ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 178 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 178

صفحه بعد

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 178

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شماره 178

‫خبــرنـامه‬ صفحه 1 صفحه 2 ‫اخبــار‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتامعی‪ 23 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده حکمت و دین پژوهی‪ 14 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬پژوهشکده نظام های اسالمی‪ 11 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬مراکز وابسته‪ 3 :‬فعالیت رسانشی‬ ‫‪9‬سازمان انتشارات‪ 5 :‬فعالیت رسانشی‬ صفحه 3 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جایگاه فضای مجازی در حکمرانی‬ ‫اولین نشســت از سلسله نشســت های حکمرانی فضای مجازی با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫موضوع دورنمای حکمرانی فضای مجازی با حضور دکتر فرشاد مهدی پور‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی گروه فرهنگ پژوهی و رییس پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشــگاه به صورت مجازی و‬ ‫حضوری برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫الهیات سیاسی حوزه ی تمرکز گروه غرب شناسی است‬ ‫در راســتای سلســله گفتگوهــای علمی بــا مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین مرتضی روحانی‬ ‫پژوهشکده های علمی پژوهشــگاه‪ ،‬اینبار سراغ حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مرتضی روحانی مدیر گروه علمی غرب شناســی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین‬ ‫مطلب نظر شما را به گفتگو با ایشان جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تجمل گرایی؛ میراث دولت های پیشین‬ ‫انسان یک موجود متعهد و مسئولیت پذیر نسبت به جامعه و محیط‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫زیست است و اگر روی ان تاکید نشود موجب فراموشی مسئولیت پذیری‬ ‫می شــود و وارد شــدن این نگاه به جامعه می توان از مصرف گرایی جلوگیری به عمل اورد‪ .‬هر فرد باید خود را به مصرف‬ ‫کمتر موظف بداند چرا که این سبک زندگی‪ ،‬رضایتمندی بیشتری را برای مردم به بار می اورد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نسبت جامعه اخالقی با جامعه ایدئولوژیک‬ ‫این روشن است که اخالق دینی ریشه در دین دارد و اخالق سکوالر‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫ریشه در وجدان اخالقی انسان اما بحث بر سر پیامدها و فرجام هاست که‬ ‫این دو اخالق چه نتایجی دارند‪ .‬دســت کم می توان به چهار مســئله اشــاره کرد‪ .‬نکته اول این است که اگر اخرت و حیات‬ ‫اخروی انسان را در نظر بگیریم باید نتیجه گرفت که اخالق سکوالر موجبات حسن عاقبت را برای ادمی فراهم نمی کند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫تبیین فعالیت های گروه مطالعات انقالب اسالمی پژوهشگاه‬ ‫نظر به اینکه گروه مطالعات انقالب اسالمی باتوجه به شرایط کرونا‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمود مهام‬ ‫در ســال گذشته بیش از ده نشســت علمی و کرسی ترویجی به صورت‬ ‫مجازی برگزار کرده بود که چهار کرســی ان در مورد شــیوع بیماری کرونا بود در ابتدای سال از دکتر محمود مهام مدیر‬ ‫محترم گروه درخواست کردیم گزارشی از فعالیت های گروه مطالعات انقالب اسالمی در سال ‪ ۱۳۹۹‬ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫چیدمان فرهنگی کشور باید بروز شود‬ ‫دکتر فرشــاد مهدی پور رییس پژوهشــکده فرهنــگ و مطالعات‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫اجتماعی پژوهشگاه و در نشست انقالب اسالمی مخاطرات امروز و فردا‪،‬‬ ‫که با همکاری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران‪ ،‬سازمان بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی استان قم با‬ ‫موضوع « ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور» به صورت مجازی و برخط برگزار شد‪ ،‬به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫نسبت میان قدرت‪ ،‬حاکمیت و مشروعیت‬ ‫حاکمیت در نظریه حقوقی و سیاسی کالسیک به معنای عالی ترین‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫اقتدار در دولت اســت که ممکن است در یک فرد (پادشاه مطلقه) و یا در‬ ‫مجمعی از افراد (مثال پارلمان) تجلی یابد‪ .