ ،‬بر اساس نیاز ابی‬ ‫هیدرولوژیکی ان چیزی حدود ‪ ۱۷‬میلیارد متر مکعب‬ ‫است‪ ،‬نیاز اکولوژیکی ان حدود ‪ ۷‬میلیارد متر مکعب‬ ‫است بنابراین به صورت متوسط حدود ‪ ۱۲‬میلیارد متر‬ ‫مکعب اب ظرفیت تاالب هامون است اما االن هیچ‬ ‫نوبت اول‬ ‫فراخوانمناقصه‬ ‫ق‪1401013 /‬‬ ‫ابی به تاالب نمی رسد و امسال هامون هیچ حقابه‬ ‫ای دریافت نکرده و کامال خشک است‪ ،‬حتی بخشی‬ ‫از هامون صابوری که حدود ‪ ۲۰۰‬کیلومتر مربع اب‬ ‫داشته انهم خشک شده است‪ ،‬یعنی االن بخش ایرانی‬ ‫تاالب هامون کامال خشک شده است‪ .‬میرشکار گفت‪:‬‬ ‫خشک شدن تاالب مشکالت اکوسیستمی زیادی‬ ‫ایجاد می کند که یکی از انها تخریب و از بین رفتن‬ ‫پوشش گیاهی ان است‪ ،‬وقتی پوشش گیاهی از بین‬ ‫می رود می تواند به منبع گرد و غبار تبدیل شود‪ ،‬در‬ ‫چند سال اخیر به علت خشکسالی این شرایط بدتر‬ ‫شده و از طرفی زمانی که دام های سبک‪ ،‬سنگین‬ ‫و شترها برای چرا وارد بستر خشک شده تاالب می‬ ‫شوند بافت منسجم و صله بسته خاک زیر پای این‬ ‫حیوانات سست و با کوچکترین باد به هوا بلند می‬ ‫شود که مشکالت گرد و غبار را تشدید می کند‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬علوفه مورد نیاز دام های سبک در‬ ‫حاشیه تاالب به علف هایی است که در تاالب رشد‬ ‫می کنند و زمانی که انها خشک شود و از بین برود‬ ‫تامین علوفه این دام ها هم به خطر می افتد حتی‬ ‫رزق و روزی و معیشت اهالی منطقه هم دچار اختالل‬ ‫می شود و مردم شغلشان را از دست می دهند‬ ‫مدیر کل محیط زیست استان سیستان و بلوچستان‬ ‫افزود‪ :‬یکی دیگر از مشاغلی که در اطراف تاالب هامون‬ ‫رواج داشت ابزی پروری و صیادی بود که انهم با‬ ‫خشک شدن تاالب از بین رفت‪ ،‬مساله بعدی بحث‬ ‫گردشگری در منطقه است‪ ،‬هامون یکی از مکان های‬ ‫گردشگری بود که از نقاط مختلف کشور وارد ان می‬ ‫شدند که این صنعت یک گردش مالی خوبی برای‬ ‫مردم سیستان به همراه داشت که متاسفانه این فرصت‬ ‫هم از بین رفت و دیگر این شغل وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاالب هامون تا زمانی که ابدار بود موجب‬ ‫تلطیف هوا در منطقه می شد اما اکنون با گرم شدن‬ ‫هوا و خشک بودن تاالب دما گاهی روزها به باالی ‪۴۶‬‬ ‫درجه می رسد که این گرما تاب مردم را کم و مشکالت‬ ‫را چند برابر کرده است چون تاالب در دمای هوا تعادل‬ ‫ایجاد می کرد‪ .‬میرشکار افزود‪ :‬همچنین تاالب در مهار‬ ‫شن های روان نقش بسزایی داشت و به نوعی بادشکن‬ ‫بود‪ ،‬پوشش گیاهی اجازه نمی داد که بادها سرعت الزم‬ ‫را داشته باشند تا بتوانند شن ها را جابجا کنند این‬ ‫وضعیت همراه با خشکسالی واقعا مردم را در بخش‬ ‫سیستان که به گفته رهبری تنگه احد نظام است‬ ‫گرفتار کرده است‪ .‬وی درباره جمعیت اطراف تاالب‬ ‫هامون گفت‪ ۵:‬شهرستان هیرمند‪ ،‬نیمروز‪ ،‬زابل‪ ،‬هامون‬ ‫و زهک در اطراف تاالب بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار نفر جمعیت‬ ‫را در خود جای داده است که زندگی تمام انها متاثر‬ ‫از این تاالب است‪ ،‬همه انها در بخش های کشاورزی‪،‬‬ ‫دامداری‪ ،‬گردشگری و صیادی مشغول به کار بودند که‬ ‫همه تحت تاثیر خشک شدن تاالب قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یکی از اقدامات اساسی که باید‬ ‫در این زمینه انجام دهیم تقویت دیپلماسی اب‬ ‫است تا بتوانیم حقابه هامون را از افغانستان بگیریم‪،‬‬ ‫افغانستان با احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه‬ ‫های منتهی به ایران مانع ورود سیالب به کشور شده‬ ‫از این رو مشکالت زیادی را به وجود اورده است‬ ‫بنابراین تقویت دیپلماسی اب با هدف گرفتن حقابه‬ ‫از هیرمند بسیار مهم است‪ .