روزنامه سپهرایرانیان شماره 1343 - مگ لند

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1343

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1343

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1343

‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫‪29 june 2022‬‬ ‫بسته ویژه‬ ‫برق ‪ ۱۰۰‬اداره‬ ‫حمایتی بیمه سالمت‬ ‫پرمصرف‬ ‫در تهران قطع شد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪1401‬‬ ‫برای ‪ ۲۹‬بیماری‬ ‫‪5‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫‪3‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫بانک مرکزی سقف تسهیالت کمک‬ ‫ودیعه مسکن را ابالغ کرد‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫سدسازی ها در کشورهای منطقه‬ ‫منشاء خارجی ریزگردهاست‬ ‫بررسی منشاء خارجی ریزگردهای ایران نشان می دهد که این امر به دلیل خشکسالی و سدسازی ها در کشورهای‬ ‫منطقه و بیش از همه ترکیه بوده که با کاهش دبی حوضه های ابریز منطقه‪ ،‬بزرگ ترین کانون ریزگرد در عراق‬ ‫ایجاد شده و رفع ان از مسیر دیپلماسی می گذرد‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫باالتر ازحدمیانگین‬ ‫جهانی زندانی داریم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مسئوالن قوه قضائیه‬ ‫اموال خود را اعالم کرده اند‬ ‫‪4‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی با نرخ جدید ارز‬ ‫‪5‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫ساختارهایفسادزا‬ ‫در قوه قضاییه باید در هم شکسته شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت‬ ‫سیمان در دو هفته گذشته‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫اعضای شورای‬ ‫اسالمی کار‬ ‫شهرداری هشتگرد‬ ‫معرفی و اغاز به‬ ‫کار نمودند‬ ‫‪ ۷۷‬روستای‬ ‫استان ایالم با‬ ‫مشکل کمبود اب‬ ‫‪2‬‬ ‫مواجه هستند‬ ‫‪2‬‬ ‫همه دستگاه ها‬ ‫وظایف خود را‬ ‫نسبت به ساماندهی‬ ‫معتادین متجاهر‬ ‫درست انجام دهند‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫خرید به شماره ‪۱۴۰۱۵۳‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم در نظر دارد اقالم با مشخصات ذیل را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید‪ .‬لذا از تامین‬ ‫کنندگان و تولید کنندگان واجد شرایط دعوت بعمل می اید جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ setadiran.ir‬مراجعه نماید‪ .‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‬ ‫‪ ۰۸۲۳۲۲۳۰۱۲۰ - ۷‬داخلی ‪ ۲۲۲‬امور بازرگانی تماس حاصل فرمایید‪ .‬در ضمن مبالغ تضمین بر اساس ایین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬پرداخت هزینه اگهی های مناقصه به عهده ب رنده می باشد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شهرستان‬ ‫مدت پیمان‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪140153‬‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬و تخلیه لوله‬ ‫های گالوانیزه ‪ ۱۰۰‬میلیمتر با ضخامت‬ ‫ورق ‪ 6‬میلیمتر وشاخه ‪۶‬متری ابرسانی‬ ‫مجتمع مورت‪ -‬شماره مناقصه‪۱۴۰۱۵۳:‬‬ ‫مناقصه بار اول‬ ‫چوار‬ ‫‪۳‬‬ ‫‪6 / 606 / 379 / 520‬‬ ‫تذکر‪ :‬الزم بذکر است کلیه مراحل مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا پیشنهاد قیمت و بازگشایی پاکات از طریق سامانه استاد‬ ‫انجام می گیرد و فقط ارائه اصل ضمانت نامه (پاکت الف) عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد بصورت فیزیکی به دبیر خانه حراست‬ ‫واقع در میدان دفاع مقدس ‪ ،‬شرکت اب و فاضالب استان ایالم ‪ ،‬دفتر حراست الزامی می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت (دانلود) اسناد از تاریخ ‪ 1401 / 04 / 08 :‬لغایت ‪ 1401 / 04 / 14‬ساعت ‪ ۱۴‬ب‪.‬ظ‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد قیمت تا تاریخ ‪ 1401 / 04 / 28 :‬ساعت ‪ ۱۴‬ب‪.‬ظ‬ ‫زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬تاریخ ‪ 1401 / 04 / 29‬ساعت ‪ ۱۰‬ق‪.‬ظ‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫موضوع‪ :‬خدمات امداد و مجتمع های گازبانی ‪،‬گازبان و بازبین شهرستان های گنبد ‪،‬ازادشهر ‪،‬گالیکش ‪،‬کالله‪،‬مراوه تپه ‪ ،‬مینودشت و روستاهای تابعه‬ ‫( شماره مناقصه ‪ ) N - 011404‬کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 53121235‬مورخ ‪1401 / 04 / 01‬‬ ‫زمان دریافت اسناد ‪:‬کلیه اسناد مناقصه ‪ 2‬الی ‪ 3‬روز پس از چاپ اگهی دوم به مدت ‪ 6‬ال ‪ 7‬روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به نشانی‬ ‫‪ www.Setadiran.ir‬قابل دریافت ( دانلود )میباشد ‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک‪:‬پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد شرایط (دارای حداقل رتبه‪ 6‬خدماتی ‪،‬توانایی مالی ‪ ،‬ظرفیت ازاد‬ ‫کاری ‪،‬داشتن صورتحساب های مالی حسابرسی شده مورد تائید موسسات حسابرسی ‪ ،‬تخصص و سابقه کاری م رتبط) میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ WWW. Setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی(درصورت عدم عضویت قبلی)جهت شرکت درمناقصه از‬ ‫طریق سامانه ستاد اقدام نمایند ‪ .‬ضمن ًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس دعوتنامه ارسالی که در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )‬ ‫‪ ، WWW. Setadiran.ir‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪http: / / iets.mporg.ir‬درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات و حداکثر تا تاریخ‬ ‫‪ 1401 / 05 / 04‬از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪( .‬دراین مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ‪ ،‬همزمان با ان ملزم به ارسال نسخه کاغذی‬ ‫اسناد ارزیابی کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ ،‬به ادرس شرکت گاز استان گلستان – امور قراردادها(پس از ثبت در دبیرخانه) می باشند‪ ..‬بدیهی‬ ‫است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ‪ ،‬قابلیت مشارکت در فرایند مناقصه را خواهند داشت ‪ .‬همچنین شرکتهایی‬ ‫که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه که این‬ ‫موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران م ربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود‪.‬‬ ‫نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪:‬مطابق با بند الف ماده ‪ 6‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ ‪ 11 / 143 / 000 / 000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 257 / 132 / 000 / 000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫کمیسیون مناقصات(بازگشایی پاکات) ‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1401 / 05 / 11‬‬ ‫داخلی ‪ 2057‬فاکس ‪) 017 ( 32480298 :‬‬ ‫شماره مرکز تلفن ‪ :‬کد شهری ( ‪32480372 – 5 ) 017‬‬ ‫ادرس اینت رنتی ‪http: / / www.nigc- golestan.ir:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1342598 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫( مرحله دوم ‪ -‬نوبت دوم )‬ ‫شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد مجوز شماره ‪ 40‬مورخه ‪ 1401/02/10‬شورای اسالمی شهر هشترود ‪،‬عملیات حفظ ‪،‬نگهداری و توسعه فضای‬ ‫سبز سطح شهر را به مبلغ ســالیانه ‪ 9/000/000/000‬ریال و به مدت ‪ 3‬سال با افزایش ضریب ‪ 10‬درصد را از بصورت اگهی مناقصه وازطریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شرکت های واجدالشرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت‬ ‫مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مناقصه رامحقق سازند ‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ – 1‬براورد مبلغ مناقصه جمعا به مبلغ((‪ ))9/000/000/000‬ریال می باشــد که شرکت کنندگان بایستی ‪ 5‬درصد براورد مبلغ مناقصه را به مبلغ‬ ‫(‪ ) 450/000/000‬ریال بعنوان سپرده شرکت در مناقصه به حساب سپرده ‪ 310001816008‬نزد بانک ملی بنام شهرداری هشترود واریز یا معادل ان‬ ‫ضمانتنامه معتبر بانکی تهیه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 2‬مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬مورخه ‪ 1401/04/01‬الی ‪1401/04/08‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ – 3‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ازمورخه ‪ 1401/04/01‬الی‪1401/04/18‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬زمان بازگشایی پاکات ‪:‬دوشنبه مورخه ‪ 1401/04/20‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف ‪ :‬ادرش هشترود – خیابان امام‬ ‫خمینی – شهرداری هشترود ‪ .‬تلفن تماس ‪041 – 52622225‬‬ ‫‪ – 5‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021 – 41934 :‬‬ ‫‪ – 6‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و و به پیشنهادات مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت اول‪ 1401/04/01 :‬تاریخ انتشار مرحله دوم – نوبت دوم ‪1401/04/08 :‬‬ ‫مهدی پورصادق‪ -‬شهردار هشترود‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ ۲۴‬هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان مرکزی خریداری شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی ‪ ،‬مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان‬ ‫مرکزی در جلسه روز گذشته قرارگاه امنیت غذایی با موضوع اغاز خرید گندم گفت‪ ۲۴ :‬هزار تن گندم‬ ‫مازاد بر نیاز کشاورزان از ابتدای خرید این محصول تاکنون از گندمکاران استان خریداری و ذخیره سازی‬ ‫شد‪ .‬غالمرضا ملکی روز افزود‪ :‬خرید گندم از کشاورزان استان مرکزی از ابتدای خردادماه در این استان‬ ‫اغاز و تا پایان شهریورماه ادامه می یابد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خرید گندم مازاد برنیاز کشاورزان از ابتدای فصل‬ ‫اجالسیه روئسای کمیسیون های شوراهای‬ ‫اسالمی شهر های استان البرز برگزار گردید‬ ‫نخستین اجالسیه رسمی روئسای‬ ‫کمیسیون های فرهنگی اجتماعی و‬ ‫ورزشی شوراهای اسالمی شهر های‬ ‫استان البرز روز یکشنبه مور خ ‪۵‬‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار گردید ‪.‬‬ ‫رسمی‬ ‫اجالسیه‬ ‫نخستین‬ ‫فرهنگی‬ ‫کمیسیون های‬ ‫اجتماعی و ورزشی با حضور جناب اقای دکتر ابراهیم معظمی‬ ‫گودرزی مدیر کل محترم دفتر هماهنگی راهبردی اجرای‬ ‫سیاست های فرهنگی شورای انقالب فرهنگی ‪،‬اقای جابری‬ ‫انصاری مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان البرز‬ ‫رووسای کمیسیون های فرهنگی شهرهای استان البرز ‪،‬معاونین‬ ‫فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداریهای استان و دیگر مدعوین‬ ‫برگزار گردید‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬حاج رضا واحدی رئیس کمیسیون فرهنگی‬ ‫شورای اسالمی شهر در این نشست گزارشی از اقدامات فرهنگی‬ ‫شهرداری و شورای اسالمی شهر ‪ ،‬تعامل با دستگاه های فرهنگی‬ ‫شهرستان و برنامه های تدوین شده در کمیسیون فرهنگی برای‬ ‫برگزاری جشنواره ها و بویژه پر نمودن اوقات فراغت دانش اموزان ‪،‬‬ ‫بهره گیری از بوستانهای شهر برای اجرای برنامه های خانواده محور و‬ ‫نیز تعامل فرهنگی با سایر شهرها ارائه نمود ‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان‪:‬‬ ‫تغییر زمان جمع اوری پسماندها به نفع‬ ‫شهر و کارگران خدمات شهری است‬ ‫شهردار اصفهان با اشاره به تغییر زمان‬ ‫جمع اوری پسماندهای تر از ‪ 4‬تیرماه‬ ‫در سطح شهر گفت‪ :‬از جمله اهداف‬ ‫اصلی اجرای این طرح‪ ،‬ارتقای رفاه‬ ‫کارگران است تا بتوانند حداقل یک‬ ‫شب در هفته را در جمع خانواده خود‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬فاطمه صابری ‪ :‬علی قاسم زاده با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از امشب جمع اوری پسماندهای تر در سطح شهر به جای اینکه بر‬ ‫اساس تاریخ های زوج و فرد تقویم انجام شود‪ ،‬بر مبنای روزهای زوج‬ ‫و فرد هفته صورت می گیرد‪.‬‬ ‫وی جلوگیری از انباشت پسماند در کوچه ها و معابر را از نتایج مثبت‬ ‫اجرای این طرح دانست و افزود‪ :‬کارگران خدمات شهری هر شب تا‬ ‫صبح در شهر مشغول خدمات رسانی به شهروندان هستند‪ ،‬از این‬ ‫رو یکی از اهداف اصلی اجرای این طرح ارتقای رفاه کارگران است‬ ‫تا بتوانند حداقل یک شب در هفته را در جمع خانواده خود باشند‪.‬‬ ‫جمع اوری شبانه ‪ ۹۵۰‬تن پسماند از درب منازل‬ ‫شهردار اصفهان درباره وضعیت تولید پسماند در اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫هر شهروند در اصفهان روزانه ‪ ۴۵۰‬گرم پسماند تولید می کند و در‬ ‫مجموع ‪ ۹۵۰‬تن پسماند هر شب از درب منازل جمع اوری می شود‪.‬‬ ‫وی از ضرورت همکاری شهروندان برای کاهش تولید شیرابه خبر داد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬شهروندان باید پسماندهای تر را ابگیری کرده و سپس‬ ‫داخل کیسه زباله قرار دهند تا گام بلندی در راستای کاهش شیرابه ها‬ ‫برداشته شود‪.‬قاسم زاده با اشاره به عوارض زیست محیطی شیرابه ها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به جز ایجاد الودگی و انتشار بوی نامطبوع‪ ،‬روان‬ ‫شدن شیرابه ها در معابر شهر می تواند منشا انواع بیماری ها و مشکالت‬ ‫مرتبط با سالمت شهروندان باشد‪.‬‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۱‬شهرداری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫بهره برداری از فاز نخست‬ ‫خیابان کاتب اصفهانی‬ ‫مدیر منطقه ‪۱۱‬شهرداری اصفهان‬ ‫از احداث خیابان کاتب اصفهانی‬ ‫حدفاصل لیمجیر تا خیابان امام‬ ‫رضا(ع) خبر داد و گفت‪ :‬فاز اول‬ ‫این خیابان به طول ‪ ۳۰۰‬متر و‬ ‫براورد هزینه سه میلیارد تومان به‬ ‫بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫حسن محمدحسینی با اعالم این خبر گفت‪ :‬احداث خیابان کاتب‬ ‫اصفهانی با عرض ‪ ۲۴‬متر‪ ،‬حدفاصل لیمجیر تا خیابان امام رضا (ع)‬ ‫یکی از پروژه های سال جاری منطقه ‪ ۱۱‬شهرداری اصفهان است‪.‬‬ ‫وی در خصوص ازادسازی اراضی مورد نیاز برای احداث این خیابان‬ ‫نیز توضیح داد‪ :‬از ‪۱۰‬هزار متر مربع عرصه جهت ازادسازی‪ 4 ،‬هزار‬ ‫مترمربع در تصرف شهرداری است و ‪ 6‬هزار مترمربع از ازادسازی ان‬ ‫نیز باقی مانده است‪.‬محمدحسینی با اشاره به وجود ساختمان های‬ ‫انبوه در محل احداث این خیابان تاکید کرد‪ :‬توافق های الزم جهت‬ ‫ازاد سازی ادامه این خیابان نیز صورت گرفته است‪.‬‬ ‫هوای پایتخت برای گروه های‬ ‫حساس ناسالم است‬ ‫بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا‪ ،‬هم اکنون شاخص الودگی‬ ‫هوای پایتخت روی عدد ‪ ۱۲۸‬یعنی بازه ناسالم قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس اعالم شرکت کنترل کیفیت هوا‬ ‫هم اکنون شاخص الودگی هوای پایتخت روی عدد ‪ ۱۲۸‬یعنی بازه‬ ‫ناسالم قرار دارد‪.‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته نیز شاخص هوای پایتخت روی‬ ‫عدد ‪ ۷۸‬و در بازه قابل قبول قرار داشت‪.‬بر اساس این گزارش پایتخت‬ ‫از ابتدای سال تاکنون ‪ ۴۹‬روز هوای قابل قبول‪ ۳ ،‬روز هوای ناسالم‬ ‫(برای تمام افراد)‪ ۱۷ ،‬روز هوای ناسالم (گروه های حساس)‪ ،‬دو روز‬ ‫هوای خطرناک و دو روز هوای پاک داشته است‪.‬‬ ‫خرید این محصول تاکنون نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشی داشته است‪ .‬مدیرکل غله و‬ ‫خدمات بازرگانی استان مرکزی خاطرنشان کرد‪ ۸۸۰ :‬میلیارد ریال به گندمکاران این استان پرداخت و‬ ‫طلب کشاورزان با پرداخت این منابع مالی تا بیست و دوم خردادماه تسویه شد ه است‪ .‬ملکی گفت‪۳۰ :‬‬ ‫مرکز خرید برای خرید گندم مازاد کشاورزان در استان مرکزی پیش بینی شده و خرید این محصول در‬ ‫‪ ۱۱‬مرکز اغاز و در حال انجام است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬خرید تضمینی گندم اکنون در تمامی شهرستان های‬ ‫استان مرکزی به جز شهرستان های شازند و خنداب اغاز شده و ‪ ۱۲۰‬نفر از عوامل اجرایی اداره کل غله‬ ‫و خدمات بازرگانی این استان وظیفه خرید گندم از کشاورزان را برعهده دارند‪ .‬مدیرکل غله و خدمات‬ ‫بازرگانی استان مرکزی اظهار داشت‪ ۴۵ :‬هزار تن گندم نیز از ابتدای سال جاری تاکنون برای تامین کمی‬ ‫و کیفی این محصول به استان وارد شد ه است‪ ۶۷۰ .‬هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در استان مرکزی‬ ‫وجود دارد و یک و ‪ ۲‬دهم درصد تولیدات کشاورزی مازاد بر نیاز استان به سایر مناطق ارسال می شود‪.‬‬ ‫اعضای شورای اسالمی کار شهرداری هشتگرد معرفی و اغاز به کار نمودند‬ ‫در جلسه ای با حضور مهندس پیام‬ ‫رئیسی معاونت توسعه مدیریت و‬ ‫منابع انسانی شهرداری و جمعی از‬ ‫مسئولین واحدها ‪ ،‬اعضای شورای‬ ‫کارگری شهرداری هشتگرد معرفی و‬ ‫رسما شروع به کار نمودند‪.‬‬ ‫مرضیه گودرزی ‪ -‬مهندس رئیسی در این‬ ‫جلسه به اهمیت تشکل کارگری به عنوان‬ ‫بازوی مدیریت در ارائه خدمات اشاره کرد‬ ‫و گفت ‪ :‬شهرداری سازمانی خدمات رسان‬ ‫است و جهت انجام وظایف ذاتی خود در‬ ‫زمینه های خدماتی ‪ ،‬عمرانی و فرهنگی از‬ ‫خدمات کارگران بهره می گیرد ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬کارگران در بخش های متعدد‬ ‫شهرداری از جمله خدمات شهری ‪ ،‬فضای‬ ‫سبز ‪ ،‬نقلیه و در سایر امورات فعالیت‬ ‫داشته و اغلب کارکنان شهرداری نیز به‬ ‫عنوان نیروی کارگری انجام وظیفه می‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫رئیسی بیان کرد ‪ :‬تشکل شورای کارگری‬ ‫می تواند از یک سو به امور معیشتی و‬ ‫خواسته های کارگران پرداخته که از ان‬ ‫جمله می توان به انجام اقدامات رفاهی ‪،‬‬ ‫تشکیل تعاونی ها ‪ ،‬ارتقاء احکام کارکنان‬ ‫‪ ،‬ایمنی محیط کار ‪ ،‬ارزیابی و تشویق‬ ‫کارکنان اشاره کرد و در سوی دیگر تالش‬ ‫تشکل کارگری می تواند در استفاده بهینه‬ ‫از نیروی انسانی و ارتقاء کارایی پرسنل‬ ‫یاریگر مدیریت باشد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسات مستمر ‪ ،‬مستندسازی‬ ‫اقدامات انجام شده و پیگیری برای حصول‬ ‫نتیجه مطلوب از جمله تاکیدات رئیسی در‬ ‫این جلسه بوده است ‪.‬‬ ‫در پایان این نشست نیز احکام شورای‬ ‫کارگری که انتخابات ان در ‪ ۱۷‬بهمن سال‬ ‫گذشته برگزار گردیده بود به انها اهدا شد ‪.‬‬ ‫اقایان فرشید مامانی به عنوان رئیس‬ ‫شورای کارگری ‪ ،‬رامین عیسی بگلو به‬ ‫عنوان نایب رئیس ‪ ،‬علیرضا بوذری به‬ ‫عنوان منشی و افشین رستمی به عنوان‬ ‫خزانه دار و سید محمد موسوی نیز به‬ ‫عنوان نماینده مدیریت معرفی گردیدند ‪.‬‬ ‫فیض حسینی خبر داد؛‬ ‫توزیع الکترونیکی ‪ 29‬میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی منطقه میاندواب‬ ‫ارومیه ‪ /‬هادی علیزاده‪ :‬مدیر شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫میاندواب از توزیع الکترونیکی ‪29‬‬ ‫میلیون لیتر نفتگاز در بین بهره‬ ‫ب استان‬ ‫برداران بخش کشاورزی جنو ‬ ‫اذربایجان غربی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬سید جواد فیض‬ ‫حسینی با بیان این خبر در ادامه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به ظرفیت های خاص‬ ‫جغرافیایی منطقه میاندواب در تولید‬ ‫محصوالت دامی‪ ،‬کشاورزی و باغی‬ ‫همچنین قطب تولید گندم و چغندر‪ ،‬از‬ ‫ابتدای سال جاری بیش از ‪ 29‬میلیون لیتر‬ ‫فراورده نفتگاز سهمیه ای در بین فعاالن‬ ‫این حوزه از طریق فروشندگی های مجاز‬ ‫و به صورت الکترونیکی توزیع شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متقاضیان و فعاالن سوخت بخش‬ ‫کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه‬ ‫سدف به نشانی ‪newtejaratasan.‬‬ ‫‪ niopdc.ir‬و تکمیل اطالعات درخواستی‬ ‫نسبت به ثبت واقعی درخواست جهت‬ ‫تحویل سهمیه اختصاصی اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فیض حسینی تصریح کرد‪ :‬در این ارتباط‬ ‫با تالش شبانه روزی کارکنان منطقه و‬ ‫شرکت های حمل فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫تمهیدات و برنامه ریزی های الزم جهت‬ ‫ذخیره سازی و توزیع بهینه و مطلوب‬ ‫فراورده نفتگاز در ایام کاشت‪ ،‬داشت و‬ ‫برداشت محصوالت زراعی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه میاندواب با اشاره به فعالیت‬ ‫بیش از ‪ 27‬هزار و ‪ 500‬دستگاه تراکتور و‬ ‫یک هزار دستگاه کمپاین فعال‪ ،‬از تعامل‬ ‫سازنده صاحبان ادوات کشاورزی‪ ،‬ادارات‬ ‫ذیربط شهرستانی جهاد کشاورزی هشت‬ ‫شهر جنوب استان اذربایجان غربی و‬ ‫دیگر سازمان های متولی در رابطه با روند‬ ‫به موقع تخصیص سهمیه سوخت ادوات‬ ‫کشاورزی قدردانی کرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول تاکید کرد‪ :‬اجرای طرح‬ ‫پالک گذاری و توزیع الکترونیکی نفتگاز‬ ‫به ادوات کشاورزی گامی بزرگ در راستای‬ ‫تحقق دولت الکترونیک است که بر این‬ ‫اساس‪ ،‬کشاورزان و روستائیان می توانند با‬ ‫استفاده از این طرح‪ ،‬بدون مراجعه حضوری‬ ‫و صرفه جوئی در وقت با مراجعه به سامانه‬ ‫‪newtejaratasan.niopdc.ir‬‬ ‫نسبت به ثبت نام جهت دریافت سهمیه‬ ‫سوخت اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬مالک تعیین مقدار سوخت‬ ‫در بخش کشاورزی سطح زمین زیر کشت‪،‬‬ ‫تعداد ادوات و فعال بودن ماشین االت‬ ‫کشاورزی می باشد‪.‬‬ ‫فیض حسینی ابراز امیدواری کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫موفقیت امیز این طرح‪ ،‬شاهد توسعه و‬ ‫رونق بیش از پیش بخش کشاورزی در‬ ‫سطح جنوب استان اذربایجان غربی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب ایالم‪:‬‬ ‫‪ ۷۷‬روستای استان ایالم با مشکل کمبود اب مواجه هستند‬ ‫فریبا میرزایی‪ -‬ایالم‬ ‫پرویز ناصری در جلسه خبری به مناسبت‬ ‫گرامیداشت هفته صرفه جویی در مصرف‬ ‫اب ضمن قدردانی از تعامل خوب اصحاب‬ ‫رسانه و نقدهای سازنده انها در راستای‬ ‫پیشبرد اهداف شرکت اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حالی که جهان به سمت استفاده از منابع‬ ‫ابی پایدار و اب های سطحی پیش می رود‬ ‫در ایران ‪ ۵۳‬درصد و در استان ‪ ۲۷‬درصد‬ ‫منابع تامین ابی بصورت سطحی است‬ ‫و باقی ان از منابع زیرزمینی استحصال‬ ‫می شود که به همین علت به شدت‬ ‫سفره های زیرزمینی کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه وضعیت منابع ابی استان‬ ‫خوب نیست‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل افزایش دمای هوا و‬ ‫مصرف بی رویه اب و تشدید پدیده خشکسالی‪،‬‬ ‫دبی استحصالی منابع تامین اب مانند چاه ها‪،‬‬ ‫چشمه ها و سد ایالم بشدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان با اشاره به ابرسانی‬ ‫به روستاها و مناطق محروم از محل اعتبارات‬ ‫محرومیت زدایی در دولت سیزدهم تصریح کرد‪:‬‬ ‫با عنایات مقام معظم رهبری و نگاه ویژه دولت‬ ‫به مناطق محروم‪ ،‬بسیاری از روستاهای استان‬ ‫ابرسانی و اقدامات موثر زیادی اجراء شد لیکن‬ ‫از سال گذشته با تخصیص اعتبارات محرومیت‬ ‫زدایی در قالب طرح قرارگاه امام حسن مجتبی‬ ‫(ع) برای ‪ ۱۸‬مجتمع در قالب ‪ ۱۲۸‬روستا پروژه‬ ‫ابرسانی در دست اجراست‪.