ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه شماره عملکرد دولت تدبیر و امید در استان مرکزی - مگ لند

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه شماره عملکرد دولت تدبیر و امید در استان مرکزی

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه شماره عملکرد دولت تدبیر و امید در استان مرکزی

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه شماره عملکرد دولت تدبیر و امید در استان مرکزی

‫ﺮ اژ ﻦ ﻪ ا ﺘﺎن ی‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮔـﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ از اﻓـﺮاط ‪،‬‬ ‫ادﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑـﺮی ﮐﺮد‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 4 - 1396‬ﺻﻔﺤﻪ ‪ -‬وﯾﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫در دوﻟﺖ ﺗــﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿـﺪ‬ ‫ﺣﻀﻮر دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ و ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 95‬در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی؛‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﻔﺮ دوﻟﺖ ﺗــﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿــﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﺻﺪﻫﺎ ﻃﺮح و ﭘﺮوژه در ﻣﺪت‬ ‫ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ روی‬ ‫ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﻗـﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﻫﯿﭻ ﮔﺎه اﺟـﺮا ﻧﻤـﯽ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﺷﯿﻮه و روﯾﮑﺮد اﺻﻠﯽ ﺳـﻔﺮﻫﺎی‬ ‫اﺳــــــــــﺘﺎﻧﯽ در دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد‬ ‫ﺑﻮد ‪.‬ﻣﺼــــﻮﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﺗﻌﺪاد و اﻣﺎر‬ ‫ﺑﺎﻻی ان ﺑــﺮای دوﻟﺘﻤـــﺮدان ﺑﯿﺶ از‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ و ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﯽ ﺑﻮدن ان اﻫﻤﯿﺖ‬ ‫داﺷــﺖ ‪.‬ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫روش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻞ از ﻫﻤﺎن اﺑـــــــﺘﺪا ﺑﺎ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎدات ﺻـﺮﯾﺢ ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن و ﺟﺮﯾﺎن‬ ‫ﻣﻨﺘﻘﺪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﺑﺪون اﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻮرد‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﯿﻦ روﯾﮑﺮد در اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻫﺰاران ﭘﺮوژه ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪ ﮐﻠﻨﮓ زﻧـﯽ‬ ‫ﺑﺎﻗـــــﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻣﯿﺎن اوارﻫﺎی‬ ‫ﺣﺎﺻﻞ از ان دوره ﺑﺮای دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫ﯾﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺳﺒﺐ اﺗﻼف ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ‬ ‫و ﺑـــــﻮدﺟﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﭘﺎﯾﺎن دوره‬ ‫ﻫﺸـﺖ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ﺷﻮﻧﺪ ‪.‬ﻣﺴــﺌﻠﻪ‬ ‫ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿـﺰ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘـﯽ‬ ‫در ﺳﻔﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮد ‪.‬ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻫﺰار اﻣﯿﺪ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﺮدم ﺑﻪ‬ ‫دوﻟﺖ داده ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﯽﭘﺎﺳـﺦ ﻣﺎﻧﺪن‬ ‫اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﭘﻮﺷـــﺎﻟﯽ دوﻟﺖ را در ﭘﯽ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫*روﯾﮑﺮد دوﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ‬ ‫ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و دارای‬ ‫اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن‬ ‫اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ روش ﻣﺘﻔﺎوﺗـﯽ را‬ ‫در اﻧﺠﺎم ﺳــﻔﺮﻫﺎی اﺳـــﺘﺎﻧﯽ در ﭘﯿﺶ‬ ‫ﮔﺮﻓﺖ و از اﺑﺘﺪا اﻋﻼم ﺷـﺪ ﺑﺪون ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ ‪ ،‬ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ای‬ ‫ﺗﺼــﻮﯾﺐ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻓﻘﻂ ﻃﺮح ﻫﺎ و‬ ‫ﭘـــﺮوژه ﻫﺎﯾــــﯽ ﮐﻪ دارای ردﯾﻒ و از‬ ‫ﭘﯿﺸــــﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺧﻮردار‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪ ،‬ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ‪ ،‬اﻓﺘﺘﺎح ﯾﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺐ‬ ‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬در واﻗﻊ در ﺳﻔﺮﻫﺎی‬ ‫اﺳـــــﺘﺎﻧﯽ دوﻟﺖ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻟﺰوم‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﯽ‪ ،‬اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ‬ ‫اﺳــﺘﺎن و ﺿــﺮورت ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﻗﺮار داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ‪.‬ﻃﺮح‬ ‫ﻫﺎی ﺑﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص ردﯾﻒ اﻋﺘﺒﺎری در ﻣﺪت زﻣﺎن‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﺗﺼﻮﯾﺐ ‪ 55‬ﻃﺮح ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 9‬ﻫﺰار و ‪ 290‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل در ﺳﻔﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ‬ ‫و اﻣﯿﺪ در ﺳﯽ و دوﻣﯿﻦ ﺳﻔﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﯿﻬﻤﺎن ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد‪.‬ﯾﮑﯽ از‬ ‫ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﻬﺪ ﻧﺨﺒﮕﺎن‬ ‫و ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﺮﺻﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی‪،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و‪ ...‬از ﻇﺮﻓﯿﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳـﺖ‪ .‬دﺳـﺘﺎورد‬ ‫اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﺑﺎ ﺷـﮑﻮه و ﺑﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮدم ﻫﻤﯿﺸـﻪ در ﺻﺤﻨﻪ و ﺣﻤﺎﺳﻪ‬ ‫ﺳـﺎز ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳــﺘﺎن ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﮔﺮدﯾﺪ ‪ ،‬ﺗﺼــــﻮﯾﺐ ‪ 55‬ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﺑﺎ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 9‬ﻫـﺰار و ‪ 290‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و‬ ‫‪ 989‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻮد‪..‬‬ ‫در اﯾﻦ ﺳـﻔﺮ ﺑﺮﺧﻼف ادوار ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮐﻪ‬ ‫ﻣﺮدم ﺳﻔﺮﻫﺎی ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮر و وﻋﺪهﻫﺎی‬ ‫ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸــﺪه را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﭘﺮوژهﻫﺎ و‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺼــﻮﯾﺐ‬ ‫رﺳــﯿﺪ و ﺑﻼﻓﺎﺻــﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم روال‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧـﯽ در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ ﭘﺲ از ﺗــﺰرﯾﻖ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺼـﻮب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا در‬ ‫اﻣﺪه و در ﺣﺎل اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫از ﻣﺠﻤﻮع ‪ 55‬ﻃﺮح و ﭘﺮوژه ﻣﺼﻮب ﺷﺪه‬ ‫‪ 4‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼـــﻮب ‪ 755‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼــﻞ ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮی و‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ‪ 5 ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼـﻮب ﯾﮏ‬ ‫ﻫـﺰار و ‪ 271‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻓﺼـــﻞ ﮐﺸـــﺎورزی‪ 4 ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫‪ 2.050.000‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻓﺼــﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫اب‪ 11 ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼﻮب ‪851.800‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻓﺼــﻞ ﻋﻠﻤﯽ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و‬ ‫ﮔﺮدﺷﮕﺮی‪ 7 ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼـــﻮب‬ ‫‪ 1.205.000‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻓﺼـــــــﻞ‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷــــﺖ و درﻣﺎن‪ 16 ،‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻣﺼﻮب ‪ 3.093.789‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻓﺼﻞ‬ ‫ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ‪ 8‬ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺼــﻮب‬ ‫‪ 64.000‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺼــﻞ‬ ‫ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻫﺰار و‬ ‫‪ 156‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 270‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫رﯾﺎل از اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ‪95‬‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ‪ 95‬ﺳﻔﺮ رﯾﺎﺳـﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪4.236.289‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺘﺒﺎرات ﺳــﺎل‬ ‫‪ 96‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑـــﺮ ‪ 5.054.700‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻤﻊ اﻋﺘﺒﺎرات اﺑﻼﻏﯽ ﺳـــﺎل‬ ‫‪ 95‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑــﺮ ‪ 3.236.387‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل و‬ ‫ﺟﻤﻊ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺳﺎل ‪ 95‬ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ‬ ‫‪ 3.156.270‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪..‬‬ صفحه 1 ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1396‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪2‬‬ ‫ﯾﺎدداﺷﺖ‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم در ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸﻮر؛‬ ‫ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ﺷﺪن ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﭘﺲ از ‪ 36‬ﺳﺎل‬ ‫در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ؛‬ ‫ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤــﻮار ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﺷﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟـﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮐــﺎﻫﺶ ‪ 24‬درﺻﺪی ﻧــﺮخ ﺗـﻮرم‬ ‫در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﮔـﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣـﺮوری ﺑـﺮ ﻣﻬﻤﺘــﺮﯾﻦ‬ ‫ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎد اﯾﺮان در‬ ‫زﻣﺎن ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ‬ ‫داﺷــﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه در اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺼــــﻮص را ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ ‪،‬‬ ‫ﻗﻄﻌﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺳﺮﺳﺎم اور ‪ 4 1‬درﺻﺪی‬ ‫در ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﻔﺘﻪ اﻗﺘﺼـﺎدی ان روزﻫﺎ از‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ﺑﻮد‪ .‬زﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺧﺎرج از ﺣﺪ ﺗﺼﻮر‬ ‫اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼـــﺎدی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻮال ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ دوﻟﺖ ﻗﺒﻞ ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎدار دﺳـﺘﻤﺰدﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷـﺪه ﺑﻮد و ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ ﻗﺪرت‬ ‫ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ را ﺗﻀــــﻌﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﺮد ‪،‬‬ ‫ﻫﻤﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻮرم در ﻣﻌﯿﺸﺖ و رﻓﺎه‬ ‫ﺧﻮد ﭘـﯽ ﺑـﺮدﻧﺪ ‪ .‬ﺗﻮرﻣــﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ روزاﻧﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎری‬ ‫از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻫﻤﺮاه‬ ‫ﺑﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﺳـﺎن ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺮخ ارز و‬ ‫ﺳـﮑﻪ ﺳـﺒﺐ ﺷــﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺎزار دﻻﻟﯽ و‬ ‫ﺳﻮداﮔﺮی در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ داغ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫در ﭼﻨﯿﻦ ﺷـــﺮاﯾﻄﯽ دوﻟﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی‬ ‫ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼـــﺎدی‬ ‫اﻏﺎز ﮐﺮد و در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻣﻬﺎر‬ ‫ﺗﻮرم را ﺑﻪ ﻋـــﻨﻮان اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻬﻢ اﻋﻼم‬ ‫ﻧﻤﻮد و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ را ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻫﻤـﺮاه‬ ‫داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اوارﻫﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﮐﻤﺘﺮ اﺳﯿﺐ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ‪.‬ﻣﻬﺎر رﺷـﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم‬ ‫واﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و اراﻣﺶ در ﻓﻀــــــﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ اﻣـﺮوز در ﻣﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧــﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ‪ ،‬ﺑﺴـﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ان ﺻﺤﻪ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ‪ .‬اﯾﻨﮑﻪ‬ ‫ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺳــﺮاﺷــﯿﺒﯽ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ و رﺷﺪ ﺗﮏ رﻗﻤﯽ ‪ 8‬درﺻﺪی در‬ ‫ﻣﺎه ﻫﺎی اﺧﯿﺮ رﺳــــﯿﺪه ‪ ،‬واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﻫﺎی اﻣﺎری ﻧﯿﺰ ان را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﺮﭼﻨﺪ در اﯾﻦ ﻣﺪت ‪ ،‬ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺑﺴـﯿﺎری‬ ‫ﺑﺮای ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﺸﺎن دادن دﺳﺘﺎورد ﻣﻬﻢ‬ ‫دوﻟﺖ در ﻣﻬﺎر ﺗﻮرم در ﺟـــﺮﯾﺎن ﺑﻮده و‬ ‫ﻫﺴﺖ ‪ ،‬وﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﺎده ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﺰارشﻫﺎی رﺳـــﻤﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و‬ ‫ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾـﺮان درﺑﺎره ﻧـﺮخ ﺗﻮرم اﻧﻮاع‬ ‫ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻧﻬﺎ در ﺳـــﺎلﻫﺎی‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ روﺷـﻨﯽ درﺳـﺘﯽ اﯾﻦ ادﻋﺎ را‬ ‫ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺘﺎن از‬ ‫‪ 33.9‬ﺑﻪ ‪ 9.8‬درﺻﺪ در دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ‪،‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﺳﺘﺎن در ﺳـﺎل ‪ 1392‬ﻣﻌﺎدل‬ ‫‪ 33.9‬درﺻـﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺳـﺎل‬ ‫‪ 94‬ﺑﻪ ‪ 9.8‬درﺻـﺪ رﺳـﯿﺪه اﺳـﺖ ‪ .