ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 170 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 170

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 170

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 170

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 26 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 17 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 16 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫نکوداشت علمی عالمه مصباح یزدی برگزار شد‬ ‫نکوداشــت علمی حکیم مجاهد ایــت اهلل عالمه محمدتقی مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشـاد‬ ‫یزدی‪ ،‬با محوریت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رشاد در این مراسم گفت‪ :‬مصباح در فریادها و خروش هایش همچنان زنده و جوشان است‪ ،‬در جلوی جبهه انقالب‬ ‫حرکت کرده و سربازان انقالب نیز او را چونان مشعلی در فراراه مسیر انقالب می نگرند و از او پیروی می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫عالمه فقه االنقالب را برای اثبات شرعی بودن انقالب مطرح کرد‬ ‫نکوداشــت علمی حکیم مجاهد ایــت اهلل عالمه محمدتقی مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل محمود رجـبی‬ ‫یزدی‪ ،‬با محوریت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رجبی در این مراســم گفت‪ :‬عالمه طباطبایی(ره) نسبت به ایشان عنایت خاصی داشت و تفسیر المیزان قبل‬ ‫از چاپ شدن در اختیار ایشان قرار می دادند تا اگر نظراتی دارند در ان اعمال شود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی مرزبان عقاید شیعه بودند‬ ‫نکوداشــت علمی حکیم مجاهد ایــت اهلل عالمه محمدتقی مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫ت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫یزدی‪ ،‬با محوریت پژوهشکده حکم ‬ ‫حجت االســام والمسلمین محمدصفر جبرئیلی در این مراسم گفت‪ :‬ایشان مرزبان عقاید شیعه بودند‪ .‬در دانش کالم‬ ‫اسالمی در دو بعد ایشان از استادان شاخص در حوزه دین شناسی و دین پژوهی بودند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫از نظر عالمه‪ ،‬کمال انسان در رسیدن به مطلق طلبی است‬ ‫نکوداشــت علمی حکیم مجاهد ایــت اهلل عالمه محمدتقی مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عباس نیکزاد‬ ‫یزدی‪ ،‬با محوریت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫حجت االســام عباس نیکزاد در این مراســم گفت‪ :‬یکی از بهترین مواردی که در خصوص این شــخصیت بزرگوار‬ ‫می توان مطرح کرد‪ ،‬بررسی اراء‪ ،‬نظریات‪ ،‬دیدگاه ها و نواوری های ایشان در بحث های مختلف است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫الحاد مدرن چیست؟‬ ‫الحــاد در لغت به معنای گریزش از چیزی‪ ،‬و به عبارت دیگر عدول‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫از حد وسط و میل به جوانب دیگر است‪ .‬در ایاتی از قران مجید واژه الحاد‬ ‫به معنای کناره گیری از حقیقت و پویش راه ضاللت و نادرســتی به کار رفته اســت‪ .‬برای مثال در سوره فصلت امده است‪:‬‬ ‫ون فِی ایاتِنا ال َیخْ َف ْو َن َعلَ ْینا»؛‬ ‫«اِ َّن الَّذ َ‬ ‫ِین ُیلْحِ ُد َ‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫جامعه و نظام اسالمی ما به امثال شهید سلیمانی نیاز دارد‬ ‫شخصیت سردار سلیمانی شخصیتی است که از جهات مختلف برای‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫مــا مجهول و پنهان اســت‪ .‬هم از این جهت که معمــو ًال اولیای خدا در‬ ‫اســمان و در میان اسمانیان شناخته شده تر هستند تا در زمین و در میان زمینیان و عمدت ًا حقایق وجودی این شخصیت ها و‬ ‫زوایا و الیه های پنهان وجود ایشان برای ما اشکار نیست‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫فراروی عالمانه از علوم موجود‬ ‫تاسیس علوم انسانی اسالمی نیازمند‬ ‫َ‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «درامدی بر پژوهش در فلسفه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫علوم انسانی (تاملی بر معنا‪ ،‬امکان‪ ،‬ضرورت‪ ،‬ابعاد‪ ،‬مبادی‪ ،‬مبانی و اصول‬ ‫روش شــناختی تاسیس علوم انسانی اسالمی)» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی‬ ‫به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ با حضور دکتر حسین رمضانی و حجت االسالم قاسم ترخان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تاملی در کتاب «علم دینی»‬ ‫کتاب «علم دینی» جناب اقای علی تبار‪ ،‬هرچند قابل مالحظه است‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫اما به نظر می رســد که در اصل نظریه حداکثری خود نتوانســته است به‬ ‫توضیحی واقع بینانه از «علم دینی» دست یابد‪ .