روزنامه سپهرایرانیان شماره 1149 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1149

صفحه بعد

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1149

روزنامه سپهرایرانیان شماره 1149

‫تاکید رئیس جمهور بر حضور‬ ‫کامل کارکنان در ادارات‬ ‫تزریق واکسن‬ ‫ایرانیان به مرز ‪۶۳‬‬ ‫میلیون دوز رسید‬ ‫امارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد تا کنون ‪ ۶۲‬میلیون و ‪ ۹۷۸‬هزار و ‪۷۸۸‬‬ ‫دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است‪.‬‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد‪ :‬تا کنون ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۳۷۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۴‬نفر دوز اول واکسن کرونا و ‪ ۱۸‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار و ‪ ۵۵۴‬نفر نیز دوز دوم را تزریق‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪ ۶۲‬میلیون و ‪ ۹۷۸‬هزار و ‪ ۷۸۸‬دوز رسید‪.‬‬ ‫امید والدین بازگشایی مدارس‬ ‫در ابان ماه است‬ ‫وضعیت اجرای ممنوعیت‬ ‫و محدودیتهای ترافیکی‬ ‫تعطیلی میز ایران در‬ ‫«سیا» به چه معناست؟‬ ‫جزئیات افزایش قیمت‬ ‫‪ ۶‬محصول لبنی در شهریور‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫روزنامه اجتماعی‪ -‬اقتصادی یکشنبه ‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪10 october 2021‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اغاز ثبت نام مرحله نخست طرح ساخت‬ ‫‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی از هفته اینده‬ ‫‪5‬‬ ‫بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص‬ ‫ثالث از ‪ ۱۷‬مهرماه تا ‪ ۶‬ابان‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قدر نیروی انتظامی را‬ ‫در چشم مردم ارتقاء دهید‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند ‪5‬صورتجلسه شماره ‪ 1400 /16/06 - 8‬شورای اسالمی شهر‬ ‫نسبت به واگذاری اجاره محل بازارهفتگی با قیمت پایه ساالنه ‪ 1/ 980/ 000/000‬ریال‬ ‫(یک میلیاردونه صدوهشتاد میلیون ریال) از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند ‪4‬صورتجلسه شماره ‪ 1400 /16/06 - 8‬شورای‬ ‫اسالمی شهر نسبت به واگذاری اجاره مغازه پارک شهر با قیمت پایه ماهانه ‪10/ 000/000‬‬ ‫ریال(ده میلیون ریال) از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬واریزتضمین شرکت در مزایده معادل ‪ 5‬درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب‬ ‫‪ – 1‬واریزتضمین شرکت در مزایده معادل ‪ 5‬درصد مبلغ پیشنهادی به شماره حساب‬ ‫بانکی ‪.‬‬ ‫بانکی ‪.‬‬ ‫سپرده ‪ 3100001816008‬شهرداری هشترودنزد بانک ملی و یا ضمانت نامه معتبر‬ ‫سپرده ‪ 3100001816008‬شهرداری هشترودنزد بانک ملی و یا ضمانت نامه معتبر‬ ‫‪ -2‬مهلت پذیرش پیشنهادات از تاریخ ‪ 1400/07/11‬لغایت ‪ 1400/07/28‬می باشد و‬ ‫‪ -2‬مهلت پذیرش پیشنهادات از تاریخ ‪ 1400/07/11‬لغایت ‪ 1400/07/28‬می باشد و‬ ‫‪ - 3‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و و به پیشنهادات مبهم و‬ ‫‪ – 3‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و و به پیشنهادات مبهم و‬ ‫‪ - 4‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫‪ - 4‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‬ ‫‪ - 5‬هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪140/07/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت دوم ‪140/07/18 :‬‬ ‫پاکات پیشنهادات در تاریخ ‪ 1400/08/01‬بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت اول‪1400/07/11 :‬‬ ‫پاکات پیشنهادات در تاریخ ‪ 1400/08/01‬بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مرحله اول – نوبت اول‪1400/07/11 :‬‬ ‫**************‬ ‫**************‬ ‫شهردار هشترود‬ ‫شهردار هشترود‬ ‫مهدی پورصادق‬ ‫**************‬ ‫مهدی پورصادق‬ ‫**************‬ ‫‪4‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫محل شهادت شهدای خلیج فارس گلباران شد‬ ‫همزمان با سی و چهارمین سالروز شهادت دلیرمردانی که در نبرد مستقیم با بالگردهای امریکا درخلیج فارس‬ ‫به درجه رفیع شهادت نائل امدند‪ ،‬روز شنبه در ایینی محل شهادت انها در اطراف جزیره فارسی با بالگرد نیروی‬ ‫دریایی سپاه از سوی خانواده های شهدا گلباران شد‪ ۱۶ .‬مهر ماه سال ‪۱۳۶۶‬شهید نادر مهدوی همراه با سرداران‬ ‫محمدیها‪ ،‬مجید مبارکی شهدای نبرد مستقیم با‬ ‫شهید غالمحسین توسلی‪ ،‬بیژن گرد‪ ،‬نصراهلل شفیعی‪ ،‬ابساالنی‪ّ ،‬‬ ‫امریکا در خلیج فارس‪ ،‬برای انجام گشت زنی‪ ،‬با استفاده از ‪ ۲‬فروند قایق و ناوچه طارق به سمت جزیره فارسی‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫استان ها‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫حرکت کردند‪.‬پس از رسیدن به جزیره فارسی صدای انفجار مهیب ناشی از انهدام رادار پایگاه فرماندهی از سوی‬ ‫بالگردهای امریکایی را شنیدند و لحظاتی بعد‪ ،‬سردار شهید مهدوی و همرزمانش یک فروند بالگرد کبری ‪MS۶‬‬ ‫متعلق به نیروهای امریکایی را باالی سر خود دیدند‪.‬شهید مهدوی بالفاصله نیروهای تحت امر خود را برای انجام‬ ‫عملیات مقابله به مثل فرا خواند‪ ،‬هنوز دقایقی از انهدام رادار فرماندهی نگذشته بود که قایق حامل شهید ابساالن‬ ‫و شهید نصراهلل شفیعی نیز هدف اصابت موشک امریکایی ها قرار گرفت‪.‬موشک دیگری نیز توسط دشمن به سمت‬ ‫اعضای ناوگروه شلیک شد که به هدف اصابت نکرد و بالگردهای امریکایی بشدت به طرف ناوچه طارق تیراندازی‬ ‫می کردند‪.‬سردار شهید مهدوی و یارانش‪ ،‬تصمیم گرفتند بالگردها را بزنند و پس از ‪ ۱۵‬دقیقه درگیری شدید‪ ،‬با‬ ‫استفاده از یک فروند موشک استینگر‪ ،‬یکی از این بالگردها را ساقط کردند‪ .‬نادر مهدوی به اتفاق بیژن گرد هم به‬ ‫طرف بالگردهای امریکایی در هوا شلیک می کردند و هم در پی گرفتن شهدا و زخمی ها از اب بودند که پس از‬ ‫‪ ۲۰‬دقیقه رزم جانانه زنده به چنگال دشمن افتادند‪.‬‬ ‫بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران در غرفه ذوب اهن اصفهان ‪:‬‬ ‫فیلم سینمایی نیمه بلند‬ ‫(بر هیچ مپیچ )درحال تدوین‬ ‫نویسنده تهیه کننده و کارگردان‪ :‬شهناز گوهری نژاد‬ ‫دستیار یک کارگردان‪ :‬امیر حسین میرزایی‬ ‫دستیار دو کارگردان ‪ :‬احسان نظامی‬ ‫دستیار سه کارگردان‪ :‬علیرضا نیاکان‬ ‫مدیر تولید ‪ :‬سعید توسلی‬ ‫مجری طرح‪ :‬حمید انصاری مهیاری‬ ‫فیلم بردار‪ :‬سعید امیری‬ ‫صدا بردار‪ :‬حمید رضا دایی جانی‬ ‫منشی صحنه ‪ :‬زهرا شریفی نیا‬ ‫گریمور‪ :‬دانیال الهی‪.‬دنیا موجی‬ ‫طراح صحنه‪ :‬مریم صدقیانی‬ ‫طراح لباس‪ :‬مهنازگوهری نژاد‬ ‫تکتم گوهری نژاد‬ ‫مترجم دیالوگ های انگلیسی‪ :‬شهناز گوهری نژاد‬ ‫عکاس پشت صحنه‪ :‬علیرضا نیاکان‬ ‫روابط عمومی و ارتباطات رسانه ای ‪ :‬علیرضا نیاکان‬ ‫تدارکات‪ :‬ارش نظری‬ ‫علی برازنده ‪-‬رضا ره پویا ‪-‬ایمان پویا‪-‬امیر انتظاری‬ ‫بازیگران‪ :‬فریده دریا مج‪-‬سعید توسلی ‪-‬نیما هنری ‪-‬یکتا یاریان زهرا شریفی‬ ‫سوگند قاسمی ‪-‬علیرضا عیسی پور ‪-‬شیال محمدی ‪-‬نعمت اهلل نعمتی‬‫وحید کالنتری ‪-‬افسانه نوروزی‬‫خالصه فیلم‪:‬‬ ‫ساغر کارگردان زن ایرانی ساکن کانادا قصد دارد فیلم کوتاه خود را در ایران‬ ‫کلید بزند‪.‬اما در این راه با اتفاقات غیر منتظره ای مواجه می شود‪.‬که نهایتا‬ ‫فیلم با سرانجامی خوش به پایان میرسد‬ ‫مرتضی یزدخواستی عضو هیات مدیره‬ ‫ذوب اهن اصفهان در متالکس ‪: ۲۰۲۱‬‬ ‫ذوب اهن بزرگ همچنان از سهمیه‬ ‫مواد اولیه برخوردار نیست‬ ‫مرتضی یزدخواستی عضو هیات‬ ‫مدیره ذوب اهن با حضور در غرفه‬ ‫این شرکت در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬به‬ ‫خبرنگار ما گفت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنوان اولین تولید کننده فوالد در‬ ‫ایران پتانسیل ها نهفته بسیاری دارد‬ ‫و لذا برای فعال شدن این توانایی ها‬ ‫برنامه ریزی خوبی در هلدینگ صدرتامین و هیات مدیره کارخانه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬تولید ریل به عنوان یک دستاورد ملی صرفاً یکی از توانایی های‬ ‫ذوب اهن اصفهان بود که به عنوان یک برگ زرین و نماد خودکفایی ایران‬ ‫اسالمی با تالش و کوشش شبانه روزی کارکنان این شرکت ثبت گردید‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان تامین پایدار مواد اولیه را بزرگترین‬ ‫دغدغه امروز ذوب اهن عنوان کرد و اظهار داشت ‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی‬ ‫با وجود کمبود مواد اولیه‪،‬کلیه خطوط ریلی کشور را تحت پوشش کامل قرار‬ ‫داد و تولید این محصول استراتژیک در ذوب اهن به جایگاهی رسیده که‬ ‫برای صادراتش برنامه ریزی های خوبی صورت گرفته است‪ .‬یا در زمینه‬ ‫تامین مقاطع ساختمانی برای طرح ساخت یک میلیون مسکن‪،‬ذوب اهن‬ ‫امادگی خودش را به صورت کامل اعالم کرده‪،‬با این همه توانمندی و شیوه‬ ‫تولید جهانی‪ ،‬به واقع حیف نیست ذوب اهن بزرگ همچنان از سهمیه مواد‬ ‫اولیه برخوردار نباشد ؟‬ ‫وزارت صمت‪،‬توجه بیشتری به زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشد‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد ‪ :‬از ایمیدور‪،‬وزارت صمت و معاونت معدنی این‬ ‫وزارتخانه تقاضا داریم صنایع فوالدی را به یک چشم نگاه کنند‪ .‬اگر قرار‬ ‫است همه بخش ها مجاز به داشتن زنجیره باشند پس نباید تفاوتی در این‬ ‫بین قائل شوند‪ .‬ذوب اهن از یک سو از نداشتن یارانه انرژی رنج می برد و از‬ ‫سوی دیگر از نداشتن سهمیه مواد اولیه ‪ ،‬اما واحدهای فوالدی و معدنی را‬ ‫در سطح کشور می بینیم که در تخصص کاری یکدیگر ورود کردند و تولید‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین می طلبد وزارت صمت و دستگاههای ذیربط نظارت بیشتری‬ ‫بر زنجیره تولید فوالد کشور داشته باشند‪.‬یزدخواستی خاطر نشان کرد ‪:‬‬ ‫تولید محصوالت صنعتی در کمیته طرح های ارزش افزا و معاونت برنامه‬ ‫ریزی و توسعه و هیات مدیره ذوب اهن با قوت در حال پیگیری است تا‬ ‫بتوانیم سبد محصوالت ذوب اهن را با افزودن این محصوالت گسترده تر و‬ ‫ارزشمند تر نماییم‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی و پویش ساخت‪،‬توانمندی خود را در زمینه ساخت پاتیل‬ ‫اثبات کرد‬ ‫عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان گفت ‪ :‬برای شرکت های تابعه نیز‬ ‫برنامه ریزی خوبی صورت گرفته و بحمدا‪ ...‬در ریل پیشرفت قرار گرفتند‬ ‫به عنوان مثال شرکت مهندسی و پویش با ساخت پاتیل برای مجتمع فوالد‬ ‫مبارکه‪،‬ذوب اهن اصفهان‪،‬فوالد الیاژی و ‪ ...‬توانمندی خود را در ریخته گری‬ ‫پاتیل های فوالدی اثبات کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در نظر داریم‪،‬ساختار‬ ‫جدیدی را با همکاری مدیریت امور مجامع و سهام ذوب اهن برای شرکت‬ ‫های تابعه تعریف نماییم تا هر یک در این مجموعه در تخصص خودشان‬ ‫بتوانند بیش از گذشته در اقصی نقاط کشور برند ذوب اهن اصفهان را معرفی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲‬دقیقه ای زمان حضور‬ ‫پلیس در محل ماموریت ها‬ ‫رئیس پلیس پایتخت‪ ،‬از کاهش ‪ ۲‬دقیقه ای زمان حضور پلیس در ماموریت‬ ‫ها خبر داد‪.‬به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬سردار حسین رحیمی‪ ،‬روز شنبه ‪ ۱۷‬مهر‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در نخستین روز از هفته ناجا در حاشیه مراسم توزیع گل و شیرینی‬ ‫به مناسبت هفته ناجا در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬از امروز هفته ناجا با‬ ‫شعار پلیس هوشمند و امنیت پایدار اغاز شد‪.‬وی افزود‪ :‬در این هفته خدمات‬ ‫مضاعفی را به مردم ارائه خواهیم داد‪ ،‬بحث تسهیالت ترخیص خودرو‪،‬‬ ‫تقسیط جرایم رانندگی جزو برنامه های ما قرار دارد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه می توانند همکاری های مشترک بسیاری داشته باشند‬ ‫بهرام سبحانی رییس انجمن تولید‬ ‫کنندگان فوالد ایران با حضور در غرفه‬ ‫ذوب اهن اصفهان در متالکس ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به خبرنگار ما گفت ‪ :‬در خصوص تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬دو‬ ‫دیدگاه وجود دارد اول اینکه ایا این‬ ‫هدف دست یافتنی است یا خیر و دوم‬ ‫اینکه در صورت تحقق ایا قابل بهره‬ ‫برداری است؟ در خصوص بحث اول‬ ‫اینکه در حال حاضر حدود ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت سازی شده است‪ ۱۵،‬میلیون‬ ‫تن ظرفیت در حدود چهار سال غیر‬ ‫ممکن نیست اما با توجه به شرایط فعلی‬ ‫کار سختی محسوب می شود‪.‬‬ ‫قطعی برق صنایع فوالدی‪،‬کشور را ارزش‬ ‫افزوده بسیاری محروم کرد‬ ‫وی افزود ‪ :‬به فرض اینکه تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد هم محقق شود بهره برداری از ان‬ ‫یک گلوگاه مهم است‪ .‬در حال حاضر ‪۴۰‬‬ ‫میلیون تن ظرفیت نصب شده و ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن هم تولید داریم‪ .‬تولیدی که زیر بار قطعی‬ ‫گسترده برق در تابستان گذشته بدست امد‪.‬‬ ‫این قطعی برق حجم باالیی از تولید را گرفت‬ ‫و کشورمان را از ارزش افزوده ان محروم‬ ‫کرد‪ .‬در زمستان هم اخطار می دهند که با‬ ‫کمبود گاز مواجه می شویم‪ .‬با این شرایط‬ ‫ممکن است تولید ‪ ۳۰‬میلیون تن سال‬ ‫گذشته هم محقق نشود‪ .‬حال با این چالش‬ ‫ها و محدودیت ها چگونه قرار است تا حدود‬ ‫چهار سال اینده تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫محقق شود ؟‬ ‫رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬برای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد باید نیروگاههای بسیاری ساخته‬ ‫شود‪،‬سرمایه گذاری برای تولید گاز و توزیع‬ ‫ان‪،‬محدودیت مواد اولیه و ‪ ...‬از جمله چالش‬ ‫هایی هستند که تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫را در افق ‪ ۱۴۰۴‬با اما و اگرهایی همراه می‬ ‫سازند‪،‬زیرا از معدن تا محصول باید در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول گفت ‪ :‬برای تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن فوالد به حدود ‪ ۸۰‬میلیون‬ ‫تن سنگ اهن فراوری شده نیاز داریم و‬ ‫همچنین نزدیک به ‪ ۲۰۰‬میلیون تن بسته به‬ ‫عیار معدن باید استخراج داشته باشیم‪ .‬اگر‬ ‫شاخه معدن هم تجهیز شود تا چه زمانی می‬ ‫توان ادامه داد؟ بنابراین شناسایی معادن و‬ ‫اکتشاف به عنوان یک استراتژی مهم باید‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫سبحانی خاطر نشان کرد ‪ :‬بین عرضه و تقاضا‬ ‫تعادل وجود ندارد‪،‬برق تولید شده به صورت‬ ‫ناهمخوان در دو بخش خانگی و صنعت مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد لذا باید به سمت‬ ‫احداث نیروگاه برویم تا ارتقاء ظرفیت تولید را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬سرمایه گذاری که برای احداث‬ ‫نیروگاه شده متناسب با توسعه مصرف برق‬ ‫نبوده است‪ .‬با توجه به پیشرفت تکنولوژی‬ ‫حتی در روستاها نیز وسایل برقی بسیاری‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬شهر هم که جای خودش‬ ‫را دارد‪ .‬از ان طرف صنایع فوالد‪،‬سیمان و‬ ‫سایر صنایع وابسته رو به توسعه هستند‪ .‬در‬ ‫بخش فوالد هم که جایگاه دهم دنیا داریم‬ ‫و لذا باید زیر ساخت ها متناسب توسعه پیدا‬ ‫می کردند که این موضوع محقق نشد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری برای تولید برق‪،‬اجتناب‬ ‫ناپذیر است‬ ‫این صاحب نظر صنعت فوالد کشور اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬اگر امروز تصمیم بگیریم ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات نیروگاه برق احداث کنیم حداقل سه‬ ‫سال اینده به ثمر می نشیند و لذا باید به‬ ‫سرعت این سرمایه گذاری توسط فوالدی‬ ‫ها و یا بخش خصوصی انجام شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بسیاری از واحدهای فوالدی‪ ،‬برق‬ ‫مورد نیاز خودشان را از طریق بورس انرژی‬ ‫و نیروگاههای بخش خصوصی خریداری می‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین سرمایه گذاری برای تولید‬ ‫برق‪،‬یک باید اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران‬ ‫افزود ‪ :‬امسال بخشی از برق مورد نیاز کشور‬ ‫از طریق نیروگاههای برق ابی تامین شد‬ ‫که کاهش نزوالت اسمانی و محدودیت اب‬ ‫باعث شد بخشی از این ظرفیت متوقف شود‬ ‫و افت تولید از این طریق هم برای صنعت‬ ‫فوالد رخ دهد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که وزارت نیرو‬ ‫در تامین برق صنایع فوالدی چه نقشی دارد‬ ‫چه چنین گفت ‪ :‬وزارت نیرو‪،‬نیروگاههای‬ ‫گازی بسیاری دارد که طرح انها سیکل‬ ‫ترکیبی (گاز و بخار) بود به دلیل ساده تر‬ ‫بودن بخش گاز را احداث کردند اما برای‬ ‫بخار سرمایه گذاری انجام نگرفت‪ .‬مقرر شد‬ ‫بخش بخار این نیروگاهها با مشارکت بخش‬ ‫خصوصی احداث شود تا سیکل ترکیبی را‬ ‫داشته باشیم‪ .‬همچنین کشور ما در بخش‬ ‫نیروگاههای خورشیدی هم پتانسیل های‬ ‫بسیاری دارد که باید فعال شوند‪ .‬البته‬ ‫مستلزم این است که قیمت برق تعدیل شود‬ ‫تا این نیروگاهها اقتصادی شوند‪.‬‬ ‫دیماند ‪ ۱۰‬درصدی حتی توان سرپا نگه‬ ‫داشتن صنایع هم ندارد‬ ‫وی ادامه داد ‪ :‬خروجی احداث نیروگاهها‬ ‫در سال های اینده مشخص می شود این‬ ‫مدت را باید چه کرد ؟ امسال وزارت نیرو‬ ‫عملکرد خوبی نداشت‪،‬به صورت عام اعالم‬ ‫کردند صنایع فوالد و سیمان فقط ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیماند خودشان را اجازه مصرف دارند یعنی‬ ‫‪ ۹۰‬درصد را باید کاهش دهند‪ .‬این تصمیم به‬ ‫لحاظ فنی مقدور نبود‪ .‬کارخانه های فوالدی‬ ‫حتی اگر قرار باشد متوقف هم شوند باید‬ ‫بخشی از تاسیسات و تجهیزات شان در مدار‬ ‫باشد‪ .‬به عنوان مثال باید سیستم گردش اب‬ ‫انها فعال باشد تا دیواره کوره ذوب نشود‪.‬‬ ‫صرفا به کار اندازی این بخش ها‪ ،‬قطعا بیشتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد ظرفیتی که تعیین کردند به‬ ‫برق نیاز دارد و لذا منطقی این است تا‬ ‫زمانی که مشکل اساسی مرتفع نشده است‬ ‫وزارت نیرو با متولیان این امر یک برنامه‬ ‫ریزی معقول داشته باشد‪ .‬در کمبود برق‬ ‫باید همه سهیم باشند‪ .‬برق خانگی مهم است‬ ‫اما صنعت هم اقتصاد کشور را می چرخاند‪.‬‬ ‫دو ساعت قطعی برق منازل مسکونی تولیدی‬ ‫را که به ثمر می نشاند ارزش افزوده باالیی‬ ‫در پی دارد‪.‬‬ ‫رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران‬ ‫گفت ‪ :‬با توجه به این چالش ها باید همدلی‬ ‫و هم افزایی بیش از پیش در صنعت فوالد‬ ‫کشور حکمفرما باشد‪ .‬به عنوان مثال زمانی‬ ‫که بحث افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه‬ ‫شامل سنگ اهن‪،‬فرو الیاژها‪،‬قراضه و ‪ ...‬را‬ ‫داریم باید فوالدی ها با هماهنگی همدیگر‬ ‫و با محوریت انجمن تولید کنندگان فوالد‬ ‫ایران برنامه ریزی داشته باشد تا اسیبی به‬ ‫تولید وارد نشود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬فوالد مبارکه و ذوب اهن‬ ‫اصفهان با توجه به اینکه همجوار یکدیگر‬ ‫واقع شدند و نیروی انسانی متخصص‬ ‫بسیاری دارند‪،‬می توانند همکاری های‬ ‫مشترک بسیاری داشته باشند‪ .‬ریخته گری‬ ‫ذوب اهن و مبارکه فقط در ابعاد شمش‬ ‫متفاوت هستند اما تکنولوژی انها یکی است‬ ‫یا در نورد ‪ LF ،‬و ‪ ...‬امکانات مشترک و‬ ‫مشابهی وجود دارد‪ .‬به عنوان مثال صرفاً‬ ‫در بخش تعمیرات می توانند با ایجاد یک‬ ‫مجموعه تعمییراتی کلیه اقدامات خودشان‬ ‫را در این مجموعه متمرکز کنند‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی «طنز نویس گلستانی»‪ ،‬از زندگی شخصی اش می گوید‪:‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان اذعان کرد؛‬ ‫"هر شب یک ‪ DVD‬کامل خواب می بینم! از سال ‪ 71‬تا ‪ 76‬ملی پوش بودم!"‬ ‫در بین طنز نویسان کشور از همه‬ ‫اقشار و صنوف دیده می شود‪ .‬از شاعر‬ ‫و نقاش و طراح گرفته تا مهندس و‬ ‫پزشک و خلبان‪ ...‬حتی روحانی طنز‬ ‫پرداز هم داریم! اما کمتر دیده شده‬ ‫که ملی پوشان‪ ،‬پای در کفش طنز و‬ ‫طنزنویسی کنند‪ .‬وحید حاج سعیدی‬ ‫طنزنویس گلستانی را شاید بتوان تنها‬ ‫ملی پوشی دانست که وارد این عرصه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او که برخالف بقیه به جای بهار‪۴۷ ،‬‬ ‫زمستان دیده است‪ ،‬دی ماه ‪ ۵۳‬تحت‬ ‫الحفظ در بیمارستان به دنیا امد! از نوجوانی‬ ‫به نوشتن عالقه مند شد و بیش از دو دهه‬ ‫است که روزنامه نگاری می کند‪ .‬طنزنویسی‬ ‫را به صورت رسمی از ‪ 88/8/8‬اغاز کرده‬ ‫است و البته امیدوار است بتواند تا یک تاریخ‬ ‫روند دیگر طنزنویسی را ادامه دهد‪ .‬طنزهای‬ ‫او روزانه به طور همزمان در روزنامه های‬ ‫چندین استان منتشر می شوند و تاکنون‬ ‫در جشنواره های متعددی حائز رتبه شده‬ ‫است و از این حیث دارای رکورد است که‬ ‫این رکورد هیچ ربطی به ملی پوش بودنش‬ ‫ندارد! این هفته با او هم کالم شدیم تا کمی‬ ‫از زندگی شخصی و خاطراتش بگوید‪.‬‬ ‫چرا ظاهر شما شبیه بقیه هنرمندان‬ ‫نیست؟‬ ‫کچلی را گفتند‪ :‬چرا زلف نمی گذاری‬ ‫؟؟! گفت من از بچگی از این قرتی بازی‬ ‫ها خوشم نمی اومد! حاال بنده هم خیلی‬ ‫دوست دارم مثل برخی هنرمندان از این‬ ‫«موهای فروهشته به دامن» داشته باشم‬ ‫که متاسفانه از ابزار مورد نیاز اجرای این‬ ‫رویداد هنری‪ ،‬فقط یک بانک موی خوب در‬ ‫پشت سرم دارم که چشم خیلی از موسسات‬ ‫کاشت مو را گرفته است!‬ ‫ایا برای شما پیش امده که در جمعی‬ ‫عده زیادی شما را بشناسند و ابراز‬ ‫محبتکنند؟‬ ‫بله فقط یک بار‪ ...‬یک روز بنده به اتفاق‬ ‫خانمم با خودرو به جنگل حاشیه شهر‬ ‫رفتیم‪ .‬در طول مسیر تمام ماشین هایی که‬ ‫از روبرو می امدند چراغ هایشان را روشن‬ ‫می کردند‪ ،‬بوق می زندند و دست تکان می‬ ‫دادند‪ .‬خانمم علت را پرسید و من هم در‬ ‫پاسخ گفتم‪ :‬باالخره بعد از ‪ 28‬سال معلمی‬ ‫و دو دهه نویسندگی در نشریات ‪ ،‬شهروندان‬ ‫ما را می شناسند و به ما ابراز محبت می‬ ‫کنند‪ .‬اینها همه یا دانش اموزان من هستند‬ ‫یا از خوانندگان و مخاطبان مطالب من در‬ ‫نشریات‪ .‬با این وجود این حجم مخاطب و‬ ‫خواننده مطالب بنده برای خانم غیر عادی‬ ‫می نمود! البته این ابراز محبت دیری نپایید‬ ‫و موقع برگشت متوجه شدیم راهنمایی و‬ ‫رانندگی جاده مسیر جنگلی را از روز قبل‬ ‫یک طرفه کرده و رانندگانی که از روبرو‬ ‫می امدند‪ ،‬هیچکدام دانش اموز و مخاطب‬ ‫مطالب من نبودند!‬ ‫شما در چه مقاطعی ملی پوش بودید؟‬ ‫احساس تان را از ان روزها بگوئید‪.‬‬ ‫حقیقت امر من در دوران ابتدایی و راهنمایی‬ ‫به صورت مقطعی و جسته گریخته ملی‬ ‫پوش بودم؛ به ویژه در زنگ های ورزش‬ ‫و روزهای بارانی! ولی از سال ‪ 71‬تا ‪ 76‬به‬ ‫صورت مستمر ملی پوش شدم‪ .‬ملی پوش‬ ‫بودن احساس خوبی به ادم می دهد و من‬ ‫در طول ان سالها همواره از پوشیدن کفش‬ ‫ملی(!) رضایت داشتم ! االن هم معتقدم‬ ‫برندهای داخلی صنعت کفش باید تقویت‬ ‫شوند‪ .‬ان دوران وقتی چکمه های این برند‬ ‫می پوشیدیم و در چاله چوله های پر از اب‬ ‫قدم می گذاشتیم احساس می کردیم یک‬ ‫نیسان پاترول چهار در با تزیینات افترمارکت‬ ‫سوار شده ایم!‬ ‫خطرناک ترین شوخی عمرتان چه بوده‬ ‫است؟‬ ‫سال ‪ 75‬در دانشگاهی در غرب کشور زبان‬ ‫انگلیسی می خواندیم‪.‬یک شب شیطان‬ ‫گولمان زد و به شوخی به یکی از همکالسی‬ ‫ها زنگ زدیم که شما مشکل گزینشی دارید‬ ‫و باید به سازمان سنجش بیائید‪ .‬ان بنده‬ ‫خدا هم صبح روز بعد به سازمان سنجش‬ ‫رفت! خدا باعث و بانی اش را به راه راست‬ ‫هدایت کند‪.‬‬ ‫نظرتان راجع به اهدای عضو چیست؟‬ ‫واال اهدای عضو خوب است ولی به شرطی‬ ‫که اکوسیستم قبور و دنیای اموات به هم‬ ‫نخورد و حشرات االرض به ویژه حشرات‬ ‫تحت االرض به ما بد و بیراه نگویند! شما‬ ‫یک ویجو یا همان گورکن را در نظر بگیرید‬ ‫که چشمش به د ِر قبرستان خشک می شود‬ ‫تا یک جنازه تر و تازه و سالم را چال کنند‪.‬‬ ‫این زبان بسته نیمه شب دست زن و بچه‬ ‫را می گیرد و به امید خوردن یک دست‬ ‫کبد کم چرب یا قلب تازه و رقیق با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی دسته جمعی به دل‬ ‫خاک می زنند! ان وقت با جنازه ای مواجه‬ ‫می شوند که مثل ماشین مشتی ممدلی‬ ‫خدا بیامرز نه دل و قلوه دارد و نه کبد و‬ ‫کلیه‪ ...‬شما باشید از خجالت اب نمی شوید؟!‬ ‫خدا هیچ گورکنی را شرمنده زن و بچه اش‬ ‫نکند‪...‬‬ ‫مسخره ترین رویدادی که دیده اید؟‬ ‫تمرین تیراندازی با تفنگ خالی در اردوی‬ ‫تیم ملی تیراندازی! طرف با سال ها سعی و‬ ‫تالش به اردوی تیم ملی تیر اندازی دعوت‬ ‫می شود و با هزار امید و ارزو راهی هتل‬ ‫المپیک می شود‪ .‬بعد از صبح تا شب تفنگ‬ ‫خالی دستش می دهند تا مقابل سیبل دراز‬ ‫بکشد و چشم هایش را تنگ کند و کیو کیو‬ ‫کند! این کار را بچه ها در کوچه و خیابان‬ ‫و پشت بالشت و رختخواب خانه شان هم‬ ‫انجام می دهند‪ .