‬ﺗﮏ‬ ‫رﻗﻤﯽ ﺷــــــﺪن ﺗﻮرم ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ و‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﮔﻮﺷــــﺖ‪ ،‬ﻧﺎن و‬ ‫ﻏﻼت‪ ،‬ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﺗﺨﻢ ﭘـﺮﻧﺪﮔﺎن‪ ،‬روﻏﻦ‪،‬‬ ‫ﻣﯿﻮه و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻗﻨﺪ و ﺷـﮑﺮ ﮐﻪ ﺟﺰو‬ ‫ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺿــــــﺮوری و روزﻣﺮه ﺗﻤﺎم‬ ‫ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اﺳــــﺖ و ارزاﻧﯽ ﯾﺎ‬ ‫ﮔﺮاﻧﯽ ان راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه‬ ‫اﻧﺎن دارد ‪ ،‬از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ اﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻋﯿﻨﯽ‬ ‫ﻣﺮدم در ﺑﺎزار ﻣﺼــﺮف ﻫﻢ از اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ‬ ‫ﻣﻠﻤﻮس ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ‪.‬‬ ‫ﻃﺒﻖ ﮔــﺰارش ﻫﺎی اﻣﺎری ‪ ،‬ﺗﻮرم ﻣﻮاد‬ ‫ﻏﺬاﯾﯽ در اﺑﺘﺪای ﺷـــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﻬﻢ ﻣﻌﺎدل ‪ 10.4‬درﺻــــﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺎﺧﺺ در ﻃﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ دوﻟﺖ رﺷﺪ‬ ‫ﭼﻨﺪﺑﺮاﺑﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐـﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫در ﺳــــﺎلﻫﺎی ‪ 85‬ﺗﺎ ‪ 87‬ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ‬ ‫‪ 21,7 ،13,1‬و ‪ 30,2‬درﺻــــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ ‪ .‬در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﻧﯿﺰ روﻧﺪ ﺻـﻌﻮدی‬ ‫رﺷﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ‬ ‫و در ﻃﻮل ﺳـــﺎلﻫﺎی ‪ 1389‬ﺗﺎ ‪1392‬‬ ‫ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷـﺪ ‪ .‬ﺷـﺎه ﺑﯿﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ رﺷــﺪ ‪ 800‬درﺻــﺪی‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﺎن ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ‪.‬‬ ‫درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دوﻟﺖ دﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﺣﺴــﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺮدادﻣﺎه ‪ 92‬ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻮرم ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ‪ 51.1‬درﺻﺪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳــﺎن ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ ﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺑﺎ اﻧﻀـــﺒﺎط ﻣﺎﻟﯽ و‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ ‪،‬‬ ‫اﯾﻦ ﻧﺮخ را در ﺳـﺎل ‪ 93‬ﺑﻪ ‪ 9.1‬درﺻـﺪ ‪،‬‬ ‫در ﺳــﺎل ‪ 94‬ﺑﻪ ‪ 10.4‬درﺻــﺪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫دﻫﺪ‪.‬‬ ‫*رﺷﺪ ‪ 12‬درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺳﮑﻪ در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ در‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ‪ 1100‬درﺻﺪی دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ ای را‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺳـــﮑﻪ ﺑﻬﺎر ازادی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬در ﻣﺮداد‬ ‫‪ 84‬و ﻫﻨﮕﺎم ﺷــﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ‪،‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 9 6‬ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ارزش داﺷــــﺘﻪ‬ ‫اﺳـــﺖ اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺎر‬ ‫ﺧﻮد را در ﻣــﺮداد ‪ 92‬اﻏﺎز ﮐــﺮد ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺳﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺷﺼــﺖ و ﭼﻬﺎر‬ ‫ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن رﺳـﯿﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ دﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ ﺳــــﮑﻪ را ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 100‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ داد ‪.‬اﻣﺎ در ﺳﺎل ‪ 95‬ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺳـــﮑﻪ ﺣﺪود ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 192‬ﻫﺰار‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد و در واﻗـﻊ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‪،‬‬ ‫ﻧﺮخ ﺳﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 12‬درﺻـﺪ رﺷـﺪ داﺷـﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو از‬ ‫‪ 148‬ﺑﻪ ‪ 22‬درﺻﺪ در دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸـﻤﮕﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﻫﺸـﺖ‬ ‫ﺳـــﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ‬ ‫ﺳﮑﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺸـــــﺪ و رﺷﺪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 148‬درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدرو را ﻧﯿﺰ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی اﯾﻦ دوران داﻧﺴــﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﺎرﺷــﻨﺎﺳــﺎن ﺑﺎﯾﺪ »اﻓﺖ‬ ‫ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ «‪» ،‬ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ در‬ ‫ﺻـﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو «‪» ،‬اﻓﺰاﯾﺶ و ﻧﻮﺳــﺎن‬ ‫ﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ ﻧﺮخ ارز« و »ﺗﺤـﺮﯾﻢﻫﺎی‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را از دﻻﯾﻞ اﺻــــــﻠﯽ ان‬ ‫داﻧﺴــﺖ ‪.‬اﻧﻔﺠﺎر ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺣﺪ‬ ‫ﺗﺼﻮر ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ دﺳـﺘﮕﺎه ﭘﺮاﯾﺪ‬ ‫در ﻓﺎﺻـــﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ )‪ 1384‬ﺗﺎ ‪ (1392‬از‬ ‫ﮐﻤﺘـﺮ از ‪ 70‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺪود ‪170‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل رﺳﯿﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿـﺮ و‬ ‫اﻣﯿﺪ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺳـــﺎل ‪ 1395‬ﺑﻪ ‪200‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل رﺳـــــــﯿﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻓـــــﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ در ﺑﺎزار‬ ‫ﺧﻮدرو در دوره ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ‪ 22‬درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬ ‫*رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ‪:‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی‬ ‫ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻦ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻀـﻮر‬ ‫ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫دوازدﻫﻢ در ﮐــﺎرزار رﻗــﺎﺑــﺖ ﻫــﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ‪ ،‬وﻋﺪه اﻓﺰاﯾﺶ دو ﯾﺎ ﺳــــﻪ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮی ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﻘﺪی از ﺳـﻮی اﻧﻬﺎ‬ ‫ﻣﻄﺮح ﺷــﺪه و ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳــﺖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳـﮑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﮐﺸـﻮر ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴــﺘﯽ‬ ‫رﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎ ﺷــــــــﺎﯾﺪ اﻓﺰاﯾﺶ رای و‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ در ﻣﯿﺎن اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم‬ ‫را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ‪ ،‬اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎ‬ ‫ﺳــﺒﺐ ﺷــﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ‪ ،‬رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻫﻢ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ان واﮐﻨﺶ‬ ‫ﻧﺸـﺎن دﻫﺪ ‪ .‬او ﻋﻤﻠﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ وﻋﺪه را‬ ‫ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دراﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫دوﻟﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐـﺮد ﮐﻪ اﮔــﺮ رﻗﻢ ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ‪250‬‬ ‫ﻫـﺰار ﺗﻮﻣﺎن اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ‪ ،‬ﭘــﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺳـــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 190‬ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ و اﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ورﺷﮑﺴــﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﮐﺸﻮر اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﻫﺸﺪار ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺑﺮ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر‬ ‫از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴــــــــــﯿﺎری از‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫دارﻧﺪ ﮐﻪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﯾﺎراﻧﻪ ﻫﺎ ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺧﻄﺮات ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ ﺑﺮای اﻗﺘﺼـﺎد‬ ‫ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ رﻏﻢ‬ ‫ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳــــﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺛﺒﺎت و اراﻣﺶ در‬ ‫ﻓﻀــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪ ،‬ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﺷﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻮد و از‬ ‫ﻃﺮﻓﯽ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ اﺷـﺘﻐﺎل و ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫را در ﮐﺸـــــﻮر ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺟﺪی روﺑﻪ رو‬ ‫ﮐﻨﺪ ‪.‬ﯾﮑﯽ دﯾﮕـﺮ از اﺛﺎر ﻣﻨﻔـﯽ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ‬ ‫اﻓــﺰاﯾﺶ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟـــﯽ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی را ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻄـﺮ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻧــﺮخ ﺗﻮرم‬ ‫داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺸﺖ و ﺳﻄﺢ رﻓﺎه ﻣﺮدم‬ ‫ﻧﯿﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻻزم اﺳــــﺖ ﻣﺮدم در اﯾﻦ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴــﺎس ﺑﺎ اﮔﺎﻫﯽ ﻧﺴـــﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻤﻠـــﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ وﻋﺪه ﻫﺎی‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮدی‬ ‫ﮐﺎراﻣﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺴــﯿﺮ ﻃﯽ‬ ‫ﺷﺪه ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺸـﻬﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼـــﺎدی ﮐﺸـــﻮر را اداﻣﻪ دﻫﺪ ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫درﺳﺘﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺤﺜـﯽ ﮐﻪ ﻋﺪه ای از ﻣﻨﺘﻘﺪان‬ ‫دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ از زﻣﺎن ﺷــﺮوع ﻣﺬاﮐﺮات‬ ‫ﻫﺴــﺘﻪ ای ﺗﺎ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ و ﺑﺮﺟﺎم‬ ‫)در ‪ 23‬ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل ‪ ،( 94‬ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ و‬ ‫ﺳﺎز ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ دﺳـﺘﺎورد ﻣﻬﻢ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ را در اﺳــــــﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬﻮری دوازدﻫﻢ ﮐﻮک ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ اﯾﻦ اﺳـــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎم ﺛﻤﺮه ای ﺑﺮای‬ ‫اﻗﺘﺼـــــــــﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﺪاﺷﺘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪.‬ﻫﻤﺎن ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزی ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ‬ ‫را ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎره و ﺑﯽ اﺛﺮ داﻧﺴــﺘﻪ و در دوره‬ ‫ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﺎ ‪ 1+5‬ﻫﻢ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮای‬ ‫ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﯿﻢ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺴــــــﯿﺎری از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دراﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ در ﺳــﺎل ﻫﺎی‬ ‫ﻃﻼﯾـﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎد داده و ﺗﻮرم‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 4 0‬درﺻـﺪی را ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن اورده‬ ‫ﺑﻮد ‪ ،‬از ان ﺳﻮ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻧﻔﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎره اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﺸــــــﺖ‬ ‫ﺷﻤﺎری از ﮐﺸـﻮرﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ اﯾـﺮان ﺑﻪ‬ ‫ﯾﮏ ﺳﻮم ﻇﺮﻓﯿﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ‪ ،‬اﻗﺘﺼـــﺎد‬ ‫واﺑﺴــــﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺴــــﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽ‬ ‫ﮐﺮد‪ ،‬ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻃﯽ ‪ 8‬ﺳـﺎل‬ ‫ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳـﻮم ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯽ ﺧﻮد رﺳــﯿﺪه‬ ‫ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻی ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫‪،‬ﻓﺴﺎد ‪،‬رﮐﻮد و دﻫﻬﺎ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺸـــــــﺎن دﻫﺪ‪ ،‬در ﭼﻪ‬ ‫ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان اﻗﺘﺼـــﺎدی‪ ،‬ﻗﺮار ﻧﺒﻮد ﺑﺮﺟﺎم‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺸــــﮑﻼت‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮان ﺷﻮد‪ .‬در واﻗﻊ ﺗﻮاﻓﻖ‬ ‫ﺑـﺮﺟﺎم ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﺗﺎ اﻣﮑﺎن‬ ‫و زﻣﯿﻨﻪ ای را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺘﺼــــﺎد‬ ‫اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷــــــﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ‬ ‫ﺑﺎزﮔـــﺮدد‪.‬زﻣﯿﻨﻪ ای ﮐﻪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ راه‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳــﯿﺎﺳــﺘﮕﺬاری و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی‬ ‫درﺳﺖ در ﻋﺮﺻﻪ اﻗﺘﺼـﺎد ﺑﻮده و ﻫﺴـﺖ‪.‬‬ ‫ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎﯾﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ‬ ‫ﮐﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻇﺎﻫﺮا ﭼﺸــﻤﺎﻧﺸـــﺎن را ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺴـﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ‬ ‫دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ‪ ،‬اﻗﺘﺼـــﺎد اﯾﺮان را در ﭼﻪ‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ‪.‬اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼـﻮﺻﯽ‬ ‫و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭘـﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ‬ ‫ﻫﺎ روﺑﺮو ﺑﻮد ‪ ،‬اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ‪700‬‬ ‫ﺷﺮاﯾﻄﯽ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﺴــــــﺌﻮﻟﯿﺖ‬ ‫ﺑﺎزﺳﺎزی و اوار ﺑﺮداری اﯾﻦ ﻣﺨﺮوﺑﻪ ﻫﺎ را‬ ‫ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺳــﯿﺎﺳــﺖ ﻫﺎی‬ ‫اﺻـﻠﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ را‬ ‫ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺧﺮوج از رﮐﻮد و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺑﺨﺶ ﺻـــــﻨﻌﺖ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻧﻤﻮد‪ .