ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 179 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 179

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 179

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 19 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 9 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی‪ 4 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات پژوهشگاه‪ 7 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫پیاده روی اربعین‪ ،‬همایش قدرت شیعه و تجلی وحدت امت‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه اظهار داشت‪ :‬اولین پایه گذاران‬ ‫این ســنت‪ ،‬اسیران کربال می باشند که بر اساس روایات مشهور در بیستم ماه صفر سال ‪ ۶۱‬هجری قمری پس از بازگشت‬ ‫از شام در چهلمین روز واقعه ی غمبار عاشورا با ورود به دشت کربال‪ ،‬مدفن امام حسین(ع) و یاران ان امام را زیارت کردند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نظام والیت فقیه همان نظام امامت است‬ ‫حجت االسالم محســن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬در دهمین نشست از هفتمین دور ه سلسله نشست های دوره ای‬ ‫کرســی های ازاداندیشی‪ -‬که با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی» در ادامه بحث دولت‪ -‬ملت سازی اسالمی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مفاهیم اساسی در متون دینی ما مقوله «امامت و امت» است که باید نسبت ان با دولت و ملت مشخص بشود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شفقنا‬ ‫تبعیض ها‪ ،‬نابرابری ها و رانت ها برچیده شود عدالت محقق می شود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ســجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با شفقنا با بیان این نکته که از‬ ‫عدالت تعاریف متعددی صورت گرفته اســت‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬برخی «عدالت» را به اعتدال بازگرداندند و ان را به عنوان صفت‬ ‫مطلوب برای نفس انسان تعبیر کردند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬می گویند که شجاعت ح ّد واسط ترس و تعقّل است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫الزمه تبدیل تهدیدها به فرصت‪ ،‬تکیه بر توانمندی های داخل است‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشــگاه‪ ،‬در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬واقعیت ان است‬ ‫که بازی با سالمت مردم‪ ،‬همیشه مهم ترین ابزار امریکا برای ایجاد نارضایتی در ایران بوده‪ ،‬چه ان که در ماه های گذشته‪،‬‬ ‫تحریم دارویی ایران ان هم در اوج فراگیری ویروس کرونا گواه این مدعاست‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ضرورت تعظیم شعائر قبل از اینکه شرعی باشد‪ ،‬ضرورت عقلی دارد‬ ‫هفتمین نشســت از سلســله وبینار های تخصصی حقوق و رسانه با‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫عنوان «رســانه ها و تعهد بر اقامه شــعائر دینی» توسط معاونت حقوقی و‬ ‫امور مجلس برگزار شــد و ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسالمی‬ ‫پژوهشگاه‪ ،‬استاد درس خارج فقه و اصول و ریاست انجمن فقه و حقوق اسالمی حوزه علمیه به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫راهپیمایی اربعین انگاره های الحادی مدرن را زیر سوال می برد‬ ‫دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عبدالوهاب فراتی‬ ‫در نشســت علمی وجوه اندیشه سیاســی اربعین گفت‪ :‬اساس ًا راهپیمایی‬ ‫اربعین به رغم این که یک ســنت مذهبی یا یک رخداد دینی به شــمار رود یک ماهیت کام ً‬ ‫ال سیاسی دارد و ما