ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 197 - مگ لند

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 197

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 197

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 197

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬در این شماره می خوانید ‪...‬‬ ‫‪9‬ارتباط شب قدر با امام زمان (عج)‬ ‫ب قدر‬ ‫‪9‬چیستی شرط اجابت دعا در ش ‬ ‫‪9‬حاشیه ای بر حاشیه ی مرگ یک شهروند‬ ‫‪9‬تعدد الوهیت در عین یگانگی ذات خداوند‬ ‫‪9‬تضعیف مناسک دینی؛ ضربه معرفتی به اصل دین‬ ‫‪9‬درس های نمایندگان کنگره امریکا برای لیبرال های ایرانی‬ ‫‪9‬ضرورت تدریس اخالق مصرف در کنار تئوری های مصرف‬ ‫‪9‬حجاب و عفاف سدی مستحکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن‬ ‫‪...9‬‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫ارتباط شب قدر با امام زمان(عج)‬ ‫حجت االســام والمسلمین عبدالکریم بهجت پور عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫گروه قران پژوهی پژوهشگاه در گفتگو با خبرگزاری شبستان درباره ارتباط‬ ‫شــب قدر با امام زمان(عج)‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشــیت های الهی دو دسته اند‪ ،‬بخشی از این مشیت فقط نزد خدا است و هیچکس‬ ‫حتی پیامبر(ص) و مالئکه از ان مطلع نیستند‪ ،‬مثل اینکه فقط خدای متعال می داند عاقبت هر یک از ما به کجا ختم می شود‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫پست مدرنیست ها با «عقل عرفی» به جهل بشر دامن زدند‬ ‫مشکل غرب در دوران مدرنیته و پس از مدرنیته این است که عقل‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫قدسی را کنار گذاشتند و معتقد شدند که صرف ًا عقل ابزاری و عرفی است‬ ‫که پاســخگوی نیازهای مادی خواهد بود‪ .‬این عقل پاسخگوی تمام نیازهای بشر نخواهد بود‪ .‬بشر چاره ای جز بازگشت به‬ ‫دامن عقل قدسی ندارد‪ .‬عقل قدسی عقلی است که با وحی پیوند خورده است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫یاران امام علی(ع) در همه زمان ها هستند‬ ‫پس از ان که خداوند امام را بر توطئه گران جمل پیروزی دارد و یکی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫از یاران امام خطاب به ان حضرت گفت‪« :‬دوست می داشتم برادرم فالنی‬ ‫حضور داشــت و به چشــم می دید که خداوندت چگونه بر دشمنان پیروزی بخشید‪ .‬حضرت فرمود‪ :‬ایا برادرت را گرایش به‬ ‫ماست؟ گفت‪ :‬اری‪ .‬حضرت فرمود‪ :‬پس بی تردید در این صحنه با ماست؛‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫شرط اجابت دعا در شب های قدر چیست؟‬ ‫قران کریم حقیقت شرعیه الهیه است که حبل متین و عروه وثیق و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫ممدود بین اسمان و زمین است تا ما به ان متمسک و معتصم شویم و از‬ ‫زمین به ســوی اســمان و از فرش به عرش و از خاک به افالک در سیر و طیر به سر ببریم و هر انچه الزمه انسان شناسی‪،‬‬ ‫خودشناسی و خودسازی و به تعبیری جامعه سازی است در کتاب اهلل العزیز الحکیم وجود دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫وظیفه سنگین نهادهای تبلیغی در نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫گروه قران پژوهی پژوهشگاه طی سخنانی در حاشیه در سی امین نمایشگاه‬ ‫بین المللی قران اظهار کرد‪ :‬موضوع امروز بحث در رابطه با حجاب و پوشــش اسالمی و مباحثی است که در فرهنگ سازی‬ ‫این ارزش اسالمی مورد توجه قرار دارد‪ .