‬واﺣﺪﻫﺎی ﺻــــــﻨﻌﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ و‬ ‫ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺸـﻮر و دوﻣﯿﻦ‬ ‫ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻔـــﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﺒﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕـــﯽ و‬ ‫ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ‪ ،‬ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ ،‬ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ورود ﻣﺎﺷـﯿﻦ اﻻت‬ ‫و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪ ای و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی‬ ‫ﻣﺼـــﺮف در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺟـــﺮای ﻃـــﺮح ﻫﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼـــــﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑـــــﺮ اﺣﯿﺎی ﺗﻌﺪادی از‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ اﺳـﺘﺎن ‪،‬‬ ‫ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در دوره ﭘﺴﺎ ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺎ ﻣﺸـﻮق‬ ‫ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ ‪ ،‬زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺷــﺘﻐﺎل و‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح ﻫﺎ و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـــــــﻮد ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿــــﺎی داﺧﻠﯽ و‬ ‫ﺣﻀـــــﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮای‬ ‫ﺑﺮﺧﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫*ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﺎن در‬ ‫دوره ﭘﺴﺎ ﺑﺮﺟﺎم‪ /‬رﺷﺪ ‪28‬‬ ‫درﺻﺪی ارزش ﺻﺎدرات‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در ﺳـﺎل ‪ 9 5‬ﺑﺎ‬ ‫ﻣﯿﺰان ‪ 736‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و ﻧﺴـﺒﺖ ﺣﺪود‬ ‫ﺳــﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ان ﺑﺎ ﻣﯿﺰان واردات )‪291‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ( ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ را در ﭘﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ رﺷﺪ ‪ 2 8‬درﺻـﺪی روﺑﺮو ﺑﻮده‬ ‫اﺳـﺖ‪.‬اﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎی ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺨﺶ از ﺛﻤﺮات ﺑﺮﺟﺎم در اﺳﺘﺎن ﺻـﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ‪ .‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 2.5‬ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن‬ ‫و اﻓﺰاﯾﺶ ‪ 28‬درﺻـﺪی ارزش ﺻـﺎدرات‬ ‫اﺳﺘﺎن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﯾﺪ ﺑﺨﺶ رﺧﺪادﻫﺎ و‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﺎت ارزﺷﻤﻨﺪی در اﯾﻨﺪه داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﮔﻤﺮک اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫‪ :،‬ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺳـــﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺻـﺎدرات ‪ 669‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪944‬‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 850‬دﻻر از اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ‬ ‫ﺧﺎرج از ﮐﺸــﻮر و واردات ‪ 291‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫‪ 884‬ﻫــﺰار و ‪ 413‬دﻻر ﺣﺪود دو و ﻧﯿﻢ‬ ‫ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـــــــﺖ و زﻣﯿﻨﻪ‬ ‫ﺻﺎدارت ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﺎن از ‪ 25‬ﮐﺸـﻮر‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 91‬ﺑﻪ ‪ 74‬ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺪی ﻣﯿﺮاﺷﺮﻓﯽ ﺗﺴـﺮﯾﻊ و ﺗﺴـﻬﯿﻞ در‬ ‫واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ارزان ﻗﯿﻤﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮای اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی را از‬ ‫دﯾﮕﺮ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﺮای اﺳـﺘﺎن و‬ ‫ﮐﺸـﻮر داﻧﺴــﺖ و اداﻣﻪ داد‪ 135 :‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 9 1 4‬ﺗﻦ ﮐﺎﻻ در ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ از ﺳـﺎﯾﺮ‬ ‫ﮐﺸـــــﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن وارد ﺷﺪه ﮐﻪ‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ان ‪57‬‬ ‫درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*‪ 196‬ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺼﻮب در‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ‪95‬‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﺴـــﻬﯿﻼت‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ در ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری اﺳـﺘﺎن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از‬ ‫ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﯾﻮزاﻧﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻮاد‬ ‫اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻــﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـــﺪن‬ ‫اﻣﮑﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ از‬ ‫ﻃــﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟـــﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ‬ ‫ﮐﺸـــــﻮر ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﻘﺎل ‪196‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ‪ 95‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬از دﯾﮕﺮ دﺳــﺘﺎوردﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎم ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻫﺎ و ﻓـﺮاﻫﻢ‬ ‫ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﺣﻀـــــﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران‬ ‫ﺧﺎرﺟﯽ‪ ،‬ﺑﯿﺶ از ‪ 14‬ﺷــــﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ در ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳـﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺧﺎرﺟـﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿــﺮی‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 3.5‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ از‬ ‫ﺟﻤﻠﻪ ان ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﺑﻠﮋﯾﮏ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ‬ ‫ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ‪ 1200‬ﻣﮕﺎوات ﺑﺮق در ﺳـﺎوه‪،‬‬ ‫اﺣﺪاث ﭘﺎﻻﯾﺸـــــــﮕﺎه ﺧﻮن زرﻧﺪﯾﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻣﺸـﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﮐﺸــــﻮر ﮐﺮه‪ ،‬ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻬﺮک‬ ‫ﺗﺨﺼـﺼــﯽ ﭘﻮﺷﺎک در اﺳﺘﺎن‪ ،‬ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺎﺷــﯿﻦ اﻻت و‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد‪.‬‬ ‫ﭘﺲ از ﺑـﺮﺟﺎم و رﻓﻊ ﺗﺤــﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از‬ ‫ﺻــــﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﻪ‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﺳــﻔﺮ ﮐﺮده و ﺗﺒﺎدﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼـﺎدی‪،‬‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـﯽ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻏﺎز ﮐﺮده‬ ‫اﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﺗﺤﻘﻖ ‪ 156‬درﺻﺪی‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در‬ ‫اﺳﺘﺎن‪ /‬رﺗﺒﻪ دوم از ﻧﻈﺮ ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از واﺣﺪﻫﺎی ﺻــﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﺣﯿﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻌﻄﯿﻞ‬ ‫ﯾﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ‪،‬ﺳـــﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷــــﺪه‬ ‫ﺗﺴـﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 4‬ﻫﺰار و ‪ 430‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ‪ 7‬ﻫﺰار و ‪160‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻪ ‪ 1066‬واﺣﺪ ﺻــــﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳـﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷـﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت روﻧﻖ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ 156‬درﺻـــﺪ‬ ‫ﻣﺤﻘﻖ ﺷﺪه و از ﻧﻈﺮ ﺳـﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺮداﺧﺘﯽ‪ ،‬اﯾﻦ اﺳﺘﺎن‬ ‫رﺗﺒﻪ دوم ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫در ﭘﺴـــﺎ ﺑﺮﺟﺎم ‪ 95‬واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﻦ ‪ 25‬ﺗﺎ ‪ 60‬درﺻـــﺪ اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺻـــﺎدرات داﺷـــﺘﻪ اﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺑﺴــﯿﺎری از واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ راﻫﺒﺮی ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼـــﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ و روﻧﻖ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬ ‫***‬ ‫اﻧﭽﻪ ﻣﺴـﻠﻢ اﺳﺖ اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﯿﻤﺎر اﯾﺮان‪،‬‬ ‫اﮐﻨﻮن در دوران ﭘﺴـــﺎ ﺑﺮﺟﺎم در اراﻣﺶ‬ ‫ﭘﺲ از ﻃﻮﻓﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ‬ ‫ﭼﺮا ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺗﮏ ﻧﺮﺧﯽ ﺷــــﺪن ﻧﺮخ‬ ‫ﺗﻮرم ‪ ،‬ﻧﺰدﯾﮏ ﺷــــــﺪن ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﻋﺎدی ﺧﻮد ‪،‬ﻧﺮخ رﺷﺪ‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی از ﻣﻨﻔﯽ ‪ 6.8‬درﺻﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﺜﺒﺖ ‪ 8‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻠﮑﻪ ﭼﺸﻢ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ‬ ‫دﺳــﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ ‪ 5‬درﺻــﺪی دوﺧﺘﻪ ‪،‬‬ ‫ﺑﻮرس روزﻫﺎی اراﻣﯽ را ﭘﺸــﺖ ﺳﺮ ﻣﯽ‬ ‫ﮔﺬارد و ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار در ﺳـﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ و‪....‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش‬ ‫ﮐﺮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺛﻤﺮات ﺑـﺮﺟﺎم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳـﺘﺎورد ﺳــﯿﺎﺳــﺖ ﺧﺎرﺟﯽ‬ ‫دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺮﺳـﺪ ﻗﻄﻌﺎ‬ ‫ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﯿﺸـــﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺎرﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎل و ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار ﮐﺎر ﮐﺸــﻮر در ﯾﮏ‬ ‫دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸـﺎن از ﻓﺮازوﻓﺮودﻫﺎﯾﯽ در‬ ‫ﺷــﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ‪ .‬ﺑﺮاﺳــﺎس‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ‪-‬‬ ‫ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴـــــﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ در ﺳﻦ ﮐﺎر اﺳـﺖ ‪ -‬ﺑﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﯽ‬ ‫ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﺻـﻮرت‬ ‫ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﯽﮐﺎری اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی درواﻗﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿـــﺮوی ﮐﺎر در ﺗﻮﻟﯿﺪ و‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼـــﺎدی اﺳﺖ‪ ،‬ﺣﺘﯽ اﮔﺮ‬ ‫اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﻮد ‪.‬‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﯾﻞ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﺑﺎزار ﮐﺎر اﺳﺖ‪..‬‬ ‫*اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼــــﺎد اﻧﻼﯾﻦ ‪ ،‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان‪ ،‬ﻧﺮخ ﻣﺸـﺎرﮐﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼــﺎدی از ‪ 41‬درﺻﺪ در ﺳﺎل ‪1384‬‬ ‫)اﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ( ﺑﻪ ‪ 38،9‬درﺻـﺪ‬ ‫در ﺳـﺎل ‪) 1388‬اﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ دﻫﻢ(‬ ‫رﺳﯿﺪ‪ .‬اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳـﺎل ‪) 1392‬اﻏﺎز‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ( ‪ 37,6‬و در ﺳـــﺎل‬ ‫‪ 1395‬ﻣﻌﺎدل ‪ 39,4‬درﺻـﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸــــــﺎرﮐﺖ‬ ‫اﻗﺘﺼــــﺎدی در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯾﯽ‬ ‫ﻧﻈﯿﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ ﻧﻘﺪی و ﺳــــــﺎﯾﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺘﯽ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ‬ ‫و دﻫﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﮔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺷـﻮد‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺮخ‬ ‫ﻣﺸﺎرﮐﺖ در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ‪ 39،8‬درﺻﺪ ﺑﻮد‬ ‫ﮐﻪ ﺑﻪ ‪ 37,9‬درﺻﺪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دوﻟﺖ دﻫﻢ رﺳﯿﺪ ‪ .‬در ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‬ ‫دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ اﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐـﺮد و‬ ‫ﺑﻪ ‪ 38,1‬درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻧﺸـﺎن‬ ‫از ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار‬ ‫ﮐﺎر دارد‪.‬‬ ‫*اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺶ از ‪ 2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻧﻔﺮی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﺸﻮر‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ان ﺳـﻬﻢ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺮ‬ ‫ﮐﺸــــﻮر )ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﯿﻦ ‪ 15‬ﺗﺎ ‪64‬‬ ‫ﺳﺎل ( ﮔﻔﺖ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ‬ ‫اﻧﺠﺎم ﮐﺎر را دارﻧﺪ‪ .‬ﺑﺨﺸــــﯽ از ﺟﻤﻌﯿﺖ‬ ‫ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐـﺰی‬ ‫ﻓﻌﺎل ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﺨﺸـﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽ ﮐﺎر ﯾﺎ در‬ ‫ﺟﺴــﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻞ ﻫﺴــﺘﻨﺪ‪ .‬ﺑﺮاﺳﺎس‬ ‫ﮔﺰارش ﻣﺮﮐـﺰ اﻣﺎر اﯾـﺮان‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﮐﺸـــﻮر از ‪23‬ﻣﯿﻠﯿﻮنو ‪ 300‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در‬ ‫ﺳـــﺎل ‪ 1384‬ﺑﻪ ‪25‬ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 790‬ﻫﺰار‬ ‫ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل ‪ 1395‬اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ‬ ‫ﻣـﺮﮐـﺰ اﻣﺎر اﯾـﺮان‪ ،‬ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل اﻓـﺮاد‬ ‫‪ 10‬ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺟﺴــﺖوﺟﻮی ﺷﻐﻞ‬ ‫ﻫﺴـﺘﻨﺪ؛ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﮐﺸـﻮرﻫﺎ و‬ ‫ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎر‪،‬‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺸـﻤﻮل اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﺗﺮ از ‪15‬‬ ‫ﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﺑﺮاﺳﺎس ﮐﻨﻮاﻧﺴـﯿﻮن‬ ‫‪ 182‬اﯾﻦ ﺳــﺎزﻣﺎن‪ ،‬ﮐﺎرِ زﯾﺮ ‪ 15‬ﺳــﺎل‪،‬‬ ‫»« ﮐﺎر ﮐﻮدکﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫*ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ‬ ‫ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟‬ ‫ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری از ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﯽﮐﺎران‬ ‫ﺑﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ و ﺷــﺎﺧﺺ‬ ‫ﻣﻬﻤﯽ در اﻗﺘﺼـــﺎد ﮐﻼن ﻣﺤﺴـــﻮب‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد‪ .‬ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت ﻧﮕﺎرﻧﺪه از‬ ‫ارﻗﺎم ﻣﻨﺘﺸـــــﺮﺷﺪه از ﺳﻮی ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر‬ ‫اﯾــﺮان‪ ،‬ﻧــﺮخ ﺑﮑﺎری ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‪ ،‬در ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ‪ 10،9‬درﺻﺪ ﺑﻮد‬ ‫ﮐــﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑـــﻪ ‪12,5‬‬ ‫درﺻـﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ‪ .