ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 169 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 169

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 169

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 169

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 21 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 19 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 18 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬قطب علمی فلسفه دین اسالمی‪ 14 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مرکز مطالعات پیرشفت و متدن‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬اداره تعامالت علمی ملی و بین املللی‪ 1 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بحران کرونا و الهیات اجتماعی‬ ‫مهم ترین دغدغه الهیات اجتماعی بررســی میزان اثرگذاری دین بر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد کاش ی زاده‬ ‫اجتماع است‪ .‬پیش فرض چنین دیدگاهی این است که الهیات تنها محدود‬ ‫و منحصر به زندگی فردی و اخروی نیســت و می تواند ســاختار و بافت جامعه را در دنیا دستخوش تغییر قرار دهد‪ .‬از همین‬ ‫رو یافتن راهکاری جهت برون رفت از معضالت اجتماعی به واسطه دین دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایکنا‬ ‫فکر فلسفی و دنباله های اجتماعی و سبک زندگی‬ ‫یکی از کارکردهای فلسفه در نوع نگاه فرد به جهان و سبک زندگی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمد محمدرضایی‬ ‫است‪ .‬پرسش اصلی این است که میراث سترگ فلسفه اسالمی برای امروز‬ ‫ما و ســبک زندگی انسان امروزی چه کارکردی می تواند داشته باشــد؟ چگونه می توان از رهیافت های حکمت اسالمی در‬ ‫زندگی بهره برد؟‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نظریه مقاومت طب سنتی در برابر رویکرد تهاجمی طب مدرن‬ ‫حجت االسالم عبدالحســین خســروپناه عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫فلسفه پژوهشگاه یادداشتی در دفاع از طب سنتی به رشته تحریر دراورده‬ ‫و تاکید می کند که پارادایم طب سنتی بدون جنگ با ویروس و باکتری‪ ،‬مقاوم سازی بدن از هر گونه اسیب است‪ .‬متن این‬ ‫یادداشت در پیوند همین مطلب از نظر می گذرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫توحید وجودی در قران‬ ‫گاهی گفته می شــود «زید قائم» که معنی اش این است که زید از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫مصادیق قائم است ولی گاهی گفته می شود «زید هو القائم» که معنی اش‬ ‫این اســت که زید تنها مصداق قائم است؛ دو عبارت «اَ َّن َّ َ‬ ‫ون‪ُ ...‬ه َو الْباطِ ُل» از قبیل دومی اند؛‬ ‫الل ُه َو الْ َحقُّ » و « اَ َّن ما َی ْد ُع َ‬ ‫پس بر انحصار «الحق» در اهلل‪ ،‬و انحصار «الباطل» در مایدعون داللت دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایکنا‬ ‫تبیین مبانی و منابع فلسفه حقوق در قران‬ ‫فلســفه حقوق از منظر قران کریم پژوهشــی است که ضلع سوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سعید داودی‬ ‫میان رشتگی خود را به ایات قران کریم می رساند و تاکنون به اندازه کافی‬ ‫به ان پرداخته نشــده است؛ موضوعی که می تواند بسیاری از زوایای اندیشه اسالمی در باب حقوق زنان‪ ،‬قصاص و امثالهم‬ ‫را روشن کند که برای مدتها محل مناقشات فراوانی بوده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرونا بهانه ای برای زیر سوال بردن مسئله شفا است‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «مسئله شفا و کرونا» اذرماه جاری‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی مساله شفا و کرونا‬ ‫توســط گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت‬ ‫مجازی تحت نرم افزار اســکایپ‪ ،‬با حضور حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم‬ ‫و المسلمین دکتر سیدمهدی علیزاده موسوی و محمدصفر جبرئیلی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫برنامه های پژوهشکده حکمت و دین پژوهی به مناسبت هفته پژوهش‬ ‫بــه مناســبت فرا رســیدن هفته پژوهش در گزارشــی از ســوی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫حجت االسالم و المســلمین دکتر محمد عرب صالحی رییس پژوهشکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی از برنامه های اتی این پژوهشــکده در هفته پژوهش مطلع شــدیم‪ .‬در پیوند همین مطلب گزارشی از‬ ‫فعالیت های پیشروی پژوهشکده از منظرتان عبور خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫دستاورد نرم افزاری تمدن منشا پیشرفت جامعه ایرانی اسالمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلســفه پژوهشــگاه‪ ،‬در دومین جلسه از سلســله جلسات «نشست‬ ‫علمی‪-‬تخصصی مبانی معرفتی تمدن نوین اســامی»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مقصود ما از تمدن هم دســتاورد ســخت افزاری و هم‬ ‫دستاورد نرم افزاری از تمدن است که منشا پیشرفت جامعه ایرانی اسالمی می شود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش و مطالعات الهیاتی‪ ،‬نیاز جامعه علمی‬ ‫مسائل و موضوعات مختلف را می توان از ابعاد مختلفی مورد بررسی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر قاسم اخوان نبوی‬ ‫و مطالعه قرار داد یکی از ابعاد ان بررسی الهیاتی مسائل می باشد‪ .‬مطالعات‬ ‫الهیاتی مســائل از جمله رویکردهایی اســت که امروزه مورد توجه قرار گرفته شــده اســت‪ .