‬‬ ‫ناصری در خصوص ارایه خدمات به جامعه‬ ‫روستایی استان گفت‪ :‬جامعه روستایی استان‬ ‫‪ ۳‬برابر و جامعه شهری ‪ ۲‬برابر استانداردهای‬ ‫موجود اب مصرف می کنند که در کنار الگوی‬ ‫اشتباه مصرف اب شرب در راستای ابیاری خانه‬ ‫باغ ها‪ ،‬شستشوی خیابان ها و کوچه ها‪ ،‬تامین اب‬ ‫دام و طیور توسط دامداران و هزینه باالی تولید‬ ‫اب در ایالم به عنوان گران ترین اب در کشور‪،‬‬ ‫ارایه خدمات به شهروندان را با مشکالت جدی‬ ‫مواجه نموده هرچند که تمام تالش مجموعه‬ ‫همکاران کاهش دغدغه شهروندان در دسترسی‬ ‫به اب سالم و بهداشتی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۷۷ :‬روستای استان در‬ ‫شهرستان چوار و هلیالن با مشکل اب مواجه‬ ‫هستند که برای رفع این مشکل در قالب تفاهم‬ ‫نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در حال‬ ‫اجرای پروژه های خوبی در این مناطق هستیم‬ ‫بطوری که تا پایان امسال مشکل اب روستاهای‬ ‫شهرستان هلیالن کام ً‬ ‫ال مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر ابفا ی استان اظهار داشت‪ :‬وظیفه ما تامین‬ ‫اب شرب است ولی در کنار ان‪ ،‬اب دام روستاها‬ ‫را نیز تامین می کنیم‪.‬‬ ‫ناصری در ادامه سخنانش با اشاره به وجود‬ ‫انشعابات غیرمجاز در استان و شبکه فرسوده‬ ‫توزیع اب در بافت سنتی شهر ایالم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دغدغه ها و چالش های شرکت اب و فاضالب‬ ‫ایالم با توجه به کاهش سفره های زیرزمینی‪،‬‬ ‫هدررفت اب از طریق انشعابات غیرمجاز و‬ ‫شبکه های فرسوده‪ ،‬تاسیسات مستهلک و‬ ‫کمبود تجهیزات همچنین محدودیت ردیف های‬ ‫اعتباری در بخش های اب و فاضالب است اما‬ ‫علیرغم همه این کاستی ها تمامی کارکنان‬ ‫شرکت شبانه روز تالش می کنند تا خدمات‬ ‫مناسبی به مردم عزیز استان ارائه دهند و بر‬ ‫وظیفه سقایی خود همچنان استوار بمانند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اظهار داشت‪ :‬به دنبال‬ ‫قطع اب و قوه قهریه نیستیم‪ ،‬ولی اگر مجبور‬ ‫شویم نسبت به جیره بندی اب اقدام خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی کیفیت اب را خط قرمز شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان دانست و اظهار داشت‪ :‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی استان به عنوان ناظر و کنترل‬ ‫کننده کیفیت اب به صورت روزانه این مهم را‬ ‫پایش می نماید و اطمینان می دهم که ایالم یکی‬ ‫از استان های سرامد در بحث کیفیت اب است‬ ‫چراکه شاخص کلرسنجی با ضریب ‪ ۹۵‬درصد و‬ ‫شاخص میکروبی هم با ضریب ‪ ۹۹‬درصد باالتر‬ ‫از استانداردهای کشوری است‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان توضیح داد‪:‬‬ ‫اخرین وضعیت رینگ های کمربندی شهرستان گلپایگان‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر عملیات راهسازی تا حد‬ ‫اجرای بیس کمربندی وانشان انجام شده‬ ‫گفت‪ :‬عملیات تکمیل ابنیه فنی این‬ ‫پروژه در دست اجرا است‪.‬‬ ‫بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان به‬ ‫منظور بازدید از پروژه های راهسازی شهرستان‬ ‫گلپایگان به این شهرستان عزیمت کرد‪ ،‬و‬ ‫به بررسی مسائل و مشکالت اجرایی این‬ ‫پروژه ها پرداخت‪ .‬وی ضمن تشریح وضعیت‬ ‫رینگ های کمربندی شهرستان گلپایگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این طرح تحت عنوان باند‬ ‫دوم دامنه‪ -‬خوانسار‪ -‬گلپایگان به طول ‪۹۵‬‬ ‫کیلومتر بوده که در شهرستانهای خوانسار و‬ ‫گلپایگان واقع شده است‪ .‬معاون مهندسی‬ ‫و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان در خصوص عملیات صورت گرفته‬ ‫برای این پروژه در شهرستان گلپایگان اذعان‬ ‫داشت‪ :‬احداث پل ساسان و سه کیلومتر‬ ‫از مسیر تا ابتدایی روستای وانشان در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به بهره برداری رسیده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هم اکنون کمربندی وانشان به طول ‪۳.۵‬‬ ‫کیلومتر و به صورت چهار خطه طی قراردادی‬ ‫به مبلغ ‪ ۲۰‬میلیارد تومان در دست اجرا بوده‬ ‫که شامل خاکبرداری پنج کیلومتر از کنارگذر‬ ‫خوانسار و تکمیل کمربندی وانشان است‪.‬‬ ‫شاهسوندی افزود‪ :‬در حال حاضر عملیات‬ ‫راهسازی تا حد اجرای بیس کمربندی وانشان‬ ‫انجام شده و عملیات تکمیل ابنیه فنی ان در‬ ‫دست انجام بوده که شامل دو دستگاه تقاطع‬ ‫غیر همسطح در ابتدا و انتهای محور است‪.‬‬ ‫وی در خصوص وضعیت کنارگذر گلپایگان‬ ‫توضیح داد‪ :‬کنارگذر یارینگ گلپایگان به طول‬ ‫‪ ۴۲‬کیلومتر است که از سمت خوانسار شروع‬ ‫می شود و از طرف شرق به پلیس راه گلپایگان‬ ‫ میمه و جاده خمین ‪ -‬کمربندی سعیداباد و‬‫از سمت غرب مجددا ً به جاده خوانسار متصل‬ ‫می شود‪ .‬معاون مهندسی و ساخت اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت‪ :‬در‬ ‫این کنارگذر فقط ‪ ۶‬کیلومتر از ان (کمربندی‬ ‫سعیداباد)‪ ،‬به صورت چهار خطه و در حد‬ ‫اجرای عملیات بیس راهسازی شده و مابقی‬ ‫ان به علت عدم تامین منابع مالی متوقف شده‬ ‫است که ان شاءاله در ابالغ اعتبار از طرف‬ ‫شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و‬ ‫نقل عملیات اجرایی اغاز خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬محور گلپایگان به خمین نیز در قالب‬ ‫طرح باند دوم دامنه‪ -‬خوانسار‪ -‬گلپایگان و به‬ ‫طول ‪ ۱۰‬کیلومتر در سال های گذشته تکمیل‬ ‫و به بهره برداری رسیده است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت سهامداران به مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران (سهامی خاص)‬ ‫به شماره ثبت ‪ 98541‬و شناسه ملی ‪10101425471‬‬ ‫بدینوسیله در اجرای ماده ‪ 141‬اصالحیه قانون تجارت ‪ ،‬از کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی‬ ‫ایشان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ‪ ،‬که در ساعت ‪ 10‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1401 / 04 / 25‬در محل قانونی شرکت به ادرس تهران ‪-‬‬ ‫بهجت اباد ‪ -‬بلوار کریم خان زند ‪ -‬خیابان حافظ ‪ -‬پالک ‪ 555‬تشکیل می شود ‪ ،‬حضور بهم رسانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬انحالل یا بقاء شرکت در اجرای ماده ‪ 141‬اصالحیه قانون تجارت و اتخاذ تصمیم در خصوص کاهش اجباری سرمایه شرکت‬ ‫‪ - 2‬درصورت تصویب بقاء ‪ ،‬افزایش سرمایه شرکت به مبلغ ‪ 174 / 500 / 000 / 00‬ریال‬ ‫‪ - 3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت با شد ‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت توسعه ریزکامپیوتر ایران‬ ‫گفتگو‬ ‫«تاچارا روحی کریمی» دکترای روانشناسی و درمانگر‬ ‫در گفتگو با سپهر ایرانیان مطرح کرد‪:‬‬ ‫تربیت جنسی‪ ،‬یک چالش یا یک ضرورت؟‬ ‫اگاهی دادن به کودکان و تربیت جنسی‬ ‫انان ازسنین کودکی و ادامه این اموزش‬ ‫تا دوران بلوغ و حتی زمان ازدواج‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین ابعاد اموزش زندگی اجتماعی‬ ‫به شمار می رود که اهمیت ان در مواقعی‬ ‫بیشتر از سایر اصول اجتماعی و مراودات‬ ‫زندگی شهروندی است‪ .‬اما به دالیل مختلف اموزش در این حوزه با کندی‬ ‫و مالحظات فراوان صورت می گیرد تا جایی که در مواقعی این روند از‬ ‫مداراموزش خارج شده و مدرس یا مربی تنها به اشاراتی مبهم و گنگ‬ ‫بسنده می کند!‬ ‫هر چند به دلیل وجود حساسیت ها و احتمال بروز اسیب های احتمالی به‬ ‫سبب اموزش نادرست‪ ،‬تربیت جنسی باید با دقت نظر فراوان همراه باشد‬ ‫چرا که هر گونه سهل انگاری و یا حتی عادی انگاری در مطرح ساختن‬ ‫موضوعات جنسی‪ ،‬ممکن است به تبعات جبران ناپذیر شود‪.‬‬ ‫به منظور اشنایی بیشتر با ضرورت مقوله تربیت جنسی و ادامه این روند‬ ‫حتی تا دوران ازدواج و پس از ان‪ ،‬با «تاچارا روحی کریمی» درمانگر و‬ ‫دکترای روان شناسی هم کالم شدیم تا این موضوع را از زوایای مختلف‬ ‫پردازش کند‪.‬‬ ‫نقش اگاهی بخشی جنسی در نوجوانان و جوانان را در پیشگیری‬ ‫از اسیبهای اجتماعی چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫اولین نقشی که اگاهی بخشی جنسی دارد‪ ،‬کاهش ازار جنسی درطول‬ ‫دوران زندگی هست‪ .‬این مهم در وهله اول و در دوران کودکی بر عهده‬ ‫ی والدین است‪.‬این اگاهی بخشی می تواند به دو صورت مستقیم و‬ ‫غیرمستقیم صورت پذیرد و کلیدی ترین مولفه ان علمی بودن و انتقال‬ ‫صحیح مطالب هست‪.‬حاال چرا این اگاهی بخشی الزم است‪ ،‬چون رابطه ی‬ ‫جنسی بخش جدایی ناپذیری از زندگی افراد است و داشتن دانش جنسی‬ ‫صحیح باعث هدایت زندگی جنسی فرد می شود‪.‬‬ ‫خالء این اموزش در طی دوران تحصیل به وضوح دیده می شود‪ .‬چرا که‬ ‫جوان ما با فقر این اموزش وارد جامعه می شود‪ .‬در اکثر کالسهای رسمی‬ ‫عمدتاً درمورد باروری یا نهایت قاعدگی دختران یا احتالمهای شبانه پسران‬ ‫سخن به میان اورده می شود و اموزش در خصوص ضرورت یا جایگاه‬ ‫روابط جنسی در زندگی و یا حتی نحوه صحیح استفاده از وسایل بهداشتی‬ ‫بانوان و ‪ ...‬سخنی به میان نمی اید‪ .‬اموزش سالمت جنسی به اندازه هرنوع‬ ‫سالمت دیگری مهم هست‪.‬چراکه دراین اموزش ما با بیماریها و عفونتهای‬ ‫مقاربتی‪،‬چگونگی ابتالء به انها‪ ،‬اموزشهای جلوگیری از بارداری‪ ،‬روشهای‬ ‫جلوگیری از ازار جنسی و انواع سواستفاده های جنسی اشنا می شویم‪.‬‬ ‫در ضمن باید اذعان داشت سوء استفاده و ازارجنسی فقط در کودکی‬ ‫نیست و ما در بزرگساالن هم سوء استفاده وازارجنسی داریم و باید‬ ‫ازبزرگساالن نیز مانند کودکان حفاظت کنیم‪ .‬حجت گفتار فوق مشکالتی‬ ‫است که امروزه برخی از بازیگران زن سینما بدان اشاره داشته اند‪ .‬مشکالتی‬ ‫که در مواقعی ریشه در نبود یا کمبود همین اگاهی دارد‪ .‬بنابراین اصلی‬ ‫ترین اگاهی بخشی جنسی حفاظت و پیشگیری از اسیب هاست که باید‬ ‫هر چه سریعتر نسبت به این اموزش اقدام نمود‪.‬‬ ‫*بهترین زمان و فضا برای اموزش مسائل مرتبط با روابط جنسی‪،‬‬ ‫چه دوران و چه بستری است؟ کتاب‪،‬سایت‪،‬فضای مجازی؟‬ ‫ناهنجاریها و مشکالت جامعه ی امروزی با دیروز متفاوت است و همین‬ ‫اهمیت اموزش را نشان می دهد‪ .‬مثال به کودکان زیر‪۵‬سال اموزش درباره‬ ‫ی اندامهای جنسی و حریم خصوصی باید داده شود‪ .‬قبل از هرچیز باید‬ ‫بدانیم که اموزش صحیح از سنین زیر‪ ۵‬سال شروع میشود اما مطالب ارائه‬ ‫شده درهر گروه سنی متفاوت است‪ .‬من اموزش مسائل مرتبط با مسائل‬ ‫جنسی و هویت جنسی را نوعی واکسن برای محافظت از فرد تلقی می کنم‪.‬‬ ‫این اموزش در سن بلوغ به شناخت کامل دستگاه تناسلی باید برسد‪.‬یعنی‬ ‫فیزیولوژی اندام را بدانند‪ .‬دختران و پسران با مراحل بلوغ خود اشنا شوند و‬ ‫کارکردهای اندامهای جنسی که یکیش بقای نسل هست باید توضیح داده‬ ‫بشود‪.‬این اموزش در جوانان باالی ‪ ۲۰‬سال که باید خودشان را برای ازدواج‬ ‫و روابط جنسی اماده کنند به صورت بسیار گسترده تری‪ ،‬علمی تر و واقع‬ ‫بینانه تر باشد و شامل مواردی نظیر اموزش صحیح پیش معاشقه ‪،‬نحوهء‬ ‫گفتگو درباره ی مسائل جنسی در طول زندگی و‪ .. .‬باشد‪ .‬بنابراین در جواب‬ ‫کوتاه به سوال شما ما بهترین سن نداریم چون اموزش مسیری مستمر‬ ‫هست که از قبل از ‪ ۵‬سالگی شروع میشه وادامه دارد‬ ‫در خصوص بستر اموزش باید اشاره داشت این اموزشها درهرسنی متناسب‬ ‫با گروه سنی‪،‬هدف اموزش هست‪.‬زیر ‪ ۵‬سال با صحبت والدین و کارتون‬ ‫بسیار موثرتر از کتاب خواندن است‪ .‬همینطور در گروه نوجوانان تاثیر فیلم‬ ‫های اموزشی و تدریس متخصص امر را نمی توانیم نادیده بگیریم ودر‬ ‫گروه جوانان کتاب‪،‬سایتهای علمی معتبر و حتی فضای مجازی می توانند‬ ‫تاثیرگذارباشند‪.‬‬ ‫فضای مجازی در سالهای اخیر به اموزش بهتر مسائل جنسی منجر‬ ‫شده یا خود زمینه ی مفسده است؟‬ ‫فضای مجازی در مورد اموزش (البته اموزش علمی نه زرد) بسیار موثر‬ ‫است‪ .‬این اموزشها در دور افتاده ترین نقاط به راحتی امکان پذیر شده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس می توان گفت نسل امروز به مدد فضای مجازی به نسبت‬ ‫نسل قدیم دارای دانش بیشتری در همه زمینه است است و به قولی چشم و‬ ‫گوش شان باز است! اما در موردی که شما به عنوان زمینه ی مفسده سوال‬ ‫کردید‪ ،‬قطعاً این طور است و محکم و قاطع بر این موضوع صحه می گذارم‪.‬‬ ‫در جامعه ما‪،‬گذار از مرحله سنتی که چشم درچشم نگاه کردن نوعی‬ ‫پروروی محسوب می شد‪ ،‬به ناگاه با دنیایی از ارتباطات که با نمایش‬ ‫ممنوعه هایی مثل اتاق خواب‪،‬پوششهای غیر مرسوم جامعه تجربه های‬ ‫خصوصی لذت بخش واغنا کننده روبه رو‬ ‫جدیدی از مکالمات نوشتاریِ‬ ‫ِ‬ ‫شدیم‪.‬در کنار این رویارویی ها‪ ،‬محدودیتهای عرفی‪ ،‬نیازهای براوردنشده‬ ‫عاطفی و غیر عاطفی‪،‬تعارض در باورها‪،‬عدم دسترسی راحت و اسان به‬ ‫امکانات تفریحی‪ .‬ایجاد نیازهای کاذب در افراد و‪ ...‬باعث به وجود امدن‬ ‫پاردوکس های شدید شد‪ .‬این موارد عدیده در کنار عدم مهارت اموزی در‬ ‫کنترل تکانه ها‪ ،‬باعث بروز طغیان جنسی در ارتباطات متعدد و بعضاً غیر‬ ‫اخالقی می گردد که قطعاً یکی از راههای ساده برای تخلیه فشار روانی می‬ ‫شود‪ .‬چرا که در چنین مواردی دیگر عقل و منطق حاکم بر روابط نیست‬ ‫و هورمون ها و هیجانها تصمیم گیری می کنند!‬ ‫سخن اخر ‪:‬بدون تردید مدیریت دانش جنسی یکی از پایه های مهم در‬ ‫سالمت جسمی‪ ،‬جنسی و حتی عاطفی است و یکی از مقوالتی است که‬ ‫می تواند به افراد در کنترل رفتار جنسی خود چه در سنین کودکی و چه در‬ ‫سنین باالتر تاثیر چشمگیری داشته باشد‪ .‬زمانی که والدین راه های اموزش‬ ‫مسائل جنسی به کودکان را می اموزند‪ ،‬می توانند به راحتی اطالعات جنسی‬ ‫کودک را مدیریت کنند‪ .‬از سویی با باال تر رفتن سن‪ ،‬دانش و اگاهی جنسی‬ ‫می تواند به نوجوانان در پیشگیری از تبعات اسیب های اجتماعی و مورد‬ ‫ازار قرار گرفتن کمک کند و خود انها نیز قادر خواهند بود رفتار خود را در‬ ‫مواجهه با جنس مخالف مدیریت کنند‪ .‬در پایان نیز باید اشاره داشت کمک‬ ‫گرفتن از یک مشاور دلسوز می تواند در هر شرایطی به افراد در زمینه های‬ ‫مختلف کمک کند و انها را از چالش های بزرگ برهاند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫جامعه‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران گفت‪:‬نخستین الگوی مصرف مواد مخدر در کشور مربوط به استعمال تریاک است‬ ‫که حدود ‪ ۷۵‬درصد از مصرف مواد مخدر در کشور را به خود اختصاص داده است‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫سوده نجفی عضو شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران‬ ‫گفت‪ :‬گفت‪ :‬نامگذاری روز مبارزه با مواد مخدر به منظور تقویت اقدام و همکاری در دستیابی به هدف جهانی‬ ‫عاری از سو مصرف مواد مخدر است‪.‬وی با بیان این که استعمال مواد مخدر‪ ،‬یکی از چالش های اجتناب‬ ‫‪ ۷۵‬درصد مصرف مواد مخدر ایران تریاک است‬ ‫ناپذیر در سطح بین المللی است گفت‪ :‬این امر به عنوان یک اسیب بر شاخص های اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و بهداشتی هر جامعه‪‎‬ای تاثیر گذار و یک تهدید جدی برای جوامع بشری محسوب می شود‪.‬‬ ‫نجفی ادامه داد‪ :‬بر اساس اعالم سازمان ملل شعار پرداختن به چالش های مواد مخدر در حوزه سالمت و‬ ‫بحران های بشری برای سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی انتخاب شده است و این شعار بار دیگر نشان داد اسیب های‬ ‫ناشی از مواد مخدر بر سالمت فردی و جمعی است‪.‬عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬روز جهانی مبارزه با‬ ‫مواد مخدر فرصت و تلنگری برای جامعه بین المللی است تا نسبت به عرضه‪ ،‬مصرف و اسیب های فرهنگی‪،‬‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و بهداشتی مصرف مواد مخدر نگاهی کاربردی و علمی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در واقع افراد به دلیل مشکالت زیستی و روانی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی گرفتار مواد مخدر می شوند‬ ‫و بعد از فرایند معیوب‪ ،‬عوارض شدید تر را باز تولید می کنند و نیروی مولد و سازنده جامعه را به یک نقطه‬ ‫هزینه بر مبدل می سازند‪.‬‬ ‫جریمه یک میلیون خودروی‬ ‫االینده در بهار امسال‬ ‫باالتر ازحدمیانگین‬ ‫جهانی زندانی داریم‬ ‫درخواست بازنشستگان‬ ‫از رئیس مجلس‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ از اعمال قانون ‪ ۱۱۵‬هزار وسیله نقلیه به دلیل تخلفات‬ ‫پالک و جریمه بیش از یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی و دودزا در بهار امسال‬ ‫خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار حسین رحیمی در اجرای طرح انضباط و ایمنی‬ ‫ترافیک که صبح امروز در مقر مرکزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ بر گزار شد ‪،‬‬ ‫سخنانش را با تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد شهید مظلوم‬ ‫شهید دکتر ایت اله بهشتی اغاز کرد و گفت‪ :‬امروز اولین مرحله از طرح انضباط‬ ‫اجتماعی و ایمنی ترافیک به منظور برخورد با تخلفات و ناهنجاری های مختلف‬ ‫در حوزه ترافیکی به اجرا درامد و در ان با تخلفات موتور سیکلت سواران‪ ،‬موتور‬ ‫سیکلت های سنگین‪ ،‬تخلفات پالک اعم از جعل و فک‪ ،‬مخدوشی و ‪ ، ...‬بغل نویسی‬ ‫خودروها‪ ،‬حمل بار غیر مجاز و نامتعارف‪ ،‬خالفی بیش از سه میلیون تومان‪ ،‬نمره‬ ‫منفی باالی ‪ ، ۳۰‬خودروی شوتی‪ ،‬حمل کاالی قاچاق و غیره برخورد شد‪.‬رحیمی‬ ‫به تشریح گزارشی از برخورد با برخی از تخلفات رانندگی در بهار امسال پرداخت و‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه تخلف پالک که یکی از دغدغه ها و مطالبات جدی مردم است پلیس‬ ‫راهور در بهار امسال ‪ ۱۱۵‬هزار دستگاه وسیله نقلیه را به دلیل جرائم مرتبط با پالک‬ ‫اعم از فک پالک‪ ،‬مخدوشی پالک‪ ،‬دستکاری اعداد پالک و ‪ ....‬مورد اعمال قانون‬ ‫قرار داده است‪ ،‬همچنین ‪ ۱۳۸۳‬دستگاه خودرو نیز به دلیل تخلفات پالک پلمب‬ ‫شدند‪.‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان این که برخورد با خودروهای دودزا و فاقد‬ ‫معاینه فنی نیز از دیگر اقدامات پلیس بوده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سه ماهه ابتدایی‬ ‫سال جاری بالغ بر یک میلیون دستگاه خودروی دودزا و فاقد معاینه فنی مورد اعمال‬ ‫قانون قرار گرفتند که اعمال قانون این خودروها هم به وسیله دوربین و هم به شکل‬ ‫دستی و فیزیکی از سوی ماموران انجام شده است‪ .‬رحیمی با بیان اینکه حمل بار‬ ‫نامتعارف و بیش از ظرفیت یکی از خطرناک ترین اقدامات ترافیکی است که جان‬ ‫و ایمنی دیگر رانندگان و کاربران ترافیک را به خطر می اندازد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫همین راستا ‪ ۳۸۱‬هزار مورد اعمال قانون و تذکر در ‪ ۳‬ماهه امسال با این موضوع‬ ‫انجام شده است‪ ۱۳۲۳ .‬وسیله نقلیه به دلیل حمل بار غیر متعارف توقیف شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زندان ها با اعالم اینکه جمعیت کیفری ما نسبت به کل جمعیت کشور‬ ‫عدد باالیی است‪،‬گفت‪ :‬در جمهوری اسالمی ایران باالتر از حد میانگین جهانی زندانی‬ ‫در زندان های کشور داریم‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قوه قضائیه‪ ،‬غالمعلی‬ ‫محمدی رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور با حضور در برنامه‬ ‫صف اول با موضوع بررسی عملکرد سازمان زندان ها در دوره تحول‪ ،‬درباره اقدامات‬ ‫سازمان زندان های کشور در حوزه تامینی و تربیتی اظهار داشت‪ :‬سازمان زندان ها یک‬ ‫دستگاه چند وجهی است؛ از یک طرف سازمانی است که تنها متولی اجرای مجازات‬ ‫حبس در کشور است و به همین دلیل هم در زمره دستگاه های زیر مجموعه قوه‬ ‫قضائیه شناخته شده‪ ،‬چرا که به هر جهت مجری اوامر مراجع قضائی است‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از سویی دیگر کیفر شناسان برای اعمال و اجرای مجازات حبس‪ ،‬اهدافی را در‬ ‫نظر گرفته اند که یکی از اهداف مجازات حبس‪ ،‬تنبیه مجرم است‪ ،‬یکی دیگر از اهداف‬ ‫مجازات تشفی خاطر افراد بزه دیده است؛ کسی که بزه دیده از جرم است وقتی می‬ ‫بیند که مجرم روانه زندان شده و یا مجازات نسبت به او اعمال شده‪ ،‬تشفی خاطر‬ ‫می یابد‪.‬رئیس سازمان زندان افزود‪ :‬همچنین از نظر کیفر شناسان عبرت دیگران هم‬ ‫خود نوعی از اهداف مجازات تلقی می شود‪ ،‬اما مهمترین هدفی که کیفر شناسان برای‬ ‫اعمال مجازات حبس در نظر گرفته اند بحث اصالح و تربیت است‪ ،‬یعنی ما فرد را‬ ‫مجازات می کنیم که او را در مسیر اصالحی و تربیتی قرار دهیم بنابراین وجهه دوم‬ ‫سازمان می تواند یک وجهه فرهنگی‪ ،‬تربیتی و اموزشی تلقی شود‪.‬‬ ‫محمدی اظهار داشت‪ :‬ما مجرمین را در پشت دیوارهای بلند نگهداری می کنیم‪،‬‬ ‫بنابراین باید در زندان ها نظم و امنیت را هم برقراری کنیم‪ ،‬یعنی اعمال مجازات‬ ‫حبس‪ ،‬اقدامات فرهنگی‪ ،‬اصالحی و تربیتی در سایه اقدامات انتظامی و امنیتی صورت‬ ‫می گیرد بنابراین این سازمان یک سازمان سه وجهی است؛ از یک سو با اعمال مجازات‬ ‫حبس ماهیت کار قضائی را انجام می دهد‪ ،‬از سوی دیگر بعد اموزشی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اصالحی‪ ،‬تربیتی و به نوع درمان تلقی می شود و از سوی دیگر این اقدامات در سایه‬ ‫اقدامات انتظامی و امنیتی است‪.‬‬ ‫رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی در نامه ای از رییس مجلس خواست که‬ ‫ضمن رفع مشکل افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح ‪ ،‬مطالبات مستمری بگیران را نیز‬ ‫در اولویت کار مجلس قرار دهند‪.‬علی اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر به ارسال نامه ای به‬ ‫محمد باقر قالیباف رئیس مجلس اشاره کرد و گفت‪ :‬در این نامه امده است احتراماً همانگونه‬ ‫کهمستحضریدافزایشسنواتیحقوقبازنشستگانومستمریبگیرانغیرحداقلبگیرتامین‬ ‫اجتماعی بر اساس مصوبات شورای عالی و منبعث از مفاد قانون ‪ ۱۱۱ - ۹۹‬تامین اجتماعی و‬ ‫ماده ‪ ۴۱‬قانون کار و همچنین طی طریق قانونی ان توسط هیات امنا و هیات مدیره سازمان‬ ‫تامین اجتماعی به هیات دولت ارسال شد و متاسفانه بر خالف انتظار‪ ،‬هیات دولت در تضادی‬ ‫اشکار با قوانین و رویه های گذشته نسبت به تغییر مصوبه مذکور به بهانه های غیر منطقی از‬ ‫جمله ایجاد وحدت رویه با افزایش مستمری سایر صندوق های بازنشستگی اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فارغ از تبعات و اثرات ناگوار و ناخوشایند این تصمیم غیر کارشناسی و غیر قانونی‪،‬‬ ‫از جمله خدشه به جایگاه شورای عالی‪ ،‬اصل سه جانبه گرایی و استقالل اداری و مالی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی و قوانین و قواعد بیمه ای حاکم بر ان و بروز اعتراضات و ناخرسندی های‬ ‫گسترده‪ ،‬این سوال را در ذهن جمعیت چند میلیونی بازنشستگان و مستمری بگیران متبادر‬ ‫می کند که علیرغم اعالم نظر «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر ابطال مصوبه‬ ‫دولت در افزایش ‪ ۱۰‬درصدی حقوق بازنشستگان غیر حداقل بگیر‪ ،‬پافشاری و اصرار پر‬ ‫تضعیف جایگاه هیات تطبیق به عنوان یکی از ارکان مهم مجلس شورای اسالمی که به‬ ‫فرموده معمار بزرگ انقالب اسالمی در راس همه امور است برای چیست؟!