‬نکته مهم در این زمینه چگونگی پیوند حاکمیت با دو مقوله قدرت و مشــروعیت‬ ‫است و چگونگی تاثیر پذیری ان ها از یکدیگر است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫علم گرایی معاصر‬ ‫درباره نقش محوری علم و فناوری در شکل­گیری تمدن نوین غربی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر روزبه زارع‬ ‫بســیار سخن گفته شده‪ .‬علم جدید‪ ،‬توانایی به بشر داد تا بتواند طبیعت را‬ ‫در اختیار بگیرد و از مواهب ان برای ساخت تمدن جدید استفاده کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬موفقیت علم جدید در تبیین و پیش­بینی‬ ‫پدیده­های طبیعی و به تبع ان کنترل و تسخیر طبیعت‪ ،‬نقشی برجسته را به علم در منظومه معرفتی بشر اعطا نمود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی گروه ادبیات اندیشه به مناسبت روز سینما‬ ‫به مناسبت روز سینما در پیوند همین مطلب بسته مطالعاتی سازمان‬ ‫‪ÓÓ‬بسته مطالعاتی به مناسبت روز سینما‬ ‫انتشــارات پژوهشگاه‪ ،‬گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات‬ ‫اجتماعی (فیلم نوشــت ‪ -‬اثار ارزشــمند دکتر احمدرضا معتمدی برگرفته از شش فیلم ایشــان) تقدیم حضور عالقمندان و‬ ‫دوستداران سینما می گردد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫پرسش بودگی ظهور و بروز هویت ملی در ادبیات داستانی‬ ‫مفهوم هویت ملی و نسبت ان با ادبیات داستانی از جمله موضوعاتی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اریاالی دکتر احمد شاکری‬ ‫اســت که با برجسته سازی این مفهوم در فضای فرهنگی کشور به عنوان‬ ‫“پرســش”ی اولویت دار مورد توجه قرار گرفته اســت‪ .‬قضاوت درباره اینکه این پرســش به “مسئله ای” ماندگار در فضای‬ ‫ادبیات داستانی کشور بدل خواهد شد یا در مرحله “پرسش” باقی خواهد ماند به امور متعددی بستگی دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫نشست علمی «دومین اربعین از دور‪ ،‬ایده ها و برنامه ها» برگزار شد‬ ‫نشست علمی «دومین اربعین از دور‪ ،‬ایده ها و برنامه ها» با حضور و‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی اربعین از دور‪ ،‬ایده ها برنامه ها‬ ‫ارائه اقایان دکتر محمدرضا سنگری‪ ،‬مدیر گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه؛‬ ‫حجت االســام حمید احمدی‪ ،‬رئیس کمیته فرهنگی و اموزش ســتاد مرکزی اربعین؛ دکتر مسعود معینی پور‪ ،‬مدیر شبکه‬ ‫چهار سیما‪ ،‬دکتر فرشاد مهدی پور‪ ،‬رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫اسالم و تمدن اسالمی بر هنر عصر خود تاثیر داشته است‬ ‫هفتمین قسمت از سلسله نشست های «رستاخیز واژه ها» شهریورماه‬ ‫‪ÓÓ‬نشست علمی رستاخیز واژه ها‬ ‫جاری به بررســی خدمات متقابل نقاشــی با فرهنگ و هویت اســامی‬ ‫پرداخت‪ .‬در این نشســت دکتر مرتضی گودرزی دیباج (پژوهشــگر و استاد دانشــگاه) گفت‪ :‬مشخصه های هنر اسالمی را‬ ‫می توان در عناصری مانند رنگ‪ ،‬فرم‪ ،‬فضا‪ ،‬تلفیق خیال و واقعیت مشاهده نمود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫به سوی بازسازی انقالبی حوزه فرهنگ‬ ‫از ان جــا کــه «معنای «انقالبــی بودن» بی هــوا حرکت کردن و‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫بی حســاب حرکت کردن نیســت‪[ .