روزنامه سپهرایرانیان شماره 1152 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1152

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1152

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1152

‫بیست و پنجمین‬ ‫محموله واکسن‬ ‫کرونا تحویل وزارت‬ ‫بهداشت شد‬ ‫وزیر کشور خبر داد‬ ‫فعالیت اصناف از ابتدای ابان منوط به تزریق واکسن‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫ت و پنجمین محموله واکسن کرونا که توسط جمعیت هالل احمر وارد کشور شده است‪،‬‬ ‫بیس ‬ ‫صبح سه شنبه ‪ ۲۰‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کریم همتی رئیس جمعیت هالل احمر‪ ،‬با اشاره به ورود ‪ ۶‬میلیون دوز واکسن کرونا به کشور‪ ،‬گفت‪ :‬دومین‬ ‫محموله ‪ ۶‬میلیون دوز واکسن کرونا در این هفته وارد کشور شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬جمعیت هالل احمر از ارد‬ ‫یبهشت ‪ ۱۴۰۰‬تاکنون ‪ ۶۴‬میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار دوز واکسن وارد کرده است که با احتساب وارد ات یک محموله‬ ‫دیگر که روز پنج شنبه ‪ ۲۲‬مهر ‪۱۴۰۰‬و ارد خواهد شد‪ ،‬این میزان به ‪ ۷۰‬میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار دوز می رسد‪.‬‬ ‫انریکه مورا‬ ‫به تهران می اید‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار معلول‬ ‫«خانه» ندارند‬ ‫سامانه های «مرصاد ‪ »۱۶‬و «طبس»‬ ‫اهداف خود را منهدم کردند‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی چهارشنبه ‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت مصرف انرژی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رفع مشکل کندی اینترنت‬ ‫تا یک ماه اینده‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۱۲۶‬هزار میلیارد تومان یارانه‬ ‫به واردکنندگان پرداخت شد‬ ‫‪6‬‬ ‫مقررات سفر از ایران‬ ‫به انگلستان اعالم شد‬ ‫‪13 october 2021‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫توجه‪ :‬اعالم امادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی(توکن)‬ ‫و از طریق سامانه ستاد به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م ‪00 / 0205 /‬مربوط به مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه ‪ 34‬کوپال‬ ‫الف‪ -‬شرح مختصر خدمات‬ ‫انجام عملیات تخریب ‪،‬عملیات خاکی ‪،‬عملیات بنایی با سنگ‪،‬اندود و بندکشی‪،‬قالب بندی وچوب بست ‪ ،‬کارهای فوالدی ‪ ،‬بتن ریزی ‪،‬‬ ‫زیراساس‪ ،‬اساس و باالست‪،‬نصب عالئم و تجهیزات ایمنی ‪،‬مرمت محوطه چاه ‪ ،‬مرمت سلر ‪ ،‬مرمت گودال ابگل ‪ ،‬مرمت گودال سوخت‬ ‫‪ ،‬ژئوممبراین ‪،‬احداث ابرو و پل بتنی در طول مسیر و جاده دسترسی مد نظر می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬محل اجرای خدمات و مدت انجام کار‬ ‫محل اجرای خدمات در ‪ 50‬کیلومتری اهوازو مدت انجام ان ‪2‬مـاه می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬براورد کارفرما‬ ‫براورد کارفرما جهت انجام خدمات ‪22,068,224,142 / -‬ریال وتعدیل پذیر می باشد‬ ‫د‪-‬شرایط مناقصه گران متقاضی‬ ‫ داشتن ظرفیت ازاد(تعدادی و ریالی) در رشته مربوطه‬‫ مناقصه گران دارای حداقل پایه ‪ 5‬گرایش راه و ترابری‬‫ در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر‪،‬الویت با شرکت های بومی استانی می باشد‪.‬‬‫داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ -‬توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به‬‫مبلغ ‪1,103,411,207 / -‬ریال که بایستی به یکی از دو صورت زیر ارائه گردد ‪:‬‬ ‫الف‪ :‬ارائـه رسیـد وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریـز مبلـغ فـوق الـذکربه شماره حساب‬ ‫‪ IR940100004001111604022067‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی جمهوری اسالمی ایران ‪ -‬اهوازکد ‪0‬‬ ‫حساب ‪ -‬بنام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫ب‪ :‬ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت (‪90‬روز) معتبر بوده وپس از ان نیز با اعالم کارفرما‬ ‫برای مدت (‪ 90‬روز) دیگر قابل تمدید باشد‪.‬‬ ‫ ( ‪ %5‬مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن ) بعنوان تضمین انجام تعهدات می باشد)‬‫مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق سامانه الزم است بصورت‬ ‫حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز‪ ،‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان طرحهای راه‬ ‫و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و تضمین را تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫هـ‪-‬محل و مهلت دریافت مدارک مناقصه گران‬ ‫از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت بهعمل میاید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت اسناد و اعالم امادگی از طریق‬ ‫سامانه ستاد و به نشانی ‪ www.setadIran.ir‬مراجعه نمایند تا ارزیابیهای الزم وفق اییننامه اجرایی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری‬ ‫مناقصات(ارزیابی ساده)بر روی مدارک ارسالی مناقصه گران بهعمل اید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهلت اعالم امادگی‪ :‬بصورت الکترونیکی (غیر حضوری و) از ساعت ‪ 8:00‬تاریخ ‪1400 / 07 / 21‬لغایت ساعت ‪ 19:00‬تاریخ ‪1400 / 08 / 01‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ خرید اسناد و شماره حساب‪ :‬واریز مبـلغ ‪4,046,000‬ریال از طریق درگاه موجود در سامانه به نشانی ‪www.setadIran.ir‬‬ ‫محل‪ ،‬زمان تحویل و گشایش پیشنهادها‬ ‫متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت‪ 14:00‬روز یکشنبه مورخ ‪1400 / 08 / 16‬به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‬ ‫دوشنبه مورخ ‪ 1400 / 08 / 17‬گشایش و قرائت خواهد شد و حضور‬ ‫ستاد تسلیم نمایند‪ .‬ضمن َا پیشنهادات در ساعت ‪ 08:00‬روز‬ ‫نماینده مناقصه گران با معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است‪.‬‬ ‫همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار در سامانه تا ساعت ‪ 14:00‬روز‬ ‫یکشنبه مورخ‪1400 / 08 / 16‬اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در ادرس‪:‬‬ ‫اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسالم مجتمع تندگویان‪ ،‬واقع در روبروی بلوک دو‪ ،‬ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل الزم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪ :‬حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها‪ ،‬اگهی تاسیس‪ ،‬اخرین تغییرات ثبتی و هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط‬ ‫بودن شرکت مطابق با مفاد اگهی الزامی می باشد‪ .‬شناسه اگهی ‪1204753 :‬‬ ‫***********************************‬ ‫امور حقوقی و قراردادها ‪ -‬شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫‪WWW.NISOC.IRhttp: / / iets.mporg.ir‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شهرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسالمی شهر پروژه مندرج در جدول ذیل‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫رتبه الزم‬ ‫نحوه پرداخت‬ ‫ق رارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫مرمت ‪ ،‬بهسازی وبهبود مع ابر‬ ‫منطقه کم برخوردار اوقافی‬ ‫وحیدراباد ‪ -‬منطقه هفت ‪-‬‬ ‫تاسقفاعتبار‬ ‫‪8 / 000 / 000 / 000‬‬ ‫‪400 / 000 / 000‬‬ ‫‪ 5‬ابنیه یا ‪ 5‬راه وت رابری‬ ‫نقدی‬ ‫‪ - 1‬سپرده شرکت در مناقصه به یکی از روشهای ذیل ارائه گردد‪ .‬ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ‬ ‫فوق که به مدت ‪ 90‬روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب‬ ‫‪ 7007869448623‬بانک شهر‪.‬‬ ‫‪ - 2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ - 4‬مبلغ ‪ 1 / 000 / 000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر‬ ‫شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 5‬متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار اگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور پیمانها واقع‬ ‫درکرج‪ -‬میدان توحید‪ -‬بلوار بالل ‪-‬شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 6‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقب ًا عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ - 7‬الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه وارائه تاییدیه صالحیت درسایت‬ ‫‪ - sajar.mporg.ir‬معرفی نا مه ممهور به مهر و امضای مدیر عامل ‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات‬ ‫اعضای شرکت ‪ ،‬کد اقتصادی وگواهینامه صالحیت ایمنی معتبریا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام الزامی‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 8‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرمها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل‬ ‫و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ - 9‬پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا (الف – ب ‪ -‬ج) الک و ممهور به مهر شرکت شده و پس‬ ‫از الصاق هولوگرام بر روی پاکت (ج )تا پایان وقت اداری روزسه شنبه مورخ ‪1400 / 8 / 4‬به ادرس‬ ‫کرج‪-‬میدان توحید – بلوار بالل دبیرخانه شهرداری کرج واقع درطبقه اول تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪ - 10‬پیشنهادات رسیده در روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400 / 8 / 5‬در کمیسیون عالی معامالت شهرداری کرج‬ ‫مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده مناقصه اعالم خواهد شد‬ ‫‪ - 11‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026 -35892418 - 35892398‬تماس‬ ‫و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید ‪085 /‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمانها ‪ -‬شهرداری کرج‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫استان ها‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫جهان در تحقق اهداف مرتبط با انتشار گازهای گلخانه ای سرعت بگیرد‬ ‫رئیس اجالس تغییرات اب وهوایی سازمان ملل متحد (‪ )COP۲۶‬می گوید‪ :‬جهان باید در تحقق اهداف‬ ‫مربوط به انتشار گازهای گلخانه ای سرعت بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس اجالس اقلیمی سازمان ملل متحد قرار است در این نشست به رهبران جهان تاکید‬ ‫کند که به وعده های خود مبنی بر محدود کردن افزایش دمای زمین به ‪ ۱.۵‬درجه سانتیگراد عمل نمایند‪.‬‬ ‫قرار است "الوک شارما" امروز در پایتخت فرانسه سخنرانی کند و از کشورها درخواست کند که به تعهدات‬ ‫خود در توافقنامه پاریس که شش سال قبل به امضا رسیده پایبند باشند‪ .‬در این توافقنامه بیشتر کشورها‬ ‫متعهد شده اند افزایش دما را تا ‪ ۱.۵‬درجه سانتیگراد حفظ کنند‪.‬‬ ‫همچنین الزم است کشورها برنامه هایی را برای کاهش قابل توجه انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ‪۲۰۳۰‬‬ ‫و رساندن به رقم صفر تا سال ‪ ۲۰۵۰‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫رئیس اجالس اقلیمی سازمان ملل متحد به دنبال ان است تا توافقاتی در زمینه کاهش مصرف زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬ارتقای خودروهای برقی‪ ،‬حفاظت از درختان و کاهش انتشار گاز متان بدست اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از اسکای نیوز‪ ،‬او همچنین بر این موضوع تاکید خواهد کرد که کشورها باید ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر در سال برای کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای‬ ‫تخصیص دهند و همچنین تعهدات مالی جدیدی برای کمک به کشورهای اسیب پذیر در مقابله با تغییرات‬ ‫اب و هوایی در نظر گیرند‪.‬‬ ‫الجزیره‪ :‬انریکه مورا به تهران می اید‬ ‫معرفی اثار راه یافته به بخش مسابقه‬ ‫بین الملل جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‬ ‫علیرضانیاکان ‪ -‬عناوین فیلم های‬ ‫راه یافته به بخش مسابقه بین الملل‬ ‫سی وهشتمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم کوتاه تهران اعالم شد بر اساس‬ ‫اعالم امور بین الملل این رویداد‬ ‫سینمای ایران‪ ،‬فیلم های راه یافته به‬ ‫مسابقه بین الملل معرفی شدند‪.‬‬ ‫اسامی این اثار به شرح زیر معرفی‬ ‫می شوند‪:‬‬ ‫‪« .1‬یک سیرک کوچک» به کارگردانی یوشیرو اوساکا از کامبوج‪/‬داستانی‬ ‫‪« .2‬تنهایی اب را می خواباند‪ ،‬یخ زده بیدار می شود» به کارگردانی سوفیا‬ ‫پترسن از ارژانتین‪/‬تجربی‬ ‫‪« .3‬انیما انیمه انیمام» کار گروهی از اسپانیا‪ /‬مستند‬ ‫‪« .4‬تا اخرین قطره» به کارگردانی سیمون شلنمن از المان‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .5‬حفره سیاه» به کارگردانی تریستان ایمون از سوییس‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .6‬برانکا» به کارگردانی اکوس کی کوواچ از مجارستان‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .7‬مدفون در حیاط پشتی» به کارگردانی دیه گو باوئر از برزیل‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .8‬بازی کودکان» به کارگردانی لیزا هاشتهتل از اتریش‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .9‬اسمان صاف» به کارگردانی اندری زاموسکوونی و ایگور تسوی از روسیه‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .10‬بارگاه پادشاه» به کارگردانی برناردو راپازوت و افونسو راپازوت از‬ ‫پرتغال‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .11‬روز‪ ،‬ورای روزمرگی است» به کارگردانی دامیان کوکور از لهستان‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .12‬دالیا» به کارگردانی برسی اوالسون از ایسلند‪/‬داستانی‬ ‫‪« .13‬دوئل» به کارگردانی والد کوزلوف از امریکا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .14‬پوست» به کارگردانی ساموئل و سیلوین مانی از سوییس‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .15‬او» به کارگردانی وائل عصاف از لبنان‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .16‬درک از طریق المسه» به کارگردانی داگ رولند از امریکا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .17‬بی نقص» به کارگردانی ناتان فرانک از فرانسه‪/‬داستانی‬ ‫‪« .18‬دوست» به کارگردانی اندری سوتلوف از بالروس‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .19‬تجدید سوخت» کار گروهی از کانادا‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .20‬اشیانه» به کارگردانی سیری هالکو از فنالند‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .21‬تعیین هویت» به کارگردانی ژان فرانسوا کامینز از فرانسه‪ /‬تجربی‬ ‫‪« .22‬داستان مادر ایگور درباره یک خانه قدیمی‪ ،‬کاغذها و عکس ها» به‬ ‫کارگردانی داریا کوپیچ از لهستان‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .23‬خداحافظی غیرممکن است» به کارگردانی یوالندا سنتنو از اسپانیا‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .24‬دعوت» به کارگردانی جوورد مارتنز از هلند‪/‬پویانمایی‬ ‫‪« .25‬کار المانی خوب» به کارگردانی جانیس الکساندر کیفر از المان‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .26‬اخرین روز مازلو» به کارگردانی لوران پایلو از فرانسه‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .27‬بیدار کردن حشرات» به کارگردانی استفانی النسک و فرانسوا لروی‬ ‫از فرانسه‪/‬پویانمایی‬ ‫‪« .28‬سرزمینی که باال و پایین می رود» به کارگردانی مونا پننان از فنالند‪/‬‬ ‫مستند‬ ‫‪« .29‬موی مامان» به کارگردانی لکسی اوستگنیف از روسیه‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .30‬پول» به کارگردانی ارتور بی سنرا و ساویو الیت از برزیل‪ /‬تجربی‬ ‫‪ .31‬شادی موتورسوار در لباس او نمی گنجد» به کارگردانی گابریل هررا از‬ ‫مکزیک‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .32‬قاچاقچی مواد» به کارگردانی ماریانو بنایون و کارلوس بالسیرو از‬ ‫اسپانیا‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .33‬یک روز» به کارگردانی جیانگ جین از چین‪ /‬مستند‬ ‫‪« .34‬بدون جوهر» به کارگردانی ادام توتونگی و اندی اورتیز از امریکا‪/‬‬ ‫پویانمایی‬ ‫‪« .35‬شب های نانتونگ» به کارگردانی اما کیان خو و لئوپولد دیولف از‬ ‫فرانسه‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .36‬چائو ئر» به کارگردانی به کارگردانی لی شیسیان از چین‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .37‬تالش برای زندگی» کار گروهی از تایوان‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .38‬کهکشان» به کارگردانی کارلوس سگوندو از برزیل‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .39‬تایتان» به کارگردانی والری کارنو از بلژیک‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .40‬اوازهایی از سرزمینی بسیار دور» به کارگردانی توهینابها مجومدار از‬ ‫هند‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .41‬یقه های اهار خورده» به کارگردانی دانیل رودریگز ریسکو از پرو‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .42‬به رود قدم بگذار» به کارگردانی ما ویجیا از چین‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .43‬تابستان ان سال‪ ،‬در خانه ماندیم» به کارگردانی نوئلیا ار‪.‬دزا از اسپانیا‪/‬‬ ‫داستانی‬ ‫‪« .44‬اپارتمان» به کارگردانی رافائل فریدمن از فرانسه‪ /‬مستند‬ ‫‪« .45‬مرزبان» به کارگردانی اسون گیلنیک از المان‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .46‬ترس» به کارگردانی پاولینا کارلوچی اسفورزا از لهستان‪ /‬مستند‬ ‫‪« .47‬بازی» کار گروهی از کنیا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .48‬نگهبان» به کارگردانی هکتور فرناندز کاچون از اسپانیا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .49‬موگایی» به کارگردانی جان بل از استرالیا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .50‬حشره ای درون من است» کار گروهی از هند‪/‬پویانمایی‬ ‫‪« .51‬روزهای یکشنبه به طرز عجیبی جریان می یابند» به کارگردانی ژیزل‬ ‫لین از سنگاپور‪/‬داستانی‬ ‫‪« .52‬عمو» به کارگردانی خوان مدینه از مکزیک‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .53‬ذره ای از بهشت» به کارگردانی اندره چیچکی از لهستان‪ /‬مستند‬ ‫‪« .54‬جنوب ارمان شهر» به کارگردانی لئوناردو اوهارا و فرانکی واکر از برزیل‪/‬‬ ‫تجربی‬ ‫‪« .55‬راه رفتن با پادشاهان» به کارگردانی گیوم سنز از بلژیک‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .56‬سوت» به کارگردانی اگی کاراکورت از ترکیه‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .57‬تو کیوی نیستی» به کارگردانی ماریا ساولوا از استونی‪ /‬پویانمایی‬ ‫‪« .58‬یک تولد» به کارگردانی فیلیپ ارسنو از کانادا‪ /‬داستانی‬ ‫‪« .59‬عیاشی افراطی پالستیکی» به کارگردانی پل بوش از دانمارک‪/‬‬ ‫پویانمایی‬ ‫سی وهشتمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران ‪ ۲۷‬مهر تا ‪ ۲‬ابان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار می شود‪ .‬این رویداد برای اولین بار در تاریخ‬ ‫سینمای ایران واجد شرایط تایید اکادمی اسکار شناخته و معرفی شده است‪.‬‬ ‫شبکه الجزیره اعالم کرد که معاون‬ ‫مسئول سیاست خارجی اتحادیه‬ ‫اروپا به ایران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬شبکه الجزیره اعالم‬ ‫کرد که انریکه مورا ‪ ،‬معاون مسئول‬ ‫سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‬ ‫منظور ارتباط با دولت جدید ایران این‬ ‫هفته به تهران سفر خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین یک مسئول عالی رتبه‬ ‫اروپایی به این شبکه قطری گفته است‬ ‫که موعد مشخصی برای ازسرگیری‬ ‫مذاکرات وین درخصوص توافق هسته‬ ‫ای با ایران هنوز درنظر گرفته نشده‬ ‫است و دولت جدید ایران درحال‬ ‫ارزیابی مسیر مذاکرات است‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنشان کرد که‬ ‫تهران به طور علنی برای بازگشت‬ ‫به مذاکرات وین اعالم امادگی کرده‬ ‫است اما سقف زمانی مشخصی تعیین‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد‬ ‫فعالیت اصناف از ابتدای ابان منوط به تزریق واکسن‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد‪ :‬فعالیت اصناف‬ ‫به ویژه اصنافی که با مواد غذایی سر‬ ‫و کار دارند از ابتدای ابان ماه منوط به‬ ‫دریافت واکسن است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد وحیدی در پایان‬ ‫جلسه قرارگاه ستاد ملی مقابله با کرونا در‬ ‫تشریح مصوبات و موضوعات مورد بررسی‬ ‫در این جلسه گفت‪ :‬در این جلسه رفع‬ ‫محدودیت های هوشمند مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬به این شکل که چگونه هوشمند‬ ‫محدودیت ها را رفع کنیم‪ .‬نرم افزار و‬ ‫پلتفرمی که از قبل تهیه شده بود در چند‬ ‫استان به صورت ازمایشی اجرا شد که‬ ‫این موارد مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در مورد مراکزی که باید به این‬ ‫پلتفرم متصل می شدند بحث شد چرا که‬ ‫وقفه ای در این حوزه ایجاد شده بود و مقرر‬ ‫شد این کار هر چه زودتر انجام و مراکز‬ ‫مرتبط به این پلتفرم متصل شوند تا زمینه‬ ‫تعمیم ان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش دیگری از این جلسه‬ ‫در مورد فعالیت اصناف و ادارات بحث و‬ ‫گفت وگو شد‪ ،‬اصنافی که با مواد غذایی‬ ‫سر و کار دارند فعالیت انها منوط به زدن‬ ‫واکسن خواهد شد که این کار نیز به دقت‬ ‫مورد نظارت قرار خواهد گرفت‪ .‬مقرر شد‬ ‫وزارت بهداشت اسامی سه میلیون نفر از‬ ‫شش میلیون نفر اصنافی که واکسن تزریق‬ ‫کرده اند را در اختیار قرار دهد تا با تبادل این‬ ‫اسامی برای افرادی که واکسن به انها تزریق‬ ‫شده است امکان فعالیت در محل کار فراهم‬ ‫شود‪ .‬فعال اخر مهر ماه برای اجرای این طرح‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬از همه اصناف درخواست‬ ‫می شود که اگر تا به حال واکسن نزده اند‬ ‫نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند‪.‬‬ ‫وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود با تاکید بر اینکه وزارت بهداشت‬ ‫امادگی دارد تا روزانه به سه میلیون نفر‬ ‫واکسن تزریق کند‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۵۱‬یا ‪۵۲‬‬ ‫درصد از اصناف تا کنون واکسن دریافت‬ ‫کرده اند که این رقم کم است و باید همه‬ ‫با اجرای پروژه خط چهارمداره غرب رشت ‪ -‬انزلی ‪ -‬پره سر‪:‬‬ ‫مشکل حبس تولید نیروگاه پره سر‬ ‫برطرف خواهد شد‬ ‫پیش بینی می شود پروژه خط چهارمداره غرب رشت ‪ -‬انزلی ‪ -‬پره سر‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه ریزی های انجام یافته و در صورت تامین به هنگام نقدینگی مورد نیاز در‬ ‫سال‪ 1401‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫«بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬عملیات‬ ‫احداث پروژه خط چهارمداره مختلط ‪ 230‬و ‪ 63‬کیلوولت غرب رشت ‪ -‬انزلی‬ ‫ پره سر که با هدف انتقال بخشی از تولید نیروگاه پره سر به شبکه سراسری و‬‫کمک به حذف حبس تولید نیروگاه موصوف‪ ،‬همچنین افزایش پایداری شبکه‬ ‫انتقال استان و تکمیل رینگ ‪ 230‬کیلوولت شبکه برق استان گیالن از سال‬ ‫‪ 1390‬شروع شده بود در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه که با پیشرفت فیزیکی ‪ 54‬درصد در حال اجرا بوده‪ ،‬پیش‬ ‫بینی می شود طبق برنامه ریزی های انجام یافته و در صورت تامین به هنگام‬ ‫نقدینگی مورد نیاز در سال‪ 1401‬به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫داراب زاده گفت‪ :‬شرکت های مازو‪ ،‬همراه افق ‪ ،‬پیمان غرب و هشتپربتن به‬ ‫عنوان پیمانکار احداث فونداسیون ها مشغول به فعالیت بوده اند و شرکت قدس‬ ‫نیرو به عنوان مشاور پروژه مسئولیت خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی پروژه‬ ‫را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬طول این خط ‪ 58‬کیلومتر می‬ ‫باشد و دارای ‪ 177‬دستگاه فونداسیون می باشد‪ .‬از جمله نقاط مثبت این پروژه‬ ‫می توان به اجرای طرح تغییر مسیر خط اشاره کرد که موجب شد ممانعت های‬ ‫حقوقی در مرحله احداث فونداسیون تا حدی حذف شود‪ .‬همچنین با اجرای این‬ ‫پروژه مشکل حبس تولید نیروگاه پره سر حل خواهد شد و تولید این نیروگاه‬ ‫وارد شبکه سراسری برق خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که اجرای فونداسیون خطوط انتقال و فوق توزیع نیرو در‬ ‫استان گیالن به دلیل شرایط جوی در فصول پاییز و زمستان‪ ،‬وجود زمین های‬ ‫با مقاومت باربری ضعیف‪ ،‬انجام عملیات کشاورزی در زمین های شالیزاری‬ ‫خصوصا در فصول بهار و تابستان و ‪ ...‬با چالش های فراوان و فلج کننده روبه رو‬ ‫می باشد که این موضوع باعث طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها و حتی گاها‬ ‫توقف کامل پروژه می شود‪ .‬افزایش نامتعارف قیمت های فلزات و ارز در سال‬ ‫های گذشته و همچنین نوسانات شدید قیمت ها در این سال ها‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫مواد اولیه و به تبع ان تجهیزات مصرفی عدم وجود جبهه کاری کافی به علت‬ ‫معارضین و ممانعت های فراوان حقوقی و همچنین وجود زمین های با مقاومت‬ ‫باربری ضعیف حاشیه مرداب و مخصوصا عدم تا مین نقدینگی به هنگام روند‬ ‫اجرای پروژه را با کندی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫تداوم روند پایدار سازی شبکه های توزیع برق در‬ ‫مناطق کم برخوردار استان گیالن‬ ‫دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گیالن در ادامه تالش ها برای پایدارسازی شبکه های توزیع برق استان‬ ‫از تبدیل ‪ 1200‬متر شبکه مسی فرسوده به کابل خودنگهدار در روستای‬ ‫بیجار پس بخش سنگر از توابع شهرستان رشت خبر دادطی ایینی با حضور‬ ‫جمعی از مسئولین استان و شرکت توزیع نیروی برق گیالن طرح جهادی‬ ‫تبدیل شبکه فرسوده سیمی به کابل خودنگهدار در روستای بیجار پس بخش‬ ‫سنگر از توابع شهرستان رشت اجراء شد‪.‬دکتر محمد اسماعیل هنرمند مدیر‬ ‫عامل توزیع نیروی برق گیالن در این ایین گفت‪ :‬در ادامه تالش ها برای‬ ‫پایدارسازی شبکه های توزیع برق استان‪ 1200 ،‬متر شبکه مسی فرسوده در‬ ‫روستای بیجار پس بخش سنگر با اعتباری معادل ‪ 180‬میلیون ریال به کابل‬ ‫خودنگهدار تبدیل شد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در اجرای این طرح ‪ 15‬نفر از‬ ‫همکاران‪ 4 ،‬اکیپ عملیاتی با ‪ 5‬خودروی سبک و سنگین معادل ‪ 60‬نفر به‬ ‫فعالیت پرداختند‪.‬وی افزود‪ :‬از اغاز سال گذشته به منظور پایداری شبکه و‬ ‫تامین انرژی برق مشترکین در سطح استان گیالن طرح جهادی تبدیل شبکه‬ ‫فرسوده مسی به کابل خودنگهدار در حال اجرا می باشد‪.‬هنرمند اظهار داشت‪:‬‬ ‫درفاز اول اجرای این طرح ‪ 1000‬کیلومتر شبکه فرسوده با صرف هزینه‬ ‫‪120‬میلیارد تومان به کابل خود نگهدار مجهز شد و در فاز دوم نیز ‪1000‬‬ ‫کیلومتر دیگر با اعتبار‪ 150‬میلیارد تومان در گیالن اغاز شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است در این مراسم مهندس حسینی فر مدیر امور سنگر و جمعی‬ ‫دیگر از مسئولین این شهرستان حضور داشتند‪.‬‬ ‫انها بطور کامل واکسن دریافت کنند‪ .‬سه‬ ‫میلیون نفر از اصناف باقیمانده اند که باید‬ ‫نسبت به تزریق واکسن اقدام کنند‪ .‬با توجه‬ ‫به ظرفیت وزارت بهداشت و فرصت ‪۱۱‬‬ ‫روزه تا پایان مهر ماه امکان انجام این کار‬ ‫وجود دارد‪.‬وی در خصوص تزریق واکسن‬ ‫دانش اموزان نیز گفت‪ :‬تزریق واکسن دانش‬ ‫اموزان متوسطه سطح یک و دو در حال‬ ‫انجام است و بازگشایی مدارس برای این‬ ‫مقطع انجام خواهد شد‪ ،‬در حال حاضر نیز‬ ‫‪ ۵۷۰‬پایگاه برای واکسن دانش اموزان برپا‬ ‫شده تا کار اموزشی انها به خوبی اغاز شود‪.