نمی توانیم‬ ‫پیاده روی اربعین را از ماهیت سیاسی ان تفکیک کنیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫راهپیمایی اربعین تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است‬ ‫حجت االسالم سیدکاظم سیدباقری عضو هیات علمی و مدیر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫سیاست پژوهشگاه در نشســت علمی وجوه اندیشه سیاسی اربعین گفت‪:‬‬ ‫اربعین وجوه متفاوت و گوناگونی به خود گرفته است بدون اینکه بخواهیم بار سنگینی بر دوش این مراسم بگذاریم واقعیت‬ ‫این است که این مراسم می تواند جلوه های مختلفی از عرصه های اندیشه سیاسی و اجتماعی را در خود داشته باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جریان سازی تاریخی اربعین باید بسیار مورد توجه قرار بگیرد‬ ‫حجت االســام محســن مهاجرنیا عضو هیات علمی گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫پژوهشگاه در نشست علمی وجوه اندیشه سیاسی اربعین گفت‪ :‬در نخستین‬ ‫چهلم حادثه عاشــورا اهل بیت(ع) پایه گذار ماجرای اربعین بودند و این ظرفیت تاریخی از همان زمان ایجاد شــده و تا امروز‬ ‫بیش از هزار و اندی سال باقی مانده است‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫راهپیمایی اربعین توحیدمحوری و نفی طاغوت را فریاد می زند‬ ‫حجت االســام سیدســجاد ایزدهی عضو هیات علمــی و رییس‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫پژوهشکده نظام های اســامی پژوهشگاه در نشست علمی وجوه اندیشه‬ ‫سیاســی اربعین که به همت گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬اربعین مقوله ای نهادینه شده است که تاثیر ان بر‬ ‫جوامع به خوبی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با حوزه‬ ‫دولت در شرایط تورمی باید هزینه های متعارف خود را تعدیل کند‬ ‫حجت االســام احمدعلی یوســفی عضو هیات علمی و مدیر گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اقتصاد اســامی پژوهشــگاه در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫این که افزایش حجم نقدینگی در کشــور باید متناسب با افزایش میزان تولید باشد‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬اگر افزایش حجم نقدینگی‬ ‫متناسب با میزان تولیدات داخلی نباشد‪ ،‬بی شک چنین افزایشی برای کلیت جامعه ما ضرر دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شبستان‬ ‫وصیت نامه شهدا در فضای مجازی به شکل گسترده منتشر شود‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشگاه در گفت وگو با شبستان اظهار داشت‪ :‬به تعبیر رسای مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬شهدا مظهر اقتدار ایران اسالمی هستند و هر فعالیتی در راستای گرامیداشت یاد و خاطره ان ها و به ویژه نشر پیام‬ ‫و وصیتنامه شهیدان‪ ،‬حرکتی است بسیار ارزشمند و پربرکت‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫ایین بزرگداشت فقیه االقتصاد استاد موسویان برگزار شد‬ ‫ایین بزرگداشــت فقیه االقتصاد سیدعباس موســویان به مناسبت‬ ‫‪ÓÓ‬نکوداشت فقی ه االقتصاد استاد سیدعباس موسویان‬ ‫نخستین سالگرد ارتحال از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با‬ ‫رونمایی از مجموعه مقاالت همایش در قم برگزار شد‪ .‬حجت االسالم احمدعلی یوسفی در این ایین اظهار داشت‪ :‬وی روابط‬ ‫درون نهادهای اقتصادی را تحلیل فقهی می کرد و خروجی ان در دستاوردهای علمی ایشان قابل مشهود است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫استاد موسویان از چهره های گره گشا در عرصه فقه االقتصاد بود‬ ‫ایین بزرگداشــت فقیه االقتصاد سیدعباس موســویان به مناسبت‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل عل ی اکبر رشاد‬ ‫نخســتین سالگرد ارتحال از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با‬ ‫رونمایی از مجموعه مقاالت همایش در قم برگزار شد‪ .