روزنامه سپهرایرانیان شماره 1348 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1348

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1348

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1348

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪5 july 2022‬‬ ‫جایگاه شوراها و‬ ‫تخصیص ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫شهرداری ها‬ ‫میلیارد تومان برای‬ ‫وام ودیعه مسکن‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی سه شنبه ‪ 14‬تیر ‪1401‬‬ ‫باید تغییر کند‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1348‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی‬ ‫در راستای کنترل تورم‬ ‫سرمقاله‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫نماد روز قلم‪ ،‬تلنگری برای تجلیل از ارباب قلم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روز ملی قلم برای ملت با فرهنگ و عزیز ما‪ ،‬روزی گرامی و میمون است‪ .‬شاید نوشتن بعضی‬ ‫وقتها دشوار ترین کارها باشد لکن باید دستی در نوشتن داشت تا این موضوع کامال ملموس‬ ‫باشد که درک کنیم به واقع سخت ترین کارها چیست؟ به زبان ساده تر‪ ،‬بعضی وقتها نوشتن‬ ‫اشک ادم را در می اورد که نشان از زحمت و دشواری ان دارد‪ .‬در صفحات تقویم‪ ،‬چهاردهم‬ ‫تیرماه با عنوان " روز قلم " به خود جلوه ای دیگر بخشیده است‪....‬‬ ‫پاسداشت زبان فارسی پاسداشت‬ ‫فرهنگ مشترک یک ملت است‬ ‫رئیسی‪:‬‬ ‫ارتقای روابط تهران ‪ -‬باکو به‬ ‫همکاری های منطقه ای موثر منتهی می شود‬ ‫‪3‬‬ ‫تهران و باکو در مرحله‬ ‫پیشرفت فزاینده مناسبات‬ ‫‪4‬‬ ‫افزایشی در قیمت نان‬ ‫نخواهیم داشت‬ ‫‪5‬‬ ‫وام ‪ ۲۰۰‬میلیونی مسکن‬ ‫روستایی مشروط شد‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫خدمات رایگان‬ ‫به جمعیت تحت‬ ‫پوشش بیمه سالمت‬ ‫استان مرکزی‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی(ارزیابی کیفی)‬ ‫(‬ ‫نوبت دوم )‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه صرف ًا بصورت الکترونیکی(توکن)‬ ‫و از طریق سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـــله ای شــماره م م‪01/0009/‬مربوط به انجام خدمات تعمیرات در منازل کوی فداییان اســام خرمکوشــک و مجتمع مسکونی در‬ ‫نارنجستان در ناحیه مرکزی‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫انجام کلیه خدمات مربوط به تعمیرات در منازل کوی فدائیان اسالم‪،‬خرمکوشک و مجتمع مسکونی در ناحیه مرکزی با ‪ 61‬واحد کاری‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در اهواز و مدت انجام ان ‪12‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪ /‬بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل ‪187,172,310,481/-‬ریال می باشد‬ ‫‪ -‬داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬ ‫‪3‬‬ ‫د‪-‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫مناقصه گران دارای رشــته خدمات گرایش تعمیر ونگهداری ســاختمان وماشــین االت از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و گواهینامه تعیین صالحیت‬ ‫کــد (‪ )2‬و تایید صالحیت ایمنی صــادره از اداره کل تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی و ارائه مدرکی دال بر دارا بودن خط مشــی ایمنی‪ ،HSE‬ارائه اساســنامه‬ ‫شــرکت‪،‬اخرین تغییرات مربوطه و اگهی تاسیس شرکت‪،‬کلیه مدارک ذکر شده می بایست بصورت برابر اصل ارائه گردد‪،‬حداقل امتیاز کیفی مورد قبول ‪60‬‬ ‫بانک ها با یک‬ ‫تخصیص‪۲۰۰‬‬ ‫ضامنمعتبرنسبتبه‬ ‫میلیارد برای احداث‬ ‫‪2‬‬ ‫پرداخت وام ازدواج‬ ‫تصفیه خانه های‬ ‫پساب‬ ‫اقدامکنند‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪F-SU09‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی (فشرده)‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات و کاالی مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و ایین نامه‬ ‫معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان با ارزیابی (فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫‪40014123‬‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫(ستاد)‬ ‫‪2001093883000007‬‬ ‫نیرورسانی‪ ،‬جابه‬ ‫جایی و رفع‬ ‫‪1401/04/15‬‬ ‫‪1401/04/22‬‬ ‫‪1401/05/01‬‬ ‫تاریخ‬ ‫برگزاری‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫مناقصه‬ ‫‪1401/05/02‬‬ ‫‪1/173/000/000‬‬ ‫حریم تاسیسات‪،‬‬ ‫روشنایی‪ ،‬نصب‬ ‫ترانس‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهینه سازی شبکه‬ ‫در محدوده امور‬ ‫برق منطقه دو‬ ‫از‪100‬خواهد بود‪،‬ارائه صورتهای مالی سال ‪ 1399‬که توسط شرکتهای مندرج در سامانه پردیس انجام شده باشد الزامیست‪ ،‬در صورت عدم ارائه‪،‬به منزله حذف‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا روز شنبه مورخ ‪1401/05/01‬‬ ‫در سامانه فوق بارگذاری نماید و همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف – ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان خیابان امام خمینی – امور برق منطقه‬ ‫دو‪ -‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین توانایی ‪ %10‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫ت‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ 34122555‬واحد مناقصات خانم صباغی و جهت اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شرح خدما ِ‬ ‫این مناقصه با شماره تلفن‪ 34122543 :‬دفتر امور مهندسی تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫از مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -‬در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪،‬الویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬ ‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به مبلغ ‪9,358,615,524/-‬ریال‬‫‪-‬ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست‬ ‫مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون‬ ‫مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اســام مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ســاختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را‬ ‫تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت اسناد‬ ‫از کلیه متقاضـــیان واجد شرایط دعـــوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم امادگی از طریق سامانه ستاد و به نشانی‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 021-41934‬دفتر ثبت نام‪ 021-88969737 :‬و ‪ 021-85193768‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫*مناقصهگران جهت به روزرسانی مدارک و فعالیتهای خود‪ ،‬در سامانه برونسپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‬ ‫‪ http://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هرگونه سوال با شماره تلفن ‪ 32241153‬اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید‪).‬‬ ‫ضمن ًا می بایســتی حداکثر ظرف مدت ‪14‬روز مدارک ارزیابی کیفی خود را مطابق با اطالعات درخواست شده در استعالم ارزیابی کیفی از طریق سامانه ستاد‬ ‫*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ 72‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات(ارزیابی کیفی)بر روی مدارک ارســالی‬ ‫مناقصه گران بهعمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ ‪ 1401/04/13‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪1401/04/15‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـلغ ‪1,428,000‬ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫بارگذاری نمایند‪ .‬بدیهی اســت کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که شــرایط مندرج در متن اگهی و استعالم ارزیابی کیفی را لحاظ‬ ‫ننموده اندترتیب اثر ندهد‪.‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان واجد الشــرایط در مرحله ارزیابی کیفی مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ‪13:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1401/05/23‬به صورت الکترونیکی و از‬ ‫طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند‪ .‬ضمن َا پیشنهادات در ساعت ‪ 08:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1401/05/24‬گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده‪ ،‬از‬ ‫اخرین اصالحات احتمالی ستاد مطلع گردند‪ .‬در غیر این صورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫*پیشنها دات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫با معرفی نامه و کارت شناســایی معتبر بالمانع اســت‪.‬همچنین مناقصه گران میبایســت ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫*حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکتکننده یک نفر با ارائه معرفینامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد میباشد‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫در ســامانه تا ساعت ‪13:00‬روز یکشنبهمورخ‪ 1401/05/23‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها‪ ،‬اگهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق‬ ‫با مفاد اگهی الزامی می باشد‪ .‬شناسه اگهی ‪1344103 :‬‬ ‫امور حقوقی و قراردادها ‪ -‬مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp://iets.mporg.ir‬‬ ‫*شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫*سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫***** روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان *****‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫افزایش قیمت خرید هر تن جو هیچ ارتباطی به ارز ترجیحی ندارد‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬سال‪ ۹۹‬قیمت خرید‬ ‫هر تن جو زیر ‪ ۲۰۰‬دالر بود ولی امروز قیمت ان باالتر از ‪ ۴۰۰‬دالر می باشد در حالی که این افزایش هیچ ارتباطی‬ ‫به اصالح ارز ترجیحی ندارد‪.‬به گزارش روز دوشنبه ایرنا از دفتر نماینده مردم کرج‪،‬اشتهارد و فردیس در مجلس‬ ‫شورای اسالمی ‪ ،‬علیرضا عباسی در نشستی تخصصی پیرامون شناسایی و رفع موانع دامداران استان البرز که با‬ ‫حضور دامداران صنعتی و سنتی و خرد روستایی در خانه ملت کرج برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬دامداران و تولید کنندگان‬ ‫خیز سازنده مسکن مهر‬ ‫برای ابادانی شهرهای کشور‬ ‫نایب رئیس اول مجلس شورای‬ ‫اسالمی با انتقاد از کندی اجرای‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده گفت‪:‬‬ ‫طی برگزاری جلسه با رئیس سازمان‬ ‫امور مالیاتی مقرر شد پرداخت حقوق‬ ‫قانونی به شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫به روز شود‪.‬به گزارش خبرنگار‬ ‫اقتصادی خبرگزاری فارس ‪ ،‬علی نیکزاد نایب رییس مجلس که پیشتر‬ ‫به عنوان وزیر راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن مهر و موجب خانه‬ ‫دار شدن مردم بوددر رابطه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سازمان امور مالیاتی طی ‪ 24‬ساعت بخشنامه ای سراسری‬ ‫در راستای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر واریز بخشی‬ ‫از این درامد به حساب شهرداری ها و دهیاری ها صادر خواهد کرد‪.‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین مبلغی به صورت متمرکز در اختیار وزارت کشور‬ ‫قرار دارد که باید در اختیار شهرداری و دهیاری ها قرار گیرد اما فرایند‬ ‫واریز تا حدودی کند انجام می شود که مقرر شد وزارت کشور ظرف‬ ‫مدت ‪ 5‬روز از زمان وصول توسط وزارت کشور در اختیار شهرداری ها‬ ‫و دهیاری ها قرار گیرد‪.‬شایان ذکر است اجرای این قانون گره بزرگی‬ ‫از کمبود نقدینگی شهرداری ها و دهداریها در اجرای پروژه های‬ ‫عمرانی دارد‪.‬‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه‬ ‫مرکزی با شهردار اشتیان‬ ‫مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه مرکزی با شهردار اشتیان دیدار‬ ‫وگفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش یاحقی خبرنگار روزنامه سپهر ایرانیان دراین نشست‬ ‫مجتبی ملکا شهردار اشتیان خواستار همکاری مخابرات جهت ایجاد‬ ‫شبکه برای نصب دوربین در شهراشتیان شد ‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی مدیر مخابرات منطقه‬ ‫مرکزی اظهار امادگی کرد با تشکیل کمیته ای تی در شهرستان‬ ‫متشکل از سایر دستگاه های اجرایی ذیربط ‪،‬مخابرات نهایت همکاری‬ ‫را به عمل خواهد اورد‪ ،‬چراکه نصب دوربین ها فراهم کننده امنیت‬ ‫برای همه جامعه است از جمله مخابرات در جهت کاهش سرقت‬ ‫تجهیزات مخابرات که اخیرا بسیار افزایش داشته است‪.‬‬ ‫ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از‬ ‫جوانی جمعیت و فرزنداوری حمایت می کند‬ ‫به گزارش نازنین سادات جعفری خبرنگار سپهر ایرانیان صبح امروز‬ ‫دیدار با خانواده صاحب چهارقلو در بیمارستان امام علی علیه السالم‬ ‫و اهداء بسته های حمایتی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دراین دیدار بسته های حمایتی بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد و بنیاد احسان ستاد‬ ‫اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به خانواده فرزندان چهارقلو اهداء شد‪.‬‬ ‫در سال جاری این سومین حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام‬ ‫(ره) از خانواده های صاحب چندقلو در استان البرز می باشد‪.‬‬ ‫در این دیدار از سوی دکتر علیان زادگان مدیرعامل محترم بنیاد ‪۱۵‬‬ ‫خرداد ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) تعداد چهار بسته لبخند‬ ‫مادری (هر بسته شامل ‪ ۴۰‬قلم کاالی ضروری مادر و فرزند) و چهار‬ ‫قطعه کارت هدیه ‪ ۱۰‬میلیون ریالی به این خانواده اهداء و همچنین‬ ‫مقرر گردید هزینه تامین پوشک کودکان نیز به مدت ‪ ۶‬ماه تامین گردد‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار‪ ،‬پورسلیمانی مدیر کل ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام (ره) در استان البرز و غرب استان تهران نیز اعالم نمود از سوی بنیاد‬ ‫احسان ستاد‪ ،‬مبلغ ‪ ۶۰۰‬میلیون ریال به عنوان کمک هزینه پرستار و تهیه‬ ‫شیرخشک برای این خانواده‪ ،‬در نظر گرفته شده که به مدت یک سال‬ ‫هر ماه مبلغ ‪ ۵۰‬میلیون ریال پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫در حاشیه این دیدار احدی از پزشکان متخصص و پرستاران بیمارستان‬ ‫امام علی علیه السالم‪ ،‬گزارشی در خصوص یک نوزاد بستری‬ ‫در بخش نوزادان را ارائه و عنوان نمودند این کودک با تشخیص‬ ‫اترزی مری‪ ،‬باید با قید فوریت تحت عمل جراحی قرار گیرد و در‬ ‫صورت تعلل در این امر ‪ ،‬احتمال مرگ کودک وجود دارد که با توجه‬ ‫به هزینه ‪ ۳۰۰‬میلیون ریالی‪ ،‬خانواده قادر به پرداخت هزینه جراحی‬ ‫نمی باشند و خطر مرگ به شدت کودک را تهدید می کند که مقرر‬ ‫شد مبلغ ‪ ۱۵۰‬میلیون ریال از سوی بنیاد ‪ ۱۵‬خرداد و مبلغ ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون ریال از سوی بنیاد احسان جهت درمان این کودک تخصیص‬ ‫یابد و از همان لحظه اقدامات الزم به منظور اعزام کودک به اطاق‬ ‫عمل انجام گردید‪.‬‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۶۵۰۰‬متر مربع زیرسازی و‬ ‫اسفالت معابر در ناژوان‬ ‫مدیر طرح ساماندهی ناژوان گفت‪ :‬در حاشیه شمال و جنوب رودخانه‬ ‫زاینده رود در محدوده ناژوان‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵۰۰‬متر مربع زیرسازی و‬ ‫اسفالت معابر در حال اجرا است‪.‬مهدی قائلی با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫مسیر دسترسی محلی ناژوان واقع در حاشیه شمال رودخانه و بعضی‬ ‫از کوچه ها و معابر خیابان باغ فردوس بنا به درخواست شهروندان در‬ ‫حال مرمت و بازسازی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به هزینه ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریالی اجرای پروژه‬ ‫زیرسازی و اسفالت معابر‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر زیرسازی‪ ،‬ترمیم و ساماندهی‬ ‫معابر با بیش از ‪ ۸۰۰‬تن اسفالت طی سه ماه در این معابر اجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬به گفته قائلی‪ ،‬ساماندهی سرویس های بهداشتی‪ ،‬اجرای فیبر نوری‬ ‫محدوده ناژوان و احداث پارک محلی خیابان جالالن از دیگر اقداماتی‬ ‫است که در قالب این طرح انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان ساکن محدوده ناژوان در‬ ‫همراهی با اجرای این پروژه ها‪ ،‬افزود‪ :‬تا پایان تیرماه عملیات اجرایی‬ ‫ساماندهی و روکش این معابر به اتمام خواهد رسید‪.‬‬ ‫خط مقدم جهاد اقتصادی و امنیت غذایی کشور هستند بنابراین باید از تولید و تولید کننده صیانت کنیم در غیر این‬ ‫صورت کشور ضرر می کند‪.‬عضو کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های اخیر التهاباتی در دنیا و منطقه بوجود امد و انبار غله دنیا به شدت تحت تاثیر قرار گرفت‪ ،‬جنگی‬ ‫که باعث شد قیمت های جهانی محصوالتی نظیر گندم‪ ،‬سویا‪ ،‬جو و ذرت افزایش ناگهانی پیدا کند‪ .‬عباسی با بیان‬ ‫اینکه سیاست اصالح ارز ترجیحی سیاست درستی بود؛ خاطرنشان کرد‪ :‬دولت دوازدهم و سیزدهم توان نظارت‬ ‫بر روند توزیع هدفمند ارز ترجیحی را نداشتند و در دولت فعلی حتی توان پرداخت این میزان ارز وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر الزامات اصالح ارز ترجیحی افزود‪ :‬در کمیسیون کشاورزی بر روی الزامات اصالح ارز ترجیحی‬ ‫تاکید فراوان داشته و داریم؛ اول اینکه در کمیسیون از وزارت جهاد مطالبه کردیم که نقدینگی برای تولید کننده‬ ‫در حین اجرای این سیاست باید افزایش یابد لذا بانک کشاورزی و سایر بانک ها باید برای تامین این قسمت مامور‬ ‫شوند و محل تامین تسهیالت هم از محل جلوگیری هرزروی ارز ترجیحی تامین شود‪.‬‬ ‫خدمات رایگان به جمعیت تحت پوشش بیمه سالمت استان مرکزی ارایه می شود‬ ‫به گزارش یاحقی خبرنگار روزنامه سپهر‬ ‫ایرانیان در استان مرکزی مدیر کل بیمه‬ ‫سالمت استان مرکزی گفت‪ :‬بیش از ‪۶۰۸‬‬ ‫هزار نفر بیمه شده تحت پوشش بیمه‬ ‫سالمت استان مرکزی قرار دارند که عمده‬ ‫جمعیت این بیمه شدگان زیرمجموعه‬ ‫صندوق روستائیان و عشایر هستند و به‬ ‫صورت رایگان از خدمات بیمه ای بهره مند‬ ‫می شوند ‪.‬‬ ‫محمد رضا جیریایی افزود‪ :‬عمده جمعیت بیمه‬ ‫شدگان اداره کل بیمه سالمت استان در صندوق‬ ‫روستائیان جای گرفته و از طریق نظام ارجاع و‬ ‫پزشک خانواده خدمات خود را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که در اینده شاهد‬ ‫اجرای نظام ارجاع در تمامی صندوق های‬ ‫بیمه ای باشیم و افزود‪ :‬از مجموع ‪ ۶۰۸‬هزار‬ ‫نفر جمعیت استان ‪ ۸۵‬درصد رایگان خدمات‬ ‫می گیرند و ‪ ۱۵‬درصد دیگر از جمعیت‬ ‫تحت پوشش‪ ،‬حق سرانه پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫مدیر کل بیمه سالمت استان مرکزی همچنین‬ ‫اضافه کرد‪ :‬درخصوص بیمه شدگان کمیته امداد‬ ‫با توجه به تفاهم نامه فی مابین دو سازمان‪،‬‬ ‫سازمان بیمه سالمت مکلف شده خدمات‬ ‫درمانی به مددجویان را طبق تفاهم نامه ارائه‬ ‫کند که در استان مرکزی ‪ ۱۰‬هزار و ‪۴۵۰‬‬ ‫نفر مددجو از سوی کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) استان معرفی شده اند‪ .