‬می کوشم ضعف ان را یاداوری کنم و امیدوارم که مولف محترم و خوانندگان‬ ‫عزیز اگر پاسخ های واقع بینانه ای دارند ما را نیز بی بهره نگذارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پاسخ به شبهه ای درباره قرائت قران‬ ‫مطالب علمی و مخصوص ًا ان دســته از مطالبی که ممکن است در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اسدی نسب‬ ‫ذهن مردم و جوانان و نااگاهان شبهه ایجاد نماید و به دینداری انان ضرر‬ ‫رســاند بهتر اســت ابتدا در مراکز علمی و با حضور محققان مطرح شود این کار انگاه ضرورت بیشتری می یابد که از سوی‬ ‫یک مبلغ دینی که دغدغه در حفط ایمان مردم را دارا است شبهه ایجاد گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫هنوز درباره فلسفه دین‪ ،‬در ابتدای کار هستیم‬ ‫کتاب «جستارهای فلسفی» عنوان کتابی است به قلم دکتر «مهدی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫عباس زاده» عضو هیئت علمی گروه معرفت شناســی و معاون پژوهشی و‬ ‫اموزش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی که به همت سازمان انتشارات این پژوهشگاه و همراهی انجمن علمی فلسفه‬ ‫دین ایران روانه بازار نشر شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رمز بی تابی اولیای الهی برای شهادت‬ ‫یک احتمال این اســت که « ِع ْن َد َربِّ ِه ْم» ظرفی اســت که به کلمه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫«احیاء» تعلق دارد و متمم معنای حیات اســت؛ و نوع و مرتبه این حیات‬ ‫را بیان می کند؛ در این احتمال معنی جمله این می شود که شهدا‪ ،‬حی و زنده به حیات عنداللهی هستند؛ یعنی مرتبه حیات‬ ‫ان ها‪ ،‬مرتبه حیات خدایی است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمه محمدتقی مصباح یزدی؛ مرزبان ایدئولوژی اسالم‬ ‫ایت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی (‪۱۳۹۹-۱۳۱۳‬ش) شخصیت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫ارجمنــدی که درحدود هفتاد ســال تالش علمــی و مدیریتی به حق در‬ ‫عرصه های فکری‪ ،‬فرهنگی و سیاسی در ارائه اندیشه ناب اسالمی در شمار اندیشمندان نام دار و نام اور معاصر جهان اسالم‬ ‫و ایران جای دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مهم ترین رکن سیره اجتماعی حضرت زهرا دفاع از والیت است‬ ‫الگو شــدن فرع بر این است که انسان خود از این ظرفیت برخوردار‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫بوده و فضائلی داشته باشد که برای دیگران بتواند سرمشق باشد‪ .‬دیگری‬ ‫مقام اثبات اســت‪ .‬ممکن است دو نفر از نظر مقام ثبوت‪ ،‬فضائلی یکسان داشته باشند اما از حیث بروندادهای خارجی یعنی‬ ‫تاثیراتی که در جامعه و تاریخ داشتند‪ ،‬متفاوت باشند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مولفه های تکامل شخصیت معنوی سردار سلیمانی‬ ‫مولفه های تکامل شــخصیت معنوی سردار سلیمانی چه بود؟ پاسخ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالحسن غفاری‬ ‫به این پرسش را باید در عنصر معنویت و ایمان جستجو کرد‪ .‬معنویت که‬ ‫به نوعی نتیجه ایمان است از کشمکش میان فطرت الهی و امیال حیوانی بروز میکند‪ ،‬سالک الی اهلل برای قدم گذاشتن در‬ ‫مسیر ارتقای معنوی ابتدا باید جهت گیری امیال و خواست های خود را در راستای فطرت قرار دهد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با مهر‬ ‫فدک که متعلق به حضرت زهرا (س) بود چرا غصب شد؟‬ ‫جماعتی در ســقیفه جمع شدند و ابوبکر را به عنوان جانشین پیامبر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن جواهری‬ ‫(ص) بــه جای امیرالمومنین (ع) انتخاب کردند‪ ،‬لیکن بزرگترین مانع انها‬ ‫شــخص امام علی (ع) بود؛ زیرا به لحاظ ســبقت در ایمان‪ ،‬منصوص به خالفت بالعزل بودن‪ ،‬علم و نیز شجاعت و فضائل‬ ‫دیگر بر همه برتری اشکار و فراوانی داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫رقص و جوالن بر سر میدان کنند‪ /‬رقص اندر خون خود مردان کنند‬ ‫ســردار دل ما در خاطره ه­ای از سردار شهید همدانی‪ ،‬ان هنگام که‬ ‫‪ÓÓ‬سردار شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫عــزم رحیل بر میدان خون داشــت و بوی وصال بــه حریم قدس ربوبی‬ ‫می داد‪ ،‬چند بیتی از مثنوی موالنا را در وصف حال شــهید خواند که نظرمان را جلب نمود‪ .