‬‬ ‫وحیدی بررسی اثربخشی واکسن ها را‬ ‫یکی دیگر از موارد مورد بحث در این‬ ‫جلسه خواند و افزود‪ :‬واکسن های داخلی‬ ‫در ارزیابی ها اثربخشی خوب خود را نشان‬ ‫دادند و تمایل استفاده از انها در استان های‬ ‫مختلف نیز خوب بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫واکسن های وارداتی نیز خوشبختانه‬ ‫اثربخشی خوبی داشتند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬موضوع دیگری که در این‬ ‫جلسه مورد بررسی قرار گرفت لزوم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی بود متاسفانه رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی کاهش یافته و به‬ ‫حدود ‪ ۴۵‬درصد رسیده که این موضوع‬ ‫نگران کننده است و از سوی دیگر نگرانی‬ ‫از بروز پیک ششم وجود دارد‪ ،‬لذا همه‬ ‫مردم باید مراقبت کنند تا وارد پیک ششم‬ ‫نشویم‪ .‬اگر این مراقبت صورت نگیرد وارد‬ ‫پیک بعدی شده و با معضالت بسیاری مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫امکانات مناسب فراهم شده تا سایر افرادی‬ ‫که واکسن دریافت نکرده اند واکسینه شوند‪،‬‬ ‫البته رعایت پروتکل های بهداشتی باید به‬ ‫دقت مد نظر قرار گیرد‪ .‬برخی استان ها‬ ‫به تفکیک در این جلسه مورد بررسی قرار‬ ‫گرفتند تا استان هایی که با مشکل مواجه‬ ‫هستند به سرعت مشکالت انها رفع و‬ ‫مراقبت بیشتر توسط استانداران انجام شود‬ ‫البته سایر استان ها نیز باید مراقبت کنند تا‬ ‫دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫معاون ابخیزداری منابع طبیعی گیالن‪:‬‬ ‫نخستین پارک ابخیز گیالن احداث می شود‪/‬‬ ‫به تاخیر انداختن فرونشست با ابخیزداری‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫اســتان گیــالن و بــه نقــل از خبرگــزاری ایســنا‪ ،‬معــاون ابخیــزداری‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی گیــالن‪ ،‬از تکمیــل فــاز مطالعاتــی‬ ‫مقدماتــی احــداث پــارک ابخیــز در حوضــه ابخیــز جیرنــده واقــع‬ ‫در شهرســتان رودبــار تــا پایــان ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ایــن پارک هــا کنترل کننــده جریانــات ســیل ابی ســطح االرضی‬ ‫و تامین کننــده منابــع ابــی ســفره های اب زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫فریــور نقــوی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬بــا اشــاره بــه وجــود ‪52‬‬ ‫حوضــه ابخیــز در اســتان گیــالن‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬فراینــد طراحــی و‬ ‫اجــرای پارک هــای ابخیــز در دســتور کار دفتــر کنتــرل ســیالب‬ ‫و ابخوانــداری ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری قــرار دارد‪.‬‬ ‫وی از تکمیــل فــاز مطالعاتــی مقدماتــی احــداث پــارک ابخیــز‬ ‫در حوضــه ابخیــز جیرنــده واقــع در شهرســتان رودبــار تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری خبــر داد و تصریــح کــرد‪ :‬بــه دنبــال جــذب‬ ‫اعتبــارات الزم تــا پایــان ســال‪ ،‬بــه زودی شــاهد بهره بــرداری‬ ‫از نخســتین پــارک ابخیــز اســتان گیــالن خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫گیــالن‪ ،‬بــا بیــان اینکــه نیازمنــد تامیــن اعتبــار جهــت انجــام مطالعات‬ ‫در کل حوضه هــای ابخیــز اســتان هســتیم‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬شناســایی‬ ‫ظرفیــت اجــرای پارک هــای ابخیــز در شهرســتان های مختلــف در‬ ‫دســتور کار قــرار دارد و امادگــی داریــم در صورت تامیــن اعتبار الزم از‬ ‫ســوی شــهرداری های عالقمنــد‪ ،‬اقــدام بــه ارائــه هدایــت و پشــتیبانی‬ ‫فنــی و مهندســی بــرای احــداث پارک هــای ابخیــز شــهری کنیــم‪.‬‬ ‫نقــوی‪ ،‬پارک هــای ابخیــز را مناطقــی دانســت کــه بــه عنــوان معــرف‬ ‫می تواننــد نشــان دهنده توانمندی هــای یــک حوضــه ابخیــز بــا‬ ‫ســازه ها و فعالیت هــای مختلــف ابخیــزداری باشــند و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن پارک هــا کنترل کننــده جریانــات ســیل ابی ســطح االرضی‬ ‫و تامین کننــده منابــع ابــی ســفره های اب زیرزمینــی اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه پارک هــای ابخیــز می تواننــد جاذبــه گردشــگری‬ ‫و توریســتی ایجــاد کننــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ارزش هــای تفرجــی‪ ،‬زیســت محیطی‬ ‫و ســالمت محور پارک هــای ابخیــز نیــز قابــل مالحظــه اســت‪.‬‬ ‫معــاون ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی گیــالن‪ ،‬بــا اشــاره‬ ‫بــه نقــش ابخیــزداری در کاهــش مخاطــرات پدیــده فرونشســت‬ ‫زمیــن‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬فرونشســت ها بــه واســطه تخلیــه اب زیرزمینــی‬ ‫موجــود در مناطــق مختلــف رخ می دهنــد‪ ،‬یعنــی وقتــی برداشــت‬ ‫بیــش از میــزان جایگزینــی باشــد‪ ،‬فضــای فشــردگی بیشــتری‬ ‫بیــن ذرات خــاک ایجــاد می شــود و فرونشســت شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫وی راهــکار مقابلــه بــا فرونشســت زمیــن را جایگزینــی منابــع ابــی‬ ‫برداشــت شــده دانســت و اضافــه کــرد‪ :‬فعالیت هــای ابخیــزداری‬ ‫می توانــد رونــد خســارت ناشــی از پدیــده فرونشســت را بــه تاخیــر‬ ‫بیانــدازد یــا کنــد کنــد‪ ،‬امــا اگــر برداشــت بیــش از ظرفیــت منابــع‬ ‫ابــی وارد شــده بــه حوضــه ابخیــز باشــد‪ ،‬حتــی بــه شــرط اجــرای صد‬ ‫درصــدی ابخیــزداری نیــز نمی توانیــم جلــوی ایــن مخاطــره را بگیریم‪.‬‬ ‫نقــوی‪ ،‬بــا بیــان اینکــه اجــرای کامــل عملیات هــای ابخیــزداری‬ ‫در یــک حوضــه ابخیــز منجــر بــه جــذب تمــام منابــع ابــی و‬ ‫جلوگیــری از برون رفــت و هدررفــت اب اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫اگــر ظرفیــت مناســب برداشــت را رعایــت نکنیــم‪ ،‬دچــار بیــالن‬ ‫منفــی منابــع ابــی می شــویم لــذا میــزان برداشــت بایــد مدیریــت‬ ‫شــده و قابــل تامیــن بــرای ســفره های اب زیرزمینــی باشــد و در‬ ‫گام نخســت ظرفیــت جــذب را از طریــق ابخیــزداری بــاال ببریــم‬ ‫عدم دسترسی ‪۷۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد مبتالیان اختالالت‬ ‫روانی جهان به خدمات بهداشت روان‬ ‫عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به‬ ‫موضوع روز جهانی سالمت روان در سال ‪ ۲۰۲۱‬با عنوان «سالمت روان‬ ‫در جهانی نابرابر» و با بیان اینکه بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد از افراد مبتال به‬ ‫اختالالت روانی در کشورهای با درامدکم و متوسط نمی توانند به خدمات‬ ‫بهداشت روانی دسترسی داشته باشند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بسیاری از افراد مبتال به‬ ‫بیماری روانی همراه با خانواده و مراقبین خود دچار انگ و تبعیض می شوند‬ ‫و از این رو "انگ"‪" ،‬تبعیض" و "نابرابری" باید از این خدمات بر طرف شود‪.‬‬ ‫دکتر فریبرز درتاج در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه روز جهانی سالمت‬ ‫روان هر سال در ‪ ۱۰‬اکتبر‪ ،‬برای اموزش و افزایش اگاهی در مورد مسائل‬ ‫مربوط به سالمت روان گرامی داشته می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رئیس فدراسیون‬ ‫جهانی سالمت روان‪ ،‬موضوع روز جهانی سالمت روان ‪ ۲۰۲۱‬را «سالمت‬ ‫روان در جهانی نابرابر» اعالم کرده است‪ .‬این موضوع با رای جهانی از جمله‬ ‫اعضای فدراسیون جهانی سالمت روان یعنی ‪ WFMH‬و ذینفعان و حامیان‬ ‫این روز انتخاب شد‪ ،‬چراکه جهان به طور فزاینده ای "قطبی" و ثروتمندان‬ ‫بسیار ثروتمند شده اند و تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند هنوز‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬همچنین در سال ‪ ۲۰۲۰‬نیز نابرابری های ناشی از نژاد‬ ‫و قومیت‪ ،‬گرایش جنسی و هویت جنسیتی و عدم احترام به حقوق بشر‬ ‫در بسیاری از کشورها از جمله افرادی که دارای شرایط نامناسب بهداشت‬ ‫روانی هستند‪ ،‬مورد بحث قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد مبتالیان به اختالالت روانی در کشورهای با درامد کم و‬ ‫متوسط به خدمات بهداشت روان دسترسی ندارند‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی وجود نابرابری ها را بر سالمت‬ ‫روانی افراد موثر دانست و ادامه داد‪ :‬انتخاب این موضوع برای سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫نشان می دهد که دسترسی به خدمات بهداشت روانی نابرابر است‪ ،‬به طوری‬ ‫که بین ‪ ۷۵‬تا ‪ ۹۵‬درصد از افراد مبتال به اختالالت روانی در کشورهای با‬ ‫درامد کم و متوسط نمی توانند به خدمات بهداشت روانی دسترسی داشته‬ ‫باشند‪ .‬دراین زمینه کشورهای با درامد باال نیز خیلی اوضاع بهتری ندارند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری نامتناسب با بودجه کلی سالمت نیز به عمیق تر شدن‬ ‫شکاف درمان سالمت روان کمک می کند‪ .‬بسیاری از افراد مبتال به بیماری‬ ‫روانی‪ ،‬درمان مورد نیاز و مناسب خود را دریافت نمی کنند و همراه با‬ ‫خانواده و مراقبین خود همچنان دچار انگ و تبعیض می شوند‪ .‬شکاف بین‬ ‫«داشتن» و «نداشتن» روز به روز بیشتر می شود و نیازهای براورده نشده‬ ‫برای مراقبت از افرادی که دارای مشکل روانی هستند ادامه دارد‪.‬‬ ‫لزوم زدودن «انگ» و «تبعیض» از خدمات بهداشت روان‬ ‫رئیس انجمن روانشناسی تربیتی ایران با بیان اینکه شواهد نشان می دهد در‬ ‫کیفیت مراقبت ارائه شده به افرادی که دارای مشکل روانی هستند‪ ،‬نقص‬ ‫وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬انگ و تبعیض نه تنها بر سالمت جسمی و روانی افراد‬ ‫مبتال به بیماری روانی تاثیر می گذارد‪ ،‬بلکه بر فرصت های تحصیلی‪ ،‬درامد‬ ‫فعلی و اینده‪ ،‬اینده شغلی و بر خانواده و عزیزان انها نیز تاثیر گذار است و‬ ‫این نابرابری باید برطرف شود‪.‬‬ ‫توجه به «پیشگیری از خودکشی» در روز جهانی سالمت روان‬ ‫وی همچنین این را هم گفت که روز جهانی سالمت روان امسال عالوه بر‬ ‫موضوع «سالمت روان در جهانی نابرابر»‪ ،‬رویدادها و فعالیت هایی که در ‪۱۰‬‬ ‫سپتامبر (روز جهانی پیشگیری از خودکشی) اتفاق می افتد را مد نظر قرار‬ ‫داده است‪ ،‬چراکه بین شیوع اختالالت روانی و خودکشی همبستگی وجود‬ ‫دارد و این موضوع نگران کننده است‪ ،‬بر اساس گزارش ‪ ،WHO‬ساالنه‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند و‬ ‫هدف از این کار این است که در ‪ ۱۰‬اکتبر‪ ،‬هر یک از افراد با اگاهی یافتن از‬ ‫مقیاس خودکشی در سراسر جهان و نقشی که می توانند در ان ایفا کنند‪،‬‬ ‫پیشگیری و جلوگیری از خودکشی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫به گفته درتاج‪ ،‬روز جهانی بهداشت روان امسال به دلیل پاندمی کووید ‪۱۹‬‬ ‫توجه بیشتری را به خود جلب کرده است‪.‬‬ ‫این استاد روانشناسی معتقد است که همه گیری کووید ‪ ۱۹‬اثرات نابرابری بر‬ ‫پیامدهای سالمتی را بیشتر برجسته کرده و هیچ کشوری هرچند ثروتمند‬ ‫برای این امر امادگی کامل نداشته است‪.‬‬ ‫عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫همه گیری کووید ‪ ۱۹‬تمام افراد در هر رده سنی را از طریق عفونت و‬ ‫بیماری که گاهی منجر به مرگ می شود‪ ،‬تاثیر اقتصادی‪ ،‬از دست دادن‬ ‫شغل‪ ،‬عدم امنیت شغلی و از طریق فاصله فیزیکی که می تواند منجر به‬ ‫انزوای اجتماعی شود و غیره تحت تاثیر قرار داده و خواهد داد‪ .‬موضوع‬ ‫«سالمت روان در جهانی نا برابر» تاکید می کند در دنیایی که هنوز برای‬ ‫مبارزه با کرونا تالش می کند؛ نیاز به تمرکز بر سالمت فراتر از وضعیت‬ ‫جسمانی است‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬پاندمی کووید ‪ ،۱۹‬نابرابری هایی از جمله ایجاد‬ ‫اسیب بیشتر به سالمت روان‪ ،‬افزایش اختالالت روانی و اختالل در خدمات‬ ‫بهداشت روانی را افزایش داده بنابراین ضروری است که فورا در این راستا‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬کمپین روز جهانی بهداشت روان ‪ ۲۰۲۱‬با عنوان «سالمت روان‬ ‫در جهانی نابرابر» به ما این امکان را می دهد تا بر مسائلی تمرکز کنیم که‬ ‫هر چه سریع تر نابرابری سالمت روان را در سطح جهانی و ملی از بین ببریم‪.‬‬ ‫دیدار شهردار منطقه‬ ‫‪ ۱۶‬با مادر شهیدان خالقی پور‬ ‫سید مرتضی روحانی شهردار منطقه ‪ ،۱۶‬با رعایت کامل پروتکل های‬ ‫بهداشتی با مادر شهیدان خالقی پور دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‪۱۶‬؛ شهردار منطقه باتفاق‬ ‫سرهنگ رجبی از سپاه محمد رسول اهلل (ص) ‪ ،‬خدایار سازمان بسیج‬ ‫شهرداری تهران و اکبری مسئول امور ایثارگران ضمن گرامیداشت ماه‬ ‫مبارک ربیع االول و تبریک هفته نیروی انتظامی‪ ،‬خانواده شهدا و جانبازان‬ ‫را از یادگاران پربرکت و بزرگ انقالب دانسته و گفت‪ :‬یاد و خاطره شهدا‬ ‫را باید همیشه زنده نگه داشت‪ ،‬پیشرفت و سربلندی ایران اسالمی در‬ ‫عرصه های مختلف مدیون خون شهدا است و گرامیداشت یاد و خاطره از‬ ‫جان گذشتگی ها و ایثارگری های رزمندگان اسالم و پاسداشت اهداف انان‬ ‫وظیفه و تکلیف احاد مردم و به ویژه مسئوالن است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است شهید داوود خالقی پور در سال ‪ ۱۳۴۴‬متولد و در سال‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬در جزیره مجنون به شهادت رسید‪ ،‬شهید رسول خالقی پور در سال‬ ‫‪ ۱۳۴۶‬متولد و در سال ‪ ۱۳۶۷‬در شلمچه به شهادت رسید و شهید علیرضا‬ ‫خالقی پور سال ‪ ۱۳۵۰‬متولد و در سال ‪ ۱۳۶۷‬در شلمچه به شهادت رسید‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پدافند غیرعامل در محیط زیست بسیار مهم است‬ ‫رییس سازمان محیط زیست گفت‪ :‬موضوع پدافند غیرعامل و نفوذی ها در بحث محیط زیست موضوع‬ ‫بسیار جدی است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬علی سالجقه در همایش و رزمایش یگان های حفاظت دستگاه های‬ ‫اجرایی که صبح امروز در ستاد ناجا برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنوع رنگ یگان های ناجا حکایت از تنوع‬ ‫امنیت در مواضع مختلف دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امنیت حیاتی به عنوان پوشش تمام امنیت ها را در خود قرار می دهد‪ .‬اگر اب وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬حمایت معنی ندارد‪ .‬خوشبختانه تدبیری اندیشیده شده است که نیروی انتظامی مقتدر ما در‬ ‫جهت پاسداشت این امنیت وارد میدان شده است‪.‬رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬بحث پدافند غیر عامل یکی از بحث های بسیار جدی در محیط زیست است‪.‬‬ ‫بحث نفوذی ها یکی دیگر از موضوعات مهم است‪ .‬دخالت های سیاستمداران و استفاده از مباحث‬ ‫محیط زیست نیز موضوعی بسیار جدی محسوب می شود‪.‬معاون رئیس جمهوری در ادامه اظهارکرد‪:‬‬ ‫این زوایا را باید با کمک نیروی مقتدری مانند نیروی انتظامی برطرف کنیم‪.‬‬ ‫سالجقه در پایان با تاکید بر اینکه این مشکالت را باید با کمک نیروی مقتدری همچون نیروی‬ ‫انتظامی برطرف کنیم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬از پلیس اینترپل تقاضا داریم که در بحث شکار و ورود و‬ ‫خروج پرندگان ما را یاری کنند عالوه بر ان از فناوری پهپادی و به روز برای حفاظت از محیط زیست‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار معلول‬ ‫«خانه» ندارند‬ ‫برقراری ارتباط انالین ‪ ۱۴۰‬مرکز‬ ‫انتظامی تهران با دادسراها‬ ‫کشف ‪ ۵۸۰۰‬سالح‬ ‫جنگی و شکاری‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران اعالم کرد که بیش از ‪ ۱۱۰‬هزار‬ ‫معلول در کشور فاقد مسکن هستند‪.‬‬ ‫علی همت محمودنژاد در حاشیه مراسم اهداء ‪ ۱۴۰۰‬واحد مسکونی که با حضور‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی توسط بنیاد برکت و بنیاد مسکن برگزار شد در‬ ‫گفت و گو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سیاستهای چند سال اخیر در قبال مسکن‪ ،‬سبب‬ ‫فقیر شدن خانواده های مستاجرنشین دارای معلولیت شده و این درحالیست‬ ‫که باوجود ‪ ۱۱۰‬هزار معلول فاقد مسکن‪ ۱۰ ،‬هزار نفر از انها‪ ،‬خانواده های‬ ‫دارای دو و سه معلول و بیشتر هستند‪ .‬همچنین روز ملی اسکان معلوالن و‬ ‫نیازمندان که بهانه ای برای دیده شدن این قشر در جامعه بود‪ ،‬از صفحه تقویم‬ ‫کشور حذف شده است‪.‬‬ ‫وی با طرح این پرسش که چگونه ممکن است درحالیکه سیل بی شماری از‬ ‫معلوالن فاقد مسکن بوده و تعدادی بسیاری زیادی از انها به خاطر نبود مسکن‬ ‫به مراکز نگهداری معلوالن پناه برده اند‪ ،‬روز ملی اسکان معلوالن و نیازمندان‬ ‫از صفحه رسمی تقویم کشور حذف شود؟‪ ،‬گفت‪ :‬از دولت جدید انتظار داریم تا‬ ‫در رویکرد خود نسبت به تامین مسکن احاد جامعه‪ ،‬معلوالن و نیازمندان را با‬ ‫نگاه ویژه در نظر گیرد‪.‬‬ ‫محمودنژاد افزود‪ :‬معلولی که مستمری ماهیانه اش ‪ ۳۵۰‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫چگونه امکان تهیه مسکن ‪ ۴۰۰‬میلیونی را می توان در او پیدا کرد؟‪ .‬مسکن‬ ‫معلوالن نیازمند باید رایگان و براساس قانون حمایت از حقوق معلوالن مصوب‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۳‬باشد‪.‬مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق معلوالن ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫در قانون قبلی حمایت از حقوق معلوالن (مصوب سال ‪ )۱۳۸۳‬مقرر شده بود که‬ ‫وزارت مسکن ‪ ۱۰‬درصد از واحدها را برای معلوالن به طور رایگان اماده کند‪.‬‬ ‫محمودنژاد پیش بینی کرد که اگر این موضوع در دستور کار دولت قرار گیرد‪،‬‬ ‫می توان در سه سال اینده چشم انداز خوبی برای مسکن معلوالن در نظر گرفت‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ اغاز بکار سامانه هوشمند ارتباط کالنتری ها با‬ ‫دستگاه قضا خبر داد که بر اساس ان دیگر نیازی به مراجعه حضوری به مراکز‬ ‫قوه قضائیه و دریافت شناسه ثنا وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار حسین رحیمی در حاشیه رونمایی از طرح های‬ ‫هوشمندسازی پلیس پایتخت به رونمایی از سامانه ای اشاره کرد که بر اساس ان‬ ‫بسیاری از فرایند مراجعات حضوری در سامانه ثنا را کاهش داده و منجر به کوتاه‬ ‫شدن زمان رسیدگی به شکایات و کاهش مراجعات حضوری می شود‪.‬‬ ‫وی در این باره گفت ‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۳۷‬قانون ائین دادرسی کیفری که در ان‬ ‫تاکید شده تا ارتباط پلیس با مراجع قضایی الکترونیکی شود پلیس این موضوع‬ ‫را در دستور کار قرار داده و در حال حاضر تمام کالنتری ها و در مجموع بیش از‬ ‫‪ ۱۴۰‬مرکز انتظامی در پایتخت به این سامانه متصل شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس ارتباط انالین میان مراکز انتظامی و دادسراها برقرار‬ ‫شده و شکوائیه در سامانه پلیس ثبت شده و دیگر نیازی به مراجعه به دفاتر‬ ‫قضایی و پرداخت وجه و دریافت شناسه ثنا از این طریق نیست‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان اینکه این امور کامال رایگان انجام می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به میزان مراجعه روزانه شهروندان به این مراکز می توان گفت که‬ ‫راه اندازی این سامانه در پلیس پایتخت یک ابرپروژه هوشمند سازی است که‬ ‫میلیون ها دقیقه از مجموع وقت شهروندان مراجعه کننده به این مراکز را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬به گفته رحیمی از طریق این سامانه دیگر نیازی به مراجعات متعدد به‬ ‫مراکز انتظامی و قضایی برای پیگیری پرونده نبوده و روند رسیدگی به پرونده به‬ ‫شکل انالین به شهروندان اعالم خواهد شد‪.‬فرمانده انتظامی تهران بزرگ با بیان‬ ‫اینکه روند هوشمندسازی در مجموعه پلیس پایتخت ادامه خواهد داشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سامانه پایش جغرافیایی جرم‪ ،‬سامانه رصد انالین گشت های الکترونیکی و ‪...‬‬ ‫نیز از دیگر سامانه هایی است که امروز در مجموعه پلیس پایتخت رونمایی شد‪.‬‬ ‫رییس پلیس پیشگیری ناجا از کشف و ضبط بالغ بر ‪ ۵۸۰۰‬سالح جنگی و شکاری خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬همچنین طی این یک سال گذشته فقط در حوزه مبارزه با زمین خواری‬ ‫ارزش ریالی زمین هایی که اجازه تصرف به ان داده نشده است بالغ بر ‪ ٣۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار مهدی معصوم بیگی در مراسم همایش و رزمایش‬ ‫یگان های حفاظت دستگاه های اجرایی که صبح امروز در ستاد ناجا برگزار شد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این حضور پر صالبت معنی و مفهوم دارد که معنی ان این است که تالشگران‬ ‫حوزه امنیت یکپارچه و یک صدا برای تامین مهم ترین نیاز جامعه که امنیت است‪،‬‬ ‫حضور دارند‪.‬وی گفت‪ :‬مجموعه حاضر در این میدان‪ ،‬یگان هایی نمونه از مجموعه‬ ‫یگان های حفاظت دستگاه های دولتی هستند که همزمان در سطح کشور این‬ ‫نمای امادگی در حال انجام است‪ .‬تمرکز بسیار خوبی در این یکسال بر حوزه توانمند‬ ‫سازی اعم از اموزش و تمرکز بر افزایش مهارت و تجهیز یگان ها انجام شده که باید از‬ ‫روسای این سازمان ها صمیمانه قدردانی کرد‪.‬معصوم بیگی افزود‪ :‬می توان گفت سطح‬ ‫امادگی یگان های دولتی در ‪ ١٣‬یگانی که تشکیل شده است در شرایط عالی قرار‬ ‫دارد و این عزم جزم است که در حوزه هوشمند سازی نیز اقدامات خوبی انجام شده‬ ‫است‪ .‬طی این یک سال فقط در حوزه مبارزه با زمین خواری ارزش ریالی زمین هایی‬ ‫که اجازه تصرف به ان داده نشده است بالغ بر ‪ ٣۴‬هزار میلیارد تومان است‪.‬رییس‬ ‫پلیس پیشگیری ناجا اظهار کرد‪ :‬در حوزه محیط زیست در یک سال گذشته بالغ بر ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ٨٠٠‬قبضه سالح جنگی و شکاری از سوی یگان محیط زیست کشف و یا جمع‬ ‫اوری شده است‪ .‬تا امروز ‪ ۱۴‬هزار نفر متجاوز به محیط زیست دستگیر و بازداشت‬ ‫شده و حدود ‪ ١٣‬هزار پرونده در این یگان تشکیل شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حوزه‬ ‫یگان میراث فرهنگی نیز برخورد با اسیب زنندگان به میراث فرهنگی نیز انجام شده‬ ‫است‪ .‬در حوزه های یگان سازمان زندان ها نیز بالغ بر ‪ ٢۴٠‬هزار بدرقه متهم انجام‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بالغ بر ‪ ١٠٠‬میلیون نفر که به دستگاه های قضایی مراجعه‬ ‫کردند‪ ،‬تامین نظم و امنیت برای ان ها صورت گرفته است‪.‬‬ ‫«الیحه جامع انتخابات» چندسالی‬ ‫می شود که در مجلس معطل مانده است‬ ‫زیرا مجلسی ها ان را نیازمند اصالح‬ ‫می دانند و دولت حاضر نیست ان را‬ ‫بازپس بگیرد؛ مساله ای که دولت رئیسی‬ ‫باید ان را حل کند‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬گروه سیاست‪ -‬طیبه بیات؛‬ ‫بیست و چهارم مهر ماه سال ‪ ،۱۳۹۵‬در‬ ‫اجرای بند یک اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫سیاست های کلی «انتخابات» پس از‬ ‫مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫از سوی مقام معظم رهبری و در قالب ‪۱۸‬‬ ‫بند به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع‬ ‫تشخیص مصلحت نظام ابالغ شد که خط‬ ‫مشی و بایدها ونبایدهای انتخابات که نیاز‬ ‫به اصالح و تغییر داشت را تشریح و تعیین‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫یکی از نتایج ابالغ سیاست های کلی‬ ‫انتخابات‪ ،‬که این روزها به پنجمین سالگرد‬ ‫ان نزدیک می شویم‪ ،‬الیحه ای ‪ ۱۵۶‬ماده ای‬ ‫بود که در دولت روحانی تحت عنوان «الیحه‬ ‫جامع انتخابات» به تصویب رسید و در تاریخ‬ ‫سوم بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬از سوی حسن‬ ‫روحانی رئیس دولت دوازدهم به مجلس‬ ‫شورای اسالمی به ریاست علی الریجانی‬ ‫تقدیم شد‪.‬‬ ‫از زمان ارسال «الیحه جامع انتخابات» به‬ ‫مجلس شورای اسالمی تا این لحظه‪ ،‬وضعیت‬ ‫این الیحه نامعلوم است و صرفاً با نزدیک‬ ‫شدن به بزنگاه های انتخاباتی‪ ،‬پیگیری‬ ‫اخرین وضعیت ان به عنوان مهمترین و‬ ‫حیاتی ترین الیحه معطل مانده سیاسی‬ ‫مورد سوال قرار می گیرد که علیرغم کش و‬ ‫قوس های فراوان میان دولت‪ ،‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی و شورای نگهبان هنوز به فرجام‬ ‫نرسیده و در انتظار بررسی و تصویب در‬ ‫مجلس شورای اسالمی است‪.‬‬ ‫در متن الیحه جامع انتخابات که در پایگاه‬ ‫اطالع رسانی دفتر هیئت دولت منتشر شده‪،‬‬ ‫امده است‪« :‬این الیحه بر مبنای سیاست های‬ ‫کلی اتنخابات ابالغی از سوی مقام معظم‬ ‫رهبری و بررسی تجربیات پیشین در ایران‬ ‫و سایر کشورها و استفاده از فناوری های‬ ‫جدید در اجرای انتخابات تهیه و تدوین‬ ‫شده است که از جمله انها می توان به اخذ و‬ ‫شمارش الکترونیکی ارا‪ ،‬امکان ثبت نام قبل‬ ‫از انتخابات از رای دهندگان‪ ،‬شفاف سازی‬ ‫منابع هزینه های تبلیغاتی نامزدها‪ ،‬امکان‬ ‫رای دادن به فهرست های انتخاباتی بصورت‬ ‫یکجا و تعیین شرایط قابل راستی ازمایی‬ ‫برای امکان ثبت نام داوطلبان اشاره کرد‪».‬‬ ‫الیحه ای بالتکلیف در مجلس‬ ‫در ادامه تاکید شده است‪« :‬اصالح نظام‬ ‫انتخاباتی از دیگر موارد پیش بینی شده‬ ‫در این الیحه است؛ از جمله این اصالحات‪،‬‬ ‫نقش احزاب در انتخابات‪ ،‬حضور بیشتر‬ ‫بانوان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬پیش بینی‬ ‫احکام دقیق تر درخصوص عدم دخالت‬ ‫نیروهای غیرمرتبط با انتخابات‪ ،‬شیوه های‬ ‫اعمال نظارت از سوی مراجع نظارتی‪ ،‬تبیین‬ ‫حدود وظایف مراجع مورد استعالم‪ ،‬تعریف‬ ‫عملیاتی از رجل سیاسی و مذهبی‪ ،‬مالک‬ ‫قرار گرفتن خوداظهاری برای تشخیص تدین‬ ‫و وفاداری به نظام و قانون اساسی و برجسته‬ ‫کردن نقش تشکل های مردم نهاد قابل ذکر‬ ‫هستند‪ .‬رفع برخی از ایرادهای اجرایی مانند‬ ‫زمان تمدید اخذ رای‪ ،‬نقاط مناقشه برانگیز و‬ ‫اختالفی و تفکیک دقیق تر صالحیت هریک‬ ‫از دستگاه های اجرایی و نظارتی نیز از جمله‬ ‫موارد پیش بینی شده در الیحه جامع‬ ‫انتخابات است‪».‬‬ ‫محمد محمودی شاه نشین نماینده مجلس‬ ‫دهم شورای اسالمی هجدهم اردیبهشت‬ ‫ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬از تشکیل کارگروهی برای‬ ‫بررسی الیحه جامع قانون انتخابات در‬ ‫مجلس شورای اسالمی خبر داد و با اشاره به‬ ‫اهمیت بررسی الیحه جامع قانون انتخابات‬ ‫با توجه به اینکه بعد از چندین سال انتظار‬ ‫به مجلس ارائه شده است‪ ،‬گفت‪« :‬بررسی‬ ‫این الیحه خیلی جای کار دارد و اقداماتی‬ ‫که برای بررسی باید انجام شود‪ ،‬مفصل‬ ‫است و اولویت در بررسی الیحه جامع قانون‬ ‫انتخابات با موادی است که به انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری مربوط می شود‪».‬‬ ‫یک نماینده مجلس‪ :‬الیحه جامع‬ ‫انتخابات‪ ،‬ضعیف و نیازمند اصالح‬ ‫مجلس است‬ ‫فارغ از ایراداتی که از سوی شورای نگهبان‬ ‫به این الیحه وارد شد‪ ،‬اما بررسی ان در‬ ‫مجلس دهم با اقبال روبرو نشد و ان طور که‬ ‫باید مورد توجه قرار نگرفت‪ .‬البته نمایندگان‬ ‫مجلس در توجیه عدم بررسی این الیحه‬ ‫دالیل متعددی را مطرح و عنوان می کردند؛‬ ‫برای نمونه شهریار حیدری نایب رئیس‬ ‫کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‬ ‫مجلس شورای اسالمی در گفتگویی الیحه‬ ‫جامع انتخابات را ضعیف ارزیابی کرد و ان را‬ ‫نیازمند اصالح در مجلس دانست‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از توضیحات خود‬ ‫پیرامون نقاط ضعف این الیحه تقدیمی‬ ‫گفت‪« :‬الیحه باید به گونه ای باشد که بسیار‬ ‫کم نیاز به اصالح داشته باشد‪ .‬وقتی قرار‬ ‫باشد در همه بخش ها اصالحاتی انجام شود‬ ‫دیگر نمی توان بر ان نام الیحه گذارد‪ ،‬بلکه‬ ‫طرح است‪ .‬الیحه دولت باید کارشناسی شده‬ ‫و قوی باشد تا مجلس برای تصویب ان با‬ ‫کمترین تغییر‪ ،‬قانع شود‪».‬‬ ‫به گفته حیدری «الیحه جامع قانون‬ ‫انتخابات‪ ،‬مجلس قبل [مجلس دهم] را قانع‬ ‫نکرد زیرا ضعیف بود و نمایندگان مجبور‬ ‫به اصالح شدند و دیگر نمی توان بر ان نام‬ ‫الیحه گذارد‪ ،‬بلکه این الیحه به دلیل نیاز‬ ‫به تغییرات زیاد در مجلس تبدیل به طرح‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫الیحه جامع انتخابات تغییرات اساسی‬ ‫در قانون انتخابات ایجاد نمی کند‬ ‫در دیگر سو‪ ،‬بیت اهلل عبداللهی نایب‬ ‫رئیس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز ابان ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫گفتگویی در خصوص الیحه جامع قانون‬ ‫انتخابات‪ ،‬اظهار داشت‪« :‬قطعا الیحه جامع‬ ‫قانون انتخابات به این مجلس (مجلس‬ ‫دهم) نمی رسد و نمایندگان به همین جهت‬ ‫انگیزه ای ندارند تا به این الیحه بپردازند‪».‬‬ ‫عبداللهی معتقد است‪« :‬به نظر من الیحه‬ ‫جامع قانون انتخابات تغییراتی اساسی‬ ‫در قانون انتخابات ایجاد نمی کند و همه‬ ‫مشکالت حل نمی شود‪».