‬براساس پایش‬ ‫انجام شده بیشتر این مددجویان همپوشانی‬ ‫بیمه ای با سازمان تامین اجتماعی دارند و ‪۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۴۷‬نفر در صندوق سایر اقشار نظام‬ ‫ارجاع یک بیمه سالمت تحت پوشش هستند‬ ‫و خدمات درمانی خود را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫جیریایی در خصوص خدمات درمانی به‬ ‫مددجویان گفت‪ ۳۰ :‬مرکز جهت ارائه خدمات‬ ‫به این بیمه شدگان در نظر گرفته شده که‬ ‫تالش می کنیم این مراکز بیشتر شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جهت تسهیل در ارائه خدمات‬ ‫به این بیمه شدگان محدودیتی نداریم و‬ ‫تمامی داروخانه ها‪ ،‬ازمایشگاهها و مراکز‬ ‫تصویربرداری جهت ارائه خدمات اماده‬ ‫همکاری با این بیمه شدگان هستند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در صورتی که بیمه شده‬ ‫مددجوی کمیته امداد به مراکز غیر طرف قرارداد‬ ‫مراجعه کند می تواند هزینه های خود را در قالب‬ ‫خسارت متفرقه از بیمه سالمت دریافت کند‪.‬‬ ‫جیریایی گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۵۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬بار مراجعه داشته ایم که هزینه ای‬ ‫معادل ‪ ۵۰‬میلیارد ریال در بر داشته است‪.‬‬ ‫وی همچنین به بار مراجعات در سال ‪۹۹‬‬ ‫نیز اشاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به شیوع‬ ‫بیماری کرونا و عدم مراجعه مردم به مراکز‬ ‫درمانی با کاهش بار مراجعات مواجه بوده‬ ‫ایم و در سال ‪ ۹۹‬رقمی بیش از ‪ ۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬بار مراجعه به مراکز درمانی داشته‬ ‫ایم که مبلغی معادل ‪ ۴۹‬میلیارد ریال بابت‬ ‫این بیمه شدگان هزینه پرداخت کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به شیوع بیماری کرونا در سال های‬ ‫اخیر در ‪ ۹‬ماه ابتدای سال جاری بیش از‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬بار مراجعه به مراکز درمانی‬ ‫داشته ایم که رقمی معادل ‪ ۵۶‬میلیارد ریال‬ ‫هزینه در بر داشته است و پیش بینی می شود‬ ‫تا پایان سال جاری حدود ‪ ۲‬میلیارد تومان‬ ‫دیگر هزینه جهت بیمه شدگان متحمل شویم‪.‬‬ ‫جیریایی در خصوص اجرای پروژه نسخه‬ ‫نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در استان مرکزی اجرای پروژه نسخه‬ ‫نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در بخش‬ ‫دولتی و خصوصی ‪ ۹۸‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است که تالش می کنیم در سال اتی این‬ ‫پروژه ‪ ۱۰۰‬درصد اجرایی و عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در خصوص پرداختی مطالبات موسسات‬ ‫طرف قرارداد نیز افزود‪ :‬این پرداختی ها از‬ ‫ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ‪ ۱۹۲‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که رقمی بیش از ‪ ۱۲۹‬میلیارد‬ ‫تومان ان مربوط به مراکز دولتی دانشگاهی و‬ ‫رقمی بیش از ‪ ۶۳‬میلیارد تومان ان هم مربوط‬ ‫به مراکز خصوصی طرف قرارداد بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی درخصوص‬ ‫اجرای طرح پوشش بیمه ای در محله های‬ ‫کم برخوردار نیز اظهار کرد‪ :‬اطالع رسانی‬ ‫های الزم و کافی در محله های کم برخوردار‬ ‫از طرق مختلف انجام شده بر اساس اعالم‬ ‫سازمان بیمه سالمت ایران در شهرستانهای‬ ‫اراک‪ ،‬ساوه‪ ،‬خمین‪ ،‬دلیجان‪ ،‬اشتیان‪ ،‬محالت‬ ‫و شازند ‪ ۳۱‬محله کم برخوردار معرفی شده و‬ ‫تالش داریم که شهروندان این مناطق که فاقد‬ ‫هرگونه پوشش بیمه ای هستند جهت استفاده‬ ‫خود و خانواده هایشان در صندوق بیمه سالمت‬ ‫همگانی بصورت رایگان تحت پوشش قرار گیرند‬ ‫و از خدمات بیمه ای سازمان بیمه سالمت بهره‬ ‫مند شوند‪.‬‬ ‫عملیات گاز رسانی در دو روستای ابراهیم اباد و جعفراباداغاز شد‬ ‫عملیات گازرسانی به روستاهای ابراهیم‬ ‫اباد و جعفراباد از توابع شهرستان‬ ‫خوروبیابانک با اعتباری بالغ بر هشتاد‬ ‫میلیارد ریال با حضوراستاندار اصفهان‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان در حاشیه مراسم اغاز‬ ‫عملیات گاز رسانی به روستاهای ابراهیم اباد‬ ‫و جعفراباد خور و بیابانک با تاکید بر اهمیت‬ ‫جهاد خدمت رسانی به ویژه به مناطق کم‬ ‫برخوردار و حمایت همه جانبه مسئوالن‬ ‫ارشد استان برای رفع موانع محرومیت زدایی‬ ‫گفت‪ :‬با تامین اعتباراتی که در سفر اخیر‬ ‫رئیس جمهور به اصفهان در نظر گرفت ه شده‪،‬‬ ‫به زودی شاهد طرح گازرسانی به سمت انارک‬ ‫و چوپانان نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫در ادامه ابوالقاسم عسکری‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز استان اصفهان‪ ،‬بیان داشت‪ :‬در این طرح‬ ‫بیش از ‪ 14‬کیلومتر شبکه گذاری از نوع پلی‬ ‫اتیلن اجرا خواهد شد و بیش از ‪ ۲۰۰‬مشترک‬ ‫در منطقه کویری استان به تعداد مشترکین‬ ‫گاز دار استان اضافه خواهند شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح تا‬ ‫پایان سال تکمیل و به بهره برداری می رسد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر گازرسانی به شهرستان‬ ‫خور و بیابانک از طریق سی ان جی صورت‬ ‫می گیرد به این صورت که گاز فشرده ( سی‬ ‫ان جی) روزانه از طریق ‪ ۸‬دستگاه تانکر‪ ،‬از‬ ‫ایستگاه مادر واقع در نایین به خور و بیابانک‬ ‫حمل می شود و سپس از ایستگاه دختر با‬ ‫ظرفیت ‪۲‬هزار مترمکعب در ساعت(واقع در‬ ‫شهر خور) به شبکه شهر خور تزریق می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است‪ ،‬خور و بیابانک به مرکزیت‬ ‫شهر خور با وسعت افزون بر ‪ ۱۲‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع و ‪ ۲۰‬هزار نفر جمعیت در ‪۴۲۰‬‬ ‫کیلومتری شرق اصفهان‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫کل مساحت استان اصفهان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫این شهرستان دارای ظرفیت های گردشگری‪،‬‬ ‫بومگردی‪ ،‬صنایع معدنی و کشاورزی‪،‬‬ ‫دامپروری و‪...‬می باشد‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان‪:‬‬ ‫اصفهان بهترین میزبان برای جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان است‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری اصفهان درخصوص انتقادات‬ ‫وارد شده از سوی بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی درباره میزبانی شهر اصفهان‬ ‫از جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان می گوید‪ :‬گزارش‬ ‫و دفاعیات الزم از سوی شهرداری‬ ‫به بنیاد سینمایی فارابی ارسال شده‬ ‫و امیدواریم در این دوره نیز اصفهان‬ ‫میزبان این رویداد بین المللی باشد‪.‬‬ ‫در هفته های اخیر اخبار مختلفی‬ ‫در خصوص احتمال تغییر میزبانی‬ ‫سی وپنجمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان در وب سایت این‬ ‫جشنواره قرار گرفته است‪ .‬اخباری مبنی‬ ‫بر اینکه کارگروه ارزیابی و برنامه ریزی‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان با هدف ارائه پیشنهادات و‬ ‫برنامه ریزی درخصوص دوره های اتی این‬ ‫جشنواره مبتنی بر بهره مندی از تجارب‬ ‫گذشته‪ ،‬اسیب شناسی و ارزیابی نقاط ضعف‬ ‫و قوت ادوار ماضی و بهره گیری از نظرات‬ ‫هنرمندان‪ ،‬صاحب نظران و متخصصان این‬ ‫حوزه تشکیل شده و به زودی نظر خود‬ ‫را درباره انتخاب شهر میزبان از میان سه‬ ‫شهر کرمان‪ ،‬همدان و اصفهان به عنوان‬ ‫شهرهای متقاضی میزبانی‪ ،‬اعالم خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که به گفته مدیرکل‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬جابجایی مکان برگزاری این‬ ‫رویداد بین المللی در گذشته نتایج‬ ‫مطلوبی به دنبال نداشته و از سوی دیگر‬ ‫شهر اصفهان به دلیل برخورداری از‬ ‫ویژگی های شاخص در حوزه های مختلف‬ ‫به عنوان بهترین میزبان برای برپایی این‬ ‫جشنواره شناخته می شود‪.‬‬ ‫اصفهان اماده است!‬ ‫سیدعلی معرک نژاد در این باره می گوید‪:‬‬ ‫شهرداری اصفهان امادگی کامل خود‬ ‫برای برگزاری سی و پنجمین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫قبل از اغاز سال جاری اعالم کرده است‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬طبق قراردادی که در‬ ‫گذشته بین شهرداری اصفهان و بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی منعقد شده است‪ ،‬الزم‬ ‫بود پیشنهاداتی برای تفاهم نامه جدید‬ ‫از سوی شهرداری اصفهان به بنیاد فارابی‬ ‫ارسال شود که این اقدام انجام شده و از‬ ‫سوی دیگر طی یک نامه‪ ،‬امادگی کامل‬ ‫شهر و شهرداری اصفهان جهت برگزاری‬ ‫این رویداد توسط شهردار اصفهان اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫معرک نژاد از ارسال نامه ای از سوی‬ ‫شهرداری اصفهان به وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی نیز خبر داده و می گوید‪ :‬در‬ ‫این نامه اعالم شد که امادگی الزم برای‬ ‫برگزاری این رویداد فرهنگی در اصفهان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫معرک نژاد از برگزاری جلسات متعدد‬ ‫و اتاق فکرهای مختلف در مجموعه‬ ‫شهرداری اصفهان در خصوص جزئیات‬ ‫برگزاری این جشنواره نیز خبر داده و‬ ‫می افزاید‪ :‬تجارب و نظرات افراد ذینفع‬ ‫و مرتبط با حوزه های فرهنگی هنری و‬ ‫همچنین افرادی که در دوره های قبل‬ ‫در جریان برگزاری این جشنواره بودند‬ ‫را دریافت و در مورد ان گفتگو کردیم تا‬ ‫بتوانیم این رویداد را با باالترین میزان بهره‬ ‫مندی در اصفهان برگزار کنیم‪.‬‬ ‫همفکری با اعضای شورای شهر‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری اصفهان از برگزاری جلسه ای‬ ‫با حضور نمایندگان شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان در این باره خبر داده و می گوید‪:‬‬ ‫در این راستا جلسه ای با حضور محمد‬ ‫نورصالحی رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬فرزانه کالهدوزان عضو هیات‬ ‫رئیسه شورای اسالمی شهر‪ ،‬علی صالحی‬ ‫عضو هیات رئیسه و سخنگوی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان و علی قاسم زاده‬ ‫شهردار اصفهان داشتیم که خروجی ان‬ ‫تاکید هرچه بیشتر بر امادگی کامل شهر‬ ‫و شهرداری اصفهان بر برپایی این رویداد‬ ‫بین المللی بود‪.‬‬ ‫دفاعیات الزم برای بنیاد فارابی ارسال‬ ‫شده است‬ ‫اینکه شهرداری اصفهان دفاعیات الزم در‬ ‫خصوص ایرادات وارد شده از سوی بنیاد‬ ‫سینمایی فارابی را برای این بنیاد ارسال‬ ‫کرده‪ ،‬بخش دیگری از توضیحات معرک‬ ‫نژاد است که درباره ان توضیح می دهد‪:‬‬ ‫یکی از دغدغه های بنیاد سینمایی فارابی‬ ‫این است که چرا سهم اصفهان در این‬ ‫جشنواره زیاد است و اختیارات تهران‬ ‫باید بیشتر باشد و موضوع مهم تر اینکه‬ ‫می گویند تولید فیلمی در این چندسال‬ ‫اتفاق نیفتاده است! همچنین مدعی اند‬ ‫که اصفهان در چندسال گذشته به تعهدات‬ ‫خود عمل نکرده است‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬شهرداری اصفهان برای‬ ‫دفاع در برابر این ادعاها شواهدی را تهیه و‬ ‫برای بنیاد فارابی ارسال کرده و دفاعیات‬ ‫الزم را انجام داده است‪.‬‬ ‫شهرداری سهم خود در مشارکت با‬ ‫جشنواره را پرداخت کرده است‬ ‫معرک نژاد می افزاید‪ :‬جشنواره فیلم های‬ ‫کودکان و نوجوانان به عنوان یک رویداد‬ ‫بین المللی با مشارکت شهرداری برگزار‬ ‫می شود و ممکن است یک سازمان یا‬ ‫نهادی به دنبال این باشد که از طریق‬ ‫ان اسپانسر جذب کند که این کار طبق‬ ‫توافقنامه به صورت مشارکتی بوده است‪.‬‬ ‫وی تاکید می کند‪ :‬شهرداری اصفهان سهم‬ ‫خود در این مشارکت را پرداخت کرده‬ ‫و گزارش تمامی این هزینه ها برای بنیاد‬ ‫فارابی ارسال شده است‪ ،‬ولی انها انتظاراتی‬ ‫فراتر و نگاهی اسپانسری به فضای جشنواره‬ ‫دارند که این برای شهری مانند اصفهان به‬ ‫عنوان یک جهان شهر دور از واقعیت است و‬ ‫شان جشنواره هم نیست که چنین نگاهی‬ ‫به ان بشود‪.‬‬ ‫جابجایی مکان برگزاری جشنواره‬ ‫نتایج نامطلوبی دارد‬ ‫وی خاطرنشان می کند‪ :‬جابجایی مکان‬ ‫برگزاری جشنواره تجربه ناموفقی است‬ ‫که در دوره های قبل هم انجام و نتایج‬ ‫نامطلوب ان مشخص شده و از سوی دیگر‬ ‫اصفهان شهر متفاوتی است که این رویداد‬ ‫بین المللی با ان عجین شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری اصفهان می افزاید‪ :‬شعار‬ ‫«اصفهان من شهر زندگی» نیز محور‬ ‫عملکرد شهرداری اصفهان در این دوره‬ ‫است و بی شک برگزاری برنامه هایی‬ ‫همچون جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫در اولویت شهرداری قرار دارد‪.‬‬ ‫تمهیدات الزم برای پیشگیری از خسارت های باد شدید در البرز پیش بینی شود‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫البرز گفت‪ :‬با توجه به پیش بینی‬ ‫وزش باد شدید در این استان الزم‬ ‫است تمهیدات الزم برای پیشگیری از‬ ‫خسارت های ناشی از باد شدید انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫محمد رضا فالح نژاد روز دوشنبه در گفت‬ ‫و گو با ایرنا افزود‪ :‬تحلیل اخرین الگوهای‬ ‫پیش یابی حاکی از چینش قابل توجه فشار‬ ‫سطح زمین که به موجب ان با توجه به‬ ‫تداوم شرایط ناپایدار در بعضی ساعات‬ ‫وزش باد نسبتا شدید ‪ ،‬گرد و خاک ‪ ،‬گرد‬ ‫و غبار و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محکم کردن سازه های‬ ‫موقت ‪ ،‬تابلو های تبلیغاتی ‪ ،‬احتیاط در‬ ‫عبور از مجاورت ساختمان های نیمه کاره‬ ‫از جمله توصیه ها در این زمینه به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز‬ ‫بیان داشت‪ :‬همچنین به علت کاهش‬ ‫کیفیت هوا افراد اسیب پذیر شامل‬ ‫کودکان ‪ ،‬سالمندان و بیماران تنفسی از‬ ‫حضور بلند مدت در فضای باز خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امروز دوشنبه ‪ ۱۳‬تیرماه به دلیل کاهش‬ ‫کیفیت هوا تمام ادارات‪ ،‬بانک ها و مراکز‬ ‫اموزشی استان البرز تعطیل اعالم شد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مرگ‪ ،‬پایان کبوتر نیست‬ ‫ا ّما رزرو برای میهمان ویژه‬ ‫یادداشتی از دکترعلیرضا شهرستانی‬ ‫مرگ‪ ،‬رسم ناگزیر زیست انسانی است و ذکر فاتحه و سفرۀ خیرات‬ ‫اموات مرسوم دیگری است که پس از ان می اید و می باید ا ّما مرگ‪،‬‬ ‫پایان کبوتر نیست و از مصادیق همین امر‪ ،‬حسنات و صالحاتی‬ ‫است که سفرۀ خیرات‪ ،‬که بر اعمال فرد مرحوم منظور خواهد شد‪.‬‬ ‫همۀ ما مصادیقی از این تکریم و یادمان فرد متوفی را‬ ‫در ذهن داریم و مصادیق مورد اشارۀ راقم‪ ،‬ایین ترحیم‬ ‫زنده یاد مهندس علیرضا ازرمی ‪ -‬داماد چهره ی ماندگار‬ ‫زبان و ادبیات فارسی دکتر میرجالل الدین کزازی ‪ -‬است‪.‬‬ ‫در این ایین بخشی از سالن برای میهمانان ویژه رزرو شده بود‪ .‬شاید‬ ‫«رزرو برای میهمان ویژه» در مراسمی که یکی از مهم ترین کارکردهایش‬ ‫یاداوری فنای دنیا و عناوین دنیوی است‪ ،‬ناخوشایند به نظر اید!‬ ‫در برابر عبارت؛ رزرو‪ ،‬ذائقه ی بصری و مستعملمان چشم و دلمان‬ ‫به‬ ‫دیدن مسووالن‪ ،‬مشاهیر و هیئت همراه عادت کرده است! ان ها‬ ‫وارد می شوند‪ ،‬جایشان را پیدا می کنند و بعد ولوله ای می افتد؛‬ ‫بعضی از دور و بعضی از نزدیک قیام‪ ،‬سالم و عرض ارادت می کنند‪،‬‬ ‫فریاد تسلیت ها و عرض سالم ها در سالن می پیچد وهمه چیز ارام‬ ‫می گیرد تا ورود صاحب صندلی بعدی!‬ ‫همین فکرها و تصاویر در ذهنم جوالن می داد که سالن به احترام‬ ‫میهمانان ویژه قیام کرد‪.‬‬ ‫بیست کودک ِ ده دوازده ساله با شمایلی که نشان می داد از اهالی‬ ‫محرومان سرفراز کار هستند‪ ،‬وارد شدند‪.‬‬ ‫در این لحظات صحنه هایی شکل گرفت که با ورود مسووالن و‬ ‫مشاهیر قابل وصف نیست‪ ،‬میهمانان در حالی که اشک می ریختند‪،‬‬ ‫همگی به احترام این کودکان معصوم بلند شدند و با صلوات و‬ ‫احترام ورود انان را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫قلم و زبان قاصر از توصیف ان لحظه های اسمانی و مهربانی‬ ‫است‪ .‬برای لحظاتی نامۀ مبارک حضرت امیرالمومنین علی(ع) به‬ ‫عثمان بن حنیف انصاری و حساسیت فوق العاده امام(ع) بر ضرورت‬ ‫حضور فقرا بر سفره های اطعام از خاطرم گذشت‪.‬‬ ‫و اما‪...‬‬ ‫همۀ ما می دانیم‪ ،‬اموزش نوین دراستان کرمانشاه مدیون تالش ها و‬ ‫مجاهدات خاندان فرهنگ پرور کزازی است‪ ،‬این حرکت ستودنی نیز‪،‬‬ ‫درسی دیگر برای همۀ حاضران ان مجلس بود که منبعث از اموزه های‬ ‫ السالم) است‪.‬‬ ‫دینی و ترجمان سیرۀ تابناک معصومین(علیهم ّ‬ ‫چه خوب و پسندیده است که این سیره ی سنجیده ی خانوادۀ زنده‬ ‫یاد ازرمی برای همۀ ما الگو باشد که وجود فقرا‪ ،‬این ولی نعمتان‬ ‫جامعه؛ برکت سفرۀ ما باشد‪ ،‬اگر این توفیق بزرگ را یافتیم‪ ،‬باید‬ ‫بدانیم لبخند خداوند متعال را خواهیم دید‪.‬‬ ‫هر سفره ای که گسترده می شود ‪ ،‬بهانه ای برای حضور میهمانان‬ ‫ویژه است‪ .‬میهمان ویژه برای سفرۀ ختم‪ ،‬ولیمۀ حج و یا حتی‬ ‫سفره های شام و ناهار سادۀ کارمندی مان‪.‬‬ ‫حتماً نباید به انتظار مراسمی خاص نشست‪ ،‬می توانیم گاهی به‬ ‫اندازۀ یک نفر بیشتر تمهید غذا نمود و افتخار هم لقمه شدن با‬ ‫نیازمندی را حمایل داشت‪.‬‬ ‫در این روزهای سخت‪ ،‬باهم "هم سفره " باشیم و دیگران را نیز به‬ ‫این کار دعوت کنیم‪.‬‬ ‫تالش کنیم در روزهایی که شاید سفره های برخی از مردم کوچک تر‬ ‫حد ِ وسع ‪ ،‬وسعت بخشیده‪ ،‬مر ّوج‬ ‫شده است سرای دل هایمان را به ّ‬ ‫این فرهنگ از کرمانشاه‪ ،‬این چهرۀزیبای ایران اسالمی باشیم‪.‬‬ ‫یادم مترن ّم شد به رباعی فاخر استاد بیژن ارژن‪:‬‬ ‫ای کاش علی شویم و عالی باشیم‪/‬‬ ‫هم سفرۀ کاسۀ سفالی باشیم‪.‬‬ ‫چون س ّکه به دست کودکی برق زنیم‪/‬‬ ‫نان اور سفره های خالی باشیم‪.‬‬ ‫عملیات مرمت کاروانسرای تاریخی ینگی‬ ‫امام استان البرز اغاز شد‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان‬ ‫ساوجبالغ استان البرز از اغاز عملیات مرمت بنای تاریخی کاروانسرای‬ ‫ینگی امام در این شهرستان خبر داد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬رضا خلج روز‬ ‫دوشنبه به خبرنگاران گفت‪ :‬در این مرحله مرمت و بندکشی ضلع غربی‬ ‫کاروانسرای تاریخی ینگی امام در دستور کار قرار گرفته است‪.‬رئیس اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوجبالغ افزود‪ :‬با‬ ‫تامین اعتبارات در اینده بخش های دیگر این بنای ارزشمندتاریخی استان‬ ‫البرز نیز مرمت خواهد شد‪.‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬بنای تاریخی کاروانسرای‬ ‫تاریخی ینگی امام در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته و به عنوان‬ ‫پایلوت کاروانسراهای تاریخی جاده ابریشم شناخته می شود‪.‬‬ ‫کاروانسرای تاریخی ینگی امام مربوط به دوره تاریخی صفویه است‪.‬‬ ‫سارقان مامورنما در ساوجبالغ‬ ‫دستگیر شدند‬ ‫جانشین فرماندهی انتظامی البرز از دستگیری چهار سارق مامور نما با‬ ‫‪ ۳۰‬فقره سرقت در شهرستان ساوجبالغ خبر داد‪.‬به گزارش خبرنگار ایرنا از‬ ‫پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ محمد معظمی گودرزی روز دوشنبه اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬در پی وقوع چندین فقره سرقت از مردم در پوشش مامور پلیس‬ ‫در نواحی مختلف شهرستان ساوجبالغ‪ ،‬بررسی موضوع در دستورکار‬ ‫پلیس اگاهی این شهرستان قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬در بررسی های اولیه‬ ‫کاراگاهان مشخص شد سارقان با استفاده از یک دستگاه خودرو ‪۴۰۵‬‬ ‫سوژه های خود را که اغلب از سنین پایین و مسن بودند انتخاب کرده و‬ ‫با معرفی خود به عنوان مامور و تهدید ان ها اقدام به سرقت گوشی همراه‪،‬‬ ‫وجه نقد و اموال قیمتی طعمه ها می کردند‪.‬گودرزی خاطرنشان کرد ‪:‬‬ ‫کاراگاهان با انجام اقدامات اطالعاتی و تحقیقات میدانی و افزایش گشت‬ ‫های انتظامی در نقاط وقوع سرقت‪ ،‬موفق به شناسایی مخفیگاه متهمان‬ ‫در نقاط مختلف استان شده و در چندین عملیات غافلگیرانه‪ ،‬چهار متهم‬ ‫را دستگیر و به پلیس اگاهی منتقل کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با مالک ارزیابی سرقفلی‬ ‫اخیرا قضات سواالتی در خصوص حق دریافت سرقفلی مستاجر از معاونت حقوقی قوه قضائیه مطرح کردند‬ ‫که این معاونت در قالب نظریه مشورتی به انها پاسخ داده است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬اخیرا ً قضات سواالتی‬ ‫در خصوص حق دریافت سرقفلی و ارزیابی ان مطرح کردند که به شرح زیر است‪:‬در خصوص حق دریافت‬ ‫سرقفلی مستاجر موضوع تبصره‪ ۲‬ماده‪ ۶‬قانون روابط موجر و مستاجر مصوب‪ ،۱۳۷۶‬چنانچه مستاجری که‬ ‫به طریق صحیح شرعی‪ ،‬سرقفلی مغازه ای را از مالک (موجر) ان دریافت کرده است‪ ،‬مبادرت به تخلیه ملک‬ ‫موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند‪ ،‬در‬ ‫صورت طرح دعوی از سوی مستاجر جهت مطالبه این حق‪ ،‬بعد از مدت طوالنی از تاریخ خلف وعده توسط‬ ‫مالک (موجر)‪ ،‬ایا مالک در ارزیابی سرقفلی‪ ،‬روز تخلیه است یا روز پرداخت ان به مستاجر؟