‬جالب اینجاست که با همین‬ ‫مدل تمرین مدال طالی المپیک هم صید‬ ‫می کنند!‬ ‫اگر یک کاره ای شوید چه قانونی وضع‬ ‫می کنید؟‬ ‫من اگر یک کاره ای شوم ورزش همگانی‪،‬‬ ‫مسواک و درختکاری را اجباری می کنم‪.‬‬ ‫یعنی قانون وضع می کنم برای اخذ هر نوع‬ ‫مجوز و مدرک باید تعداد مشخصی درخت‬ ‫کاشته شود‪ .‬خواه اخذ مدرک دیپلم و‬ ‫لیسانس باشد یا مجوز مرغداری و گاوداری‬ ‫و کارخانه و ‪ ...‬مجازات قطع هر درخت هم‬ ‫غرس ‪ 100‬درخت اعالم می کردم‪.‬‬ ‫اگر ماشین زمان در اختیار تان باشد به‬ ‫زمان گذشته سفر می کنید یا اینده؟‬ ‫واال اقای روحانی گفته به عقب بر نمی‬ ‫گردیم‪ .‬با این وجود من دوست دارم به‬ ‫گذشته سری بزنم و به اعماق تاریخ سفر‬ ‫کنم! ببینم حافظ که این همه از باده و می‬ ‫انگوری و شراب صبوحی و ‪ ...‬صحبت کرده‬ ‫اص ً‬ ‫ال به میخانه می رفت یا فقط چای قند‬ ‫پهلو و شربت سکنجبین می خورد؟! دانستن‬ ‫مارک تیشه فرهاد هم از دیگر ابهامات ذهنی‬ ‫بنده است!‬ ‫راز نگفته ای دارید؟‬ ‫بله من تقریبا ‪ 175000‬روز است که سیگار‬ ‫نکشیده ام!‬ ‫یعنی چند سال؟‬ ‫بیش از ‪ 47‬سال!‬ ‫ویژگی خاصی دارید؟‬ ‫یکی از خصلت های من خواب دیدن زیاد‬ ‫است‪ .‬تقریبا هر شب یک دی وی دی کامل‬ ‫خواب می بینم‪ .‬فرقی هم نمی کند کی و‬ ‫کجا خواب باشم‪ .‬پشت فرمان هم اگر چرت‬ ‫بزنم بازهم خواب می بینم!‬ ‫تا بحال پشیمان شده اید؟‬ ‫یک شب خواب دیدم در یک پارک می‬ ‫خواهیم فوتبال بازی کنیم که نیمار و علی‬ ‫دایی هم بودند‪ .‬اما وقتی رفتم تا کفش‬ ‫ورزشی بپوشم‪ ،‬از خواب بیدار شدم‪ .‬هیچ‬ ‫وقت خودم را به خاطر این موقعیت از دست‬ ‫رفته نمی بخشم!‬ ‫اگر االن بفهمید سرطان دارید چه‬ ‫حسی پیدا می کنید؟ اولین کاری که‬ ‫انشعابات غیرمجاز؛ مهمترین مانع‬ ‫توزیع عادالنه خدمات ابفا‬ ‫انجام می دهید چیست؟‬ ‫از وزیر بهداشت ‪ ،‬درمان و پزشکی پنهان‬ ‫نیست از شما چه پنهان‪ ،‬من چون یک‬ ‫بار سکته قلبی کردم‪ ،‬فکر کنم دینم را به‬ ‫عزرائیل ادا کرده ام‪ .‬حاال عزرائیل به هر‬ ‫نیتی با ما شوخی کرده ‪ ،‬قصد ترساندن‬ ‫ما را داشته یا می خواست ما از باقیمانده‬ ‫عمرمان بهتر استفاده کنیم یا برای عبرت‬ ‫سایرین بوده و ‪ ...‬خالصه هر چی که بود ما‬ ‫به قول پرستارا روی باند رفتیم و برگشتیم‪.‬‬ ‫فکر کنم همین یک دست سکته برای من‬ ‫کفایت است!‬ ‫اخرین باری از دست فرزندان تان‬ ‫حرص خوردید کی بود؟‬ ‫بچه دومم یک بار حسابی حرصم را در‬ ‫اورد‪ .‬ان هم موقعی بود که هشت ماهه دنیا‬ ‫اومد‪ .‬حسابی به او توپیدم و دعوایش کردم!‬ ‫بعد هم برایش توضیح دادم این کارش‬ ‫ممکن بود هم سالمت خودش را به خطر‬ ‫بیندازد هم سالمت مادرش را!‬ ‫اینده را چگونه پیش بینی می کنید؟‬ ‫بشر به جایی می رسد که می تواند که‬ ‫از تمام اطالعات مغزش بک اپ بگیرد‬ ‫و در جایی ذخیره کند و حتی انها را در‬ ‫سایت دیوار و امازون به فروش برساند‪ .‬با‬ ‫این سیستم دیگر بساط کنکور جمع می‬ ‫شود و مشکل کالس های کنکور ‪ ،‬خرید‬ ‫و فروش سواالت امتحانی ‪ ،‬صندلی فروشی‬ ‫در دانشگاه ها و ‪ ...‬حل می شود و شما می‬ ‫توانید با یک خرید پورت یو اس پی ‪ 40‬هزار‬ ‫تومانی و انتقال اطالعات به مغزتان یک شبه‬ ‫جراح ‪ ،‬دندانپزشک‪ ،‬خلبان و حتی شاعر‬ ‫شوید! البته اگر سازمان سنجش و حضرات‬ ‫گاج و قلم چی اجازه بدهند!‬ ‫سخن اخر‬ ‫برخی معتقدند « روزی اخرین نفری که‬ ‫ما را می شناسد‪ ،‬خواهد مرد و دیگر هیچ‬ ‫خاطره ای از ما باقی نخواهد ماند‪ .‬همین‬ ‫قدر ترسناک‪ »...‬اما من معتقدم کسی که از‬ ‫خودش نام نیک به جا بگذارد‪ ،‬هرگز نخواهد‬ ‫مرد‪ .‬البته با اجازه جناب سعدی و حافظ و‬ ‫سنایی و ‪...‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان می گوید‪ :‬مهمترین مانع توزیع عادالنه خدمات‬ ‫ابفا‪ ،‬وجود انشعابات غیر مجاز است‪.‬‬ ‫هاشم امینی که در نشست مشترک مدیران و مسئوالن خدمات مشترکین ابفای‬ ‫مناطق خودگردان سخن می گفت افزود‪ :‬برخی افراد با نصب انشعابات غیر مجاز‬ ‫و غیر قانونی از توزیع عادالنه خدمات ابفا به سایر مشترکین جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫وی در عین حال از مسئوالن مشترکین ادارات ابفای خودگردان خواست‬ ‫شناسایی و قطع انشعابات غیر مجاز اب و فاضالب را در دستور کار خود قرار‬ ‫دهند‪.‬امینی در بخش دیگری از سخنانش از راه اندازی و فعالیت سامانه خدمات‬ ‫غیرحضوری ‪ 1522‬در پنج سال اخیر به عنوان تجربه ای موفق که سهم قابل‬ ‫توجهی در کاهش سفر های درون شهری و الودگی هوا داشته است نام برد و‬ ‫گفت‪ :‬باید از تجربیات این سامانه در جهت شفاف سازی اطالعات و خدمت رسانی‬ ‫مستمر و پایدار به مشترکین در سطح ‪ 98‬شهر و ‪ 949‬روستای تحت پوشش‬ ‫استفاده کرد‪.‬وی در پایان سخنانش راه اندازی سامانه الکترونیکی تهیه و گردش‬ ‫صورت وضعیت ها (تدکار) با هدف توسعه خدمات الکترونیکی را قابل تقدیر‬ ‫دانست و گفت‪ :‬با اجرای طرح تدکار در بخش مشترکین‪ ،‬افزایش سرعت‪ ،‬دقت‪،‬‬ ‫شفافیت‪ ،‬سالمت اداری و کاهش احتمال تخلف‪ ،‬توسعه خدمات الکترونیک‪،‬‬ ‫افزایش رضایت ذینفعان‪ ،‬کاهش تشریفات و مراجعات اداری به شرکت حاصل‬ ‫می شود که بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫‪ ۱۱‬روستا در شهرستان اندیکا بر اثر‬ ‫زلزله دچار خسارت شدند‬ ‫معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر خوزستان گفت‪ ۱۱ :‬روستا در زمین لرزه‬ ‫بامداد روز شنبه در شهرستان اندیکا به مرکزیت شهر قلعه خواجه در شمال شرق‬ ‫خوزستان دچار خسارت شدند‪.‬علی پهلوان روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا‬ ‫با اشاره به گزارش های اولیه ارزیابان جمعیت هالل احمر خوزستان در خصوص‬ ‫زلزله بامداد امروز صبح در قلعه خواجه شهرستان اندیکا‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ارزیابی از‬ ‫روستاهای زلزله زده شهرستان اندیکا همچنان ادامه دارد و تعداد روستاهای متاثر‬ ‫از زمین لرزه در این شهرستان در حال افزایش است و هنوز میزان دقیق خسارات‬ ‫براورد نشده است‪.‬وی با بیان اینکه یک تیم ارزیاب از هالل احمر ایذه نیز برای‬ ‫ارزیابی خسارت های احتمالی این زمین لرزه در بخش سوسن این شهرستان‬ ‫اعزام شده گفت‪ :‬مرکز این زلزله قلعه خواجه اندیکا بود ولی در برخی شهرستان‬ ‫های اطراف نیز احساس شد اسیب هایی را به جا گذاشته است‪.‬وی گفت‪ :‬تیم‬ ‫های امدادی این جمعیت در شهرستان اندیکا مستقر هستند تا در صورت نیاز به‬ ‫امداد رسانی و یا وقوع زمین لرزه مجدد وارد عمل شوند‪.‬بر اساس اعالم مدیر کل‬ ‫مدیریت بحران خوزستان ‪ ،‬زمین لرزه ای به بزرگی پنج درجه در مقیاس امواج‬ ‫درونی زمین(ریشتر) امروز شنبه در قلعه خواجه اندیکا موجب تخریب هفت‬ ‫منزل مسکونی شد‪.‬از روز ‪ ۱۲‬مهر تاکنون چهار زمین لرزه در شهرستان اندیکا با‬ ‫مرکزیت قلعه خواجه رخ داده است ‪.‬عالوه بر قلعه خواجه در دیگر نقاط استان‬ ‫خوزستان از جمله اهواز‪ ،‬ایذه‪ ،‬باعملک‪ ،‬رامهرمز و مسجدسلیمان نیز این زمین‬ ‫لرزه احساس شد‪.‬زمین لرزه ‪ ۵.۷‬ریشتری ساعت ‪ ۰۶:۰۹‬دقیقه صبح دوشنبه‬ ‫‪ ۱۲‬مهر جاری مرز استان های چهارمحال و بختیاری و خوزستان را لرزاند که‬ ‫عالوه بر مصدومیت چند نفر ‪ ،‬خسارت هایی به منازل ‪ ،‬راه های روستایی و عشایر‬ ‫شهرستان اندیکا وارد کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫جامعه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫وضعیت اجرای ممنوعیت و محدودیتهای ترافیکی‬ ‫سخنگوی ناجا ضمن ارائه اخرین وضعیت اجرای طرح ممنوعیت های ترافیکی مرتبط با کرونا‪ ،‬از‬ ‫ارائه پیشنهاداتی از سوی پلیس در همین رابطه به ستادملی مقابله با کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫سردار مهدی حاجیان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره اخرین وضعیت اجرای طرح محدودیت های‬ ‫کرونایی تردد‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر اخرین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا پابرجاست و بر این‬ ‫اساس خروج پالک های بومی از شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی و نیز ورود پالک های غیربومی به‬ ‫شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع بوده و مشمول جریمه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درباره اجرای طرح منع تردد شبانه نیز اظهار کرد‪ :‬در این مورد تغییری ایجاد نشده و طرح با‬ ‫تصمیم ستادملی مقابله با کرونا در حال انجام است‪.‬‬ ‫سخنگوی نیروی انتظامی ادامه داد‪ :‬در این زمینه پلیس تصمیم گیر نیست و ما هر اقدامی که‬ ‫برای تغییر یا برداشتن ممنوعیت ها انجام دهیم‪ ،‬منوط به تصمیم ستاد ملی مقابله با کروناست و‬ ‫تصمیم گیرنده پلیس نیست‪.‬‬ ‫حاجیان درباره اینکه ایا پلیس موافق اجرای روند فعلی محدودیت های تردد هست یا خیر نیز‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬ما پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح کردیم‪ .‬حدود سه یا چهار نوع پیشنهاد‬ ‫دادیم و البته تا این موارد بررسی و نظر نهایی اعالم نشود‪ ،‬همچنان طرح به همان رویه قبلی اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تغییر نگرش مردم نسبت‬ ‫به پلیس از موفقیت های انقالب است‬ ‫ماجرای رسیدگی به امالک واگذار شده‬ ‫شهرداری توسط شورای شهر‬ ‫رسیدن ‪ ۲۴۲‬هزار تاکسی‬ ‫به سن فرسودگی تا پایان سال‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬یکی از موفقیت های انقالب اسالمی‪ ،‬تغییر‬ ‫نگرش مردم نسبت به پلیس است و این موفقیت مرهون منش و سلوک ارزشی نیروهای‬ ‫انتظامی در مواجهه با مردم است‪.‬‬ ‫به گزارش روز شنبه ایرنا از وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬علیرضا کاظمی با جمعی از پرسنل‬ ‫نیروی انتظامی دیدار و ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی اظهار داشت‪ :‬تغییر نگرش‬ ‫مردم نسبت به نیروی انتظامی‪ ،‬یک دستاورد بزرگ است و ناجا امروز پرچمدار امنیت و‬ ‫ارامش در جامعه است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروز نیروی انتظامی‪ ،‬از یک نهاد انتظامی به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی‬ ‫تبدیل شده است و ملجا و پناهگاه مظلومان و ستمدیدگان در شرایط سخت و دشوار‬ ‫است‪.‬سرپرست وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬عشق به خدمت در نیروی انتظامی موج‬ ‫می زند و در مسیر مبارز با نا امنی‪ ،‬حفاظت از مرزهای کشور‪ ،‬مبارزه با قاچاق مواد مخدر‬ ‫وکاال‪ ،‬امنیت شهری و ‪...‬بی وقفه تالش می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که‪ ،‬همواره شاهد خدمات بی منت نیروی انتظامی در همه عرصه ها‬ ‫هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بزرگ ترین ویژگی ناجا‪« ،‬سعه صدر» انان است و این ویژگی را در‬ ‫حوادث مختلف نشان داده است‪.‬‬ ‫کاظمی خاطرنشان کرد‪ :‬نیروی انتظامی مجموعه ای است که حفاظت از قانون را وظیفه‬ ‫خود می داند و«امانتدار جامعه» است در این مسیر شهدای زیادی را تقدیم نظام اسالمی‬ ‫کرده است‪.‬سرپرست وزارت اموزش و پرورش اذعان کرد‪ :‬مبارزه با فساد در دستور کار‬ ‫ناجا قرار داردو این نیرو‪ ،‬بارها وفاداری خود را به انقالب و نظام اسالمی ثابت کرده است‪.‬‬ ‫در پایان این جلسه از تعدادی از نیروی انتظامی مستقر در حوزه ستادی اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬تجلیل شد‪.‬‬ ‫در همین راستا برخی از معاونان وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬از جمله مهرزاد حمیدی معاون‬ ‫تربیت بدنی و سالمت و قاسم احمدی الشکی معاون حقوقی و امور مجلس‪ ،‬با حضور‬ ‫در محل کار نیروی انتظامی با پرسنل ناجا دیدار و از تالش های انان تجلیل کردند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران ماجرای اعالم لیست امالک واگذار شده‬ ‫شهرداری در ادوار قبل و نحوه رسیدگی به ان ها را تشریح کرد‪.‬‬ ‫سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬درباره امالک واگذار شده و در دست‬ ‫غیر شهرداری و نحوه اقدام مدیریت شهری ششم در این زمینه گفت‪ :‬در شورای قبلی یک‬ ‫فضاسازی سنگین و غیر واقعی در این زمینه صورت گرفت و اعالم شد که امالک در اختیار‬ ‫شهرداری به غیر واگذار شده اما هیچ جزئیاتی از این ماجرا مطرح نشد‪ .‬شاید بتوان گفت‬ ‫که بیش از ‪ ۶۰‬الی ‪ ۷۰‬درصد ان امالک در اختیار واحدهای مختلف خود شهرداری بود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر افزود‪ :‬برخی از امالک نیز طبق قانون شهرداری در اختیار مجموعه هایی‬ ‫ازجمله مساجد‪ ،‬سراهای محالت‪ ،‬ان جی اوهای ارائه دهنده خدمات شهری بود که شهرداری‬ ‫باید از انها حمایت می کرد‪.‬تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه امالک مذکور به این مراکز واگذار‬ ‫نشده بود بلکه انها از حق بهره برداری ان استفاده می کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬موارد معدودی‬ ‫نیز بود که کسانی به عنوان خانه سازمانی و غیره این امالک را گرفته بودند که خوشبختانه‬ ‫این موارد نیز تعیین تکلیف شد‪.‬وی با بیان اینکه در حال حاضر به ان مفهوم‪ ،‬امالک تصرفی‬ ‫نداریم خاطرنشان کرد‪ :‬اما حتماً و قطعاً با دقت این موضوع باید توسط شورا پیگیری شود‬ ‫تا در صورتی که جایی به صورت غیر قانونی ملک شهرداری را تصرف شده و طبق انچه در‬ ‫قانون تعیین شده‪ ،‬عمل نمی شود به شهرداری بازگردانده شود‪.‬رئیس کمیسیون حمل و نقل‬ ‫شورای شهر با اشاره بر برخی امالک در دست نهادها بیان کرد‪ :‬برخی امالک نیز طبق قانون‬ ‫در اختیار مجموعه هایی بوده که به عنوان مثال یکی از انها در اختیار یک ان جی او ارائه‬ ‫دهنده خدمات به معلولین بود‪ .‬این قشر به دلیل محرومیت های خود نیاز به پشتیبانی داشته‬ ‫و طبق قانون باید از انها حمایت شود این در حالی است که ملک در اختیار اینان جی او‪،‬‬ ‫از ان گرفته شده است‪.‬تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه با بازپس گیری امالک ارائه دهنده‬ ‫خدمات به مردم‪ ،‬قرار است چه استفاده ای از این امالک شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بخشی از مردم‬ ‫شهر معلولین نیازمند به حمایت هستند و این امر باید بدون سیاسی کاری و بدون ورود به‬ ‫یک فضای غیر متعارف انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور با تاکید بر لزوم تسریع در روند‬ ‫نوسازی تاکسی های فرسوده‪ ،‬گفت‪ :‬طبق مصوبه هیات وزیران‪ ،‬تاکسی هایی که به‬ ‫سن ‪ ۱۰‬سال رسیده باشند‪ ،‬مشمول فرسودگی می شوند که تا پایان سال ‪۱۴۰۰‬تعداد‬ ‫تاکسی های فرسوده به ‪ ۲۴۲‬هزار دستگاه می رسد‪.‬مرتضی ضامنی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا‪ ،‬در تشریح روند نوسازی تاکسی های فرسوده گفت‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬تا‬ ‫کنون ‪ ۵۲۵۰‬راننده که متقاضی نوسازی خودروی خود بودند در طرح نوسازی ثبت‬ ‫نام کردند که از این تعداد ‪ ۳۹۶۲‬متقاضی خودروهای خود را تحویل گرفتند و باقی‬ ‫انها در فرایند تحویل خودرو قرار دارند‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای شروع نوسازی ناوگان‬ ‫تاکسیرانی (سال‪ )۱۳۹۵‬تا کنون ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۹۹۶‬دستگاه تاکسی فرسوده نوسازی‬ ‫شده است و طبق مصوبه هیات وزیران‪ ،‬تاکسی هایی که به سن ‪ ۱۰‬سال رسیده باشند‪،‬‬ ‫مشمول فرسودگی می شوند و اکنون ‪ ۱۹۲‬هزار دستگاه تاکسی به سن فرسودگی‬ ‫رسیده اند که این عدد تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۲۴۲‬هزار دستگاه خواهد رسید‪.‬‬ ‫ضامنی ادامه داد‪ :‬از این تعداد تاکسی نوسازی شده در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی‬ ‫‪۱۱‬هزار و ‪ ۱۲۰‬دستگاه شامل نوسازی اسقاط بدون جایگزین بود‪.‬مدیرعامل اتحادیه‬ ‫تاکسیرانی های شهری کشور افزود‪ :‬فرایند نوسازی ناوگان تاکسیرانی با تحویل خودرو‬ ‫با استاندارد یورو ‪ ۵‬ادامه دارد و خودروهای تحویلی سمند و پژو ‪ ۴۰۵‬است ویکی‬ ‫از دالیل کند شدن روند نوسازی ناوگان تاکسیرانی‪ ،‬عدم همکاری دولت در ارائه‬ ‫تسیهالت بانکی و همچنین از طرفی افزایش های پی در پی قیمت خودرو در هر فصل‬ ‫است که امیدواریم شرایطی فراهم شود تا در جهت سرعت و افزایش فرایند نوسازی‬ ‫تاکسی های فرسوده حداقل سالی یکبار شاهد رشد قیمت ها باشیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ما سال ‪ ۱۳۹۶‬تا تابستان سال ‪ ۱۴۰۰‬شاهد افزایش ‪ ۲۵۵‬درصدی قیمت پژو و‬ ‫‪ ۲۹۹‬درصدی قیمت سمند بودیم که با این نوسان قیمت و بدون تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت‪ ،‬رانندگان توان مالی برای تهیه خودرو با این قیمت را ندارند و نیاز است که‬ ‫از تسهیالت بانکی در این زمینه استفاده کنند‪.‬‬ ‫امید والدین بازگشایی مدارس در ابان ماه است‬ ‫با سرعت گرفتن واکسیناسیون در جامعه‬ ‫و همچنین واکسیناسیون نوجوانان به نظر‬ ‫می رسد امید والدین برای نزدیک شدن به‬ ‫بازگشایی مدارس بیشتر شده است‪.‬‬ ‫بعد از گذشت ‪ ۱۵‬روز از مهرماه که دانش اموزان‬ ‫کالس اولی تقریباً هفته ای دو بار به مدارس‬ ‫رفتند‪ ،‬همانطور که اموزش و پرورش اعالم کرده‬ ‫بود عموم اموزش ها دوباره در بستر مجازی به‬ ‫کار خود ادامه می دهد؛ از جمله اموزش کالس‬ ‫اولی ها هر چند قرار است از اول ابان ماه همراه‬ ‫با بازگشایی مدارس باشد‪ .‬در این مدت کوتاه‬ ‫هم تنوع مدارس و روش اموزش ها و رعایت‬ ‫استانداردها بار دیگر خود را نشان داد و مانند‬ ‫تمام دوره کرونا بیشترین اسیب را از تعطیلی‬ ‫مدارس دانش اموزان مدارس دولتی خورده اند‪.‬‬ ‫مدارس غیردولتی و مدارس استعدادهای‬ ‫درخشان در این مدت زیرساخت های مجهزتری‬ ‫را برای تعامل با دانش اموزان در فضای مجازی‬ ‫تدارک دیده اند و در این سال تحصیلی جدید‬ ‫نیز بیشتر بر اموزش حضوری با رعایت پروتکل ها‬ ‫تاکید دارند‪.‬‬ ‫علیرضا کمرئی سخنگوی اموزش و پرورش در‬ ‫خصوص اینکه ایا بازگشایی مدارس در ابان‬ ‫ماه اتفاق می افتد‪ ،‬به خبرنگار مهر گفت‪ :‬ما یک‬ ‫الگوی بازگشایی مدارس داریم که از قبل اعالم‬ ‫کردیم‪ .‬طبق ان مدارس روستایی و عشایری که‬ ‫کالس هایشان کمتر از ‪ ۳۰‬نفر جمعیت دارد‪،‬‬ ‫بازگشایی شده اند و مدارس فنی و حرفه ای هم‬ ‫برای دروس مهارتی در حال حاضر کالس های‬ ‫حضوری را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بنا بر همین الگوی بازگشایی‬ ‫مدارس قرار است از ابان ماه مدارس کم‬ ‫جمعیت شهری نیز بازگشایی شوند‪ .‬البته به‬ ‫سرعت واکسیناسیون هم بستگی دارد اما پیش‬ ‫بینی مان این است که مدارس کمتر از ‪ ۶۰‬نفر‬ ‫جمعیت بازگشایی شوند‪ .‬البته در مدارس دیگر‬ ‫هم گروه بندی دانش اموزان را برای حضور در‬ ‫مدارس خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کمرئی گفت‪ :‬در الگوی بازگشایی مدارس که از‬ ‫ابان ماه داریم هر روز دانش اموزان به مدرسه‬ ‫نمی ایند و یک پروتکل بهداشتی طراحی شده‬ ‫که بچه ها گروه بندی می شوند‪ .‬در این مدارس‬ ‫اموزش ها به صورت مجازی هم دنبال می شود‪.‬‬ ‫بیشتر والدین این روزها امیدوارند همانطور که‬ ‫اموزش و پرورش اعالم کرده است مدارس از‬ ‫ابان ماه به صورت حضوری برگزار شود‪ .‬برپایی‬ ‫اموزش ها به صورت مجازی طی چندین ماه‬ ‫گذشته به قدری طوالنی شده است که والدین‬ ‫را دچار نگرانی از وضعیت اموزشی دانش اموزان‬ ‫کرده است‪ .‬در طول تاریخ اموزش در دنیا شاید‬ ‫بتوان این اختالل در اموزش را جدی ترین‬ ‫اختالل جهانی در امر اموزش دانست اما تقریباً‬ ‫هیچ کشوری نبوده است که در ان یک سال‬ ‫تحصیلی به طور کامل در فضای مجازی بگذرد و‬ ‫درهای مدارسش کام ً‬ ‫ال بسته باشد‪.‬‬ ‫حاال با سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور‬ ‫و خصوصاً اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون‬ ‫معلمان و حاال هم واکسیناسیون دانش اموزان‪،‬‬ ‫امیدها برای بازگشایی مدارس در ابان ماه بیشتر‬ ‫شده است خصوصاً اینکه تجربه اموزش های‬ ‫انالین خصوصاً در مدارس دولتی که بیشترین‬ ‫تعداد مدارس را تشکیل می دهند نشان می دهد‬ ‫که هنوز بعد از این مدت اموزش های انالین به‬ ‫استانداردهای الزم نرسیده است‬ ‫حاال با سرعت گرفتن واکسیناسیون در کشور‬ ‫و خصوصاً اولویت قرار گرفتن واکسیناسیون‬ ‫معلمان و حاال هم واکسیناسیون دانش اموزان‪،‬‬ ‫امیدها برای بازگشایی مدارس در ابان ماه بیشتر‬ ‫شده است؛ خصوصاً اینکه تجربه اموزش های‬ ‫انالین خصوصاً در مدارس دولتی که بیشترین‬ ‫تعداد مدارس را تشکیل می دهند نشان می دهد‬ ‫که هنوز بعد از این مدت اموزش های انالین به‬ ‫استانداردهای الزم نرسیده است‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که کالس های ‪ ۳۰‬نفره و ‪ ۴۰‬نفره برای‬ ‫اموزش های حضوری نیز استاندارد نیست و حاال‬ ‫در فضای اموزش انالین چنین کالس هایی عم ً‬ ‫ال‬ ‫امکان تعامل معلم و دانش اموزان را به صفر‬ ‫می رساند و می دانیم که اموزش های غیرتعاملی‬ ‫بازدهی حداقلی دارند‪.‬‬ ‫مادر درسا که فرزندش در کالس اول در‬ ‫مدرسه ای هیات امنایی درس می خواند درباره‬ ‫تجربه روزهای اغاز مدرسه به خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫در دو هفته اول دخترم ‪ ۴‬روز و هر روز دو‬ ‫ساعت به مدرسه رفت‪ ۳۰ .‬نفر سر کالس هستند‬ ‫که معلمشان انها را به دو گروه تقسیم کرده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظرم خیلی حال و هوای دخترم‬ ‫در این روزها عوض شد‪ .‬بچه ها زنگ تفریح ها با‬ ‫اینکه کوتاه بود اما خیلی خوشحال بودند و در‬ ‫حیاط بازی می کردند‪ .‬البته دوباره کالس ها‬ ‫مجازی شد و هر ‪ ۳۰‬نفر سر کالس انالین‬ ‫هستند‪ .‬عموماً معلم یکطرفه صحبت می کند‬ ‫و همه بار منتقل کردن اموزش ها به بچه ها به‬ ‫عهده پدر و مادرهاست‪ .‬من و همسرم نوبتی سر‬ ‫کالس انالین فرزندمان هستیم و با اینکه کارمند‬ ‫هستیم ولی خیلی از همکالسی های دخترم‬ ‫تنهایی سر کالس انالین می شوند و هیچ کسی‬ ‫نیست که بتواند انها را همراهی کند‪.‬‬ ‫این مادر با بیان اینکه دخترم هر روز صبح می‬ ‫پرسد من دوباره کی دوستانم را می بی نم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم واقعاً مدارس ابان ماه باز شود‬ ‫چون دوباره این بچه ها شکست می خورند‪ .‬من‬ ‫این تجربه را سر دوره پیش دبستانی دخترم هم‬ ‫داشتم که دیگر نتوانست دوستانش را ببیند و‬ ‫مدتی افسرده شده بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬یکی از مشکالت جدی اموزش‬ ‫مجازی این است که عم ً‬ ‫من مادر باید به‬ ‫ال ِ‬ ‫دخترم درس بدهم و سر حل تکالیفش خیلی‬ ‫با او دچار چالش می شوم چون عم ً‬ ‫ال تاکیدات‬ ‫معلمی برای انجام تکالیف مستقیم به خود‬ ‫فرزندم در کار نیست و هر چه فشار هست را‬ ‫معلم به ما والدین منتقل می کند و دخترم هیچ‬ ‫تصوری از اینکه معلم چنین تکالیفی داده است‬ ‫ندارد و فکر می کند این یک اجبار از سوی من‬ ‫مادر است و همین باعث شده این چند وقت‬ ‫خیلی با دخترم دچار مشکل شوم‪ .‬از ان طرف‬ ‫معلم تکالیف را هیچ اصالحی نمی کند‪ .‬انگار‬ ‫تصور این است که همه تکالیف را درست انجام‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا شبکه شاد را‬ ‫نصب کرده اید‪ ،‬نیز گفت‪ :‬به اجبار مدرسه شبکه‬ ‫شاد را نصب کردیم ولی تا االن هیچ کاری با این‬ ‫شبکه نداشته ایم‪ .‬کالس ها در اسکای روم برگزار‬ ‫می شود و در واتساپ هم تکالیف را می فرستیم‪.‬‬ ‫مادر پریا که فرزندش کالس پنجم است نیز به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬از اول شروع سال تحصیلی‬ ‫همه اموزش های فرزندم در فضای مجازی است‪.‬‬ ‫هیچ دوره ای هم برای پایه قبلی صورت نگرفت‬ ‫که مطمئن هستم دخترم در ان دچار ضعف‬ ‫است‪ .‬یکی از مشکالتی که این روزها بیشتر‬ ‫خودش را برای ما والدین نشان می دهد این‬ ‫است که روش تدریس ها عوض شده است و من‬ ‫خودم با شیوه دیگری درس خواندم که اص ً‬ ‫ال با‬ ‫این مدل اموزش اشنا نیستم‪ .‬عمیقاً نگران این‬ ‫هستم که اص ً‬ ‫ال دخترم در این یک سال و نیم‬ ‫تحصیلی همه چیزی که باید یاد می گرفته را‬ ‫یاد گرفته است؟ به نظرم بسیار پایه ها ضعیف‬ ‫شده است‪ .‬االن هم همان روال ادامه دارد‪ .‬معلم‬ ‫وویس می فرستد در واتساپ و مث ً‬ ‫ال تدریس‬ ‫می شود و بعد ما باید دوباره تالش کنیم مطالبی‬ ‫را که در وویس گفته شده به دخترمان یاد‬ ‫بدهیم‪ .‬من واقعاً نمی فهمم این مدل را چه کسی‬ ‫ابداع کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مسئوالن اموزش و پرورش‬ ‫خودشان بچه مدرسه ای ندارند؟ واقعاً از نزدیک‬ ‫در این مدت ندیده اند چه بالیی سر ارتباط‬ ‫والدین و فرزندان امده است؟ اص ً‬ ‫ال چه بالیی سر‬ ‫یادگیری بچه ها امده است؟ سوال من این است‬ ‫که مگر قرار نبود زودتر معلم ها را واکسن بزنند‬ ‫که در مهر مدارس حضوری شود؟ االن اعالم‬ ‫کرده اند بچه ها هم باید واکسن بزنند بعد مدارس‬ ‫باز شود‪ .‬خیلی از والدین همکالسی های دخترم‬ ‫نمی خواهند به فرزندانشان واکسن بزنند‪ .‬واقعاً در‬ ‫این مدت نمی شد یک روش استاندارد بی خطر‬ ‫برای بازگشایی مدارس داشت؟ به نظرم معلم ها‬ ‫االن بیشترین مانع بازگشایی مدارس هستند‪.‬‬ ‫معلم دخترم مدام به ما می گوید خیلی بازگشایی‬ ‫مدارس خطرناک است‪ .‬االن همه چیز در کشور‬ ‫باز است‪ .‬همه فعالیت ها مجاز است‪ .‬فقط مدرسه‬ ‫رفتن خطرناک است؟‬ ‫تمرکز بر ارتقای شبکه شاد و فراموش کردن‬ ‫زیرساخت های پروتکل های اموزش حضوری‬ ‫از ابتدای شیوع کرونا پروتکل های اموزش‬ ‫حضوری برای فضای اموزشی مشخص بود‪.‬‬ ‫ارتقای شرایط تهویه کالس ها که این روزها حتی‬ ‫برای بازگشایی مدارس با وجود واکسیناسیون‬ ‫گسترده نیز بر ان تاکید می شود‪ .‬موضوعی که‬ ‫به نظر می رسد در این ماه ها اموزش و پرورش‬ ‫تالشی برای بهبود ان نکرده است و هیچ‬ ‫گزارشی که نشان بدهد چند درصد مدارس‬ ‫دارای این تهویه مناسب هستند یا برای ارتقای‬ ‫این امر چه تالشی شده است در دست نیست‪.‬‬ ‫مسئوالن اموزش و پرورش بیشتر به ارائه میزان‬ ‫مخاطبان شبکه شاد و تغییرات این پلتفرم عالقه‬ ‫نشان می دهند‪.‬‬ ‫از دیگر پروتکل هایی که از ابتدا بر ان تاکید‬ ‫شد و هنوز هم در مدل جدید بازگشایی بر‬ ‫ان تاکید می شود کاهش تعداد دانش اموزان‬ ‫سر کالس هاست‪ .‬از انجایی که نسبت معلم‬ ‫به دانش اموزان و نسبت مدارس به دانش‬ ‫اموزان در بسیاری از مناطق شهری بسیار کم‬ ‫است ما همچنان شاهد تشکیل کالس هایی با‬ ‫تراکم دانش اموزی غیراستاندارد و باالی ‪۲۰‬‬ ‫نفر هستیم‪ .‬همین باعث می شود که صحبت‬ ‫از گروه بندی کالس ها در اموزش حضوری به‬ ‫میان بیاید که به نظر می رسد مطمئن ترین راه‬ ‫برای اموزش حضوری است‪ .‬همزمان با کاهش‬ ‫دانش اموزان در کالس رعایت فاصله فیزیکی‬ ‫و داشتن ماسک سر کالس نیز از پروتکل هایی‬ ‫است که از ابتدا بر ان تاکید شده است‪.‬اگر همت‬ ‫مدیران مدارس را در این روزها شاهد باشیم به‬ ‫نظر می رسد مدیریت چنین پروتکل هایی چندان‬ ‫دشوار به نظر نرسد‪ .‬اما همچنان کادر مدارس‬ ‫برای بازگشایی مدارس مقاومت هایی دارند‪.‬‬ ‫این در حالی است که تقریباً در دنیا به ندرت‬ ‫کشوری را می توان یافت که یک سال تحصیلی‬ ‫را به طور کامل تعطیل کرده باشد و به سمت‬ ‫اموزش مجازی برده باشد‪ .‬حتی کشورهایی‬ ‫که عمر اموزش مجازی در انها طوالنی است‬ ‫و زیرساخت های الزم را هم داشته اند‪ ،‬اصل بر‬ ‫اموزش حضوری است اما مسئوالن اموزش و‬ ‫پرورش از ابتدا با تاکید بر اموزش تلویزیونی و راه‬ ‫اندازی شبکه شاد و بالیدن به چنین اقداماتی که‬ ‫حتماً در یک بازه کوتاه بسیار موثر است‪ ،‬از رفتن‬ ‫دنبال زیرساخت های الزم برای اموزش های‬ ‫حضوری باز داشته شدند تا جایی که متاسفانه‬ ‫اموزش انالین دارد به یک سبک مورد پسند‬ ‫برای برخی والدین و شمار زیادی از کادر مدارس‬ ‫تبدیل می شود‪.‬‬ ‫تمام مطالعات و روش های یادگیری تاکید بر اثر‬ ‫گذاری اموزش حضوری دارد و حتی اموزش های‬ ‫انالین در دوره دانشگاهی نیز چندان مورد تایید‬ ‫نیست‪ .‬معلمان قابل جایگزینی نیستند و حتی‬ ‫از سوی دیگر روان شناسان هشدار جدی درباره‬ ‫تداخل نقش والدین در مدل اموزش مجازی‬ ‫می دهند و نسبت به ایجاد تنش در رابطه والدین‬ ‫و فرزندانشان به خاطر مدل اموزش غیرحضوری‬ ‫هشدار می دهند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کاهش عمق یادگیری که از نتایج‬ ‫تاکید زیاد بر اموزش های مجازی است اگر با‬ ‫تاکید و استمرار اموزش های مجازی باشد قطعاً‬ ‫از یک زمانی به بعد دیگر قابل جبران نیست‪.‬‬ ‫همچنین ادامه این روش اموزشی تاثیر غیرقابل‬ ‫برگشتی در نحوه تعامل کودکان و نوجوانان‬ ‫با یکدیگر و تداخل جدی در روند رشدی و‬ ‫شناختی انها ایجاد می کند‪ .‬بسیاری از روان‬ ‫شناسان هشدار می دهند که اگر این شرایط عدم‬ ‫دسترسی سالم به همساالن ادامه پیدا کند و‬ ‫مدارس بسته بماند‪ ،‬بعد از کرونا این تحمیل‬ ‫سبک زندگی کودکان و نوجوانان را با مشکالت‬ ‫جدی رو به رو می کند؛ خصوصاً کودکانی که در‬ ‫ابتدای مراحل شناختی هستند‪.‬‬ ‫مسئوالن اموزش و پرورش می گویند دانش‬ ‫اموزان به اموزش دسترسی دارند چرا که در‬ ‫حال حاضر سه روش اموزش حضوری‪ ،‬اموزش‬ ‫مجازی (با تاکید بر شاد) و اموزش تلویزیونی‬ ‫در جریان است‪ .‬اما در عین حال برای اجرای‬ ‫دستورالعمل کمیته سالمت مدارس اختیار به‬ ‫مدارس گذاشته شده است و شاید اینجاست که‬ ‫باید رصد و نظارت بر تالش مدیران برای رسیدن‬ ‫به استانداردهای الزم بررسی شود‪.‬‬ ‫هرچند اموزش و پرورش تاکید می کند که قبل‬ ‫از بررسی‪ ،‬تایید منطقه یا ناحیه و ابالغ ان به‬ ‫مدیر‪ ،‬حضور مستمر روزانه دانش اموزان در‬ ‫مدرسه و در کالس های درس مجاز نیست‬ ‫و بعد از بازگشایی و در طول سال تحصیلی‪،‬‬ ‫مدیر مدرسه به طور مداوم از طریق «کمیته‬ ‫سالمت مدرسه»‪ ،‬شرایط مدرسه را از نظر رعایت‬ ‫مسائل بهداشتی به طور مستمر پایش کرده‬ ‫و ارتقا می دهد‪.‬به گزارش مهر و بنا به اعالم‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬واکسیناسیون معلمان با حدود‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد معلمان انجام شده است و‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان نیز برای گروه ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬سال در حال انجام است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تصمیم قابل اجرایی برای گروه سنی ‪ ۶‬تا ‪۱۲‬‬ ‫سال اعالم نشده است‪.‬‬ ‫طنز‬ ‫حذف صفر پول ملی و تورم غنچه ای!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫حتماً امروز اول صبحی با خودتان می گوئید تورم غنچه ای دیگر چه صیغه‬ ‫ای است؟! واال این حذف صفر از پول مملکت هم برای خودش داستانی شده‬ ‫است و تا قورچ اقتصاد را در نیاورد ول کن ماجرا نیست! حاال اگر در دوره‬ ‫مردی که می خواست همه کارها را یک تنه انجام بدهد ‪ ،‬اتفاق می افتاد شاید‬ ‫قبول می کردیم ولی در مورد سایر دولت ها قضاوت و گمانه زنی را به عهده‬ ‫شما می گذارم!‬ ‫علی ای حال از انجا حدود و ثغور وظایف ما حد و مرزی ندارد و در باب مسائل‬ ‫مختلف اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬فرهنگی و ‪ ...‬افاضات می کنیم‬ ‫امروز هم به خاطر گل روی دوستان مقوله حذف صفر را اچار کشی می کنیم‬ ‫علی برکت اهلل!‬ ‫حقیقت امر این مدل حذف صفر از پول ملی در رسانه ها و مجلس و فضای‬ ‫مجازی ما را یاد رتبه بندی فرهنگیان‪ ،‬تعرفه گذاری خدمات پرستاری‪،‬‬ ‫واگذاری استقالل ‪ -‬پرسپولیس به بخش خصوصی و ‪ ...‬می اندازد که سالی‬ ‫یک بار دوستان زونکن مربوط به انها را بیرون می اورند و گرد و خاکش را می‬ ‫گیرند؛ چهار تا مصاحبه و گزارش هم در رسانه ملی و رسانه و فضای مجازی‬ ‫پخش می شود؛ بعد هم زونکن را سرجایش می گذارند تا رئیس یا وزیر بعدی‬ ‫سال اینده موقع تمیز کردن کشو دوباره ان را پیدا کند و ادامه سریال را‬ ‫پیگیری کند!‬ ‫در حقیقت هر وقت پراید و سکه تخت گاز می روند و خط فقر هم با پول‬ ‫شارژ ماهانه تعدادی از برج های اقا زاده ها و از ما بهترون نزدیک می شود‪،‬‬ ‫پرونده حذف صفر از پول ملی دوباره به جریان می افتد و سایت ها با انتشار‬ ‫کاریکاتورهای تکراری و انتشار نظرات کارشناسان موافق و مخالف‪ ،‬به زیبا‬ ‫سازی اقتصاد و روانی و سهولت در تلفظ اعداد و حساب کتاب‪ ،‬کمک می کنند!‬ ‫هر چند همین بحث سهولت در تلفظ اعداد و ارقام بهترین دلیل حذف صفر‬ ‫محسوب می شود و دالیل علمی دیگری نیاز نیست ولی دوستان این البال دو‬ ‫نکته را در مد نظر قرار دهند که اوالً سال هاست حذف صفر به واسطه سهولت‬ ‫در تلفظ در کف بازار رقم خورده است! عزیزان بازاری چند سال پیش به یک‬ ‫میلیون تومان می گفتند «یه تومن» و در حال حاضر نیز یک میلیارد تومان به‬ ‫« یه تومن» تغییر ساختار داده است! در ضمن دوستانی که معتقدند حذف‬ ‫صفر روی تورم تاثیر ندارد یادشان باشد همین سهولت در تلفظ و کمرنگ‬ ‫شدن بار مالی از روی اعداد و ارقام خودش باعث ایجاد تورم غنچه ای می شود‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال طرف تا دیروز پرایدش را ده میلیون ده میلیون باال می برد ولی وقتی‬ ‫پراید بشود صد هزار تومان یک دفعه به خاطر همین سهولت در تلفظ‪ ،‬دهانش‬ ‫را غنچه می کند‪ ،‬هوا را در حلقش مچاله کرده و پنجاه هزار تومان ناقابل به‬ ‫قیمتش اضافه می کند! حاال شما هم سر صبحی نگران نشوید‪ .‬حاال کو تا حذف‬ ‫صفر از پول ملی ؟! فقط این را گفتم در جریان باشید‪....‬‬ ‫محسنی بندپی‪ :‬ایمنی نسبی در برابر کرونا بعد از‬ ‫واکسینه شدن ‪ ۷۰‬درصد جامعه حاصل می شود‬ ‫یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی با تاکید باید‬ ‫برای برداشتن محدودیت ها احتیاط زیادی کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تا وقتی ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫میلیون نفر از جمعیت کشور دو دوز واکسن کرونا را نزده باشند جامعه به‬ ‫ایمنی نسبی نخواهد رسید و به تبع ان کنار گذاشتن محدودیت ها باعث‬ ‫ایجاد مخاطراتی برای کشور می شود‪.‬‬ ‫محمدعلی محسنی بندپی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬برای اینکه‬ ‫کشور به ایمنی نسبی برسد باید حداقل ‪ ۶۰‬درصد جامعه یعنی بین ‪۵۰‬‬ ‫تا ‪ ۶۰‬میلیون نفر دو دوز واکسن را زده باشند لذا تزریق تنها دوز اول‬ ‫واکسن کرونا برای رسیدن به ایمنی معیار درستی نیست‪ .‬زمانی جامعه به‬ ‫ایمنی الزم می رسد که بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد از مردم دو دوز واکسن را‬ ‫دریافت کرده باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق امار وزارت بهداشت ‪ ۶۲‬میلیون دوز واکسن تزریق‬ ‫شده که تنها ‪ ۳۰‬درصد جامعه هر دو دوز را دریافت کرده و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫دیگر فقط دوز اول را تزریق کرده اند پس باید به سمت افزایش تعداد‬ ‫واکسینه کردن مردم حرکت کردن تا به ایمنی نسبی رسیده و تا زمان‬ ‫رسیدن به ان موقع رعایت پروتکل ها و محدودیت ها ضروری است‪ .‬بعد از‬ ‫ایمنی کامل می توان گفت که از شهر کرونا خالص شده ایم‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫دارو و درمان وارداتی است و برای مردم گران تمام می شود باید تا جای‬ ‫ممکن پروتکل ها را رعایت کرد تا کشور و مردم متحمل هزینه نشوند‪.‬‬ ‫وی درباره تبعات برداشتن محدودیت ها قبل از ایمنی نسبی جامعه‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر تعداد فوتی های روزانه کشور باالی ‪ ۲۰۰‬نفر است‬ ‫و همچنان کشور ما جزو کشورهای با ریسک باال محسوب می شود‪ .‬پس‬ ‫نباید فکر شود که برداشتن محدودیت ها کار خوبی نیست منتها اتفاقاتی‬ ‫که در تعطیالت هفته جاری در برداشتن محدودیت ها رخ داد بدین دلیل‬ ‫بود که تاب اوری مردم کاهش پیدا کرده و مجبور شدند در تعطیالت این‬ ‫گونه عمل کنند‪.‬‬ ‫بندپی با بیان اینکه وزیر بهداشت یکشنبه در کمیسیون بهداشت حضور‬ ‫پیدا می کند‪ ،‬گفت‪ :‬تاکید ما به وزیر بهداشت این است که باید مدارس و‬ ‫دانشگاه ها پلکانی باز شود نه اینکه یک دفعه محدودیت ها برداشته شده‬ ‫و جان جوانان به خطر بیفتد‪ .‬بیشتر خانواده های ما تنها یک فرزند دارند‬ ‫و تمام دارایی شان ان فرزند است پس اگر خدایی ناکرده برای فرزندشان‬ ‫اتفاقی بیفتد ان خانواده اسیب زیادی می بیند؛ لذا تا وقتی جامعه به‬ ‫ایمنی کامل نرسیده رفع محدودیت ها باعث اسیب می شود‪ .‬باید در‬ ‫برداشتن محدودیت ها احتیاطی به خرج داد تا تجربه پیک های قبلی‬ ‫تکرار نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬جامعه با پنج پیک کرونا روبرو شد به این دلیل که‬ ‫به محض خارج از پیک محدودیت ها برداشته شد پس نباید فکر کنیم‬ ‫که ورود به پیک ششم غیرممکن است و به صرف زدن واکسن پروتکل ها‬ ‫رعایت نشود؛ لذا نباید خیلی به واکسن هم اعتماد کرد و محدودیت ها را‬ ‫کنار گذاشت‪ .‬تا وقتی به ایمنی نسبی نرسیم نباید پروتکل ها و محدودیت‬ ‫ها کنار گذاشته شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫والیتی‪ ،‬حمله تروریستی به مسجد سیداباد قندوز افغانستان را محکوم کرد‬ ‫دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی با صدور بیانیه ای حمله تروریستی به مسجد سیداباد قندوز افغانستان را محکوم‬ ‫کرد‪.‬به گزارش روز شنبه ایرنا‪ ،‬در پی حمله تروریستی روز جمعه ‪ ۱۶‬مهر ماه داعش به مسجد سیداباد قندوز واقع در‬ ‫شمال افغانستان که به شهادت و مجروح شدن ده ها تن از شیعیان نماز گزار مظلوم انجامید‪ ،‬علی اکبر والیتی این اقدام‬ ‫تروریستی و وحشیانه را محکوم کرد و قتل عام نمازگزاران بی گناه را به ملت بزرگ ان کشور و جهان اسالم تسلیت‬ ‫گفت‪.‬دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسالمی در این بیانیه تاکید کرد‪ :‬بدون تردید امریکای جنایتکار که امروز مجبور به‬ ‫خبر‬ ‫خروج ذلت بار از افغانستان گردیده با حمایت از گروه های تروریستی و انجام چنین توطئه های شیطانی عم ً‬ ‫ال می خواهد‬ ‫به مردم مظلوم ان کشور القاء نماید که بر عکس انچه امریکا و اذنابش در منطقه تبلیغ می کنند‪ ،‬حضور غیر قانونی و‬ ‫اشغالگرانه این کشور در دیگر ممالک جهان موجب سلب امنیت و تقویت تروریسم در انها خواهد شد‪.‬والیتی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ملت مسلمان و هوشمند افغانستان خود پاسخ این جنایتها را به این گروه مزدور شیطان صفت خواهد داد همانطور که‬ ‫دیگر ملل مسلمان و مبارز فعال جبهه مقاومت در سوریه‪ ،‬عراق و یمن این اقدام را انجام داده اند‪.‬این بیانیه می افزاید‪:‬‬ ‫ماموریت اصلی این گروه که نام خود را مسلمان گذاشته اند ولی عامل بیگانه هستند با طراحی اربابانشان‪ ،‬تخریب وجهه‬ ‫نورانی اسالم است‪.‬والیتی تاکید کرد‪ :‬ادم کشی کورکورانه و قتل سفاکانه انسان ها در هیچ یک از ادیان الهی مورد تایید‬ ‫نیست بلکه همواره محکوم بوده است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬جرم ملت مسلمان افغانستان و سایر ملل مسلمان و ازاده دنیا‬ ‫از دید این جانیان‪ ،‬پایبندی انان به اصول و مبانی اسالمی و انسانی است و بدون تردید با حذف این گروه های مزدور‬ ‫و جانی‪ ،‬انشاهلل ملل اسالمی به سوی تعالی و تشکیل یک جامعه رشد یافته و الگو برای پیروان سایر ادیان خواهند بود‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪:‬‬ ‫دیدار امیر عبداللهیان با بشار اسد‬ ‫وزیر خارجه ایران در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بر اهمیت‬ ‫گسترش روابط دو جانبه و منطقه ای تاکید کرد‪.‬‬ ‫ل­­خبرگزاری صدا و سیما از‬ ‫به گزارش خبرنگار عصام هاللی سرویس بین المل ­‬ ‫دمشق ؛ وزیر خارجه ایران در بدو ورود به سوریه با بشار اسد رئیس جمهور‬ ‫سوریه دیدار کرد‪.‬‬ ‫وزیر خارجه ایران در این دیدار بر اهمیت گسترش روابط دو جانبه و منطقه ای‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫حسین امیر عبداللهیان در جریان سفر یک روزه خود به دمشق با بشار اسد‬ ‫رییس جمهور سوریه دیدار و رایزنی کرد‪ .‬این دیدار در محل ریاست جمهوری‬ ‫سوریه انجام شد‪.‬‬ ‫این دومین سفر امیرعبداللهیان در مقام وزیر امور خارجه به سوریه است‪.‬‬ ‫در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه و اخرین تحوالت سوریه و‬ ‫منطقه رایزنی کردند‪.‬‬ ‫قرار است امیرعبداللهیان با همتای سوری خود‪ ،‬تحوالت منطقه و جهان و‬ ‫همچنین روابط راهبردی دو کشور را بررسی کنند‪.‬‬ ‫اغاز فصل جدید رسانه ملی با رویکرد‬ ‫هویت محوری و عدالت گستری‬ ‫با برگزاری مراسم معارفه دکتر پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما‪ ،‬فصل‬ ‫جدید فعالیت رسانه ملی با شعار توسعه محوری و عدالت گستری اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ‪ ،‬در این مراسم که رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم حضور داشت‪ ،‬ضمن تکریم زحمات دکتر علی عسکری‬ ‫رئیس سابق صداوسیما‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محمدی گلپایگانی رئیس‬ ‫دفتر رهبر معظم انقالب اسالمی حکم ریاست دکتر پیمان جبلی را قرائت و‬ ‫به وی تقدیم کرد‪.‬‬ ‫متن حکم رهبر معظم انقالب به رئیس جدید رسانه ملی به این شرح است‪:‬‬ ‫جناب اقای دکتر پیمان جبلّی دام توفیقه‬ ‫با پایان یافتن دوره ی مسئولیت پر تالش جناب اقای دکتر علی عسکری که‬ ‫کوشش خستگی ناپذیر و دلسوزانه ی ان مدیر مومن و با اخالص را به همراه‬ ‫داشت‪ ،‬جنابعالی را که از صالحیت دینی و انقالبی‪ ،‬و تخصص و تجربه ی‬ ‫طوالنی در مدیریت های سازمان صداوسیما‪ ،‬و اگاهی از ماهیت و عملکرد و‬ ‫وظائف رسانه ی ملی برخوردارید‪ ،‬برای یک دوره ی پنج ساله به ریاست ان‬ ‫سازمان منصوب میکنم‪.‬‬ ‫رسانه ی ملی‪ ،‬دانشگاهی برای ارتقاء سطح اگاهی و معرفت عمومی‪ ،‬و اوردگاهی‬ ‫برای مقابله با امواج خصمانه ی تحریف و تفتین‪ ،‬و اسایشگاهی برای بهره مندی‬ ‫چشم و دل همگان از جلوه های زیبائی و هنر‪ ،‬و قرارگاهی برای پراکندن امید و‬ ‫نشاط در فضای عمومی کشور است‪.‬‬ ‫ترویج سبک‬ ‫هدایت فرهنگی‪ ،‬تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقالبی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫زندگی اسالمی‪ -‬ایرانی‪ ،‬و افزایش همبستگی ملی‪ ،‬در شمار اولویت هائی است‬ ‫که باید با ارتقاء سرمایه ی انسانی و رشد کیفی برنامه ها و بهره گیری از ابتکار و‬ ‫با تالش شبانه روزی به ان دست یابید ان شاءاهلل‪.‬‬ ‫وظیفه ی خود میدانم که از تالش خستگی ناپذیر جناب اقای دکتر عسکری در‬ ‫مدت مسئولیتشان که حقاً در خور تقدیر است‪ ،‬صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی‬ ‫را به بهره مندی از طرح های بلندمدت و ناتمام دوره ی ایشان توصیه نمایم‪.‬‬ ‫توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسالت می کنم‪.‬‬ ‫جلسه سران سه قوه به میزبانی‬ ‫رییس جمهوری برگزار شد‬ ‫جلسه سران سه قوه بعد از ظهر امروز شنبه به میزبانی ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیسی رییس جمهوری برگزار شد‪.‬به گزارش روز شنبه ایرنا از پایگاه اطالع‬ ‫رسانی ریاست جمهوری‪ ،‬در این جلسه روسای قوای مجریه‪ ،‬مقننه و قضائیه‬ ‫درباره مهمترین موضوعات کشور از جمله مسائل اقتصادی گفت وگو و مشورت‬ ‫کردند‪.‬جلسه پیشین سران سه قوه بعدازظهر روز شنبه (‪ ۱۰‬مهر) به میزبانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه و با‬ ‫س جمهور و محمدباقر قالیباف رئیس‬ ‫حضور ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی ریی ‬ ‫مجلس شورای اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتگوهای تهران‪-‬ریاض؛ حرکت در مسیر درست‬ ‫تهران‪-‬ایرنا‪ -‬روابط ایران و عربستان تاثیرات غیر قابل انکاری در مناسبات بازیگران‬ ‫منطقه خاورمیانه دارد‪ .‬تهران و ریاض در صورت داشتن رابطه و همکاری می‬ ‫توانند ضمن تقویت مناسبات و بهبود امنیت‪ ،‬هزینه های قابل اجتناب نظامی و‬ ‫امنیتی را در منطقه کاهش دهند و منابع موجود در منطقه صرف توسعه منطقه‬ ‫شود‪.‬به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا‪ ،‬ایران و عربستان سعودی به دلیل مختصات‬ ‫ژئوپلیتیک و ویژگی های جغرافیایی دو کشور مهم و تعیین کننده منطقه هستند‪.‬‬ ‫در چند دهه گذشته اغلب رابطه ای پرفراز و نشیب میان جمهوری اسالمی و‬ ‫عربستان سعودی وجود داشته است و این فراز و نشیب ها بر کل خاورمیانه سایه‬ ‫افکنده است‪ .‬روابط ایران و عربستان به سه عامل هویت‪ ،‬قدرت و امنیت وابسته‬ ‫است‪ .‬در سال های اخیر اختالف بر سر مسائل منطقه ای از جمله سوریه‪ ،‬عراق و‬ ‫یمن و همچنین فاجعه مرگ زائران کعبه در منا از جمله دالیل تنش در روابط‬ ‫ایران و عربستان بوده اند‪.‬جمهوری اسالمی بارها مقامات عربستان را به گفت و‬ ‫گو دعوت کرده اما این کشور استقبالی نسبت به این دعوت ایران نشان نمی‬ ‫دادند‪ .‬به نظر می رسد چند عامل باعث تغییر نگرش مقامات سعودی نسبت به‬ ‫جمهوری اسالمی شده است‪ ،‬تداوم گرفتاری ریاض در منطقه به ویژه در جنگ‬ ‫یمن‪ ،‬تغییر رویکرد کلی دولت امریکا با روی کار امدن بایدن درباره مسایل‬ ‫منطقه ای و همچنین قوت یافتن احتمال دستیابی به توافق میان ایران و غرب‬ ‫در موضوع احیای برجام از ان جمله اند‪ .‬دولت سیزدهم از همان ابتدای اغاز‬ ‫به کار خود اعالم کرد که گسترش روابط با همسایگان در اولویت های دولت‬ ‫است‪ .‬حسین امیرعبدالهیان‪ ،‬وزیر امور خارجه در پایان سفرش به بیروت در‬ ‫یک کنفرانس خبری در مورد گفت و گوهای ایران و عربستان سعودی گفت‪:‬‬ ‫گفت و گوهای ایران و سعودی در مسیر درست خود قرار دارد‪ ،‬ما نیازمند‬ ‫همکاری و رایزنی های بیشتر هستیم تا نسبت به اجرای توافقاتی که تا این‬ ‫مرحله رسیده ایم اقدام کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه ما قطع کننده رابطه دیلپماتیک‬ ‫با عربستان نبودیم و این تصمیمی بود که عربستان چند سال پیش اتخاذ کرد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما مذاکرات موجود بین دو کشور را سازنده می دانیم و امیدواریم‬ ‫به نتایج مناسبی برای دو طرف برسد‪ .‬ایران و عربستان کشورهای مهمی در‬ ‫منطقه هستند نقش دو کشور در کمک به توسعه پایدار و امنیت پایدار در‬ ‫منطقه مهم است ایران به نقش سازنده خود در منطقه ادامه می دهد‪.‬‬ ‫قدر نیروی انتظامی را در چشم مردم ارتقاء دهید‬ ‫فرمانده معظم کل قوا در پیامی‬ ‫به مناسبت هفته نیروی انتظامی‬ ‫تاکید کردند‪ :‬با ارتقاء سطح‬ ‫خدمتگزاری قدر نیروی انتظامی را‬ ‫در چشم مردم ارتقاء دهید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری؛ حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در پیامی به مناسبت هفته نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬این نیرو را از ستون های امنیت‬ ‫در کشور خواندند و با تقدیر از کمک‬ ‫نیروی انتظامی به دستگاه های متصدی‬ ‫خدمات مردمی از جمله در مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬بر ارتقاء سطح خدمتگزاری و‬ ‫انجام وظیفه در این نیرو تاکید کردند‪.‬‬ ‫رهبر انقالب‪ :‬قدر نیروی انتظامی را در‬ ‫چشم مردم ارتقاء دهید‬ ‫متن پیام فرمانده معظم کل قوا به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫نیروی انتظامی یکی از ستون های استوار‬ ‫امنیت در کشور است‪.‬‬ ‫این نقش ارزشمند‪ ،‬در سال های اخیر‬ ‫برجستگی بیشتری یافته است‪.‬‬ ‫همکاری و کمک به دستگاه های‬ ‫متصدی برخی خدمات مردمی‪ ،‬مانند‬ ‫انچه در تعامل با ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا دیده شد‪ ،‬نیز جنبه ی دیگری از‬ ‫ارزش های این سازمان است‪.‬‬ ‫همه در نیرو –بویژه مسئوالن و مدیران‪-‬‬ ‫باید تالش کنند سطح خدمتگزاری و‬ ‫انجام وظیفه را ارتقاء دهند و با کارکرد‬ ‫خود‪ ،‬قدر نیروی انتظامی را نیز در چشم‬ ‫عموم مردم ارتقاء بخشند‪.‬‬ ‫والسالم علیکم و رحمه اهلل و برکاته‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫ّ‬ ‫پیام رهبر انقالب در پی انفجار‬ ‫مسجدی در افغانستان‬ ‫در پی حادثه مصیبت بار انفجار در‬ ‫مسجدی در استان قندوز افغانستان‬ ‫و جان باختن تعداد زیادی از مردم‬ ‫نمازگزار‪ ،‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در‬ ‫پیامی بر جنایت عامالن این جنایت‬ ‫بزرگ و جلوگیری از تکرار چنین‬ ‫فجایعی تاکید کردند‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری؛ متن پیام رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫حادثه ی تلخ و مصیبت بار انفجار در‬ ‫مسجد منطقه خان اباد استان قندوز‬ ‫که به جان باختن جمع زیادی از‬ ‫مومنان نمازگزار انجامید‪ ،‬ما را داغدار‬ ‫کرد‪ .‬از مسئوالن کشور همسایه و‬ ‫برادر افغانستان جدا ً انتظار میرود که‬ ‫عامالن خونخوار این جنایت بزرگ را‬ ‫به مجازات برسانند و با تدابیر الزم از‬ ‫تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنند‪ .‬از‬ ‫خداوند متعال رحمت و عل ّو درجه برای‬ ‫شهیدان این حادثه و شفای عاجل برای‬ ‫اسیب دیدگان و صبر و سکینه برای‬ ‫کسان و بازماندگان ان ها مسالت میکنم‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫ّ‬ ‫‪ ۱۷‬مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دفاع مقدس یکی از قله های رفیع انقالب اسالمی است‬ ‫معاون فرهنگی و اموزشی بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران کشور گفت‪ :‬دفاع مقدس‬ ‫یکی از قله های رفیع انقالب اسالمی است‬ ‫که باید به وسیله هنرمندان ماندگار شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سردار یعقوب سلیمانی شنبه‬ ‫شب در ایین رونمایی از فیلم مستند "در‬ ‫جستجوی یک سرباز " که در حوزه هنری‬ ‫لرستان در خرم اباد برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫مردم لرستان همیشه همراه انقالب و نظام‬ ‫بوده و هستند و این یک افتخار برای ایران‬ ‫اسالمی است‪.‬وی افزود‪ :‬در دفاع مقدس‬ ‫رزمندگان لرستان سربلند و سرافراز بیرون‬ ‫امدند و باید گفت‪ ،‬در عملیات های مهمی‬ ‫همچون حاج عمران و کربالی پنج نقش‬ ‫درخشانی داشتند‪ .