‬در ﭼﻬﺎر ﺳـﺎل‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻌﺎدل ‪ 11,1‬درﺻــﺪ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﯿﮑﺎری در‬ ‫دوﻟﺖ دﻫﻢ ﮐﻤﺘﺮ اﺳـﺖ و ﺑﺎ رﻗﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ‬ ‫دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷـﺖ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﺣﺎﻟﯽ‬ ‫رخ داده اﺳـﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ‬ ‫ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺎﺻﻞ از اﻓﺰاﯾﺶ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ )ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ دﻻر( را‬ ‫در اﺧﺘﯿﺎر داﺷـﺘﻨﺪ‪ ،‬اﻣﺎ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻔﺖ‬ ‫را ﺑﻪ ﻗــــﯿﻤﺖ ‪ 30‬ﺗﺎ ‪ 40‬دﻻر در ﺑﺎزار ﺑﻪ‬ ‫ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺷـــﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷــــﺎﺧﺺ ﻫﺎی‬ ‫اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی را ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ان داﻧﺴـــﺖ ‪.‬ﺑﺮ‬ ‫اﺳﺎس اﻋﻼم رﺳﻤﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﻣﺎر اﯾﺮان ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری در اﺳــﺘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ دﻫﻢ‬ ‫‪ 10.4‬درﺻــﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳـــﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ﺑﻪ ‪ 7.3‬درﺻــــﺪ رﺳــــﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 6.7‬درﺻﺪی ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﺎن در ﺗﺎﺑﺴـــــﺘﺎن ﺳﺎل ‪95‬‬ ‫ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از ان ﻫﻢ از‬ ‫دﯾﮕﺮ اﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﺮرﺳــــــﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺸـــﮑﯿﻞ ﺑﻪ‬ ‫ﻣﻮﻗﻊ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑــــﺮ ﭘــــﺮداﺧﺖ‬ ‫ﺗﺴـﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫اﺷﺎره ﮐﺮد ‪.‬ﭘﺲ از ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ اﺳـﺘﺎﻧﺪار‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴــــﻬﯿﻼت ﺑﺮای‬ ‫اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻌﻄـﯿﻞ و ﻧـﯿﻤﻪ‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﺑﺨﺶ ﺻـﻨﻌﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ‪،‬ﺑﺮﺧﻮرد‬ ‫ﺳــﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ و ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ در‬ ‫اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷــــــــﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫ﻋﻤﻠﮑـﺮدﻫﺎ در اﯾﻦ ﺣﻮزه‪ ،‬ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎﯾـﯽ ﮐﻪ‬ ‫ﺑﺮای ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﺎن ‪ ،‬ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮان و ﻓﻌﺎﻻن‬ ‫اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳﺘﺎن در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد‬ ‫ﻧﯿﺎز ﮔﺮدش اﯾﺠﺎد ﺷــــــﺪه ﺑﻮد ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﯾﺎﻓﺖ ‪.‬اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳـﺘﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای اﺟﺮای‬ ‫ﻣﺼــــﻮﺑﺎت ﻫﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺴــــﯿﺎر‬ ‫ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮد‪.‬‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت‪ ،‬ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﺎﺳــﺐ‬ ‫ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴــــﻬﯿﻼت‬ ‫روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺪاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﺳﺒﺐ‬ ‫ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ 33.3‬درﺻـﺪ‬ ‫از واﺣﺪﻫﺎ و اﻓــــــﺰاﯾﺶ ﺑﯿﻦ ‪ 10‬ﺗﺎ ‪60‬‬ ‫درﺻﺪی ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ‪ 66.72‬درﺻـﺪ از‬ ‫واﺣﺪﻫﺎی ﺑﺎزدﯾﺪ ﺷﺪه را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷـﺘﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺳـــــﺒﺐ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑــﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧــﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺘﺎن ﺷﺪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ‬ ‫ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸــــﮑﻞ دار اﺳﺘﺎن‬ ‫داﻧﺴــﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ‪ 172‬ﭘﺮواﻧﻪ‬ ‫ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ‪ 464‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ‬ ‫ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 352‬ﻧﻔﺮ ﺷـﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ‬ ‫‪ 4 0 0‬ﺟﻮاز ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷـــﺪه ‪ 6‬ﻫﺰار و ‪183‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن و ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ‪1 4‬‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 500‬ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻـﻨﻌﺖ و‬ ‫ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳــﺘﺎن ﺻــﺎدر ﺷــﺪه‬ ‫اﺳـﺖ ‪.‬ﻣﺠﻤﻮع اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت‪ ،‬ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻬﺎرم ﮐﺸﻮر از‬ ‫ﻧﻈﺮ ﺷـــــﺎﺧﺺ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺻـــﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ ‪.‬ﺑﺮ اﺳـﺎس اﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد‬ ‫ﺷﺎﻏﻼن واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳـﺘﺎن ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪ 104‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﻣﻌﺎدل ‪ 4.7‬درﺻﺪ از ﮐﻞ‬ ‫ﺷﺎﻏﻼن اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﮐﺸــــﻮر اﺳﺖ و‬ ‫رﺗﺒﻪ ﺷﺸــﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼــﺎص داده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﮐﺸــــﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ‬ ‫اﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد‪ ،‬ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴـﻬﯿﻼت ﺑﻪ‬ ‫ﻃــــﺮح ﻫﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺜﺒﯿﺖ ‪4 2‬‬ ‫ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ‪ 20‬ﻓﺮﺻﺖ ﺷـﻐﻠﯽ‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ اﻗﺪاﻣﺎت و ﺗﻼش ﻫﺎی‬ ‫اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه در راﺳـــﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ‬ ‫ﺑﯿﮑﺎری اﺳــــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﻫﻤﭽﻨﺎن‬ ‫ﺷـﻬﺮﻫﺎی اراک و ﺧﻤﯿﻦ دارای ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ‬ ‫اﻣﺎر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴـــﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ‬ ‫ﻣﺸﮑﻞ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺗﺮ ﻣﺴـﺌﻮﻻن‬ ‫اﺳــﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ اﻣﺎ ﻗﻄﻌﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان و‬ ‫ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺜﺒﺘــﯽ را ﮐﻪ ﻃــﯽ ﭼﻬﺎر‬ ‫ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫*ﻧﺰول ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان از ‪ 29‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 16‬دﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی ﮐﺸـﻮرﻫﺎ اﺳﺖ ‪،‬ﻧﺮخ‬ ‫ﻓﻼﮐﺖ )ﻧـﺮخ ﺗﻮرم‪ +‬ﻧـﺮخ ﺑﯿﮑﺎری( ﻣـﯽ‬ ‫ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ در ﺳـــﺎل ‪ 92‬در اﯾﺮان ﺣﺪود‬ ‫‪ 45.5‬درﺻﺪ ﺑﻮده و در ﺳـﺎل ‪ 95‬ﺑﻪ ‪19.2‬‬ ‫درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ‬ ‫وﺿﻌﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺮان ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﮑﺎری‬ ‫در ﺟﻬﺎن ﻃﯽ ﺳـﺎل ﻫﺎی ‪ 92‬ﺗﺎ ‪ 95‬ﺑﺎ ‪13‬‬ ‫ﭘﻠﻪ ﻧﺰول از رﺗﺒﻪ ‪ 29‬ﺑﻪ ‪ 16‬رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‬ ‫***‬ ‫ﺑﻪﻫﺮﺣﺎل ﺑﺮاﺳــﺎس اﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ در‬ ‫اﯾﻦ ﮔﺰارش ذﮐﺮ ﺷﺪ ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد‬ ‫ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﺷـﺘﻐﺎل در دوره ﭼﻬﺎر ﺳـﺎﻟﻪ‬ ‫ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ‪.‬‬ ‫رﺷﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺸﺎن از ﺑﻬﺒﻮد ذﻫﻨﯿﺖ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﺸـــﺎرﮐﺖ در ﺑﺎزار ﮐﺎر و‬ ‫ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺷﻐﻞ دارد‪ .‬ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﺨﺸـﯽ از‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺷــﺪه اﻧﺪ و‬ ‫ﺑﺨﺸـــــﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯽﮐﺎر ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ‪ .‬ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺷﺎﻏﻼن در ﮐﺸــﻮر ﺑﻪ ‪58022‬ﻣﯿﻠﯿﻮنو‬ ‫ﻫﺰار ﻧﻔﺮ رﺳـﯿﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ دﻫﻪ‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿـﻮع‬ ‫ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳــــــﺘﺎورد دوﻟﺖ‬ ‫روﺣﺎﻧﯽ در ﺣﻮزه اﺷـﺘﻐﺎل ﺑﺎﺷـﺪ ‪ .‬ﺿـﻤﻦ‬ ‫اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﻣﺘﻮﺳــــﻂ در دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ دﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ و‬ ‫ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺑﯽﮐﺎری در دوﻟﺖ ﻧﻬﻢ‬ ‫ﺗﻔﺎوت ﭼﻨﺪاﻧــﯽ ﻧﺪارد‪ .‬ازاﯾﻦرو ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ‬ ‫ﻣﯽ رﺳـﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ‬ ‫وﯾﺮاﻧﻪ ای را در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼــــﺎد ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻧﺴـﺒﺘﺎ‬ ‫ﺧﻮﺑﯽ در ﺑﺨﺶ اﺷــﺘﻐﺎل از ﺧﻮد ﺑﺮ ﺟﺎی‬ ‫ﺑﮕﺬارد‪..‬‬ صفحه 2 ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1396‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪3‬‬ ‫ﺧﺒـــﺮ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ ﮔـﺬﺷﺘﻪ ﭘﺮ از اﻓـﺮاط ‪ ،‬ادﻋﺎی روﺷﻨﻔﮑـﺮی ﮐﺮد‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺷـــﻮد ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﺮدم‬ ‫وﻋﺪه ﻫﺎی واﻫﯽ و ﺑﯽ اﺳﺎس داد و ﺷﻌﻮر‬ ‫ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺑﺎزی ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﻧﻤﯽ ﺷــــﻮد ﺑﺎ‬ ‫ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﭘﺮ از اﻓﺮاط ادﻋﺎی روﺷـﻨﻔﮑﺮی‬ ‫ﮐﺮد و ﻧﻤﯽ ﺷـﻮد از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺮدم دﻓﺎع‬ ‫ﮐﺮد اﻣﺎ رای اﻧﺎن را زﯾﻨﺖ داﻧﺴﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﮐﻪ ﻋﺼـﺮ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻮزدﻫﻢ اردﯾﺒﻬﺸـﺖ‬ ‫ﻣﺎه در ﻫﻤﺎﯾﺶ اﻣﯿﺪ و ﻧﺸــﺎط ﺟﻮاﻧﺎن در‬ ‫اراک ﺳــــــﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ‬ ‫ﺟﻤﻼت اﻓﺰود ‪ :‬ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﻣﺪح ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺪاح ﭘﺮوری ﮐﺮد‪،‬ﺑﺎ اﺳــﻤﺎن ﻓﺮوﺷــﯽ‬ ‫زﻣﯿﻦ را اﺑﺎد ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷـــــﯿﻔﺘﮕﯽ‬ ‫ﺷﯿﻔﺘﻪ ﺧﺪا ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد زﻣﺎﻧﯽ ﻗﻤﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان‬ ‫ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﺗﺼــــﺮﯾﺢ ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﯿﻨﯽ‬ ‫اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﮐﻪ در ان ﺗﺨﺮﯾﺐ و‬ ‫ﺗﻬﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺳـــﺖ ‪.‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮای‬ ‫رﺳـﯿﺪن ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﻘﺪﺳـﺎت و اﻓﺘﺨﺎرات‬ ‫اﺳـــﻼم را ﻧﺮدﺑﺎن ﮐﻨﯿﻢ ‪ .‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﮐﺸـــﻮر را ﺑﺎ ﺧﻮاب اداره ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ ﺑﺮای‬ ‫ﻣﺮدم ﺧﻮاب ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳـﯿﺎﺳــﺖ‬ ‫ﺗﻌﺎﻣﻞ را ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﻧـﺰاع ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﻢ ‪.‬ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑـﺰرﮔﺘــﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﮐﺮد ‪ :‬ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺎﮐﺎراﻣﺪ ﮐﺸــﻮر در دوﻟﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ‪ ،‬ﺗﻮرم ‪ 40‬درﺻﺪی را در‬ ‫ﺳـﺎل ‪ 1392‬ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری‬ ‫ﮐﻪ ﮐﺸـﻮر اﯾﺮان در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﻢ ردﯾﻒ‬ ‫ﮐﺸﻮر وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ داد ‪ :‬ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ از ﺳﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﺑﺸﮑﻪ در دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺑﻪ ‪900‬‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻔﺎن ﻣﺎﻟـﯽ را ﺑـﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻤــﯽ‬ ‫ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺮت‪ ،‬ﯾﺎس و‬ ‫ﻧﺎاﻣﯿﺪی را در ﮐﺸﻮر اﺣﺪاث ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﺣﺮﯾﻢ‬ ‫ﺧﺼـﻮﺻﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را رﺻﺪ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﺟﺎﻣﻌﻪ‬ ‫اﯾﺮان را ﻣﺪرج ﮐﻨﯿﻢ و ﺷـﻬﺮوﻧﺪان درﺟﻪ‬ ‫ﯾﮏ و دو را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ‪ ،‬ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ‬ ‫و ﺑﻪ ﻗﺼــــﺪ ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ ﻣﺴــــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫دﯾﻮارﻧﻮردی ﺳﻔﺎرت راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن داﺷـﺖ ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ‬ ‫ﮔﺎزی و ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮک را ﺑﻪ ﻫﻤﺴـﺎﯾﮕﺎن‬ ‫ﺑﺴــﭙﺎرﯾﻢ و از ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﺻﻒ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﻘﺮا و ﻣﺴـــــﺘﻤﺮی ﺑﮕﯿﺮان ﺧﻮﺷﺤﺎل‬ ‫ﺷﻮﯾﻢ ‪.‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺸــــــــﻮر را ﺑﺎ‬ ‫ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻨﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ‬ ‫و ﺑﻪ ﻋـﻨﻮان وارد ﮐـﻨــﻨﺪه ﻋﻤﺪه ﺗﺤﻮﯾﻞ‬ ‫دﻫﯿﻢ و ﻣﺎ ﻧﻤــﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣـــﺮوج ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﺷــﮑﻨﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﻮدﺳـــﺮ‬ ‫ﺑﺎﺷﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﺳـــﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ‬ ‫ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎﺻـﯽ را در ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ‪،‬‬ ‫ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺧﺎص را‬ ‫در ﺗﻮﻫـﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮه ﺑـﻨــﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﻤﻬﻮری‬ ‫اﺳﻼﻣﯽ در ﺑﯿﺖ اﯾﺸـﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ‪ ،‬ﻣﺎ‬ ‫ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳـــــــﺮﻣﺎﯾﻪ ‪700‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ‪ ،‬رﺷﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی‬ ‫ﻣﻨﻔﯽ ‪ 6‬درﺻﺪ ﺑﺮای ﮐﺸـــﻮر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن‬ ‫ﺑﯿﺎورﯾﻢ ‪ ،‬ﻣﺎ ﻧﻤـﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺨــﺰن ﮔﺎزی‬ ‫ﻣﺸﺘﺮک در ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﻗﻄﺮ‬ ‫ﺑﺴــﭙﺎرﯾﻢ و ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر را ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﯿﻢ‪.