ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 171 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 171

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 171

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 171

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 24 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 16 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 15 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬قطب علمی فلسفه دین اسالمی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬جوایز‪ ،‬نشان ها و افتخارات‪ 6 :‬افتخار علمی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬همایش‬ ‫ایین اختتامیه همایش ملی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫ایین اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و توسعه‬ ‫‪ÓÓ‬همایش بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و توسعه علوم انسانی‬ ‫علوم انســانی» بهمن ماه جاری به صــورت مجازی تحت نرم افزار ادوبی‬ ‫کانکت‪ ،‬با ســخنرانی ایت اهلل علی اکبر رشــاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و ایت اهلل محسن قمی‬ ‫معاون ارتباطات بین الملل دفتر مقام معظم رهبری و عضو شورای عالی انقالب فرهنگی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫علوم انسانی اسالمی؛ سنگ بنای تمدن سازی‬ ‫حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی رئیس پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫اســامی پژوهشــگاه‪ ،‬در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬با اشاره به الزامات موجود در بیانیه گام دوم انقالب برای تمدن سازی گفت‪ :‬با عنایت به اینکه بیانیه‬ ‫گام دوم انقالب رویکرد تمدنی به علوم انسانی دارد‪ ،‬تحقق تمدن را باید در این بستر جست وجو کرد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بیانیه گام دوم ناظر به یک حرکت تمدنی است‬ ‫ایت اهلل محســن قمی معاون ارتباطــات بین الملل دفتر مقام معظم‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل محسن قمی‬ ‫رهبری در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اســامی و توسعه علوم‬ ‫انســانی»‪ ،‬با بیان اینکه یکی از حوادث مهم در سال های اخیر‪ ،‬صدور بیانیه گام دوم توسط رهبر معظم انقالب بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این بیانیه به صورت مشفقانه‪ ،‬همراه با تحلیل منطقی و امیدافرینی نسبت به اینده نگاشته شده و باعث استمرار نظام است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫«علوم انسانی بدون فقه» و «فقه بدون علوم انسانی» کارامد نیست‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد رییس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫اســامی در همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و توسعه علوم‬ ‫انســانی» که به صورت مجازی برگزار شــد‪ ،‬با تبریک ایام رجب المرجب بر ضرورت دقت در واژگان کلیدی بیانیه گام دوم‬ ‫انقالب تاکید کرد و گفت‪ :‬این بیانیه ارزشمند نشانگر بالندگی انقالب است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی اثار‬ ‫رونمایی از دو مجلد فصلنامه کتاب نقد در زمینه تحول علوم انسانی‬ ‫مراســم اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اســامی و‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب نقد شماره ‪ 81‬تا ‪84‬‬ ‫توســعه علوم انسانی» به صورت مجازی با ســخنرانی ایت اهلل علی اکبر‬ ‫رشــاد و ایت اهلل محسن قمی برگزار شــد‪ .‬در این همایش‪ ،‬از دو مجلد فصلنامه انتقادی نظری کتاب نقد (شماره های ‪ ۸۱‬تا‬ ‫‪ )۸۴‬در زمینه تحول علوم انسانی در گام دوم انقالب رونمایی شد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست خبری‬ ‫نشست خبری همایش ملی بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی در نشست خبری همایش «بیانیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫گام دوم انقالب اســامی و توسعه علوم انسانی» به ارائه گزارشی از روند‬ ‫شکل گیری این همایش ملی پرداخت و گفت‪ :‬پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در سال ‪ ۹۷‬پیرو چهل سالگی انقالب‪،‬‬ ‫قرار را بر این گذاشت که تراث علوم انسانی اسالمی را در چهل سال گذشته مورد بررسی قرار دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫تبیین دستاوردهای اقتصادی انقالب اسالمی‪ ،‬عامل تقویت ُامید در جامعه‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫انقالب اسالمی ایران در حالی به چهل و دومین سالگرد پیروزی خود رسیده که دستاوردها و پیشرفت های ان در عرصه های‬ ‫داخلی و بین المللی اکنون بیش از گذشته نمایان شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫درامدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای حکمت متعالیه‬ ‫کرسی ترویجی «درامدی بر نظریه عاملیت جمعی از منظر حکمای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫حکمت متعالیه» بهمن ماه جاری با مشــارکت گروه سیاســت پژوهشگاه‬ ‫برگزار شــد‪ .