‬حرکت] انقالبی باید باشد‪ ،‬بنیانی باید‬ ‫حرکت بشــود‪ ،‬در عین حال برخاست ه از اندیشه و حکمت باشــد»‪ ،‬تمرکز بر اصالحات ساختاری در سه صورت می تواند در‬ ‫میان مدت‪ ،‬بازسازی انقالبی ساختار فرهنگ و رسانه در کشور را رقم بزند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫مردم؛ نجات بخش فرهنگ هستند‬ ‫دکتر محســن ردادی عضــو هیات علمی گــروه مطالعات انقالب‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محسن ردادی‬ ‫اسالمی ضمن اشاره به تاکید رهبری به دولت سیزدهم مبنی بر بازسازی‬ ‫فرهنگ در بنیان های فرهنگی با حرکت انقالبی گفت‪ :‬حرکت انقالبی حاکی از ان است که وضعیت فرهنگی نهادها بسیار‬ ‫ضعیف است و با روش های عادی نمی توان کاری را پیش برد و قطع ًا حرکتی انقالبی الزم دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ صفحه 8 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حسد و کینه ورزی بارزترین ویژگی دشمنان امام حسین(ع)‬ ‫حادثه ای که طول روز ان ‪۱۱‬ساعت و ‪ ۳۸‬دقیقه بوده و با اذان صبح‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫توسط حضرت علی اکبر علیه الســام اغاز شده و جنگ در هفت مرحله‬ ‫اتفاق افتاده و ســاعت ‪ ۵‬و ‪ ۳۸‬دقیقه عصر ظاهراً همه چیز تمام شــده اما زمان را درنوریده‪ ،‬قرن ها را پشــت سر گذاشته و‬ ‫قلب ها را فتح کرده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫تحول گرایی مبتنی بر عقالنیت و انقالبی گری‬ ‫فرهنگ عنصر پیشــران ســایر حوزه های نظام اجتماعی اســت‪.‬‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی رمضانی چابک‬ ‫مشکالت و مسایل فرهنگی و اجتماعی را نمی توان صرفا در گستره یک‬ ‫نظام اجتماعی در حد مرزهای جغرافیایی تحلیل نمود‪ .‬امروزه با رشــد سریع تکنولوژی و انتقال فرهنگی‪ ،‬مصادیق فرهنگ‬ ‫جوامع نیز سیال و در حرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫از قرن سوم هجری شیعیان َح َمله علوم بوده اند‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمحســن محرمی عضو هیات علمی‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین غالمحسن محرمی‬ ‫گروه فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه‬ ‫در مدرســه تابستانی شبهه پژوهی عاشورا تا اربعین که به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه و با همکاری‬ ‫نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد به بررسی مقتل نویسی و برشمردن مهمترین مقاتل پرداخت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫«مشروعیت» در دولت اسالمی‬ ‫گره گشایی از مساله‬ ‫ّ‬ ‫مشــروعیت را مردم به حاکم بدهند‪ ،‬یعنی حاکم‬ ‫حاکمیت‪/‬‬ ‫حق‬ ‫اگر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای مهدی جمشیدی‬ ‫حق‪ ،‬برخاسته از نظ ِر مردم است‪.‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ صورت پیشــینی‪ ،‬حقّی نداشــته و این ّ‬ ‫حاکمیت از‬ ‫حق‬ ‫حق‬ ‫حق‬ ‫حاکمیت دارد‪ .‬اینجاست که اعطای ّ‬ ‫حاکمیت هستند و حاکم‪ ،‬به وکالت از مردم‪ّ ،‬‬ ‫پس مردم‪ ،‬منشا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫سوی مردم به حاکم‪ ،‬تالز ِم قهری با وکالت دارد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫فرهنگ پژوهی کاربردی در کنار تحقیقات مبنایی‬ ‫در راســتای سلســله گفتگوهــای علمی بــا مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای علی رمضانی‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشگاه‪ ،‬ســراغ اقای علی رمضانی مدیر گروه‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات و اجتماعی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر شما را به گفتگو با‬ ‫وی جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جریان شناسی اقتباس در سینمای ایران‬ ‫در انتقال‪ ،‬متنی از یک گونه گرفته می شــود و با قراردادهای زیبایی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای محمدحسن شاهنگی‬ ‫شناختی متفاوت‪ ،‬به مخاطبان جدیدی عرضه می شود‪ .‬مثال رمان به فیلم‬ ‫در تفســیر‪ ،‬اقتباس کننده از برداشــت ساده فاصله می گیرد و به سوی پدیده ای با بار فرهنگی بیشتر حرکت می کند‪ .‬در این‬ ‫نوع اقتباس‪ ،‬معموال از متون اشنا برای مخاطب استفاده می شود و تصاویر و لحظاتی مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫اربعین چراغ راهِ شکستن تاریکی است‬ ‫هنر زندگی و زندگی هنرمندانه و کریمانه نیز همین اســت؛ قدرت‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر محمدرضا سنگری‬ ‫عبور از میان الودگی ها و شــهد و شیر و شــیرینی افریدن‪ ،‬وقتی دعوا و‬ ‫درگیری میان دو نفر اســت (خون و نجاســت) و تو بتوانی صلح و اشتی و مسالمت بیافرینی‪“ ،‬شیر” جوشانده ای و البته این‬ ‫کار روبهان نیست‪ ،‬کار “شیران” است!‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫تعامالت حوزه و دانشگاه به معنای وحدت نیست‬ ‫حجت االســام والمســلمین علی ذوعلم عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی ذوعلم‬ ‫فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه درباره‬ ‫چیســتی و چگونگی وحدت حوزه و دانشــگاه اظهار کرد‪ :‬درباره وحدت حوزه و دانشگاه تلقی هایی نادرست وجود دارد ولی‬ ‫معانی مختلفی را می توان برای ان مطرح کرد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫طرح حمایت از کاربران را به فیلترینگ اینترنت تقلیل ندهیم‬ ‫چهارمین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر فرشاد مهدی پور‬ ‫«ابعــاد فرهنگی‪ -‬اجتماعی طرح حمایت از حقوق کاربران» شــهریورماه‬ ‫جاری با همکاری پژوهشــگاه فضای مجازی و دانشگاه های ازاد و امام صادق(ع)‪ ،‬با مدیریت محمدعلی شاکری دانشجوی‬ ‫دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق و حضور دکتر فرشاد مهدی پور برگزار شد‪.‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫معیار علم دینی‬ ‫کاربرد علم را به مجموعۀ عوائد و فوائد یک دانش اطالق می کنیم‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫کاربرد علم به دوالیۀ «غایت» و« فائدت» قابل ســطح بندی است؛ غایت‬ ‫علم داعی یا دواعی است که تاسیس و تدوین یک علم دائرمدار ان است‪ ،‬نسبت دانش با غایت‪ ،‬نسبت انگیزه و انگیخته است‪.‬‬ ‫مراد از فائدت دانش‪ ،‬کارکرد یا کارکردهایی است که با وجود یک دانش فرا چنگ می ایند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫جلوه ای از مقامات معرفتی و سلوکی زینب کبری(س)‬ ‫اری زینبی در مجلس ســخنرانی مادرش فاطمه(س) در مســجد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫رســول خدا در دفاع از حقوق اهلبیت و فدک حاضر بود و خطبه و سخنان‬ ‫مادرش را در مجلس به یاد داشــت؛ بطوری که خود یکی از راویان ان خطبه به شــمار می اید از مادرش اموخت که چگونه‬ ‫باید در مقابل دشمنان ایستادگی کرد و انان را رسوا ساخت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫معنویت اسالمی عین فقاهت و فقاهت عین معنویت است‬ ‫حجت االســام عبدالحســین خســروپناه‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫فلســفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشــگاه و اســتاد حوزه و‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬شهریورماه جاری در نشست علمی «نســبت معنویت با فقه»‪ ،‬با اشاره به تلقی خود از معنویت و فقه‪ ،‬گفت‪ :‬قدر‬ ‫متقن مولفه های بینشی معنویت‪ ،‬اعتقاد به ماوراء طبیعت و حداقل عبور از مرز ماتریالیسم است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫توان تولید فلسفه سیاسی مبتنی بر گفتمان قرانی وجود دارد‬ ‫حجت االســام و المسلمین محمد عابدی عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫قران پژوهی پژوهشگاه که در کارنامه خود اثاری همچون «تکلیف سیاسی‬ ‫از منظــر قــران»‪« ،‬جهاد اقتصادی از منظر قران»‪« ،‬جایگاه رهبری در نظام سیاســی از منظر قران» را دارد‪ ،‬در تازه ترین‬ ‫تحقیق اش به سراغ «فلسفه سیاسی از منظر قران کریم» رفته است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫لیله الهریر چه شبی است؟‬ ‫لیله الهریر‪ ،‬شب سختی بود در جنگ صفین که لشکر امام علی (ع)‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدباقر پورامینی‬ ‫و معاویه در ان شــب به جنگ پرداختند و عده بسیاری از دو طرف کشته‬ ‫شــدند‪ .‬به گفته منقری «در ان شــب جز صدای چکاچک شمشیر که در دل مردان هول انگیزتر از بانگ رعد و فرو ریختن‬ ‫هراس اور کوه ها بود‪ ،‬صدایی به گوش نمی رسید‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 13 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫ذات گرایی جدید و حدود تاثیر دین بر علوم‬ ‫ذات گرایــی نه به معنای ماهیت گرایی بلکــه به معنای وجودگرایی‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر ابراهیم دادجو‬ ‫است‪ .