‬به عنوان مثال بحث درباره‬ ‫شکل گیری نگرش مدرن از جنبه الهیاتی مورد بررسی قرار گرفته شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬وبینار تخصصی‬ ‫نقش پژوهش در علوم انسانی عطف به کارنامه انقالب بررسی شد‬ ‫همزمان با هفته پژوهش‪ ،‬وبینار تخصصی با موضوع «نقش پژوهش‬ ‫‪ÓÓ‬وبینار تخصصی گروه علوم انسانی قرانی‬ ‫در علوم انسانی عطف به کارنامه چهل ساله انقالب» توسط گروه تخصصی‬ ‫علوم انســانی قرانی و گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫اسکایپ با ارائه دکتر رمضان علی تبار و حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بدون پژوهش و تحقیق سخن از تولید علم جدید بی مفهوم است‬ ‫در مورد اصل ضرورت پژوهش در علوم انسانی باید گفت‪ ،‬اگر برای‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫دانش سه ضلع قائل شویم به اهمیت پژوهش پی می بریم‪ .‬هر دانشی در‬ ‫هر رشته ای اعم از علوم انسانی و غیران سه ضلع دارد و ان سه ضلع اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬و ترویج یا عمومی سازی است و‬ ‫به نظر می رسد پژوهش جایگاه ویژه ای دارد و اگر قرار باشد که دانش تولید بشود از رهگذر پژوهش است‪ .‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬وبینار تخصصی‬ ‫وبینار اسیب شناسی پژوهش در علوم انسانی برگزار شد‬ ‫همزمان با هفته پژوهش‪ ،‬وبینار تخصصی با موضوع «اسیب شناسی‬ ‫‪ÓÓ‬وبینار اسی ب شناسی پژوهش در علوم انسانی‬ ‫پژوهش در علوم انسانی» توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت‬ ‫و دین پژوهی پژوهشــگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ‪ ،‬با حضور اقایان دکتر مهدی عباس زاده‪ ،‬دکتر رمضان‬ ‫علی تبار‪ ،‬دکتر ابراهیم دادجو‪ ،‬حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا و حجت االسالم دکتر ابوالحسن غفاری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬گفتگوی فرهنگی‬ ‫زبان پژوهشگران فلسفه اسالمی سنتی باقی مانده است‬ ‫دکتــر ابراهیم دادجــو عضو هیــات علمی گروه معرفت شناســی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫پژوهشــگاه در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در رابطه با اســیب‬ ‫شناسی ترجمه های فلسفی غرب و عدم اشنایی با فالسفه شرق اظهار داشت‪ :‬تحول علمی و فرهنگی در ایران بعد از دوران‬ ‫انقالب است‪ .‬مصادف با انقالب و بعد از ان با تفکرات مغرب زمین مواجه شدیم و به تجربه انها پرداختیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬وبینار تخصصی‬ ‫طرح واره های معنویت مدرن دچار اشکاالت متعددی هستند‬ ‫همزمان با هفتــه پژوهش‪ ،‬وبینار تخصصی با موضوع «بررســی‬ ‫‪ÓÓ‬وبینار بررسی تطبیقی انتقادی معنویت اسالمی‬ ‫تطبیقی انتقادی معنویت اسالمی و معنویت مدرن» از سلسله نشست های‬ ‫همایش مجازی «علوم انسانی‪ -‬اسالمی‪ ،‬پژوهش و فناوری» توسط گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‬ ‫با همکاری مدرسه عالی امیرالمومنین(ع) به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬وبینار تخصصی‬ ‫جایگاه اندیشه های کالمی در پاسخ گویی به نیازهای جامعه بررسی شد‬ ‫همزمــان با هفته پژوهــش وبینار تخصصی با موضــوع «جایگاه‬ ‫‪ÓÓ‬وبینار جایگاه اندیشه های کالمی معاصر‬ ‫اندیشه های کالمی معاصر در پاسخ گویی به نیازهای جامعه» توسط گروه‬ ‫کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه با همکاری مدرسه عالی امیرالمومنین (ع) اذرماه جاری به صورت مجازی‬ ‫تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫علوم انسانی اسالمی مبتنی بر عقل‪ ،‬نقل و تجربه صحیح است‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد در مراســم اختتامیه همایش مجازی «علوم‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫انسانی‪ -‬اسالمی‪ ،‬پژوهش و فناوری»‪ ،‬ضمن گرامیداشت سالروز شهادت‬ ‫ایت اهلل دکتر مفتح اظهار داشت‪ :‬وحدت حوزه و دانشگاه یکی از ارمان های بزرگ حضرت امام(ره) بود هرچند این مساله از‬ ‫سوی حوزه و دانشگاه هنوز به طور جدی پیگیری نشده است و این مجمع تا حدی این خال را پر کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نشست علمی عوامل گرایش به فرق انحرافی برگزار شد‬ ‫حجت االسالم و المســلمین محمدصفر جبرئیلی عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫گروه کالم پژوهشگاه در نشست علمی «عوامل گرایش به فرق انحرافی»‬ ‫گفت‪ :‬اقتضای ویژگی انســان مختار این اســت که حق انتخاب و ازادی در پذیرش اعتقادات و گرایش های فکری دارد و‬ ‫معرفت امری اکتسابی است‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫بررسی کارنامه کمی کیفی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫به مناســبت فرارسیدن هفته پژوهش بر ان شدیم تا با دکتر مهدی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫عباس زاده عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی و معاونت امور پژوهشی‬ ‫و اموزشی پژوهشگاه گفت وگویی داشته باشیم و از دستاوردهای علمی (کارنامه کمی و کیفی) پژوهشگاه باخبر شویم‪ .