‬‬ ‫گالیه جنتی از مجلس دهم برای‬ ‫مسکوت گذاشتن طرح اصالح قانون‬ ‫انتخابات‬ ‫پس از پایان مجلس دهم و عدم بررسی‬ ‫الیحه جامع انتخابات‪ ،‬دولت روحانی انتظار‬ ‫داشت که مجلس یازدهم بررسی این الیحه‬ ‫را در دستور کار خود قرار دهد‪ ،‬اما این در‬ ‫حالی بود که مجلس جدید تدوین یک طرح‬ ‫به منظور اصالح قانون انتخابات را کلید زد‬ ‫و همچنان الیحه دولت در کارتابل مجلس‬ ‫مسکوت باقی ماند‪.‬‬ ‫محمدجواد کولیوند قائم مقام وزیر کشور در‬ ‫امور مجلس شهریور ‪ ۹۹‬بود که از تشکیل‬ ‫جلساتی برای بررسی طرح مجلس جهت‬ ‫اصالح قانون انتخابات با حضور نمایندگانی از‬ ‫وزارت کشور و دولت خبر داد و اعالم کرد‪:‬‬ ‫«ما به عنوان وزارت کشور در این جلسات‬ ‫شرکت و طبعاً نظرات مخالف یا موافق خود‬ ‫را پیرامون مفاد طرح مطرح کرده ایم‪».‬‬ ‫کولیوند اما در عین حال همچنان از الیحه‬ ‫جامع انتخابات دفاع و تاکید کرد‪« :‬الیحه‬ ‫جامع انتخابات که از سوی دولت به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارسال شده‪ ،‬کارشناسی ترین‬ ‫روش برای رفع دغدغه های موجود نمایندگان‬ ‫محترم است»‬ ‫دولت روحانی حاضر به پس گرفتن‬ ‫الیحه جامع انتخابات نشد‬ ‫با وجود اصرارهای دولت روحانی مبنی بر‬ ‫بررسی الیحه جامع انتخابات در مجلس‪،‬‬ ‫نمایندگان برای اصالح موادی از قانون‬ ‫انتخابات طرحی را به تصویب رساندند که‬ ‫پس از رفت و برگشت های متعدد میان‬ ‫شورای نگهبان و مجلس‪ ،‬در نهایت به تائید‬ ‫شورا رسید اما مورد ایراد هیئت عالی نظارت‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت و‬ ‫به انتخابات ریاست جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬نرسید‪.‬‬ ‫طراحان طرح اصالح قانون انتخابات در‬ ‫مجلس یازدهم‪ ،‬در واکنش به انتقادات‬ ‫دولت روحانی مبنی بر عدم بررسی الیحه‬ ‫مذکور‪ ،‬ان را فاقد مولفه های الزم جهت‬ ‫اصالح قانون انتخابات می دانستند و اعالم‬ ‫می کردند که دولت می تواند الیحه را جهت‬ ‫اعمال اصالحات پس بگیرد‪.‬‬ ‫اما علی ربیعی شهریور ماه ‪ ۹۹‬بود که در‬ ‫نشست خبری دولت این پیشنهاد را رد‬ ‫کرد و گفت‪« :‬ما هنوز هم بر الیحه قبلی‬ ‫(الیحه جامع انتخابات) باقی هستیم و بر‬ ‫ان پافشاری می کنیم‪ ،‬این الیحه را جامع‬ ‫و حاصل تجربه انباشته دستگاه های مختلف‬ ‫می دانیم»‬ ‫ربیعی در عین حال به تدوین طرح مجلس‬ ‫برای اصالح قانون انتخابات انتقاد و تاکید‬ ‫کرد‪« :‬هر گونه طرح و الیحه ای برای‬ ‫انتخابات هم باید شفافیت را افزایش دهد و‬ ‫هم از ابهامات جلوگیری کند؛ ارائه کارهای‬ ‫غیرکارشناسی و مبهم کردن تشخیص ها‬ ‫به حل مسائل کمک نخواهد کرد‪ ،‬برخی‬ ‫نظریه ها و طرح های اولیه ارائه شده قطعاً‬ ‫نظام انتخابات و صالحیت را پیچیده خواهد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫رئیسی الیحه جامع انتخابات را اصالح‬ ‫خواهد کرد؟‬ ‫دیالوگ ماندگار رود و مرداب!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ادم یا قول نمی دهد یا وقتی که قول داد دیگر چاره ای ندارد و باید پای قولش‬ ‫بایستد‪ .‬یعنی باید بین قول ما با قول بعضی ها یک تفاوت هایی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫هر چند ما نه سر پیاز هستیم و نه ته پیاز ولی همین طوری یک عده سایه ما را با‬ ‫تیر می زنند و حاال اگر قول هم بدهیم و عمل نکنیم فکر کنم به صورت مستقیم ما‬ ‫را هدف گیری کنند! از مقدمه پرهیز کنم و بروم سر اصل داستان ‪ ...‬از خدا پنهان‬ ‫نیست از شما چه پنهان چندی قبل بنده خدایی از ما قول گرفت راجع به عزل‬ ‫و نصب ها در ادارات والیت مان هم مطلب بنویسیم‪ .‬ما هم به این بنده خدا یک‬ ‫«چشم» معمولی گفتیم و سوختیم‪ .‬یعنی هفته ای نبود که این شیر پاک خورده‬ ‫( شاید هم دامداران یا میهن خورده) حدیث و جمالت بزرگان راجع به وفای به‬ ‫عهد و قول صدیق و راست کرداری برایمان با پیامک و تلگرام و سایر فرستادنی‬ ‫های مجاز و غیر مجاز نفرستد‪ .‬هر وقت هم ما را می دید به صورت لسانی یا ایما‬ ‫و اشاره و ‪ ...‬قول شفاهی ما را یاداور می شد‪ .‬فلذا امشب مجبور شدیم دست به‬ ‫صفحه کلید شویم و راجع به این مقوله درخواستی افاضه کنیم‪.‬‬ ‫حقیقت امر این است یک عده در این مملکت که از ژن خوب یا پارتی خوب بهره‬ ‫مند هستند یا قوانین جای گیری و حرکت در فضاهای ارزشمند را به خوبی فرا‬ ‫گرفته اند پس از تصدی یک پست چنان به صندلی یا منصب شان تکیه می کنند‬ ‫که گویی این پست را مادر زاد به ارث برده اند و ول کن صندلی نیستند! البته تا‬ ‫اینجای داستان مشکلی نیست ولی گاهی اوقات ادم در این مسیر چیزهایی می‬ ‫بیند یا می شنود که می ماند روز است یا شب؟ اصل است یا فیک؟ واقعی است‬ ‫یا تراریخته ای؟ و از اینجور مسائل شبه فلسفی ‪ -‬تخیلی که کار دست ادمیزاد‬ ‫می دهد و ادم را تا حوالی یاس فلسفی هل می دهد‪ ...‬یکی از این مسائل زجر‬ ‫اور موعد تودیع این افراد چسبیده به صندلی رخ می دهد‪ .‬این بزرگواران صاحب‬ ‫منصب در زمان تصدی پست جابجایی نیروها را حق مافوق می دانند و ان را از‬ ‫ضروریات مطلق مدیریت منابع انسانی و در زمره اختیارات مدیریتی بر می شمارند‬ ‫ولی وقتی نوبت به جابجایی خودشان می شود‪ ،‬زمان و زمان را گاز می گیرند و‬ ‫تمام کائنات را با همه ی مخلفاتش زیر سوال می برند تا جلوی این عزل و نصب‬ ‫را بگیرند‪ .‬از داشتن اشنا در ادارات کل و وزارتخانه و یونسکو و ‪ ...‬سخن به میان‬ ‫می اورند‪ .‬با فرماندار و بخشدار و استاندار و نماینده ‪ ...‬فامیل سببی و نسبی می‬ ‫شوند! کلید اطاق را تحویل نمی دهند؛ خالصه یک لشکر ادم در ادارات مختلف‬ ‫بسیج می کنند و به قولی «الغریق یتشبث به کل حشیش» می کنند تا کسی‬ ‫پست شان را از انها نگیرد‪ .‬دست اخر هم خالیق را هر چه الیق می نامند و فقدان‬ ‫شان را ثلمه ای در نظام اداری کشور قلمداد می کنند! البته نا گفته نماند رئیس‬ ‫جمهور مملکت با چهل میلیون رای هر هشت سال یک بار جابجا می شود‪ ،‬ولی‬ ‫این بزرگواران دوست دارند به قول عمو سیفی مادان العمر(!) ریاست کنند‪ .‬ادم‬ ‫با دیدن این صحنه یاد دیالوگ ماندگار نمایشنامه معروف رود و مرداب می افتد‪.‬‬ ‫مرداب به رود گفت‪ :‬چه کردی که زاللی؟ رود گفت‪ :‬از «تصفیه اب پنج مرحله ای‬ ‫اکواجوی» استفاده کردم‪ .‬مرداب گفت‪ :‬خودت را مسخره کن‪ ...‬بگو چه کردی؟‬ ‫رود گفت‪ :‬مگر جمله معروف بایزید را نشنیده ای که « اب که دیر ماند به جای‬ ‫خود‪ ،‬بگندد!» روزگاران انوشه و فرخنده‪...‬‬ ‫اعالم امادگی اتش نشانی برای‬ ‫ایمن سازی ساختمان های اداری‬ ‫حاال با تغییر دولت و به تبع ان تغییر در زیر‬ ‫مجموعه های دولت این سوال مطرح می شود‬ ‫که دولت سیزدهم با ریاست سید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬چه رویکردی نسبت به پیگیری و به‬ ‫ثمر رساندن این الیحه پیشنهادی دارد؟ ایا‬ ‫دولت جدید مانند دولت روحانی بر تصویب‬ ‫الیحه جامع انتخابات اصرار دارد یا از مجلس‬ ‫شورای اسالمی درخواست بازپس گیری و‬ ‫اعمال اصالحات پیرامون ان را در دستور‬ ‫کار خود قرار خواهد داد؟‬ ‫با توجه به تازه نفس بودن دولت سیزدهم‪،‬‬ ‫مطالبه فرجام الیحه جامع انتخابات از‬ ‫دولت رئیسی کمی دور از انصاف است اما‬ ‫در اخرین پیگیری خبرنگار مهر از مجلس‬ ‫شورای اسالمی در خصوص این الیحه‪ ،‬دولت‬ ‫سیزدهم هنوز بررسی جدی در ارتباط با این‬ ‫الیحه نداشته است و همچنان بر دیدگاه‬ ‫قبلی مبنی بر بررسی ان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اصرار دارد‪.‬‬ ‫محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها‬ ‫و سیاست داخلی مجلس در همین رابطه‬ ‫به خبرنگار مهر گفت‪« :‬بررسی الیحه جامع‬ ‫انتخابات فع ً‬ ‫ال در دستور کار کمیسیون‬ ‫شوراها قرار ندارد اما با توجه به تغییر دولت‪،‬‬ ‫منتظر هستیم دولت جدید نظر خود را‬ ‫نسبت به این الیحه اعالم کند که ایا این‬ ‫الیحه را قبول دارد یا قصد اصالح ان را‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی‬ ‫مجلس همچنین تاکید کرد‪« :‬با معاون‬ ‫سیاسی وزیر کشور در این خصوص صحبت‬ ‫کردم و خواستار تعیین تکلیف الیحه جامع‬ ‫انتخابات شدم‪ .‬دولت می تواند این الیحه را‬ ‫پس گرفته یا کارشناسان وزارت کشور در‬ ‫کمیسیون شوراها حضور یابند و اصالحات‬ ‫موردنظر خود را بر الیحه اعمال کنند‪».‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی و‬ ‫خدمات ایمنی شهرداری تهران در‬ ‫خصوص همکاری با مدیران جدید‬ ‫برای انجام ایمن سازی ساختمان‬ ‫های اداری اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫سید جالل ملکی در گفت و گو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬با اشاره به لزوم ایمن سازی‬ ‫ساختمان های اداری پایتخت که از جمله مراکز تجمعی محسوب می‬ ‫شوند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایمنی در ساختمان های اداری باید بیشتر در دستور‬ ‫کار قرار گیرد و از اولویت مدیران جدید باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر مدیران جدید با وضعیت ناایمن ساختمان های اداری‬ ‫مواجه شوند باید به ایمن سازی ان توجه الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫ملکی گفت‪ :‬متاسفانه در ساختمان های اداری اغلب افراد‪ ،‬در خصوص‬ ‫تعمیر و نگهداری دلسوزی الزم را ندارند؛ به همین دلیل مشاهده می‬ ‫کنیم که در ساختمان های قدیمی که زیر نظر برخی نهادهای دولتی‬ ‫هستند نیز تعمیرات و نگهداری به درستی و به موقع صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫برخی پاساژهای شخصی که در اختیار نهادهای دولتی قرار می گیرند‬ ‫پس از چند سال به روزی می افتد که انگار پنجاه سال از عمر ان گذشته‬ ‫است‪ .‬ساختمان های دولتی با هر کاربری فرهنگی‪ ،‬تجاری‪ ،‬درمانی و‪..‬‬ ‫متاسفانه بهایی به ایمن سازی نمی دهند و فقط در موارد استثنایی‪،‬‬ ‫توجه ویژه به تعمیر و نگهداری وجود دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی تهران افزود‪ :‬شاهد حوادث تلخی در این‬ ‫خصوص بودیم که ساختمان پالسکو‪ ،‬ساختمان برق حرارتی یا حتی‬ ‫کلینیک سینا اطهر که با وجود دولتی نبودن اما زیر نظر یک وزارت‬ ‫خانه بود و‪ ...‬از جمله ان است‪ .‬شاهد هستیم که حوادث تلخی که طی‬ ‫این سال ها رقم خورده مستقیم و یا غیر مستقیم با ساختمان های‬ ‫اداری و دولتی سر و کار داشتند که این نشان می دهد که باید نسبت‬ ‫به تغییر این نگاه بی تفاوت نسبت به نا ایمنی‪ ،‬تغییر ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییر مدیران طی تغییر دولت گفت‪ :‬دولتمردان در این‬ ‫مدت نشان دادند که تغییر رویکرد دارند‪ .‬امیدواریم در حوزه ایمنی‬ ‫نیز این تغییر رویکرد وجود داشته باشد؛ هر چند که می دانیم تغییر‬ ‫رویکرد در حوزه ایمنی طوالنی مدت است‪ ،‬با این وجود امیدواریم این‬ ‫اقدامات شروع شود‪.‬‬ ‫ملکی گفت‪ :‬اتش نشانی از این طریق اعالم می کند که در این خصوص‬ ‫در خدمت است‪ .‬بازدید و کارشناسی اتش نشانی تهران کامال رایگان‬ ‫است و می توانیم مشاوره های الزم را ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توقع داریم که مدیران در این دوره به ایمنی که حافظ‬ ‫جان پرسنل و ارباب رجوعان هست نگاهی ویژه داشته باشند‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی تهران در ادامه با اشاره به روند ایمن‬ ‫سازی پاساژ عالالدین که در گذشته یکی از ساختمان های نا ایمن‬ ‫پایتخت محسوب می شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این مرکز تجاری یکی از نمونه‬ ‫هایی است که در گذشته وضعیت خوبی در زمینه ایمنی نداشت‪ ،‬اما‬ ‫پس از مدتی با انجام ایمن سازی های الزم و دلسوزی شرایط را طی‬ ‫دو سه سال گذشته کامال تغییر داد‪ .‬البته این ساختمان هم هنوز صد‬ ‫درصد ایمن نشده اما با مشاهده چنین ساختمانی می توان این را به‬ ‫مسئوالن نشان داد که طی مدت زمان می توان در خصوص ایمن سازی‬ ‫اقدام کرد و شرایط را قدم به قدم بهتر کرد‪ .‬حتی در این ساختمان‬ ‫چند حادثه اتفاق افتاده که با امکاناتی که ایجاد شده پیش از رسیدن‬ ‫نیروهای اتش نشانی رفع شده است و امیدواریم این تغییر در همه‬ ‫ساختمان ها انجام شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تشریح جزییات عملیات فجر پیروزی در مارب‬ ‫سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشریح جزییات عملیات فجر پیروزی در استان مارب پرداخت و از ازادسازی‬ ‫مساحت گسترده و رسیدن نیروهای یمنی به دروازه های این شهر راهبردی خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫مهر به نقل از المسیره‪ ،‬یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن به تشریح جزییات عملیات فجر پیروزی‬ ‫در استان مارب پرداخت‪.‬وی افزود‪ :‬پس از عملیات موفق الباس الشدید‪ ،‬نیروهای مسلح عملیات فجر پیروزی را‬ ‫برای ازادسازی مناطق دیگری از استان مارب کلید زدند‪ .‬زیر ضربات رزمندگان یمنی که خداوند انها را حفظ‬ ‫خبر‬ ‫رئیس جمهور‪:‬‬ ‫سامانه های «مرصاد ‪ »۱۶‬و «طبس»‬ ‫اهداف خود را منهدم کردند‬ ‫در مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان‬ ‫اسمان والیت ‪ ۱۴۰۰‬اهداف ارتفاع متوسط با شلیک سامانه های بومی‬ ‫مرصاد ‪ ۱۶‬نیروی پدافند هوایی ارتش و طبس نیروی هوافضای سپاه‬ ‫سرنگون شدند‪.‬به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان‪ ،‬سامانه های‬ ‫بومی مرصاد ‪ ۱۶‬نیروی پدافند هوایی ارتش و طبس نیروی هوافضای سپاه‬ ‫از جمله سامانه های بومی است که به دست متخصصان جوان کشورمان‬ ‫در ارتش‪ ،‬سپاه و صنایع دفاعی کشور تولید شده است و در رزمایش‬ ‫مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان اسمان والیت‪ ،‬اهداف واگذار شده‬ ‫توسط شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور را با موفقیت رهگیری و منهدم‬ ‫کردند‪.‬امیر سرتیپ قادر رحیم زاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشور‬ ‫با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از تجهیزات بومی و تولید شده به دست‬ ‫متخصصان داخلی در این رزمایش از سویی بزرگترین نشانه خنثی سازی‬ ‫و بی اثر بودن تحریم های استکبار جهانی در حوزه نظامی است و از سوی‬ ‫دیگر بیانگر قدرت و توانمندی جمهوری اسالمی ایران در عرصه پدافند‬ ‫هوایی که توانسته طی سال های گذشته در مقاطع مختلف قدرت های‬ ‫استکباری را مغلوب قاطعیت و توانمندی خود سازد‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬توجه به موضوع‬ ‫دفاع در برابر تهاجم الکترونیک و سایبری و توانمندی های سامانه های بومی‬ ‫در این حوزه از جمله دستاورد های این رزمایش است چراکه سامانه های‬ ‫پدافند هوایی ارتش و سپاه در این رزمایش در محیط جنگ الکترونیک‬ ‫مطلق به مقابله با اهداف متخاصم پرداختند‪.‬‬ ‫وی برقراری ارتباطات امن در الیه های مختلف را از جمله ضرورت های‬ ‫شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور برشمرد و گفت‪ :‬یکپارچگی امنیت در‬ ‫عرصه سایبرالکترونیک و پایداری ارتباطات در تمامی سطوح و الیه های‬ ‫ارتباطی از جمله مسائلی است که در رزمایش مشترک تخصصی پدافند‬ ‫هوایی مدافعان اسمان والیت ‪ ۱۴۰۰‬مورد توجه و تاکید جدی قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬فرمانده کل ارتش‪ :‬نیرو های مسلح ما دست در دست هم‪ ،‬دوشادوش‬ ‫ملت ایران در مقابل دشمنان‪ ،‬یکپارچه و مستحکم می ایستند‬ ‫فرمانده کل ارتش در حاشیه رزمایش مشترک مدافعان اسمان والیت‪،۱۴۰۰‬‬ ‫با تاکید بر اینکه از دوران دفاع مقدس کار مشترک ارتش و سپاه شروع‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نیرو های مسلح ما دست در دست هم‪ ،‬دوشادوش ملت‬ ‫ایران در مقابل دشمنان‪ ،‬یکپارچه و مستحکم می ایستند و در مقابل هر‬ ‫تهدیدی که بخواهد متوجه این سرزمین و ارمان های ما باشد‪ ،‬خواهند‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬می توان برای اصالح‬ ‫امور‪ ،‬پیشگیری از جرم و تشویق افراد برای‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬بسیاری از مسائل را با مردم‬ ‫درمیان گذاشت و نباید در این خصوص‬ ‫خودسانسوری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای امروز‬ ‫سه شنبه (‪ ۲۰‬مهر) همزمان با چهلمین سالروز‬ ‫تاسیس سازمان بازرسی کل کشور از نمایشگاه‬ ‫اقدامات و دستاورد های سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور بازدید کرد و در جریان فرایند های کشف‬ ‫و رسیدگی به تخلفات و مفاسد اداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید مسئوالن بخش های مختلف‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از نظام‬ ‫مسائل مطرح در کشور‪ ،‬گلوگاه های فساد و نحوه‬ ‫دریافت گزارش های مردمی و گزارشگران فساد و‬ ‫همچنین روند بررسی و رسیدگی به این گزارش ها‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه همچنین در جریان وضعیت‬ ‫نیروی انسانی بازرسی کل کشور و اقدامات و‬ ‫دستاورد های ناظران و بازرسان در حوزه های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬سیاسی و قضایی و همچنین‬ ‫امور اقتصادی و تولیدی قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این بازدید همچنین سامانه سیمرغ که به‬ ‫منظور پایش و ارزیابی عملکرد روزانه کارکنان‬ ‫ستادی و عملیاتی سازمان بازرسی کل کشور راه‬ ‫اندازی شده است‪ ،‬با حضور رئیس دستگاه قضا‬ ‫مورد بهره برداری قرار گرفت که گام مهمی در‬ ‫جهت هوشمندسازی نظام قضایی و فرایند نظارت‬ ‫بر کارکنان دستگاه قضاست‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای سپس‬ ‫با حضور در ایین نکوداشت چهلمین سالگرد‬ ‫تاسیس سازمان بازرسی کل کشور که با حضور‬ ‫مدیران عالی و معاونین این سازمان برگزار شد‪،‬‬ ‫نظارت را امری ضروری دانست و گفت‪ :‬کسی که‬ ‫می خواهد در امور شخصی و اجتماعی و حکمرانی‬ ‫به کمال برسد نیازمند نظارت مکرر و مستمر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از نظارت به عنوان یکی از لوازم حکمرانی‬ ‫صحیح و مقبول یاد کرد و متذکر شد بدون توجه‬ ‫به نظارت‪ ،‬نمی توان انتظار داشت دستگاه های‬ ‫حاکمیتی به وظایف خود دقیق و درست عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به جایگاه ویژه «سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور» در قانون اساسی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در بسیاری از کشور ها و نظامات حاکم بر دنیا‪،‬‬ ‫نهاد بازرسی وابسته به دولت یا مجلس است‪ ،‬اما‬ ‫در کشور ما سازمان بازرسی زیر نظر قوه قضاییه‬ ‫قرار دارد که از امتیازات و اعتبارات این سازمان‬ ‫در جمهوری اسالمی محسوب می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با اشاره‬ ‫به اختیارات گسترده سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫گفت‪ :‬سازمان بازرسی می تواند گزارش تخلفات و‬ ‫جرایم مدیران دستگاه ها را به دادگستری گزارش‬ ‫دهد تا ظرف سه ماه خارج از نوبت مورد رسیدگی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫بفرمایید ده ها موضع دشمن فرو ریخت و مزدوران پا به فرار گذاشتند‪.‬سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به‬ ‫عدم تیراندازی به مزدوران و خائنان فراری تاکید کرد‪ :‬هر مزدوری که فرار کند نیروهای مسلح به او فرصت نجات‬ ‫می دهند و این روند به قوت خود باقی است‪.‬وی گفت‪ :‬نیروهای ما به یاری خداوند موفق به ازادسازی مساحتی‬ ‫بالغ بر ‪ ۶۰۰‬کیلومتر در جریان عملیات فجر پیروزی شدند‪ .‬مساحت جغرافیایی میان منطقه ازاد شده در عملیات‬ ‫الباس الشدید تا ورودی های شهر مارب در جریان عملیات فجر پیروزی انجام شد‪.‬سریع اعالم کرد‪ :‬نیروهای ما به‬ ‫دروازه های شهر مارب از همه محورها رسیده اند‪ .‬نیروهای جان برکف ما در حال حاضر در سمت شمال سد مارب‬ ‫هستند‪ .‬نیروهای مسلح یمن عزم جدی برای ازادسازی همه اراضی یمن و اعمال حاکمیت ملی و تحقق ازادی‬ ‫و استقالل دارند‪.‬سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد‪ :‬استقالل یمن جز با بیرون راندن اشغالگران خارجی‬ ‫و پاکسازی اراضی ما از لوث متجاوزان و اتباع انها رخ نخواهد داد‪.‬وی افزود‪ :‬جنگنده های ائتالف متجاوز سعودی‬ ‫بیش از ‪ ۹۴۸‬حمله هوایی انجام دادند که طی ان منازل شهروندان و راه های مواصالتی مورد حمله قرار گرفت‪.‬‬ ‫دیدار رئیس رسانه ملی و رئیس قوه قضائیه‬ ‫ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت مصرف انرژی‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت بر‬ ‫ضرورت تهیه طرح جامع مدیریت‬ ‫تولید و مصرف انرژی در کشور‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست‬ ‫جمهوری؛ جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت صبح امروز سه شنبه‬ ‫به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی‬ ‫برگزار شد‪ .‬رئیس جمهور در این جلسه‬ ‫بر ضرورت تهیه یک طرح جامع درباره‬ ‫نیاز های کشور به انرژی های مختلف‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫اقای رئیسی همچنین ضرورت مدیریت‬ ‫تولید‪ ،‬تامین و مصرف برق کشور‪،‬‬ ‫استفاده حداکثری از توان داخلی برای‬ ‫احداث نیروگاه ها و پیش بینی ها برای‬ ‫تامین سوخت زمستانی نیروگاه های‬ ‫تولید برق را یاداور شد‪.‬‬ ‫در جلسه امروز ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬وزارت نیرو برنامه خود‬ ‫را برای مدیریت عرضه و تقاضای برق‬ ‫مطرح کرد‪.‬‬ ‫این برنامه شامل فصل های مختلف از‬ ‫جمله اهمیت ایجاد ثبات و امنیت در‬ ‫عرضه برق‪ ،‬بهبود فضای کسب و کار‬ ‫در بخش تولید برق و تمرکز بر مدیریت‬ ‫شبکه و ترانزیت برق‪ ،‬توسعه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و نوسازی صنعت برق است‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی‪:‬‬ ‫نیرو های مسلح دوشادوش ملت در مقابل دشمنان ایستاده اند‬ ‫فرمانده کل ارتش‪ :‬نیرو های مسلح‬ ‫ما دست در دست هم‪ ،‬دوشادوش‬ ‫ملت ایران در مقابل دشمنان‪،‬‬ ‫یکپارچه و مستحکم می ایستند‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیمای‬ ‫استان سمنان‪ ،‬فرمانده کل ارتش در‬ ‫حاشیه رزمایش مشترک مدافعان‬ ‫اسمان والیت‪ ،۱۴۰۰‬با تاکید بر اینکه‬ ‫از دوران دفاع مقدس کار مشترک‬ ‫ارتش و سپاه شروع شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیرو های مسلح ما دست در‬ ‫دست هم‪ ،‬دوشادوش ملت ایران در‬ ‫مقابل دشمنان‪ ،‬یکپارچه و مستحکم‬ ‫می ایستند و در مقابل هر تهدیدی‬ ‫که بخواهد متوجه این سرزمین و‬ ‫ارمان های ما باشد‪ ،‬خواهند ایستاد‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی‬ ‫با بیان اینکه با تشکیل قرارگاه مشترک‬ ‫پدافند هوایی حضرت خاتم االنبیاء‬ ‫(ص) کشور‪ ،‬یک تحول اساسی در‬ ‫دفاع هوایی کشور ایجاد شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شبکه یکپارچه پدافند هوایی‬ ‫در اختیار این قرارگاه قرار گرفت و دو‬ ‫قدرت برتر پدافند هوایی کشور یعنی‬ ‫نیروی پدافند هوایی ارتش و پدافند‬ ‫هوایی نیروی هوافضای سپاه در یک‬ ‫شرایط هم افزا و تلفیقی کار خودشان‬ ‫را تحت فرماندهی شبکه یکپارچه‬ ‫پدافند هوایی اغاز کردند و چندین‬ ‫رزمایش تا االن انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیروی پدافند هوایی ارتش و‬ ‫پدافند نیروی هوافضای سپاه و در راس‬ ‫ان ها قرارگاه پدافند هوایی حضرت‬ ‫خاتم االنبیاء (ص)‪ ،‬کامال اماده هستند‬ ‫که در برابر هر تهدیدی از این کشور‬ ‫دفاع کنند‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی با بیان اینکه‬ ‫از دوران دفاع مقدس کار مشترک‬ ‫ارتش و سپاه شروع شده‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه پدافند هوایی سطح این همکاری‬ ‫باالتر است‪ ،‬چون در همه جا با یکدیگر‬ ‫ترکیبی کار می کنند و همه تحت‬ ‫یک شبکه یکپارچه پدافند هوایی کار‬ ‫مشترک انجام می دهند‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش به نقش موثر نیروی‬ ‫هوایی در رزمایش مشترک تخصصی‬ ‫پدافند هوایی مدافعان اسمان والیت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اشاره و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫پشتیبانی قدرتمند نیروی هوایی ارتش‬ ‫در این رزمایش و اجرای پر حجم‬ ‫پرواز های باسرنشین و بدون سرنشین‪،‬‬ ‫بیانگر ان است که دالورمردان این‬ ‫نیرو دست در دست همرزمان خود‬ ‫در سنگر پدافند هوایی اماده دفاع‬ ‫همه جانبه از اسمان ایران اسالمی‬ ‫هستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬پیام این رزمایش‬ ‫این است که نیرو های مسلح ما دست‬ ‫در دست هم دوشادوش ملت ایران در‬ ‫مقابل دشمنان یکپارچه و مستحکم‬ ‫می ایستند و در مقابل هر تهدیدی‬ ‫که بخواهد متوجه این سرزمین و‬ ‫ارمان های ما باشد‪ ،‬خواهند ایستاد‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امنیت را به صورت‬ ‫کامل احساس می کنیم و ما شاهد‬ ‫هستیم که این امنیت توسط جوانان‬ ‫کشور و سامانه های بومی تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صداوسیما می تواند دستگاه عدلیه‬ ‫را در پیشگیری از جرم و کاهش‬ ‫پرونده ها یاری دهد‬ ‫دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صدا‬ ‫و سیما ظهر امروز سه شنبه (‪ ۲۰‬مهر)‬ ‫با حضور در دفتر رئیس قوه قضاییه‬ ‫با حجت االسالم والمسلمین محسنی‬ ‫اژه ای دیدار کرد‪.‬‬ ‫صداوسیما می تواند دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش پرونده ها‬ ‫یاری دهدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی رسانه‬ ‫ملی‪ ،‬رئیس دستگاه قضا در این دیدار با تبریک به رئیس جدید سازمان‬ ‫صداوسیما به دلیل کسب اعتماد مقام معظم رهبری‪ ،‬به نقش بی بدیل رسانه‬ ‫ملی در جلب اعتماد و ایجاد امید در مردم اشاره کرد و گفت‪ :‬صدا وسیما‬ ‫نقش بی بدیلی در اطالع رسانی و ارتقابخشی اگاهی عمومی در کشورمان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای ابراز امیدواری کرد که رسانه ملی در‬ ‫دوره جدید بتواند با بهره گیری از رهنمود های حکیمانه مقام معظم رهبری‬ ‫در ترویج سبک زندگی اسالمی و ایرانی‪ ،‬هدایت فرهنگی و ایجاد امید در بین‬ ‫احاد ملت به خصوص جوانان‪ ،‬نقش افرینی موثری داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا همچنین گفت‪ :‬صدا وسیما از مسیر افزایش همه جانبه‬ ‫دانش مردم به ویژه در حوزه مسائل اجتماعی‪ ،‬حقوقی و قضایی‪ ،‬می تواند‬ ‫دستگاه عدلیه را در پیشگیری از جرم و کاهش پرونده ها یاری دهد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه افزود‪ :‬قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی به موضوع صیانت‬ ‫از حقوق عامه و اجرای عدالت‪ ،‬نظارت و شفاف سازی و مبارزه با فساد در‬ ‫جهت ارتقای سالمت نظام اداری و بهبود خدمت رسانی همه دستگاه ها به‬ ‫مردم عزیز توجه ویژه دارد و رسانه ملی با تولید محتوای غنی در این زمینه‬ ‫می تواند نقش موثری ایفا کند‪.‬‬ ‫دکتر «پیمان جبلی» نیز در این دیدار با تقدیر از رویکرد دستگاه قضا‬ ‫در حمایت و هم افزایی با رسانه ملی در دوره تحول و تعالی اظهار داشت‪:‬‬ ‫صداوسیما در شرایط دشوار فعلی که دشمن با جنگ رسانه ای تالش می کند‬ ‫اعتماد و امید مردم را مخدوش کند‪ ،‬برای پیشبرد ماموریت هایش نیازمند‬ ‫حمایت همه ارکان حاکمیت است‪.‬وی بر هم افزایی واقعی و همکاری هرچه‬ ‫بیشتر رسانه ملی با دستگاه قضا در راستای ارتقای دانش حقوقی مردم در‬ ‫جهت کاهش معضالت اجتماعی و مشکالت مراجع قضایی تاکید کرد و از‬ ‫قوه قضاییه خواست زمینه و بستر های الزم برای تولید محتوا در خصوص‬ ‫موضوعات قضایی مبتالبه جامعه را فراهم کند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه‬ ‫وی ادامه داد سازمان بارزسی حتی اجازه دارد‬ ‫به ارای صادره از سوی دادسرا ها و دادگاه ها‬ ‫اعتراض کند و بر اساس ماده ‪ ۴۷۷‬خواستار اعاده‬ ‫دادرسی شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه همچنین به ماموریت های‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور برای بازرسی از همه‬ ‫دستگاه های اجرایی و نظارت بر حسن اجرای‬ ‫قوانین اظهار داشت‪ :‬هم اجرای قانون مهم است‬ ‫و هم ان که قانون درست اجرا شود و اگر سازمان‬ ‫بازرسی متوجه شد در جایی قانون اجرا نشده‬ ‫است و یا درست اجرا نمی شود باید موضوع را‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با تاکید‬ ‫بر لزوم حسن اجرای امور در دستگاه های اجرایی‬ ‫افزود‪ :‬اگر دستگاهی به وظیفه خود به درستی‬ ‫عمل نمی کند‪ ،‬سازمان بازرسی ماموریت دارد با‬ ‫بررسی و تحلیل مسئله به ان دستگاه تذکر و‬ ‫هشدار بدهد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه بر لزوم اطالع رسانی از‬ ‫فعالیت ها و دستاورد های سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور هم تاکید کرد و گفت‪ :‬خود من که در‬ ‫راس دستگاه قضا هستم نسبت به همه اقدامات‬ ‫و توفیقات سازمان بازرسی اطالع ندارم و مردم‬ ‫نیز طبعاً در جریان کار های این مجموعه نیستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای با‬ ‫نادرست دانستن این برداشت که گفته می شود‬ ‫همه گزارش های سازمان بازرسی محرمانه است‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬طبق ایین دادرسی اطالع رسانی‬ ‫درباره همه مسائل قضایی ممنوع نیست و منعی‬ ‫برای اطالع رسانی درباره اقدامات‪ ،‬دستاورد ها و‬ ‫همه گزارش های سازمان بازرسی وجود ندارد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محسنی اژه ای تصریح‬ ‫کرد‪ :‬می توان برای اصالح امور‪ ،‬پیشگیری از جرم‬ ‫و تشویق افراد برای مبارزه با فساد بسیاری از‬ ‫مسائل را با مردم درمیان گذاشت و نباید در این‬ ‫خصوص خودسانسوری کرد‪.