‬ارســطو انجا که پرسش از چیستی «وجود» را با پرسش از چیستی‬ ‫«جوهر» یکی می گیرد معلوم می ســازد که موجود واقعی را «جوهر» می داند‪ .‬او انگاه که از اشــیاء ســخن می گوید «شئ‬ ‫منفرد» را چیزی جز «جوهر ان شئ» و جوهر ان شئ را چیزی جز «ذات ان شئ» نمی داند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫عالمۀ طباطبایی و فقه شیعۀ امامیه‬ ‫عالمۀ طباطبایی‪ ،‬علم‏ فقه‏ اســامى را‏ از حیث تن ّوع بحث و کثرت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدعلی اردستانی‬ ‫مسائل‪ ،‬وسیع ‏ترین علوم اسالمى می داند؛ زیرا اسالم همۀ اعمال بیرون از‬ ‫شمار و همۀ حرکات و سکنات اجتماعى و انفرادى بشر را در هر زمان و محیطى و تحت هر گونه شرایطى که به وجود اید‪،‬‬ ‫بررسى کرده و قوانین و احکامى برای ان وضع نموده است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گزارشی از اثر جستارهایی در فلسفۀ عرفان‬ ‫فلسفۀ عرفان یک دانش نوپیداســت که به دلیل عالقه وافر و نیاز‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علی فضلی‬ ‫شــدید به درک تجربۀ معنوی و عرفانی‪ ،‬فرانگرانه به نظارت و ســنجش‬ ‫عقلی و تفســیر و تبیین فلســفی بر عرفان پرداخته است؛ در راستای استخراج و تحلیل دقایق مبانی عرفان از میراث ارباب‬ ‫سلوک و شهود در طول تاریخ گام برداشته است؛­ ‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫بحثی در نسبت دین و عقالنیت‬ ‫تاریخ مسیحیت‪ ،‬شاهد پیدایش جریان های ایمان گرای بسیاری بوده‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر مهدی عباس زاده‬ ‫است (هرچند جریان های عقل گرا نیز در ان مشاهده شده است)‪ .‬برخی از‬ ‫مسیحیت رایج دانسته اند‪ .‬در تفکر اسالمی‪،‬‬ ‫محققان‪ ،‬دلیل این رخداد را رازالودگی و غیرعقالنی بودن بسیاری از اموزه های‬ ‫ِ‬ ‫معتزله گرایش به عقل و عقالنیت داشته اند و اخباریون خاصه از اهل سنت و بعدها اشاعره به ایمان گرایی تمایل یافتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری رسا‬ ‫مرحوم حکیمی تجسم الحیات بود‬ ‫مرحوم عالمه حکیمی‪ ،‬در طول عمــر پرثمر و پربرکت خود بیش‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه‬ ‫از ‪ ۵۰‬اثر علمی خوش قلم برجای گذاشــت و جهت تشکیل جامعه قرانی‪،‬‬ ‫سرمایه زندگانی خود را به میان اورد‪ ،‬اما حضور او در مکتب تفکیک و مخالفت های مکتب تفکیک یا مکتب معارفی خراسان‬ ‫با تالقی علم دین با علم فلسفه و عرفان مخالفت مکاتب فلسفی اسالمی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫علم دینی؛ از خاستگاه علم شناختی تا دین شناختی‬ ‫مســاله دینی بودن علم با دو خاستگاه و از دو زاویه مختلف‪ ،‬مطرح‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر رمضان عل ی تبار‬ ‫می شود‪ :‬یکی ناظر به علم و از زاویه علم شناسی و دیگری ناظر به دین و‬ ‫از زاویه دین شناســی‪ .‬در نگاه نخست‪ ،‬خاستگاه مساله به نقص و اسیب های علم سکوالر بر می گردد و این اسیب ها‪ ،‬صرف ًا‬ ‫از ناحیه اوصاف هویتی نیست؛ بلکه عناصر ذاتی و مولفه های اصلی علم را نیز درگیر می کند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین‬ ‫مراد از کارکردهای عقل در باب دین‪ ،‬انواع سهم گذاری و نقش افرینی‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل علی اکبر رشاد‬ ‫عقل در قلمرو دین پژوهی و دینداری اســت‪ .‬عقــل در مقام تحقیق «در‬ ‫دین» و «در باره دین»‪ ،‬و نیز در امر دینداری و مقام تحقق دین‪ ،‬کارکردها و دســتاوردهای بســیاری دارد‪ .‬کارکرد و کاربرد‬ ‫عقل در دین پژوهی‪ ،‬یکی از مباحث اساسی منطق کشف گزاره ها و اموزه های دینی به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫سیاسی قران بنیاد‬ ‫مقاومت های جدی در تکاپوی تولید علوم‬ ‫ِ‬ ‫در گفت وگو با حجت االسالم محمد عابدی‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد عابدی‬ ‫قران پژوهی پژوهشــگاه‪ ،‬ابعاد و زوایای این مســئله را در هندســه کلّی‬ ‫فعالیت هــای علمی این مرکز و نیز شــخص وی به مثابه یکی از دغدغه مندتریــن چهره های فعال در این عرصه به بحث‬ ‫بگذاریم که حاصل ان را در پیوند مطلب می خوانیم‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫ترسیم هندسه جامعی برای کاربردی شدن فلسفه در علوم انسانی‬ ‫در راســتای سلســله گفتگوهــای علمــی با مدیــران گروه های‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمدجواد رودگر‬ ‫پژوهشــکده های علمی پژوهشــگاه‪ ،‬سراغ حجت االســام والمسلمین‬ ‫محمدجواد رودگر مدیر گروه فلســفه پژوهشــکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه رفتیم‪ .