‬متن‬ ‫کامل این گفت وگو در پیوند همین مطلب موجود است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تقسیم انسان ها به مومن و کافر‬ ‫خداوند دو گروه مومن و کافر را در مقابل هم قرار داده است و مسیر‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫و منش و منطق این دو گروه را متباین بلکه متقابل قرار داده است تا جائی‬ ‫که از زبان ابراهیم خلیل یک دوگونگی را بین مومن و کافر ترسیم می کند که تا ابد بین انها‪ ،‬تقابل و تنافر و بیزاری برقرار‬ ‫است؛ (ایه‪ ۴‬سوره ممتحنه)؛ جمله اخر این ایه بسیار گویا است که بین مومن و کافر یک تنافر و تقابل ابدی برقرار است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫باید متناسب با شبهات پاسخ های درست و کافی بدهیم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمد عرب صالحی رییس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫ت و دین پژوهی پژوهشــگاه در مراســم اختتامیــه همایش مجازی‬ ‫حکم ‬ ‫«علوم انســانی‪ -‬اســامی‪ ،‬پژوهش و فناوری» اظهار داشــت‪ :‬مباحث تاریخی نگری‪ ،‬زاده دنیای غرب است و از انجا به‬ ‫مباحث کشورهای اسالمی و علوم اسالمی و علوم انسانی کشیده شده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عشق و ایمان شهید فخری زاده به حکمت متعالیه‬ ‫حاج محســن عزیز ؛ معاون وزیر دفاع و رئیس ســازمان پژوهش و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫نواوری وزارت دفاع و اســتاد فیزیک هســته ای دانشگاه امام حسین(ع) و‬ ‫جزء پنج ایرانی لیست پانصد نفره قدرتمندترین افراد جهان در نشریه فارن پالیسی و دانشمند ارشد وزارت دفاع و لجستیک‬ ‫نیروهای مسلح بود که امروز ملکوتی شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش و علوم انسانی ‪ -‬اسالمی‬ ‫ دلیل ان که دچا ِر‬ ‫پژوهش ها در قلمروی علو ِم‬ ‫انســانی اســامی‪ ،‬به ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫پاره ای از «کاســتی ها» و «کژی ها» هســتند‪ ،‬ان گونه که اقتضای توق ِع‬ ‫منطقی بوده اســت‪ ،‬پیش نرفته و قلّه های بلند را فتح نکرده اند‪ .‬این وضع‪ ،‬طبیعی نیســت و ما اغلب ح ّتی نســبت به وض ِع‬ ‫ضی ان نیز‪« ،‬خوداگاهی» نداریم و از تنگناهایی که بر ما سایه افکنده اند‪ ،‬بی خبریم‪.‬‬ ‫َم َر ِ‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫فاطمه معصومه (س)؛ شفیعه محشر‬ ‫در رســای رحلت شــهادت گونه ی حضرت فاطمــه معصومه (س)‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫نمی توان حرفی جز بازگویی ویژگی های ایشان زد تا درسی شود برای زن‬ ‫و مرد‪ .‬سه ویژه گی در حضرت معصومه (س ) وجود دارد که این سه ویژگی باعث شده ایشان از میان امام زاده های دیگر در‬ ‫ایران از توجه خاصی برخوردار باشند و اهمیت بسیاری پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مطالعات انقالب اسالمی در گام دوم انقالب‬ ‫­ های‬ ‫انقالب اسالمی در فالت مرتفع ایران‪ ،‬کشوری که تجربه کمک ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود مهام‬ ‫تحمیلی و فنیِ کمرشــکن و مضمحل­ کننده­ ی بنیادهای زیستی سرزمین‬ ‫را داشته است و یک مورد ان‪ ،‬اجرایِ هفده­ سال برنامه اصل چهارم ترومن می­ باشد ‪-‬که تمرکز خاصی بر حوزه اجتماعی‪-‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬الگوهای زیست جمعی‪ ،‬مجتمع ­های زیستی و لذا زیست ­بوم ایران‪ -‬داشت‪،‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫جای خالی کتاب دفاع مقدس در دست مخاطبان جهانی‬ ‫دوربین فیلمبرداری بسیار ضعیف تر از ان است که بتواند حقیقت این‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫شگرف تحقق نهایی اراده حضرت حق‪ ،‬کجا‬ ‫نبرد را ثبت کند‪ .‬ان حقیقت‬ ‫ِ‬ ‫می توانــد در تصاویری محدود بگنجد‪ ..‬و اینجا کلمات نیز قاصراند‪ ،‬از وصف رشــادت ها در صحنه عظیم نبرد نابرابر‪ ،‬وقتی‬ ‫تمام دنیا در مقابل ما صف کشیده بودند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫مسئولیت ولی فقیه در نسبت با اختالل ساختاری‬ ‫ّ‬ ‫جمهوری‬ ‫حکمرانــی نظا ِم‬ ‫ا ّدعا این اســت که اکنــون‪ ،‬نتیجۀ نو ِع‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ناکارامدی ساختاری اســت و اکنون نظا ِم‬ ‫امدن فساد و‬ ‫ِ‬ ‫اســامی‪ ،‬پدید ِ‬ ‫حرکت اصالحی‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬دچا ِر انحراف ها و کج روی هایی شده است که یا ان را متو ّقف خواهند کرد‪ ،‬یا هیچ گونه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫امراض ان نیست‪.‬‬ ‫ترمیمی جزئی‪ ،‬پاسخگوی دردها و‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ارتش مدرن ابزاری برای سرکوب اعتراضات مردمی‬ ‫علمی واکاوی کودتای ســال ‪ ۱۲۹۹‬به صورت‬ ‫چهارمین نشســت‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی پیامدهای کودتای سال ‪1299‬‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «پیامدهای کودتای سال ‪ »1299‬توسط‬ ‫گروه مطالعات انقالب اســامی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار‬ ‫اسکایپ با حضور دکتر جواد منصوری به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر علی بیگدلی و دکتر یحیی فوزی به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش و پاسخ گویی به نیازهای جامعه و نظام اسالمی‬ ‫همه پژوهشــگران دســت کم یک بار باید این سوال را از خودشان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫بکنند‪« :‬چه کار داری میکنی؟» پاســخ می تواند این باشــد که من کسب‬ ‫درامد می کنم؛ من کاری نمیکنم و البته چون باســوادم جامعه باید به من احترام بگذارد و معاشم را تامین کند؛ من در حال‬ ‫لذت بردن از مطالعه و دانش هستم؛ من سعی میکنم بیشتر از بقیه بفهمم؛ من در حال گسترش مرزهای دانش هستم‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش و جهانی سازی علوم دینی‬ ‫این نوشــته کوتاه بنا دارد‪ ،‬به اقتضای فهم نگارنده‪ ،‬بخش کوچکی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای روزبه زارع‬ ‫از لوازم پژوهش در ســطح جهانی را به اشــتراک بگذارد‪ .