ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 180 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 180

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 180

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 29 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 12 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 12 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 2 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬رویدادهای مهم‪ 3 :‬رویداد علمی و اجرایی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 7 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیام‬ ‫تعرض به نهاد مرجعیت تعرض به نظام اسالمی است‬ ‫ایت اهلل علی اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫اسالمی طی پیامی در اعتراض به جسارت به ساحت مرجعیت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫نهاد مرجعیت‪ ،‬حصن حصین دین‪ ،‬حصار متین مذهب‪ ،‬پناه محکم کشــور‪ ،‬قله و قِمه ی حوزه های علمیه شــیعه‪ ،‬و ضامن‬ ‫بی بدیل استقالل و تعالی علمی‪ ،‬دینی‪ ،‬سیاسی و ملی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫هوش مصنوعی بر الهیات‪ ،‬سیاست و حکمرانی اینده اثرگذار است‬ ‫نشست علمی با موضوع «هوش مصنوعی از منظر معرفت شناسی»‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫ابان ماه جاری توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫پژوهشگاه با همکاری قطب علمی فلسفه دین اسالمی به صورت مجازی برگزار شد‪ .‬حجت االسالم دکتر علیرضا قائمی نیا‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه معرفت شناسی ارائه دهنده این بحث بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سلیمانی جبههِ جهادِ فرهنگی و علمی‬ ‫عالمه مصباح‪ ،‬سردار‬ ‫ِ‬ ‫ایت اهلل مصباح یزدی(ره) عالمی جامع و صاحب نظر در بســیاری از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عرب صالحی‬ ‫علوم اســامی و انسانی بودند ایشــان از حیث جامعیت کم نظیر بود‪ ،‬چرا‬ ‫که در حوزه های مختلف صاحب نظر بودند‪ ،‬مسائل روز را مطرح می کردند و به شبهات روز پاسخ می گفتند‪ .‬هم اثباتی کار‬ ‫کردند و صاحب مبنا بودند و هم در بسیاری از میادینی که به دین و اموزه های ان حمله می شد یک تنه می ایستادند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عالمه طباطبایی معرفت شناسی را الزمه پاسخ گویی به شبهات می دانست‬ ‫حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫گروه فلسفه پژوهشگاه در نشست «نواوری های فلسفی و تفسیری عالمه‬ ‫طباطبایی» با بیان اینکه در اســتانه چهلمین ســالگرد ارتحال عالمه طباطبایی‪ ،‬مفســر قران و عالم فرزانه هستیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬می توان گفت عالمه طباطبایی در حوزه فلسفه‪ ،‬موسس فلسفه نوصدرایی است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عقالنیت فلسفی اسالمی‬ ‫فلســفۀ الهی‪ ،‬حصول بر حقایق از طریق اســتدالل عقلی است که‬ ‫‪ÓÓ‬عقالنیت فلسفی اسالمی‬ ‫انســان در اصل افرینش و بنیۀ وجود خود به ان مجهز شده است و دین‬ ‫الهی‪ ،‬انسان را به وصول به انها به همان شعور فطری استداللی خود فرا می خواند؛ بنابراین‪ ،‬دین الهی و فلسفۀ الهی‪ ،‬شیء‬ ‫واحد است و جدایی افکندن میان انها امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی فلسفه سیاسی ایت اهلل مصباح(ره)‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «فلسفه سیاسی ایت اهلل مصباح(ره)»‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫توسط دبیرخانه همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشکده‬ ‫علوم قرانی زابل دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫محمدجواد نوروزی به عنوان ارائه دهنده حضور دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫چتر اسالم بر ساحت فرد و اجتماع‬ ‫دالیــل قرانی و روایی موجود در متون اســامی مبنی بر جامعیت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫دین مبین اســام به طور خالصه ذکر می شود‪ .‬یکی از دالیل بر جامعیت‬ ‫محتوایی و موضوعی قران‪ ،‬دلیل خاتمیت رســول گرامی اسالم(ص) است‪ ،‬زیرا حکمت فرستادن پیامبران‪ ،‬هدایت وحیانی‬ ‫است‪ .