‬ایت اهلل رشاد در این ایین اظهار داشت‪ :‬استاد موسویان بر روی پول‬ ‫و بانکداری اسالمی تمرکز داشت و این تالش‪ ،‬نتیجه بخش بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫مرحوم استاد موسویان مسیر و هدف را به خوبی شناخته بود‬ ‫ایت اهلل سیدهاشم حسینی بوشــهری‪ ،‬عضو شورای عالی حوزه های‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری‬ ‫علمیه سراسر کشور‪ ،‬در ایین نکوداشت فقیه االقتصاد استاد موسویان گفت‪:‬‬ ‫این ائین نکوداشــت به عنوان نخستین ســالگرد ارتحال عالمی اندیشمند‪ ،‬پژوهشگری خستگی ناپذیر به خصوص در عرصه‬ ‫اقتصاد و بانکداری‪ ،‬انسانی بی ادعا و متواضع و فروتن‪ ،‬صاحب تالیفات گرانبها و مقاالت ارزشمند مرحوم موسویان است‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حوزویان به بانکداری اسالمی ورود کنند‬ ‫ایین بزرگداشــت فقیه االقتصاد سیدعباس موســویان به مناسبت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین حسن نظری شاهرودی‬ ‫نخستین سالگرد ارتحال از سوی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫با رونمایی از مجموعه مقاالت همایش در قم برگزار شــد‪ .‬حجت االســام حسن نظری شاهرودی در ایین بزرگداشت فقیه‬ ‫االقتصاد استاد سید عباس موسویان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شهید صدر بانکداری را مطالعه کرده بود و در این زمینه مباحثی داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نکوداشت‬ ‫تجلیل از سه دهه مجاهدت علمی استاد سیدعباس موسویان‬ ‫ایین بزرگداشت فقیه االقتصاد موسویان به مناسبت نخستین سالگرد‬ ‫‪ÓÓ‬نکوداشت فقی ه االقتصاد استاد سیدعباس موسویان‬ ‫ارتحال از ســوی پژوهشگاه با رونمایی از مجموعه مقاالت همایش در قم‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در پایان این مراسم به پاس سه دهه مجاهدت علمی این استاد فقید هدایایی به خانواده استاد موسویان اهدا و‬ ‫از تابلو تغییر نام تاالر اندیشه پژوهشگاه به نام و یاد استاد موسویان به تاالر فقیه االقتصاد رونمایی گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫حفظ نظام معطوف به داشتن سالح هسته ای نیست‬ ‫حجت االســام سیدسجاد ایزدهی‪ ،‬در اولین نشست تحلیل و تبیین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مسئله تولید‪ ،‬داشت‪ ،‬انباشت و استفاده از سالح کشتار جمعی گفت‪ :‬سالح‬ ‫کشــتار جمعی‪ ،‬او ًال از حیث کشــتار جمعیت محدوده نامتعارفی دارد و شامل عده ی خاصی نمی شود؛ ثانی ًا از حیث شمولی‪،‬‬ ‫شامل عده مخصوص خودش نمی شود و غیر از انسان‪ ،‬حیوانات و محیط زیست را هم نابود می کند‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با ایبنا‬ ‫مهمترین تفکر سلفی های تکفیری‪ ،‬تفکر خشونت است‬ ‫کتاب «سلفی گرایی؛ عوامل و پیامدهای سیاسی» اثر محمد ملک زاده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫عضو هیات علمی گروه سیاست که به تازگی از سوی پژوهشگاه فرهنگ‬ ‫و اندیشــه اسالمی منتشر شده تالش می کند تا به بررســی این پدیده و پیامدهای ان بپردازد‪ .‬با مولف این اثر گفت وگویی‬ ‫داشته ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫روزهای سیاه و خونین شیعیان افغانستان‬ ‫ایت اهلل ابوالقاسم علیدوســت عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشــگاه و عضو جامعه مدرسین حوزه‬ ‫علمیه قم ‪ ،‬در واکنش به اقدامات تروریســتی علیه شیعیان مظلوم افغانستان در یادداشتی با عنوان «روزهای سیاه و خونین‬ ‫شیعیان افغانستان»‪ ،‬به ان واکنش نشان داد که در پیوند همین مطلب قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫معنای زندگی از ایه استرجاع‬ ‫انسان و جامعه را می توان به یک دستگاه بلکه ابر دستگاهی تشبیه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی‬ ‫کرد که از دو ســاحت نرم و سخت افزاری تشکیل شده است‪ .