‬‬ ‫زﻣﺎﻧﯽ در اداﻣﻪ ﺻـﺤﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫ﻫﺰار ﺑﺸـﮑﻪ در ﺳﺎل ‪ 1392‬رﺳﯿﺪه ﺑﻮد و‬ ‫ﺑﻪ اذﻋﺎن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻗﺘﺼــــﺎدی‪ ،‬اﮔﺮ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎی ان دوﻟﺖ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده‬ ‫ﺑﻮد اﻣﺮوز ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺸـــﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻫﻢ از‬ ‫اﯾﺮان ﻧﻤﯽ ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻮرم‬ ‫در اﯾﺮان ﺑﻪ ‪ 720‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد‪..‬‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟــﯽ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿـــﺮ و اﻣﯿﺪ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ‪ :‬دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﺑﺎ رﻓﻊ اﯾﺮان‬ ‫ﻫﺮاﺳـــﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳـــﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ‪،‬‬ ‫ﺷــﺮاﯾﻂ را ﺑﻪ ﺷــﮑﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﮐﻪ ﻫﻢ‬ ‫اﮐﻨﻮن ﭘﺲ از ﺳﻪ ﺳﺎل‪ ،‬روزاﻧﻪ ‪ 2‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫و ‪ 800‬ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﺑﺎ‬ ‫ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﻫﺎی‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫وی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد‪ :‬در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺸــﻮر‬ ‫ﻫﺎی ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﺟﻬﺎن از ﻗﺒﯿﻞ ﻋﺮﺑﺴــﺘﺎن‬ ‫ﺳـــــﻌﻮدی ﺑﺎ ‪ 900‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ذﺧﯿﺮه‬ ‫ارزی‪ 6 3 ،‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﻗﺘﺼﺎدی را‬ ‫ﺗﺠـﺮﺑﻪ ﻣــﯽ ﮐــﺮدﻧﺪ ‪ ،‬دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺪاﺑﯿـﺮ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺑـﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾــﺰی ﻫﺎی‬ ‫ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ‬ ‫ﻣﺪون و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ‪ ،‬رﺷﺪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ‪6‬‬ ‫درﺻﺪی را ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن اورد و‬ ‫ﺗﻮرم ‪ 40‬درﺻــﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ‪10‬‬ ‫درﺻﺪ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﺮای ﻧﺸــﺎن‬ ‫دادن ﺣﺴــــﻦ ﻧﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ‪،‬ﺳﻨﺪ‬ ‫ارزﺷﻤﻨﺪی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد‪..‬‬ ‫وی اﻓﺰود‪ :‬در ﺳـــــــﺎل ‪ 1391‬رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری وﻗﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان‬ ‫در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺎ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸــﻮری ﻣﺜﻞ ﺑﻮﻟﯿﻮی‬ ‫ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐـﺮد اﻣﺎ در ﻫﻤﯿﻦ اﺟﻼس و‬ ‫در ﺳﺎل ‪ 1395‬رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺎ ﻧﺨﺴــﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ و ﻓﺮاﻧﺴــﻪ‪،‬‬ ‫ﻧﺨﺴـــﺖ وزﯾﺮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ و ﺳﻮﺋﺪ و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ‪،‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺳـــــــﻮﺋﯿﺲ‪ ،‬ﻧﺮوژ و‬ ‫ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن‪ ،‬ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﯾﻮﻧﺎن و ﻋﺮاق و‬ ‫دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ دﯾﺪار ﮐﺮد و ﺗﻔﮑﺮ‬ ‫ﻣﻨﻄﻖ و ﮔﻔﺘﻤﺎن اﯾﺮاﻧﯽ را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕـﺮ‬ ‫در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد‪.‬‬ ‫اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ﮔﻔﺖ ‪ :‬ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪65‬‬ ‫واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫ﻫﻔﺖ ﻫــــــــﺰار و ‪ 300‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﺗﺴﻬﯿﻼت روﻧﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ‬ ‫ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و روﺷﻦ از ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫در ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب اﺳــﻼﻣﯽ ﺑﯽ ﺳـــﺎﺑﻘﻪ‬ ‫اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی؛‬ ‫ﺗﻮﺟـﻪ ﺟـﺪی ﺗﺮ ﺑﻪ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اراک‬ ‫اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻗﻄﺐ ﺻــﻨﻌﺖ‬ ‫ﮐﺸــــــﻮر و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺻﻨﺎﯾﻊ‬ ‫ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﭼﻮن ﭘﺎﻻﯾﺸــــــــــﮕﺎه‪،‬‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯽ‪ ،‬اﯾﺮاﻟﮑﻮ‪ ،‬ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺣﺮارﺗﯽ و‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪2‬ﻫﺰار و ‪ 900‬واﺣﺪ ﺻـــﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﺧﺮد و ﮐﻼن ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﻀــﻞ‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا دﺳـــــــــﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم‬ ‫ﻣﯽﮐﻨﺪ ‪.‬اﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺳــﻬﻢ و ﻧﻘﺶ‬ ‫ﺻﻨﺎﯾﻊ‪ ،‬ﺧﻮدروﻫﺎ ‪ ،‬رﯾﺰﮔﺮدﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و‬ ‫ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن در اﯾﺠﺎد ان ﻣﺸـــــﺨﺺ‬ ‫ﻧﯿﺴﺖ و ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺟﺎﻣﻊ و‬ ‫ﮐﺎﻣﻠــﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﻧﺠﺎم و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای از‬ ‫ان اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ در ﺳــــﺎل ‪ 86‬از ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻟﻮدﮔـﯽ ﻫﻮای اراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎری‬ ‫اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸــﮑﻞ ﻧﺎم ﺑﺮده‬ ‫ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ دوﻟﺖ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ‬ ‫اﺧﺘﺼـــﺎص ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ اﻋﺘﺒﺎرات وﻋﺪه داده‬ ‫ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻻک ﭘﺸـﺘﯽ اﺟﺮای اﯾﻦ‬ ‫ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره ﻫﺸـــﺖ ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ‪ ،‬ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧـــــﺘﻘﺎد‬ ‫ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻓﻌﺎﻻن زﯾﺴـــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ‬ ‫ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺖ و اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺗﻨﻬﺎ روی ﮐﺎﻏﺬ‬ ‫ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد و ﻓﻘﻂ ﮐﻤﺘﺮ از ‪ 10‬درﺻـﺪ‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در اﺟﺮا داﺷﺖ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮ ﺟﻠﺴــﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اراک در ﭼﻨﺪ ﺳـﺎل اﺧﯿﺮ و‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﺴــــﺌﻮﻻن ارﺷﺪ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻟﺰوم‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی و اﺟﺮا ﺷﺪن ﻣﺼـــــﻮﺑﺎت اﯾﻦ‬ ‫ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﺒﺐ ﺷـﺪ ﺗﺎ اﻣﯿﺪﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺸــﮑﻼت و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی زﯾﺴـــﺖ‬ ‫ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮ اراک و اﺳﺘﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ‬ ‫و ﻣﺮدم در اﻧﺘﻈﺎر اﻗﺪام ﺟﺪی ﻣﺴــﺌﻮﻻن‬ ‫ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻞ اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای اراک‬ ‫ﺑﺎﺷﻨﺪ ‪.‬اﯾﻨﮑﻪ در ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪه از‬ ‫ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗـﯽ در‬ ‫اﯾﻦ ﺧﺼــﻮص اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ‪ ،‬در اداﻣﻪ اﯾﻦ‬ ‫ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ان اﺷﺎره و ﻧﺎم ﺑﺮده‬ ‫ﻣﯽ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ اﻟﻮدﮔـــﯽ ﻫﻮای ﮐﻼن‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک‪:‬‬ ‫اﯾﺠﺎد ‪ 340‬ﻫﮑﺘﺎر ﻓﻀـﺎی ﺳﺒﺰ در ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫ﻃﺮح ﮔﺴﺘﺮش ﻫﺰار ﻫﮑﺘﺎری‬ ‫ﺗﻌﻮﯾﺾ‪ ،‬اﺗﻮﻣﺎﺳــﯿﻮن ‪ ،‬ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳــﺎزی و‬ ‫ﻓﯿﻠﺘﺮﺳــﺎزی ﺧﻂ ‪ 3‬اﺣﯿﺎء ﻗﺪﯾﻢ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان‬ ‫ﺗﻌﻄﯿﻠــــﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻂ ‪ 3‬و ‪ 4‬اﺣﯿﺎء ﻗﺪﯾﻢ‬ ‫ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﯾﺮان)اﯾﺮاﻟﮑﻮ(‬ ‫ﺷــﺮوع اﺟﺮای ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺣﺪاث ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ‬ ‫اﻧﺪ ﺳـﺎزی در ﻣﺤﻞ ﺷــﻬﺮک ﺻــﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﺧﯿﺮاﺑﺎد اراک‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻮﺧﺖ ﮔﺎز و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف‬ ‫ﻣﺎزوت در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺷـــﺎزﻧﺪ ﻫﻢ از ﺟﻤﻠﻪ‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻔﺮ اﺑﺎن ﻣﺎه ﺳـﺎل‬ ‫ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﯿﺌﺖ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻮﺷـﺒﺨﺘﺎﻧﻪ‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـﺪ‪.‬ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫ﮔﺎز اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪674‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ‪ 33‬درﺻــــﺪ‬ ‫ﻣﺼــــﺮف ﮐﻞ اﺳﺘﺎن در ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺮوﮔﺎه‬ ‫ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳـﻮﺧﺖ ﭘﺎک ﺑﺎ‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﺼـــﺮف ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﺷـــﺪن ﻃﺮح ﮔﺎزﺳـــﻮز ﮐﺮدن‬ ‫ﮐﻮرهﻫﺎی اﺟﺮﭘﺰی ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫اﺟﺮای ﻃﺮح اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻨﻮف واﺑﺴـــﺘﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﺻــﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﯾﯽ از ﺳــﻄﺢ ﺷــﻬﺮ ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮک ﺧﻮدروﯾﯽ اراک ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ‪21‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺎ ﻣﺸــــﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮداری اراک و‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ و‬ ‫رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ اﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن اراک‬ ‫ﺗﺜﺒﯿﺖ ‪ 55‬ﻫﮑﺘﺎر از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ‬ ‫ﺑﺎدی در اراﺿﯽ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺎﻻب ﻣﯿﻘﺎن‬ ‫*اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﺒﺰ‪:‬‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻣﺎر ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺒﺰ‬ ‫ﮐﺸـــﻮر )ﺑﺎ اﻣﺎر ‪ 35‬واﺣﺪ( را در ﺳﺎل ‪94‬‬ ‫ﮐﺴﺐ ﮐﺮد و ﭘﻨﺞ واﺣﺪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺻـﻨﻌﺖ ﺳـﺒﺰ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و دو واﺣﺪ‬ ‫ﺻـﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ روﻧﺎس و‬ ‫ﻧﻔﺖ ﭘﺎﺳــﺎرﮔﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻫﺎی‬ ‫ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺳﺒﺰ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴــﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﻋﺎدی‪،‬‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ‪:‬‬ ‫راه اﻧﺪازی ﺳـــﺎﯾﺖ ﭘﺮدازش ﻣﺤﻞ دﻓﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ‪ 250‬ﺗﻦ در‬ ‫روز‬ ‫ﺗﺠﻤﯿﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺴـﻤﺎﻧﺪﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ و‬ ‫ﺷﻬﺮی ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اراک ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫اﯾﺠﺎد ‪ 2‬ﺳـــﺎﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﭙﻮﺳـــﺖ در‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺧﻤﯿﻦ و اراک‬ ‫ﺳــﺎﺧﺖ ﺳـــﺎﯾﺖ ﭘﺮدازش ﻣﺤﻞ دﻓﻦ‬ ‫ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎوه ﺑﺎ ‪95‬درﺻﺪ ﭘﯿﺸـــﺮﻓﺖ‬ ‫ﮐﺎر‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰ ‪ 19‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ ﺑﯽ‬ ‫ﺧﻄﺮ ﺳﺎز ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ‬ ‫اﻟﺰام ﺑﯿﻤﺎرﺳــــــﺘﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ‪3‬‬ ‫دﺳﺘﮕﺎه ﺑﯽ ﺧﻄﺮﺳﺎز‬ ‫اﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻓﻦ اوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ‬ ‫زﯾﺴــــــــــﺖ ﺳﺎوه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺤﺎء‬ ‫ﭘﺴــــﻤﺎﻧﺪﻫﺎی وﯾﮋه و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ روش‬ ‫زﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮز‬ ‫*ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫در ﺑﺨﺶ ﮐﺸـﺎورزی اﺳﺘﺎن ) در‬ ‫ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ‪ 92‬ﺗﺎ ‪(95‬‬ ‫ﺧﻮدﮐﻔﺎﺋﯽ در ﮔﻨﺪم و ﺧﺮﯾﺪ ‪ 1011‬ﻫـﺰار‬ ‫ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻧﯿﺎز ﮐﺸﺎورزان‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اﺑﯿﺎری در‬ ‫ﺳﻄﺢ ‪ 7336‬ﻫﮑﺘﺎر از اراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزی‬ ‫اﺟﺮای اﺑﯿﺎری ﻣﯿﮑﺮو از ﺳــــﻄﺢ ‪100‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر ﺑﻪ ‪ 7000‬ﻫﮑﺘﺎر‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ ‪ 30‬ﻫﮑﺘﺎر ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‪ ،‬اﺣﺪاث ﻣﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ای ‪ 95‬ﻫﮑﺘﺎری‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﮏ ﻫـﺰار و ‪ 156‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪721‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﺗﺴـــــﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ‬ ‫ﺗﺠﻬﯿﺰات ﮐﺸـﺎورزی‪ ،‬ﻣﺤﺼـﻮﻻت دام‪،‬‬ ‫ﻃﯿﻮر و اﺑﺰﯾﺎن‬ ‫اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻫﺰار و ‪ 456‬اﺷـﺘﻐﺎل در ﺣﻮزه‬ ‫ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در دوﻟﺖ‬ ‫ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 181‬واﺣﺪ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ‬ ‫در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری‪ ،‬ﻋﻤﻞ اوری و ﺑﺴـﺘﻪ‬ ‫ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﺧﺎم ﮐﺸــــﺎورزی در اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣـﺮﮐــﺰی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ‪ 8 8‬واﺣﺪ ان ﺑﺎ‬ ‫ﺳــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺣﺪود ‪ 2‬ﻫﺰار و ‪130‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼــﻮﺻﯽ و‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺛﺮ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ در دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫از ‪ 30‬ﻫﺰار ﺗﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳــــﺎزی‬ ‫ﺳـﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﺻـﻔﺮ و ﺑﺎﻻی ﺻـﻔﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺖ رﺳـﺎن ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯿﻮه ﻫﺎ و‬ ‫ﻣﻮاد ﺧﺎم ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ در اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﺣﺪود ‪ 15‬ﻫﺰار ﺗﻦ در دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻨﺰﯾـﻦ ﯾﻮرو ‪4‬‬ ‫در ﺟﺎﯾﮕــــﺎه ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺖ‬ ‫ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی در دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و اﻧﺘﻘﺎد ﺑﺴـﯿﺎری از‬ ‫ﮐﺎرﺷـﻨﺎﺳـﺎن ﻗﺮار داﺷــﺖ ‪ .