‬در پیوند همین مطلب نظر شما را‬ ‫به گفتگو با وی جلب می نمائیم‪.‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ظرفیت فقه سیاسی در حل چالش های نوظهور‬ ‫حجت االســام والمسلمین سید ســجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اسالمی پژوهشگاه در مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر که‬ ‫از سوی موسسه عالی فقه و علوم اسالمی قم برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه شیعه پس از دوران غیبت به فراخور شرایط زمانه با‬ ‫دغدغه های سیاسی مواجه بوده است و فقها در پاسخ به نیازهای جامعه به حل وفصل مسائل فقه سیاسی اهتمام گماشته اند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ملت ایران فاقد الگوی پیشینی در سنت اسالمی و در دنیای مدرن بود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‪ ،‬عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محسن مهاجرنیا‬ ‫سیاست پژوهشــکده نظام های اسالمی پژوهشگاه‪ ،‬در ششمین نشست از‬ ‫سلســله نشست های دوره ای کرسی های ازاداندیشی که با موضوع «فرایند تحقق انقالب اسالمی» به همت دانشگاه طلوع‬ ‫مهر و مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری در قم به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حوزه‬ ‫رجایی و باهنر‪ ،‬الگوی تراز دولتمردان جامعه اسالمی‬ ‫حجت االســام محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه سیاســت‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه ‪ ،‬در گفت وگو با خبرگزاری حوزه‬ ‫ضمن گرامیداشــت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و دیگر شهدای واالمقام دولت ابراز داشت‪ :‬شهیدان رجایی و باهنر‪،‬‬ ‫خط مشی و راهی را فراروی ما گشودند که تبعیت از ان الزمه توفیق و سعادتمندی همه مسئوالن و دولتمردان کشور است‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری شفقنا‬ ‫احساس عدالت و اعتماد اجتماعی باید در جامعه فراگیر شود‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫پژوهشگاه در گفت وگو با شفقنا‪ ،‬عدالت را از اساسی ترین مفاهیم حوزه های‬ ‫اندیشه سیاسی اسالم دانست که حتی بعثت انبیای الهی برای ان است تا مردم خود قیام به قسط و عدل کنند و ادامه داد‪:‬‬ ‫از سویی‪ ،‬عدالت و توحید در کنار هم حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬یادداشت‬ ‫حاکمیت می تواند افراد را به واکسیناسیون اجبار کند‬ ‫پایگاه خبــری مفتاح در گفت وگو با حجت االســام والمســلمین‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫سیدســجاد ایزدهی‪ ،‬رئیس پژوهشــکده نظام های اســامی پژوهشگاه‬ ‫به بررســی حکم فقهی ممنوعیت واردات واکســن از کشــورهای امریکا و انگلیس و همچنیــن مباحث مربوط به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی پرداخته که در پیوند همین مطلب متن ان تقدیم حضور عالقه مندان می شود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫بانک های خصوصی به هیچکدام از اهداف زمان تاسیس خود نرسیدند‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمدعلی یوســفی مدیر گروه اقتصاد‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین احمدعلی یوسفی‬ ‫اســامی پژوهشگاه‪ ،‬در نشست علمی تحلیلی بررسی عملکرد بانک های‬ ‫خصوصی‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به طور عمده برای تاسیس بانک های خصوصی چهار هدف در نظر گرفته شده بود؛ تشویق سرمایه‬ ‫گذاری‪ ،‬ایجاد زمینه های رشد کشور‪ ،‬افزایش شرایط رقابتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬نشست‬ ‫شدت عمل حداقلی‪ ،‬مهمترین اموزه های مدیریت اسالم‬ ‫نرمش حداکثری و ّ‬ ‫در