‬‬ ‫وی برای نمونه به برخی گزارش های مردمی‬ ‫اشاره کرد که بدون ارتباط با سازمان بازرسی به‬ ‫این مجموعه گزارش می شود و متذکر شد این‬ ‫که مردم سازمان بازرسی را ملجا مورد اعتماد‬ ‫می دانند خوب است‪ ،‬اما اگر اگاه سازی صورت‬ ‫گیرد از ارائه گزارش های غیرمرتبط پیشگیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه بر لزوم ارزیابی جدی تر و به‬ ‫روزتر درباره فرایند پیگیری گزارش های مربوط‬ ‫به دستگاه های اجرایی برای اثربخش تر شدن‬ ‫عملکرد سازمان بازرسی تاکید کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫بررسی شود که چه میزان از گزارش های سازمان‬ ‫بازرسی مورد توجه قرار گرفته و چه میزان از این‬ ‫گزارش ها و به چه علت بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر پیشنهادی برای حسن اجرای‬ ‫امور یا درباره تخلفات در دولت یا قوه قضاییه‬ ‫در مبارزه با فساد نباید خودسانسوری کرد‬ ‫اعالم شده یا جرمی به دادگستری ارجاع شده‬ ‫است‪ ،‬باید تا حصول نتیجه پیگیری شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای با بیان‬ ‫اینکه مسئوالن سازمان بازرسی از گذشته تا به‬ ‫امروز نسبت به بی توجهی به گزارش های این‬ ‫سازمان در دادگستری ها گالیه داشتند که یا‬ ‫رسیدگی نشده یا با تاخیر به ان ها رسیدگی شده‬ ‫است‪ ،‬خواستار بررسی علت این مسئله شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬سال گذشته ‪۱۸۰۰‬‬ ‫گزارش از سازمان بازرسی به قوه قضائیه ارسال‬ ‫شد‪ ،‬اما تنها حدود ‪ ۵۰۰‬گزارش منتهی به حکم‬ ‫قضایی شده که باید چرایی این مساله اسیب‬ ‫شناسی شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای بر همین‬ ‫اساس به رئیس سازمان بازرسی ماموریت داد که‬ ‫به سرعت با مسئوالن دادگستری ها و دادسرا ها‬ ‫جلسه بگذارد و این موضوع را بررسی کند تا‬ ‫مشخص شود اشکال کار از کجاست و گزارش ها و‬ ‫مستندات سازمان ایراد داشته یا دستگاه قضایی‬ ‫کوتاهی کرده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود‪:‬‬ ‫وقتی قانون تصریح دارد گزارش برای شخص‬ ‫رئیس جمهور ارسال شود‪ ،‬نباید برای معاون اول‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫وی بر همین اساس از رئیس سازمان بازرسی‬ ‫خواست که ماهانه به او گزارش دهد که چه میزان‬ ‫پرونده درباره دستگاه ها رسیدگی شده و کدام‬ ‫موارد بر زمین مانده اند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه بر ضرورت هماهنگی‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور با شورای هماهنگی‬ ‫دستگاه های نظارتی تاکید کرد و گفت‪ :‬قانون‬ ‫همه دستگاه های نظارتی را مکلف کرده که با هم‬ ‫هماهنگی الزم را داشته باشند تا از موازی کاری ها‬ ‫و تحمیل هزینه های زاید پیشگیری شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نزدیکی وظایف و مسئولیت های‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور با سایر دستگاه های‬ ‫نظارتی گفت‪ :‬از انجا که ممکن است مالک ها و‬ ‫معیار های تشخیص و پیگیری مسائل اولویت دار‬ ‫کشور از سوی دستگاه های نظارتی متفاوت باشد‪،‬‬ ‫الزم است که برای جلوگیری از موازی کاری یا‬ ‫خنثی سازی اقدامات انجام شده‪ ،‬هماهنگی‬ ‫الزم میان سازمان بازرسی کل کشور با سایر‬ ‫دستگاه های نظارتی برای به اشتراک گذاری‬ ‫مسائل کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای افزود‪:‬‬ ‫برخی اوقات امار و ارقام گزارش هایی که درباره‬ ‫یک موضوع مانند زمین خواری و بازپس گیری‬ ‫اراضی توسط نهاد های نظارتی ارائه می شود‬ ‫با همدیگر تناقض دارد و این باعث سردرگمی‬ ‫مردم و ابهام افرینی می شود که مگر چه میزان‬ ‫زمین در کشور وجود دارد که این مقدار ان ها‬ ‫تصرف شده است!‬ ‫وی از اینکه در طول یک سال گذشته با وجود‬ ‫تالش های صورت گرفته حتی درون قوه قضاییه‬ ‫امکان هماهنگی بین مجموعه های مختلف‬ ‫همچون دادستانی‪ ،‬معاونت پیشگیری از وقوع‬ ‫جرم و سازمان بازرسی به وجود نیامده ابراز گالیه‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت‬ ‫هوشمندسازی فرایند های بازرسی در سازمان‬ ‫بازرسی متذکر شد‪ :‬هیچ بخش دیگری از‬ ‫حاکمیت مانند سازمان بازرسی کل کشور ظرفیت‬ ‫نظارت بر امور و خدمت به مردم را ندارد و اگر‬ ‫با این حجم وظایف و محدودیت نیروی انسانی و‬ ‫امکانات‪ ،‬به هوشمندسازی توجه نکند‪ ،‬در انجام‬ ‫ماموریت هایش عقب می ماند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای بر‬ ‫ضرورت بازخواست دستگاه هایی که در راستای‬ ‫شفافیت قرار بود اطالعتشان را در سامانه ها قرار‬ ‫دهند تاکید کرد و با انتقاد از تحقق نیافتن این‬ ‫مسئله گفت‪ :‬سازمان بازرسی کل کشور می تواند‬ ‫هم دولت و هم دستگاه قضا را ملزم کند تا‬ ‫هوشمندسازی هم در کل کشور و هم در این‬ ‫سازمان عملیاتی شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه از رئیس مرکز امار و فناوری‬ ‫اطالعات قوه قضاییه نیز خواست هر امکان جدید‬ ‫زیرساختی را که برای هوشمندسازی و تسهیل‬ ‫خدمات قضایی فراهم می کند‪ ،‬اعالم نماید تا به‬ ‫سازمان ها و بخش های مختلف قضایی ابالغ شود‬ ‫از این ظرفیت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای همچنین‬ ‫بر لزوم افزایش اگاهی مردم از فرایند شکایت‬ ‫علیه نهاد های دولتی تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم‬ ‫است اموزش ها در خصوص «امبودزمان» که‬ ‫نهاد رسیدگی کننده به شکایات مردم علیه دولت‬ ‫است‪ ،‬از طرق مختلف به مردم ارائه شود‪.‬‬ ‫وی در پایان با تقدیر از مدیران و کارکنان‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور در طول ‪ ۴‬دهه اخیر‬ ‫خاطرنشان کرد که در صورت تحقق تحول در‬ ‫سازمان بازرسی‪ ،‬نیرو های این مجموعه با امید و‬ ‫انگیزه بیشتری به کار خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫«حسن درویشیان» رئیس سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور طی سخنانی با بیان اینکه نظارت بر حسن‬ ‫انجام امور در کشور مهمترین ماموریت سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬مطالبه گری و‬ ‫پیگیری انجام وظایف دستگاه های اجرایی و‬ ‫همچنین مطالبه گری از همه کسانی که در‬ ‫دستگاه های اجرایی وظایف نظارتی بر عهده‬ ‫دارند‪ ،‬از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬تقدم نظارت‬ ‫بر اقدامات دستگاه های اجرایی را یکی از‬ ‫رویکرد های این سازمان عنوان کرد و گفت‪ :‬ما از‬ ‫این طریق باید دستگاه های مختلف را در خصوص‬ ‫وظایف شان به جهت جلوگیری از تخطی از قانون‬ ‫اگاه کنیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم درویشیان ارسال هشدار های به‬ ‫موقع و ضروری درمواقعی که تصمیم خالفی در‬ ‫حال اتخاذ شدن است یا قبال گرفته شده است را‬ ‫دیگر رویکرد سازمان بازرسی کل کشور عنوان‬ ‫کرد و افزود‪ :‬طی ‪ ۵۰‬روز اخیر نیز به مدیران‬ ‫جدید دستگاه های اجرایی هشدار های الزم در‬ ‫همان ابتدای کار داده شد و همچنین بستر های‬ ‫فسادزا در دولت نیز به ان ها معرفی شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این‬ ‫سازمان در بحث شناسایی بستر ها و گلوگاه های‬ ‫فساد در کشور‪ ،‬گزارشی را تهیه کرده که در حال‬ ‫اهدا به رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این گزارش راه ها و پیشنهادات برون رفت‬ ‫از گلوگاه های فساد نیز اورده شده است‪.‬‬ ‫حجت االسالم درویشیان با بیان اینکه ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫از برنامه های سازمان بازرسی کل کشور پیرامون‬ ‫مسائل محوری و اصلی کشور طراحی شده و‬ ‫در حال اجراست‪ ،‬از پیگیری جدی این سازمان‬ ‫برای افزایش نظارت ها و بازرسی های هوشمند و‬ ‫الکترونیک بر دستگاه های اجرایی خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور استفاده از‬ ‫همه ظرفیت های قانونی پیشبینی شده برای این‬ ‫سازمان نظیر استفاده از نظارت های همگانی و‬ ‫بازرسان افتخاری را مورد تاکید قرار داد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون بیش از چند هزار بازرس افتخاری در‬ ‫سطح کشور وجود دارد که تعداد قابل توجهی‬ ‫از این افراد فعال هستند و بخشی از گزارش های‬ ‫دریافتی درخصوص فساد از ناحیه همین بازرسان‬ ‫افتخاری است‪.‬‬ ‫حجت االسالم درویشیان شناسایی مدیران‬ ‫پاکدست‪ ،‬شجاع و قانونمند و همچنین معرفی‬ ‫و تشویق ان ها را از دیگر رویکرد های سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر پیگیری تحقق‬ ‫ماموریت هایی که در سند تحول قوه قضاییه بر‬ ‫عهده این سازمان گذاشته شده نیز تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از این ماموریت ها‪ ،‬پیش بینی سامانه‬ ‫تکالیف دستگاه های اجرایی و رصد تکالیف انجام‬ ‫شده یا انجام نشده است که با جدیت پیگیر ان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫حجت االسالم درویشیان همچنین واکنش سریع‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور را نسبت به موضوعاتی‬ ‫که در افکار عمومی و فضای مجازی مطرح شده و‬ ‫در حیطه صالحیت و اختیارات این سازمان است‬ ‫از دیگر رویکرد های سازمان بازرسی کل کشور‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تعامل خوب و‬ ‫مثبت این سازمان با مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫نظر های تخصصی و مشورتی اعضای سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور همواره در کمیسیون های‬ ‫مجلس مطرح می شود و مورد استقبال نمایندگان‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫حجت االسالم درویشیان همچنین به بیان اماری‬ ‫از اثربخشی های غیرمالی سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور در سال گذشته و ‪ ۶‬ماهه نخست امسال‬ ‫پرداخت و گفت‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۱۶۷‬مورد اجرای‬ ‫صحیح قوانین و مقررات‪ ۳ ،‬هزار و ‪ ۱۴۵‬مورد‬ ‫اصالح فرایندها‪ ،‬روش ها و بهبود امور‪ ۶۲۹ ،‬مورد‬ ‫اصالح مقررات‪ ،‬ایین نامه و بخشنامه ها‪ ۴۷ ،‬مورد‬ ‫ارسال مصوبات خالف قانون دستگاه های اجرایی‬ ‫به دیوان عدالت اداری و ابطال این مصوبات‪،‬‬ ‫‪ ۱۱۲‬مورد اصالح یا فسخ قرارداد و ‪ ۲۹۶‬مورد‬ ‫لغو یا تجدید مناقصه یا مزایده‪ ،‬بخشی از اقدامات‬ ‫اثربخش غیرمالی سازمان بازرسی کل کشور طی‬ ‫یک سال و نیم گذشته بوده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بازرسی کل کشور مجموع اقدامات‬ ‫اثربخش مالی این سازمان در یک سال و نیم‬ ‫گذشته را بالغ بر ‪ ۵۱‬هزار میلیارد تومان یا یک‬ ‫میلیارد دالر عنوان کرد و افزود‪ :‬با تالش های‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور در یک سال و نیم‬ ‫گذشته از تغییر کاربری بالغ بر ‪ ۳‬میلیون مترمربع‬ ‫از اراضی جلوگیری شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫پرداخت ‪ ۲۳۵‬میلیون یورو اضافه به ‪ ۱۲‬شرکت دارویی‬ ‫جریان واردات دارو در سال گذشته‪ ،‬بیانگر پرداخت های مازاد بر قیمت واقعی به شرکت های دارویی با ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬انچه در چند ماه گذشته در رابطه با ترخیص داروهای وارداتی پیش امد چالش های‬ ‫زیادی را بین گمرک ایران و سازمان غذا و دارو ایجاد کرد؛ به طوری که در رابطه با تعیین تکلیف داروهای واردات‬ ‫شده به اماکن گمرکی و بنادر اختالف نظر داشته و کار به جایی رسید که در نهایت با ورود دادستانی‪ ،‬سازمان‬ ‫غذا و دارو و مجموعه وزارت بهداشت مکلف به تعیین تکلیف داروهایی شده بود که از مدت ها قبل به گمرک‬ ‫امده اما تکلیف انها از سوی وزارت بهداشت مشخص نبود‪.‬این در حالی است که گمرک اعالم کرده بود در برخی‬ ‫موارد داروها در استانه انقضا قرار گرفته یا ممکن است دچار فساد شود‪ .‬با این وجود سازمان غذا و دارو معتقد‬ ‫بود که باید داروها قبل از ورود با این سازمان هماهنگ شده باشد‪ ،‬هر چند که اسناد بیانگر انجام هماهنگی برای‬ ‫واردات این اقالم در برخی موارد است‪.‬اما گزارشی که دیوان محاسبات در رابطه با جریان تامین ارز دارو در قالب‬ ‫گزارش تفریغ بودجه منتشر کرده به نوعی نشان دهنده انحرافاتی در تامین ارز و البته ترخیص کاالهای دارویی‬ ‫و فاسد شدن انها است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬از حدود ‪ ۲.۳‬میلیارد دالر ارز دولتی تخصیص یافته‬ ‫برای واردات دارو‪ ۱.۶۲ ،‬میلیارد دالر یعنی حدود ‪ ۷۰‬درصد توسط بانک مرکزی تامین و پرداخت شده است‪ .‬از‬ ‫طرفی به لحاظ عدم اعمال فرایند رقابتی در صدور مجوز واردات و تعیین میزان ارزبری داروهای وارداتی‪ ،‬علی‬ ‫رغم محدودیت های منابع ارزی‪ ،‬دیوان محاسبات اعالم کرده که صرفه و صالح دولت در تعیین قیمت های ارزی‬ ‫داروهای وارداتی رعایت نشده است‪.‬‬ ‫عرضه سه محصول پر مصرف لبنی‬ ‫با تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی از هفته اینده‬ ‫انحصار‪ ،‬وضعیت بخش خدمات حقوقی‬ ‫را مشابه بازار خودرو کرده است‬ ‫رفع مشکل کندی اینترنت‬ ‫تا یک ماه اینده‬ ‫رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای از عرضه سه قلم محصول پرمصرف‬ ‫لبنی با تخفیف ‪ ۱۰‬درصدی جهت رفاه حال هموطنان از هفته اینده خبر داد‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬امیرخسروفخریان ‪ -‬رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای کشور‬ ‫ در خصوص اینکه چرا تا به امروز در فروشگاه های زنجیره ای خبری از این‬‫سه محصول با تخفیفات اعالمی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تطبیق تولید با بازار به صورت انی‬ ‫امکان پذیر نیست برای مثال تولید کننده پنیر ‪ UF‬را به مدت پنج روز‪ ،‬ماست‬ ‫را ‪ ۴۸‬ساعت و شیر را ‪ ۲۰‬ساعت قرنطینه نگه می دارد و سپس در بازار عرضه‬ ‫می کند‪.‬فخریان با بیان اینکه طی اعالم انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران از‬ ‫روز چهارشنبه محصوالت به تدریج برای عرضه در اختیار فروشگاه های زنجیره‬ ‫ای قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬از تاریخ اشاره شده از ان سه قلم اعالمی ابتدا شیر و‬ ‫روزهای بعد ماست و سپس هفته اینده پنیر در سطح فروش قرار می گیرد‪.‬وی‬ ‫در خصوص میزان تناژ عرضه این محصوالت به صورت روزانه گفت‪ :‬این سه قلم‬ ‫ساالنه در کشور ‪ ۱.۴‬میلیون تن تولید می شوند بنابراین روازنه انتظار تولید ‪۴۵۰۰‬‬ ‫تن توسط کارخانه و عرضه این میزان در فروشگاه های زنجیره ای را داریم‪.‬فخریان‬ ‫با بیان اینکه فروشگاه های زنجیره ای عضو این اتحادیه با کاهش حاشیه سود خود‪،‬‬ ‫‪ ۵‬درصد تخفیفات اعمال می کنند‪ ،‬افزود‪ ۵ :‬درصد تخفیف نیز از سهم توزیع‬ ‫شرکت های لبنی اعمال می شود‪.‬رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬این قیمت ها براساس قیمت شیرخام مصوبه شماره‪۸۶۰۳/۰۲۰‬‬ ‫شورای قیمت گذاری محصوالت کشاورزی درب گاوداری ‪ ۶۴۰۰‬تومان و هر یک‬ ‫دهم درصد چربی ‪ ۸۰۰‬ریال و نرخ روز مواد بسته بندی و نرخ ارز دوشنبه ‪ ۱۲‬مهر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬توافق شده است‪.‬بنا بر اعالم روابط عمومی اتحادیه کشوری فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬فخریان همچنان افزود‪ :‬قبال نیز اعالم امادگی شده است که هر میزان از‬ ‫نرخ مصوب درج شده روی کاال کاهش یابد‪ ،‬با در نظر گرفتن تخفیفات رایج و با نرخ‬ ‫جدید کاهش یافته در شعب تحت پوشش اعضای این اتحادیه عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس گفت‪:‬باید نظام توزیع‪ ،‬عرضه و تقاضا در عرصه وکالت اصالح‬ ‫گردد و به تعداد وکال اضافه شود تا به واسطه رقابت ایجاد شده‪ ،‬از لحاظ حقوقی و قضایی در‬ ‫کشور پیشرفت حاصل شود‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬اگر نگاهی به امار شاخص دسترسی به‬ ‫خدمات حقوقی بیاندازیم‪ ،‬در می یابیم که سرانه وکیل در ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت‪،‬‬ ‫تنها‪ ۸۵‬وکیل است و این رقم در دیگر کشورها بسیار باالتر است‪ .‬همچنین رقم متوسط جهانی‬ ‫‪ ۲۴۰‬است و به واسطه کمبود وکیل در کشور‪ ،‬ان تعداد معدود وکیل‪ ،‬بازار در انحصار و تضمین‬ ‫شده ای دارند‪ .‬این مسئله باعث شده که انها انگیزه ای برای ارتقا دانش و مهارت حقوقی و قضائی‬ ‫خود نداشته باشند که این موضوع برای اینده قضائی کشور یک تهدید محسوب می شود‪.‬در‬ ‫همین زمینه اقبال شاکرینماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی درگفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر با اشاره به مشکالت ایجاد شده ناشی از انحصار در عرصه وکالت گفت‪ :‬به نظر بنده در هر‬ ‫حوزه ای به ویژه در حوزه وکالت‪ ،‬اگر متولیان امر فرصت مساوی و برابر برای متقاضیان یک‬ ‫شغل ایجاد نکند‪ ،‬انحصار ایجاد خواهد شد‪ .‬برای مشاهده اثار سو انحصار کافی است که نگاهی‬ ‫به وضعیت بازار خودرو بیاندازیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در این بازار به دلیل کمبود رقیب‪ ،‬فضا به گونه ای‬ ‫رقم خورده که نارضایتی همه را به بار اورده است‪ .‬در حوزه وکالت نیز به همین شکل است‪.‬‬ ‫در واقع نظام توزیع‪ ،‬عرضه و تقاضا در این عرصه باید اصالح گردد و به تعداد وکال اضافه شود‬ ‫تا به واسطه رقابت ایجاد شده‪ ،‬کشور به لحاظ حقوقی و قضائی‪ ،‬با پیشرفت مواجه شود‪.‬شاکری‬ ‫افزود‪:‬متاسفانهبهدلیلدرامدباالیبرخیازوکال‪،‬تالشیبرایورودبهمسائلتخصصیحقوقی‬ ‫نمی شود‪.‬برایمثالاینمسئلهدرسالیانگذشتهسببشدهکهبامشکالتعدیده ایدرزمینه‬ ‫کسبوکارهادستوپنجهنرمکنیم‪.‬نمایندهتهراندرمجلسبیانکرد‪:‬درطرحتسهیلصدور‬ ‫مجوز کسب و کار که در مجلس در حال رای گیری است‪ ،‬به موضوع رفع انحصار در حوزه‬ ‫وکالت پرداخته شده است که بر اساس ان‪ ،‬افراد بر پایه نمره اکتسابی مجوز فعالیت در حوزه‬ ‫وکالت را می گیرند و عم ً‬ ‫ال تعیین ظرفیت بی معنا خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت‪ :‬حداکثر تا یک ماه اینده با‬ ‫توسعه زیرساخت ها مشکل کندی سرعت اینترنت برطرف می شود‪.‬‬ ‫اقای حسین فالح جوشقانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‬ ‫درباره علل کندی اینترنت به ویژه در روز های اخیر افزود‪ :‬این موضوع در برخی نقاط‬ ‫کشور و در برخی ساعات وجود دارد که موجب نارضایتی مردم هم شده است و ما در‬ ‫بررسی هایمان و همچنین در تماس های مردم با سامانه ‪ ۱۹۵‬این موضوع را دریافت‬ ‫کرده ایم‪.‬وی گفت‪ :‬به طور مشخص در ایام شیوع بیماری کرونا ما ساالنه ‪ ۵‬درصد رشد‬ ‫ترافیک داریم که با شروع سال تحصیلی در مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و حوزه ها در هفته اول‬ ‫به شدت ترافیک افزایش یافت و موجب شد در برخی ساعات اوج مصرف و در برخی‬ ‫نقاط کشور مشکل کندی اینترنت را داشته باشیم‪.‬اقای جوشقانی افزود‪ :‬وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات نیز کارگروهی ویژه تشکیل داد و بر اساس ماموریتی که به سازمان‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و شرکت ارتباطات زیرساخت داده شد‪ ،‬قرار است‬ ‫عالوه بر توسعه های الزم در شبکه زیرساخت همه نقاط دچار مشکل در اپراتور ها‬ ‫شناسایی شود که در برنامه ای زمان بندی شده مشکالت را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که توسعه های زیرساختی دائم در اپراتور ها در حال انجام است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما در برخی جا ها نیازمند تامین تجهیزات هستیم و فکر می کنم حداکثر یک‬ ‫ماه اینده این مشکالت برطرف شود‪.‬رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی‬ ‫در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر مسئوالن شرکت مخابرات‪ ،‬اپراتور ها و شرکت‬ ‫ارتباطات زیرساخت وعده نداده بودند که با اغاز بازگشایی مدارس و با پهنای باندی‬ ‫که صورت گرفته است مشکلی پیش نخواهد امد؟ افزود‪ :‬امادگی بوده است‪ ،‬اما بیش‬ ‫از حد پیش بینی مان مصرف اینترنت صورت گرفت و ما در ایام شیوع بیماری کرونا با‬ ‫افزایش ‪ ۲‬و نیم برابری مصرف اینترنت مواجه بوده ایم‪.‬اقای جوشقانی گفت‪ :‬البته برای‬ ‫تامین تجهیزات نیز مشکالتی وجود دارد که تالش اپراتورها‪ ،‬توسعه زیرساخت هاست‬ ‫و ما اختالل جدی در شبکه نداشتیم‪.‬‬ ‫پول برق اکثر مشترکان خانگی چقدر است؟‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۳‬درصد مشترکان خانگی (معادل ‪۲۷‬‬ ‫میلیون مشترک) به دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه کمتر از ‪ ۵۰‬هزار تومان‬ ‫صورتحساب دارند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدحسن متولی زاده در خصوص شائبه‬ ‫قبوض نجومی برق اظهار کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ‪ ۸۵‬میلیون‬ ‫قبض برق برای ‪ ۳۰‬میلیون مشترک خانگی صادر شده که از این رقم بیش از ‪۹۳‬‬ ‫درصد معادل ‪ ۲۷‬میلیون مشترک به دلیل رعایت الگوی مصرف ماهانه کمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تومان صورتحساب دارند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬تعداد بسیار محدودی در حد دو‬ ‫درصد از مشترکان که بیشتر از دو برابر الگوی تعیین شده مصرف کردند‪ ،‬به دلیل‬ ‫مصارف مازاد بر الگو (باالتر از ‪ ۶۰۰‬کیلووات ساعت) صورتحساب ان ها با نرخ انرژی‬ ‫تجدیدپذیر محاسبه شده و قبوض ان ها افزایشی بوده است‪.‬مدیرعامل شرکت توانیر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس مصوبه مجلس در بودجه اعالم شده است که برای مصارف‬ ‫باالتر از الگوی منطقه ای یارانه ای پرداخت نشود‪ ،‬لذا برق تجدیدپذیر به این معناست‬ ‫که دیگر یارانه ای برای ان تعلق نمی گیرد و این موضوع توسط وزارت نیرو تائید و‬ ‫ابالغ شده است‪.‬طبق اعالم وزارت نیرو‪ ،‬بر اساس بند "ی" تبصره ‪ ۸‬قانون بودجه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال ‪ ۱۴۰۰‬تعرفه های اب‪ ،‬برق و گاز‬ ‫مشترکان خانوارهای کشور را به گونه ای اصالح کنند که با رعایت مناطق جغرافیایی‬ ‫کشور‪ ،‬تعرفه مشترکان کم مصرف خانوارهای محروم تحت پوشش کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر‪ ،‬مشترکان تا الگوی مصرف به صورت‬ ‫یارانه ای‪ ،‬مشترکان پرمصرف باالتر از الگوی مصرف به صورت غیر یارانه ای و بر اساس‬ ‫الگوی افزایش پلکانی (ای‪ .‬بی‪ .‬تی) تعیین شود‪.‬طبق این داده ها‪ ،‬مشترکان بد‬ ‫مصرف که تعداد انها به ‪ ۸۵۰‬هزار مشترک می رسد‪ ،‬بیش از دو برابر الگوی تعیین‬ ‫شده مصرف داشته اند و طبق مصوبه مجلس یارانه انرژی انها حذف شده است‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در قبوض برق تابستان ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل گرمای قابل توجه‪،‬‬ ‫رقم های باالی قبض برق برای کمتر از دو درصد مشترکان بسیار پرمصرف دیده‬ ‫می شوند که کامال منطبق با مصرف انهاست‪ .‬مشترکانی که قبض برق باالیی دارند‬ ‫باید علت را در میزان و نحوه مصرف برق خود جستجو کنند‪ ،‬چرا که تعرفه برق‬ ‫گروه پرمصرف بدون یارانه انرژی محاسبه می شود‪.‬یکی از مهم ترین علت های مصرف‬ ‫باالی برق بخش خانگی در تابستان‪ ،‬استفاده از سیستم های سرمایشی متعدد و یا‬ ‫وسایل برقی غیراستاندارد است که مصرف برق چندبرابری را در خانوار رقم می زند؛‬ ‫بنابراین برای تهیه لوازم خانگی حتما باید به برچسب انرژی هر محصول و میزان‬ ‫برق مصرفی ان توجه داشت‪.‬‬ ‫فقط ‪ ۵‬درصد از مطالبات مالیاتی‬ ‫دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی وصول شد‬ ‫گزارش تفریغ بودجه حاکی از ان است که سازمان امور مالیاتی توانسته فقط حدود‬ ‫پنج درصد از مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را وصول کند‪.‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬انچه دیوان محاسبات از گزارش تفریغ بودجه سال گذشته منتشر‬ ‫کرده است‪ ،‬نشان می دهد در سال گذشته سازمان امور مالیاتی مکلف بوده نسبت‬ ‫به تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬اقدام و حداقل ‪ ۳۰‬درصد این مطالبات را وصول و به حساب خزانه داری کل‬ ‫کشور واریز کند‪.‬اما نتایج بررسی ها بیانگر این است که از ‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۷۰۳‬میلیارد‬ ‫تومان مطالبات مذکور‪ ،‬حدد پنج درصد مطالبات‪ ،‬معادل ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۶۷‬میلیارد‬ ‫تومان ان وصول و به حساب خزنه درای کل کشور واریز شده است‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫شده که ‪ ۲۰۷‬هزار و ‪ ۳۴۰‬میلیارد تومان درامدهای مالیاتی و گمرکی وصول شده‬ ‫که درصد تحقق ان ‪ ۱۰۱.۴‬درصد بوده است‪ ،‬چراکه مصوب بودجه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫در این زمینه‪ ۲۰۴ ،‬هزار و ‪ ۵۱۹‬میلیارد تومان بوده است‪.‬‬ ‫شرط مهار تورم فقط جلوگیری از افزایش حقوق ها نیست‬ ‫کارشناسان اقتصادی معتقدند‬ ‫خودداری از افزایش حقوق ها اگرچه‬ ‫یکی از اقدامات ضروری برای مهار تورم‬ ‫است اما همزمان باان باید اقدامات مهم‬ ‫دیگری هم از سوی دولت انجام شود تا‬ ‫مردم با دولت همراه شوند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در ماه های‬ ‫اخیر با گرم شدن بازار افزایش حقوق‬ ‫کارمندان دولت‪ ،‬بسیاری از صاحب نظران‬ ‫به بررسی جوانب مختلف این پدیده روی‬ ‫اورده و تبعات ان را به مردم و مسئولین‬ ‫یاداور شده اند‪ .‬نبود منابع کافی برای این‬ ‫پرداخت ها‪ ،‬و به دنبال ان ایجاد چرخه‬ ‫دستمزد_تورم‪ ،‬که عم ً‬ ‫ال هرگونه افزایشی‬ ‫در قدرت خرید ناشی از افزایش حقوق ها‬ ‫را از بین می برد‪ ،‬و مالحظات موجود در‬ ‫باب عدالت‪ ،‬از جمله مسائلی هستند که در‬ ‫این زمینه از سوی کارشناسان به دولت و‬ ‫مجلس تذکر داده شده است‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫مدافعان افزایش حقوق و دستمزد که این‬ ‫روزها با طرح های همسان سازی‪ ،‬فازی‬ ‫جدید از بحران افزایش دستمزدها را کلید‬ ‫زده اند‪ ،‬تاکید دارند افزایش دستمزدها و‬ ‫اجرای برخی همسان سازی ها در جهت‬ ‫افزایش قدرت خرید مردم امری اجتناب‬ ‫ناپذیر است‪ .‬اما کارشناسان می گویند در‬ ‫شرایطی که دولت منابع درامدی پایدار‬ ‫برای تامین بار مالی این اقدامات را در‬ ‫اختیار ندارد‪ ،‬این افزایش حقوق ها و همسان‬ ‫سازی ها باعث می شود دولت برای تامین‬ ‫هزینه ها دست به اقداماتی بزند که تشدید‬ ‫کننده تورم است و در اینده نزدیک‪ ،‬تورم‬ ‫فزاینده ناشی از همین اقدام‪ ،‬دامان همه‬ ‫مردم بخصوص دهک های پایین درامدی را‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬این کارشناسان تاکید دارند‬ ‫در شرایط فعلی اقتصاد کشور‪ ،‬طراحی یک‬ ‫سیستم اصولی و واقع گرایانه برای حمایت از‬ ‫اقشار ضعیف جامعه حائز اهمیت است‪ .‬با‬ ‫وجود شرایط نامساعد اقتصادی در سال های‬ ‫گذشته و تضعیف قدرت خرید بسیاری از‬ ‫مردم‪ ،‬الزم است که با شیوه ای منطقی‪ ،‬هم‬ ‫از اقشار ضعیف جامعه حمایت شود و هم با‬ ‫شرایط اقتصاد کشور سازگار باشد‪.‬‬ ‫سجاد پادام دانشجوی دکتری اقتصاد‬ ‫دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر در خصوص دومینوی افزایش حقوق ها‬ ‫در کشور گفت‪ :‬نکته اول اینکه بنده به‬ ‫هیچ وجه با افزایش حقوق کارکنان مخالف‬ ‫نیستم به شرطی که این افزایش حقوق‪،‬‬ ‫منجر به کاهش رفاه تعداد بیشتری از افراد‬ ‫جامعه نشود‪ .