‬روشن است که‬ ‫پیش از اینکه دســتاورد پژوهش ­ها مقبولیت عام پیدا کنند‪ ،‬الزم است تا فهمیده شوند‪ .‬برای اینکه یک پژوهش و نتایج ان‬ ‫در سطح بین ­المللی فهم شود‪ ،‬قاعدت ًا باید ضوابطی را رعایت نمود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫هجرت سرخ حاج قاسم و تاریخ عجیب انقالب‬ ‫ایت اهلل خامنه ای براین باور اســت مجموعه ای کــه خانوادۀ محتر ِم‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫«مکتب سلیمانی» تشــکیل دادند‪ ،‬کا ِر «بسیار‬ ‫ عنوان‬ ‫ِ‬ ‫شــهی ِد عزیزمان به ِ‬ ‫توجه داشته باشید که قضایای شهید سلیمانی‪ ،‬قضایای «مردمی» است؛ یعنی‬ ‫الزم و خوب و مفید»ی است‪ ،‬ا ّما این را هم ّ‬ ‫خاصی‪ ،‬منحصر نکنیم‪.‬‬ ‫باید خو ِد مردم‪« ،‬مشارکت» و «ابتکار» داشته باشند و باید کارها را در یک‬ ‫ِ‬ ‫مجاری ّ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫‪ ۴۲‬سال ترور تک خال های ایران؛ از متفکران تا دانشمندان‬ ‫ترور «محسن فخری زاده» توسط دشمنان اسالم عطش انتقام را در‬ ‫‪ÓÓ‬ترور تک خال های علمی ‪ -‬مذهبی ایران‬ ‫بین افراد شعله ورتر کرد‪ .‬اما انچه که باید در شهادت این دانشمند هسته ای‬ ‫و دفاعی کشــورمان فراموش نکنیم‪ ،‬این است که با ترور یک شــخصیت علمی و دانشمندان این مرزو بوم‪ ،‬پیشرفت علم‬ ‫متوقف نمی شود و با شهادت هر کدام از اساتید و دانشمندان‪ ،‬درخت علم و دانش تنومدتر و قوی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چرا پیامبر اکرم؛ محور اسالم ستیزی در هالیوود است؟‬ ‫در هالیوود اســام ســتیزی واهانت به شــخصیت بزرگوار پیامبر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫اســام(ص) را می توان به قبل و بعد از حادثه یازده سپتامبر‪ ،‬تقسیم کرد‪.‬‬ ‫قبل از این تاریخ عموما جریان امانیســتی حاکم بر دستگاه فیلمسازی هالیوود به دنبال تحقیر و تمسخردین‪ ،‬افکار و سبک‬ ‫زندگی اخرین فرستاده خداوند بود و حتی تالش می نمود ایشان را موجودی وحشی‪ ،‬قانون گریز و بربر معرفی کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نهادهای مذهبی چقدر بودجه می گیرند؟‬ ‫مقایســه های معنادار و رندانه ای توسط نویســنده صورت گرفته و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫اصطالحاتی به کار برده شــده که یادداشــت را از بی طرفی خارج می کند‬ ‫و ان را ســوگیرانه جلوه می دهد‪ .‬به عنوان مثال برای حوزه علمیه کلمه ی «ارتزاق» از بودجه عمومی به کار برده شــده که‬ ‫تداعی کننده همان باور عامیانه ای است که در مقدمه به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«ترور» از دریچۀ «مذاکره»‬ ‫«احساس ضعف» می کنیم‪« ،‬تردید»ش در‬ ‫اگر دشمن دریابد که ما‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ضربه زدن‪ ،‬به «یقین» تبدیل خواهد شــد! ان قدر «ضربه های پی درپی»‬ ‫«جســارت» دفاع از‬ ‫وارد خواهد اورد که «گیج» و «گنگ» شــویم و در برابرش به زمین بیفتیم؛ بی ان که ح ّتی «جرات» و‬ ‫ِ‬ ‫خویش را بیابیم!‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایکنا‬ ‫الگوهای قدسی داستانی باید باورپذیر باشند‬ ‫احمد شــاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫داستان داســتان در گفت وگو با ایکنا درباره نقش‬ ‫نویســنده کتاب فلسفه‬ ‫ِ‬ ‫بسیج در ادبیات داستانی گفت‪ :‬باید در معنای عام از بسیج استفاده دقیقی کرد‪ .‬ما از فرهنگی یاد می کنیم که با وقوع انقالب‬ ‫و دفاع مقدس شکل گرفت‪ ،‬رشد پیدا کرد و در گستره فعالیت های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬سیاسی و ‪ ...‬جاری شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کارنامه دولت کودتای سوم اسفند بررسی شد‬ ‫علمی واکاوی کودتای سال ‪ ۱۲۹۹‬به صورت کرسی‬ ‫پنجمین نشست‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی بررسی کارنامه دولت سوم اسفند‬ ‫علمی ترویجی با موضوع «بررسی کارنامه دولت کودتای سوم اسفند سال‬ ‫‪ »۱۲۹۹‬توســط گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت‬ ‫نرم افزار اسکایپ با حضور دکتر رنجبر کرمانی‪ ،‬دکتر علی بیگدلی و دکتر حسین ابادیان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫الهیات طبیعی معاصر و ادوار ان‬ ‫علمــای الهیات‪ ،‬از جهات مختلــف این علم را تقســیم کرده اند‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫مهمترین اقســام الهیات که در حقیقت از نظر منبع مقدمات و مبادی ان‬ ‫اســت‪ ،‬تقســیم ان به الهیات طبیعی (یا عقلی یا تکوینی) و الهیات وحیانی (یا ملتزم به وحی یا نقلی) است‪ .‬این تقسیم که‬ ‫اهمیت بسزایی در مباحث الهیات دارد‪.‬‬ ‫خصوص ًا از زمان توماس اکوئیناس بدان تصریح شد‪ ،‬اینک ّ‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تروریست ها چه نقشه ای در سر دارند؟‬ ‫غم شــهادت دکتر محســن فخری زاده در غروب جمعه‪ ،‬یاداور داغ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫ترور شــهید سلیمانی در سحرگاه جمعه بود‪ .‬و این غصه‪ ،‬با خشم مقدسی‬ ‫همراه اســت و عطش انتقام‪ .‬در کنار این احساســات ارزشمند انسانی‪ ،‬باید عقالنی و منطقی به این نکته هم توجه کرد که‬ ‫تروریست ها دنبال چه چیزی بودند؟ ایا ممکن است برخی واکنش های ما ناخواسته تکمیل کننده ی ترور شهید باشد؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ما بر ان عهد که با موالیمان بستیم‪ ،‬هستیم‬ ‫سردار پاسدار دانشمند مخلص بسیجی پدر طرح های هسته ای کشور‬ ‫‪ÓÓ‬شهید محسن فخری زاده‬ ‫شــهید دکتر محسن فخری زاده با گلوله های شــقاوت و شرارت به یاران‬ ‫شهیدش پیوست‪ .