‬سردار سلیمانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اعتماد به جوانان و هنرمندان بومی‬ ‫باید در اولویت مسووالن استانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اموزشی بنیاد شهید کشور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز بیش از ‪ ۱۶۸‬رسانه با‬ ‫برنامه ریزی و سرمایه گذاری های کالن علیه‬ ‫نظام فعالیت داشته و نقش هنرمندان می تواند‬ ‫در مقابل با این رسانه ها تاثیر گذار باشد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه دفاع مقدس یکی از قله های رفیع‬ ‫انقالب اسالمی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هنر امروز‬ ‫ایرانیان هنر مقاومت است نه سازش که این‬ ‫خود برای ما ایرانیان افتخاری بزرگ است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬دفاع مقدس سیمای زمینی‬ ‫ایات اسمانی است‪ ،‬زیرا ‪ ۳۱‬سال از این دفاع‬ ‫مقدس می گذرد و همچنان در ذهن دشمنان‬ ‫این رشادت ها و فداکاری ها ماندگار شده است‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی تصریح کرد‪ :‬امروز در سطح‬ ‫کشور ما بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار شهید‪ ۶۰۰ ،‬هزار‬ ‫جانباز و ‪ ۴۰‬هزار ازاده داریم که در این زمینه‬ ‫نقش هنرمندان برای ماندگاری و فداکاری‬ ‫این ارزش های انقالب یک نقش تاثیرگذار‬ ‫الزم به ذکر است در ادامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مراسم با حضور حجت االسالم و المسلمین‬ ‫احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫و جمعی از مسووالن لرستان فیلم مستند" در‬ ‫جستجوی یک سرباز" رونمایی شد‪.‬‬ ‫تاکید رئیس جمهور بر حضور کامل کارکنان در ادارات‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا گفت‪ :‬با توجه به بهبود‬ ‫شرایط با گسترش واکسیناسیون‪،‬‬ ‫حضور کارکنان در ادارات به صورت‬ ‫کامل و در ساعت مقرر ضروری و‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل‬ ‫از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری؛‬ ‫دکتر سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در‬ ‫جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره‬ ‫به گسترش واکسیناسیون در جامعه و‬ ‫تاثیر ان بر بهبود شرایط از نظر کاهش‬ ‫شمار مبتالیان و جان باختگان گفت‪:‬‬ ‫این موفقیت ها به معنای نادیده گرفتن‬ ‫و رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫نیست و عادی انگاری خطرناک است‬ ‫و می تواند زمینه را برای موج جدید‬ ‫بیماری فراهم کند‪.‬‬ ‫دکتر رئیسی تاکید کرد‪ :‬رسانه های‬ ‫جمعی به ویژه صدا و سیما به‬ ‫اطالع رسانی دقیق و اقناعی درباره‬ ‫ضرورت واکسیناسیون ادامه دهند و‬ ‫همچنان توصیه به رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی با جدیت در دستور کار باشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور از بزرگان صاحب نفوذ‬ ‫و صاحب تریبون در جوامع محلی و‬ ‫استان های مختلف کشور خواست مردم‬ ‫را به واکسیناسیون تشویق و ترغیب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اقای رئیسی با اشاره به ضرورت فعال‬ ‫شدن کمیسیون نظارت بر اجرای‬ ‫مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت‪:‬‬ ‫مصوبات ستاد باید به صورت دقیق‬ ‫و کامل اجرا شود و این نظارت شرط‬ ‫موفقیت است‪.‬رئیس جمهور همچنین با‬ ‫تبریک فرارسیدن ماه ربیع االول‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در این ماه شاهد افزایش جشن ها و‬ ‫مراسم شادی از سوی مردم هستیم و‬ ‫الزم است از اجتماعات غیرضرور پرهیز‪،‬‬ ‫و یا در صورت ضرورت برگزاری مراسم‪،‬‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی به طور کامل‬ ‫رعایت شود‪.‬اقای رئیسی در ادامه با‬ ‫تاکید بر ضرورت توجه علمی و پژوهشی‬ ‫به افکار و سخنان جدید و ایده ها و‬ ‫نظرات نو‪ ،‬و بسته نشدن باب پژوهش‬ ‫در حوزه درمان کرونا گفت‪ :‬طب سنتی‬ ‫در زمینه مبارزه با بیماری ها‪ ،‬ایده ها و‬ ‫نظراتی دارد که وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی می تواند ان ها را بررسی‬ ‫و راستی ازمایی کند‪.‬رئیس جمهور در‬ ‫ادامه با بیان اینکه باید به تدریج به سمت‬ ‫بازگشایی حضوری مدارس حرکت کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با گسترش و تکمیل واکسیناسیون‬ ‫شاهد اموزش حضوری در مدارس‬ ‫خواهیم بود‪.‬اقای رئیسی همچنین با‬ ‫تاکید بر ضرورت حضور منظم و کامل‬ ‫کارمندان در ادارات برای پاسخگویی‬ ‫و انجام امور مردم‪ ،‬گفت‪ :‬طبق جدول‬ ‫رنگ بندی شهر ها و با توجه به بهبود‬ ‫شرایط با گسترش واکسیناسیون‪ ،‬حضور‬ ‫کارکنان در ادارات به صورت کامل و در‬ ‫ساعت مقرر ضروری و الزم است‪.‬‬ ‫تعطیلی میز ایران در «سیا» به چه معناست؟‬ ‫تصمیم امریکا در تعطیلی میز ایران‬ ‫در «سیا» نه تنها به معنی کاهش تقابل‬ ‫با ایران نیست‪ ،‬بلکه به دنبال فشار‬ ‫بیشتر و در برگیرنده تغییرات پنهان‬ ‫و اشکار ان ها در منطقه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل‬ ‫از نورنیوز؛ نیویورک تایمز گزارش داده‬ ‫میز های ایران و کره شمالی در سازمان سیا‬ ‫به فعالیتشان خاتمه داده و مسائل این دو‬ ‫کشور بار دیگر در دفاتر منطقه ای مربوط‬ ‫به خاورمیانه و اسیای شرقی مورد تحلیل‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در پی این تصمیم واشینگتن‪ ،‬شاید ابتدا‬ ‫این گونه به ذهن متبادر شود که که دولت‬ ‫امریکا چرخشی اساسی در مواجهه با ایران‬ ‫و کره را در دستور کار خود قرار داده‪ ،‬اما‬ ‫اتمام فعالیت دفاتر ایران و کره شمالی به‬ ‫معنای کاهش اهمیت این کشور ها در‬ ‫سیاست خارجی امریکا نیست‪.‬‬ ‫در واقع به نظر می رسد امریکایی ها به‬ ‫این جمع بندی رسیده اند که تحلیل رفتار‬ ‫ایران در بستر دیگر کشور های غرب اسیا‬ ‫پیش روی‬ ‫می تواند امکانات بیشتری را ِ‬ ‫امریکا برای تسلط بیشتر بر اوضاع قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫تاکید دشمنان ایران بر راهبرد های‬ ‫ضدایرانی و پیگیری ان ها نشان می دهد‬ ‫مجموعه دولت های غربی قصدی برای‬ ‫عقب نشینی از اهداف خود علیه ایران‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫دیدار اخیر رئیس جمهور امریکا با‬ ‫نخست وزیر رژیم صهیونیستی که پس از‬ ‫ان نیویورک تایمز از «هماهنگی امنیتی»‬ ‫این دو در قبال ایران سخن گفته بود‬ ‫یکی از نمونه های پافشاری غرب بر تعقیب‬ ‫برنامه های ضد ایرانی توسط دولت امریکا‬ ‫است‪.‬‬ ‫امریکا در بغداد و پس از ان در بیروت‬ ‫سفارتخانه ای را در قالب یک مجتمع عظیم‬ ‫تاسیس کرده که بیشتر شبیه یک پایگاه‬ ‫نظامی امنیتی است‪ .‬پروژه ان ها در لبنان با‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار متر مربع و با هزینه یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر در حال ساخت است‬ ‫که با داشتن باند پرواز‪ ،‬مرکز فرماندهی‬ ‫عملیات در لبنان و سوریه و منطقه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ناگفته پیدا است که عملیات علیه نیرو های‬ ‫حاضر در لبنان‪ ،‬سوریه و عراق نمی تواند‬ ‫هدفی جز مهار ایران و محور مقاومت‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫با توسعه و گسترش قدرت چین‪ ،‬چنانچه‬ ‫در دکترین سیاست خارجی بایدن بدان‬ ‫اشاره شده‪ ،‬اولویت برنامه های امریکا‬ ‫«رویکرد منطقه ای» است‪ ،‬همچنان که در‬ ‫یک دهه گذشته تقابل با گروه های محور‬ ‫مقاومت نیز بر ابعاد تمرکز امریکا بر ایران‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫به بیان دقیق تر؛ امریکا دیگر تنها با‬ ‫حکومت ایران مخالف نیست بلکه با هر‬ ‫نوع رفتار ایران در سطح بین المللی مخالف‬ ‫است‪.‬‬ ‫گسترش نفوذ منطقه ای‪ ،‬عضویت دائم در‬ ‫سازمان شانگ های و همکاری های بیشتر‬ ‫ایران با کشور های منطقه در ماه های اخیر‬ ‫نیز الزام نگرش منطقه ای به ایران را برای‬ ‫امریکایی ها بیشتر کرده است‪ .‬این بدان‬ ‫معنی است که امریکا متوجه شده دیگر‬ ‫فقط با ایران مواجه نیست و پروژه انزوا‬ ‫شکست خورده است؛ بنابراین به خوبی‬ ‫مشخص است این تصمیم امریکا در حوزه‬ ‫امنیتی نه تنها به معنی کاهش تقابل با‬ ‫ایران نیست بلکه به دنبال فشار بیشتر‬ ‫است‪ .‬شرایط جدید در برگیرنده تغییرات‬ ‫پنهان و اشکار درباره رفتار امریکایی ها‬ ‫در منطقه است از جمله اینکه امریکایی ها‬ ‫بیش از پیش به دنبال تضعیف روابط‬ ‫همسایگان با ایران خواهند بود‪.‬‬ ‫همچنان که در نیویورک تایمز امده است‬ ‫فصل جدیدی از هماهنگی امنیتی میان‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در‬ ‫پیش است‪ .‬شاید بهتر است تغییرات اخیر‬ ‫در وزارت خارجه امریکا را چنین تعبیر‬ ‫کرد که امریکا به این نتیجه رسیده است‬ ‫که باید ایران را در تمام نقاط غرب اسیا‬ ‫تعقیب کند و دیگر نمی توان تنها با دولت‬ ‫ایران مقابله کرد‪.‬‬ ‫مشارکت گسترده عراقی ها در انتخابات‬ ‫سخنگوی رسمی مقاومت اسالمی «ن َُجباء» پیش بینی کرد که ملت عراق با تشویق‬ ‫مرجعیت گرانقدر مشارکتی گسترده در انتخابات خواهد داشت و توطئه های‬ ‫عربستان و امارات در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ ،‬گروه بین الملل ‪ -‬رامین حسین ابادیان‪ :‬کمیساریای عالی‬ ‫انتخابات عراق امروز شنبه با صدور بیانیه ای از اغاز سکوت انتخاباتی در سراسر این‬ ‫کشور از صبح امروز خبر داد‪ .‬این در حالی است که انتخابات پارلمانی زودهنگام‬ ‫فردا یکشنبه برگزار می شود‪.‬‬ ‫پس از ان‪« ،‬مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق یک پست توئیتری در خصوص‬ ‫فرایند رای گیری ویژه برای نیروهای نظامی و امنیتی در انتخابات پارلمانی‪ ،‬منتشر‬ ‫کرد‪ .‬نخست وزیر عراق در این زمینه گفت‪ :‬فرایند انتخاباتی ویژه نیروهای نظامی و‬ ‫امنیتی با موفقیت به پایان رسید‪ .‬الکاظمی در ادامه افزود‪ :‬گام اول انتخابات محکم‬ ‫برداشته شده است و این روند با مشارکت گسترده عموم ملت عراق در راستای‬ ‫انجام وظیفه ملی تکمیل می شود‪.‬‬ ‫در نهایت مرحله اول انتخابات پارلمانی سرنوشت ساز عراق عصر روز گذشته به‬ ‫پایان رسید و اعالم شد که ‪ ۶۹‬درصد از واجدین شرایط در انتخابات مشارکت‬ ‫داشته اند‪ .‬نخستین مرحله از انتخابات پارلمانی زودهنگام با هیچ مشکل امنیتی‬ ‫مواجه نشد‪ .‬انچه که امروز شاهد ان هستیم‪ ،‬این است که برخی رسانه ها بر طبل‬ ‫کاهش مشارکت در انتخابات پارلمانی می کوبند‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬خبرنگار مهر گفتگویی را با «نصر الشمری» سخنگوی جنبش‬ ‫مقاومت اسالمی نجباء ترتیب داده است که مشروح ان را مطالعه می کنید‪.‬‬ ‫*اخیرا مرجعیت عالی قدر عراق بیانیه ای در خصوص مشارکت اگاهانه و مسئوالنه‬ ‫در انتخابات صادر کردند که از ان به عنوان «فتوای جهاد انتخاباتی» یاد می شود‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از بیانیه مرجعیت و تاثیر ان بر میزان مشارکت در انتخابات چیست؟‬ ‫مهمترین اثر بیانیه مرجعیت عالیقدر عراق‪ ،‬مشارکت گسترده مردم در انتخابات‬ ‫پارلمانی زودهنگام استهمانطور که ما عادت کرده ایم و واقعیت نیز همین است؛‬ ‫مرجعیت حکیم‪ ،‬محقق کننده امنیت برای ملت عراق و نصیحت کننده ای است که‬ ‫عقل و دین‪ ،‬ما را به پیروی و توجه به رهنمودها و ارشادات او هدایت می کند زیرا‬ ‫سخنان مرجعیت از علم‪ ،‬پرهیزکاری‪ ،‬تجربه طوالنی و پیش از همه چیز از تایید‬ ‫پروردگار نشات می گیرد‪ .‬لذا ما معتقدیم که موضع مرجعیت حکیم و ارشادات‬ ‫او نقشه راه روشنی را ترسیم کرده که مانند خورشید نورانی در روز روشن است‪.‬‬ ‫مهمترین اثر بیانیه مرجعیت حکیم‪ ،‬مشارکت گسترده مردم عراق در انتخابات‬ ‫است که برعکس اراده کسانی است که به دنبال تحریم انتخابات هستند و‬ ‫نشانه های مشارکت گسترده در انتخابات‪ ،‬هم اکنون به خوبی نمایان شده است‪.‬‬ ‫*پیش بینی تان از نتایج انتخابات پارلمانی چیست؟ به نظر شما مردم عراق تا چه‬ ‫اندازه به گروه های سیاسی حامی مقاومت اقبال خواهند داشت؟‬ ‫با توجه به تجربه پس از تظاهرات اکتبر (تشرین) و سیطره محور وابسته به‬ ‫ایاالت متحده بر حکومت عراق و با توجه به اینکه دولت سابق با امریکا دشمن‬ ‫نبود‪ ،‬اما مواضعی در برابر اشغال مستقیم و دخالت فاحش واشنگتن در امور‬ ‫عراق داشت‪ ،‬اما دولت کنونی علی رغم دوره کوتاه خود باعث بسیاری از بحران ها‬ ‫برای عراق شده است که بحران اقتصادی‪ ،‬گرانی قیمت ارز‪ ،‬انعقاد قراردادهایی با‬ ‫شرکت ها و دولت های تقریباً ورشکسته‪ ،‬فروش نفت عراق به بهای بسیار پایین به‬ ‫کشورهایی که با رژیم صهیونیستی سازش کرده و در تخریب عراق و تنش افرینی‬ ‫نقش داشته اند‪ ،‬بخشی از این بحران ها است‪.‬‬ ‫پس از صدور فتوای مراجع اعالم به ویژه ایت اهلل سیستانی و ایت اهلل حائری مبنی‬ ‫بر حرمت و ممنوعیت انتخاب کسانی که به حاکمیت عراق اعتقاد ندارند یا به‬ ‫عادی سازی روابط با تل اویو تشویق می کنند یا خواستار انحالل حشد شعبی‬ ‫هستند‪ ،‬خواهیم دید که این انتخابات نتایج بزرگی را به نفع جریان ها و احزاب‬ ‫مخالف حضور امریکا در پی خواهد داشت که در راس این جریان‪ ،‬گروه های‬ ‫مقاومت یا جریان های پشتیبان ان ها و حشد شعبی هستند‪.‬‬ ‫*در حال حاضر اخبار و گزارش های فراوانی مبنی بر صرف اموال هنگفت از سوی‬ ‫برخی کشورهای عربی در انتخابات عراق منتشر شده است‪ .‬به نظر می رسد این‬ ‫کشورها قصد دارند گروه های حامی خود را در انتخابات به پیروزی برسانند‪ .‬ایا‬ ‫اینگونه مداخالت می تواند خواسته ان ها را محقق سازد؟‬ ‫امارات و عربستان به دستور امریکا مبالغ بسیاری را در عراق هزینه کرده انداین‬ ‫مساله درست است‪ .‬کشورهای عربی و در راس ان ها امارات و عربستان‪ ،‬مبالغ‬ ‫بسیاری را بنا به دستور امریکا در عراق هزینه کرده اند تا ذائقه و رویکردهای‬ ‫عقیدتی و اسالمی ان را که با اهل بیت (ع) مرتبط است تغییر دهند‪.‬‬ ‫بنده یقین کامل دارم که اموالشان به هدر خواهد رفت‪ ،‬ان ها شکست خواهند‬ ‫خورد و این هزینه ها حسرتی برای انها خواهد بود زیرا کشوری که ملتش این‬ ‫مقدار پول را در راه امام حسین (ع) و عشق امیرالمومنین و اهل بیت (ع) خرج‬ ‫می کند‪ ،‬همه اموال دنیا باعث نخواهد شد که عقیده راستین و ریشه دار خود را‬ ‫کنار بگذارد‪ .‬شخصاً معتقدم که شکست این کشورها بسیار سنگین و برایشان‬ ‫فاجعه بار خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر خارجه‪ :‬فیصل مقداد به تهران می اید‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان از سفر فیصل المقداد‪ ،‬وزیر امور خارجه سوریه‬ ‫به تهران طی روزهای اینده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬حسین امیرعبداللهیان عصر روز شنبه بعد از دیدار‬ ‫با فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه گفت‪ :‬روابط دو کشور ایران و‬ ‫سوریه استراتژیک است و سوریه متحد استراتژیک ایران است و ما در‬ ‫این سال ها نشان دادیم که هیچ گاه در روزهای سخت متحدان خود را‬ ‫تنها نمی گذاریم‪.‬‬ ‫امیرعبداللهیان با بیان اینکه همانطور که در زمان مبارزه با تروریسم در‬ ‫کنار سوریه بودیم در کنار سوریه هستیم و فعاالنه دو کشور با یکدیگر‬ ‫همکاری و تعامل دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هر دو کشور به دنبال این هستند که‬ ‫توافقات اخیر بین دو کشور را هرچه زودتر اجرایی و عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که امادگی داریم در مرحله جدید حیات سیاسی سوریه‬ ‫‪ ،‬روابط دو کشور را در زمینه های مختلف گسترش دهیم ‪ ،‬گفت‪ :‬دو‬ ‫کشور دارای منابع و ظرفیت های زیادی هستند و انشاءاهلل مردم دو‬ ‫کشور از اجرایی شدن این توافقات بهره ببرند ‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به دیدار امروز خود با رئیس جمهور‬ ‫سوریه گفت ‪ :‬در این دیدار درباره مسائل مختلف دوجانبه‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫بین المللی گفتگو کردیم ‪،‬اقای بشار اسد دیدگاه های بلندی دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به رایزنی های صورت گرفته بین دو کشور در مورد‬ ‫موضوعات مختلف منطقه ای و بین المللی اظهار کرد ‪ :‬نگرانی هایی در مورد‬ ‫قفقاز جنوبی وجود دارد از جمله حضور تروریست ها و صهیونیست ها در‬ ‫این منطقه ‪ .‬از دیگر سو هنوز دولت فراگیر در افغانستان شکل نگرفته‬ ‫است ‪ .‬وزیر امور خارجه کشورمان افزود‪ :‬مسائل منطقه به هم پیوسته‬ ‫است‪.‬امیرعبداللهیان با اشاره به دیدار و رایزنی های امروزش با فیصل‬ ‫المقداد وزیر خارجه سوریه نیز گفت ‪ :‬رایزنی های خوبی با اقای فیصل‬ ‫المقداد داشتیم و امیدواریم دیدار بین مقامات دو کشور در سطح باالتر‬ ‫در زمان خودش شکل بگیرد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫اشتغال و تجارت‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫حجم نقدینگی به مرز ‪ ۴‬هزار هزار میلیارد تومان نزدیک شد‬ ‫براساس داده های اماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال ‪ ۳۹۲۱‬هزار میلیارد تومان شد‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۳۹.۱‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش روز شنبه ایرنا‪ ،‬بانک مرکزی گزیده امارهای اقتصادی تا پایان مردادماه را منتشر کرد‪ .‬حجم‬ ‫نقدینگی یکی از موارد اعالمی بانک مرکزی است‪ .‬براساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال‬ ‫گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۱۹‬هزار میلیارد تومان‪ ،‬در اسفند ‪ ۹۹‬نیز سه هزار و ‪ ۴۷۶‬هزار میلیارد تومان بود‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی در مردادماه امسال برابر سه هزار و ‪ ۹۲۱‬هزار میلیارد تومان شد که در مقایسه با مرداد‬ ‫سال گذشته ‪ ۳۹.۱‬درصد رشد داشته است‪ .‬همچنین نقدینگی در مردادماه امسال در مقایسه با اسفند‬ ‫سال گذشته ‪ ۱۲.۸‬درصد افزایش یافته است‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬اقتصاد بدون رشد نقدینگی‪ ،‬معنایی ندارد و‬ ‫وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است‪ .‬موضوع مهم‪ ،‬اما کمیت و کیفیت‬ ‫نقدینگی است‪.‬مقدار نقدینگی نباید ان قدر باال باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین ان و شاخص های کالن‬ ‫اقتصای همچون «نرخ رشد اقتصادی» برقرار کرد‪.‬دولت ها همواره سعی می کنند رشد نقدینگی را کنترل‬ ‫و ان را به مسیر درست هدایت کنند‪ .‬هر دولتی که بتواند رشد نقدینگی را کنترل و ان را از روندی قابل‬ ‫قبول برخوردار و به سمت تولید هدایت کند‪ ،‬می تواند پیامدهای مثبتی از نظر رشد اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫اشتغال و کاهش تورم را برای کشور رقم بزند‪.‬اما عدم کنترل و هدایت نقدینگی‪ ،‬رشد لجام گسیخته تورم‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫اصالح مصرف برق با اعمال‬ ‫سیاست های تعرفه ای‬ ‫چشم انداز صادرات ‪ ۲‬برابری‬ ‫لوازم خانگی تا ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ه نخست طرح ساخت‬ ‫اغاز ثبت نام مرحل ‬ ‫‪ ۴‬میلیون واحد مسکونی از هفته اینده‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر گفت‪ :‬با اعمال سیاست های تعرفه ای و تعیین‬ ‫تشویقی و سختگیرانه‪ ،‬شیوه مصرف برق در بخش خانگی اصالح می شود‪.‬‬ ‫اقای غالمعلی رخشانی مهر در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی‬ ‫خبرگزاری صداوسیما با اشاره به کاهش ‪ ۶‬درصدی تعداد مشترکان پرمصرف از‬ ‫ابتدای ابان ماه سال گذشته تاکنون افزود‪ :‬با اعمال سیاست های تشویقی و سخت‬ ‫گیرانه می توان در بخش خانگی از نظر مدیریت مصرف و همچنین استفاده از‬ ‫وسایل کم مصرف و پربازده بسیار اثر گذار بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ایجاد رابطه دو سویه با مشترکین از طریق سامانه برق من گفت‪:‬‬ ‫با ایجاد این سامانه قبض برق بصورت کامل و با جزئیات بیشتر نسبت به قبوض‬ ‫قدیمی در اختیار مشترکین برق قرار می گیرد که این امکان به مشترک کمک‬ ‫می کند وضعیت مصرف برق خود را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و دیگر‬ ‫مشترکان بررسی کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه با کمک این سامانه به مشترکان‬ ‫پرمصرف و خیلی پرمصرف هشدار ارسال می شود ادامه داد‪ :‬عالوه بر این روش‪ ،‬از‬ ‫طریق پیامک نیز به مشترکان هشدار ارسال می شود تا مشترک در جریان وضعیت‬ ‫مصرف خود قرار بگیرد‪ .‬رخشانی مهر در خصوص علت در اولویت قرار نگرفتن‬ ‫قطع برق مشترکن خیلی پرمصرف در زمان اوج مصرف برق گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫کنتور های هوشمند که امکان کنترل و قطع برق مشترکان پرمصرف را از راه دور‬ ‫فراهم می کند فقط برای مشترکان دیماندی در بخش صنایع‪ ،‬اداری‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫کشاورزی و خانگی که مصرف باالیی دارند نصب شده است و همه مشترکان به‬ ‫این سیستم وصل نیستند که بتوان برق ان ها را قطع کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما به مشترکان پر مصرف هشدار ارسال می کنیم‪ ،‬اما اگر باز هم الگوی‬ ‫مصرف را رعایت نکنند برای مراجعه جهت قطع برق حتما این مشترکان در اولویت‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫فاطمی امین گفت‪:‬هدف مشخص شده برای این صنعت‪ ،‬صادرات ‪۵۰‬‬ ‫درصدی برای سال بعد‪ ،‬تراز مثبت در سال ‪ ۱۴۰۲‬و دو برابر شدن صادرات‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۲‬است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صداو سیما‪ ،‬اقای سید رضا‬ ‫فاطمی امین در حاشیه نشست با تولیدکنندگان لوازم خانگی افزود‪ :‬در‬ ‫یکسال گذشته‪ ،‬در تولید لوازم خانگی رشد چشمگیری داشتیم بطوریکه‬ ‫بخش عمده ای از نیاز کشور در داخل تولیدشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدکننده لوازم خانگی در کشور وجود‬ ‫دارد گفت‪ :‬از تولید کنندگان تقاضا کردیم تا یکماه اینده برنامه تلفیقی با‬ ‫مشارکت وزارت صمت اماده کنند‪.‬‬ ‫فاطمی امین افزود‪ :‬وزارت صمت هدف ها را مشخص می کند و تولیدکنندگان‬ ‫هم باید بگویند چه بخشی از این هدف ها را می توانند اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬باید بدانیم برای اجرای اهداف چه الزاماتی نیاز است که به‬ ‫عنوان نقشه راه ‪ ۴‬ساله‪ ،‬مبنای کار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫وزیر صمت با بیان اینکه صنعت لوازم خانگی در مرحله ای قرار دارد که باید‬ ‫به سرعت صادراتی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر این روند رشد‪ ،‬ادامه یابد قطعا باید‬ ‫به سمت صادرات این صنعت حرکت کنیم‪.‬‬ ‫فاطمی امین با بیان اینکه امروز هدفی را مشخص کردیم گفت ‪ :‬در سال‬ ‫اینده نسبت صادرات به واردات (اجزا و قطعات) باید به ‪ ۵۰‬درصد برسد‬ ‫یعنی باید حداقل معادل نصف ورادات‪ ،‬صادرات صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر صمت افزود‪ :‬در سال ‪ ۱۴۰۲‬باید به تراز مثبت برسیم و به همان اندازه‬ ‫که واردات داریم‪ ،‬صادرات نیز داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از اغاز نخستین مرحله از ثبت نام طرح‬ ‫ساخت چهار میلیون واحد مسکونی خبر داد و گفت‪ :‬ثبت نام در تمام ‪ ۳۱‬استان از‬ ‫هفته اینده انجام خواهد شد‪«.‬محمود محمودزاده» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫اقتصادی ایرنا افزود‪ :‬تعهد دولت ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی است که‬ ‫نخستین مرحله از ثبت نام ان در هفته اینده اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی درباره تفاوت شرایط ثبت نام مسکن ملی و مسکن ‪ ۴‬میلیون واحدی نیز گفت‪:‬‬ ‫میزان اورده اولیه در طرح مسکن ملی ‪ ۴۰‬میلیون تومان و میزان وام دریافتی‬ ‫متقاضیان ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان بود؛ پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در این طرح این‬ ‫است که عدد تسهیالت و کارمزد ان متفاوت باشد‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬گروه درامدی و توان‬ ‫خانوارها تنظیم شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬بر این اساس قرار است پیشنهاد وزارت راه و‬ ‫شهرسازی درباره میزان اورده متقاضی و تسهیالت اعطایی بانک تا چند روز دیگر با‬ ‫وزرای عضو شورای عالی مسکن بررسی و رفع ابهام شود‪.‬‬ ‫محمودزاده گفت‪ :‬در اولین مرحله از ثبت نام مسکن ‪ ۴‬میلیون واحدی‪ ،‬تمام ‪ ۳۱‬استان‬ ‫و شهرهایی که زمین در انها تامین شده است و امکان ثبت نام وجود دارد شرکت‬ ‫داده خواهند داشت‪.‬وی در پاسخ به این سوال که ایا ثبت نام جدید در سامانه مسکن‬ ‫ملی انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است صفحه جدیدی برای ثبت نام در همان ادرس‬ ‫قبلی طراحی شود که در همین هفته مشخص خواهد شد‪.‬به گزارش ایرنا‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۴‬مهرماه نخستین جلسه شورای عالی مسکن با حضور و ریاست ایت اهلل سید‬ ‫ابراهیم رئیسی برگزار شد‪ .