‬به خصوص ان که با اشــک و‬ ‫احساس خاصی خواند؛ انگار حال خویش را نیز به تصویر کشاند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫حضرت فاطمه بهترین یاور همسر برای اطاعت و بندگی پروردگار بود‬ ‫تربیت به معنای رشــد دادن و شکوفا ســاختن انسان است و مربی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫تالش می کند با پایه فطرت الهــی و محوریت معارف دینی‪ ،‬متربی را به‬ ‫کمال رهنمون سازد‪ .‬حضرت فاطمه که در عرصۀ تعلیم و تربیت‪ ،‬الگویی بی همتا برای رهروانش به شمار می رود‪ ،‬در قامت‬ ‫یک مربی‪ ،‬نسبتی جامع و همه جانبه با خدا‪ ،‬خود‪ ،‬راهنمایان الهی‪ ،‬جامعه‪ ،‬خانواده‪ ،‬دنیا و اخرت دارد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تطور فکری قهقرایی دکتر عبدالکریم سروش‬ ‫نخســت باید در نظر داشــت که بحــث ما دربــاره حقیقت وحی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫و هستی شناســی وحی است و به تعریف وحی و اســتعماالت قرانی ان‬ ‫نمی پردازیــم‪ .‬برای یافتن تعریف و اســتعماالت وحی می تــوان به کتاب ها رجوع کرد؛ بحث ما در مقوله تعاریف نیســت‪.‬‬ ‫می خواهیم دراین باره صحبت کنیم که در ماجرای وحی‪ ،‬بین خدا و رسول او چه گذشت و ماهیت و حقیقت وحی چیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫عقبه فکری دکتر سروش و شیوه تعامل وی با مخالفان‬ ‫فرایند و بسط اندیشه های سروش را با دو رویکرد می توان پی گرفت‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫رویکرد نخســت‪ :‬شخص محور است‪ ،‬یعنی با توجه به شخصیت هایی که‬ ‫بیشــتر در شکل گرفتن اندیشه های ســروش تاثیرگذار بوده اند‪ ،‬قابل شناسایی است و رویکرد دوم‪ :‬جریان یا موضوع محور‬ ‫است‪ ،‬یعنی با توجه به جریان هایی که سروش با انها در تقابل بوده یا موضوعاتی که دغدغه فکری او را تشکیل می­ دادند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تشیع‬ ‫تطورات و تناقضات دکتر سروش در مساله امامت و ّ‬ ‫تشــیع از نگاه دکتر سروش و دیدگاه ها و‬ ‫موضوع بحث ما امامت و‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫تطورات فکری ایشــان در این زمینه است‪ .‬قبل از شروع بحث‪ ،‬بخشی از‬ ‫جمالت ایشان را که در کتاب ها و مقاالت متعدد در این باره منتشر شده می خوانم‪ .‬در یک جا می گویند‪« :‬امامت و عصمت‬ ‫علی(ع) و ائمه معصومین(ع) جزء اصول دین نیست‪ .‬این که علی(ع) خلیفه نشد یک اتفاق بوده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سروش از نص گرایی دینی و تجربه گرایی تا انکار علم دینی‬ ‫ما در بحث علــم دینی رویکردها و تل ّقی هــای مختلفی داریم که‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫براســاس مبانی مختلفی شکل می گیرند؛ از جمله دیدگاه اقای عبدالکریم‬ ‫ســروش که براســاس مبانی دین شناختی و فلسفی و علم شناختی ایشان شــکل گرفته و همین مسئله باعث شده که نگاه‬ ‫خاصی به این مقوله داشته باشند و در جرگه مخالفان و منکران علم دینی درایند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقدی بر سخنان اخیر دکتر سروش درباره «دین قدرت است»‬ ‫در ســخنانی که اخیراً دکتر ســروش درباره « دین و قدرت» ایراد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر قاسم اخوان نبوی‬ ‫کرده اند‪ ،‬و مبتنی بر مبانی ایشــان در قبض و بســط و بسط تجربه نبوی‬ ‫می باشــد‪ ،‬دارای ابهامات و منشاء مغالطاتی شــده است یکی از اقسام مغالطاتی که در این سخنرانی دیده می شود و مبنایی‬ ‫قرار گرفته شده است برای سایر ادعاهایی که بیان کرده اند مغالطه تفسیر نادرست است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫پایان روشنفکری دینی دکتر سروش‬ ‫روشنفکری دینی‪ ،‬شریعتی سمحه و سهله‪ُ ،‬چست و چابک و اسان‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد جعفری‬ ‫اقلّی و الغر‪ ،‬عالمانه و بی خرافه‪ ،‬معرفت اندیش و تجربت اندیش‪ ،‬زدوده از‬ ‫ذاتیات‪ ،‬بی روحانی و بی مزد و اجرت عرضه می کند و واســطه ها را درمی نوردد تا‬ ‫قطعیات و ّ‬ ‫زوایــد‪ ،‬منحصر در ضروریات و ّ‬ ‫دست دینداران را بی واسطه و بی رابطه در دستان نوازشگر خداوند بگذارد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تطور فکری دکتر سروش در هستی شناسی دین و سرشت دین‬ ‫ایشــان در ســخنرانی اخیر خود با عنوان «دین و قدرت» گفته اند‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر قاسم پورحسن‬ ‫«هم دین و هم معرفت دینی نه تنها در کنار معارف بشــری رشد می کنند‬ ‫بلکه در کنار قدرت هم رشد می کنند یعنی که گویی دو سایه بر معرفت دینی می افتد»‪ .