‬ما باید توجه داشته باشیم که‬ ‫در بودجه کشور ما به ازای هزینه جاری باید‬ ‫درامد جاری وجود داشته باشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در زندگی های شخصی هم همین گونه‬ ‫هستیم‪ .‬هیچ وقت برای هزینه های جاری‬ ‫حاضر نیستیم از دیگران و از اینده قرض‬ ‫کنیم‪ .‬کشورداری هم همین است‪ .‬همین‬ ‫امسال تا پایان مرداد ماه دولت ناچار شده‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان از هزینه های‬ ‫خود را از طریق اوراق و یا با خلق نقدینگی‬ ‫پوشش بدهد؛ یعنی مجبور شده که یا از‬ ‫اینده قرض بگیرد و در جامعه تورم ایجاد‬ ‫کند‪ .‬این قطعاً اثر خود را بر رفاه جامعه و‬ ‫به خصوص اقشار ضعیف تر جامعه از نظر‬ ‫درامدی برجای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬باید تالش کنیم برای پوشش‬ ‫هزینه های جاری تا حد ممکن از درامدهای‬ ‫جاری بهره ببریم یا اینکه درامدهای جاری‬ ‫را ارتقا دهیم‪ .‬ارتقا درامدهای جاری که‬ ‫در ادبیات بودجه ریزی عمدتاً درامدهای‬ ‫مالیاتی را شامل می شود باید به نحوی باشد‬ ‫که موجب افزایش عدالت اجتماعی شود‪.‬‬ ‫باید دقت کنیم که معافیت های مالیاتی‬ ‫که ما در قانون مشخص کرده ایم چقدر‬ ‫کارامد است و چقدر در راستای تقویت‬ ‫اقشار اسیب پذیر است؟ ابزارهایی که برای‬ ‫جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته شده‪،‬‬ ‫چقدر موثر بوده است؟‬ ‫لزوم مهار «خلق نقدینگی توسط‬ ‫بانک ها»‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقدام دیگری هم باید در‬ ‫شرایط خاص فعلی انجام داد‪ .‬باید بدانیم‬ ‫که تنها دلیل تورم افزایش حقوق ها نیست‪.‬‬ ‫منشا بخش مهمی از تورم در جامعه‪ ،‬خلق‬ ‫نقدینگی توسط بانک ها است‪ .‬مردم باید‬ ‫ببینند که دولت در مواجهه با بانک های‬ ‫خصوصی اقتدار دارد‪ .‬مردم باید ببینند که‬ ‫دولت در مبارزه با تورم از دانه درشت ها‬ ‫و نجومی بگیران شروع کرده است‪ .‬یعنی‬ ‫همزمان با اینکه با افزایش حقوق معلم ها‬ ‫مخالفت می کنیم باید همه پرداختی های‬ ‫باالی سقف حقوق ماهانه که در بودجه‬ ‫تصویب شده است را به خزانه برگردانیم و‬ ‫این را به مردم گزارش دهیم‪ .‬یعنی جلوی‬ ‫پرداخت های نجومی را بگیریم‪ .‬شرط‬ ‫همراهی مردم با دولت برای کنترل تورم‬ ‫پادام افزود‪ :‬پس ما با یک مجموعه ای‬ ‫از اقدامات مواجه هستیم که از مبارزه با‬ ‫فرار مالیاتی‪ ،‬عادالنه کردن معافیت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬کنترل ترازنامه بانک ها‪ ،‬مبارز‬ ‫با دانه درشت ها و حقوق های نجومی را‬ ‫شامل می شود‪ .‬مردم باید اقدام دولت و‬ ‫مجلس را در همه این زمینه ها ببینند و با‬ ‫شما به ادبیات مشترک برسند تا وارد بازی‬ ‫دومینوی افزایش حقوق‪ -‬تورم نشوند‪ .‬باید‬ ‫سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی‬ ‫کشور با مردم گفتگو کنند باید هم در‬ ‫سخن و هم در عمل به مردم نشان دهند‬ ‫که همه ما در یک کشتی نشسته ایم‪ .‬حال‬ ‫اثبات عملی ان چیست؟ این است که مردم‬ ‫واقعاً ببینند شما به عنوان دولت قدرت‬ ‫کاهش اختالف طبقاتی را دارید اگر مردم‬ ‫حس کنند که زور دولت فقط به ضعفا‬ ‫می رسد قطعاً با دولت در عبور از بحران ها‬ ‫همکاری نمی کنند و همین دومینوی‬ ‫افزایش حقوق ها پیش می اید‪.‬‬ ‫مهار تورم اولین اقدام دولت سیزدهم‬ ‫باشد‬ ‫این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت‪ :‬تورم‬ ‫یخ دارایی مردم را اب‬ ‫مانند اتش است که ِ‬ ‫می کند ما به جای اینکه تالش کنیم یخ های‬ ‫بیشتری جمع کنیم ابتدا باید اتش را‬ ‫خاموش کنیم؛ و این خاموش کردن محقق‬ ‫نمی شود جز با اقدامات عملی سیاست‬ ‫گذاران و همراهی مردم‪ .‬بنظرم روش دولت‬ ‫سیزدهم و علی الخصوص رویکرد اقای‬ ‫میرکاظمی بعنوان رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه روش درستی است و همه باید از‬ ‫اقای میرکاظمی حمایت کنند و او را تحت‬ ‫فشارهای سیاسی قرار ندهند‪.‬امسال تا پایان‬ ‫مرداد ماه حدود ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از هزینه های خود را مجبور شده ایم یا با‬ ‫اوراق و یا با خلق نقدینگی پوشش دهیموی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اما همچنان که قبل تر گفته شد‬ ‫در کنار اقدامات اقای میرکاظمی سایر‬ ‫دستگاه های اقتصادی مانند سازمان مالیاتی‬ ‫و اصالح رفتار بانک ها هم باید بخوبی صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬همه این اقدامات که انجام شد‪ ،‬تازه‬ ‫اتش خاموش می شود و انگاه باید برنامه اباد‬ ‫کردن مجدد را در دست داشته باشیم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬باید محیط کسب و کار تسهیل شود‪،‬‬ ‫دیپلماسی اقتصادی تقویت شود و از همه‬ ‫مهم تر ثبات در اقتصاد ایجاد شود تا سرمایه‬ ‫گذار امکان برنامه ریزی داشته باشد‪ .‬در ‪۶‬‬ ‫ماهه اول سال پیش بینی می شود که ‪۱۴۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‬ ‫باشیم و هم میدانیم که این کسری عمدتاً‬ ‫خود را در بخش عمرانی نشان می دهد و‬ ‫همین باعث می شود که زیرساخت های‬ ‫توسعه ای کشور انچنان رشد نکند و این اثر‬ ‫خودش را بر تولید خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫نحوه حمایت از بازنشستگان و‬ ‫دهک های پایین چگونه باشد؟‬ ‫این کارشناس اقتصادی در خصوص نحوه‬ ‫حمایت از بازنشستگان به جای همسان‬ ‫سازی حقوق ها گفت‪ :‬بهترین نحوه حمایت‬ ‫از اقشار اسیب پذیری مانند بازنشستگان در‬ ‫حال حاضر این است که قدرت خرید همه‬ ‫اقشار ثبات پیدا کند و تقویت شود و برای‬ ‫دست یافتن به این مهم راهی جز مهار تورم‬ ‫وجود ندارد‪ .‬الزامات مهار تورم را هم اشاره‬ ‫کردم که شامل چه مواردی می شود‪ .‬حتی‬ ‫تجربیات کشور همسایه ما ترکیه در ابتدای‬ ‫قرن ‪ ۲۰۰۰‬نشان می دهد که هیچ راهی‬ ‫جز اعمال سیاست های سختگیرانه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مردم ترکیه هم مانند امروز ما در‬ ‫دهه ‪ ۱۹۹۰‬شرایط سختی را سپری کردند‬ ‫و این سیاست های سخت گیرانه کمال‬ ‫درویش بود که ترکیه را به مسیر رشد و‬ ‫توسعه بازگرداند‪.‬‬ ‫درخواست حقوق بگیران منطقی اما با‬ ‫توجه به شرایط کشور بسیار خطرناک‬ ‫است‬ ‫محسن رضایی صدرابادی‪ ،‬کارشناس‬ ‫اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫ریشه اصلی تمام مطالبات برای افزایش‬ ‫حقوق ها‪ ،‬افزایش روز افزون نرخ تورم است‪.‬‬ ‫چرا که مردم می بینند سبد خریدشان تا‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد افزایش قیمت داشته و با‬ ‫حقوقی که دریافت می کنند‪ ،‬هر سال نیمی‬ ‫از قدرت خرید خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫لذا تنها راه ان ها‪ ،‬درخواست افزایش حقوق‬ ‫متناسب با نرخ تورم تا بتوانند در همان‬ ‫سطح به زندگی خود ادامه دهند‪ .‬برای‬ ‫نمونه تورم سال گذشته به طور میانگین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد بوده و این در حالی است‬ ‫که حقوق دریافتی ان ها بسیار کم تر از این‬ ‫ارقام است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬دولت وقت نیز در‬ ‫شرایطی که نابسامانی های بازار اعتراض‬ ‫بسیاری از مردم را برانگیخته بود‪ ،‬بحث‬ ‫افزایش حقوق را مطرح کرد‪ .‬در ادامه برای‬ ‫اینکه بتوانند یک وجهه قانونی به این امر‬ ‫بدهند‪ ،‬مجموعه های گوناگون تحت نظر‬ ‫دولت‪ ،‬در خواست همسان سازی کرده و‬ ‫با این همسان سازی‪ ،‬مافات و کسری های‬ ‫خود را جبران کردند‪ .‬و به همین ترتیب‬ ‫سهم خواهی در موضوع افزایش حقوق ها‬ ‫و همسان سازی ها در میان اقشار مختلف‬ ‫از حقوق بگیران و بازنشستگان تسری‬ ‫پیدا کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬اما برای برخورد با‬ ‫این موضوع چند نکته اساسی وجود دارد‪.‬‬ ‫در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که‬ ‫درخواست مردم کام ً‬ ‫ال منطقی و به حق‬ ‫است‪ .‬قطعاً باید دولت سیزدهم مطالبات‬ ‫مردم پیرامون وضعیت معیشت را پیگیری‬ ‫کند اما این مطالبه‪ ،‬ان هم در چنین ابعاد‬ ‫گسترده ای‪ ،‬در این بازه و برهه زمانی برای‬ ‫دولت امکان پذیر نیست‪ .‬مگر انکه برای‬ ‫تامین هزینه های مالی ان به روش های غیر‬ ‫اصولی دست بزنند که با توجه به شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی کشور‪ ،‬بسیار خطرناک به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫تولید کاال های اساسی‬ ‫خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬تولید کاال های اساسی و پروتئین خط قرمز این وزارتخانه‬ ‫است‪.‬به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‪ ،‬اقای جواد ساداتی نژاد پس از‬ ‫ارائه گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬تولید‬ ‫محصوالت اساسی و مایحتاج مردم در داخل کشور باید حفظ شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطمئنیم با برنامه ریزی این اتفاق خواهد افتاد و ما اجازه نمی دهیم روند‬ ‫تولید در کشور کند شود‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬در حوزه بازار مصرف کننده نیز تمام تالش ما ساماندهی و‬ ‫ارامش با کمک خود مردم به عنوان یکی از عناصر بازار است‪.‬‬ ‫ساداتی نژاد گفت‪ :‬این موضوع را تا انجا ادامه خواهیم داد تا شرایط بازار مطلوب و‬ ‫پایدار شود‪.‬وی با اشاره به تجربه کمک از اتحادیه ها و تشکل ها در پایداری برخی از‬ ‫اقالم در بازار گفت‪ :‬این تجربه را در سایر اقالم بازار نیز استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫تجدیدپذیر در کشور‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬برنامه ما ایجاد ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت‬ ‫نیروگاه های خورشیدی طی ‪ ۴‬سال اینده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ علی اکبر محرابیان پس از شرکت در‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬این نیروگاه در اقصی نقاط‬ ‫کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نیروگاه های تجدید پذیر از نظر اقتصادی بسیار با صرفه هستند گفت‪:‬‬ ‫این نیروگاه ها طی دو سال می توانند با صرفه جویی در انرژی های استفاده شده معادل‬ ‫کل سرمایه گذاری خود را به دست بیاورند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪ :‬عالوه بر اینکه این نیروگاه ها از نظر اقتصادی بسیار توجیه پذیر هستند‬ ‫در امنیت انرژی کشور نیز بسیار کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫رفع ممنوعیت واردات گوشی های شیائومی‬ ‫انجمن واردکنندگان موبایل اعالم کرد به دنبال ممنوعیت واردات برخی از مدل های‬ ‫پرمصرف گوشی شیائومی به دلیل مشکل عدم مسیریابی صحیح سرشماره های‬ ‫اضطراری‪ ،‬اکنون با به روزرسانی نرم افزاری‪ ،‬ممنوعیت واردات ان ها طی روزهای اینده‬ ‫برداشته خواهد شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬چند ماه پیش‪ ،‬اخباری از ممنوعیت واردات‬ ‫برخی مدل های پرتقاضای موبایل از جمله شیائومی به علت مشکل عدم مسیریابی‬ ‫صحیح سرشماره های اضطراری‪ ،‬منتشر شد و انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و‬ ‫لوازم جانبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی نامه ای‪ ،‬درخواست‬ ‫تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت سفارش این برندها را داشت و اعالم کرد که‬ ‫درصورت اجرای این ممنوعیت‪ ،‬مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی مورد نظر‬ ‫کاربران ایجاد می کند‪.‬محمدرضا عالیان ‪-‬سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل‪ -‬درباره‬ ‫این موضوع گفته بود‪ :‬از ویژگی های شیائومی این بود که هم فناوری های روز دنیا را‬ ‫برای مصرف کننده به ارمغان می اورد‪ ،‬چون استراتژی این برند این بوده و هم نسبت‬ ‫به قابلیت هایی که داشت‪ ،‬مقرون به صرفه بود‪ .‬در زمان مشابه سال گذشته سهم بازار‬ ‫شیائومی ‪ ۷‬درصدی بود و اکنون به ‪ ۳۰‬درصد رسیده است‪ .‬اقبال مصرف کننده ایرانی‬ ‫به شیائومی به دلیل برخورداری از فناوری روز دنیا و قیمت مناسب بود و با این اقدام‬ ‫ما این حق را از مصرف کننده ایرانی هم ضایع می کنیم که بتواند کاالیی با این قابلیت ها‬ ‫و قیمت مناسب داشته باشد‪.‬همان زمان پیشنهادهایی در راستای حل این مشکل به‬ ‫جای ممنوعیت واردات ارائه کرده است‪ ،‬از جمله دریافت تعهد از بازرگانان برای نصب‬ ‫برچسب روش شماره گیری صحیح سرشماره های اضطراری و اطالع رسانی مناسب در‬ ‫شبکه های فروش و شبکه های اجتماعی شرکت ها برای اگاه سازی مصرف کنندگان و‬ ‫همچنین مذاکره و تعامل با سامانه همتا و تصویب کمیته راهبری رجیستری برای‬ ‫ارسال پیامک اطالع رسانی به مصرف کننده پس از فعال سازی مدل های مذکور با هدف‬ ‫اگاه سازی مردم از روش شماره گیری صحیح این شماره ها تا زمان لغو تحریم ها‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از تعرفه پلکانی برق‬ ‫مدیرعامل توانیر از حمایت کمیسیون انرژی مجلس از تعرفه پلکانی برق خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬با این وجود برای بررسی برخی شکایات تعرفه ای مشترکان کمیته ای مشترک‬ ‫بین وزارت نیرو و کمیسیون انرژی تشکیل شد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬در چند ماه‬ ‫گذشته تعرفه برق مصرفی مشترکان با اعمال تعرفه گذاری پلکانی(‪ )IBT‬محاسبه شده‬ ‫است‪ .‬مهمترین ویژگی این مدل قیمت گذاری این است مشترکینی که دوبرابر الگوی‬ ‫متعارف مصرف می کنند قیمت صادراتی برق را می پردازند و یارانه ای به انها تعلق‬ ‫نمی گیرد‪ .‬به همین منظور نمایندگان مجلس جلسه ای را به منظور بررسی ابعاد این‬ ‫طرح با مسئولین صنعت برق برگزار کردند‪.‬محمدحسین متولی زاده‪ ،‬مدیرعامل توانیر‬ ‫در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه مسئوالن صنعت برق با اعضای کمیسیون انرژی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬جلسه خوبی بود و ابعاد طرح در جلسه بررسی و گزارشی به نمایندگان‬ ‫ارائه شد‪ .‬خوشبختانه نمایندگان در صدد حمایت از عموم مردم که مصرف متعارف‬ ‫دارند برامدند و تاکید کردند که برای مشترکین پرمصرفی که تعدادشان کم است‪،‬‬ ‫اصالح تعرفه و کاهش یارانه اقدام درستی بوده است و به این ترتیب از پلکانی شدن‬ ‫تعرفه که دو ماه قبل انجام شد‪ ،‬حمایت کردند‪.‬وی افزود‪ :‬با این وجود برای بررسی‬ ‫شکایاتی که از سوی مشترکان درباره تعرفه ها مطرح شده و در صورت لزوم‪ ،‬انجام‬ ‫برخی اصالحات‪ ،‬یک کمیته مشترک بین وزارت نیرو و کمیسیون انرژی مجلس‬ ‫تشکیل شد‪.‬مدیرعامل توانیر در پاسخ به ابهامات ایجاد شده برای مشترکینی که هزینه‬ ‫برق مصرفی انها خیلی زیاد شده است گفت‪ :‬در شش ماهه اول امسال بیش از ‪۸۵‬‬ ‫میلیون قبض صادر شده است و با وجود انکه ما تالش کرده ایم که دخالت انسان و‬ ‫مامور برق را به حداقل برسانیم اما احتمال اشتباه بدلیل اسیب دیدگی کنتور برق و‬ ‫یا اتصالی در منزل اشخاص وجود دارد و کسانی که احساس می کنند تفاوت خیلی‬ ‫فاحشی در تعرفه برق شان ایجاد شده به ادارات توزیع برق مراجعه کنند‪.‬همچنین‬ ‫هادی بیگی نژاد‪ ،‬عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به‬ ‫پلکانی شدن تعرفه برق مصرفی مشترکان گفت‪ :‬برخی مشترکان که با افزایش شدید‬ ‫تعرفه برق مصرفی مواجه شده بودند‪ ،‬قبوض خودشان را به کمیسیون انرژی فرستاده‬ ‫بودند و ما پس از بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که مشکلی وجود ندارد و طبق قاعده‬ ‫مصوب‪ ،‬تعرفه برق مصرفی محاسبه شده و افزایش تعرفه رخ داده است‪ .‬این عضو‬ ‫کمیسیون انرژی افزود‪ :‬تا قبل از تعرفه گذاری پلکانی اینطور بود که هر چه مصرف‬ ‫باالتر می رفت قیمت هم باال می رفت ولی ضریب افزایش قیمت کمتر می شد و هیچ‬ ‫بازدارندگی ای نداشت اما در تعرفه گذاری پلکانی که دو ماه است اعمال شده‪ ،‬هدف‬ ‫این است کسانی که با مصرف باالی خودشان به منافع ملی ضربه می زنند از یارانه‬ ‫کمتری برخوردار شوند‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬نکته مهمی که در جلسه کمیسیون انرژی‬ ‫با مسئوالن صنعت برق مطرح شد‪ ،‬این بود که توضیح و فهم این قاعده برای مردم‬ ‫مشکل است و مردم باید کام ً‬ ‫ال بفهمند که مبنای محاسبه قیمت برق چگونه است و‬ ‫قرار شد تا این امر به صورت ساده تر برای مردم توضیح داده شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫‪ ۶۶‬درصد از متقاضیان‪ ،‬وام ازدواج گرفتند‬ ‫براساس گزارش تفریغ بودجه‪ ،‬در سال گذشته فقط ‪ ۶۶‬درصد از متقاضیان وام ازدواج این تسهیالت را‬ ‫دریافت کرده اند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬یکی از تکالیف هر ساله بودجه به بانک ها پرداخت وام ازدواج است که‬ ‫بانک ها مکلف بودند در سال گذشته به هر یک از زوجین ‪ ۵۰‬میلیون تومان وام بدهند‪.‬‬ ‫این تسهیالت در سال جاری افزایش یافته و برای هر یک از زوج ها معادل ‪ ۷۰‬میلیون تومان و با دوره‬ ‫بازپرداخت ‪ ۱۰‬ساله تعیین شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۶۶‬درصدی تسهیالت پرداختی‬ ‫بانک کشاورزی نسبت به سال گذشته‬ ‫بانک کشاوری از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬تا هفته اول مهرماه بیش از ‪ ۴۹۶‬هزار میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت پرداخت کرده که نسبت به همین مقطع در سال گذشته ‪ ۶۶.۳‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی‪ ،‬تسهیالت پرداختی بانک‬ ‫کشاورزی در تمام زیربخش ها نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و تسهیالت‬ ‫پرداختی در زیربخش صنایع وابسته با ‪ ۹۶.۹‬درصد رشد‪ ،‬در صدر این جدول قرار دارد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در مقطع یادشده‪ ،‬تسهیالت پرداختی بانک کشاورزی در بخش‬ ‫کشاورزی ‪ ۸۸.۶‬درصد از کل پرداخت های این بانک را شامل می شود که این نسبت‬ ‫نیز در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫افتتاح ساختمان جدید شعبه‬ ‫میانه بانک مهر ایران‬ ‫ساختمان جدید شعبه میانه بانک مهر ایران با حضور مسئوالن شهرستان و جمعی از‬ ‫مشتریان افتتاح شد‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران‪ ،‬در مراسم افتتاح ساختمان جدید شعبه میانه بانک مهر ایران‪ ،‬سید مرتضی‬ ‫حسینی و مهدی اسماعیلی نمایندگان مردم میانه در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬دکتر‬ ‫مشایخی معاون استاندار اذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان میانه‪ ،‬مهدی‬ ‫میرزایی شهردار میانه‪ ،‬منافی اذر مدیر شعب بانک مهر ایران در استان اذربایجان‬ ‫شرقی و جمعی از مشتریان بانک حضور داشتند‪.‬در این مراسم مدیر شعب استان‬ ‫اذربایجان شرقی ضمن ارزوی موفقیت برای بانک و همه همکاران‪ ،‬ابراز امیدواری کرد‬ ‫که با حمایت مدیران و مسئوالن میانه‪ ،‬شاهد ارائه خدمات مطلوبی به مشتریان و مردم‬ ‫فهیم این شهرستان باشیم و شعبه میانه در سطح استان و کشور به شعبه نمونه تبدیل‬ ‫شود‪.‬در ادامه دکتر مشایخی فرماندار محترم شهرستان میانه ضمن تقدیر از مدیران‬ ‫ارشد بانک مهر ایران‪ ،‬مدیر شعب استان اذربایجان شرقی و مجموعه کارکنان‪ ،‬از بانک‬ ‫مهر ایران به عنوان یک بانک نیک اندیش و کارگشا یاد کرد که جایگاه ویژه ای در بین‬ ‫مردم شهرستان میانه دارد‪.‬‬ ‫"پژواک" پاسخ کارشناسان‬ ‫بانک به سواالت شما‬ ‫روابط عمومی بانک ملی ایران اعالم کرد‪ :‬به منظور پاسخگویی به مشتریان و کاربران‬ ‫گرامی در خصوص خدمات و موضوعات بانکی‪ ،‬برنامه الیو "پژواک" در صفحه‬ ‫اینستاگرام این بانک پاسخگوی مردم خواهد بود‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از روابط‬ ‫عمومی این برنامه سه شنبه هر هفته ساعت ‪ 15‬به صورت مستقیم در صفحه رسمی‬ ‫اینستاگرام بانک ملی ایران پخش می شود ‪.‬برنامه "پژواک" در نظر دارد تا با حضور‬ ‫یک کارشناس متخصص به صورت زنده به سواالت مشتریان و کاربران در خصوص‬ ‫موضوع هفته پاسخ دهد‪ .‬این موضوعات بنا به درخواست مشتریان انتخاب می شوند‪.‬بر‬ ‫همین اساس و با توجه به سواالت و ابهامات ذهنی مشتریان گرامی بانک در خصوص‬ ‫طرح صدف‪ ،‬برنامه پژواک در اولین روز خود با حضور کارشناس بخش اعتباری بانک‬ ‫پاسخگوی سواالت کاربران گرامی در این حوزه خواهد بود‪.‬برای اگاهی از موضوعات‬ ‫این طرح و همچنین دریافت پاسخ سواالت خود‪ ،‬می توانید روز سه شنبه ‪ 20‬مهر‬ ‫ماه ساعت ‪ 15‬با مراجعه به صفحه رسمی اینستاگرام به ادرس ‪Bankmelli1307‬‬ ‫بیننده این برنامه باشید و از جزئیات طرح صدف اگاه شوید‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۳۳‬هزار فقره تسهیالت‬ ‫به مددجویان در ‪ ۶‬ماه‬ ‫بانک مهر ایران با هدف توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی‪ ،‬بخش قابل توجهی‬ ‫از تسهیالت خود را به این قشر تخصیص می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬این بانک در‬ ‫‪۶‬ماهه نخست سال جاری مجموعاً ‪۳۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬فقره تسهیالت به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۶۳۱۵‬میلیارد ریال به مددجویان نهادهای حمایتی پرداخت کرده است‪.‬گفتنی‬ ‫است این بانک از ابتدای همکاری با نهادهای حمایتی مختلف تا کنون تسهیالت‬ ‫قابل توجهی را پرداخت کرده است‪ .‬پرداخت ‪۴۳۵‬هزار فقره تسهیالت معادل ‪۴۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۵‬میلیارد ریال به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و ‪۱۲۹‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت به ارزش تقریبی ‪۲۲‬هزار میلیارد ریال به معرفی شدگان بنیاد برکت بخشی‬ ‫از این اقدامات است‪.‬همچنین پرداخت ‪۱۱‬هزار فقره تسهیالت به ارزش ‪ ۲۵۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال به مددجویان بهزیستی و ‪۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬فقره تسهیالت به ارزش ‪ ۱۲۷۲‬میلیارد‬ ‫ریال به معرفی شدگان بنیاد مسکن انقالب اسالمی‪ ،‬بخش دیگری از فعالیت های بانک‬ ‫مهر ایران در این حوزه است‪ .‬به عالوه این بانک پیش از این و در همکاری با معاونت‬ ‫زنان و خانواده ریاست جمهوری‪۵۰ ،‬هزار فقره تسهیالت به ارزش ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫به زنان سرپرست خانوار پرداخت کرده است‪.‬عمده این تسهیالت مربوط به حوزه‬ ‫خوداشتغالی است‪ .‬در واقع بانک مهر ایران سعی کرده به جای پرداخت وا م در حوزه‬ ‫معیشتی‪ ،‬با پرداخت وام در حوزه اشتغال‪ ،‬این افراد را به سمت ایجاد درامد پایدار برای‬ ‫خود و خانواده هایشان سوق دهد‪ .‬به این صورت فرد عالوه بر اینکه برای بازپرداخت‬ ‫اقساط خود به مشکل برنمی خورد‪ ،‬نیازش به دریافت کمک از سوی نهادهای حمایتی‬ ‫نیز کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نرخ رسمی ‪ ۲۰‬ارز افزایش یافت‬ ‫بانک مرکزی (سه شنبه بیستم مهرماه ‪ )۱۴۰۰‬نرخ رسمی ‪ ۴۶‬ارز را اعالم کرد که بر‬ ‫اساس ان نرخ ‪ ۱۸‬ارز کاهش و ‪ ۲۰‬ارز افزایش یافته است‪ .‬همچنین نرخ ‪ ۸‬ارز نیز بدون‬ ‫تغییر باقی مانده است‪.‬به گزارش ایبِنا‪ ،‬امروز هر دالر امریکا ‪ ۴۲‬هزار ریال‪ ،‬پوند انگلیس‬ ‫‪ ۵۷‬هزار و ‪ ۲۲۲‬ریال و یورو ‪ ۴۸‬هزار و ‪ ۶۰۳‬ریال ارزش گذاری شد‪ .‬بر پایه این گزارش‪،‬‬ ‫امروز هر فرانک سوئیس ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۳۱۳‬ریال‪ ،‬کرون سوئد ‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۰۲‬ریال‪ ،‬کرون‬ ‫نروژ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۱۲‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۳۳‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ ۵۵۷‬ریال‪،‬‬ ‫درهم امارات متحده عربی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۳۷‬ریال‪ ،‬دینار کویت ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۲۳۶‬ریال‪،‬‬ ‫یکصد روپیه پاکستان ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۵۱‬ریال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ ۳۷‬هزار و ‪ ۴۵‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫ج هزار و ‪ ۴۰۰‬ریال و ریال عمان ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۲۳۱‬ریال ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫هنگ کنگ پن ‬ ‫همچنین‪ ،‬هر دالر کانادا ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۷۱۵‬ریال‪ ،‬دالر نیوزیلند ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۲۲۴‬ریال‪،‬‬ ‫راند افریقای جنوبی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۸‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۷۹‬ریال‪ ،‬روبل روسیه‬ ‫‪ ۵۸۷‬ریال‪ ،‬ریال قطر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۷‬ریال‪ ،‬لیر‬ ‫سوریه ‪ ۳۴‬ریال‪ ،‬دالر استرالیا ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۴۴‬ریال‪ ،‬ریال سعودی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ریال‪،‬‬ ‫دینار بحرین ‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۱‬ریال‪ ،‬دالر سنگاپور ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۸‬ریال‪ ،‬یکصد تاکای‬ ‫بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۱۰۸‬ریال‪ ،‬ده روپیه سریالنکا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۵‬ریال‪ ،‬کیات میانمار‬ ‫‪ ۲۲‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه نپال ‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۶۳۳‬ریال‪ ،‬یکصد درام ارمنستان ‪ ۸‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ریال و دینار لیبی ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۱۷‬ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬به منظور کاهش سن ازدواج جوانان‪ ،‬بانک مرکزی مکلف شد که تسهیالت قرض الحسنه ازدواج‬ ‫برای زوج های زیر ‪ ۲۵‬سال و زوج های زیر ‪ ۲۳‬سال واجد شرایط دریافت تسهیالت ازدواج را تا سقف ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان افزایش دهد‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی‪ ،‬یعنی یک ضامن و سفته یا‬ ‫سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند و طبق گفته مدیر اداره اعتبارات بانک‬ ‫تعداد ضامن ها در متن قانون پیش بینی نشده و مبنای اعتبارسنجی (وضعیت مالی متقاضی و ضامن)‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫اکنون‪ ،‬طبق انچه در گزارش تفریغ بودجه امده است‪ ،‬در سال گذشته از یک میلیون و ‪ ۱۰۹‬هزار و‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیون متقاضی استفاده از تسهیالت ازدواج‪ ،‬به تعداد ‪ ۷۳۵‬هزار و ‪ ۱۱۴‬نفر‪ ،‬معادل ‪ ۶۶‬درصد‬ ‫متقاضـــیان‪ ،‬به میزان ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۳۲۸‬میلیارد تومان‪ ،‬تسهیالت ازدواج پرداخت شده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۶‬هزار میلیارد تومان یارانه به واردکنندگان پرداخت شد‬ ‫عضو اتاق ایران و المان گفت‪:‬‬ ‫اگر فاصله بین نرخ ارز ازاد و‬ ‫ترجیحی را ‪ ۲۳‬هزار تومان در‬ ‫نظر بگیریم‪ ،‬یعنی در حدود ‪۱۲۶‬‬ ‫هزار میلیارد تومان مابه التفاوت‬ ‫به واردکنندگان پرداخت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬نگاهی به‬ ‫قیمت ها در بازار نشان می دهد که‬ ‫افزایش قیمت در کاالهای مشمول‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬بیشتر از کاالهایی است‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬نمی گیرند‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در اردیبهشت ‪،۹۷‬‬ ‫اعضای هیات دولت عنوان کردند که‬ ‫هدف اصلی از اتخاذ چنین سیاستی‪،‬‬ ‫تثبیت قیمت کاالهای اساسی است‪.‬‬ ‫هدفی که به نظر می رسد هرگز به‬ ‫مرحله تحقق نرسید‪.‬‬ ‫در همین راستا شاهین اصغری عضو‬ ‫هیات رئیسه اتاق ایران و المان در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد‪:‬‬ ‫همان زمانی که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در دولت مطرح و تصویب شد‪،‬‬ ‫هرگز تصور نمی شد که این سیاست‬ ‫ارزی چند سال ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫به عقیده من یکی از اشتباهات‬ ‫محاسباتی دولت این بود که فکر‬ ‫می کرد در کوتاه مدت می توانند با‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی به مشکل‬ ‫افزایش قیمتها فائق بیایند‪ ،‬ولی‬ ‫این طور نبود و مشکالت بسیاری را‬ ‫به وجود اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای مثال شرکت های‬ ‫خارجی در حال حاضر به واسطه‬ ‫وجود ارز ترجیحی در کشور و‬ ‫چند نرخی بودن ان‪ ،‬دچار مشکل‬ ‫شده اند؛ مث ً‬ ‫ال شرکت های المانی‬ ‫فقط نرخ اعالمی توسط بانک مرکزی‬ ‫را به رسمیت می شناسند و چند‬ ‫نرخی بودن ارز در کشور ما برای‬ ‫انها عجیب است‪ .