‬هر ساحتی‬ ‫مولفه ها و مراقبت های خاص خود را دارد‪ .‬بیماری های جســمانی مثل کرونا ساحت سخت افزار وی تهدید می کند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر عدم توجه به حقیقت زندگی و معنای ان به ناامیدی و یاس از زندگی دنیوی و اخُ روی پوچ گرایی منجر می شود‪ .‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمه حسن زادۀ املی فیلسوف نفس و عارف نفس بود‬ ‫حرکت اول حرکت فلسفی است که شاگرد مرحوم بیدابادی‪ ،‬مالعلی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫نوری (م ‪ ،)۱۲۴۶‬بعد شاگردش مالعبداهلل زنوزی (م ‪ ،)۱۲۵۷‬بعد شاگردش‬ ‫اقاعلی مدرس حکیم زنوزی (م ‪ ،)۱۳۰۷‬بعد شاگردش میرزا هاشم شکوری (م ‪ ،)۱۳۳۵‬بعد شاگردش میرزا ابوالحسن قزوینی‬ ‫(م ‪ )۱۳۵۹‬و بعد شاگردش عالمه حسن زادۀ املی قرار دارند‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فعالیت اندیشکده ها مبتنی بر منظومه فکری با رویکرد حکمرانی‬ ‫نشســت رونمایی از شــماره هشتم نشــریه تامالت رشد با حضور‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫حجت االســام عبدالحسین خسروپناه‪ ،‬اســتاد و عضو هیات علمی گروه‬ ‫فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و صابر میرزایی‪ ،‬معاون پژوهش و توسعه مرکز همکاری های تحول و پیشرفت‬ ‫ریاست جمهوری در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نقدِ عاقالنه‪ ،‬عالمانه‪ ،‬عادالنه و سخن شناسانه‬ ‫دوران حاضر‬ ‫ارتحــال جانگداز عالمه زمان ما و دانشــمن ِد ذوفنون‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫“صبرجمیل” می خواهد که به حقیقت تجربه چنین صبری صعب است و‬ ‫مســتصعب‪ .‬این روزها در فضای مجازی نقد و نقض و ابرام های شــگفت انگیز که گاهی از رهگذر “جهل علمی” و گاهی‬ ‫“جهالت عملی” و بسیار روزنامه ای و در برخی موارد و مواقع خیلس سطحی منتشر شده و می شود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حفظ و صیانت از اسالم مهمترین دستاورد مناظرات امام رضا‬ ‫به مناسبت شب شهادت امام رضا (ع)‪ ،‬با حجت االسالم والمسلمین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫«محمدباقر پورامینی» عضو هیات علمی و مدیر گروه کالم پژوهشــکده‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در خصوص مناظرات ان حضرت به گفت وگو نشسته ایم که در‬ ‫پیوند همین مطلب حاصل ان را می خوانید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی نقد و بررسی کتاب فاعلیت خداوند برگزار شد‬ ‫نشســت نقد کتاب فاعلیت خداوند توســط گروه کالم پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬نشست نقد و بررسی کتاب فاعلیت خداوند‬ ‫حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬مهر ماه جاری به صورت مجازی تحت‬ ‫نرم افزار اسکایپ‪ ،‬باحضور حجت االسالم محمدحسن قدردان قراملکی به عنوان ارائه دهنده و نویسنده کتاب‪ ،‬حجت االسالم‬ ‫حمید نیکزاد و دکتر محمد سعیدی مهر به عنوان ناقد برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با فارس‬ ‫شعر بی نقطه عالمه حسن زاده در وصف رسول اهلل(ص)‬ ‫حجت االسالم قاسم ترخان‪ ،‬عضو هیات علمی گروه کالم پژوهشگاه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین قاسم ترخان‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری فارس بــا بیان فضایل پیامبر اکرم (ص) گفت‪:‬‬ ‫وقتــی به قران کریم نگاه می کنید‪ ،‬می بینید خداوند از اوصاف خودش انگاه که ‪ ۲‬مورد را برای خودش اثبات می کند‪ ،‬یکی‬ ‫از ان را برای پیامبران اثبات می کند‪ ،‬ولی برای پیامبر اسالم همان ‪ ۲‬وصفی که برای خودش اورده برای ایشان می اورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫عالمه حسن زاده املی شخصیتی ذوفنون و کم نظیر بود‬ ‫حجت االســام عبدالحســین خســروپناه‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬استاد حوزه و دانشگاه‬ ‫در مطلبی تاکید کرد‪ :‬عالمه حسن زاده املی یک شخصیت ذوفنونی بود‪ .‬به تعبیر بنده ایشان خواجه نصیرالدین طوسی عصر‬ ‫ما بود‪ .‬من حتی تعبیرم این نیست که عالمه حسن زاده املی در عصر ما کم نظیر است‪ ،‬بلکه تعبیر من این است‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫حماسه عاشورا حرکتی برای دگرگونی حیات بشری بود‬ ‫حماســه عاشورا حرکتی برای دگرگونی و ایجاد تحول است و ثمره‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫ان نیز تغییر جدی در ســبک حیات بشــری بود‪ .‬این بُعد از حماسه را هم‬ ‫می توان از نگاه تاریخی نگریست و تحوالت پس از عاشورا را با این نگاه مطالعه کرد و هم از زاویه مورد اشاره سوال بررسی‬ ‫کرد و تاثیراتی که باید در زندگی جاری باشد را مورد مالحظه قرار داد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمه حسن زاده املی؛ ترجمان مکتب ابن عربی‬ ‫عالمه حسن زاده “ترجمان” مکتب ابن عربی و نماینده “تمام عیار”‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫ان اســت‪“ .‬مخالفان” و “منتقدان” عرفان اسالمی نیز با اگاهی‪ ،‬عمدی و‬ ‫دانش عرفان اسالمی را که ابن عربی در قرن هفتم‬ ‫ارادی عالمه را ســیبل کرده درست و دقیق نشانه گرفته اند‪ ،‬تا ریشــه ِ‬ ‫پایه گذاری کرد و عالمه حسن زاده املی در قرن پانزدهم ان را نمایندگی می کند از صفحه روزگار بردارند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش اثار علمی عالمه حسن زاده در استراتژی علوم انسانی اسالمی‬ ‫عالمــه از وقت خود خوب بهره می برد و تمام هم وغم خود را صرف‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫کارهــای علمی کــرد‪ .‬نزدیک به ‪ ۲۰۰‬اثر را به تنهایــی تالیف‪ ،‬تحقیق و‬ ‫تصحیح کرد‪ .‬اگر مجموعه اثار عالمه حسن زاده املی را ببینید احساس می کنید پژوهشگاهی به ایشان کمک کرده است اما‬ ‫عالمه نه موسسه ای داشت و نه پژوهشگاهی‪ .‬ایشان تنها و تنها اثار علمی ارزنده خود را نوشت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬انتصاب‬ ‫فرشاد مهدی پور معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شد‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی و اطالع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫اندیشــه اســامی و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در حکمی فرشاد مهدی پور رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه را به عنوان معاون امور مطبوعاتی و اطالع رسانی این وزارتخانه منصوب کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بازسازی انقالبی‬ ‫حس تعهد نسبت به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫سیاســی جامعه به واسطه دوگانه «انقالبی»‬ ‫در دهه شصت‪ ،‬فضای‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫و «ض ّدانقالبــی»‪ ،‬معنا و تعریف می شــد‪ ،‬ا ّما به تدریج از ســوی برخی از‬ ‫جایگزین ان شــدند‪ .