‬دکتر مسعود پورفرد در این کرسی گفت‪ :‬نظریه عاملیت جمعی دارای پشتوانه فلسفی نظام مندی مانند حکمت‬ ‫متعالیه است‪ .‬حسن دیگر مباحث این است که این مباحث تا کنون کشف نشده و مورد توجه قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه فقه و حقوق همایش‬ ‫با همکاری انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه بهمن ماه جاری به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم غالمرضا‬ ‫پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به موضوع «نقش فقه در نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر مرتبط با عدالت در سند الگوی اسالمی ایرانی‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی «پیامدهای سیاسی اجرای تدابیر مرتبط با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫عدالت در سند الگوی اســامی ایرانی پیشرفت» بهمن ماه جاری توسط‬ ‫اندیشــکده عدالت مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشــرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه به صورت مجازی با حضور‬ ‫حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬حجت االسالم داود مهدوی زادگان و دکتر علی شیرخانی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقالب اسالمی‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی محمدی جورکویه‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه فقه و حقوق همایش‬ ‫با همکاری انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم علی محمدی عضو هیات‬ ‫علمی گروه فقه و حقوق به موضوع «تحول جایگاه جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران بعد از انقالب اسالمی” پرداخت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫انقالب اسالمی موازنه قدرت را به نام دین در عرصه جهانی تغییر داد‬ ‫به همت مرکز مطالعات و پاسخ به شبهات حوزه های علمیه نشست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫علمی مجازی انقالب اســامی و افاق تمدنی ان با حضور حجت االسالم‬ ‫سیدسجاد ایزدهی رییس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه برگزار و در راستای موضوع انقالب اسالمی و افاق تمدنی‬ ‫ان‪ ،‬سه محور ابعاد و وجوه تمدنی انقالب و الزامات ان و چالش ها و موانع پیش روی تمدن سازی مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش انقالب اسالمی در احیای حقوق زن در خانواده‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه فقه و حقوق همایش‬ ‫با همکاری انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم فرج اهلل هدایت نیا عضو‬ ‫هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به موضوع «نقش انقالب اسالمی در احیای حقوق زن در خانواده» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حکمت سیاسی در گام اول انقالب اسالمی‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم محسن‬ ‫مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه به موضوع «حکمت سیاسی درگام اول انقالب اسالمی» پرداخت‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫الگوی تربیتی مسجد محور‪ ،‬تجربه موفق و پربرکت گام اول انقالب‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری شبســتان با بیان این که در استانه‬ ‫دهه مبارک فجر باید بازنگاهی به فرازها و محورهای بیانیه گام دوم انقالب داشته باشیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به منظور لبیک به‬ ‫مطالبات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم مبنی بر تحقق تمدن نوین اسالمی‪ ،‬ما نیازمند برنامه ریزی هدفمند هستیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫توقف در سطح تبیین مبانی؛ مشکل امروز علوم انسانی‬ ‫حجت االسالم احمدعلی یوســفی‪ ،‬مدیر و عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اقتصاد اســامی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی و استاد ناظر‬ ‫سیاســت گذاری یارانه انرژی در ایران با اشاره به بحث عدالت در اقتصاد گفت‪ :‬عدالت یکی از مسائل اساسی اسالم پس از‬ ‫اصول دین و مبانی هستی شناختی ما است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫گسترش اخالق سیاسی پس از انقالب اسالمی‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم سیدکاظم‬ ‫سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به موضوع«گسترش اخالق سیاسی پس از انقالب اسالمی» پرداخت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعداز انقالب‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مسعود پورفرد‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت مجازی برگزار شد و دکتر مسعود پورفرد به‬ ‫موضوع «ارزیابی وضعیت مطالعات فلسفه سیاسی در ایران بعداز انقالب و مقایسه ان با کشورهای المان و ترکیه» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مواجهه تمدنی غرب در قالب الحاد مدرن با انقالب اسالمی‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین نجف لکزایی‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی و انجمن مطالعات سیاســی حوزه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم نجف‬ ‫لک زایی به موضوع «اندیشه سیاسی اسالم در گام دوم انقالب اسالمی» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دوری از طاغوت‪ ،‬اولین گام برای رسیدن به ازادی سیاسی است‬ ‫نشســت معرفی و نقد کتاب «ازادی سیاسی از منظر قران کریم»‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد کتاب ازادی سیاسی از منظر قران کریم‬ ‫بهمن ماه جاری توســط گروه سیاســت پژوهشــکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشــگاه و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه به صورت مجازی با حضور حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری نویسنده‬ ‫کتاب‪ ،‬حجج اسالم و المسلمین سیدمهدی ساداتی نژاد و سیدسجاد ایزدهی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه سیاسی متناسب با شرایط امروز بازخوانی شود‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم‬ ‫سیدسجاد ایزدهی به موضوع «تحول فقه سیاسی و الزامات ان در گام دوم انقالب اسالمی» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫معنویت گرایی در دنیا رو به افزایش است‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه سیاست با همکاری‬ ‫پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســامی و انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم محمد‬ ‫ملک زاده به موضوع «سیر تحول معنویت گرایی دینی در جهان پس از پیروزی انقالب اسالمی» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اجتهاد سنجیده؛ لنگرگاه پشتیبانی فقه سیاسی شیعه‬ ‫حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬عضو هیات علمی و مدیر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫سیاســت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬به نقل از خبرگزاری ایکنا‬ ‫در نشســت «کتابخوان تخصصی انقالب اسالمی» به معرفی کتاب «فقه سیاسی شیعه» پرداخت و بیان کرد‪ :‬این کتاب به‬ ‫یکی از مباحث فقه سیاسی شیعه در انقالب می پردازد‪ .‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫توسعه فرهنگی در مقابل مهندسی فرهنگی است‬ ‫دکتر حسین بابایی مجرد‪ ،‬عضو هیات علمی گروه مدیریت اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین بابایی مجرد‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار سرویس‬ ‫فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری رســا به بیان نظریه های مهندســی فرهنگی و توسعه فرهنگی پرداخت و گفت‪ :‬نقش دولت‬ ‫باید به گونه ای باشد که باالترین میزان کارامدی با توانمندسازی مردم از جانب دولت اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چهار نشانه حکمت و خیر کثیر در ایت اهلل مصباح یزدی‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی ذوعلم‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬در وبینار «بزرگداشت ابعاد شخصیتی‪ ،‬سیره‬ ‫اموزشــی و تربیتی حکیم مجاهد مرحوم ایت اهلل مصباح یزدی» به ایراد ســخنرانی پرداخت و گفت‪ :‬مرحوم عالمه مصباح‬ ‫یزدی حکیمی انقالبی بود که برای ما یک خط سیر فکری را روشن کرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫هیچ شفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد‬ ‫دکتر فرشــاد مهدی پور‪ ،‬رییس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫اجتماعی پژوهشــگاه در برنامــه «بدون توقف» با تاکیــد بر اینکه هیچ‬ ‫شــفافیتی در حوزه خدمات فضای مجازی وجود ندارد‪ ،‬به ســهم ‪ ۲۸‬درصدی دولت از درامد اپراتورها اشاره کرد و گفت‪ :‬بر‬ ‫این اساس دولت نمی تواند از درامد پهنای باند خارجی چشم پوشی کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫قلم‪ ،‬تجسم ایه قران است‬ ‫چهارمین برنامه از نشست های «رستاخیز واژه ها» با عنوان ((بررسی‬ ‫‪ÓÓ‬چهارمین نشست علمی رستاخیزواژه ها‬ ‫خدمات متقابل خوشنویسی با فرهنگ و هویت اسالمی)) در فرهنگسرای‬ ‫اندیشه به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و با اجرای محمدحسن شاهنگی برگزار شد‪ .