اوالً‪ ،‬در خصوص‬ ‫اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ‪ ،۱۳۷۶‬با توجه به ذیل تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۶‬این‬ ‫قانون‪ ،‬هنگام تخلیه‪ ،‬سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی‪ ،‬همه‬ ‫عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه ای که اگر قرار‬ ‫باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود‪ ،‬عرفاً به چه قیمتی واگذار می شود‪.‬ثانیاً‪ ،‬چنانچه زمان تخلیه به‬ ‫هر علتی‪ ،‬سرقفلی به قیمت عادله ان زمان پرداخت نشود‪ ،‬مالک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به‬ ‫رغم مطالبه در پرداخت ان تاخیر شده باشد‪ ،‬خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده ‪ ۵۲۲‬قانون‬ ‫ائین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ‪ ۱۳۷۹‬قابل مطالبه است‪.‬‬ ‫تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫بر لزوم شناسایی ساختمان های ناایمن‬ ‫استقبال دانش اموزان‬ ‫از اردوهای راهیان نور‬ ‫جایگاه شوراها و شهرداری ها‬ ‫باید تغییر کند‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم شناسایی ساختمان های ناایمن‪ ،‬توجه ویژه به‬ ‫فضای سبز و شفافیت در معامالت از سوی شهرداری تهران تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬پیرو تاکید حجت‬ ‫االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور پیرامون برگزاری نشست های مشترک با اعضای شورای اسالمی شهر و مدیران‬ ‫شهری پایتخت در راستای تشکیل کارگروه مرکزی احصاء مسائل و مشکالت و اصالح‬ ‫قانون و رویه های مرتبط با مدیریت شهری‪ ،‬جلسه ای با حضور خدائیان‪ ،‬شهردار تهران‬ ‫و برخی از معاونان وی برگزار شد‪.‬رئیس سازمان بازرسی در این نشست پیرامون مسائل‬ ‫مهمی از جمله شناسایی ساختمان های ناایمن و پیگیری برای ایمن سازی این نوع‬ ‫ساختمان ها‪ ،‬به بیان نکاتی پرداخت‪.‬وی در این دیدار به برخی از مناطق ناایمن تهران‬ ‫و ضرورت ایمن سازی انها از جمله بازار اشاره کرد و با بیان اینکه در بازار تهران به دلیل‬ ‫قدمت زیادی که دارد بعضا اصول شهرسازی‪ ،‬ایمنی و معماری به درستی رعایت نشده‪،‬‬ ‫نسبت به بروز حوادث احتمالی و تحمیل خسارات زیاد در صورت عدم توجه به این‬ ‫مقوله‪ ،‬هشدار داد‪.‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضرورت ورود دستگاه های متولی‬ ‫از جمله شهرداری و انجام اقدامات الزم برای ایمن سازی بازار را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از موضوعات مورد اشاره خدائیان در این نشست ورود شهرداری تهران به‬ ‫گودال های پرخطر در برخی از نقاط شهر و ایجاد ترک در ساختمان های مجاور به‬ ‫دلیل این گودال ها بود که در این راستا مقرر شد‪ ،‬شهرداری تهران اقدامات الزم را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫در جریان این نشست‪ ،‬رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیرامون نوسازی مترو و ناوگان‬ ‫س نیز نکاتی را مورد تاکید قرار داد‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫حمل و نقل شهری از جمله اتوبو ‬ ‫موضوعات مطرح شده از سوی رئیس سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬پیگیری اجرای ارای‬ ‫کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬بود‪ .‬وی با انتقاد از عدم اجرای ارای کمیسیون ماده صد‪ ،‬اعمال‬ ‫ت و سازهای غیرمجاز را خواستار شد و‬ ‫نظارت شهرداری تهران و جلوگیری از ساخ ‬ ‫گفت‪ :‬اجرای ارای کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬به طور ویژه دنبال شود‪.‬‬ ‫دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش اموزان گفت‪ :‬استقبال بی نظیر دانش‬ ‫اموزان از اردوهای راهیان نور پیامی جدی برای همه دست اندرکاران حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت است‪.‬حسین تاریخی دبیر کل اتحادیه انجمن های اسالمی دانش اموزان در‬ ‫حاشیه یادواره ملی شهدای دانش اموز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص‬ ‫برگزاری این یادواره گفت‪ :‬ویژگی این برنامه که ما را هم متعجب کرد استقبال عجیب‬ ‫دانش اموزان بود؛ پیش از این برخی از دست اندرکاران حوزه فرهنگی پیش بینی کرده‬ ‫بودند که نوجوانان با فضای جبهه و راهیان نور فاصله گرفته اند؛ از این فضای جهاد دور‬ ‫شدند و خیلی عالقه و رغبتی به حضور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس ندارند؛ ولی‬ ‫وقتی که برنامه راهیان نور قطعی شد و چند روز از مرحله ثبت نام گذشت؛ به نقطه ای‬ ‫رسیدیم که ما دیگر از ادامه ثبت نام جلوگیری کردیم؛ ما ظرفیت برنامه را تا ‪ ۲‬هزار‬ ‫نفر دیده بودیم اما دیگر توانایی میزبانی از دانش اموزان را نداشتیم و ناچار شدیم روی‬ ‫عدد ‪ ۱۵۰۰‬نفر برنامه ریزی را نهایی کنیم‪.‬تاریخی با بیان اینکه استقبال بی نظیر دانش‬ ‫اموزان از اردوهای راهیان نور پیامی جدی برای همه دست اندرکاران حوزه تعلیم و‬ ‫تربیت است؛ گفت‪ :‬شاید برخی از ما مسئولین ناامید شده باشیم اما دانش اموزان‬ ‫و نوجوانان اص ً‬ ‫ال ناامید نیستند و اتفاقاً انها بسیار پر انرژی و با انگیزه هستند؛ چه بسا‬ ‫انان از بسیاری از ما جلوتر حرکت کنند و همانطور که در دهه ‪ ۵۰‬نوجوانان و جوانان‬ ‫سرنوشت انقالب را رقم زدند امروز هم دهه هشتادی ها و دهه نودی ها امادگی این را‬ ‫دارند که حتی جدی تر و پررنگ تر برای انقالب اسالمی عمل کنند‪.‬دبیر کل اتحادیه‬ ‫انجمن های اسالمی دانش اموزان افزود‪ :‬در برنامه بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور‬ ‫تالش کردیم بتوانیم فرهنگ جهاد را در میان دانش اموزان احیا کنیم و روزهای دفاع‬ ‫مقدس را بار دیگر یاداوری کنیم که ان شااله دانش اموزان با امیدواری بیشتری به‬ ‫استان های خود بازگردند و در مدارس خود بدرخشند‪.‬وی با اشاره به طرح هر انجمن‬ ‫یک شهید که در سال تحصیلی گذشته اجرا شده بود گفت‪ :‬تالش ما این است که این‬ ‫طرح سال اینده تداوم پیدا کرده و در مدارس بیشتری تسری پیدا کند؛ ما شهدای‬ ‫دانش اموز زیادی داریم که اطالعات دقیق غیر از انها نداریم‪.‬‬ ‫شهردار تهران گفت‪ :‬باید ان چیزی که در قانون اساسی برای شهرداری ها‪ ،‬شوراها و‬ ‫دهیاری ها بیان شده‪ ،‬مدنظر قرار گیرد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬صبح‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۳‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬در همایش روز شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬ضمن تبریک سال روز‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها‪ ،‬افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب فرمودند که دوای دردهای کشور‬ ‫عمل به قانون اساسی است و می تواند بسیاری از مشکالت کشور را حل کند‪ .‬فصل هفتم‬ ‫قانون اساسی به شوراها اختصاص دارد و اصل ‪ ۱۰۰‬قانون اساسی اصل جامعی است که‬ ‫تکالیف متعددی را برای شوراها و منتخبین این شوراها در امورات اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬اموزشی و رفاهی بیان کرده و تسریع در این امورات را از شوراها‬ ‫خواسته و به مدد همراهی و همیاری مردم رقم زدن این تسریع را طلب کرده است‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به اینکه زمان تشکیل شوراها با یک تاخیر در نیمه دوم دهه ‪۷۰‬‬ ‫شکل گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی این شوراها پا به عرصه وجودی گذاشته اند که بسیاری از‬ ‫چارچوب های امورات کشور‪ ،‬شکل گرفته بود‪.‬وی با بیان اینکه یکی از اقداماتی که می تواند‬ ‫در دوره مدیریتی جدید رقم خورد‪ ،‬تغییر جایگاه شوراها و شهرداری ها و قرارگیری در‬ ‫مختصاتی است که در قانون اساسی مشخص شده است‪ ،‬افزود‪ :‬امروز عمده فعالیت شهرها‬ ‫توسط شهرداری ها در حال انجام است‪ .‬این در شرایطی است که در حال حاضر نگاه به‬ ‫شهرداری ها به عنوان یک نهاد خدماتی است درحالی که قانون اساسی خواستار یک نهاد‬ ‫خدمت گذار اجتماعی است تا بتواند در ابعاد مختلف امورات شهر مشارکت داشته باشد و‬ ‫گره از زندگی شهروندان باز کند‪.‬زاکانی با تاکید بر اینکه امروزه در شوراهای منتخب مردم‬ ‫و شهرداری ها ظرفیت بسیار باالیی وجود دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر به این امکانات و ظرفیت‬ ‫توجه شود‪ ،‬سطح خدمات مردمی افزایش خواهد یافت‪ .‬ان چیزی که تا امروز مغفول مانده‬ ‫توجه به مختصات قانون اساسی که شوراها فراهم کرده‪ ،‬است‪.‬شهردار تهران افزود‪ :‬یکی‬ ‫از نکاتی که گذشته در مجلس بیان کردم این بود که بخشی از وظایفی که در مجلس‬ ‫دنبال می شود وظیفه شوراها است‪ .‬باید ان چیزی که در قانون اساسی برای شهرداری ها‪،‬‬ ‫شوراها و دهیاری ها بیان شده‪ ،‬مدنظر قرار گیرد؛ سپس به مدیریتی کمک کنیم که به‬ ‫انسجام ظرفیت ها به منظور رشد خدمات دهی به مردم کمک می کند‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫مصاحبه با قطار سانحه دیده‬ ‫مشهد ‪ -‬یزد!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫گفتگو‬ ‫پاسداشت زبان فارسی پاسداشت‬ ‫فرهنگ مشترک یک ملت است‬ ‫شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا‪ ،‬در جهت نگهبانی‪ ،‬توسعه و ترویج زبان‬ ‫فارسی‪ ،‬نخستین جشنوارۀ ملی «ایین سخن» را برگزار می کند‪.‬‬ ‫دکترمحمد جعفر محمدزاده مدیر رادیو ایران و رییس شورای پاسداشت زبان فارسی‬ ‫معاونت صدای رسانه ملی در گفتگو با سپهر ایرانیان گفت‪ :‬در چند سال گذشته در‬ ‫رادیو ایران‪ ،‬پویش «ایین سخن» برای پاسداری از زبان فارسی برگزارشده است؛ از دو‬ ‫سال گذشته به دلیل اهمیت پاسداری از زبان فارسی شورای پاسداشت زبان فارسی‬ ‫معاونت صدا برنامه های منسجمی را در سطح معاونت تدارک دید و «ایین سخن» فراتر‬ ‫از یک پویش و یک شبکه به سطح یک جشنواره ملی ارتقا یافت‪.‬‬ ‫جشنواره امسال در سطح ملی و به از چندماه پیش مقدمات کار را اغاز کرد و روز‬ ‫‪ 14‬تیر همزمان با روز قلم برای برگزاری مراسم پایانی نخستین جشنواره ملی «ایین‬ ‫سخن» در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫مدیر رادیو ایران بیان کرد‪ :‬پاسداشت زبان فارسی‪ ،‬پاسداشت فرهنگ مشترک یک ملت‬ ‫است زیرا فرهنگ یک ملت در زبانش تجلی و تبلور می یابد و رسانه امکانی برای ان‬ ‫است که جلوه های این فرهنگ مشترک و دیرپا در ان دیده و شنیده شود‪.‬‬ ‫محمدزاده ادامه داد که زبان فارسی میراث ارجمند نیاکان ماست‪ ،‬وقتی از زبان پارسی‬ ‫سخن می گوییم ؛ بر کارکرد ربط دهندگی این زبان هم تاکید داریم و نشان می دهیم‬ ‫که چگونه زبان فارسی یک ملت را با گذشته خود و نیز امروز به هم پیوند داده است‪.‬‬ ‫دکتر محمدزاده افزود‪ :‬زبان فارسی به طور مستقیم به هویت ملی ایران پیوند خورده‬ ‫است و بر همه دغدغه مندان ایران است که پاسدار زبان فارسی باشند‪.‬‬ ‫رییس شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫زندگی مردم امروز از طریق رسانه به هم پیوند خورده است و رسانه به ویژه رسانه‬ ‫ملی وظیفه دارد این عامل پیوند و اتصال را به درستی بیان کند و به زیبایی به ظهور‬ ‫برساند و برای زبان ملی اموزگاری کند‪.‬این استاد دانشگاه زبان و ادبیات فارسی در‬ ‫پایان هدف از برگزاری جشنواره «ایین سخن» را چنین برشمرد‪ :‬یکی تبادل تجربه‬ ‫میان برنامه سازان رادیو و دیگری معرفی بهترین ها و درست ترین سرمشق های زبان‬ ‫فارسی است ‪.‬دکتر محمد زاده در پایان یاداور شد‪ :‬مراسم اختتامیه نخستین جشنواره‬ ‫ملی ایین سخن با سخنرانی دکتر غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و‬ ‫ادبیات فارسی‪ ،‬بخشی زاده معاون صدا و مسئوالن ارشد رسانه ملی و با حضور جمعی‬ ‫از فرهیختگان و استادان زبان و ادبیات فارسی از فرهنگستان و مراکز علمی و پژوهشی‬ ‫زبان وادبیات فارسی‪ ،‬مهمانانی از کشورهای فارسی زبان‪ ،‬پیشکسوتان رادیو سه شنبه‬ ‫‪ ۱۴‬تیر ماه‪ ،‬هم زمان با بزرگداشت روز قلم در استودیوی شماره یک ساختمان شهدای‬ ‫رادیو برگزار می شود‪.‬‬ ‫برای بهبود شرایط تهران باید فکر کنیم‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬برای بهبود وضعیت شرایط تهران و حل مشکالت‬ ‫زیست محیطی ان باید فکری داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در مراسم افتتاح‬ ‫نمایشگاه شهرهای خواهرخوانده و توانمندی مدیریت شهری تهران گفت‪ :‬هوای الوده‬ ‫تهران‪ ،‬ترافیک و بافت فرسوده از جمله مشکالت تهران هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تهران در اولین تصاویری که از ان نقاشی شده است باغ شهر بوده است‬ ‫اما متاسفانه امروز کمتر این باغ ها را می بینم و دلیل ان هم سبک زندگی شهروندان ما‬ ‫است‪.‬چمران گفت‪ :‬اینکه از ابتدای سال ما تنها دو روز پاک داشته ایم بسیار بد است و‬ ‫وقتی اب ها را برای سد سازی از سمت ترکیه می بندند ریزگردها وارد ایران می شوند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه امکانات تهران بسیار فراوان است گفت‪ :‬در تهران‬ ‫خانه ها با معماری های قدیمی بسیاری وجود دارد و برای گردشگری ایران بسیار مناسب‬ ‫است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬ما باید فکری عمیق برای بهبود شرایط تهران داشته باشیم و‬ ‫انجام این کار به کمک شرکت های دانش بنیان محقق می شود زیرا این شرکت ها هیچ‬ ‫الودگی زیست محیطی ندارند‪.‬‬ ‫چرایی نارضایتی مردم از عملکرد پلیس در مبارزه با مواد مخدر‬ ‫معاون عملیات پلیس تهران بزرگ‪،‬‬ ‫به چرایی نارضایتی مردم از عملکرد‬ ‫پلیس در مبارزه با مواد مخدر پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬یکی از دالیل نارضایتی مردم‬ ‫وجود خرده فروشانی است که باید در‬ ‫اردوگاه باشند نه شهر!‬ ‫سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در گفتگو با‬ ‫خبرنگار مهر اظهارداشت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫و پلیس در زمینه مبارزه با مواد مخدر‬ ‫عملکرد قابل قبولی دارد‪ .‬اما چند موضوع‬ ‫است که شاید سبب نارضایتی مردم در‬ ‫این زمینه باشد‪.‬وی با اشاره به اینکه پلیس‬ ‫از مرز تا پایتخت در حال مبارزه با توزیع‬ ‫مواد مخدر است‪ ،‬افزود‪ :‬ماده ‪ ۸ ،۴‬و حتی‬ ‫ماده ‪ ۱۶‬قانون مبارزه با مواد مخدر سبب‬ ‫برخی از نارضایتی ها در زمینه مبارزه با‬ ‫مواد مخدر می شوند؛ به عنوان پلیس تالش‬ ‫می کرد و معتادان متجاهر را جمع می کرد‬ ‫اما متاسفانه باید طبق قانون انها را نهایتاً‬ ‫‪ ۶‬ماه نگهداری می کرد که این کار تمام‬ ‫وقت و هزینه را به هدر می داد چراکه مدت‬ ‫زمان ‪ ۶‬ماه برای ترک اعتیاد و بازپروری‬ ‫یک معتاد مناسب نیست‪.‬به دلیل نبود‬ ‫اردوگاه نمی توان با خرده فروشان مواد‬ ‫مخدر برخورد کردمعاون عملیات پلیس‬ ‫تهران بزرگ گفت‪ :‬ماده ‪ ۴۲‬قانون مبارزه‬ ‫با مواد مخدر می گوید بخشی از محکومان‬ ‫مواد مخدر باید در اردوگاه ها باشند اما به‬ ‫دلیل عدم وجود این اردوگاه ها نمی شود با‬ ‫این محکومان برخورد کرد و چرخه برخورد‬ ‫با این مجرمان ناقص می ماند‪.‬حسنوند با بیان‬ ‫اینکه اگر این ماده قانون ها اصالح شوند‬ ‫شاهد مناسب سازی چرخه مبارزه با مواد‬ ‫مخدر هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬به رغم موفقیت های‬ ‫خوبی که در زمینه مبارزه با خرید و فروش‬ ‫و قاچاق مواد مخدر داشته ایم متاسفانه در‬ ‫زمینه پیشگیری از اعتیاد ضعف داریم‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در حوزه اگاه سازی خانواده‬ ‫در مورد اعتیاد هم عملکرد قابل قبول و‬ ‫شایسته ای نداشته ایم‪ ،‬گفت‪ :‬باید در تمامی‬ ‫ابعاد حتی کمک از رسانه و وزارت خانه های‬ ‫مربوطه مانند اموزش و پرورش و علوم ورود‬ ‫کرد تا بتوان این ضعف ها را جبران کرد‪.‬‬ ‫رئیس سابق پلیس مبارزه با مواد مخدر‬ ‫تهران بزرگ با اشاره به اینکه قانون ‪۱۷‬‬ ‫دستگاه را در امر پیشگیری و ترک اعتیاد‬ ‫مسئول کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬این دستگاه ها‬ ‫باید همزمان با هم در این راه تالش کنند تا‬ ‫بتوان نتیجه شایسته ای گرفت و زحمات و‬ ‫تالش های دستگاه دیگر به هدر نرود‪.‬‬ ‫حسنوند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫چرا مردم در شهر تهران از عملکرد پلیس‬ ‫در مقابله با معتادان ناراضی هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یک بخشی از این افراد معتادان متجاهر رها‬ ‫شده هستند که بارها اعالم شده است اینها‬ ‫‪ ۹‬هزار نفر هستند و طرفیتی برای نگهداری‬ ‫تمام این افراد وجود ندارد‪.‬‬ ‫خرده فروشان مواد مخدر با هر گرم‬ ‫مواد مخدری که دارند به زندان بروند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بخش دیگری که موجب‬ ‫نارضایتی شهروندان تهرانی شده است‬ ‫فروشندگان خرده مواد مخدر هستند‪ ،‬تقاضا‬ ‫داریم که این افراد با هر چند گرم مواد‬ ‫مخدری که دستگیر می شوند زندانی شوند‬ ‫تا نتوانند به جامعه برگردند و به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪.‬معاون عملیات پلیس‬ ‫تهران بزرگ با بیان اینکه درخواست ها‬ ‫و گالیه های مردم در زمینه برخورد با‬ ‫معتادان و فروشندگان مواد مخدر به حق‬ ‫است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مسئوالن از جمله شهردار‬ ‫و استاندار تهران قول داده اند تا افزایش‬ ‫ظرفیت چشمگیری در حوزه معتادان‬ ‫متجاهر ایجاد شود تا دیگر در شهر شاهد‬ ‫حضور این افراد نباشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری چی چی نیوز‪ ،‬برخورد قطارها با اشیاء روی ریل‬ ‫یکی از سوانح شبکه حمل و نقل ریلی محسوب می شود که حتی‬ ‫ممکن است در پارک ملت مشهد هم به وقوع بپیوندد و پدیده عجیبی‬ ‫نیست‪ .‬در کشور ما هم هر از گاهی شاهد بروز چنین حوادثی هستیم‬ ‫که نمونه اخیر ان در قطار مشهد ‪ -‬یزد رخ داد‪.‬‬ ‫به منظور اشنایی بیشتر با ابعاد این ماجرا گفتگوی کوتاهی با قطار‬ ‫حادثه دیده مشهد ‪ -‬یزد انجام داده ایم که حاوی نکات قابل تاملی‬ ‫است‪:‬‬ ‫– لطفاً خودتان را معرفی بفرمائید‪.‬‬ ‫– قطار مسافربری مشهد – یزد هستم با یک عمر سابقه در جابجایی‬ ‫مسافران‪.‬‬ ‫– از روز حادثه بگوئید‪.‬‬ ‫ داداش واسه ما داستان نشه از نون خوردن بیفتیم هر چند ما دیگه‬‫به اخر خط رسیدیم؟!‬ ‫ نه پدر جان مگه با قطار تبریز – مشهد مصاحبه کردیم اتفاقی‬‫واسش افتاد؟ تازه هنوز مقصران اون حادثه بعد از ‪ 6‬سال مشخص‬ ‫نشدن!‬ ‫ خوب خیالم راحت شد‪ .‬حقیقت امر ساعت هفت و بیست دقیقه‬‫بود که ما از مشهد راه افتادیم‪ .‬ساعت ‪ ۳:۲۵‬رسیدیم ایستگاه طبس و‬ ‫مطابق برنامه‪ ،‬مامورین راهبر و رئیس قطار تعویض و قطار با دریافت‬ ‫حکم احتیاط در ساعت ‪ ۳:۳۵‬به مقصد یزد راه افتادیم‪ .‬پنج و نیم‬ ‫ایستگاه عباس اباد بودیم و از اونجا راه افتادیم سمت ریزو ‪ ...‬بالک‬ ‫عباس اباد‪ -‬ریزو‪ ،‬قوس و ترانشه رو که رد کردم بیل مکانیکی رو دیددم‪.‬‬ ‫ چرا همون موقع ترمز نکردی؟‬‫ اقای سعیدی ترانشه محل کاهش سرعت فقط ‪ 2000‬متر طول‬‫داشت‪ .‬این الکردار دوچرخه ‪ 28‬که نیست بشه با ترمز جلو هم نگهش‬ ‫داشت‪ .‬قطار چند صد تن وزن داره‪ .‬خالصه چون فاصله نزدیک بود‬ ‫قسمت فوقانی لکوموتیو با بوم بیل مکانیکی که در حال چرخش برای‬ ‫خارج شدن از روی خط بود‪ ،‬برخورد کرد و بیل مکانیکی واژگون شد‬ ‫و همزمان با سالن های قطار برخورد کرد که به دلیل سرعت قطار و‬ ‫ناپایدار بودن خط در محل‪ ،‬سالن های دوم و سوم و چهارم واژگون و‬ ‫سالن های ‪ ۵‬الی ‪ ۸‬نیز از خط خارج و قطار هم حدود ‪ ۲۲۰‬متر از محل‬ ‫برخورد متوقف شد‪ .