‬جناب دکتر سروش در تطور معرفتی‬ ‫خود‪ ،‬در ابتدا تاریخی بودن معرفت دینی را مطرح می کرد و پس از مدتی تاریخی بودن خود دین را عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری دانشجو‬ ‫فقدان تئوری‪ ،‬ما را اسیر مدرنیته افراطی کرد‬ ‫نحوه برخورد اسالم با مدرنیته مبحث مهمی است که و برای تبیین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫و رسیدن به راهکار حل مسئله تقابل اسالم و مدرنیته خبرگزاری دانشجو‬ ‫با حجت االســام المسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫گفت وگویی انجام داده که متن کامل این گفت وگو در پیوند مطلب قابل خوانش است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫حجت االسالم عرب صالحی برگزیده هفدهمین جشنواره نقد کتاب‬ ‫هیئت داوران هفدهمین دوره جشــنواره «نقد کتاب»‪ ،‬برگزیدگان و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫شایستگان تقدیر این دوره از جشنواره را معرفی کردند که در بخش قران‬ ‫و حدیث‪ ،‬مقاله «تحلیل و نقد رویکرد گزاره ­ای به وحی قرانی»‪ ،‬به قلم حجت االســام محمد عرب صالحی و محمد قیوم ‬ ‫عرفانی‪ ،‬منتشر شده در شماره ‪ ۹۳‬فصلنامه علمی‪ -‬پژوهشی قبسات‪ ،‬شایسته تقدیر شناخته شد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مالکیت بر شبکه را از دست داده ایم‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬یک فضای بی نهایت اســت‪ .‬یعنی این فضا زمین را‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫بی نهایت کرده و مکان را نیز به صفر رســانده است‪ .‬قب ً‬ ‫ال در مورد ‪ ۲۴‬در‬ ‫‪ ۷‬صحبت می کردیم و االن این ‪ ۲۴‬ساعت در هفته دیگر معنایی ندارد‪ .‬به ترندها و یا موج های شبکه که مراجعه می کنید‪،‬‬ ‫می بینید بخش زیادی از ان ها از ساعت ‪ ۲۳‬شروع می کنند و تا ساعت یک بامداد ادامه می دهند یعنی ‪ ۲۴‬را رد می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫انقالب اسالمی مقطع و فصل جدیدی در ادبیات ماست‬ ‫نخستین جلســه از ویژه برنامه «رستاخیز واژه ها» با موضوع ((تاثیر‬ ‫‪ÓÓ‬نخستین نشست رستاخیز واژه ها‬ ‫متقابل انقالب اسالمی بر شعر و شعر بر انقالب اسالمی)) با حضور اقایان‬ ‫دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬محمدرضا وحیدزاده و محمدحسن شاهنگی از سوی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در فرهنگسرای‬ ‫اندیشه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رادیو گفت وگو‬ ‫اشکاالت مطرح شده درباره جایزه جالل مربوط به بخش ویژه است‬ ‫اشکاالتی که مطرح می شــود مربوط به بخش ویژه این جشنواره‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫است که به مناسبت چهلمین ســالگرد دفاع مقدس برگزار شده و در این‬ ‫بخش جمعی از اهالی رســانه تالش کردند تا چهره های برتر ادبیات دفاع مقدس را معرفی کنند و ان طور که در رســانه ها‬ ‫اعالم شد‪ ۱۲ ،‬چهره به انتخاب رسانه ها که ‪ ۱۹‬نماینده از ‪ ۱۹‬رسانه بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رادیو گفت وگو‬ ‫نظام ارتقاء مدرک سازی و تحقیقات به اندازه کافی مستحکم نیست‬ ‫دکتر محســن ردادی عضــو هیئت علمی گــروه مطالعات انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫اسالمی پژوهشــگاه در برنامه گفتگوی فرهنگی بیان داشت‪ :‬نظام ارتقاء‬ ‫و مدرک ســازی و تحقیقات به اندازه کافی مســتحکم نیست و به درستی طراحی نشده است و استعدادی که در دانشجو و‬ ‫استاد وجود دارد در مسیر پاسخگویی به مسائل راهبردی در جامعه‪ ،‬کاربردی نشده است و در رویه دچار اشکال هستیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بدون عالمه ی مظلوم فرا رسید‬ ‫روزگار‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سال ها پیش از این‪ ،‬در انتظا ِر «رفتن» بودی؛ می گفتی انچه که در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫توانت بوده اســت را به انجام رساندی و دیگر باید بار ِسفر ببندی و راهی‬ ‫دوستان شهیدت شده بود‪ .‬هوای «ماندن» نداشتی؛ نه‬ ‫ابد ّیت شــوی‪ .