‬پس حکمت خاتمیت پیامبری‪ ،‬جامعیت و جاودانگی اسالم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫روش شناسی ایت اهلل مصباح در مواجه با علوم انسانی و نظری‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «روش شناســی ایت اهلل مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫یزدی در مواجه با علوم انســانی و علوم نظری» توسط دبیرخانه همایش‬ ‫ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشکده علوم قرانی تهران دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫جایگاه مردم و حکومت اسالمی از دیدگاه عالمه مصباح یزدی‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «جایگاه مردم و حکومت اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫از دیدگاه عالمه مصباح یزدی(ره)» توســط دبیرخانه همایش ملی عالمه‬ ‫مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشــکده علوم قرانی خمین دانشــگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در این کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم دکتر قاسم شبان نیا به عنوان ارائه دهنده حضور دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با میزان‬ ‫اسالم پاسخگوی تمامی نیازهای انسان است‬ ‫حجت االسالم ابوالحسن غفاری مدیر گروه معرفت شناسی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالحسن غفاری‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری میزان‪ ،‬با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر ضرورت ادای حق جامعیت اســام در دیدار جمعی از مسئوالن نظام در کنفرانس بین المللی وحدت اسالمی گفت‪:‬‬ ‫مقصود از جامعیت اسالم اینکه‪ ،‬اموزه های اسالم که در قران و سخنان رسول خدا و امامان معصوم تبلور یافته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫تحلیل مبانی فلسفی حقوق بنیادین ملت از منظر عالمه مصباح‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «تحلیل مبانی فلســفی حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫بنیادین ملت از منظر عالمه مصباح یزدی(ره)» توســط دبیرخانه همایش‬ ‫ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشکده علوم قرانی شیراز دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی دوگانه مرجعیت سیاسی و مشروعیت سیاسی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضــوع «دوگانه مرجعیت سیاســی و‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫مشروعیت سیاسی‪ :‬تاملی بر امکان تفسیری هنجاری از مفهوم (جمهوری‬ ‫اســامی)» توســط دبیرخانه همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشکده علوم قرانی مالیر دانشگاه علوم و‬ ‫معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫راه امام خمینی در حکمرانی‪ ،‬راه خدا و پیامبر(ص) است‬ ‫تحقیق در ایات و روایات نشــان می دهد که برپایی حکومت الهی و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عشاقی‬ ‫دینی خود بخش مهمی از وظایف دینی است و یکی از اصلی ترین شرایط‬ ‫دینداری اســت؛ از ایاتی که بخوبی ادعای ما را اثبات می کند‪ ،‬ایه (‪ ۶۵‬نســاء) اســت و خداوند قسم می خورد که مسلمانان‬ ‫ایمان نخواهند داشت مگر این که حکومت دینی پیامبر(ص) را بدون هیچ کراهتی بپذیرند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی فلسفه تاریخ از دیدگاه عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «فلســفه تاریخ از دیدگاه عالمه‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫مصباح یزدی(ره)» توسط دبیرخانه همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫با همکاری دانشکده علوم قرانی خمین دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این کرسی‬ ‫علمی‪ ،‬حجت االسالم غالمحسن محرمی به عنوان ارائ ه دهنده حضور دارند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی ساختار حکمت متعالیه و انقالب اسالمی برگزار شد‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «ساختار حکمت متعالیه و انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ساختار حکمت متعالیه و انقالب اسالمی‬ ‫اسالمی» توسط گروه معرفت شناسی پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی‬ ‫پژوهشــگاه به صورت مجازی و با حضور اقایان دکتر مهدی عباس زاده به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اســام دکتر علیرضا‬ ‫قائمی نیا و دکتر علیرضا پیروزمند به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فکرت‬ ‫ترسیم حکمرانی دینی‬ ‫اصطالح حکمرانی یک فرایند اســت‪ .‬یعنی هدایتگری‪ ،‬مدیریت و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫سریان قانون به عرصه عمل‪ ،‬از این رو حکمرانی یک جنبه فرایندی دارد‪.‬‬ ‫بعد هدایتگری نتیجه بخشــی که در کتاب های تفسیر ذکر شده است دارای دو معنا است؛ اول‪ .‬ارائه طریق و دوم‪ .‬ایثار علل‬ ‫مطلوب‪ .