‬مسئله حجاب و عفاف دو مقوله مرتبط و با مفهوم جدای از هم هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫عمق دانش امام حسن(ع) در تفسیر مثال زدنی است‬ ‫امام حســن(ع) اولین فرزند امیرمومنان علی(ع) و فاطمه زهرا(ع) و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫نخستین نواده رسول گرامی اسالم که در نیمه رمضان سال سوم هجرت‬ ‫در شهر مدینه به دنیا امد و پیامبر اکرم(ص) به امر خداوند او را «حسن» نامید‪ .‬از سیوطی نقل شده «حسن و حسین دو نام‬ ‫از نام‏هاى اهل بهشت؛ برای حسنین(ع) است چرا که مردم عرب پیش تر‪ ،‬این دو نام را بر فرزندان خویش انتخاب نمی کرد»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حاشیه ای بر حاشیه های مرگ یک شهروند‬ ‫فقط می دانســتم او خالق مجموعه تاثیرگــذار و ماندگار«قصه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدصفر جبرئیلی‬ ‫مجید» است و دیگر هیچ شــناخت و حتی خبری از او نداشتم! با شنیدن‬ ‫خبر درگذشــتش متاسف شدم و برایش طلب رحمت ومغفرت کردم‪ .‬اصال نمی خواستم احتمال خودکشی او را باورم کنم و‬ ‫حتی از طرح ان در رسانه ها ناراحت و گله مند هم بودم‪ ،‬بعد از احراز ان‪ ،‬عالوه برتاسف و تاثر‪ ،‬تعجب کردم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تعدد الوهیت در عین یگانگی ذات خداوند‬ ‫السما ِء‬ ‫در ایه ‪ ۸۴‬سوره زخرف چنین امده است که « َو ُه َو الَّذی فِی َّ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫اِل ٌه َو فِی ْ َ‬ ‫لیم»؛ عموم مفســران مفاد این ایه را‬ ‫ال ْر ِ‬ ‫کیم الْ َع ُ‬ ‫ض اِل ٌه َو ُه َو الْ َح ُ‬ ‫السماواتِ َو فِی ْ َ‬ ‫با مفاد انچه در ایه ‪ ۳‬انعام امده است یکی گرفته اند‪ ،‬در انجا چنین امده است « َو ُه َو َّ ُ‬ ‫ض‪»...‬؛ بر‬ ‫ال ْر ِ‬ ‫الل فِی َّ‬ ‫اساس نظر عموم مفسران‪ ،‬حاصل معنا و مفاد هر دو ایه این است که خداون ِد زمین و اسمان یکی است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫ضرورت تدریس اخالق مصرف در کنار تئوری های مصرف‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬دبیر شورای عالی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫انقالب فرهنگی و عضو هیات علمی گروه فلســفه پژوهشکده حکمت و‬ ‫دنی پژوهی پژوهشگاه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری ایکنا گفت‪ :‬برای اینکه دانشگاه های کشور در تحقق شعار سال مفید‬ ‫و موثر واقع شوند از دو جهت باید فضای دانشگاه به مقوله «مهار تورم و رشد تولید» ورود پیدا کنند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ماه رمضان فرصتی برای ایجاد کمال خواهی انسان است‬ ‫حجت االســام عبدالکریــم بهجت پور‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالکریم بهجت پور‬ ‫قران پژوهی پژوهشــگاه در گفت وگویی اظهار داشت‪ :‬اسالم یک معنای‬ ‫عمومی دارد و شــامل همه کسانی اســت که تسلیم حقیقت دین می شوند ولواینکه به مرحله ایمان نرسند کمااینکه خداوند‬ ‫در مورد چادرنشینان و بادیه نشینان اطراف مدینه می فرماید‪« :‬اینها تسلیم شده اند اما هنوز ایمان وارد قلبشان نشده است»‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫تولید نظریه در فقه حکومتی‪ ،‬الزمه تحقق تمدن نوین اسالمی‬ ‫تعریفی که من از حوزه انقالبی دارم این اســت که حوزه انقالبی را‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫در مقابل حوزه ســکوالر قرار می دهم و انچه که مد نظر من می باشد این‬ ‫است که حوزه ای را انقالبی می دانم که دغدغه تمدنی دارد و به خاطر اینکه دین را جامع می داند‪ ،‬معتقد است که باید در‬ ‫عرصه های تمدنی ورود پیدا کند؛‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫تضعیف مناسک دینی؛ ضربه معرفتی به اصل دین‬ ‫فقه در زمان های گذشــته به جوامع محدودی از انسان ها اختصاص‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫داشــت و انسان های شــریعت مدار مومن در جوامع مومنانه به بحث فقه‬ ‫عنایت داشــتند‪ .