‬مدیر کل محیط زیست‬ ‫استان سیستان و بلوچستان ادامه داد‪ :‬موضوعات‬ ‫دیگری که باید پیگیری شود مساله معیشت جایگزین‬ ‫برای مردم سیستان و بلوچستان‪ ،‬تامین اب شرب و‬ ‫کشاورزی‪ ،‬ایجاد فضایی برای صیادان و ابزی پروری‬ ‫و اجرای پروژه های قرق برای تامین علوفه است که‬ ‫باید جدی گرفته شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬یک سری‬ ‫اقدامات دیگری هم وجود دارد که باید دولت به انها‬ ‫توجه کند یکی بحث تثبیت ریزگردها است که باید‬ ‫در برنامه دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع‬ ‫طبیعی گنجانده شود؛ با بودجه هایی که استان ها‬ ‫دارند این کار امکان پذیر نیست باید به عنوان یک‬ ‫پروژه ملی این موضوع دیده و پیگیری شود و سپس‬ ‫راهکارها در قالب کارگروه های تخصصی ملی که ایجاد‬ ‫می شود مورد بررسی قرار گیرد و با قید فوریت هزینه‬ ‫شود تا فشار از سوی ریزگردها بر روی مردم کم شود‬ ‫میرشکار ادامه داد‪ :‬بحث معیشت جایگزین هم باید در‬ ‫دستور کار قرار گیرد‪ ،‬حوزه های گردشگری و تولیدات‬ ‫خانگی فعال شود تا اشتغال زایی خرد را برای این‬ ‫مردم ایجاد کنیم‪ ،‬البته پروژه سیستان در این حوزه‬ ‫ها فعال است و درحال اجرای اقداماتی در این زمینه از‬ ‫جانب سازمان حفاظت محیط زیست و برنامه پیشرفت‬ ‫و توسعه ملل متحد یا برنامه عمران ملل متحد‬ ‫(‪ )UNDP‬است اما با توجه به شرایط منطقه باید‬ ‫به این کارها سرعت بخشید چون مردم شرایط خیلی‬ ‫سختی را سپری می کنند و برای اینکه از مهاجرت‬ ‫مردم بومی جلوگیری شود و یکی از مهمترین مرزهای‬ ‫کشور از جمعیت تخلیه نشود‪ ،‬باید این اقدامات را سریع‬ ‫انجام دهیم تا مشکالت رفع شود‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا قانونی در زمینه ابهای مرزی و‬ ‫مشترک میان کشورها وجود ندارد گفت‪ :‬اگر چنین‬ ‫قوانینی وجود داشت مثال کشور ترکیه با احداث سد‬ ‫اب را به روی عراق و سوریه نمی بست‪ ،‬البته شرایط ما‬ ‫در مرز سیستان ویژه تر است چون طالبان حضور پیدا‬ ‫کردند به دلیل نبود دولت منسجم‪ ،‬متاسفانه تصمیمات‬ ‫کوتاه مدت حوزه ای گرفته می شود که ما را در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان با مشکالت زیادی روبرو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخی اقدامات نشان می دهد که دشمنان در مرزها‬ ‫فعالند و کشورهای ابرقدرتی که دوست دارند مرزهای‬ ‫ما را خالی کنند و ناامنی را به کشور ما بیاورند‬ ‫بیکار ننشسته اندمدیر کل محیط زیست سیستان‬ ‫و بلوچستان افزود‪ :‬بنابراین قانونی برای مرزها وجود‬ ‫ندارد اگر هم باشد در قالب تفاهم میان کشورها است‬ ‫مگر اینکه از سطوح باالتر در حوزه های بین المللی‬ ‫قانونی در نظر بگیرند و حقابه پایین دست رودخانه‬ ‫ها دیده شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬یک مساله دیگر در زمینه هامون این‬ ‫است؛ برای اینکه بتوانیم حمایت بین المللی داشته‬ ‫باشیم در سال ‪ ۱۳۹۵‬این تاالب به عنوان ذخیره‬ ‫گاه زیست کره به ثبت جهانی رسید و تحت حمایت‬ ‫حوزه بین المللی درامد اما انطور که انتظار می رفت‬ ‫حوزه بین الملل و حوزه هایی که باید از این ذخیره‬ ‫گاه با اهمیت حمایت کنند‪ ،‬متاسفانه وجود ندارد‪.