‬می توان گفت حکمرانی ارائه طریقی است که ایثار مطلوب داشته باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫واکاوی ماهیت حقوقی مساله ارتداد با نگاهی بر دیدگاه عالمه مصباح‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «واکاوی ماهیت حقوقی مساله‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫ارتداد بــا نگاهی بر دیدگاه ایت اهلل مصباح یزدی(ره)» توســط دبیرخانه‬ ‫همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشــکده علوم قرانی میبد دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت‬ ‫مجازی برگزار می شود‪ .‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫اهداف قران از دیدگاه عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «اهــداف قران از دیدگاه عالمه‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫مصباح یزدی(ره)» توسط دبیرخانه همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫با همکاری دانشــکده علوم قرانی کرمانشاه دانشــگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬در این‬ ‫کرسی علمی‪ ،‬حجت االسالم دکتر مجتبی جوالیی فر به عنوان ارائه دهنده حضور دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بیان امیر بیان علیه السالم و هزار بار قرائت شارح بیان‬ ‫چه بسیار واعظان و خطیبان و فصیحان در این معنا سخن گفته اند و‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫چه بسیار وقوف بر سخنان انان پیدا کردم و وقوف من بر ان سخنان تکرر‬ ‫یافت‪ ،‬با این وصف‪ ،‬برای هیچ کدام از انها تاثیری مثل تاثیر این کالم (خطبۀ امام امیرالمومنین علیه السالم) در نفس خود‬ ‫نیافتم و این یا به دلیل عقیدۀ من در مورد قائل این کالم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی مبانی و پیش نیازهای تحقق مدل‬ ‫کرسی علمی ترویجی با موضوع «مبانی و پیش نیازهای تحقق مدل‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫(مدیریت اســامی جامع و مبنایی) براســاس دیدگاه های ایت اهلل مصباح‬ ‫یزدی(ره)» توســط دبیرخانه همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اسالمی با همکاری دانشکده‬ ‫علوم قرانی مشهد دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫نقد مبانی نظری سکوالریزم در اندیشه سیاسی عالمه مصباح(ره)‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «نقد مبانی نظری سکوالریزم در‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫اندیشــه سیاسی ایت اهلل مصباح یزدی(ره)» توسط دبیرخانه همایش ملی‬ ‫عالمه مصباح یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اســامی با همکای گروه سیاســت پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با تسنیم‬ ‫عالمه مصباح با بیانی فصیح معارف اسالمی را تفسیر می نمود‬ ‫عالمه محمدتقی مصباح یزدی با قلم و بیان فصیح معارف اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسین عبدالمحمدی‬ ‫را بســیار عالمانه تفسیر و تبیین کردند و در برابر بدعت ها و تحریفاتی که‬ ‫از طرف مخالفان اســام و دوستان نااگاه و التقاط گران متوجه اسالم بود‪ ،‬بدون هیچ مالحظه ای ایستادند و از تعالیم اسالم‬ ‫دفاع کردند‪ .‬همچنین عالمه مصباح(رض) در ترویج اسالم بین توده مردم تالش فراوانی کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کاربست مبانی انسان شناختی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «کاربست مبانی انسان شناختی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫عالمه مصباح یزدی در نظریه قدرت اجتماعی» توســط دبیرخانه همایش‬ ‫ملی عالمه مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشــکده علوم قرانی امل دانشــگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫نسبت اخالق و عرفان عملی در اندیشه عالمه مصباح یزدی‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «نسبت اخالق و عرفان عملی‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی علمی ترویجی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫در اندیشه عالمه مصباح یزدی(ره)» توسط دبیرخانه همایش ملی عالمه‬ ‫مصباح یزدی(ره) با همکاری دانشکده علوم قرانی امل دانشگاه علوم و معارف قران کریم به صورت مجازی برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این کرسی علمی حجت االسالم دکتر ابوالفضل هاشمی سجزه یی به عنوان ارائه دهنده حضور دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش همایش‬ ‫نخستین پیش همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫نخســتین پیش همایش در اســتانه برگزاری همایش ملی عالمه‬ ‫‪ÓÓ‬پیش نشست علمی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫مصباح یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اســامی با موضوع “فلسفه‬ ‫علوم انســانی و اجتماعی اسالمی از منظر عالمه مصباح یزدی“ توســط دبیرخانه این همایش به صورت مجازی با حضور‬ ‫حجج االسالم و اقایان محمدی‪ ،‬علی تبار‪ ،‬گلستانی‪ ،‬دادجو‪ ،‬نادری‪ ،‬تحیری و لبخندق برگزار شد‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ازاداندیشی ایت اهلل مصباح یزدی در مباحث علمی‬ ‫کرســی «روش شناســی ایت اهلل مصباح یزدی در مواجهه با علوم‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبداهلل محمدی‬ ‫انســانی و علوم نظری» از ســوی دانشــگاه علوم و معارف قران کریم و‬ ‫دانشــکده قرانی تهران و با ارائه حجت االسالم عبداهلل محمدی‪ ،‬عضو هیات علمی موسسه حکمت و فلسفه‪ ،‬برگزار شد‪ .