‬مردی که پاکی و پاکبازی‪ ،‬پارسایی و عشق به شهادت‪ ،‬شیفتگی به خدمت خالصانه و متواضعانه منش و‬ ‫مشی او بود‪ .‬مردی که همنفس با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از او سلیمانی دیگری ساخته بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با پایگاه خبری قدس‬ ‫علوم انسانی اسالمی در تعامل با مسئله شکل می گیرد‬ ‫در جامعه اســامی بحث علوم انسانی از ان جهت که باید منطبق با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ی باشد‪ ،‬نیازمند تحوالتی است که امروزه ذیل بحث تحول در‬ ‫مبانی اسالم ‬ ‫علوم انســانی پیگیری می شود‪ .‬از این رو اسیب شناسی علوم انسانی موجود برای تصحیح و تکمیل مراحل تحقق و افزایش‬ ‫اثربخشی و کارکردگرایی ان امری ضروری است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ابزار‪ ،‬ساختار و روش هیچگاه خنثی نیستند‬ ‫حجت االسالم سیدســجاد ایزدهی عضو هیات علمی پژوهشگاه با‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫بیان اینکه ابزارها‪ ،‬ســاختار و روش ها در حــوزه فقه اهمیت زیادی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی در اخالق به عنوان امری که از ســنخ باور اســت یا توحید به عنوان امری اعتقادی صرفا مراد یک مساله ذهنی‬ ‫نیست بلکه مراد تعین خارجی توحید در عرصه اجتماع است که باید در ابراز و ساختار و روش ها محقق شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫چالش ها و راهبردهای اینده رابطه ایران و امریکا بررسی شد‬ ‫از سلســل ه جلسات انتقال دانش و سیاســت‪ ،‬میزگرد علمی «رابطه‬ ‫‪ÓÓ‬سلسله جلسات انتقال دانش‬ ‫ایران و امریکا؛ چالش ها و راهبردهای اینده» اذرماه جاری‪ ،‬توســط اداره‬ ‫تعامالت علمی و بین المللی پژوهشگاه و گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسالمی به صورت مجازی با حضور دکتر فت‬ ‫ویس عضو هیات علمی دانشگاه تولین امریکا‪ ،‬دکتر فواد ایزدی و حجت االسالم دکتر سیدکاظم سیدباقری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫ ساز شناسایی استعدادهای ناب فرهنگی‬ ‫طرح ملی ایران قوی‪ ،‬زمینه ِ‬ ‫حجت االســام دکتــر محمد ملک زاده عضو هیــات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری شبستان در قم با اشاره به‬ ‫رویداد ملی فهما و طرح ایران قوی گفت‪ :‬یکی از اهداف جدی برگزارکنندگان رویداد ملی فهما و طرح ایران قوی‪ ،‬که ستاد‬ ‫کانون های فرهنگی و هنری مساجد می باشد‪ ،‬تالش در جهت شناسایی و توانمندسازی استعدادهای فرهنگی و هنری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اخالق و اقتصاد از دیدگاه قران کریم‬ ‫موضوع این تحقیق تاثیرات اموزه های اخالقی قران کریم بر اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عل ی اصغر هادوی نیا‬ ‫اسالمی اســت‪ .‬درباره اهمیت و ضرورت این تحقیق می توان گفت جنبه‬ ‫اخالقی بایدها و نبایدها از مهم ترین جنبه هایی است که می تواند در نظریه پردازی در باره نظام‪ ،‬مذهب و علم اقتصاد اسالمی‬ ‫نقش ایفا نماید‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فعالیت های گروه اخالق در پساکرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد جداری عالی‬ ‫پژوهشکده های علمی پژوهشگاه ســراغ حجت االسالم والمسلمین دکتر‬ ‫محمد جداری عالی مدیرگروه اخالق پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬وی بصورت همزمان جانشین رییس‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی نیز هست‪ .‬در پیوند مطلب نظر شما را به گفت وگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایکنا‬ ‫مقابله به مثل‪ ،‬منطبق بر عمومات دینی است‬ ‫دکتر عبدالوهاب فراتی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫در گفت وگــو با ایکنا‪ ،‬با بیان اینکه شــهادت محســن فخری زاده ضایعه‬ ‫بزرگی برای جامعه علمی و به خصوص دانشــمندان هسته ای کشور اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا این عملیات تروریستی یک عمل‬ ‫مجرمانه و جنایتکارانه است که براساس عمومات دینی باید عوامل این ترور ناجوانمردانه مجازات شوند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫رشد فعالیت های گروه مدیریت اسالمی در پساکرونا‬ ‫در راســتای سلســله گفت وگوهــای علمی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی اقا پیروز‬ ‫پژوهشکده های علمی پژوهشگاه‪ ،‬اینبار به سراغ حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر علی اقا پیروز مدیرگروه مدیریت اســامی پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر‬ ‫شما را به گفت وگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫روحیه انقالبی دانشجویان‪ ،‬شتاب بخش کشور در عرصه علوم‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاست پژوهشگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‪ ،‬ضمن گرامیداشت روز‬ ‫دانشــجو ابراز داشــت‪ :‬یکی از ویژگی ها و مولفه های دانشجوی مسلمان و انقالبی در کنار بحث بصیرتی و ایمانی و ارتقای‬ ‫امور اخالقی‪ ،‬تالش همه جانبه در مسیر کسب دانش و تولید علم است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بی توجهی به شان نزول؛ مهمترین منشا پیدایش پلورالیزم‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬با بیان اینکه برخی میان اسباب نزول و شان نزول تفاوت قائل‬ ‫شده اند‪ ،‬اما بنده معتقد به این مسئله نیستم‪ ،‬گفت‪ :‬قران کریم برخالف تورات و انجیل‪ ،‬نزول دفعی و تدریجی داشته است‪،‬‬ ‫لذا نزول تدریجی در طول ‪ ۲۳‬سال سبب