‬انها ســبک زندگی مومنانه ی خودشان را از فقه به دســت می اوردند‪ .‬طبع ًا این فرض در زمانی که حکومت‬ ‫اسالمی وجود ندارد و فقها در عرصه ی حاکمیت مستقر نیستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نگاهی فقهی حقوقی به موضوع اتانازی (مرگ خودخواسته)‬ ‫اوتانازی داوطلبانه فعال بخشــی از اقسام اوتانازی است که شخص‬ ‫‪ÓÓ‬خودکشی یا مرگ خودخواسته؟‬ ‫بیمار با اراده و با درخواست شخصی‪ ،‬خواهان پایان دادن به زندگی است‪.‬‬ ‫اوتانازی داوطلبانه غیرفعال بخشی دیگر از اقسام اوتانازی است که بیمار با تصمیم و رضایت قلبی درخواست پایان دادن به‬ ‫زندگی است‪ .‬در اوتانازی غیر داوطلبانه فعال فرد بیمار صال حیت قانونـی بـرای تصمیم گیـری را نـدارد‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫برای پاسخ به مسائل مختلف نیازمند یک دستگاه حل مسئله هستیم‬ ‫دکتــر محمود حکمــت نیا عضو هیات علمی گــروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود حکمت نیا‬ ‫پژوهشگاه در یکی از سلسله نشست های علمی جوانی جمعیت با موضوع‬ ‫«نسبت انسان با خود؛ حق حاکمیت بر بدن» گفت‪ :‬یکی از موضوعات بسیار مهمی که ذهن حقوقدانان‪ ،‬متخصصین اخالق‪،‬‬ ‫فلسفه‪ ،‬الهیات و حتی سیاست و جامعه شناسی را به خود درگیر کرده است‪ ،‬نسبت انسان با وجود خود می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫مساجد و بقاع متبرکه پایگاه های اصلی در زمینه تولید قدرت نرم‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه اظهار داشــت‪ :‬با توجه به این‬ ‫که دین عاملی بسیار مهم در راستای تقویت انسجام و اتحاد ملی و نیز تقویت و گسترش مشارکت های اجتماعی است‪ ،‬لذا‬ ‫از جمله شیوه های موفق تجربه شده در این امر‪ ،‬استفاده از پایگاه های دینی به منظور هدایت مشارکت های جمعی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫متصدیان شعار «عصر حیرت» به دنبال انزوا و انفعال جبهه حق هستند‬ ‫تمدن غربی امروزه براســاس باطن‪ ،‬محتوا و تفکر شکل نمی گیرد؛‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫بلکه براســاس سبک زندگی شــکل می گیرد و به واسطه ی همین سبک‬ ‫زندگی و مناســک زندگی غربی کم کم باور و مناسک بنیه ی تمدنی شــکل می گیرد‪ .‬تمدن غربی از دین یاد گرفت که از‬ ‫مناسک شروع کند و از مناسک به محتوا برود‪ .‬انها مردم را با ساخت مناسک نوظهور و کاذب مشغول می کنند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫دشمنان با حذف حجاب به دنبال اندلس سازی در ایران هستند‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه در مورد موضوع حجاب و ماهیت اجتماعی ان به خبرنگار حوزه‬ ‫اندیشه خبرگزاری فارس گفت‪ :‬حجاب در وهله اول و در ظاهر شاید یک امر فقهی به حساب بیاید که مربوط به بُعد شخصی‬ ‫افراد مسلمان است؛ اما حقیقت ان است که حجاب ظرفیت تحمل تبعات و اثار سیاسی و اجتماعی را در جامعه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اصالح در حکمرانی بر محور استقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدســجاد ایزدهی گفت‪ :‬امروز با توجه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫به فضای تحوالت سایبری دیگر نظام دیوانساالر سنتی کارامدی چندانی‬ ‫ندارد و نیازهای مردم را براورده نمی کند و حکمرانی اداره جامعه باید از نظم دیوانساالر به دولت الکترونیک تغییر پیدا کند‬ ‫تا شیوه حکمرانی با تحوالت در حوزه فناوری و پیشرفت های علمی و اقتضائات جامعه متناسب شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫رمضان‪ ،‬ماه رسیدن به شادی درونی است‬ ‫ماه مبارک رمضان در بســیاری از کشورها همراه با شادی و نشاط‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمرضا پیوندی‬ ‫عمومی اســت‪ .‬در واقع یک فضایی سرشــار از بهجت و شــادابی برای‬ ‫مسلمانان ایجاد می شود که ما هم باید این نکته را در کشور خود مد نظر داشته باشیم‪ .‬چون ماه مبارک رمضان‪ ،‬ماه رسیدن‬ ‫به یک برکت و شادابی درونی در جامعه است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫حجاب و عفاف سدی مستحکم در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است‬ ‫قطعا دشــمن به درستی متوجه شده است که مساله حجاب یکی از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫مسائل ضروری و قانونی در نظام جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫مساله حاضر می تواند به عنوان سدی در برابر تهاجم فرهنگی قرار بگیرد‪ .‬برای همین طبیعی است که دشمن تالش می کند‬ ‫این سد را تخریب کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حال جامعۀ ایران؛ «استحکام بنیۀ درونی» یا «فروپاشی»؟!‬ ‫رهبر انقالب در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی گفتند‪ :‬یکی از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫مهم ترین نقاط ق ّوت ملّت ایران‪« ،‬اســتحکام بنیۀ درونی جامعه ی اسالمی‬ ‫ما» اســت‪ .‬این ناشــی از «ایمان» است‪ .‬مردم ایران‪ ،‬مردم مومنی هستند؛ ح ّتی ان کسانی که ممکن است به چشم به نظر‬ ‫برسد که به بعضی از احکام اسالمی‪ ،‬پایبندی درستی ندارند‪« ،‬ایمان قلبی» شان خوب است‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چیستی استراتژی ایت اهلل العظمی خامنه ای‬ ‫بیش از شصت متن از مجموع سخنرانی های رهبر انقالب از اخرین‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر کمیل خجسته‬ ‫دیــدار با دولت قبــل‪ ،‬دولت اقای روحانی در مرداد ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا دیدار‬ ‫نوروزی ‪ ۱۴۰۲‬منتشــر شــده است‪ .‬با مطالعه این متون و کدگذاری ان ها و یافتن کلمات پرتکرار کلیدی‪ ،‬تصویری از نقشه‬ ‫ذهنی رهبر ایران به دست می اید‪ .‬به نظر می رسد این نقشه دو بردار دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با روزنامه ایران‬ ‫سیاست جشنواره سازی به تنهایی کارگشا نیست‬ ‫نقد جایزه ای به وسعت برگزاری جایزه جالل کار راحتی نیست‪ ،‬هر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫چند خود من به چگونگی برگزاری دوره های قبل گالیه داشته و دارم‪ .‬این‬ ‫نقد هم می تواند از ابعاد مختلفی از جمله ساختار‪ ،‬روش ها‪ ،‬مبانی و اندیشه ها مطرح شود‪ ،‬اما نقد من به دوره های قبل جایزه‪،‬‬ ‫محصول محور بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫درس های نمایندگان کنگره امریکا برای لیبرال های ایرانی‬ ‫«حاکمیت» و «مردم» نساختند و‬ ‫نمایندگان کنگرۀ امریکا‪ ،‬دوگانۀ‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫اجتماعی بیگانه را باید به «انتخاب خو ِد‬ ‫نگفتند که حضور در شــبکه های‬ ‫ِ‬ ‫حاکمیت هســتیم‪ ،‬نباید در این روند طبیعی‪« ،‬مداخله» کنیم و بخواهیم به‬ ‫مردم» واگذار کرد و ما به عنوان کســانی که در‬ ‫ّ‬ ‫حاکمیت»‪ ،‬تصویر و توصیف نکردند‪.