‬در‬ ‫پیوند همین مطلب متن کامل سخنرانی ایشان امده است‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش همایش‬ ‫دومین پیش همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫دومین پیش همایش در استانه برگزاری همایش ملی عالمه مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬پیش نشست علمی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اسالمی با موضوع “فلسفه نظام­های‬ ‫اســامی از منظر عالمه مصباح یزدی“ توســط دبیرخانه این همایش به صورت مجازی با حضور حجج االســام و اقایان‬ ‫ملک ­زاده‪ ،‬نوروزی‪ ،‬زالی‪ ،‬شبان ­نیا‪ ،‬مطهری­ نیا‪ ،‬کریمی و حسن پناهی ­ازاد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫کرسی ترویجی صفات ذاتی خدا (اثبات و انکار) برگزار شد‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع “صفات ذاتی خدا(اثبات و انکار)“‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫توســط گروه کالم پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت‬ ‫مجازی برگزار شد‪ .‬این کرسی علمی با حضور حجت االسالم محمدحسن قدردان قراملکی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم‬ ‫محمدتقی سبحانی و قاسم ترخان و دبیر علمی حجت االسالم قاسم بابایی دنبال شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬پیش همایش‬ ‫سومین پیش همایش ملی عالمه مصباح یزدی(ره)‬ ‫سومین پیش همایش در استانه برگزاری همایش ملی عالمه مصباح‬ ‫‪ÓÓ‬پیش نشست علمی همایش ایت اهلل مصباح‬ ‫یزدی(ره) فیلســوف علوم اجتماعی اسالمی با موضوع “فلسفه فرهنگ و‬ ‫تمدن اسالمی از منظر عالمه مصباح یزدی“ توسط دبیرخانه این همایش به صورت مجازی با حضور حجج االسالم و اقایان‬ ‫عبدالمحمدی‪ ،‬رودگر‪ ،‬محرمی‪ ،‬رجایی‪ ،‬جمشیدی‪ ،‬موسوی­ نسب‪ ،‬بهجت­ پور و مجتبی افشارپور برگزار شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فلسفی عالمه مصباح از ریشه های علوم اجتماعی اسالمی‬ ‫روایت‬ ‫ِ‬ ‫مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در طول ده سال گذشته‪ ،‬مشغول‬ ‫پرداختن به تمحض نظریۀ فرهنگی ّ‬ ‫متفکران مسلمان بوده است‪ .‬او دربارۀ علم اجتماعی اسالمی کار می کند و نوشته هایش‪،‬‬ ‫همگی از چنین چشم اندازی صورت بندی شده اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بازتاب نشانه های شناخته شده ادبیات داستانی ضدجنگ‬ ‫اختتامیه دومین دوره دوساالنه انتخاب کتاب جبهه مقاومت و دفاع از‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای احمد شاکری‬ ‫حرم اهل بیت(ع) (جایزه سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی)‬ ‫اثار منتخب خود را در گروه های شــش گانه معرفی کرد‪ .‬انچه در پیوند همین مطلب امده است‪ ،‬تحلیلی بر گزینش یکی از‬ ‫اثار منتخب در بخش داستان این جشنواره و «پیام ها» و «پیامدهای» ان در فضای ادبیات داستانی است‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نافرهنگ و فرهنگ نما عرصه را برای تنفس فرهنگ تنگ می کند‬ ‫بازسازی انقالبی حوزه فرهنگ و ســاختار فرهنگی‪ ،‬از جمله موارد‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدحسین فخر زارع‬ ‫مهمی است که ّ‬ ‫دال مرکزی بیانات اخیر مقام معظم رهبری را در دیدار با‬ ‫اعضای دولت تشــکیل می داد‪ .‬این مسئله اگرچه جزء دغدغه های همیشگی ایشان در طول چند دهه انقالب اسالمی است‬ ‫که با تاکیدات مکرر بر مهندسی فرهنگی‪ ،‬پیوست های فرهنگی و غیره دنبال شده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫اهتمام در حل مشکالت اقتصادی باعث کم توجهی به فرهنگ نشود‬ ‫حجت االسالم علی ذوعلم عضو شورای علمی گروه فرهنگ پژوهی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫پژوهشگاه در گفت وگو با شبستان در قم اظهار داشت‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫چند سال پیش بر این نکته مهم تاکید فرمودند که “فرهنگ از اقتصاد مهم تر است” و توجه به عمق این کالم نشان می دهد‬ ‫که رسیدگی به مباحث فرهنگی باید جزو اولویت های مسئوالن در اداره امور کشور باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تاملی کوتاه بر مفهوم «رهایی» در سینما‬ ‫با انگیزه رســیدن