‬مهمانان این جلسه‪ ،‬استاد کاوه‬ ‫تیموری و استاد سعید نقاشیان‪ ،‬دو هنرمند برجسته کشور در عرصه خوشنویسی بودند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رادیو گفت وگو‬ ‫تبدیل شدن اسالم به امری سیاسی‪ ،‬یکی از ارمان های فرهنگی انقالب است‬ ‫برنامه «بدون خــط خوردگی» رادیو گفت وگو در خصوص گام های‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محسن ردادی‬ ‫انقالب در حوزه فرهنگ با دکتر محســن ردادی عضو هیات علمی گروه‬ ‫مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه گفتگو کرد‪ .‬ردادی گفت‪ :‬در کتاب جامعه شناسی شعارهای انقلالب اسالمی نوشته دکتر‬ ‫محمد حسن پناهی‪ ،‬تمام شعارهای انقالب اسالمی جمع اوری شده است که قریب به سه هزار شعار می شود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دولت ها قبول ندارند که فضای مجازی باید فراقوه ای اداره شود‬ ‫دکتر «فرشــاد مهدی پور» رییس پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه‪ ،‬در برنامه «بدون توقف» که از شبکه سه سیما پخش‬ ‫شــد با اشاره به اینکه اغلب موافقت ها و مخالفت ها با فضای مجازی بازی سیاسی و از تکنیک های انتخاباتی است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬هیچ یک از دولت ها قبول ندارند که فضای مجازی باید فراقوه ای و قرارگاهی اداره شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رسالت نخبگان حوزوی و دانشگاهی در تحقق بیانیه گام دوم‬ ‫بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬در چهلمین ســالگرد انقالب اســامی و در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫استانه ورود به دهه پنجم انقالب اسالمی توسط رهبر حکیم انقالب صادر‬ ‫شد‪ .‬این بیانیه دستاوردهای شگفت چهار دهه گذشته را در هفت قلمرو‪ ،‬فرایاد و فراچشم می اورد و جهاد بزرگ برای ساختن‬ ‫فردا را با بهره گیری از تجربه های پیشین فراخوان می دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫غفلت سینمای ایران از گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫قــدرت متقاعدکنندگی یا قدرت نرم‪ ،‬توانایی یک کشــور در ایجاد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫شــرایطی است که در ان سایر کشورها منافع و عالیق خود را به صورتی‬ ‫تعریف و دنبال کنند تا با منافع و عالیق ان کشــور همخوانی داشته باشد‪.‬این مکانیسم می تواند از طریق جذابیت فرهنگ‬ ‫و ارزش های یک کشور برای سایرین صورت گیرد که دیگران را ترغیب به تبعیت از ان کشور کند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫امر عامه پسند و رمان های عامه پسند ایرانی واقعا موجود!‬ ‫نشســت علمی «مبانی رمان عامه پســند ایرانی؛ رویکردها‪ ،‬ابعاد و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی مبانی رمان عامه پسند ایرانی‬ ‫مسائل » به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و با ارائه مهدی کاموس‬ ‫و حضور اعضای هیات علمی گروه ادبیات اندیشــه برگزار شــد‪ .‬دبیر علمی این نشســت‪ ،‬محمدحســن شاهنگی و ناقدان‬ ‫محمدرضا سنگری و احمد شاکری بودند‪ .‬این نشست علمی به صورت مجازی و از طریق نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزار ی مهر‬ ‫انقالب اسالمی اغازی بر بازاندیشی فکر دینی بود‬ ‫انقالب اسالمی به اعتراف سیاستمداران غربی و تحلیلی که بعضی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫از اندیشمندان غربی مطرح کردند و درباره ان کتاب هم نوشتند و بر روی‬ ‫ان تاکید داشتند‪ ،‬او ًال صرف ًا یک تحول سیاسی نبود‪ ،‬ثانی ًا صرف ًا یک تحول در درون مرزهای ایران نبود‪ ،‬بلکه اغازی بود بر‬ ‫بازاندیشی فکر دینی در سطح جهان و مطرح شدن اسالم مبارز و انقالبی در امت اسالمی‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬میزگرد علمی‬ ‫ازادی یک رکن مهم انقالب اسالمی ایران است‬ ‫برای بررســی مسئله استقالل و رهایی از ســلطه بیگانه و اهمیت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫ان در وقوع انقالب اســامی میزگردی با حضــور اقایان یعقوب توکلی‬ ‫پژوهشــگر تاریخ معاصر و عضو هیات علمی دانشگاه معارف اسالمی و محســن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات‬ ‫انقالب اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد که در پیوند همین مطلب متن این میزگرد را می خوانید‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اسالم امد تا انقالبی عقالنی و روحانی صورت گیرد‬ ‫پنجمین نشســت از سلســله نشست های «رســتاخیز واژه ها»‪ ،‬با‬ ‫‪ÓÓ‬پنجمین نشست علمی رستاخیز واژه ها‬ ‫موضوع خدمــات متقابل معماری با فرهنگ و هویت اســامی با حضور‬ ‫دکتر مهدی حمزه نژاد (اســتادیار دانشــکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت)‪ ،‬سیدرضا شهرستانی (محقق حوزه‬ ‫معماری) و محمدحسن شاهنگی در فرهنگسرای اندیشه و با مشارکت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«سیدعلی خامنه ای»‬ ‫چرخش از «محمدرضا پهلوی» به ّ‬ ‫واقعیت اجتماعی کالن و ســاختاری است و نباید ان‬ ‫انقالب‪ ،‬یک ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫تحوالت‬ ‫را به الیه های فردی و شــخصی فروکاهید؛ ا ّما اشاره ای گذرا به ّ‬ ‫فردی‪ ،‬به معنی تقلیل گرایی نیست‪ .