‬‬ ‫میرشکار گفت‪ :‬برخی اقداماتی که در منطقه رخ می‬ ‫دهد به نظر می رسد غرض ورزانه است‪ ،‬مثال یک‬ ‫زمانی می گویند اب کم داریم ما هم می پذیریم‬ ‫که واقعا اب نیست و خودشان برای نیازهای داخلی‬ ‫به همان مقدار اب نیاز دارند اما وقتی می بینیم که‬ ‫میلیاردها متر مکعب اب را منحرف می کنند و می‬ ‫فرستند جایی که هیچ حیاتی وجود ندارد و حدود ‪۳۰‬‬ ‫سال ابی انجا نرفته و این حجم اب به تلخاب تبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬این نشان می دهد که دشمنان در مرزها‬ ‫فعالند و کشورهای ابرقدرتی که دوست دارند مرزهای‬ ‫ما را خالی کنند و ناامنی را به کشور ما بیاورند‪ ،‬بیکار‬ ‫ننشسته اند‪ .‬وی افزود‪ :‬البته وزیر کشور دستور تشکیل‬ ‫قرارگاه سیستان را در قالب طرح رزاق با هدف حمایت‬ ‫از مردم سیستان صادر کرده است‪ ،‬که در قالب ان‬ ‫یک سری اقدامات حمایتی از مردم سیستان در دولت‬ ‫سیزدهم انجام می شود‪ ،‬در واقع با هدف معیشت مردم‬ ‫ایجاد می شود تا تصمیمات درستی در این مسیر‬ ‫گرفته شود تا گشایشی برای مردم ان منطقه شود‬ ‫چون مردم انجا واقعا در تنگنای بیش از حد هستند‪.‬‬ ‫میرشکار گفت‪ :‬استانداری در حال انجام اقدامات این‬ ‫قرارگاه است و اعضای ان را نیز استانداری‪ ،‬ارگان‬ ‫های نظامی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬دولتی‪ ،‬برخی نهادهای انقالبی‬ ‫و حاکمیتی مانند بنیاد مستعضفان‪ ،‬بنیاد علوی‪ ،‬برکت‪،‬‬ ‫کمیته امداد امام تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪FRWK0/103‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه در نظر دارد پروژه انجام عملیات گشت و‬ ‫مراقبت و سایر ماموریت های مرتبط با یگان حفاظت درسطح ‪ 1483267‬هکتار از عرصه های‬ ‫جنگلی و مرتعی استان کرمانشاه به میزان ‪ 47432‬ساعت ‪ /‬روز ‪ /‬کار به شماره مناقصه‬ ‫ق ‪ 1401013 /‬را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده به شرکتهای خدماتی‪،‬‬ ‫پشتیبانی دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری معتبر ازاداره کار‪ ،‬رفاه و تامین اجتماعی درخصوص‬ ‫تامین نیروقید شده در اساسنامه شرکت و همچنین دارابودن پروانه کسب معتبر از اتحادیه‬ ‫مربوطه و داشتن گواهی صالحیت ایمنی کارمعتبر و به شرح زیر واگذار نماید‪ .‬عالقمندان می‬ ‫توانند از تاریخ درج اگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 05 / 12‬اسناد مناقصه و‬ ‫سایر مدارک مناقصه را فقط از طریق سامانه ستاد دریافت نمایند‪.‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1 / 235 / 029 / 673‬ریال طبق ایین نامه تضمین برای‬ ‫معامالت دولتی تهیه و ارایه گردد‪ .‬در صورت واریز وجه ‪ ،‬وجه تضمین به حساب شبا بشماره‬ ‫‪ IR160100004056042107595206‬نزد بانک مرکزی به نام رد وجوه سپرده اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه واریز شود‪ .‬اخرین مهلت تحویل پیشنهادها به همراه‬ ‫سایر اسناد ‪ ،‬پایان وقت اداری مورخ ‪ 1401 / 05 / 22‬و گشایش پیشنهادها در ساعت ‪ 9‬مورخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 23‬می باشد‪.‬‬ ‫براورد اولیه ‪ 24 / 700 / 593 / 456‬ریال و بر مبنای قیمت مقطوع می باشد‪ .