بــه مفهوم ازادی‪ ،‬در تعداد قابــل توجهی از اثار‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫ســینمایی‪ ،‬رهایی از «بند و زندان» در کانون توجه قرار می گیرد؛ کلیشه‬ ‫تکراری اما جذاب «فرار از زندان» در بخش زیادی از فیلم های جهان ظهور یافته اســت؛ مکان زندان در برخی از این اثار‬ ‫فراتر از یک محوطه فیزیکی رفته و بعض ًا نمادی از دنیا روایت شده اند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ترجمه ادبیات مقاومت امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی‬ ‫دکتر محمدرضا ســنگری مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه‪ ،‬در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدرضا سنگری‬ ‫بیست وسومین نشست تخصصی از سلسله نشست های تخصصی جشنواره‬ ‫ملی ترجمان فتح‪ ،‬با بیان این که ترجمه ادبیات مقاومت‪ ،‬نوعی امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار‬ ‫باشد ما خود را بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم ناگزیر از ترجمه هستیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پیشینه و تاریخچه علم گرایی‬ ‫اصطــاح علم­گرایی‪ ،‬تقریباً اصطالحی جدید اســت‪« .‬علم­گرایی»‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای روزبه زارع‬ ‫توســط هایک تبدیل به اصطالحی شــایع و عمومی شد‪ .‬او علم­گرایی را‬ ‫اینطــور تعریــف می ­کرد‪« :‬تقلیدی برده ­وار و بی­ اراده از روش و زبان علم»‪ .‬علم­گرایــی به معنای عام ان‪ ،‬قاعدت ًا قدمتی به‬ ‫درازای خو ِد علم دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بایسته ها و انتظارات از ترجمه در هندسه معرفتی ادبیات‬ ‫دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای احمد شاکری‬ ‫در بیست وسومین نشســت تخصصی از سلســله نشست های تخصصی‬ ‫جشنواره ملی ترجمان فتح‪ ،‬با بیان این که ترجمه ادبیات مقاومت‪ ،‬نوعی امر به معروف و نهی از منکر فرهنگی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مسائل ما در حوزه ادبیات از کجا می ایند؟ چه هستند و چه نظام و ترتیبی بر انها حاکم است؟‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫ثبات سیاسی به معنای عدم انحراف یک نظام سیاسی از هنجار خود است‬ ‫بــه همت گروه مطالعات انقالب اســامی پژوهشــگاه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی جریان متجدد و ثبات سیاسی در جمهوری اسالمی‬ ‫اندیشه اسالمی کرسی ترویجی با موضوع «جریان مجدد و ثبات سیاسی‬ ‫در جمهوری اسالمی» ابان ماه جاری به صورت مجازی و با حضور اقایان دکتر حمید هوشنگی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬دکتر‬ ‫مصطفی غفاری و دکتر علی حمزه پور به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اجتماعی اسالمی؛ از ابن خلدون تا عالمه مصباح‬ ‫فلسفۀ علم‬ ‫ِ‬ ‫الهی‬ ‫عالمــه مصباح‪ ،‬معتقد به اصالت جامعه نبود‪ ،‬ا ّما «ســ ّنت های ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫اجتماعی» را باور داشت و روشن است که این س ّنت ها‪ ،‬بر «جامعه» مترتّب‬ ‫می شوند؛ حال ان که چنانچه جامعه از هرگونه وجودی تهی باشد‪ ،‬ترت ِّب س ّنت های تکوینی بر ان معنا نخواهد داشت‪« .‬کنش‬ ‫جمعی» که به تعبیر ابن خلدون‪« ،‬اجتماع انسانی» را باید زمینۀ تحقّق ان دانست‪ ،‬کنش همه یا بیشتر افراد جامعه است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫کاریکاتور ابزاری است که می تواند در خدمت نور یا ظلمت باشد‬ ‫تازه ترین نشســت رســتاخیز واژه هــا‪ ،‬با عنوان «خدمــات متقابل‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی رستاخیزواژه ها‬ ‫کاریکاتور با فرهنگ و هویت اســامی» برگزار شد‪ .‬در این نشست ابعاد‬ ‫خدمات متقابل کاریکاتور با فرهنگ و هویت اســامی با حضور استاد عباس گودرزی‪ ،‬استاد عباس محمد دینی و با اجرای‬ ‫محمدحسن شاهنگی مورد تحلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نظام پردازی از دریچه منطق فازی‬ ‫نظام پــردازی در یک گفتمان تضمین کننــده هر حرکت و تحول و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدحسین فخر زارع‬ ‫انقالبی اســت که در جوامع شــکل می گیرد و با عدم اهتمام یا فقدان ان‬ ‫الجرم ان جریان تحولی و انقالبی از حرکت بازخواهد ایستاد یا از بین خواهد رفت مانند برخی جوامعی که انقالبی به وجود‬ ‫اوردند اما چون در ان نظام سازی یا نظام پردازی صورت نگرفت‪ ،‬اصل انقالب و شعارها و محتوای ان نیز از میان رفت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫قطار انقالب در ایستگاه جامعه سازی توقف کرده است‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه در یازدهمین نشست از هفتمین‬ ‫دوره سلسله نشست های دوره ای کرسی های