‬با این حال‪ ،‬دوگانه‬ ‫نیروهــای معرفتی و سیاســی‪ ،‬این دوگانه کنار نهاده شــده و دوگانه های دیگری‬ ‫ِ‬ ‫«انقالبی» و «غیرانقالبی» در دوره اخیر‪ ،‬از سوی رهبر معظم انقالب‪ ،‬بازتولید و احیاء شده است‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫واکسیناسیون فراگیر کرونا و رابطه ان با اعتماد شهروندان‬ ‫تولید واکسن در هر جامعه ای یک فرایند طوالنی را باید طی کند تا‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زارع‬ ‫از نظر ایمنی و اثربخشی ان اطمینان نسبی حاصل شود‪ .‬این مراحل که در‬ ‫پروسه ای طوالنی طی ازمایش ها و ازمون و خطاهای فراوان انجام می شود در نهایت باید مجوزهای الزم را از سازمان های‬ ‫صالحیت دار بگیرد و سپس دارو یا واکسن به مرحله بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با رسا‬ ‫جوان گرایی به وفور در سیره پیامبر مشاهده می شود‬ ‫حجت االســام غالمحســن محرمــی‪ ،‬عضو هیــات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشگاه‪ ،‬در گفت وگو با خبرگزاری رسا با اشاره به شیوه‬ ‫مدیریت پیامبر اســام در رابطه با جوان گرایی گفت‪ :‬ما به وفور در سیره پیامبر میدان دادن به جوان ها را می بینیم و اصال‬ ‫شخص دوم حکومت اسالم و دومین نفر پس از پیامبر یک جوانی بود که نهایتا ‪ ۳۵‬ساله بوده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بحران مدیریت و ادبیات دفاع مقدس‬ ‫دفاع مقــدس رخدادی “پیچیــده” و “ذوابعاد” اســت که می توان‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر احمد شاکری‬ ‫با “ابزارهــا”ی متعدد و از “جوانب” مختلف بــه ان توجه نمود‪ .‬در میان‬ ‫ابزارهایی که نسل ها را به شناخت این واقعه مقدور می سازد و ان را به “بطن” و “متن” جامعه می برد‪“ ،‬روایت” ها‪“ ،‬شمول”‬ ‫و “نفوذ” بیشتری داشته اند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ گری معرفتی‬ ‫استاد مطهری به مثابهِ الگوی انقالبی ِ‬ ‫انقالبی‬ ‫موقعی ِت معرفتــی و‬ ‫توجه به منزلــت و‬ ‫ِ‬ ‫به نظرمی رســد با ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫میان «کا ِر علمی» و «کا ِر انقالبی»‪ ،‬جمع‬ ‫مطهری‪ ،‬و این که او توانســت ِ‬ ‫برقــرار کنــد و به «مغ ِز ّ‬ ‫قابل اخذ و اقتباس و‬ ‫متفکر» و‬ ‫ِ‬ ‫«ایدئولوگ» انقالب تبدیل شــود‪ ،‬او را باید یک نمونۀ برجســته و ِ‬ ‫«سنخ مطلوب» و « َم َث ِل اعالء» لحاظ می کنیم‪.‬‬ ‫منش او را همانن ِد‬ ‫بازسازی قلمداد کرد‪ .‬براین اساس‪ ،‬ما روش و ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫هویت اجتماعی در قران‬ ‫هویت‪ ،‬اصلی ترین منبع شناخت ادراکات‪ ،‬عواطف و احساسات است‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر سیدحسین فخر زارع‬ ‫که رفتارهای جمعی و فردی افراد جامعه را ســامان می دهد به طوری که‬ ‫حیات هر جامعه را می توان وابســته به هویت ان دانســت و همه افراد برای این که بتوانند در یک جامعه زندگی اجتماعی‬ ‫داشته باشند نیازمند هویت مشخص و مستقلی هستند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫اربعین معجزه والیت است‬ ‫خداونــد در ایه ‪ ۱۴۲‬ســوره اعــراف می گوید‪«:‬و ما با موســی ‪۳۰‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫شــب وعده قرار دادیم و ‪۱۰‬شــب دیگر بر ان افزودیم تا انکه زمان وعده‬ ‫پروردگارش به ‪ ۴۰‬شب تکمیل شد»‪ .‬یا مث ً‬ ‫ال حدیث داریم که هر کس ‪ ۴۰‬روز خودش را برای خدا خالص کند‪ ،‬خدای تعالی‬ ‫چشمه های حکمت را از قلبش جاری می کند‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بازسازی انقالبی از زاویۀ علوم انسانی‬ ‫ شناسی‬ ‫مساله‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اساســی انقالب» بدان معنی ا ست که‬ ‫تا ّمل دربارۀ «مســاله های‬ ‫ِ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ازیک سو‪ ،‬انقالب با پاره ای «مساله ها» دست به گریبان است و کاستی ها و‬ ‫چالش هایی وجود دارد که نباید به انکارشــان پرداخت و از ّ‬ ‫میان این مساله ها‪،‬‬ ‫حل و رفع شان غفلت کرد‪ ،‬و ازسوی دیگر‪ ،‬در ِ‬ ‫ کردن انها اهتمام ورزید‪.