‬کارکردها و نتایج پهن دامنۀ انقالب به جای خود محفوظ و درخور مطالعه است‪ ،‬ا ّما تص ّور‬ ‫نمی کنم اگر اندکی هم دربارۀ برخی جابه جایی ها و دگردیسی های فردی سخن بگوییم‪ ،‬دچار خطا شده باشیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بیست و دوم بهمن روز نزول فرشتگان‬ ‫اگــر عزیزترین و عظیم ترین شــب «لیله القدر» اســت که در ان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫فرشــتگان بر جان شب زنده داران فرود می ایند‪ ،‬بیست و دوم بهمن «یوم‬ ‫القدر» اســت که در ان روز‪ ،‬روزترین روز در حیات سرزمین ایران‪ ،‬نیز فرشتگان بر قلب و جان مردم بیدار‪ ،‬فداکار‪ ،‬جان نثار‬ ‫و پاک و پاکباز فرود امدند و به مردم پیروزی را «هنیئ ًالکم» گفتند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایکنا‬ ‫بازیابی هویت از دست رفته انسان در «جهان فرهنگی قران»‬ ‫کتاب «جهان فرهنگی قران» نوشته سیدحسین فخرزارع به تازگی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زارع‬ ‫از ســوی سازمان انتشارات پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر‬ ‫شــده است‪ .‬محتوای این کتاب بیانگر بنیان های منطق ساختاری و نظام معنایی در همه شئون فرهنگی و اجتماعی انسان‬ ‫از منظر قران است که به موازات حیات دنیوی کفایت کننده سعادت اخروی انسان هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫در کنترل و مدیریت فضای مجازی دچار یک عقب ماندگی تاریخی شدیم‬ ‫«فرشاد مهدی پور» رییس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫و عضو هیــات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــگاه در برنامه «بدون‬ ‫توقف» شــبکه سه سیما با اشاره به اینکه کشور دچار یک عقب ماندگی تاریخی نسبت به کنترل و مدیریت فضای مجازی‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬باید برنامه ها و ابزارهایی را براساس معماری خانواده محور به وجود بیاوریم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اولین اشکال سیاست نظامی شاه‪« ،‬وابستگی» شدید کشور بود‬ ‫هزینــه نظامی و دفاعی برای هر کشــوری ضروری اســت و همه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫کشــورها هرچقدر هم با تنگی معیشت و کمبود بودجه مواجه باشند‪ ،‬حتما‬ ‫بخشــی از درامد خود را برای حفظ و بهبود قدرت دفاعی هزینه می کنند‪ .‬اما رژیم شاهنشــاهی متهم بود که بیش از حد‬ ‫متعارف‪ ،‬خرید نظامی انجام می دهد و اصوال یکی از دالیل نارضایتی مردم نیز قراردادهای تسلیحاتی رژیم شاه بود‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری مهر‬ ‫انقالب اسالمی روند سکوالریزاسیون جهانی را متوقف کرد‬ ‫خبرگــزاری مهر در اســتانه ســالگرد پیروزی انقالب اســامی با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی گروه‬ ‫فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه ازاد اسالمی گفت وگویی انجام داده‬ ‫است که ماحصل ان از در پیوند همین مطلب از نظر شما می گذرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫رسالت حوزه بر دوش کشیدن بار معرفتی تحول علوم انسانی است‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه حکمت و دین پژوهی‬ ‫با همکاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات‪ ،‬به صورت مجازی برگزار شد و دکتر رمضان علی تبار عضو هیات علمی‬ ‫گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به موضوع «سطوح و قلمرو تحوالت علوم انسانی در پنجاه سال اخیر» پرداخت‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تطور زیستی و تنزل اندیشه ای عبدالکریم سروش‬ ‫بررسی مراحل ّ‬ ‫دکتر ســروش شــخصیت علمی ثابتی ندارد و نمی توان از سروش‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر قاسم بابایی‬ ‫واحد ســخن گفت بلکه با توجه به تطور فکری گوناگون می توان از دکتر‬ ‫ســروش متقدم و متاخر سخن گفت و در حال حاضر می توان از دکتر ســروش در دورۀ فکری پنجم سخن راند که دربارۀ‬ ‫«دین قدرت است» سخن گفته و در جهان دوم اندیشه هایش متاثر از نیچۀ متاخر و میشل فوکو شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫عبدالکریم سروش و بیراهه اندیشی درباره وحی قرانی‬ ‫به دنبال اظهارات اخیر دکتر سروش در موضوع رحمانیت و خشونت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی نصیری‬ ‫در اســام و تعارضات فراوان ان با اموزه های مسلم دین‪ ،‬فصلنامه کتاب‬ ‫نقد بر ان شــد ســیر تطور فکری ایشان در حوزه های مختلف را از ابتدا تا کنون در قالب یادداشت و مصاحبه با صاحبنظران‬ ‫و متفکران این حوزه ها به بحث و گفت وگو بنشیند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ایمان گرایی‪ ،‬به نام حیرت‪ ،‬به کام خرافه‬ ‫دکتر سروش معتقد است که حقیقت ایمان‪ ،‬باورداشتن و دل سپردن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبداهلل محمدی‬ ‫به کسی است؛ البته به شرطی که همراه با اعتماد و توکل و دوست داشتن‬ ‫باشــد‪ .