‬ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن‬ ‫ﻣﯿﺰان ﺳـــــــﺮب در ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪی‬ ‫ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ ﻫﺸﺪارﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻮارض زﯾﺴـــــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـــﺖ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷــﺪه در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫اﻏﺎز ﺑﻬﺮه ﺑـﺮداری از ﻃـﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو ‪ 4‬در ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر‬ ‫و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺳـﺮﻃﺎن‬ ‫زا در دوﻟﺖ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ‬ ‫ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻓــﺮاورده از روزاﻧﻪ ‪ 9‬ﻣﯿﻠﯿﻮن‬ ‫ﻟﯿﺘﺮ در ﭘﻨﺞ ﻣﺎه ﻧﺨﺴـﺖ ﺳﺎل ‪ 1392‬ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 20‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬـﺮ ﻣﺎه‬ ‫‪ 1395‬رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ‪.‬اﮐﻨﻮن در ﻫﺸــﺖ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸـﻬﺮ ﮐﺸـﻮر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف ان‬ ‫روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎ ‪ 22‬ﻣـﯿﻠـﯿﻮن‬ ‫ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو ‪ 4‬ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐﻪ‬ ‫ﮐﻼﻧﺸــــﻬﺮﻫﺎی ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﮐﺮج‪ ،‬اﻫﻮاز‪،‬‬ ‫ﺷـﯿﺮاز‪ ،‬اراک‪ ،‬اﺻـﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ‪،‬‬ ‫ﺷــﻬﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﺳــﻄﺢ ﭘﻮﺷـــﺶ ‪80‬‬ ‫درﺻﺪی و ﻫﺴـﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻼﻧﺸــﻬﺮ‬ ‫ﻣﺸــــــﻬﺪ ﻣﻘﺪس از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺰﯾﻦ‬ ‫اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ‪..‬‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ ﺳــﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو‪ 4‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ‬ ‫اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ‬ ‫ﺑﺎر در اراک از دﯾﮕﺮ دﺳــــــﺘﺎوردﻫﺎ و‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ از اواﯾﻞ‬ ‫ﺳﺎل ‪ 93‬اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﺷـــــﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ‬ ‫ﻓﺮاوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‪،‬‬ ‫روزاﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 500‬ﻫـﺰار ﻟﯿﺘــﺮ‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ در اﺳﺘﺎن ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼــــــﺮف‬ ‫ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ‪ 450‬ﻫﺰار ﻟﯿﺘﺮ‬ ‫ﺳﻬﻢ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ اراک اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨــــﺰﯾﻦ از ﺗﻮﻟﯿﺪات‬ ‫ﭘﺎﻻﯾﺸــــﮕﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﺷﺎزﻧﺪ‬ ‫اﺳـﺖ‪ ،‬ﮔﻔﺖ ‪ :‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ‬ ‫ﺷــــﻬﺮ اراک اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳــــﻮﺧﺖ ﺑﻪ‬ ‫ﺷــﻬﺮﻫﺎی ﮐﺮج و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ ارﺳــﺎل‬ ‫ﻣﯽﺷــﻮد و ﮐﺮج روزاﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮن و‬ ‫ﺗﻬﺮان ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ‪ 500‬ﻫـﺰار ﻟﯿﺘـﺮ‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺻـﻮرت‬ ‫درﺧﻮاﺳﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷـﻬﺮﻫﺎ اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن از‬ ‫اﻣﺎدﮔــﯽ ﻻزم ﺑـــﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع‬ ‫ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﺟﻤﺸــﯿﺪی اداﻣﻪ داد‪ :‬ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه‬ ‫ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨـﺰﯾﻦ ﻫﯿﭻ ﺗﻔﺎوﺗــﯽ ﺑﺎ‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺪاﺷـــــﺘﻪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد‪..‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی‪ ،‬اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳــــــــﻮﺧﺖ‬ ‫ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﺑﺴـــﯿﺎری دارد ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﻧﺎﺷـﯽ از اﺣﺘﺮاق ﺑﻨﺰﯾﻦ در‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎ ﺑﺎ اﮐﺘﺎن ‪ ،9 2‬وﺟﻮد ﺗـﺮﮐﯿﺒﺎت‬ ‫ﮔﻮﮔـﺮد زﯾـﺮ ‪ 100‬ﭘـﯽﭘـﯽام و ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺣﻠﻘﻮی ﻫﯿﺪروﮐﺮﺑﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ زﯾﺮ‬ ‫ﯾﮏ درﺻﺪ از ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳـﻮﺧﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـــﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ‬ ‫اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺷــﺎزﻧﺪ ﻧﯿﺰ در ﮔﻔﺖ و‬ ‫ﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﺴﻨﺎ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو ‪ 4‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اراک و‬ ‫ﺷــــﺎزﻧﺪ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﯽﺷــــﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨﺰﯾﻦ‬ ‫در اﺳــﺘﺎن‪ 12‬ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ ‪11‬‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺎه در اراک و ﯾﮏ ﻣــــﻮرد ﻫﻢ در‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺷﺎزﻧﺪ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫ﺷــﺎﻫﻮردی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮح‬ ‫ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی اﯾﻦ ﭘﺎﻻﯾﺸـــﮕﺎه‬ ‫ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ‪ 5 2‬درﺻـــﺪی ﺗﻮﻟﯿﺪ‬ ‫ﻣﺎزوت در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬اداﻣﻪ‬ ‫داد‪ :‬ﻗﺒﻞ از اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح‪ 1035 ،‬دـرﺻ‬ ‫ﺪ ﻣﺎزوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽـﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﯾ‬ ‫ﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﻪ درﺻــــﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و‬ ‫ﻣﺎﺑﻘﯽ ان ﺑﻪ ﺑﻨﺰﯾﻦ‪ ،‬ﻧﻔﺖﮔﺎز و ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ‬ ‫و ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺷـــﺮﮐﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ‬ ‫اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﺷــــــﺎزﻧﺪ در ﭘﺎﯾﺎن‬ ‫ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد‪ »:‬ﭘﻼﺗﻔﺮﻣﯿﺖ «‪ ،‬دﯾﮕﺮ‬ ‫ﻣﺤﺼــــﻮل اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫اﻓﺰاﯾﻨﺪه درﺟﻪ ارامﺳﻮزی ﺑﻨﺰﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد‬ ‫دارد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸـﻮر‬ ‫ارﺳﺎل ﻣﯽﺷﻮد‪..‬‬ ‫وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﯿـﺰان ﻧﯿﺎز روزاﻧﻪ‬ ‫اﯾﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﯾﻮرو‬ ‫وﺟﻮد دارد ﮔﻔﺖ‪ :‬ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﻨـﺰﯾﻦ‬ ‫ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در دﯾﮕﺮ ﺷــﻬﺮﺳـــﺘﺎنﻫﺎی‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ؛‬ ‫ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣـﺎت درﻣـﺎﻧﯽ و ﺑﻬـﺪاﺷﺘﯽ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دو ﻣﺴــﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺳﻼﻣﺖ و درﻣﺎن از ﻧﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫اﺳـﺎﺳـﯽ اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳـﻬﻢ‬ ‫ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم در ﺣﻮزه ﺳـﻼﻣﺖ‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـــــﺘﯽ و‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش‬ ‫ﻣﺮدم و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻗﺸﺎر اﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮ وارد ﻣﯽ ﮐﺮد‪ .‬در‬ ‫ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳـﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺳـﻂ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ‪ 18‬ﺗﺎ ‪ 24‬درﺻﺪ اﺳـﺖ اﯾﻦ‬ ‫رﻗﻢ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ‪ 60‬درﺻﺪ ﺑﻮد‪.‬ﮐﻤﺒﻮد ﺗﺨﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﯽ ‪ ،‬ﻧﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫درﻣﺎﻧـﯽ و ﻫـﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﺑﻬـﺮه ﻣﻨﺪی از ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼـــــﻮﺻﯽ از‬ ‫ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم‬ ‫از ﺳـﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺣﻖ اﺳـﺎﺳـﯽ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ‬ ‫ﻣﺤﺮوم ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺑﻪ ﺧﺼــﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸﯿﻦ و روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺟﺪی ﺗﺮ ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮﻓﻖ در ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد‬ ‫ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻟﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ‪ ،‬اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫از اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺳﺎل ‪ 9 3‬در ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ان اﺳﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮد ‪.‬ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎﺻــﻞ از‬ ‫اﺟﺮای ان ﺑﻪ وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﺳـــﻄﺢ رﺿــــﺎﯾﺖ ﻣﺮدم را از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و از‬ ‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺳﺒﺐ اﺿﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﺑﯿﺶ از ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ‬ ‫در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭼﻬﺎر ﺳـﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷــﺶ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای راﯾﮕﺎن در ﮐﺸــــــﻮر ﺷﻮد و ﻣﯿﺰان‬ ‫ﭘﺮداﺧﺘﯽ از ﺟﯿﺐ ﻣﺮدم را در ﺣﻮزه ﺳـــــﻼﻣﺖ ﺑﻪ ‪40‬‬ ‫درﺻـﺪ و در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﻤﺎرﺳــﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺖ‬ ‫درﺻﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺳﻪ درﺻﺪ در روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﯿﺶ از ‪140‬‬ ‫ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺎن از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ‬ ‫ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ‬ ‫ﻋﮑﺲ‪ :‬ﺷﯿﺪا ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﯽ‬ ‫ﭘﺮوژه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺑﯿﻤﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬ﺑﯿﺶ‬ ‫از ‪ 140‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ از اﻗﺸـﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم اﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﺑﯿﻤﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻤﺪﺗﺎً اﻓﺮاد ﺑﯽ‬ ‫ﺑﻀـﺎﻋﺖ‪ ،‬ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻧﺸــﯿﻨﺎن‪ ،‬ﮐﺎرﮔﺮان و‪ ...‬را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ‬ ‫ﺷــﺪﻧﺪ ‪ ،‬ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳـــﻼﻣﺖ از اﯾﻦ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪ ای ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳــﻄﻮح ﯾﮏ‪ ،‬دو و ﺳــﻪ درﻣﺎن‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺷـﺪﮔﺎن از رﻗﻢ ‪ 590‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳـﺎل ‪ 92‬ﺑﻪ‬ ‫ﺣﺪود ‪ 2080‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳـــــﺎل ‪ 95‬و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﺳـﻄﺢ ﯾﮏ ﺻـﻨﺪوق‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ روﺳﺘﺎﺋﯿﺎن و ﻋﺸـــﺎﯾﺮ از ‪ 60‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳﺎل‬ ‫‪ 92‬ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 450‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﺳـــﺎل ‪ 95‬از دﯾﮕﺮ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿـﺎ ﺟﯿﺮﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ان اﺷـﺎره و‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد‬ ‫ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴـﺒﺖ‬ ‫رﺷﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ‪ 95‬ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ‪ ، 94‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 1 9‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺎر در ﺳـﺎل‬ ‫‪ 94‬ﻧﺴــــﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از ان ﺣﺪود ‪ 39‬درﺻﺪ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬اﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ روﺷـﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ ﺣﻮزه ﺳــﻼﻣﺖ در‬ ‫ﭼﻬﺎرﺳﺎل ﺳﭙﺮی ﺷﺪه از ﻋﻤﺮ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در اﺳـﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫*اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻮزه‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷﺖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮاده در اﺳﺘﺎن‬ ‫» اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﺳــﻼﻣﺖ در ﭼﻬﺎر ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ‬ ‫ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ و‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳـﻄﺢ روﺳـﺘﺎﻫﺎی‬ ‫اﺳـــﺘﺎن ﺳــــﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد« ‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎون ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ در‬ ‫ﺧﺼـﻮص دﺳﺘﺎوردﻫﺎی اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎ‬ ‫ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃـﺮح ﺗﺎﺛﯿـﺮ‬ ‫ﺑﺴـــﯿﺎری در ارﺗﻘﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻓﻌﺎل ﺳﺎزی ‪ 49‬ازﻣﺎﯾﺸـــﮕﺎه‪ 34 ،‬ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮی و اﻣﻀــــﺎی ﻗﺮارداد ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ‪ 2‬ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ‪ ،‬اﻓﺰاﯾﺶ و ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺎراﮐﻠﯿﻨﯿﮏ‬ ‫ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰاﯾﺎی ان در اﺳﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ‪ :‬ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿـﺮی و اﻣﻮزش ‪ 363‬ﻧﻔـﺮ‬ ‫ﻧﯿﺮوی ﺑﻬﺪاﺷـﺘﯽ در رﺷــﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ‪ ،‬راه اﻧﺪازی‬ ‫‪ 100‬درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ‬ ‫و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ‪ ،‬راه اﻧﺪازی ‪ 38‬ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ‬ ‫‪ 2 4‬ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺣﺎﺷـــﯿﻪ ای اﺳـــﺖ ‪ ،‬راه اﻧﺪازی ‪ 8‬ﻣﺮﮐﺰ‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ در‬ ‫ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺴــــﺘﻨﺪ ‪ ،‬ﺗﺒﺪﯾﻞ ‪ 18‬ﻣﺮﮐﺰ و ‪ 33‬ﭘﺎﯾﮕﺎه‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﺟﺎﻣﻊ و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺳـــــﻼﻣﺖ و‬ ‫ﺗﻌﻤﯿﺮو ﺗﺠﻬﯿـﺰ ﮐﻠﯿﻪ ﻣـﺮاﮐـﺰ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ‬ ‫ﺷـﻬﺮی از ﺷـﺎﺧﺺ ﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در‬ ‫راﺳﺘﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم ﺳـﻼﻣﺖ در ﻧﻘﺎط ﺷـﻬﺮی‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*ﺷﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼﺮ اراک از ﺳﺎل ‪/93‬‬ ‫ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ‪ 45‬درﺻﺪی‬ ‫ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎن ﻫﺎی اراک ﮐﻪ ﺑﻪ‬ ‫ﻋﻨﻮان ﻗﻠﺐ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اورژاﻧﺴــــﯽ و‬ ‫درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼـﺮ اﺳﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﺳـﺎﻟﻬﺎ ﺑﻮد ﮐﻤﺒﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت در ﮐﻨﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﻧﺒﻮدن‬ ‫ﻓﻀـﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ از ﻣﺸـﮑﻼت‬ ‫اﺻﻠﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮد‬ ‫و ﻧﺎرﺿــﺎﯾﺘﯽ ﻣﺮدم را ﻫﻢ در ﭘﯽ داﺷــﺖ ‪.