‬‬ ‫برخی از انها به جهاتی‪ ،‬دارای «اه ّم ّیت» و «اولو ّی ِت» بیشتری هستند و باید نخست‪ ،‬به برطرف ِ‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫گزارشی از نام های پیامبر اکرم(ص) در قران مجید‬ ‫محمد مشهورترین نام رســول خدا (ص) است که به مناسبت های‬ ‫‪ÓÓ‬مقاله ای از دانشنامه علوم قران‬ ‫مختلف در چهار ایه از قران امده است‪ .‬مورد اول ایه ‪ ۱۴۴‬سوره ال عمران‪،‬‬ ‫اســت که در جنگ احد در پی شایعه شهادت پیامبر نازل شده که خدای تعالی به مسلمانان متذکر می شود که محمد (ص)‬ ‫مانند سایر پیامبران است و در نهایت وفات خواهد یافت و مسلمانان نباید در صورت رحلت یا ان حضرت مایوس شوند‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫جایگاه علمی امام حسن مجتبی(ع) در تفسیر قران‬ ‫امام حسن(ع) اولین فرزند امیرمومنان(ع) و فاطمه زهرا(س) در نیمه‬ ‫‪ÓÓ‬مقاله ای از دانشنامه علوم قران‬ ‫رمضان ســال ســوم هجری به دنیا امد و حدود هفت ســال کنار پیامبر‬ ‫اکرم(ص) زندگی کرد و از ان پس ســی سال در کنار پدرش بود و بعد از شهادت امیرمومنان(ع) ده سال امامت را بر عهده‬ ‫داشت و سرانجام در سال پنجاه هجری و در سن ‪ ۴۷‬سالگی با نیرنگ معاویه به شهادت رسید و در بقیع به خاک سپرده شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫فقه نظام به معنای مکتب وارگی اسالم است‬ ‫دومین نشســت از سلسه نشســت های علمی موضوع «فقه نظام»‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‬ ‫(چیســتی و رویکردها) در راستای بازخوانی فقه و امکان ارائه دیدگاه نظام‬ ‫واره به مباحث فقهی و رویکردهای متفاوت در مســاله فقه نظام با ارائه حجت االسالم والمسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی‪،‬‬ ‫رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری پژوهشگاه‪ ،‬در ساختمان مرکز پژوهش های مسجد جمکران برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مقاله‬ ‫امام رضا(ع)؛ عالم ال محمد‬ ‫ابوالحسن علی بن موسی بن جعفر ملقب به رضا و عالم ال محمد(ص)‬ ‫‪ÓÓ‬مقاله ای از دانشنامه علوم قران‬ ‫هشــتمین امام شیعه است که در ســال ‪ ۱۴۸‬قمری در مدینه متولد شد و‬ ‫پس از شهادت پدر بزرگوارش در سال ‪ ۱۸۳‬قمری به امامت رسید و در سال ‪ ۲۰۱‬قمری به دستور مامون عباسی از مدینه‬ ‫به مرو احضار شد و در همانجا‪ ،‬پس از بیست سال امامت‪ ،‬در صفر سال ‪ ۲۰۳‬قمری به دسیسه مامون به شهادت رسید‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با شیرازه‬ ‫بومی سازی کیفیت نمایشگاه را ارتقا می دهد‬ ‫ســیدغالمرضا حسینی مدیرعامل ســازمان انتشارات پژوهشگاه در‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سیدغالمرضا حسینی‬ ‫گفت وگو با نشــریه «شــیرازه کتاب» منتســب به مجمع ناشران انقالب‬ ‫اسالمی اظهار داشت‪ :‬دولت سیزدهم به عنوان دولت انقالبی‪ ،‬در تمام حوزه های اجرایی کشور کار مهم و سختی را در پیش‬ ‫دارد‪ .‬بحث واگذاری برخی کارها به بخش های خصوصی و صنوف مرتبط با نشر موضوع بسیار مهم و خطیری است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی مبانی و پیش فرض ها منتشر شد‬ ‫کتاب فقه و نقد هرمنوتیک فلسفی‪ :‬مبانی و پیش فرض ها تازه ترین‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فقه و نقد هرمنوتیک‬ ‫اثر گروه منطق فهم دین پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به‬ ‫قلم دکتر مســعود فیاضی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه راهی بازار نشر شد‪ .