ازاداندیشی که با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی»‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه سازی‬ ‫اسالمی‪ ،‬هم یکی از مراحل پنجگانه انقالب اسالمی است و هم یکی از عناصر ترکیبی انقالب است‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫پرداختن به فقه های مضاف یک ضرورت پر اسیب است‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬در‬ ‫مراســم افتتاحیه دروس گروه های فقه پزشکی مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) که در سالن امام خمینی(ره) این مرکز برگزار شد‬ ‫به تبیین اهمیت فقه های مضاف و لزوم اسیب شناسی از انها پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫ملزومات روزامدی فقه چیست؟‬ ‫نشست نقد و بررســی کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫خامنه ای»‪ ،‬نوشــته حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی‪ ،‬عضو هیات علمی و‬ ‫رییس پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اســامی با حضور مولف کتاب به عنوان ارائه دهنده و‬ ‫حجت االسالم محسن مهاجرنیا برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫الگوی مطلوب نهاد وقف را باید از رفتار اهل بیت به دست اورد‬ ‫کرســی ترویجی «اقتصاد نهاد وقــف»‪ ،‬ابان ماه ســال جاری از‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی ترویجی اقتصاد نهاد وقف‬ ‫ســوی گروه اقتصاد اسالمی پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه و‬ ‫با مشــارکت مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی برگزار شد‪ .‬در این نشست علمی حجج اسالم والمسلمین ناصر جهانیان‪ ،‬مصطفی‬ ‫کاظمی نجف ابادی‪ ،‬علی اصغر هادوی نیا و دکتر داود نصرابادی به ایراد سخن پرداختند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫عدالت معیار حقانیت قانون است‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «تصویر کلی از نظریه عدالت در‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین رضا غالمی‬ ‫تفکر اسالمی » ابان ماه جاری توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری‬ ‫مرکز پژوهش های علوم انســانی اسالمی صدرا‪ ،‬با حضور حجت االسالم دکتر رضا غالمی به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجج اسالم‬ ‫دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر حبیب اهلل بابایی به عنوان ناقد به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش امنیت در جامعه سازی بسیار برجست ه است‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشــگاه در سیزدهمین نشســت از هفتمین دور ه سلسله نشست های‬ ‫دوره ای کرسی های ازاداندیشی که با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی» گفت‪ :‬در جامعه سازی اسالمی وجود یک سری‬ ‫خصائص و عناصر ضروری است زیرا قوام و بقای جامعه نقش دارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تبعیض به نفع زنان در حدود‬ ‫مجازات جرم شــرب خمر برای مرد و زن هشتاد ضربه شالق است‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حجت اهلل فتحی‬ ‫ماده ‪ ۲۶۵‬مقرر می دارد‪« :‬حد مصرف مســکر‪ ،‬هشتاد ضربه شالق است‪».‬‬ ‫اطالق ماده شامل زن و مرد می شود و تفاوتی بین انها نیست‪ .‬امام خمینی می فرماید‪« :‬الحد فی الشرب ثمانون جلده کان‬ ‫الشارب رجال او امراه؛ حد شرب مسکر هشتاد ضربه شالق است فرقی نمی کند شارب ان‪ ،‬زن یا مرد باشد»‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تفاوت اندیشه غربی و اسالمی در نگاه به حق مداری انسان‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫و مدیر گروه سیاســت پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫اندیشه اسالمی‪ ،‬در دوره عدالت اجتماعی‪ ،‬که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه‬ ‫قم برگزار شد با موضوع «رابطه عدالت و حق» به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬کرسی‬ ‫قران کریم طالق را به مثابه یک امر اجتماعی مطرح کرده است‬ ‫کرســی علمی ترویجی با موضوع «الگوی اخالقی طالق همسران‬ ‫‪ÓÓ‬کرسی الگوی اخالقی طالق همس ران در قران‬ ‫در قران کریم»‪ ،‬ابان ماه جاری توســط گروه اخالق پژوهشکده نظام های‬ ‫اسالمی پژوهشــگاه با حضور‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محمدرضا جباران به عنوان ارائه دهنده‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫فرج اله هدایت نیا و دکتر زهرا امین مجد به عنوان ناقد به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫لزوم تدوین علم اقتصاد اسالمی در حوزه های علمیه‬ ‫حجت االسالم ناصر جهانیان عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسالمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ناصر جهانیان‬ ‫پژوهشکده نظام های اســامی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست هم اندیشی مدیران‬ ‫مراکز و واحدهای پژوهشــی حوزوی عرصه اقتصاد اسالمی که در ســالن جلسات ایت اهلل حائری مرکز مدیریت حوزه های‬ ‫علمیه برگزار شد گفت‪ :‬متاسفانه تناقض و تضاد جدی بین بسیاری از پژوهش های حوزوی و دانشگاهی وجود دارد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اسیب پژوهش های متن محور چیست؟