‬مدت اعتبار‬ ‫پیشنهادها ‪ 3‬ماه از تاریخ اخرین مهلت تحویل پیشنهادها است‪ .‬محل دریافت و تحویل اسناد‬ ‫فقط از طریق سامانه ستاد امکان پذیر بوده و گشایش پیشنهادها ‪ ،‬اداره کل منابع طبیعی و‬ ‫ابخیزداری استان کرمانشاه به نشانی کرمانشاه ‪ ،‬میدان جمهوری اسالمی ‪ ،‬سی متری منابع‬ ‫طبیعی با کد پستی ‪ 6719718544‬می باشد‪.‬‬ ‫انجام عملیات گشت و مراقبت و سایر ماموریت های مرتبط با یگان حفاظت در سطح‬ ‫‪ 1483267‬هکتار از نوع ‪ ،‬کمیت و کیفیت خدمات مناقصه عبارتند از ‪:‬‬ ‫عرصه های جنگلی و مرتعی استان کرمانشاه به میزان ‪ 47432‬ساعت ‪ /‬روز ‪ /‬کار‬ ‫ارایه تصویر تاییدیه صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همراه با سایر اسناد‬ ‫درسامانه ستاد الزامی است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار توبت اول ‪ ۱۴۰۱ / ۰۵ / 09 :‬تاریخ انتشار توبت دوم ‪۱۴۰۱ / ۰۵ / 10:‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان کرمانشاه‬ ‫شهرداری شهر قدس در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه تراش و روکش اسفالت معابر سطح شهر با براورد اولیه‬ ‫‪ 20/000/000/000‬ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید‪.‬‬ ‫ براورد اولیه با احتساب کسور قانونی و ‪ % 9‬مالیات بر ارزش افزوده میباشد‪.‬‬‫‪ -1‬مدت اجرای پروژه‪ 6 :‬ماه و مدت تضمین پروژه از سوی پیمانکار ‪ 36‬ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تضمین شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫ معادل ‪ %5‬براورد اولیه به مبلغ ‪ 1/000/000/000‬ریال صورت واریز نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی مورد پذیرش‬‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ پرداخت تضمین شرکت در مناقصه بصورت نقدی از طریق شماره حساب ‪ 0105708327003‬نزد بانک ملی بنام شهرداری شهر قدس‬‫ ارائه هر نوع چک اعم از بانکی یا تضمینی و یا سایر موارد مشابه به عنوان ضمانت نامه‪ ،‬به هیچ عنوان قابل‬‫قبول نمی باشد‪.‬‬ ‫ مناقصه گران می بایستی ضمانتنامه شرکت در مناقصه را پیش از پایان مدت تحویل پیشنهادات به امور قرارداد های شهرداری قدس تحویل‬‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬قیمت اسناد و نحوه واریز وجه ‪:‬‬ ‫قیمت اسناد مناقصه‪ 2/500/000‬ریال (دو میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که به حساب شماره ‪ 0105708298000‬به نام شهرداری شهر‬ ‫قدس نزد بانک ملی و بصورت الکترونیکی از طریق سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل پرداخت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت خرید اسناد ‪:‬‬ ‫مهلت خرید اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ‪ 1401/04/09‬بوده و اسناد و مدارک مناقصه ظرف مهلت مندرج درسامانه تدارکات دولت به‬ ‫نشانی ‪ www.setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت تحویل و مدت اعتبار پیشنهادات ‪:‬‬ ‫مهلت تحویل ضمانتنامه تا پایان وقت اداری (ســاعت ‪ )12‬روز پنج شــنبه مورخ ‪ 1401/05/27‬و اخرین مهلت تحویل پیشنهادات ساعت ‪17‬‬ ‫همانروز می باشد‪ .