رئیس کانون عالی‬ ‫بازنشستگان و مستمری بگیران تاکید کرد‪ :‬متاسفانه در برهه ای به سر می بریم که بیش از‬ ‫هر زمانی امنیت خاطر بخش عمده ای از مستمری بگیران مورد تهدید واقع شده و با انواع‬ ‫تنگناهای اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬این قشر زحمتکش همواره پرچم‬ ‫دار دفاع از ارزش ها و بنیان های اصیل انقالبند و وامدار هیچ دسته و گروهی نیستند از این‬ ‫رو روا نیست در گیرودار اختالف نظرات‪ ،‬تفاسیر شخصی‪ ،‬اعمال سالیق گوناگون و اختالفات‬ ‫زمان بر نهادهای تصمیم گیر متحیر و معطل بمانند و برای احقاق حقی روشن و بدیهی با روح‬ ‫و جسمی رنجور استمداد بطلبند‪.‬‬ ‫برنامه های پرواز‬ ‫هشتم تیرماه زائران بیت اله الحرام‬ ‫برنامه پروازهای عملیات رفت حجاج در هشتم تیرماه از چهار ایستگاه پروازی‬ ‫تهران‪ ،‬ساری‪ ،‬یزد و گرگان با ‪ ۹‬پرواز به مدینه منوره و جده انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬در روز چهارشنبه‬ ‫هشتم تیرماه ‪ ۱۴۰۱‬عملیات رفت زائران بیت اله الحرام از چهار ایستگاه‬ ‫پروازی تهران‪ ،‬ساری‪ ،‬یزد و گرگان با ‪ ۹‬پرواز برقرار می شود‪.‬‬ ‫براساس برنامه اعالم شده در این روز عملیات حج زائران بیت اله الحرام با سه‬ ‫پرواز از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) عازم می شوند‪ .‬اولین گروه از‬ ‫حجاج در ساعت ‪ ۴‬بامداد به شماره پرواز ‪ ۱۶۶۰‬به سوی مدینه منوره اعزام‬ ‫خواهد شد و گروه دوم نیز در ساعت ‪ ۱۵‬ظهر چهارشنبه به شماره پرواز‬ ‫‪ ۱۶۶۲‬عازم مدینه منوره می شوند و پرواز گروه سوم از حجاج در ساعت ‪۲۳‬و‬ ‫‪ ۴۰‬دقیقه شامگاه چهارشنبه به شماره پرواز ‪ ۱۶۶۴‬به جده انجام می گیرد‪.‬‬ ‫در هشتم تیرماه زائران بیت اله الحرام با دو پرواز از فرودگاه بین المللی ساری‬ ‫عازم مدینه منوره می شوند‪ ،‬بر اساس برنامه ریزی انجام شده پرواز اول در‬ ‫ساعت ‪ ۶‬صبح چهارشنبه به شماره پرواز ‪ ۱۶۶۶‬صورت می گیرد و پرواز دوم‬ ‫در ساعت ‪ ۱۷‬عصر فردا به شماره پرواز ‪ ۱۶۶۸‬به سوی مدینه منوره انجام‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫زائران استان یزد در چهارمین روز اعزام در هشتم تیرماه در ساعت ‪ ۶‬و‬ ‫‪ ۴۰‬دقیقه چهارشنبه به شماره ‪ ۱۶۷۰‬از فرودگاه بین المللی شهید ایت‬ ‫اله صدوقی به سوی مدینه منوره پرواز خواهند داشت و پرواز دوم از این‬ ‫استان در ساعت ‪ ۱۸‬و ‪ ۲۰‬دقیقه عصر چهارشنبه به شماره پرواز ‪۱۶۷۸‬‬ ‫برقرار می شود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬با اغاز اعزام حجاج استان گلستان اولین گروه حجاج‬ ‫این استان ساعت ‪ ۶‬و ‪ ۴۵‬دقیقه صبح به شماره پرواز ‪ ۱۶۷۴‬از فرودگاه‬ ‫شهدای گرگان به سوی جده اعزام می شوند و گروه دوم از زائران در ساعت‬ ‫‪ ۱۸‬و‪ ۲۰‬دقیقه عصر چهارشنبه با شماره پرواز ‪ ۱۶۷۶‬به سوی جده عزیمت‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ عملیات اعزام حجاج بیت اله الحرام از فرودگاه استان های‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬بوشهر‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪،‬‬ ‫کرمان‪ ،‬زنجان و همدان به سرزمین وحی تمام شده است‪.‬‬ ‫چهره های ماندگار میراث فرهنگی‬ ‫ایران تجلیل می شوند‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی «نخستین نکوداشت مفاخر‬ ‫میراث فرهنگی کشور» را چهاردهم تیر ماه ‪ ۱۴۰۱‬برگزار می کند‪.‬‬ ‫ به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬در این مراسم از ‪ ۱۲‬چهره شاخص و اثرگذار در‬ ‫حوزه میراث فرهنگی کشور که در حفظ‪ ،‬احیا و مرمت میراث فرهنگی و نیز‬ ‫اموزش علمی و عملی به نسل های جوان‪ ،‬خدمات شایانی ارائه کردند‪ ،‬تجلیل‬ ‫و قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫این مراسم با هدف تعمیق فرهنگ تکریم و بزرگداشت مفاخر به عنوان میراثی‬ ‫گرانبها برای نسل های بعد‪ ،‬ترویج نهضت مردمی کردن میراث فرهنگی و جلب‬ ‫توجه افکار عمومی به ارتقای سواد میراثی با حضور وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬اساتید و چهره های موثر و مدیران حوزه‬ ‫میراث فرهنگی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این مراسم از تمبر یادبود «نخستین نکوداشت مفاخر میراث فرهنگی‬ ‫کشور» با امضای مهندس ضرغامی وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی و علی دارابی قائم مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی کشور و‬ ‫مفاخر میراث فرهنگی‪ ،‬رونمایی خواهد شد‪.‬‬ ‫بسته ویژه حمایتی بیمه سالمت برای ‪ ۲۹‬بیماری‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪،‬‬ ‫اختصاص بودج ه ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومانی‬ ‫جهت حمایت مالی از هزینه های‬ ‫درمانی بیماران خاص‪ ،‬صعب العالج‬ ‫و نادر را گامی مهم و ارزشمند به‬ ‫منظور کاهش هزینه های سنگین و‬ ‫کمرشکن سالمت دانست و اعالم کرد‬ ‫که بسته های خدمتی در این بخش‬ ‫تدوین شده و پس از تصویب طرح در‬ ‫دولت‪ ۲۹ ،‬بیماری در ‪ ۳‬گروه بیماری‬ ‫تحت پوشش بیمه صد درصدی یا‬ ‫حداکثری قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫دکتر محمدمهدی ناصحی ضمن حضور‬ ‫در ایسنا و بازدید از تحریریه های خبری‪،‬‬ ‫در جمع خبرنگاران این خبرگزاری‬ ‫به برگزاری هشتاد و هشتمین جلسه‬ ‫شورای عالی بیمه سالمت اشاره کرد و‬ ‫درباره جزئیات و مصوبات این جلسه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مصوبات خوبی در شورای عالی‬ ‫بیمه سالمت داشتیم‪ .‬در بحث بیماران‬ ‫اوتیسم و معلولین مقرر شد تا تعرفه بخش‬ ‫خصوصی هم برای این بیماران پذیرفته‬ ‫شود و بر این اساس بیمه ها ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تعرفه ارائه خدمات بخش خصوصی را‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫توانبخشی‬ ‫پوشش ‪ ۷۰‬درصدی هزینه های‬ ‫ِ‬ ‫اوتیسم در بخش خصوصی‬ ‫وی در توضیح مصوبه اخیر شورای‬ ‫عالی بیمه سالمت برای ارائه خدمات‬ ‫به مبتالیان اوتیسم اظهار کرد‪ :‬خدمات‬ ‫اوتیسم شامل اقدامات تشخیصی‪،‬‬ ‫درمانی‪ ،‬دارویی‪ ،‬توانبخشی و بستری‬ ‫است‪ .‬مهم ترین بخش حوزه توانبخشی‪،‬‬ ‫کاردرمانی و مشاوره های روانشناسی‬ ‫است که تاکنون در بسته های خدمتی‬ ‫وجود نداشت؛ البته از سال گذشته تعرفه‬ ‫دولتی ان را برقرار کردیم ولی خوشبختانه‬ ‫از امسال تعرفه بخش خصوصی این امر‬ ‫هم (تا ‪ ۷۰‬درصد پوشش بیمه ای) محقق‬ ‫شده است‪ .‬امیدواریم این امر در سالمت‬ ‫بیماران نقش مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت در این‬ ‫باره ادامه داد‪ :‬سن ارائه خدمات بیمه ای به‬ ‫مبتالیان اوتیسم نیز از ‪ ۶‬سال به ‪ ۱۲‬سال‬ ‫افزایش یافت تا هم ه کودکان زیر ‪ ۱۲‬سال‬ ‫بتوانند از خدمات بهره برند؛ البته دوره‬ ‫طالیی خدمت رسانی ‪ ۶‬سال اول است‬ ‫اما باز هم پوشش خود را گسترش دادیم‪.‬‬ ‫ناصحی تاکید کرد‪ :‬با اطالعاتی که از‬ ‫معاونت درمان وزارت بهداشت و انجمن‬ ‫اوتیسم می گیریم‪ ،‬مبتالیان اوتیسم در‬ ‫سامانه های ما نشان دار می شوند و به‬ ‫دنبال این امر می توانند در مراکز طرف‬ ‫قرارداد بیمه سالمت با تعرفه های مصوب‬ ‫اعالم شده در بخش خصوصی خدمات‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫حمایت ویژه از ‪ ۲۹‬بیماری در انتظار‬ ‫تصویب دولت‬ ‫وی با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه‬ ‫سالمت مبنی بر پوشش دو داروی مهم‬ ‫بیماران خاص از جمله یک داروی بیماران‬ ‫تاالسمی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬برای داروی بیماران‬ ‫تاالسمی اختالف قیمتی وجود داشت؛ به‬ ‫طوری که در یک داروی اهن زدا تولید‬ ‫داخل‪ ،‬این بیماران باید ‪ ۲۸۰۰‬تومان‬ ‫برای هر قرص بیشتر پرداخت می کردند‬ ‫که این موضوع برداشته و مصوب شد ما‬ ‫قسمتی از داروی گران تر را پرداخت کنیم‬ ‫تا پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد‪.‬‬ ‫بنابراین برخالف قوانین قبلی که قیمت‬ ‫پایین تر برای پوشش انتخاب می شد‪،‬‬ ‫اکنون شرایط خوبی برای این بیماران‬ ‫فراهم شده است‪ .‬بر این اساس اکنون هم‬ ‫داروی ایرانی و هم داروی خارجی برای‬ ‫بیماران تاالسمی تحت پوشش بیمه قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬پیش از این طوری بود که‬ ‫داروی ایرانی گران تر از نوع خارجی تمام‬ ‫می شد‪ ،‬اما به دلیل استقبال از داروی‬ ‫ایرانی و عوارض کمتر ان‪ ،‬تولید داخلی‬ ‫این دارو نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفت‬ ‫تا پرداخت از جیب بیماران کمتر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫همچنین درباره بسته حمایتی از بیماران‬ ‫خاص و صعب العالج و اختصاص رقمی‬ ‫معادل ‪ ۵۰۰۰‬میلیارد تومان در بودجه‬ ‫امسال برای این بیماران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق‬ ‫قانون این بیماری ها باید توسط بیمه‬ ‫سالمت و وزارت بهداشت شناسایی شود‬ ‫و دستورالعمل های مربوطه و بسته های‬ ‫خدمتی برای هر بیماری تدوین شود‪ .‬این‬ ‫اقدامات طی دو ماه گذشته که قانون در‬ ‫سیکل هیئت دولت و بررسی های مربوطه‬ ‫است‪ ،‬انجام شده است و اصالحات الزم‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬امیدواریم این موضوع‬ ‫طی این هفته یا هفته اتی در هیئت دولت‬ ‫تصویب شده و اماد ه اجرا شود‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫نقاط حادثه خیز و توسعه‬ ‫فرهنگ گردشگری!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از وزیر محترم راه و شهر سازی و سایر دست اندرکاران پروژه های‬ ‫جاده ای‪ ،‬پنهان نیست از شما چه پنهان‪ ،‬تقریباً یک دهه قبل‬ ‫ساخت یک روگذر یا به قول مهندسین جان‪ ،‬تقاطع غیر همسطح‬ ‫در والیت ما اغاز شد و با وجود اینکه هم سن و سال های این پروژه‬ ‫االن کالس چهارم ابتدایی هستند‪ ،‬این پروژه هنوز راه نیفتاده است‬ ‫و کماکان تاتی تاتی می کند!‬ ‫هر چند ما در والیت مان به طوالنی شدن ساخت پروژه های شهری‬ ‫عادت داریم و ماللی نیست ولی عدم تکمیل این پروژه الکردار‪،‬‬ ‫جان و سالمت مردم را نشانه رفته و همین هفته در تصادف یک‬ ‫خودرو در محل احداث این پروژه دو نفر فوت شدند و ‪ 5‬نفر نیز به‬ ‫شدت اسیب دیدند!‬ ‫با این حال باید اذعان داشت مرگ حق است و هیچ ربطی به پروژه‬ ‫های نیمه کاره و ارابه های مرگ تولیدی ایران خودرو و سایپا ندارد‪،‬‬ ‫ولی بعد از بروز این حادثه دوباره یک عده در فضای مجازی و غیر‬ ‫مجازی دادار دودور راه انداخته اند که نمی دانم جان مردم برایتان‬ ‫ارزشی ندارد‪ ،‬چرا این پروژه به بهره برداری نمی رسد‪ ،‬پیمانکاران‬ ‫قبلی بودجه را هاپولی کردند و کذا و کذا ‪ ...‬و خالصه اینکه از‬ ‫طوالنی شدن روند ساخت این پروژه گالیه کرده اند!‬ ‫البته این گالیه ها عمدتاً ناشی از نا اگاهی افراد و جهل نسبت‬ ‫دوراندیشی مسئوالن در دور نمای مدیریت پروژه هایی از این دست‬ ‫است و خللی در عزم راسخ مسئوالن در پیشبرد اهداف اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اموزشی و ‪ ...‬این دست طرح ها وارد نخواهد‬ ‫ساخت!‬ ‫اما از انجا که تنویر افکار عمومی در پذیرش برخی راهبرد های‬ ‫اتخاذ شده در مدیریت نوین شهری‪ ،‬یک اصل انکار پذیر است به‬ ‫رسم معهود و شیوه مالوف به بررسی زوایایی از جانمایی صحیح‬ ‫پروژه و ضرورت اطاله ساخت ان می پردازیم علی برکت اله‪:‬‬ ‫الف‪ :‬جانمایی صحیح بیمارستان و پروژه‪ :‬پروژه نیمه کاره غیر هم‬ ‫سطح فاضل اباد و بیمارستان شهر فاصله بسیار کمی از هم دارند تا‬ ‫جایی که حتی اگر امبوالنس هم دیر برسد‪ ،‬امکان انتقال مجروحان‬ ‫و حادثه دیدگان به صورت کولبری به اورژانس امکان پذیر است!‬ ‫فلذا این دور اندیشی یکی از نکاتی است که مردم عادی از درک‬ ‫عظمت و کاربرد ان عاجزند و شاید کمتر کسی فکر می کرد که‬ ‫علت اصلی ساخت پروژه در کنار بیمارستان چه بوده است؟!‬ ‫ب) توسعه فرهنگ گردشگری‪ :‬قطعاً مسافرانی که در این محور‬ ‫دچار سانحه می شوند به دلیل نبود پزشک متخصص و امکانات‬ ‫پزشکی مناسب‪ ،‬چند روزی در بیمارستان عالف خواهند بود و با‬ ‫توجه به نزدیکی جاذبه های گردشگری‪ ،‬به کبود وال‪ ،‬ابشار تمام‬ ‫خزه ای‪ ،‬رودخانه زرین گل‪ ،‬دهنه های گردشگری محمد اباد و‬ ‫زرین گل و سایر جاهای دیدنی شهر سری خواهند زد و این داستان‬ ‫به توسعه گردشگری و درامد پایدار شهر کمک خواهد کرد!‬ ‫پ‪ :‬دریافت بودجه‪ :‬یکی دیگر از دالیل عدم تکمیل این پروژه بعد از‬ ‫ده سال‪ ،‬به دریافت بودجه تکمیل اورژانس بیمارستان شهر ارتباط‬ ‫دارد‪ .‬از شما چه پنهان اورژانس بیمارستان والیت ما نیز سه چهار‬ ‫سالی است که درگیر عمله و بنا است و پروژه ای که قرار بود‪ ،‬یک‬ ‫ساله اماده شود‪ ،‬االن چهار سال است که به دلیل تحریم و کمبود‬ ‫بودجه و جنگ روسیه و اوکراین و سایر عوامل محیطی و زیست‬ ‫محیطی روی هوا است! فلذا اگر این پروژه غیر همسطح به بهره‬ ‫برداری برسد‪ ،‬قطعاً میزان مراجعین به اورژانس کم خواهد شد و‬ ‫بودجه جهت تکمیل اورژانس به این زودی ها پرداخت نمی شود!‬ ‫در انتقاد هایمان واقع بین باشیم!‬ ‫تغییر زمان پیش ثبت نام کالس‬ ‫دهمی ها در مدارس شاهد‬ ‫بر اساس اعالم وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬پیش ثبت نام اینترنتی مدارس‬ ‫شاهد در پایه هفتم تا روز جمعه‪ ،‬دهم تیرماه ادامه دارد‪ .‬همچنین به‬ ‫علت اماده نبودن نتایج هدایت تحصیلی دانش اموزان پایه نهم‪ ،‬زمان‬ ‫پیش ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد در سال تحصیلی ‪۱۴۰۱-۱۴۰۲‬‬ ‫که قرار بود از اول تیرماه انجام شود به زمان دیگری موکول شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متقاضیان می توانند با ورود به درگاه اینترنتی به‬ ‫نشانی ‪ https://pada.medu.ir/#/home‬نسبت به ثبت‬ ‫نام در پایه هفتم اقدام کنند‪.‬بدیهی است پس از اتمام مهلت مقرر‪،‬‬ ‫دانش اموزانی که امتیاز الزم را کسب کرده باشند با اطالع رسانی که‬ ‫از طریق مدرسه صورت خواهد گرفت‪ ،‬برای ارائه مدارک و تکمیل‬ ‫مراحل ثبت نام به مدرسه مراجعه خواهند کرد‪ .‬در درگاه اینترنتی‬ ‫مذکور نیز تاکید شده است که کلیه مراحل پیش ثبت نام و اعالم‬ ‫نتایج تنها از طریق این سامانه است و مراجعه به سایتهای دیگر مرجع‬ ‫قانونی نیست‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به محدویت ظرفیت ثبت نام مدارس شاهد خواسته‬ ‫شده بنا به ضرورت در اموزشگاهای دیگر غیر از شاهد نیز ثبت نام‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫اداره کل امور شاهد و ایثارگران وزارت اموزش و پرورش از والدین‬ ‫خواسته است که در انتخاب مدرسه مورد نظر جهت پیش ثبت نام‬ ‫دقت الزم را اعمال دارند‪ ،‬زیرا در غیر این صورت احتمال رد شدن‬ ‫تقاضای ثبت نام توسط مدرسه انتخاب شده وجود دارد‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬بازه زمانی پیش ثبت نام مدارس‬ ‫شاهد درسراسر کشور به این ترتیب است‪:‬‬ ‫ پایه اول ابتدایی‪ :‬از ‪ ۱۱‬تا ‪ ۳۱‬خرداد‬‫ پایه هفتم (دوره اول متوسطه)‪ :‬از ‪۲۱‬خرداد ماه لغایت دهم تیر ماه‬‫ پایه دهم (دوره دوم متوسطه)‪ :‬وزارت اموزش و پرورش طی‬‫اطالعیه ای امروز از تغییر زمان پیش ثبت نام پایه دهم مدارس شاهد‬ ‫در سال تحصیلی ‪ ۱۴۰۱-۱۴۰۲‬نیز خبر داده و علت ان را اماده نبودن‬ ‫نتایج هدایت تحصیلی دانش اموزان پایه نهم ذکر و ثبت نام را به زمان‬ ‫دیگری موکول کرده است‪.‬‬ ‫ پیش ثبت نام دانش اموزان میان پایه مدارس شاهد‪ ،‬به صورت‬‫حضوری در مدارس‪ ،‬از اول تا دهم مردادماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫ضوابط ثبت نام‪ ،‬مبلغ کمک سرانه و سایر شرایط ثبت نام در مدارس‬ ‫شاهد را از طریق این لینک مطالعه کنید‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫سیاسی‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫رئیس مجلس از امضاکنندگان استیضاح خواست یک فرصت دو ماهه تا تفکیک وزارتخانه مربوطه به‬ ‫وزیر صمت و دولت بدهند‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما محمدباقر قالیباف در جلسه علنی‬ ‫امروز مجلس درباره استیضاح وزیر صمت گفت‪ :‬استیضاح در اختیار هیئت رئیسه مجلس است‪ .‬الزم‬ ‫می دانم با صراحت عرض کنم وظیفه خود می دانیم که عملکرد هر سه قوا در حوزه مدیریتی و اجرایی‬ ‫مجلس و دولت در خدمت به مردم با هماهنگی و همدلی و هم افزایی باشد‪.‬وی افزود‪ :‬اگر مجلس به این‬ ‫رهبر معظم انقالب تاکید کردند‪ :‬اکثریت قضات‪ ،‬افرادی‬ ‫شریف‪ ،‬پاکدست‪ ،‬نجیب‪ ،‬مومن و زحمتکش هستند اما با‬ ‫معدود افراد فاسد که به کار و ابروی دیگران اسیب می زنند‪،‬‬ ‫باید برخورد شود البته در مقوله مبارزه با فساد‪ ،‬کار اصلی‪،‬‬ ‫مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن ان هاست‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی‬ ‫دفتر حفظ و نشراثار حضرت ایت اله خامنه ای‪ ،‬ایشان همچنین‬ ‫قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تاثیرگذار در مسائل کشور خواندند و‬ ‫توصیه هایی هشت گانه همچون اجرای جدی سند تحول در همه‬ ‫سطوح‪ ،‬مبارزه جدی با فساد‪ ،‬جلوگیری از تضییع حقوق عا ّمه‪،‬‬ ‫مراقبت از امنیت روانی مردم‪ ،‬تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان‬ ‫و به سرانجام رساندن پرونده های باز شده در افکار عمومی‪ ،‬خطاب به‬ ‫مسئوالن این قوه بیان کردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی در این دیدار‪ ،‬با گرامی داشت یاد و خاطره شهید‬ ‫ایت اله بهشتی و دیگر شهدای هفتم تیر‪ ،‬شهید بهشتی را شخصیتی‬ ‫واقعاً برجسته خواندند و با اشاره به شرایط پیچیده و خاص ماه های‬ ‫منتهی به هفتم تیر سال ‪ ۱۳۶۰‬و بعد از ان‪ ،‬گفتند‪ :‬بررسی شرایط‬ ‫ان دوران برای امروز ما معرفت اموز و راهگشا است‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با مرور شرایط سال ‪ ،۱۳۶۰‬و ماه های قبل‬ ‫از هفتم تیر‪ ،‬به وضعیت سخت جنگ تحمیلی و پیشروی نیرو های‬ ‫صدام تا نزدیکی چند شهر بزرگ در غرب و جنوب اشاره کردند و‬ ‫افزودند‪ :‬در کنار شرایط بسیار نامساعد جنگ‪ ،‬در تهران نیز منافقین‬ ‫عم ً‬ ‫ال جنگ داخلی به راه انداخته بودند و از نظر سیاسی هم چند روز‬ ‫قبل از هفتم تیر‪ ،‬مجلس به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور رای‬ ‫داده بود و کشور رئیس جمهور نداشت‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬استوانه ای‬ ‫همچون شهید بهشتی از انقالب و نظام گرفته شد‪.‬‬ ‫ایشان همچنین به شهادت رئیس جمهور و نخست وزیر کشور‪ ،‬دو ماه‬ ‫بعد از حادثه هفتم تیر و پس از ان‪ ،‬شهادت تعدادی از فرماندهان‬ ‫ارشد جنگ در سانحه هوایی اشاره کردند و گفتند‪ :‬جوانان و نسل‬ ‫جدید از این حوادث مطلع نیستند و باید این مسائل را مطالعه و با‬ ‫دقت در مورد ان ها فکر کنند‪ .‬کدام دولت و کشور را سراغ دارید که‬ ‫در مقابل چنین حوادث تلخ و وحشتناکی از پا نیفتد؟‬ ‫رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند‪ :‬در مقابل همه این حوادث‪ ،‬در‬ ‫راس همه امام همچون کوه دماوند سربلند ایستاد و مسئوالن دلسوز‬ ‫و مردم و جوانان انقالبی نیز ایستادند و توانستند شرایط کشور را صد‬ ‫و هشتاد درجه تغییر دهند‪ ،‬به طوری که ناکامی های پی در پی به‬ ‫پیروزی های پی در پی تبدیل شد‪ ،‬منافقین از سطح خیابان ها جمع‬ ‫شدند‪ ،‬ارتش و سپاه قوی تر شدند و کشور به روال عادی بازگشت‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با اشاره به ذوق زدگی دشمن در برخی‬ ‫مقاطع به دلیل برخی ضعف ها و و کمبود های داخلی افزودند‪ :‬هم در‬ ‫توقف استیضاح فاطمی امین تا تفکیک وزارت صمت‬ ‫نتیجه می رسد که وزیری را استیضاح کند هیچ نیتی جز پیشرفت امور و کمک به دولت در کار نیست و‬ ‫این به معنای اختالف با دولت نیست‪.‬رئیس مجلس گفت‪ :‬وزارت صمت جزء سنگین ترین مجموعه های‬ ‫وزارتخانه ای دولت است و همه قبول داریم این وزارتخانه مشکالت ساختاری دارد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫مشکالت مدیریتی هم در وزارتخانه وجود دارد و از این رو مجلس تشخیص داد که باید استیضاح انجام‬ ‫شود‪.‬قالیباف گفت‪ :‬امروز ‪۱۷‬نفر در لیست امضا کنندگان استیضاح هستند‪ .‬قصد مجلس‪ ،‬اصالح امور‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫ساختارهای فسادزا در قوه قضاییه باید در هم شکسته شود‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۰‬و هم بعد از ان در چهار دهه گذشته‪ ،‬دشمن در مواردی‬ ‫ذوق زده و امیدوار شده و تصور کرده است بساط انقالب و نظام در‬ ‫حال جمع شدن است‪ ،‬اما این امیدواری تبدیل به نا امیدی شده و‬ ‫مشکل ان ها این است که راز این ناامیدی را متوجه نمی شوند‪.‬‬ ‫ایشان تاکید کردند‪ :‬دشمن نمی تواند بفهمد که در این عالم به غیر‬ ‫از محاسبات سیاسی‪ ،‬محاسبات دیگری هم وجود دارد که همان‬ ‫سنت های الهی هستند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب به نمونه هایی از سنت ها و قوانین الهی در قران درباره‬ ‫نتیجه یاری دین خدا و یا نتیجه کفران نعمت های خداوند اشاره‬ ‫مضامین مربوط به سنت های‬ ‫کردند و افزودند‪ :‬قران کریم مملو از‬ ‫ِ‬ ‫الهی است و جمع بندی ان ها این است که اگر جوامع در مقابل‬ ‫دشمنان ایستادند و با توکل بر خداوند به وظایف خود عمل کردند‪،‬‬ ‫نتیجه ان پیروزی و پیشرفت است‪ ،‬اما اگر دچار اختالف‪ ،‬عافیت طلبی‬ ‫و سستی شوند‪ ،‬نتیجه ان شکست خواهد بود‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای با تاکید بر لزوم بررسی علمی سنت های‬ ‫الهی با نگاه جامعه شناسی‪ ،‬سخنان خود در این بخش را اینگونه‬ ‫جمع بندی کردند‪ :‬ملت ایران در سال ‪ ۱۳۶۰‬با قرار گرفتن در مدار‬ ‫یکی از سنت های الهی یعنی جهاد و ایستادگی توانست دشمن را‬ ‫ناامید کند‪ .‬امروز نیز همان قاعده و قانون جاری است و خداوند سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬همان خداوند سال ‪ ۱۳۶۰‬است و باید تالش کنیم خود را‬ ‫مصداق سنت های الهی قرار دهیم تا نتیجه ان پیشرفت و پیروزی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در ادامه قوه قضائیه را ُرکنی مهم و تاثیرگذار در کل‬ ‫فرمانده کل سپاه در دیدار با ژنرال ندیم رضا با اشاره به تحرکات برخی‬ ‫کشورهای منطقه برای عادی سازی روابط با صهیونیست ها اظهار‬ ‫داشت‪ :‬رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نبوده چگونه برخی‬ ‫کشور های اسالمی بر ان تکیه می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سپاه نیوز؛ سرلشکر سالمی‬ ‫در دیدار با ژنرال ندیم رضا رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش‬ ‫پاکستان که در راس هیئت نظامی در ستاد فرماندهی کل سپاه حضور‬ ‫به هم رساندند ‪ ،‬با تاکید بر مناسبات نزدیک و ریشه دار دینی‪،‬فرهنگی و‬ ‫تاریخی دو ملت ‪ ،‬کشور و نیروهای نظامی ایران و پاکستان گفت ‪ :‬ما دو‬ ‫ملت مسلمان هستیم که خدای واحد‪ ،‬پیامبر عظیم الشان و قران ما را‬ ‫به یکدیگر پیوند داده است عالوه بر این یک فرهنگ غنی مشترک که دو‬ ‫ملت را به هم متصل می کند از عوامل دیگر این احساس برادری است و‬ ‫در کنار ان همسایگی که در مفاهیم و تعابیر قرانی و تعالیم پیامبر عظیم‬ ‫الشان نیز وجود دارد ‪ ،‬درباره همسایگان ما هم صادق است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در تاریخ ریشه دار دو ملت هیچ نشانه ای جز‬ ‫دوستی و برادری وجود ندارد گفت‪ :‬عالوه بر این اشتراکات قوی و ریشه‬ ‫دار ما به عنوان جزئی از جهان اسالم دشمن های مشترکی داریم‪.