‬این بود کل داستان ‪...‬‬ ‫برای پیشگیری از این حوادث چکار باید کرد؟‬ ‫– االن تو دنیا دارن از سیستم ‪ AWD‬استفاده می کنن برای کنترل‬ ‫قطار ها‪.‬‬ ‫– سیستم ‪ AWD‬چگونه کار می کند؟‬ ‫– فرض کنید که قطار در یک محدوده مسیر عالیمی به محل خطر‬ ‫مانند ایستگاه سوزن و یاشکستگی ریل نزدیک گردد و به علت عدم‬ ‫وجود عالیم نحوه عملکرد لکوموتیوران مشخص نباشد‪ .‬در این صورت‬ ‫تجهیزات زمینی سیستم کنترل اتوماتیک قطار قبل از محدوده خطر‬ ‫نصب شده که پس از عبور قطار از روی انها بخش داخل قطار سیستم‬ ‫مذکور هشدار الزم جهت اگاهی لکوموتیوران از وجود خطر را اعالم‬ ‫می کند‪ .‬پس از ان سیستم داخل قطار منتظر یک پاسخ از طرف‬ ‫لکوموتیوران به منظور اطمینان یافتن از هوشیاری وی می ماند (این‬ ‫پاسخ می تواند به صورت فشار دکمه ای توسط لکوموتیوران پس از‬ ‫اعالم هشدار توسط سیستم داخل قطار تعریف گردد) چنانچه پس از‬ ‫مدت معینی سیستم پاسخی را دریافت نکند لکوموتیوران غیر هوشیار‬ ‫تشخیص داده شده و با اعمال ترمز اضطراری قطار متوقف می شود‪.‬‬ ‫متوجه شدین؟ تازه این مدلشه‪ .‬انواع و اقسام سیستم های کنترل‬ ‫ابداع شده‪.‬‬ ‫– سخن پایانی‬ ‫– ما که دیگه به اخر خط رسیدیم ولی قبول کنیم مدیریت تو دنیا‬ ‫بر اساس علم روز پیش می ره و به هر کسی مدیریت تعارف نمی کنن!‬ ‫با انداختن همه تقصیرها گردن یک نفر یا عامل انسانی کار پیش نمی‬ ‫ره و باید ساختار مدیریتی رو اصالح کنیم‪ .‬باید قبول کنیم استفاده از‬ ‫سیستم های پیشرفته‪ ،‬رعایت ایمنی‪ ،‬داشتن پزشک در قطار‪ ،‬ایجاد‬ ‫سیستم اطفای حریق پیشرفته‪ ،‬اموزش به مردم و … نیاز است‪ .‬خدا‬ ‫وکیلی خنده داره که با این همه تجهیزات پیشرفته که برای کنترل‬ ‫و توقف قطار ها تعبیه شده قطار با بیل مکانیکی تصادف کنه ولی چه‬ ‫میشه کرد؟!‬ ‫فعالیت مجدد‬ ‫بزرگ ترین نهالستان کشور‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫دادستان دماوند از احیای نهالستانی با تولید ‪ ۲۵۰‬هزار اصله‬ ‫نهال در سال و متوقف نشدن فعالیت ان در این شهرستان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫دادستانی تهران به موضوع فعالیت مجدد بزرگ ترین نهالستان‬ ‫کشور ورود کردبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬محمدتقی‬ ‫تقی زاده بیان کرد‪ :‬در راستای منویات مقام معظم رهبری و‬ ‫تحقق شعار سال مبنی بر تولید‪ ،‬دانش بنیان و اشتغال افرین و‬ ‫حمایت از صنعت کشاورزی‪ ،‬از یک واحد نهالستان پایه رویشی‬ ‫با ظرفیت تولید ‪ ۲۵۰‬هزار اصله نهال در سال بازدید شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واحد بزرگترین واحد تولید نهال های پایه رویشی‬ ‫شناسنامه دار بانک ژنتیک درختان مثمر در سطح شهرستان‪،‬‬ ‫استان و کشور است که صادرات اصله های نهال به کشور های‬ ‫مختلف را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫دادستان دماوند تصریح کرد‪ :‬این واحد به علت عدم تامین و‬ ‫در اختیار قرار دادن اب کافی به منظور حفظ نهال های موجود‬ ‫تا اماده شدن برای برداشت نهایی در حال تعطیلی و توقف بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با انجام کارشناسی دقیق موضوع و بازدید میدانی و‬ ‫حضور در محل مذکور و بررسی سوابق فعالیت حدودا ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫نهالستان با صدور دستورات قاطع قضایی و رفع اختالف فی‬ ‫مابین مستاجر جدید باغستان و موجران اداره اموزش و پرورش‬ ‫شهرستان و جهاد کشاورزی شهرستان‪ ،‬بدون تشکیل پرونده‬ ‫قضایی منتهی به فعالیت مجدد و از ورود ضرر و زیان جبران‬ ‫ناپذیر به نهالستان مذکور جلوگیری شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫وزیر صنعت روسیه با استقبال از پیوستن جمهوری اسالمی ایران به «بریکس»‪ ،‬توانمندی باالی ایران‬ ‫در زمینه علم و فناوری را برای کشور های عضو مفید دانست‪.‬وزیر صنعت روسیه با استقبال از پیوستن‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به «بریکس»‪ ،‬توانمندی باالی ایران در زمینه علم و فناوری را برای کشور های عضو‬ ‫مفید دانست‪.‬دنیس مانتوروف وزیر صنعت و تجارت فدراسیون روسیه گفت‪ :‬از ورود ایران و ارژانتین به‬ ‫بریکس حمایت می کنیم و این امر از نظر تبادل فناوری و ایجاد زنجیره های همکاری جدید مفید خواهد‬ ‫«حمله به تیم مذاکره کننده»؛پاس گل‬ ‫اصالح طلبان به حریف در دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫در حالی که مذاکرات برای لغو تحریم ها و انتفاع کشورمان از منافع‬ ‫اقتصادی در روزهای اوج خود قرار دارد‪ ،‬برخی از طیف های سیاسی‬ ‫داخلی فشار رسانه ای علیه تیم ایرانی را تشدید کرده اند!‬ ‫محمد مهاجرانی‪ :‬خسارت «شعورزدایی از سیاست خارجی» کمتر‬ ‫از اسیب «شعارزدگی در سیاست خارجی» نیست! این جمله بخشی‬ ‫از سخنرانی علی باقری کنی رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان در‬ ‫مذاکرات رفع تحریم ها در تاریخ ‪ ۲۶‬خرداد سال جاری در مجمع‬ ‫عمومی کانون دانشگاهیان ایران اسالمی بود که وی بخشی از ان را در‬ ‫صفحه مجازی خود در توئیتر منتشر کرد‪ .‬تقریباً از همین تاریخ موج‬ ‫سنگینی از تخریب و هجمه علیه باقری اغاز شد و این روزها به نقطه ی‬ ‫اوج خود رسیده است‪.‬‬ ‫عالوه بر تخریب ها‪ ،‬شایعاتی نیز مبنی بر وجود اختالف نظر بین «علی‬ ‫باقری» و «حسین امیرعبدالهیان» وزیر امور خارجه کشورمان در فضای‬ ‫مجازی مطرح شد که رئیس دستگاه دیپلماسی‪ ،‬تلویحاً این موضوع را‬ ‫تکذیب کرد و در صفحه شخصی خود‪ ،‬نوشت‪ :‬دکتر باقری با جدیت‬ ‫و در هماهنگی کامل با اینجانب به مذاکراتِ منطقی‪ ،‬مستدل و فعال‬ ‫برای لغو تحریم ها ادامه می دهد‪ .‬ما با قدرت و منطق به تالش ها ادامه‬ ‫می دهیم‪ .‬واقع بینی امریکا و اخذ تضمین پایدار در نفع کامل اقتصادی‬ ‫ایران از توافق‪ ،‬می تواند نتیجه مذاکرات را ثمر بخش کند‪.‬‬ ‫اما اصل ماجرا چیست؟ پس از انکه امریکا در اخرین روزهای سال‬ ‫گذشته و در جریان مذاکرات وین با طرح موضوعات جدید و منافی با‬ ‫منافع کشورمان‪ ،‬لحظات اخر ترمز مذاکرات را کشید و مانع به سرانجام‬ ‫رسیدن توافق شد‪ ،‬با تمام توان برای شکست مقاومت و دست کشیدن‬ ‫ایران از مطالبات به حق خود وارد عمل شد‪.‬‬ ‫در این مدت سه ماهه که مذاکرات وین متوقف بود‪ ،‬طرف امریکایی با‬ ‫شگردهای مختلفی از جمله تعیین ضرب االجل های نمایشی‪ ،‬قطعنامه‬ ‫اژانس بین المللی انرژی اتمی و کمک به رژیم صهیونیستی در انجام‬ ‫عملیات تروریستی‪ ،‬انتظار داشت ایران در اولین جلسه پس از توقف‬ ‫گفتگوها به یک باره تمام توقعات غرب را براورده سازد‪.‬‬ ‫در همین راستا «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا‬ ‫روز شنبه (‪ ۴‬تیر) به همراه معاون خود «انریکه مو را» به تهران سفر‬ ‫کرد و پس از نشست چهار ساعته با «امیرعبدالهیان» خبر از اغاز مجدد‬ ‫مذاکرات در یک ُفرمت جدید و در یکی از کشورهای همسایه ی ایران‬ ‫یعنی قطر‪ ،‬داد‪.‬‬ ‫بورل در جریان این سفر‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است بعد از سفر من مذاکره ادامه‬ ‫یابد و تیم من به عنوان تسهیل کننده بین ایران و امریکا خواهند بود تا‬ ‫مسائل باقیمانده را رفع کنیم‪ .‬رسیدن به توافق بسیار مهم است‪ .‬بر اساس‬ ‫متنی که روی میز گذاشتیم و اینکه برای همه ما‪ ،‬ایران و کل دنیا و اروپا‬ ‫و کل جهان مهم است که توافقی درباره برجام داشته باشیم‪.‬‬ ‫بخش دیگری از پازل امریکایی ها در مجموعه ی فشار حداکثری علیه‬ ‫ملت ایران و در نهایت به زانو افکندن تیم مذاکره کننده کشورمان برای‬ ‫پذیرش خواسته های نامشروع ان ها‪ ،‬حمله به رئیس هیئت مذاکره کننده‬ ‫کشورمان از طریق فضاسازی رسانه ای است‪ .‬این خط عملیات رسانه ای‬ ‫که متاسفانه سهوا ً به برخی از رسانه های داخلی نیز سرایت کرده است‪،‬‬ ‫هدفی جز تاثیر منفی بر روی باقری برای مسامحه سریع در برابر مطالبات‬ ‫ملت ندارد‪.‬مطالبی با مضمون لزوم تغییر در تیم مذاکره کننده کشورمان‬ ‫در حالی مطرح می شود که مذاکرات در جریان است و بارها مقامات‬ ‫عالی سیاسی کشورمان به صراحت اعالم کرده اند که مذاکرات برای لغو‬ ‫تحریم ها توسط وزارت امور خارجه و با راهبری شورای عالی امنیت ملی‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬به بیانی دیگر باقری مجری سیاست های عالی نظام در‬ ‫مذاکرات است‪.‬از طرف دیگر‪ ،‬اگر تغییر در تیم مذاکره کننده چاره ساز‬ ‫بود‪ ،‬توافق در بازه ی زمانی که سید عباس عراقچی در دولت گذشته‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دولت «بایدن» که‬ ‫عهده دار این پرونده بود‪ ،‬توافق حاصل می شد‪.‬‬ ‫وعده ی بازگشت به برجام پس از حضور در کاخ سفید را بر زبان داشت‪،‬‬ ‫ترامپ تروریست در‬ ‫پس از حضور در مسند ریاست جمهوری‪ ،‬میراث دار‬ ‫ِ‬ ‫استمرار تحریم های ظالمانه علیه ایران شد‪ .‬این موضوع نشان می دهد‪،‬‬ ‫برای دولت ایاالت متحده تفاوتی بین ایرانیان وجود ندارد و ان ها در میز‬ ‫مذاکره صرفاً به دنبال جلوگیری از توفیقات ایران هستند‪.‬پس از توافق‬ ‫«بورل» و «امیرعبدالهیان» برای از سرگیری مذاکرات در دوحه‪ ،‬این‬ ‫مذاکرات در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته ی گذشته در دوحه‬ ‫پیگیری شد و هیئت مذاکره کننده کشورمان با اتخاذ مواضع اصولی از‬ ‫مطالبات به حق ایران برای انتفاع اقتصادی از توافق احتمالی‪ ،‬دفاع کرد‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬حسین امیرعبدالهیان وزیر امور خارجه کشورمان نیز‬ ‫در تماس تلفنی با شیخ «محمد بن عبدالرحمن ال ثانی» وزیر امور‬ ‫خارجه قطر‪ ،‬با بیان اینکه ارزیابی ما از مذاکرات دوحه مثبت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای رسیدن به توافقی خوب‪ ،‬قوی و پایدار جدی هستیم و در‬ ‫صورت واقع بینی امریکا‪ ،‬توافق دست یافتنی است‪.‬وزیر خارجه قطر‬ ‫نیز که کشورش میزبان این دور از مذاکرات سه جانبه غیر مستقیم‬ ‫بین ایران و امریکا و با تسهیل گری اتحادیه اروپا بود‪ ،‬روند مذاکرات را‬ ‫سازنده و مثبت خواند‪.‬علی باقری رئیس هیئت مذاکره کننده کشورمان‬ ‫نیز روز یک شنبه در حاشیه چهارمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر‬ ‫امریکایی از دیدگاه مقام معظم رهبری در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬زمان‬ ‫و مکان مذاکرات بعدی در تبادالت ما و اقای مو را وجود دارد و در حال‬ ‫نهایی سازی است‪.‬منظومه ی رخدادهای اخیر‪ ،‬نشانه ای از اتفاق ناامید‬ ‫کننده و توقف مذاکرات در دوحه ندارد‪ ،‬اما از انجایی که رسانه ها و‬ ‫کاربران داخلی در غیاب تیم اطالع رسانی وزارت امور خارجه‪ ،‬دسترسی‬ ‫اسانی به روند مذاکرات ندارند‪ ،‬به ناچار سراغ صفحات مجازی تعدادی‬ ‫از خبرنگاران خارجی می روند‪ .‬این چند خبرنگار خارجی زرنگ نیز با‬ ‫درک این موضوع‪ ،‬عمده فعالیت رسانه ای خود را بر روی اخبار مذاکرات‬ ‫متمرکز کردند و از این طریق بازار پُر مشتری در بین کاربران ایرانی‬ ‫برای خود برپا کردند!این خبرنگاران در فضای مذاکرات دوحه حضور‬ ‫نداشتند‪ ،‬اما از همان ابتدا با انتشار مطالب گسترده‪ ،‬مورد استناد برخی‬ ‫از کاربران و کانال های مجازی ایرانی قرار گرفتند‪ .‬برای مثال خبرنگار‬ ‫روزنامه ی «وال استریت ژورنال» در همان لحظات اولیه اغاز مذاکرات‬ ‫بورل و امیرعبدالهیان به دنبال روایت منفی از مذاکرات بود و با استناد‬ ‫به یک عکس‪ ،‬فضای مذاکرات را ناامید کننده توصیف کرد‪.‬‬ ‫بدون شک اگر محوریت اطالع رسانی در اختیار وزارت امور خارجه باشد‪،‬‬ ‫غرب از طریق شبکه ی رسانه ای خود و اندک خبرنگاران فرصت طلب‬ ‫خارجی‪ ،‬نمی تواند به راحتی و با انتشار روایت های متناقض بر معادالت‬ ‫اقتصادی و سیاسی داخلی تاثیرگذار باشد‪ .‬امید است با حضور ناصر‬ ‫کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه‪ ،‬این اتفاق حیاتی رقم خورد‪.‬‬ ‫استقبال روسیه از پیوستن ایران به «بریکس»‬ ‫بود‪.‬وی به توانمندی های ایران در زمینه علم و فناوری و نیز دانش روز دنیا در حوزه های مختلف‪ ،‬به ویژه‬ ‫در زمینه صنعت اشاره و تاکید کرد‪:‬ایران با اقتصادی بزرگ و توانایی فناورانه می تواند به شکوفایی بریکس‬ ‫کمک کند‪.‬هفته گذشته و در جریان برگزاری اجالس سران اتحادیه بریکس‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫ارژانتین خواستار پیوستن به بریکس شدند‪.‬وزیر صنعت روسیه در حاشیه نمایشگاه فناوری ایینوپروم که‬ ‫در یکاترینبورگ در حال برگزاری است گفت‪ :‬روسیه از ورود ایران به این اتحادیه حمایت می کند‪ ،‬چرا‬ ‫که این یک همکاری صنعتی متقابل است‪.‬وی افزود‪ :‬در هر یک از کشور های تعیین شده‪ ،‬صنعت توسعه‬ ‫یافته است و از نظر تبادل فناوری و ایجاد زنجیره های ارزش افزوده تعاونی جدید به سود منافع اقتصادی‬ ‫و صنعتی دو کشور خواهد بود‪ .‬مانتوروف تاکید کرد‪ :‬در نمایشگاه بین المللی یکاترینبورگ روسیه نیز‬ ‫نمایندگان ایران با ارائه دستاورد های نوین فناورانه حضور دارند و این فرصتی مناسب برای جایگزین کردن‬ ‫ایران به جای شرکت های غربی‪ ،‬در زمینه قطعات‪ ،‬مواد اولیه و دانش پیشرفته صنعتی است‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫رئیسی‪:‬‬ ‫ارتقای روابط تهران ‪ -‬باکو به همکاری های منطقه ای موثر منتهی می شود‬ ‫رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه‬ ‫جمهوری اذربایجان بر گسترش روابط‬ ‫و همکاری ها در عرصه های مختلف‬ ‫تجاری‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‪ ،‬بر لزوم ایجاد‬ ‫گشایش های جدید در روابط تهران ‪ -‬باکو‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫دکتر سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر امروز‬ ‫(دوشنبه) در دیدار «جیحون بایرام اف» وزیر‬ ‫خارجه جمهوری اذربایجان‪ ،‬ضمن استماع‬ ‫گزارش مفصل وی درباره افزایش رفت و‬ ‫امد ها و رایزنی های دیپلماتیک میان دو کشور‬ ‫ارتقای روابط تهران ‪ -‬باکو به همکاری های‬ ‫منطقه ای موثر منتهی می شودبا اشاره به‬ ‫اینکه محدودیتی برای تعمیق و تقویت روابط‬ ‫با جمهوری اذربایجان نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬ارتقای‬ ‫روابط خوب دو جانبه می تواند به همکاری های‬ ‫منطقه ای موثر منتهی شود‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی همچنین با تاکید بر لزوم افزایش‬ ‫رفت و امد مردم دو کشور‪ ،‬افزود‪ :‬تقویت روابط‬ ‫و تعامالت مردمی موجب تحکیم دوستی دو‬ ‫ملت می شود‪.‬اقای رئیسی اظهار امیدواری کرد‬ ‫با سفر رئیس جمهور اذربایجان به تهران شاهد‬ ‫جهش در روابط دو کشور باشیم‪.‬‬ ‫«جیحون بایرام اف» وزیر خارجه جمهوری‬ ‫اذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به افزایش‬ ‫قابل توجه مراودات دیپلماتیک مقامات‬ ‫دو کشور و تاثیر قابل توجه ان بر سطح‬ ‫همکاری ها و مناسبات تصریح کرد‪ :‬حجم‬ ‫تجارت میان ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫در سال گذشته میالدی و همچنین در ‪۵‬‬ ‫ماهه نخست سال جاری میالدی افزایش‬ ‫چشمگیری داشته است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اذربایجان همچنین‬ ‫گزارش مفصلی از موضوعات مورد عالقه و‬ ‫مذاکره مقامات دو کشور ارائه و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران و جمهوری‬ ‫اذربایجان توافق دارند که مسائل منطقه باید‬ ‫توسط خود کشور های منطقه و بدون دخالت‬ ‫بیگانگان حل و فصل شود‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی چهارشنبه ‪ ۸‬تیر گذشته در‬ ‫حاشیه ششمین اجالس سران کشور های‬ ‫ساحلی خزر در ترکمنستان نیز با الهام علی اف‬ ‫رئیس جمهوری اذربایجان دیدار و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫امریکا باید تصمیم بگیرد پایبند به‬ ‫الزامات مذاکره و توافق بماند‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬اقدام امریکا و سه کشور‬ ‫اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای‬ ‫ی که مذاکره برای توافق در‬ ‫حکام در زمان ‬ ‫جریان بوده‪ ،‬اقدامی غیر مسئوالنه و ناقض روح‬ ‫مذاکره و بیانگر تناقض رفتاری انها است‪.‬‬ ‫اقای رئیسی‪ ،‬دوشنبه در ایین دریافت‬ ‫استوارنامه «نادین اولیویری لوزانو» سفیر‬ ‫جدید سوئیس‪ ،‬با اشاره به قدمت بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫ساله روابط دو کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایران اماده‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬در ده ماه گذشته از‬ ‫مرحله سوء تفاهمات به خوبی عبور کردیم و‬ ‫اکنون در مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات‬ ‫همه جانبه در چارچوب منافع دو ملت هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا‬ ‫و سیما؛ حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه‬ ‫کشورمان گفت‪ :‬در ده ماه گذشته از مرحله سوء‬ ‫تفاهمات به خوبی عبور کردیم و اکنون در مرحله‬ ‫پیشرفت فزاینده مناسبات همه جانبه در چارچوب‬ ‫منافع دو ملت هستیم‪.‬‬ ‫اقای حسین امیر عبدالهیان در نشست خبری‬ ‫مشترک با اقای جیحون بایرامف وزیر خارجه‬ ‫جمهوری اذربایجان گفت‪ :‬در دیدار امروز با اقای‬ ‫بایرامف در ارتباط با طیف وسیعی از مسائل و‬ ‫موضوعات رایزنی و گفتگو کردیم‪.‬‬ ‫وی سفر وزیر خارجه جمهوری اذربایجان به تهران‬ ‫را در چهارچوب رایزنی های معمول میان دو کشور‬ ‫دانست و افزود‪ :‬در رایزنی های امروز‪ ،‬طیف وسیعی‬ ‫از مسائل را بررسی کردیم؛ روسای جمهور دو کشور‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماه گذشته دو بار با یکدیگر دیدار و گفتگو‬ ‫کردند و در این دو دیدار به ویژه دیدار اخیر روسای‬ ‫جمهور در عشق اباد درباره مساله جدید توسعه‬ ‫مناسبات دو جانبه‪ ،‬شاهد گفتگو های سازنده و رو‬ ‫به جلویی بودیم‪.‬اقای امیر عبدالهیان با بیان این که‬ ‫ما بر تعمیق مناسبات دو کشور؛ بر اساس حسن‬ ‫تفاهم‪ ،‬اعتماد و منافع متقابل تاکید داریم گفت‪ :‬در‬ ‫گفتگو های امروز بار دیگر بر تمامیت ارضی کشور ها‬ ‫به ویژه جمهوری اذربایجان تاکید شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلسه همچنین بار دیگر حمایت‬ ‫مان را از روند حل و فصل مسالمت امیز مناقشه قره‬ ‫باغ بر اساس اصول شناختی حقوق بین الملل اعالم‬ ‫و بر ان تاکید کردیم‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد‪ :‬ایران از‬ ‫ابتدای مناقشه قره باغ همواره امادگی خود را برای‬ ‫رفع این بحران از طریق گفتگو و راه حل سیاسی‬ ‫اعالم کرد و همچنان امادگی داریم که مساعدت و‬ ‫کمک خود را در این زمینه ادامه دهیم تا مسائل‬ ‫باقیمانده بر پایه احترام به تمامیت ارضی‪ ،‬حق‬ ‫حاکمیت طرفین و از مسیر گفتگو‪ ،‬حل و فصل‬ ‫شود و از الگو های منطقه ای که میان دو کشور و‬ ‫همچنین میان دو کشور و دیگر کشور ها به طور‬ ‫مشترک وجود دارد حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫اقای امیرعبدالهیان گفت‪ :‬در سفر هفته گذشته به‬ ‫انکارا با وزیر خارجه ترکیه توافق کردیم که نشست‬ ‫سه جانبه جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان و جمهوری ترکیه را در تهران در سطح‬ ‫وزرای خارجه برگزار کنیم و امروز با اقای جیحون‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اذربایجان درخصوص بازه‬ ‫زمانی و تاریخ ان توافق خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬الگوی دیگری در سطح کارشناسان‬ ‫ارشد؛ موسوم به اجالس ‪ ۳+۳‬در منطقه قفقاز‬ ‫وجود دارد که این اجالس نیز میان کارشناسان‬ ‫ارشد برگزار می شود و در گام بعدی میان وزرای‬ ‫خارجه اذربایجان‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬گرجستان و روسیه‪،‬‬ ‫ایران و ترکیه برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫اقای امیرعبدالهیان گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫گسترش حداکثری روابط با همه کشور ها از‬ ‫جمله سوئیس‪ ،‬در عرصه های تجاری‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاسی است‪ .