ادامــه برگزاری نشســت های علمی گفتمان انقالب اســامی‪،‬‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین عل ی اقا پیروز‬ ‫نشست «مدیریت در اســام» با حضور و ارائه حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر علی اقا پیروز‪ ،‬مدیر گروه مدیریت اســامی پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی برگزار‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫قوای سه گانه مطالبات خود را از حوزه درباره فقه حکومتی مطرح کنند‬ ‫ایت اهلل ابوالقاســم علیدوست‪ ،‬عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق‬ ‫‪ÓÓ‬ایت اهلل ابوالقاسم علیدوست‬ ‫پژوهشــگاه درباره فقه حکومتی عنوان کرد‪ :‬اصل کرســی های واوری و‬ ‫نظریه پردازی فعال اســت منتهی انچه که مد نظر رهبر معظم انقالب است اینکه حوزه های علمیه بخشی از فعالیت فقهی‬ ‫خودشان را به بحث های فقه حکومتی اختصاص دهند‪.‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫جامعه سازی و نظام سازی در اندیشه عالمه حکیمی برجسته است‬ ‫واقعیت این اســت استاد حکیمی دغدغه عدالت را سال ها به همراه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدکاظم سیدباقری‬ ‫خود در ذهن و ضمیر خود داشت و همواره با این اندیشه زیست و همراهی‬ ‫کرد‪ ،‬قلم زد‪ ،‬گاه به شــوق امد و گاه به خشــم‪ .‬در سه ساحت چند نکته را عرض می کنم‪ .‬ساحت اول مبانی منظومه فکری‬ ‫استاد حکیمی است که مبتنی بر توحید بود‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫ماجرای اربعین ظرفیت گفت و گوی شیعیان با دنیا را دارد‬ ‫حجت االسالم والمســلمین سیدســجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین سیدسجاد ایزدهی‬ ‫نظام های اســامی پژوهشگاه در دومین جلسه مدرســه تابستانی شبهه‬ ‫پژوهی عاشورا تا اربعین که به همت مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم‬ ‫رهبری در دانشگاه ها برگزار شد‪ ،‬به ایراد سخن پرداخت‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه با خبرگزاری حزوه‬ ‫نهضت عاشورا‪ ،‬عبرتی برای تمام تاریخ بشریت است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده عضو هیات علمی گروه‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین محمد ملک زاده‬ ‫سیاســت پژوهشــگاه در گفت و گو با خبرگزاری حوزه بــا بیان این که در‬ ‫مکتب تشیع‪ ،‬نهضت خونین کربال در محرم سال ‪ ۶۱‬هجری قمری‪ ،‬تنها یک حادثه ناگوار و جانسوز که در ان تاریخ بوقوع‬ ‫پیوسته و تمام شده باشد نیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کربال و عاشورا‪ ،‬یک واقعه فرهنگ ساز و عبرت اموز برای کل تاریخ است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫فعالیت های انجام شده‬ ‫خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نیازمند بازخوانی عاشورا براساس دانش های جدید هستیم‬ ‫عاشــورا از این جهت که یک حرکت تاریخی را نشــان می دهد که‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین علیرضا قائم ی نیا‬ ‫امام حسین(ع) و اصحاب ایشان این حرکت را انجام دادند‪ ،‬مجموعه ای از‬ ‫نشانه ها را در بر دارد‪ .‬می توانیم این نشانه ها را اقوال و افعال امام حسین(ع) لحاظ کنیم که از زمانی که امام(ع) این حرکت‬ ‫را اغاز کردند تا روز شهادت‪ ،‬چه قبل از اینکه به کربال برسند یا در خود کربال‪ ،‬سخنان و اعمالی داشتند‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫نقش فرهنگ در رشد و تعالی انسان مدرن‬ ‫درباره عاشــورا دست کم ســه رویکرد وجود دارد‪ ،‬اگر ما بخواهیم از‬ ‫‪ÓÓ‬حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل ساجدی‬ ‫نقش فرهنگ عاشــورا در تعالی انسان مدرن سخن بگوییم باید بدانیم که‬ ‫منظورمان از فرهنگ عاشورا کدام قرائت از عاشورا است‪ ،‬هر فهم و تفسیری و یا فقط تفسیری خاص‪ .