‬‬ ‫سرلشکر سالمی از رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان دشمن جهان‬ ‫اسالم و بشریت یاد کرد و با بیان اینکه امریکایی ها نیز که تکیه گاه‬ ‫اصلی صهیونیست ها هستند اساساً دشمن حکومت اسالم هستند‪،‬‬ ‫فرجام و سرنوشت عادی سازی روابط با صهیونیست های کودک کش‬ ‫را برای برخی حکام منطقه تلخ توصیف و تصریح کرد ‪:‬سوال مهمی‬ ‫است که رژیم صهیونیستی که قادر به دفاع از خود هم نیست و کام ً‬ ‫ال‬ ‫یک رژیمی بدون سیاست است ‪،‬چگونه برخی کشورهای اسالمی بر ان‬ ‫تکیه می کنند که دارای امنیت یا اقتصاد باشند این مسئله هیچ منطقی‬ ‫ندارد ‪.‬وی ارمغان حضور امریکایی ها در جهان اسالم را تفرقه های بزرگ‬ ‫‪،‬جنگ های داخلی طوالنی ‪ ،‬تخریب خانه ها و همچنین اواره کردن‬ ‫مردمان ‪ ،‬محروم کردن ملت های مسلمان از ثروت های خودشان و‬ ‫در واقع داشتن ناامنی و فقر و عقب ماندگی دانست و گفت‪ :‬وقتی به‬ ‫افغانستان نگاه می کنیم اثار زیان بار و غیر قابل جبران مداخله امریکایی‬ ‫ها را می بینیم همانگونه که ما از این مداخالت ویرانگر امریکایی ها در‬ ‫افغانستان رنج می بریم ؛مردم‪ ،‬دولت و اساساً کشور پاکستان هم به نحو‬ ‫دیگری رنج می برند‪.‬‬ ‫فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امنیت جمهوری اسالمی پاکستان را‬ ‫معادل امنیت جمهوری اسالمی ایران می دانیم‪ ،‬بر توسعه و تحکیم‬ ‫مناسبات و همکاری ها در حوزه های مختلف به ویژه ارتقای هرچه‬ ‫بیشتر امنیت مرزهای مشترک و مبارزه با تروریست ها تاکید کرد و‬ ‫گفت‪:‬خوشبختانه ما بیشتر مالقات هایمان طی سالهای گذشته با‬ ‫فرماندهان عزیز ارتش پاکستان بوده است‪ ،‬این نشان دهنده ان است که‬ ‫ما روابط برادری خوبی با ارتش پاکستان داریم و با هر چیزی که بخواهد‬ ‫به ان خدشه وارد کند مقابله می کنیم‪.‬‬ ‫ژنرال ندیم رضا رییس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان‬ ‫نیز در این دیدار با اشاره به اشتراکات فراوان دو ملت و کشور ایران و‬ ‫پاکستان‪ ،‬تفرقه و اختالف افکنی در جهان اسالم را ثمره طراحی امریکا‬ ‫و غرب دانست و گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها بعد از بیست سال و بدون تامین امنیت افغانستان انجا را‬ ‫ترک کردند و حضور انان دستاوردی نداشت‪.‬‬ ‫رئیس کمیته مشترک روسای ستاد ارتش پاکستان همچنین بر توسعه‬ ‫همکاری ها ی اطالعاتی و عملیاتی به منظور تامین امنیت مرزهای دو‬ ‫کشور تاکید کرد‪.‬‬ ‫ایشان با تایید سخنان رئیس قوه قضائیه مبنی بر «در اولویت بودن‬ ‫مبارزه با فسا ِد درون قوه»‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬اکثریت قضات‪ ،‬افرادی‬ ‫شریف‪ ،‬پاکدست‪ ،‬نجیب‪ ،‬مومن و زحمتکش هستند‪ ،‬اما با معدود‬ ‫افراد فاسد که به کار و ابروی دیگران اسیب می زنند‪ ،‬باید برخورد‬ ‫شود البته در مقوله مبارزه با فساد‪ ،‬کار اصلی‪ ،‬مقابله با ساختار های‬ ‫فسادزا و در هم شکستن ان ها است‪.‬‬ ‫رهبر انقالب با تاکید بر تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور‬ ‫احکام ضعیف یا مخدوش‪ ،‬در توصیه بعدی به تشویق قضات و‬ ‫کارکنان شریف و زحمتکش سفارش کردند‪.‬‬ ‫«معطل نماندن هیچ یک از اختیارات و ماموریت های قانونی قوه»‬ ‫توصیه دیگر حضرت ایت اله خامنه ای به مسئوالن قضایی بود که در‬ ‫این زمینه گفتند‪ :‬مث ً‬ ‫ال دادستان کل در حوزه حقوق عمومی وظایفی‬ ‫دارد که باید با رصد کامل و البته بدور از احساسات و شعارزدگی‪ ،‬از‬ ‫تضییع حقوق عامه جلوگیری کند‪.‬‬ ‫ایشان پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق ماموریت های مهم قوه‬ ‫قضائیه برشمردند و گفتند‪ :‬به عنوان نمونه باید با عمل به تکلیف‬ ‫قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین ها در شهر ها و روستاها‪ ،‬از‬ ‫جرائمی مانند زمین خواری و کوه خواری پیشگیری شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در توصیه ششم‪« ،‬تنظیم ارتباطات قوه قضائیه و ضابطان‬ ‫قضایی» را مورد تاکید قرار دادند و گفتند‪ :‬بر رفتار ضابطین باید‬ ‫مراقبت و نظارت شود که در حق متهم زیاده روی یا تندروی نشود‪.‬‬ ‫دستگاه قضایی نیز نباید تحت تاثیر ضابط باشد بلکه باید به صورت‬ ‫مستقل به مسائل رسیدگی کند‪ .‬البته نظرات کارشناسی ضابطان نیز‬ ‫نادیده گرفته نشود‪.‬‬ ‫ایشان در این زمینه افزودند‪ :‬یکی از گالیه های ضابطان از دستگاه‬ ‫قضایی رها کردن برخی پرونده ها به علت کمبود های قانونی است در‬ ‫حالیکه باید با تکمیل قوانین این خال را برطرف کرد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای در توصیه بعدی به مسئولیت قوه قضائیه در‬ ‫قبال امنیت روانی مردم اشاره کردند و گفتند‪ :‬امنیت روانی از جمله‬ ‫حقوق عمومی است و دستگاه قضایی باید از نگران کردن و تخریب‬ ‫ افکن افراد‬ ‫ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ و هراس ِ‬ ‫مشخص یا نامشخص در رسانه ها و فضای مجازی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب در توصیه هشتم و پایانی با اشاره به باز شدن پرونده های‬ ‫مهم و گوناگون در افکار عمومی همچون مسائل کارخانجات یا‬ ‫تصرفات غیرقانونی‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬سر زخم پرونده هایی که در افکار‬ ‫عمومی باز می شود نباید باز بماند‪ .‬هر پرونده را تا اخر ادامه دهید و‬ ‫نهایی کنید‪.‬‬ ‫ایشان در پایان سخنانشان‪ ،‬کار قضایی را از جمله کار های بسیار‬ ‫دشوار برشمردند و گفتند‪ :‬البته اگر این کار را برای خدا و با هدایت‬ ‫الهی انجام دهید‪ ،‬اجر ان نیز سنگین خواهد بود‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه‪:‬‬ ‫سرلشکر سالمی‪:‬‬ ‫رژیم صهیونیستی قادر‬ ‫به دفاع از خود نیست‬ ‫کشور خواندند و گفتند‪ :‬بر اساس ایات قران کریم‪ ،‬وظیفه حکومت‬ ‫تعبد در جمهوری اسالمی‪،‬‬ ‫اسالمی‪ ،‬اقامه نماز یعنی گسترش روح ّ‬ ‫ایتاء زکات یعنی عدالت توزیعی در جامعه اسالمی و امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر یعنی امر به ارزش هایی همچون عدالت‪ ،‬انصاف‪ ،‬برادری‬ ‫و نهی از ظلم‪ ،‬فساد و تبعیض است که به این اصل در قانون اساسی‬ ‫نیز تاکید شده و جزو وظایف قوه قضائیه هم قرار دارد‪.‬‬ ‫ایشان افزودند‪ :‬اگر به این وظایف با استفاده از امکانات گوناگون‬ ‫همچون امکانات قضا و دادگستری عمل نشود‪ ،‬مصداق تضییع‬ ‫نعمت های الهی است و از این ناحیه ضربه خواهیم خورد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اله خامنه ای‪ ،‬رئیس قوه قضائیه را فردی مومن‪ ،‬انقالبی‪،‬‬ ‫پُر کار‪ ،‬مردمی‪ ،‬به دور از تشریفات‪ ،‬اشنا با زوایای گوناگون قوه و‬ ‫برخوردار از گوش شنوا در قبال منتقدان خواندند و توصیه هایی‬ ‫هشت گانه به مسئوالن و کارکنان این قوه بیان کردند‪.‬‬ ‫ایشان در توصیه اول‪ ،‬سند تحول تهیه شده در دوره مدیریت قبل را از‬ ‫مترقی ترین اسناد تحول دانستند و افزودند‪ :‬به این سند باید عمل و بر‬ ‫اساس ان شخصیت سازی و کادرسازی شود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ ،‬عمل به سند تحول را باعث جلوگیری از انفعال در مقابل‬ ‫مقید به عمل به سند است‪،‬‬ ‫مخالفت ها خواندند و افزودند‪ :‬رئیس قوه‪ّ ،‬‬ ‫اما در سطوح دیگر یعنی همه قضات‪ ،‬کارکنان و مدیران نیز باید این‬ ‫کار با قوت دنبال شود البته بر اساس برخی گزارشها‪ ،‬در این زمینه‬ ‫انگونه که باید‪ ،‬عمل نشده است‪.‬‬ ‫«مبارزه جدی با فساد» توصیه بعدی حضرت ایت اله خامنه ای به‬ ‫مسئوالن قضایی بود‪.‬‬ ‫است که با رئییس جمهور و اقای مخبر صحبت شد و بحث ساختاری هم مطرح شد و این موضوع‬ ‫دغدغه دولت هم بوده است‪.‬وی افزود‪ :‬رئیس جمهور هم به این جمع بندی رسیده که این وزارتخانه به‬ ‫دو وزارتخانه تبدیل شود و دو وزیر به مجلس معرفی کند و اصالح ساختاری انجام شود‪.‬رئیس مجلس‬ ‫در پایان گفت‪ :‬من از نمایندگان امضا کننده خواهش می کنم فرصتی به دولت بدهیم برای انجام دادن‬ ‫امور در بدنه وزارتخانه صمت و تا تفکیک وزارت صمت به وزیر صمت فرصت دو ماهه ای داده شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد مسئوالن قوه قضائیه اموال خود را اعالم کرده اند‬ ‫اقای ستایشی گفت‪ :‬از دولت انتظار‬ ‫داریم اهتمام بیشتری در این زمینه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫مسعود ستایشی با حضور در برنامه گفتگوی‬ ‫ویژه خبری درباره اقدامات صورت گرفته‬ ‫برای حرکت به سمت قوه قضائیه مورد انتظار‬ ‫مردم افزود‪ :‬سند تحول و تعالی قوه قضائیه‬ ‫که مجری ان هستیم بر گرفته از اسناد‬ ‫باالدستی‪ ،‬مقررات قانونی و به صورت ویژه‬ ‫بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬معتقدیم این سند‪ ،‬تحولی است‬ ‫و در مسیر ‪ ۴۰‬ساله انقالب با رهنمود ها و‬ ‫نگاه تحول گرایانه تبیین شده است‪ .‬بنابراین‬ ‫فرصت تحول طلبی را برای ما در این سند‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ستایشی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫پویاست‪ ،‬گفت‪ :‬قوه قضائیه راهی جز تحول‬ ‫ندارد و در دوره جدید با قاطعیت و اهتمام‬ ‫ویژه استمرار پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سند بر گرفته از نظرات‬ ‫نخبگان‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬عالمان به موازین‬ ‫حقوقی و سایر موازین مرتبط در داخل و‬ ‫بیرون مجموعه قوه قضائیه است و این مسئله‬ ‫یکی از ویژگی های مهم و خاص این سند‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد‪ :‬تالش‬ ‫داریم در این دوره از این نظرات استفاده‬ ‫کنیم یعنی به خاطر اینکه سند‪ ،‬تعالی پیدا‬ ‫کند بایستی استفاده از نظرات ادامه داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ستایشی گفت‪ :‬دستوراتی که در سند‬ ‫ذکر می شود باید قابل فهم‪ ،‬اجرا‪ ،‬شفاف و‬ ‫ضابطه مند باشد تا مردم این موضوع را به‬ ‫معنای واقعی لمس کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سند تحولی همیشه باید‬ ‫متناسب با شرایط روز باشد‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫نکاتی که در این سند امده موضوع راهبردها‪،‬‬ ‫راهکارها‪ ،‬اهداف‪ ،‬چالش ها و عوامل است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد‪ ۵ :‬ماموریت‬ ‫ویژه به استناد قانون باالدستی داریم که‬ ‫به موجب قانون‪ ،‬رسیدگی و صدور حکم‪،‬‬ ‫احیای حقوق عامه‪ ،‬نظارت بر حسن اجرای‬ ‫قوانین‪ ،‬کشف جرم‪ ،‬تعقیب مجرم‪ ،‬مجازات و‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم است‬ ‫ستایشی ادامه داد‪ :‬این نکات در اصل ‪۱۵۶‬‬ ‫قانون اساسی تبیین شده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫باید به گونه ای در سند تحول عمل کنیم تا‬ ‫بتوانیم ماموریت ها و نکاتی که در بیانیه و‬ ‫فرامینی که در ابالغ مقام معظم رهبری و‬ ‫ریاست قوه قضائیه صادر شده است اجرایی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از ویژگی های سند تحول‪،‬‬ ‫کاهش اطاله دادرسی است‪ ،‬اما نگاه‪ ،‬رفع‬ ‫اطاله دادرسی است‪ ،‬یعنی نباید اطاله‬ ‫دادرسی داشته باشیم‪.‬‬ ‫ستایشی افزود‪ :‬تالش خدمتگزاران در‬ ‫مجموعه قوه قضائیه اعم از قضات و کارمندان‬ ‫اداری این است که اطاله دادرسی را به‬ ‫حداقل برسانند‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه یکی از دالیل برای‬ ‫کاهش اطاله دادرسی را باال بردن انگیزه‬ ‫خدمتی همکاران در قوه قضائیه نام برد و‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر با حرکت به سمت‬ ‫سیستم های هوشمند و فناوری های نوین‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬سامانه از جمله سامانه های نوبت گیری‪،‬‬ ‫ثنا‪ ،‬استعالمات‪ ،‬ابالغ و سامانه های دیگر فعال‬ ‫هستند که منجر می شود فرایند رسیدگی با‬ ‫دقت‪ ،‬سرعت و صحت استمرار پیدا کند‪.‬‬ ‫ستایشی گفت‪ :‬تالش روسای دادگستری کل‬ ‫استان ها‪ ،‬دادستان ها و روسای واحد های‬ ‫قضایی این است که این ظرفیتی که قوه‬ ‫قضائیه در دوره قبل و فعلی به صورت‬ ‫ویژه به ان پرداخته و در سند تحول امده‬ ‫است‪ ،‬اجرایی شود و در نظر داریم دیگر‬ ‫موضوع کاغذ و نوشتن برداشته شود و کار با‬ ‫سرعت‪ ،‬دقت و صحت صورت پذیرد که البته‬ ‫رضایتمندی مردم را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحول در دستگاه قضایی از مسیر‬ ‫فعال کردن و انگیزه مند کردن مردم است‬ ‫و اعتقاد داریم که رویکرد های اجتماعی‬ ‫باید مورد توجه واقع شود‪ ،‬این رویکرد های‬ ‫اجتماعی یک درون گرایی‪ ،‬برون گرایی و‬ ‫برون زایی دارد‪ ،‬ولی در موضوع تشخیص‬ ‫فرایند های اجتماعی باید به برون زایی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬باید از‬ ‫همه ظرفیت مردم بهره مند شویم و کاری‬ ‫کنیم تا مردم در حوزه حقوق عامه و دفاع‬ ‫از حقوقشان با رعایت موازین شرعی و‬ ‫مقررات قانونی به انچه مطلوبشان است در‬ ‫کمترین زمان ممکن برسند بنابراین اعتقاد‬ ‫ما در مردمی سازی‪ ،‬تمسک به ظرفیت های‬ ‫مردمی است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه‪ ۸۰ :‬درصد مسئوالن‬ ‫این قوه اموال خود را اعالم کردندستایشی‬ ‫با بیان اینکه قوه قضائیه برای اینکه به‬ ‫تراز انقالب اسالمی برسد هیچ راهی جز‬ ‫رضایتمندی و ارتقا اعتماد مردم ندارد گفت‪:‬‬ ‫این مهم با تالش همه همکاران ما در قوه‬ ‫قضائیه محقق می شود‪ ،‬مطالبه جدی برای‬ ‫رضایتمندی و اعتماد در قوه قضائیه ابتدا از‬ ‫خود قوه قضائیه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نگاه قوه قضائیه این نیست که‬ ‫فردی را زندان بفرستد و کسی از خانواده‬ ‫خود دور شود‪ ،‬زندان در جهت اعمال قانون‬ ‫و یکی از مجازات ها می باشد‪ ،‬اما اسیب هایی‬ ‫دارد؛ سوال اینجاست خانواده این زندانی در‬ ‫این مدت چه وضعی پیدا می کند؟ تکلیف‬ ‫فرزندان زندانی چه می شود؟‬ ‫ستایشی ادامه داد‪ :‬بنابراین نگاه ما موضوع‬ ‫زندان نیست‪ ،‬چون ما زندان را فقط برای‬ ‫کسانی در نظر می گیریم که هنجارشکنی و‬ ‫از خط قرمز ها عبور کنند؛ جایگاه زندان برای‬ ‫اراذل و اوباش و جایگاه افرادی است که معبر‬ ‫مردم را می بندند‪ ،‬به حقوق مردم تعرض و‬ ‫ایجاد مزاحمت می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬می توانیم با استفاده از مقررات‬ ‫ارفاقی قانونی‪ ،‬افراد مشمول به جای اینکه به‬ ‫زندان بروند بر اساس موضوع ماده ‪ ۶۲‬قانون‬ ‫مجازات اسالمی پابند الکترونیک شوند و در‬ ‫محدوده ای با مالحظاتی در کنار خانواده‪ ،‬اما‬ ‫تحت رصد ما باشند‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه درباره شناسایی‬ ‫دستگاه های متخلف از قانون حمایت از‬ ‫خانواده و جوانی جمعیت گفت‪ :‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه اعالم کرد این قانون به هیچ وجه‬ ‫نباید معطل شود و جلسات متعددی برگزار‬ ‫کرد و دستگاه های ناظر مانند بازرسی کل‬ ‫کشور را مامور کرد تا مسائل بررسی شود‬ ‫و حتی اگر قوه قضائیه در این زمینه تاخیر‬ ‫داشته است اعالم شود‪.‬‬ ‫ستایشی افزود‪ :‬سازمان بازرسی کل کشور به‬ ‫این مسئله ورود کرد و یکی از مسائل ایین‬ ‫نامه ها می باشد‪ ،‬بعضی از دستگاه ها باید‬ ‫ایین نامه اجرایی تصویب می کردند‪ ،‬بعضی‬ ‫از دستگاه ها باید دستورالعمل می نوشتند‬ ‫بنابراین اگر این ها نباشد ترک فعل است و‬ ‫حتما قابلیت تذکر‪ ،‬توجه و در صورت احراز‪،‬‬ ‫قابلیت تعقیب دارد‪ ،‬ضمن اینکه در قانون‬ ‫هم برای این موضوع ضمانت اجرایی در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه درباره سامانه اعالم‬ ‫اموال مسئوالن گفت‪ ۸۰ :‬درصد مسئوالن‬ ‫قوه قضائیه اموال خود را در سامانه اموال‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬اما از دولت بیشتر انتظار داریم و‬ ‫باید اهتمام بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا پرونده‬ ‫خودروسازان به محاکم قضایی ارسال شده‬ ‫است؟ افزود‪ :‬نکاتی منعکس شد و در دادسرا‬ ‫تحت رسیدگی است که در مراحل اتی اطالع‬ ‫رسانی خواهیم کرد‪ ،‬اما خودرو سازان باید‬ ‫بدانند که به صورت ویژه به فکر سرنشینان‬ ‫باشند‪.‬سخنگوی قوه قضائیه درباره امنیت‬ ‫شغلی گزارشگران تخلفات هم گفت‪ :‬یکی‬ ‫از راهکار ها این است که گزارشات ارسالی‬ ‫کامال محرمانه و دور از هر دسترسی باشد‬ ‫و به مبادی ذیربط منعکس شود بنابراین در‬ ‫سامانه ای که پیش بینی شده قابل اعمال‬ ‫است‪.‬وی درباره پرونده فساد در فوتبال به‬ ‫خصوص قرارداد های کالن در مورد مربیان‬ ‫خارجی و بازیکنان افزود‪ :‬کلیات این موضوع‬ ‫مطرح شد و تحت بررسی است و به محض‬ ‫وصول نتیجه اطالع رسانی خواهد شد‪،‬‬ ‫البته باید موازین قانونی را رعایت کنیم‬ ‫و رسیدگی محرمانه باشد‪.‬ستایشی درباره‬ ‫موضوع ناامنی های اجتماعی و دستور کار قوه‬ ‫قضائیه در برخورد با متخلفان گفت‪ :‬به مردم‬ ‫اطمینان می دهم که اهتمام ویژه قوه قضائیه‪،‬‬ ‫دستگاه های انتظامی‪ ،‬اطالعاتی و امنیتی‬ ‫این است که در کمترین زمان ممکن با‬ ‫بهترین کیفیت با اخاللگران امنیت عمومی و‬ ‫اجتماعی برخورد کنند‪ ،‬چون این موارد خط‬ ‫قرمز ماست و زندان جایگاه این افراد است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارشی که یکشنبه از فرماندهی انتظامی‬ ‫شرق تهران گرفتم سارق یک طالفروشی را‬ ‫در ‪ ۲۰‬دقیقه پس از وقوع دستگیر کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همان گونه که ما به فکر کاهش‬ ‫جمعیت کیفری و زندان هستیم به فکر‬ ‫برخورد با اخالل گران امنیت هم هستیم و‬ ‫امیدواریم مردم در این زمینه به ما کمک‬ ‫کنند و فرایند صلح و سازش در شورا های‬ ‫حل اختالف محقق شود‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سدسازی ها در کشورهای منطقه منشاء‬ ‫خارجیریزگردهاست‬ ‫امیرحسینغالم زادهنطنزی‬ ‫بررسی منشاء خارجی ریزگردهای ایران نشان می دهد که این امر به دلیل‬ ‫خشکسالی و سدسازی ها در کشورهای منطقه و بیش از همه ترکیه بوده که با‬ ‫کاهش دبی حوضه های ابریز منطقه‪ ،‬بزرگ ترین کانون ریزگرد در عراق ایجاد شده‬ ‫و رفع ان از مسیر دیپلماسی می گذرد‪.‬مساله ریزگردها و الودگی هوا در ایران یکی‬ ‫از رخدادهایی است که شاید بتوان گفت برای نخستین بار در در سال ‪۱۳۷۸‬‬ ‫خودش را در ایران نمایان کرد‪ .‬از همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان نسبت به‬ ‫وقوع رخدادهایی از این نوع در اینده هشدارهایی را ارایه دادند که انچنان شایسته‬ ‫مورد توجه قرار نگرفت‪.‬نخستین خشکسالی بزرگ ایران در سال ‪ ۱۳۸۸‬به وقوع‬ ‫پیوست‪ .‬از ان سال به بعد هم باوجود ترسالی ها‪ ،‬وضعیت گرد و غبار هیچ گاه به طور‬ ‫کامل از ایران رخت بر نبست‪ .‬اما باید توجه داشت که خشکسالی تنها مربوط به‬ ‫کم ابی نیست‪ ،‬بلکه عوارض ان که تشکیل کانون ریزگردهاست‪ ،‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫مشکالت را طی دو دهه اخیر برای ایران رقم زده است‪ .‬این دقیقا همان مشکلی‬ ‫است که در سال های اخیر بخش عمده نواحی غربی و حتی مرکزی و جنوبی را هم‬ ‫تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬ریزگردها به قدری در کشور ورود پیدا کرده اند که اگر‬ ‫بگوییم این مساله امروز همه کشور‪ ،‬حتی سه استان شمالی را هم ‪-‬باوجود رطوبت‬ ‫باال‪ -‬درگیر کرده‪ ،‬سخنی به گزاف نیست‪ .‬شکی نیست که عوامل داخلی نظیر‬ ‫سیاست های اشتباه سدسازی انبوه در کشور‪ ،‬در بروز چنین وضعیتی سهم بسزایی‬ ‫دارند‪ ،‬اما کانون بزرگ ریزگردها در خارج از کشور و در کشور همسایه غربی عراق‪،‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬اما نکته مهم تر سدسازی های گسترده کشور «ترکیه» است که با کاهش‬ ‫دبی رودخانه های بزرگی چون «دجله» و «فرات» نقش مهمی در کاهش رطوبت‬ ‫و تشکیل کانون ریزگردها در عراق دارد‪ .‬این نکته ای است که تا پیش از این کمتر‬ ‫بدان توجه شده بود و خوشبختانه بتازگی نهادهای مسئول از جمله وزارت امور‬ ‫خارجه توجه ویژه ای بدان دارند‪ .‬سفرهای «حسین امیرعبدالهیان» وزیر امور خارجه‬ ‫به عراق و افغانستان برای حل معضل اب یکی از مهم ترین رخدادهایی است که با‬ ‫رویکرد سیاسی برای حل بحران ریزگردها‪ ،‬رقم خورده است‪.‬‬ ‫«ریزگرد» یک پدید ه جوی است که در ان گردوغبار‪ ،‬دود و ذرات خشک موجود‬ ‫در هوا‪ ،‬شفافیت اسمان را می گیرند و هنگامی که از دور دیده می شود و بسته به‬ ‫جهت دید‪ ،‬این پدیده ی مه مانند می تواند رنگ مایل به ابی یا قهوه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫بنابراین می توان گفت ریزگردها در ایران هم ناشی از گردو غبار و هم ناشی از دود‬ ‫و ذرات خشک موجود در هواست‪ .‬درواقع زمانی که خاک میزان رطوبت خود را‬ ‫از دست بدهد بسیار سبک شده‪ ،‬با کوچک ترین وزش باد در هوا معلق می شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب می توان گفت دلیل نخست در ایجاد ریزگردها‪ ،‬خشکسالی و خشکی ‬ ‫تاالب ها و دریاچه هاست‪.‬با علم به این که خشکسالی عامل اصلی ریزگردهاست و‬ ‫نگاهی کلی به نقشه جغرافیایی کشورهای همسایه به ویژه ترکیه و عراق در غرب‬ ‫و افغانستان در شرق می توان علت بروز این ریزگردها را دریافت که با توجه به ورود‬ ‫ریزگردها از غرب به داخل ایران‪ ،‬گزارش پیش رو تنها به منطقه غرب توجه دارد‪.‬‬ ‫دوازده رودخانه مهم در کشور عراق وجود دارد که سرچشمه بیشتر ان ها ایران و‬ ‫ترکیه و بخش کوچکی در کشور سوریه است‪.‬جدول ذیل تعداد رودخانه های کشور‬ ‫عراق به همراه مساحت حوضه ابریز ان را نشان می دهد‪ .‬امار و ارقام فوق نشان‬ ‫می دهد که مساحت حوضه ابریز رودخانه های عراق بیش از یک میلیون و ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰‬کیلومتر مربع است‪ ،‬که این میزان بدون در نظر گرفتن حوضه ابریز رودخانه‬ ‫«لیله و شط العرب و اروند رود» است‪ .‬این میزان برابر با تقریبا دو سوم مساحت ایران‬ ‫و بیش از دو و نیم برابر کل مساحت کشور عراق(‪ ۴۳۷۰۷۲‬کیلومتر مربع) است‪.‬‬ ‫باید در نظر داشت از ان جا که رودخانه های عراق از کشورهای ترکیه‪ ،‬سوریه‪ ،‬ایران و‬ ‫خود کشور عراق سرچشمه می گیرند‪ ،‬بنابراین منشاء بیشتر بخش این حوضه ابریز‬ ‫در خارج از عراق قرار دارد‪ .‬بدین ترتیب می توان گفت کل کشور عراق تحت تاثیر‬ ‫این رودخانه هاست که رطوبت الزم برای خاک را تامین کرده و از بروز گرد و غبار و‬ ‫ریزگرد جلوگیری می کند‪ .‬از این نظر می توان گفت خشک شدن یا کم اب شدن‬ ‫این رودخانه ها به معنای از دست رفتن اراضی کشاورزی و تاالب هاست که بعد از‬ ‫خشک شدن به شکل جدی به کانون اصلی گرد و غبار تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫تصویر ذیل مربوط به منابع ابی و رودخانه های کشور عراق است که نقش میزان‬ ‫رطوبت و جلوگیری از تشکیل کانون های ریزگرد را نشان می دهد‪ .‬در صورتی که‬ ‫این میزان از رطوبت تحت هر شرایطی از عراق برداشته شود‪ ،‬نتیجه ای جز ایجاد‬ ‫ریزگرد برای ایران در پی نخواهد داشت‪ .‬کشور عراق ‪ ۹‬دریاچه دارد که همه ان ها‬ ‫از رودخانه های بزرگ این کشور تغذیه می شدند‪ .‬به عبارتی بیش از ‪ ۷‬هزار و‬ ‫‪ ۴۱۸‬کیلومتر مربع از مساحت کشور عراق به دریاچه ها اختصاص دارد که بیشتر‬ ‫بخش های ا ن نیز خشک شده یا در حال خشک شدن است‪ .‬خشک شدنی که‬ ‫اسیب ان تنها به خود عراق باز نمی گردد و تبعات ان یعنی تبدیل شدن ان به کانون‬ ‫گرد و خاک‪ ،‬شامل کشور ما هم می شود‪ .‬از ان جایی که بادهای منطقه خاورمیانه‬ ‫اصوال از غرب به شرق است‪ ،‬لذا بسیاری از این گرد و غبارها تحت تاثیر این بادها‬ ‫به کشور ما وارد می شوند‪.