‬رئیس جمهور‪ ،‬همچنین با‬ ‫اشاره به نقش دیپلماتیک سفارت سوئیس در‬ ‫تهران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امریکا و کشور های اروپایی‬ ‫در قبال ایران‪ ،‬گرفتار اشتباه محاسباتی هستند‬ ‫و امیدوارم شما واقعیات ایران را به دولت متبوع‬ ‫و دیگر کشور ها منتقل کنید تا متوجه شوند‬ ‫که ایران با وجود دشمنی ها‪ ،‬به پیشرفت خود‬ ‫ادامه داده است و سیاست های سلطه طلبانه‬ ‫دشمنان‪ ،‬اثر معکوس داشته است‪.‬‬ ‫اقای رئیسی گفت‪ :‬اقدام امریکا و سه کشور‬ ‫اروپایی در پیشنهاد صدور قطعنامه در شورای‬ ‫حکام در زمانی که مذاکره برای توافق در‬ ‫جریان بوده‪ ،‬اقدامی غیر مسئوالنه و ناقض روح‬ ‫مذاکره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری انها‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬امریکا باید‬ ‫تصمیم بگیرد پایبند به الزامات مذاکره و توافق‬ ‫بماند‪« .‬نادین اولیویری لوزانو» سفیر جدید‬ ‫سوئیس نیز در این مراسم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایران‬ ‫و سوئیس در بیش از ‪ ۱۰۰‬سال سپری شده‬ ‫از برقراری روابط دیپلماتیک‪ ،‬همواره تعامالت‬ ‫و همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر‬ ‫داشته اند‪ .‬سفیر سوئیس با اشاره به نقشه راه‬ ‫روابط تهران و برن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برنامه اصلی‬ ‫من به عنوان سفیر سوئیس‪ ،‬تالش برای‬ ‫گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪.‬‬ ‫س جمهور به کردستان می رود‬ ‫رئی ‪‎‬‬ ‫دکتر سید ابراهیم رئیسی در بیست و هفتمین‬ ‫سفر استانی خود پنجشنبه ‪ ۱۶‬تیر ‪ ۱۴۰۱‬به‬ ‫کردستان سفر می کند‪.‬‬ ‫‪ ،‬برخی از وزرای دولت سیزدهم نیز در این سفر‬ ‫رئیس جمهور را همراهی و از زیر ساخت ها و‬ ‫طرح های مختلف شهرستان های استان بازدید‬ ‫س جمهور به کردستان می‬ ‫خواهند کرد‪.‬رئی ‪‎‬‬ ‫روداشنایی نزدیک با مشکالت مردم و رفع‬ ‫انها‪ ،‬شناخت ظرفیت های اقتصادی‪ ،‬رونق‬ ‫تولید و اشتغال از برنامه های رئیس دولت‬ ‫سیزدهم در سفر های استانی است‪.‬‬ ‫نماد روز قلم‪ ،‬تلنگری برای‬ ‫تجلیل از ارباب قلم‬ ‫محمدعلی غالمی مدیر روابط عمومی‬ ‫سازمان بسیج رسانه استان البرز‬ ‫روز ملی قلم برای ملت با فرهنگ و‬ ‫عزیز ما‪ ،‬روزی گرامی و میمون است‪.‬‬ ‫شاید نوشتن بعضی وقتها دشوار ترین‬ ‫کارها باشد لکن باید دستی در نوشتن‬ ‫داشت تا این موضوع کامال ملموس‬ ‫باشد که درک کنیم به واقع سخت‬ ‫ترین کارها چیست؟ به زبان ساده تر‪،‬‬ ‫بعضی وقتها نوشتن اشک ادم را در می اورد که نشان از زحمت‬ ‫و دشواری ان دارد‪ .‬در صفحات تقویم‪ ،‬چهاردهم تیرماه با عنوان‬ ‫" روز قلم " به خود جلوه ای دیگر بخشیده است‪ .‬نامگذاری این‬ ‫روز به نام قلم‪ ،‬بی ارتباط با تاریخ کهن متمدن و فرهنگ ساز این‬ ‫سرزمین نیست‪ .‬ارزش و کرامت قلم بسیار باالتر از ان است که برای‬ ‫بزرگداشت ان و صاحبانش به اختصاص دادن روزی در تقویم بسنده‬ ‫کرد‪ .‬این ساده ترین شعار برای تجلیل از مقام قلم و ارباب قلم است‪.‬‬ ‫نماد روز قلم برای تجلیل از اصحاب و ارباب قلم فقط یک تلنگر بوده‬ ‫و در این روز با گرامیداشت یاد و خاطره ی اهالی قلم و تجلیل از‬ ‫اثار ایشان‪ ،‬شاید بتوانیم گوشه ای از زحمات طاقت فرسای انان را‬ ‫قدردان باشیم‪ .‬اگر قلم و هنر نویسنده نبود و بشر نمیتوانست با نشانه‬ ‫ها و راز و رمزها انچه را که می داند بر رخسار کاغذ نقش بندد‪،‬‬ ‫چگونه ایندگان از اندیشه های گذشتگان و به ویژه گفتارهای ارزنده‬ ‫و سازنده ی انبیاء و اولیای الهی بهره می جستند؟! درواقع قلم می‬ ‫کوشد تا علم و معرفت را از اسارت نسیان و فراموشی رها کند و نهر‬ ‫زالل دانش را حیاتی جاودانه بخشد‪ .‬این مولود و خلق خجسته‪ ،‬از‬ ‫بهترین موهبت های الهی است که از اب حیات ازلی سیراب گشته‬ ‫و ان را والیتی است ربوبی که دانایی و اگاهی را در سلطه ی خود‬ ‫محفوظ می دارد و از گزند غفلت امنیت می بخشد‪ .‬انسان به گونه‬ ‫های مختلفی همچون زبان و اشاره‪ ،‬مقاصد قلبی و درونی خویش را‬ ‫اشکار می کند و این مهم‪ ،‬اختصاصی به قلم ندارد اما تفاوت قلم با‬ ‫زبان در ان است که اظهار قلبی و اگاهی های فردی از طریق قلم‬ ‫بسی ماناتر و محدوده ی اثرش وسیع تر میباشد‪ .‬شاید راز فاش گفتن‬ ‫این کالم در این مجال نگنجد ولی باید همگان این موضوع اساسی و‬ ‫بسیارمهم را بدانیم که حتما می بایست اخالقمدارانه قلم برانیم و در‬ ‫همه حال حد انصاف و بزرگواری را رعایت کنیم‪.‬‬ ‫امیرعبدالهیان‪:‬‬ ‫تهران و باکو در مرحله پیشرفت فزاینده مناسبات‬ ‫در زمانی که درباره ان توافق خواهیم کرد میزبان‬ ‫این اجالس در تهران یا یکی از شهر های کشورمان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه افزود‪ :‬ما یادداشت رسمی را همزمان با‬ ‫سفر اقای بایراموف مبنی بر امادگی رئیس جمهور‬ ‫اذربایجان برای سفر به تهران دریافت کردیم و‬ ‫درباره نهایی شدن و توافق درباره تاریخ سفر رسمی‬ ‫اقای علی اف؛ در ادامه نشست امروز پیشنهاد ها را‬ ‫بررسی خواهیم کرد و از همین جا به ایشان برای‬ ‫سفر به ایران خوش امد می گویم‪.‬‬ ‫وی؛ انرژی و ترانزیت را دو موضوع مهم در‬ ‫همکاری های اقتصادی دو کشور برشمرد و گفت‪:‬‬ ‫وزیر نیروی ایران این هفته سفری به جمهوری‬ ‫اذربایجان خواهد داشت برای بهره برداری از سد‬ ‫خدافرین و سد قیز قلعه سی؛ اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫اقای امیرعبدالهیان افزود‪ :‬روسای جمهور دو‬ ‫کشور‪ ،‬هفته گذشته گفتگو های مهمی در این باره‬ ‫انجام دادند و معتقدیم با توجه به ورود به گرمای‬ ‫تابستان‪ ،‬این دو طرح هر چه سریع تر به مرحله‬ ‫نهایی و بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه دیپلماسی گفت‪ :‬برای تبادل برق‬ ‫میان ایران و جمهوری اذربایجان در فصول پر‬ ‫مصرف؛ با هدف تقویت امنیت انرژی میان دو کشور‬ ‫توافق شده است که در سفر وزیر نیروی کشورمان‬ ‫به باکو نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬درباره مسائل زیست محیطی‬ ‫پیرامون رود ارس با همتایم صحبت کردیم‪ .‬یکی‬ ‫از نگرانی های استان های مرزی ما الوده شدن‬ ‫رودخانه مرزی و نگرانی های زیست محیطی درباره‬ ‫رود ارس است‪.‬‬ ‫اقای امیرعبدالهیان افزود‪ :‬بخشی از این الودگی ها‬ ‫در حوزه تخصصی محیط زیست بررسی و ریشه های‬ ‫ان در داخل ایران و جمهوری اذربایجان شناسایی‬ ‫شده است و امیدواریم در این مسیر بتوانیم اقدامات‬ ‫موثری انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خرسندیم که در ماه های گذشته شاهد‬ ‫جهش در حجم تبادل تجاری دو کشور بودیم و‬ ‫امیدوارم با گفتگو های امروز‪ ،‬بخش های خصوصی‬ ‫و دولتی برای افزایش هر چه بیشتر تبادل تجاری‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه افزود‪ :‬توافق کردیم که اقداماتی‬ ‫در این باره انجام دهیم که مردم دو کشور از‬ ‫امضای اسناد و رفت و امد ها به طور ملموس و‬ ‫عینی احساس پیشرفت کنند و این پیشرفت‪ ،‬زمانی‬ ‫احساس خواهد شد که رفت و امد اتباع دو کشور با‬ ‫توجه به مهار کرونا در هر دو طرف به طور عادی از‬ ‫سرگرفته شود و تجار‪ ،‬بازرگانان و همه بخش هایی‬ ‫که در تعامل و همکاری هستند به راحتی بتوانند‬ ‫ماموریت های شان را در چارچوب منافع متقابل‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اقای امیرعبدالهیان همچنین با اشاره به رایزنی‬ ‫هایش با این مقام جمهوری اذربایجان در حوزه‬ ‫همکاری های فرهنگی گفت‪ :‬در هفته های گذشته‬ ‫وزیر فرهنگ جمهوری اذربایجان به تهران سفر کرد‬ ‫و با همتای ایرانی اش گفتگو های سازنده‪ ،‬مثبت و‬ ‫رو به جلویی انجام داد‪.‬‬ ‫وی همچنین با قدردانی از تالش های اقای‬ ‫خطیب زاده سخنگوی سابق وزارت امور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬اقای بایراموف شاهد بود که پارسال که تنشی‬ ‫در روابط دو کشور ایجاد شد توافق کردیم کمیته‬ ‫رسانه ای مشترک به ریاست سخنگویان وزارت‬ ‫خارجه دو طرف ایجاد شود که اقای خطیب زاده‬ ‫و گروه همکاران وی در حوزه دیپلماسی عمومی‬ ‫وزارت خارجه به من و اقای جیحون کمک کردند‬ ‫که بتوانیم تنش های رسانه ای را در روابط دو کشور‬ ‫کاهش دهیم‪.‬اقای امیرعبدالهیان افزود‪ :‬به اقای‬ ‫کنعانی سخنگوی جدید وزارت امور خارجه نیز‬ ‫تبریک می گویم که قبول زحمت کرد و امیدوارم در‬ ‫مرحله جدید با نشاط تر از گذشته‪ ،‬هماهنگی های‬ ‫ما و ارتباط دستگاه دیپلماسی با اصحاب رسانه در‬ ‫داخل و خارج از کشور حفظ شود و ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اذربایجان نیز در این‬ ‫نشست خبری با ابراز خرسندی از سفر به کشورمان‬ ‫گفت‪ :‬در این سفر با رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫دیدار و تبادل نظر کردم و پس از دیدار با همتایم‬ ‫نیز در خدمت ایت اله رئیسی خواهیم بود و از‬ ‫اقای امیرعبدالهیان برای فراهم کردن این دیدار‬ ‫متشکرم‪.‬اقای جیحون بایرام اف با اشاره به رایزنی‬ ‫هایش با اقای امیرعبدالهیان افزود‪ :‬روابط دو کشور‬ ‫مبتنی بر اشتراکات تاریخی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬همسایگی و‬ ‫برادری مردمان دو کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این دیدار درباره روابط دوجانبه‬ ‫و مسائل منطقه گفتگو کردیم‪ .‬با توجه به اراده‬ ‫سیاسی رهبران دو کشور‪ ،‬برغم این که حجم‬ ‫مبادالت تجاری در سال ‪۲۰۲۱‬؛ سی درصد و در‬ ‫پنج ماهه نخست سال ‪ ۲۰۲۲‬در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه پارسال ‪ ۱۸‬درصد افزایش داشته است؛‬ ‫ظرفیت های موجود دو کشور بیش از این ارقام‬ ‫است‪.‬وزیر امور خارجه جمهوری اذربایجان افزود‪:‬‬ ‫توافق کردیم که تکمیل و بهره برداری از طرح های‬ ‫مشترک نیمه تمام را پیگیری و طرح های جدید‬ ‫میان دو کشور را اجرا و طرح های موجود را در‬ ‫اولویت قرار دهیم‪.‬‬ ‫اقای بایرام اف گفت‪ :‬درباره تولید مشترک‬ ‫خودرو‪ ،‬لوازم یدکی خودرو‪ ،‬تولید تراکتور و ادوات‬ ‫کشاورزی توافقات خوبی کردیم که اجرا خواهد‬ ‫شد و همچنین تکمیل درباره مرحله دوم سد و‬ ‫نیروگاه های برق ابی خدافرین و قیز قلعه سی و‬ ‫بهره برداری ان به عنوان طرح های مهم و اولویت‬ ‫دار دو کشور توافق کردیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬طرح داالن شمال ‪ -‬جنوب‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جمهوری‬ ‫اذربایجان امادگی دارد در باال بردن ظرفیت این‬ ‫داالن و ساخت و تکمیل راه اهن رشت ـ استارا‬ ‫و نیز تکمیل بارانداز ریلی در استارا خدمات و‬ ‫تعهدات خود را اجرا کند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اذربایجان افزود‪ :‬ساخت‬ ‫پل گذر عابر و خودرو؛ روی رودخانه استاراچای‬ ‫که در اوایل ژانویه ‪ ۲۰۲۲‬کلنگ زنی ان انجام‬ ‫شده است تا پایان سال میالدی تکمیل می شود‬ ‫و به بهره برداری برسد‪.‬اقای بایرام اف گفت‪ :‬در‬ ‫ماه مارس ‪ ۲۰۲۲‬و در نشست کمیسیون مشترک‬ ‫اقتصادی دو کشور؛ طرح اتصال منطقه اقتصادی‬ ‫زنگه زور به جمهوری خودمختار نخجوان از طریق‬ ‫خاک جمهوری اسالمی ایران مطرح و تصویب شده‬ ‫بود که بحث های فنی ان و مکان یابی ان انجام‬ ‫شده است و در اینده نزدیک؛ ساخت نخستین پل‬ ‫در ان منطقه اغاز خواهد شد و هماهنگی الزم برای‬ ‫ساخت پل دوم نیز انجام خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫رایزنی های امروز بر اهمیت داالن خلیج فارس ‪-‬‬ ‫دریای سیاه از مسیر ایران و جمهوری اذربایجان‬ ‫تاکید کردیم‪ .‬در این خصوص گفتگو هایی انجام‬ ‫شده بود و بر اهمیت مشارکت ایران‪ ،‬اذربایجان و‬ ‫گرجستان در تکمیل این داالن تاکید کردیم‪.‬‬ ‫اقای بایرام اف گفت‪ :‬در زمینه همکاری های‬ ‫بین المللی در چارچوب جنبش غیرمتعهد ها و نیز‬ ‫سازمان همکاری اسالمی‪ ،‬همکاری های موفقیت‬ ‫امیزی داشتیم و بعد از این؛ اراده سیاسی دو کشور‬ ‫بر حمایت از همدیگر در چارچوب این سازمان ها‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اذربایجان همچنین‬ ‫همکاری ها و تجربیات دو کشور را در امور‬ ‫بشردوستانه موفقیت امیز دانست و بر ادامه تبادل‬ ‫نظر دوجانبه در این حوزه تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در دیدار با اقای قالیباف و همتایم بر تقویت‬ ‫روابط گروه های دوستی مجالس دو کشور تاکید‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫اقای بایرام اف همچنین گفت‪ :‬بعد از جنگ ‪ ۴۴‬روزه‬ ‫که به اشغال ‪ ۳۰‬ساله اراضی جمهوری اذربایجان‬ ‫پایان دادیم؛ در چارچوب حقوق بین الملل‪ ،‬عدالت‬ ‫تاریخی تحقق یافت و موضع دولت خود را بار‬ ‫دیگر تکرار کردیم که مبتنی بر صلح‪ ،‬ثبات و‬ ‫همکاری های اقتصادی منطقه ای در اینده است‪.‬‬ ‫وزیر خارجه جمهوری اذربایجان افزود‪ :‬جمهوری‬ ‫اذربایجان خواهان عادی سازی روابط با جمهوری‬ ‫ارمنستان بعد از دوران جنگ است و گام هایی را در‬ ‫این زمینه برداشتیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پنج ماده اصلی که به امضای‬ ‫سند صلح میان دو کشور کمک می کند تقدیم‬ ‫ارمنستان کردیم و امادگی خود را برای حمل و‬ ‫نقل و ارتباطات بین منطقه ای میان جمهوری های‬ ‫اذربایجان و ارمنستان و نیز تحدید حدود مرزی‬ ‫بین دو کشور اعالم و پیشنهاد هایی را در این زمینه‬ ‫ارائه کردیم و گام هایی را برداشتیم‪.‬‬ ‫اقای بایرام اف گفت‪ :‬اولویت اصلی؛ بازسازی و‬ ‫ابادانی مناطق ازاد شده از اشغال است که پس‬ ‫از ‪ ۳۰‬سال‪ ،‬هموطنان ما و اوارگان اجباری جنگ‬ ‫به این مناطق باز خواهند گشت‪ .‬در این باره‬ ‫همکاری های منطقه ای و اجرای طرح های مشترک‬ ‫با کشور های منطقه به ویژه همسایه مهم ما‬ ‫جمهوری اسالمی ایران؛ از چارچوب های همکاری‬ ‫ماست‪.‬وی افزود‪ :‬در این چارچوب و برای اغاز‬ ‫این همکاری ها‪ ،‬ساخت یک بیمارستان و مدرسه‬ ‫را به شرکت های ایرانی واگذار کردیم و عالوه بر‬ ‫بازسازی‪ ،‬موضوع حضور شرکت های ایرانی در‬ ‫شهرک های صنعتی و مناطق ازاد تجاری جمهوری‬ ‫اذربایجان نیز پیش بینی شده است و معافیت هایی‬ ‫را برای شرکت های فعال و سرمایه گذاران در ان جا‬ ‫در نظر گرفتیم که به توسعه و رشد مناطق حاشیه‬ ‫مرزی ما خواهد انجامید‪.‬‬ ‫اقای بایرام اف همچنین با اشاره به اظهارات اقای‬ ‫امیرعبدالهیان درباره وضع محیط زیست رود ارس‬ ‫تاکید کرد‪ :‬این موضوع از اهمیت ویژه ای برای ما‬ ‫برخوردار است‪ .‬جمهوری اذربایجان با تخریب های‬ ‫زیست محیطی مواجه و برای ما ثابت شده که‬ ‫پسماند های معدنی سبب الودگی رود ارس شده‬ ‫است‪ .‬بر این باوریم که اقدامات مشترک دو کشور‬ ‫در این زمینه به نتیجه خواهد رسید و از این مساله‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬وزیر خارجه جمهوری اذربایجان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬از موضع گیری سازنده جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در مشارکت و همکاری در الگو های‬ ‫منطقه ای به ویژه الگوی ‪ ۳+۳‬استقبال می کنیم و‬ ‫در اینده نزدیک‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران میزبان‬ ‫نشست در این چارچوب خواهد بود‪ .‬امیدوارم این‬ ‫مذاکرات و سفر های متقابل به اجرای طرح های‬ ‫مشترک و تحقق توافقات منجر شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬گروه اقتصادی‪ -‬رییس سازمان هواپیمایی کشور از ممنوع شدن فروش ارزی و دالری بلیط‬ ‫هواپیما به اتباع خارجی خبر داد‪.‬محمد محمدی بخش گفت‪ :‬فروش ارزی و دالری بلیت هواپیما به اتباع‬ ‫خارجی‪ ،‬متوقف شد و دستورالعمل جدید فروش بلیت به اتباع خارجی هفته اینده ابالغ می شود‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه چارتر کننده و اژانس ها هم اجازه فروش دالری بلیت را به اتباع خارجی ندارند تصریح کرد‪ :‬تمهیداتی‬ ‫برای فروش بلیت به اتباع خارجی در نظر گرفته شده است که دستورالعمل ان به زودی اماده و ابالغ می شود‪.‬‬ ‫ فروش ارزی بلیط هواپیما به اتباع خارجی ممنوع شد‬ ‫این موضوع در حالی مطرح می شود که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز اعالم کرد که فروش بلیت هواپیما به اتباع‬ ‫خارجی بر اساس نرخ دالر ممنوع است و این موضوع به همه شرکت های هواپیمایی ابالغ شد‪.‬وی با اشاره به اینکه فروش‬ ‫دالریبلیتهواپیمابرایمسافرانبهخصوصدرفرودگاههایابادانواهوازمشکالتیراایجادکردهبود‪،‬گفت‪:‬رئیسسازمان‬ ‫هواپیماییکشوریدرجلسهایکهبامدیرانعاملشرکتهایهواپیماییداشتاینموضوعراابالغکردکهتصویراننیز‬ ‫منتشرخواهدشد‪.‬وزیرراهوشهرسازیهمچنینبابیاناینکهطیهفتهگذشتهبرخیشرکتهاودفاترهواپیماییبهبهانه‬ ‫ارائهخدماتسیایپیوغذایگرماقدامبهگرانفروشیبلیتکردند‪،‬گفت‪:‬ایناقدامخالفقوانینوبدونمجوزسازمان‬ ‫هواپیماییکشوریبودهاست‪.‬ویبابیاناینکهسقفقیمتیهمهمسیرهایداخلیکشوردرسامانههواپیماییکشوری‬ ‫اعالم شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ شرکتی هواپیمایی یا دفتر مسافرتی حق فروش بلیت باالتر از نرخ های تعیین شده را ندارد‪.‬‬ ‫قاسمی با اعالم اینکه با متخلفان احتمالی برخورد قانونی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬به همین منظور در فرودگاه های کشور میز‬ ‫بازرسیمستقرمیشودتامسافرانبتوانندتخلفاتاحتمالیشرکتهایهواپیماییراگزارشدهند‪..‬‬ ‫رشد ‪ ۱۵۰‬درصدی سفارش تولید‬ ‫ناوگان ریلی در بهار امسال‬ ‫کاهش ساعات کار‪ ،‬خدمت رسانی‬ ‫به مردم را دچار مشکل نکند‬ ‫صدور کد رهگیری‬ ‫توسط امالک‪ ،‬هزینه ای ندارد‬ ‫مدیرعامل راه اهن با بیان اینکه طی تفاهم نامه ای قرار شد اولویت حمل کاالهای‬ ‫اساسی به بخش ریلی داده شود‪ ،‬از رشد ‪ ۱۵۰‬درصدی سفارش تولید ناوگان ریلی در‬ ‫بهار امسال نسبت به بهار پارسال خبر داد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سید میعاد صالحی‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه اهن‪ ،‬صبح امروز در مراسم بهره برداری‬ ‫از ‪ ۳۱۹‬ناوگان جدید ریلی با تبریک ایام دهه امامت و والیت گفت‪ :‬در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫رکورد تولید داخلی ناوگان هم به لحاظ تعداد و هم ارزش شکسته شد که بخش قابل‬ ‫مالحظه ای از ان مربوط به نیمه دوم سال قبل بود‪.‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۱‬و بنا به‬ ‫نامگذاری امسال یکی از مهمترین مصادیق این شعار‪ ،‬حوزه حمل و نقل ریلی است‬ ‫که هم با اشتغالزایی عجین است و هم با نفوذ فناوری می تواند جهش خوبی پیدا‬ ‫کند‪ .‬مدیرعامل راه اهن تصریح کرد‪ :‬در دولت سیزدهم‪ ،‬نگاه به توسعه حمل و نقل‬ ‫ریلی است و همانطور که بارها در بیانات رئیس جمهور محترم و وزیر محترم راه و‬ ‫شهرسازی شاهد بوده ایم‪ ،‬بر موضوع توسعه حمل و نقل ریلی تاکید شده و از این حوزه‬ ‫نیز حمایت های خوبی انجام داده اند‪.‬رئیس هیات مدیره راه اهن ادامه داد‪ :‬به دلیل‬ ‫حمایت های خوب رئیس جمهور محترم و وزیر محترم راه و شهرسازی‪ ،‬توانستیم کمی‬ ‫از نقطه ای که در سال ‪ ۱۴۰۰‬تحویل گرفتیم‪ ،‬بهبود و توسعه داشته باشیم‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫در کنار این موضوع‪ ،‬بخشی از حوزه ناوگان با توجه به بدهی های سنگین چند هزار‬ ‫میلیارد تومانی‪ ،‬عالوه بر فرسودگی‪ ،‬زمین گیر شده و تعمیرات اساسی نیز جا مانده‬ ‫بود و الزم بود این عقب ماندگی ها را جبران کنیم‪.‬صالحی خاطر نشان کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به حمایت های رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه و وزیر محترم راه و شهرسازی‬ ‫توانستیم بخشی از این بدهی را که به جا مانده از گذشته بود تسویه کنیم و البته‬ ‫بخشی نیز هنوز باقی مانده است‪.‬به گفته صالحی‪ ،‬در کنار این مسائل‪ ،‬موضوع توسعه‬ ‫ناوگان نیز در دستور کار بوده است‪ .