‬‬ ‫ان جهت بدهیم‪ .‬انها مردم را «در برابر‬ ‫ّ‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫لزوم بررسی سیره امام علی(ع) به روایت دانشنامه امام علی(ع)‬ ‫گستره سیره علوی بسیار دامنه دار است‪ .‬امام علی (ع) پس از پیامبر‬ ‫‪ÓÓ‬صل اهلل علیک یا امی رالمومنین(ع)‬ ‫(س) مصداق کامل اسوه حسنه ‏اند و پیروی از وی‪ ،‬موجب هدایت و کمال‬ ‫امت اسالمی‪ ،‬بلکه انسانی است و شیوه ان بنده راستین حق‪ ،‬سبب ترقی‪ ،‬رشد و تکامل بشر خواهد بود و به همان نسبت‪،‬‬ ‫سرپیچی از روش او‪ ،‬گمراهی و نابودی همیشگی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫توصیف فضایل امام حسن مجتبی(ع) از زبان مخالفانش‬ ‫یکــی از ائمه اطهار علیهم الســام که در طــول زندگی و پس از‬ ‫‪ÓÓ‬صل اهلل علیک یا کریم اهل بیت(ع)‬ ‫شــهادت مظلوم بود‪ ،‬امام حسن مجتبی علیه السالم می باشد که به شدت‬ ‫مورد ظلم و ستم از سوی دشمنان و به ویژه امویان واقع شده است‪ .‬تا انجا که با زهر کینه امویان و معاویه بن ابوسفیان به‬ ‫شهادت می رسد و حتی بعد از شهادت نیز به جنازه مطهر ان حضرت بی احترامی کرده و ان را تیرباران می نمایند‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫مظلومیت امام علی(ع) به روایت دانشنامه امام علی(ع)‬ ‫ظلم به معنای پایمال کردن حقوق دیگری اســت‪ ،‬و چون حضرت‬ ‫‪ÓÓ‬صل اهلل علیک یا امی رالمومنین(ع)‬ ‫امیــر(ع) امام واجب ‏االطاعــه و خلیفه بالفصل و برتریــن افریده پس از‬ ‫خاتم انبیا بود‪ ،‬غصب خالفت حضرت‪ ،‬دروغ بســتن بر او‪ ،‬انکار فضایل وی و پیروی نکردن از دســتورهایش‪ ،‬هر یک‪ ،‬ظلم‬ ‫بزرگی به‏ شمار می‏رود‪ .‬مظلومیت امام علی (ع)‪ ،‬جنبه ‏ها‪ ،‬جلوه ‏ها و مصداق‏ های گوناگونی دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست مشترک‬ ‫نشست مدیران ارشد پژوهشگاه با قائم مقام و معاونین وزارت علوم‬ ‫نشســت مشــترک رییس‪ ،‬معاونان و برخی از مدیران پژوهشگاه با‬ ‫‪ÓÓ‬نشست مدی ران ارشد پژوهشگاه با وزارت علوم‬ ‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری برگزار شــد‪ .‬در این نشست که با حضور‬ ‫ایت اهلل رشــاد‪ ،‬روسای پژوهشــکده ها‪ ،‬معاونین و برخی از مدیران پژوهشگاه و دکتر محمدجواد هراتی قائم مقام وزیر علوم‬ ‫در امور علوم انسانی برگزار شد‪ ،‬زمینه های تعامالت علمی بیشتر پژوهشگاه با وزارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصاب‬ ‫دکتر عباس زاده در سمت معاونت امور پژوهشی و اموزشی ابقا شد‬ ‫طی حکمی از سوی ایت اهلل رشاد‪ ،‬دکتر مهدی عباس زاده در سمت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫معاونت امور پژوهشی و اموزشــی پژوهشگاه منصوب شد‪ .‬ایت اهلل رشاد‬ ‫ضمن تاکید بر استمرار و استکمال سیاست ها و تدابیر ابالغی در دو دوره ی پیشین و مصوبات شوراهای مرجع در عرصه های‬ ‫مربوط به شوون و وظائف معاونت امور پژوهشی و اموزشی‪ ،‬راهبردها و رویکردهایی را مطرح نمودند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬افتخارات‬ ‫حجت االسالم خسروپناه پژوهشگر ایرانی پر استناد علوم انسانی‬ ‫حجت االســام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه عضو هیات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫علمی گروه فلســفه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســامی در فهرست‬ ‫پژوهشــگران ایرانی پر اســتناد علوم انسانی (بر اساس اعالم موسسه اســتنادی و پایش علم و فناوری جهان اسالم) قرار‬ ‫گرفت‪ .