‬کاهش دِبی رودخانه های عراق و خشک شدن تاالب های‬ ‫ان تاثیری جدی بر روی تشکیل کانون های ریزگرد در این کشور دارد‪ ،‬که این‬ ‫امر نیز بیش از هر چیز ناشی از ساخت سدهای باالدستی بر روی رودخانه هاست‪.‬‬ ‫حوضه ابریز «دجله» و «فرات» از جمله حوضه های ابریز بسیار چالشی بوده و‬ ‫برای کشورهای دارای منافع مشترک (ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و ایران) در سال های‬ ‫اخیر تنش های جدی را ایجاد کرده است‪.‬حوضه ابریز دجله و فرات شامل رودخانه‬ ‫دجله با طول کلی هزار و ‪ ۸۵۰‬کیلومتر بوده که از ارتفاعات شرق ترکیه سرچشمه‬ ‫گرفته و پس از ورود به کشور عراق و عبور از سد موصل و شهرهای «موصل» و‬ ‫«بغداد»‪ ،‬در نهایت در شهر «قرنه» به رودخانه فرات می پیوندد و رودخانه فرات نیز‬ ‫با طول ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬کیلومتر از ارتفاعات میانی ترکیه سرچشمه گرفته و پس از‬ ‫ورود به کشور سوریه و عبور از سدهای «اسد»‪« ،‬تشرین» و «بعث» در شهر «رقه»‬ ‫سوریه و مخازن ابی «حدیثه» و «رمادی» در کشور عراق در محل شهر «قرنه»‬ ‫به رودخانه دجله می پیوندد‪.‬این دو رودخانه به صورت مشترک تا شهر «بصره» در‬ ‫خاک عراق رودخان ه «شط العرب» و با پیوستن رودخانه «کارون» در مرز مشترک‬ ‫با ایران‪ ،‬رودخانه «اروند» را تشکیل داده و در نهایت به خلیج فارس می ریزند‪.‬میزان‬ ‫اورد متوسط سالیانه رودخانه دجله ‪ ۴۸‬میلیارد مترمکعب بوده که ‪ ۹۰‬درصد ان از‬ ‫خاک دو کشور ترکیه و عراق و فقط ‪ ۱۰‬درصد ان از طریق ایران تامین می شود و‬ ‫در مورد رود فرات‪ ،‬اورد متوسط این رودخانه ‪ ۳۲‬میلیارد مترمکعب بوده که بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصد ان از خاک ترکیه و ‪ ۱۰‬درصد ان از خاک سوریه تامین می شود‪ .‬این‬ ‫دو رودخانه در مجموع ‪ ۸۰‬میلیارد مترمکعب منابع ابی دارند ولی ظرفیت سازی‬ ‫مخازن اب و سدهای مخزنی بر روی دو رودخانه دجله و فرات که توسط دولت های‬ ‫ترکیه‪ ،‬عراق و سوریه انجام شده و به گفته «محسن موسوی خوانساری» در حال‬ ‫حاضر به بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد مترمکعب یعنی حدود ‪ ۵.۳‬برابر اورد سالیانه ان ها‬ ‫رسیده است‪ .‬در حالی که تمامی طرح های سدسازی و یا در حال بهره برداری در‬ ‫سرشاخه های دجله در کشور ایران کمتر از ‪ ۲‬میلیارد مترمکعب و به عبارتی حدود‬ ‫‪ ۷‬درصد از مجموع مخازن ایجاد شده بر روی حوضه ابریز این دو رودخانه است‪.‬‬ ‫قبل از هر چیز باید توجه داشت که موضوع ریزگرد یک مساله جدی در دنیای امروز‬ ‫است که برای مرتفع کردن باید در گام نخست دالیل را شناسایی و سپس برای‬ ‫حل ان اقدام کرد‪ .‬چنانچه مشخص است یکی از دالیل بروز ریزگردهای کشور به‬ ‫خارج از مرزهای ایران ربط دارد که از ان جمله می توان به عراق اشاره کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫قبل از هرچیز باید موضوع را در سطح روابط خارجی ایران با کشورهای همسایه‬ ‫مورد پیگیری قرار داد‪ .‬تجربه خشک شدن حوضه ابریز زاینده رود برای ایران نشان‬ ‫می دهد که چه مخاطرات بزرگی در پی خشکسالی این رود ایجاد شده است‪ .‬حوضه‬ ‫ابریز دجله و فرات از جمله حوضه های ابریز بسیار چالشی بوده و چنانچه کشورهای‬ ‫دارای منافع مشترک در این گروه که شامل ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬سوریه و ایران می شود‬ ‫نسبتبهرعایتحقوقمشترککشورها همکاریمستمروفعالینداشتهباشند‪،‬به‬ ‫طور قطع باید در انتظار مشکالت پیچیده در اینده نزدیک بود‪.‬اگرچه این وضعیت‬ ‫مورد توجه وزارت امورخارجه قرار گرفته است‪ ،‬اما باید توجه داشت که عبور از این‬ ‫وضعیت‪ ،‬همت و تالش همه دستگاه های سیاسی و اجرایی را می طلبد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫واریز ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن از واریز ‪ ۱۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به حساب سازندگان در طرح‬ ‫نهضت ملی مسکن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬مدیرعامل بانک مسکن گفت‪:‬در طرح نهضت ملی مسکن‬ ‫در مجموع ‪ ۱۹‬هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان به حساب سازندگان واریز شده است که از این‬ ‫میزان ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان از محل اورده متقاضیان و ‪ ۱۰‬هزار میلیاردتومان از محل‬ ‫تسهیالت است‪ .‬محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن‪ ،‬تازه ترین وضعیت افتتاح حساب‪ ،‬واریز‬ ‫وجه و پرداخت تسهیالت به سازندگان در طرح نهضت ملی مسکن را اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۵۲۳‬هزار و ‪ ۲۵۱‬نفر در طرح نهضت ملی مسکن در بانک افتتاح حساب کردند که‬ ‫میزان اورده متقاضیان‪ ۱۸‬هزار میلیاردتومان است‪ .‬مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد‪ :‬از جمع‬ ‫اورده متقاضیان تاکنون ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومان به حساب سازندگان واریز شده و مابقی‬ ‫نیز نزد بانک است تا بنا به درخواست دستگاه های متولی به سازندگان پرداخت شود‪.‬به گفته‬ ‫شایان‪ ،‬از محل تسهیالت نیز تاکنون ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان پرداخت‬ ‫شده است‪.‬مدیرعامل بانک مسکن توضیح داد‪ :‬تعداد ‪ ۳۰۲‬هزار و ‪ ۷۱۶‬واحد به بانک برای‬ ‫انعقاد قرار داد معرفی شده که از این تعداد‪۹۵ ،‬هزار و ‪ ۵۷۶‬واحد قراردادهایشان منعقد شده‬ ‫است و مبلغ تسهیالت منقعد شده ‪۳۲‬هزار میلیاردتومان است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت‬ ‫سیمان در دو هفته گذشته‬ ‫اغاز همکاری های منطقه ازاد و سازمان‬ ‫بنادر در بخش اقتصاد دریامحور‬ ‫بازپرداخت تسهیالت صندوق‬ ‫توسعه ملی با نرخ جدید ارز‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت‪ :‬با تامین برق کارخانجات سیمان و‬ ‫تداوم عرضه در بورس کاال و در مقابل کاهش خریداران‪ ،‬قیمت سیمان همچون هفته‬ ‫گذشته حدود ‪ ۱۲‬درصد کاهش یافت تا در مجموع دو هفته اخیر افت ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در قیمت این کاال شاهد باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اقای عبدالرضا شیخان افزود‪ :‬عرضه سیمان در‬ ‫بورس کاال مطابق «کف عرضه» در نظر گرفته شده برای واحد ها در هفته جاری‬ ‫انجام شد‪ ،‬اما برخی متقاضیان به دلیل نداشتن شفافیت ‪ ۷۰‬درصدی‪ ،‬قادر به خرید‬ ‫سیمان نبودند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مطابق تعریفی که در سامانه جامع تجارت از سوی‬ ‫وزارت صمت انجام شده‪ ،‬تنها افرادی که «شفافیت باالی ‪ ۷۰‬درصدی» داشتند و‬ ‫به عبارتی فاکتور ها را در این سامانه وارد کرده و مشخص شده بود سیمان تحویل‬ ‫مصرف کنندگان شده است‪ ،‬می توانستند به خرید بپردازند‪.‬‬ ‫شیخان گفت‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬تعداد متقاضیان نسبت به دفعات گذشته کمتر بود‪،‬‬ ‫هرچند عرضه معادل هفته های گذشته و حدود یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن انجام و‬ ‫قیمت سیمان در کمترین رقابت ممکن تعیین شد و افت متوسط ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫در مقایسه با قیمت گذشته داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به مذاکرات انجام شده با وزارت نیرو و قول مساعد این وزارتخانه‬ ‫برای تامین برق مورد نیاز تولید ماهانه پنج میلیون تن سیمان‪ ،‬عرضه سیمان همچنان‬ ‫ادامه خواهد داشت و التهاباتی مشابه التهابات چند هفته گذشته را شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫شیخان گفت‪ :‬اکنون با تعامالت کارشناسان وزارت نیرو و انجمن صنفی کارفرمایان‬ ‫صنعت سیمان‪ ،‬جداولی برای تامین برق کارخانجات تهیه شده که برق مدیریت شده‬ ‫و بهینه در اختیار واحد ها قرار خواهد گرفت و به این ترتیب می توان تولید را در حد‬ ‫مورد نیاز انجام داد‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان افزود‪ :‬سال گذشته‬ ‫در همین روزاه‪ ،‬به دلیل نبود تعامل الزم بین کارشناسان دوطرف‪ ،‬اعالم شده بود که‬ ‫به کارخانجات سیمان و فوالد فقط ‪ ۱۰‬درصد نیازشان برق داده می شود که تبعات‬ ‫روانی سنگینی در بازار بر جای گذاشت‪.‬‬ ‫معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه ازاد کیش با اشاره به اغاز‬ ‫همکاری های سازمان بنادر و دریانوردی و منطقه ازاد در حوزه اقتصاد‬ ‫دریامحور‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخشی از مناطق ازاد در سواحل قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬همکاری مناطق ازاد و سازمان بنادر‪ ،‬امری ضروری و اجتناب ناپذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطالع رسانی سازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی‪ ،‬سعید پورزادی در مورد ضرورت حمایت از صنایع دریایی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در راستای توسعه سواحل و توجه‬ ‫به اقتصاد دریا محور و نیز تعیین شعار سال مبنی بر تولید؛ دانش بنیان و‬ ‫اشتغال افرین‪ ،‬اقدامات خوبی را مدنظر قرار داده ایم و در راستای همکاری‬ ‫با سازمان بنادر و دریانوردی برنامه ریزی های مناسبی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت تحقق اقتصاد دریامحور برای رشد و توسعه اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬گفت‪ :‬وجود شرکت های دانش بنیان‪ ،‬ارزش صادراتی محصوالت را باال‬ ‫می برد از همین رو مجموعه های اینچنینی باید به صورت جدی و مدون مورد‬ ‫حمایت قرار گیرند و خوشبختانه شاهد استقبال بخش خصوصی و به ویژه‬ ‫شرکت های دانش بنیان در حوزه صنایع دریایی و دریانوردی هستیم‪.‬‬ ‫معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه ازاد کیش با بیان اینکه شرکت هایی‬ ‫که در حوزه اقتصاد دریا فعالیت می کنند‪ ،‬برنامه های بسیار خوبی در‬ ‫دوازدهمین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی که به تازگی در کیش‬ ‫برگزار شد‪ ،‬ارائه کردند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همکاری بسیاری خوبی با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه ها در حوزه اقتصاد ابی‪،‬‬ ‫تجارت دریایی و توسعه سواحل کیش مدنظر قرار گرفته است و عالوه بر این‬ ‫مرکز پژوهشی بوم شناسی کیش در بخش انرژی‪ ،‬محیط زیست و اقتصاد ابی‬ ‫پایه گذاری شده است که نوید روز های روشنی را در خصوص توسعه سواحل‬ ‫و تجارت دریایی کیش می دهد‬ ‫مدیرعامل صندوق توسعه ملی گفت‪ :‬ما دیگر نمی توانیم به ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫برگردیم و بازپرداخت اقساط معوق باید با نرخ جدید ارز به صندوق واریز‬ ‫شود‪.‬اقای مهدی غضنفری در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫صدا و سیما در حاشیه جلسه مجمع کارافرینان با اشاره به عدم بازپرداخت‬ ‫تسهیالت از سوی برخی از فعاالن اقتصادی‪ ،‬افزود‪ :‬بسیاری از این افراد‪،‬‬ ‫فعاالن اقتصادی موفقی بودند‪ ،‬شاید نوسانات قیمت ارز باعث شده که امکان‬ ‫پرداخت نداشته باشند در حال حاضر ما برای اعالم اسامی ان ها فرصت‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ممکن است شرایط اقتصادی بعضی از بنگاه ها به گونه ای باشد‬ ‫که نتوانند به فوریت همه اقساط را پرداخت کنند‪ ،‬ولی ما با ان ها همکاری‬ ‫کرده ایم تا مهلت پرداخت داشته باشند‪ ،‬البته ما سهام هم می پذیریم و حتی‬ ‫ممکن است بنگاه ان ها را به عنوان تملک برداریم‪ .‬ان ها باید با نرخ جدیدی‬ ‫ارز تسهیالت را برگردانند و بسیاری از فعاالن اقتصادی هم پذیرفته اند که‬ ‫باید با قیمت جدید ارزر اقساط خود را بازپرداخت کنند‪.‬‬ ‫غضنفری با اشاره به طرح حمایت از پیشرانان صنعت‪ ،‬افزود‪ :‬این طرح در‬ ‫مجمع کارافرینان مطرح شد‪ ،‬اما هنوز در جایی تصویب نشده است‪ ،‬بر اساس‬ ‫این طرح امکانات کشور در اختیار گروه های خاص صنعتی قرار می گیرد تا‬ ‫ان ها بتوانند رشد کنند و سایر زیر گروهاه های صنعتی را به سمت جلو‬ ‫بکشانند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این موضوع در کمیسیون ها و کمیته های مختلف تصویب‬ ‫شود‪ ،‬باید هم دولت و هم فعاالن صنعتی تکالیفی را به عهده بگیرند‪ ،‬بطور‬ ‫مثال دولت فرصت های رشد ان ها را به لحاظ قوانین گمرکی و مالی فراهم‬ ‫کند و از طرفی ان ها هم باید متعهد شوند که سهم مشخصی را در ‪GDP‬‬ ‫کشور داشته باشند و تولیدات با کیفیت و با میزان مشخصی از صادرات‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مرغ به قیمت مصوب رسید‬ ‫مشاهدات میدانی حاکی از افزایش قیمت مرغ گرم در بازار است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس مشاهدات میدانی از خرده فروشی های سطح شهر تهران‬ ‫قیمت هر کیلو مرغ کامل ‪ ۵۹‬تا ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان شده است‪.‬گفتنی است هفته‬ ‫گذشته قیمت مرغ در یک جهش از کیلویی ‪ ۴۶‬تا ‪ ۴۸‬هزار تومان به کیلویی ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫تومان رسید و این هفته نیز در جهشی دیگر به ‪ ۶۰‬هزار تومان نزدیک شد‪.‬‬ ‫برخی از فعاالن صنعت طیور علت افزایش قیمت مرغ را ناشی از افزایش تقاضا در‬ ‫ابتدای ماه می دانند و معتقدند که قیمت مرغ باید به قیمت مصوب ان یعنی ‪ ۵۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان برسد تا با توجه به افزایش هزینه های تولید تولیدکنندگان ضرر نکنند و‬ ‫تولید پایداری خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫برق ‪ ۱۰۰‬اداره پرمصرف در تهران قطع شد‬ ‫سخنگوی صنعت برق گفت‪ :‬برق حدود ‪ ۱۰۰‬اداره‪ ،‬دستگاه اجرایی و نهاد عمومی‬ ‫غیردولتی پرمصرف در تهران قطع است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت مدیریت شبکه برق ایران‪ ،‬مصطفی رجبی‬ ‫مشهدی درباره تاثیر تغییر ساعت اداری در مصرف برق اظهار داشت‪ :‬در ابتدا یک‬ ‫هدف گذاری ‪ ۸۰۰‬مگاواتی داشتیم که با توجه به پتانسیل و ظرفیت خوبی که در این‬ ‫بخش وجود دارد تا یک هزار مگاوات پیش بینی می شود که بتوانیم صرفه جویی ایجاد‬ ‫کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۷۰‬درصد از هدف گذاری انجام شده و به طورقطع‬ ‫همه این اقدامات می تواند کمک کند تا تامین برق پایدار را در تابستان برای همه‬ ‫هم وطنان داشته باشیم‪.‬مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫گزارش های سازمان هواشناسی‪ ،‬در هفته گرمی به سر می بریم و پیش بینی می کنیم‬ ‫طی امروز و فردا مصرف برق کشور از مرز ‪ ۶۶‬هزار مگاوات عبور کند‪.‬رجبی مشهدی‬ ‫ضمن پیش بینی فزونی مصرف برق در روزهای جاری‪ ،‬از مردم خواست به ویژه در‬ ‫ساعات اوج مصرف با عدم استفاده از دستگاه های پرمصرف برقی و تنظیم دمای‬ ‫کولرهای گازی روی ‪ ۲۵‬درجه و استفاده از دور کند کولر ابی‪ ،‬صنعت برق را یاری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران درباره رمز ارزها گفت‪ ۲۰۰ :‬مگاوات رمزارز‬ ‫مجاز در کشور فعالیت دارند که بر اساس مقررات و محدودیت هایی که در دوره اوج‬ ‫بار داریم‪ ،‬فع ً‬ ‫ال از مدار خارج شده اند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بعد از رفع محدودیت ها و گذر از‬ ‫روزهای اوج بار‪ ،‬دوباره اجازه استفاده از شبکه برق را برای استخراج رمزارز خواهند‬ ‫داشت‪.‬بر اساس مصوبه هیئت وزیران همه دستگاه های اجرایی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬نیروهای مسلح‬ ‫و نهادهای عمومی موظف اند در ساعات اداری حداقل ‪ ۳۰‬درصد نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬مصرف برق خود را کاهش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫رئیس بانک جهانی‪:‬‬ ‫تورم جهانی تا ‪۲‬سال ادامه دارد‬ ‫دیوید مالپاس‪ ،‬رئیس بانک جهانی بیان کرد که ممکن است سال ها طول بکشد تا‬ ‫قیمت ها دوباره کنترل شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از اکونومیک‪ ،‬مالپاس معتقد است به دلیل این که ایاالت متحده‬ ‫و سایر اقتصادها با نرخ تورمی روبرو هستند که در دهه های گذشته مشاهده نشده است‬ ‫تورم جهانی ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬ماه ها و شاید دو سال طول بکشد تا نرخ تورم به پایین برگردد»‪.‬‬ ‫رئیس گروه بانک جهانی اظهار کرد‪ :‬تورم بی سابقه و کمبود کاالهای کلیدی مانند‬ ‫روغن‪ ،‬کود و گندم به این معنی است که برای برخی کشورها اجتناب از رکود بسیار‬ ‫سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بسیاری از نقاط جهان به دلیل کمبود کود در حال تعطیل شدن هستند‬ ‫و این کمبود محصوالت برای چندین سال ادامه خواهد داشت‪.‬دیوید مالپاس هشدار‬ ‫داد که کمبود مواد غذایی ممکن است منجر به بی ثباتی در کشورهای فقیرتر شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تامین مسکن ‪ ،‬از مهم ترین‬ ‫مطالبات جامعه ایرانی‬ ‫محمد تقی زاده‬ ‫بررسی ‪ ۱۸۵‬هزار توئیت نشان می دهد با وجود نارضایتی بیش از ‪۷۰‬‬ ‫درصد کاربران توئیترفارسی از نابسامانی های حوزه مسکن و اجاره بها‪،‬‬ ‫همچنان برخی از توئیتری ها به تغییر وضعیت موجود و کنترل و مهار‬ ‫بازار مسکن از سوی دولت سیزدهم ابراز امیدواری کرده و مطالبات خود‬ ‫را مطرح کردند‪.‬‬ ‫تامین مسکن مورد نیاز جامعه‪ ،‬از مهم ترین مطالبات جامعه ایرانی در‬ ‫سال های اخیر و از اصلی ترین دغدغه های دولت های پس از انقالب بوده‬ ‫که با انجام اقداماتی (همچون پروژه مسکن مهر) با وجود اینکه بخشی‬ ‫از این دغدغه ها کاهش یافت اما همچنان نگرانی ها پیرامون مسکن و‬ ‫تامین سرپناه از جدی ترین دغدغه های خانوارهای ایران در دو دهه اخیر‬ ‫به شمار می اید‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم با تمرکز بر این مشکل جدی مردم وعده هایی در این حوزه‬ ‫داد که مهم ترین ان ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال ریاست جمهوری‬ ‫سید ابراهیم رئیسی بود که طبق اخرین اظهارات رئیس جمهوری در‬ ‫فروردین ماه ‪« ۱۴۰۱‬ساخت ‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی اغاز شده است‪.‬‬ ‫رئیسی در مورد ایجاد شبهه درخصوص ساخت ‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی‬ ‫در ‪ ۴‬سال‪ ،‬گفت ‪« :‬اقدامات الزم در این زمینه برای پیدا کردن زمین اغاز‪،‬‬ ‫صندوق ملی مسکن تشکیل و پول در ان واریز شده و کار ساخت حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار واحد مسکونی در استانها اغاز شده است‪ .‬لذا وعده ساخت ‪۴‬‬ ‫میلیون مسکن در ‪ ۴‬سال حتمی و شدنی است‪».‬‬ ‫با این وجود نگرانی ها در خصوص تامین مسکن وجود دارد و بازخوردهای‬ ‫ان در فضای مجازی افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫گروه داده کاوی ایرنا به منظور واکاوی ابعاد مختلف این مشکل عمومی‬ ‫جامعه و رساندن صدای مردم به مسئوالن کشور‪ ،‬به رصد نظرات کاربران‬ ‫در توئیترفارسی پرداخت‪ .‬این بررسی که در بازه زمانی یک فروردین‬ ‫تا ‪ ۴‬تیرماه صورت گرفته(بهار ‪ ،)۱۴۰۱‬ضمن ارائه امار کمی از تعداد‬ ‫تولیدمحتوا و تعداد کاربران فعال در این عرصه‪ ،‬مضامین پرتکرار توئیت ها‬ ‫را استخراج و با واکاوی رویکرد کلی کاربران‪ ،‬نقش گرایش های سیاسی را‬ ‫در تولید این مضامین مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری است که این داده کاوی از میان کاربران تاثیرگذار‬ ‫توئیترفارسی(پرالیک ترین ها) و با استفاده از سایت پایشگر شبکه های‬ ‫اجتماعی صورت گرفته است و مصداق های مهم هر تحلیلی نیز در ادامه‬ ‫گزارش ارائه شده است‪:‬‬ ‫در بازه زمانی یکم فروردین تا چهارم تیرماه ‪(۱۴۰۱‬بهار‪ )۱۴۰۱‬نشان‬ ‫می دهد که بیش از ‪۱۸۵‬هزار توئیت مرتبط با حوزه مسکن و اجاره بها‬ ‫در توئیترفارسی منتشر شده است‪ .‬این تعداد توئیت به طور مشخص‬ ‫از سوی حدود ‪ ۶۶‬هزار کاربر انتشار یافته و نرخ مشارکت ‪ ۲.۷‬را در این‬ ‫پژوهش پدید اورده است‪ .‬ناگفته پیداست که این نرخ مشارکت نشان از‬ ‫عمومیت این موج توئیتری و سازمان یافته نبودن ان دارد و نشان می دهد‬ ‫که طیف های مختلف فکری بدون هیچ گونه محرک و فشاری به ابراز‬ ‫نظر خود پرداختند‪ .‬مقایسه تعداد توئیت ها و ریتوئیت ها نشان می دهد‬ ‫که ‪ ۵۲‬درصد محتوا مربوط به ریتوئیت ها و ‪ ۴۸‬درصد ان مربوط به‬ ‫توئیت ها بوده است‪ .‬این امار نیز حکایت از نزدیکی محتوای نشری و‬ ‫بازنشری و عالقه بیشتر کاربران توئیتر به انتشار محتوای اصلی و ابراز نظر‬ ‫شخصی دارد به طوری که در تحلیل و واکاوی توئیت ها شاهد ابراز نظرات‬ ‫و تجربیات مختلف کاربران متنوعی از بازارمسکن و مشکالت مستاجران‬ ‫و صاحب خانه ها بوده ایم‪ .‬الزم به یاداوری است که در موج های توئیتری‬ ‫مشابه که بیشتر در ابعاد سیاسی منتشر می شود حجم ریتوئیت ها و نرخ‬ ‫مشارکت بیشتر بدست می اید‪ .‬امار یک میلیونی توئیت ها برای ‪ ۱۸۴‬هزار‬ ‫توئیت نیز از متوسط ‪ ۵‬الیک برای هر توئیت حکایت دارد‪ .‬پرالیک ترین‬ ‫توئیت این موج به کاربری با اسم مستعار ‪ GOD‬و ‪ ۲۴‬هزار الیک‬ ‫اختصاص یافته بود‪.‬‬ ‫بررسی نمودار خطی روندنمای انتشار توئیت ها در بازه زمانی فوق نشان‬ ‫ می دهد که دو قله در تاریخ ‪۲۰‬فروردین و ‪ ۱۷‬ازدیبهشت مشاهده‬ ‫می شود که بیشتر به نارضایتی کاربران از افزایش اجاره بهای ساالنه‬ ‫ط می شود اما‬ ‫صاحب خانه ها و عدم تحقق وعده دولت در حوزه مسکن مربو ‬ ‫قله اصلی این موج توئیتری به روز ‪ ۲۱‬خرداد ماه و درگذشت «فریدون‬ ‫بهرامی» پیشکسوت روزنامه نگاری اختصاص داشت‪ .‬برخی رسانه ها‬ ‫دلیل درگذشت وی را فشار عصبی ناشی از افزایش اجاره بهای منزلش‬ ‫ذکر کرده بودند از این رو تعداد زیادی از کاربران در این باره به انتشار‬ ‫توئیت های انتقادی پرداختند به طوریکه روزهای ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬خردادماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬اوج تولیدمحتوا (توئیت‪ ،‬ریتوئیت) و تعداد الیک را در گراف های‬ ‫روندنمای این موج نشان می دهد‪.‬‬ ‫واکاوی موج توئیتری مسکن در بهار ‪ ۱۴۰۱‬و تحلیل نمونه اماری این‬ ‫داده کاوی حکایت از نارضایتی و انتقاد بیش از ‪ ۷۰‬درصد کاربران دارد‪.‬‬ ‫عمده توئیت های این بخش به ابراز نارضایتی از افزایش اجاره بهای خانه ها‬ ‫و درخواست ورود جدی دولت به این حوزه اختصاص داشت‪ .‬جایگاه دوم‬ ‫ابراز نظر به کاربران خنثی و افرادی مرتبط بود که اظهارنظر صریحی‬ ‫درباره مسکن و مشکالت و موانع ان نداشتند و تنها ‪ ۹.۸‬درصد از کاربران‬ ‫به نوعی اظهار موافقت و همراهی با وضعیت مسکن در بهار ‪ ۱۴۰۱‬و در‬ ‫توئیترفارسی داشتند‪.‬‬ ‫استخراج مضامین پرتکرار توئیت ها در این بخش از اصلی ترین و مهم ترین‬ ‫اهداف این گزارش بود که عالوه بر نمایش مضامین اصلی توئیت ها که‬ ‫در واقع خالصه ای از محتوای عمیق و جزئی مطالب منتشر شده است‪،‬‬ ‫فراوانی و درصد این مضامین در مقایسه با یکدیگر به نمایش دراورده‬ ‫است‪:‬‬ ‫تحلیل مضامین پرتکرار استخراج شده در این بخش حکایت بروز از ‪۲‬‬ ‫دوقطبی سیاسی و اجتماعی در این موج دارد‪ :‬نخست دوقطبی مرتبط با‬ ‫دلیل اصلی اشفتگی مسکن در این ماه ها (صاحب خانه یا حاکمیت) بود به‬ ‫طوریکه گروهی از کاربران دلیل افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری‬ ‫را به بی انصافی و عدم درک صاحب خانه ها از وضعیت اقتصادی و مالی‬ ‫مستاجران می دانستند این در حالیست که برخی از توئیتری ها به طور‬ ‫مشخص حاکمیت و دولت ها را مقصر مشکالت افزایش قیمت مسکن و‬ ‫موانع ساخت ان عنوان کردند‪.