‬رستم قاسمی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی بعد از این جلسه گفت‪:‬‬ ‫قانون جهش تولید مسکن که به تازگی توسط رییس جمهوری ابالغ شد در تامین نیاز‬ ‫مسکن کشور بسیار موثر است و تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رییس دولت‪،‬‬ ‫مشکالت و موانع موجود در راه اجرای تولید انبوه مسکن را برطرف می کند و به زودی‬ ‫وارد اجرای فاز نخست ساخت و سازها خواهیم شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات خبر داد‪:‬‬ ‫ضرورت برداشتن قدم های بلندتر‬ ‫در ابرسانی به روستاهای محروم‬ ‫وزیر نیرو با بیان اینکه باید‬ ‫قدم های بلندتر و با عزمی جدی تر‬ ‫در ابرسانی به روستاهای محروم‬ ‫برداشته شود‪ ،‬گفت‪ :‬هدف شورای‬ ‫جهاد ابرسانی ایجاد هم افزایی و‬ ‫یکپارچگی برای سرعت دادن به‬ ‫کار ابرسانی به مناطق و روستاهای‬ ‫محروم است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪« ،‬علی اکبرمحرابیان» امروز (شنبه‪-‬‬ ‫هفدهم مهرماه) در نخستین جلسه شورای جهاد ابرسانی در ستاد وزارت‬ ‫نیرو افزود‪ :‬ایجاد یکپارچگی در فعالیت های پراکنده ابرسانی و نیز تعیین‬ ‫مدیریت واحد در این زمینه کمک خواهد کرد تا بتوان کار ابرسانی به‬ ‫روستاها محروم را سرعت بخشید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای انقالب اسالمی در بخش های اب و برق خدمات‬ ‫شایانی چه در بخش شهری و چه در روستاها انجام گرفته که نتبجه ان‬ ‫رشد و توسعه کشور را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬ارائه این خدمات در برخی مناطق محروم سبب‬ ‫شد تا میزان برخورداری مردم این مناطق‪ ،‬بسیار خیره کننده باشد‪.‬‬ ‫محرابیان ادامه داد‪ :‬در برخی دوره ها خدمت رسانی در بخش اب و برق‬ ‫سرعت چشمگیری یافته و برق رسانی چنان رشد کرده که در یک مدت‬ ‫معین بسیاری از روستاها از نعمت برق بهره مند شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در بخش ابرسانی ضرورت دارد قدم های بلندتری با عزمی‬ ‫جدی تر برای یک کار جهادی و فراگیر برداشته شود تا بتوان بی ابی در‬ ‫برخی روستاها و نیز تنش ابی در برخی دیگر از روستاهارا برطرف کرد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو ادامه داد‪ :‬اکنون در کشور دستگاه ها و گروه های زیادی با‬ ‫اعتبارات فراوان وجود دارد که در زمینه ابرسانی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫محرابیان گفت‪ :‬ضرورت دارد با یکپارچه کردن این فعالیت ها‪ ،‬اعتبارها‬ ‫و ایجاد هم افزایی‪ ،‬معضل بی ابی در روستاهای هدف را برطرف ساخت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اعتباراتی که در بخش ابرسانی صرف می شود‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که در این زمینه مشکلی نخواهیم داشت و با بسیج امکانات و یکی کردن‬ ‫فعالیت ها می توان کار را به سرعت جلو برد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو خاطرنشان کرد‪ :‬در این شورا دنبال ایجاد هم افزایی و یکپارچه‬ ‫ساختن امکانات و فعالیت ها چه در بخش دولتی‪ ،‬چه خصوصی و چه‬ ‫خیرین با ایجاد یک چارچوب مناسب هستیم‪.‬‬ ‫محرابیان گفت‪ :‬تالش خواهد شد با تقسیم کار بین گروه های مختلف‬ ‫کار ابرسانی به نقاط فاقد اب یا نقاطی که دچار تنش ابی به بهترین‬ ‫شکل انجام شود‪.‬‬ ‫محرابیان گفت‪ :‬موفقیت در امر ابرسانی در این برهه زمانی نیازمند‬ ‫روحیه انقالبی‪ ،‬کار جهادی و بهره مندی از ظرفیت متنوع نخبگان‪،‬‬ ‫کارشناسان گروه های جهادی‪ ،‬نهادها و خیران است‪.‬‬ ‫وی به وجود مجتمع های اب سانی در برخی روستاها اشاره کرد و‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬گرچه این مجتمع ها کارهای خوبی در امر ابرسانی‬ ‫انجام داده اند اما در برخی روستاها نیاز به کار بیشتر وجود دارد‪.‬‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬خیرین نیز کارهای خوبی کرده اند و نهادهای مردمی‬ ‫و ما در این مرکز دنبال ایجاد سازو کاری برای سرعت دادن به امور‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی میزان بهره مندی کنونی مردم روستاها از اب را ‪ ۷۵‬درصد اعالم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬باید تالش کرد روستاهای باقی مانده به سرعت ابرسانی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید کار ابرسانی به روستاهای کم جمعیت در دستور کار‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫راه اندازی بزرگ ترین مرکز تجزیه و مبادله پستی خاورمیانه تا پایان مهر‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست گفت‪:‬‬ ‫با خرید خدمت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان توانستیم مراکز تجزیه‬ ‫پست کشور را مکانیزه کنیم و تا‬ ‫پایان مهرماه بزرگ ترین مرکز تجزیه و‬ ‫مبادله خاورمیانه را راه اندازی خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه سپهرایرانیان؛ «رمضانعلی‬ ‫سبحانی فر» مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫پست ایران در نشست خبری که به‬ ‫مناسبت روز جهانی پست برگزار شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پست تنها وسیله ارتباطی قدیمی‬ ‫است که در کشور وجود داشته است‪ .‬در‬ ‫گذشته پست صرفا برای ارسال و دریافت‬ ‫نامه استفاده می شد اما اکنون رویکرد‬ ‫پست در تمام جهان تغییر کرده است‪.‬‬ ‫سبحانی فر تاکید کرد‪ :‬اکنون به جای پاکت و‬ ‫بسته های کوچک‪ ،‬بسته های بزرگ و امانات‬ ‫در پست ارسال و دریافت می شود‪ .‬در ‪۲‬‬ ‫سال گذشته و با شیوع ویروس کرونا سرعت‬ ‫تغییر رویکرد پست بیشتر شد‪ .‬از ان جایی که‬ ‫زیرساخت های متناسب برای این کار وجود‬ ‫نداشت‪ ،‬پست را دچار چالش هایی کرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر این که‬ ‫مشکالت با توسعه زیرساخت های پستی‬ ‫مرتفع شد‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این مرکز‬ ‫تجزیه و مبادالت ما بیشتر برای بسته‬ ‫و پاکات کوچک در محیط محدود بود‬ ‫اما اکنون کامیون های بزرگ برای ارسال‬ ‫بسته ها به مراکز ما مراجعه می کنند و‬ ‫به راحتی مبادالت را انجام می دهند‪.‬‬ ‫خرید کامیون‪ ،‬ظرفیت سازی در مراکز و‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی ناوگان شهری باعث‬ ‫شد سرعت و کیفیت در کار باال برود‪.‬‬ ‫سبحانی فر درباره صیانت از امانات مردم‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با خرید ‪ ۴‬هزار دستگاه‬ ‫ترولی و ‪ ۷‬هزار باکس مخصوص بسته های‬ ‫کوچک‪ ،‬نارضایتی مردم از اسیب و‬ ‫تخریب بسته های ارسالی را کاهش دادیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در گذشته کل امانات باید‬ ‫به تهران می رسید و از ان جا به کل کشور‬ ‫تجزیه می شد که این باعث می شد زمان‬ ‫مبادله بسته طوالنی تر شود‪ .‬ایجاد ‪ ۶‬هاب‬ ‫منطقه ای و ‪ ۲۰‬خط مستقیم بین استان های‬ ‫همجوار باعث شد مدت زمان ارسال‬ ‫بسته های پستی به شدت کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر‬ ‫این که نصب سیستم های مکانیزه پست نیز‬ ‫گام مهمی در هوشمندسازی فرایند پستی‬ ‫در کشور است‪ ،‬افزود‪ :‬با کمک شرکت های‬ ‫دانش بنیان توانستیم مراکز تجزیه پست‬ ‫کشور را مکانیزه کنیم و در صدد هستیم‬ ‫تا پایان مهرماه بزرگ ترین مرکز تجزیه‬ ‫و مبادله خاورمیانه را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پست تصریح کرد‪:‬‬ ‫اتصال ترازوهای هوشمند به سامانه جامع‬ ‫قبول‪ ،‬باعث می شود کاربران ما دخل و‬ ‫تصرفی در تعیین اوزان نداشته باشند و مراکز‬ ‫مکانیزه ما ان را ممیزی خواهند کرد تا اگر‬ ‫اشتباهی رخ داده باشد بتواند در این مراکز‬ ‫پایش و از اختالف اوزان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫سبحانی فر خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫اصلی شرکت ملی پست هوشمندسازی‬ ‫است که برای دستیابی به ان ‪ ۴‬محور را‬ ‫در نظر گرفته ایم و با سرعت ان را پیش‬ ‫خواهیم برد‪ .‬ارسال مرسوالت که در‬ ‫گذشته به صورت عادی انجام می شد و‬ ‫مردم به باجه های ما مراجعه می کردند اما‬ ‫با هوشمندسازی پست قطعا زمان ارسال‬ ‫بسته ها کاهش پیدا می کند و رضایت‬ ‫کاربران به همین واسطه بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات درباره نقش شرکت‬ ‫ملی پست در افزایش سهم اقتصادی‬ ‫دیجیتال تاکید کرد‪ :‬ما اعتقاد داریم که‬ ‫پست سکوی اقتصاد دیجیتال است و برای‬ ‫رساندن مرسوالت مردم و حفظ واسطه ها‬ ‫می توان از شبکه مویرگی پست بیشترین‬ ‫بهره را برد‪ .‬بازار الکترونیک شرکت پست‬ ‫(‪ )www.ebazaar-post.ir‬راه اندازی‬ ‫شده که کاربران می توانند از این طریق خرید‬ ‫و فروش انجام دهند‪ .‬عالوه بر این «روستا‬ ‫بازار» نیز تا پایان مهرماه راه اندازی خواهد‬ ‫شد تا محصوالت کشاورزی‪ ،‬دامداری و‬ ‫صنایع دستی از این طریق به فروش برسد‪.‬‬ ‫وی درباره محور سومی که شرکت ملی‬ ‫پست در جهت هوشمندسازی خود به‬ ‫کار خواهد گرفت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون‪ ،‬دستگاه های اجرایی موظف هستند‬ ‫خدمات خود را به صورت الکترونیکی‬ ‫ارائه بدهند که البته این روند یک بخش‬ ‫فیزیکی خواهد داشت‪ .‬بخش فیزیکی باید‬ ‫از طریق برون سپاری و دفاتر پستی انجام‬ ‫شود‪ .‬اکنون بخش هایی مانند درخواست‬ ‫گواهینامه‪ ،‬کارت پایان خدمت‪ ،‬درخواست‬ ‫گذرنامه و سند اسناد و امالک از همین‬ ‫طریق به صورت خدمات نیابتی در حال‬ ‫انجام است‪ .‬این اقدامات به کاهش فساد‬ ‫اداری و داللی کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫سبحانی فر گفت‪ :‬محور بعدی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫پستی الکترونیکی است که به طور جدی در‬ ‫دستور کار ما قرار گرفته است و به واسطه‬ ‫ان توافقنامه های خوبی را با دستگاه های‬ ‫مختلف به امضا رسانده ایم‪ .‬بر اساس‬ ‫تفاهم نامه ای که با نهاد ریاست جمهوری‬ ‫به امضا رسیده و تا اخر مهرماه اجرایی‬ ‫خواهد شد‪ ،‬مردم به جای این که به صورت‬ ‫فیزیکی مکاتبات خود را به دستگاه دولتی‬ ‫ارسال کنند‪ ،‬می توانند این مکاتبه را از طریق‬ ‫باجه های پستی به صورت الکترونیکی انجام‬ ‫دهند‪ .‬پس از ان نیز می توانند نامه را با کد‬ ‫رهگیری که دریافت کرده اند‪ ،‬پیگیری کنند‪.‬‬ ‫سبحانی فر با بیان این که تفاهم نامه ای‬ ‫با اموزش وپرورش برای اخذ تائیدیه‬ ‫مکان ثبت نام دانش اموزان از طریق پست‬ ‫نیز به امضا رسیده است‪ ،‬افزود‪ :‬با پلیس‬ ‫راهور برای نقل وانتقال اسناد وسایل‬ ‫نقلیه و موتوری که مشکالت عدیده ای‬ ‫را به واسطه دقیق نبودن ادرس ها به‬ ‫وجود می اورد در دستور کار قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬نشست هایی در سطوح مدیریتی‬ ‫انجام شده است تا بخش عمده ای از‬ ‫سو استفاده های که به این واسطه انجام‬ ‫می شود با امضای تفاهمنامه کاهش یابد‪.‬‬ ‫ت پست نیز گفت‪:‬‬ ‫وی درباره دیگر شرک ‬ ‫امضای تفاهم نامه برای کدگذاری روستاها‪،‬‬ ‫درنظر گرفتن اعتبارات الزم برای نامگذاری‬ ‫و کدگذاری در جهت بحث های تاییدیه‬ ‫مکانی از دیگر برنامه های شرکت پست‬ ‫برای هوشمندسازی است‪.‬‬ ‫جزئیات افزایش قیمت ‪ ۶‬محصول لبنی در شهریور‬ ‫در ماه گذشته شش محصول لبنی روند‬ ‫افزایشی قیمت را طی کرده و بین ‪۶۱‬‬ ‫تا بیش از ‪ ۱۰۷‬درصد گران شده اند که‬ ‫باالترینمیزانافزایشقیمتمربوطبهکره‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت لبنیات در ماه های اخیر در‬ ‫شرایطی ثبت شد که بعد از اما و اگرهای بسیار‬ ‫طی روزهای گذشته انجمن صنایع فراورده های‬ ‫لبنی گفته بود که قرار است از امروز همزمان‬ ‫با ‪ ۱۷‬مهرماه قیمت چند قلم از جمله ماست‪،‬‬ ‫پنیر و شیر تا ‪ ۱۰‬درصد کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫این وعده در حالی است که بررسی تازه ترین‬ ‫گزارش مرکز امار ایران در رابطه با وضعیت‬ ‫قیمت بیش از ‪ ۵۰‬قلم خوراکی در شهریور ماه‬ ‫نشان می دهد که محصوالت لبنی جزو اقالم با‬ ‫تورم باال بوده اند‪.‬بر اساس این گزارش هر یک‬ ‫کیلو ماست در شهریورماه به طور متوسط ‪۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان فروش رفته و حتی تا ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان هم قیمت خورده است؛ در‬ ‫حالی که در شهریور پارسال متوسط قیمت هر‬ ‫کیلوماست ‪ ۹۸۵۰‬و در مرداد امسال ‪ ۱۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬تومان بوده است؛ بنابراین ماست نسبت به‬ ‫مرداد ‪ ۱۸.۳‬و در مقایسه با شهریور پارسال ‪۷۵.۷‬‬ ‫درصد افزایش قیمت داشته است‪ .‬هر بطری یک‬ ‫لیتری شیر نیز در شهریور به طور متوسط ‪۱۳‬‬ ‫هزار تومان بوده و تا ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان هم‬ ‫فروخته شده است‪ .‬این کاال نسبت به قیمت‬ ‫‪ ۷۷۰۰‬تومانی شهریور پارسال ‪ ۶۹.۲‬درصد و در‬ ‫مقایسه با ‪۱۲‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان مرداد امسال‬ ‫‪ ۷.۴‬درصد افزایش قیمت داشته است‪ .‬اما پنیر‬ ‫دیگر کاالیی است که نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش زیادی داشته و تا ‪ ۶۸.۴‬درصد برای ان‬ ‫ثبت شده است؛ به طوری که هر نیم کیلو پنیر‬ ‫در شهریور پارسال ‪ ۱۴‬هزار تومان بوده که در‬ ‫شهریور امسال به طور متوسط ‪ ۲۳‬هزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫تومان و حداکثر ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۲۰۰‬تومانی‬ ‫قیمت دالر و یورو در صرافی های بانکی‬ ‫نرخ دالر در صرافی های بانکی امروز (شنبه‪۱۷ ،‬مهرماه) در مقایسه با روز‬ ‫کاری گذشته (چهارشنبه‪ ۱۴ ،‬مهرماه) با ‪ ۲۲۰‬تومان کاهش به قیمت ‪۲۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۴۸‬تومان داد و ستد شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬قیمت فروش یورو نیز در ساعت ‪ ۱۳‬دقیقه‬ ‫امروز در مقایسه با روز کاری گذشته با ‪ ۲۰۲‬تومان کاهش برابر ‪ ۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۸۱۵‬تومان بود‪.‬‬ ‫امروز قیمت خرید هر دالر ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۹۰۴‬تومان و نرخ خرید هر یورو نیز‬ ‫‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۸۵‬تومان بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬نرخ خرید دالر در بازار متشکل ارزی ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۱۲‬تومان و‬ ‫نرخ فروش ان ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۴۵۹‬تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫نرخ خرید یورو در این بازار ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۴۹۰‬تومان و نرخ فروش ان نیز ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۶‬تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫همچنین در سامانه نیما در معامالت روز شنبه‪ ،‬حواله یورو به قیمت ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۹‬تومان فروخته و حواله دالر به قیمت ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۳۹۲‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬قیمت دالر در خردادماه وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومانی شد و‬ ‫سپس حرکت ارامی به سوی نرخ ‪ ۲۷‬هزار تومان داشت و بعد از ان همواره‬ ‫در این محدوده نوسان داشت‪ .‬از ابتدای شهریورماه شاهد روند نزولی نرخ‬ ‫دالر و حتی ثبات ان در کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان در صرافی های بانکی بودیم‪.‬‬ ‫اواخر هفته گذشته قیمت دالر بعد از مدت ها رفت و برگشت در کانال ‪۲۷‬‬ ‫هزار تومان با ورود به محدوده قیمتی ‪ ۲۸‬هزارتومان چند روزی با این نرخ‬ ‫معامله می شد اما این شرایط دوامی نداشت و از یازدهم مهرماه قیمت ها‬ ‫کاهشی و سپس ثابت ماند‪ .‬امروز نیز نرخ دالر و یورو هر کدام ‪ ۲۰۰‬تومان‬ ‫افت قیمت داشتند‪.‬‬ ‫بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص‬ ‫ثالث از ‪ ۱۷‬مهرماه تا ‪ ۶‬ابان‬ ‫بیمه مرکزی اعالم کرد‪ :‬جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل‬ ‫نقلیه موتوری از تاریخ ‪ ۱۷‬مهرماه تا ‪ ۶‬ابان ماه سال جاری به مدت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫بخشوده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روز شنبه ایرنا از بیمه مرکزی‪ ،‬رییس مجمع عمومی صندوق تامین‬ ‫خسارت های بدنی با پیشنهاد رییس کل بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی‬ ‫جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری زمینی موافقت کرد‬ ‫جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمامی وسایل نقلیه موتوری زمینی برای‬ ‫حمایت از اقشار اسیب پذیر‪ ،‬پیشگیری از اسیب های اجتماعی به دلیل‬ ‫شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه ناشی از تحریم های ظالمانه و پاندمی‬ ‫ویروس کرونا و در راستای ترویج فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه ای‬ ‫همچنین به مناسبت حلول ماه ربیع االول و هفته وحدت از تاریخ ‪ ۱۷‬مهرماه‬ ‫تا ‪ ۶‬ابان ماه سال جاری بمدت ‪ ۲۰‬روز بخشوده می شود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است این بخشودگی شامل افرادی می شود که بیمه نامه یک‬ ‫ساله خریداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬با تصمیم شواری عالی بیمه مرکزی‪ ،‬نرخ بیمه ثالث وسایل‬ ‫نقلیه ‪ ۱۴۰۰‬با ‪ ۳۷‬درصد ( ‪ ۸.۵‬درصد تخفیف شرایط کرونا) رشد نسبت به‬ ‫سال ‪ ۹۹‬به این صورت اعالم شد که وسایل نقلیه کمتر از چهار سیلندر یک‬ ‫میلیون و ‪ ۹۳۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬پیکان‪ ،‬پراید و سپند دو میلیون و ‪۲۹۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان‪ ،‬سایر چهار سیلندرها ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۶۹۷‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫و بیش از چهار سیلندر سه میلیون و ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان باید بپردازند‪.‬‬ ‫تثبیت قیمت سکه در پی کاهش نرخ دالر‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید در بازار تهران امروز‬ ‫(شنبه‪ ۱۷ ،‬مهرماه) بدون تغییر نسبت به روز کاری گذشته (چهارشنبه‪۱۴ ،‬‬ ‫مهرماه) به ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬در ساعت ‪۱۳‬امروز ارزش هر قطعه سکه‬ ‫تمام بهار ازادی طرح جدید بدون تغییر قیمت نسبت به روز کاری گذشته به‬ ‫رقم ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۷۸۰‬هزار تومان رسید و سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم‬ ‫نیز ‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان معامله شد‪.‬‬ ‫همچنین امروز نیم سکه بهار ازادی ‪ ۶‬میلیون تومان‪ ،‬ربع سکه سه میلیون و‬ ‫‪ ۵۵۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان قیمت خورد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۵۱‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر مثقال طال نیز چهار میلیون و ‪ ۹۸۸‬هزار‬ ‫تومان شد‪.‬‬ ‫همچنین اُنس جهانی طال با حدود ‪ ۹‬دالر افزایش‪ ،‬یک هزار و ‪ ۷۵۷‬دالر و‬ ‫‪ ۹۴‬سنت قیمت خورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهم ترین عوامل موثر در رشد قیمت طال و سکه‪ ،‬باال رفتن‬ ‫نرخ دالر و انس جهانی است‪ .‬اگرچه امروز انس جهانی طال حدود ‪ ۹‬دالر‬ ‫افزایش یافت اما نرخ دالر در صرافی های بانکی کاهشی بود و در نتیجه قیمت‬ ‫سکه طرح جدید ثابت ماند و انواع دیگر سکه و طال کاهش قیت داشتند‬ ‫ملک بهترین وثیقه برای دریافت‬ ‫وام ودیعه مسکن است‬ ‫دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت‪ :‬وام ودیعه مسکن‬ ‫که در قالب مجموعه تسهیالت کرونایی ارائه می شود به لحاظ بودجه ای‬ ‫دارای محدودیت است‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬محمدرضا جمشیدی درباره وضعیت‬ ‫پرداخت وام ودیعه مسکن گفت‪ :‬وام ودیعه مسکن که در قالب مجموعه‬ ‫تسهیالت کرونایی ارائه می شود به لحاظ بودجه ای دارای محدودیت است‪.‬‬ ‫وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چرا برای وام ودیعه مسکن‪ ،‬بانک های خصوصی سخت گیری می کنند؟ گفت‪:‬‬ ‫در تمامی دستور العمل های اهدای تسهیالت‪ ،‬بانک ها موظفند وثیقه ای را‬ ‫تعیین کنند که مطمئن به بازگشت ان هستند‪.‬‬ ‫دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در بخش دیگر صحبت‬ ‫هایش ملک را بهترین وثیقه برای دریافت وام دیعه مسکن خواند و افزود‪:‬‬ ‫چنین اتفاقی به شرط رعایت مسائل قانونی اگر به وقوع پیوندد می تواند‬ ‫رابطه سه جانبه ای را میان بانک و مالک و مستاجر پدید اورد‪ .‬دبیر کانون‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان کرد‪ :‬در وام ودیعه مسکن‬ ‫دولت فقط در تعیین درصد ذخیره قانونی تاثیر گذار است و می تواند‬ ‫درصدی از این ذخیره قانونی را کاهش دهد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫بانک ‪،‬بیمه و بورس‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫تبدیل بانک ورشکسته به بانکی سودده حاصل زحمات مجموعه پست بانک است‬ ‫وزیر ارتباطات با حضور در ساختمان مرکزی پست بانک ایران‪ ،‬ضمن دیدار و گفت و گو با مدیر عامل‪ ،‬اعضای هیات‬ ‫مدیره و مدیران این بانک‪ ،‬از ‪ ۸۸‬باجه خدمات بانکی روستایی به صورت همزمان رونمایی کردبه گزارش ایبِنا به نقل از‬ ‫اداره کل روابط عمومی‪ ،‬دکتر زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با اشاره به اینکه گزارش عملکرد پست بانک‬ ‫ایران نشان از موفقیتی بزرگ طی سه سال گذشته دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تبدیل یک بانک ورشکسته به بانکی سودده حاصل‬ ‫زحمات همه مدیران و کارکنان بانک است و باید دو نقش مهم پست بانک ایران در تسهیل گری و تامین مالی حوزه‬ ‫خبر‬ ‫اجرای کامل برنامه واگذاری‬ ‫امالک مازاد بانک کشاورزی‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی گفت‪ :‬برنامه واگذاری امالک مازاد سال های‬ ‫گذشته به طور کامل اجرایی شده و امیدوار هستیم در سال جاری هم‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد برنامه به خوبی اجرا شود‪.‬روح اهلل خدارحمی‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ایبِنا درباره مدیریت اموال مازاد گفت‪:‬‬ ‫بر اساس سیاست های دولت در سال های اخیر تالش کردیم تا دارایی های‬ ‫مازاد و امالک تملیکی با سرعت بیشتری واگذار شود و تا حدودی هم در‬ ‫این زمینه توفیقاتی به دست امد‪ ،‬اما شرایط خاص اقتصادی که در ان به‬ ‫سر می بریم‪ ،‬قدری ان را دشوار ساخته است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با این حال‬ ‫تالش می کنیم دارایی های مورد توجه که منجمد و کم بازده بانک به‬ ‫حساب می اید‪ ،‬نقد شود و به چرخه پرداخت تسهیالت برگردد‪ .‬در این‬ ‫زمینه برنامه سال های گذشته به طور کامل اجرایی شده‪ ،‬امسال هم به‬ ‫یاری خدا بسیار امیدوار هستیم تا ‪ ۱۰۰‬درصد برنامه به خوبی اجرا شود‪.‬‬ ‫اطالعیه بانک سرمایه در خصوص بروزرسانی‬ ‫نسخه ‪ IOS‬تک بانک‬ ‫بانک سرمایه در اطالعیه ای از به روزرسانی نسخه ‪ IOS‬تک بانک (موبایل‬ ‫بانک) خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬بانک سرمایه در اطالعیه ای به شرح زیر از به روزرسانی‬ ‫نسخه ‪ IOS‬تک بانک (موبایل بانک) خبر داد‪:‬‬ ‫به اطالع کلیه مشتریان ارجمند می رساند‪ ،‬با عنایت به انتشار نسخه جدید‬ ‫سیستم عامل ‪( IOS‬ورژن ‪ )۱۵‬برای دستگاه های موبایل ایفون‪ ،‬نسخه‬ ‫جدید تک بانک (موبایل بانک سرمایه) منطبق با سیستم عامل جدید‬ ‫دستگاه های موبایل ایفون‪ ،‬در سایت بانک در صفحه دانلود موبایل بانک‬ ‫قرار داده شده و بروزرسانی گردیده است‪.‬‬ ‫مشتریان ارجمند می توانند جهت استفاده از نسخه جدید تک بانک‬ ‫سرمایه‪ ،‬ضمن پاک نمودن نسخه قبلی از گوشی های همراه خود‪ ،‬با مراجعه‬ ‫به وب سایت بانک سرمایه به ادرس ‪ www.Sbank.ir‬نسبت به دانلود‬ ‫و نصب نسخه جدید تک بانک اقدام نمایند‪.‬‬ ‫گفتنی است کارشناسان بانک سرمایه در مرکز صدای سرمایه به شماره‬ ‫‪ ۰۲۱-۴۳۷۳‬در تمامی ساعات شبانه روز و کلیه روزهای هفته اماده‬ ‫پاسخگوی به مشتریان ارجمند در این زمینه هستند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی صادرات کاال از بندرانزلی‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن گفت‪ :‬طی شش ماهه امسال‬ ‫صادرات کاال از انزلی ‪ ۲۰۰‬هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی را داشتیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن‪ ،‬دکتر حمیدرضا ابایی در گفت وگویی با بیان اینکه در‬ ‫شش ماهه سالجاری با رشد ‪ ۱۳‬درصدی در عملکرد ادارهکل‬ ‫بنادر و دریانوردی استان گیالن مواجه بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۷‬در حدود ‪ ۷۹۰‬هزار تن تخلیه و بارگیری داشتیم که در‬ ‫شش ماهه سالجاری عملکرد این اداره  کل نزدیک به ‪ ۸۳۰‬هزار‬ ‫تن بوده و بیانگر ان است که توانسته ایم تا حد قابل توجهی موانع‬ ‫و مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در شش ماهه دوم سال ورود غالت افزایش پیدا می کند‬ ‫و قطعا بارندگی استان گیالن و مخصوصا انزلی در زمینه تخلیه و‬ ‫بارگیری تاثیرگذار است‪ ،‬طی دو ماه اینده از تسمه نقاله ثابت و‬ ‫متحرک از ابتدای اسکله های جدید به سمت سیلوهای غالت در‬ ‫محوطه بندر‪ ،‬بهره برداری خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این روش با استفاده از سیستم مکنده تخلیه‬ ‫غالت را به سیستمهای انتقال(کانوایرها) و از انجا به سیلوها‬ ‫انجام می دهیم تا غالت کمتر در معرض رطوبت باشند و در این‬ ‫زمینه هماهنگی الزم با شرکتهای کشتیرانی از جمله کشتیرانی‬ ‫دریای خزر جهت ورود مکنده به داخل انبار کشتی داشته ایم‬ ‫تا کشتی های خود را به سیستم و دریچه مورد نیاز داخل انبار‬ ‫کشتی‪ ،‬مجهز کنند‪.