‬در دلت‪ ،‬چه ناخرســند بودی که عمرت‪ ،‬طوالنی تر از‬ ‫ِ‬ ‫دیروز و نه امروز‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫بررسی کودتا را باید از دوره مشروطه شروع کرد‬ ‫علمی واکاوی کودتای سال ‪ ۱۲۹۹‬نشستی‬ ‫از سلسله نشســت های‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬نشست بازتاب کودتای ‪ 1299‬در ادبیات‬ ‫با موضوع «بازتاب کودتای ‪ ۱۲۹۹‬در ادبیات» توسط گروه ادبیات اندیشه‬ ‫پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه دیماه ‪ ۹۹‬با حضور اقایان دکتر محمدرضا سنگری ‪ ،‬دکتر حامد صالحی‬ ‫و دکتر کامران پارسی نژاد به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫الهیات طبیعی معاصر و خدای رخنه ها‬ ‫در پروژه الهیات طبیعی معاصر‪ ،‬وجود خدا متوقف بر اموری می ­شود‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫که تبیین­ های طبیعی موجود‪ ،‬توضیح قابل قبولی برای رخ دادن انها ارائه‬ ‫نمی­ کنند و ادعا این است که روی دادن این پدیده­ های بخصوص‪ ،‬با فرض وجود خدا‪ ،‬تبیین بهتری پیدا می­ کند‪ .‬بنابر این‪،‬‬ ‫فرض وجود خدا یا فرضیه خداباورانه‪ ،‬به عنوان بهترین تبیین برای توضیح رویدادهای خاصی در جهان قلمداد می ­شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تشبه به کفار در مقوله کریسمس‬ ‫یکی از مهم ترین ابزارهای ســلطه طاغوت که امــروزه در جریان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫اســتکبار تجلی دارد‪ ،‬عبارت از تحمیل فرهنگ است‪ .‬اداب‪ ،‬رسوم و اعیاد‬ ‫از عناصر مهم فرهنگ یک امت هستند که بعضی از انها می توانند بقای امتی را تضمین کنند‪ .‬ایین مسلمانی‪ ،‬اداب‪ ،‬رسوم‪،‬‬ ‫عید و عزا‪ ،‬شکل و سبک زندگی خود را دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دستی پنهان بیرون از تاریخ ما موجب تصرفات حداکثری شد‬ ‫علمی واکاوی کودتای سال ‪ ۱۲۹۹‬نشستی‬ ‫از سلسله نشســت های‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی ابعاد فرهنگی کودتای ‪1299‬‬ ‫بــا موضوع «ابعاد فرهنگی کودتای ‪ »۱۲۹۹‬توســط گروه فرهنگ پژوهی‬ ‫پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم‬ ‫والمسلمین علی ذوعلم و اقای مهدی جمشیدی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ابرقهرمانی به نام «حاج قاسم سلیمانی» در سینمای استراتژیک ملی‬ ‫ســینما در دنیای امروز ابزاری برای انتقال فرهنگ اســت؛ قهرمان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫در سینما هیبتی اســطوره ای دارد که در ناخوداگاه و ضمیر مخاطب نفوذ‬ ‫می کند و او را به الگوبرداری دعوت می نماید؛ این مساله در ساحت سینمای استراتژیک اهمیتی چند باره به خود می گیرد‪.‬‬ ‫هالیوود مملو از ابرقهرمانان اسم و رسم داری است که چند صباحی بر روی پرده سینما جا خوش می کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بررسی فعالیت های گروه ادبیات اندیشه در روزگار کرونایی‬ ‫در راستای سلســله گفت وگوهای علمی با مدیران گروه های علمی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫پژوهشگاه این بار خدمت جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬مدیرگروه‬ ‫ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه رفتیم تا از کم و کیف فعالیت های این گروه در سال جاری‬ ‫باخبر شویم‪ .‬متن مصاحبه با ایشان در پیوند مطلب قابل مشاهده اشت‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫تربیت نسل جوان انقالبی؛ خدمت ماندگار مرحوم ایت اهلل مصباح‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی ذوعلم عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا‪ ،‬به تبیین‬ ‫خدمات مرحوم ایت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی پرداخت و گفت‪ :‬مرحوم عالمه مصباح چند جنبه توام با هم داشــتند‬ ‫که ایشان را در بین دیگران شاخص می کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بایستگی های چهل سالگی ادبیات دفاع مقدس‬ ‫“دیدگاه مناسبتی” یا “مناسبت زدگی” در برنامه ریزی های هنری‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫خاصه در حوزه ادبیات‪ ،‬امری دیرپا و محل تحقیق و اسیب شناسی مستوفی‬ ‫اســت‪ .