‬ ‫کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای نو است و جدید‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫بودنش به دو اعتبار اســت؛ یکی اینکه چنین کتابی نداشته ایم و همچنین‬ ‫چنین رویکردی یعنی رویکرد فلســفه مضاف به فقه یا شکل نگرفته یا بسیار اندک و ابتدایی است؛ از این رو به لحاظ کمی‬ ‫هم بسیار کم است و اصل کار بسیار مثبت است‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حکمرانی و مساله اداره‬ ‫حکمرانی در زمره ان دســته از مفاهیمی اســت کــه همواره از ما‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای حسین بابایی مجرد‬ ‫می گریزنــد‪ ،‬لذا در عین حال که می ­توان از ایــن مفهوم گفت و ان را به‬ ‫لباس نظریه پوشــاند اما امکان استقرار معنایی درخور در موردش را نمی ­توان طوالنی­ مدت در اختیار داشت به همین جهت‪،‬‬ ‫انتظار ارائه یک تعریف مورد اجماع و غیرقابل مناقشه از حکمرانی‪ ،‬انتظار بجایی نیست‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۵۹۰‬تا ‪ ۵۹۳‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی برگزار شد‬ ‫جلســات ‪ ۵۹۰‬تا ‪ ۵۹۳‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬ابان ماه سال جاری‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه نگاری دینی‬ ‫با حضور حضرات ایات و حجج االسالم سیدمحمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪،‬‬ ‫احمد قدســی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬محمد حسنی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده‬ ‫به صورت حضوری و مجازی‪ ،‬با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسات علمی‬ ‫جلسات ‪ ۵۹۴‬تا ‪ ۵۹۷‬شورای علمی دانشنامه قران شناسی برگزار شد‬ ‫جلســات ‪ 594‬تا ‪ 597‬شورای علمی دانشنامه‪ ،‬ابان ماه سال جاری‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬جلسات شورای علمی دانشنامه نگاری دینی‬ ‫با حضور حضرات ایات و حجج االسالم سیدمحمد غروی‪ ،‬علی اکبر رشاد‪،‬‬ ‫احمد قدســی‪ ،‬ابوالقاسم مقیمی‪ ،‬سعید داودی‪ ،‬عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی‪ ،‬محمد حسنی‪ ،‬اکبر زراعتیان و احمد مهدی زاده‬ ‫به صورت حضوری و مجازی‪ ،‬با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جلسه هیات امنا‬ ‫بیست و سومین جلسه هیات امنای پژوهشگاه برگزار شد‬ ‫بیست و سومین جلسه هیات امنای پژوهشگاه با حضور اعضای این‬ ‫‪ÓÓ‬بیست و سومین جلسه هیات امنا پژوهشگاه‬ ‫هیات در قم و تهران برگزار شد‪ .‬در این جلسه که با حضور ریاست‪ ،‬مدیران‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬و دیگر اعضاء هیات امناء همچون حجج اسالم والمسلمین محمدیان‪ ،‬خسروپناه و میرمعزی در سالن جلسات قم‬ ‫و تهران برگزار شد‪ ،‬گزارش عملکرد سال ‪ ۱۳۹۹‬پژوهشگاه در مقایسه با سال ‪ ۱۳۹۸‬ارائه گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نمایشگاه کتاب‬ ‫نمایشگاه کتاب کوثر والیت با حضور پژوهشگاه برگزار شد‬ ‫نمایشگاه کوثر والیت (نقش امام خامنه ای در تحول ارتقاء و مدیریت‬ ‫‪ÓÓ‬نمایشگاه کتاب کوثر والیت‬ ‫دفاع و امنیت و جبهه مقاومت اســامی) در دانشــگاه عالی دفاع ملی‪ ،‬با‬ ‫حضور ســازمان های عقیدتی سیاسی نیرو های مسلح‪ ،‬مرکز حفظ و نشــر اثار دفاع مقدس‪ ،‬ارتش جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬وزارت دفاع و پشتیبانی و پژوهشگاه برگزار شد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬دیدار‬ ‫رییس فرهنگستان هنر با ایت اهلل علی اکبر رشاد دیدار کرد‬ ‫دکتر بهمن نامور مطلق با حضور در ســاختمان مرکزی پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬دیدار رییس فرهنگستان هنر با ایت اهلل رشاد‬ ‫فرهنگ و اندیشه اسالمی‪ ،‬با ایت اهلل علی اکبر رشاد ریاست مجموعه دیدار‬ ‫نمود‪ .