‬استفاده هدفمند از امکاناتی مثل تبصره ‪ ۱۸‬و‬ ‫ماده ‪ ۱۲‬قانون‪ .‬بنابراین در جلسات مختلف سعی کردیم بروکراسی را کاهش دهیم و‬ ‫تالش های خوبی صورت گرفت تا امکان و تسهیل هدفمندتر به تولیدکنندگان داخلی‬ ‫و سرمایه گذاران تعلق پیدا کند و بازگشت این سرمایه نیز به نحو بهتری تضمین شود‪.‬‬ ‫یک فعال حوزه کار با بیان اینکه با کاهش ساعات کار نباید خدمت رسانی به‬ ‫مردم دچار مشکل شود‪ ،‬برلزوم مدیریت مصرف برق و اجرای الگوی صحیح‬ ‫مصرف انرژی در سازمانها و دستگاه ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫رحمت اله پورموسی در گفت وگو با ایسنا درباره تغییر ساعات کار به منظور‬ ‫صرفه جویی در مصرف برق و تاثیر ان بر فضای کسب و کار کشور‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬اینکه بخواهیم در بحث مصرف انرژی صرفه جویی کنیم و جلوی مصرف‬ ‫بی رویه را بگیریم‪ ،‬اقدام خوبی است‪ .‬متاسفانه با مصرف بی رویه برق و حتی‬ ‫اب روبرو هستیم لذا فرهنگ مصرف باید نهادینه شود و افراد صرفه جویی در‬ ‫مصرف انرژی را سرلوحه کار خود قرار بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما از جهت خدمت رسانی به مردم اینکه با کاهش مصرف برق‪ ،‬مردم‬ ‫دچار مشکل شوند‪ ،‬قابل توجیه نیست‪ .‬برخی ساختارها و قوانین باید بازنگری‬ ‫شود تا مصرف برق در درون دستگاه ها و سازمان های دولتی اصالح شود‪ .‬اگر‬ ‫مصرف برق متعادل باشد نیازی به کاهش ساعت کار کارمندان و نیروهای کار‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫این فعال حوزه کار ادامه داد‪:‬در برخی از بخش ها به دلیل نیاز مردم به برخی‬ ‫از خدمات‪ ،‬تغییر ساعت کار تا حدودی مردم را دچار مشکل می کند چه بسا‬ ‫افراد برای حضور در محل کار نتوانند صبح ها کار بانکی خود را انجام بدهند یا‬ ‫برای کارهای اداری و پستی بعدازظهرها به دفاتر مربوطه مراجعه کنند ولی با‬ ‫تغییر یکباره و کاهش ساعات کار گرفتار می شوند‪.‬‬ ‫پورموسی متذکر شد‪:‬علیرغم انکه این بخشنامه به سازمانها و دستگاههای‬ ‫دولتی و اجرایی ابالغ شده است‪ ،‬شاهد هستیم که بخش خصوصی و کارخانه‬ ‫ها هم ناچار به تعطیلی یک روزه و توقف خطوط تولید شده اند در حالی که‬ ‫همان توقف یک روزه فعالیت بر تولید به خصوص تولید ضروری و نیاز روز‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬لذا بهترین راه این است که مصرف برق رعایت و الگوی مصرف‬ ‫بهینه اجرا شود‪.‬‬ ‫صدور کد رهگیری برای هرگونه معامالت امالک‪ ،‬بدون هزینه است‪ ،‬اما برخی از اژانس های‬ ‫مسکن برای صدور ان مبالغ میلیونی درخواست می کنند که این کار تخلف است و در‬ ‫صورت شکایت‪ ،‬بنگاه معامالت ملکی پلمب خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روز یکشنبه ایرنا‪ ،‬حدود ‪ ۱۵‬سال قبل تمامی معامالت ملکی اعم از خرید‪،‬‬ ‫فروش‪ ،‬اجاره و رهن‪ ،‬در بنگاه های امالک به صورت دستی در برگه های قولنامه و با توافق‬ ‫طرفین نوشته می شد‪ .‬تنها چیزی که ‪ ۲‬طرف معامله به ان دسترسی داشتند‪ ،‬همان‬ ‫قولنام ه غیررسمی بود‪.‬غیر رسمی بودن شکل ثبتی این قبیل معامالت‪ ،‬زمینه ساز بروز‬ ‫تخلفات بسیاری بود که از جمله مهم ترین ان می توان به فروش یا اجاره یک ملک به تعداد‬ ‫زیادی از افراد اشاره کرد اما زمانی که مستاجر یا خریدار خانه‪ ،‬کد رهگیری برای معامله‬ ‫خود دریافت می کند‪ ،‬می توانند با وارد کردن پالک ثبتی از شرایط سند ملک مورد نظر‬ ‫مطلع شوند‪ .‬این سامانه با سازمان ثبت احوال در ارتباط است و با احراز هویت فرد‪ ،‬از امکان‬ ‫جعل عنوان و تخلفاتی از این دست جلوگیری می کند‪ .‬برای برطرف شدن این مشکالت‪،‬‬ ‫هیات دولت مصوبه ای را به تصویب رساند و بخشنامه ای به اتحادیه مشاوران ابالغ شد که‬ ‫به واسطه ان مشاوران امالک موظف شدند تمام معامالت‪ ،‬نقل و انتقاالت ملکی که انجام‬ ‫می دهند را در سامانه ثبت هوشمند معامالت مسکن (سامانه رهگیری) به ثبت برسانند‪.‬‬ ‫این اقدام برای جلوگیری از تخلفات انجام شد‪ ،‬اما برخی از اژانس های امالک از این مسئله‬ ‫سوءاستفاده کرده و عالوه بر حق کمیسیون خود‪ ،‬برای صدور کد رهگیری نیز از دو طرف‬ ‫معامله‪ ،‬درخواست هزینه های میلیونی می کنند‪ .‬این در حالی است که هزینه صدور کد‬ ‫رهگیری برای معامالت اجاره یک هزار تومان و برای خریدوفروش پنج هزار تومان است‪.‬‬ ‫درخواست هزینه برای صدور کد رهگیری جزو تخلفات اژانس های مسکن به حساب می اید‬ ‫و معامله گران می توانند در صورت مشاهده این تخلف‪ ،‬از ان بنگاه به اتحادیه مشاوران‬ ‫امالک یا بازرسی اصناف شکایت کنند که جزای این تخلف می تواند به پلمب شدن دفتر‬ ‫کار مشاوران امالک منجر شود‪.‬‬ ‫در روند رسیدگی به تخلفات این چنینی‪ ،‬اگر شکایتی انجام شود‪ ،‬اژانس امالک موردنظر‬ ‫عالوه بر برگرداندن مبلغ دریافتی‪ ،‬باید جریمه نیز پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تخصیص ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان برای وام ودیعه مسکن‬ ‫رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در گفت‬ ‫وگوی اختصاصی با سیده طناز جعفری خبرنگار‬ ‫گروه اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان با اشاره‬ ‫به سه اقدام با هدف ساماندهی بازار اجاره بها و‬ ‫کمک به مستاجران گفت‪ :‬این مصوبه به بانک ها‬ ‫ابالغ شده‪ ،‬سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫در تهران ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬مراکز استان ها ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان و سایر نقاط شهری ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شده و تاکنون بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫برای دریافت این کمک ودیعه به بانک ها معرفی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود حدود هشت میلیون نفر مستاجر‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این رقم باالی‬ ‫مستاجران نشان دهنده فاصله بسیار زیاد عرضه و‬ ‫تقاضا و عقب ماندگی جدی در حوزه مسکن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجا که قیمت ها هم تابعی از عرضه‬ ‫و تقاضا است‪ ،‬در فصل نقل و انتقاالت مستاجران‬ ‫همواره شاهد مشکالتی در بازار اجاره هستیم‪.‬قاسمی‬ ‫با اشاره مصوبه سران سه قوه مبنی بر تعیین سقف‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی برای افزایش اجاره بها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امارهایی که بر اساس کدهای رهگیری ثبت شده و‬ ‫سایر گزارش ها بدست ما رسیده حاکی از ان است‬ ‫که مصوبه تعیین سقف افزایش اجاره بها تاثیر بسیار‬ ‫زیادی در کاهش جابه جایی ها داشته است‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی درباره ورود دولت به قراردادهای موجران‬ ‫و مستاجران‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شرایط اقتصادی کشور‬ ‫و وجود تورم و گرانی دولت را وادار به انجام چنین‬ ‫تصمیمی کرد و در بسیاری از کشورهای دنیا در چنین‬ ‫شرایط اقتصادی خاصی دولت در قیمت گذاری ها‬ ‫دخالت می کند‪.‬با رعایت این مصوبه توسط موجران و‬ ‫مستاجران‪ ،‬دیگر نیاز به تمدید قرارداد و مراجعه به‬ ‫بنگاه نیست و خود به خود قرارداد ان ها تمدید می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت همکاری موجران‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در این مصوبه شرایطی نیز در نظر گرفته شده‬ ‫که موجر می تواند قرارداد خود را با مستاجر تمدید‬ ‫نکرده و با حکم شورای حل اختالف به تخلیه اقدام‬ ‫کند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال شرایطی که موجر فرزند در شرف ازدواج‬ ‫دارد یا مستاجر بدهی ها و اجاره های گذشته خود را‬ ‫پرداخت نکرده است‪.‬قاسمی گفت‪ :‬مصوبه سران سه‬ ‫قوه به سراسر کشور ابالغ شده و با توجه به مجوزهای‬ ‫شرعی دریافت شده همه ملزم به رعایت ان هستند‪.‬‬ ‫بیش از هفت میلیون جمعیتی که در حال حاضر‬ ‫مستاجر هستند با این مصوبه تعیین تکلیف شده اند و‬ ‫این مصوبه نتایج مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای ساماندهی صنف امالک نیز‬ ‫سامانه ای طراحی شده بود که زیر نظر وزارت صمت‬ ‫بود که در حال انتقال به وزارت راه و شهرسازی است‬ ‫و اطالعات واحدها در ان وجود دارد‪ .‬در این سامانه‬ ‫همه چیز مشخص است و در صورت تخلف از قانون‬ ‫با متخلفان برخورد می شود‪.‬قاسمی درباره قراردادهای‬ ‫زیرزمینی نیز خاطرنشان کرد‪ :‬ان واحد مسکونی که‬ ‫قرارداد زیرزمینی منعقد کرده‪ ،‬با توجه به ثبت نشدن‬ ‫ت ان در سامانه امالک به عنوان خانه خالی‬ ‫اطالعا ‬ ‫تلقی شده و مالیات برای ان در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد‪ :‬سامانه کد رهگیری‬ ‫مبنایی است که اگر امروز هم کنترل ها را به صددرصد‬ ‫نرساند با تکمیل این سامانه بسیاری از برنامه های‬ ‫اینده را می توانیم بر اساس این اطالعات در نظر‬ ‫بگیریم‪..‬وی همچنین از بنگاه های معامالتی درخواست‬ ‫کرد با رعایت این قوانین و ثبت اطالعات خود در‬ ‫سامانه مانع اقداماتی نظیر تعطیلی بنگاه خود شوند‬ ‫در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کنیدقاسمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬سامانه امالک و اسکان در دولت‬ ‫یازدهم توسط مجلس ابالغ می شود و دو ماه فرصت‬ ‫برای خوداظهاری به مردم اعالم می شود که حدود‬ ‫‪ ۲‬میلیون نفر به صورت خوداظهاری اطالعات خود‬ ‫را ثبت کردند؛ از سوی دیگر هک شدن این سامانه‬ ‫مشکالتی را پدید اورد‪.‬وزیر راه و شهرسازی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اساس این قانون هر واحدی که اطالعات ان‬ ‫در سامانه ثبت نشده باشد‪ ،‬به عنوان واحد خالی‬ ‫در نظر گرفته خواهد شد‪ ،‬اما این اتفاق با توجه ‬ ‫ب ه رقم بسیار پایین خوداظهاری امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫وی از ایجاد شرایطی برای الزام مردم به ثبت اطالعات‬ ‫در سامانه یاد کرد و افزود‪ :‬اگر در سامانه ثبت نام نکنند‪،‬‬ ‫در دریافت خدمات بانکی‪ ،‬قبض برق و اب و حتی ثبت‬ ‫نام فرزندان خود در مدارس با مشکل مواجه می شوند‪.‬‬ ‫قاسمی درباره بخشنامه معاون اول مبنی بر اینکه همه‬ ‫ب بانکی‪ ،‬صدور دسته‬ ‫خدمات از جمله افتتاح حسا ‬ ‫چک‪ ،‬تعویض گواهینامه و گذرنامه منوط به دریافت کد‬ ‫یکتای ثبت اطالعات در سامانه امالک و اسکان است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سامانه امالک و اسکان یک ساختار زیربنایی‬ ‫برای اطالعات کشور خواهد بود و در برنامه ریزی‬ ‫کشور برای حوزه های مختلف به ویژه مسکن یک بانک‬ ‫اطالعاتی جامع و کامل است تا جایی که دیگر نیازی به‬ ‫صرف هزین ه از بودجه کشور برای انجام سرشماری امار‬ ‫و نفوس مسکن نخواهد بود‪.‬وزیر راه و شهرسازی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امروز اطالعات ‪ ۶۲‬میلیون نفر در این سامانه‬ ‫ثبت شده و جزو جامع ترین سامانه های کشور است و‬ ‫پیامکی برای بیشتر این افراد ارسال شده که در صورت‬ ‫وجود مشکل یا مغایرتی در اطالعات ان ها‪ ،‬نسبت به‬ ‫اصالح ان در سامانه اقدام کنند‪.‬تعداد خانه های خالی‬ ‫در کشور بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون واحد استوی با بیان‬ ‫اینکه به دلیل عدم تجمیع سامانه امالک امار خانه های‬ ‫خالی متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون خانه‬ ‫خالی پیش بینی می شود که وجود دارد که تاکنون ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار واحد خانه خالی شناسایی و به سازمان مالیاتی‬ ‫معرفی کرده ایم که برای ان ها نیز قبض مالیات صادر‬ ‫شده و تنها ‪ ۶۰‬هزار نفر در سامانه در این خصوص‬ ‫ثبت شکایت کرده اند‪.‬قاسمی اضافه کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫دستگاه های مختلف و سایر بانک های اطالعاتی نیز باید‬ ‫کمک کنند و از همه مردم خواهش می کنم اطالعات‬ ‫خود را در این سامانه ثبت کنند تا در هزینه های‬ ‫چندین میلیاردی برای سرشماری امار نفوس و مسکن‬ ‫صرفه جویی شوددر سامانه امالک و اسکان ثبت نام کنید‬ ‫قاسمی خاطرنشان کرد‪ :‬سامانه امالک و اسکان در‬ ‫دولت یازدهم توسط مجلس ابالغ می شود و دو ماه‬ ‫فرصت برای خوداظهاری به مردم اعالم می شود که‬ ‫حدود ‪ ۲‬میلیون نفر به صورت خوداظهاری اطالعات‬ ‫خود را ثبت کردند؛ از سوی دیگر هک شدن این‬ ‫سامانه مشکالتی را پدید اورد‪.‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر اساس این قانون هر واحدی که اطالعات‬ ‫ان در سامانه ثبت نشده باشد‪ ،‬به عنوان واحد خالی‬ ‫در نظر گرفته خواهد شد‪ ،‬اما این اتفاق با توجه ‬ ‫ب ه رقم بسیار پایین خوداظهاری امکان پذیر نبود‪.‬‬ ‫وی از ایجاد شرایطی برای الزام مردم به ثبت اطالعات‬ ‫در سامانه یاد کرد و افزود‪ :‬اگر در سامانه ثبت نام نکنند‪،‬‬ ‫در دریافت خدمات بانکی‪ ،‬قبض برق و اب و حتی‬ ‫ثبت نام فرزندان خود در مدارس با مشکل مواجه‬ ‫می شوند‪.‬قاسمی درباره بخشنامه معاون اول مبنی‬ ‫ب بانکی‪،‬‬ ‫بر اینکه همه خدمات از جمله افتتاح حسا ‬ ‫صدور دسته چک‪ ،‬تعویض گواهینامه و گذرنامه منوط‬ ‫به دریافت کد یکتای ثبت اطالعات در سامانه امالک‬ ‫و اسکان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سامانه امالک و اسکان یک‬ ‫ساختار زیربنایی برای اطالعات کشور خواهد بود و در‬ ‫برنامه ریزی کشور برای حوزه های مختلف به ویژه مسکن‬ ‫یک بانک اطالعاتی جامع و کامل است تا جایی که‬ ‫دیگر نیازی به صرف هزین ه از بودجه کشور برای انجام‬ ‫سرشماری امار و نفوس مسکن نخواهد بود‪.‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی اظهار داشت‪ :‬امروز اطالعات ‪ ۶۲‬میلیون نفر‬ ‫در این سامانه ثبت شده و جزو جامع ترین سامانه های‬ ‫کشور است و پیامکی برای بیشتر این افراد ارسال شده‬ ‫که در صورت وجود مشکل یا مغایرتی در اطالعات‬ ‫ان ها‪ ،‬نسبت به اصالح ان در سامانه اقدام کنند‪.‬تعداد‬ ‫خانه های خالی در کشور بین ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیون واحد‬ ‫استوی با بیان اینکه به دلیل عدم تجمیع سامانه امالک‬ ‫امار خانه های خالی متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪۱.۵‬‬ ‫تا ‪ ۲‬میلیون خانه خالی پیش بینی می شود که وجود‬ ‫دارد که تاکنون ‪ ۶۰۰‬هزار واحد خانه خالی شناسایی‬ ‫و به سازمان مالیاتی معرفی کرده ایم که برای ان ها نیز‬ ‫قبض مالیات صادر شده و تنها ‪ ۶۰‬هزار نفر در سامانه‬ ‫در این خصوص ثبت شکایت کرده اند‪.‬قاسمی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از دستگاه های مختلف و سایر بانک های‬ ‫اطالعاتی نیز باید کمک کنند و از همه مردم خواهش‬ ‫می کنم اطالعات خود را در این سامانه ثبت کنند تا‬ ‫در هزینه های چندین میلیاردی برای سرشماری امار‬ ‫نفوس و مسکن صرفه جویی شود‪.‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود از شناسایی ‪ ۴۰‬شهر‬ ‫و شهرک جدید در سراسر کشور خبر داد و گفت‪ :‬یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۸‬هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی‬ ‫مسکن اماده بارگذاری است و یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد نیز در مسیر تصویب قرار دارد‪.‬قاسمی ادامه داد‪:‬‬ ‫کارهای زیر بنایی مانند تامین تسهیالت و تامین زمین‬ ‫در حال انجام است و تا کنون ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر در این طرح ثبت نام کرده اند‪ .‬برای ‪ ۳‬میلیون واحد‬ ‫تامین زمین صورت گرفته و تامین اراضی یک میلیون‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬هزار واحد باقی مانده که تمامی اراضی تعیین‬ ‫تکلیف شده اند‪.‬وی افزود‪ :‬برای تامین اراضی نهضت ملی‬ ‫مسکن ظرف مدت ‪ ۱۰‬ماه‪ ،‬بانک زمین تشکیل شده و‬ ‫طبق قانون جهش تولید مسکن اعالم شده که اراضی‬ ‫سایر دستگاه ها در اختیار وزارت راه وشهرسازی برای‬ ‫نهضت ملی مسکن قرار گیرد‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬حدود یک میلیون و ‪۳۵۸‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫اماده بارگذاری است و یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد نیز در مسیر تصویب قرار دارد که کار بزرگی‬ ‫در این مدت کوتاه ‪ ۱۰‬ماهه به شمار می اید‪.‬قاسمی‬ ‫درباره ساخت واحدهای طرح نهضت ملی مسکن در‬ ‫زمین های الحاقی و خارج از کالن شهرها‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫به دالیلی مثل ترافیک و الودگی هوا سیاست طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن توسعه کالن شهرها نیست‪ ،‬به همین‬ ‫منظور واحدهای مسکونی در زمین های الحاق شده از‬ ‫شهرهای دیگر و از منابع ملی که کاربری کشاورزی‬ ‫ندارند‪ ،‬احداث شده است‪.‬این عضو کابینه سیزدهم‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شهرهایی که به دلیل شرایط جغرافیایی‪،‬‬ ‫زمین کافی در شهر وجود ندارد و یا امکان الحاق هم‬ ‫نیست‪ ،‬به سراغ ایجاد شهرها و شهرک های جدید‬ ‫رفتیم‪.‬شناسایی ‪ ۴۰‬شهر و شهرک جدید در کشور‬ ‫قاسمی از شناسایی ‪ ۴۰‬شهر و شهرک جدید در‬ ‫سراسر کشور خبر داد و گفت‪ :‬برخی از انها در مرحله‬ ‫طراحی بوده و عملیات اجرایی برخی نیز اغاز شده‬ ‫است‪.‬وی به ظرفیت باالی شهر جدید «ایوانکی» در‬ ‫استان سمنان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬بسیاری‬ ‫از ساکنان این شهر جدید را صنعتگران جنوب‬ ‫تهران و ورامین تشکیل می دهند و در این شهر‬ ‫خانه های ویالیی به مردم تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره روش های ساخت در طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن توضیح داد‪ :‬در برخی شهرها مثل‬ ‫طبس‪ ،‬زمین به میزان کافی وجود دارد‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل واحدها به شکل یک طبقه ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫قاسمی با اشاره به روش خودمالکی در طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برای مثال در شهری مثل‬ ‫طبس که زمین کافی موجود است‪ ۲۰۰ ،‬متر زمین‬ ‫در اختیار هر متقاضی قرار می گیرد و خود مردم به‬ ‫ساخت وساز اقدام می کنند‪ ،‬در این روش ساخت از‬ ‫مردم تعهد می گیریم که در مدت یک سال و نیم‬ ‫واحدها را بسازند‪ ،‬البته در این روش وام بانکی و سایر‬ ‫خدمات شهری از سوی دولت ارائه خواهد شد و نظارت‬ ‫بر ساخت وساز نیز توسط سازمان نظام مهندسی انجام‬ ‫می گیرد‪.‬وی روش دیگر را انعقاد قرارداد ساخت با‬ ‫تعاونی های امین اعالم کرد و گفت‪ :‬روش دیگر نیز‬ ‫انعقاد قرارداد سه جانبه بین بانک‪ ،‬سازنده و متقاضی‬ ‫است‪.‬وزیر راه و شهرسازی به تجربه مسکن مهر اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬با کاهش چسبندگی واحدهای مسکونی در‬ ‫طرح نهضت ملی مسکن‪ ،‬در هر هکتار زیر ‪ ۵۰‬خانوار‬ ‫زندگی خواهند کرد و این طرح هم از لحاظ شهرسازی‬ ‫و هم کیفیت خانه ها با مسکن مهر متفاوت است‪.‬‬ ‫قاسمی از ساخت یک میلیون و ‪ ۳۵۸‬هزار واحد خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬برخی از مجتمع ها در حال طراحی‪ ،‬برخی‬ ‫در حال اماده سازی زمین‪ ،‬برخی در مرحله فونداسیون‬ ‫و برخی نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪ ۱۹۵‬هزار واحد از مسکن مهر نیمه کاره‬ ‫باقی مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰‬هزار واحد را در این‬ ‫مدت تکمیل کرده و تحویل خانوارها داده ایم‪.‬‬ ‫واحدهای باقی مانده نیز دالیل متفاوتی دارد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫تعاونی مشارکت کننده زندانی یا فراری است یا مواردی‬ ‫هم هست که مردم اقساط خود را واریز کردند اما واحد‬ ‫ان ها ساخته نشده است‪..