شده تا ایات به مناسبات مختلف نازل شود که همان شان نزول است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ق سیاسی‬ ‫بررسی نقش تعاون اجتماعی در مواجهه ب ا کرونا از منظر اخال ‬ ‫ش تعاون اجتماعی در مواجهه‬ ‫کرسی علمی‪ -‬ترویجی با موضوع «نق ‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی نقش تعاون در مواجهه با کرونا‬ ‫ با کرونا از منظر اخالق سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت‬ ‫انجمن مطالعات سیاســی حوزه علمیه به صورت مجازی تحت نرم افزار اســکایپ با حضور حجت االسالم دکتر سیدکاظم‬ ‫سیدباقری به عنوان ارائه دهنده و حجج اسالم دکتر سیدسجاد ایزدهی و دکتر محمد شجاعیان به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫وحدت در فهم مسئله‪ ،‬تقسیم کار در حل مسئله‬ ‫دکتر محمــود حکمت نیا عضو هیــات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشــگاه با بیان اینکه علم و فناوری تاسیسات و ساختار خود را دارد و‬ ‫باید بر اساس ساختار تمدنی ان مسئله را بررسی کنیم‪ ،‬می گوید‪ :‬در ساختار تمدنی و دوره پیش از مشروطیت‪ ،‬حتی پیش از‬ ‫تشکیل دارالفنون در دوره قاجار‪ ،‬دستگاه اموزشی و دینی ما یکی بود‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی ازاداندیشی‬ ‫فقط فقیه جامع الشرایط‪ ،‬اهلیت والیت بر جامعه را دارد‬ ‫دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ازاداندیشی ساماندهی مرجعیت با نهاد والیت‬ ‫به عنوان ارائه دهنده کرســی‪ ،‬با اشاره به مساله «فقها در عصر غیبت باید‬ ‫چگونه با حکام جور تعامل داشــته باشند»‪ ،‬تقســیم بندی سه گانه شیخ انصاری نسبت به حکام جائر را مورد توجه قرار داد‬ ‫و گفت‪ :‬فقها در سه حوزه صدور فتوا‪ ،‬والیت در قضا و والیت در امور حسبیه و نوعیه یا حکومت و حاکمیت شانیت دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تعاونی واقعی‪ ،‬کاذب و شبه تعاونی‬ ‫حجت االسالم یوســفی گفت‪ :‬در اقتصاد با تولید مواجهیم که تابعی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫از نیروی کار و ســرمایه اســت‪ .‬بعد از انقالب صنعتی و دوره رنســانس‪،‬‬ ‫گســتردگی تولید‪ ،‬تقسیم کار و تولید گســترده ای که اتفاق افتاد این سوال را ایجاد کرد که نیروی کار و صاحب سرمایه از‬ ‫تولیدی که در سطح ملی یا در بنگاه اقتصادی اتفاق می افتد‪ ،‬چه سهمی را باید بهره مند شوند؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫گرایش فقه سیاسی داریم و نه دانش فقه سیاسی‬ ‫دومین نشســت تخصصی ساختار و نظام مســائل فقه سیاسی در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫قالب «کرسی ارائه نظر» (با مجوز کمیته مرکزی کرسی های ازاد اندیشی‬ ‫حوزه های علمیه) با حضور حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی به عنوان ناقد‪ ،‬در سالن جلسات مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) برگزار شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با پایگاه خبری قدس‬ ‫نظام اسالمی و حفظ معیشت در عین سالمت‬ ‫حجت االســام والمسلمین سیدســجاد ایزدهی رییس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اســامی پژوهشــگاه در گفت وگو با این پایــگاه خبری درباره‬ ‫وظایف اقتصادی دولت در شــرایط کرونایی گفت‪ :‬در نظام اسالمی‪ ،‬دولت عالوه بر حفظ جان مردم‪ ،‬چه وظیفه ای در قبال‬ ‫معیشت ان ها در چنین شرایطی دارد؟‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی ظرفیت های پژوهش برگزار شد‬ ‫نشســت علمی با عنوان «ظرفیت های پژوهش (همراه با پاسداشت‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی ظرفی ت های پژوهش‬ ‫مقام علمی مرحوم اســتاد ســیدعباس موسویان)» توســط پژوهشکده‬ ‫نظام های اسالمی پژوهشگاه به صورت مجازی با حضور ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‪ ،‬حجج اسالم دکتر احمدعلی یوسفی‪،‬‬ ‫دکتر سیدسجاد ایزدهی و دکتر سیدکاظم سیدباقری اذرماه جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫والدین عامل پذیرش یا نپذیرفتن حجاب هستند‬ ‫حجت االســام و المسلمین محمد جداری عالی‪ ،‬مدیر گروه اخالق‬ ‫‪ÓÓ‬حجاب ‪...‬‬ ‫پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری رســا زمینه هایی را برای پذیرش حجاب عنوان کرد و گفت‪ :‬حجاب پیش زمینه دارد؛ با این جمالت‬ ‫که هنوز زود است‪ ،‬بگذار ازاد باشد و‪ ...‬نمی توان درخت اعتقادات را ریشه دار کرد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫صبر در برابر این عملیات تروریستی برخالف مصالح ملی‬ ‫قران کریم در ایه ‪ ۲۳‬ســوره احــزاب‪ ،‬مومنان واقعی را به دو گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫تقسیم نموده است‪ :‬گروه اول بزرگ مردانی هستند که به عهد و پیمانی که‬ ‫با خدا بســتند کامال وفا کردند و بر ان عهد باقی ماندند تا در راه خدا به شــهادت رسیدند؛ گروه دوم مومنانی هستند که به‬ ‫انتظار فیض شهادت مقاومت کرده و هرگز حاضر به تغییر عهد خود با خداوند نشدند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه قدس‬ ‫غفلت از پژوهش معطوف به پرسش ‬ ‫حجت االسالم و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫دانشــنامه نگاری دینی که به مناســبت هفته پژوهش بــا روزنامه قدس‬ ‫گفت وگو می کرد‪ ،‬با بیان اینکه بالندگی و رشد در هر یک از امور علمی رابطه مستقیمی با پژوهش دارد‪ ،‬می گوید‪ :‬پژوهش‬ ‫در حوزه های علمیه و تراث فقها و علمای شیعه سابقه دیرینه ای دارد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی ‪ -‬همایش‬ ‫سخنرانی ایت اهلل جوادی املی در همایش فلسفه دین اسالمی‬ ‫حضرت ایت اهلل جوادی املی استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل العظمی جوادی املی‬ ‫قم در پیامی تصویری به همایش ملی «فلسفه دین اسالمی» که از سوی‬ ‫پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی به صورت مجازی برگزار شــد‪ ،‬با بیان اینکه دین رهاوردها و دستاوردهای علمی‬ ‫بسیاری داشته و دارد‪ ،‬گفت‪ :‬حفظ رهاوردهای پژوهشی دین‪ ،‬عمل به ان و نشر ان از وظایف ما محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی ‪ -‬همایش‬ ‫همایش ملی فلسفه دین اسالمی برگزار شد‬ ‫همایش ملی فلسفه دین اســامی اذرماه جاری در فضای مجازی‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫برگزار شــد‪ .