‬‬ ‫دوقطبی دیگر میان کاربران سیاسی موافق و مخالف دولت حسن روحانی‬ ‫و سید ابراهیم رئیسی بود به طوریکه گروهی از مخالفان روحانی‪ ،‬مشکالت‬ ‫حال حاضر دولت سیزدهم در حوزه مسکن را حاصل ناکارامدی دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم عنوان کردند‪ ،‬این در حالیست که منتقدان و مخالفان‬ ‫سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬از وعده های وی در باره ساخت یک میلیون مسکن‬ ‫در سال انتقاد کرده و عمده مشکالت حاصل را بر گردن سیاست های‬ ‫دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و مسکن انداختند‪.‬‬ ‫بحث و تبادل نظر درباره وام مسکن بانک ها نیز در میان کاربران بارها‬ ‫مشاهده می شد و عمده کاربران از وام جدید مسکن و نحوه پرداخت‬ ‫و دریافت ان ابراز نارضایتی داشتند‪ ،‬از سوی دیگر بسیاری از کاربران‬ ‫اصول گرا و طرفداران دولت سیزدهم با ابراز امیدواری نسبت به عملکرد‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬خواستار مطالبه گری و ورود جدی شخص رئیس جمهوری‬ ‫برای حل مشکل افزایش قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرها شدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه و بورس‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫همزمان با کاهش قیمت ها در بازار ارز‪ ،‬قیمت دالر توافقی در بازار متشکل ارزی وارد کانال ‪ ۲۸‬هزار‬ ‫تومان شده است‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬با افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در بازار متشکل ارزی‪،‬‬ ‫قیمت خرید و فروش ارز توافقی از صبح امروز وارد کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان شده است‪.‬این درحالی است که‬ ‫قیمت دالر در بازار ازاد نیز هم اکنون حدود ‪ ۳۰‬هزار تومان‪ ،‬است؛ فعاالن بازار ارز پیش از این بارها گفته‬ ‫بودند احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در روزهای اینده وجود دارد‪.‬صراف های عضو بازار متشکل ارزی‬ ‫سامانه «سفته الکترونیکی»‬ ‫در بانک مسکن عملیاتی شد‬ ‫معاون مدیرعامل در امور فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات بانک مسکن‬ ‫از عملیاتی شدن سامانه «سفته‬ ‫الکترونیکی» در این بانک خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از پایگاه‬ ‫خبری بانک مسکن‪ ،‬ساسان‬ ‫شیردل در این خصوص گفت‪ :‬با توجه به اینکه در حال‬ ‫حاضر بسیاری از خدمات شبکه بانکی عالوه بر ارایه حضوری‬ ‫به صورت غیرحضوری و الکترونیکی نیز در حال انجام است‪،‬‬ ‫مدیریت اوراق بهاداری همچون سفته و برات نیز به سمت‬ ‫الکترونیکی شدن در حال حرکت است که گام اول این اقدام‬ ‫در بانک مسکن راه اندازی سامانه «سفته الکترونیکی» است‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل بانک مسکن درباره مزایای صدور سفته‬ ‫الکترونیکی گفت‪ :‬افزایش امنیت‪ ،‬عدم انکارپذیری ذی نفعان‬ ‫و کاهش جرم‪ ،‬اختصاص شناسه یکتا و در اختیار قرار دادن‬ ‫اطالعات تکمیلی سفته به ذی نفعان در پلتفرم مربوطه‪،‬‬ ‫یکپارچگی سند از طریق پلتفرم موردبررسی‪ ،‬کاهش هزینه ها‪،‬‬ ‫مطابقت با قواعد قانون تجارت و سایر قوانین در چرخه حیات‬ ‫سفته‪ ،‬امکان رصد سفته با هدف مبارزه با پول شویی‪ ،‬از جمله‬ ‫مزایای صدور سفته الکترونیکی است‪.‬‬ ‫شیردل درباره نحوه دریافت گواهی نامه دیجیتال در بانک‬ ‫مسکن برای دریافت سفته الکترونیکی اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫الزامات مرتبط با صدور‪ ،‬ظهرنویسی و یا ضمانت سفته دریافت‬ ‫گواهی امضای دیجیتال است که به دو روش «مراجعه حضوری‬ ‫به دفاتر پیشخوان دولت» و «روش غیرحضوری دریافت‬ ‫گواهی» امکان دریافت گواهی امضای دیجیتال وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در روش مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت‪ ،‬مشتری ابتدا درخواست صدور گواهی را از طریق سایت‬ ‫مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی عام ثبت کرده و سپس‬ ‫بعد از خرید توکن فیزیکی به منظور احراز هویت به دفاتر‬ ‫پیشخوان دولت مراجعه کرده و گواهی خود را بر روی توکن‬ ‫خریداری شده دریافت می کند‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و ارتباطات بانک‬ ‫مسکن ادامه داد‪ :‬اما در روش غیرحضوری‪ ،‬مشتری پس از‬ ‫نصب نرم افزار ‪ MaskanSign‬بر روی گوشی همراه خود‬ ‫تمامی مراحل احراز هویت را به صورت غیرحضوری انجام داده‬ ‫و گواهی را بر روی گوشی دریافت می کند و نیازی به خرید‬ ‫توکن سخت افزاری ندارد‪.‬شیردل تصریح کرد‪ :‬پس از دریافت‬ ‫گواهی به یکی از دو روش یادشده ‪ ،‬مشتری امکان انجام‬ ‫امضای دیجیتال از طریق نرم افزار مربوطه را داشته و می تواند‬ ‫به صورت غیرحضوری به صدور سفته و امضای سفته از طریق‬ ‫گوشی خود اقدام کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درعین حال امکان استفاده از گوشی به عنوان توکن‬ ‫در هنگام استفاده از سامانه سفته الکترونیک بر روی کامپیوتر‬ ‫شخصی نیز وجود دارد‪ .‬در این روش در مرحله امضای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬کامپیوتر به نرم افزار ‪ MaskanSign‬نصب شده بر‬ ‫روی گوشی متصل شده و عملیات امضای دیجیتال را از طریق‬ ‫این نرم افزار به انجام می رساند‪.‬‬ ‫شیردل ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه استفاده از خدمات سامانه‬ ‫سفته الکترونیک و نیز نرم افزار امضاء دیجیتال بانک مسکن بر‬ ‫روی محیط دسکتاپ (کامپیوتر) مشتریان نیازمند نصب یک‬ ‫میان افزار به نام «ابزارست کالینت» بر روی سیستم عامل‬ ‫کامپیوتر ان ها می باشد‪ ،‬مشتریان می توانند برنامک امضاء‬ ‫دیجیتال بانک مسکن با عنوان ‪.۳۰-۱.۴.۰-MaskanSign‬‬ ‫‪ apk‬و میان افزار «ابزارست کالینت» را از طریق ادرس‬ ‫‪https://download.bank-maskan.ir/installer.‬‬ ‫‪ exe‬در پرتال بانک مسکن روی سیستم رایانه ای خود‬ ‫بارگذاری کنند‪.‬معاون مدیرعامل در امور فناوری اطالعات و‬ ‫ارتباطات بانک در پایان تاکید کرد‪ :‬مطابق دستورالعمل وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی ارایه خدمات الکترونیکی مرتبط با‬ ‫سفته تنها برای ان دسته از مشتریان که در بانک مسکن‬ ‫دارای حساب هستند امکان پذیر است‪.‬‬ ‫سرزمینی ابادان با حمایت‬ ‫بانک ملی ایران‬ ‫تصادفات رانندگی سهم باالیی‬ ‫در کشته شدن هموطنان دارند‬ ‫و سهم جاده های ناایمن در‬ ‫این پدیده ناگوار کم نیست‪ ،‬اما‬ ‫توسعه زیرساخت های جاده ای و‬ ‫احداث مسیرهای امن و جدید تا‬ ‫حد زیادی می تواند این مشکل را‬ ‫برطرف کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬اتصال‬ ‫دو استان چهار محال و بختیاری و خوزستان از مسیرهای‬ ‫کنونی همواره با چالش هایی رو به رو بوده و حجم زیادی از‬ ‫تصادفات رانندگی در جاده های ارتباطی این دو استان قابل‬ ‫توجه است‪ ،‬در حالی که بانک ملی ایران با سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش تالش می کند بخشی از این تصادف ها را بکاهد‪.‬‬ ‫محور فرخ شهر ایذه یکی از مهمترین راه های زمینی است که‬ ‫با تصویب کمک ‪ 2‬هزار میلیارد ریالی توسط بانک ملی ایران‬ ‫در حال عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫این محور از فرخ شهر در استان چهار محال و بختیاری اغاز‬ ‫شده و با عبور از دزک‪ ،‬تونل جعفراباد‪ ،‬تونل زره و ناغان‪ ،‬پس‬ ‫از گذر از منطقه کارون به شهرستان ایذه در استان خوزستان‬ ‫می رسد‪.‬عالوه بر کاهش چشمگیر تصادفات‪ ،‬افزایش مراودات‬ ‫فرهنگی میان کانون های جمعیتی بین دو استان نیز از‬ ‫دستاوردهای مهم اجرای این پروژه است‪.‬‬ ‫قیمت دالر به کانال ‪ ۲۸‬هزار تومان بازگشت‬ ‫می گویند‪ :‬خرید و فروش در بازار به تعادل رسیده است؛ عرضه های ارز نیز باالست و به تقاضاها پاسخ‬ ‫داده می شود‪ .‬از صبح امروز میزان عرضه بیشتر از تقاضا بوده است‪.‬فعاالن بازار می گویند‪ :‬اقدامات مثبت‬ ‫بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان در بازار موجب شد تا مدار قیمتی‬ ‫در این بازار نزولی شود؛ ضمن اینکه خبرهای مثبت از مذاکرات هسته ای و اغاز مجدد رفت و امدهای‬ ‫سیاسی این خبر را در بازار مخابره کرده که احتمال کاهش بیشتر قیمت ها در روزهای اینده وجود‬ ‫دارد‪.‬برهمین اساس نیز بر تعداد فروشنده های ارز در بازار افزوده شده است؛ صراف ها می گویند قیمت‬ ‫دالر در صرافی های مجاز بین ‪ ۲۹‬هزار تا ‪ ۳۰‬هزار تومان در نوسان است؛ نکته مهم در بازار این است‬ ‫که قیمت دالر در بین دالل های حاشیه خیابان فردوسی نیز در کانال ‪ ۳۰‬هزار تومان قرار دارد‪ .‬گزارش‬ ‫های میدانی از فردوسی همچنین نشان می دهد که اکثر صراف ها فروشنده هستند و فع ً‬ ‫ال میل به خرید‬ ‫ارز وجود ندارد چراکه به اعتقاد فعاالن بازار ارز‪ ،‬قیمت ها در اینده نزدیک بازهم کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان گزارش می دهد؛‬ ‫بانک مرکزی سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن را ابالغ کرد‬ ‫صنعت برق کشور در مدت ‪ ۱۰‬ما ه حضور‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬برنامه ریزی دقیقی را‬ ‫طراحی و اجرا کرد به نحوی که در زمستان‬ ‫با تامین و مدیریت سوخت نیروگاهی و‬ ‫در اواخر خردادماه هم با مدیریت شبکه‬ ‫توانست بدون قطعی‪ ،‬برق کشور را تامین‬ ‫کند که در کنار این موارد ظرفیت تولید‬ ‫برق کشور را نیز افزایش داد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی‪،‬‬ ‫سقف تسهیالت کمک ودیعه مسکن را برای‬ ‫مشموالن در تهران ‪ ۱۰۰۰‬میلیون ریال‪،‬‬ ‫کالنشهر ها ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال و سایر شهرها‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون ریال ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سپهرایرانیان‪ ،‬بانک مرکزی ضمن‬ ‫ابالغ دستورالعمل اجرایی تسهیالت کمک‬ ‫ودیعه مسکن در سال ‪ ۱۴۰۱‬از محل منابع‬ ‫ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مسکن‪ ،‬اعالم کرد‬ ‫به استناد ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مسکن‬ ‫مصوب ‪ ۳۰‬شهریور ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬مجلس‬ ‫شورای اسالمی و مصوبات مورخ ‪ ۱۴۰۱/۳/3‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۱/۳/31‬شورای پول و اعتبار و در راستای‬ ‫حمایت از مستاجرین کم درامد‪ ،‬دستورالعمل‬ ‫اجرایی تسهیالت کمک ودیعه مسکن که از‬ ‫این پس به اختصار "دستورالعمل" نامیده‬ ‫می شود‪ ،‬به شرح زیر ابالغ می شود‪:‬‬ ‫ماده‪ -۱‬متقاضیان مشمول این دستورالعمل از‬ ‫سوی وزارت راه و شهرسازی و بر اساس ضوابط‬ ‫موضوعه‪ ،‬در چارچوب سهمیه های تعیین شده‬ ‫از طریق سامانه طرح های حمایتی مسکن‬ ‫به ادرس ‪ https://saman.mrud.ir‬به‬ ‫بانکهای عامل معرفی می شوند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۲‬سقف تسهیالت اعطایی مشموالن‬ ‫موضوع این دستورالعمل‪ ،‬حسب درخواست‬ ‫متقاضی و ضوابط اعطای تسهیالت بانکی در‬ ‫مناطق شهری کشور‪ ،‬به شرح جدول زیر است‪:‬‬ ‫ تبصره‪ :‬مبالغ در نظر گرفته شده برای‬ ‫تسهیالت موضوع این ماده‪ ،‬پس از اخذ‬ ‫مدارک و مستندات مورد نیاز و استعالمات‬ ‫صورت گرفته از سوی بانک‪/‬موسسه اعتباری‬ ‫غیر بانکی و بر اساس توافق متقاضی و بانک‪/‬‬ ‫موسسه اعتباری غیر بانکی می تواند به مبالغ‬ ‫کمتر از سقف های تعیین شده تقلیل یابد‪ .‬در‬ ‫این صورت متقاضی موظف است نسبت به‬ ‫اصالح سقف تسهیالت درخواستی در سامانه‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫ماده‪ -۳‬بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی‬ ‫موظف است قبل از پرداخت تسهیالت نسبت‬ ‫به اخذ استعالم از سامانه سمات بانک مرکزی‬ ‫بابت عدم دارا بودن تسهیالت جاری در بخش‬ ‫مسکن شامل تسهیالت ساخت‪ ،‬خرید‪ ،‬جعاله‬ ‫و ودیعه مسکن برای متقاضی و همسر ایشان‬ ‫اقدام و درصورت مثبت بودن این استعالم‬ ‫نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه با‬ ‫ذکر دلیل اقدام نماید‪.‬‬ ‫ماده‪ -۴‬تسهیالت موضوع این دستورالعمل در‬ ‫قالب عقد مرابحه خرید کاال و خدمات توسط‬ ‫بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی به مستاجر‬ ‫پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ماده‪ -۵‬تسهیالت مزبور با نرخ سود مصوب‬ ‫شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ‪۵‬‬ ‫سال قابل اعطا می باشد‪.‬‬ ‫ماده‪ -۶‬وثایق مربوط به تسهیالت موضوع این‬ ‫دستورالعمل مطابق با دستورالعمل اجرایی‬ ‫اعطای تسهیالت خرد ابالغی طی بخشنامه‬ ‫شماره ‪ 01/۲۴۷۹۲‬مورخ ‪۴/۲/۱۴۰۱‬مدیریت‬ ‫کل مقررات‪ ،‬مجوزهای بانکی و مبارزه با‬ ‫پولشویی بانک مرکزی می باشد‪.‬‬ ‫ماده‪ -۷‬شرایط متقاضیان دریافت تسهیالت‬ ‫موضوع این دستورالعمل به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱-۷‬متقاضیان می بایست دارای اجاره نامه‬ ‫رسمی یا اجاره­نامه ثبت شده در سامانه‬ ‫ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد‬ ‫رهگیری‪ ،‬از تاریخ ‪ ۱۴۰۱/۱/1‬به بعد باشند‪.‬‬ ‫متقاضی موظف است اطالعات سکونت و‬ ‫مالکیت خود را در سامانه امالک و اسکان ثبت‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف‬ ‫است نسبت به مطابقت کد رهگیری و شهر‬ ‫مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫‪- ۷-۲‬کلیه متقاضیان و همسر ایشان متعهد‬ ‫هستند که در زمان ثبت­نام‪ ،‬فاقد مسکن و یا‬ ‫زمین مسکونی ملکی باشند‪ .‬چنانچه در هر‬ ‫زمان سابقه مالکیت ایشان محرز شود‪ ،‬از‬ ‫فرایند پرداخت تسهیالت حذف شده و در‬ ‫صورت اخذ ان تسهیالت‪ ،‬متعهد به استرداد‬ ‫کلیه تسهیالت دریافتی و جبران خسارات و‬ ‫جرایم مربوطه خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ - ۷-۳‬متقاضی می بایست متاهل باشد‪،‬‬ ‫چنانچه متقاضی مجرد باشد در خصوص زنان‬ ‫بایستی باالی ‪ ۳۵‬سال سن و در خصوص‬ ‫مردان باالی ‪ ۴۵‬سال سن داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴-۷‬متقاضیانی که در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از تسهیالت کمک ودیعه مسکن‬ ‫موضوع مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده‬ ‫نموده اند در سال ‪ ۱۴۰۱‬امکان استفاده از این‬ ‫تسهیالت را ندارند‪.‬‬ ‫ماده‪ -۸‬چنانچه متقاضی تا حداکثر ‪۱۵‬‬ ‫روزکاری از تاریخ معرفی به شعب‪ ،‬نسبت به‬ ‫تکمیل مدارک خود و ضامنین اقدام نکند‪،‬‬ ‫بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است‬ ‫نسبت به رد درخواست متقاضی در سامانه‬ ‫اقدام نماید‪.‬‬ ‫ماده ‪ -۹‬چنانچه بانک‪/‬موسسه اعتباری غیر‬ ‫بانکی نسبت به اعطای تسهیالت موضوع این‬ ‫دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه‬ ‫بانکی در سقف سهمیه ابالغی اقدام ننماید‪،‬‬ ‫مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره‬ ‫(‪ )۵‬ذیل ماده (‪ )۴‬قانون جهش تولید مسکن‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬بانک های عامل موظفند تا زمان تکمیل‬ ‫سهمیه ابالغی از سوی بانک مرکزی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬فرایند پرداخت تسهیالت به متقاضیان‬ ‫را ادامه دهند‪.‬گفتنی است‪ ،‬بانک مرکزی پیش‬ ‫از این در تاریخ ‪ ۱۰‬خرداد ‪ ۱۴۰۱‬مصوبه‬ ‫شورای پول و اعتبار در خصوص افزایش سقف‬ ‫تسهیالت کمک ودیعه مسکن را به شبکه‬ ‫بانکی ابالغ کرده بود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۴۵‬درصدی درامد‬ ‫تسهیالت بانک سینا در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫معاون مالی وسرمایه گذاری بانک سینا‬ ‫گفت‪ :‬با تالش همکاران و برنامه ریزی‬ ‫مناسب‪ ،‬درامد این بانک از محل پرداخت‬ ‫تسهیالت در سال ‪ ۱۴۰۰‬در مقایسه با‬ ‫سال ‪ ۹۹‬از رشد ‪ ۴۵‬درصدی برخوردار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک سینا‪ ،‬به گفته چنگیز مروج‪ ،‬در حالی بانک سینا رشد ‪ ۴۲‬درصدی‬ ‫سپرده ها را در سال گذشته در مقایسه با یک سال قبل از ان تجربه کرده که‬ ‫با اختصاص منابع حاصل از سپرده ها به بخش های مختلف اقتصاد‪ ،‬تولید و‬ ‫صنعت‪ ،‬زمینه رشد ‪ ۴۵‬درصدی درامد تسهیالت خود در این سال را فراهم‬ ‫اورده است‪.‬وی افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬سرمایه گذاری بانک سینا در اوراق‬ ‫خزانه اسالمی و اوراق منفعت دولت‪ ،‬رشد ‪ ۴۶‬درصدی داشته که افزایش‬ ‫ارزش تابلو اوراق مذکور در بورس باعث افزایش ‪ ۱۷۷‬درصدی سود حاصل‬ ‫از سرمایه گذاری بانک در اوراق شده است‪.‬مروج خاطرنشان کرد‪ :‬درامدهای‬ ‫غیرمشاع بانک سینا هم در سال ‪ ۱۴۰۰‬رشد ‪ ۵۲‬درصدی را تجربه کرده که‬ ‫عمده این رقم حاصل از کارمزد ضمانت نامه های صادره بوده است‪.‬‬ ‫جایگاه برتر بانک کشاورزی در پرداخت‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه بند ب تبصره‪۱۶‬‬ ‫کمیته امداد امام خمینی‬ ‫بانک کشاورزی به منظور توانمندسازی‬ ‫محرومان و نیازمندان تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) با محوریت‬ ‫اشتغال‪ ،‬از محل اعتبار بند ب تبصره ‪، ۱۶‬‬ ‫با پرداخت ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫‪ ۹۷ ،‬درصد اعتبار ابالغی را جذب کرده‬ ‫است‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬اعتبار ابالغی این بانک برای پرداخت تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه بند ب تبصره‪ ۱۶‬مبلغ ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال بوده است و‬ ‫بانک کشاورزی با پرداخت بیش از ‪ ۱۰۷۱۹‬میلیارد ریال تسهیالت به ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۷۲‬نفر از واجدان شرایط تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) ‪ ،‬از لحلظ عملکرد در بین ‪ ۱۶‬بانک عامل در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫اعطای بیش از ‪ ۱۶‬هزار فقره وام ازدواج‬ ‫توسط بانک تجارت در خرداد امسال‬ ‫بانک تجارت در بازه زمانی خرداد ماه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬به ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۴۸‬نفر وام‬ ‫قرض الحسنه ازدواج و ‪ ۱۰‬هزار و ‪۴۶۹‬‬ ‫فقره تسهیالت فرزنداوری پرداخت کرد‪.‬به‬ ‫گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬این بانک در راستای ایفای نقش‬ ‫در حوزه مسئولیت اجتماعی و تسهیل‬ ‫شرایط ازدواج و معیشت زوج های جوان‪ ،‬اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج را همچنان در اولویت برنامه های خود قرار داده و در همین راستا ‪۱۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۴۸‬نفر از متقاضیان در خرداد ماه امسال تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج خود را از شعب این بانک دریافت کرده اند‪ .‬سه هزار و ‪ ۳۶۷‬متقاضی‬ ‫دیگر نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین بر اساس ضوابط‬ ‫تعیین شده از سوی بانک تسهیالت خود را بالفاصله دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫بانک تجارت همچنین با هدف اجرای قانون حمایت از فرزنداوری‪ ،‬تعداد ده‬ ‫هزار ‪ ۴۶۹‬فقره تسهیالت در بازه زمانی خرداد ماه به متقاضیان تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه پرداخت کرده است‪.‬در اردیبهشت ماه سال جاری نیز بانک‬ ‫تجارت تعداد یک هزار و ‪ ۶۱۱‬فقره تسهیالت در این بخش به متقاضیان‬ ‫اعطا کرده است‪.‬بانک تجارت سال ‪ ۱۴۰۰‬با اعطای تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫ازدواج به بیش از ‪ ۱۰۶‬هزار زوج جوان در کمک به ازدواج جوانان ایران‬ ‫اسالمی‪ ،‬نقش فعالی را ایفا کرده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه* ‪ 8‬تیر ‪ * 1401‬شماره ‪1343‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫اغاز پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام» در راستای طرح «اجر به اجر» در استان مرکزی‬ ‫پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام» در راستای طرح «اجر به اجر» همزمان با سراسر‬ ‫کشور در استان مرکزی اغاز شد‪.‬به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اموزش‬ ‫و پرورش استان مرکزی؛ به مناسبت دهه کرامت و سالروز والدت حضرت علی بن‬ ‫موسی الرضا (ع) پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام» با نیت ادای ارادت به پیشگاه پر‬ ‫برکت ثامن الحجج (ع) در استان مرکزی همزمان با سراسر کشور شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری کرج ‪:‬‬ ‫همه دستگاه ها وظایف خود را نسبت به‬ ‫ساماندهی معتادین متجاهر درست انجام دهند‬ ‫سرپرست شهرداری کرج با اشاره به اینکه اعتیاد اسیبی چند وجهی است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرداری کرج به تنهایی از عهده ساماندهی معتادین متجاهر‬ ‫برنمی اید و همه دستگاه های مرتبط با این موضوع باید وظایف خود را به‬ ‫درستی انجام دهند تا نتیجه مد نظر حاصل شود‪.‬‬ ‫سپهر ایرانیان‪-‬علرضا قبادی‪ -‬منوچهر غفاری پیش از ظهر امروز در بازدید‬ ‫از اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬مردان و زنان البرز که به همراه غفور قاسمپور فرماندار‬ ‫کرج‪ ،‬سردار حسینی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان البرز‬ ‫و غالمرضا رضوانی معاون خدمات شهری شهرداری کرج صورت گرفت‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه اعتیاد اسیبی چند وجهی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شهرداری کرج‬ ‫به تنهایی از عهده ساماندهی معتادین متجاهر برنمی اید و همه دستگاه های‬ ‫متولی این امر باید وظایف خود را به درستی انجام دهند تا نتیجه مد‬ ‫نظر حاصل شود‪.‬وی با اشاره به اینکه ساماندهی معتادین متجاهر یکی از‬ ‫دغدغه های مهم مدیریت شهری کرج است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬شهرداری کرج‬ ‫هر ساله اعتبار مناسبی به این موضوع اختصاص می دهد و با برگزاری‬ ‫برنامه های فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬برای پیشگیری و مقابله با این معضل گام‬ ‫برمی دارد‪.‬این مسئول با بیان اینکه سال گذشته اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬بانوان البرز‬ ‫در جاده قزلحصار راه اندازی شد‪ ،‬گفت‪ :‬این اردوگاه با ظرفیت حدود ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر در حال فعالیت است و شهرداری کرج برای تامین بخشی از هزینه های‬ ‫این مجموعه قراردادی منعقد کرده و به زودی پرداختی ان انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مکانی هم برای راه اندازی اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬مردان در‬ ‫کمالشهر مشخص شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬پرداخت اجاره این محل با ظرفیت‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬نفر به عهده شهرداری است و البته در زمینه تجهیز و‬ ‫فضاسازی این مجموعه هم از ظرفیت مدیریت شهری استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری کرج اضافه کرد‪ :‬سرانه ای که شورای هماهنگی مبارزه با‬ ‫مواد مخدر برای نگهداری هر فرد معتاد در این اردوگاه پرداخت می کند ‪۳۵‬‬ ‫هزار تومان است و تامین هزینه باقی مانده هم به عهده سایر دستگاه های‬ ‫ذی ربط از جمله شهرداری است‪.