‬در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن‬ ‫ﻃﺮح ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﻧﻮﺳـﺎزی اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن در ﺳـﺎل ‪85‬‬ ‫ﻣﺼﻮب ﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺸﺪن وﻋﺪه ﻫﺎی دوﻟﺖ‬ ‫ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺑﺮای اﺧﺘﺼـﺎص اﻋﺘﺒﺎر ‪ ،‬اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﺎ ﺳﺎل‬ ‫‪ 93‬ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﻨﻬﺎ ‪ 15‬درﺻﺪی و در ﺣﺪ ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴــﯿﻮن‬ ‫داﺷﺖ و ﻋﻤﻼ اﺟﺮای ان ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺟﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻋﺎﻟﯽ دوﻟﺖ در اﺳـﺘﺎن ﺑﺮای‬ ‫ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺻـﻠﯽ ﻣﺮدم و ﺗﻮﺟﻪ دوﻟﺖ و وزارت‬ ‫ﺑﻬﺪاﺷــﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺷــﺪ ﺗﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز‬ ‫ﺑﺮای ﺳـﺎﺧﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن در دو ﺳــﺎل ﮔﺬﺷــﺘﻪ‬ ‫ﺗﺨﺼـﯿﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ و روﻧﺪ اﺟﺮای ان ﺷﺘﺎب ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ‬ ‫داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻃﺒﻖ اﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش رﺋﯿﺲ‬ ‫داﻧﺸـــــﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪ ،‬اﯾﻦ ﻃﺮح‬ ‫اﮐﻨﻮن دارای ﺣﺪود ‪ 45‬درﺻﺪ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺖ‬ ‫و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺳـــﺎل ﮔﺬﺷـــﺘﻪ ‪400‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﻋﺘﺒﺎر اﺧﺘﺼـــﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ‪ 310‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫رﯾﺎل ان ﻣﺤﻘﻖ ﺷـﺪه و ‪ 400‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻧﯿﺰ در ﺳـﺎل‬ ‫ﺟﺎری ﺗﺨﺼـــــﯿﺺ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ‪.‬ﻃﺮح ﻧﻮﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ ‫ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﯿﻌﺼـﺮ اراک در ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﺴـﺎﺣﺖ ‪45‬‬ ‫ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﺷـﺎﻣﻞ ‪ 13‬ﻃﺒﻘﻪ و ‪ 320‬ﺗﺨﺖ اﺣﺪاث‬ ‫ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـــﺘﺎن اﯾﺖ اﷲ‬ ‫ﺧﻮاﻧﺴـــــﺎری اراک ﺑﺎ ‪ 9 6‬ﺗﺨﺖ ‪ ،‬اﺣﺪاث ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ‪ 32‬ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﻣﺎﻣﻮﻧﯿﻪ و ﺑﯿﻤﺎرﺳــــﺘﺎن ‪24‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺨﻮاﺑﯽ ﺷــﻬﺮﺳــﺘﺎن ﺧﻨﺪاب از دﯾﮕﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ‬ ‫اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﺟﺮا و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳﯿﺪه اﻧﺪ‪.‬‬ ‫*ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ‬ ‫اﻗﻼم داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص‬ ‫ﮐﻤﺒﻮد و ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داروﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎص و‬ ‫ﺻﻌﺐ اﻟﻌﻼج ﻧﯿﺰ دو ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ‬ ‫ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران‪ ،‬ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ‬ ‫ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﻮﺳـــﺎن و ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ ﻗﯿﻤﺖ ارز ‪ ،‬ﺑﻪ‬ ‫ﺻـﻮرت روزاﻧﻪ و ﺟﺪی دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد دارو ﺑﻮدﻧﺪ و ﻋﻼوه‬ ‫ﺑﺮ ﭘﺮدات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺳﺮﺳـﺎم اور ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎ ﻋﻮارض و ﻣﺸــﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ اﺟﺮای ﻃﺮح ﺗﺤﻮل ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻪ‬ ‫دﻧﺒﺎل ان ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﺑﺮﺟﺎم ‪ ،‬ﻃﺒﻖ اﻧﭽﻪ اﻣﺎرﻫﺎی‬ ‫وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻧﺸـــــﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎل‬ ‫ﺣﺎﺿﺮ ‪9 5‬درﺻﺪ داروﻫﺎ در اﯾﺮان ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ اﺳﺖ و ﺑﻪ‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ 40‬ﮐﺸــــــﻮر دﻧﯿﺎ ﺻﺎدرات دارو و ﺗﺠﻬﯿﺰات‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻣﺴــــﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫ﭼﺸـــﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ دارو ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ و از ﺳـﻮی دﯾﮕﺮ ﻓﺮﺻـﺖﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ‬ ‫داﺧﻠﯽ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در ﻫﻤﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳــﺘﺎن‬ ‫ﻣﺮﮐـﺰی از ﭘـﺮداﺧﺖ ‪ 220‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 700‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو و درﻣﺎن در ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﺳﺨﺖ درﻣﺎن اﺳﺘﺎن ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺑﮏ ﻋﺪﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﺎل‬ ‫‪ 96‬در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ ،‬ﺳﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ‬ ‫‪ 13‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 200‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ‪ 2‬ﻫﺰار و ‪100‬‬ ‫ﻧﺴﺨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻤﮏ داروﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯿﻮﻧﺪی و ‪52‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ‪ 500‬ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻧﯿﺰ در ﻗﺎﻟﺐ ‪ 6‬ﻫـﺰار و‪700‬‬ ‫ﻧﺴــﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ام اس اﺳﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ‬ ‫ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫وی اداﻣﻪ ﻣـــــﯽ دﻫﺪ ‪ :‬در اﯾﻦ ﻣﺪت ‪ 60‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ازای ﭘﻨﺞ ﻫﺰار و ‪ 400‬ﻧﺴــﺨﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺷـﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار‬ ‫دارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ‪ 37‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ‪ 482‬ﻧﺴﺨﻪ‬ ‫ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﮐﻪ رادﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ ﺷـﺪﻧﺪ ‪،‬‬ ‫ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ‪..‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ درﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ‪ :‬ﺑـﺮای ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫دﯾﺎﻟﯿﺰی‪ ،‬ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ و ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در زﻣﺮه ﺑﯿﻤﺎران‬ ‫ﺧﺎص ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺷﺪه اﻧﺪ در ‪ 9‬ﻣﺎه ﭘﺎرﺳﺎل در ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫‪ 58‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ دارو و درﻣﺎن ﺗﻮﺳــــﻂ‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫دﮐﺘﺮ ﻋﺪﻟﯽ ﺑﺎ اﺷـــﺎره ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ‬ ‫ﺑﺮای ‪ 100‬ﻗﻠﻢ دارو در ﺗﻌﻬﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ‪ :‬ﻓﺮاﻧﺸـــﯿﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺎﻟﯿﺰی‪،‬‬ ‫ﺗﺎﻻﺳﻤﯽ‪ ،‬ﻫﻤﻮﻓﯿﻠﯽ و ﭘﯿﻮﻧﺪی ‪100‬درﺻـﺪ‪ ،‬ﺑﯿﻤﺎران ام‬ ‫اس ‪ 90‬درﺻﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ ‪ 70‬ﺗﺎ ‪ 100‬درﺻـﺪ‬ ‫اﺳﺖ‪. .‬‬ صفحه 3 ‫ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎز و ﻣدﯾر ﻣﺳﺋول‪:‬اﺑواﻟﻔﺿل ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﺳردﺑﯾر ‪ :‬ﻣﮭدی ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫ﻣدﯾر اﺟراﯾﻲ ‪ :‬ﻣﺟﯾد ﻧﯾکﻋﮭد‬ ‫دﺑﯾر وﯾژه ﻧﺎﻣﮫ ‪:‬زھرا ﻧﺻﯾری‬ ‫دﺑﯾر ﺳروﯾس ﻋﻛس‪:‬ﻣﺣﻣد ﻧﯾک ﻋﮭد‬ ‫ﺻﻔﺣﮫارا ‪ :‬ﻣرﯾم ﺣﺳﯾناﺑﺎدی‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫‪namehamir@gmail.com‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﯿﺮ ﺗﻠﻔﻨﯽ اﮔﻬـــﯽ ﻣﯽ ﭘــﺬﯾﺮد‬ ‫‪32225538 - 32215787‬‬ ‫ﭼﺎپ ‪ :‬ﺑﻬﻤﻦ ‪33250091‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧﯽ ‪ :‬اراک ‪ -‬خ ﻣﻠﮏ‪ -‬ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻮﭼﻪ اراﺳﺘﻪ‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ ‪ 32225538 :‬ﺗﻠﻔﮑﺲ ‪32221519:‬‬ ‫ﭘﯿﺎﻣﮏ ‪100040008000 :‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ‪ ،‬اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ‪ ،‬ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ‪ ،‬ورزﺷﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ‪ 20‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪1396‬‬ ‫‪Www.namehamir.ir‬‬ ‫ﺻﻔﺤﻪ ‪4‬‬ ‫ﺑﺨﺸﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮد دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﻣـــﺎر‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒــﻪ ﺑﻪ روﺳﺘـﺎﻫﺎی اﺳﺘﺎن در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺳـﺎل ‪ 9 5‬از ﺳــﻮی‬ ‫ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳـــــﺎل‬ ‫»اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‪ ،‬اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ« ‪ ،‬در‬ ‫راﺳﺘﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳـﺖ‬ ‫ﻫﺎی ﮐﻠـﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈـﺮ‪ ،‬از ﻫﻤﺎن روزﻫﺎی‬ ‫اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ‪ ،95‬ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ‬ ‫اﺳـﺘﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳـﺖ اﺳـﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی و ﺑﺎ‬ ‫ﺣﻀــــﻮر ﻣﺪﯾﺮان دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﻧﺸﺴـﺖ ﻫﺎی ﺳﺘﺎد ﻫﺮ ‪ 15‬روز‬ ‫ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ‪..‬‬ ‫اﺣﯿﺎی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺸــﮑﻞ دار و‬ ‫ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻌﻄﯿﻞ ‪ ،‬اﺣﺼﺎء ﻃﺮحﻫﺎی در دﺳﺖ‬ ‫اﺟﺮا‪ ،‬اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎی ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﻬﺎر اﺻـﻞ ﻣﻬﻢ در راﺳــﺘﺎی‬ ‫اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮدن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼــــﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در اﺳﺘﺎن در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﻋﻀﺎی‬ ‫ﺳﺘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫*ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﺎت‬ ‫‪ 43‬ﻧﺸﺴﺖ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل ‪95‬‬ ‫ﺣﺪود ‪ 4 3‬ﻧﺸــﺴـــﺖ ﺳﺘﺎد راﻫﺒﺮی و‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل‬ ‫‪ 9 5‬ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭼﺮﺧﺸـــــﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎی اﺳـﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ و ﻃﯽ ان‬ ‫ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬ ‫از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ‬ ‫از ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ ﻧﺸـﺴـﺖ ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان‬ ‫ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اراﺋﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺷـــــﺮﮐﺖ ﻫﺎی‬ ‫ﭼﯿﻨﯽ و ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮی از ﻇـﺮﻓﯿﺖ و ﺗﻮان‬ ‫ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی و رﻓﻊ ﻣﺸــﮑﻼت‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ‪ ،‬ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺑﺪﻫﯽ‬ ‫ﻫﺎ‪ ،‬ﺻﺪور ﻣﻔﺎﺻﺎ ﺣﺴﺎب و رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت‬ ‫ﺑﯿﻤﻪ و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺷـــﺮﮐﺖ اذر اب ‪ ،‬ﺗﻬﺎﺗﺮ‬ ‫ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ و ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت دوﻟﺘﯽ ﺷـــــﺮﮐﺖ‬ ‫ﺳــﯿﻤﺎن دﻟﯿﺠﺎن‪ ،‬وارﯾﺰ ‪ 7‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن‬ ‫ﺑﺪﻫﯽ ﺷﺮﮐﺖ واﮔﻦ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﺣﺴـــﺎب‬ ‫اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺴـــﺎﻋﺪت وزﯾﺮ دﻓﺎع و‬ ‫ﺗﻘﺴـــــﻂ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎ‪ ،‬ﮐﻤﮏ ‪ 10‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد‬ ‫ﺗﻮﻣﺎﻧـــــــﯽ ﺑﻪ واﮔﻦ ﭘﺎرس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ ‫ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺤﺮان ﮐﺎرﮔﺮی ‪ ،‬ﭘـﺮداﺧﺖ‬ ‫‪ 1 0‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﺑﺪون ﺑﻬــــﺮه ﺑﻪ‬ ‫ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ ﺳـﺎزی و ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺮدن ﻣﺪﯾﺮان‬ ‫ان ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣـﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎرﮔـﺮان‬ ‫ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪه ‪ ،‬رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻟﻮﻟﻪ و‬ ‫ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﺻﻔﺎی ﺳﺎوه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ان ﺟﺬب‬ ‫‪ 200‬ﻧﯿﺮوی ﺟﺪﯾﺪ‪ ،‬رﻓﻊ ﻣﺸـﮑﻼت ﮔﺮوه‬ ‫ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺎت‪ ،‬ﮔﺮوه ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺳــﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن‪ ،‬ﺳـــﺮﻣﺎﯾﻪ‬ ‫ﮔﺬاری ﺑﺮادران اﻓﺎﻏﻨﻪ‪ ،‬ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‬ ‫ﮔﺮوه ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ‪ ،‬ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺮه ای و‪ ...