‬برنامه ریزی برای حوزه ادبیات‪ ،‬خاصه شرطی کردن ان به “مناسبت ها” و “تقویم زدگی” در طول سال های جاری و‬ ‫بعضا با غفلت از “اولویت” ها و برنامه ریزی های بلند مدت‪ ،‬اسیب هایی را به حوزه ادبیات وارد کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫دفاع مقدس برای ادبیات تولید موضوع و مضمون کرد‬ ‫دومین جلســه از ویژه برنامه «رستاخیز واژه ها» با موضوع ((خدمات‬ ‫‪ÓÓ‬دومین نشست رستاخیز واژه ها‬ ‫متقابل ادبیات داســتانی بــا دفاع مقدس)) با حضــور و ارائه اقایان احمد‬ ‫شــاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و دکتر محمد حنیف نویسنده و پژوهشگر حوزه ادبیات‪ ،‬از سوی‬ ‫گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حکیم مجاهد و انقالبی‬ ‫ِ‬ ‫اســیت درباره ی وی‪ ،‬موجب گردید‬ ‫تمرکز و تجم ِع این حجم از ّ‬ ‫حس ّ‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی‬ ‫که ذهن ها و چشم ها در انتظار مشاهده ی واکنش ایت اهلل خامنه ای نسبت‬ ‫مهم» ازیک سو و برخوردار از‬ ‫به رحلت ایشان باشند تا دریابند که ایت اهلل خامنه ای درباره ی این‬ ‫«شخصیت کلیدی و بسیار ّ‬ ‫ّ‬ ‫دشمنان سرسخت» از سوی دیگر‪ ،‬چگونه موضع گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫«دوستان و‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫دوگانۀ «تکلیف» و «نتیجه» در ّ‬ ‫تفک ِر عالمه مصباح یزدی‬ ‫منطــق تکلیف گرایی‬ ‫تقریــ ِر عالمه مصباح از اشــکالی که دربارۀ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫زبان فقهی و کالمی چنین بود که چون احکا ِم الهی‪ ،‬تاب ِع‬ ‫مطرح شــده‪ ،‬به ِ‬ ‫«مصالح» و «مفاســد» هستند‪ ،‬پس وقتی تکلیفی بر عهدۀ ماســت‪ ،‬بدین معناست که باید ان «تکلیف» را انجام دهیم تا‬ ‫«مصلحت» ان‪ ،‬تحقّق پیدا کند‪ .‬براین اساس‪ ،‬ما ّ‬ ‫موظف به «نتیجه» هستیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مصباح انقالب‪ ،‬پیشتاز و پیشگام تبیین اندیشه انقالب اسالمی‬ ‫در پــی ارتحال عالمــه محمدتقی مصباح یزدی بر ان شــدیم تا‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫گفت وگویــی با حجت االســام علی ذوعلــم عضو هیــات علمی گروه‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه پیرامون خصوصیات‪ ،‬شخصیت‪ ،‬ابعاد فکری و خدمات‬ ‫انقالبی ایشان داشته باشیم‪ .‬متن این گفت وگو در پیوند همین مطلب قرار دارد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حقوق مالی زن در خانواده بررسی شد‬ ‫سی و یکمین نشست تخصصی با موضوع «تاملی بر حقوق مالی زن‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین فرج اهلل هدایت نیا‬ ‫در خانواده (‪ »)۲‬در ادامه ی سلســله نشست های تخصصی خانواده‪ ،‬هیئت‬ ‫اندیشــه ورز خانواده‪ ،‬تعلیم و تربیت و ســبک زندگی معاونت پژوهش این حوزه به صورت مجازی و با حضور حجت االسالم ‬ ‫دکتر فرج اهلل هدایت نیا‪ ،‬عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫مکتب فاطمی(س)‪ ،‬الگوی شهید سلیمانی در مسیر خدمت و جهاد بود‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه‪ ،‬ضمن تســلیت ایام‬ ‫فاطمیه (س) و گرامیداشــت سالگرد شهادت ســردار دل ها‪ ،‬حاج قاسم سلیمانی ابراز داشت‪ :‬شهید سلیمانی حقیقت ًا یکی از‬ ‫ارادتمندان واقعی حضرت زهرا (س) بود که در مسیر ترویج معارف و اموزه های مکتب فاطمی‪ ،‬سنگ تمام گذاشت‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫وضعیت امروز بورس قابل پیش بینی بود‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمدعلی یوسفی عضو هیات علمی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫مدیر گروه اقتصادی اسالمی پژوهشگاه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری‬ ‫حوزه اظهار داشت‪ :‬زمانی که دولت زمینه ی حضور و فعالیت غیر ُعقالیی و غیر اقتصادی مردم در بورس را فراهم می کرد و‬ ‫به این مساله نیز تشویق می نمود‪ ،‬بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان‪ ،‬شرایط فعلی را پیش بینی می کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫همراهی متقابل سردار سلیمانی و مردم‬ ‫در اندیشه سیاسی اســام‪ ،‬بنا به فرمایش امام علی (ع) فرماندهان‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫دارای ویژگی ها و شــرایطی چند چون همدلی و همراهی هســتند‪ .‬سردار‬ ‫ســلیمانی به عنوان فرمانده تراز در اندیشــه اسالمی‪ ،‬در اراستگی به این ویژگی ها‪ ،‬رتمندان به سهم باالیی از اخالق دست‬ ‫یافت تا با دیگران به ویژه توده مردم همراهی کند‪ ،‬در این صورت او رنج مردم را رنج خود می دید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فعالیت های گروه فقه و حقوق در پساکرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی‪ ،‬سراغ‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر غالمرضا پیوندی مدیرگروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در‬ ‫پیوند همین مطلب نظر شما را به متن کامل این گفت وگو جلب می نماییم‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مدل اسالمی اخالق تولید‬ ‫فعالیت های اقتصادی دارای سه بخش‪ :‬تولید‪ ،‬توزیع و مصرف است‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد جداری عالی‬ ‫در ایــن میان تولید ‪ -‬اعــم از ایجاد کاال و خدمــات‪ -‬بخش عظیمی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد‪ .