‬در ابتدای این دیدار‪ ،‬دکتر نامور مطلق به ارائه گزارشــی از عملکرد فرهنگســتان هنر پرداخت و گفت‪ :‬در تمام دنیا‬ ‫فرهنگستان ها نمادی از ماندگاری هستند و کارهایی که توسط افراد در ان انجام می شود به نوعی جاودانه می ماند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب عرفان اجتماعی راهی بازار نشر شد‬ ‫کتاب عرفان اجتماعی مبانی‪ ،‬ماهیت و کارکردها اثر حجت االسالم‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب عرفان اجتماعی‪ ،‬ماهیت مبانی و کارکردها‬ ‫والمســلمین محمدجواد رودگــر در گروه عرفان پژوهشــکده حکمت و‬ ‫خداجویی ثانی ًا‬ ‫دین پژوهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه راهی بازار نشر شد‪ .‬در عرفان ناب اسالمی‪ ،‬وظیفه عارف او ًال ُ‬ ‫خداخُ و کردن جامعه و حاکمیت بینش‪ ،‬نگرش‪ ،‬گرایش‪ ،‬منش و روش توحیدی بران است‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب مدارس کالمی شیعه منتشر شد‬ ‫کتاب مدارس کالمی شیعه اثر حجت االسالم محمدصفر جبرئیلی در‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب مدارس کالمی شیعه‬ ‫گروه کالم و دین پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی توسط سازمان‬ ‫انتشــارات پژوهشــگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬کالم شــیعه از نگاه هویتی و تاریخی با دو نظریه مهم روبرو است؛ دیدگاه‬ ‫وامداری و تاثیرپذیری کالم شیعه از کالم معتزلی و دیگری افول و خاموشی ان در پی خلط با فلسفه‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تجدید چاپ‬ ‫مجلدات پنج جلدی جریان شناسی و نقد اعتزال نو تجدید چاپ شد‬ ‫مجموعه جریان شناسی و نقد اعتزال نو به قلم حجت االسالم محمد‬ ‫‪ÓÓ‬مجلدات پنج جلدی جریان شناسی و نقد اعتزال نو‬ ‫عرب صالحی به چاپ سوم رسید‪ .‬عناوین این مجموعه پنج جلدی‪ :‬جریان‬ ‫شناسی اعتزال نو (جلد اول)‪ ،‬اعتزال نو و مسائل فلسفه دین اسالمی (جلد دوم)‪ ،‬اعتزال نو و اندیشه های حقوقی‪ ،‬علم دینی‬ ‫(جلد سوم)‪ ،‬چالش با ابو زید (جلد چهارم) و عقل شیعی و عقل نواعتزالی (جلد پنجم) است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسالمی منتشر شد‬ ‫کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسالمی اثر حجت االسالم علی اقا‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب رهبری کریمانه در مدیریت اسالمی‬ ‫پیروز در گروه مدیریت اسالمی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور‬ ‫طبع اراســته شد‪« .‬رهبری» تجلی مهارت انسانی در مدیران است‪ ،‬برای رهبری به معنای توانایی نفوذ در زیردستان برای‬ ‫رسیدن اهداف‪ ،‬نظریه های فراوانی ارائه شده که یکی از مهم ترین انها «رهبری کریمانه» است‪.‬‬ ‫‪26‬‬ صفحه 26 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب روحانیت و دولت مدرن منتشر شد‬ ‫کتاب روحانیت و دولت مدرن اثر جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب روحانیت و دولت مدرن‬ ‫در گروه سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی توسط سازمان انتشارات‬ ‫پژوهشــگاه به زیور طبع اراسته شــد‪ .‬بی تردید یکی از ارمان های انقالب اسالمی‪ ،‬بنای «دولتی دینی» در ایران است‪ .‬این‬ ‫ارمان که مهم ترین دستاورد این انقالب است بر تمام ابعاد کنونی زندگی ما سایه افکنده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب عرفان اجتماعی در نهضت حسینی منتشر شد‬ ‫کتــاب عرفــان اجتماعی در نهضت حســینی اثر حجت االســام‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب عرفان اجتماعی در نهضت حسینی‬ ‫محمدجواد رودگر در گروه عرفان به زیور طبع اراسته شد‪ .‬عرفانی اجتماعی‬ ‫تربیت معنوی و جامعه­ سازی مبتنی بر اموزه­ ها و باید و نبایدهای سلوکی را تمهیدی بر تکوین تمدن نوین اسالمی قرار داده‬ ‫تا پیشرفت همه جانبه در عرصه ­های گوناگون را به حیات طیبه اجتماعی پیوند بزند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب حقوق ادیان منتشر شد‬ ‫کتاب حقوق ادیان اثر حجت االسالم غالمرضا پیوندی در گروه فقه‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب حقوق ادیان‬ ‫و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه‬ ‫حق‬ ‫حق دین‪ ،‬به ّ‬ ‫به زیور طبع اراســته شد‪ .‬در خصوص حقوق ادیان چهار فرض قابل تصور است‪ :‬نخست‪ ،‬مراد از موضوع ّ‬ ‫حق دین‪ ،‬حقی مستقل است که برای دین تعریف می شود‪.‬‬ ‫خدا بازگشت می کند‪ .‬فرض دوم‪ّ ،‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬منایشگاه کتاب کوثر والیت‬ ‫‪9 9‬بیست و سومین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪9 9‬نشست خربی هامیش عالمه مصباح یزدی؛ فیلسوف علوم اجتامعی‪-‬اسالمی‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫نمایشگاه کتاب کوثر والیت‬ ‫بیست و سومین جلسه هیات امناء پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫گزارش تصویری‬ ‫خربنامه ابـــان ماه ‪1400‬‬ ‫نشست خبری همایش ملی عالمه مصباح یزدی؛ فیلسوف علوم اجتماعی ‪ -‬اسالمی‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!