‬موضوع چندنرخی‬ ‫بودن ارز برای کشورهای دیگر بسیار‬ ‫بیگانه است زیرا هیچ سیاست مداری‬ ‫برای واردات ارز ارزان تخصیص‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫اصغری ادامه داد‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در کوتاه مدت شاید بتواند به برخی‬ ‫از شرکت ها بابت هزینه هایشان‬ ‫کمک کند‪ ،‬ولی در بلند مدت عم ً‬ ‫ال‬ ‫انجام بسیاری از پروژه های تولیدی‬ ‫در کشور را توجیه ناپذیر کرده‬ ‫است‪ .‬چرا که به دلیل وارد کردن‬ ‫برخی کاال با ارز ترجیحی‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکننده کاالی داخل که از ارز‬ ‫ازاد استفاده می کند‪ ،‬امکان رقابت‬ ‫ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق ایران و‬ ‫المان به ناکارامدی این سیاست‬ ‫ارزی در ثابت نگه داشتن قیمتها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬رئیس کل سابق‬ ‫بانک مرکزی در تیرماه سال جاری‬ ‫گفته بود از ابتدای سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫حدودا ً ‪ ۵.۵‬میلیارد دالر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به واردکنندگان کاالی‬ ‫اساسی اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫نتیجه تخصیص این رقم در ‪ ۵‬ماهه‬ ‫نخست سال‪ ،‬افزایش ‪ ۲۲.۳‬درصدی‬ ‫تورم در اقالم خوراکی مشمول ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬در قیاس با اقالم‬ ‫خوراکی غیر مشمول بود‪ .‬این بدان‬ ‫معناست که سیاست ارز ‪ ۴۲۰۰‬نه‬ ‫تنها به تثبیت قیمت کمک نکرده‬ ‫بلکه منجر به افزایش قیمت کاالهای‬ ‫مشمول ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نیز شده‬ ‫است‪.‬وی افزود‪ :‬در برخی از موارد‬ ‫مشاهده شده که حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی حتی می تواند به کاهش‬ ‫قیمت نیز منجر شود؛ برای مثال در‬ ‫مسئله واردات گوشت‪ ،‬پس از انکه‬ ‫گوشت از فهرست کاالهای مشمول‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف شد‪ ،‬این‬ ‫کاال با کاهش قیمت مواجه گردید‪.‬‬ ‫اصغری تصریح کرد‪ :‬اگر فاصله بین‬ ‫نرخ ازاد و نرخ ترجیحی را ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫تومان در نظر بگیریم‪ ،‬باید گفت در‬ ‫حدود ‪ ۱۲۶‬هزار میلیارد تومان ما به‬ ‫التفاوت بین ارز ازاد و ترجیحی به‬ ‫واردکنندگان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر سهم هر ایرانی در ‪۵‬‬ ‫ماهه نخست سال برای تامین ارز‬ ‫ترجیحی‪ ۱.۵ ،‬میلیون تومان بوده‬ ‫که رقم باالیی به نظر می رسد‪ .‬اگر‬ ‫همین روند ادامه پیدا کند و ارز نیز‬ ‫گران تر شود‪ ،‬می توان پیش بینی کرد‬ ‫که هر ایرانی ماهانه ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫از سهم خود را برای ارز ترجیحی‬ ‫تخصیص می دهد؛ این در حالی است‬ ‫که می توان این ‪ ۵۰۰‬هزار تومان را‬ ‫در قالب یارانه به مردم داد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق ایران و المان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬البته دولت می تواند‬ ‫عالوه بر پرداخت یارانه نقدی‪ ،‬از‬ ‫کارت معیشت نیز استفاده کند‪ .‬این‬ ‫کار می تواند به بزرگ تر شدن سفره‬ ‫مردم در بخش تامین مایحتاج‪،‬‬ ‫کمک شایانی کند‪ .‬اجرایی کردن‬ ‫این موضوع‪ ،‬برای دولت هم مفید‬ ‫است‪ ،‬چون هزینه ای که دولت باید‬ ‫بپردازد‪ ،‬نسبت به حالتی که ارز‬ ‫ترجیحی می دهد بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫پول پاشی ‪ ۱۲‬هزار میلیاردی برای پردرامدها!‬ ‫عدم حذف دهک های پردرامد از‬ ‫جمع یارانه بگیران تا جای پیش‬ ‫رفته که در سال گذشته بیش از‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون نفر در سه دهک باال‬ ‫درامدی شناسایی هم شده اند اما‬ ‫اقدامی جهت حذف انها صورت‬ ‫نگرفته است ‪ ،‬در این شرایط حداقل‬ ‫هزینه پرداخت یارانه به انها در‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬جمعیت ‪ ۷۸‬میلیون‬ ‫نفری یارانه بگیران که حدود ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫جمعیت کل کشور را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫در حالی حدود ‪ ۱۰‬سال است یارانه‬ ‫نقدی دریافت می کنند که با وجود‬ ‫تکلیف چندباره در قوانین بودجه‬ ‫سنواتی برای حذف دهک های پردرامد‬ ‫هیچ گاه اقدام جدی درباره ان صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬دولت گذشته به دفعات در‬ ‫قانون بودجه مکلف به حذف سه دهک‬ ‫باالی درامدی از لیست یارانه بگیران‬ ‫بود‪ ،‬اما هر بار به بهانه های متفاوت از‬ ‫جمله نبود بانک های اطالعاتی دقیق یا‬ ‫در ادامه نگرانی از خطا در شناسایی‬ ‫و حذف افراد کم درامد نسبت به این‬ ‫مهم اقدا م نکرد و ساالنه حداقل ‪۴۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی‬ ‫پرداخت کرده است‪.‬این در حالی است‬ ‫که گزارش تفریغ بودجه ‪ ۹۹‬از این‬ ‫حکایت دارد در سال گذشته با توجه‬ ‫به تکلیف قانون بودجه برای حذف‬ ‫سه دهک باالی درامدی‪ ،‬بیش از ‪۲۳‬‬ ‫میلیون نفر از سه دهک باال شناسایی‬ ‫شدند اما اقدامی از سوی دولت جهت‬ ‫قطع یارانه انها انجام نشده است‪.‬این‬ ‫حجم از افراد پردرامد در حالی یارانه‬ ‫‪ ۴۵‬و ‪ ۵۰۰‬تومانی دریافت می کند که‬ ‫مجموع هزینه پرداختی در سال به انها‬ ‫به حدود ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۷۶‬میلیارد تومان‬ ‫می رسد که رقم قابل توجهی است اما‬ ‫دولت ترجیح داده نسبت به حذف‬ ‫انها عقب نشینی کند‪.‬در حال حاضر‬ ‫‪ ۷۸‬میلیون یارانه ‪ ۴۵‬و ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫دریافت می کنند و در کنار ان جمعیت‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون نفر یارانه بگیر معیشتی قرار‬ ‫دارند که هزینه پرداخت یارانه نقدی به‬ ‫این دو گروه در سال به بیش از ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان می رسد‪.‬‬ ‫تعامل بانک توسعه تعاون با دستگاه های اقتصادی در استان ها‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫مدیران شعب و کارکنان بانک در‬ ‫سطح استان ها ارتباطات با نهادها و‬ ‫سازمان های اقتصادی را در اولویت‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬حجت اله مهدیان‬ ‫در نشست بررسی عملکرد مدیریت‬ ‫شعب بانک توسعه تعاون استان خراسان‬ ‫شمالی افزود‪ :‬بانک توسعه تعاون عالوه‬ ‫بر خدمات شعبه ای و بانکداری؛ وظایف‬ ‫و ماموریت هایی فراتر از چارچوب های‬ ‫متعارف بانکداری بر عهده دارد که‬ ‫پیشبرد رسالت بانک در ایجاد اشتغال و‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی از مهم ترین‬ ‫راهبردهای بانک توسعه تعاون در‬ ‫استان ها است که تعامل و هم افزایی‬ ‫با دستگاه های اقتصادی استان در این‬ ‫حوزه بسیار اثربخش است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نگاه جامع به مسائل‬ ‫بانکداری داللت بر این دارد که‬ ‫واحدهای بانکی در ارائه انواع تسهیالت‬ ‫خرد و نیز اعطای تسهیالت اشتغال‬ ‫افرین کالن‪ ،‬کارایی و سهولت الزم را‬ ‫ایجاد نمایند‪.‬‬ ‫مهدیان گفت‪ :‬پیشرفت مداوم عملیات‬ ‫بانکداری توسعه ای و رشد کمی و کیفی‬ ‫امارهای عملکردی در همه واحدهای‬ ‫بانکی مستلزم تالش همه جانبه همکاران‬ ‫در تجهیز منابع‪ ،‬اعطای تسهیالت و‬ ‫ارائه خدمات تخصصی است‪.‬‬ ‫مهدیان گفت‪ :‬اگرچه ابعاد اقتصادی و‬ ‫جغرافیایی استان خراسان شمالی در‬ ‫مقایسه با سایر استان ها کوچک تر است‪،‬‬ ‫بااین حال مزیت های حضور بانک توسعه‬ ‫تعاون در استان های کوچک تر ایجاب‬ ‫می کند تا با افزایش سهم بانک در میان‬ ‫شبکه بانکی در استان‪ ،‬شرایط برای‬ ‫ارتقای نقش افرینی بانک در عرصه های‬ ‫اقتصادی استان فراهم گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شعب و باجه های خراسان شمالی‬ ‫در پایان سال جاری دستیابی به‬ ‫هدف ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریال منابع را در‬ ‫صورت های مالی مدنظر داشته باشند‪.‬‬ ‫مهدیان با اشاره به مزیت های استان‬ ‫در بخش های مختلف دستیابی به‬ ‫هدف کمی منابع را دور از دسترس‬ ‫ندانست و گفت‪ :‬می توان با تنوع بخشی‬ ‫به مشتریان‪ ،‬رتبه استان را در بین‬ ‫استان های کشور ارتقا داد‪.‬‬ ‫تعامل دو جانبه‬ ‫رئیس هیات مدیره بانک نیز در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬اتخاذ تدابیر و اقدامات‬ ‫برای ارتقای سطح مالی و عملکردی‬ ‫استان خراسان جنوبی بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬سید باقر فتاحی افزود‪:‬‬ ‫همکاران شعب مدنظر داشته باشند که‬ ‫ارتباط دوجانبه بین بانک و تسهیالت‬ ‫گیرندگان به خوبی حفظ شود‪ .‬وقتی‬ ‫فردی یا بنگاهی از بانک توسعه تعاون‬ ‫تسهیالت می گیرد ارجحیت بر این‬ ‫است که عملیات بانکی شخص حقیقی‬ ‫و حقوقی نیز توسط شعب بانک توسعه‬ ‫تعاون صورت پذیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نسبت باالی مصارف‬ ‫به منابع در استان خراسان شمالی‬ ‫نیاز است به نحو مناسبی به میانگین‬ ‫متعارف شبکه بانکی نزدیک شود و‬ ‫اصالح این روند نیاز به اقدام جدی دارد‪.‬‬ ‫وی سبد خدمات بانک توسعه تعاون را‬ ‫متنوع اعالم کرد و گفت‪ :‬انواع تسهیالت‬ ‫بانکی و خدمات همچون صدور‬ ‫ضمانت نامه‪ ،‬ال سی ریالی و ‪ ...‬می تواند‬ ‫جزو محصوالت بانک به مشتری معرفی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سعید معادی‪ ،‬معاون مدیرعامل در امور‬ ‫بازاریابی و استان ها نیز گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫نشست بررسی عملکرد استان ها برای‬ ‫حذف موانع و مشکالت و ارتقای نقاط‬ ‫قوت است‪ .‬وی افزود‪ :‬بررسی عملکرد‬ ‫شعب خراسان شمالی نشان می دهد‬ ‫که عمده تسهیالت در بخش خرد‬ ‫پرداخت شده است به همین دلیل برای‬ ‫جذب مشتریان بزرگ نیاز به بازاریابی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫حسن شریفی‪ ،‬معاون عملیات بانکی‬ ‫نیز گفت‪ :‬استان خراسان شمالی در‬ ‫مقطع کنونی به عنوان واحد مصرف گرا‬ ‫شناخته می شود و برای اینکه در منابع‬ ‫و مصارف بانک تعادل ایجاد شود‬ ‫پرداخت تسهیالت به بخش خدمات‬ ‫باید در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رسول ارجمند مدیر امور سرمایه انسانی‬ ‫بانک نیز گفت‪ :‬سهم استان خراسان‬ ‫شمالی از شعب بانک در سطح کشور‬ ‫‪ ۱/۲‬درصد‪ ،‬سهم نیروی انسانی از کل‬ ‫‪ ۱/۲‬درصد‪ ،‬سهم از کل مصارف بانک‬ ‫‪ ۱/۱‬درصد و سهم منابع از سهم کل‬ ‫نیم درصد است‪.‬‬ ‫سکه و دالر اندکی ارزان شد‬ ‫نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر گفت‪ :‬امروز سه شنبه ‪ ۲۰‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل کاهش‬ ‫نرخ ارز‪ ،‬شاهد افت قیمت سکه و دالر در بازار هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬محمد کشتی ارای‪ ،‬نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر در مصاحبه‬ ‫تلفنی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه امروز انس جهانی‬ ‫‪ ۱۷۵۸‬دالر قیمتگذاری شده است افزود‪ :‬هم اکنون قیمت سکه طرح جدید ‪۱۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان‪ ،‬قیمت سکه طرح قدیم ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم‬ ‫سکه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان و سکه گرمی‬ ‫نیز دو میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به فروش می رسد‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز هر مثقال طال ‪۴‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۸۸‬هزار تومان و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار نیز یک میلیون و ‪ ۱۲۸‬هزار تومان‬ ‫فروخته می شود‪ .‬همچنین نرخ ارز امروز در بازار با کاهش همراه است‪ .‬قیمت دالر‬ ‫امریکا امروز (تا لحظه تنظیم خبر) ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان و هر یورو ‪ ۳۱‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫تومان فروخته می شود‪ .‬همچنین در بازار متشکل ارزی امروز هر دالر ‪ ۲۶‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان و هر یورو ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان قیمت خورده است‪.‬‬ ‫سقوط ارزش لیر ترکیه در برابر دالر‬ ‫لیر ترکیه در برابر دالر به پایین ترین مقدار خود رسید‪.‬به گزارش ایبِنا به نقل از رویترز‪،‬‬ ‫با تقویت ارزش دالر امریکا و افزایش نگرانی های طوالنی مدت در مورد سیاست های‬ ‫پولی ترکیه‪ ،‬روز دوشنبه لیر ترکیه تضعیف شد و به رکورد کمترین مقدار خود یعنی‬ ‫‪ ۸.۹۷۵۰‬در برابر دالر رسید که در روز جمعه تعیین شد‪.‬‬ ‫اصالح بودجه ریزی نیاز کشور است‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم اصالح ساختار بودجه و بودجه ریزی گفت‪:‬‬ ‫شفاف سازی باید وارد سازمان برنامه و بودجه شود‪.‬‬ ‫سعید باستانی‪ ،‬نماینده سابق مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی درباره تخصیص‬ ‫منابع به استان ها در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬براساس مصارف و مزیت منطقه ای به خبرنگار‬ ‫ایبِنا گفت‪ :‬بخشی از مشکالتی که تا به امروز در بودجه ریزی وجود داشت‪ ،‬مربوط به‬ ‫چندگانه بودن ان ها است زیرا قسمتی ازمنابع کامل کشور محرمانه دانسته می شود‪ .‬در‬ ‫همین ارتباط یک بار پیشنهاد شده بود که بودجه در یک یا دو سطح براساس میزان‬ ‫درامدها تعریف شود که مورد حذف قرار گرفت‪.‬وی در ادامه اضافه کرد‪ :‬بخشی از منابع‬ ‫درامدی عمومی مربوط به فروش نفت و بقیه موارد و قسمت دیگر ان هم به مالیات ها‬ ‫ارتباط پیدا می کند‪ .‬چنانچه درصدد نباشند به طور شفاف میزان بودجه‪‎‬ای که حاصل‬ ‫از درامد نفت است را عنوان سازند‪ ،‬هزینه هم برای ان تراشیده نخواهد شد‪ ،‬اما از سر‬ ‫اجبار باید به صورت شفاهی یا صوری منابع درامدی به تعریف دراید و پس از ان‬ ‫برای منبع درامد‪ ،‬صورت هزینه کرد صوری تعریف شود که این کار به سازمان برنامه‬ ‫و بودجه سپرده خواهد شد و اشکال اصلی بودجه ریزی هم همین مسئله است‪ .‬این‬ ‫نماینده سابق مجلس دراین خصوص یاداور شد‪ :‬پیش از هر نقدی باید این نکته را مورد‬ ‫توجه قرار داد که بخشی از این هزینه کردها اجتناب ناپذیر است‪ ،‬برفرض دستمزد‬ ‫کارمندان باید پرداخت شود‪ .‬بخش دیگر که عامل اصلی به حساب می اید تفاوت بین‬ ‫انچه که در الیحه بودجه به عنوان منابع اورده شده و انچه که در طول سال به عنوان‬ ‫درامد واقعی کسر شده‪ ،‬است‪ ،‬بطوریکه به نظر نمی رسد برای سال ‪ ۱۴۰۱‬هم بتوان ان‬ ‫را برطرف ساخت‪ ،‬مگر انکه خیلی شفاف رفتار شود‪ .‬باستانی در این رابطه تصریح کرد‪:‬‬ ‫مشکل بعدی درارتباط با بودجه ریزی شرکت های دولتی است‪ ،‬یعنی مباحثی وجود‬ ‫دارد که درامد و هزینه گفته می شود‪ ،‬ولی در الیحه بودجه قرار می گیرد‪ .‬برای این‬ ‫گروه نه نظارتی وجود دارد و نه مجلس ورود پیدا می کند‪ ،‬بر همین اساس بهتر ان‬ ‫است تا بودجه شرکت های دولتی جداگانه از الیحه بودجه به مجلس اورده شود‪ .‬دوره‬ ‫نمایندگی در مجلس پیشنهادی به رئیس مجلس داده شد که چنانچه بودجه رسمی‬ ‫در ابان و اذرتحویل داده می شود‪ ،‬بودجه شرکت های دولتی را در مرداد ماه بیاورند‪،‬‬ ‫حتی یک کمیسیون ویژه ای برای بررسی ان نیز تشکیل شود‪ .‬این کارشناس مسائل‬ ‫اقتصادی در ادامه افزود‪ :‬نکته دیگر‪ ،‬تنظیم بودجه براساس عملکرد است‪ .‬این مسئله با‬ ‫وجود انکه از سال های گذشته کلید خورده‪ ،‬محقق نشده زیرا بودجه ای که با درامدی‬ ‫مشخص اعالم می شود‪ ،‬باید به صرف هزینه کردی واقعی برسد تا بر همان اساس مورد‬ ‫ارزیابی قرار گیرد‪ .‬متاسفانه این راه هنوز بر ریل خود قرار نگرفته و در این حوزه نه اینکه‬ ‫کم کاری شده باشد‪ ،‬ولی کارها بسیار سخت انجام می شود زیرا بودجه به مکانی برای‬ ‫یکسری توافقات پشت پرده و پنهان مبدل شده و این موضوعی است که باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ ،‬یعنی شفاف سازی وارد سازمان برنامه و بودجه شود‪.‬‬ ‫وی درباره تبدیل ردیف محوری به طرح محوری دراستان ها ابراز کرد‪ :‬یک بخش این‬ ‫مسئله اجتناب ناپذیر است‪ .‬برفرض برای دانشگاه ردیفی در بودجه جهت گسترش‬ ‫فناوری وجود دارد‪ ،‬زمانی این ردیف بخواهد به پروژ ه محوری تبدیل شود‪ ،‬این کار باید‬ ‫براساس عملکرد صورت گیرد‪ .‬به این معنا؛ مطرح می شود که این بودجه فناوری بنا‬ ‫است تا صرف چه کاری شود‪ .‬تا این بخش از کار کامال درست است‪ ،‬ولی اجرای ان‬ ‫نه تنها به این راحتی ها نیست‪ ،‬بلکه در واقع سخت هم به حساب می اید زیرا درابتدا‬ ‫سازمان برنامه و بودجه باید به همان برنامه ریزی ونظارت بسنده کند و سمت کار‬ ‫اجرایی نرود و این کار را به دستگاه های اجرایی واگذار کند‪ .‬این نماینده سابق مجلس‬ ‫در این ارتباط چنین توضیح داد‪ :‬طی سنوات گذشته شاهد بودیم که رئیس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه به استانی سفر کرده بود برفرض از جاده شکایت می کردند‪ ،‬ان هم‬ ‫برای تامین هزینه اش قول هایی می داد‪ ،‬این درحالی بود که تخصیص بودجه وظیفه‬ ‫وزیر است زیرا او باید اولویت بندی انجام دهد‪ .‬به هر حال این پروژه محوری زمانی مفید‬ ‫واقع می شود که به دستگاه اجرایی اختیارات داده شود و دخالت های بودجه ای از‬ ‫سازمان برنامه به حذف دراید‪ ،‬درصورتیکه این سازمان به محل اصلی خود یعنی محل‬ ‫تجمیع برنامه ها برگردد‪ ،‬کشور بر دور خوبی خواهد افتاد‪.‬‬ ‫ریزش بیش از ‪ ۳۸‬هزار واحدی شاخص کل بورس‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار با کاهش ‪ ۳۸۷۷۲‬واحدی معادل ‪ ۲.۶۶‬درصد به یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۱۸‬هزار و ‪ ۷۲۱‬واحد رسید‪ .‬همچنین در فرابورس شاخص کل با افت‬ ‫‪ ۳۵۰‬واحدی به ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۸۴‬واحد رسید‪.‬به گزارش خبرنگار ایبِنا‪ ،‬تاالر شیشه ای‬ ‫در معامالت چهارمین روز کاری هفته (سه شنبه بیستم مهرماه ‪ ،)۱۴۰۰‬شاهد روند‬ ‫نزولی شاخص های منتخب بود‪ .‬به گونه ای که شاخص قیمت (وزنی‪-‬ارزشی)‪ ،‬با کاهش‬ ‫‪ ۹۶۷۸‬واحدی معادل ‪ ۲.۶۶‬درصد به رقم ‪ ۳۵۴‬هزار و ‪ ۱۳۸‬واحد رسید‪.‬شاخص کل‬ ‫هم وزن نیز‪ ،‬با افت ‪ ۱۲۱۸۴‬واحدی‪ ،‬عدد ‪ ۴۰۱‬هزار و ‪ ۵۷۴‬واحد را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫شاخص قیمت (هم وزن) نیز با کاهش ‪ ۷۶۸۶‬واحدی به رقم ‪ ۲۵۳‬هزار و ‪ ۳۲۰‬واحد‬ ‫رسید‪.‬همچنین شاخص سهام ازاد شناور‪ ۴۵۶۱۴ ،‬واحد کاهش را رقم زد و به سطح‬ ‫یک میلیون و ‪ ۸۱۳‬هزار واحد رسید‪ .‬همچنین شاخص بازار اول با ‪ ۳۰۹۹۶‬واحد کاهش‬ ‫به رقم یک میلیون و ‪ ۵۴‬هزار واحد رسید و شاخص بازار دوم نیز‪ ،‬با ‪ ۷۰۰۳۳‬واحد‬ ‫کاهش همراه بود و عدد دو میلیون و ‪ ۸۱۰‬هزار واحد را به نمایش گذاشت‪ .‬بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در معامالت امروز بورس تهران‪ ،‬نمادهای معامالتی فارس‪ ،‬شستا‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫فملی‪ ،‬کگل و شپنا با بیشترین کاهش‪ ،‬تاثیر منفی در روند نزولی شاخص کل بورس‬ ‫داشتند‪ .‬در مقابل‪ ،‬نمادهای معامالتی فایرا‪ ،‬چکاپا و خنصیر‪ ،‬بیشترین تاثیر مثبت را در‬ ‫براورد نماگر کل بورس داشتند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 21‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1152‬‬ ‫جزییات ضرب و شتم پرستار بیمارستان شهدای تجریش از سوی یک کارتنخواب‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت بر بالین پرستار بیمارستان شهدای تجریش که توسط یک زن هدف ضربه چاقو قرار گرفته‪،‬‬ ‫حاضر و وضعیت وی را جویا شد‪.‬به گزارش ایسنا و بنابر اعالم وبدا‪ ،‬دکتر عباس عبادی با حضور در بخش ای‪ .‬سی‪ .‬یو‬ ‫بیمارستان شهدای تجریش به عیادت «رضا بختیاری» پرستار این بیمارستان که حین خدمت به بیماران‪ ،‬هدف چاقوی‬ ‫یک زن قرار گرفته و با اقدامات به موقع درمانی از مرگ حتمی نجات یافت‪ ،‬حاضر شد و ضمن دریافت گزارشی از حادثه و‬ ‫وضعیت این پرستار‪ ،‬با وی و خانواده او به گفتگو پرداخت و برایش ارزوی سالمتی و موفقیت کرد‪.‬وی از زحمات پرستاران‬ ‫خبر‬ ‫شهر دوستدار کودک را باید از نگاه کودکان طراحی کرد‬ ‫شهردار منطقه ‪ 2‬در مراسم تجلیل از کودکان و نوجوانان فعال و فرهیخته که به‬ ‫مناسبت هفته ملی کودک برگزارشد ‪،‬گفت‪ :‬برای ایجاد شهر دوستدارکودک‬ ‫باید شهر را ازنگاه و زاویه دید کودکان‪ ،‬برنامه ریزی و طراحی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‪، ۲‬مهدی صالحی ‪،‬با اعالم این‬ ‫خبرگفت‪ :‬تا به امروزفضاهای شهری بر اساس اصول و معیارهای استفادۀ‬ ‫بزرگساالن شکل گرفته است و اغلب فضاهای شهری‪ ،‬به دور از مشخصه‬ ‫های یک شهر دوستدار کودک است ‪،‬بنابراین برای ایجاد شهر دوستدارکودک‬ ‫باید شهر را ازنگاه و زاویه دید کودکان‪ ،‬برنامه ریزی و طراحی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬با توجه به حساسیت گروه سنی کودکان و نوجوانان‪ ،‬وقت ان رسیده که‬ ‫نوجوانان و ارزشهای انان وارد معادالت شهرسازی شده و به انان اجازه داده شود که‬ ‫با مشارکت در فرایند برنامه ریزی شهری‪ ،‬در ایجاد فضاهای زندگی خود سهیم باشند‪.‬‬ ‫صالحی با اشاره به اینکه کودکان بارقه امید و اینده کشور هستند گفت‪ :‬روز‬ ‫کودک یاداور وظیفه ای است که ما در برابر کودکان برای ساختن دنیایی بهتر‬ ‫داریم و مدیریت شهری منطقه ‪ 2‬توجه به نیازهای کودکان و ایجاد شهری شاد‬ ‫وایمن را جزو وظایف خود دانسته و از هیچ تالشی دراین زمینه دریغ نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هزینه کردن در حوزه کودکان سرمایه گذاری برای اینده است‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مناسب سازی محیط شهری برای کودکان و شهروندان در صدر برنامه های شهرداری‬ ‫قرار دارد و مشارکت کودکان ونوجوانان در این میان از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫طرح پالک ایمن در محالت شمال تهران اغاز شد‬ ‫طرح پالک ایمن با هدف ارتقاء ایمنی خانه و محله‪ ،‬با برگزاری کارگاه اموزشی برای‬ ‫مسئولین خانه های دوام و ایمنی سراهای محالت شمال تهران اغاز شد‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شهرداری منطقه یک‪ ،‬محمد حسن قنبری دبیر ستاد مشارکت های اجتماعی‬ ‫و فرهنگی شهرداری این منطقه اظهار داشت‪ :‬کارگاه اموزشی طرح پالک ایمن توسط‬ ‫کارشناس اتش نشانی و با حضور مسئولین خانه های دوام و ایمنی سراهای محالت‬ ‫شمال تهران‪ ،‬در سالن امفی تئاتر سرای محله زعفرانیه برگزار شد‪.‬وی افزود‪ :‬این برنامه‬ ‫به منظور اموزش مسئولین خانه های دوام سرای محالت اجرا شد تا در نهایت انان‬ ‫با اموزش اموخته های خود به شهروندان این طرح را در محله ها گسترش دهند‪.‬‬ ‫قنبری گفت‪ :‬هدف از اجرای این طرح ارتقای اگاهی شهروندان و خوداظهاری انان‬ ‫درباره ایمنی محله و خانه ای است که در ان زندگی می کنند تا سازمان اتش نشانی‬ ‫به کمک توضیحات دقیق از شرایط منزل افراد بتواند با راهنمایی‪ ،‬در زمان وقوع‬ ‫حادثه خسارت کمتری متوجه انان شود‪.‬مدیر ستاد مشارکت های اجتماعی منطقه‬ ‫یک خاطرنشان کرد‪ :‬تمام خدماتی که در این طرح ارائه می شود‪ ،‬رایگان است و‬ ‫شهروندان می توانند با مراجعه به سامانه پالک ایمن‪ tehran.ir.pelak125 ،‬بخش‬ ‫خوداظهاری ان را پر کنند تا ساختمان انها از طرف کارشناسان اتش نشانی ارزیابی شود‪.‬‬ ‫بویژه پرستاران بیمارستان شهدای تجریش قدردانی کرد و ضمن محکوم کردن اقدامات خشونتی علیه کادر درمان‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اولین باری نیست که پرستاران ما در اورژانس بیمارستانها مورد ضرب و شتم‪ ،‬جراحت و هتاکی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عبادی افزود‪ :‬انتظار داریم مراجع ذی صالح با جدیت و قاطعیت با چنین مواردی برخورد قانونی کنند چرا که نباید با تکرار‬ ‫رخداد چنین حوادثی به انگیزه و امنیت پرستاران در ارائه خدمت به مردم لطمه وارد شود‪.‬در این بازدید دکتر خشنود‪ ،‬رییس‬ ‫بیمارستان شهدای تجریش‪ ،‬فروغ موال مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬دکتر سعید لک معاون دفتر‬ ‫توانمندسازی و بهبود سرمایه های انسانی معاونت پرستاری‪ ،‬داوود امین نسب رییس گروه تحول مدیریت و سرمایه انسانی‬ ‫در پرستاری‪ ،‬فرانک ندرخانی سرپرست گروه بهره وری و تعرفه خدمات پرستاری معاونت پرستاری‪ ،‬دکتر عبادی را همراهی‬ ‫کردند‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬ساعت ‪ ۸‬صبح روز یکشنبه هیجدهم مهر امسال یکی از پرستاران مرد بیمارستان شهدای‬ ‫تجریش تهران در حال رسیدگی به وضعیت بیماران بود که از پشت سر هدف ضربه چاقوی زنی قرار گرفت‪ .‬این پرستار ‪۲۷‬‬ ‫ساله‪ ،‬سریع به اتاق عمل منتقل شد که با تالش پزشکان از مرگ نجات یافت‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫استفاده فوالد خراسان از به روز ترین و شفاف ترین سامانه «تامین کنندگان»‬ ‫مجتمع فوالد خراسان با ارتقای‬ ‫سامانه «مدیریت ارتباط با تامین‬ ‫کنندگان (‪ ،»)SRM‬بستری فراگیر‪،‬‬ ‫به روز و شفاف برای گسترش دایره‬ ‫تامین کنندگان خود و مدیریت ارتباط‬ ‫با انان ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫معاون خرید این شرکت گفت‪ :‬بهبود و‬ ‫ارتقای سامانه مدیریت ارتباط با تامین‬ ‫کنندگان (‪ )SRM‬فوالد خراسان در‬ ‫راستای مسئولیت اجتماعی شرکت و‬ ‫حمایت از ساخت داخل‪ ،‬شفافیت و‬ ‫سهولت دسترسی ها‪ ،‬حذف محدودیت‬ ‫زمانی و مکانی برای تمامی تامین کنندگان‬ ‫داخلی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد اولیه‬ ‫ِ‬ ‫صورت گرفته و در بستر ایجاد شده‪ ،‬همه‬ ‫تامین کنندگان می توانند در سامانه ثبت‬ ‫نام و خوداظهاری کرده و در استعالم ها‬ ‫و مناقصه های شرکت مجتمع فوالد‬ ‫خراسان‪ ،‬در شرایطی برابر و بی طرفانه‬ ‫مشارکت داشته باشند‪.‬شاهین صالح‬ ‫محمد زاده افزود‪ :‬شفافیت این سیستم‬ ‫در تمام مراحل فرایند‪ ،‬از استعالم تا ورود‬ ‫کاال‪ ،‬به کارشناسان خرید کمک می کند‬ ‫تا تامین کنندگان مناسب را انتخاب و‬ ‫عملکرد انها را در زمان همکاری به صورت‬ ‫شفاف بررسی کنند‪ .‬همچنین شفافیت این‬ ‫فرایند باعث می شود متقاضیان همکاری با‬ ‫شرکت‪ ،‬دید مثبت و رضایتمندی بیشتری‬ ‫نسبت به فرایند انتخاب تامین کننده و یا‬ ‫نحوه ارزیابی عملکرد خود در طول دوره‬ ‫همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی صنایع و فناوری اطالعات‬ ‫نیز گفت‪ :‬شرکت مجتمع فوالد خراسان‬ ‫اکنون جامع ترین و بروزترین سامانه‬ ‫مدیریت ارتباط با تامین کنندگان را با‬ ‫استفاده از تکنولوژی روز دنیا (بستر‬ ‫‪ ،Apex‬محصول شرکت اوراکل) را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬این سامانه به نشانی ‪SRM.‬‬ ‫‪ khorasansteel.ir‬با ابزارهای‬ ‫هوشمند از جمله تلفن همراه در دسترس‬ ‫همگان قرار دارد‪.‬‬ ‫حمید ساالری نژاد با بیان این که تامین‬ ‫کنندگان به سهولت و با ایجاد یک حساب‬ ‫کاربری با استفاده از یک گوشی تلفن‬ ‫همراه و دسترسی به اینترنت‪ ،‬می توانند‬ ‫در فهرست تامین کنندگان نیازهای قطب‬ ‫صنعت شرق کشور قرار بگیرند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫ارتقای سیستم مدیریت ارتباط با تامین‬ ‫کنندگان (‪ ،)SRM‬رفع کلیه نیازهای‬ ‫ارتباطی تامین کنندگان با مجتمع فوالد‬ ‫خراسان در حوزه خرید در نظر گرفته شده‬ ‫و با ایجاد این بستر‪ ،‬تامین کننده‪ ،‬از حضور‬ ‫فیزیکی و یا برقراری تماس های تلفنی‬ ‫مکرر با واحدهای خرید جهت پیگیری‬ ‫مسائل بی نیاز شده و می تواند به صورت‬ ‫بروز شده و انالین از اخرین اطالعات مورد‬ ‫نیاز در سیستم استفاده نمایند‪.‬‬ ‫رییس فناوری اطالعات شرکت مجتمع‬ ‫فوالد خراسان هم در این باره اظهار داشت‪:‬‬ ‫توسعه ارتباطات الکترونیکی باعث سرعت‬ ‫بخشیدن به انجام کارها و ایجاد شفافیت‬ ‫بیشتر شده است‪ .