‬نقش بی بدیل اخالق در تنظیم و تصحیح رفتارهای تولیدکننده‪ ،‬چه در جهت رشد‬ ‫و کمال معنوی نیروهای دخیل در تولید‪ ،‬و چه در رشد کمی و کیفی محصوالت تولیدی‪ ،‬غیرقابل انکار است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫صالحیت‪ ،‬شرط پذیرش مسئولیت در نظام والیی است‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیئت علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫گروه سیاســت پژوهشگاه روز سه شنبه مورخ ‪ ۲۳‬دی ماه در نشست علمی‬ ‫«بنیادها و ارمان های انقالب اســامی» در موسســه طلوع مهر‪ ،‬با بیان اینکه اولین شعار انقالب اسالمی اشنایی با مقوله‬ ‫والیت بود‪ ،‬گفت‪ :‬عدل علوی همیشه در دل مردم ایران جا داشت و همه ان را قبول داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست گفتمان مقاومت در اندیشه و رفتار سردار سلیمانی برگزار شد‬ ‫همزمان با فرارســیدن اولین سالگرد شــهادت سردار رشید اسالم‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬نشست مقاومت در اندیشه سردار سلیمانی‬ ‫شــهید حاج قاسم سلیمانی‪ ،‬نشســت علمی «گفتمان مقاومت در اندیشه‬ ‫و رفتار ســردار ســلیمانی» دیماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اســامی پژوهشگاه با همکاری انجمن‬ ‫مطالعات سیاسی حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فلسفۀ اخالق سیاسی در اسالم‬ ‫اخالق سیاســی یکی از ارمغان های پیامبران الهی‪ ،‬صاحبان اندیشۀ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫برتر‪ ،‬عقالی اقوام و دل های پاک برای جامعۀ بشــری اســت؛ شاخه ای‬ ‫معرفتی که براســاس اموزه های پیام اوران الهی و داده های عقالنی برگرفته از روحیۀ فضیلت خواه انسان شکل گرفته است‬ ‫و می تواند راهبر جامعۀ بشری به سوی فضیلت ها و هنجارهای نیک اخالقی باشد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عمار انقالب در شب عروج مالک‪ ،‬اسمانی شد‬ ‫ایت اهلل عالمه محمدتقی مصباح یزدی فیلسوف و فقیهی جامع االبعاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫و عالم بزرگ اخالق بود که ارتباطات صمیمی و نزدیکی با رهبران مقاومت‬ ‫در غرب و شرق اسیا داشت تا انجا که برخی ایشان را پدر معنوی مقاومت توصیف می کردند‪ .‬عارفی بزرگ که هرگز اهل‬ ‫مطرح کردن خود نبود و حتی حاضر به دفاع از خود در برابر هجمه های غیرمنصفانه نمی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫بهروری سازمانی باید با نگاه بنیادین و جامع‪ ،‬تحلیل و تبیین گردد‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «الگوی بهروری جامع سازمانی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی الگوی به ر وری جامع سازمانی‬ ‫با رویکرد اسالمی» توســط گروه مدیریت اسالمی پژوهشگاه به صورت‬ ‫مجازی تحت نرم افزار اسکایپ با حضور دکتر محمدرضا رحیمی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر محمدرضا احمدی و دکتر وحید‬ ‫وثوقی راد به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫اقتصاد مقاومتی؛ اقتصاد برامده از اسالم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمدعلی یوســفی مدیر گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اسالمی پژوهشگاه در نشست «اقتصاد مقاومتی و خنثی سازی تحریم ها»‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ما تحریم ها را از اول انقالب داشــته ایم و همیشه با ما بوده است؛ بحث ما‪ ،‬جنگ اقتصادی است که دشمن‬ ‫علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و علیه جبهه مقاومت اسالمی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سردار سلیمانی انقالب اسالمی را با محوریت والیت ترویج کرد‬ ‫حجت االســام سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشــکده نظام های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫«مقاومت امت محور»‪ ،‬سردار سلیمانی را بهترین‬ ‫اسالمی در هم اندیشی‬ ‫ِ‬ ‫و مناسبترین شخصیت برای پیوند انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی دانست و اظهار داشت‪ :‬انقالب اسالمی امری متمایز‬ ‫از جمهوری اسالمی است؛ جمهوری اسالمی یکی از مصادیق انقالب