‬تحویل اسناد از طریق بارگذاری در سامانه تدارکات دولت به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مجوز مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫دارای رتبه ‪ 5‬راه و باند‬ ‫‪ -7‬پرداخت هزینه اگهی مناقصه بعهده برنده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 8‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ - 9‬سایرشرایط در اسناد مناقصه قید شده است ‪.‬‬ ‫‪-10‬در صورت بروز هرگونه تناقض در موارد مندرج در اگهی با سامانه ستاد مالک عمل سامانه ستاد خواهد بود‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی و شهرداری قدس‬ ‫تاریخ انتشار توبت اول ‪ ۱۴۰۱ / ۰۵ / 02 :‬تاریخ انتشار توبت دوم ‪۱۴۰۱ / ۰۵ / 09:‬‬ ‫فراخوان اگهـی مناقصه عمومی‪-‬نوبت دوم‬ ‫شرکت گازاستان اصفهان ‪ ,‬درنظر دارد جهت موضوع زیر ‪:‬‬ ‫موضوع‪ :‬خرید ‪ 8‬دستگاه (‪ )SET‬تریلر از نوع تیغه‪ 12 ،‬متر‪ ،‬سه محور با متعلقات کامل و دارای ظرفیت ‪ ،‬ویژگی و قابلیت کاربری خاص جهت امکان نصب(اتی) و حمل (استاندارد و ایمن)‬ ‫مجموعه ای از سبد های حاوی مخازن (کپسول های) مخصوص بارگیری‪ ،‬ذخیره سازی و تخلیه ی گاز طبیعی فشرده(‪ )CNG‬به شماره فراخوان (‪ )2001097738000053‬مورخ ‪1401 /04/ 29‬‬ ‫را ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید ‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران(تولیدکنندگان‪ /‬تامین کنندگان) و بازگشایی پاکت‬ ‫ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مناقصه را محقق سازند‪ .‬الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 53123468‬مورخ ‪1401/ 04/ 29‬‬ ‫می باشد‪ .‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 08:00‬روز پنجشنبه تاریخ ‪ 1401/ 05/ 13‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬تا ساعت ‪08:00‬روز یکشنبه تاریخ ‪ 1401/ 05/ 23‬می باشد‪ • .‬زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 09 :30‬دو شنبه تاریخ ‪ 1401/ 05/ 24‬می باشد‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 2,000,000,000 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫به منظور شرکت در این مناقصه‪ ،‬داشتن مدارک معتبر مطابق با دعوتنامه بارگذاری شده در سامانه ستاد ‪ ،‬الزامی است‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪ :‬ادرس شرکت گاز استان اصفهان واقع در خیابان چهارباغ باال‪ -‬روبروی‬ ‫مجتمع پارک‪ -‬امور قراردادها و تلفن (داخلی ‪031 - 38132 )3769‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ - :‬مرکز تماس ‪41934 021 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ 33999818 :‬و ‪ 33191893‬شناسه اگهی ‪1355154 :‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1413

روزنامه سپهرایرانیان 1413

شماره : 1413
تاریخ : 1401/07/09
روزنامه سپهرایرانیان 1412

روزنامه سپهرایرانیان 1412

شماره : 1412
تاریخ : 1401/07/07
روزنامه سپهرایرانیان 1411

روزنامه سپهرایرانیان 1411

شماره : 1411
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سپهرایرانیان 1410

روزنامه سپهرایرانیان 1410

شماره : 1410
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سپهرایرانیان 1409

روزنامه سپهرایرانیان 1409

شماره : 1409
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سپهرایرانیان 1408

روزنامه سپهرایرانیان 1408

شماره : 1408
تاریخ : 1401/06/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!