‬ایشــان معتقد است که برای تحقق ایمان‪ ،‬صرف اعتقاد نظری کافی نیســت؛ بلکه دوست داشتن‪ ،‬اعتماد‪ ،‬خضوع و‬ ‫تمکین هم الزم است‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بررسی و نقد دیدگاه­ های دکتر سروش در امکان فلسفه اسالمی‬ ‫فلسفه اســامی به معانی مختلفی قابل فرض است و انچه مختار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین یارعلی کرد فیروزجایی‬ ‫ماســت و خیلی اهمیت دارد این است که فلسفه اسالمی یعنی فلسفه ای‬ ‫که ُمل َهم از معارف اســامی است؛ به این معنا که بسیاری از موضوعاتی که در فلسفه اسالمی مطرح شده جزء موضوعاتی‬ ‫است که در قران و حدیث امده و از اعتقادات و باورهای ماست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بررسی انتقادی روشنفکری دینی در اثار و ارای عبدالکریم سروش‬ ‫جریان روشــنفکری دینی به غیر از برخــی مصادیق معدود ان در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫دوران مشروطه‪ ،‬پیش از انقالب اسالمی در قالب دو رهیافت «علم گرایانه»‬ ‫ان گونه که در قالب دیدگاه های مهدی بازرگان و «ایدئولوژیک» ان گونه که در جلوۀ دیدگاه های علی شــریعتی مشــاهده‬ ‫می شود‪ ،‬بروز یافته بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اندیشه دکتر سروش در توحیدباوری و توحید در عمل‬ ‫به نظر اینجانب در مورد جناب دکتر سروش چندان نمی ­توان به یک‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫منظومه یا نظام منســجم فکری دست یافت‪ .‬این به معنای ان نیست که‬ ‫ارای ایشــان همه نامنسجم و اشفته ­اند‪ .‬انسجام فی الجمله در میان برخی اراء ایشان وجود دارد‪ ،‬ولی منظومه فکری خیلی‬ ‫بیش از این می ­طلبد و چنین چیزی در اندیشه ­های ایشان یافت نمی­ شود‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نجات دوزخیان از عذاب با ایمان اوری در قیامت‬ ‫انچــه در باره مســئله خلود عذاب کفار از قــران و روایات فهمیده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫می شود اجمالش این است که گرچه درست است که کافر با حفظ کفرش‬ ‫محکوم به عذاب ابدی اســت؛ اما همه ی کفار بعد از عذاب درخوری در قیامت‪ ،‬اگاهانه توبه کرده‪ ،‬مومن می شــود و نجات‬ ‫خواهند یافت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫معنویت در منظومه معرفتی استاد شهید مرتضی مطهری‬ ‫اســتاد مطهری مفهوم مقومی بــرای تبیین و تعریــف معنویت و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫ماهیت شناســی معنویت به کار گرفته و ان مفهوم غیب است که براساس‬ ‫ُون» اتخاذ کرده است؛ یعنی موطن معنویت‬ ‫ون َّ‬ ‫ایه ســوم سوره بقره «الَّذ َ‬ ‫الص َل َه َو ِم َّما َر َز ْق َن ُاه ْم ُی ْن ِفق َ‬ ‫ِیم َ‬ ‫ِین ُی ْو ِم ُن َ‬ ‫ون بِالْ َغ ْی ِب َو ُیق ُ‬ ‫و حیات معنوی‪ ،‬غیب عالم و جهان غیب است؛ این نقطه مرکزی و مرکز ثقل معنویت اسالمی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بازشناسی و سنجش انگاره این همانی وحی و تجربه دینی‬ ‫قبل از هر ســخن‪ ،‬یادی کنیم از فیلســوف فقیــد و فرزانه‪ ،‬مرحوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی(رحمه اهلل علیه) که انصافا خدمات بسیاری در مباحث‬ ‫فلســفی و کالمی ارائه دادند و اثار بســیار خوب ایشان زبانزد است‪ .‬الزم اســت در همین اغاز کالم‪ ،‬نگاهی به افکار و اراء‬ ‫ایت اهلل مصباح و شهید مطهری داشته باشیم که حقیقتا بزرگترین متکلمان عصر ما بودند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مطالعات علوم انسانی؛ کامیابی ها و کاستی ها‬ ‫در راستای برگزاری همایش ملی «بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫توسعه علوم انسانی»‪ ،‬مجموعه نشست های کارگروه حکمت و دین پژوهی‬ ‫با همکاری مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات به صورت مجازی برگزار شد و حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه کالم پژوهشگاه به موضوع «مطالعات علوم انسانی؛ کامیابی ها و کاستی ها» پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫اسالمی سازی علوم انسانی از اصول بازمهندسی مبتنی بر مبنای قران‬ ‫بیانیه «گام دوم انقالب» تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫و به ویژه جوانان که به مثابه منشــوری برای «دومین مرحله ی خودسازی‪،‬‬ ‫جامعه پردازی و تمدن ســازی» خواهد بود و «فصل جدید زندگی جمهوری اســامی» را رقم خواهد زد‪ .