‬بنابراین گزارش پژوهشگران پراستناد در بازه زمانی ‪ ۱۰‬ساله معرفی شدند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫مدیریت بحران های سایبری از مسائل مهم فضای سایبر است‬ ‫کرسی علمی ترویجی «دکترین سایبری جمهوری اسالمی ایران»‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی دکترین سایبری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫بــه همت مرکز مطاعات فضای مجازی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه‬ ‫اســامی با همکاری انجمن علمی فرماندهی و کنترل به صورت حضوری و مجازی با ارائه دکتر محمدرضا مرادی و نقد‬ ‫دکتر محسن اقایی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نقش شناخت در درک واقعیت و اثرگذاری تصرفات شناختی‬ ‫نشست علمی «تصرف شناختی و تالطمات اجتماعی» ذیل سلسله‬ ‫‪ÓÓ‬نشست تصور شناختی و تالطمات اجتماعی‬ ‫نشســت های مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫اسالمی با حضور حجت االسالم والمسلمین دکتر مسعود اسماعیلی‪ ،‬اقای مهدی جمشیدی و محمدهادی رشادی به عنوان‬ ‫دبیر علمی نشست‪ ،‬در کانون اندیشه جوان برگزار شد‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه قران‬ ‫حضور پژوهشگاه در سی امین نمایشگاه بین المللی قران کریم تهران‬ ‫سی امین نمایشگاه بین المللی قران کریم از روز شنبه ‪ ۱۲‬فروردین‬ ‫‪ÓÓ‬س ی امین نمایشگاه بی ن المللی قران کریم ته ران‬ ‫با حضور رئیس جمهور در مصالی امام خمینی (ره) تهران اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی نیز امسال با شعار “صد روزنه به اسمان اندیشه” با محوریت دانشنامه‬ ‫علوم قران و اثار حوزه قران پژوهی در سی امین نمایشگاه بین المللی قران حضور پرشوری دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایکنا‬ ‫عرضه دانشنامه علوم قران کریم در سی امین نمایشگاه قران‬ ‫محمد جنتی‪ ،‬مدیرعامل ســازمان انتشارات پژوهشگاه در گفت وگو‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمد جنتی‬ ‫با ایکنا درباره کتب عرضه شــده در غرفه این پژوهشــگاه در ســی امین‬ ‫نمایشگاه بین المللی قران گفت‪ :‬چند سالی بود در نمایشگاه قران شرکت نمی کردیم ولی امسال به مدد الهی شرکت کردیم‬ ‫و خوشبختانه استقبال خوبی از این نمایشگاه و غرفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی شده است‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫صفحه اخر‬ ‫خبـرنامه فروردین ماه ‪1402‬‬ ‫نشست مشترک رییس‪ ،‬معاونان و مدیران ارشد پژوهشگاه با قائم مقام و معاونین وزارت علوم‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 206

شماره : 206
تاریخ : 1402/11/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 205

شماره : 205
تاریخ : 1402/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 204

شماره : 204
تاریخ : 1402/09/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 203

شماره : 203
تاریخ : 1402/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 202

شماره : 202
تاریخ : 1402/07/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 200

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 200

شماره : 200
تاریخ : 1402/05/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!