‬ایت اهلل رشــاد در این همایش گفت‪ :‬قلمرو فلســفه دین را‬ ‫گســترده می دانیم و تنها ان هشت مسئله ای که غالبا فالســفه دین معاصر به انها پرداخته اند نمی دانیم و فلسفه دین‪ ،‬تنها‬ ‫فلسفه عقاید دینی نیست و نیز تنها فلسفه مناسک دینی و یا عبادات نیست‪ .‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی ‪ -‬همایش‬ ‫نقدی بر نظریه مجتهدشبستری در مورد زبان دین‬ ‫یکی از کسانی که در کشور ما متاثر از مباحث فلسفه دین مغرب زمین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫قرار گرفته و مســئله زبان دین را مطرح کرد‪ ،‬مجتهد شبســتری است که‬ ‫در مسیر مباحث فلسفه دین به این محور توجه کرد و در گامی که طی کرده‪ ،‬یک راه تردید امیزی را اغاز کرد و در ابتدای‬ ‫فعالیت علمی‪ ،‬وقتی این نظریه را مطرح می کرد‪ ،‬از تردید نسبت به واقع نمایی سخن گفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی ‪ -‬همایش‬ ‫هدف از فلسفه دین با هدف کالم متفاوت است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا گفت‪ :‬فلسفه دین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫یکی از رشــته های مهمی است که امروزه در دانشگاه های دنیا مورد توجه‬ ‫قرار گرفته است و در کنار فلسفه اخالق و ذهن یکی از این سه رشته مهم است که مقاالت و تحقیقات گسترده ای در این‬ ‫زمینه به رشته تحریر درامده است و نشست های زیادی در جهان در این زمینه برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله ‪ -‬همایش‬ ‫فلسفه دین مطلوب همان مطالعه دین با رویکرد اسالمی است‬ ‫دکتر رمضان علی تبار دانشــیار گروه منطق فهم دین پژوهشــگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی و عضو شورای علمی قطب فلسفه دین اسالمی‬ ‫در مقاله ی خود که در همایش ملی فلسفه دین اسالمی ارائه شد‪ ،‬به تبیین «جهت داری فلسفه دین و معیارهای ان» پرداخته‬ ‫است‪ .‬که بخش اول این مقاله را در پیوند همین مطلب خواهید خواند‪ .‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫فلسفه دین اسالمی‪ ،‬مبتنی بر پارادایم اسالمی است‬ ‫نخستین پیش نشســت علمی همایش ملی فلسفه دین اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬نخستین پیش نشست همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫عنوان نشســت «چیستی و امکان فلســفه دین اسالمی» تحت نرم افزار‬ ‫اسکایپ و با حضور اقایان حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد جعفری‪،‬‬ ‫دکتر رضا اکبری و دکتر رسول رسولی پور برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫سیطره قرائت متافیزیکی بر قران مانع کاربردی سازی شده است‬ ‫یکی از دغدغه های اصلی بنده این مســئله بوده اســت که چطور‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫می شــود پیوندی میان قران و مقام کاربرد و اســتعمال برقرار کرد‪ .‬قران‬ ‫نازل شــد تا کاربرد پیدا کند و کتاب زندگی و تفکر اســت‪ ،‬اما علی رغم همه تالش هایی که صورت گرفته‪ ،‬روز به روز قران‬ ‫از مقام کاربرد و مباحث نظری دورتر شده است و این فاصله در دوره جدید بیشتر احساس می شود‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست مولفه ها و شاخصه های فلسفه دین اسالمی برگزار شد‬ ‫دومین پیش نشســت علمی همایش ملی فلســفه دین اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬دومین پیش نشست همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫عنوان «مولفه ها و شــاخصه های فلسفه دین اســامی» با حضور و ارائه‬ ‫اقایان دکتر محمد محمدرضایی‪ ،‬دکتر رسول رسولی پور و حجت االسالم والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین اذرماه جاری‬ ‫در فضای مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫تفاوت میان فلسفه دین تحلیلی و قاره ای کمرنگ شده است‬ ‫ســومین پیش نشست علمی همایش ملی فلســفه دین اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬سومین پیش نشست همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫عنوان «تمایزات فلســفه دین اسالمی با فلســفه دین تحلیلی و قاره ای»‬ ‫با حضور و ارائه اقایان دکتر محمد لگنهاوزن و حجت االســام والمســلمین دکتر علیرضا قائمی نیا اذرماه جاری در فضای‬ ‫مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رادیو گفت وگو‬ ‫هدف این همایش‪ ،‬زمینه سازی تقویت فلسفه دین است‬ ‫حجت االســام دکتر ابوالفضل ســاجدی دبیر علمی همایش ملی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫فلسفه دین اســامی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت وگوی فرهنگی رادیو‬ ‫گفت وگو در رابطه با این همایش اذعان داشــت‪ :‬همایش ملی فلسفه دین اسالمی‪ ،‬اذرماه جاری توسط قطب علمی فلسفه‬ ‫دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با همکاری جمعی از موسسات و نهادهای علمی کشور برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شبستان‬ ‫تولید علم در بخش علوم انسانی اسالمی را تقویت کنیم‬ ‫به مناســبت هفته پژوهش و با توجه به اهمیت و جایگاه تحقیق و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حمیدرضا شاکرین‬ ‫پژوهش در قران کریم و دین اسالم خبرگزاری شبستان با حجت االسالم‬ ‫والمسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی گفت وگویی انجام داده‬ ‫است که در پیوند همین مطلب از منظرتان عبور می کند‪.