‬‬ ‫ابایی با اشاره به عملکرد خوب بندرکاسپین در کنار بندرانزلی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به سیاست های کالن دولت در زمینه‬ ‫واردات‪ ،‬بهروز کردن تجهیزات را در دستور کار داشتیم و شرایط‬ ‫بندر را بهینه کرده و به ویژه برای ورود غالت تجهیزات مکنده‬ ‫را اماده کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه از ‪ ۸۳۰‬هزار تن تخلیه بار تقریبا ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تن غالت بوده است‪ ،‬افزود‪ :‬حدود ‪ ۳۵‬هزار کامیون این میزان‬ ‫بار داخل بندر را جابجا کردند که از این تعداد نزدیک ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫دستگاه فقط برای غالت فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به اینکه برای‬ ‫تسهیل در حمل و نقل دریایی‪ ،‬لجستیک و ایجاد یکپارچگی و‬ ‫همبستگی با سایر بخش های حمل و نقل بسیار مهم است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬همکاران ما در حمل و نقل دریایی در شرایط کرونایی به‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعته در کشتی و بندر فعالیت دارند و رانندگان‬ ‫کامیون ها و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بسیار با ما‬ ‫همراه هستند و با همراهی و هماهنگی خوبی که انجام دادند‬ ‫خروج کاال از بندر نسبت به سالهای قبل افزایش چشمگیری‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ابایی‪ ،‬با بیان اینکه در سال های قبل یکی از مشکالت‪ ،‬ماندگاری‬ ‫بیش از حد کاال در محدوده بندر بود‪ ،‬گفت‪ :‬با اقدامات صورت‬ ‫گرفته موجودی کاالهای اساسی در بندر به حدود ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫کاهش داشته‪ ،‬یعنی هر کاالیی که وارد بندر شده سریعا به دست‬ ‫مصرف کننده رسیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه توانستیم در شش ماهه سال جاری‬ ‫حدود ‪ ۲۲۵‬هزار تن گندم تخلیه کنیم‪ ،‬متذکر شد‪ :‬با اقدامات‬ ‫صورت گرفته بیشترین گندم را در کل بنادر ایرانی دریای خزر‬ ‫از بندرانزلی وارد کردیم و با هماهنگی گمرک‪ ،‬سازمان غله‬ ‫همچنین سیلوداران در سطح استان و استان های همجوار تمام‬ ‫این گندم به صورت حمل یکسره مستقیما حمل و از بندر خارج‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی گیالن با اشاره به رکورد ‪ ۱۸‬ساعته‬ ‫در تخلیه بار کشتی شش هزار تنی غالت‪ ،‬گفت‪ :‬این در شرایطی‬ ‫است که انزلی با توجه به موقعیت جغرافیایی دارای بارندگی‬ ‫زیادی است‪ .‬همچنین با توجه به گردشگرپذیر بودن شهرستان‬ ‫تو‬ ‫و محدودیت تردد در جاده ها این میزان رکورد خوبی اس ‬ ‫رشد واردات گندم از این بندر نسبت به سال گذشته ‪ ۲۵۰‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ابایی‪ ،‬با تاکید بر اینکه صادرات کاال یکی از محورهای مهم‬ ‫فعالیت بنادر و دریانوردی استان گیالن در بندرانزلی است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طی شش ماهه امسال صادرات کاال از انزلی ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تن بوده و نسبت به سال گذشته افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی را‬ ‫‪ ICT‬به معنی عام که پشتوانه این صنعت است و امیدوارم با روند رو به رشدی که در بانک شاهد هستیم در اینده‬ ‫پست بانک ایران تبدیل به پشتیبان اصلی این صنعت در تامین مالی باشد که با این روند‪ ،‬دور از انتظار نیست‪.‬زارع‬ ‫پور در ادامه افزود‪ :‬نقش دوم فعالیت و ارائه خدمات مالی و بانکی در مناطق محروم و روستایی است که در نگاه اول‬ ‫با اینکه اقتصادی نیست ولی توفیق و کار بزرگی است که پست بانک ایران ان را بر عهده دارد و امیدوارم پست بانک‬ ‫ایران توفیق ارائه خدمات و تحت پوشش قرار دادن مناطق بیشتری را برای تحقق عدالت اجتماعی داشته باشد‪.‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه در بخش دوم نقش بزرگی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به معنای عام ان قائل هستم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ابزارهای مهم و اثرگذاری در روستاها دارد که اگر همگرایی و تجمع در انها‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬می تواند موجب توسعه اقتصاد روستا و ابادانی شود‪.‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از این ابزارها را‬ ‫پست بانک ایران دانست و گفت‪ :‬بیش از پنج هزار باجه بانکی روستایی که در اقصا نقاط کشور حضور دارند یکی از‬ ‫این ابزارها است و با رشد این باجه های بانکی‪ ،‬توسعه روستایی رشد بیشتری پیدا می کند‪.‬‬ ‫جدول سهم ‪ ۳۲‬بانک و موسسه از تراکنش ها در پایان تابستان‬ ‫بانک های ملت‪ ،‬ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬سپه‪،‬‬ ‫پارسیان‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجارت‪ ،‬سامان‬ ‫و رسالت بیشترین سهم را از تعداد‬ ‫تراکنش های شبکه پرداخت در‬ ‫شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬سهم بازار هر یک از بانک‬ ‫های پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش‬ ‫های شبکه پرداخت‪ ،‬از جمله شاخص‬ ‫هایی است که گستره فعالیت هر یک از‬ ‫بانکها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‬ ‫های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک را‬ ‫نشان می دهد‪.‬بر این اساس بررسی این‬ ‫شاخص مهم در اخرین ماه تابستان سال‬ ‫جاری حاکی از ان است که بانک ملت با‬ ‫سهم ‪ ۲۰.۲۲‬درصدی از تعداد تراکنش ها و‬ ‫سهم ‪ ۱۹.۳۵‬درصدی از مبلغ تراکنش ها‪،‬‬ ‫همچنان با اختالف زیاد‪ ،‬باالترین سهم‬ ‫از پذیرش تراکنش های بازار را به خود‬ ‫اختصاص داده و در جایگاه نخست در‬ ‫بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته‬ ‫است‪.‬پس از بانک ملت به ترتیب بانک های‬ ‫ملی‪ ،‬صادرات‪ ،‬سپه‪ ،‬پارسیان‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫تجارت‪ ،‬سامان و رسالت بیشترین سهم‬ ‫داشتیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با برنامه ریزی های صورت گرفته زمان ماندگاری‬ ‫و سرویس دهی به کشتی ها را کاهش دادیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تا پیش‬ ‫از این زمان حضور کشتی ها در بندر سه روز بود و اکنون این‬ ‫مدت به ‪ ۲.۳‬روز رسیده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬درخصوص بارگیری کاالهای‬ ‫صادراتی ‪ ۲۳‬دستگاه لیفتراک و ‪ ۱۰‬جرثقیل داریم که می توانند‬ ‫عملیات پشت خط ما را انجام بدهند و با توجه به بازنشسته شدن‬ ‫تعدادی از همکاران‪ ،‬استفاده از نیروهای مجرب و اپراتورهای‬ ‫کاربلد را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزشی در شهرستانهای استان‬ ‫گیالن‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیز داری‬ ‫استان گیالن‪ ،‬مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان گیالن‬ ‫از برگزاری کارگاه های اموزشی اصول حفاظتی و نحوه قرقبانی‬ ‫در بلوکهای حفاظتی برای مامورین حفاظت استان خبر داد‪.‬‬ ‫میر حامد اختری گفت‪ :‬هدف از برگزاری دوره های اموزشی‪،‬‬ ‫افزایش اگاهی تعداد ‪ ۴۰۴‬نفر نیروی شرکتی و ‪ ۱۵۳‬نفر نیروی‬ ‫سازمانی شاغل در واحدهای منابع طبیعی و یگانهای حفاظت‬ ‫شهرستانهای استان گیالن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این کارگاه ها‪ ،‬اصول حفاظتی در دو بخش‬ ‫پیشگیری و کشف‪ ،‬شناسایی تخلفات در چهار محور قطع و‬ ‫قاچاق چوب‪ ،‬تصرف اراضی ملی و دولتی و ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬دامداری غیرمجاز و اتش سوزی جنگلها و مراتع تشریح‬ ‫گردید‪ ،‬تا نیروهای حفاظتی با اصول حفاظتی اشنا و به وظایف‬ ‫محوله به درستی عمل نمایند‪.‬‬ ‫ایشان یاداور شد‪ :‬بر اساس نقشه ساماندهی حفاظت منابع طبیعی‬ ‫استان‪ ،‬بلوکهای حفاظتی برای قرقبانان تشریح و موقعیت هر‬ ‫قرقبان در بلوک حفاظتی مشخص گردید‪.‬‬ ‫دکتر اختری به مامورین حفاظت و قرقبانان تاکید کرد تا با‬ ‫جدیت تمام در انجام وظایف محوله و برخورد با متخلفین اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شهردار منتخب رشت با سرپرست و معاون مالی و‬ ‫اقتصادی شهرداری رشت پیرامون مسائل مالی‪ ،‬عمرانی و‬ ‫شهری دیدار و گفتگو کرد‬ ‫شهردار منتخب رشت با سرپرست و معاون مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری رشت پیرامون مسائل مالی‪ ،‬عمرانی و شهری دیدار‬ ‫و گفتگو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری رشت ‪ -‬ظهر امروز دوشنبه ‪ ۱۲‬مهر ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سید امیر حسین علوی شهردار منتخب رشت طی دیدار با‬ ‫علی بهارمست سرپرست و ناصر عطایی معاون مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری رشت شفاف سازی‪ ،‬انضباط مالی‪ ،‬صیانت از اموال و‬ ‫دارایی ها‪ ،‬امکانات و منابع موجود را بسیار ضروری برشمرد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شهرداری رشت می بایست با سرلوحه قرار دادن‬ ‫رهنمودهای مقام معظم رهبری نسبت به صرفه جویی و مدیریت‬ ‫هزینه ها در معاونتها‪ ،‬مناطق‪ ،‬سازمانها و واحدهای تابعه برنامه‬ ‫ریزی و اقدام نماید‪.‬‬ ‫ت بخشی به اجرای‬ ‫سید امیر حسین علوی با تاکید بر لزوم سرع ‬ ‫پروژه های عمرانی شهر‪ ،‬اذعان نمود‪ :‬حرکت به سمت توسعه‬ ‫شهری با اجرای پروژه های محله محور باالخص در مناطق کم‬ ‫برخوردار با تراکم جمعیتی باال در اولویت برنامه های مدیریت‬ ‫شهری رشت قرار دارد‪.‬‬ ‫شهردار منتخب رشت تکمیل پروژه های نیمه تمام شهرداری‬ ‫را ضروری خواند و افزود‪ :‬مدیریت شهری برای تحقق این مهم با‬ ‫رویکرد و نگاه جدید و با اتخاذ راهکارهای الزم جهت رفع چالش‬ ‫های پیش رو توسعه شهری در تامین درامد و منابع اعتباری‬ ‫پایدار شهری و تقویت فرصتها‪ ،‬برنامه ریزی و تالش خواهد نمود‪.‬‬ ‫علوی جمع اوری و هدایت ابهای سطحی در جهت رفع ابگرفتگی‬ ‫در زمان بارندگی که موجب کندی تردد شهروندان و خودروها و‬ ‫یا مسدود شدن مسیرها می شود را از مهمترین اولویتها برشمرد و‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬این امر باید از سوی مدیریت شهری مورد توجه‬ ‫قرار گیرد زیرا اخالل در تردد و عبور و مرور موجب مختل شدن‬ ‫در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد‪.‬‬ ‫را از تعداد تراکنش ها و بانک های ملی‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬تجارت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬سپه‪ ،‬سامان‪،‬‬ ‫رفاه و اینده بیشترین سهم را از مبلغ‬ ‫تراکنش های شبکه پرداخت داشته اند‪.‬‬ ‫از یک طرف همان طور که در جدول زیر‬ ‫مشاهده می کنید بررسی سهم تعدادی‬ ‫بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های‬ ‫هر یک از ابزارهای پذیرش در شهریورماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نشان می دهد که‪:‬‬ ‫باالترین سهم تعدادی از تراکنش های‬ ‫ابزار کارتخوان فروشگاهی به ترتیب به‬ ‫بانک های ملت (‪ ۱۹.۷۷‬درصد)‪ ،‬ملی‬ ‫(‪ ۱۵.۰۹‬درصد)‪ ،‬سپه (‪ ۱۰.۷۷‬درصد) و‬ ‫صادرات (‪ ۸.۲۴‬درصد) تعلق دارد‪.‬‬ ‫باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار‬ ‫پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان‬ ‫(‪ ۳۰.۸۲‬درصد)‪ ،‬ملی (‪ ۱۷.۵۷‬درصد)‪،‬‬ ‫ملت (‪ ۱۵.۳۷‬درصد) و سامان (‪۶.۹۳‬‬ ‫درصد) اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫باالترین سهم تعدادی از تراکنش های‬ ‫ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت (‬ ‫‪ ۴۱.۹۳‬درصد)‪ ،‬اینده (‪ ۲۷.۲۸‬درصد)‪،‬‬ ‫اقتصاد نوین (‪ ۱۴.۶۱‬درصد) و ملی (‪۸.۴۱‬‬ ‫درصد) تعلق دارد‪.‬همچنین در طرف دیگر‬ ‫بررسی سهم مبلغی بانک های پذیرنده از‬ ‫کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای‬ ‫پذیرش در شهریورماه ‪ ۱۴۰۰‬حاکی از ان‬ ‫است که‪:‬‬ ‫باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار‬ ‫کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت‬ ‫(‪ ۱۹.۵۳‬درصد)‪ ،‬ملی (‪ ۱۴.۱۵‬درصد)‪،‬‬ ‫صادرات (‪ ۱۱.۷۶‬درصد) و سپه (‪۹.۵۱‬‬ ‫درصد) تعلق دارد‪.‬باالترین سهم مبلغی‬ ‫از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به‬ ‫بانک های ملت (‪ ۱۷.۹۲‬درصد)‪ ،‬اینده‬ ‫(‪ ۱۶.۱۹‬درصد)‪ ،‬سامان (‪ ۱۲.۲۲‬درصد)‬ ‫و صادرات (‪ ۶.۰۸‬درصد) اختصاص یافته‬ ‫است‪.‬باالترین سهم مبلغی از تراکنش های‬ ‫ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک های ملت‬ ‫(‪ ۴۴.۹۱‬درصد)‪ ،‬اینده (‪ ۲۵.۵۷‬درصد)‪،‬‬ ‫اقتصاد نوین (‪ ۱۳.۲۲‬درصد) و ملی (‪۵.۳۹‬‬ ‫درصد) تعلق گرفته و این بانک ها به ترتیب‬ ‫در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند‪.‬‬ ‫اخبار ادارات استان گیالن‬ ‫شهردار منتخب رشت واگذاری امالک شهرداری به اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی را ممنوع عنوان نمود و گفت‪ :‬تا زمان تعیین‬ ‫تکلیف امالک شهرداری‪ ،‬از هرگونه واگذاری امالک به اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی خودداری شود و نسبت به شناسایی امالک‬ ‫شهرداری و نوع کاربری انها اقدامات الزم به عمل اید‪.‬‬ ‫سید امیر حسین علوی تعیین تکلیف وضعیت دیون معوق و‬ ‫ساماندهی بیمه پردازی جاری کارکنان شهرداری رشت را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و افزود‪ :‬با توجه به الزام شهرداری به پرداخت حق‬ ‫بیمه کارکنان به جهت برخورداری از مزایای بیمه ای‪ ،‬تاخیر در‬ ‫پرداخت حق بیمه پذیرفتنی نیست و الزم است با برنامه ریزی و‬ ‫اهتمام الزم جهت پرداخت دیون معوق‪ ،‬نیازهای کارکنان در این‬ ‫زمینه به جد رفع گردد‪.‬‬ ‫شهردار منتخب در پایان با بیان اینکه مدیران شهرداری رشت‬ ‫می بایست رویکرد درامدزایی و کاهش هزینه ها را در راس امور‬ ‫قرار دهند‪ ،‬از مدیران مناطق و روسای سازمان ها خواست برنامه‬ ‫های اجرایی خود را با اولویت پروژه های عمرانی‪ ،‬هدف گذاری‬ ‫و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬علی بهارمست در این جلسه به ارائه گزارشی از‬ ‫اقدامات صورت گرفته در دوره سرپرستی شان و روند پیشرفت‬ ‫پروژه ها پرداخت‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان رشت با همکاران اداره گاز‬ ‫خشکبیجار دیدار کرد‬ ‫در هفته جاری جبار کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستان رشت‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با حضور در اداره گاز خشکبیجار با‬ ‫رئیس و پرسنل این اداره دیدار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن‪ ،‬در این دیدار اقای کوچکی‬ ‫نژاد ضمن تقدیر و تشکر از مجموعه مدیریت وکارکنان اداره گاز‬ ‫بجهت ارائه خدمات شایسته به مردم‪ ،‬درخواست نمود تا روند‬ ‫خدمت رسانی همانند گذشته با سرعت و کیفیت ادامه یابد‪.‬‬ ‫همچنین در این دیدار سعید محمدی رئیس اداره گاز خشکبیجار‬ ‫گزارشی از خدمات رسانی به مردم این شهر ارائه نمود‪.‬‬ ‫ارائه بیش از ‪ 4‬میلیون خدمت از سوی‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫در نیمه نخست سال جاری‪ ،‬شرکت گاز استان گیالن بیش از ‪4‬‬ ‫میلیون خدمت مرتبط با گاز به مصرف کنندگان گاز طبیعی در‬ ‫استان ارائه کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ‪ -‬حسین اکبر مدیرعامل‬ ‫شرکت گاز استان گیالن درخصوص خدمات ارائه شده به مردم‬ ‫و مشترکین گاز طبیعی گفت‪ :‬در شش ماه ابتدایی سال جاری‬ ‫بالغ بر ‪ 4‬میلیون و‪ 350‬هزار خدمت مرتبط با گاز به صورت‬ ‫غیرحضوری ارائه شده است‪.‬‬ ‫وی با اعالم این خبر اظهار داشت‪ :‬بیشترین خدمت ارائه شده در‬ ‫نیمه اول سال ‪ 1400‬از طریق نرم افزار موبایلی (اپلیکیشن) گاز‬ ‫با حدود ‪ 2‬میلیون و ‪ 50‬هزار خدمت بوده است‪.‬‬ ‫حسین اکبر با ابراز خرسندی از استقبال مشترکین گاز طبیعی از‬ ‫اپلیکیشن خدمات الکترونیک گاز گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از این‬ ‫قابلیت به همراه سایر درگاه های مجازی سبب صرفه جویی قابل‬ ‫مالحظه ای در زمان و هزینه برای مشترکین محترم شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن همچنین از ارائه بالغ بر یک‬ ‫میلیون و ‪ 660‬هزار خدمت از طریق دفاتر پیشخوان دولت‪533 ،‬‬ ‫هزار خدمت توسط سایت شرکت گاز استان گیالن و بیش از‬ ‫‪ 104‬هزار خدمت از راه تلفن گویای ‪ 3414‬خبر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫شرکت با هدف کاهش مراجعات مردم به ادارات‪ ،‬صرفه جویی در‬ ‫وقت و هزینه ها و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا‪ ،‬هم اکنون‬ ‫کلیه خدمات خود را عالوه بر دفاتر پیشخوان‪ ،‬از طریق سایت‪،‬‬ ‫نرم افزار موبایلی و شماره تلفن گویای ‪ 3414‬ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی درخصوص نوع خدمات ارائه شده به مردم گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫خدمات ارائه شده مربوط به نمایش قبض با بیش از یک میلیون‬ ‫و ‪ 466‬هزار مورد می باشد و پس از ان پرداخت بدهی با حدود‬ ‫‪ 906‬هزار مورد قرار دارد‪.‬‬ ‫مهندس اکبر در خاتمه گفت‪ :‬ارائه خدمات بهینه و به موقع‬ ‫به مشترکین هدف اصلی این شرکت می باشد و شرکت گاز‬ ‫استان گیالن درجهت تحقق این مهم‪ ،‬نسبت به برگزاری جلسات‬ ‫توجیهی بصورت منظم برای روسای ادارات گاز شهرستان ها و‬ ‫همچنین رابطین میز خدمت اقدام می کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫امادگی برای بحران های جوی احتمالی اتی‬ ‫بارش های برف در سال های گذشته که متاثر از تغییر شرایط‬ ‫اب و هوایی بوده می تواند امسال هم تکرار شود و لزوم امادگی‬ ‫برای مقابله با ان حتمی و ضروری است‪.‬‬ ‫«بهمن داراب زاده» مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫گفت‪ :‬تجارب سال های گذشته نشان داده است که بارش های‬ ‫شدید جوی و مخصوصا برف می تواند باعث اسیب به خطوط‬ ‫و پست های برق شود و برق رسانی به مشترکان را با اختالل‬ ‫همراه کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بارش های برف در طی سال های ‪، 95 ، 86 ، 83‬‬ ‫‪ 96‬و ‪ 98‬با توجه به نوع و مدت زمان بارش‪ ،‬نشان داده که این‬ ‫بارش ها بی ارتباط با تغییر شرایط اب و هوایی نبوده و بیانگر‬ ‫این است که این پدیده جوی هر چند سال یک بار و گاها زودتر‬ ‫تکرارپذیری دارد و باید برای بارش های احتمالی از امادگی الزم‬ ‫برخوردار باشیم‪.‬‬ ‫داراب زاده گفت‪ :‬شرکت برق منطقه ای گیالن برخوردار از ‪72‬‬ ‫پست برق و ‪ 2861‬کیلومتر خط می باشد که در بارش های‬ ‫احتمالی می توانند اسیب پذیر باشند و باید از هم اکنون برای‬ ‫بارش های اتی برنامه ریزی کرد و با مقاوم سازی و سایر تمهیدات‬ ‫تاب اوری ان ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار گرفتن پست ها و خطوط در مناطق کوهستانی و‬ ‫جاه های صعب العبور و حتی مناطق جنگلی و شالیزارها که فاقد‬ ‫جاده دسترسی می باشند مشکل را دو چندان می کند و بطور‬ ‫حتم اگر عالج واقعه را قبل از وقوع ان نکرد با چالش های جدی‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با‬ ‫اشاره به تجارب ارزنده شرکت در سال های گذشته در رویارویی‬ ‫با پدیده های سخت جوی‪ ،‬گفت‪ :‬احصا ماشین االت‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و منابع انسانی و شناسایی شرکت های پیمانکاری که پتانسیل‬ ‫و توانایی مدیریت با پدیده های سخت جوی را دارند باید از هم‬ ‫اکنون در دستور کار قرار گیرند تا در بحران ها جا نمانده و با‬ ‫امادگی کامل اقدام نمایند‪.‬‬ ‫امادگی بنادر استان گیالن جهت پذیرش کشتی های‬ ‫رو‪-‬رو و کانتینرهای یخچالی با تخفیفات ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن از امادگی بنادر استان گیالن جهت پذیرش کشتی های‬ ‫رو‪-‬رو و کانتینرهای یخچالی با تخفیفات ‪ ۸۰‬درصدی خبرداد‪.‬‬ ‫محمد محسن سلیمی پور در گفت و گو با روابط عمومی اداره‬ ‫کل بنادرو دریانوردی استان گیالن با اشاره به ارائه تسهیالت‬ ‫ویژه به خطوط کشتیرانی و سایر ذینفعان در راستای توسعه‬ ‫حمل و نقل ترکیبی و چند وجهی و حمایت و تشویق حمل‬ ‫کاالهای صادراتی و ترانزیتی با کامیون به کشتی های رو‪-‬رو در‬ ‫بنادر گیالن اظهار داشت‪ :‬اولویت پهلودهی کشتی های رو‪ -‬رو‬ ‫بدون انتظار نوبت به اسکله ها‪ ،‬تخفیف ‪ ۸۰‬درصدی حقوق و‬ ‫عوارض بندری بر کشتی های رو‪-‬رو‪ ،‬تخفیف ‪ ۶۰‬درصدی هزینه‬ ‫باربری و معافیت انبارداری کامیونهای مذکور از جمله حمایت ها‬ ‫و مشوق های اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان ظرفیت کشتی های رو‪-‬رو‬ ‫حداکثر ‪ ۳۵‬دستگاه تریلی و یا ‪ ۸۰‬دستگاه سواری در هر سفر‬ ‫می باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مدت سفر این کشتی از مجتمع بندری‬ ‫انزلی به مقاصد بنادر کوریک و اکتائو قزاقستان به مدت ‪۴۸‬‬ ‫ساعت و به بنادر استاراخان در روسیه و باکو در اذربایجان به‬ ‫ترتیب به مدت ‪ ۴‬روز و ‪ ۲۰‬ساعت می باشد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل با اشاره به اینکه از مهر ماه‬ ‫سال گذشته تاکنون ‪ ۱۲‬سفر دریایی توسط کشتی های رو‪-‬رو‬ ‫حضور مدیر عامل بانک کشـاورزی درجمع‬ ‫کشـاورزان ونخل داران استان بوشهر‬ ‫مدیـر عامـل بانـک کشـاورزی بـه همـراه دکتر سـاداتی نـژاد وزیـر جهاد‬ ‫کشـاورزی در حمـع کشـاورزان و نخـل داران اسـتان بوشـهر حضـور‬ ‫یا فت ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایبِنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی بانـک کشـاورزی‪ ،‬روح الـه‬ ‫خدارحمـی مدیـر عامـل بانـک کشـاورزی بـه همـراه دکتـر سـاداتی‬ ‫نـژاد وزیـر جهـاد کشـاورزی عصـر جمعـه ‪ ۱۶‬مهـر بـا حضـور در جمـع‬ ‫کشـاورزان و نخـل داران اسـتان بوشـهر‪ ،‬بـه درخواسـت ها و مشـکالت‬ ‫کشـاورزان پاسـخ دادنـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس این گـزارش‪ ،‬مدیر عامـل بانک کشـاورزی که شـامگاه پانزدهم‬ ‫مهرمـاه ‪،‬همزمـان بـا سـفر رییـس جمهـور و هیـات همـراه بـه منظـور‬ ‫بازدیـد از پـروژه هـا و پتانسـیل بخـش کشـاورزی و بررسـی مشـکالت‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬بـه اسـتان بوشـهر سـفر کـرده بـود‪ ،‬در جمـع کشـاورزان‬ ‫و نخـل داران شـهر سـعداباد و ابپخـش شهرسـتان دشتسـتان اسـتان‬ ‫بوشـهر حضـور یافـت و بـه مسـائل و مشـکالت کشـاورزان ایـن منطقـه‬ ‫پاسـخ داد‪.‬‬ ‫پیـام تبریک بانک مهر ایران‬ ‫به مناسـبت هفته ناجا‬ ‫مدیرعامـل و اعضـای هیـات مدیـره بانـک مهـر ایـران‪ ،‬در پیامـی فـرا‬ ‫رسـیدن هفتـه ناجـا را تبریـک گفتنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایبِنـا بـه نقـل از روابـط عمومـی بانـک قرض الحسـنه مهـر‬ ‫ایـران در ایـن پیـام امـده اسـت‪:‬‬ ‫«امنیـت یکـی از اساسـی ترین نیازهـای بشـری اسـت‪ .‬ایـن نیـاز به ویـژه‬ ‫هنگامـی کـه قـرار اسـت فعالیتـی در حـوزه اقتصـاد صـورت گیـرد‪ ،‬بیش‬ ‫از پیـش اهمیـت می یابـد‪ .‬امـروزه شـعب بانک هـای مختلـف کشـور از‬ ‫جملـه ‪ ۵۳۰‬شـعبه بانـک مهـر ایـران با اسـودگی خاطـر در حـال فعالیت‬ ‫و ارائـه خدمـت بـه هموطنـان هسـتند کـه ایـن مهـم زیـر سـایه امنیتی‬ ‫ممکـن شـده کـه نتیجـه همـت دلیرمـردان نیـروی انتظامـی اسـت‪.‬‬ ‫بـه بهانـه فـرا رسـیدن هفته نیـروی انتظامـی‪ ،‬ضمـن ارج نهادن بـه همه‬ ‫جان فشـانی های نیروهـای زحمت کـش پلیـس‪ ،‬مراتـب قدردانـی خـود‬ ‫را از تالش هـای بی دریـغ ایـن عزیـزان اعلام کـرده و بـه نمایندگـی از‬ ‫خانـواده بـزرگ بانـک مهر ایران‪ ،‬دسـتان شـما را بـه گرمی می فشـاریم‪».‬‬ ‫صورت پذیرفته‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این مدت ‪ ۶‬مرتبه کشتی مذکور‬ ‫حامل ‪ ۵۷۰‬نگله تجهیزات و کامیون از مبدا کشور روسیه وارد‬ ‫و در بندر انزلی تخلیه گردیده و ‪ ۶‬مرتبه به مقصد بندر کوریک‬ ‫کشور قزاقستان با تعداد ‪ ۱۴۳‬دستگاه تریلی حامل ماشین االت‬ ‫کشاورزی‪ ،‬مواد معدنی و ‪ ...‬بارگیری و بندر انزلی را ترک نموده‬ ‫است ‪.