‬‬ ‫توجه به معماری ایرانی‪-‬اسالمی در نهضت ملی‬ ‫مسکن‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اهمیت رعایت‬ ‫معماری ایرانی‪-‬اسالمی در طرح نهضت ملی مسکن‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بسیاری از مواقع تنها مسکن سازی شده و‬ ‫شهرسازی نکرده اند‪ ،‬بنابراین در نهضت ملی مسکن‬ ‫به دنبال شهرسازی رفتیم و حتی تیم های معماری و‬ ‫شهرسازی در حوزه ها فعال بوده اند‪ ،‬مصمم هستیم تا‬ ‫معماری ایرانی‪-‬اسالمی را در تولید مسکن اجرا کنیم‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬تیم معینی برای اتمام واحدهای‬ ‫باقیمانده مسکن مهر تشکیل شده و با اختیاری که در‬ ‫قانون بودجه به وزارت راه و شهرسازی داده شده‪ ،‬با‬ ‫صرف منابع مالی‪ ،‬بخش قابل توجهی از این واحدها که‬ ‫مسائل حقوقی ندارد تا پایان سال تعیین تکلیف شده و‬ ‫یا به اتمام می رسند‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مردم‬ ‫مستاجرند‪ ،‬گفت‪ :‬راهکار اصلی کاهش قیمت مسکن‬ ‫در سبد خانوار و کاهش اجاره بها این است که فاصله‬ ‫عرضه و تقاضا در حوزه مسکن را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عقب ماندگی جدی در‬ ‫حوزه عرضه مسکن طی سال های گذشته افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به امار ازدواج ها طی یک سال‪ ،‬حداقل به سالی ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار واحد مسکونی بدون توجه به عقب ماندگی های‬ ‫قبلی نیاز داریم‬ ‫رییسی در در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد‪:‬‬ ‫افزایشی در قیمت نان نخواهیم داشت‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬ایت اله سید ابراهیم رییسی در جلسه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه اراده دولت بهینه سازی نظام یارانه ها در‬ ‫کشور با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه ها است به موضوع نان اشاره و بار‬ ‫دیگر بر لزوم ثابت ماندن قیمت نان در سراسر کشور تاکید کرد‪.‬وی افزود‪ :‬در واقع‬ ‫هدف از اجرای این طرح اصالح زیر ساخت ها و روش های پرداخت یارانه ارد و نان‬ ‫است و به هیچ عنوان افزایش قیمت نان مطرح نبوده و نخواهد بود‪ ..‬رییسی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬موفقیت های طرح مدیریت هوشمند یارانه ارد و نان می تواند به عنوان‬ ‫الگو در اختصاص یارانه برای سایر بخش ها و در جهت شفاف سازی اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اراده و تصمیم دولت بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه ها در‬ ‫کشورباهدفجلوگیریازهدررفت سرمایه هااستواین طرحپیگیریخواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه‬ ‫دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه ارد و نان مطرح و‬ ‫اعالم شد تا کنون ‪ ۵۷‬درصد نانوایی های کشور زیر پوشش این طرح‬ ‫قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه این رقم به ‪ ۱٠٠‬درصد برسد‪.‬‬ ‫بر اساس همین گزارش براوردهای اولیه نشان می دهد تا کنون ‪ ۴٠‬درصد‬ ‫یارانه ارد به ارزش ساالنه معادل ‪ ۵٠‬هزار میلیارد تومان به صورت نان به‬ ‫مردم داده نمی شد و هدر می رفت‪ ،‬اما از این پس و در نتیجه اجرای این‬ ‫طرح به صورت حقیقی و در قالب خدمات دیگر به مردم باز می گردد‪.‬‬ ‫در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی اثار مثبت و سازنده حکمرانی مبتنی‬ ‫بر داده ها و اطالعات به عنوان یکی دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح‬ ‫مدیریت هوشمند یارانه ارد و نان مطرح شد که نشان می دهد دولت هم اکنون‬ ‫اشراف کامل تری بر میزان هدررفت یارانه ها در زنجیره تامین ارد و نان بدست‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان گزارش می دهد‪:‬‬ ‫درامد نفتی دولت سیزدهم‬ ‫بدون مذاکره با امریکا‬ ‫به میانگین دولت قبل رسید‬ ‫ه گزارش عسگری خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه سپهر ایرانیان‪ ،‬طبق بر‬ ‫اورد قانون بودجه درامد نفتی دولت سیزدهم بدون مذاکره با امریکا و بر جام به‬ ‫میانگین دولت قبل رسیده است‪ ،‬بر همین اساس درامد ایران در این بخش از‬ ‫امسال از ‪ 7.7‬میلیارد دالر به بیش از ‪ 36‬میلیارد دالر می رسد‪.‬‬ ‫این در حالی است که طبق گزارش اوپک‪ ،‬درامد نفتی ایران در سال ‪2021‬‬ ‫به ‪ 25.3‬میلیارد دالر رسید که این رقم نسبت به سال ‪ 2020‬بیش از ‪3‬‬ ‫برابر شده است‪..‬همچنین جهش صادرات نفت از روزانه ‪ 400‬هزار بشکه‬ ‫به بیش از یک میلیون بشکه و افزایش قیمت نفت‪ ،‬دلیل اصلی افزایش‬ ‫درامدهای نفتی دولت سیزدهم در سال گذشته میالدی بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر طبق قانون بودجه ‪ ،1401‬درامد نفتی ایران در سال جاری‬ ‫به ‪ 36‬میلیارد دالر افزایش می یابد و طبق محاسبات در صورت موفقیت‬ ‫اقدامات وزارت نفت در بازارسازی نفت ایران‪ ،‬این رقم در سال های اینده‬ ‫تا ‪ 50‬میلیارد دالر هم قابل افزایش است‪.‬درامد نفتی ‪ 36‬میلیارد دالری‬ ‫ایران در سال جاری در حالی رقم می خورد که میانگین درامد نفتی‬ ‫ایران در دولت یازدهم و دوازدهم ساالنه ‪ 37.5‬میلیارد دالر بوده است‪.‬‬ ‫در واقع استراتژی دولت سیزدهم در بازارسازی برای فروش نفت ایران در بازه‬ ‫زمانی کوتاه ‪ 10‬ماهه‪ ،‬توانست کارنامه ای معادل استراتژی مذاکره با امریکا در‬ ‫دولت روحانی ثبت کند‪.‬در مجموع «مذاکره با امریکا» دو ثمره مثبت و منفی بر‬ ‫فروش نفت ایران داشت که باعث شد‪ ،‬در سال های ‪ 2016‬تا ‪ 2018‬درامد نفتی‬ ‫ایران افزایش یابد و در سال های‪ 2018‬تا‪ 2020‬درامد نفتی افت شدیدی پیدا کند‪.‬‬ ‫توافق ضعیف و بدون‬ ‫این موضوع نشان می دهد که هزینه یک‬ ‫ِ‬ ‫ضمانت اجرایی با امریکا‪ ،‬فایده ان را به طور کامل از بین‬ ‫می برد که این اتفاق با خروج امریکا از برجام به راحتی رخ داد‪.‬‬ ‫چشم انداز درامد ‪ 50‬میلیارد دالری با موفقیت در بازارسازی نفت‬ ‫طبق امار اوپک میانگین درامد نفتی ایران حتی در سال های ‪ 2016‬و‬ ‫‪ 2018‬نیز ‪ 51‬میلیارد دالر بوده است‪ .‬در صورت موفقیت وزارت نفت‪ ،‬دولت‬ ‫سیزدهم در بازارسازی نفت و ثبات قیمت های فعلی‪ ،‬ثبت عدد ‪ 50‬میلیارد‬ ‫دالری در درامد نفتی ایران در سال های اینده قابل تحقق خواهد بود‪.‬‬ ‫به بیان دیگر در صورت اتکا به راهبرد «بازارسازی نفت» می توان میانگین‬ ‫درامد نفتی ایران را حتی به اوج درامد نفتی در راهبرد «مذاکره با امریکا»‬ ‫افزایش داد‪.‬‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫با یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت‬ ‫تسهیالت متقاضیان وام ازدواج اقدام کنند‬ ‫سپهر ایرانیان ‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬روابط عمومی بانک مرکزی اعالم‬ ‫کرد که مطابق با نص صریح قانون‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری کشور‬ ‫مکلف هستند مبتنی بر اعتبار سنجی متقاضیان‪ ،‬حداکثر با اخذ سفته‬ ‫از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین براساس بخشنامه بانک مرکزی‪ ،‬بانک ها موظفند در اسرع وقت ضمن‬ ‫تعیین شعبه‪ ،‬پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه‬ ‫ازدواج‪ ،‬با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ‪ 10‬روزکاری‬ ‫نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند‪.‬بر این اساس و پیرو نامه های‬ ‫پیشین این بانک در خصوص جزء (‪ )۱‬بند (الف) تبصره (‪ )16‬قانون بودجه سال‬ ‫‪ 1401‬کل کشور با موضوع پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج و حسب‬ ‫دستور رئیس جمهوری مبنی بر تسریع و تسهیل در پرداخت وام ازدواج از‬ ‫«حیث وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار»‪ ،‬الزم است بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری کشور در چارچوب ضوابط و دستورالعمل های ابالغی‪ ،‬موارد‬ ‫زیر را نیز برای پرداخت این نوع تسهیالت با جدیت مورد توجه قرار دهند‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطابق با نص صریح قانون‪ ،‬بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی‬ ‫بر اعتبارسنجی متقاضیان‪ ،‬حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن‬ ‫معتبر به پرداخت تسهیالت اقدام کنند‪ .‬همچنین بانکها می توانند در‬ ‫چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستور العمل اجرایی اعطای‬ ‫تسهیالت خرد (بخشنامه شماره ‪24792‬‏‪ 01/‬مورخ ‪04‬‏‪02/‬‏‪)1401/‬‬ ‫نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند‪ .‬عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت‬ ‫تسهیالت تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صالح است‪.‬‬ ‫‪ -2‬ان بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه‪ ،‬پذیرش و تعیین تکلیف‬ ‫متقاضیان در صف سامانه قرض الحسنه ازدواج‪ ،‬با تکمیل مدارک توسط متقاضی‬ ‫ظرف مدت حداکثر ‪ 10‬روزکاری نسبت به پرداخت تسهیالت یاد شده اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬چنانچه متقاضیان مربوطه در هر مرحله از دریافت تسهیالت خود‪ ،‬از‬ ‫روند پرداخت تسهیالت شکایت داشته می توانند مراتب را از طریق شماره‬ ‫‪( 2706‬سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی) ثبت و اعالم کنند‪ .‬بانکها‬ ‫نیز موظفند در اسرع وقت به شکایات واصله متقاضیان رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫با توجه به مراتب فوق‪ ،‬خواهشمند است‪ ،‬ترتیبی اتخاذ شود تا حداکثر ظرف‬ ‫مدت یک هفته از تاریخ وصول این نامه‪ ،‬موضوع به واحدهای اجرایی ذیربط در‬ ‫سراسر کشور ابالغ و گزارش اقدامات انجام شده به مدیریت کل عملیات پولی و‬ ‫اعتباری بانک مرکزی ارسال شود‏‪.‬‬ ‫‏‏‏‏‏‏‏‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫منابع تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی قرار است از طریق صندوق ملی مسکن‬ ‫تامین شود که شاید تا یک ماه و نیم دیگر مقداری منابع در این صندوق تجمیع و پرداخت وام صورت‬ ‫گیرد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬انطور که از شواهد و قرائن برمی اید مسئوالن سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬پرداخت‬ ‫تسهیالت ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ‪ ۵‬درصد را منوط به تجمیع اعتبارات‬ ‫در صندوق ملی مسکن کرده اند‪.‬صندوق ملی مسکن بعد از تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن‬ ‫اقدامات بیمه تجارت نو برای رسیدگی به‬ ‫وضعیت زلزله زدگان استان هرمزگان‬ ‫مدیر بیمه های اتش سوزی شرکت‬ ‫بیمه تجارت نو‪ ،‬اخرین وضعیت‬ ‫رسیدگی به زلزله زدگان استان‬ ‫هرمزگان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛‬ ‫مرتضی گودرزی بیان داشت با توجه‬ ‫به حادثه اخیر زلزله در بخش هایی از‬ ‫استان هرمزگان هنوز ارزیابی دقیقی از میزان خسارات وجود ندارد‪،‬‬ ‫همچنان کارشناسان شرکت بیمه تجارت نو در مناطق زلزله زده حضور‬ ‫دارند و در حال ارزیابی خسارت هستند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بیشترین میزان خسارات را در روستای سایه خوش که کانون زلزله‬ ‫بوده‪ ،‬اعالم کرد و افزود‪ :‬خانواده معزز ایثارگران‪ ،‬کارکنان بانک تجارت و‬ ‫سایر مردم تحت پوشش بیمه حوادث بیمه تجارت نو قرار دارند‪.‬‬ ‫گودزری اذعان داشت شرکت بیمه تجارت نو با تمام قوا مشغول ارزیابی‬ ‫میزان دقیق خسارات است که به محض اتمام کار کارشناسی‪ ،‬روند‬ ‫پرداخت خسارت در اسرع وقت به بیمه شدگان اغاز می شود‪.‬‬ ‫مدیر سیست م ها و تطبیق مقررات بیمه کوثر اعالم کرد‪:‬‬ ‫تمدید گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت‬ ‫کیفیت ‪ISO9001:2015‬‬ ‫شرکت بیمه کوثر برای پنجمین سال متوالی‪ ،‬گواهینامه نظام مدیریت‬ ‫کیفیت ‪ ISO9001:2015‬را دریافت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی و اعالم سرپرست مدیریت سیستم ها و تطبیق‬ ‫مقررات بیمه کوثر‪ ،‬شرکت ‪ IMQ‬ایتالیا پس از بررسی وضعیت و‬ ‫عملکرد بیمه کوثر و ممیزی نهایی مراقبتی استاندارد سیستم مدیریت‬ ‫کیفیت ‪ ISO9001:2015‬در شرکت‪ ،‬این گواهینامه را بدون وجود‬ ‫ناهمخوانی با الزامات‪ ،‬برای چهارمین بار پیاپی تمدید کرد‪.‬سحر بزرگ نیا‬ ‫حفظ دستاوردها را یکی از نشانه های ثبات و برنامه محوری در بیمه‬ ‫کوثر دانست و گفت‪ :‬استقرار سیستم مدیریت کیفیت می تواند از طریق‬ ‫اگاه کردن مدیران ارشد از نقاط قوت و ضعف سیستم فراهم گردد‪.‬‬ ‫همچنین با ارائه خدمات مطابق با الزامات مشتری و بهبود مستمر‬ ‫ان‪ ،‬می توان میزان رضایت مشتری را که یکی از اهداف کالن شرکت‬ ‫بیمه کوثر است‪ ،‬افزایش داد که این امر منجر به اعتماد مشتریان و‬ ‫سایر ذی نفعان می گردد‪.‬وی با اشاره به همدلی و انسجام همه معاونان‪،‬‬ ‫مدیران و کارکنان شرکت بیمه کوثر در اجرای کارهای گروهی‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به علت اهتمام ویژه به تدوین کامل و جامع فرایندها‬ ‫و ارائه دقیق مدارک و مستندات که عامل اصلی انجام بی نقص فرایند‬ ‫ممیزی بود از همه همکارانم در شرکت قدردانی می کنم‪ .‬امیدوارم با‬ ‫تداوم این همکاری مستمر‪ ،‬پیاده سازی استانداردهای مختلف‪ ،‬بدون‬ ‫محدوده زمانی خاص به فرهنگ سازمانی مبدل شود و با اجرای‬ ‫توصیه های بهبود گزارش ممیزی‪ ،‬در سال اتی شاهد افزایش نقاط قوت‬ ‫شرکت در سیستم مدیریت کیفیت باشیم‪.‬‬ ‫چشم انداز بانک قرض الحسنه مهر ایران‪،‬‬ ‫پرداخت وام با کارمزد صفر درصد است‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬دکتر «محسن‬ ‫سیفی» قائم مقام مدیرعامل بانک با‬ ‫اشاره به اینکه مبنای تاسیس بانک‬ ‫قرض الحسنه‪ ،‬تصویب قانون پولی و‬ ‫بانکی بود گفت‪ :‬بعد از انقالب اسالمی‬ ‫و با تصویب قانون عملیات بانکداری‬ ‫بدون ربا‪ ،‬گسترش فرهنگ قرض الحسنه نیز قانونمند شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ قرض الحسنه در شبکه بانکی‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬بر اساس بند هشت قانون عملیات بانکداری بدون‬ ‫ربا‪ ،‬یکی از وظایف نظام بانکی در کشور افتتاح انواع حساب های‬ ‫قرض الحسنه جاری و پس انداز است‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران با اشاره به اینکه از‬ ‫حدود ‪ ۱۵‬سال قبل‪ ،‬تشکیل بانک های قرض الحسنه در دستور کار‬ ‫دولتمردان قرار گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬موفقیت بانک های قرض الحسنه در نظام‬ ‫بانکی تا حدودی حاصل شده‪ ،‬اما این موفقیت ‪۱۰۰‬درصدی نبوده و‬ ‫توقع از بانکداری قرض الحسنه در کشور به طور کامل براورده نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بخشی از منابع نظام بانکی‪ ،‬قرض الحسنه است که باید‬ ‫در محل خود مصرف شود‪ .‬این موضوع در سال های گذشته با نظارت‬ ‫بانک مرکزی با جدیت بیشتری دنبال شده و اساساً یکی از دالیل‬ ‫تاسیس بانک های قرض الحسنه ساماندهی موسسات قرض الحسنه و‬ ‫مصرف منابع قرض الحسنه در محل خود بوده است‪.‬‬ ‫سیفی افزود‪ :‬بین موسسات قرض الحسنه و بانک های قرض الحسنه‬ ‫تفاوت وجود دارد؛ یکی از این تفاوت ها بحث سپرده های قانونی است‬ ‫و دیگری وجود انحراف در محل مصرف منابع قرض الحسنه موسسات‬ ‫مالی است‪ .‬در بحث وجه التزام هم با انکه ایراداتی وجود دارد‪ ،‬ولی‬ ‫در مجمع عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران مصوب شد تا این‬ ‫وجه التزام در موضوع مسئولیت اجتماعی به کار گرفته شود و جزو‬ ‫درامدهای بانک نباشد که قدم مهمی در این زمینه بود‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران ادامه داد‪ :‬تالش‬ ‫می شود با این گام ها به سمت بانکداری قرض الحسنه و رفع ابهامات‬ ‫و ایراداتی مثل شرط ضمن عقد در موضوع قرض الحسنه حرکت‬ ‫کنیم‪ .‬البته امروزه بانکداری قرض الحسنه‪ ،‬یک ریال هم در مسیر‬ ‫سرمایه گذاری وارد نکرده است‪.‬‬ ‫وی ارائه خدمات الکترونیکی را از راهکارهای ترویج فرهنگ قرض الحسنه‬ ‫در کشور عنوان کرد و گفت‪ :‬در سال های گذشته بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران با سیستم بدون کاغذ توانسته بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون برگ‬ ‫کاغذ را حذف کند‪.‬‬ ‫سیفی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر افتتاح حساب و دریافت وام‬ ‫ک قرض الحسنه مهر ایران به صورت الکترونیکی‬ ‫قرض الحسنه در بان ‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وام ‪ ۲۰۰‬میلیونی مسکن روستایی مشروط شد‬ ‫در مردادماه سال گذشته ایجاد شده که قرار بود منابع ان از راه هایی همچون مالیات های حوزه مسکن‬ ‫و ساختمان تامین شود‪ .‬چند روز قبل رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که منابع خوبی‬ ‫به صندوق ملی مسکن تزریق شده است‪ .‬اما ظاهرا به دلیل عدم توفیق در اجرای مالیات خانه های خالی‬ ‫و خانه های لوکس رقم قابل توجهی در این صندوق وجود ندارد‪.‬اخرین پیگیری ها از پرداخت تسهیالت‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی که ابان ماه سال گذشته با حضور رییس جمهور در شورای‬ ‫عالی مسکن به تصویب رسیده حاکی از ان است که پرداخت این وام منوط به تجمیع اعتبارات در‬ ‫صندوق ملی مسکن شده که فعال موجودی ان کافی نیست‪ .‬گفته می شود ممکن است تا حدود ‪۴۵‬‬ ‫روز دیگر مقداری اعتبار به این صندوق تزریق و پرداخت وام مسکن روستایی اغاز شود‪.‬این در حالی‬ ‫است که ‪ ۲۴‬خردادماه‪ ،‬رییس بنیاد مسکن از دستور رییس جمهور برای پرداخت وام مسکن روستایی‬ ‫و موافقت سازمان برنامه با این دستور خبر داده بود؛ قولی که هنوز محقق نشده است‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی‪ ،‬در راستای کنترل تورم‬ ‫کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی به‬ ‫عنوان موتور محرک تورم از اصلی ترین‬ ‫برنامه های بانکی مرکزی در راستای‬ ‫کنترل تورم فزاینده است‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان دولت سیزدهم با‬ ‫مدیریت هزینه ها‪ ،‬برای اولین بار در چند دهه‬ ‫اخیر دولت در ابتدای سال جاری در قالب‬ ‫تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرد و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬میزان خلق پول بانک ها در سه‬ ‫ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان‬ ‫اخیر‪ ،‬کاهشی شده است‪ ،‬دو عاملی که نقش‬ ‫مهمی در کاهش رشد شتابان نقدینگی داشته‬ ‫اند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش بانک مرکزی‪ ،‬در فروردین‬ ‫امسال حجم نقدینگی به ‪ ۴۸۲۳.۲۹‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از‬ ‫ان (اسفند ‪ ۲ )۱۴۰۰‬دهم درصد کمتر شده‬ ‫است؛ در همین راستا بررسی روندها نشان‬ ‫می دهد رشد شتابان نقدینگی و پایه پولی از‬ ‫مردادماه سال گذشته روند کاهشی به خود‬ ‫گرفته است و تاکنون ادامه داشته است‪.‬‬ ‫کنترل روند رشد نقدینگی با سیاست‬ ‫انضباط پولی در شبکه بانکی‬ ‫کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها‬ ‫یکی از برنامه های بانک مرکزی در جهت‬ ‫انضباط بخشی به سیاست پولی و کنترل‬ ‫رشد نقدینگی بوده است‪ .‬در این راستا و بر‬ ‫اساس امار منتشر شده‪ ،‬بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی از ‪ ۱۴۶‬هزار و ‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان‬ ‫در اسفند سال گذشته با ‪ ۲.۲‬درصد کاهش‬ ‫به ‪ ۱۴۳‬هزار و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان در پایان‬ ‫فروردین ماه رسیده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر طبق اعالم رئیس کل بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬کنترل رشد نقدینگی وارد فاز‬ ‫جدیدی شده است که بر اساس ان سقف رشد‬ ‫ترازنامه بانک های با کفایت سرمایه ضعیف‬ ‫قطع شدن دسترسی ایرانیان به سامانه‬ ‫های بانکی در خارج از کشور موقتی است‬ ‫سپهر ایرانیان‪ -‬سرویس اقتصادی‪ -‬قطع شدن دسترسی ایرانیان به سامانه‬ ‫های بانکی در خارج از کشور که با هدف پیشگیری از حمالت سایبری‬ ‫بوده موقتی است‪.