‬غفاری با تاکید بر اینکه عملیات تجهیز‬ ‫اردوگاه ماده ‪ ۱۶‬مردان از فردا اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬احداث سرویس‬ ‫بهداشتی‪ ،‬نصب دوربین های مدار بسته و ‪ ...‬از جمله مواردی است که برای‬ ‫اماده سازی این مرکز باید انجام شود‪.‬این مسئول خاطر نشان کرد‪ :‬تامین‬ ‫بخشی از اعتبار تجهیز این اردوگاه به عهده شهرداری کرج است و طبق‬ ‫قول مساعد فرماندار کرج قرار است شهرهای اقماری استان هم در این‬ ‫خصوص پای کار بیایند‪.‬وی گفت‪ :‬خوشبختانه با راه اندازی اردوگاه ماده ‪۱۶‬‬ ‫زنان به ندرت شاهد حضور معتادین متجاهر زن در سطح شهر هستیم و با‬ ‫اغاز به کار اردوگاه مردان هم امیدواریم نماد این اسیب اجتماعی در چهره‬ ‫کرج کمرنگ شود‪.‬‬ ‫متاسفانه ساختارهای معیوب اقتصادی‪،‬‬ ‫موجب شده است که مردم از سرمایه‬ ‫گذاری در بخش تولید برق خورشیدی‬ ‫خودداری نمایند و در همین زمینه نهادهای‬ ‫خدماتی و حمایتی نیز ازسرمایه گذاری‬ ‫دربخش توسعه ظرفیت قراردادهای خرید‬ ‫تضمینی خورشیدی خودداری می کنند‪.‬‬ ‫اصفهان ‪ /‬سید علی موسوی ‪ :‬مدیر دفتر بازار‬ ‫برق شرکت توزیع برق اصفهان در خصوص‬ ‫اهمیت احداث نیروگاه های برق خورشیدی و‬ ‫ضرورت استفاده ازاین انرژی پاک در شرایط‬ ‫مختلف گفت‪ :‬هر شخص حقیقی یا حقوقی‬ ‫می تواند در هر محلی که دارای انشعاب برق دائم‬ ‫غیردولتی است‪ ،‬سامانه برق خورشیدی نصب‬ ‫کند‪ .‬یعنی مشترکین برق خانگی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫تجاری‪ ،‬عمومی و صنعتی می توانند تا دو برابر‬ ‫ظرفیت انشعاب خود و تا سقف ‪ ۲۰۰‬کیلووات‪،‬‬ ‫سامانه برق خورشیدی نصب کنند‪.‬مالک ملک‬ ‫و انشعاب برق‪ ،‬مالک سامانه برق خورشیدی و‬ ‫طرف قرارداد خرید تضمینی خواهد بود‪.‬‬ ‫سارا صالحی افزود‪ :‬محل نصب باید از استحکام‬ ‫الزم برخوردار بوده و تحمل بار معادل‬ ‫‪۵۰‬کیلوگرم به ازای هر مترمربع را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬به ازای هر کیلووات سامانه برق‬ ‫خورشیدی‪ ،‬تقریبا ‪ ۱۰‬مترمربع فضا الزم است‪.‬‬ ‫صالحی عنوان کرد‪ :‬برای منازل توصیه می شود‬ ‫حداقل ‪ ۵‬کیلووات سامانه برق خورشیدی نصب‬ ‫شود که تقریبا ‪ ۵۰‬مترمربع فضا الزم دارد و‬ ‫هزینه ان به تقریب معادل یک میلیارد ریال‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫خرید های تضمینی مشمول ضریب تعدیل نرخ‬ ‫هستند‬ ‫وی به نرخ پایه قرارداد خریدتضمینی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نرخ پایه خرید تضمینی ‪ ۱۴۵۶۰‬ریال‬ ‫پویش «صحن حرم‪ ،‬مدرسه ام» پنجمین پویشی است که در راستای طرح تحولی «اجر به اجر»‬ ‫طی دو سال اخیر اجرا می شود و مبالغ جمع اوری شده از این طریق‪ ،‬به نیت امام هشتم (ع)‪،‬‬ ‫صرف ساخت هشت مدرسه دانش اموزان استثنایی در استان های مختلف کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫در این پویش دانش اموزان با بهره گیری از رویکرد تربیت اسالمی‪ ،‬به انجام کارهای خیر و‬ ‫نیکوکارانه با تاکید بر جایگاه رفیع مدرسه و دانش اندوزی در نزد خداوند متعال که در اموزه های‬ ‫دینی و کالم اهل بیت (ع) اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬ترغیب می شوند‪.‬‬ ‫عالقه مندان و نیک اندیشان می توانند با مراجعه به کانال مهر مدرسه در شبکه اجتماعی شاد در‬ ‫این پویش خیرخواهانه شرکت کنند‪.‬یش از این‪ ،‬پویش های «مهر را با محرم اغاز کنیم»‪« ،‬من‬ ‫مادرم‪ ،‬بچه های ایران فرزند من»‪« ،‬اجرهای مهربانی»و «به رنگ مدرسه» در راستای طرح «اجر‬ ‫به اجر» اجرا شده است ‪.‬‬ ‫افزایش میزان رضایتمندی مشترکین‪،‬‬ ‫مهندس سعید رئوفی مدیر برق احداث بیش از ‪ ۳‬هزار کیلومتر کابل خود نگهدار در شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫افزایش ایمنی کارکنان و مصرف‬ ‫منطقه ‪ ۳‬شرکت توزیع برق‬ ‫کنندگان انرژی و جلوگیری از تخریب‬ ‫اصفهان گفت ‪:‬جایگزینی شبکه‬ ‫طبیعت‪ ،‬مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ها با کابل خود نگهداربرای حفظ‬ ‫وی خاطر نشان کرد ‪:‬این امور در چند سال‬ ‫پایداری شبکه ها ضروری بوده و بایستی‬ ‫اخیر نزدیک به ‪ ۸۵‬درصد از شبکه های سیمی‬ ‫با اولویت بندی به مرور زمان نسبت به‬ ‫را به کابل خودد نگهدار تبدیل کرده است ‪.‬‬ ‫جایگزینی شبکه های سیمی با کابل خود‬ ‫وی در ادامه گفت ‪:‬در شهرهای بزرگ که‬ ‫نگهدار اقدامات الزم صورت گیرد ‪.‬‬ ‫بافت شهری فرسوده در ان ها زیاد است و‬ ‫وی به مزایای استفاده از کابل خود نگهدار‬ ‫یا قسمتی از شهر خیابان های کم عرض و‬ ‫اشاره کرد و ابراز داشت ‪:‬کاهش میزان‬ ‫غیراستاندارد دارد‪ ،‬بهترین راه برای جلوگیری‬ ‫انشعابات غیر مجاز ‪،‬زیبایی مبلمان شهری‬ ‫از بروز خطرات ناشی از برق گرفتگی یا اتصالی‬ ‫‪،‬افزایش ایمنی ‪ ،‬امکان استفاده در مناطق‬ ‫سیمها بر همدیگر استفاده از کابل های خود‬ ‫دارای حریم غیر استاندارد ‪،‬مقاومت زیاد در‬ ‫اختیار می باشد به همین دلیل در سال های نگهدار است ‪.‬وی خاطر نشان کرد ‪:‬رشد و‬ ‫مورد خوردگی و پارگی ‪،‬کاهش تلفات ‪،‬کاهش بسیاری را به دنبال داشته است ‪.‬‬ ‫هزینه های جانبی خطوط انتقال از قبیل مهندس محسن معتمدی فرد مدیر برق اخیر توجه به تلفات شبکه از اهمیت باالیی در توسعه روز افزون مصارف مشترکین و استفاده‬ ‫از تجهیزاتی از جمله اسانسورها‪،‬سیستم‬ ‫شاخه زنی درختان از جمله مزایای این گونه منطقه ‪ ۷‬شرکت توزیع برق اصفهان نیز در بین متولیان امر قرار گرفته است ‪.‬‬ ‫این باره گفت ‪ :‬یکی از مهمترین راهکارهای وی اظهار داشت ‪:‬در چند سال گذشته استفاده سرمایش و گرمایش مرکزی باعث وارد‬ ‫شبکه می باشد ‪.‬‬ ‫رئوفی در ادامه افزود ‪:‬نزدیک به ‪ ۴۰۰‬کیلومتر مقرون به صرفه‪ ،‬در پاسخ به تامین انرژی برق از کابل خودنگهدار بجای شبکه سیمی شدن تنش به شبکه ها و کاهش کیفیت برق‬ ‫شبکه به کابل خود نگهدار تبدیل شده است و مورد نیاز جامعه با کیفیت خوب‪ ،‬مدیریت بدون روکش بعنوان راه حلی چند منظوره و تحویلی به مشترکین و ایجاد نارضایتی عمومی‬ ‫امید است در سال جاری ‪ ۱۱۰‬کیلومتر دیگر از ذخایر انرژی و استفاده حداکثری از این منابع منطقی در حل مشکالت فعلی شبکه مانند‪ ،‬می گردد ‪.‬وی در پایان گفت ‪ :‬در این منطقه‬ ‫می باشد از اینرو الزم است هدف اصلی در ارتقا کیفیت انرژی تحویلی در سطح شهرها شبکه های فشار ضعیف به متراژ ‪ ۵۴۰‬کیلومتر‬ ‫شبکه سیمی را اصالح ساختار نماییم‪.‬‬ ‫وی گفت ‪:‬در سالهای اخیر نزدیک به ‪ ۵۰‬شرکت های توزیع برق‪ ،‬بررسی جنبه های ارتقا کاهش تلفات اعم از فنی و غیر فنی‪ ،‬با هزینه ای بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان در ‪۴‬‬ ‫درصد از شبکه ها سیمی به کابل خود نگهدار فنی و اقتصادی طرح های پیشنهادی در کاهش خاموشی های ناخواسته‪ ،‬کاهش هزینه سال اخیر و سال جاری به کابل خود نگهدار‬ ‫تبدیل شده است که تاثیرات زیست محیطی راستای بهبود کیفیت وضعیت شبکه تحت نگهداری و بهبود وضعیت بهره برداری‪ ، ،‬تبدیل شده است ‪.‬‬ ‫کابل خود نگهدار دوستدار محیط زیست‬ ‫در دیدار مدیرعامل ابفا با نماینده ولی فقیه و امام جمعه اصفهان مطرح شد؛‬ ‫تامین اب شرب پایدار باید اولویت اصلی برنامه های استان اصفهان باشد‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه‬ ‫اصفهان از تامین اب شرب پایدار و مطمئن به‬ ‫عنوان مطالبه اصلی مردم در سفر اخیر رئیس‬ ‫جمهور به این استان نام برد‪.‬‬ ‫ایت اله سید یوسف طباطبایی نژاد در دیدار‬ ‫مدیرعامل و معاونان شرکت اب و فاضالب‬ ‫استان اصفهان با بیان این که سال هاست طرح‬ ‫های بزرگی برای ابرسانی به مردم اصفهان در‬ ‫دست برنامه ریزی و اقدام است اظهار داشت‪:‬‬ ‫باید اولویت را بر اجرایی کردن طرح هایی‬ ‫گذاشت که سریع تر به سرانجام برسد و مردم‬ ‫از برکات ان زودتر بهره مند شوند‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد مدیران و تصمیم گیران‬ ‫اب استان‪ ،‬طرح های مناسبی را برای اعتبارات‬ ‫پیش بینی شده در سفر رئیس جمهور برنامه‬ ‫ریزی نمایند تا مشکالت ابی به سرعت برطرف‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت ها‬ ‫و رهنمودهای ایت اله طباطبایی نژاد گفت‪:‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان به عنوان‬ ‫متولی توزیع اب شرب و بهداشت مردم‪ ،‬با بهره‬ ‫گیری از روحیه جهادی و دانش فنی کارکنان‪،‬‬ ‫وظیفه تامین اب شرب ساکنان ‪ 100‬شهر و‬ ‫‪ 948‬روستای تحت پوشش خود را بر عهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان با اشاره به این که قبل از سفر‬ ‫رئیس جمهور به اصفهان‪ ،‬مشکالت و چالش‬ ‫های پیش روی صنعت اب و فاضالب در‬ ‫استان با وزارت نیرو مطرح و اعتبارات مورد نیاز‬ ‫نیز پیش بینی شده بود اظهار داشت‪« :‬جهاد‬ ‫ابرسانی به ‪ 10‬هزار روستا در کشور» یکی‬ ‫از طرح های مهم دولت سیزدهم است که با‬ ‫اجرایی شدن ان نزدیک به ‪ 100‬روستای دیگر‬ ‫نیز در استان اصفهان به شبکه ابرسانی پایدار‬ ‫متصل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنانش‪ ،‬فرسودگی‬ ‫تصفیه خانه ها و شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫شهر اصفهان را به عنوان چالش اصلی این‬ ‫شرکت در حوزه فاضالب اعالم کرد و افزود‪:‬‬ ‫‪ 300‬کیلومتر از خطوط انتقال و شبکه فاضالب‬ ‫شهر اصفهان نیازمند بازسازی فوری و اعتبارات‬ ‫ویژه است‪.‬‬ ‫ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از سرمایه گذاری مردم در بخش انرژی خورشیدی‬ ‫و حداقل درامد یک سامانه برق خورشیدی ‪۵‬‬ ‫کیلوواتی‪ ،‬معادل ‪ ۱۳۰‬میلیون ریال در سال‬ ‫می باشد که هر دو ماه یکبار به حساب مالک‬ ‫سامانه واریز خواهد شد‪،‬قراردادهای خرید‬ ‫تضمینی مشمول ضریب تعدیل نرخ هستند که‬ ‫منتج از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم از زمان‬ ‫اتصال به شبکه سامانه به نسبت مقادیر شاخص‬ ‫در هر دوره پرداخت‪ ،‬تعیین و اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫درامد ‪۱۰‬میلیونی از فروش برق‬ ‫صالحی در خصوص اینکه مردم می توانند‬ ‫با فروش برق از این طریق حتی تا ده میلیون‬ ‫تومان هم درامد داشته باشند اظهار داشت ‪:‬‬ ‫میزان درامد وابسته به ظرفیت منصوبه سامانه‬ ‫برق خورشیدی است‪ .‬در حال حاضر برخی‬ ‫مشترکین مالک سامانه های برق خورشیدی‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلوواتی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۵۰۰‬ملیون ریال در ماه‬ ‫درامد دارند و سامانه های برق خورشیدی ‪۱۰‬‬ ‫کیلوواتی خانگی (ویژه انشعاب ‪۲۵‬امپر تکفاز)‬ ‫برای مثال در سال پنجم بهره برداری‪ ،‬ماهانه‬ ‫درامدی بالغ بر ‪ ۷۰‬میلیون ریال کسب می کنند‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت ‪:‬سرمایه گذاری در این خصوص‬ ‫تا حد زیادی می تواند موثر باشد و به عبارتی‬ ‫قطع به یقین این سرمایه گذاری در حوزه تولید‬ ‫و با ریسک حداقلی است‪ ،‬تولید بدون درگیری‬ ‫با نیروی کار‪ ،‬فاقد هزینه تولید‪ ،‬بدون نیاز به‬ ‫مواد اولیه و بدون نیاز به بازاریابی و ‪ ...‬لذا این‬ ‫شیوه سرمایه گذاری می تواند برای بسیاری‬ ‫از افراد که تمایل دارند سرمایه اندک خود‬ ‫را در حوزه ای فاقد ریسک با بازده قابل قبول‬ ‫برای کسب درامد پایدار صرف نمایند‪ ،‬بسیار‬ ‫مطلوب و مناسب باشد‪ .‬این شیوه سرمایه گذاری‬ ‫برای تامین درامد پایدار بلندمدت (‪ ۲۰‬ساله)‬ ‫خانواده های کم برخوردار‪ ،‬مددجویان کمیته‬ ‫امداد و سازمان بهزیستی بسیار مناسب است و‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه اقای‬ ‫جواد بشیر زاده را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 362 / 53‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 917 / 9764‬واقع در امام زاده گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره ‪140160324001000564‬‬ ‫مورخ ‪ 1401 / 2 / 22‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه ی قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف‬ ‫اقای جواد بشیر زاده منتشر و به اطالع مصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می‬ ‫رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪ 1401 / 4 / 29‬در محل شروع به عمل خواهد امد ‪ .‬لذا‬ ‫بدینوسیله از منصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع‬ ‫ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت‬ ‫جلسه تحدید حدود به مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی‬ ‫مکلفن مطابق تبصره ماده ی ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 72 / 03 / 25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به‬ ‫اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را‬ ‫به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق انان ساقط می‬ ‫شود تاریخ انتشار‪1401 / 4 / 8 :‬‬ ‫م الف ‪218 /‬‬ ‫محمد چهابدار‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫به سهولت می توان با تخصیص تسهیالت ویژه‬ ‫تامین سرمایه نصب و راه اندازی سامانه های برق‬ ‫خورشیدی برای مثال ‪ ۵‬کیلوواتی‪ ،‬درامد پایدار‬ ‫بلندمدت ‪ ۲۰‬ساله برای خانوار تامین خواهد‬ ‫شد که عالوه بر پوشش اقساط تسهیالت‪ ،‬به‬ ‫مرور زمان مابه التفاوت ریالی قابل قبولی هم به‬ ‫عنوان کمک هزینه معیشتی برای خانوار باقی‬ ‫خواهد ماند‪ .‬در طرح ویژه "قراردادهای خرید‬ ‫تضمینی حمایتی" ساتبا که مراحل ابتدایی‬ ‫اجرای ان دردست اجراست‪ ،‬پیش بینی شده‬ ‫است که اوال که کل هزینه اجرای طرح از‬ ‫محل تسهیالت قرض الحسنه بلندمدت تامین‬ ‫شود و ثانیا نرخ قراردادها معادل ‪ ۲۲۰۰۰‬ریال‬ ‫به ازای هر کیلووات ساعت انرژی باشد‪ .‬در این‬ ‫صورت درامد هر سامانه ‪ ۵‬کیلوواتی در سال‬ ‫حداقل معادل ‪ ۲۰۰‬میلیون ریال خواهد بود و‬ ‫در هر دوره‪ ،‬تقریبا نیمی از درامد صرف اقساط‬ ‫تسهیالت و نیمی دیگر از ان کمک معیشت‬ ‫خانوار خواهد بود‪.‬‬ ‫برای منازل توصیه می شود حداقل ‪ ۵‬کیلووات‬ ‫سامانه برق خورشیدی نصب شود‬ ‫وی در خصوص سرمایه گذاری برای انشعاب‬ ‫لوازم منزل گفت ‪:‬برای منازل توصیه می شود‬ ‫حداقل ‪ ۵‬کیلووات سامانه برق خورشیدی نصب‬ ‫شود و هزینه تقریبا معادل یک میلیارد ریال‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه مساحت پشت بام برای‬ ‫نصب پنل های خورشیدی باید چقدر باشد‬ ‫عنوان کرد‪ :‬به ازای هر کیلووات سامانه برق‬ ‫خورشیدی‪ ،‬تقریبا ‪ ۱۰‬مترمربع فضا الزم است‪.‬‬ ‫برای منازل توصیه می شود حداقل ‪ ۵‬کیلووات‬ ‫سامانه برق خورشیدی نصب شود که تقریبا ‪۵۰‬‬ ‫مترمربع فضا الزم دارد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه چرا با وجود اینکه منافع‬ ‫همکاران در جنوب شرق و بخش بهارستان اصفهان‬ ‫در کنفرانس بین المللی سیرد خوش درخشیدند‬ ‫دغدغه مندی ‪ ،‬توسعه‬ ‫دانش را به همراه دارد‬ ‫دانش محوری یکی از مهم ترین دارایی های‬ ‫سازمان است که باعث ایجاد خالقیت و خلق‬ ‫مزیت های رقابتی می شود ‪.‬هر ساله صنعت‬ ‫برق دنیا در یک رقابت علمی و فوق تخصصی‬ ‫در یکی از کشورهای اروپایی به عنوان سیرد‬ ‫بین المللی دانش متخصصان را محک می‬ ‫زند در شرکت توزیع برق اصفهان ‪ ۳‬نفر از‬ ‫همکاران دغدغه مند تمام تالش خود را به کار گرفتند تا یکی از مهمترین‬ ‫چالش های این صنعت را مورد واکاوی قرار دهند ‪.‬مهندسین مهران نصر مدیر‬ ‫برق منطقه ‪ ، ۶‬جواد شب بیدار رییس برق بخش بهارستان و ساسان هوشنگی‬ ‫فر کارشناس برنامه ریزی برق منطقه ‪ ۶‬در این تورنمت و رقابت جهانی خوش‬ ‫درخشیدند و مقاله شان مورد اقبال جهانی قرار گرفت‪.‬مهندس مهران نصر مدیر‬ ‫برق منطقه ‪ ۶‬شرکت توزیع برق اصفهان گفت ‪ :‬به منظور افزایش بهره وری ؛‬ ‫جلوگیری از قطع برق مشترکین و رفع عیب در تجهیزات شبکه باید تحقیقات‬ ‫گسترده ای انجام داد تا بتوانیم برق پایدار و مطمئن را به مشترکین ارائه کنیم‬ ‫یکی از راهکارهای کاهش حوادث توجه ویژه به رفع عیب سرکابلها می باشد که‬ ‫در نهایت می تواند از خاموشی های ناخواسته نیز پیشگیری کند ‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد ‪ :‬با مشخص نمودن منابع عیب می توان برقی باکیفیت‬ ‫ارائه کرد و این تنها با سعی و خطا امکان پذیر نیست و باید کار تحقیقاتی انجام‬ ‫شودوی ابراز داشت ‪ :‬بعضی از اشکاالت تجهیزات به صورت عینی نیست از‬ ‫جمله عیوب سرکابل ها که باید برای برطرف کردن ان کار علمی و تحقیقاتی‬ ‫انجام شود و این جرقه ای شد تا به دنبال سرنخ های غیر عینی خاموشی ها‬ ‫باشیم و این حضور ما را در ارایه کنفرانس بین المللی سیرد در شهر پرتوی در‬ ‫کشور پرتقال شکل داد‪.‬مهندس جواد شب بیدار رییس برق بخش بهارستان‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬یکی از عواملی که باعث قطع فیدر می شود وجود سر کابل های‬ ‫معیوب است که متاسفانه عیب یابی ان نیز مشکل است به طوری که برای‬ ‫برطرف کردن مشکل باید سر کابل های شبکه جدا شود که هم خسارات‬ ‫سنگینی دارد و هم موجب افزایش خاموشی ها می شود ‪.‬شب بیدار خاطر‬ ‫نشان کرد ‪ :‬بیش از یک سوم خاموشی ها مربوط به عیوب سر کابل می باشد‬ ‫و در مقاله ارائه شده با عنوان مدیریت ریسک خاموشی های ناشی از سر‬ ‫کابل ها توسط دستگاه ‪ pdlt‬اندازه گیری شاخص‪ pd‬به منظور برطرف شدن‬ ‫مشکالت سر کابل ها لحاظ می گردد‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬یک سال اندازه گیری و شاخص بندی این سر کابل ها با دستگاه‬ ‫فوق در برق بخش بهارستان در تمام فصول مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‬ ‫ان ارایه مقاله ای شد که مورد اقبال کنفرانس بین المللی سیرد شد و جایگاه‬ ‫شرکت توزیع برق اصفهان را بیش از پیش افزایش داد ‪.‬‬ ‫وی نیروهای عملیات برق بخش بهارستان را یکی از دیگر عوامل موفقیت‬ ‫این مقاله عنوان و اشاره کرد ‪ :‬ایشان تمام تالش خود را برای به دست اوردن‬ ‫نتیجه درست به کار گرفتند ‪.‬ساسان هوشنگی فر کارشناس ‪..‬برنامه ریزی‪..‬‬ ‫که در تمامی مراحل و خصوصا ترجمه مقاله کنفرانس بین المللی سیرد تمام‬ ‫تالش خود را به کار گرفت ابراز داشت ‪ :‬با ارایه این مقاله و نشر ان در کل دنیا‬ ‫به طور قطع می توان شاهد کاهش خاموشی ها باشیم ‪.‬وی گفت ‪ :‬در این طرح‬ ‫تقریبا هزار سرکابل مورد بررسی قرار گرفت و کار کارشناسی بر روی ان انجام‬ ‫گرفت تا نتیجه حقیقی و واقعی در اختیار ما قرار دهد‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫اغازعملیاتاجراییاحداث‬ ‫ایستگاهمترویابن سینا‬ ‫بسیاری در فروش برق است مردم ان چنان که‬ ‫باید و شاید از این موضوع اگاهی ندارند خاطر‬ ‫نشان کرد ‪:‬چنین به نظر می رسد که مردم اگاهی‬ ‫دارند لیکن باور و اعتقادی به این موضوع نداشته‬ ‫و بنا بر دالیل گوناگون به ان اقبال و تمایلی‬ ‫نشان ندادند‪ .‬قشر متوسط جامعه که امکان‬ ‫تامین منابع مالی در این حد برایشان میسر بوده‬ ‫است‪ ،‬متاسفانه بیشتر به دنبال شیوه های دیگر‬ ‫سرمایه گذاری با نرخ بازگشت سرمایه مطلوب تر‬ ‫بوده اند‪ .‬با توجه به عدم حصول اطمینان از روند‬ ‫تغییرات نرخ ضریب تعدیل‪ ،‬از منظر ایشان حتی‬ ‫سپرده گذاری در بانک نیز مطلوبتر از این شیوه‬ ‫سرمایه گذاری است‪.‬‬ ‫ساختارهای معیوب اقتصادی مانع از سرمایه‬ ‫گذاری مردم دربخش انرژی خورشیدی شده‬ ‫است‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه ساختارهای معیوب‬ ‫اقتصادی‪ ،‬شیوه های دیگری از جمله ورود به‬ ‫بازار سکه و ارز‪ ،‬به مراتب برای سرمایه گذار‪ ،‬سود‬ ‫و بازدهی بیشتری دارد هرچند ریسک باالتری‬ ‫هم دارند‪.‬و با همین استدالل و یا تحلیلی نزدیک‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫خانم مرضیه خادمی را نسبت به شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪ 312‬مترمربع پالک‬ ‫‪ 917 / 9763‬واقع در امام زاده گناوه بخش ‪ 6‬بوشهر برابر رای شماره ‪140160324001000562‬‬ ‫مورخ ‪ 1401 / 2 / 22‬تایید نموده و اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه ی قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز منتشر گردیده لذا‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی ان به استناد مادتین ‪ ۱۴‬و ‪ ۱۵‬قانون ثبت و تبصره ذیل ماده ‪۱۲‬‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف‬ ‫خانم مرضیه خادمی منتشر و به اطالع مصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می‬ ‫رساند که عملیات تحدیدی در صبح مورخ ‪ 1401 / 4 / 29‬در محل شروع به عمل خواهد امد ‪ .‬لذا‬ ‫بدینوسیله از منصرف نامبرده و مجاورین دعوت می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع‬ ‫ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت‬ ‫جلسه تحدید حدود به مدت ‪ ۳۰‬روز پذیرفته می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی‬ ‫مکلفن مطابق تبصره ماده ی ‪ ۸۶‬ایین نامه قانون ثبت و تبصره ‪ ۲‬ماده واحده قانون تعیین تکلیف‬ ‫پرونده معترضین ثبتی مصوب ‪ 72 / 03 / 25‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به‬ ‫اداره ثبت دادخواست به مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را‬ ‫به جهت ضبط در پرونده از دادگاه مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند و اال حق انان ساقط می‬ ‫شود تاریخ انتشار‪1401 / 4 / 8 :‬‬ ‫م الف ‪212 /‬‬ ‫محمد چهابدار‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫به این‪ ،‬مدیران ارشد نهادهای حمایتی از جمله‬ ‫کمیته امداد و یا سازمان بهزیستی نیز‪ ،‬تمایل‬ ‫چندانی به توسعه ظرفیت قراردادهای خرید‬ ‫تضمینی خورشیدی مددجویان نداشتند و سایر‬ ‫شیوه های اشتغال حتی خرید خودرو و کارکردن‬ ‫مددجو به عنوان اسنپ‪/‬تپ سی را بر این طرح‬ ‫ترجیح می دادند‪.‬‬ ‫وی گفت‪::‬با توجه به مشکالت کم ابی و مخاطره‬ ‫معیشتی کشاورزان شرق اصفهان‪ ،‬تالش شد‬ ‫این طرح با کمک زیرساخت بسیج سازندگی‬ ‫در نواحی شرق اصفهان توسعه یابد‪ .‬لیکن‬ ‫دغدغه ذهنی کشاورزان مبنی بر حذف حقابه‬ ‫ایشان درصورت احداث سامانه مانع از توسعه و‬ ‫بهره مندی ایشان از این ظرفیت بوده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اطالع‬ ‫رسانی ها در این رابطه نباید بیش از گذشته‬ ‫باشدتا اعتماد مردم نسبت به این مساله بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬تالش شده است تا به حد امکان‪،‬‬ ‫اطالع رسانی در این ارتباط انجام شود‪ .‬لیکن‬ ‫چنین به نظر می رسد که مشکل اطالع نیست‬ ‫بلکه باور و اعتقاد به ضرورت انجام این کار است‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک منطقه دوگرگان‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر‬ ‫ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض اقای محمد تقی‬ ‫تفکر مرزنکالته بشناسنامه ‪ ۴۸‬کدملی ‪۲۱۲۲۲۰۰۰۰۶‬صادره از گرگان فرزند صفرعلی‬ ‫متقاضی کالسه پرونده ‪ ۱۴۰۰۱۱۴۴۱۲۴۸۰۰۰۰۳۴۴‬در ششدانگ یک قطعه زمین‬ ‫مزروعی ہمساحت ‪64360.22‬مترمربع قسمتی از پالک از ‪- ۱۱۷‬اصلی واقع در اراضی‬ ‫مرزنکالته بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت ناحیه‪ 2‬گرگان طبق رای صادره حکایت از تصرفات‬ ‫متقاضی دارد لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز اگهی می‬ ‫شود از این رو اشخاصی که نسبت به رای صادره فوق الذکر اعتراض داشته باشند می‬ ‫توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی بعدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شماره پرونده به‬ ‫این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‬ ‫ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را‬ ‫به این اداره ارائه نمایند‪.