‬خوشبختانه با ارتقاء و‬ ‫راه اندازی سیستم جدید‪ ،‬با ایجاد تغییرات‬ ‫سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین‏نامه تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‏های فاقد سند رسمی متقاضیانی که اسناد عادی یا رسمی انها در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫شهرستان سیروان مورد رسیدگی و هیات رای به صحت بیع و تصرفات انها صادر نموده است جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز به شرح ذیل اگهی می گردد‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اقای علی فتح الهی نژاد فرزند اسمعیل در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 272 / 13‬مترمربع تحت پالک ‪ ۱۲۷۳‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای چشمه پهن کارزان نحوه مالکیت خریداری‬ ‫از مجتبی فتح الهی نژاد‬ ‫‪ - ۲‬اقای رحم خدا سهرابی فرزند عبدالرضا در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 430 / 35‬مترمربع تحت پالک ‪ ۱۲۷۴‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای قنات اباد نحوه مالکیت‬ ‫خریداری عرصه از عبدالرضا سهرابی‬ ‫‪ -٣‬خانم کافیه اعظمی فرزند علی محمد در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 638 / 41‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱۲۷۵‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای چشمه خزانه نحوه مالکیت‬ ‫خریداری عرصه و اعیان از اقایان حسین و صیدمحمد سهیلی‬ ‫‪ - ۴‬اقای سهراب گل گل نیا فرزند صیدگه در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ بمساحت ‪ ۱۳۷۳۳‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱۲۷۱‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای سفید خانی وسطی‬ ‫نحوه مالکیت خریداری بالواسطه از اقای صیدگه گل گل نیا مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۹۸۱۲‬از ‪ ۱۹۹‬اصلی‬ ‫‪ - ۵‬اقای رحیم گل گل نیا فرزند صیدگه در یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک درب باغ بمساحت ‪ ۱۳۷۳۳‬متر مربع تحت پالک ‪ ۱۲۷۱‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای سفید خانی وسطی‬ ‫نحوه مالکیت خریداری بالواسطه از اقای صیدگه گل گل نیا مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۹۸۱۲‬از ‪ ۱۹۹‬اصلی‬ ‫‪ - ۶‬اقای علی اصغر نورائی کارزان فرزند صحبت اله در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 483 / 19‬متر مربع تحت پالک ‪ 1272‬فرعی از ‪ ۱۹۹‬اصلی واقع در روستای سراب کارزان ‪-‬‬ ‫نحوه مالکیت خریداری از اقای سجاد عزیزی‬ ‫‪ - ۷‬اقای اردالن قلیچی فرزند خداداد در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ ۷۶۵‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۸۱۱‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی مفروز و مجزا از ‪ ۱۱۸۶‬فرعی از اصلی مذکور واقع در سیروان ‪ -‬شهرک‬ ‫سر تنگ زنگوان ‪ -‬نحوه مالکیت خریداری مع الواسطه از اقای اسکندر شیری‬ ‫‪ - ۸‬خانم هایده شاهینی فرزند صفرخان در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 181 / 89‬متر مربع تحت پالک ‪ ۳۸۱۴‬فرعی از ‪ ۲۰۶‬اصلی واقع در روستای باباشمس ‪ -‬نحوه مالکیت واگذاری از بنیاد‬ ‫مستضعفان‬ ‫‪ - 9‬اقای لطیف قنبر زاده فرزند نادر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی بمساحت ‪ 2781 / 99‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۶‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در روستای عمارت ‪ -‬نحوه مالکیت صلح‬ ‫قطعی از طرف خانم ماهی طال قنبرزاده مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۷۲۱۶۱‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۰‬اقای لطیف قنبر زاده فرزند نادر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی بمساحت ‪ 1510 / 71‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۷‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در روستای عمارت ‪ -‬نحوه مالکیت صلح‬ ‫قطعی از طرف خانم ماهی طال قنبرزاده مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۷۲۱۳۲‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۱‬اقای لطیف قنبر زاده فرزند نادر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی بمساحت ‪ ۲۸۰۶ / ۶۴‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۸‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در روستای عمارت ‪ -‬نحوه مالکیت صلح‬ ‫قطعی از طرف خانم ماهی طال قنبرزاده مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۷۲۱۳۲‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۲‬اقای لطیف قنبر زاده فرزند نادر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی بمساحت ‪ 2781 / 99‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۶‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در روستای عمارت ‪ -‬نحوه مالکیت صلح‬ ‫قطعی از طرف خانم ماهی طال قنبرزاده مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۷۲۱3۲‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۳‬اقای لطیف قنبر زاده فرزند نادر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم بمساحت ‪ 23629 / 18‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۶۰۱‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در روستای عمارت ‪ -‬نحوه مالکیت صلح‬ ‫قطعی از طرف خانم ماهی طال قنبرزاده مالک سند اصالحات ارضی شماره ‪ ۷۲۱۳۲‬از ‪ ۲۱۳‬اصلی‬ ‫‪ - ۱۴‬اقای مالک کاظمی فرزند موسی در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 114 / 51‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان شهر لومار خریداری از اقای حیدر عسکری نیا‬ ‫‪ - ۱۵‬اقای اسکندر قاضی خانی فرد فرزند کاظم در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 417 / 07‬متر مربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۴‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی خریداری‬ ‫از احمد قاضی خانی فرد‬ ‫‪ - ۱۶‬اقای داود بابائی فرزند علی محمد در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ ۸۳۰‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۳‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای سیاه سیاه نحوه مالکیت خریداری عرصه‬ ‫از اقای عبداهلل بابائی‬ ‫‪ - ۱۷‬اقای محمد جورم فرزند علی اشرف در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 96 / 68‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۲‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای شوراب خانعلی نحوه مالکیت‬ ‫خریداری از علی اشرف جورم‬ ‫‪ - ۱۸‬اقای رضا سادات خانی فرزند یداله در ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 1087 / 89‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۱‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان سفلی‬ ‫نحوه مالکیت خریداری عرصه از اقای یداله سادات خانی‬ ‫‪ - ۱۹‬اقای علی نقی علی رحمی فرزند عبدول در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 261 / 61‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۰‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان‬ ‫سفلی نحوه مالکیت خریداری از خانم منیر جلوریز‬ ‫‪ - ۲۰‬اقای حسن ترابی فرزند اسکندر در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 203 / 20‬مترمربع تحت پالک ‪ 2588‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬شهر لومار نحوه مالکیت‬ ‫خریداری عرصه از علی رهور‬ ‫‪ - ۲۱‬اقای مهدی کریمی فرزند عبدالحسین در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 970 / 19‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۷۱‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای چم جنگل‬ ‫نحوه مالکیت موروثی‬ ‫‪ - ۲۲‬اقای مجید میرزائی فرزند عزیزاله در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 675 / 85‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۸۷‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای سیاه سیاه خریداری‬ ‫عرصه از اقای کیومرث احمدی‬ ‫‪ - ۲۳‬اقای یحیی امامی فرزند مرادعلی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 847 / 19‬مترمربع تحت پالک ‪ 2۵۸۶‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای حسن گاوداری‬ ‫خریداری از اقای مراد علی امامی‬ ‫‪ - ۲۴‬اقای مجید بخشوده فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 184 / 13‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۸۵‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای شوراب خانعلی‬ ‫خریداری عرصه از اقای ماجد بخشوده‬ ‫‪ - ۲۵‬خانم هدیه باون پور فرزند نریمان در ششدانگ یک باب ساختمان مخروبه بمساحت ‪ 65 / 28‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۶۰۰‬فرعی از ‪ 213‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای گوراب سفلی خریداری‬ ‫از اقای محمدرحیم باون پور‬ ‫‪ - ۲۶‬اقای رحیم عباسی زاده فرزند خداداد در ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی بمساحت ‪ 459 / 59‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۹۹‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای ابزار نحوه‬ ‫مالکیت موروثی‬ ‫‪ - ۲۷‬اقای حسام مرادجان پور فرزند محمد در ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 279 / 68‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۸۴‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا خریداری از‬ ‫اقای امیر مراد جان پور‬ ‫‪ - ۲۸‬اقای صادق پینام فرزند عین اله در ششدانگ یک باب خانه بمساحت ‪ 856 / 09‬مترمربع تحت پالک ‪ ۲۵۸۳‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای قاضی خان علیا خریداری از اقای‬ ‫عبداله پینام‬ ‫‪ - ۲۹‬خانم ثریا ابراهیمی فرزند عبدالمحمد در ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت ‪ ۷۰۶‬مترمربع تحت پالک ‪ ۴۶۸‬فرعی از ‪ ۲۱۳‬اصلی واقع در سیروان ‪ -‬روستای گوراب سفلی نحوه مالکیت خریداری‬ ‫از اقای تیمور رکابدار‬ ‫لذا چنانچه اشخاص ذینفع به اراء صادره اعتراض دارند میتوانند ظرف مدت دو ماه از تاریخ انتشار نوبت اول و در روستاها پس از الصاق در محل‪ ،‬اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫سیروان تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل‬ ‫دهد‪ ،‬در صورتی که اعتراض در موعود قانونی واصل نگردد و یا معترض گواهی تقدیم دادخواست را به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند به نام متقاضیان را خواهد نمود‪ ،‬ضمن ًا‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫وحید فدوی یگانه‪-‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان سیروان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1400 / 07 / 21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪1400 / 07 / 06 :‬‬ ‫کلی در ساختار سیستم و ایجاد فرایندها‬ ‫و گزارشات جدید‪ ،‬کانال ارتباطی مناسبی‬ ‫بین تامین کنندگان و حوزه خرید ایجاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مجتبی همدم افزود‪ :‬این سیستم با‬ ‫ایجاد بستری شفاف‪ ،‬امکان شرکت‬ ‫تامین کنندگان در مناقصات و استعالم‬ ‫های شرکت مجتمع فوالد خراسان را‬ ‫در ساده ترین شکل ممکن فراهم و‬ ‫ایشان را از لحظه شرکت در استعالم‪ ،‬در‬ ‫جریان جزئیات استعالم های پاسخ داده‬ ‫شده مانند وضعیت بررسی فنی با ذکر‬ ‫دلیل‪ ،‬وضعیت برنده شدن در استعالم‪،‬‬ ‫نمایش وضعیت سفارشات ابالغ شده به‬ ‫تامین کننده(در انتظار تحویل‪ ،‬مرجوعی‬ ‫و تحویل شده) و زمان بندی ارسال‬ ‫انها‪ ،‬انجام مکاتبات مرتبط به سفارش و‬ ‫استعالم‪ ،‬ارسال درخواستهای پشتیبانی‬ ‫سیستمی‪ ،‬وضعیت کاالی ارسالی و‬ ‫جزئیات پرداخت ها و صورتحساب های‬ ‫مالی قرار می دهد‪.‬‬ ‫شرکت مجتمع فوالد خراسان که اولین‬ ‫شرکت در بکارگیری از سیستم مدیریت‬ ‫ارتباط با تامین کنندگان «‪ »SRM‬در‬ ‫صنایع فوالدی بوده است اکنون جامع ترین‬ ‫و بروزترین ان را با استفاده از تکنولوژی‬ ‫روز دنیا (بستر ‪ ،Apex‬محصول شرکت‬ ‫اوراکل) را در اختیار دارد‪ .‬این سامانه به‬ ‫نشانی ‪ SRM.khorasansteel.ir‬با‬ ‫ابزارهای هوشمند از جمله تلفن همراه در‬ ‫دسترس همگان قرار دارد‪.‬‬ ‫امکانات و ویژگی های منحصر به فرد‬ ‫سیستم مدیریت ارتباط با تامین کنندگان‬ ‫(‪: )SRM‬‬ ‫* طراحی داشبورد تامین کننده‬ ‫* ایجاد بستر مکاتبات و تیکت گذاری‬ ‫* انجام مکاتبات مرتبط با سفارشات و‬ ‫استعالمها‬ ‫* نمایش وضعیت تایید یا رد بررسی فنی‬ ‫با ذکر دلیل‬ ‫سایر ویژگی ها ‪:‬‬ ‫* طراحی با تکنولوژی روز دنیا (بستر‬ ‫‪ APEX‬شرکت اوراکل)‬ ‫* امکان ثبت نام و خود اظهاری تامین‬ ‫کنندگان‬ ‫* مشاهده استعالمها و مناقصات جاری و‬ ‫گذشته‬ ‫* شرکت در استعالم و مناقصات‬ ‫* ثبت قیمت استعالم های فعال‬ ‫* نمایش اطالعات سفارشات تامین‬ ‫کنندگان‬ ‫* نمایش وضعیت استعالم های پاسخ‬ ‫داده شده‬ ‫* نمایش وضعیت برنده شدن یا نشدن در‬ ‫استعالم‬ ‫* دریافت الکترونیکی ابالغ سفارش‬ ‫* دسته بندی سفارشات و نمایش جزئیات‬ ‫انها‬ ‫* نمایش سفارش های در انتظار تحویل و‬ ‫میزان تاخیر در تحویل‬ ‫* نمایش جزئیات رسید کاالی تامین‬ ‫کنندگان‬ ‫* نمایش جزئیات پرداخت مالی سفارشات‬ ‫علم تاج‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫ایران ما‪ :‬سرکیسه کردن مردم با کاالهای عجیب ضد زلزله‪ /‬از چسب زلزله ‪ ۱۲‬ریشتری‬ ‫تا نصب کانکس روی پشت با ‪‎‬م!‪‎‬‬ ‫شاه کلید‪ :‬از بال دوری طمع داری ‪ ،‬ز مردم دور باش!‬ ‫دنیای اقتصاد‪ :‬ترک اعتیاد نفتی‪ ،‬تنها راه نجات زمین‬ ‫علم تاج‪ :‬فقط همین یک مورد را کم داشتیم؛ اعتیاد زمین به مواد نفتی!‬ ‫هفت صبح‪ :‬تحقیر دالر توسط پراید صندوق دار؛ اگر سوداگران ارز سال گذشته به جای‬ ‫دالر یک دستگاه پراید ‪ 131‬کارکرده می خریدند‪ ،‬االن ‪ 72‬درصد سود می کردند‬ ‫علم تاج‪ :‬این است قدرت اقتصادی خودروسازان! خودروسازان دنیا باید پیش ایران‬ ‫خودرو و سایپا لنگ بیندازند!‬ ‫هفت صبح‪ :‬پای چه کسی روی سیم است؟ سرعت پائین اینترنت‬ ‫همشهری‪ :‬حافظ پژوهان ما درجا می زنند‬ ‫علم تاج‪ :‬داداش مختصات حافظ ریشه که نمی کند! شما فکر نمی کنید تمام خصایص‬ ‫ایشان شناخته شده است؟!‬ ‫ارمان ملی‪ :‬سید محمود لوحی‪ :‬اقای رئیس جمهور؛ زمان کم است برای حل مشکالت‬ ‫علم تاج‪ :‬چرا ‪ 8‬سال قبلی از کم بودن زمان چیزی به زبان نمی اوردید؟!‬ ‫روزنامه شرق‪ :‬اموال مسئوالن امنیتی و محرمانه است‬ ‫علم تاج‪ :‬پس فقط اموال ما خار دارد و واحد مسکن مهری ما باید در سامانه ثبت شود!‬ ‫جوان‪ :‬اژه ای‪ :‬ممنوع الخروجی ها به زودی ساماندهی می کنیم‬ ‫علم تاج‪ :‬حاج اقا بهتر نیست انها زودتر محاکمه کنیم؟‬ ‫شهروند‪ :‬معلم نان ندارد؛ اموزش رمق ندارد‬ ‫علم تاج‪ :‬در عوض معلم رتبه بندی دارد که هیچ کارمند دیگری ندارد!‬ ‫امین‪ :‬خبر خوش ؛ وام مسکن ‪ 450‬میلیون تومان شد‬ ‫علم تاج‪ :‬اقساط ماهانه اش چقدر است؟! با سه شیفت کار می توان اقساطش را ردیف‬ ‫کرد یا خیر؟!‬ ‫بهار‪ :‬دمیدن چند بانک خصوصی به اتش تورم‬ ‫علم تاج‪ :‬ابز خوبه فقط فوت می کنند‪ ،‬پیت حلبی بنزین را رویش خالی نمی کنند!‬ ‫رویش ملت‪ :‬فع ً‬ ‫ال هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت اب و برق نداریم‬ ‫علم تاج‪ :‬از دوست چه دشنام‪ ،‬و چه نفرین و دعا! حاال افزایش قیمت هم روش‪...‬‬ ‫سراج‪ :‬اتحادیه جهانی به گرایی لقب ققنوس داد‬ ‫علم تاج‪ :‬خدا کند این ققنوس ها گفتن ها دستمزد فوتبالیست ها را باال نبرد!‬ ‫صاحب قلم‪ 80 :‬درصد نقدینگی در دست بانک هاست‬ ‫علم تاج‪ :‬البد انتظار داشتید در دست اموزش و پرورش باشد‬ ‫روزنامه مستقل‪ :‬فواد ایزدی ‪ :‬بحث تعلیق در همه جای برجام وجود دارد و مربوط به‬ ‫یک گوشه نیست‬ ‫علم تاج‪ :‬خدایی شما بانک میری قبل از امضای قرارداد همشو می خونی؟! تازه برجام به‬ ‫زبان خارجی نوشته بود! اینقدر گیر ندین‪...‬‬ ‫توضیح وزارت بهداشت درباره طاعون نشخوارکنندگان کوچک و عدم انتقال ان به انسان ‬ ‫رئیس گروه مدیریت بیماری های قابل‬ ‫انتقال بین انسان و حیوان با اشاره به‬ ‫اینکه بیماری طاعون نشخوار کنندگان‬ ‫کوچک قابل انتقال به انسان نیست‪،‬‬ ‫توضیحاتیدربارهاینبیماریوراهکنترل‬ ‫ان در دام ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫دکتر بهزاد امیری در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره‬ ‫بیماریطاعوننشخوارکنندگانکوچک‪،‬گفت‪:‬‬ ‫این بیماری یک بیماری عفونی حاد ویروسی‬ ‫و کشنده در نشخوارکنندگان کوچک اهلی و‬ ‫حیات وحش است که با ایجاد واگیری و تلفات‬ ‫باال‪ ،‬خسارات اقتصادی قابل مالحظه در این‬ ‫گونه دام ها بوجود می اورد‪ .‬بیماری ‪ PPR‬به‬ ‫نام های دیگری مانند طاعون بزی‪، Kata ،‬‬ ‫طاعونگاویکاذب‪،‬کمپلکسپنومو‪-‬انتریت‬ ‫وسندرماستوماتیت‪،‬پنوموانتریتنیزشناخته‬ ‫می شودوی افزود‪ :‬عامل این بیماری نوعی‬ ‫ویروس است که قابل انتقال به انسان نیست و‬ ‫تا به حال ابتالی انسانی به این بیماری گزارش‬ ‫نشده است‪ .‬در حالی که عامل بیماری طاعون‬ ‫نوعی باکتری به نام یرسینیا پستیس است‬ ‫که توسط جوندگان و کک (و گاهی کنه)‬ ‫به سایر حیوانات و انسان منتقل می شود‪.‬او‬ ‫درباره تاریخچه این بیماری‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۹۴۲‬میالدی در افریقای غربی برای اولین‬ ‫بار بیماری ‪ PPR‬شناسایی و نامگذاری شد‪.‬‬ ‫عاملبیماریطاعوننشخوارکنندگانکوچک‬ ‫ویروسی از جنس موربیلی ویروس است که‬ ‫ارتباط نزدیکی با ویروس طاعون گاوی دارد‬ ‫که ریشه کنی جهانی ان در سال ‪ ۲۰۱۱‬اعالم‬ ‫شد‪ .‬اولین مورد بیماری به فرم اپیدمی ان در‬ ‫ایران در سال ‪ ۱۳۷۳‬در دو گله از استان ایالم‬ ‫گزارش شد که به تایید ازمایشگاهی نیز رسید‪.‬‬ ‫متعاقباً گزارشات فراوانی از وقوع بیماری همراه‬ ‫موضوع‪:‬اگهی فقدان سند مالکیت ا قای مهدی ملک زاده‬ ‫بالک ‪ 2707‬فرعی از ‪ 463‬اصلی‬ ‫نظر به اینکه اقای مهدی ملک زاده فرزندمحمد حسین به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 86‬باارائه ‪ 2‬برگ استشهادیه محلی مصدق شده اعالم نموده است که سند‬ ‫مالکیت شش دانگ یک باب خانه به مساحت ‪393،3‬مربع به شماره مسلسل‬ ‫‪528353‬سری د ‪ 94 /‬پالک‪ 2707‬فرعی از ‪ 463‬اصلی واقع در شهر جونقان‬ ‫به شماره دفتر امالک الکترونیکی ‪139620314002000622‬ثبت گردد‬ ‫سپس مالک ‪،‬سند مالکیت را در اثر جابجائی اسباب منزل وسهل انگاری‬ ‫مفقود نموده ودرخواست صدور سند مالکیت المثنی رانموده است لذا طبق‬ ‫تبصره یک اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی‬ ‫می گردد وهرکس مدعی انجام معامله(غیرازانچه که دراین اگهی ذکر شده)‬ ‫نسبت به ان یاوجود سندمالکیت مزبور نزدخود می باشد از تاریخ انتشار این‬ ‫اگهی تا ده روز به این اداره مراجعه واعتراض خود راکتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت وسند معامله تسلیم نماید واصل سند به ارائه کننده مسترد گردد‬ ‫اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد یا در صورت اعتراض سند ارائه نشود‬ ‫سند مالکیت مرقوم صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبر یزدانی‪ -‬رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فارسان‬ ‫با تلفات و خسارات اقتصادی از استان های‬ ‫اردبیل‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫فارس و تهران نیز گزارش شد‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در سال های اخیر بیماری در خاور‬ ‫نزدیک و شبه جزیره عربستان در کشورهای‬ ‫اردن‪ ،‬فلسطین اشغالی‪ ،‬امارات متحده عربی‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬عربستان سعودی‪ ،‬عمان‪ ،‬کویت‪ ،‬لبنان‪،‬‬ ‫یمن و ایران مشاهده شده است‪ .‬این بیماری‬ ‫در کشورهای هندوستان‪ ،‬نپال‪ ،‬بنگالدش‪،‬‬ ‫پاکستان و افغانستان نیز شایع است‪ .‬از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۴‬به بعد با تجهیز ازمایشگاه مرکز‬ ‫تشخیص سازمان دامپزشکی کشور امکان‬ ‫تشخیص قطعی بیماری و تفکیک ان از‬ ‫طاعون گاوی فراهم شد‪ .‬بیماری ‪PPR‬‬ ‫جز فهرست بیماری های مهم در سازمان‬ ‫جهانی دام (‪ )OLE‬است و کشورها موظف‬ ‫هستند که در صورت وقوع‪ ،‬بیماری را به‬ ‫این سازمان گزارش نمایند‪ .‬وی درباره عالیم‬ ‫کلینیکی کلیدی طاعون نشخوار کنندگان‬ ‫کوچک‪ ،‬گفت‪ :‬عالئمی همچون ترشحات‬ ‫چشم که ممکن است سبب چسبیدن پلک ها‬ ‫به همدیگر شود‪ ،‬ترشحات غلیظ زرد بینی‬ ‫که ممکن است سبب بدی تنفس در دام‬ ‫گردد‪ ،‬تورم دهان و زخم در لثه های پایینی‪،‬‬ ‫کام سخت‪ ،‬گونه ها و زبان همراه یا بدون‬ ‫وجود دلمه و وزیکول در اطراف دهان و پوزه‪،‬‬ ‫شروع ناگهانی تب ‪ ۴۰ - ۴۲‬درجه سانتی گراد‪،‬‬ ‫پنومونی که با سرفه همراه است‪ ،‬اسهال که ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬روز پس از ظهور ضایعات دهانی ایجاد‬ ‫و سبب کم اب شدن پوست و الغری مفرط‬ ‫دام می شود‪ ،‬تلفات قابل توجه دام و سقط نیز‬ ‫امکان دارد اتفاق بیفتد و مرگ و میر که اغلب‬ ‫‪ ۴‬الی ‪ ۱۲‬روز پس از شروع تب اتفاق می افتد‬ ‫را به همراه دارد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫پژوبه شماره ‪244‬س ‪46‬ایران‪ 81‬به نام سعیداسدی دومکانی‬ ‫به شماره شاسی ‪83072162‬وشماره شاسی‪83072162‬‬ ‫وشماره موتور‪12483151242‬‬ ‫‪VIN-NUM:IRFC831V30B072162‬‬ ‫مدارک کارت‪،‬سندکمپانی وبرگ سبزمفقودگردیده است وازدرجه‬ ‫اعتبارساقط است‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ سبز و سند کمپانی سواری پژو تیپ‪ PARS XU7‬مدل‪1396‬‬ ‫به رنگ سفید روغنی به شماره موتور ‪ 124K1096028‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ NAAN01CE8HH001034‬به نام سیدعلی‬ ‫موسوی به شماره ملی‪ 0083690115‬به شماره انتظامی ‪21‬ط‬ ‫‪657‬ایران ‪96‬مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن هیپنوتیزم ایرانیان درتاریخ ‪ 1398/08/20‬به شماره ثبت ‪ 48567‬به شناسه ملی ‪ 14008753843‬ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده‬ ‫که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع ‪ :‬توسعه فرهنگ مثبت اندیشی در بین خانواده ها ‪ -‬کمک به بهبود سالمت روانی‪ ،‬کمک به افزایش‬ ‫ارامش در اعضای خانواده ‪-‬کمک به کاهش ناهنجاری های اجتماعی ‪،‬کاهش طالق و‪ - ...‬بهبود نشاط اجتماعی و کاهش میزان جرم و اسیب های اجتماعی ‪ -‬کمک‬ ‫به ارتقا سطح یادگیری اموزشی جوانان (دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان‪،‬اساتید و عموم مردم) ‪.‬مجوز شماره ‪ 147395‬مورخه ‪ 98/07/22‬وزارت کشور ‪ ،‬سازمان امور اجتماعی‬ ‫کشور مدت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان تهران ‪ -‬منطقه ‪ ، 15‬شهرستان تهران ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر تهران‪ ،‬محله باغ صبا‪-‬سهروردی ‪،‬‬ ‫بزرگراه مدرس ‪ ،‬خیابان شهید استاد مطهری ‪ ،‬پالک ‪ ، 266‬ساختمان پزشکان ‪250‬مرکزجراحی پویا ‪ ،‬طبقه چهارم ‪ ،‬واحد شرقی کدپستی ‪ 1588863647‬دارایی موسسه‬ ‫‪ 1000000‬ریال می باشد‪ .‬اولین مدیران ‪ :‬خانم مینا مددی به شماره ملی ‪ 0078323258‬به سمت عضو هیئت مدیره ‪ -‬عضو علی البدل خانم سحر فیروزیان حاجی‬ ‫به شماره ملی ‪ 2050397909‬به سمت عضو هیئت مدیره خانم راضیه فیروزیان حاجی به شماره ملی ‪ 2062233701‬به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم فیروزیان‬ ‫حاجی به شماره ملی ‪ 2063399913‬به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار خانم اسیه فیروزیان حاجی به شماره ملی ‪ 2064576754‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫اقای مرتضی فیروزیان حاجی به شماره ملی ‪ 2064633464‬به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اقای سعید محسنی توکلی به شماره ملی ‪ 2161760270‬به سمت‬ ‫عضو هیئت مدیره ‪ -‬عضو علی البدل برای مدت ‪ 2‬سال انتخاب شدند‪ .‬دارندگان حق امضا ‪ :‬مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪،‬‬ ‫قراردادها‪ ،‬ضمانتنامه بانکی و عقود اسالمی و حسابهای بانکی موسسه با امضاء مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضاء رئیس هیات مدیره متفق ًا همراه با مهر‬ ‫موسسه معتبر می باشد و کلیه نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه‬ ‫سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهرا ن (‪)661622‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫واحد‪۱۹‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۵‬واحد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬‬ ‫‪،‬واحد ‪5‬‬ ‫‪،2‬واحد‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪2‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1152‬‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫وزیر بهداشت عنوان کرد؛‬ ‫شناسایی ‪ ۱۳۳۹۱‬بیمار جدید‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬در شبانه روز گذشته متاسفانه ‪۲۱۳‬‬ ‫بیمار کووید‪ ۱۹-‬در کشور جان خود را از دست دادند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بنابر اعالم‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬از دیروز تا امروز ‪ ۲۰‬مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۱۳ ،‬هزار و ‪ ۳۹۱‬بیمار جدید مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که یک هزار و ‪ ۸۶۹‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۲۹‬هزار و ‪ ۷۸۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۲۱۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست‬ ‫دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۸۱‬نفر رسید‪.‬خوشبختانه‬ ‫تا کنون ‪ ۵‬میلیون ‪ ۲۴۹‬هزار و ‪ ۹۵۶‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها‬ ‫ترخیص شده اند‪ ۵.‬هزار و ‪ ۱۲۴‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های‬ ‫مراقبت های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬تا کنون ‪ ۳۳‬میلیون و ‪۴۵۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۷‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬در حال حاضر ‪۷‬‬ ‫شهر کشور در وضعیت قرمز‪ ۱۰۸ ،‬شهر در وضعیت نارنجی‪ ۲۴۸ ،‬شهر در وضعیت‬ ‫زرد و ‪ ۸۵‬شهر در وضعیت ابی قرار دارند‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬فوتی روزانه کرونا در تهران‬ ‫معاون درمان ستاد کرونای استان تهران ضمن تشریح اخرین وضعیت بیماری‬ ‫کرونا در پایتخت‪ ،‬بر لزوم اصالح شاخص های اعالم رنگبندی های کرونایی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬رنگبندی شهرها بر اساس ابتالی بیمارستانی است و خیلی از شهرها‬ ‫از نظر جمعیتی‪ ،‬بیمارستان به تعداد کافی ندارند؛ بنابراین ممکن است رنگبندی‬ ‫دچار خدشه شود و عمال رنگبندی نمی تواند کمک خیلی زیادی در تصمیم گیری ها‬ ‫داشته باشد و بعد از قرنطینه هوشمند نیاز به بازبینی و بررسی بیشتر دارد‪.‬دکتر نادر‬ ‫توکلی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره وضعیت کرونا در استان تهران‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اخرین امار تقریبا روزانه نزدیک ‪ ۱۰۰۰‬بستری کرونایی جدید در بیمارستان ها‬ ‫داریم و امار تجمیعی کلی بستری در تهران حدود ‪ ۵۰۰۰‬نفر است که نسبت به‬ ‫موقعیت پیک امار‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬درصد کاهش داشته است‪ .‬تعداد فوتی های روزانه‬ ‫ناشی از کرونا در تهران نیز حدود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬نفر است‪ .‬در بخش های بستری ویژه‬ ‫نیز حدود ‪ ۱۴۰۰‬نفر بستری هستند که یعنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬درصد از موارد بستری در‬ ‫بخش های مراقبت ویژه هستند‪.‬وی با اشاره به اینکه بیماری روند رو به کاهش دارد‬ ‫و تهران در شیب نزولی پیک پنجم است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬البته هنوز با میزان کاهشی مد‬ ‫نظرمان فاصله داریم اما خوشبختانه روند واکسیناسیون گسترش خوبی داشته است‬ ‫و امیدوارمان کرده است‪.‬توکلی با بیان اینکه فعال وضعیت ارامی از نظر کرونایی‬ ‫داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بروز پیک ششم قابل پیش بینی نیست‪ ،‬اما تجارب پیک های‬ ‫قبلی در پایتخت نشان داده است که بزرگترین چالش در مورد تهران رفت و امد‬ ‫زیاد برون شهری و درون شهری است و چیزی که در این میان می تواند کمک‬ ‫کننده باشد اجرای قرنطینه هوشمند و پیگیری مبتالیان بیماری است که ایزوله‬ ‫بمانند تا شیوع بیماری بیشتر نشود‪.