‬ادامه مطالب گفته‬ ‫شده توسط حجت االسالم عابدی را در پیوند همین مطلب بخوانید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عرفان امام(ره) چه تاثیر شگرفی در شکوفایی و بالندگی انقالب داشت؟‬ ‫عرفان امام یک عرفان حقیقی و کاراســت و نه یک عرفان علمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫مفهومی و ذهنی‪ .‬زیرا حضرت امام(ره) یک هویت شــکفتۀ الهی داشت و‬ ‫کماالت و اسمای الهی را در دامنۀ وجودی خویش به قدر و سعۀ خویش به فعلیت رساند و به انسانیت شکوفا رسید و رنگ‬ ‫وجودش را به رنگ الهی و نه دنیوی بدل ساخت‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫انی فاطمه‬ ‫شب قدر‪ ،‬از سویی شب انزال قران و از سویی شب قدر است‪ .‬انزال‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫ظاهر در نزول دفعی اســت‪ ،‬چنانکه تنزیل ظاهر در نزول تدریجی است و‬ ‫از این رو‪ ،‬تعبیر انزال در ســوره مبارکه قدر‪« :‬اِنَّا اَنْ َزلْنا ُه فِی لَ ْیلَ ِه الْ َق ْد ِر» ظهور در نزول همه قران به گونه دفعی دارد و گویا‬ ‫مقصود از قدر‪ ،‬تقدیر است و تقدیر‪ ،‬زندگی و مرگ و سعادت و شقاوت و غیر انها را دربر می گیرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نسل جدید حوزه به فقه حکومتی نظام ساز وارد شود‬ ‫حجت االســام ابوالقاســم مقیمــی حاجــی‪ ،‬رئیس پژوهشــکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‬ ‫دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست علمی با موضوع «چیستی فقه‬ ‫التربیه»‪ ،‬با اشاره به تالش های ‪ ۲۰‬ساله ایت اهلل اعرافی در ریل گذاری مباحث فقه التربیه در جامعه حوزوی‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫قبل از این دغدغه ای با موضوع فقه التربیه وجود نداشت‪ ،‬ولی ایت اهلل اعرافی تالش و پیگیری کرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تفاوت دو رویکرد فلسفه تحلیلی و قاره ای در مواجهه با دین‬ ‫نشست «ما و فلسفه دین؛ نگاهی تحلیلی به وضعیت کنونی و اینده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫فلســفه دین در ایران»‪ ،‬با سخنرانی حجت االسالم علیرضا قائمی نیا مدیر‬ ‫قطب علمی فلسفه دین اسالمی پژوهشگاه برگزار شد‪ .‬وی در این نشست اظهار کرد‪ :‬فلسفه دین از شاخه های مهم فلسفه‬ ‫در قرن بیستم بوده و این شاخه به همراه فلسفه اخالق و فلسفه ذهن یکی از شاخه های پرطرفدار مباحث فلسفی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬هم اندیشی‬ ‫هم اندیشی علمی عالمه مصباح یزدی(ره) و فلسفه دین برگزار شد‬ ‫هم اندیشــی علمی «عالمه مصباح یزدی(ره) و فلسفه دین » بهمن‬ ‫‪ÓÓ‬هم اندیشی علمی عالمه مصباح یزدی‬ ‫ماه جاری‪ ،‬توسط قطب علمی فلسفه دین پژوهشگاه با همکاری نهادهای‬ ‫علمی و فرهنگی کشور به صورت مجازی با سخنرانی حجت االسالم والمسلمین مجتبی مصباح‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫ابوالفضل ساجدی‪ ،‬پروفسور محمد لگنهاوزن‪ ،‬دکتر محمد محمدرضایی و دکتر رمضان علی تبار برگزار شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬نویسنده و پژوهشگر برتر حوزه دفاع مقدس‬ ‫در اختتامیه اولین دوره دوســاالنه انتخاب اثار برتر پژوهشــی دفاع‬ ‫‪ÓÓ‬اولین جشنواره جایزه سردار شهید سلیمانی‬ ‫مقدس و مقاومت؛ جایزه ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی که با حضور‬ ‫سرداران نیروهای مصلح‪ ،‬مسولین کشوری و لشکری برگزار شد‪ ،‬در بین بیش از صد پژوهشگری‪ ،‬دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر و نویسنده برتر معرفی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫جایزه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای کتاب درباه مانایی و میرایی‬ ‫در اختتامیه اولین دوره دوســاالنه انتخاب اثار برتر پژوهشــی دفاع‬ ‫‪ÓÓ‬اولین جشنواره جایزه سردار شهید سلیمانی‬ ‫مقدس و مقاومت؛ جایزه ســردار شــهید حاج قاسم سلیمانی که با حضور‬ ‫سرداران نیروهای مصلح‪ ،‬مسولین کشوری و لشکری برگزار شد‪« ،‬کتاب درباره مانایی و میرایی»‪ ،‬تالیف احمد شاکری عضو‬ ‫هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان اثر برتر انتخاب شد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫تجلیل از مقام علمی استاد موسویان در همایش کتاب سال حوزه‬ ‫بیســت و دومین دوره همایش کتاب سال حوزه به صورت مجازی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدمرتضی موسیویان‬ ‫برگزار شد‪ .