‬کتاب حاضر به «مبانی و پیش­فرض های‬ ‫“نظریه فهم متن” در دانش اصول فقه در قیاس با اموزه ­های هرمنوتیک فلسفی» می­ پردازد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫مجموعه مقاالت و مصاحبه های نکوداشت پروفسور محمد لگنهاوزن‬ ‫کتاب فیلســوف فروتن‪ :‬مجموعه مقاالت و مصاحبه های نکوداشت‬ ‫‪ÓÓ‬مجموعه مقاالت نکوداشت پروفسور لگنهاوزن‬ ‫پروفســور محمد لگنهاوزن‪ ،‬به کوشــش جناب اقای حمید امیرچقماقی‬ ‫توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع اراسته شد‪ .‬مجموعه فراروی‪ ،‬با سه گفتگو‪ ،‬یک رساله از پروفسور لگنهاوزن‬ ‫و مجموعه ای از مقاالت علمی برای نکوداشت مقام علمی پروفسور لگنهاوزن ارائه شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫تکون دانش سیاسی شیعه‬ ‫انتشار کتاب غیبت امام عصر(عج) و ّ‬ ‫کتاب غیبت امام عصر(عج) و تک ّون دانش سیاســی شیعه تازه ترین‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب غیبت امام عصر و تکون دانش سیاسی شیعه‬ ‫اثر گروه سیاســت پژوهشــکده نظام های اســامی پژوهشــگاه به قلم‬ ‫حجت االسالم محسن مهاجرنیا توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد‪ .‬طلیعه غیبت امام عصر(عج) با گذار از رهبری‬ ‫معصوم به جانشینی غیر معصوم و انتقال از نصوص جاری به عقل اجتهادی‪ ،‬رقم خورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب فلسفه دین و کالم جدید‪ :‬اولویت های پژوهشی منتشر شد‬ ‫دانش فلسفۀ دین در غرب نسبت به فلسفه یا کالم‪ ،‬دانشی نوپاست‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فلسفه دین و کالم جدید‬ ‫و از زمان ورود ان به داخل کشــور و طرح فلســفه دین اسالمی نیز زمان‬ ‫چندانی نمی گذرد‪ .‬تازگی مباحث و فقدان اثار کافی به ویژه با نگاه اسالمی‪ ،‬ابهامات فراوانی را در این عرصه به جای گذاشته‬ ‫و لذا شایسته پژوهش های گسترده است‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫جلد چهارم دانشنامه علوم قران منتشر شد‬ ‫به نقل از پژوهشکده دانشــنامه نگاری دینی‪ ،‬جلد چهارم دانشنامه‬ ‫‪ÓÓ‬جلد چهارم دانشنامه علوم قران‬ ‫علوم قران توســط سازمان انتشارات پژوهشــگاه منتشر شد‪ .‬جلد چهارم‬ ‫دانشنامه علوم قران در قالب پانزده مقاله به ارائه مباحثی درباره امکان فهم و الیه های معنایی قران‪ ،‬مباحث ماهوی تفسیر‬ ‫و تمایزات با اقران و نظائر تفسیر‪ ،‬و شرایط و لوازم ان پرداخته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬تازه های نشر‬ ‫کتاب درامدی بر کالم شیعی منتشر شد‬ ‫کالم شــیعی یک ماهیت و هویت مستقل دارد و با اهداف‪ ،‬غایت و‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب درامدی بر کالم شیعی‬ ‫منابع خاص‪ ،‬از یک سامانه و هندسه ساختاری ممتاز برخودار است و ضمن‬ ‫برخورد فعال و تعامل دوســویه با ســایر علوم دینی و مذاهب و مکاتب اسالمی‪ ،‬همواره پویایی خود را نشان داده است‪ .‬این‬ ‫کتاب اثر حجت االسالم محمدصفر جبرئیلی در گروه کالم و دین پژوهی پژوهشگاه است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫خربنامه مــهـر مـاه ‪1400‬‬ ‫نگارخانه‬ ‫‪9 9‬ایین بزگداشت فقیه االقتصاد مرحوم استاد سیدعباس موسویان‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ایین بزرگداشت فقیه االقتصاد استاد سیدعباس موسویان‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 181

شماره : 181
تاریخ : 1400/10/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 178

شماره : 178
تاریخ : 1400/07/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!