‬‬ ‫سلیمی پور با بیان اینکه کرایه حمل یک دستگاه تریلی با‬ ‫راننده هزار و ‪ ۲۵۰‬دالر بوده که این مبلغ در صورت افزایش‬ ‫کامیون ها و یا چارتر نمودن کشتی قابل تعدیل است‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫زمان حرکت کشتی در حال حاضر با هماهنگی و برنامه ریزی‬ ‫نمایندگی خط کشتیرانی مواج دریا مشخص و یا در صورت‬ ‫چارتر نمودن و یا ورود شرکت های فورواردری در حمل تعداد‬ ‫کامیون مورد نظر نسبت به ایجاد خطوط منظم الینری با برنامه‬ ‫ریزی مورد نظر ذینفعان اقدام خواهد گردید‪.‬‬ ‫سلیمی پور با اشاره به صادرات مرکبات و محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن با توجه به‬ ‫تامین زیر ساخت های الزم در جهت تخلیه و بارگیری و نگهداری‬ ‫کانتینرهای یخچالی‪ ،‬امادگی کامل در جهت پذیرش کانتینرهای‬ ‫یخچالی به مقصد کشورهای حاشیه دریای خزر را دارا می باشد‬ ‫و در این خصوص نیز عالوه بر اولویت پهلوگیری کشتی های‬ ‫کانتینری بدون انتظار نوبت‪ ،‬به میزان ‪ ۲۵‬در عوارض و هزینه‬ ‫های توقف شناور حامل کانتینر و یا کانتینر های یخچالی‪ ،‬تخفیف‬ ‫اعطا نموده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راستای رونق و توسعه تجارت کانتینرهای‬ ‫یخچالی در بنادر گیالن‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی اقدام به ایجاد‬ ‫مشوق ها و اعطای تخفیفات به میزان ‪ ۴۵‬درصد هزینه ‪ THC‬بر‬ ‫کانتینرهای یخچالی و همچنین ‪ ۴۸‬درصد تخفیف در حقوق و‬ ‫عوارض مترتب بر کشتی و ‪ ۹‬تخفیف در هزینه انبارداری نموده‬ ‫که این تخفیفات تاثیر بسزایی در جلوگیری از تحمیل هزینه های‬ ‫مضاعف به ذینفعان و کاهش قیمت تمام شده این کاالها نسبت‬ ‫به سایر بنادر می گردد‪.‬‬ ‫معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫گیالن با اشاره به اینکه در حال حاضر امکانات و زیرساختهای‬ ‫الزم در خصوص توسعه تجارت این کانتینرها در بنادر گیالن‬ ‫فراهم شده و در این راستا تعداد ‪ ۶۸‬سوکت برق جهت‬ ‫مونیتورینگ و نگهداری کانتینرهای یخچالی در مجتمع بندری‬ ‫انزلی و تعداد ‪ ۲۸‬سوکت در منطقه ویژه اقتصادی بندر استارا‬ ‫موجود می باشد‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬ایجاد و احداث یارد کانتینری‬ ‫اختصاصی در بنادر انزلی و استارا صورت پذیرفته که در مجتمع‬ ‫بندری انزلی این سایت اختصاصی از یک هکتار به بیش از ‪۴‬‬ ‫هکتار توسعه یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در صورت افزایش حجم فعالیت های صادراتی‬ ‫باالخص در زمینه محصوالت کشاورزی و مرکبات‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد تا کامیون های حامل کانتینر یخچالی از بنادر استان‬ ‫گیالن مستقیما به مبدا بارگیری کاالهای صادراتی در سایر‬ ‫استان های هدف حمل و پس از بارگیری محصوالت کشاورزی‬ ‫در کانتینر های یخچالی‪ ،‬مجددا ٌ این کامیون ها به بنادر عزیمت‬ ‫نموده و بدون تخلیه در بندر به طور مستقیم به کشتی بارگیری‬ ‫و به مقاصد مورد نظر حمل گردند‪ ،‬گفت‪ :‬امکان استافینگ‬ ‫(بارگیری) محصوالت کشاورزی در کانتینرهای یخچالی نیز‬ ‫در بنادر گیالن وجود داشته و پس از ان‪ ،‬این کانتینرها توسط‬ ‫ناوگان حمل و نقل دریایی باالخص شرکت کشتیرانی دریای‬ ‫خزر که دفتر مرکزی ان در بندر انزلی واقع می باشد‪ ،‬به مقاصد‬ ‫کشورهای حاشیه دریای صادر می شوند‪.‬‬ ‫سلیمی پور در خاتمه با توجه به موقعیت منحصر و ممتاز‬ ‫جغرافیایی و ظرفیتهای بنادر انزلی‪ ،‬استارا و کاسپین و فرصتها‪،‬‬ ‫تسهیالت و مزایای قانونی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی حاکم بر‬ ‫این بنادر‪ ،‬بیان نمود‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫در زمینه توسعه و رونق حمل و نقل کشتی رو‪ -‬رو و کانتینری‬ ‫باالخص کانتینرهای یخچالی‪ ،‬امادگی الزم را داشته و ضمن‬ ‫استقبال‪ ،‬از کلیه خطوط کشتیرانی‪ ،‬فورواردرها‪ ،‬اتاقهای بازرگانی‪،‬‬ ‫شرکتهای حمل و نقل‪ ،‬تجار‪ ،‬صاحبان کاال و سایر ذینفعان‬ ‫باالخص ذینفعان محصوالت کشاورزی و صادراتی و کانتینری‬ ‫یخچالی تقاضا دارد که با توجه به اعمال تخفیفات ویژه مطروحه‬ ‫فوق و خاص و ایجاد زیر ساختها و تامین تجهیزات مورد نیاز‪،‬‬ ‫در این راستا بنادر گیالن را بعنوان بنادر هدف انتخاب و سهم‬ ‫تجارت و حمل و نقل و عملکرد خود را از طریق مسیرهای این‬ ‫بنادر توسعه و افزایش نمایند‪.‬‬ ‫اجرای دوره اموزشی یکروزه "مدیریت بهداشت و‬ ‫بیماریهای ماهیان خاویاری"در املش‬ ‫به گزارش روابط عمومی شیالت گیالن‪:‬در راستای ارتقاء‬ ‫دانش علمی ابزی پروران و ایجاد اشتغال پایدار و جهش تولید‪،‬‬ ‫دوره اموزشی یکروزه "مدیریت بهداشتی و بیماریها و تغذیه و‬ ‫هیدروشیمی اب ماهیان خاویاری"با همکاری انستیتو تحقیقات‬ ‫بین المللی ماهیان خاویاری به عنوان مدرسین برای جمعی از‬ ‫ابزی پروران در یکی از مزارع پرورشی واقع در روستای کرف‬ ‫محله بخش مرکزی املش با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫استحصال ‪( 500‬پانصد کیلوگرم ) خاویار پرورشی از‬ ‫مزارع خاویاری شهرستان رودسر‬ ‫به گزارش روابط عمومی شیالت گیالن‪:‬با توجه به سیاستهای‬ ‫تولید ابزیان بر مبنای اقتصاد مقاومتی و تکیه به ظرفیتهای‬ ‫داخلی میهن اسالمی ‪ ،‬به فضل خدا پرورش ماهیان خاویاری‬ ‫درشهرستان رودسر روند رو به رشدی را در چند سال اخیر‬ ‫تجربه نموده به نحوی که تولید سال‪ 1399‬مزارع پرورش‬ ‫ماهیان خاویاری رودسر ‪ 1550‬کیلوگرم خاویار بوده که طبق‬ ‫براوردهای کارشناسی این مقدار در سال جاری بمیزان دو‪ 2/‬تن‬ ‫خواهد رسید ‪ .‬طی جمع بندی انجام شده در شش ماه نخست‬ ‫سالجاری ‪ ،‬مقدار نیم تن خاویار پرورشی از گونه فیلماهی در‬ ‫مزارع رودسر استحصال شده است ‪ .‬ارزش ریالی این مقدار خاویار‬ ‫در بازار داخلی ‪ 6‬میلیارد تومان براورد شده و این میزان خاویار از‬ ‫‪ 110‬قطعه فیل ماهی پرورشی استحصال و فراوری شده است ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است ‪ 17‬مزرعه خاویاری در قالب مزارع صنعتی و‬ ‫خرد ابزی پروری درشهرستان رودسر با مجموع ظرفیت تولید‬ ‫‪ 200‬تن گوشت و دو‪ 2/‬تن خاویار فعالیت دارند ‪ .‬شهرستان‬ ‫رودسر یکی از قطبهای اصلی تولید ماهیان خاویاری در استان‬ ‫بشمار میرود ‪.‬‬ ‫‪ ۶۲۰۰‬تن عسل در گیالن برداشت شد‬ ‫علی اکبر نژاد از برداشت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن عسل در بهار و‬ ‫تابستان امسال در گیالن خبر داد‬ ‫به گزارش روابط عمومی؛ میرحجت علی اکبرنژاد اظهار داشت‬ ‫‪ :‬تولید عسل یکی از مهمترین فعالیت های اقتصادی گیالن به‬ ‫شمار می رود ‪.‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی گیالن با بیان‬ ‫اینکه گیالن ‪ ۳۴۸‬هزار و ‪ ۳۲۲‬کلنی زنبور عسل دارد گفت‪:‬‬ ‫زنبورداران گیالنی بهار و تابستان امسال توانستند از این کندو ها‬ ‫‪ ۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن عسل برداشت کردند‪.‬‬ ‫علی اکبرنژاد با اشاره به اینکه گیالن پنج هزار و ‪ ۲۳‬زنبوردار‬ ‫دارد‪ ،‬افزود ‪ :‬عسل گیالن در حال حاضر حداقل کیلویی ‪ ۹۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش می رسد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زنبورداران عالوه بر عسل؛ ژل رویال‪ ،‬بره موم‪،‬و‬ ‫گرده گل از کندو های عسل استحصال می کنند‪.‬‬ ‫عملکرد باالی ‪ ۳۰۰‬درصد مرکز اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫امام سجاد (ع) ماسال‬ ‫مرکز اموزش فنی و حرفه ای امام سجاد (ع) شهرستان ماسال‬ ‫موفق به برگزاری دوره های مهارتی برای سربازان وظیفه با امار‬ ‫باالی ‪300‬درصد نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته شد‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان‬ ‫گیالن‪ ،‬جواد فصیحی رئیس مرکز اموزش فنی و حرفه ای ماسال‬ ‫اظهار داشت که مرکز اموزش فنی و حرفه ای ماسال موفق‬ ‫گردید‪ ،‬با وجود شرایط کرونا و در راستای توانمندسازی مهارتی‬ ‫سربازان وظیفه در شش ماهه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬عملکرد باالی‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین وی خاطر نشان کرد که این اموزش ها به سربازان‬ ‫وظیفه سپاه ماسال‪ ،‬رضوانشهر‪ ،‬پادگان پدافند هوایی پونل و‬ ‫نیروی انتظامی شهرستان صورت گرفته است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫استان ها‬ ‫‪ 18‬مهر ‪1400‬‬ ‫‪sepehr.alborz93@gmail.com‬‬ ‫شماره ‪1149‬‬ ‫راه اندازی پایگاه های واکسیناسیون دانش اموزی در کشور‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش ضمن اعالم اینکه از امروز پایگاههای واکسیناسیون دانش‬ ‫اموزی در تمام شهرهای کشور برابر با ظرفیت و توانمندی شبکه های بهداشت شکل می گیرند‬ ‫گفت‪ :‬واکسیناسیون دانش اموزان از هفته اینده رشد فزایند ه ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬علیرضا کاظمی در حاشیه همایش تکریم خیرین مدرسه ساز خارج از کشور با‬ ‫بیان اینکه الگوی بازگشایی مدارس تغییری نکرده است و همان الگویی که قبال طراحی کرده‬ ‫خبر‬ ‫بودیم را اجرا می کنیم گفت‪ :‬اکنون سیستم های نظارت سامانه ای بر مدارس را داریم و مدارس‬ ‫به تدریج اماده می شوند با مهیا شدن شرایط‪ ،‬رعایت پروتکل ها و فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫بازگشایی شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما از هفته گذشته دوکار خوب با وزارت بهداشت انجام دادیم‪ ،‬از جمله اینکه ابتدا از‬ ‫شهر تهران شروع کردیم و مدارسی به عنوان پایگاه واکسیناسیون انتخاب شدند که مورد استقبال‬ ‫دانش اموزان و خانواده ها قرار گرفت‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش با اشاره به اینکه روز چهارشنبه هفته گذشته دستورالعملی را به‬ ‫کل کشور ارسال کردیم که بر اساس ان از امروز پایگاه های واکسیناسیون دانش اموزی در تمام‬ ‫شهرهای کشور برابر با ظرفیت و توانمندی شبکه های بهداشت شکل می گیرند گفت‪ :‬ان شاء اهلل‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان از هفته اینده رشد فزاینده ای خواهد داشت‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫ترکمانه خبر داد‪:‬‬ ‫چتر حمایت بنیاد برکت بر سر زندانیان ازاد شده‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام از راه اندازی ‪ 7‬هزار و‬ ‫‪ 500‬شغل برای زندانیان ازاد شده و‬ ‫خانواده هایشان در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫محمد ترکمانه با اشاره به حمایت‬ ‫ویژه بنیاد برکت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫اجتماعی گفت‪ :‬در همین راستا‪،‬‬ ‫تا پایان سال ‪ 2‬هزار و ‪ 500‬طرح اشتغال زایی اجتماع ‍ محور منجر به ایجاد ‪7‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬شغل برای زندانیان ازاد شده و خانواده هایشان راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از این تعداد تا به امروز ‪ 500‬شغل طرح به طور کامل راه اندازی‬ ‫شده که ایجاد اشتغال برای یک هزار و ‪ 500‬نفر را به دنبال داشته است‪.‬‬ ‫ترکمانه با تاکید بر اجرای این طرح در سراسر کشور خاطرنشان کرد‪ :‬استان های‬ ‫لرستان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را از‬ ‫طرح های اشتغال زایی بنیاد برای زندانیان ازاد شده از زندان و خانواده هایشان دارند‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل بنیاد برکت‪ ،‬نه فقط زندانیان ازاد شده که‬ ‫خانواده هایشان نیز مشمول طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت هستند‪.‬‬ ‫وی حجم کل سرمایه گذاری اشتغال زایی برای زندانیان ازاد شده را ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 375‬میلیارد ریال اعالم کرد و توضیح داد‪ :‬زندانیان ازاد شده ای که دارای طرح‬ ‫توجیهی برای اشتغال هستند می توانند با مراجعه به مجریان و تسهیل گران بنیاد‬ ‫برکت در سراسر کشور نسبت به ثبت نام و ارائه درخواست خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫ترکمانه ادامه داد‪ :‬مشاغلی که برای این قشر اسیب پذیر ایجاد می شود‪ ،‬در‬ ‫رسته های تولید پوشاک‪ ،‬مشاغل خدماتی‪ ،‬پرورش دام و کشاورزی است‬ ‫و همچنین بیشترین مساعدت در پرداخت تسهیالت با ان ها می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بنیاد برکت با تاکید بر حمایت ویژه از اقشار اجتماعی در سال ‪1400‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس چنین راهبردی‪ ،‬تا پایان سال جاری ‪ 20‬هزار طرح‬ ‫اشتغال زایی برای این اقشار از جمله زنان سرپرست خانوار‪ ،‬کولبران‪ ،‬سوخت بران‪،‬‬ ‫معلوالن‪ ،‬زندانیان و خانواده هایشان و خانواده های کودکان بازمانده از تحصیل‬ ‫ت کسب و کار برای ‪ 60‬هزار نفر را فراهم خواهد اورد‪.‬‬ ‫اراه اندازی می شود که فرص ‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بنیاد برکت بر اساس منویات رهبر معظم انقالب و سیاست های ابالغی‬ ‫از سوی ستاد اجرایی فرمان امام‪ ،‬ایجاد فرصت های شغلی در مناطق محروم را با‬ ‫هدف محرومیت زدایی‪ ،‬توانمندسازی اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی در این‬ ‫مناطق به عنوان اولویت اصلی در راس برنامه ها و فعالیت های خود قرار داده است‪.‬‬ ‫ترکمانه در پایان یاداور شد‪ :‬بنیاد برکت ایجاد ‪ 70‬هزار طرح اشتغال زایی اجتماع محور منجر‬ ‫به ایجاد ‪ 210‬هزار شغل را تا پایان امسال در مناطق روستایی و محروم کشور در دستور‬ ‫کار دارد‪.‬‬ ‫تجربه حال خوش کودکی‪ ،‬با اجرای برنامه های شاد‬ ‫ومفرح برای کودکان منطقه‪۲‬‬ ‫معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬گفت‪:‬همزمان با هفته ملی‬ ‫کودک ‪ ،‬ویژه برنامه های فرهنگی‬ ‫و اموزشی با شعار «حال خوش‬ ‫کودکی‪ ،‬رنگ خوش زندگی»‬ ‫به صورت مجازی و حضوری درسطح‬ ‫محالت منطقه برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه‪ ،2‬کاظم داودی‪ ،‬هفته ملی کودک‬ ‫را فرصتی برای یاداوری جایگاه حقوق کودکان و نوجوانان برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫برهمین اساس همزمان با هفته کودک‪ ،‬ویژه برنامه های متعددی درچند‬ ‫محور افزایش اگاهی عمومی جامعه در زمینه اهمیت دوران کودکی‪ ،‬افزایش‬ ‫فعالیت بدنی و حفظ سالمت جسم و روان کودکان و تقویت روحیه ی‬ ‫امید و پویایی انها و همچنین ایجاد بستر مناسب برای مشارکت اجتماعی‬ ‫کودکان به عنوان شهر دوستدار کودک برنامه ریزی و اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نشست ودیدار شهردار منطقه با فرزندان مدافعان سالمت‪ ،‬کودکان‬ ‫و نوجوانان فعال دربرنامه های اموزش شهروندی‪ ،‬اهدای هدیه به کودکان بیمار‬ ‫و بستری در بیمارستان های منطقه و‪ ...‬بخشی از برنامه های این هفته است‪.‬‬ ‫داودی با اشاره به اینکه بوستان شهرارا به عنوان یکی از بوستان‬ ‫های دوستدار کودک اماده میزبانی از کودکان است‪،‬افزود‪ :‬درهمین‬ ‫راستا جشن ویژه روز کودک با رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫و حضور کودکان و خانواده هایشان در این بوستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در هفته ملی کودک اجرای نمایش در فضای باز برای‬ ‫مخاطبان عمومی در نظر گرفته شده است‪،‬افزود‪ :‬سینمای اختصاصی کودک‬ ‫نیز با اکران اثار نمایشی ویژه کودکان ‪ ،‬میزبان خانواده ها و فرزندانشان است‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ‪ ، ۲‬شاهنامه خوانی و قصه خوانی‬ ‫در کتابخانه اختصاصی کودک در سرای محله شریف‪ ،‬اجرای ویژه برنامه شاد‬ ‫درسرای محله فرحزاد و همچنین برگزاری یک نشست تخصصی در حوزه‬ ‫کودک و نوجوان به شیوه مجازی را از دیگر برنامه های مهم این هفته برشمرد‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد که در پرتو توجه به حقوق و مصلحت عالیه کودکان‪ ،‬با ایجاد‬ ‫فضایی با نشاط‪ ،‬برجسته سازی اهمیت دوران کودکی‪ ،‬تبیین خواسته های کودکان‬ ‫و افزایش سطح اگاهی جامعه نسبت به حقوق انان‪ ،‬زمینه ای برای تجربه اینده ای‬ ‫روشن تر در جهت حمایت همه جانبه از حقوق کودکان فراهم شود‪.‬‬ ‫تعامل ذوب اهن اصفهان و فوالد مبارکه برای ارزش افرینی بیشتر‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه با حضور در غرفه ذوب‬ ‫اهن اصفهان در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬به‬ ‫خبرنگار ما گفت ‪:‬مبحث کمبود‬ ‫مواد اولیه در صنعت فوالد‪،‬به ویژه‬ ‫سنگ اهن در سال های اخیر بسیار‬ ‫مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬ایران‬ ‫کشوری است که در زمینه فوالد با‬ ‫توجه به سرمایه گذاری های انجام‬ ‫گرفته پیشرفت های خوبی را در‬ ‫بخش های مختلف رقم زده است‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬معادن فعلی کشور تا حدود‬ ‫‪ ۱۵‬سال اینده پاسخگوی نیازهای تولید‬ ‫کنندگان فوالد خواهند بود و لذا این‬ ‫موضوع نشان می دهد در حوزه اکتشاف‪،‬‬ ‫اقدامات اثربخشی انجام نگرفته و در کل‬ ‫دو بخش صنعت و معدن به صورت‬ ‫متوازن حرکت نکردند‪.‬‬ ‫حاکمیت بستر اکتشاف را در اختیار‬ ‫صنایع فوالدی قرار دهد‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه تصریح کرد ‪:‬‬ ‫صنایع فوالدی به دلیل اینکه برای تامین‬ ‫مواد اولیه‪،‬روی معادن حساب باز کرده‬ ‫بودند که اقدام به جایی هم بود‪،‬وارد‬ ‫عرصه معدن نشدند اما مدتی است به‬ ‫اجبار برای تامین مواد اولیه در بخش‬ ‫معدن سرمایه گذاری کردند که عملکرد‬ ‫خوبی داشتند اما صنایع به حمایت‬ ‫دولت در بخش اکتشاف نیازمند هستند‬ ‫و باید حاکمیت بستر الزم را در اختیار‬ ‫انها قرار بدهد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطر نشان کرد ‪:‬‬ ‫وزیر صمت در برنامه هایی که اعالم‬ ‫کردند‪،‬توجه خوبی به بخش معدن‬ ‫داشتند و امیدوار هستیم در این دولت‬ ‫بتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم‪.‬‬ ‫محمدیاسر طیب نیا گفت ‪ :‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان و فوالد مبارکه دو صنعت بزرگ‬ ‫و پیشتاز در سطح منطقه هستند‪،‬بنده‬ ‫از پتانسیل های ذوب اهن اصفهان به‬ ‫خوبی اگاه هستم‪،‬توانایی های فوالد‬ ‫مبارکه هم مشخص است و لذا همکاری‬ ‫های این دو قطب صنعتی با تدوین‬ ‫یک برنامه جامع می توان سود اوری‬ ‫بیشتر را برای دو شرکت که متعلق به‬ ‫ایران اسالمی هستند فراهم نماید‪ .‬این‬ ‫مهم با حمایت سهامداران دو شرکت و‬ ‫مدیران عالی انها انشاا‪ ...‬در اینده نزدیک‬ ‫عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫به منظور سوخترسانی مطلوب در فصل سرما‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه استان مرکزی امادگی کامل خود را اعالم کرد‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی منطقه استان مرکزی‪ ،‬از امادگی این‬ ‫منطقه برای سوخترسانی مطلوب وبدون‬ ‫وقفه در فصل سرما خبر داد ‪.‬‬ ‫به گزارش واحد روابط عمومی منطقه استان‬ ‫مرکزی ‪ ،‬مدیر شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی این منطقه ‪ ،‬از امادگی هر چه بیشتر این‬ ‫منطقه برای سوختر سانی مطلوب در فصل‬ ‫زمستان خبر داد وگفت ‪:‬استان مرکزی یکی از‬ ‫استانهای سردسیر کشور است که امید است‬ ‫با تدابیر از پیش تعیین شده وتشکیل جلسات‬ ‫متعدد با همکاران وناوگان حمل ونقل فراورده‬ ‫های نفتی وپایش فعالیتهای سوخترسانی‬ ‫و ایجاد بهبود در انها بتوان زمستان اینده‬ ‫را با سوخترسانی مطلوب به پایان رساند ‪.‬‬ ‫مهندس جمشیدی افزود ‪ ،‬با برگزاری سومین‬ ‫جلسه پایش فعالیتهای سه ماهه دوم سال‬ ‫‪1400‬در هفته جاری در مورد تدوین برنامه‬ ‫های سوخترسانی در فصل سرما نیز اقدام‬ ‫وبا توجه به داشتن تجربه های گذشته از‬ ‫شرایط اب وهوایی استان امادگی کامل‬ ‫برای این خدمت بوجود خواهد امد ‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به نقش انبار نفت‬ ‫سردار شهید رحیم انجفی در سوخترسانی‬ ‫در سطح استان وسایر استانهای دیگر‬ ‫کشور گفت ‪ :‬به طور متوسط روزانه حدود‬ ‫‪800‬نفتکش وگازکش برای بارگیری وارد‬ ‫این انبار شده که امید است این فعالیت‬ ‫بدون وقفه تا پایان سال ‪1400‬ادامه یابد ‪.‬‬ ‫مهندس جمشیدی به نیروگاهها نیز اشاره کرد‬ ‫وگفت ‪ :‬با توجه به تاکید مقامات ارشد وزارت‬ ‫نفت و شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده‬ ‫های نفتی از دیگر اهداف مهم این منطقه‬ ‫داشتن برنامه های مناسب وجامع برای‬ ‫سوخترسانی به موقع به نیرو گاههای کشور‬ ‫است که انتظار داریم این فرایند نیز به موقع‬ ‫عملیاتی گردد تا انشاء اهلل نیروگاهها بتوانند‬ ‫در جهت پایداری وتامین برق برای صنایع‬ ‫وخانوارهای مسکونی بدون هیچ مشکلی به‬ ‫فعالیت خود ادامه دهند ‪ .‬وی نیروگاه های‬ ‫حرارتیشازند‪،‬بیستونکرمانشاه‪ ،‬شهیدمفتح‬ ‫و پرند ‪ ،‬رودشور و نکاء وهمچنین نیروگاه های‬ ‫شهید رجایی ودماوند را از جمله نیروگاههایی‬ ‫ذکر کرد که انبار نفت سردار شهید رحیم‬ ‫انجفی در تامین سوخت انها نقش بسزایی‬ ‫را ایفاد می کند ‪ .‬مدیر منطقه استان مرکزی‬ ‫در پایان از تالش کارکنان منطقه ‪ ،‬همکاری‬ ‫ناوگان حمل ونقل فراورده های نفتی ‪ ،‬و صنف‬ ‫جایگاه داران ودیگر تالشگران این عرصه که با‬ ‫تالش خود وبا مانع زدایی ورفع موانع در امر‬ ‫سوخترسانیبرایشکوفاییهرچهبیشترکشور‬ ‫فعالیت می کنند تقدیر و تشکر کرد ‪   .‬‬ ‫رییس کمیته دیپلماسی اقتصادی مجلس شورای اسالمی در متالکس ‪ ۲۰۲۱‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در طرح ساخت یک میلیون مسکن‪ ،‬حساب ویژه ای برای ذوب اهن باز کردیم‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالورژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪،‬‬ ‫ماشین االت و صنایع وابسته‬ ‫(متالکس‪ ) ۲۰۲۱‬با حضور عباس‬ ‫مقتدایی نماینده مردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و رییس‬ ‫شهرستان‬ ‫نمایندگان‬ ‫مجمع‬ ‫اصفهان‪،‬رسول کوهستانی مدیرکل‬ ‫گمرکات استان اصفهان‪،‬مهرداد‬ ‫اکبریان رییس انجمن تولید‬ ‫کنندگان سنگ اهن ایران و جمعی‬ ‫دیگر از مسئولین در محل دائمی‬ ‫نمایشگاههای بین المللی اصفهان‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و رییس مجمع‬ ‫نمایندگان شهرستان اصفهان در ایین‬ ‫افتتاحیه این نمایشگاه گفت ‪ :‬در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در ذیل کمیسیون‬ ‫سیاست خارجی مجلس‪،‬کمیته ای طی‬ ‫چند ماه گذشته تحت عنوان دیپلماسی‬ ‫اقتصادی تاسیس کردیم که بنده‬ ‫به عنوان رییس این کمیته با وزاری‬ ‫صمت‪،‬اقتصاد‪،‬امور خارجه و ‪ ...‬مذاکراتی‬ ‫را انجام دادم تا وزرای دولت‪،‬بخش‬ ‫دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک‬ ‫محور کلیدی در برنامه های خودشان‬ ‫قرار دهند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬در مجلس شورای اسالمی‬ ‫برای اینکه تولید بتواند در ریل پیشرفت‬ ‫هر چه بیشتر قرار بگیرد و همچنین‬ ‫صادرات را به دلیل ارزاوری باال تقویت‬ ‫نماییم ‪،‬برنامه های بسیاری تعریف‬ ‫کردیم تا بتوانیم پشتیبان شایسته‬ ‫تولید باشیم و لذا از هیچ تالشی فرو‬ ‫گذار نمی کنیم‪.‬نماینده مردم اصفهان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‬ ‫‪ :‬مجلس یازدهم رونق تولید را به عنوان‬ ‫یک راهکار برای گشایش در چالش های‬ ‫مختلف کشور مدنظر قرار داده است و‬ ‫لذا تالش داریم تا باالترین سطح حمایت‬ ‫از تولید کنندگان را داشته باشیم‪.‬‬ ‫رییس مجمع نمایندگان شهرستان‬ ‫اصفهان همچنین با حضور در غرفه ذوب‬ ‫اهن اصفهان گفت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫به عنوان تولید کننده مقاطع ساختمانی‬ ‫در سطح جهان شناخته شده است و در‬ ‫کشورمان نیز به این واسطه این صنعت‬ ‫بزرگ در بخش اعظمی از بناهای کشور‬ ‫نمادی از این کارخانه و تالش شبانه‬ ‫روزی کارکنان ان وجود دارد و لذا این‬ ‫تولید سراسر افتخار‪،‬ماندگار است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در طرح ساخت یک‬ ‫میلیون مسکن در دولت یازدهم‪،‬حساب‬ ‫ویژه ای برای ذوب اهن اصفهان باز‬ ‫کردیم‪ ،‬افزود ‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی‬ ‫اعالم کرده است در ساخت مسکن‬ ‫حوزه ثبت ملک گمیشان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر اراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی گمیشان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است؛ لذا مشخصات متقاضیان و امالک‬ ‫مورد تقاضا به شرح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می گردد‪ .