‬در این مراسم از مقام علمی مرحوم حجت االسالم والمسلمین‬ ‫استاد سیدعباس موسویان عضو فقید هیات علمی گروه اقتصاد اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و از صاحبنظران‬ ‫عرصه بانکداری اسالمی تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫حجت االسالم واسطی برگزیده بیست و دومین دوره همایش کتاب سال حوزه‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مقاله «روش تحقیق شبکه ای روش معیار در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحمید واسطی‬ ‫تولید علم»‪ ،‬به قلم حجت االســام و المسلمین عبدالحمید واسطی عضو‬ ‫هیات علمی گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬منتشر شده در شماره ‪ ۸۰‬فصلنامه علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی ذهن زمستان ‪ ،۱۳۹۸‬مقاله برگزیده چهارمین جشنواره مقاالت علمی حوزه شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫فلسفه الهیات بالمعنی االخص‪ ،‬اثر شایسته تحسین کتاب سال حوزه‬ ‫این کتاب پژوهشــی فرانگرانه از سنخ فلســفه های مضاف درباره‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فلسفه الهیات بالمعنی االخص‬ ‫خداشناســی فلسفی است‪ .‬اندیشــه ورزی درباره خدا و معرفت عقلی ذات‬ ‫و صفات او با بنیادی ترین اموزه ادیان الهی‪ ،‬یعنی ایمان به خداوند متعال گره خورده اســت‪ ،‬چنان که به فرموده امیر سخن‬ ‫حضرت امیرالمومنین(ع) نقطه اغاز دین شناخت خداوند است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و حجاب و عفاف اثر شایسته تقدیر‬ ‫مراسم اختتامیه و اهداء جوایز «دومین همایش کتاب سال حکومت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و حجاب و عفاف‬ ‫اسالمی» با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در قم‬ ‫برگزار شد و از صاحبان اثار برگزیده و شایسته تقدیر‪ ،‬تجلیل به عمل امد‪ .‬همچنین کتاب «بررسی فقهی حقوقی حاکمیت و‬ ‫حجاب و عفاف» از اثار پژوهشگاه‪ ،‬نوشته خانم فاطمه فالح تفتی نیز در این همایش به عنوان اثر شایسته تقدیر شناخته شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایبنا‬ ‫نمایشگاه مجازی به توسعه کتابخوانی در شهرهای دور کمک می کند‬ ‫ســیدغالمرضا حســینی‪ ،‬مدیرعامل سازمان انتشــارات پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫فرهنگ و اندیشــه اســامی در گفت وگو با خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)‬ ‫با اشــاره به تاثیرات مثبت نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرد‪ :‬برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تهران قابل‬ ‫تحسین است و امیدوارم مشکالت دوره اول ان هرچه زودتر برطرف شود‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی پژوهشگاه به مناسبت ایام مبارک دهه فجر‬ ‫همزمان با فرارســیدن ایام اهلل مبارک دهه فجــر پیروزی انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬بسته پیشنهادی ایام مبارک دهه فجر‬ ‫اسالمی‪ ،‬بر ان شــدیم تا در قالب معرفی اثار‪ ،‬تعدادی از کتاب های چاپ‬ ‫شده پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی را بازخوانی کرده و توضیحاتی از ان را به شما عالقمندان تقدیم نماییم‪ .‬در پیوند‬ ‫همین مطلب معرفی این اثار ارزشمند امده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه مجازی‬ ‫بازنمایی و عرضه ‪ ۴۲‬عنوان کتاب پژوهشگاه به مناسبت دهه فجر‬ ‫سیدغالمرضا حســینی مدیر عامل سازمان انتشــارات پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬نمایشگاه مجازی چهل و دو عنوان از اثار انقالبی پژوهشگاه‬ ‫فرهنگ و اندیشــه اســامی ‪ ،‬همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی‬ ‫شــکوهمند انقالب اســامی از بازنمایی و عرض ه گلچینی ‪ ۴۲‬عنوان کتاب مرتبط با مطالعات انقالب اســامی خبر داد‪ .‬با‬ ‫مراجعه به پیوند همین مطلب از کم و کیف این گفت وگو با خبر شوید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬رونمایی اثار‬ ‫ایین رونمایی از کتاب درخشش عهد قدسی برگزار شد‬ ‫ایین رونمایی از کتاب «درخشــش عهد قدســی»‪ ،‬نوشــته مهدی‬ ‫‪ÓÓ‬ایین رونمایی از کتاب درخشش عهد قدسی‬ ‫جمشــیدی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و‬ ‫مطالعات اجتماعی پژوهشگاه‪ ،‬با حضور دکتر میثم نیلی‪ ،‬دکتر مهدی رمضانی چابک‪ ،‬سید غالمرضا حسینی در محل سازمان‬ ‫انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬اولین دوره جشنواره دوساالنه جایزه رسدار شهید حاج قاسم سلیامنی‬ ‫‪9‬نشست خربی هامیش بیانیه گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫‪9‬ایین رومنایی از کتاب درخشش عهد قدسی‬ ‫‪9‬هامیش واکاوی کودتای سوم اسفند‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫اولین دوره جشنواره دو ساالنه انتخاب اثار برگزیده دفاع مقدس و مقاومت‬ ‫نشست خبری همایش بیانیه گام دوم انقالب اسالمی و توسعه علوم انسانی‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫گزارش تصویری‬ ‫ایین رونمایی از کتاب درخشش عهد قدسی‬ ‫همایش پس از یک قرن واکاوی کودتای سوم اسفند ‪1299‬‬ ‫‪31‬‬ ‫خربنامه بهمن مــاه ‪1399‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫ارتباط با ما‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!