‬ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد‪.‬‬ ‫*ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روﺳﺘﺎﻫﺎ اﺑﺘﮑﺎر‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی در ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﺗﯽ‬ ‫ﯾﮑﯽ از اﺑﺘﮑﺎرات ارزﺷﻤﻨﺪ ﺳﺘﺎد اﻗﺘﺼــﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ اﺳــــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬ﻣﺤﻮر ﻗﺮار‬ ‫دادن و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ‪،‬‬ ‫ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳـﺘﺎ روﺳــﺘﺎﻫﺎی‬ ‫ﻣﺴــﺘﻌﺪ در ﺣﻮزه اﺷﺘﻐﺎل ﺧﺮد و ﮐﻮﭼﮏ‬ ‫ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﺸــﺴـــﺖ ﻫﺎی‬ ‫اﻋﻀـﺎی ﺳﺘﺎد در اﯾﻦ ﻧﻘﺎط در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ‪ ،‬ﻃﺮﺣﯽ ﮐﻪ ﺳـﺮزﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎب‬ ‫را در زﻣﺮه اﺳــــﺘﺎن ﻫﺎی دارای اﯾﺪه در‬ ‫ﻃﺮح اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ و‬ ‫در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺴــﺐ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺑﺮﺗﺮ در ﻣﯿﺎن ‪ 31‬اﺳﺘﺎن ﮐﺸﻮر ﺷﺪ‪...‬‬ ‫ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎ و ﭘﺘﺎﻧﺴــــﯿﻞ ﻫﺎی‬ ‫ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼــﺎد و‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل ‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻻزم‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی ﺻـــــﺤﯿﺢ و‬ ‫اﺻﻮﻟﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد و ﺗﻼش در‬ ‫ﻣﺴـﯿﺮ ﺣﻞ ﻣﺸــﮑﻼت و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی‬ ‫ﻓﺮاروی روﺳﺘﺎﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح اﻗﺘﺼﺎد‬ ‫ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻤﯽ اﺳـــﺖ ﮐﻪ‬ ‫ﻣــﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻨﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎ را ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ و اﺑﺎداﻧﯽ‬ ‫ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ‪..‬‬ ‫*اﯾﺠﺎد ‪ 2‬ﻫﺰار ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ‬ ‫در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫از دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در‬ ‫اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ‪ 2704‬ﻓﺮﺻـﺖ‬ ‫ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﺷـﺎره‬ ‫ﮐﺮد ﮐﻪ ‪ 9 9‬درﺻﺪ از ﺳـﻬﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه‬ ‫‪ 2720‬ﺷـﻐﻞ از ﺳـﻮی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳــﻌﻪ‬ ‫روﺳــﺘﺎﯾﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم رﯾﺎﺳـــﺖ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮری را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد‪..‬‬ ‫ﺷـــﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻬﻢ اﺟﺮای‬ ‫ﻃﺮح اﻗﺘﺼــﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ را اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫ﭘﺎﯾﺪار در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ داﻧﺴــﺖ‪ ،‬ﭼﺮا‬ ‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣــﺮﮐﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻬﺎﺟـــﺮت ﺑﻪ‬ ‫ﺷﻬﺮﻫﺎ‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺴـﺘﺮ روﻧﻖ ﻫﺮﭼﻪ‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ در اﻣﺪ‬ ‫ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی روﺳـــﺘﺎﯾﯽ را در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ‬ ‫داﺷﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺼـــﺎدی ‪-‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از روﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ‬ ‫ﭘﺘﺎﻧﺴـﯿﻞﻫﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد و ﺳﻨﺪ‬ ‫ﺗﻮﺳــﻌﻪ روﺳــﺘﺎﯾﯽ و از ﺳــﻮﯾﯽ ﻧﺤﻮه‬ ‫ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در روﺳﺘﺎﻫﺎ‬ ‫و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و رﺳــﯿﺪن ﺑﻪ‬ ‫اﻫﺪاف ﻣﻮرد ﻧﻈــﺮ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻬﯿﻪ‬ ‫ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*رﺷﺪ ‪ 15.5‬درﺻﺪی ﺗﻌﺪاد‬ ‫روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫اب و ﻓﺎﺿﻼب‬ ‫رﺷـﺪ ‪ 15.5‬درﺻـﺪی ﺗﻌﺪاد روﺳـﺘﺎﻫﺎی‬ ‫ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـﺶ ﺷـﺒﮑﻪ اب و ﻓﺎﺿــﻼب‬ ‫روﺳــﺘﺎﯾﯽ در اﺳـــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﯾﮑﯽ از‬ ‫اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫رﺳﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ‪ ،‬ﺑﺮ اﺳـﺎس‬ ‫اﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد از ‪ 700‬روﺳﺘﺎ‬ ‫در زﻣﺎن ﺷـﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫‪ 809‬روﺳﺘﺎ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اب‬ ‫ﺷﺮب ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ‬ ‫‪ 82.08‬درﺻﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوژه‬ ‫ﻫﺎی اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ اب و ﻓﺎﺿـﻼب‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود ‪ 164‬درﺻﺪ رﺷﺪ ﺑﻪ‬ ‫‪ 1355‬ﻃﺮح ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﯿﺪه‬ ‫در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺳـﺎل ‪ 92،512‬ﭘﺮوژه‬ ‫را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه‪.‬‬ ‫*ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ‪ 264‬روﺳﺘﺎی‬ ‫اﺳﺘﺎن در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ‬ ‫در ﺣﻮزه ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻫﻢ‪264‬‬ ‫روﺳﺘﺎی اﺳـﺘﺎن در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ از‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷـــﺪه اﻧﺪ و‬ ‫ﺗﻌﺪاد روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ از اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ‪،‬‬ ‫اﮐﻨﻮن ‪ 937‬ﻣﻮرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬ ‫ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺟﻮاد ﻣﻬﻨﺪس‪ ،‬ﻣﺪﯾـــــﺮ ﻋﺎﻣﻞ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳـﺘﺎن ﺑﺎ ﮔﺎزرﺳـﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ‬ ‫روﺳـﺘﺎﻫﺎ درﺻـﺪ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی ﺳــﺎﮐﻨﺎن‬ ‫روﺳـﺘﺎﯾﯽ اﺳـﺘﺎن از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ از ‪89.2‬‬ ‫درﺻﺪ در ﺷـﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﻪ‬ ‫‪ 97.32‬درﺻــﺪ در اﺑﺘﺪای ﺳــﺎل ﺟﺎری‬ ‫اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ‪ 34‬ﺷﻬﺮ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ‪ 335‬ﻫـﺰار و ‪ 668‬ﺧﺎﻧﻮار‬ ‫ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺻـﺪ در ﺻـﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ‬ ‫ﺷﻬﺮک ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺘﺎن ﻫﻢ از‬ ‫ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ‪.‬‬ ‫از اﺑﺘﺪای دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﯾﮏ‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 662‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﮔﺬاری و ‪27‬‬ ‫ﻫﺰار و ‪ 994‬اﻧﺸـﻌﺎب ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫در اﯾﻦ اﺳـﺘﺎن اﺟﺮا ﺷــﺪه و ‪ 529‬ﻫﺰار و‬ ‫‪ 301‬ﻣﺸــــــﺘﺮک ﺷﻬﺮی و‬ ‫روﺳـــﺘﺎﯾﯽ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷـــﺶ‬ ‫ﺷـﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫*اﻓﺰاﯾﺶ اﺟﺮای اﺳـﻔﺎﻟﺖ راه‬ ‫ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن از ‪ 68‬ﺑﻪ‬ ‫‪ 82‬درﺻﺪ‬ ‫اراﺋــﻪ ﺧــﺪﻣﺎت در ﺑﺨﺶ راه‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻫﻢ از دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی‬ ‫اﺳﺎﺳـﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﺳـﺖ‬ ‫ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺣﺪاث ﻣﺴــــﯿﺮ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳـﺐ دﺳـﺘﺮﺳـﯽ‪ ،‬ﺳــﺒﺐ‬ ‫ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻮادث و ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷـﯽ از ان ﻣﯽ‬ ‫ﺷــﻮد‪.‬ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳـــﺎس و ﻃﺒﻖ اﻣﺎرﻫﺎی‬ ‫ﻣﻮﺟﻮد ‪ ،‬در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿـــــــﺰان‬ ‫ﺑﺮﺧﻮرداری راه ﻫﺎی اﺳــﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی از‬ ‫اﺳـﻔﺎﻟﺖ از ‪ 68‬ﺑﻪ ‪ 82‬درﺻــﺪ رﺳــﯿﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ‪ 4408‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از راه‬ ‫ﻫﺎی روﺳﺘﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎن اﺳـﻔﺎﻟﺖ ﺷـﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﮐﻪ در ﺳـــﺎل ‪ 3031 ، 92‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫در دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ‬ ‫اﻗـﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ اﻗﺘﺼــﺎدی و‬ ‫ﻋﻤﺮاﻧﯽ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی‬ ‫ﻃﺮح ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل اب ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه از ﺳـﺪ‬ ‫ﮐﻮﭼﺮی ﭘﺲ از ‪ 11‬ﺳﺎل وارد ﻓﺎز اﺟﺮاﯾﯽ‬ ‫ﺷﺪ‪-‬ﺳـﺎل ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ‪،‬ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت و‬ ‫راﯾﺰﻧﯽ ﻫﺎی ﻣﺴــﺘﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﻣﺮﮐﺰی ‪،‬‬ ‫ﻧﺸﺴـﺘﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﺘﺮم‬ ‫رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری و رﺋﯿﺲ ﺳــــــﺎزﻣﺎن‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ‬ ‫ﺗﺎ اﯾﻦ ﻃـــﺮح ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻠـــﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ‬ ‫دﯾﺮﯾﻨﻪ ﻣﺮدم ﺳﺎوه اﺳﺖ‪ ،‬ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد‪.‬‬ ‫ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺴــﺘﺮﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای راه‬ ‫اﻧﺪازی ﭘﺘﺮوﺷـﯿﻤﯽ و ﺧﻮدرو ﺳــﺎزی در‬ ‫ﺧﻤﯿﻦ‬ ‫ﺑﻬـﺮه ﺑــﺮداری از ﻣﺤﻮرﺧﻤﯿﻦ – اراک‬ ‫ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ‬ ‫اﻧﺘﻘﺎل اب ﺷـﺮب ﺷـﻬﺮی و روﺳــﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﺧﻤﯿﻦ و ﺗﺎﻣﯿﻦ اب ﺑﺮای ﺷﻬﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ‬ ‫ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ‪ 267‬روﺳﺘﺎ‬ ‫ﺛﺒﺖ ‪ 10‬ﺷـﻬﺮﺳـﺘﺎن اﺳــﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰ‬ ‫اﺗﺼــــــﺎل ‪ 109‬روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اب و‬ ‫ﻓﺎﺿﻼب روﺳﺘﺎﯾﯽ‬ ‫ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳــﺎزی زادﮔﺎه اﻣﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ در‬ ‫روﺳﺘﺎی ﻫﺰاوه از ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی اراک و‬ ‫ﻣﻘﺒﺮه ﭘﺮوﻓﺴﻮر و‪...‬‬ ‫در دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ در راﺳــــﺘﺎی ﮐﺎﻫﺶ‬ ‫اﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮای ﮐﻼن ﺷـــﻬﺮ اراک ‪700‬‬ ‫ﻫﮑﺘﺎر ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀـــﺎی ﺳﺒﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه‬ ‫اﺳﺖ‪.‬‬ ‫اﺻـــﻼح ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ‬ ‫‪ 128‬دﺳﺘﮕﺎه از دﯾﮓﻫﺎی ﺑﺨﺎر ﺷـﺮﮐﺖ‬ ‫اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم‬ ‫ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﻃـﺮح اﻧﺘﻘﺎل واﺣﺪ اﻧﺪ‬ ‫ﺳﺎزی ﺷﺮﮐﺖ اﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﺳـــﺘﺎﻧﺪار در ﻫﯿﺎت دوﻟﺖ‬ ‫ﺗﺼﻮﯾﺐ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺖ‬ ‫ﭘﯿﮕﯿـــﺮی اﺟـــﺮای ﺑﺎﻧﺪ دوم ﮐﻨﺎر ﮔﺬر‬ ‫ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮل ‪ 5 0‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴــــــــﻄﺢ و ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺮدد‬ ‫ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ از درون ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﺎﺧﺺ‪:‬‬ ‫اﺣﺪاث ﺑﺎﻧﺪ دوم ﻣﺤﻮر اراک– ﺧﻤـﯿﻦ ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮل ‪ 30‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ‬ ‫اﺣﺪاث ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻏﯿﺮ ﻫﻤﺴــﻄﺢ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪی‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻣﺤﻼت‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﺗﺴــﺮﯾﻊ در اﺧﺘﺼـــﺎص‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرات ﭘﺮوژه ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷــﻬﺮ‬ ‫اراک در ‪ 7‬ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ‪ 18500‬ﻣﺘــﺮ ﻣــﺮﺑﻊ‬ ‫زﯾﺮﺑﻨﺎ‬ ‫اﺣﺪاث ﭘﺮوژه ﻓﺎﺿـﻼب ﺳــﺎوه ﺷــﺎﻣﻞ‬ ‫ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺼــﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ روش‬ ‫ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع ﻗﻄﺎر ﺳﺮﯾﻊاﻟﺴـﯿﺮ اراک‬ ‫ ﺗﻬﺮان‬‫ﭘﯿﮕﯿـﺮی ﻃــﺮح اﯾﺠﺎد ﺧﻂ رﯾﻠــﯽ ﺑﯿﻦ‬ ‫اراک‪ -‬ﺧﻤﯿﻦ‪ -‬ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎن‪ -‬اﺻﻔﻬﺎن‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼـــﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‬ ‫اﻧﺒﻮه ﺑﺮ)ﻗﻄﺎر ﺷﻬﺮی اراک(‬ ‫ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﭘﻬﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی دره‬ ‫ﮔﺮدو ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ و اﻣﺎده اﻓﺘﺘﺎح ﺑﻮدن ‪ 8‬ﻫــــﺰار و‬ ‫‪ 728‬واﺣﺪ ﻣﺴــــﮑﻦ ﻣﻬﺮ در ﺷﻬﺮﻫﺎی‬ ‫ﺑﺎﻻی ‪ 25‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻃــﺮﺣﺖ ﻃﻮﯾﻞ ﺑﺎﻧﺪ و اﺟــﺮای‬ ‫ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه ﻻﯾﺘﯿﻨﮓ ﺑﺎﻧﺪ ﻓﺮودﮔﺎه اراک‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﺻﻨﻮف‬ ‫ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻃــﺮح ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑـــﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺎﻗﺪ‬ ‫ﻣﺴﺠﺪ در ﺷﻬﺮ اراک‬ ‫ﺗﻬﯿﻪ ﻃـﺮح اﺣﺪاث ﻣﯿﺪان ﻧﻘﺶ اﻣﺎم)ره(‬ ‫ﺷﻬﺮ ﺧﻤﯿﻦ‬ ‫اب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷـﻬﺮﻫﺎی دﻟﯿﺠﺎن و ﻧﯿﻤﻮر‬ ‫از ﺳﺪ ﮐﻮﭼﺮی‬ ‫اب رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎوه از ﺳﺪ اﻟﻐﺪﯾﺮ‬ صفحه 4

آخرین شماره های ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه 758

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه 758

شماره : 758
تاریخ : 1399/12/25
ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه سفر ریاست جمهوری به اراک

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه سفر ریاست جمهوری به اراک

شماره : سفر ریاست جمهوری به اراک
تاریخ : 1395/07/28
ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه جشن هسته ای

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه جشن هسته ای

شماره : جشن هسته ای
تاریخ : 1394/04/23
ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه نوروز

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه نوروز

شماره : نوروز
تاریخ : 1393/12/25
ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه زیربنا

ویژه نامه نامه امیر-ویژه نامه زیربنا

شماره : زیربنا
تاریخ : 1393/07/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!