‬دست کم در مواجهه‬ ‫با حوادث عاشورا سه رویکرد می بینیم که برخی به طور کلی یک نگاه خرافی به این ها دارند‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬سخنرانی‬ ‫کشور دچار بیماری فناوری شیفتگی و حکمرانی هراسی است‬ ‫دومین نشست ســمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای دکتر عزیز نجف پور اقابیگلو‬ ‫موضــوع «ابعاد حکمرانی ‪ -‬سیاســتی طرح حمایــت از حقوق کاربران و‬ ‫خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توســط دانشــگاه امام صادق‪ ،‬پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬مصاحبه‬ ‫در صنعت نشر‪ ،‬وضعیت متوسطی داریم‬ ‫ســید غالمرضا حسینی درباره وضعیت نابســامان بازار نشر نظرات‬ ‫‪ÓÓ‬جناب اقای سید غالمرضا حسینی‬ ‫جالبــی دارد‪ .‬او می گوید‪« :‬وضعیت فعلی را می توانیم با وضعیت مطلوب و‬ ‫ایده ال مان مقایسه کنیم و همین طور با وضعیت قبل‪ ،‬یعنی دو سال پیش و اغاز شیوع کرونا‪ .‬اگر به صورت کالن به وضعیت‬ ‫نشر نگاه کنیم‪ ،‬خیلی وضعیت قابل دفاعی نیست؛ هم در حوزه محتوا و هم در حوزه مخاطب‪.‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫فعالیت های انجام شده خبـرنامه شهریورمــاه ‪1400‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای منتشر شد‬ ‫اهمیت ادارۀ نظام سیاســی براســاس اموزه های فقه و بر محوریت‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای‬ ‫والیت فقیه‪ ،‬در قالب جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬موجب شد که فقه سیاسی‪،‬‬ ‫اهتمامی مضاعف بیابد و مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند‪ .‬کتاب فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬به قلم‬ ‫حجت االسالم سیدسجاد ایزدهی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬بسته مطالعاتی‬ ‫بسته مطالعاتی به مناسبت اغاز هفته دفاع مقدس‬ ‫ضمن عرض تبریک به مناســبت فرا رســیدن هفته دفاع مقدس و‬ ‫‪ÓÓ‬بسته مطالعاتی پیشنهادی هفته دفاع مقدس‬ ‫گرامیداشــت یاد و خاطر امام راحل عظیم الشان و شهدای گرانقدر جنگ‬ ‫تحمیلی فرصتی دست داد تا ضمن تورق کارنامه پژوهشگاه در حوزه اثار مرتبط با موضوع دفاع مقدس به معرفی برخی از‬ ‫این اثار ارزشمند نیز بپردازیم که در پیوند همین مطلب تقدیم محضرتان خواهد شد‪.‬‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب اخالق پژوهش منتشر شد‬ ‫اخــاق پژوهش‪ ،‬در جهان معاصر‪ ،‬بــا اولین بیانیۀ اجالس عمومی‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب اخالق پژوهش‬ ‫انجمن جهانی پزشــکی در هلســینکی‪ ،‬پایتخت فنالند‪ ،‬بــه تاریخ ژوئن‬ ‫‪ ،۱۹۶۴‬مطرح شــد‪ .‬این بیانیه نه درصدد طرح یک دانش بلکه به مثابۀ اعالمیۀ اصول اخالقی در پژوهش های پزشکی که‬ ‫انسان را مورد ازمایش قرار می داد‪ ،‬صادر و پس از ان هشت بار در نشست های مختلف انجمن مزبور ویرایش شد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫پژوهشـگاه فرهنگ و اندیـشه اسالمی فعالیت های انجام شده‬ ‫‪http://www.iict.ac.ir/...‬‬ ‫‪Ó Ó‬جدید االنتشار‬ ‫کتاب سلوک در پرتو دستورالعمل های معصومین(ع) منتشر شد‬ ‫کتاب ســلوک در پرتو دســتورالعمل های معصومین‪ ،‬در چهار فصل‬ ‫‪ÓÓ‬کتاب سلوک در پرتو دستورالعمل های معصومین(ع)‬ ‫و یک خاتمه ســامان یافته و دران‪ ،‬مباحثی چون‪ :‬ماهیت دســتورالعمل و‬ ‫ســنت سلوکی‪ ،‬مختصات دستورالعمل های سلوکی انان‪ ،‬دستورالعمل های عام سنت محورانه‪ ،‬دستورالعمل های خاص سنت‬ ‫محورانه و پاره ای از اثار و نتایج دستورالعمل های سلوکی معصومین(ع) مطرح شده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24

آخرین شماره های ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 180

شماره : 180
تاریخ : 1400/09/06
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 179

شماره : 179
تاریخ : 1400/08/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 177

شماره : 177
تاریخ : 1400/06/04
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 176

شماره : 176
تاریخ : 1400/05/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 175

شماره : 175
تاریخ : 1400/04/05
ماهنامه خبرنامه  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 174

ماهنامه خبرنامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 174

شماره : 174
تاریخ : 1400/03/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!