‬در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬خانم خوجه بی بی قرنجیکی فرزند ارازبردی به شماره شناسنامه ‪ ۲۵‬و شماره ملی ‪ 6289844768‬صادره گمیش تپه مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪۳۶۰۰۰‬‬ ‫مترمربع ‪ ،‬قسمتی از پالک ‪ ۲۰۸‬فرعی از ‪- ۱۴‬اصلی واقع در اراضی مزروعی قرنجیک خوجه خان بخش ‪ 5‬حوزه ثبت ملک گمیشان خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی اقای اراز بردی قرنجیکی طبق رای‬ ‫شماره ‪ 139860312003000307‬مورخ ‪ 1398 / 05 / 14‬ورای اصالحی‬ ‫شماره ‪ 1400 / 05 / 05 - 140060312474000070‬کالسه پرونده به ‪1396114412003000060‬‬ ‫‪ - ۲‬اقای حالی محمد کلته فرزند حالت به شماره شناسنامه ‪ ۳‬و شماره ملی ‪ ۶۲۸۹۸۳۶۸۵۴‬صادره گمیش تپه مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۳۶۸۲‬متر مربع‪ ،‬قسمتی‬ ‫از پالک ‪ ۲۰۸‬فرعی از ‪۱۵-‬اصلی واقع دراراضی مزروعی التین تخماق بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک گمیشان خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی اقای حالت کلته طبق رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۱۲۴۷۴۰۰۰۰۷۵‬مورخ‬ ‫‪ 1400 / 05 / 06‬کالسه پرونده ‪1399114412003000045‬‬ ‫‪ - 3‬اقای عبدالوهاب نظرنژاد فرزند عمر به شماره شناسنامه ‪ ۴۰۵۹‬و شماره ملی ‪ ۶۲۸۹۵۵۷۷۳۴‬صادره گمیش تپه مبنی بر صدور سند مالکیت مشاع نسبت به یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۱۰۰۱۸‬مترمربع‪،‬از‬ ‫ششدانگ عرصه پالک ‪ ۱۳۱‬فرعی از‪ 6-‬اصلی واقع در اراضی بناور بخش ‪۵‬حوزه ثبت ملک گمیشان خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی اقای عطابردی اتابای طبق رای شماره ‪ 140060312474000084‬مورخ‬ ‫‪ 1400 / 05 / 16‬کالسه پرونده ‪1399114412003000063‬‬ ‫‪ - ۴‬اقای عبدالطیف کر فرزند قلیچ دوردی به شماره شناسنامه ‪9‬و شماره ملی ‪ 6289899104‬صادره گمیش تپه مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ ۴۹۱۸۵‬متر مربع‪ ،‬قسمتی‬ ‫از پالک ‪569‬فرعی ازیک ‪ -‬اصلی واقع در اراضی گمیشان بخش‪ 4‬حوزه ثبت ملک گمیشان خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی اقای مالصاری فرزند حاجی محمدنیاز طبق رای شماره ‪140060312474000074‬‬ ‫مورخ ‪ 1400 / 05 / 05‬کالسه پرونده ‪1399114412003000067‬‬ ‫‪- - ۵‬خانم امنه طاهرزاده فرزند امانقلی به شماره شناسنامه ‪ ۹۰‬و شماره ملی ‪ 6289884654‬صادره بندرترکمن مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ‪ 9500‬مترمربع‬ ‫‪،‬قسمتی از پالک ‪۲۰۷۴‬فرعی از ‪- ۱۰۹۳‬اصلی واقع در اراضی خواجه نفس بخش ‪4‬حوزه ثبت ملک گمیشان خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی اقای قره جه بکه طبق رای شماره ‪1399114412003000093‬‬ ‫م الف‪ 1400 / 115:‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400 / 07 / 03:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400 / 07 / 18:‬اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک گمیشان‬ ‫پشتیبان دولت یازدهم است‪،‬ما نیز این‬ ‫همراهی را به فال نیک می گیریم و‬ ‫حمایت مان را از این صنعت مادر اعالم‬ ‫می کنیم تا بتوانیم از مسیر این تعامل و‬ ‫با تولیدات استاندارد این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی مسیر خانه دار شدن هموطنان‬ ‫عزیزمان را هموارتر کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اظهار داشت ‪ :‬تولید ریل‬ ‫به همت تالشگران ذوب اهن اصفهان به‬ ‫نقطه اتکا رسید و از همین جا شایسته‬ ‫می دانم به تک تک این عزیزان خسته‬ ‫نباشید و دست مریزاد عرض نمایم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ این سوال که کمیته‬ ‫دیپلماسی اقتصادی چه حمایتی می‬ ‫تواند از بخش صادرات ذوب اهن‬ ‫اصفهان داشته باشد چنین گفت ‪ :‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان صنعتی است که بیش از‬ ‫نیمی از محصوالت خودش را صادر می‬ ‫کند و این امار حاکی از کیفیت باالی‬ ‫محصوالت این شرکت است و همین‬ ‫موضوع سبب شده مدال افتخار صادرات‬ ‫کشور را کسب نماید‪ .‬با توجه به اهمیت‬ ‫حفظ بازارهای صادراتی‪،‬این کمیته‬ ‫برنامه ریزی ویژه ای برای صنایع بزرگی‬ ‫همچون ذوب اهن دارد زیرا این مجموعه‬ ‫های ارزش افرین در ارزاوری برای کشور‬ ‫نقش کلیدی دارند و هر یک سفیری‬ ‫برای ایران اسالمی نقاط مختلف جهان‬ ‫به شمار می روند‪ .‬فرهاد کوهستانی‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اصفهان نیز‬ ‫در ایین افتتاحیه این نمایشگاه گفت‬ ‫‪ :‬از ‪ ۶۰۲‬میلیون دالر صادراتی که‬ ‫در شش ماه گذشته صرفا از گمرکات‬ ‫استان اصفهان انجام گرفته است سهم‬ ‫‪ ۵۴‬درصدی را صنایع فوالدی استان‬ ‫به خودشان اختصاص دادند‪.‬این غیر‬ ‫از اماری است که شرکت های فوالدی‬ ‫مانند ذوب اهن و مبارکه از بنادر شهید‬ ‫رجایی و سایر گمرکات مرزی کشور‬ ‫داشتند‪ .‬وی افزود‪ :‬در جهت حمایت از‬ ‫صنعت فوالد همزمان با تاسیس ذوب‬ ‫اهن اصفهان به عنوان اولین فوالد ساز‬ ‫ایران‪،‬نخستین گمرک اختصاصی کشور‬ ‫در این شرکت احداث شد و پس از ان‬ ‫فوالد مبارکه صاحب گمرک اختصاصی‬ ‫شد‪ .‬که این دو گمرک دارای چارت‬ ‫سازمانی مصوب سازمان مدیریت کشور‬ ‫هستند‪ .‬گفتنی است ذوب اهن اصفهان‬ ‫و همچنین شرکت مهندسی و پویش‬ ‫ساخت با برپایی غرفه دستاوردهای‬ ‫این شرکت مادر صنعتی نظیر ریل‪،‬ورق‬ ‫سازه های فوالدی‪،‬ارک و‪ ...‬را به نمایش‬ ‫گذاشت و کارشناسان این مجموعه‬ ‫پاسخگوی سواالت مراجعین بود‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است این نمایشگاه تا دهم مهرماه‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی پذیرای‬ ‫عالقمندان عرصه متالورژی خواهد بود‪.‬‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫اقای نقی ممی پور و ربابه حیدری پور با وکالتنامه شماره ‪ 45018‬مورخ ‪1385 / 12 / 12‬‬ ‫دفترخانه ‪ 3‬شهریار از جانب مالک ابراهیم کمندانی ضمن تسلیم دو برگ استشهادیه تصدیق‬ ‫شده اعالم نموده است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین که در ان ساختمان ساخته‬ ‫شده است به مساحت ‪ 134 . 25‬مترمربع تحت پالک ثبتی ‪ 163 / 43581‬مفروز از پالک‬ ‫‪ 4071‬فرعی از ‪ 163‬اصلی ذیل صفحه ‪ 482‬و دفتر ‪ 2697‬به شماره ثبت ‪ 900890‬به نام‬ ‫ابراهیم کمندانی ثبت و سند به شماره چاپی ‪ 484140‬صادر شد و سپس وکالی مالک اعالم‬ ‫نمودند که سند بعلت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت به ان دفترخانه‬ ‫اعالم تا چنانچه سند مالکیت مذکور را جهت انجام هرگونه معامله به ان دفترخانه ارائه نمودند‬ ‫قبل از انجام هرگونه معامله انرا اخذ و به این اداره ارسال فرمایید پس از صدور المثنی در‬ ‫هنگام انجام معامله پرسش از اداره ثبت ضروری میباشد‪./.‬‬ ‫حسن صادقی نیارکی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فردیس‬ ‫از طرف مهتاب هاشمی‬ ‫ش ‪ .‬ارشاد ‪2807‬‬ ‫تاریخ چاپ ‪1400 / 07 / 18 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری منطقه‪ ۲‬برگزار می کند؛‬ ‫مسابقه چرا نام شهرمان طهران شد‬ ‫روابط عمومی شهرداری منطقه‪ ۲‬به‬ ‫مناسبت هفته تهران طی فراخوانی از‬ ‫شهروندان دعوت کرد تا در مسابقه چرا‬ ‫"نام شهرمان طهران شد ؟" مشارکت کنند‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری‬ ‫منطقه‪ ، ۲‬علی طهماسبی ‪ ،‬مدیر روابط‬ ‫عمومی منطقه با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫با نزدیک شدن ‪ ۱۴‬مهرماه که براساس‬ ‫نخستین جلسه مجلس شورای ملی در ‪۱۴‬‬ ‫مهر سال ‪ ۱۲۵۸‬تهران به پایتختی انتخاب‬ ‫شد و در تقویم با نام روز تهران نام گذاری‬ ‫شده است‪ ،‬هر ساله هفته تهران از ‪۱۲‬‬ ‫الی ‪ ۱۸‬مهر ماه در پایتخت برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هفته تهران فرصتی برای نمایش هویت و فرهنگ پایتخت است‪،‬گفت‪:‬‬ ‫برنامه های نکوداشت هفته تهران با هدف معرفی جاذبه های گردشگری‪ ،‬تاریخی‪،‬‬ ‫مفاخر محالت وهمچنین هویت و تاریخچه محالت پیش بینی شده است که با توجه به‬ ‫شرایط ناشی از اپیدمی کرونا بخش عمده این برنامه ها به صورت مجازی اجرا می شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی منطقه ‪ 2‬گفت‪ :‬با توجه به همزمانی هفته تهران با‬ ‫ایام سوگواری رحلت جانگداز پیامبر اکرم (ص)‪ ،‬امام حسن مجتبی(ع) و‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬بخش عمده برنامه ها با محتوای مذهبی تهیه شده است‪.‬‬ ‫وی به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اشاره کرد و افزود‪ :‬به منظور‬ ‫اشنایی بیشتر شهروندان با تاریخچه شهر و علل نامگذاری این شهر‪ ،‬مسابقه‬ ‫ای تحت عنوان " چرا نام شهرمان طهران شد؟ " طراحی و برگزار می شود‪.‬‬ ‫طهماسبی افزود‪ :‬عالقمندان به مشارکت در مسابقه می توانند اثار خود را به صفحه‬ ‫اینستاگرام روابط عمومی شهرداری منطقه‪۲‬به نشانی ‪http://instagram.com/‬‬ ‫‪ravabetomomi2‬ارسالنمایندودرپایانبهاثاربرگزیدهجوایزنفیسیاهداخواهدشد‪..‬‬ ‫وی همچنین مسابقه هنری طراحی لوگو "تهران" را از دیگر برنامه های پیش بینی‬ ‫شده برشمرد و افزود‪:‬شهروندان تاپایان مهر ماه فرصت دارند تا طرح های خود را به‬ ‫ادرس اینستاگرام روابط عمومی ارسال کنند‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات کارکنان شهرداری تهران در بخش‬ ‫بانوان انتخابی کالنشهر ها شهرداری ایران‬ ‫این مسابقات باهماهنگی و مدیریت‬ ‫اداره کل رفاه و امور ایثارگران‬ ‫با میزبانی شهرداری منطقه ‪۱۶‬‬ ‫در سالن شهید نجفی جوادیه با‬ ‫اجرای انجمن دارت و همکاری‬ ‫کمیته دارت استان تهران و داوران‬ ‫این کمیته برگزار گردید ‪ .‬این بازها بصورت دبل پایان و گروهی با حضور‬ ‫‪ ۳۱‬بازیکن که در نهایت با مشخص شدن نفرات برتر به پایان رسید ‪.‬‬ ‫ضمن تشکر از جناب مهندس سعیدی ‪،‬سر کار خانم دکتر بیابانی‪ ،‬سرکار خانم طال گر‬ ‫‪ ،‬جناب مهندس نصریه و جناب مهندس فراهانی و داوران محترم کمیته دارت استان‬ ‫تهران ‪ .‬نفرات برتر ‪:‬مقام اول سرکار خانم اسمعیلی از منطقه ‪-۱۰‬مقام دوم سر کار‬ ‫خانم معصومه جاللی از منطقه ‪-۱۶‬مقام سوم سر کار خانم مینا فالحی از مترو‬ ‫شانس مجدد نفر چهارم سرکار خانم زینب جلیل دوست از منطقه ‪۱۸‬‬ ‫این تیم در مورخه ‪۲۶‬لغایت ‪ ۲۸‬مهر ماه اعزام مسابقات کالنشهرها در یزد خواهد شد ‪.‬‬ ‫مسابقات انتخابی دارت کارکنان شهرداری اعزامی به مسابقات کالنشهر های‬ ‫کشور توسط اداره رفاه و امور ایثارگران شهرداری تهران در روز یکشنبه یازدهم‬ ‫مهر ماه با شرکت ‪ ۴۴‬بازیکن در بخش اقایان از ساعت ‪ ۱۰:۳۰‬صبح برگزار شد ‪.‬‬ ‫این دوره از مسابقات توسط انجمن دارت شهرداری تهران به‬ ‫میزبانی منطقه ‪ ۱۶‬در سالن شهید نجفی جوادیه و همکاری کمیته‬ ‫دارت استان تهران با حضور ‪ ۸‬داور و عوامل اجرایی برگزار شد‬ ‫این دوره از مسابقات به صورت تک حذفی ‪ ۵۰۱‬پایان دبل ‪ ۳‬لگ از ‪ ۵‬لگ برگزار‬ ‫گردید و پس از انجام ‪ ۴‬مرحله حذفی از ساعت ‪ ۱۴‬مرحله یک چهارم نهایی با حضور‬ ‫‪ ۸‬بازیکن برتر اغاز شد مرحله نیمه نهایی این دوره از مسابقات در ساعت ‪ ۱۴:۴۵‬اغاز‬ ‫گردید که اقایان امیری و ترابی راد توانستند به فینال این دوره از مسابقات راه یابند‬ ‫در پایان این مسابقات نفرات برتر به شرح ذیل مشخص گردیدندمقام اول ‪:‬اسماعیل‬ ‫امیری از شهرداری منطقه ‪ ۱۶‬مقام دوم‪:‬میثم ترابی راد از شهرداری منطقه ‪ ۱۳‬مقام‬ ‫سوم ‪:‬مسعود ساکی از همشهری‬ ‫اصالحیه اگهی‬ ‫درتجدید اگهی مزایده خانه های سازمانی مدیریت وبرنامه‬ ‫ریزی استان گلستان که نوبت اول ان در تاریخ شنبه ‪17‬‬ ‫مهرماه ‪ 1400‬در شماره ‪ 4278‬در صفحه دوم به چاپ رسیده‬ ‫جدول شماره ‪ 10‬متراژ ملک ( متر مربع) ‪ 82 /5‬بوده که درج‬ ‫نگردیده است که بدینوسیله اصالح می گردد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060331010001790‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فردیس‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اصغر اصغرلو فرزند محمدتقی بشماره‬ ‫شناسنامه ‪ 1‬صادره از بیجار در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪/ 76‬‬ ‫‪ 101‬مترمربع از پالک شماره ‪ 21‬فرعی از ‪ 164‬اصلی واقع در فردیس مشکین دشت خ شهید‬ ‫صبری شقایق ‪ 6‬پ ‪ 9‬خریداری از مالک رسمی عبدالغفار احمدی دستجردیمحرز گردیده‬ ‫است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در‬ ‫صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند‬ ‫از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ‬ ‫رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫حسن صادقی نیارکی‪-‬رئیس ثبت اسناد و امالک‬ ‫تاریخ چاپ اول ‪1400 / 07 / 03 :‬‬ ‫ش‪.‬ارشاد ‪2773‬‬ ‫تاریخ چاپ دوم ‪1400 / 07 / 18 :‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪ :‬سیده طناز جعفری‬ ‫واحد‪۱۹‬‬ ‫‪۱۹‬‬ ‫‪۵‬واحد‬ ‫نشانی‪ :‬تهران خیابان مفتح تقاطع خیابان سمیه روبه روی برج سپهر بانک صادرات ساختمان مروارید طبقه ‪۵‬‬ ‫‪،‬واحد ‪5‬‬ ‫‪،2‬واحد‬ ‫کرج‪،‬میدان توحید‪،‬بلوار بالل‪،‬ساختمان توحید‪،‬طبقه‪2‬‬ ‫‪sepehr.alborz93‬‬ ‫‪sepehr.alborz‬‬ ‫‪93@gmail.com‬‬ ‫پستالکترونیک‪@gmail.com :‬‬ ‫وبسایت‪:‬‬ ‫‪https: / / sepehriraniannews.ir /‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬کار و کارگر‬ ‫رتبه‪5:‬‬ ‫روزنامه کثیراالنتشار صبح ایران‬ ‫تلفن ‪021 - ۴۴۱۷۹۲۶۸ :‬‬ ‫تلفن ‪026 - 32241006 :‬‬ ‫یکشنبه ‪ 18‬مهر ‪ 1400‬شماره ‪1149‬‬ ‫روزنامهاجتماعی‪-‬اقتصادی‬ ‫تجدید اگهی مزایده خانه های سازمانی وامالک‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان(نوبت دوم)‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان با رعایت قوانین و مقررات در نظر دارد فضاهای مازاد قابل واگذاری خود را ( به شرح جدول ذیل) الزام ًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( ‪ ) setadiran.ir‬به صورت الکترونیکی از طریق مزایده به فروش برساند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر و همچنین بازدید از امالک از تاریخ انتشار این اگهی حداکثر به مدت ‪ 14‬روز از تاریخ ‪ 1400 / 07 / 17‬لغایت ‪ 1400 / 07 / 30‬همه روزه بغیراز ایام تعطیل‪ ،‬از ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 13‬با شماره ‪ 017 - 32480036‬تماس‬ ‫گرفته و یا به صورت حضوری به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان به ادرس سایت اداری – جنب شرکت گاز استان واحد پشتیبانی سازمان مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرایط ‪:‬‬ ‫ کلیه مراحل فرایند مزایده در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت امکان پذیر می باشد‪.‬‬‫ بازدید از امالک و مطالعه سوابق‪ ،‬قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد‪.‬‬‫ مبلغ سپرده به میزان ‪ % 5‬مبلغ کارشناسی برای هرواحد که می بایست به صورت نقداً به شماره حساب ‪ IR440100004078004507925049‬بانک مرکزی بنام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان بعنوان ودیعه‪ ،‬واریز و اصل رسید واریزی به واحد مالی سازمان‬‫ارائه گردد‪.‬‬ ‫ پرداخت ثمن معامله به صورت ‪ % 100‬و نقداً توسط برنده مزایده به حساب ‪ IR390100004001000902005884‬به شناسه واریز‪ 385004578210218000000000000000‬نزد بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی دستگاههای اجرایی‬‫دولتی واریز می گردد‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در روزنامه های کشوری‪ ،‬استانی و هزینه های نقل و انتقال و سایر هزینه های اداری و شهرداری و بدهی های جاری امالک و غیره برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مجوز‬ ‫کد ملک اصلی‪ -‬فرعی‬ ‫ادرس ملک‬ ‫مشخصات ثبتی ملک‬ ‫نوع ملک‬ ‫مت راژ ملک (مترم ربع)‬ ‫قیمت پایه کارشناسی هر واحد (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51/77632‬‬ ‫‪13-3731‬‬ ‫گرگان‪-‬عدالت ‪ -57‬جام جم‪-1/1‬مجتمع پاسارگاد‪-‬‬ ‫طبقه‪2‬شمالی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪13‬فرعی از ‪ 3731‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شده از ‪ 73‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪114/88‬‬ ‫‪11،000،000،000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪51/77632‬‬ ‫‪12-3122‬‬ ‫گرگان ‪-‬عدالت ‪-81‬مجتمع شبنم‪ -‬طبقه‪3‬‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪12‬فرعی از ‪ 3122‬اصلی مفروز‬ ‫و مجزی شده از ‪ 1121‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪176/5‬‬ ‫‪22،000،000،000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪51/77632‬‬ ‫‪265-3688‬‬ ‫گرگان‪-‬عدالت ‪-8‬مجتمع توتیا ‪ -‬طبقه چهارم شرقی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 265‬فرعی از ‪ 3688‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 486‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪106/95‬‬ ‫‪10،000،000،000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2332-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی‪-‬طبقه اول شرقی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2332‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪7،650،000،000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2333-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی‪-‬طبقه دوم شرقی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2333‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪7،810،000،000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2334-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی‪-‬طبقه سوم شرقی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2334‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84‬‬ ‫‪7،520،000،000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2335-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی‪-‬طبقه اول غ ربی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2335‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84/5‬‬ ‫‪7،740،000،000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2336-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی‪ -‬طبقه دوم غ ربی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2336‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84/5‬‬ ‫‪7،900،000،000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2337-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی ‪ -‬طبقه سوم‬ ‫غربی‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2337‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪84/5‬‬ ‫‪7،480،000،000‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪51/8210‬‬ ‫‪2338-3996‬‬ ‫گرگان‪-‬خ جام جم‪ -‬خیابان خوارزمی ‪ -‬طبقه منفی‬ ‫یک‬ ‫ششدانگ یکدستگاه اپارتمان به پالک ثبتی ‪ 2338‬فرعی از ‪ 3996‬اصلی‬ ‫مفروز و مجزی شده از ‪ 5676‬فرعی از اصلی مذکور‬ ‫اپارتمان‬ ‫‪82/5‬‬ ‫‪6،820،000،000‬‬ ‫اگهی مناقصــه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان‬ ‫( ارزیابی کیـفی )‬ ‫مرحله اول ‪ -‬نوبت دوم‬ ‫‪ )1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ )2‬موضوع مناقصه ‪ :‬گازرسانی به باقیمانده صنایع استان خراسان رضوی با اولویت محور غرب استان‬ ‫‪ )3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دارا بودن حداقل رتبه ‪ 3‬در رشته تاسیسات وتجهیزات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ب‪ -‬دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج‪ -‬دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د‪ -‬ثبت نام در سایت ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ )4‬دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی‪ :‬از سایت مذکور از ساعت ‪ 08:00‬مورخ ‪ 1400/ 07/ 11‬تا مورخ ‪ 1400/ 07/ 19‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫‪ )5‬بارگذاری اسناد استعالم ارزیابی کیفی به همراه مستندات مربوطه مطابق مندرجات ان‪ :‬در سایت مذکور تا مورخ ‪ 1400/ 08/ 04‬اعالم شده در سامانه ستاد‬ ‫شهرداری هشترود در نظر دارد به استناد بند ‪5‬صورتجلسه شماره ‪ 1400 /16/06 - 8‬شورای‬ ‫اسالمی شهر نسبت به واگذاری اجاره پایه های استند با قیمت پایه ساالنه هرعدد ‪25/ 000/000‬‬ ‫ریال(بیست وپنج میلیون ریال) از طریق مزایده عمومی به شرکت های واجد شرایط اقدام نماید‪.‬‬ ‫**************‬ ‫مهدی پورصادق‬ ‫شهردار هشترود‬ ‫**************‬ ‫‪ )7‬یاداورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )8‬رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی الزامی است و ماده ‪ 5‬قانون مذکور و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در‬ ‫فهرست توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در سایت ‪ WWW.NIGC-KHRZ.IR‬امکان پذیربوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات‬ ‫شناسه اگهی‪1202305 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرایط شرکت در مزایده ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬واریزتضمین شرکت در مزایده معادل ‪ 5‬درصد مبلغ پیشنهادی به‬ ‫شماره حساب سپرده ‪ 3100001816008‬شهرداری هشترودنزد بانک ملی و‬ ‫یا ضمانت نامه معتبر بانکی ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مهلت پذیرش پیشنهادات از تاریخ ‪ 1400/07/11‬لغایت ‪1400/07/28‬‬ ‫می باشد و پاکات پیشنهادات در تاریخ ‪ 1400/08/01‬بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و و به پیشنهادات‬ ‫مبهم و مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬در صورتی که برنده اول و دوم و سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد‬ ‫نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬هزینه چاپ اگهی برعهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ )6‬نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬مطابق مصوبه شماره ‪ /123402‬ت‪50659‬هـ هیات محترم وزیران و اصالحیه های بعدی ان می باشد‪.‬‬ ‫بیشتر با تلفن‪ - 051 - 37072532 :‬فاکس ‪ 051 - 37640036‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مـرحله ای شماره ‪1400 / 20‬‬ ‫همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫‪ - 1‬مناقصه گزار ‪ :‬شرکت ‪‎‬گاز استان‪ ‎‬چهار محال و بختیاری‬ ‫‪ 2‬موضوع مناقصه‪ :‬اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده شبکه و انشعابات شهر بازفت و روستاهای تبرک علیا ‪ ،‬تبرک سفلی ‪ ،‬قلعه تبرک‪ ،‬چم قلعه از توابع‬ ‫دهستان بازفت –بخش بازفت‪ -‬شهرستان کوهرنگ‬ ‫‪ - 3‬شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد‪ :‬مناقصه موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل‬ ‫برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 53097314‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز دو شنبه تاریخ ‪ 1400 / 07 / 19‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 5‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 18‬روز پنجشنبه تاریخ ‪ 1400 / 07 / 22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 6‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 18‬روز پنج شنبه تاریخ ‪ 1400 / 08 / 06‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه ‪ :‬ساعت ‪ 8‬صبح روز شنبه تاریخ ‪1400 / 08 / 08‬‬ ‫‪ - 8‬تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز یک شنبه تاریخ ‪1400 / 08 / 09‬‬ ‫‪ - 9‬نوع و مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار ‪ :‬یکی ازتضامین معتبر درایین نامه تضمین معامالت دولتی مصوبه شماره ‪ / 123402‬ت‪50659‬هـ مورخ‬ ‫‪ 94 / 09 / 22‬هیات محترم وزیران به مبلغ ‪000‬ر‪000‬ر‪345‬ر‪( 2‬دو میلیاد و سیصد و چهل و پنج میلیون ) ریال میباشد‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪ :‬ادرس شرکت گاز استان چهارمحال‬ ‫و بختیاری واقع در شهرکرد ـ خیابان فارابی شمالی به شماره تلفن ‪( 4-33339002-038‬داخلی ‪)2081‬‬ ‫چاپ نوبت اول ‪ :‬روز یگ شنبه مورخ ‪ 1400 / 07 / 18‬چاپ نوبت دوم ‪ :‬روز دو شنبه مورخ ‪ 1400 / 07 / 19‬شناسه اگهی ‪1202443 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سپهرایرانیان

روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/11
روزنامه سپهرایرانیان 1192

روزنامه سپهرایرانیان 1192

شماره : 1192
تاریخ : 1400/09/10
روزنامه سپهرایرانیان 1191

روزنامه سپهرایرانیان 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1400/09/09
روزنامه سپهرایرانیان 1190

روزنامه سپهرایرانیان 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1400/09/08
روزنامه سپهرایرانیان 1189

روزنامه سپهرایرانیان 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1400/09/07
روزنامه سپهرایرانیان 1188

روزنامه سپهرایرانیان 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1400/09/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!