اسالمی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫جامعه بدون امکان مشارکت فعال عادالنه نیست‬ ‫کرســی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «معیارهای عدالت سیاســی از‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی معیارهای عدالت سیاسی‬ ‫منظر ایات و روایات» توسط گروه مطالعات الگوی پیشرفت اسالمی مرکز‬ ‫مطالعات پیشــرفت و تمدن و گروه سیاســت پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم‬ ‫دکتر سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬دکتر ابراهیم برزگر و حجت االسالم دکتر منصور میراحمدی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫گشایش گری سعه صدر و سردار سلیمانی‬ ‫در اخالق سیاسی اسالم‪ ،‬حکمت‪ ،‬اصلی بنیادین و اثرگذار است که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫موجب بینش صحیح و رفتار سنجیده می شود و انسان را از طغیان و عمل‬ ‫ناشایست دور می سازد‪ .‬یکی از پیامدهای اصلی حضور حکمت در سیاست‪ ،‬سعه صدر‪ ،‬شکیبایی و صبوری در ارائه دیدگاه ها‪،‬‬ ‫برنامه ها و عملکردها است که با لحاظ اهمیت ان‪ ،‬به صورت اصلی مستقل بررسی می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حماسه ‪۹‬دی‪ ،‬به عنوان انقالب سوم مردم ایران در تاریخ ماند‬ ‫بعد از پیروزی انقالب اسالمی نقاط عطف دیگری نیز به وجود امدند‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫که در جای خود از اهمیت بســزایی برخوردار می باشند‪ .‬روز نهم دی سال‬ ‫‪ ۸۸‬که بنظر می توان ان را انقالب سوم مردم ایران نامیده اند‪ ،‬از همین روزهای سرنوشت ساز به شمار می اید چرا که در این‬ ‫روز توطئه شوم استکبار علیه ملت مسلمان ایران با شکست سنگینی روبرو گردید‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی؛ پرچمدار عرصه اسالمی سازی علوم انسانی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‬ ‫دانشنامه نگاری دینی پژوهشــگاه در حاشیه مراسم تشییع عالمه مصباح‬ ‫یزدی در گفت وگو با خبرگزاری رســا‪ ،‬ضمن تســلیت ارتحال این عالم ربانی گفت‪ :‬از ایشــان می توان به عنوان یک عالم‬ ‫تکلیف مدار و موقعیت شناس یاد کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصابات‬ ‫حجت االسالم مقیمی حاجی معاون پژوهش حوزه های علمیه شد‬ ‫شــورای عالی حوزه های علمیه با پیشــنهاد مدیر حوزه های علمیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‬ ‫مبنی بر انتخاب حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس‬ ‫پژوهشــکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به عنوان معاون پژوهش مرکز مدیریت حوزه های‬ ‫علمیه به مدت دو سال‪ ،‬موافقت نمود‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدیداالنتشار‬ ‫کتاب اراده ازاد و نا َت َع ُّین گرایی منتشر شد‬ ‫کتــاب «اراده ازاد و نا َت َعیُّن گرایی» نوشــته بهرام علیزاده توســط‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب اراده ازاد و ناتعین گرایی‬ ‫سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی منتشر شد‪.‬‬ ‫«تعین گرایی»‪،‬‬ ‫فصــل اول به ایضاح مفاهیم کلیدی بحث از قبیل‪« :‬ازادی»‪« ،‬اراده»‪« ،‬مســئولیت پذیری اخالقی»‪ّ ،‬‬ ‫«پیش بینی پذیری»‪« ،‬قوانین طبیعت»‪« ،‬تقدیرانگاری» پرداخته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدیداالنتشار‬ ‫کتاب ازادی سیاسی از منظر قران کریم منتشر شد‬ ‫کتــاب «ازادی سیاســی از منظر قران کریم» اثر حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب ازادی سیاسی از منظر قران کریم‬ ‫والمســلمین سیدکاظم سیدباقری عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به تازگی و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه در ‪440‬‬ ‫صفحه به زیور طبع اراسته شد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫ارتباط با ما‬ ‫خربنامه دی مـــــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدیداالنتشار‬ ‫کتاب جهان فرهنگی قران منتشر شد‬ ‫این کتاب به قلم دکتر محمدحســین فخــر زارع به لحاظ رویکرد‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب جهان فرهنگی قران‬ ‫تفسیر موضوعی اش‪ ،‬به مباحثی پرداخته که امروزه شدیداً در جوامع علمی‬ ‫برای جبران خالهای فکری و فرهنگی نیاز است و به جهت مباحث بنیادینی که در ان مطرح است مطمئنا خواهد توانست‬ ‫به بخشی از دغدغه های صاحب نظران در حوزه فرهنگی و اجتماعی پاسخ دهد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!