‬‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست امکان فلسفه دین اسالمی برگزار شد‬ ‫چهارمین پیش نشســت علمی همایش ملی فلسفه دین اسالمی با‬ ‫‪ÓÓ‬چهارمین پیش نشست همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫عنوان «امکان فلســفه دین اسالمی» با حضور و ارائه اقایان دکتر محمد‬ ‫محمدرضایی‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین دکتر علیرضا قائمی نیا‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین دکتر رضا برنجکار و دکتر حسن‬ ‫قنبری اذرماه جاری در فضای مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کنفرانس خبری‬ ‫نشست خبری همایش ملی فلسفه دین اسالمی برگزار شد‬ ‫حجت االسالم ساجدی دبیر علمی همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬نشست خبری همایش ملی فلسفه دین اسالمی‬ ‫در نشست خبری این همایش به ارائه توضیحاتی در رابطه با فلسفه دین‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬فلسفه دین دانشی است که به تحلیل عقالنی و بشری اموزه های بنیادی دین می پردازد و با یک رویکرد‬ ‫عقلی‪ ،‬فلسفی و فرانگر و گاهی هم با رویکرد تجربی‪ ،‬اصل دین و اموزه های بنیادین ان را مورد مطالعه قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫دکتر ابوالفضل ساجدی پژوهشگر برتر استان در سال ‪۹۹‬‬ ‫حجت االســام دکتر ابوالفضل ساجدی عضو شورای علمی قطب‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫علمی فلسفه دین اســامی پژوهشگاه به عنوان پژوهشگر برتر استان در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬برگزیده شــد‪ .‬ایین تجلیل از پژوهشگران برتر استان قم از سلسله برنامه های هفته پژوهش به صورت مجازی با‬ ‫حضور اندیشمندان و پژوهشگران در سالن کرامت استانداری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش‪ ،‬حوزه و دانشگاه‪ ،‬گام های تمدن ساز‬ ‫رهبر انقالب اســامی حضرت ایت اهلل العظمی خامنه ای‪ ،‬در دیدار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر حسین رمضانی‬ ‫مســئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى‪ ،‬ایجاد تمدن نوین‬ ‫اســامی را یکی از وظایف جهانی امت اسالمی برشمرده و تاکید نمودند‪« :‬دنیای اسالم امروز وظیفه دارد مثل خود اسالم‬ ‫و مثل خود پیغمبر (ص)‪ ،‬روحی در این دنیا بدمد‪ ،‬فضای جدیدی ایجاد کند‪ ،‬راه تازه ای را باز کند»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پژوهش‪ ،‬معنویت و تمدن سازی‬ ‫ساســ ًا هر تمدنی بر بنیاد نیازها و برای براوردن انها شکل می گیرد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدعلیرضا عالمی‬ ‫یکی از جنبه های وجودی انســان جنبه معنوی و فرامادی انسان است که‬ ‫نیازهای خاص خود را دارد‪ .‬انســان ها همانند تالش برای براوردن نیازهای مادیشان ناچار به براوردن نیازهای معنوی شان‬ ‫نیز هستند‪ .‬این امر با حصول معنویت به عنوان اشتیاق انسان به واقعیتی فرا مادی در انسان ها ظهور می یابد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫عرفان اسالمی فرهنگ و تمدن ساز است‬ ‫اولین جلســه از سلســله ســخنرانی های انالین ایران‪ -‬روسیه‪ ،‬با‬ ‫‪ÓÓ‬سلسله سخنران ی های انالین ایران ‪ -‬روسیه‬ ‫موضوع «اشــنایی با عرفان اسالمی» اذر ماه جاری توسط اداره تعامالت‬ ‫علمی ملی و بین المللی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و بنیاد مطالعات اســامی روسیه به صورت مجازی با ارائه‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر برگزار شد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری ایرنا‬ ‫فرهنگ مطالعه با افزایش ویترین کتاب گسترش می یابد‬ ‫ســید غالمرضا حسینی در گفت وگو با خبرنگار فرهنگی ایرنا گفت‪:‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫مهمترین نکتــه ای که در وضعیت فعلی کتاب و کتابخوانی وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫جز تاثیرگذاری شرایط کرونا یک مشکل قدیمی است و ان نداشتن ویترین کافی در کشور است‪ .‬یعنی به اندازه کافی کتاب‬ ‫را در فروشگاه های کتاب به معرض دید عموم قرار نمی دهیم که این عمده ترین ضعف ما در ترویج است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫سردار سلیمانی قدرتمندتر است یا شهید سلیمانی؟‬ ‫کتاب «ســلوک در مکتب ســلیمانی» به تازگی از ســوی موسسه‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب سلوک در مکتب سلیمانی‬ ‫فرهنگی دانش و اندیشه معاصر وابســته به سازمان انتشارات پژوهشگاه‬ ‫منتشر شده و به چاپ سوم رسیده است؛ کتابی که به قلم حجت االسالم محمدجواد رودگر است و تنها چند ماه بعد از شهادت‬ ‫سردار سرافراز جبهه مقاومت‪ ،‬حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس به پیشخان کتابفروشی ها رسیده است‪.‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪33‬‬ ‫خربنامه اذر مـــاه ‪1399‬‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!