‬م الف‪11241:‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1401 / 03 / 23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 / 04 / 08 :‬‬ ‫حجت اله تجری‪ -‬رئیس اداره ثبت اسنادوامالک منطقه دوگرگان‬ ‫مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان از‬ ‫اغاز عملیات اجرایی احداث ایستگاه متروی‬ ‫ابن سینا خبر داد‪.‬سید محسن واعظی فر با‬ ‫اعالم این خبر گفت‪ :‬ایستگاه ابن سینا در‬ ‫مرکز شهر تاریخی اصفهان و در یکی از‬ ‫مراکز خرید مهم و سنتی شهر واقع شده و‬ ‫از این حیث از اهمیت زیادی برخوردار است‪.‬وی با بیان اینکه جهت تسریع در‬ ‫اجرای خط دو متروی اصفهان حفاری تونل ها از دو جهت اغاز شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دستگاه های حفار از دو جهت شمال و غرب شهر به طرف مرکز در حال حفاری‬ ‫هستند و نقطه تالقی این تونل ها در محل چهارراه ابن سینا خواهد بود‪.‬واعظی فر‬ ‫ادامه داد‪ :‬در این ایستگاه با ایجاد یک شفت تخلیه‪ ،‬دستگاه های حفار تی‪.‬بی‪.‬‬ ‫ام پس از دمونتاژ از ان خارج و سپس ایستگاه تکمیل می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در مدت احداث این خط که حدود سه سال پیش بینی شده‪ ،‬چهارراه فعلی‬ ‫به صورت یک میدان طراحی می شود تا کمترین مزاحمت و اختالل در رفت و‬ ‫امد شهروندان ایجاد نشود‪.‬مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر تمامی ایستگاه های اولویت دار خط دو متروی اصفهان در حال‬ ‫اجرا قرار دارند‪ ،‬خبر داد‪ :‬از ویژگی های این خط می توان به احداث ایستگاه ها‬ ‫قبل از رسیدن دستگاه های حفار مکانیزه تی‪.‬بی‪.‬ام به منظور صرفه جویی در‬ ‫هزینه ها و اب بندی ایستگاه ها‪ ،‬حفاری اکثر ایستگاه ها به صورت زیرزمینی‬ ‫به منظور جلوگیری از مشکالت ترافیکی و جابه جایی تاسیسات و همزمانی‬ ‫حفاری تونل ها در دو جهت از سمت شمال شرق و غرب اشاره کرد‪.‬‬ ‫حوزه ثبت ملک کردکوی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی»‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140160312002000851‬مورخ‪1401 / 03 / 10‬هیات اول‬ ‫موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫در واحد ثبتی کردکوی تصرفات مالکانه و بالمعارض خانم سمیرا مازندرانی فرزند‬ ‫عباس به شماره شناسنامه ‪ 2098‬کد ملی ‪ 2249860076‬صادره کردکوی در‬ ‫یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۹3‬مترمربع مشاع از ‪ ۵۰۰۰‬مترمربع ‪ ،‬که‬ ‫مقدار ‪ ۱۰۰‬سهم مشاع از ‪ 864‬سهم ششدانگ عرصه وقف عام است ‪ ،‬قسمتی از‬ ‫باقیمانده پالک ‪ ۲‬اصلی واقع در پخش ‪ ۲‬حوزه ثبت ملک کردکوی خریداری شده‬ ‫از مالک رسمی عباس مازندرانی کالسه پرونده ‪1400114412002000183‬محرز‬ ‫گردیده است؛ لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱5‬روز اگهی‬ ‫می گردد‪ .‬در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند؛ بدیهی‬ ‫است در صورت اتفضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬م الف‪1401 / 48:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1401 / 03 / 23:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1401 / 04 / 08:‬‬ ‫محمدرضا شاه مهری‪ -‬سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک کردکوی‬ صفحه 7 ‫‪ ۱۶‬هزار دوز واکسن کرونا‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬دکتر سیده طناز جعفری‬ ‫سردبیر و رییس شورای سیاستگذاری‪ :‬علیرضا قبادی‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج‬ ‫سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬واحد‪۱۹‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫نشانی‪ :‬کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان‬ ‫بنابر اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته ‪ ۱۶‬هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫توحید‪،‬طبقه‪،2‬واحد ‪5‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تا کنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۶۳۷‬هزار و ‪ ۲۹۴‬نفر دکز اول‪ ۵۷ ،‬میلیون و ‪ ۹۸۶‬هزار‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫و ‪ ۹۵۹‬نفر دوز دوم و ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۷۲۸‬هزار و ‪ ۱۵۸‬نفر‪ ،‬دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫پست الکترونیک‪:‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۱۵۰‬میلیون و ‪ ۳۵۲‬هزار و ‪ ۴۱۱‬دوز رسید‪.‬‬ ‫‪https://sepehriraniannews.ir/‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۹۲۹‬دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫‪@sepehriraniannp‬‬ ‫اینستاگرام ‪:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه ارزیابی‪5:‬‬ ‫در شبانه روز گذشته تزریق شد‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 8‬تیر ‪1401‬‬ ‫شماره ‪1343‬‬ ‫تشریح عملکرد مدیریت شهری هشتگرد از زبان شهردار و شورا در نشست خبری با اصحاب رسانه‬ ‫در نشست خبری مدیریت شهری هشتگرد که با‬ ‫حضور مهندس یعقوبی شهردار ‪ ،‬مهندس کاشف‬ ‫نایب رئیس شورا ‪ ،‬مهندس فالحتکار ‪ ،‬مهندس‬ ‫فیروز زراع و خانم مهندس صالحی از اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر هشتگرد با اصحاب رسانه‬ ‫برگزار گردید عملکرد ‪ ۶‬ماهه ( سه ماهه زمستان‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و سه ماهه بهار ‪ ) ۱۴۰۱‬شهرداری هشتگرد‬ ‫ارائه و فعالیت های عمرانی مدیریت شهری‬ ‫هشتگرد که با اغاز به کار دوره ششم شورای‬ ‫اسالمی شهر و حضور شهردار جدید شهر مشهود‬ ‫و پیشرفت و بهبود خوب وچشمگیری داشته است‬ ‫تشریح شد ‪.‬‬ ‫سیمین امین دهقان ‪ -‬مهندس یعقوبی در ابتدای جلسه‬ ‫با تقدیر از همراهی اصحاب رسانه از اعتماد اعضای شورای‬ ‫اسالمی شهر برای ایجاد عرصه خدمت به مردم فهیم و‬ ‫شریف هشتگرد تشکر نمود و در توصیف اقدامات انجام‬ ‫شده توسط شهرداری و با مشارکت و همراهی شورای‬ ‫شهر عنوان کرد ‪ :‬در حوزه های مختلف خدمات شهری‪،‬‬ ‫عمرانی‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬فرهنگی و روابط عمومی کارها و‬ ‫اقدامات زیادی برای بهبود و ابادانی شهر و حال مردم‬ ‫شهر انجام گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬باتوجه به شرایط خاص هشتگرد وجهت‬ ‫روان سازی تردد و ترافیک ‪ ،‬اسفالت معابر به عنوان‬ ‫اولویت عمرانی شهرداری شهرداری و اجرایی گردید‬ ‫و در راستای نهضت اسفالت در هشتگرد ‪ ،‬تا کنون‬ ‫‪ ۳۱۱۰‬تن اسفالت در سه ماهه زمستان سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۰۳۰۰‬تن اسفالت در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫برای بهسازی خیابان ها و معابر توزیع شده است ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این موضوع اظهار داشت ‪ :‬روکش مکانیزه‬ ‫اسفالت در پل شهید قاسمی به سمت میدان صنعت‬ ‫‪ ،‬بلوار شهید سلیمانی ‪ ،‬خیابان جویبار و شهرک ینگی‬ ‫امام انجام شده است و ‪ ۲۲۰۰‬مترمربع در سه ماهه سال‬ ‫گذشته و ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع در سه ماهه اول سال جاری‬ ‫پیاده رو سازی و کفپوش و ‪ ۹۹۰‬متر طول در زمستان‬ ‫سال گذشته و ‪ ۱۴۹۰‬متر طول در سه ماهه نخست سال‬ ‫جاری جدول گذاری خیابان ها و کوچه ها انجام شده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫یعقوبی احداث بوستان شهید باکری در شهرک بعثت‬ ‫را یکی از اقدامات بزرگ مدیریت شهری برای توانمند‬ ‫سازی محالت و ایجاد فضایی ارام و مناسب برای خاواده‬ ‫ها دانست که این بوستان با هزینه ‪ ۱۴‬میلیارد ریال بدون‬ ‫احتساب ارزش زمین متعلق به شهرداری در اردیبهشت‬ ‫ماه سالجاری تکمیل و افتتاح شده و بنا بر درخواست‬ ‫ساکنین شهرک بعثت فاز دوم این پروژه نیز در زمین‬ ‫مجاور به مساحتی بالغ بر ‪ 5000‬متر مربع طراحی و در‬ ‫روزهای اتی اغاز خواهد شد ‪.‬‬ ‫وی همچنین اطالعات بودجه پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬و سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬را اینگونه اعالم نمود ‪ :‬کل بودجه محقق شده‬ ‫سال ‪۱۳۴ ، ۱۴۰۰‬میلیارد تومان بوده که ‪ ۵۲‬درصد ان‬ ‫سهم عمرانی و ‪ ۴۸‬درصد ان سهم جاری بوده است و کل‬ ‫بودجه پیشنهادی سال ‪ ۱۴۰۱‬نیز ‪ ۲۵۵‬میلیارد تومان‬ ‫است که با توجه به ‪ ۸۲‬درصد افزایش کل بودجه و ‪۱۴۵‬‬ ‫درصد افزایش بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ‪ ،‬سهم‬ ‫بودجه عمرانی در سال جاری ‪ ۷۰‬درصد و سهم بودجه‬ ‫جاری نیز ‪ ۳۰‬درصد می باشد ‪.‬‬ ‫شهردار در خصوص خالصه ماموریت های شهرداری بر‬ ‫اساس بودجه ‪ ۱۴۰۱‬نیز اعالم کرد ‪ ۴۶ :‬میلیارد تومان‬ ‫در بخش کالبدی و شهرسازی ‪ ۷۶ ،‬میلیارد تومان در‬ ‫خدمات مدیریت ‪ ۵۴ ،‬میلیارد تومان در حمل و نقل‬ ‫و ترافیک ‪ ۵۹ ،‬میلیارد تومان در محیط زیست ‪۹ ،‬‬ ‫میلیارد تومان در بخش اجتماعی و فرهنگی و ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان در بخش ایمنی و مدیریت بحران در بودجه سال‬ ‫جاری پیش بینی شده و انتظار می رود با حمایت رئیس‬ ‫و اعضای محترم شورای اسالمی شهر و تالش کارکنان‬ ‫شهرداری ‪ ،‬بودجه امسال بطور کامل محقق شده و پروژه‬ ‫های عمرانی در نظر گرفته شده نیز تکمیل و به نتیجه‬ ‫مطلوب برسد ‪.‬‬ ‫یعقوبی در ادامه در بحث منابع انسانی اذعان داشت ‪:‬‬ ‫تعداد بازنشستگان ‪ ۶‬ماهه اخیر ‪ ۱۴‬نفر می باشند و در‬ ‫برقراری فوق العاده ویژه سطح ارشد کارمندان نیز ‪ ۶‬نفر‬ ‫انجام شده و ‪ ۸‬نفر در دست اقدام است ‪ .‬تبدیل وضعیت‬ ‫فرزندان ایثارگر ‪ ۲۴ ،‬نفر و تبدیل وضعیت کارکنان‬ ‫شرکتی به قرار داد کار معین نیز ‪ ۸‬نفر می باشد ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬با توجه به دستور مقام قضایی کشور‬ ‫در مورد ممنوعیت صدور مجوز و پروانه برای اراضی و‬ ‫امالک قولنامه ای ‪ ۵۰‬درصد کاهش در صدور مجوز‬ ‫ساخت داشته ایم که باعث ناراحتی و نا رضایتی مردم‬ ‫شده است و در مورد حل این مسئله اولین درخواست از‬ ‫دیوان عدالت اداری از استان البرز و شهرداری هشتگرد‬ ‫بوده است و مکاتباتی در اینخصوص انجام شده و در حال‬ ‫پیگیری این موضوع می باشیم ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬طبق امار شهرداری در سال ‪۱۴۱ ، ۱۴۰۰‬‬ ‫پروانه صادر و ‪ ۲۱‬مورد تمدید پروانه داشته ایم اما در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬تا به حال ‪ ۲۰‬پروانه صادر و ‪ ۱‬مورد تمدید‬ ‫شده است و این موضوع نگران کننده است ‪.‬‬ ‫یعقوبی اذعان داشت ‪ :‬در حوزه حقوقی و امالک‪ ،‬اراضی‬ ‫و امالکی که از سوی همکاران من دفاع شده است بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان ‪ ،‬اماکن مورد تعرض برخی افراد و‬ ‫اشخاص و ‪ ...‬بوده که به شهرداری برگردانده شده است‪.‬‬ ‫تعداد صلح نامه های ‪ ۹‬ماهه اول سال ‪ ۱۰ ، ۱۴۰۰‬مورد‬ ‫‪ ،‬تملک جمعا ‪ ۲۰۰‬مترمربع و سه ماهه ‪ ۱۴۰۰‬و ‪۱۴۰۱‬‬ ‫نیز ‪ ۱۹‬مورد تملک جمعا ‪ ۱۵۰۰‬مترمربع بوده است و در‬ ‫تنظیم الیحه برای دفاع از حقوق شهرداری نیز ‪ ۹۷ ،‬فقره‬ ‫به اداره کار ‪ ،‬تعزیرات و مراجع قضایی که تماما رای به نفع‬ ‫شهرداری صادر شده است‪ .‬در بخش روابط عمومی و امور‬ ‫فرهنگی‪ ،‬ورزشی نیز با تقدیر و تشکر از اصحاب رسانه که‬ ‫در تمامی امور ما را در مدیریت شهری همراهی کرده اند‬ ‫اعالم میدارم ‪ :‬در این حوزه مراسمات زیادی برگزار کرده‬ ‫ایم ‪ ،‬مانند ‪ :‬برگزاری مراسم و برنامه های ‪ ۱۷‬اذر و روز‬ ‫فرهنگی هشتگرد ‪ ،‬برگزاری مراسم درختکاری ‪ ،‬تجلیل‬ ‫از بانوان شاغل شهرداری‪ ،‬تجلیل از پرستاران ‪ ،‬تجلیل‬ ‫از معلولین شاغل در شهرداری ‪ ،‬تجلیل از جوانان شاغل‬ ‫شهرداری‪ ،‬برگزاری دو مرحله ورزش صبحگاهی و پیاده‬ ‫روی خانوادگی ‪ ،‬تجلیل از مدال اوران ورزشی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مسابقات جام رمضان و جام ازاد سازی خرمشهر‪ ،‬میزبانی‬ ‫از برنامه های شهرستان در مجتمع ‪ ۹‬دی و ‪ ...‬که برخی از‬ ‫این برنامه ها برای اولین با در هشتگرد برگزار شده است ‪.‬‬ ‫وی در حوزه معاونت خدمات شهری و فضای سبز گفت‬ ‫‪ :‬هفتمین نمایشگاه گل و گیاهان باغبانی ‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و سوغات محلی که در بوستان پروین اعتصامی انجام‬ ‫شد و اقداماتی نظیر واکاری درختچه ها و کاشت نهال ‪،‬‬ ‫هرس درختان ‪ ،‬قلمه زنی برای کاشت ‪ ،‬زیبا سازی دیوار‬ ‫های سطح شهر‪ ،‬تولید گل و گیاهان زینتی‪ ،‬توزیع رایگان‬ ‫نهال در هفته درختکاری ‪ ،‬نورپردازی المان های سطح‬ ‫شهر ‪ ،‬رنگ امیزی پایه تابلو های سطح شهر‪ ،‬ساخت‬ ‫و نصب گلجای در سطح شهر‪ ،‬بهسازی و رنگ امیزی‬ ‫المان ها و مبلمان پارکی ‪،‬کاشت گل های فصلی ویژه بهار‬ ‫از دیگر کارهای انجام شده توسط این حوزه بوده است‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد در حوزه معاونت خدمات شهری افزود ‪:‬‬ ‫در این بخش کارهای زیاد دیگری از جمله بهسازی معابر‬ ‫‪ ،‬پلهای عابر پیاده‪ ،‬ایستگاه های تاکسی‪ ،‬نظافت معابر‬ ‫سطح شهر‪ ،‬جابجایی نخاله ها ‪ ،‬شستشوی مخازن زباله ‪،‬‬ ‫الیروبی انهار ‪ ،‬نظافت مکانیزه بلوارهای اصلی شهر ‪ ،‬ایجاد‬ ‫موانع در پیاده رو ها جهت جلوگیری از ورود وسایل نقلیه‪،‬‬ ‫نصب دریچه ‪ ،‬مرمت جداول شکسته ‪ ،‬تخریب پل های‬ ‫غیر استاندارد انهار‪ ،‬نصب تیرهای برق روشنایی بوستانها‪،‬‬ ‫اذین بندی سطح شهر در مناسبت ها و ‪ ...‬انجام گرفته‬ ‫است ‪.‬در حوزه حمل و نقل و ترافیک هم یعقوبی ادامه داد‬ ‫‪ :‬روزانه ‪ ۲۷۰۰۰‬نفر مسافر توسط ‪ ۶۱۵‬دستگاه تاکسی و‬ ‫‪ ۶۰‬دستگاه مینی بوس در قالب ‪ ۴۱‬خط جابجا می شوند‬ ‫که ‪ ۲۰‬دستگاه تاکسی های فرسوده اسقاط شده و ‪۲۰‬‬ ‫دستگاه تاکسی جایگزین و نوسازی شده است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در بخش حوزه شهردار نیز برگزاری جلسات‬ ‫مستمر با شورای اسالمی شهر و پیگیری لوایح ‪ ،‬جلسه با‬ ‫پلیس راهور و اتاق اصناف‪ ،‬مالقات های عمومی مستمر‬ ‫با شهروندان ‪ ،‬جلسه با دادگستری و دادستان ‪ ،‬جلسه‬ ‫با سپاه و راه اندازی بیمارستان با مشارکت موسسه‬ ‫بسیجیان البرز ‪ ،‬برگزاری جلسات با مسئولین تامین‬ ‫اجتماعی برای وضعیت بازنشستگان ‪ ،‬ابفا در خصوص‬ ‫فاضالب شهری و ایجاد تصفیه خانه ‪ ،‬پیگیری افزایش‬ ‫حریم شهر‪ ،‬جلسه با مسئولین ادارات ‪ ،‬دفاتر پیشخوان‬ ‫دولت و ‪ ...‬را برای بهسازی و رفع موانع و مشکالت شهر‬ ‫داشته ایم ‪.‬‬ ‫وی در مورد گستردگی شهر اظهار داشت‪ :‬مساحت حریم‬ ‫شهر ‪ 3815‬هکتار و مساحت محدوده ‪ 1084‬هکتار می‬ ‫باشد و گلزار شهدای ینگی امام‪ ،‬کاروانسرای صفوی و تپه‬ ‫باستانی ‪ ،‬بقعه امامزادگان هادی و علی النقی(ع) ‪ ،‬بقعه‬ ‫امامزاده جعفر (ع) ‪ ،‬مجتمع فرهنگی ‪ ۹‬دی ‪ ،‬بوستان‬ ‫پروین اعتصامی و بوستان تندرستی از اماکن مهم این‬ ‫شهر میباشد‪.‬‬ ‫شهردار هشتگرد در ادامه از زحمات کلیه کارکنان‬ ‫شهرداری در پیشبرد امورات و ارائه خدمات مطلوب به‬ ‫شهروندن تقدیر و تشکر نمود و عملکرد مذکور را حاصل‬ ‫حمایتهای اعضای پارلمان شهری و تالش شبانه روزی‬ ‫کارکنان دانست و در مورد کارهای شاخص و مضاف بر‬ ‫بقیه امور و موارد فوق سخن گفت و افزود ‪ :‬در مورد‬ ‫صدور مجوز برای اراضی قولنامه ای با معاون رئیس‬ ‫جمهور و رئیس دیوان کل عدالت اداری مکاتبه کرده‬ ‫ایم و پیگیر رفع این موضوع هستیم و اقداماتی نیز برای‬ ‫واگذاری کاروانسرای تاریخی ینگی امام توسط میراث‬ ‫فرهنگی به شهرداری با همت فرمانداری انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از حمایتهای دکتر حدادی نماینده محترم‬ ‫مجلس ‪ ،‬امام جمعه و فرماندار ساوجبالغ و همراهی‬ ‫رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر از واگذاری زمین‬ ‫از سوی شهرداری برای احداث بیمارستان تخصصی ‪۱۵۰‬‬ ‫تختخوابی تامین اجتماعی در شهرک کوثر خبر داد که‬ ‫به زودی عملیات احداث ان اغاز خواهد شد و همچنین‬ ‫اقدام و تخصیص اعتبار در باز افرینی شهری و بافت‬ ‫فرسوده شهر ‪ ،‬در راس کارهای شهرداری بوده است ‪.‬‬ ‫یعقوبی اضافه کرد‪ :‬پیگیری و اقدام در مورد موضوع‬ ‫ماده ‪ ۴۲‬قانون مالیات بر ارزش افزوده در راستای خرید‬ ‫و تجهیزات ماشین االت ایمنی اطفاء حریق و ماشین‬ ‫االت جمع اوری و حمل زباله و ماشین االت توسعه و‬ ‫بهبود حمل و نقل درون شهری ‪ ،‬اخذ مجوزهای قانونی‬ ‫و نظر دیوان کل محاسبات استان و تخصیص مبلغ ‪۱۴‬‬ ‫میلیارد تومان جهت خرید ادوات و تجهیزات درون‬ ‫شهری و مبادله و موافقت نامه با فرمانداری شهرستان‬ ‫‪ ،‬پیگیری و مکاتبات متعدد با امور مالیاتی شهرستان و‬ ‫استرداد مالیات بر ارزش افزوده سال های ‪ ۱۳۸۷‬الی‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و رسیدگی به این موضوع از جمله مواردی است‬ ‫که شهرداری به جدیت پیگیری می کند تا شهری مطلوب‬ ‫برای شهروندان عزیز داشته باشیم ‪.‬‬ ‫در همین نشست خبری نیز اصحاب رسانه و خبرنگاران‬ ‫سواالتی در مورد مشکالت فاضالب شهری ‪ ،‬ترافیک‬ ‫و گره ترافیک شهری ‪ ،‬نصب المان در ورودی شهر و‬ ‫زیبا سازی شهر ‪ ،‬شفاف سازی روابط شهردار و شورای‬ ‫اسالمی شهر ‪ ،‬سرمایه گذاری در شهر و لزوم ایجاد بازار‬ ‫میوه و تره بار با نظارت شهرداری مطرح نمودند و شهردار‬ ‫و شورای شهر پاسخگوی این مسائل شدند ‪.‬‬ ‫مهندس کاشف نایب رئیس شورای اسالمی شهر با‬ ‫تبریک روز اصناف به تمامی اصناف شهر از اصحاب رسانه‬ ‫به جهت همکاری و تعامل با مدیریت شهری و انتشار‬ ‫اخبار صحیح و موثق تقدیر و تشکر نمود ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬یکی از موارد مهمی که موجب گردیده است‬ ‫تا نشست خبری و هم اندیشی با اصحاب رسانه توسط‬ ‫مدیریت شهری برگزار گردد تکلیفی است که این روزها‬ ‫بر گردن ما قرار گرفته است و ان تکلیف امید افزایی و‬ ‫نشاط انگیزی برای مردم است که الزمه ان ارائه خدمات‬ ‫مطلوب در همه جهات به مردم شریف می باشد ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در خصوص جهاد تبیین و تاکید مقام معظم‬ ‫رهبری(مدظله العالی) نیز نیاز است تا تمامی ما در کنار‬ ‫هم قرار گرفته و انچه را که امروز به عنوان گزارش‬ ‫عملکرد تشریح می گردد حاصل زحمات تک تک اعضای‬ ‫شورای اسالمی شهر ‪ ،‬تالش شهردار محترم و کلیه‬ ‫کارکنان شهرداری می باشد ‪.‬کاشف بیان کرد ‪ :‬یکی دیگر‬ ‫از موضوعاتی را که طی روزهای اخیر مطرح گردیده است‬ ‫و ما نیز موظف به انجام ان هستم ایجاد امید برای مردم از‬ ‫اینده می باشد و همانگونه که مقام معظم رهبری(مدظله‬ ‫العالی) می فرماید "هرکس مردم را از اینده نا امید‬ ‫کند برای دشمن دارد کار می کند چه بداند چه نداند‬ ‫" و توقع ما این است تا در مسیر پیش رو که اتفاقات‬ ‫بی بدیل و خوبی برای شهر رقم حواهد خورد اصحاب‬ ‫رسانه مدیریت شهری را همراهی نموده و اگر هم نکته و‬ ‫انتقادی بود شورای اسالمی شهر از نظرات کارشناسی و‬ ‫سازنده در عرصه های مختلف استفاده خواهد نمود ‪.‬‬ ‫سرکار خانم صالحی نیز در مورد پارلمان شهری و‬ ‫شهردار ساعی و از فعالیت های اتی سال و برنامه های‬ ‫پر بار شهرداری سخن گفت و اظهار امیدواری کرد که با‬ ‫مشارکت شهروندان و تالش شهردار و کارکنان شهرداری‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬محقق گردیده و برنامه های پیش‬ ‫بینی شده به صورت کامل اجرا گردد ‪.‬‬ ‫مهندس فیروز زارع رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در‬ ‫مورد طرح سوال از شهردار گفت ‪ :‬طبق ماده ‪ ۸۳‬قانون‬ ‫‪ ،‬طرح سوال حق شورا است ‪ ،‬دغدغه اعضای شورا انجام‬ ‫سریع امور شهر است و با کند شدن این روند شورا طرح‬ ‫سوال می کند و پس از این هم ممکن است انجام شود‬ ‫و دلیلی برای رفتن شهردار نیست ‪ .‬در این دوره از شورا‬ ‫کار زیادی انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد لیکن‬ ‫شورا در زمینه اجرای امور مواردی را مدنظر دارد که‬ ‫اصالح این موارد را در قالب طرح سوال مطرح می نماید‬ ‫و یکی از موارد طرح سوال سکونت شهردار بوده است ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬با توجه به اهمیت سکونت شهردار در شهر‬ ‫برای حضور در مواقع بحران و دغدغه مندی اعضای شورا‬ ‫‪ ،‬این موضوع با سکونت ایشان مرتفع گردید و پس از‬ ‫طرح سوال و در جلسات تخصصی با شهردار محترم مقرر‬ ‫شد تا در فرصت تعیین شده اصالحات امور نیز صورت‬ ‫پذیرد ‪.‬وی گفت ‪ :‬مشکالت نا محدود و اعتبارات محدود‬ ‫است و برای مرتفع شدن مشکالت و حل مشکالت مردم‬ ‫و عملی شدن وعده ها از وظایف ماست و ما موظف به‬ ‫خدمات دهی به تمامی محالت شهر می باشیم ‪.‬‬ ‫مهندس فالحتکار رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک‬ ‫شورای اسالمی شهر اذعان داشت ‪ :‬ذات اصلی شهرداری‬ ‫بر اساس شهرسازی است و کارهای دیگر شهرداری در‬ ‫زمینه های فرهنگی و‪ ...‬در کنار شهرسازی می باشد ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬درامد اصلی شهرداری در ‪ ۷‬بند در بحث‬ ‫بودجه ‪ ،‬از قسمت شهرسازی است به این صورت که در‬ ‫قسمت های عمده شهر مجوز صادر شده و بابت اخذ جواز‬ ‫بر اساس مقررات قانونی ‪ ،‬درامد حاصل شود‪ .‬مدیریت‬ ‫برای منابع شهرداری توسط شهرداری و شورای شهر در‬ ‫قالب برنامه و بودجه مطرح و مصوب می گردد‪.‬‬ ‫فالحتکار در رابطه با نقاط ضعف شهر و در مورد المان‬ ‫های ورودی شهر نیز اظهار داشت ‪ :‬ورودی و خروجی‬ ‫شهر هشتگرد از سمت غرب از میدان امام حسین(ع) ‪،‬‬ ‫از سمت شرق میدان ینگی امام ‪ ،‬از سمت اتوبان میدان‬ ‫صنعت و از ضلع غربی اتوبان میدان شهیدان نژاد فالح‬ ‫است و با توجه به اینکه شهر ما یک شهر خطی است باید‬ ‫ن موضوع نگاه کرد ‪ .‬همچنین‬ ‫کارشناسانه و با دقت به ای ‬ ‫وی گفت ‪ :‬بزرگترین معضل شهر ما ترافیک است و در‬ ‫ساعات مختلف با توجه به ترافیک کال شهر قفل می شود‬ ‫و برای ماشین های امداد رسان ایجاد مشکل می کند و‬ ‫ما باید برای این موضوع طرح جامع ترافیکی داشته باشیم‬ ‫‪ ،‬طرحی که در دوره ها و سنوات گذشته اصال انجام‬ ‫نشده و فقط به صورت یک طرح تفصیلی ارائه شده بود ‪.‬‬ ‫فالحتکار در مورد بودجه طرح جامع ترافیکی که در سال‬ ‫های قبل اجرایی نشده و انجام مشکالت طرح ترافیک‬ ‫توضیح داد ‪.‬در پایان این مراسم با اهدا لوح از زحمات‬ ‫اصحاب رسانه تجلیل گردید ‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1716

روزنامه سپهرایرانیان 1716

شماره : 1716
تاریخ : 1402/09/15
روزنامه سپهرایرانیان 1715

روزنامه سپهرایرانیان 1715

شماره : 1715
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سپهرایرانیان 1714

روزنامه سپهرایرانیان 1714

شماره : 1714
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سپهرایرانیان 1713

روزنامه سپهرایرانیان 1713

شماره : 1713
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سپهرایرانیان 1712

روزنامه سپهرایرانیان 1712

شماره : 1712
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سپهرایرانیان 1711

روزنامه سپهرایرانیان 1711

شماره : 1711
تاریخ : 1402/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!