‬وی درباره اجرای طرح مدیریت هوشمند کرونا‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید به حد باالیی از پوشش واکسیناسیون کرونا یعنی چیزی حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد برسیم تا این طرح را انجام دهیم اما افرادی که واکسینه شدند در این نوع‬ ‫مدیریت هوشمند می توانند از خدمات شهری و اجتماعی استفاده کنند و کسی که‬ ‫واکسینه نشده باشد امکان استفاده از امکانات نام برده شده را ندارد‪ .‬توکلی درباره‬ ‫رنگبندی های کرونایی شهرها نیز گفت‪ :‬موضوعی که با ان مشکل داشتیم همین‬ ‫رنگ بندی ها بود‪ .‬رنگبندی شهرها بر اساس ابتالی بیمارستانی است و خیلی از‬ ‫شهرها از نظر جمعیتی به تعداد کافی بیمارستان ندارند‪ ،‬مثال شهر مالرد در اطراف‬ ‫تهران بیمارستان ندارد و چون موارد بستری در ان محاسبه نمی شود ممکن است‬ ‫رنگبندی دچار خدشه شود‪ .‬بنابراین عمال رنگبندی نمی تواند کمک خیلی زیادی‬ ‫در تصمیم گیری ها داشته باشد و بعد از قرنطینه هوشمند نیاز به بازبینی و بررسی‬ ‫بیشتر دارد‪.‬‬ ‫او درخصوص وضعیت بروز قارچ سیاه در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬امکان ابتال به قارچ سیاه‬ ‫به عنوان یک عارضه عفونی در هر بیماری که دارای نقص سیستم ایمنی است‪،‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬بیشترین احتمال ابتال به قارچ سیاه در افراد دیابتی است که داروهای‬ ‫سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند کورتون در طول ابتال به کرونا مصرف کرده اند‬ ‫و دچار قارچ سیاه و استقرار عفونت در سینوس ها‪ ،‬اطراف چشم و صورت شده اند‪ .‬با‬ ‫طرح ارجاعی که در استان تهران برقرار کردیم و مراکز منتخبی که تعیین کردیم‬ ‫و با تامین داروی بیماران و فراهم شدن امکان جراحی برخی از مبتالیان به قارچ‬ ‫سیاه‪ ،‬اکنون ابتال به این بیماری در وضعیت پایداری قرار گرفته است‪.‬وی درخاتمه‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تاکنون هیچ ردی از سویه های جدید المبدا و مو در تهران شناسایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫غلبه بر همه گیری کووید‪۱۹-‬‬ ‫چگونه خواهد بود؟‬ ‫پس از گذشت ماه ها از زمان اغاز همه گیری کووید‪ ۱۹-‬در جهان و سردرگمی بشر‬ ‫از تعیین زمان پایان این بیماری‪ ،‬شواهدی مشاهده شده مبنی بر این که هرگز لحظه‬ ‫پیروزی واکسن ها علیه انواع سویه های کروناویروس یا غلبه بشریت بر این بیماری‬ ‫فرا نخواهد رسید‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬تعداد موارد ابتالی جدید به بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫همچنان در سراسر جهان باالست و این درحالیست که تعداد زیادی از افراد حداقل‬ ‫یک ُدز از واکسن را دریافت کرده اند‪ .‬کشورهایی مانند استرالیا و نیوزیلند که به‬ ‫طور کلی سعی در جلوگیری از گسترش بیماری داشتند اکنون چگونگی زندگی‬ ‫با این ویروس را یاد می گیرند‪.‬نقشه جهان یک تخته شطرنجی از محدودیت های‬ ‫مختلف‪ ،‬سیاست های مرزی و امار مبتالیان است‪ .‬امار روزانه موارد ابتال و فوت‬ ‫ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در جهان در حدود امار یک سال قبل است‪.‬‬ ‫"جرمی فرار" از متخصصان برجسته بیماریهای عفونی در انگلیس در پاسخ به‬ ‫این پرسش که پایان همه گیری به چه شکل خواهد بود‪ ،‬گفته است که مشابه با‬ ‫وضعیت دانمارک خواهد بود‪ .‬دولت دانمارک به دلیل میزان باالی واکسیناسیون‬ ‫(‪ ۷۶‬درصد از کل جمعیت و ‪ ۸۷‬درصد از جمعیت افراد باالی ‪ ۱۲‬سال) تمام‬ ‫محدودیت ها را برداشته است‪ .‬ویروس هنوز در این کشور در حال گسترش است‬ ‫و به طور متوسط​​روزانه یک تا دو نفر در دانمارک فوت می کنند‪ .‬اما موارد ابتال به‬ ‫نوع شدید بیماری به نسبت پایین است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فکر می کنم ویروس برای همیشه باقی خواهد ماند‪ .‬نمی توانیم موارد‬ ‫فوتی را به صفر برسانیم‪ .‬اما با واکسیناسیون جهانی‪ ،‬ایمنی طبیعی و ازمایش و‬ ‫درمان بهتر و همچنین دسترسی به واکسن های تقویت کننده و واکسن های نسل‬ ‫دوم‪ ،‬برخی کشورها می توانند به نقطه ای برسند که خطر محدود شود‪.‬هرچند به‬ ‫گفته این متخصص بیماریهای عفونی‪ ،‬ایاالت متحده با نرخ واکسیناسیون پایین و‬ ‫میزان مهاجرت زیاد‪ ،‬دوره سخت تری را در پیش خواهد داشت‪ .‬همچنین می توان‬ ‫به کشورهایی مانند هند اشاره کرد که تقریبا نیمی از جمعیت ُدز نخست واکسن را‬ ‫دریافت کرده اما هنوز ‪ ۷۰۰‬میلیون نفر مانده تا تزریق ُدز نخست تکمیل شود‪ .‬در‬ ‫کشورهایی همچون افغانستان و جمهوری کنگو نیز تعداد افرادی که ُدز اول واکسن‬ ‫را دریافت کرده اند بسیار پایین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از ایگاه خبری اکسیوس‪ ،‬از سوی دیگر در استرالیا‪ ،‬نیوزیلند‬ ‫و برخی از کشورهای جنوب شرقی اسیا که هرگز با شیوع گسترده بیماری مواجه‬ ‫نبوده اند خروج از شرایط همه گیری مشکل است زیرا از ایمنی طبیعی کمی‬ ‫برخوردارند و بنابراین‪ ،‬تنها راه خروج انها واکسیناسیون ‪ ۱۰۰‬درصدی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه مصرف‬ ‫دارو در ایران باالتر از متوسط جهانی‬ ‫است‪ ،‬از پزشکان خواست در نسخه‬ ‫نویسی به این موضوع توجه کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بهرام عین اللهی‪،‬‬ ‫روز دوشنبه در افتتاحیه نمایشگاه ایران‬ ‫فارما در مصالی بزرگ امام خمینی (ره)‪،‬‬ ‫با عنوان این مطلب که پیشرفت های خوبی‬ ‫در صنعت دارو داشتیم که حدود ‪۹۷‬‬ ‫درصد نیاز کشور را تامین می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با تالش شرکت های دارویی امروزه تمامی‬ ‫داروهایی که در زمینه درمان کرونا مفید‬ ‫است‪ ،‬در داخل تولید می شود و کمبودی‬ ‫در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مسئله مهمی که باید به ان‬ ‫اشاره کنم این است که همیشه به پزشکان‬ ‫خودمان توصیه می کنیم مصرف دارو را‬ ‫پایین بیاورند‪ .‬بیماران ما باید بدانند که‬ ‫بسیاری از بیماری ها می تواند بدون دارو‬ ‫درمان شود و اینطور نیست که همه درمان‬ ‫ها با دارو باشد و باید حداقل دارو برای‬ ‫بیمار مصرف شود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬مصرف دارو در کشور‬ ‫باالتر از متوسط جهانی است که باید ان‬ ‫را کاهش دهیم‪ ،‬اما خوشبختانه کیفیت‬ ‫مصرف دارو در ایران باالست‬ ‫داروهایی که در ایران تولید می شود‪،‬‬ ‫بسیار قابل قبول است‪ .‬برخی از کشورهای‬ ‫همجوار ما مرتب از ما درخواست کرده‬ ‫و ابراز می کنند که داروهای ایرانی خوب‬ ‫است و مرتب درخواست می کنند که این‬ ‫داروها را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به وضعیتی که‬ ‫در کشور هست و بیماری های مختلف‪،‬‬ ‫معاونت غذا و دارو پیش بینی می کند که‬ ‫چه دارویی به چه مقداری تولید شود‪.‬‬ ‫برخی اوقات ممکن است وضعیت خاصی‬ ‫ایجاد شود و یک بیماری تغییر شکل یافته‬ ‫و مصرف دارویش باال رود‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫در زمینه داروی بیماری قارچ سیاه‪ ،‬به طور‬ ‫ناگهانی به دلیل کرونا مصرفش باال رفت‬ ‫و مقطع کمی کمبود وجود داشت اما با‬ ‫تمهیدات سازمان غذا و دارو این برطرف‬ ‫شد‪.‬‬ ‫عین اللهی گفت‪ :‬در عین حال مصرف سرم‬ ‫طی مدتی باال رفته بود که باید از شرکت‬ ‫های دارویی تشکر کنیم که علی رغم اینکه‬ ‫مدت خیلی کوتاهی کمبود سرم داشتیم‪،‬‬ ‫حتی سه شیفت کار کردند که اکنون نه‬ ‫تنها سرم داریم‪ ،‬بلکه مازاد هم داریم و به‬ ‫اندازه کافی وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬در شرایط فعلی کشور‬ ‫کمبودی در زمینه داروهای رایج ندادیم‪.‬‬ ‫گاهی اوقات داروهای کمیاب را نسخه‬ ‫می کنند که توصیه ما به پزشکان این است‬ ‫که وقتی داروهای تولید داخلی خوبی‬ ‫داریم‪ ،‬این داروهای کمیاب را نسخه نکنند‬ ‫که بیمار مجبور باشد دنبال انها بگردد و‬ ‫هزینه زیادی برایشان گذاشته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاست وزارت بهداشت این‬ ‫است که اوالً تعارض منافع را در شرکت‬ ‫های دارویی و تجهیزاتی در نظر می گیریم‪.‬‬ ‫از پزشکان هم خواهش کردیم که دارو را‬ ‫به صورت واقعی نسخه کنند و انچه که‬ ‫مورد نیاز است‪ ،‬نسخه شود‪ .‬این هم جزو‬ ‫سیاست های ما است‪ .‬نکته دیگر هم‬ ‫اینکه باتوجه با نیازی که براورد می کنیم‬ ‫ان شاءاهلل بتوانیم تامین دارو را انجام دهیم‪.‬‬ ‫عین اللهی گفت‪ :‬یکی از مسائلی که امروز‬ ‫ما با ان درگیریم‪ ،‬مصرف انسولین است‪.‬‬ ‫انسولین از انجایی که در کشور ما بیماران‬ ‫دیابتی زیاد است‪ ،‬مصرفش زیاد است‪ .‬تا‬ ‫امروز هم انسولین وارداتی بوده است‪ .‬اما‬ ‫با پیش بینی معاونت غذا و دارو امیدواریم‬ ‫تا پایان امسال بتوانیم در داخل انسولین‬ ‫قلمی را تولید کرده و مشکل مردم را حل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تامین واکسن کرونا تا مرز ‪ ۲۰۰‬میلیون دوز ادامه می یابد‬ ‫مدیرکل دارویی سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫بر تداوم تامین واکسن کرونا از محل‬ ‫تولید داخل و واردات تا ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫دوز تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سید حیدر‬ ‫محمدی‪ ،‬در حاشیه نمایشگاه دارویی‬ ‫ایران فارما در محل مصالی بزرگ امام‬ ‫خمینی‪ ،‬با عنوان این مطلب که در صنعت‬ ‫داروسازی پیشرفت زیادی داشتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان ما در سال ‪ ۱۳۹۹‬از نظر‬ ‫عددی ‪ ۹۹‬درصد حجم بازار دارویی مان‬ ‫را به خودشان اختصاص دادند که تقریباً‬ ‫نسبت با سال قبل ‪ ۲‬درصد از نظر عددی‬ ‫رشد داشت‪ .‬از نظر ریالی هم از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫سهم ریالی بازار به ‪ ۸۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته بالغ بر ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫میلیارد تومان عدد بازار دارویی کشور بود‬ ‫که نشان می دهد از سوی واردات به سمت‬ ‫تولید می رویم و البته عمق تولیدمان هم‬ ‫زیاد می شود‪ .‬یعنی ما در زمینه محصول‬ ‫نهایی و مواد اولیه مستمرا عمق تولید را زیاد‬ ‫می کنیم‪ .‬زیرا تولید مراحل مختلفی دارد و‬ ‫هرچه تولید عمیقتر باشد‪ ،‬ارزبری کمتری‬ ‫دارد و طبیعتاً شاخص ها و مولفه های تولید‬ ‫برایمان ارزشمندتر است‪.‬محمدی ادامه داد‪:‬‬ ‫در حوزه واکسن کرونا هم اکنون سه‬ ‫تولید کننده واکسن مجوز مصرف دریافت‬ ‫کردند و چند تولیدکننده هم در مسیر‬ ‫اخذ مجوز هستند که امیدواریم به زودی‬ ‫وارد این عرصه شوند‪ .‬صنعت دارویی ما با‬ ‫افتخار جزو اولین های دنیاست‪.‬وی درباره‬ ‫مجوزهای واکسن های داخلی کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اولین واکسن برکت بود که خرداد ماه مجوز‬ ‫گرفت و دومین واکسن انستیتو پاستور‬ ‫بود‪ .‬واکسن سومی که مجوز ما را دریافت‬ ‫کرده‪ ،‬اسپایکوژن بود و در حال حاضر‬ ‫هم دو واکسن دیگر در مسیر مطالعه فاز‬ ‫سوم هستند که اگر ان را به پایان رسانده و‬ ‫نتیجه اولیه را اعالم کنند‪ ،‬وارد بازار مصرف‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫محمدی درباره واردات واکسن نیز افزود‪:‬‬ ‫ما واردات واکسن کرونا را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫تا این لحظه حدود ‪ ۱۰۰‬میلیون واکسن‬ ‫تامین کردیم که بخش اعظم و حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصدش مربوط به حوزه واردات و حدود‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون از ان برای تولید داخل بوده‬ ‫است‪ .‬مجموع واردات و تولید داخل تا مرز‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ادامه می یابد‪.‬‬ ‫همراه با اخبار شهرداری کرج‪:‬‬ ‫عهد می بندم که با کار جهادی به سمت بهبود اوضاع گام بردارم‬ ‫شهردار کرج اتحاد را الزمه پیشبرد‬ ‫کار جهادی دانست و گفت‪ :‬خدمت به‬ ‫مردم را سر لوحه کار خود قرار می‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫سپهرایرانیان‪-‬شیما توکلی افشاری‬ ‫مصطفی سعیدی سیرائی عصر نوزدهم‬ ‫مهرماه در مراسم تکریم و معارفه شهردار‬ ‫کرج‪ ،‬ضمن قدردانی از اعضای شورای‬ ‫ششم به منظور اعتماد و انتخاب وی‬ ‫همچنین تایید و صدور حکم از وزارت‬ ‫کشور‪ ،‬از خدمات چهار ساله اعضای‬ ‫شورای پنجم و علی کمالی زاده‪ ،‬شهردار‬ ‫سابق کرج تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن یاداوری این موضوع که هرچه‬ ‫داریم از برکت اهل بیت داریم‪ ،‬تاکید کرد‬ ‫خدمت به مردم را سر لوحه کار خود قرار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫شهردار کرج در ادامه از حمایت های‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان البرز وامام‬ ‫جمعه کرج‪ ،‬نمایندگان مردم کرج در‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬استاندار البرز‪،‬‬ ‫مدیران کل قضایی‪ ،‬انتظامی‪ ،‬نظامی و‬ ‫نظارتی در راستای همدلی و کار و خدمت‬ ‫به مردم نیز قدردانی کرد‪.‬‬ ‫سعیدی با تاکید بر کار جهادی برای‬ ‫خدمت به مردم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز با خودم‬ ‫و مردم عهد می بندم که با کار جهادی‬ ‫و تالش به سمت بهبود اوضاع و توسعه‬ ‫خدمات گام بردارم‪.‬‬ ‫وی با یاداوری سخنان رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی در خصوص امید دادن به مردم‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با وجود جوانان انقالبی‪ ،‬اینده‬ ‫برای ایران و انقالب اسالمی روشن خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫شهردار کرج اظهار امیدواری کرد‪ :‬با‬ ‫تالش بیشتر و کار جهادی بتوانیم‬ ‫مسیری که مسئوالن در گذشته برای‬ ‫خدمت به مردم پیمودند ادامه دهیم و‬ ‫اینده ای روشن را برای شهر رقم بزنیم‪.‬‬ ‫سعیدی اضافه کرد‪ :‬برای تحقق خدمت‬ ‫و توسعه خدمت رسانی دست یاری را به‬ ‫سمت خادمان مردم دراز می کنم و امید‬ ‫است با اتحاد و همدلی بتوانیم این مهم را‬ ‫به نحو احسن محقق کنیم‪.‬‬ ‫فضای سبز پیرامون کرج‬ ‫توسعه یافته است‬ ‫رییس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫سبز شهری شهرداری کرج از اجرای‬ ‫سیستم های ابیاری نوین با راندمان باال‬ ‫در محدوده های شمال غربی و جنوب‬ ‫غربی این کالنشهر خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان بضاعتی پور در گفت وگو با پایگاه‬ ‫خبری کرج امروز اظهار کرد‪ :‬با تالش‬ ‫بی وقفه واحد اب و تاسیسات سازمان‪،‬‬ ‫با هدف ابیاری عرصه های فضای سبز‬ ‫و توسعه جنگلکاری پیرامون شهر با‬ ‫استفاده از اب خام‪ ،‬سیستم های ابیاری‬ ‫نوین با راندمان باال در محدوده های‬ ‫شمال غربی (لشگر ‪ ۱۰‬سید الشهدا) و‬ ‫جنوب غربی (حلقه دره) اجرایی شده‬ ‫است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬اهمیت توسعه‬ ‫کمربند سبز پیرامون شهر به منظور‬ ‫جلوگیری از گرد و غبار و کاهش الودگی‬ ‫هوا بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توسعه فضای سبز و‬ ‫لزوم تامین اب مورد نیاز ان از یک سو‬ ‫و کاهش نزوالت جوی و بروز پدیده‬ ‫خشکسالی های اخیر و کمبود منابع اب‬ ‫خام فضای سبز از سوی دیگر‪ ،‬تامین اب‬ ‫مورد نیاز عرصه های فضای سبز توسعه‬ ‫یافته را با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫بضاعتی پور تاکید کرد‪ :‬پروژه توسعه‬ ‫جنگلکاری پیرامون شهر کرج در سال‬ ‫گذشته و نیمه اول سال جاری در‬ ‫عرصه های فضای سبز شمال غربی (لشگر‬ ‫‪ ۱۰‬سید الشهدا) و جنوب غربی (حلقه‬ ‫دره) اجرا شد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در همین راستا واحد اب‬ ‫و تاسیسات سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای‬ ‫سبز به منظور ابیاری عرصه های فضای‬ ‫سبز پروژه مذکور نسبت به تامین منابع‬ ‫اب خام و طراحی و اجرای خطوط انتقال‪،‬‬ ‫شبکه توزیع و سیستم ابیاری اقدام کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مسئول گفت‪ :‬اقداماتی از قبیل‬ ‫شناسایی و استحصال منابع اب غیر‬ ‫شرب منطقه‪ ،‬اجرای خطوط انتقال اب‬ ‫خام و شبکه توزیع و اجرای سیستم‬ ‫ابیاری قطره ای و ‪ ...‬باعث ابیاری تمامی‬ ‫عرصه های فضای سبز به مساحت ‪۳۰۰‬‬ ‫هکتار با استفاده از اب خام و عدم‬ ‫استفاده از اب شرب ابیاری و همچنین‬ ‫کاهش مصرف اب به سبب اجرای‬ ‫سیستم های ابیاری نوین با راندمان باال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫برداشت برنج به روش سنتی‬ ‫در پارک ایران کوچک‬ ‫به منظور نمایش فرهنگ شمال کشور‪،‬‬ ‫بخشی از محوطه پارک ایران کوچک‬ ‫که به کشت شالی اختصاص یافته برای‬ ‫دومین سال محصول داده و شلتوک برنج‬ ‫از مزارع این پارک برداشت می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار تن اسفالت در پروژه‬ ‫کنارگذر مهرشهر استفاده شد‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج‬ ‫میزان اسفالت مصرف شده در این پروژه‬ ‫را ‪ ۱۱‬هزار تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫علی اصغر همتی با اشاره به اینکه روز‬ ‫گذشته کنارگذر مهرشهر زیربار ترافیک‬ ‫رفت‪ ،‬گفت‪ :‬با افتتاح این کنارگذر بخش‬ ‫عمده ای از مشکالت ترافیکی مرتفع‬ ‫خواهد شد‪.‬وی میزان اسفالت مصرف شده‬ ‫در این پروژه را ‪ ۱۱‬هزار تن اعالم کرد‪.‬‬ ‫معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج با‬ ‫تاکید بر اینکه در این پروژه ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫متر خاک برداری شده است‪ ،‬گفت‪۵۰ :‬‬ ‫هزار مترمکعب بتن ریزی و پنج هزار متر‬ ‫جدول گذاری نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫همتی اضافه کرد‪ :‬این پل به طول ‪۷۵۰‬‬ ‫متر و عرض ‪ ۳۰‬متر شامل سه خط‬ ‫رفت وبرگشت و رفوژ میانی به عرض سه‬ ‫متر است‪.‬‬ ‫ارزش های انقالبی همیشه‬ ‫ماندگار هستند‬ ‫رئیس شورای شهر کرج گفت‪:‬‬ ‫عملکردمان مغایر با ارزش ها گردد‪ ،‬از‬ ‫صحنه خواهیم رفت و لیکن ارزش های‬ ‫انقالب اسالمی همواره ماندگار خواهند‬ ‫ماند‪.‬جواد چپردار رئیس شورای شهر‬ ‫کرج پس از ابالغ حکم شهردار کرج از‬ ‫سوی وزیر کشور‪ ،‬خطاب به مصطفی‬ ‫سعیدی سیرائی نوشت؛‬ ‫عملکردمان مغایر با ارزش ها گردد‪ ،‬از‬ ‫صحنه خواهیم رفت ولیکن ارزش های‬ ‫انقالب اسالمی همواره ماندگار خواهند‬ ‫ماند‪.‬‬ ‫شهردار محترم‬ ‫اکنون که وزارت کشور ابالغ شهردار‬ ‫منتخب شورای اسالمی شهر را صادر و‬ ‫شما برادر عزیزمان را به سمت شهردار‬ ‫کالن شهر کرج انتصاب نموده خداوند‬ ‫سبحان را شاکرم که در مسئولیت ریاست‬ ‫شورای اسالمی بدون هیچ وقفه‪ ،‬اثر و‬ ‫تردید صرفاً به پشتوانه ارای اکثریت و‬ ‫برابر مقررات‪ ،‬فرایند انتخاب شهردار را‬ ‫با سربلندی و موفقیت در معیت سایر‬ ‫اعضای محترم به سرانجام رسانیدیم‪.‬ما به‬ ‫تکالیف خود با ان همه فراز و نشیب که‬ ‫طبیعت این امر مهم بوده بی هیچ منتی‬ ‫عمل نمودیم و اخذ تایید صالحیت و‬ ‫احراز گزینه منتخب از سوی وزارت کشور‬ ‫برغم ان همه نامالیمات و بداخالقی های‬ ‫جاری گواه این مسیر صواب‪ ،‬صحیح و‬ ‫روشن است که با همدلی و همگرایی‪،‬‬ ‫تلخی ان مرارت ها را به شیرینی خدمت‬ ‫در فرصت های پیش رو مبدل خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬نقطه پایان فرایند انتخاب در شورا‪،‬‬ ‫اغاز خدمت و مسئولیت شماست و ما‬ ‫در ادامه این مسیر به شرط استمرار‬ ‫پاکدستی‪ ،‬مدیریت جهادی و شایسته‬ ‫ساالری با تمام پتانسیل در کنارتان‬ ‫ایستاده ایم و در انجام وظایف نظارتی‬ ‫خوددر معیت تان خواهیم بود و حاال‬ ‫دیگر شورای شهر را واجد ‪ ۱۴‬عضو‬ ‫(‪ )۱۳+۱‬می دانیم و حضور مدیر جوان‪،‬‬ ‫کارازموده و فرزند برومند شهید را در‬ ‫معیت خود موهبت ارزشمندی می دانیم‬ ‫که باید جنابعالی قدر این موهبت را به‬ ‫شایستگی بدانید و در استمرار یا صیانت‬ ‫از ان اهتمام‪ ،‬دقت و تعقل فوق العاده‬ ‫ای صرف نمایید‪.‬این ایام مسئولیت ها به‬ ‫سرعت می گذرد و عاقبت به خیری در‬ ‫مداومت سالمت و میزان صیانت از ان‬ ‫است که جنابعالی پتانسیل و توفیق ان‬ ‫را به شایستگی دارید ولیکن مالک ان‬ ‫همه ارزش ها که به داشتن ان مفتخریم‪،‬‬ ‫منوط به عملکردمان است که اگر‬ ‫عملکردمان مغایر با ارزش ها گردد‪ ،‬به‬ ‫یکباره از صحنه خواهیم رفت و ارزش های‬ ‫انقالب اسالمی هستند که همواره ماندگار‬ ‫خواهند ماند‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬میلیون نفر ‪ ۲‬دوز واکسن‬ ‫کرونا دریافت کرده اند‬ ‫بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬تا کنون‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۰‬میلیون نفر در کشور موفق به دریافت ‪ ۲‬دوز واکسن کرونا‬ ‫شده اند‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫بهداشت اعالم کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۴۵‬میلیون و ‪ ۷۴۸‬هزار و ‪ ۷۲۴‬نفر در کشور‬ ‫موفق شده اند دوز اول واکسن کرونا را دریافت کنند‪.‬بر همین اساس‪۱۹ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۹۱۸‬هزار و ‪ ۷۴۳‬نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع‬ ‫واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۶۵‬میلیون و ‪ ۶۶۷‬هزار و ‪ ۴۶۷‬دوز‬ ‫رسید‪.‬در شبانه روز گذشته‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۶۵‬هزار و ‪ ۵۲۲‬دوز واکسن کرونا‬ ‫در کشور تزریق شد‪.‬‬ ‫تغییرات اقلیمی‬ ‫"بزرگترین تهدید برای سالمت بشر"‬ ‫در تازه ترین گزارش سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬امده است‪ :‬سوزاندن‬ ‫سوخت های فسیلی‪ ،‬جان ما را می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت روز گذشته (دوشنبه) زنگ خطر‬ ‫تغییرات اب و هوایی جهان را به صدا دراورد و در گزارشی جدید هشدار داد‬ ‫که تغییرات اقلیمی به تنهایی "بزرگترین تهدید برای سالمت بشر" است‪.‬‬ ‫گزارش سازمان جهانی بهداشت ‪ ۱۰‬توصیه از جمله تجسم مجدد محیط های‬ ‫شهری‪ ،‬حمل و نقل و تحرک و اجرای تغییر "عادالنه و فراگیر" در انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر برای دولت ها ارائه کرده است‪.‬‬ ‫این گزارش هشدار می دهد‪ :‬سوزاندن سوخت های فسیلی ما را می کشد‪.‬‬ ‫تغییرات اب و هوایی بزرگترین تهدید برای سالمت انسان هاست‪ .‬در حالی‬ ‫که هیچ کس از تاثیرات منفی تغییرات اب و هوایی در امان نیست اما این‬ ‫تاثیرات به طور "نامتناسب"‪ ،‬بیش از همه توسط اسیب پذیرترین و محروم‬ ‫ترین افراد در سراسر جهان احساس می شود‪.‬‬ ‫این گزارش پیش از کنفرانس تغییرات اب و هوایی سازمان ملل متحد در‬ ‫گالسکو‪ ،‬بزرگ ترین شهر اسکاتلند که از ‪ ۳۱‬اکتبر تا ‪ ۱۲‬نوامبر برگزار می‬ ‫شود‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫تدروس ادهانوم قبریسوس‪ ،‬دبیرکل سازمان جهانی بهداشت در بیانیه ای‬ ‫گفت‪ :‬پاندمی کووید‪ ۱۹‬ارتباط نزدیک بین انسان ها‪ ،‬حیوانات و محیط زیست‬ ‫را به ما نشان داده است‪.‬‬ ‫وی به گروه های نماینده ‪ ۴۵‬میلیون پزشک و متخصص بهداشت پیوست که‬ ‫در نامه ای از رهبران کشورها می خواهند تا تعهدات ملی خود را در زمینه‬ ‫اب و هوا تحت توافقنامه پاریس و متعهد به سهم عادالنه خود در محدود‬ ‫کردن گرمایش زمین تا ‪ ۱.۵‬درجه سانتیگراد به روز کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از یو اس نیوز‪ ،‬در ماه اوت‪ ،‬هیات بین دولتی تغییرات‬ ‫اب و هوا که توسط سازمان ملل متحد منصوب شده بود در گزارشی نوشت‬ ‫که دمای کره زمین از قرن نوزدهم‪ ۱.۱ ،‬درجه سانتیگراد افزایش یافته و به‬ ‫باالترین حد خود در ‪ ۱۰۰‬هزار سال گذشته رسیده است‪.‬‬ ‫هنوز واکسیناسیون دز دوم جمعیت باالی‬ ‫‪ 12‬سال به ‪ 50‬درصد نرسیده است‬ ‫نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬به زحمتکشان‬ ‫نیروی انتظامی این قول را از طرف مجلس یازدهم می دهیم که شرایط‬ ‫دریافتی عزیزان را پیگیری و ترمیم کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬احمد دنیامالی در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز‬ ‫(سه شنبه) مجلس شورای اسالمی ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به‬ ‫زحمتکشان این نیرو بیان کرد‪ :‬این قول را از طرف مجلس یازدهم به این‬ ‫عزیزان می دهیم که شرایط دریافتی عزیزان را پیگیری و ترمیم کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬بحث مورد توجه امروز موضوع همسان سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان است که اقدامات خیلی خوبی در این خصوص انجام شده‪،‬‬ ‫اما در برخی موارد اشکاالتی داریم که پیگیر هستیم که این اشکاالت برطرف‬ ‫شود‪ .‬به خصوص معوقاتی که مربوط به بازنشتگان اموزش و پرورش است که‬ ‫امیدواریم با انتخاب وزیر اموزش و پرورش این نگرانی بازنشستگان برطرف‬ ‫شود‪.‬نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسالمی رتبه بندی معلمان را‬ ‫نیز یکی دیگر از موضوعات مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع با حساسیت ویژه ای در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬یکی دیگراز موارد که در حوزه قضایی داریم مربوط‬ ‫به کارمندان دادگستری است‪ .‬دو بخش داریم که بحث قضایی و قضات‬ ‫هستند و بحث کارمندان دادگستری که پرداختی ها به کارمندان دادگستری‬ ‫شرایط مناسبی ندارد و این عزیزان از اقشاری هستند که یکی از پایین ترین‬ ‫دریافتی های کشور را دارند‪ .‬این قول را به این عزیزان می دهیم که مجلس‬ ‫نسبت به معیشت این عزیزان حساس است و این موضوع را پیگیری می کند‬ ‫تا اصالحات الزم سریع تر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫دنیامالی سرعت واکسیناسیون در کشور را مناسب دانست و گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تدابیری که انجام شده شرایط مناسبی دارد‪ ،‬اما با این وجود هنوز‬ ‫واکسیناسیون دز دوم جمعیت باالی ‪ 12‬سال در کشور به ‪ 50‬درصد نرسیده‬ ‫که امیدواریم این موضوع نیز هر چه سریع تر به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫مقررات سفر از ایران به انگلستان اعالم شد‬ ‫براساس مقررات جدید سفر به انگلستان‪ ،‬مسافرانی که کارت واکسن کرونا‬ ‫از ایران دارند پس از ورود به این کشور باید قرنطینه شوند و در دو مرحله‬ ‫تست کووید بدهند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬مقررات جدید سفر به انگلستان با هدف‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی این کشور در ارتباط با جلوگیری از گسترش‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬به دفاتر خدمات مسافرتی و هواپیمایی اعالم شد‪.‬بر این اساس‪،‬‬ ‫مسافران دارای مدارک زیر می توانند با رعایت مقررات تعیین شده‪ ،‬از ایران‬ ‫به انگلستان سفر کنند‪:‬‬ ‫پاسپورت اتحادیه اروپا‪/‬انگلستان‪/‬امریکا‪/‬کانادا‪.‬‬‫انواع مجوزهای اقامت و کارت اقامت انگلستان (مسافران دارای اقامت دائم‬‫که بیش از دو سال خارج از انگلستان اقامت داشته اند و مجوز ان ها ابطال‬ ‫شده اجازه انجام پرواز به انگلستان را نخواهند داشت‪).‬‬ ‫ویزای معتبر انگلستان (مسافران با ویزای توریستی باید بلیت رفت و برگشت‬‫داشته باشند‪).‬‬ ‫تمام مسافران باالی ‪ ۱۱‬سال در پروازهای ورودی به انگلستان باید در محدوده‬ ‫‪ ۷۲‬ساعت مانده به پرواز‪ ،‬در یکی از مراکز تاییدشده وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش ایران‪ ،‬ازمایش ‪ PCR‬انجام داده باشند و گواهی منفی تست‬ ‫کرونا را به زبان انگلیسی به همراه داشته باشند‪ .‬فهرست مراکز تاییدشده‬ ‫ازمایش تشخیص مولکولی مسافران برون مرزی در لینک ‪https://health.‬‬ ‫‪ behdasht.gov.ir‬قابل دریافت است‪ .‬مسافران پس از ورود به این کشور‬ ‫باید به مدت ‪ ۱۰‬روز خود را در محل سکونت‪ ،‬قرنطینه خانگی کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/11
روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سپهرایرانیان 1191

روزنامه سپهرایرانیان 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سپهرایرانیان 1190

روزنامه سپهرایرانیان 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سپهرایرانیان 1189

روزنامه سپهرایرانیان 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سپهرایرانیان 1188

روزنامه سپهرایرانیان 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1400/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!