‬در پی انتشار برخی خبرها مبنی بر محدودیت دسترسی‬ ‫ایرانیان به سامانه های بانکی در خارج از کشور‪ ،‬مشخص شد محدودیت های‬ ‫اعمال شده به توصیه مراجع ذیصالح و در راستای مقابله با تهدیدات سایبری‬ ‫و صرفا در خصوص تعداد محدودی از بانک ها است که بیشترین اتصال‬ ‫خارج از کشور به سامانه های بانکی اعم از اینترنت بانک و همراه بانک را دارند‪.‬‬ ‫طبق اعالم مراجع ذیصالح‪ ،‬این محدودیت ها موقتی است‪.‬‬ ‫با سامانیوم شانس خودت را امتحان کن‬ ‫‪ ۱.۵‬و بانک های با کفایت سرمایه مطلوب‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد در ماه تعیین شد؛ با این سیاست‬ ‫ضمن کاهش شتاب رشد نقدینگی‪ ،‬انضباط‬ ‫بیشتری بر شبکه بانکی حاکم می شود‪ .‬رشد‬ ‫پرشتاب نقدینگی یکی از مهم ترین عوامل‬ ‫بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور طی‬ ‫سال های اخیر بوده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫دولت سیزدهم و به طور خاص بانک مرکزی‬ ‫کاهش سرعت رشد نقدینگی را از اولویت های‬ ‫سیاست های پولی خود قرار دادند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی دولت سیزدهم از ابتدای‬ ‫شروع به کار خود در میانه سال گذشته با‬ ‫محدود کردن رشد ترازنامه بانک های کشور‪،‬‬ ‫سرچشمه اصلی رشد بی حساب و کتاب‬ ‫نقدینگی یعنی نظام بانکی را هدف قرار داد‪.‬‬ ‫بر اساس این سیاست‪ ،‬بانک مرکزی برای‬ ‫بانک های تجاری محدودیت رشد ماهانه ‪۲‬‬ ‫درصدی و برای بانک های تخصصی محدودیت‬ ‫رشد ماهانه ‪ ۲.۵‬درصدی را برقرار کرد‪ .‬تغییر‬ ‫فرمان ماشین خلق پول بانک ها با تمرکز بر‬ ‫بانک های بی انضباط و ضعیف ازنظر کفایت‬ ‫سرمایه‪ ،‬ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل‬ ‫رشد نقدینگی‪ ،‬هم زمان به اصالح نظام بانکی‬ ‫و انضباط بیشتر بانک ها در مدیریت دارایی و‬ ‫بدهی منجر می شود‪.‬‬ ‫در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه ها‪ ،‬برای‬ ‫اولین بار در چند دهه اخیر دولت در ابتدای‬ ‫سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی‬ ‫استقراض نشده است‪.‬‬ ‫تغییرات پایه پولی در اولین ماه سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نشان از رشد ‪ ۳۱.۵‬درصدی پایه پولی و‬ ‫رسیدن به رقم ‪ ۶۱۱۷.۸‬هزار میلیارد ریال‬ ‫دارد‪ .‬این در حالی است که رشد این متغیر‬ ‫در تیرماه سال گذشته به باالترین رقم خود‬ ‫یعنی ‪ ۴۲.۶‬درصد نیز رسیده بود که با شروع‬ ‫به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم‬ ‫استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در‬ ‫پیش گرفته است‪.‬‬ ‫همچنین طبق امارهای منتشر شده توسط‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬حجم پایه پولی در اولین ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬با ‪ ۱.۳‬درصد افزایش ‪ ۶۱۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان درج شده است‪ ،‬در ‪۱۲‬‬ ‫ماه منتهی به فروردین ماه رشد پایه پولی‬ ‫‪ ۳۱.۵‬درصد بوده که ‪ ۰.۱‬درصد از ماه قبل‬ ‫کمتر است‪.‬‬ ‫با توجه به ثبت رشد پایه پولی مردادماه سال‬ ‫قبل در سطح ‪ ۴۲.۱‬درصد‪ ،‬می توان نتیجه‬ ‫گرفت که با اغاز به کار دولت جدید‪ ،‬روند‬ ‫کاهشی رشد پایه پولی اغاز شد تا در نهایت‪،‬‬ ‫افت ‪ ۱۰.۶‬واحد درصد تغییرات پایه پولی را تا‬ ‫فروردین ماه سال جاری شاهد باشیم‪ .‬به بیان‬ ‫دیگر اهنگ رشد پایه پولی در نیمه دوم سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬روند کاهشی داشته و در سال جاری‬ ‫نیز این روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش سامان رسانه‪ ،‬باشگاه مشتریان بانک سامان (سامانیوم) با راه اندازی‬ ‫طرحی امکان خرید ووچرهای شانسی از طریق امتیاز را فراهم کرد‪.‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬تمامی اعضای باشگاه مشتریان بانک سامان (سامانیوم) این امکان را‬ ‫دارند تا با صرف ‪ 200‬امتیاز ووچرهای شانسی این باشگاه را خریداری و از‬ ‫جوایز مختلف این ووچرها بهره مند شوند‪.‬این ووچرها شامل کدهای تخفیف‬ ‫اسنپ اکسپرس برای خریدهای باالی ‪ 40‬هزار تومان‪ ،‬کدهای تخفیف اسنپ‬ ‫تاکسی‪ ،‬تخفیف‪ 30‬هزارتومانی کتابچی‪ ،‬تخفیف خرید از سایت دفتردستک‬ ‫است‪ .‬همچنین هرماه نیز یک جایزه بزرگ در این ووچرها قرارداده می شود‪.‬‬ ‫همچنین تعدادی از این ووچرها جایزه ای ندارند و پوچ هستند‪.‬‬ ‫شرکت ایلیا نوین سازه میبد با تامین مالی‬ ‫بانک صنعت و معدن و به دستور رییس‬ ‫جمهوری افتتاح شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن‪ ،‬در مراسم افتتاح طرح یاد‬ ‫شده معاون عمرانی استاندار‪ ،‬فرماندار میبد و مدیر بانک صنعت و معدن‬ ‫استان یزد نیز حضور داشتند‪.‬طرح مذکور با سرمایه گذاری به مبلغ‬ ‫‪13‬میلیون و‪ 859‬هزار و ‪ 220‬یورو و مبلغ ‪ 614‬میلیارد ریال جهت تولید‬ ‫انواع بلوک های سبک ‪ AAC‬و مالت خشک در شهرک صنعتی جهان اباد‬ ‫میبد واقع در استان یزد اجرا و راه اندازی گردیده است‪.‬بانک صنعت و معدن‬ ‫با پرداخت تسهیالت ارزی به مبلغ ‪11‬میلیون و ‪ 534‬هزار و ‪ 915‬یورو از‬ ‫محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی (حدود ‪ 83‬درصد سرمایه گذاری‬ ‫ارزی طرح) و همچنین مبلغ ‪ 200‬میلیارد ریال تسهیالت ریالی ( حدود ‪32‬‬ ‫درصد سرمایه گذاری ریالی طرح) از منابع داخلی خود‪ ،‬این طرح را تامین‬ ‫مالی نموده است‪ .‬همچنین این بانک همزمان با راه اندازی و بهره برداری از‬ ‫طرح مزبور با پرداخت تسهیالت به مبلغ ‪ 250‬میلیارد ریال از منابع داخلی‬ ‫بانک‪ ،‬سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت را نیز تامین نموده است‪.‬ظرفیت‬ ‫تولید این شرکت ‪ 243‬هزار متر مکعب انواع بلوک های سبک ‪ AAC‬و‬ ‫همچنین ‪ 12‬هزار و ‪ 240‬تن مالت خشک بوده و با اجرای این طرح برای‬ ‫حدود ‪ 120‬نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫‪ 54‬درصد تسهیالت بانک توسعه تعاون‬ ‫در حوزه صنعت بوده است‬ ‫بانک توسعه تعاون در سال گذشته ‪ 263‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت نموده است که ‪ 54‬درصد این تسهیالت در حوزه صنعت بوده‬ ‫است‪ .‬که میزان این تسهیالت ‪ 144‬هزار میلیارد می باشد‪.‬صنایع سبک‪،‬‬ ‫متوسط و سنگین نقش راهبردی و محوری در اقتصاد کشورها ایفا می کنند‬ ‫و صاحبان صنایع ضمن هم افزایی متقابل و پوشش نیازهای داخل کشور‪،‬‬ ‫مزیت های صادراتی مهمی را نیز ایجاد می کنند‪.‬تعاون نیز به عنوان یک‬ ‫فرابخش‪ ،‬دربرگیرنده بخش های مختلف اقتصاد از جمله صنایع گوناگون‬ ‫است و تشکل ها و اتحادیه های تعاونی نیز در رسته های متعدد صنعتی‬ ‫حضور داشته و سهم مهمی در پیشرفت کشور بر عهده دارند‪.‬بانک توسعه‬ ‫تعاون به عنوان بانک عامل پرداخت تسهیالت موضوع بند الف تبصره ‪18‬‬ ‫قانون بودجه ‪ 1400‬حضور داشته است و به معرفی شدگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تسهیالت اشتغال زایی پرداخت نموده است‪ ،‬پیش از این نیز‬ ‫طی سال های ‪ 97‬تا ‪ ، 99‬عاملیت این ماده قانونی در بودجه های سنواتی‬ ‫بر عهده بانک توسعه تعاون بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه* ‪ 14‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1348‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رییس دانشگاه فرهنگیان کشور گفت‪ :‬امسال ‪ ۴۰‬هزار معلم دانش اموخته این دانشگاه روانه مدارس‬ ‫کشور می شوند‪.‬به گزارش ایرنا‪،‬رضا صحرایی شامگاه دوشنبه در ایین جشن دانش اموختگی ‪۸۰‬‬ ‫دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان پردیس حکیم فردوسی فردیس استان البرز افزود‪ :‬اکنون‬ ‫دانشگاه فرهنگیان ‪ ۹۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانشجو معلم دارد‪.‬وی بیان داشت‪ :‬امسال ‪ ۲۵‬هزار دانش معلم‬ ‫جدید پذیرفته می شوند؛ شیوه جدید جذب معلم در دستور کار قرار دارد که بعد از تصویب در سازمان‬ ‫همزمان با اغاز فصل تابستان‪ ،‬ویژه برنامه «اب‪ ،‬مزه زندگی» ویژه گروه‬ ‫سنی کودکان و نوجوان در فرهنگسرای امیرالمومنین ملک شهر برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این برنامه متنوع‪ ،‬راه کارهای مدیریت مصرف اب در قالب پخش‬ ‫کلیپ های اموزشی‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬شعرخوانی و قصه خوانی به کودکان و‬ ‫نوجوانان حاضر در برنامه اموزش داده شد‪.‬‬ ‫گفتنی است برگزاری کارگاه های اموزشی مدیریت مصرف در‬ ‫فرهنگسراهای سطح شهر بستر بسیار مناسبی است تا کودکان و‬ ‫نوجوانان با مفاهیم و اموزه های مصرف بهینه اب اشنا شوند و این‬ ‫مفاهیم را در سطح مدرسه و خانواده خود ترویج دهند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ویژه برنامه اب مزه زندگی تا پایان سال در سطح استان‬ ‫اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان؛‬ ‫مسائل و مشکالت پروژه های عمرانی‬ ‫شهرستان نایین بررسی شد‬ ‫در جریان سفر مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان به شهرستان‬ ‫نایین‪ ،‬مسائل و مشکالت پروژه های عمرانی این شهرستان در‬ ‫بازدیدهای میدانی و نشست مشترک با مسئوالن مرتبط بررسی و‬ ‫تعیین تکلیف شد‪.‬علیرضا قاری قران مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان در ادامه سفرهای درون استانی خود‪ ،‬جهت بازدید و رسیدگی‬ ‫به مشکالت پروژه های حوزه راه و شهرسازی شهرستان نایین به این‬ ‫شهرستان عزیمت کرد‪.‬‬ ‫در این سفر که در معیت استاندار اصفهان و با حضور معاونین اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان انجام پذیرفت از پروژه های حوزه راه و‬ ‫مسکن بازدید بعمل امد و در محل پروژه ها ضمن شناسایی و بررسی‬ ‫مشکالت و مسائل موجود‪ ،‬راهکارهای الزم جهت رفع موانع و پیشبرد‬ ‫هرچه سریعتر اقدامات ارائه شد‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان در این سفر شهرستانی خود از پروژه راهسازی محور انارک‬ ‫ چوپانان‪ ،‬تقاطع غیرهمسطح مسکن مهر نایین‪ ،‬پروژه های بازافرینی‬‫شهری و بافت تاریخی این شهرستان بازدید بعمل اورد و با حاضرین در‬ ‫محل به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت‪ .‬وی در این بازدیدها ضمن‬ ‫احصای امارها و مسائل و مشکالت‪ ،‬موارد را به منظور پیگیری چابک‬ ‫و تصویب پیشنهادات و راهکارها‪ ،‬در جلسه شورای مشترک اداری‬ ‫استان و شهرستان نایین مطرح کرد‪ .‬قاری قران در ادامه سفر خود به‬ ‫شهرستان نایین در محل احداث طرح نهضت ملی مسکن نایین حضور‬ ‫یافت و ضمن تحصیل مسائل و معضالت مطروحه توسط حاضرین‪ ،‬موارد‬ ‫را فی الحال مورد بررسی و پیگیری قرار داد‪ .‬و در راستای رفع و سامان‬ ‫بخشی معضالت‪ ،‬راهکارهای عملی و اجرایی در این رابطه ارائه کرد‪.‬‬ ‫اداره استخدامی و سایر نهادها شیوه های جدید جذب دانشجو معلم و معلم هم دنبال خواهیم کرد‪.‬وی‬ ‫با بیان اینکه معلم باید انگیزه ساز باشد نه انگیزه سوز‪ ،‬فرصت ساز باشد نه فرصت سوز‪ ،‬گفت‪ :‬معلم مانند‬ ‫بازیگری روی سن تئاتر است هیچ عامل بیرونی به غیر از مخاطب نباید تاثیر گذار باشد ‪.‬پرویز انصاری‬ ‫راد معاون امور دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور نیز گفت‪ :‬برای اینکه معلم شایسته و حرفه ای شود‬ ‫به طور حتم نسبت به کسب علم و دانش تالش کند و مهارت های معلمی ‪ ،‬روش های تدریس و‬ ‫طراحی اموزشی ارزش های اخالقی و نگرش های اخالقی بگذراند‪ .‬مدیر کل اموزش و پرورش استان‬ ‫البرز در این ایین گفت‪ :‬این دانشجویان ورودی سال ‪ ۹۷‬بودند که در مهر سال ‪ ۱۴۰۱‬به عنوان معلم‬ ‫در مدارس کشور مشغول می شوند‪.‬علی حجر گشت افزود‪ :‬دانشجویانی که در دانشگاه فرهنگیان تربیت‬ ‫می شوند این امادگی را دارند باتوجه به زیست بوم های جدید وجود دارد بتوانند دانش اموزان را بهتر‬ ‫و مناسبتر برای شرایط جدید تربیت کنند‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫با همکاری فرهنگسرای امیرالمومنین ملک شهر برگزار شد؛‬ ‫اموزش راهکارهای مدیریت مصرف اب در ویژه‬ ‫برنامه "اب‪ ،‬مزه زندگی"‬ ‫‪ ۴۰‬هزار معلم جدید روانه مدارس کشور می شوند‬ ‫لزوم تدوین پیوست امنیت‬ ‫سایبری برای طرح های ابفا‬ ‫تخصیص ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای احداث تصفیه خانه های پساب‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫شهردار اصفهان از اختصاص حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای احداث‬ ‫تصفیه خانه های جدید در سال جاری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬احداث دو تصفیه خانه‬ ‫بزرگ و چند تصفیه خانه کوچک نیز‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مهدی بقایی با اعالم این خبر گفت‪ :‬یکی‬ ‫از قراردادهای مهم حوزه خدمات شهری‪،‬‬ ‫قراردادهای مربوط به حوزه فضای سبز است‬ ‫که از نظر گونه های گیاهی و توسعه کیفی‬ ‫و کمی از اهمیت باالیی برخوردار است و‬ ‫انتظار می رود فضای سبز احداثی توسط‬ ‫پیمانکار در حد مطلوب نگهداری شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به معضل خشکسالی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نیاز ابی فضای سبز اصفهان ساالنه‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیون متر مکعب است که‬ ‫سازمان پارک ها و فضای سبز تالش کرد‬ ‫نوع ابیاری گونه های مختلف را بهینه سازی‬ ‫کند به طوری که حفظ فضای سبز اصفهان‬ ‫با ‪ ۲۶‬میلیون متر مکعب در سال میسر‬ ‫شده‪ ،‬هرچند در حال حاضر حدود نیمی از‬ ‫این میزان اب در اختیار این سازمان است‬ ‫و این موضوع شرایط خطرناکی را برای‬ ‫حفظ این عرصه ها به وجود اورده است‪.‬‬ ‫بقایی با اشاره به تشکیل قرارگاه اب‬ ‫در حوزه شهرداری اصفهان اضافه کرد‪:‬‬ ‫وضعیت اب فضای سبز به صورت روزانه‬ ‫رصد و هفتگی جلساتی برگزار می شود تا‬ ‫بتوانیم تنش های ابی را مدیریت کنیم‪.‬‬ ‫اصفهان؛ پیشتاز استفاده از پساب‬ ‫فاضالب شهری در کشور‬ ‫بقایی با بیان اینکه اصفهان از سال های‬ ‫گذشته یکی از پیشتازان استفاده از پساب‬ ‫فاضالب شهری در کشور بوده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومان برای احداث‬ ‫تصفیه خانه های جدید پساب در سال جاری‬ ‫در نظر گرفته شده است که بر اساس ان‬ ‫دو تصفیه خانه اساسی و چند تصفیه خانه‬ ‫کوچک نیز باید به سرانجام برسد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شبکه ابرسانی پساب به‬ ‫صورت رینگ در اطراف شهر ایجاد شده و‬ ‫امسال تکمیل خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چند‬ ‫تصفیه خانه در سپاهان شهر‪ ،‬شاهین شهر‬ ‫و دیگر مناطق وجود دارد که به این‬ ‫شبکه اضافه شده و در حال حاضر برای‬ ‫ابیاری فضای سبز پارک های جنگلی مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫روزهای پرتنشی در پیش داریم‬ ‫معاون محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫شهردار اصفهان اضافه کرد‪ :‬معاونت‬ ‫خدمات شهری و سازمان پارک ها و فضای‬ ‫سبز شهرداری اصفهان روزهای پرتنشی‬ ‫برای تامین اب فضای سبز اصفهان‬ ‫دارد‪ ،‬لذا از شهروندان درخواست داریم‬ ‫با صرفه جویی ‪ ۱۰‬درصدی در اب شرب‪،‬‬ ‫جهت تامین حدود ‪ ۳۵‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب برای ابیاری فضای سبز در سال‬ ‫مشارکت کنند‪.‬وی انتخاب صحیح پیمانکار‬ ‫را موضوعی مهم در نگهداری از فضای سبز‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬برای انتخاب اولیه‬ ‫و نظارت بر پیمانکاران تمهیداتی در نظر‬ ‫گرفته شده اما الزم است بیشتر به موضوع‬ ‫پرداخته شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر فناوری اطالعات‪ ،‬امنیت‬ ‫فضای مجازی و امار وزارت نیرو بر تقویت‬ ‫زیرساخت های امنیتی و رایانه ای شرکت‬ ‫های تحت پوشش تاکید کرد‪.‬‬ ‫ازرم دهستانی در دیدار با مدیرعامل‬ ‫و معاونان ابفای استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در سال های اخیر اقدامات‬ ‫مناسبی در زمینه تقویت تجهیزات حوزه فناوری اطالعات صورت گرفته‬ ‫است اما همچنان باید برای افزایش ضریب امنیت سخت افزارها و نرم‬ ‫افزارهای مورد استفاده تالش کرد‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از ظرفیت های قانونی و ارائه اموزش‬ ‫های تخصصی و کاربردی به فعاالن این حوزه بتوان نقاط ضعف را شناسایی‬ ‫و برطرف کرد و در جهت ایجاد یک صنعت پایدار گام برداشت‪ .‬دهستانی‬ ‫همچنین بر تهیه و تدوین پیوست امنیت سایبری برای طرح های اب و‬ ‫فاضالب تاکید کرد‪.‬‬ ‫در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نایین انجام پذیرفت؛‬ ‫گره گشایی از مشکالت شرکت های‬ ‫تولیدی شهرستان نایین‬ ‫در جهت توسعه شهری؛‬ ‫تعامل و همکاری مدیریت شهری و راه و شهرسازی برای حل مشکالت شهری اصفهان‬ ‫درراستای تعامل و همکاری بیشتر فی‬ ‫مابین راه و شهرسازی و شهرداری اصفهان‬ ‫در نشستی مشترک مسائل شهری مرتبط‬ ‫مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت‪.‬‬ ‫جلسه ای با حضور علیرضا قاری قران مدیرکل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان‪ ،‬معاون شهردار‬ ‫اصفهان‪ ،‬جمعی از شهرداران مناطق و روسا و‬ ‫کارشناسان ذیربط در محل سالن اجتماعات راه‬ ‫و شهرسازی استان برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه در راستای تعامل و همکاری‬ ‫بیشتر میان مجموعه شهرداری و راه و‬ ‫شهرسازی و حل مشکالت موجود‪ ،‬پیرامون‬ ‫مسائل شهری مرتبط بحث و تبادل نظر صورت‬ ‫گرفت و ضمن بیان نقطه نظرات و دیدگاهها‪،‬‬ ‫تصمیمات الزم اتخاذ شد‪.‬‬ ‫در این نشست عالوه بر بررسی و رفع مشکالت‬ ‫امالک و حقوقی فی مابین راه و شهرسازی و‬ ‫شهرداری اصفهان‪ ،‬در رابطه با پیشرفت فیزیکی‬ ‫مترو شهرجدید بهارستان‪-‬اصفهان‪ ،‬جانمایی و‬ ‫دقیق سازی ایستگاه های مترو‪ ،‬وضعیت اعتباری‬ ‫و مزایای احداث ایستگاه ها در نقاط مختلف‬ ‫بررسی های الزم صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه پروژه قطار برقی اصفهان به بهارستان‬ ‫حدودا ً ‪ ۱۵‬کیلومتر است اظهار داشت‪ :‬عملیات‬ ‫زیرسازی این پروژه در سال ‪ ۱۳۹۰‬و عملیات‬ ‫روسازی در سال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شده است که‬ ‫به صورت جدی و با مشارکت شرکت عمران‬ ‫شهرهای جدید و شهر جدید بهارستان در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با توجه به اینکه شهرجدید‬ ‫بهارستان یکی از شهرهایی است که سرریز‬ ‫جمعیت اصفهان را دارد‪ ،‬الزم است تا شهرداری‬ ‫در زمینه ایستگاه و تامین و انتقال واگن ورود‬ ‫کند‪.‬‬ ‫قاری قران با بیان اینکه پیشرفت کل پروژه‬ ‫بیش از ‪ ۴۶‬درصد است گفت‪ :‬مترو یکی از‬ ‫پروژه های ویژه و تاثیرگذار در استان اصفهان‬ ‫است که ایجاد یک انتقال مطمئن ریلی و‬ ‫پایدار را به دنبال دارد همچنین با اهتمام ویژه‬ ‫و برنامه ریزی دقیق این پروژه بزرگ به خوبی‬ ‫جلو می رود‪.‬‬ ‫در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نایین‪ ،‬مشکالت شرکت‬ ‫های تولیدی این شهرستان بررسی و تعیین تکلیف شد‪.‬‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان نایین به ریاست معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان و با حضور محمد کیانی رئیس‬ ‫اداره امالک‪ ،‬بانک زمین و حفاظت اراضی راه و شهرسازی استان اصفهان و‬ ‫جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی در محل اتاق بازرگانی نایین برگزار‬ ‫شد‪ .‬این کارگروه به منظور جلوگیری از بالتکلیفی و سردرگمی صنعتگران‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬متقاضیان سرمایه گذاری و ‪ ...‬در شهرستان نایین تشکیل شد‬ ‫و طی ان ضمن احصا مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی این شهرستان‪،‬‬ ‫راهکارهایی جهت رفع موانع